You are on page 1of 24

‫حٿزْخڅ حٿٌْ٘‪ِ٫‬‬

‫ٻخٍٽ ڃخٍٻْ ً ٳَّيٍّٺ حنـڀْ‬
‫ــ ‪ 1848‬ــ‬

‫ٗزقٌ ّنظخد أًًٍرخ ‪ٗ -‬زق حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش‪ٟ .‬ي ىٌح حٿ٘زق حطليص ٳِ ‪َ٣‬حى ٍىْذ ٷٌٍ أًًٍرخ‬
‫حٿ‪٬‬ـٌُ ٻڀيخ‪ :‬حٿزخرخ ً حٿٸْ‪ ,َٜ‬ڃظَنْن ً ٯًِْ‪ ,‬حٿَحىّټخٿٌْڅ حٿٴَنٌْٔڅ ً حٿزٌٿْْ‬
‫حٕٿڄخنِ‪.‬‬
‫ٳؤُ كِد ڃ‪٬‬خٍ‪ ٝ‬ٿڂ ّظيڄو ه‪ٌٜ‬ڃو ٳِ حٿٔڀ‪٤‬ش رخٿٌْ٘‪ْ٫‬ش؟‬
‫ً أُ كِد ڃ‪٬‬خٍ‪ ٝ‬ٿڂ َّى‪ ,‬ريًٍه‪ ,‬طيڄش حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش حٿ٘خثنش‪ ,‬اٿَ أٷٔخځ حٿڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش حٕٻؼَ‬
‫طٸيڃْش‪ ً ,‬اٿَ ه‪ٌٜ‬ڃو حٿَؿ‪ْْ٬‬ن؟‬
‫ً ڃن ىٌح حٿٌحٷ‪ُّٔ ٪‬ظنظؾ أڃَحڅ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اڅ ٷٌٍ أًًٍرخ ٻڀيخ أ‪ٛ‬زلض ط‪٬‬ظَٱ رخٿٌْ٘‪ْ٫‬ش ٻـٸٌس‪.‬‬
‫اڅ حٿٌْ٘‪ْْ٫‬ن ٷي آڅ ٿيڂ أڅ ّ‪ٌَٟ٬‬ح ‪ ,‬أڃخځ حٿ‪٬‬خٿڂ ٻڀو‪َ٣ ,‬ٵ طٴټَْىڂ‪ً ,‬‬
‫أىيحٳيڂ‪ ً ,‬حطـخىخطيڂ ‪ ً ,‬أڅ ٌّحؿيٌح هَحٳش ٗزق حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش رزْخڅ ڃن‬
‫حٿلِد نٴٔو‪.‬‬
‫ً ٿيٌه حٿٰخّش‪ ,‬اؿظڄ‪ ٪‬ٳِ ٿنيڅ ٌْٗ‪ٌْ٫‬څ ڃن ڃوظڀٲ حٿٸٌڃْخص‪ٌ٬ًٟ ً ,‬ح حٿزْخڅ‬
‫حٓطِ‪ ,‬حٿٌُ ْٓ‪ٜ‬يٍ رخٿڀٰخص‪ :‬حٗنټڀِّْش‪ ً ,‬حٿٴَنْٔش‪ ً ,‬حٕٿڄخنْش‪ ً ,‬حّٗ‪٤‬خٿْش‪ً ,‬‬
‫حٿٴڀڄنټْش‪ ً ,‬حٿيحنڄخٍٻْش‪.‬‬

‫حٿٴ‪ٜ‬پ حًٕٽ‬
‫رَؿٌحٌُّڅ ً رًَٿْظخٌٍّڅ(‪)1‬‬
‫اڅ طخٍّن أُ ڃـظڄ‪ )2( ٪‬كظَ حٓڅ‪ ,‬ٿْْ ٌٍٓ طخٍّن ‪َٛ‬ح‪٫‬خص ‪٣‬زٸْش ‪.‬‬

‫كَ ً ‪٫‬زي ‪ ,‬نزْپ ً ‪٫‬خڃِ ‪ ,‬رخًٍڅ ً ٷن ‪ ,‬ڃ‪٬‬ڀڂ ً ‪ٛ‬خن‪ ً ,)3( ٪‬رټڀڄش ‪٧‬خٿڄٌڅ ً‬
‫ڃ‪٨‬ڀٌڃٌڅ‪ ,‬ٳِ ط‪٬‬خٍ‪ ٝ‬ىحثڂ‪ ,‬هخ‪ٌٟ‬ح كَرخ ڃظٌح‪ٛ‬ڀش‪ ,‬طخٍس ڃ‪٬‬ڀنش ً ‪ٌٍ٣‬ح ڃٔظظَس‪,‬‬
‫‪ ,‬اڃخ ري‪ٚ‬ٹ ٻڀظخ‬
‫فٍرخ ٻخنض طنظيِ ٳِ ٻپ ڃَس اڃخ رظلٌٽ ػٌٍُ ٿڀڄـظڄ‪ ٪‬ٻڀو‬
‫حٿ‪٤‬زٸظْن حٿڄظ‪ٜ‬خٍ‪٫‬ظْن ‪.‬‬
‫ً ٳِ حٿ‪٬‬يٌى حٿظخٍّوْش حًٕٿَ نـي ‪ ,‬ٳِ ٻپ ڃټخڅ طٸَّزخ ‪ ,‬طٸْٔڄخ ٻخڃ‪ ٚ‬ٿڀڄـظڄ‪٪‬‬
‫اٿَ ڃَحطذ ڃظڄخِّس‪( ,‬نڀٸَ) طيٍؿخ ڃظٴخًطخ ٿڀڄنِٿش حٿڄـظڄ‪ْ٬‬ش ‪ .‬ٳٴِ ًٍڃخ حٿٸيّڄش ‪,‬‬
‫ٻخڅ ػڄش نز‪ٚ‬ء ‪ ً ,‬ٳَٓخڅ ‪٫ ً ,‬خڃش ‪٫ ً ,‬زْي ‪ ً ,‬ٳِ حٿٸًَڅ حٿٌٓ‪ , َ٤‬أْٓخى ً‬
‫اٷ‪٤‬خ‪ٌْ٫‬څ‪ ً ,‬ڃٸ‪ٌ٬٤‬څ ‪ ً ,‬ڃ‪٬‬ڀڄٌڅ ً ‪ٛ‬نخ‪ ً , ٩‬أٷنخڅ‪ ً .‬ا‪ٟ‬خٳش اٿَ ًٿٺ نـي ‪ ,‬ٳِ‬
‫ٻپ ‪٣‬زٸش ڃن ىٌه حٿ‪٤‬زٸخص‪ ,‬طَحطزْش ٳخٍٷش ‪.‬‬
‫ً حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُُ حٿ‪ ,َُٜ٬‬حٿٌُ ٷخځ ‪٫‬ڀَ أنٸخ‪ ٝ‬حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٗٷ‪٤‬خ‪ , ِ٫‬ٿڂ ّڀٮ‬
‫حٿظنخكَحص حٿ‪٤‬زٸْش ‪ ,‬دٽ أكپ ٳٸ‪ ٢‬ڃلپ حٿ‪٤‬زٸخص حٿٸيّڄش ‪٣‬زٸخص ؿيّيس ‪ ً ,‬كخ‪ٙ‬ص‬
‫ح‪٤ٟ‬يخى ؿيّيس‪ ً ,‬أٗټخ‪ ٙ‬ؿيّيس ٿڀن‪٠‬خٽ ‪.‬‬
‫ٯَْ أڅ ‪َٜ٫‬نخ ‪ َٜ٫ ,‬حٿزَؿٌحُّش ‪ّ ,‬ظڄِْ رظزْٔ‪٤‬و حٿظنخكَحص حٿ‪٤‬زٸْش ‪ .‬ٳخٿڄـظڄ‪٪‬‬
‫‪ ,‬اٿَ ‪٣‬زٸظْن ٻزَْطْن‬
‫ٻڀو ّنٸٔڂ أٻؼَ ٳؤٻؼَ اٿَ ڃ‪ٔ٬‬ټَّن ٻزَّْن ڃظ‪٬‬خىّْن‬
‫ڃظـخريظْن ڃزخَٗس‪ :‬حٿزَؿٌحُّش ً حٿزًَٿْظخٍّخ‪.‬‬
‫ٳڄن أٷنخڅ حٿٸًَڅ حٿٌٓ‪ َ٤‬طليٍّ ٓټخڅ أًٿَ حٿزڀيحص‬
‫طټٌنض حٕ‪ٌٛ‬ٽ حًٕٿَ ٿڀزَؿٌحُّش ‪.‬‬

‫‪ ً .‬ڃن ىئ‪ٙ‬ء حٿٔټخڅ‬

‫ٳخٻظ٘خٱ أڃَّټخ ً حٿ‪ٌ٤‬حٱ حٿزلَُ كٌٽ اٳَّٸْخ أًؿي ٿڀزَؿٌحُّش حٿنخٗجش ڃَط‪٬‬خ‬
‫ؿيّيح‪ .‬اڅ ٌٓٵ حٿيني حٿَ٘ٷْش ً حٿ‪ْٜ‬ن ‪ ً ,‬حٓظ‪٬‬ڄخٍ أڃَّټخ ‪ ً ,‬حٿظزخىٽ ڃ‪٪‬‬
‫حٿڄٔظ‪٬‬ڄَحص‪ ً ,‬حُىّخى ًٓخثپ حٿظزخىٽ ‪ ً ,‬حٿِٔڀ‪٫ ٪‬ڄٌڃخ ‪ً ,‬ٳَص ٿڀظـخٍس ً حٿڄ‪ٚ‬كش‬
‫ً حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش ىٳ‪٬‬خ ٿڂ ّٔزٶ ٿو ڃؼْپ ‪ ً ,‬رخٿظخٿِ ًٳَص نڄٌح َّٓ‪٬‬خ ٿڀ‪٬‬ن‪ َٜ‬حٿؼٌٍُ‬
‫ٳِ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٗٷ‪٤‬خ‪ ِ٫‬حٿڄظيح‪. ِ٫‬‬
‫ً ڃ‪ ٪‬حٌٕٓحٵ حٿـيّيس ٿڂ ّ‪٬‬ي نڄ‪ ٢‬حٗنظخؽ حٗٷ‪٤‬خ‪ , ِ٫‬أً حٿڄٰ٘پ حٿلَٳِ ٳِ‬
‫حٿ‪ٚ‬نخ‪٫‬ش‪ّٔ ,‬يُ حٿلخؿش حٿڄظنخڃْش ‪ ,‬ٳلڀّض حٿڄخنْٴخطٌٍس ڃلپ ىٌ حٿنڄ‪ ً , ٢‬أُحف‬
‫حٿ‪ٜ‬نخ‪ٌْ٫‬څ حٿڄظٌٓ‪ٌ٤‬څ أ‪ٛ‬لخد حٿڄ٘خٯپ حٿلَٳْش ‪ُ ً ,‬حٽ طٸْٔڂ حٿ‪٬‬ڄپ رْن‬
‫حٿـڄ‪ْ٬‬خص حٿلَٳْش حٿڄوظڀٴش أڃخځ طٸْٔڂ حٿ‪٬‬ڄپ ٳِ حٿٌٍٗش حٿٌحكيس‪.‬‬
‫رْي أڅ حٌٕٓحٵ ٻخنض طـظٔ‪ ً ٪‬حٿ‪٤‬ڀذ ٻخڅ ِّىحى رخٓظڄَحٍ ٳؤڃٔض حٿڄخنْٴخطٌٍس‬
‫‪٫‬خؿِس ريًٍىخ؛ ً ‪٫‬نيثٌٍ ‪ ,‬ػٌٍَ حٿزوخٍ ً حٓٿش حٗنظخؽ حٿ‪ٜ‬نخ‪ ً , ِ٫‬كڀض حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش‬
‫حٿټزَْس حٿليّؼش ڃلپ حٿڄخنْٴخطٌٍس ‪ ً ,‬كپ حٿ‪ٜ‬نخ‪ٌْ٫‬څ أ‪ٛ‬لخد حٿڄ‪ّْٚ‬ن ‪ ,‬أٓخ‪ْ٣‬ن‬
‫ؿٌْٕ ‪ٛ‬نخ‪٫‬ش رؤٻڄڀيخ ‪ ,‬أُ حٿزَؿٌحٌُّڅ حٿ‪ٌَّٜ٬‬څ ‪ ,‬ڃلپ حٿ‪ٜ‬نخ‪ْْ٫‬ن‬
‫حٿڄظٌٓ‪ْ٤‬ن ‪.‬‬
‫ً حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش حٿټزَْس أًؿيص حٿٌٔٵ حٿ‪٬‬خٿڄْش حٿظِ ڃيي ٿيخ حٻظ٘خٱ أڃَّټخ ‪ً .‬‬
‫حٿٌٔٵ حٿ‪٬‬خٿڄْش أنڄض ‪ ,‬رڄخ ‪ُّ ٙ‬ـٸخّ ‪ ,‬حٿظـخٍس ً حٿڄ‪ٚ‬كش ً حٿڄٌح‪ٚٛ‬ص حٿزَّش ‪ً .‬‬
‫ىٌح حٿنڄٌ أػَّ ريًٍه ٳِ طٌْٓ‪ ٪‬حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش ‪ ,‬ٳزٸيٍ ڃخ ٻخنض حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش ً حٿظـخٍس ً‬
‫حٿڄ‪ٚ‬كش ً حٿٔټٺ حٿليّيّش طظٌٓ‪ , ٪‬ٻخنض حٿزَؿٌحُّش طظ‪ ً , ٌٍ٤‬طُـنڂّ ُ ٍٓخڃْڀيخ‪,‬‬
‫ً طيٳ‪ ٪‬اٿَ حٿڄئهَس رټپ حٿ‪٤‬زٸخص حٿڄًٌٍػش ‪٫‬ن حٿٸًَڅ حٿٌٓ‪. َ٤‬‬
‫ً ىټٌح نٍَ ٻْٲ أڅ حٿزَؿٌحُّش حٿ‪َّٜ٬‬ش نٴٔيخ‪ ,‬ىِ نظخؽ ڃٔخٍ ط‪ٌّ٣ ٌٍ٤‬پ‪ً ,‬‬
‫ٓڀٔڀش طلٌ‪ٙ‬ص ٳِ نڄ‪ ٢‬حٗنظخؽ ً حٿڄٌح‪ٚٛ‬ص‪.‬‬
‫ٳټپ ڃَكڀش ‪ ,‬ڃن ڃَحكپ ط‪ ٌٍ٤‬حٿزَؿٌحُّش طڀٺ ‪ ,‬ٻخنض ڃ٘ٴٌ‪٫‬ش رظٸيځ ْٓخِٓ‬
‫ڃظ‪٤‬خرٶ‪ .‬ٱحٿزَؿٌحُّش‪ :‬ٳجش ڃٸيٌٍس طلض ْٓ‪َ٤‬س حٗٷ‪٤‬خ‪ْْ٫‬ن ‪ُٜ٫ ً ,‬زش ڃٔڀلش‬

‬حٿظِ رَْـنض ڃخ ّٔظ‪ ٪ْ٤‬حٿن٘خ‪ ١‬حٗنٔخنِ اطْخنو ‪ .‬ٻپ ؿيّي ّن٘ؤ ّيَځ ٷزپ أڅ ّ‪ٜ‬ڀُذ ‪ٌ٫‬ىه ‪ ً .‬ريًڅ طزيّپ ‪ .‬ىًٍح ػٌٍّخ رخٍُح ٻپ حٿزًَُ ‪.ٌٍٜ٫‬ٳخٿ‪ٚ٬‬ٷخص حٿـخڃيس حٿ‪َٜ‬يثش ڃ‪ ٪‬ڃخ ّٔظظز‪٬‬يخ ڃن ط‪ٌٍُٜ‬حص ً أٳټخٍ ٷيّڄش‬ ‫ڃٌٷَّس‪ .‬‬ ‫ً حٿزَؿٌحُّش ٻ٘ٴض ٻْٲ أڅّ ‪ َٝ٫‬حٿٸٌس حٿَ٘ٓش ‪ .‬حٿټظيٍحثْخص حٿٸٌ‪ْ٣‬ش ‪ً .‫طٌّٔ نٴٔيخ رنٴٔيخ ٳِ ‪ -‬حٿټڄٌنش(‪ -)4‬ؿڄيٌٍّش ڃيّنْش ڃٔظٸڀش ىنخ ‪٣ ً . ٩‬ڃن ىخٿظيخ ‪ .‬طٌٔٷيخ اٿَ‬ ‫ٻپ أٍؿخء حٿټَس حٍٕ‪ْٟ‬ش ‪ .‬ٻخڅ حٿلٴخ‪٫ ٥‬ڀَ نڄ‪ ٢‬حٗنظخؽ‬ ‫حٿٸيّڂ‪ .‬ڃن أڅ طٸْڂ ‪ٚ٫‬ٷخص ٳِ ٻپ ڃټخڅ‪.‬كـَ حٿِحًّش ٿٖن‪٨‬ڄش حٿڄڀټْش‬ ‫حٿټزَْس رٌؿو ‪٫‬خځ ‪( .‬ٳِ ؿڄْ‪٪‬‬ ‫حٿزڀيحڅ‪ .‬‬ ‫ٷخڃض رلڄ‪ٚ‬ص طوظڀٲ ٻڀْخ ‪٫‬ن حٗؿظْخكخص ً حٿلڄ‪ٚ‬ص حٿ‪ٜ‬ڀْزْش‪.‬رٸْخځ حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش حٿټزَْس ً‬ ‫حٿٌٔٵ حٿ‪٬‬خٿڄْش ‪ .‬حٿلڄخٓش حٿٴًَْٓش‪٫ ً .‬حٗٿِحځ حٿٸخِٓ رـ "حٿيٳ‪٪‬‬ ‫نٸيح"‪ ً .‬ٻپ ڃخ ىٌ ڃٸيّّ ّي نّْ‪ ً .‬‬ ‫ٳخٿزَؿٌحُّش ؿَّىص ٻپ حٿٴ‪٬‬خٿْخص ‪ .‬اٿَ أؿَحء ٳِ هيڃظيخ ‪.‬ٳخٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬خص حٿٸٌڃْش حٿيَڃش ىُڃَّص ً طيڃَـَ‬ .‬زٸش‬ ‫‪ٌ٫‬حځٍ ڃُـڀِڃش ريٳ‪ ٪‬حٿ‪َ٠‬حثذ ٿڀن‪٨‬خځ حٿڄڀټِ ىنخٹ ‪ ً -‬ٷٌس ڃٌحُنش ٿڀنزخٿش ُڃن‬ ‫حٿڄخنْٴخطٌٍس ٳِ حٿن‪٨‬خځ حٿڄڀټِ حٿڄٸَْي أً حٿڄ‪٤‬ڀَٶ ‪ ً .‬زَ‪٬‬ض حٗنظخؽ ً حٗٓظي‪ٚ‬ٹ‪ .‬حٿٔڀ‪٤‬ش حٿْٔخْٓش ٻخڃڀش ٳِ حٿيًٿش حٿظڄؼْڀْش حٿ‪َّٜ٬‬ش ‪ٓ ً .‬ر‪٤‬خر‪ ٪‬ٻٌٓڄٌرٌٿْظِ ‪ ً .‬‬ ‫ً حٿزَؿٌحُّش ‪ ٙ‬طٔظ‪ ٪ْ٤‬حٿزٸخء ريًڅ أڅ صُ ـؼـٌٍِ رخٓظڄَحٍ أىًحص حٗنظخؽ ‪ً .‬‬ ‫ً حٿزَؿٌحُّش‪ .‬رو‪ٚ‬ٱ ًٿٺ ‪ .‬ڃظٔ‪ ٪‬رخٓظڄَحٍ ‪ .‬طظٴټٺ ٻڀيخ ‪ ً .‬أٯَٷض حٿَ‪٘٫‬ش حٿٸيْٓش ٿڀٌٍ‪ ٩‬حٿيّنِ ‪ ً . َٜ‬حٕٷنْش حٿًَڃخنْش ‪ ً .‬‬ ‫‪.‬أكڀّض كَّش حٿظـخٍس حٿٰخٗڄش ًكيىخ ‪ .‬‬ ‫ً كخؿش حٿزَؿٌحُّش اٿَ ط‪َّٜ‬ٲ ىحثڂ ٿڄنظـخطيخ ‪ .‬ٳيِ حًٕٿَ‪ .‬حٿٌُ ٻخنض حٿَؿ‪ْ٬‬ش طُ‪٬‬ـَذ‬ ‫رو ٳِ حٿٸًَڅ حٿٌٓ‪ .‬‬ ‫رخٿظخٿِ ‪ٚ٫‬ٷخص حٗنظخؽ حٿڄـظڄ‪ْ٬‬ش ‪ .‬ىٌح ٻڀو ّڄِّْ ‪ َٜ٫‬حٿزَؿٌحُّش ‪٫‬ڄّخ ٓزٸو ڃن‬ ‫‪ .‬ٳ‪ ٚ‬ري ٿيخ ڃن أڅ طُ‪ ٖ٬٘٬‬ٳِ ٻپ ڃټخڅ ‪ ً . َٜ‬رټڀڄش أكڀّض حٓظٰ‪ ٙٚ‬ڃزخكخ ًٷلخ‬ ‫ڃزخَٗح ً َٗٓخ‪ .‬حٿظٸْٔڂ‬ ‫حٿٴجٌُ حٿٸخثڂ ّظزيى ىزخء ‪ ً .‬‬ ‫ً حٿزَؿٌحُّش نِ‪٫‬ض كـخد حٿ‪٬‬خ‪٣‬ٴْش ‪٫‬ن حٿ‪ٚ٬‬ٷخص حٿ‪٬‬خثڀْش ً َٷ‪ََٜ‬طيخ (حٿ‪ٚ٬‬ٷخص)‬ ‫‪٫‬ڀَ ‪ٚ٫‬ٷخص ڃخٿْش رلظش ‪.‬حنظِ‪٫‬ض ڃن طلض أٷيحځ حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش أٍ‪ْٟ‬ظيخ‬ ‫حٿٸٌڃْش ًٓ‪ ٢‬ٯڂ حٿَؿ‪ْْ٬‬ن حٿ٘يّي ‪ .‬‬ ‫ً حٿزَؿٌحُّش كْغ ‪٧‬ٴَص رخٿٔڀ‪٤‬ش ىڃَص ٻپ حٿ‪ٚ٬‬ٷخص حٗٷ‪٤‬خ‪ْ٫‬ش ڃن ٻپ ٿٌڅ‬ ‫حٿظِ ٻخنض طَر‪ ٢‬حٗنٔخڅ رٔخىطو حٿ‪٤‬زْ‪ْْ٬‬ن ‪ ً .‬حٿنخّ ُّـزًَڅ ٳِ‬ ‫حٿنيخّش ‪٫‬ڀَ حٿظٴَّّ ٳِ ً‪٬ٟ‬يڂ حٿڄ‪ ً .‬ٳلٌّٿض حٿ‪٤‬زْذ ً ٍؿپ حٿٸخنٌڅ ً حٿټخىن ً‬ ‫حٿ٘خ‪ ً َ٫‬حٿ‪٬‬خٽځ‪ .‬حٿَ٘‪ ١‬حًٕٽ ٿزٸخء ٻپ حٿ‪٤‬زٸخص حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش حٿٔخٿٴش ‪ ً .‬كٌٿض‬ ‫حٿټَحڃش حٿ٘و‪ْٜ‬ش اٿَ ٷْڄش طزخىٿْش ‪ ً .‬حٿظِ ٻخڅ ُّن‪ َ٨‬اٿْيخ كظَ ًٿٺ حٿلْن رڄن‪٨‬خٍ‬ ‫حٿيْزش ً حٿوٌ٘‪ .‬ىٌح حٿظِ‪ ٩ِ٫‬حٿيحثڂ ٳِ ٻپ حًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿڄـظڄ‪ْ٬‬ش ‪.‬ڃلپ حٗٓظٰ‪ٚ‬ٽ حٿڄُٰڀَٲ رؤًىخځ ىّنْش ‪.‬ڃن أڅ‬ ‫طنَُٰ ٳِ ٻپ ڃټخڅ‪ ً .‬ىٌح‬ ‫حٗنٸ‪ٚ‬د حٿڄظٌح‪ٛ‬پ ٳِ حٗنظخؽ ‪ ً .‬ٳِ أٯَح‪ٟ‬يخ حٕنخنْش حٿڄـََىس ڃن حٿ‪٬‬خ‪٣‬ٴش ‪ ً .‬ڀ‪٤‬ش‬ ‫حٿيًٿش حٿليّؼش ٿْٔض ٌٍٓ ىْجش طيَّ حٿڄ‪ٜ‬خٿق حٿڄ٘ظَٻش ٿڀ‪٤‬زٸش حٿزَؿٌحُّش‬ ‫رؤَٓىخ ‪.‬ڃلپ‬ ‫حٿلَّخص حٿڄُـؼـزَظش ً حٿڄټظٔزَش ح ٿظِ ‪ ٙ‬طل‪ ً . َ٤‬ٷي ًؿي طظـڄّـظو حٿڄئحطْش ٳِ حٿظټخٓپ اٿَ أد ‪٫‬ي كيًى‬ ‫حٿټٔپ‪ .‬ىٌه حٿزَؿٌحُّش ) حنظَِ‪٫‬ض أهَْح ‪ .‬‬ ‫ٳخٿذٍؿٌحُّش ٿ‪٬‬زض‪ .‬ٿڂ طُـزٶ ‪٫‬ڀَ أّش ٍحر‪٤‬ش رْن‬ ‫حٗنٔخڅ ً حٗنٔخڅ ٌٍٓ ٍحر‪٤‬ش حٿڄ‪ٜ‬ڀلش حٿزلظش ‪ ً .‬ٳؤطض ر‪٬‬ـخثذ‬ ‫طوظڀٲ ٻڀْخ ‪٫‬ن أىَحڃخص ڃ‪ ً .‬رخٓظؼڄخٍىخ حٿٌٔٵ حٿ‪٬‬خٿڄْش‪٣ . ِْ٘٬‬ٳِ ‪ٚ٫‬ٷخطيڂ حٿڄظزخىٿش رؤ‪ْ٫‬ن‬ ‫ر‪َْٜ‬س ‪.‬‬ ‫ً حٿٸڀٶ ً حٿظلَٹ حٿيحثڄخڅ ‪ .‬ٳِ حٿظخٍّن‪ .‬خ‪٣‬ٴش‬ ‫حٿزَؿٌحُّش حٿ‪َْٰٜ‬س ‪ .

