อัตราคาบริการรวมÓคาตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-คุนหมิง - กรุงเทพ / ภาษีสนามบินไทย 700 บาท / ภาษีสนามบินจีน 90 หยวน, รวม
คาธรรมเนียมเชื้อเพลิง 50 อเมริกันดอลลาห และคาประกันภัยทางอากาศ 340 บาท
คาน้ําหนักสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดทานละ 20 กิโลกรัม
+คาที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ / คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยวตามโปรแกรม /Sคารถโคชปรับ
อากาศเดินทางตามรายการ / Èคาอาหารทุกมื้อตามรายการ
คาธรรมเนียมวีซาจีน 1,000 บาท
มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรคนไทยบริการตลอดการเดินทาง
บริการน้ําดื่มทุกวันทองเที่ยว / ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งลานบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

ที่นั่งมีจํานวนจํากัด แจกกระเปาลอลาก ทานละ 1 ใบ


อัตราคาบริการไมรวมคาทิปกระเปาขึ้นหองพัก / คาทิปไกดทองถิ่น และคาทิปคนขับรถทองถิ่นคนละ 10 หยวน/วัน/คน
คาทําหนังสือเดินทาง / คาธรรมเนียมวีซาที่ไมใชพาสปอรตไทย / คาน้ําหนักเกินพิกัดที่สายการบินกําหนด
คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3 %

MU-KMG04

1

วันแรกของการเดินทาง
17.00 น.
19.05 น.
22.35 น.

กรุงเทพฯ – คุนหมิง

พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอร U 15 สายการบินไชนาอีสเทริน
แอรไลน (MU) เจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
เหิรฟาสูคุนหมิงโดยสายการบินไชนาอีสเทรินแอรไลน เที่ยวบินที่ MU742
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงทาอากาศยาน อูเจียปา เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเปนเมืองทีใ่ หญที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูทาง
ตะวันตกเฉียงใตของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร
33 ลานคน โดยเปนชนกลุม นอยถึง 24 เผา ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ ทําใหมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป จึงทํา
ใหมีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนไดสมญานามวา “นครแหงฤดูใบไมผลิ” และมีชนกลุมนอยอาศัยอยูกวา
26 กลุม และสิ่งที่มีเสนหดงึ ดูดนักทองเทีย่ วก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไมรอนหรือหนาวจนเกินไป หลัง
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

Å พักที่ KING WORLD HOTEL (ตึก B) หรือเทียบเทา
วันที่สองของการเดินทาง วัดหยวนทง -ถ้ําอาลูกู
เชา

เที่ยง

Æ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นําทานเทีย่ วชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดทีใ่ หญทสี่ ุดและเกาแกที่สุดในเมืองคุนหมิงใหทานนมัสการพระ
พุทธชินราชจําลองจากประเทศไทยที่วดั หยวนทง พรอมชมศิลปะจีนทีง่ ดงาม ใหทานไดแวะชมโรงงานผลิต
ผาไหมอันลือชื่อของจีน วิธกี ารนําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึง
ใยไหมรังแฝด (แปลกแตจริง) เพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนทั้งของฝากและใชเอง
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูอําเภอลูซี หางจากคุนหมิงไปทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 120 กิโลเมตร ทานจะไดชม
ความงามอันวิจิตรของหินงอกหินยอยใน ถ้ําอาลูกู ซึ่งตกแตงดวยสีสันของแสงไฟเปนชั้นเปนฉากสวยงาม
ยิ่ง ภายในมีถ้ํา 3 ถ้ํา ทานจะไดพบความงามวิจิตรของหินงอกหินยอยที่มีลักษณะตางกันทั้ง 3 ถ้ํา นําทานนั่ง
เรือลองชมความงามของถ้ําน้ํา
และชมความงามของหินงอกที่เหมือนกับการดําดิ่งสูใตทองทะเลเพื่อชม
ปะการัง จากนั้นนําทานนัง่ กระเชาไฟฟาขามเทือกเขาทีม่ องเห็นทิวทัศนของปาเขาที่ยังคงสภาพธรรมชาติที่
สมบูรณ
Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ค่ํา

Å พักที่ LONGTING HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่สามของการเดินทาง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - น้ําตกตาเตี๋ยสุย
เชา

Æ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั

MU-KMG04

2

เที่ยง

นําทานเดินทางสู เมืองลูเหลียง นําชม หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หุบเขาหินทรายที่เกิดจากแรงลมของสายน้ํา
กัดเซาะดวยทรายและดินที่มคี ุณสมบัติพิเศษคือ จะเปลีย่ นสีไปตามสภาพอากาศ และยังเคยเปนสถานที่ถาย
ทําภาพยนตรจนี มากกวา 20 เรื่อง เชน เรื่องสามกก ไซอิ๋ว และภาพยนตรจนี อื่นๆ ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย
หลายเรื่อง มีความงดงามแปลกตาสรางความประทับใจใหแกนกั ทองเที่ยวเปนอยางมาก จากนั้นนําชมหยก
งามของเมืองจีนพรอมทั้งใหทานไดรับคําแนะนําและวิธีการดูหยก และใหทานเลือกซื้อหยกไวเปนของฝาก
ล้ําคา หลังจากนั้นนําทานแวะเลือกซื้อสินคาอีกอยางที่มชี ื่อเสียงของประเทศจีน คือ ไขมุก มีทั้งเครือ่ งประดับ
และผลิตภัณฑที่แปรรูปเปนครีม และผง ใชบํารุงผิว
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเทีย่ วชม น้ําตกตาเตี๋ยสุย เปนน้ําตกที่ใหญทสี่ ุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองจีน น้ําตกมีสวนกวาง
30 เมตรและน้าํ ไหลลงหนาผาที่ 150 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ไหลจากบนหนาผาชึ่งมีความสูง 88 เมตรลงบน
กอนหิน และเมื่อน้ําตกกระทบกอนหินน้ําจะแตกเปนฟอง สรางเปนกลุมไอน้ํา ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใต
ของปาหิน ประมาณ 30 กิโลเมตร จากนั้นนําทานเดินทางกลับเขาสูเมืองคุนหมิง นําทานแวะซื้อยาแกน้ํารอน
ลวกเปาฟูห ลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจําบานที่มีชื่อเสียง
Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ชิมอาหารพืน้ เมืองอันลือชือ่ ขนมจีนขามสะพาน) พรอมชมการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมของชนกลุมนอยเผาตาง ๆ

ค่ํา

Å พักที่ KING WORLD HOTEL (ตึก B) หรือเทียบเทา
วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

เมืองโบราณกวนตู – ทะเลสาบชุยหู –ชอปปง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

Æ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั
นําทานชม เมืองโบราณกวนตู ใหทานไดเพลิดเพลินชมสวนอุทยาน และในฤดูหนาวจะมีฝูงนกนางนวล

เที่ยง

ค่ํา
23.35 น.
01.00 น.

บินมาอยูที่อุทยานนี้ จากนัน้ นําทานชม ทะเลสาบชุยหู ใหทานไดชมวิวทิวทัศนรอบทะเลสาบ
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานไป ชิมชา ชนิดตางๆ ซึ่งเปนสินคาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน และเปนเครื่องดื่มที่คนจีนเองก็นิยมดื่ม
กันเปนประจํา จากนัน้ นําทานไปสูแหลงรวมสินคามากมาย หรือเรียกวาโบเบแหงเมืองคุนหมิง ชอปปงเลือก
ซื้อสินคาตางๆ เชน เสื้อผา กระเปา รองเทา ฯลฯ รวมไปถึงสินคาของพี่ระลึกพื้นเมืองตางๆ
Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (พิเศษ สุกี้เห็ด)
4เหิรฟากลับสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ MU 741
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกทาน
œœœขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการœœœ

www.wonderfulpackage.com

MU-KMG04

3

กําหนดการเดินทาง
5-8,19-22 มี.ค.52
2-5,16-19 เม.ย.52

ผูใหญ

เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง

พักเดี่ยว

14,900.17,900.-

13,900.16,900.-

3,500.3,500.-

12,900.15,900.-

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได แตยังคงจะ
รักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคา
ที่กําหนดไว / คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ทาน มีหวั หนาทัวรไทย
เดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ / เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
สํารองที่นั่ง * ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท พรอมแจงชื่อเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * สวนที่เหลือ ชําระ
ทั้งหมดกอนการเดินทาง 15 วัน
เอกสารวีซา 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมต่ํากวา 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตรา
อยางนอย 2 หนาเต็ม 3. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถายมาไมเกิน 6 เดือน ** อัดภาพดวยกระดาษปรกติ
กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ
1. หนังสือเดินทางของคนตางชาติ จายเพิ่ม 300 บาท ( ยกเวน ไตหวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอรต+รูปถายสีขนาด 2
นิ้ว จํานวน 2 ใบ + ที่อยู + ใบอนุญาตการทํางาน (ถามี)
2 หนังสือเดินทางคนไตหวัน ( ตองกรอกเอกสารเปนภาษาจีน รายละเอียดที่อยู ใบอนุญาตการทํางาน)
3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,400 บาท
สถานทูตจีน ไมรับเลมของทานวีซาในกรณีดงั นี้คือ
อัตราคาวีซาดวน เมื่อสงหนังสือเดินทางลาชา
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง ไวผมยาว แตงหนา ทาปาก
• ยื่นวีซาดวน 1 วัน จายเพิ่มทานละ 1,200 บาท
2. นํารูปเกาที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
• ยื่นวีซาดวน 2-3 วัน จายเพิ่มทานละ 800 บาท
3. นํารูปถายเลนๆ มีวิวดานหลัง ยืนเอียงขาง ฯลฯ มาตัดใช เพื่อยื่นวีซา
4. นํารูปที่เปนกระดาษสติคเกอร หรือ รูปที่ใชกระดาษพรินซจากคอมพิวเตอร
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการ
บิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได /
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 5,000 บาท / ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บคาใชจาย 50% ของราคา
ทัวร / ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหาย
ตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติฯลฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา
หรือจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเนือ่ งมาจากมีสิ่ง
ผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

MU-KMG04

4

MU-KMG04

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful