You are on page 1of 5

VILIARI

Viliar pripada skupini manipulacijskih strojeva koji se u praksi koriste u velikom broju. Ako se postavi pitanje postoji li u suvremenim transportnim procesima alternativa viliaru, odgovor je negativan. Na dananjem stupnju razvoja tehnologije prometa postoje i koriste se razne vrsti i tipovi viliara. Njihova primjena i uloga gotovo je nezamjenjiva u veini proizvodnih procesa, na terminalima i u skladitima. Pri opisu znaajki viliara najee se kae da su to strojevi sa suvremenim ekonomsko-tehnikim rjeenjima i znaajkama koje im osiguravaju pouzdanost i ekonominost u primjeni. U strukturi zastupljenosti najbrojniji su runi viliari kojih ima oko 85%, a nosivost im je i do 2000 kg. S obzirom na konstrukciju i mjesto djelovanja, viliari se mogu razlikovati po skupinama, tako da se, na primjer, s obzirom na irinu djelovanja istie da postoje tri generacije viliara.

Viliar U prvu se generaciju svrstavaju viliari sa slobodno noenim teretom, u drugu "hibridni" viliari, a suvremeni viliari u skladitu pripadaju treoj generaciji. "Hibridne" konstrukcije ukljuuju dobra svojstva prethodnih konstrukcija i imaju mogunost pomicanja teita tereta koje je pri zahvaanju i ostavljanju izvan baze viliara, a u kretanju unutar baze, to im daje prednost pri djelovanju u zatvorenim prostorima ogranienih dimenzija. Viliare tree generacije karakterizira mogunost slobodno noenog tereta zahvaenog specijalnom zahvatnom napravom koja omoguuje rad bez manevriranja. irina operativnog prostora je u tom sluaju jo manja. Ako se promatra operativni prostor za djelovanje navedenih skupina viliara, uoava se npr. da druga generacija viliara, za razliku od prve, tedi irinu prostora za oko 23%, a trea za oko 55%. Rast proizvodnje viliara u Njemakoj je kontinuiran. Za nae uvjete nema podataka o manipulacijskim sredstvima, a u okviru toga ni o viliarima i prognozi njihova razvoja. Ako se analizira mjesto primjene viliara u praksi, uoava se, takoer vana spoznaja, daje samo oko 6% viliara u vlasnitvu velikih pogona a ostalih oko 94% je u malim i srednjim proizvodnim pogonima. Za viliar budunosti oekuje se da udovoljava sljedeim osnovnim zahtjevima: - lakoa upravljanja - sigurnost pri radu - minimalan utjecaj na okoli - lakoa odravanja - mogunost nabave rezervnih dijelova - standardiziranost konstrukcije - tipizirani konstrukcijski dijelovi - minimalan gubitak vrijednosti. S obzirom na vrstu pogona, razlikuju se viliari s dizelskim motorom, viliari s Ottovim motorom ukljuujui i one s pogonom na plin, i viliari s elektromotorom.

Brzina kretanja u operativi moe biti razliita to zavisi od konkretnih uvjeta. Mogu se nai i podaci o brzini kretanja veoj od 20 km/h. U dizelskih motora snaga je u funkciji namjene i u rasponu je od 15 kW do 75 kW, ali moe biti i znatno vea. Viliari na elektropogon napajaju se s 12, 24, 36 ili 48 V. Viliari se uglavnom proizvode serijski za trite i nepoznatog kupca. S obzirom na vrstu pogona, sve vie dolaze do izraaja viliari s elektropogonom, prije svega zbog poznatih ekolokih prednosti. S obzirom na nosivost, standardni se viliari mogu svrstavati na razne naine. Tako se npr. nailazi na podjelu elnih viliara po sljedeim skupinama: - nosivosti do 0,8 t, - nosivosti od 1 do 1,6 t, - nosivosti od 2 do 2,5 t, - nosivosti 3 do 3,5 t. Radna sposobnost klasinih viliara je do 5000 kg, ali postoje i viliari znatno vee nosivosti (120 t). Najvei viliari na svijetu su oni nosivosti od 120 t. Manipulirao je teret od 110 t na razmaku teita od toke oslonca 1,2 m. Ako se takav viliar optereti sa 80 t, tada teite tog tereta moe biti i na 2,3 m od toke oslonca. Vilice tog viliara dugake su 3,65 m, a iroke 350 mm svaka. Viliar je opremljen dizelskim motorom snage 399 kW. irina viliara je 350 mm, a duina 365 mm, a proizveden je u seriji od 10 komada. Viliari s jednostupnjevitom diuom konstrukcijom ili simpleksom mogu dizati terete samo do svoje visine. Visina viliara se ne mijenja u tijeku dizanja. Takav viliar nije prikladan za dizanje na vee visine, ali je vrlo jednostavan. Rabi se za dizanje tekih tereta, ak do 12 tona. Dvostupnjevita se konstrukcija naziva dupleks. Pri dizanju tereta gabarit viliara se ne poveava pa je stoga vrlo praktian, a uvelike se primjenjuje u proizvodnom i transportnom lancu. Konstrukcija s tri stupnja naziva se tripleks. Viliari s takvim mehanizmom mogu prolaziti kroz nie otvore i dizati teret na vee visine, sve do 6 m, ali samo manje terete. S obzirom na poloaj tereta u odnosu na viliar, razlikuju se dvije skupine: - boni i - elni viliari. Pri usporedbi radnog prostora, to se smatra jednim od osnovnih obiljeja, vidljivo je da klasini viliar moe djelovati u znatno uem prostoru ako duina tereta ne prelazi 2 m. Jedinice manipuliranja u primjeni viliara U praksi se pojavljuje veliki broj jedinica tereta pakiranih na razne naine po obliku i dimenzijama. Moemo ih svrstati u skupine koje imaju zajednika svojstva s obzirom na manipulaciju i transport. Najbolje su za transport viliarom paletno-paketne jedinice raznih vrsta i dimenzija, ovisno o vrsti i tipu palete. Osim paletno-paketnih jedinica, postoje druge jedinice tereta, npr.: - cilindrinog oblika (koturi, ice, role papira, betonske cijevi i dr.), - u vezovima (cijevi, ipke, eljezni profili u vezovima i dr.), - valjkastog oblika (balvani, bave i dr.), -u tekstilnoj i papirnoj industriji, - u drvnoj industriji (rezana graa, sanduci, celulozno drvo i dr.), - u ljevaonikoj industriji, - rasutih materijala, i dr. Ti se tereti, osim vilicom, zahvaaju i raznim drugim vrstama ureaja ili zahvatnih organa. Najbrojnija su razna klijeta: za ciglu, za bale i za roto-papir, hidraulika rotacijska ploa za bono okretanje i istresanje razliitih tereta (rasutih i tekuih), klijeta za betonske blokove, mehanika lica, klijeta za bave, kao i druge varijante i oblici. to se tie operativne duine djelovanja (relacije manipulacije) viliara, ona u viliara na elektropogon iznosi do 50 m, a u viliara na pogon s motorom s unutarnjim izgaranjem do 100 m. U istraivanju provedenom u radnim uvjetima, podruju djelovanja viliara (relaciji prijevoza) pridana je znatna pozornost, pri emu se upozorava na potrebu da se pronae gornja granina vrijednost relacije manipulacije na temelju trokova koje zahtijeva pojedina varijanta. Elektroviliar nije prikladan za rad na neravnoj podlozi zbog mogunosti prekida napajanja. I nagib operativne zone utjee na izbor pogona pri emu se daje prednost pogonu s motorom s unutarnjim izgaranjem. Doputeni uspon ne bi trebao biti vei od 15%, a pad ne bi smio biti vei od 7 do 10%. Kad je rije o radnoj sposobnosti klasinog elektroviliara mogu se nai podaci da viliar nazivne nosivosti 1,5 tjednim punjenjem baterija moe ostvariti uinak od oko 300 t u smjeni pod pretpostavkom da manipulira na prosjenoj udaljenosti od 20 m, pri nagibu od 5% i dizanju tereta na visinu 1,2 m. elni viliari, posebice oni male i srednje nosivosti, imaju mali razmak osovina s uskim kolotragom. Ako bi se razvrstavala znakovita obiljeja viliara, tada bi ta obiljeja trebalo promatrati s etiri osnovna aspekta:

- s aspekta konstrukcije viliara, obino se razlikuju nain djelovanja (kontinuirani ili diskontinuirani), oblik putanje kretanja s mogunou mijenjanja ili bez mogunosti mijenjanja putanje, stupnjevi slobode kretanja radnog ureaja gdje se mogu razlikovati putanje s jednim ili vie stupnjeva slobode; s obzirom na vrstu pogona, moe se govoriti o runim i motornim pogonima, a s obzirom na kapacitet - o malom, srednjem i velikom kapacitetu; - s aspekta relacije prijevoza - manipuliranja obino se razlikuju tri tipa relacija: male, srednje i dulje relacije pri kojima se moe djelovati i u sprezi s prikolicom; - s aspekta supstrata ijem manipuliranju je namijenjen, obiljeja viliara su uvjetovana agregatnim stanjima supstrata pri emu se supstrat moe promatrati u funkciji oblika supstrata i njegove prilagoenosti procesu djelovanja viliara; - etvrti se aspekt odnosi na subjektivni imbenik i u okviru njega bi trebalo govoriti o priuenosti operatora. Boni viliar namijenjen je manipulaciji svih vrsta tereta u kojih je zbog velike duljine otean prijenos. To su npr.: trupci, grede, daske, cijevi, sanduci, limovi, profilirano eljezo i ostali glomazni dugi tereti. Nosaem tereta, s pomou teleskopskih hidraulinih cilindara, obavlja se uvlaenje i izvlaenje vilica kao i podizanje, sputanje i odlaganje. Osnovni elementi izbora viliara Izbor viliara u pravilu je funkcija dvaju elemenata: tehnolokih zahtjeva i trinih mogunosti. Analizirajui kriterije podobnosti viliara, obino se spoznaju vrste kriterija: - mogunosti zahvaanja manipulacijske jedinice, - brzine rada, - zahvaanja prostora te preglednosti omoguene operatoru. - povoljnijim uvjetima odravanja, - veom sigurnosti djelovanja, - smanjenim tekoama u razradi planova nabave viliara i rezervnih dijelova, - smanjenjem zaliha, - rezervnih dijelova, - veom iskoritenosti viliara i dr. Veina od navedenih imbenika su globalna oekivanja koja bi trebala omoguiti suvremenije konstrukcije viliara u budunosti. Ova oekivanja su prisutna i u radovima autora iz ovog podruja u razvijenijem svijetu. Vie reda u podruju primjene viliara u praksi ve danas je potrebno i zbog injenice to najvei broj njih djeluje u sredinama koje ne raspolau kadrovima koji mogu nametnuti kvalitetne promjene, ako se one uope i oekuju. Specifinost disperzije vlasnitva nije samo obiljeje naeg gospodarstva, nego i najsuvremenijih privreda u kojima se na primjer mogu nai podaci da oko 94% viliara u praksi djeluje u malim i srednjim poduzeima za koje se takoer moe pretpostaviti da ne obiluju kadrovima za detaljniju strunu, a osobito ne znanstvenu analizu, pa i u tim okolnostima treba promatrati potrebu podizanja spoznaja o opoj metodolokoj obradi ovog problema, jer gotovih metodolokih aplikativnih rjeenja nema. Ako se i nadu nuno ih je prilagoditi naim konkretnim uvjetima.

Rad s viliarima Pravna osoba (tvrtka) je duna opim aktom o zatiti na radu utvrditi uvjete u pogledu dobi ivota, spola, strune sposobnosti, zdravstvenog stanja i psihike sposobnosti za vozae viliare, u skladu s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Duna je zavisno o tehnologiji rada izraditi poseban program za osposobljavanje vozaa viliara na temelju utvrenih vrsta i opsega opasnosti. Program osposobljavanja vozaa viliara moe izraditi i izvoditi sama ili te poslove povjeriti organizacijama koje te poslove obavljaju.

Viliar se smije kretati samo po povrinama ija nosivost odgovara ukupnom optereenju viliara s teretom.

Povrine po kojima se kreu viliari moraju biti izvedene i odravane tako, da odgovaraju tehnikim karakteristikama viliara i vrsti tereta koji se prenosi.

Voza viliara duan je upotrebljavati viliar prema njegovoj namjeni i na nain kojim se osigurava siguran rad.

Poslodavac je duan onemoguiti da viliarima upravljaju radnici kojima oni nisu povjereni.. Viliari koji se ne koriste moraju biti zakljuani, a kljuevi se moraju nalaziti kod ovlatenog radnika.

Teret koji se prenosi viliarom mora se slagati na palete ili podmetae koji omoguavaju siguran zahvat tereta vilicom. Pri skidanju tereta s naslage, zahvatna vilica ne smije se silom gurati meu teret ako izmeu redova naslaga ne postoji slobodan prostor za prolaz vilica.

Teret na zahvatnoj vilici mora biti rasporeen ravnomjerno na oba kraka vilice i leati oslonjen na stranjem dijelu nosaa vilica.

Teret sloen na vilici ne smije zaklanjati vidik vozau viliara. Ako se prilikom prenoenja tereta ne moe izbjei zaklanjanje vidika vozaa, osoba odreena za to mora davati ugovorene znakove vozau pri dizanju i prenoenju tereta.

Visina tereta koji se prenosi na vilicama viliara zavisi o karakteristikama viliara, vrsti i obliku tereta, nagibu i stanju prometnice, a mora se za pojedine terete utvrditi tako, da bude osigurana stabilnost

viliara pri prijenosu tereta.

Prijenos tereta viliarom mora se obavljati sa sputenim vilicama koje su nagnute prema konstrukciji viliara. Visina tereta iznad prometnice mora biti takva da onemoguava udaranje i zapinjanje tereta o prometnicu.

Nije dozvoljeno viliarom izvlaenje ili guranje tereta kao ni podizanje, sputanje i prenoenje tereta objeenog o viljuke.

Poslodavac je duan u radnoj okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije i poara utvrditi uvjete pod kojima se viliari smiju koristiti.

Ako se viliar koristi po nepovoljnim vremenskim prilikama, u uvjetima niskih temperatura, u radnoj okolini u kojoj su prisutne fizikalne i kemijske tetnosti, nou i u drugim slinim okolnostima, moraju se na odgovarajui nain primijeniti pravila zatite na radu koja su ovim pravilnikom utvrena za traktore i utovarivae.
Zadnja Promjena ( Utorak, 09 Listopad 2007 )