ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

школска 2011/12. год.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: српски језик РАЗРЕД:пети НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 5 МЕСЕЦ: септембар

МУДРОСТ СВЕТОМ ВЛАДА

Ред.
бр.
наст.
темe

Ред. бр.
часа
наст.
јединице

НАЗИВ НАСТАВНЕ JEДИНИЦЕ

Тип
часа

Облик
рада

1. Уводни час
препоручујем својим вршњацима
3. Изражајно читање непознатог текста

Наставна
средства

Место
извођења
наставе

Ф

Д

ПРОГ.

И,Ф

Д,М

КЊИГ.

Уч. 15

И

Т

Ч

Уч. 15

И,Ф

ПИ

ТЕКСТ

Уч. 15

Ф

Д,Т

Ч

Уч. 15

Ф,И

Д,Т

Ч,НАР.

Уч. 15

И

ПИ

ТЕСТ

Уч. 15

Ф

ПИ

ТЕСТ

Уч. 15

Ф

Т,Д

Ч

Уч. 15

Ф,И

Т,Д

Ч

Уч. 15

Ф

Д,М,Т

У,РС

Уч. 15

Ф

Д,М,Т

У,РС

Уч. 15

Ф,И

Т,Д

НАР.

Уч. 15

Ф

Д,М,Т

У,РС

Уч. 15

Ф,И

Д,М,Т

У,РС

Уч. 15

Ф,И

Т,Д

НАР.

Уч. 15

И,Ф

Т,ПИ

СВЕСКА

Уч. 15

ГВ

2. Књига коју највише волим −

Метод
рада

Уч. 15

ГВ
П

4. Диктат: Употреба великог слова, тачке, запете, управног
говора
5. Еро с онога свијета, шаљива народна прича

У
О

6. Шаљиве народне приче

(Избор)
О

7. П усвојеног градива од првог до четвртог разреда (тест)
П

8. Анализа провере знања
У

9. Дјевојка цара надмудрила, народна новела
О

10. Дјевојка цара надмудрила Допунски текст: Краљ и чобанин
У

11. Главни реченични чланови
О

12. Врста предиката – глаголски предикат
О

13. Народне приче о животињама (избор)
О

14. Врста предиката – именски предикат
О

15. Главни реченични чланови
У

16. Народне бајке избор
17. Анализа ДЗ : „Моја бајка“

О
У

Корелација

CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични
и латинични) који чита наглас и у
себи
CJ.1.1.4. разликује основне делове
текста и књиге (наслов,
наднаслов, поднаслов, основни
текст, поглавље, пасус, садржај);
служи се садржајем да би
пронашао одређени део текста
CJ.1.1.5. проналази и издваја
основне информације из текста
према датим критеријумима
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно
од небитног, главно од споредног
CJ.1.1.7. повезује информације и
идеје изнете у тексту, уочава
јасно исказане односе (временски
след, средство – циљ, узрок –
последица и сл.) и извoди
закључак заснован на
једноставнијем тексту
CJ.1.1.8. чита једноставне
нелинеарне елементе текста:
легенде, табеле
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма
(ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву,
граматички исправну реченицу
CJ.1.2.4. уме да преприча текст
CJ.1.2.7. зна да се служи
Правописом (школским
издањем)*

ОБЈЕКАТ 19. Биберче. сценски говор 21. 15 ГРУП Т.М ПРИМЕР Уч.Т У. Глаголски додаци – прилошке одредбе О О О У О Ф Д.М У.РС Уч.Д Ч Уч. Кратке народне умотворине 20.Д Ч Уч. 15 И.М. Зависни реченични чланови.Ф Д. 15 . 15 Ф Д.Т. Oртоепска вежба: увежбавање правилног изговора 22.18. 15 И.Ф Т.РС Уч.

2.3.3.7.3.3. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже Датум предаје плана: септембар 2011 Предметни наставник: Јагода Жунић . табеле CJ. запете.8.2.).2. време и место радње.2.2.1.3.3.3.2. тему.3. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања CJ.1.1.6. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући. лик. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације* CJ.. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери) CJ.5. уме да одреди облик променљиве речи CJ. разликује појмове књижевног и народног језика CJ. фабулу.2. као и оних који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима.3.1.1.2. проналази.3.1.4.15.1. зна и доследно примењује правописну норму CJ. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање.1. дескрипција.2. аутора. уочава разлику између препричавања и анализе дела CJ. познаје врсте речи.2. ради решавања проблема).4. разликује основне књижевне родове: лирику. управног говора) у једноставним примерима а) CJ.4. контекста у коме су употребљени. зна основне особине говорног и писаног језика* CJ. примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи CJ.3.) CJ. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) CJ.2.4.4.1.2.3.2. издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима) CJ. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених информација). или на основу њиховог порекла CJ.14.3.1. читање ради уживања* CJ. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви) в) CJ. ради извршавања различитих задатака.3. тачке.11. зна правописну норму и примењује је у већини случајева а) CJ.1.1.7.4.4.1. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима б) CJ.1.CJ. поређење.3.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде. монолог/унутрашњи монолог.8. наводи наслов дела.3. препознаје подврсте речи. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе.2. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела CJ.4.. СРЕДЊИ НИВО CJ.1. текстовима из лектире и сл. ликова карактеристичних тема и мотива CJ. читање „с оловком у руци“ (ради учења.8.1.2. уме да води дневник о прочитаним књигама НАПРЕДНИ НИВО CJ. одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста CJ. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет.4.2. школи и сл.2. дијалог и монолог CJ.4. зна основне граматичке категорије променљивих речи.1.1.17.3. ономатопеја) CJ.1.3.4.5. препознаје врсте речи. род и врсту на основу одломака. описивање.2. издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима) CJ. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава.4. епику и драму CJ. именски и глаголски предикат) б) CJ.4.5.1.7. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима (субјекат и предикат. примењује правописну норму (Употреба великог слова.4.7. проналази. дијалог CJ.1.3.1.5.6.1.9.

РС.М.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи CJ.. 15 Ф.2.И Т.ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА школска 2011/12. препознаје и употребљава . год.Г Д.1.Д У. свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору.М У.М Т. 15 14 Сложена реченица О Ф Д.Ф Д РАДОВИ Уч. прилици и сл. 15 Глаголски додаци – прилошке одредбе у Ф Д.1.4. 15 18 у И.М. јединице НАЗИВ НАСТАВНЕ JEДИНИЦЕ Тип часа 1 2 Прилози O Грчки митови − избор 3 Облик рада Метод рада Наставна средства Место извођења наставе Корелација O Ф Ф. 15 16 Домовина.Т Ч.М Ч. нарација (приповедање) CJ. уме да преприча текст CJ.Ф УИ Ч Уч. бр. бр. 15 7 Именички додаци – атрибут и апозиција У Ф.Т РС Уч.Т РС Уч. разликује уметнички и неуметнички текст.2. 15 4 Житије Ајдук-Вељка Петровића.РС Уч. 15 13 Писање побољшане верзије ПЗ У И ПИ СВЕСКА Уч.И ПИ СВЕСКА Уч.Г 6 Именички додаци – атрибут и апозиција О Ф.Т.РС Уч.И Т.РС Ч. саставља разумљиву. разликује основне делове текста и књиге (наслов. пасус. 15 15 Везници О Ф Т.1. 15 11 Главни и зависни реченични чланови у Ф Д. граматички исправну реченицу CJ. 15 12 Анализа ПЗ (колективни исправак) У Ф. темe Ред.Т.РС Уч.1. НАЗИВ ПРЕДМЕТА: српски језик РАЗРЕД:пети НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 5 МЕСЕЦ: октобар НЕУСТРАШИВА РЕЧ Ред.П Уч.Ф У У. 15 17 Казивање одломака из обрађених прозних и поетских текстова Сложена реченица гв И.5. 15 Уч.РС Уч. 15 8 ДЗ: „Лик Хајдук Вељка“.Д.2.Р Уч. анализа У И.КЊИГА Уч.2.И Д. наст.1.Мк ОСНОВНИ НИВО CJ.Д.Д У.Д Ч Уч. поднаслов. односно писању).М У.И Д.1.Т У. служи се садржајем да би пронашао одређени део текста CJ.Г И.4. 15 И. 15 И. Вук Караџић O Ф.ЖИЈ Уч.И Д.Т.1. часа наст. Душан Васиљев О Ф.1.2.РС Уч. 15 10 Први школски писмени задатак О И ПИ СВЕСКА Уч.И Т. дескрипција (описивање). садржај). поглавље.1. уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање).Г.1. теми.1. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима CJ. Вук Караџић У Ф. 15 9 Писање назива установа и предузећа О И.5. основни текст. наднаслов.Г 5 Житије Ајдук-Вељка Петровића.М У.

М Ч Уч.Г одговарајуће језичке варијетете (формални или неформални) CJ.Д. Данило Киш 22 Писмо.ПИ РС Уч.ГР Т.1. зна да се служи Правописом (школским издањем)* . 15 Ф.1. 15 И. 15 Ф.7.И Д.М ТЕСТ Уч.6. општа правила о саставу и облику п у о о И ПИ ТЕСТ Уч.19 Контролна вежба − граматика и правопис 20 Анализа контролне вежбе 21 Дечак и пас.Ф Т.2. 15 И. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо CJ.2.

организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе.4. дијалог НАПРЕДНИ НИВО CJ. уме да одреди облик променљиве речи CJ.2. аутора. описивање.1.1. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет. као и литерарним и медијским текстовима намењеним младима.2.2.15. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање.2.4.4.2. читање ради уживања* CJ. наводи наслов дела.4. служи се речницима.4. разликује основне књижевне родове: лирику. епику и драму CJ.3.5.4. род и врсту на основу одломака. идеје.6. разликује све делове текста и књиге. примењује правописну норму (писање назива установа и предузећа) у једноставним примерима а) CJ. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања CJ. ради решавања проблема).4. монолог/унутрашњи монолог.1.1.6.7. лик.7.1.1.4. одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста CJ. одређује функцију стилских фигура у тексту CJ. тему.2. зна основне особине говорног и писаног језика* CJ.3.3.). поређење.CJ. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој* CJ.1.1. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави* Датум предаје плана: октобар 2011 Предметни наставник: Јагода Жунић . повезује наслов дела из обавезне лектире и род. СРЕДЊИ НИВО CJ.10.8.2.2.9.4. дијалог и монолог CJ.4.3. социолошке. познаје врсте речи. зна основне граматичке категорије променљивих речи (именице).2. ликова.3.4. текстовима из лектире и сл. одређује мотиве.3.3. препознаје подврсте речи. форму.2.2. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима.5.1. композицију..1.6. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви) CJ.1.2.4.3. одређује и именује врсту стиха и строфе CJ.1. појмовник и библиографију и уме њима да се користи CJ. етичке) и њихову међусобну повезаност CJ.2.1. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима б) CJ. ради извршавања различитих задатака.4. дескрипција.3.2. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив.1.1. време и место радње.2.2.1. читање „с оловком у руци“ (ради учења.2.. препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака. проналази. примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи CJ.1.21.3. препознаје врсте речи (везници). карактеристике лика (психолошке.3. приручницима и енциклопедијама в) CJ.3.5.2. ономатопеја) CJ.4. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) CJ.1.1.3. разликује књижевнонаучне врсте: биографију CJ. ликова карактеристичних тема и мотива CJ.3.4. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела CJ. издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима) CJ. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми (номинатив) б) CJ.1. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани. осмерац и десетерац) CJ.5.4.4. проналази и именује стилске фигуре.4.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених информација).2. зна правописну норму и примењује је у већини случајева а) CJ.1. карактеристичних ситуација CJ. укључујући индекс.3.8. зна и доследно примењује правописну норму CJ.4.4.4. фабулу.16.3.4. врсту и лик из дела.3. и правилно их употребљава CJ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful