Durata de viata a unei obligatiuni

Obligaţiunea este un înscris care certifică deţinătorului său calitatea de creditor. Ea reprezintă un titlu de creanţă negociabil. Sunt titluri reprezentative ale unei creanţe asupra emitentului care poate fi statul, un organism public sau o societate comercială. Dau deţinătorului dreptul de încasare a unei dobânzi şi vor fi răscumpărate la scadenţă de către emitent, investitorul recuperându -şi capitalul avansat în schimbul obligaţiunilor. Pentru emitent obligaţiunile reprezintă un instrument de mobilizare a capitalului de împrumut. În calitate de emitenţi statul şi colectivităţile locale sau agenţii economici procură în acest mod resurse financiare, renunţând astfel la creditul tradiţional. Investitorii în astfel de titl uri pot fi persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate care deţin capitaluri băneşti. Obligaţiunile pot fi:
 

 

garantate cu anumite active şi sunt caracterizate de un înalt grad de protecţie în cazul în care societatea nu îşi efectuează plăţile; negarantate caz în care reprezintă împrumuturi pe termen lung şi sunt emise de către societăţi fără nici o garanţie specifică. Emisiunea lor se bazează pe încrederea de care se bucură societatea emitentă; nominative ce au înscris numele deţinătorului şi se prezintă sub forme unui certificat nominativ, dând posibilitatea la operaţiuni de transfer în registrul emitentului, în cazul unei schimbări a dreptului de creanţă; la purtător ce sunt confecţionate şi imprimate după norme stricte, având cupoane detaşabile; de tezaur, sunt titluri emise de stat, de administraţia publică de stat. Sunt purtătoare de dobânzi, prin al căror plasament mobilizează importante active monetare disponibile necesare acoperirii cheltuielilor bugetare curente. Acestea asigură un nivel al dobânzii competitiv, diferenţiat în funcţie de durata împrumutului, fapt ce îl atrage pe deţinătorul de disponibilităţi.

Principalele caracteristici ale obligaţiunilor sunt:
 

este un instrument al investiţiei de capital; exprimă creanţa deţinătorului asupra ansamblului activelor emitentului;

la expirarea acestei perioade. Acest drept negociabil permite să se achiziţioneze ulterior. Indexarea se aplică:    asupra dobânzii. Deţinătorul obligaţiunii este protejat împotriva pierderii prin garantarea unui câştig minim. asupra ambelor elemente. fondurile sale. de comun acord cu investitorul. . obligaţiuni convertibile în acţiuni. acţiuni ale firmei emitente. Pe lângă obligaţiunile clasice întâlnim şi tipuri noi de obligaţiuni:    obligaţiuni cu bonuri de subscriere care combină o obligaţiune clasică simplă cu un drept negociabil. exprimă angajamentul unui debitor faţă de creditorul care pune la dispoziţie primului. Deţinătorul acestui tip de obligaţiune are dreptul ca. fiind mai mică decât cea a pieţei. în care emitentul îşi asumă obligaţia de a actualiza valoarea acestor titluri în funcţie de un indice. la stabilirea căreia se ţine seama de faptul că deţinătorul are acest avantaj. să-şi exprime opţiunea de convertire a titlurilor în acţiuni. devin obligaţiuni clasice sau ordinare. Obligaţiuni indexate . o rată egală cu dobânda pieţei practicată la obligaţiunile ce nu vor fi convertite în perioada de opţiune şi care. asupra preţului de rambursare. în cadrul unui termen fixat prin contractul de emisiune (2-4 luni). obligaţiuni de participare în cadrul cărora rata dobânzii şi preţul de rambursare sunt fixate la un nivel minim în momentul emisiunii. Această opţiune se materializează atunci când veniturile din dividende depăşesc dobânzile atribuite. la un preţ fixat dinainte. dar acestea pot fi majorate în conformitate cu rezultatele financiare obţinute de debitor. Obligaţiunile convertibile comportă două tipuri de rată a dobânzii:   o rată variabilă pe perioada ce se scurge din momentul emiterii obligaţiunii şi data începerii dreptului la convertire.

numărul obligaţiunilor. Obligaţiuni speciale cu cupon ce poate fi reinvestit de tip OSCAR. Acestea permit deţinătorului să aleagă între a primi cupon de dobândă în numerar sau a primi obligaţiuni identice cu cele iniţiale. de regulă. Obligaţiuni cu dobândă variabilă .valoarea nominală.prima de emisiune. I . este determinată de emitent. pentru a asigura o fructificare a plasamentului în conformitate cu condiţiile pieţei. pentru a se asigura atractivitatea investiţiei: PE=VN-pe unde: PE .Scopul indexării este acela de a asigura investitorului posibilitatea recuperării reale a capitalului investit şi implicit. În acest caz emitentul modifică rata dobânzii pe durata existenţei obligaţiunii. Valoarea la subscriere sau preţul de emisiune. VN . . Elemente tehnice ale obligaţiunilor Principalele elemente tehnice ale obligaţiunilor sunt: Valoarea nominală reprezentând raportul dintre împrumutul lansat pe piaţă şi numărul obligaţiunilor emise: VN=I/N unde: VN . realizarea unor venituri comparabile cu alte tipuri de plasament. sub valoarea nominală. Pe .mărimea împrumutului. N .valoarea nominală.preţul de emisiune.

CD -VN*(Rd/100) unde: CD . Rd .preţul de piaţă al obligaţiunii.cupon de dobândă. Rd .valoarea nominală a obligaţiunii. este rata dobânzii fixate în momentul actual to.Termenul de rambursare este intervalul cuprins între momentul subscrierii şi cel al răscumpărării. Cuponul de dobândă reprezintă fructificarea plasamentului în raport de valoarea nominală a obligaţiunii. permite determinarea cuponului de dobândă. VN . Rata nominală a dobânzii. pentru un contract de împrumut a cărui execuţie va avea loc în viitor. Dacă plata cuponului se face la intervale mai mici de un an.cursul obligaţiunii. P . Cursul obligaţiunii este preţul de piaţă al acesteia: C=P*(100/VN) unde: C .cuponul de dobândă.rata nominală a dobânzii. este acea rată care aplicată asupra valorii nominale. Rata dobânzii la termen.valoarea nominală a obligaţiunii.rata nominală a dobânzii. . VN . atunci cuponul de dobândă se determină după relaţia: CD =VN*(Rd* (n/(100*360))) unde: CD .

VN . reprezentând rambursarea şi dobânda aferentă. mai mare sau mai mic decât valoarea nominală. când întregul împrumut este rambursat în ultima zi a duratei de viaţă. Rambursarea se face cel puţin la valoarea nominală. Cursul rambursării. adică restituirea în fiecare an a unei sume constante. Cursul se exprimă în procente şi poate fi egal. VRr . CD =(VN-Ra)*Rd .preţul de rambursare. costul rambursării este determinat de nivelul primei de rambursare: Pr= VRt-Pe unde: Pr . T . Dreptul la rambursare este garantat cu patrimoniul emitentului. restituirea în rate anuale egale: Ra =VN/T unde: Ra . Pe .valoarea nominală a obligaţiunii. Modalităţile de rambursare:    o singură dată la scadenţă. Dacă rambursarea se realizează la o sumă mai mare decât valoarea nominală.valoarea reală de rambursare. rambursarea prin anuităţi constante.rata de rambursat.VN .valoarea nominală a obligaţiunii.preţul de emisiune.numărul de ani pentru care se contractează împrumutul. Cuponul de dobândă anual se calculează în acest caz la valoarea rămasă de rambursat.

preţul de emisiune care cuprinde costul operaţiunilor de emitere a titlurilor şi de plasare a lor. caz în care dobânzile nu se plătesc anual. D . Principalele elemente tehnice ale împrumutului obligatar sunt:      suma împrumutată şi numărul obligaţiunilor emise. emise. în general de o bancă sau de un intermediar financiar specializat. la preţul pieţei. în funcţie de care se stabileşte planul de amortizare a împrumutului.rata de rambursat. condiţiile rambursării datoriei. Randamentul plasamentului în obligaţiuni . recuperarea investiţiei în obligaţiuni se poate efectua înainte de scadenţă. Împrumutul obligatar Împrumutul obligatar constituie modalitatea fundamentală de îndatorare a agenţilor economici pe termen lung. Spre deosebire de împrumutul clasic. Rd . în funcţie de care se determină valoarea nominală. ce corespunde duratei de viaţă a obligaţiunilor. termenul de rambursare. costul împrumuturilor. ce diferă de preţul plătit în momentul plasării capitalului în obligaţiuni. Emisiunea de obligaţiuni reuneşte un mare număr de creditori.unde: Ra . creditorul este unic. obligaţiunea fiind un titlu de creanţă negociabil. fiind vorba.  rambursarea sub forma cuponului unic.rata dobânzii. generat de obligaţiunile emitentului faţă de creditor cu privire la dobânda şi suma de rambursat. este cotată pe piaţa secundară. ci sunt capitalizate şi reglate odată cu rambursarea sumei împrumutate la finele perioadei.cuponul anual de dobândă. El se distinge faţă de împrumutul clasic prin următoarele caracteristici:   în cazul unui împrumut clasic.

rata de actualizare iar D-durata. Sensibilitatea S a unei obligaţiuni faţă de modificările ratei dobânzii este egală cu durata influenţată de inversul factorului de actualizare: S=(-1/1+R)*D Unde: S . Deci. Maturitatea exprimă intervalul de timp în care se recuperează plasamentul prin intermediul rambursării împrumutului. pentru că obligaţiunea nu dă naştere decât la un flux unic. . Valoarea unei obligaţiuni este valoarea actuală a încasărilor succesive sperate de deţinătorul ei. rata de randament actuarial este rata de act ualizare care egalizează suma plasamentului cu suma actualizată a veniturilor pe care le generează acel plasament. doreşte să cunoască rata de randament global ce va fi realizată în funcţie de preţul plătit.sensibilitatea obligaţiunii. peste n ani. ponderat cu ceea ce reprezintă fluxul respectiv în valoarea obligaţiunii: Durata permite măsurarea sensibilităţii obligaţiunii. maturitatea este media lunară a scadenţelor de rambursare. Durata reprezintă media scadenţelor fiecărui flux. Rata de randament actuarial este rata la care investitorul îşi plasează fondurile P pentru care I se va rambursa o sumă egală cu 100. reprezintă măsura maturităţii obligaţiunii.Un investitor care cumpără o obligaţiune. r . Pentru celelalte tipuri de obligaţiuni. maturitatea este tocmai scadenţa finală. P=100/(1+r)n Pentru o obligaţiune clasică cu cupon de dobândă anual. Maturitatea unei obligaţiuni este media diferitelor durate la sfârşitul cărora sunt încasate cash-flow-rile. calculul este mai complicat. Aceste încasări sunt determinate de cuponul de dobândă şi de preţul de revânzare. Pentru o obligaţiune cu cupon zero. a cărei valoare provine numai din rambursare la scadenţă. Durata unei obligaţiuni. În cazul unei obligaţiuni cu cupon zero. calculul este simplu. adică riscul de rată a dobânzii.

. proporţional cu durata sa. Sensibilitatea surprinde raportul invers proporţional dintre rata dobânzii şi cursul obligaţiunii. deci.Riscul de rată a dobânzii pentru o obligaţiune cu dobândă fixă este. cu cât durata este mai mare. Sensibilitatea este cu atât mai mare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful