You are on page 1of 230

Raido - Runsko putovanje

Predgovor sastavljaa ove knjige


Moj udeo u ovom delu koje je pred vama je mali. Do sada je ovaj izvanredni sistem stajao na ovaj ili onaj nain rasut po Internetu. Kao to e vam predgovor samog autora kasnije rei, iza Raida stoje sati diskutovanja na Internet forumima i sati rada. Razumljivo. Sklopiti ovako sloen i moan sistem zahteva neverovatnu predanost. A to je neto to e od vas taj isti sistem traiti budete li odluili da krenete Stazom. U znak zahvalnosti autoru ovog sistema i kao nain da se oduim sakupljam sve tekstove u ovu knjigu. Kada god neko poeli da se otisne u svet okultnog postavlja sebi pitanje odakle poeti. Ukoliko zatrai pomo na nekom od Internet foruma sve to e dobiti je tona informacija sa kojom nee znati ta da radi. A u najgorem sluaju e se znalci jako brzo posvaati oko toga koji je sistem najbolji i ija je Knjiga jedina puna Istine. To e naeg tragaa poetnika ostaviti sa gorkim ukusom u ustima i pitanjem da li se uopte vredi baviti Magijom i duhovnim istraivanjima kada ba oni od kojih se oekuje da budu otvorena uma i prosvetljenih pogleda ve na prvom testu padaju u vatru malograantine. Zato ovako kiseo uvod u priu o Raidu? Zato to se i sastavlja ove knjige osetio isto tako. Ne jednom mi je u ustima ostajao gorak ukus a oi bile prepune praine svih tih sujeta kada su se znalci sa svih strana svaali oko potpuno nebitnih stvari. Ipak, Raido prevazilazi sve to. Zato ga uvek preporuujem svakome ko bi da se okrene unutranjem svetu i pokua da spozna i treu stranu medalje. Bez obzira koju ete Struju otkriti u sebi i bez obzira koju ete Stazu izabrati Rune su sjajan nain da ponete. O njima neu rei nita jer vam ne elim pokvariti zabavu koja sledi. Raido je, po mom skromnom miljenju, jedan od najboljih naina da se zapone duhovni rad. Kroz spoznaju Runa, arhetipova i simbola Traga e na ovom Putu doi u dodir sa mnogim sistemima rada. Ali ne preterano. Dobie taman onoliko informacija koliko je potrebno da mu se zagolica mata i da dobije elju da ide dalje od onog to mu je dato. I to vam je moj jedini savet. Ne zarobljavajte se lanim autoritetima. Ako vam vae peto i po ulo kae da neto moe i drugaije od neke dogme koju je neko postavio sledite to ulo. Neete pogreiti. A uspeh e biti va jedini dokaz. Bie teko. Bie bolno. Bie dosadno. Bie naporno. Bie dugo. Bie zabavno. Bie tuno. Bie vredno vaeg vremena.

Srdano, Fr. E.O.L.

Predgovor autora
Raido je estomeseni sistem vebe meditacija koji je nastao iz diskusije o amanistikoj magiji na jednom od diskusionih foruma na Internetu, i koji se razvio u prilino veliki sistem vebi i propratnih tekstova tokom rada sa tri grupe preko sledee dve godine. Sistem je zamiljen kao idealni uvod u osnovne tehnike, vebe i ideje koje spadaju u ono to se najee naziva "magijom", i poinje od najosnovnijih stvari, polako uvodei sve vie i vie pojmova i ideja. S obzirom da se jedine tehnike koje su neophodne za zavravanje sistema svode na vebe disanja i meditacije, Raido je takoe sistem koji moe posluiti "skepticima otvorenog uma" i onima koji nisu sigurni da li "veruju u sve to" da malo provire u svet magije, i sami isprobaju o emu je tu u stvari re. Raido je zasnovan na Runskom sistemu; Rune su jedan od znaajnijih i dosta esto zastupljenih sistema divinacije, zajedno sa Tarotom i I-Chingom. Kao i svaki drugi sistem za divinaciju, u pitanju je skup simbola koji predstavljaju u neku ruku mapu itavog univerzuma - jer da bi mogle da obave posao, pomou njih se mora moi (kroz interpretaciju) definisati svako mogue stanje ili situacija. Postoji vie razliitih skupova Runa; u Raidu, radiemo sa Starijim Futarkom (Elder Futhark), koji je najstariji oblik, i iz koga su svi ostali oblici izvedeni.

Elder Futhark se sastoji od dvadeset etiri rune, koje ocrtavaju pun krug u spirali
3

duhovne evolucije oveka. Raido, Runsko putovanje, je serija radova u kojoj ovek istrauje svaku runu pojedinano, kao i njene aspekte u samom sebi. Prolaz kroz ovaj rad donosi mnoge beneficije; ovek koji uspeno proe kroz itav ritual biva daleko bolje upoznat sa sobom, daleko stabilniji i sigurniji. Mnogi naue stvari o sebi o kojima do tada nisu ni sanjali; neki nau nain da se oslobode stresa svakodnevnog ivota, a neki savladaju strahove koji su ih do tada muili. Raido nije mala stvar. Ono to se zahteva od zainteresovanih je da obezbede oko sat vremena dnevno (vreme varira u zavisnosti od oveka, kod nekih e biti manje kod nekih vie), tokom sledeih punih est meseci. Tri puta u toku tih est meseci, bie potrebno odvojiti vei deo dana za posebnu vrstu meditacione etnje. Takoe, potrebno je malo truda da se nae odgovarajui materijal (dvadeset etiri ploice drveta, otprilike istih dimenzija i izgleda) za set Runa koji e biti pravljen u toku Raida. Sa druge strane, Raido nije ni posebno teak. Za osnovu, nije potrebno nita osim vremena, otvorenog uma i dobre volje. Nije potrebno nikakvo predznanje, pa ak ni verovanje u magiju - na itavu vebu se moe gledati kao na oblik zanimljive meditacije nad simbolima. Moe se odustati u svakom trenutku, bez ikakvih negativnih efekata (sa izuzetkom Rune Isa: ako ponete rad sa njom, izuzetno je preporuljivo da ga i zavrite). Mnoge od tehnika e u poetku biti teke ili nezgodne. Reenje je jednostavno: vebavebaisamoveba, veita mantra uspenih praktikanata. Kao to je ve napomenuto, odustajanje od jednom zapoetog Raida ne nosi sa sobom posledice; ali, generalno, preporuuje se da pre nego to se zaputite u ove vode dobro razmislite da li moete stii na drugu stranu. Ako niste sigurni, saekajte, pa ponite kada budete potpuno uvereni da ete moi da izdrite. Takoe, kad proete kroz prve dve uvodne nedelje, pre nego to ponete rad sa samim Runama, razmislite jo jednom da li moete da izdrite jo dvadeset etiri nedelje takvog rada. Ako niste uspeli da svakodnevno radite prvih desetak dana, to je trenutak kada treba da dobro promislite o odlaganju itave stvari za neki drugi put. A ako ste uspeli da odrite disciplinu, i ako mislite da moete da nastavite da je odravate, onda napred, i sa sreom! Pre nego to bacite pogled na raspored kursa i proitate prve uvodne tekstove, uzmite u obzir savet da ne treba itati tekstove unapred. Idealno, trebalo bi da itate tekstove onim redom i tempom kojim su dati u rasporedu, ma koliko neki "napredniji" tekstovi izgledali privlano. Razlog za ovo je dvostruk. Prvo, u Raidu je jako vano biti koncentrisan na Runu sa kojom se trenutno radi, i ne treba imati u glavi ideje o sledeim Runama. Drugo, tekstovi su prilagoeni tako da se razvijaju polako, i njihove teme dopunjuju i daju dodatno znaenje Runi sa kojom se radi. Ako ba insistirate na itanju celog programa pre nego to krenete u rad, predlaem vam da ga proitate redom, inae ete se verovatno nai izgubljeni u naprednijim tekstovima koji se pozivaju na termine i ideje obraene u prethodnim. Takoe, imajte u vidu da su tekstovi Raida adaptirani iz tekstova koji su korieni u grupnim kursevima u kojima je postojala stalna komunikacija izmeu polaznika i instruktora. Mada je ova verzija adaptirana za pojedinani rad, neki tragovi prethodnog "razgovora" su preostali u tekstovima, to treba imati u vidu ako naiete na nejasnoe. Raspored rada u Raidu je sledei: prve dve nedelje se uvebavaju osnovne tehnike koje e biti koriene u daljem radu; zatim, tokom sledee dvadeset i etiri nedelje, svaka nedelja je posveena (sa par izuzetaka) radu sa po jednom Runom.

Primetiete da imate izbor po pitanju tehnika koje elite da koristite. Tekst "Osnove" objanjava tehnike koje su neophodne; tekst "Dodaci" objanjava naprednije tehnike koje moete dodati (ili kojima moete zameniti neke osnovne tehnike), ako elite da uloite dodatan napor radi dodatnih dobitaka. Jedna od prvih stvari koje treba da uradite je da paljivo proete kroz oba teksta, i odaberete kombinaciju tehnika koju elite da koristite; kad jednom ponete da koristite tehnike, trebalo bi da se njih drite tokom celog Raida (mada, ako posle prvih par nedelja ispadne da ste izabrali tehnike koje ipak ne moete efikasno da koristite, ne ustruavajte se da ih promenite: bolje je promeniti stvari odmah u poetku nego raditi na jedvite jade kroz ceo Raido). Na kraju rada sa svakom Runom, sledi urezivanje; ideja iza toga je da treba stvoriti set Runa koje ovek moe da koristi za fokuse i divinaciju nakon zavrenog Raida.

Raido osnove
Osnovne tehnike, i neophodni materijali Da bi smo uopte pristupili samom Raidu, potrebno je prvo savladati par tehnika. Ove tehnike su nezavisne od Raida, imaju nezavisnu primenu u svakodnevnom ivotu, i veinom su *veoma* korisne. Paljivo proitajte sve, i pitajte ako vam bilo ta nije jasno. Poeemo sa tri najvanije stvari: - osnove pranajame, ili pravilnog naina disanja - nain relaksacije - centriranje/uzemljenje Prvo u vam dati (opiran) pregled svake od pomenutih stvari, pa u zatim ukratko da dam par saveta kako da pristupite samim vebama. Idemo redom: I - Pranayama Pranajama je naziv preuzet iz Joge, u kojoj je uenje pravilnog ritma i naina disanja prvi i kljuni stepen bilo kakvog napretka. Savladavanje osnova pranajame je takoe i uslov za bilo kakav uspeh u Raidu, poto bez pravilnog disanja nije mogue postii nikakvo iole dublje stanje meditacije. Neki e se moda iznenaditi na ideju da postoji "pravilan" i "nepravilan" nain disanja; na alost, itekako postoji nepravilan nain disanja, ak tavise on je preovlaujuci u naim krajevima - disanje grudima. ak i nae jezike forme pokazuju ovo (recimo, "gledati kako se grudi podiu I sputaju"). Vazduh se pravilno udie pomeranjem dijafragme, koja se nalazi na granici grudnog koa i stomaka. Dijafragma se pokree nadole, ne nagore, tako da je deo tela koji treba da se "izdie" prilikom udisanja stomak. Samo stomak! Tek kod dubljih udisaja dolazi do pomeranja grudi, a ni tada to pomeranje ne treba da bude previe naglaeno. Uobiajeno "plitko" disanje, onakvo kakvim verovatno diete sada dok itate ovaj tekst sa ekrana, se obavlja iskljuivo pokretanjem stomaka. Vanost ovoga ne moe biti dovoljno naglaena. Disanje stomakom poveava protok
5

kiseonika kroz plua, poboljava cirkulaciju, smanjuje nepotreban dodatni napor za srce, i ukratko dovodi do vidljivo boljeg zdravlja, znatno vee kondicije, a nije nemogue da prosto ukloni manje respiratorne probleme. Beneficije koje dolaze sa savladavanjem ove proste tehnike disanja su razlog to se zapadnjaci toliko oduevljavaju Jogom, i to se kunu da im se zdravlje "odmah poboljalo" - to, u stvari, nije dejstvo same Joge, ije beneficije dolaze tek nakon dueg perioda vremena, ve upravo pranajame, pravilnog i prirodnog naina disanja. Uvebavanje novog naina disanja je lake nego to to na prvi pogled izgleda. Uzmite i priveite sebi, recimo, pare konca oko malog prsta na levoj ruci; ili zakaite za rukav neki bed; ili uradite bilo ta to e vas nekoliko puta dnevno podseati na vebu disanja. Kad god pogledate na taj predmet i setite se disanja, koncentriite se na to da diete stomakom; nemojte sebe kanjavati ako se uhvatite da opet diete grudima, samo se odmah prebacite disanje stomakom. U roku od nekoliko dana, maksimalno dve nedelje, velika veina ljudi uspeno promeni sistem, i odmah pone da osea beneficije. Brzina prelaska na novi nain disanja nije sluajna: to je prirodan nain, od koga decu odui posmatranje odraslih oko sebe, pantalone zategnute kaievima, preuske haljinice, i pogrene ideje koje pruaju sami govorni idiomi. im mu se prui prilika, organizam e se brzo vratiti na prirodni sistem. Pranayama i meditacija Ovo to sam opisao u prethodnih par pasusa se teko moe neto to bi smo trebali da radimo nesvesno; a anse su da ovde ve die pravilno, i da im nisu potrebne nikakve vebe sledi, meutim, jeste tehnika koju emo koristiti kao temelj ostale: ritmiko disanje. nazvati "tehnikom" - to je bar jedno ili dvoje od vas to se toga tie. Ono to na kome emo graditi sve

Lezite na udobnu, ravnu povrinu (bez jastuka ili udubljenja; mek tepih je savren za ovo, kau u veini sluajeva nepogodan), stavite jednu ruku na stomak a drugu na grudi. Ponite udisaj u stomak, dogod moete; ruka na stomaku se die, dok ruka na grudima uopte ne treba da se pomera. Tek kada udahnete maksimalnu koliinu vazduha koju moete stomakom, onda udahnite grudima (primetiete da ovaj deo udisaja uvlai daleko manju koliinu vazduha). Saekajte sekundu ili dve, pa izdahnite - prvo iz grudi, pa zatim iz stomaka. Ovaj nain disanja treba vebati dok postane prirodan i jednodelan, do trenutka kada vie ne morate da razmiljate ime treba udahnuti. Prilikom vebe treba paziti na ukupnu brzinu disanja. Ako ponete da oseate elju za zevanjem ili nedostatak vazduha, diete presporo; ako ponete da oseate vrtoglavicu ili nesvesticu, diete prebrzo. Uskladite brzinu disanja sa svojim potrebama. Sledei korak je postavljanje ritma. Ritam je odnos vremenske duine udisaja, zadravanja vazduha, izdisaja, i zadravanja praznih plua. Za poetak, predlaem da koristite 4-2-3-2, ali ga odmah adaptirajte svojim potrebama; jako je nezdravo naterivati sebe u ritmove koji vam ne prijaju. Kada jednom naete ritam koji vam prija, sedite ili stanite (nemojte leati), sa uspravnom kimom, i provedite nekoliko minuta prolazei
6

kroz njega. Znai, za pomenuti 4-2-3-2 ritam, to bi izgledalo ovako: etiri sekunde udisanja, dve sekunde dranja vazduha, tri sekunde izdisanja, dve sekunde dranja praznih plua (ne morate meriti sekunde satom, samo ritmiki i jednako brojite sekunde u sebi). Nakon odreenog perioda vebanja, primetiete da moete pomerati ritam pomalo bez napora; nakon duih perioda, moi ete da odaberete praktino bilo koji razuman ritam. Ovo je opet viestruko korisna stvar, upotrebljiva na mnogim mestima i u mnogim situacijama svakodnevnog ivota. Recimo, u stresnim situacijama ete moi da sebe vrlo efikasno smirite i izvedete iz stanja uzbudjenja, besa, nervoze ili straha prostim prelaskom na ritmiko disanje u duim ritmovima (recimo 4-3-4-2). II - Oputanje Veoma jednostavna, ali vrlo korisna veba: Prvo, ustanite i protegnite se; nije vano kako, moete da radite ta god hoete (od uobiajenih vebi tipa "hvatanja prstiju na nogama bez savijanja kolena", do imitiranja make), ali potrudite se da protegnete to vei broj miia u telu. Nije potrebno preterivati, deset-petnaest sekundi je sasvim dovoljno; jedini razlog to se uopte proteete je to bi u suprotnom miii verovatno poeli da se trzaju ili trepere u toku same relaksacije. Nakon protezanja, sedite ili lezite - nekim ljudima vie odgovara prvo, nekima drugo; eksperimentiite malo dok ne ustanovite ta se vama vie svia. Ako leite, leite na leima, ruke treba da budu paralelne sa telom, povrina vrsta i neiskrivljena (opet, tepih ili vri krevet je ok - sa MALIM jastukom ispod glave, ako vam je tako udobnije - dok kau ili neka slina povrina sa udubljenjima nikako ne odgovara), noge jedna pored druge, neukrtene. Ako sedite, kima mora biti potpuno prava, stolica (ne fotelja!) mora imati prav i vrst naslon, noge su jedna pored druge, neprekrtene, ruke su na kolenima, sa dlanovima okrenutim nadole. Koncentriite se na dlanove - kakav je oseaj teksture materijala pantalona/haljine pod vaim rukama? Koncetriite se na desnu aku, ta tano ba NJOME oseate? Pokuajte da osetite poloaj ake i oseaje koji vam dolaze samo od nje; zatim opustite sve miie u aci. Pomerite fokus na drugu aku, i ponovite proces. Zatim se koncentriite na podlaktice obe ruke, ta oseate u njima? Opustite ih; nastavite sa nadlakticama I ramenima; zatim preite na noge, koncentriite se redom na stopala, listove i konano butine, oputajui sve miie po redu. Zatim lea, pleke, vrat, lice...opustite sve miie u telu. Pomerajte fokus sa mesta na mesto, i gde god primetite zategnutost, opustite miie; nemojte se "boriti" sa sopstvenim telom, nemojte se nervirati ako primetite da se jedna ruka zategla dok ste drugu oputali...samo polako ponovo opustite miie. Ostanite u stanju oputenosti koliko god vam se svia. Kada odluite da dovrite vebu, polako pokrenite ake (recimo, stisnite pesnice), zatim ispruite ruke, i konano ustanite. Ako imate elju, ponovo se malo protegnite, nee smetati. Ovo oputanje zvui jednostavno, ali e u poetku mnogima verovatno ii dosta teko. Vana je veba; vremenom, kroz nekoliko nedelja, biete u stanju da se potpuno opustite
7

na ovaj nain u roku od nekoliko minuta. U Raidu emo ovo stanje oputenosti koristiti kao ulaz u meditaciju, ali naravno postoji mnogo upotreba ove tehnike nezavisno od Raida. Recimo, ako savladate ovo zajedno sa ritmikim disanjem, imaete savreno sredstvo za brzo oslobaanje od stresa; usred napornog dana na poslu, sednete na pet minuta, proete kroz relaksaciju i nekoliko ciklusa dubokog disanja - efekat e biti kao da ste se odmarali sat-dva. III - Centriranje/uzemljenje I konano poslednja tehnika, verovatno jedina koja e veini ovde iole liiti na bilo ta to ima veze sa "magijom." Centriranje i uzemljenje se koristi kao uvod i zavrnica meditacijama; a nezavisno od toga, moete ga koristiti radi smirivanja, radi fokusiranja uma na neki problem koji pokuavate da reite, ili za jo mnogo, mnogo drugih stvari. Veba je, opet, krajnje jednostavna, ali ju je malo tee objasniti. Ako neto nije jasno, obavezno pitajte: Sedite (na stolicu sa vrstim naslonom, u turski sed, ili na neku klupicu potpuno BEZ naslona; lea MORAJU biti potpuno prava); ispravite kimu. Zatvorite oi i koncentriite se na kimu; znai, posvetite (koliko god moete) svu svoju panju na to kako vam se kima osea, na pritisak, poloaj, oseaje (slino vebi oputanja)... Sad, zamislite liniju koja kao ica prolazi celom duinom kime; prava, savrena linija, koja prolazi kroz sam centar vae kime. Zamislite kako se ta linija produava, dok gornji kraj ne izae kroz teme, a donji kraj se ne produi u zemlju (ili beton ;) ispod vas. Koncentriite se na tu liniju; bez obzira ta se dogaa oko vas, u vama postoji linija; bez obzira ta oseate, i ta mislite, svesni ste linije; moete razmiljati o emu god hoete, ali ne smete skretati panju sa linije ni u jednom trenutku. Drite sliku linije u glavi neko vreme, i kada procenite da je bilo dovoljno, otvorite oi. Trudite se da iz stanja izaete svesni da negde u vama postoji prava linija, u koju uvek mozete da se vratite, kada god je to potrebno. ta znai "koncentrisati se" ili "oseati" liniju? Upravo to to rei kau: biti svestan linije, truditi se da ona nikada ne naputa svest. Kao analogiju, zamislimo, na primer, oveka koji razmilja o tome ta treba da kupi u prodavnici dok vozi kola; kada bi smo mogli da uzmemo parence njegovih misli, dobili bi smo neto slino ovome: "dobro, treba da uzmem veknu hleba, crveno svetlo, koi, dve litre mleka, uh moram da pazim da ne curi kesa, levi migavac, pazi na onog to skree tamo, jogurt, promeni traku, i ne smem da zaboravim est jaja poto ena hoe da pravi tortu, ta bre onaj tamo radi, kao i kilo eera, eno ga mesto za parkiranje." U principu, kao to voza razmilja o neemu desetom dok istovremeno ne gubi samu vonju iz vida, tako i vi treba da drite liniju u svesti sve vreme, bez obzira o emu razmiljali. Ovo zvui jednostavno, ali uopte nije tako; svaka ast onome ko uspe da odri liniju u svesti neprekidno tokom punih petnaest sekundi u prvom pokuaju. anse su da e vam se linija gubiti iz svesti svakih nekoliko sekundi, dok se ne setite ta radite i ne vratite je nazad. Svrha ove vebe je da razvije sposobnost koncentracije na tano odreenu stvar, kao i da okrene panju ka unutranjosti uma, radije nego ka spoljanjem svetu I
8

dogaanjima oko vas. Centriranje je *kljuno* za uspeh kasnijih meditacija. IV - Kako vebati? Idite redom. Prvo i pre svega, ustanovite da li je potrebno da uite pravilno disanje, ili ve diete kako treba. Ako imate tendenciju da diete grudima, postupite prema uputstvima (koni oko prsta, ili neka znaka, ili tagod vam padne na pamet, samo da vas podsea nekoliko puta dnevno da obratite panju na disanje), i ne bi trebalo da imate problema da ovo savladate u toku sledeih par nedelja. Dalje, ove tri osnovne tehnike se mogu uzeti kao tri stadijuma jedne iste, vee, tehnike uvoda u meditaciju. Sedite ili lezite, i vebajte duboko disanje; nakon desetak minuta, ustanite, protegnite se, i proite kroz oputanje; kada dostignete neki nivo oputenosti (ili kada provedete pet-est minuta radei na tome), prebacite se na vebu centriranja, I provedite sledeih pet-est minuta koncentriui se na liniju. Sve ovo ukupno ne traje vie od pola sata; ako imate prilike i mogunosti, pokuajte da izvedete ovako neto dvaput dnevno (ujutru i uvee, recimo); triput, ako imate kada (recimo, pokuajte da proete kroz vebu oputanja u toku pauze na poslu). Nakon par nedelja vebe, primetiete da se granice izmeu ovih vebi polako zamagljuju; poeete da automatski primenjujete ritmiko disanje u toku oputanja i centriranja; oputanje e postati prirodan uvod za centriranje. Ako izdrite do kraja Raida, biete majstori ove tehnike, I moi ete da vuete sve (brojne) beneficije iz toga. Vano, vano, vano: nemojte se uzbuivati ili nervirati ako naiete na probleme; mnogim ljudima ove vebe mogu biti IZUZETNO frustrirajue, pogotovo veba centriranja. Sve e doi na svoje mesto kroz vebu, a vebe e biti i vie nego dovoljno u toku sledeih est meseci. Strpljenje i upornost *garantuju* uspeh. V - Materijal za Rune I konano, poslednja stvar koja e biti potrebna ba svima su materijali od kojih e se praviti Runski set; svaka nedelja rada sa pojedinanom Runom e kulminirati u pravljenju te Rune. Tradicionalno, Rune se prave od drveta, mada i kamenje moe da poslui; ta god da odaberete, trebae vam dvadeset etiri relativno jednaka komada, za svaku Runu po jedan. Znai, ili dvadeset etiri ista/slina komadia drveta, ili dvadeset etiri relativno slina kamenia. Veliina nije vana, ali imajte u vidu da a) ta god da je u pitanju mora biti dovoljno veliko da moete Runu lepo urezati u to, i b) te Rune posle treba drati u kesici iz koje ete ih vui, tako da ne treba da budu prevelike. Idealna stvar bi bile ploice od drveta, veliine otprilike 2x3cm, debljine oko 1/4cm, ali u principu bilo ta moe da poslui. Recimo, moete prosto odrezati par cm debelu granicu sa nekog drveta, isei tu granicu na tapie duine 3 cm, i onda urezivati Rune na njih. Ili se proetati do najblie umice, nai par debljih grana, i sa njih odsei dvadeset etiri kruia. Jedino to je
9

vano je da svi delovi budu podjednakih dimenzija. Osim samog materijala, trebae vam i neto sa ime ete Rune urezivati. U principu, malo otriji noi e sasvim dobro obaviti posao; ako urezujete u kamenje, trebae vam otro ilo (VRLO otro) i paljiv izbor - ako odaberete neki tvrd kamen, neete moi u njega nita da ureete. Nita od ovoga ne bi trebalo da bude problem, a imate i najmanje tri nedelje pre nego to vam bilo ta od pomenutog uopte bude trebalo... VI - Da li je ovo sve? U principu, da, ovo je sve to je obavezno. Postoji jo samo par stvari koje e vam trebati, a koje u objasniti kada se malo familijarizujete sa ovim osnovnim tehnikama. Kroz otprilike desetak dana, poslau vam poruku koja objanjava sledei, poslednji, korak - meditaciju nad simbolima (koja je, u stvari, samo proirenje centriranja), kao i poruku koja objanjava kako emo sve ove tehnike primenjivati na same Rune. I to je to: sve to treba da radite je da vebate i da itate poruke o Runama, njihovoj istoriji i znaenju, koje e dolaziti do vas svakih nekoliko dana. Ali "obavezno" je samo obavezno: iskreno vam preporuujem da PALJIVO proitate i sledeu poruku ("Dodaci"), i da ozbiljno razmislite o prihvatanju makar nekih dodatnih stvari od onih koje su opisane tamo. I konano, oekivau od vas da u toku celog rada, ali pogotovo u toku ove prve dve nedelje, PIETE O TOME TA SE DOGAA. Oekujem da e neki od vas imati problema sa nekim tehnikama, oekujem da e drugi doi do neobinih rezultata, i oekujem da ete o tome PISATI OVDE NA LISTI. Ako ne priate o onome to se dogaa, ja neu imati nikakvog naina da znam da li uopte bilo ta radite. A posebno sada na poetku - ove prve dve nedelje su kljune za ceo preostali period, i elim da se javite, makar sa kratkom porukom, SVAKI DAN (ili da se javite sa objanjenjem ta se dogaa ako ne moete da se svakodnevno javljate). Znai, ako nemate nikakvih problema ili pitanja, poaljite neto u stilu "Vebao sam ritmiko disanje, u ritmu tom-i-tom, zatim sam uao u vebu oputanja sa osrednjim uspehom, i nastavio sam sa vebom centriranja u kojoj sam uspeo da odrim liniju u fokusu skoro itav minut. Nita neobino se nije desilo, i nemam nikakvih specifinih problema." - da bih mogao da pratim va napredak, i da vam ukazujem na eventualne propuste koje i ne primeujete.

Dodaci na osnove
Ovi "dodaci" se mogu generalno podeliti na tri vrste: - prvo, kompleksnije vebe koje zamenjuju jednostavne tehnike opisane u prethodnoj poruci. - drugo, vebe koje predstavljaju dodatke na osnovne vebe - tree, stvari koje su potpuno nezavisne od osnovnih vebi Neke vebe istovremeno zamenjuju i dopunjuju prethodne, neke ih direktno zamenjuju,
10

neke su samo nastavci. Sistem je potpuno konfigurabilan ;) prema vaim eljama. Znai, moete raditi samo osnovnu verziju; moete raditi osnovnu verziju u kojoj je, na primer, veba centriranja zamenjena ritualom centriranja koji e biti opisan ovde; moete uzeti ili ne uzeti bilo koji od dodataka nezavisno od svih ostalih, kako god vam odgovara. Proite kroz obe ove poruke, napravite kombinaciju koja vam se svia, pitajte ako vam bilo ta nije jasno; u ovom delu e verovatno biti daleko vie zbunjujuih stvari nego u prethodnom. Ovde ete nai naprednije/komplikovanije verzije svih stvari iz osnove, osim pranajame. Pranajama je temelj itavog Rada, i njena veba se oekuje od SVIH; ako neko ima prethodnog iskustva sa Jogom ili borilakim vetinama, pa ve poznaje ritmiko disanje, utoliko bolje. 0 - Dnevnik Svaki uspean mag dri dnevnik rada; sveska ili fajl na disku u koji svaki dan upisujete ta ste planirali da uradite, ta ste uradili, kao i efekte i utiske. Ovo je viestruko korisno. Prvo, dnevnik vas tera da radite - jer, ako ne radite, onda morate da upiete "planirao sam da izvedem vebu, ali sam bio lenj pa nisam." Drugo, jako je lako zaboraviti apstraktne utiske i znaenja do kojih emo dolaziti u toku Raida; imati referencu na svoje misli iz perioda kada ste intenzivno radili sa nekom Runom moe biti dragoceno kasnije. Ukratko, ako vie volite da piete rukom, nabavite neku svesku (bilo kakvu), a ako vie volite kompjuter, otvorite Word i ponite da kucate. Nema potrebe za nekim gigantskim tekstovima - samo upiete datum, kratak opis, i svoje zakljuke. I - Ritual Relaksacije (zamenjuje i dopunjuje vebu relaksacije) Ovo je veoma malo proirenje osnovne vebe; ne zahteva nikakve spoljne dodatke, ili glasan govor, tako da se moe izvesti bilo gde, kao i obina veba relaksacije. Ponite isto kao i obinu relaksaciju; ista pravila za leanje i sedenje. Ako nemate iskustva sa vebama relaksacije, prvo par dana vebajte sa obinom tehnikom oputanja, pa zatim preite na ovu. Za poetak, umesto na ake, koncentriite se na stopala. Kada imate stopala vrsto u umu, vizualizujte loptu zlatne svetlosti oko njih. Ako je vizualizacija problem, ne obraajte panju - sama slika nije toliko vana koliko oseaj; ako ne moete da je vizualizujete, onda pokuajte da je "osetite." Zlatna svetlost ispunjava vaa stopala, i ona se potpuno oputaju. Sada pomerite ovu loptu, vrlo polako, uz listove, butine, lea, poaljite je niz ruke, i konano kroz vrat do glave. Kud god lopta ide, tu se miii oputaju i tenzija nestaje, dok na kraju celo telo nije obavijeno blagim zlatnim svetlom potpune oputenosti. Ako osetite zategnutost bilo gde u telu, poaljite zlatnu loptu na to mesto, i tenzija e nestati.

11

Ostanite u ovom stanju koliko god vam se svia; znajte (ponovite ovo sebi verbalno u mislima) da se u ovo stanje moete vratiti kada god hoete, prosto ponavljajui ritual oputanja. Kada ste spremni da izaete, udahnite duboko tri puta (pranajama disanje! prvo stomak, pa grudi!), i otvorite oi. II - Vibracioni Ritual centriranja (potpuno zamenjuje osnovnu vebu centriranja) Ne samo sto ima re "ritual" u naslovu, ve i lii na neto "magino" :). Ovaj ritual je takoe i glasan, tako da ne moe da se izvodi na javnom mestu (tj. moe, ali ne bez potencijalno nezgodnih posledica ;). 1. Stanite uspravno, ruke oputene, stopala jedno pored drugog, lea ispravljena, ramena izbaena. Zatvorite oi, bar u poetku. Kada ovladate vebom, ponite da ih drite otvorenim, ali u poetku zatvaranje oiju pomae. 2. Udahnite nekoliko puta duboko. Tokom celog rituala, disanje je ritmiko (koliko god ste u stanju da ga izvedete; NEMOJTE odustajati od ovog rituala zato to "jo niste savladali ritmiko disanje" - ne samo to moete da ih uite paralelno, ve ovaj ritual olakava uenje pranajame). 3. Udahnite duboko, i onda izdiui pustite glas da vibrira kroz samoglasnik "I" ("iiiiiiiiiiiiiii"). Dok vibrirate, koncentriite se na glavu, pogotovo u sredini ela, i trudite se da "osetite" kako vam vibracija odjekuje kroz celu lobanju. Vibracija ne mora da bude preglasna (ne morate da se derete ;) ali ne bi trebalo ni da bude tiha; neto malo iznad nivoa normalnog razgovora. istoa I ravnomernost tona su znaajniji nego jaina. Ponovite ton tri puta (znai, tri udaha, tri vibracije tokom svakog izdisanja). [Napomena: ne znam kakvi su vam uslovi u kui, i koliko imate iskustva sa glasnijim ritualima. Ako niste ranije ovako neto radili, najverovatnije ete se oseati kao kompletni idioti u poetku. To je normalno ;) i proi e sa vremenom.] 4. Udahnite i izdahnite duboko nekoliko puta. Zatim opet udahnite duboko, pa pri izdisaju vibrirajte samoglasnik "E." Koncentriite se na grlo, donju vilicu i kimu u vratu; osetite kako vibriraju zajedno sa tonom. Ponovite tri puta, kao i ranije. 5. Opet udisanje nekoliko puta, zatim udahnite i vibrirajte "A." Koncentriite se na ramena i gornji deo grudi, osetite vibraciju u njima. Triput. 6. Opet, vibracija "O." Koncentriite se na solarni pleksus, osetite vibriranje. Triput. 7. Opet, vibracija "U." Koncentriite se na karlicu i genitalije. Triput. 8. Udahnite i izdahnite polako, nekoliko puta. Ako vam se neki deo tela ukoio, opustite ga, ali nemojte se pomerati sa mesta. Udahnite duboko, i onda u izdisaju proite vibraciju kroz ceo spektar: "IEAOU" ("iiiiieeeeaaaaoooouuuuuuuuu"), polako. Pratite kako se vibracije kreu od glave, kroz telo, sve do karlice, ali ovaj put nastavite (u toku vibracije "U") da "oseate" vibracije kako nastavljaju kroz noge, u pod, i dalje u zemlju.
12

Ponovite nekoliko puta. Ako pomae, moete da vizualizujete "auru" oko sebe, koja zahvata celu sobu (ili i ceo stan), i koja se zajedno sa vaim vibracijama sputa u zemlju oko vaih nogu, kao da je u pitanju voda koja odlazi kroz slivnik negde u veliku dubinu. 9. Kada vam se uini da ste zavrsili sa prethodnim korakom, otvorite oi, I napravite par koraka (u bilo kom pravcu); zatim udahnite vazduh opet par puta, pa sa zadnjom vibracijom odvibrirajte ceo spektar u obrnutom pravcu, "UOAEI," oseajui vibracije od karlice do glave (vazno: NE iz nogu ili iz zemlje). Kada zavrite vibraciju, udahnite duboko jo par puta. Ako se oseate pomalo dezorjentisano posle ove vebe, umijte se hladnom vodom, i pojedite neto. Osim ako u toku vebe ne budete mislili samo I iskljuivo o tome ko e te uti, i kako je cela stvar embarassing, veoma je verovatno da ete odmah prvog puta osetiti i neke efekte. Ova veba bi trebalo da se radi najmanje jednom dnevno. Ako se desi da ju je neki dan ba nemogue izvesti, ostavite je za sutra, ali je onda sutra uradite dvaput. Naite naina - ako ne moete u stanu, idite negde gde moete (krov zgrade? krov susedne zgrade? podrum? neki sumarak u blizini?); lovite vreme kada moete da uzvikujete samoglasnike do mile volje. :) Da damo i malo teorije iza ovog rituala, kao i par vanih napomena. Po kineskoj Chi teoriji (na kojoj je zasnovana itava kineska tradicionalna medicina, ukljuujui tu i akupunkturu, kao i vei deo borilakih vetina), u svakom oveku koji ne pazi aktivno na svoje energetske tokove (tj. ne praktikuje Chi Gung, Tai Chi, ili neku slinu disciplinu) se vremenom stvaraju suvini "rezervoari stagnantne energije," dok manje korieni kanali atrofiraju. Tako dolazi do situacije u kojima su neki delovi tela navikli da imaju obilje energije, daleko vie nego to im treba, dok su neki stalno "gladni." tagod da je u stvari situacija, postojali kanali ili ne, kada ovek pone sa vebama ovog tipa, deavaju se mnogi nuzefekti. esto se dogaaju napadi malaksalosti, zatim toplotni talasi, kao i periodi hiperaktivnosti (dobijete elju da ustanete i optrite nekoliko puta oko bloka). Sve to proe u roku od par meseci, u zavisnosti od toga koliko je dobro bilo stanje sa koga ste poeli, tj. koliko je u stvari velika promena sa prethodnog stanja na novo. Jedini caveat koji je zaista vaan je da se hiperaktivnost ne sme ignorisati; znai, ako vas uhvati "viak energije," utroite ga to pre - idite i trite malo, ili sedite i uradite par serija trbunjaka. ta god radili, NEMOJTE da prosto sedite i ekate da vas proe; nee proi, ve e se kanalisati u neto drugo (najee veoma ubrzano i neprijatno ienje creva ;). Od pozitivnih efekata, tu su vea opta energija, oseanje smirenosti nakon zavrenog rituala, poveana sposobnost koncentracije, i svi efekti centriranja. Takoe, esto se dogaa da neki problemi sa respiratornim sistemom (blai oblici astme, neke alergije, kao i hronina zapaljenja sinusa) prosto nestanu nakon mesec dana svakodnevne vebe ovog rituala. IIa - dodatak na Vibracioni Ritual centriranja U toku prvih par nedelja izvodite prethodnu verziju rituala; nakon to je dobro uvebate,
13

dodajte i sledee stvari (koje e vam trebati za mnoge druge upotrebe kasnije). Izvedite ritual isto kao i obino, samo dreci "icu kroz telo" u glavi, na isti nain koji je opisan u ritualu centriranja. Znai, sve isto, sve vibracije, sve koncentracije, ali sa icom kroz kimu koja ide iz vazduha, kroz teme, kroz kimu, u zemlju. U delu rituala kada pravite korak unapred: pre nego to nainite korak, "skupite" icu, tako da se sada nalazi samo u kimi, i vie ne izlazi iz tela. Drite tu skraenu icu u svesti dok ne zavrite itav ritual. Ovo je nekim ljudima veoma lako, dok je drugima jako teko za izvoenje; nemojte se nervirati ili uzbuivati ako vam ne ide od ruke - anse su da e vam trebati par meseci da postignete bilo kakav nivo uspeha. Zapamtite: rad garantuje uspeh. Imajte u vidu da je "ica" najvanija stvar. Ritual slui da pojaa I olaka koncentraciju na "icu" (ili, tanije, centar). Cilj vebanja je da toliko nauite "oseaj centra" da moete da ga prizovete i bez punog rituala. III - Rituali Isterivanja (banishing) U veini magijskih kola, prva stvar koja se ui (ponekad ak jedina stvar u toku prve godine uenja) je neki od rituala isterivanja. Ovo su rituali koji slue za zatitu od nepoeljnih uticaja, i za rasiavanje prostora pre i posle bilo kakvog rituala. U Raidu, oni najverovatnije *nee* biti nikome potrebni; ali oni ovde koji ele da se ozbiljno bave magijom bi trebalo da steknu (ili ve imaju) naviku da rade banishing pre i posle svakog pojedinanog Rada. IIIa - Nii Isterujui Ritual Pentagrama Poznat u govoru kao "mali terajui," ovo je najpoznatiji, klasini ritual isterivanja. Izgraen na Kabalistiko/Judeohrianskim osnovama, on je takoe i najee korien u okvirima zapadne hemisfere. Ritual poinje izvoenjem tzv. Kabalistikog Krsta (tekst u zagradama ne treba izgovarati; to je prevod jevrejskih rei, da bi ste znali o emu se govori): Kaiprstom desne ruke (leve ruke, ako je izvoa levak), dotakni elo, i reci: ATEH ("tvoje je") dotakni grudi: MALKUTH ("Kraljevstvo") desno rame: Ve-GEBURAH ("i Mo")
14

levo rame: Ve-GEDULAH ("i Slava") Sklopi ruke ispred sebe, kao u molitvi LE-OLAM ("zauvek") Isprui sklopljene ruke uvis AMEN Okreni se prema istoku, i u vazduhu istim kaiprstom iscrtaj symbol Pentagrama Zemlje; znai, pentagram, koji iscrtava poevi od donjeg levog kraja, i vue prema vrhu. U toku iscrtavanja, izgovori Ime "YHVH" - "Jod He Vau He." Uperi prst u centar pentagrama, i okreni se ka jugu, vukui liniju koja ocrtava etvrtinu punog kruga. Ponovi postupak, izgovarajui Ime "ADONAI." Isto prema zapadu, izgovarajui "EHEIEH." I konano, prema severu, izgovarajui "AGLA." Spusti ruke, okreni se prema istoku. Rairi ruke tako da stoje u poziciji krsta (pod pravim uglom u odnosu na telo), i kai: "Ispred mene, Rafael, Iza mene, Gabriel, Meni zdesna Mihael, Meni sleva Auriel, Oko mene plamenovi Pentagrama, Unutar mene estokraka zvezda." Ponovi Kabalistiki Krst. (Ovaj ritual je zanimljiv Hrianima, Jevrejima, onima koji se zanimaju za Kabalu i onima koji veruju u anele; za veinu ostalih, on e biti prosto neupotrebljiv, poto su simboli pogreni. Pravci su VEOMA vai, i morate ih izmeriti kompasom). IIIb - Vibracioni Ritual Isterivanja U sluaju da (kao, recimo, i ja) ne delite judeohriansko/kabalistiki pogled na svet, moete adaptirati vibracioni ritual centriranja za isterivanje. Kada u toku vibracionog rituala doete do osme take (vibracije svih samoglasnika nanie), uradite tu vibraciju etiri puta, jednom u svakom od etiri kardinalna pravca (poevi sa istokom, pa dalje u smeru kazaljke na satu). Znai, okrenete se na istok, i odvibrirate IEAOU; isto na jug, pa na zapad, pa na sever. Ne morate da nabavljate kompas, odredite pravce otprilike. Moete u toku vibracije iscrtati (kaiprstom svoje "aktivne" ruke) Pentagram Zemlje, ili neki simbol koji asocirate
15

sa proienjem (recimo, alhemijski simbol za so - krug horizontalno podeljen na dva dela), ako vam to pomae u koncentraciji. Bez obzira da li iscrtavate simbole ili ne, pokuajte da vizualizujete neku vrstu kruga ili elipse oko sebe; ispunite taj prostor aurom, i zatim izvedite jo nekoliko vibracija, vizualizujui kako se ta aura "uzemljuje." Kada zavrite, napravite korak prema istoku, i nastavite kao i obino. IV - Posvete Odinu Kao to ete uiti kroz poruke o Runama, legenda je da one potiu od Odina, prvog amana i vrhovnog Boga Nordijskog Panteona, koji ih je dobio nakon to je devet dana i noi visio sa Yggdrasila, Drveta Sveta. Za one koji veruju u postojanje Bogova i bia van oveka, za one koji ele da se potpunije upute u amanistiki doivljaj Runa, kao i za one koji prosto ele da zaista osete prastaru kulturu iz koje Rune potiu, postoji element zahvalnice i posvete Odinu Jednookom, kakvu su davali svi stari amani i svetenici severnih plemena. Ovaj deo ostavljam potpuno vama. Dau vam par pointera: oekivane stvari bi, recimo, mogle biti kratke molitve zahvalnice Odinu, povremene molitve za blagoslov nad Radom, kao i povremeno paljenje odgovarajuih incense tapia (myrrh, frankincense, amber) i/ili svea (tamno plave ili zlatne boje) u Odinovu ast. Taan nain izvoenja, tane rei i ostale aspekte rituala ostavljam vama. Worship belongs to the man alone. V - Upoznavanje sa Nordijskom mitologijom Kroz Raido, upoznaete se sa nekim Nordijskim mitovima i legendama koje su usko povezane sa samim Runama. Meutim, nema nikakve anse da vam prenesem ikakav iri pregled Nordijske mitologije i ideje o svetu. Ako budete imali prilike i vremena, pogledajte neku zbirku Nordijskih mitova i legendi - nije neophodno, ali moe da pomogne u shvatanju simbolizma Runa.

16

Istorija Runa
Mi ovde, na alost, nikako neemo imati ni vremena ni mogunosti da se upoznamo sa punom istorijom Runa, koja je komplikovana, kontroverzna (zbog malog broja preivelih i ouvanih artefakata iz ranog perioda), i jo uvek veoma sporna u akademskim krugovima. Tu je i injenica da je o Runama napisano jako mnogo loih knjiga (sa loim istraivanjem iza njih, sa kljunim "podacima" koji potiu iskljuivo iz mate autora, itd), koja oteava stvaranje bilo kakve definitivne prie iza njihovog nastanka. Ako elite vie detalja o istoriji, preporuujem vam da saekate dok ne budete u stanju da doete do nekoliko knjiga od raznih autora, i da onda paljivo itate, uzimajui sve sa velikom dozom skepticizma, i uporeujui sa drugim teorijama. Rune su, na alost, u kategoriji stvari o kojima je napisano vie potpuno fantastinih "istorijskih" knjiga nego knjiga koje imaju bilo kakve veze sa stvarnou. Preneu vam ovde samo par kljunih koncepata neophodnih za razumevanje samog Runskog sistema, sa kojima bi se (valjda) svi istoriari sloili:

17

(Slika - The Elder Futharc. Panja: imena Runa su na slici data na Starom Visokom Nemakom. Rune su koriene u celoj severozapadnoj Evropi, tako da za njih ima mnogo imena, u zavisnosti od lokalnog jezika. Razliita imena emo raspravljati kada u radu doemo do samih Runa.) I - iz kog doba potiu Rune i kako su nastale? Ukratko reeno, niko ne zna. Najstariji ZAPISI koji su preiveli do danas datiraju iz petog veka nove ere. Meutim, apsolutno je sigurno da je dobar deo runskih simbola daleko stariji (neki simboli slini ili ak identini pojedinim Runama se pojavljuju jo u paleolitu). Pretpostavljeni razlog zato nema starijih tragova zapisa je to tek nakon rimske pobede nad Keltima Rune poinju da se koriste kao pismo, dok su do tada bile koriene iskljuivo kao sredstvo za divinaciju i magiju; takoe, ono malo praksi koje je sauvano indikuje da je aman pravio posebne Rune za svako itanje, i da su one zatim bile unitavane. Za nain nastanka takoe postoji vie teorija. Jedna je da su Rune nastale spontano na severu Evrope, i da predstavljaju formalizaciju starog simbolikog sistema; kada su Rimljani doneli ideju pismenosti na sever, Rune su prirodno poele da se koriste za pisanje. Druga teorija je da su Rune nastale iz rimskog, grkog ili etrurskog pisma; ove teorije se zasnivaju na slinosti odreenih simbola, ali nemaju nikakvo drugo istorijsko pokrie. Trea teorija je da su nastale iz vinanskog pisma (ajde da vas vidim, Beograani: koliko je vas znalo da to pismo uopte postoji?). Problem ove teorije je to nije sigurno da je vinansko pismo zaista pismo, tj. da je neko znaenje njime zapisivano; u okvirima vinanske kulture, izgleda da su pisali samo svetenici, i samo za religiozne svrhe. (BTW, vinansko pismo je starije i od egipatskih hijeroglifa, i od ploica iz doline Eufrata; ako ikada bude dokazano da je u pitanju zaista pismo a ne besmislen sled simbola, to bi znatno uzdrmalo ideju Srednjeg Istoka kao "kolevke kulture.") Kada se podvue linija ispod svega, ne moe se doneti zakljuak; neki naunici veruju jedno, neki veruju drugo, ali niko nema definitivne dokaze. II - kakvi tragovi su onda uopte preostali? Nekoliko zapisa iz rimskih vremena, mnogi predmeti sa runskim zapisima, i gomila nadgrobnog kamenja po celoj severozapadnoj Evropi. Veina zapisa na predmetima sadri rei ili natpise koji su do te mere redukovani da se ne moe znati o emu se radi (recimo, natpisi tipa "Haduwolf je postavio tri tapa. Fehu. Fehu. Fehu." ili formule tipa TH:M:K:III). Na sreu, ima i dosta predmeta iji su zapisi relativno jasni (recimo, natpis na drci koplja: "Gibu Auja," "dobra srea"), a naeni su i mnogi podui runski tekstovi. Ali, ak i kada dobar deo teksta preivi, mi prosto ne znamo dovoljno o verovanjima i
18

nainu razmiljanja tog doba da bi smo razumeli o emu se radi. Evo jednog teksta, prepisanog sa jednog runskog tapa (tap je bio poluraspadnut, tako da je tekst pun rupa): Ja urezujem Rune leenja, Ja urezujem Rune sigurnosti, jednom protiv vila (aelfin) dvaput protiv divova (yotunn) triput protiv trolova [...] Protiv nje koja daje zlo Valkirije (divova?) Da ona ne bi mogla Koliko god da hoe prokletstvo (sudbina?) ene koja zna povrediti ivot [...] Ja u te poslati, ja u te zaarati Zlo i nemir vuice budi bez mira i puna besa divova nikada ne sedaj, nikada ne spavaj [...] voli me koliko i sebe Opet, iako dosta moemo proitati, nije jasno o emu se radi. Zatitna magija? Pokuaj da se neka ena "omaija" tako da zavoli pisca? Poziv nekoj Boginji? Zatita protiv nekog zamiljenog enskog demona? Niko ne moe znati. No nisu svi problemi toliko komplikovani; slian, potpuno ouvani runski tap, naen u Bergenu, kae: Ost Min Kis Mik - to u prevodu znai jednostavno "Poljubi me, ljubavi moja." :) Oruje je jako esto nosilo Rune na sebi - poznat je ma "Scramasax" koji je izvaen iz Temze, na kome je (pored imena maa) urezan ceo Futark. Runski natpisi na nadgrobnom kamenju su ponekad iznenaujui. Evo jednog primera: Ja, Wiw posle Wodurida uvara hleba napravih Rune. za Wodurida kamen je pripremljen od tri erke, pogrebna gozba od najplemenitijih naslednika Moemo da pogaamo da je Wiw ("posveeni") bio naslednik Wodurida ("divljeg jahaa") u svetenstvu; nije jasno da li je Wodurid ostavio samo erke, ili su erke na neki nain pripremale sam kamen (?) dok su ostali (muki) naslednici pravili gozbu. Pogledajte i ovaj (naen na donjoj strani kamena kojim je grob bio prekriven):
19

Ne treba da bude dotaknut suncem Niti seen gvoem, ovaj kamen Ne otkrivaj ga dok se kopnei (waning) mesec kree preko neba Neka ga nijedan neupueni ovek ne pomeri sa mesta ovek [autor?] je bacio poplavu leeva preko ovog kamena I utrljao ga u vesla (umornog) broda. U kom obliku je Bog ratnika [Wotan?] doao ovde, u zemlju ratnika-jahaa? Ribe, plutaju u tamnim vodama Ptice, krete ka vojsci neprijatelja Alu protiv zloinca! "Alu" je re koja se pojavljuje u velikom broju kasnijih runskih zapisa, na poziciji rei aktivacije - znai, neto kao "Amin" u hrianskim molitvama. U tekstu se takoe pominje "poplava leeva," koja oznaava krv. Naime, Rune su se za "svakodnevnije" upotrebe obino plitko urezivale u drvo ili kost, nakon ega bi se u njih utrljao tanak sloj pepela, to je cinilo tekst jasnije vidljivim. Za magijske i divinacijske upotrebe, meutim, koriena je krv - aman ili izvoa bi napravio malu posekotinu na ruci ili bi se ubo noem u prst, putajui krv preko Runa; ima indikacija da su ponekad koriene i ivotinjske rtve, za vanije stvari. Literatura je puna referenci na ove rituale (poznate kao "bloten"); pogledajte ovaj izvod iz "Egilove Sage:" "Onda Bard i Kraljica pomeae otrov sa piem, i ponese ga unutra; Bard ga blagoslovi, i da ga slukinji, koja ga odnese Egilu da pije. Egil izvue no, posee ruku, ureza rune u rog i utrlja krv u njih. On ree: Rune sam urezao u ovaj rog dao crvenilo krvi znakovima rei sam izabrao za zver divlju, koren drveta kraj uha [rog] napitak srenih devojaka mi pijemo kako nam je volja. Mudrost traim, koliko ispravno je pie koje je Bard blagoslovio? Rog se na te rei raspue, i pivo se prosu po slami." Ne, neu od vas traiti da Rune aktivirate krvlju ;) - mada, dau vam opciju da to uradite ako hoete, naravno. Od preivelih izvora, za nas su najznaajniji, meutim, tri mistina teksta, koji predstavljaju moda i jedine zapise pravih amanistikih uenja o Runama. Ovi tekstovi su, na alost, prilino kriptini, tako da ih nije ba lako razumeti, ali uz malo truda... Prvi tekst je tzv. "Staroengleska Runska Pesma," prenesena sa zapisa koji datira otprilike oko 1000. g. nase ere. Originalni tekst je stradao u vatri 1731, ali je sauvano jedno
20

tampano izdanje (Hicks, 1705.) runski znakovi nisu bili tampani, ali ih je ouvao kolekcionar koji ih je paljivo iscrtao pored svakog stiha. Drugi tekst je "Starnordijska (Norse) Runska Pesma;" poreklom iz nedatiranog rukopisa iz Univerzitetske Biblioteke u Kopenhagenu, a objavljena je prvi put od strane Olausa Wormiusa (Amsterdam, 1636.). Original je izgubljen u poaru 1728. ali nekoliko prepisa su preiveli. Poto tekst opisuje 16 Runa skandinavskog skraenog Futarka, pretpostavlja se da je pisan oko 1200. Trei tekst je "Staroislandska Runska Pesma;" koja opisuje 16 Runa skraenog vikinkog Futarka. Originalno zapisana oko 1400, ali se pretpostavlja da se radi o starijem tekstu koji je u to vreme prepisan. Ove tri pesme emo koristiti kao jedan od fokusa za meditaciju nad Runama. III - koliko oblika Runa postoji, i kako su se razvijale? Mada postoji na desetine varijacija svake Rune (svaki narod je imao svoje varijacije, i svoje dodatne simbole), i mada se ak i broj Runa menjao u zavisnosti od vremena i naroda koji ih je upotrebljavao, sve vuku koren iz Starijeg Futarka. Kada ponemo sa radom, uz svaku Runu ete dobiti i listu nekih alternativnih verzija, da imate za uvid. IV - ta je bilo sa Runama u srednjem veku? Kako je katolika crkva irila svoj uticaj, tako se i korienje Runa povlailo. Ali to povlaenje nikada nije bilo potpuno, pogotovo ne u Severnim krajevima, gde Crkva nikada nije uspostavila potpunu dominaciju. Meutim, bez regularne religije da ih prati, paganski obiaji (pa samim tim i Rune) su poeli da se menjaju i od njih do danas nije mnogo ostalo. Postoji na stotine primera irom Evrope, ali evo jednog koji e biti poznat svima: SVI narodi severne i centralne Evrope (to znai i Sloveni, i Germani, i Kelti, i tako dalje) su na zimsku kratkodnevnicu odravali jedan od najvanijih praznika godine - tzv. "Yule." Po evropskim paganskim verama tog vremena, na taj dan je Sunce najslabije, i ljudi mu moraju pomoi da povrati sjaj, kako bi se rodila nova godina. Ovo se radilo tako to bi sve porodice izale izvan kua, i zapalile veliku vatru od hrastovih grana, da bi njihova vatra osnaila Sunce. Zvui poznato? Katolika crkva je uspela da ovaj obiaj iskoreni uz pomo tekih progona i reperkusija; pravoslavna crkva ga je prosto usvojila i pretvorila u svoj praznik - Badnje Vee. V - a ta se to desilo u toku Drugog Svetskog Rata? Najgora zloupotreba i misreprezentacija Runa u itavoj istoriji.

21

Manje ili vie je poznata injenica (istorijska injenica, ne romantine izmiljotine koje se pojavljuju u SF romanima i filmovima povremeno) da su Nacisti imali veoma jaku okultno/ezoterijsku dogmu. Nacistiki rad je bio zasnovan oko reda poznatog kao Thule, koji je praktikovao kombinaciju tibetanske nie magije i vagnerijanskog misticizma. U toku rata, potraga za znanjem i artefaktima lanova Thule je dovela do mnogih zala: mnogi magijski redovi su uniteni, neki su bili prinueni da se masovno prebace preko granice u veoma kratkom roku, a neki veliki uitelji su uhapeni i zatvoreni, pa ak i mueni (ukljuujui tu i Franca Bardona). Thule aktivnost je dovela i do mnogih bizarnih poteza, kao to je Himlerova potraga za Svetim Gralom ili teorija o "upljoj zemlji." Na alost, neke od ovih stvari nisu umrle zajedno sa redom, i ostaci Thulea i dan danas zagauju okultnu scenu Evrope. Kakve to veze ima sa Runama? Nacisti su zamiljali sebe kao obnovitelje velike nordijske rase, a Nordijska istorija se zasniva na runskom sistemu. Najodgovorniji za ovo uasavajue prljanje Runa je kljuni ovek Thule reda, Guido Von List. Po prii, Von List je oboleo od bolesti oiju koja ga je ostavila slepim nekoliko meseci; u tom periodu, on je imao "viziju" u kojoj je "primio" set od osamnaest "originalnih" runa, sa sve novim imenima i novim interpretacijama (krajnje zadovoljavajucim za nacistiki sistem). Mada ove nacistike rune nemaju nikakve veze sa pravim Runama, sve do sredine sedamdesetih Rune je pratio zao glas zbog ovoga. Do danas su problemi skoro potpuno nestali, ali treba znati i za ovo poglavlje istorije.

22

Osnove nordijske mitologije


Da pokrijemo par osnovnih taaka nordijske mitologije, da bi ste imali makar osnovne ideje. Imena piem onako kako piu u Sagama, zatim dajem izgovor u uglastim zagradama [ ]; ako nema uglastih zagrada, onda se ime ita tano kako je napisano. Moji komentari su takoe u istim uglastim zagradama. Ne oekujem da ovo uite (pogotovo ne imena), ali treba da proitate. I - Stvaranje sveta po nordijskoj mitologiji Na poetku vremena, u sredini prostora se nalazio veliki ambis, pod nazivom Ginuggaprocep, ije dubine niko nije mogao da spozna. Severno od ovog ambisa, nalazio se prostor (ili svet) pod nazivom Niflheim [Niflhajm], carstvo tame i magle, u ijem centru se nalazi nepresuni izvor, Hvergelmir, kljuali kotao, ije su vode tekle u dvanaest velikih tokova poznatih kao Elivagar. Te vode su dolazile do ivice ambisa, i tamo su se stvrdnjavale (pod uticajem hladnih struja vazduha koje su dolazile iz procepa) u ogromne gromade leda, koje su zatim padale u Ambis. Juno od procepa, nalazio se Muspellsheim [Muspelhajm], dom elementarne vatre, gde je sve uvek bilo vrelo i usijano, i ije je granice uvao plameni div Surtr, sa svojim vatrenim maem. Udarajuci svojim maem, on je esto slao vodopade varnica u Ambis, gde su ove topile nagomilani led i pretvarale ga u paru. Ta para se kretala nagore, da bi u hladnim strujama postala kia mraza, koja bi ponovo pala nazad u ambis. I upravo od ovog mraza, nagomilanog u Ambisu tokom nebrojenih eona, nastao je div Ymir [Imir], prvi ledeni div. Hodajui kroz maglu i traei neto za jelo, Ymir je video [originalni izraz se tanije prevodi kao "percipirao," shvatio ulima, to je jako zanimljivo] kravu Audhumlu [Audumla, hraniteljka], koja je stvorena na isti nain i od istog materijala kao i on. Ymir je sa zadovoljstvom primetio da je njeno vime puno mleka, i odatle se nahranio. Meutim, Audhumla, traei hranu za sebe, poe da lie so sa oblinjeg komada leda; liui, led se topio, dok odjednom iz njega nije izvirila kosa, zatim glava, sve dok nije iz bloka iskoraio prvi bog, Buri ["proizvoditelj"]. Dok je krava lizala led, Ymir je spavao, i za to vreme su iz njegovog znoja nastali njegova erka i sin; njegova stopala su za to vreme [nepoznatim sredstvom ;)] proizvela estoglavog diva Thrudgelmira, koji je opet izrodio diva Bergelmira, koji e postati praotac svih zlih ledenih divova nordijske mitologije. im su divovi postali svesni postojanja Burija i njegovog sina Borra [Bor, "roen"], poeo je rat - divovi i bogovi su predstavljali direktno suprotne sile, bezumne sile prirode nasuprot duhovnih sila razuma; mir nije bio mogu. Kroz mnogo doba se bitka nastavljala bez prednosti i za jednu stranu. Borr je uzeo sebi za enu "divovku" [ima li neko bolju re za enskog diva?] Bestlu, erku Bolthorna [Boltorn, "trn zla"], i sa njom je izrodio tri mona sina, Odina [duh], Vilija [volja] i Vea [svetog]. Tri sina su se odmah pridruila ocu u borbi, i ubrzo uspela da pobede najveeg od svih protivnika, samog
23

velikog Ymira. Kada je Ymir ubijen, njegova krv je poplavila sve prostore ledenih divova, istrebljujui itavu njegovu rasu osim Bergelmira koji je sa enom pobegao u amcu do ivica svetova, gde je osnovao Jottunheim [jotunhajm ili dotunhajm, zavisno od dijalekta; primetiete da verzija "dotun" veoma lii na slovensko "din" - to jeste ista re, i ovo je njeno poreklo]. Bogovi, koji se u nordijskoj mitologiji nazivaju Aesir [aezir, "stubovi sveta"], tada gurnue Ymirovo telo u Ambis, i tu od njega napravie svet, Midgard ["srednja bata"]. Mit stvaranja je veoma detaljan i dugaak, i trebalo bi mnogo vie prostora (i vremena) nego to ovde imamo da se opie u celosti. Ovo to se proitali je uproavanje, a preskoiemo i sve detalje o stvaranju Midgarda, o tome kako su stvorene rase elfova i patuljaka, i idemo pravo na stvaranje oveka: Jednog dana tri boga, Odin, Hoenir ["onaj koji sija"] i Loki [bog vatre, i najblia stvar avolu koja postoji u nordijskom mitu; u Ragnaroku, bici na kraju sveta, Loki e predvoditi divove i legije mrtvih protiv bogova] su se etali obalama neke reke, kada su uoili dva stabla, jasenovo i brestovo, koji su izrasli u ovekolikom obliku. Videvi ta se od njih moe nainiti, bogovi su od njih stvorili prve ljude, Aska [jasen] i Emblu [brest]. Odin im je dao due, Hoenir mo kretanja i ula, a Loki im je dao emocije i krv. Ask i Embla su dobili Midgard kao svoje carstvo, i naselili su ga svojim potomcima. Bogovi, seajui se dana kada su stvorili ljude, su njima pridavali posebnu vanost i panju.

II - Yggdrasil Jedna od najveih stvari koje je Odin stvorio je veliki jasen Yggdrasil [Igdrasil], Drvo Sveta. Njegovi koreni su zalazili ak u Niflheim, gde su rasli pored samog Hvergelmira; drugi koren je rastao pored Mimirovog bunara a trei pored izvora Urdar u Asgardu, svetu bogova [o ovome malo kasnije].Yggdrasil je bio toliko visok da je njegova najvia grana zasenjivala Odinovu halu, i toliko irok da su njegove grane zalazile u sve svetove. [Ovo je stari mit koji se nalazi u kolektivnoj podsvesti svih indoevropskih naroda, a esto se pojavljuje i u mnogim drugim. U indijskom mitu postoji drvo iji su plodovi svetovi; jevrejski misticizam se zasniva na Kabali, koja je zasnovana oko ideje Drveta ivota, koje predstavlja sistem sfera (svetova, u jednom smislu). Po legendi Bantu crnaca, sve ivo je nastalo tako to je ogromno Drvo izrodilo decu sa boginjom plodnosti. Itd, itd. A ako vam bilo ta od ovoga izgleda primitivno i nedostojno dananjeg doba, setite se da su u pitanju simboli koji idu jako duboko i jako daleko u prolost, i koji itekako imaju uticaja na va ivot. Sledei put kada budete kaili kugle na jelku za novu godinu, znajte ta radite - pravite simbol svetova koji vie sa grana Yggdrasila.]

24

III - Odin Sveotac Odin, najvei od bogova, se prikazuje kao ovek u svojim pedesetim godinama, ali veoma aktivan i fiziki sposoban, nekada sa kovrdavom crnom kosom, nekada sa dugom sivom bradom i elavom glavom. Obino je obuen u sivu odeu sa plavom kapuljaom, preko ega nosi svoj uveni plavi ogrta poprskan belim (simbol neba sa oblacima). esto mu je u rukama njegovo nepobedivo koplje Gungnir, a na ruci magini prsten Draupnir, simbol plodnosti. U bitkama, Odin nosi lem sa orlovim krilima, ali u veini drugih situacija nosi eir sa irokim obodom, nakrivljen da sakrije njegovo nedostajue oko. Na Odinovim ramenima esto stoje njegova dva gavrana, Hugin [misao] i Munin [seanje]; on ih svako jutro alje u svet, i oni se vraaju uvee sa vestima, drei Odina upoznatim sa svim dogaanjima. Pored nogu su njegova dva vuka, Geri i Freki, koje veoma voli, i koje lino hrani. Odin je ponekad lino uestvovao u bitkama, jaui svog osmonogog konja, Sleipnira [Slajpnir], i viui svoj bojni pokli: "Odin vas ima sve." Kada su duvale jake oluje, verovalo se da je to Odin sa svojim dvorom u Divljem Lovu (Wild Hunt), i da smrtnici moraju ostati u zidovima kako ne bi bili odneeni. Odin nije izgubio oko u bici - on ga je dao, dobrovoljno, kako bi stekao svoju uvenu mudrost. Naime, postoji bunar u Midgardu, koga uva div Mimir [opet "pamenje"]. Odin je doao Mimiru, traei da ga ovaj pusti da popije iz voda u kojima se ak i budunost jasno ogleda; star div je, meutim, znajui kolika je vrednost traenog dara, zahtevao od Odina da mu zauzvrat da jedno svoje oko. Odin se uopte nije premiljao, ve je odmah izvadio jedno od svojih oiju i dao ga Mimiru, koji je to oko stavio u bunar, gde ga uva do dananjeg dana. Odin je uzeo gutljaj vode mudrosti, i nikada nije alio za svojim okom. Nakon pia iz Mimirovog bunara, nalazimo Odina kako visi sa Yggdrasila, ranjen sopstvenom rukom i sopstvenim kopljem; on visi devet dana i devet noi, nakon ega dobija (u amanistikom transu) znanje i shvatanje Runa. Rune u severnoj mitologiji oznaavaju apsolutnu mo nad svime - ak i Bogovi ih koriste, i ak i Bogovi moraju da se povinuju njihovoj moi. IV - Sudbine Trei pomenuti koren Yggdrasila raste pored izvora Urdar, gde ive tri Norne, sudbine. Urd, Verdandi i Skuld stalno pletu mreu sudbine; to jest, tanije reeno, Urd i Verdandi pletu mreu, dok je Skulda stalno cepa i razbacuje. Tri sudbine predstavljaju tri vremena; na slikama, Urd je predstavljena kao stara ena, koja uvek gleda unazad, kao da razmilja o prolim vremenima.Verdandi je predstavljena kao mlada ena, aktivna i bez straha, koja uvek gleda ispred sebe. Skuld, simbol nepoznate budunosti, je uvek pod tekim velovima, tako da joj se lice ne vidi, uvek gleda u suprotnom pravcu od Urde, i esto u ruci dri neotvorenu knjigu ili nerairen pergament.
25

Postoje indicije da Norne ne pletu mreu svojevoljno, ve da to rade slepo, ispunjavajui volju Orloga, venog zakona Univerzuma (koji je takoe povezan i sa Runama). Primetiete da sudbina istovremeno i postoji i ne postoji (poto Skulda, haotina budunost, stalno raskida mreu). V - Jedinstvene take Nordijski mit ima dosta veoma zanimljivih jedinstvenih ideja. Recimo, poto su svi Bogovi naslednici Borra, roenog, oni su nesavreni, i samim tim smrtni. I ne samo to Bogovi mogu biti ubijeni, ve mogu i da umru od starosti - jedino to ih odrava mladim i ivim su jabuke boginje Idun. U toku svih mitova, jasno je da su bogovi i sami deo daleko veeg sklopa stvari, da nisu svemoni ili veni, i da postoje daleko vee ideje od njih, koje ni oni sami nisu u stanju potpuno da shvate - isto kao to mi nismo u stanju potpuno da shvatimo Bogove. Ovo je veoma zdrava perspektiva, i krajnje neuobiajena za period u kome je postojala. Dve stvari su posebno fantastine: prva je Ragnarok, kraj sveta, kada e se Loki i njegova deca otrgnuti iz svojih okova i povesti armije divova na Asgard, praeni njegovom erkom Hel, i njenim legijama mrtvih. Skoro svi Bogovi e umreti na taj dan, svet e biti uniten vatrom i potopljen u okean; samo nekoliko mlaih Bogova e preiveti da stvori novi, bolji svet, bez zla koje e biti u potpunosti uniteno. Nordijci su bili tvrdi ljudi koji su iveli u tvrdom svetu; njihova mitologija to veoma jasno pokazuje. Druga stvar je nain na koji je narod primio Hrianstvo. Kada je postalo jasno da je crkva preuzela vlast i da e Hrianstvo biti nova religija, neki Nordijci su nastavili da potuju stare bogove, ali opta slika je bila drugacija. Naime, narod je smatrao da je hrianski Bog (i samim tim hrianski mit, hrianski pogled na svet, i hrianska ideja o budunosti) pobedio Odina i ostale stare Bogove, i da su oni izgubili vlast nad svetom. ak se pojavio i mit o tome kako su se patuljci i elfovi masovno popakovali u brodove, i otplovili na zapad, naputajui ljude koji su prestali da veruju u njih. U poslednjih pedesetak godina, u Severnim zemljama sve popularnija postaje religija poznata kao Asatru ("oni koji su verni Aesir"), tj. novo potovanje starih Bogova; novi mitovi tvrde da zajedno sa rastom ove religije ponovo raste i mo starih Bogova nad svetom, i da e se oni jednog dana vratiti na svoje mesto, koje je hrianski Bog uzurpirao.

26

Meditacije nad Runama


"Ja znam koliko dugo sam visio sa drveta ibanog vetrovima kroz devet dugih noi proboden kopljem datim Odinu sebi, od sebe sa grane drveta za koje niko ne zna iz kog korena je izraslo Oni mi nisu ponudili ni hleb ni pie i ja sam se tad sagao i podigao Rune podigao ih uz vrisak i pao na zemlju [...] Onda sam se oporavio I poeo da mislim rastao, i osetio se bolje re izvan rei dala je re meni rad izvan rada dao je rad meni Rune e pronai I tapove saveta veoma jake tapove veoma mone tapove kojima je Odin dao boje koje su dali veliki Bogovi i koje je urezao najvei od svih vladalaca" (Havamal, 139-43) Idemo sada na poslednji korak pre poetka samog rada sa Runama. Kao i prethodno, dau vam "osnovnu" verziju, sa nekoliko dodataka koje moete birati po volji. Pre svega, moram da objasnim kako e ovo funkcionisati, bez obzira na verziju vebe koju odaberete. Za svaku Runu emo odvajati po nedelju dana. Na poetku nedelje, poslau vam tekst koji e sadrati sliku Rune, objanjenja njenog znaaja, ve pominjane Runske Pesme, sliku sa nekim alternativnim nainima pisanja, i jo par stvari; sve ete ovo videti kada bude stigla prva Runa.

27

Tekst sa objanjenjima i korespondencijama Rune treba da proitate pre nego to ponete da vebate sa simbolom. Pesme ete NAUITI NAPAMET - nije teko, radi se o svega nekoliko stihova (iako kriptinih); ovo je vano, poto e ti stihovi sluiti kao jedan od fokusa za koncentraciju na samu Runu. Osnovna verzija Poetak sledeeg koraka je kombinacija tri osnovne vebe kojima smo se bavili do sada, i koje ete vebati kroz rad od sada. Sedite u pozu koji koristite za centriranje, i ponite sa ritmikim disanjem (dubokim). Posle par minuta, promenite ritam u onaj u kome ste navikli da radite oputanje (plie disanje, recimo), i ponite samu vebu oputanja. Uite onoliko duboko u oputenost koliko moete. Kada se nalazite na nivou sa kojim ste zadovoljni, ponite sa vebom centriranja; znai, ica se pojavljuje i razvlai, ide u vazduh i u zemlju. Drite icu u umu onoliko vrsto koliko moete; nakon par minuta (ne par sekundi potroite bar minut ili dva pokuavajui da zadrite icu u fokusu to bolje moete) POLAKO prenesite panju na simbol Rune. Vano: taj simbol se ne nalazi ni na jednom odreenom mestu; nemojte ga zamisljati unutar sebe ili van sebe, samo polako prenesite panju sa linije na simbol koji prosto zamiljate bez odreene lokacije. Prebacite punu panju na simbol. Kao to ste ve verovatno primetili u toku oputanja i centriranja, postoji tok misli koji neprestano ide "u pozadini." Te misli e, ako ih pustite da idu gde hoe, neprestano da vas ometaju u koncentraciji. Polako, drei koncentraciju na simbolu Rune, ponite u sebi da recitujete tri pesme koje ste nauili; rei vam prolaze kroz glavu, dok se istovremeno koncentriete na simbol koliko god moete. U toku cele vebe, razne sluajne misli i ideje (ta ste radili tog dana, ta planirate da radite sutra, neka scena iz filma koji ste gledali...) e pokuavati da se umeaju; im primetite da vam misli lutaju, polako, bez prisiljavanja, vratite rei na pesmu, a koncentraciju na simbol. Moda ve i od samog poetka, ali verovatnije posle nekoliko minuta, poee da se pojavljuju slike i ideje vezane za samu Runu, razmiljanja o znaenju teksta pesama, slike koje ta razmiljanja prizivaju, itd. To je ono to traimo; pustite te misli i slike da idu svojim tokom; nemojte se aktivno meati u njih, koliko god je mogue. Ako opet primetite da ste poeli da mislite o neem nepovezanom, odmah skrenite misli nazad na simbol i pesmu. Nakon to provedete odreeno vreme u ovom delu vebe (pola sata do etrdeset minuta je uobiajeno), polako opustite um, pustite misli da skrenu na ta god hoe, zatim se polako protegnite, otvorite oi, SAEKAJTE DESETAK SEKUNDI, pa onda POLAKO ustanite. Ako "skoite" iz ove meditacije, skoro je sigurno ete dobiti napad nesvestice, a ima anse da se i zaista onesvestite - dajte srcu vremena da ponovo uspostavi normalan pritisak, koji u toku ovakvih vebi padne na dosta nii nivo (isto kao u snu). Ovo je prilino naporna mentalna gimnastika, i u poetku e veini biti verovatno i
28

pomalo dosadna - jer sada vie ne govorimo o tri vebe od po deset minuta, ve o jednoj vebi koja traje etrdeset pet minuta do sat vremena. Ali, ovo je "prava stvar," ono za ta se pripremamo, i itava svrha celog rada. Ako istrajete i doete do prvih rezultata, vrlo brzo e vam postati VEOMA zanimljivo. Nekima e biti naporno da dre lea uspravno toliko dugo; to e proi posle par nedelja, ako istrajete u vebama (miii koji dre kimu uspravno e se malo "nabildovati"). Ako vam je ovo veliki problem, pokuajte da radite vebu naizmenino tokom prvih dana, jedan dan sedei, jedan dan leei. Ali u leeoj poziciji je veoma lako zaspati, tako da vam iskreno preporuujem da se trudite da savladate sedeu to pre. Dodaci - Za one koji rade vibracioni ritual, stvar je u principu ista, s tim to pre ulaska u sedeu vebu uradite vibracioni ritual. - Ako radite vibracioni ritual isterivanja, njega radite PO ZAVRETKU RADA, nikako pre, a bez obzira na njega i dalje radite vibracioni ritual centriranja na poetku. Ako radite LBRP, onda uradite jedan pre bilo ega drugog i jedan na kraju vebe. - Oni koji vode dnevnik (nadam se da su to manje-vie svi) trebalo bi da ga u toku vebe dre pri ruci, zajedno sa olovkom. Moe se desiti da dobijete najneverovatnije ideje ili slike, i to treba zapisati i opisati odmah po zavretku, poto esto ideje postaju zamuene i nejasne ve posle samo nekoliko minuta. - Jo jedna stvar koja veoma mnogo pomae je stavljanje Rune koju trenutno prouavate na sva mogua mesta na kojima ete je videti u toku dana - kao pozadinu na kompjuteru, na papiriu koji stavite na neko mesto na kome ete ga sigurno videti vie puta tog dana, na ruku...na bilo koje mesto na kome e vam upadati u oi STALNO u toku dana. Iako ete svesno vrlo brzo prestati da primeujete te detalje, ovo tera vau podsvest da stalno delimino razmilja o datoj Runi, i kada sednete u vebu biete nagraeni za svoj trud sa mnogo vie detalja. Nemojte stavljati Runu na mesto sa koga ne moete da je uklonite kasnije, poto treba sledee nedelje da je zamenite sa novom Runom. Ukaite Runama duno potovanje - ako ih zapiete na papir ili neki slian materijal, nemojte taj papir baciti u ubre ili u WC olju; ili prosto obriite Runu, ili spalite to pare papira. - Oni koji ukazuju ast Odinu bi trebalo da ga zamole za blagoslov i eventualnu pomo pre poetka svake vebe. Da li je OVO sve? to se tie stalnih vebi ;), da. Dobiete jo dve poruke sa instrukcijama. Jedna e stii pri kraju prve nedelje rada sa Runama, u kojoj u vam opisati nain na koji emo urezivati Rune. Oekujem od vas da mi u jednom od sledeih javljanja napomenete kakav materijal za Rune ste nabavili, kao i kojom alatkom nameravate da ih urezujete; ovo mi treba kako bih mogao u uputstva da dodam eventualne napomene specifino za
29

vas. Druga poruka e doi tek za par meseci, kada budemo pri kraju prvog Aetta, i u njoj u vam opisati ta treba raditi u toku onog celodnevnog izleta u prirodu. Te stvari su luk i voda u poreenju sa ovim. Ako ima bilo kakvih pitanja u vezi ovog gore (oekujem da e ih biti dosta), pitajte. Ponavljam - ne postoji takva stvar kao to je glupo pitanje; bolje je biti siguran nego raditi pogreno. Moete nastaviti sa praksom kakva je bila do sada do ponedeljka. Ja bih vam, meutim, preporuio da polako ponete da se pripremate za gornju vebu; ponite da radite vebe u datom redosledu, prosto preskaui deo sa meditacijom nad simbolom; ako budete vebali na taj nain tokom sledeih par dana, bie vam mnogo lake da prosto ubacite Runu kada do nje doemo. Takoe, par objanjenja: Zajedno sa Runama ete dobiti i slike Runske Mudre (gesta rukom), i Runske Asane (poze za meditaciju). Ove dve stvari NEMAJU istorijsku osnovu; originalno ih je razvio Thorsson, dopunili su ih i razvijali razni; meni se najvie sviaju verzije koje je razvio Jan Frajs, i te emo pominjati. Obe stvari mogu da se koriste kao "sidra," tj. kao simboli Rune kada vam nije zgodno da ih piete/urezujete. Recimo, Mudre mogu da se koriste ako hoete da se pozovete na aspekt te Rune na nekom javnom mestu, ili ako hoete da "usmerite" taj aspekt na neko tano odreeno mesto. Na primer, u nekoj opasnoj situaciji, izmeu ostalog moete napraviti gest Rune Algiz, pozivajui Runu kao tit izmeu sebe i opasnosti. Ovo je izuzetno zanimljivo onima koji ele da koriste Runsku magiju. Asane su tu vie kao napomena; mnogi ih preporuuju, ali ja u ih ponuditi samo kao opciju, da ih probate ako vam se sviaju. Radi se o stvari koja moe da zatreba ako ikada budete pravili neki kompleksan runski ritual, ali najverovatnije ih veina vas nikada nee ni probati. Ime Rune moe da se koristi i kao mantra prilikom meditacije. Ovo takoe ostavljam vama samima da isprobate ako elite. I konano, treba svi da se naviknete da piete re "Rune," kao i njihova imena, velikim slovom. Ovo su jako stari simboli, i treba imati potovanja prema njima.

30

1.Fehu

Koreni:
Fehu je prva Runa Starijeg Futarka. Njeno tradicionalno znaenje je "stoka" (cattle). Indoevropski koren *Peku- je osnova za OE feoh, feo (stoka, imovina, blago - povezano sa dananjom engleskom rei fee, cena); zatim OHG rei fehu, fihu, fieu (stoka, ivotinje) i OICE re fe (vlasnitvo, bogatstvo). Oblik rune podsea u neku ruku na rogove ivotinje, i ona je takoe povezana sa Bogovima plodnosti, Frejrom i Frejom, odakle potiu nemake rei Freude (veselje), Freiheit (sloboda), freien (zavoditi), Friede (mir) i Freund (prijatelj). Postoji i veza (objanjenja malo kasnije) sa IE korenom *per-, koji oznaava, otprilike, "unapred," "kroz;" odatle dolaze dananje rei kao to su engleske "forth" (napred), "further" (dalje), "first" (prvi), "from" (od, iz). Takoe, tu su OHG faran (ii), OE faru (putovati), OHG fuoren (voditi). Jedna linija povezuje Fehu sa vatrom; primalna vatra (nem. Urfeuer) je plamen duha (OE feorh - zivot, dusa, duh); takoe, tu je i OHG fagar (blistav, svetlei). Alternativni naini izgovora: OHG - fehu, fahu, fa OE - feoh ON - fe, feu, fehu

Istorijski pogled:
Severnim indoevropskim plemenima, stoka je bila centralna taka opstanka. Kao kljuni deo ishrane, ona je bila i mera bogatstva i uspeha. Mnoga plemena su bila u manjoj ili veoj meri migratorna; porodice bi spakovale svoju imovinu u kola koja su vukli volovi (otud gorepomenuta veza Fehu sa kretanjem). Sa pojavom zemljoradnje, pojavljuje se i plug koga vue vo, i veza sa hranom postaje jo jaa. Interpretacija:

31

Runa Fehu je imovina, kua, materijalni osnov ovekovog preivljavanja. Ona je simbol stvari koje su neopohodne oveku da bi preiveo. Ako neko krene na duhovno putovanje, bez obzira koliko to putovanje bilo "prosvetljeno," on nee daleko stii ako umre od gladi. Njen poloaj na poetku Futarka slui da nas podseti da se mi ipak nalazimo u materijalnom svetu, i da ne moemo sebi priutiti da ga ignoriemo. "I am spirit, yet I am flesh." Takoe, ona je taka poetka puta, mesto polaska; kako za uobiajena, tako i za duhovna putovanja: ak i najvee putovanje unutar sebe poinje iz uobiajene, mundane, materijalne stvarnosti. Fehu sadri u sebi i zamku za one koji se nikada ne usude da na takvo putovanje krenu. Kako je Dzenifer Smit lepo rekla: "Na mnoge naine, mi smo postali odomaeni kao stoka, ivei nae ivote iz dana u dan bez elje za neim viim, ili ak svesti da neto vie moe postojati." Fehu je unutranja vatra, simbol elje za preivljavanjem, i predstavlja koliko pasivnu formu te elje (kua, bogatstvo, stoka, materijalna imovina, novac), toliko i njenu aktivnu formu (borba za ouvanje svog ivota i imovine; odbrambeni rat). Konano, Fehu se moe uzeti kao jedan od simbola za dom, porodicu, ustaljeni ivot; ali ona takoe oznaava i mranu stranu toga, koja se oitava u jednaenom, nepromenjivom, brain-dead nainu ivota koji toliki ljudi vode.

Asocijacije:
materijalni prosperitet, novac, bogatstvo, opsesija materijalnim i fizikim stvarima, hrana, ivotne neophodnosti, samopouzdanje, stabilnost, kua, porodica, ivot, materijalnost Stara Engleska Runska Pesma: Feoh byth frofur fira gehwylcum; sceal eah manna gehwylc miclun hyt dlan gif he wile for drihtne domes hleotan Feoh is a comfort to all men yet must every man bestow it freely if he wish to gain honour in the sight of the lord. Fehu je uteha svim ljudima ali mora je svaki ovek davati slobodno ako eli da stekne ast u oima gospodara. Stara Nordijska Runska Pesma:
32

F vldr frnda rge; Fesk ulfr i skge Fe is a source of discord among kinsmen; the wolf lives in the forest Fehu je izvor nesloge meju roacima; vuk ivi u umi Stara Islandska Runska Pesma: F er frnda rog om flar viti ok grafseis gata aurum fylkir fe = source of discord among kinsmen and fire of the sea and path of the serpent aurum = gold. Fehu i vatra i staza aurum izvor nesloge meu rojacima mora zmije - zlato

Fehu Asana: (na slici) Fehu Mudra: Sklopite ake (kao za molitvu), zatim proturite srednji prst leve ake izmeu kaiprsta i srednjeg prsta desne ake, i konano proturite domali prst leve ruke izmeu srednjeg i domalog prstadesne. (na slici)

33

Urezivanje Rune
I, konano, doao je i taj dan - urezivanje prve Rune. Pripremite ploicu/tapi/pare drveta ili kamen na koje nameravate da ureete Runu, kao i alatku kojom nameravate da vrite urezivanje (no sa *otrim* vrhom, ili ilo). Takoe, spremite neto u emu ete drati svoje Rune: platnena kesica sa paretom kanapa za zatvaranje (tzv. pouch) je idealna. Obian kvadrat neke (bilo koje) tkanine iji okovi mogu da se uveu u improvizovanu kesicu, ili bilo kakva posuda moe da poslui (posude bi trebalo da imaju poklopac, ili da mogu da se zatvore na neki nain; takoe, preporuljivo je da budu od prirodnog materijala, porcelana, metala ili drveta - nikako plastike). Sama posuda nije vana, niti predstavlja deo itave stvari - ako sada stavite Rune u jednu, pa za dve nedelje naete neto to vie odgovara, slobodno prebacite Rune. Rasistite i oistite mesto na stolu na kome imate nameru da radite; oni koji ele mogu da izvre banishing ritual pre poetka ovog rada. Sedite, uzmite drvo/kamen u ruke, zatvorite oi. Ponite da ga polako prstima dodirujete sa svih strana. Koncentriite se na predmet, na oseaje koje dobijate od dodira; oblik, tekstura...nakon par minuta ovakvog ispitivanja, polako (isto kao to ste ranije prebacivali panju sa linije ili sa take na Runu), prebacite svest sa drveta na sliku Rune; kada je imate vrsto u svesti, izrecitujte sve tri pesme jo jednom (oni koji mogu, neka to urade naglas). Zatim, opet polako, prebacite panju sa Rune nazad na drvo/kamen; otvorite oi. Osim ako nemate alatke za urezivanje, Runu ete urezivati isto onako kako je veina Nordijaca to radila - urezivanjem kroz trenje. Odaberite dve take za poetak i kraj vertikalne linije, zatim zagrebite vrhom noa izmeu njih, iz veoma mali pritisak - tek da ostavite nekog traga. Kada imate prvi trag linije, onda ponovite, sa malo jaim pritiskom; u zavisnosti od tvrdoe materijala i otrine noa, trebae vam bilo gde izmeu pola i pet minuta za jednu liniju; kada dobijete vertikalnu liniju, ponovite postupak prvo sa jednom, pa zatim sa drugom kosom linijom. Tri napomene: Prvo, redosled urezivanja linija nije vaan; moete urezivati prvo kose, pa onda vertikalnu liniju ako vam se tako svia. Drugo, ovo to je ovde reeno vai za sve Rune; ovaj isti sistem emo primenjivati kod svih Runa ubudue, tj. neu vam ponovo slati posebna uputstva. Tree, ako pogreite prilikom urezivanja, ne brinite; ostavite pare drveta sa grekom po strani, sedite, opustite se par minuta, pa onda pokuajte ponovo (ceo proces) sa novim paretom; neuspene parie treba spaliti (ili, ako su od kamena, razbiti ekiem dok ga ne pretvorite u pesak) - mada ne morate da urite sa time; moete ih ostaviti po strani na neko mesto dok ne zavrite sa Raidom, pa onda nai neki nain/mesto da ih spalite / razbijete sve oednom. Kada zavrite sa urezivanjem, i kada je Runa urezana jasno i duboko u drvo (linije od oko tri-etiri milimetra irine, i par milimetara dubine), opet sedite sa njom, i zatvorite oi.
34

Opipajte urezanu Runu prstima, i opet pozovite sliku u svest; Runa koja je urezana je ista ona koja vam je u mislima; Runa koja vam je u mislima je ista ona koja je urezana. Setite se slika koje su dolazile; i one su u materijalu isto koliko i u vaim mislima. To vie nije obino drvo, obian kamen - to je Runa Fehu. Kada ste potpuno uvrstili ovu misao u glavi, otvorite oi i pogledajte svoju Runu. Stavite je, s potovanjem, na mesto koje ste odredili za nju; ona nee biti koriena nizata dok ne zavrimo Raido, i dok ceo Futark ne bude kompletiran. Oni od vas koji ele, mogu da prate stari blot ritual i da "aktiviraju" Runu uz pomo krvi. Dovoljan je ubod iglom za pric u jagodicu prsta (igle su najbolja stvar za ovakve primene - em su otrije od veine drugih dostupnih stvari, em su sterilne, em su jeftine i mogu da se kupe u svakoj apoteci, em ubod praktino zarasta u roku od nekoliko sati), i zatim istiskivanje par kapi krvi na Runu. Pre nego to neko pita, da, moje Rune su aktivirane na ovaj nain; to vas ni u kom sluaju ne obavezuje na ita slino. Vano je da ovaj proces bude zavren pre nego to krenete sa radom na sledeoj Runi. Sreno, i ne zaboravite da javite utiske.

35

2.Uruz

Koreni: Uruz je starogermanska re za auroksa (vidi istorijski pogled). Takoe, neki uzimaju da je ova runa referenca na Urdin bunar (izvor Urdar); prefiks ur- se koristi u Nemakom (i ponekad, retko, u Engleskom) da oznai stvari velike starosti ili stvari koje prethode drugima: Ursprung (izvor), Urknall (veliki prasak), urtmlich (originalno). Re wyrd, koja oznaava sudbinu ili prospekte, dolazi iz IE korena *uer-, postati, isplesti, saviti. ON re orlog, OHG urlag - stari zakon, obiaj. Za vode Urdara je reeno da lee bolesti, peru probleme i bolove, otkrivajuci oveku njegovo istinsko ja; odatle, moda, sledi veza sa OHG reima urlosa (iskupljenje), urristi (vaskrsenje), urruns (podizanje), urrunst (poetak), ursach (praizvor, osnovni razlog ili akcija iz koje su potekle ostale). Alternativni naini izgovora: OHG - uruz, ur ON - r, urur, ur OE - ur GO - urus, uraz Istorijski pogled: Auroks (auroh) je vrsta ogromnog Evropskog divljeg vola (opisivan je kao neto manji od slona), koja je istrebljena paralelno sa Evropskim bizonom; poslednji auroks je umro zatienoj umi u Poljskoj, poetkom sedamnaestog veka. Auroks ima jako malo veze sa dananjom stokom, i nije imao skoro nikakve veze sa odomaenom stokom svog perioda. (Slika uz poruku - Auroks - rekonstrukcija verovatnog izgleda, i rekonstrukcija roga) Auroks je veoma vana ivotinja za sve Evropske narode; ne samo to je njegova slika jedna od najee nalaenih na zidovima peina, on je takoe bio jedna od glavnih divljai na stolovima kroz vekove. Iz njegovih rogova se pilo, u njih se duvalo, i to su oni uveni veliki krivi rogovi (ponekad i po dva metra dugaki) koji se mogu videti na
36

srednjovekovnim slikama. U mnogim plemenima stare Evrope (ukljuujui tu i slovenska) lov na Auroksa je bio ritual koji je razdvajao deaka od mukarca; ulovljeni auroh je bio simbol hrabrosti I ulaska meu plemenske lovce. Julije Cezar je u svojim opisima Germanije sadri i opis lova na auroha, koji moete pogledati. Runske pesme koje su ko zna koliko puta prepisivane oitavaju nestanak ove ivotinje: mada je Auroks poznat piscu Stare Engleske Runske Pesme, on je bio ve dugo nestao u doba kada su Nordijska i Islandska napisane/poslednji put prepisane sa izmenama. U Skandinaviji, re je poela da oznaava irvasa, koji je preuzeo i znaaj kao najvanija lovina; u Islandu, gde su i irvasi bili nepoznati, nepoznatim putem re je poela da znai "kia." Interpretacija: Uruz je Runa inicijacije, izlaska iz doma (Fehu) u vei svet. Mladi lovi auroha, i njegovom smru on postaje punopravni lan plemena; detinjstvo je zavreno. Njegovi rogovi, koji su predstavljali ozbiljnu opasnost u toku lova, sada postaju izvori - izvori pia, izvori zvuka. Auroh ovde preuzima simbol rtvovanog Boga, Ozirisa Egipatske mitologije, Prometeja Grke, kao i Hrista - deak je postao ovek, i dobio shvatanje prvog nivoa misterije: ivot dolazi iz smrti. Uruz je takoe test; ako lovac nije vet, ili ako nema hrabrosti, Auroks e ubiti njega. Islandska Pesma kae da "talog dolazi iz loeg gvoa" - ovo je referenca na neistoe koje se odvajaju kada se loe gvoe topi; ovek koji je sastavljen od "loeg gvoa" se poznaje po talogu koji ostaje kada bude stavljen na ispit istoe. Stara Engleska Pesma kae da je Ur "stvorenje jake sri;" re "mettle," "sr, sutina" takoe oznaava vrstou metala, kao i vrstou oveka. Konano, Uruz je pitanje. Naputanje ustanovljenih stavova i verovanja (opet olienih u Runi Fehu), postavljanje novog pitanja, dovoenje utvrenih "istina" pod sumnju...sve su to mali rituali inicijacije, kojima poinju putovanja ka unapreenju ovekove linosti. Auroh je simbol divlje ivotinje, u kontrastu sa odomaenom stokom koju pokazuje Fehu; samim tim, on je i simbol za ivotinju koja izae iz tale i osvoji svoju slobodu. Asocijacije: Inicijacija, izvoenje prvog koraka u nekom planu, napuanje doma, radikalno nova ideja, postavljanje pitanja, razbijanje kaveza, zaslueni ponos, primalna snaga, lov, divljina, nezavisnost, strast

Stara Engleska Runska Pesma Ur byth anmod ond oferhyrned felafrecne deor feohteth mid hornum
37

mre morstapa Thaet is modig wuht. Ur is proud and has great horns it is a very savage beast and fights with its horns; a great ranger of the moors it is a creature of mettle. Ur je ponosan i ima velike rogove on je veoma divlja zver i bori se svojim rogovima; veliki uvar movari on je stvorenje jake sri. Stara Nordijska Runska Pesma r er af illu jarne opt lypr rinn a hjarne Dross comes from bad iron the reindeer often races over frozen snow. Talog dolazi od loeg gvoa Irvas esto tri preko zamrznutog snega Stara Islandska Runska Pesma Ur er skyja grtr ok skra thverrir ok hiris hatr umbre visi. Ur is lamentation of the clouds and ruin of the hay harvest and abomination of the shepherd umbre = shower. Ur je alost oblaka i unitenje etve sena i uas za pastira umbre pljusak. [napomena: re umbre je islandsko iskrivljenje Latinske rei "imbre" - "pljusak, kia;" ako vam se vie svia, moete da koristite imbre umesto umbre] Runska asana i mudra su priloene. Dve napomene:
38

Prvo, Jan Frajs daje (redak) komentar u vezi ove poze, preporuujui je kao pozu za "saginjanje u dubinu, hvatanje moi, primalne moi ivota I divljine." Drugo, mudra za ovu Runu ne postoji ni kod Torsona ni kod Frajsa; ova koju dajem ovde je moj dodatak: ispravite aku, tako da su svi prsti paralelni jedan sa drugim, palac je sputen ispod ostala etiri prsta, stojei paralelno sa njima, i ispruen tako da je vrh palca u liniji sa vrhovima ostalih prstiju.

39

3. Thurisaz

Koreni: Thurisaz je oblik rei thurs, "div;" ali ova Runa ima i jo jedan est naziv, Thorn, "trn." Trnje je korieno za pravljenje zidova oko sela, radi zatite od divljih ivotinja, i re Thorn je izvor Nemakog dorf (selo), i Engleskog thorpe (veoma malo seoce). Sama re ide iz korenova *(s)ter-, tvrd, vrst; *ter, prei, probiti, savladati, a mogue da postoji veza i sa *(s)tene-, grmeti. Alternativni naini izgovora: OHG - thurisaz, thorn OE - thorn ON - thuris, thurisar, thurs GO - thauris, thyth Istorijski pogled: Kao to je ve pomenuto, zidovi oko sela su esto pravljeni od trnja; taj zid je predstavljao granicu izmeu poznatog, pitomog doma, i spoljanjeg nepoznatog sveta. Trnje se takoe koristilo (i dan danas se koristi u junoj Srbiji i Bosni) za oznaavanje mea izmeu njiva. U raznim narodima, ukljuujui tu i mnoge neevropske, naziv za amana ili plemenskog svetenika znai "onaj koji sedi na ogradi" ili "onaj koji prelazi ogradu." U legendi o Kralju Arturu, Merlina njegova voljena Nimue magijom zatvara u trnovitu meu, gde on ostaje zauvek zarobljen, ali i zauvek svestan kroz vekove. Neke varijacije Rune, kao i neke njene upotrebe, podseaju na symbol Mjolnira, Torovog ekia, koga je taj Bog koristio da uniti mnoge divove.

40

Interpretacija: Thurisaz, zid oko sela, je prva prepreka na putu u vei, nepoznati svet. Zid koji nas je do sada titio od opasnosti spolja mora biti prevazien ako elimo da ikada izaemo iz ustaljenog, odomaenog naina razmiljanja. Ova prepreka je jako retko neka fizika stvar. Divovi predstavljaju slepe sile prirode, ali na nivou nae linosti oni predstavljaju iracionalne opsesivne reflekse, samounitavalake ili intertne ideje koje nas teraju da se uvek ponaamo isto, koje ine svaki dan slinim onom prethodnom, koje spreavaju bilo kakav rast ili razvoj. Takoe, oni su prepreka nalaenju odgovora na ozbiljna pitanja o sebi i svetu oko nas. Ideja Torovog ekica je tu da nas podseti da se svaki div moe unititi. U Sagama, divovima najee dolazi glave njihova sopstvena glupost; ovo je veoma vano shvatiti, jer u suprotnom ovek moe provesti godine neuspeno se borei sa sopstvenim demonima. Nije uvek dobro suprotstavljati se sili silom, esto je najbolje prihvatiti tu silu kao deo sebe i nai naina da se ona kontrolie, ili joj na neki nain oduzeti uticaj. Asocijacije: problem, paradoks, prepreka, opsesija, granica, protivnik, test, ispit Stara Engleska Runska Pesma Thorn by thearle scearp; egna gehwylcum anfeng ys yfyl ungemetum rethe manna gehwylcum e him mid reste. Thorn is exceedingly sharp; a harmful thing for any one to touch uncommonly severe on every man who rests among them. Turisaz je izuzetno otar; zla stvar za dodir svim ljudima neuobiajeno grub prema svakom ko sedi meu njima. Stara Nordijska Runska Pesma Thurs vldr kvinna kvillu; katr vrr far af illu. Thurs causes anguish to women;
41

misfortune makes few men cheerful. Turisaz je uzrok enske muke; nesrea ini malo ljudi srenim. Stara Islandska Runska Pesma Thurs er kvenna kvl ok kletta bui ok varrunar verr Thurs = torture of women and cliff dweller and husband of giantess Turisaz je muenje ena i stanovnik litica i mu eni-divu.

42

4. Ansuz

Koreni: Ansuz je Runa Bogova. IE koren *ansu- ima maglovito odreeno znaenje bog, demon, duh; rei koje sadre taj koren su se verovatno koristile za opis svih stvari koje spadaju u kategoriju spoljnih, duhovnih entiteta. Kasnije, meutim, ova Runa poinje direktno da oznaava samog Odina, kao to je prilino oigledno i iz Runskih Pesama. Odinovo osnovno oruje, koplje Volje, je takoe sadrano u ovom korenu: asck (OHG, koplje), asca (OHG, pepeo, jasen). Dalje, njeno nordijsko ime, Os, potie od Aesir. Ista re (ON, oss) ima dva dodatna znaenja: vrh planine, i broj jedan na kocki za igranje; iz ove rei potie dananje eng. "ace" i naa re "as" (u kartama, ili za nekog ko je prvi ili najbolji u nekoj disciplini). Po nekima, ista re vue korene od rei za drvo Jasen (Yggdrasil je jasenovo stablo), koje je IE *os-, OHG ask, OE aesc, ON askr, eng. ash. Iz ovog korena potie i re u srpskom jeziku (*os-, nasuprot naem jas-, tj. *as-). Tree znaenje Rune je govor. Wodan/Odin je svoju inicijaciju u mudrost proao visei sa Yggdrasila, naavi osloboenje u vrisku govora, i pismu Runa. Imena Wodan i Odin su ostavila tragove u reima wuot (OHG, lud, besan), wods (GO, opsednut), wod (OE, pesma, glas, zvuk), odr (OICE, poezija). IE koren *os- takoe oznaava "usta." Alternativni naini izgovora: OHG - ansuz, as OE - os ON - ss, s, asur GO - ansuz, aza Interpretacija:
43

Ansuz je prva taka balansa u Futarku. Primalna, strana energija Uruza je ovde ukroena prilikom prelaska probe Thurisaza. Njena sutina je sadrana u simbolu Odina, koji je Bog mudrosti isto kao i Bog rata (moe se uspostaviti i veza sa Boginjom Atinom). Proveren bitkom, mladi je sada ovek, odrastao i spreman da bude deo plemena, i da slobodno luta spoljnim svetom. Kao i kod Fehu, postoji mnogo ljudi koji dostignu ovaj nivo u svom linom razvitku, i odlue da ostanu na njemu. Proavi testove i dokazavi hrabrost, oni su sada voe svog ivota, a u sebi imaju i zaetke amana. Meutim, oni i dalje nemaju sposobnost da zaista razumeju sebe ili ljude koje predvode; prvi okovi (zavisnosti) su raskinuti, ali pravo duhovno putovanje moe da pone tek sa ove take. Ansuz je simbol govora i jezika. U sadejstvu sa svojom simbolikom voe i Bogova, ona moe da oznaava komandu ili nareenje; ali takoe, u sadejstvu sa prethodnim Runama, ona oznaava ODGOVOR - ovek u Fehu postavlja pitanje koje se suprotstavlja njegovom dotadanjem (domaem) pogledu na svet (Uruz), bori se sa problemima unutar sebe (Thurisaz), i dolazi najzad do odgovora (Ansuz). Konano, ova Runa oznaava (ljudima kojima se to uklapa u pogled na svet) direktan uticaj ili panju "viih sila"; amanu Nordijskog sistema, ona je simbol Odina, i on e se pozvati na nju kada eli da uputi molitvu ili zahvalnicu svom zatitniku. Asocijacije: voa, vladar, predvodnik, pravda, aman, mudra odluka, Odin, iri pogled na svet, nareenje, odgovor, dostojanstvo, vlast, mo Stara Engleska Runska Pesma: Os byth ordfruma lere sprce wisdomes wrathu ond witena frofur and eorla gehwam eadnys ond tohiht. Os is the source of all language, a pillar of wisdom and a comfort to wise men, a blessing and joy to every knight. Ansuz je izvor svih jezika, stub mudrosti i ohrabrenje svim mudrim ljudima, blagoslov i radost za svakog viteza.
44

Stara Nordijska Runska Pesma: ss er flstra faera for; en skalpr er svra Os is the way of most journeys, but a scabbard is of swords. Ansuz je put veini putovanja, ali kanije su za maeve. Stara Islandska Runska Pesma: Oss er aldingautr ok Asgars jofurr, ok Valhallar visi. Os = aged gautr (god) and prince of Asgard and lord of Valhalla. Ansuz je stari bog, i princ Asgarda i gospodar Valhale. [Asana i mudra, kao i obino, na slici.]

45

Loki, Baldr, Odin


I - Loki Loki je verovatno najkontroverzniji Bog nordijskog panteona, kao i jedan od najvanijih. U poetku, Loki je bio bog vatre i ljudskog duha; po veini mitova stvaranja, on je dao oveku "toplu krv," tj. emocije i inituiciju. Takoe, on je imao ulogu aljivdije (trickster): njegovi mitovi (slino priama o grkom Hermesu, ili o Kojotu severnoamerikih Indijanaca) se esto bave praktinim vicevima i alama koje je izvodio nad ostalim Bogovima. Tako je on ukrao Frejinu ogrlicu, obrijao Torovoj eni Sif kosu dok je spavala ;), a jednom je ak i napravio kardinalnu gresku dopustivi dinu Thiassiju [Tiasi] da odnese Boginju mladosti, Idun, to je zamalo dovelo do toga da Bogovi umru od starosti. Meutim, u svim pomenutim sluajevima, sam Loki je igrao kljunu ulogu u reavanju problema; a reenja su imala dubok uticaj na tok dogaaja, i esto su se Bogovi nalazili u boljoj poziciji nakon Lokijevih viceva nego to su bili pre. Recimo, u sluaju Sifine kose, Tor je uhvatio Lokija i pretio da e ga ubiti sve dok Loki nije obeao da e nai nain da povrati ono to je uinio. Loki je tada otiao kod velikog patuljakog kovaa, Dvalina (oni koji su itali Tolkinove knjige sada znaju odakle je malo krao ideje i imena ;), i zamolio ga da napravi ne samo novu kosu za Sif, ve i poklone za Odina i Frejra koji su takoe bili jako ljuti na njega. Dvalin je ispunio ove zahteve, stvarajui novu, maginu kosu od niti istog zlata, za koje je obeao da e postati ive im dotaknu boginjinu glavu; zatim, preradio je Odinovo koplje tako da nikada ne promauje cilj, i konano napravio je Frejru magini brod Skidbladnir [mata], koji je mogao da plovi ne samo po vodi ve i po vazduhu, i koji je mogao da se smanji tako da stane u dep tunike. Loki je bio toliko zadovoljan ovim poklonima da je proglasio Dvalina za najveeg ivog kovaa. uvi ovo, patuljak Brok uzvikne da je siguran da bi njegov brat, veliki kova Sindri, mogao napraviti jo bolje poklone za Bogove. Loki, opijen sreom to je uspeo da nae nain da se izvue od Torovog gneva, odmah uzvrati sa izazovom, traei od patuljka da dokae svoje rei. Brok je pozvao Sindrija, koji je u svojim peima zatim napravio Gullinbursta, zlatnog divljeg vepra na kome Frejr od tada jae; magini prsten Draupnir za Odina, simbol plodnosti; i konano, kao poklon za Tora, veliki eki Mjolnir, grom, najmonije oruje ikada napravljeno. Svi Bogovi su se okupili za presudu, i mada su svi predmeti bili izuzetni, dodelili su pobedu Sindriju, jer e Mjolnir biti veoma vredan Bogovima u njihovoj borbi protiv dinova. Tako se ovaj Lokijev vic zavrio znatnim ojaavanjem snage Aesira predmetima koji su
46

postali njihovi osnovni atributi. U ostalim sluajevima, takoe, bogovi su obino prolazili veoma dobro zahvaljujui Lokijevoj promuurnosti i inituiciji. Ili, pogledajmo sledei mit: Mada su Bogovi bili dobro zatieni u Asgardu, do koga se moglo doi samo prelaskom preko mosta Bifrost (duga), koga je uvao Bog-uvar Heimdall, ipak je postojala velika briga meu njima da e divovi uspeti jednog dana da se probiju, i zato su poeli da planiraju graenje velikih utvrenja oko itavog Asgarda. Kada se ovo raulo, na kapijama Asgarda se pojavio nepoznati arhitekta na divnom konju, i zatraio da dobije posao gradnje. Kada su ga Bogovi pitali za cenu, on je odgovorio da e izgraditi neosvojivu tvravu bogovima, ali da zauzvrat trai da mu oni daju sunce, mesec, i Boginju mladosti i lepote, Freju. Bogovi su bili besni zbog tog zahteva, ali ih je Loki odvratio, ubeujui ih da prihvate arhitektu, ali da mu postave nemogue uslove za dobijanje nagrade. Njegov plan je bio prihvaen, i arhitekti je reeno da e dobiti traenu nagradu, ako zavri ceo posao u toku jedne zime, bez ikakve pomoi osim svog konja Svaldifarea. Arhitekta prihvati uslove, i pone da gradi zidine fantastinom brzinom, uz pomo Svaldifarea, za koga se ispostavilo da je magina ivotinja fantastinih sposobnosti. Tri dana pred kraj zime, postalo je oigledno da e arhitekta uspeti da dovri zidine, poto mu je ostao samo jedan portal do zavretka posla. Bogovi su se tada okrenuli na Lokija, optuili njega da je kriv za situaciju u kojoj su se nali, i zahtevali od njega da nae nain da prevari arhitektu kako ne bi morali da mu predaju Freju. Loki zaista smisli nain: pretvori se u divnu kobilu, iskoi pred Svaldifarea, i pone da njiti pozivajui. Pastuv, naravno, odmah skoi prema kobili, koja mu se stalno izmicala, vukui ga duboko u umu, sve dok nije postalo oigledno da arhitekta nee uspeti da dovri gradnju na vreme. Arhitekta, u stvari veoma moni Ledeni Din, strahovito besan zbog prevare preuzme svoje uobiajeno oblije, i napadne Asgard, gde bi uspeo da pobedi Bogove da ga Tor, koji se upravo vratio sa putovanja, nije pobedio uz pomo Mjolnira. Zanimljiv deo vica je da je Loki nakon ovoga postao majka ;), poto je sa Svaldifareom izrodio Sleipnira, osmonogog konja na kome e Odin jahati od tog trenutka nadalje. Loki se enio tri puta. Prva ena (dok je jo uvek bio pre svega bog vatre), mu je bila Glut (sjaj), sa kojom je dobio dve erke, Eisu (ugljevlje) i Einmiyriu [Ejnmirija, pepeo]. ak i dan danas se u nekim krajevima Norveke govori da, kada ugljevlje praska u vatri, da to Loki tue svoju decu ;> Druga ena je bila divka ;) Angur-boda ("bol koji dolazi"), sa kojom je izrodio prilino "mranu" decu: vuka Fenrisa (kome je sueno da ubije Odina kada doe Ragnarok), zmiju Midgarda (zmija koja je izrasla do takvih razmera da je obuhvatila ceo svet, gde i sada lei, grizui svoj rep), i mranu boginju Hel, koja je preuzela vlast nad podzemnim svetom mrtvih.
47

Mada ete u mitovima esto naii na opis prethodnih stvorenja kao "udovita," treba rei da nijedno od pomenutih nije inherentno zlo. Hel, kao boginja mrtvih, nije ni u kom sluaju zla; tavie, ona potuje ljude koji stiu u njen domen, i dobro ih tretira; i mada u njenom podzemnom svetu nema radosti, tamo nema ni tuge. Ni u jednom mitu o njoj se ona ne pojavljuje kao zla ili okrutna. Midgardska zmija je opisana samo u okviru svog rasta; ona bukvalno nita nije uradila u mitovima osim to je izrasla do ogromne veliine, i otila da legne oko sveta. Fenris vuk je u poetku bio u prijateljskim odnosima sa Bogovima, dok se oni nisu uplaili od njegovog rasta i vezali ga neraskidivim lancima (o ovome emo priati kada budemo pominjali mit o Tiru), nakon ega je proveo itavu venost vezan; on ima svako pravo da mrzi Bogove. Osnovni razlog to se Loki i njegova deca smatraju zlim je to e oni voditi bitku protiv Bogova u Ragnaroku. Sam Ragnarok je proreen do detalja: Loki e poginuti u bici protiv Heimdala, ali e pritom i sam uvar Bogova umreti; Velika Zmija e ubiti Tora nakon to joj ovaj nanese smrtne povrede; Fenris e ubiti Odina, da bi ga zatim Torov sin Vidar unitio. Ono to se u celoj prii zaboravlja je pitanje regeneracije, koje u obraditi na kraju ovog teksta. Trea Lokijeva ena je bila Sigyn [Sigin], sa kojom je dobio dva sina, Narvea i Valija, o kojima e biti jo par rei kasnije. II - Baldr (Balder) esto uziman kao jedan od najznaajnijih nordijskih mitova, mit o Baldru je usko povezan sa praktino svim ostalim. Ja u ovde dati skraenu verziju najznaajnijih dogaaja. Odin i njegova ena Frigga su dobili dva sina blizanca, Hodura i Baldra. Hodur je bio bog mraka: roen slep, mraan i povuen; Baldr, bog svetlosti, je bio suta suprotnost, stvorenje neverovatne lepote, otvorenosti i slobode, koga su svi voleli. Baldr je brzo izrastao i postao stalni lan saveta Bogova; roen sa Runama urezanim na svom jeziku, Baldr je bio stvorenje ija je mudrost dostizala Odinovu. Jedino je njegova sopstvena sudbina bila sakrivena od njegovih oiju. Nakon nekog vremena, meutim, Baldr pone da sanja snove kojih se posle nije seao, ali koji su u njemu ostavljali oseaj straha; Odin i Freja, zabrinuti da neko ne planira neki napad na njega, poalju glasnike na sve krajeve sveta, da zahtevaju od svih stvari, ivih i neivih, materijalnih i nematerijalnih, obeanje da nee povrediti Baldra. I zaista, tolika je bila ljubav svega na svetu prema sjajnom Bogu, da su sve stvari koje postoje dale svoje obeanje. Glasnici su zaboravili samo jednu stvar: imelu koja je rasla na hrastovom drvetu ispred kapija Asgarda. Neko vreme nakon toga, Bogovi su se okupili na svom igralitu Idavold, gde su se obino
48

takmiili u bacanju diska; ali ovaj put imali su priliku za novu igru: gaanje Baldra. Baldr je smejui se stajao u centru igralita, dok su ga drugi bogovi gaali raznim orujem i predmetima - koji su se svi odbijali od Baldra ne nanosei mu ikakvu povredu. Loki, videvi ta se dogaa, i zavidei Baldru na njegovoj omiljenosti (pitanje je, meutim, da li je ovo bila samo zavist; neki ovde opet vide meanje Orloga, venog zakona, u ponaanje Bogova), ode da trai neki predmet koji nije dao obeanje, i nae imelu na stablu ispred kapije. Odsekavi imelu sa stabla, on od njenog drveta naini strelu, i vrati se na igralite, gde primeti Hodura kako stoji potiten u jednom oku. Loki mu prie i upita ga za razlog melanholije, a Hodur mu odgovori kako ga njegovo slepilo spreava da uestvuje u igri sa ostalim Bogovima. Loki mu na to predloi da uzme luk u ruke, i kae mu kako e mu on navoditi ruke prema Baldru dok bude ispaljivao strelu. Hodur se sloi, stavi strelu u luk, i ispusti je prema Lokijevom navoenju; meutim, umesto oekivanog smeha, zauje krik uasa ostalih Bogova, koji su se okupili oko Baldrovog mrtvog tela. Ovo je bio Lokijev poslednji zloin. Kao kaznu za ubistvo, Bogovi su pretvorili njegovog sina Valija u vuka, u kom obliku je on napao svog brata Narvea. Zatim, bogovi su od Narveovih ila sainili veze kojima su vezali Lokija "ispod sveta," gde je ogromnoj zmiji stavljeno u zadatak da mu visi iznad lica i kaplje svoj razjedajui otrov. Sigyn je ostala verna Lokiju, stojei pored njega i sakupljajui kapi otrova u zdelu. Kad god se zdela napuni do vrha, Sigyn ode da je prospe, i za to vreme kapi otrova padaju Lokiju u oi; njegovo vritanje i trzanje u okovima izaziva zemljotrese. Pri svemu tome, ne treba zaboraviti jednu stvar koja se redovno zaboravlja; svi Bogovi, ukljuujui i Lokija i Odina, e izginuti u Ragnaroku. Baldr e, meutim, nakon Ragnaroka ustati iz mrtvih i postati vrhovni Bog jednog novog, savrenijeg sveta; Lokijeva dela su bila neophodna za izvravanje te sudbine.

49

5. Raido

Koreni: Raido oznaava putovanje. Korene nalazimo u OE "rad" (put, staza; izvor dananjeg eng. "road"), OE "ridan" (jahati), OHG "rado" (brzo, hitro), OHG "girado" (odjednom), OICE "rei" (kola), OICE "reida" (kretanje); koji svi polaze iz IE korena *ret(h)- (trati, kotrljati). Takoe, Raido je Runa toka; koliko toka na kolima, toliko i velikog toka prirode, kao i toka ivota i vremena. Kelti su godinu delili na etiri "radh" sezone. Krug je takoe bio simbol plemenskog saveta, odakle polaze rei kao to su OICE "ra " (savet, plan, namera, sabor, vee), OHG "rat, raht" (vee, odluka), OE "raed" (pomoi, savetovati), OE "raedan" (vladati, upravljati). Dananje engl. "rite" i "order" se kreu iz istog korena. Alternativni naini izgovora: OHG - raido OE - rad ON - rat, raiu, ri, rei GO - reida, reda Istorijski pogled: Ovde nailazimo na ideju potrage (quest), koja je bila uobiajena u Evropi sve do renesanse - vitezovi, kao i ratnici raznih plemena, bi se zaputili u duga lutanja, u toku kojih bi stekli vei deo svog obrazovanja, kao i ivotno iskustvo. Interpretacija: Ideja potrage vai kako za viteza, tako i za amana, koji ide u svoju potragu (put u "donji
50

svet" ili u "drugi svet," itd.), kako bi stekao mo. Raido predstavlja polazak sa mesta balansa u Ansuzu; ratnik, sada svoj ovek, ne vie mladi, ponovo naputa udobnu poziciju (kao to je na poetku uradio sa Fehu) i polazi u potragu svojom voljom i raunajui na svoju snagu. On je stekao pravo da se nazove odraslim prolazei inicijaciju Uruza, kao to je stekao i pravo na vlast (Ansuz) pobedivi diva (Thurisaz). Sada on kree u potragu za odgovorima na svoja pitanja, i za ostvarivanjem svojih elja. Ovo je, u pravom smislu rei, Runa ivota: prvo putovanje izmeu Fehu i Ansuz predstavlja rast deteta u odraslog oveka, shvatanje sopstvenog identiteta i izgradnju osnova svoje linosti. Raido je nastavak tog procesa, ivotni put koji ovek sada bira za sebe, potraga za svojim viim ciljevima i eljama. Dok su dosadanje Rune oznaavale aspekte potrebne da bi neko uopte bio potpun, svoj ovek, Raido predstavlja ivot od tog trenutka nadalje. Raido je poslednja Runa koja ide strogo sekvencijalno; mada e se u Futarku jos na par mesta pojaviti Rune koje su neposredno povezane jedna sa drugom, i mada postoji opta povezanost u spiralnom toku, nakon ove Rune vie nema onako eksplicitne veze sa prethodnim kao do sada. Dalji napredak predstavlja varijetet interesa koji svaki ovek ima, milijarde mogucnosti i kombinacija iz kojih se moe birati. Jedina vana stvar je KRENUTI; Ansuz je udobna pozicija, i mnogi ljudi ne ele da je ostave iza sebe. Ali van granica Ansuza i dalje postoji svet prepun lepih i runih stvari, svet koji treba istraiti to potpunije; svet u kome se nalaze sva pitanja i svi odgovori. Sve to je potrebno je hrabrost da se naini prvi korak; ostali koraci slede sami. Asocijacije: potraga, putovanje, progres, ivotne lekcije, hodoae, staza, Tao, ivotni put, potraga za "svojim mestom" u svetu Stara Engleska Runska Pesma: Rad byth on recyde rinca gehwylcum sefte ond swithwt eme sitteth on ufan meare mgrnheardum ofer milpathas. Rad seems very easy to every warrior while he is indoors and very curageous to him who traverses the highroads on the back of a stout horse. Raido se ini veoma lakim svakom ratniku dok sedi kod kue i veoma hrabrim onome
51

ko putuje visokim putevima na leima izdrljivog konja. Stara Nordijska Runska Pesma: Ri kvea rossom vsta Reginn sl svet bzta Ri is said to be the worst thing for horses Reginn forged the finest sword. Za Raido se kae da je najgora stvar za konje Regin je skovao najbolji ma. Stara Islandska Runska Pesma: Rei er sitjandi sla ok snuig fer ok jord efii itir rsir. Rei = joy of horsemen and speedy journey and toil of the steed iter = journey. Raido je radost konjanika i brz put i teak rad za konja iter - putovanje.

52

Potraga za sreom
Zato ljudi uopte troe svoje vreme na bavljenje stvarima kao to su magija ili religija? Zar nije *bolje* utroiti svoje vreme na neki *konstruktivan* posao? ta je bolje, i ta je konstruktivno? To su pitanja dana. Mali deak eli da je ve "porastao;" eli da mu mama i tata dozvole da ostane budan posle osam sati uvee; kada mu bude dozvoljeno da ostane do devet, onda eli da moe da ide na spavanje u deset. Kada ue u pubertet, poelee da nae devojku; kada mu to poe za rukom, ui e u itavu igru oko veza, raskida, novih veza... U meuvremenu e malo i "porasti," pa e poeti da eli da se iseli iz roditeljskog doma. Kada se odseli, njegova devojka e poeleti da se vena; kada se venaju, red je na decu; da bi mogao da hrani decu, mora da nae dovoljno dobro plaen posao; posle nekog vremena, doe i drugo dete; za veu familiju potrebno je nabaviti vea kola; zatim, krajnje je vreme da se obavi preseljenje u novi, vei stan, ili da se kupi kua; nakon preseljenja, njegova ena poinje da mu izgleda staro, i on poinje da sanja o mlaoj ljubavnici; uspeo ili ne uspeo da nae neku, poinje da primeuje da njegovo telo ne izgleda onako dobro kao to je nekada izgledalo. Ako je Amerikanac, on e poeti da doguje po sat vremena ujutro, da kupuje vitamine i zdravu hranu, i generalno da troi novac koji je zaradio troei svoje zdravlje i mladost na pokuaj da povrati to zdravlje i mladost. Ako je Srbin, poee da pije vie rakije nego to mu je dotad bilo uobiajeno. U oba sluaja, poee da se bavi neim to mu omoguava da zaboravi na svoj strah na neko vreme; bilo ta od beskrajnog reavanja problema domae i svetske politike, do pecanja, golfa ili nekog slinog "sporta" koji e sredovenom oveku pruiti iluziju da je jo uvek mlad. I, neibeno, polako e postajati sve vie cinian, suoen sa injenicom da se njegov ivotni vek blii kraju. Kao bonus, u dananje doba, zahvaljujui napretku nauke i tehnologije, tu su razne diverzije koje mogu da mu skrenu panju. Dnevna politika, snovi drugih ljudi, sapunice da zamene romansu, krimii da zamene radoznalost, horror i akcioni filmovi da podignu nivo adrenalina i navedu ga da se osea ivim... Ali ponekad, ne previe esto, poneki od svih tih ljudi zastane u beskonanoj jurnjavi od jednog "neophodnog" cilja ka drugom, i dobije udnu ideju da bi moda bilo vredno razmisliti o tome *ta* on to u stvari misli. Oni kojima se desi ovakvo "buenje" obino skoe u najbliu crkvu/sektu/kult i ponu da pitaju "uitelje" i "gurue" da im "objasne" ta treba da misle, prihvatajui savakana objanjenja i nalazei, opet, nekakav oseaj unutranjeg balansa na osnovu snova drugih ljudi. Oni koji, meutim, veruju sebi dovoljno da se usude da nastave da misle svojom glavom, dou do kljunog pitanja: "ta ja u stvari elim? ta ja hou da napravim od svog ivota?" I tu dolaze do poraavajueg otkria: da su celog ivota sanjali snove koje su im drugi dali da sanjaju; da su uli u igru u kojoj su trali od uzroka ka posledici, pa ka posledici posledice, pa ka posledici posledice posledice... nikada nemajui vremena da razmisle da li oni zaista ELE da dou do sledeeg zacrtanog cilja, i na kom mestu su izgubili svoj put. Onima koji dou dovde se javljaju neka pitanja na koja je jako teko odgovoriti:
53

Zato je meni toliko vano da uradim (trenutni cilj)? ta e se *zaista* desiti ako to ne uradim? ta e biti ako uradim neto drugo? Zato sam uopte smatrao da je apsolutno neophodno da to uradim? I ta se onda dogaa? Razmiljanje ide: zato to moj ivot nee imati smisla...ne, to nije tano, moj smisao nikada i nije bio u tome. Zato to neu biti uspean u...pa ta, do uspeha u tome mi nije nikada ni bilo stalo. Zato to moram da ivim od neega...ekaj, pa ima milion drugih stvari koje mogu da radim. Zato to neu moi da sebi nabavim ONU STVAR koju toliko hou...ekaj malo, ni to nije tano, ima mnogo drugih naina na koje mogu tu stvar da pribavim; a ekaj jo malo, da li ja zaista uopte i elim TU STVAR, da li mi je ona uopte potrebna, ili je i ta moja elja samo deo opte inercije? Zato to e osoba Z misliti da sam ja...ekaj, pa ta mene u stvari briga ta osoba Z misli o meni? Itd, itd, itd... ovekov um pone da se otvara prema drugim mogunostima, reenjima za koja do tada nije ni slutio da postoje... i ovde se, opet, mnogi uplae i utre u sledeu sektu, kult ili red u kome mogu veno gubiti vreme i zavaravati sebe beskonano komplikovanim iluzijama... Oni koji i dalje ostanu verni sebi nastave da razmiljaju, i dou do sledeeg nivoa istih pitanja: ta ja u stvari elim, i zato elim ono to elim? ta ja u stvari ne elim, i zato ne elim ono to ne elim? ega me u stvari uopte nije briga, i zato me nije briga u vezi onoga za ta me nije briga? to vie bude razmatrao ta pitanja, ovek e sve vie i vie primeivati da su njegove elje, njegov identitet, i uopte sve to je nazivao "ja," u stvari podeljene na sve mogue strane, u optem haosu. I ako zaista ima integriteta, ako nije potpao pod uspavanke slepe vere ili "vie mudrosti" Bogova i Proroka koji se na kraju nikada ne pojave, poee da sklapa svoj ivot, deo po deo, traei take reda u haosu i pokuavajui da iz njih izvue optu sliku o tome ta bi on u stvari trebalo da bude. U toku tog procesa, stalno e naletati na ljude koji tre po svetu "traei sreu i mir," a da se pritom nikada ne upitaju ta su to srea i mir uopte. Ako je dobar, pokuae da im objasni greku. Ako je zao, smejae i izrugivae im se. A ako je zaista, zaista pametan, utae i nastavie da prosto radi ono to ELI. (inspirisano tekstom Maksimilijana Sandora, "Quest for Happines")

54

6. Kenaz

Koreni: Kenaz direktno znai "baklja," i predstavlja Runu Znanja. OHG "chien" kao i OE "cen" oznaavaju pare drveta koje je odseeno i zapaljeno na jednom kraju kao baklja. OICE "kynda" kao i moderno englesko "kindle" oznaavaju paljenje vatre. IE koren *kenk- je izvor rei kao to je "hunger" - glad; plamen prodire sve pred sobom. Takoe, OE "ken" znai "moi, znati" i predstavlja koren dananjeg engleskog "know" i "can." Alternativni naini izgovora: OHG - kaunaz, kenaz, kano, kien OE - cen, ken ON - kaun, kauna, chaon GO - kusma, chozma Istorijski pogled i interpretacija: Kod Kenaza su i koreni i istorijski pogled nemogui za razumevanje van konteksta interpretacije. Po svemu sudei, u poetku je Kenaz, kao Runa baklje - vetacki napravljenog plamena koga ovek nosi sa sobom da osvetli tamna mesta - oznaavala ZNANJE (koje ovek trai, sa bakljom u mraku, sa sveom nad knjigom, osvetljavajui mesta koja su do tada bila tamna). Meutim, sa padom Rimskog Carstva i poetkom prevlasti Crkve u onome to e sa pravom biti nazvano "mranim dobom Evrope," baklja znanja je bila ugaena; Crkva je "dala" sva objanjenja, potraga za znanjem je bila veoma opasna i veoma retka stvar. Plemenski amani, koji su ranije putovali od plemena do plemena i prenosili prie i
55

novosti su uniteni; feudalni sistem je vezao ljude za zemlju, i proi e itavi vekovi u kojima devedeset devet od sto ljudi nikada ne ode vie od dvadeset kilometara daleko od svoje kue u toku celog ivota. Sa prestankom potrage za znanjem, sa unitenjem paganskih obiaja koji su vatru smatrali svetom, i sa novom asocijacijom koju je donela Crkva (paklena vatra u kojoj se kanjavaju grenici), Runa Znanja postaje prvo izbegavana, da bi zatim bila demonizovana - povezana sa BOLEU, tj. sa vatrom groznice koja izgara bolesnika. Ovo se moe videti i kroz Runske pesme. Dok u najstarijoj, staroengleskoj, pesmi bledi, jasni plamen Rune Kenaz gori na okupljanjima prineva i mudrih ljudi, u kasnijim pesmama (ne zaboravite, prolo je dva veka izmeu OE i ON pesme, pa jo dva veka izmeu ON i OICE) ona postaje "ubistvena za decu," i "dom patnje." Na sreu, od Renesanse do danas poinje povratak njenog originalnog znaenja. Baklja znanja je ponovo zapaljena, i ljudi su se setili da plamen ima mnoge primene osim unitenja. Danas se u veini knjiga i interpretacija uzima da Kenaz oznaava znanje i potragu za znanjem, mada je kao ostatak iz mranog doba i dalje preostala odreena veza sa boleu i groznicom koja bolest prati. Asocijacije: (akademsko) znanje, potraga za znanjem, uenje, inspiracija, bljesak saznanja, istraivanje, nauka, nova ideja, kreativnost. U pojedinim, veoma retkim, kontekstima: groznica, bolest. **VANO**: Iskreno preporuujem da se koncentriete na poetno (i sadanje) znaenje Rune, radije nego na njenu srednjovekovnu konotaciju. Pogledajte sve tri pesme, naravno, ali nauite i koristite u vebama samo prvu (staroenglesku), poto su druge dve potpuno prebaene na srednjovekovno znaenje. Postoje druge Rune koje mnogo bolje pokrivaju znaenje "bolesti" i slinih problema, i treba ostaviti pravilnu interpretaciju njima. Stara Engleska Runska Pesma Cen byth ewicera gehwam cuth on fyre blac ond beorhtlic byrneth oftust r hi thelingas inne restath Cen is known to every living man by its pale, bright flame, it always burns where princes sit within. Kenaz je poznat svakom ivom oveku po svom bledom, jasnom plamenu,
56

koji uvek gori gde prinevi sede na okupu. Stara Nordijska Runska Pesma Kaun er barna bolvan bol gorver nn folvan. Kaun is fatal to children, death makes a corpse pale. Kenaz je smrtonosan za decu, smrt ini le bledim. Stara Islandska Runska Pesma Kaun er barna bl ok bardaga (fr) ok holdfua hus flagella konungr Kaun = fatal to children and painful spot and abode of mortification flagella = ulcer. Kenaz je smrtonosan za decu i bolna taka i dom muenja flagella ir.

57

Malo o metamagiji
ta je to uopte Magija? U tekstu "Potraga za Sreom" sam objasnio neke od moguih razloga zato bi ljudi uopte i poeli da se bave magijom; ali, ako se ovek zainteresuje i pone da razmatra poetak bavljenja okultnim, prvo pitanje koje se postavlja je "ta je to uopte magija?" Ovde emo obraditi to pitanje opirno, zalazei i u neka podpitanja i objanjavajui nekoliko kljunih koncepata moderne magije. Rasprava je dosta filozofska, i ponekad teka za praenje - ali ovo je najrazvodnjenije to mogu da izvedem, a da vas ne teram da itate gomilu knjiga pre nego to i pokuam da dam ovakvo objanjenje. ;) I - Kljuni koncepti: paradigma i promena paradigme Ako ovek pita Yanomamo amana ta je to magija, dobie odgovor "magija je nain upravljanja i kontakta sa hekura duhovima." Ako isto pitanje postavi nekom Vuduisantu, dobie odgovor da je magija "kontakt i trgovina sa Loama." Ako pitanje postavi nekom kineskom majstoru, dobie odgovor "magija je upravljanje tokovima chi energije." Pratioci nekih struja New Age pokreta bi rekli, opet, da je magija "inae neiskoriena sila unutar naeg uma koja moe da ini promene u svetu." Itd, itd. Postoje ne hiljade, ve stotine hiljada objanjenja ta je to magija i kako radi. Koje od tih objanjenja je, meutim, tano? Odgovor je: sva i nijedno. (Uz ovu poruku je prikaen tekst "Modeli Magije," koga treba da proitate ako ve niste; svakako ga pogledajte pre nego to nastavite dalje sa ovim tekstom, inae vam nita nee biti jasno.) Kao to je u "Modelima Magije" objanjeno, sve prethodno navedene stvari su prosto forme u koje odreene kole uklapaju svoje dejstvo; pomona sredstva koja sledbenici razliitih kola koriste kao alatke u izvoenju same magije. Recimo, visoko obrazovani i nauno-skeptini ovek dananjice e teko prihvatiti ideju da postoje demoni ili bogovi koji upravljaju svetom oko njega, a bie i vrlo sumnjiav ako mu bude predloeno postojanje nauno nevidljivih energija. Meutim, nema mnogo prepreka ideji da sve to sledi iz njegovog linog uma; ne postoje demoni - ali postoje mrane ideje iz moje podsvesti; bolest se ne moe izleiti upravljanjem energijama - ali se moe izleiti tako to u koncentrisati moj um na to, izazivajui psihosomatski efekat. Kod nekog Yanomamo indijanca ili Bumena, stvari e biti potpuno obrnute: ideje o podsvesti i autosugestiji e za njega biti besmislene, dok e ideja o duhovima i Bogovima biti automatski jasna. Ova razlika u pogledima, meutim, nije ograniena samo na magiju. Prvo, tu su kulturne razlike. Pristup ivotu modernog Evropljanina se znatno razlikuje od pristupa ivotu jednog Bumena. Ideali i vrednosti jednog Amerikanca su znatno razliiti od ideala i vrednosti jednog Kineza. Zatim, tu su line razlike. Jedan ovek eli jednu stvar, dok drugi ovek eli drugu stvar. Jedan ima dar za rei i ubeivanje, i pristupa problemima
58

tako to organizuje i potie ljude da mu pomognu u njihovom reavanju; drugi ima jaku volju i strpljenje, i probleme reava tako to ih napada sam sa svih strana dok ih ne prevazie; itd. Re koja opisuje optu filozofiju o svetu nekog oveka, zajednice ili kulture je PARADIGMA. Taj pojam obuhvata i nain na koji ovek gleda na svet (recimo, da li je svet kontrolisan zakonima fizike, ili ga kontrolie Bog), njegove vrednosti u tom svetu (da li je vanije imati dobru karijeru ili stabilnu porodicu), i njegov pristup tom svetu (na primer, da li se problemi reavaju tako to se na njih navali svim sredstvima, ili pokuajem da se oni zaobiu bez direktnog sukoba). Zato je ideja paradigme toliko vana za nau diskusiju o magiji, kada ve postoji tekst o modelima koji naizgled objanjava uticaj razliitih pogleda na teorije o magiji? Odgovor je: zbog ideje menjanja paradigmi ("paradigm-shift"), koja je u sri objanjenja magije koje je ovde dato. Uticaj menjanja paradigmi na samu magiju emo obraditi malo kasnije, a za sada da dam par primera promena paradigmi u "ne-magijskom" svetu: Primer 1: Do Kopernika je Evropom vladala paradigma po kojoj je zemlja bila u centru svemira. Na hiljade astronoma je posmatralo kretanje zvezda i planeta koje se definitivno NIJE slagalo sa idejom da se sve to kree KRUNO i oko zemlje. Meutim, vlast paradigme je bila potpuna; nikakvo drugo reenje nije bilo ZAMISLIVO. Tako su stvarane izuzetno kompleksne teorije o spiralnim putanjama, epiciklovima, itd, ne bi li se udna odstupanja objasnila. Kada je Koperniku pala na pamet ideja da se sve uklapa samo ako se pretpostavi da se planete kreu oko Sunca a ne oko zemlje, on je bio toliko uasnut implikacijama da se nije usudio da objavi to otkrie sve do svoje smrti. A tek sa Keplerom, koji je sruio poslednje zidove objavljujui eliptinost planetarnih putanja, dolazimo konano do prave promene paradigme u heliocentrini pogled. Ono oko ega su neki od najveih umova Evrope lupali glavu decinijama je sve oednom dobilo NOVI SMISAO, prostom promenom perspektive. Primer 2: Na usaeni nain razmiljanja predstavlja paradigmu svoje vrste. Recimo, pokuajte sledei eksperiment. Nacrtajte na paretu papira devet taaka, po tri take u tri reda, tako da take obrazuju kvadrat: Da li moete da ovih devet taaka poveete ne diui olovku sa papira, i koristei maksimalno etiri linije? Pokuajte nekoliko puta; nije tako lako kao to izgleda. Ako ne uspete sami, pogledajte odgovor na kraju ovog teksta; u svakom sluaju, pronaite ili pogledajte reenje pre nego to nastavite sa itanjem. II - Definicija Magije Definicija magije koju u predloiti u ovom tekstu je originalno postavljena od strane Alistera Kroulija, i glasi: "Magija je nauka i umetnost injenja promene u skladu sa voljom." Pre nego to ponemo da objanjavamo ta ovo znai, treba dati jedno upozorenje. Sam
59

Krouli, kao i njegova religija Teleme, zastupa skoro ist spiritualni model magije. Kroulijevo objanjenje gornje definicije sadri pozivanje na mnoge ideje koje su isto telemitske; moje objanjenje ovde se znatno razlikuje od njegovog. Dakle, da pogledamo ta ovo znai. Prvo, imamo manje pitanje, zato "nauka i umetnost"? Ovo je pitanje iji odgovor postaje automatski jasan kako ovek ide kroz objanjenja samih tehnika magije. Za sada i ukratko, pristup magiji je najee istovremeno umetniki i nauan; postoje merenja i uenje na osnovu empirijskih posmatranja, ali postoje i delovi koji su potpuno subjektivni i koji se oslanjaju potpuno na lina oseanja. Daleko vee pitanje je ta znai ono "promena u skladu sa voljom." Ako se ovek malo zamisli, izgleda da je svaki voljni in u stvari magija. I ne samo to tako izgleda, to je zaista ono to definicija i tvrdi. Ako magija postoji, onda je SVE to ovek uradi akt magije. Ali zar takav stav nije besmislen? Da li je disanje "magino?" Da li je hodanje "magino?" I jedno i drugo su promena u skladu sa voljom. Odgovor je "jeste," i to je ideja koja predstavlja odgovor na celo pitanje ovog teksta. Da malo razjasnimo, poevi sa jednom priicom. Anegdotu koja sledi je svojevremeno ispriao Fenvik Rajsen (jedan od poznatijih okultista dananjice) kao komentar na jedno pitanje slino ovom koje mi sada obraujemo: Po prii, on je sedeo u sali za itanje na univerzitetu sa nekim prijateljima i razgovarao o raznim temama, kada mu je jedan od ljudi za stolom (uvi neku primedbu o tome kako je Fenvik poznat u magijskim krugovima) uputio izazov: ako je tako veliki Mag, da li moe da digne knjigu koja je stajala na stolu. Fenvik je odgovorio "naravno," pruio ruku i podigao knjigu sa stola. "Ali ne tako, to je uobiajeno; da li moe da je digne magijom?" Fenvik opet kae "mogu," i zamoli prijatelja koji je sedeo pored njega da podigne knjigu. "Ali to nije magija!" "Kako nije? Knjiga je bila na stolu, a sada vie nije, zar ne." "Ok, tagod, ali da li moe da podigne knjigu sa stola a da je niko ne dodirne?" "Mogu," kae Fenvik i lupi nogom po stolu odozdo - i knjiga naravno skoi uvis, za deli sekunde. "Dobro, pa da li ti to mene zeza?" "Ne, zato?" "To nije magija - da li moes da podigne knjigu sa stola koristei neku magijsku tehniku?" Fenvik opet kae "mogu," zatvori oi i koncentrie se. Par minuta nakon toga, u sobu ulazi ovek koji je knjigu pozajmio jednom od ljudi koji su sedeli za stolom, kae "aha, tu je dakle", uzme knjigu i ode iz sobe. Na ovoj taki, ovek koji je traio demonstraciju je otiao sav besan, i ubeen da ga Fenvik prosto zeza. Kako ljudi zamiljaju da se magija izvodi? Jedna mogua slika je: mag izgovori nekoliko rei ili izvede neki pokret, i stvari se dese. A sada pogledajte gornju priu - Fenvik je izgovorio nekoliko rei (zamolio prijatelja da podigne knjigu), i desilo se tano ono to je on hteo da se desi; napravio je prost pokret (udarajui nogom o donju stranu stola), i desilo se ono to je eleo da se desi. ista magija. Ovde sada mogu prosto da zamislim ljude koji kolutaju oima i kau "ali ovee, to je prosto igra reima; to nije ono na ta ljudi misle kada kau magija." Molim za strpljenje 60

pratite ovo razmiljanje jo samo malo. Ako pogledamo nazad na sve ovo to sam gore ispriao, primetiete da se radi o jednoj PARADIGMI. Ideja da je svaka voljna akcija inherentno "magina" je definitivno jedan nain gledanja na svet. Specifinost takvog pogleda je to oednom stvari koje su bile nemogue sada postaju mogue: potrebno je samo izvesti odgovarajuu "magiju." Ovde ulazimo u sr stvari. Kada se reava neki problem, kljuna stvar je izbor reenja koja su oveku na raspolaganju. to postoji vei broj opcija, to je ovekova SLOBODA IZBORA vea. S obzirom da se na ivot u stvari sastoji od niza izbora ta emo iz trenutka u trenutak uraditi sa vremenom koje imamo, ovo se moe svesti na izraz: "to je vei broj opcija prisutan pri svakom izboru, to je vea SLOBODA koju ovek poseduje." Kako dii knjigu sa stola? Prosean ovek ima samo jedan nain da to izvede: da prui ruku i da podigne knjigu. Matovit ili kreativan ovek se moe setiti jo nekoliko naina za dizanje knjige (recimo, pitati prijatelja da to uradi, ili lupiti to odozdo). I tek ovde dolazimo do onoga to bi se "standardno" nazvalo magijom, Fenvikova sposobnost da koncentracijom "prizove" prijatelja izvan sobe koji e doi i uzeti knjigu. Kako je on to mogao da izvede? Hajde da za trenutak preskoimo "natprirodnost" i neuobiajenost takvog reenja, i da ga posmatramo iz okvira magijske paradigme; ta je on uradio, ako posmatramo svet kroz magijske oi? Prosean ovek ima samo jednu opciju dizanja knjige; matovit ovek moe iznai jo nekoliko, tako to e na osnovu onoga to zna da je mogue izgraditi jo nekoliko kreativnih ideja. Magov pristup ovde je OBRNUT: u maginom svetu, po maginoj paradigmi, SVE to ovek moe da zamisli i poeli je mogue. Mogue je da knjiga poleti u vis sama od sebe. Mogue je da se u vazduhu pojavi ruiasto prase sa krilima koje e tu knjigu da podigne. Mogue je mislima prizvati prijatelja koji e doi i tu knjigu prosto podii sa stola. Jedino pitanje ovde je ta se od svega toga moe izvesti u datoj situaciji tj. koja od svih zamislivih reenja je mag SPOSOBAN DA IZVEDE. Sama Fenvikova sposobnost da koncentracijom pozove prijatelja nije direktno domen magije - kako ta sposobnost tano radi, sa kolikom efikasnou, kojim mehanizmima...sve su to pitanja koja moemo ovde analizirati u beskonanost. Moda e nauka, filozofija svesti, ili neka druga grana ljudskog razmiljanja jednog dana dati odgovor na to. Ali ono to je ovde vano je da je Fenvik bio u stanju da iskoristi tu sposobnost samo zato to je VEROVAO DA JE ONA MOGUA. ak ni pomenuti "matoviti ovek" ne bi mogao da primeni tu sposobnost, AK I AKO JE IMA, samo zato to NE BI VEROVAO DA ONA MOE DA POSTOJI. Umesto uobiajenog pogleda na svet u kome je definisano ta JESTE a ta NIJE (i samim tim ta se MOE a ta NE MOE da se primeni u reavanju problema), magijska paradigma predlae pogled u kome postoje samo realnost, ovek koji ima volju da tu realnost nekako promeni, i ovekove sposobnosti za takvu promenu. Otkrivanje, uvebavanje i sticanje tih sposobnosti su samo stvar ovekovog izbora (ako ovek ui da slika, nauie da slika a ne da popravlja automobile) i sposobnosti koje ve poseduje (ovek koji ne zna da hoda ne moe nauiti da tri). Ne postoje druga ogranienja.
61

SVE ostalo sledi iz ove premise. Neuobiajene sposobnosti i "natprirodne moi" su takoe posledica ovoga: kada ovek ide u istraivanje svojih sposobnosti BEZ PREDRASUDA ta je MOGUE a ta NIJE MOGUE nai meu tim sposobnostima, mogu se postii fantastine stvari - jer ovek sada ima mogunost da nae stvari koje su uvek bile tu, ali nisu bile upotrebiljavane poto oveku, kao u gornjem primeru sa povezivanjem taaka, NIJE PADALO NA PAMET DA POVUE LINIJU VAN GRANICA KVADRATA. Samoispitivanje bez unapred odreenih granica je klju, uvar i kapija magije. III - Ima li Magija granice? Po onome gore reenom, ispada da je magija svemona: sve to se moe zamisliti je mogue u magijskoj paradigmi! I to je tano. Zato onda ljudi ne lete? Zato niko nije pokazao sposobnost da moe da baci munju iz ruke? Odgovor je: zato to nema sposobnost da to uradi. Uzmimo primer: u magijskoj paradigmi je mogue da ovek bude besmrtan. Sve to mu za to treba je sposobnost neumiranja ;). Pitanje je prebaeno iz domena mogunosti u domen sposobnosti, i ovek moe da POKUA da savlada potrebne vetine. Te vetine mogu spadati u domen onoga to se obino naziva magijom (recimo, moe pokuati da napravi alhemijski eliksir ivota), a mogu spadati u domen onoga to se naziva naukom (moe pokuati da razvije bioloki proces koji zaustavlja starenje organizma; ili raditi na stvaranju kompjuterskih ipova u koje moe da prebaci svoju svest). Ako ovek uspe da stekne potrebne osnovne sposobnosti(recimo matematika), iz njih izvue potrebne vie sposobnosti (dizajn mikroipova), itd... sve dok ne stigne do sposobnosti koja mu je potrebna (neumiranje kroz prebacivanje svesti u mikroip), on e postati besmrtan. Ali, na alost, daleko su vee anse da e on umreti pokuavajuci da stekne neku takvu sposobnost. Granica magije je ovekova sposobnost da je izvodi. Neke stvari koje se mogu zamisliti (i koje samim tim mogu postojati u magijskom svetu) su praktino neizvodljive, poto zahtevaju sposobnosti koje ovek ne moe realno da stekne. Meutim, opseg sposobnosti koje ovek JESTE sposoban da stekne je toliko ogroman da se za veinu realnih problema iole uobiajene veliine (a i dobar deo inae "nepremostivih" prepreka) MOE nai reenje. Dogod se ovekove elje nalaze na zdravoj strani linije koja deli elju i ambicioznost od megalomanije, magija e biti u stanju da prui reenje.

IV - Zato je Magija "okultna" (sakrivena)? U neolitskim plemenima, kao i preostalim primitivnim sredinama danas, magija je neto to je dostupno svima - svaki lan plemena moe postati aman, ako to odlui i ako proe kroz potrebno uenje i rituale. Ovo se meutim promenilo kada je drutvo postalo vieslojno, a sama magija kompleksnija. Jedan nivo magije, ono to se obino naziva seoskim vradbinama i to je uglavnom isto sujeverje, je ostao u narodu zauvek; ali razvijenija magija se seli prvo u vie klase, pa zatim u blizinu dvorova - poto bavljenje
62

njom zahteva sve vie i vie uenja, i ostavlja sve manje i manje vremena za fiziki rad. Prosean seljak u Egiptu ili Siriji nije mogao da sebi priuti bavljenje magijom, kada je morao da svu svoju energiju ulae u preivljavanje. Sama ekskluzivnost magijskog uenja stvara veo misterije izmeu maga i obinog sveta koji ne moe ni da zamisli stvari o kojima mag rutinski razmilja; a sa razvojem magijskih redova i drutava (poevi od onoga po kome su magi dobili ime, persijskih "magh") dolazi i do namernog sakrivanja "svetih istina" od "neistih masa." Na zapadu ovo prerasta u situaciju koja je opet samoobjanjavajua: dominacija crkve, pod kojom je bavljenje magijom znailo smrt. Ta pretnja, naravno, nije iskorenila magiju; tavie, neki od najveih magova su bili i veliki crkveni velikodostojnici (jedan od najznaajnijih srednjovekovnih magova, Albertus Magnus, je bio i jedan od najpoznatijih filozofa katolike crkve, i uitelj najveeg teologa srednjeg veka, Tome Akvinskog). Ali pretnja je bila dovoljna da potisne magove u jo vee dubine tajnosti. Zato je ovo ostalo tako do dananjeg vremena, ak i nakon to se dominacija crkve zavrila? U poetku, tu je bila tradicija. Zatim je usledilo preuzimanje. Pogledajmo sledeu priu, iz tastature g-dina Dragoslava Jeremia: 'Krajem sedamdesetih i poetkom osamdesetih godina, na Odseku za hemiju tadanjeg PMF-a, jedan saradnik akademika Milutina Stefanovia je izolovao iz biljke artemisia annua L. (narodsko ime: ul) dva jedinjenja sa posebnim karakteristikama. To su bila dva seskviterpenska laktona sa kadinenskim skeletom (do tada nepoznat skelet). Dao sam im ime arteannuin A i arteannuin B. Ubrzo posle naeg otkria kinezi su utvrdili da je arteannuin A hiljadu puta aktivniji od kinina u leenju malarije. Oni su mu promenili ime u artemisin. Mnogo, mnogo naunih radova je objavljeno u vezi sa ovim lekom, i da, to je danas lek protiv malarije. 1986. godine, kada sam bio u Pekingu, posetio sam grupu koja je utvrdila da je arteannuin A efikasan lek protiv malarije i pitao ih kako su doli na ideju da ga probaju ba protiv malarije. Dobio sam oekivani odgovor:"Artemisia annua L. je trava koja se u Kini tradicionalno koristi za ajeve protiv malarije".' Pokuajmo sada da pretpostavimo ta bi bilo sa nekim kineskim travarom koji bi samo par godina ranije, recimo poetkom sedamdesetih, doao pred nekog zapadnog lekara i rekao "moja trava je hiljadu puta efikasnija u leenju malarije od vaeg kinina." anse su da bi se lekar prosto nasmejao u lice takvoj drskosti - da neki mali travar bez kole moe da pomisli da ima lek koji je moniji od onoga koga koristi zapadna medicina. Kakve veze ima ova pria sa naom temom? Ovakvo preuzimanje kakvo je gore navedeno se desilo u svim granama nauke. Stvari koje su ranije bile domen magije, a koje su odgovarale naunom metodu su sada bile preuzete kao deo nauke. Hemija je preuzela vei deo alhemijskih ideja, astronomija je preuzela sve to je vredelo iz astrologije, medicina je pokupila znanje od travara, a psihologija je esto samo ponovo otkrivala i preformulisavala stvari koje su u zapadnoj hermetici bile poznate ve vekovima. Imajte u vidu da ovo nije bila kraa - ovo je bio normalan proces, koji je bio jedna od najboljih stvari koje su se svetu ikada desile. Nauni metod je dozvolio porast znanja i
63

kvaliteta ivota koji nikada do tada nije vien. Ono to je problem je ono to se desilo posle. Naime, kada je nauka preuzela sve to je mogla, ta je onda od magije ostalo? Sujeverja, nepotrebni delovi tehnika koje su magovi smatrali neophodnim ali za koje je nauka otkrila da uopte nisu vani, i...tehnike i sposobnosti koje RADE, ali nauka ih a) nije jo otkrila, b) nije jo u stanju da objasni njihovo funkcionisanje, ili c) koji NE MOGU BITI OBJANJENI NAUNIM METODOM. Te tehnike i sposobnosti su upale u isti abar sa sujeverjima, i bile prezrene. Vratimo se na gornji primer: medicina je pokupila sve to je uspela da proveri od travarstva - i onda su travari oednom od lekara i iscelitelja postali ismevani i potiskivani. Onda kada bi medicina dostigla nivo na kome moe da prepozna jo neke lekove za koje je travarstvo znalo ve vekovima, ona bi ih preuzela, i nastavila da se smeje travarima bez pauze - potpuno ignoriui mogunost da se meu tim travama kojima se smeju nalaze moda jo na hiljade lekova koji e sutra ili prekosutra moda biti "pronaeni" i dodati u arsenal moderne medicine. Isto se dogaa i sa svim ostalim disciplinama; kada se otkrije neka stvar koju je neka grana magije poznavala ve godinama, to ne znai da e toj grani porasti ugled ili da e ona biti stavljena pod opsenije ispitivanje; ne, prezir e ostati na istom nivou. Mag koji danas priznaje ta jeste rizikuje neprijateljstvo, ismevanje i diskriminaciju - i mora ostati povuen, krijui svoje aktivnosti makar do neke mere. Najgorem tretmanu je podvrgnuto ono to se obino naziva Visoka Magija, koja predstavlja potpuno unutranji rast i samospoznaju. Nauka je zasnovana na eksperimentalnom metodu, i ona NE MOE da ispituje stvari koje se direktno doivljavaju (koje se ne mogu potvrditi nezavisno), kao to je svest; veina naunika je toga svesna ali narod nije. "Obian svet" je ili neobrazovan i sujeveran (to znai da mu se bilo ta moe prodati kao "magija") ili obrazovan i sa uvrenim verovanjem u svemonost nauke, razvijenim kroz decenije razvoja i neverovatnih otkria; bilo ta to se ne uklapa u nauku, ili to ne potpada pod nauni metod se odmah klasifikuje kao "sujeverje," i odbacuje a priori. Kada se ovek bavi nedokazivim stvarima, on mora da te stvari zadri za sebe, ili da ih deli samo sa ljudima koji imaju razloga da ga uzmu ozbiljno - jer govoriti javno o njima znai biti razapet na sudu javnog mnjenja. V - Paradigma magije nasuprot paradigmi sujeverja Treba obratiti panju da je linija izmeu magije i sujeverja veoma tanka. ovek koji ivi u svetu u kome je sve mogue, i koji onda primenjuje sposobnosti na taj svet je jedna stvar; ovek koji ivi u svetu u kome je sve mogue, i koji onda veruje u sve to mu se kae samo zato to bi "to moglo biti" je potpuno druga. Kada uzmemo sve uvrnute i polupeene teorije o svetu, pa na njih dodamo sve pomalo aknute ljude koji zaista veruju u te teorije (ili iskreno veruju da imaju sposobnosti koje nemaju), dobijamo vrlo nezgodnu situaciju: kako prepoznati ta je istina a ta nije, ko
64

ima neto vredno, a ko nema? Odgovor je dvodelan. Prvo pravilo za merenje uspenosti magije je dao, opet, Alister Krouli: "Tvoji rezultati su tvoj dokaz" (ironino, sam Krouli pada upravo na ovom testu). Ako sretnete oveka koji tvrdi da moe neto da uradi, pogledajte ga i pogledajte nain njegovog ivota - da li se vide neke indikacije da on zaista poseduje tu sposobnost? Ako naiete na novu teoriju ili tehniku, pogledajte druge ljude koji se njom bave - da li izgleda da oni postiu predviene rezultate uz pomo nje? Ako definiemo magiju kao "injenje promene" onda je jedino merilo kojim moemo da merimo njenu uspenost pitanje "da li je promena zaista i izvrena?" Drugi deo je lini integritet oveka. Svaki ovek ima neku ideju o stvarnosti, ima svoju filozofiju i u neku ruku svoju linu religiju. Kada vam neko prie i predloi drugaiji pogled, prva stvar koju ovek radi je poreenje predloene istine sa onim to on ve smatra za istinu. U tom poreenju postoji veoma fina linija izmeu naivnosti (tenje da se veruje svakome ko pokazuje neki "autoritet") i tvrdoglave gluposti (odbijanja da se prihvate nove ideje samo zato to su radikalno drugaije). ovek koji poseduje dovoljnu koliinu linog integriteta nee odustajati od svojih stavova zato to mu je neko drugi rekao da odustane od njih; ali e promeniti miljenje ako mu se DAJU DOVOLJNI RAZLOZI da ga promeni. Potrebno je imati odreene uslove koje svaki stav mora da zadovolji pre nego to bude prihvaen kao istina. Ako neki stav ne uspe da te uslove zadovolji, on nee biti prihvaen - bez obzira koliko primamljivo ili lepo izgledao; a ako neki stav uspe da ih zadovolji, on e biti prihvaen, bez obzira koliko bolelo da se odustane od dotadanjeg razmiljanja. VI - Ali kako POVEROVATI u sve to uopte? Kako da racionalan ovek uopte pone sa ak i osnovnim idejama? Odakle poeti, kako napraviti taj prvi korak verovanja? Odgovor se opet nalazi u menjanju paradigmi. Menjanje paradigmi je neto to ljudi stalno rade, svaki put kada promene pristup nekoj situaciji, ili kada istovremeno dre naizgled suprotne stavove prema nekom pitanju. Kod magije, svesna i jasno ograniena promena paradigme moe biti sve to je potrebno za poetak i uspean tok rada. Primer: veliki deo moje line magije se bavi Runama, koje su usko povezane sa nordijskim panteonom, a pogotovo sa Odinom, vrhovnim Bogom tog panteona. Odin je Bog koji, po legendi, ima jedno svevidee oko, poto je drugo dao u zamenu za gutljaj iz Bunara Seanja, ime je dobio najvii stepen znanja i mudrosti koji je mogu u okvirima sveta. U mojoj svakodnevnoj paradigmi ja verujem u zakone fizike i u opipljivost sveta oko sebe, u koga se entiteti i Bogovi teko uklapaju; ako bi postojalo Drvo Sveta, veliki Igdrasil, on bi morao da se vidi na geografskim kartama. U svakodnevnom svetu, Odin je za mene jednostavno poetski simbol mudrosti, znanja i pre svega TENJE za tim znanjem (poto je bio spreman da rtvuje oko da bi to znanje stekao).
65

Ali ta ako elim da uradim neku vebu (ili ritual) samoistraivanja, ili potrage za znanjem, i ako elim da se pozovem na simbol Odina...kako u to uraditi? ta ako elim da izvedem neki tradicionalni ritual sa Runama, za koga je potrebno prizivati Odina? Bilo bi prilino besmisleno pozivati boga u koga ja, ipak, ne verujem, zar ne? Ovde ulazi u igru menjanje paradigmi. ta ako ja, od trenutka kada ritual pone, do trenutka kada se ritual zavri, prosto POVERUJEM u Odina? ta ako celu stvar izvedem ponaajui se i razmiljajui (tj. trudei se da se ponaam i da razmiljam) KAO DA ZAISTA VERUJEM DA ODIN, Valhala, Igdrasil i sve ostalo opisano u nordijskoj mitologiji ZAISTA POSTOJE? Drugim reima, ta ako svoju paradigmu privremeno ne promenim, tako da zakoni fizike za trenutak odu u zapeak a Bogovi dou u prvi plan, makar samo do kraja rituala? Zanimljiva ideja, zar ne? Ljudi u svakom sluaju menjaju paradigme neprestano; na primer, skeptini naunik koji ode zajedno sa svojom bakom-hriankom u crkvu e za taj period vremena (iz panje prema baki, ako ni iz ega drugog) malo potisnuti svoju paradigmu i provee nekoliko minuta ponaajui se kao hrianin. Zato onda to ne uraditi svesno? Ako postoji neka prednost, neka opcija za reenje nekog vanog problema koja je dostupna, na primer, samo kroz odreeni Vudu ritual...da li je bolje ne reiti problem, ili je bolje preuzeti Vudu paradigmu (u kojoj svetom vladaju Loe i mrtvi preci) na period vremena koji je potreban da se to reenje primeni? VIII - I ta je onda Magija na kraju? Kako radi? To je pitanje na koje ste verovatno oekivali odgovor kada ste poinjali ovaj tekst, i to je pitanje koje e na kraju i dalje ostati otvoreno. Kratko reeno, na to pitanje ne postoji odgovor koji vam neko drugi moe dati. Problem sa magijom je to se velika veina stvari u njenom domenu nalazi van granica proverljivosti. Kod empirijskih pitanja, recimo "kako eki deluje na ekser," odgovor je veoma lako nai: nekoliko ljudi e pogledati eki koji udara ekser, porazgovarae jedni sa drugima, i stvorie odgovor na osnovu onoga to su SVI videli. Kod magijskih pitanja, esto samo ovek koji poseduje sposobnost moe da je obzervira. Uzmimo maga koji radi u energetskom modelu, i koji ima sposobnost "oseanja energetskih tokova;" kako to objasniti, kada on ne moe nikako da dokae tu svoju sposobnost? On ne moe da je pokae nekome ko nema tu istu sposobnost. Moe da je opisuje reima, ali to e biti kao ono klasino "objanjavanje slepom oveku kako izgleda narandasta boja." A kako bi tek izgledalo kada bi neko pokuao da napravi teoriju kako ta sposobnost funkcionise? Moralo bi prvo da se definie ta znai "videti," pa onda kako on "vidi" pa ta je u stvari ta "energija," pa ta to znai za ostatak sveta, itd, itd, itd. Svaka takva rasprava na kraju ode do svoje zadnje iteracije, u kojoj se raspravlja o venom pitanju "kako svet funkcionie" a koje se naslanja na pitanje "ta je u stvari to svet."
66

A to pitanje je, opet, kao poslovina konzerva crva - moe se otvoriti, ali se ne moe zatvoriti. Moemo otii kod Maga Haosa i priati o strukturama verovanja i oblikovanju realnosti. Moemo otii kod Vikanaca i priati o Bogu i Boginji i tome kako oni daju mo svojim sledbenicima. Moemo prii nekom Taoisti i razgovarati o tokovima energija koje oblikuju svet. Moemo sa Budistom diskutovati o iluzornosti sveta, i o praznini koja je forma, formi koja je praznina. Sve e to biti samo modeli, samo razliite take pogleda, i nijedna od njih nee biti Istina sa velikim I - poto takvu istinu, ako ona uopte postoji, ovek moe samo sam da sazna, direktno svojom sveu. Ovde je predloeno da magiju uzmete kao paradigmu, nain gledanja na stvari; i da onda, na osnovu beskonanih mogunosti i svojih sposobnosti u njima, stvorite teoriju koja ZA VAS ima smisla. Prihvatanje savakanih odgovora vas nee odvesti nita dalje u ivotu nego to bi vas odvelo odbijanje da ak i pogledate stvari "za koje unapred znate da nisu mogue." Odgovor na problem devet taaka: Ponite iz gornjeg desnog ugla, i idite do donjeg levog. Zatim odatle nastavite udesno, kroz ceo trei red, dok ne proete poslednju taku i PROETE IZA NJE; morate otii dovoljno daleko udesno da moete da povuete sledeu liniju, koja ide kroz poslednju taku drugog reda, kroz drugu taku prvog reda, pa opet izvan okvira kvadrata dok ne doe iznad prve take prvog reda; zatim se jednostavno spustite nanie, i reili ste problem. Evo i "slike," da objasni stvar: Ono to je potrebno je mala promena paradigme: treba se setiti da je kvadrat samo iluzija. Veina ljudi nije u stanju da rei ovaj problem, poto im nikada ne padne na pamet da produe liniju izvan granica zamiljenog kvadrata.

67

7. Gebo

Koreni: Gebo je Runa poklona, i izvor svih rei za poklon i davanje u severnim jezicima (OHG "geban," GO "giban," OE "gyfu, giefan," ON "gifa"). Moderne engleske rei "gift" (poklon) i "to give" (pokloniti, dati) kao i moderno nemako "geben" (dati) i "Gabe" (poklon) slede iz imena ove Rune. Kao Runa otvaranja, nesebinosti, davanja i deljenja, postoji i veza sa reima kao to su OE "gebed," OHG "gebed, gibet" koje znae "molitva." Alternativni naini izgovora: OHG - gebo, gifo OE - gyfu ON - gebo GO - giba, geuua Interpretacija: Runa Gebo je jedna od najee i najintenzivnije korienih Runa u okvirima Runske magije. Ona se kroz istoriju do dan danas koristila kao oznaka poklona; vladari koji su davali svojim vazalima poklon prilikom dolaska na vlast su urezivali ovu Runu u poklon; svetenici su ovom Runom oznaavali predmete ili ivotinje koje su rtvovane Bogovima; venani prstenovi su esto nosili Gebo niz (XXXXX) na sebi. Moderni magovi, pa ak i neki koji ne prate Runski sistem u velikoj meri, esto stavljaju znak Gebo na svee i tapove tokom invokacija i evokacija. U staro doba, poklon je bio stvar koja je zapeaivala zakletve (kao u gorepomenutim sluajevima vladara i vazala, ili u sluaju venanja). Gebo time postaje i Peat Zakletve: njome se stavljala taka na obeanja i obaveze, i nad njome se klelo da e se ta obeanja ispuniti. Pozivanje na Gebo predstavlja pozivanje na najui deo ovekovog integriteta i line asti. U okviru Raida, Gebo je prvo mesto susreta sa drugim ljudima; do sada je Putovanje bilo usamljeno i zasnovano samo na sopstvenoj snazi, a sada se pojavljuju i drugi ljudi koji pomau da se neke prepreke prevaziu. Ali Gebo ne oznaava sluajne strance na putu: naprotiv, samo najblii prijatelji i ljubavnici spadaju pod ovaj simbol. Odavde sledi
68

interpretacija koja se veoma esto pojavljuje u divinaciji i koja se jako esto koristi u Runskoj magiji: Gebo je Runa koja najdirektnije oznaava seks. Sigurno preko polovine korienja Runa u obliku Runske magije poznatom kao direktna projekcija (koji je najei i naprostiji oblik) predstavljaju upotrebe Rune Gebo radi stvaranja ili poveanja mogunosti za seksualnu vezu ili susret. Pri interpretaciji, meutim, treba paziti da se ne zaborave osnovna znaenja (poklon, dunost, zakletva, ast), i treba biti veoma oprezan da se u samoj magiji Runa ne upotrebi na nain koji potencira njeno seksualno znaenje dok direktno kri njene ostale konotacije. Gebo je takoe i prva Runa koja se pojavljuje u Starijem Futarku, ali nestaje u mlaim (Skandinavskim i Vikinkim) alfabetima; za nju postoji samo jedna, Stara Engleska, pesma. Agresivna i pljakaka plemena vikinga nisu imali mnogo koristi od ideje poklona; oni su prosto uzimali ono to su hteli. Asocijacije: poklon, davanje, ast, zakletva, obeanje, obaveza, jako prijateljstvo, brak, seks Stara Engleska Runska Pesma Gyfu gumena byth gleng and herenys wrathu and wyrthscype and wrcna gehwam ar and twist e byth othra leas Gyfu brings credit and honour which support one's dignity; it furnishes help and subsistence to all broken men who are devoid of aught else. Gebo donosi priznanje i ast koji daju dostojanstvo oveku; daje pomo i ivot svim slomljenim ljudima koji nemaju nita drugo.

69

Klasifikacija Magije
Trebalo bi da raistimo i pitanje podela magije. Jednu podelu smo ve obradili u prethodnom tekstu (podela na spiritualnu, energetsku, psiholoku i informacionu); ali podela ima mali milion, sve u zavisnosti odakle ovek gleda (po moralnoj vrednosti? po nainu rada? po razlogu rada? po efektima? po mehanizmu izvravanja?). Prva stvar koju treba da raistimo je najea podela magije, na "belu" i "crnu;" to emo ovde uraditi veoma ukratko, jer nemam elju da troim i svoje i vae vreme na podelu koja je u principu besmislena. Ako imate mazohistike elje ;) moete pogledati neke od diskusija koje se vode po tim pitanjima na Internetu; to bi trebalo da bude sasvim dovoljno da vam objasni koliko je podela magije po moralnim odrednicama neupotrebljiva. Kao primer, jedna od najeih diskusija u new-age krugovima je u pitanju magije leenja; naime, postoji koncenzus da bilo kakva magija raena na nekom oveku bez njegovog znanja i pristanka automatski spada u "crnu" kategoriju, a istovremeno postoji opta ideja da je leenje uvek "bela" magija. Dakle, ako ovek magijski lei nekoga ko na to leenje nije pristao, da li je magija "bela" ili "crna?" Verovali ili ne, u diskusijama oko ovoga su napisane na desetine megabajta teksta, literarni spomenik sposobnosti ljudi da svaku ideju odvedu u otune ekstreme. Magija je alatka uma, skup sposobnosti; isto kao to inteligenciju moete upotrebiti za dobro ili za zlo, tako moete i svaku vrstu magije upotrebiti za bilo ta. Vrednost alata je u njegovoj upotrebi, i to vai i za moralne odrednice. Ono ime emo se ovde baviti je po mom miljenju najkorisnija podela magije, ne zato to neto posebno pomae u radu sa magijom, ve zato to pomae u sporazumevanju i klasifikaciji. Mali problem sa ovom podelom je to ne postoje prevodi za neke od njenih kategorija na srpski, tako da moraju da se koriste engleske rei; ali u poslednje vreme, dejstvom interneta i brzim irenjem informacija, ova podela je postala veoma dobro poznata irom sveta, nezavisno od jezika; osnove joj je originalno postavio Piter Kerol, tako da ponekad moete nai pomene "Kerolove podele." Ova podela je metodoloka, tj. zavisna od naina rada; i po njoj se magija deli na sledee kategorije: - Sorcery (ita se sorseri), je "magija uz pomo materijalnih baza i alata." sorcery je sve to koristi materijalne predmete kao osnovu rada. Talismani su oblik sorcery; Rune koje ste urezali (same drvene ploice) su oblik sorcery; veina runske magije, koja je zasnovana na urezivanju Runa u kamenje ili drvene tapove je sorcery; "arobni napici" bi bili sorcery :). Bilo koji akt magije koji proizvodi ili koristi neki materijalni osnov je oblik sorcery. Sorcery je esto i veoma nepravedno zapostavljena grana magije. Poto se efekti ove vrste magije obino zasnivaju na materijalnim potrebama ili eljama (sorcery se retko radi za neki visoki duhovni razvitak, najee su u pitanju zatitni talismani ili male magije iz praktinih razloga - da se prevazie neka konkretna prepreka, ili da se ostvari neka konkretna elja), mnogi ljudi koji zamiljaju sebe kao "Visoke Magove" smatraju ovu granu "ispod svog nivoa." esto ete uti u magijskim, a pogotovo u new age (rhymes with sewage) krugovima kako se neto prezrivo pominje kao "petty sorcery"
70

("sitna vradbina" bi bi dobar prevod). Nita nije dalje od istine. Sorcery je obino magija koja ima najdirektnije i najvidljivije efekte, i ljudi koji je zapostavljaju u 99.9% sluajeva nemaju uspeha ni u drugim granama magije. Postoje dva kljuna razloga za korienje ove grane. Prvo, ona je direktna, prizemna, i ne zahteva unoenje u neki duboki misticizam. oveku je s vremena na vreme potrebno da se malo odmori od visokoparnih razmiljanja i uradi neki "vetiji" ritual; posle meseci filozofiranja i razmiljanja o "razluivanju dualnosti" i "skupovima realnosti iza koncenzualnog nivoa" veoma dobro doe par dana urezivanja Runa i simbola koje pretvaraju tap za planinarenje u, recimo, fokus za auru prijateljstva sa divljim ivotinjama... Drugo, kada radi, obino radi veoma direktno i van svake sumnje. ovek koji se zadrava u "viim sferama" dobija rezultate koji su znaajniji za njega u dugom roku, ali su apstraktni i neopipljivi; rad sa sorcery i down-to-earth rezultati koji se tako dobijaju su odlian nain i da "odri noge na zemlji" i da se podseti da magija zaista postoji i na fizikom nivou. Baviemo se nizom stvari koje spadaju u sorcery u toku Raida. - Enchantment je "direktna magija." Direktni uticaji, projekcije (koje emo raditi uskoro), promene realnosti na licu mesta i sline ideje sve spadaju pod enchantment. Bilo koja akcija u kojoj mag pokuava da direktno promeni realnost svojom voljom spada u ovu kategoriju. Vie detalja o tanom radu enchantment u dati kada budemo priali o metodama enchantment uz pomo Runa, ne tako dugo od danas :) Rituali isterivanja, centriranja i otvaranja generalno (po modusu rada) spadaju u enchantment, ali se esto postavljaju kao posebna kategorija (poto nema neke odreene promene koju izazivaju). - Divinacija je pokuaj da se dobiju informacije (bilo o prolosti, sadanjosti ili budunosti) uz pomo magije. Sve od kompleksnih teorija Kabale i Tarota do seoskih igri sa gledanjem u pasulj ;) spada u ovu kategoriju; u njoj su, naravno i Rune - koje su pre svega divinacioni sistem. O ovome emo takoe posebno govoriti kasnije, i to veoma, veoma detaljno ;). Meutim, vano je ovde napomenuti par stvari. Za divinaciju nije potreban sistem; kada ovek jednom naui da "opusti svoj um," bilo ta moe da poslui kao fokus - Tarot karte isto koliko i pasulj isto koliko i zvezdano nebo; kompleksne interpretacije i sistemi su u principu nepotrebni. Astrologija je dobra ilustracija ovog principa: stari amani su koristili zvezde kao fokus - gledajui u nebo, putajui svoj um da se izgubi u lepoti i prostranstvu, i putajui ideje da im same dou u um. Kroz generacije, primeene su pravilnosti, ustanovljeni "zakoni" i izgraen itav besmisleni sistem koji postoji danas. Da li je mogue predvideti buducnost? Moj odgovor je da po svemu to sam do sada video to NIJE mogue; nepostojanje dugoronih proroanstava i postojanja hiljada izmiljenih i falsifikovanih stoje kao dokaz. Meutim, mogue je predvideti verovatnoe i trendove - kao u meteorologiji ili ekonomiji. Ako gledate nekog oveka koji baca kamen, moi ete da otprilike procenite gde e taj kamen da padne (i znaete sa skoro apsolutnom sigurnou da e taj kamen na kraju zaista i pasti - nee ostati da lebdi u vazduhu, niti e nastaviti da leti u beskonanost); isto vai i za sve ostalo. Ako pustite va um da se utopi u vee prostranstvo, da ue u stanje u kome sve asocijacije iz podsvesti mogu slobodno da isplivaju na povrinu, i ako u tom stanju postavite pitanje 71

esto ete dobiti odgovor koji e SIGURNO pasti blizu konanog ishoda, ako ne i tano na taj ishod. Pri tome, treba biti svestan da su uvek u pitanju samo verovatnoe - ono to je "proreeno" ne samo da ne mora biti tako, ve moe (svesnim naporom i trudom) da se izmeni i da SIGURNO ne bude tako. Postoji jo jedan izuzetno vaan koncept u vezi sa divinacijom. PRAVI sistemi divinacije (od kojih su Rune, Tarot/Kabala i I-Ching najvie zastupljeni) predstavljaju slike itavog ljudskog shvatanja univerzuma. Za razliku od "freeform" divinacija kao to je gledanje u zvezde ili u pasulj ;), ovi sistemi imaju jasno odreena znaenja, korespondencije i meusobne veze - to ih ini nezamenjivim u skoro svakom Radu. Ako elite da poveete dve ideje, ili da stvorite neku magiju koja odgovara prilici, ili da uradite praktino bilo ta na tom nivou...anse su da e vam trebati neki sistem integracije, neto to e vam omoguiti da naete vezu izmeu naizgled nepovezivih ideja. I tu ulazi sistem divinacije, koji god da je... Raspolaganje dobrim sistemom divinacije ne samo to je vano za bilo kakvu magiju, ve je i kljuno za sve operacije Visoke Magije. - Evokacija je prizivanje entiteta, svesnih ili polusvesnih sila. Dakle, od klasinog Goetikog prizivanja demona koje daje zao glas magiji, do priziva elementala i "uvara etvrti" u nekim vrstama magije...sve je evokacija. O ovome emo jo malo govoriti pred kraj drugog Aetta, pa zatim u detalje u treem. - Invokacija je definisana kao "svesno prihvatanje fokusa svesti nekog arhetipskog ili vanog neksusa misli." Reeno na uobiajenom jeziku, invokacija je Rad u kome Mag priziva entitete U SEBE; dakle, svesan ulazak u ono to hriani za jezom nazivaju "posednutost," i to je predmet tolikih holivudskih horor filmova. Opet, ovo emo detaljnije obraditi pred sam kraj Raida, ali ovde se oseam dunim da ovde odmah razbijem neke mitove koje su filmovi izgradili. Invokacija je VEOMA teka stvar, ali kljuna za mnoge grane i aspekte magije. Psiholoko objanjenje za invokaciju jo uvek ne postoji (tj. ne postoji ozbiljno objanjenje; trenutno se svodi na "privremenu opsesiju vetaki izgraenom linou"); ovek koji invokuje neki entitet e se ponaati, priati i razmiljati kao taj entitet dok se invokacija ne zavri. Nakon invokacije, u veini sluajeva ovek se nee seati niega iz tog perioda, ali u nekim sluajevima e se tano seati svega to se desilo ali iz take gledita posmatraa u sopstvenoj glavi. Zvui zastraujue, zar ne? Pa ipak, neke od veih religija se zanivaju na tome. Vudu, recimo, operie iskljuivo na ideji invokacije; houngan ili mambo (svetenik ili svetenica) e prizvati u sebe Lou (boga/duha) koji e onda kroz njena usta razgovarati sa prisutnima. U vikanskim ritualima, Visoka Svetenica e u sebe prizvati neki od aspekata Boginje, i na taj nain pokazati snagu vere ostalima... Veoma je teko objasniti razmere invokacije; u stvari, verovatno ete ostati skeptini (nadam se da ete ostati skeptini! treba da budete skeptini prema svemu dok ne vidite sami, ili ne budete u stanju da sami izraunate o emu se radi) osim ako nekada ne budete imali prilike da lino vidite neku invokaciju. Nema govora o varanju ili "pretvaranju;" kada Loa posedne svetenika, on ne samo to se ponaa, kree i govori na drugaiji nain, ve se menjaju i glas i (ponekad, u veoma jakim invokacijama) stvari kao to je boja oiju i crte lica; i pre svega, tu je aura moi - u jednom trenutku pred vama stoji ovek, u sledeem neizmerno mono vie bice. U jednom trenutku, pred vama je Visoka Svetenica koju poznajete sa posla :), a u sledeem je to Boginja koja prosto isijava mo i dostojanstvo.
72

Neobjanjivo, dok se ne vidi direktno. Naravno, invokacija moe da bude veoma destabiliue iskustvo na ljude koji su nesigurni ili ve nestabilni; svakako se radi o jednoj od najopasnijih grana magije. - Iluminacija je Rad usmeren na poboljanje ili razmevanje nekog aspekta linosti Maga koji je izvodi. Dakle, samoistraivanje, uklanjanje strahova, jaanje volje ili traenje razloga za neki san ili ideju koja se opsesivno ponavlja...sve bi to bile iluminacije. Na Raido je dobrim delom iluminativni Rad. Ne treba zaboraviti da se kod iluminacija radi o odreenoj stvari; znai, ovek zna ta eli da promeni, ukloni ili unapredi, i onda pravi Rad u skladu sa time. Granica je tanka, ali razlika je ogromna izmeu iluminacije i sledee kategorije koja je esto naizgled slina, a to je: - "Visoka Magija", ono ka emu tezimo, i ono to sr Raida predstavlja - rad na samospoznaji oveka. "Spoznaj samoga sebe" - stara ideja, stara poslovica, klju razumevanja svega ostalog. ovek moe da zna bilo ta, nita mu ne vredi ako pri tome ne poznaje sebe samog. Pitanja Visoke Magije se mogu postaviti na milion naina: ta sam ja? Zato sam ja? Koji je smisao oveka, univerzuma i svega ostalog? Da li smisao mora postojati uopte? ta je to srea? ta ja u stvari elim da uradim? Da li elim ita da uradim? ...sve se svodi na jedno isto pitanje: Ko sam ja u stvari? To je ono ime se Visoka Magija, ili kako se ee naziva, Veliki Rad ("Great Work") bavi. Visoka Magija je stub magijskog rada; sve ostalo su pomone granice na tom stubu, alatke koje se koriste kako bi se prikupilo znanje i shvatanje, kako bi se uklonile materijalne i nematerijalne prepreke, kako bi se potpomogao dalji razvoj glavnih ideja koje ine sve to mi jesmo. O Velikom Radu se ne moe mnogo govoriti; on je razliit za svakog oveka, i niko ga ne moe nauiti od nekog drugog. Mi emo uiti pomone discipline, ali odnos izmeu vas samih i vaeg Velikog Rada ostaje zauvek zatvoren unutar vaih sopstvenih glava, zasnovan samo na vaem linom shvatanju, i jedino i iskljuivo pod vaom linom odgovornou.

73

8. Wunjo

Koreni: Wunjo je Runa Pobede; iz prastarog IE korena *wen- (eleti, truditi se) dolaze OHG "wunno" (srea, zadovoljstvo, udnja), "weniz" (nada), OE "wine" (zatitnik), kao i moderne engleske rei iz korena "to win" (pobediti) i "winsome" (lep, privlaan, dopadljiv). Neki autori smatraju da je i Latinska re "Venus" potekla iz istog korena. Alternativninaini izgovora: OHG - wyn, wynne, wunna, wunno OE - wyn, wenne GO - winja, uuinne Interpretacija u okviru Raida: Wunjo je simbol pobede i slave; takoe, drugo najtee mesto zaprevazilaenje u Futarku, posle Rune Fehu. Naime, isto kao to velika veina ljudi svoje putovanje nikada ni ne zapone, ve ostane potpuno vezana za materijalni nivo sveta (Fehu) ne videi da ita drugo i moe postojati, mnogi koji dostignu Wunjo smatraju da su doli "na kraj puta," i da nema kuda dalje da se ide. Wunjo je tipina situacija jednog New Agera, kao i velikog dela ljudi koji se bave bilo kakvim oblikom duhovnog razvoja: rad je zapoet, dolo se do nekih malih rezultata, i onda se tu stalo; smatra se da su ti rezultati ogromna stvar, i da dalji rad na razvoju vie nije potreban. To je, na alost (ili na sreu), samo jo jedna iluzija; Wunjo je zasluen odmor, mesto za "punjenje goriva" pre niza tekih Runa sa kojima poinje Drugi Aett (koje su i jedan deo razloga zbog kojih mnogi odlue da ne idu dalje). Imajte ovo u vidu ako vam se uini da rad sa ovom Runom ide sporo... Takoe, ova Runa je poslednja "milostiva" taka u Raidu; nakon nje, sledi niz veoma direktnih i sve-osim-blagih simbola. Iskoristite je i uivajte u njoj, jer proice dosta vremena pre nego to doemo do sledee Rune koja je toliko "benevolentna."

74

Interpretacija same Rune: Wunjo je mesto na kome rad poinje da se isplauje. ovek je napustio Fehu, poao na itavo ovo uvrnuto putovanje, postigao neka saznanja, i sve je to fino i krasno...ali da li su ta saznanja bila vredna truda? Wunjo je mesto na kome stvari poinju da se uklapaju u slagalicu, i gde poinju da se vide rezultati rada... Mladi karatista koji je dve godine vebao kate, ije su se dosadanje borbe svodile na praktine vebe u tehnikama pravilnog padanja, i koji do sada nije uspevao da zaista primeni bilo ta od onoga to je nauio, prvi put ulazi u pravu borbu i ustanovljava da se zaista kree refleksno i brzo, da netrenirani ljudi praktino nemaju anse protiv njega... Programer koji je sedeo i mesecima radio primere iz knjige lomei glavu nad stranim i tekim konceptima, seda da uradi svoj prvi program i ustanovljava da on ZAISTA SHVATA ta treba da uradi, da je do te mere savladao reavanje problema na apstraktnom nivou da mu stvarni, praktini problemi ne predstavljaju nikakav problem... Student koji je mesecima spremao ispit iz matematike, radei na stotine zadataka, znojei se nad definicijama, dokazima i formulama, dolazi na ispit - i ustanovljava da je ispit LAK, da on to ve SVE ZNA... U bilo kom sluaju, ovaj trenutak, trenutak kada ovek shvati da je neto to je radio zaista poelo da donosi plodove je za veinu ljudi izvor fokusirane i intenzivne euforije: Wow, pa to zaista radi! (Nije sluajno to upravo sada poinjemo sa PRAKTINIM upotrebama Runa u magiji kao i sa osnovnim idejama divinacije; tekstovi idu ili zajedno sa ovim, ili e stii u roku od par dana) Kao to sam ve napomenuo, taj trenutak je i zavodljiv - to je ono "pa kada ovo tako dobro ide, zato se ja ne bih prosto drao toga i radio prosto samoto..." Te zavodljivosti se treba dobro paziti. Wunjo je, isto kao i Gebo, jedna od est Runa koje postoje u Starijem Futarku, ali ne postoje u Skandinavskim; znai, opet postoji samo jedna pesma... Asocijacije: uspeh, slava, priznanje, nagrada, zadovoljstvo, postignue ciljeva, radost Stara Engleska Runska Pesma: Wenne bruceth e can weana lyt sares and sorge and him sylfa hfth bld and blysse and eac byrga geniht. Wyn he possesses who knows no woes, pain nor sorrow, and has prosperity and happiness and a well-fortified dwelling. Wunjo poseduje onaj ko ne zna za patnju, bol ili alost, a sposoban je da napreduje i bude srean i ima vrstu kuu.
75

76

Osnovne upotrebe Runa u Magiji


"Domain urke je otvorio vrata, pozdravio ga, i odmah se izgubio u pravcu nekog poziva. Piter se nasmejao; sa skoro sto ljudi u petosobnoj kui, domain e verovatno provesti celo vee trei od jednog nereda do drugog. Uzevi pie sa stola, osmotrio je ljude oko sebe traei neto to izgleda zanimljivo. urka je, meutim, izgledala sasvim proseno, sa prosenim sluajnim izborom ljudi, bez oigledno nestandardnih ili zanimljivih faca...bar to se tie standardnog naina gledanja. Piter spusti pie, udahne vazduh par puta, i pone sa dubljim posmatranjem. Devojka u oku...nervoza, nesigurnost, odbojnost...mukarac pored nje...pripita samouverenost, samovanost, posesivnost prema devojci (hm, tu e biti vatrometa kasnije veeras)...tihi mladi u oku...nesigurnost, elja da prie devojci koja stoji pored njega, nedostatak hrabrosti...a ta devojka u dubokoj prii za izuzetno zgodnim tipom...koji meutim u oima ima odjek emocionalne praznine, suve uverenosti u sopstvenu seksualnu dominaciju i nedostatak elje za bilo ime drugim...plava devojka koja se polako pomera prema izlazu...drei neto ispod jakne, ukradeno...verovatno neku sitnicu koju je digla od domaina (hm...ne, to nije moja briga)...dve devojke i mladi sede u oku...prijatelji, nema veza...jedna od devojaka posmatra plavuu koja se polako privlai izlazu sa pritajenim smekom na usnama, ali ne govori nita glasno...hm, inteligencija i dobra obzervacija, to bi moglo biti zanimljivo. Centrirajui, Piter krenu direktno kroz gomilu, koja se nesvesno razdvajala pred njim, pravo prema devojci koju je uoio. Moda ovo i nee biti potpuno izgubljeno vee." ~ prevod iz "Among Us," John Erickson "Uao sam u centar, i fejdovao iz realnosti. oak bara, dobro pie (nema nita bolje od Belog Rusa), i oporavak od predugakog dana na poslu. Fejding je uspeo previe dobro, tako da je jedan par krenuo da sedne za moj sto uopte ne primeujui da sam tu. Obavestio sam ih da je sto zauzet, na njihovo veliko iznenaenje ;), i zatim projektovao polje Thorna oko sebe. Apsolutno nisam eleo da budem uznemiravan. Zavrio sam sa prvim piem, poruio sledee, i gledao kako se bar polako popunjava (osim potpuno praznog kruga oko mog stola; moda sam ipak malo preterao sa Thornom, ali nije vano). Tada je ula jedna fenomenalna devojka, visoka, crna kosa do pola lea, sa izrazito prodornim zelenim oima. Sela je za bar i naruila pie, privlaei za sobom, naravno, nekoliko pripitih tipova, koji su odmah poeli da je startuju. Devojka je izgledala iziritirana time, i odbijala je razgovor, to je veinu tipova poslalo sa podvijenim repovima nazad u gomilu, osim trojice najupornijih (i najpijanijih) koji su nastavili da joj dosauju. Uao sam u centar ponovo, povezao prethodno baeni Thorn, pokrenuo DFWM glamur, i priao devojci. Par pogleda, i tipovi su se izgubili u gomili, mrmljajui. Seo sam pored devojke, mutirao glamur u FM ;), projektovao Gebo-Berkana-Mannaz na nju i zapoeo razgovor...koji se zavrio u roku od tri minuta, kada je njen deko, na koga je ekala, uao u bar :)))) Bar je bila dobra veba. Ono to elim da pitam je, da li neko ima dobar nain prepoznavanja osoba suprotnog pola koje su zauzete?" ~ prevod iz jedne od e-mail diskusija u okviru Z(Clustera)
77

Mislio sam da bi bilo dobro da ponem sa par primera; prvi dat je iz romana koji je napisao jedan runski Mag, drugi je iz jedne od diskusija o magiji koje se stalno vode na listama Z(Cluster)a. Oba predstavljaju stvari koje se mogu izvesti runskom magijom - i date su istovremeno kao demonstracija sile (wow, pa to je mono), i kao demonstracija ogranienja (ne, neete moi da bacate vatrene kugle iz ruku ;). Slede opisi svih tehnika koje su koriene u gornjim primerima, plus jo nekoliko zanimljivih ideja. Imajte u vidu da su gornje primene neto do ega se dolazi samo kroz vebu; u poetku, takve stvari e biti van vaih mogunosti, mada va uticaj nee biti ni u kom sluaju zanemarljiv (pogotovo u sluaju glamura). Upotreba samih Runa Sve tehnike navedene u sledeim odeljcima se mogu koristiti sa bilo kojom Runom; ali koja Runa emu slui? To bi trebalo da bude manje-vie oigledno do sada, ali naveu glavne upotrebe za Rune sa kojima smo do sada radili, radi reference. Takoe, od sada pa nadalje, svaki opis Rune koji budete dobijali e sadrati i stavku "Magijske upotrebe." Imajte u vidu da su to samo PREDLOZI; sigurno e biti prilika i situacija u kojima e vam biti potrebna drugaija upotreba, ili u kojoj ete neku od Runa upotrebiti sa nekim drugim, linim znaenjem. Za sada, meutim: Fehu - stvari kao to je novac, materijalni ciljevi (bilo ta gde je cilj dobijanje nekog odreenog materijalnog predmeta), samouverenost na materijalnom planu, traenje/dobijanje posla, unapreenje, kao fokus za posebno jako centriranje, kao fokus za oslobaanje viaka energije kod nekih viih radova (o ovome emo priati dosta kasnije). Uruz - poveanje energije, protiv umora, jaanje volje u trenucima slabosti, pomo pri samom poetku nekog poduhvata, seksualna potencija i energija :), za pomo u lovu (ako ikome od vas to ikada bude trebalo :)) Thurisaz - teranje sebe na samodisciplinu (panja: Runa Tyr je mnogo bolji izbor ovde, kada do nje doemo), kao simbol prepreke koju treba prevazii, razbijanje vrlo konkretne lose situacije fokusirane na jednog oveka ili jedan specifian problem, aura odbojnosti ili neprijatnosti (pri glamurima). Ansuz - mudrost, pomo i inspiracija pri donoenju vanih odluka, preuzimanje vostva (POSEBNO dobra primena, pogotovo u obliku glamura), kao generalni fokus za bolje izvoenje divinacije i magije. Raido - organizacija velikih promena u ivotu, pomo pri nalaenju puta kada je on izgubljen (i u doslovnom i u psiholokom smislu), olakavanje prihvatanja promene, ponovno uspostavljanje izgubljenih kontakata, zatita u toku velikih ili vanih putovanja. Kenaz - inspiracija, kreativnost, pomo pri uenju i pamenju, razbijanje nesigurnosti i straha, dobar fokus za magije (ak i ne-runske) koje imaju veze sa vatrom, fokus za direktan napad na nematerijalan problem.
78

Gebo - nalaenje ili uvrivanje veze (prijateljske ili seksualne), direktno zavoenje odreene osobe (preporuuje se visok nivo panje!), kao znak za poklon ili rtvu, kao Peat Zakletve (Gebo NIKADA ne sme da se olako koristi u ovom smislu; ako neko obeanje zapeatite tako to se pozovete na Gebo, bolje da to obeanje i ispunite!). Wunjo - uspeh u projektu, motivacija, snaga da se zavri neki zacrtani posao. Primeri slede uz svaku tehniku posebno. Centriranje, vanost i upotreba Centriranje je klju za veinu tehnika koje su ovde postavljene; va rad sa Runama bi trebalo da vas je ve veoma dobro pripremio za ovo to sledi. Ako niste u stanju da se dobro centrirate, neete biti ni u stanju ni da ove tehnike izvedete kako treba. Kao prvo, da objasnimo par stvari. Za one koji su radili standardnu vebu centriranja: ono to je vano je linija i smirenost. Dakle, ne morate sesti i izvesti ceo ritual da bi ste se centrirali - do sada, kroz vebu, sigurno moete da prizovete liniju u svest u praktino bilo kojoj situaciji, stojei u redu za mleko ;) ili sedei u kolima. Dovoljno je da stanete, udahnete vazduh duboko par puta, i da postanete svesni linije - to je centriranje. Za one koji su radili vibracioni ritual: centar je ono mesto, ona sredina kroz koju prolaze sve vibracije (znai IEAOU, i obrnuto). Ako ste ovaj ritual izvodili dovoljno esto, sada sigurno moete da se ubacite u centar sa par dubokih udaha i izdaha, postajui svesni "stuba" u sebi - stuba koji ide od temena do prepona, stuba u kome se inae odigravaju same vibracije. Tri glavne tehnike koje koriste centriranje su: - koncentracija Najprostija od svih tehnika, koncentracija se svodi na to da se unutar centra prizovu snaga i asocijacije neke odreene Rune. Koncentraciju je *mogue* izvesti bilo gde, ali za pravu, punu koncentraciju je ipak potrebno sesti ili stati, uz par minuta relativnog mira i tiine. Korak po korak, izvoenje bi bilo: Centriranje (svest o liniji ili stubu), i prenoenje pune panje na taj stub. Zatim, vizualizujete Runu unutar stuba ili linije (nema mesta? Samo pokuajte, videete da ima :). Koncentriite se na Runu potpuno, i ponite da recitujete Runske Pesme za tu Runu par puta. Sa poetkom recitacije, Runa poinje da sija, sve jae i jae, dok na kraju njen sjaj ne postane toliki da vas potpuno obuhvata - Runa bukvalno sija iz vas. Kada zavrite sa koncentracijom, pokuajte da ostanete svesni tog sjaja, te aure oko vas dok idete za svojim poslom. Primeri upotrebe: Spremate ispit, ali vam se ini da ve deseti put itate istu stranicu a da nita niste zapamtili. Odvajate deset minuta da se malo odmorite (uz malo pranayame, recimo ;),
79

zatim pre vraanja na uenje ulazite u centar, i radite koncentraciju na Kenaz; tekst postaje daleko jasniji i razumljiviji, i ono to ste prethodno itali je lake prizvati u seanje. Ceo dan ste radili i totalno ste izmoreni, jedva ekate da zagrlite najdrau stvar u svom stanu (svoj krevet, naravno :), ali ostao je jo jedan posao koji treba nekako izgurati. Odvajate dva-tri minuta za koncentraciju na Uruz, koji vam obnavlja energiju i omoguava vam da zavrite taj posao u makar minimalnim okvirima efikasnosti. Fejding Takoe veoma jednostavna tehnika, fejding (fading in/fading out) je sr onoga to se naziva "dominirajue prisustvo" kao i onoga to se obino zove "nevidljivost." Ova tehnika je potpuno nezavisna od Runa. Dakle, stanite mirno ili sedite, udahnite nekoliko puta duboko, i uite u centar (bez zatvaranja oiju!). Zatim, u zavisnosti od toga ta elite da uradite: ako elite da postanete "nevidljivi" za okolinu, spustite pogled ne pravei kontakt oima ni sa kim. Opustite se potpuno, oima gledajte "u beskonanost (znai, bez konkretnog fokusa na bilo ta), i zatim vizualizujte kako postajte providni. Iz sekunde u sekundu, postajte sve providniji, dok na kraju ne postanete potpuno nevidljivi za svet oko sebe (pri tom pazite da ne izgubite centar!). Ako elite da postanete izuzetno vidljivi i "vrsti" u realnosti ljudi oko vas, pogled pravo ispred sebe, sa to manje treptanja. Ne lovite tue poglede, ali ako neko ulovi va prihvatite ga vrsto i bez skretanja. Izbacite ramena i ispravite lea, drei ruke blago povijene u laktovima i paralelne sa telom. Vizualizujte sebe kako postajete sve vri i vri, sve vei i vei - dok na kraju niste u svojim mislima upola krupniji od bilo koga u vaoj blizini. Ako morate neto da kaete, recite to glasom koji je barem upola glasniji od vaeg uobiajenog. Ne putajte centar. Naravno, fejding ne ini ljude nevidljivim ili posebno "stvarnim," ali itekako utie na doivljaj drugih ljudi. Faded out oveka ljudi prosto ignoriu kao da uopte nije tu - to ide do neverovatnih granica. Recimo, jednom sam sedeo u vozu sa jednim prijateljem, i nakon to su u kupe ula trojica veoma dosadnih ljudi, obojica smo uradili fade out; kada je kondukter doao da pregleda karte, uzeo je karte od te trojice, i zatim izaao a da nas nije drugi put uopte ni pogledao (iako smo nas dvojica sedeli DO VRATA, i morao je da uzima karte od ostalih PREKO nas). Ako fade-outujete na stolici u toku neke urke, moe vam se desiti da vidite i ujete najneverovatnije stvari - ljudi umeju prosto da dou, sednu pored vas, i ponu da priaju jedni sa drugima o stvarima o kojima inae ne bi priali pred vama uopte...i pritom uopte ne registruju vae prisustvo. Fade-in je tei za izvoenje, ali takoe ima vidljive rezultate - ljudi ponu nesvesno da vam se sklanjaju s puta, da vam ustupaju mesto, i generalno se oseaju neprijatno ako se kreete prema njima. Pazite, meutim - neki agresivni tip moe da vas u fade-in stanju percipira kao drugog agresivnog tipa koji upravo vri invaziju na njegovu teritoriju, i da pone da pravi probleme.

80

Glamur Glamuri su oblik magije koji ljudi najee nesvesno koriste, i verovatno najlaki za izvoenje poetnicima. Nisu neophodno vezani za Rune; tavie, Rune slue samo kao eventualni dodatak samom glamuru. Glamur je "oseaj" ili "aura" koju neki ovek zrai; "nedefinisane" stvari kao to je seksipil, ili "oseaj" da neko "deluje opasno," su primeri glamura. Par dobrih ne-runskih glamura (ukljuujui i jednu verziju veoma popluarnog DFWM) su opisani u tekstu koji moete videti na: http://www.geocities.com/bookofzee/dontf.htm Generalna ideja izvoenja je veoma prosta: uradite isto to ste uradili prilikom koncentracije, tj. prizovete simbol odreene Rune u svoj centar. Zatim, na ovo dodate vizualizacije koje odgovaraju glamuru. Recimo da radite u nekom timu koji treba da zavri neki projekt u odreenom roku, ali ne postoji nikakav "autoritet" koji bi izgurao timski rad, tako da tim strano zaostaje. Reenje: uradite koncentraciju na Ansuz, fejd-in koliko moete (da bi ste postali "vri" u opaanju drugih ljudi), i zatim na sebe preuzmete ponaanje i manerizme "voe:" direktan i vrst kontakt pogledom, vrsto i jasno delegiranje poslova, insistiranje na meusobnom potovanju, i dranje pozicije. Taan oblik glamura, tani maniri i pokreti e biti razliiti od oveka do oveka (i od situacije do situacije), ali pogledajte primere na gorenavedenoj stranici i gradite dalje na osnovu tih primera. Zaista ne postoji nain da se tehnika glamorizovanja objasni u potpunosti - jedini nain da nauite je da probate i vebate, vebate, vebate... A razloga za vebu itekako ima - glamuri su izuzetno korisni. "Glamur opasnosti" ili "glamur nevidljivosti" mogu da poslue da se kroz neku opasnu situaciju proe bez problema; "glamur kompetencije" moe da poslui da impresionira efa da vam da veu platu ili unapreenje; "glamur otvorene osobe" moe da olaka stvaranje novih prijateljstava, ili da pomogne u dobijanju informacija od inae utljivih ljudi...itd, itd. Takoe, glamuri nisu vezani za "magove" - postoji masa ljudi koji projektuju glamure sasvim nesvesno i bez kontrole; vaa prednost u ovom sluaju e biti to to ete moi ne samo da prepoznate te glamure (kada jednom nauite da ih stvarate), ve ete u najveem broju sluajeva moi i da ih razbijete po volji. Npr, ako imate kolegu na poslu koji sakriva svoju nesposobnost iza "glamura kompetencije" i puta da drugi snose krivicu za njegove posledice (esta situacija u naim firmama), moiete da razbijete njegov glamur i da ga pokaete u pravom svetlu. Imajte u vidu da (iz razloga koje objanjavam malo kasnije) glamur deluje samo na one koji su u vidnom polju oveka - bacanje glamura preko telefona ili e-maila je izuzetno teko, i postoji potpuno drugi skup ideja i tehnika povezan sa time. Asocijacija Asocijacija je moda i najtea od svih tehnika koje su opisane ovde. Ona je vie "stanje uma" nego konkretna tehnika, i postavljam je odvojeno iako se ona isto zasniva na
81

centriranosti (tj. preporuljivo je biti centriran, mada nije potpuno neophodno). Radi se, u principu, o "itanju" ljudi, to je neizmerno korisna stvar nezavisno od svake magije (setite se prvog citata koji sam dao na poetku). O nainima i tehnikama takvog "itanja" su napisane knjige i knjige i knjige...i ja ne mogu tome da vas nauim ovako preko e-maila; mogu, meutim, da vam dam par osnovnih ideja tokom naeg rada, kao i par vebi. To neu uraditi odjednom, meutim. Vebanje asocijacije i razumevanja drugih ljudi oko sebe je neto to emo polako razvijati tokom naeg daljeg rada. Sve to u vam dati za sada je jedan zadatak: posmatrajte ljude. Kada stojite na stanici i ekate autobus, ili kada sedite u parku, ili dok sedite na dosadnom predavanju...pogledajte oko sebe, i gledajte ta ljudi rade, kako se dre, gde gledaju, kako se pomeraju... pokuajte da zamislite sebe u istom poloaju - sa takvim dranjem tela, glave, sa takvim pomeranjima... zamislite ta bi to moglo da znai. Kakve su vae misli? Kakva su vaa oseanja kada izazivaju takav stav? Kada se pomerate naglo, a kada sporo? Pokuajte, u privatnosti kue, da stanete kao to ste videli da neko drugi stoji, i da kaete ono to ste od njega uli, istim tonom glasa i uz iste pokrete...da li moete da zamislite misli iza toga, tokove koji nisu izreeni glasno? Moete li za trenutak da postanete svesni onog dela znaenja koje inae primate nesvesno, iz pokreta i gestova? Blesava veba, zar ne? Pokuajte, meutim. Ako uspete da prevladate svoje oseanje stida to radite neto toliko blesavo, garantujem vam da ete biti veoma iznenaeni ve prvi put kada pokuate da izvedete ovo - videete mnogo vie u ljudima nego to vidite inae. Ovo emo razraditi u detalje kod Rune Mannaz. Skeptic Alert! Ne verujete da je sve to mogue? Vreme je za pauzu i razjanjenje. Sve to je prethodno navedeno, naime, ima potpuno jednostavno psiholoko objanjenje, ako vam se taj model posmatranja vie dopada. Koncentraciju moete smatrati oblikom samohipnoze (po sistemu slinom NLP).Uslovili ste sebe da asocirate odreene ideje sa simbolom odreene Rune, pa kada se koncentriete na taj simbol u vaem umu se aktiviraju odgovarajua stanja svesti. Fejding i glamuri se mogu objasniti subliminalnom komunikacijom i jezikom tela; psihologiji je poznato da mnoge stvari koje nisu pod svesnom kontrolom oveka, razni pokreti tela, kao i neki odreeni mirisi (feromoni), predstavljaju moda (po nekim procenama) i preko 50% ljudske komunikacije. Ti signali prenose oseanja, raspoloenja, stav o tome gde ovek koji ih odailja stoji u hijerarhiji (pogotovo vano kod mukaraca oni koji sebe podsvesno shvataju kao "alfa-mujake" odailju i do petnaest puta vie nekih feromona nego ostali), itd. Ove tehnike se mogu smatrati kao nainima za svesnu kontrolu tih signala.
82

Asocijacija, isto tako, bi bila prosto svesno "itanje" tih inae nesvesnih signala i simbola. Da li su ova objanjenja "tana?" Ne znam :) niti mislim da je vano. Ono to je meni lino vano je da te tehnike RADE. Ako elite da ustanovite mehanizam njihovog delovanja, da raspravljate da li je u pitanju neka magina "runska energija" ili prost psihomehaniki uticaj, samo napred. Ali imajte u vidu da, ta god bilo objanjenje, te tehnike, pravilno primenjene i dobro uvebane, donose odline rezultate. Kada ih nauite, iznenadiete se koliko (veinom uspenih!) ljudi oko vas ih neprestano nesvesno primenjuje; a s vremenom, naleteete na vie njih koji ih primenjuju svesno nego to bi ste na prvi pogled oekivali :) Dakle, to je bila uteha za skeptike. Sledea veba (kao i mnoge koje emo raditi od sada pa nadalje), meutim, nema takvu utehu. Ne postoji NIKAKVO nauno ili pseudonauno objanjenje kako ono to je sledee opisano moe da radi. U stvari, po nauci, to ne bi SMELO da radi uopte...;) Opet, moete se baviti mehanizmima ako vam je do toga stalo, ali ono to je vano je da te tehnike ipak DONOSE REZULTATE. Merljive rezultate, tavie. Pristupite im sa otvorenim umom, uvebajte ih, i probajte...videete i sami. Projekcija Poslednja stvar o kojoj emo sada govoriti je projekcija, prva isto "magina," potpuno "natprirodna" (tj. nad-"onim to veina naunika zove priroda") tehnika koju radimo pre nego to za otprilike nedelju dana ponemo sa priom o divinaciji. Projekcija je nita drugo do projektovanje iste "energije Rune" na neki predmet, osobu ili mesto. Projekcija se moe izvriti bilo kada, bilo gde; sve to je potrebno je stati u Runsku Asanu, ili (daleko ee, i mnogo lake) postaviti ruke u Runsku Mudru...zatim se koncentrisati na Runu, i projektovati je na metu. Sama projekcija se vri tako to se vizualizuje Runa unutar Mudre (tj. vizualizuje se da Mudra "postaje" Runa), za im se vizualizuje zrak svetlosti koji izbija iz Mudre i proima cilj, ostavljajui "otisak" Rune na njemu. Koncentracija je kljuna - kada se koncentriete na stvaranje Rune u okviru Mudre, ta koncentracija mora biti dovoljno jaka da ZNATE da je Runa *tu* UNUTAR same Mudre; takoe, probajte da "osetite" zrak koji iz nje izbija, kao i "trag" koji ostaje na meti. Potrebno je dosta vebe, ali prvi put kada izvedete ovo kako treba, odmah ete videti rezultate... Primer: na ispitu je preporuljivo da profesor bude dobro raspoloen i prijateljski nastrojen prema studentu koga ispituje, zar ne? A moda bi bilo dobro da bude i malo dekoncentrisan pri tome, pa da ne uje svaku grekicu koju napravite? Pre nego to doete na red, projektujete Mannaz i Lagu na profesora. Primer 2: lepa devojka/momak na urci...kako prii? Projekcija Mannaz/Gebo pre poetka moe da olaka stvari (projekcija Gebo/Berkana bi bila direktno seksualno zavoenje, to NIJE preporuljivo iz mnogo razloga - u svakom sluaju ne dok ne savladate asocijaciju.). Ogranienja: imajte u vidu da projekcija nije neto to menja svet iz korena; ona samo menja male stvari tako da idu u pravcu u kome ste ih pokrenuli. Recimo, projekcija Mannaza nee uiniti nekog mrzovoljnog mizantropa veselom i raspoloenom osobom, ali moe mrzovoljnog i mizantropinog profesora da oraspoloi taman dovoljno, i na taman
83

dovoljno dug period vremena da vam da bolju ocenu. Projekcija Gebo/Mannaz nee uiniti da vam se potencijalni partneri bacaju pred noge, ali e uiniti da pristup, poetak i razvoj situacije idu lake nego to bi inae ili. Problem: teko je prihvatiti da je ovako neto mogue. Veina ljudi proba projekciju sa pola srca jednom ili dvaput, stidei se sami sebe to je uopte pokuavaju. Kada ona ne uradi nita vidljivo u takvim uslovima (efekti su u skladu sa uloenim trudom u samu akciju), napuste je i ne razmiljaju o njoj vie. Ako imate ovaj problem, predlaem vam da celu stvar shvatite kao igru, ili kao lini ritual - kao to neko "mazi zeju apu za sreu," tako i vi projektujete...bar u poetku. Kada vidite neke konkretne rezultate, bie mnogo lake poverovati u efikasnost cele tehnike. Postoji i alternativna verzija projekcije, koja je neto to se retko vri na ljude, mnogo ee na objekte ili mesta. Direktna projekcija ima manu relativne kratkotrajnosti; duina i snaga efekta mogu da se uviestostrue ako je projekcija uraena kao deo celog rituala centriranja i meditacije nad Runom. Primer i objanjenje: imate poruku ili pismo za koje je vano da to pre stignu, i da to pre budu proitani. Sednete i odradite za petnaestak minuta brzo centriranje, polurelaksaciju i kratku meditaciju nad Runom Eihwaz. Zatim direktno iz centra projektujete Runu na samo pismo; pratite ovo kratkom obinom projekcijom Rune Raido (da pomogne sigurnost puta). Kada ga poaljete, pismo e ii najbrim moguim putem, uvek stiui na svaku stanicu taman na vreme da bude poslato prvim sledeim vozom/avionom dalje. (U konkretnom sluaju, dvadesetak "obinih" poruka koja sam slao iz USA u YU, su stizale za izmeu deset i dvadeset pet dana; osam "projektovanih" su *sve* stigle *uvek* u roku od tano osam dana - to je najkrae mogue putovanje. Sve poruke su bile slane iz iste pote, na isti nain.) Drugi primer: projektovanje Rune Ansuz na odreeno mesto moe da to mesto uini "svetim" ili "posveenim" - magija e na takvom mestu biti malo laka za izvoenje, a atmosfera mesta e delovati da ublai nervozu, strah i druga destabiliua oseanja. Projektovanje Rune Thorn na neko mesto moe uiniti to mesto odbojnim i zastraujuim (savreno za stvaranje privatnosti u umi, recimo). Itd, itd. Postoji bezbroj upotreba. Imajte u vidu da projekcija nije "po definiciji" benevolentna stvar. Sa njom moete da napadate isto onako efikasno kako se i branite. Projekcija Rune Isa moe da "zaledi" oveka, da ga uini nesposobnim da napreduje u ivotu; projekcija Rune Hagalaz moe izazvati nesreu ili teak period nekome... Raunam da ete koristiti common sense, kao i svoj oseaj morala; generalni princip je da magijom ne treba raditi ono to ne bi ste radili inae - jer, iako su prie o "karmi" i "sve se to vraa" besmislene, unitavanje i naruavanje tuih tokova ume da dovede do posledica o kojima niste ni sanjali.

84

Najee greke
Da pomenemo tri najee greke/problema sa kojima se mnogi suoe pri poetku primene magijskih tehnika. 1. Preterano oduevljenje/razoarenje pri prvom pokuaju Prilikom prvih par pokuaja, rad magije je kockanje - sve zavisi od toga koliko je ovek ve uvebao koncentraciju, kako se osea u datom momentu, koliko je nervozan i koliko je siguran u sebe. Kod mnogih ljudi, takoe, postoji znaajan faktor neverice - tj. odbijanja da se poveruje u ono to se radi (ja sam imao ovaj problem, prilino izraeno :). Sve ovo sabrano, ostaje mogunost od 50:50 da li e magija delovati u poetku uopte, a kamoli vidljivo. A bez obzira da li deluje ili ne, pojavljuje se problem preteranog utiska od prvog pokuaja. Kod onih koji uspeju da prvi put izvedu neto spektakularno, javlja se preterani oseaj moi - to vodi do toga da sledei put ili zagrizu vie nego to mogu da savau, ili da se viestruko razoaraju kada sledei put efekti budu manje izraeni. Kod onih koji ne uspeju da prvi put postignu efekte, esto se javlja razoarenje (i umnogostruuje se faktor neverice; onaj deo nas koji "zna" da je to "nemogue" sada skakue od sree pitei "eto, rekao sam ti da to nita ne vredi!"), i stvara se otpor prema ideji da se vie uopte ita i pokuava. Dakle, imajte u vidu da e vai uspesi i neuspesi biti u poetku nepouzdani. Neuspeh u prvih par pokuaja ne znai da ne umete da uradite ono to treba ili da "nita ne radi" - samo ulozite jo vebe. Uspeh, takoe, ne znai da e i sledei pokuaj biti uspean, niti znai da ste odmah spremni na mnogo tee zahvate. Idite polako, korak po korak. Kako ide stara linija, vebavebaisamoveba. 2. Nejasno definisani zahtevi Ovo se ne odnosi toliko na tehnike koje sam do sada pomenuo koliko na neke naprednije stvari koje emo uiti kasnije, ali vredi ovo nauiti odmah. Naime, PAZITE TA ELITE. Magija se kree ka cilju koji joj zada vaa volja, a to kretanje se vodi po linijama najmanjeg otpora, na osnovu promena koje najmanje naruavaju realnost. Najbolje je te staze PRIPREMITI UNAPRED, da bi ste izbegli nepredviene rezultate. Svi poetnici u magiji relativno brzo nalete na horor-prie o magiji koja je pola naopako. Najea pria je kako je prijatelj prijateljevog prijatelja radio ogromnu super-megakomplikovanu magiju sa ciljem "da dobije novac;" tri dana nakon toga, na njega kolima naleti neki pijani bogata, i u nesrei bude potpuno paralizovan - za ta dobije gomilu novca kao odtetu. Time je Volja ostvarena, ali ne na nain na koji je Mag oekivao. Drugi est oblik ove prie je pria u kojoj dotini pri-pri-prijatelj radi magiju za novac, da bi mu posle nekoliko dana umrla voljena baka i ostavila mu veliko nasledstvo. Ista stvar, drugo pakovanje. Ove prie su neka vrsta legendi u magijskim krugovima, i pomalo su preterane; ali generalna ideja je tana. Ako elite novac, ne treba raditi neto to "privlai novac" generalno - jer u stvari niste definisali kako e taj novac stii do vas, i moe se desiti da stizanje poprimi neku formu koja je nezgodnija od praznog novanika. Naprotiv, treba postaviti magiju kao pomoni deo drugih aspekata ivota. Recimo, ponite da traite (bolji) posao, ili da urgirate kod efa za poviicu - i to poduprete magijom. Ili isplanirajte
85

neku trgovinu ("valjanje neke robe" :)), i onda iza toga postavite i magijski vektor. Isto vai i za sve ostalo - ako radite sa namerom da "proete ispit," a pri tome uopte ne uite, ta magija treba da uradi - da uini krajnje neverovatnu stvar, da vi izaete pred profesora, a da vam on da desetku bez ispitivanja uopte? Nema anse (tj. ima, ali su 1) potrebna enormna ulaganja energije, 2) to je potpuno van vaeg domena za sada i za jo nekoliko godina minimalno, i 3) toliko oigledna i toliko velika promena realnosti bi sigurno izazvala jake protivudare). Umesto toga, uite i potpomognite svoje uenje magijom; izaete na ispit "ojaani" magijom, i...izvuete ba pitanja koja ste spremili, imate raspoloenog profesora, lake se seate detalja...dobijete dobru ocenu. Uvek pamtite: potpomaganje "mogue" akcije je za n redova veliine lake nego izazivanje efekta za koji "svi znaju" da su "nemogui." Takoe, nametanje mnogo malih stvari u vau korist je neuporedivo lake od nametanja jedne velike - da nije tako, svi magovi bi neprestano dobijali na lutriji :))) 3. Moralisanje Jedna od nezgodnih stvari u svemu ovome - ta sa moralom? Tu ne mogu da vam JA kaem ta da uradite; svako od vas ima svoj moralni sistem, i treba da ga se dri i da razmilja o tome ta radi. ovek ima slobodu da radi ta god eli, ali ima i odgovornost za posledice svojih akcija - niko drugi tu odgovornost ne moe da preuzme. Ono to MOGU da uradim je da vam dam opis mog naina razmiljanja, to e vam moda olakati razvoj sopstvenih principa. Moj prvi i osnovni princip je "Ne ini zlo ako to ikako moe da izbegne." Dakle, pre nego to uradite neto, zapitate se da li to nekoga povreuje? Da li postoje neke lako predvidive negativne posledice po ljude koji su ukljueni? Da li vi menjate njihov ivot drastino protiv njihove volje? Drugi princip je "Ne tretiraj ljude kao sredstva za postizanje ciljeva, ve uvek kao ciljeve same po sebi." Ovaj princip nije potpuno vezujui, poto je nemogue drati ga se u potpunosti; ali ako ga ovek ima u vidu i ako se trudi da ga potuje to vie moe, to je dovoljna "konica" protiv akcija koje se na kraju pokau kao loe. Trei princip je "Dri se sredine u svemu." O ovome detaljnije malo kasnije. Kako ovo deluje u praksi? Zamislimo, recimo, da elim da dobijem bolje ocene na ispitu. Mogu, teorijski, da glamuriem i projektujem na profesora dok mi ne da odlinu ocenu iako nita ne znam. Da li bi to bilo dobro? Ne - ja teram profesora na potpuno neprirodno ponaanje, koje kri njegovu linu ast i integritet. S druge strane, mogu da bacim suptilni glamur, i da projektujem dobro raspoloenje. Ja time ne menjam njegov kritiki stav i ne uklanjam njegovu sposobnost da mi da lou ocenu - samo menjam svetlo tako da bolje pada na moj rad, i inim uslove povoljnijim. Drugim reima, ja ne traim dobru ocenu, ve samo uslove u kojima moja ocena ima anse da postane bolja nego to bi inae bila, to bi i inae moglo sluajno da se desi. Zamislimo, takoe, situaciju u kojoj iz nekog razloga strahovito elim seks ;). Mogu da uradim projekciju (i par drugih stvari koje emo raditi kasnije) na neku osobu, tako da se bezglavo zaljubi u mene. Da li bi to bilo ispravno? Osim oiglednog krenja njene volje, potpunog menjanja njenih stavova, oduzimanja prava na odluku, i jo gomile prekraja od kojih je svaki pojedinano dovoljan da takav moj akt proglasi za lo (ako ne i direktno zao), tu je i sva sila problema koji slede mene samog - da li ja zaista elim dugotrajnu vezu sa njom? Kada
86

raskinem, to e biti izuzetno teak raskid u kome e me ona proganjati nedeljama. Ona e biti veoma teko pogoena, i stvoriu sebi doivotnog neprijatelja...zato? Zbog par sati zezanja? Bilo iz altruistikih, bilo iz sebinih razloga, to se prosto NE ISPLATI. Ali, recimo da stavim magiju na sebe kao minku :), da izaem na neku urku, i postavim se tako da neko ko eli isto to i ja moe lake da me nae, ne traei nikoga konkretno. To ne bi povreivalo nikoga, omoguilo bi mi da naem upravo ono to traim, i ne bi ostavljalo neki poseban teret za kojim posle treba raiavati. Neki ljudi na ovo kau da "nije fer" koristiti magiju uopte u ove svrhe; ja na to odgovaram da nije fer to je Mel Gibson sluajnou roenja dobio lepe lice od mene ;). Ozbiljno govorei, aliti se da upotreba magije "nije fer" je isto kao kada bi se ovek koji je zavrsio srednju stolarsku alio da nije fer to ne moe da dobije posao kao arhitekta; ako misli da nije fer, neka uloi napor i naui. Svako moe da naui, samo ako uloi odgovarajui napor... Kao "pravilo desnog palca," glamuri i fejdinzi ne mogu da budu "loi" - postoji masa ljudi koja ima glamure koje koristi stalno (da li je seksipil "zlo?"), i ako oni imaju puno pravo da koriste svoj uroeni, imati i vi da koristite svoj naueni. Projekcije su, sa druge strane, kao eki - moete njime zakucavati eksere, moete lupati glave ljudima. Ali to nije razlog da se pretvorite u ono to se u magijskim krugovima naziva "fluffy bunny" ("pliani zeka") - tj. da ponete da danima moraliete i da se lomite oko najmanje magijske intervencije. MO PODRAZUMEVA ODGOVORNOST. Ako ste direktor firme, to znai da imate mo da otputate i unapreujete; direktor koji ne otputa nesposobne je LO direktor, isto koliko i direktor koji ne unapreuje sposobne. Ako ste predsednik drave, va cilj je (ili bi trebao da bude) da svoj narod vodite ka veem standardu, i boljem i sigurnijem ivotu; ali to takoe moe znaiti da ete morati da objavite rat i da poaljete masu ljudi u smrt da bi ste svoj narod i svoj nain ivota odbranili. Magija ne znai nita ako se ne koristi. Ako na putu naiete na dobrog i vrednog oveka koji se nalazi u nevolji, biete NEODGOVORNI i prema sebi i prema oveanstvu ako mu ne pomognete. A ako vam se na putu nalazi neka nadobudna budala, opet ste NEODGOVORNI prema sebi ako tu budalu ne gurnete u stranu i ne proete dalje - ni vama ni njemu nita ne koristi da stojite i gledate jedno drugo do kraja ivota. Ako naiete na nekoga ko mui ili poniava grupu ljudi, i imate mo da ga zaustavite ali to ne uradite zato to "ne elite da ga povredite," vi niste uinili "dobro" - uinili ste zlo i prema svim ljudima kojima ste mogli da pomognete, i prema tom muitelju koji e ostati muitelj do kraja ivota. Ovde ono "dranje srednjeg puta" dolazi do izraaja.Zamislimo, recimo, da radim u firmi i imam za efa neku budalu koja nema pojma o svom poslu, a pri tom mui sve zaposlene. Mogu da se naljutim, i da bacim stvari koje e ga poslati u bolnicu ili ubiti; da li bi to bilo ispravno? Mislim da je oigledno da ne bi. Mogu isto tako da ga pustim da gnjavi i mene i sve ostale, i da stoiki trpim i utim; da li bi to bilo ispravno? Ne, to je neodgovorno i prema meni i prema mojim saradnicima. Primer pravilnog dejstva bi bila magija (ili obina, mundana akcija) koja bi dovela do pojave inspekcije iz viih nivoa firme; ef bi dobio svoj poteno zaslueni otkaz, i svi bi mogli da odahnu. Da li je "zlo" to to je ef dobio otkaz zbog vas? Ja bih rekao da je to ona udna i eluzivna stvar koja se obino naziva "pravda." ovek koji ima mo (bilo uobiajenu bilo magijsku) da izdejstvuje pravedno reenje INI ZLO ako odbije da to uradi, i tako dozvoli da se nepravda i dalje
87

vri. Srednji put je neto to ljudi esto zaboravljaju. Podrazumeva se da ako neko moe da ubije magijom (a nemojte ovo olako shvatati - rad GARANTUJE uspeh, kao to sam ve vie puta rekao, i ako nastavite da se bavite ovim, samo je pitanje vremena pre nego to ete zaista moi da ubijete nekoga potpuno neopipljivim sredstvima), da e on to i raditi. Gluposti; ak i ako ovek postane takva ivotinja da mu ubistvo nita ne znai, postoje krajnje sebini razlozi zato se to ne isplati. Potrebno je mnogo energije; komplikovane akcije; mogue komplikacije...bezbroj problema. Daleko je lake i bolje prosto organizovati da ovek prosto prestane da smeta. ef vas zeza? Ako je nesposoban, uredite da prestane da bude va ef kroz otkaz; ako je sposoban, udesite da dobije unapreenje, i oboje ste sreni. Neko vam pravi probleme iz iste pakosti? Udesite da prosto zaboravi na vas; ili izazovite da on sam upadne u probleme zbog sopstvene pakosti - to e ga moda nauiti da bude bolji ovek u budunosti. Itd, itd. Drei se ovih pravila, ja nikada do sada nisam bio u situaciji da sam moram nekoga da povredim uopte. Malo razmiljanja je dovoljno da se iznae reenje iz koga svi profitiraju - jer, bar to se magije tie, najee je lake nasilnika pretvoriti u potenog i dobrog oveka nego ga ubiti; a u svakom sluaju je lake okrenuti ga na neku drugu stranu nego ga povrediti. Izbegavajte ekstremna reenja(bilo na agresivnoj bilo na pasivnoj strani), i nee biti nikakvih problema.

88

etnja i poziv
I, KONANO, doli smo do kraja prvog Aetta...i red je na meditativnu etnju. Kao i obino :), dajem vam izbor - postoji jedan deo koji treba da se uradi, i jedna stvar koja *moe* da se uradi, ako imate elje i/ili prilike. The Walk... U stvari, stvar je toliko jednostavna, da nisam siguran kako da vam je uopte i opiem radi se o prostoj etnji praenoj razmiljanjem. Jedina stvar koja vam je potrebna je prirodna okolina (preporuuje se uma; Koutnjak moe da poslui Beograanima, mada ako imate prilike za neto "divljije," to bi svakako bilo bolje). Izaite i proetajte se; uite koliko moete duboko u umu, daleko od svih zvukova civilizacije i to dalje moete od drugih ljudi. Stanite (ili sedite) i centrirajte se (koncentracija na liniju, ili na stub kod onih koji praktikuju vibracioni; moete da izvedete i jedan ceo vibracioni, tie nego obino, ako ste na nekom dovoljno zavuenom mestu ili ako se ne brinete da li e vas neko uhvatiti :)). Zatim ponite sa etnjom, i GLEDAJTE oko sebe... Gledajte drvee, kamenje, lie po zemlji...stabla...oblike. Opustite svoj um i pustite ga da sam trai simbole u svemu tome. Polako ponite da recitujete sve runske pesme po redu (ovde je lako zbuniti se ako koristite vie njih; predlaem da upotrebite samo Stare Engleske pesme za ovu vebu). Znai, Fehu, Uruz, Thurisaz...sve do Wunjo. Ponavljate recitaciju svakih par minuta. Hodajte polako, bez urbe, bez napora. Posle nekog vremena, kada u etnji naiete na neko fino, izolovano mestace, sedite, i dalje gledajui okolo. Vizualizujte Runu Fehu, odrecitujte njenu pesmu u sebi, i zatim se zapitajte - ta ta Runa znai za mene? Koja je njena vanost? ta u mom ivotu ona oslikava? Razmislite o tome, polako i duboko. Onda preite na Uruz, ponovite, i polako proite kroz svih osam Runa prvog Aetta. Kada zavrite, ponovo se centrirajte, i onda polako, isto kao to ste i doli, vratite se nazad. Jednostavno, zar ne? :) ...and the Call. Opciona stvar koju dajem je Poziv; dakle, ovo moete i ne morate da radite, u zavisnosti od vaeg raspoloenja. Kada u toku etnje doete do mesta na kome odluite da sednete, i zavrite svoje razmiljanje o Runama, pre nego to poete nazad, ubacite Poziv. Stanite uspravno, sa izbaenim ramenima, ispravljene glave, ruke pored tela. Zatvorite oi, i ponite sa ritmikim disanjem minut ili dva. Fokusirajte se na centar. Zamislite Runu Fehu u centru, i polutiho odvibrirajte re "Fehu" (znai "Feeeeehuuuuuu"); nastavite dalje kroz svih osam Runa.

89

Podignite ruke u pozu prizivanja - znai ruke su ispruene pravo ispred vas, malo uvis, sa malo povijenim laktovima i dlanovima okrenutim nagore (kao da pokuavate da uhvatite neto veliko to pada odozgo). Produite liniju centra navie, u nebo, i nanie u zemlju (osetite kako se va stub vibracija sputa u zemlju, i podie u nebesa). Ponovite sve vibracije...osetite kako i zemlja i vazduh oko vas vibriraju zajedno sa vama...sve jae i jae, iz Rune u Runu. Kada zavrite sa vibracijama, sve oko vas se stoji... I dalje drei ruke ispruene ispred sebe, polako sklopite ake (kao za molitvu), i zatim tako sklopljene ake povucite ka sebi, tako da stoje uspravno i paralelno ispred samog vaeg lica. Odvibrirajte re "Odin" jednom, aljui njene vibracije niz stub u dubine zemlje i uz stub u visine iznad oblaka. Ostanite u toj pozi nekoliko sekundi nakon kraja vibracije. Otvorite oi, i krenite polako nazad kui. Vrednost poziva zavisi od oveka. Nekim ljudima je to isto mehaniki ritual, u toku koga vie razmiljaju o tome da li e neko sluajno naii i videti ih/uti ih, nego o samim Runama. Ako mislite da e kod vas biti ovakav sluaj, najbolje je da ga ne izvodite. Ali ako imate pristup nekoj dubljoj divljini, ili ako ste u stanju da kontroliete svoju nervozu, Poziv ume da bude jako duboko duhovno iskustvo. Neki ljudi se oseaju kao preporoeni nakon izvoenja Poziva; jedan opis je "itav svet izgleda kao da je upravo okupan i oien;" u svakom sluaju, teko opisivo - mora se izvesti da bi se razumelo.

90

9. Hagalaz

Koreni: Osnovno znaenje Rune Hagalaz je grd (led koji pada sa neba, ne velika ljudska naseobina). Poreklo iz IE korena *kaghlo- (malo pare kamena, grd) je direktno i nedvosmisleno. Zanimljivo je da je (verovato zbog retke upotrebe rei) samo ime Rune imalo vei uticaj na razvoj germanskih jezika nego originalni koreni; moderna engleska re "hail" potie direktno ba od imena Rune. Alternativni naini izgovora: OHG - hagalaz OE - haegl ON - hagall, hagal, hagla GO - hagl, haal Istorijski pogled: Grd je veoma nezgodna stvar za sve ljude, ali za narode koji zavise od zemljoradnje, on je bio najdestruktivnija sila za koju su znali. Za razliku od sua ili slinih nepogoda za koje je potrebno due vreme, grd je neto to udara odjednom i u roku od nekoliko minuta unitava celu letinu, ostavljajui ljude gladnim. Interpretacija: Hagalaz oznaava iznenadnu nesreu, unitenje, iskuenje, gubitak. Neto to doe preko horizonta iznenada, bez najave, uniti i zatim nestane bez traga. Bez obzira na kom planu se odigrava, emotivnom, materijalnom, mentalnom... neka ureena struktura u naem ivotu na koju smo navikli, koju smatramo neophodnom, ili koju zaista volimo e biti oteena ili unitena. Kia leda koja odjednom pada sa neba, unitavajui na
91

izvor hrane - ne neophodno materijalne, fizike hrane, ve hrane za neki deo nas samih. Negativna Runa, zar ne? Na prvi pogled da, i njena lekcija je definitivno jedna od najteih za razumevanje u ivotu. A meni ovde sledi najtee objanjenje do sada. Hagalaz se moe manifestovati kao ista sluajnost ili kao sinhronicitet; njegova lekcija se moe izraziti u tri odvojena dela: 1. "We are the hollow men We are the stuffed men Leaning together Headpiece filled with straw. Alas! Our dried voices, when We whisper together Are quiet and meaningless As wind in dry grass" - T.S. Eliot, 1925. ovek je deo univerzuma i predmet svim njegovim zakonima. Zamislite oveka koji prolazi ispod litice, kada se sa litice odvali kamen i ubije ga na mestu. Veoma je lako misliti da je to neka kazna; ljudi e se verovatno pitati ime je zasluio da mu se tako neto desi. Odgovor je: NIIM. Da li je litica stajala tamo, da li se pukotina u kamenu stvarala vekovima, da li je vetar dunuo i izazvao poslednje pomeranje koje je odvalilo kamen... sve to zato da bi taj kamen pao BA na tog oveka? Da li je ovek toliko vaan litici i vetru da ovi uloe toliki trud u to? Odgovor je NE, to izgleda oigledno na prvi pogled. Ali to nije zaista oigledno nama samima. Ljudi tee da gledaju sve na svetu kao neto to neophodno ima veze sa njima i to utie na njih; u dubini podsvesti veine ljudi, nezamislivo je da se neto dogaa a da nema nikakve veze sa njima. Sve je ili odgovor ili komentar na neko njihovo razmiljanje i akciju. Hagalaz manifestovan kao ista sluajnost tvrdi da to nije tano; dete moe da doe i da iz ista mira razgazi mravinjak. Neki asteroid sutra moe da udari u zemlju i da uniti itavu ljudsku civilizaciju. oveanstvo kao celina NIJE glavna preokupacija univerzuma, a kamoli ljudi kao jedinke. Buniti se protiv ovoga ima isto onoliko smisla koliko i grditi neku stenu zato to je teka, ili vetar zato to duva ili kiu zato to pada. Nepravedno? Ne; nije pravedno, ali nije ni nepravedno. To nema veze sa pravdom - prosto se DOGAA. 2. "It's not going to stop, No, it's not going to stop, 'till you wise up." - Aimee Mann, "Wise Up," Magnolia Soundtrack Hagalaz manifestovan kao sinhronicitet je neto na ta smo svi navikli. Marfijev zakon, "sindrom leteeg tiganja," nazovite ga kako god hoete - ali ljudima je poznato da svaki
92

put kada se nau u situaciji u kojoj im izgleda da su zadovoljni, doe neto to ih lupi po glavi (manje je oigledna obrnuta stvar: da se esto, kada sve izgleda POTPUNO izgubljeno, desi neka jedan-u-milion ansa koja ispravi stvari). [Film "Magnolija" je fantastino ispitivanje ove ideje; prethodna pesma koju peva Aimee Mann je Runska Poema svoje vrste.] Ovo je, meutim, krivica same ljudske prirode. ovek NE MOE da ostane na istom nivou i da bude srean. Neko idealno stanje koje treba jednom postii, pa se onda u njemu moe iveti zauvek sreno je iluzija - jer kada se osvoji novi vrh ivota, sa njega se uvek vidi sledea, jo via planina. Srea oveka je u beskrajnom rastu; u akciji, uenju, u susretu sa novim. Ovde se nalazi i najvea opasnost ove Rune: ignorisanje njene lekcije i uporno ostajanje na istom mestu. Velika veina ljudi koji su nesreni i nezadovoljni sobom spada upravo u ovu grupu. Naime, Hagalaz je nemilosrdan; ivot e lupati amare oveku dogod se ne opameti i ne promeni svoj pristup. Problemi se nee reiti tako to bivaju ostavljeni da stoje. Nijedno stanje se nee promeniti bez akcije. Hagalaz, nesrea koja razbija na svet i koja nas nasilno TERA na akciju, u ovom sluaju slui kao budilnik; opomena od strane sveta da se pokupimo i da krenemo sa mesta kojim nismo zadovoljni, umesto to samo kukamo ne radei nita. 3. "All our experiences are processed and evaluated by our own minds. If we are in control of our mind, there is no reason at all not to treat every single experience in life as less then orgasmic in nature." - Robert Anton Wilson Isto kao to se DOGAA, tako i ODLAZI. Svaka situacija je tranzitorna. Sve to nam se dobro dogaa, proi e; sve to nam se loe dogaa, proi e. Sve to nam se desi, a da nas pritom ne ubije, ini nas jaim; uveava nae znanje i sposobnost. Ili ga smanjuje, ako tako odaberemo - ako ga prihvatimo kao kaznu, umesto kao lekciju. Nae unutranje vrednosti su NAE unutranje vrednosti; mi sami ih odreujemo. Mi sami biramo kako emo doiveti bilo koju konkretnu stvar. Prema tome, ne postoji razlog da doivimo bilo ta kao katastrofu; ne postoji, u stvari, razlog da se pokoravamo bolu, kada on postoji samo u naim umovima. Led pada, pretvara se u vodu, i ta voda odlazi... Asocijacije: iznenadna nesrea, unitenje, razaranje, iskuenje, test, ivotna lekcija, iznenadna i drastina promena. Magijske upotrebe: Uklanjanje neeljenih uticaja, uklanjanje negativnih osobina unutar samih sebe (VEOMA bolno), naterivanje samog sebe na promenu (VEOMA bolno i teko, ali ponekad neophodno), direktan napad, kratkorona ali veoma destruktivna prokletstva.

93

Stara Engleska Runska Pesma: Hgl byth hwitust corna hwyrft hit of heofones lyfte wealcath hit windes scura weortheth hit to wtere syan. Haegl is the whitest of grains it comes from the vault of heaven gusts of wind toss it about and then, it melts into water. Hagalaz je najbelje zrno koje dolazi sa najviih nebesa udari vetra ga bacaju na sve strane i onda se istopi u vodu. (Oni koji ne poznaju Bibliju VEOMA dobro, pogotovo gnostiki pogled, ne treba da koriste Staru Nordijsku Pesmu; ona ima Runsko i gnostiko znaenje, ali bez poznavanja gnosticizma moete samo da zbunite sami sebe) Stara Nordijska Runska Pesma: Hagall er kaldastr korna kristr skop himenn forna. Hagall is coldest of seeds Christ created the world of old. Hagalaz je najhladnije od zrnevlja Hrist je stvorio stari svet. Stara Islandska Runska Pesma: Hagall er kaldakorn ok krapadrifa ok snaka sott grando is hildingr Hagall is a cold seed and shower of frost and ilness of serpents grando = hail. Hagalaz je hladno seme i kia mraza i bolest zmija grando - grd.
94

95

titovi
U magiji postoje, u principu, tri naina "odbrane." Prvi je banishing, koji uklanja ili "isteruje" neki ve postojei i ve prisutan uticaj. Drugi su titovi, privremene konstrukcije koje slue da spree da se uticaji ili efekti uopte i manifestuju. Trei su tzv. "wards" (na srpski se prevodi kao "straar," "uvar," ili "branilac," to su sve nezgodni prevodi), koji su manje-vie stalne konstrukcije kojima se titi neko odreeno mesto, prostor ili predmet (jako retko osobe). Par primera vrlo efikasnih banishing rituala ste ve dobili u okviru "Dodataka" osnovnim vebama. To su rituali koji ne zahtevaju preterano poznavanje odreenih tradicija ili sistema magije, a koji su pri tome veoma efikasni. Postoje, naravno, "jai" rituali od tih, ali oni zahtevaju veoma duboko razumevanje sistema iz kojih potiu. Za Telemite, tu je Rubinova Zvezda (Star Ruby), za haotike je tu Vrtlog (Vortex) ili Zvezda Vatrenog Klovna (Fireclown's Ruby), itd. Moete te rituale nai veoma jednostavnim pretragama na internetu, ako ikada odluite da ih probate; ali, predlaem vam da se za sada drite onih koje sam vam ve dao. titovi ...su generalno vizualizacije koje rangiraju od veoma jednostavnih do prilino komplikovanih. Za bilo koji efikasan tit je potrebno prethodno imati dobro uveban neki (bilo koji) banishing ritual, poto tit predstavlja verziju "stojeeg banishinga." Ono to obino nazivam "osnovni tit" (postoji pod milion imena i sa milion podvarijacija u raznim tradicijama magije) se bazira na ritualu isterivanja koji izvoa obino koristi (ako ste vebali vibracioni, onda se ovde koristi vibracioni ritual). U poetku, preporuljivo je titove stavljati uz izvoenje samog rituala, mada se posle odreenog vremena i vebe ti titovi mogu pozvati u postojanje obinom mentalnom komandom. Dakle: Izvedete vibracioni ritual isterivanja, ali kada ga zavrite ne putate krug i simbole da vam nestanu iz svesti. Umesto toga, stanete u stav mirno, zamislite kako se krug (sa etiri simbola na etiri strane) *suava*, dok na kraju simboli ne stoje neposredno (na par cm) uz vas; krug vas okruuje direktno. Zatim, krug se izduuje u "valjak" oko vas, dok ne zauzme svo mesto od poda do neto iznad vae glave. Kada je taj "valjak" kompletiran, dodajte na njega simbole koje i obino koristite pri banishingu (pentagram zemlje, alhemijski simbol soli, Runa Algiz...); vizualizujte po jedan simbol ispred i iza vas, sa obe strane, ispod i iznad. Kada vam svi simboli (svih est njih) i valjak budu vrsto u svesti, nastavite da "skupljate" valjak dok ne pone da vas okruuje kao "nova koa;" sjaj koji je do tada inio ivicu kruga vas sada prekriva u potpunosti. Kada ste sigurni da ste potpuno prekriveni titom, prosto par puta duboko udahnite i krenite za svojim poslom. Kao i za sve ostale magijske tehnike, uspeh zavisi od vebe. Vebanje, pri tome, nije lako - u poetku ete se verovatno oseati potpuno blesavo stojei i pravei titove. Ali bez truda nema ni efekata; to vie vebe, to e vam biti lake da prizovete tit u sve kraem i kraem roku. Ve posle par nedelja (ako relativno redovno vebate) bi trebalo da
96

moete da ga stvorite bez punog rituala isterivanja, prostim zamiljanjem kruga i njegovim skupljanjem; posle par meseci, moi ete prosto da pomislite na njega i da se on pojavi oednom kao "sjaj" oko vas. Ovaj tit, mada jednostavan, je vrlo efikasan...pitanje koje se postavlja je, da li e vam trebati? Odgovora ima vie. Kao prvo, ako nastavite putem magije, trebae vam zatita pre ili kasnije; bolje je imati je pre nego kasnije, definitivno. Kao drugo, mada su anse da se naete na prijemnoj strani nekog direktnog magijskog napada veoma male, nikada se ne zna kada tako neto moe da zatreba. Kao tree, titovi su dobri i za krajnje "nemagine" stvari - tit vas ini manje-vie imunim na glamure; podsvesni uticaji (kao to je recimo uticaj vrste ljudi za koje svi znamo - ljudi koji "zrae" nervozu iz sebe) takoe bivaju blokirani od strane tita; emotivni napadi takoe bivaju znatno ublaeni - ako neko krene da vriti na vas, rei e i dalje stizati do vas, ali bez emotivne snage i sa mnogo manjom sposobnou da nanesu tetu... moi ete da ih analizirate racionalno i bez uzbuivanja. itd, itd. Ako uvebate tit, nai ete mu mali milion upotreba veoma brzo. "Whitefire" ("Bela vatra") je tit koji ja najee koristim (kada uopte koristim titove). Princip je isti kao kod obinog tita, s tim to kada skupite krug oko sebe, umesto da vizualizujete valjak, uradite sledee: vizualizujete same znake iznad i ispod sebe, pa zatim zamislite dve elipse koje povezuju etiri znaka po uspravnoj liniji (znai, krug povezuje etiri znaka oko vas; jedna elipsa povezuje znak ispred vas, znak ispod vas, znak iza i iznad; druga elipsa povezuje znak sa leve strane, ispod, sa desne strane i iznad). Zatim, vizualizujete kako donji znak eksplodira u naletu vatre, koja kulja oko vas po ivicama elipsoida koga ste tako napravili; kada vatra obuhvati ceo elipsoid, gornji znak eksplodira u elektrinim pranjenjima (munje i varnice) koji obuhvataju plamen, tako da se stvaraju dva elipsoida oko vas: unutranji od vatre, i spoljni od elektrinih pranjenja. Prilino komplikovano, zar ne? :) Ali jo nije gotovo: ova dva elipsoida se zatim stapaju u jednu celinu od jasne, isto bele vatre koja igra po celoj povrini. Mada vas ovaj elipsoid ne okruuje kao koa, on ne puta u sebe nita to bi moglo da vas ugrozi; takoe, adaptira se vaim kretnjama i poloaju vaeg tela. Ovaj tit *nije* neto mnogo efikasniji od obinog to se iste odbrane tie; tavie, malo je nezgodniji i komplikovaniji za pravljenje. Ali, ima neke svoje pluseve koji ga ine privlanim: dobro uveban, recimo, moe da poslui kao unapred spremno oruje. U svakom sluaju, preporuujem prvo mnogo vebe (bar dva meseca) sa osnovnim, pa tek onda eksperimentisanje sa ovim titom. Imajte u vidu da je nivo sposobnosti vizualizacije potreban za uspeno korienje Whitefire prilino visok. Takoe pazite: izuzetno dobro baen Whitefire povremeno ume da ometa rad nekih elektrinih aparata (da kvari sliku na televizoru, da blokira kompjutere, izaziva utanje na radiju...) Ovo se veoma retko javlja, ali ipak uzmite i to u obzir. Konano, Ogledalo Magli ("Mirror of Mists") je tit koji ima vrlo specifinu upotrebu, odbranu od direktnih napada. Sumnjam da e vam trebati skoro, ali neka ga isto radi reference; nikad se ne zna kada ta moe da zatreba. Za razliku od prethodno pomenutih titova, ovaj je praktino neupotrebljiv u svakodnevnim situacijama. Ogledalo Magli je nastavak na obini tit: nakon to se okruite osnovnim titom, vizualizujete kvadrat i dva pravougaonika oko sebe (isto kao to se vizualizuju krug i
97

elipse u prethodnom sluaju; tj. u Whitefire ste se nalazili unutar elipsoida, a ovde se nalazite unutar kvadra gledajui u jedan od njegovih okova). Meutim, vizualizacija je kod Ogledala BEZ banishing simbola; postoje samo zidovi oko vas. Ti zidovi u vaem umu postaju ogledala okrenuta ka napolje; bilo ta to ide prema vama se kree prema ogledalu u kome vidi sopstveni odraz. Ovaj tit nije neka naroita *odbrana* per se; whitefire je sigurniji. Ali fora sa Ogledalom Magli je to ono vraa napad ili projekciju oveku koji je alje. Dakle, ako se ikada naete na prijemnoj strani, recimo, runske projekcije, moete tu projekciju da vratite nazad poiljaocu i da posmatrate rezultate (koji su obino veoma zanimljivi ;) Wards Wardsi su prilino nezgodne stvari za izvoenje, pogotovo za poetnike, poto je za stalan efekt (kakav wardsi treba da imaju) potrebno prilino dobro poznavanje principa magije. Meutim, postoji nekoliko osnovnih zatita koje svako moe da izvede; ja u vam ovde predloiti dve takve. Prva je Salt Warding, koja koristi i malo materijalne baze. Potrebna vam je aka vrste soli i jedna asa 1:4 rastvora soli u vodi (znai, napunite asu do jedne petine zapremine solju, i zatim dopunite do vrha vodom, i meate dok se so ne istopi). Preporuuje se destilovana ili mineralna voda (dakle, voda iz prirodnih izvora, ne filterisano/hlorisana koja ide iz esme). Recimo da treba wardovati jednu sobu (ovo je obino prva stvar koju magi rade kada se useljavaju u neki prostor - prvo proiste pa zatim warduju mesto na kome e od tada biti centar njihove magije). Prvo, u pravcu kazaljke na satu poevi od istoka, po linijama kojima se pod dodiruje sa zidovima iscrtajte liniju slanom vodom; crtanje se vri tako to kaiprst desne ake (leve za levake) umoite u vodu, iscrtate deo linije, pa zatim ponovo, sve dok ne obiete celu sobu. Kada je krug zavren, uzmite vrstu so u desnu ruku (opet, levu za levake) i bacite malo soli u est pravaca (istok, jug, zapad, sever, gore, dole, tano ovim redom) tako da ona udari u odgovarajue zidove, kao i u plafon i pod (ne treba da se odbije od neeg drugog, ve treba da izleti direktno iz vae ake i udari pravo o zid i plafon - isto vai i za pod, bez obzira to vei deo soli ionako padne na njega). Zatim, ponite sa pravljenjem obinog tita, ali stanite kada doete do toga da oko vas stoji cilindar sa simbolima; umesto da skupite cilindar u "drugu kou," ponite da ga irite, irite sve dok ne pone da dodiruje zidove. Kako cilindar dodirne zid, on se tu stapa sa zidom...dok na kraju sami zidovi sobe u kojoj se nalazite ne sadre tit unutar sebe. Kada imate ovo vrsto u umu, ostavite tu sliku, udahnite par puta i warding je gotov. Druga tehnika je temporary ward, koji je vrlo zgodan za privremeno wardovanje bilo ega, kao i za ojaavanje stvari kao to je Salt Warding na slabim mestima (vrata, prozori, itd). Vizualizacija je veoma prosta: iscrtajte desnim kaiprstom veliki simbol koji koristite za banishing, tako da pokriva celu jednu stranu "kocke" koju elite da wardujete (ili celu povrinu prozora/vrata). Vizualizujte kako va prst ostavlja trag, tako da na kraju simbol ostaje da stoji u vazduhu preko tog mesta. Zatim uperite otvoreni dlan desne ruke (leva za levake ;)) prema tom mestu; vizualizujte kako se ispred vaeg dlana stvara vrst disk od zlatne svetlosti; disk je paralelan dlanu, znai stoji uspravno, okrenut irom stranom (krugom) prema dlanu. Taj disk zatim leti prema znaku (irom stranom, tj.
98

krugom unapred), i kada udari u znak, iri se u itav zid od vrste svetlosti (znak i dalje ostaje unutar te svetlosti, kao da je uhvaen u ilibar). Ponovite ovo u svih est pravaca, ili preko svih mesta koje elite da dodatno wardujete. Snaga ovog warda nije zanemarljiva, ali problem je to je taj ward prilino kratkotrajan. Za poreenje, Salt Warding se moe u veini sluajeva lepo odravati tako to se obnavlja jednom meseno; temporary ward traje dan ili dva maksimalno. No, s obzirom da je za postavljanje jednog temporary warda potrebno manje od deset sekundi... Ovo bi trebalo da vam bude vie nego dovoljno za dosta dug period vremena. Postoje, naravno, jai wards (Triangular Veins Ward je verovatno najsnaniji, mada u neku ruku i jedan od najnezgodnijih), ali za njih je obino potrebno dublje poznavanje (i vea uvebanost) raznih ideja i tehnika. Takoe, imajte u vidu da neke tradicije (recimo, mnoge struje u okviru Teleme) nemaju direktnu ideju wards, ali koriste "posveenja hrama" i sline rituale u istu svrhu.

99

10. Nauthiz

Koreni: Nauthiz, ili kako je ee poznata, Nyd, je Runa Potrebe. OHG "niot," i "not," GO "nauths," OE "nyd," OICE "naur" svi znae "potreba, neophodnost, pritisak, obaveza." Postoji masa izvedenih rei. OICE "njotta" znai "uivati, zadovoljiti potrebu." OHG "niet," "nit" su "tenja" odnosno "udnja," dok re "nietegi" oznaava seksualnu elju. OE "neod" je "elja, apetit" a "nyt" je "impus, dunost." Naravno, tu su i moderne rei, kao to je engleska re "need." Alternativni naini izgovora: OHG - nauthiz, not OE - nyd ON - naut, nauir, naur, nau GO - nauthz, noicz Interpretacija: Nauthiz je u veini tekstova oznaena kao "negativna" Runa. Razlog za ovo je to ona predstavlja AKUTNU potrebu, neto to je zaista potrebno i neophodno oveku u ivotu, bez ega ne moe... a za zaista neophodne stvari je esto potrebno uloiti veliki napor i savladati velike prepreke. Nauthiz oznaava period napora da bi se postigla neophodna promena; ljudi ne vole naprezanje; otud "negativnost" Nauthiza. Ova Runa je, meutim, u stvarnom Runskom radu jedan od najdubljih izvora samospoznaje. Samospoznaja dolazi kroz nju na dva osnovna naina: - prvo, Nauthiz nam ukazuje na potrebe kojih moemo biti potpuno nesvesni. Idemo naim putem, nailazimo na probleme i ne shvatamo ato. Neto fali, ali ta?
100

Meditacija nad Runom Nauthiz moe da raisti ovo pitanje ponekad. Da nam pokae koji smo faktor zaboravili, koje detalje smo preskoili, i ta je to zbog ega nam ne ide kako treba. Vrednost ove vebe je nemerljiva; anse su, ako ikada budete ponovo meditirali sa nekom Runom nakon Raida, da e to biti upravo Nauthiz, upravo zbog ovoga. - drugo je pitanje ta nam je zaista potrebno? Ljudi rade mnoge stvari da bi ispunili socijalna oekivanja ili impresionirali druge ljude. Koliko ljudi iskreno eli da kupi dobra kola zato to vole udobnu vonju? A koliko ih kupuje da bi impresionirali drutvo? Stvari koje elite da promenite u vezi sa sobom, da li elite da ih promenite zbog sebe, zaista, ili zbog drugih? Naravno, dokazivanje drugima nije potpuni gubitak vremena, ali injenica je a ljudi ulau nesrazmernu koliinu vremena u to, mnogo vie nego to im zaista donosi ikakav stvarni dobitak. Nauthiz omoguava oveku da se zapita "da li meni to zaista treba." Kada razmiljate da uloite vreme ili snagu da nauite neku novu vetinu, ili da uradite neto specijalno... fokusiranjem na Nauthiz i kontemplacijom POTREBE moete da napravite razliku izmeu onoga to vam zaista treba i onoga to uzimate po inerciji, zato to se od vas to oekuje ili zato to mislite da e to impresionirati nekoga. Ova veba pada kao sekira pogotovo na materijalne stvari. U naem drutvu vlada ideja koja se najbolje izraava amerikim izrazom "biggerbetterfasternowmore" (veeboljebresadavie); vano je imati "vei" od komije, "bolji" od drugog komije, da bi se "dokazalo" neto. Veliki broj ljudi ulae gro svoje energije u ovaj beskrajni tok, koji samo jede, jede, jede vreme i ivot, bez ikakvih stvarnih dobitaka u vrednosti ili kvalitetu ivota (o samorazumevanju da se i ne govori). Kada sledei put pogledate neku stvar za koju mislite da vam je zaista neophodna, koju zaista elite da imate... fokusirajte se na Nauthiz, i zapitajte se: da li meni to zaista treba? Da li zaista ne mogu bez toga? Kada u ja to i koliko uopte koristiti? Da li e to zaista doneti promene u mom ivotu koje opravdavaju resurse koje moram da uloim da bih to dobio? Zvui prozaino i oigledno? Probajte; videete i sami koliko e vam vremena i snage utedeti ovo kratko razmiljanje... Asocijacije: potreba, neophodnost, opresivna elja, odgovornost, dunost, nezaobilazna akcija ili deavanje Magijske upotrebe: da predstavi potrebu koja mora biti ispunjena, da naglasi nunost uspeha neke akcije, da uini neto neophodnim

Stara Engleska Runska Pesma


101

Nyd byth nearu on breostan weortheth hi theah oft nitha bearnum to helpe and to hle gehwthre gif hi his hlystath ror. Nyd is oppressive to the heart yet often it proves a source of help becoming salvation to the children of men if they hearken to it betimes. Nauthiz je teak za srce ali esto predstavlja izvor pomoi postajui spasenje za decu ljudi ako je posluaju na vreme. Stara Nordijska Runska Pesma Naur gerer nppa koste; noktan klri froste. Naur gives little choice; unclothed man is chilled by frost. Nauthiz daje malo izbora; nag ovek se smrzava na hladnoi. Stara Islandska Runska Pesma Nau er thyjar thra ok thung kostr ok vassamlig verk. Opera niflungr Nau is grief of the bond-maid and oppressed state and hard work opera = work Nauthiz je muka robova i posustalost i tezak rad opera = rad

102

103

Divinacija
Rune se najee koriste upravo za divinaciju, i od ljudi koji koriste runski sistem uopte, 95% njih ga koristi iskljuivo za divinaciju. Mi sa njom poinjemo tek sada, poto sam eleo da vas prvo upoznam sa drugim aspektima Runa. Kao i kod drugih sistema divinacije, bez poznavanja dubljih aspekata sistema, najvie to i u divinaciji moete da postignete je nivo prosene babe-vraare. Neto malo o optim idejama divinacije smo ve rekli u tekstu o podeli magije, ali ponoviemo to jo jednom ovde radi podseanja: "Za divinaciju nije potreban sistem; kada ovek jednom naui da 'opusti svoj um,' bilo ta moe da poslui kao fokus - Tarot karte isto koliko i pasulj isto koliko i zvezdano nebo; kompleksne interpretacije i sistemi su u principu nepotrebni. Astrologija je dobra ilustracija ovog principa: stari amani su koristili zvezde kao fokus - gledajui u nebo, putajui svoj um da se izgubi u lepoti i prostranstvu, i putajui ideje da im same dou u um. Kroz generacije, primeene su pravilnosti, ustanovljeni 'zakoni' i izgraen itav besmisleni sistem koji postoji danas. Da li je mogue predvideti budunost? Moj odgovor je da po svemu to sam do sada video to NIJE mogue; nepostojanje dugoronih proroanstava i postojanja hiljada izmiljenih i falsifikovanih stoje kao dokaz. Meutim, mogue je predvideti verovatnoe i trendove - kao u meteorologiji ili ekonomiji. Ako gledate nekog oveka koji baca kamen, moi ete da otprilike procenite gde e taj kamen da padne; isto vai i za sve ostalo. Ako pustite va um da se utopi u vee prostranstvo, da ue u stanje u kome sve asocijacije iz podsvesti mogu slobodno da isplivaju na povrinu, i ako u tom stanju postavite pitanje - esto ete dobiti odgovor koji e SIGURNO pasti blizu konanog ishoda, ako ne i tano na taj ishod. Pri tome, treba biti svestan da su uvek u pitanju samo verovatnoe - ono to je "proreeno" ne samo da ne mora biti tako, ve moe (svesnim naporom i trudom) da se izmeni i da SIGURNO ne bude tako." Ovaj proces oputanja uma je neto to se veba; ali divinacija nije beskorisna ak ni za potpune poetnike. ak i sa najosnovnijim znanjem, ak i u prvom izvlaenju Runa koje izvedete, ostaete sa malo boljom idejom u emu je problem i gde se nalazi mogue reenje nego to ste bili pre divinacije. Moda samo malo boljom - ali sve pomae; a divinacija je neto to traje samo par minuta... ta treba pamtiti? Najvanija stvar je, naravno, interpretacija Rune. ta ona znai - i po onome to ste proitali u tekstovima, i po onome to ste videli u toku vebi? Poznavanje interpretacije Rune je klju za uspenu divinaciju. U poetku, meutim, ono to e vam najvie koristiti su "asocijacije" koje sam vam davao posebno izvuene uz svaku Runu pojedinano. Te asocijacije su najea direktna znaenja Rune u divinaciji, i to je odeljak koji ete najee gledati u poetku, dok se ne uvebate. Druga vana stvar je da se uvek setite da ste vi oni koji interpretiraju Rune. Dakle, nisu Rune "videle" budunost pa sada to prenose vama, ve vi sami intepretirate (tj. ekstrapolirate) budunost uz pomo Runa koje vam pruaju fokus. Trea i glavna stvar: OPUSTITE SE. ivot vam ne zavisi od onoga to e Rune rei, niti ete jo dugo, dugo vremena moi da shvatite sve konotacije. Samo polako i bez panike. U poetku, ne koristite Rune uopte za odgovore na pitanja koja vas ine nervoznim ili izuzetno uzbuenim; objasniemo i zato, u jednom od sledeih tekstova.

104

Kako se vuku Rune? Postoji onoliko tehnika koliko ima ljudi; sa vremenom ete, bez sumnje, vi sami razviti neku svoju, koja vama najvie odgovara. Osnovna ideja prilikom izvlaenja je uvek ista: centrirajte se, zavucite ruku u kesicu, i provedite nekoliko sekundi prevrui Rune prstima (moete pritom da uputite kratku molitvu ili poziv Odinu, ako vam se taj pristup svia); zatim izvucite polako, jednu po jednu, onoliko Runa koliko vam je potrebno za dato izvlaenje. Broj zavisi od toga ta radite, a ja vam ovde dajem nekoliko osnovnih, kao ideje: - "Tri Sudbine" je vrlo esto izvlaenje, koje ete najee videti kod ljudi koji koriste Rune iskljuivo za divinaciju. Izvlae se tri Rune, jedna za prolost, jedna za sadanjost i jedna za budunost, pa se zatim vri brza divinacija. Ovo izvlaenje je, naravno, jako neprecizno, i moe da da samo najuoptenije odgovore; ali, s obzirom da se moe izvesti za pet do deset sekundi, postoje prilike kada je zgodno za upotrebu. - Direktan odgovor je jo neprecizniji, ali i dalje koristan. Izvlae se dve do tri Rune, u zavisnosti od postavljenog pitanja, i Rune se interpretiraju u skladu sa pitanjem (podrazumeva se da je poznata TACNA formulacija pitanja). - "Tok Vremena" je takoe esto izvlaenje, koje je i relativno precizno. Izvlae se tri puta po tri Rune; tj. izvuku se tri, njihovo znaenje se protumai, one se vrate nazad, i onda se vri novo izvlaenje. Prve tri Rune oznaavaju uticaj iz prolosti, sledee tri sadanju situaciju, poslednje tri najverovatniji ishod. Ja lino najee koristim jednu vrstu slobodne forme, koju predlaem i vama. U ovom sluaju, pitanje razdvajate na sastavne delove. Recimo da je pitanje "kako da se oslobodim tog-i-tog neeljenog uticaja"; to bi moglo da se razdvoji na pitanja "odakle dolazi taj uticaj," "kroz koje kanale taj uticaj deluje," "kuda taj uticaj vodi," "kuda vodi oslobaanje od tog uticaja," "kojim nainom je najlake osloboditi se tog uticaja," "kojim nainom je najbolje osloboditi se tog uticaja." to vie to detaljnijih pitanja se postavi, to je odgovor precizniji (ali je i divinacija dua). U vezi svih tehnika, imajte u vidu sledee zakonitosti: - Za razliita pitanja, uvek vucite iz cele gomile Runa; takoe, to treba raditi i za meupitanja i podpitanja. Neki ljudi izvode varijaciju na "Tri Sudbine" vukui est Runa, po dve za prolost, sadanjost i budunost; i dobijaju, naravno, netane odgovore skoro uvek. Jer, zamislimo da Runa Fehu ima jak uticaj u prolosti i jako prisustvo u moguem ishodu; ako izvuemo Runu Fehu u prvom paru (za prolost), i ako je onda ne vratimo nazad, onda *ne moemo* da je izvuemo i za budunost... i tako dobijamo neprecizan odgovor (recimo, Jera se pojavi umesto Fehu, kao najblia po znaenju). Dakle, to ee vraate sve Rune nazad pre sledeeg izvlaenja, to ete preciznije odgovore dobijati. - Broj Runa je vaan. Vie od tri Rune e obino dati toliko maglovit odgovor da samo najoptije tendencije mogu da se prepoznaju; vise od pet Runa e dati odgovor koji moe da znai toliko razliitih stvari da u principu ne znai nita. S druge strane jedna Runa pojedinano ne moe da obuhvati sve aspekte situacije. Zato imate pravilo: to vie
105

Runa, to maglovitiji odgovor, i to manje Runa to nepotpuniji odgovor. :)) Zvui kao zaarani krug? I jeste i nije; direktan, precizan odgovor ete jako retko dobiti (kada dobijete tako neto, onda bi bilo vrlo preporuljivo da ga i posluate!). U veini sluajeva, paljivim balansiranjem izmeu nepotpunog i previe opteg, moete da dobijete vrlo jasne ideje o glavnim pravcima i verovatnoama - a nita vie vam i nije potrebno. Kako se TUMAE Rune? Ovo je pitanje na koje ne postoji direktan odgovor. Oh, moete meni rei koje ste Rune izvukli, i traiti da vam dam tumaenje... ali da vam objasnim kako sam do tog tumaenja doao - teko. Ali mogu da pokuam da opiem proces okolino. Radi se o principu koji je slian runskim meditacijama. Kao to ste stavljali Runu u centar i zatim putali va mozak da lunja okolo i skuplja slike povezane sa idejom Rune, slino radite i sada (mada bez pune meditacije). Pogledate izvuene Rune, koncentriete se na njihova znaenja, razmiljate o vezama koje bi mogle da postoje izmeu njih, opustite svoj um, i pustite ga da sam pravi asocijacije i slike... Moete da izvedete i punu Runsku meditaciju nad odgovorom koji ste dobili, ako imate vremena za to i ako je pitanje dovoljno vano. Kada ponemo sa sledeom Runom, poslau vam i sledei tekst u kome emo raditi neke vebe sa runskom divinacijom kroz koje bi trebalo da dobijete generalnu ideju. Za sada, samo jedan primer. Pitanje i izvlaenje: Uzmimo da se radi o jednom pitanju koje sam dobio pre nekoliko meseci, u kome me jedan prijatelj pita za savet u vezi svoje devojke i veze sa njom koja postaje ozbiljna. Recimo da on ima svoj set Runa, izvlaio je po tri za situaciju i verovatni razvoj, i zatim poslao izvlaenje meni za tumaenje. Tumaenje: Prve tri Rune su Fehu, Nauthiz, Jera. Fehu znate ta je, Nauthiz je Potreba, Jera je (u ovom sluaju, i u okviru mog tumaenja) etva. Dakle imamo novac, potreba, postignue; s obzirom da se govori o ozbiljnijoj vezi koja tei ka braku, tumaenje bi bilo: "Ako namerava da se oeni, bilo bi preporuljivo da prvo sredi svoju finansijsku situaciju." Sledee tri Rune su Thurisaz, Tyr, Sowulo. Thurisaz opet poznajete, ostale dve su Runa Discipline, i Sunce. Dakle, imamo prepreka-disciplina-sunce, to u tumaenju izgleda "Ako ste dovoljno disciplinovani da prevaziete prepreku, budunost izgleda sunano." Ukupno tumaenje bi bilo: "Ozbiljna veza zahteva ozbiljnu posveenost; potrebna je disciplina. Napregnite se da reite finansijske probleme pre nego to se zaletite u brak, i sve ostalo bi trebalo da bude ok." Rezolucija: Ne, nije posluao :))). Venali su se nedugo posle toga, i - naleteli na omanji problem da nemaju mesto za ivot. Oboje su iveli, naravno, kod roditelja (u malim staniima) u to vreme, i nakon venanja su ostali kao brani par koji ivi odvojeno, svako kod svojih roditelja... to je dovelo do bezbroj problema. No, onda se opametio, ustao i naao posao (a i ona je nala neki posli uz studije), i posle tri meseca su se uselili u iznajmljeni stan; otada do danas, koliko znam, nema veih problema.

106

Caveat: Kada se uvebate, znaete i sami na ta i kada treba da pazite; ali za poetak, imajte u vidu sledee stvari: - u poetku, anse su da e itanja u vezi stvari do kojih vam je jako stalo biti "ofarbana" vaim eljama o raspletu, radije nego stvarnim verovatnoama. Uzimajte sve sa zrnom soli. - ne oekujte preterani uspeh u poetku kada itate drugim ljudima. Predlaem vam makar nekoliko meseci itanja samo sebi i nikom drugom, pa zatim nekoliko meseci itanja drugima samo ako vam direktno i u detalje objasne situaciju i kau svoje pitanje. itanja "na slepo," kada ne znate ni na ta se pitanje odnosi, su teka i daju relativno neprecizne odgovore ak ljudima koji imaju par godina iskustva. (obe ove stvari emo obraditi u sledeim tekstovima) - NE POSTAVLJAJTE BESMISLENA PITANJA. Bilo bi glupo rei da se Rune ljute, ali na besmislena pitanja ete dobiti prilino...otre odgovore ;) - budite spremni na satirine ili dvoznane odgovore. Rune su poznate (ili zloglasne ;)) po tome to esto umeju da daju odgovore u stilu "Bie ono to e biti, i nee biti ono to nee biti." Jako est odgovor na pitanja za savete je neto u stilu "uspee u tom projektu ako se digne sa svoje mnogopotovane zadnjice i pone da radi na tome da uspe." ;) Nemojte da se iznenadite ako osetite da vas Rune zezaju ili zaikavaju; mada je najblae reeno udno smatrati kako vas gomila paria drveta zeza... verujte mi da ete naii na taj oseaj relativno esto tokom njihovog korienja :))) Sreno!

107

11. Isa

Koreni: Isa je Runa Leda. Simbolizam nepokretnosti, blokade, nepostojanja razvitka se moe videti i u samoj Runi - koja se nikada nije menjala niti varirala ni u jednoj verziji Futarka. ak i sama re, koja polazi od IE korena -eis* (mraz, led) je ostala praktino ista u svim severnim jezicima. OHG i OE re is, OICE re Iss, sve do modernih rei, kao to je englesko "ice." Alternativni naini izgovora: OHG - is, isa OE - is, isar ON - iss, is, isar GO - iiz, eis Istorijski pogled: Led je bio veoma vana ideja za severne narode; oni su u njemu videli i lepotu, i opasnost, i pre svega nepromenjivost. Ono to je zamrznuto ostaje isto kao to jeste, dogod se ne otopi. Nema promene, nema propadanja, ali nema ni razvitka. Interpretacija: Isa je verovatno najopasnija Runa Futarka, u veini znaenja u kojima se pojavljuje. Ona vlada ivotima veine ljudi, drei ih u stazisu, u mestu, bez mogunosti da se razvijaju
108

dalje. Ona simbolie nedostatak volje za promenu, nemogunost... zamrznutost. Rigidnost i odbijanje promena su takoe povezani sa Isu; toliko jaka je ova veza, da su stari severni narodi metalne oklope zvali upravo "led" (izraz "runi led" je, recimo, oznaavao debele narukvice od elika kojima su se odbijali udarci u borbi). Ako se setite ideje "karakternog oklopa" koja postoji u modernoj psihologiji - mentalnih konstrukcija sastavljenih od racionalizacija i opsesija koje rastu preko naih psiholokih oiljaka - cela ideja dobija itavu novu dimenziju. Birokratija, ukoenost, zadrtost, nepromenjivost... sve te osobine ine Runu Isa najizrazitije negativnom od svih. Ona je takoe i najtea za prevazilaenje. Hagalaz doe i proe, ovek je prinuen da se nekako prikupi posle njega. Nauthiz, kao to i sama Runska Pesma kae, ne daje mnogo izbora; on mora biti reen. Isa, meutim, kada jednom uhvati oveka, ne puta ga - dogod ovaj ne skupi snage da razbije ledene okove koji ga dre... to moe da bude nikada. Svaki put kada elite neto da uradite, ali prosto ne moete sebe na to da naterate, svaki put kada se nalazite u nekoj situaciji koja traje i traje i traje, a vi nikako da uradite neto to e to konano da prekine... u svakom od tih sluajeva, vi se susreete sa energijom Ise. Kada nauite njenu lekciju u potpunosti, i kada pogledate okolo, iznenadiete se koliko ljudi u vaoj okolini ivi pod potpunom vlau ovog principa. Osim ovoga, postoji direktna veza izmeu Ise i takozvanih "ja-fenomena" (ono to se u psihologiji ee naziva "ego"), i svega to iz toga sledi. Ideje identiteta su zamrznute slike u toku promena koje nad nama vri ivot. U ovaj deo neemo dublje ulaziti, mada ga imajte u vidu - ako ste se bavili istonom filozofijom (pogotovo Budizmom ili Taoizmom), verovatno vam je savreno jasno zato je "ja" povezano sa ledom. Konano, Isa moe u jako retkim sluajevima da ima pozitivno znaenje ili pozitivne upotrebe, kao balans za neki prebrz ili prejak tok u ivotu. Kada ivot preuzme na sebe ubrzan i potpuno haotian tok, Isa se moe upotrebiti da taj tok smiri i uspori. Ovo je, meutim, vrlo pipava operacija, poto zamrznutost u mestu nije mnogo bolja od ludog jurenja u nepoznatom pravcu. Takodje, u "pozitivnim znaenjima," Isa u divinaciji moe da oznaava stvar ili osobu sa potencijalom. Nekoga ili neto to ima potencijal da uradi mnogo toga, ako bi se odmrzlo iz stazisa. Asocijacije: neaktivnost, blokada, stagnacija, rigidnost, zadrtost, ukoenost, nepostojanje promene, potencijal, usporenje Magijske upotrebe: Zaustavljanje nekog procesa koji je u toku. Simbol za blokadu koja postoji. "Prokletstvo Ise." Sve magijske upotrebe Ise su potencijalno opasne za Maga koji ih koristi; osim u sluaju razbijanja blokade, Isu treba upotrebljavati samo ako postoji potpuna sigurnost u svoju snagu volje za prevazilaenje ukoenosti koja sledi.
109

Posebna magijska upotreba 1: "Razbijanje Leda" Razbijanje Leda je jedan jednostavan ritual koji se koristi da bi se ivot pokrenuo iz stazisa. Koristi se kada Mag shvati da postoji mnogo toga to bi trebalo da uradi, a to nije u stanju nikako da uradi zato to ne moe sebe da natera da se pokrene. Potreban je jedan pljosnat i okrugao kamen (to pljosnatiji i to okrugliji), nekoliko cm u rasponu. Izvri se meditacija nad Runom Isa, i Runa se uree u kamen, kao i prilikom obinog urezivanja (panja: naite meki kamen, ne pare granita, i imajte vrlo otro ilo na raspolaganju). Zatim, drei Runski Kamen u rukama, uite ponovo u oputanje i centar, pa se zatim koncentriite na stvari koje MORAJU biti uraene. Slike i ideje o tim stvarima, kao i o preprekama koje vas spreavaju da te stvari izvedete, sve "saspite" u kamen - vizualizujte kako ideje i slike teku niz vae ruke pravo u kamen, u koji bivaju upijene. Kada zavrite sa ovim, uzmite eki (ili neki teak metalni predmet koji se ne raspada lako), i aku-dve soli. Stavite kamen na neku vrstu podlogu, i udarite ga ekiem iz sve snage. i ponovo, i ponovo, dogod Runa nije potpuno razbijena na komadie. Pospite so preko tih komadia, zatim sve prikupite u pare papira ili tkanine. Izaite iz kue, i proetajte se malo, razbacujui usput parie; samo pare tkanine bacite na kraju u ubre, ili ga (jo bolje) spalite. Ako su vam neka reka ili more u blizini, moete komadie da prospete i u vodu. Posebna magijska upotreba 2: "Prokletstvo Ise" Ovo vam pominjem ne da bi ste to izvodili, ve da bi ste znali o emu se radi. Prokletstvo Ise je vrlo prosta stvar, koja se svodi na proklinjanje nekog oveka da "zauvek ostane isti kao to je i sada." Uglavnom ga koriste samo Haotici, i malo je verovatno da ete naii na neto takvo to zaista i deluje (osim na sugestivno-hipnotikom nivou), ali treba znati o emu se radi. Priaemo i o "odgovoru" na ovu upotrebu kada doemo do Rune Sowulo. Stara Engleska Runska Pesma Is byth oferceald ungemetum slidor glisnath glshluttur gimmum gelicust flor forste geworuht fger ansyne Is is very cold and excessively slippery it glistens clear as glass, most like to gems it is a floor wrought out of frost, fair to see Is je vrlo hladan, i veoma klizav sjaji se, ist kao staklo, slian draguljima pod iskovan mrazem, lep za gledanje
110

Stara Nordijska Runska Pesma Is kollum bru braia blindan tharf at lia Is is called the broad bridge; blind man has to be led Is zovemo irokim mostom; slepac mora biti voen Stara Islandska Runska Pesma Iss er arbkr ok unnar thak ok feigra manna far glacies jfurr Iss is the river's bark and roof of the wave and destruction of the doomed glacies ice Is je kora reke i krov talasa i unitenje prokletih glacies - led

111

12. Jera

Koreni: Jera je Runa Godine, ili etve. U osnovi se nalaze IE koreni *ger- (skupljati) i *gher(uhvatiti). OICE rei jarda (zakopano), gardr (naselje, bata), OHG gard, gardo (bata, krug) kao i OE geard (zatvoren prostor, bata, drava) potiu odavde. Ime ove Rune je opstalo do dananjih vremena u reima kao to je engleska re garden (bata). Alternativni naini izgovora: OHG - jera OE - ger ON - ar, jara GO - gaar, jer Istorijski pogled: Dananjem oveku, u stanu sa centralnim grejanjem, koji moe da kupi praktino bilo koju vrstu hrane u bilo koje doba godine, je jako teko da zamisli koliko su ljudi ranije bili vezani za dnevne tokove. Kao drastian primer, nono osvetljenje je bilo vrlo neuobiajeno do pre oko tri stotine godina (svee su bile preskupe za obian narod); zalazak sunca je znaio odlazak u krevet. eer, slatkii, sve hleb, meso u zamrzivau... ljudima koji su odrasli sa svime time je teko da zamisle kako su stvari izgledale ranije (pa i pre samo sto godina, kada friideri nisu postojali). Postojalo je doba godine za svaku stvar, i van tog perioda te stvari nije bilo; duina dana, spoljna temperatura... sve su to bile stvari koje su duboko i kompleksno uticale na svakodnevni ivot.

112

Interpretacija same Rune: Jera je Runa Ciklusa; matrica koje se ciklino ponavljaju: godine, mena meseca, godinjih doba, plime i oseke, generacija (koje se raaju, stare i umiru)... najvei deo prirode prati ciklinu formu, rastui i sputajui se u istom ritmu, oduvek i zanavek. Starim narodima je bila fascinantna i veza sa enskim mesenim ciklusom, od koga je zavisila i plodnost samog oveka. Jera je itav tok, krug koji obuhvata Jin i Jang, samo stablo Drveta Zivota, sam centar Futarka. Koliko je ovaj krug bio vaan svedoe i praznici koje su slavili SVI stari narodi - od Kelta, preko svih germanskih naroda centralne i severne Evrope, do Slovena na severoistoku. Neverovatno je koliko su ovi praznici bili ISTI kod svih tih naroda; mada su obiaji varirali, osnova i vreme proslave su uvek bili isti. Ono to je jo neverovatnije je to slini obiaji - pogotovo za Samhain - postoje i kod mnogih drugih naroda na svetu, od nekih kineskih obiaja do obiaja amerikih Indijanaca. Tih praznika je bilo osam, i po redu su slavljeni ovako: - Samhain (samhain, sovin, sauin, souin, sahuain) je slavljen oko 31. Oktobra (danas je to na zapadu Halloween, kod nas dan Svih Svetih, a u Latinskoj Americi "Dia de los Muertes" ili "Dan Mrtvih"). Ovaj dan je oznaavao poslednji kraj etve (tj. branje poslednjih jestivih plodova), i poetak perioda jalovosti zemlje; dan povlaenja Boga Sunca u pozadinu, i period prevlasti zime. Samhain je VEOMA vaan dan to se magije tie; svi ozbiljni praktiari magije se slau da je neto drugaije u ovo doba godine. Po tradiciji, ovo je dan kada su "zidovi izmeu svetova" najtanji, kada je realnost sveta posebno labilna, i kada je magija najlaka za izvoenje. Na 31. Oktobar se izvodi najvei broj zaista monih rituala, i praktino sve vee grupe imaju okupljanja za zajedniki Rad tokom te noi. - Yule (jul, juli, jule, juletida) se slavi za zimsku kratkodnevnicu, 21. Decembra. Ovo je dan kada se mladi Bog Sunca, ponovo raa, i kada dani poinju da se produuju. irom Evrope, narod je izlazio na ovo vee da bi zapalio vatru od hrastovih grana, kako bi svetlost tih vatri pomogla svetu da prebrodi najduu no godine. Crkva je tokom svog irenja na sever prigrabila ovaj stari praznik; grupe dece, koje su ranije ile i pevale pesme o ponovnom roenju Sunca su nauile da pevaju pesme o roenju Hrista, a hrastova vatra je izgubila vei deo znaenja i bila je ugaena u veem delu Evrope (kod nas je, zbog nemoi nae crkve, opstala u vidu badnjaka). - "Candlemas" (Imbolk, Luperkus) je praznik doekivanja prolea, slavljen poetkom februara. Nema mnogo detalja o njegovoj tradicionalnoj proslavi, mada se zna da su u toku dana sve svetiljke u kui paljene na nekoliko minuta, u znak proslave povratka svetlosti. - Ostara je bila proslava prolene ravnodnevnice, koja pada na 21. Mart. Dan ravnotee, izmeu perioda zime i perioda nove plodne godine je bio predmet posebnih porodinih proslava. Korpice i vezovi cvea su kaeni po kui, a domaice su farbale jaja, da unesu radost u sledeu godinu (da, i jaja su paganski obiaj; Hrianstvo je krajnje neoriginalna
113

religija ;)) - Beltan ("Mayday," festival Tane, Walburga, Walpurugisnacht) je praznik koji je slavljen prvog Maja. Hrianstvo je preuzelo par elemenata ovog praznika, ali veinom se koncentrisalo na to da ga maksimalno ocrni; vekovi ponavljanja da je prvi Maj "neasan" dan na koji se okupljaju "vetice" je doveo do toga da se u nekim delovima Evrope on dovede u vezu sa mranim mitovima (u nekim delovima Nemake, recimo, se sujeverni ljudi boje da izau sami tokom "Walpurugisnacht"). Razlog to je crkva smatrala ovaj praznik tako "nesvetim" je to je on bio pre svega proslava plodnosti. Najvei broj brakova se sklapao na ovaj dan, i novi brani parovi bi igrali, vezujui trake oko "Majskog stuba" koji bi bio podignut u centru svakog naseljenog mesta. Zatim bi novi mladenci kao i deca iz mesta ili da preskau Beltansku Vatru, radi proienja i blagoslova (majski stubovi su preiveli uglavnom na zapadu, dok se vatra ouvala na istoku; u Vojvodini se i dan danas preskau vatre na Ivanjdan). Uvee bi celo mesto zajedniki slavilo ovaj praznik najveom proslavom godine, sa mnogo pia, muzike i igre; ovo je bio i dan oputenih inhibicija, kada su se mladi parovi odunjavali u bunje pored proplanka na kome se odvijala proslava, i mnoge prie iz starih vremena pominju ljude koji su "deca zaeta na Majski Dan." - Letnja Dugodnevnica (Midsummer, Alban Hefin), 21. Jun, je dan trijumfa svetlosti. Narod se okupljao na pesmu i igru, dok je svetenstvo obavljalo svoje najsvetije rituale. Velika proricanja, najvea slavljenja Bogova, kao i posvete novih hramova... sve je raeno najee na ovaj dan. - Lamas (Lugnasad), slavljen poetkom Avgusta, je proslava poetka etve. itne lutke su pravljene irom Evrope (obiaj koji je preiveo u zabitim krajevima Francuske i Engleske), i oltari su kieni hlebom i hranom. Porodice su proslavljale ovaj dan onoliko velikim gozbama kolike su mogle da pripreme. - Mabon je slavljen na jesenju ravnodnevnicu, ovo je dan poetka oprotaja od prole godine, i poetka pripreme za teak period koji predstoji pre dolaska sledee godine. Istovremeno veseo (zbog zavrene etve) i tuan praznik (zbog oskudnih vremena koja dolaze), ideja ovog praznika je najslinija poslednjoj velikoj gozbi pre nego to se zasue pojas i pone sa tednjom. Ovi praznici ilustruju koliko je ciklus godine uestvovao u ivotima naih predaka. On utie na nas i danas, mada ne na isti nain, i ne u istoj meri. Sa isto filozofskog i introspektivnog stanovita, drugi, krai, deo tumaenja ove Rune je verovatno zanimljiviji; to ne znai da ovaj prvi deo treba da zanemarite. Interpretacija u okviru Raida: Kao to vam je ve poznato, ja nemam obiaj da govorim o znaenju Rune pre nego to
114

do nje stignemo; ali ovde sam prinuen da to uradim, poto pun smisao Jere moe biti shven samo kada se uzme u obzir znaenje i prethodne i sledee Rune. Jera se u Futarku nalazi iza Rune Isa, to itekako ima smisla, na vie naina. Kao prvo, odmrzavanje zemlje u prolee oznaava poetak sledeeg plodnog ciklusa etve; kao drugo, naputanje stazisa i ulazak u sledeu oscilaciju, to se bilo kog ciklusa tie. Svaka akcija ima svoj poetak. Meutim, ulazak u ciklus podrazumeva da e taj ciklus biti i zavren jednog dana. Svaka akcija e biti jednom gotova; nita nee biti beskonano "raeno," ve e na kraju biti uraeno. Kao to bi istoni filozofi rekli, "sve je prolazno;" nita, pa ni sam Univerzum, ne traje veno. Jera, Runa ciklusa, toka Godine, Toka Vremena, je osovina oko koje se polako okree itava realnost i itav Futark. Ona pokazuje cikluse postojanja koji se diu iz stazisa na dodiru suprotnosti (setite se Niflhajma i Muspelhajma, i podsetite se mita o stvaranju). I ona neminovno vodi ka kraju - ka Ragnaroku. Iza Jere sledi Runa Ehwaz; Runa Tisovine, ili, kako je ee zvana, Runa Smrti. Asocijacije: ciklus, promena, pokret, nezaobilazni razvoj situacije, tok Univerzuma, produktivnost, nagrada, "etva onoga to je posejano" bilo to dobro ili loe Magijske upotrebe: pokretanje stvari, stvaranje promene, "davanje ivota" neemu, rast i razvoj, plodnost Stara Engleska Runska Pesma Ger byth gumena hiht onne god lteth halig heofones cyning hrusan syllan beorthe bleda beornum ond earfum Ger is the hope of men, when God, the holy king of heaven, causes the earth to bring forth shining fruits to rich and poor alike. Jera je nada oveka, kada Bog, sveti gospodar neba, ini da zemlja donese sjajne plodove bogatima i siromanima jednako. Stara Nordijska Runska Pesma

115

Ar er gumna ge get ek at orr var Fre Ar is a boon to mankind I say Frayr was generous Jera je dar oveanstvu Kazem: Frejr je bio velikoduan. [Frejr je nordijski Bog etve i obilja] Stara Islandska Runska Pesma Ar er gumna Gi ok gott sumar ok algroinn akr annus allvaldr Ar is a boon to mankind and good summer and rich crops annus year Jera je dar oveanstvu i dobro leto i bogati usevi annus godina.

116

Jo o divinaciji
Osnovni problem divinacije je slobodna interpretacija. Znaenje svakog izvlaenja je relativno slobodno; razliiti ljudi e razliito interpretirati istu kombinaciju Runa. Takoe, ak i za iste ljude, ista kombinacija moe znaiti dve razliite stvari u dva razliita izvlaenja... Ve smo priali i zato je to tako, ali da ponovimo: Rune slue kao alatka za fokusiranje intuicije. Naa intuicija se u stvari bavi nalaenjem odgovora na pitanje, a Rune slue kao fokus za interpretaciju te intuicije. Odgovor se ne nalazi u kombinaciji, ve u naoj svesti, a Rune daju samo okvire u kojima moemo taj odgovor da vidimo. Ovo, meutim, dovodi do odreenih problema prilikom divinacije za druge ljude, kao i kod divinacije u vezi stvari oko kojih smo veoma uzbueni ili koje su kljune za nas. U prvom sluaju, mi nemamo potpunu ideju o obliku i svim aspektima problema, to zamagljuje nae razumevanje itave osnovne situacije, i to samim tim ini na odgovor nepreciznijim. U drugom sluaju, na ego ima obiaj da se umea i da "pomeri" interpretaciju, tako da vidimo ono to elimo da vidimo, umesto onoga to treba da vidimo. Otud, evo par ideja kako reiti ili bar ublaiti tu vrstu problema... Prilikom divinacije za druge, ako zaista elite da dobijete odgovor, pokuajte da doete do to veeg broja informacija. Zato kaem, "ako zaista elite odgovor?" Ako izvodite divinaciju kao trik, ili u vezi neke usputne, nevane sitnice, nema potrebe da se bavite preteranom tanou odgovora. Ne treba se prema divinaciji postaviti kao prema nekoj svetoj stvari koja dolazi iz ne znam kakvih presvetih izvora; ona je naa sposobnost, na kojoj radimo, i koju vebamo. Isto kao to svaku sposobnost moemo da koristimo kako god odluimo, tako moemo i divinaciju, i to korienje ne mora uvek biti ultraozbiljno i posveeno nekim visokim ciljevima. Recimo, ako se prouje da umete da "gledate u Rune," imaete situaciju koja e se stalno ponavljati: neko, obino neka devojka iz vaeg ireg drutva (izvinjavam se na seksizmu, ali zaista je tako :)), e vam prii i poeti da vas moli da joj "pogledate u Rune" (o glupog li izraza). Takve molbe je esto prilino nezgodno odbiti, a u veini sluajeva i nema nikakvog razloga. Sedite, izvucite par Runa, i dajte joj neke generalne odgovore. Nikakva teta, a moda i naiete na neto zanimljivo, to bi ona trebalo da zna. Kada je, meutim, u pitanju neka vana stvar (vana stvar = neto to ima istinski uticaj na neiji ivot), onda svakako elite da imate to precizniji odgovor. Najbolja stvar koju moete da uradite je da ispitate oveka o svim detaljima situacije, da uopte ne pitate Rune u vezi sadanjosti, i da se potpuno koncentriete na budunost. Ovo izvlai odreeni deo "mistike" iz cele stvari; veina ljudi oekuje da ne moraju nita da vam kau, ve da vi nekako "vidite" i ta jeste i ta e biti. Sad, to je donekle tano, ali paljivo razmislite ta je vanije, da ih impresionirate svojim generalnim znanjem o stvarima koje itate iz Runa, ili da im date precizan i jasan odgovor? to preciznije informacije imate, to precizniji odgovor moete da date. Takoe, u situacijama koje ukljuuju konflikt vie ljudi, pokuajte da doete do prie svih
117

sukobljenih strana. Ako se oslanjate na interpretaciju dogaaja koji daje jedna strana da bi ste proitali ta e se desiti, esto dobijate iskrivljeno tumaenje. I najvanije: nikada se ne libite da odbijete itanje ako mislite da e to proizvesti vie problema nego to e reiti. U neke situacije je bolje ne meati se, a davanje bilo kakvog saveta, ak i onog proitanog iz Runa, ini VAS delimino odgovornim za sve to se nakon toga desi. Ovu odgovornost nemojte olako uzimati, inae e vas stii iza oka pre ili kasnije. Kod divinacije za sebe, u vezi stvari koje vas bole, ili koje elite iz sveg srca, ili koje vas plae ili uzbuuju... stvari su jednostavnije za objanjavanje, ali tee za izvoenje. Prvi i osnovni savet je da se trudite da budete centrirani, i da potisnete sva oseanja u pozadinu tokom interpretacije. Budite to mirniji i to pasivniji, i svoje zelje i oekivanja potisnite u pozadinu na onih par minuta koliko vam je potrebno za itanje. Drugi savet je da ako imate i zrnce sumnje da podsvesno "iskrivljavate" itanje, naterate sami sebe da napravite jo jedno ili dva drugacija tumaenja iste izvuene kombinacije. Recimo, ako vuem kombinaciju u vezi nekog pitanja koje se bavi neim to izuzetno elim, uzeu papir i naterau sebe da smislim tri razliita tumaenja kombinacije koju sam izvukao kao odgovor, i da ih zatim zapiem na papir. Nakon toga, razmisliu o svakom tumaenju posebno, centrirau se, i potisnuu samo pitanje iz mozga, tako da uopte ne razmiljam o njemu, ve samo o tumaenju. Koje od tri se "osea" najpravilnije? Kod netanih tumaenja se, nakon odreenog perioda vebe, javlja oseaj "pogrenosti," koji moe da pomogne u razluivanju tanih od netanih stvari. Ali ovo je UVEK tricky business, i preporuljivo je da dok se potpuno ne izvetite u itanju Runa vrlo malo poverenja dajete svojim itanjima u vezi kljunih pitanja povezanih direktno sa vama samima. Idealna stvar je imati nekog prijatelja koji takoe ume da ita Rune (drugi uesnici Raida, na primer, su savreni za ovo), i da onda odete kod njega da vam on uradi itanje. ak i ako ste ve uradili itanje sami za sebe, ovo moe da vam da novu perspektivu i jasniju ideju o tome kako stvari realno stoje.

118

13. Ehwaz

Koreni i istorijski pogled: Ehwaz je re za tisovinu, drvo od koga su pravljeni lukovi dok nije praktino istrebljeno irom Evrope. Najvea stabla tisa rastu na grobljima; u severnoj Evropi je raireno verovanje da tisovo stablo na groblju ima po jedan koren u svakom grobu. Drvo je zimzeleno, daje plodove u vreme kada veini drugog drvea opada lie, tvrdo je, otporno, i stabla ive vekovima. Takoe, svaki deo tisovog drveta je otrovan; u stara vremena, kuvanjem tisovine se pravio otrov za strele. Rec "toksin" (otrov) potie od latinskog naziva za tisovinu, taxus. Dananjem oveku je teko da shvati vezu koja postoji izmeu ovih pojmova, ali interpretacija je defintivna: Ehwaz je Runa Smrti. Pomeani simboli: Kod Ehwaza, Algiza i Mannaza postoji zbrka izmeu Starijeg i mlaih Futarka. Naime, Runa Algiz ne postoji u mlaim verzijama, ve se umesto Ehwaza pie obrnuti Algiz, a Runa Mannaz se u mlaim Futarcima pie kao uspravni Algiz! Opti haos i konfuzija (bacite pogled na sliku). Mi radimo po Starijem Futarku, tako da nas to ne dotie direktno, ali imajte ovo u vidu ako naiete na set Runa nekog od drugih sistema. Interpretacija: "There is something to be learned from a rainstorm. When meeting with a sudden shower, you try not to get wet and run quickly along the road. But doing such things as passing under the eaves of houses, you still get wet. When you are resolved from the beginning, you will not be perplexed, though you still get the same soaking. This understanding extends to everything." - Hagakure, The Way of the Samurai
119

Svaki ciklus ima svoj pocetak i svoj kraj. Ehwaz oznaava kraj jednog i poetak sledeeg ciklusa, promenu i smrt. Stare stvari umiru i stvaraju mesto na kome e nove stvari rasti. Ova promena je neizbena u svakom sluaju; alternativa je stazis, nepromenjivost ocrtana u Runi Isa. Treba uvek pamtiti da smrt nije neto to se dogaa samo na kraju ivota. Mi smo svi nekada bili deca; ta deca su umrla, i iz njih su roeni adolescenti. Zatim su adolescenti umrli, da bi se rodile (koliko-toliko) odrasle osobe. Da bi bilo koji korak u ivotu poeo pravilno, prethodni mora biti zavren. Time Ehwaz postaje i Runa Preporoda, ponovnog nastanka. Njen simbol, polovina strele koja pokazuje nagore, polovina koja pokazuje nadole, sadri najdublju od svih misterija sveta, jedinstvo suprotnosti koje se nalazi na granici smrti i ivota, kao i osnovu svog postojanja uopte. Ovo je jedna od najmonijih ideja u postojanju, koja se nalazi u korenu svih velikih svetskih religija. Istona filozofija je ovu ideju najvie razvila; jin-jang simbol je taoistika verzija Rune Ehwaz. U jevrejskoj Kabali, imamo Davidovu Zvezdu, iji trouglovi pokazuju nagore i nadole. Isto vai i za osnovnu hermetiku ideju, izraenu kroz Smaragdnu Tablicu, "kako iznad, tako i ispod." Isto se pojavljuje i u alhemijskom konceptu Igni Natura Renovatur Integra ("sva priroda se obnavlja vatrom"), kao i u mitovima o feniksu, ili u starim slovenskim priama o ar-ptici. Istu ideju ete nai u mnogo razliitih oblika u Vudu mitologiji, u pesmama malezijskih plemena, u priama severnoamerikih indijanaca, u japanskim ratnikim kodeksima... Misterija smrti je najvea opsesija oveanstva, i sve kulture imaju svoje ideje prema njoj... a u korenu svih se neizostavno nalazi princip Ehwaza, suprotnosti ujedinjenih u jednu celinu; celinu koja se ne moe nauiti, ve se moe samo spoznati. Vie o ovome u tekstu koji dobijate na itanje uz ovu Runu. Meditacija nad Ehwazom: Kod Ehwaza imamo dva problema. Prvi problem je to to su Runske Pesme neshvatljive za modernog oveka (ko je od vas potezao luk, ili lovio sam sebi veeru?); taj problem emo da reimo tako to emo umesto Runske pesme koristiti prvi stih Tao Te Chinga, koji u sebi sadri objanjenje jedne od najveih misterija postojanja: The tao that can be told is not the eternal Tao The name that can be named is not the eternal Name. The unnamable is the eternally real. Naming is the origin of all particular things. Free from desire, you realize the mystery. Caught in desire, you see only the manifestations. Yet mystery and manifestations arise from the same source. This source is called darkness.
120

Darkness within darkness. The gateway to all understanding. Ili, u srpskoj verziji: put koji se moe izgovoriti nije Veiti Put; ime koje se moe imenovati nije Veito Ime. Neimenovano ima veno postojanje; imenovanje je izvor svih odreenih stvari. Osloboen elje, razumee tajnu. Uhvaen u elji, videe samo manifestacije. Ali tajna i manifestacije dolaze iz istog izvora; taj izvor se zove tama. Tama unutar tame, put do svog razumevanja Ovo je klju Visoke Magije; a primenu istog na praktinu magiju ete videti vrlo brzo, kada ponemo da priamo o svrsi i strukturi rituala, i pogotovo kada ponemo razgovor o sigilizaciji. Drugi problem Ehwaza je to to ak ni ova meditacija ne pokriva u potpunosti Ehwaz u prostom znaenju smrti, prestanka ivota, kraja... i svih opsesija koje veina ljudi ima u vezi toga. Tako da emo raditi i posebnu meditaciju nad smru. Ideja zvui morbidno, i zaista i ima elemenata morbidnosti; ali je vanija nego to izgleda, i ne moe se preskoiti. Uite u centar kao i obino, ponite da recitujete pesme, i kada ponu da se javljaju slike, prestanite... ali ostajui oputeni i ostajui u centru. Onda zaponite scenu smrti: zamislite neku situaciju u kojoj bi moglo da se desi da umrete. Recimo: prelazite ulicu, odjednom uglom oka primetite kola, zaujete skripu guma, i kola naleu na vas... Vano je shvatiti razliku izmeu zapoinjanja scene i voenja cele slike: zapoeti znai zamisliti poetnu situaciju, i onda pustiti da se ona kree dalje sama od sebe; ne upravljati dogaajima. Dakle, kada imate u glavi vrsto poetnu scenu (kola naleu na vas), pustite da ona dalje ide sama. Nemojte odluivati ta vi sada radite tu, ta drugi ljudi rade... pustite da se sve odvija samo od sebe. Odvojte se i posmatrajte ta se dogaa...i, kao i obino, pamtite slike. Kada se jedna scena zavri, ili kada misli ponu da vam lutaju, zamislite sledeu scenu, neto drugo. Ubod noem. Metak. Smrtonosna bolest. Davljenje u vodi. Ako volite tradicionalne ideje, tipino Runski simbol je napad opora vukova. Budite kreativni, unesite se u ovo to vie moete (nekima e to biti izuzetno teko, ali potrudite se). Oekujte da e ova veba biti dosta kraa nego obino, moda dvadesetak minuta, i budite spremni da uradite banishing nakon to je zavrite mnogi ljudi izau iz ovakvih meditacija prilino rastrojeni. Nemojte ni poinjati ako ste nervozni ili nesigurni u sebe; smirite se i odmorite se pre rada. Rad sa Ehwazom e biti DUI, isto kao to je rad sa Isom bio krai; radiemo deset dana. Radite meditacije
121

naizmenino, tako da uradite meditaciju nad smru tri puta u ovom periodu; sve ostale dane radite meditaciju nad prvim stihom Tao Te Chinga. Pre urezivanja obavezno koristite meditaciju nad stihom, ne nad idejom smrti. Asocijacije: smrt, transformacija, trenutak promene, preporod u novom obliku, prelomna situacija Magijske upotrebe: izazivanje potpune promene, zavretak, stavljanje take na neki rad, prekidanje ili razbijanje neke magije. Takoe, Ritual Preporaanja, u kome mag vri korenitu i duboku promenu u sebi, unitavajui neki deo svoje linosti i stvarajui novi na njegovom mestu; opasna i veoma destabiliua stvar, kojom se neemo baviti u detalje. Stara Engleska Runska Pesma: Eoh byth utan unsmethe treow heard hrusan fst hyrde fyres wyrtrumun underwrethyd Wyn on ethle Eoh is a tree with unsmooth bark, hard and fast in the earth, supported by roots, guardian of flame, a joy in the land. Tis je drvo sa grubom korom, vrsto i snano usaeno u zemlju, podrano korenjem, uvar plamena i radost na zemlji. Stara Nordijska Runska Pesma: Yr er vetrgrnstr via; vnt er, er brennr, at svia. Yr is the greenest of winter-trees, it crackles when it burns. Tis je najzelenije od drvea zimi, i gori pucketavim plamenom.

122

Stara Islandska Runska Pesma: Yr er bendr bogi ok brotgjarnt jarn ok fifu farbauti arcus ynglingr Yr is bent bow an brittle iron an the one who is fast to escape arcus = bow. Tis je savijeni luk i lomljivo gvoe i onaj koji brzo bei arcus - luk.

123

Thanateros
Thanateros (Thanatos - smrt, Eros - ljubav, strast, elja za stvaranjem) je jedan od naziva za jedinstvo dualnosti koje se nalazi u srcu Visoke Magije. Tekstovi koji slede nisu neke direktno upotrebljive tehnike; radi se o ramiljanjima o viim pitanjima, o konceptima na koje magi naleu pre ili kasnije. Zato su ovi koncepti vani? Oni su ideje koje ukazuju na centar... svega. Na odgovor na pitanje o ivotu, univerzumu i svemu ostalom. Na pitanja koja ne moemo jasno da formuliemo, na probleme koji nas mue (to svesno to podsvesno) i koje nismo u stanju ni sami sebi da jasno predstavimo. Moete rei da je razmiljanje o ovim tekstovima "prvi korak na putu ka prosvetljenju." Ja bih dodao i sledee: razumevanje sveta u kome ovek radi bilo ta je neophodno da bi taj rad bio efikasan. Meutim, da prvo objasnimo ideju spoznaje. Da li moete da mi date jasnu, nedvosmislenu definiciju broja? Ne moete - filozofi se i dalje prepiru oko "klase klasa" i slinih stvari. Da li moete da slepom oveku reima objasnite kako izgleda narandzasta boja? Ne moete - ona mora biti viena da bi ovek znao kako izgleda. Isto vai za ukuse, mirise, oseanja... Ideje, koje se NE MOGU logiki, reima preneti drugim ljudima nazivamo spoznajni koncepti. Te ideje zahtevaju direktno iskustvo da bi mogle biti shvaene; one su neobjanjive i neprenosive, ne mogu biti izreene ve samo doivljene. Ono to sledi je nekoliko putokaza; pratei te putokaze, moete doi do SPOZNAJE stvari koje vam niko ne moe prosto rei. Da li e vam biti razumljivi? Verovatno ne odmah. Da li treba da ih paljivo proitate i razmislite o njima? Svakako. U magiji ete pre ili kasnije poeti da naleete na dogaaje kod kojih e vam oednom "pui pred oima" ta neki delovi ovih stvari znae; isto e se dogaati u ivotu, pogotovo ako imate obiaj da itate knjige - iznenadiete se koliko esto ete naii na senku Thanaterosa. Kabala je mistini sistem na kome je zasnovana jevrejska religija. Rabiji ue Kabalu nakon to napune etrdesetu godinu (smatra se da ovek pre toga nije dovoljno stabilan da bi mogao da podnese mo tog sistema), dok su zapadni magi koristili kabalistike ideje kroz itav srednji vek. Mnogi sistemi (Zlatna Zora, Telema, preko polovine struja Hermeticizma) su potpuno zasnovani na kabalistikim uenjima. Tekst koji sledi izlae osnovnu ideju Kabale, izraenu kroz simbol poznat kao Drvo ivota. Tekst je prilino apstraktan, ali daje neke osnovne ideje jasnije nego bilo ta drugo to sam do sada video. Da bi ste videli ASCII ilustracije kako treba, gledajte ovaj tekst sa nekim fixed fontom (ne TrueType). The Tree of Life (from "Notes on Kabbalah," (c) 1991. Colin Low) At the root of the Kabbalistic view of the world are three fundamental concepts and they provide a natural place to begin. The three concepts are force, form and consciousness and these words are used in an abstract way, as the following examples illustrate: high pressure steam in the cylinder of a steam engine provides a force. The engine is a form which constrains the force.

124

a river runs downhill under the force of gravity. The river channel is a form which constrains the water to run in a well defined path. someone wants to get to the centre of a garden maze. The hedges are a form which constrain that person's ability to walk as they please. a diesel engine provides the force which drives a boat forwards. A rudder constrains its course to a given direction. a polititian wants to change the law. The legislative framework of the country is a form which he or she must follow if the change is to be made legally. water sits in a bowl. The force of gravity pulls the water down. The bowl is a form which gives its shape to the water. a stone falls to the ground under the force of gravity. Its acceleration is constrained to be equal to the force divided by the mass of the stone. I want to win at chess. The force of my desire to win is constrained within the rules of chess. I see something in a shop window and have to have it. I am constrained by the conditions of sale (do I have enough money, is it in stock). cordite explodes in a gun barrel and provides an explosive force on a bullet. The gas and the bullet are constrained by the form of the gun barrel. I want to get a passport. The government won't give me one unless I fill in lots of forms in precisely the right way. I want a university degree. The university won't give me a degree unless I attend certain courses and pass various assessments. In all these examples there is something which is causing change to take place ("a force") and there is something which causes change to take place in a defined way ("a form"). Without being too pedantic it is possible to identify two very different types of example here: examples of natural physical processes (e.g. a falling stone) where the force is one of the natural forces known to physics (e.g. gravity) and the form is is some combination of physical laws which constrain the force to act in a well defined way. examples of people wanting something, where the force is some ill-defined concept of "desire", "will", or "drives", and the form is one of the forms we impose upon ourselves (the rules of chess, the Law, polite behaviour etc.). Despite the fact that the two different types of example are "only metaphorically similar", Kabbalists see no fundamental distiniction between them. To the Kabbalist there are forces which cause change in the natural world, and there are corresponding psychological forces which drive us to change both the world and ourselves, and whether these forces are natural or psychological they are rooted in the same place: consciousness. Similarly, there are forms which the component parts of the physical world seem to obey (natural laws) and there are completely arbitrary forms we create as part of the process of living (the rules of a game, the shape of a mug, the design of an engine, the syntax of a language) and these forms are also rooted in the same place: consciousness. It is a Kabbalistic axiom that there is a prime cause which underpins all the manifestations of force and form in both the natural and psychological world and that prime cause I have called consciousness for lack of a better word. Consciousness is undefinable. We know that we are conscious in different ways at different times - sometimes we feel free and happy, at other times trapped and confused, sometimes angry and passionate, sometimes cold and restrained - but these words describe manifestations of consciousness. We can define the manifestations of
125

consciousness in terms of manifestations of consciousness, which is about as useful as defining an ocean in terms of waves and foam. Anyone who attempts to define consciousness itself tends to come out of the same door as they went in. We have lots of words for the phenomena of consciousness thoughts, feelings, beliefs, desires, emotions, motives and so on - but few words for the states of consciousness which give rise to these phenomena, just as we have many words to describe the surface of a sea, but few words to describe its depths. Kabbalah provides a vocabulary for states of consciousness underlying the phenomena, and one of the purposes of these notes is to explain this vocabulary, not by definition, but mostly by metaphor and analogy. The only genuine method of understanding what the vocabulary means is by attaining various states of consciousness in a predictable and reasonably objective way, and Kabbalah provides practical methods for doing this. A fundamental premise of the Kabbalistic model of reality is that there is a pure, primal, and undefinable state of consciousness which manifests as an interaction between force and form. This is virtually the entire guts of the Kabbalistic view of things, and almost everything I have to say from now on is based on this trinity of consciousness, force, and form. Consciousness comes first, but hidden within it is an inherent duality; there is an energy associated with consciousness which causes change (force), and there is a capacity within consciousness to constrain that energy and cause it to manifest in a welldefined way (form). First Principle of / Consciousness \ / \ / \ Capacity Raw to take ________________ Energy Form Figure 1. What do we get out of raw energy and an inbuilt capacity for form and structure? Is there yet another hidden potential within this trinity waiting to manifest? There is. If modern physics is to be believed we get matter and the physical world. The cosmological Big Bang model of raw energy surging out from an infintesimal point and condensing into basic forms of matter as it cools, then into stars and galaxies, then planets, and ultimately living creatures, has many points of similarity with the Kabbalistic model. In the Big Bang model a soup of energy condenses according to some yet-to-be-formulated Grand-Universal-Theory into our physical world. What Kabbalah does suggest (and modern physics most certainly does not!) is that matter and consciousness are the same stuff, and differ only in the degree of structure imposed - matter is consciousness so heavily structured and constrained that its behaviour becomes describable using the regular and simple laws of physics. This is shown in Fig. 2. The primal, first principle of consciousness is synonymous with the idea of "God".

126

First Principle of / Consciousness \ / | \ / | \ Capacity | Raw to take _____________ Energy/Force Form | \ | / \ | / \ | / Matter The World Figure 2 The glyph in Fig. 2 is the basis for the Tree of Life. The first principle of consciousness is called Kether, which means Crown. The raw energy of consciousness is called Chockhmah or Wisdom, and the capacity to give form to the energy of consciousness is called Binah, which is sometimes translated as Understanding, and sometimes as Intelligence. The outcome of the interaction of force and form, the physical world, called Malkuth or Kingdom. This quaternery is a Kabbalistic representation of God-the Knowable, in the sense that it the most primitive representation of God we are capable of comprehending; paradoxically, Kabbalah also contains a notion of God-the-Unknowable which transcends this glyph, and is called En Soph. There is not much I can say about En Soph, and what I can say I will postpone for later. God-the-Knowable has four aspects, two male and two female: Kether and Chokhmah are both represented as male, and Binah and Malkuth are represented as female. One of the titles of Chokhmah is Abba, which means Father, and one of the titles of Binah is Aima, which means Mother, so you can think of Chokhmah as Godthe -Father, and Binah as God-the-Mother. Malkuth is the daughter, the female spirit of God-as-Matter, and it would not be wildly wrong to think of her as Mother Earth. One of the more pleasant things about Kabbalah is that its symbolism gives equal place to both male and female. And what of God-the-Son? Is there also a God-the-Son in Kabbalah? There is, and this is the point where Kabbalah tackles the interesting problem of thee and me. The glyph in Fig. 2 is a model of consciousness, but not of self-consciousness, and selfconsciousness throws an interesting spanner in the works. The Fall Self-consciousness is like a mirror in which consciousness sees itself reflected. Selfconsciousness is modelled in Kabbalah by making a copy of figure 2.

127

Consciousness of / Consciousness \ / | \ / | \ Consciousness | Consciousness of ________________ of Form | Energy/Force \ | / \ | / \ | / Consciousness of the World Figure 3 Figure 3. is Figure 2. reflected through self-consciousness. The overall effect of selfconsciousness is to add an additional layer to Figure 2. as follows: First Principle of / Consciousness \ / | \ / | \ Capacity | Raw to take _____________ Energy/Force Form | \ | / \ | / \ | / Consciousness of / Consciousness \ / | \ / | \ Consciousness | Consciousness of ________________ of Form | Energy/Force \ | / \ | / \ | / Consciousness of the World | | | Matter The World Figure 4
128

Fig. 2 is sometimes called "the Garden of Eden" because it represents a primal state of consciousness. The effect of selfconsciousness as shown in Fig. 4 is to drive a wedge between the First Principle of Consciousness (Kether) and that Consciousness realised as matter and the physical world (Malkuth). This is called "the Fall", after the story of Adam and Eve in the Garden of Eden. From a Kabbalistic point of view the story of Eden, with the Tree of Knowledge of Good and Evil, the serpent and the temptation, and the casting out from the Garden has a great deal of meaning in terms of understanding the evolution of consciousness. Self-consciousness introduces four new states of consciousness: the Consciousness of Consciousness is called Tipheret, which means Beauty; the Consciousness of Force/Energy is called Netzach, which means Victory or Firmness; the Consciousness of Form is called Hod, which means Splendour or Glory, and the Consciousness of Matter is called Yesod, which means Foundation. These four states have readily observable manifestations, as shown below in Fig. 5: The Self Self-Importance Self-Sacrifice / | \ / | \ / | \ Language | Emotions Abstraction_______________Drives Reason | Feelings \ | / \ | / \ | / \ Perception / Imagination Instinct Reproduction Figure 5 Figure 4. is almost the complete Tree of Life, but not quite - there are still two states missing. The inherent capacity of consciousness to take on structure and objectify itself (Binah, God-the-Mother) is reflected through self-consciousness as a perception of the limitedness and boundedness of things. We are conscious of space and time, yesterday and today, here and there, you and me, in and out, life and death, whole and broken, together and apart. We see things as limited and bounded and we have a perception of form as something "created" and "destroyed". My car was built a year ago, but it was smashed yesterday. I wrote an essay, but I lost it when my computer crashed. My granny is dead. The river changed its course. A law has been repealed. I broke my coffee mug. The world changes, and what was here yesterday is not here today. This perception acts like an "interface" between the quaternary of consciousness which represents "God", and the quaternary which represents a living self-conscious being, and two new states are introduced to represent this interface. The state which represents the creation of new forms is called Chesed, which means Mercy, and the state which represents the destruction of forms is called Gevurah, which means Strength. This is shown in Fig. 6.
129

The objectification of forms which takes place in a self-conscious being, and the consequent tendency to view the world in terms of limitations and dualities (time and space, here and there, you and me, in and out, God and Man, good and evil...) produces a barrier to perception which most people rarely overcome, and for this reason it has come to be called the Abyss. The Abyss is also marked on Figure 6. First Principle of / Consciousness \ / | \ / | \ Capacity | Raw to take _____________ Energy/Force Form | | |\ | /| |\ | /| --------------Abyss--------------| \ | / | Destruction | Creation of_____\_____|_____ /____of Form \ | / Form |\ \ | / / | | \ \ | / / | | \ Consciousness / | | of | | / Consciousness \ | |/ | \| |/ | \| Consciousness | Consciousness of ________________ of \ Form | Energy/Force \\ | // \\ | // \ \ | / / \ Consciousness / \ of / \ the World / \ / \ | / \ | / \ | / Matter The World Figure 6 The diagram in Fig. 6 is called the Tree of Life. The "constructionist" approach I have used to justify its structure is a little unusual, but the essence of my presentation can be found in the "Zohar" under the guise of the Macroprosopus and Microprosopus, although in this form it is not readily accessible to the average reader. My attempt to show how
130

the Tree of Life can be derived out of pure consciousness through the interaction of an abstract notion of force and form was not intended to be a convincing exercise from an intellectual point of view - the Tree of Life is primarily a gnostic rather than a rational or intellectual explanation of consciousness and its interaction with the physical world. The Tree is composed of 10 states or sephiroth (sephiroth plural, sephira singular) and 22 interconnecting paths. The age of this diagram is unknown: there is enough information in the 13th. century "Sepher ha Zohar" to construct this diagram, and the doctrine of the sephiroth has been attributed to Isaac the Blind in the 12th. century, but we have no certain knowledge of its origin. It probably originated sometime in the interval between the 6th. and 13th. centuries AD. The origin of the word "sephira" is unclear - it is almost certainly derived from the Hebrew word for "number" (SPhR), but it has also been attributed to the Greek word for "sphere" and even to the Hebrew word for a sapphire (SPhIR). With a characteristic aptitude for discovering hidden meanings everywhere, Kabbalists find all three derivations useful, so take your pick. In the language of earlier Kabbalistic writers the sephiroth represented ten primeval emanations of God, ten focii through which the energy of a hidden, absolute and unknown Godhead (En Soph) propagated throughout the creation, like white light passing through a prism. The sephiroth can be interpreted as aspects of God, as states of consciousness, or as nodes akin to the Chakras in the occult anatomy of a human being . I have left out one important detail from the structure of the Tree. There is an eleventh "something" which is definitely *not* a sephira, but is often shown on modern representations of the Tree. The Kabbalistic "explanation" runs as follows: when Malkuth "fell" out of the Garden of Eden (Fig. 2) it left behind a "hole" in the fabric of the Tree, and this "hole", located in the centre of the Abyss, is called Daath, or Knowledge. Daath is *not* a sephira; it is a hole. This may sound like gobbledy-gook, and in the sense that it is only a metaphor, it is. The completed Tree of Life with the Hebrew titles of the sephiroth is shown below in Fig. 7.

131

En Soph /-------------------------\ / \ ( Kether ) / (Crown) \ / | \ / | \ / | \ Binah | Chokhmah (Understanding)__________ (Wisdom) (Intelligence) | | |\ | /| |\ Daath /| | \ (Knowledge) / | | \ | / | Gevurah \ | / Chesed (Strength)\_____|_____/__ (Mercy) | \ | / (Love) |\ \ | / /| | \ \ | / / | | \ Tipheret / | | / (Beauty) \ | | / | \ | |/ | \| |/ | \| Hod | Netzach (Glory) _______________(Victory) (Splendour) | (Firmness) \\ | / / \\ | / / \\ | / / \\ | / / \ \ Yesod / / \ (Foundation) / \ / \ | / \ | / \ | / Malkuth (Kingdom) Figure 7 From an historical point of view the doctrine of emanations and the Tree of Life are only one small part of a huge body of Kabbalistic speculation about the nature of divinity and our part in creation, but it is the part which has survived. The Tree continues to be used in the Twentieth Century because it has proved to be a useful and productive symbol for practices of a magical, mystical and religious nature. Modern Kabbalah in the Western Mystery Tradition is largely concerned with the understanding and practical application of
132

the Tree of Life, and the following set of notes will list some of the characteristics of each sephira in more detail so that you will have a "snapshot" of what each sephira represents before going on to examine the sephiroth and the "deep structure" of the Tree in more detail. [Ako vas zanima vie o Kabali, javite mi se i traite, i dobiete celu knjigu u elektronskom obliku (107KB .zip fajl). Knjiga je odlina, daleko iznad proseka knjiga na temu Kabale, ali imajte u vidu da je vie analiticka nego uvodna ili praktina.] [Verovatno najjasnije i najistije izraavanje ideja o kojima priamo. Prvi stih sadri jednu od najvanijih ideja koje ovek moe uopte da zna. Iza njega sledi izbor nekoliko stihova koji su, po meni, najvaniji za vas sada na poetku. Ako moete da naete u sebi interesovanja, obavezno pogledajte celu knjigu.] 1 The tao that can be told is not the eternal Tao The name that can be named is not the eternal Name. The unnamable is the eternally real. Naming is the origin of all particular things. Free from desire, you realize the mystery. Caught in desire, you see only the manifestations. Yet mystery and manifestations arise from the same source. This source is called darkness. Darkness within darkness. The gateway to all understanding. 2 When people see some things as beautiful, other things become ugly. When people see some things as good, other things become bad. Being and non-being create each other. Difficult and easy support each other. Long and short define each other. High and low depend on each other. Before and after follow each other.

133

Therefore the Master acts without doing anything and teaches without saying anything. Things arise and she lets them come; things disappear and she lets them go. She has but doesn't possess, acts but doesn't expect. When her work is done, she forgets it. That is why it lasts forever. 4 The Tao is like a well: used but never used up. It is like the eternal void: filled with infinite possibilities. It is hidden but always present. I don't know who gave birth to it. It is older than God. 5 The Tao doesn't take sides; it gives birth to both good and evil. The Master doesn't take sides; she welcomes both saints and sinners. The Tao is like a bellows: it is empty yet infinitely capable. The more you use it, the more it produces; the more you talk of it, the less you understand. Hold on to the center. 6 The Tao is called the Great Mother: empty yet inexhaustible, it gives birth to infinite worlds. It is always present within you. You can use it any way you want. 11 We join spokes together in a wheel, but it is the center hole
134

that makes the wagon move. We shape clay into a pot, but it is the emptiness inside that holds whatever we want. We hammer wood for a house, but it is the inner space that makes it livable. We work with being, but non-being is what we use. 23 Express yourself completely, then keep quiet. Be like the forces of nature: when it blows, there is only wind; when it rains, there is only rain; when the clouds pass, the sun shines through. If you open yourself to the Tao, you are at one with the Tao and you can embody it completely. If you open yourself to insight, you are at one with insight and you can use it completely. If you open yourself to loss, you are at one with loss and you can accept it completely. Open yourself to the Tao, then trust your natural responses; and everything will fall into place. 33 Knowing others is intelligence; knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength; mastering yourself is true power. 36 If you want to shrink something, you must first allow it to expand. If you want to get rid of something, you must first allow it to flourish. If you want to take something,
135

you must first allow it to be given. This is called the subtle perception of the way things are. The soft overcomes the hard. The slow overcomes the fast. Let your workings remain a mystery. Just show people the results. 40 Return is the movement of the Tao. Yielding is the way of the Tao. All things are born of being. Being is born of non-being. [Ako je Tao Te Ching najjasnije, Smaragdna Tablica je najsaetije objanjenje pomenutih ideja. Tekst na kome je dobrim delom zasnovan zapadni hermetizam, kao i itava Alhemija, na tri jezika:] Verum, sine mendacio, certum, et verissimum: Quod est inferious est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius. Et sicut res omnes fuerunt ab uno, meditatione unius, sic omnes res natae ab hac una re, adaptatione. Pater eius est sol; mater eius est luna. Portavit illud ventus in ventre suo; nutrix ius terra est. Pater omnis telesmi totius mundi est hic. Virtus eius integra est, si versa fuerit in terram. Separabis terram ab igne, subtile ab pisso, suaviter, magno cum ingenio. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis obscuritas. Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis, quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit. Sic mundus creatus est. Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est his. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi. Completum est quod dixi de operatione solis. True, without falsehood, certain and most true, that which is above is as that which is below, and that which is below is as that which is above, for the performance of the miracles of the One Thing. And as all things are from One, by the mediation of One, so all things have their birth from this One Thing by adaptation. The Sun is its father, the Moon its mother, the Wind carries it in its belly, its nurse is the Earth. This is the father of all perfection, or consummation of the whole world. Its power is integrating, if it be turned into earth. Thou shalt separate the earth from the fire, the subtle from the gross, suavely, and with great ingenuity. It ascends from earth to heaven and descends again to earth, and receives the power of the superiors and of the inferiors. So thou hast the glory of the whole world; therefore let all obscurity flee before thee. This is the strong force of all forces, overcoming every subtle and penetrating every solid thing. So the world was created. Hence were all wonderful adaptations, of which this is the manner. Therefore am I called Hermes Trismegistus, having the three parts of the philosophy of the whole world. What I have to tell is completed, concerning the Operation of the Sun.

136

Istinito, bez lai, sigurno i najistinitije, ono to je iznad je kao ono to je ispod, i ono to je ispod je kao ono to je iznad, radi izvoenja uda Jedne Stvari. I kao to su sve stvari od Jedne, kroz kontemplaciju Jedne, tako i sve stvari imaju svoje roenje od ove Jedne Stvari kroz adaptaciju. Sunce je otac toga, Mesec majka, Vetar to nosi u svom stomaku, dadilja je tome Zemlja. Ovo je otac svih savrenih stvari celog sveta. Mo toga je integriua, ako se pretvori u zemlju. Ti e razdvojiti zemlju od vatre, suptilno od grubog, blago, polako, i sa mnogo razmiljanja. Ono se izdie sa zemlje do neba i sputa se ponovo na zemlju, i prima mo superiornih i inferiornih. Tako ti ima slavu celog sveta; otud, neka svo nerazumevanje nestane pred tobom. Ovo je snana sila svih sila, prevazilazei svaku nematerijalnu i proimajui svaku vrstu stvar. Tako je svet stvoren. Otud sve divne adaptacije, od kojih je ovo nain. Otud sam ja zvan Hermes Trismegistus, imajui tri dela filozofije celog sveta. Ono to imam da kaem je zavreno, o Operaciji Sunca. Knjige koje preporuujem za dalje itanje (* znai da se mogu nai na Internetu): Lao Tze: Tao Te Ching* Malaclypse the Younger: Principia Discordia* Herman Hesse: Siddhartha Den Simmons: Hollow Man Robert Anton Wilson & Robert Shea: Illuminatus! Robert Anton Wilson: Masks of the Illuminati W.S. Maugham: Razor's Edge

137

14. Peord

Koreni i jo par napomena: Peord je Runa ije znaenje nije odmah jasno. U zavisnosti od autora, uete razne interpretacije. Za neke Peord oznaava Kapiju; za druge, radi se o simbolu enskog polnog organa; najea interpretacija (koja sledi i iz Runske Pesme) je da se radi o kutiji za kocke (dice-cup; kutija iz koje su se izbacivale kocke u igri, kao i kutija iz koje je aman izbacivao kosti tokom itanja). Lingvisti se generalno slau da postoji veza sa OHG izrazom p(h)orta, "kapija, prolaz," dok se i dalje vodi rasprava da li izraz ima veze sa slovenskim "pizda" - to valjda ne moram da prevodim ;) Za nau raspravu, smatraemo Peord Runom Izvora. Alternativni naini izgovora: OHG - peord OE - peord, peor? GO - pairtha, petra Interpretacija: Peord je Runa ije su interpretacije ubedljivo najkrae u svim knjigama koje ete nai. Razlog za ovo je to njeno znaenje nije uopte jasno povrnim autorima, dok oni koji ga razumeju ne znaju odakle da ponu sa objanjavanjem. Ja u pokuati da vam ukaem na generalno znaenje Rune, i onda u vas ostaviti u nadi da e "prosvetljenje" da usledi samo od sebe ;) Da bi smo objasnili ideju Peorda, dau vam za poetak jednu priicu; iako e mozda
138

zvucati kao scenario za sapunsku operu, radi se o a) savrenom primeru za poentu koju elim da prikaem, i b) verovali ili ne, istinitom dogaaju... Ide Pera ulicom za nekim svojim poslom, kada odjednom uoi u izlogu knjiare sa druge strane ulice knjigu koju je vec due vremena hteo da pogleda. Pogledavi levo i desno, on pretri ulicu i prie izlogu, ali budui zagledan u knjigu usput ramenom zakai nekog oveka. Okrenuvi se da se izvini, on odjednom vidi da poznaje tog oveka odnekud. Nakon par razmenjenih reenica, ustanovi da je tog oveka sreo na putu u Indoneziju pre pet godina; ovek (koji se zove, recimo, Laza) je radio u Indoneziji dvadeset godina, i upravo se vratio nazad u zemlju. U toku njegovog odsustva svi njegovi prijatelji su se otuili, zemlja se promenila, i Laza se osea poptuno izgubljeno i van elementa. Pera se saali na oveka i pozove ga da doe na veeru to vee kod njega, napomenuvi da e tu biti i neki drugi njegovi prijatelji. Laza se oduevi, prihvati poziv odmah, i na tome se rastanu. To vee, Laza doe kod Pere na veeru i tamo zatekne Perinog prijatelja iku i njegovu enu Jelenu. Veera krene, pria, pie, razgovor...i sve proe vrlo prijateljski. Laza se veoma svidi i iki i Jeleni, i oni ga pozovu da svrati kod njih tokom nekog od sledeih par dana. Tokom sledeih nekoliko meseci situacija se razvija; Laza postaje sve ei i ei gost kod ike i Jelene, nalazi stan, i oni poinju da dolaze u posete kod njega. Pera je zadovoljan to je Laza poeo da pravi nove korene u svojoj zemlji; on se ponekad sastaje sa njima takoe, ali ga ubrzo nakon toga dugaak poslovni put odvede iz zemlje. Kada se vrati sa puta, Peru jo na aerodromu saekuje ika, sav sasuen i izmoren, senka od oveka. Raspitujui se pta se dogaa, Pera na svoj uas saznaje da se izmeu Laze i Jelene polako razvila afera, koja je kulminirala time to je Jelena ostavila iku, preselila se kod Laze i zatraila razvod. Tokom sledeih nekoliko dana, Pera pokuava da se uje sa Lazom ili Jelenom, da sazna ta se dogaa iz nekog drugog ugla, ali ne uspeva nita da uradi. Nekoliko dana nakon toga, ika odlazi do Lazinog stana i tamo ulazi u veliku svau sa svojom (sada ve, izgleda, bivom) enom. Istravi na ulicu sav rastrojen, ne pazei gde ide, on izleti pred kola koja su jurila malo bre nego to bi smela, i pogine na licu mesta. Rezultat: jedan razoren brak, jedna nova veza u stvaranju, i jedan mrtav ovek...sve zato to je Pera onog prvog dana preao ulicu. Kao primer u obrnutom pravcu moe da se da uvena teoretska pria o izgubljenom kraljevstvu. Po prii, kraljevstvo je izgubljeno zato to je izgubljen rat. Rat je izgubljen zato to je izgubljena bitka. Bitka je izgubljena zato to poruka od jednog generala nije stigla do drugog na vreme. Poruka nije stigla na vreme zato to je glasonoin konj na pola puta polomio nogu. Konj je polomio nogu zato to mu je ispala potkovica. Potkovica je ispala zato to jedan ekser nije bio dovoljno vrsto postavljen. Znai, kraljevstvo je izgubljeno zbog jednog loe postavljenog eksera za potkovicu... Mrane price? Svakako. Postoje prie u ovom pravcu koje imaju mnogo svetliji ton. Za
139

jednu takvu, recimo, moete da pitate Jasminu, koja je bila u ovoj grupi na pocetku. Ona je ivela u Kikindi, otaljavala treu godinu informatike na Zrenjaninskom Univerzitetu sa perspektivom da postane profesor informatike u srednjoj koli (sama ideja ju je uzasavala), i generalno nije bas bila zadovoljna sa svojim ivotom. Jednog dana je iz iste dosade odluila da pogleda konferencije na Sezamu (koje je, inae, pratio njen otac) i naila je na raspravu o hrianstvu koja ju je zaintrigirala; zamolila je oca da joj dozvoli da napie poruku u odgovor...i odatle je krenuo izuzetno komplikovan sled dogaaja koji se zavrio time to je ona sada na izuzetno uspenim studijama informatike u Kaliforniji, sa svojim ivotom pod svojom kontrolom. Sve zbog odluke da pogleda forum na Internetu, iz iste dosade! No, kakve veze sve ovo ima sa Peord? Peord je Runa koja je usko povezana sa idejama sree (u smislu luck, ne happiness), sudbine i kauzalnog toka dogaaja. Gledajmo za trenutak na univerzum kao na gomilu mogunosti. Ispred nas se u svakom trenutku nalazi veliki broj opcija - ta emo rei,ta emo uraditi, na koju stranu emo krenuti...da li emo uopte ita uraditi, ili emo ostati tu gde smo... Sve te opcije postoje kao MOGUNOSTI. U trenutku, mi inimo IZBOR, i na osnovu toga to smo izabrali izvodimo AKCIJU. Kada je ta akcija izvedena, mogunost prestaje da postoji, i umesto nje imamo INJENICU, ili AKTUELNOST. Vec svrenu, definitivnu stvar, ono to je ve uraeno. Nakon ega sledi sledei izbor, naravno. Zamislite svoju svest kao proces koji prima u sebe (tj. opaa) milione i milijarde mogunosti, donosi odluku, i pretvara te mogunosti u aktuelnosti. Te aktuelnosti zatim proizvode osnov na kome se gradi sledei set mogunosti, vaa svest ih prima ponovo u sebe, i donosi sledeu odluku, stvarajui sledeu aktuelnost. Ciklus postoji dogod postoji svest... Peord je izvor iz koga proizilaze mogunosti. Kutija iz koje izbacujemo kockice i gledamo na koju stranu e pasti; izvor iz koga se raa sve to postoji; kapija kroz koju prolazi sve to nastaje. U paradigmi Kabale, Peord bi bio najblii simbol Keteru (kruni), izvoru svega ostalog. Kod paganskih religija, Peord je simbol za sve oblike Boginje-Majke, koja raa svet i sve u njemu. Haotika moe da izjednai Peord sa haosom, kljuajuim izvorom svih mogunosti, iz kojih mi biramo i gradimo ureeni svet u okvirima nae percepcije... Koncept je kompleksan, i retko ko moe tvrditi da ga u potpunosti razume. U svakom sluaju, u pitanju je neto o emu itekako vredi razmiljati, i nad im vredi meditirati. Ova Runa se pojavljuje povremeno i u Severnim Futarcima, ali je nema u ON i OICE pesmama.

140

Asocijacije: roenje, srea (ne u smislu sree u ivotu, ve u smislu sree prilikom dogaanja, sree sa ansama), nastanak, izbor, raskre, sudbina, razvoj, tajna, udo Magijske upotrebe: srea, manipulacija ansama i mogunostima, kao pomo pri divinaciji i magiji (pomo da se pronikne dublje u splet mogunosti). Jedna od Runa na koje se vredi pozvati prilikom pravljenja vanih planova ili donoenja vanih odluka. Meditacija i razumevanje smisla ove Rune donosi opte poveanje shvatanja sveta, i samim tim ojaava snagu i sposobnost svakog maga. Stara Engleska Runska Pesma Peor byth symble plega and hlehter wlancum (on middum) ar wigan sittath on beorsele blithe tsomne. Peor is a source of laughter to the noble (and the wise), where men sit together in merriment in the banqueting hall. Peord je izvor zabave plemiima (i mudracima) gdegod ljudi sede u veselju u hali za proslave. [Ova pesma je potpuno posveena aspektu Peorda kao "sree," kroz simbol kockanja. Moete da deo meditacije provedete bez recitacije, umesto toga razmiljajui o ideji svesti kao procesa koji "vae" mogunosti (probabilities) i proizvodi aktuelnosti (manifestations).]

141

Ritual
I - Kljuni koncept: "cenzor realnosti" Ljudska panja i fokus opaanja su veoma udne stvari. U ovom trenutku, dok itate ovu poruku, do vaeg uma stiu zvuci iz pozadine, dodirni stimulusi iz svake take koja je pod pritiskom dok sedite na stolici, oseaji koje izaziva vaa odea na vama, a da se i ne govori da osim ovog teksta vi sada trenutno vidite ceo monitor, to na kome monitor stoji i ko zna ta sve jo u periferiji vida. A ipak, vaa panja je u potpunosti posveena ovom tekstu (ili bi to bar trebala da bude ;)). Koji deo naeg uma "bira" na fokus panje, i na koji nain to radi? Ovo je pitanje na koje psiholozi i neurolozi jo nisu u potpunosti odgovorili, i kojim se neemo baviti ovde. Meutim, jedan aspekt vrlo blizak ovom je kljuan za razumevanje magije, kao i razloga za stvari kao to su rituali. Postoji jo jedan psiholoki aspekt koji vredi pomenuti pre nego to krenemo u dalju raspravu o cenzoru realnosti: projekcija ideja. Ljudi neprestano interpretiraju svet oko sebe u skladu sa svojim stavom prema tom svetu i sa svojim idejama o tom svetu. Pesimista vidi au kao polupraznu, optimista kao polupunu; ista Rosakova figura pokazana jednom oveku e izazvati jednu grupu asocijacija, dok e kod drugog dati sasvim drugaije rezultate. Ono to mnogim ljudima nije jasno je koliko ova projekcija ima veze sa svakim naim dodirom sa realnou. Posluie pria od pre desetak godina, o mladom Albancu sa ar-planine, koji nikada u ivotu nije video zgradu na sprat - dok nije dolo vreme da slui vojni rok. Kada je stigao u kasarnu, dodeljen mu je krevet, i narednik mu je rekao da ode na prvi sprat. Jadan ovek je zatim sat vremena stajao tano ispred stepenica ne znajui kako da doe do prvog sprata; pritom, imajte u vidu, on ni u kom sluaju nije bio zaostao ili retardiran - prosto nije imao ideju "sprata," ma koliko to neverovatno izgledalo nama. Napoleon Chagnon u svojoj knjizi o Yanomamo plemenu prenosi jednu slinu anegdotu: naime, on je pozvao jednog svog prijatelja iz plemena (koje ivi na nivou mlaeg
142

kamenog doba duboko u praumama Amazona i Orinoka) da ode sa njim do grada. Kada su doli do automobila, Chagnon je rekao domorocu da ue u kola... ovaj je stajao, ekao se po glavi, i konano glavake uskoio kroz prozor. Iako je njegova inteligencija bila sasvim na mestu, on prosto nije imao ideju vrata i brave. Jo zanimljiviji je nastavak te anegdote. Yanomamo pleme ima verovanje o zlim duhovima ume koji love ljude nou, i koji se prepoznaju po velikim, uagrenim oima. Kada je na putu do grada pao mrak, jadni indijanac je proveo ostatak puta u smrtnom strahu: farovi kola koja su dolazila njima u susret su izgledala kao oi zlih duhova. Tamo gde bi svako od nas prosto video automobil, jadni Yanomamo je video udovita. Zato sve ovo priam? Zamislimo, samo za momenat, da se neko od nas nalazi u umi, i da mu prilazi udovite sa dva uagrena oka. ta bi on radio? Eventualno bi se udio kako su kola zala tako duboko u umu. ;) Isto kao to u naem mozgu postoje filteri koji biraju ta e proi do nae svesti a ta nee, tako postoje i filteri koji odluuju ta je od onoga to vidimo mogue a ta nije. Ponekad tih filtera moemo postati svesni, kod kompleksnih stvari - onda emo ih nazvati racionalizacijama. Ali u veini sluajeva mi idemo kroz ivot potpuno nesvesni da je ono to primamo iz spoljnog sveta "preureeno" unapred tako da nas ne uznemiri previe. Ovaj fenomen je neto to se u magijskim krugovima naziva "cenzor realnosti" (najee korien engleski naziv je "psychic censor"), onaj deo naeg uma koji "cenzurie" ta e biti vieno a ta nee. Ono to je posebno nezgodno za mage kod ove stvari je to ona deluje u oba pravca: ne samo to e cenzor ukloniti i racionalizovati ono to vidimo i ujemo, ve e nas spreiti da uradimo ono to "se zna da je nemogue uraditi." Drugim reima, ako treba da izvedemo neku magiju, postoji deo nas koji unapred zna da je to nemogue uraditi (poto magija podrazumeva promenu realnosti), i koji nas onda minira u svemu, "apuui" nam kako je ono to upravo radimo potpuno ludo. Tako mag krene da izvodi neki Rad, i ustanovi da su gestovi samo mahanje rukama, da su rei prazne, i da ne osea nita... osim to se moda osea blesavo. II - Zaobilaenje cenzora Postoje tri osnovna naina na koje magi i mistici irom sveta zaobilaze cenzora, i omoguavaju sebi da proire svoju realnost i uveaju svoje sposobnosti: - meditacija/utapanje, takoe poznato kao "apolonijski" put, je rad u kome mag ulazi u duboku meditaciju i oputanje, do trenutka kada se toliki deo njegovog svakodnevnog uma ne iskljui da cenzor vie ne moe nita da uradi. - ekstazistiko/amanistiki metod, takoe poznat kao "dionisijski" put, je rad u kome se ulazi u duboke transeve, kroz metode kao to su ples, ritmovi (amanistiki bubnjevi, recimo), seks, halucinogeni... uglavnom "ekstremnije" grane magije spadaju u ovu klasu - trei metod je ritual, koji moe da ukljuuje elemente prethodne dve klase, ali u stvari predstavlja posebnu vrstu zaobilaenja "uobiajene realnosti" koju forsira cenzor. Kako ritual zaobilazi cenzora? Ritual je ureen skup akcija koje se izvode po planu, svaka akcija sa svojom simbolikom vrednou. Cenzor je refleksna akcija - ako pokuam da direktno "stvorim" neki efekt, on e se pobuniti; meutim ako do tog efekta idem korak po korak, ni u jednom trenutku ne pokuavajui da direktno izazovem "nemoguu"
143

promenu, cenzor e ostati manje-vie povuen, poto se ne osea direktno ugroenim... Postoji vie grana magije koje su potpuno zasnovane na ritualima; Zlatna Zora (Golden Dawn) pre svega, a i vei deo Hermetike uopte takoe spada u isto ritualne grane. Ove vrste magije se generalno nazivaju CEREMONIJALNA MAGIJA, poto je u njima svaki pokret i svaka re deo opteg rituala. Najvei broj preostalih grana koristi rituale kao osnovu, meajui u njih vei ili manji deo apolonijskog i dionisijskog pristupa; tako moete imati pun, struktuirani ritual iji je centar duboka meditacija, ili moete imati pun ritual sa otvaranjem i zatvaranjem, iji je centar ekstaticki ples. Nekoliko relativno "ekstremnih" grana (amanizam i haotika pre svega) skoro potpuno ignoriu rituale, i zasnivaju se na to direktnijem postizanju gnoze (gnosis; stanje svesti u kome cenzor prestaje da funkcionise), uglavnom koristei dionisijske tehnike. Mi se ovde neemo baviti razliitim pristupima; to ostavljam svakom od vas da prouava u budunosti. Ovde emo sada pogledati generalnu strukturu rituala, objasniti ato je svaki korak potreban, i dati par primera. III - Struktura Rituala 1. otvaranje, koje se esto zove i "bacanje kruga" (casting the circle) je prvi korak u izvoenju rituala. Ovo je rutinski korak, ije preskakanje je najea greka koju prave poetnici. Naime, otvaranje slui da podeli svet na dva dela - spoljni, uobiajeni, svakodnevni svet u kome i dalje vae svi zakoni do kojih je cenzoru toliko stalo; i unutranji, magini svet u kome je jedini zakon Volja samog maga. Ovo postie dva kljuna efekta: prvo, cenzor je potisnut samom voljom, i mada to nije dovoljno, to je neophodan prvi korak. Drugo, umesto da pokuava da nametne svoju volju celom svetu, mag prosto upravlja samo jednim malim "dzepom" realnosti koji je izvukao oko sebe; ovo je veoma vano da bi se odrala mentalna stabilnost izvoaa (predmet o kome sam pisao opirnije u tekstu "Pazi Gde Gazis," za koga se nadam da ste ga svi ve proitali). 2. izjava namere je opciona stvar, mada se u veini struja izvodi na jedan ili na drugi nain. Ta izjava prosto slui da definitivnu, konanu, struktuiranu formu elji koja stoji iza rituala. Recimo, u haotikim ritualima, izjava namere (engl. "statement of intent," esto skraeno na SOI) je obavezan deo; jednostavan primer SOI bi bio: "Moja je Volja da moja potraga za poslom bude uspena." 3. gradnja/priziv (takoe poznato kao "podizanje energije") je deo u kome se polako gradi stanje svesti u kome mag poinje da veruje da je u stanju da izvede ono to eli da izvede. Izgovaraju se Rei Moi, dre se litanije, objanjava se u detalje na osnovu ega e magija raditi... sve do trenutka kada je mag spreman da izvri 4. izvrenje/bacanje, u kome se "oslobaa" itava svrha rituala. U ovom trenutku se izgovara kljuna re, oslobaa se volja, i itava stvar je zavrena. Aktivni deo rituala je gotov, namera je otposlata u svet, i zapoinje njeno izvravanje. 5. silazak je korak u kome se mag polako sputa nazad na zemlju, i vraa se u svoj svakodnevni nain razmiljanja. Ako su prizivana neka bia kao pomonici, ovde se vre zahvalnice, otvorene stvari se zatvaraju, sve se gasi i polako usporava.
144

6. zatvaranje obino oznaava ritual isterivanja, kojim se raiava sve to je ostalo iza rituala, i kojim se pravi prostor za sledei Rad. Ovo je vaan korak, poto predstavlja taku na reenici, simbolian znak da je Volja ve izvrena na jednoj ravni, i da sada samo treba da se izvri i na ostalim ravnima. IV - Primeri No, primeri zlata vrede, tako da emo ovde dati dva; jedan vikanski i jedan haotiki ritual, sa komentarima u uglastim zagradama da objasne o kom koraku se radi, kao i da ukau na razliite naine na koje razliite struje prilaze istim problemima... [Vika je neopaganska religija ije pristalice su uglavnom ene, koje sebe nazivaju veticama (witches). Izvedena iz Zlatne Zore, znatno uproena i ublaena, Vika je jedna od najlake dostupnih magijskih religija kojima jo i mogu da se postignu makar nekakvi rezultati. Neke struje Vike, pogotovo tradicija poznata kao "Feri," su vredne potovanja, i ne treba ih ni u kom sluaju ignorisati. Ovo to sledi je nesavren primer rituala, poto ne postoji namera za proizvoenje definitivnog efekta, ali zato sadri primere za mnoge druge stvari o kojima smo priali.] 1. Vikanski ritual za proslavu prolene ravnodnevnice Bubnjevi, lanovi obilaze u krugu oko vatre, na kraju stajui u polukrug, okrenuti severu. Visoka Svestenica (High Priestess, oznaena u tekstu kao HPS), zajedno sa Visokim Svetenikom (High Priest, HP), i sa Tri (tri lica Boginje - devica, majka i starica - maiden, mother, crone - esto personalizovana u vikanskim ritualima; najmlaa devojka je u ulozi device, bilo koja ena koja ima decu je u ulozi majke, a najstarija lanica je u ulozi starice) staje u centar kruga oko vatre. Bubnjevi prestaju, bubnjari ulaze u krug ostavljajui instrumente za sobom. [U vikanskim ritualima, Izjava Namere ponekad prethodi otvaranju] HPS: "Slavljena je Boginja Majka, i slava je Bogu Ocu, i slava je Prirodi; okupljeni smo danas da oznaimo ovaj dan, prvu etvrt ciklusa godine, praznik prolene ravnodnevnice." [Sledi bacanje kruga, "casting the circle," vikanska verzija otvaranja. Vikanska magija se zasniva na ideji da sva mo sledi od Boga i Boginje, i da su ljudi samo kanali za tu silu; takoe, u svetu postoje mnoge sile postavljene od strane Dvojstva na koje se Vikanci pozivaju u ritualima. Ovo je savren primer.] HPS se okree prema istoku: "Pozdrav vama, uvari Kule Istoka! O gospodari sila vazduha, pozivam vas da pogledate na ovaj na krug i da mu pruite zatitu tokom ove proslave, u slavu Boga i Boginje!" [uvari Kula se pozivaju u veini tradicija Vike; cela stvar zvui mnogo impresivnije na engleskom: "Hail to thee, oh Guardians of the Watchtower of East! Lords of the powers of
145

air, I call thee to watch over our circle and provide us with protection during this celebration, in honour of Goddess and God."] HP pali kandilo (censer) na istonom kraju kruga, i poinje da se izvija miriljavi dim. On iscrtava krug tapom polako se kreui ka jugu, dok svetenica izgovara sledei priziv. HPS se okree prema jugu: "Pozdrav vama, uvari Kule Juga! O gospodari sila vatre, pozivam vas da pogledate na ovaj na krug i da mu pruite zatitu tokom ove proslave, u slavu Boga i Boginje!" HP pali sveu na junom kraju kruga. Nastavlja da iscrtava krug ka zapadu. HPS se okree prema zapadu: "Pozdrav vama, uvari Kule Zapada! O gospodari sila vode, pozivam vas da pogledate na ovaj na krug i da mu pruite zatitu tokom ove proslave, u slavu Boga i Boginje!" HP prosipa malo vode iz posveenog pehara, i zatim sputa pehar na zapadnu ivicu kruga. Nastavlja da iscrtava krug ka severu. HPS se okree prema severu: "Pozdrav vama, uvari Kule Severa! O gospodari sila zemlje, pozivam vas da pogledate na ovaj na krug i da mu pruite zatitu tokom ove proslave, u slavu Boga i Boginje!" HP uzima izmeu prstiju malo soli iz posveene zdele i prosipa je na zemlju; zatim postavlja tu zdelu na severnu ivicu kruga. Zavrava krug nazad do istoka. [gradnja i priziv] HPS: (Izgovara improvizovani priziv Boginje, vri punu invokaciju) Svi ostali se klanjaju otelovljenju boginje meu njima. [uslovno reeno "funkcija rituala;" period u kome je Boginja prisutna u Visokoj Svetenici, i kada daje blagoslove i line poruke pojedinim uesnicima skupa.] HPS/Boginja: (blagoslov, upozorenja, line poruke, zavretak invokacije) [silazak, polako, kroz razgovor i prie] Starica: Pria o znaenju i znaaju prolene ravnodnevnice. Majka: Zapoinje i vodi sve uesnike u himnu Boginji. Devica: Nakon zavretka Himne, poinje da tape ritam, i predvodi Ples Sunca oko vatre. HPS: Prica o Persefoni, mit o nastanku godinjih doba. [zatvaranje] HPS (okrenuta istoku): "Zbogom, uvari Kule Istoka, i hvala to ste nadgledali na krug tokom ove proslave!" (isto sledi u svim pravcima; HP gasi censer i sveu, prikuplja sve
146

etiri stvari i stavlja ih na centar oltara prethodno postavljenog van kruga; na oltaru se takoe nalazi posveena hrana i pie) Svi uesnici naputaju krug, poinje pesma i igra, razgovori, jelo i pie. Proslava kree punim tokom. 2. Vortex - Haotiko otvaranje [Vorteks, Vrtlog Haosa, je najee haotiko otvaranje/zatvaranje. udne rei u toku rituala kao to su "XIQUAL" ili "UZARFE" su rei iz Uran-Varvarskog, jezika haotike, o kome u dati par napomena na kraju] Ustani i stani pravo. Ui u ritmiko disanje, opusti se. Udari nogom u pod, i uzvikni "HUT" (poetak) Isprui ruke, savi ake u pesnicu, zatim isprui kaiprste i sastavi ih pravo ispred sebe. Reci "XIQUAL UDINBAK" ("manifestuj haos"). Vizualizuj taku svetla na taki na kojoj se spajaju kaiprsti. Razdvoj prste, vertikalno, tako da se taka pretvara u vertikalnu liniju ispred tebe. Kai "XIQUAL UZARFE, D'KYENG" ("manifestuj aetir, konstantu postojanja"). [Aethyr je haotiki naziv za "mindspace;" svet koji postoji u okvirima naeg uma, potencijalni, percipirani radije nego aktuelni i fiziki] Oseti kako aetir vibrira potencijalom. Vizualizuj simbol Saturna na vrhu vertikalne linije, grko slovo "psi" na dnu. Vrati prste nazad, tako da su ponovo spojeni, ali ostavi liniju onakvom kakva jeste. Zatim ih razdvoj po horizontali, izgovarajui "XIQUAL KUDEX, EACHT" ("manifestuj svetlost i tamu"). Na levom kraju linije vizualizuj sferu iste svetlosti; na desnom kraju sferu potpune tame. Ponovo spoj prste, zatim ih razdvoj u liniji pod 45 stepeni u odnosu na druge dve. Izgovori "XIQUAL ASHARA, DIJOW" ("manifestuj vatru i vazduh" - u haotici ovi elementi imaju paralelnu korespondenciju u kojoj oznaavaju energiju i vreme, respektivno). Vizualizuj alhemijske simbole za vatru i vazduh na krajevima linije. Spoj prste, izvuci sledeu liniju, pod pravim uglom u odnosu na prethodnu (etiri linije sada ine osmokraku zvezdu). Izgovori "XIQUAL THALDOMA, NOBO" ("manifestuj vodu i zemlju," prostor i masu po paralelnoj korespondenciji). Vizualizuj alhemijske simbole za vodu i zemlju na krajevima linije. Sve ovo treba izvesti polako, pazei da su svi simboli i sve linije prisutne. Izgovori "XIQUAL ONGATHAWAS" ("manifestuj Vrtlog"), i napravi gest levom rukom kao da okree toak (ovo moe biti prost gest akom, a moe biti i pun okret celom rukom). Ritmiko disanje; sa svakim udahom i izdahom, vrtlog se okree sve bre i bre. Nastavi sa ovim dok vrtlog ne postane trodimenzionalan, kao tornado koji se uvija u pravcu suprotnom od tebe. Vrtlog je otvoren! Uzvikni "XIQUAL CHOYOFAQUE" ("manifestuj Rad Haosa"). [ovim je zavreno otvaranje Vorteksa. Sada poinje pravi ritual. Objanjavanje znaenja pojedinih fraza je praktino nemogue bez pisanja teksta duplo dueg od ovog celog do sada, tako da neu ni pokuavati. Ali dau kratko objanjenje Uran-Varvarskog: dotini kvazi-jezik je konstruisan tako da bude teak za izgovor, i da zahteva napor i koncentraciju pri izgovaranju. Ovo zahteva da se na svakodnevni, diskurzivni mozak bavi izgovorom rei, to ga spreava da nam pria u unutranje uvo kako je ono to upravo radimo u stvari nemogue.]
147

(U ovom delu se izvodi sam ritual. Umesto da ovde prekucavam neki od rituala, trknite na linkove koje vam dajem ispod ovoga i pogledajte primere i sami.) Kada je ritual zavren, vratiti se vizualizaciji vorteksa dok ona ne bude potpuno jasna. Uperi kaiprst leve ruke u vrtlog, i pitaj "ANGBIX?" ("kako"); zatim uperi srednji prst u vrtlog (ostavljajui kaiprst ispruenim) i pitaj "POHUTH?" ("zato?"); konano, uperi palac u vrtlog i pitaj "WOKAC" ("ta?"). Vizualizuj trougao izmeu tri ispruena prsta na ruci; zatim poni da okree taj trougao u pravcu obrnutom od kazaljke na satu. Sa svakim okretanjem vtlog se usporava, dok na kraju sasvim ne stane i ne izbledi. Kada vrtlog nestane, uzvikni "AEPELIZAGE" ("eskaton" - ideja koja je, opet, prekomplikovana za objanjavanje ukratko). Mnogo primera telemitskih i enohijanskih rituala moete da naete na: http://www.plethora.net/~scott/magick.html Dok jo primera haotikih rituala moete da naete ovde: http://www.autonomatrix.net/corpus.htm

148

15. Algiz

Koreni i istorijski pogled: Algiz je Runa Zatite. Njeno ime (OE: Eohl) je jeziki veoma kompleksan koncept. Direktno, ime potie od rei za losa (vrsta ogromnog jelena koji ivi u movarnim predelima); re za losa u ON je "alg" (odakle potie ime Algiz), a u OE je eohl (direktno ime Rune). Ono to je zanimljivo je da sama re za losa ide nazad do IE korena *elkoskoji znai "rana, povreda, posekotina," to ima smisla tek kada se zna da je osnovna hrana koju los jede jedna vrsta trske sa izuzetno otrim listovima (koja se ak i zove "elk sedge," tj. "losova trska" ili "losova otrica"), koja moe da ozbiljno posee coveka. Veza sa zatitom postaje jasna kada se uoi da su movare za stare severne narode (ukljuujui i Slovene! Srpska plemena su bila poznata po svojim kuama na ivicama movari, i po svojoj vetini ratovanja u movarnim predelima) bile mesto utoista. Movare su predeli u kojima je zemljite nepouzdano, i koja su obrasla trskom iji listovi seku; mnoga naselja u blizini movara su imala skrivene puteve (uske drvene staze potopljene ispod vode), kojima bi stanovnitvo moglo da pobegne u sigurnost, ostavljajui neprijatelje da gaze kroz nepoznat i opasan teren, prerastao otrim vlatima trske. Mnoga skrovita u movarama su otkrivena do danas, esto natrpana darovima i rtvama, kao i spremitima za sluaj nesree; postoje znakovi da su mnoga od tih mesta sluila kao hramovi, a postoje i mnoge movarne grobnice. U svakom sluaju, movare - fluidni, promenjivi i nepouzdani tereni - su bile neka vrsta svetih mesta. Interpretacija: Runu Algiz moete iskoristiti da se malo odmorite od metafizike gimnastike koja vam je bila stavljena u zadatak kod poslednjih nekoliko Runa. Algiz je Runa Zatite, prosto i bez ikakvih komplikacija. Mesto na koje moete da se sklonite u sluaju nevolje, ili direktna zatita od nesree, tit protiv napada...

149

Isto kao i Peord, Algiz se pominje samo u OE pesmi. [Ako pogledate svoje talismane, primetiete da ona figurie na svima, u centralnoj poziciji :)] Asocijacije: zatita, odbrana, podrka, pomo Magijske upotrebe: zatita, odbrana, podrka, pomo Posebna magijska upotreba: Algiz je deo najpoznatije i najee koriene Bindrune (to je i razlog to priamo o Bindrunama sada), koja se sastoji prosto od etiri Algiza spojena u krug. Slika vredi hiljadu rei, tako da pogledajte priloenu sliku. Stara Engleska Runska Pesma: Eohl-secg eard hfth oftust on fenne wexe on wature wunda grimme blode brene beorna gehwylcne e him nigne onfeng gedeth Eohl-sedge mostly grows in a marsh, it grows in the water, and makes ghastly wounds, darkening with blood every man who touches it. [Los-trska] najvie raste u movari, rastui kroz vodu, ona okrutno ranjava i pokriva krvlju svakog oveka koji je dotakne. [Ako elite moete umesto rei los-trska da kaete Algiz ili Eohl.]

150

151

Bindrune
Jedan od najstarijih naina za upotrebu Runa, Bindrune su nita drugo do nekoliko Runa povezanih u jednu celinu, radi postizanja nekog kompleksnijeg efekta, ili za postizanje tano odreenog efekta na tano odreen nain. Bindrune su se koristile masovno na talismanima, oruju, titovima... jedan uveni dizajn sa germanskih titova (Ansuz-Algiz) je dat na slici. Prednost Bindruna je njihova specifinost: sfera i nain uticaja se odreuju mnogo preciznije nego kod upotrebe pojedinanih Runa. Njihova mana, meutim, je ista ta specificnost, koja ograniava modus ponaanja svake Rune u ono to ovek koji pravi Bindrunu misli da treba da se desi. Iz tog razloga, Bindrune su odlina stvar za ostvarivanje neke direktne, specifine namere, ali su dugorono teko upotrebljive. Recimo, Bindruna Kenaz-Fehu-Gebo-(Wunjo) moe da se koristi za uspeno nalaenje dobro plaenog posla; ali ona postaje neupotrebljiva (ili ak kontraproduktivna) nakon tog perioda. Takoe, postoje Bindrune koje su IZUZETNO otri dvosekli maevi; vie runskih maga je pokualo da upotrebi Bindrunu Gebo-Isa da ouva romantinu vezu koja je poela da se raspada; i najvei broj tih je teko zaalio zbog toga. Svakako treba biti paljiv i veoma specifian prilikom korienja Bindruna, pogotovo kada sadre nezgodne ideje (Isa, Hagalaz...). Jo jedna napomena koju vredi dati: pazite se preoptereivanja. Generalno, ne treba koristiti vie od etiri, maksimalno pet Runa u jednoj Bindruni. Vie od toga i namena Bindrune postaje toliko maglovita da ete dobiti ko zna ta kao rezultat. Ako je potrebna zaista velika preciznost, ne libite se da napravite dvostruku Bindrunu; recimo, jednu Bindrunu kao fokus (nameru), a druge Bindrune kao prenos (nain ostvarenja). Vie o tome u nastavku teksta. Naini povezivanja Postoji mnogo naina za povezivanje Runa u Bindrune, svaki sa svojim konotacijama. Ovde emo navesti one najee: - "Toak" je nain povezivanja koji moete da vidite na primeru Bindrune sa germanskog tita koja je data na slici: krajevi Runa se povezuju jedan sa drugim, obrazujui toak. Ovo je dizajn koji ete nai na velikoj veini runskih talismana koji se danas prodaju. Sve Rune osim tri mogu da se stave u Toak (kod nekih je potrebno malo produiti jednu liniju i malo skratiti drugu, ali to nije problem, dogod je Runa jasno prepoznatljiva); te tri su Dagaz, Peord i Ehwaz. Sad, neki runski magi (uglavnom poetnici) su uspeli da smisle naine da uguraju i ove tri Rune u Toak, ali to u najveem broju sluajeva izazove rezultate koji su potpuno van svega to je oekivano. Ovo pogotovo vai za Peord i Ehwaz: Peord bi po svom znaenju morala da stoji u sredini tocka, ne kao jedan od delova. Ehwaz predstavlja kraj ciklusa, i LOMI toak u koji se nasilno ugura, razbacujui ideje po potpuno sluajnom principu. - Impozicija jedne Rune na drugu je takoe veoma esta kombinacija. Na slici moete da vidite Bindrunu napravljenu impozicijom Ehwaza na Thurisaz; smisao Bindrune je slamanje ili unitenje neke velike aktivne prepreke. Impozicija u veini sluajeva radi dobro, ali imajte u vidu da se neke Rune mogu izgubiti u okviru drugih (impozicija Ing na Othila proizvodi samu Othila, recimo), ili da mogu zamutiti znaenje potpuno. - Povezivanje po strani je takoe jedan od estih metoda, najee korien kada treba
152

povezati samo dve Rune; pogledajte primer Fehu-Raido, dat na slici (uspeno putovanje). Vae iste napomene kao i kod impozicije, neke Rune se tako gube u drugim (KenazGebo, recimo, se jako teko povezuje na ovaj nain). - Povezivanje po osnovi je ve rea stvar; na slici imate primer Ansuz-Fehu, blagoslov Bogova za neki (obino magijski) Rad. Ovakvo povezivanje se obino radi kada se Rune urezuju na tapove, ili na neku slinu izduenu osnovu. - Prosta grupacija je najree korien nain, mada ni po emu gori od prethodnih. Ovde se Rune ne povezuju direktno (iz raznih razloga; ponekad postoji vaan razlog, ponekad je to prosto zato to se neke Rune ne mogu estetski lepo povezati), ve se prosto stavljaju u blizinu. Dat je primer Gebo-Kenaz (Bindruna za dolaenje do neke vane informacije ili znanja). Jedna stvar je vana u svakom nainu povezivanja: estetika ima vanost. Bindruna koja izgleda kao neto to su kokoke izgrebale po zemlji je jedna stvar, dok su istinske lepe Bindrune sasvim druga stvar. Nekoliko veoma dobrih Bindruna je dato u .pdf fajlu koji je poslat kao attachment (potreban vam je Adobe Acrobat da bi ste ga videli; ifra za otvaranje je "futhark.") Sve Rune nisu kompatibilne jedne sa drugima. Povezivanje Ise sa Sowulo, recimo, je oigledan primer - to bi bila potpuno besmislena Bindruna. Kada pravite Bindrunu, imajte u vidu znaenje svake od Runa, i ne stavljajte meusobno iskljuive stvari zajedno. Fokusi znaenja i fokusi prenosa Jedan lep nain formiranja Bindruna je deljenje na fokus znaenja i fokus prenosa. U tom sluaju, jedna Runa (ili jedna Bindruna) se stavlja u centar: ona oznaava cilj celog Rada, izjavu namere. Druge Rune (ili Bindrune) zatim formiraju krug oko ove prve, formirajui fokus prenosa - nain na koji e se promena izvesti. Recimo, uzmimo oveka koji u kasnim dvadesetim jo uvek zavisi od roditelja (standardna situacija u naim krajevima), i koji eli da se osamostali; prvi korak za tako neto mora biti materijalan, u vidu nekog posla. Bindruna za ovu priliku bi bila, recimo, Gebo-Fehu-Wunjo; to se stavi u centar. Zatim se oko tog centra isplete krug od Bindrune Raido-Sowulo; Raido, poto je cilj promena mesta u ivotu, Sowulo da da dodatnu snagu i ansu za uspeh celoj stvari. Slian pristup se ponekad koristi i u ritualima, uz upotrebu standardnog seta Runa: na svoj oltar, mag u sredinu postavi Runu koja predstavlja fokus itave stvari, a oko nje stavi Rune koje predstavljaju prenos; ova konstrukcija slui kao fokus samog rituala.

153

16. Sowulo

Koreni: Sowulo je Runa Sunca. Re je poreklom iz IE korena *sawel-, *swen-, *sun-, i povezana je sa praktino svim evropskim izrazima za sunce, od engleskog "sun" do srpskog "sunce." Alternativni naini izgovora: OHG - sowulo OE - sigel ON - sol, sowelu, sol GO - sauil, sugil Istorijski pogled i interpretacija: "Sve tee" - Heraklit Sowulo je vieslojan simbol, koji nosi u sebi vie znaenja. Recimo, u tri linije koje ine Runu moemo da vidimo kretanje, skretanje, i nastavak; to je jasno onima koji su prouavali formulu IAO (Isis, Apophis, Osiris), najee korienu solarnu formulu u zapadnim granama magije (poznatu i kao vrhovno gnostiko Ime Boga). Dalje, neki autori asociraju oblik Rune sa munjom, gromom koji je udarao iz neba, i prvi doneo ljudima "vatru sa neba." Svakako, postoji veoma snana veza izmeu Rune Sowulo i ideje vatre. Ali ono na ta emo ovde da se koncentriemo je ideja Sowula kao Rune Sile, Moi i Energije. Sunce je izvor sve energije na zemlji. Sva dinamika energija (energija vode, stvorena kroz isparavanje izazvano Sunevom svetlou) potie od Sunca. Sva statika energija (nafta, drvo, samo ljudsko telo) takoe potie od Sunca, i samo je privremeno "zamrznuta."
154

U prenesenom znaenju, Sunce je izvor sile koja protie kroz postojanje i ini ga stvarnim. Energija ne moe da se zaustavi, ona moe samo eventualno da se zadri za odreeno vreme, i onda mora biti upotrebljena. Ovo nosi sa sobom dva znaenja: Prvo, Sowulo je praktino beskonaan izvor sile. On je uvek prisutan, dogod postoji svest; u svakom trenutku u kome moemo da donesemo bilo kakvu odluku, mi moemo i da stvorimo promenu u realnosti. Jedino pitanje je sa koliko sile raspolaemo, i gde i na koji nain tu silu moemo da usmerimo. Drugo, Sowulo nas ui lekciji dinamike; svaka konstantna forma e biti pre ili kasnije unitena silom koja je u njoj sadrana. ovek koji pokua da skupi mo na jednom mestu je kao ovek koji gradi svoju kuu od tapova dinamita - pre ili kasnije, ta mo e se eksplozivno osloboditi. Tok, kretanje, beskrajne promene, neprestano...to ini univerzum. Alternativa je led Ise - ali i taj led je samo privremen. Runa Sowulo je posebno okaljana tokom Drugog Svetskog Rata. Naime, jedan od najstarijih simbola ove Rune, sunev toak (poznatiji kao svastika; sastavljen od dve Rune Sowulo, jedne vertikalne jedne poloene; jedan od najsvetijih simbola u svim evropskim religijama jo od neolitskog doba) je postao u umovima veine ljudi povezan sa idejom Nacizma. Takoe, nemaki elitni Schutzstaffel, poznatiji kao SS, je koristio dve Rune Sowulo kao svoju oznaku. Za brisanje ove mrlje na istoriji e verovatno biti potrebni vekovi... Asocijacije: mo, sila, snaga, energija, tok, vatra, kanalisanje moi, tok promene, snaga, srea, uspeh, blagoslov. Neki sistemi asociraju Runu Wunjo sa "radost" dok znaenje "pobede" daju Runi Sowulo. Magijske upotrebe: podrka (dodatna sila) iza drugih poduhvata, direktno kanalisanje snage ili sile, "spaljivanje" neeljenih ili negativnih uticaja, podizanje linog nivoa energije (kroz koncentraciju na Runu - potencijalno opasno ako se preesto koristi!) Posebna magijska upotreba/posebna meditacija: Osim meditacije nad samim pesmama, bilo bi dobro da bar dvaput u toku rada sa Sowulo izvedete i sledeu vebu: Sedite i opustite se kao i obino, centrirajte se i prizovite Runu u centar. Zatim se koncentriite na taku na sredini izmeu, hm, anusa i genitalija ;). Vizualizujte zlatnu kuglu energije na tom mestu. Kugla poinje da zrai sve jae i jae, poinje da sija kao sunce. Osetite energiju i toplotu kako izbijaju iz nje. Energija se penje uvis, dok ne doe do solarnog pleksusa (take neposredno ispod mesta na kome se poslednji par rebara spaja sa grudnom kosti). Na tom mestu se razvija jo jedna kugla, koja i sama poinje da svetli, i dodaje jo vie energije i toplote. Nastavite sa kretanjem energije navie, do
155

sledee kugle, koja je tano na sredini grudi; energija raste, toplota se oslobaa. Zatim do sledee kugle, u osnovi grla (tano iznad grudne kosti, neposredno ispod Adamove jabuice kod mukaraca). Zatim sledea, u poziciji treeg oka; i konano, poslednja kugla na samom temenu, nametena tako da je pola kugle "u" glavi, a pola viri iznad i oslobaa svetlost kao krunu iznad glave. Energija tee, iz najnize kugle, i oslobaa se uvis. Dobro izvedena, ova veba ima...zanimljive rezultate. :) Jedna od upotreba ove vebe je razbijanje prokletstva Ise; druga je koncentrisanje ovako osloboene snage na sigil ili SOI u ritualu. Stara Engleska Runska Pesma Sigel semmanum symble bith on hihte onne hi hine feriath ofer fisces beth oth hi brimhengest bringeth to lande. Sigel is ever a hope to seamen when they journey over the fishes' bath until the sea-steed carries them to land. Sunce je nada mornara dok putuju nad ribljim kupalitem dok ih brod ne odvede do zemlje. [neke ideje: mornari na putu ivota, plovei iznad neznanih dubina, na putu do konanog odredita zemlje, sa Suncem koje im daje snagu. Opet formula IAO.] Stara Nordijska Runska Pesma Sl er landa ljme luti ek helgum dme. Sol is the light of world I bow to divine decree. Sunce je svetlost sveta. Klanjam se boanskom odreenju. Stara Islandska Runska Pesma Sl er skyja skjldr ok skinandi rull ok isa aldrtregi
156

rota siklingr. Sol is the shield of the clouds and shining ray and destroyer of ice rota - wheel. Sunce je stit oblaka i svetlei zrak i unistitelj leda rota - toak. [Toak je simbol kretanja, neprestanog pokreta i toka. Zato je Sunce tit oblaka, na oblaci tit Sunca, ostavljam vama da pronaete.]

157

Sigilizacija
Superova teorija sigilizacije Otac ideje sigilizacije je Ostin Osman Sper (Austin Osman Spare), ekscentrini britanski umetnik-mag (pogledajte njegove slike na internetu, ako ikada budete imali prilike), koji je svojim inovativnim i anarhinim teorijama zapoeo trend naputanja tradicionalne ceremonijalne struje, kao i fokus na tehnike koje "rade posao" iz koga se razvila dananja Magija Haosa. Sper je bio lan Zlatne Zore u isto vreme kada i Alister Krouli, i povezan sa A.'.A.'. kasnije; meutim, raspad Zlatne Zore i preterani nivo magalomanije meu mnogim njenim lanovima (ukljuujui tu i Kroulija) su doveli do razoaranja u ideje ceremonijalne magije. U naletu inspiracije, Sper je napisao tekst pod nazivom "Anatema Zosa" u kojoj je sumarno osudio hipokriziju i samovanost kako okultnog drutva viktorijanske Engleske, tako i umetnikog establimenta svog vremena. Napustio je sva udruenja, i posvetio punu panju svom linom Radu, provevi ostatak ivota u relativnoj anonimnosti. Njegovo najvanije delo je svakako njegova "Book of Pleasure (Self-Love)," u kojoj je izloio ideju sigilizacije. Ova knjiga, originalno objavljena samo u nekoliko stotina primeraka i cirkulisana samo meu uskim krugom prijatelja, je postala klasik tokom okultnog uspona u toku sedamdesetih i osamdesetih, dajui osnovu na kojoj su Rej Servin i Piter Kerol izgradili Iluminate Tanaterosa i modernu ideju Magije Haosa. Sperova ideja sigilizacije je izgraena prostom primenom (tada) novih otkria u polju psihoanalize na tadanju okultnu teoriju. Kada je Frojd izaao sa revolucionarnom idejom o ovekovoj podsvesti koja ima elje i naine dejstva koji su odvojeni od svesnog dela uma, Sper se (pravilno) zapitao u vezi ceremonijalne magije - da li ritual zaista predstavlja neko sveto ili posebno ureenje, ili se radi prosto o pozorinoj predstavi koja treba da skrene panju aktivnom delu uma? I, ako je tako, da li moda postoje jednostavniji naini za skretanje panje? Kroz seriju eksperimenata, Sper je stvorio ideju "sigila," simbola namere, koja je ostala, u principu, nepromenjena do dananjih dana... Ideja sigilizacije Linija razmiljanja kod sigilizacije je veoma prosta: postoji namera koju treba ostvariti. Svesni um nije u stanju da progura tu nameru, i mora biti zaobien da bi se namera izvrila. Postoji deo nas koji nije na taj nain ogranien (zovimo ga, recimo, "podsvest"), i koji je u stanju da to izvri, ali njemu se ne moe prosto "rei" ta da uradi. Dakle, da bi se namera izvrila, potrebno je sledee: staviti nameru u jasnu, istu i direktnu izjavu. prevesti tu izjavu na jezik koji podsvest razume. potisnuti ili zaobii svakodnevni nain razmiljanja, i dostaviti prevedenu nameru podsvesti

Kako to uraditi? Stiiemo i do toga vrlo brzo, nakon to pokaemo ta su godine rafinisanja dodale na tu tehniku.

158

Haotika teorija sigilizacije; kljuni koncept: "opsednutost rezultatom" Mada daleko funkcionalnij od svih prethodnih tehnika, Sperova sigilizacija je i dalje bila eratina i nedosledna. Mnogi magi su razmiljali o razlozima i traili rupe u tehnici, da bi se ceo mozaik sklopio kada se na sceni pojavila ideja "cenzora realnosti," o kojoj smo priali u prethodnom tekstu. Cenzor realnosti, koji spreava izvravanje "nemogueg", je deo svesnog uma. Dakle, moe se zakljuiti da je upravo on ono to spreava svesni um da izvodi direktnu manipulaciju stvarnou. Sigilizacija manje-vie zaobilazi svesni um i ide direktno ka nesvesnom, preputajui direktnu magiju onom delu nas koji je, izgleda, sposobniji da je izvede. ta se, meutim, dogaa nakon toga? Na svesni um je prisutan i svestan ta pokuavamo da uradimo, a sa njim je prisutan i cenzor - koji odmah kree u potiskivanje i uklanjanje svake mogunosti da tako neto moe da funkcionie. Ova samoporaavajua situacija se naziva "lust of result"; mada su jo i u Zlatnoj Zori bili svesni da je ona pogubna po izvravanje Volje, tek su moderne teorije pokazale do koje mere je neophodno ovaj problem prevazii. Ovo, imajte u vidu, vai za skoro sve tehnike, spoznaje i iskustva - ako se koncentriete da oekujete neto posebno, anse su da ga neete doiveti. Koliko ljudi krene da veba jogu, "astralnu projekciju," lucidno sanjanje, koliko od njih napeto u svakoj vebi oekuju rezultate... i ne dobijaju ih. A koliko njih doe do tih istih rezultata nakon toga, kada su se ve pomirili da nita ne uspevaju, i kada ponu da vebe izvode samo zato to su suvie tvrdoglavi da odustanu? Mislite o tome. Izgradivi ovu teoriju, naeno je i reenje (najzasluniji za ovo su Piter Kerol i magi iz IOT): zaboraviti nameru. Sada vas zamiljam kako se ekate po glavi... strpljenje, sve e biti objanjeno. Idemo korak po korak: Dobro, ta onda treba da se u stvari uradi?

Prvi korak je stavljanje namere u istu, jasnu i nedvosmislenu izjavu. Kao primer, uzeemo jednu jako inteligentnu primenu sigilizacije koju sam pre nekih godinu dana video kod jednog neofita: ovek je eleo da sam sebi dokae da magija funkcionie, i zato je odluio da izvede nekoliko Radova iji e cilj biti u principu besmislen, ali dovoljan da pokae dejstvo magije. Kao probu, izabrao je sledeu nameru, i to je stavio u izjavu: "Moja je Volja da mi gluva devojka zakuca na vrata." (It is my Will that a deaf girl shall knock on my door) Sper je svoje izjave namere zapoinjao sa "elim da...", ali se kroz praksu pokazalo da "Moja je Volja da..." daje mnogo bolje rezultate. Mnogi magi koriste i imperativ, koji deluje jo bolje, ali sa nekim dodatnim problemima (o tome kasnije); imperativni oblik
159

prethodne izjave bi bio "Gluva devojka e mi zakucati na vrata."

Drugi korak je prevoenje ove izjave na simboliki jezik podsvesti. Postoji na desetine naina da se ovo uradi; najee korieni nain je simbolizacija slova, originalni sistem po kome je Sper pravio svoje sigile. Ovo se radi kroz nekoliko koraka. Prvo, izbace se sva slova koja se ponavljaju u izjavi namere: "Moja je Volja da mi gluva devojka zakuca na vrata" postaje: "mojaevldigukzcnrt". Uzmite pare papira i olovku, opustite se donekle, uite u ritmiko disanje, i centrirajte se. Zatim na papiru polako iscrtajte sva ova slova, tako da budu generalno povezana jedna sa drugima (slika, 1.1). Pogledajte gomilu slova koju ste dobili, i pogledajte generalno gde se nalaze linije koje se ponavljaju; prepiite sigil tako da izgubite ta ponavljanja; zatim to ponovite onoliko puta koliko vam se ini da je potrebno (slika, 1.2 i 1.3), dok ne doete do konanog sigila (slika, 1.4). Et voila, dobili ste slikovni simbol za svoju nameru. O nekim drugim nainima simbolizacije emo govoriti u sledeem delu teksta. Trei korak je najtei sa jedne, najlaki sa druge strane: samo "lansiranje" sigila (na engleskom se koriste paralelno "launching the sigil" i "casting the sigil"). Da bi se ovo postiglo, potrebno je imati potpunu koncentraciju na sigil u trenutku postizanja stanja promenjene svesti u kome je mozak iskljuen; naziv za ovo stanje je GNOZA, re koju treba da dobro zapamtite, o kojoj emo govoriti u itavom posebnom odeljku. etvrti korak, nakon lansiranja, je zaboravljanje. ovek koji je lansirao prethodni sigil e iz glave izbaciti svaku pomisao o gluvoj devojci koja mu kuca na vrata. Ako pone da razmilja o tome, odmah e preneti panju na neto drugo, neki problem ili neko pitanje, i poee da razmilja o tome. Ono to je najvanije: on NEE OEKIVATI da se to desi. Nee stajati ispred vrata ili planirati svoj dan tako da "bude kod kue kada ona zakuca na vrata." Opsesija rezultatom znatno umanjuje (ili ak potpuno uklanja) funkcionalnost sigila. Gnoza Gnoza, promenjeno stanje svesti u kome je diskurzivni razum "iskljuen" na trenutak, se moe postii na mali milion naina. Neki esti apolonijski naini su veoma duboka
160

meditacija, joga, dugotrajan detaljan i promiljen ritual u koga se ovek potpuno unese, itsl. Jako est nain je pretvaranje sigila u mantru - rekombinacijom gornjih slova, recimo, moe da se napravi mantra "mozvl gajn veg nikd rut" (potpuno besmislene rei sastavljene od slova od kojih se inae pravi sigil); zatim se ova mantra na uobiajeni meditativni nain koristi dok se ne postigne stanje transa. Mnogo ee, meutim, za sigilizaciju se koriste dionisijski metodi. Jedan od popularnih je ples: ovek pone da igra (obino uz bubnjeve) dok ne postigne polu-trans u kome se koncentrie na sigil. Zatim, tu je uvena "poza smrti", u kojoj ovek stoji u veoma iskrivljenom poloaju dok ga ne uhvati nesvestica... u kom trenutku se svesni um gasi za trenutak, i ostaje samo koncentracija na sigil. Ubedljivo najee korien nain sigilizacije je seksualna magija, tj. korienje orgazma kao trenutka u kome diskurzivni um ne funkcionise. Itd, itd, itd. Naini sigilizacije su toliko raznovrsni da je nemogue ak napraviti neto to bi bila dobra selekcija. Recimo, nekoliko haotika koje znam redovno prevode svoje sigile na Morzeov kod, pa zatim sednu za bubnjeve i "bubnjaju sigil" dok se potpuno ne izgube u ritmu. Drugi, opet, ode na lokalnu stazu za tranje, koncentrie se na sigil, i pone da tri dok se razmiljanje totalno ne izgubi u naporu, ostavljajui samo simbol. Ekstremno udan primer bi bio "Marikov metod," u kome mag pali jedan od "oping kanala" na televiziji, i gleda reklame dok mu mozak potpuno ne stane od dosade... ;) Runska veba moe da poslui za blagu sigilizaciju (mada uspeh nije garantovan); samo se umesto na Runu koncentriete na sigil, a umesto Runske Pesme koristite mantru istog sigila. Ili probajte neki od gorepomenutih metoda, ili izmislite svoj metod; tagod funkcionie za vas. Upozorenja, problemi i opasnosti Sigilizacija je jedan od najdirektnijih metoda u magiji. Ovo nije neka visokomistina stvar povezana sa "viim ureenjem Univerzuma", kojom se bavite da bi ste postigli "prosvetljenje". Jedina funkcija sigilizacije je direktna promena stvarnosti, postizanje nekog krajnje konkretnog i direktnog cilja. Imajte u vidu tu direktnost - mistifikacija stvari koju pokuavate da postignete radi protiv vas u ovom sluaju. Izjave namere od kojih formirate sigil treba da prate par osnovnih principa: Prvo, bez dvosmislenosti. Drugo, bez negacija; NIKADA ne pravite sigil ija je izjava namere neto u stilu "moja je Volja da se to i to ne desi." Negacija se jako teko prenosi kao simbol, i taj sigil vrlo lako moe biti interpretiran da znai da je vaa volja da se "to i to" DESI, preskaui "ne". Dakle, "moja je Volja da dobro uradim ispit" je dobar sigil, "moja je Volja da ne uradim ispit loe" je lo sigil. Tree, izbegavajte preteranu specifinost. Sigil radi po linijama najmanjeg otpora - to je vea verovatnoa da se neto desi, to e sigil bolje raditi u uspostavljanju takve situacije. Ako, recimo, planirate da kupite kola i bacite sigil "da naem jeftina ali veoma dobra kola", taj sigil e otii bez problema. Ako, meutim, bacite "da naem Tojotu Korolu 1996, plave boje sa automatskim prozorima i runim menjaem sa pet brzina koja..." vi svodite broj mogunosti izmeu kojih sigil moe da bira na veoma mali broj. Ono to se
161

dogaa je da sigil prosto omane potpuno (poto nema dovoljno energije da postigne takvu promenu verovatnoa), ili da nae neto na neki tako uvrnut nain da na kraju poelite da niste ni bacili sigil. Sigilizacija je, takoe, neto to omoguava direktno savijanje tue volje prema svojoj. Ovde stoji isto upozorenje koje smo ponovili ve vie puta: pazite se krajnosti. Prie o tome kako to nikada i ni pod kojim uslovima ne sme da se radi su ista glupost; va ef na poslu e vam stalno savijati volju kako se njemu svia, terajui vas da radite ta on hoe onako kako on hoe. Premerite ta radite paljivo. Ako bacate sigil koji ini da ovek uradi neto to bi i inae moda uradio, to nije problem; ali ako bacate sigil koji oveka vezuje da radi u potpuno suprotnom pravcu od onoga to eli, dobiete osobu koja e biti rastrzana izmeu onoga to osea da treba da radi i onoga to je primorana da uradi... to pre ili kasnije dovodi do katastrofalnih posledica, i za osobu koja je tako vezana i (u najveem broju sluajeva) za maga koji je bacio sigil. Konano, tu je i stvar grupnih sigila. Mada sigil teorijski ima znaenje samo za oveka koji ga je stvorio, eksperimenti su pokazali da ako jedan ovek napravi sigil, a drugi ovek ga lansira, on i dalje ima neku (mada znatno umanjenu) efektivnost (teorije o tome kako ovo funkcionie, ideje o kolektivnoj podsvesti oveanstva, itsl, ostavljam vama da istraujete ako vas zanimaju). Ovo omoguava grupno bacanje sigila, koje ume da bude viestruko jae nego kada pojedinaan ovek radi sve. Ono to je posebno vano je da ovakav pristup uklanja probleme "lust of result" - poto ovek koji lansira sigil nema opsesiju da se taj sigil ostvari. U haotikim disorganizacijama, esto se dogaa da ljudi daju sigile grupi drugih da lansiraju, zato to je svrha sigila neto to ne mogu sebi da izbace iz glave, tako izbegavajui probleme i poveavajui stepen uspenosti. Linkovi Ako hoete da proitate originalnu teoriju sigilizacije (*vrlo* teak tekst za itanje, i prepun referenci na davno izumrle naine razmiljanja), pogledajte tekst od koga je sve poelo, Book of Pleasure: http://user.sezampro.yu/~babbage/Pleasure.html Sperov autoportret moete da vidite na: http://user.sezampro.yu/~babbage/SparePic.html Ako vas zanima vie o teoriji sigilizacije, kao i daleko detaljniji istorijski pogled na celu stvar, moete da proitate klasini Marikov esej na: http://www.geocities.com/bookofzee/sigils.htm

162

17. Tyr

Koreni, istorija, mitologija: Tir je jedan od Bogova Severnog panteona o kome se jako malo zna. Prilino je sigurno da je on (pod raznim nazivima - od severozapadnog Tyr, preko Tiwaz, do junog i jugoistonog Tuisto) bio glavni Bog u panteonu, od koga je Odin preuzeo vlast tek kasnije. Meutim, dok je o Odinu preivelo dosta pesama i pria, o Tiru su ostali samo tragovi, nagovetaji, kratke prie, i jedna jedina potpuna legenda, o vezivanju vuka Fenrisa. U mnogim mitologijama ete nai pomene da je Tyr u stvari sin Odina i Frigge, ali to je sumnjiv podatak - verovatno se radi o novijoj reviziji. Postoje indikacije da je Tir, pod imenima Tuisto ili Twisto u stvari jedno od najstarijih evropskih boanstava. Istona plemena su ga takoe smatrala Bogom Sunca, i njegov ma je bio simbol za suneve zrake. Indikacija toga koliko je on bio vaan je samo njegovo ime; postoji konsenzus u lingvistikim krugovima da je njegovo ime (Tir, Teiwaz, Tiuz...) povezano sa reima kao to su grko "Zeus" ili latinsko "Deus," "Bog." Zna se da je Tir bio Bog Pravde u severnim panteonima. Njegov ma je bio svet; zakletva na Tirov ma se smatrala obavezujuom; krenje te zakletve je znailo potpuni gubitak asti i smrt. Otud dolazi obiaj da se vazali kunu vladarima na ma, upotreba maa prilikom posveenja vitezova, itsl. Takoe, najraireniji oblik opte pravde u severnim zemljama je bilo okupljanje koje se izvodilo nekoliko puta godinje (u zavisnosti od mesta), koje se zvalo prosto "stvar" (the Thing). Na "stvari" su ljudi izlazili pred izabrane sudije, izlagali probleme i sukobe, i dobijali odgovore i razreenja. Tu se sudilo zloincima i prekriocima zakona... Bog koji je predsedavao nad "stvari" je bio, naravno, Tir. Tir je takoe Bog rata, ali (za razliku od drugih bogova rata, kao to su Mars ili Ares) on se uvek bori samo na strani na kojoj je pravda. U priama je naoruan kopljem i maem
163

- ali je njegovo koplje manje oruje, a vie skiptar koji pokazuje zakonodavnu mo. Maevi pripadnika nordijskih plemena su redovno imali dve Rune Tyr urezane u metal maa. Tir je epitom pravde, hrabrosti, potenja, discipline i spremnosti na rtvu za opte dobro. Bilo ta to je povezano sa njim mora biti raeno uz strogu panju na ast i dostojanstvo, i njegova pomo (pa ni pomo Rune) ne moe biti dobijena za nepravedan cilj. U jednom smislu, Tyr je simbol venog zakona Univerzuma, manifestacija Orloga na nivou ljudskog shvatanja pravde. Tir i Fenris Po prii, Loki se tajno oenio divkinjom po imenu Angr-Boda, sa kojom je dobio troje strane dece: vuka Fenrisa, boginju smrti Hel, i Iormungandr, Zmiju Midgarda. Loki je postojanje svoje dece skrivao od ostalih bogova to je due bilo mogue, ali su Fenris i Iormungandr ubrzo toliko izrasli da su ih Bogovi primetili. Da bi reio problem, Odin je poslao Hel u dubine Niflhajma, rekavi joj da moe da vlada nad devet svetova mrtvih. Zmiju je bacio u okean, u kome je ona izrasla toliko velika da se obavila oko celog sveta, na kraju poevi da grize sebe za rep. Videvi taj zastraujui rast, Odin je Fenrisa poveo sa sobom nazad u Asgard u nadi da e lrpz ljubaznost i prijateljstvo vuk postati pitom i da nee predstavljati opasnost za Bogove. Meutim, Fenris je brzo izrastao do takve veliine da su se Bogovi plaili da mu priu; svi osim Tira, koji ga je redovno hranio. Meutim, Fenris je nastavio da raste, i postajao je sve divljiji i besniji, dok se Bogovi nisu toliko zabrinuli u vezi toga da su se okupili i poeli da diskutuju kako da ga veu, da ne bi mogao da napravi tetu celom svetu. Uzevi veoma jak lanac, po imenu Laeding, Bogovi su, navodno zabave radi, ubedili Fenrisa da im pokae koliko je jak tako to e se osloboditi nakon to bude uvezan lancem. Fenris, ubeen u svoju snagu, im dopusti da ga veu, i zaista - samo napne miie, i lanac se raspukne. Skrivajui svoje nezadovoljstvo, Bogovi su glasno slavili njegovu snagu; da bi nakon nekog vremena nali jo jai lanac, Droma, i predloili Fenrisu ponovni ispit. Fenris je ponovo pristao, i opet je bez problema raskinuo lance... Nakon ovoga, Bogovi su poslali Skirnira, Frejovog slugu, da ode do Svart-alfa-hajma, i da trai od patuljaka da naprave neraskidivi lanac. Patuljci su prihvatili posao, i od krajnje neobinih materijala (zvuk majih stopala, enska brada, korenje planine, elje medveda, glas riba, ptija pljuvaka...) nainili svilenkasto ue po imenu Gleipnir, za koje su rekli Skirniru da e postajati sve jae to se vie istee. Bogovi su zatim pokuali da ubede Fenrisa da ue i u tree nadmetanje snage; ali Fenris je postao sumnjiav kada je video tanko i naizgled slabano ue, pa je zatraio da mu neki od Bogova da garanciju da e biti osloboen ako ne uspe da ue raskine. Bogovi su se za trenutak zbunjeno povukli, i izgledalo je da e itava stvar propasti, ali je onda Tir priao i stavio Fenrisu svoju desnu ruku u usta. Fenris je zatim pristao da ga veu, i pokuao je da se oslobodi, ali bez uspeha. Priznavi da je uze jae od njega, traio je od Bogova da ga oslobode, ali su oni odbili - na ta je on odgrizao Tirovu desnu aku u zglavku. Nakon toga, Bogovi su na jedvite jade odvukli
164

Fenrisa do neke izolovane stene i vezali ga za nju; njegovi urlici su bili toliko snani da se svet tresao od njih. Da bi ga spreili da urla, Bogovi su mu stavili ma u usta, sa balakom naslonjenim na donju vilicu a sa otricom ubodenom u gornju, i tako ga ostavili. Tir je ostao bez desne ake, ali je, budui najvei od ratnika, prosto nastavio da svoj ma koristi levom akom. Pritom, dobio je titulu "vuji ostaci" ("wolf leavings"), a zglavak je na severu nazivan "vuji zglob." Fenris je ostao vezan do dana Ragnaroka, kada je proreeno da e uspeti da raskine ak i neraskidivo ue kojim je vezan; on e se pojaviti na bojnom polju da osveti nepravdu koja mu je uinjena, i upravo on e biti taj koji e ubiti Odina u borbi. I njegova smrt, meutim, je proreena, poto e ga Odinov sin, Vidar, ubiti neposredno nakon toga. Interpretacija: "If you have integrity, nothing else matters. If you don't have integrity, nothing else matters." ~ Anonymous "Try? Either do, or do not. There is no try." ~ Yoda Runa Tyr se interpretira na mnogo naina: kao Runa Samortvovanja, Runa Pravde, Runa (Samo)discipline, Runa Ratnika... U svakom sluaju, lekcija Tyra je bolna lekcija asti i pravde - ali realne, praktine pravde. U naim moralnim razmiljanjima, pravda esto postaje apstraktan koncept o kome razmiljamo isto teorijski. Fenrisovo vezivanje, recimo, je potpuno nepravedan proces - Fenris nije uradio nita da zaslui to, osim to je prosto bio ono to jeste... Tirova pravda, meutim, je praktina; ona se svodi na prost princip: Ono to mora biti uraeno, mora biti uraeno bez obzira na cenu. Tyr je simbol oveka koji je svestan sveta, koji je svestan univerzalnog toka, vieg zakona u univerzumu, i koji deluje u skladu sa time, bez obzira na sebe, bez obzira na sve ostalo. Postoje stvari koje se moraju uraditi. Ako se one ne urade, izgovori su nebitni, opravdanja nevana, pokuaji besmisleni. Ako se one urade, hvale su nebitne, rezultati su nevani, ne postoji uivanje u postignuu. Uraeno je ono to je moralo biti uraeno. Lekcija ove Rune je kljuna lekcija zena, kao i lekcija koju mnogi ljudi naue kroz borilake vetine. U Tai Chi postoji jedna lepa izreka: "Jedina odluka koju ratnik donosi je da li e se boriti ili nee. Ako odlui da se bori, borba tee sama bez daljih odluka." Dalja objanjenja su suvina; meditirajte nad ovom Runom, ali i razmiljajte o njoj u svakodnevnom ivotu. Ideja Tyra je najdirektniji put do prosvetljenog stava prema svetu. Alternativni naini izgovora:
165

OHG - teiwaz OE - tir, tyr ON - tiu, tiwar, tyr GO - teiws, tyz Asocijacije: disciplina, samortvovanje, Put Ratnika, borba, hrabrost, ast, potenje, neophodna i nezaobilazna akcija, otvorenost, zakon. Magijske upotrebe: jaanje volje, pomo u borbi ili pri vebi vetina koje imaju veze sa borbom, pomo u pobedi nad nekom preprekom (upozorenje: Pomo u VAOJ borbi sa preprekom; Tyr nikada nee ukloniti prepreku za vas, ili uraditi bilo ta umesto vas), izvor snage da se uradi neto bolno to mora biti uraeno. Posebne magijske upotrebe: Dve Rune Tyr urezane na ma su bile obavezne kod nordijskih ratnika; maevi su posveeni Tiru generalno. Takoe, Runa Tyr se esto koristi za pomo pri leenju povreda i rana; ne bolesti ili infekcija, vec ba fizikih povreda, koje ukljuuju putanja krvi, pogotovo ako su one nastale u nekom sukobu ili borbi. Stara Engleska Runska Pesma Tir bith tacna sum healde trywa wel with thelingas a bith on frylde ofer nihta genipu nfre swiceth Tyr is a sign to remember, well does it hold faith with princes it is ever on its course over the mists of night and never fails. Tir je znak koji treba pamtiti, dobro dri veru meu vladarima. Uvek je na svom putu iznad oblaka nonih i nikad ne izdaje. Stara Nordijska Runska Pesma
166

Tyr er inendr asa; opt vrdr smir blasa. Tyr is a one-handed god; a smith has to blow often. Tir je jednoruki bog, kova mora esto da duva. Stara Islandska Runska Pesma Tyr er einhendr ss ok ulfs leifar ok hofa hilmir. Tyr is a one-handed god, and leavings of the wolfsza and prince of temples. Tir je jednoruki bog, ono to je ostalo posle vuka, i princ hramova.

167

Sistemi i disciplina
Svest, Dejstvo i Prazna Pria Dva Boga, jedan sa jednom rukom, drugi sa jednim okom, su moni mitoloki simboli. O koliko jakim arhetipima se radi moete da shvatite ako se setite da se moderna haotika vrti oko ideja KIA ("oko") i ZOS ("ruka"); principima svesti i dejstva. Slini simboli se pojavljuju i u drugim religijama, ako paljivo pogledate (hrisanska distinkcija izmeu Svetog Duha i Logosa, npr). Ovi principi, njihovo znaenje i uticaj tog znaenja na vas su stvari o kojima moete razmiljati, i koje vredi istraiti. Ono o emu emo ovde priati, meutim, je trei element, stvar ije razumevanje je od vrhunske vaznosti za svakog maga: prazna pria. Naime, mag koji radi magiju nije pravi mag. Pravi mag IVI svoju magiju. Upotrebljavanje magijskih sredstava je njemu isto onoliko prirodno koliko i disanje. Proste magijske tehnike (kao to su projekcija i koncentracija) su isto onoliko prirodan i uobiajen deo njegovog ivota koliko i razgovor ili hodanje. U osnovi tog pristupa svetu stoji izbor: da li e Mag pokuati da izgradi svoju magiju, ili e izabrati magiju koja e da izgradi (ili, tanije, izmeni) njega samog. Mnogi biraju drugu stazu, i prihvataju ureene, odreene sisteme magije, kojih se revnosno dre i vebaju; izuzetno mali broj takvih uspe da postigne velike ciljeve, ali se veina zaglavi na nekoj taki sistema koja je do te mere nekompatibilna sa njima da nikako ne mogu da je savladaju. Oni koji krenu prvom stazom nemaju taj problem, ali zato imaju jedan drugi, u praksi nita manji, problem prazne prie. O emu se radi? Mag koji pravi svoj magijski sistem ima ispred sebe izbor izmeu stotina raznih sistema; hiljada varijacija na iste sisteme; milionima dodataka koje moe i ne mora da upotrebi. Jedan deo ljudi se zaleti, i pone da ui sve po redu, sve po pet minuta, nita definitivno; drugi deo pone da istrauje razne stvari paralelno, da nalee na razne zanimljive stvari, i da zatim pone da ui od svega po malo, ne postiui upotrebljiv nivo znanja ni u jednoj oblasti. Najvei broj, meutim, zapadne u armchair magick - pone da ita i gleda sve, ali da radi sve manje i manje, postajui potpuno neefikasan, gubei svaki uticaj na svet oko sebe. Od magije na taj nain ostaje samo gomila prazne prie - hiljade nepovezanih delia raznih sistema koji svi lebde "tu negde okolo," ali koji su realno potpuno neupotrebljivi. Kako postupati da se ovako neto izbegne? Disciplina u gradnji i upotrebi sistema Osnovna stvar je RAD. Nikada, nikada, nikada ne treba prestajati sa radom. Recimo, stavite sebi u zadatak da svaki dan uradite makar jednu primenu magije - prosta
168

koncentracija moe da poslui, ali svaki dan mora postojati neto. U dnevnik upiite dugorone magijske ciljeve, i isplanirajte dva ili tri velika, kompleksna rituala za sledeih est meseci. I, naravno - kada jednom isplanirate neto, RADITE PO PLANU. Ali ostaje pitanje, ta raditi? Tamo napolju ima toliko sistema, toliko naina rada, toliko mogunosti... Kako izabrati? Prvi korak u izboru je pitanje: ta je potrebno, a ta samo izgleda zanimljivo? Da li ete koristiti to to nauite, ili ete samo baciti vreme i resurse na uenje? Uvek je bolje vebati neto to je ve poznato i upotrebljivo nego uiti neto novo, nepoznato ali i neupotrebljivo. Na primer, moda bi bilo lepo nauiti ideje tibetanskog amanizma (religija Bon); ali ta e vam vredeti ritual za koji vam treba jakovo mleko, pare kamena sa odreene svete planine u Himalajima i itava serija alatki koje ne moete ni napraviti ni kupiti u mestu gde ivite? Pritom, pazite na razliku izmeu upoznavanja sa neim i uenja neega. Vredi se upoznati sa praktino svakom strujom magije, poto vam ona moe dati neke opte ideje; ali "upoznati se" znai eventualno usput proitati neto o njoj, ili o njoj porazgovarati sa nekim koji je poznaje. Nauiti neku granu magije znai uloiti trud da se ona shvati i savlada - neto slino ovome to radite sa Runama kroz Raido (i to je proces koji e trajati jo godinama nakon Raida, pre nego to budete sebe mogli da nazovete Helrunarima, majstorima Runa). Dakle: NE TROITE VREME NA ONO TO NEETE KORISTITI. Drugi korak je pitanje: da li je ovaj sistem stvaran ili izmiljen? Za svaki delujui magijski sistem postoji deset potpuno otkaenih produkata lokalnih izofrenika. Najlaki nain da se ovo proveri je da se pogledaju ljudi koji ga ve poznaju: da li on deluje za njih? Da li donosi one rezultate koje treba da donese? Recimo da ste odluili da je potrebno da unapredite gipkost i pokretljivost svog tela; i sada idete okolo i traite nekoga ko ui odgovarajue vetine. Dou uitelj A i uitelj B, svaki sa svojom vrstom Joge. Uitelj A je nespretan sa reima, zvui usiljeno i neprecizno, i teko ga je razumeti; uitelj B je jasan, ima zanimljive teorije, i govori stvari koje imaju smisla. Istovremeno, uitelj A je smiren i opusten tip, koji je u stanju da u trenutku i bez napora zauzme razne nemogue poze; uitelj B je prilino nervozan i nestabilan, i u svaku pozu se nameta po pola sata. Velika veina ljudi e otii kod uitelja B, zato to on lepo govori; oni e pritom zaboraviti da su doli da od njega naue gipkost i oputenost tela, a ne nain lepog govora. Uvek drite cilj u glavi, i traite onu tehniku i onog uitelja koji pokazuje najbolje rezultate u onome to pokuavate da nauite. Trei korak je pitanje realne upotrebljivosti. Komplikovanost upotrebe, potrebni materijali, potrebno vreme - sve treba uraunati u jednainu. Ako nauite i uvebate dobar sistem za postizanje nekog rezultata, ije su tehnike, meutim, toliko komplikovane da vam treba par meseci pripreme za par meseci izvoenja iza ega slede par meseci raiavanja - vredi se zapitati da li je cilj vredan svega toga i da li moda postoji malo manje efikasan metod, koji je mogue moda izvesti u roku od par dana.

169

Primer, recimo, bi bila klasina demonologija: ovek treba da naui kako da iscrta krug i trougao, treba da naui napamet (savreno! greke izazivaju gadne posledice!) pozive, prizive, naterivanja i rei obaveze, zatim da naui sve o demonu koga eli da priziva, i da savreno razume sve u vezi njegovog simbola. Zatim treba obezbediti tamnu sobu sa kamenim podom, na taj pod polako iscrtati trougao sa simbolom, pa zatim iscrtati krug oko sebe (jezivo komplikovano, i mora biti izvedeno bez greke), pa obaviti pozive i priziv, sa savreno odreenim poloajima svea i tano pravim mirisom u sobi, pa sve izvesti po tanim... itd, itd, itd. A sve to iako se isti rezultat moe verovatno postii prostim pravljenjem servitora, za koje je potrebno par sati rada, i koje se moe obaviti bilo gde. ak i kada se uzme u obzir da je servitor daleko manje efikasna stvar od demona Goetije, ovek moe da napravi i odaalje tri servitora i pet sigila za petinu vremena koje mu treba za jedno prizivanje, to bi dovelo do otprilike istog nivoa efikasnosti izvrenja. etvrti korak je pitanje kolika posveenost sistemu je potrebna? Ako sistem zahteva od vas da napustite sve ostale tehnike koje ve poznajete, recimo, ili da njemu posvetite toliko vremena da nita drugo ne moete da radite, da li se taj sistem onda isplati? Recimo, Vudu sistem je VEOMA moan - ali i strahovito zahtevan. ovek koji pone da se bavi njim mora sve da radi u okviru njega, i sve ostale stvari postaju minorne i usputne; naputanje sistema ili neredovnost u izvrsavanju potrebnih rituala i traenih stvari dovodi do trenutnog, obino veoma bolnog odgovora. Kada se razmatra poetak rada sa nekim sistemom, ovo je NEOPHODNO uzeti u obzir. Peta stvar je kultni nivo celog sistema. Kakvi su drugi ljudi koji se bave tim sistemom, koliko oni smatraju sistem svetim, i koje su posledice povezivanja sa takvim ljudima. Ako, recimo, naete grupu ljudi koja smrtno ozbiljno shvata neku tehniku koja vama samo usputno treba, i ako je potrebno postati lan te grupe i prihvatiti obaveze, obeati vernost "voi" ili neto slino - batalite, nije vredno. Isto vai za pojedinane uitelje; ako treba da uite od nekoga ko trai od vas da ga nazivate "prosvetljeni majstore," pitanje je da li tehnika vredi truda oko stalnog slamanja jezika o tu titulu. Sve ovo verovatno zvui kao obian zdrav razum; ali problem je u tome to svakom oveku povremeno upravo taj deo mozga ne radi kako treba. Struktuirani sistem oteava greku: ako imate zapisan niz stvari koje neka tehnika/organizacija/tave treba da ispuni, onda je tee zaobii ili zaboraviti na nedostatke u svetlu lepe prezentacije. Kao i u svemu u ivotu, pravilo srednjeg puta je ovde dragoceno: prekrut i nefleksibilan sistem znai stalno naletanje na zidove; nedefinisan i lebdei sistem znai stalno skretanje sa puta (esto niz liticu sa strane). Drite se sredine. Napomena o imenima dana Jedna stvar koja nema direktne veze sa Runom Tyr, ali koju vredi znati: imena dana na veini severnih i zapadnih jezika su povezana sa rimskim i severnim Bogovima. Recimo, engleski: Sunday - Sun's day - dan sunca Monday - Moon's day - dan meseca
170

Tuesday - Tiwesdaeg - Tirov dan Wednesday - Wodansdaeg - Odinov dan Thursday - Thorsdaeg - Torov dan Friday - Frigedaeg - Frigin/Frejin dan Saturday - Saturn's day - Saturnov dan U drugim jezicima su stvari malo komplikovanije; recimo, u u nemakom re za utorak dolazi od naziva za "Thing," Dienstag - ali dan je i dalje posveen Tiru. Ono to je najzanimljivije je da je posveenost dana u nedelji pan-evropski fenomen. Recimo, SVI narodi su posveivali etvrtak bogovima groma: u Rimu je on bio posveen Jupiteru, meu severnim narodima Toru, meu Slovenima Perunu. Petak, dan bogova ljubavi i plodnosti, takoe: u Rimu je bio posveen Veneri, meu severnim narodima Friggi i Freji, meu Slovenima boginji Mokosi. Istraite ovo na svoju ruku kada budete imali prilike; onima koji ukazuju ast starim Bogovima ovaj sistem moe veoma lepo da poslui.

171

18. Berkana

Koreni: Berkana je najverovatnije Runa Breze, iz OHG birka, OE beorc, ON bjrka, do modernog engleskog birch, sve iz IE korena *bher-eg-, "sijati, jasno, belo." U vezi etimologije ove Rune postoji mnogo nesuglasica: naime, OE pesma pominje da Berkana "ne donosi plodove" (breza nosi svoju vrstu oraha), dok OICE pesma pominje abies, jelu. Mnogi su pokuavali da nau drvo koje vie odgovara opisu, i neki predlau topolu ili jasen, ali ti predlozi ostaju sumnjivi. Ja u ovde smatrati Bekranu brezom, poto obiaji vezani za brezu najbolje odgovaraju znaenju Rune. Alternativni naini izgovora: OHG - berkana, brica OE - beorc, beork ON - bjarkan, brica, bercana GO - bairkan, bercna Istorijski pogled i interpretacija: Berkana ima tri osnovna znaenja u Runskom smislu: plodnost, lepota i zdravlje. Njeno znaenje je najlake, u stvari objasniti preko gorepomenutih obiaja i verovanja. Metle od brezovih grana su se koristile za ritualno proleno ienje kue, da "isteraju zlo" iz kue zajedno sa prljavtinom. Takoe, vetice su letele na brezovim metlama. U mnogim mestima postojao je obiaj da se neto posle Ostare (ili na Ostaru - znai
172

izmeu 21. marta i prvog aprila) mladi ljudi i devojke, kao i stoka, izvedu iz sela, i da zatim obiu krug oko njega - ukljuujui i polja. Povremeno, ova procesija bi se zaustavljala, i stariji ljudi bi ritualno (i blago) ibali zemlju na granicama njiva, pa zatim i mlae ljude i stoku brezovim prutovima, "da zapamte." ta da zapamte, nije ba jasno (granice zemlje? zapamtite ovo, moe da bude zanimljivo kada doete do Rune Othila), ali postoji velika verovatnoa da se to radi da bi se obezbedila plodnost, kako ljudi tako i stoke. U mnogim narodima, ukljuujuci tu i Srbe, postoji verovanje da se zli duhovi mogu isterati iz oveka ili predmeta ibanjem brezovim prutom. esto se dogaalo da ludake ibaju brezovim pruem, ne bi li "isterali zle duhove" iz njih. U nekim zemljama jo uvek postoji obiaj da mladi ljudi kae venac od brezovih prutova iznad vrata svoje voljene devojke. Ukratko, tamo gde Algiz pasivno brani, Berkana prua aktivno oruje. Kao simbol lepote i zdravlja, ona se koristi da istera nesreu i bolest, svoje suprotnosti. Najbolje objanjenje ostatka znaenja ove Rune daje Stara Engleska pesma: "Prelepe su njene grane, u gordoj kruni divno ukraenoj, koja posee ka nebu." Asocijacije: plodnost, zdravlje, raienje, istoa, jasnoa, sveina, lepota Magijske upotrebe: raiavanje, isterivanje, leenje bolesti i infekcija, privlaenje/privlanost, uklanjanje neeljenih uticaja, razjanjavanje neke zamuene situacije. Projekcija Gebo/Berkana se koristi za direktno zavoenje ;), kao i ista Bindruna. Posebna magijska upotreba: Raiavanje, naravno. Naite stablo breze, zamolite ga da vam oprosti i objasnite zato ste doli (da li ete se osecati glupo? Verovatno. Ipak, to je deo rituala - preskoite ga na sopstvenu odgovornost), otkinite jedan prut, i idite na mesto koje elite da oistite. Veoma bi dobro bilo da naete stablo koje je u nekoj umi ili duboko u parku, kome grane nisu prekrivene slojem prljavtine od izduvnih gasova (kao to je sluaj sa drveem u veini gradova). Na mestu koje elite da isterate uradite prvo jedan dobar banishing ritual, zatim se prebacite u estu brzinu (maksimalna koliina energije koju moete da postignete), i krenite da iz sve snage ibate okolo - po zidovima, podu, plafonu, predmetima...naravno, pazei da pritom nita ne polomite, ako ba ne morate ;). Ritual je krajnje efikasan ako se dobro izvede, a u svakom sluaju obino veoma prija. :) Stara Engleska Runska Pesma:

173

Beorc byth bleda leas bereth efne swa eah tanas butan tudder bith on teglum wlitig, heah on helme hrysteg fgere geloden leafum lyfte getenge. Beorc is seedless, yet even without fruit it bears sprouts. Splendid are its branches, lofty in its crown, gloriously adorned reaching for the sky. Berkana je bez semena, pa ipak bez plodova puta izdanke. Prelepe su njene grane, u gordoj kruni divno ukraenoj, koja posee ka nebu. Stara Nordijska Runska Pesma: Bjarkan er laufgrnstr lima, Loki bar flra tima. Bjarkan has the greenest leaves of any shrub, Loki was fortunate in his deceit. Berkana je najzeleniji od svih bunova, Loki je imao sree u svojoj prevari. Stara Islandska Runska Pesma: Bjarkan er laufgat lim ok litit tre ok ungsamligr vir abies bulungr. Bjarkan is a leafy twig and little tree and fresh young shrub abies fir.

174

Berkana je grana puna lia i malo drvo i sve, mlad bun abies - jela.

[OICE pesmu moete preskoiti - ne daje nove informacije posle OE pesme, a samo zamuuje stvari] [Takoe, doao je trenutak kada sam ostao bez vremena za crtanje; da ne bi ste dobili tekst o Rune Sorcery tek za x dana, umesto slike dobijate tekstualni opis asane i mudre: Asana - Lezite na lea, savijte noge u kolenima, tako da se kolena dodiruju, Skupite ake u pesnice, i stavite ih tako da se pesnicama oslanjate o pod pored svojih uiju; znai, laktovi su savijeni pravo iznad vas. Ako pravilno leite, ovek koji vas gleda sa strane bi video oblik Rune Berkana. Mudra: savijte mali i domali prst. Spojte kaiprst i palac, tako da ine krug. Zatim savijte srednji prst tako da vrhom nokta srednjeg prsta dotaknete srednji lanak kaiprsta (svaki prst osim palca ima tri lanka: koren, srednji, i lanak ispod samog vrha prsta).

175

Rune Sorcery
Runski predmeti, urezivanje i utiskivanje Runski sorcery je veoma zgodan i veoma esto korien oblik upotrebe Runa. to je najlepe, principi naueni kroz njega vrlo lako mogu da se primene i na druge sisteme :) U principu, "Runski predmet" je predmet na koji su urezane ili utisnute (obino usijanim metalom) Rune, uz odgovarajuu aktivaciju (obino krvlju). Neki esti predmeti su: - Talismani, koji se generalno mogu podeliti na dve vrste. Prva su oni koji se nose: privesci na lancicu oko vrata, u depu, prstenje, narukvice... Obino se radi o generalno zatitnim stvaricama, fokusiranim oko Rune Algiz, sa jo nekoliko "dobrih" Runa (Sowulo, Wunjo...). Druga vrsta su fokusni talismani, obino predmeti sa Bindrunama koji sluze kao fokusi nekih duih Radova. Na primer, ovek koji odlui da eli da napusti zemlju i ode u inostranstvo moe da napravi Runski talisman sa odgovarajuim Runama (centriran oko Raida, verovatno), koji e imati centralno mesto u seriji rituala i radova koji e se baviti pojedinanim aspektima samog puta (biranje odredista, sredstva za putovanje, administracija, vize...). - tapovi su druga esta upotreba, koja je danas dodue mnogo rea nego u prolosti (izai na ulicu sa Runskim tapom je...nezgodno, u najmanju ruku ;). tapovi su takoe oblik talismana, ali uz jednu bitnu razliku: dok velika veina talismana ima pasivnu ulogu (talisman za zatitu nosite sa sobom, i on vas titi), tapovi obino imaju aktivnu ulogu (tj. radite neto KROZ njih). Ova podela, naravno, nije obavezna, moete napraviti aktivni talisman i pasivan tap, ali generalno vai kroz istoriju. - Znakovi i granini kamenovi su stvar koja je danas skoro zaboravljena. Rune moete staviti na kamenje kojim okruujete svoj krug u prirodi (ako ikada budete u prilici da napravite krug u prirodi). Zatim, tu su stvari kao to su nadgrobni spomenici, tajne oznake, i ugaoni kamenovi (cornerstones - kamenje koje stoji u uglovima imanja i oznaava njegove granice). - Nametaj, pogotovo stolice i oltari, esto nosi Rune na sebi. Tronovi starih nordijskih kraljeva su nosili veoma kompleksne Bindrune, a oltari mnogih dananjih magova imaju ceo Futark urezan na sebi, bilo kao krug u centru stola, bilo po ivicama sa strane... - Vrata i dovratci su esto ukraavani Runama; kao zatita za one koji ive u kui, za spreavanje krae...upotrebe su razne. Napomena: Postoje na stotine sorcery kola i sistema, i mali milion naina gledanja na ideje koje stoje iza sorcery. Ovo to sledi je isto moja klasifikacija istih ideja, i nekih koncepata koje sam naao korisnim u raznim kolama; drugim reima, ovo neete nai u knjigama. Predlaem vam da na osnovu ovih ideja, polako, kroz praksu razvijete svoj lini sistem.

176

Urezivanje i materijal Pravljenje talismana (bilo kakvog Runskog predmeta, u stvari, ali koristiu re "talisman") je prilino direktan proces. Redosled je prost: - odluite TANO ta e talisman da radi. Najbolje je ovo staviti u statement of intent, kao da elite da pravite sigil, sa svim upozorenjima koja vae i za sigile. Pritom, talisman moe da ima vie od jednog SOI, ne postoji razlog da ne radi vie stvari odjednom; jedino na ta treba paziti je da mu ne date meusobno suprotne stvari u zadatak. - odluite paljivo koja e biti sidra na talismanu (o ovome malo kasnije), i da li je potrebna (i kakva) kontrola toka. Iscrtajte kako e talisman otprilike izgledati kada bude gotov na paretu papira, i razmislite da li postoji neto to treba doraditi. Setite se: estetika je vana. U svrhu zaobilaenja cenzora, talisman koji izgleda "magino" e delovati mnogo bolje od talismana koji izgleda poptuno bezveze (pogotovo ako ga pravite za neku drugu osobu). - odaberite materijal za talisman. KAKO ete odabrati materijal zavisi potpuo od vaeg linog oseaja i stila u magiji. Recimo, Runski talismani se tradicionalno urezuju u drvo, kamen ili neki prirodni materijal (ja esto pravim talismane od koe); u metal jedino ako je u pitanju oruje. S druge strane, mnogi haotici prave talismane od praktino bilo ega - poznavao sam jednu enu koja je napravila prilino moan talisman od plastine igrake iz Kinder jajeta ;). Whatever works for you. Neki ljudi (ukljuujui i mene) paljivo biraju materijale, i adaptiraju izbor materijala u skladu sa svrhom talismana (recimo, ako je talisman neto povezano sa ivotom, emocijama, leenjem...talisman e biti od drveta ili neke organske materije; ako se radi o neemu to treba da bude, recimo, fokus sila, tu e kamen ili kristal mnogo bolje posluiti). Drugi prave talismane od bilo ega to im padne pod ruku. Nekada se dogaa da naiete na predmet koji vas prosto inspirie da od njega napravite talisman za odreenu svrhu. Itd - svako ima svoj stil, i svaka situacija je specifina. - pripremite materijal za urezivanje. Dajte mu oblik, uklonite nepravilnosti (ako ih ima, i ako smetaju), proistite ga (metal, recimo, moete da proistite solju; drvo "dimljenjem" iznad zapaljenog tapia sandalwooda). Budite sigurni da ono to imate na kraju odgovara vaim potrebama. - ureite simbole u talisman. Urezivanje se moe izvesti u okviru produenog rituala, posveenim noem, u sredini kabalistikog kruga pod punim mesecom ;), ili kuhinjskim noem za stolom u dnevnoj sobi. Opet, tagod je potrebno. Verovatno ete, pre ili kasnije, imati priliku da pravite talismane i na mnogo raznih naina. Kako se tano urezuju Rune, isto preputam vama. Moete da naete izvore koji insistiraju da se Rune "pravilno" urezuju samo na jedan tano odreen nain (recimo, da se Fehu urezuje kao linija odozgo nadole, pa zatim gornja kosa linija zdesna nalevo, pa donja kosa linija sleva nadesno); ali ti izvori se nikada ne slau jedni sa drugima, i predstavljaju arbitrarne odluke. Ako elite, moete napraviti svoj sistem urezivanja.

177

Neki drugi ulaze u centar, pa u toku urezivanja zapevaju imena Runa, ili recituju Runske pesme. Ja nalazim da je mnogo bolje koncentrisati se na svrhu talismana nego na znaenje pojedinanih Runa, a da je jo bolje isprazniti um od svih magijskih konotacija i drati se isto tehnikih sve do trenutka aktivacije. Opet, tagod radi za vas. - kada su simboli urezani, zadnji korak je aktivacija talismana. Naina za aktivaciju ima isto onoliko koliko ima sorcery tradicija. Moete da talisman aktivirate isto kao to bi ste aktivirali sigil - postizanjem gnoze, i sasipanjem "energije" u talisman umesto u sigil. Aktiviranjem krvlju. Pozivom Bogovima, i itavim ritualima da bi se talisman "posvetio." Itd, itd. Par ideja u ovom pravcu slede u daljem tekstu. Sidra i kontrola toka - "Sidro" je naziv koji koristim za osnovne ideje koje oznaavaju funkciju predmeta. Uzmimo da pravimo, recimo, Runski talisman za generalnu zatitu nekog oveka. Dobra sidra za taj talisman bi bile Rune Algiz, Sowulo, Wunjo i Ansuz; Bindruna sastavljena od te etiri moe isto tako da poslui. Te Rune nose u sebi smisao talismana, ono to e on raditi od tog trenutka nadalje. Sigili se takoe esto koriste kao sidra, kao i imena Bogova, ili ak i kratke litanije ili prizivi odreenih boanstava ili sila. - "Kontrola Toka" je sistem simbola koji oznaava KAKO e se itava stvar izvravati VEOMA bitno ako se pravi neka preciznija stvar. Recimo, ako pravite talisman kome je cilj da vas uini uspenim na poslu, vredi ubaciti nekoliko sigila koji e odrediti nain dejstva, tj. kako i u kom smislu uspesnijim. Aktivacija mreom Moj omiljeni nain aktivacije je aktivacija mreom. Prvi korak je banishing, poravljenje kruga, nakon ega se sedne i centrira, drei talisman u rukama. U centru se vizualizuje talisman (kao fiziki predmet). Svako "sidro" na talismanu postaje centar iz koga se iri mrea...svaka nit u mrei predstavlja neki pravac u kome e to sidro da utie na svet u skladu sa namerom talismana. Mrea raste, i mree koje rastu iz razliitih sidara se meaju i stapaju, dok na kraju ne ostane jedna ogromna mrea koja se prua u beskonanost. Nakon ovoga, postoje dva razliita naina aktivacije. Prvi je za talismane sa optim, pozadinskim dejstvima, koja ne moraju biti blatantno jaka (za koja je, u stvari, preporuljivo da budu to suptilnija). U tom sluaju, ide se u centar sve dublje i dublje, onoliko duboko koliko mag moe da postigne. Kada se postigne to savreniji centar, cela mrea kolapsira nazad u talisman (fiziki talisman - znai u talisman koji drite u rukama!), tako da talisman sada sadri celu beskonanu mreu unutar sebe, postajui simbol univerzuma u kome sve ide u skladu sa namerom. Drugi je za predmete koji treba da postignu vidljive, jasne efekte, i kojima je potrebna velika energija. U tom sluaju ide se u gnozu - to dublju, to bolje. U trenutku postizanja gnoze, mrea se kolapsira, ali tako da na hiljade niti i dalje ostaju van talismana; talisman izgleda kao oblak niti, sa zgusnutom mreom u centru. Sva energija gnoze se
178

sasipa u mreu, koja poinje da vibrira energijom. Aktivacija za druge Kada pravite talisman za sebe, Rune se mogu aktivirati uz pomo krvi; to ne samo to predstavlja praene tradicije, ve i povezuje talisman sa vama i vaom sutinom. Ali, ponakad ete verovatno imati priliku da pravite talismane i za druge ljude...a onda ne elite da oni budu preusko povezani sa vama. Sta onda uraditi? Jedan nain je samo napravite fiziki talisman, a da aktivaciju (to ukljuuje i aktivaciju Runa uz pomo krvi) prepustite njima. Drugi nain je da koristite neke generalne aktivatore koji su u skladu sa idejom talismana (recimo, na mojim radovima esto koristim razne smole kojima premaem talismane, bez obzira da li ih pravim za sebe ili za druge; Zmajeva Krv je, recimo, savrena za talismane ija uloga je raiavanje i zatita prostora). Trei metod je da napravite talisman koji nije povezan ni sa kim, i da onda pustite da se veza uspostavi sama od sebe. Recimo, ja esto pravim talismane od koe, koje ljudi onda nose na lancicu oko vrata; bliskost talismana telu, stalno prisustvo... sve to ini talisman povezanim sa ovekom koji ga nosi. Imajte u vidu da je povezivanje vano. Ako napravite talisman koji titi...koga on titi? Talisman koji nije povezan sa ovekom e verovatno tititi neki prostor generalno, ali ne oveka konkretno. Predmeti kao fokusi Magijski predmeti mogu da slue i kao pasivni kanali za druge, direktnije vrste magije. Da obradimo ukratko tri najea oblika ove primene: - Fokusi koncentracije su predmeti koji slue da pomognu ili omogue izvoenje nekog odreenog tipa magije. Klasian primer za ovo je magijski tapi (wand), koji sam po sebi ne radi nita, ali slui za usmeravanje sila (prilikom, recimo, iscrtavanja simbola). est Haotiki primer bi mogla biti, recimo, primena naoara za sunce koje su aktivirane tako da olakavaju "vienje" energetskih tokova. - O fokusima namere smo ve govorili u uvodu: predmeti koji su fizika predstava nekog dugoronog cilja (recimo, za pomenuto putovanje u inostranstvo, ovek moe da uzme drvenu figuricu konja, i da je polako iscrtava sigilima i simbolima za prevazilaenje odreenih prepreka, kako na koju nailazi). Fokusi namere obino bivaju ritualno unitavani nakon to cilj bude postignut. - reprezentacije mete su talismani ija je svrha da daju predstavu cilja; energije usmerene na predstavu se prenose na cilj. Klasian primer su vudu lutke, koje slue kao simboli ciljne osobe; ono to se kocentrie na lutku se prenosi na oveka, bar u teoriji (napomena: mada se u filmovima lutke koriste iskljuivo za "prokletstva," u stvarnosti se one u Vudu tradiciji mnogo ee koriste kao fokusi za leenje). Predmet koji predstavlja simbol nekog mesta moe da omogui uticaj na to mesto...itd, itd. Mag moe da napravi i talisman koji predstavlja njega samog, i da ga zatim okrui
179

pozitivnim uticajima i sigilima koji pomau izvrenju njegovih ciljeva. Paljivo meutim takav talisman je teko unititi bez posledica, a ni izgubiti ga (ili dopustiti da on padne u ruke nekom drugom) nije preporuljivo.

180

19. Eihwaz

Koreni i istorijski pogled: Znaenje Rune Eihwaz je vrlo teko objasniti. Veina poznavaoca Runa smatra da je Eihwaz Runa Konja, to u neku ruku sledi i iz stihova Runske Pesme; ovu interpretaciju ete naci u praktino svakoj knjizi o Runama na koju naiete. Meutim, ona nosi sa sobom nekoliko problema: recimo, znaenje Rune u tom sluaju (prenos, transport, put) je u neku ruku suvino ako se u obzir uzme Runa Raido; takoe, navodi se da je prakoren rei "Ehwaz" IE re *ekw-, "konj" (odakle sledi sve od Latinskog equus, do Grkog hippos), to moe biti, ali u tom sluaju izgleda da sama re "eihwaz" nije ostavila nikakve izvedene rei iza sebe, to je krajnje neobino kada se uzme u obzir efekt koji su druge Rune imale na jezik. Drugi interpretiraju Eihwaz kao Runu Braka ("ehe," nem, "brak"), to ima smisla kada se pogledaju prethodne dve Rune: Tyr kao najvia muka misterija, Berkana kao najvia enska misterija, Eihwaz kao ujedinjenje ova dva principa. U tom sluaju se kao osnovni koren navodi IE *aiw-, to znaci ili "ivotna sila" ili "ivotni vek." Dalje imamo OHG ehin "jedan," ea, ehwa "veno, ispravno, zauvek," kao i OICE ae, "uvek, u svakom sluaju," i aevi - "ivotni vek." Ove dve ideje je, meutim, mogue povezati u jednu celinu (u stvari, pripojiti prvo znaenje drugom) ako se pogleda istorija oveka i konja u Evropi. Konj je bio jedna od najvanijih stvari koje je ovek mogao da poseduje: pomou njega je on orao njivu, prenosio terete, vukao kola, i prebacivao se efikasno sa jednog mesta na drugo. Konjanik u borbi je jedna celina, ovek i konj. ovek bez konja je bio neuporedivo slabiji i manji od oveka sa konjem, i veza izmeu oveka i njegovog konja se smatrala svetom. Ova veza, dva bia povezana u jednu celinu koja ini vie nego to bi bilo koje od njih pojedinano moglo (to je ideja koja, makar u teoriji, stoji i iza braka), je pravo znaenje Rune. Dakle, Eihwaz je Runa Jedinstva.
181

(Kad ve govorimo o uobiajenim stvarima: zahvaljujui nekim ranim autorima, a takoe i nekim stvarnim lingvistikim nejasnoama, najee ete u knjigama pod Eihwaz naci Runu Tisovine, a pod Ehwaz Runu Konja. Kao da Futark nije dovoljno komplikovan i bez takvih zameateljstava... ja se drim imenovanja koje sam dao ovde, poto ono ima vie lingvistikog smisla, bar po mojoj oceni.) Alternativni naini izgovora: OHG - eh, eihwaz OE - eh GO - egeis, eyz Interpretacija: Jedinstvo je stvar koja se veoma esto pominje u magiji i misticizmu kao konani cilj. Kabalisti tee da postignu jedinstvo sa Keterom, krunom, Sefirom koji je sam po sebi simbol jedinstva (tek ispod njega, raspadom na Chokmah i Binah dolazi do pojave dualnosti). Re "joga" doslovno znai "jedinstvo." Judeohrianski mistici trae "jedinstvo sa Bogom." Itd, itd... Mnogo dodirljivija ideja je jedinstvo samog oveka. Zapitajte se za trenutak prosto pitanje "TA sam ja?" Jedna prastara Indijska meditacija, poznata kao neti-neti (neitherneither, "niti-niti") daje vrlo precizan odgovor na ovo pitanje: "Ja nisam moje misli niti moja panja niti moja inituicija niti moja logika (matematika) niti moje znanje niti moja seanja ja nisam moja oseanja ja nisam moja tuga niti moja srea niti moj bes niti moje saaljenje niti moj strah niti moja hrabrost ja nisam moja ula ja nisam moj vid niti moj sluh niti moj dodir niti moj miris niti moj ukus ja nisam moje telo ja nisam moje ruke niti moj kaiprst niti..."
182

Previe precizan za zapadni ukus, verovatno, s obzirom da se spisak nastavlja kroz jo nekoliko stotina stihova. Ali taan, svakako. TA je onda ovek? Jedan dobar odgovor na ovo pitanje glasi: vrea aba. Zamislite vreu punu aba. Svaka aba ima svoj cilj, i skae u pravcu svog cilja. Neke abe su velike, neke su manje. Neke su dominantne, i bore se sa drugim abama; druge bee i sakrivaju se, i skau u svom pravcu samo kada one velike ne gledaju. Meutim, ta vidi posmatra koji tu vreu posmatra spolja? On vidi kako se vrea pomera manjevie u jednom pravcu, malo krivudajui - u pravcu u kome se GENERALNO kree najvei broj najsnanijih aba. abe, naravno, predstavljaju ovekove unutranje impulse: elje, porive, psiholoke reflekse usaene kroz obrazovanje, svesne odluke, nesvesne fizioloke porive, hormonalne uticaje...ono to zovemo "ja" nije nita drugo do taj pravac u kome se kree vrea, za sada. Zamislite kako bi se vrea kretala kada bi sve abe skakale u istom pravcu - zamislite to, i zamislili ste sliku oveka koji prati svoj Tao, svoj put, svoju Istinsku Volju. Shvatanje naih "aba" i stavljanje svih njih pod kontrolu volje (koja sa svakom abom sve manje biva volja, a sve vie postaje Volja) je proces koji se obino naziva samspoznaja. Ovaj Raido, recimo, slui kao rupica na vrei kroz koju ste mogli da provirite i uoite neke od svojih aba, i moda neke od njih zauzdate, moda neke malo osnaite...menjajui eventualno generalni pravac vree koju zovete JA. Ovo je proces koji za praktino sve ljude traje manje-vie celog ivota. Ovo je takoe proces u kome manje od pola promila oveanstva premai vie od etvrtine puta. Choose your paths wisely. Asocijacije: jedinstvo, unija, spajanje, veza, brak, venanje, celina Magijske upotrebe: povezivanje odvojenih delova u celinu; odravanje neke celine na okupu. Tronovi vladara i poglavica su esto imali ovu Runu urezanu na sebi, da podri jedinstvo njihove nacije. Kompleksne Runske strukture (talismani, ekstremno kompleksne Bindrune) su esto okruivane krugom Runa Eihwaz, da odre jedinstvo izmeu svih delova. NIKADA NIKADA NIKADA ne koristiti ovu Runu za stvaranje bilo kakve veze meu pojedinanim ljudima. Dva oveka mogu postati jedna celina samo ako se odreknu sebe samih kao pojedinaca - to je mogue, ali ne na silu. Ne treba je koristiti ak ni kod braka - mada Runa simbolie brak, to ne znai da nju treba koristiti da se brak stvori. Stara Engleska Runska Pesma Eh byth for eorlum thelinga wyn
183

hors hofum wlanc r him hleth ymbe welege on wiegum wrixlath sprce and bith unstyllum fre frofur Eh is a joy to princes in the presence of warriors a steed in the pride of its hoofs, when rich men on horseback bandy words about it, and it is ever a source of comfort to the restless. Eihwaz je radost vladarima u prisustvu ratnika at ponosnih kopita, kad bogati ljudi razmenjuju rei o njemu, i uvek izvor utehe onima koji ne ele da stoje u mestu. Sad bi smo mogli malo da (neuobiajeno) raspravljamo o ovoj pesmi (recimo, ta znaci vladar, a ta oznaavaju ratnici; kao i kakvo je znaenje pojavljivanja imena Rune Wyn, Wunjo, u pesmi o drugoj Runi). Ali to neemo uraditi - pre svega zato to postoje granice i prastaroj mudrosti; ak i ona ima rok trajanja. Dananjem oveku, to ukljucuje i vas, je potpuno nemogue da shvati znaenje simbola konja u pravcu u kome je to eleo autor Runske pesme. Zato e ovo biti (jos neuobiajenije) prva veba u kojoj neete morati da recitujete pesmu u toku meditacije (ali ete morati da je naucite, ipak; tu ne poputam ;). Umesto toga, meditirajte nad idejom oveka kao skupa razliitih impulsa. Moete koristiti sliku vree sa abama, moete koristiti 3D koordinatni sistem sa masom razliitih vektora, moete koristi bilo koju odgovarajuu sliku...ali se koncentriite na ideju sebe, "ja," kao skupa odvojenih delova i odnosa meu njima. Razmislite o impulsima koje imate, koja je njihova snaga, odakle oni dolaze, i gde vode. Bez osuivanja, bez uzbuivanja, to objektivnije moete. Zadatak je tei nego to izgleda na prvi pogled...ali se isplati.

184

185

Servitori i evokacija
Daemon U doba kada je starogrka civilizacija upravo dostizala svoj vrhunac, proroite u Delfima je dobilo pitanje, "koji ovek je najmudriji na svetu." Pitija je sela ispred pukotine u zemlji, nastale tokom bitke izmeu Pitona i Apolona, i udahnuvi dimove koji su iz nje izbijali, upala u trans... Nedugo zatim, u Atinu je stigao odgovor, koji se rauo po celoj Grkoj, pa preiveo i do dananjih dana: "Od svih ljudi na svetu, Sokrat je najmudriji." Ponosni Atinjani (koji e nedugo zatim glasati za njegovu smrt) su klimali glavama i govorili jedni drugima: "on ima monog daemona." Kakve veze imaju demoni sa Sokratom? Grka re "daemon" je u to doba znaila otprilike ono to danas znai re "inspiracija" ili "genije:" neto u oveku to mu daje ideje i originalne misli. Muze su inspirisale, ali muze su bile spoljanji entiteti; nasuprot tome, svaki ovek je imao SVOG demona. Hrianska crkva je, naravno, i ovom pojmu promenila znaenje. S obzirom da originalna misao ne ide ba najbolje sa "ve datom i zapisanom potpunom i konanom istinom o svemu to je postojalo, to postoji i to e postojati," demoni su proglaeni za sluge Satanine...da bi re na kraju poela da se odnosi upravo na pale anele hrianskog mita. Rei su relativne; demon, aneo, servitor...spoljni i unutranji entiteti (ili spoljni I unutranji istovremeno), koje oveanstvo od svog nastanka priziva, poziva i stvara. Pa, dolo je vreme da raspravimo neke osnovne ideje o servitorima i evokaciji. Dinamiki model linosti o kome smo priali u okviru rasprave o Runi Eihwaz daje dobar nain gledanja na itavu ideju servitora (imajte u vidu da se radi o jo jednom MODELU; niko ne moe da dokae da je ovaj nain gledanja na stvar "taan"). Ako se vratimo slici vree aba, moemo da je dogradimo u ovom pravcu: - postoje mnoge abe (veinom one jae) koje su zajednike svim ljudima. Ove abe moemo nazvati "arhetipskim porivima oveanstva." - ako smo skloni generalnim nazivima koji su nastali kroz gorepomenutu hriansku tradiciju, moemo snane abe koje skau u pravcima (samo)destruktivnosti nazvati naim "unutranjim demonima." abe koje skau u (samo)konstruktivnim pravcima moemo nazvati naim "unutranjim anelima." - ako saberemo prethodne dve take, i pogledamo arhetipske abe koje skau u odreenom (recimo) destruktivnom pravcu, a koje su pritom prisutne manje-vie u svim vreama, dobijamo "demone" koji su nezavisni od bilo koje pojedinane vree. Stavljanje tog univerzalnog aspekta u centar nae percepcije postaje ono to se obino naziva praksom magijske evokacije, tj. "prizivanjem demona" (isto vai i za "anele"). - biranje neke odreene abe iz grupe u naoj vrei, i stavljanje te abe u centar percepcije bi bila praksa eksternalizacije.
186

- ta ako moemo da stvorimo novu abu, po naim sopstvenim eljama, pa da tu abu dodamo u vreu? A ta ako moemo ak i da je izbacimo iz vree, napolje u svet, da skakue nezavisno od vree i radi stvari koje vrea ne moe? Ovo bi bila praksa kreiranja servitora. Da obradimo pomenute prakse, jednu po jednu. Eksternalizacija Eksternalizacija je orue za borbu protiv "unutranjih demona." U principu, radi se o praksi pri kojoj ovek nalazi deo sebe koji mu se ne svia, izdvaja ga, definie ga, i onda ga unitava (ili mu umanjuje snagu). Mogue je i obrnuto dejstvo, u kom ovek pojaava ili stvara novi deo linosti, ali ovo je ve daleko tee za izvoenje, i daleko opasnije nego prethodno (koje je samo po sebi dovoljno teko). Principi eksternalizacije su jednostavni u teoriji, ali ekstremno teki za izvoenje: 1. Definie se aspekt linosti koji treba ukloniti ili ublaiti. Ova definicija mora biti onoliko precizna koliko je to mogue. Recimo: "Odlaganje suoavanja sa neizbenim bolnim situacijama, koje postaju jo bolnije kako vreme prolazi." 2. Izvede se serija meditacija nad aspektom linosti o kome se radi. Posmatra se odakle on dolazi, kuda ide, koji su poznati uzroci njegovog postojanja, na ta on sve utie. Opaanja se belee u poseban dnevnik rada. Ovo je moda i najvaniji deo: uzroci i posledice su strahovito vani. Nita lake nego ukloniti svoju agresivnost, da bi se nakon toga ustanovilo da vie nismo u stanju da se borimo za sebe uopte, ak i kada treba. 3. Pripremi se ritual eksternalizacije. S obzirom da se tok eksternalizacije ne moe tano planirati, pripremaju se osnovni tokovi rituala, kao i mesto na kome e se ritual izvoditi (ovakve stvari se obino izvode u dubokoj izolaciji, na izuzetno povuenim i privatnim mestima). Ako je u pitanju iole tea stvar, za oekivati je da e za eksternalizaciju biti potrebno makar nedelju dana: par dana pripreme i izolacije, par dana za izvoenje samog rituala, i par dana za oporavak. Ozbiljni rituali eksternalizacije umeju da traju i due; Abremelinov ritual (koji je slian po svrsi, mada sa malo drugaijim konanim ciljem) zahteva punih est meseci izolacije. Za ovo ima tri raloga: prvo, da se izbegne gubitak koncentracije (to moe biti pogubno kod stvari kao to je ova); drugo, da se drugi ljudi ne izlazu vaim unutranjim demonima; tree, da vas ne proglase za psihotika i zatvore u tapaciranu eliju pre nego to moete da objasnite o emu se radi. 4. Odlazi se na mesto rituala (ovo je jedna stvar koju NE TREBA raditi u okviru svog uobiajenog magijskog prostora), i zapoinje se period izolacije. Dodir sa drugim ljudima se izbegava potpuno; telefon je iskljuen, vrata su zakljuana. Sve stvari koje su dekoncentriue (knjige, televizor, radio...) se uklanjaju. Mag ostaje sam sa svojim mislima. Korisno je pripremiti materijale koji se mogu upotrebiti za izraavanje misli: blok, olovke u boji, glina, sveske... 5. Tokom sledeih dana, vri se sama eksternalizacija. Mag sedi (ili stoji, ili tri, ili skae...) koncentriui se na aspekt koji eli da ukloni. Sea se svih situacija u kojima se
187

taj aspekt javio, i svih situacija do kojih je taj aspekt doveo. Stvari koje mu padaju na pamet zapisuje, crta, urezuje, oblikuje u materijale koje je pripremio. Cilj je graditi opsesivnu strukturu sve vie, i vie, i vie...dok se ona u jednom trenutku ne slomi. Postoji mnogo naina za izvoenje ovoga. Neki koriste droge (pogotovo halucinogene). Drugi prosto sve vie i vie energije i koncentracije "sasipaju" u razmiljanje, bez sna, jela ili pia, dok u groznici rada ne dostignu saznanje. 6. Kada se postigne razumevanje strukture, ona se IMENUJE. Ovo obino dolazi samo od sebe: kada razumete strukturu, odgovarajue ime za nju vam skoi u glavu. Ime strukture je ime demona aspekta. 7. "Name itself is the Thing itself." Znati Ime je imati mo nad Imenovanim. ta ete raditi sa svojim demonom, kada ga jednom izolujete, zavisi od vas. Moete stvoriti sledei set rituala, koncentrisanih oko isterivanja, da demona unitite. Moete ga vezati. Moete prosto koristiti to Ime da ga kontroliete (kada se javi moete u prosto rei "umukni i bei."). Your demon, your choice ;) Ali sve ovo zvui nejasno bez primera. S obzirom da bi line primere bilo jo komplikovanije preneti (o objanjavanju da i ne priam), upotrebiu jedan ve postojei. Pogledajte tekst Fila Hajna (koji je pisan na istu optu temu kao i ovaj, mada sa malo drugaije take gledita), i prvo poglavlje u njemu ("Howling") za sjajan primer eksternalizacije: http://www.phhine.ndirect.co.uk/archives/pdfs/aoev1.pdf Evokacija "AGARES. - The Second Spirit is a Duke called Agreas, or Agares. He is under the Power of the East, and cometh up in the form of an old fair Man, riding upon a Crocodile, carrying a Goshawk upon his fist, and yet mild in appearance. He maketh them to run that stand still, and bringeth back runaways. He teaches all Languages or Tongues presently. He hath power also to destroy Dignities both Spiritual and Temporal, and causeth Earthquakes. He wa of the Order of Virtues. He hath under his government 31 Legions of Spirits. And this is his Seal or Character which thou shalt wear as a Lamen before thee." - Goetia, from the Lesser Key of Solomon the King Evokacija je priziv spoljnih arhetipskih entiteta. O ovome neemo priati u detalje; to je neto sa ime se moete upoznati nezavisno nakon zavretka Raida, ako imate interesovanja. Dau vam, meutim, kratke informacije o dve esto koriene grane evokacije, radi "opteg magijskog obrazovanja." - najpoznatija grana evokacije je demonologija, tj. korienje entiteta koji su definisani u starim spiskovima, poznatim kao "grimoari," i koji su obino klasifikovani kao "zli." Iznad je naveden jedan pasus iz najpoznatijeg grimoara, Goetie, koja sadri spiskove demona i demonskih vladara koji se mogu prizvati, zajedno sa njihovim peatima, simbolima i
188

specifinim moima. Demonologija je definisala srednjovekovnu hriansku magiju do te mere da je jako dugo bila sinonim za magiju uopte - to je, na alost, preivelo i do dananjih dana: naletaete na ljude koji su ubeeni da se sva magija svodi na "prizivanje demona." Sama Goetia, opet, je bila toliko popularna da je postala sinonim za demonologiju - esto ete videti ljude kako umesto demonologije koriste re "goetia." Vredi znati da je Goetia samo deo vee knjige, poznate kao Lemegeton ("Manji Klju Solomona Kralja"), koja navodno predstavlja tekst napisan od strane Solomona (za koga znamo iz jevrejskih mitova da je bio vladar nad nevidljivim silama, i gospodar demona). Demonoloko prizivanje ima neke take koje su uvek iste, i po emu moete da ga prepoznate. Kao prvo, uvek se iscrtava krug ispunjen kompleksnim (esto kabalistikim) simbolima i oblicima, iji cilj je da zatiti maga koji vri prizivanje - dok je u krugu, sile koje priziva ne mogu da ga dotaknu. Kao drugo, tu je trougao, u kome se pojavljuje sam prizvani demon. U zavisnosti od tradicije, simbol demona moe (i ne mora) biti iscrtan u okvirima trougla. Dalje informacije, materijale, i same grimoare moete da naete na: http://w3.one.net/~browe/classics.htm - Enohijana je ultrakompleksan sistem magije koga su razvili Dr. John Dee (dvorski mag engleske kraljice Elizabete I, za koga se govorilo da je prizvao oluju koja je rasturila pansku "Nepobedivu Armadu" i dovela do prevlasti Engleske na moru) i Edward Kelley (okultista sa darom za scrying). Mada Enohijana nije striktno samo evokativni sistem, njeni prizivi i pozivi ine vei deo sistema. Za razliku od demonologije, enohijanski prizivi uglavnom pozivaju "anele" ili "nebeske sile," uz pomo kompleksnog (i izuzetno zanimljivog) specijalnog jezika. Takoe, ovaj jezik se koristi prilikom najviih priziva (kao to je Kroulijeva invokacija Horonzona, opisana u "Viziji i Glasu"). esto ete uti da je Enohijana najmoniji sistem magije koji postoji. Ovo moe i ne mora biti istina, ali je apsolutno sigurno da je on istovremeno IZUZETNO moan, i IZUZETNO opasan. Najmanja greka ili pogrean korak vodi direktnoj propasti; ovaj sistem ima ubedljivo najvei procenat ljudi koji su unitili sebe svojom sopstvenom magijom. Dakle, ako odluite da istraujete ili uite Enohijanu, imajte u vidu da se sa njom NE MOE igrati; ili radite sve po redu i kako treba, ili je nemojte raditi uopte. Ako odluite da traite dalje informacije, ovo je dobar izvor: http://w3.one.net/~browe/paperindex.htm Pri emu treba poeti od ovog teksta: http://w3.one.net/~browe/papers/godzill1.html

189

Graenje servitora I konano, najupotrebljiviji deo ove rasprave, o stvaranju servitora. Servitori su haotika tehnika, jedan stepen dalje u razvoju od sigila; u stvari, servitori se mogu svesti na sigile kojima je pridodat nivo inteligencije i nezavisnosti. Stvaranje servitora je slino bacanju sigila: napravi se sigil koji simbolie servitora, ue se u stanje gnoze, i sigil se lansira. Razlike slede tek u postupcima nakon lansiranja: sigili izbegavaju cenzora tako to se cenzor iskljuuje u toku lansiranja; servitori ga izbegavaju tako to prestanu da budu "mi" i postanu odvojeni od nas (samim tim izlazei iz domena cenzora). Ono to ini servitore odvojenim je NAA VERA DA ONI POSTOJE KAO ODVOJENA BIA. Pri tom je nevano da li su oni zaista odvojeni, ili se mi samo pravimo da su odvojeni kako bi smo izbegli cenzora; to opet (kao i toliko stvari), zavisi od naeg modela gledanja na stvarnost. Dakle, kada lansiramo sigil koji e postati servitor, njega ne zaboravljamo. Umesto toga, dajemo servitoru ime; esto mu dajemo i materijalnu bazu, "telo," materijalni simbol njegovog postojanja (to ima vie korisnih upotreba, o kojima emo malo kasnije). Nakon toga, mi VERUJEMO da on postoji - sa definisanom linou, inteligencijom i sposobnou da nas razume i uradi ono to mu je zapoveeno. Primer. Recimo da sam primetio da postoji stvar koja se stalno ponavlja u mojoj praktinoj magiji: bacanje sigila za traenje knjiga. Stalno postoji neka knjiga za koju sam uo, ali koju ne mogu nikako da nabavim; ja onda bacim sigil, sigil se manifestuje, i uspem da je naem...ali u meuvremenu ujem za neku drugu, i sada tu ne mogu da nabavim. Hajd' Jovo nanovo. Mnogo efikasnije bi bilo da napravim servitora iji je zadatak da trai knjige za mene, i da ga prosto aktiviram svaki put kada mi treba neka knjiga. ta u, dakle, uraditi? Napraviu prvo SOI, zatim sigil, zatim u taj sigil lansirati. Poto je svrha servitora da "TRA"i "K"njige, nazvau ga "Trak" (ime je arbitrarno; ja volim da stvaram imena po svrsi, ili prosto sluajno; neki imaju itave kompleksne sisteme po kojima prave imena svojih servitora). Onda u, recimo, da nabavim ili napravim malu sveicu uvezanu kao knjiica, veliine samo par cm; na jednu od strana te male simboline sveice u iscrtati sigil, i zatim u sveicu staviti na moj oltar - to postaje "dom" servitoru. Kada mi zatreba neka knjiga, staviu prst na sveicu, i rei "Trak, nai mi tu i tu knjigu, molim te." Ili "Trak, video sam tu i tu knjigu u knjiari, ali je daleko preskupa; moe li da mi nae polovnu po nioj ceni?" Ono to je kljuno u celoj stvari je da ja ne sumnjam u Trakovo postojanje; tretiram ga kao "duha" koji ivi u sveici, i koji postoji da bi traio knjige... Prosto? Nije ba - prilino teko je poverovati, bez sumnje, u postojanje neega to ne moete da vidite i opipate. Ono to je potrebno je primena onoga to se tehniki zove "suspension of disbelief:" privremeno naputanje zdravog skepticizma u vezi te jedne stvari, i vetako verovanje u postojanje servitora. Ovo privremeno verovanje slui da
190

odvue servitora dovoljno duboko da posle toga moete realno da verujete u njega. Primer. Ako ja odbijem da poverujem u Traka, on nee postojati ni na jednom nivou. Sveica koja stoji na stolu e biti samo pare papira, a vreme koje sam uloio u njeno pravljenje e biti izgubljeno. ak i ako naem knjigu posle par dana, to u pripisati sluajnosti (ili eventualno samom lansiranju sigila), a ne Traku. Ako, meutim, privremeno nateram sebe da poverujem u Traka, ja mu dajem ansu da uradi neto. Par dana nakon aktivacije, nalazim prvu knjigu koju sam traio; dajem Traku sledei zadatak...posle nedelju dana, i on biva ostvaren. Sada mogu da prekinem sa "suspension of disbelief:" vie nema potrebe za vetako pretvaranje da verujem u njega, poto je on doneo rezultate, i sada mogu da verujem u njega na osnovu tih rezultata. to vreme vie prolazi, to vie rezultata dobijam od Traka, to e moja vera u njega biti vrca, a on sve moniji - snaga servitora raste kroz vreme. Kada treba koristiti servitore, i koje su njihove prednosti u odnosu na sigile? Prvu prednost smo ve obradili: repetitivnost. Sigil je jednokratna stvar, baci, manifestuj, gotovo, baci, manifestuj, gotovo, baci... Servitori postoje dogod postoji vera u njih, i mogu se koristiti ponovo i ponovo. Drugo, servitori imaju nivo inteligencije i nezavisnosti, to ih u veini sluajeva ini boljim za izvrenje mnogih zadataka; drugim reima, nepredvieni kanali izvravanja su manje verovatni, i ak i ako se desi da servitor uradi neto to ne treba, moe se NAUITI da to ponovo ne radi - dok bi kod sigila sledilo paljivo, mukotrpno (i ponekad nemogue) menjanje SOI radi preciziranja naina izvrenja. Tree, nema potrebe za zaboravljanjem, to ini servitore daleko upotrebljivijim kod stvari koje je teko izbaciti sebi iz glave. etvrto, servitore mogu da koriste i drugi ljudi. Sigil svako mora da baca za sebe, ali servitora svako moe da pozove: neki drugi mag kome se svia Trak (i rezultati koje ja dobijam uz pomo njega), moe da me zamoli da mu dam Trakov sigil. On onda napravi knjiicu na svom stolu, iscrta sigil, i pone sam da trai od Traka da mu pomogne. Ovako servitor moe da postane predmet vere vie ljudi; "struni naziv" za ovaj stepen, kada servitor vie nije zavisan od pojedinca, je "egregor." Naravno, egregor moe i dalje da se iri, da postane predmet vere i molbi za pomo od strane hiljada ljudi, ulazei u podsvest desetinama hiljada, u kom sluaju prelazi na sledei nivo moi, i postaje Bogoforma; ali o ovome detaljnije malo kasnije, kod Rune Ing. Kada NE treba koristiti servitore, i koje su njihove negativne osobine? Prvo i pre svega, servitor MOE da se okrene protiv oveka koji ga je kreirao (standardni izraz je "rogue servitor"). Ovo se obino dogaa kada mag svesno loe tretira servitora, ili (jo ee) kada pone da VERUJE da se servitor okrenuo protiv njega. Imao sam priliku da posmatram sluaj u kome je ovek pripisao potpuno nepovezane dogaaje rogue dejstvu jednog svog servitora (to nije bilo tano), i da (kroz veru koju je uloio u "borbu" sa svojim servitorom) doe do toga da servitor zaista postane rogue. Generalno, odnosite se prema servitorima radije kao prema saradnicima i prijateljima nego kao prema
191

slugama; dajte im nivo nezavisnosti, i ne insistirajte na poslusnoti po svaku cenu, i neete imati problema. Ovde do izraza dolazi gorepomenuto kreiranje fizike baze za servitora. Mada je baza korisna pri koncentraciji na servitora (i daje servitoru dodatnu "stvarnost"), ona nije neophodna: iskusnom magu je sasvim lako da kreira servitora koji nema nikakvu materijalnu osnovu. Ovo, meutim, NE TREBA raditi, poto materijalna baza olakava unitenje servitora u sluaju da on postane rogue. U sluaju da ovakav postupak postane neophodan, pozovete servitora po imenu, izgovorite odgovarajue rituale isterivanja, i unitite bazu to temeljnije moete (vatrom, meanjem pepela sa solju, i prosipanjem te meavine u tekuu vodu, recimo). Zatim, kljuno, ZABORAVITE na servitora i njegovo postojanje potpuno. Ako ga se i setite, razmiljate o njemu kao o neemu to je postojalo i umrlo, ega vie nema. Drugo, servitori su nezgodni za unutranje radove. Vi moete baciti sigil sa namerom "da se moja koncentracija pri meditaciji povea;" sigil je impersonalna stvar koja e mehaniki da organizuje stvarnost prema vaoj nameri. Servitor, s druge strane, je nezavisno bie kome ste upravo dali mandat da vam prka po glavi i poveava vam koncentraciju. To nije samo po sebi problem - naiiete na dosta ljudi koji uspesno koriste servitore i za takve stvari. Problem je u tome to ako se desi ono to ne treba da se desi, tj. ako servitor postane rogue, to izuzetno, izuzetno ne valja po vas. Ako bi se Trak pobunio, ja ne bih mogao da naem knjige koje traim, ili bih moda izgubio neke koje ve imam (poto su samo knjige u njegovom domenu, nita drugo), to se da podneti (bar dok ga ne uklonim); ako bi se pobunio servitor sa gorepomenutom SOI, rezultati bi varirali od potpune nemogunosti koncentracije pri meditaciji do gubljenja koncentracije na bilo ta u bilo kom trenutku (sa koliko pogubnim rezultatima, ostavljam vas da zamiljate). Tree, obino postoji ogranienje na broj servitora koje moete imati istovremeno. Ovo zavisi od oveka: neki ljudi mogu bez problema da odravaju dvadeset servitora, ako im to treba, ali veini je ogranienje etiri ili pet. Vie od toga, i neki servitori ponu da se bune bez ikakvog razloga, a neki prosto prestanu da postoje. Imajte to u vidu, i nemojte da previe rasteete svoju veru. Za zanimljivu raspravu o servitorima sa malo drugaije take pogledajte Marikov esej: http://www.geocities.com/bookofzee/servit.htm

192

20. Mannaz

Koreni: Mannaz je Runa oveka. Obilje IE korena (*mann-, *mannu-, *manw-, *manna-) svi oznaavaju oveka. Alternativni naini izgovora: OHG - mannaz, man OE - man ON - man, mar, mannar GO - manna Interpretacija: Runske pesme za Mannaz na prvi pogled nemaju ba neko preterano visoko miljenje o ljudima. Staroengleska pesma kae da je ovek "osuen da izda svoje prijatelje;" Staroislandska da je on "poveanje (augmentacija) zemlje." Mnogi poznavaoci Runa smatraju da je ovo rezultat Hrianskog uticaja - to je klimav pogled, poto se i u velikoj veini starih epova dogaa da heroje izdaju upravo oni koji su im najblii. Meutim, pesme sadre i lepe aspekte: "ovek je radost oveku." Generalno, Mannaz se uzima kao simbol oveka u celosti, svih njegovih dobrih i loih osobina; ali, najvaniji deo znaenja je da taj ovek nije sam - on je deo mree oveanstva, uvek povezan sa drugim ljudima. Ovo je veoma vano razumeti: mnoge Rune mogu da oznaavaju oveka (recimo, Uruz moe da oznaava mladog oveka, ili oveka u pubertetu; Ansuz mudraca ili uitelja...) kao POJEDINCA; Mannaz uvek oznaava oveka kao deo drutva.

193

Zato je razlika izmeu aspekta oveka ka pojedinca i aspekta oveka u drutvu toliko vana? Zato to je veliki deo onoga to ini na identitet u stvari uticaj nae okoline. [Ve smo priali o ovome u raspravi o "standardnom ivotu" u okviru teksta "Potraga za Sreom," ali da dam jo jedan primer...] Svratite jednom u neku veliku, javnu zgradu u kojoj postoji centralni lift kojim se vozi mnogo ljudi. Uite u lift, pritisnite dugme za neki vii sprat, i zatim stanite tako da ste leima okrenuti vratima. Posmatrajte (diskretno) reakcije ljudi oko vas - one e varirati od otvoreno zabezeknutih pogleda, do kratkih, brzih pogleda iskosa...jer, zaboga, svi ljudi znaju da kada neko ue u lift, treba da stane okrenut PREMA vratima i nikako drugaije; to to stojite okrenuti na drugu stranu moe da znai da ste ili krajnje primitivni i nevaspitani, ili da ste prosto ludi. Tako mala stvar kao to je pravac stajanja u liftu potpuno menja na socijalni poloaj - a i na unutranji poloaj isto tako: ako probate ovaj eksperimet zaista, spreman sam da se kladim da e izvoenje biti praeno velikom dozom nervoze i stida - kao da radite Bogovi znaju ta, umesto to samo stojite okrenuti na drugaiju stranu... U svetlu modela dinamike linosti koga smo posmatrali kod prethodne Rune...koliko vaih aba dolazi od vas samih, a koliko je ubaeno u vreu od strane drutva? Mannaz je ovek koji alje. ovek koji stoji u sredini mree roackih, prijateljskih, ljubavnih, poznanikih, poslovnih...raznoraznih veza sa drugim ljudima; ovek koji ispoljava prijateljstvo i ljubav preko niti te mree. ovek koji stoji u sredini mree prezira, animoziteta, neprijatelja...svakakvih veza preko kojih alje svoju mrnju i bes prema drugim ljudima. Mannaz je ovek koji prima. ovek koji prima podrku, ljubav, priznanje i pomo od drugih ljudi, po zasluzi i po potrebi. ovek koji podnosi mrnju i bes svojih neprijatelja, sluajne izlive agresije, i sve ostale negativnije aspekte ljudskog drutva. Ali pre svega, Mannaz je ovek koji je deo mree, koji oblikuje mreu primanja i slanja prema sebi, i sebe prema mrei. ovek koji trai nove veze, menja ili odrava postojee, unitava (ili pokuava da uniti) one koje mu smetaju...ali i ovek koji pokuava da izmeni samog sebe kako bi odgovarao vezama do kojih mu je stalo, kako bi izbegao veze koje mu se ne sviaju, i uopte kako bi unapredio (ili bar kako ne bi ugrozio) svoju poziciju u mrei. Imajte u vidu dualnost ove Rune, kao i dualnost socijalnih veza koje ona predstavlja. Svaka veza koju stvorite i oblikujete menja i oblikuje vas same. Asocijacije: ovek, oveanstvo, drutvo, prijatelji, roake veze, drutveni uticaji, konformizam

194

Magijske upotrebe: stvaranje socijalnih veza, uspostavljanje prijateljskih odnosa, uspostavljanje veza u novoj sredini, ojaavanje postojeih veza. Isprobajte koncentraciju i projekciju na urkama :). Mannaz se ponekad koristi kao signifikator (simbol) za pojedinane socijalne veze u veim Radovima, ali ovu upotrebu ne preporuujem - mnogo je bolje napraviti specijalan sigil za tu potrebu. Stara Engleska Runska Pesma Man byth on myrgthe his magan leof: sceal theah anra gehwylc orum swican foram drithen wyle dome sine tht earme flsc eorthan betcan. Man in merriment is beloved of his kinsmen, yet is doomed to fail his fellow; when the drighten wishes by decree that unhappy flesh be committed to earth. Radostan ovek je voljen od strane roaka, ali je osuen da izda svoje sadruge, kada gospodar presudi da se nesreno telo preda zemlji. [Napomena: pre nekog vremena sam pregledao razne prevode Runskih pesama, i naleteo sam na vie njih u kojima se u prevodu OE pesme za ovu Runu, kao i u prevodu pesme za Fehu, pominje "Gospod" ili ak "Gospod Bog" (Lord God); ovi prevodi promauju potpuno. Re u pitanju je "drighten" - i oznaava vojskovou, vlastelina; najei engleski prevod je "warlord." poto ete naletati na ovakve stvari sigurno, ostavio sam re drighten namerno u prevodu na engleski.] Stara Nordijska Runska Pesma Mar er moldar auki mikil er grip hauki. Man is augmentation of the dust great is the claw of the hawk. ovek je uveanje praine velika je kanda jastreba.
195

Stara Islandska Runska Pesma Mar er manns gaman ok moldar auki ok skipa skreytir homo mildingr. Man is joy of man and augmentation of the earth and adorner of ships homo = man. ovek je radost oveku i uveanje praine i ukraava brodovlja

196

itanje
Jo kod Rune Wunjo smo pominjali asocijaciju kao umetnost "itanja" ljudi. Dolo je vreme (kod Rune Mannaz, prikladno) da odvedemo ovo do sledeeg nivoa. Pre nego to ponemo, treba da raistimo par stvari: Prvo, re "asocijacija" je neto to se koristi veoma, veoma retko u ovom smislu; izrazi kao to su "itanje ljudi" i "dublje posmatranje" su daleko ei. Razlog za nau raspravu ove vetine pod tim imenom je to ime daje dobru ideju o nainu izvoenja (to ete videti u sledeem odeljku teksta). Dakle, nemojte oekivati da vas neko ko nije proao kroz Raido razume kada kaete "asocijacija." Drugo, vei deo stvari koje slede u tekstu su MODELI, a ne TEORIJE. Dakle, ne radi se o tvrdnjama koje su "tane," ve o tvrdnjama koje su prosto zgodan nain posmatranja stvari. U principu, o razlici izmeu modela i stvarnosti moete razmiljati kao o razlici izmeu mape i teritorije: saobraajna mapa je veoma zgodna stvar kada ste na putu, iako ona ne predstavlja teren tano (tj. sam teren nije zelena ravan ispresecana crvenim i plavim linijama, sa manjim i veim takama razbacanim tu i tamo ;). Imajte ovo u vidu. Tree, sama rasprava o asocijaciji je samo prvi deo ovog teksta; ostali su posveeni idejama koje su povezane sa njom, i koje omoguavaju ne samo itanje, ve i uticaj na ljude, po principima neurolingvistikog programiranja (NLP). Ove vetine su tu iz jednog veoma prostog razloga: krajnje su korisne. Isprobajte ih, pa vidite i sami. Asocijacija Mnoge kole psihologije (ukljuujui tu i NLP) pokuavau da daju fine, jasno struktuirane modele za itanje ljudskih pokreta i izraza. Recimo, ako pogledate neku dobru knjigu sa osnovama NLP, naiete izjavu da kada ovek u toku konverzacije okrene oi uvis i udesno, to znai da se zamilja neku sliku na osnovu opisa, dok ako okrene oi uvis i ulevo, to znai da zamilja neku sliku koje se sea od ranije. Problem sa ovakvim modelima je strahovita nepreciznost. Oh, svakako, to je sve tano do odreene granice, i postoji korelacija izmeu nesvesnog pomeranja oiju u odreenom pravcu i tipa razmiljanja koje se izvodi...ali ovo 1) nije isto kod svih ljudi, 2) ne znai istu stvar uvek i 3) moe biti proizvedeno sluajnou. A kada vodite vaan razgovor sa nekim, zadnja stvar o kojoj elite da razmiljate je da li je pokret oima bio proizveden zbog konstrukcije slike, zrnca praine koje je upalo u oko, ili neega to je osobi prosto privuklo panju za trenutak. Dakle, potrebno je celoj stvari prii na mnogo optijem planu. A taj plan je najlake objasniti kroz objanjenje uenja asocijacije... Da bi smo poeli stvar, moramo da damo celoj stvari optu formu. Podeliemo (veoma grubo) podsvesno ponaanje ljudi na sledee kategorije: poza poloaj gornjeg torza i vrata ruke ake opti izraz lica vilica oi
197

ta sad raditi sa ovim kategorijama? Prouiti, naravno. One su daleko prekompleksne i neuravnoteene da bi smo mogli da kategorizujemo sve situacije. Oh, mogao bih sada da piem knjigu, u kojoj analiziram ta koji poloaj kog dela tela znai u kojoj situaciji - ali verujte mi da e vam biti mnogo lake i bre da sami nauite ta znai, nego da uite napamet beskonane liste asocijacija. Opte kategorije ete vrlo brzo i sami uoiti: recimo, zategnutost vilice oznaava stres; u konverzaciji znai da je osoba ljuta, nervozna ili napeta iz nekog razloga. Ili, povijanje vrata unazad, koje oznaava snano iznenaenje, gaenje i/ili elju da se diskusija to pre napusti. Suptilnije kategorije ete nauiti kroz vreme; za ovladavanje asocijacijom do jedva primenjivog nivoa e vam trebati nekoliko meseci, a raunajte par godina pre nego to budete mogli da se oslonite na nju potpuno. A kako se vri pomenuto prouavanje? Zapamtite prethodnu listu (pritom imajte u vidu da je ona veoma gruba i da je zasnovana na mom stilu asocijacije; nakon to steknete neko osnovno znanje, oseajte se slobodnim da dodate kategorije koje vam se ine relevantnim ili da izbacite one koje vam se ine suvinim). Zatim, tokom sledeih nedelja (i meseci), svaki put kada vidite dvoje ljudi kako razgovaraju, proite mentalno kroz listu i POGLEDAJTE sve aspekte: kakva im je poza, kakav je poloaj vrata, ta rade sa rukama, da li im je vilica zategnuta ili oputena...itd. Zvui jednostavno, dosadno, i u stvari vam potpuno nije jasno zato vam predlaem tako oiglednu stvar? Odgovor na ovo je pitanje: setite se kada ste zadnji put prili oveku i SVESNO pregledali sve pomenute stvari, AKTIVNO razmiljajui o tome ta vam njegova poza, izraz lica, oi, itd, govore? Aha, that's the catch. Kako se u stvari vri sama asocijacija? Zamislimo da se nalazite na urci, i da posmatrate devojku kako razgovara sa nekim momkom. Stvari koje moete uoiti kod nje su: zategnuta poza, poluokrenuta ka njemu, lea blago izvijena unazad, vrat blago povijen unazad, zategnuti miii vilice, oi blago rairenije nego to treba da budu, strogo neutralan opti izraz lica; oi povremeno vrludaju po sobi, bez vidljivog sinhroniciteta sa razgovorom koji se vodi izmeu njih dvoje. ta iz datog moete da zakljuite? Devojka razgovara sa nekim ovekom koga izuzetno ne voli (do nivoa da moemo da kaemo da se gadi), ali koga ne eli ili ne moe da prosto otkai. Ako je momak jo i vidljivo pripit, anse su da imate pred sobom pijanog tipusa koji se nabacuje devojci koja ne zna kako da ga se otrese (to vam, opet, daje mali uvid i u njenu linost: sada znate da ona nije direktan agresivan tip osobe koji bi ga otkaio na licu mesta). I sve ove informacije iz deset sekundi posmatranja! Da li je u pitanju neka visoka mudrost? Nije. Potrebno je samo setiti se i POGLEDATI - nita vie, nita manje. A verujte mi, uz malo truda moete to dovesti do nivoa na kome izgleda kao da ljudima itate misli. Raport Sigurno vam se desilo da sednete i ponete da priate sa nekim, ali konverzacija ide od jedne besmislene teme do druge, sa samo par praznih reenica, neugodnim pauzama... ono to fali u ovom sluaju je stvar koja se naziva raport (rapport), ili empatika veza.
198

Raport je "kanal" kojim tee nesvesna komunikacija; usklaenost izmeu ljudi na osnovu koje komunikacija tee. Shvatanje raporta se zasniva na shvatanju najeeg problema komunikacije: morate da razumete da ono to govorite ne mora obavezno da bude ono to drugi ovek uje. Ista reenica moe imati mnogo razliitih znaenja, u zavisnosti od toga kako je ovek interpretira. Zamislimo da predvodite grupu koja radi neki posao, i da primetite kako jedan od uesnika pravi neku greku u tom poslu; priete mu i kaete mu "ti grei, ovo treba da se radi ovako." Ako dotini ima zdrav stepen samopouzdanja, on e primiti tu primedbu kao instrukciju ta treba da popravi u svom radu. Ako vas taj ovek ne voli i ako misli da vi njega ne volite, moe to da interpretira kao pretnju i mislie da on sve radi kako treba ali da vi samo izmiljate razloge da ga napadnete. Ako je nesiguran u sebe, shvatie to kao prekor i znak da vi mislite da je on nesposoban da uradi ono to treba da se uradi. Postoji jedna definicija komunikacije koju je zgodno imati u glavi: ZNAENJE KOMUNIKACIJE JE ODGOVOR KOGA DOBIJATE. Ako kaete jednu stvar, i dobijete odgovor na neto drugo, to znai da je vreme da kaete "ekaj; nisam to rekao, razjasniu..." Dve treine nesporazuma se lako mogu izbei uz malo panje, i uz insistiranje na tome da se situacija raisti pre nego to bilo ko od uesnika izvede neke dalekosene zakljuke. Osnovna tehnika stvaranja raporta (koji sam po sebi omoguava da se mnogi nesporazumi izbegnu) je tzv. "mirroring." Posmatrajte ljude koji su duboko u razgovoru: primetiete da oni govore istim tonom glasa, da su im pokreti usklaeni, pa ak i da sede u relativno istim pozama, koliko to fizika okolina doputa. Ovo deluje u oba pravca; ako uskladite svoj ton glasa i brzinu govora sa ovekom sa kojim priate, ako zauzmete relativno istu pozu i ponete da pravite iste pokrete, to e znatno olakati, ako ne i samim svojim prisustvom *uspostaviti* raport. Obrnuta tehnika, mismatching, je takoe ponekad zgodna. Recimo, ako se naete u nekom od onih beskrajnih telefonskih razgovora koje nikako ne moete da prekinete, razbijanje balansa u tempu i tonu glasa moe dovesti do situacije u kojoj se razgovor prirodno zavrava. (Mnogi ljudi ovo prirodno i nesvesno rade - kada razgovor doe do kraja, oni ubrzaju glas i podignu ga za pola oktave - "Ok, vai, dobro...nema problema, ao.") Elicitacija Elicitacija je kljuna vetina NLP, u kojoj oveka vodite do stanja svesti u kome elite da taj ovek bude. Pre nego to objasnimo princip elicitacije, jedno upozorenje: pazite na vae lino ponaanje. Ako pokuavate da smirite nekoga, i govorite "Smiri se, polako, nema problema..." a pritom vi sami diete u kratkim, brzim udisajima, trzate se i skakuete u mestu...to nee imati ba mnogo efekta, i tavie, verovatno e uiniti osobu jo nervoznijom. S druge strane, ako iste rei izgovorite stojei mirno, drei oveku ruku vrsto na ramenu, diui polako i smireno, blagim glasom, malo tiim nego uobiajeno dobiete upravo onaj efekt koji elite. Prilikom elicitacije morate i sami da postignete elcitirano raspoloenje - ili bar spoljnu pojavu tog raspoloenja. Sama elicitacija se zasniva na injenici da se prilikom priseanja dogaaja u prolosti, ili prie o stvarima prema kojima postoje snana oseanja, TO OSEANJE JAVLJA PONOVO. Ako, recimo, sednete sa prijateljima i ponete razgovor o nekom smenom dogaaju koji se desio ranije, verovatno ete ubrzo svi poeti da se smejete ponovo, i svi ete biti lepo raspoloeni. A ako ponete razgovor o nekom zajednikom poznaniku koji
199

je, recimo, nedavno umro, i ponete da se priseate zajednikih dogaaja sa njim, raspoloenje e postati ozbiljno i tuno... Zamislite sada da treba da donesete neku odluku posle razgovora; ta mislite, koliko e odluka biti razliita u zavisnosti od toga o emu ste razgovarali? Ova tehnika bi trebalo u stvari, slino asocijaciji, da bude oigledna; na alost (ili na sreu) veoma mali broj ljudi je svestan njenih mogunosti. A mogunosti su ogromne. Kada treba da traite uslugu od oveka, i kada su anse polapola da li e on biti spreman da je da, razgovor o nekoj situaciji koja ini da ivot izgleda laki i jednostavniji, pre nego to se pitanje postavi, moe da odlui itavu stvar. Ako jo uvek nije jasno, samo polako; dalja objanjenja i primeri slede. Trance words, sidra i sugestije Jedna od najvanijih poenti u elicitaciji je da se kroz nju dobijaju "trance words," tj. REI koje kod oveka proizvode odreena raspolozenja. Recimo da razgovarate sa ovekom koji ima strast za planinarenjem; ponete razgovor o tome, o raznim mestima na kojima je bio, pa zatim ga pitate neto u stilu "a ta se tebi najvie svia kod planinarenja uopte?" Odgovor koji dobijete na ovo otkriva sr ovekovih oekivanja i elja: "volim slobodu od svakodnevnih briga, istou, jasan i sve vazduh..." Rei transa koje su ovde otkrivene - "isto," "jasno," "svee," "sloboda," "naputanje svakodnevnih briga..." mentalno pribeleite. I zatim, kada treba neto tom oveku da predloite, moete da kaete "To je ist i jasan nain da se postigne taj i taj cilj, tako da vie ne moramo da se svaki dan brinemo o tome, i moemo malo da uivamo u sveem vazduhu." Samo korienje rei koje ovek asocira sa neim to voli postie efekt da e mu se svideti i vas predlog! Trance words se mogu iskoristiti i za pristup koji se naziva "anchoring" ili "usidrenje." Usidrenje je snana asocijacija koja postoji izmeu neke rei ili situacije i nekog stanja svesti. Recimo, re "ispit" kod veine studenata proizvodi oseanje nervoze ili ak panike; klaustrofobini ljudi imaju snanu asocijaciju uskih prostora sa neprijatnou i strahom. Ono to je vano shvatiti je da je ovakve veze mogue stvoriti i namerno. Sistem je veoma prost. Elicitujte odreeno stanje (recimo, smeh), i DOTAKNITE oveka na odreeno mesto (recimo, rame). Ponovite istu stvar jo nekoliko puta tokom sledeih nekoliko dana (ili jo par puta tokom sledeih sat vremena). Nakon ovoga, sidro (tj. nesvesna asocijacija) je uspostavljena. Moete tom oveku da kaete BILO TA, da ga dotaknete na to mesto, i on e tu stvar smatrati smenom. Tipian Pavlovljev uslovljeni refleks... Ovo je, inae, nain na koji deluju mudre i asane u Runskom radu: gest rukom biva povezan sa idejom i sutinom odreene Rune; pravljenje gesta priziva Runu u svest. Drugim reima, da, anchoring je mogue izazvati i kod sebe samog. Sugestije su dugotrajni, najkompleksniji, najtei za izvoenje, ali i najmoniji deo itavog sistema. Ideja se zasniva na tehnikama hipnoze i voenja (leading): Naime, u hipnozi neete daleko stii ako oveku kaete "Ok, sada se oseate udobno i oputeno, i polako ulazite u trans." Dobar hipnotizer e ovo rei u stilu: "Veoma je lako da zatvorite oi kada god poelite da se osetite udobno...mnogi ljudi nalaze da je veoma lako i udobno da polako uu u trans..." Drugim reima, hipnotizer ne govori ljudima ta da urade, nego ih navodi da primete kako je jako lepo i udobno uraditi neku stvar. Ista stvar se moe postii i uz pomo elicitacije i rei transa. Nakon to dovedete osobu u elicitirano stanje i
200

naete njene rei transa, moete te rei i stanje da upotrebite da ubacite neku sugestiju. To moete uraditi tako to napravite poreenje u kome opet pomenete izvor raspoloenja, i onda izloite svoj predlog. Zamislimo da je gorepomenuti planinar va ef na poslu; mogli bi ste da kaete neto u stilu "Da, oseanje slobode na vrhu planine mora da je fantastino, sve je tako isto i jasno...moraemo da naemo neki nain da to prenesemo i na posao...svi bi se oseali mnogo slobodnije kada bih dobio kontrolu nad onim projektom, i vazduh bi bio mnogo sveiji kada bih mogao da raistim i razjasnim situaciju odmah..." Neke mnogo...direktnije upotrebe svih prethodnih tehnika imate u linkovima koji su navedeni dole, zajedno sa mnogo preciznijim i detaljnijim objanjenjima. Ako moete da svarite kontekst, naravno. ;) Ples Maski Ples Maski (Mask Dancing) je jedna tehnika originalno predloena u Maat struji magije, koja se nadovezuje na ovo. U principu, radi se o stvari koja je slina asocijaciji, i u kojoj se sve svodi na to da ovek prosto radi svesno stvari koje inae radi nesvesno. Svaki ovek ima svoju kolekciju maski: linosti i ponaanja koje koristi u odreenim situacijama. Recimo, ovek nosi jednu masku u kui, drugu na poslu, treu pred prijateljima, etvrtu u autobusu...nae ponaanje, dranje, gestovi...sve se menja u zavisnosti od situacije. Sad...zar ne bi bilo bolje da te promene drimo pod kontrolom? Recimo, ovek moe biti siguran i samouveren u svojoj kui, a nesiguran i neodluan na poslu. Oigledno je da on ima sposobnost odlunosti, poto tu sposobnost pokazuje kod kue...zato je ne bi pokazao i na poslu? U principu, promena maske zahteva proste akcije: primetiti ponaanje koje je nepotrebno primetiti stanje u kome se dato ponaanje ne javlja ustanoviti nekoliko primera pravilnih akcija prilikom delovanja, prizvati u misli te primere i, najvanije, ne ustruavati se od ispravljanja greaka

Na primer, u sluaju pomenutog oveka koji je neodluan na poslu, on moe da uradi sledee. Prvo je da primeti da ta neodlunost postoji, i da ustanovi da li za nju postoje realni razlozi (recimo, ako nije dovoljno kompetentan da radi taj posao, moda je njegova neodlunost opravdana, i moda je i dobro to to uvek pita druge za savet i instrukcije). Ako ne postoje, onda treba da uoi oblast ivota u kojoj to ponaanje ne postoji; recimo, ako je u svojoj uoj grupi prijatelja sasvim odluan i samopouzdan, moe to da uzme kao primer da on jeste sposoban za odlunost, samo ako tako odabere. Zatim se seti nekoliko primera kada je bio u kritinim situacijama u toj grupi, i kada je odluno i direktno odabrao kurs akcije. Seti se svih detalja, ako je potrebno zapie optu priu i na papir, i zapamti sve to tako da moe itavu situaciju da prizove sebi u glavu po potrebi. Kada se na poslu nae u poziciji neodlunosti, ovek prizove sebi u seanje situaciju u kojoj je delovao odluno, seti se da to moe da uradi, seti se kakav je oseaj u pitanju, i primeni ga i na situaciju koja je pred njim. Zadnji korak je najvaniji: ovaj proces nije brz i trenutan, i ponaanje se ne moe promeniti "na prekida." Ako ovek propusti priliku i dozvoli da mu se opet desi neodlunost, ne sme da kae "e, **bi ga, opet sam zeznuo
201

stvar;" naprotiv, mora da prizove u seanje situaciju, i kae "ej, ekaj, razmislio sam malo i mislim da je ipak bolje da uradimo ovako..." U principu, Mask Dancing je vrsta anchoringa, samo u optijem socijalnom kontekstu. Linkovi Na alost, veina sajtova o NLP na Internetu (bar onih koje sam uspeo da naem) nisu nita do samo ponude raznih kompanija za management training, koje nude asove i kurseve po prilino paprenim cenama. One koje su besplatne obino sadre nabacane informacije, esto pomeane sa netanim stvarima. Najbolji izvori ostaju knjige (preporuujem "Introducing NLP," Joseph O'Connor & John Seymour), i par sajtova koji se bave prilino kontroverznom primenom ovih tehnika: zavoenjem devojaka ;) NLP tehike itekako mogu da se efektivno koriste za ovu svrhu. Ja nalazim da je to malo smena upotreba - s obzirom da takoe nalazim da ljudi vie trae seks zbog prestia i priznanja u grupi koji on donosi, nego zato to zaista uivaju u njemu. Za neke koncizno i zanimljivo izraene ideje o dananjem stavu prema seksu, predlaem da proitate priu iz stripa "Bruno The Bandit" pod nazivom "The Forbidden Game" koga moete nai na (po redu): http://www.brunothebandit.com/w/19990719.html http://www.brunothebandit.com/w/19990726.html http://www.brunothebandit.com/w/19990802.html http://www.brunothebandit.com/w/19990809.html Ali ostaje injenica da na ovim sajtovima moete nai opise i primere tehnika koje sam ja tek naeo u ovom tekstu. Ignoriite muki ovinizam (ili nemojte, ve po ukusu ;)), i pogledajte teorije koje stoje iza: http://www.fastseduction.com/guide/ http://www.pickupguide.com/

202

21. Lagu

Koreni: Lagu je Runa Vode. IE koreni *laku-, *loku-, koji oznaavaju vodenu povrinu, jezero ili more, su izvori i ove Rune i rei kao to je moderno englesko "lake." Alternativni naini izgovora: OHG - laguz, lagu OE - lagu ON - lagu, lagur, lgr GO - lagus, laaz Interpretacija: Lagu je Runa Vode, i njena interpretacija se poklapa sa definicijom "elementa vode" u zapadnoj hermetici - mada sa mnogo irim znaenjem i dubljim konotacijama. U okviru ljudske linosti, ideja okeana oznaava podsvest i podsvesne uticaje; inituiciju; primalne ivotinjske instinkte koji plivaju po dubinama, i na sopstveni odraz na povrini. Njena znaenja su veoma povezana, koherentna i stabilna; ali jako teko opisiva, i fluidna kao i okean koga simbolie. Moda je najlake objasniti celu ideju uz pomo nabrajanja ta je sve Lagu... Lagu je Runa Oseanja. Ljubav, mrnja, strah...sva oseanja izviru iz okeana unutar nas. Kontrolisana oseanja su kanali koji snabdevaju ivotvornom vodom sve delove naeg uma. Blago nekontrolisana oseanja su pljuskovi i kie, koji mogu da osvee neke delove
203

teritorije koji nisu dovoljno navodnjeni, ali mogu i da nanesu tetu. Potpuno nekontrolisana oseanja su oluje i uragani, koji rue sve pred sobom. U svom istom, primalnom obliku, Lagu je verovatno jedna od najsnanijih unutranjih sila koje postoje u oveku. Lagu je Runa Inituicije. Stvari davno zaboravljene ili nikada viene na svetlu dana mogu da se nazru u dubinama okeana. Igra senki u vodi daje znake iz kojih mudraci itaju budunost, divinacija se nalazi u domenu ove Rune. Svetlost zvezda se odraava u okeanu, i paljivom posmatrau e biti jasno da su zvezde istovremeno i na nebu, i u vodi - onaj ko zaroni dovoljno duboko, moe i da ih dotakne, ako se usudi. Lagu je Runa Tame, Runa Misterije. Stvari su skrivene u dubinama koje nikada niko nije video. Neke od njih su blaga potonulih brodova, dragocenosti izgubljene u vremenu. Neke su baene u dubine sa razlogom. Neke uvaju udovista, a neke i same jesu udovista. Panja i opreznost su kljuni. Lagu je, kao i tolike druge Rune, dvosekli ma. Tama koju ova Runa sadri postoji sa razlogom, i daje mnoge prednosti; istovremeno, u toj tami ive stvari koje ne treba uznemiravati - bar ne bez veoma dobrog razloga. U ovom venom Okeanu su se ve mnogi udavili. Dodatne napomene: Ovo je otprilike sve to moe biti reeno za sada; ali za budue Radove, kada uznapredujete do take na kojoj to moe da vam postane vano, dau jo par napomena. Prvo, Lagu je Runa koja najjasnije od celog Futarka stoji na Putu Leve Ruke; dok veina Magova uzlee i leti ka zvezdama saznjanja, neki Magi rone kroz mrane dubine u potrazi za stvarnim odrazima tih istih zvezda. Imajte u vidu sledee: oni koji samo lete gree isto onoliko koliko i oni koji samo rone. Bez prihvatanja tame koja se nalazi u nama je nemogue doi do prave mudrosti; ali, prava mudrost se ne nalazi u samoj tami. Idite ka ujedinjenju, and the light shall guide, and the darkness shall conceal. Drugo, Lagu je veoma povezana i sa idejom smrti, i sa misterijama znaenja smrti. Kada doete do trenutka da vam ovaj aspekt postane vaan, imajte u vidu da Lagu korespondira sa sledeim simbolima: Ginnuga Procep u Nordijskoj Mitologiji, Reka Stiks u Grkoj, Da'ath u Kabali. Orfika ideja Nyx, kao i Egipatska Boginja Nuit imaju snane aspekte koji korespondiraju sa Lagu. Asocijacije: voda, okean, more, jezero, tama, mrak, dubina, podsvest, misterija, sakriveno, tajna, inituicija

204

Magijske upotrebe: suoavanje sa strahovima, psihika stabilizacija (ili destabilizacija), pomo pri divinaciji ili predvianjima, otkrivanje sakrivenih stvari. Upozorenje: Hagalaz-Lagu je jedan od najjezivijih magijskih napada koji postoje; takoe izaziva strahovit backlash. U principu, ako nekada odluite da mrzite nekoga toliko da ste spremni da mu potpuno unitite ivot i razum, moete da pribegnete ovome - ali imajte u vidu da e vas to skupo kotati. Stara Engleska Runska Pesma Lagu byth leodum langsum gethuth gif hi sculun nethan on nacan tealtum and hi sytha swythe bregath and se brimhengest bridles ne gyme. To man, Lagu seems endless if they dare venture on unsteady courser terrified greatly by waves of the sea when the sea-steed does not heed its bridle. Lagu se ljudima ini beskrajnim ako se usude da zaplove nesigurnim plovilom uplaeni talasima mora kad brod odbija da poslusa kormilo. Stara Nordijska Runska Pesma Logr er, fllr or fjalle foss; en gull ero nosser. Logr is a stream falling from mountainside; but ornaments are of gold. Lagu je tok koji pada niz liticu; ali ukrasi su od zlata. Stara Islandska Runska Pesma Lgr er vellanda vatn
205

ok vir ketill ok glmmungr grund Lacus lofungr Logr is twisting stream and broad geyser and land of fish Lacus - lake Lagu je krivudavi tok i iroki gejzir i riblja zemlja Lacus - jezero [Lagu je prva Runa za koju nema slike, poto nema sigurnih podataka. Do kraja Raida ete dobiti jo samo sliku Mudre za Ing, poto ista stvar vai i za Dagaz i Othila Rune]

206

Tama
Staza Leve Ruke Pre nego to ak i ponete da itate ovaj tekst, potrebno je jedno upozorenje. Ovde u esto koristiti rei i ideje koja se u drutvu koriste sa jakim MORALNIM znaenjima. U ovom tekstu, meutim, sve te rei su moralno neutralne. Ovde govorimo o metafizikim i filozofskim implikacijama Puta Leve Ruke; ideje povezane sa tim pravcem (tama, nosilac svetlosti, itd) su u veini literature povezane sa idejom "zla" (iz razloga koje tekst objanjava). To je, meutim, greka. Moralni sistem je jedna stvar, metafiziki sistem sasvim druga. Kakav e ovek moralni sistem da prati zavisi od odluke koja je posebna i drugaija od odluke kakav e magijski sistem pratiti. ovek moe da bude mraan, opskuran, nezavisan, da ne priznaje nikakve Bogove, a da istovremeno bude dobar i poten; isto kao to ovek moe da bude kaluer koji je potpuno posveen svom Bogu, da stalno insistira na zakonu, svetlosti i "univerzalnoj dobroti," a da u stvari bude laljivi, podli i licemerni inkvizitor. Imajte to u vidu i dobro otvorite um pre nego to ponete sa daljim itanjem. Tama i Svetlost U hrianskoj mitologiji gospodar svog zla nosi ime Lucifer ("onaj koji nosi svetlost); to je veoma zanimljiv izbor imena, poto bi se oekivalo da onaj koji donosi svetlost bude dobro, uvaeno bie. Meutim, kada se hrianski misticizam (do danas skoro izumrli idejni sistem) uzme u obzir, dolazi se i do objanjenja. Po hrianstvu, Bog je ista svetlost (LVX); iznad Ketera stoji Ain Soph Aur, beskonano svetlo; ta e nosilac svetlosti u okeanu svetla? Odgovor je jasan, nosilac svetlosti je neko ko ivi u mraku (NOX), i kome je svetlost potrebna da osvetli put ispred sebe. Ovo je taka koju emo ovde iskoristiti samo kao poetnu ilustraciju, ali ako vas zanima analiza ovih ideja, predlaem vam da pogledate arhetip Pustinjaka (The Hermit) iz Tarota, kao i G.'.D.'. NOX znake (sa objanjenjima; to moete nai u prvom broju Equinoxa, ili u Kroulijevoj Liber 4). Zato, meutim, ovde priamo o tome? Zato to je evropska kultura ipak u osnovi jedna celina, i stvari koje se pojavljuju na jednom mestu imaju eho i na drugim. Bog koga su Nordijci nazivali Odin je bio poznat kao Lleu (izgovara se "hligh") meu mnogim plemenima Kelta (Velani su najdirektniji primer), a kao Lugh meu Ircima. Lugh/Lleu doslovno znai "svetlost," i izvor je estog imena Llewellyn, koje znai (opet doslovno), "nosilac svetlosti," tj. Lucifer. Ovo je, inae, linija razmiljanja koju ete nai kod mnogih Hriana koji pokuavaju da izjednae sve paganske bogove sa demonima, a Odina sa Satanom.

207

Meutim, stvari nisu toliko proste. Razlog zbog koga je nosilac svetlosti postao Satana u Hrianskom mitu je asocijativno znaenje njegovog osnovnog arhetipa. Ideja svetlosti u mraku (inspiracije, bljeska ekstaze, bljeska spoznaje) je protivna putu koji su hriani prihvatili kao jedini ispravni: put asketizma, odricanja, i odvajanja od iluzije pomou predaje jedine konane realnosti Bogu. Taj put se moe videti i u slici kojom se u okviru tog sistema ilustruje svet: "Dok hodam kroz dolinu senke i smrti..." Sa ovim "jedinim ispravnim putem" ima mnogo problema. Sama injenica da je uspeh ili apsolutan ili nikakav (ili je postignuta "beskonana svetlost" ili vlada potpuni mrak) unitava praktinu validnost sistema, poto skoro svi pratioci (osim veoma malobrojnih izuzetaka) njegovim prihvatanjem sebe osuuju na potpuni mrak (ne uspevajui da postignu potrebni POTPUNI uspeh). Ali tu su i dva metafiziki znaajnija problema. Prvi je problem osnovnog pogledu na svet: da li je svet jedna dolina potpune tame u kojoj postoji odreena granica iza koje se nalazi potpuna svetlost, ili je svet mesto beskonane raznolikosti, sa takama tame i takama svetlosti - pri emu su i tama i svetlost integralni delovi sistema. Drugi je problem na poetku pomenute implicirane jednakosti svetlo-dobro i tama-zlo; svetlost iste energije e sagoreti oveka u prah, a tama je neophodna radi stvaranja sna i snova koji nas ine onim to jesmo; odbacivanjem tame i apsolutnim insistiranjem na svetlosti, ovek odbacuje sposobnost da sanja i eli i prihvata na sebe mueniki bol dranja vatre u rukama, nadajui se da e ga plamen "proistiti" i da e on time postati "blii Bogu." Potoje ljudi kojima takav iskljuiv pristup odgovara; postoje i oni kojima vie odgovara integralniji pristup svetu, i za takve je pisan ovaj tekst. Bog Smrti i Magije Nastanak rei "Odin" je prilino zanimljiv. Ona dolazi iz proto-germanskog korena *wod-, koja znai "ludilo, bes, inspiracija" (a koji, inae, sam potie iz istog IE korena iz koga dolazi i srpska re "lud"), preko jednog meustepena, rei "odr" koja znai "poetska inspiracija." Time je on, u stvari, Bog koji predstavlja one aspekte linosti koje najee povezujemo sa DUOM, i, u stvari, je usko povezan sa Lagu-konceptom. Njegov mit oslikava ideju razvoja oveka na Putu Leve Ruke. Razmislimo: on sa svoja dva brata, Vilijem (Volja) i Veom (Svetim, ili Posveenim), koji u stvari predstavljaju oblike njega samog, izvodi prvu rtvu, ubijajui diva Ymira (osnovni, ujedinjeni, ali bezumni i bezvoljni princip prve svesti; slepi i gluvi bog-idiot u centru postojanja), i od njegovog tela stvara materijalni svet. Zatim, da bi dobio univerzalnu mudrost, Odin daje oko (koje biva potopljeno u Mimirov bunar) kako bi dobio specijalnu sposobnost vida koju voda iz bunara daje (bunar je pun vode, tako da o ovome treba razmisliti opet u Lagu terminima). Konano, on rtvuje "sebe sebi" ("himself to himself") kako bi mogao uzeti Rune, kao simbole artikulisanog unverzalnog znanja. U onome to on zatim radi nailazimo na jo jednu zanimljivu razliku izmeu Leve i Desne Ruke. Naime, Odin daje boanske aspekte oveku, i daje mu znanje teko steenih Runa; ovim on postaje prometejska figura - Prometej je dao ljudima boansku vatru, i zbog
208

toga je osuen da bude obeen (kao i Odin), s tim to su ga Grci stavili na liticu (liticu Ambisa?) umesto na Drvo Sveta (koje raste kroz Ambis). Razlika je u tome to Prometej pati zato to je PREKRIIO BOANSKE ZAKONE; dakle, u skladu sa osnovnom idejom Puta Desne Ruke, Zakon ga je kaznio zbog prekraja, a ljudi su dobili neto vano i kljuno, ali to "nisu trebali" da imaju (kao i u Bibliji). Kod Odina, meutim, takvog prekraja nema: Odin je ODABRAO da plati cenu za ono to dobija, i onda je sa time uradio tano ono to je hteo. Ovo je verovatno kljuna i osnovna razlika izmeu Puta Leve i Puta Desne Ruke u magiji, filozofiji i religiji. Na Putu Desne Ruke se smatra da postoje sile koje oveka vode, da on nije u stanju da sam razume ta se dogaa, i da mora da se prepusti tim viim silama potpuno da bi doao do cilja. Na Putu Leve Ruke, ovek ima potpuno slobodnu volju kojom radi ono to odlui, i kod koje on plaa cenu za svoje odluke dobrovoljno, a i unapred ako tako treba. Ako malo razmislite, uopte nije neobino to postoji tolika netrpeljivost izmeu ove dve filozofije. Za nekoga sa Desne strane, pratilac Leve Ruke izgleda kao bogohulnik i zloinac, poto se usuuje da na sebe uzme odluke za koje se "zna" da pripadaju Bogu, time, u stvari, stavljajui sebe u boansku poziciju. Za nekoga sa Leve strane, pratilac Desne Ruke izgleda kao pasivni sluga, koji skae kako god gazda naredi. Kroz hrianstvo, u zapadnoj civilizaciji je Put Desne Ruke postao izjednaen sa "dobrim," a Put Leve Ruke sa "zlim;" situacija je znaajno drugaija u drugim civilizacijama (pogledajte ideje "wrathful deities" u tibetanskom budizmu, recimo; ili ideje Shive ili Kali u hinduizmu). Time je i sama magija neophodno postala povezana sa idejom "zla" - pa zar Mag ne uzima sebi pravo da menja realnost po sopstvenom nahoenju? Bez pitanja koja je Boja Volja u toj stvari? Zar on ne predstavlja epitom oveka koji prati svoju Volju radije nego da se prepusti tuoj? Ovaj stav je doveo do toga da mnogi pravci magije (pogotovo hermetiki) ponu da aktivno rade na tome da orjentiu svoj rad ka Desnoj Ruci, tvrdei da je njihova magija "voena od strane Boga," i stalno ponavljajui ekvivalenciju tama = zlo. Po mom linom miljenju, to je samo dovelo do nepotrebnih komplikacija; ali mnogim ljudima je tako neto bilo neophodno da bi uopte mogli da pomisle na bavljenje magijom. Svakom svoje, naravno. Rune, Helrunar, Erulian i Odin-ja ta znai "Runa?" Sama re znai "misterija, tajna;" i predstavlja koncept arhetipske ideje. Jedan dobar nain po kome moete razlikovati ljude koji razumeju Rune od onih koji ih ne razumeju je poznavanje razlike izmeu same Rune i simbola te Rune (Runestave). Rune su iste informacija, arhetipi koji oslikavaju u sebi jedan aspekt Univerzuma; one se ne mogu zapisati, ne mogu se izrei, ve moraju biti spoznate direktnom sveu, duom (tj. moete ih dobiti samo od Odina). Simboli Rune su prosto slikovne oznake za te arhetipe...oni mogu da variraju od Futarka do Futarka, i razliiti narodi su ih pisali na razliite naine. Ono to je vano nije simbol, ve znaenje iza simbola.

209

Ova ideja, inae, je rairena irom sveta. severnoameriki Indijanci imaju toteme, koji imaju znaenja (mnoga od kojih su potpuno ekvivalentna Runskim) za koja je totem samo simbol. Tek razmiljanjem i "duhovnim putovanjima" u ideju totema (putovanjima koja su, inae, vrlo slina Raido meditacijama) se ta ideja moe spoznati. Budisti imaju koncept "terme," skrivenog uenja. Recimo, tibetanski dorje simbol je terma meditacijom nad njime se moe doi do shvatanja odreenog arhetipa, odreene skrivene ideje (Rune). Itd. Helrunar je izraz koji vue iz ovog koncepta. U prevodu, on oznaava oveka koji razmenjuje tajne ("runira") sa Heljom (Hel), Boginjom Mrtvih. Zato ba sa Heljom, zato ne sa Odinom? Odin, izmeu ostalog, u Nordijskoj mitologiji igra ulogu Psihopompa, tj. sprovodioca dua do njihovog konanog odredita. ovek koji "razmenjuje misterije" sa Heljom hoda istim putem, do sveta mrtvih i, po pretpostavci, nazad - u Odinovim stopama. Izraz se otud koristi da oznai oveka koji je znaajno ovladao Runskim sistemom. Meutim, ovo nije kraj puta u Runskom sistemu; postoji jo jedan korak, koji se (u zavisnosti od istorijske kole) naziva "Erulian" ili "Odin-ja" ("Wode-self"). Erulian je re oko koje postoji dosta nesuglasica. Naime, na velikom podruju (i meu nekim od najstarijih Runskih zapisa) su naeni zapisi na kojima pie misteriozna formula: ek erilaz ("Ja, Erulian"), bilo sama, bilo kao poetak duih nizova Runa. Da se zakljuiti da je injenica da je neko "Erulian" znaila neto posebno - izmeu ostalog i mo vlasti nad Runama (ja, Erulian, govorim ovo, i to e biti ostvareno). Mnogi istoriari smatraju da "Erulian" znai "pripadnik plemena Herula," ali to je sumnjiv zakljuak (zbog podruja i vremenskog opsega u kome se ovi zapisi mogu nai). Najvei broj strunjaka "Erulian" prevodi kao "Runski Majstor" (Runemaster), to je prevod po znaenju; literarni prevod je za nae svrhe znaajniji, poto re doslovno znai "(boansko stanje)-uzdignut," tj. "onaj koji je uzdignut u boansko stanje." ta ovo znai? Stari narodi koji su pratili Odiniske tradicije bi, kroz upotrebu Runskih formula (pre svega Raido spirale), pokuavali da se transformiu u bogoliko bie analogno optim karakteristikama Odina (pratei njegov model ponaanja, promiljenog i nepopustljivog tragaa za znanjem... i moi). U ovom transformisanom stanju, Erulian bi svojom voljom direktno menjao strukturu realnosti - opet koristei Rune. Ovo je epitom Puta Leve Ruke: postati Bog; i anatema Puta Desne Ruke, u kome je najvei greh misliti da se moe postati Bog. (Rasprava o budistikom/zen Srednjem Putu, koji u neku ruku tvrdi da ovek ve jeste Bog, je van okvira ovog teksta) Dakle, bez obzira na koju stranu ovek krene sa Runskim sistemom, jedan aspekt Puta Leve Ruke, misterija Smrti, mu ne gine - on je mora shvatiti i prihvatiti da bi postao Helrunar. Ali oni koji planiraju da na Runskom sistemu baziraju svoju magiju (i, samim tim, svoj ivot), moraju otii jo dalje, i upoznati sve mrane dubine u sebi isto onoliko dobro koliko poznaju najsvetlije vrhove, na putu ka vremenu u kome e konano moi da napiu: Ja, Erulian.

210

22. Ing

Alternativni naini izgovora: OHG - inguz, ing OE - ing GO - iggws, enguz Koreni, istorija i interpretacija: Runa Ing je Runa sa najopskurnijim znaenjem od svih. Nije jasno ni ta tano oznaava, ni koja joj je etimologija. Ono to se zna je sledee: Staroenglesko ime Ing izgleda oznaava ime heroja ili boga, i bilo je izgleda optepoznato i raireno meu svim germanskim plemenima. Tacitus pominje germansko pleme pod nazivom "Ingcones," koji su moda isti narod kao "Ingwines" iz Beowulfa. Zatim, ime Yngvi se pominje kao drugo ime za Frejra, boga etve i plodnosti, a postoji i varijanta toga imena, Ingunar Freyr, koje je zapisano u Lokasenna pesmi u okviru Edi. Iz svega ovoga, izgleda sasvim verovatno da je Ing prosto drugo ime za Frejra (ili eventualno za dualno boanstvo Freja/Freju). Veina knjiga o Runama se zaustavlja na ovome, i daje znaenje Rune kao "plodnost, etva, povezanost sa zemljom." Ali, na malo dublji pogled (koji se slae i sa Runskom Pesmom), stvari se komplikuju: U vie germanskih mitova se pominje motiv kralja koji dolazi kao dete brodom preko mora. Dotini kralj obino ima dugu i uspenu vladavinu, da bi nakon smrti bio poslat brodom nazad preko mora. Najpoznatija od ovih pria je jasno postavljena u Beowulfu, ali se slian motiv javlja i u mnogim drugim mitovima, ukljuujui i onaj o Kralju Arturu (mada u ovom sluaju prilino opskurno). Kao dodatak na ovo, postoje prie o Yngviju koji je vladao vedskim plemenima, i Ingui koji je jedan od predaka Bernicijskih kraljeva. I taman kada pomislimo da smo poeli da razotkrivamo neto od znaenja Rune, opet naleemo na neto to vue nazad na Frejr ideju, poto postoji mit o Yngvi Frejru koji je
211

vladao kao bog-kralj u vedskoj neko vreme, kao i veza izmeu Frejra i uvenog Danskog kralja Frdjija. Da doda na probleme, originalni rukopis Runske pesme je na ovom mestu nejasan, tako da se ne vidi da li pie da se Ing na kraju vratio "est" (na istok) ili "eft" ("nazad"). Veina knjiga ovde podrava "istonu" varijantu, i pored neslaganja sa mitologijom i geografijom (kako se neko moe iz Evrope vratiti istono preko mora?); ja teim verziji u kojoj se on vraa "nazad," najverovatnije na zapad. (Pri daljem istraivanju ove Rune, imajte u vidu da je na njenu temu napisan ogroman broj bizarnih teorija. Od pria o Ingu kao kralju Atlantide koji je dosao i vladao u Danskoj, do ljudi koji su pobrkali stvari potpuno i na neki nain iskombinovali da je Ing u stvari Danski kralj koji je otiao na zapad i osnovao Asteku imperiju, svata moete da naete. U bilo kom istraivanju primenite dobru koliinu zdravog razuma, i uzimajte sve to vam kau sa velikim gutljajem skepticizma) Naa interpretacija Rune Ing e biti znaenje Rune Kralja (ili Rune Majstora). Tamo gde je Ansuz-Odin vladao nad duhovnim carstvom i bio duhovni predvodnik, Ing vlada nad fizikim svetom u jednakoj meri. Frejr je bog zemlje, stvari koje rastu, to nas odmah vue prema starom verovanju "kralj je zemlja, i zemlja je kralj." Mit o Kralju Arturu je dobar izvor za ideje u vezi ovoga; kada je kralj pokleknuo i oslabio, sama zemlja je pokleknula i oslabila. Proavi i postigavi uspeh u prvom Aettu, prosavi kroz iskuenja i probleme drugog Aetta, naucivi tajnu Sunca, nakon Tirovog ispita i shvatanja misterije Berkane, postigavi uniju Eihwaza i vlast nad Mannazom, savlaujui tamu Lagu i balansirajui je sa svetlou Daega, Ing vlada svojim kraljevstvom. Ova Runa je simbol postignua; cilj putovanja, stanje prosvetljenosti, u kome je ovek potpuno svestan ta radi, zato to radi, i koji su efekti njegovog dejstva. Ing je ovek koji je naao svoj Put, i koji sada hoda njime. Niti koje njegov ivot plete komeaju itavu mreu sudbine, i sve druge niti se vrte oko njega. Za Ing postoji samo Stara Engleska pesma. Asocijacije: gospodar, prosvetljen ovek, prosvetljenje, shvatanje mesta, zemlja, povezanost sa zemljom, neko ili neto to upravlja odreenom situacijom Magijske upotrebe: preuzimanje kontrole nad neim, ovladavanje neim, opte zdravlje, ravnotea, rast i razvoj

212

Poseban nain NEvebanja: Sa Runom Ing nema dnevnih vebi. Iznenaeni? Proitajte Runsku Pesmu, pa recite sami sebi ta ona znai za vas. Princip Rune je princip postignua, a ne postizanja. Vebanje sa njom na ovom nivou Raida bi bilo besmisleno. Umesto toga, provedite nedelju dana odmarajui se, itajui, kontemplirajui ideje koje ste do sada zakaili u toku Raida. Predlaem vam da ipak vebate oputanje i kratke meditacije po desetak minuta dnevno, isto da ne izgubite kondiciju pre nego to zavrimo sa poslednjim Runama. Stara Engleska Runska Pesma Ing ws rest mi East-Denum gesewen secgun oth he sian eft ofer wg gewat; waen fter ran; us Heardingas one hle nemdun. Ing was first seen by men among the East-Danes, till, followed by his chariot, he departed back over the waves. So the Heardings named the hero. Ing je prvo vien od ljudi meu Istocnim Dancima, dok, praen svojim koijama, nije otiao nazad preko talasa. Tako su Herdinzi nazvali heroja. [Ko su tano Herdinzi, ostaje misterija. Neki misle da se radi o nekoj germanskoj naciji, neki da se radi o Rusima - koji su imali kralja Hartunga, i bili jedno vreme nazivani Hartunzima na zapadu.] Bogoforme i Vera "Hear me, O you princes. Hear me, you creators and contenders, You Lords of Life and Death, You Lords of Air and Earth and Fire and Water and Time and Space. I am of you and yet not of you I am flesh and yet I am spirit And I speak with the sanction granted to the legions who have stood before me In this place and walked before me upon this way. I stand before you in this place, and I walk toward you on this way
213

The way is long but the way is old and the way is the way of power. I am chosen and I am willing. With the feet that are my flesh I tread between dimensions And I shall speak the way. With the hand that is my flesh I reach out across the abyss, And I shall speak the way. With the eyes that are the windows to my soul I look from world into world And I shall speak the way. The locks of time are shattered and the bars of space are burned to ashes! Come, you creators I will walk with you on the way, And I will reach to you on the way, And I will gaze upon you on the way! As it was in the days before me, it shall be again! Hear me - hear me, and let the seal be broken! I speak the way. And the way is open!" - Speaking of the Way, Louise Cooper "Above all, never get involved with groups that do not teach invocation unless you see magic as an extended RPG, or just need to belong to a group so much that they don't care that the magic never actually works, or at least not beyond the limits of chance. Needing to belong to a group is a natural instinct in our species, but without invocation there is no magic, even if it isn't called that." - Steve Wilson "Invoke often. Banish often." - Aleister Crowley Od Servitora do Bogoforme Kao to smo ve raspravili, prosto davanje linosti lansiranom sigilu i VERA u tu linost stvara servitora. Kada tog servitora pone da koristi vie ljudi, nastaje egregor, a kada on postane predmet vere hiljada, nastaje Bogoforma. Ova linija razvoja je prisutna ne samo u magiji, ve i u spontanom razvoju Bogoformi. Primitivni ovek posmatra vatru, i smatra je (sa razlogom) boanskom. Plemenski amani u vatri nalaze znakove o budunosti, i inspiraciju za sadanjost. S vremenom, neki oblici u vatri bivaju primeeni, i razvija se sistem, sa imenima raznih oblika. Antropomorfizacijom vatre, nastaje bog "ije lice se ponekad moe videti u plamenu;" kao ime, tog Boga nazivaju imenom Vatre, Loge, i poinju da ga oboavaju. Oko njega i njegovih dela se stvaraju mitovi. Na kraju, imamo Lokija, Boga Vatre, kao ustanovljeno i jasno definisano boanstvo.

214

Dakle, od personifikacije neke korisne sile, preko egregora koga potuje celo pleme u istom obliku, do Bogoforme koja je sveprisutna preko pola kontinenta... U kom smislu, meutim, Bogovi postoje? Ovo je pitanje na koje je veoma teko odgovoriti. Neki tvrde da su Bogovi simboli sila koje zaista postoje u prirodi, i da antropomorfna linost sa kojom ih zamiljamo slui da olaka kontakt sa tim silama. Neki tvrde da su u pitanju arehtipi podsvesti, odreeni naini razmiljanja (odreene "abe" koje se javljaju u skoro svim "vreama"), odreeni fokusi svesti. Trei, opet, tvrde da su u pitanju energetske forme koje je oveanstvo stvorilo svojom verom. etvrti, tzv. "radikalni politeisti," tvrde da Bogovi i Boginje doslovno postoje u svakom smislu te rei... Iskreno vam preporuujem da izgradite sopstveno miljenje radije nego da prihvatate bilo ije po ovom pitanju. Meutim, imajte u vidu jednu stvar pre nego to ponete: postoji jedan dokaziv nivo postojanja Bogova, mimetiki. Naime, zamislimo situaciju u kojoj srednjovekovni inkvizitor koji veruje u Satanu mui i ubija oveka koji je optuen za Satanizam. Da nije Satane i verovanja u njega, taj ovek bi ostao iv i zdrav; prema tome, moe se rei da je Satana izazvao muenje i ubistvo tog oveka. Ako vam ovo lii na besmislenu igru reima, predlaem vam da razmislite ta bi se vama desilo ako bi ste otili u neku grupu agresivnih hrianskih vernika i poeli da propagirate, recimo, radikalni Gnosticizam (koji veruje da je Bog Starog Zaveta bio zao, a da je zmija u stvari Hristos, ili Bog Novog Zaveta, koji je spasao oveka bezumne poslusnoti za koju je bio stvoren). Snagu mimetikih formi nikada ne treba potcenjivati. Worship Worship se na srpski prevodi pod "oboavanje;" re koju nikako ne volim, poto misreprezentuje zdrav odnos izmeu oveka i njegovih Bogova, koji bi trebalo da bude zasnovan na (meusobnom) POTOVANJU, radije nego na oboavanju. Odnosi izmeu ljudi i njihovih Bogova su mnogostruki i teki za klasifikaciju. Ali, da bi smo dali odgovor na pitanje zato toliki Magi koriste razna boanstva i Bogove, predstaviemo etiri osnovna modusa tih odnosa: - Bogovi kao principi. Stari Egipani, koje danas smatramo mnogoboakom nacijom, su u stvari bili vie monoteistiki nastrojeni od modernih pravoslavaca (kod kojih su razni sveci preuzeli uloge nezavisnih Bogova). Princip univerzuma je za njih bio jedan, a Bogovi su bili otelovljenja i personifikacije PRINCIPA, ili "netera." Odnos mnogih Maga sa Bogovima je upravo ovakav: Bogoforma predstavlja neki ideal kome Mag tei. Recimo, Mag moe staviti statuu Boginje Atine na svoj oltar, i poeti da meditira nad njom i da se trudi da shvati tu Boginju...uzimajui da ona otelovljuje i daje fokus njegovoj potrazi za mudrou. - Bogovi koji menjaju svet. Mnogi ljudi (dobar deo Asatru struje spada u ovaj deo) ispravno smatraju da Bogovi u koje drutvo veruje menjaju to drutvo. Grupa ljudi koji zaista veruju u Hrianskog Boga e se odnositi prema svetu i drugim ljudima radikalno
215

drugaije nego grupa Starogrkih Pagana. Logian zakljuak je da irenje religije menja svet. Naiiete na dosta ljudi koji se trude da raire veru u odreenog Boga ili Boginju zato to veruju da e svet postati bolji (ili makar vie onakav kakav bi oni eleli da bude) to se vie ta religija bude irila. - Bogovi sa kojima se trguje. Ovaj stav se zasniva na ideji da Bogovi imaju odreene funkcije, i da su ogranieni u drugim sferama. Tipian primer ovakve vere je Vudu: houngan moe da prizove Lou vode i da od njega zatrai da mu obezbedi sigurno putovanje preko okeana; zauzvrat, Loa od njega trai da uradi neto na zemlji, gde je boanstvo nemono. Indijski Bog Ganesha, uklanja prepreka, se takoe veoma esto koristi u ovoj formi, i nude mu se razne "usluge" na fizikom svetu u zamenu za njegovu pomo. - Bogovi koji se prizivaju. Konano, u okviru Visoke Magije, priziv Bogova, invokacija, se koristi kao pomo u Velikom Radu. Razbijanje ega i radikalna promena take pogleda do koje dolazi u toku invokacije se smatra nezaobilaznim u Velikom Radu. Invokacija Invokacija je toliko jednostavna a istovremeno toliko komplikovana, da ju je veoma teko objasniti. U principu, stvar se svodi na stvaranje ritualne atmosfere u kojoj Mag, korak po korak, poprima aspekte arhetipa koga priziva. Recimo da elimo da izvedemo invokaciju Odina. Prva stvar koju emo uraditi je detaljna priprema: uzeemo Sage i Ede, uroniti u njih, i itati mitove u to izvornijem obliku. Proitaemo sve to ima veze sa Odinom, uivljavajui se u to to je vie mogue. Pripremiemo ritualni prostor, kao i ritualnu odoru: sivo odelo, plava kapuljaa i plat ako je tako neto dostupno, eir sa irokim obodom. Koplje ili tap su takoe poeljni. Pripremiemo plave svee, i neki "ratniki" incense. Obezbediemo da nas niko ne uznemirava - telefon e biti iskljuen, zvono na vratima takoe, neemo oekivati nikakve posete. Izveemo detaljno isterivanje prostora u kome e se izvoditi invokacija, zatim zapaliti svee i incense. Opustiti se donekle, stojei, i centrirati se. Zatim sledi sam ritual invokacije. Neki Magi koriste dugake, detaljno zapamene napeve, neki muziku u pozadini, neki prosto odmah ponu da preuzimaju aspekt Boga. U svim sluajevima, linija rada je ista: dovesti sebe u gnozu, fokusirati se na ideju Bogoforme koja se priziva, i zatim postati ta Bogoforma. U naem sluaju sa prizivom Odina, to bi moglo da ide ovako: Mag poinje da peva Havamal, u prvom licu: "Ja znam koliko dugo sam visio sa drveta ibanog vetrovima
216

kroz devet dugih noi proboden kopljem datim Odinu sebi, od sebe sa grane drveta za koje niko ne zna iz kog korena je izraslo..." Sa svakim stihom, prisea se dogaaja, kao da su se njemu desili. tap u njegovoj ruci je Gungnir, koplje Odinovo. eir mu je nakrivljen preko levog oka. On se sea svojih borbi, svojih pobeda i svojih poraza. Sea se stvari koje su se desile, i stvari koje e tek biti. Sa svakom izgovorenom reju, on postaje sve manje ovek, a sve vie Bog... Zvui veoma jednostavno, zar ne? Ipak, anse su da ako pokuate da izvedete priziv, on nee biti nita vie do mahanje rukama; o tome kako da izbegnete ovo emo priati malo ispod. A ako izvedete priziv i on pone da radi, anse su da ete se toliko uplaiti, da ete prekinuti ritual (uobiajena stvar; isto se desilo i meni prilikom prvog pokuaja invokacije Odina; ne zabrinajvajte se, i pokuajte ponovo). A ako uspe, ta onda? Za oveka koji vri invokaciju, rezultat je doslovno neopisiv. Pogled na sve se menja, i ovek u toku invokacije prosto zna stvari koje inae ne zna (to ima i posledicu: nakon invokacije, ostaje svest da postoji neko znanje, ali da je to znanje previe veliko, i da prosto nije moglo da stane u svakodnevnu svest), vidi stvari koje inae ne vidi, i razume ideje koje inae ne razume. Tu su i posledice koje mogu biti pozitivne i negativne: dogaa se da neki aspekti prizvane Bogoforme ostanu prisutne u linosti oveka (mada, ovo se obino moe izbei dobrim isterivanjem nakon rituala); to moe biti pozitivno, ako se radi o Odinovoj mudrosti ili pesnikom daru, ali moe biti negativno ako se radi o nekoj negativnoj osobini. U svakom sluaju, iskustvo je, nema boljeg izraza, world-shattering. Svet nikad vie ne izgleda isto kao to je izgledao pre toga. Invokacija se esto vri i u grupi, u kom sluaju drugi lanovi grupe imaju prilike da postave pitanja prizvanoj Bogoformi. Generalno, ako sam Mag koji vri invokaciju ima neko pitanje, trebalo bi da to pitanje da nekom drugom da ga postavi umesto njega poto nee biti u situaciji da ga postavi sam. Isterivanje NAKON invokacije je nezaobilazan korak. Suprotno nekim uplaenim miljenjima na koja moete da naiete (preteno hrianska), Bogoforme ne mogu da ostanu invokovane due nego to im Mag dopusti; ali i dalje treba celu stvar prekinuti i zavriti to kompletnije, da bi se izbegli eventualni "preostaci" tokom sledeih nekoliko dana. Osim rituala isterivanja, korisno je i izvesti neke stvari koje vraaju oveka u normalni tok razmiljanja: okupati se (hladnom ili bar mlakom vodom), pojesti i popiti neto, proetati se malo...

217

Fake it Until You Make it Kerolov Princip, "Fake it Until You Make it," je veoma dobar pristup invokaciji. S obzirom da je poetnicima invokacija izuzetno teka za izvoenje (uspenost je reda 2%, to e rei jednom od pedeset puta), ovo je nain da se stvar malo ubrza. Princip je prost: invokacija je matrica svesti pri kojoj se ovek ponaa i razmilja na odreeni, drugaiji nego uobiajeno nain. Idui obrnutim sledom, imitacija ponaanja i razmiljanja na taj drugi nain (ili bar aproksimacija toga) vodi ka ciljnom stanju svesti. Neke elemente toga ve imate u samoj tehnici invokacije: oblaenje u stilu u kome je Bogoforma opisana, pevanje pesme u prvom licu koju inae peva Bogoforma, itd. Ovo je prosto voenje toga jo jedan korak dalje - ako invokacija bude neuspena, Mag se i dalje ponaa kao to misli da bi se Bog ponaao na njegovom mestu. Posle nekoliko pokuaja u ovom pravcu, aproksimacija biva sve uspenija, dok se u jednom trenutku ne javi oseaj da je Bogoforma "odmah tu, samo jedan korak sa strane." Onda je dovoljno napraviti mentalni korak na tu stranu, i...postie se uspena invokacija. Ovo sve zvui verovatno prilino zbunjujue, ali postaje sasvim jasno im prvi put pokuate da izvedete celu stvar. Caveat: Wicca "invokacije" I za kraj, jedno upozorenje: ako ikada budete u prilici da posmatrate neku invokaciju, imajte u vidu da neke grupe (pogotovo Vikanci) koriste re "invokacija" u drugaijem smislu: prosta molitva koja ima OBLIK priziva. Tako ete u mnogim vikanskim ritualima nai "invokaciju Boginje" koja se svodi na to da Svetenica izrecituje molitvu Boginji, pa zatim stoji neko vreme u toku rituala igrajui ulogu Boginje. Sve to veoma lii na "Fake it Until You Make It," s tim to ovde niko ne pokuava da "make" bilo ta, ve se cela stvar svodi na obino teatralno "fake." Nakon to budete videli svoju prvu pravu invokaciju, moi ete veoma lako i sami da napravite razliku izmeu pravih i teatralnih invokacija.

218

23. Dagaz / 24. Othila


Uvodno objanjenje: Dve Rune u istom tekstu? Da. Ne samo to je Dagaz i Othila praktino nemogue objasniti odvojeno jednu od druge, ve je ak i njihov redosled u Futarku stvar o kojoj se moe raspravljati; u nekim preivelim natpisima celog Futarka, ukljuujui i OE pesmu, Dagaz je poslednja a Othila pretposlednja Runa. Kako onda raditi? Proitajte ceo tekst obe Rune, i onda radite sa Dagazom normalno. Kada zavrite sa njim, i ureete ga, onda radite sa Othila. Mada su znaenja povezana, ipak se radi o dve odvojene Rune.

23. Dagaz

Koreni: Dagaz je Runa Dana. IE *agh, "dan, vremenski period," je izvor OICE dagr, OE deag, OHG tag, "dan." Alternativni naini izgovora: OHG - dag, dagaz OE - dg GO - dags, daaz Istorijski pogled: Za razumevanje dubljeg znaenja Rune, treba imati u vidu da su stari narodi merili dane
219

na malo drugaiji nacin. Naime, dok dananji dan poinje ujutro, u staroj Evropi je dan poinjao uvee; dakle, sa zalaskom sunca, ljudi su se vraali kuama i poinjali novi dan veerom i odmorom pre posla. Stara Engleska Runska Pesma: Dg byth drithnes sond deore mannum mre metodes leoht, myrgth and tohiht eadgum and earmum eallum brice. Daeg is the drighten's messenger, dear to man. Shining light of the Measurer, hope and happiness to rich and poor of service to all. Dan je Odinov glasonoa, drag oveku. Sjajna svetlost onoga koji meri, nada i radost za bogate i siromane, od slube svima. Komentar na uobiajene interpretacije: Skoro svi Runski izvori interpretiraju Runu Daeg iskljuivo u smislu dana kakvog mi danas poznajemo (tj. period svetlosti, suprotstavljen periodu tame, tj. noi). Ovo se zasniva na prilino iskrivljenom prevodu neuobiajeno kriptine OE pesme za ovu Runu (iz kog razloga je pesma stavljena pre interpretacije ovaj put); osim uobiajenog prevoenja "drighten" (vojskovoa, poglavica, predvodnik) kao "Gospod" ili ak "Stvoritelj" u nekim prevodima, re "metodes" (koja znai "measurer" ili "onaj koji meri") je takoe prevedena kao "Gospod." Tako imate prevode u kojima prva dva stiha teku u linijama "Dan je glasonoa Stvoriteljev, drag ljudima, sjajno svetlo Gospodnje..." Interpretacija koju emo dati ovde se delimino zasniva na drugaijem prevodu (direktno prevodim drighten kao "Odin," poto simbolizam odgovara), i ima potpuno drugaije konotacije. Uobiajena interpretacija Rune Daeg kao Rune svetlosti i uspeha je potpuno suvina kada se u obzir uzme ideja Rune Sowulo, a ideja vremenskog perioda je takoe suvina kada se u obzir uzme Jera (koja oznaava cikluse, ukljuujui tu i ciklus dana i noi)...prema tome, radi se o neem drugaijem. Stvar postaje jasna kada se u obzir uzme kontekst Raida, i znaenje sledee, poslednje Rune, Othila. Interpretacija: Runa Dana oznaava sjedinjenje dualnosti. Svetlost Sowula i tama koju predstavlja Lagu su ujedinjeni u ovom simbolu (to, inae, moete da vidite i u samom obliku Rune, dva trougla koja pokazuju jedan ka drugom). Setimo se: dan se za stare narode sastojao od
220

perioda tame i perioda svetlosti. Seate li se dualnosti o kojoj smo priali kod Rune Ehwaz? Jin-Jang, as above, so below...? Dagaz je taka ujedinjenja te dualnosti, mesto na kome da i ne postaju jedna stvar; Ain Soph Aur, beskonana svetlost Kabale. Takoe, zavretak - ali ne prekid; drugim reima, kod Rune Zavretka, Ehwaza, imali smo ideju prekida nekog ciklusa. Dobar primer je kontekst ljudskog ivota. Ehwaz tu oznaava smrt, prestanak. Dagaz, s druge strane, oznaava njegovo kompletiranje. Mnogi ljudi zavre svoj ivot - urade sve to su pokuavali, i oseaju se previe starim da bi zapoeli nove projekte ili pokuali da ostvare nove ciljeve - ali ne umru, ve ive jos desetak ili petnaestak godina (a ponekad i vie) potpuo bez smisla, bukvalno ekajuci da umru. Drugi, pak (manjina), uvek rade neto, uvek imaju neki cilj, ak i u sedamdesetoj godini; kod njih su smrt i zavretak ivota ista taka, ali ta taka je sada i prekid mnogih stvari koje nisu zavrene. Moe se napraviti i sledea analogija. Runa koja bi oznaavala oveka kakav je bio Buda bi svakako bila Runa Ing. U svom ivotu, Buda je ostvario dve celine, dva velika, ogromna, znaajna Dagaza. Prvi je bio njegovo prosvetljenje; u toku prvog Dana svog ivota, on je ustanovio injenicu patnje, krenuo da trai, i konano naao svoj put ka njenom prestanku. Drugi je njegovo uenje: on je rairio ideju svog Puta, uenja koja su mnogima pomogla da bolje razumeju i ostvare sebe; ostvarenje i zapis tog uenja, ustanovljenje Budistike religije, to je bio plod drugog Dana njegovog ivota. Nastavak u interpretaciji Rune Othila. Asocijacije: celina, dovrenost, zaokruenost, potpunost, postignue, zavretak (u smislu kompletiranja, ne u smislu prekida) Magijske upotrebe: povezivanje odvojenih delova u celinu, kompletiranje rada, postignue cilja, upotpunjenje neega to je nedovreno

221

24. Othila

Koreni: Othila je Runa Toka, Runa Istorije, Runa Naslea. Koreni su nejasni, i mogue je da se radi o izvornoj pra-reci. Povezane rei koje slede iz same Rune su OICE edli (priroda, bie), odal (nasleena zemlja), odlingr (plemstvo, krvno naslee), OHG uodil, othil (naslee, imovina, domovina). Alternativni naini izgovora: OHG - othil, othila OE - ethel GO - othal, ural Interpretacija: "The tusks that clashed in mighty brawls of mastodons are billiard balls. The sword of Charlemagne the Just is ferric oxide, known as rust. The grizzly bear whose potent hug was feared by all, is now a rug. Great Caesar's bust is on the shelf, and I don't feel so well myself. "On the Vanity of Earthly Greatness", ~ A.Guiterman (1871-1943) esto ete naletati na ideje kako je oveanstvo veinom sastavljeno od bezvrednih masa koje gue svetle take, individue koje zaista stvaraju progres; mnogi filozofi, od
222

Nicea do Ayn Rand, zastupaju ovo misljenje. I ovo je naizgled potpuno tana filozofija: ako pogledate unazad, definitivno ete nai velike linosti (od Aristotela, preko Njutna, do Ajnstajna) koje su u stvari nosile na svojim leima skokove u napretku oveanstva. Meutim, kao i u mnogim drugim situacijama, stvari nisu tako proste kao to na prvi pogled izgledaju. Setite se nekog oveka iz istorije koga zaista potujete i cenite. Nekog velikana koji je promenio svet oko sebe, i koji je ostavio trajan peat na ceo razvoj ljudske rase. A sada mi recite, kako su se zvali njegovi otac i majka? A babe i dede? Ne znate? Kako to - zar nisu i oni bili veliki ljudi, kada su proizveli tako velikog oveka? Aha. A seate li se kako su im se zvala deca? I ta je bilo sa njihovom decom? Ni to? Nadam se da poinjete da shvatate poentu. Pronalazai, naunici, ljudi koji imaju ideje koje tresu i menjaju svet...su pojedinci. Ali ti pojedinci su i dalje deo celokupne mase oveanstva. Da nije te mase iz koje su isplivali, nikada ih ne bi bilo; ako ta masa nestane, nestae i svi produkti njihovog rada, poto nee vie biti koga da ih se sea i da ih primenjuje. Pojedinci su pokretai, ali masa je nosilac pokreta. Othila je simbol naslea. Kulture i konteksta u kome ovek ivi, stvari koje smo nasledili od naih predaka i koje nas definiu, uzdiu, i sputavaju istovremeno. Othila je najotriji i najopasniji od svih dvoseklih maeva na koje smo do sada nailazili u Raidu. Ova Runa simbolise socijalni kontekst u kome je Galilej imao prilike da naui da ita, da prouava knjige drugih astronoma, i da stekne zatitnike i podravaoce koji ce finansirati njegov rad; ali i socijalni kontekst zbog koga je bio primoran da taj rad javno negira. Othila je simbol kulture, morala, dozvoljenih i zabranjenih stvari u nekom drutvu; stvari koje se oekuju, i stvari koje su nezamislive. Stvari koje nas oslobaaju, i stvari koje nas sputavaju. Othila je takoe simbol linog naslea i zaostavtine oveka, to je dodirna taka ove Rune i Rune Dagaz, Rune Celine. Uzmimo, za primer, Frojda, oveka koji je u stvari izmenio dvadeseti vek vie nego bilo ko drugi. Dagaz primenjen na njega oznaava celinu njegovog ivota: njegovu porodicu, njegovu decu, njegove knjige, njegov rad, teorije... Othila primenjena na njega podrazumeva promenu koju je on uinio na tok oveanstva: znai, njegova deca koja ce nositi njegove gene i njegov otisak dalje kroz vreme, ali takoe i njegove teorije, knjige i itave pokrete i pomeranja u drutvu koje su te knjige proizvele - pomeranja koja su do danas uticala na svakog ivog oveka na zemlji, i koja su korenito promenila svet. Dagaz i Othila su nerazdvojni. U toku Othile ivota, mi imamo mnoge Dagaze; zavretak kole, zavretak fakulteta, stvaranje porodice, zavretak nekog velikog projekta - sve su to male celine, mali Dagazi, koji cine opti tok, Othilu, koji nazivamo nasim ivotom. Sam nas ivot je jedan vei Dagaz, jedna celina, u opstem toku, Othili, naseg drutva. Nase drutvo ili drava je jedan Dagaz, jedna celina u Othili oveanstva...
223

Tokovi u tokovima, celine u celinama, svet je beskonano kompleksan. NIKADA, NIKADA, NIKADA ne zaboravite: sve to uradite je deo veeg toka, Toka Univerzuma. Uvek i u svakom trenutku, vi ste istovremeno odvojena celina, individua, Dagaz, ali i deo vee celine, veeg toka, koji je u okvirima svog Dagaza, koji je u okvirima Othile zajedno sa mnogim drugim, koji je opet u okvirima... Razumevanje ove ideje je kljuno za Magiju, i pogotovo za Visoku Magiju. Istinska Volja o kojoj govore Telemiti, prosvetljenje Budista, nalaenje Pravog Puta u Taoizmu, pa ak i postizanje milosti Boje u ezoterinom hrianstvu...sve se svodi na istu stvar: uskladiti svoje bie sa tokom sveta oko sebe, prihvatiti tok radije nego boriti se sa njim pri svakom koraku. Raido je jedna celina, jedan Dagaz - ali, primetiete, vi se jo uvek nalazite i na Fehu, i proli ste kroz vie Uruza (a proiete i kroz jo mnogo njih), i naiiete na jo mnogo Thurisaza, pitaete mnogo Ansuza za savete i razne mrane okove ete osvetljavati Kenazom...tok nije prekinut, Othila je tu, i ona vas i dalje vodi kroz nova i nova Raida, ponovo i ponovo, u venoj spirali rasta - worlds without end. Asocijacije: kontekst situacije, ira slika, tok razvoja, inercija ili pravac kretanja, socijalna pravila i ogranicenja, pripadanje nekom pozivu ili pravcu, grupa, domovina, nacija, moral, linost u najirem znaenju rei Magijske upotrebe: oznaavanje ireg konteksta stvari, povezivanje satokovima, razumevanje tokova, kretanje, napredak, oznaka Univerzalnog Toka, simbol Orloga Stara Engleska Runska Pesma: Ethel byth oferleof ghwylcum men gif he mot thr rihtes ond gerysena on brucan on bolde bldum oftost. Ethel is dear to every man if he may enjoy there all that is right and proper in his house, with constant prosperity. Othila je draga svakom oveku kad uiva u svemu to je ispravno i pravedno u svojoj kui, sa stalnim uspehom.
224

Spektar i tok
Spektar svesti Ken Wilber, jedan od poznatijih (i kontroverznijih) filozofa svesti je izneo veoma dobar model posmatranja svesti, koji e nam lepo posluiti za ilustraciju nekih kljunih ideja. Kada dete ui da razlikuje predmete i ideje o svetu oko sebe, ono to radi tako to kategorie stvari, pravei GRANICE izmeu njih - odvajajui ih na ono to one jesu, i na ono to one nisu. Kompleksni koncepti (ideje kao to su "stolica" ili "sto" su veoma kompleksni koncepti - pokuajte, recimo, da definiete ideju stola tako da bi mogao da je razume neki vanzemaljac kome je koncept stola potpuno stran) nastaju iz prostijih; a prosti koncepti su po definiciji dijade, dualni izrazi. Gore-dole. Levo-desno. Dobro-loe. Uspeno-neuspeno. ivot-smrt. Dualnosti koje definiu nae postojanje, i ijim nadilaenjem se bavi veina religija i mistinih tradicija. Pitanja dualnosti, iluzije patnje (koja je iluzorna zato to je definisana sreom; "dobro" se ne moe razumeti niti definisati osim ako ne postoji "zlo") i slinih stvari ostavljam vama za reavanje; postoji vie nego dovoljno literature o tome, a na takvu temu bi bilo potrebno pisati itavu knjigu. Ovde emo se koncentrisati na osnovnu dualnost svesti: podelu izmeu JA i NE-JA. ovek sebe definise dualnou, delei svet na "ja" i na "ne-ja." Ovo izgleda na prvi pogled kao veoma prosta i jasna podela; meutim, ljudi ne bi bili ljudi kada ne bi komplikovali stvari, i prava slika je daleko konfuznija. Da pogledamo kojim sve granicama ovek stvara razliku izmeu "ja" i "ne-ja:" - Prva granica je granica koe. Ono to je unutar moje koe, to sam "ja," ono to je izvan moje koe je "moja okolina," zar ne? Telo je deo oveka zato to ga je ovek svestan: ako vas neko ubode iodom u stranjicu, to ete svakako osetiti. A ako neko ubode stolicu pored vas iodom, to neete osetiti. Otud, vaa stranjica je "ja" a stolica je "neja." - Druga granica je granica izmeu uma i tela. Mada ljudi smatraju da je telo "ja," um se na neki nain smatra vie-ja nego telo; tavie mnogi ljudi imaju jasno definisane stavove u kojima (i pored svih neurolokih dokaza po pitanju toga ta oteenje mozga znai za psihu oveka) smatraju da su oni neki nematerijalni um koji je prosto "zatvoren" u telo. - Trea granica je granica unutar samog uma, izmeu onog dela koga priznajemo i prihvatamo nazivajui ga "ja," i onog dela koga se plaimo i koga potiskujemo, nazivajui ga "podsvest." ta je onda na kraju "ja?" Odvojite oveka od okoline, i dobijate ono to on naziva "ja." Ali to je i dalje nejasno, poto postoji granica izmeu uma i tela; odvojite um od tela (apstraktno govorei, naravno) i onda dobijete deo koga ovek OPET naziva "ja." A onda ustanovite da ni to nije konana podela, ve da je i sam um podeljen na dva dela, od
225

kojih samo jedan insistira da je samo on u stvari "ja." I posle se ljudi pitaju otkud tolika zbunjenost oko identiteta, otkud toliki psiholoki i psihosomatski poremeaji... Ova podela je, naravno, u stvari potpuno proizvoljna. Pogledajmo samo njen najui deo, podelu uma na svesni i podsvesni deo... Zamislite jedan asovnik, iji mehanizam se nalazi do pola potopljen u vodu; tokii se okreu, oni okreu kazaljke, i vreme se moe videti na licu asovnika koje stoji iznad vode. Neko ko posmatra celu sliku spolja moe rei "Ovo to se nalazi iznad vode, ovo lice i ovaj mehanizam, to u nazvati 'asovnik;' ono to se nalazi ispod vode, to u nazvati 'podasovnik' i smatrau ga neim potpuno odvojenim od 'asovnika.'" ta se onda desi? Doe neki drugi ovek sa ekiem u ruci, zaroni u vodu, i polupa ceo mehanizam pod vodom. Na povrini, kazaljke prestanu da se okreu...a na posmatra stoji u udu: ceo "asovnik" je jo uvek tu, potpuno neoteen, a ipak nee da radi kako treba? Zato, kada je "ceo mehanizam" jo uvek tu? Slina analogija vai i za podelu izmeu uma i tela. Mi ih moemo smatrati odvojenim koliko god hoemo, ali srani udar e imati uticaj na um, itekakav, o oteenjima mozga da se i ne govori. Ali glavna poenta cele ove prie je da je i PRVA podela u stvari iluzorna. Da li je nae telo odvojeno od sveta u kome ivimo? Da li je "ja u koi" zaista odvojen entitet? Razmislite malo o tome kako sistemi funkcionisu. Vae svesno ja je podsistem veeg sistema koga ine svesno ja i podsvest zajedno; jedno ne moe postojati bez drugog, niti jedno moe da funkcionie bez drugog. Va um je podsistem veeg sistema koga ine um i telo zajedno; opet, jedno ne funkcionie bez drugog. Samo telo je i samo podsistem veeg sistema koga ini sve to se nalazi oko vas. Stvaranje energije u vaem telu se zasniva na tome da va hemoglobin u vaoj krvi u vaim pluima preuzima kiseonik iz vazduha, i da se zatim vaim krvotokom prenosi do vaih elija. Je li tako? Pogledajte prethodnu reenicu ponovo: vaa krv, va hemoglobin, u vaim pluima, vaim krvotokom do vaih elija. Sve te stvari su "vae," sve te stvari ine "vas-unutar-koe." Vazduh je jedina stvar koja nije "vi." Zato? Deo kiseonika koga udahnete se pretvara u molekule koji zatim ine delove vaih elija (pa samim tim i "vas"); deo sagoreva u toku stvaranja neuralnih impulsa koji ine vae misli. Na kom mestu onda kiseonik prestaje da bude "ne-ja" i postaje "ja?" Kada ga udahnete u plua? Kada ga hemoglobin apsorbuje? Proirite ovu ideju i na sve ostalo. U vakuumu svemira, vae telo bi se vrlo brzo raspalo, vaa krv bi prokljuala u vaim venama. Znai, pritisak vazduha oko vas je neophodan deo postojanja vaeg tela, isto koliko i va krvotok, ili funkcije vae jetre. Hrana koju jedete, kako je nastala? Na kom mestu se ona "transfigurise" iz "ne-ja" u "ja?" Nadam se da poinjete da uviate u kom pravcu vodi sve ovo. Ceo svet je jedan sistem; vae telo je podsistem tog sistema. Znaaj starih istonjakih analogija: svet je kao reka... Sistem koji je svet tee, svi njegovi delovi se kreu zajedno, svaki utiui na sve
226

ostale. Ono to nazivamo "ja" je samo jedan deo tog opteg kretanja. Tokovi u Magiji Runa Othila, Runa Toka je Runa koja oznaava ovaj Tok. Ali Tok nije samo jedan znaajan metafiziki model posmatranja sveta, on je takoe veoma dobar model za praktino korienje same magije. Razmislimo: magija je promena realnosti. Realnost je tok postojanja koji nas okruuje i koji nas ini (s tim to je linija izmeu "nas okruuje" i "nas ini" veoma bleda). Dakle, magija je promena toka postojanja. Nain na koji se ovo moe uklopiti u rad je naizgled kompleksan (i teak za objanjavanje), ali je u stvari veoma jednostavan (i veoma moan). Pre svega (kao i u svim Radovima), mora da se jasno definie Izjava Namere (Statement of Intent) - ta je to tano to Rad treba da postigne. Kada je izjava gotova, onda je pogledajte u aspektu toka: odakle ta struja u vaoj reci dolazi? kakvi su sve uticaji na nju? kakvo kamenje (prepreke) se nalazi na putu tog Toka? koje se druge struje meaju? Itd, itd. Posmatrajte va Rad kao CELINU. Svaka stvar koju uradite je prosto deo opteg toka koji ini tu celinu, uvoenje dodatnih pokreta u reku vaeg ivota. Razmislite o moguim odjecima, o tome da li ta struja moe izazvati da se u daljem toku sudarite sa obalom (ili nekim drugim tokom). Razmislite da li je to zaista pravac u kome elite da idete, u dugom planu. Tokovi i Bogoforme Ovaj model je koristan i kada se razmilja o radu sa Bogoformama. Bogovi se mogu posmatrati kao uticaji koji skreu, ubrzavaju ili usporavaju tokove, u skladu sa svojim principima. Pre rada sa njima, treba razmisliti da li je pravac odreenog boanstva zaista onaj koji elite da uzmete. Recimo, oni koji se posvete Odinu se posveuju potrazi za znanjem i mudrou; ideji ratnika-mudraca, ratnika-pesnika; putu koji ponekad prolazi kroz surrealne oblasti ludila; i najverovatnije, ka nasilnom kraju, naglom prekidu Toka. Ima mnogo ljudi koji smatraju da je ono to se dobija (znanje, mudrost, razumevanje sveta, mo) vredno cene; ali ima i onih koji se posvete ne razmiljajui o ceni, i onda se pitaju zato njihov ivot ne ide onako kako oni ele... Posvetiti se odreenom Bogu znai prepustiti kontrolu svog Toka Njemu ili Njoj. To je ivotna odluka, koja snosi dugorone posledice (jer, ak i ako ovek napusti tu konkretnu Bogoformu u budunosti, to naputanje e u veini sluajeva imati konsekvence). Ako razmiljate o nekoj slinoj akciji, paljivo razmislite da li je oblik ivota koji ta odreena Bogoforma daje onaj koji zaista elite. ak i uvoenje Bogoforme u svoj Tok je ozbiljna stvar. Ako, recimo, pozovete Freju da vam pomogne u ljubavnom ivotu, vi je u stvari pozivate da va Tok promeni - da ga uini slinijim onom Toku koga bi ste preuzeli kada bi ste se potpuno posvetili Njoj. To
227

nisu odluke koje treba olako donositi - one podrazumevaju da vi verujete Boginji, i da jednu konkretnu grupu odluka preputate Njoj; putate da ona uini ono to ona misli da je najbolje (naravno, ako uopte prihvati vau molbu, i ako joj se sviate). U ovome, kao i u svim drugim stvarima, balans je kljuna stvar. Ne treba srljati da se prizovu svi mogui Bogovi, pa da se svaki od njih zamoli da vam pomogne u njegovoj/njenoj sferi dejstva. Takav pristup e sigurno izazvati sukobe raznih tokova, i opti haos u vaem ivotu - kao kotao koga mea dvadeset ljudi, svaki na svoj nain. Ali ne treba se tog uticaja ni preterano bojati, niti se treba uzdravati od toga da se pomo (ili savet) trai kada je potrebno. Ovaj svet bi bio mnogo veselije i lepe mesto kada bi Freja, Gospa Sokolova, imala vie uticaja na vei broj ljudi... Tokovi Velikog Rada Da celu stvar uini jo komplikovanijom, sama injenica da se uopte bavite magijom ima uticaj na va Tok. Magija je savijanje realnosti, i struktura statike (dogovorne) stvarnosti postaje slabija u okolini onih koji je redovno "razbijaju." Drugim reima, njihov Tok je razueniji, bri, i tei za kontrolu, poto je u jednainu uneta jo jedna (velika) nepoznata veliina. Ovo je posebno vidljivo kod Velikog Rada, i stvari koje imaju veze sa njim. Kad ovek pone sa svojim Velikim Radom, ponu da mu se deavaju nekontrolisani "naleti" u okviru njegovog Toka: njegov ivot pone da se nezaustavljivo kree u nekom odreenom pravcu, dogod ne doe na mesto na kome moe da pree na sledei korak svog linog Rada. Ili, sve oko njega e nekoliko dana preuzeti istu temu: razliiti ljudi e mu priati o istim stvarima, naletae na iste predmete, iste rei e se pojavljivati u svemu to vidi (od televizije do reklamnih plakata na ulici), dok na kraju ne sklopi ideju koju treba da shvati, a koja mu fali za dalji napredak. Kad ovako neto pone da vam se deava, vrlo brzo ete nauiti da ga prepoznajete; i kada ga prepoznate, zapamtite da se protiv toga ne vredi boriti, poto se u principu borite protiv samih sebe. Ovaj fenomen je, inae, primeen odavno u raznim strujama magije, mada su retke one koje ga koherentno izraavaju (kao mali primer, recimo, imate ono uveno Hermetiko: "Kada je uenik spreman, uitelj e se pojaviti"). Neki ga uzimaju kao primer koliko naa podsvest ima vei uticaj na nau stvarnost od nae svesti (poto smatraju da u takvim "Flow Surges" naa podsvest preuzima kontrolu i tera nau svest da konano utuvi sebi neto u glavu). Drugi, pak, smatraju da je to dokaz da je smisao ovekovog ivota evolucija ka viim stepenima svesti, poto na tok automatski tei da nas vodi ka tome.

228

Sadraj
Predgovor sastavljaa ove knjige .....................................................................................................2 Predgovor autora...............................................................................................................................3 Raido osnove....................................................................................................................................5 Osnove nordijske mitologije...........................................................................................................23 Meditacije nad Runama..................................................................................................................27 1.Fehu.............................................................................................................................................31 Urezivanje Rune.............................................................................................................................34 2.Uruz.............................................................................................................................................36 3. Thurisaz......................................................................................................................................40 4. Ansuz..........................................................................................................................................43 Loki, Baldr, Odin............................................................................................................................46 5. Raido...........................................................................................................................................50 Potraga za sreom...........................................................................................................................53 6. Kenaz..........................................................................................................................................55 Malo o metamagiji..........................................................................................................................58 7. Gebo............................................................................................................................................68 Klasifikacija Magije........................................................................................................................70 8. Wunjo..........................................................................................................................................74 Osnovne upotrebe Runa u Magiji...................................................................................................77 Najee greke..............................................................................................................................85 etnja i poziv..................................................................................................................................89 9. Hagalaz.......................................................................................................................................91 titovi..............................................................................................................................................96 10. Nauthiz....................................................................................................................................100 Divinacija......................................................................................................................................104 11. Isa............................................................................................................................................108 12. Jera..........................................................................................................................................112 Jo o divinaciji..............................................................................................................................117 13. Ehwaz......................................................................................................................................119 Thanateros.....................................................................................................................................124 14. Peord.......................................................................................................................................138 Ritual............................................................................................................................................142 15. Algiz........................................................................................................................................149 Bindrune.......................................................................................................................................152 16. Sowulo....................................................................................................................................154 Sigilizacija....................................................................................................................................158 17. Tyr...........................................................................................................................................163 Sistemi i disciplina........................................................................................................................168 18. Berkana...................................................................................................................................172 Rune Sorcery................................................................................................................................176 19. Eihwaz....................................................................................................................................181 Servitori i evokacija......................................................................................................................186 20. Mannaz...................................................................................................................................193 itanje...........................................................................................................................................197 21. Lagu........................................................................................................................................203
229

Tama.............................................................................................................................................207 22. Ing...........................................................................................................................................211 23. Dagaz / 24. Othila...................................................................................................................219 23. Dagaz......................................................................................................................................219 24. Othila......................................................................................................................................222 Spektar i tok..................................................................................................................................225

230