You are on page 1of 826

I

;

LIMBA GERMANĂ

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
CATEDRA DE LIMBĂ Şl LITERATURĂ GERMANĂ

Prof. dr. docenf JEAN LIVESCU
Membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România EMILIA SAVIN Lector SANDA I O A N O V I C I Asistent IOHANMA ANDREI Asistent

I

/IA B

A

ERMANÂ
Ediţia a ll-a (revizuită şi adăugită)

EDITURA DIDACTICĂ BUCUREŞTI-1966

Şl

PEDAGOGICĂ

CUV ÎN T

ÎNAINTE

Manualul de faţă, o ediţie revăzută a celui din 1963, se adresează studenţilor de la cursurile de limbi străine la alegere (cursuri de zi si fără frecvenţă), de la cursu­ rile postuniversitare, precum şi studenţilor ce studiază limba germană ca specialitate secundară. De asemenea considerăm că manualul poate fi folosit la orice cursuri de limba germană, cu sau fără profesor. La selecţionarea textelor şi a exerciţiilor gramaticale s-a avut în vedere predarea unor cunoştinţe elementare de morfologie şi sintaxă, precum şi însuşirea lexicului uzual. în acelaş timp manualul urmăreşte însuşirea normelor de bază ale ortografiei şi ortoepici limbii germane. în alcătuirea textelor s-a ţinut seama de sfera de activitate profesională şi de preocupările studenţilor. S-au inclus şi fragmente adaptate din opere literare, cu scopul de a lărgi orizontul cultural al studenţilor şi de a-i pre­ găti pentru trecerea la însuşirea textelor de specialitate. Organizarea vocabularului, care în ediţia aceasta apare în broşură separată, a urmărit cuprinderea termenilor uzuali care intervin frecvent în sfera de activitate a studentului sau care sînt caracteristice pentru textele limbii literare. Obiectivul principal al organizării manualului este să dea studentului cunoştinţele de bază pentru însuşirea limbii germane şi s ă-l iniţieze, ca, individual, cu ajutorul dicţionarului, să poată înţelege caracteristicile traducerii textelor de specialitate.

Pentru a asigura o însuşire mai temeinică a limbii germane, manualul este însoţit de discuri. în cele şase discuri anexă slnt înregistrate primele 26 de texte, care cuprind principalele aspecte de pronun­ ţare şi de accent lexical şi frazeologic. Folosirea discurilor va sprijini familiarizarea studentului cu particularită­ ţile limbii germane. In cazul că manualul e folosit cu profesor, recomandăm ca, după expunerea orală a lecţiei şi explicarea conţinutului ei (vocabular, gramatică), să se audieze discul de două-trei ori, urmărindu-se textul pe manual, după care să înceapă exerciţiile de lectură cu studenţii. După necesitate, audierea discului poate fi repetată. Rugăm pe toţi colegii care vor folosi acest manual de a colabora la îmbunătăţirea lui, comunicîndu-ne even­ tualele observaţii.
AUTORII

LISTA ABREVIERILOR A., acuz. , Akk. adj. adv. adj. adv. compl. conj. D., dat., Dat. F f. flg. G., gen., Gen. M m.m. ca perf. N N., nom. , Nom. nr. num. pag. part. part. adj perf. pers. pi. pref. prep. prez. pron. prop. s. (s) sing.
V.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

acuzativ, Akkusativ adjectiv adverb adjectiv adverbial complement conjuncţie dativ, Dativ feminin fără figurat genitiv, Genitiv masculin mai mult ca perfect neutru nominativ, Nominativ număr numeral pagina participiu participiu adjectivizat perfect persoana plural prefix prepoziţie prezent pronume propoziţie substantiv sein singular verb

'

1. (ERSTES)

LEHRSTÜCK

DER UNTERRICHT Wir studieren Mathematik. Wir lernen auch Deutsch. Der Lehrer kommt. Er grüßt. Wir antworten : „Guten Morgen". Die Stunde beginnt. Die Stu­ denten und die Studentinnen öffnen die Hefte und die Bücher. Der Lehrer sagt: „Wir zählen heute von eins bis zehn. Wir beginnen : 1 (eins), 2 (zwei), 3 (drei), 4 (vier), 5 (fünf) 6 (sechs), 7 (sieben), 8 (acht), 9 (neun), 10 (zehn). Wir machen jetzt Übungen". Die Studenten schreiben und rechnen. Der Lehrer fragt: „Wie heißen Sie, Genosse?" Der Student antwortet: „Ich heiße Popescu." „Wieviel ist 8+2—3 (acht und zwei weniger drei)?" „8+2—3=6 (acht und zwei weniger drei ist sechs)." Die Studenten lachen. Der Lehrer sagt: „Das ist falsch." Eine Studentin, Adina Ionescu, korrigiert: „8+2—3=7." „Ja, das ist richtig", sagt der Lehrer. Der Student Popescu wiederholt und übersetzt die Antwort. Der Lehrer ist jetzt zufrieden. Erläuterungen 1) Wir lernen auch Deutsch — Deutsch ( = limba germană) este considerat substantiv. Se scrie, ca toate substantivele din limba germană, cu majusculă (vezi schema nr. 169, pag. 613) \ 2) Wieviel ist 8+2—3? — ist este persoana a IlI-a singular prezent a verbului auxiliar sein ( = a fi). In aritmetică, ist—iac, (este egal cu) GRAMMATIK
1. SUBSTANTIVUL ŞI ARTICOLUL

a) Der Lehrer kommt. b) Die Stunde beginnt. c) Der Student öffnet das Heft.

a') Ein Lehrer k o m m t . b') Eine Stunde beginnt. c') Der Student öffnet ein Heft.

1 Trimiterile din corpul manualului cu indicaţiile „vezi schema nr. ..., pag. ..." se referă la compendiumul gramatical, unde problemele de gramatică — tratate în fiecare lecţie concen­ tric — sînt reluate liniar.

10

1. LEHRSTOCK

d) Die Studenten machen die Übungen. e) Die Studentinnen öffnen die Hefte.

d') Die Studenten machen Übun­ gen.

în limba germană există trei genuri: masculin, feminin şi neutru. Genul substantivului se recunoaşte după articol. Distingem : 1) articolul hotărît şi 2) articolul nehotărît. 1) Articolul hotărît are la singular următoarele forme : der pentru genul masculin (ex. a) die pentru genul feminin (ex. b) das pentru genul neutru (ex. c) La plural articolul hotărît are o singură formă pentru toate genurile, şi anume die (ex. d şi e). Deci: Singular M. F. N. Plural der Lehrer s , Lehrer die Stunde-^ die —Stunden das Heft / \Hefte

Articolul hotărît Singular M. der F. die N. das
2) Articolul

Plural ^die

nehotărît are la singular următoarele forme ein pentru genul masculin (ex. a) eine pentru genul feminin (ex. b') ein pentru genul neutru (ex. c') Nu are plural. Deci: Singular Plural M. ein Lehrer Lehrer F. eine Stunde Stunden N. ein Heft Hefte

DER UNTERRICHT

1!

Articolul nehotărît Singular M. ein v F. eine—N. ein / Plural nu există

(vezi schema nr. 20, pag. 494) Articolul, fie hotărît, fie nehotărît, este în limba germană totdeauna pro­ clitic. El nu poate sta singur, ci numai pe lîngă un substantiv sau orice altă parte de vorbire folosită substantival.
Observaţii. 1. Deoarece în limba germană adesea genul gramatical nu concordă cu genul natural şi nici cu genul substantivelor din limba română, este necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat cu arti­ colul respectiv. 2. De asemenea este necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat la nominativ singular şi la nomi­ nativ plural.

2. PRONUMELE PERSONAL

Singular Pers. I Pers. a Ii-a Pers. a IlI-a ich du

Plural wir ihr

si:

M.

er

\ • sie — sie es /

Pronumele de politeţe : Sie
O b s e r v a ţ i e . Ca pronume de politeţe se întrebuinţează în limba germană, atît cu înţeles de singular, cît şi cu înţeles de plural, persoana a IlI-a plural a pronumelui personal (sie). Acordul cu predicatul se face totdeauna cu persoana a IlI-a plural. Sie, ca pronume de politeţe, se scrie cu majusculă.

12
3. VERBUL

1. LEHRSTOCK

A. I N F I N I T I V U L

Infinitivul prezent al verbelor germane se termină în -en, de ex. : fragen, antworten şi, mai rar, în -n, de exemplu regeln (= a reglementa).
B. RĂDĂCINA VERBULUI

Rădăcina verbului se obţine tăind desinenţa -en sau -n a infinitivului pre­ zent : frag-en, antwort-e«, grüß-en, regel-w.

C. P R E Z E N T U L

INDICATIV

a) Wir lernen auch Deutsch. b) Die Studenten schreiben... . c) Der Lehrer fragt:... . în exemplul a verbul lernen stă la pers. I plural prezent. In exemplul b verbul schreiben stă la pers. a IlI-a plural prezent. In exemplul c verbul fragen stă la persoana a IlI-a singular prezent. Prezentul indicativ se formează din rădăcina cerbului la care se adaugă desinenţele personale ale prezentului: Infi­ nitiv Singular P r e z e n t pers. I pers. a Il-a
M

fragen Plural -e -st -t -en wir fragen pers. I pers. a Il-a ihr frag« pers. a IlI-a sie fragen forma de politeţe Sie fragen -en -t -en -en

pers. a III-a^-F \N forma de politeţe

ich frage du îragst er ^ sie > frag/' es J Sie fragen

DER UNTERRICHT

13

Der Student antwortet: „Ich heiße Popescu". în exemplul de mai sus, antwortet este persoana a III-a singular prezent de la antworten. La verbul antworten se intercalează la prezent un -e- eufonic între rădăcină şi desinenţele consonantice, adică la persoana a Il-a şi a III-a singular şi la persoana a Il-a plural. Infi­ nitiv Singular P r e z e n t pers. I pers. a Il-a ich antworte -e du antwortet -est er -l pers. a III-a ^-F. sie \antwortet -et \N. es i Sie antworte« -en forma de politeţe antworten Plural wir antworte« -en pers. I pers. a Il-a ihr antwortet -et pers. a III-a sie antworte« -en forma Sie antworte« -en de politeţe

Ca antworten se conjugă majoritatea verbelor a căror rădăcină se termină în -t, -d (bai-en = a face baie), -îîn (oîîn-ere), -chn (reeim-en), -gn (begegn-e« — a întîlni), -dn (ordn-e« = a aranja), -dm (wiăm-en = a dedica) şi -tm (atm-e« = a respira).
Observaţii. 1. Verbele a căror rădăcină se termină în -ß (grüß-en), -tz (ăberseiz-en), s (reis-en = = a călători) şi -ss (fassen = a cuprinde, a apuca) primesc la persoana a Il-a singular numai -t. Astfel, la verbele acestea, persoana a I l - a singular este identică cu persoana a III-a singular: ich grüße wir grüßen du grüßt ihr grüßt er grüßt sie grüßen (vezi schema nr. 102, p. 556). 2. Pronumele personal nu poate fi omis ca in limba r o m â n ă : întreb = ich frage, întrebăm = wir fragen. 4. PRONUMELE INTEROGATIV Der Die Lehrer Übung kommt. ist r i c h t i g . Wer Was kommt? ist richtig?

Pronumele wer? = cine? se referă la persoane Pronumele was? = ce? se referă la lucruri

14 5. PRONUMELE DEMONSTRATIV DAS

1. LEHRSTOCK

a) b) c) d) e) f) g) h)

Das Das Das Das Das Das Das Das

ist der Student Popescu. ist die Studentin Ionescu. ist das Heft. sind Studenten. sind Studentinnen. sind die Hefte. ist falsch. ist richtig.

Acesta este studentul Popescu. Aceasta este studenta Ionescu. Acesta este caietul. Aceştia sînt studenţi. Acestea sînt studente. Acestea sînt caietele. Aceasta ( = acest lucru) este greşit. Aceasta este corect.

In exemplele de mai sus, das este pronume demonstrativ ( = acesta, aceasta) şi nu articol hotărît. Folosit cu verbul a fi, das se poate referi la un substantiv masculin, feminin sau neutru, la singular sau la plural. demonstrativ p ronumele das + verbul sein se referă la : 1) masculin, 2) singular, feminir ,, plural. Übungen Citiţi cu glas tare! neutru;

A. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor lungi! a) der Lehrer; erste; wenige; zählen; grüßen; das Buch; gut b) sagen; fragen; wir; wie; sie; zufrieden; c) Mathematik; studieren; korrigieren; Lektion (vezi schema nr. 2, pag. 486) B. Fiţi atenţi la pronunţarea diftongilor! a) Deutsch; heute; neun; auch; Erläuterung b) heißen; schreiben; eins; zwei; drei (vezi schema nr. 6, pag. 487) C. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor scurte! a) Student; lernen; rechnen; antworten b) Genosse; morgen; kommen; öffnen c) Stunde; Unterricht; beginnen; übersetzen (vezi schema nr. 3, pag. 486)

DER UNTERRICHT

15

D. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalei cu Umlaut! grüßen; übersetzen; öffnen; zählen die Bücher; die Übung; fünf (vezi schema nr. 1, pag. 485) 2. Traduceţi în limba română! a) Ich heiße Alexander. b) Die Studenten machen Übungen. c) Das ist Genosse Popescu. d) Sie zählen von eins bis zehn. c) Genossin Ionescu antwortet richtig. f) Sie zählt richtig. g) Die Genossin ist zufrieden. h) Wir wiederholen die Übungen. i) Sie übersetzen die Antwort. 3. Conjugaţi la prezent! a) beginnen; kommen; korrigieren; lernen; schreiben b) öffnen; rechnen; begegnen; atmen; baden; widmen; ordnen c) grüßen; heißen; reisen; übersetzen 4. Wieviel ist ?

a) 4+5

b)

6—5

5+2 4+3 2+6 1+7 2+8

10—4 9—6 8—3 7—2 6—1

c) 1+9—2 2+8—1 3+5—4 4+6—3 5+5—4 6+4—7

d) 7—3+2 8—4+6 9—6+2 10—7+6 9—5+4 8—3+5

5. Formaţi propoziţii! a) Der Genosse, heißen, Popescu. b) Eine Studentin, lachen. c) Die Studentin, lachen. d) Ich, studieren, Mathematik. e) Du, rechnen, gut. f) Er, zählen, falsch. g) Ihr, studieren, Mathematik. h) Die Studentin, lachen, jetzt. i) Der Student, öffnen, das Heft. j) Wir, lernen, die erste Lektion. 6. Completaţi acolo unde A. a) Das b) Das c) Wir cu pronumele personal! Indicaţi toate posibilităţile este cazul! ist Genosse Popescu; ... ist Student. ist Genossin Popescu; ... ist Studentin. machen eine Übung; ... ist richtig. de rezolvare,

16

d) Die Genossen studieren Mathematik; ... lernen auch Deutsch. e) Die Genossinnen studieren Mathematik; ... lernen auch Deutsch. f) Wir rechnen; auch ... rechnet. B. a) b) c) d) e) f) g) h) ...heißt Popescu. ...heiße Ionescu. ...macht jetzt Übungen. ...rechnet richtig. ...studiert Mathematik. Auch ... studieren Mathematik. ...lachen. ...fragt und ... antwortet.

7. Completaţi cu desinenţele! a) Wir mach- Übungen. b) Die Studentin lach-. c) Die Studenten grüß-. d) Der Lehrer antwort-. e) Ich studier- Mathematik. f) Er studier- Deutsch. g) Ihr studier- Mathematik. h) Die Studentinnen lach-. i) Du antwort- richtig. j) Sie schreib- Übungen. k) Du übersetz- die Lektion. I) Ich wiederhol- die Antwort. 8. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) Wer kommt? Was sagt der Lehrer? Was sagen die Studenten? Wie zählen die Studenten? Wie rechnet Genosse Popescu? Was machen die Studenten? Wer korrigiert? Was sagt der Lehrer? Studenţii şi studentele fac exerciţii. Un student se numeşte Popescu. O studentă se numeşte Ionescu. Un student răspunde greşit. O tovarăşă corectează. Ei răspund corect. Ele fac exerciţiile.

9. Traduceţi în limba germană! A. a) b) c) d) e) ţ) g)

Wir lernen Deutsch. 1881 . a) b) c) d) e) Cine este mulţumit? Ce traduce (ea)? Gît fac 9—6+2? Ce studiază (el) ? Cine repetă răspunsul? Ce traducem acum? Cum traduci (tu) ? Ce spuneţi (voi) ? Ce faceţi (dv. Aceasta este studenta Ionescu. a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) k) C. i) Voi repetaţi lecţia. Aceasta este prima lecţie.)? Cum te cheamă (numeşti) ? Cum se numeşte tovarăşa? Acesta este studentul Ionescu. B. Acesta este răspunsul. j) Profesorul este mulţumit. Wir zählen von eins bis zehn. Merken Sie sich (Reţineţi)! Guten Morgen! Ich heiße Popescu. Acestea sînt cărţile. Wieviel ist zwei und zwei? (2+2) Zwei und zwei ist vier. (2+2 ==4) 2—Limba germană — c.DER UNTERRICHT 17 h) Tu întrebi şi el răspunde.

und die Stunde beginnt. Er ist hell und sauber. nicht alle sind hier. Sufixul -or este neaccentuat la singular şi accentuat la plural (vezi schema nr. Paul. Observaţie. Das Katheder und die Tafel sind vorn. hast du eine Kreide?" Paul antwortet: „Nein. In exemplele acestea. (ZWEITES) LEHRSTÜCK DER HÖRSAAL Der Hörsaal ist groß. Alle Studenten gehen auf die Plätze. Die Vorlesung ist interessant. 492). iar substantivul Übungen la acuzativ plural. accentul este mobil. iar acuzativul plural al tuturor substantivelor. In limba germană. substantivele Kreide şi Gruppenbuch stau la acuzativ singular. Die Tür ist rechts. der Fußboden ist unten. der Lektor. . Die Lampen hängen oben. 17. Marianne öffnet das Gruppenbuch.2. Auch ein Lappen ist dort. este identic cu nominativul plural. Im Hörsaal sind viele Bänke. Wir machen Übungen. 4) Er holt rasch Kreide. acuzativul feminin şi neutru singular este identic cu nominativul singular. die Fenster sind links. Alle Studenten und Studentinnen sind aufmerksam und fleißig. Der Professor kommt." „Wo ist Anda?" „Sie ist krank und kommt heute nicht." Er holt rasch Kreide. die Lektoren La substantivele de origine negermană terminate în -or." Es läutet. Anda fehlt. ich habe keine Kreide. Marianne öffnet das Gruppenbuch. Marianne sagt: „Ich sehe keine Kreide. pag. Erläuterungen 1) Zwei Stunden Vorlesung — două ore de curs 2) Im Hörsaal = în sala de cursuri 3) Der Professor. Die Studenten haben zwei Stunden Vorlesung. Sie fragt: „Sind alle Studenten hier?" Ein Student antwortet: „Nein. indiferent de gen. die Professoren.

Dacă două propoziţii.6) Alle Studenten gehen auf die Plätze. die Fenster sind links. toate) este urmat de un substantiv nearticulat — spre deosebire de limba română unde substan­ tivul precedat de toţi. verbul sein (== a fi) stă la prezent. verbul haben stă la prezent. la forma interogativă. Alle ( = toţi. VERBELE HABEN ŞI SEIN a) b) c) d) Die Studenten haben heute zwei Stunden Vorlesung.DER HÖRSAAL 19 5) Alle Studenten = Toţi studenţii. la forma afirmativă. verbul sein stă la prezent. . legate prin conjuncţia und au o parte de propoziţie comună. PREZENTUL VERBELOR în exemplul a în exemplul b în exemplul c în exemplul d Verbele haben haben Forma afirmativă ich habe du hast er -l sie > hat es i wir haben ihr habt sie haben Sie haben Forma interogativă habe ich? hast du ? f er? hat \ sie? les? haben wir? habt ihr? haben sie? haben Sie? ich du er sie es wir ihr sie Sie Forma afirmativă bin bist i > ist J sind seid sind sind sein Forma interogativă bin ich ? bist du ? f er? ist l sie ? les?' sind wir? seid ihr? sind sie? sind Sie? . Hast du Kreide? Sind alle hier? verbul haben ( = a avea) stă la prezent. şi sein se conjugă neregulat. Die Tür ist rechts. la forma afirmativă. aceasta nu se mai repetă şi virgula dinaintea conjuncţiei und se suprimă. toate este articulat. 7) Sie ist krankf/]und \ş*€\ kommt heute nicht. — Toţi studenţii merg la locu­ rile lor. la forma interogativă. Lexik Antonyme oben =f= unten rechts =f= links GRAMMATIK 1.

a." în limba germană trebuie deosebită negaţia exclamativă nein de negaţia sintactică nicht. a. C. LEHRSTOCK 2. d). în cazul acesta stă după verbul conjugat (ex. Wir haben heute Stunden — > Wir haben heute keine Stunden. nicht alle sind hier. Sie hat kein Heft. Articolul nehotărît negat are o formă şi pentru plural: keine (ex. în cazul de faţă înaintea numelui predicativ exprimat printr-un adjectiv (ex.2. c) 2) la o altă parte de propoziţie. Sie haben keine Stunden. Sie ist nicht krank. keine. Paul antwortet : „Nein. Xicht se poate referi: 1) la predicat. nicht stă înaintea părţii neconjugabile a predicatului. B. Articolul nehotărît negat se întrebuinţează pentru negarea sub­ stantivului — precedat de articolul nehotărît : ein Student eine Studentin ein Heft * kein Student * keine Studentin » kein Heft — neprecedat de articol: Ich habe Kreide -*• Ich habe keine Kreide. nicht stă de obicei la sfirşitul propoziţiei (ex. — dacă predicatul este simplu. . Keine Studentin fehlt. Kein. Sie hat das Buch nicht. Nicht alle sind hier. b şi c) ş. d). kein este articolul nehotărît negat. a) b) c) d) Sie kommt heute nicht. în cazul acesta stă înaintea părţii de pro­ poziţie respective (ex. b) — dacă predicatul este compus. a) b) c) d) Kein Student fehlt. NEGAŢIA A.

Studenţii sînt atenţi. adjectivul rasch este întrebuinţat ca adverb. In exemplele de mai sus. kein / Plural keine D. Adjectivul predicativ este invariabil. Studentele sînt atente. Kein Student fehlt. Studenta este atentă. keine \ N. Spre deosebire de limba română. 3. A D J E C T I V U L ADVERBIAL Er holt rasch Kreide. î n limba germană de regulă nu pot sta două negaţii într-o propoziţie. în această propoziţie. în limba germană adjectivul predicativ este invariabil. Adjectivul adverbial este invariabil. A D J E C T I V U L PREDICATIV a) b) c) d) Der Die Die Die Student ist aufmerksam Studentin ist aufmerksam Studenten sind aufmerksam Studentinnen sind aufmerksam = = = = Studentul este atent. . B. Este deci adjectiv predicativ. adjectivul aufmerksam îndeplineşte funcţia sintactică de nume predicativ.DER HÖRSAAL 21 Articolul nehotărît negat Singular kein M. F. = Nici un student nu lipseşte. ADJECTIVUL A.

b). final Er heißt Andrei. Es ist vorn. .. keine Kreide. Conjugaţi la prezent! Ich habe ein Buch. Er ist hier. Ich bin aufmerksam. LEHRSTOCK a) Das Katheder ist vorn. ein Heft. Citiţi cu glas tare! Nu legaţi vocala iniţială a unui cuvînt de sunetul al cuvintului precedenţi ein Hörsaal. dort. heute keine Vorlesung.. de persoana a III-a singular neutru (vezi pag. heute keine Stunden. 3.. a) Wie I heißt er? b) I ist sie ? D. Übungen 1. a) Wo ist er? b) G. Grammatik.. 11.. a) Wieviel ist 8+1? b) 1 + 5? c) 1+4? 2. b) Es läutet = sună.' 4. PRONUMELE ES 2.. aufmerksam. c) B. aufmerksam. das Gruppenbuch. b) Die Studentinnen . heute vier Stunden.. f) Ich . Sie ist aufmerksam... Completaţi cu formele corespunzătoare ale verbului haben! a) Anda .. d) Er . 4..... g) Wir . A. 2) pronume impersonal..... e) Du . zwei Stunden Vorlesung. Completaţi cu formele corespunzătoare ale verbului sein! a) Die Studenten . b) ein Heft. c) Die Studenten . Es poate fi: 1) pronume personal. 2). b) Ihr . a) Was ist das? Das ist eine Tür. dacă subiectul nu poate fi definit (ex.

. Ein Student antwortet falsch. groß und hell. Ich .. Die Studenten haben heute Stunden.. a) b) c) d) e) f) Tür Tafel Lampe Fenster Lappen Übung negative! Katheder Heft Fußboden Kreide Platz Vorlesung In propoziţii Die Tür ist links. Student. aufmerksam. 7. krank. Er holt ein Buch. Der Lappen ist hier. Wir machen heute Übungen. articolul nehotărit! C.. Der Professor öffnet das Gruppenbuch. Studenten.. Du öffnest das Fenster. Transformaţi A. Transformaţi propoziţiile afirmative A.. Hier ist ein Heft. sie . 5.. Completaţi cu A. Ihr habt Kreide... Die Studentin Anda fehlt. du krank? Anda fehlt. er hier? . articolul nehotărit negat! a) Hörsaal b) Stunde c) Buch 6. Eine Studentin schreibt falsch.. .. Ein Student fehlt heute. Du hast ein Gruppenbuch. Ihr . în a) b) c) d) e) f) g) h) propoziţii negative! Anda ist krank. Wir .. . Der Student heißt Ionescu. Eine Studentin ist krank.. articolul hotărlt! B. in propoziţii interogative! B. Die Antwort ist richtig.. Er holt die Bücher.DER HÖRSAAL 23 c) d) e) f) g) h) i) Der Hörsaal . Wir haben heute Vorlesung. a) b) c) d) e) f) B.

Nici un student nu lipseşte astăzi. Lectorii sînt mulţumiţi. LEHRSTOCK 8. er ist nicht hier. Wir haben heute zwei Stunden Vorlesung. . Ea nu este bolnavă. Răspundeţi! a) Was machen die Studenten? b) Wie ist der Hörsaal? c) Wo sind die Lampen. N-am astăzi nici o carte (nici un caiet). die Fenster 0 d) Wo ist der Fußboden? e) Ist die Tür rechts? f) Sind die Fenster links? g) Wo ist die Tafel? h) Was holt Paul? i) Wer kommt? j) Wie sind die Studenten? Traduceţi! A.24 2. Eşti mulţumit? Eşti mulţumită? Prelegerea este interesantă. Prelegerile sînt interesante. O studentă aduce repede cretă. Ele nu deschid fereastra. Merken Sie sich! 9. El nu este aici. Ist Andrei hier? Nein. Nici o studentă nu lipseşte astăzi. Lectorul este mulţumit. die Türen. Studentele deschid fereastra. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. N-am cărţile (caietele) aicil Aici n-am cărţi. El nu deschide uşa. Un student aduce repede creta. Wir gehen auf die Plätze. Tu eşti studentă. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) El este student. N-am caietul (caietele).

vocala a din singularul substantivului Stadt este scurtă. Er bringt Äpfel und Kuchen. Sie warten ein wenig.. Brotkörbe und Salzfässer. „Wo ist Andrei?" fragt Marianne. Anda und Andrei essen zusammen.. hell und sauber. Zwei Studentinnen haben heute Dienst.. Sie lesen und lernen dort. 5) Hier spielen viele Kinder = aici se joacă mulţi copii. Das Essen ist sehr gut. Andrei ist aber nicht dort. Dann bringen sie noch Teller.. kommen zu Tisch — . Nach Tisch gehen manche Studenten in Parks. Sie legen Tischtücher. Einige Studenten gehen in ein Kino. Erläuterungen 1) Zwei Studentinnen haben heute Dienst = două studente sînt astăzi de serviciu.. Marianne. Dann kommt auch Andrei.. 6) die Stadt — die Städte. Hier sind viele Tische und Stühle. Sie sind hungrig. spre deosebire de limba română unde verbul a se juca este reflexiv. (DRITTES) LEHRSTÜCK DER SPEISESAAL Der Speisesaal ist groß. sagt Marianne.. Gabeln und Löffel auf die Tische. Hier spielen viele Kinder. vin la masă 3) ein wenig = puţin 4) Nach Tisch. vocala ä din pluralul aceluiaşi substantiv este lungă. andere besuchen die Bibliothek. Anda fragt Marianne : „Bringst du die Suppe? Ich bringe die Schnitzel und das Gemüse. Die Studenten und Studentinnen kommen zu Tisch. Andrei geht in die Stadt. Sie holen das Essen. = Imediat după masă. Messer. In limba germană verbul spielen nu este reflexiv. 2) ." „Gut".. . Gläser und Wasserkrüge. Anda und Marianne gehen in die Bibliothek.3. Sie essen mit Appetit.

u sau au în rădăcină primesc Umlaut. Die Studenten haben heute zwei Stunden. Hier sind viele Tische und Stühle.. —• Din grupa a patra fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -en sau -n. [ex. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. [ex. [ex. Gabeln und Löffel auf die Tische. Einige Studenten gehen in Parks. f: das Gl&s — die Gläser]. Messer. g : der Student — die Studenten. Unele substantive din această grupă primesc Umlaut. die Stunde —• die Stunden]. Acestea primesc la nominativul plural desinenţa -s. b: der Apfel — die 'Apfel]. [ex. das Kind —• die Kinder]. Toate substantivele din această grupă care au a. c : der Tisch — die Tisch®].. a: der Teller — die Teller']. PLURALUL SUBSTANTIVELOR a) b) c) d) e) f) g) h) Dann bringen sie noch Teller . — Din grupa a doua fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -e. o. Er bringt Äpfel . — Din grupa a treia fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -er. [ex. ele pot fi împărţite c i n c i grupe: •— Din grupa întlia fac parte substantivele care nu primesc nici un fel de desinenţă la nominativul plural. ci: der Stuhl — die Stühle]. Dann bringen sie noch Gläser. Substantivele din această grupă n u pot primi niciodată Umlaut. După felul în care substantivele formează pluralul. Hier spielen viele Kinder. h: der Park — die Parks]..26 3.. Multe substantive din această grupă primesc Umlaut. — Din grupa a cincea fac parte în special cuvinte de origine negermană.. Sie legen .. Nici substantivele din această grupă nu primesc Umlaut. [ex. [ex. e . [ex. în .

In exemplul a propoziţia începe cu subiectul. ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E ENUNŢIATIVE A F I R M A T I V E ŞI N E G A T I V E 1 3 1 2 2 2 1 a) Sie holen das Essen. pag. 28. Observăm că în toate aceste exemple. b) Dann bringen sie noch Gläser. indi­ ferent de locul pe care-1 ocupă subiectul. o. Gînd subiectul stă înaintea verbului conjugat.DER SPEISESAAL GRUPELE DE PLURAL 27 Grupa I Grupa Grupa Grupa Grupa / fără desinenţă fără desinenţă -f Umlaut II / -e -e + Umlaut III / -er -er + Umlaut (la toate substantivele care au a. . verbul conjugat stă în locul 2. c) este o propoziţie enunţiativă negativă. 500) 2. u sau au în rădăcină) en IV / ~ l — totdeauna fără Umlaut -n j V -s — totdeauna fără Umlaut (vezi schema nr. vorbim de ordine directă (Grundstellung). Propoziţia a 3-a (ex. vorbim de ordine inversă (Umstellung). TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ A. î n propoziţia enunţiativă ( r r s ' \ aiirin ativa 1 negativă | ver])Ui at conjU J ab locul 2. Cînd subiectul stă în urma verbului conjugat. Primele două propoziţii (exemplele a şi b) sînt propoziţii enunţiative afirmative. c) Andrei ist nicht hier. In exemplul b propoziţia începe cu un complement circumstanţial.

28 B. ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E INTEROGATIVE

3. LEHRSTOCK

a) Wo ist Andrei? b) Bringst du die Suppe? în propoziţiile interogative parţiale, verbul conjugat stă In locul 2, cuvlntul interogativ în locul 1 (ex. a). în propoziţiile interogative totale, verbul conjugat stă in locul 1 (ex. b).

In propoziţiile interogative / \

parţiale - verbul conjugat locul 2 totale — verbul conjugat locul 1

3. FORMAREA CUVINTELOR

A. P R I N COMPUNERE

a) Sie legen Tischtücher auf die Tische. b) Dann bringen sie Wasserkrüge, Brotkörbe, ... Foarte multe cuvinte din limba germană se formează prin compunere. Astfel: der Tisch (masa) + das Tuch (stofa, pînza) =das Tischtuch (faţa de masă). Primul element al cuvîntului compus se cheamă cuvint determinativ; ultimul, cuvînt de bază. Deci: das T i s c h cuvînt determinativ t u eh cuvînt de bază

în substantivele compuse, accentul principal cade pe cuvîntul determinativ: das Tischtuch

Genul substantivelor compuse este identic cu genul cuvîntului de bază: der Tisch + das Tuch = das Tischtuch.

DER SPEISESAAL

29 B. PRIN DERIVARE

a) der Student —• die Studentin b) der Lehrer —- die Lehrerin Multe Substantive care comportă posibilitatea unui feminin îl formează cu ajutorul sufixului -in : der Student + in -* die Studenţi« der Lehrer + in — > die Lehrerin Substantivele feminine, formate cu ajutorul sufixului -in, dublează pe -n- la plural: die Studentire — die Studentinnen die Lehrerin — die Lehrerinnen
O b s e r v a ţ i e . Substantivele terminate în -e pierd pe acest -e la formarea femininului: der Genosse—• die Genossin

Übungen 1. Citiţi cu glas tare! A. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor lungi! a) Saal; Professoren; Brot; Gabel; Kino b) Städte; Appetit; Gemüse; Kuchen; Tafel B. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor scurte! a) Stadt; Professor; Klasse; Wasser; Messer b) Apfel; Löffel; Suppe; Fenster; Teller C. Fiţi atenţi la pronunţarea lui e scurt, slab ! a) legen; bringen; holen; spielen; warten b) Stunde; Lampe; Kreide; sieben; Studentinnen (vezi schemele nr. 2 şi 3, pag. 486. şi 4, pag. 487). 2. Treceţi substantivele de mai jos la plural, clasificindu-le pe grupe de plural! a) der Lehrer; das Buch; die Speise; die Stadt; das Heft b) der Genosse; die Bank; der Saal; das Brot; die Genossin c) der Apfel; der Löffel; die Gabel; der Teller; das Messer d) die Stunde; die Erläuterung; die Übung; die Lektion; die Tafel e) das Fenster; das Kind; das Glas; der Stuhl; das Kino 3. Treceţi propoziţiile de mai jos la plural! a) Der Lehrer kommt in die Klasse. b) Der Speisesaal ist groß und hell. c) Die Studentin bringt das Tischtuch, das Messer und die Gabel. d) Machst du jetzt die Übung?

30

3. LEHRSTÜCK

e) f) g) h) i)

Der Tisch ist sauber. Wo ist der Wasserkrug? Bringst du das Glas und das Salzfaß ? Der Park ist groß. Heute fehlt kein Student. substantive Fuß + Speise + Tisch + Wasser + Wasser + Brot + compuse! der Boden der Saal das Tuch der Krug das Glas der Korb gehen, in, Studenten, die Bibliothek, einige hier, viele, lernen, Studenten, und, lesen nicht, der Professor, heute, kommt hat, Buch, kein, Anda haben, heute, nein, wir, Vorlesung, keine in, kommt, die Bibliothek, ihr, heute machen, Studenten, was, manche, nach Tisch das Gemüse, du, bringst die Studenten, lernen, wo

4. Formaţi a) der b) die c) der d) das e) das f) das

5. Formaţi propoziţii A. afirmative! a) b) B. negative! c) d) e) C. interogative! f) g) h) i) 6. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) 7. Wie Wer Was Wer Was Was

ist der Speisesaal? hat heute Dienst? legen die Studentinnen auf die Tische? kommt zu Tisch? essen die Studenten? machen die Studenten nach Tisch?

Traduceţi! A. a) Andrei este astăzi de serviciu? b) Nu, nu el este astăzi de serviciu. c) Alina şi Anda mănîncă astăzi împreună. d) Cine aduce supa şi friptura? e) Ele aduc linguri, furculiţe şi cuţite. f) „Eşti flămîndă?" o întreabă Andrei pe Anda. g) „Eu sînt flămînd" spune Andrei. h) Mulţi studenţi merg după masă la bibliotecă. Ei citesc şi scriu acolo cîteva ore. i) Studenţii mănîncă astăzi supă, carne şi prăjitură. j) Aici este un parc. k) Acolo se joacă mulţi copii.

DER SPEISESAAL

31

B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) D. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Unde mîncaţi (dumneavoastră)? Unde sînt paharele? Cine aduce paharele? Cine n-are furculiţă? Ce aduceţi la masă? Ce spuneţi (dumneavoastră) ? Ce faceţi după masă? Cîţi studenţi mănîncă astăzi aici? Cum este mîncarea? Mănînci astăzi supa? Învaţă (el) bine? Mergeţi astăzi la cinema? Aşteptaţi (dumneavoastră) puţin? Deschizi fereastra? Studenţii sînt harnici? Studentele sînt atente? Aveţi cărţile? El are caietul? Ai creta? Studentul Paul nu este aici. Studenta Alina nu lipseşte astăzi. Studenţii nu au astăzi ore. Studentele Alina şi Mariana nu merg astăzi la cinema. Astăzi n-avem cretă. Creta nu este aici. Nu am nici o furculiţă. Nu deschideţi ferestrele? Paharele nu sînt aici. Merken Sie sich!

Wir warten ein wenig. Wir sind hungrig. Wir gehen zu Tisch. Wir essen mit Appetit. Nach Tisch gehen wir in die Bibliothek.

4. ( V I E R T E S )

LEHRSTÜCK

DAS STUDENTENHEIM Es ist Freitag. Andrei schreibt der Mutter einen Brief. Dann geht er auf die Post. Daneben ist das Studentenheim. Dort wohnt Otto. Andrei hat noch Zeit. Er besucht Otto. Otto zeigt dem Freund das Studentenheim. A n d r e i : Wessen Zimmer ist das? Wohnst du hier? O t t o : Nein, das ist Alexanders Zimmer. Ich wohne nebenan. Sie gehen in das Zimmer Ottos. A n d r e i : Aber ich sehe hier drei Betten, drei Schränke, einen Tisch und vier Stühle. Wer wohnt noch hier? O t t o : Hier wohnen noch zwei Studenten. Sie haben heute Unterricht und sind nicht zu Hause. A n d r e i : Sind alle Schlafräume des Studentenheims so schön ? Ihr habt auch Bilder, Vorhänge und einen Teppich. O t t o : Ja, alle Schlafräume sind schön und sauber. Wir haben Wasch­ räume und Duschräume. A n d r e i : Und wo lernt ihr ? O t t o : Unten ist ein Leseraum und nebenan ist der Klubraum. Dort lernen wir und lesen Zeitungen oder Zeitschriften. Wir haben auch ein Radio und einen Fernsehapparat. Dann fährt Otto den Freund in den Festsaal. O t t o : Das ist der Festsaal. Hier hören wir Vorträge und sehen Filme. A n d r e i : Der Saal ist groß und sehr schön. Ihr habt auch ein Klavier. O t t o : Ja, wir haben alles und sind sehr glücklich. Die Arbeitsbedin­ gungen sind ausgezeichnet. Erläuterungen 1) Es ist Freitag — Este vineri. 2) Wer wohnt noch hier? — Cine mai locuieşte aici?

DAS STUDENTENHEIM

33

3) auf die Post = la poştă 4) zu Hause = acasă 5) so schön = aşa de frumos, atît de frumos GRAMMATIK
DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DECLINAREA T A R E

a) b) c) d) e) f)

Daneben ist der Klubraum. Die Schlafräume des Studentenheims sind schön. Er zeigt dem Freund das Studentenheim. Andrei schreibt der Mutter einen Brief. Otto führt den Freund in den Festsaal. Die Bilder sind schön.

în exemplul a substantivul masculin Klubraum (grupa a Ii-a de plural) stă la nominativ singular. în exemplul b substantivul neutru Studentenheim (grupa a Ii-a de plural) stă la genitiv singular. î n exemplul c substantivul masculin Freund (grupa a Ii-a de plural) stă la dativ singular. în exemplul d substantivul feminin Mutter (grupa I de plural) stă la dativ singular. în exemplul e substantivul masculin Freund (grupa a Il-a de plural) stă la acuzativ singular. în exemplul f substantivul neutru Bild (grupa a IlI-a de^plural) stă la nominativ plural. în limba germană există patru cazuri: nominativul, genitivul, dativul şi acuzativul. Substantivele din limba germană se grupează, după desinenţele lor, în trei declinări: declinarea t a r e declinarea s l a b ă declinarea m i x t ă Din decimarea tare fac parte substantivele de gen masculin, feminin şi neutru, din primele trei grupe de plural. Acestea se declină în felul următor :

N. G. D. A.

Masculin der Lehrer des Lehrers dem Lehrer den Lehrer

Singular Feminin die Bank der Bank der Bank die Bank

Neutru, das Bild des Bild(e)s dem Bild(e) das Bild

3—Limba germană — c. 1881

34

4. LEHRSTOCK

Plural Masculin N. G. D. A. die der den die Lehrer Lehrer Lehrern Lehrer Feminin die Bänke der Bänke den Bänken die Bänke Neutru die der den die Bilder Bilder Bildern Bilder

Din tabelul de mai sus rezultă următoarele caracteristici ale declinării tari : La singular: — Substantivele tivul, dativul — La genitiv au — Substantivele

masculine şi neutre au trei cazuri egale (nomina­ şi acuzativul). desinenţa -(e)s. feminine au toate cazurile egale.

La plural: —• Toate substantivele, indiferent de genul lor, au trei cazuri egale (nominativul, genitivul şi acuzativul). — La dativ au desinenţa -n, dacă nominativul singular nu se termină den Lehrern, dar : der Garten = grădina în -n (der Lehrer den Gärten). (vezi schema nr. 37, pag. 509)
Observaţii. 1, Genitivul cu desinenţa -es îl formează totdeauna substantivele terminate în -ß (der Gruß, Grußes), în -s (das Glas, des Glases), în -z (das Salz, des Salzes), în -sch (der Tisch, Tisches), In -st (der Dienst, des Dienstes); uneori substantivele monosilabice terminate -eh (das Buch, des Buch(e)s), în -d (das Bild, des Bild(e)s), în -t (das Heft, des Heft(e)s), -g (der Krug, des Krug(e)s), în -k (der Schrank, des Schrank(e)s). 2. Dativul cu desinenţa -e îl pot forma substantivele care la genitiv au desinenţa -es. des des în în

Substantivele precedate de articolul nehotărît sau de articolul nehotărît negat se declină întocmai ca substantivele precedate de articolul hotărît. Deci: * Masculin ein Lehrer eines Lehrers einem Lehrer einen Lehrer Singular Feminin eine einer einer eine Bank Bank Bank Bank Neutru ein eines einem ein Bild Bild(e) Bild(e) Bild

N. G. D. A.

DAS STUDENTENHEIM

35

Plural N. G. D. A. Masculin Lehrer Lehrer Lehrern Lehrer Feminin Bänke Bänke Bänken Bänke Singular N. G. D. A. Masculin kein Lehrer keines Lehrers keinem Lehrer keinen Lehrer Feminin keine Bank keiner Bank keiner Bank keine Bank Plural N. G. D. A. Masculin keine Lehrer keiner Lehrer keinen Lehrern keine Lehrer Feminin keine keiner keinen keine Bänke Bänke Bänken Bänke Neutru keine keiner keinen keine Bilder Bilder Bildern Bilder Neutru kein keines keinem kein Bild Bild(e)8 Bild(e) Bild Neutru Bilder Bilder Bildern Bilder

'

2. DECLINAREA NUMELOR DE PERSOANE

a) Das ist Alexanders Zimmer. b) Marianne ist Andas Freundin. Numele de persoane, indiferent de gen, primesc doar la genitiv desinenţa -s. N. G. D. A. Alexander Alexanders Alexander Alexander Anda Andas Anda Anda

O b s e r v a ţ i e . Numele de persoane la genitiv stau de multe ori înaintea substantivului pe care ii determină. în cazul acesta, substantivul se întrebuinţează fără articol. Deci: Alexanders Zimmer, dar: das Zimmer Alexanders. 3. PRONUMELE INTEROGATIV

a) Andrei schreibt einen Brief. — Wer schreibt einen Brief? b) Der Saal ist groß. — Was ist groß ? c) Das ist Alexanders Zimmer. — Wessen Zimmer ist das ?

36

4. LEHRSTOCK

d) Er zeigt dem Freund das Studentenheim. Wem zeigt er das Studentenheim? e) Andrei besucht Otto. Wen besucht Andrei? f) Die Studenten hören Vorträge. Was hören die Studenten? Din exemplele de mai sus reiese că : 1) nominativul răspunde la întrebarea wer? cînd este vorba de persoane (ex. a), la întrebarea was? cînd este vorba de lucruri (ex. 6); 2) genitivul răspunde la întrebarea wessen? (ex. c); 3) dativul răspunde la întrebarea wem? (ex. d); 4) acuzativul răspunde la întrebarea wen? cînd este vorba de persoane {ex. e) si la întrebarea was? cînd este vorba de lucruri sau noţiuni abstracte (ex. f).' Deci pronumele interogative wer? (eine?), was?' (ce?) se declină în felul următor : was ? N. wer? ? wessen G. wem D. wen ? A. was ( Übungen 1. Citiţi cu glas tare! A. a) hängen; läuten b) Löffel; schön; hören c) führen; glücklich; übersetzen; Gemüse; Tür B. a) der der das der b) die das c) der der 2. Declinaţi A. cu articolul hotărît! B. cu articolul nehotărlt! C. cu articolul nehotărît negat! a) der Teller b) der Saal der Apfel der Stuhl der Film der Vortrag c) die Mutter die Stadt die Bank :> d) das Kind das Buch das Fest Vortrag Saal Glas Platz Mutter Tischtuch Fußboden Brotkorb die die die die die die die die Vorträge; Säle; Gläser; Plätze; • Mütter; Tischtücher: Fußböden Brotkörbe der die der das das der das der — die — die — die — die — die — die — die —• die (vezi schema nr. 1, Vorhang Bank Apfel Salzfaß Buch Krug Haus Raum Vorhänge Bänke Äpfel Salzfässer Bücher Krüge Häuser Räume pag. 485)

DAS STUDENTENHEIM

37

3. Completaţi cu articolul a) b) c) d) e) f) g) h) i)

hotărît!

Hans besucht ... Freund. Helga besucht ... Freundin. ... Zimmer ist groß und hell. Die Schlafräume ... Studentenheims sind sauber. Die Kinder zeigen ... Lehrern die Hefte. Sie grüßen ... Lehrer. Das Zimmer ... Freundes ist links. Das Kind antwortet ... Mutter. Ich antworte ... Lehrer. nehotărit!

4. Completaţi cu articolul a) b) c) d) e)

Ich lese ... Buch. Er besucht ... Freund Sie besucht ... Freundin. Öffnest du ... Fenster? Der Student antwortet ... Kind. f) Ich sehe ... Tisch und ... Bank. g) Andrei schreibt ... Freund. k) Helga schreibt ... Freundin. 5. A. Completaţi cu substantivele indicate la cazul B. Treceţi propoziţiile la plural! der Lehrer a) kommt in die Klasse. b) Der Vortrag ist interessant. c) Die Studentin zeigt das Heft. d) Ich besuche die Stadt a) ist sauber. b) Die Parks sind schön. c) Er besucht das Kind a) ist aufmerksam. b) Das Zimmer ist hell und sauber. c) Ich antworte d) Du fragst potrivit!

38

4. LEHRSTOCK

6. Puneţi substantivele din paranteză la cazul a) b) c) d) e) f) g) h)

potrivit/

... Mutter ist hier (Anda). ... Hefte sind sauber (Peter). Ich öffne ... die Tür (Peter, Helga). Er öffnet die Tür (ein Zimmer). Der Student öffnet (der Schrank). Otto zeigt das Buch (der Freund). Die Waschräume sind sauber (das Studentenheim). Heute hören wir (ein Vortrag).

7. Completaţi cu pronumele interogativ la cazul potrivit! a) ... wohnt hier? b) ... lesen die Studenten? c) ... Buch ist das? d) ... zeigt Andrei den Festsaal? e) ... ist das? f) ... besuchen Sie? g) ... schreibt Andrei? 8. Răspundeţi! a) Wen besucht Andrei? b) Was zeigt Otto dem Freund? c) Wie sind die Schlafräume des Studentenheims? d) Wie ist der Festsaal? e) Was machen die Studenten dort? 9. Traduceţi! a) Aici s î n t : un pat, o masă, un dulap şi două scaune. b) Al cui tablou este acesta? c) Camerele căminului studenţesc sînt curate. d) Profesorul răspunde copiilor. e) Andrei arată prietenului dormitoarele. f) Studenţii citesc cărţi, ziare şi reviste. g) Studenţii şi studentele salută pe profesor. h) Camera prietenului este mare şi luminoasă. i) Cui (ii) arăţi clubul şi sala de lectură? j) Pe cine întrebi aceasta? k) Ce întreabă el? I) Mama Andei locuieşte în Constanţa. m) Prietenul lui Petre nu este acasă. Merken Sie sich! Es ist Freitag. Andrei geht auf die Post. Alexanders Zimmer ist groß. Die Arbeitsbedingungen sind ausgezeichnet.

5. (FÜNFTES) LEHRSTÜCK

EIN AUSFLUG Eine Gruppe von Studenten und Studentinnen macht mit den Lehrern einen Ausflug ans Meer. Sie fahren Samstag um 23 30 Uhr (halb zwölf) mit dem Zug. Sonntag um 530 Uhr (halb sechs) sind sie in Konstanza ( = Con­ stanţa). Von dort fahren die Studenten mit dem Autobus nach Mamaia. Dort bewundern sie die Neubauten. Die Begeisterung der Studenten ist groß. „Ach, wie schön!" sagt Gerda der Freundin Anda. „Was sagt ihr zu den Blumen?" fragt Marianne die Kollegin. „Ja, hier sind sie weiß und gelb, dort sind sie blau und rot." „Alles ist herrlich!" rufen die Kollegen einstimmig. Nach einer Stunde gehen alle an den Strand. Dort liegen Männer, Frauen, Jungen und Mädchen im Sand. Viele Menschen verbringen hier den Urlaub : Arbeiter und Bauern, Lehrerinnen und Verkäuferinnen, Schüler und Stu­ denten. Auch viele Gäste aus dem Ausland sind hier. Alle baden, liegen in der Sonne und werden braun. Um 1445 Uhr (drei Viertel drei) gehen die Studenten zu Tisch. Nach Tisch besuchen sie Konstanza. Sie gehen durch die Straßen der Stadt. Um 2240 Uhr (zwanzig Minuten vor elf) fahren die Studenten fröhlich nach Bukarest. Montag, um 3 08 Uhr (acht Minuten nach drei) sind sie in Bukarest. Erläuterungen 1) ans Meer — la mare 2) die Neubauten — plural neregulat de la der Neubau 3) um 2330 Uhr — citiţi: um 23 Uhr 30 sau um halb zwölf = la ora 2330 sau la ora 11 jumătate 4) wie schön! — ce frumos! cît de frumos ! 5) Was sagt ihr zu ... = Ce ziceţi de ... 6) im Sand = în nisip 7) Sie werden braun. = Ei se bronzează.

40

5. LEHRSTOCK

GRAMMATIK
1. DECLINAREA SLABĂ A SUBSTANTIVELOR

a) b) c) d)

Der Student Paul ist hier. „Ach, wie schön!" sagt Gerda der Freundin Anda. Die Studenten fahren nach Konstanza. Die Begeisterung der Studenten ist groß.

în exemplul a substantivul masculin der Student stă la nominativ singular. în exemplul b substantivul feminin die Freundin stă la dativ singular. în exemplul c substantivul masculin der Student stă la nominativ plural. în exemplul d substantivul masculin der Student stă la genitiv plural. Aceste substantive se declină după regulile declinării slabe. Din declinarea slabă fac parte : 1) majoritatea substantivelor de gen masculin din grupa a IV-a de plural (vezi pag. 26, Grammatik 1). 2) toate substantivele de gen feminin din grupa a IV-a de plural (vezi pag. 26, Grammatik 1). Singular N. G. D. A. Masculin der Student des Studenten dem Studenten den Studenten Masculin der Junge des Jungen dem Jungen den Jungen Plural ' N. G. D. A. Masculin die Studenten der Studenten den Studenten die Studenten Masculin die Jungen der Jungen den Jungen die Jungen Feminin die Blumen der Blumen den Blumen die Blumen Feminin die der der die Blume Blume Blume Blume

Din tabelul de mai sus rezultă următoarele caracteristici ale declinării slabe : 1) Substantivele de gen masculin au la toate cazurile —• afară de nominativul singular —• desinenţa -(e)n. 2) Substantivele de gen feminin au la toate cazurile pluralului desi­ nenţa -(e)n. (vezi schema nr. 38, pag. 510)
O b s e r v a ţ i e . Deoarece substantivele feminine au la singular cazurile egale, apartenenţa lor la declinarea tare sau slabă se poate recunoaşte numai după plural.

EIN AUSFLUG

41 2. PREPOZIŢIILE

A. a) b) c) d) e) f) g) In 1) 2) 3) 4)

Sie machen mit den Lehrern einen Ausflug. Eine Gruppe von Studenten macht einen Ausflug. Nach einer Stunde gehen sie an den Strand. Auch viele Gäste aus dem Ausland sind hier. Die Studenten gehen durch die Straßen der Stadt. Die Studenten gehen in den Hörsaal. Alexander wohnt in einem Studentenheim.

limba germană, prepoziţiile se construiesc : cu dativul (ex. a, b, c, d); cu acuzativul (ex. e); cînd cu acuzativul (ex. f), cînd cu dativul (ex. g); cu genitivul. (vezi schema nr. 121, pag. 573) aus außer bei mit nach seit von zu = = = = = = = = din afară de la cu după, spre de, de la (numai temporal) de, de la, dintre la, spre, către, de

B. Prepoziţiile cu dativul cele mai des întrebuinţate s î n t :

Prepoziţiile aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu cer totdeauna cazul d a t i v .

3. ÎNTREBUINŢAREA PREPOZIŢIILOR

A. a) Um 5 30 Uhr sind die Studenten in Konstanza. b) Sie fahren mit dem Autobus nach Mamaia. — Pentru indicarea localităţii în care se petrece o acţiune se întrebuinţează prepoziţia in (ex. a). — Pentru indicarea direcţiei spre un loc, spre o localitate se întrebuinţează prepoziţia nach (ex. b). O b s e r v a ţ i e . Numele de localităţi nu sînt însoţite de articol.

42

5. LEHRSTOCK

B. a) Er ist bei Alexander. b) Er geht zu Alexander. — Pentru indicarea locului la o persoană se întrebuinţează prepoziţia bei (ex. a). — Pentru indicarea direcţiei spre o persoană se întrebuinţează prepoziţia zu (ex. b).
O b s e r v a ţ i e . Numele de persoane sînt de obicei neînsoţite de articol.

1—in 1 _bei raporturi spaţiale —

(locul — localitate) (locul — persoană)

1—nach (direcţia — localitate) 1 zu (direcţia — persoană)
C. Die Studenten gehen an den Strand = Studenţii merg la plajă. în limba germană, substantivul precedat de prepoziţie este de obicei însoţit de articol, spre deosebire de limba română, unde, in majoritatea cazurilor, se întrebuinţează nearticulat sau precedat de articol nehotârît.
4. FORMAREA CUVINTELOR

SUBSTANTIVE COMPUSE

(Continuare) A. a) b) c) d) Daneben ist ein Klubraum. Dort bewundern die Studenten die Neubauten. Wir haben Waschräume und Duschräume. Eine Gruppe von Studenten macht ... einen Ausflug ans Meer.

Cuvintul determinativ al unui substantiv compus poate fi •— un substantiv (ex. a: der Klub) — o altă parte de vorbire, de exemplu : un adjectiv (ex. b: neu) un verb (ex. c: waschen şi duschen) o prepoziţie (ex. d: aus) Verbul care intră în compunere ca determinant pierde desinenţa infini­ tivului : schlaf \gjţ]\ + der Raum wasche«'] / \ der Waschraum / der Schlafraum

EIN AUSFLUG

<M

B. a) b) c) d)

Das ist der Festsaal. Daneben ist das Studentenheim. Die Arbeitsbedingungen der Studenten sind ausgezeichnet. Unten ist ein Leseraum. formează: fi

Cuvintele compuse se

1) prin simpla alăturare a cuvintelor, cuvîntul determinativ putînd şi un substantiv la plural. das Fest + der Saal -* der Festsaal (ex. a) die Studenten + das Heim -*• das Studentenheim (ex. b)

2) prin intercalarea unui s între cuvîntul determinativ şi cuvîntul de bază (ex. c) : die Arbeit + s + die Bedingung -» die Arbeitsbedingung (ex. c) 3) prin intercalarea unui e între cuvîntul determinativ şi cuvîntul de bază : (ex. d): les^ă) -f- e + der' Raum — > der Leseraum.

5. NUMERALE CARDINALE

11 elf 12 zwölf 13 dreizehn 14 vierzehn ffJrtse : n) 15 fünfzehn 16 sechzehn 17 siebzehn 18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig 21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig 28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig 31 einunddreißig

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 52 60 63 70 74 80 85 90 96 97

zweiunddreißig dreiunddreißig vierunddreißig fünfunddreißig sechsunddreißig siebenunddreißig achtunddreißig neununddreißig vierzig ffirtsîş) einundvierzig fünfzig zweiundfü$fzig sechzig dreiundsechzig siebzig vierundsiebzig achtzig fünfundachtzig neunzig sechsundneunzig siebenundneunzig

.? = La ce oră. 510 _ _ _ jr s i s t z e l m (Minuten) nach fünf s a u es ist siebzehn Uhr zehn (Minuten). 5 45 = Es ist drei Viertel sechs (Viertel vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr fünfundvierzig (Minuten). .? 500 __ E S j s t fünf Uhr s a u es ist siebzehn Uhr.. Este ora unu. neputînd fi u r m a t de un siibstantiv. LEHRSTOCK Die Uhrzeit Wie spät ist es? \ / Cît este ceasul ? Wieviel Uhr ist e s / / \ C e oră este? Um wieviel Uhr. Die Uhr geht vor = Ceasul merge înainte.44 5. 5 30 == Es ist halb sechs s a u es ist siebzehn Uhr dreißig (Minuten). Die Uhr geht richtig = Ceasul merge exact. se spune : Es ist ein Uhr. fünf (Minuten) nach fünf s a u es ist siebzehn Uhr fünf (Minuten).. O b s e r v a ţ i e . 5 50 = Es ist fünf (Minuten) nach drei Viertel sechs (zehn vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr fünfzig (Minuten). 5 15 = Es ist (ein) Viertel sechs (Viertel nach fünf) s a u es ist siebzehn Uhr fünfzehn (Minuten). 520 = Es ist 10 (Minuten) vor halb sechs (zwanzig nach fünf) s a u es ist siebzehn Uhr zwanzig (Minuten). Die Uhr geht nach = Ceasul rămîne în urmă. eins = unu. 540 __ E S }st Z ehn (Minuten) nach halb sechs (zwanzig vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr vierzig (Minuten). 5«5 _ Es ist. 1245 se spune : drei Viertel eins..

9. besuchen. 15. Es ist 2 Uhr. pag. a) sagen. interessant. vorn. Es ist 2 10 . der Professor. Es ist 7 35 . bis. links. aufmerksam c) eins. sehr. das Glas. Es ist 630. die Klasse. antworten. studieren. führen. die Speise. Es ist 5 25 . Es ist 12 15 . der Film. zusammen.weiß g) der Tisch. der Brief. pag. 489 şi schema nr. verdanken. einstimmig. Es ist 4 20 . schlafen. schreiben. Fußboden. das Ausland d) das Fest. sieben. ausgezeichnet. Vorhang. die Stunde. wenig. widmen. Es ist 3 1 5 . Formaţi substantive feminine (nominativ singular şi plural) Beispiel ( = exemplu) : der Lehrer die Lehrerin die Lehrerinnen der Student der Schüler der Professor der Arbeiter der Bibliothekar der Verkäufer der Genosse der Freund . rechts. der Autobus. falsch h) spielen. a) b) c) d) cu glas tare! der Freund. Vortrag Klavier waschen. Citiţi A. lesen. so . Es ist 10 50 . viele. wiederholen (vezi schema nr. Zeitschrift. die S t a d t . der Schrank. der Dienst. cu articolul hotăritl der Genosse der Mensch der Kollege B. der Strand. pag. vier. Declinaţi A. wieviel. Es ist l l 5 5 . die Post. Es ist 9 45 . essen. 491) G. die Straße (vezi schema nr. das Wasser f) grüßen. 13. das Messer. fleißig. sauber. das Fenster. das Häuschen. rasch. der Saal. das Salz. außer. sehen. cu articolul nehotărît! die Stunde die Frau die Lehrerin 3. der Stuhl. waschen. der Sport i) der Student. der Freitag. Es ist 2 05 . Es ist 1 Uhr. die Be­ geisterung e) der Genosse. die Sonne b) das Gemüse. Es ist 12 Uhr. 491) B. Es ist 8 40 .EIN AUSFLUG 45 Übungen 1. . heißen. die Tafel vor. 2. der Gast.

. (der Lehrer... (ein Vortrag). Predeal. . Eforie. geht der Student in die Bibliothek (der Freund). (der Lehrer). die Studentin). Um 16 35 Uhr bin ich . Professor).. nach... das Kind.. Helga (die Studentin).. la singular! B. Sonntag fahre ich .... 45 Um 13 Uhr ist Hans bei . Die Studentinnen gehen . (eine Stunde). la plural! a) Ich grüße . (der Professor).. b) Der Lehrer fragt . c) Der Arbeiter antwortet . von.... (die Stadt). (der Zug) . (eine Stunde) ist Helga .. bei.. (die Bibliothek) und geht . der Student. lernt Anda (das Essen).. Um 12 15 Uhr geht Lotte zu . Hans und Andrei lesen . (das Studentenheim).... (der Schüler. d) Die Lehrerin geht mit . Ich lerne seit . aus! Puneţi substantivele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Die Studenten fahren . Grete lernt . die Stu­ dentin). (die Bibliothek). (die Bibliothek). .. das Mädchen). seit.... einen Ausflug (die Kinder). Wir gehen ... (die Studentin) Anda..... sind ausgezeichnet (der Student. Marianne kommt um 1230 Uhr aus . der Student... Nach ... Er kommt .. Um 17 20 Uhr geht Andrei . Wir sind .46 5... Completaţi cu substantivele din paranteză A. (der Bauer.. (der Genosse. ... zu dem Strand (der Junge. (der Strand) gehen die Studenten . e) Die Studenten gehen mit .... Von .... der Genosse).. die Studentin).... die Genossin) zu .... Completaţi cu substantivele din paranteză la cazul a) b) c) d) e) f) g) h) potrivit! Der Lehrer macht mit . (der Schüler) Andrei? 6. (der Genosse Peter). f) Die Arbeitsbedingungen . in.. 5.... das Kind. (der.. Eforie. Wer fehlt außer .. zu.. Konstanza. (eine Stunde).. Completaţi cu una din prepoziţiile mit. LEHRSTÜCK 4.

. 11. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) Wer macht einen Ausflug? Um wieviel Uhr fahren die Studenten? Mit wem machen die Studenten den Ausflug? Was sehen sie in Mamaia? Wer verbringt den Urlaub in Mamaia? Was machen sie dort? Um wieviel Uhr fahren die Studenten nach Bukarest? . Determinaţi genul substantivelor formate! I. Exprimaţi fracţiunile orei de la 4 pînă la 5... mit dem Zug nach Predeal. b) Heute haben wir vier . Um 21 15 geht sie in das Studen­ tenheim. d) Ich lerne heute zwei .. Sie lernt bis 1815. Um 1345 essen die Studenten. . Citiţi şi traduceţi! Der Unterricht beginnt um 730 Uhr.. c) Um 12 . bin ich zu Hause. also von 820 bis 830. Marianne geht um 1445 in die Bibliothek. von 920 bis 930. zu Hause. a) b) c) d) e) II. dann gehe ich in die Bibliothek.. e) Wir fahren um zwei . Nach den Stunden haben die Stu­ denten 10 Minuten Pause. Completaţi cu substantivele Stunde sau Uhr. von 1020 bis 1030. folosind toate variantele existente ! 9.EIN AUSFLUG 47 A... f) Ich warte seit g) Geht richtig? 10. a) b) c) d) e) Brot — Korb Apfel — Kuchen Wasser — Glas Lehrer —• Zimmer Wasser —• Krug wohnen \ baden — Zimmer schlafen / hören \ Saal speisen / f) waschen\ g) duschen — Raum h) schlafen / i) schreiben — Tisch Ü nach \ Speise k) vor / 8.. la forma potrivită! a) Der Unterricht beginnt um sieben . Um ll 2 0 haben sie 20 Minuten Pause.. Formaţi substantive compuse! Traduceţi-le! B. . precedate de articolul hotărît sau nehotărît. Um 183(> geht sie mit einer Freundin in ein Kino. also von l l 2 0 bis ll 4 0 .

j) Studenţii şi studentele sînt în Mamaia. Ich gehe zu einem Freund. e) Studenţii şi studentele. elevii şi elevele fac baie şi stau la soare. d) Băiatul spune : „La ora 14 55 mergem cu profesorul la cinema". a) După o oră studenţii vizitează oraşul.Gît este ceasul?" b) Paul răspunde : „Este 14 20 ". g) Toţi studenţii pleacă la Mamaia afară de studentul Ion.. învăţători şi studenţi (îşi) petrec concediul la Mamaia. C. a) b) c) d) O grupă de studenţi face o excursie. a) Un băiat întreabă pe studentul P a u l : . Die Studenten f a h r e n / a n }aLMe6V\ n a c h Mamaia. • B. c) Noi venim din oraş. c) Elisabeta spune : „Ceasul lui Paul rămîne în urmă. b) Profesorul face o excursie cu studenţii. Ei călătoresc cu trenul şi cu autobuzul. i) La ora 1 sîntem la studentul Andrei. d) Toţi merg la plajă.48 5. Sie sind in Mamaia. Este 14 2S ". . Merken Sie sich! Ich bin bei einem Freund. Studenţii şi studentele văd clădirile noi. e) Stăm la soare de o oră. f) Paul vine de la studentul Alexandru. LEHRSTÜCK 12. Traduceţi! A. Mulţi muncitori. h) Noi mergem la studentul Andrei. Die Studenten werden braun. Wieviel Uhr ist es ? Wie spät ist es ? Um wieviel Uhr sind Sie zu Haus? /vor Die Uhr geht —-richtig \nach. Ceasul stu­ dentei Anda merge bine. ţărani.

Dann schließt sie das Buch. Die Leser gehen und sprechen leise. In dem Lesesaal ist Ruhe. Ich gehe noch in das Heim. denn es wird spät. responsabilul grupei 2) Sie braucht ein Buch = Ea are nevoie de o carte. Draußen trifft sie Grete und Radu. Sie geht in die Universitätsbibliothek. den Titel und die Buch­ nummer. A n d r e i : Dort findest du heute das Buch nicht mehr. sondern nur Literatur seminar. gibt es der Bibliothekarin und verläßt den Saal. Dort sind viele Bücher. I o a n a : Um 13 30 . I o a n a : Bringen Sie bitte das Buch! Die Bibliothekarin bringt das Buch und sagt: B i t t e ! I o a n a : Danke! Ioana liest und schreibt bis ein Uhr. Sie nimmt einen Bestellzettel. denn sie braucht ein Buch. Geh in die Bibliothek der Akademie! Geh aber schnell. Auch ich habe Hunger. In dem Katalog findet Ioana den Buchtitel. und alle Studenten brauchen es. und wohin gehst du ? I o a n a : Ich komme von Helga und gehe in die Universitätsbibliothek. (SECHSTES) LEHRSTÜCK DIE BIBLIOTHEK Ioana hat morgen keine Vorlesungen. Zeitungen und Zeitschriften. den Gruppenverantwortlichen=pe Andrei. 6. Erläuterungen 1) Andrei. G r e t e : Wann essen wir ? Ich bin schon hungrig. Verbul brauchen se foloseşte în limba germană cu un complement la acuzativ. denn dort sind immer viele Leser! Ioana fährt mit dem Autobus bis zur Bibliothek der Akademie. Sie trifft Andrei. 4—Limba germani: — c. este deci tranzitiv. Wartet hier! B a d u : Lauf schnell. Ich brauche die „Chroniken" von Neculce. Ioana läuft in das Heim. denn wir haben morgen Literaturseminar. 1881 . I o a n a : Ich bleibe nicht lange dort.. den Gruppenverantwortlichen. Sie gibt der Bibliothekarin den Bestellzettel. A n d r e i : Woher kommst du. schreibt den Namen des Verfassers.

das Buch nicht mehr = Acolo nu mai găseşti. läuft este pers. Sie trifft Grete. gibt es der Bibliothekarin = Apoi închide cartea... -nen = cititoarea der Lesesaal.= cititorul die Leserin. . Ioana liest bis ein Uhr.. c). Ioana läuft noch in das Heim. brauchen es = . LEHRSTOCK 3) 4) 5) 6) Dort findest du . In exemplele de mai sus : fährt este pers. . cartea .. -s . Marianne sagt: „Ich sehe keine Kreide". a III-a singular prezent de la laufen (ex. PREZENTUL VERBELOR TARI a) b) c) d) e) Ioana fährt mit dem Autobus in die Stadt. -säle = sala de lectură GRAMMATIK 1. -(eis. a III-a singular prezent de la fahren (ex. Lexik Synonyme rasch — schnell hungrig sein •—• Hunger haben Antonyme groß =f= klein viel =f= wenig immer =f= nie hungrig =f= satt leise =f= laut schnell\ .. b).. o dă bibliotecarei Es este şi acuzativul pronumelui personal es.50 6.. au nevoie de ea bis zur Bibliothek=pînă la bibliotecă Dann schließt sie das Buch.. trifft este pers. a). a III-a singular prezent de la treffen (ex. rasch / ^ l a n g s a m Wortfamilie (Familie de cuvinte) lesen (las—g elesen) = a citi der Leser.

c) sau -*• ie (ex. 102. d). Modificări la prezent suferă verbele de conjugare tare. Atunci la persoana a Ii-a şi a III-a singular: a -» ä (ex. pe cînd verbul din exemplul e are aceeaşi vocală radicală la indicativ prezent ca la infinitiv. la prezent. Verbele care nu modifică niciodată vocala radicală în cursul conjugării sînt de conjugare slabă (exemplul e). altele nu.DIE BIBLIOTHEK 51 liest este pers. 555) Infi­ nitiv P r e z e n t Infi­ nitiv P r e z e n t fahren ich fahre du fährst er | sie > fährt es ' wir fahren ihr fahrt sie fahren Sie fahren treffen ich treffe du triffst er j sie > trifft es J wir treffen ihr trefft sie treffen Sie treffen verlassen ich verlasse du verläßt er i sie > verläßt es 1 wir verlassen ihr verlaßt sie verlassen Sie verlassen sehen ich sehe du siehst er | sie > sieht es ) wir sehen ihr seht sie sehen Sie sehen laufen ich laufe du läufst er i sie) läuft es J wir laufen ihr lauft sie laufen Sie laufen lesen ich lese du liest er i sie > liest es 1 wir lesen ihr lest sie lesen Sie lesen geben ich gebe du gibst er i sie > gibt es > wir geben ihr gebt sie geben Sie geben essen ich esse du ißt er i sie} ißt es i wir essen ihr eßt sie essen Sie essen j i sprechen ich spreche du sprichst er 1 sie > spricht es 1 wir sprechen ihr sprecht sie sprechen Sie sprechen nehmen ich nehme du nimmst er j sie > nimmt es J wir nehmen ihr nehmt [ sie nehmen Sie nehmen :. a). Verbele care schimbă vocala radicală în timpul conjugării sînt verbe de conjugare tare. au -» äu (ex. b). sagt este pers. au sau e în rădăcină. Desinenţele verbelor tari. care au a. sînt identice cu cele ale verbelor slabe. pag. a III-a singular prezent de la lesen (ex. (vezi schema nr. e). In limba germană. d). a III-a singular prezent de la sagen (ex. c şi d au la persoana a III-a sin­ gular indicativ prezent altă vocală radicală decît la infinitiv. unele verbe schimbă vocala radicală în timpul conjugării. . b. Observăm că verbele din exemplele a. e -*• i (ex.

c). d). 3) Verbul nehmen modifică la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular vocala lungă în vocală scurtă. Ortografic această transformare se indică prin dublarea consoanei următoare şi prin omiterea lui h ortografic. 4.6. 1. persoana a Ii-a singular este identică cu persoana a IlI-a singular (vezi pag. La forma de politeţe. b). -tui (atmen) au la imperativ singular. Persoana a II-a singular este identică cu rădăcina persoanei a II-a sin­ gular a prezentului indicaţii1 (ex. desinenţa e (ex. verbul acesta nu schimbă vocala radicală la prezent indicativ. La verbul lesen. Prezentul verbelor tari 1) răd ăcina verbului -f desinenţele prezentului 2) La pers. pag. FORMAREA IMPERATIVULUI a) b) c) d) e) Geh in die Bibliothek der Akademie ! Lauf schnell! Warte hier! Wartet liier! Bringen Sie bitte das Buch! Imperativul are forme pentru persoana a II-a singular. a). LEHRSTOCK Observaţii. Persoana a II-a plural imperativ este identică cu persoana a II-a plurat a prezentului indicativ. Se întrebuinţează fără pronume (ex. -clin (rechnen). Verbele care primesc Umlaut la indicativ prezent îl pierd la imperativ (ex. Se întrebuinţează fără pronume. imperativul este identic cu persoana a IlI-a plural a prezentului indicativ dar pronumele stă după verb (ex. Grammatik 3 C. 553) 2. IMPERATIVUL A. Observaţii 1). -dn (ordnen). e). Atît verbele tari cit şi cele slabe a căror rădăcină se termină în -ss schimbă la persoana a Ii-a singular. . -d (baien). 2. -gn (begegnen). -dm (widmen). în mod obligatoriu. 13. a III-a singular şi a Ii-a plural pe „ss" în ß. 99. Verbul gehen este un verb neregulat de conjugare t a r e . Verbele a căror rădăcină se termină în -t (antworten). -îîn (oîinen). pentru persoana a II-a plural şi pentru forma de politeţe. a II-a şi a III-a singular : a din rădăcină -* ä au din rădăcină -•» ä u i e din rădăcină ( ie j 1 (vezi schema nr.

fi iß/ jjfyj eßt | Sie essen J jkp.DIE BIBLIOTHEK 53 Infinitiv fragen Prezent du fragst ihr fragt Sie fragen du rechnest ihr rechnet Sie rechnen du läufst ihr lauft Sie laufen du verläßt ihr verlaßt Sie verlassen du liest ihr lest Sie lesen du ißt ihr eßt Sie essen du nimmst ihr nehmt Sie nehmen Imperativ fy frag^ M/ fragt 1 Sie! fragen 1 pji rechnet pff rechnet Sie rechnen] / / rauf# ß/ lauft | Sie (laufen) 4f verlSß/ PM verlaßt | Siej verlassen j ^ y lies^ frag! fragt! fragen Sie! rechne! rechnet! rechnen Sie! lauf! lauft! laufen Sie! verlaß! verlaßt! verlassen Sie! j rechnen laufen verlassen lesen fift lest j Sie lesen j lies! lest! lesen Sie! ! 1 iß! eßt! essen Sie! nimm! nehmt! nehmen Sie! essen.^ fifj nehmt j Sie | nehmen j nehmen B. verbul stă în primul Ioc. nimm. . TOPICA ÎN PROPOZÎŢIA IMPERATIVĂ a) Bringen Sie bitte das Buch! b) Wartet hier! în propoziţia imperativă.

— Wohin geht Ioana ? Am văzut în lecţia precedentă că unele prepoziţii se construiesc cu substan­ tivul. persoana a IlI-a singular. O b s e r v a ţ i e . — Wo spielen die Kinder? c) Ioana geht in die Bibliothek. — Wo sind viele Bücher? b) Die Kinder spielen in dem Garten. răspunzînd la întrebarea wohin? ( = unde? încotro?). cînd cu acuzativul — cere : — dativul. prin wohin. VERBUL WERDEN 6. PREPOZIŢIILE (continuare) a) In der Bibliothek sind viele Bücher. > wird i wir ihr sie „. persoana a IlI-a plural. . — -acuzativul. a deveni) este—»ca şi verbele haben şi sein — un verb neregulat. cînd ne referim la o mişcare spre un loc anumit. b) Sie werden braun. b). Vedem că verbul werden ( = a se face. a). în exemplul a verbul werden este la prezent. c). respectiv cu pronumele. prin wo. Sie werden werdet werden . în exemplul b verbul werden este la prezent. Cuvîntul unde se poate traduce. LEHRSTOCK a) Es wird spät. dacă verbul. /dativ -» întrebarea : wo? in/ ^•acuzativ -> întrebarea: wohin? .54 3. fie la dativ. Se conjugă în felul următor : ich du e r sie . Prepoziţia in — ca toate celelalte prepoziţii care se construiesc cînd cu dativul. răspunzînd la întrebarea wo? ( = unde?). . sau o mişcare fără indicarea direcţiei (ex. werde wirst . prin urmare. dacă verbul. fie la acuzativ.. cînd ne referim la o stare pe loc sau la o mişcare fără indicarea direcţiei. werden 4. exprimă o stare pe loc (ex. exprimă o mişcare spre un loc anumit (ex.

Schreib schön! Seid ihr hier ?. b şi c) nu influenţează ordinea cuvintelor in propoziţie (comp. herrlich. aber ( = dar). Conjuncţiile und (ex. noch. dort. 27).. Conjugaţi la prezent! 1. 488) B. 488) 2. brauche ein Heft. danke dem Kollegen. richtig. aber nu influenţează topica. ausgezeichnet b) acht. rechts. das Buch. ruhig. Korb . fröhlich. . 575) Übungen cu glas tare! Urlaub . pag. Grammatik 2 A. a) b) c) d) e) B. der Sand. a) şi denn (ex. das Brot. der Teppich. 3 b) Dort findest du das Buch nicht mehr. denn dort sind immer viele Leser. denn. die Bank wenig. sondern. und die Stunde beginnt. das Kind. u n d . der Charakter. pag. Conjuncţiile und. fahre nach Bukarest. besuchen. warte nur ein wenig. a) b) c) d) Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich nehme ein Heft.. gebe dem Studenten den Bleistift. hungrig. der Krug. gehe zu Tisch. nach. krank. c) Geh aber schnell. pag. (vezi schema nr. FRAZELE PRIN COORDONARE TOPICA ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E INTRODUSE P R I N UND Şl 1 1 3 2 2 1 2 DENN a) Der Lehrer kommt in den Hörsaal. 122. oder. lese ein Buch. a) b) c) d) e) f) A. Citiţi A. das Bild seit. auch. 8. der Chor d) sechs (vezi schema nr. 7. Alte conjuncţii care nu influ­ enţează topica sînt : oder ( = sau). brauchen c) die Chronik. einstimmig (vezi schema nr. ! besuche Helga. der Vortrag der P a r k . a) ich. fleißig. pag. denn wir haben Literaturseminar.DIE BIBLIOTHEK 55 5. das Fest der T a g . sondern ( = ci).

. er? c) Mit wem . a) Sie . g) Du übersetzt richtig. einen Studenten. e) Sie B. b) Wir du das Haus? c) die Bibliothek.. Sie? b) Wie .. e) Du gibst dem Lehrer das Heft... a) Hans . einen Genossen. ..... du hier ? d) Wen . .. a) Wir ... c) Du lernst die Lektion.. c) Du . plural şi forma de politeţe! a) Du gehst in die Bibliothek. Paul in Eforie. c) Ihr Marianne draußen. verlassen: a) Die Schüler die Schule. nach Konstanza. ihr? Sie Grete? e) G. b) Wir . b) Sie c) Was . Completaţi cu verbele A.. e) Meine Kollegin .56 6. treffen .... mit dem Lehrer.. aus dem Zimmer. b) Du nimmst das Buch. mit Alexander. d) Du . mein Freund . einen Freund. b) Wohin . heißen . d) Ihr .. D. in die Schule.. a) Ich . den Zug. a) Wie . zu dem Vortrag. laufen . sehen : Peter nicht. du? du Peter? c) d) Nein.. Anda.. du? c) Er . Sie? d) ihr mit dem Lehrer? e) Wir ... Treceţi la imperativ singular.. 4.. fahren . d) ihr mit dem Autobus? wir mit dem Zug? e) F. e) Ich . f) Du rechnest rasch. C. LEHRSTOCK 3.. d) Ich den Speisesaal. in die Bibliothek. a) Er die Neubauten. sprechen.. Peter. ..... e) Er .. d) Du verläßt den Saal. b) Wie . schnell in das Heim. b) Andrei . E. an das Meer.

.. . das Buch nicht. j) Du antwortest dem Genossen. h) Wer . înlocuiţi cuvintele tipărite cursiv prin antonime! a) Bist du satt? b) Er lernt wenig... d) Er liest rasch die Lektion. g) Sprich nicht so laut! h) Geht nicht so langsam! 8.. i) Du läufst in die Schule.. e) Ioana geht in die Bibliothek der Akademie... du bleibst hier. ihr in Konstanza? j) Sie . h) Maria geht in ein Kino ... 5.. i) Andrei geht nicht zu Peter.. .. e) Die Antwort ist falsch. b) Wir .. d) Anda geht in die Bibliothek.. sie braucht ein Buch... c) Wo .. Completaţi cu haben. du das Buch? g) Ich . f) Lottes Zimmer ist klein.. . . das Buch? i) . denn sau sondern. . ... es ist hell und sauber.. Marianne geht in die Bibliothek der Fakultät. braun. sie haben Stunden. es? f) . spät. 7... 6. er? d) Es . Completaţi cu conjuncţiile coordonatoare und. cerute de sensul frazei! a) Ich gehe in das Studentenheim. oder... b) Maria geht in den Lesesaal.. sie hat keine Stunden.. aber. in die Oper... Peter geht zu Andrei... e) Wie spät .... . c) Peters Zimmer ist klein. c) Lotte bleibt heute zu Hause. sein sau werden! a) Er . Andrei geht in ein Kino. g) Die Studenten kommen in den Hörsaal. heute zwei Stunden Vorlesung. Lehrer. Răspundeţi! a) Wohin geht Ioana? b) Was braucht sie ? c) Wen trifft das Mädchen? d) Was sagt Andrei ? e) Was macht Ioana? f) Was sagt sie der Bibliothekarin? g) WTie ist der Lesesaal? : . f) Die Tür ist links... ..DIE BIBLIOTHEK 57 h) Du ißt die Suppe.

ci citeşte o revistă.Danke! . B. sau mergi la conferinţă? Merken Sie sieh! Ich brauche einen Bestellzettel. d) Ia o fişă de comandă şi scrie numele autorului. a) Cui dai cartea? b) Cine citeşte acum? c) Cu cine plecaţi la mare ? d) Pe cine vezi acum? e) Ce mănînci? C. h) Was macht Ioana in der Bibliothek? i) Wen trifft sie draußen? j) Wohin geht Ioana noch? k) Um wieviel Uhr gehen die Freundinnen zu Tisch? 9. b) Ea merge la biblioteca universităţii. f) Prietenele Ioanei aşteaptă afară. a) Fata ia caietul şi părăseşte sala. d) Ioana întîlneşte afară pe studentul Andrei. e) Unde mănînci astăzi? f) Pleci cu trenul? g) Vii la bibliotecă. a) Ioana are nevoie de p carte. c) In bibliotecă sînt mulţi cititori. mergeţi la biblioteca Academiei! Acolo găsiţi cartea. titlul şi numărul cărţii! e) Ioana merge pentru cîteva minute la cămin. b) „Luaţi cartea!" îi spune bibliotecara studentei. Woher kommst du? Wohin gehst du ? • Es wird spät. Bringen Sie bitte das Buch! —. LEHRSTÜCK. b) Studentul Paul nu scrie. c) Nu te duce la biblioteca universităţii. a) Vă rog. ci la biblioteca Academiei! d) închideţi acum caietele! e) Citeşte lecţia şi dă apoi cartea bibliotecarei! f) Vorbiţi (voi) încet! g) Nu vorbiţi tare! h) Tradu corect! i) Ia cărţile! j) Luaţi cărţile! k) Vino repede! I) Dă(-i) studentului caietul şi cărţile! D.58 6. c) El îi dă bibliotecarei cartea şi ia un ziar. Traduceţi! A.

das ist eine Reproduktion nach Theodor Aman. G e n o s s e W e b e r : Wieviel Zimmer haben Sie? G e n o s s i n F l o r e s c u : Wir haben drei Zimmer. (SIEBENTES) LEHRSTÜCK EIN BESUCH Genosse Florescu ist Dreher in der Fabrik „Electromagnetica". Sie ist schön und modern. Aber zwischen dem Fenster und der Tür hängt eine Reproduktion nach Grigorescu. und links ist das Arbeitszimmer. Nur das Sofa. Über dem Schreibtisch hängt ein Bild. kommen Sie herein! Genossin und Genosse Weber hängen die Mäntel an den Haken und gehen in das Wohnzimmer. G e n o s s e W e b e r : Ist das ein Gemälde von Grigorescu? G e n o s s e F l o r e s c u : Nein. Alle nehmen Platz. und bequem. G e n o s s e W e b e r : Wir bewundern die Wohnung. Badezimmer und Küche. ruf den Vater! Genosse Florescu kommt aus dem Schlafzimmer und begrüßt die Freunde. Genossin Florescu öffnet die Tür. Genosse Weber läutet. Sie sitzt unter dem Tisch auf dem Teppich und spielt mit einem Hündchen. Die Mutter setzt schnell das Kind auf einen Stuhl. G e n o s s i n W e b e r : Die Möbel sind auch sehr schön. Hinter dem Haus haben wir auch ein Gärtchen. G e n o s s i n F l o r e s c u : Guten Tag! Das ist eine Überraschung! Bitte. die Tochter der Familie Florescu. G e n o s s i n F l o r e s c u : Danke sehr! Alina. Die Familie Weber besucht die Familie Florescu. Sie zeigt den Freunden die Wohnung. G e n o s s i n F l o r e s c u : Bald kaufen wir einen Fernsehapparat.7. ist zwei Jahre alt. der Schreibtisch und Alinas Bettchen sind nicht neu. Alina. Rechts ist das Schlafzimmer. G e n o s s e F l o r e s c u : Fast alle Möbel sind neu. Er wohnt in einem Neubau am Kogälniceanu-Platz. Genossin Weber gibt dem Kind Schokolade und legt für die Eltern einen Blumenstrauß auf den Tisch. G e n o s s e F l o r e s c u : Ja. G e n o s s i n W e b e r : Wohin stellen Sie den Apparat? .

LEHRSTOCK G e n o s s e F l o r e s c u : Ich glaube. — Wie alt ist sie? = Gîţi ani (ce vîrstă) are (ea) ? 4) danke sehr! = mulţumesc foarte mult! 5) Die Möbel — substantivul Möbel se întrebuinţează in special la plural 6) bis acht Uhr = pînă la ora 8 7) nach Haus(e) = acasă zu Haus(e) = acasă Dacă indicăm deplasarea. . Genossin Florescu bringt Kuchen und Kaffee. Erläuterungen 1) am Platz — an dem Platz 2) Bitte. -s. G e n o s s i n F l o r e s c u : Nein. odaia Wohnzimmer. înăuntru! 3) .= camera. . -s.60 7. ~s.. spunem zu Hause (Wir sind zu Hause). ist zwei Jahre alt = are (vîrsta de) doi ani. Dann gehen sie nach Hause. -s. spunem nach Hause (Wir gehen nach Hause).= camera de locuit Arbeitszimmer. . . Wir stellen das Tischlein in die Ecke zwischen das Büfett und die Tür und den Apparat auf das Tischlein.= baia . Die Gäste bleiben bis acht Uhr. dort ist kein Platz! In dem Wohn­ zimmer steht vor dem Fenster ein Tischlein. in das Arbeitszimmer. Sie gehen wieder in das Wohnzimmer.— camera de lucru Schlafzimmer. Lexik Vieldeutige Wörter (Cuvinte polisemantice) /piaţa der Platz / Mocul Wortfamilie das das das das das Zimmer. Pentru a arăta starea pe loc.= dormitorul Badezimmer. vă rog. .. neben das Bücherregal. -s. kommen Sie herein! = Poftiţi.

(ex. b. i) Das Tischlein steht zwischen dem Büfett und der Tür. c) Er steht hinter der Tür. neben a) An der Wand hängen Bilder. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL ŞI ACUZATIVUL Wo? Wohin ? a ) Wir hängen Bilder an die Wand. Gramm. d'J Sie gehen in das Wohnzimmer. c. (ex. (ex. das Bild über den g) Die Zeitung liegt unter dem Heft. g') = h. cînd acuzativul (comp. a') b') c') d') e') la.n = g. h) Das Tischchen steht vor dem Fenster. (ex. d. (ex. 6'^ Sie legen die Zeitungen auf den Tisch. e) Der Schrank steht neben dem Schreibtisch. h') = i. g'^ Er legt eine Zeitung unter das Heft. o deplasare într-o direcţie (întrebarea wohin?) Aceste prepoziţii s î n t : an auî hinter in neben über unter vor zwischen (ex. b) Auf dem Tisch liegen Zeitungen. (ex. Ele cer dativul cînd verbul exprimă o stare pe loc sau o mişcare fără indicarea direcţiei (întrebarea wo?) şi acuzativul cînd verbul exprimă o mişcare spre un loc anumit. e. = = = = = f. (ex. d) Sie sind in dem Wohnzimmer. pag. (ex. 41. Din exemplele de mai sus reiese că există mai multe prepoziţii care cer cînd dativul. i') = a. f) Das Bild hängt über dem Schreib­ tisch. pe (o suprafaţă verticală pe (o suprafaţă orizontală) în spatele în. la lîngă deasupra sub în faţa între . 2). h') Sie stellen das Tischchen vor das Fenster. i') Sie stellen das Tischlein zwischen das Büfett und die Tür.EIN BESUCH 61 GRAMMATIK 1. c') Er geht hinter die Tür. c'^ Sie stellen den Schrank den Schreibtisch. f) Sie hängen Schreibtisch.

în picioare. hinter. ex. 121. ex. verbul hängen poate fi atît tranzitiv cît şi intranzitiv. a'). b') Der Teppich liegt unter dem Tisch. liegen şi sitzen sînt intranzitive. Verbele stellen. auf. cer dativul. orizontal. După hängen ca verb intranzitiv prepoziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul cer dativul. a).62 7. c) exprimă direcţia unei mişcări. . cer acuzativul. ex. über. După hängen ca verb tranzitiv prepoziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul cer acuzativul. După aceste verbe. unter. Verbele stehen. a') Der Tisch steht auf dem. Verbele stehen. ex. După aceste verbe. Verbele stellen (— a pune vertical. a pune. 'Stare pe loc DativuK mişcare fără indicarea direcţiei Acuzativul o mişcare cu in. — Das Bild hängt über dem Bett. ex. ex. Sînt deci tranzitive. în picioare. prepoziţiile care se construiesc cu dativul şi acuzativul. c) Die Mutter setzt das Kind auf einen Stuhl.i (licărea direcţiei \ (vezi schema nr. legen şi setzen se întrebuinţează întotdeauna cu un com­ plement la acuzativ. legen ( = a pune orizontal. LEHRSTOCK Prepoziţiile an. Teppich. VERBE CAUZATIVE ŞI CORESPONDENTELE LOR a) Stellt den Tisch auf den Teppich! b) Sie legen den Teppich unter den Tisch. Er hängt das Bild über das Bett. c') Das Kind sitzt auf einem Stuhl. liegen ( = a sta culcat. Verbele acestea se numesc cauzative deoarece cauzează starea exprimată prin verbele lor corespondente : stehen ( = a sta vertical. prepo­ ziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul. zwischen cer d a t i v u l sau acuzativul. b') şi sitzen ( — a şedea. vor. neben. După cum rezultă din exemplul de mai sus. 573) 2. pag. in. a culca. b) şi setzen ( = a aşeza. c). liegen şi sitzen exprimă o stare pe loc.

Das Bettchen steht an der Wand. d). Substantivele terminate în -en şi în -e pierd terminaţia aceasta la formarea diminutivului: Garl|grf]+ Umlaut + -chen -» Gärtchen (ex. Substantivul diminutiv Bettchen (ex. + acuzativ Mişcare stellen legen setzen hängen Verbe corespondente Stare pe loc stehen liegen sitzen Intranzitive Wo? Prep. Sie spielt mit einem Hündchen. -f. b) este format din substantivul Bett + sufixul -chen. a) este format din substantivul Tisch + sufixul -lein.dativ 3. c) este format din substantivul Hund + Umlaut + -chen. FORMAREA CUVINTELOR DERIVAREA SUBSTANTIVELOR CU AJUTORUL SUFIXELOR -CHEN ŞI -LEIN a) b) c) d) Sie stellen das Tischlein in die Ecke. de exemplu : das Buch — das Büchlein. substantivele terminate in -/ formează dimi­ nutivul cu ajutorul sufixului -chen. de exemplu: der Löffel — das Löffelchen.E!N BESUCH ba Verbe cauzative Tranzitive Wohin? Prep. Substantivul diminutiv Hündchen (ex. Celelalte substantive pot primi in general atît sufixul -chen cit şi sufixul -lein: / d a s Tischchen der Tischt \ d a s Tisch/ein . Substantivul diminutiv Tischhin (ex. O b s e r v a ţ i e . Substantivele terminate in -eh formează diminutivul cu ajutorul sufixului -lein. Hinter dem Haus haben wir auch ein Gärtchen.

a) der Schrank. 491) D. das Verb c) der Vater. 12. und wohnt in einem .. a) die Wohnung.. die Uhr der Fernsehapparat die Bibliothek. setzen. c) Das Bett steht in dem -zimmer und der Schreibtisch steht in dem -zimmer. Citiţi cu glas tare! A. das J a h r . 16. das Heim. Platz. . der Zettel. 491) 2. sitzen. herein. das H a u s . vor (vezi schemele nr. wohin.. das Schnitzel c) die Reproduktion. b) Alina ist 2 Jahre . g) Um acht Uhr gehen sie h) Um 8 30 sind sie ... zwei b) der Wortschatz. nehmen. a) zeigen. sie spielt in dem -zimmer. . a) b) c) d) e) i . herrlich. ruhig. die Wand b) die Blumenvase. 9. wieder. der Kaffee b) die E c k e . 10. totdeauna de genul neutru şi fac parte din prima grupă de plural. în limba germană. . LEHRSTOCK. pag. pag. 14 şi nr. pag. 490) C. das Katheder (vezi schema nr. f) Die Gäste . die Schokolade. der Platz. die Küche.. — Substantivele diminutive au Umlaut dacă substantivul de bază are a. 489) B. der Vorhang. das Zimmer. hinter woher. 489 şi nr. e) Der Vater stellt den Apparat auf das . . jetzt. pag.€4 7. d) Wir kaufen einen -apparat. . pag. — Substantivele diminutive sînt. der Park. Übungen 1. das Studentenheim die Ruhe. Completaţi cu cuvinte din text! a) Alinas Vater i s t . der Dreher.. o sau u în rădăcină. . zwischen. —• Sufixele -chen şi -lein sînt sufixe diminutivale. die Zeit. au. glücklich c) bequem (vezi schema nr. 15. die Lektion (vezi schemele nr.

. Der Vater setzt das Kind . der Vater... zwischen. die Mutter! zwischen. der Schrank. und.. die Bank. dem Fenster.. Der Teppich liegt .. neben.Glas . der Tisch. neben. dem Schreibtisch. die Mutter. den Schreibtisch. die Bank? neben. 4... a) Liegt das Heft in.Kuchenschrank! ...EIN BESUCH 65 3. das Wohnzimmer. die Mutter. die Zeitung? in. der Vater. Die Mutter hängt ein Bild . unter. der Schrank? auf. neben.Stuhl. d. das Buch.Stuhl.. Der Mantel hängt nicht . der Vater.. er liegt d. den Tisch. neben. Ich stelle die Blumenvase .. 1881 . der Schrank. vor. Formaţi propoziţii! A.. Completaţi cu prepoziţiile potrivite! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Das Tischlein steht .Haken. unter.. Alina sitzt nicht . d. Häng 5.. ...Mantel .. Die Mutter setzt Alina . d. vor. das Heft? unter. die Mutter! an.. die Mutter.Stuhl..Schokolade . Das Buch liegt . die Zeitung. . d. auf.Zeitung. Die Gäste gehen . d.Tisch.Haken! d. dem Haus ist ein Garten.. der Tisch. der Tür und dem Fenster. die Tür.. Frau Weber legt d. der Vater! neben.. d. an. der Wand hängt ein Bild.Wand steht ein Schrank. d.. der Tisch! b) Ich lege das Heft c) Der Teppich liegt d) Das Kind sitzt e) Setz das Kind 5—Limba germană — c. Der Schrank steht . hinter. d. und.. Completaţi cu prepoziţii şi cu desinenţe ! a) b) c) d) e) f) g) Stell d.. die Tür..

66

7. LEHRSTOCK

B. a) In, das Schlafzimmer, stehen, zwei Betten, ein Schrank, drei Stühle, und. b) Die Mutter, das Bettchen, stellen, an, die Wand. c) Vor, das Bett, liegen, ein Teppich. d) Ich, legen, ein Tischtuch, auf, der Tisch. e) Zwischen, das Fenster, und, das Bücherregal, hängen, das Bild, die Mutter. f) Hängen, der Mantel, du, in, der Schrank? g) Neben, wer, sitzen, du, in, die Bank? h) Andrei, sitzen, ein Stuhl, auf, und, ein Brief, schreiben. 6. Completaţi cu verbele potrivite, Urând seamă de întrebările wo ? a) Der Vater ... an dem Tisch. b) Unter dem Tisch ... ein Teppich. c) Auf dem Tischlein ... eine Blu­ menvase. d) Der Mantel... an dem Haken. e) Neben dem Schreibtisch ... zwei Stühle. f) Alinas Bild ... über dem Schreibtisch. şi wohin î a') Der Vater ... das Kind an den Tisch. b') ...den Teppich unter den Tisch! c') Ich ... die Blumenvase auf das Tischlein. d') Die Gäste ... die Mäntel an den Haken. e') Der Vater ... zwei Stühle neben den Schreibtisch. f) Die Mutter ... Alinas Bild über den Schreibtisch.

i.) 7. Completaţi, alegînd verbul potrivit din paranteză

a) b) c) d) e) f) g) h)

Wo (stehen, stellen) die Bücher? Wohin (stehen, stellen) wir die Bücher? Wer (sitzen, setzen) neben dem Vater? Wohin (sitzen, setzen) die Mutter das Kind? Was (liegen, legen) auf dem Tisch? Was (liegen, legen) wir auf den Tisch? Wohin (stehen, stellen) Andrei den Fernsehapparat? Wo (stehen, stellen) der Fernsehapparat?

8. Formaţi propoziţii, alegînd verbul potrivit din paranteză! a) b) c) d) e) f) Der Bleistift, (legen, liegen), das Buch, neben. Paul, (legen, liegen), der Bleistift, das Buch, neben. Die Tafel, (hängen, trans.; hängen, intrans.), die Wand, an. Wir, (hängen, trans.; hängen, intrans.), ein Bild, an, die Wand. Anda, (stellen, stehen), auf, die Blumenvase, der Tisch. Eine Blumenvase, (stellen, stehen), der Tisch, auf.

EIN BESUCH

67

g) h) i) j) k) I) m)

Der Student, (setzen, sitzen), an, der Schreibtisch, lernen, und. Die Mutter, (setzen, sitzen), die Tochter, der Stuhl, auf. In, die Ecke, (stellen, stehen), das Büfett. Wohin, wir, (stellen, stehen), das Tischlein? Die Studentin, (legen, liegen), ein Tischtuch, der Tisch, auf. Das Messer, die Gabel, und, (legen, liegen), der Teller, neben. Das Bücherregal, (stellen, stehen), der Schreibtisch, zwischen, und, das Fenster. n) Der Vater, (stellen, stehen), das Tischlein, das Fenster, vor. o) Andrei, (legen, liegen), ein Teppich, zwischen, das Bettchen, der Schrank, und. p) (stellen, stehen) nicht!

9. Găsiţi întrebările potrivite pentru părţile de propoziţie tipărite cursiv l a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Die Studenten sind in dem Hörsaal. Der Professor geht in den Hörsaal. Das Katheder steht zwischen dem Fenster und der Tür. An der Wand hängt die Tafel. Paul legt die Kreide auf das Katheder. Andrei sitzt neben Alexander. In der Pause gehen die Studenten in den Garten, Unter dem Tisch liegt ein Teppich. An den Fenstern hängen Vorhänge. Er stellt die Bücher in das Bücherregal. diminutive! B. die Mutter die Tür die Tafel C. das Zimmer das Kind das Buch

10. Formaţi substantive A. der Teller der Stuhl der Mantel 11. Răspundeţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

la întrebări!

Wo wohnt Genosse Florescu? Wer besucht die Familie Florescu? Was sagt Genossin Florescu? Was gibt Genossin Weber dem Kind ? Wie alt ist das Kind ? Was zeigt Genossin Florescu den Gästen? Wie ist die Wohnung? Was hängt an den Wänden ? Wohin gehen dann die Gäste? Wann gehen die Gäste nach Hause?

68

7. LEHRSTOCK

12. Traduceţi 1 A. a) Familia Weber merge la familia Florescu. b) Ei îi dau copilului ciocolată. c) Locuinţa familiei Florescu este frumoasă şi comodă. d) Musafirii merg şi în grădină. e) Dormitorul este la dreapta şi camera de lucru la stînga. f) Familia Weber rămîne la familia Florescu pînă la ora 8. B. a) Unde stă dulapul? — Intre uşă şi fereastră. b) Unde punem televizorul? —-Pe măsuţă. c) Covorul este în faţa patului. — Punem covorul sub masă? d) Tabloul stă atîrnat (atîrnă) deasupra patuluk e) Atîrnă paltonul pe cuier! f) In spatele casei este o grădiniţă. g) Copilul stă (sade) la masă. h) Aşază copilul lîngă mama! C. a) Locuiesc în Piaţa Kogălniceanu. b) Ia loc! c) Mergi acasă? d) Cînd eşti acasă? e) Vii de acasă? f) Rămîn acasă pînă la ora 715. g) Cîţi ani ai ? Merken Sie sich! Guten Tag! Bitte kommen Sie herein! Bitte nehmen Sie Platz! Danke sehr! Um 8 Uhr gehen wir nach Hause. Um 9 Uhr sind wir zu Hause. Radu ist 10 Jahre alt.

8. (ACHTES) LEHRSTÜCK

(Wiederholung) DER GEBURTSTAG Käthe erwacht heute schon früh. Sie öffnet die Augen und sieht auf dem Nachttisch in der Blumenvase einen Strauß Rosen. Sie sind weiß und wunderschön. Mit einem Lächeln zählt sie die Rosen : eins, zwei, drei ... es stimmt : Es sind genau siebzehn. Käthe ist heute siebzehn Jahre alt. Auf dem Nachttisch liegen auch noch zwei Bücher : Rumänische Balladen und Heines Prosawerke. Käthe ist sehr froh. Sie läuft schnell zu den Eltern und dankt für das Geburtstagsgeschenk. Nur Georg, Käthes Bruder, fehlt. „Mutti, schläft Georg noch?" fragt Käthe. „Nein, er ist nicht zu Hause", antwortet Käthes Mutter. „Wo ist er ? Er geht doch heute nicht auf die Fakultät, heute ist Sonntag, er hat keinen Unterricht!" sagt Käthe schnell. „Georg kommt gleich", antwortet der Vater. „Warten wir mit dem Frühstück? Ich bin hungrig", sagt Käthe leise. Die Eltern lächeln. „Da bin ich schon!" ruft Georg laut. Er steht in der Tür. In der Hand hält er einen Strauß Blumen und ein Päckchen. Der Bruder wünscht Käthe viel Glück zum Geburtstag und schenkt der Schwester Blumen und Scho­ kolade. Um halb sechs kommen Käthes Freundinnen und Freunde zu Besuch. Sie bringen Blumen und Geschenke und gratulieren dem Mädchen. Käthe holt Wein, Kuchen und Obst. Alle sind froh, tanzen und verbringen den Nachmittag angenehm.

Erläuterungen 1) ... einen Strauß Rosen (Blumen) = un buchet de trandafiri {de flori) 2) Mutti = mămica 3) Er hält—-hält este persoana a III-a singular prezent a verbului de con­ jugare tare : halten. Verbele tari cu Umlaut sau alternanţa e->i(e), la pers. a Il-a şi a III-a singular, nu intercalează un-e-eufonic la persoana a Il-a

70

8. LEHRSTOCK

singular prezent: ich halte, du hältst, ich betrete ( = păşesc, intru în), du betrittst, şi nu au desinenţă la persoana a IlI-a singular prezent: er hält, er betritt. 4) Er wünscht Käthe viel Glück zum Geburtstag = Ii doreşte lui Käthe mult noroc de ziua ei de naştere. 5) Sie ... gratulieren dem Mädchen — verbul gratulieren se construieşte în limba germană cu dativul — spre deosebire de verbul a felicita din limba română. Lexik Antonyme früh =f= spät Wortfamilie der Tisch, -(e)s, -e = masa der Schreibtisch, -es, -e — biroul der Nachttisch, -es, -e = noptiera das Tischtuch, -{e)s, " er = faţa de masă

Übungen 1. A. Completaţi cu articolul hotărit, nehotărit şi nehotărtt negat! B. Treceţi substantivele la plural!
a) Genosse b) Mensch Gabel Genossin Erläuterung Löffel Übung Apparat Messer Kind Schrank Stunde Teller Student Verfasser Studentin 2. Formaţi diminutivele c) Freund d) Zimmer Bild Bett Garten Tisch Bibliothek Stuhl Vorhang e> Zug Teppich Blume Vorlesung Mann Katheder Frau Lappen Knabe Verkäuferin Mädchen Tag Bauer Jahr Übersetzung

substantivelor! die Blume die Bank die Gabel das Bett das Heft das H aus die Schwester der Bruder die Rose

der Löffel der Schrank der Strauß

DER GEBURTSTAG

71

3. Treceţi substantivele din paranteză la cazul potrivit! a) Die Antworten sind genau (der Schüler, der Student, die Stu­ dentin, das Kind). b) Er schenkt (die Schwester, der Kollege, der Bruder, das Kind) Schokolade. c) Ich besuche (der Kollege, der Freund, die Kollegin). d) Die Studenten holen (die Löffel, die Gabeln, die Messer). 4. Completaţi cu verbele de mai jos la prezenţi korrigieren a) b) c) d) e) Der Lehrer ... das Heft des Schülers. Ich ... die Arbeit des Kollegen. Du ... die Übungen. Die Studenten ... die Fehler. Wir ... die Antwort. öffnen a) b) c) d) e) f) Die Schüler ... die Fenster. ... du dem Professor die Tür? Ihr ... das Gruppenbuch nicht. Wer ... das Buch? Ich ... das Heft. Wir .... den Schrank. grüßen a) b) c) d) e) f) Ich ... den Professor. Der Lehrer kommt in die Klasse und ... . Du ... den Freund. Ihr ... die Genossen. Die Jungen ... die Mädchen. Wir ... die Arbeiter der Fabrik. sehen a) b) c) d) e) f ) ... du die Menschen an dem Strand? Ich ... heute viele Studenten in der Bibliothek. Die Verkäuferin ... Grete nicht. Wir ... viele Neubauten. Die Eltern ... heute einen Film. ... ihr den Professor?

72

8. LEHRSTOCK

nehmen a) b) c) d) e) f) Der Leser ... einen Bestellzettel. ... Sie auch ein Buch ? Ich ... die Gläser und die Teller. Ihr ... die Bilder und die Hefte. ... du das Fleisch und das Gemüse? Wir ... keinen Kuchen, wir... Obst. laufen a) b) c) d) e) /) ... du schnell in das Heim? Ich ... an den Strand. Der Bruder ... zu der Tür. Die Kinder ... zu den Eltern. ... ihr nicht in den Park? Wir ... in den Garten. verlassen a) b) c) d) e) f) Du ... die Bibliothek leise. Anda ... das Studentenheim um halb acht. Wir ... um 13 15 die Schule. Wann ... du die Wohnung? Um wieviel Uhr ... ihr den Speisesaal ? Peter und Klaus ... das Haus und gehen in die Stadt. halten ... Sie den Vortrag heute? Er... ein Glas Wasser in der Hand. ... ihr heute die Stunden? Was ... du in der Hand? spielen Die Kinder ... in dem Garten. ... du auf der Straße? Alina ... mit dem Brüderchen ... ihr mit den Kindern? werden a) b) c) d) e) Käthe ... 17 Jahre alt. Die Schüler ... Studenten. Ich ... Lehrer. ... du Dreher? Wir ... Arbeiter.

a) b c) d)

a) b) c) d)

DER GEBURTSTAG

73

5. Formaţi propoziţii la imperativ persoana a 11-a singular şi plural şi la forma de politeţe! a) b) c) d) e) f) g) h) i) um, kommen, die Bibliothek, fünf Uhr, in. nicht, gehen, das Kino, in, heute. der Freund, grüßen. um 14 Uhr, verlassen, die Wohnung. essen, um 13 Uhr. die Gäste, öffnen, die Tür. nehmen, Wein, Kuchen und Obst. schnell, laufen, zu, die Eltern. die Aufgabe, schreiben.

6. Treceţi substantivele din paranteză la cazurile cerute de prepoziţie ! a) Georg kommt um 13 30 aus (der Speisesaal, die Bibliothek, das Heim). b) Helga kommt von (der Genosse, die Freundin, das Mädchen, die Eltern). c) Er ist um 13 45 bei (der Student, der Freund, die Lehrerin, die Eltern). d) Er geht um 16 15 zu (der Junge, der Verfasser, die Mutter, die Eltern). e) Käthe schreibt mit (der Bleistift, die Kreide). f) Nach geht Marianne in den Gişmigiu (der Unterricht, die Vor­ lesung, das Seminar, die Stunden). g) Seit bin ich zu Hause {ein Tag, eine Stunde, der Morgen, 12 Uhr). h) Außer sind alle hier (der Genosse Andrei, die Genossin Anda). 7. Răspundeţi la întrebările de mai jos întrebuinţlnd cazul dativ sau acuzativ! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Wohin stellst du den Stuhl des Professors? Wo steht der Stuhl des Professors? Wohin legt Peter den Bleistift? Wo liegt der Bleistift? Wohin setzt die Mutter das Kind? Wo sitzt das Kind? Wohin hängen die Gäste die Mäntel? Wo hängen die Mäntel der Gäste? Wohin geht der Student? Wo lernt der Student? Wohin legst du das Heft? Wo liegt das Heft? prepoziţiile care cer

74

S. LEHRSTOCK

8. Completaţi cu prepoziţiile potrivite! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Hans fährt ... Mamaia. Er verbringt den Sommer ... Mamaia. Du fährst ... Temesvar. Andas Eltern wohnen ... Temesvar. Der Zug fährt ... Arad. Er ist um 1730 ... Arad. Fahren wir Montag um 7 Uhr ... Predeal? Ihr seid um 13 15 ... Predeal. Sie ist ... einer Freundin. Sie geht ... einer Freundin.

9. Legaţi prepoziţiile cu una din conjuncţiile und, denn, oder, aber, sondern! a) Käthe läuft zu den Eltern. Sie dankt für das Geburtstagsgeschenk. b) Das Bild an der Wand ist nicht von N. Grigorescu. Es ist eine Reproduktion nach Th. Aman. c) Käthe holt Kuchen und Obst. Georg ißt nicht. d) Ich esse jetzt nicht. Ich bin nicht hungrig. e) Gehst du in die Bibliothek? Kommst du in das Studentenheim ? 10. Răspundeţi cu propoziţii negativa A. a) Gehen Sie nach Haus? in die Stadt? in das Kino? zu Besuch? zu einem Freund ? zu einer Freundin ? zu Haus? in der Stadt? auf der Fakultät ? bei einem Freund ? bei einer Freundin ? Unterricht ? Stunden ? Vorlesungen ? Gäste ? Besuch ?

b) Ist der Bruder

c) Haben Sie heute

DER GEBURTSTAG

75

B. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Gehst du heute in die Bibliothek? Ist das Heft der Genossin hier? Hast du einen Blumenstrauß ? Bist du die Studentin Helga? Legst du die Bücher auf den Nachttisch? Sind die Studenten um zwei Uhr in dem Studentenheim? Haben wir morgen Vorlesung? Kommst du um halb fünf in das Kino? Habt ihr einen Fernsehapparat?

11. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! a) b) c) d) e) f) g) Käthe hat Geburtstag. Sie erwacht früh. Käthes Bruder ist nicht zu Hause. Sie dankt den Eltern für das Geschenk. Georg ist in der Stadt. Georg bringt einen Strauß Rosen. Um halb sechs kommen Käthes Freunde.

12. Răspundeţi! A. a) b) c) d) e) f) B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) Was sieht Käthe auf dem Nachttisch? Wie alt ist sie? Von wem hat sie die Rosen? Was bringt Georg der Schwester? Wer kommt zu Käthe? Wie verbringt Käthe den Nachmittag? Wann haben Sie Vorlesung? Wo haben Sie Seminar? Mit wem haben Sie Seminar? Wann haben Sie Stunden? Wohin gehen Sie nach dem Unterricht? Um wieviel Uhr gehen Sie zu Tisch? Wo essen Sie? Wohin gehen Sie nach Tisch? Wann gehen Sie in die Bibliothek? Was machen Sie dort? Wo sehen Sie Filme und hören Vorträge? Wohin machen Sie einen Ausflug? Wann fahren Sie? Was sehen Sie dort? Wann sind Sie wieder in Bukarest?

76

8. LEHRSTOCK

13. A. Vorbiţi despre o B. Descrieţi 14. Traduceţi! A. a) b) c) d) e) B. a) b) c) d) e) f) C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) o

excursie!

locuinţă!

Acesta este dulapul. Aceasta este locuinţa familiei Florescu. Aceasta este camera Andei. Acestea sînt camerele căminului studenţesc. Unde stau scaunele, în baie? Dă-i Andei cartea Roxanei! Unde este caietul Andei? Cărţile lui Paul sînt curate. Mariana are 15 ani. Fratele lui Victor nu este acasă. Eu merg cu Alexandru la cinema.

Ce spune studentul Andrei? Cui răspunde studentul Petru? Al cui caiet este acesta? Eu (îi) dau studentului (studentei) cartea. Eu (le) dau studenţilor (studentelor) cărţile. Cu cine faceţi (voi) excursia? Cartea Măriei este pe masă. A cui carte este pe masă? Cartea tovarăşului (tovarăşei) este pe masă. Cărţile tovarăşilor (tovarăşelor) sînt aici. Eu (îl) întreb pe profesor (pe student, pe studentă, pe studenţi, pe studente). I) Răspunsul studentului (studentei) este corect. A cui zi de naştere este astăzi? Ce este ( = s t ă ) pe covor? Al cui frate nu este acasă? Cui (îi) dai cartea? Pe cine saluţi? Ce citim astăzi? Unde te duci? Unde eşti la ora IO13? De unde veniţi (voi) acum? Cînd vin părinţii? La ce oră veniţi (dumneavoastră) ? Cum învaţă prietenul lui George?

D. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I)

DER GEBURTSTAG

77

E. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Astăzi este duminică şi noi nu avem cursuri. Noi nu mergem astăzi la facultate, căci este duminică. Noi nu avem mîine prelegeri ci numai seminarii. Pe noptieră sînt două cărţi, dar pe masă este numai o carte. Eu pun încă trei caiete lîngă carte. Eu iau cartea fratelui din dormitor şi o dau surioarei. Locuinţa familiei Florescu este nouă şi modernă. Familia Weber vine la familia Florescu şi admiră locuinţa. Du-te la bibliotecă şi adu cartea! Te duci la Anda? Astăzi este ziua ei de naştere. Merken Sie sich! Käthe erwacht früh. Es stimmt! Da bin ich schon! Ich wünsche dem Bruder viel Glück. Ich gratuliere der Freundin zu dem Geburtstag. Die Freunde kommen zu Besuch.

9. (NEUNTES) LEHRSTÜCK

EIN BRIEF An Genossin Elena Ionescu
G I U R G I U Eminescustraße Nr. 25

Bukarest, den 2. November 1965 Liebe Mutter! Ich bin schon seit einem Monat im Studentenstädtchen Grozăveşti. Hier wohnen ungefähr 2 500 Studenten in 1 250 Zweibettzimmern. In diesem Studentenstädtchen gibt es viele Hochhäuser, eine Mensa, eine Bibliothek, ein Postamt und sogar eine Schneiderei. Unterricht haben wir vormittags. Nachmittags sind wir frei. Dann lesen wir in der Bibliothek, besichtigen eine Ausstellung oder treiben Sport. Abends gehen wir ins Kino, in die Oper oder wir spielen Schach. Ich schreibe den Brief heute, denn morgen und übermorgen bin ich beschäftigt. Morgen ist Mittwoch, und der Studentenverband hat eine Sit­ zung. Am Donnerstag gehen wir ins Stadion zu einem Fußballspiel. Am Samstag fahren wir aufs Land und besuchen ein Staatsgut. Wir bleiben einige Stunden dort. Ist Vater schon in Predeal? Im Gebirge ist es jetzt gewiß sehr schön. Wie geht es Dir, liebe Mutter? Kommst Du nicht für ein paar Tage nach Bukarest? Bei Onkel Emil wirst Du Tante Olga aus Arad treffen. Es wird für die Tante eine Überraschung sein. Viele Grüße und Küsse Dein Andrei

EIN BRIEF

79

Erläuterungen 1) an Genossin ... = tovarăşei ... sau : către tovarăşa ... In adrese lipseşte articolul. 2) Nr. — Nummer = nr. ( = numărul) 3) den 2. November, citiţi: den zweiten November — în 2 noiembrie 4) Liebe Mutter! = Dragă marnă! Substantivul Mutter ca şi alte nume d e rudenie, stă fără articol, fiind asimilat cu un nume propriu. In limba germană, în scrisori, se pune de obicei semnul exclamării după numele sau titlul celui căruia ne adresăm. 5) ... gibt es Hochhäuser — există (sînt, se află) blocuri; expresia es gibt se întrebuinţează numai la singular, cu un complement la acuzativ. 6) Wie geht es Dir, ...? = Cum îţi merge...? Ce mai faci? In propoziţia aceasta es este pronume impersonal. Dir este dativul pronumelui personal du. In limba germană, în scrisori pronumele personal de persoana a Ii-a singular şi plural se scrie cu iniţială majusculă dacă se referă la per­ soana căreia ne adresăm. 7) ein paar Tage = cîteva zile 8) Dein ... = al t ă u ; Dein este pronume posesiv; şi pronumele posesiv d e persoana a Ii-a singular şi plural apare în scrisori cu iniţială majusculă. Lexik Synonyme treffen + Akk. — begegnen + Dat. Wortfamilie studieren (studierte — studiert) der Student, -en, -en die Studentin, -nen der Studentenverband, -(e)s,~e das Studentenheim, -(e)s, -e das Studentenstädtchen, -s, — = = = = = a studia studentul studenta asociaţia studenţească căminul studenţesc orăşelul studenţilor Antonyme beschäftigt =/= frei

GRAMMATIK
1. CONTOPIREA PREPOZIŢIILOR CU ARTICOLUL

a) Am Donnerstag gehen wir ins Stadion. b) Am Samstag fahren wir aufs Land. c) Im Gebirge ist es gewiß sehr schön.

80

9. LEHRSTOCK

d) Fährst du zur Tante Olga? e) Fährst du zum Onkel Emil? Unele prepoziţii pot fi contopite cu articolul hotărît. Astfel: an in in auf zu zu + + + + + + dem dem das das der dem. = = = = = = am im ins aufs zur zum (ex. a şi b) (ex. c) (ex. a) (ex. 6) (ex. d) (ex. e) (vezi schema nr. 25, pag. 498)

2. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL ŞI CU ACUZATIVUL

(Completare) a) Im Sommer fahren wir aufs Land. b) Am Abend gehen wir in die Oper. c) Gehst du vor dem Essen in die Stadt? In exemplul a, in s-a construit cu dativul (im = in + dem). In exemplul b, an s-a construit cu dativul (am = an + dem). î n exemplul c, vor s-a construit cu dativul. In, an şi vor se construiesc cu dativul nu numai pentru a exprima raporturi locale (vezi pag. 61, Grammatik 1) ci şi pentru a exprima raporturi temporale (întrebarea wann? = cînd?). wo? m an vor-acuzativ » wohin ? ,-d a t i v wann?

3. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL A. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL D E TIMP

a) Wir sind nachmittags frei. b) Was machst du am Nachmittag?

Ich gehe ins Kino.

Din genitivul unor substantive care exprimă noţiuni privitoare la împăr­ ţirea timpului s-au format adverbe : des Nachmittags -» nachmittags (ex. a).

EIN BRIEF

81

Spre deosebire de substantivele corespunzătoare, care sînt de multe ori pre­ cedate de prepoziţii şi se folosesc cînd acţiunea verbului nu se repetă (ex. b), adverbele acestea se întrebuinţează de obicei cînd acţiunea verbului se repe­ tă (ex. a) Wann? am Morgen am Vormittag am Mittag am Nachmittag am Abend in der Nacht am Montag im Sommer im November um fünf Uhr im Jahre 1965

heute jetzt gestern vorgestern morgen übermorgen

morgens vormittags mittags nachmittags abends nachts montags

B. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL D E LOC

a) b) c) d)

Frau Ionescu wohnt Eminescustraße 1 Sie wohnt in der Eminescustraße 1 Wir bleiben einige Stunden dort, Von hier gehe ich auf die Post.

Complementul circumstanţial de loc se exprimă printr-un substantiv (resp. pronume) sau adverb. Atît substantivul cît şi adverbul pot sta fie singure (ex. a şi c), fie precedate de o prepoziţie (ex. b şi d) Wo? Sie sind auf der Fa­ kultät. Sie sind auf der Post. Sie sind auf dem Land. Sie sind in der Stadt. Sie sind im Gebirge. Sie sind in Predeal. Sie sind im Heim. Sie sind am Fenster. Sie sind am Meer. Sie sind bei einem Freund. Sie sind bei einem Vortrag. Sie sind zu Hause.
6—Limba germană 1881

Wohin? Sie gehen auf die Fa­ kultät. Sie gehen auf die Post. Sie fahren aufs Land. Sie gehen in die Stadt. Sie fahren ins Gebirge. Sie fahren nach PredealSie gehen ins Heim. Sie gehen ans Fenster. Sie fahren ans Meer. Sie gehen zu einem Freund. Sie gehen zu einem Vortrag. Sie gehen nach Hause.

Woher? Sie kommen von der Fa­ kultät. Sie kommen von der Post. Sie kommen vom Land. Sie kommen aus der Stadt. Sie kommen aus dem Gebirge. Sie kommen aus Predeal. Sie kommen aus dem Heim. Sie kommen vom Fenster. Sie kommen vom Meer. Sie kommen von einem Freund. Sie kommen von einem Vor­ trag. Sie kommen von zu Hause.

. persoana I plural. (vezi schema nr. / b) Wird es . LEHRSTOCK (Completare) 100 hundert einhundert 101 hunderteins 102 hundertzwei 103 HO 120 200 300 hundertdrei hundertzehn hundertzwanzig zweihundert dreihundert tausend.82 4. în exemplul b verbul sein este la viitorul I. FORMAREA VIITORULUI I locul ultim 2 / a) Wir werden Vater besuchen. locul ultim i . Viitorul I = prezentul verbului werden -}. eine Überraschung sein. Mill. Md. pag. Viitorul I este un timp compus. verbul werden stă în propoziţia enunţiativă în locul doi.? In exemplul a verbul besuchen este la viitorul I. format din prezentul indicativ al auxi­ liarului werden şi din infinitivul prezent al verbului de conjugat.) 1 000 000 000 000 eine Billion 1 000 1 500 100 000 1 000 000 5.. Cînd pre­ dicatul este la viitorul I. iar în propoziţia interogativă totală în locul întîi şi infinitivul prezent al verbului de conjugat în locul ultim. 102. NUMERALUL CARDINAL 9.) 1 000 000 000 eine Milliarde (die Milliarde. 555) .infinitivul prezent al verbului de conjugat. persoana a IlI-a singular. eintausend tausendfünfhundert hunderttausend eine Million (die Million.

.. Completaţi cu sch. ihr grü-t. potrivită. die Wirt-aft. sie grü-en (vezi schema nr.. der Ga-t. flei-ig lei-e. fa-t. der Mutter . Eforie oder . ss sau ß / B. 13. ich verla-e. In dem Sommer fahren wir an das Meer. A. die Kü-e e-en. -lafen -reiben. die -onne. . der Ku-. dem Gebirge. sie le-en verla-en. be-äftigt. du wä-st. die -wester der Geno-e. Fährst du . der -üler die -traße.. ihr wa-t. Sie kommen heute von dem Meer.. du verlä-t. -on. er wä-t. das Kino oder . ein-timmig.. dem Tisch und lernt. die Überra-ung. das Au-land -eit.. ich e-e. gewi-. Morgen fahre ich .. er grü-t.. er lie-t. acolo unde 3. der -port. au-er.. Gehen wir . die Grü-e. das -tadion der -tuhl. das Flei-.. der -trand. der -onntag. du grü-t. Citiţi cu glas tare cuvintele a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) formate! der -tudent. Wir fahren in das Gebirge. be-uchen. intere-ant. die Stadt. sie wa-en grü-en. -ein.. Contopiţi prepoziţia a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) cu articolul! Andrei sitzt an dem Tisch. pag. du i-t. -prechen. Helga geht an das Fenster. Ottos Freund ist in dem Gebirge. ge-tern. Konstanza? Ich gehe .. Alexanders Vater ist . die -peise. die . ihr verla-t. ich le-e.. das Land. sie verla-en wa-en. das Wohn­ zimmer. wir e-en le-en... die Sträu-e.t a d t . s. er verlä-t. das -ach. dem Arbeitszimmer und geht . die Oper? Andrei sitzt . Completaţi cu prepoziţia este cazul! a) b) c) d) e) f) g) h) Die Studenten sind . -ön. der Gru-. ich wa-e. du lie-t. Sie steht an dem Fenster. ihr e-t.. ich grü-e. Der Student Otto ist bei dem Lehrer. der -rank.. Wer ist in dem Zimmer? Der Vater kommt in das Zimmer.. contopind-o cu articolul. Der Vater kommt . 491) 1.. er i-t..... dem Hörsaal. ihr le-t.EIN BRIEF 83 Übungen 1. das Ob-t der Strau-.

in. ein Gärtchen. 5.. zu Tisch. das a') In. d) Ich. bei Tisch. wo ? ţintnd seamă de întrebările wann ? a") wohin 1 Wir gehen. wohnen. e') Er. dem Meer. f) Er. bleiben. in. das Haus. sein. das Zentrum) (in... der Teppich vor. das Meer. das Essen. verbringen. um. wir.. Haus? k) Wir wohnen . die Eminescustraße) (neben. in das er. einige Tage. fahren.. der Freitag) (an. c') An. d"') Der Monat. der November. Răspundeţi b") Legen. an. die Bibliothek. bei. d') In. Bukarest. vor. ein Kollege) [von. oft. a) Wir. g") Nach Tisch. das Gebirge. LEHRSTÜCK i) Ich fahre . das Postamt) (zu. die Mensa) (in. auf. die Nacht. sein. das tern. der Vater Predeal. an. besuchen. die Tür! c") Sie fahren. ein. der Bruder) (zu. fahren. der Sommer) (in. c) Sein. ich. der Nachmittag) a) Woher kommen Sie? b) Wo wohnen Sie ? c) Wohin gehen Sie? d) Wann fahren Sie ins Gebirge ? . in. das Meer. morgen.. das Stadion) (in. in. der f) Er. ein Onkel. das Klavier. Grozăveşti. Geburts­ Gebirge. auch Alina und Alexander sind . f") Er. sein. in. die Post) (in. Formaţi propoziţii. zu. nur. essen. die Urlaub. in. das Land. die Schwester) (in. der Mittwoch. Land. g') Vor Tisch. haben. zu. eine Ausstellung. 13 Uhr. gehen.. lie­ b') Vor. der Vater? wir.. 4. j) Gehst du . g) Vor. die El­ Eltern. gen. eine Ausstel­ lung. gehen. das Kino) (von. e") Er. gehen. das Stadion) (auf. fahren. der November) (an. du.84 9. schon. November. tag. sie. b) Der Teppich. in das Kino „Patria". nach. ge­ nau. auf. la întrebări folosind cuvintele din paranteză {aus. e) Er. Monat Studentenstädtchea fahren. das Meer.

sein.. nicht. frei. die Bibliothek. ist Donnerstag. Am Nachmittag.. . 97. 78.. am Samstag). bin ich beschäftigt (vormittags.. d) . ich. in. 345. heute. lesen wir in der Bibliothek. 444.. Nachmittags.. morgen. am Abend. h) ... essen. 589. zu.. Deutsch. aber am Nachmittag bin ich frei. nachmittags. mittags und abends in die Mensa. . 829.. wir. 686. Completaţi. 101. die Nacht. denn ich brauche ein Heft (vormittagsr am Vormittag. der Unterricht. morgens. abends). am Abend. Lesen. 701. e) Montags haben wir Literaturvorlesung. Unterricht.. in. haben wir Literaturseminar (morgen. abends. 999. b) . lesen. ich. c) Am Abend gehen wir ins Kino. am Nachmittag). beginnen. du. Folosiţi toate a) .. die Mensa. ist Dienstag. ist Mittwoch (morgen. g) Die Stunden beginnen .. 9. wir.. Montags. 63. haben. b) Heute bin ich am Vormittag beschäftigt.. gehen wir ins Kino (am Nachmittag. 611. übermorgen). um 8 30 . auch. um 7 Uhr (am Morgen. 7. 953. gehen. Citiţi şi scrieţi cu litere! 17. 1 001 . e) .. am Morgen. in. morgens). haben.. c) . d) Die Studenten gehen morgens. bin ich frei. nicht. und . 601. am Nachmittag). f) .. Formaţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) propoziţii! Wir. in. Am Montag. 8. am Sonntag).. 223. f) Am Mittwoch haben wir eine Sitzung.. die Nacht! Ich.. am Vormittag. Traduceţi şi explicaţi sensul complementului circumstanţial de timp! a) Vormittags habe ich Vorlesungen und Seminare. machen? Wir. zwei Stunden. alegînd complementul variantele posibile! potrivit din paranteză. 48. 786. nachmittags. 1000. gehen. morgens). 26. nachmittags.. gehe ich in die Stadt. aber dienstags haben wir keine Stunden. Was. besichtigen wir eine Ausstellung (samstags.. aber . gehen wir in die Oper (sonntags..EIN BRIEF 85 6. die Tante.

LEHRSTOCK 10. f) La unchiul Emil este mătuşa Olga din Arad. un oficiu poştal şi chiar şi o croitorie. Descrieţi un cămin 14. c) Avem camere cu două paturi. Răspundeţi a) b) c) d) e) f) g) Wem schreibt Andrei? Wo wohnt die Mutter? Wo wohnt Andrei? Was schreibt Andrei über das Studentenstädtchen Grozăveşti? Wann hat Andrei Vorlesungen. Wirst du das Buch bis morgen lesen? la întrebări! 12. Morgen gehen die Studenten zu einem Fußballspiel. Ich mache Andrei eine Überraschung. Ich werde der Mutter einen Brief schreiben. Wir besuchen Tante Olga. b) Locuiesc în căminul studenţesc Grozăveşti. Am Mittwoch haben wir eine Sitzung. g) Faceţi-i mătuşii o surpriză şi veniţi pentru cîteva zile la Bucureşti! . Anda wird der Kollegin das Buch geben. prezent! 11. d) Merg adeseori la expoziţii. la operă sau la cinema. căci mîine sînt o c u p a t : dimineaţa am cursuri şi după amiază am o şedinţă. Uneori merg şi la un meci de fotbal. Treceţi la a) b) c) d) e) f) g) In der Ausstellung wird Andrei viele Bilder sehen. o bibliotecă. e) Sîmbătă facem o excursie. Traduceţi! A. a) Scriu părinţilor astăzi. Treceţi la t viitor! a) b) c) d) e) f) g) Ich wohne in einem Studentenheim. Vizităm o gospodărie de stat.86 9. Die Mutter kommt für ein paar Tage nach Bukarest. und wann ist er frei? Was macht er nachmittags und abends? Wer hat am Mittwoch eine Sitzung? studenţesc! 13. Wirst du ins Gebirge oder ans Meer fahren ? Das wird eine Überraschung seinl Morgen werden wir keine Stunden haben. Am Sonntag besichtigen wir eine Ausstellung.

locuieşte la ţară. dar Alexandru este la ţară. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) C. Mergeţi sîmbătă la operă? Desigur. 250 studenţi sînt la o conferinţă în sala de festivităţi. Cum îi merge prietenului? în cămin locuiesc aproximativ 1 115 studenţi. Andrei este la munte. 5. în Bucureşti sînt multe stadioane. La cantină mănîncă 1250 studenţi. Merken Sie sich! Wie geht es den Eltern? —Danke. Vom locui în Predeal. Plecaţi (voi) la munte sau la mare? Deseară mergem la cinema şi mîine vom vizita expoziţia. a) b) c) d) e) f) (Noi) îl vom vizita pe Andrei la Predeal. Sala de lectură are 115 locuri. părinţii lui locuiesc la ţară.EIN BRIEF 87 B. Petru. căci am cursuri. gut. Şi noi plecăm duminică la munte. pe strada Alecsandri nr. La prînz şi seara mîncăm la cantina studenţească. Komm für ein paar Tage nach Bukarest! Das ist eine Überraschung! . Radu joacă bine şah. fratele lui Alexandru. Mergi la poştă? înainte de masă nu sînt liber.

Mein Neffe Otto besucht Bukarest. . In Bukarest gibt es auch viele Institute und Schulen." „Jetzt ist es gelb. (ZEHNTES) LEHRSTÜCK BUKAREST Unser Vaterland ist die Sozialistische Republik Rumänien. Auch der Staatsrat und die Regierung haben ihren Sitz in Bukarest. „Wir wohnen in jenem Wohnblock dort". „Oh. Die Haupt­ stadt unseres Landes ist Bukarest. wir gehen jetzt nach Hause. antworte ich. Sie hat zwölf Fakultäten und viele Laboratorien und Bibliotheken. Im Haus der Scinteia ist auch der Fernsehsender. in den Autobuzul-W erken. Buka­ rest ist der Mittelpunkt der Wirtschaft und der Kultur Rumäniens. Hier ist der Sitz des Zentralkomitees der Partei. Fahrräder und Motorräder!" „Hier siehst du auch eine Straßenbahn. „Dieser Wohnblock hat 8 Stockwerke". Überqueren wir die Straße?" „Nein.10." Unser Autobus hält vor dem Kino „Patria". sagt er. Unsere Partei ist die Rumänische Kommunistische Partei (RKP). Von der Haltestelle gehen wir noch einige Minuten zu Fuß. Jetzt ist es grün. wir warten noch. Otto bewundert den Boulevard. Dort erscheinen Hunderttausende von Büchern." Am Nachmittag gehen wir in die Stadt. Diese da fährt bis zum Kombinat Haus der Scinteia. Jetzt überqueren wir die Straße. Vom Bahnhof fahren wir mit dem Autobus ins Zentrum. Bro­ schüren. wie viele Autos. Zeitungen und Zeitschriften. Neben diesem Kombinat sind Seen und der Park Herăstrău. die Wohnhäuser und die Schaufenster der Kaufhäuser. Autobusse. Wir warten aber ein wenig : das Licht der Verkehrsampel ist rot. „Komm. Ich zeige meinem Neffen das Zentrum ! „Dieses Gebäude ist die Universität." „Siehst du die Trolleybusse? Wir erzeugen sie in unserer Hauptstadt.

la sfîrşitul ultimului substantiv.und Filmvorstellungen." Erläuterungen 1) die Sozialistische Republik Rumänien = Republica Socialistă România 2) die Rumänische Kommunistische Partei (RKP) = Partidul Comunist Român 3) der Mittelpunkt der Wirtschaft und der Kultur Rumäniens -— Substan­ tivul Rumänien este în limba germană de gen neutru.und Beamtenfamilien = familii de muncitori şi funcţionari. Sie sind herrlich! Wer wohnt d o r t ? " „Viele Arbeiter. er ist der Schauplatz von Kongressen. Konferenzen. Se întrebuinţează •— ca toate celelalte denumiri de ţări de gen neutru •— fără articol. întrebuinţate succesiv. das Zentrum = centru. acesta se scrie o singură dată. spre deosebire de der Enkel. Dacă două sau mai multe substantive compuse. -n = fiul fratelui sau al surorii." „Neben dem Palast sehe ich viele Hochhäuser. Otto.. în sens concret 5) der Neffe.BUKAREST 89 „Schau.. 4) der Mittelpunkt = centru. Theater..und Beamtenfamilien. . 7) Theater.und Filmvorstellungen = spectacole de teatru şi cinema. în sens abstract.. wir besuchen jetzt das Kunstmuseum. hier ist der Palast der Republik. Komm. In celălalt sau celelalte substantive compuse el se înlocuieştecu o cratimă. au cuvîntul de bază comun. -n. = sute de mii de . -s.. Arbeiter. Lexik Vieldeutige Wörter z gospodăria die Wirtschaft^ \ economia . Der Saal faßt über 3 000 Per­ sonen und ist ein Meisterwerk der Architektur. im Erdgeschoß gibt es Kaufhäuser und Restaurants.= fiul fiului sau al fiicei în raport cu bunicii 6) Hunderttausende von .

A. b) Ich zeige meinem Neffen das Zentrum. a şi c) = aeest. a. această. I la cazul dativ. der des dem den dieser dieses diesem diesen jener jenes jenem jenen die der der die diese dieser dieser diese jene jener jener jene das des dem das dieses dieses diesem dieses jenes jenes jenem jenes Plural Masculin. 65. Pronumele demonstrativ dieser şi jener se declină ca articolul hotărit : Singular Masculin Feminin Neutru N. dieses (ex. jene. b) este pronume posesiv de pers. Feminin. b) = acel. Pronumele demonstrative dieser şi jener pot fi întrebuinţate adjectival {ex. N. mein (ex. die der den die diese dieser diesen diese Neutru jene jener jenen jene Desinenţele pronumelor demonstrative dieser şi jener sînt identice cu desinenţele articolului hotărit. Was ist aber jenes Gebäude dort? Dieser Wohnblock hat 8 Stockwerke. PRONUMELE DEMONSTRATIV a) b) c) d) Dieses Gebäude ist die Universität. diese. A. . acesta. D. I la cazul nominativ meinem (ex. jenes (ex. d). G. 531) 2. acea. G. b. D. (vezi schema nr. acela. Diese fährt bis zum Kombinat „Haus der Scînteia". a) este pronume posesiv de pers. aceea. pag. PRONUMELE POSESIV a) Mein Neffe Otto besucht Bukarest. aceasta. Pronumele demonstrativ de depărtare este jener. LEHRSTÜCK GRAMMATIK 1. Pronumele demonstrativ de apropiere este dieser.90 10. c) şi substantival (ex.

unsrem (eurem) Freund. pron. desinenţele art. sie îi corespunde pron. în formele declinate ale pronumelor unser. pos. I plur. Buch. ihre. pos. ihr îi corespunde pron. pos. pos. . Ihre. einen Brief — eine Alexander (er) zeigt<f seinen Brief —• seine Briefe — die die Alexander (er) z e i g t \ seine Briefe —• seine einen Brief — eine Marianne (sie) zeigt<^ ihren Brief — ihre die Marianne (sie) zeigt<f ihre Deci: posesorul •*—j-pron. pron. I h r . . nehotărît Desinenţa pronumelui posesiv ^ ^ p J u r d e s i n e n ţ e l e a r t . vocala e se suprimă de obicei înaintea lui r: unsrer. seine unser. (vezi schema nr. pos pos pos. 529) O b s e r v a ţ i e . seine.BUKAREST 91 Pronumele posesiv. Bücher Bücher Buch. i h r . pag. deine. pron. seine ihr. ihre politeţe Sie îi corespunde pron. Uneori se suprimă e din desinenţă. mein. deine sein. pron. sein. Bücher Bücher ^ . Buch. meine. mein. pos. Ihr. ihre sein. euer. depinde de posesor. eu(e)re. uns(e)re. meine dein. pron. . ihr. eu(e)re III plur. în limba germană. posesiv + desinenţa -—*• obiectul posedat Zeitschrift Zeitschrift Zeitschriften Zeitschriften Zeitschrift Zeitschrift Zeitschriften Briefe —• die Briefe — ihre Zeitschriften — ein — sein — die •— seine — ein — ihr — die — ihre Buch. pos. euer. Ihre ich îi corespunde du îi corespunde îi corespunde er îi corespunde sie îi corespunde es îi corespunde wir pron. Acordul se face adăugindu-se la pronumele posesiv desinenţele articolului nehotărit (respectiv ale articolului nehotărît negat) la singular şi ale articolului hotărît (respectiv ale articolului nehotărît negat) la plural. sein. unser. număr şi caz cu acesta. . uns(e)re II plur. pronumele posesiv acordindu-se In gen. şi anume : persoanei I sing. euer. dein. / l a sing. (eurer) Fakultät. în acest caz e din rădăcină rămîne : unserm Professor. seine. ihre. ihr. hotărft. 62. persoanei II sing. persoanei persoanei persoanei formei de I Desinenţa pronumelui posesiv este în funcţie de obiectul posedat.

DECLINAREA MIXTĂ A SUBSTANTIVELOR 10. -en Vetter. dar de obicei se declină slab. -s. mai des întrebuinţate. -es. în exemplul b: den See este acuzativul singular al aceluiaşi substantiv. A. a). Singular N. -s. b) Otto bewundert den See. dar — spre deosebire de majoritatea substantivelor din această grupă — nu se de­ clină slab decît la plural (ex. b). Substantive de declinare mixtă. -en Bett. -s. 39. -es. Substantivul der Nachbar se poate declina şi slab. -s. -en masculin = = — = = statul vecinul raza vărul durerea das das das das das de senul neutru = = = = = ochiul urechea cămaşa patul sfirşitul Auge. Deci: sub­ stantivul der See se declină mixt. -n Schmerz. -en Nachbar. Ob s e r v aţii. -(e)s. la singular se declină tare (ex. 1. -n Strahl. Substantivul der Bauer poate fi declinat şi mixt. Aceste substantive se declină la singular tare şi la plural slab. pag. -en Ende. -es. -es. D.92 3. 2) toate substantivele neutre din grupa a IV-a de plural. . In exemplul a: die Seen este nominativul plural al substantivului der See. sînt : de genul der der der der der Staat. der des dem den See Sees See See Plural die der den die Seen Seen Seen Seen Din declinarea mixtă fac parte : 1) cîteva substantive de gen masculin din grupa a IV-a de plural. -n (vezi schema nr. -en Hemd. G. Vedem că substantivul der See face parte din grupa a IV-a de plural. LEHRSTOCK a) Neben dem Kombinat sind die Seen.> 2. -n Ohr. -(e)s. 511) Declinarea mixtă cuprinde substantive de gen masculin şi neutru.

Substantivele de origine negermană terminate în -bus dublează pe s la genitivul singular şi la toate cazurile pluralului. die -orstellung.BUKAREST 93 4. B. Autobusse . der -ater. der -ilm. des Autos der Autos D. Completaţi! A. G. c) Die Universität hat zwölf Fakultäten und viele Laboratorien. der -ortrag. A. das Auto die Autos G. das -est. der -uß .. -erbringen. Singular das Laboratorium des Laboratoriums dem Laboratorium das Laboratorium Plural die Laboratorien der Laboratorien den Laboratorien die Laboratorien (vezi schema nr.. pag. der -etter. das Museum) schimbă la plural pe -(i)um în -(i)en. das Auto die Autos G. Substantivele din această grupă se declină în felul următor : Singular Plural N. 513) Übungen 1. încolo se declină ca substantivele de declinare mixtă : N. a) se declină mixt. der -erkehr c) -inden. der Pro -essor b) -orn. D. A. die Professoren — ex. D. întrebuinţaţi consoanele î sau y! a) -assen. -or. Substantivele de origine negermană terminate în -or neaccentuat (der Professor. der -er-asser . Singular der Autobus des Autobusses dem Autobus den Autobus die der den die Plural Autobusse Autobusse Autobussen Autobusse D. -ruh. G. Substantivele de origine negermană terminate în -ium (exemplul c) sau în -um (de ex. Multe substantive de origine negermană fac parte din grupa a V-a de plural. DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DE ORIGINE NEGERMANĂ a) Die Studenten grüßen ihre Professoren. -leißig.. das So-a. wie viele Autos. dem Auto den Autos A. A.. -iel. das -enster. Încolo se declină ca sub­ stantivele de declinare tare : N. 42. Aceste substantive au accentul mobil. b) . -ehlen d) das -iertel.

întrebuinţaţi consoanele v sau w/ a) der -erktätige. -ohin. -arten. Freund das Buch. LEHRSTÜCK B. Completaţi desinenţele! deindiesmeinunserdeindiesmeinunserdeindiesdeineuerdeindiesdeineurdeindiesihrdeindiesdeinihrFreundes. Freund das Buch. das -asser b) der Boule-ard. Wohnung. -oher. Freund das Buch. Freundin. -ohnen. Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Lehrer ? Lehrer ? Lehrer ? Lehrer ? Wohnung. Wohnung. Freundin. das Rla-ier. Freundin. Freundes. das Meister-erk c) die Blumen-ase. -asc hen. Freundin. Freundes. be undern. Wohnung. Freundes. Freundes. das -erb 2. Freundin. Freund das Buch.94 10. -eiß . Wohnung. die Uni-ersität. Heft? Heft? Heft? Heft? Freundin ? Freundin ? Freundin ? Freundin ? Freundin ? a) Das ist das Buch b) Das ist das Buch c) Ich gebe d) Ich gebe e) Fragst du f) Er zeigt dem Neffen g) Hast du dkjenmdeinjenIhrunser- h) Schreiben Sie . Freund das Buch.

.(Jen-) Schülerin dein Buch.Schülerin gehen in die Bibliothek.. Ferien Professor. c) . Neffen Genossen .. g) Die Schaufenster dies. Zeig dies. Completaţii a) Dies.... 5.BUKAREST 3. zu . Kollegen.. Wir sehen dies. . Schlaf räum Lehrerin..(jen-) Kaufhäuser sind schön..(jen-) Kino.(jen-) Kind dein Buch.(Jen-) Klasse ist groß.. c) Die Tür dies.. Dies. Mutter. Freunde. Răspundeţi propoziţii! pentru următoarele substantive.. Uhr. zu . .... Lehrer ... Zimmer. d) Zeig dies. . .(jen-) Parks...(Jen-) Zimmers ist braun. Klasse . Wohnung.Genossinnen sind fleißig. Kollegin. Găsiţi un pronume posesiv potrivit a) .. Vater. e) bei ... . Bücher.. Wir sehen dies. e) Wir sehen dies. h) Wir besichtigen dies. Hefte.Schüler und Jen. Zeig dies. b) Jen. Formaţi B. .(jen-) Häusern ist ein Kino..Genossen sind fleißig. mit . 4. bei ..(Jen-) Bahnhof.Genossin ist fleißig. aus .Genosse ist fleißig....(Jen-) Schüler dein Buch. .. f) bei .(Jen-) Wohnung. Dies.. . Bibliothekarin la întrebări! Folosiţi cuvintele de la margine! a) Ist dieses Buch für Ihr Neffe)? Ihre Tante) ? Ihr Schwesterchen) ? Ihr Lehrer) ? Ihre Lehrerin) ? Ihr Buch)? Ihr Kollege) ? Ihre Kollegin) ? Ihr Bruder) ? Ihre Schwester) ? Ihre Ihre Ihre Ihre Lehrer) ? Lehrerinnen) ? Kollegen) ? Kolleginnen) ? b) Ist das c) Ist das das Buch d) Machen Sie den Ausflug mit . Eltern. Dies. d) bei . ... A. b) . Die Tür dies. f) Neben dies. Kind. von .. .

Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Die Straßen (unsere Stadt) sind sauber.Zimmers ist groß.Vater. seine Freundin) ? (ihr Freund. e) Gehen Sie heute zu (Ihr Bruder)? (Ihre Freundin)? (Ihr Brüderchen)? (sein Freund.Lehrerin. Otto sieht sein. Otto besucht mein. d) Die Schülerin antwortet ihr.Lehrerin. Anna sieht ihr. Wir besuchen Ihr.Lehrer.Lehrer.Klasse ist groß. Mein Vater zeigt (sein Neffe) das Zentrum (diese Stadt). Das Fenster unser. Ich habe die Adresse dein.Lehrer. Anna gibt euer.Lehrerin. g) Otto sieht unser. Das Zentrum (unsere Stadt) ist schön. Wir wohnen in (dieses IIaus). .Kinder. Die Wohnungen (diese Gebäude) sind groß. 7.10. unsere Freundinnen) ? f) Waren Sie gestern bei Completaţi! a) Otto besucht mein. Wir besuchen Ihr.Lehrerin.Freundin.Mutter Blumen.Lehrer. Der Onkel wohnt in (jenes Haus). c) Der Schüler antwortet sein. i) Wir besuchen Ihr. LEHRSTOCK. Otto sieht sein.Freundes. Die Schülerin antwortet ihr. Fahren wir mit (diese Straßenbahn) oder mit (jener Autobus)? Im Konzertsaal sehe ich (mein Freund) und (meine Freundin).Vater Blumen. f) Das Fenster unser. h) Anna gibt euer.Lehrer.Mutter.Lehrerin. ihre Freundin) ? (seine Eltern. Hier sind die Bücher unser. Der Lehrer gibt (jene Schüler) Bücher.Tante.Onkel.Lehrer. b) Ich besichtige die Wohnung dein. unsere Freunde) ? (ihre Eltern. e) Anna sieht ihr. Otto sieht unser. Der Schüler antwortet sein.

f) Vitrinele acestor magazine sînt minunate. k) Vin de la dumneavoastră. j) Vin de la părinţii dumneavoastră. b) Pe străzi şi bulevarde vedem multe automobile. 1881 . i) în biblioteca noastră există multe cărţi. e) (îi) dau prietenei tale cartea ta. Răspundeţi a) b) c) d) e) 9. c) Această clădire este universitatea. h) Nu traversaţi strada. I) Lîngă Bucureşti sînt multe lacuri. j) Universitatea noastră are biblioteci şi laboratoare. k) Loc rinţa vărului meu este mare şi frumoasă. la întrebări! Wie heißt unser Vaterland? Was ist Bukarest? Wessen Mittelpunkt ist Bukarest? Welche Gebäude sehen Sie in Bukarest? Was erscheint im Kombinat Haus der Sdnteia? Traduceţi! A. autobuze şi tramvaie. B. ni) Studenţii vizitează multe muzee. Merken Sie sich! Wir gehen ins Zentrum. căci lumina semaforului este roşie. a) Unde locuieşte unchiul tău (mătuşa ta) ? b) Unde locuiesc ei? c) Merg cu vărul lui la cinema.) ? h) Merg cu prietenii mei (prietenele mele) la expoziţie.BUKAREST 97 8. f) (îi) vezi astăzi pe prietenii noştri? g) Unde locuieşte prietenul Dvs. ziare şi reviste. n) Aceasta este cartea ei. g) Casa noastră are numai două etaje. e) Tramvaiul se opreşte în faţa casei lor. d) In acest parc este un lac. Wir sehen Theater. 7—Limba germană — c. I) Merg la fratele lui. Der Saal des Palastes der Republik ist ein Meisterwerk der Architektur. d) Dă-i lui Alexandru cartea ta. Aşteptaţi puţin! i) în centrul oraşului vedem parcul Cişmigiu. a) Bucureşti este capitala ţării noastre. m) Merg la el.und Filmvorstellungen. (prietena Dvs.

Bleistifte. heute besuchen wir das Warenhaus „Victoria". Ich zeige dir aber alle Abteilungen. Am Verkaufstisch stehen viele Käufer. ( E L F T E S ) LEHRSTÜCK IM WARENHAUS (I) Onkel Otto: Onkel Otto: Onkel M a r t i n : Otto. Rasierapparate. Puder. Es hat 5 Stockwerke und viele Abteilungen. eine Zahnpaste und 3 Rasierklingen. Hefte. Was kostet das? Verkäufer: Das kostet 15 Lei. Der Verkäufer zeigt ihnen Kämme. bekommen das Paket an der Warenausgabe und gehen weiter durch die Halle. Federhalter und Tinte. Ich gebe Ihnen einen Kassenzettel. Sie zahlen. Wann öffnet man ? M a r t i n : Um 8 Uhr. Unten ist eine Halle. Ich brauche ein Paar Schuhe und Tante Marie braucht ein Kleid. Knöpfe.11. Tante Marie kauft ein Dutzend Knöpfe für ein Kleid. Das Warenhaus ist sehr groß. Verkäufer: Was wünschen Sie? O n k e l M a r t i n : Bitte zwei Stück Seife. Links verkauft man Kurzwaren : Zwirn. Rechts verkauft man Toilettenartikel: Parfüm. Ohne sie kaufe ich nicht gern. Haarbürsten und Zahnbürsten. Nadeln. Rechts ist eine Buchabteilung. Man findet dort Bücher. dort in der Ecke. Plötzlich hört man Musik. Kölnischwasser. Füllhalter. Kaufen wir etwas ? M a r t i n : Vielleicht. Otto: Wo zahlen wir ? Verkäufer: Sie zahlen an der Kasse. Lippenstifte. Otto: Was ist das ? Sind wir in einem Konzertsaal ? . Tante Marie kommt auch mit uns.

Ist das nicht schon seit langem dein Wunsch? Otto: Versprichst du es mir ? O n k e l M a r t i n : Ich verspreche es dir.und Tonbandgeräte •— Fernsehgeräte und Tonbandgeräte = te­ levizoare şi magnetofoane (vezi pag..und Tonbandgeräte.. = sortimentul de. cîteva 2) în substantivul Abteilung (ap'taelUyj) = raion. 7) Was kostet das? = Cît costă aceasta ? cît face aceasta ? Lexik Synonyme der Fernsehapparat — das Fernsehgerät der Füllhalter — der Füller Onkel Martin . neben uns ist die Abteilung für Musik­ instrumente und Sportartikel. Die Auswahl an Stoffen und Seidenwaren ist groß. Die Farbe steht Ihnen gut. Gefällt euch dieser Stoff? Otto: Kaufst du ihn ? Tante Marie: Was sagst du. Du hörst jetzt eine Schallplatte. zwei Dutzend Knöpfe — zwei Paar Schuhe. Ex. Fernseh. 89.. Kommt zum Fahrstuhl! Erläuterungen 1) ein Paar — o pereche ein paar = cîţiva. Martin? Verkäuferin: Sie brauchen 3 Meter für ein Kleid. Erläuterung 7) 6) die Auswahl an. dann kaufe ich dir im Sommer einen Fotoapparat. O n k e l M a r t i n : Wir gehen vorher in die Abteilung für Konfektions­ waren. Otto: Was zeigt ihr mir noch ? Tante Marie: Hier ist die Abteilung für Textilwaren. Man findet hier auch Radioapparate. accentul nu cade pe prima silabă ci pe a doua 3) zwei Stück Seife = două bucăţi de săpun In limba germană substantivele masculine şi neutre care indică unităţi de măsură sau cantităţi se întrebuinţează după numerale numai la singular. Lerne fleißig. 4) ein Dutzend Knöpfe = o duzină de nasturi 5) Fernseh.IM WARENHAUS (I) 99 (lacht) : Nein..

sg. I N. .) == merceria die Textilwaren (f. personal se declină în felul următor : Singular Pers. wir unser uns uns ihr euer euch euch M.100 11. er seiner ihm ihn Pers. -n = ghişeul de eliberare a mărfurilor. n er = magazinul die Warenausgabe. pers.. -s.cumpărătorul die Käuferin. -s == vînzătorul die Verkäuferin. a Ii-a singular (du). PRONUMELE PERSONAL A. a II-a du deiner dir dich Plural N. pers. dativul pronumelui personal.LEHRSTOCK Wortfamilien kauîen (kauîte-gek auît) = a cumpăra verkaufen-verkauf te­ verka uft — a vinde der Käufer. D. sie ihrer ihnen sie M. c) Der Verkäufer zeigt ihnen Kämme. arr balajul die Kurzwaren (f. sg-) = GRAMMATIK 1.) = mătăsurile = încălţămintea die Schuhwaren (f. -e = tejgheaua die Ware.) = confecţiile die Seidenwaren (f.=. sie ihrer ihr sie III-a N.) = textilele die Konfektionswaren (f. G. ich meiner mir mich . a) Mir gefällt jener Stoff. a F. es seiner ihm es Pers. D. mir este dir este ihnen este Pronumele dativul pronumelui personal. F. a IlI-a plural (sie). sg. G. dativul pronumelui personal. pers. -n = marfa das Warenhaus. -nen = cumpărătoarea der Verkäufer. A. -nen — vînzătoarea der Verkaufstisch. b) Ich zeige dir alle Abteilungen. sg. -ei . sg. I singular (ich). •es. A. N.

de cele mai multe ori. Genitivul pronumelui personal se întrebuinţează rar (vezi pag. Man este un pronume nehotărît. D. (vezi schema nr. 2. Apare numai la nominativ. 2. prin diateza reflexivă cu valoare pasivă : Man öffnet um 8 Uhr = Se deschide la ora 8. Spre deosebire de limba română. Predicatul pro­ poziţiei. 78. în limba germană pronumele personal se pune numai o singură dată. Man se traduce. 536) . deci numai ca subiect. 621. A. cu deosebirea că pronumele de politeţe se scrie cu majusculă. ca în limba română. 1. trebuie să stea la persoana a IlI-a singular. substantival. atît pentru singular cît şi pentru plural. în limba germană. = Mie îmi place stofa aceea. în limba germană pronumele personal se declină şi la genitiv.IM WARENHAUS (I) 101 Pronumele de pcditeţe N. al cărei subiect este man. Observaţii. persoana a IlI-a plural. Mir gefällt jener Stoff. şi nu două forme (una accentuată şi alta neaccentuată). pag. c) Plötzlich hört man Musik. este identic cu pronumele de. PRONUMELE XEHOTĂRÎT a) Wann öffnet man? b) Links verkauft man Kurzwaren. Se poate referi — în mod neprecis — la una sau mai multe per­ soane. Pronumele de politeţe. Sie Ihrer Ihnen Sie B. In timp ce în limba română poate apărea în aceeaşi propoziţie atît forma accentuată cît şi cea neaccentuată a unui pronume personal. pronumele personal are o singură formă. G. la toate persoanele. 622). n-are corespondent în limba română.

(vezi schema nr.) d) Der Onkel zeigt dem i\'effen alle Abteilungen. durch ( = prin) şi für ( — pentru). ein Kleid stau la acu­ zativ. 121. Obser­ văm că ordinea complementelor din exemplele a şi b diferă de ordinea com­ plementelor din exemplele c şi d. a) şi printr-un pronume (ex. uin cer cazul a e u z a t i v. Der Onkel kauft ihn Acuzativ dem Neffen (ihm) Dativ .102 3 PREPOZIŢIILE CU ACUZATIVUL II LEHRSTÜCK <L) Sie gehen weiter durch die Halle. gegen. pe cind în exemplele c şi d complementul la acuzativ (exprimat printr-un pronume) stă înaintea complementului la dativ. Ich kaufe ihn dir Versprich e> mir. în exemplele a şi b complementul la dativ [exprimat p n n t r . Fiecare din propoziţiile de mai sus are două complemente: nnol Îs dativ (complementul persoanei) şi altul la acuzativ (complementul lucrului). Şi prepoziţiile uni ( = în jurul.u n substantiv (ex. c) Sie brauchen 3 Meter für ein Kleid. Prin urmare : Dativ Acuzativ Der Onkel kauft dem Neffen (ihm) einen Fotoappartat. datorită prepoziţiilor ohne ( = fără). sie. care cer acuzativul. für. Ich kaufe dir einen Fotoapparat. la) şi gegen ( = in contra) cer acuzativul. in propoziţiile de mai sus. b) Ohne sie kaufe ich nicht gern. pag. Prepoziţiile durch. ohne. pentru. 573) ORDINEA COMPLEMENTELOR ÎN PROPOZIŢIE a) b) c. b)] stă înain­ tea complementului la acuzativ. cuvintele : die Halle.

: Kölnisch. h-te. r-chts. ihr.. Completaţi cu cuvinte din text! Kurzwaren verkauft man A. exprimat printr-un substantiv. ihr. das P-ckch-n. sie.. Im Warenhaus gibt es auch eine . n-n 2. stă înaintea complementului la dativ. In der Abteilung für Textilwaren Toilettenartikel Bücher Musikinstru­ mente Konfektions­ waren B. Martin einen Kassen-. Complementul la acuzativ. ä sau eh! a) Rum-ni-n. für Musik-. die Halt-st-Ue) h-ng-n. das M-r.IM WARENHAUS (I) 103 Complementul la acuzaţie. wir. . Completaţi! A. sp-t. 134. sie. es) ? c) Er besucht (ich. er. stă în urma complementului la dativ. d) Wir sehen (du. der Fr-nd. Die Verkäuferin gibt . pag. a) b) c) d) e) f) Die Tante braucht Toiletten. Folosiţi e. exprimat printr-un pronume personal. In der Buch. das M-dch-n. Sie) das Buch.. die -lt-rn c) das G-rtch-n. n-. erz-gen. Folosiţi eu sau äu : a) die Erl-terung. (vezi schema nr. die Fakult-t.verkauft man auch -stifte und -halter. ee. a) Ich gebe (du. er. In der sieht Otto Radio. Sie) täglich.und einen -stift. sie. sie. b) Antwortest du (ich. das Vat-rland. du. wir.. ihr. die Verk-ferin b) das Geb-de. der Sb) 1-ch-ln. das H-ft. f-l-n d) üb-rs-tz-n. er. der V-rk-hr B.und -apparate. der Kaff-. der V-tt-r. Sie). der N-fff) die Univ-rsit-t. das G-b-ude. das G-m-ld-. 585) Übungen 1. Sie fahren mit dem -stuhl in die Abteilung für Konfektions- Treceţi pronumele din paranteză la cazul potrivit! A.

Treceţi substantivele şi pronumele din paranteză la cazul cerut de prepoziţie ! a) Ich kaufe zwei Bücher für (du) und einen Bleistift für (meinOnkel). f) Du bekommst das Buch durch (er) oder durch (sein Freund). Arbeitest du oft mit (er. 6. Wir fragen (ihr. die Genossin. Er fragt (pe ea): „Kommst du mit (noi)?" (Pe mine) interessiert dieser Fotoapparat. aber (pe el) interessiert das Radio. Puneţi în locul parantezei pronumele a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) respectiv la cazul potrivit! Der Onkel zeigt (mie) das Warenhaus. Kommst du mit (ich) in die Bibliothek? Gibst du (sie: pers. Der Onkel sieht (pe noi) unten in der Halle. die Lehrer). Sie antwortet (wir). .) einen Brief. I) Komm schnell. aber (lui) gefällt jener Stoff. Ich gebe (Sie) das Buch. a III-a fem. LEHRSTOCK B. Der Lehrer zeigt (lui) ein Buch. das Kind) (die Lehrerinnen. die Freunde) (die Freundin.104 11. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Otto fährt zu (er). Sie). înlocuiţi substantivele prin pronume personale! a) Der Student grüßt (der Lehrer. a III-a fem. die Kinder). Puneţi B. Ich gehe nicht ohne (du)"ins Warenhaus. Der Verkäufer gibt (lor) die Knöpfe. substantivele din paranteză la cazul potrivit! 4. a III-a plural) das Buch? Siehst du (er) ? Otto schreibt (sie: pers. Gefällt (vouă) dieses Kleid ? Gefällt (d-voasträ) dieses Kleid? (ei) gefällt dieser Stoff. b) Wir gehen durch (die Abteilung) für Kurzwaren. 5. e) Um (der Verkäufer) stehen mehrere Käufer. c) Er lernt mit (der Freund. der Freund) (die Genossen. d) Ohne (mein Onkel) gehe ich nicht ins Warenhaus. b) Andrei trifft (der Genosse.) die Stadt. ich sehe (pe ei) schon vor dem Kino. c) Gegen (Ihr Wunsch) kaufe ich nichts. es) ? Ich zeige (sie: pers. A. d) Die Studentin antwortet (die Lehrerin. die Freundinnen). Die Tante kauft (ţie) einen Kamm. die Genossinnen). Der Lehrer zeigt (ei) ein Buch.

Arată fratelui peria de dinţi. . Pe mine (el) nu mă vede de aici. Nu te duce la şcoală fără cerneală! Vă rog daţi-mi o duzină de nasturi pentru această rochie. (Eu) Ţi-o arăt. c) El îi dă (ei) cartea lui (creionul lui). Wir kaufen der Tante Knöpfe. Acolo se vînd multe mărfuri. a) îţi dau cartea ta (creionul tău). în jurul aparatului de radio stau cumpărători. Traduceţi! A. b) Die Verkäuferin zeigt die Bluse. a) b) c) d) e) f) Paul. Răspundeţi la întrebări! a) Wohin geht Otto? b) Was besucht er? c) Was sieht er in der Abteilung für Toilettenartikel? d) Was kauft Onkel Martin? c) WTo zahlen sie und wo bekommen sie das Paket? f) Was sehen sie in der Abteilung für Kurzwaren? g) Was findet man in der Buchabteilung? h) Wo hört Otto Musik und was sieht er dort? i) Was sucht die Tante in der Abteilung für Textilwaren? 9. c) Der Verkäufer gibt dem Schüler das Heft. azi vii cu noi la cinema. Un vînzător le arată cărţi. Arată-i-o! (D-voastră) nu vă place această rochie? Acest film nu le place. d) Wir kaufen Knöpfe. dar nu ţi-o dau. b) îmi dai cartea ei (creionul ei). Der Onkel kauft dem Neîîen den Fotoapparat. Înlocuiţi complementele prin pronumele corespunzătoare! (Atenţie la topică!) a) Der Onkel kauft den Fotoapparat. e) Bringen Sie bitte das Buch! Bringen Sie bitte meiner Freundin das Buch I f) Gib dem Onkel die Schallplatte! 8. Acolo se găsesc multe stofe.IM WARENHAUS (1) 105 7. Die Verkäuferin zeigt der Tante die Bluse. Vă dau (vouă) o bucată de săpun. Mergem prin secţia pentru mărfuri textile. dar pe tine te vede. Cumpără-mi pieptenul! Cumpără-mi-1! El îmi vinde cerneală. Iţi arăt magazinul cu cele cinci etaje. caiete şi creioane. îţi arăt cartea. El mi-o vinde. El este contra mea. C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) B.

Sie braucht ein Paar Schuhe. k) Şi fratele dumneavoastră locuieşte în Bucureşti? — Da. f) Mergi la raionul cu articole de confecţii? — Da. Bitte ein Stück Seife! Was kostet das? Sie zahlen an der Kasse. Dă-i (lui) cartea lui Alexandru! Mîine merg cu tine (cu prietenul tău) la cinema. Daţi-mi vă rog ziarul dumneavoastră! Vi-1 dau cu plăcere. El îi dă (lui) cartea lui Alexandru (creionul lui Alexandru). el locuieşte de un an în Bucureşti la mătuşa noastră. . mai înainte a fost la mare. lor). ei.106 11. LEHRSTOCK d) e) f) g) h) i) Ea îi dă (lui) cartea ei (creionul ei). k) Se găsesc în raionul acesta şi televizoare şi magnetofoane ? — Nu. Die Auswahl an Stoffen ist groß. a) Cumpăraţi (dumneavoastră) perechea aceasta de pantofi? — Da. D. d) Am nevoie de trei duzini de nasturi. o cumpăr. dar înainte de aceasta merg la raionul cu textile. Daţi-i-o vă rog! El are mîine seminar şi are nevoie de ea. El îi dă (lui) cartea lui (creionul lui). aici se vînd numai articole de sport. îmi merge foarte bine. g) Ce faci înainte de oră? h) Ce faceţi după cursuri? i) Fratele meu este acum la munte. j) „Cumpără-ţi o duzină de lame de ras!" îi spuse mătuşa unchiului. Die Farbe steht Ihnen gut. j) Merg cu plăcere cu dumneavoastră la părinţii dumneavoastră (lui. I) De multă vreme îmi doresc acest disc. Merken Sie sich! Was wünschen Sie? Er ist seit ein paar Tagen hier. c) Cum îţi merge? — > Mulţumesc. b) Sînt de cîteva zile aici. e) Iau şi o bucată de săpun. I) Vă dau (dumneavoastră) această carte pentru el.

Bitte. Tante Marie wünschte ein Kleid Größe 46. Diese Schuhe passen mir. Taschentücher und Handtücher auf den Verkaufstisch. Jacken und Hosen. und Tante Marie probierte es. Otto. eine Bluse und Wolljacken. Eine Verkäuferin hängte Winter. (ZWÖLFTES) LEHRSTÜCK IM WARENHAUS (II) In der Abteilung für Konfektionswaren ordnete ein Verkäufer Anzüge.12. Verkäufer: Onkel Martin: Verkäufer: Onkel Martin: Verkäufer: Onkel Martin: Tante Marie: Welche Schuhnummer tragen Sie? Ich trage Nummer 27. Probieren Sie dieses P a a r ! Die Schuhe sind zu eng. Der Onkel brauchte ein Paar Schuhe für den Winter. Mir gefällt auch die Bluse. Tante Marie verlangte Strümpfe und Herrensocken und kaufte sich ein Paar Strümpfe und Onkel Martin zwei Paar Socken.und Regenmäntel in die Schränke und holte dann Mützen und Hüte. Die Verkäuferin reichte ihr das Kleid. was gefällt euch? Mir gefällt das Kleid sehr gut. Tante Marie: Onkel Martin: Otto: Verkäuferin: Onkel Martin: Tante Marie: Martin. Ich kaufe sie. Sie war zufrieden. In der Schuhwarenabteilung waren viele Schuhmodelle. bitte. geben Sie mir einen Kassenzettel! In der Abteilung für Wäsche legte eine Verkäuferin Hemden. Kaufen Sie beides! Entschließe dich! Es ist spät. Ich entscheide mich für das Kleid. Die Verkäuferin zeigte ihr auch einen Rock. Beeile dich! Gehen wir noch in die Abteilung für Küchengeräte? . Haben Sie auch Nummer 28? Ja. Das Kleid war schön und nicht teuer und hatte auch einen Ledergürtel.

Frü­ her erzeugte unser Land fast keine Industriewaren. man verkauft dort Töpfe und Pfannen. Heute sind unsere Warenhäuser voll von Erzeugnis­ sen unserer Industrie. auf den Verkaufstisch. pi. spre deosebire de verbul „a întîrzia" din limba română. Verbul sich verspäten este reflexiv... b) Ein Verkäufer o:ctnete Anzüge. 6) Wir verspäten uns = (noi) întîrziem. Erläuterungen 1) Winter. und es war nicht teuer. 2) Das Kleid war schön und nicht teuer — Das Kleid war schön. Intre be şi eilen se face o foarte mică pauză : be/eilen. IMPERFECTUL VERBELOR SLABE a) Eine Verkäuferin legte Hemden . Wir gehen jetzt nach Hause zum Mittagessen. Nein. Kommt jetzt in den Erfri­ schungsraum ! Dort gibt es Brötchen. prînzul ( = timp) das Mittag = prînzul ( = masa de prînz) y paharul das Glas< N (f. . 3) Kaufen Sie beides! = Cumpăraţi-le pe amîndouă! 4) Welche Schuhnummer tragen Sie? = Ce număr purtaţi la pantofi? 5) sich beeilen — diftongul ei nu se leagă de vocala precedentă e. verbele slabe legen (ex. b) sînt la imperfect.und Regenmäntel.) sticla GRAMMATIK 1. Porzellan. In propoziţiile de mai sus. a) şi ordnen (ex. Kuchen und Schokolade. es ist schon 1 Uhr. LEHRSTÜCK Otto: Onkel Martin: Tante Marie: Verkauft man in jener Abteilung auch Porzellan und Glaswaren? Nein. 89.. Erläuterung 7..1O8 12. Kühlschränke und Waschmaschinen. Bü­ geleisen. und Großmutter wartet zu Hause.und Glaswaren — vezi pag. Sonst verspäten wir uns. Lexik ji Antonyme billig =/= teuer Vieldeutige Wörter der Mittag = amiaza.

12-13) Grammatik 3. la toate persoanele. la care se adaugă. c) stau la imperfect. -dn. -d. sein (ex. b) şi werden (ex. a). Imperfectul în -etc îl formează verbele a căror rădăcină se termină în -gn. -chn. b) Das Kleid war schön. sufixul -(e)te + desinenţele personale ale imper­ fectului : leg -\.te -> legte ordn -f. -t. -tra. -îfn. . în propoziţiile de mai sus. IMPERFECTUL VERBELOR HABEN. C. la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular şi a lî-a plural (vezi pag.IM WARENHAUS (II) 109 Imperfectul verbelor slabe se formează din rădăcina verbului.ete -» ordnete Infinitiv legen ich legte du legtest er sie es • legte -(e) te -(e) test -(e) te -(e) ten -(e) tet -(e) ten -(e) ten ordnen ich ordnete du er sie es ordnetest • ordnete Imperfect wir legten ihr legtet sie legten wir ordnete« ihr ordnetet sie ordnete« Sie legten Sie ordneten O b s e r v a ţ i i . -dm. c) Die Studenten wurden braun. Observăm că aceste verbe formează şi imperfectul în mod neregulat. verbele haben (ex. SEIN ŞI WERDEX a) Das Kleid hatte einen Ledergürtel.) 2. deci aceleaşi care intercalează vocala e între rădăcină şi desinenţă la prezent.

Imperfectul se traduce în româneşte. Beeile dich/ Ich kaufe mir das Kleid. . b) } " ca în limba română c) o acţiune încheiata în trecut (ex.110 12. î n această ultimă întrebuinţare. prin perfect simplu sau perfect compus. und Großmutter wartet. auf den Verkaufstisch. c) Tante Marie verlangte Strümpfe. b) Eine Verkäuferin legte Hemden. 4. Pentru persoanele I şi a II-a singular şi plural se întrebuinţează ca pro­ nume reflexiv formele respective ale pronumelui personal la acuzativ (ex. a şi b) sau la dativ (ex.. a) b) c) d) e) Wir verspäten uns. Sie entscheidet sich für das Kleid. PRONUMELE REFLEXIV imperfect. FOLOSIREA IMPERFECTULUI a) Der Onkel brauchte ein Paar Schuhe. imperfectul se numeşte preterit.. c) — spre deosebire de limba română. c). Imperfectul exprimă în limba germană : a) o acţiune care durează în trecut (ex. Onkel Martin kaufte sich zwei Paar Socken. Taschentücher. corespunde perfectului simplu sau compus din limba română şi se foloseşte ca timp al povestirii. a) \ b) o acţiune care s-a repetat în trecut (ex. LEHRSTOCK Infinitiv haben ich hatte du hattest er j sie 1 hatte es | wir hatten ihr hattet sie hatten Sie hatten sein ich war du warst er sie es war werden ich wurde du wurdest er sie es wurde Imperfect wir waren ihr wart sie waren Sie waren wir wurden ihr wurdet sie wurden Sie wurden 3. de la caz la caz.

-f.acuz.acuz.m.m. / m du (dat. pag. e). . I II i• c h i Plural i r \mich \dich .d.a. Pers.-{-acuz. Acest pronume are atît valoare de dativ (ex. + acuz. -f acuz.d.) (acuz.) wir — > uns (dat. 526) Pers.a. III er \ sie > sich es J Prezent ich du er sie: es wir ihr sie Sie beeile mich beeilst dich beeilt sich beeilen uns beeilt euch beeilen sich beeilen sich ich kaufe mir ein Buch du kaufst dir ein Buch er \ sie \ kauft sich ein Buch es i wir kaufen uns ein Buch ihr kauft euch ein Buch sie kaufen sich ein Buch Sie kaufen sich ein Buch Imperativ beeil dich! beeilt euch! beeilen Sie sich! kauf dir das Buch! kauft euch das Buch! kaufen Sie sich das Buch! Imperfect ich beeilte mich du beeiltest dich ş.) (acuz.) (dat. Pronumele reflexie Singular Pers.(dat.) (vezi schema nr. ich kaufte mir das Buch du kauftest dir das Buch s. d) cît şi de acuzativ (ex. 58.) ihr — » encb.) sie -» sich (dat. -f.) (dat.IM WARENHAUS (II) 111 Pentru toate trei genurile persoanei a III-a (singular şi plural) şi pentru forma de politeţă se întrebuinţează singurul pronume reflexiv din limba germană : sich.) Sie ~> sich (dat.

w-rten . Folosiţi a. die J-cke. das Gl-s. înaintea lui : . h-lten. die St-dt. Pentru formarea femininului din astfel de derivate se adaugă la sub­ stantivul masculin sufixul -in : der Leser -f. fac parte din prima grupă de plural (vezi pag.112 12. f-ren. b-den. Aceste substantive se formează cu ajutorul sufixului -er. der Füllh-lter. Completaţi! A. die V-se. das P-r. die K-sse d) der M-ntel. nume de agent (numele celui care face acţiunea). 26. formate cu ajutorul sufixului -er. Grammatik 1. Substantivele derivate din verbe care au a sau au în rădăcină primesc Umlaut : b a c k j ^ ( = a coace) + er -> der Bäcker ( = brutarul) v e r k a u f t (•= a vinde) + er -> der Verkäufer ( = vinzătorul) Substantivele verbale. nu ca în limba română. Verkauft man in jener Abteilung Porzellanwaren ? Ein Verkäufer ordnete Anzüge.). der T-g. FORMAREA CUVINTELOR a) b) c) d) Wir lesen und schreiben bis ein Uhr. 29. care se adaugă la rădăcină : lesWj + er -» der Leser. Grammatik 3 B) Übungen 1.in — > die Leserin — die Leserinnen der Lehrer + in — » die Lehrerin — die Lehrerinnen (vezi pag. die W-re e) s-gen. der S-l. z-len. aa sau a h ! a) der St-t. die Pf-nne. der B-nhof c) die B-ll-de. Din rădăcina verbelor derivă substantive. das J-r b) das V-terl-nd. der N-men. LEHRSTÜCK în limba germană pronumele reflexiv se pune äupä verb. In der Bibliothek sind viele Leser. • ich beeile mich a grab es eu mă grăbesc 5.

w-nderschön D. l) Ich habe das Buch zu Hause. br-ngen e) G-b -m das Buch! L-s auch du d-ses Buch I N-mm es d-r! Es 1-gt auf -rem Schreibt-sch. unser. -ne. Treceţi la imperfect! a) Karl hat heute keine Zeit. -eisen.. b-s. und die Verkäuferin (reichen) es dir. b-ll-g d) stud-ren. 486) 2. n-cht. der W-nsch.. e) Unsere -häuser sind voll von . fr-. Folosiţi u sau u h ! a) der H-t. Folosiţi i. g) (Wünschen) Sie ein Kleid oder eine Bluse? h) Ich (brauchen) nur ein Paar Schuhe. der Tepp-ch. korr-g-ren. Otto und Alexander (hören) Musik und (fragen) : „Wo ist das Radio?" f) Auf der Straße (warten) wir ein wenig.Hause. der Br-f b) die -ndustr-. d-ch.verkauft man -schränke. der Zw-rn. 1881 .. aber Sie (brauchen) auch eine Jacke.. Gestern (übersetzen) ich diese Lektion.. h) Es wird spät.Industrie. n-chts. die Bl-se.. s-rgen. der F . der T-pf (vezi schema nr. r-fen. g) Um 2 Uhr waren sie . g) Die Studenten werden rasch fertig. der St-1. der Br-der c) grat-lieren. c) Seid ihr fertig? Ich bin noch nicht fertig. S—Limba germană — c. w-v-1. 3. prob-ren.ß . d) In der Abteilung für Küchen. Hause. Er (öffnen) den Schrank und (zeigen) uns den Anzug. die T-nte.. f) Sie gehen nach . bes-chen.. die Bl-me. das Erzeugn-s c) -nen. der Bleist-ft. 4. Puneţi a) b) c) d) e) verbul din paranteză la imperfect! Der Verkäufer (legen) Hemden auf den Verkaufstisch. der Str-mpf b) die R-e. pag. das Klav-r. f-nden. der Anz-g. denn die -mutter wartet .IM WARENHAUS (II) 113 B. der Seh-. der M-ntag b) das W-l.sieht Otto . w-nen. d) Hast du auch einen Fotoapparat? e) Wir haben keine Hefte. 2. Du (verlangen) ein Kleid. -r.. sp-len. b) Eine Verkäuferin zeigt ihnen Wäsche : c) In der Abteilung für -waren gibt es viele Modelle von Schuhen.. C.. Folosiţi o sau oh! a) der -nkel. der St-ff. ie sau i h ! a) die Text-lwaren. b) Die Schuhe sind schön und elegant. Completaţi propoziţiile ! a) In der Abteilung für Konfektions. der Kn-pf.

in. die Bluse. der Fotoapparat. haben. Besichtigen. für. Ă^ Das Warenhaus war neu und schön. Deutsch. g) Sie. es. Conjugaţi la indicativ prezent verbele: sich verspäten sich entscheiden sich freuen sich merken 8. haben. das Studentenheim. Unterricht. b) Warum lachtest du? c) Der Onkel zählte das Geld und zahlte. ein Kleid. das Bügeleisen. aj Onkel Martin. in. der Anzug. e) Wer läutete an der Tür? Es wa/' mein Freund. das Warenhaus. nicht. du. und. wir. eine Jacke. an. die Pfanne. nicht. der Radioapparat. das Fenster. sein. in. nicht. er. Mathematik. LEHRSTÜCK 5. rechnen. f) Sie (ei). j) Ich. d) Der Neffe. fleißig. A. B. und. g) Alexander lernte in der Bibliothek. Treceţi la prezent! a) Ich hatte heute keine Zeit. kaufen. 6. k) Der Onkel. c) Er (sich verspäten) nicht. nicht. in. f) Ich brauchte ein Paar Schuhe und kaufte sie im Warenhaus. der Neffe. sein. zählen. Knöpfe. denn der Fotoapparat ist gut. b şi c la imperfect! a) Wir (sich freuen).114 12. b) Ich (sich beeilen). und. zu Hause. i) Die Abteilung für Küchengeräte. Du. . Sich wünschen. der Topf. c) Sie. das Hemd. öffnen. kein Bleistift. dieses Museum? Das Kind. ihr. Ich. wünschen. dieses Buch. zahlen. „Victoria". Treceţi propoziţiile a. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Ich. sein? Du. ein Rock. Treceţi verbele din paranteză la persoana cerută ! B. nicht? Wir. zu Hause. das Warenhaus. wohnen. dein Zimmer. e) Die Tante. Ihr. richtig. die Kasse. sein. zeigen. Studieren. gestern. sein. d) Er öffnete die Tür und grüßte. heute. oder? 7. Formaţi propoziţii la imperfect! A. sein. haben. sich kaufen. kaufen. dieses Buch von Sadoveanu? Ich. es hatte fünf Abteilungen. b) Tante Marie. sich verspäten. brauchen. denn. i) Ihr antwortetet dem Lehrer.

Vînzătoarea îi arată mătuşii o pereche de şosete bărbăteşti. g) Am vizitat ieri după masă o expoziţie. „Cumpăraţi articole de bucătărie?" întreabă un vînzător. Traduceţi! A. denn es ist schon 1 Uhr. Răspundeţi la întrebări! a) b) c) d) e) f) g) Was Was Was Was Was Was Was sieht Otto in der Abteilung für Konfektionswaren? wünscht Tante Marie? zeigt ihr die Verkäuferin? zeigt die Verkäuferin in der Abteilung für Wäsche? braucht Onkel Martin? findet man in der Abteilung für Küchengeräte? gibt es im Erfrischungsraum? 10. Vînzătoarea pune bluze. (Tu) îmi dai rochia şi (eu) o încerc. drei Stück Seife. B. Nepotul se bucură. căci este foarte tîrziu. i) Am nevoie de 3 duzini de nasturi. d) Prietenul meu îmi arătă cărţile sale. batiste şi ciorapi pe tejghea. Unchiul Martin are nevoie de un palton şi de o pereche de pantofi pentru iarnă. zwei Dutzend Knöpfe. căci unchiul îi cumpără prăjituri. El îi cere vînzătoarei cămăşi. Intîrziem şi bunica aşteaptă acasă. f) Die Tante (sich entscheiden) für diese Bluse. h) Mătuşa mea şi-a cumpărat 3 perechi de ciorapi. 9. magnetofoane şi televizoare. Nu am timp. . denn es ist spät. e) Ieri am întîrziat. a) în raionul pentru instrumente muzicale erau aparate de radio. e) Du (sich verspäten). f) Studenta ceru bibliotecarei cartea. c) Andrei îşi dorea un aparat de fotografiat. b) Unchiul cumpără 3 perechi de şosete. Merken Sie sich! Ich wünsche ein Kleid Größe 46. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Cumpăr mamei mele o pereche de pantofi. Unchiul Martin doreşte lenjerie.IM "WARENHAUS (II) 115 d) Ihr (sich beeilen). Welche Schuhnummer tragen Sie? Ich kaufe vier Paar Socken. mă grăbesc.

Ich löste eine Bahnsteigkarte. Dort saßen viele Leute. „Um 13 50 . Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Mein Vater nahm ein Kursbuch und las auf Seite 33 den Fahrplan : Zug •— Nr." Der Vater kaufte Zeitungen. Wir gingen in den Wartesaal. Postkarten und Briefmarken. ( D R E I Z E H N T E S ) L E H R S T Ü C K AUF DEM BAHNHOF Gestern fuhr mein Vater in die Provinz. Der Vater ging zum Schalter: „Bitte eine Karte zweiter Klasse nach Kronstadt ( = Braşov).13. Schnellzug 502 Personenzug 8056 Schnellzug 102 Expreßzug 32 Expreßzug 24 Zeit 535 557 g58 Ankunft von : Iaşi Constanţa Timişoara—Roşiori Oradea—Cluj—Sighişoara—Braşov Arad—Sibiu—Făgăraş 15 16 21 1 7 „Um wieviel Uhr fährst du. sagte der Vater. Vater?" fragte ich." „Gehen wir noch ins Restaurant?" „Nein". „wir gehen zum Zeitungskiosk. Auch wir setzten uns. Expreßzug 23 Personenzug 8055 Expreßzug 31 Schnellzug 501 Schnellzug 101 Zeit §33 Abfahrt nach : Făgăraş—Sibiu—Arad Constanţa Braşov—Sighişoara—Cluj—Oradea Iaşi Boşiori—Timişoara 13 5 0 16io 22 50 Zug — Nr. . Vor dem Bahnhof hielten viele Autos. Ich begleitete ihn zum Bahnhof.

Toate acordurilese fac la plural. treten (ex. Die Gepäckträger liefen hin und her. fahren (ex. = sosire de la . Also ist mein Vater am Sonntag zurück. în propoziţiile de mai sus.. verbele t a r i lesen (ex.. mulţi oameni Substantivul die Leute nu are formă pentru singular. der zweite ein Schnellzug. Sie fuhren ins Gebirge Schi laufen.. der 4. Sie fuhren ins Gebirge Schi = plecau la munte să schieze laufen Um wieviel Uhr? = La ce oră? hin und her = încolo şi încoace anderes Gepäck = alte bagaje Welches ist. „Der erste ist ein Personenzug. Der Schaffner rief : „Einsteigen! Bitte einsteigen!" „In fünf Tagen bin ich zurück".. = Peste cinci zile. Februar.. rief mein Vater aus dem Fenster und winkte.AUF DEM BAHNHOF 117 Dann gingen wir auf den Bahnsteig... Ankunft von . IMPERFECTUL VERBELOR TARI a) Gestern fuhr mein Vater in die Provinz..? = Care este... Wir sahen auch viele Studenten. der dritte ein Expreßzug. viele Leute . b) şi 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) . Diese hatten jetzt Ferien. c) sînt la imperfect. a). Welches ist dein Zug?" „Ich fahre mit dem Expreßzug. Den Koffer legte er ins Gepäcknetz. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) eine Karte zweiter Klasse = un bilet de clasa a II-a Abfahrt nach . der 4... = plecare la ." Dieser hatte auch einen Speisewagen und einen Schlafwagen.? »Einsteigen! Bitte einsteigen!" = „Poftiţi în vagoane!" In fünf Tagen... Heute ist Dienstag. b) Mein Vater trat in ein Abteil. Mein Vater stieg in den Wagen und trat in ein Abteil. Sie trugen Koffer und anderes Gepäck.. Viele Züge standen in der Bahnhofshalle. Dort war der Verkehr sehr groß. = multă lume.. Februar — datele se exprimă în limba germană prin numerale ordinale GRAMMATIK 1 .. c) Der Vater las den Fahrplan..

C). Această schimbare a vocalei radicale. b') Wir saßen i m W a r t e s a a l . b) Wir setzten uns.eufonic la persoana a II~a singular şi se poate intercala şi la persoana a Ii-a plural. I sing. 2. în -d (finden — fand) se poate intercala un -e. al căror imperfect (pers. LEHRSTOCK Observăm că aceste verbe au la imperfect altă vocală radicală decît la infinitiv.118 13. este una din caracteristicile principale ale verbelor tari. denumită Ablaut. . Observăm că verbele cauzative legen — legte (— gelegt) setzen — setzte (— gesetzt) stellen —• stellte (— gestellt) sînt slabe (ex.) se termină în -s (lesen—las). c) Wir stellten die Blumenvase auf den Tisch. b. I sing.a singular.eufonic la persoana a Ii-a singular şi trebuie intercalat la persoana a Ii-a plural (comp. La verbele tari. unde imperfectul n-are nici un fel de desi­ nenţă. d') Das Bild hing an der W a n d . VERBELE CAUZATIVE SI CORESPONDENTELE LOR (Continuare) a) Der Vater legte den Koffer ins Gepäcknetz. a. d) Wir hängten das Bild an die Wand. în -ß (verlassen — verließ) trebuie intercalat un -e. 12. a') Der Koffer lag im Gepäcknetz. pag. Grammatik 3. c). La verbele tari al căror imperfect (pers. -(e)st — -en -(e)t -en -en Imperfect O b s e r v a ţ i e . afară de persoanele I şi a I l I . Infinitiv : ich du er sie es wir ihr sie Sie fahren fuhr fuhrst | fuhr führe« fuhrt führe« führe« ich du er sie es wir ihr sie Sie treten trat trat (e)st | trat trate« trate« trate« trate« ich du er sie es wir ihr sie Sie lesen las lasest 1 las lase« \&$(e)t lase« lase« Desinenţa .) se termină In -t (treten — trat). Desinenţele personale ale imperfectului verbelor tari sînt identice cu desinenţele prezentului. c ) Die Blumenvase stand auf d e m Tisch.

4. 19. der. 5. das zwanzigste einundzwanzigste zweiundzwanzigste dreißigste vierzigste fünfzigste sechzigste siebzigste achtzigste neunzigste hundertste tausendste 21. •-te (pînă la 19) Numeralul ordinal = numeralul cardinal + \ \-ste (de la 20) . 90. der dritte (ex. neunte 80. 10. sechste 50. a). fünfte 40. 1. siebente (siebte) 60. zehnte elfte 100. b) şi prin adăugarea sufixului -ste de la 20 în sus. b' şi c') sînt tari: liegen •— lag (—gelegen) sitzen —• saß (—gesessen) stehen — stand (—gestanden) Verbul hängen ca verb tranzitiv este slab (ex. c) şi der achte. pînă la 19 (ex. die. 3. d') este tare : hängen — hing (—gehangen). 9. vierte 30. Dacă numeralele ordinale sînt exprimate printr-o cifră. 8. 7. Neregulate sînt numeralele : der erste (ex. drille ist ein Expreßzug. d). 3. neunzehnte 1 000. 20. NUMERALUL ORDINAL FORMAREA NUMERALELOR ORDINALE a) b) c) d) Der Der Der Der erste ist ein Personenzug. d) : hängen — hängte (—gehängt) Verbul hängen ca verb intranzitiv (ex.AUF DEM BAHNHOF 119 Verbele lor corespondente (ex. Acest punct înlocuieşte desinenţa numeralului (ex. 11. 4. das erste 2. Numeralul ordinal este precedat de articol. (vierte) Februar. der. zweite ist ein Sehnellzug. zweite dritte 22. Numeralele ordinale se formează din numeralele cardinale prin adău­ garea sufixului -te. ele sînt urmate de punct. 6. achte 70. die. a'.

d) Der Vater verlangt eine Fahr-. 14 şi nr. c) Die Gepäck. die Konferen-. b) al 35-lea elev — a 35-a elevă — al 35-lea copil.. e) Er . das -entrum c) plö-lich. der On-el.. se-. schen-en.. LEHRSTÜCK „Einsteigen! Bitte einsteigen!" Infinitivul se întrebuinţează şi ca un imperativ impersonal. 12. fünf . das Pä-chen. der -ettel. si-en. der Ha-en. 16. das Gepäckne-. f) Wartest du ein wenig im -saal? g) Er nimmt das -buch und liest den -plan.V. der Pia-. die Mü-e.IV.1. zurü-. die Scho-olade. d) al 3-lea ghişeu — a 3-a lecţie — al 3-lea caiet. 4.III. pag. eine Karte . ck. Der Sohn löst eine -karte. Citiţi şi scrieţi cu litere! — der*23.. ver-aufen e) über-eren.. die Reproduk-ion. dan-en.120 4.. er-eugen e) die Lek-ion. je-t. die Si-ung. die -eit d) se-en. das Gesellen­ de win-en.. -ommen. das Pa-et. i) In wieviel Tagen kommst du . der Wohnbio-. 8. Folosiţi z. die Mar-e.— der 19. die E-e.XII. die Kur-waren. INFINITIVUL CA IMPERATIV 13. zurück. Traduceţi şi scrieţi cu litere! a) primul student — prima studentă — primul an. pag. 490) B. das Stüc) das Glü-.. der An-ug b) das -immer.. tan-en... . der Ver-ehr. die Musi(vezi schema nr. die -ronik. der -ug. Completaţi cu cuvinte din text! a) Ich fahre mit dem Schnell-. Klasse. chs sau qu! a) das Gepä-. — der 8. Folosiţi k. .? j) Ich komme . -eigen. -ahlen.. — der 26. h) Der Gepäckträger legt den Koffer ins -netz. — der 30. eh. 491) 2.VIII.VII. Übungen 1. pag. b) Der -zug fährt um 745. c) al 8-lea vagon — a 8-a uşă — al 8-lea compartiment. tz sau t : a) der Si-. 3. Der -zug fährt um 915. 488 şi schema nr. be-em. das Er-eugnis. — der I. —der 16. der Rob) der Zeitungs-ios-.laufen hin und . Completaţi! A. das Sal(vezi schemele nr.

ej Ich schrieb einen Brief und Zrwg ihn zur Post. intrans. Der Gepäckträger (kommen) und (nehmen) den Koffer. an. stehen. legen) es in den Bücherschrank. frj Der Zug hielt. auf. denn wir (kommen) bald zurück. hängen. d) Du gingst zum Schalter. an. legen. la imperfect! a) Du.AUF DEM BAHNHOF 12! 5. g) Wohin fuhren Sie? h) In den Ferien fuhren sie ans Meer. das Kursbuch. Er (stehen) an dem Schalter. 8. stellen) ihn auf das Tischlein. hängen. Wo ist es jetzt? h) Georg nahm es und (liegen. trans. die Wand. setzen) du dich nicht an unseren Tisch ? c) An der Wand (hängen. Der Zug (halten). e) Der Vater brachte den Radioapparat und (stehen. an. Sein Koffer (liegen) im Gepäcknetz. aber ihr (fahren) mit dem Personenzug. Im Restaurant (sitzen) viele Leute. intrans. c^ Ihr a/ft im Speisewagen und schlieft im Schlafwagen. Alegeţi verbul potrivit din paranteză şi treceţi-l la imperfect! a) Im Abteil (sitzen. f) (Stehen. f) Der Mantel. legen) gestern auf dem Tisch. an. Ich (treten) ins Abteil und (sich setzen). . Formaţi propoziţii A. Treceţi la prezent! a) Der Onkel versprach ihm einen Fotoapparat. d) Das Kind. Mein Vater (sitzen) schon im Abteil. 7. und der Vater (verlassen) das Abteil. hängen. die Tür. und wir riefen einen Gepäckträger. setzen) viele Leute. e) Wir. b) Warum (sitzen. sich setzen.) zwei Gemälde. 6. in. Du (tragen) ihn ins Abteil. f) Der Schaffner nahm den Koffer und Aa^ dem Vater. der Schrank.. trans. Wir (schreiben) euch nicht. Treceţi verbele din paranteză la imperfect! a) b) c) d) e) /y g^ Ăj i) j') k) Zj Der Vater (gehen) in den Wartesaal und (treffen) einen Freund. c) Der Fahrplan. stellen) dieses Tischlein immer in dieser Ecke? g) Das Buch (liegen. der Tisch. hängen. die Kasse. b) Er. d) Der Verkäufer (hängen. ga&rf das Geld und bekamst die Fahrkarte. Wir (fahren) mit dem Schnellzug. sich stellen.. Du (lesen) den Fahrplan. la prezent! B.) Regenmäntel in den Schrank. der Tisch.

Ich. liegen. hängen. Der Schaffner r u f t : „Einsteigen! Bitte einsteigen /" In fünf Tagen bin ich zurück. 10. Das Kursbuch. sitzen. stehen. in. in. Răspundeţi! a) Wohin fuhr der Vater? b) Was verlangte er am Schalter? c) Was löste der Sohn? d) Was sah man auf dem Bahnsteig? e) Wer saß im Wartesaal? f) Was las der Vater ? g) Was machten die Gepäckträger? h) Was rief der Schaffner? i) Was rief der Vater aus dem Fenster ? Traduceţi! A. iar voi cumpăraţi bilete de peron. aici locuiesc eu. der Koffer. e) Pe peron am văzut multe trenuri. g) Conductorul veni repede şi strigă : „Poftiţi în vagoane". der Schrank. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. e) El a intrat în compartimentul al patrulea. b) El cumpără un bilet de clasa a doua. Bitte eine Karte zweiter Klasse! Der Vater löst eine Bahnsteigkarte. iar al cincilea este vagonul restaurant. d) Hamalii alergau încoace şi încolo şi duceau bagaje. der Wartesaal. Merken Sie sich ! Die Züge stehen in der Bahnhofshalle. Die Gepäckträger laufen hin und her. in. LEHRSTÜCK g) h) i) j) 9. f) Şedeam în compartimentul meu. . auf. B. Wir. der Mantel. Der Personenzug. b) Al doilea vagon este un vagon de dormit. al doilea era trenul nostru. Die Leute stehen auf dem Bahnsteig. Ich nehme das Kursbuch und lese den Fahrplan. a) Tatăl lui plecă la gară cu tramvaiul. h) Multă lume mînca în vagonul restaurant. c) Acesta este etajul al treilea. d) Nepotul meu este în ( = vizitează) clasa a cincea. a) Paul este primul elev din clasă. i) Tu citeai mersul trenurilor. Wir laufen gern Schi.122 13. c) Nepotul plecă la Braşov. die Bahnhofshalle.

und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. erwiderte der Wirt. care au ca temă scene din viaţa ţăranilor." „Wofür denn?" fragte der Gast. scriitor german." „Sie sind ein Schalk". bitte". A devenit cunoscut mai ales prin istorioare umoristice şi anecdote.14. Der Wirt fragte höflich : „Wünschen Sie auch ein Glas Wein?" „Ja. „Ich bin zu Ihnen gekommen und habe nicht für vier Mark Essen verlangt. Guten Abend!" Erläuterungen 1) J o h a n n P e t e r H e b e l (1760—1826). sagte der Gast. Nachher forderte er dafür auch einen Rinds­ braten. şi anume în dialectul alemanic. „Sie sind mir doch vier Mark schuldig. sondern für mein Geld. Aber ich schenke Ihnen das Mittagessen und noch vier Mark dazu." Der Gast nahm lächelnd das Geld. es ist aber Ihre Schuld. ." Nach dem Essen zog der Gast fünf Pfennig aus der Tasche und sagte: „Hier. Gemüse und eine Nachspeise. Ich habe es ihm versprochen und habe Wort gehalten. a scris în special în dialect. Nur gehen Sie zu meinem Nachbar. und machen Sie es ihm ebenso. (VIERZEHNTES) LEHRSTÜCK DAS BILLIGE MITTAGESSEN Nach Johann Peter Hebel Zum Löwenwirt kam eines Tages ein Gast. ist mein Geld. „ich bin sogar sehr durstig. Sie haben mir zu viel dafür gegeben. „Sie haben eigentlich etwas anderes verdient. ging zur Tür und sagte : „Bei Ihrem Nachbar bin ich schon gewesen. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes für mein Geld. dem Bärenwirt. Herr Wirt." „Was soll das heißen?" fragte der Wirt. Kurz und energisch verlangte er für sein Geld eine Reissuppe.

. zog . cieZ ( = mult). PERFECTUL a) Und eben er hat mich zu Ihnen geschickt... nichts ( = nimic)... C \ vinovat .) vina dator Wörter Antonyme nachher =f= vorher .gehen Sie zu meinem Nachbar. ... dem Herrn Bärenwirt. wenig ( = puţin)..geschickt). — spre deose­ bire de limba română. gekommen). — m-am ţinut de cuvînt..... musafirul.124 14. în exemplul b verbul kommen se găseşte la perfect (bin . LEHRSTOCK 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) der Löwenwirt = hangiul de la Leul eines Tages = într-o zi eira G7as Wein = un pahar CM vin etwas Gutes — ceva bun După etwas ( = ceva). etwas anderes = altceva der Bärenwirt = hangiul de la Ursul ich . Se traduce de multe ori prin gerunziu. oaspetele ( \ clientul z buzunarul die Tasche \ \ geanta. în limba germană apoziţia stă totdeauna în acelaşi caz cu substantivul pe care îl însoţeşte.) Vieldeutige .. pe lîngă Ablaut. şi o alternanţă consonantică : ziehen — zog — gezogen.. Substantivul das Wort are un plural dublu : die Worte. cînd este vorba de cuvinte izolate. die Schuld \ \ schuldig datoria (f. în formele de bază ale acestui verb observăm. habe Wort gehalten.. . poşeta der Gast GRAMMATIK 1.. scoase din buzunar zog este imperfectul verbului ziehen.. Was soll das heißen? = Ce vrea să zică asta ? Ce înseamnă asta ? Sie sind mir . lächelnd = zîmbind lächelnd este participiul prezent al verbului lächeln. Lexik Synonyme treffen ( + Akk. în exemplul a verbul schicken se găseşte la perfect (hat .. genug ( = destul) adjectivul se scrie cu iniţială mare. pi.. . cînd există o legătură între cuvinte şi die Wörter. «MS der Tasche = . b) Ich bin zu Ihnen gekommen. . fără legătură între ele..) — begegnen ( + Dat. schuldig = îmi datoraţi .

gekom­ men) al verbului de conjugat. Grammatik 1) : 1) infinitivul prezent 2) imperfectul (persoana I sg). und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. 51. /verbe tari = (ge.. . a). care se formează din prezentul auxiliarelor haben sau sein şi participiul perfect (geschickt. . b) . < haben n»uen sau v \ / . + participiul perfect al verbului de conjugat. B a) Ich bin zu Ihnen gekommen.. indiferent de conjugare. 3) participiul perfect. dacă la infinitivul prezent sint accentuate pe prima silabă. Verbele t a r i (ex. a) Ich habe es ihm versprochen.+ ) rădăcina verbului ( + AbParticipiul perfect / laut) + -en \ v e r b e slabe = (ge. a) au la participiul perfect: — desinenţa -en — de multe ori Ablaut. c) Bei Ihrem Nachbar . verdient este participiul perfect al verbului slab verdienen (ex. b) au la participiul — desinenţa -t. FORMAREA PARTICIPIULUI PERFECT Pentru a putea conjuga un verb la toate timpurile este necesar să cunoaş­ tem formele sale de bază (vezi pag. primesc la participiul perfect augmentul ge-. versprochen este participiul perfect al verbului tare versprechen (ex. bin ich schon gewesen..DAS BILLIGE MITTAGESSEN 125 Perfectul în limba germană este un timp compus. Verbele din limba germană. P e r f e c t s i m p l u n u există în limba germană. Verbele s l a b e (ex. . b). b) Sie haben eigentlich etwas anderes verdient.-f) rădăcina verbului + -t perfect: .. sein 2.

haben gelacht.. h) Sie smd braun geworden. Perfectul cu sein îl formează : 1) verbele intranzitive care exprimă : — o mişcare cu o ţinta precisă. g) Ich bin bei Ihrem Nachbar ge­ wesen. f) 2) verbele sein. FORMAREA PERFECTULUI 14. '•«•. f) Lotte ist um 7 Uhr erwacht. LEHRSTOCK CU HABEN CU SEIN a) b) c) il) Der Der Wir Wir Gast hat Essen verlangt. j) Ich bin Peter begegnet. începînd cu această lecţie. 1 2 1 2 TOPICA l. ÎNTREBUINŢAREA PERFECTULUI A. j). g. Perfectul cu haben îl formează : 1) verbele tranzitive (ex.126 3. 2) o acţiune terminată în trecut. b). a). es ist aber Ihre Schuld. bleiben. a) 2) verbele reflexive (ex. . h. a). e) — schimbarea unei stări (ex. iar în propoziţia inte­ rogativă totală în locul 1 (ex. b). Wirt hat sich gefreut. d) O b s e r v a ţ i e . e) Ich bin zu Ihnen gekommen. b) 3) verbele intranzitive care nu exprimă o mişcare sau schimbarea unei stări (ex. und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. begegnen (ex. B. verbele din vocabularul pe lecţii care formează perfectul cu auxiliarul sein poartă după participiul perfect indicaţia : (s). i) Sie smd nur einen Tag am Meer geblieben. c) 4) verbele care exprimă o mişcare fără o ţinta precisă (ex. Perfectul exprimă : 1) o acţiune terminată în prezent (ex. er hat mich zu Ihnen geschickt. b) Bei Ihrem Nachbar bin ich schon gewesen. 4. atunci verbul conjugat (haben sau sein) stă în propoziţia enunţiativă în locul 2 (ex.u. Participiul perfect stă în ambele cazuri în locul ultim. i. SENSUL PERFECTULUI a) Sie haben mir zu viel dafür gegeben. haben getanzt. o deplasare (ex.. ale cărei consecinţe se resimt încă în prezent (ex. a) . werden. b) Hat er Sie zu mix geschickt? Gînd predicatul se găseşte la perfect.

verlangt .. gewesen . se referă !a un substantiv abstract sau la un lucru.. Dect : în loc de întrebuinţăm dafür . A.. . gewesen .. ..... precedat de o prepoziţie...DAS BILLIGE MITTAGESSEN 127 Perfectul geben ich du er sie es wir ihr sie Sie habe hast • hat verbelor: sein ich bin du bist er sie ) ist es 1 wir sind ihr seid sie sind Sie sind .. b) Sie haben mir zu viel dafür gegeben... verlangt ...... el se înlocuieşte printr-un adverb pronominal format din da şi prepoziţia respectivă (ex. .. se referă ia un substantiv abstract sau la un lucru.. Dacă pronumele interogativ was. es ist aber Ihre Schuld.. ADVERBELE PRONOMINALE a) Wofür denn? fragte der Gast. . . precedat de o prepoziţie. pronumele şi prepoziţia se înlocuiesc printr-un adverb pronominal format din wo şi prepoziţia respectivă (ex. b). verlangt verlangt verlangt verlangt hat haben habt haben haben haben habt haben haben 5.... gewesen gewesen gewesen gewesen verlangen gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er sie es wir ihr sie Sie habe hast 1 . verlangt .. Deci : Sn Joc de întrebuinţăm •wofür B. ..... a). Dacă pronumele demonstrativ das. gewesen .

prepoziţie y \ adverb pronominal răspuns -> da(r) 4 prepoziţie ' Exemple: wo + wo + wo -f «'0 -jwo + wo + «'0 + wo + wo + wo + wo + wo + bei mit nach von zu vor für aus an auf in äoer — = = = = = = = = = = = wobei womit wonach wovon wozu wovor wofür woraus woran worauf worin worüber da 4da 4 da 4da 4 da + da 4<2a 4 rfa 4 f 4 da -\. I-am promis aceasta. pentru a evita succesiunea a două vocale : wo v / worin darin \ + r + in / da ' Întrebare -» wo(r) -f.r + da + r 4 da 4 r 4 da + r 4 bei mit nach von zu vor für aus an auf in »oer = = = = = = = = = = = = dabei damit danach davon dazu davor dafür daraus daran darauf darin darüber r + r + r -jr 4r + O b s e r v a ţ i e . die 0-er . 22. d. die A-teilung. E r sprach mit ihm. E r schreibt damit. 120. t. Pe lîngă funcţiile lui de pronume personal şi impersonal (vezi pag. Dacă prepoziţia începe cu o vocală. Se traduce prin pro­ numele demonstrativ aceasta sau prin pronumele prescurtat o. das Ge-äck. pag. (vezi schema nr. Gram­ matik 4) es poate fi folosit şi ca pronume demonstrativ. 57. Completaţi! A. pag. 572) 6. (c)k ! a) der Urlau-.128 14. die Zahn-aste. 526) Übungen 1. ES — PRONUME DEMONSTRATIV Ich habe es ihm versprochen = l-am promis-o. der A-fel. (vezi schema nr. In general adverbele pronominale nu se pot referi la persoane. gel-. g sau p. intre wo sau da şi prepoziţie se inter­ calează consoana r. LEHRSTOCK G. Folosiţi b. de exemplu : Mit wem sprach er? E r sprach mit seinem Gast. Womit schreibt er? E r schreibt mit dem Bleistift.

d) Dieses Kind spielt mit einem Messer. Er schreibt -mit. das Wor-. c) -von sprecht ihr? Von dem Film? — Nein. der Ta-. 5. das Dutzen-. schuld-. herr-. Completaţi cu cuvinte din text! a) Zum Bären. das Glü(vezi schema nr. glück-.kam ein . das Bro-. f) Ihr kauft Hefte für die Mathematikstunde. das Wer-. f) Ich habe es ihm . e) Ich schenke Ihnen das -essen. das Instrumen-. 3. die An-wor-. rieht-. b) Er verlangte für sein . das Bil-. das Kinc) der Bahnstei-. das Tonban-gerä-.. b) -mit schreibt der Schüler? Er schreibt mit der Feder. gehalten. înlocuiţi infinitivul din paranteză prin participiul trecut pentru a forma perfectul! a) Der Gast hat eine Reissuppe (essen). die Arbei-. d) Sie sind mir vier Mark .DAS BILLIGE MITTAGESSEN 129 b) die Schul-. zurü-. froh-.. fleiß-. acolo unde este cazul! a) Hans schreibt mit dem Bleistift. das Klei-. pag. 1881 .. eine -suppe und ein Stück -fleisch. A. das Stü-. der Wir-. der Zu-.. 488) B. der S-ran-. und habe . b) Hans geht mit seinem Freund ins Kino. înlocuiţi părţile de propoziţie tipărite cursiv prin adverbe pronomi­ nale corespunzătoare.. e) Die Kinder spielen mit der Mutter. 9—Limba germană — c.... Es liegt -auf. . die Wan-. höf-. der Ro-. das Gesehen-. wei-. der Par-. Folosiţi ig sau lieh/ ruh-. das Gel-. eigent-. bill-. der Ausflu-. en-. acolo unde este cazul! B. das Hern-. der Vornan-.. c) Das Radio steht auf dem Tisch. g) Sie spricht über das Buch. einstimm2. b) Hast du die Zeitung (lesen) ? c) Der Gast hat auch ein Glas Wein (verlangen). Completaţi cu adverbe pronominale interogative şi demonstrative! a) -auf liegt das Buch? Das Buch liegt auf dem Tisch. 7.. hoffent-. der Kru-. das Lan-. der Hu-. h) Sie spricht über mich. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! Folosiţi adverbe pronominale interogative. c) Bitte geben Sie mir auch Wein. der Vortra-.. der Freun-. 4. wir sprechen jetzt nicht -von. die Zei-.

in. erwachen. gehen. für. im Sommer? Bis. dieser Stoff. Lehrer. haben? Ich. Wir beeilen uns sehr. gestern. Er. dann. ein Kleid. mit. gefallen. lernen. laufen. 6. ich. Sie ist ins Warenhaus (gehen). Der Gast zieht das Geld aus der Tasche. die Bibliothek. und. und. spielen. Peter? Wer. denn. haben. du? Ich. Er. Mein Neffe. Ich verspreche Ihnen das Buch. mein Freund. Der Onkel. kaufen. Der Wirt hat den Gast zum Nachbar geschickt. ein Brief. Er ist zu ihnen gegangen und hat das Buch verlangt. du. das Gebirge. ein Fotoapparat. bleiben. Begegnen. werden. zu Hause. keine Stunden. Treceţi la imperfect şi la perfect! 7. ich. das Studentenheim. Habt ihr das Buch gekauft ? Der Student. kommen. er. dein Freund ? Wohin. Ich. Der Sommer. sein. in. Kaufst du dir das Buch? Hast du noch Zeit? Wir verlangen eine Suppe. Woher. Sie nehmen die Bücher und gehen in die Schule. Formaţi propoziţii la perfect! . LEHRSTOCK d) e) f) g) h) a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Draußen habe ich meinen Freund (treffen). der Schnellzug. in. in. Treceţi la prezent! 8. Er ist Lehrer (werden). um. fahren. Du 6isi mein Nachbar gewesen. zu Hause. Sie Äa< sich dieses Kleid gewünscht. fahren. schlafen. Habt ihr Mathematik (studieren)? Wir sind in den Hof (laufen) und haben mit ihnen (spielen). der Garten. Ihr bleibt zu Hause und hört Musik. Der Vater. ich. in. Ich. gehen. du. 6 Uhr. Die Kinder. bekommen. schreiben. wieviel Uhr. Du läufst schnell ins Heim und holst das Heft. gut. die Tante. sich entscheiden. das Buch.130 14. Wir haben heute Gemüse und Fleisch gegessen.

Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) Wer kam zum Löwenwirt? Was wünschte der Gast? Wieviel Geld gab der Schalk dem Wirt? Was sagte der Wirt? Was antwortete der Gast? Was verlangte der Wirt vom Gast? Was sagte der Gast in der Tür ? textului „Das billige Mittagessen"! 10. dar sînt politicos" replică hangiul. a) Clientul (îi) spuse hangiului : „Daţi-mi pentru banii mei o supă de carne. Merken Sie sich! Ich ging eines Tages in ein Restaurant. Numai pentru aceasta îmi trebuie bani. Astăzi este ziua ei de naştere. B. Traduceţi! A. dar aceasta nu este vina mea. f) Pentru cine cumperi florile ? — Pentru sora mea. îi spuse el. Daţi-mi pentru aceştia şi un pahar cu vin. . Redaţi conţinutul 11. c) „îmi datoraţi patru mărci"." f) „Aţi meritat altceva. d) „Dar pentru ce?" întrebă clientul. a) b) c) d) e) Cu ce scrii (tu). g) Hangiul 1-a trimis pe client la vecin. Das ist Ihre Schuld. Ich habe Wort gehalten. Sie sind mir 20 Lei schuldig." b) Clientul scoase banii din buzunar. „Faceţi-i-o la fel". Cu cine ai fost la cinema? Despre ce a vorbit ieri profesorul ? Despre cine vorbiţi? Pentru ce ai nevoie de bani? — Pentru carte. spuse hangiul. h) Clientul a fost înainte de aceasta la vecin şi i-a făcut(-o) la fel. e) „Am primit prea mult pentru aceştia.DAS BILLIGE MITTAGESSEN 131 9. Bitte geben Sie mir ein Glas Wein! Ich gebe Ihnen etwas anderes. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes.

Andrei fragt den Kellner : „Ist der Tisch frei?" „Nein.15. „Gut. SPEISEKARTE Warme Speisen Brühe Brühe mit Ei Reissuppe Nudelsuppe Schweinefleisch mit Kohl Schweinebraten mit Gemüse Schnitzel mit Kartoffeln Rindsbraten mit Kartoffeln Fisch. dann nehmen wir den. gekocht Fisch. ( F Ü N F Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK EINE „SCHWERE" RECHENAUFGABE Peter feiert seinen Geburtstag. sagt Andrei." „Danke". aber der Fenstertisch ist frei". gebraten Kalte Speisen Brot mit Butter und Wurst Brot mit Butter und Schinken Brot mit Butter und Käse Nachspeisen Birnenkompott. „Hier ist die Speisekarte. antwortet der Kellner. Pfirsichkompott . Bringen Sie uns bitte die Speisekarte. der ist besetzt." Der Kellner bringt sie. Er geht mit seinem Freund Andrei und dessen Bruder Radu in eine Gaststätte.

sagt Peter. zwei Lei haben die Zigaretten gekostet : 27 + 2 = 29 (siebenundzwanzig und zwei ist neunund­ zwanzig). Sie essen und trinken mit Appetit. dreimal..EINE »SCHWERE" RECHENAUFGABE - Kirschenkompott Schokoladetorte Eis Kalte Getränke Bier. alle drei zerbrachen sich den Kopf. Ein Leu fehlt also. „ Jeder von uns hat zehn Lei gegeben und einen Leu bekommen. Die Freunde bestellen. sagt er. und schließlich fan­ den sie den Fehler. Für zwei Lei kaufen sie Zigaretten. Die Freunde geben dem Kellner je einen Zehnleischein. einmal.. „wir haben uns unterhalten und gelacht. Andrei einen Leu und einen Leu behält er. Wo ist er nur?" Es war nicht leicht. Es wird spät. „Das Essen hat uns geschmeckt". 3 X 9 = 27 (drei mal neun ist siebenundzwanzig). Sie rufen den Kellner. zweimal. Finden Sie ihn auch? Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) Eine schwere Rechenaufgabe •= O problemă grea de aritmetică Warme (kalte) Speisen = Mîncăruri calde (reci) einige Zeit = cîtva timp Zahlen! = Plata! Die Rechnung stimmt nicht = Socoteala nu este exactă . Der Kellner macht die Rechnung.. aber sie stimmt nicht. das sind neun Lei. Wieviel hat unsere Feier eigentlich gekostet?" Sie machen die Rechnung. „Zahlen!" sagt Peter. Nach dem Essen bleiben sie noch einige Zeit in der Gaststätte. dunkel Apfelsaft Limonade Mineralwasser Warme Getränke Katfee Tee Milch . Peter gibt davon Radu einen Leu. „Das macht zusammen 25 Lei". hell Bier. also 30 Lei und bekommen von ihm 5 Lei zurück.

= stiloul die Haltestelle. . cîteva) (ex. 538). a staţiona behalten — behielt — behalten = a păstra der Federhalter.— stiloul der Füllfederhalter. 82. jeder ( = fiecare) (ex. a opri. 77. pag. -s. După etwas şi nichts adjectivul se scrie cu iniţială majusculă. LEHRSTOCK Lexik Synonyme die Gaststätte — das Restaurant Antonyme warm =f= kalt hell =f= dunkel schwer =f= leicht . 536 şi nr.besetzt frei J Vieldeutige Wörter /îngheţata das Eis—: \ gheaţa kosten'a gusta -a costa koc -a fierbe hen>a găti ^beschäftigt Wortfamilie halten —• hielt — gehalten = a ţine. Einige ( = cîţiva. PRONUMELE NEHOTĂRlT (Continuare) a) b) c) d) e) Jedev von uns hat 10 Lei gegeben. Sie bleiben noch einige Zeh in der Gaststätte. Pronumele acestea urmează regulile declinării articolului (vezi schemele nr. 83. -s.134 15. pag. a) — spre deosebire de limba română — are desinenţe pentru toate trei genurile. -s. Se declină ca articolul hotărît la singular. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes für mein Geld. Ich wünsche dir alles Gute. Alle drei zerbrachen sich den Kopf. După alle ( = toţi. pag. jedev Student — jede Studentin —-jedes Kind (vezi schema nr. . -n = staţia GRAMMATIK 1. b) se declină ca articolul hotărît la plural. Etwas ( = ceva) (ex. . toate) — alles ( = totul) substantivul este nearticulat. 537). .= tocul (de scris) der Füllhalter. c) şi nichts ( = nimic) sînt invariabile.

PRONUMELE DEMONSTRATIV (Continuare) a) Ist der Tisch frei? b) Gut. das are la genitiv feminin singular şi la genitiv plural şi forma derer. NUMERALELE ITERATIVE einmal. dreimal sînt numerale iterative. 92. viermal Numeralul iterativ = numeralul cardinal + -mal (vezi schema nr. Aceasta se întrebuinţează rar. c) Er geht mit Peter und dessen Bruder in eine Gaststätte. 530). D.SCHWERE" RECHENAUFGABE 135 2. 542) . (vezi schema nr. In gramatica limbii române numeralului iterativ îi corespunde numeralul adverbial. einmal. der dessen dem den Feminin die deren (derer) der die Neutru das dessen dem das Plural toate genurile die deren (derer) denen die O b s e r v a ţ i e . Numeralul iterativ se formează prin compunere din numeralul cardinal şi -mal: einmal zehnmal zweimal hundertmal dreimal tausendmal etc. die. 64. aceasta).. 64. das accentuat este pronume demonstrativ ( = acest. zweimal. declinarea lui diferă de aceea a articolului la genitivul singular. dreimal. se declină ca articolul hotărît (vezi schema nr.. pag.EINE . zweimal. întrebuinţat adjectival. A. Pronumele demonstrativ der. die. Ga pronume demonstrativ se întrebuinţează adjectival (ex. a) si substantival (ex. întrebuinţat substantival. pag. dann nehmen wir den. G. la genitivul şi la dativul plural: Singular Masculin N. Der. pag. b). 530) 3.

das Restaurant. 90. das Meisterwerk . worüber. NUMERALELE DISTRIBUTIVE Sie haben nur je einen Zehnleischein. FORMAREA CUVINTELOR SUBSTANTIVELE DERIVATE CU SUFIXUL -UNG Sie machen die Rechnung. fahren. pag. gefallen ordnen. Cu ajutorul sufixului -ung se formează substantive verbale. wofür. duschen/schließen schließlich. die Sitzung. Despărţiţi în silabe! a) b) c) d) e) f) g) die Rechenaufgabe. de regulă abstracte. die Speisekarte die Brücke.. Numeralele distributive se formează cu ajutorul numeralelor cardinale precedate de je. interessant. die Straße. die Industrie. treffen. eigentlich (vezi Schema nr. wohin.Î36 15. k) worauf. kochen besetzen. 170. woher. essen. 541) 5. bekommen. schicken. pag. stimmen. die Gaststätte. fassen verlassen. versprechen. bestellen. ebenso. Übungen 1. 613) . LEHRSTOCK 4. schmecken das Institut. die Jacke. Ele indică de obicei rezultatul acţiunii verbului din care s-au format: rechn (^j + ung -» die Rechnung j Substantivele derivate cu sufixul -ung sînt de genul feminin. begegnen. das Instrument. (vezi schema nr. der Apfelsaft. de gen feminin. zerbrechen. ordnen.

Sie. Der Kellner gibt den Freunden die Speisekarte. 6. Es wird spät. oder? . mit. Formaţi substantive cu ajutorul sufixului a) wohnen. Sie. Suppe. falsch. trinken. Dann. Care sînt antonimele cuvintelor de mai jos? a) besetzt. gern. Der Kellner. die Gäste. dort. Brot. Sie. Wurst. Die Freunde zerbrechen sich den Kopf. Schinken. der Fenstertisch. Zu Abend. Treceţi propoziţiile la imperfect şi la perfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Der Tisch ist frei. Sie rufen den Kellner und geben ihm 30 Lei Die Freunde haben kein Kleingeld. Die Freunde bestellen Braten und Bier. gern. verlangen. Käse. verspäten 4. teuer b) groß. trinken. Butter. die Speisekarte. Sie finden den Fehler. Formaţi propoziţii la prezent. eine Gaststätte. Der Kellner bekommt 25 Lei. Dann. gehen. fordern c) ordnen. Fisch. die Speisekarte. üben. dunkel.SCHWERE" RECHENAUFGABE 137 2. essen. in. Das Kind. Bier. und. Die Gäste. kaufen. Milch. nehmen. Birnenkompott.EINE . bewundern b) besichtigen. Tee. die Freunde. vorher 3. Die Rechnung stimmt nicht.-kompott Fußball-speise Apfel-karte 5. essen. leicht. geben. kalt. la imperfect şi la perfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Die Freunde. essen. Formaţi substantive compuse aleglnd cuvîntul articolul coresp unzâtor 1 a) b) c) d) SpeiseMineralNachSchweine-spiel -suppe -saft -fleisch e) f) g) h) de bază potrivit! Puneţi -ung! Traduceţi-le! Nudel-wasser Kirschen. und. er. bestellen. öffnen.

die Fakultät).138 15. Andrei). unsere Freundin. der Zug. ein Jahr). das Meer). die Vor­ lesung). ein Monat. Predeal). die Stadt). LEHRSTOCK 7. der Autobus. ein Genosse). unsere Freundin. meine Freun­ din. die Straßenbahn. die Bibliothek. das Kauf­ haus. das Gebirge). Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) Er antwortet (jeder Student). das Land. Răspundeţi la întrebări (prin propoziţii). eine Freundin. c) Womit fahren Sie? d) Mit wem fahren Sie? (mit : e) Wo waren Sie? (in: (bei: (auf : f) Wann gehst du in (nach die Bibliothek? g) Seit wann lernen Sie (seit: Deutsch? (von : h) Von wem hast du das Buch? Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) Wohin sind die drei Freunde gegangen? Wo haben sie Peters Geburtstag gefeiert? Was haben sie den Kellner gefragt? Was hat ihnen der Kellner gebracht? Was haben die Freunde bestellt? Wie hat ihnen das Essen geschmeckt? Wieviel hat es sie gekostet? Hat ihnen der Leu gefehlt? . der Vortrag. folosind cuvintele din paranteză 1 a) Wohin gehen Sie ? (zu : (in: b) Wohin fahren Sie? (nach (auf: (an: (in: (mit : mein Freund. ein Student). der Genosse Peter. die Stadt. das Essen. die Bibliothek. das Heim. Ich treffe (einige Freunde) in der Ausstellung. der Speisesaal. 8. der Speisesaal. mein Freund. ein Freund. das Auto). die Post. Die Arbeitsbedingungen (alle Studenten) sind ausgezeichnet. er. das Kino. Hast du es (alle Studenten) gesagt? Er spricht mit (einige Genossen). das Kaufhaus. das Land). die Gast­ stätte. Predeal). das Heim. sie. der Genosse Andrei). der Genosse.

Voi citi încă o dată cartea aceasta. B. f) Prietenii au socotit greşit. Îmi plac cireşile. bere şi compot de piersici. Mergem azi la cinema? Da. c) Ospătarul a adus prietenilor lista de mîncare. Gustă compotul! Este foarte bun. El a mers cu Radu şi cu prietenul acestuia la bibliotecă. Apa aceasta este rece ca gheaţa. Iţi place costumul ? Cum ţi-a plăcut filmul acesta? Mie mi-a plăcut foarte mult. e) Ei i-au plătit ospătarului. h) Şi noi am găsit greşeala. mîine sînt ocupat. Cît costă berea? Mama mea găteşte excelent. Traduceţi! A. . a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Ea a mers cu Maria şi cu prietena acesteia la cinema. Locul acesta este ocupat ? —• Nu. a) b) c) d) e) f) g) D.) toate exerciţiile? Mîncarea i-a plăcut. Aceasta este staţia Kogălniceanu ? Scrii cu tocul sau cu stiloul? Am comandat de două ori cafea şi îngheţată. Toate locurile sînt ocupate. Iţi place îngheţata? Această problemă nu este grea. Cine a spart farfuria? Nu-ţi bate capul! Iţi spun totul! Eşti liber mîine? Nu. cu plăcere. Stăm cîte doi în bancă. acesta este liber. a) Doi prieteni s-au dus la un restaurant. dar poimîine sînt liber. Toţi au venit. l-ai spus (lui) totul? Iţi arăt ceva frumos. (Ei) Au mîncat cîte două bucăţi de pîine cu brînză. Astăzi mi-a plăcut mult friptura. ci foarte uşoară. Aţi făcut (dv. a) b) c) d) e) f) g) h) i) C. g) Fiecare şi-a bătut capul şi în cele din urmă au găsit greşeala. Apa fierbe la 100 de grade. d) Aceştia au comandat de două ori friptură de porc. b) Ei s-au aşezat la o masă şi i-au cerut ospătarului lista de mîncare. Ai comandat totul? 11 văd în fiecare zi (folosiţi acuzativul).EINE „SCHWERE" RECHENAUFGABE 139 10.

) ? Cum v-a plăcut mîncarea? Cui i-aţi plătit (dv.)? De la cine aţi auzit (dv.) aceasta? La ce oră aţi mers acasă? La ce oră aţi fost (dv.) ? Cum aţi socotit (dv. . a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Ce aţi comandat (dv. ? Unde a plecat (el) ? De unde a venit (el) ? Cînd vine (el) la Bucureşti? A cui zi de naştere este astăzi ? Al cui stilou este acesta? Ce i-aţi promis prietenului dumneavoastră? Ce i-aţi cumpărat nepotului dumneavoastră de ziua lui de naştere? Merken Sie sich! Wir bestellen dreimal Schweinebraten. Trinken Sie Kaffee? Wir verlangen warme Speisen und kalte Speisen.140 15.) acasă? De cînd nu l-aţi văzut pe prietenul dv.)? Cu ce mîncaţi (dv. Bitte geben Sie uns Bier. LEHRSTOCK E. Die Rechnung stimmt (nicht).) carnea? Cîte bucăţi de pîine aţi mîncat (dv. Das macht zusammen 25 Lei.

Auch an seinem Tisch saß ein Mann...beherrschte nur Französisch = .. (SECHZEHNTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung) EIN MIßVERSTÄNDNIS Ein Ausländer machte eine Reise durch Deutschland. Der Ausländer verstand nichts. Der Mann beherrschte nur Französisch und verstand ein wenig Italienisch. Mit Müh und Not bestellte der Ausländer eine Suppe. Der Ausländer dachte : „Ich bestelle nun auch Huhn mit Bratkartoffeln". und der Ausländer hatte auch Hunger. Einige Menschen aßen Schnitzel mit Gemüse.16. Der Wirt kam zu diesem Mann und fragte ihn : „Was wünschen Sie?" Der Mann sagte auf deutsch: „Noch einmall" Und der Wirt brachte ihm Huhn mit Bratkartoffeln. 3) auf deutsch = în limba germană . Dieser aß Huhn mit Bratkartoffeln. Eines Tages kam er in ein Städtchen. sondern wieder Suppe.. Das Wetter war sehr schlecht.vorbea (poseda) numai franceza 2) Dann sah er nach . Er dachte : „Warum bedeutet für mich „Noch einmal" Suppe und für meinen Nachbar Huhn mit Kartoffeln?" Erläuterungen 1) . Er ging in eine Gaststätte und setzte sich an einen Tisch. Es war gerade Mittagszeit... Der Wirt aber sprach außer seiner Muttersprache nur ein wenig Russisch. Er rief den Wirt und wieder­ holte die Worte des Nachbars : „Noch einmal!" Der Wirt brachte ihm aber kein Huhn... andere Fisch mit Kartoffeln. Dann sah er nach rechts und nach links. = Apoi privi spre .

Completaţi cu verbele gefallen sau. Ich stelle die Blumenvase neben das Bild meines Vaters. Bist du am Nachmittag frei? Um wieviel Uhr seid ihr zu Hause? Du wirst am Meer rasch braun.. Seid ihr am Mittwoch beschäftigt? Es wird kalt. Legst du deine Bücher in die Bank? Wohin hängen die Gäste ihre Mäntel ? Die Studenten sitzen in den Bänken. schmecken! B.. Alina setei ihre Puppe auf das Bett. Wer bringt das Essen? Er sieht nach rechts und nach links. Treceţi propoziţiile de mai jos la imperfect. Das Gemälde von Grigorescu hängt neben dem Gemälde von Aman. Treceţi propoziţiile la toate timpurile învăţate! a) Die Schuhe . Die Uhr steht. a) öj cj (2j e^ fj g) Aj t^ j) k) I) m) G. Wir sind nachmittags frei. . a) b) c) d) e) f) g) h) i) Wie ist das Wetter? Die Studenten haben heute zwei Stunden Vorlesung. Die Uhr steht auf dem Schreibtisch. Versteht ihr mich? Liest du die Zeitung „Neuer Weg" ? Läßt du das Buch hier? Der Zug hält hier nicht. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) B. Er beherrscht auch Französisch. dem Gast sehr. 2. A.. Was bestellen Sie? Was wünscht sich dein Freund zu seinem Geburtstag? W a n n triffst du ihn? Nimmst du das Buch? Ich verstehe sie nicht. b) Der Rindsbraten . Auf dem Verkaufstisch liegen Hemden und Taschentücher. Wir haben nur vormittags Unterricht. perfect şi viitor! A. Hast du Donnerstag nachmittag eine Sitzung? Werden Sie Professor? Ich bin bei einem Freund. Ich habe Geld bei mir. Dieser Mann spricht gut Deutsch..142 16. mir. LEHRSTUCK Übungen 1.

f) War Boxana gestern bei ... der Palast.. das Sta­ dion).. (der Lehrer.EIN MIßVERSTÄNDNIS 143 c) d) e) f) g) h) i) Das Buch ist schön.. ihr. wir. dir das Spiel? Das Bier . Sie) ? g) Ihr Bleistift liegt auf . .. (die Post. c) Die Gäste gehen durch ... mir. (ich.. Ich gehe mit meinem Freund in eine Ausstellung. . uns sehr gut. Andrei schreibt an seine Mutter...... Andrei kommt aus der Bibliothek.... das Haus).. h) Andrei kommt von . die Bank). die Postkarte). e) Wir legen die Bücher in . (ich... (der Park. meine Eltern. (das Stadion. înlocuiţi părţile de propoziţie tipărite cursiv cu adverbe pronominale acolo unde este cazul! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Otto fährt mit dem Autobus in das Zentrum. sie. Handball und Fußball. ihr. meine Eltern)! d) Mein Freund geht in .. wir.. (der Schreibtisch.. der Garten).. Es . (die Halle. e) Die Studenten stehen um . der Garten. d) Sie kauft nichts gegen . der Tisch. wir. sie.. a) Ich gehe mit . (sein Wunsch)..? Mir ... Der Ausländer denkt oft an seine Reise durch Deutschland. 4. (der Schrank. dir das Schnitzel? . mir. Georg kauft für seine Schwester ein Paar Schuhe. die Universität) ? c) Bitte kommt zu . Wir erwarten viel von ihm.. das Heft. mein Kollege). du. Der Wirt kam zu dem Ausländer.. er. Mein Vater kauft an dem Schalter eine Fahrkarte. das Stadion). (du.. sie... der Bahnhof. er. b) Danke für . ihr. (du. A. Das Buch liegt auf dem Tischchen. a) Ich kaufe nichts ohne . Der Student antwortet auf die Frage. B. die Bank)... Treceţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! A.. (der Brief.... sie) auf . (du... Hat dir die Zigarette . das Katheder). sie. Sie legt ihre Hefte auf den Stuhl. Dieser Film . (ich.. wir. meine Kollegen) durch . b) Gehst du für .. das Geschenk. 3.. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! B.

er. c) Er geht ohne . viele Sprachen. das Jahr. Kellner bestellt? f) Werden Sie . b) Die Wohnungen .. g) Er spielt gegen . er. ich fahren. n) Ich. nicht.. ins Stadion (ich. sie). sein. jenes. I) In .. m) Der Wirt.... bestellen. in.. ich. mit Bratkartoffeln.. d) Ein Tag. bringen. Füllfederhalter ist neu und schreibt sehr gut. die. ich.. beherrschen. ihr. jene! G.... sehr. diese! B. einmal.. sie. wir. auf deutsch : „Noch einmal". Suppe. ich. hungrig. essen. wünschen?" I) Der Mann. g) Ich. jene. ich. er.. Anzug. Film schon gesehen? j) Wann gehst du zu . der Mann: „Was. Ich. meine Muttersprache. e) Dort. 1947. Completaţi cu pronumele demonstrative A. und jetzt. er. gehen. eine Gaststätte. wieder.... Sie).. h) Ich. jener. c) Der Wirt schenkte . noch. (die) Bratkartoffeln. i) An. d) . sie. Sie. er. antworten. Film? k) Die Fenster . j) Er. Karten (ich. er..... ihr. lernen. sein Freund : b) In. mit. (das) Huhn... ihr.. du. sie. Speisen schmecken mir. Huhn mit Bratkartoffeln. sein. die! a) . sagen : Noch einmal". (ich. ihr. f) Die Kollegen grüßen . (ich. Zuges sind offen.. h) . sie. Wohnblocks sind schön und modern. denken: „Auch. der. f) Der Wirt. Formaţi propoziţii! a) Ein Mann. ich. (ich. fragen. dort. . ihr. d) Kommst du heute zu . wir)... ein Herr. in Deutschland. essen. du. q) Ich... er). c) Es. sie. du.. Zeitschriften kaufte ich auf dem Bahnhof. fleißig. o) Der Kellner. p) Ich denken.144 16. du. und. eine Suppe. 6. (du. mein Tisch. wir. diese. schön. sein. Completaţi cu pronumele personal! a) Ich esse heute bei .. bringen. e) Was haben Sie bei . dieses. er.. LEHRSTOCK 5. ein Städtchen. Gast das Mittagessen.. ich. sie.. k) Der Wirt. erzählen. Sie). wir). nach Hause. sitzen. Stadion treiben wir Sport. nach Sinaia (du. das.. Huhn.. Deutsch. b) Ich fahre mit . i) Hast du . 7. lernen. sehr. nach Hause. sie)? e) Der Onkel kauft für . ihr. fahren. sein. dieser. Stoff kaufen? g) Mir gefiel . wir.. es. in.

1881 . Răspundeţi! A. a) Was sieht man auf den Straßen der Hauptstadt? b)£No ist das Kombinat Haus der Scînteia? c) Nennen Sie einige Fakultäten der Universität Bukarest! d) Welche Fakultät besuchen Sie? e) Wo ist Ihre Fakultät? f) Wo ist der Palast der Republik? g) Was befindet sich dort ? 10—Limba germană — c. a) b) c) d) e) f) g) h) | i) j) k) I) m) n) o) C.EIN MIßVERSTÄNDNIS 145 8. a) Wohin fuhr der Ausländer? b) Welche Sprachen beherrschte er? c) Wie sprach der Wirt? d) Was bestellte der Ausländer? e) Was aß sein Nachbar? f) Warum brachte der Wirt dem Ausländer wieder eine Suppe? g) Was lernen Sie aus dieser Erzählung? B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Waren Sie schon im Ausland ? Welche Sprache lernen Sie? Welche Sprachen beherrschen Sie? Welches ist Ihre Muttersprache? Essen Sie zu Hause oder in der Gaststätte? Essen Sie oft in der Gaststätte? Was bestellen Sie dort? Von wem verlangen Sie die Speisekarte? Welche Speisen schmecken Ihnen? Was trinken Sie? Was essen Sie morgens? Was essen Sie zu Mittag? Was machen Sie nach Tisch? Was essen Sie abends ? Was kosten die Speisen? Wo wohnen Sie? Seit wann wohnen Sie dort? Wohnen Sie mit Ihren Eltern? Was machen Sie vormittags? Was machen Sie nachmittags? Wohin gehen Sie abends ? Was haben Sie im Sommer gemacht ? Was machen Sie an Ihrem Geburtstag? Machen Sie oft Ausflüge? D.

Warum gehen. Wohnen Sie bei (Ihr Onkel)? (Ihre Tante)? (Ihre Eltern)? (Ihr Neffe)? (die (der (der (die Straßenbahn) Trolleybus) Autobus) Taxe) B. Traduceţi! A. mit Müh und Not? sehen. b) Vremea era foarte urîtă. die Gaststätte? bestellen. er : „Noch einmal" ? 10.146 16. c) Străinul vorbea ( = poseda) numai limba sa maternă şi puţin ruseşte. der Ausländer. Formaţi propoziţii! Răspundeţi la întrebări folosind cuvintele de la mar­ gine la forma potrivită! A. bald. . die Suppe. nach rechts. in. LEHRSTOCK E. a) Un străin intră ( = merse) într-un restaurant. bald. er. nach links ? sagen. a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) k) I) m) n) Wieviel Stockwerke hat das Warenhaus Victoria? Wann waren Sie in diesem Warenhaus? Wo liegt es? Was haben Sie dort gekauft? Wer hat Sie bedient? Wo haben Sie gezahlt? Welches sind die Abteilungen des Warenhauses? Wohin sind Sie im Sommer gefahren? Womit sind Sie gefahren? Wo lösten Sie die Karte? Welcher Klasse fuhren Sie? Was kostete die Karte? Wo bezahlten Sie die Karte? Um wieviel Uhr fuhren Sie? Woher kam der Zug? Hatten Sie auch noch andere Züge? Wann? Hatten Sie viel Gepäck? Wohin legten Sie Ihre Koffer? Wer begleitete Sie zum Bahnhof? Mit wem fuhren Sie? Wann waren Sie wieder zurück? 9. der Ausländer. Womit fahren Sie in die Stadt? C. a) b) c) d) e) f) g) F.

Le mîncăm cu poftă. b) El cumpără pentru tatăl său ziare şi reviste. i) Vecinii dumneavoastră sînt acasă? j) Prietenul meu îşi serbează astăzi ziua de naştere. Seara mergem la un cinematograf sau la operă. h) Cîrciumarul îi aduse însă iarăşi o supă.. e) Noi plecăm cu prietenii noştri la munte. Ia-ţi-11 d) îţi dau peniţa mea. Poimîine vine unchiul meu pentru cîteva zile la mine. Cadoul va fi pentru el o surpriză. C. Ţi-o dau. i) Străinul mîncă supa şi (se) gîndi: „Voi învăţa limba germană". d) Ea merge cu unchiul şi mătuşa ei la un magazin. B.) cartea lui. k) Prietenul meu a plecat la mare. D. e) Străinul comandă cu chiu şi vai o supă. Ţi-o dau. f) Părinţii lui locuiesc la ţară. El (îi) spuse cîrciumarului: „încă o dată!" g) Străinul repetă cuvintele vecinului său.EIN MIßVERSTÄNDNIS 147 d) Cîrciumarul im-1 înţelegea pe străin şi străinul nu-1 înţelegea pe cîrciumar. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Avem înainte de masă cursuri. Unde pleci? Prietena noastră a plecat deja la mare. Ia-ţi-o! e) îţi dau cartea mea.. h) îţi place acest costum? Cumpără-ţi-1! i) Nouă ne plac fructele. După masă citim la bibliotecă sau acasă. a) Andrei scrie mamei sale o scrisoare şi tatălui său o carte poştală. Ţi-1 dau. c) Maria îl vizitează pe unchiul ei. c) îţi dau creionul meu. El vi-o dă cu plăcere. iar prietena mea la munte. . g) Cînd vine sora ta? h) Unde merg colegii voştri? Ei merg acasă. Ia-ţi-o! f) El vă dă (dv. Unde este ea ? — Ea este la Mamaia. Astăzi nu merg în oraş. Sora prietenului meu a plecat alaltăieri cu trenul la Buşteni. /) Vecinul său mînca pui cu cartofi prăjiţi. a) Dă-mi te rog stiloul tău! b) Am cumpărat pentru mine şi pentru prietenul meu cîte un bilet de clasa a doua. Şi eu voi pleca duminică la munte. căci avem o şedinţă. g) El nu are nevoie de această carte. Apoi merge la poştă. Marţi am fost cu prietena mea şi cu fratele acesteia la o expo­ ziţie.

frumoase şi bune. beau şi o sticlă de de lei şi el îmi dă H. parfum. sagte auf deutsch : „Noch einmal". . d) Aceasta face 18.65 lei. creioane. LEHRSTOCK E. b) Pe lista de mîncăruri sînt mîncăruri calde. paltoane. F. a) Noi am ocupat o masă lîngă fereastră.148 16. o friptură pîine şi o (bucată de) prăjitură. o supă cu tăiţei. e) (Eu) dau ospătarului o bancnotă de 25 6. a) b) c) d) Bucureştiul este centrul culturii şi economiei noastre. e) Sortimentul de mătăsuri este mare. d) Alături sînt aparate de radio. Trenul pleacă la 830 prin Făgăraş şi Sibiu. c) Eu mănînc peşte. bluze. bestellte mit Müh und Not eine Suppe. c) La raionul de cărţi sînt cărţi. caiete. b) La raionul cu articole de toaletă găsim apă de colonie. jachete. h) In magazinul „Victoria" există şi un bufet. Acest accelerat are un vagon restaurant şi un vagon de dormit. televizoare şi magnetofoane. f) Articolele de confecţii sînt ieftine.35 lei înapoi. serturi. Acolo se vind prăji­ turi şi ciocolată. a) In acest magazin sînt multe raioane. tocuri şi cerneală. La aceasta bere. a) b) c) d) e) ţ) La gară este multă lume. Hamalul ducea un geamantan şi alte bagaje. băuturi reci şi calde. Merken Sie sich! Er Er Er Er beherrscht nur seine Muttersprache. sah nach rechts und nach links. în gară (hala gării) mai erau trenuri accelerate şi personale. pînă la Arad. înainte de plecarea trenului conductorul strigă : „Poftiţi în vagoane!" mîncaruri reci. La Bucureşti vom vedea spectacole de teatru şi cinema. rochii. g) Aici se găsesc costume bărbăteşti. săpun şi pastă de dinţi. stilouri. f) Socoteala era exactă. fuste. de­ de porc cu legume. Mergi cu tramvaiul sau cu autobuzul în centrul oraşului ? Unchiul meu are o locuinţă într-un bloc lîngă Palatul Republicii. G.

und Sport ist gesund. Draußen steht Kollege Andrei. R o x a n a : Wie herrlich wird das Essen im Freien schmecken! II e l g a : Am Nachmittag gehen wir in den schönen Wald. (SIEBZEHNTES) LEHRSTÜCK WAS MACHEN WIR AM SONNTAG? R o x a n a : Wie verbringen wir den nächsten Sonntag? Helga: Wir schlafen bis Mittag. denn während der Prüfungen haben wir viel gearbeitet. Unsere Gruppe macht einen Ausflug an den Snagov-See. R o x a n a : Und unsere Helga ist plötzlich faul geworden. Kommt ihr mit uns? H elga: Das ist eine Idee 1 R o x a n a : Wunderbar! Wir werden turnen.17. A n d r e i : Wir bleiben den ganzen Tag dort. wir sind müde. R o x a n a : Dann gehen wir Tennis spielen! Helga: Es ist zu heiß. aber jetzt. R o x a n a : Trotz dieses schönen Wetters ? Schade! Gehen wir nicht zu den Athletikwettkämpfen ? Helga: Ich habe keine Lust dazu. in der Sonne liegen und im See schwimmen. Wir sind jung. nach diesen schweren Prüfungen bin ich ein wenig zu faul dazu. Helga: Ja. A n d r e i : Ich besuche euch gerade wegen des Programms für den Sonntag. R o x a n a : Natürlich! Du denkst schon wieder an deinen Schlaf. . A n d r e i : Guten Tag! Was ist geschehen? Streitet ihr? H elga: Guten Tag! Wir machen Vorschläge für den nächsten Sonntag. legen uns ins grüne Gras und schlafen ein wenig. R o x a n a : Das macht nichts. R o x a n a : Heute bist du mit keinem Vorschlag einverstanden! Werden wir vielleicht den ganzen Sonntag zu Hause sitzen und schlafen? Es klopft. Am Nachmittag werden wir rudern.

und diese trainieren für das nächste internationale Wettspiel. Er ist unermüdlich.. LEHRSTOCK Kommt auch Alina an den Snagov-See? Nein.. dem 1...) Ich habe . legen uns ins grüne Gras und schlafen ein wenig. Spre deosebire de adjectivul adverbial şi predicativ care sînt invariabile vezi pag. Wir treffen uns alle am Sonntag. Juni.. an = Te gîndeşti Ia . b) . Auf Wiedersehen! R o x a n a .. Ich freue mich auf = Mă bucur de (în vederea . 21. A n d r e i : Also. Hoffentlich regnet es nicht am Sonntag. nach diesen schweren Prüfungen.. Im vorigen Jahr waren wir zusammen im Bucegi... Aber Viktor fährt mit uns. R o x a n a : Ich kenne ihn... Grammatik 3) adjectivul atributiv este variabil. Helga: Welcher Viktor ? A n d r e i : Der aus der vierten Gruppe.150 17. ganz vergessen = am uitat complet .Gebirge. Ich habe meine Mü­ digkeit ganz vergessen. Wir werden uns bestimmt nicht langweilen. DECLINAREA SLABĂ A ADJECTIVELOR Helga: Andrei: Vieldeutige Wörter /P r ep. um 8 Uhr früh an der Autobushaltestelle. nu-i nimic Was ist geschehen = Ce s-a întîmplat? den ganzen Tag (Sonntag) = toată ziua (duminica) im Freien = în aer liber Du denkst . . dann bleibt es dabei = atunci ne-am înţeles Lexik Synonyme wunderbar — herrlich bestimmt — gewiß Antonyme gesund =f= krank fleißig =f= faul GRAMMATIK 1. = prea a) Am Nachmittag gehen wir in den schönen Wald. immer lustig und singt schön... . Sie gehört zur Auswahlmannschaft der Korbballspieler. dann bleibt es dabei.= la zu<^ < adv. Wir nennen ihn „den Bergsteiger".. Helga: Ich freue mich schon auf den Ausflug. H e l g a : Einverstanden 1 Auf Wiedersehen! Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) bis Mittag = pînă la prînz Schade ! = Păcat! Das macht nichts = Nu face nimic.

cînd are desinenţa -e. um 8 Uhr früh. diese. G. h) Wir treffen uns alle am Sonntag. die fleißigen Studenten. 47.WAS MACKEN WIR AM SONNTAG? 15! Adjectivul precedat de articolul hotărît (ex. b) ca de pildă dieser. dem 1. 518) 2. Studentinnen. a) sau de un pronume cu desi­ nenţele articolului hotărît (ex. afară de nominativul singular masculin. Numeralele ordinale urmează regulile declinării adjectivelor . D. feminin şi neutru şi de acuzativul singular feminin şi neutru.nominativ singular la toate genurile acuzativ singular "feminin şi neutru articolul hotărît desinenţa -e' Adjectiv / / precedat ^ sau s ^ pronume + de­ desinenţa -en — la celelalte cazuri sinenţele artico­ lului hotărît (vezi schema nr. pag. D. die fleißigen Studenten. den fleißigen Studenten. Studentinnen. adică primeşte desinenţele substantivelor slabe -(e)n la toate cazurile. G. A. der fleißigen Studenten. A. Feminin Studentinnen. Studentinnen. der des dem den fleißige fleißigen fleißigen fleißigen Student Studenten Studenten Studenten die der der die Feminin fleißige fleißigen fleißigen fleißige Plural Masculin N. Singular Masculin N. ( = ersten) Juni. dieses se declină slab. DECLINAREA NUMERALELOR ORDINALE a) Der ist aus der vierten Gruppe. Neutru Kinder Kinder Kindern Kinder Studentin Studentin Studentin Studentin Neutru das fleißige des fleißigen dem fleißigen das fleißige Kind Kindes Kind Kind Declinarea slabă a adjectivelor .

535) Hoffentlich regnet es nicht am Sonntag. Erläuterung 6). folosit ca pronume impersonal (comp. 4. pag. pag. Welches ist dein Zug? dar : Welcher Zug ist das? feminine. Der Gast läutet. welche. pag. Verbele întrebuinţate atît la forma personală cît şi la forma impersonală se numesc verbe impersonale ocazionale : Es bleibt dabei Es läutet Es klopft dar şi dar şi dar şi Ich bleibe dabei. Verbele întrebuinţate numai la forma impersonală se numesc verbe imper­ sonale permanente. PRONUMELE INTEROGATIV 17. Uneori verbele au ca subiect pronumele es.152 3. — Welches Kind ist da ? Adjectivul declinat slab răspunde la întrebările welcher ? welche ? welches ? welche Î Pronumele interogativ welcher. 22. LEHRSTOCK (Continuare) a) Da ist der fleißige Student. 573) . — Welcher Student ist da? b) Da ist die fleißige Studentin. (vezi schema nr. Grammatik 4 . Welches + verbul sein se poate referi şi la substantive masculine şi atît la singular cît şi la plural şi nu numai la cele neutre. 121. Majoritatea exprimă fenomene ale naturii. welches urmează regulile declinării articolului hotărit. Andrei klopft. 79. pag. — Welche Studentin ist da ? c) Da ist das fleißige Kind. ca : es schneit = ninge es regnet = plouă es hagelt = cade grindină es donnert = tună es blitzt = fulgeră es taut = se topeşte Verbele impersonale permanente formează perfectul cu auxiliarul de timp haben. (vezi schema nr. VERBELE IMPERSONALE 75. O b s e r v a ţ i e .

trotz ( = în ciuda. a).Student dieses klein. 573) Übungen 1.. trotz şi wegen cer cazul genitiv.Feder durch den grün. Wetter (ex. ex.Feder durch diesen grün. Completaţi cu desinenţele A.. Declinaţi la singular şi a) b) c) d) e) f) g) plural! der interessante Vorschlag dieser große Wald die helle Wohnung jene schöne Schallplatte das nächste Jahr dieses neue Fernsehgerät jenes lustige Kind adjectivelor! 2. b) Trotz dieses schönen Wetters? c) Während des Nachmittags werden wir .Saal mit der gut. a) b) c) d) e) /) g) der fleißig.Wald . cu t o a t ă . 121. rudern.Ausflugs in dem klein.. ex.Garten während des schön.Zimmer aus diesem groß. pag.Garten während dieses schön. ex.Saal mit jener gut.Student das klein.Zimmer aus dem groß. c) stau la genitiv. substantivele Programm (ex.Wald dieser fleißig. b) şi Nachmittag (ex. Prepoziţiile während. PREPOZIŢIILE CU GENITIVUL a) Ich besuche euch wegen des Programms . (vezi schema nr.WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 153 5. In exemplele de mai sus. Genitivul este cerut de prepoziţiile wegen ( = din cauza. b) şi während (== în timpul. c).Ausflugs in jenem klein.. a) b) c) d) e) f) g) B. a).

Diese schwarz. c) Während des Jahres wohnen die Studenten in dies. Sie hat die französisch.Fotoapparat. Übersetzt du diesen schwer.Reise gemacht.Klubraum hören sie Vorträge und sehen Filme. a) In den neu.Mäntel sind nicht teuer. Wann hast du diese interessant.Sprache in der Schule gelernt. .Neubauten von Mamaia.Stoffes ist schön.Studenten Ausflüge. Er bewundert die Schaufenster der groß.Text in die rumänisch. h) Die Studentinnen waren von diesem schön. d) Sie lernen in den hell.Neu­ bauten am Meeresstrand. e) In dem groß.Zeitschrift gekauft? Wo hast du dieses interessant. h) Die Studenten sehen die schön.Gärten während der schön.Stoff. a) b) c) d) e) f) g) die fleißig.Stu­ dentenheim. Hast du schon diese groß.Zimmer aus den groß. Die Farbe dieses billig.Stadt besucht? Wir haben im Sommer diese schön. Die Werktätigen verbringen ihren Urlaub in den herrlich. Completaţi cu desinenţele A. ein Fernsehgerät und ein Klavier.Lichtes gelesen.Stoff gefällt mir.Ausflug begeistert.Lesesälen. a) b) c) d) e) f) g) Dieser blau. g) In den Ferien machen die fleißig. f) In dem Klubraum dieses schön.schön.Warenhäuser.Studentenheims findet man einen Radioapparat.Sälen mit diesen gut. LEHRSTOCK C.Wohnblocks bewundert.Stadt ? B.Federn durch die grün.Sprache? Seit wann wohnen Sie in dieser schön.Studenten diese klein. a) b) c) d) e) f) g) h) C.Wohnblocks sind die Wohnungen hell und schön. Die Tante kauft den rot.Neffen einen neu.Ausflüge in den klein.154 17.Buch gekauft? Er hat trotz des schlecht.Wäldern adjectivelor! 3. b) Die Studenten haben die schön. Der Onkel versprach dem klein.

Die Studenten lesen das . e) Das Wetter war .. . Er trank das . Ich finde das deutsche Heft nicht.. Wir setzen uns an den . întrebuinţind cuvintele din a) Welches Buch kaufen Sie? b) c) d) e) f) g) Mit welchem Füllhalter schreiben Sie ? In welches Zimmer gehen Sie? Welche Sprache lernen Sie? Welchem Freund schreiben Sie? Welchen Film haben Sie gesehen? Mit welchem Kollegen gehen Sie ins (der deutsche Kollege) Theater ? h) Welche Kollegin haben Sie getroffen? (die deutsche Kollegin) 6... Tisch. Sie ging zu dem zweiten Schalter.. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) cursivi (aas (das interessante Buch Buch von Sadoveanu) (der neue Füllhalter) (das große Zimmer) (die englische Sprache) (der russische Freund) (der französische Film) Er schreibt mit der blauen Tinte.. Die Hefte dieses .. Răspundeţi (deutsch) (groß) (fleißig) (kalt) (schlecht) (gut) (frei) (grün) Die .. Wir besuchen das neue Museum.... Sie bringt das saubere Tischtuch. Sprache ist nicht schwer. Er findet den neuen Füllhalter nicht.. E r übersetzt den schweren Text. h) Der Wald ist . .. .WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 155 4. .. g) Der Tisch ist .. Wir gehen durch den .. Wald. b) Diese Wohnung ist . Schülers sind sauber. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A... Der Lehrer korrigiert die falsche Antwort... f) Das Buch ist . Wir machten den Ausflug trotz des . Completaţi cu adjectivele din paranteză: a) Sie sprechen .... c) Dieser Schüler ist .. . Wasser... . 5. Sie wohnen in dieser Wohnung... Ich brauche den roten Bleistift. . In diesem kleinen Restaurant feierten die Freunde Peters Ge­ burtstag. d) Das Wasser war .. . Buch. Wetters. paranteză! la întrebări. ..

den Sommerferien .. fahren Samstag ans Meer. .... in.. sondern ins Kino. diesem Monat fahre ich .... während. verbringen den nächsten Sonntag in Sinaia.. diesem Sommer . zu (contopită cu articolul.. wegen. Wir kommen .. um. Gebirge. denke an meine Eltern...Lichtes.. bin mit deinem Vorschlag einverstanden... des schlecht.. dies. Meer und . zu! a) b) c) d) e) f) Er las ... la perfect! C. die Stadt? Ich gehe .. Das klein. Wir treffen uns um 730 vor dem Theater. la imperfect! B.. la 9.. auf. war gestern bei meinem Onkel.interessant. von. acolo unde este cazul)! a) b) c) d) e) f) g) . Sie fahren nach Sinaia.Mädchen kauft Blumen . Gebirge.Schulzeit lernen die Kinder auch Sprachen. Bleiben Sie zu Hause? Bringen Sie mir das Buch? Ich gebe dir meinen Bleistift. d.Kollegen Andrei. Gehst du . Kommt auch ihr in die Bibliothek? Wir gehen nicht in die Bibliothek. Completaţi propoziţiile! întrebuinţaţi una din prepoziţiile an.. seine Arbeit.. werde meinem Freund einen Brief schreiben. Completaţi cu prepoziţii şi desinenţe! întrebuinţaţi für.. LEHRSTOCK B. 7. Nachmittag gehen sie in den Wald... ihr. . a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Ich Das Ich Wir Wir Ich Am Ich Ich Ich habe meinen Freund begleitet. Treceţi propoziţiile viitor! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Er schreibt orthographisch richtig....schlecht. Viele Studenten fahren . Land. de mai jos: A. unser. meinem Freund. Wir gehen . Ich war .Wetters blieben wir zu Hause. mir. Sprichst du mit ihm? Kaufst du täglich die Zeitung? Liest du täglich die Zeitung Neuer Weg? Wir lernen in der Bibliothek. .. 4 Uhr war er ... bei. seine Mutter...156 17. una din prepoziţiile 8. Kind meines Freundes hat morgen Geburtstag. Er denkt . . denke an meine Arbeit.. trotz.Vortrag.

— Păcat! Nu sînt de acord cu propunerea ta. Ne-am înţeles : ne întîlnim diseară la ora 7S0 la staţia de tramvai. ţ) Cu acest coleg vesel nu ne plictisim. Vremea este foarte proastă. nu am chef (de aceasta). Răspundeţi! A. b) Jucăm după masă tenis ? — Nu. a) b) c) d) e) f) . a) Wie werden Helga und Roxana den ersten freien Sonntag nach den Prüfungen verbringen? b) Wie lange werden sie am Snagov-See bleiben? c) Was werden sie am Vormittag machen? d) Was werden sie am Nachmittag machen? e) Wer fährt noch mit ihnen? f) Warum kommt nicht auch Alina? g) Wann und wo werden sich die Kollegen treffen? 11. Vorbiţi despre o excursie! 12. Am primit scrisoarea lui la 3 iulie. mergem la campionatele de atletism. Traduceţi! a) In prima duminică liberă (de) după examene facem o excursie la lacul Snagov. B. iar după masă mergem în pădurea cea verde. g) Victor. Vii cu mine la cinema? — Nu. d) La prînz mîncăm în aer liber. pleacă şi în acest an la munte. La 6 iulie (îşi) sărbătoreşte ziua (lui) de naştere. La 5 iulie vine fratele meu din Braşov. e) Selecţionata de fotbal se antrenează pentru un campionat inter­ naţional. Ieri am dormit pînă la prînz. c) Stăm puţin la soare şi apoi înotăm în lac. La 19 octombrie este ziua de naştere a nepotului meu. dar este prea cald. este foarte sănătos. dar mă grăbesc căci este foarte tîrziu. h) Să sperăm că vom face duminica viitoare această frumoasă excursie. C. alpinistul neobosit. Ce s-a întîmplat? — Nimic.WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 157 10. —• De acord! h) Vremea este foarte frumoasă. i) Fă în fiecare dimineaţă o oră gimnastică. i) Gînd avem următorul examen? Ieri a fost 4 iulie. plouă. a) b) c) d) e) f) g) Ieri a plouat. tună şi fulgeră. La 7 februarie este ziua de naştere a tatălui meu. astăzi ninge.

Es ist heute heiß. Wir verbringen den ganzen Tag im Freien. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) n) Ce facem mîine? Cu cine vorbeşti? Cu ce plecăm la Snagov? Cum petrecem după-amiaza? Cînd mergem la stadion? De ce vă certaţi? La ce oră mîncăm? Unde vom mînca ? Unde mergem diseară? Despre ce vorbeşte mîine profesorul? Cine bate (la uşă) ? Pentru ce ai nevoie de caietul meu? Pe cine aşteptăm? De unde vine autobuzul? Merken Sie sich! Es regnet.158 17. Einverstanden! . LEHRSTOCK D. — Schade! Gehen wir Tennis spielen? — Ich habe keine Lust dazu. Es bleibt dabei.

(ACHTZEHNTES) L E H R S T Ü C K KARL MARX UND SEINE FAMILIE Karl Marx.18. wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren. Karl Marx war auch ein herrlicher Geschichtenerzähler. Sie wurden aktive Kämpferinnen für die Sache des Proletariats. In seinem Laden waren herrliche Sachen : hölzerne Männer und Frauen. Durch die Eltern und deren Freunde erfuhren die Mädchen vom Leben und Kampf der Arbeiter. vierfüßige Tiere. 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin. und Vögel. In dieser alten deutschen Stadt verbrachte er mit seinen Geschwistern eine glückliche Kindheit und Jugend. Alle liebten sie. der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. Jenny von Westphalen. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. pflegte die Kinder. Sie stammte aus einer armen Bauernfamilie. Laura war blond wie die Mutter. Sie nannten ihn wegen seiner dunklen Gesichtsfarbe „Mohr". „Lenchen" — so nannte sie Marx — half Frau Marx. Der hatte einen Spielwarenladen und kein Geld in der Tasche. Hans Röckle. Er war damals 17 Jahre alt. . Monatelang erzählte er von einem Zauberer. Zwischen ihm und seinen Kindern herrschte ein Verhältnis guter Kameradschaft. Könige und Königinnen. Im Jahre 1835 bestand Marx die Reifeprüfung. Zur Familie Marx gehörte noch ein wichtiges Mitglied : Fräulein Helene Demuth. sie war reizend. Eleanor ähnelte den Schwestern nicht. nähte und kochte. Karl Marx war ein zärtlicher Vater und gleichzeitig ein sehr guter Erzieher. aber auch. Jenny hatte dunkle Augen und schwarzes Haar wie der Vater. Karl und Jenny Marx hatten sechs Kinder: vier Töchter und zwei Söhne. Am Leben blieben nur drei Töchter. und bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. Er spielte oft stundenlang mit ihnen.

1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin. = a se compune din j.= luptătorul die Kämpferin. . LEHRSTOCK Erläuterungen 1) .. = în 1843 Marx s-a căsă­ torit eu prietena sa din tinereţe . /tineretul die J u g e n d ..160 18. . Verbul heiraten ( = a se căsători) este în limba germană tranzitiv şi nu reflexiv ca în limba română. / + Akk. a reuşi (la un examen) \ a u s + Dat.. 3) 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin . geboren = s-a născut 2) Im Jahre 1835 bestand Marx die Reifeprüfung. -es. Pentru exprimarea anului se întrebuinţează : ori numeralul precedat de im Jahr. -s. cînd era vreme frumoasă Lexik Synonyme der Laden —• das Kaufhaus Vieldeutige Wörter die Geschichtet istoria povestea. wurde .. .^ t i n e r e ţ e a Wortfamilie kämpfen — kämpfte — gekämpft = a lupta der Kampf. -nen = luptătoarea . Verbul ähneln cere un complement la dativ. istorioara .. '-e = lupta der Kämpfer.. 4) Eleanor ähnelte den Schwestern nicht = Eleanor nu semăna cu surorile. ori numeralul neprecedat de nici un alt cuvînt.. 5) Verhältnis guter Kameradschaft — relaţii de bună camaraderie 6) bei schönem Wetter = pe vreme frumoasă. T .. = a trece.

= a reuşi (ia) ähneln + Dat.Akk. a fi originar (din) bestehen -f. = a aparţine (de). D. DECLINAREA TARE A ADJECTIVELOR a) Bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. (d/0) gute Freundin ( $ / ) guter Freundin (<$/) guter Freundin (<0<£) gute Freundin Neutru (?/0O gutes Kind (0ß) gutea Kindas (4$$) gutem Kind (fflft) gutes Kind II—Limba germani — c.KARL MARX UND SEINE FAMILIE |5J Rektion bestehen -+.Dat.aus 4. c) Zwischen ihm und seinen Kindern herrschte ein Verhältnis guter Kameradßchaft. a face parte (din) stammen -j. a lua în căsătorie (pe) GRAMMATIK 1. = a proveni (din). adjectivele nu sînt precedate nici de articol nici de un pronume cu desinenţele articolului. (^V/) 044) (£fâ) (^//i) guter gutes gutem guten Freund Freundes Freund Freund Feminin. G. b) Sie hatte schwarze Augen.aus + Dat.für + Akk. în acest caz se declină tar«. adică adjectivele primesc desinenţele articolului hotărlt. = a se căsători (cu). = a se compune (din) helfen -\. In exemplele de mai sus. A. unde au desinenţa slabă : -en. = a ajuta (pe) sich interessieren -j. 1SSÎ .Dat. = a avea interes (pentru) heiraten + Akk. f Bei dem Wetter -> bei 31 dfeKfl d £ i | schön feml Wetter -> bei schönem Wetter ( Die Augen — > diS schwarzpf Augen -» schwarze Augen Singular Masculin N. = a semăna (cu) gehören + zu + Dat. la toate cazurile afară de genitivul singular masculin şi de genitivul singular neutru.

Singular Feminin Freund Freundes Freund Freund meine meiner meiner meine gute guten guten gut© Freundin Freundin Freundin Freundin Masculin N. Freundinnen. nehotărit negat sau de pronumele posesiv se declină mixt. adjectivele sînt precedate fie de articolul nehotărît (ex. b şi d). ($p) gute G. G. Feminin Freundinnen. pag. b şi c adjectivele au desinenţele declinării tari. Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. Observăm că în exem­ plele a. în propoziţiile de mai sus. (d/$ gute Freunde. 2.' c) d) Er war ein zärtlicher Vater. c). fie de pronumele posesiv (ex. mein guter meines guten meinem guten meinen guten Neutra mein gutes meines guten meinem guten mein gutes Buch Buches Buch Buch . Freundinnen. D. 518). Freunde. ' (4-ifi) guten A. 46. LEHRSTOCK Plural Masculin N. (ţf^/) guter D. adică au la unele cazuri desinenţe ale declinării tari şi la alte cazuri desinenţe ale declinării slabe a adjectivelor. Freunden. a. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold.162 18. A. Adjectivele precedate de articolul nehotărît. pe cînd în exemplul d adjectivul are desinenţa declinării slabe. Sie stammte aus einer armen Bauernfamilie. iar desinenţele declinării slabe la toate celelalte cazuri. Ele primesc desinenţele declinării tari la nominativul singular. Freunde. Neutru Kinder Kinder Kindern Kinder Declinarea tare a adjectivelor Adjectiv neprecedat nici de articol nici de un pronume cu desinenţele articolului hotărît desinenţa -en la genitivul singu­ lar masculin si neutru desinenţele articolului hotărît la toate celelalte cazuri (vezi schema nr. DECLINAREA MIXTĂ A ADJECTIVELOR a) b) *. la toate genurile şi la acuzativul singular numai la feminin şi la neutru. Freundinnen.

pag. Adjectivele terminate în -el şi -er pierd uneori vocala e în cursul declinării : dunkel — Sie hal (iunk(e)le Augen. .e sing. Freunden. G. . articolul n e h o t a n t / . fie in adjectiv : der. cind. ÎSlî>) Reguli practice privind declinarea adjectivele» — Desinenţa articolului hotărît trebuie să se găsească fie in cuvintul care precedă adjectivul. . A. teuer — das leu(e)re Kleid. . tern. jeder gute Schüler dar : ein. Freundinnen. . jener. dieser. Ich habe schöne Bücher. Declinarea / mixtă a adjectivelor . Freunde. spre deosebire de : Ich habe mein schönes Buch.. mein guter Schüler — O excepţie o formează numai genitivul singular masculin şi neutru Ia declinarea tare. Neutra Bücher Bücher Büchern Bucher Observaţii. D. 48. meine meiner meinen meine guten gute« gute« gute« Freunde. d a t fiind că articolul nehotărit nu are plural. Ich habe meine schönen Bücher. ir—--es sing.-er sing. . nom. nom b v—articolul nehotant negat \ acuz \ \ ' ^pronumele posesiv ' en la celelalte cazuri (vezi schema nr. Freundinnen. Deci : Ich habe eiu schönes Buch. . Freundinnen. neutru.. Feminin Freundinnen. din motive eufonice. 2. . se între­ buinţează desinenţa -en in locul desinenţei -es : Er kam zu uns trotz schlechten (nu : schlechtes) Wetters. j si I • I Adjectivul precedat de • • . si acuz. mase. . Freunde. nom. ein se declină la plural tare. | 1 / • < • £ / . eine.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 163 Plural Masculin N. 1. . kein. . Adjectivul precedat la singular de ein.

d) I m Spielwarenladen waren herrliche Dinge. c) Bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. Verbele begegnen. 535) 4. se construiesc cu un complement la dativ (ex. was was was was für für für für ein eines einem einen Feminin was was was was für für für für eine einer einer eine was was was was Neutra für für für für ein eines einem ein Plural toate genurile was was was was für für für für (vezi schema nr. Unele verbe cer în limba germană alte complemente decît în limba română. Zur Familie gehörte noch ein Mitglied. ähneln. helfen. 76. A. o şi c). G. — Was für ein Vater war er ? — Was für eine Freundin war sie ? — Bei was für einem Wetter machte die Familie Ausflüge ? — Was für Dinge waren im Spiel­ warenladen ? Adjectivul declinat mixt şi tare răspunde la întrebările was für ein? was für eine? was für ein? was für? ( = ce fel de?) Singular Masculin N. Die Tochter ähnelte der Mutter. . b) Sie war eine gute Freundin. Aceste verbe se numesc prepoziţionale.164 3. pag. D. Er hilft seinem Freund. Anumite verbe se leagă de complementul lor printr-o prepoziţie (ex. LEHRSTÜCK (Continuare) a) Er war ein zärtlicher Vater. PRONUMELE INTEROGATIV 18. de exemplu. Ich denke viel an euch. a. REGIMUL VERBELOR a) b) c) d) e) Helga begegnet ihrer Freundin. d şi e).

Traduceţi cu ajutorul vocabularului alfabetic! Meine Familie Ich wohne in Bukarest. Im Jahre 1959 hat. Complementul prepoziţional se află : 1) printr-un pronume interogativ. precedat de o prepoziţie. prepoziţia depinde de verb. meine Mutter ist Schneiderin. — An wen dachte er ? 2) printr-un adverb pronominal. pag. Mein Bruder ist Ingenieur. Sie haben ^wei Kinder: einen Jungen von anderthalb Jahren und ein Mädchen von vier Jahren. er eine Kollegin geheiratet. iar cazul complemen­ tului de prepoziţie. Ich habe zwei Geschwister : einen Bruder und eine Schwester. 584) Übungen 1. Ich habe meinen Neffen und meine Nichte sehr gern. atunci cînd complementul prepoziţional este un complement al persoanei : Er dachte an seinen Sohn. im Studentenheim. Meine Eltern wohnen in der Provinz. Mein Familienname ist Popescu. Felul specific al verbelor de a se lega de com­ plementul lor se numeşte regim (Rektion). . mein Vorname ist Marie. 133. 5. Auch meine Eltern (ihre Großeltern) lieben ihre Enkel. — Woran dachte er? în întrebarea pusă pentru aflarea complementului prepoziţional trebuie să fie cuprinsă prepoziţia corespunzătoare.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 165 La verbele prepoziţionale. Mein Vater ist Dreher. (vezi schema nr. atunci cînd complementul prepoziţional este un complement al lucrului : Er dachte an seine Aufgabe. COMPLEMENTUL PREPOZIŢIONAL Prin complement prepoziţional înţelegem complementul legat de verb printr-o prepoziţie.

Studentin. A. f) Ich gebe dem einseinihr euerder einseinihreuer- Mädchen Mädchen Mädchen Mädchen Mädchen Freundin Freundin Freundin Freundin Freundin g) Ich gebe . Kind. LEHRSTOCK Meine Schwester ist Schülerin. Kind. B. Studentin. Wir bilden eine große Familie. Neffe. Ich habe auch Tanten und Onkel. Studentin. Studentin. Studentin. Buch. Buch. Buch. Kind. Buch. Buch. Treceţi propoziţiile a) Das ist b) Das ist Studentin. Studentin. kleinkleinkleinkleinkleingutgutgutgutgutNeffen Neffen Neffen Neffen Neffen c) Das ist fleißigfleißigfleißigfleißigfleißig- d) Das ist das Buch ich des ein­ sein • ihr euer der einseinihreuerklein­ kleinkleinkleinkleinkleinkleinkleinkleinklein- e) Das ist das Buch Studentin. Neffe. Kind. 2. Studentin. Buch. Kind. Neffe. Buch. Studentin. Neffe.166 18. Vettern und Basen. Buch. Buch. das das das das das das das das das das Buch. Completaţi! la plural! der ein sein ihr euer die einseinihreuerdas ein sein ihr euer kleinkleinkleinkleinkleingutgutgutgutgutNeffe.

Geschichten­ erzähler ein gut.Wasser trotz schwer. a) b) c) d) e) f) g) h) i) ein aktiv.Spielsachen • bei dem schön.mit dem kalt.Mitglieder schwarz.Haare die dunkl. Studentin.Wetter .Geschichten­ erzähler . Studentin. Studentin.Gesichtsfarbe mit ihrem kraus. Kind. i) Ich frage j) Ich frage 3.Freunden um groß.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 167 h) Ich frage den einseinihreuerdie einseinihreuerdas ein sein ihr euer fleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißig- Studenten Studenten Studenten Studenten Studenten Studentin.Vater • bei der gut.die glücklich. Kind.Augen bei gut.während des schön.Kämpfer .Wasser trotz der schwer.Freundin ein herrlich.Prüfungen . Completaţi! A.Jugend deine dunkl.Augen • bei den gut.Wettspiel ihre wunderbar.Aus­ flugs ein interessant.Idee wichtig. Kind.Haare dunkl.die dunkl.der aktiv.Verkaufstische mit schön.Vater bei einer gut.Gesichtsfarbe • mit dem kraus.Mitglieder • die schwarz. Kind.Verkaufstische • mit den schön.Ausflugs das interessant.Haar sein zärtlich.Idee • die wichtig.Wettspiel die wunderbar.Jugend .Vater .Spielsachen bei schön.Freundin • der herrlich.Haar der zärtlich.Kämpfer eine glücklich. Studentin.Prüfungen .Freunden • um die groß.Wetter mit kalt. Kind.der gut. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B.Vater während eines schön.

c) Wir lesen täglich die rumänisch.Republik Rumänien studieren auch deutschStudenten. . Puneţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) cuvintele din paranteză la forma potrivită! Ich begegnete gestern (ein guter Freund). 6. Hast du (die Prüfung) gut bestanden? Aus wieviel (das Mitglied) besteht Ihre Familie? Ich denke an (ihr). b) Sie fragt Freundin (gut). c) Er liest den Brief Freundes (rumänisch). LEHRSTÜCK 4. d) Sie liest den Brief Freundin (rumänisch).Fragen.Republik studieren auch rumänischStudenten. d) Wir interessieren uns für die Probleme des wissenschaftlich. e) Zwischen den Studenten herrscht ein Verhältnis gut.Bergsteiger. b) In der Deutsch. 5. Er stammt aus (eine Arbeiterfamilie). A. h) Mein Freund ist ein ausgezeichnet. Completaţi! IlI-a a) In der Sozialistisch.168 18. g) Die Arbeit Schülers ist ausgezeichnet (klein).Zeitung Sclnteia. e) Er dankt Freund (deutsch). f) Er spricht über ein wichtig.Kameradschaft. Hilfst du (ich) ein wenig? Ich interessiere mich für (diese Frage). h) Die Arbeit Tochter ist ausgezeichnet (klein). Treceţi propoziţiile la plural! a) Er fragt Freund (gut). Philosophie und fremdSprachen. (Wer) ähnelst du? (Wer) ähnelt deine Schwester? (Wer) hat dein Bruder geheiratet? Meine Schwester hat (ein Jugendfreund) geheiratet. Ich traf gestern (ein guter Freund).Demokratisch. Completaţi cu pronumele posesiv corespunzător de persoana a şi cu adjectivul din paranteză! B. f) Sie dankt Freundin (deutsch).So­ zialismus. g) Er interessiert sich für sozial. Gehört er zu (eure Familie)? Das Wort „Sozialismus" stammt aus (das Lateinische).Problem.

Răspundeţi! A. Eine höfliche Verkäuferin zeigte uns den Stoff. Mein Kollege kaufte sich den schwarzen Anzug. Die Mutter denkt an ihre Kinder. Bei schönem Wetter machen sie gern Ausflüge. Die Kinder spielten mit hölzernen Tieren. Das rote Kleid steht dir gut. Wir sahen einen herrlichen Film.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 169 7. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. In diesem Laden findet man herrliche Sachen. Er kauft das große Paket Schokolade. Die grüne Bluse gefällt ihr. Die Kinder liebten Lenchen wie eine Mutter. cursiv! Jenny ähnelte dem Vater. Sie kommt um 5 Uhr zu mir. Lenchen pflegte die Kinder. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) 8. Ein höflicher Verkäufer zeigte uns den Stoff. Er denkt an eine wichtige Arbeit. a) b) c) d) e) f) g) h) Wann und wo wurde Karl Marx geboren? Hatte er Geschwister? In welchem Jahr bestand er die Reifeprüfung? Wie alt war er damals? Wen heiratete Karl Marx? Wem ähnelte Jenny? Wem ähnelte Laura? Was für ein Verhältnis herrschte zwischen Marx und seiner Familie? i) Wer war Helene Demuth? . Er erzählte vom Kampf der Arbeiter. Sie nähte und kochte für die Kinder. Mein Bruder ist ein herrlicher Geschichtenerzähler. Lenchen stammte aus einer Bauernfamilie. Schwarzer Kaffee ist nicht gesund. Sie kaufte die braune Seide. Das ist ein fleißiges Mädchen. Sie trinkt gern schwarzen Kaffee. Der blaue Stoff gefällt ihm gut. Die Eltern spielten oft stundenlang mit den Kindern. In dieser alten Stadt bin ich geboren. Ich wohne in einer alten Stadt. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A.

g) In prăvălia acestui „mare vrăjitor" erau jucării frumoase din lemn. Fiul seamănă cu tatăl său. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Familia noastră se compune din cinci membri. Fratele meu are 38 ani. Mai geboren. LEHRSTOCK 9.170 18. Die fleißigen Studenten bestehen die Prüfungen. a) Ei au dat copiilor o educaţie bună. Vom petrece vacanţa împreună. fiica seamănă cu mama. d) Ei au avut o copilărie fericită. Ea se trage dintr-o familie de ţărani. e) Tatăl le povestea poveşti frumoase. Traduceţi! A. El s-a căsătorit în anul 1955 cu o prietenă din tinereţe. Mă gîndesc deseori la ei. Fiica are păr blond şi creţ şi ochi albaştri. el s-a născut în anul 1928. c) In timpul (său) liber se juca cu copiii. Merken Sie sich! Karl Marx wurde am 5. B. Fiul are păr negru şi ochi negri. b) El era un educator foarte bun. i) Copiii o iubeau mult (sehr) pe Lenchen. Bei schönem Wetter machen wir Ausflüge. Ei au doi copii: o fiică şi un fiu. Mein Freund ist am 8. Mai geboren. h) Părinţii făceau uneori excursii cu copiii lor. f) Copiilor le plăcea povestea cu vrăjitorul Hans Röckle. . Vorbiţi despre familia dumneavoastră! 10. Astăzi este profesoară.

April. Februar. Die Woche hat sieben Tage. März.u. Anaximander war der Schüler des Thaies von Milet. Es gab dort viele Lesebücher. der Tag ist ebenso lang wie die Nacht. Der Gelehrte Anaximander hatte sie geschrieben. Die „Bücher" waren auf Tontäfelchen geschrieben.19. denn die Babylonier kannten sieben Planeten (Sonne und Mond rechneten sie auch zu den Planeten). Am liebsten befaßten sich die Babylonier mit Mathematik. Juli. Die Monate Januar. Doch auch Thaies war nicht der erste Gelehrte. Oktober und Dezember haben je 31 Tage. Bis heute teilen wir. Wann aber sprach sie ihr erstes Wort? Die erste wissenschaftliche Schrift erschien im Jahre 547 v. November und Dezember. März haben wir Tagundnachtgleiche. Im Tempel gab es Laboratorien und Schulen. und es beginnt der Herbst. Dieser dauert bis zum 21. August. d. Mai. September und November (30 Tage). September. Nicht in Milet wurde die Wissenschaft geboren. den Kreis in 360 Grade und das Jahr in zwölf Monate. wie die Babylonier. dem längsten Tag des Jahres (Sommersonnenwende). Am 21. ein Archiv. Sie sind länger als die Monate April. Die Spuren der Wissenschaft führen uns von Milet zum babylonischen Tempel. Juni. . Juli. Dann beginnt die erste Jahreszeit: der Frühling (das Frühjahr). Wörterbücher. auch er hatte Lehrer. So hat das Jahr 365 oder 366 Tage oder 52 Wochen. (NEUNZEHNTES) L E H R S T Ü C K DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT Oft sprechen wir vom letzten Wort der Wissenschaft. Der 21. mehrere geographische Karten.Z. dann beginnt der Sommer. Aber die Monate nennen wir ähnlich wie die alten Bömer : Januar. er hat nur 28 Tage und einmal in 4 Jahren 29 Tage. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Juni. Am 23. Juni. Oktober. viele medizinische und mathematische Werke. September ist wieder Tagundnachtgleiche. in der griechischen Stadt Milet. Der Februar ist am kürzesten. März. August. Dann beginnt der Winter. eine Bibliothek.h. Mai.

. -x. = nici Thaies nu era .. -e — aprilie Mai. -e = vineri Samstag. -s.172 19. -s. . Erläuterungen 1) v. -s. in jedem mathematischen Lehrbuch. — prescurtare p e n t r u : vor unserer Zeitrechnung — î.. -e = ianuarie Februar. — prescurtare pentru : das heißt = adică Lexik Lunile der der der der der der der der der der der der anului Januar.. -z articolul hotărît poate înlocui desinenţa geni­ tivului. 4) d. -e = luni Dienstag. -e) = sîmbătă . -e = februarie März. -e (der Sonnabend.= octombrie November. -e = marţi Mittwoch. — înaintea erei noastre. -s. LEHRSTOCK Jahrtausende sind vergangen.. -s. -(e)s. -ß. -s.= septembrie Oktober. -s.= decembrie săptămlnii Zilele der der der der der der der Montag. -s. in der Uhr. .n. -e = duminică -s. Sonntag.Z.= noiembrie Dezember. denn sie war für das Leben und die Arbeit der Menschen notwendig. -s. auch Thaies war nicht . . -e = august September.u.h. -s. -e — martie April. -s. -e = miercuri Donnerstag. Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. -es. -s.. -s. -s. 3) . -s = iunie Juli. -clis.. -e = mai Juni. -s = iulie August. -s. die babylonische Wissenschaft aber lebt bis heute im Kalender. -e = joi Freitag. -s. 2) Er war der Schüler des Thaies von Milet — La numele proprii terminate în -s. -tz. Die Wissenschaft entwickelte sich. -s.e.

-s. -es. Dacă cuvintele Morgen. -s. -s. -n. profesoara der Gelehrte. -s. . -e) = primăvara Diviziunile der der der der der die Morgen. Synonyme der Frühling — das Frühjahr die_ Tagundnachtgleiche — das Äquinoktium die Sonnenwende — das Solstitium Antonyme lang =f= kurz der (die. amiaza Nachmittag. -e = prînzul. -s. -nen = învăţătoarea. -e = după amiaza Abend.= dimineaţa Vormittag. -e = toamna Winter. fiind considerate adverbe : Montag morgen. -s. -e = noaptea O b s e r v a ţ i e . gestern abend. profesorul die Lehrerin.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 173 Anotimpurile der der der der Frühling. -n = învăţatul. Vormittag etc. -s. nächste cel (cea) mai aproape cel (cea) mai apropiat(ă) următorul (următoarea) alt Wortfamilie lehren — lehrte — gelehrt = a învăţa (pe cineva) der Lehrer. das) letzte Vieldeutige Wörter /bătrîn \ vechi der (die. das). -e = înainte de masa Mittag.= vara Herbst.= iarna zilei -s. Dienstag nachmittag. ele se scriu cu literă mică.. das) erste =f= der (die. savantul .= învăţătorul. heute vormittag. -s. . Sommer. -e (das Frühjahr. -e = seara Nacht. . -s. . stau în urma denumirii unei zile din săptămînă sau în urma unui adverb.

. COMPARATIVUL A. în cazul de egalitate. în exemplul b.Dat. o sau u în rădăcină primesc Umlaut la compa­ rativ : kurz + Umlaut + er -» kürzer. = a socoti (printre). laut).zn + Dat. tot atît (aşa) . a) Am 21.174 19. LEHRSTOCK Rektion teilen -f in -f Akk. termenii comparaţiei se leagă între ei prin ebenso (so) .. cît. Unele adjective care au a.mit -f. în -er (de ex. . dunkel). lose = slobod). în -en (de ex. în -ig (de ex. a considera (drept) sich befassen -f.. în -e (de ex. adjectivul kurz este la comparativ. lustig) şi adjectivele care au în rădă­ cină diftongul au (de ex. adjectivul fleißig este la comparativ. în -bar (de ex. Comparativul se formează prin adăugarea sufixului -er la adjectivul la gradul poziţie : fleißig + er -» fleißiger. In exemplul a. Comparativ = adjectivul la pozitiv ( -f Umlaut) + er O b s e r v a ţ i e . a) Alexander ist fleißiger als Peter. wunderbar). GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADJECTIVELOR ŞI ADVERBELOR A. Nu primesc niciodată Umlaut adjectivele terminate în -el (de ex. . offen = deschis). b) Der Monat Mai ist länger als der Monat April. aufmerksam). c) Peter ist weniger fleißig als sein Bruder. März ist der Tag ebenso lang wie die Nacht.. ca).. wie (exemplul a = tot a t î t . b) Der Monat September ist kürzer als der Monat Oktober. = a se ocupa de GRAMMATIK 1. = a împărţi (în) rechnen -+. în -sam (de ex. B. mager = slab).

Superlativul atributiv este variabil. b)) se for­ mează adăugind sufixul -(e)sten la pozitiv. die. în măsură mai mică. d). Este precedat de am. In exemplele de mai sus. Superlativul adverbial este inva­ riabil. . 52. Superlativul întrebuinţat ca adverb (superlativul adverbial (ex. ist am fleißigsten. c) cit şi. SUPERLATIVUL a) b) c) d) Alexander Alexander Alexander Alexander ist der fleißigste Student. Ca nume predicativ se întrebuinţează atît superlativul adverbial (ex. das größte groß/ \ a m größten / d e r . adjectivul fleißig se găseşte la superlativ. termenii compa­ wie als egalitate inegalitate O b s e r v a ţ i e . (vezi schema nr. Superlativul întrebuinţat ca atribut (superlativul atributiv (ex. \ a m rlängsten / d e r . die. Termenii de comparaţie stau în limba germană la acelaşi caz : Er ist fleißiger als da = El este mai harnic decît tine. 521) B. o sau u în rădăcină şi primesc Umlaut la comparativ îl primesc şi la superlativ : Pozitiv Ian Superlativ / d e r . superlativul atributiv (ex. ist der fleißigste. das längste g< .DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 175 In cazurile de inegalitate (superioritate sau inferioritate) raţiei se leagă prin als = decît (ex. das kürzeste kurz< \ a m kürzesten . Este precedat deseori de articolul hotărît. arbeitet am fleißigsten. a)) se for­ mează adăugind sufixul -(e)ste la poziţie. pag. die. Adjectivele care au a. b şi c).

Dieses Buch ist am interessantesten. x-.176 19. Majoritatea adjectivelor terminate în -t.(e)ste lativul\adverbial = am + adj. cu plăcere) nah(e) ( = aproape) hoch ( = sus./ a t r i b u t i v == (articol + ) adj. das meiste am meisten am liebsten der.şi -h formează superlativul intercalînd vocala -e. care are la superlativ forma : der größte. -d.: das interessanteste Buch. -z. die. b): Pozitiv gut ( = bun.en O b s e r v a ţ i e . COMPARAŢIA NEREGULATA a) Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. -sch. Dieser Monat ist am kürzesten. bine) viei ( = mult) gern (== bucuros. ß. Am liebsten se traduce şi prin : de preferinţă. -s. am größten. la pozitiv ( + Umlaut) + (e)st> . der kürzeste Monat. das höchste am höchsten O b s e r v a ţ i e . LEHRSTOCK Adjectivele care nu primesc Umlaut la comparativ. die. pag. das nächste am nächsten der. (vezi schema nr. la pozitiv ( + Umlaut) -f. Super. die. înalt) Comparativ besser mehr lieber näher höher Superlativ der. . 52. Unele adjective şi adverbe formează gradele de comparaţie în mod nere­ gulat (ex. Excepţie formează adjectivul groß. die. nu-1 primesc nici la superlativ. a şi ex. de ex. b) Die Babylonier befaßten sich am liebsten mit Mathematik. das beste am besten der. 52 2) G.

verbele schreiben şi erscheinen se găsesc la mai mult ca perfect.. Adjectivele atributive precedate de einige . etliche ( = cîţiva).. Adjectivele atributive precedate de alle si de beide se declină slab. wenige. 124. 520) 3. Adjectivele precedate de mehrere şi de viele (ex. ele se declină. pag. 161. viele medizinische und mathe­ matische Werke. pag. b) Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. . viele se declină t a r e . „ . . mehrere. Schrift în propoziţiile de mai sus. 1) şi participiul perfect al verbului de conjugat. 1). pag. Adjectivele precedate de alle (ex. Gramm. tare (comp. 1881 . Mai mult ca perfectul se formează din imperfectul auxiliarelor haben sau sein după regulile formării perfectului (vezi pag./ Mai mult ca perfectul = imperfectul ( \ . . etliche. . a) primesc desinenţele articolului hotărît. DECLINAREA ADJECTIVULUI (Completare) a) Es gab dort mehrere geographische Karten. Gramm. . cîţiva). wenige ( = puţini. FORMABEA MAI MULT CA PERFECTULUI a) Der Gelehrte Anaximander hatte die erste wissenschaftliche geschrieben. La fel se declină adjectivele precedate de einige. prin urmare. . Gramm. (vezi schema nr. participiul sau ) + Fverbul*i \ sem / perfect al d/conjugat J ° 12—Limba germană — c. 1). b) Sie war in der Stadt Milet erschienen. 150. b) şi de beide ( = amîndoi) se declină slab (comp. . 50. .DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 2.

Peter ist .. Schrift erschien im .. Paul lernt ebenso ... wie Andrei.. Studentin in der Gruppe.. Completaţi cu adjectivele şi adverbele indicate! Alegeţi gradul de comparaţie cerut de sensul propoziţiei! a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) fleißig Peter und Andrei lesen ... f) Am 21.. g) Die Wissenschaft ist für das Leben der Menschen . Peter lernt Ist Peter der .1 aufmerksam kalt schnell wunderbar jung leise leicht lang natürlich mager kurz alt arm heiß lustig 4. .. -bücher..... . Schüler? Meine Schwester ist ebenso ..und am 23... gut Der Student Alexander lernt . 547 v..178 19. Wort? Die erste ..... In der Bibliothek gab es Wörter-. 2... als ihr Bruder. September die Tagund.. und geographische . Găsiţi antonimele adjectivelor! groß warm schwer gesund frei lang leise heiß neu viel hell faul hungrig langsam gut unhöflich Formaţi comparativul şi superlativul adjectivelor..u... als Radu.. Die Wissenschaft wurde nicht in Milet. LEHRSTOCK tlbungen 1.. Completaţi cu cuvinte din text! a) b) c) d) e) Wann sprach die Wissenschaft ihr.. wie dein Bruder. Anaximander war der Schüler des Thaies von Milet.... Sie lernt . Der . .Z.. Helga lernt .. Marianne ist die .. Juni haben wir die Sommer.. medizinische.

.. in die Oper wie ins Theater. Der Lesesaal ist sehr .. Wir machen die Übungen einiger schwer.. .. wie du.. gern a) b) c) d) Mein Vater geht . g) Meine Wohnung liegt .... Der Saal des Palastes der Bepublik ist der . Während des Sommers besuchten wir viele schön. mit Literatur. als Hans. Bücher findet man in der Bibliothek der Akademie. Wer schreibt ? f) Ich befasse mich am .. Meine Mutter geht ebenso ....... b) Am 23... d) Heute ist es sehr ... als die Nächte? c) Der Ceahlău ist ... als im Herbst. Ich lese ebenso .. mit Mathematik..... . Alegeţi adjectivul potrivit (din cele indicate la margine) şi puneţi-l la gradul de comparaţie cerut de sensul propoziţiilor! a) Welches ist der . Im Winter ist es . aber der Moldoveanu ist der ... Paul wohnt am .Studenten trainieren für die Athletikwettkämpfe. Wer liest in unserer Gruppe? Die . September ist die Nacht ebenso . als du. Completaţi cu desinenţele adjectivelor! a) b) c) d) Mehrere gut. Wann sind die Tage . aber Paul schreibt . Mein Freund befaßt sich .. als der Monat Juli. .. ins Kino? Ich gehe ins Konzert. hoch kalt kurz lang nahe schön gern .. Saal des Landes..Städte.... Viele gut.. groß Mariannes Zimmer ist . wie der Tag. .DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 179 viel a) b) c) d) e) Hast du .....Lektionen.. Dieses Stadion ist ebenso .. als dein Zimmer. Gehst du .. wie jenes Stadion. Er ist .. Monat des Jahres? Der Monat Juni ist .. 6... Er ist a) b) c) d) e) 5..Studenten machten am Sonntag einen Ausflug. in die Oper als ins Theater... .. e) Hans schreibt .. Berg des Landes. Marianne wohnt . Zeit als ich? Mein Bruder liest ... als der Ceahlău.

Ich kaufte mir mehrere gut.Bücher und acht mathe­ matisch. Er lernt die deutsch. Er hielt zwei interessant. Um wieviel Uhr fährt der letzt. Die Kinder laufen in den schön. desinenţele! 7. Treceţi propoziţiile la prezent! a) b) c) d) e) f) g) h) 9. A. Wir waren bis S Uhr im Park geblieben. Wann war dieses Buch erschienen? Wie lange hatte die Vorstellung gedauert? Er war sehr früh erwacht. Treceţi propoziţiile la mai malt ca perfect! a) b) c) d) e) f) g) Dieser fleißig. a) b) c) d) e) f) g) h) Wann und wo erschien die erste wissenschaftliche Schrift ? Wer hatte sie geschrieben? Wo finden wir die ersten Spuren der Wissenschaft? Was gab es im babylonischen Tempel? Was für Werke gab es in der Bibliothek ? Womit befaßten sich die alten Babylonier am liebsten? W a r u m hat sich die Wissenschaft entwickelt? Wo lebt heute die babylonische Wissenschaft noch? ein J a h r ? ein Monat? eine Woche? der kürzeste Monat des Jahres ? B .Vorträge. Er hält Wort und kommt mit seinem neu. Ich schenkte drei klein. Im Sommer werden wir einige schön.Sprache gern.Zug nach Konstanza? 8.Brief. Wir hatten im Sommer viele Ausflüge gemacht. a) Wieviel Tage hat . Completaţi B. Răspundeţi! A.LEHRSTOCK e) f) g) h) i) j) Er kaufte sich einige neu.Garten.Kollegen zu mir.Arbeit. Ich bekomme von dir einen lang.Kindern Schokolade.Werke.Bücher. Die Wissenschaft hatte sich entwickelt.Student schreibt eine gut. Mit diesem lustig.Ausflüge machen. Ich hatte gute Lehrer gehabt.Freund hatte ich mich nicht gelangweilt.Schallplatten.Tage am Meer.180 19. Mein Freund verbringt viele schön. In diesem Regal stehen zehn medizinisch.

e) Aceasta este cea mai veche clădire din oraşul nostru. c) Azi este cea mai caldă zi din vara aceasta. j) Unde este cea mai apropiată staţie de tramvai? k) Cum ajung ( = vin) cel mai repede la gară? I) Cînd pleacă trenul următor la Predeal? . i) Aveţi acum mai mult timp? Vă citesc lucrările cîtorva elevi buni. geografice şi matematice. a) Autorul primei scrieri ştiinţifice a fost învăţatul Anaximander. c) Wann beginnt d) Wann haben wir e) Wann ist f) An welchem Tag g) In welchem Monat h) In welchem Jahr 10. d) Vechii babilonieni considerau Soarele şi Luna deasemenea drept planete. d) în februarie a fost cel mai frig. Eu învăţ cel mai bine după-amiaza. e) Ştiinţa vechilor învăţaţi trăieşte pînă astăzi în multe manuale de matematică şi în calendar. a) Lunile aprilie şi iunie sînt tot aşa de lungi ca lunile septembrie şi noiembrie. Traduceţi! A.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 181 b) Wie heißen die Jahreszeiten? die Monate? die Tage der Woche? der der der der Frühling? Sommer? Herbst? Winter? Tagundnachtgleiche ? die Sommersonnenwende? der längste Tag des Jahres? der kürzeste der Tag ebenso lang wie die Nacht? sind Sie geboren. b) în templul babilonian existau multe opere (lucrări) medicale. f) Eu învăţ mai uşor iarna decît primăvara. ţ) Ştiinţa s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. B. c) Cărţile constau din mici tăbliţe de argilă. b) Luna ianuarie nu este mai lungă decît luna august. g) Care este cel mai frumos anotimp? h) înveţi şi noaptea? învaţă mai bine în timpul zilei.

LEHRSTOCK m) n) o) p) G. Mîine după amiază sînt liber.. Astăzi am ultimul (meu) examen.. Mobila aceasta este veche. o excursie). a) b) c) d) Eleva următoare a răspuns foarte bine. f) Fratele meu îşi sărbătoreşte duminică după amiază ziua (lui) de naştere.182 19. Luni seara plec acasă. e) Fratele meu este mai mic decît mine. Cine a fost aseară la tine ? Prietena mea pleacă marţi dimineaţa în excursie ( = face . . Părinţii mei nu sînt bătrîni.

beide rauchten und waren bester Laune.20. Dennoch saß er schon am nächsten Tag im Zug. Ich möchte nächste Woche heiraten. Kannst Du schon morgen hier sein? Wir wollen Dir auch Berlins Sehenswürdigkeiten zeigen. er hat wirklich an alles gedacht". Bitte. und wir sitzen beide in demselben Zug!" . Ich fahre nach Berlin. Nun sollte er im Alter von 70 Jahren bis nach Berlin fahren. Ich erwarte Dich auf dem Bahnhof. setzte sich und fragte eine Dame: „Wohin fahren Sie?" „Ich fahre nach Leipzig". Plötzlich hielt der Zug und der Schaffner rief: „Bitterfeld!". „Das ist aber nett von meinem Sohn. komm zur Hochzeit. Herr Bitterfeld bezog das wieder auf sich und stieg rasch in einen Wagen dieses Zugs. Sie fahren nach Leipzig. Er unterhielt sich mit ihm. Er hieß Bitterfeld. Das fiel ihm nicht leicht. Du darfst nicht nein sagen. In demselben Abteil saß ein älterer Herr. ebenso wie eine Stadt in Deutschland. (ZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT In einem kleinen Dorf neben Leipzig lebte Ende des vorigen Jahrhunderts ein bescheidener Kaufmann. „Das ist aber ein Wunder der Technik!" rief Herr Bitterfeld begeistert. Schnell nahm er seinen Koffer und verließ den Zug. Du sollst den Frühzug aus Leipzig nehmen. Er legte seinen Koffer ins Gepäcknetz. Eines Tages schrieb er seinem Vater: „Lieber Vater! Ich habe mich verlobt. „Jemand ruft mich! Wer mag das wohl sein? Ich muß rasch aussteigen!" dachte der alte Mann. Plötzlich rief ein anderer Schaffner wieder : „Bitterfeld!" Der Gegenzug Berlin-Leipzig war gerade eingefahren. antwortete sie. Es küßt Dich Dein Sohn Georg" Der alte Bitterfeld war noch nie mit der Eisenbahn gefahren. denn diese Stadt liegt zwischen Leipzig und Berlin. Bitterfelds jüngerer Sohn lebte in Berlin. der ist der bequemste. denn er wollte seinem Sohn eine Freude bereiten.

-en = călătoria die Fahrkarte. -e = peronul die Untergrundbahn (die U-Bahn) = metroul Rektion beziehen + auf + Akk.= şoferul die Fahrt. a călători der Fahrer... = la virsta de . -e = ascensorul der Fahrplan. —er = bicicleta die Abfahrt. das) nächste =f= neu =f= jung =f= aussteigen Wortfamilien fahren — fuhr—gefahren = a merge (cu un vehicul). a referi la ... -en = calea. -e] călătorie der Fahrgast. . -s. -n 1 biletul de der Fahrschein. -(e)s. -n = hala gării der Bahnsteig... trenul die Eisenbahn. a raporta la. -(e)s.184 20. -en = tramvaiul der Bahnhof. -(e)s. -en = calea ferată die Straßenbahn.. -(e)s. aussteigen — Trebuie să cobor . -e = mersul trenurilor das Fahrrad. -(e)s. das) vorige alt alt einsteigen =j= der (die. -(e)s. -en = plecarea die Bahn. -(e)s.. Das fiel ihm nicht leicht = Aceasta nu i-a venit uşor beide waren bester Laune = amîndoi erau foarte bine dispuşi Wer mag das wohl sein? = Oare cine este? Cine ar putea să fie? Ich muß . LEHRSTOCK Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) im Alter von . -e = gara die Bahnhofshalle. war gerade eingefahren = tocmai intrase în gară Lexik Antonyme der (die. -e = călătorul der Fahrstuhl.

a). VERBELE AUXILIARE DE MOD A. b). sein şi werden. mai există şi verbe auxiliare care ajută la exprimarea unei posibilităţi.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 185 GRAMMATIK 1. CONJUGAREA VERBELOR M O D A L E Verbele modale se conjugă Formarea prezentului neregulat. unui îndemn. müssen-mußte-gemußt (ex. unei necesităţi. sollen-sollte-gesollt (ex. ele sînt deci egale : ich kann — er kann ich soll — er soll ich darf —• er darf ich will — er will ich muß —• er muß ich mag — er mag 3) Pluralul îl formează regulat. Prezentul singular al verbelor modale este de fapt forma veche a preteritului. Acestea sînt verbele auxiliare de mod : können-konnte-gekonnt (ex. O b s e r v a ţ i e . . e) mögen-mochte-gemocht (ex. GENERALITĂŢI a) b) c) d) e) Kannst du übermorgen hier sein? = Poţi să fii poimîine aici? Du darfst nicht nein sagen = N-oi voie (nu ţi-e permis) să spui nu Ich muß rasch aussteigen = Trebuie să cobor repede Du sollst den Frühzug nehmen = Să iei trenul de dimineaţă Er wollte seinem Sohn eine Überraschung machen = A vrut să-i facă fiului său o surpriză f) Wer mag das wohl sein? = Cine poate să fie? Cine ar putea să fie? Oare cine este? In afară de verbele haben. f) B. c). unei permisiuni. unei dorinţe etc. d) wollen-wollte-gewollt (ex. dürfen-durfte-gedurft (ex. 1) La singular. care a căpătat sensul de prezent. verbele modale au o altă vocală radicală decît la infinitiv (cu o singură excepţie : sollen) : können — ich kann wollen •—• ich will dürfen — ich darf mögen •— ich mag müssen — ich muß 2) Persoanele I şi a III-a singular au desinenţa zero. care servesc la formarea timpu­ rilor compuse (verbe auxiliare de timp). Din această cauză verbele modale sînt denumite şi preterito-prezente.

Verbele modale care au la infinitiv Umlaut îl pierd nu numai la imperfect. Verbele modale n-au imperativ.186 20. 1. Verbele modale care au la infinitiv Umlaut îl pierd la imperfect können ich konnte dürfen ich durfte müssen ich mußte mögen ich mochte sollen ich sollte dar wollen ich wollte Formarea participiului perfect Verbele modale formează şi participiul perfect slab. Indicativ Infinitiv können ich kann du kannst er -l sie >kann es J wir können ihr könnt sie können Sie können dürfen ich darf du darfst er | sie Idarf es J wir dürfen ihr dürft sie dürfen Sie dürfen müssen ich muß du mußt er -j sie \ muß es J wir müssen ihr müßt sie müssen Sie müssen Prezent . pag. LEHRSTOCK Formarea imperfectului Verbele modale formează imperfectul slab. 2. 97. ci şi la participiul perfect: können dürfen müssen mögen sollen wollen gekonnt gedurft gemußt gemocht gesollt gewollt dar O b s e r v a ţii. 548). Verbele modale formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu verbul auxiliar haben (vezi şi schema nr.

EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 187 Infinitiv sollen wollen mögen Prezent ich soll du sollst er -i sie [soll es J wir sollen ihr sollt sie sollen Sie sollen ich will du willst er -l sie [will es J wir wollen ihr wollt sie wollen Sie wollen ich mag du magst er ^ sie [mag es J wir mögen ihr mögt sie mögen Sie mögen Infinitiv können dürfen müssen Imperfect ich du er -l sie es J wir ihr sie Sie konnte konntest konnte konnten konntet konnten konnten ich durfte du durftest er i sie [durfte es J wir durften ihr durftet sie durften Sie durften ich mußte du mußtest er i sie [mußte es J wir mußten ihr mußtet sie mußten Sie mußten Infinitiv sollen wollen mögen Imperfect ich sollte du solltest er . sie [sollte es J wir sollten ihr solltet sie sollten Sie sollten ich wollte du wolltest er \ sie [wollte es J wir wollten ihr wolltet sie wollten Sie wollten ich mochte du mochtest er -l sie [mochte es J wir mochten ihr mochtet sie mochten Sie mochten .

188 G. sollen exprimă o obligaţie. b) Er mag kein Fleisch. er möchte. dar pe cînd müssen exprimă o constrîngere. c) : ich möchte ( = aş dori. a plăcea (ex. a avea permisiunea. logică. können se traduce prin : — a putea (a avea posibilitatea. Sie können die Arbeit machen. 5) a) Was wollen Sie damit sagen? b) Wollen wir gehen! wollen se traduce prin : a voi. 3) Das muß man selbst lesen. sollen se traduce prin : — a trebui (ex. a) — a urma să (ex. Am văzut că atît müssen cit şi sollen se traduc prin a trebui. —• a şti (pentru a exprima o pricepere. Du sollst den Frühzug nehmen. b). ihr möchtet. a). LEHRSTOCK 1) a) b) c) d) Wir können nicht kommen. De la verbul acesta se întrebuinţează în special conjunctivul imperfect (ex. exemplul a). mögen se traduce prin : a putea (ex. exemplul c). (a fi în stare. wir möchten. sie möchten. Cînd wollen stă la persoana I plural şi exprimă un îndemn. de multe ori cu sensul de im­ perativ (ex. c) — se spune că (ex. o necesitate fizică. a intenţiona (ex. Nun sollte er im Alter von 70 Jahren allein fahren. precedat deseori de interjecţia hai (ex. exemplul b). Die Kinder können jetzt spielen. Er kann rasch rechnen. (a avea voie. exemplul d). du möchtest. 2) Darf ich die Zeitung nehmen? dürfen se traduce prin : a avea voie. d) O b s e r v a ţ i e . o capacitate dobîndită prin muncă. 4) a) b) c) d) Sie sollen richtig übersetzen. b) —• conjunctivul prezent al verbului pre­ dicativ. a). 6) a) Er mag ungefähr zwanzig Jahre alt sein. SENSUL V E R B E L O R MODALE 20. atunci se traduce prin conjunctivul verbului predicativ. b). o datorie. müssen se traduce prin a trebui. aş vrea). c) Ich möchte dieses Buch lesen. Dieses Buch soll gut sein. .

1) Cînd avem două verbe într-o propoziţie principală. In exemplul a adjectivul jung se găseşte la comparativ. . al doilea stă la infinitiv. la nominativ singular feminin. b) „Ich muß rasch aussteigen". Observăm că. 2. la nominativ singular masculin. două verbe în propoziţie. de asemenea. iar verbul predicativ stă în locul ultim. şi anume: verbul modal wollen şi verbul predicativ fahren. DECLINAREA ADJECTIVELOR LA COMPARATIV ŞI LA SUPERLATIV a) Bitterfelds jüngerer Sohn lebte in Berlin. la nominativ sin­ gular masculin. c) Die älteste Tochter hatte schwarze Augen. In exemplul c adjectivul alt se găseşte la superlativ.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 189 D. în propoziţia principală. b) In demselben Abteil saß ein älterer Herr. 3) Infinitivul verbului predicativ se traduce în româneşte de obicei. PREDICATUL VERBAL COMPUS a) Er wollte zu seinem Sohn fahren. dintre care primul este modal. adjectivele au desinenţele pe care le-ar fi avut la gradul pozitiv. 2) Verbul modal ocupă locul II şi infinitivul verbului predicativ locul ultim. In exemplul b sînt. şi anume : verbul modal müssen şi verbul predicativ aussteigen. Verbul auxiliar de mod stă de obicei în legătură cu infinitivul unui verb predicativ. prin conjunctivul prezent al verbului respectiv. cu care formează predicatul verbal compus. la infinitiv. în exemplul a sînt două verbe în propoziţie. verbul modal se găseşte în locul II la o formă conjugată. în exemplul b adjectivul alt se găseşte la comparativ. Observăm că în exemplele de mai sus. dachte der alte Mann.

Substantivele compuse cu cuvîntul de bază -mann formează de multe ori pluralul în -leute : Singular der der der der Kaufmann Bergmann (== minierul) Landmann ( = agricultorul) Landsmann ( = compatriotul) die die die die Plural Kaufleute Bergleute Landleute Landsleute etc. PLURALUL SUBSTANTIVELOR (Completare) In einem kleinen Dorf .190 20. LEHRSTÜCK Deci: La N.. G.. der des dem den fleißigfleißigfleißigfleißig-e •en •en -en Student Studenten Studenten Studenten Adjectivele atributive se declină la comparativ şi la cu aceleaşi desinenţe ca la pozitiv. D. Nu formează pluralul în -leute substantivele : Singular der Staatsmann der Ehemann ( = bărbatul) der Schneemann ( = omul de zăpadă) Plural die Staatsmänner die Ehemänner die Schneemänner etc. comparativ: der des dem den fleißigfleißigfleißigfleißiger er er er -e -en -en -en Student Studenten Studenten Studenten ein eines einem einen fleißigfleißigfleißigfleißig- er er er er -er •en •en -en Student Studenten Studenten Studenten La superlativ : N. lebte ein bescheidener Kaufmann. G. A. . superlativ 3. D. A.

. comp. b) substantiv precedat de o prepoziţie (ex. a) substantiv la acuzativ (ex.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 191 Unele dintre substantivele cu cuvîntul de bază -mann pot forma pluralul atît în -männer cît şi în -leute : Singular der Fachmann ( = specialistul) der Sportsmann ( = sportivul) die die die die 4. PRONUMELE Plural Fachmänner Fachleute Sportsmänner Sportsleute (Continuare) In demselben Abteil saß ein älterer Herr. pag. Acestea se întrebuinţează numai în sensul de (tot) acelaşi. „Ich möchte nächste Woche heiraten. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE TIMP a) b) c) d) e) Eines Tages schrieb Georg seinem Vater : . d) adverb precedat de prepoziţie (ex. Kannst du schon übermorgen hier sein ? Er ist seit gestern hier. A. e. 80.. e). ." Herr Bitterfeld saß am Vormittag im Zug. dasselbe sînt pronume demonstrative compuse. iar cea de a doua ca un adjectiv precedat de articolul hotărît. Gram­ adverb fără prepoziţie (ex.. G. Masculin derselbe desselben demselben denselben Feminin dieselbe derselben derselben dieselbe Neutru dasselbe desselben demselben dasselbe Plural toate genurile dieselben derselben denselben dieselben 5. dieselbe. (tot) aceeaşi. Prima parte a acestor pronume se declină ca articolul hotărît. Derselbe. Singular N. Complementul circumstanţial de timp se exprimă în limba germană : 1) printr-un 2) printr-un 3) printr-un matik 3 A) 4) printr-un 5) printr-un substantiv la genitiv (ex. D.

. ich . Ich kann heute abend nicht ins Kino gehen.... Dieser Film soll sehr interessant sein.... aleglnd verbul modal potrivit! 3...... Sollen wir es lesen? Der Vater soll morgen nach Predeal fahren. sehr gut Schach spielen. die Bücher und Hefte schließen! Andrei .. ich in die Stadt gehen (wollen). Du .. a) b) c) d) Ich muß heute zu meiner Freundin gehen.. zu Hause bleiben. das Essen bringen (sollen) ? Diese Kinder .. schon lesen (können).. Wir .. auch du mit mir kommen ? Ioana ..... .. .. Alle Schüler . ich um 5 Uhr in der Bibliothek sein. diesen Artikel lesen (müssen). krank sein (sollen). mehr lernen (müssen). dich Maria begleiten (können) ? Wir ... Puneţi verbul din paranteză la persoana potrivită! ziţiile la imperfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Am Nachmittag . du englisch sprechen? — Nein.. . Möchtest du heute ins Kino gehen? Wir wollen am Sonntag die neue Ausstellung besuchen. in der Klasse aufmerksam sein! Ich . LEHRSTOCK Übungen 1. aber französisch sprechen. Darfst du mit uns kommen? Sollen wir Tante Marie besuchen? Er soll gleich ins Zimmer kommen! Dieses Buch soll sehr interessant sein... morgen die Ausstellung besuchen. ich den Bleistift nehmen (dürfen) ? Wer . Sollen wir ihn zum Bahnhof begleiten? e) Ihr sollt pünktlich sein! f) Du sollst aufmerksam sein! Treceţi apoi propo­ 2. Sie . nicht mit uns kommen. . Completaţi.. ich um 7 Uhr zu dir kommen? . Heute ....... Kannst du schwimmen? Mein Freund mag das letzte Werk dieses Schriftstellers nicht.. a) b) c) d) e) f) g) h) B. Er . a) b) c) d) e) f) g) h) Ihr . Traduceţi! A.. . am Montag eine Sitzung haben (sollen).192 20...

Formaţi propoziţii A. deine Freundin. Die Haare der (jung) Tochter sind schwarz. d) Wollen. g) Er. du. punindu-le la cazul 6. Treceţi adjectivele potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) Marianne geht zu ihrer (gut) Freundin. lesen. Ich komme von meiner (jung) Schwester. dürfen. nicht. la prezent! B. du. heute. Die Tochter meines (alt) Bruders ist Schülerin. er. müssen. kommen? f) Ihr. springen? j) Im Konzertsaal. sollen. alles. g. machen. Deutsch. schon. Wir bewundern die (schön) Bilder dieser Ausstellung. sein Füllhalter. f. gehen. das Warenhaus. sein. sprechen. hoch. 1881 . Treceţi adjectivele din paranteză potriviţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) la comparativ. können. krank. Treceţi propoziţiile a. erzählen. h) Ihr. noch. mit. besuchen? e) Am Sonntag. gut. Sitze. Wir stellen das Bett ins (groß) Zimmer. ihr mit. Soll ich mir den (teuer) Stoff kaufen? Auch der (billig) Stoff ist sehr schön. d. Ich will mit deinem (alt) Bruder sprechen. 5. laut. frei.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 193 4. i) Wie. Familie Florescu wohnt im (hoch) Wohnblock der Stadt. gehen. Ioana kauft sich einen (hell) Stoff. in. wir. ich. Die Haare des (jung) Sohnes sind schwarz. dürfen. wir. c. j la imperfect: a) Dürfen. wir. das Kino. Das Kind sitzt auf dem (klein) Stuhl. ein Ausflug. begleiten? c) Das Kind. Mein (jung) Bruder heiratet nächste Woche. din paranteză la superlativ. müssen. du. können. Im (neu) Teil der Stadt sieht man die (modern) Wohnblocks. Mögen (întrebuinţaţi conjunctivul imperfect!). wollen. wollen. schreiben? b) Ich. in. 13—Limba germană — c. Die Arbeiten der (viel) Studenten sind sehr gut. punindu-le la cazul Die Tochter meiner (alt) Schwester ist Schülerin. am Nachmittag.

... Ausstellungen... dieselbe.. Wir stammen aus ... Wir arbeiten in . a) Wohin fahren Sie . Completaţi şi răspundeţi! A...194 20... LEHRSTOCK 7. Wir haben ... Zug nach Predeal.. Aufgaben. Stadt.. Gruppe. Zimmer. Dorf. dasselbe la cazul potriviţi a) b) c) d) e) f) g) h) Wir wohnen in . Schriftsteller. Bibliothek.. Meer? .-ittwoch nächst-reitag heute am am am am in die Bi 8... Gehen Sie -achmittag -achmittag -onntag -ontag -ormittag -amstag -bend -ienstags jed-achmittag am nächst. Completaţi. folosind pronumele demonstrative derselbe. nächstJahr? Monat ? .. Gebirge? .. Land? b) Fahren Sie nächst­ es Wo waren Sie vorig­ Monat Jahr Woche Jahr? Monat ? Woche ? Montag ? Monat Jahr Woche Monat Woche Jahr Tag Stunde s t Wird das Buch dies­ erscheinen ? es Bleiben Sie ein- hier? . Im Sommer fahren wir in .. . Uns gefallen . denn wir sind in Wir gehen immer zu .. Wir fahren mit .

d) Domnul Bitterfeld vroia să plece la nunta fiului său. b) într-o zi domnul Bitterfeld primi o scrisoare de la fiul său mai mic. Trebuie să scriu mamei mele o scrisoare. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) Wo lebte Herr Bitterfeld? Was war er? Was schrieb ihm sein Sohn ? Wann fuhr Herr Bitterfeld nach Berlin? Warum? Wer saß in demselben Abteil ? Was rief plötzlich der Schaffner? Was dachte Herr Bitterfeld? Warum? Was machte Herr Bitterfeld? Was rief ein anderer Schaffner? W a r u m ? Was machte Herr Bitterfeld wieder? Was fragte Herr Bitterfeld eine Dame? Was antwortete die Dame? Was rief Herr Bitterfeld begeistert? textului: „Eine lustige Geschichte aus dem vorigen. f) Nu aveţi voie să uitaţi caietele acasă. h) Acest domn trebuie să fie un prieten al fiului meu — gîndi bătrînul negustor —. B. trebuie să cobor. a) Un negustor bătrîn se numea Bitterfeld. i) „Fiul meu se gîndeşte la toate".EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 195 9. Ştii să traduci textul ? — Da. lîngă Leipzig. Sora mea cea mai mică nu ştie încă să citească. spuse domnul Bitterfeld entu­ ziasmat. ambii erau foarte bine dispuşi. întocmai ca un oraş (situat) între Berlin şi Leipzig. f) In tren stătu de vorbă cu un negustor mai în vîrstă. c) Georg se logodise şi urma să se căsătorească săptămîna următoare. ştiu să-1 traduc. a) b) c) d) e) Vrei să citeşti ziarul? Prietenul meu urmează să plece mîine la Timişoara. g) Cineva strigă: „Bitterfeld!" — „Oare cine poate să fie?" se gîndi domnul Bitterfeld. Traduceţi! A. e) El era pe atunci în vîrstă de 70 de ani şi locuia într-un sat. g) Să fii atent! . 10. Redaţi conţinutul Jahrhundert'! 11. dar numai cu dicţionarul.

Sîntem compatrioţi. La vîrsta de şapte ani copiii trebuie să meargă la şcoală. Vreau să plec mîine seară la fratele meu mai mare (= bătrîn). Locuiam în aceeaşi stradă. Vrei să plecăm cu acelaşi tren? Am plecat în aceeaşi zi ca tine în concediu. Se poate fuma aici? Ştii să schiezi? Acum nu puteţi traversa strada. Du denkst wirklich an alles.196 20. lumina semaforului este roşie. Citim aceleaşi ziare. Este tîrziu. LEHRSTOCK h) i) j) k) I) m) n) o) G. a) b) c) d) e) f) g) h) E voie să iau cartea dv?—-Da. . Am făcut în lucrare aceeaşi greşeală ca tine. Wir sind bester Laune. Merken Sie sich! Wer mag das wohl sein? Das fällt mir (nicht) leicht. o puteţi lua. Sîntem din acelaşi sat. Aş vrea să vizitez expoziţia aceasta. Trebuie să mergem acasă. Mi-am cumpărat aceeaşi stofă ca tine. Das ist nett von dir.

.21. -ß. Er fiel verzweifelt auf die Knie und sagte mit bebender Stimme : „Verzeih. aber seine Freude dauerte nicht lange. Itellius aber war sehr ungebildet. befahl er. Er hieß Itellius. Täglich aßen bei ihm dreihundert Menschen : Wissenschaftler. Schließlich kam er auf folgenden Gedanken : Itellius wählte die klügsten Sklaven. o Herr! Ilias hat heute Bauchschmerzen. Eines Tages stellte ein Gast während des Essens folgende Frage : „Wie und was haben die Menschen früher gegessen?" „Darüber gibt es eine ausgezeichnete Stelle in der Ilias". -z.-tz. (EIN'UNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK Einst lebte in Rom ein reicher Mann." Ganz Rom machte sich daraufhin über den Ignoranten Itellius hutig. Damals pflegte man während des Essens eine fesselnde Geschichte zu erzählen. Von seinem Reichtum erzählte man sich Wunderdinge. Künstler. -x. Er konnte nicht einmal lesen. Itellius war glücklich. Die Gäste saßen an herrlich gedeckten Tischen. „Ilias soll zu mir kommen". Äneis usw. Odyssee. Was war zu t u n ? Itellius versuchte eine Lösung zu finden. Der Hausverwalter ging Ilias rufen. antwortete Itellius stolz. Schriftsteller. Itellius' Palast konnte die Bewohner einer ganzen Stadt fassen. Seine Gäste machten sich insgeheim über ihn lustig. und er bemerkte es. . zum Beispiel Ilias. Statt des Sklaven sah man aber den Hausverwalter kommen. Nun hatte Itellius eine lebende Bibliothek. mit einem Wort die berühmtesten und gebildetsten Männer Roms. Er nannte die Sklaven nach den gelesenen Büchern. Er ließ jeden ein bestimmtes Buch auswendig lernen. Erläuterungen 1) Itellius'' Palast —• Apostroful înlocuieşte desinenţa genitivului la numele proprii terminate în -s.

4) Was war zu tun ? = Ce era de făcut ? 5) Er ließ jeden ein bestimmtes Buch auswendig lernen = El a pus pe fiecare să înveţe o carte anumită pe din afară.d. a face să.m. . = a îngriji \ + Inf. 6) die Rias — Iliada 7) die Odyssee = Odiseea 8) die Äneis = Eneida 9) usw. a dispune (Ich lasse mir einen Mantel nähen). 3) nicht einmal = nici măcar. cît şi ca verb auxiliar de mod = a pune. deoarece lămureşte mai de aproape un participiu atributiv (gedeckt) şi nu un substantiv. -en = locuinţa der Bewohner. este prin urmare adjectiv adverbial şi deci invariabil. = a obişnui să / domnul der Herr <^ stăpînul mai devreme früher / \ m a i de mult Wortfamilie wohnen — wohnte — gewohnt = a locui die Wohnung. -s. lassen se întrebuinţează atît ca verb predicativ = a lăsa (Ich lasse das Buch auf dem Tisch).198 21. — prescurtare pentru und so weiter 10) Rias soll zu mir kommen — Iliada să vină la mine 11) ganz Rom = întreaga Roma Lexik Synonyme nun —• jetzt Antonyme reich =t arm gebildet =f= ungebildet Vieldeutige Wörter pflegen / + Akk.a. -nen = locuitoarea . = ş. LEHRSTOCK 2) Die Gäste saßen an herrlich gedeckten Tischen —• herrlich nu primeşte în cazul de faţă nici o desinenţă.= locuitorul die Bewohnerin.

. verbul beben (ex. 125. SENSUL P A R T I G I P I I L O R a) . 560) B. b) la participiul perfect... . PARTICIPHLE A.Cu (vezi schema nr. Participiul prezent se formează din infinitivul verbului + -d beben infinitivul prezent lächeln + -d = bebend participiul prezent + -d = lächelnd prezent.Ablaut) -f. infinitivul participiul prezent prezent Pentru formarea participiului perfect vezi pag. FORMAREA P A R T I G I P I I L O R a) Der H a u s v e r w a l t e r sagte m i t bebender S t i m m e .DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 199 GRAMMATIK 1... m i t bebender S t i m m e = cu o voce care tremura b) eine fesselnde Geschichte = o poveste captivantă c) eine lebende Bibliothek = o bibliotecă vie (tremurătoare) . In propoziţiile de mai sus. b) E r n a n n t e die Sklaven n a c h den gelesenen B ü c h e r n . prezent— infinitivul verbului-\-d Parti-/ ' cipiul\ / l a verbele slabe : (ge-{-) rădăcina verbului -f. . . Grammatik 2.. 108.. a) stă la participiul iar verbul lesen (ex. pag.(e)t ^perfect/ \ l a verbele tari: (ge-\-) rădăcina verbului(-\.

ex. nach den gelesenen Büchern = după cărţile citite (care au fost citite) e) Im vergangenen Jahr.. pag. essen — > das Essen. Er sah die spielenden Kinder = El o văzut copiii care se jucau. 2. ex. d) urmează regulile declinării adjectivului atributiv. Î N T R E B U I N Ţ A R E A P A R T I C I P I I L O R a) b) c) d) Der Der Der Der lächelnde Gast nahm das Geld. Întrebuinţate adjectival. Gast nahm lächelnd das Geld. are de obicei sens activ. . a) sau prin adjective (ex.. d). (vezi schema nr. verzweifelte Hausverwalter fiel auf die Knie. b şi c)... 562) C. cît şi cel per­ fect. ex. Se traduce de obicei prin participiu. întrebuinţat adjectival. ex. 110. 2) Participiul perfect întrebuinţat adjectival are de obicei sens pasiv (ex. = în anul trecut (= care a trecut) 1) Participiul prezent. e). INFINITIVELE SUBSTANTIVIZATE Eines Tages stellte während des Essens ein Gast folgende Frage. a.200 21. Participiile se întrebuinţează adjectival şi uneori adverbial. dar poate avea şi sens activ (la verbele intranzitive : ex. cît şi cel perfect. c) sînt invariabile. a. Hausverwalter fiel verzweifelt auf die Knie. Infinitivul verbelor poate fi întrebuinţat ca substantiv : lesen -> das Lesen. se traduce printr-o propoziţie relativă (ex. întrebuinţate adverbial participiile (atît cel prezent. Toate infinitivele substantivizate sînt de genul neutru şi n-au plural. b. Acţiunea exprimată este simultană cu acţiunea predicatului: E r sieht die spielenden Kinder = El vede copiii care se joacă. participiile (atît cel prezent.. LEHRSTOCK d) ..

\ infinitiv cu zu Infinitivul de pe lîngă verbele modale face de obicei parte integrantă din predicatul verbal compus (vezi pag. FORMELE NOMINALE ALE VERBULUI Am văzut că participiul poate fi întrebuinţat şi ca adjectiv. cît şi cu zu. cînd avem două verbe într-o propoziţie. Spre deosebire de limba română. Complementele infinitivale răspund la întrebarea : was ? /infinitiv fără zu Complementul infinitival^ . Din cauza aceasta infinitivul şi participiul nu sînt considerate moduri. ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI FĂRĂ ZU ŞI CU ZU a) Iteîlius konnte nicht einmal lesen. b şi c). 189. Infinitivul. ci forme nominale. Grammatik 1. de ex. î n cazul acesta însă verbul al doilea îndeplineşte funcţia sintactică de element predicativ suplimentar. . în limba germană. al doilea se pune de obicei la infinitiv. D). iar infini­ tivul şi ca substantiv. în limba germană elementul predicativ suplimentar este totdeauna invariabil. b) Man sah den Hausverwalter kommen. Uneori verbul al doilea nu stă la infinitiv ci la participiu. c) Itellius versuchte eine Lösung zu finden.DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 201 3. atît fără zu. Infinitivul se foloseşte : — singur (infinitiv pur—• ex. îndeplineşte deseori funcţia sintactică de complement infinitival (ex. — sau precedat de zu (infinitiv prepoziţional—• ex. : Er trat lächelnd ins Zimmer. c). a şi b). infinitivul -> loc intermediar între verb şi substantiv 1 forme nominale participiul -» loc intermediar între verb şi adjectiv J ale verbului 4.

Er ließ manche Sklaven ein bestimmtes Buch auswendig lernen. LEHRSTOCK a) b) c) d) e) f) Itellius konnte nicht einmal lesen. — după verbele lernen (ex. helfen (ex. B. Infinitivul fără zu se întrebuinţează : — după verbele modale (ex. — după verbul lassen (ex. I N F I N I T I V U L CU ZU a) Man pflegte eine fesselnde Geschichte zu erzählen. finden. f). Was war zu tuni = Ce era de făcut? Infinitivul se traduce în româneşte : 1) 2) 3) 4) de obicei prin conjunctiv (ex. Ein Kollege half mir diesen Text übersetzen. după verbele care exprimă percepţii prin infinitiv (ex. TRADUCEREA INFINITIVULUI 0) b) c) d) Itellius konnte nicht lesen = Itellius nu ştia să citească. — după verbele mişcării (ex. b). prin supin (ex. — după verbele care exprimă percepţii senzoriale. a ) . fühlen ( = a simţi). d). (vezi schema nr. e). hören. prin gerunziu (ex. senzoriale. c). 561) C. b). d). 109. . Itellius lernte nicht lesen. c). a). Er ging Ilias rufen. pag. ca sehen (ex. b) Was war zw ture? După majoritatea verbelor se întrebuinţează infinitivul ca zu. I N F I N I T I V U L FĂRĂ ZU 21. Man sah den Hausverwalter kommen. lehren (= a învăţa pe cineva). bleiben. Die Gäste sahen ihn kommen = Musafirii l-au văzut venind.202 A. Ilias konnte nicht kommen = Ilias n-a putut veni.

D. über Itellius lustig.. . lernen. die . DECLINAREA SUBSTANTIVELOR (Completare) O Herr . Completaţii a) b) c) d) Man sprach viel über . VERBELE NEREGULATE (Completare) Was war zu tun? Verbul tun este neregulat. Bibliothek... .. A... g) Eines Tages . die Herren se declină neregulat Singular N. ."... Sklaven ...DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 203 5... und diese mußten viele Bücher . denn er war ein .. Plural die der den die Herren Herren Herren Herren . G.... Bei diesem reichen Mann aßen Hunderte von . Sein -Verwalter mußte die . ein Gast eine Frage... Substantivul der Herr... der des dem den Herr Herrn Herrn Herrn Übungen 1. Itellius fand eine „. tat. getan.. Die Gäste machten sich . Reichtum.. f) Seine .. Formele lui de bază sînt : tun. e) So hatte Itellius eine . Männer Roms.. dauerte aber nicht ...... Prezentul ich du er wir ihr sie tue tust tut tun tut tun Imperfectul ich du er wir ihr sie tat tatst tat taten tatet taten ich du er wir ihr sie Perfectul habe hast hat haben habt haben getan getan getan getan getan getan 6.

gehen? Warum. wünschen. Traduceţi cuvintele formate! leben fragen spielen lesen antworten singen lernen übersetzen tanzen 3. Dreihundert Menschen pflegten bei ihm täglich . Sie? Es. sprechen? Wohin. und sagte : „... . ich. er. Er. kommen. er. sprechen." 2.. . der Sklave Ilias soll sofort . Completaţi a) b) c) d) e) f) g) h) cu infinitivul (c u sau f ă r ă zu).. . kommen? . Ilias kommt nicht. ihr. . können. haben. . bei. das Essen. dieser Text. hören. Die Sklaven mußten bestimmte Bücher auswendig.. . Formaţi din verbele de mai jos A.. Itellius war zu faul .204 21.. Während. ich.. zu. der Park... Ich. der Winter. alegind Itellius wollte eine lebende Bibliothek Der Hausverwalter mußte die klügsten Sklaven . ohne. gehen ? Dürfen. gehen? Gehen. übersetzen! Sollen. helfen? Was. du. man. ihr. beginnen. du. kommen? Man. wünschen. Ilias konnte nicht .. participiul C. . .. denn er hat . zu.... Wörterbuch. . ..fiel auf die . Die Gäste wünschten fesselnde Geschichten . substantive! lachen lächeln essen verbul potrivit! prezent! perfect! D. participiul B. am Sonntag.. o Herr. Der Ignorant ließ den Sklaven Ilias . tanzen? Versprechen.. LEHRSTOCK h) Der Ignorant sagte : „In der Dias gibt es eine ausgezeichnete . Versuchen.. ich. nach Tisch. Formaţi propoziţii! f ă r ă zu! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) Dürfen. regnen. begleiten. du. in. darüber. nicht. sollen. diese Übersetzung. kaufen." i) Der Haus. nicht. du.. tun? Wen. müssen. kommen. fühlen.. die Kinder. Puneţi verbul al doilea la infinitivul rufen haben lernen wählen lernen hören kommen essen c u zu sau 4. Sie... Wollen. dieses Buch. ich. dieser Film.

(fesseln)... keine Geschichte. bringen. Der Hausverwalter ging .. Sie. eine Bibliothek. Ich habe dir das . der Stoff schen). (öffnen)? Ein . d) Er. Da hast du den (versprechen) Fotoapparat. finden. (schließen). zu Itellius (verzweifeln).. tragen. (leben).. 7. gut (nähen).. (vergehen). Die Gäste saßen an schön (decken) Tischen... (warten). Glas liegt auf dem Fußboden (zerbrechen). haben. An. die Kinder... tragen. auf. zu. stehen. la forma (wün­ potrivită! if Hast du den Brief . erzählen. Der alte Mann sprach mit einer (beben) Stimme. ich. ein Kleid. sehen.. gut (nähen). das Essen (bestellen). Formaţi propoziţii! din paranteză! a) b) c) d) e) întrebuinţaţi atributiv participiul prezent al verbdor Itellius. wollen. (wünschen)... Sommer gemacht (vergehen) ? Die Zeit ist rasch . mein Freund. Die . Es liegt nur mit . es schläft aber noch nicht. Fiţi atenţi la caz! a) b) c) d) e) f) g) Ich habe ein (fesseln) Buch gelesen. Die (finden) Lösung war nicht die beste... (kommen).DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 205 5.. der Inhalt. Ein . viele.. Der Gast hat eine interessante Frage . in. Treceţi verbele din paranteză la participiul prezent sau perfect (după cum cere sensul propoziţiei). ein Anzug. e) Erzählen. die Haltesteile. können. Augen (schließen). Das Kind hat das Glas .. Was hast du im ... der Text (lesen). Hausverwalter ging zu Itellius (verzweifeln). c) Sie (ea). (lachen). Brief liegt auf dem Tisch (öffnen).. das Land.. Menschen. fahren. (zerbrechen).. Das Kind hat die Augen .. Bilden Sie das Partizip (folgen) Verben! | .. Frage war sehr interessant (stellen). Formaţi propoziţii! din paranteză! a) Der Kellner.. das Warenhaus „Victoria". Wir. Der Ignorant. 8. Du hast dir dieses Buch . b) Mein Bruder.. Wir sahen das Gebirge aus dem (fahren) Zug. Buch gekauft (wünschen). Treceţi verbele din paranteză la participiul a) a') b) b') c) c') d) d) e) e') f) f) g) g') perfect.. Im Monat. (stellen). Der . întrebuinţaţi atributiv participiul perfect al verbelor 6.

h) Odată un musafir puse zîmbind întrebarea : „Ce mîncau oamenii mai de mult?" i) Itellius spuse musafirilor : „Sclavul meu Iliada vă va răspunde. Formulaţi întrebări in legătură 'cu părţile de propoziţie tipărite cursiv! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) 10. Itellius lebte in Rom. căci era bolnav. E r nannte die Sklaven nach den gelesenen Büchern. din opera lui. Ganz Rom machte sich über den Ignoranten lustig. . e) Musafirii îşi băteau pe ascuns joc de el. un altul Odiseea şi aşa mai departe. Von seinem Reichtum erzählte man sich Wunderdinge. B. a) Bărbaţii cei mai culţi din Roma mîncau zilnic la Itellius. Sie mußten viele Bücher auswendig lernen. f) într-o zi lui Itellius îi veni o idee „excelentă". k) Toată Roma a rîs de Itellius.206 21. g) Un sclav trebui să înveţe Iliada pe dinafară. a) b) c) d) e) Wer war Itellius? Warum machten sich die Gäste über Itellius lustig? Welche Lösung fand Itellius? War das eine Lösung? Warum machte sich ganz Rom über den Ignoranten lustig? textului „Eine lebende Bibliothek"! 11. c) în timpul mesei fiecare povestea cîte o poveste captivantă. Ilias konnte nicht kommen. b) In palatul acestui bărbat bogat. Răspundeţi! A. Die gebildetsten Männer Roms kamen täglich zu ihm. a) Un mare om de ştiinţă ţine astăzi o conferinţă. LEHRSTOCK 9. b) Acest scriitor renumit va citi astăzi. Er wählte die klügsten Sklaven. d) Itellius nu putea povesti nimic. j) Sclavul Iliada nu putu veni. Während des Essens erzählten sie fesselnde Geschichten. musafirii stăteau la mese minu­ nat puse. Itellius wollte eine lebende Bibliothek haben. Eines Tages ließ er den Sklaven Ilias rufen. Redaţi conţinutul 12. în sala de festivităţi. Itellius' Gäste waren sehr gebildet. Eines Tages kamen viele Gäste zu ihm. căci în Iliada este un pasaj foarte interesant despre aceasta". denn er hatte Bauchschmerzen. Traduceţi! A. căci era incult.

o puteţi deschide. Încerc să găsesc o soluţie. Das Kind muß die Lektion auswendig lernen. Der Tisch ist schön gedeckt.DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 207 c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) Cine a tradus textul acesta? Textul acesta este bine tradus. Trebuie să găsim o soluţie. Luna viitoare vin (ei) la Bucureşti. Alle machen sich über einen Ignoranten lustig. amîndoi sînt la mare. ei nu vor rămîne însă mult timp acolo. Merken Sie sich ! Sie decken den Tisch schön. . Am doi fraţi. Cine ţi-a promis cartea aceasta? Mîine îţi aduc cartea promisă. Pot să deschid fereastra? — Da. Cine a lăsat cartea aici? Auzi glasurile copiilor care se joacă? Merg să-mi cumpăr stofă de ( — pentru) o rochie. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Andrei kam auf einen guten Gedanken.

„Verzeihung". Wie geht es dir. Anda. wirft die Münze ein. Da hat sie schon die Nummer gefunden : 16-74-13. . Helga ist leider nicht zu Hause. Sie nimmt das Telefonbuch und sucht. aber sie wählt eine falsche Nummer. Kann ich mit Helga sprechen?" „Guten Tag. wer ist d o r t ? " „Bitte. Anda. Diesmal ist die Leitung besetzt. ihr dürft. Neben dem Kino ist eine Telefonzelle. A n d a ? " „Danke. aber sie hat ihre Telefonnummer vergessen. denn ich will noch Kinokarten kaufen. Dürfen wir. Eine Frauenstimme meldet sich : „Hallo. gut. Frau Braun. Eine fremde Stimme fragt: „Hallo. Dann läuft sie zur Telefonzelle zurück. sie muß bald nach Hause kommen." „Hier Anda. hier Frau Braun. Erst beim dritten Mal kann sie mit Helga sprechen. (ZWEIUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK EIN TELEFONGESPRÄCH Anda will ihre Freundin Helga anrufen.22. Frau Braun. Anda nimmt den Hörer ab und wählt die Nummer. Auch ich warte auf sie. Guten Tag. Anda braucht eine 25 Bani-Münze. Es läuft ein neuer rumänischer Film. Ich beeile mich. Frau Braun. Sie geht zu einem Zeitungskiosk und wechselt einen Leu. aber sie hat kein Kleingeld. Auf Wiederhören!" Anda geht zur Kinokasse und besorgt im Vorverkauf zwei Karten. Um 6 Uhr will Anda ihre Freundin wieder anrufen. kann ich mit Helga sprechen?" „Bedaure. Sie nimmt an einem Sportfest der Bukarester Universität teil. Sie sind falsch verbunden!" entgegnet die Stimme." „Sei so lieb und rufe später noch einmal an!" „Entschuldigen Sie bitte die Störung. denn das Gedränge ist groß. Frau Braun?" „Ja. Anda hängt den Hörer ein und versucht wieder anzurufen. Auf Wiederhören!" „Du hast mich gar nicht gestört. Sie hört das Telefon klingeln. Sie muß Schlange stehen. Was gibt's denn?" „Ich möchte mit Helga ins Kino gehen.

." „Holst du mich nicht ab ?" „Nein. deranjul! Auf Wiederhören! = La revedere! (la telefon. Ich weiß schon alles und freue mich auf die Kinovorstellung. = Rulează un film .. = Firul este ocupat. ich bin es. 1881 / \ / \ a a a a alerga... Entschuldigen Sie bitte die Störung! = Scuzaţi. = Fii atît de drăguţă . Verzeihung! = Scuzaţi! Die Leitung ist besetzt. Erwarte mich!" „Gut.. „Einverstanden! Was für Karten haben wir ? " „Wir haben zwei Karten in der Reihe 20. Unsere Plätze sind ausgezeichnet... vă rog. radio) Es läuft ein . Lexik Synonyme anrufen — telefonieren warten auf — erwarten klingeln — läuten Antonyme suchen =f= finden Vieldeutige Wörter laufen wählen 14—Limba germană — c. Komm lieber mit dem Autobus und steig an der Universität aus! Wir gehen dann noch ein wenig spazieren. Sie sind falsch verbunden! = greşeală! Aţi greşit numărul. bist du es? Endlich erreich' ich dich!" „Ja. In welches Kino gehen wir?" „Ins Kino „Patria". = Abia a treia oară .... aber sei pünktlich! Die Wochenschau beginnt um 730 und der Haupt­ film um 745. a fugi rula alege forma (numărul la telefon) ..EIN TELEFONGESPRÄCH 209 „Helga. Beeile dich aber!" „Habe Geduld! In einer halben Stunde hoffe ich dort zu sein. Erst beim dritten Mal . Auf Wiedersehen!" „Auf Wiedersehen!" Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Was gibt's denn? = Ce este? Ce s-a întîmplat? Sei so lieb . Film..

= a chema la telefon teilnehmen + an + Dat. -(e)s.. VERBELE COMPUSE CU PARTICULĂ INSEPARABILĂ ŞI CU PARTICULĂ SEPARABILĂ a) Anda besorgt die Karten im Vorverkauf. -er = cartea de telefon die Telefonzelle. -n = numărul de telefon das Telefonbuch. LEHRSTOCK Wortfamilie telefonieren — telefonierte — telefoniert = a telefona das Telefon. -e = convorbirea telefonică Rektion anrufen + Akk. -s.. = a participa. în exemplul b. deci este separahilă. = a aştepta warten + auf + Akk. Prin urmare exista : Verbe compuse cu particulă /inseparabilă \ s e p arabila . în exemplul a. b) Sie ruft ihre Freundin an. a se bucura în vederea (unui lucru) abholen + Akk. la verbul anrufen particula se separă de verb. besorgt este persoana a III-a prezent singular a verbului besorgen. -e = telefonul die Telefonnummer. == a aştepta cu bucurie (ceva). a lua pe cineva erwarten + Akk. ~(e)s. -n = cabina telefonică das Telefongespräch.besorgen an + rufen -» anrufen Pe cînd la verbul besorgen particula nu se separă de verb în timpul conjugării. an este persoana a III-a prezent singular a verbului anrufen. Verbele besorgen şi anrufen sînt verbe compuse cu particule : be + sorgen -H>. a lua parte (la) sich freuen + auf + Akk. ruft . deci este inseparabilă. = a aştepta GRAMMATIK 1.210 22. = a merge (veni) după cineva.

e) Entschuldigen Sie b i t t e ! Verbele bezahlen (ex. mißlingen = a nu reuşi. zer-.: verb compus inseparabil: übersetzen — übersetzte — übersetzt = a traduce verb compus separabil: übersetzen — setzte über — übergesetzt = a trece peste un rîu . empfangen = a primi. er-. be-. miß. mißsînt p a r t i c u l e inseparabile. ent. b) Erwarte m i c h ! c) Sie versucht wieder anzurufen. zerreißen = a rupe). a) Genossin Anda übersetzt den Text. Şi alte particule pot fi inseparabile. wieder.(de ex. O b s e r v a ţ i e .este accentuată.ca şi particulele: durch-. zer. d) Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied.(unterbrechen = a întrerupe) etc. versuchen (ex. = a înţelege greşit. Particula miß. ver-. ver-. pot fi şi separabile. erwarten (ex. entschuldigen (ex. d). c). ge-. ent-. pag. 563 şi nr. voll-. pag. 564) O b s e r v a ţ i e . in mißverstehen.(ex. b) Wir wiederholen die Übungen. de ex. : über. b)7 unter. b). wider-. e) sînt verbe compuse cu particule inseparabile. cînd verbul de bază este la rîndul său compus de ex. Particulele inseparabile sînt neaccentuate. wieder. de ex. um-. ge-. a). 111. V E R B E COMPUSE CU PARTICULĂ I N S E P A R A B I L Ă (Verbe compuse inseparabil) a) Sie bezahlen an der Kasse. empfinden — a simţi).(de ex. unter-. Particulele über-. er-.EIN TELEFONGESPRÄCH 211 A. 112. (vezi schemele nr. a). emp-. Particulele be-.(de ex. gehören (ex. zerbrechen = a sparge. întotdeauna inseparabile sînt şi particulele : 'emp. mißbrauchen = a abuza).sînt totdeauna inseparabile şi neaccentuate.(ex.

a: rufe *. zurück —• infinitiv : zurücklaufen) B.212 LEHRSTOCK Formarea participiului perfect la verbele cu particulă inseparabilă a) Anda hat Helgas Telefonnummer b) Sie hat zwei K i n o k a r t e n besorgt. korrigieren) formează participiul per­ fect fără ge-. a) Sie nimmt an einem Sportfest teil. VERBE COMPUSE CU PARTICULĂ SEPARABILÄ (Verbe compuse separabil) A. b) Steig an der Universität aus! c) Sie läuft zur Telefonzelle zurück. an— infinitiv : anrufen). Verbele din exemplele de mai sus sînt verbe cu particulă separabilă. fest —. 111.. Ca verbe compuse cu particulă separabilă se conjugă şi unele verbe com­ puse cu : substantive (ex.. (vezi schema nr. pag. toate celelalte verbe care n-au accen­ tul pe prima silabă (de ex. vergessen. / Participml perfect fara ge... pag. teil — infinitiv : teilnehmen) adjective (ex. Ca şi verbele cu particulă inseparabilă. aus —in­ finitiv : aussteigen) — adverbe (ex. b: Steig .. 560) B. c : setzte.infinitiv : festsetzen = a stabili) verbe (ex. (ex. verbele în -ieren. c: läuft . spazieren — infinitiv : Spazierengehen) Toate particulele separabile sînt accentuate..verbele formate cu I verbe particulă inseparabilă I neaccentuate ^ ^ tepminate ^ . Particulele separabile sint de obicei: — prepoziţii (ex. . .. O b s e r v a ţ i e .. ca studieren. a : nimmt .. a) Ich rufe dich aus der Stadt an. c) Der Professor setzte die Vorlesung für 5 Uhr fest. 563) .. 108.. Verbele cu particulă inseparabilă — indiferent dacă sînt de conjugare tare sau slabă — formează participiul perfect fără augmentul ge-. pe prima N -ieren silabă (vezi schema nr. b) Wir gehen dann noch ein wenig spazieren. b : gehen .

: einsteigen (s) ( = a se urca în). darlegen ( = a expune) ein. — La participiul perfect augmentul ge. abnehmen an. hinwerfen ( = a arunca) vor. d). zu se intercalează între particulă şi perö (ex. a face pe cineva să înţeleagă) dar. Anda rief ihre Freundin an. a accepta) aus. — La infinitivul simplu particula nu'se separă de verb (ex. annehmen ( = a primi.: anrufen. pag. a). a proclama) bei-: heiwohnen (— a asista la). vorwerfen ( = a reproşa) vorbei. ausrufen ( = a exclama. fortsetzen ( = a continua) her.: zumachen ( = a închide). 111.: ahholen. einnehmen ( = a lua un medicament) fort-: fortgehen (s) ( = a pleca).: vorbei^eAerc (s) ( = a trece prin faţa.se intercalează între particulă şi verb (ex. a fabrica) hin. zudecken (== a acoperi) zurück. vorbeifahren (s) ( = a treoe într-un vehicul prin faţa. Ich muß meine Freundin anrufen.: herkommen (s) ( = a veni încoace). Sei so lieb und rufe später noch einmal an! Sie hat (hatte) ihre Freundin angerufen. (vezi schema nr. f). 112. 563) Printre cele mai obişnuite particule separabile se numără : ab. — La infinitivul prepoziţional. la prezent (ex.: zurückgehen (s) ( = a se întoarce). Ich versuche meine Freundin anzurufen. e). a recita). pe lîngă). — în propoziţia principală. 564) . pag. b) şi la imperativ (ex. beibringen (= a învăţa. particula separabilă trece la sfîrşitul propoziţiei.: vortragen ( = a expune.: aussteigen (s) ( = a coborî din).: hingehen (s) (= a merge încolo). zurückgehe« ( = a restitui) (vezi schema nr.: darstellen ( = a reprezenta). la imperfect (ex. pe lîngă) zu. c).EIN TELEFONGESPRÄCH 213 Conjugarea verbelor compuse cu particulă separabilă a) b) c) d) e) f) Anda ruft ihre Freundin an. herstellen ( = a aşeza aici.

parte din verbele preterito-prezente. persoana a Ii-a singular a verbului sein. IMPERATIVUL (Completare) •a) Habe Geduld ! b) Sei pünktlich! Habe (ex. deci. ihr dürft! Verbele modale pot fi întrebuinţate şi ca verbe predicative. Anda. VERBELE MODALE (Completare) a) Dürfen wir. Prezent ich du er sie es wir ihr sie Sie weiß weißt i } weiß i wissen wißt wissen wissen Imperfect ich wußte du wußtest er i sie > wußte es i wir wußten ihr wußtet sie wußten Sie wußten Perfect ich habe du hast er l sie ? hat es > wir haben ihr habt sie haben Sie haben gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt O b s e r v a ţ i e . deşi nu este modal. totuşi se conjugă ca verbele modale. Sei (ex. Frau Braun? b) Ja. Ich weiß este persoana I prezent de la verbul wissen ( = a şti). Verbul wissen. verbul wissen are forme şi pentru impe­ rativ : wisse! wißt! wissen Siel 3. 4. LEHRSTOCK (Continuare) Ich weiß alles. . VERBELE NEREGULATE 22. a) este imperativul. Spre deosebire de verbele modale. Face. persoana a Ii-a singular a verbului haben.214 2. b) este imperativul.

şi în cazul acesta se scriu cu iniţială majusculă. schnell . .Sie erwarten a) . Ich versuche am Sportfest . und . b) Nimm den Hörer .......... e) Wann darf ich dich.. ! Ich werde am Sportfest .. c). . .) c) Ich habe dich nicht so früh — d) Ich werde dich an der Halte­ stelle . mich vor der Universität! b) Ich .. . = Sînt bucureştean.? (prezent şi imperf.. a şi b)... dich um 7 Uhr..? I Vergiß nicht .. FORMAREA CUVINTELOR a) Ich bin Bukarester.. aber ich habe kein -geld.EIN TELEFONGESPRÄCH 215 Verbele haben şi sein formează imperativul în felul următor : habe! habt! haben Sie! sen seid! seien Sie! 5..) .im Vor-. = Ea parti­ cipă la o competiţie a universităţii din Bucureşti ^ = bucureştene).!" 45 e) Die -schau beginnt um 73( und der -film um 7 .. => Este bucureşteancă. Sie am Sportfest... Übungen Completaţii a) Ich will meinen Freund an-... (prezent şi imperf.. b) Sie ist Bukaresterin. (prezent şi imperf.. am Sportfest .... die Nummer! c) Wir gehen zur -kasse und besorgen die Kino.... Wo wirst du .) Ich habe am Sportfest . d) Ich möchte ein wenig .? . . in dem Park . 2.... Ich will hier .. d) Anda wählt eine ... .... e) Wir werden eine Stunde . c) Sie nimmt an einem Sportfest der Bukarester Universität teil... ! Ich bin zu früh . am Sportfest . .? Spazierengehen a) Wir . ... du .. Nummer und eine Stimme antwortet sind falsch ... ! c) Wir sind eine Stunde ... Completaţi cu verbele indicate! a) b) c) d) e) f) teilnehmen Ich . (prezent şi imperf.. Substantivele acestea pot fi întrebuinţate şi ca adjective atributive (ex..... mit Andrei .... a) b) c) d) e) f) aussteigen Wo ...) b) . Din numele de oraşe derivă substantive care indică denumiri de per­ soane (ex.

......... schnell . (Spazierengehen)... .. c) . du ihm das Buch ... du dem Wettspiel unserer Korbballmannschaft .. ich muß .. la imperfect! C..! Du hast das Buch im Hörsaal vergessen (zurück­ gehen).... LEHRSTOCK 3.... Freundschaft für ihn (empfinden).... denn ich habe um 7 Uhr Stunden (aufstehen). seinen Freund ein wenig später wieder ... Ich .. schnell . ? — Ja....... dieses Gemälde .. i) Der Schüler ... Es legt sie nicht in den Schrank. (abholen)... du .! Ich erzähle dir etwas Interessantes (herkommen).. wir ein wenig .... la prezent! B. .. an deinem Haus . dir die Regel ......... den Hörer .. la perfect! a) Helga . das Kind . (aussteigen).. A..216 22.. Was . ihr .. denn es ist spät (fortgehen). 4. deinen Vorschlag gern ..... Completaţi alegînd verbul potrivit de la B... von seinem Kollegen einen langen Brief (bekommen)... b) Im Sommer .. (anrufen). oft seine Sachen hin. .. Treceţi propoziţiile la imperfect şi la perfect! a) Wann ... Completaţi cu verbele din paranteză A.. mich morgen um 6 Uhr .. ? b) Er . (beiwohnen)? ... .... an ihm .. du schon ... (teilnehmen)? d) Ich .... ich meinen Jugendfreund ... An welcher Haltestelle .. Bitte .. . ... dich um 12 15 ... (aussteigen) ? f) Vor der Kinovorstellung .. an der nächsten Haltestelle . ? anrufen vortragen vorbeifahren zudecken hinwerfen annehmen darstellen einnehmen zurückgeben . (beibringen). aber ich sah ihn nicht (vorbeigehen).. du dieses Medikament . du mich ...... h) Andrei .... und wähle Helgas Nummer (abnehmen) l margine! 5. i) . dich vor dem Kino „Patria" (erwarten). ? h) Ich . man in diesem Werk . sich bei dem Lehrer (entschuldigen).. Completaţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) cu verbele din paranteză! Wann . d) Wir . die Mutter aus der Stadt . c) Die Mutter ... (aufwecken)! .. Ich .... sehr schön . du auch am Ausflug .... morgen um 6 Uhr .. (wiedersehen).. f) Das Kind . e) An welcher Haltestelle ..... g) Ich . ? —• Ich .. . g) Was . Ich ..... (darstellen)? . e) Mein Freund .. (einsteigen)? Ich .

.. după sens! Traduceţi! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) 8. der Autobus.. a) b) c) d) e) f) g) h) i) c u zu s a u Ich habe an einer interessanten Sitzung . (einsteigen)? Du hast mich . (teilnehmen) ? Beginnt auch ihr an unserer Arbeit . wählen! b) Jetzt. nicht. (teilnehmen). vor. Willst du auch an unserer Arbeit ..... um.. (anrufen). 5 Uhr! g) Aussteigen. in! f) Anrufen. Wann willst du mich .. Wo seid ihr . um 12 Uhr. (besuchen)? Was hast du noch . Formaţi propoziţii A. der Hörer... (besuchen)? Wann hast du ihn . (einsteigen). (anrufen). (anrufen) ? Du mußt an dieser Haltestelle .. in. hier! 7. und. schlechte Münze! d) Abholen. Completaţi cu verbele din paranteză.. (besuchen)? Wünschst du diese Ausstellung . hier..EIN TELEFONGESPRÄCH 217 6. ich. (mißverstehen).. (tun)? Was mußt du noch . das Kino! i) Vergessen. Wir wollen Andrei .. denn...... singular! la imperativ B. keine.. die Nummer. kommen. die Bücher! j) Erwarten. plural! C.. die Mutter.. am Abend! e) Einsteigen. ich.. bitte.. (tun)? Wen will Anda anrufen? Was sucht sie ? Wer ist Frau Braun? Wann soll Anda noch einmal anrufen ? Was besorgt Anda? Wann versucht sie wieder anzurufen? Was sagt Anda ihrer Freundin? Was für Karten haben die Freundinnen ? Wo treffen sich die zwei Freundinnen? Răspundeţi! .. die Fabrik! k) Haben. sau participiul. intrebuinţlnd infinitivul f ă r ă zu. ich.. gleich! I) Sein. der Hörer. einhängen. schnell! h) Begleiten. la forma de politeţe! a) Abnehmen. Geduld. Habt ihr schon Andrei . wieder! c) Einwerfen. (teilnehmen) ? Wir versuchen Andrei . ich.

aceste locuri sînt excelente. Îmi aleg stofa albastră. e) Trebuie să stai la coadă. aţi greşit numărul". Ştiaţi aceasta? — D a . Traduceţi! A. a) Mergem azi la cinema. Nu mă întrerupe! — Poţi continua! Nu vreau să abuzez de răbdarea ta. Participi şi t u ? Nu vă (voi) urcaţi în tramvai! Trebuie să vă urcaţi în autobuz. Fiţi politicoşi! Eşti bucureştean ? — Nu. f) Poţi să-mi schimbi un leu? Am nevoie de bani mărunţi şi la chioşcul de ziare nu găsesc.218 22. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Mîine particip la o excursie frumoasă. Mulţi bucureşteni pleacă duminica la Snagov sau în pădurea Băneasa. De altfel (übrigens) reprezentaţia începe abia la ora 8 30 . puteţi. B. dar un domn îi răspunde : „Regret. Nu fugi! Nu este tîrziu. Formează te rog numărul de telefon al fratelui tău. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) C. Traducerea n-a fost grea." d) Putem să cumpărăm deja biletele? — Da. LEHRSTOCK 9. j) Mă grăbesc şi te aştept în 10 minute la colţ. c) Din păcate prietena mea nu este acasă. căci înghesuiala este mare. Încerc să te chem la prînz la telefon. Ai puţină răbdare! Vin imediat! Fiţi vă rog atenţi! Lecţia începe. dar mama ei răspunde : „Fii drăguţă şi cheamă încă o dată la ora 8. dar locuiesc de mulţi ani în Bucureşti. Se pot cumpăra şi anticipat bilete de cinema. M-ai înţeles greşit. . — De acord. nou. N-am vrut să spun aceasta. i) Grăbeşte-te! Jurnalul începe la ora 8 şi e deja 730. I) Vreau să cumpăr bilete în rîndul 15. Vreau să vorbesc cu el. De ce ai rupt scrisoarea? Te aştept la colţ la ora 7 10 . dar linia e ocupată. h) Cabina telefonică e liberă. dar vreau să-ţi povestesc ceva interesant. b) Anda ridică receptorul şi formează numărul. k) Scuză deranjul. g) Vreau să-i dau prietenului meu un telefon. Astăzi rulează la cinematograful „Patria" un film. ştiu deja totul. Cobori la această staţie? Mîine voi revedea un prieten din copilărie.

Patria " ? Sei so lieb und rufe mich in einer halb m Stunde an. nu vreau. Welcher Film läuft im Kino . e) Să deschid fereastra?—Da. n-am acum nevoie de el. Was gibt's? Auf Wiederhören ! Auf Wiedersehen! . Mi-am uitat ceasul acasă.EIN TELEFONGESPRÄCH 219 D. Entschuldigen Sie die Störung. vă rog. c) Trebuie să mergeţi acum în oraş?—Da. deschideţi-o. Sie sind falsch verbunden. Bedaure. Die Leitung ist besetzt. f) Nu-ţi place supa (întrebuinţaţi : mögen) ? — Nu. g) Cît este ceasul ? — Nu ştiu. nu-mi place. Ich habe falsch gewählt. îl puteţi lua. am citit-o cu atenţie. d) Nu vreţi să citiţi încă o dată scrisoarea ? — Nu. trebuie. a) Ai voie să vii cu noi la teatru? — Nu. b) Pot să iau creionul dumneavoastră? — Da. Merken Sie sich! Ich nehme den Hörer ab und wähle die ]\urnmer. este prea cald. nu am voie.

(DREIUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung.) DER FLOH Nach Kurt Tucholsky In einem kleinen Dorf in Frankreich arbeitete auf dem Postamt ein älteres Fräulein als Beamtin. es war ein Floh darin. Er legte aber keinen Floh hinein. er machte ihn auf. Diese hatte eine schlechte Gewohnheit: sie machte die Briefe auf und las sie. Das wußte alle Welt.. Der Freund bekam den Brief.23. Das Fräulein las also die Briefe und bereitete mit ihren Indiskretionen den Leuten manchen Kummer. Anliegend schicke ich Dir einen leben­ digen Floh. In demselben Dorf wohnte ein Witzbold : der wollte dem Fräulein eine Lehre erteilen. Scrierile sale — interzise în perioada fascistă — sînt străbătute de o strălucită şi spirituală critică la adresa Republicii de la Weimar şi a începuturilor fascismului. und . So hoffe ich ihr das Handwerk zu legen! Mit vielen herzlichen Grüßen Dein Freund Paul Und diesen Brief verschloß der Witzbold in Gegenwart des Rechtsanwalts. Eines Tages ließ er einen Rechtsanwalt zu sich kommen und schrieb in dessen Gegenwart einen Brief an seinen Freund : Lieber Freund! Die Postangestellte Emilie Dupont öffnet dauernd unsere Briefe und liest sie.. denn sie ist sehr neugierig. Erläuterungen 1) K u r t T u c h o l s k y (1890—1935) cunoscut publicist şi scriitor satiric german. .

eine Münze! g) fahren. la persoana a Ii-a singular! plural! C. Was haben Sie heute vormittag gemacht? a) Ich . punînd forma potrivită: A. der schwache Schüler! c) laufen. Formaţi substantive compuse alegînd cuvîntul de bază potrivit! articolul corespunzător! a) b) en d) e) f) g) GeschichteZeitung­ GemüseTelefonKinoTelefonArbeit-garten -bedingung -karte -kiosk -gespräch -erzähler -zelle h) i) j) k) en Puneţi RegenKinoWocheFrau­ Konfektion- m) n) HauptBlume- -film -stimme -wetter -strauß -schau -wäre -Vorstellung imperative : 2.DER FLOH 221 2) alle Welt = toată lumea 3) manchen Kummer = multă supărare. Formaţi din grupele de cuvinte de mai jos propoziţii A. (erwachen). der Schnellzug. die Bibliothek 1 i) aufstehen. das Zimmer. verbele din paranteză la . in. mult necaz Lexik Synonyme der Rechtsanwalt —• der Advokat aufmachen —• öffnen zumachen —• schließen Antonyme aufmachen =j= zumachen öffnen =1= schließen Übungen 1. la forma de politeţe! a) pünktlich. b) Ich (sich waschen). la persoana a II-a B.. Răspundeţi la întrebările de mai jos. sein! b) helfen.. das Buch. früh! 3.. mit! h) nehmen. in! e) abnehmen. der Hörer! f) einwerfen. aus. die Schule! d) hereinkommen. früh . heute..

(besich­ tigen) und einen guten Film . (sich freuen). d) Ich . e) Ich . sein Freund. mein Freund Andrei) i) Wo bist du gewesen? (in.... folosind cuvintele din paranteză! a) Wessen Geburtstag war gestern? (mein Kollege. i) Dann . k) Ich .... ihre Freundin) b) Wessen Buch ist das? (ihr Freund. seine Freundin) c) Wem gehört das Buch? (ihr Kollege. sein älterer Bruder) f) Wen siehst du? (ein Student... Oktober) k) Wie alt bist du? (22 Jahre alt) 5.. erst um halb zwölf nach Hause ..222 23....... (anrufen)... Răspundeţi la întrebări. (gehen)... mit meinem Freund eine schöne Ausstellung ... j) Ich . ich für die deutsche Stunde .. b) Ich .. in die Straßenbahn . f) Um 1 Uhr .. die Provinz) j) Wann hast du Geburtstag? (an. unsere Schüler) e) Wem half er ? (seine jüngere Schwester... h) Nach dem Mittag . (einsteigen). d) Nach dem Frühstück ... (lernen).... eine Schülerin) g) Woher kommst du? (von.. ihre Schwester) d) Wem bist du begegnet ? (unser Schüler. 4.. der 20. ich meinen Freund . (essen).. ich zu meinem Freund . (sehen). a) Wo lebte die Postangestellte Emilie Dupont? b) Welche Angewohnheit hatte sie? c) Auf welchen Gedanken kam ein Witzbold? Warum? d) Was machte Fräulein Dupont? e) Was fand der Freund im Brief? B. e) Er über meinen Besuch . ein wenig . B... (sein). Răspundeţi! A. (kommen)... später als gewöhnlich . a) Wie heißen Sie? alt sind Sie? heißen Ihre Geschwister? ist Ihre Wohnung? sind Sie geboren? wohnen Ihre Eltern? wohnen Sie? b) Wo . auf die Universität .. ich zu Hause . (lesen) und Radio . (hören). mein Freund Andrei) h) Wohin gehst du? (zu. zu Mittag ..... Was haben Sie am Sonntag gemacht? a) Ich . (fahren).. (aufstehen).. g) Ich .. LEHRSTOCK c) Ich (frühstücken). c) Ich (baden)....

Povestiţi conţinutul 7. Es ist ein Viertel neun. \ . Sie kommt aus der Bibliothek.DER FLOH 223 c) Wo arbeitet Ihr Vater? müssen Sie aussteigen? kann ich einsteigen? sind Sie geboren? fahren Sie zu Ihren Eltern? haben Sie Unterricht ? sind Sie frei? wohnen Sie im Studentenheim? lernen Sie Deutsch? trainieren Sie für das Wettspiel? kennen Sie meinen Freund? Stunden haben Sie heute? Studenten sind in Ihrer Gruppe? Uhr ist es? ist geschehen? erzählen Sie? erfuhren Sie? besorgen Sie? einen Füller kaufen Sie? eine Wohnung haben Sie? ein Zimmer haben Sie? Möbel wollen Sie sich kaufen? Ausstellungen haben Sie besichtigt? Museen kennen Sie? Filme haben Sie in der letzten Zeit gesehen? Bücher interessieren Sie am meisten? Monat beginnt der Unterricht an der Universität ? Monat waren Sie in Bukarest? Jahr bestanden Sie die Reifeprüfung? Alter gehen die Kinder in die Schule? sind die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt? ist Ihre Telefonnummer? ist der kürzeste Weg zum Bahnhof? textului „Der Floh"! cursiv! d) Wann e) Seit wann f) Wieviel g) Was h) Was für i) Welche j) In welchem k) Welches 6. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A. a) b) c) d) ej Nächste Woche kommt sie nach Bukarest. Er wohnt im Studentenheim. Wir gehen auf die Universität.

Sommer.Licht kann man nicht lesen. meinem Freund. g) Er heißt Andrei... Meer.schlecht. d) ... c) Bei dies.. i) Das Mädchen ähnelte der Mutter. e) .. kommst du? Ich komme .. g) Sein jünger.Koffer ins Gepäcknetz 1 Ich habe nur zwei klein... g) Er antwortet nicht auf meine Frage.. 0) Das ist helles Bier. b) . I) Das Referat unseres Kollegen war ausgezeichnet. c) Sie fuhren mit dem Zug nach Ploieşti. 1) Ich freue mich auf deinen Besuch. k) Leg bitte den groß. verbringst Ich verbringe meinen Urlaub . . m) Ioana braucht ein Buch.... a) Er denkt an seine Arbeit. d) Er ging mit seinem Freund ins Kino. k) Wir nahmen an einem Sportfest teil. meinem Freund.Berge... Completaţi cu adverbe! cu prepoziţii (eventual contopite cu articolul) a) . j) Bei schön. k) Ihr blondes Haar glänzte wie Gold. meinem Freund.. fährst du? Ich fahre .schön. d) Lies nicht bei schlecht.. LEHRSTOCK f) Die Wohnungen der Arbeiter sind schön. i) Dieses Kind hat schön-. 8.224 23.Schwester besucht noch die Schule.. schwarz.. n) Dieser blaue Stoff gefällt ihr. bist du? Ich bin . 9. b) Seine jünger. h) Sie hat nicht auf ihre Freundin gewartet.Wasser.. e) Sie sprechen über ihren Kollegen.Bruder ist sehr fleißig.. gehst du? Ich gehe . warst du? Ich war Post. f) Trink kein kalt. h) Mein älter. i) Ich beziehe mich auf Ihren Freund.Wetter fahren viele Studenten in unser. f) Sie sprechen über ihre Prüfungen. c) . Gebirge du deinen Urlaub? und . Completaţi desinenţele! a) Er las trotz des schlecht-Lichtes.warm.Koffer. h) Sie hilft ihrer Freundin. B. j) Ich beziehe mich auf Ihr Buch. j) Sie hatte blondes Haar.Licht! e) Wir hatten ein. Meer.. f) ... b) Er denkt oft an seinen alten Lehrer.Augen.Bruder ist Student.

..DER FLOH 225 m) n) 0) p) q) r) s) t) u) Mein Freund ist ein wunderbar.Geschichtenerzähler.. Es soll kommend.. des schlechten Wetters blieb ich zu Hause. während... seinen Sohn... c) Hast du einen Brief .Schriftsteller. f) Die Vorstellung beginnt . rumänisch.Sportfest teil. der Nacht geregnet. meiner Bitte hat er es nicht getan. e) Wir kauften die Kinokarten .. sehr auf den Ausflug? e) Wir diese Regel. A.Sonntag stattfinden. der Ferien machten wir schöne Ausflüge. Er kaufte sich das neu.. Sie nehmen an ein. g) . v) Das ist ein groß.Schüler durften an einem Ausflug in unser. einer Bauernfamilie.... w) Er wird aus sein. trotz.Werk vorlesen. g) Sie . den Park? b) Er schrieb . Nachmittag? i) Es hat ... Completaţi cu prepoziţiile cerute de verbe! a) Noch ein wichtiges Mitglied gehörte .? sich sich sich sich sich sich sich sich verspäten interessieren entscheiden merken freuen beeilen entwickeln merken 12. dieser Familie.. b) Mein Kollege nie. von. Kino. deinen Eltern bekommen? d) .schön... Küchengeräte? n) . k) . d) . Es läuft ein schön-. 11..Berge teilnehmen. f) Ich diese Regel..... denn es ist spät..Bücher. wieviel Uhr treffen wir uns? 1) . wegen (contopită cu articolul. des Essens soll man nicht sprechen. c) Die Technik schnell. 1881 . für.... Abend ....Leute sind auf dem neu. die Abteilung .. du . Treceţi propoziţiile la perfect! a) Er für das Studium der deutschen Sprache...Buch. Wir lesen gern gut. welchem Jahr ist er geboren? h) Macht das Kind seine Aufgaben . in. Ich gehe nicht gern . Alle gut. Vorverkauf. durch.... Completaţi cu verbul potrivit! B...Freunden im Kino. Vormittag oder ..groß.Film. Ich war mit einigen gut.. ihr .. um.. h) Für welches Kleid . 15—Limba germană — c. b) Sie stammte ... unde este cazul)! a) Gehen wir . 10. Mehrere jung... Completaţi! Folosiţi una din propoziţiile: an..Sportplatz. j) .. halb neun. m) Geht ihr noch .

der Bruder) ab. die Mutter.. c) Ich kaufe dir das (wünschen) Buch.. f) Möchtest du nicht zu mir . h) Gestern begegnete ich (deine Nachbarin. (kommen).. f) Laß das Ei drei Minuten in (kochen) Wasser. c) Andrei hilft (das Kind. e) Im Park spielen viele (lachen) Kinder.. sein Bruder. i) Morgen treffe ich (unsere Lehrerin. d) Die Studenten wohnen (eine Sitzung. mein Nachbar). i) Können Sie mir Ihren Bleistift . seine Schwester.. Wir teilen das Jahr . ein Freund. b) Im (kommen) Winter fahren wir ins Gebirge. das Sportfest.. Wir freuen uns .. g) Das neu (erscheinen) Buch ist sehr interessant. diese Uhr... unser Lehrer. g) Meine Schwester heiratete (ein Jugendfreund.. die Theatervorstellung. (teilnehmen)? d) Versuche an dem Sportfest . kein Heft.. ein Lehrer). h) Ich helfe dir diese schwere Übung . mich an der Ecke! Mach dich nicht . zwölf Monate.. eine Uhr.. ihre Mutter. dein Bleistift.. das Heft.. ihr Kollege. .. die Kollegen).. der Bruder). mich lustig! potrivit! 13. dein Schwesterchen). jenes Heft... (kommen) ? g) Im Sommer lerne ich bestimmt . c) Willst du nicht an dem Sportfest . Puneţi substantivele din paranteză la cazul a) Ich brauche (ein Bleistift.. b) Meine Schwester ähnelt (der Vater.. b) Ich hoffe heute einen Brief von meinen Eltern .. dieser Bleistift. (schwimmen).. Warte . ein alter Freund).. der Freund. f) Um 8 Uhr erwarte ich (du. (geben)? j) Andrei beginnt für die Prüfungen . (gehen). (bekommen). dieses Fußballspiel) bei. 15. Completaţi cu infinitivul c u zu sa u f ă r ă zu al verbelor din paranteză! a) Ich muß heute in die Stadt .226 23.. (lernen). d) Das Kind zeigte mir das Heft mit den schön (schreiben) Übungen. 14. Mathematik.. (machen). e) Ioana holt (ich.. (teilnehmen)! e) Ich höre meine Mutter nach Hause . h) Man soll nicht in einen (fahren) Autobus einsteigen. der Student. ein Freund. Folosiţi ca adjectiv atributiv participiul prezent sau perfect al verbelor din paranteză (după cum cere sensul propoziţiei) l a) Endlich bekomme ich den lange (erwarten) Brief. LEHRSTÜCK c) d) e) f) g) Mein Bruder interessiert sich ... keine Uhr). ein Kollege..

wir. Completaţi cu particulele separabile ale verbelor respectivei a) Gestern abend wohnten wir einer Sitzung . ein wenig. 01) Komm und nimm an unserer Sitzung . beiwohnen. wir. aufstehen. früh.. . Lunile anului se numesc : ianuarie.. c) Hol mich . la prezent! B. f) Prietenul deschise scrisoarea şi găsi un purice în ea. c) Vor. c) Un locuitor din acel sat scrise în prezenţa unui avocat o scri­ soare prietenului său. Spazierengehen.. ! e) Ich steige hier in den Autobus . i) An. ? h) Morgen rufe ich dich wieder .DER FLOH 227 k) I) m) n) 0) Ioana geht das Buch . der Brief. teilnehmen. f) An der dritten Haltestelle steige ich . zu Hause.. .. d) Ich.. f) Der Lehrer. (hereinkommen). aprilie. iunie.. e) Die Studenten. auf.. . . h) Mein Freund. g) Ich. begleiten. 17. (anrufen)! Ich kann dich nur um 6 Uhr. . Ich sehe meine Schwester .. g) Astfel şugubăţul îi încurcă funcţionarei socotelile. la perfect! a) Wo. a) O domnişoară mai bătrînă era funcţionară la un oficiu poştal dintr-un sat din Franţa. . an.. die Störung. Formaţi propoziţii A.. und wirft eine Münze . februarie. la imperfect! C. .. .. beginnen. die Kollegen. welche.. denn. .. mai. aussteigen? 18. b) Anda nimmt den Hörer . . hereinkommen.. Nach dem Gespräch hängt sie den Hörer wieder . Versuche mich um 5 Uhr . das Mittagessen. du. (anrufen). b) Ea era foarte curioasă şi obişnuia să deschidă toate scrisorile. adică 365 zile şi o dată la 4 ani 366 zile. dann gehen wir noch eine Stunde . d) „îţi trimit în această scrisoare un purice viu. ein.." e) Dar el nu puse nici un purice în scrisoare. Ausflug. heute. wir? b) Wir. der Bahnhof. sich entschuldigen. .. Anul are 12 luni.. Sper să-i dau o lecţie domnişoarei celei curioase. . . B.. g) Um wieviel Uhr stehst du .... und. vergessen. (kaufen). erwarten. In der Nacht begann es .. Haltestelle. martie. die Stunde. wegen. . (schneien).. 16.. Traduceţi! A.. mein Vater. eine schöne Theatervorstellung.

Nu trebuie să învăţaţi lecţia pe dinafară. dar merg mai bucuros la teatru. a) b) c) d) e) f) Profesorul mi-a pus o întrebare grea. L-am uitat acasă. g) Eu merg bucuros (cu plăcere) la cinema. dar fii punctual! E. căci trebuie să înveţe pentru mîine. La 21 martie şi 23 septembrie ziua este tot atît de lungă ca noaptea. nu ştiu încă bine germana. mulţumesc. decembrie. a) Poţi să-mi dai stiloul tău ? — Nu-1 am la mine. — Mulţumesc. La vară revăd pe cel mai bun prieten al meu. îl vrei ? — Nu. toamna şi iarna. miercuri. octombrie. . Fiecare anotimp durează 3 luni. căci ea are numai 28 zile. d) Iţi ajut să traduci lecţia. duminică. a) Ieri am revăzut un vecbi coleg. d) După masă participăm la o şedinţă. căci rulează un film excelent şi înghesuiala e mare. — Se spune că e foarte bun. Noi împărţim anul în 4 anotimpuri: primăvara. septembrie. marţi. Dar îţi dau cu plăcere creionul meu. LEHRSTOCK iulie. c) Te chem diseară la telefon şi poate mergem puţin la plimbare. Luna febru­ arie este cea mai scurtă. Trebuie să scriu cu cerneală. Trebuie să stăm puţin la coadă la casa cinematografului. adică 30 sau 31 zile. Am format un număr greşit şi o voce mi-a răspuns : „Greşeală!" Mi-a venit (în minte) o ideie bună. Fiecare lună are 4 săptămîni şi 2 sau 3 zile. C. vineri. sîmbătă. h) Cum v-a plăcut cartea aceasta? Merken Sie sich! Paul wollte Fräulein Emilie eine Lehre erteilen. Ea rămîne acasă. b) Ce film rulează la cinematograful „Patria" ? — Rulează un film nou. noiembrie. Iarna zilele sînt mai scurte decît nopţile. O săptămînă are 7 zile. vino să mă iei (folosiţi abholen) la ora 6. nu are voie. b) Are voie Ioana să vină cu mine la cinema? — Nu. vara. Acestea se numesc : luni. august. Er wollte ihr das Handwerk legen. sau o dată la 4 ani 29 zile. dar nu-ţi vine greu? D. Vara zilele sînt mai lungi decît nopţile. Am învăţat mult pentru acest examen.228 23. joi. c) încearcă să traduci această lecţie! — Nu pot.

prahlte er überall. „Wisse denn". Auch Lungenkranke lagen in den Betten. ging zu ihm und fragte i h n : „Ist es wahr. „Ich bin der Arzt der Ärzte". (VIERUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT Till Eulenspiegel kam eines Tages nach Nürnberg. Diesen werde ich verbrennen. antworteten sie. und ich bringe alle Kranken auf die Beine. und daß ich aus diesem Pulver eine Arznei bereiten werde." Am nächsten Tag kam Eulenspiegel wieder. Es lagen im Spital auch viele Schwerkranke : einige waren nierenkrank. daß sie das Spital verlassen.24. Der Spitalmeister hatte von der Ankunft Eulenspiegels gehört. alle Kranken zogen sich an und kamen heraus." Gleich darauf ging Eulenspiegel ins Spital und fragte die Kranken : „Wie fühlt ihr euch?" — „Es geht uns sehr schlecht". „daß ich den Schwächsten von euch durch Feuer in Pulver verwandeln muß. Da flüsterte er jedem Kranken ins Ohr : „Schwöre mir. Du wirst sehen. anderen taten nur die Zähne weh. aber sie wollten das Spital nicht verlassen. ." Im Nürnberger Spital lagen damals sehr viele Kranke. Der Schwächste wird nicht gehen können. Die Krankenzimmer waren besetzt. was ich dir sage. Schnupfen und Husten. andere hatten ein Herzleiden. daß du niemandem verraten wirst. daß du alle Krankheiten heilen kannst?" „Versprich mir 200 Gulden. Morgen komme ich wieder. sagte Eulenspiegel. bleibe im Tor stehen und rufe euch allen zu : Alle Gesunden sollen herauskommen." Der Kranke versprach zu schweigen. denn sie wollten am Leben bleiben. Alle Kranken müssen diese Arznei einnehmen. eine Leberkrankheit oder ein Magengeschwür. „und kann alle Krankheiten heilen. Manche Kranken hatten eine Erkältung mit Halsschmerzen oder Kopfweh. die Ärzte und Krankenschwestern hatten alle Hände voll zu tun.

Sie erzählten ihm alles.L. Erst jetzt merkte er. Erläuterungen 1) Till Eulenspiegel (Til Buh-Oglindă) — cunoscut personaj comic din lite­ ratura germană populară. (K. cap. 214. Engels : Despre Artă şi Literatură.. Cărţi populare germane.S. spune : „Iată o serie de cărţi. daß kein Kranker zurückgeblieben war. daß ihn Eulenspiegel betrogen hatte. LEHRSTOCK Der Spitalmeister fragte die Kranken. Grammatik 2) 7) . Der Schalk verließ gleich darauf die Stadt.. Aber am dritten Tag sah der Spitalmeister. printre care şi despre Till Eulenspiegel. wollten am Leben bleiben — voiau să rămînă în viaţă Lexik Synonyme Halsweh — Halsschmerzen Kopfweh —• Kopfschmerzen die Arznei — das Medikament das Spital — das Krankenhaus Antonyms voll =f= leer krank =j= gesund der Kranke =/= der Gesunde sprechen =f= schweigen . umor blînd care întovărăşeşte ironia muşcătoare. Erläuterung 3) 4) gleich darauf = imediat. Atîta spirit. ob sie gehen können. temperînd-o.P.P. îndată după aceea 5) Es geht uns sehr schlecht = Ne simţim foarte rău 6) wisse denn = să ştii. antwor­ teten alle und liefen davon. comic izbitor al situaţiilor. pag. 124. cu care nu se pot făli multe popoare. află (vezi pag. „Ja". vorbind despre cărţile populare germane. E. 600). Der Spitalmeister bedankte sich bei Eulenspiegel und gab ihm die verspro­ chene Belohnung. naturaleţe a construcţiei şi a tratării. 2) der Spitalmeister — der Spitaldirektor 3) eines Tages (vezi pag. Satira poznelor lui Till Eulenspiegel se îndreaptă împotriva celor bogaţi şi a orăşenilor îngîmfaţi şi hrăpăreţi. Marx şi Fr.230 24. Überrascht mußte der Spitalmeister feststellen. 1953. ar putea într-adevăr să lase în umbră bună parte din literatura noastră". daß alle Kranken ins Spital zurückgekommen waren. Friedrich Engels..

= a striga (cuiva) sich bedanken + bei + Dat. -s. -n. ob). -n = bolnavul de plămîni das Krankenzimmer. -n. = a mulţumi (cuiva) GRAMMATIK 1. -n. sub- . -es. = a suferi (de) verwandeln + in + Akk. -en = boala die Leberkrankheit. sînt pro­ poziţii secundare şi anume propoziţii completive directe.Dat. daß du niemandem verraten wirst. -en = boala de ficat herzkrank = bolnav de inimă nierenkrank = bolnav de rinichi Rektion hören + von + Dat. b) = dacă şi prin pronumele was = ce. c) Schwöre mir. ob sie gehen können. sau prin pronume (de ex. -n = bolnavul (bolnava) der Schwerkranke. -n = sora (de spital) das Krankenhaus. a şi c) = că şi oh (ex. Propoziţiile de mai sus. e). daß alle das Spital verlassen. introduse prin conjuncţiile daß (ex. ceea ce (ex. Propoziţiile completive directe pot fi introduse prin conjuncţii ordonatoare (daß. a) Du wirst sehen. -n = bolnavul grav der Lungenkranke. : was). = a auzi (despre) leiden + an + Dat.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 231 Wortfamilie krank = bolnav der (die) Kranke. . b) Der Spitalmeister fragte sie. was ich dir sage. PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ DIRECTĂ A. -er = spitalul die Krankheit.= camera de bolnavi die Krankenschwester. = a transforma (în) zurufen -f.

. . daß daß daß daß alle .. Propoziţia completivă directă răspunde la întrebarea was? ( = ce?) (vezi schema nr. du niemandem verraten wirst. totuşi în pro­ poziţiile de mai sus — acestea fiind secundare — particula nu s-a separat de verb. pag. LOCUL P R E D I C A T U L U I ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ a) b) c) d) . zurückgeblieben (ex. das Spital Was wirst du sehen? verlassen. TOPICA ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ A. .. 148. In limba germană. daß kein Kranker zuriickfeleibt. .. în propoziţiile secundare. . b) Er stellte fest.. particula nu se mai separă de verb. LEHRSTÜCK B.. Grammatik 2).. In propoziţia secundară — verbul conjugat stă pe ultimul loc. blieb zurück. . cît şi de cea din limba română.. 27. ex.. . . •—participiul. infinitivul sau numele predicativ stau pe locul penultim. la verbele cu particulă separabilă. . du alle Krankheiten heilen kannst. Propoziţia principală se desparte de propoziţia secundară printr-o virgulă. . b la imperfect) este un verb compus cu particulă separabilă. Verbele eu particulă separabilă în propoziţia secundară a) Er stellt fest.. Du wirst sehen. daß alle .232 24. ordinea cuvintelor din propoziţia secundară se deose­ beşte atît de ordinea cuvintelor din propoziţia principală (vezi pag. alle ins Spital zurückgekommen waren.. 595) 2.. das Spital verlassen.. Verbul zurückbleiben.. a la prezent. daß kein Kranker zurückblieb.

exprimat printr-un substantiv. daß ihn Eulenspiegel betrogen hatte. observăm că se declină ca adjectivele. — în exemplul a subiectul este exprimat printr-un substantiv şi stă ime­ diat după conjuncţie. si nu ca substantivele. c) Überrascht stellte er fest. Exemple : Singular Masculin N. D. în exemplul b slab. c) Der Spitalmeister merkte. iar subiectul ocupă locul următor. stă imediat după conjuncţie. Deci: 1) Subiectul propoziţiei secundare. — In exemplul c subiectul exprimat printr-un pronume stă imediat după conjuncţie. daß Eulenspiegel alle Krankheiten heilen kann? b) Der Spitalmeister merkte. daß kein Kranker zurückgeblieben war. daß er ihn betrogen hatte.TILI. ob sie gehen können. Cu toate acestea. stă imediat după conjuncţie. b) Der Spitalmeister fragte die Kranken. şi anume în exem­ plul a tare. în propoziţiile de mai sus adjectivul krank este întrebuinţat ca substantiv. — In exemplul b însă. pronumele complement direct. Adjectivele şi participiile substantivizate butive. LOCUL SUBIECTULUI ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ a) Ist es wahr. ADJECTIVELE SUBSTANTIVIZATE a) Im Nürnberger Spital lagen sehr viele Kranke. dar numai dacă subiectul nu este exprimat el însuşi printr-un pronume. celălalt pronume ocupînd locul următor. acesta trece înain­ tea subiectului. dacă propoziţia nu conţine nici un pronume personal. EULENSPIEGEL ALS ARZT 233 B. 2) Dacă în propoziţie există un pronume personal. G. A. 3. der des dem den Alte Alten Alten Alten der des dem den Reisende Reisenden Reisenden Reisenden der des dem den Angestellte Angestellten Angestellten Angestellten se declină ca adjectivele atri­ . în exemplul c mixt.

A. etwas Gutes. die der den die Alten Alten Alten Alten die der den die Reisenden Reisenden Reisenden Reisenden die der den die Angestellten Angestellten Angestellten Angestellten Alte Alter Alten Alte Reisende Reisender Reisenden Reisende Angestellte Angestellter Angestellten Angestellte Adjectivele substantivizate de genul neutru se declină de asemenea ca adjectivele. Adjectivele substantivizate de genul neutru exprimă de obicei noţiuni abstracte. das Gute. 1. die Stumme. die Werktätige.234 24. der Deutsche. der Verwandte ( = ruda). A. die Taube. der Stumme ( = mutul). etwas Schönes. Observaţii. N. G. A. D. G. der Bekannte ( = cunoscutul. G. A. alles G u t e . die Blinde. die der der die eine einer einer eine Alte Alten Alten Alte Alte Alten Alten Alte die der der die eine einer einer eine Reisende Reisenden Reisenden Reisende Reisende Reisenden Reisenden Reisende die der der die eine einer einer eine Angestellte Angestellten Angestellten Angestellte Angestellte Angestellten Angestellten Angestellte Plural Masculin şi Feminin N. die Deutsche. dar se întrebuinţează numai la singular. 2. D. Adjectivele şi participiile substantivizate de genul masculin şi feminin arată de obicei per­ soane : der Werktätige ( — omul muncii). der Verantwortliche. G. etwas Wichtiges. G. de exemplu : das Wichtige. der Taube ( = surdul). D. nichts Neues etc. viel Gutes. die Bekannte. cunoştinţa). der Blinde ( = orbul). . N. der Lahme ( = ologul). die Verantwortliche. D. LEHRSTÜCK Singular Masculin N. die Lahme etc. ein eines einem einen Alter Alten Alten Alten ein eines einem einen Reisender Reisenden Reisenden Reisenden ein eines einem einen Angestellter Angestellten Angestellten Angestellten Singular Feminin N. das Schöne. die Verwandte. D. A.

riechen mit der Nase. FORMAREA CUVINTELOR Alle Kranken müssen diese Arznei einnehmen. Oben ist die Stirn. der Stumme kann nicht sprechen. Substantivele formate cu sufixul -ei sînt de genul feminin. und der Lahme kann nicht gehen. Sufixul de origine negermană -ei este accentuat. Links und rechts sind die Wangen. Das Gesicht besteht aus meh­ reren Teilen. Die Gliedmaßen sind : die zwei Arme mit den Händen und die zwei Beine mit den Füßen. Es poate servi şi la dublarea subiectului. Übungen 1. 5. Der hintere Teil des Kopfes heißt der Hinterkopf. Wir sehen mit den Augen. Zwischen dem Kopf und dem Rumpf ist der Hals. Predicatul nu se acordă cu es. Es kommen heute Freunde zu uns. Auf dem Kopf sehen wir die Haare. Im Mund sind die Zunge und die Zähne. Unter der Stirn sind die Augen. Se întrebuinţează în special atunci cînd vrem să punem predicatul (care urmează să fie scos în evidenţă) înaintea subiectului. Rechts und links sind die Ohren. schmecken mit der Zunge und tasten mit den Fingern. und jeder Fuß hat fünf Zehen. In această propoziţie sînt două subiecte : Es şi viele Schwerkranke. der Taube kann nicht hören. Jede Hand hat fünf Finger. Zwischen den Augen ist die Nase. DUBLAREA SUBIECTULUI PRIN ES 235 Es lagen im Spital auch viele Schwerkranke. hören mit den Ohren. der vordere das Gesicht. Unter der Nase ist der Mund. Acest es nu se traduce. Rumpf und Gliedmaßen.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 4. Der Blinde kann nicht sehen. . ci cu subiectul al doilea : Es kommt heute ein Freund zu uns. Übersetzen Sie! Der menschliche Körper besteht aus Kopf.

.. Der Sklave war krank. d) was J Erzähle ihr. Eulenspiegel hatte sie betrogen.. und sie werden das Spital . Ich habe von (das neue Buch) gehört. . b) ob j Der Arzt weiß nicht. e) daß i Die Kranken wußten nicht. LEHRSTOCK 2. Ergänzen Sie! a) Die Kranken. Wir müssen uns bei (diese gute Krankenschwester) bedanken." Ergänzen Sie! ReisendReisendReisendReisendReisendReisendKrankKrankKrankKrankKrankKrankb) dieser diese keines keiner allen viele d) der die das diesem ein eine Rlind Blind Blind Blind Blind Blind AltAltAltAltAltAlt- a) der ein eines diesem viele alle c) der die kein keine vieler dieser 4. Ich habe dir gesagt.. mit -weh und -schmerzen. f) Eulenspiegel sagte dem Spitalmeister: „Ich bringe alle . die -Schwestern hatten alle Hände voll b) Dort lagen die Schwer. Setzen Sie die eingeklammerten a) b) c) d) e) Wörter ein! Achten Sie auf den Fall! Haben Sie von (dieser berühmte Arzt) gehört? Wir bedankten uns bei (der Lehrer und die Lehrerin) für die Hilfe. c) daß < Itellius wußte nicht. auf die .des Spitals waren besetzt.. Alle Kranken werden gesund. . Ich leide an (starke Kopfschmerzen). .236 24. ...und ein paar Lungen. e) Ihr müßt diese Arznei täglich . die anderen haben ein -leiden oder eine -krankheit. Gebrauchen Sie: Verbinden Sie die Satzpaare! a) daß i Der Arzt hofft... d) Manche hatten eine ... c) Dieser ist -krank. Alle Kranken werden gesund.

schlechter. Kopf-. nicht gut) c) Was für Schmerzen haben Sie?— -(Ohren-. c) Eulenspiegel verspricht dem Spitalmeister. Verwandeln Sie den eingeklammerten Satz in einen Objektsatz! Gebrauchen Sie daß. Alle Kranken nehmen die Arznei ein. was oder o b / a) Ich kann dir nicht verraten. 7. 6.(Kopfschmerzen. der Hals. schlecht) b) Wie fühlt sich Ihr Bruder?— (besser. Herzkrankheit. Zahn-. Leiten Sie folgende Sätze durch es ein! a) b) c) d) Einige Kranke kamen zum Arzt. (sie können seine Krankheit heilen). Antworten a) Wie fühlen Sie sich ? —• (sehr gut. a) b) c) d) e) Wer Was Wer Was Was Sie! kam eines Tages nach Nürnberg? erzählte Eulenspiegel überall? lag damals im Spital? versprach Eulenspiegel dem Spitalmeister? sagte Eulenspiegel jedem Kranken? . Magengeschwür. Hals-) d) Was t u t Ihnen weh ? —• (der Kopf. g) Der Kranke fragte die Ärzte. (Eulenspiegel hatte ihn betrogen). Leber-. Die Kranken liefen aus dem Nürnberger Spital davon. Leberschmerzen) f) Was fühlen Sie bei einer Erkältung?—.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 237 f) daß g) daß h) was i) ob j) was Der Arzt sieht. (ich kann heute ins Kino gehen). Fast alle Kranken kamen ins Spital zurück. b) Der Arzt wußte nicht. Antworten A. Viele Kranke saßen im Wartezimmer. (alle Kranken werden gesund). Ich weiß noch nicht. Ich werde dich anrufen. (die Kranken können gehen). die Zähne. (du willst mir erzählen). Sie! Gebrauchen Sie die eingeklammerten Wörter! 8. Alle Kranken kommen zurück. Ich höre nicht. der Magen. Jeder Kranke nimmt ein. Der Arzt weiß (es). d) Der Spitalmeister sah erst spät. f) Ich weiß schon. Magen-. Du sagst. Die Krankenschwester weiß (es). nichts) e) Woran leiden Sie? — (Nierenkrankheit. e) Ich weiß noch nicht. wohl. (in diesem Brief steht geschrieben). gut. Halsweh) 9.

că ei s-au grăbit. g) A treia zi toţi bolnavii se întoarseră la spital. Medicul a constatat că acest bolnav suferă de o boală de rinichi. a) Eulenspiegel se lăudă că poate vindeca toate bolile. b) El spuse : „ î n două ore pun pe toţi bolnavii pe picioare. ceva mai bine decît ieri.238 24. Nu ştiu dacă putem merge azi la medic. Nu-i spune ce îţi voi povesti acum. LEHRSTÜCK f) g) h) i) j) B. a) Ştiu că mergi diseară la teatru.) bolnav de inimă? — Nu. Trebuie să ard pe unul din voi şi să-1 transform în pulbere. Promite-mi că vei lua acest medicament de trei ori pe zi. a) b) c) d) e) . eu sînt bolnav de ficat. că trebuie să ne grăbim. că ai fost ieri la conferinţa profesorului nostru. Mă doare capul şi am guturai. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Till Eulenspiegel 11. Eşti încă bolnav ? —• Nu. că m-ai chemat azi dimineaţă la telefon. am luat zilnic medicamentul şi acum sînt iar sănătos. und was machte er nachher? geschah am dritten Tag? merkte der Spitalmeister? Warum haben Sie gefehlt? Was fehlte Ihnen? Hatten Sie eine schwere Erkältung? Waren Sie in der Poliklinik? Was sagten Sie dem Arzt? Was sagte Ihnen der Arzt? Wie lange lagen Sie im Bett? Wer pflegte Sie? Wie geht es Ihnen jetzt? als Arzt"! 10. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Was Was Was Was Was machte er am nächsten Tag? machten die Kranken? bekam Eulenspiegel. f) El i-a dat lui Eulenspiegel banii promişi. Mai ai dureri de cap ? —• Nu. b) c) d) e) f) C." c) Eulenspiegel şopti fiecărui bolnav la ureche : „Jură-mi că nu mă vei trăda." d) A doua zi toţi bolnavii se îmbrăcară şi plecară. Cum te simţi astăzi ? — Mulţumesc. B. dar mă dor dinţii. Übersetzen Sie! A. e) Directorul constată că saloanele de bolnavi erau goale. Sînteţi (dv. Nu cred că o să iau medicamentul.

h) Obiceiul funcţionarei Dupont era foarte urît. c) Nimeni nu ştie să povestească aşa de frumos ca această bătrînă. el face o călătorie prin patria noastră minunată. Wie fühlen Sie sich ? — Was fehlt Ihnen ? Ich fühle mich gut (wohl. Es geht mir gut. Der Kopf tut mir weh.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 239 D. . Ich habe Kopfschmerzen (Kopfweh). rudele mele locuiesc la ţară. a) l-am mulţumit călătorului. Merken Sie sich! Wir haben alle Hände voll zu tun. besser). b) Oamenii muncii îşi petrec concediul ( = concediul lor) în frumoa­ sele case de odihnă din patria noastră. d) Aveţi rude în Bucureşti ? — Nu. f) Poţi să-mi dai cartea aceasta pentru un cunoscut? g) în ţara noastră există multe şcoli pentru orbi. e) Domnul acesta este german. Der Arzt bringt alle Kranken auf die Beine. schlecht.

das schönste in der ganzen Welt. ich spiele das Menuett aus . Das Kind wurde von allen umarmt und geküßt. Wir wollen einmal sehen. „ist von dir vorbereitet worden. was du k a n n s t ! " Felix begann sofort zu spielen. Der Knabe war sein Liebling geworden. Mendelssohn wollte auf dem Klavier frei phantasieren." Felix sah auf das Blatt." erwiderte der Kleine. Dann rief e r : „Jetzt werde ich es Ihnen vorspielen!" Und dieses zweite Mal spielte er fehlerlos. was du noch nicht kennst. Gib acht! Ich werde dir jetzt ein Manuskript bringen." „Bitte.Don Juan'. „Jetzt versuch. Zelter setzte sich ans Klavier und spielte ein Lied. Der große Dichter hatte sie eingeladen. Dieses Kind war Felix Mendelssohn. J o h a n n W o l f ­ g a n g G o e t h e este unul din cei mai de seamă reprezentanţi nu . deshalb bat er Zelter um ein Thema. Die Anwesenden waren begeistert. Erläuterungen 1) Născut la 28 august 1749 în Frankfurt pe Main. Wie konnte man das nur lesen? „Das ist von Beethoven". spiele uns etwas vor"." „Das Menuett". „Es wird überall gespielt und ist. zeig. (FÜNFUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN Eines Abends waren bei Goethe viele Freunde versammelt. Er machte hie und da einen kleinen Fehler. Goethe streichelte den jungen Künstler und sagte : „Du bist noch nicht fertig! Ich möchte noch ein Menuett hören. Goethe betrachtete den Knaben mit forschenden Blicken. Felix wieder­ holte es mit Variationen. sagte der Dichter freundlich. „Bitte. denn er wollte ihnen ein sehr begabtes Kind vorstellen. aber er verbesserte sich selbst. Goethe war jetzt von Mendelssohns Begabung überzeugt. sagte Goethe. ob du auch etwas spielen kannst. meiner Meinung nach.25. rief jemand aus.

In tinereţe face parte din mişcarea „Sturm und Drang" şi scrie drama Götz von Berlichingen şi romanul Die Leiden des jungen Werthers. Faust.. Goethe devine reprezentantul de frunte al clasicismului german. în 1831. Intre 1794—4805—• perioada colaborării cu Friedrich Schiller — iau naştere renumitele balade.. compozitor german. în ultimii ani ai vieţii se îndeletniceşte cu studii în domeniul ştiinţelor naturii şi scrie cunoscutul roman autobiografic Dichtung und Wahrheit. Es ist meiner Meinung nach . Moare la 22 mar­ tie 1832.. o capodoperă a literaturii univer­ sale (prima parte apăruse în forma definitivă în 1808). ci ai celei universale. romanul Wilhelm Meister şi epopeea Hermann und Dorothea. a fost prietenul lui Goethe şi profesorul lui Mendelssohn.. termină cea mai importantă operă a sa. cu puţin înainte de moarte. 1881 Wörter / foaia frunza . Trăind în perioada de trecere de la absolutismul feudal la democraţia şi liberalismul burghez. = După părerea mea este . Opera sa cuprinde toate domeniile literaturii. 1790). Sînt cunoscute în special con­ certele lui pentru pian şi vioară şi uvertura Visul unei nopţi de vară. .GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 241 2) 3) 4) 5) 6) 7) numai ai literaturii germane. Sub influenţa artei antice Goethe scrie dramele îphigenie auf Tauris. sculptură. istorie şi multe domenii ale ştiin­ ţelor naturii. Gib acht! = Bagă de seamă! Ai grijă! Fii atent! Lexik Synonyme Antonyme jemand =f= niemand das Manuskript — die Handschrift verbessern — korrigieren Vieldeutige das Blatt 16—Limba germană — c. teoria literaturii şi a artei. F e l i x M e n d e l s s o h n-B a r t h o 1 d y (1809—1847). atingînd un renume mondial.. pe care a compus-o la vîrsta de 17 ani. care îi lărgesc mult orizontul poetic şi umanistic. literatura germană se ridică la rangul de literatură naţio­ nală clasică. Egmont şi Torquato Tasso. Don Juan — operă de Mozart (1756—1791). unde rămîne pînă la sfîrşitul vieţii. pictură. poetul este preocupat de toate frămîntările sociale şi cuceririle ştiin­ ţifice ale epocii. Goethe studiază dreptul la Leipzig şi Straßburg. wollte frei phantasieren = voia să improvizeze K a r l F r i e d r i c h Z e l t e r (1758—1832). î n 1775 se mută la Weimar. In urma activităţii sale şi a influenţei exercitate de perso­ nalitatea sa. O influenţă deosebit de mare asupra formării sale o au călătoriile în Italia (1786—4788.. mare com­ pozitor german de factură romantică.

'-' = magazinul cu jucarn Rektion einladen + Akk. în exemplele de mai sus. pentru cineva) das Spiel. a (se) juca 2.= ar­ tistul die Künstlerin. + zu + Dat. -(e)s.. Jetzt wird dir ein anderes Manuskript gebracht werden. DIATEZA PASIVĂ A.= jucătorul der Schauspieler. FORMAREA PASIVULUI a) b) c) d) e) Das Menuett wird überall gespielt. şi anume : în în în în în propoziţia propoziţia propoziţia propoziţia propoziţia a — la b —-la c •— la d •— la e —la prezent imperfect perfect mai mult ca perfect viitor. == a ruga pe cineva (pentru ceva) (sich) überzeugen -f von + Dat.= actorul der Spielwarenladen. . ein Menuett vorzuspielen. Das Menuett war von dir vorbereitet worden.. a cînta (la un instrument) vorspielen — spielte vor —• vorgespielt = a cînta (la un instrument în faţa cuiva. -nen = artista künstlerisch = artistic spielen — spielte — gespielt = 1. -s. + um + Akk. -s. . . Der Kleine wurde gebeten. = a (se) convinge (de) GRAMMATIK 1. -e = arta der Künstler. . -s.) bitten + Akk. -s.242 25. — a invita (pe cineva la . -e = jocul der Spieler. verbele sînt la diateza pasivă. LEHRSTOCK Wortfamilie die Kunst. Das Menuett ist von dir vorbereitet worden.

B. Cînd o propoziţie In care mari este subiect este trecută la diateza pasivă. pasive + von Complementul direct al propoziţiei active — > subiectul prop. 106. Verbul auxiliar werden serveşte. direct Complementul direct al propoziţiei acUve Complement de agent ( + von) al propoziţiei pasive Der Kleine wurde von dem Dichter gebeten. T R A N S F O R M A R E A D I A T E Z E I ACTIVE ÎN DIATEZĂ PASIVĂ La transformarea diatezei active în diateza pasivă — subiectul propoziţiei cu diateza activă devine în propoziţia pasivă complement de agent legat de verb. nu numai la formarea viitoru­ lui (werden f infinitiv). — Das Menuett wurde gespielt. de agent j I Subiectul propoziţiei active -> complementul prop. spre deosebire de limba română. M&B spirite das Menuett. . / Subiect ein Menuett zu spielen.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 243 î n limba germană. 559) O I) s c r v a | i c. pag. ci şi la formarea diatezei pasive (werden + participiul perfect). D i a t e za p a s i v ă — werden (la timpul corespunzător) + partici­ piul perfect al verbului de conjugat. Subiectul propoziţiei active Subiectul propoziţiei pasive De exemplu : Der Dichter bat den Kleinen. man nu se mai pune. ein Menuett zu spielen. de obicei. Subiect Compl. prin prepoziţia von. — complementul direct al propoziţiei active devine subiectul propoziţiei pasive. diateza pasivă se for­ mează cu auxiliarul werden (la timpul corespunzător) + participiul perfect al verbului de conjugat. prin urmare. La perfect şi la mai mult ca perfect pasiv se întrebuin­ ţează worden în loc de geworden. \ Compl. pasive ţ O b s e r v a t i e . (vezi schema nr.

TOPICA ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E P R I N C I P A L E CU PREDICATUL LA DIATEZA PASIVĂ 25. TRADUCEREA D I A T E Z E I PASIVE Diateza pasivă se poate traduce în limba română : 1) fie prin diateza pasivă : Das Kind wurde umarmt. a). — participiul perfect stă in locul ultim. war überall gespielt worden. (Ex. wird überall gespielt werden. (Ex. ist überall gespielt worden. In fraza de mai sus (ex. = Copilul a fost îmbrăţişat. — participiul perfect stă în locul penultim. LEHRSTOCK a) b) c) d) e) Das Das Das Das Das Menuett Menuett Menuett Menuett Menuett wird überall gespielt. denn er wollte ihnen ein sehr begabtes Kind vorstellen. propoziţiile sînt legate prin conjuncţia deshalb ( = de aceea. — worden resp. 2. wurde überall gespielt. TOPICA ÎX FRAZELE PRIX COORDONARE (Continuare) a) Der Kleine wollte auf dem Klavier phantasieren. c. deshalb bat er Zelter um ein Thema. 2) fie prin pasivul reflexiv : Das Menuett wird überall gespielt. Conjuncţia deshalb introduce propoziţii conclusive principale. werden stă în locul ultim. = Menuetul se cîntă pretutindeni. b) Der große Dichter hatte Gäste eingeladen. din această cauză). .244 C. a şi b) 2) La perfect. 1) La prezent şi imperfect: —-verbul auxiliar conjugat werden stă în locul 2. d şi e) D. mai mult ca perfect şi viitor : — auxiliarul conjugat stă în locul 2.

122. b) Er wird mir seinen Freund vorstellen. Johann Wolfgang Goethe. A. b) „Schwöre mir. Anto­ nimul pronumelui niemand este jemand ( = cineva). deshalb geht sie in die Bibliothek. Observaţie. rief jemand aus. G. 55. verraten wirst. pentru ce). PRONUMELE NEHOTARÎT (Continuare) a) „Das ist von Beethoven". Lotte geht in die Bibliothek. N.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 245 Alte conjuncţii care introduc propoziţii conclusive principale s î n t : darum. Întrebările corespunzătoare sînt : weshalb? ( = de ce. a) Der Knabe wird den Gästen vorgestellt. der größte Dichter des deutschen Volkes. wurde im Jahre 1749 geboren. weswegen? ( = din ce cauză). p. denn sie braucht ein Bach. Übersetzen Sie! A. b). în propoziţiile introduse prin darum. Während dieser Leipziger Jahre entstanden seine ersten Dichtungen. was ich dir ins Ohr sage. warum? ( = de ce). März 1832 in Weimar. cît şi fără Übungen 1. deswegen. Gram­ matik 5). D. Spre deosebire de propoziţiile introduse prin denn (propoziţia cauzală principală. (vezi schema nr." Niemandem este dativul pronumelui nehotărît niemand ( = nimeni). Goethe beendete dieses Meister­ werk der Weltliteratur erst kurz vor seinem Tod. jemand jemandes jemand (em) jemand (en) niemand niemandes niemand (em) niemand (en) Dativul şi acuzativul acestor pronume pot fi folosite atît cu. B. unde verbul conjugat stă în locul 2 (vezi pag. între propoziţiile conclusive principale şi propoziţiile cauzale există atin­ geri semantice : Lotte braucht ein Buch. Er starb am 22. 575) O b s e r v a ţ i e . Nach seiner Schulzeit studierte er in Leipzig. daß du niemandem. c) Sie werden das Buch nicht vergessen. Einige Jahre später begann Goethe die Arbeit an seinem bedeutendsten Werk Faust. desinenţă. 3. deshalb sau deswegen verbul conjugat stă în locul 1. ex. .

e) Das Kind .. (streicheln: Präsens.. Verwandeln Sie ins Aktiv! a) Das Kind wird von allen geküßt.. f) Er wird mich morgen vertreten.. Imperfekt). e) Es wird immer gespielt werden.. Plusquamperfekt).. b) Dieser Student machte keinen Fehler. c) Man hat den Koffer ins Schlafzimmer getragen.. dem jungen Künstler (bringen: Perfekt. sagte .. c) Der Reisende zeigte dem Schaffner die Fahrkarte. a) Der Dichter lädt den jungen Künstler ein. e) Die Gepäckträger haben viele Koffer getragen. 2. d) „Das ist von einem großen Künstler geschrieben worden". b) Das Menuett .. LEHRSTOCK d) In unserer Bibliothek werden oft Hefte vergessen. deshalb oder deswegen! a) Der Dichter wollte seinen Freunden ein begabtes Kind vorstellen. von den Anwesenden . vom Dichter . d) Er hatte die Fahrkarten am Schalter gelöst.. Der junge Künstler spielte es ihm vor. Präsens). Setzen Sie das eingeklammerte Verb ins Passiv. b) Das Menuett wurde vom jungen Künstler vorbereitet..246 25. jemand. f) Wir begleiteten unseren Freund. d) Man hängt das Bild an die Wand. d) Der Fehler (verbessern: Imperfekt.. c) Das Kind . denn er ist krank.. Imperfekt). 4. von Goethes Freunden . b) Man stellte den Schreibtisch neben das Fenster. Plusquamperfekt). g) Man öffnet das Kaufhaus um 8 Uhr. e) Er wird vertreten. B. von dem kleinen Künstler (vorspielen: Perfekt. e) Man stellt den Bücherschrank neben den Schreibtisch.. c) Das Lied ist von ihm fehlerlos gespielt worden. f) Man verkauft Briefmarken auf der Post.. 5. denn ich kann nicht kommen. a) Man legt das Buch auf den Schreibtisch. Verwandeln Sie ins Passiv! A. 3. vorzuspielen (bitten: Präsens. Er lud sie zu sich ein. b) Der Dichter wünschte ein Menuett zu hören.. Verbinden Sie die Satzpaare mit den Konjunktionen darum. f) Ein anderes Manuskript . Imperfekt). Gebrauchen Sie die angegebenen Zeitformen! a) Der Kleine . {umarmen: Präsens.

Sie braucht Kleingeld. . 7. b) Sie gehen schon um drei Viertel 7 auf die Fakultät. Sie wollen sich nicht verspäten. 6. alle Kranken auf die Beine zu bringen. Die Begeisterung der Anwesenden war groß. Er wünschte eine Karte zweiter Klasse nach Sinaia. b) Marele scriitor a invitat mai mulţi prieteni. mit der Konjunktion denn! B. e) Sie kamen ins Spital zurück. c) El a vrut să prezinte pe artist celor prezenţi. Sie umarmten und küßten ihn. a) Marelui scriitor i-a fost prezentat un copil foarte talentat. a) Sie wechselt einen Leu. g) Er ging zum Schalter. c) Er ruft noch einmal an. Antworten Sie! a) Wen hatte Goethe eingeladen? Warum? b) Warum bat der Kleine Zelter um ein Thema? c) Wie spielte der junge Künstler? d) Was spielte der Kleine noch vor? e) Hatte der Knabe alle Stücke vorbereitet? f) Wie gefiel den Anwesenden sein Spiel? 8. Übersetzen Sie! A. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Goethe und Felix Mendelssohn"! 9. d) Die Anwesenden waren vom Kleinen begeistert. mit der Konjunktion darum! Beispiel: Ich gehe an den Schalter. h) Sie gingen in den Wartesaal.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 247 c) Der Kleine spielte fehlerlos. d) Der Spitalmeister gab Eulenspiegel 200 Gulden. f) Toţi au fost entuziasmaţi şi l-au îmbrăţişat şi sărutat pe băiat. Sie hatten noch Zeit. d) Băiatul cîntă menuetul fără nici o greşeală. 2) Ich will eine Fahrkarte lösen. Eulenspiegel versprach. f) Wir können jetzt die Straße überqueren. 1) Ich gehe an den Schalter. denn ich will eine Fahrkarte lösen. darum gehe ich an den Schalter. Er hat eine falsche Nummer gewählt. Das Licht der Verkehrsampel ist grün. e) Cei prezenţi s-au convins de talentul copilului. Sie wurden nicht gesund. Ich will eine Fahrkarte lösen. Verbinden Sie die Satzpaare A.

C. d) Te-a întrebat cineva ceva? e) A venit cineva ? — Nu. Profesorul îl întreabă pe elev. Das Konzert ist meiner Meinung nach schön. Studenţii noştri au mult interes pentru artă. Er setzt sich ans Klavier. Ştii să cînţi la pian? Cîntă-ne ceva! Sora mea cîntă frumos (din gură). Er spielt wunderschön Klavier. Joci şah? Colegul meu este un jucător foarte bun. Profesorul îl va întreba pe elev. g) Ce mai este nou? h) Nu-i nimic nou. Merken Sie sich! Der Künstler spielt etwas cor. El este un mare artist. Elevul este întrebat de profesor. b) Ai văzut (tu) pe cineva? c) Să nu vorbeşti cu nimeni despre această chestiune ( = despre aceasta). n-am spus nimănui nimic. a) a ) b) b') c) c') Acest actor tînăr este foarte talentat. a) N-am văzut pe nimeni. n-a venit nimeni. Acest joc a fost foarte interesant.248 25. . Elevul va fi întrebat de profesor. Profesorul 1-a întrebat pe elev. f) Ai spus aceasta cuiva ? — Nu. a) b) c) d) e) f) g) D. Gib acht! Geben Sie acht! Er machte hie und da einen kleinen Fehler. LEHRSTOCK B. Elevul a fost întrebat de profesor.

„Warum sind Hunderte von Studenten auf der Straße ? Brennt es irgendwo ?" —. es brennt nirgends". Studenten standen auf den Bänken." Endlich erreichte die Menge den Hörsaal. Schon um halb sechs war der Saal voll. „der neue Professor wird heute seine erste Vorlesung halten. war die Antwort. Die Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. Erläuterungen 1) Născut la 10 noiembrie 1759 în Marbach. auf der Diele. und wir alle wollen anwesend sein.26. dachte er. Er wählte einen kleinen Hörsaal. und es kamen noch immer mehr Studenten. F r i e d r i c h Schiller este alături de Goethe un reprezentant de frunte al literaturii naţio­ nale clasice germane. Unter lautem Pochen der Studenten — das gilt in Deutschland als Beifall — bestieg Schiller das Katheder. gab ihm Mut. auf den Treppen. Schillers Bescheidenheit wurde belohnt. ich spreche hier zum erstenmal". Er hatte vor dieser ersten Vorlesung ein wenig Furcht. Die Studenten äußerten ihre Begeisterung durch eine Nachtmusik vor Schillers Fenster. daß in Jena keine ähnliche Vorlesung gehalten worden war. „Was gibt's denn?" hieß es überall. bis auf die Straße. aber dieser lag am anderen Ende der Stadt. dennoch war kein Platz frei. Mai 1789 fand Schillers erste Vorlesung an der Jenaer Universität statt. aber der Gedanke. „Ich bin doch unbekannt. (SECHSUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K SCHILLER ÜBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA Nach einem Brief Schülers an einen Freund Am 26. Noch den ganzen Abend wurde in der Stadt davon gesprochen. vor der Tür. Dieser faßte vierhundert Men­ schen. Ein größerer Hörsaal mußte gewählt werden. Alle Studenten rannten auf die Straße. denn jeder wollte einen guten Platz im anderen Hörsaal erobern. Schiller begann seine Antrittsrede mit einer klaren. Seine Vorlesung war für sechs Uhr angesetzt. lauten und sicheren Stimme. în tinereţe trebuie să urmeze contra voinţei sale .„Nein.

Schiller rămîne pînă la sfîrşitul vieţii un apărător înfocat al liber­ tăţii şi al idealurilor democratice şi umaniste. Mai 1789 ('siebzehnhundertneunundachtzig). LEHRSTÜCK 2) 3) 4) 5) 6) 7) cursurile academiei militare (Karlsschule) patronate de despoticul duce de Württemberg.D.. întemeiată în 1558.G. expresie a protestului său contra tiraniei brutale a ducelui. se auzea Lexik Synonyme die Angst — die Furcht rennen — laufen senden — schicken Antonyme das Ende =h der Anfang voll =f= leer anwesend =j= abwesend nirgends --/= überall bekannt =f= unbekannt . Deosebit de rodnică este perioada colaborării cu Goethe (1794— 1805) cînd Schiller depăşeşte influenţa „Sturm und Drang"-ului. Er hatte vor dieser Vorlesung Furcht = I-a fost frică de această pre­ legere . Acolo scrie drama Die Räuber. . în 1789 este numit. Pentru a indica anii de la 1100 pînă la 2000 se exprimă numai sutele. în 1792 este numit cetăţean de onoare al republicii franceze.. vestit în special printr-o veche universitate. prin produsele optice Zeiss.. Această universitate. în urma interven­ ţiei lui Goethe. Wilhelm Teil şi Demetrius (fragment).250 26. studiind medicina şi dreptul. pledînd pentru libertate şi demnitate umană. Die Jungfrau von Orleans. omagiu adus luptei sale pentru libertate. cît şi prin planetariu. immer noch mehr Studenten = tot mai mulţi studenţi Am 26. el scrie în acest timp renumitele drame Wallenstein (trilogie). Intre 1782—1787 iau naştere dramele de tinereţe Fiesko.. luptînd pentru trezirea conştiinţei naţionale a Germanilor. profesor extraordinar de istorie la Universitatea din Jena. î n urma premierei acestei drame (1782) Schiller trebuie să se refugieze la Mannheim.... Kabale und Liebe şi Don Carlos. în care Schiller se ridică împotriva tiraniei sistemului feudal. ridicîndu-se pe culmile clasicismului german. Jenaer Universität —• universitatea din Jena. Maria Stuart. Die Braut von Messina. hieß es = . este una din universităţile cele mai renumite din Germania. Jena—oraş important din R. Moare la 9 mai 1805. Pe lîngă numeroase poezii (în special frumoasele balade).

dacă subiectul face acţiunea (compară pag.. Cînd avem două verbe într-o propoziţie. a sta liefen ( ^ n P 0 Z Hi e orizontală) \ a se afla. a considera drept. = a ajunge (la) besteigen -+. 1 D şi pag. a crede halten das Ende / \ c . INFINITIVUL P A S I V PREZENT a) Sie wollten einen guten Platz. = a se urca (pe) Furcht haben + vor + Dat.SCHILLER ÜBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 251 Vieldeutige Wörter a tine — a (se) opri ^ a staţiona halten + für = a lua drept. pag. a J1 aşezat ?P*ţ u J slirsitul Rektion erreichen + Akk. Infinitivul prezent pasiv se formează din participiul perfect al verbului de conjugat şi infinitivul verbului werden.. al doilea stă la infinitiv şi anume : 1) la infinitiv activ prezent. 189. = a-i fi frică (de) halten + für + Akk. 2) la infinitiv pasiv prezent. 559) .werden (vezi schema nr. b) Ein größerer Hörsaal mußte gewählt werden. Infinitivul pasiv prezent = participiul perfect al verbului de conjugat .Akk. î n exemplul b verbul wählen este la infinitiv prezent pasiv. = a lua (drept). a considera (drept). Gramm. dacă subiectul suferă acţiunea. erobern. 107. în exemplul a verbul erobern este la infinitiv prezent activ. a crede GRAMMATIK 1. 4). 201 Gramm.

VERBELE NEREGULATE DE CONJUGARE SLABĂ a) Ich kannte ihn gut. Intre formele neregulate şi regulate ale verbului senden există o deosebire de sens. a vira. . 3.) —• wandte mich — sich gewandt = a se adresa 2) bringen •— brachte — gebrachte = a aduce denken — dachte — gedacht = a se gîndi Observaţii. La verbele bringen şi denken se observă şi o alternanţă consonantică. 2... b) sînt verbe neregulate de conjugare slabă. Verbele kennen — kannte — gekannt (ex. a) şi brennen — brannte — ge­ brannt (ex. La perfect. mai mult ca perfect şi viitor: — verbul auxiliar conjugat stă în locul ultim. b) . iar participiul perfect al verbului de conjugat în locul penultim. Verbele senden şi wenden formează formele de bază şi în mod regulat. verbul auxiliar stă în locul ultim. TOPICA ÎN PROPOZIŢIILE SECUNDARE CU PREDICATUL LA DIATEZA PASIVĂ a) .252 26. Verbe neregulate de conjugare slabă sînt : 1) pe lîngă kennen — kannte — gekannt = a cunoaşte brennen — brannte — gebrannt = a arde nennen — nannte — genannt = a numi şi rennen — rannte —• gerannt = a fugi senden — sandte •— gesandt = a trimite wenden •— wandte — gewandt = a întoarce. daß keine ähnliche Vorlesung in Jena gehalten wurde. 1.. formele regulate senden — sendete — gesendet întrebuinţîndu-se mai mult cu înţelesul de a emite (radio). — la imperfect şi la participiu perfect o altă vocală radicală decît la infinitiv.. Aceste verbe au : — pe lîngă caracteristicile verbelor s l a b e (-te la imperfect şi -t la participiul perfect) şi una din caracteristicile verbelor t a r i . a transmite. etc. a îndrepta sich wenden ( + an + Akk. — worden sau werden în locul penultim. LEHRSTOCK 2.. — participiul perfect al verbului de conjugat în locul antepenultim. daß keine ähnliche Vorlesung in Jena gehalten worden war.. b) Es brannte nirgends.. Formele regulate ale verbului wenden: wenden — wendete — gewendet au pe lîngă sensurile formelor neregulate şi înţelesul de a întoarce pe dos o haină. La prezent şi imperfect.

Im Jahre 1799 zog der Dichter nach Weimar. In der Karlsschule schrieb Schiller heimlich sein erstes Drama Die Räuber. TOPICA ÎN FRAZELE PRIN COORDONARE (Continuare) Der faßte vierhundert Menschen. cu toate acestea). / \ darum. O altă conjuncţie care introduce propoziţii concesive principale este conjuncţia trotzdem ( = totuşi. verbul conjugat stă în locul 1. Auch in seinen anderen Dramen kämpfte Schiller für Freiheit und Menschenwürde. 122. (vezi schema nr. deshalb wurde er zum Ehrenbürger der Fran­ zösischen Republik ernannt. Die Schüler lebten dort wie in einem Gefängnis. Mit 30 Jahren wurde Schiller Professor der Geschichte an der Universität Jena. 575) Übungen 1. Die Stadt Jena ist eine bedeutende Universitäts. Der große deutsche Dichter Friedrich Schiller wurde im Jahre 1759 geboren.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 25 4. deshalb. cu toate acestea). deswegen 1 verbul conjugat dennoch. Die Schule war vom Herzog gegründet wor­ den. dennoch war kein Platz frei. în exemplul de mai sus propoziţiile sînt legate prin conjuncţia dennoch ( = totuşi.und Industriestadt der Deutschen Demokratischen Republik. Seine Antrittsvorlesung hatte großen Erfolg. Conjuncţia dennoch introduce propoziţii concesive principale.a. In propoziţiile introduse prin dennoch şi trotzdem. pag. Er hatte eine schwere Jugend. B. . die geschichtlichen Dramen Wallenstein und Wilhelm Teil und viele Balladen. Während der Jenaer und Weimarer Jahre entstanden u. Auf Befehl des despo­ tischen Herzogs Karl Eugen von Württemberg mußte Schiller die Karlsschule besuchen. In diesem Drama erhob sich der Dichter gegen die Tyrannei. Die Jenaer Universität—-die Friedrich-Schiller-Universität von heute — wurde im Jahre 1558 gegründet. Übersetzen Sie! A. Schiller starb im Jahre 1805 in Weimar. trotzdem J locul 1.

kann hier Bahnsteigkarten lösen. In Jena befindet sich auch der VEB (der Volkseigene Betrieb) Carl Zeiss. der größte Betrieb der feinmechanisch-optischen Industrie der Welt. Was wird im Kaufhaus gemacht ? a) Viele Sachen — kaufen b) An der Kasse — zahlen das Pac) An der Warenausgabe ket nehmen 4. e) Der Kranke darf schon (besuchen). b) Ein guter Platz mußte (erobern). d) Eine Menschenmenge kann auf den Straßen (sehen). Setzen Sie die Antworten ins Imperfekt und ins Perfekt! Was wird in der deutschen Stunde gemacht ? a) Der Lehrer — grüßen b) Die Übungen — machen c) Die Fehler — korrigieren d) Die Wörter — lernen Was wird auf dem gemacht ? Bahnhof Was a) b) c) d) Der Die Die Die wird in der Bibliothek gemacht ? Bestellzettel — nehmen Bücher — bringen Bücher —• lesen Zeitung — lesen a) Die Bahnsteigkarte und die Fahrkarte — lösen b) Der Fahrplan — lesen c) Zeitschriften und Zeitungen —• kaufen d) Koffer — tragen 3. LEHRSTOCK Mit dieser Universität sind die Namen vieler Philosophen und Schriftsteller eng verknüpft. Setzen Sie den Infinitiv Präsens Passiv ein! a) Die Vorlesung sollte um sechs Uhr (halten). A. Verwandeln Sie ins Passiv! Beispiel: Man soll dieses Buch lesen — Dieses Buch soll gelesen werden. kaufen. Antworten Sie auf folgende Fragen im Präsens Passiv. soll fremde Sprachen lernen. bestellen. Die Erzeugnisse dieses Betriebs werden in über 100 Länder exportiert. Präsens Passiv! lesen. muß die Vokabeln täglich wiederholen.254 26. a) b) c) d) e) Man Man Man Man Man muß die Aufgaben machen. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie den Infinitiv a) Dieses Buch müssen Diese Zeitung sollen Diese Zeitschriften . c) In der Nähe konnte kein Saal (finden). darf hier nicht sprechen. 2. 5. Verveenden Sie die angegebenen Verben! B.

besichtigen. können müssen lernen. besichtigen. nicht c) Dieser Kranke d) Können. auf. f) Er sendet das Paket. h) Ich wende mich an dich mit einer Bitte. c) Unser Kunstmuseum. von. hier | dürfen e) Der Vortrag Die Vorlesung f) Dieser Schrank Diese Briefe die Münze der Brief die Postkarten übermorgen sollen sprechen. Ich lerne Deutsch. Bilden Sie Sätze im Passiv! a) Briefmarken. einwerfen ? halten. die Post. heute. schnell. morgen. tanzen. dürfen öffnen. Postkarten. d) Alle kennen das Werk dieses Dichters. 7. heilen. h) Eine Vorlesung. Die Wörter 6. dieser neue Professor. sollen. g) Eine Vorlesung. Verbinden Sie die Satzpaare mit der Konjunktion trotzdem (dennoch) oder mit der Konjunktion darum (deshalb)/ a) Mir gefällt die deutsche Sprache.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 255 b) Hier düi fen. wählen. rauchen. A. von. die Post. besuchen. kaufen. g) Die grammatikalisch m Regeln wiederholen. e) Er denkt an seine erste Vorlesung. Postkarten. betrügen. noch. für. d) Unser Kunstmuseum. sollen. f) Ein anderer Saal. wählen. im Nürnberger Spital. halten. interessant. g) Ich bringe Ihnen die Zigaretten. nicht. von. Till Eulenspiegel. stören. b) Briefmarken. c) Es brennt nirgends. und. halten. alle. auf. nicht. 8. Übersetzen Sie die Sätze! a) Der Student nennt den Autor des Romans. ansetzen. können. sollen. heute. e) Ein anderer Saal. von. Setzen Sie die Verben ins Imperfekt und ins Perfekt Aktiv! B. fahren. j) Die Kranken. nicht. . i) Der Spitalmeister. und. b) Die Studenten rennen auf die Straße. alle. kaufen.

9. Antworten Sie! a) Wo hielt Schiller seine erste Vorlesung? b) Was für einen Saal wählte er? c) Warum wählte er keinen großen Saal? d) Wie sprach Schiller? e) Wie äußerten die Studenten ihre Begeisterung? f) Welche Werke von Schiller wurden ins Bumänische übersetzt ? g) Welche Werke von Schiller haben Sie gelesen? h) Welche Dramen von Schiller werden in unseren Theatern gespielt? 12. c) Es ist früh. Sie beeilen sich. Sie kauft es. f) Es regnete sehr stark. Ich gehe in die Bibliothek. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Antonyme! a) Ist Genosse Popescu anwesend? b) Gestern war die Straßenbahn voll. f) Das Werk dieses Schriftstellers ist mir bekannt. Er ist zur Vorlesung gekommen. h) Es ist spät. 11. e) Sein Haus steht am Ende der Straße. g) Dieser Film war sehr schön. Ich habe sie gemacht. d) Sie will das Buch lesen. Erzählen Sie den Inhalt des Textes: „Schüler über seine erste Vorlesung in Jena"! . e) Die Studenten äußerten ihre Begeisterung durch eine Nachtmusik. 10. c) Diese Übersetzung ist schwer. j) Ich will dieses Buch lesen. d) Den ganzen Abend wurde in der Stadt von der Vorlesung gesprochen.256 26. d) Dieses Buch war überall zu finden. LEHRSTOCK b) Er fühlt sich nicht gut. Das Fußballspiel fand statt. Sie machten einen Ausflug. c) Seine Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. i) Das Wetter war schlecht. e) Ich hatte gestern Gäste. Stellen Sie Fragen! a) Schillers Vorlesung war für sechs Uhr angesetzt. b) Er hatte vor der ersten Vorlesung ein wenig Furcht. Ich bin nicht zu ihm gegangen. Ich will ihn noch einmal sehen.

b) El a ales pentru prima lui prelegere o sală mică. 1881 . c) Sute de studenţi au venit la prelegere. unde este staţia de autobuz? Opreşte aici tramvaiul? Oraşul acesta este foarte frumos aşezat.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 257 13. în care sală se ţine astăzi prelegerea de literatură? Pentru ce oră a fost fixată? Nu ştiu de ce n-a venit încă colegul meu. a) Schiller era foarte modest. l-am crezut punctual. Colega noastră este astăzi absentă. e) Entuziasmul studenţilor a fost foarte mare. Die Vorlesung ist für 6 Uhr angesetzt. f) In tot oraşul s-a vorbit despre prima prelegere a lui Schiller. pînă acum n-a întîrziat niciodată. Ne ţinem totdeauna de cuvînt. Die Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. E bolnavă. d) Această prelegere a trebuit să fie ţinută într-o sală mai mare. La ce oră te scoli dimineaţa? Scuzaţi vă rog. trebuie să fie bolnav. Es kommen immer noch mehr Studenten. Merken Sie Sich! Der Professor hält eine Vorlesung. B. Alle Studenten sind anwesend. Übersetzen Sie! A. |-7—Limba germana — c. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) A reuşit (el) la examen? Unui student bun nu-i este frică de examene.

Er war begeistert und fragte nach dem wahren Verfasser. Sie hatten sie zu Hause niederzuschreiben. Nach einer Stunde gab er seiner Schwester das Heft mit dem Aufsatz. singst ein Lied und findest Reime!" Die Kinder schafften tüchtig. . Lotte konnte sich aber nicht mehr an den Inhalt der Geschichte erinnern. ( S I E B E N U N D Z W A N Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK AUS HEINES KINDHEIT Heinrich Heine spielte als Kind oft mit seiner Lieblingsschwester Lotte. Das Gebäude hatte zehn Fuß erreicht. und ich habe sie vergessen". Die „Fee" war plötzlich nicht mehr zu sehen. Eines Tages sagte sie ihm : „Ich habe ein lustiges Spiel erfunden. Sie begann bitterlich zu weinen. Lottchen nannte ihn. „Ich soll eine Geschichte niederschreiben. Ich habe nur mein schönes Kleid zerrissen." Jahre waren vergangen. „ich schreibe dir gleich eine schöne Geschichte". lautete die Antwort. du bleibst draußen. Die Kleine stieg in die letzte Kiste. „Beruhige dich. und bald stand ein „Turm" aus Kisten bereit. „Was gibt's?" fragte Heinrich. Ich stelle eine Fee dar. und er begann laut weinend um Hilfe zu rufen. Das erschreckte Heinrich. wir bauen einen Turm. Am nächsten Tag las der Lehrer mit großer Aufmerksamkeit diesen Aufsatz. Eines Tages erzählte der Lehrer den Kindern eine Geschichte. sagte Heinrich. denn die Kiste war höher als das Kind. ich bin gesund. Lotte besuchte schon die Schule. glücklich legte sie es in ihre Schulmappe. liebes Lottchen".27. Daraufhin besuchte der Lehrer Heines Mutter und beglückwünschte sie zu der Arbeit ihres Sohnes. ich bewohne ihn. Da rief Lotte aus der Kiste : „Erschrick nicht.

2) als Kind = cînd era copil. sondern . Şi-a început activitatea literară sub influenţa romantismului. Erläuterung 3). Multe poezii stau sub influenţa poeziei populare. în care se afla Germania fărîmiţată. 99.. a avut relaţii personale de prietenie cu Karl Marx. Nach drei Monaten ging die Mutter an dem Zimmer ihres Sohnes vorbei und hörte wunderschön spielen. sagte er. Revoluţia de la 1848 îl găseşte deja bolnav de o boală incurabilă. aprox. Sie t r a t ins Zimmer und blieb wie angewurzelt stehen. La Paris." Erläuterungen 1) H e i n r i c h H e i n e (1797—1856) este una dintre figurile cele mai reprezentative ale literaturii germane. între anii 1843—1844. „Ich dichtete gerade ein schönes Lied. Harzreise. 310 cm. Der Junge lag auf dem Sofa. Talentul său s-a manifestat în mod deosebit în domeniul poeziei li­ rice şi satirice. el pleacă în exil la Paris. Neue Gedichte.. „Ich kann auf ihn stolz sein". denn nicht ihr Sohn spielte. în copilărie 3) Die Kinder schafften tüchtig = copiii munciră din greu 4) Zehn Fuß = zece picioare. Deutschland —• ein Wintermärchen. Dintre operele sale cele mai cunoscute c i t ă m : Buch der Liedern. El satirizează în numeroasele sale opere situaţia jalnică. daß du mich störst". care îl răpune după o lungă suferinţă. (Comp. substantivul der Fuß nu se întrebuinţează la plural dacă indică o unitate de măsură.AUS HEINES KINDHEIT 259 Heinrich lernte bei einem berühmten Lehrer Geige spielen. Ne mai putînd suporta situaţia din patrie. pag. dachte sie. Lexik Synonyme der Verfasser — der Autor die Geige — die Violine beglückwünschen — gratulieren Antonyme weinen =f= lachen draußen =f= drinnen sich erinnern =f= vergessen . der Lehrer geigte seine schönsten Kompositionen. „Mein Sohn ist ein Wunderkind". evoluînd spre o artă cu caracterul unei critici sociale şi politice ascuţite. und die Musik half mir dabei. „Schade. dar în scurt timp învinge această ideologie.

Akk.zu + Dat. Substantivul Bescheidenheit este derivat de la adjectivul bescheiden -}. după) lernen -\. — a fi mîndru (de) GRAMMATIK 1. a). Zwischen uns herrscht ein Verhältnis guter Kameradschaft.Dat. LEHRSTÜCK Vieldeutige Wörter J ri o / piciorul der Fuß (~ r \ piciorul = unitate de măsură (aprox. de) vorbeigehen + an + Dat. -UNG a) b) c) d) Aus Heines Kindheit Schillers Bescheidenheit wurde belohnt. -KEIT. -\. = a felicita (pentru. SUBSTANTIVELE D E R I V A T E CU S U F I X E L E -HEIT. = a trece (pe lîngă) helfen + Dat.Akk. = a locui (în) sich erinnern + an + Akk. 31 cm) erreichen ^ / \ a ajunge la găsi pe cineva a atinge a besuchen a vizita a frecventa (o şcoală etc. = a întreba (de. + zu -j. Substantivul Kindheit este derivat de la substantivul Kind + -heit (ex.bei + Dat.) Rektion bewohnen + Akk.-heit (ex.260 27. = a-şi aminti (de) fragen + nach + Dat. de) gratulieren + Dat. + bei + Dat. b). = a învăţa (cu) beglückwünschen -\. . = a ajuta (la) stolz + auî -|. FORMAREA CUVINTELOR (Continuare) A. = a felicita (pentru. Der Lehrer las den Aufsatz mit großer Aufmerksamkeit. -SCHAFT.

. d). Cu sufixele -ie (ex. -ung. c).-TAT.AUS HEINES KINDHEIT 261 Substantivul Aufmerksamkeit este derivat de la adjectivul aufmerk­ sam + -keit (ex. 29. -(t)ion (ex. Grammatik 5 şi pag. Substantivele Kindheit. -tion. Substantivele derivate cu sufixele : -in. -heit. De genul feminin sînt şi substantivele : Lehrerin. Bescheidenheit.. -ik sînt de genul feminin. Grammatik 3 B. -LICH. c) derivă multe Substantive de origine negermană.. -ik (ex. B. -schaft. Ioana geht in die Bibliothek der Universität.-(T)ION. -IG a) Es gab dort viele medizinische Werke. Substantivul Kameradschaft este derivat de la substantivul Kamerad + -schaît (ex. -tat (ex. derivate cu sufixele -ie. Aufmerksamkeit şi Kameradschaft sînt de genul feminin. -IK a) b) c) d) Heute sind unsere Warenhäuser voll von Erzeugnissen unserer Der Lehrer geigte seine schöne Komposition. -tat. d). a). Grammatik 5). b). A D J E C T I V E L E D E R I V A T E CU S U F I X E L E -ISCH. Arznei. glücklich legte sie das Heft in ihre Schulmappe. Substantivele de origine negermană. 136. SUBSTANTIVELE D E R I V A T E CU S U F I X E L E -IE. -ei sînt de genul feminin. 235. Übersetzung. b) . Industrie. pag. Er ist ein Freund guter Musik. (Vezi şi pag. C. -keit.

d) Sie fahren fröhlich nach Bukarest. b) 1) o necesitate (ex. Verbul sein. b) Die Fee war nicht mehr zu sehen. c) Die Aufgabe ist zu machen. folosit cu infinitivul c u 2» al unui verb predicativ. c) 2) dar şi de la alte părţi de vorbire: froh -» fröhlich (ex. d) dort -^ dortig O b s e r v a ţ i e . LEHRSTOCK c) Ich habe ein lustiges Spiel erfunden. -lieh.262 27. -ig derivă adjective 1) în special de la substantive: die Medizin -^ medizinisch (ex. exprimă o necesitate (ex. b) die Lust > lustig (ex. c). \ sein / a) Sie hatten die Geschichte niederzuschreiben. folosit cu infinitivul 1) o posibilitate (ex. a). Cu sufixele -isch. exprimă : . Construcţia Aa&en + infinitivul c u zu are sens activ (ex. c). c u za al unui verb predicativ. Construcţia sein + infinitivul cu zu are sens /»asie (ex. a) das Glück -» glücklich (ex. a). b şi ex. Die Fee konnte nicht mehr gesehen werden. Die Aufgabe muß gemacht werden. Verbul haben. Substantivele şi adjectivele terminate în -e pierd vocala aceasta înaintea sufixelor -isch şi ig: d e Geographie -> geographisch. heute -> heutig 2. INFINITIVUL CU Z U (Continuare) Verbele/ şi \ + Infinitivul cu zu — — — Sie mußten die Geschichte nieder­ schreiben.

ex. erzählen b) dichten. Fabrik.AUS HEINES KINDHEIT 263 3. Verbele erschrecken. Fakultät d) Mathematik. besuchen. A. mit dem Suffix a) spielen. b' şi ex. verfassen. a. arbeiten c) hören. geigen. a'. a') Er erschrak. b) Die Kinder schafften tüchtig. Fräulein. Lektion. Freundlichkeit. c) Ich hängte das Bild an die Wand. Lesen Sie laut! B. c) sau tare (ex. b şi ex. c') Das Bild hing an der Wand. denken. Geographie c) Klugheit. Sensul acestor verbe se schimbă în funcţie de conjugarea lor : Slabe erschrecken — erschreckte —• erschreckt = a speria (pe cineva) schaffen — schaffte — geschafft = a munci hängen —• hängte — gehängt = a atîrna (ceva) Tari erschrecken — erschrak — er­ schrocken = a se speria (perfectul cu sein) schaffen —• schuf — geschaffen = a crea hängen — hing -—• gehangen = a sta atîrnat Übungen 1. Leben b) Übersetzer. Leiden. Arznei. Bestimmen Sie das Geschlecht folgender Substantive! a) Partei. VERBE CU FORME DUBLE a) Das erschreckte Heinrich. b') Dieses Bild schuf der große Maler Grigorescu. schaffen şi hängen pot fi conjugate slab (ex. . c'). Verkäuferin. Grammatik. Begierung. Gärtchen e) Kameradschaft 2. Chronik. Mädchen. ex. Bepublik. Bilden Sie Substantive -er / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! A.

mif rfem. Suffix -ung/ die aj erfinden. der Nachbar. der Landwirt. der Genosse(n) F. mit dem Suffix -keit/ die a) fröhlich. dichten. mit dem Suffix -schalt/ die Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -schaft Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -keit a) der Wirt. falsch D. wahr. häßlich.264 27. erzählen. krank. sitzen Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -ung . begeistern b) stören. mif dew Suffix -heit / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! die | -heit a) schön. höflich b) sauber. herzlich E. berühmt b) gesund. LEHRSTÜCK B. mit dem Suffix die -in / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! | -in a) der Rumäne. der Bauer. der Genosse. der Pole b) der Arzt. das Wissen b) der Mann. richtig. der Nachbar C.

helfen. i) Er. sein. versprechen. seine Schwester. nicht. wünschen. h) Heinrich. das zweite Verb in den Infinitiv m i t zu orfer o h n e zu / Beispiel: Ich. Heinrich. darstellen. und. haben. dieses Buch. ein Lied. der Inhalt. lesen. dieses Buch. wollen. wollen. . A. weinen. beruhigen. Das Mädchen. mit dem Suffix -ei/ Übersetzen Sie sie ins Rumänische. nicht. Die Schwester.! a) der Buchdrucker ( = tipograful). mehr. Lottchen. der Tischler ( = tâmplarul) b) der Bäcker ( = brutarul). ein Aufsatz. draußen. singen. beginnen. schön. der Rumäne der Kämpfer der Künstler die Philosophie -ig: heute gest(e)rn morgen einmal B. versuchen. eine Fee. der Konditor ( = cofetarul) 3. laut. an. a) b) c) d) e) f) g) Lotte. können. seine Schwester. sie. niederschreiben. die Geschichte.—Ich wi^ (wollte) dieses Buch Zesen. sehen. sich erinnern. bleiben.AUS HEINES KINDHEIT 265 G. Bilden Sie Adjektive (eventuell mit Umlaut) mit den -lieh der der der der Osten Norden Westen Süden der Tag die Nacht 'der Monat das /a/w der Russe der Italiener Europa der Franzose der die der der iSattd Lasi Wmd Durst ins Rumänische! Suffixen: der Frieden die Freundschaft der Freund die Stunde der der der das Bulgare Ungar Tscheche ifi/id -isch. — Ich wünsche (wünschte) dieses Buch zu lesen. Was. tun? Der Bruder. wünschen. lesen. Ich. A. Übersetzen Sie die neu gebildeten Adjektive Bilden Sie Sätze! Setzen Sie das erste Verb ins Präsens und ins Imperfekt. sein. er.

. du. f) Er bezieht sich . wann. Lassen. Er. lassen. das Drama „Wilhelm Teil" {schaffen.266 27.. Wir.. nicht. Setzen Sie die starken oder schwachen Formen der eingeklammerten Verben ein! a) Der Hund . sollen. sieben Jahre. auf. e) Das Bild .. dieses Gemälde an die Wand {hängen. er. das spielende Kind {erschrecken. ihr. Perfekt. spielen. im Alter. (du).. auswendig. Geige. stehenbleiben. b) Das Kind . Sie.. Imperfekt).. c) Er befaßt sich .. du. . an. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Du........ LEHRSTOCK. (wer) warten Sie? e) Ich rechne (er) . Warum ist er in der letzten Zeit nicht zu sehen? Wie lange haben Sie noch an diesen Übersetzungen zu arbeiten? Das ist leicht zu verstehen. Ergänzen Sie durch Präpositionen! Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in den richtigen Fall! a) Wir sind . schön. hören. lernen.. Perfekt. (unsere schöne Hauptstadt) stolz. beglückwünschen. d) Friedrich Schiller . f) Er . Perfekt). B.. liegen! Modalverben! 5. dieses Gedicht.. (die Ausstellung) begeistert. Perfekt). d) . beginnen. Perfekt. Klavier spielen? Ich. Präsens. singen. vergessen. (unsere besten Fachleute). jedes Schaufenster.. Präsens.. Haben. Ist dieser Aufsatz für morgen zu schreiben? Alle haben pünktlich zu kommen. nicht in der Mitte {hängen. b) Wir waren . von. 7. deine Bücher. viel. lernen? Seit. Ersetzen Sie durch Beispiel: Hast du noch Übungen zu machen? — Mußt du noch Übungen machen? Wo ist dieser Stoff zu kaufen? — Wo kann dieser Stoff gekauft werden? a) b) c) d) e) f) g) h) i) Ich habe diesen Text bis morgen zu übersetzen. c) Meine Mutter . Imperfekt).. anrufen.. Die Fenster sind während der Fahrt zu schließen.. nicht. Imperfekt). Dieses Buch ist nicht zu finden. morgen. durch. {erschrecken. ein Kollege. der Tisch. (das Studium) der Fremdsprachen. Imperfekt. vom frühen Morgen bis zum späten Abend {schaffen.. Hast du das Gedicht auswendig zu lernen? 6. Perfekt). Ich. für. lernen? Sein.

(ich) lustig? Lottchen wollte die Kisten ... Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern oder Sätzen! a) Heinrich Heine spielte oft mit seiner Lieblingsschwester.. Hat jemand . (diese Arbeit).. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) Sie! Wie hieß Heinrich Heines Lieblingsschwester? Was für ein Spiel erfand sie? War Heinrich mit Lottchens Vorschlag einverstanden? Warum erschrak er? Wie beruhigte ihn Lottchen? Was für eine Hausaufgabe bekamen die Kinder? Warum weinte Heines Schwester? Wie half der Dichter seiner Schwester? War der Lehrer mit dem Aufsatz zufrieden? Was fragte der Lehrer? Was sagte Lottchen? Was dachte Heinrich Heines Mutter über ihren Sohn? Wer spielte so schön Geige? Was sagte der Dichter seiner Mutter? . m) Die Mutter blieb wie angewurzelt stehen.. 9. j) Lottchens Aufsatz war der beste. Darf ich Sie für morgen . 1) Die Mutter trat ins Zimmer.... i) Lotte legte glücklich das Heft mit der Geschichte in die Schulmappe.. h) Heinrich Heine half seiner Schwester.c) Die Kinder bauten aus Kisten einen Turm. 8. f) Heinrich kam zu seinem Schwesterchen. Ich helfe (Sie) gern . was für (ein Gedanke) bist du gekommen? Machst du dich . (sein Geburtstag). (unsere Kindheit).. g) Lottchen erinnerte sich nicht an den Inhalt der Geschichte.. n) Heinrich dichtete ein Lied... Mein Freund leidet seit längerer Zeit .AUS HEINES KINDHEIT 267 g) h) i) j) k) I) m) n) 0) p) . (ein Turm) verwandeln. Hilfe. (ich) gefragt? Wir denken oft .. Heinrich erschrak tüchtig und rief . e) Der Lehrer erzählte den Kindern eine Geschichte.. (starke Kopfschmerzen).. (eine Tasse Tee) einladen? Sie beglückwünschte (ihr Vater) .. k) Heinrich lernte bei einem berühmten Lehrer Geige spielen.... d) Lotte rief aus der Kiste: „Ich bin gesund". b) Die Kleine wollte eine Fee darstellen.

k) Vă felicit de ziua dv. g) Tatăl meu lucrează ca strungar într-o fabrică mare. E a s-a urcat în „turn" şi n-a mai putut fi văzută. Übersetzen A. Mutter blieb wie angewurzelt stehen. de naştere. c) Ceasul meu s-a oprit. lntr-o zi îi făcu o compunere foarte frumoasă. d) Autobuzul acesta nu mai opreşte în „Piaţa Kogălniceanu". a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Heinrich Heine era mai mare ( = mai bătrîn) decît sora lui. Lada era mai înaltă decît fetiţa. B. h) Pînă cînd trebuie făcută traducerea aceasta? i) Ştiţi să cîntaţi la vioară? j) Nu ştiam că aveţi astăzi ziua dv. LEHRSTÜCK 10. lautet seine Antwort ? .268 27. „Gebäude" hat zehn Fuß erreicht. Fratele meu mai mare mi-a scris-o!" j) Mama poetului era foarte mîndră de fiul ei. se sperie şi ceru ajutor. a) Acest tablou îl reprezintă pe poetul Heinrich Heine ca copil. Profesorul i-a dat fetiţei caietul şi a întrebat-o : „Cine a făcut compunerea?" i) Lottchen i-a răspuns : „Eu vă voi spune adevărul. f) El a trecut prin faţa mea dar nu m-a observat. e) Ne-am oprit în faţa magazinului „Bucureşti" şi am admirat fru­ moasele sale vitrine. Merken Sie sich! Das Das Die Wie Kind lernt Geige spielen. de naştere. Această compunere îi plăcu foarte mult profesorului. Heinrich n-o mai văzu. El o ajuta deseori pe surioara lui la lecţii. b) Cum se numeşte sora ta preferată? Ea se numeşte Elena dar noi o numim Lenuţa.

(ACHTUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG Vor einigen Tagen wollte ich zu meinen Verwandten nach Klausenburg ( = Cluj) fahren. Auf dem Flugplatz sahen wir viele Flugzeuge. andere sollten in die Sowjetunion. Die Tür der Kabine wurde geschlossen. weil wir gleich weiterfliegen sollten. Langsam glitt das Flugzeug über das Rollfeld. „Bitte. Da ich mich nicht verspäten wollte. Einige waren aus dem Ausland gekommen. . unserem Zwischenlandungsplatz. Schon wenige Minuten nach dem Start war Bukarest unter uns geblieben. Gleich darauf begannen die Motoren zu arbeiten. war ich am nächsten Tag schon um 6 45 an Ort und Stelle. Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. bewegte sich immer schneller und erhob sich in die Luft. In Hermannstadt ( = Sibiu). Dann wurde das Zeichen zum Abflug gegeben. Eine halbe Stunde später waren wir in Klausenburg. Das Flugzeug war startbereit. Es begann zu regnen. Ich beschloß.28. verließen wir für kurze Zeit das Flugzeug und gingen ein wenig auf dem Flugplatz spazieren. nach Polen. nach Ungarn. das Flugzeug zu benützen. Wir beeilten uns. Um neun Uhr früh war ich im Reisebüro. Der Höhenmesser zeigte 1500 Meter. in die Tschechoslowakei und in die DDR. Unsere durchschnittliche Reisegeschwindigkeit betrug 300 Kilometer je Stunde. den Karpaten zu. Es war ein herrlicher Tag. Die fahrbare Treppe wurde gebracht. seien Sie morgen um 7 Uhr früh auf dem Flugplatz". sagte mir der Beamte. Uns aber störte der Regen nicht. wir flogen weiter. die Sonne schien — das rechte Flugwetter. Plötzlich änderte sich das Wetter. Wir flogen durch ein Wolkenmeer. Das Flugzeug ging langsam nieder. Wir flogen nach Nordwesten. Unser Flugzeug wurde gerade von einem Mechaniker überprüft. fliegen. Ein Fluggast nach dem anderen stieg ein. Wir landeten. Wir merkten die Steigung am leichten Druck in den Ohren.

-e — călătorul cu avionul die Flugkarte. -n = biletul de avion der Flugplatz. -es. -e = zborul der Fluggast.270 28. -e = avionul das Flugwetter. -(e)s. -s (f.) = vremea de zbor der Abflug. LEHRSTÜCK Erläuterungen 1) Um neun Uhr früh = La ora 9 dimineaţa 2) an Ort und Stelle = la faţa locului (în expresii idiomatice se omite de obicei articolul) 3) den Karpaten zu = în spre Carpaţi 4) immer schneller = tot mai repede 5) 300 Kilometer je Stunde = 300 km/h — 300 km/oră Lexik Synonyme die Reise — die Fahrt Antonyme der Norden =f= der Süden der Osten =j= der Westen Vieldeutige Wörter / întotdeauna betragen = a se ridica la din ce în ce sich betragen = a se purta (urmat de un adjectiv la gradul comparativ) immer Wortfamilie fliegen — flog — geflogen (s) = a zbura weiterfliegen —• flog weiter — weitergeflogen (s) der Flug. -(e)s — decolarea a zbura mai departe Rektion merken + an + Dat. -e = aeroportul das Flugzeug. = a observa (după) . pl. -(e)s. -es.

-n. der Mongole. -n. -n Deutscher. -n Portugiese. -n. -n der der der (ein Chinese. -n. Norweger. -n türkisch ungarisch arabisch amerikanisch vietnamesisch . -s. der Belgier. der Amerikaner. -n. -n der Schwede. der Sowjetbürger.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 271 Völkernamen der Albaner. -n. -n. -n der Araber. Österreicher. -n -n Brite. der Bulgare. -s. -s. -n Däne. -n der Schweizer. Italiener. -n Rumäne. -s. -s. -n. -n. -n Inder. -n tschechoslowakisch der Türke. -e) Adjektive albanisch belgisch bulgarisch chinesisch dänisch deutsch Ländernamen Albanien (die Volksrepublik Albanien) Belgien Bulgarien (die Volksrepublik Bulgarien) China (die Volksrepublik China) Dänemark Deutschland die Deutsche Demokratische Republik (DDR) die Bundesrepublik Deutschland England Finnland Frankreich Griechenland Großbritannien Indien (der) Iran Italien Jugoslawien (die Sozialistiche Föderative Republik Jugoslawien) die Koreanische Volksdemokratische Republik Kuba (die Republik Kuba) die Mongolei (die Mongolische Volksrepublik) die Niederlande Norwegen Österreich Polen (die Volksrepublik Polen) Portugal Rumänien (die Sozialistische Republik Rumänien) Schweden die Schweiz die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) — die Sowjetunion (SU) Spanien die Tschechoslowakei (die Tschechoslowakische Sozialistische Republik •—• CS SR) die Türkei Ungarn (die Ungarische Volksrepublik) die Vereinigte Arabische Republik (VAR) die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) die Demokratische Republik Vietnam der der der der der der der der der Engländer. -s. -n. -s Finne. -n. -n. -n. -n Franzose. -s. -s. -n englisch finnisch französisch griechisch britisch indisch iranisch italienisch jugoslawisch koreanisch kubanisch mongolisch niederländisch norwegisch österreichisch polnisch portugiesisch rumänisch schwedisch schweizerisch sowjetisch der Koreaner. Iraner. - der Spanier. -s. -n. -s. -s. -s. spanisch der Tschechoslowake. -n Grieche. Pole. -n der Ungar. -n. -s. -s. -n der der der der der der Niederländer. -s. der Kubaner. -n. -n Deutsche. -n. der Vietnamese. -n. Jugoslawe.

o cauză logică. Subiectul stă deci în urma verbului conjugat. (vezi schema nr. b). POZIŢIA PROPOZIŢIEI SECUNDARE a) Da Schiller bescheiden war. Propoziţiile introduse prin da ( = deoarece. a). gab ihm Mut. Conjuncţiile weil şi da sînt conjuncţii subordonatoare cauzale. O b s e r v a ţ i e .272 28. Propoziţiile introduse prin da precedă de multe ori propoziţia principală. — fie în urma propoziţiei principale (ex. Dacă propoziţia secundară precedă propoziţia principală (vezi exemplul). de obicei. weil immer mehr Studenten harnen. g i n g e n sie n i c h t m e h r i n die S t a d t . de obicei. 598) 3. a) şi weil ( = pen­ tru că) (ex. daß in Jena keine ähnliche Vorlesung gehalten wurde. wählte er einen kleinen Saal. war ich schon um 645 an Ort und Stelle. b) Der Gedanke. c). —• fie intercalate în propoziţia la care se referă (ex. întrucît) (ex. PROPOZIŢIA CAUZALĂ a) Da ich mich nicht verspäten wollte. 2. Ele indică. weshalb?. c) Er mußte einen anderen Saal wählen. Ele indică o cauză reală. pag. Propoziţiile introduse prin weil stau. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. aus welchem Grunde? ( = din ce cauză?). Deoarece propoziţia secundară ţine locul unei părţi de propoziţie. Propoziţiile secundare stau în limba germană : — fie înaintea propoziţiei principale (ex. Ele răspund la întrebările: warum? ( = de ce? pentru ce?). această ordine a cuvintelor nu este de fapt o abatere de la regula : în propoziţia principală. . Conjuncţiile weil şi da introduc propoziţii secundare cauzale. b) Wir beeilten uns. b) sînt propoziţii circumstanţiale cauzale. O b s e r v a ţ i e . 154. verbul ocupă locul 2. aceasta din urmă începe cu verbul conjugat. weil wir gleich weiterfliegen sollten. după propoziţia principală. TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ PRECEDATĂ DE O PROPOZIŢIE SECUNDARĂ Da es spät war.

c). Grammatik 3). seien Sie morgen um 7 Uhr früh auf dem Flugplatz". de ţări (ex. 233. provincii etc. Cuvîntul der Beamte (ein Beamter) este un participiu vechi. 1881 feminin. substantivizat. b) şi de ţinuturi sînt de genul neutru şi se întrebuinţează de obicei fără articol. Din cauza aceasta. pe cale de a deveni substantiv. Das Banat se întrebuinţează cu articol. Observaţii.ein anderes sollte in die Tschechoslowakei fliegen. b) Sie sollten nach Polen fliegen. b) „Bitte. a) Eine halbe Stunde später waren wir in Klausenburg. Majoritatea numelor de oraşe (ex. 2. Dacă numele geografice sînt precedate sau urmate de un atribut.. atunci se întrebuinţează cu articol: das schöne Rumänien — das Rumänien von heute. B. Cuvîntul der Beamte se declină după regulile valabile pentru declinarea adjectivelor atributive (vezi pag. 1. Unele nume de ţări. Cuvîntul die Beamtin se declină după regulile valabile pentru declinarea substantivelor. cuvîntul der Beamte formează un femenin cu ajutorul sufixului -in : die Beamtin (ex. sagte der Beamte. PARTICIPIILE ŞI ADJECTIVELE SUBSTANTIVIZATE (Recapitulare şi completare) a) Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 273 4. . spre deosebire de celelalte adjective şi participii substantivizate. a). Deci: der Deutsche —• die Deutsche ein Deutscher — eine Deutsche dar : der Beamte — die Beamtin ein Beamter — eine Beamtin 5. sînt de genul 18—Limba germană — c. NUMELE GEOGItAFICE A. c) In einem kleinen Dorf in Frankreich arbeitete auf dem Postamt ein älteres Fräulein als Beamtin. .

Există şi unele ţări de gen masculin. 496) E.274 28. O b s e r v a ţ i e . der Irak. das Mittelmeer ( = Marea Mediterană). der Atlantische Ozean ( = Oceanul Atlantic) — m ă r i : das Schwarze Meer. D. numele proprii primesc doar la genitiv desinenţa -s (ex. die Türkei. — ape : die Donau ( == Dunărea). die Schweiz. c. die Vereinigten Staaten von Amerika ( = Statele Unite ale Americii) die Niederlande ( = Ţările de Jos) (vezi schema nr. Indiferent de gen. vezi şi pag. b) Alinas Zimmer war sehr schön. Se întrebuinţează cu articolul hotărît: die Karpaten. 22. 22. în locul genitivului se foloseşte uneori construcţia prepoziţională von cu dativul. Aceasta stă totdeauna după substantivul regent. die Ostsee ( = Marea Baltică) etc. De exemplu : die Tschecho­ slowakei. 35. . Acestea se întrebuinţează atît cu articolul hotărît (vezi schema nr. der Rhein ( = Rinul) etc. 496) cît şi fără articol. DECLINAREA NUMELOR PROPRII (Recapitulare şi completare) A. pag. a şi b. die Moldau. 0. die Mongolei. ca : der Iran. Cu articolul hotărît se întrebuinţează şi numele de : — oceane: der Stille Ozean ( = Oceanul Pacific). Wir flogen den Karpaten zu. N E P R E C E D A T E DE ARTICOL a) Goethe war jetzt von Mendelssohns Begabung überzeugt. Unele nume geografice au numai plural. Numele de ţări terminate în -ei sînt numai de gen feminin : die Tschechoslo­ wakei. Grammatik 2) c) Das ist das Buch von Peter. pag. LEHRSTOCK Acestea se întrebuinţează cu articolul hotărît. die Alpen.

in die (nach der) Tschechoslowakei und nach Ungarn fliegen.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 275 d) Der große Dichter war von der Begabung Felix' überzeugt. se întrebuinţează de obicei prepoziţia nach. 3. Pentru a indica direcţia spre o ţară se foloseşte : 1) prepoziţia nach. -clis în locul genitivului poate s t a : 1. d. Numele de persoane sînt însoţite de articol — uneori în limbajul familiar — dacă sînt precedate de un atribut adjectival sau substantival : der große Goethe (vezi schema nr. 197. Numele geografice precedate de un atribut formează genitivul atît cu desinenţa s cît şi fără desinenţă : die Wälder des schönen Rumänien^) 3. Erläuterung 1). ÎNTREBUINŢAREA PREPOZIŢIILOR A. -tz. 2) prepoziţia in. un apostrof (vezi şi pag. se declină numai ultimul substantiv : B. P R E C E D A T E DE ARTICOL 1. uneori o desinenţă veche a genitivului -ens : Hansens Schwester. chiar dacă sînt precedate de un a t r i b u t : das Buch des kleinen Peter O b s e r v a ţ i e . -ß. Numele geografice se declină ca substantivele comune : N. e) Johann Wolfgang Goethes Werke Dacă numele propriu este compus din două sau mai multe substantive. der Donau den Karpaten dem Banat A. 2. dacă numele ţării se întrebuinţează cu articol. Dacă numele ţării este de gen masculin. 44. -z. Dacă numele proprii se termină în -s. p a g . sau die Begabung Felix'). Sie sollten in die (nach der) Sowjetunion. O b s e r v a ţ i e . dacă numele ţării se întrebuinţează îără articol. De exemplu : Er fahrt nach (dem) Iran. Felix' Begabung (ex. Numele de persoane nu primesc nici un fel de desinenţă la genitiv. construcţia propoziţională cu von : die Begabung von Felix. . -x. 516) 7. der Donau der Karpaten des Banats D. die Donau die Karpaten das Banat G. mai rar nach. die Donau die Karpaten das Banat 2.

d) Mit dem Autobus dauert der Weg nur zehn Minuten. a) Der Autobus wartete schon vor dem Reisebüro. Wir gingen nicht mehr spazieren. b) Das Flugzeug sollte bald weiterfliegen. Wir zogen uns warm an. Sie hatten Bücher zu kaufen. Prepoziţia vor poate avea sens local (ex. b) Ich nehme an dem Ausflug teil. c) Die Studenten gingen in die Buchhandlung. Sie treibt viel Sport. Verbinden Sie die Satzpaare A. Das Wetter ist sehr schön. c) Es regnete. mit der Konjunktion weil! a) Der Ausflug findet statt.276 28. vorstellen. temporal (ex. Das Kind durfte nicht zum Flugplatz gehen. b) Vor einigen Tagen mußte ich nach Arad fahren. . înţeles local = în faţa vor — înţeles temporal = înainte de. c) Er weinte vor Freude. Wir haben noch Zeit. d) Unsere Jugend ist gesund. b) sau <(ex. c). înainte cu înţeles cauzal = de cauzal Übungen 1. LEHRSTÜCK B. e) Es regnete stark. Es stand startbereit. Er wird sehr schön sein. mit der Konjunktion da! a) Es war spät. B. e) Der Dichter wollte seinen Freunden den Jungen E r war sehr begabt. a).

. 1) Da ich eine Fahrkarte lösen will.. Wien. .. Ulan Bator.. Born.. . weil ich eine Fahrkarte lösen will. b) Sie wollten nicht zu spät kommen. ... c) Warum fehlt Anda ? (Sie ist krank.. . mit der Konjunktion weil! Ich will eine Fahrkarte lösen... Berlin.. ... Belgrad.. . Verbinden Sie die Satzpaare A... Ich gehe an den Schalter. Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt . London..) 4.. Athen. Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Sie! . Tirana.. Prag. Antworten Sie! Benützen Sie die eingeklammerten Sätze als Kausalsätze! Beispiel: a) Warum fuhren die Studenten aufs Land ? (Sie wollten ein Staatsgut besuchen).. 2) Ich gehe an den Schalter. . .EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 277 2. Ankara.. .. 3. gehe ich an den Schalter. Bern.. b) Warum fahren im Winter viele Studenten ins Gebirge? (Sie wollen Sport treiben).) d) Warum reiste dein Freund mit dem Flugzeug? (Er wollte früher an Ort und Stelle sein.) f) Warum ging Andrei zum Schalter? (Er wollte eine Karte lösen. Der Flug war angenehm. mit der Konjunktion da! B. Sie beeilten sich sehr. a) Er wollte früher in Klausenburg sein. Ergänzen A. c) Das Flugzeug sollte abfliegen. Er reiste mit dem Flugzeug.. .. . Sofia. d) Das Wetter war sehr schön. ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist Bukarest.) e) Warum fuhr er nach Klausenburg? (Er sollte an einer Konferenz teilnehmen. Die Tür der Kabine wurde geschlossen...

m) Ich möchte etwas Warm. .. . .. 6.lud den Deutsch. b) Ein Beamt. n) Es gibt nichts Herrlicher. . Er merkte die Steigung am leichten Druck in den Ohren.Warenhaus. i) Er hat hier keine Bekannt-.......Natur. Einige Flugzeuge waren aus dem Ausland gekommen.. Pole spricht . h) Der Deutsch.besuchte den Rumän-. Der Der Der Der Der Der Der Rumäne spricht rumänisch. Die Hauptstadt der Demokratischen Republik Vietnam ist . LEHRSTOCK B. . . Antworten Sie! a) Was sahen die Fluggäste auf dem Flugplatz? b) Was machte der Mechaniker? c) Wo gibt es in unserem Vaterland Flugplätze ? . Das Flugzeug ging in Klausenburg langsam nieder. Vietnamese spricht ... Norweger spricht .. . Die Hauptstadt des Irans ist .. f) Ein Rumän.in einem groß.. . Die Hauptstadt Indiens ist .trinken. Deutsche spricht .. . . . j) Haben Sie hier Verwandt-? k) Sein Vater ist Beamt. . . Ungar spricht ..... d) Ein Fremd.kannte ihn....als das Meer. Koreaner spricht ..kam nach Bukarest. Die Hauptstadt Frankreichs ist .zu sich ein.. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten a) b) c) d) e) Satzgliedern! Ein Kollege mußte nach Arad fahren. Am nächsten Tag war er pünktlich an Ort und Stelle.. I) Ich wünsche Ihnen alles Gut-. 7. .bewunderte die herrlich.. . c) Der Beamt.. . .. g) Der Rumän. Die Hauptstadt Polens ist .278 28. Portugiese spricht . .kontrollierte die Fahrkarten... Die Hauptstadt der UdSSR (der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) ist . Chinese spricht . Die Hauptstadt der VAR ist . e) Er ist Deutsch-. Türke spricht . Die Hauptstadt der Niederlande ist .... . . ... Mongole spricht . . . Die Hauptstadt der USA ist .. 5.... . Schwede spricht . C..war Rumän-. . Der Der Der Der Der Der Der Bulgare spricht . . Ergänzen Sie die Endungen! a) Der Reisend. Russe spricht .

d) Nu mă grăbesc. i) După masă mă plimb uneori. Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit betrug 300 Kilometer je Stunde. f) El îmi scrie să-1 aştept luni. e) în urmă cu cîteva zile am primit o scrisoare de la fratele meu. la aeroport. m) Unde ţi-ai petrecut concediul ? n) Am fost în Moldova la părinţii mei. Unser Flugzeug war startbereit. Merken Sie sich! Er war pünktlich an Ort und Stelle. Das Wetter änderte sich. 16 aprilie. r) Ai citit poeziile lui Johann Wolfgang Goethe ? s) Conferinţa a avut loc în capitala Elveţiei. pe urmă am făcut o excursie frumoasă pe Dunăre. k) Plec la Bucureşti la sora mea. pentru că mai avem timp. . dar astăzi ninge. p) Unele drame ale lui Friedrich Schiller au fost traduse în limba română. I) Acum doi ani locuia la Sinaia. Acolo a participat la un congres. o) La sud-estul ţării noastre se află Marea Neagră. cred că noi trebuie să fim la aeroport la ora 12 50 . Übersetzen Sie! a) Vrei să completezi acest formular? b) La ce oră trebuie să fim la aeroport ? c) Profesorul din Uniunea Sovietică soseşte la ora 13 05 cu avionul. j) Ea locuieşte de doi ani la Bucureşti. h) Ieri vremea a fost frumoasă. g) El soseşte cu avionul din Republica Democrată Germană.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 279 d) Sind Sie schon oft geflogen? Wohin? e) Wie lange dauert der Flug von Bukarest nach Klausehburg? f) Reisen Sie lieber mit dem Flugzeug als mit der Eisenbahn? Warum ? 8.

Eines Tages kam mein Sohn freudestrahlend zu mir ins Zimmer und rief : „Vater. „Vielleicht wünschen Sie aber Eier". Ich habe nicht die Absicht zu schweigen!" Es ist doch leicht zu verstehen. Ich fand auch gleich den Laden. Ich ließ alles stehen und liegen. „Wo denn?" fragte ich lächelnd. auf dem Hauptplatz ist ein neues Geschäft eröffnet worden. aber richtige.GENOSSENSCHAFT Nach Schuster Dutz Meine Geschichte spielt im Jahre 1916.Genossenschaft" prangten über der Eingangstür. entgegnete mir der Kleine. Die Worte „ E S E L . Oder soll ich mir vielleicht den Esel ausbrüten ? O nein." „Ist vielleicht einer in deiner Klasse zu haben?" scherzte ich. werter junger Mann. (NEUNUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK E S E L . sagte der Beamte ziemlich unfreundlich. daß Sie dabei keines zerdrücken!" Der Beamte sprang von seinem Sessel auf und brüllte mich an : „Sie werden vor Gericht Genugtuung geben müssen. es heißt E S E L . „Jawohl! Einen richtigen Esel!" erwiderte ich. warum ich das Geschäft wütend verließ. Ich konnte ihn ihm aber nicht erfüllen. lautete die Antwort.Genossenschaft". . „Nein. An einem Tisch saßen zwei Beamte. du hast mir schon längst einen Esel versprochen. in meiner Klasse findest du keinen.29. fügte der andere hinzu. aber was war zu t u n ? Ich mußte doch Wort halten. Ich näherte mich dem einen von ihnen und sagte ihm : „Ich möchte einen Esel kaufen." „Einen Esel?" fragte der Mann erstaunt. denn weit und breit war kein Esel zu haben. dein Versprechen einzulösen. „Denk Dir. jetzt ist es dir möglich. Ich hatte zwar keine Lust hinzugehen. langohrige Esel sind zu kaufen". Dieser Esel ließ mit sich spielen und auf sich reiten und war der Liebling der beiden Jungen und der sehnlichste Wunsch des meinigen. daß einer der Schulfreunde meines Sohnes einen Esel besaß. Vater. Eine solche Beleidigung läßt die Firma nicht auf sich sitzen. Sie beginnt damit. nahm Hut und Mantel und ging los. frotzeln lasse ich mich von Ihnen noch lange nicht! Setzen Sie sich selbst auf Ihre Eselseier und sorgen Sie dafür. Ich trat ein. „Eier?! Was soll ich mit Eiern anfangen ? Ich bin zu Ihnen gekommen. denn ich will einen Esel kaufen und nicht Eier. „Den Artikel führen wir nicht".

obiectul die Sache —cauza \ a f a c e r e a . was die E S E L . scrise adesea în dialect săsesc-ardelenesc. Schließlich endete die Sache mit einer vollständigen Niederlage meinerseits. sich handeln -f um + A k k . Das lustige 2 x 7 . corect \ adevărat Antonyme freundlich =£• unfreundlich möglich =f= unmöglich . Es handelte sich um die „Erste Siebenbürgische Eier-Lieferung-Genossenschaft. nicht = nu permit să fiu luat peste picior 6) noch lange nickt = nicidecum Lexik Synonyme das Geschäft — der Laden die Angelegenheit — die Sache das Ergebnis — das Resultat Vieldeutige Wörter / a juca — a se juca spielen — a se petrece \ a cînta (la un instrument) /lucrul. chestiunea richtig Rektion entgegnen + Dat. sich nähern + Dat.. 2) Den Artikel führen wir nicht = nu ţinem acest articol (această marfă) 3) Was soll ich mit .. cităm volumul de poezii Aus meinen Som­ merferien şi volumele de proză Die Tarockpartie und andere lustige Geschichten. = = = = = = a a a a a a riposta se apropia de replica zbiera la avea grijă de fi vorba de /just.? 4) werter junger Mann — stimabile 5) frotzeln lasse ich mich . anfangen? = Ce să fac cu . Ein positives Ergebnis allerdings hatte die Angelegenheit doch auch für mich." Erläuterungen 1) Născut la 24 mai 1885 S c h u s t e r D u t z (Gustav Schuster) este unul dintre cei mai apreciaţi reprezentanţi ai literaturii humoristice şi satirice de limbă germană din România. anbrüllen + Akk. Ich verlor den Prozeß... Ich wußte jetzt. erwidern -f Dat.E S E L-GENOSSENSCHAFT 281 Einige Tage später bekam ich eine gerichtliche Vorladung. Din operele sale.Genossenschaft war... sorgen -f für + Akk.

keines ( = nici unul. PRONUMELE (Continuare) A. pag. ex. fügte der andere hinzu. Singular Masculin N. D. 60.282 29. a) b) c) d) e) Ist vielleicht einer in deiner Klasse zu haben? Nein. N...". einer eines einem einen keiner keines keinem keinen meiner meines meinem meinen Feminin eine einer einer eine keine keiner keiner keine meine meiner meiner meine Plural Neutru eines eines einem eines keines keines keinem keines meines meines meinem meines Toate genurile lipseşte keine keiner keinen keine meine meiner meinen meine (vezi schema nr. G. Ich näherte mich dem einen von ihnen und sagte ihm : . N. D. nici una. keine. A. b) sînt pronume substantivale. D.. b) Pronumele nehotărîte einer.. in meiner findest du keinen.. A. a) şi keiner. Se declină declinării articolului hotărît şi pronumele dacă nu sînt precedate de articol (ex. Dieser Esel war der Liebling der beiden Jungen und der sehnlichste Wunsch des meinigen (meinen). eine. . G. „Vielleicht wünschen Sie Eier . eines ( = unul. ex. G. De asemenea urmează regulile posesive întrebuinţate substantival sau de pronume. ca articolul hotărît. una. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1.. 527) . A.

G. e) sau de un pronume. . Selbst. a. c). cealaltă).. das eine ( = unul. d. N. d). o alta) urmează regulile declinării adjectivului.m. —• noi înşine — ş.a. ca şi ein anderer. D. die andere.a. pag. ş. 60. m.E S E L-GENOSSENSCHAFT 283 Pronumele nehotărîte der eine (ex. Setzen Sie sich selbst . eine andere. G. der des dem den der des dem den eine einen einen einen mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en die der der die die der der die Feminin eine einen einen eine mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)e das des dem das das des dem das Neutru eine einen einen eine mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)e Plural Toate genurile die der den die die der den die einen einen einen einen mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en Pronumele posesiv poate fi şi substantivizat : die Mein(ig)en die Dein(ig)en ş. = ai mei = ai tăi (vezi schema nr. Singular Masculin N. selber este un pronume demonstrativ invariabil. A.d. A.. Se traduce prin pronumele de întărire : ich du er wir — eu însumi —• t u însuţi — — selbst — — el însuşi — .d. D. 527) B. ein anderes ( = un altul. una) şi der andere (ex.m. die eine. das andere ( = celălalt. De asemenea urmează regulile declinării adjectivului şi pronumele posesive substantivale precedate de articolul hotărît (ex.

Die Sache endete mit einer vollständigen Niederlage meinerseits. ca : leicht (ex. wichtig ( = important). = = = — din din din din partea partea partea partea mea. O b s e r v a ţ i e . 561) . notwendig ( = necesar). b). Absicht.284 29. .m. în ceea ce te priveşte lui. (vezi schema nr. möglich. Möglich­ keit ( = posibilitate). GENITIVUL PARTITIV Einer der Schulfreunde meines Sohnes besaß einen Esel. Grammatik 4). ca : Lust (ex. ange­ nehm ( = plăcut). LEHRSTOCK.d. Se înlocuieşte de multe ori prin dativul + von: einer der Freunde eine der Freundinnen eines der Kinder = einer von den Freunden = eine von den Freundinnen = eines von den Kindern (genitivul 3.d. schön.. consoana t. aber was war zu tun ? b) Es ist doch leicht zu verstehen. INFINITIVUL CU ZU (Continuare) a) Ich hatte zwar keine Lust hinzugehen.. 2. 201. Zeit ( = timp). pag.a. fähig ( = capabil).m. în ceea ce mă priveşte ta. în ceea ce 11 priveşte ei. Gelegenheit ( = ocazie). 109. unmöglich {= imposibil). 2) după adjective. Genitivul poate exprima în limba germană o parte dintr-un tot partitiv).a. leicht. Infinitivul cu zu nu se întrebuinţează numai după verbe (vezi pag. din motive eufonice. ci ş i : 1) după substantive. de ex. C. : cu — seits: meinerseits deinerseits seinerseits ihrerseits ş. în ceea ce o priveşte cu — wegen: meinetwegen = din cauza mea deinetwegen = din cauza ta seinetwegen = din cauza lui ihretwegen = din cauza ei ş. Pronumele personal la genitiv poate avea forme compuse. La formele compuse cu wegen se intercalează. a). schwer.

e) 5) a transmite (ex. b). a) B. a face să . (ex.£ S E L-GENOSSENSCHAFT 285 LASSEN 4. în cazul acesta nu se traduce. fiind o formă perifrastică a imperativului O b s e r v a ţ i e . a admite (ex. PROPOZIŢIA SECUNDARA (Continuare) a) Warum kannst du das nicht verstehen? b) Es ist doch leicht zu verstehen. c) 3) a tolera (ex. Laßt uns gehen! Verbul lassen poate fi WT*6 predicativ verb auxiliar de mod A. b) 2) a lăsa (ex. Sie ließ ihre Freundin grüßen. a cere (ex. warum ich das Geschäft wütend verließ.. Itellius ließ seine Sklaven ganze Bücher auswendig lernen.. Lassen ca verb auxiliar de mod se traduce prin : 1) a permite. 5. Ich lasse mich nicht frotzeln. DIFERITE ACCEPŢII ALE VERBULUI a) b) c) d) e) f) g) Ich ließ das Heft zu Hause.. Ich ließ alles stehen und liegen. f) 6) hai să . De exemplu : Ich lasse mir einen Mantel machen. a) ci . d) 4) a dispune. a accepta. Lassen ca verb predicativ se traduce prin : a lăsa (ex. Adverbele interogative nu introduc numai propoziţii principale şi propoziţii secundare (ex.. a da voie. (ex. g).. = îmi fac un palton... Uneori lassen exprimă doar îndemnul la săvîrşirea acţiunii exprimate prin verbul predicativ. Der Esel ließ mit sich spielen.

Wie alt ist dein Schwe. c) Mein Vater ist Dreher. Fehlt heute eine StuNein. i) Was machen die zwei Eine Verkäuferin ordnet die Anzüge.286 29. Darf ich mit deischreiben. du kannst mit meinem Füllhalter Tinte. a) Wie alt ist dein Vater ? Wie alt ist deine Mutter ? Meine Mutter ist 42 Jahre alt. Fahrrad fahren? . gestern war ich bei meinem Vetter. ein Verkäufer ? anderer Verkäufer bringt die Mäntel. f) Euer Bruder ist Student. Unsere Wohnung ist kleiner als eure Wohnung. dem Vetter Ihrer Frau? heute gehe ich zu dem Vetter meiner Frau. aber deine Uhr geht nach. ich möchte mit deinem Fahrrad fahren. Sein Töchterchen ist Was ist ihr Töchterchen? Schülerin. g) Fehlt heute ein Student? Nein. kein Student fehlt. Unser Zimmer ist höher als euer Zimmer.Was ist ihre Schwester? dentin. e) Unser Fernsehapparat ist nicht besser als euer Fernsehapparat. keine Studentin fehlt. aber unsere Schwester ist noch Schülerin. kein Kind fehlt. LEHRSTOCK Übungen Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch substantivische Pronomen! Mein Vater ist 47 Jahre alt. dentin ? Fehlt heute ein Kind? Nein. aber dein Schreibtisch ist braun Meine Uhr geht vor. Euer Zimmer ist groß. aber unser Bruder ist noch Schüler. nem Füllhalter schreiben? I) W7illst du mit meinem Ja. j) Waren Sie gestern bei Nein. sterchen ? b) Mein Schreibtisch ist schwarz. h) Was machen die zwei Ein Verkäufer ordnet die Anzüge.Mein Schwesterchen ist 6 Jahre alt. Mein Zimmer ist klein. d) Sein Bruder ist Student. Verkäuferinnen ? eine andere Verkäuferin bringt die Mäntel. k) Mein Füllhalter hat keine Ja. WTas ist dein Vater ? Meine Mutter ist Lehrerin. Was ist deine Mutter ? Mein Brüderchen ist Was ist dein Brüderchen ? Schüler. aber dein Zimmer ist groß. Was ist ihr Bruder? Seine Schwester ist Stu. aber unser Zimmer ist klein. Eure Schwester ist Studentin.

gehen? j e') wohin. . sich wünschen. A. der Vater.. . . das Geschäft. V) eröffnen ? eröffnen.. Medizin . Ihren Urlaub am Meer . gehen.. . .. Ihnen so rasch eine Antwort .. neu. j) Es fällt mir schwer. m) Ich habe einen Brief von meinem Bruder bekommen. wo.? I) Hoffentlich wirst du die Möglichkeit haben. Bilden Sie Sätze! a) Wann. .? c) Der Ausländer wünschte diese Ausstellung .. die a') Ich weiß 1 Geschichte ? spielen... T b) W o. ein Esel.E S E L-GENOSSENSCHAFT 287 2.. heißen. g) Ich beabsichtige ins Gebirge . Ich war mit einem (meine Brüder) im Ferienlager.. heißen. f) Haben Sie Lust. Andrei ist einer (meine besten Freunde).. Er läßt dich herzlich . der Junge sich der Junge... das Geschäft. der Laden. i) Es war ihm unmöglich .. der Laden. . zu diesem Film . neu.. Das ist eines (die schönsten Bilder). e) Wohin. b) Hattest du nicht den Wunsch. .. spielen.... k) Lassen Sie sich einen neuen Anzug ... c) Wie. dein Versprechen . d') warum.. h) Hatten Sie nicht die Absicht.. d) Warum. Warst du mit einer (deine Kolleginnen) im Theater? mit oder ohne besuchen erfüllen lernen gehen einlösen fahren studieren hingehen verbringen machen geben grüßen sagen zu des 3. ein Esel? wünschen. 4. . der Vater. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie den Infinitiv passenden Verbs! a) In unserem Vaterland haben alle die Möglichkeit . Steigen Sie in einen (diese Autobusse) ein! Zeigen Sie mir einen (die blauen Mäntel)! Ioana ist eine (meine besten Freundinnen). . d) Ich möchte deinen Wunsch . neu ? C) wie. . e) Das ist nicht leicht . neu. Ersetzen Sie den partitiven Genitiv durch den Dativ + von! a) b) c) d) e) f) g) h) Ich will dir eines (diese Bücher) kaufen. Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in den richtigen Fall! B...

g) Der Junge kam freudestrahlend aus der Stadt nach Hause. er. wütend. e) Ich höre gern das Lachen der . der Beamte. c) Das neu . unfreundlich ? h) Aus welchem Grunde.. Este de mult înfiinţat? e) Funcţionarul s-a gîndit: „Domnul acesta vrea să-şi bată joc de mine. Geschäft ist sehr elegant (eröffnen). ver­ lassen. dar nu este bine să le îndeplineşti toate dorinţele. weshalb.. f) De fapt n-a fost nimic altceva decît o neînţelegere.. der Laden. c) Trebuie să ai grijă de copii.. c) Ich habe die Absicht. der Laden.. Worte : „ESEL-Genossenschaft" ffolgen).. aus welchem Grunde. hin­ gehen.. Antworten Sie! a) Warum wünschte sich der Junge einen Esel? b) Warum konnte der Wunsch des Kindes nicht erfüllt werden? c) Was sah der Sohn eines Tages auf dem Marktplatz ? d) Was machte der Verfasser? e) Konnte er endlich sein Versprechen einlösen? Warum nicht? f) Welche Folgen hatte dieses Mißverständnis für den Vater? Erzählen Sie den Inhalt des Textes: „ESEL-Genossenschaft" ! Übersetzen Sie! A. aufs Land zu fahren. f) Auf dem Hauptplatz ist ein neues Geschäft eröffnet worden.. LEHRSTÜCK f) Um.. d) Über der Eingangstür des Ladens prangten . der Vater. Junge rief um Hilfe (weinen). der Vater. wütend? f) Ich weiß um. b) Bei uns wird für die Kranken und Alten gesorgt. unfreundlich. Setzen Sie das Partizip Präsens oder das Partizip Perfekt ein! a) Ich bringe dir gleich das. wieviel Uhr. sein. Kinder (spielen). sein... g) Der . d) N-am văzut încă magazinul acesta. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern! a) Unser sozialistischer Staat sorgt für die Erziehung der Jugend. g') h') wieviel Uhr hingehen. e) Er näherte sich dem Beamten. a) Despre ce este vorba în această povestire? b) Trebuie să ne ţinem întotdeauna de cuvînt. er? g) Weshalb. Wort (schreiben).. din cauza aceasta îmi cere un măgar".288 29. der Beamte. Buch (versprechen). f) Das ist ein falsch .. d) Ich möchte schon mit der Arbeit beginnen. . verlassen. h) Er ließ alles stehen und liegen und ging ins Geschäft.. Wort nicht lesen (hinzufügen). b) Ich kann das .

i) Am uitat creionul meu roşu acasă. N-am decît pe cel albastru la mine. h) Locuinţa lor se compune din patru camere. c) îmi cos un costum nou. Merken Sie sich! Es war weit und breit niemand zu sehen. dar nu ştiu unde este a ta." b) Transmite te rog fratelui t ă u salutări cordiale din partea mea (lui. 1881 . f) Fratele meu este student. pune mai întîi cărţile şi caietele tale în dulapul t ă u . Dă-mi-1 pe al tău. alţii la munte sau la ţară. Nici unul nu vorbeşte. d) Să nu rămîi din cauza lui (ei. Am văzut pe o prietenă de-a ta. aceasta este cartea mea. e) Da.289 B. Cîţiva colegi de-ai noştri au făcut o excursie în Banat. unii sînt plecaţi la mare. lor). a) Am mai mulţi prieteni. mea. c) Aveţi şi o altă operă a acestui scriitor? d) în biblioteca noastră sînt mulţi cititori. noastră. Es handelt sich um eine wichtige Angelegenheit. celălalt este medic. ei. g) Sora mea are 14 ani. a) Mama îi spuse băiatului e i : „Nu lăsa totul baltă. voastră. a lui are numai 7 ani. 19—Limba germană — c. Er hat sein Versprechen eingelöst. a) b) c) d) e) M-am întîlnit ieri cu un prieten de-al meu. lor) acasă. al lui este încă elev. D. Wir dürfen nicht alles stehen und liegen lassen. C. îţi permit să pleci numai după aceea. a noastră din trei. dar acum nu este nici unul în Bucureşti. noastră. Acesta este unul din copiii cei mai buni din clasă. b) Prietenul meu are doi fraţi: unul este profesor. Un consătean de-al meu a venit pentru cîteva zile la mine. Man muß für Ordnung sorgen.

Der alte Chinese wollte den Fisch nicht verkaufen : „Dieser Fisch. Plötzlich wurde aber „The King" krank. und Maud war wieder glücklich. Dem Fischlein ging es von Tag zu Tag besser. und so lag jetzt die Jacht in dem französischen Hafen. den Harry und Maud während einer Reise im Laden eines alten Chinesen in Hongkong gefunden hatten. der ihn zum Abendessen einlud. an deren Giebeln silberne Glöckchen hingen. bringt seinem Besitzer Glück und langes Leben". oder sie trafen sich in der Stadt. Die ganze Jacht hatte man nur für „The King" gebaut. und Maud war verzweifelt. „The King" war ein Goldfisch. Schließlich verkaufte der Chinese den Fisch für den enormen Preis von zehntausend Dollar. Feng. Sie gehörte dem reichen Amerikaner Harry Blackwood und seiner Frau Maud. ein junger Chinese. was sie brauchte : Zerstreuung. Eines Sonntags war Feng nicht frei. ein Zimmer eingerichtet mit kleinen chinesischen Tempeln. und Therese kam mit ihrer Katze aufs Schiff zu Besuch. Von nun an kam entweder Feng jeden Sonntag zu Therese. in dem die Seele eines verstorbenen Weisen lebt. sagte er. dessen Frau und deren Tochter Therese. ( D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DAS GOLDFISCHLEIN Nach Friedrich Wolf An der blauen Küste Südfrankreichs lag eine große Jacht.30. Maud. In ihrem großen Palast in New-York wurde für „The King". fuhr mit. Vor dem Haus standen Tag und Nacht zwei Geheimpolizisten. Sensation und den Glauben an die übernatürliche Macht des Fisches. Eines Tages lernte Feng einen französischen Fischer kennen. Die Ärzte verordneten diese Reise. sie hatten sich eine Woche nicht . wo „The King" wohnte. die sich bis jetzt immer gelangweilt. Beide waren glücklich. nur in Seidenkimonos betreten. dessen Leben für sie so wertvoll war. hatte nun alles. Man durfte das Zimmer. Dort verbrachte Feng einen Abend mit dem Fischer. denn er sollte den ganzen Tag den Fisch pflegen.

Professor Mamlock. mein Liebling! Kennst du mich noch? Wie geht es dir?" und sie gab ihm Futter. heiratete Therese und blieb bei den Fischern. Jetzt sah Feng. Sie bemerkte nichts und begrüßte den Fisch zärtlich : „Guten Morgen. wie nutzlos und falsch das Leben der Reichen ist. Erläuterungen 1) F r i e d r i c h W o l f (1888—1953). = Peste o oră . S-a alăturat din tinereţe cauzei clasei muncitoare. die zehn­ tausend Dollar für einen gewöhnlichen Fisch zahlen. aşezat la poalele Pirineilor. aici = gelangweilt hatte. de . Lilli Wanner.." Am andern Morgen kam Maud wie gewöhnlich ins Zimmer des Goldfisches.. mein Liebling! = Bună dimineaţa.. 4) gelangweilt. în anul 1940. Feng war verzweifelt: „The King" hat zehntausend Dollar gekostet! Man wird mich ins Gefäng­ nis werfen!" Aber Therese lachte : „Ich habe zwei Goldfische zu Hause und bringe dir einen. scriitor german. Dr. 2) the King = regele (în limba engleză) 3) für den . Wolf a fost internat în lagărul de concen­ trare pentru deţinuţi politici Camp le Vernet. Preis von .. welches das Fischlein mit Appetit fraß.. 9) Guten Morgen. Feng verließ das Schiff... In einer Stunde bin ich zurück. Er wollte frei sein.DAS GOLDFISCHLEIN 291 gesehen. aber die Armen vor Hunger sterben lassen.. Fr. Plötzlich hörten sie ein Geräusch und sahen. dragul meu! Lexik Antonyme das Glück =f= das Unglück der Reiche =j= der Arme ..... El a fost un luptător activ contra fascismului. daß die Katze den Fisch aufgefressen hatte. Dintre operele sale mai importante prin mesajul ideologic înaintat ci­ tăm dramele Floridsdorf. = la preţul . verbul auxiliar este omis din motive stilistice 5) Tag und Nacht — zi şi noapte 6) dem Fischlein ging es von Tag zu Tag besser — peştişorului îi mergea din zi în zi mai bine (se simţea din zi în zi mai bine) 7) von nun an = de acum înainte 8) In einer Stunde .

die. das se declină ca pronumele demonstrative der... b) sînt pro­ poziţii relative.292 30. a) şi prin die (ex. Propoziţia relativă apare deseori ca propoziţie intercalată în propoziţia la care se referă (ex.. Grammatik 2). Spre deosebire de pronumele demonstrativ pronumele relativ nu are . pag. 135. = a face cunoştinţă (cu) GRAMMATIK 1. 135. das întrebuinţate substantival (vezi pag. DIE. die sich bis jetzt immer gelangweilt. 71. 499) 2. Grammatik 1) şi de pronume demonstrativ (vezi pag. b). P R O N U M E L E R E L A T I V E DER. LEHRSTÜCK Vieldeutige / femeia die Frau — soţia \ doamna . das — die nu îndeplinesc numai funcţia de articol (vezi pag. a păşi (în) kennenlernen + Akk.) de obicei \ (adj. Prin urmare der. PROPOZIŢIA RELATIVA a) Feng lernte einen französischen Fischer kennen. PRONUMELE RELATIV A. == credinţa (în) betreten + Akk.forma derer. Deci: der — die —• das —• articol hotărît — pronume demonstrativ — pronume relativ (vezi schema nr. 10. ci şi aceea de pronume relativ. pag. der ihn zum Essen einlud. DAS Pronumele relative der. 534). introduse prin der (ex. hatte nun alles. . die. Grammatik 2 şi schema nr. die. Observaţie.) obişnuit Rektion der Glauben + an + Akk. = a intra (în). gewöhnlich Wörter fals falsch / \ greşit / (adv. der şi die fiind aici pronume relative. b) Maud. Propoziţiile de mai sus. 26.

B. gen. welches das Fischlein mit Appetit fraß. wo = in dem. die. das sînt urmate de o formă identică a articolului hotărît. Der Sie begegnet einem Kollegen. (subiect) b) Er begegnet einer Kollegin. WELCHE. Die Kollegin geht in die Bibliothek. sing. dessen Begeisterung groß war. nom. (atribut) cj Der Dichter umarmte den Knaben. nur in Seidenkimonos betreten. wo „The King" wohnte. Er begegnet einer Kollegin. sing. sing. (atribut) nom. masc. Astfel se evită repetarea aceluiaşi cuvînt. das se referă la un sub­ stantiv sau la un pronume din propoziţia regentă. in die Bibliothek geht. P R O N U M E L E R E L A T I V E WELCHER. nom. Der Dichter. atunci ele pot fi înlocuite prin wo. (subiect) Kollege geht in die Bibliothek. die in die Bibliothek geht. Ich begegnete einigen Kollegen. (subiect) masc. Die Kollegen gingen ins Kino. In propoziţia de mai sus. nom. fem. WELCHES Sie gab ihm Futter. sing. (subiect) fem. plural (subiect) Pronumele r e l a t i v e der. dacă pronumele relative der. welche. die. die. Die Begeisterung des Dichters war groß. gen. .DAS GOLDFISCHLEIN 293 întrebuinţarea pronumelui relativ mase. Cazul pronumelui relativ este determinat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia secundară. a) Sie begegnet einem Kollegen. sing. welches. der masc. dacă der. nom. plural (subiect) d) Ich begegnete einigen Kollegen. das pot fi înlocuite prin pronumele relative welcher. die ins Kino gingen. sing. O b s e r v a ţ i e . nom. Man durfte das Zimmer. Pronumele relative der. das la dativ Singular sau plural sînt precedate de in şi au sens local. umarmte den Knaben. die. cu care se acordă în gen şi număr.

die etc. 36." b) Eulenspiegel sagte : „Schwöre. A. welcher dessen welchem welchen Feminin welche deren welcher welche Neutru welches dessen welchem welches Plural toate genurile welche deren welchen welche C. Pronumele wer se întrebuinţează. was Mozart ist meiner Meinung nach Pronumele relative wer. Grammatik 3 şi schema nr. de obicei. 3) la un adjectiv la gradul Dieses Menuett geschaffen hat. b). wird verbrannt werden. LEHRSTOCK Pronumele relative welcher. G.294 30.. P R O N U M E L E R E L A T I V E WER. soll nicht essen. ceea ce. welches se declină în felul următor : Singular Masculin N. ex. Pronumele was se referă : 1) la toată propoziţia 2) la un pronume exemplu : regentă (ex. was se declină ca pronumele interogative wer. was ich dir sage. 534). superlativ: das Schönste. daß du niemandem verraten wirst. alle. nehotărit neutru sau la pronumele demonstrativ das. pag. WAS a) Eulenspiegel sagte : „Wer nicht laufen kann. 72. der nicht arbeitet. de Maud hatte nun alles. . was (vezi pag. welche. soll nicht essen." Propoziţiile relative pot fi introduse şi prin pronumele relative substanti­ vale wer ( = cine. a) sau was ( = ce. b). ex. der. D. în loc de : jeder. was sie brauchte. Wer nicht arbeitet. de exemplu : Jeder.

Sensation und den Glauben an die Macht des Fisches.. primeşte la genitivul singular şi desinenţa -s.. în limba germană există conjuncţii corelative. sondern (auch) = nu numai .. D. -n = litera Name(n)... CONJUNCŢIILE CORELATIVE Von nun an kam entweder Feng jeden Sonntag zu Therese. -ns. als auch = atît .. -ns = voinţa G&Glauben se declină : der der der der der der Observaţii. 1.. 43. ori nicht nur . Cele mai obişnuite s î n t : entweder ... Singular N. -n — gîndul Funke(n). nici 4. -ns. ci (şi) sowohl .. -ns = pacea Buchstabe. G. 514) Neregulat se declină şi substantivul das Herz. La nominativ singular oscilează între Glaube şi Glauben. -n = numele Gedanke. A. Substantivul Glaube se declină neregulat. pe lîngă desinenţele slabe.. 2. Nominativul în -n este forma mai nouă. oder sie trafen sich in der Stadt. -n = scînteia Wille(n)... -ns. pag. das des dem das Herz Herzens Herzen Herz Plural die Herzen der Herzen den Herzen die Herzen ... -ns. oder = ori . Deci: der des dem den Glaube(n) Glaubens Glauben Glauben Friede(n). (vezi schema nr. noch = nici .DAS GOLDFISCHLEIN 295 3. Der Buchstabe are la genitiv şi forma des Buchstaben.. DECLINAREA SUBSTANTIVELOR (Completare) Maud hatte nun alles. was sie brauchte : Zerstreuung. cît (şi) weder .

Ich kaufe den dort. begleitet den Vater auf den Bahnhof? ... Welchen Studentinnen gibst du die Bücher ? — Denen in der ersten Bank... das Kind. ich in der Ausstellung getroffen habe. Übersetzen Sie! a) Hier sind viele Bleistifte. aus Ploieşti gekommen ist. liest du? Der Verkäufer zeigte uns mehrere Paar Schuhe.. . .. Sie verbrachten den Abend mit ihren Freunden und deren Eltern. die Genossin. ich nach Braşov fahre. c) Welchem Studenten gibst du das Buch ? — Dem in der ersten. Ich kaufe das da. Sie verbrachte den Abend mit Genossin Popescu und deren Sohn.. so schön Klavier spielt. Erzählst du allen Kindern Geschichten? — Kein. LEHRSTOCK Übungen 1. Arbeit ausgezeichnet ist. das Kind.. Hier sind viele Bücher... Uhr geht richtig? — .... .. Helga spricht mit Anda und ... Student hat diese Arbeit geschrieben? . 3.. 2. die . ..... da..296 30. Welche Genossin heißt Ioana? — Die rechts... bist du begegnet? .. Freund rufst du a n ? — : ... . der Genosse. du noch nicht kennst.. der Genosse. Hier sind viele Uhren. Setzen Sie die passenden Relativpronomina a) Das Das Das Das b) Das Das Das Das c) Das Das Das Das .. : b) Er verbrachte den Abend mit Genossen Popescu und dessen Tochter. dort! . besuchst du am Sonntag? ein! ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist der Genosse. die Genossin. Ich kaufe die dort. . Welcher Studentin gibst du das Buch? — Der in der ersten Bank. Mir gefallen . Welche Kinder dürfen im Garten spielen ? — Die dort. Hefte immer sauber sind. .. der Onkel Schokolade bringt. . aus der Brezoianustraße. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie die Interrogativpronomina welche? welches? wer? was? oder die Demonstrativpronomina das! Achten Sie auf den Fall! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) welcher? der. d) Welcher Genosse heißt Georg?-— Der links.. .... an der Ecke. das Kind... alle lieben. die Genossin.. . . Welches Kind kann schon lesen? — Das hier.. Schwester meine Schülerin ist. . nur . Bank.. der Genosse... mit . Bruder... die Genossin.. ich ein Buch versprochen habe... . das Kind... da. Welchem Kind gibst du das Buch ? •— Dem in der ersten Bank.. . mir den Bleistift gegeben hat..

.. fährt zum Bahnhof. das ich gelesen habe... Zimmer wir besichtigt haben.. h) Hier ist das Buch.. die Übungen geschrieben haben. ... Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Beispiel: Das Buch ist sehr interessant.. .. die. . i) Die Studenten studieren Geschichte. d) Das Zimmer. ich die Frage gestellt habe. d) Die Bibliothek hat viele Bücher. war sehr interessant. c) Die Straßenbahn. f) Die Schüler. Studenten. .. ist unser Schlafzimmer. die Professorin gehalten hat. war sehr interessant. . das Kind hineingeht. wir beigewohnt haben. in . e) Die Arbeit hat keine Fehler. Studenten.. wir wohnen. Ich lese i n d e r Bibliothek. Der Professor korrigiert d i e Arbeit. Antworten richtig sind. . ist sehr interessant. das ein! Ersetzen Sie in+ Relativpronomen durch wo (wo es möglich ist)! a) Die Literaturvorlesung. Wir studieren das Werk d e s Schriftstellers... in . j) Die Schallplatten sind ganz neu.. Ich habe d a s B u c h gelesen.. .. a) Der Schriftsteller ist sehr bekannt. Ich habe die Tochter d e s G e n o s s e n kennengelernt.. Ich bin d e n S t u d e n t e n begegnet.. Relativsatz! 4. f) Der Genosse ist ein Freund meines Vaters. g) Die Schüler.PAS GOLDFISCHLEIN 297 d) Das Das Das Das sind sind sind sind die die die die Studenten.. Studenten.. du jetzt liest... Das Buch. c) Der Kollege ist mein ältester Freund. morgen einen Ausflug machen. . b) Die Literaturvorlesung. 5.. bekommen gute Noten.. . b) Das Zimmer ist groß und hell. ist schön eingerichtet. h) Der Professor unterrichtet Geographie. Ihr habt m i t d e m P r o f e s s o r gesprochen. können nach Hause gehen. g) Die Genossin ist eine Freundin meiner Mutter. . i) Ich kenne das Buch nicht. . das Mädchen gebracht hat. Setzen Sie die Relativpronomina welcher. welches oder der. Du hast d i e S c h a l l p l a t t e n gestern gehört. Wir besuchen d e n Kollegen. die Mutter eingestiegen ist. Ich habe den Sohn d e r G e n o s s i n kennengelernt. Sie im Gebirge kennengelernt haben. Ich wohne i n d e m Zimmer.. welche. in . e) Das Zimmer.