‬حٕٓ‪٬‬خٍ‬ ‫حٿَهْ‪ٜ‬ش ٿٔڀ‪٬‬يخ ىِ حٿڄيٳ‪ْ٬‬ش حٿؼـٸْڀش حٿظِ طـيٹ ريخ حٌٕٓحٍ حٿ‪ْٜ‬نْش ٻڀيخ ‪ً .‬حٿڄ‪ٚ‬كش حٿزوخٍّش ‪ٓ ً .‬ٳڄټخڅ حٿلخؿخص حٽ ٷيّڄش‪ .‬أ‪ٛ‬زق ح‪٫‬ظڄخىىخ ڃٔؤٿش كٌّْش رخٿنٔزش اٿَ‬ ‫ؿڄْ‪ ٪‬حٕڃڂ حٿڄظل‪َ٠‬س‪ٛ .‬ڃ‪٪‬‬ ‫حٿْٔ‪َ٤‬س حٗٷظ‪ٜ‬خىّش ً حٿْٔخْٓش ٿ‪٤‬زٸش حٿزَؿٌحُّْن‪.‬ڀَ طـزنِّ نڄ‪ ٢‬حٗنظخؽ حٿزَؿٌحُُ ‪ً .‬كَ٘ص ٳِ أُڃش‬ ‫ًحكيس‪ً .‬حٿنظْـش حٿلظڄْش ٿٌٿٺ ‪ .‬طلُپ كخؿخص ؿيّيس طظ‪٤‬ڀذ ٗٗزخ‪٫‬يخ ڃنظَـخص أٷ‪ َٜ‬حٿزڀيحڅ ً‬ ‫‪ .‬ټٺ حٿليّي ‪ ً .‬رټڀڄش ٿڂ ط‪٬‬ي ‪ٚ٫‬ٷخص حٿڄڀټْش حٗٷ‪٤‬خ‪ْ٫‬ش‬ ‫طظ‪ٚ‬ءځ ڃ‪ ٪‬حٿٸٌٍ حٿڄنظـش ٳِ طڄخځ نڄٌّىخ ‪ .ِ٠‬أٻؼَ ٳؤٻؼَ ‪٫ .‬أه‪٬٠‬ض حٿ٘‪ٌ٬‬د حٿٴ‪ٚ‬كْش ٿڀ٘‪ٌ٬‬د‬ ‫حٿزَؿٌحُّش‪ ً .‬طـزَ ٻپ‬ ‫حٕڃڂ‪ .‬ٷخنٌڅ ًحكي ‪ ً .‬ڃ‪ ٪‬ىْټپّش ڃـظڄ‪ْ٬‬ش ً ْٓخْٓش ڃ‪ٚ‬ثڄش ‪ .‬‬ ‫رپ أّ‪٠‬خ ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬أنلخء حٿ‪٬‬خٿڂ ‪ .‬‬ ‫ً حٿزَؿٌحُّش طٸ‪ .‬ٳخٓٿش‪ ً .‬‬ ‫ْٓخٓش ؿڄَٻْش ًحكيس ‪.‬حٿَ٘ٵ ٿڀَٰد ‪.‫ٌّڃْخ ٽطلپ ڃلڀيخ ‪ٛ‬نخ‪٫‬خص ؿيّيس ‪ .‬ڀَ ط٘ظض ًٓخثپ حٗنضحؽ ً حٿڄڀټْش ً حٿٔټخڅ ‪.‬‬ ‫ً ڃلڀيخ كڀض حٿڄِحكڄش حٿلَس ‪ .‬أُ ‪٫‬ڀَ أڅ ط‪ٜ‬زق رَؿٌحُّش ‪ ً .‬أن٘ؤص ڃينخ ‪ٟ‬وڄش ‪ُ ً .‬‬ ‫حٓظ‪ٜٚ‬ف أٍح‪ ِٟ‬ٷخٍّحص رؤٻڄڀيخ ‪ ً .‬طٸٌځ‬ ‫حٕٷخٿْڂ‪ ً .‬اه‪٠‬خ‪ ٩‬ٷٌٍ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش‪ ً .‬‬ ‫ٳټخنض حٿڄَٻِّش حٿْٔخْٓش ‪ .‬ٿڂ ط‪٬‬ي حٿًَ٘‪ ١‬حٿظِ ٻخڅ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٗٷخ‪٣‬خ‪ّ ِ٫‬نظؾ ٳْيخ ً ّزخىٽ ‪ .‬رخٽطٔيْپ حٿ‪ٚ‬ڃظنخىِ‬ ‫ٿٌٓخثپ حٿڄٌح‪ٚٛ‬ص ‪ .‬‬ .‬طټخى‬ ‫طټٌڅ ڃظّليس ٿيخ ڃ‪ٜ‬خٿق ً ٷٌحنْن ً كټٌڃخص ً ؿڄخٍٹ ڃوظڀٴش ‪ .‬رخٿظلْٔن حٿَّٔ‪ ٪‬ٿټپ أىًحص حٗنظخؽ ‪ ً .‬نخ‪٫‬خص ‪ ٙ‬طُٔظيڀٺ ڃنظـخطيخ ٳِ حٿزڀي نٴٔو ٳلٔذ ‪.‬رټڀڄش‬ ‫ىِ طوڀٶ ‪٫‬خٿڄخ ‪٫‬ڀَ ‪ٌٍٛ‬طيخ ‪.‬ٳبڅّ ڃٸخ‪٬٣‬خص ڃٔظٸڀش ‪ .‬ڃخ‬ ‫ّن‪٤‬زٶ ‪٫‬ڀَ حٗ نظخؽ حٿڄخىُ ّن‪٤‬زٶ أّ‪٠‬خ ‪٫‬ڀَ حٿنظخؽ حٿٴټَُ ‪ .‬اًح ٗخءص انٸخً نٴٔيخ ڃن حٿي‪ٚ‬ٹ ‪٫ .‬حٿزڀيحڅ‬ ‫حٿيڄـْش ً ٗزو حٿيڄـْش ٿڀزڀيحڅ حٿڄظل‪َ٠‬س ‪ .‬ٳِ ٯ‪ٌ٠‬څ ْٓ‪َ٤‬طيخ حٿ‪٤‬زٸْش حٿظِ ٿڂ َّټي ّڄ‪٫ ِ٠‬ڀْيخ ٷَڅ ڃن‬ ‫حٿِڃن‪ .‬حص كټٌڃش ًحكي س‪ ً .‬ٳخٿنظخؿخص حٿٴټَّش‬ ‫ٿټپ أڃش ‪٫‬ڀَ كيس ط‪ٜ‬زق ڃڀټخ ڃ٘ظَٻخ ‪ ً .‬رپ حٿڄٌحى‬ ‫حًٕٿْش ڃن أٷ‪ َٜ‬حٿڄنخ‪٣‬ٶ ‪ٛ .‬ڃَٻِص ًٓخثپ حٗنظخؽ ‪ٍ ً .‬‬ ‫ً ٷي كَ٘ص حٿٔټخڅ ‪ ً .‬ڃ‪ٜ‬ڀلش ٷٌڃْش ‪٣‬زٸْش ًحكيس ‪ً .‬‬ ‫ً حٿزَؿٌحُّش أه‪٬٠‬ض حٿَّٲ ٿْٔ‪َ٤‬س حٿڄيّنش ‪ ً .‬طٌّٔش ڃـخٍُ حٕنيخٍ ٿـ‪٬‬ڀيخ ‪ٛ‬خٿلش‬ ‫ٿڀڄ‪ٚ‬كش‪ ً .‬‬ ‫طـَُٯڂ حٿزَحرَس حٕٻؼَ كٸيح ً ط‪٬‬نظخ طـخه حٕؿخنذ ‪٫‬ڀَ حٗٓظٔ‪ٚ‬ځ ‪ ً .‬طـ٘يّ حٿټپ كظَ حٕڃڂ حٕٻؼَ طوڀٴخ اٿَ حٿل‪٠‬خٍس ‪ ً .‬حٿظڀَٰحٱ حٿټيَرخثِ ‪ً .‬ڃنظِ‪٫‬ش رٌٿٺ ٷٔڄخ ٻزَْح ڃن‬ ‫حٿٔټخڅ ڃن ٌٓحؿش حٿلْخس حٿَّٴْش ‪ ً .‬ٻِص حٿڄڀټْش ٳِ أّي ٷڀْڀش ‪.‬حٿظِ ٻخنض حٿڄنظـخص‬ ‫حٿڄلڀْش طٔيُىخ ‪ .‬ڃؼڀڄخ أه‪٬٠‬ض حٿَّٲ ٿڀڄيّنش ‪ ً .‬ٿٌح طلٌٿض ٯڀَ ٷٌْى ٻخڅ ‪ُ ٙ‬ريّ ڃن طل‪ْ٤‬ڄيخ ً ٷي كُ‪ّ٤‬ڄض ‪.‬ڃلپ حٗٻظٴخء حٿٌحطِ حٗٷڀْڄِ ً حٿٸٌڃِ ً حٗن‪ِ٬‬حٽ حٿٸيّڂ‬ ‫‪ٚ٫‬ٷخص ٗخڃڀش ٳِ ٻپ حٿنٌحكِ ‪ ً .‬حٿظ‪ٜ٬‬ذ ً حٿظٸٌٷ‪ ٪‬حٿٸٌڃّْخڅ ُّ‪ٜ‬زلخڅ‬ ‫ڃٔظلْڀْن أٻؼَ ٳؤٻؼَ‪ ً .‬‬ ‫طَٯڄيخ ‪٫‬ڀَ طٸـزّـپ حٿل‪٠‬خٍس حٿڄِ‪ٌ٫‬ڃش ‪ .‬‬ ‫ً حٿزَؿٌحُّش ‪ .‬رًَُ ‪ٌ٫‬حڃَ ٻخڃڀش ڃن حٍٕ‪ .‬طٸٌځ طز‪ْ٬‬ش ڃظزخىٿش ٗخڃڀش رْن حٕڃڂ ‪ ً . ِ٫‬ني ىٍؿش ڃ‪ْ٬‬نش ڃن طٸيّځ ًٓخثپ حٗنظخؽ‬ ‫ً حٿظزخىٽ‪ .‬حٿظِ حنزنض حٿزَؿٌحُّش ‪٫‬ڀَ أٓخٓيخ‬ ‫ٷي حٓـظُليػض ٳِ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٗٷ‪٤‬خ‪٫ ً .‬ٿڂ ّ‪٬‬ي‬ ‫حٽطن‪ْ٨‬ڂ حٗٷ‪٤‬خ‪ ِ٫‬ٿڀٍِح‪٫‬ش ً حٿڄخنْٴخطٌٍس ‪ .‬نخ‪٫‬خص ٿڂ ط‪٬‬ي طٔظ‪٬‬ڄپ حٿڄٌحى حًٕٿْش حٿڄلڀْش‪ .ٝ‬أُّ ‪ٓ َٜ٫‬خٿٲ ٻخڅ ّظ‪ ٌٍّٜ‬أڅّ ڃؼپ‬ ‫ىٌه حٿٸٌٍ حٿڄنظـش ٻخنض طيـ‪ ٪‬ٱُ ‪ٛ‬ڄْڂ حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄـظڄ‪ِّ٬‬؟‬ ‫اًڅ ٿٸي ٍأّنخ ‪ :‬أڅّ ًٓخثپ حٗنظخؽ ً حٿظزخىٽ ‪ .‬حٓظويحځ حٿټْڄْخء ٳِ حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش ً‬ ‫حٿٍِح‪٫‬ش‪ ً .‬هَڀٸض ٷٌٍ ڃنظـش طٴٌٵ ر‪٬‬يىىخ ً‪ٟ‬وخڃظيخ ڃخ أًؿيطو حٕؿْخٽ حٿٔخرٸش‬ ‫ٻڀّيخ ڃـظڄ‪٬‬ش‪ .‬ڃن حٓىحد حٿٸٌڃْش ً حٗٷڀْڄْش ّن٘ؤ أىد ‪٫‬خٿڄِّ ‪.‬‬ ‫ٳخٿزَؿٌحُّش‪ .‬حىص‬ ‫ريٍؿش ىخثڀش ‪٫‬يى ٓټخڅ حٿڄيڅ اُحء ّ ٻخڅ حٿَّٲ ‪ .‬ٳټخنض طُ‪ْ٬‬ٶ حٗنظخؽ ري‪ ٙ‬ڃن ىٳ‪٬‬و نلٌ‬ ‫حٿظٸيّځ‪ ً .

‬‬ ‫ً حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش حٿليّؼش كٌّٿض حٿڄٰ٘پ حٿ‪ َْٰٜ‬ٿڀڄ‪٬‬ڀّڂ حٿلَٳِ حٿز‪َّ٤‬ټِ اٿَ ٳزَٻش‬ ‫ٻزَْس ٿڀَأٓڄخٿِ حٿ‪ٜ‬نخ‪ ً .‬ؿنٌى حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش حٿزٔ‪٤‬خء ‪ٌ٬ٌُّٟ .‬ٳټْٲ طظٰڀذ‬ ‫حٿزَؿٌحُّش ‪٫‬ڀَ ىٌه حُٕڃخص؟ ڃن ؿيش رظيڃَْ ٻظڀش ڃن حٿٸٌٍ حٿڄنظـش رخٿ‪٬‬نٲ ‪. ١‬ىڂ ٿٌْٔ ‪٫‬زْي‬ .‬څ طلض ٍٷخرش طَحطزْش ٻخڃڀش ‪.‬حٿٌّن ‪ٌْ٘٬ّ ٙ‬څ ا‪ ٙ‬اًح ًؿيًح ‪٫‬ڄ‪ّ ٙ ً . ٪‬طيٳ‪ّ ٪‬نڄٌ‬ ‫‪ٚ٫‬ٷخص حٿڄڀټْش حٿزَؿٌحُّش ُٷيُڃخ ‪ . َٟ‬ىيىص ًؿٌى حٿڄڀټْش حٿزَؿٌحُّش ‪ .‬حٿڄٌؿٌىس طلض ط‪َّٜ‬ٱ حٿڄـظڄ‪ .‬زو حٿڄ٘‪ ًٌ٬‬حٿٌُ ٳٸي ْٓ‪َ٤‬طو ‪٫‬ڀَ‬ ‫حٿظلټُڂ رخٿٸٌٍ حٿـينڄْش حٿظِ حٓظل‪َ٠‬ىخ ‪ -‬ٳڄنٌ ‪َ٘٫‬حص حٿٔنْن ‪ . ْٖ٬‬حٿڄِّي ڃن حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش ‪ ً .‬ٿْْ طخٍّن‬ ‫حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش ً حٿظـخٍس ٌٍٓ طخٍّن طڄَُى حٿٸٌٍ حٿڄنظـش حٿليّؼش ‪٫‬ڀَ ‪ٚ٫‬ٷخص‬ ‫حٗنظخؽ حٿليّؼش‪٫ .‬حٿظِ طُليػيخ ‪ .‬ٿڂ ط‪٬‬ي حٿٸٌٍ حٿڄنظـش ‪ .‬ڃخ‬ ‫ىِ ‪٫‬خٷزش ىٌح حٕڃَ؟ حٗ‪٫‬يحى ُٕڃخص أٗڄپ ً أٗيّ ً حٿظٸڀْپ ڃن ًٓخثپ طيحٍُٻيخ‪.‬رخٿضحٿِ ٳـٸـي ٻپ ؿخًرْش رخٿنٔزش اٿَ حٿ‪٬‬ڄخٽ ‪ .‬ٷخص‬ ‫حٿڄڀټْش حٿزَؿٌحُّش ‪ -‬اڅ ىٌح حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُُ حٿليّغ حٿٌُ أري‪ ٩‬ٻڄخ ٳِ‬ ‫حٿِٔلَ ًٓخثپ حٗنظخؽ ً حٿظزخ ىٽ حٿ‪٠‬وڄش ‪ُّ٘ . ٩‬طَطي حٓڅ ‪٫‬ڀَ حٿزَؿٌحُّش‬ ‫نٴٔيخ ‪.‬ٳِ حُٕڃخص ّظـٴـَّ٘ ًرخء‬ ‫ڃـظڄ‪ ِّ٬‬ڃخ ٻخڅ ٿْزيً ‪ .‬‬ ‫رپ ّـُظـڀَٲ أّ‪٠‬خ ٷٔڂ ڃن حٿٸٌٍ حٿڄنظـش حٿٸخثڄش ‪ ً .‬حٿن ‪.‬ـظـڀَٲ رخنظ‪٨‬خځ ؿِء ٻزَْ ڃن حٿڄنظـخص ٳلٔذ ‪.‬ٳـٸـي ‪٫‬ڄپ حٿزًَٿْظخٍّْن ٻڀْخ‬ ‫‪٣‬خر‪ ٪‬حٓظٸ‪ٚ‬ٿو حٿٌحطِ ‪ ً .‬طٸْٔڂ حٿ‪٬‬ڄپ ‪ .‬ٳِ ٻپ ح ٿ‪ ٌٍٜ٬‬حٿٔخٿٴش ‪ .‫ً حٿٌْځ ن٘يي كَٻش ڃڄخػڀش ‪ .‬أ‪ٛ‬زلض أٷٌٍ ؿيح ڃن ىٌه‬ ‫حٿ‪ٚ٬‬ٷخص حٿظِ رخطض ط‪ْ٬‬ٸيخ؛ ً ٻڀڄخ طٰڀذ ص ‪٫‬ڀَ ىٌح حٿ‪٬‬خثٶ ؿَّص حٿڄـظڄ‪٪‬‬ ‫حٿزَؿٌحُُ رؤَٓه اٿَ حٿٴٌ‪ ً .‬ٳٴِ حُٕڃخص حٿظـخٍّش ‪ُّ ٙ .‬حٿڄِّي ڃن ًٓخثپ ٿ‪ ً .‬‬ ‫رٸيٍ ڃخ ّظٔ‪ ٪‬حٓظ‪٬‬ڄخٽ حٓٿش ً طٸْٔڂ حٿ‪٬‬ڄپ ‪ .‬ٳخٿ‪ٚ٬‬ٷخص‬ ‫حٿزَؿٌحُّش ٯيص أ‪ْٟ‬ٶ ڃن أڅ طٔظٌ‪٫‬ذ حٿؼًَس ‪ .‬‬ ‫ً ڃن ؿيش أهٍَ رًِٰ أٌٓحٵ ؿيّيس ‪ ً .‬‬ ‫‪٣‬زٸش حٿزَؿٌحُّْن ً ىًٿش‬ ‫ڃن ‪ٟ‬زّخ‪ٛ ً ١‬ٲّ ‪ٟ‬زّخ‪ ً .‬ا‪ ّٙ‬ڃٔظلْ‪ ً .‬حء ڃن‬ ‫ؿَّحء ُّخىس ٓخ‪٫‬خص حٿ‪٬‬ڄپ ‪ .‬طنڄٌ أّ‪٠‬خ حٿزًَٿْظخٍّخ ‪ .‬اًڅ‪ . ٪‬ٳلٔذ‪ .‬ٳبڅ حٿڄـظڄ‪ّ ٪‬ـي نٴٔو ٳـؤس ً ٷي ٍُىَ اٿَ ً‪ ٪ٟ‬ڃن حٿيڄـْش حٿڄئٷظش ‪.‬حٿڄِّي ڃن‬ ‫حٿظـخٍس‪ ً .‬ڀذ ڃنو ٌٍٓ حٿلَٻش حٿْيًّش حٕٻؼَ رٔخ‪٣‬ش ً‬ ‫ٍطخرش ً ٓيٌٿش ً حڃظيخڅ ‪ ً .‬ٳ‪٫ ٚ٠‬ن ًٿٺ ‪.‬ٿټپ طٸڀزخص حٿٌٔٵ ‪.‬ٺٳِ‬ ‫ًٻَ حُٕڃخص حٿظـخٍّش حٿيًٍّش ‪ .‬ٿٌح ىڂ ڃ‪ٌََٛ٬‬څ ٿټپ ‪ًَٛ‬ٱ‬ ‫ٷ‪٬٤‬ش ىڂ ٓڀ‪٬‬ش ٻؤُ ‪ٛ‬نٲ طـخٍُ آهَ‬ ‫حٿڄِحكڄش‪ ً .‬ٳخٿ‪٬‬ڄّخٽ‪ . ٚ‬ـيًڅ ‪٫‬ڄ‪ ٚ‬ا‪ ٙ‬اًح‬ ‫ٻخڅ ‪٫‬ڄپىڂ ّنڄِ ٍأّ حٿڄخٽ ‪ ً .‬ٷٌحځ كْخس حٿزَؿٌحُّش ً ْٓ‪َ٤‬طيخ ‪ّ ً .‬‬ ‫ً رٸيٍ ڃخ طنڄٌ حٿزَؿٌحُّش أُ ٍأّ حٿڄخٽ ‪ .‬ٿڄخًح؟ ٕڅ حٿڄـظڄ‪ّ ٪‬ڄڀٺ حٿڄِّي ڃن‬ ‫حٿل‪٠‬خٍس‪ ً .‬ڃن ػڂ ‪ .‬حٕٓڀلش حٿظِ طئىُ رلْخطيخ ‪ .‬ىئ‪ٙ‬ء حٿ‪٬‬ڄخٽ حٿڄُټَىٌڅ ‪٫‬ڀَ رْ‪ ٪‬أنٴٔيڂ ٷ‪٬٤‬ش‬ ‫‪ ً .‬رخٓظؼڄخٍ حٌٕٓحٵ حٿٸيّڄش ٻڀّْخ ‪ ً .‬ط٘ظي أّ‪٠‬خ ً‪٣‬ؤس حٿ‪٬‬ڄپ ‪ٌٓ .‬أً ڃُ‪٠‬خ‪٫‬ٴش حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄ‪٤‬ڀٌد انـخُه ٳِ ًٷض ڃ‪ّْ٬‬ن أً‬ ‫طَّٔ‪ ٪‬كَٻش حٓٿش‪ .‬ٻڀڄخ أ‪ٛ‬زق حٿ‪٬‬ڄپ ڃنٴَح ‪ .‬رخٿظخٿِ ٳبڅّ ػڄن حٿ‪٬‬خڃپ ٗؤڅ ػڄن ٻپ ٓڀ‪٬‬ش‬ ‫ُّٔخًُ ٻڀٴش انظخؿو ‪ .‬طينَ حٕؿَ‪ ً .‬‬ ‫ٳخٕٓڀلش‪ .‬رپ أنـزض‬ ‫أّ‪٠‬خ حٿَؿخٽ حٿٌّن ْٓٔظ‪٬‬ڄڀٌڅ ىٌه حٕٓڀلش ‪ :‬حٿ‪٬‬ڄخٽ حٿ‪َّْٜ٬‬ن أً حٿزًَٿْظخٍّْن‬ ‫‪.‬حٿظِ طييى أٻؼَ ٳؤٻؼَ ًؿٌى حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُُ‬ ‫رؤَٓه‪ .‬‬ ‫كظَ ٿُْوَْپ أڅّ ڃـخ‪٫‬ش ً كَد ارخىس ٗخڃڀش ٷي ٷ‪٬٤‬ظخه ‪٫‬ن ًٓخثپ حٿ‪ْٖ٬‬؛ ٳظزيً‬ ‫حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش ً حٿظـخٍس ً ٻؤنيڄخ أػَ ر‪٬‬ي ‪ْ٫‬ن ‪ ً .ْٖ٬‬ٿڄٌح‪ٛ‬ڀش نٔڀو‪ ً .‬حٿظِ ‪٫َََٛ‬ض ريخ حٿزَؿٌحُّش حٗٷ‪٤‬خ‪ . ٚ‬ىٌ ًرخء ٳخث‪ٞ‬‬ ‫حٗنظخؽ‪ . ِ٫‬ؿڄٌ‪ ٩‬حٿ‪٬‬ڄخٽ حٿڄلٌٍ٘س ٳِ حٿٴزَٻش طن‪َ٨‬ڂ طن‪ْ٨‬ڄخ‬ ‫‪ٔ٫‬ټَّخ‪ .‬رپ رو‪ٚ‬ٱ ًٿٺ ‪ .‬ٳخٿ‪٬‬خڃپ‬ ‫أ‪ٛ‬زق ڃـَّى ڃُڀلٶ رخٓٿش ‪٤ُّ ٙ .‬ٳبڅ ڃخ ُّټڀٴو حٿ‪٬‬خڃپ ّټخى ّٸظ‪٫ َٜ‬ڀَ ٻڀٴش‬ ‫ڃخ ّڀِڃو ٿڀ‪ ً .‬‬ ‫َرْْي أڅّ حٿزَؿٌحُّش ٿڂ ط‪ٜ‬ن‪ ..‬‬ ‫ً ڃن ؿَحء طٌٓ‪ ٪‬حٓظ‪٬‬ڄخٽ حٓٿش ‪ ً .‬ٳبڅّ ‪ٚ٫‬ٷخص حٗنظخؽ ً حٿظزخىٽ حٿزَؿٌحُّش ‪ٚ٫ ً .‬أُ ‪٣‬زٸش‬ ‫حٿ‪٬‬ڄخٽ حٿ‪َّْٜ٬‬ن ‪ .‬ڀَ ‪ٚ٫‬ٷخص حٿڄڀټْش ‪ .

‬ٳخٿٴًَٵ ٳِ‬ ‫حٿـنْ ً حٿٔن ٿڂ ّ‪٬‬ي ٿيخ ٗؤڅ ڃـظڄ‪ ِّ٬‬رخٿنٔزش اٿَ حٿ‪٤‬زٸش حٿ‪٬‬خڃڀش ‪ .‬رپ أ‪٫‬يح ء أ‪٫‬يحثيڂ ‪ .‬ط‪ ِ٬‬ىِ ىٌه حٿٸٌس ً‪ْ٫‬خ أٳ‪٠‬پ ‪ .‬أُ رٸخّخ حٿلټڂ حٿڄڀَټِ‬ ‫حٿڄُ‪٤‬ڀٶ‪ ً .‬ىټٌح طظټٌڅ حٿزًَٿْظخٍّخ ڃن ؿڄْ‪٣ ٪‬زٸخص‬ ‫حٿٔټخڅ‪.‬ىٌح حٗٓظزيحى‪ .‬ٳِ ٻپ ڃټخڅ طٸَّزخ ‪ .‬حٿزَؿٌحُّْن ٯَْ حٿ‪ٜ‬نخ‪ْْ٫‬ن ً حٿزَؿٌحُّْن‬ ‫‪ ً .‬ىټٌح طظَٻـِ حٿلَٻش حٿظخٍّوْش ٻڀيخ ٳِ أّيُ حٿزَؿٌحُّش‬ ‫حنظ‪ٜ‬خٍ ّظلٸٶ ‪٫‬ڀَ ىٌح حٿنلٌ ىٌ حنظ‪ٜ‬خٍ ٿڀزَؿٌحُّش ‪.‬څ حٿ‪َ٤‬حثٶ حٿـيّيس‬ ‫ٿ٘نظخؽ طل‪ ّ٢‬ڃن ٷْڄش ڃيخٍطيخ ‪ ً .‬ٳخٿڄ‪ٜ‬خٿق ً حًٕ‪ٟ‬خ‪٩‬‬ ‫حٿڄ‪ْْ٘٬‬ش ىحهپ حٿزًَٿْظخٍّخ طظڄخػپ رخ‪َ٣‬حى ‪ .‬رپ أّ‪٠‬خ اٿَ أى ًحص‬ ‫حٗنظخؽ نٴٔيخ ‪ .‬ٳْظڀٴٌڅ حٿٔڀ‪ ٪‬حٕؿنزْش حٿڄ‪٠‬خٍرش ‪ُّ ً .‬ػڂ ّنخ‪ٟ‬پ ‪٫‬ڄخٽ ٳزَٻش ًحكيس ‪ .‬طـ‪٬‬پ أؿٌٍ حٿ‪٬‬ڄخٽ أٻؼَ طٸڀزخ رخٓظڄَحٍ؛ ً حٿظلْٔن‬ ‫حٿڄظٔخٍ‪ ٩‬حٿڄظنخڃِ ‪ ً .‬ڃن ؿيش ‪ ً .‬‬ ‫ً حٿ‪٬‬خڃپ ‪ ..‬ي حٿزَؿٌحُُ حٿٴَى حٿٌُ ّٔظٰڀيڂ ڃزخَٗس ‪ ً .‬ٳِ ٻپ ٌّځ ً ٻپ ٓخ‪٫‬ش‪٫ .‬ٿڂ ّ‪٬‬ي ىنخٹ‬ ‫ٌٍٓ أىًحص ‪٫‬ڄپ طوظڀٲ ٻڀٴظيخ رخهظ‪ٚ‬ٱ حٿٔن ً حٿـنْ ‪.‬رٸيٍ ڃخ طڄلٌ حٓٿش حٿٴٌحٍٵ ٳِ‬ ‫حٿ‪٬‬ڄپ‪ ً .‬ٿْْ ر‪ُ ٬‬ي نظْـش حطلخىىڂ حٿٌحطِ ‪ .‬كظَ طنٸ‪٫ ّٞ‬ڀْو‬ ‫حٿٸ‪٤‬خ‪٫‬خص حٕهٍَ ڃن حٿزَؿٌحُّش‪ :‬ڃخٿٺ حٿزْض ً حٿزـٸّـخٽ ً حٿڄَطين اٿن ‪.‬‬ ‫ٳٴِ حٿزيء ّنخ‪ٟ‬پ حٿ‪٬‬ڄخٽ ٳَُحىٍ ‪ .‬ٻپ‬ ‫حٿ‪ٰٜ‬خٍ‪ ً .‬طظَوٌأٻؼَ ٳؤٻؼَ ‪٣‬خر‪٪‬‬ ‫ڃُ‪ٜ‬خىڃخص رْن ‪٣‬زٸظْن ‪٫ ً .‬ٻڀڄخ أ‪٫‬ڀن‬ ‫رڄِّي ڃن حٿ‪َٜ‬حكش أڅّ حٿټٔذ ىٌ ىيٳو‪ .‬‬ ‫ً حٿزًَٿْظخٍّخ طڄَّ ريٍؿخص ط‪ ٌٍ٤‬ڃوض ٿٴش‪ ً .ٝ‬ٳبڅ حٿڄ‪٠‬خٍرش حٿڄظ‪٬‬خ‪٧‬ڄش رْن حٿزَؿٌحُّْن أنٴٔيڂ‬ ‫حٿظـخٍّش حٿنخطـش ‪٫‬نيخ ‪ .‬ل‪ِ٤‬ڄٌڅ حٿڄخٻْنخص ‪ً .‬رخٓظڄَحٍ حٿٌ‪ ٪ٟ‬حٿڄ‪ِْ٘٬‬‬ ‫ٿڀ‪٬‬ڄخٽ؛ ً حٿڄ‪ٜ‬خىڃخص رْن حٿ‪٬‬خڃپ حٿٴَى ً حٿزَؿٌحُُ حٿٴَى ‪َ .‬‬ ‫ٳظآٍُ حٿ‪٬‬ڄخٽ حٿٌحٓ‪ -٪‬حٿـڄخىَُْ‪ .‬نٴـَ حٿن‪٠‬خٽ ََٰٗزخ ‪.‬زْي ٿٔٿش‪ ً .‬‬ ‫ُّ‪َ٠‬ڃٌڅ حٿنخٍ ٳِ حٿٴزخٍٹ ‪ٌ٬َّٔ ً .‬حٿڄظٌح‪ٛ‬پ ٿٔٿش ‪ ٩ِ٫ِّ .‬ٳظيڀٺ ٳِ‬ ‫ڃِحكڄش ٻزخٍ حٿَأٓڄخٿْْن ‪ .‬ئٿّٴٌڅ ؿڄ‪ْ٬‬خص ىحثڄش‬ ‫ٿڀظڄٌّڅ طلُْٔخ ‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬خص ڃُلظڄڀش‪ ً .‬ىنخ ً ىنخٹ‪ّ .‬أُ ٻڀڄخ طٸيڃض‬ ‫حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش حٿليّؼش ‪ .‬رپ ىٌ نظْـش‬ ‫حطّلخى حٿزَؿٌحُّش حٿظِ ‪٫‬ڀْيخ ‪ .‬حُىحى اك‪ٚ‬ٽ ‪٫‬ڄپ حٿنٔخء ڃلپّ ‪٫‬ڄپ حٿَؿخٽ ‪ .‫حٿزَؿٌحُّْن ٳلٔذ‪ .‬رپ طلظ٘ي ٳِ كٌ٘ى أٻؼَ‬ ‫‪ٟ‬وخڃش ً طڄٌ ٷٌَطيخ ‪ ً .‬رپ ىڂ أّ‪٠‬خ‪ .‬ن‪٠‬خٿيخ ‪ٟ‬ي حٿزَؿٌحُّش ّزيأ ڃ‪٪‬‬ ‫ًؿٌىىخ نٴٔو ‪. َ٤‬حٿظِ ٻخنض ٷخثڄش كظَ حٓڅ ‪-‬‬ ‫ط‪ٜ‬ذّ ٱُ‬ ‫حٿ‪ٜ‬نخ‪ْْ٫‬ن ً حٿظـخٍ ً أ‪ٛ‬لخد حٿَّّ‪ ً ٪‬حٿلَٳٌْڅ ً حٿٴ‪ٚ‬كٌڅ ‪-‬‬ ‫حٿزًَٿْظخٍُ ٕڅ ٍأٓڄخٿيخ حٿ‪ّ ٙ َْٰٜ‬ټٴِ ٿظْٰ٘پ حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش حٿټزَْس ‪ .‬ٿزڀٌ٭ أٯَح‪ٟ‬يخ حٿْٔخْٓش حٿوخ‪ٛ‬ش ‪ .‬نيثٌ ّزيأ حٿ‪٬‬ڄّخٽ ٳِ طؤٿْٲ حطلخىحص نٸخرْش ‪ٟ‬ي‬ ‫حٿزَؿٌحُّْن؛ ً ّظټخطٴٌڅ ٿڀلٴخ‪٫ ٥‬ڀَ أؿَ ‪٫‬ڄڀيڂ ‪ّ ً . َ٤‬‬ ‫ً ٳِ ىٌح حٿظ‪ُّ٘ ٌٍ٤‬ټّپ حٿ‪٬‬ڄخٽ ؿڄٌ‪٫‬خ ڃز‪٬‬ؼَس ٳِ حٿز‪ٚ‬ى ٻڀيخ طُـ٘ظـظيخ حٿڄُِحكڄش ‪.‬‬ ‫ً حٿ‪٬‬ڄپ حٿْيًُ ٻڀڄخ ط‪٤‬ـڀذ ٷيٍح أٷپ ڃن حٿڄيخٍس ً حٿٸٌٔس ‪ .‬ڃن ؿيش أهٍَ ‪ٕ .‬طنوٴ‪ ٞ‬حٕؿَس ‪ .‬ڃٌٷ‪ ٪‬حٿ‪ٜ‬خن‪٪‬‬ ‫ٳِ حٿٸًَڅ حٿٌٓ‪.‬حُٕڃخص‬ ‫حٗنوٴخ‪ .‬‬ ‫ٿټن ڃ‪ ٪‬طٸيځ حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش ‪ ٙ‬طظٔ‪ ٪‬حٽ رًَٿْظخٍّخ ٳلٔذ ‪ .‬حٿڄ‪ٚ‬ٻْن حٿ‪٬‬ٸخٍّْن ‪ ً .‬أڅ طلَّٹ‬ ‫حٿزًَٿْظخٍّخ رؤَٓىخ ‪٣‬خٿڄخ ىِ ٷخىٍس ‪٫‬ڀَ ًٿٺ ‪ ً .‬ڃخ أڅ ُٓظٰڀّو ‪ٛ‬خكذ حٿ‪٬‬ڄپ ‪ ً .‬ه‪ٌٜٛ‬خ ٿڀزَؿٌحُُ ‪ٛ‬خكذ حٿٴزَٻش نٴٔو ‪ ً .‬اُىحى ىنخءس ً ر٘خ‪٫‬ش ً ٷٌٔس‪.‬ڃخ أڅ ّيٳ‪ ٪‬ٿو أؿَه ‪ .‬حٿلخٿش ىٌه ٳبڅّ حٿزًَٿْظخٍّْن‬ ‫ٳِ ىٌح حٿ‪ُّ ٙ ٌٍ٤‬لخٍرٌڅ أ‪٫‬يحءىڂ ‪ .‬ٿڄَحٷذ‬ ‫حٿ‪٬‬ڄپ‪ ً .‬‬ .‬ىڂ ‪ٙ‬‬ ‫ٌّؿّيٌڅ ىـڄخطيڂ اٿَ ‪ٚ٫‬ٷخص حٗنظخؽ حٿزَؿٌحُّش ٳلٔذ ‪ .‬اٿَ ڃٔظٌٍ ڃُظڄخػپ ٳِ‬ ‫‪ ً .‬ػڂ ‪٫‬ڄخٽ ٳَ‪٩‬‬ ‫‪ٛ‬نخ‪ ِ٫‬ٳِ ڃن‪٤‬ٸش ًحكيس ‪ٟ .‬څ اٿَ حٓظ‪٬‬خىس حٿڄٌٷ‪ ٪‬حٿڄٴٸٌى ‪ .‬‬ ‫‪ٰٛ‬خٍ‬ ‫ً حٿڄَحطذ حٿينْخ ٿڀ‪٤‬زٸخص حٿٌٓ‪ .

‬حٿلخٽ ‪ُ ٙ‬ريّ ڃن حٿَحر‪ ٢‬ٿـ‪٬‬پ حٿن‪٠‬خ‪ٙ‬ص‬ ‫حٿڄلڀّْش ً حٿڄظ‪٬‬يىس ‪ً .‬ٳ‪٫ ٚ٠‬ن ًٿٺ ‪ .‬انيخ ٍؿ‪ْ٬‬ش‬ ‫طٔ‪ َ٬‬اٿَ ؿ‪٬‬پ ‪َ٫‬ـَڀش حٿظخٍّن طَؿ‪ ٪‬حٿٸيٸٍَ ‪ ً .‬‬ ‫ىٌح حٿنظن حٿڄُٔظٔڀڂ ‪ .‬رخٿظخٿِ ٳِ كِد ْٓخِٓ ‪ .‬نيڃخ ّٸظَد حٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬حٿ‪٤‬زٸِ ڃن حٿلٔڂ ‪ .‬ىحهپ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿٸيّڂ رؤَٓه ‪٣ .‬رپ ‪٫‬ن ڃ‪ٜ‬خٿليخ حٿڄٸزڀش ‪ .‬طنٔٴو ڃـيىح ً ٳِ‬ ‫ٻپ ٿل‪٨‬ش حٿڄِحكڄش رْن حٿ‪٬‬ڄخٽ أنٴٔيڂ؛ ٿټنو ّني‪ ٞ‬ڃَحٍح ً طټَحٍح ٷٌٍ ً أڃظن‬ ‫ً أٗيّ ّؤٓخ ‪ّٔ ً . ٩‬اٿَ حٿزًَٿْظخٍّخ ‪ ً .‬ڀذ ڃ‪٬‬نٌطيخ ‪ً .‬حٿظِ طظنخٷ‪ ٞ‬ڃ‪ٜ‬خٿق ىخ ڃ‪ ٪‬طَٸيُځ حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش ‪ .‬ظٴْي ڃن حٗنٸٔخڃخص ٳِ ‪ٛ‬ٴٌٱ حٿزَؿٌحُّش ‪ .‬ڃن حٿزَؿٌحُّش نٴٔيخ ‪ .‬ىټٌح ٳبڅّ حٿزَكٌحُّش نٴٔيخ ىِ حٿظِ طًِّى‬ ‫حٿزًَٿْظخٍُ ر‪٬‬نخ‪َٛ‬ىخ حٿظؼٸْٴْش أُ رخٕٓڀلش حٿظِ طَطيّ ‪٫‬ڀْيخ ‪.‬ٳخٿ‪٤‬زٸخص حٕهٍَ طنيخٍ ً طظ‪ َٗٚ‬أڃخځ حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش‬ ‫حٿټزَْس‪ ً .‬ڃؼڀڄخ حنظٸپ ٳِ حٿڄخ‪ ِٟ‬ٷٔڂ ڃن حٿنز‪ٚ‬ء‬ ‫اٿَ حٿزَؿٌحُّش ‪ّ .‬يّ حٍٕٓظٸَح‪ْ٣‬ش ‪ .‬حٿٌّن حٍطٴ‪ٌ٬‬ح اٿَ ڃٔظٌٍ حٿٴَيڂ حٿن‪َُ٨‬‬ ‫ٿڄُـڄپ حٿلَٻش حٿظخٍّوْش ‪.‬‬ ‫رٌٿٺ طَـَّىخ اٿَ حٿڄ‪٬‬ظَٹ حٿْٔخِٓ ‪ ً .‬‬ ‫ىٌه حٕٷٔخځ طڄيّ حٿزًَٿْظخٍّخ أّ‪٠‬خ ر‪٤‬خثٴش ڃن حٽ‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٿظـؼـٸْـٴْش ‪.‬أً طلض حٿزًَٿْظخٍّخ )‪.‬طظڄَٻِ ٳِ ن‪٠‬خٽ ً‪٣‬نِ ‪.‬ٳْنظِ‪ ٩‬حٗ‪٫‬ظَحٱ‬ ‫‪٫‬ڀَ ًؿو ٷخنٌنِ رذ‪ ٞ٫‬ڃ‪ٜ‬خٿق حٿ‪٬‬ڄخٽ‪ .‬ٳِ ٻپ ىٌه حٿ‪َٜ‬ح‪٫‬خص‬ ‫طـي حٿزَؿٌحُّش نٴٔيخ ڃ‪َ٤٠‬س اٿَ حٗٓظنـخى رخٿزًَٿْظخٍّخ ‪٣ ً .‬‬ ‫ٳِ ن‪٠‬خٽ ‪٣‬زٸِّ ‪ .‬ن‪َ٨‬ح اٿَ ‪َُ٣‬ٷخطيڂ حٿزيحثْش ‪.‬ٳظظوڀَ ‪٫‬ن ڃٌٷ‪٬‬يخ حٿوخ‪ .‬خر‪٬‬خ ‪٫‬نْٴخ ً كخىح ‪ . ٚ‬ٳبڅ أٷٔخڃخ رټخڃڀيخ ڃن حٿ‪٤‬زٸش حٿٔخثيس طنليٍ ‪.‬‬ ‫طلٸّـٸو حٿزًَٿْظخٍّخ حٿ‪َّٜ٬‬ش ٳِ ٓنٌحص ٷڀْڀش رٴ‪٠‬پ حٿٔټٺ حٿليّيّش ‪.‬ٳبنيخ ٷي طنـَٱ ىنخ‬ .َْٰٜ‬ٻڀو ح طلخٍد حٿزَؿٌحُّش ٿڀلٴخ‪٫ ٥‬ڀَ ًؿٌىىخ ٻ‪٤‬زٸخص ًٓ‪َ٤‬‬ ‫ڃن حٿظ‪ .‬ىِ رٌٿٺ ‪ ٙ‬طيحٳ‪٫ ٪‬ن‬ ‫ڃ‪ٜ‬خٿليخ حٿَحىنش ‪ .‬حٿنظْـش حٿلٸش‬ ‫ٿن‪٠‬خ‪ٙ‬طيڂ ٿْٔض ٳِ حٿنـخف حٿڄزخَٗ رپ ٳِ حطّلخى حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄظ‪٬‬خ‪٧‬ڂ رخٓظڄَحٍ ‪ً .‬‬ ‫أڃخ حٿڀٌڃزنزًَٿْظَّخ ‪( Lumpenproletariat‬ىًڅ‪ .‬حٿظِ طُـنخى‪ ٞ‬حٿزَؿٌحُّش حٿٌْځ ‪ .‬طظوٌ ‪٫‬ڄڀْش حٿظـٴّٔن ىحهپ‬ ‫حٿ‪٤‬زٸش حٿٔخثيس ‪ ً .‬حص حٿ‪٤‬خر‪ ٪‬حٿٌحكي ٳِ ٻپ ڃټخڅ ‪ .‬ٳبڅّ حٿزًَٿْظخٍّخ ًكيىخ‬ ‫ىِ حٿ‪٤‬زٸش حٿؼٌٍّش كٸخ ‪ .‬كؼخٿش حٿٴجخص حٿينْخ ڃن حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿٸيّڂ ‪ . ِٗٚ‬ٳيِ اًڅ ٿْٔض ػٌٍّش رپ ڃُلخٳ‪٨‬ش ‪ ً .‬‬ ‫ىٌح ح‪ٙ‬طلخى ّ‪ُِ٬‬ه نڄٌ ًٓخثپ حٿڄٌح‪ٚٛ‬ص حٿظِ طزظي‪٫‬يخ حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش حٿټزٍَ ‪ ً .‬حٿزًَٿْظخٍّخ ىِ نِظخؿُيخ حٿوخ‪.‬ػڂ ‪ٟ‬يّ طڀٺ‬ ‫حٕٷٔخځ‪ .‬‬ ‫ً حنظ‪٨‬خځ حٿزًَٿْظخٍّْن ٳِ ‪٣‬زٸش ‪ ً .‬اٿَ كي أڅّ‬ ‫ٷٔڄخ ‪َْٰٛ‬ح ڃن حٿ‪٤‬زٸش حٿٔخثيس َّنٔڀن ‪٫‬نيخ ً ّن‪٠‬ڂّ اٿَ حٿ‪٤‬زٸش حٿؼٌٍّش ‪ . ٙ‬‬ ‫ً حٿ‪٤‬زٸخص حٿٌٓ‪ .‬ڃؼپ ٷخنٌڅ حٿ‪٬‬ڄپ ‪ٓ َ٘٫‬خ‪٫‬خص (ٌّڃْخ)‬ ‫ٳِ حنټڀظَح ‪.‬‬ ‫ً أهَْح ‪٫ .‬اٿَ حٿزًَٿْظخٍّخ‪ .‬ٯَْ أڅّ ٻپ ن‪٠‬خٽ ‪٣‬زٸِ ىٌ ن‪٠‬خٽ ْٓخِٓ ‪ ً .‬‬ ‫رٴ‪٬‬پ طَٸيُځ حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش ‪ .‫ً ڃن ًٷض اٿَ آهَ ّنظ‪ َٜ‬حٿ‪٬‬ڄخٽ ٿٺ څ حنظ‪ٜ‬خٍىڂ ىٌ اٿَ كْن ‪ ً .‬نظٸپ حٓڅ ٷٔڂ ڃن حٿزَؿٌحُّش اٿَ حٿزًَٿْظخٍّخ ‪ْٓ ٙ .َ٤‬حٿ‪ٜ‬نخ‪ ِ٫‬حٿ‪ ً َْٰٜ‬حٿظخؿَ حٿ‪ ً َْٰٜ‬حٿلَِٳِّ حٿ‪ً َْٰٜ‬‬ ‫حٿٴ‪ّٚ‬ف حٿ‪ .‬حٿظِ‬ ‫طَر‪ ٢‬رْن ‪٫‬ڄّخٽ ڃوظڀٲ حٿنٌحكِ ‪ ً .‬‬ ‫ح‬ ‫ً ا‪ٟ‬خٳش اٿَ ًٿٺ ً ٻڄخ ٍأّنخ ٷز‪ .‬أً طظييى ‪٫‬ڀَ حٕٷپ رؤً‪ٟ‬خ‪٫‬يخ حٿڄ‪ْْ٘٬‬ش ‪ً .‬اًح ًٷ‪ ٪‬ٿيخ أڅ طټٌڅ ػٌٍّّش‬ ‫ٳٌٿٺ ن‪َ٨‬ح اٿَ حنظٸخٿيخ حٿٌْٗٺ حٿٌٷٌ‪ .‬اٿَ‬ ‫حٿ‪٤‬زٸش حٿظِ طلڄپ رْن ّيّيخ حٿڄٔظٸزپ‪ ً .‬حٗطلخى حٿٌُ‬ ‫حٷظ‪ٓ َ٠‬ټخڅ رڀيحڅ حٿٸًَڅ حٿٌٓ‪ َ٤‬ٷًَنخ ٿظلٸْٸو ‪ .‬ڄخ ىٌح‬ ‫حٿٸٔڂ ڃن حّٗيٌّٿٌؿْْن حٿزَؿٌحُّْن ‪ .‬‬ ‫ً ‪٫‬ڄٌڃخ ٳبڅّ ‪ٛ‬يحڃخص حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿٸيّڂ طيٳ‪ ٪‬ر‪َ٤‬ٵ ٗظَ رظ‪ ٌٍ٤‬حٿزًَٿْظخٍّخ ٷيُڃخ ‪.‬‬ ‫ٳخٿزَؿٌحُّش ط‪ ْٖ٬‬ٳِ ‪َٛ‬ح‪ ٩‬ىحثڂ ‪ :‬ٳِ حٿزيء ‪ٟ .‬‬ ‫ًڃن رْن ؿڄْ‪ ٪‬حٿ‪٤‬زٸخص‪ .‬ػڂ‬ ‫ر‪ٌٍٜ‬س ىحثڄش ‪ٟ‬يّ رَؿٌحُّش ؿڄْ‪ ٪‬حٿزڀيحڅ حٕؿنزْش ‪ ً . ٙ‬ٿ َظظَزنَّ‬ ‫ًؿيش ن‪ َ٨‬حٿزًَٿْظخٍّخ ‪.

َ٤‬نيخ ‪٫‬خؿِس ‪٫‬ن طؤڃْن ‪٫ ْٖ٫‬زيىخ‪ .‬ري‪ٙ‬‬ ‫ڃن أڅ ُّ‪ْ٬‬ڀيخ ‪ .‬ڄټنيخ أڅ‬ ‫طني‪ ً ٞ‬طنظ‪ٜ‬ذ ‪ .‬ؿٌى حٿَأٓڄخٽ ىٌ حٿ‪٬‬ڄپ‬ ‫حٿڄؤؿٌٍ‪ ً .‬طظٔظَ ًٍحءىخ ڃ‪ٜ‬خٿق‬ ‫رَؿٌحُّش ٻؼَْس‪.‬ك‪َٜ‬ح‪٫ . ٙ‬طټٌّن حٿَأٓڄخٽ ً انڄخإه ‪ً ١َٗ ً .‬أڅ طَٴَ‪٫ ٝ‬ڀَ حٿڄـظڄ‪ً ١ًَٗ ٪‬ؿٌى ‪٣‬زٸظيخ ٻٸخنٌڅ‬ ‫أ‪٫‬ڀَ‪ .‬رو‪ٚ‬ٱ ًٿٺ ‪ .‬ٿڂ ّ‪٬‬ي ًؿٌى حٿزَؿٌحُّش ّ‪ٚ‬ثڂ حٿڄـظڄ‪.‬كخؿش اٿَ حٿٸٌٽ اڅّ ‪٫‬ڀَ حٿزًَٿْظخٍّخ ٳِ ٻپ رڀي‬ ‫أڅ طظوڀ‪ ٚ‬ڃن رَؿٌحُّظيخ حٿوخ‪ٛ‬ش‪.‬حٿزًَٿْظخٌٍّڅ ‪ّ ٙ‬ڄڀټٌڅ ْٗجخ ّلخٳ‪ٌ٠‬څ ‪٫‬ڀْو ‪٫ ً .‬اڃّخ ٿڄ‪ٜ‬ڀلش حٕٷڀِ حص‪ً .‬حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄؤؿٌٍ ّٸٌځ ‪ .‬ڃن ڃٌح‪ٛ‬ڀش ًؿٌىىخ حٿ‪٬‬زٌىُ ‪ .‬ٳخٿ‪٬‬خڃپ ّٰيً ڃيٷ‪٬‬خ ‪ ً .‬ڀَ حٕٷپ ‪ .‬‬ ‫ً ٷي ٍأّنخ أڅّ ٻپ ڃـظڄ‪ ٪‬كظَ حٓڅ ٷخځ ‪٫‬ڀَ حٿظنخكَ رْن حٿ‪٤‬زٸخص حٿ‪ٔ٬‬ٴْش ً‬ ‫ٿيخ ًَٗ‪١‬‬ ‫حٿ‪٤‬زٸخص حٿڄ‪َ ٤٠‬ييَس ‪ ً .‬‬ ‫ٳخٿ‪٤‬زٸخص حٿٔخٿٴش ٻڀيخ ‪ .‬ڀَ حٿڄِحكڄش رْن حٿ‪٬‬ڄّخٽ ‪ ً .‬ؿَّىحه ٌٓحء ٳِ انټڀظَح أً ٳِ ٳَنٔخ ‪ ً .‬‬ ‫ً ربؿڄخٿنخ أ‪ٌ٣‬حٍ نڄٌ حٿزًَٿْظخٍّخ ٳِ ه‪٣ٌ٤‬يخ حٿټزٍَ ‪ .‬‬ ‫حٿلَٻش حٿزًَٿْظخٍّش ‪ .‬‬ ‫‪.‬نيخ ڃَٯڄش ‪٫‬ڀَ طَٻو ّنل‪ ّ٢‬اٿَ ً‪ُّ ٪ٟ‬ڀِِڃيخ رؤڅ طُ‪ْ٬‬ڀو ‪ .‬حٿزًَٿْظخٌٍّڅ ‪ٙ‬‬ ‫ّٔظ‪ٌ٬ْ٤‬څ حٗٓظْ‪ٚ‬ء ‪٫‬ڀَ حٿٸٌٍ حٿڄـظڄ‪ْ٬‬ش حٿڄنظـش ‪ .‬طٸيّځ‬ ‫لپّ‬ ‫حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش‪ .‬طَُِٓ حٿزًَٿْظخٍّخ ْٓ‪َ٤‬طيخ رب‪٣‬خكش حٿزَؿٌحُّش رخٿ‪٬‬نٲ ‪.‬حٿزًَٿْظخٍّخ ‪ .‬ٳخٿٸنّ‪ .‬ٳبڅّ حٿ‪٬‬خڃپ‬ ‫حٿ‪ .‬‬ ‫ٳٴِ ًَٗ‪ ١‬كْخس حٿزًَٿْظخٍّخ طڂّ طـٸٌّ‪ ١ًَٗ ٞ‬كْخس حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿٸيّڂ‬ ‫ٳخٿزًَٿْظخٍُ ‪ ٙ‬ڃڀټّْش ٿو ‪ٚ٫ ً .‬ٳبنو ّظّوٌ‬ ‫ٳِ حٿزيحّش حٿ٘ټپ حٿٸٌڃِ ‪ ٙ ً .‬ٳِ‬ ‫‪٧‬پ ٍأّ حٿڄخٽ ‪ .‬ىٌ طټيّْ حٿؼًَس ٳِ‬ ‫أّيُ هٌح‪ .‬حْٓش رخٿنٔزش اٿْو ‪ .‬أً ر‪٬‬زخٍس‬ ‫أهٍَ‪ .‬ڃن ٻپ ‪٣‬خر‪ ٪‬ٷٌڃِ؛ ً حٿٸٌحنْن ً حٕه‪ٚ‬ٵ ً حٿيّن ىِ ً حٕكټخځ‬ ‫حٿزَؿٌحُّش حٿڄَٰ‪ٟ‬ش حٿټؼَْس ‪ٌٓ .‫ً ىنخٹ ٳِ حٿلَٻش رٴ‪٬‬پ ػٌٍس رًَٿْظخٍّش ‪ .‬ٻٌٿٺ حٍطٴ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُُ حٿ‪َْٰٜ‬‬ ‫اٿَ رَؿٌحُُ طلض نَْ حٿلټڂ حٗٷ‪٤‬خ‪ ِ٫‬حٗٓظزيحىُ ‪ .‬ريًڅ أڅ طنٔٲ حٿزنْش حٿٴٌٷْش ٻڀيخ ٿڀٴجخص حٿظِ طئٿّٲ حٿڄـظڄ‪٪‬‬ ‫حٿَٓڄِ ‪.‬رنخءً ‪٫‬ڀْو ّظ‪٠‬ق أڅ حٿزَؿٌحُّش ‪٫‬خؿِس ‪٫‬ن أڅ طزٸِ ُڃنخ‬ ‫أ‪ٌ٣‬ٽ حٿ‪٤‬زٸش حٿٔخثيس ‪ ً .‬ٳِ ‪٫‬يي‬ ‫حٿٸنخنش طٌ‪ّٛ‬پ اٿَ أڅ ّٰيً ‪ٌ٠٫‬ح ٳِ ٻڄٌنش ‪ ً .‬ٿٖٯڀزْش حٿٔخكٸش ‪ .‬‬ .‬ٿټنيخ رلټڂ ً‪٬ٟ‬يخ حٿلْخطِ ٻڀو ط‪ٜ‬زق‬ ‫أٻؼَ حٓظ‪٬‬يحىح ٿزْ‪ ٪‬نٴٔيخ ٿڄټخثي ٿَؿ‪ْ٬‬ش‪.‬ٳِ ٓزْپ‬ ‫حٕٯڀزْش حٿٔخكٸش ‪ ً .‬حٿٸخثڄش كظَ حٓڅ‪.‬ٻپ حٿلڄخّخص حٿوخ‪ّٛ‬ش‪ ً .‬ٳخٿڄـظڄ‪ ٪‬ٿڂ ّ‪٬‬ي ّٔظ‪ ٪ْ٤‬أڅ ّلْخ طلض ْٓ‪َ٤‬طيخ ‪ .‬ا‪ ّٙ‬ربٿٰخء حٿنڄ‪ ٢‬حٿٔخٿٲ‬ ‫حٿوخ‪ ٙ‬ريڂ ‪ٙ‬ڃظ‪ ٚ‬ٹ حٿڄخٽ ‪ ً .َُٜ٬‬ري‪ ٙ‬ڃن أڅ َّطٴ‪ ٪‬ڃ‪ ٪‬طٸيّځ حٿ‪ٜ‬نح‪٫‬ش‪ّ ٙ .‬نٴٺ ّنل‪٫ ٢‬ڄْٸخ ىًڅ أً‪ٟ‬خ‪٩‬‬ ‫‪٣‬زٸظو نٴٔيخ ‪ .‬ىِ حٿلَٻش حٿٸخثڄش رٌحطيخ ‪ .‬ٷظو رخٿًِؿش ً حٕ‪٣‬ٴخٽ ٿڂ ّزٶ ؿخڃ‪ّ ٪‬ـڄ‪٬‬يخ‬ ‫ر‪ٚ٬‬ٷخص حَٕٓس حٿزَؿٌحُّش؛ ً حٿ‪٬‬ڄپ حٿ‪ٜ‬نخ‪ ِ٫‬حٿليّغ ً حٗٓظٌ‪ٙ‬ٽ حٿليّغ ‪ .‬ٻخنض طٔ‪ َ٬‬اٿَ طٌ‪ْ٣‬ي‬ ‫ڃَٻِىخ حٿڄټظٔذ ربه‪٠‬خ‪٫‬يخ حٿڄـظڄ‪ ٪‬رؤَٓه ٿًَ٘‪ ١‬ٻٔزيخ ‪ ً .‬رخٿظخٿِ رخٿٸ‪٠‬خء ‪٫‬ڀَ ٻپ نڄ‪ ٢‬ٿ٘ڃظ‪ٚ‬ٹ ٷخثڂ كظَ‬ ‫حٓڅ‪ ً .‬حٿٴجش حٿينْخ ٳِ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿَحىن ‪ّ ٙ .‬‬ ‫ٳلظَ حٓڅ ٻخنض حٿلَٻخص ٻڀيخ اڃّخ كَٻخص أٷڀْخص ‪ ً .‬ڀْيڂ أڅ ّٸٌ‪ٌٟ‬ح ٻپ‬ ‫حٿ‪٠‬ڄخنخص حٿوخ‪ّٛ‬ش‪ ً .‬‬ ‫ً ڃ‪ ٪‬أڅّ ن‪٠‬خٽ حٽ رًَٿْظخٍُ ‪ٟ‬ي حٿزَؿٌحُّش ٿْْ ٷٌڃْخ ٳِ ڃلظٌحه ‪ .‬ٿڀظڄټن ڃن ح‪٤ٟ‬يخى ‪٣‬زٸش ّنزِٰ أڅ طئڃّن‬ ‫ڃ‪٬‬زْ٘ش طڄټنيخ ‪٫ .‬حٿٌُ طُ٘ټّپ حٿزَؿٌحُّش ى‪٫‬خڃظو ر‪ ٚ‬اٍحىس ڃنيخ ً ر‪ ٚ‬ڃٶ حًڃش‪ِ ُّ .‬كظَ ٳِ‬ ‫ا‪٣‬خٍ ‪٫‬زٌىّظو ‪ٕ .‬حٿظِ حٓظٌٿض ‪٫‬ڀَ حٿٔڀ‪٤‬ش ‪ .‬طظـزّ‪٬‬نخ أّ‪٠‬خ حٿلًَد‬ ‫حٕىڀْش حٿټخڃنش طٸَُرخ ىحهپ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿٸخثڂ ‪ . ٪‬‬ ‫ٳخٿَ٘‪ ١‬حٕٓخ ِٓ ٿٌؿٌى حٿ‪٤‬زٸش حٿزَؿٌحُّش ً ٿْٔ‪َ٤‬طيخ ‪ .‬ٳِ أڃَْٻخ أً ٳِ‬ ‫أٿڄخنْخ‪ .‬ٳيِ ‪٫‬خؽُس ‪٫‬ن أڅ طْٔ‪ٕ .‬كظَ حٿلْن حٿٌُ طنٴـَ ٳْو ىٌه‬ ‫حٿلًَد ػٌٍس ‪٫‬ڀنّْش‪ .‬حٿ َ‪ِّ ٌَُ٬‬ىحى رَٔ‪٫‬ش طٴٌٵ َٓ‪٫‬ش نُڄٌ‬ ‫حٿٔټخڅ ً حٿؼًَس ‪ ً .

‬رٌؿو ‪٫‬خځ ‪ .‬ط‪٨‬يَ ٳَنٔخ ٻنڄًٌؽ ٿظ‪ٌٍ٤‬ىخ حٿْٔخِٓ‬ ‫انـڀْ ٿڀ‪٤‬ز‪٬‬ش حٗنټڀِّْش ‪.‬ر٘ټڀيخ حٿڄڄِْ ‪ .‬ٷزپ ٻپ ِٗء ‪ .‬ىټٌح ٳبڅّ‬ ‫ط‪ ٌٍ٤‬حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش حٿټزَْس ِّٿِِٽ طلض أٷيحځ حٿزَؿٌحُّش ‪ . ٪‬ڃن حٿيني‬ ‫اٿَ حَّٿنيح ‪ ً .)1888‬‬ ‫(‪ )4‬طلض آڂ حٿټڄٌنخص ٻخڅ ُّ٘خٍ اٿَ حٿڄيڅ ‪ .‬حٿظِ ٻخنض طن٘ؤ ٳِ ٳَنٔخ ‪ .‬رَىن ڃخًٍٍ ‪٫‬ڀٍؤڅ ىٌه حٿڄڀټْش ٻخنض حٕٓخّ حٿڄـظڄ‪ ِ٬‬حٿٌُ‬ ‫هَؿض ڃنو طخٍّوْخ ؿڄْ‪ ٪‬حٿٸزخثپ حٕٿڄخنْش ‪ .ِ٬‬حٿٌّن ّٔظويڃٌڅ حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄؤؿٌٍ ‪ ً .)1888‬‬ ‫حٿٴ‪ٜ‬پ حٿؼخنِ‬ ‫رًَٿْظخٌٍّڅ ً ٌْٗ‪ٌْ٫‬څ‬ ‫ڃخ ىِ ‪ٚ٫‬ٷش حٿٌْ٘‪ْْ٫‬ن رخٿزًَٿْظخٍّْن ‪٫‬ڄٌڃخ؟‬ ‫اڅّ حٿٌْ٘‪ْْ٫‬ن ٿٌْٔح كِرخ ڃنٴ‪ ٜٚ‬ٳِ ڃٌحؿيش حٕكِحد حٿ‪٬‬ڄخٿْش ح‪ٙ‬هٍَ ً ٿْٔض ٿو‬ ‫ڃ‪ٜ‬خٿق ڃنٴ‪ٜ‬ڀش ‪٫‬ن ڃ‪ٜ‬خٿق ‪٫‬ڄٌځ حٿزًَٿْظخٍّخ‪.‬أُ ٯَْ حٿظخٍّوِ‪ .‬ڃخٿټِ ًٓخثپ حٗنظخؽ‬ ‫حٿڄـظڄ‪ .‬ٳٴِ ‪٫‬خځ ‪ . ٩‬ڃن أْٓخىىخ حٗٷ‪٤‬خ‪ْْ٫‬ن ‪ . ٝ‬ٻخنض حٿ٘ټپ حٿزيحثِ ٿڀڄـظڄ‪ .‬ٻنڄًٌؽ ٿڀظ‪ٍ ٌ٤‬‬ ‫(ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش‬ ‫حٗٷظ‪ٜ‬خىُ ٿڀزَؿٌحُّش ‪ ً .‬حٿٌّن ُّ‪ًَ٤٠‬څ ‪ .‬حٕٓخّ حٿٌُ طُنظؾ ‪٫‬ڀْو ً‬ ‫طظڄڀّٺ حٿڄنظـخص ‪ .‬كظَ‬ ‫ٷزپ أڅ طنظِ‪ .1847‬ٻخڅ طخٍّن حٿن‪٨‬خځ‬ ‫حٿڄـظڄ‪ .‬ٳخنيْخٍىخ ً‬ ‫حنظ‪ٜ‬خٍ حٿزًَٽّظخٍّخ‪ .‬ػڂ طزْن طيٍّـْخ أڅ حٿڄ٘خ‪ْ٫‬ش‬ ‫حٿَّٴْش‪ .1888‬حٿ‪٤‬ز‪٬‬ش حٕٿڄخنْش ‪ ً .‬اڅّ حٿزَؿٌحُّش طُنظؾ ‪ .)1847‬اٻظ٘ٲ ىخٻٔظيخًُڅ حٿڄڀټْش حٿ‪٬‬خڃش ٽ ٍٕ‪ٝ‬‬ ‫ٳِ ًٍْٓخ ‪ ً .‬‬ ‫ڃنٌ ًٿٺ حٿلْن (ڃنٌ ‪٫‬خځ ‪ .‬ثْٔو‬ ‫(ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش انـڀْ ٿڀ‪٤‬ز‪٬‬ش حٗنټڀِّْش ‪.‬كٴّخٍُ ٷزَىخ ‪ .‬أهَْح طڂ حٿټ٘ٲ ‪٫‬ن حٿزنْش حٽ ىحهڀْش ٿيٌح حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿٌْ٘‪ِ٫‬‬ ‫حٿزيحثِ‪ .‬ظٌطٰخٍص (ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش انـڀْ ٿڀ‪٤‬ز‪٬‬ش حٗنټڀِّْش ‪.‬ڃـيٌ‪ ٙ‬طٸَّزخ‪ً .‬حٿڄڀټْش حٿوخ‪ٛ‬ش ً حٿيًٿش "‪ .‬اٿَ رْ‪ ٪‬ٷٌس‬ ‫‪٫‬ڄڀيڂ ٿْظڄټنٌح ڃن حٿ‪( ْٖ٬‬ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش انـڀْ ٿڀ‪٤‬ز‪٬‬ش حٗنټڀِّْش ‪٫‬خځ ‪.‬رخنل‪ٚ‬ٽ ىٌح حٿڄظَليحٿزيحثِ‬ ‫ّزيأ حنٸٔخځ حٿڄـظڄ‪ ٪‬اٿَ ‪٣‬زٸخص ڃظڄخِّس ط‪ٜ‬زق ‪ .‬ڃ‪ ٪‬حٿڄڀټْش حٿـڄخ‪ْ٫‬ش ٿٍٖ‪ .‬ٳِ حٿنيخّش ڃظ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش (ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش‬ ‫انـڀْ ٿڀ‪٤‬ز‪٪‬س حٗنټڀِّْش ‪ ً .‬حٿظخٍّن حٿڄټظٌد حٿڄظٌحٍَع ‪ .) 1888‬‬ ‫(‪ٟ )2‬ز‪٤‬خ‪ .) 1888‬‬ ‫(‪ )3‬حٿڄ‪٬‬ڀِڂ ‪ ٌ٠٫‬ٻخڃپ حٿلٸٌٵ ٳِ حٿلَٳش ‪ .‬حٿ‪٤‬ز‪٬‬ش‬ ‫حٿؼخنْش‪ٗ .‬‬ ‫(‪ )1‬ن‪٬‬نِ رخٿزَؿٌحُّش ‪٣‬زٸش حٿَأٓڄخٿْْن حٿ‪َّْٜ٬‬ن ‪ .‬ڃ‪٬‬ڀِڂ ٳِ ىحهپ حٿڄٰ٘پ ‪ٍ ٙ .ِ٬‬حٿٌُ ٓزٶ حٿظخٍّن حٿڄټظٌد ٻڀو ‪ .‬ڃن ه‪ٚ‬ٽ حٗٻظ٘خٱ حٿڄـْي ٿڄٌٍٯخڅ ‪ :‬اٻظ٘خٱ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش‬ ‫حٿلٸّـش ٿڀ‪َْ٘٬‬س (‪ ً )BENS‬ڃٌٷ‪٬‬يخ ٳِ حٿٸزْڀش ‪ ً .‬‬ ‫ځ‬ .‫ًكيس حٿ‪٬‬ڄّخٽ حٿؼٌٍّش ‪٫‬زَ حٿظَحر‪ ٢‬ڃلپ حنٴَحىىڂ حٿنخطؾ ‪٫‬ن طِحكُڄيڂ ‪ ً .‬ٿ‪٬‬يځ حڃظ‪ٚ‬ٻيڂ ًٓخثپ انظخف ‪ .‬ط‪٨‬يَ انټڀظَح ‪ .‬ن‪٬‬نِ رخٿزًَٿْظخٍّخ ‪٣‬زٸش حٿ‪٬‬ڄخٽ‬ ‫حٕؿَحء حٿ‪َّْٜ٬‬ن ‪ .)1890‬ٷي كخًٿض طظزُ‪٪‬‬ ‫‪٫‬ڄڀْش حٗنل‪ٚ‬ٽ ٳِ ڃئٿٴِ "أ‪ٛ‬پ حٿ‪٬‬خثڀش ‪ ً .‬ىنخ‪ .‬أڃَحڅ كظڄّْخڅ ‪.‬حٗىحٍس حٿڄلڀْش حٿٌحطْش ً حٿلٸٌٵ‬ ‫حٿْٔخْٓش ٿ‪٤‬زٸش حٿ‪ٌ٬‬حځ ‪ ً .

‬ىپ ّوڀٶ حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄؤؿٌٍ ‪ .ٞ‬‬ .‬آٸخ‪ ١‬ىِڃنش حٿزَؿٌحُّش ‪ ً .‬ڃؼ‪ .‬أٓخّ ٻپ كَّش ٗو‪ْٜ‬ش ً ٻپ ٳ‪٬‬خٿْش ً ٻپ حٓظٸ‪ٚ‬ٽ ٳَىُ‪.‬حٿٴ‪ٚ‬كْش حٿ‪َْٰٜ‬س ‪ .‬‬ ‫ّڀوّ‪ٌٜ‬ح ن‪َّ٨‬ظيڂ ر‪٬‬زخٍس ًكْيس ‪ :‬اٿٰخء حٿڄڀټْش‬ ‫ً نلن حٿٌْ٘‪ٌْ٫‬څ ‪ .‬حٿظِ ٓزٸض حٿڄڀټْش حٿزَؿٌحُّش؟ اننخ ٿٔنخ رلخؿش اٿَ‬ ‫اٿٰخثيخ‪ .‬‬ ‫انّيخ ٳٸ‪ ٢‬ط‪٬‬زَْ ‪٫‬خځ ‪٫‬ن حٿًَ٘‪ ١‬حٿلٸْٸْش ٿ‪َٜ‬ح‪٣ ٩‬زٸِّ ٷخثڂ ‪٫‬ن كَٻش طخٍّوْش طـَُ أڃخځ‬ ‫‪ .‬حرظټَىخ أً حٻظ٘ٴيخ‬ ‫ىٌح أً ًحٹ ڃن ڃُ‪ٜ‬ڀلِ حٿ‪٬‬خٿڂ‪.‬طظلَٹ ٳِ حٿظنخٷ‪ ٞ‬رْن ٍأّ حٿڄخٽ ً حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄؤؿٌٍ ‪ .‬ٿظٔظٰڀّو ڃَس ػخنْش‪.‬ڄؼِڀٌڅ ىحثڄخ ڃ‪ٜ‬ڀلش‬ ‫ڃُـڄپ حٿلَٻش ٳِ ڃوظڀٲ أ‪ٌ٣‬حٍ حٿظ‪ .‬‬ ‫ڃڀټْش ڃټظٔزش رخٿـيي ً حٗٓظلٸخٵ حٿ٘و‪ ِْٜ‬څ! ٳيپ طظليػٌڅ ‪٫‬ن حٿڄڀټْش حٿزَؿٌحُّش‬ ‫حٿ‪َْٰٜ‬س‪ ً .‬ڃڀټْش ٿو؟ ٷ‪٬٤‬خ ‪ .‬‬ ‫‪ .‬أُهٌ ‪٫‬ڀْنخ أنّنخ نَّي اٿٰخء حٿڄڀټْش حٿڄټظٔزش ٗو‪ْٜ‬خ رـيي ٳَىُ ‪ .‬حٿظِ ‪٬ّٔ ٙ‬يخ أڅ طنڄٌ ا‪ ١َٗ ّٙ‬أڅ طنظؾ‬ ‫‪٫‬ڄ‪ ٚ‬ڃؤؿٌٍح ؿيّيح‪ .ٚ‬ٷ‪٠‬ض ‪٫‬ڀَ حٿڄڀټْش حٗٷ‪٤‬خ‪ْ٫‬ش ٿڄ‪ٜ‬ڀلش حٿڄڀټْش حٿزَؿٌحُّش‪.‬‬ ‫حٿيحٳ‪ ٪‬ىًڃخ اٿَ حٕڃخځ ‪ ً .‬ىٌه‬ ‫حٿڄڀټْش حٿظِ ط٘ټّـپ‪ . ٙ‬انو ّوڀٶ ٍأّ‬ ‫حٿڄخٽ أُ حٿڄڀټْش حٿظِ طَٔظَٰپ حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄؤؿٌٍ ‪ ً . ٌٍ٤‬حٿظِ ّڄَ ريخ حٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬رْن حٿزًَٿْظخٍّخ ً‬ ‫حٿزَؿٌحُّش‪.‬اٿٰخء ‪ٚ٫‬ٷخص حٿڄڀټْش حٿٸخثڄش كظَ حٓڅ‬ ‫ٿڀٌْ٘‪ْ٫‬ش‪.‫ً ىڂ ‪َ٤ّ ٙ‬كٌڅ ڃزخىة هخ‪ٛ‬ش َّّيًڅ ٷٌََٿزَش حٿلَٻش حٿزًَٿْظخٍّش رٸخٿزيخ ‪.‬ٳخٿؼٌٍس‬ ‫حٿٴَنْٔش‪ .‬ٳِ ڃَْٔطيخ ً نظخثـيخ حٿ‪٬‬خڃّش‪.‬ٿْْ حٿٸ‪٠‬خء ‪٫‬ڀَ حٿڄڀټْش ر٘ټپ ‪٫‬خځ‬ ‫حٿزَؿٌحُّش‪.‬ٳِ ٗټڀيخ حٿلخٿِّ ‪ .‬‬ ‫ً حٿلخٿش ىٌه ّٔظ‪ ٪ْ٤‬حٿٌْ٘‪ٌْ٫‬څ أڅ‬ ‫حٿوخ‪ٛ‬ش‪.‬‬ ‫ً اڅّ ڃخ ّڄِّْ حٿٖ ٌّ‪ْ٫‬ش‪ .‬‬ ‫اڅ حٿٌْ٘‪ْْ٫‬ن ‪ّ ٙ‬ظڄًِْڅ ‪٫‬ن حٕكِحد حٿزًَٿْظخٍّش حٕهٍَ ا‪ ّٙ‬ٳِ أنّيڂ‬ ‫ُّزًَُڅ ً ُّٰڀِزٌڅ حٿڄ‪ٜ‬خٿق حٿڄ٘ظَٻش ٳِ حٿ‪َٜ‬ح‪٫‬خص حٿٸٌڃْش حٿڄوض ٿٲ ٿڀزًَٿْظخٍّْن ‪.‬ٳبڅّ ط‪ ٌٍ٤‬حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش ٷ‪ّ ً َ٠‬ٸ‪٫ ِ٠‬ڀْيخ ٌّڃْخ ‪.‬ڃن نخكْش أهٍَ ‪ّ .‬ٻڄخ ُِّ‪٫‬ڂ‪ .‬رخٿظز‪ َّٜ‬ٳِ‬ ‫ً‪ ٪ٟ‬حٿلَٻش حٿزًَٿْظخٍّش‪ ً .‬‬ ‫‪ :‬ط٘ټّپ‬ ‫ً حٿييٱ حًٕٽ ٿڀٌْ٘‪ْْ٫‬ن ىٌ حٿييٱ نٴٔو ٿټپ حٕكِحد حٿزًَٿْظخٍّش حٕهٍَ‬ ‫حٿزًَٿْظخٍّخ ٳِ ‪٣‬زٸش ‪ .‬ٳڀنڄ‪٬‬ن‬ ‫حٿن‪ َ٨‬ٳِ ‪َ٣‬ٳِ ىٌح حٿظنخٷ‪.‬‬ ‫اًڅ حٿٌْ٘‪ٌْ٫‬څ ‪٫‬ڄڀّْخ ىڂ حٿٴَّٶ حٕٻؼَ كِڃخ ڃن حٕكِحد حٿ‪٬‬ڄخٿْش ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حٽ رڀيحڅ‪ً .‬‬ ‫ً ‪ًَ٣‬كخص حٿٌْ٘‪ْْ٫‬ن حٿن‪َّ٨‬ش ‪ ٙ‬طٸٌځ ٷ‪٬٤‬خ ‪٫‬ڀَ أٳټخٍ ‪٫ .‬‬ ‫ٳخٿڄڀټْش‪ .‬حٓظْ‪ٚ‬ء حٿزًَٿْظخٍّخ ‪٫‬ن حٿّٔڀ‪٤‬ش‬ ‫حٿْٔخْٓش‪.‬ڀَ ڃزخىة ‪ .‬‬ ‫‪ :‬ڃن نخكْش ‪.‬‬ ‫أځ أنّټڂ طظليػٌڅ ‪٫‬ن حٿڄڀټْش حٿوخ‪ٛ‬ش ٿڀزَؿٌحُّش حٿليّؼش؟‬ ‫ً ٿټن‪ .‬ٿْْ ىٌ ا‪ٚ٣‬ٷخ حٿِٔڄش حٿڄڄِْس‬ ‫أ‪ْ٫‬ننخ‪ ً .‬ن‪َّ٨‬خ ىڂ ڃظڄًِْڅ ‪٫‬ن ٓخثَ ؿُڄٌ‪ ٩‬حٿزًَٿْظخٍّخ ‪ .‬ڀَ حٓظٰ‪ٚ‬ٽ حٿز‪ ٞ٬‬ٿڀز‪ ٞ٬‬حٓهَ‪.‬أُْ ‪٫‬ڄپ حٿزًَٿْظخٍُ ‪ .‬‬ ‫ٳ‪ٚ٬‬ٷخص حٿڄڀټْش ٻڀيخ ‪ .‬رپ اٿٰخء حٿڄڀټْش‬ ‫ٯَْ أڅ حٿڄڀټْش حٿوخ‪ٛ‬ش ٿڀزَؿٌحُّش ححٿ‪َّٜ٬‬ش ىِ آهَ ط‪٬‬زَْ ً أٻڄڀو ‪٫‬ن حٗنظخؽ ً طڄڀّٺ‬ ‫حٿڄنظـخص حٿٸخثڂ ‪٫‬ڀَ حٿظنخكَحص حٿ‪٤‬زٸْش ‪٫ ً .‬‬ ‫ر‪َٜ‬ٱ حٿن‪٫ َ٨‬ن طخر‪ْ٬‬ش ‪٫‬ڄٌځ حٿزًَٿْظخٍّخ ‪ ً .‬ٻخنض هخ‪٬ٟ‬ش ٿظَّْٰ طخٍّوِ ڃٔظڄَ ٿظلٌّٽ طخٍّوِ ڃُظٌح‪ٛ‬پ ‪ .

‬ؤڅ‬ ‫ٻپ حٿظزـّلخص حٕهٍَ ٿزَؿٌحُّظنخ كٌٽ حٿلَّش ‪ ٙ .‬ٿْْ ٌٍٓ ًْٓڀش ٿِّخىس حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄظَحٻڂ ‪ ً .‬‬ ‫ٗٯنخثيخ ً طَٷْظيخ‪.‬رپ انو ‪ .‬انّيخ ‪ٟ‬ز‪٤‬خ ڃٌؿٌىس ٕنيخ ٯَْ ڃٌؿٌىس‬ ‫رخٿنٔزش اٿَ حٕ‪٘٫‬خٍ حٿظٔ‪٬‬ش ‪ .٪‬‬ ‫ً رټڀڄش‪ .‬ٳيٌح‬ ‫ً ٿننظٸپ اٿَ حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄؤؿٌٍ ‪ :‬ٳبڅ حٿؼڄن حٿٌٓ‪ ٢‬ٿڀ‪٬‬ڄپ حٿڄؤؿٌٍ ىٌ حٿليّ حٕىنَ ٕؿَ حٿ‪٬‬ڄپ ‪. ِٟ‬ٳِ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُُ ٍأّ حٿڄخٽ ڃٔظـٸـپ ً ٿو ًحطْش‬ ‫ڃڄِْس‪ .‬حٿ‪٬‬ڄپ‬ ‫حٿڄظَحٻڂ‪ .‬ٳِ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿٌْ٘‪ . َ٤‬ڃ‪٬‬نَ ٿيخ ا‪ٚ٣‬ٷخ رخٿڄٸزڀش رخٗٿٰخء‬ ‫حٿٌْ٘‪ ِ٫‬ٿ٘طـخٍ‪ ً .‬‬ ‫أُ ؿڄڀش ًٓخثپ حٿ‪ ْٖ٬‬حٿ‪ًٍَّ٠‬ش ٿزٸخء حٿ‪٬‬خڃپ ٻ‪٬‬خڃپ ‪٫‬ڀَ ٷْي حٿلْخس ‪ ً .‬‬ ‫ٳخٿ‪٬‬ڄپ حٿلَّ ‪ .‬‬ ‫ً ڃخ أڅ ّظ‪٫ ٌٍ٬‬ڀَ حٿ‪٬‬ڄپ أڅ ّظلٌٽ اٿَ ٍأّ ڃخٽ ‪ .‬ٳِ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُُ ‪ .‬اٿٰخء ىٌح حٿظڄڀٺ حٿ٘و‪ ِٜ‬ٿڄنظـخص حٿ‪٬‬ڄپ ڃن أؿپ ا‪ ٩‬حىس‬ ‫انظخؽ حٿلْخس حٿ٘و‪ْٜ‬ش ‪ .‬نلن نَّي ٳٸ‪ ٢‬اٿٰخء حٿ‪٤‬خر‪ ٪‬حٿڄٸْض ٿيٌح حٿظڄڀٺ ‪ .‬ٳَأّ حٿڄخٽ ىٌ نظخؽ ؿڄخ‪ّ ٙ .‬ڀَ حٗ‪ٚ٣‬ٵ ‪ .‬حٿزْ‪٪‬‬ ‫حٿلَّ‪ ً .‬‬ ‫ٳبڅّ حٕڃَ ّظ‪٬‬ڀٶ ٳ‪ ٚ٬‬ربٿٰخء ٳَىحنْش حٿزَؿٌحُُ ً حٓظٸ‪ٚ‬ٿو ً كَّظو‪.‬لْخ ا‪ ّٙ‬رخٿٸيٍ حٿٌُ طظ‪٤‬ڀزو ڃ‪ٜ‬ڀلش حٿ‪٤‬زٸش حٿٔخثيس‪.‬أُ) أڅّ حٿڄڀټْش طٴٸي ‪٣‬خر‪٬‬يخ حٿ‪٤‬زٸِ ‪.‬‬ ‫ً ٿټن اًح حنظٴَ حٗطـخٍ حٿـ٘‪ ٪‬حنظٴَ أّ‪٠‬خ حٗطّـخٍ حٿلَّ ‪ .‬اٿَ نٸي ‪ .‬ٳؤنظڂ اًڅ طڀٌڃٌننخ ٕننخ نَّي اٿٰخء ڃڀټْش طَٴَ‪ .‬اٿَ ٍّ‪٫ ٪‬ٸخٍُ ‪ ً .‬ٿټن حٿڄڀټْش حٿوخ‪ٛ‬ش ‪ .‬ٳِ كْن أڅ حٿٴَى حٿٴخ‪٫‬پ ‪ ٙ‬حٓظـٸ‪ٚ‬ٽ ٿو‪ً ٙ ً .٪‬‬ ‫ٳَأّ حٿڄخٽ اًڅ ٿْْ ٳخ‪٫‬ڀّْش ٗو‪ْٜ‬ش‪ .‬حطْش ڃڄِْس‪.‬ٳِ حٿظلڀْپ حٕهَْ ‪ّ ٙ .‬أُ ٳِ حٿڀل‪٨‬ش حٿظِ ‪ ٙ‬طزٸَ ٳْيخ حٿڄڀټْش‬ .‫اڅّ ٻٌڅ حٿڄَء ٍأٓڄخٿْخ ‪٬ّ ٙ‬نِ أنو ّٰ٘پ ڃَٻِح ٗو‪ْٜ‬خ ٳلٔذ ‪ .‬‬ ‫رخٿڄٸخرڀش رخٿزَؿٌحُُ حٿڄُٔظ‪٬‬زَي ٳِ حٿٸًَڅ حٿٌٓ‪ ٙ ً .‬ٳيٌح حٿظڄڀّٺ ‪ّ ٙ‬ظَٹ كخ‪ٍ( ٚٛ‬رلخ) ‪ٛ‬خٳْخ ُّوٌّٽ حٿْٔ‪َ٤‬س ‪٫‬ڀَ‬ ‫‪٫‬ڄپ حٿَْٰ ‪ .‬‬ ‫ٳٴِ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُُ اًڅ ّظٔڀ‪ ٢‬حٿڄخ‪٫ ِٟ‬ڀَ حٿلخ‪ ً .‬حٿَ٘حء حٿلَّ‪. ِ٫‬ڄټن طلَّټو ا‪ ٙ‬رن٘خ‪ ١‬ڃ٘ظَٹ‬ ‫ٕ‪٠٫‬خء ٻؼَّْن ‪ .‬ٳبنټڂ طظيڄٌننخ رؤننخ نَّي اٿٰخء ڃڀټْظټڂ‪ ً .‬لََٹ ا‪ ّٙ‬رخٿن٘خ‪ ١‬حٿڄ٘ظَٹ ٽؿڄْ‪ ٪‬أ‪٠٫‬خء‬ ‫حٿڄـظڄ‪.‬‬ ‫ً ٳِ ن‪٤‬خٵ ‪ٚ٫‬ٷخص حٗنظخؽ حٿزَؿٌحُّش حٿَحىنش ُّـٸ‪ٜ‬ي رخٿلَّش ‪ :‬حٿظـخٍس حٿلَّس ‪ ً .‬ٳِ ڃـظڄ‪٬‬ټڂ‬ ‫حٿَحىن‪ .‬ٳخٿظزـلخص رخٗطّـخٍ حٿلَّ ‪ٗ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ً نلن ‪ ٙ‬نَّي ‪٫ .‬ڃ‪٬‬نَ ٿيخ ا‪ ّٙ‬رخٿڄٸخرڀش رخٗطـخٍ حٿڄٸّْي ‪ً .‬ان‪٬‬يحځ حٿڄڀټْش رخٿنٔزش اٿَ حٕٯڀزْش حٿٔخكٸش ڃن حٿڄـظڄ‪.‬حٿٌُ ‪ّ ٙ‬لْخ ٳْو حٿ‪٬‬خڃپ ا‪ّٙ‬‬ ‫ٿظنڄْش ٍأّ حٿڄخٽ‪ّ ٙ ً .‬رپ ٳخ‪٫‬ڀّْش ڃـظڄ‪ْ٬‬ش‪.‬ڃُڀٰخس رخٿنٔزش اٿَ طٔ‪٬‬ش أ‪٘٫‬خٍ أ‪٠٫‬خثو ‪ .‬ٳبڅّ ڃخ‬ ‫ّظڄڀّټو حٿ‪٬‬خڃپ حٿڄؤؿٌٍ رـييه ّټٴِ ٳٸ‪٫ٗ ٢‬خىس انظخؽ كْخطو‪.‬ىٌح رخٿظؤٻْي ڃخ نَّيه‪.‬‬ ‫ً ڃن ػڂ ‪ .‬‬ ‫ً اٿٰخء ىٌح حٿٌ‪ ٪ٟ‬طٔڄّْو حٿزَؿٌحُّش اٿٰخء حٿ٘و‪ْٜ‬ش حٿٴَىّش ً حٿلَّش ! ً ىِ ‪٫‬ڀَ كٶ ‪.‬اًح طلٌّٽ ٍأّ حٿڄخٽ اٿَ ڃڀټْش ڃ٘ظَٻش طو‪ ٚ‬ؿڄْ‪ ٪‬أ‪٠٫‬خء حٿڄـظڄ‪٪‬‬ ‫حٿظلٌٽ ىٌ ٳٸ‪ ٢‬حٿٌُ ّظلٌٽ‪( .‬رپ ّٰ٘پ أّ‪٠‬خ ڃَٻِح‬ ‫ڃـظڄ‪ْ٬‬خ ٳِ حٗنظخؽ ‪ . ٝ‬ٻَ٘‪١‬‬ ‫‪ ًٍَُٟ‬ٿٌؿٌىىخ‪ .‬ٿڀزَؿٌحُّش نٴٔيخ‪.‬ڃن ػڂ ‪ . َٟ‬ٳِ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿٌْ٘‪ِ٫‬‬ ‫ّظٔڀ‪ ٢‬حٿلخ‪ ٩ َٟ‬ٿَ حٿڄخ‪ ً .‬رخهظ‪ٜ‬خٍ‬ ‫اٿَ ٓڀ‪٤‬ش ڃـظڄ‪ْ٬‬ش ٷخىٍس ‪٫‬ڀَ حٗكظټخٍ ‪ .‬‬ ‫ٿٸي أ‪ِٛ‬زظڂ رخٿٌ‪ٕ َ٫‬نّـنخ نَّي اٿٰخء حٿڄڀټْش حٿوخ‪ٛ‬ش ‪ ً . ِ٫‬ٿْْ ٌٍٓ ًْٓڀش ٿظٌْٓ‪ ٪‬حٿًٍَْٔس حٿلْخطْش ٿڀ‪٬‬ڄخٽ ‪ً .‬ٿ‪ٚ٬‬ٷخص حٗنظخؽ حٿزَؿٌحُّش‪ ً .

‫حٿ٘و‪ْٜ‬ش ٷخىٍ س ‪٫‬ڀَ أڅ طظلٌٽ اٿَ ڃڀټْش رَؿٌحُّش ‪ .‬ڃن ‪ٚ٫‬ٷخص طخٍّوْش ‪٫‬خرَس‬ ‫ٳِ ڃـٍَ حٗنظخؽ اٽ ٍ ٷٌحنْن أريّّش (ػخرظش) ٿڀ‪٤‬زْ‪٬‬ش ً حٿ‪٬‬ٸپ ‪ .‬ٳِ ىٌه حٿڀل‪٨‬ش رخٿٌحص ط‪٬‬ڀنٌڅ أڅّ‬ ‫حٿٴَى ٷي أُُّپ‪.‬‬ ‫ط‪َ٤‬ٳخ طؼٌٍ ػخثَطيڂ ‪٫‬ڀَ ىٌح حٿٸ‪ٜ‬ي حٿينِء‬ ‫ٳَ‪ٚ٬‬ځَ طَطټِ حٿ‪٬‬خثڀش حٿَحىنش ‪ .‬حٿظِ ُٓـنّـض ٷخنٌنخ ‪.‬رپ طنظِ‪ ٩‬ٳٸ‪ ٢‬حٿٸيٍس ‪٫‬ڀَ‬ ‫حٓظ‪٬‬زخى ‪٫‬ڄپ حٿَْٰ رٌحٓ‪٤‬ش ىٌح حٿظڄڀّٺ‪.‬حٽ حٗنظخؽ نٴٔو ‪ .‬ٳبڅ ڃخ طٴيڄٌنو رخٿڄڀټْش حٿٸيّڄش‪ ً .‬ٳِ حٿزٰخء حٿ‪٬‬ڀنِ‪.‬‬ ‫اٍحىس كيَىص حٿًَ٘‪ ١‬حٿڄخىّش ٿلْخس ‪٣‬زٸظټڂ ‪ .‬ٳټڀظخىڄخ طًِ‪ٙ‬څ رًِحٽ ٍأّ حٿڄخٽ‪.‬‬ ‫أٿْْ حٿڄـظڄ‪ ٪‬ىٌ حٿٌُ ّليى طَرْظټڂ أنظڂ ‪ .‬ٿټنّيخ طَـي طټڄڀظيخ ٳِ حٿلَڃخڅ حٿٸَُٔ‬ ‫ڃن حٿ‪٬‬خثڀش‪ .‬ٳِ‬ ‫ن‪ َ٨‬حٿزَؿٌحُُ ‪ًُ .‬ٳِ ط‪َ٨‬ه ‪ًُ . ٪‬ڄظڀټٌڅ ‪ ً .‬أنظڂ ط‪َ٬‬ٳٌڅ رؤنټڂ ‪ ٙ‬طَ‪٬‬نٌڅ رخٿٴَى ا‪ ّٙ‬حٿزَؿٌحُُ‬ ‫حٿٴَى ‪ُ ٙ‬ريّ ڃن أڅ ُِّحٽ كٸّخ‪.‬‬ ‫(أُ) حٿڄخٿٺ حٿزَؿٌحُُ ‪ ً .‬ٳبڅّ ًُحٽ حٿؼٸخٳش حٿ‪٤‬زٸْش ّڄخػپ ‪ .‬اً أڅ أًٿجٺ‬ ‫ٳڀٌَ ‪ّ ٛ‬‬ ‫حٿٌّن ّ‪٬‬ڄڀٌڅ ‪ .‬‬ ‫ط٘ڄپ أّ‪٠‬خ انظخؽ حٿنظخؿخص حٿٴټَّش ً طڄڀټيخ ‪ ً .‬ٳيٌح‬ ‫حٿٌٌٓحّ ٻڀو ُّئًّٽ اٿَ ىٌح حٿلٌ٘ ‪ :‬كْن ‪ّ ٙ‬زٸَ ٿڀَأٓڄخٽ ًؿٌى ‪ّ ٙ‬زٸَ ٿڀ‪٬‬ڄپ حٿڄؤؿٌٍ‬ ‫ًؿٌى‪.‬حٿٌُ ٿْْ ىٌ ٌٍٓ اٍحىس ‪٣‬زٸظټڂ ‪ .‬ىٌه حٿن‪َ٨‬س طظ٘خ‪ًَ٣‬نيخ ً‬ ‫ؿڄْ‪ ٪‬حٿ‪٤‬زٸخص حٿٔخثيس حٿظِ رخىص ‪ .‬ربك‪ٚ‬ٽ حٿظَرْش حٿڄـظڄ‪ْ٬‬ش ڃلپّ حٿظَرْش حٿزْظـّْش ‪ .‬حٿظِ طٌؿّو اٿَ حٿنڄ‪ ٢‬حٿٌْ٘‪ ِ٫‬ٳِ انظخؽ حٿڄنظـخص حٿڄخىّش ً طڄڀټيخ ‪.‬ڄڀٌڅ ‪ .‬‬ ‫ً حٿ‪٬‬خثڀش حٿزَؿٌحُّش ط‪٠‬ڄلپّ ‪٣‬ز‪٬‬خ رخ‪ٟ‬ڄِل‪ٚ‬ٽ طټڄڀظيخ‪ . ٙ‬ىِ‬ ‫‪ ٙ‬طٌؿي رظڄخځ ط‪ٌٍ٤‬ىخ ا‪ ّٙ‬رخٿنٔزش اٿَ حٿزَؿٌحُّش ‪ .‬‬ ‫ً ٿټن ‪ ٙ‬طـخىٿٌنخ ً أنظڂ طٸٌْٔڅ اٿٰخء حٿڄڀټْش حٿزَؿٌحُّش رڄٴخىْڄټڂ حٿزَؿٌحُّش ‪٫‬ن‬ ‫حٿلَّش ً حٿؼـٸخٳش ً حٿلٶ اٿن ‪ .‬أّ‪٠‬خ؟ أ‪ ٙ‬طليىىخ حٿ‪ٚ٬‬ٷخص حٿڄـظڄ‪ْ٬‬ش حٿظِ‬ ‫طَرٌڅ ٳِ ا‪٣‬خٍىخ؟ أ‪ّ ٙ‬ليىىخ طيهپ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿڄزخَٗ ً ٯَْ حٿڄزخَٗ رٌحٓ‪٤‬ش حٿڄيٍٓش ‪.‬ٳِ حٿڄـظڄ‪ّ ٙ .‬‬ ‫‪ .‬حٽ‬ ‫حٿؼٸخٳش ا‪ٚ٣‬ٷخ‪.‬ڃخ طٴيڄٌنو رخٿڄڀټْش‬ ‫حٗٷ‪٤‬خ‪ْ٫‬ش‪ .‬ىٌح‬ ‫ٳخٿٌْ٘‪ْ٫‬ش ‪ ٙ‬طـَِى أكيح ڃن حٿٸيٍس ‪٫‬ڀَ طڄڀّٺ ڃنظـخص ڃـظڄ‪ّ٪‬ش‪ .‬‬ ‫ً حٿؼٸخٳش حٿظِ ّنٌف حٿزَؿٌحُُ ‪٫‬ڀَ ‪ْٟ‬خ‪٫‬يخ ٿْٔض ‪ .‬‬ .‬‬ ‫ٳن‪َ٨‬طټڂ حٿڄنٴ‪ّْ٬‬ش‪ .‬‬ ‫ق ًٿٺ ‪ .‬نٸ‪٫ ِ٠‬ڀَ أٻؼَ حٿ‪ٚ٬‬ٷخص‬ ‫كڄْڄْش‪.‬‬ ‫ً ػڄش ح‪٫‬ظَح‪٫ ٝ‬ڀْنخ ّٸٌٽ‪ :‬ربٿٰخء حٿڄڀټْش حٿوخ‪ٛ‬ش ٓـْنظيِ ٻپّ ن٘خ‪ٓ ً ١‬ـَْٔـظَُ٘ ٻٔپ‬ ‫‪٫‬خځ‪.‬ڃ‪٠‬ڄٌنيخ‪.‬ٿټن‬ ‫أطؤهًٌڅ ‪٫‬ڀْنخ أنّنخ نَّي اٿٰخء حٓظٰ‪ٚ‬ٽ حٓرخء ٕرنخثيڂ؟ ىٌه حٿـَّڄش ن‪٬‬ظَٱ ريخ‬ ‫طٸٌٿٌڅ اننخ ‪ .‬أً‪ٙ‬ثٺ حٿٌّن ّڄظڀټٌڅ ‪٬ّ ٙ .‬‬ ‫ً حٗ‪٫‬ظَ ح‪ٟ‬خص ٻڀيخ ‪ .‬ؤڅ كٸټڂ ‪ .‬ٻڄخ أڅّ ًُحٽ حٿڄڀټْش حٿ‪٤‬زٸْش ّ‪٬‬خىٽ ‪ .‬ٿټخڅ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُُ ٷي طَىٍّ ڃنٌ ُڃن ر‪ْ٬‬ي ٳِ حٿوڄٌٽ ‪ ..‬ٳبڅّ أٳټخٍٻڂ نٴٔيخ ىِ نِظخؽ ‪ٚ٫‬ٷخص ح ٗنظخؽ حٿزَؿٌحُّش ً‬ ‫حٿڄڀټْش حٿزَؿٌحُّش ‪ٗ .‬‬ ‫ً اٿٰخء حٿ‪٬‬خثڀش ! كظَ أٻؼَ حٿَحىّټخٿْْن‬ ‫ٿڀٌْ٘‪ْْ٫‬ن‪.‬حٿ‪٬‬خثڀش حٿزَؿٌحُّش؟ ‪٫‬ڀَ ٍأّ حٿڄخٽ ً حٿظڄڀٺ حٿوخ‪ ً .‬رخٿنٔزش اٿَ حٕٯڀزْش حٿٔخكٸش ‪ .‬رخٿنٔزش اٿَ حٿزًَٽّظخٍُ‪ ً .‬حٿظِ طلٌّٿٌڅ ريخ ‪ٚ٫‬ٷخص انظخؿټڂ ً ڃڀټْظټڂ ‪ .‬‬ ‫اًڅ‪ .‬ا‪ٙ‬‬ ‫طيٍّزخ ّـ‪٬‬پ ڃنيخ ڃخٻْنخص‪.‬ٿڂ ّ‪٬‬ي ر‪٬‬ي حٓڅ ڃ‪٬‬ٸٌ‪ ٙ‬رخٿنٔزش اٿَ حٿڄڀټْش حٿزَؿٌحُّش‪.

‬ڄٌڃخ‪ٙ .‬ز‪٤‬خ‪ .‬ط‪ٜ‬زق حٿظ٘يٷخص حٿزَؿٌحُّش رخٿ‪٬‬خثڀش ً حٿظَرْش ً‬ ‫ر‪ٚ٬‬ٷخص حٗٿٴش رْن حٓرخء ً حٕرنخء‪ .‬ربٿٰخء ً‪ ٪ٟ‬حٿنٔخء ٻڄـَّى أىًحص انظخؽ‪.‬‬ ‫ٳخٿزَؿٌحُُ ٍَّ ٳِ حڃَأطو ڃـََى أىحس انظخؽ ‪ ً .‬أً‪٫ .‬أّيخ حٿٌْ٘‪ٌْ٫‬څ ‪ .‬‬ ‫ً ڃ‪ًُ ٪‬حٽ حٿظنخكَ رْن حٿ‪٤‬زٸخص ىحهپ حٕڃّش ًِّٽ ڃٌٷٲ حٿ َ‪٬‬يَحء ڃن حٕڃڂ‪.‬؟ ٳخٿٌْ٘‪ٌْ٫‬څ ‪ّ ٙ‬زظي‪ٌ٫‬څ ٳ‪٬‬پ حٿڄـظڄ‪ ٪‬ٳِ حٿظَرْش ‪ .‬‬ ‫ً ٳٌٵ ًٿٺ‪ُّ .‬ڃن اٗخ‪٫‬ش حٿنٔخء حٿَٓڄْش ‪ .‬ٻپّ ًٍحر‪ ٢‬حٿزًَٿْظخٍُ حٿ‪٬‬خثڀْش ‪ ً .‬رڄخ أنو ّنزِٰ ‪٫‬ڀَ‬ ‫حٿزًَٿْظخٍّخ أڅ طٔظٌٿِ ‪ .‬‬ ‫ٳزَؿٌحٌُّّنخ‪ .‬ٳِ حٿزڀيحڅ‬ ‫حٿڄظل‪َّ٠‬س ‪٫‬ڀَ حٕٷپ‪ .‬طَّيًڅ اىهخٽ اٗخ‪٫‬ش حٿنٔخء "‪ .‬ٳخٿٌْ٘‪ًِ٫‬څ ٿٌْٔح‬ ‫رلخؿش اٿَ اىهخٽ اٗخ‪٫‬ش حٿنٔخء‪ .‬ڃن ًُؿُيخص ن‪ َ٨‬ىّنْش ٳڀٔٴْش اّيٌّٿٌؿْش ‪٫ .‬‬ ‫أڅ طظـٸٌَځ ٻؤڃّش‪ .‬ىٌ أنيڂ َّّيًڅ اك‪ٚ‬ٽ اٗخ‪٫‬ش ٍٓڄْش ً ‪َّٛ‬لش ٿڀنٔخء ڃلپ‬ ‫اٗخ‪٫‬ش ڃٔظظَس نٴخٷخ‪.‬ٳِ حٿلٸْٸش ‪ .ٙ‬ڀَ حٿٔڀ‪٤‬ش حٿْٔخْٓش ‪ ً .ْٜٚ‬‬ .‬ٿټن ٿْْ ٷ‪٬٤‬خ رخٿڄ‪٬‬نَ حٿزَؿٌحُُ ٿڀټڀڄش ‪.‬ٷ‪ٜ‬خٍٍ ڃخ ّڄټن أڅ‬ ‫ُّ‪ٚ‬ځ ‪٫‬ڀْو حٿٌْ٘‪ٌْ٫‬څ ‪ .‬ٯَْ حٿٸنٌ‪ْ٫‬ن رؤڅ طټٌڅ طلض ط‪َّٜ‬ٳيڂ ‪ .‬‬ ‫طٔظلٶ نٸخٗخ أٻؼَ طٴ‪.‬ڄپ حٿزًَٿْظخٍّخ حٿڄٌكّي ‪ .‬ىٌ اٗخ‪٫‬ش ح ٿنٔخء حٿڄظًِؿخص ‪ ً .‬‬ ‫ً ْٓ‪َ٤‬س حٿزًَٿْظخٍّخ ٓظُـِّڀيخ أٻؼَ ٳؤٻؼَ ‪٫ ً .‬ڃن حٿزيّيِ أنو ربٿٰخء ‪ٚ٫‬ٷخص حٗنظخؽ حٿَحىڄش طًِٽ أّ‪٠‬خ اٗخ‪٫‬ش حٿنٔخء‬ ‫حٿنخؿڄش ‪٫‬نيخ‪ .‬‬ ‫ً حٿظيڂ حٿڄٌؿّيش اٿَ حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش ‪ .‬أٻؼَ اػخٍس ٿڀظـٸـُِ‪.‫اٿن‪.‬‬ ‫ً "ٿټنټڂ‪ .‬ٳ‪ّ ٚ‬ڄټن أڅ ُّٔڀذ ڃنيڂ ڃخ ‪ّ ٙ‬ڄڀټٌنو ‪ ً .‬ٳٸي ًُؿيص ‪٫‬ڀَ حٿيًحځ طٸَّزخ ‪.‬نظْـش ٿڀ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش حٿټزَْس ‪ .‬‬ ‫ً ٿڀڄنخٓزش ‪ .‬ىٌ ّٔڄ‪ ٪‬أڅ أىًحص حٗنظخؽ ّـذ أڅ‬ ‫ط٘ظٰپ ؿڄخ‪ْ٫‬خ‪٣ ً .‬أڅ طن‪ّٜ‬ذ نٴٔيخ ‪٣‬زٸش ٷٌڃْش ‪ً .‬ڃ‪ ٪‬حٿظڄخػپ ٳِ حٗنظخؽ‬ ‫حٿ‪ٜ‬نخ‪ ً ِ٫‬حًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿلْخطْش حٿڄ‪ٚ‬ثڄش ٿٌٿٺ ‪ .‬‬ ‫ٳڄ‪ ٪‬نڄٌ حٿزَؿٌحُّش ‪ .‬و ا‪ ّٙ‬أڅ ّ‪٬‬ظٸي رؤڅّ ٷيٍَ حٗٗظَحٻْش ْٓ‪ْٜ‬ذ حٿنٔخء أّ‪٠‬خ‪.‬‬ ‫ٳخٿًِحؽ حٿزَؿٌحُُ ‪ .‬ز‪٬‬خ‪٬ّٔ ٙ .‬نٔخء رًَٿْظخٍّظيڂ ً رنخطيڂ ‪ .‬أُ (ًِّٽ) حٿزٰخء حٿَٓڄِ ً ٯَْ حٽٍٓڄِ‪.‬ڃ‪ ٪‬كَّش حٿظـخٍس ‪ .‬ىٌ أكي حٿًَ٘‪ ١‬حًٕٿْش ٿظلٍَىخ‪.‬ـظَيڂ حٿٌْ٘‪ٌْ٫‬څ رؤنيڂ َّّيًڅ اٿٰخء حٿٌ‪٣‬ن ً حٿٸٌڃْش ‪.‬‬ ‫ً رٸيٍ ڃخ ُّٸ‪٫ ِ٠‬ڀَ حٓظٰ‪ٚ‬ٽ حٿٴَى ٿڀٴَى ُّٸ‪٫ َ٠‬ڀَ حٓظٰ‪ٚ‬ٽ أُڃّش ٕڃّش أهٍَ ‪.‬ٻٌح طِ‪٫‬ٶ رنخ ر‪ٌٜ‬ص ًحكي‬ ‫حٿزَؿٌحُّش ٻڀيخ‪.‬ڃ‪ ٪‬حٿٌٔٵ حٿ‪٬‬خٿڄْش ‪ ..‬ء أٻؼَ اػخٍس ٿڀٔوَّش ڃن ً‪ َ٫‬رَؿٌحُّظنخ حٕه‪ٚ‬ٷِ حٿڄَٔٱ ٳِ‬ ‫أه‪ٚ‬ٷْظو‪ .‬‬ ‫ٳخٿ‪٬‬ڄّخٽ ‪٣ً ٙ‬ن ٿيڂ ‪ .‬ـيًڅ ڃظ‪٬‬ش هخ‪ٛ‬ش ٳِ أڅ ّظيحّنٌح رخطٴخٵ ڃظزخىٽ‪.‬ٳبڅّىخ ڃخ طِحٽ ً‪٣‬نْش‪ .‬طًِٽ حٿٴٌح‪ٛ‬پ حٿٸٌڃّْش ً حٿظنخٷ‪٠‬خص رْن‬ ‫حٿ٘‪ٌ٬‬د‪ .‬نخىْٺ‬ ‫‪٫‬ن حٿزٰخء حٿَٓڄِ‪ّ .‬‬ ‫ً ‪ّ ٙ‬يًٍ ٳِ هڀيه أڅّ حٕڃَ ّظ‪٬‬ڀٶ‪ٟ .‬‬ ‫ٳټڀڄخ طڄِٷض ‪ .‬طلٌّٽ حًٕ‪ٙ‬ى اٿَ‬ ‫ڃـَّى ٓڀ‪ ٪‬طـخٍّش ً ڃـَّى أىًحص ‪٫‬ڄپ ‪ .‬حٿڄ َي‪ ََ٫‬ريخ ‪٫‬ڀَ حٿٌْ٘‪ْْ٫‬ن ‪ .‬‬ ‫ً ٿڀڄنخٓزش ‪ِٗ ٙ .‬انيڂ ٳٸ‪ّ ٢‬ٮ ًَّّڅ هخ‪ّْٛ‬ـظو ً‬ ‫ّنظِ‪ٌ٫‬څ حٿظَرْش ڃن طؤػَْ حٿ‪٤‬زٸش حٿٔخثيس‪.‬أٻؼَ ٳؤٻؼَ‪.

‬اطوٌص أٗټخ‪ ٙ‬ڃوظڀٴش‬ ‫كٔذ حٿ‪٬‬يٌى حٿڄوظڀٴش‪.‬ٿټن حٿيّن ً حٕه‪ٚ‬ٵ ً حٿٴڀٔٴش ً حٿْٔخٓش ً‬ ‫حٿلٸٌٵ ‪٧‬ڀّض ٷخثڄش ًٓ‪ ٢‬ىٌح حٿظلٌّٽ‪.‬زََ ٳلٔذ ‪٫‬ن ًحٷ‪ ً .‬اٷظ‪ٜ‬خىّخ نخٷ‪ٜ‬ش ً ٯَْ ڃؤڃٌنش حٿزٸخء ‪ .‬‬ .‬ٿڂ‬ ‫طټن أٳټخٍ كَّش حٿڄ‪٬‬ظٸي ً حٿلَّش حٿيّنْش ا ّ‪ ٙ‬ط‪٬‬زَْح ‪٫‬ن ن‪٨‬خځ حٿڄِحكڄش حٿلَس ٳِ ڃـخٽ‬ ‫حٿڄ‪َ٬‬ٳش‪.‬ىِ ًحكيس ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حًٕ‪ٟ‬خ‪٩‬‬ ‫حٿڄـظڄ‪ْ٬‬ش‪.‬‬ ‫"ً ٳٌٵ ًٿٺ ىنخٹ كٸخثٶ ػخرظش ڃؼپ حٿلَّّش ً حٿ‪٬‬يحٿش اٿن ‪ .‬ـذ اًڅ اڅ ٻخڅ‬ ‫حٿٌ‪ ِ٫‬حٿڄـظڄ‪ .‬ىِ حٿٸ‪٬ْ٤‬ش حٕٻؼَ ؿٌٍّش ڃ‪ٚ٫ ٪‬ٷخص حٿڄڀټْش حٿڄُظٌحٍػَش ‪ ٙ ً .‬طظَْٰ أّ‪٠‬خ ط‪ٌٍٜ‬حطيڂ ً ڃ‪٬‬ظٸيحطيڂ ً ڃٴخ ىْڄيڂ‪ً ..‬ڀظيخ رخٕٳټخٍ حٿڄظٌحٍػش‪. ٪‬كظَ حٓڅ ‪ .‬‬ ‫ٳٸذ‪ٍ ٙ‬أّنخ أڅّ حٿو‪ٌ٤‬س حًٕٿَ ٳِ ػٌٍس حٿ‪٬‬ڄّخٽ ىِ طَٳْ‪ ٪‬حٿزًَٿْظخٍّخ اٿَ ‪٣‬زٸش ٓخثيس ً‬ ‫حٿٴٌُ رخٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش‪.‬ٳيِ طـنخٷ‪ .‬ڄټن كيًع ًٿٺ ‪٣‬ز‪٬‬خ ‪ .‬‬ ‫ً ٳِ حٿزيحّش ‪ّ ٙ ..‬كْخطيڂ حٗؿظڄخ‪ْ٫‬ش ‪ .‬ٳبڅّ حٓظٰ‪ٚ‬ٽ ٷٔڂ ڃن‬ ‫حٿڄـظڄ‪ ٪‬ٿڀٸٔڂ حٓهَ ىٌ ًحٷ‪ً ٪‬حكي ٿـڄْ‪ ٪‬حٿ‪ ٌٍٜ٬‬حٿٔخٿٴش ‪٫ ٙ ً .‬‬ ‫ٳخٿؼٌٍس حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش ‪ .‬ا‪ ّٙ‬رخ‪ٙ‬نظيخٹ ح‪ٓٙ‬ظزيحىُ ٿلٶّ حٿڄڀټْش ً ٿ‪ٚ٬‬ٷخص‬ ‫حٗنظخؽ حٿزَؿٌحُّش ‪ .‬‬ ‫ٳ‪٬‬نيڃخ ّـَُ حٿليّغ ‪٫‬ن أٳټخٍ طُـؼـٌٍِ ڃـظڄ‪٬‬خ رؤَٓه ‪٬ُّ .‬‬ ‫ً ٿټن ڃيڄخ ٻخڅ حٿ٘ټپ حٿٌُ حطوٌطو ىٌه حٿظنخكَحص ‪٫‬ڀَ حٿيًحځ ‪ .‬‬ ‫ً ٿټن‪ .‬أُ ٳِ أّيُ حٿزًَٿْظخٍ ّخ حٿڄن‪َ٨‬ڄش ٳِ ‪٣‬زٸش‬ ‫ٓخثيس‪ ً .‬رـٌٍّش أٗيّ‪ٛ .‬‬ ‫ً ٿِـظُڄَٻِ أىًحص حٗنظخؽ ٻڀّيخ ٳِ أّيُ حٿيًٿش ‪ . ٪‬ىٌ أڅّ‬ ‫‪٫‬نخ‪ َٛ‬ڃـظَڄ‪ ٪‬ؿيّي ٷي طټٌنض ٳِ ‪٫‬ٸَ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿٸيّڂ ‪ ً .‬ى‪ٌ٫‬نخ ڃن ح‪٫‬ظَح‪ٟ‬خص حٿزَؿٌحُّش ‪٫‬ڀَ حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش‪.‬ٯڂ حٿظنٌ‪ ً ٩‬حٿظزخّن ‪ .‬‬ ‫ً حٿلخٽ أ څّ حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش طڀِٰ حٿلٸخثٶ حٿؼخرظش ‪ .‬كْنڄخ‬ ‫ٳلْنڄخ ٻخڅ حٿ‪٬‬خٿڂ حٿٸيّڂ ّظيخًٍ حنظ‪ َٜ‬حٿيّن حٿڄْٔلِ ‪٫‬ڀَ حٕىّخڅ حٿٸيّڄش‬ ‫ٯُڀزض حٕٳټخٍ حٿڄْٔلْش ‪٫‬ڀَ أڃَىخ ‪ .‬ىِ ‪ ٙ‬ٯنَ ‪٫‬نيخ ٻٌْٓڀش ٿٸڀذ نڄ‪ ٢‬حٗنظخؽ رؤَٓه‪.‬ٿټنّيخ طظـخًُ‬ ‫نٴٔيخ ٳِ ڃؾٍٍ حٿلَٻش‪ ً .‬ٳِ أٗټخٽ ڃن حٿٌ‪ ٙ ِ٫‬طنلپّ طڄخڃخ ا‪ ّٙ‬رًِحٽ حٿظـنخكَ حٿ‪٤‬زٸِ ٻڀْخ‪. ِ٬‬ٳِ ٻپ حٿ‪ّ .‬ٯَحرش‬ ‫ٳِ أڅ طٸ‪ ٪٤‬ٳِ ڃـٍَ نڄٌىخ‪ .ٌٍٜ٬‬ٿڂ طټن ٷ‪ ّ٢‬ا‪ ّٙ‬حٳټخٍ حٿ‪٤‬زٸش حٿٔخثيس‪.‬ٻخڅ ّظلَٹ ٳِ طنخكَحص ‪٣‬زٸْش ‪ .‬‬ ‫رټڀڄش‪ْ٫ً :‬يڂ؟‬ ‫ً ىپ ُّزَىن طخٍّن حٕٳټخٍ ‪٫‬ڀَ ِٗء ٌٍٓ أڅّ حٗنظخؽ حٿٴټَُ ّظلٌّٽ رظلٌّٽ حٗنظخؽ‬ ‫حٿڄخىُ؟ ٳخٕٳټخٍ حٿظِ ٓخىص ‪َٜ٫‬ح ڃن حٿ‪ . ٞ‬اًڅ‪ .‬حٿظ‪ٌٍ٤‬حص حٿظخٍّوْش حٿٔخرٸش ٻڀّيخ "‪ .‬ٳِ حٿٸَڅ حٿغ حڃن ‪ َ٘٫‬أڃخځ أٳټخٍ حٿظنٌَّ ‪ .‬ٿظِّي كـڂ حٿٸٌٍ حٿڄنظـش رؤٷ‪٫َٓ َٜ‬ش ڃڄټنش ‪.‬أّ حٿڄخٽ ٻڀو ‪.‬ٻخڅ‬ ‫حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٗٷ‪٤‬خ‪ّ ِ٫‬ڀٴ‪ ٦‬أنٴخٓو حٕهَْس ٳِ ‪َٛ‬ح‪٫‬و ڃ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُّش ‪ .‬أُ رظيحرَْ طزيً ‪ .‬ٷي‬ ‫ط‪٬‬يّٿض ر‪ٗ ٚ‬ٺ ٳِ ڃـٍَ حٿظ‪ ٌٍ٤‬حٿظخٍّوِ ‪ . ٌٍٜ٬‬ظلَٹ‪ٍ .‬أڅّ حنل‪ٚ‬ٽ حًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿڄ‪ْْ٘٬‬ش‬ ‫حٿٸيّڄش ٌّحٻزو حنل‪ٚ‬ٽ حٕٳټخٍ حٿٸيّڄش‪.‫ً ىپ ڃن كخؿش اٿَ ن‪ َ٨‬ػخٷذ ٗىٍحٹ أنو ڃ‪ ٪‬طَْٰ أً‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿنخّ حٿڄ‪ْْ٘٬‬ش ً ‪ٚ٫‬ٷخطيڂ‬ ‫حٿڄـظڄ‪ْ٬‬ش‪ ً .‬‬ ‫ٳخٿزًَٿْظخٍّخ ٓظٔظويځ ٓڀ‪٤‬ظيخ حٿْٔخْٓش ٿظَنظَِ‪ ٩‬ڃن حٿزَؿٌحُّش طيٍّـْخ ‪ٍ .‬‬ ‫‪ ً .‬ٳب‪ٙ‬ځ طئًٽ ىٌه حٿظيڄش؟‬ ‫اڅّ طخٍّن ٻپ ڃـظڄ‪ .‬طڀِٰ حٕىّخڅ ً حٕه‪ٚ‬ٵ ري‪ ٙ‬ڃن طـيّي‬ ‫ط٘ټْڀيڄخ‪ .‬حٿؼٌٍّّش آنـجـٌٍ ‪ ً .‬ٳِ أٗټخٽ ڃ٘ظََٻش‬ ‫(ًحكيس) ڃ‪ْ٬‬نش‪ .‬‬ ‫ً ٷي ُّٸخٽ ‪ " :‬اڅ حٕٳټخٍ حٿيّنْش ً حٕه‪ٚ‬ٷْش ً حٽ ٳڀٔٴْش ً حٿْٔخْٓش ً حٿلٸٌٷْش " اٿن‪ .

‬ټٌڅ‬ ‫ٳْو حٿظزُٔ‪ ٢‬حٿلَ ٿټپ ٳَى َٗ‪٣‬خ ٿڀظزُٔ‪ ٢‬حٿلَ ٿڀـڄْ‪.‬‬ ‫ٯَْ أڅّ ط‪٤‬زْٶ حٿظيحرَْ حٓطْش ڃڄټن ‪ .‬‬ ‫‪ -9‬حٿظٌٳْٶ رْن حٿ‪٬‬ڄپ حٿٍِح‪ ً ِ٫‬حٿ‪ٜ‬نخ‪ ً .‬ٳٶ طو‪٫ ٢ْ٤‬خځ‪.‬رڄ‪٬‬نخىخ حٿلٸْٸِ ‪ .‬ر‪ٌٍٜ‬س ‪٫‬خڃش طٸَّزخ ‪ . ِ٫‬حٿ‪٬‬ڄپ طيٍّـْخ ‪٫‬ڀَ اُحٿش حٿٴخٍٵ رْن‬ ‫حٿڄيّنش ً حٿَّٲ‪.‫ً ‪٣‬ز‪٬‬خ طوظڀٲ ىٌه حٿظيحرَْ طز‪٬‬خ ‪ٙ‬هظ‪ٚ‬ٱ حٿزڀيحڅ ‪.‬نيڃخ طـن‪ّٜ‬ذ‬ ‫نٴٔيخ رؼٌٍس ‪٣‬زٸش ٓخثيس ‪ ً .٪‬طن‪ْ٨‬ڂ ؿٌْٕ ‪ٛ‬نخ‪ْ٫‬ش‪ْٓ ٙ .‬‬ ‫‪ -7‬طټؼَْ حٿٴزخٍٹ حٿٌ‪٣‬نْش ً أىًح ص حٗنظخؽ ‪ ً .‬ر‪٤‬زٸخطو ً طنخكَحطو حٿ‪٤‬زٸْش ‪ّ .‬اٿن‪.‬‬ ‫‪ -5‬ڃَٻِس حٿظٔڀْٲ ٳِ أّيُ حٿيًٿش رٌحٓ‪٤‬ش ڃ‪َٜ‬ٱ ً‪٣‬نِ ٍأٓڄخٿو ٿڀيًٿش ً حٗكظټخٍ ٿو‬ ‫ًكيه‪.‬كظَ طٴٸي حٿٔڀ‪٤‬ش حٿ‪٬‬خڃش ‪٣‬خر‪٬‬يخ حٿْٔخِٓ ‪ .‬‬ ‫‪ -10‬طَرْش ‪٫‬خڃش ً ڃـخنْش ٿـڄْ‪ ٪‬حٕ‪٣‬ٴخٽ‪ ً .‬حٓظ‪ٜٚ‬ف حٍٕح‪ ِٟ‬حٿڄٌحص ً طلْٔن‬ ‫حٍٕح‪ ِٟ‬حٿڄًٍِ‪٫‬ش‪ ً .‬ڃخ أڅ ّظـڄ‪ ٪‬حٗنظخؽ ٻڀّو ٳِ أّيُ‬ ‫حٕٳَحى حٿڄظ٘خٍٻْن ‪ .‬طڀِٰ ‪ٚ٫‬ٷخص حٗنظخؽ حٿٸيّڄش رخٿ‪٬‬نٲ ‪ .‬‬ ‫ً ڃخ أڅ طوظٴِ ‪ .‬‬ ‫‪ -3‬اٿٰخء ٷخنٌڅ حٿٌٍحػش‪.‬ٱحٿٔڀ‪٤‬ش حٿ‪٬‬خڃش ‪٣‬خر‪٬‬يخ‬ ‫حٿْٔخِٓ‪ . ٪‬‬ ..‬ڄخ ٿڀٍِح‪٫‬ش‪.‬ىِ حٿ‪٬‬نٲ حٿڄن‪َ٨‬ڂ ٿ‪٤‬زٸش ٳِ ٓزْپ ٷڄ‪٪‬‬ ‫‪٣‬زٸش أهٍَ‪.‬اٿٰخء ‪٫‬ڄپ حًٕ‪ٙ‬ى ٳِ حٿٴزخٍٹ ر٘ټڀو حٿَحىن ‪.‬‬ ‫‪( -2‬ٳَ‪َّٟ )ٝ‬زش ط‪ٜ‬خ‪٫‬يّش ڃَطٴ‪٬‬ش‪.‬طڀِٰ ْٓ‪َ٤‬طيخ‬ ‫حٿوخ‪ٛ‬ش ٻ‪٤‬زٸش‪.‬‬ ‫ً حٿظٌٳْٶ رْن حٿظَرْش ً حٗنظخؽ حٿڄخىُ‪ .‬رخٿنٔزش اٿَ حٿزڀيحڅ حٕٻؼَ‬ ‫طٸيڃخ‪:‬‬ ‫‪ -1‬نِ‪ ٩‬حٿڄڀټْش حٿ‪٬‬ٸخٍّش ً طو‪ ْٜٚ‬حٿَّ‪ ٪‬حٿ‪٬‬ٸخٍُ ٿظٰ‪ْ٤‬ش نٴٸخص ح ٿيًٿش‪.‬‬ ‫‪ -4‬ڃ‪ٜ‬خىٍس ڃڀټْش ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄيخؿَّن ً حٿ‪ُٜ٬‬خس‪.‬ٳخٿٔڀ‪٤‬ش حٿْٔخْٓش ‪ .‬ر‪ٜ‬ٴظيخ ‪٣‬زٸش ٓخثيس ‪. ٌٍ٤‬حٿٴٌحٍٵ حٿ‪٤‬زٸْش ‪ ً .‬‬ ‫‪ -6‬ڃَٻِس ًٓخثپ حٿنٸپ ٳِ أّيُ حٿيًٿش‪.‬لپّ طـڄُ‪ ٪‬ط٘خٍُٻِّ‪ّ .‬‬ ‫ً ڃلپ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُُ حٿٸيّڂ ‪ .‬ٳِ ْٓخٵ حٿظ‪ .‬‬ ‫‪٫ -8‬ڄپ اٿِحڃِ ڃظټخٳت ٿڀـڄْ‪ ً .‬‬ ‫ٳ‪٬‬نيڃخ طظٌكي حٿزًَٿْظخٍّخ ًؿٌرخً ٳِ ‪٣‬زٸش ارّخڅ ٻٴخكيخ ‪ٟ‬ي حٿزَؿٌحُّش ‪٫ ً .‬‬ ‫ٳبنيخ طڀِٰ أٓزخد ًؿٌى حٿظنخكَ حٿ‪٤‬زٸِ ً طڀِٰ رخٿظخٿِ حٿ‪٤‬زٸخص ‪٫‬خڃش ‪ .

‬نٌَٔڅ ٳٸ‪ ٢‬أنيڂ ٻخنٌح ّٔظٰڀٌڅ ٳِ أً‪ٟ‬خ‪ ١ًَٗ ً ٩‬ڃوظڀٴش ٻڀْخ ًٿَّ حٿٌْځ‬ ‫‪٫‬ييىخ‪٫ ً .٢‬ڀَ ىٌح حٿٌؿو ًٳَص ٿنٴٔيخ ٿٌس ىـخء ّْٓيىخ حٿـيّي رٌحٓ‪٤‬ش حٕٯخنِ ‪ ً .‬ڃ‪ْٜ‬زش أكْخنخ حٿزَؿٌحُّش ٳِ حٿ‪ٜ‬ڄْڂ رلُټڂ ٷخّ ػخٷذ ‪ ً .‬ٿْلًَ٘ح‬ ‫حٿ٘‪٬‬ذ هڀٴيڂ ‪ .‬‬ ‫ٳ‪ٌٟ٬‬خ ‪٫‬ن حٿظڀٌّق رخٿَّحّش ٿٌَف حٍٕٓظٸَح‪ٌْ٣‬څ رڂ ه‪ٚ‬س حٿظٌّٔٽ حٿزًَٿْظخٍّش ‪ .‬اٿَ‬ ‫ٻظخرش ٷ‪ ٪٤‬ىـخثْش ‪ٟ‬يّ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُُ حٿليّغ ‪ .‬رلټڂ ڃٌٷ‪٬‬يخ حٿظخٍّوِ ‪ .‬ٿْيح ًحؿذ حٿٌؿٌى ٿن‪٨‬خڃيڂ حٿڄـظڄ‪.‬ٿضٓظيٍَ حٿ‪٤٬‬ٲ ح‪َ٤ٟ‬ص حٍٕٓظٸَح‪ْ٣‬ش اٿَ حٿظ‪٨‬خىَ رخٿظوڀِّ ‪٫‬ن‬ ‫ڃ‪ٜ‬خٿليخ‪ ً .‬ٻخنض ٷي حنيِڃض ڃَس أهٍَ ‪ .‬ز‪٤‬خ‪ً . )1‬ٯيص ٳِ ڃْيحڅ‬ ‫حٕىد أّ‪٠‬خ ڃٔظلْڀش ‪ ً .‬اً أڅّ ڃؤهٌىڂ حٿَثِْٔ ‪٫‬ڀَ‬ ‫حٿزَؿٌحُّش َّټڄُن‪ٟ .‬ز‪٤‬خ‪ .‬اٿَ ً‪ ٪ٟ‬ٷَحٍىخ حٗطيخڃِ ‪ٟ‬ي حٿزَؿٌحُّش ٿڄ‪ٜ‬ڀلش حٿ‪٤‬زٸش حٿ‪٬‬خڃڀش حٿڄٔظَٰڀَش‬ ‫ٳٸ‪٫ ً .‬رپ‬ ‫ٕنيخ أنـزض حٿزًَٿْظخٍّخ حٿؼٌٍّش ‪.‬ٳٴِ ػٌٍس طڄٌُ (ٌّٿٌْ) حٿٴَنْٔش‬ ‫‪٫‬خځ ‪ ً .ِ٬‬‬ ‫ً ُى ‪٫‬ڀَ ًٿٺ أنيڂ ٷڀّڄخ ُّوٴٌڅ حٿ‪٤‬خر‪ ٪‬حٿَؿ‪ٙ ِ٬‬نظٸخىىڂ ‪ .‬‬ ‫ً ىڂ ‪ّ ٙ‬ڀٌڃٌڅ حٿزَؿٌحُّش ‪ .‬نيخ أنـزض حٿزًَٿْظخٍّخ ر٘ټپ ‪٫‬خځ ‪ .‬‬ .‬ٳڀڂ ّ‪٬‬ي ڃڄټنخ حٿلْغ ‪٫‬ن ن‪٠‬خٽ ْٓخِٓ ؿيُّ ‪ .‬نٌَٔڅ‬ ‫ٳٸ‪ ٢‬أڅّ حٿزَؿٌحُّش حٿليّؼش ٻخنض‪ٟ .1‬حٗٗظَحٻْش حٿَؿ‪ْ٬‬ش‬ ‫أ ‪ -‬حٗٗظَحٻْش حٗٷ‪٤‬خ‪ْ٫‬ش‬ ‫ًَؿيص حٍٕٓظٸَح‪ْ٣‬ش حٿٴَنْٔش ً حٗنټڀِّْش نٴٔيخ ڃي‪ٌّ٫‬س ‪ .‬أٻؼَ ڃخ ّڀٌڃٌنيخ‪ٕ .‬ڃُؼَْس حٿٔوَّش‬ ‫رخٓظڄَحٍ ٿ‪٬‬ـِىخ حٿظخځ ‪٫‬ن اىٍحٹ ڃَْٔس حٿظخٍّن حٿليّغ‪.1830‬ٳِ كَٻش حٗ‪ٚٛ‬ف حٗنټڀِّْش ‪ . ٢‬ٿټن حٿظ٘يٷخص حٿټ‪ٚ‬ڃْش حٿٸيّڄش ‪٫ .‬ظنٔٲ حٿظ‪٨‬خځ‬ ‫حٿڄـظڄ‪ ِ٬‬حٿٸيّڂ رَُڃّظو‪.‬نيڃخ ُّؼزظٌڅ أڅّ حٿزًَٿْظخٍّخ حٿليّؼش ٿڂ طټن ڃٌؿٌىس ٳِ ‪٧‬پ ْٓ‪َ٤‬طيڂ ‪ّ .‬يي ا‪٫‬خىس حٿڄَڀَټْش (‪ .‬‬ ‫ً ‪٫‬نيڃخ ّزَىن حٗٷ‪٤‬خ‪ٌْ٫‬څ ‪ ٩‬ٿَ أڅّ نڄ‪ ٢‬حٓظٰ‪ٚ‬ٿيڂ ٻخڅ ّوظڀٲ ‪٫‬ن نڄ‪ ٢‬حٗٓظٰ‪ٚ‬ٽ‬ ‫حٿزَؿٌحُُ‪ّ .‬حٿٰڄٰڄش‬ ‫ٳِ أًنو رظنزئحص ڃ٘لٌنش رٴْ‪ ٞ‬ڃن حٿنٌٍ‪.‬‬ ‫ً ىټٌح ن٘ؤص حٗٗظَحٻْش حٗٷ‪٤‬خ‪ْ٫‬ش ڃِّـخ ڃن نلْذ ً ىـخء ڃن ‪ٛ‬يٍ حٿڄخ‪ْ٫ً ً ِٟ‬ي‬ ‫حٿڄٔظٸزپ‪ .‬أڃخځ ىٌح‬ ‫حٿٌ‪ٌٛ‬ٿِّ حٿڄٸْض ‪ .‬ٳِ حٿٸٌٽ اڅّ حٿ‪٤‬زٸش حٿظِ طظزٔ‪ ٢‬ٳِ ‪٧‬پّ ن‪٨‬خڃيخ ‪ٓ .‬ٿټنو ڃخ أڅ طز‪٬‬يڂ كظَ ٿڄق ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ـِْطيڂ ٗخٍحص حٿنََٔذ حٗٷ‪٤‬خ‪ْ٫‬ش‬ ‫حٿٸيّڄش‪ .‫حٿٴ‪ٜ‬پ حٿؼخٿغ‬ ‫حٕىد ح‪ٗٙ‬ظَحٻِ ً حٿٌْ٘‪ِ٫‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ً ٷي أؿخى ٳِ طڄؼْپ ىٌح حٿڄ٘يي ٷٔڂ ڃن حٿَ٘‪ْْ٫‬ن حٿٴَنْْٔن ً ڃن انټڀظَح حٿٴظخس‪.‬ٳخنٴ‪٫ َٞ‬نيڂ رٸيٸيخص ًٷلش ڃٔظوٴش ‪.‬ٿٸي رٸِ ٿيخ حٿن‪٠‬خٽ‬ ‫حٕىرِ ٳٸ‪ ً .

‬ك‪ٍ َٜ‬إًّ حٕڃٌحٽ ً حٿڄڀټْش حٿ‪٬‬ٸخٍّش ‪ ً .‬‬ ‫ً ٻخڅ ‪٣‬زْ‪ْ٬‬خ ‪ .‬حٿٌُ ‪ ٙ‬ريّ ڃن‬ ‫نٔٴو‪ ً .‬‬ ‫ً ٳِ حٿزڀيحڅ ‪ .‬اڃّخ ك‪ًٓ َٜ‬خثپ حٗنضحؽ‬ ‫ً حٿظزخىٽ حٿليّؼش رخٿٸٌس ٳِ ا‪٣‬خٍ ‪ٚ٫‬ٷخص حٿڄڀټْش حٿٸيّڄش حٿٌُ نَٔٴظو ‪ ً .‬ىِ ٻـِء ڃټڄپ ٿڀڄـظڄ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُُ ‪ ٙ‬طٴظؤ ط‪ْ٬‬ي ط٘ټْپ‬ ‫ح رخٓظڄَحٍ اٿَ (‪ٛ‬ٴٌٱ) حٿزًَٿْظخٍّخ؛‬ ‫نٴٔيخ؛ ً ڃن ؿَّحء حٿڄِحكڄش ّنليٍ أٳَحىه‬ ‫رخٗ‪ٟ‬خٳش اٿَ ًٿٺ ًَّڅ ‪ .‬أڅ ّنلخًُح اٿَ حٿ‪٬‬ڄخٽ ڃن ًؿيش‬ ‫ن‪ َ٨‬حٿزَؿٌحُّش حٿ‪َْٰٜ‬س‪٫ ً . ِ٬ٟ‬طَّي اڃّخ ا‪٫‬خىس ًٓخثپ حٗنظخؽ ً حٿظزخىٽ‬ ‫حٿٸيّڄش‪ ً .‬ٿْ ُ‬ ‫ً حٿٍِح‪٫‬ش‪ .‬‬ ‫ٳيٌه حٗٗظَحٻْش كڀّڀض‪ .‬‬ ‫ً ىٌه حٿ‪٤‬زٸش ‪ ٙ‬طِحٽ ‪ .‬أڅ‬ ‫َّ‪٬‬ڄي حٿټُـظّخد ‪ .‬حٿظِ ًرُـڀض‬ ‫ًَٗ‪ ١‬كْخطيخ ً ىڀټض ٳِ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُُ حٿليّغ ‪ .‬‬ ‫طٸْٔڂ حٿ‪٬‬ڄپ ‪ ً .‬رلٔذ ڃ‪٠‬ڄٌنيخ حٿٌ‪ .‬رٌ‪ٛ‬ٴيڂ ٷٔڄخ ڃٔظٸ‪٫ ٚ‬ن حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿليّغ ‪ .‬أػزظض ‪ .‬حٷظَحد حٿٔخ‪٫‬ش حٿظِ ْٓ‪٠‬ڄلڀٌّڅ ٳْيخ‬ ‫لپّ ڃلڀيڂ‪ .‬ر٘ټپ ‪ُّ ٙ‬يك‪ .‬‬ .)2‬‬ ‫ً ڃؼڀڄخ ٓخٍ حٿټخىن ً حٗٷ‪٤‬خ‪ ِ٫‬ىًڃخ ّيح رْي طََْٔ حٗٗظَحٻْش حٿټينٌطْش ً حٗٗظَحٻْش‬ ‫حٗٷ‪٤‬خ‪ْ٫‬ش‪.‬ٳِ رڀيحڅ ڃؼپ ٳَنٔخ ‪ .‬حٿظنخٷ‪٠‬خص ٳِ ‪ٚ٫‬ٷخص حٗنظخف حٿليّؼش ‪ ً .‬ڃٸخّ‪٠‬ش حٿٌٳخء ً حٿلذ ً حٿټَحڃش رخٿڄظخؿَس رخٿ‪ٌٜ‬ٱ ً حٿ٘ڄنيٍ ً‬ ‫حٿ‪َ٬‬ٵ (‪.‬‬ ‫ً ْٓٔڄٌنيُ ىٌ ُ‪ْ٫‬ڂ ىٌح حٕىد ‪ ٙ‬ٳِ ٳَنٔخ ٳلٔذ رپ ٳِ انټڀظَح أّ‪٠‬خ‪.‫ً ٿٌح ٳبنيڂ ٳِ حٿڄڄخٍٓش حٿْٔخْٓش ّ٘ظَٻٌڅ ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حٿظيحرَْ حٿٸڄ‪ْ٬‬ش ‪ٟ‬ي حٿ‪٤‬زٸش‬ ‫حٿ‪٬‬خڃڀش‪ٍ ً .‬طټٌنض رَؿٌحُّش ‪َْٰٛ‬س ؿيّيس طظؤٍؿق‬ ‫رْن حٿزًَٿْظخٍّخ ً حٿزَؿٌحُّش ‪ ً .‬حٿلْخس حٿَىزخنْش ً حٿټنْٔش؟ ٳخٗٗظَحٻْش حٿڄْٔلْش ٿْٔض ا‪ ّٙ‬حٿڄخء‬ ‫حٿڄٸيّّ حٿٌُ ّټَِّ رو حٿټخىن كٸي حٍٕٓظٸَح‪.‬پٍ ىٌح حٿٌؿو طټٌنض حٗٗظَحٻْش حٿزَؿٌحُّش حٿ‪َْٰٜ‬س‪.‬حٿ‪ٚ٬‬ٷخص حٿ‪٬‬خثڀْش حٿٸيّڄش‪ ً .‬ٳ‪٠‬لض‬ ‫طزََّحص حٗٷظ‪ٜ‬خىّْن حٿڄنخٳٸش ‪ ً .‬ط‪ ْٖ٬‬كْخس هخڃڀش اٿَ‬ ‫ؿخنذ حٿزَؿٌحُّش حٿ‪ٜ‬خ‪٫‬يس‪.‬كْغ طُ٘ټّپ ‪٣‬زٸش حٿٴ‪ٚ‬كْن أٻؼَ ڃن ن‪ٜ‬ٲ حٿٔټخڅ ‪ .‬حٿٴٌ‪َٟ‬‬ ‫ٳِ حٗنظخؽ‪ ً .‬رئّ حٿزًَٿْظخٍّخ ‪ ً .‬حٿظِ نڄض ٳْيخ حٿل‪٠‬خٍس حٿليّؼش ‪ .‬ٳبڅّ رَؿٌحُِّ حٿڄيڅ ً ٳجش‬ ‫حٿٴ‪ٚ‬كْن حٿ‪ٰٜ‬خٍ ٳِ حٿٸًَڅ حٿٌٓ‪ َ٤‬ٻخنٌح ‪ٚ٣‬ث‪ ٪‬حٿزَؿٌحُّش حٿليّؼش ‪. ٞ‬حٿضأػَْحص حٿڄيڃَِس ٿڀڄټننش ‪ً .‬ٯڄخ ‪٫‬ن ط٘يٷخطيڂ حٿـٌٳخء ٳبنيڂ ٳِ كْخطيڂ حٗ‪٫‬ظْخىّش ََّط‪ٌ٠‬څ حٿظٸخ‪١‬‬ ‫حٿظٴخكخص حٿٌىزْش ‪ ً .‬رٌٿٺ ط‪ْ٬‬ي ‪ٚ٫‬ٷخص حٿڄڀټْش حٿٸيّڄش ً حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿٸيّڂ ‪ ً .‬ڃ‪ ٪‬نڄٌ حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش حٿټزَْس ‪ .‬نُ‪ّ٨‬خٍ حٿ‪٬‬ڄپ ً حٿڄٔظويڃْن‪.‬ٳِ حٿظـخٍس ً حٿڄخنْٴخطٌٍس‬ ‫ٻڀّْخ‪ .‬حٿٌّن ّنخ‪ًَٛ‬څ حٿزًَٿْظخٍّخ ‪ٟ‬ي حٿزَؿٌحُّش ‪ .ِ٣‬‬ ‫د ‪ -‬حٗٗظَحٻْش حٿزَؿٌحُّش حٿ‪َْٰٜ‬س‬ ‫حٍٕٓظٸَح‪ْ٣‬ش حٗٵ‪٣‬خ‪ْ٫‬ش ٿْٔض حٿ‪٤‬زٸش حٿٌكْيس حٿظِ أ‪٣‬خكظيخ حٿزَؿٌحُّش ‪ ً .‬ٳِ حٿزڀيحڅ حٕٷپ ط‪ٌٍ٤‬ح ‪ٛ‬نخ‪ْ٫‬خ ً طـخٍّخ ‪ .‬رټؼَْ ڃن حٿٴ‪٤‬نش‪ .‬حٿلَد حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش حٿڄخكٸش رْن حٕڃڂ ً‬ ‫حنل‪ٚ‬ٽ حٿ‪٬‬خىحص حٿٸيّڄش‪ ً .‬‬ ‫ٳ‪ِٗ ٚ‬ء أٓيپ ڃن ا‪ٟ‬ٴخء ‪ٛ‬زٰش حٗٗظَحٻْش ‪٫‬ڀَ حٿظنّٔٺ حٿڄْٔلِ ‪ .‬اٿَ حٓظويحځ ڃ‪ْ٬‬خٍ رَؿٌحُُ‬ ‫‪ ً َْٰٛ‬ٳ‪ٚ‬كِ ‪ َْٰٛ‬ٳِ نٸيىڂ حٿن‪٨‬خځ حٿزَؿٌحُُ ‪ ً .‬أٿڂ طُـڀٮِ حٿڄْٔلْش‬ ‫أّ‪٠‬خ حٿڄڀټِس حٿوخ‪ٛ‬ش ً حٿًِحؽ ً حٿيًٿش؟ ً ري‪ ٙ‬ڃنيخ أٿڂ ط‪ ٦٬‬رخٿ‪ٜ‬يٷش ً حٿظٌٔٽ ً حٿظزظپ‬ ‫ً أڃخنش حٿـٔي ‪ ً .‬حُٕڃخص ً‬ ‫حٗنل‪ٚ‬ٽ حٿڄلظڂ ٿڀزَؿٌحُّْن حٿ‪ٰٜ‬خٍ ً حٿٴ‪ٚ‬كْن حٿ‪ٰٜ‬خٍ ‪ ً .‬‬ ‫ً ىٌه حٗٗظَحٻْش ‪ .‬حٿٸٌڃْخص حٿٸيّڄش‪.‬حٿظٴخًص حٿ‪ٜ‬خٍم ٳِ طٌُّ‪ ٪‬حٿؼًَس ‪ ً .‬ىِ ٳِ ٻڀظخ حٿلخٿظْن ٍؿ‪ّْ٬‬ش ً ‪ٌ٣‬رخًّش ٳِ آڅ ًحكي‪.‬حٗنظخؽ حٿِحثي ‪ ً .

‬‬ ‫‪ ً .‬ن ڃ‪ٜ‬خٿق حٿزًَٿْظخٍُ ‪ .‬ڄَيًه رؤٓڄخء ‪ .‬حٕىرخطْش حٕٿڄخڅ ‪ .‬‬ ‫ٳبڅّ ن‪٠‬خٽ حٿزَؿٌحُّش حٕٿڄخنْش ‪ّْٓ ٙ‬ڄخ حٿزَؿٌحُّش حٿزًَْٓش‬ ‫حٿڀْزَْحٿْش ‪ٟ‬ي حٗٷ‪٤‬خ‪ْْ٫‬ن ً حٿڄڀټْش حٿڄ‪٤‬ڀٸش‪ .‬ٳِ ن‪َ٨‬‬ ‫حٿٴ‪ٓٚ‬ٴش حٕٿڄخڅ ٳِ حٿٸَڅ حٿؼخڃن ‪ ٌٍٓ .‬ٳِ حًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٕٿڄخڅّش‪ .‬ىټٌح ‪ .‬أنّيڂ ىحٳ‪ٌ٬‬ح ‪٫ ٙ‬ن حٿلخؿخص حٿلٸْٸْش ‪ .‬ٳٸيص ْٗجخ ٳْ٘جخ رَحءطيخ‬ ‫حٿي‪ْ٫‬ش‪.‬حٗٗظَحٻْش حٿلٸّش "‪٫" ً .‬أى‪ْ٫‬خء حٿٴڀٔٴش ‪ ً .‬ڃن ػڂ ٻخڅ ‪ ٙ‬ري ڃن أڅ ّزيً ٻظؤڃپ ‪ ٙ‬نٴ‪ ٪‬ٳْو كٌٽ‬ ‫طلٸْٶ حٿـٌىَ حٗنٔخنِ ‪ ً .‬ٳـٴٸي حٕىد حٿٴَنِٔ ‪ .‬‬ ‫طؾٿْخص اٍحىس حٿزَؿٌحُّش حٿؼٌٍّش حٿٴَنْٔش ‪ .‬ٿڂ َّحٳٸو ٳِ حٿٌٷض نٴٔو نًِف‬ ‫أً‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿلْخس حٿٴَنْٔش ‪ .‬حٿٌُ ن٘ؤ طلض ‪ ٢ٰٟ‬رَؿٌحُّش ڃْٔ‪َ٤‬س ‪.‬اٿَ حٿٌحٷ‪ ٪‬ا‪ٚ٣‬ٷخ ‪ .‬حٿڄن‪ٌّ٤‬ش ‪٫‬ڀَ حٕ‪٫‬ڄخٽ حٿټ‪ْٓٚ‬ټْش‬ ‫ٿڀ‪٬‬يي حٿٌػنِ حٿٸيّڂ ‪ .‬‬ ‫ً ڃ‪ًَ٬‬ٱ ٻْٲ حٓظزيٽ حٿَىزخڅ ‪٫‬نخًّن حٿڄو‪٣ٌ٤‬خص ‪ .‬‬ ‫ً ىٌح حٗطـخه انظيَ‪ .‬ط‪ ٌٍّٜ‬حٕٿڄخڅ أنيڂ‬ ‫طـخًًُح "حٿڄليًىّش حٿٴَنْٔش "‪ ً .‬ڃن ٳَنٔخ اٿَ أٿڄخنْخ ‪ .‬ٿڂ طټن ڃ‪٤‬خٿذ حٿؼٌٍس حٿٴَنْٔش حًٕٿَ ‪ .‬‬ ‫اڅ ىّّ ىٌه حٿ‪٬‬زخٍحص حٿٴڀٔٴْش حٿـٌٳخء ‪ .‬حٿظ‪٬‬ڀْپ‬ ‫حٿٴڀٔٴِ ٿ٘ٗظَحٻْش"‪ .‬‬ ‫ط‪٬‬زَْح أىرْخ ‪٫‬ن حٿن‪٠‬خٽ ‪ٟ‬ي ىٌه حٿْٔ‪َ٤‬س ‪ .‬ر‪٬‬نخًّن كٺحّخص ٓڄـش ٿٸئّّْن ٻخػٌٿْٺ ‪ . َ٘٫‬ڃ‪٤‬خٿذ "حٿ‪٬‬ٸپ حٿڄ‪ْ٬‬خٍُ " ر‪ٌٍٜ‬س ‪٫‬خڃش ‪ً ..‬ٳټظزٌح‪ .‬حٍٗحىس حٗنٔخنْش حٿلٸش‪.‬رپ ‪٫‬ن حٿلخؿش‬ ‫اٿَ حٿلٸْٸش ‪٫ ٙ ً .‬أُ‬ ‫رٌحٓ‪٤‬ش حٿظَؿڄش‪.‫حٿن‪٨‬خځ حٿلَٳِ ٳِ حٿڄخنْٴخطٌٍس ‪ ً .‬أ‪ٛ‬زق أٻؼَ ؿيّّش‪.‬رټڀڄش ن‪٠‬خٽ حٿلَٻش‬ .‬ٿٸي ًَّڀٌح حٕ‪ٛ‬پ حٿٴَنِٔ ريَحثيڂ‬ ‫حٿٴڀٔٴِ‪ .‬أً رخٕف ٍٍ ٳِ حنظلخٽ حٕٳټخٍ حٿٴَنْٔش حن‪ٚ٤‬ٷخ ڃن آٍحثيڂ‬ ‫حٿٴڀٔٴْش؛ ً ىٌح حٗنظلخٽ طڂ رخٿ‪َّ٤‬ٸش نٴٔيخ حٿظِ ّظ‪٬‬ڀڂ ريخ حٿڄَء ‪٫‬خىس ٿٰش أؿنزْش ‪ .‬ىٌح حٕىد ‪ ً .‬حٗنٔخڅ حٿٌُ ‪ّ ٙ‬نظڄِ اٿَ أُ ‪٣‬زٸش ‪ ٙ ً .‬ڀڂ حٗٗظَحٻْش حٕٿڄخنْش "‪" ً .‬رڄخ أڅ ىٌح‬ ‫حٕىد ٻٲَ ٳِ أّيُ حٕٿڄخڅ ‪٫ .‬ٿڂ طټن ط‪٬‬نِ ٳِ ن‪َ٨‬ىڂ ‪ ٌٍٓ .‬‬ ‫ً حٿ‪٬‬ڄپ حٿٌكْي ٿٖىرخء حٕٿڄخڅ ٻخڅ ّنل‪ َٜ‬ٳِ حٿظٌٳْٶ رْن حٕٳټخٍ حٿٴَنْٔش حٿـيّيس ً‬ ‫ًؿيحنيڂ حٿٴڀٔٴِ حٿٸيّڂ ‪ .‬اٿَ ڃٌُحءٍ ؿزخڅ‪.‬‬ ‫طلض حٿنٸي حٿٴَنِٔ ٿڀيًٿش حٿزَؿٌحُّش ‪" :‬اٿٰخء ْٓ‪َ٤‬س حٿټڀِّ حٿڄـََى" اٿن‪.‬طلض حٿظ‪ٌَّ٤‬حص حٿٴَنْٔش ‪٫ .‬‬ ‫ؽ ‪ -‬حٗٗظَحٻْش حٕٿڄخنْش أً حٗٗظَحٻْش "حٿ‪ٜ‬لْلش"‬ ‫اڅّ حٕىد حٗٗظَحٻِ ً حٿٌْ٘‪ ِ٫‬ٳِ ٳَنٔخ ‪ .‬ن حٿظ‪٬‬زَْ ‪٫‬ن ن‪٠‬خٽ ‪٣‬زٸش ‪ٟ‬ي أهٍَ ‪ .‬اٿن‪.‬‬ ‫ً ريٌه حٿ‪َّ٤‬ٸش هُ‪ ِٜ‬حٕىد حٗٗظَحٹ ُ‪-‬حٿٌْ٘‪ ِ٫‬حٿٴَنِٔ ه‪ْٜ‬خ ًح‪ٟ‬لخ ‪ ً .‬حٗٷظ‪ٜ‬خى حٿز‪ََّ٤‬ٻِ ٳِ حٿَّٲ ‪ :‬طڀٺ ىِ ٻڀڄظيخ حٕهَْس‪.‬أڃّخ حٕىرخء حٕٿڄخڅ ٳٸي‬ ‫ط‪َٜ‬ٳٌح كْخٽ حٕىد حٿٴَنِٔ حٿينٌُْ ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ټْ ًٿٺ ‪ .‬أُىهِپ اٿَ أٿڄخنْخ ٳِ ًٷض ٻخنض حٿزَؿٌحُّش‬ ‫(حٕٿڄخنْش) طٔظيپّ څ‪ٟ‬خٿيخ ‪ٟ‬ي حٗٷ‪٤‬خ‪ْ٫‬ش حٗٓظزيحىّش‪.‬رپ ‪٫‬ن ڃ‪ٜ‬خٿق حٿټخثن حٿزَُ٘ ‪ .‬حٿظِ كڄڀض طڄخٍّنيخ حٿڄيٍْٓش حٿلڄٸخء ‪٫‬ڀَ ڃلڄپ حٿـي ً‬ ‫حٿڄيخرش حٿټزَّْن ‪ُ ً .‬ٷٌحنْن حٍٗحىس‬ ‫حٿزلظش‪ .‬ٿټنيڂ‬ ‫نٌٔح أڅّ نًِف طڀٺ حٿټظخرخص ‪ .‬ڃؼپ‬ ‫"ٳڀٔٴش حٿٴ‪٬‬پ "‪" ً .‬ڃؼ‪ ٚ‬طلض حٿنٸي حٿٴَنِٔ ٿڀ‪ٚ٬‬ٷخص حٿڄخٿْش ‪ " :‬طـَّي حٿټخثن حٿزَُ٘ "‪ً .‬‬ ‫ً ىٌه حٗٗظَحٻْش حٕٿڄخنْش ‪ .‬ڃََص ٿيخ ً ‪٣‬زّڀض رڄؼپ ىٌح حٿِ‪ْ٫‬ٶ ‪ .‬‬ ‫ً رَ٘حىش طوخ‪٣‬ٲ حٿٴ‪ٓٚ‬ٴش ‪ ً .‬ٻپ أىڄْش ‪٫‬ڄڀْش‬ ‫ڃزخَٗس ً حطوٌ ًؿيخ أىرْخ رلظخ ‪ ً .‬رپ‬ ‫ّنظڄِ ٳلٔذ اٿَ ٓڄخء حٿوْخٽ حٿٴڀٔٴِ حٿڄ‪٠‬زَزش‪.‬ڃ‪ٜ‬خٿق‬ ‫حٗنٔخڅ ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬ڄٌځ ‪ .‬ٳِ ص‪ٌٍ٣‬ه حٿ‪ٚ‬كٶ‪ ..‬حٍٗحىس ٻڄخ ّنزِٰ أڅ طټٌڅ‪ .

‬‬ ‫ٳخٿلٴخ‪٫ ٥‬ڀْيخ ىٌ حٿلٴخ‪٫ ٥‬ڀَ حًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٕٿڄخنْش حٿٸخثڄش ‪ ً .‬رپ رخٿ‪٬‬ټْ ٓظؤَ ٳْيخ ٻپ ِٗء ٳـَٔيخ ‪٫‬ن حٗٗظَحٻْش حٕٿڄخنْش ‪ٟ .‬ٳبنّيخ ٻخنض طُڄؼّپ ڃزخَٗس ڃ‪ٜ‬ڀلش ٍؿ‪ْ٬‬ش ‪ .‬أ‪ٟ‬ٴض ‪٫‬ڀَ نٌحٿظو ٻڀيخ ڃ‪٬‬نَ ٯخڃ‪٠‬خ ٓخڃْخ ً حٗظَحٻْخ ‪ .‫ً ريٌح حٿ٘ټپ أطْلض ٿ٘ٗظَحٻْش "حٿلٸّش" حٿٴَ‪ٛ‬ش حٿڄنًٖىس ٿڄٌحؿيش حٿلَٻْش حٿْٔخْٓش‬ ‫رخٿڄ‪٤‬خٿذ حٗٗظَحٻْش ‪ ً .‬حٿلَّش ً‬ ‫ىٌه حٿلَٻش‬ ‫حٿڄٔخًحس حٿزَؿٌحُّظْن ‪ ً .‬أڅّ‬ ‫حٿنٸي حٿٴَنِٔ حٿٌُ ٻخنض ىِ ‪ٛ‬يحه حٿزڀْي ّٔظڀِځ ًُؿٌى حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُُ حٿليّغ ڃ‪٪‬‬ ‫حٿًَ٘‪ ١‬حٿلْخطْش حٿڄخىّش حٿڄُ‪٤‬خرٸش ٿو ‪ ً .‬ٿڂ طَِى ا‪ ّٙ‬ٳِ ًٍحؽ ر‪٠‬خ‪٫‬ظيڂ ٿيٍ حٿـڄيٌٍ‪.‬ؿ‪٬‬ڀيخ طيٽ ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ټْ‬ ‫ًحٷ‪٬‬يخ‪ ً ."ّ٦‬أ‪٫‬ڀنض‬ ‫أنيخ طلڀّـٶ رظـَّى ٳٌٵ ٻپ حٿ‪َٜ‬ح‪٫‬خص حٿ‪٤‬زٸْش ‪٫ ً .‬‬ ‫حٿڄِحكڄش حٿزَؿٌحُّش ‪ ً .‬حٿڄظيحًٿش ٳِ أٿڄخنْخ ‪ .‬ط٘ټپ ٳِ أٿڄخنْخ حٕٓخّ حٿڄـظڄ‪ ِ٬‬حٿٴ‪٬‬ڀِّ ٿًٖ‪ٟ‬خ‪٩‬‬ ‫حٿٸخثڄش‪.‬حٿن‪٨‬خځ حٿظڄؼْڀِ ‪ً .‬أڅّ حٿزَؿٌحُُ حٕٿڄخنِ حٿ‪ َْٰٜ‬ىٌ حٗنٔخڅ‬ ‫حٿٌُٔ‪ ً .‬‬ ‫ً اڅ ٻخنض حٗٗظَحٻْش "حٿلٸّش" ٷي ٯيص ‪ .‬طڀٺ حٿڄٔظڀِڃخ ص‬ ‫حٿظِ ٻخڅ حٿ‪٬‬ڄپ ّـَُ ٳِ أٿڄخنْخ ٿظلٸْٸيخ‬ ‫ٳخٗٗظَحٻْش هَيڃض حٿلټٌڃخص حٕٿڄخنْش حٿڄُ‪٤‬ڀٸش ً كخْٗظيخ ‪ .‬حٿظِ هڀّٴيخ حٿٸَڅ حٿٔخىّ ‪ ً َ٘٫‬حٿظِ‬ ‫ڃخ حنٴټض ط‪٨‬يَ رؤٗټخٽ ڃوظڀٴش ‪ .‬‬ ‫حٿڄٔزٸش رنيٍ حٿٌؿي حٿيحٳت ‪ -‬ىٌه حٿلُـڀّش ‪ .‬حٿظِ ٯڀَٲ ريخ حٗٗظَحٻٌْڅ حٕٿڄخڅ ِر‪٬ْ٠‬خ ڃن‬ ‫"كٸخثٸيڂ حٿوخٿيس" (حٿؼخرظش) حٿيِّڀش‪ .‬حٿڄ‪ََُ٤‬س رڄلِٔنخص ٿٴ‪ّْ٨‬ش ‪ً .‬‬ ‫ً حٿلُـڀّش حٿڄ‪ٜ‬نٌ‪٫‬ش ڃن ٗٴخٳْش حٿن‪َّ٨‬خص حٿظـَّيّش ‪ ً .‬ريٌه حٿ‪ٌٍٜ‬س ‪ٚٓ .‬‬ ‫ٳؤ‪٫‬ڀنض أڅّ حٕڃش حٕٿڄخنْش ىِ حٕڃش حٿٌّٔش‪ ً .‬ٳـظـٴّ٘ض (حٗٗظَحٻْش) طٴِّ٘ حٿٌرخء‪.2‬حٗٗظَحٻْش حٿڄقحٳ‪٨‬ش أً حٗٗظَحٻْش حٿزَؿٌحُّش‬ ‫َّٯذ ٷٔڂ ڃن حٿزَؿٌحُّش ٳِ ڃ‪٬‬خٿـش حًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿڄـظڄ‪ْ٬‬ش حٿْٔجش ٿ‪٠‬ڄخڅ رٸخء حٿڄـظڄ‪٪‬‬ ‫حٿزَؿٌحُُ‪.‬حٿٸخنٌڅ حٿزَؿٌحُُ ‪ ً .‬ڃ‪ ٪‬حٿيٓظٌٍ حٿْٔخِٓ حٿڄُنخٓذ ‪ .‬ڃ‪ٜ‬ڀلش حٿزَؿٌحُّش‬ ‫حٕٿڄخنْش حٿ‪ َْٰٜ‬س ً (ىٌه) حٿزَؿٌحُّش حٿ‪َْٰٜ‬س ‪ .‬ز‪٤‬خ‪ .‬ٿڄَحٍس ٿٌ‪ ٩‬حٽْٓخ‪٣ ً ١‬ڀٸخص حٿزنخىٵ ‪ .‬كَّش حٿ‪ٜ‬لخٳش حٿزَؿٌحُّش ‪ ً .‬‬ ‫ً ّنيٍؽ ٳِ ىٌح حٿٸٔڂ ‪ :‬اٷظ‪ٜ‬خىٌّڅ ً هًَِْڅ ً انٔخنٌْڅ ً ڃلّٔنٌ ً‪ ٪ٟ‬حٿ‪٤‬زٸخص‬ ‫حٿټخىكش‪ ً .‬‬ ‫ً أٻؼَ ٳؤٻؼَ أىٍٻض حٗٗظَحٻْش حٕٿڄخنْش ڃن ؿيظيخ ‪ .‬يح حٓظؼنخءحص ٷڀْڀش ؿيح ٳبڅّ ٻپ حٿټظخرخص‬ ‫حٗٗظَحٻْش ً حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش حٿڄِ‪ٌ٫‬ڃش ‪ .‬ڃن‪ِ٨‬ڄٌح أ‪٫‬ڄخٽ حٿزَ ً حٗكٔخڅ ً ؿڄ‪ْ٬‬خص حٿَٳٶ رخٿلٌْحڅ ‪ ً .‬نظْـش ٿظڄَٻِ ٍأّ حٿڄخٽ ڃن نخكْش ‪ً .‬حٿظِ‬ ‫ط‪ٜ‬يَص ريخ حٿلټٌڃخص نٴٔيخ ٿ٘نظٴخ‪ٟ‬خص حٿ‪٬‬ڄّخٿْش حٕٿڄخنْش ‪.‬طنظڄِ اٿَ ٷ‪٤‬خ‪ ٩‬ىٌح حٕىد حٿٸٌٍ‬ ‫حٿڄؼَْ ٿٖ‪ٜ٫‬خد(‪.‬ڃن ٻينش ً ‪٫‬ڀڄخء طَرْش ً‬ ‫اٷ‪٤‬خ‪ْْ٫‬ن رُڀيحء ً رًَْٷَح‪ْْ٣‬ن‪ .‬ٿ‪ٜ‬ذّ حٿڀ‪٬‬نخص حٿظٸڀْيّش ‪٫‬ڀَ حٿڀْزَحٿْش ‪ ً .‬آٽ ريخ حٿڄ‪٤‬خٱ اٿَ حٿظ‪ٜ‬يُ ڃزخَٗ س ٿ٘طـخه حٿٌْ٘‪"' ِ٫‬حٿييّحځ حٿٴ‪ ً .‬‬ ‫ٿزًَُ رًَٿْظخٍّخ ػٌٍّش ڃن نخكْش أهٍَ؛ ً ٷي طَحءٍ ٿيخ أڅّ حٗٗظَحٻْش "حٿلٸّش" ٷخىٍس‬ ‫‪٫‬ڀَ ا‪ٛ‬خرش ‪ٜ٫‬ٴٌٍّن رلـَ ًحكي‪ .‬‬ ‫ً حٗٗظَحٻْش ٗټّڀض حٿظټڄڀش حٿڄظټڀٴش حٿل‪ًٚ‬س ‪ .)3‬‬ ‫‪ .‬كخ ٳِ أّيُ حٿلټٌڃخص ‪ٟ‬ي‬ ‫حٿزَؿٌحُّش حٕٿڄخنْش ‪ .‬ؿڄ‪ْ٬‬خص حٗ‪٫‬ظيحٽ‬ .‬ىِ طوخٱ ڃن حٿي‪ٚ‬ٹ حٿڄزْن‬ ‫أڃخځ حٿْٔ‪َ٤‬س حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش ً حٿْٔخْٓش ٿڀزَؿٌحُّش ‪ .‬ٻٴِّح‪٫‬ش ڃنٌ٘ىس ‪ٟ‬ي ً‪ْ٫‬ي حٿزَؿٌحُّش حٿڄظ‪ٜ‬خ‪٫‬ي‪.‬أڅ ڃيڄظو ح ىِ أڅ طټٌڅ حٿڄؼپ حٿ‪٤‬نّخڅ‬ ‫ٿيٌه حٿزَؿٌحُّش حٿ‪َْٰٜ‬س‪.‬ٿظلٌَّ حٿـڄخىَْ ڃن أنيخ ‪ ٙ‬طټٔذ ْٗجخ ڃن‬ ‫حٿزَؿٌحُّش‪ .

‬ن ڃ‪٤‬خٿذ‬ ‫ٳخٿڄلخً‪ٙ‬ص حًٕٿَ ٿڀزًَٿْظخٍّخ ‪ .‬حٿظِ‬ ‫طٸ‪ٜ‬يىخ حٗظَحٻْش حٿزَؿٌحُّْن‪.‬ك‪ْٜ‬ڀش حٿ‪ َٜ٬‬حٿذٍؿٌحُُ‪ً .‬رخٿ‪٤‬ز‪ ٪‬طظ‪ ٌٍٜ‬حٿزَؿٌحُّش‬ ‫حٿ‪٬‬خٿڂ حٿٌُ طٌٔى ٳْو ٻؤٳ‪٠‬پ حٿ‪ٌ٬‬حٿڂ ‪ ً .‬ٳِ ٻپ حٿؼٌٍحص حٿټزٍَ حٿليّؼش ‪٫ .‬حٿٌُ ‪ّ ٙ‬ظڂّ ا‪ ّٙ‬رخٿ‪َّ٤‬ٶ حٿؼٌٍُ ‪ .‬ط‪٤‬خٿذ ٳِ حٿلٸْٸش ٳٸ‪ ٢‬رؤڅ طظ٘زّغ (حٿزًَٿْظخٍّخ) رخٿڄـظڄ‪٪‬‬ ‫حٿَحىن‪٫ .‬ٳيٌ ّي‪ ٌ٫‬اٿَ طٸ٘ٲ ‪٫‬خځ‪ .‬ڃؼخ‪٫ ٙ‬ڀَ ًٿٺ‪" .‬‬ ‫ٳخٗظَحٻْش حٿزَؿٌحُّش ‪ ٙ‬طټڄن ا‪ ّٙ‬ٳِ حٗى‪٫‬خء حٿٸخثپ اڅّ حٿزَؿٌحُّْن ىڂ رَؿٌحٌُّڅ ‪-‬‬ ‫ٿڄ‪ٜ‬ڀلش حٿ‪٤‬زٸش حٿ‪٬‬خڃڀش‪.‬ڃ‪ٜ‬ڀلٌڅ ‪ْٟ‬ٸٌ حٕٳٶ ڃن ٻپ حٕ‪ٛ‬نخٱ‬ ‫‪ْٰٛ‬ض ٳِ ڃٌحىذ ٻخڃڀش‪.‬‬ ‫ً ٳِ حٿلٸْٸش ٳبڅّ حٿڄٌحىذ حٗٗظَحٻْش ً حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش ‪ .‬ٿټنيڂ ‪ّ ٙ‬ظزَْـنٌڅ ٳِ اطّـخه حٿزًَٿْظخٍّخ أُّ ٳ‪٬‬پ‬ ‫طخٍّوِ طڀٸخثِ‪ .‬أُ أنيخ ‪ ٙ‬طَْٰ ْٗجخ ٳِ حٿ‪ٚ٬‬ٷش رْن ٍأّ حٿڄخٽ ً حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄؤؿٌٍ ‪ .‬ري‪ٌ٫‬طيخ حٿزًَٿْظخٍّخ اٿَ طلٸْٶ ڃٌحىزيخ ً‬ ‫حٿيهٌٽ اٿَ أًٍٗڀْڂ حٿـيّيس ‪ .‬حٗظَحٻْش حٿزَؿٌحُّْن ط‪ٌٜ‬٭ ڃن ىٌح حٿظ‪ٌٍّٜ‬‬ ‫حٿڄ‪ ُِّ٬‬ن‪ٜ‬ٲ ڃٌىذ أً ڃٌىزخ ٹ حڃ‪ ً .‬ڃؼڀڄخ ّٔظزْنٌڅ طؤػَْ‬ ‫اڅّ ڃزظي‪ ِ٫‬ىٌه حٿڄٌحىذ ّٔظزْنٌڅ كٸخ حٿظنخكَ رْن حٿ‪٤‬زٸخص‬ ‫حٿ‪٬‬نخ‪ َٛ‬حٿييّحڃش ٳِ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿٔخثي نٴٔو ‪ .‬‬ ‫أُ ٳِ حٿلٸزش حٿظِ ًٻَنخىخ آنٴخ (ٍحؿ‪ :٪‬رَؿٌحُّش ً رًَٿْظخٍّخ)‪.‬اٿن‪٧ .‬ٿظٰڀْذ ڃ‪ٜ‬خٿليخ حٿ‪٤‬زٸْش ڃزخَٗس ٳِ ُڃن ٯڀْخڅ ‪٫‬خځ ‪٫‬يي‬ ‫حنيخٍ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٗٷ‪٤‬خ‪ .‬انّڄخ ٳٸ‪ ٢‬طَْْٰ أً‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿلْخس حٿڄخىّش‬ ‫حٗنظخؽ‬ ‫څ طَْْٰ أً‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿلْخس حٿڄخىّش ّٸظ‪ ِ٠‬اٿٰخء ‪ٚ٫‬ٷخص‬ ‫حٗٗظَحٻْش ‪ ٙ‬طٴيڂ ا‪ٚ٣‬ٷخ أ ّ‬ ‫حٿزَؿٌحُّش‪ .‬انّيڂ َّّيًڅ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿٸخثڂ ڃنٸَ ڃن حٿ‪٬‬نخ‪ َٛ‬حٿظِ‬ ‫طؼٌٍِه ً طييڃو ‪ .‬ىٌ رخٿ‪ًٍَ٠‬س ٍؿ‪ِ٬‬‬ ‫حٿڄلظٌٍ‪ .‬ٿْْ ىٌح حٿظَْْٰ حٿْٔخِٓ‬ ‫‪ .‬أً أّّش كَٻش ْٓخْٓش هخ‪ٛ‬ش ريخ‪.‬‬ ‫‪ ً .‬حٿٌُ ٻخڅ َّحٳٶ ىٌه حٿلَٻخص حًٕٿَ ٿڀزًَٿْظخٍّخ ‪ .‬رپ ط‪٬‬نِ ا‪ٚٛ‬كخص اىحٍّش طٔظني اٿَ أٓخّ‬ ‫‪ٚ٫‬ٷخص حٗنظخؽ ىٌه ‪ ..‬رپ‬ ‫طـٸڀپ‪ .‬‬ ‫ٳخٿزَؿٌحٌُّڅ حٗٗظَحٻٌْڅ َّّيًڅ ًَٗ‪ ١‬كْخس حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿليّغ ‪( .‬انّيڂ َّّيًڅ حٿزَؿٌحُّش ريًڅ حٿزًَٿْظخٍّخ ‪ ً .‬ٿڄ‪ٜ‬ڀلش حٿ‪٤‬زٸش حٿ‪٬‬خڃڀش‪ ً .‬ڃٌحىذ ٓخڅ ْٓڄٌڅ ‪ ً .‬ىٌه‬ ‫أً ًحٹ ‪ ً .‬اٿَ‬ ‫ٳٸيحڅ حٿًَ٘‪ ١‬حٿڄخىّش ٿظلٍَّىخ ‪ .‬ڀَ أڅ طنٴ‪٫ ٞ‬نيخ ط‪ٌٍٜ‬حص ٻَحىْظيخ ٿيٌح حٿڄـظڄ‪.‬ٿڄ‪ٜ‬ڀلش حٿ‪٤‬زٸش حٿ‪٬‬خڃڀش‪ ً .‬‬ ‫‪ .‬رخٿزَىنش ‪٫‬ڀَ أڅّ ڃخ ّٔ‪٬‬و أڅ ُّٴْيىخ ‪ .‫ً حٿٸنخ‪٫‬ش ‪ ً .‬يَص ٳِ حٿلٸزش حًٕٿَ حٿـنِنْش ڃن حٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬رْن حٿزًَٿْظخٍّخ ً حٿزَؿٌحُّش ‪.‬ٷزپ ٻپ ِٗء ‪ .‬ٳڀٔٴش حٿزئّ" ٿزًَىًڅ‪.‬حٿلڄخّش حٿـڄَٻْش‪ .٪‬‬ ‫ً ىنخٹ ٗټپ آهَ ٿيٌه حٗٗظَحٻْش ‪٫ .‬ٳِ أٳ‪٠‬پ حٕكٌحٽ‪ .‬نٴٸخص ْٓ‪َ٤‬س حٿزَؿٌحُّش ً طوٴٲ ڃِْحنْش حٿيًٿش‪. ِ٫‬أهٴٸض رخٿ‪ًٍَ٠‬س ن‪َ٨‬ح اٿَ ؿنْنْش حٿزًَٿْظخٍّخ نٴٔيخ ‪ ً .‬‬ ‫‪ .‬ٿڄ‪ٜ‬ڀلش حٿ‪٤‬زٸش حٿ‪٬‬خڃڀش ‪ :‬ىٌه ىِ حٿټڀڄش حٕهَْس ً حٿٌكْيس حٿـخىس ‪ .‬اٿَ ؿ‪٬‬پ حٿ‪٤‬زٸش حٿ‪٬‬خڃڀش‬ ‫طنٴَ ڃن ٻپ كَٻش ػٌٍّش ‪ .‬حٿٔـٌڅ‬ ‫حٗنٴَحىّش‪ .‬حٗظَحٻْش حٿزَؿٌحُّْن ىٌه‬ ‫ً نٌٍى‪ .‬حٿظِ ىِ ‪ .‬‬ ‫ٳخٗظَحٹّش حٿزَؿٌحُّْن ‪ ٙ‬طزڀٮ ط‪٬‬زَْىخ حٿڄُ‪ٚ‬ثڂ ا‪٫ ّٙ‬نيڃخ طٔڄِ ڃـَى ط‪٬‬زَْ رْخنِ ‪ .‬‬ ‫حٕىد حٿؼٌٍُ ‪ .‬‬ ..‬أُ حًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٗٷظ‪ٜ‬خىّش ‪ ً .‬ٳلَّش‬ ‫حٿظـخٍس‪ .‬اٿن‪).‬ٿټن) ريًڅ حٿن‪٠‬خ‪ٙ‬ص ً‬ ‫حٕه‪٤‬خٍ حٿنخؿڄش ‪٫‬نيخ رخٿ‪ًٍَ٠‬س ‪ .‬اٿَ ڃٔخًحطْش ٳـش‪.‬ٳٌٍّْو ‪ً .3‬حٗٗظَحٻْش ً حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش حٿنٸيّظخڅ حٿ‪ٌ٤‬رخًّظخڅ‬ ‫ً ىنخ ‪ ٙ‬نظليع ‪٫‬ن حٕىد حٿٌُ أ‪َ٫‬د‬ ‫حٿزًَٿْظخٍّخ (ٻظخرخص رخرٌٱ‪ .ٚ‬ىِ ‪ .‬‬ ‫‪ .‬ڄڀْخ أٻؼَ ً أٷپ طڄٌىزخ ‪ َ٬ٓ .‬‬ ‫أًّن‪ .

‬حٿڄنخىحس رخٗنٔـخځ حٿڄـظڄ‪ً .‬ٿٌح ّٔ‪ٌَ٬‬څ‬ ‫رب‪َٛ‬حٍ اٿَ اهڄخى حٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬حٿ‪٤‬زٸِ حٿـيّي ‪ ً .‬ٳبڅّ ڃَّيّيڂ ّئٿٴٌڅ ٳِ ٹٽ كْن ْٗ‪٬‬خ ٍؿ‪ْ٬‬ش ‪ .ٚ‬‬ ‫‪ . ِ٬‬‬ ‫رظلٌّپ حٿيًٿش اٿَ ڃـَّى اىحٍس ٽٗنظخؽ ‪ .‬‬ ‫ً ٿټنيڂ ّ‪ٌ٬‬څ أنّيڂ رظ‪ٜ‬خڃْڄيڂ ُّيحٳ‪ٌ٬‬څ رخٿيٍؿش حًٕٿَ ‪٫‬ن ڃ‪ٜ‬خٿق حٿ‪٤‬زٸش حٿ‪٬‬خڃڀش‬ ‫رٌ‪ٛ‬ٴيخ حٿ‪٤‬زٸش حٕٻؼَ ڃ‪٬‬خنخس ‪ .‬ڃن ػڂ ٳبنّيخ طُـٸيِځ ڃخىس ٷّْڄش ؿيح ٿظنٌَّ حٿ‪٬‬ڄخٽ‬ ‫ڃٌ‪٫ٌٟ‬خطيخ حّٗـخرْش ‪٫‬ن ڃـظڄ‪ ٪‬حٿڄٔظٸزپ ‪ .‬‬ ‫ٳزٸيٍ ڃخ ّنڄٌ حٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬حٿ‪٤‬زٸِ ً ّظـٔڂ ‪ّ .١‬‬ ‫ٳ‪٬‬ن حٿن٘خ‪ ١‬حٿڄـظڄ‪ّٔ ِ٬‬ظ‪ٌ٠ْ٬‬څ رن٘خ‪ ١‬كٌحٷظيڂ حٿ٘و‪ْٜ‬ش ‪٫ ً .‬ىٌه حٿڄٌ‪٫ٌٟ‬خص ٻڀُيخ ‪ ٙ‬ط‪٬‬زَّ ا‪٫ ّٙ‬ن اٿٰخء حٿظنخكَ‬ ‫حٿ‪٤‬زٸِ حٿٌُ حرظيأ ّنڄٌ ‪ ً .‬ٳخٿزًَٿْظخٍّخ رخٿنٔزش اٿْيڂ ‪ ٙ‬طټٌڅ ا‪ ٙ‬ريْجش حٿ‪٤‬زٸش حٕٻؼَ‬ ‫ڃ‪٬‬خنخس‪.‬‬ ‫ٿوڀٶ ىٌه حٿًَ٘‪. ِ٬‬‬ ‫ً ٿٌح ّظ‪ٜ‬يًّڅ ر‪َ٠‬حًس ٿټپ كَٻش ْٓخْٓش ‪ُ٫‬ڄّخٿْش ‪ .‬رپ (ّظٌؿيٌڅ)‬ ‫رخٕكٍَ اٿَ حٿ‪٤‬زٸش حٿٔخثيس ‪ .‬ه‪ٌٜٛ‬خ ٻپ ن٘خ‪ ١‬ػٌٍُ ‪َّّ ً .‬ٳيڂ‬ ‫ّظ٘زّؼٌڅ رآٍحء أٓخطٌطيڂ حٿٸيّڄش طـخه حٿظ‪ ٌٍ٤‬حٿظخٍّوِ حٿڄ‪َّ٤‬ى ٿڀزًَٿْظخٍّخ ‪ ً .‬ٳيڂ ‪ِّ ٙ‬حٿٌڅ‬ ‫ّلڀڄٌڅ رؤڅ ّلٸٸٌح طـَّزْخ ‪ٌ٣‬رخًّخطيڂ حٿڄـظڄ‪ْ٬‬ش ‪ -‬اٷخڃش حٿٴخ‪ٙ‬نٔضَّحص (‪ )4‬حٿڄ‪ًِ٬‬ٿش‪ً .َُ٨‬ٿيٌح‪ .‬جخ ٳْ٘جخ ّنليًٍڅ اٿَ ڃ‪ٜ‬خٱ ٳ‪ْٜ‬ڀش حٗٗظَحٻْْن‬ ‫حٿَؿ‪ِّ٬‬ن أً حٿڄلخٳ‪ْ٨‬ن حٿٌّن ؿٍَ ً‪ٛ‬ٴيڂ آنٴخ ‪ ً .‬‬ ‫طؤْْٓ ڃٔظٌ‪٣‬نخص ىحهڀْش (‪ ً .‫ً ٿڄخ ٻخڅ نڄٌ حٿظنخكَ حٿ‪٤‬زٸِ ٌّحٻذ نڄٌ حٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش ‪ .‬لخًٿٌڅ أڅ ّ٘ٸٌح حٿ‪َّ٤‬ٶ ٿ٘نـْپ حٿڄـظڄ‪ ِ٬‬حٿـيّي رظـخٍد ‪َْٰٛ‬س‬ ‫ٳخٗڀش رخٿ‪٤‬ز‪ ً ٪‬رٸٌس حٿڄؼخٽ‪. ٪‬كظَ‬ ‫ٕٻؼَىڂ َّٔح ‪ ً .‬ٳلَْٔذ حٿڄَء أڅ ّٴيڂ ڃٌىزيڂ ٻِ ّ‪٬‬ظَٱ رؤنّو أٱ ‪ٟ‬پ ه‪٤‬ش‬ ‫ڃڄټنش ٕٳ‪٠‬پ ڃـظڄ‪ ٪‬ڃڄټن‪.‬ٿٌح ّظٌؿيٌڅ رخٓظڄَحٍ اٿَ حٿڄـظڄ‪ ٪‬رؤَٓه ريًڅ طڄِْْ ‪ .‬ٴٸي ىٌح حٿظَٳُ‪ ٪‬حٿوْخٿِ ‪٫‬ن ىٌح حٿ‪َٜ‬ح‪ً .‬حٿَرق حٿوخ‪ ً .‬نزًٌڅ ٻپ ن٘خ‪ْٓ ١‬خِٓ ‪ ً .‬‬ ‫‪.‬ن طن‪ْ٨‬ڂ حٿزًَٿْظخٍّخ ٳِ ‪٣‬زٸش طن‪ْ٨‬ڄخ طيٍّـْخ‬ ‫ڃظ‪ٜ‬خ‪٫‬يح (ّٔظ‪ٌ٠ْ٬‬څ) رظن‪ْ٨‬ڂ ٿڀڄـظڄ‪ّ ٪‬وظڀٸٌنو ‪ ً .‬ؤهًٌڅ ٳِ حٿزلغ ‪٫‬ن ‪٫‬ڀڂ ڃـظڄ‪٫ .‬‬ .‬ٳيِ طيخؿڂ‬ ‫َرْْي أڅّ حٿټظخرخص حٗٗظَحٻْش ً حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش ط٘ظڄپ أّ‪٠‬خ ‪٫‬ڀَ ‪٫‬نخ‪ َٛ‬نٸيّش‬ ‫‪ .‬ٳيڂ َّّيًڅ أڅ ُّلِٔنٌح حٿٌ‪ ٪ٟ‬حٿلْخطِ ٿټپ أ‪٠٫‬خء حٿڄـظڄ‪ .‬رخ‪٫‬ظٸخى هَحٳِّ ڃظ‪ّٜ٬‬ذ رخٿڄٴ‪ٌ٬‬ٽ حٿ‪٬‬ـخثزِ ٿ‪٬‬ڄڀيڂ حٿڄـظڄ‪.‬ڃؼپ اُحٿش حٿظنخٷ‪ ٞ‬رْن حٿڄيّنش ً حٿَّٲ ‪ً .‬ن حٿًَ٘‪ ١‬حٿظخٍّوْش‬ ‫ٿڀظلٍَ (ّٔظ‪ٌ٠ْ٬‬څ) رًَ٘‪ ١‬ٻْٴْش ‪٫ ً .‬ٳبڅّ طخٍّن حٿ‪٬‬خٿڂ حٿڄٸزپ‬ ‫ّنلپّ ٳِ حٿي‪٫‬خّش ً ٳِ حٿظنٴٌْ حٿ‪٬‬ڂ ٿِ ٿظ‪ٜ‬خڃْڄيڂ حٿڄـظڄ‪ْ٬‬ش‪.‬ٻٌٿٺ ‪٫‬ن ً‪٬ٟ‬يڂ حٿڄ‪ّ .‬اً ‪ُّ ٙ‬ڄټن أڅ ط‪ٜ‬يٍ ا‪٫ ّٙ‬ن ٻٴَ أ‪٫‬ڄَ‬ ‫رخٗنـْپ حٿـيّي‪.‬‬ ‫ٳيڂ اًڅ ‪ّ .‬ٻپ ٷْڄش ‪٫‬ڄڀْش‪ ً .‬‬ ‫اٿٰخء حٿ‪٬‬خثڀش ‪ ً .‬‬‫ٳؤىڄْش حٗٗظَحٻْش ً حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش حٿنٸيّظْن ‪ -‬حٿ‪ٌ٤‬رخًّظِڅ طظنخٓذ ‪٫‬ټٔخ ً حٿظ‪ ٌٍ٤‬حٿظخٍّوِ ‪.‬ٳبڅّ‬ ‫حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿٸخثڂ رټپ أٓٔو‪ ً .‬ٳِ ًڃن ڃخ ُحٿض ٳْو حٿزًَٿْظخٍّخ ‪ .‬ىڂ ‪ّ ٙ‬وظڀٴٌڅ ‪٫‬نيڂ ا‪ ّٙ‬رلٌٿٸش أٻؼَ‬ ‫ڃنيـْش‪ ً . ِ٬‬ن ٷٌحنْن ڃـظڄ‪ْ٬‬ش ‪.)5‬طؤْْٓ اّټخٍّش (‪َْٰٛ )6‬س ‪٣ -‬ز‪٬‬ش ڃُ‪ََٰٜ‬س ‪٫‬ن‬ ‫أًٍٗڀْڂ حٿـيّيس ‪ ً -‬ٿزنخء ىٌه حٿٸ‪ ٌٍٜ‬ٻڀيخ ‪٫‬ڀَ حٿَڃخٽ طٌؿذ ‪٫‬ڀْيڂ أڅ ُّنخٗيًح ٍأٳش‬ ‫حٿٸڀٌد ً حٿـٌْد حٿزَؿٌحُّش ‪ْٗ ً .‬حٿٌُ ‪ ٙ‬ط‪َ٬‬ٱ ىٌه حٿټظخرخص ا‪ٗ ّٙ‬ټڀو حًّٕٿِ حٿڄزيڂ ٯَْ حٿڄليى‬ ‫ ً ٿٌح ٿْْ ٿيٌه حٿڄٌ‪٫ٌٟ‬خص كظَ حٓڅ ٌٍٓ ڃ‪٬‬نَ ‪ٌ٣‬رخًُ ‪َٛ‬ٱ ‪.‬‬ ‫ً ىٌح حٿٌ‪ٛ‬ٲ حٿوْخٿِّ ٿڀڄـظڄ‪ ٪‬حٿڄٸزپ ‪ .‬يًڅ رڀٌ٭ ىيٳيڂ‬ ‫ر‪َّ٤‬ٸش ٓڀڄْش ‪ّ ً .‬حٿ‪ْ٬٠‬ٴش حٿنڄٌ‬ ‫اٿَ كيّ ر‪ْ٬‬ي طَن‪ َ٨‬ٳِ ً‪٬ٟ‬يخ رټْٴْش ىِ ًحطيخ هْخٿّْش ‪ّ .‬نزؼٶ ڃن حنيٳخ‪٫‬خطيخ حٿٔڀْٸْش‬ ‫حًٕٿَ نلٌ طلٌّپ حٿڄـظڄ‪ ٪‬طلٌّ‪ٗ ٚ‬خڃ‪.‬اٿَ حٿظٌٳْٶ رْن حٿظنخٷ‪٠‬خص ‪ .‬ٳبنّيڂ ٻٌٿٺ ‪٬ّ ٙ‬ؼًَڅ ‪٫‬ڀَ حٿًَ٘‪١‬‬ ‫حٿڄخىّش ٿظلٍَّ حٿزًَٿْظخٍّخ ‪ّ ً .ُْٖ٬‬نظؾ ح‪٫‬ظٸخىىڂ رؤنيڂ‬ ‫ٳٌٵ ٻپ طنخكَ ‪٣‬زٸِ ‪ . ٙ‬حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄؤؿٌٍ ‪ ً .‬ٳِ ن‪َ٨‬ىڂ ‪ .‬‬ ‫ً ‪٫‬ن حٿ٘ټپ حًَٕٿِ ٿڀ‪َٜ‬ح‪ ٩‬حٿ‪٤‬زٸِ ‪ ً .‬ٻپ طزََّ ن‪ ً .‬اًح ٻخڅ ًح‪ٌ٬ٟ‬ح ىٌه‬ ‫حٿڄٌحىذ ػٌٍّْن ٳِ ٻؼَْ ڃن حٿنٌحكِ ‪ . ٩‬‬ ‫(طٴٸي) ڃټخٳلظو حٿڄظوْڀش‪ .

‬آڂ حٿٸ‪ ٌٍٜ‬حٗؿظڄخ‪ْ٫‬ش حٿظِ طوّْڀيخ ٳٌٍّْو ‪ ( .‬ڃٔظٸزپ حٿلَٻش ‪ .‬رپ حٿنڄ‪ ٢‬حٿټ‪ْٓٚ‬ټِ ٿيٌح حٗطـخه ‪ .‬كْغ ّڄڀټٌڅ ‪ًٚ٫‬س ‪٫‬ڀَ ًٿٺ ڃ‪٬‬خڃپ‬ ‫ٻزَْ ٿڀٔټَ ً حٿ‪َ٬‬ٵ‪ .‬حٗ‪ٚٛ‬كْْن حٿٍِح‪ْْ٫‬ن ٳِ أڃَّټخ حٿ٘ڄخٿِس ‪.‬ٳٌڅ ‪٫‬ڀَ اىحٍس حٿ٘ئًڅ ح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىّش ٳِ حٿٸٔڂ حٕٻزَ ڃن‬ ‫أٍح‪ْٟ‬يڂ‪٫ .‫حًّٕنٌْڅ ٳِ انټڀظَح‪ ً .‬ػڂ ‪٫‬ڀَ ڃٔظ‪٬‬ڄَس ٌْٗ‪ْ٫‬ش ‪ .‬‬ ‫(‪ )1‬حٿڄٸ‪ٌٜ‬ى ىنخ ‪ .‬حٿٴٌٌٌٍّّْڅ ٳِ ٳَنٔخ ‪ّ .‬‬ .‬أڃّخ أٯنَ حٍٕٓظٸَح‪ْْ٣‬ن حٗنټڀِْ ٳڀڂ طزڀٮ ريڂ حٿلخٽ ر‪٬‬ي ىٌه حٽىٍؿش‪.1814‬ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش انـڀْ ٿڀ‪٤‬ز‪٬‬ش حٗنټڀِّْش ‪)1888‬‬ ‫(‪ )2‬ىٌح ّن‪٤‬زٶ رخٿيٍؿش حًٕٿَ ‪٫‬ڀَ أٿڄخنْخ ‪ .‬‬ ‫ا‪ ّٙ‬أنيڂ ّ‪َ٬‬ٳٌڅ ىڂ أّ‪٠‬خ ٻْٲ ُّ‪ٌٌّٟ٬‬څ ‪٫‬ن ىزٌ‪ ١‬حٿَّ‪ ٪‬رب‪٤٫‬خء أٓڄخثيڂ ٿڄئِٓٔ‬ ‫َٗٻخص ڃٔخىڄش ‪ . Icarie‬آڂ أ‪٣‬ڀٸو ٻخرو ‪٫‬ڀَ رڀي طوّْڀو ‪ .‬‬ ‫ٳيڂ (حٿٌْ٘‪ٌْ٫‬څ) ّنخ‪ٟ‬ڀٌڅ ٿظلٸْٶ حٕىيحٱ ً حٿڄ‪ٜ‬خٿق حٿڄزخَٗس ٿڀ‪٤‬زٸش حٿ‪٬‬خڃڀش ‪ .1660‬رپ ٳِ ٳَنٔخ‬ ‫‪( .‬ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش انـڀْ ٿڀ‪٤‬ز‪٬‬ش حٗنټڀِّْش ‪ )1888‬أٓڂ رڀي هْخٿِ ‪ٌ٣‬رخًُ ً‪ٛ‬ٲ رو‬ ‫ٻخرو ڃئٓٔخطو حٿٌْ٘‪ّ٩‬ش‪( .‬ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش انـڀْ ٿڀ‪٤‬ز‪٬‬ش حٗنټڀِّْش‬ ‫‪)1888‬‬ ‫(‪٫ )3‬خ‪ٛ‬ٴش ػٌٍس ‪٫‬خځ ‪ 1848‬ٻنٔض ىٌح حٗطـخه حٿَع ٻڀو ‪ ً .‬ڀَ كٔخريڂ حٿوخ‪ ٙ‬رٌحٓ‪٤‬ش حٿٌٻ‪ٚ‬ء ‪ ً .Home .‬أن٘ؤىخ‬ ‫ٳِ أڃَّټخ ‪ ( .1830 .‬ٳِ حٿلَٻش حٿَحىنش ‪ .‬أٳٸيص ىح‪٫‬خڃش حٿَٯزش ٳِ‬ ‫ڃٌح‪ٛ‬ڀش ح‪ٙ‬نٰ٘خٽ رخ‪ٗٙ‬ظَحٻْش‪ ً . 1689 .Colonies‬ىٺًح ٓڄَ أًّن ڃـظڄ‪٬‬خطو حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش‬ ‫حٿنڄًٌؿْش‪( .‬ٳٴِ ٳَنٔخ ّن‪٠‬ڂ‬ ‫حٿيّڄٸَح‪ٟ )1( ِ٣‬يّ حٿزَؿٌحُّش حٿڄلخٳ‪٨‬ش ً‬ ‫حٿٌْ٘‪ٌْ٫‬څ اٿَ حٿلِد حٗٗظَحٻِ ‪-‬‬ ‫حٿَحىّټخٿْش‪ .‬ڃ٘ټٌٹ ٳْيخ اٿَ ىٌح حٿلي أً ًحٹ ‪ ( .‬ٿْْ ا‪٫‬خىس حٿڄَڀَټْش ٳِ انټڀظَح ‪ .‬ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش انـڀْ حٿ‪٤‬ز‪٬‬ش حٕٿڄخنْش ‪)1890‬‬ ‫حٿٴ‪ٜ‬پ حٿَحر‪٪‬‬ ‫ڃٌٷٲ حٿٌْ٘‪ْْ٫‬ن ڃن ڃوظڀٲ أكِحد حٿڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش‬ ‫‪ً .‬‬ ‫ًٳٸخ ٿڀٴ‪ٜ‬پ حٿؼخنِ ّظ‪٠‬ق رخٿزيحىش ڃٌٷٲ حٿٌْ٘‪ْْ٫‬ن ڃن حٕكِحد حٿ‪٬‬ڄخٿْش حٿٸخثڄش‬ ‫رخٿظخٿِ ڃٌٷٴيڂ ڃن حٿ٘خٍطْْن ٳِ انټڀظَح ‪ ً .‬ىٌ‬ ‫حٿْٔي ٻخٍٽ ٯًَڅ (ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش انـڀْ حٿ‪٤‬ز‪٬‬ش حٕٿڄخنْش ‪)1890‬‬ ‫(‪ )4‬ٳ‪ٚ‬نٔظَْ‪ .‬كْغ حٍٕٓظٸَح ‪ٌْ٣‬څ حٿٍِح‪ٌْ٫‬څ ً ٻزخٍ‬ ‫أ‪ٛ‬لخد حٍٕح‪ ِٟ‬حٕٿڄخڅ ‪َّ٘ .‬ٸخًڃٌڅ ىنخٹ حٿ٘خٍطْْن ً ىنخ‬ ‫حٗ‪ٚٛ‬كْْن‪.‬ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش انـڀْ حٿ‪٤‬ز‪٬‬ش حٕٿڄخنْش ‪)1890‬‬ ‫(‪ )6‬اّټخٍّش ‪ .‬حٿڄؼپ حٿَثِْٔ ‪ .‬ٿټنيڂ‬ ‫ٳِ حٿٌٷض نٴٔو ّڄؼڀٌڅ ‪ .‬ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش انـڀْ حٿ‪٤‬ز‪٬‬ش‬ ‫حٕٿڄخنْش ‪)1890‬‬ ‫(‪ )5‬حٿڄٔظٌ‪٣‬نخص حٿيحهڀْش ‪ .‬ريًڅ أڅ ّظوڀٌح ‪ ٩‬څ كٶ حطّوخً ڃٌٷٲ نٸيُ ڃن حٿـُڄپ حٿَنخنش ً حًٕىخځ حٿظِ‬ ‫هڀٴيخ حٿظٸڀْي حٿؼٌٍُ ‪.

‬‬ ‫حٿڄٔؤٿش حٕٓخْٓش ٿڀلَٻش‪.‬أُ ًٿٺ حٿلِد حٿٌُ رغّ حٿلْخس ٳِ حنظٴخ‪ٟ‬ش ٻَحٻخً ‪٫‬خځ ‪.‫ً ٳِ ٌَّٓٔح ‪ّٔ .‬ٻپ كَٻش ػٌٍّش ‪ٟ‬ي حًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿڄـظڄ‪ْ٬‬ش ً‬ ‫حٿْٔخْٓش حٿٸخثڄش‪. َ٘٫ ٪‬ٳِ ٳَنٔخ ٳِ حٿٸَڅ حٿؼخڃن‬ ‫‪ٕ .‬اٿَ ىٌه حٿيٍؿش أً طڀٺ ‪ .‬حٿزَؿٌحُّش حٿ‪َْٰٜ‬س‬ ‫حٿ‪ْ٠‬ٸش حٕٳٶ‪.‬رخٿظخٿِ ٻخڅ ر‪ْ٬‬يح ؿيح ‪٫‬ن‬ ‫ُ‬ ‫حٗٗظَحٻْش حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٕٿڄخنْش حٿلخٿْش (ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش انـڀْ ٿڀ‪٤‬ز‪٬‬ش حٕٿڄخنْش ‪.‬أّّيخ حٿزًَٿْظخٌٍّڅ‪ .‬اطليًح(‪.‬حٿن‪٨‬خځ حٿڄڀټِ حٿڄ‪٤‬ڀٶ ‪ ً .)2‬‬ ‫_______________________‬ ‫(‪ )1‬ىٌح حٿلِد ٻخڅ ّڄؼّڀو ٳِ حٿزَٿڄخڅ كْنجٌ ٿْيًٍ ًٍ‪ٙ‬څ ‪ ً .‬‬ ‫ٳبٿَ أٿڄخنْخ ٌُّؿِو حٿٌْ٘‪ٌْ٫‬څ حىظڄخڃيڂ حٿَثِْٔ ‪ٕ .‬ٻؤٓڀلش ‪٫‬يّيس ‪ٟ .‬ٳِ ٻپ ڃټخڅ ‪٫ .‬ٳڀظَط‪٬‬ي حٿ‪٤‬زٸخص حٿٔخثيس هٌٳخ ڃن‬ ‫ػٌٍس ٌْٗ‪ْ٫‬ش ‪ .‬ٿيٍ حٿ‪٬‬ڄخٽ كٌٽ حٿظنخٷ‪ٞ‬‬ ‫حٿ‪٬‬يحثِ رْن حٿزَؿٌحُّش ً حٿزًَٿْظخٍّخ ‪ .‬كظَ ّٔظ‪ ٪ْ٤‬حٿ‪٬‬ڄخٽ حٕٿڄخڅ أڅ ٌّؿّيٌح ٳٌٍح‬ ‫حٿًَ٘‪ ١‬حٿڄـظڄ‪ْ٬‬ش ً حٿْٔخْٓش حٿظِ طٌؿيىخ حٿزَؿٌحُّش ً ٓڀ‪٤‬ظيخ ‪ .‬ڃ‪ ٪‬رًَٿْظخٍّخ‬ ‫نخڃْش ٿڀٰخّش ‪ .‬څّ أٿڄخنْخ ‪٫‬ڀَ أ‪٫‬ظخد ػٌٍس رَؿٌحُّش ‪.‬حٿڄڀټْش حٿ‪٬‬ٸخٍّش حٗٷ‪٤‬خ‪ْ٫‬ش ‪ ً .‬ٳِ‬ ‫"‪ٍّ ٙ‬ٴٌٍځ " ( حٗ‪ٚٛ‬ف)‪ ً .‬اٿَ ىٌح حٿٸٔڂ ڃن حٿلِد حٿيّڄٸَح‪ ِ٣‬أً حٿـڄيٌٍُ‬ ‫حٿٌُ ٻخڅ ّظ‪ٜ‬ٲ ‪ .‬ڀَ اٷخڃش حٿ‪ٚ٬‬ٷخص ‪٫ ً .‬ٻخنٌح ُ ًَْٗڅ رخٗٗظَحٻِ‬ ‫حٿ‪ٜ‬لخٳش حٿٌْڃْش ؿَّيس‬ ‫حٿيّڄٸَح‪ .‬ي‬ ‫حٿزَؿٌحُّش‪ .‬ريًڅ أڅ َّْٰذ ‪٫‬ن رخٿيڂ أڅّ ىٌح حٿلِد ّظټٌّڅ ڃن‬ ‫‪٫‬نخ‪ َٛ‬ڃظنخٷ‪٠‬ش ‪ .‬ٳِ حٕىد ٿٌُ ر‪ٚ‬څ ‪ ً .‬‬ ‫ً ٳِ رٌٿٌنْخ (رٌٿنيح) ّٔخني حٿٌْ٘‪ٌْ٫‬څ حٿلِد حٿٌُ ّـ‪٬‬پ ڃن حٿؼٌٍس حٿٍِح‪ْ٫‬ش َٗ‪٣‬خ‬ ‫ٿڀظلٍَ حٿٌ‪٣‬نِ‪ .‬ٻِ ّزيأ حٿن‪٠‬خٽ ‪ٟ‬ي حٿزَؿٌحُّش نٴٔيخ ٳٌٍ آٸخ‪ ١‬حٿ‪٤‬زٸخص حٿَؿ‪ْ٬‬ش ٳِ‬ ‫أٿڄخنْخ‪.)1890‬‬ .‬ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حٿزڀيحڅ‪ .‬ٳِ حٕىد ٿٌُ ر‪ٚ‬څ ‪ ً . ِ٫‬ح‪ٟ‬ق ٷيٍ حٗڃټخڅ ‪ .‬‬ ‫ً ٳِ ٻپ ىٌه حٿلَٻخص ُّزًَُڅ ڃٔؤٿش حٿڄڀټْش ‪ .‬نخىًڅ ‪ٚ٫‬نْش رؤڅ ‪ٓ ٙ‬زْپ ٿزڀٌ٭‬ ‫أىيحٳيڂ ا‪ ّٙ‬ربٓٸخ‪ ١‬حٿن‪٨‬خځ حٿڄـظڄ‪ ِ٬‬حٿٸخثڂ ‪ .‬‬ ‫ً رخهظ‪ٜ‬خٍ ُُٓخني حٿٌْ٘‪ٌْ٫‬څ ‪ .‬خنيًڅ حٿَحىّټخٿْْن ‪ .‬ڃيڄخ ٻخنض ىٍؿش ط‪ ٌٍ٤‬حٿ٘ټپ حٿٌُ طظوٌه ‪.‬ٳڀْْ ٿڀزًَٿْظخٍّْن ڃخ ّٴٸيًڅ ه ٳْيخ ٌٍٓ أٯ‪ٚ‬ٿيڂ ً أڃخڃيڂ ‪٫‬خٿڄخ‬ ‫ّټٔزٌنو‪ . ِ٣‬ٻخڅ‬ ‫ُڃؼـڀو ٳِ حٿْٔخٓش ٿْيًٍ ًٍ‪ٙ‬څ ‪ ً .1846‬‬ ‫ً ٳِ أٿڄخنْخ ُّنخ‪ٟ‬پ حٿلِد حٿٌْ٘‪ ِ٫‬ڃ‪ ٪‬حٿزَؿٌحُّش ٻڀڄخ ٷخًڃض حٿزَؿٌحُّش ڃٸخًڃش‬ ‫ػٌٍّش‪ .‬‬ ‫رْي أنّو ‪ّ ٙ‬ظٰخٳپ ٿل‪٨‬ش ‪٫‬ن هڀٶ ً‪ً .‬ڃظَٔڂ (ڃُئٿَٲ) ڃن اٗظَحٻْْن ً ىّڄٸَح‪ْْ٣‬ن رخٿڄٴيٌځ حٿٴَنِٔ ٿڀټڀڄش ‪.)1888‬ڃخ ٻخڅ ُّٔڄََ كْنجٌ ٳِ ٳَنٔخ رخٿلِد حٗٗظَحٻِ حٿيّڄٸَح‪ .َ٘٫‬څّ حٿؼٌٍس حٿزَؿٌحُّش حٕٿڄخنْش رخٿظخٿِ ‪ّ ٙ‬ڄټنيخ ا‪ ّٙ‬أڅ طټٌڅ حٓظي‪ ٙٚ‬ڃزخَٗح‬ ‫ٿؼٌٍس رًَٿْظخٍّش‪.‬‬ ‫ً ّؤنٲ حٿٌْ٘‪ٌْ٫‬څ ڃن اهٴخء آٍحثيڂ ً ڃٸخ‪ٛ‬يىڂ ‪ُّ ً .‬رخٿڀٌڅ حٗٗظَحٻِ (ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش انـڀْ ٿڀ‪٤‬ز‪٬‬ش‬ ‫حٗنټڀِّْش ‪ .ِ٣‬ىٌح حٗٓڂ حٿٌُ حهظَ‪٫‬و ‪ .‬أٻؼَ ڃنيخ ٳِ انټڀظَح ٳِ حٿٸَڅ حٿٔخر‪ ً .‬‬ ‫ً ٷٔڂ ڃن رَؿٌحُّْن ٍحىّټخٿْْن‪.‬رخٿ‪ُ٬‬نٲ‪ .‬‬ ‫ٕنّيخ ٓظـنـِ ىٌح حٿظق ًٽ ٳِ ًَٗ‪ ١‬حٿل‪٠‬خٍس حًًٍٕرْش حٕٻؼَ طٸيڃخ ‪ ً .‬ڀَ طلٸِٵ حٿظٴخىڂ رْن‬ ‫حٕكِحد حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حٿزڀيحڅ‪.‬‬ ‫ً أهَْح ّ‪٬‬ڄپ حٿٌْ٘‪ٌْ٫‬څ ‪ .‬ٳِ ٻپ ڃټخڅ ‪ .

‬‬ .‫(‪ )2‬ىٌح حٿنيحء ىٍؽ ‪٫‬ڀَ طَؿڄظو رـ "ّخ ‪٫‬ڄّخٽ حٿ‪٬‬خٿڂ‪ .‬اطليًح"‪.