. Ich habe das Buch in unserer Bibliothek..298 30. . mitfahren will.... Ich werde . du dir gewünscht hast.. hat 90 Plätze.. . Ich habe dir alles gesagt. sie brauchen... .... Der Klavierkünstler hat nicht nur das Menuett. dich noch ihn anrufen. bleibt gesund. ... ein! 7. wohnt in Ploieşti. Sie! 8. .... die Studentengruppe besucht.. wird die Prüfung bestehen. k) Die Tante. Der Onkel hat dir das gekauft. ich arbeite. . das Fernsehgerät oder den Radioapparat kaufen. Verrate niemandem. . Ich konnte . Setzen Sie die passenden korrelativen Konjunktionen a) b) c) d) e) f) g) h) Ich gehe heute weder ins Theater . nach Predeal..... die Mutter geschrieben hat... 6.. soll die Tür schließen. soll morgen um 7 Uhr vor dem Bahnhof sein! Das Zimmer. Der Lesesaal. .. die an der Küste Frankreichs lag? Für wen wurde sie gebaut ? Wer war „The King" ? Wo hatten Maud und Harry den Goldfisch gekauft? Was sagte der alte Chinese über den Fisch? Wo und wie wohnte der Goldfisch in New-York? Warum fuhr Familie Blackwood nach Frankreich? Wen lernte Feng eines Tages kennen? Was geschah eines Sonntags? Was machte Therese? W a r u m bemerkte Maud nichts ? Was erkannte Feng schließlich? Was machte Feng? . Setzen Sie wer. ich dir jetzt erzähle! . du wissen wolltest. .. die Familie Popescu wohnt. sondern auch in der Bibliothek der Akademie gesucht... Fährst du diesen Sommer . du liest. Andrei hat gestern sowohl am Sportfest an unserer Sitzung teilgenommen. was oder wo ein! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Die Studenten haben im Studentenheim alles. .. ist klein und hell.. m) Hier ist das Haus. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) Wem gehörte die Jacht. I) Die zwei Ausstellungen... sind sehr schön. . wohnt in Ploieşti. in . sich mit kaltem Wasser wäscht. als letzter hinausgeht. ans Meer als auch ins Gebirge? Wir fahren entweder nach Konstanza . ins Kino.. die Mutter eingeladen hat. die Varia­ tion sehr schön gespielt. LEHRSTÜCK j) Die Tante.. alle Lektionen lernt... ..

Acesta este elevul al cărui frate este student la matematică. b) Aceasta este eleva care cunoaşte pe sora mea. Nu ne-am văzut de o săptămînă. ci şi mamei tale. f) Nu-i povesti lui Alexandru ceea ce ţi-am spus acum. d) Aceasta este camera în care locuieşte prietenul meu Andrei. Peste o oră sînt la tine. era un peşte obişnuit. a) Acesta este elevul care cunoaşte pe fratele meu. pentru că se convinsese că viaţa lor este nefolositoare şi falsă. Colegul meu învaţă din zi în zi mai bine. care fusese construit pentru peştele de aur „The King". C. Aceasta este eleva căreia i-am dat cartea mea. Acesta este elevul pe care l-am cunoscut ieri. Aceştia sînt studenţii cărora le-am arătat expoziţia. Übersetzen Sie! A. e) îţi arăt tot ce am cumpărat azi. Ori vii la mine ori mă chemi la telefon la ora 6 30 . în care (unde) locuia peştişorul de aur era minunat aranjată. f) Feng se întîlnea în fiecare duminică cu fiica acestuia. pe care îl mîncase pisica. a) La coasta Franţei se găsea un iaht. Acesta este elevul căruia i-am dat cartea mea. (Iţi) voi scrie nu numai ţie. Aceasta este eleva a cărei soră studiază matematicile. c) Aceştia sînt studenţii care cunosc opera lui Goethe. d) Maud nu se mai plictisea.DAS GOLDFISCHLEIN 299 9. Aceasta este eleva pe care am cunoscut-o ieri. înainte de examene învăţ zi şi noapte — Să nu te îmbolnăveşti! Numele acestui scriitor ne este cunoscut nouă tuturor. căci avea acum tot ce îşi dorise. c) Camera. b) Maud şi Harry credeau că în peşte trăieşte sufletul unui înţe­ lept chinez. h) Feng îi părăsi pe bogaţi. e) Intr-o zi Feng făcu cunoştinţă cu un pescar. Cum te simţi ? (Cum îţi merge ?) —• Mulţumesc. Ce idee ţi-a venit? . B. g) Peştele. De acum înainte voi merge o dată pe săptămînă la teatru. Nu(-l) cunosc nici pe vecinul tău nici pe vecina ta. care îl invită la el acasă. îmi merge tot mai bine. g) Cine nu învaţă gramatica nu va putea vorbi corect. Aceştia sînt studenţii ale căror note sînt foarte bune. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Voi învăţa pînă mîine atît prima cît şi a doua lecţie. Aceştia sînt studenţii pe care i-am cunoscut ieri.

Merken Sie sich! Der Arzt verordnete eine Reise. Răspunsul lui a fost greşit. Von nun an sehen wir uns jeden Tag. Ich denke Tag und Nacht an diese Arbeit. Ge faci de obicei duminica? îl cunosc pe domnul acesta de cîteva zile. .30 a 30. Am făcut cunoştinţă cu el la un prieten. Wir haben uns eine Woche lang nicht gesehen. Diese Stadt wird von Tag zu Tag schöner. LEHRSTOCK m) n) o) p) (Eu) Nu mă plictisesc niciodată.

Es küßt Dich Deine Mutter Marina Kmetko. Aber die Beamtin wies das Paket zurück : „Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. und warum ich hier bin. So schicke ich Dir nur den Brief. Später schickte Laco einen Brief und zwei Bilder. kaufte sie gleich eine und ging zur Post. Da schrieb Marina einen Brief an Laco : „Lieber Sohn Laco! Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen. Darum ist Krieg. Die Tochter des Kaufmanns las der Mutter den Brief vor. Er lag in einem neuen Umschlag neben einem anderen Brief. erfuhr. denn in Spanien wachsen diese Äpfelchen. Sie haben Land von der Republik bekommen. daß ihr Sohn Laco nach Spanien in den Krieg gezogen war. Auf den Bildern waren tote Kinder und weinende Frauen vor verbrannten Hütten. weil Du ja auch nicht rauchst und Wollsocken keinen Zweck haben. daß es unnötig ist. aber die Bauern wehren sich gut. weißt Du noch? Ich habe es gekauft. die Du Dir gewünscht hast. Im Brief hieß es : „Die Bauern sind hier so arm gewesen wie bei uns." Da wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken. aber die Grafen wollen es ihnen nicht lassen und stecken die Dörfer in Brand und erschlagen die Kinder. da es dort heiß ist.. Jetzt weißt Du. Übrigens wachsen doch die Apfelsinen in Spanien!" sagte sie. Der Brief an Laco kam aber zurück. daß Laco sich einmal in der Kindheit eine Apfelsine guwünscht hatte. und es kommen auch viele aus anderen Ländern zu Hilfe. Auch sagen sie. ( E I N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DAS GOLDENE ÄPFELCHEN Nach Franz Carl Weiskopf Marina Kmetko. warum ich habe herkommen wollen. Tagelöhnerin in der Slowakei. Sie konnte das gar nicht verstehen. daß der Kamerad Laco Kmetko . Der Kommissar des Bataillons teilte mit. aber auf der Post wollen sie es nicht annehmen..31. Da sie sich daran erinnerte. Die Arbeiter aus den Städten helfen ihnen.

In opera sa zugrăveşte lupta clasei mun­ citoare împotriva fascismului (Das Anekdotenbuch. scriitor socialist de limbă germană din Praga. Er hat an die Frauen und Kinder gedacht. din care au apărut primele două volume Abschied vom Frieden şi Inmitten des Stroms) 2) .. „Weine nicht". LEHRSTOCK den Tod für die Freiheit gefunden hatte. Erläuterung 5) 5) Lieber Sohn Laco = Dragul meu fiu Laco Lexik Synonyme die Apfelsine — die Orange gleich — sofort Antonyme annehmen =f= zurückweisen unnötig =j= nötig heiß =f= kalt Vieldeutige Wörter y tabloul das Bild — fotografia ^ imag Wortfamilie kommen — kam — gekommen = a veni herkommen — kam her — hergekommen = a veni încoace ankommen — kam an — angekommen = a sosi bekommen — bekam — bekommen = a primi die Ankunft = sosirea ..302 31.. romanul Lissy). warum er in den Krieg hat ziehen müssen". und wir haben ihn unter einem Baum begraben." Das Mädchen konnte nur langsam vorlesen. der zweimal im Jahr goldene Äpfel trägt.. die Männer : an die Frauen und Mütter denken sie gar nicht. „das verstehst du nicht." Marina streichelte ihr die Schulter... de loc 3) Im Brief hieß es . 124. „Ich verstehe nicht. denn sie hatte die Augen voll Tränen. = In scrisoare scria . deshalb ist er hinge­ gangen. rief sie aufgeregt.. „Er ist an dem gleichen Tag gefallen." Erläuterungen 1) F r a n z Carl Weiskqpf (1900—1955). „aber so sind sie immer. an dem Ihr Brief ankam.. a războiului (Himmelfahrtskommando) şi problematica socială din mo­ narhia austro-ungară (trilogia Von Krieg zu Krieg. 4) etwas Besonderes = ceva deosebit (vezi pag. sagte sie. gar nicht = .

154. Gram­ matik 2) sînt propoziţii principale conclusive. PROPOZIŢIA CAUZALĂ ŞI PROPOZIŢIA CONCXUSIVÄ (Completare şi sistematizare) A.. Propoziţiile introduse prin deshalb (darum. Propoziţiile principale cauzale sînt introduse prin denn .. deswegen influenţează topica. Verbul conjugat stă imediat după conjuncţie. darum. /principală -> introdusă prin denn-> Propoziţie cauzală / /weil 1 \secundară -» introdusă prin \ d a f /deshalb Propoziţie conclusivă — principală -> introdusă prin —darum \deswegc Verbul conjugat: locul II locul ultim 1 locul I (vezi schemele nr. a) Auch sagen sie. b) So schicke ich nur den Brief. 591 şi nr. Conjuncţiile deshalb. a). Propoziţia din exemplul a este o propoziţie principală cauzală. c) Da sie sich daran erinnerte. pag. deswegen. 244. Intre acestea şi propoziţiile cauzale există atingeri semantice (vezi pag. c) J dare — în locul ultim. denn in Spanien wachsen die Äpfelchen. daß Laco sich einmal in der Kindheit eine Apfelsine gewünscht hatte. Propoziţiile secundare cauzale sînt introduse prin : 1) weil (ex. es ist unnötig. pag. vezi pag. weil Du ja auch nicht rauchst.DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 303 GRAMMATIK 1. b) \ verbul conjugat stă — ca în toate propoziţiile secun2) da (ex. 245. 598) . iar pro­ poziţiile din exemplele b şi c sînt propoziţii secundare cauzale. Observaţie). această conjuncţie nu influenţează topica (ex. deshalb ist er hingegangen. Er hatte an die Frauen und Kinder gedacht. . 142. B.

Astfel forma conjugată a verbului este urmată de două infinitive (infinitivul dublu). In exemplul c : da este conjuncţie subordonatoare cauzală. Grammatik 3). ^adverb de loc da—-adverb de timp \ conjuncţie subordonatoare = aici — atunci = deoarece. b). eine Apfelsine gewünscht hatte. în exemplul b : da este adverb de timp. Grammatik 1).304 2. a.. Verbul haben stă în propoziţia principală în locul 2 (ex. deci conform regulei. a şi b). warum ich habe herkommen wollen. Verbele modale întrebuinţate ca verbe predicative formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben + participiul perfect (ex. Verbele modale întrebuinţate ca verbe auxiliare. 214. PERFECTUL ŞI MAI MULT CA PERFECTUL VERBELOR MODALE a) b) c) d) e) Er hat die Aufgabe gekonnt. Verbele modale se întrebuinţează ca verbe auxiliare (ex. atît în propoziţia principală (ex. iar în propoziţia secundară înaintea infi- . In exemplul a : da este adverb de loc. da sind wir. dar şi ca verbe predicative (ex.. daß Laco sich . b) Da wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken. Warum hat er hingehen müssen ? Jetzt weißt du. c. adică în legătură cu infi­ nitivul unui alt verb. 185.. Infinitivul verbului auxiliar modal stă în urma infinitivului verbului pre­ dicativ. a şi b) (vezi pag. formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben + infinitivul prezent (un vechi participiu) şi nu cu participiul perfect. e). cît şi în cea secundară (ex. c. c) Da es ihr einfiel. d). LEHRSTOCK a) Also. d) sau în locul 1 (ex. d şi e) (vezi pag.. DIFERITELE ÎNŢELESURI ALE CUVÎNTULUI DA 31. fiindcă. întrucît 3. Hat er das gewollt? Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen.

müssen wir uns beeilen. verbul conjugat nu ocupă locul ultim.. -ab. 1881 . -auf. caperf. Deci: Jetzt weißt du. Astfel în propoziţiile secundare care cuprind un in­ finitiv dublu.e i n . -über Adverbele her şi hin ca şi compusele acestora se întrebuinţează de multe ori ca particule ale verbelor compuse separabil : herkommen.DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 305 nitivului dublu (ex. hinausgehen etc. . hineingehen. b) Er ist hingegangen. -unter. -aus. warum ich es habe sagen wollen. . Adverbul her şi compusele acestuia exprimă direcţia înspre vorbitor sau observator (ex. Übersetzen Sie und erklären Sie den Sinn von da/ herauskommen etc. m. warum ich es gewollt habe. . a) Bist du schon da? b) Da es schon spät ist. c) Wir wollten fortgehen. 20—Limba germană — c. hingehen. aber da kam Andrei zu Besuch. . ADVERBELE DE LOC HER Şl HIN ŞI COMPUSELE L O B a) Jetzt weißt du.. e). weil er an die Frauen und Kinder gedacht hat. a). warum ich hergekommen bin. . Compusele cele mai obişnuite ale adverbelor her şi hin s î n t : i/ . dar : Jetzt weißt du.f perfect /perfectul 1 haben + infinitivul <^ m m c a p e r f j prezent 4. Übungen 1. . Adverbul hin şi compusele acestuia exprimă direcţia dinspre vorbitor sau observator (ex. /Predlcatlve Verbele m o d a l e ^ auxiliare /perfectul ] haben + participiul \m. hereinkommen. b). .

deswegen) gehe ich in die Buchhandlung. Ich will ein Buch kaufen. Laco hatte den Tod für die Freiheit gefunden. Ich will ein Buch kaufen. die Beamtin. weil ich ein Buch kaufen will. weil. b) Laco ist in den Krieg gezogen. das Paket. die Orange. Da ich ein Buch kaufen will. LEHRSTOCK d) Dieses Buch da ist sehr interessant. 4. werden wir um 7 45 dort sein. Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. Setzen Sie die Verben ins Perfekt! Achten Sie auf die Wortstellung! a) Darfst du in die Stadt g e h e n ? — Ja. deswegen)! Beispiel: 1) 2) 3) 4) Ich gehe in die Buchhandlung. nicht. darum (deshalb. Es hatte die Augen voll Tränen. können. keine Apfelsine. aber wir können nicht. Ich gehe in die Buchhandlung. g) Marina schickte einen Brief. können. a) Sie schickt ihm keine Zigaretten. Bilden Sie Sätze! a) Marina. e) Da begann der Professor zu sprechen. zurückweisen. Er hat an die Frauen und Kinder gedacht. b) Marina. sie. gehe ich in die Buchhandlung. Er raucht nicht. Sie wollte ihrem Sohn eine Freude bereiten. Ich gehe in die Buchhandlung. 2. da! B. denn! C. denn sie können auf dich nicht warten. darum (deshalb. e) Die Beamtin wies das Paket zurück. Verbinden Sie die Satzpaare mit den Konjunktionen A. ich darf. sondern um 6 Uhr in die Schule gehen. c) Der Brief kam zurück. d) Du mußt nicht um 5. ihr Kind. sehr arm. kaufen. f) Marina schickte ihrem Sohn keine Apfelsinen. b) Wollt ihr mitkommen?-—-Wir wollen. denn wir müssen ein Beferat schreiben. aber ich kann nicht. sein. d) Das Mädchen las langsam vor. f) Da die Vorstellung um 8 Uhr beginnt. Die Apfelsinen wachsen in Spanien. schicken. denn.306 31. c) Sie entschuldigen sich. denn ich will ein Buch kaufen. ihr Sohn. . weil. 3.

. denn. sie. f) Fata citea foarte încet. können. . Setzen Sie statt der Punkte eines der folgenden Adverbien: hin.. und die Freunde gehen zusammen weg. nicht. . Sie r u f t : „Komm. fiindcă s-a gîndit la mame şi la copii. . und r u f t : „Kommt . .. das Mädchen. Äpfelchen"! . finden. heraus. herauf! a) b) c) d) e) f) Die Mutter ist im Zimmer.." Hans und Peter gehen . erklären..DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 307 c) Marina.. g) Marina. die Freiheit.. .. dann. căci avea ochii plini de lacrimi. Ein paar Minuten später schaut er zum Fenster . der Krieg. d) Laco..!" Ich gehe .. d) Funcţionara nu avea voie să primească fructe pentru expediţie. gehen. zurückkommen. de aceea scrisoarea Marinei s-a întors.!" Ich gehe . e) Laco murise. a) Marina a vrut să trimită fiului ei ceva deosebit. der Brief. Sie ruft: „Komm. ziehen... Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Das goldene 8. die Beamtin. e) Marina..!" Ich gehe .. in. 6.. nur. hinaus.. der Tod. müssen.. her.!" Ich gehe . langsam. b) Deoarece lui Laco îi plăceau portocalele. unsere Freunde gehen in eine Austeilung. weinen.. Wir gehen auch . Marina vru să-i trimită o portocală. er.. dann. hinunter. .!" Ich gehe . vorlesen.. die Post. . Sie r u f t : „Komm. Dieser schaut . für. auf.!" antwortet Peter.. f) Die Tochter. . Antworten Sie! a) Was erfuhr Marina Kmetko? b) Was stand in Lacos Brief? c) Wodurch wollte Marina ihrem Sohn eine Freude machen? d) Was schrieb sie ihm? e) Was geschah mit diesem Brief? f) Was schrieb der Kommissar des Bataillons? g) Wer las Marina den Brief vor? h) Was sagte die Kaufmannstochter? i) Was antwortete Marina dem Mädchen? 7. Die Mutter ist ohen. . Übersetzen Sie! A. deshalb. keine Zigaretten. sie.. Sie r u f t : „Komm. sie. herunter. nach Hause. . hinein. Sie ruft : „Komm..... sprechen.. e) Marina nu i-a putut trimite lui Laco portocala. g) Laco s-a dus la război. hinauf. schicken.. Laco. warum Laco. 5. Hans klopft an die Tür. herein. „Komm . rauchen. darum. und sieht unten seinen Freund Alexander. seine Mutter.. Die Mutter steht dort.. der Kaufmann. Die Mutter ist draußen. streicheln.... mit. Hans geht . Die Mutter ist unten.

j) Nu am putut găsi cartea în biblioteca seminarului. Mi-e frig. a trebuit să o caut şi în alte biblioteci. E a a fost bolnavă. LEHRSTOCK B. De ce nu vii cu noi?—-Nu pot veni.308 31. a trebuit să merg la un bolnav. D. Die Grafen steckten die Dörfer in Brand. a) Vă plac portocalele? — Da. fiindcă nu am timp. b) Vin imediat la tine. —• Nu este necesar să te grăbeşti. Andrei este unul dintre copiii cei mai buni. de aceea a lipsit. eu rămîn astăzi toată ziua acasă. fiindcă ştiu că nu fumezi. Merken Sie sich! Laco zog in den Krieg. Die Arbeiter kamen den Bauern zu Hilfe. dar merele îmi plac mai mult. deoarece a trebuit să scriu o scrisoare. El este unul dintre studenţii cei mai buni. dar nu am putut. Merg diseară la teatru. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Du-te (acolo)!—• Vino încoace! Du-te înăuntru! — Vino înăuntru ! Ieşi afară! — Hai afară! Du-te j o s ! — V i n o jos! Du-te sus! — Vino sus ! Nu-ţi trimit ţigări. c) Nu te-am putut aştepta. sînt răcit şi nu pot pleca de acasă. de aceea nu a avut voie să plece la mare. E a a lipsit. k) Ioana a fost bolnavă. fiindcă n-am văzut încă acest spectacol. d) Aş vrea să vă arăt cîteva fotografii frumoase. I) Nu ştiam că ai vrut să-ţi cumperi cartea aceasta. fiindcă a fost bolnavă. a) b) c) d) e) C. Ea este una dintre studentele cele mai bune. Am vrut să merg la cinema. .

weil wir schon so nahe sind." Schließlich mußte der Onkel zahlen. „Schau. „Gut". „Dort hält der Zug nicht!" entgegnete der Beamte lächelnd. „Aber wir wollen dort aussteigen!" sagte Jochem. Davor war eine Straße mit eisernen Leisten. Der Zug kam an. probieren wir es? Was kann uns geschehen? Wir versuchen es und fahren mit der Eisenbahn. die Eisenbahn ist etwas Schönes! Aber da ist schon das Spitalerdorf! Und wir sind erst eine Viertelstunde gefahren l . das in den Berg hineinführte." Ein Zug war gerade angezeigt. Auf dem Bahnhof sprach mein Onkel mit einem Bannbeamten. Plötzlich sagte mein Onkel : „Was sagst du. Plötzlich wurde es wieder hell. und wir fuhren durch ein grünes Tal. sagte mein Vater. „Und jetzt fahren sie ins Loch." Am Nachmittag standen wir vor einem großen Loch. „Ihr müßt bis Spital fahren. Mein Onkel schaute zum Fenster hinaus und schrie : „Draußen fliegt eine Mauer vorbei. Der Zug setzte sich in Bewegung. Wir sahen. da hängen ganze Häuser daran!" rief Jochem. auch die Bäume fliegen!" Jetzt wurde es finster. Plötzlich sahen wir darauf ein schwarzes Wesen kommen.32. Der Schaffner stieß Jochem in einen WTagen und mich nach. ( Z W E I U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK (Wiederholung) DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN Nach Peter Rosegger Eines Tages wollte mich mein Onkel Jochem auf den Semmering mitnehmen. Der Onkel sagte: „Ja. aber an der Wand des Wagens brannte eine Öllampe. die jetzt über den Semmering gebaut wurde. Jochem wollte ihm nur zwei Sechser geben und gleich hinter dem Loch aussteigen." Bald war das Ungeheuer mit seinen hundert Rädern im Loch verschwunden. Bub. daß es im Wagen Bänke gab und setzten uns. „da kann der Bub auch die neue Eisenbahn sehen.

Povestirile sale sînt inspirate în special din viaţa de toate zilele a ţărănimii. murmelte Jochem... und zwar das Doppelte für zwei Personen!" Ich starrte meinen Onkel an. und mich nach = . ein Stückchen hartes Brot. in dem sich nichts befand. Ein blaues Taschentuch. şi pe mine după el 8) .. „Bub". da haben wir unser Geld noch nicht abgesessen = încă n-am stat destul pentru banii noştri 9) Mürzzuschlag —• numele unei localităţi 10) Vetter! = cumetre ! 11) und zwar = şi anume 12) . „Vetter!" rief er. Ihr müßt nachzahlen. mein Onkel mich — mein Onkel (starrte) mich (an) 13) Ich habe auch keines mehr = Nici eu nu mai am 14) .. Erläuterungen 1) P e t e r R o s e g g e r (1843—-1918) este unul dintre cei mai populari scriitori austriaci. eine Pfeife und endlich der Geldbeutel. Der Schaffner verlangte von uns die Karten. fragte dieser endlich. über Berg und Tal = . Wir wurden in eine Kanzlei geschoben. „diese Karten gelten nur bis Spital. wir bleiben noch ein wenig sitzen.. die wir beim Einsteigen bekommen hatten.. de ea atîrnă case întregi! 5) der Sechser —• monedă germană divizionară veche — corespundea cu şase crăiţari. 2) Jochem —• formă populară pentru Joachim 3) der Semmering —• pas alpin în Austria estică 4) .. wir gingen zur Tür hinaus. da haben wir unser Geld noch nicht abgesessen... antwortete ich. Wir wurden stundenlang auf dem Bahnhof zurückbehalten. LEHRSTÜCK Du.. mein Onkel mich. „hast du Geld bei dir?" „Ich habe kein Geld bei mir"." „Mürzzuschlag!" rief der Schaffner.. Der Wagen stand. Azi denumirea mai circulă prin popor pentru o monedă de 5 pfenigi.. das für uns beide war und das die Herren nicht anrührten. peste munţi şi văi 15) in stockfinsterer Nacht — pe întuneric beznă .. da hängen ganze Häuser daran! = .. 6) Spital — Spitalerdorf = satul Spital 7) . und wir mußten den Weg über Berg und Tal in stockfinsterer Nacht zurücklegen... dort mußten wir unsere Taschen umkehren. Ich denke. Erst am Abend entließ man uns. „Ich habe auch keines mehr".310 32.

Leisten (eisern). Leute saßen auf den Bänken (alt). Ersetzen Sie durch Synonyme! Achten Sie auf den Fall! a) Ich begegne ihm täglich. Tages wollte Onkel Jochem seinen Neffen auf den Semmering mitnehmen (schön). g) Sie fuhren durch ein .. = a duce în anstarren + Akk. f) In dem Wagen waren nur wenige . Loch... das in den Berg hineinführte (groß). b) Bald standen sie vor einem . e) Meine Schwester ist Bahnbeamtin...DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 311 Lexik Synonyme der Junge —• der Bub — der Knabe probieren —• versuchen schließlich — endlich finster •—• dunkel Rektion Antonyme erscheinen =j= verschwinden das Einsteigen =f= das Aussteigen draußen =f= drinnen hineinführen + in + Akk. d) Mein Freund ist Postangestellter.. h) Einige . i) Viele ... Tal (grün). b) Wie heißt der Verfasser der Erzählung „Das erstemal auf der Eisenbahn" ? c) Ich gratuliere dir herzlich zu deinem Geburtstag. 2.. = a se uita fix (la). c) Davor war eine Straße mit .. f) Hast du noch Halsweh? g) Korrigieren Sie Ihre Fehler! h) Um wieviel Uhr fängt die letzte Kinovorstellung an? i) Hat jemand nach mir gefragt? ...... Setzen Sie die eingeklammerten Adjektive ein! Achten Sie auf denFalll a) Eines . Eisenbahn (neu). Bänke (lang).. e) Sie fuhren mit der ... Häuser daran (ganz). Häuser flogen an ihnen vorbei (klein). a privi fix Übungen 1. d) Da hingen .

d) Mein Freund ist im Hörsaal. 4. (krank).... LEHRSTÜCK 3.. Ich gehe zu ihm -aus. ein Stück Kuchen (klein).. lag im Gepäcknetz (reisend). heute einen Brief zu schreiben. Der Zug fuhr um 8 Uhr ab. Dann gehen wir beide -unter. Ich dachte daran.. auf seiner Reise (gelehrt).. Goethe brachte ein Manuskript von Beethoven. e) Viele . Setzen Sie die Sätze A.. Er wartet oben in der Wohnung auf mich. steigen in diesen Zug ein (reisend). c) Mein Freund wohnt im fünften Stock eines neuen Wohnblocks. Die Bibliothekarin brachte das Buch.312 32. 5. Er kommt nicht zu mir -aus. eine Arznei verordnet (krank). g) Das . heute nicht gesehen (klein). e) Steig rascher ein! f) Es wurde draußen hell. f) In dieser Stadt gibt es viel . I) Viele .. Gebrauchen Sie die eingeklammerten Adjektive und Partizipien Substantive! Achten Sie auf den Fall! a) Die meisten . Der Schüler konnte die Lektion gut. ist leicht zu lesen (geschrieben).. als . m) Man übersetzt die Vorträge der . sprechen auf diesem Kongreß (gelehrt). h) Die Mutter gibt dem ... Er ist drinnen. veröffentlichte dieses Buch (gelehrt). (gelehrt). j) Ein .. Er kommt zu mir -auf. d) Der Koffer des ... Er kommt zu mir -ein.. 6... zu sehen (schön)... hatten das Spital verlassen (krank). k) Du begleitest den . a) Mein Freund ist draußen.. b) Mein Freund wartet unten auf der Straße auf mich. Ersetzen Sie durch Antonyme! a) Warum weinst du? b) Wartet er drinnen ? c) Ich habe mich an seine Telefonnummer d) Die Beamtin nahm das Paket an... Ihr konntet die Arbeit um 6 Uhr beginnen.oder hin-/ erinnert. Ergänzen Sie her. ins Perfekt! a) b) c) d) e) f) g) Wir kannten den Fahrplan nicht. Ich gehe zu ihm -ein. wir wußten es genau. Ich gehe zu ihm -unter. b) Der Arzt hat dem . ins Präsens! B... c) Morgen besuche ich eine . i) Ich habe die . Ich gehe zu ihm -auf..

... Konjunktionen 1) Heinrich erschrak. h) Harry Blackwood war .. d) Die größten Städte . Verbinden Sie die Satzpaare mit den A.. f) Die Mutter Lacos war Tagelöhnerin Slowakei. darum (deshalb. k) Seine Reise .. Amerika. Spanien in den Krieg gezogen. Klausen­ burg... Er durfte dich begleiten. Südfrankreich geschah wegen des Goldfischleins. h) Das ist eine Erzählung von .. c) Das Wasser .... Amerika und fuhr auch nicht . deswegen)! C. Er sah Lottchen nicht. .. c) Mein Freund studiert Deutschen Demokratischen Republik.. da. Rumänien... Temesvar (Rumänien). (das schöne Bukarest). Setzen Sie die eingeklammerten Eigennamen ein! a) Wir fliegen über . Erzählung (Peter Rosegger). (die Karpaten). g) Laco kam nicht mehr Slowakei zurück.. ist nicht immer blau (die Donau — Dunărea).. Südfrankreich. 9. denn er sah Lottchen nicht. b) Die Berge .. sind Bukarest.. Amerika.. (Peter Rosegger). Konstanza. denn! B.. e) Ich bin ein Bewunderer .. i) Er befand sich jetzt nicht .. d) Die Konferenz fand Schweiz statt. darum (deshalb. j) Seine Jacht lag ..... 2) Heinrich sah Lottchen nicht. 8. Amerika . Wohnung begeistert (Martin). g) Das ist ... weil! Beispiel: Heinrich erschrak. 7.. deswegen) erschrak er. f) Wir sind von Onkel . sind hoch (die Karpaten). Taschentuch (Hans). b) Wir waren im vergangenen Sommer Sowjetunion. Wolltest du diese Schallplatte hören? Konntest du das Lied auswendig? Ich mußte zu Hause bleiben..DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 3!3 h) i) j) k) I) Goethe wollte seinen Freunden ein sehr begabtes Kind vorstellen. Setzen Sie die Präposition mit oder ohne Artikel ein! a) Ich lebe . e) Laco war .. i) Das ist .. Jassy.

Sie wollten die Gemälde von Grigorescu sehen. Ergänzen Sie die Relativpronomen a) Onkel Paul.. die.. (Er ist dein bester Freund). f) Der Regen störte uns nicht. e) Der Onkel und der Neffe gingen in das Kunstmuseum. Sie konnte sich an den Inhalt der Geschichte nicht erinnern. ich mich gern unterhielt. das — die! B. 10. d) Der Lehrer beglückwünschte Heines Mutter. mich immer gern mitnahm. erschrak er. C. Sätze in direkte Objektsätze! (Du kommst morgen zu mir). in . a) Goethe war von Mendelssohns Begabung überzeugt. ich oft denke. Das Goldfischlein war „krank" und brauchte „Klimawechsel". Tasche immer etwas für mich war.. b) Die Studenten waren begeistert. 4) Heinrich erschrak.. an .314 32. Schiller hielt eine schöne Antrittsrede. . . (Wir müssen immer lernen). Ich weiß nicht. weil er Lottchen nicht sah. Ich weiß nicht.. Heinrichs Aufsatz war ausgezeichnet.. g) Der reiche Amerikaner fuhr von Amerika nach Südfrankreich. Ich weiß. Verwandeln Sie die eingeklammerten A. (Sie fährt erst am Freitag nach Hause). 11.. (Der Schnellzug wird um 8 Uhr hier sein). c) Lottchen weinte bitterlich. LEHRSTOCK 3) Da Heinrich Lottchen nicht sah.. mit . Wir flogen über dem Wolkenmeer. (Liest du die deutsche Literatur im Original?) (Kennst du Heinrich Heines Werk?) (Wurde Schillers Drama „Wilhelm Teil" ins Rumänische übersetzt?) (Wie heißen Sie?) (Wann sind Sie geboren?) (Wo haben Sie die Mittelschule absolviert?) (Welches Instrument spielen Sie?) (An wen schreiben Sie diesen Brief?) (Womit schreiben Sie?) (Warum haben Sie ihn angerufen?) der. Mendelssohn spielte fehlerlos. fuhr mit mir ins Gebirge.

. daß.... Futurum).. eine neue Eisenbahn .. ich heute getroffen habe. Perfekt).... von. an . Imperfekt.. . Imperfekt. was! a) Erzähle mir alles.. Plusquamperfekt?) . Perfekt. e) Petef Rosegger .. c) Schillers Bescheidenheit .. . g) Sie .... überprüfen (Imperfekt.. . geht im Herbst in die Schule.. b) Lacos Mutter. Präsens. 13. c) Das Kind Mutter Lehrerin ist.. Imperfekt).. Imperfekt). {vortragen. von den Studenten . Setzen Sie die Sätze der Übung 13 ins Aktiv! 15. 14. von . Imperfekt). . Setzen Sie die eingeklammerten Verben ins Passiv! Gebrauchen Sie die angegebenen Zeitformen ! a) Die Geschichten mit Till Eulenspiegel .. .... im Garten spielt. verstand ihren Sohn gut.. Arbeiten gut sind. {bauen. ich begegnete... in eine Kanzlei {schieben.. dich nicht interessiert. von seinem Onkel . überall . Wußten Sie. d) Die Antrittsrede .. ein Mechaniker. {mitnehmen. . f) Über den Semmering . Sinfonie von Beethoven ist meiner Meinung nach das Schönste. Perfekt).. {belohnen. von Schiller mit einer klaren. uns Weiskopf erzählt. fahren morgen ins Gebirge. in der Musik geschaffen wurde.. fleißig lernen.DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 315 .. Ergänzen Sie die Relativpronomen wer. ich das Buch gab..... h) Erst spät am Abend . ich Klavier spielen hörte. . ihrem Sohn ein goldenes Äpfelchen schicken wollte.. Präsens. {erzählen.. d) Die Studenten. 12... kommt zu spät. sie . lauten und sicheren Stimme . von Eulenspiegel . sich nicht beeilt.. {entlassen.. Imperfekt. Brief zurückkam. b) Die Kranken . .. c) . du gehört hast! b) Ich weiß nur das. {betrügen. Präsens. Perfekt). Laco oft schrieb.... Plusquamperfekt). d) Die 9. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie das Prädikat des Nebensatzes im Passiv ! A. unser Flugzeug.

schon. (von) alle Studenten. geben (Imper­ fekt. im B. C. alle Studenten. das Zeichen. c) Ei au privit pe fereastră şi au admirat natura. Perfekt). diese Ausstellung. b) Trenul a pornit îndată. F. daß der Onkel versuchte. machen. machen.316 32. B. der Abflug. 17. zu. Weißt du. ein. vor. ein Vortrag. gut (man). heute. G. schön. C. er. ob. daß. a) Unchiul Ioachim şi nepotul său au făcut pentru prima dată în viaţa lor o călătorie cu trenul. E. A. interessant. Ich weiß nicht. halten (Präsens) ? daß. schön. im a) b) c) d) e) f) Aktiv! Passiv! Der Kranke. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Das erstemal auf der Eisenbahn" ! Was wissen Sie über Johann Wolfgang Goethe? Was wissen Sie über Friedrich Schiller? Was wissen Sie über Heinrich Heine? Sprechen Sie über einen Konzertbesuch! Beschreiben Sie einen Theaterbesuch! Erzählen Sie etwas aus Ihrer Kindheit! Beschreiben Sie einen Besuch in einem Krankenhaus! 19. . pflegen. LEHRSTOCK B. Übersetzen Sie! A. bauen (man). gut. Die Übungen. Bilden Sie Sätze A. Hier. sehen (Imperfekt). pflegen (man). sollen. Plusquamperfekt) ? daß. einige Tage. dieser Text. Antworten Sie! a) Wohin nahm Onkel Jochem seinen Neffen mit? b) Was konnte man auf dem Semmering sehen? c) Welchen Vorschlag machte der Onkel ? d) Was verlangte Onkel Jochem vom Bahnbeamten? e) Was für einen Eindruck machte die Fahrt mit dem Zug auf den Onkel und auf den Neffen? f) Was will der Onkel mit den Worten : „Wir' haben unser Geld noch nicht abgesessen" sagen? g) Was für Folgen hatte es. eröffnen (Perfekt)? ob. Die Übungen. H. bauen (man). gestern. D. Der Kranke. vorlesen (Imperfekt. müssen. müssen (von). ein Wohnblock. 16. Wohnblock. das Geld „abzu­ sitzen" ? 18. Hier.

Der Zug setzte sich in Bewegung. (Folosiţi perfectul. Pînă eînd trebuie tradus textul acesta? (Folosiţi toate varian­ tele posibile!) Din cauza mea să nu rămîi acasă. unul studiază matematicile. o batistă. Ai mult de învăţat? Poţi să-mi spui ce ai învăţat? Cartea aceasta urmează să fie tradusă.DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 317 d) Călătoria le-a plăcut foarte mult. Wir gingen über Berg und Tal. B. Am doi prieteni buni. f) Nici unchiul. . a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Cîţiva studenţi buni au făcut o excursie. o pipă şi o pungă de bani goală. L-am văzut ieri pe Alexandru pe stradă. Tovarăşa aceasta. Cine vine cu mine la conferinţă? Astăzi nu merg nici la cinema. Ai avut timp să mergi la cinema? Aş vrea să merg la cinema. fiindcă rulează un film foarte bun. e) Conductorul le ceru să plătească diferenţa. Es war stockfinstere Nacht. de ce n-a fost (el) la mine. Merken Sie sich! Ein Zug war angezeigt. ci rămîn acasă. Ştii că am foarte mult de învăţat pentru astăzi? Am vrut să ştiu. este una dintre cele mai bune studente ale facultăţii. din cauza aceasta au fost duşi în biroul gării. Wir schauen zum Fenster hinaus. Te iau cu mine în oraş. Haben wir etwas nachzuzahlen? Wir mußten einen langen Weg zurücklegen. h) Ei s-au întors acasă noaptea tîrziu.) Am fost nu numai la facultate. ci şi la bibliotecă. din cauza aceasta au dorit să plece mai departe cu trenul. g) în buzunarele lor n-aveau decît o bucată de pîine uscată. celălalt germana. al cărei frate este colegul nostru. dar nu ştiu dacă (el) m-a văzut. nici băiatul n-aveau bani asupra lor. nici la teatru.

( D R E I U N D D R E I S S I G S T E S ) L E H R S T Ü C K ERNST THÄLMANN Am 16.. Zwischen den zwei Weltkriegen kämpfte Thälmann gegen den Nazismus. Jetzt erwies er sich als glänzender Organisator. ihn öffentlich vor Gericht zu stellen.. ohne Urteil. damit sie sich mit dem Leben der deutschen Bauern vertraut machten. Er suchte Verbindung zu den politischen Freunden aus Hamburg. Seine Tätigkeit in der Partei und in der Gewerkschaft begann in dieser Jugendperiode. erhielt illegale Kampfschriften und verbreitete sie. In der Partei entfaltete er zugleich eine erzieherische Tätigkeit. Er empfahl den Mitgliedern der Partei. 1917 begrüßte er mit Begeisterung die Große Sozialistische Oktoberrevolution. April 1886 wurde in der Hafenstadt Hamburg der große deutsche Arbeiterführer Ernst Thälmann geboren. den Terror der faschistischen Kriegshetzer und entlarvte Hitlers Politik. Während des ersten Weltkrieges verbrachte Thälmann zweieinhalb Jahre an der Front. 1925 wurde Ernst Thälmann Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). Sein Vater. Seine Popularität war zu dieser Zeit so groß. Mit 14 Jahren mußte er schon wie ein Erwachsener arbeiten. Dennoch war er in der Schule einer der besten Schüler. Am 3. es lebt die Massen- . „ H i t l e r — d a s ist der Krieg". sagte er. Es lebt die einheitliche sozialistische Partei. der auch ein sozialistischer Kämpfer gewesen war. Elf einhalb Jahre blieb Thälmann im Gefängnis ohne Anklage. kam 1888 ins Gefängnis.33. aufs Land zu fahren. lebt weiter. Ernst Thälmann ist nicht mehr am Leben. März 1933 wurde Thälmann in Berlin von der Gestapo verhaftet. damit auch die Soldaten die wahren Ursachen des Krieges kennenlernten. ohne Prozeß. wo er weiter für die Partei arbeitete. doch „. Im August 1944 wurde er auf Befehl Hitlers ermordet. und Ernst Thälmann wurde bei Verwandten untergebracht. was er in seiner jahrzehntelangen gewerkschaftlichen und politischen Tätigkeit geschaffen hat. daß die Faschisten nicht wagten. um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern.

legătură cu prietenii Gestapo ( = Geheime Staatspolizei) == poliţia secretă de stat (serviciul de poliţie în Germania din timpul barbariei hitleriste).s.. -s. es lebt der Wille zum So­ zialismus" (W. -en = lucrul. = a lupta (împotriva) sich vertraut machen + mit + Dat. ..= conducătorul muncitorimii die Arbeiterbewegung ' = mişcarea muncitorească die Arbeiterpartei... es lebt das kühne Beispiel des anti­ faschistischen und antiimperialistischen Kampfes.ERNST THÄLMANN 319 Organisation freier Gewerkschaften. -nen = muncitoarea. a fost închis mit 14 Jahren = la 14 ani an der Front = pe front .. Verbindung zu den Freunden = . lucrătorul die Arbeiterin.. a lucra die Arbeit. lucrătoarea die Arbeiterklasse = clasa muncitoare die Arbeiterschaft = muncitorimea der Arbeiterführer. Pieck). Lexik Synonyme die Kampfschrift — das Manifest die Ursache — der Grund zugleich — gleichzeitig Wortfamilie arbeiten — arbeitete — gearbeitet = a munci.zn = partidul muncitoresc Rektion kämpfen + gegen + Akk. .. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) . ...muncitorul. . munca der Arbeiter. kam ins Gefängnis = . = a se familiariza (cu) .

155. O b s e r v a ţ i e . propoziţia completivă poate fi înlocuită printr-o construcţie infinitivală în care : — subiectul nu se mai repetă. b) Er empfahl den Mitgliedern der Partei. Dacă subiectul propoziţiei completive este identic cu subiectul (ex. punde la întrebarea wozu? ( = pentru ce? în ce scop?) Conjuncţia damit este o conjuncţie subordonatoare finală. aufs Land zu fahren. . Propoziţia completivă nu poate fi prescurtată după unele verbe. pag. PROPOZIŢIA SECUNDARĂ FINALĂ Er empfahl den Mitgliedern der Partei aufs Land zu fahren. a) Die Faschisten wagten nicht. Această construcţie infinitivală (construcţie infinitivală completivă). a) sau complementul la dativ (ex. propoziţii Răs­ (vezi schema nr. daß wir uns für die Prüfung gut vorbereiten müssen.320 33. CONSTRUCŢIILE (GRUPELE) INFINITIVALE A daß sie ihn öffentlich vor Gericht stellen. damit sie sich mit dem Leben der deutschen Bauern vertraut machten. erzählen. daß sie aufs Land fahren. — conjuncţia se omite. / ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. ar putea fi considerată o propoziţie completivă rescurtată. 599) 2. ca : sagen. C o n j u n c ţ i a damit introduce secundare finale. wissen. Deci n u m a i : Wir wissen. b) sau acuzaţie al propoziţiei regente. — forma verbală a predicatului se "înlocuieşte prin zu -f. Propoziţia introdusă prin damit ( = ca să) este o propoziţie finală.infinitiv. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. înlo­ cuind o propoziţie completivă.

.. 601) în propoziţia secundară finală şi în construcţia finală infinitivală nu se întrebuinţează verbe modale care exprimă un scop.) : Ich gehe in die Buchhandlung. PROPOZIŢIA SECUNDARĂ CONSECUTIVĂ Seine Popularität war so groß. . zu + infinitiv. — • conjuncţia se omite. 3. so daß ich zu Fuß gehen mußte. Observaţii. o intenţie (wollen... / . Propoziţiei secundare consecutive introduse prin daß îi corespunde deseori în regentă corelativul so ( = atît. zu + infinitiv. 1. T .. / um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern.. / damit ich mir ein Buch kaufe. .ERNST THÄLMANN 321 B damit er sich seinen Lebensunterhalt sichert. — în locul predicatului se pune um . / \ um mir ein Buch zu kaufen. \ = Ich will mir ein Buch kaufen. etc. daß die Faschisten keinen Mut hatten. Propoziţiile consecutive pot fi introduse şi prin so daß ( = aşa incit) : Die Straßenbahn kam nicht. 159. Dacă subiectul propoziţiei finale este identic cu subiectul propoziţiei regent e propoziţia finală se poate înlocui cu o construcţie finală în care : — subiectul nu se mai repetă. Er mußte schwer arbeiten. _. sollen. Deci daß nu introduce numai propoziţii completive. aşa). pag. . Propoziţia de mai sus introdusă prin daß ( = încît) este o propoziţie secun­ dară consecutivă. .. Deci: Dacă subiectul propoziţiei regente — subiectul propoziţiei secundare: — propoziţia completivă -» construcţie infinitivală: zu + infinitiv — propoziţia finală -> construcţie infinitivală: um . 1881 . 21—Limba germană — c. Ich gehe in die Buchhandlung. ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. 2. (vezi schema nr. ci şi propoziţii consecutive. Această construcţie infinitivală (construcţie infinitivală finală) ar putea fi considerată o propoziţie finală prescurtată.

Thälmanns Popularität war sehr groß.. Er mußte sich seinen Lebensunterhalt sichern. Während des ersten -krieges erhielt er Kampf. damit. b) Die Fluggäste verließen das Flugzeug. 2. . ... Er hatte die wahren Ursachen des Krieges erkannt. und . e) Seine Popularität war groß.. Seine Tätigkeit in der . daß secundare consecutive. Er mußte sich seinen Lebens.kämpfte er gegen die faschistischen Kriegs. . c) Thälmann kämpfte gegen den Krieg. Er war ein sozialistischer Kämpfer. . A. (vezi schema nr. begann in der -periode. 153. d) Thälmann verbreitete Kampfschriften. so daß! a) Thälmanns Vater kam 1888 ins Gefängnis. ihn vor Gericht zu stellen.. Ich verspäte mich nicht. f) Er verbrachte elf einhalb Jahre im . 598) Übungen 1. Die Soldaten lernten die Ursachen des Krieges kennen... b) Schon als Kind mußte Ernst Thälmann schwer arbeiten. f) Die Faschisten wußten (es). Die Faschisten hatten keinen Mut... pag. (so). weil...Ernst Thälmann...schon mit vierzehn Jahren sichern. 3.und verbreitete sie. LEHRSTOCK Conjuncţiile introduc propoziţii so daß şi . Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen daß. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Finalsatz! B. Ergänzen a) b) c) d) e) Siel In der -Stadt Hamburg wurde der große Arbeiter.322 33. Sie gingen ein wenig auf dem Flugplatz spazieren. Zwischen den zwei Welt. Ersetzen Sie den Finalsatz durch eine finale Infinitivkonstruktion (wo es möglich ist)! a) Ich fahre schon u m 8 Uhr auf den Flugplatz.

Künstler kennen. Ich soll die wahren Ursachen kennen. b) Ich habe heute keine Zeit. d) Es ist warm. Ersetzen Sie den Objektsatz durch eine Infinitivkonstruktion möglich ist)! a) Er wollte (es). Ich gehe zu dir. e) Die Mutter wußte (es) nicht. Ich bringe dir das gewünschte Buch. (wo es 5. d) Ich freue mich. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Konsekutivsatz! a) Thälmanns Verwandte waren arm. Sie kommen um 12 Uhr in Arad an. f) Die Fluggäste freuen sich. c) Ich vergesse nicht. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Wo und wann wurde Ernst Thälmann geboren? Wie war seine Jugend ? Warum ? Wann begann seine politische Tätigkeit? Was wurde Ernst Thälmann? Welches war seine Tätigkeit während des ersten Weltkriegs? Welches war seine Tätigkeit zwischen den zwei Weltkriegen? Wann wurde er verhaftet? Wann und wie starb Ernst Thälmann? . 4. Gäste ein. Thälmann mußte wie ein Erwachsener arbeiten. Mein Kollege besucht mich am Nachmittag. Er umarmte den jungen Künstler. e) Es ist spät. Du kannst ohne Mantel gehen. Hörsaal einen guten Platz. Obst wird zur Beförderung nicht angenommen.ERNST THÄLMANN 323 c) Die Studenten rannten Sie eroberten im neuen d) Der Dichter lud viele Sie lernten den jungen hinaus. Wir müssen uns beeilen. A. b) Der Hörsaal war voll. Die Studenten mußten auf der Diele und auf den Treppen stehen. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Objektsatz mit daß/ B. 6. c) Der Dichter war zufrieden.

d) La mare este atît de frumos. b) Ernst Thälmann a dat soldaţilor manifeste pentru ca aceştia să afle adevăratele cauze ale războiului. c) Ernst Thälmann muncea la 14 ani ca un adult. a) Studenţii s-au dus la facultate. B. a) Ernst Thälmann a recomandat membrilor de partid să plece la ţară. d) Ernst Thälmann a luptat neobosit pentru unitatea clasei mun­ citoare. b) Sper să vin astăzi la tine. fiindcă trebuia să-şi asigure subzistenţa. încît doresc să-mi petrec acolo concediul în fiecare an. încît vreau să ascult încă o dată concertul.324 33. . f) Studenţii ţin o şedinţă ca să aleagă pe responsabilul grupei. ca să asculte prelegerea noului profesor. LEHRSTOCK 7. aşa încît nu mai am timp să-1 chem la telefon. c) Prietenul meu ne găzduieşte pe toţi la el. ca să cunoască viaţa ţăranilor. e) Ernst Thälmann a fost un fiu credincios al clasei muncitoare. ţ) Muncitorimea din toate ţările luptă contra războiului. g) Acest artist cîntă atît de frumos la pian. e) Este tîrziu. Übersetzen Sie! A.

hat er im Testament verfügt. Ich habe selbst nur ein einziges Kamel. der Zweite ein Drittel und der Jüngste ein Neuntel der Kamele bekommen soll. . fundamentînd aşa-numitul teatru epic. sagten sie ihm. nahmen das Kamel und teilten die achtzehn Kamele nun so. Galileo Galilei e t c j el aplică noua teorie asupra teatrului. „Wir danken Ihnen herzlich". um gut teilen zu kön­ nen. wie wir sie aufteilen sollen. Zu ihrem Erstaunen blieb nach der Teilung ein Kamel übrig. daß der Älteste die Hälfte. was übrigbleibt. der Zweite ein Drittel. damit ihr besser teilen könnt. „Sie haben uns geholfen. In vasta sa operă dramatică (Mutter Courage. und bringt mir nur. daß der Älteste die Hälfte. Statt uns zu sagen. Este cel mai important dramaturg german al epocii moderne. ohne uns einigen zu können. dennoch stelle ich es euch zur Verfügung. habt ihr ein Kamel zu wenig. B e r t o l t B r e c h t (1898—1956) este unul dintre cei mai repre­ zentativi scriitori germani contemporani." Sie bedankten sich für diesen Freund­ schaftsdienst. das sind zwei Kamele. Originar dintr-o familie bur­ gheză din Augsburg. Wir rechnen und rechnen. Brecht s-a alăturat din tinereţe mişcării muncitoreşti. Er hat uns siebzehn Kamele hinterlassen. das sind neun.34. însuşindu-şi apoi teoretic marxism-leninismul. den Willen des Vaters zu erfüllen. das sind sechs. Dieses brachten sie ihrem alten Freund zurück. Nehmt es und teilt dann. übernehmen Sie die Entscheidung!" Der Araber dachte nach und sagte : „Wie ich sehe. bekam." Erläuterungen 1. und der Jüngste ein Neuntel. ohne daß wir miteinander streiten. ( V I E R U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK FREUNDSCHAFTSDIENSTE Nach Bertolt Brecht Zu einem alten Araber kamen drei junge Leute und sagten ihm : „Unser Vater ist gestorben.

'Statt daß er zu Hause bleibt. este un luptător activ contra fascismului. LEHRSTÜCK A scris şi poezie şi proză. statt (anstatt) daß ich ihn besuchte. b) Er geht zu seinem Freund ^statt zu Hause zu bleiben.326 34. ca de altfel în întreaga sa operă. CONSTRUCŢIILE (GRUPELE) INFINITIVALE MODALE ohne daß wir uns einigen können. Rektion sich bedanken + für + Akk. Propoziţiile secundare modale. ^ohne uns einigen zu können. pag. PROPOZIŢIA MODALA a) Er war bei mir. zu ihrem Erstaunen = spre mirarea lor. î n poezii. a) Wir rechnen. în acest caz : . dacă subiectul propoziţiei secun­ dare este identic cu subiectul propoziţiei regente. = a mulţumi pentru GRAMMATIK 1. b) Er besuchte mich. introduse prin ohne daß şi statt daß. 151. se înlocuiesc prin construcţii infinitivale modale. (vezi schema nr. obscurantismului. Propoziţiile introduse prin : — ohne daß ( = fără [ca] sä) şi — statt daß ( = în loc [ca] să) sînt propoziţii secundare modale. 1. 596) 2. milita­ rismului şi teroarei. ohne daß ich es wußte.

— propoziţia modală introdusă prin ohne daß -» construcţie infinitiv ala: ohne ... pag. în loc de a (vezi schema nr. 88.... NUMERALELE FRACŢIONARE Er hat verfügt.1 —> das Drittel... der Zweite ein Drittel. 601) 3. 159. Numeralele fracţionare sînt de genul neutru. zu + infinitiv (fără [ca] să . — verbul conjugat se înlocuieşte prin zu + infinitiv.• das Zehntel. zu -j.I — > das Neuntel. exemplul de mai sus) ein halb = 1 / 2 (adjectival) : Ich bleibe eine halbe Stunde hier. der zehnte + 1 . der Jüngste ein Neuntel der Kamele bekommen soll. Construcţiile infinitivale modale pot fi considerate propoziţii scurtate. de exemplu : der dritte -f. . fără a —• propoziţia modală i ntrodusă prin statt daß ->. H / 2 = anderthalb sau eineinhalb Numeralele fracţionare = numeralul ordinal + l.FREUNDSCHAFTSDIENSTE 327 —-conjuncţia daß se omite. Numeralele fracţionare se formează din numeralele ordinale la care se adaugă -l. 541) . pag. Excepţii formează die Hälfte = x / 2 (substantival. der neunte -f. der vierte + I -> -> das Viertel.infinitiv în loc [ca] să . Deci : modale pre­ Dacă subiectul propoziţiei regente = subiectul propoziţiei modale. Excepţii: die Hälfte — ein halb — anderthalb (vezi schema nr. daß der Älteste die Hälfte. —• subiectul nu se mai repetă.construcţie infinitivală : statt .

pag.. . d) Der älteste Bruder sollte die Hälfte der Kamele. bekommen. war groß. ihnen nur eine Bedingung: Sie mußten ihm nach der ... ohne daß wir miteinander streiten. LEHRSTÜCK ... ... d) So hatte es der Vater im Testament .. sollte die Hälfte.. 2.. ... b) Er . . Miteinander este format din : pronumele reciproc einander (unul pe altul.. ein Neuntel der .... denn nach der Teilung blieb ein Kamel .. unul altuia.... f) Ein Freund ihres . 50. Einander este invariabil.328 4. Se întrebuinţează deseori compus cu prepoziţii.. i) Sie bedankten sich bei dem alten ..) + prepoziţia mit.. ... konnten sieb nicht . die Ent­ scheidung.. c) Sie wollten nicht miteinander ... c) Der . . den Willen ihres Vaters . e) Sie baten einen alten Freund ihres Vaters.. 520) Übungen 1.zu -> zueinander ( = unul la altul) einander + neben -^ nebeneinander ( = unul lîngă altul) einander + hinter -» hintereinander ( = unul după altul) (vezi schema nr. Das war ein -dienst.. de exemplu : einander + mit -» miteinander ( = unul cu altul) einander -j.. . g) Er . den jungen Leuten . für den Freundschafts-.. Ergänzen Sie! a) Ein alter Araber hatte drei ... .. . unii pe alţii etc. h) Ihr ... f) Der Freund war damit einverstanden.. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie den Infinitiv m i t oder passenden Verbs! a) Die drei jungen Leute wünschten. ihnen siebzehn .. PRONUMELE RECIPROC 34... . ohne zu des aufteilen helfen übernehmen streiten bekommen erfüllen ... stellte ihnen sein Kamel zur .. b) Die drei Brüder haben versucht. .. was übrig-. e) Die drei jungen . und der . . die Kamele rich­ tig. nur das bringen. .. der Zweite ein . ..

d) Der alte Mann übernahm die Entscheidung. Sie schaut nicht ins Wörterbuch. statt a) Ich lasse einen Zettel auf dem Tisch. e) Die jungen Leute gingen zum Araber. A. d) Er kommt zu mir. Ich stieg nicht hier aus. b) Sie übersetzt gut. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe zu.. Wir streiten nicht. i) Geh ein wenig spazieren. B.. f) Wir treiben Sport.FREUNDSCHAFTSDIENSTE 329 3. Er erwartete mich nicht. mein Kollege weiß. Wir sind gesund. h) Sie fuhren ins Gebirge.. zu! mit um . wohin ich gegangen bin. a) Die drei Brüder zerbrachen sich den Kopf. e) Ich schrieb den Brief. Sitz nicht den ganzen Tag im Zimmer! ." c) Der alte Araber fand die Lösung. diese sie eingeladen hatte. . Er schrieb keinen langen Brief.. g) Er schrieb mir nur einige Worte. Sie bedankten sich bei ihm für den Freundschaftsdienst. er dir das Buch gibt ? 4. ich ihn zuerst grüßte. Sie wollen Ausflüge machen. b) Er grüßte mich zuerst. e) Sie ging zu ihrer Bekannten.. ich zu ihm gehe.. Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktionen daß. ohne . ich ihn bemerkte. Sie konnten sich nicht einigen. f) Gehst du zu Peter. c) Mein Freund ging weg.. Er dachte nicht lange nach. Ich wartete nicht auf deine Antwort.. c) Er ging an mir vorbei. statt ... zu. . a) Er stand um 7 30 auf. Er half den drei jungen Leuten. ohne daß! damit. b) Einer der Brüder sagte : „Wir gehen zu einem Freund unseres Vaters. d) Ich stieg an der Haltestelle „Rosetti-Platz" aus. Er stand nicht um 7 auf.

7. în loc să meargă la bibliotecă. LEHRSTOCK 5. c) El le spuse: „Nu vă certaţi! Eu am numai o cămilă.. B. Ergänzen Sie einander.. b) Intrucît n-au putut cădea de acord. daß der Älteste die Hälfte der Ka­ mele bekommen sollte.. Übersetzen Sie! A. a) Cei trei tineri n-au ştiut cum să împartă cămilele... nacheinander. gewußt. b) Wir haben lange nichts . era cămila bătrînului prieten. Antworten Sie! a) Weshalb gingen die drei jungen Leute zum alten Araber? b) Wollte der Araber die Entscheidung übernehmen? Unter welcher Bedingung? c) Warum war das Erstaunen der drei Brüder groß ? d) Wurde der Wille des Vaters erfüllt? e) Was taten die jungen Leute nach der Teilung? 8. f) Ei luară cămila şi o înapoiară bătrînului. d) Die zwei Flugzeuge landeten . e) Uimirea celor trei fraţi a fost mare. fără a-mi da un telefon. c) Diese zwei Kinder spielen oft . Er hatte im Testament verfügt. Sie gingen zufrieden nach Hause.." d) După împărţire rămase o cămilă.. und wollten nicht . . Er hatte ihnen siebzehn Kamele hinterlassen. streiten.. e) Die drei jungen Araber liebten . g) Tinerii îi mulţumiră pentru serviciul său prietenesc.. . nebeneinander. Die drei Brüder bedankten sich bei dem alten Araber. fără ca eu să-i fi aşteptat. (ei) merseră la unul dintre prietenii tatălui lor. ca să-mi aducă cartea lor. Der alte Araber half ihnen bei der Teilung. 6. . Vă rog numai ca să-mi aduceţi după împărţire ceea ce va rămîne.. în loc să merg (eu) la ei... Bilden Sie a) b) c) d) e) f) g) h) Fragen! Drei junge Leute gingen zu einem alten Araber.330 34. von­ einander. totuşi v-o pun la dispoziţie ca să vă ajut la împărţire.. Der Vater dieser jungen Leute war gestorben. Prietenii mei au venit la mine i ca să le dau cartea mea. Sie bedankten sich für den Freundschaftsdienst. miteinander. zueinander! a) In der Schule saßen wir .

Cît face o treime şi cu o pătrime? Nu pot mînca toată portocala. De ce ai întîrziat? Cîţi ani are nepoata t a ? (Ea) Are un an şi jumătate. a) b) c) d) e) f) Te-am aşteptat o jumătate de oră. Ia-ţi jumătatea aceasta. Sun de un sfert de oră şi nimeni nu deschide uşa. Verfügung.FREUNDSCHAFTSDIENSTE 331 C. . Merken Sie sich! Ich stelle euch meine Bücher zur Wir danken Ihnen herzlich! Wir streiten nie miteinander. Iţi mulţumesc. dar mie nu-mi plac portocalele.

da sind sie sicher. Die ersten zwei waren mit Paul an der Gartenlaube angelangt. ( F Ü N F U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER BIENENKORB Es war kurze Zeit. Nach langen Mühen und Versuchen funktionierte er auch. „Wo kommen denn die her". „Oje!" kam es plötzlich pfeifend über seine Lippen. öffneten die Gestapoleute die Laubentür und liefen davon. Dort wurden sie gleich von den Bienen überfallen. So sagten sie und wühlten einen ganzen Nachmittag alles durch. Aber die Faschisten verschwanden noch nicht. Paul konnte nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken. Ein dicker. Man wollte sich einmal „seine Wohnung ansehen". als er sah. Der Chef warf sich auf einen Stuhl. Die Bienen waren wirklich gute Wächter. „Wir gehen nicht weg. nachdem Hitler die Macht ergriffen hatte. Immer wenn jemand kam. . daß man ihn im Ganzen verbergen konnte. und außerdem hatten ihn die Faschisten bisher in Ruhe gelassen. Die Gestapo kam. Die „Besichtigung" der Wohnung verlief erfolglos. Nachher tauchte die brennende Frage auf: Wie und wo verstecken wir ihn ? So klein war der Sender nicht.35. Er belohnte sie. zierte schon seinen Nacken. sagte der Chef der „Besucher". denn Paul wohnte seit einem Jahr außerhalb der Stadt. Paul und seine Freunde freuten sich. Es wurde gesendet. während sein Nebenmann zurücksprang. den sie nicht kannten. Der dritte blieb zögernd stehen. So ging alles lange Zeit gut. wie sich seine Kameraden verzweifelt gegen die Bienen wehrten. indem er ihnen zur Winterfütterung reichlicher Zucker gab als in anderen Jahren. ließen sie ihn nicht in die Nähe ihrer Körbe kommen. schrie jetzt der eine. Da auch die Untersuchung der Laube ergebnislos verlief. bevor wir uns nicht den Garten ansehen". roter Fleck. Er wurde in mehrere Teile zerlegt. Paul hatte eine Idee : „Die Hauptstücke kommen in meine Bienenkörbe." Das war nicht schlecht. Eines Tages erhielt Paul unerwünschten Besuch. so groß wie eine Kirsche. Eine Gruppe von Antifaschisten baute einen kleinen Rundfunksender. und die Bienen sind auch gute Wächter. Paul war sehr stolz auf seine „Tiere" und betreute sie noch liebevoller als zuvor.

ex. bevor wir uns nicht den Garten ansehen. b). c). den die Bienen nicht kannten. ehe ( = înainte de).. c) Immer wenn jemand kam. seit wann? ( = de cînd?). ex. a). fragte der andere . ließen sie ihn nicht in die Nähe ihrer Körbe kommen. nachdem ( = după ce. wenn. während sein Nebenmann zurücksprang. bevor ( = înainte de. vadă „Wo kommen denn die her?" = „Dar de unde vin acestea?" mit Mühe = cu greu noch liebevoller = cu şi mai multă dragoste GRAMMATIK 1. d) Wir gehen nicht weg. Alte conjuncţii temporale s î n t : seitdem ( = de cînd). seit ( = de cînd). wie sich seine Kameraden wehrten. bis ( = pînă ce. ... bevor wir uns nicht den Garten ansehen. bevor. seit. wie lange ( = cît? cit timp?). ansehen = Cică voiau să . als. als ( = cînd. Propoziţiile temporale răspund la întrebările wann? ( = cînd?). b) Wir gehen nicht weg.. b) Der dritte blieb zögernd stehen. e) Es war kurze Zeit. d).. bis. ehe. e) sînt propoziţii circumstanţiale temporale. wenn ( = cînd. ori de cîte ori. Î N T R E B U I N Ţ A R E A T I M P U R I L O R ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E TEMPORALE a) Während der eine zurücksprang. als er sah. PROPOZIŢIA TEMPORALĂ (Generalităţi) a) „Wo kommen denn die her?" rief der eine.DER BIENENKORB 333 Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) Nach langen Mühen = După îndelungată osteneală im Ganzen = în întregime Man wollte sich . Co n j u n c ţ i i l e während. nachdem Hitler die Macht ergriffen hatte. nachdem introduc propoziţii secundare temporale. ex. seitdem. wie oft ( = cît de des?). pînă cînd).. Propoziţiile introduse prin conjuncţiile subordonatoare während ( = în timp ce. ex. ex.

— Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de posterioritate se introduc prin conjuncţiile bevor (ex. — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de antei ioritate se introduc prin conjuncţiile nachdem (ex. O b s e r v a ţ i e . bevor er in die Ausstellung ging. gingen sie in den Garten. Pentru redarea raportului de simultaneitate se întrebuinţează în propoziţia secundară acelaşi timp ca în propoziţia principală. als. Trebuie evitată confuzia dintre bevor ( = înainte de) şi vorher ( = înainte de aceasta): Er war bei mir. b) 3) raporturi de anterioritate (ex. nachher ( = după aceea) : Nachdem er die Aufgaben gemacht hatte. bis. Conjuncţia nachdem puţind exprima numai raportul de anterioritate. ehe. Pentru redarea raportului de posterioritate nu există reguli precise în între­ buinţarea timpurilor.334 35. als şi wenn. — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de simultaneitate se introduc prin conjuncţiile während (ex. ging er spazieren. . Trebuie evitată confuzia dintre nachdem ( = după ce). b). LEHRSTOCK c) Nachdem die „Besucher" die Wohnung angesehen haben. wenn etc. Pentru redarea raportului de anterioritate se întrebuinţează : în propoziţia secundară Perfectul Mai mult ca perfectul In propoziţia / \ prezentul (viitorul) imperfectul principală Observaţii. a). predicatul propoziţiei introduse prin conjuncţia aceasta nu poate sta decît la perfect (dacă predicatul propoziţiei princi­ pale se găseşte la prezent sau la viitor) şi la mai mult ca perfect (dacă predicatul propoziţiei prin­ cipale se găseşte la imperfect). Propoziţiile temporale pot exprima şi în limba germană 1) raporturi de simultaneitate (ex. 1. a) 2) raporturi de posterioritate (ex. c şi d). nachher ging er spazieren. c şi d). gehen sie in den Garten. d) Nachdem die „Besucher" die Wohnung angesehen hatten. dar : E r machte die Aufgaben. 2. vorher war er bei mir. dar : Er ging in die Ausstellung.

c).. — Wann weim — adverb interogativ } conjuncţii temporale 2. indem er ihnen zur Winterfütterung Zucker gab. b). erwarteten sie mich auf dem Bahnsteig. reichlich Propoziţia introdusă prin indem este o propoziţie secundară modală. c) Als ich nach Hause ging. Propoziţia temporală se introduce prin ţiuni nerepetate în trecut (ex. indem er ihnen Zucker gab = dîndu-le zahăr (vezi schema nr. pag. a) sau viitoare. PROPOZIŢIA MODALA Er belohnte sie auf seine Art. se traduce numai verbul predicativ prin gerunziu: . 596) Acţiuni : prezente : viitoare: trecute: repetate wenn wenn wenn nerepetate wenn wenn als O b s e r v a ţ i e . Propoziţia secundară modală introdusă prin indem răspunde la întrebarea wie? ( = cum?).. 596) . als şi wenn sînt conjuncţii temporale.DER BIENENKORB 335 SAU ALS 1. PROPOZIŢIILE TEMPORALE INTRODUSE PRIN WENN a) Wenn du in Bukarest ankommst. so rufe mich an. 151. regnete es. Atit als şi wenn cît şi wann se traduc prin „cînd". 2) pentru exprimarea unei acţiuni repetate în trecut (ex. pag. 150. Conjuncţia modală indem nu se traduce. als pentru exprimarea unei ac­ (vezi schema nr. b) Immer wenn ich zu meinen Eltern fuhr. Dar pe cînd wann este adverb interogativ şi se întrebuinţează numai în întrebarea directă şi indirectă. Propoziţia temporală se introduce prin wenn : 1) pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex.

c şi e). Ich warte. PREPOZIŢII ŞI CONJUNCŢII WÄHREND. Nconjuncţie subordonat. Prepoziţia außerhalb ( = în afara. (ex. Während. habe ich ihn nicht gesehen. Seit er hier ist. . 573) 4. conjuncţie subordonat. bis< . Er bleibt bis Montag. O b s e r v a ţ i e . cît şi conjuncţii . pag. în exterior) se construieşte cu genitivul. während/ . b. . bis er nach Hause kommt.336 3. (vezi schema nr. Während er uns besuchte. < prepoziţie + dat. a. Er ist seit einer Woche in Bukarest. /prepoziţie + gen. LEHRSTOCK (Continuare) P R E P O Z I Ţ I I L E CU GENITIVUL Paul wohnte außerhalb der Stadt. \conjuncţie subordonat. seit şi bis pot fi atît prepoziţii subordonatoare (ex. erzählte er uns viel Interessantes. în timpul în timp ce de de cînd pînă pînă ce. d şi f). den ersten Juli hier. Bis se întrebuinţează deseori urmat de o prepoziţie. 121. SEIT ŞI BIS - a) b) c) d) e) f) Während seines Besuches erzählte er uns viel Interessantes. PREPOZIŢIILE 35. pînă cînd /prepoziţie + acuz. în cazul acesta bis este considerat adverb şi cazul substantivului este determinat de prepoziţie : Ich begleite Sie bis zur Haltestelle.

als. Der Dichter hatte sich von der Begabung des Kindes überzeugt. werden Sie mich besuchen? . seitdem.. weil! a) Man konnte den Rundfunksender nicht im Ganzen verbergen. b) .DER BIENENKORB 337 Übungen 1.. c) . h) Er spricht gut Deutsch. e) Paul betreute die Bienen noch besser. ich wieder in Bukarest bin. Er war zu groß. wenn oder als! A. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen bevor. 2... nachdem. Unsere Freunde fuhren mit der Straßenbahn. so daß. Ich traf ihn. Die Hauptstücke des Rundfunksenders waren in den Bienenkörben sicher. b) Ich freute mich sehr. da. Sie hatten ihm geholfen. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie wann. haben Sie sich das Fernsehgerät gekauft? . b) Pauls Freunde wußten (es). nachdem. g) Mein Freund gebraucht immer das Wörterbuch.. Er übersetzt ins Deutsche. während. Die Bienen überfielen alle. d) Paul konnte nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken... f) Ich rufe dich an. c) Die Bienen waren gute Wächter. i) Wir gingen zu Fuß. Er ist in Bukarest. 22—Limba germană — c.. a) . 1881 . sehen Sie die Fernsehsendung? . ich im vergan­ genen Jahr in Bukarest war. d) . c) Der Junge wurde Goethes Liebling. machen Sie Licht? .. e) Er ruft mich immer an. Ich komme zu dir. d) Ich habe ihn nicht gesehen. Er lernt fleißig. seit.. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz I Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen als. wenn! a) Ich kaufe die Karten im Vorverkauf.. es dunkel wird.... 3. die sie nicht kannten. ich zu Hause bin. Ich war in Sinaia... Er sah den Fleck auf dem Nacken des Faschisten. Ich gehe auf die Fakultät.

.. wie. es. die Laube. der Garten. das Essen? g) Ich. sein.338 35. zu. die Faschisten. fremd. heute. j) Wir sitzen. die Oper. werden. Paul. in. heute. ich. zerlegen. kalt.. sich ansehen.. ich im vorigen Jahr in Brăila war.. er. I) Seit. in. er. c) Als. d) Während. weggehen.. findet der Ausflug s t a t t ? . er. in. die Stadt. f) Nachdem. eine Freundin. schreiben. einige. sie. nachher. die Bienen. gehen. ich. ich. die Gestapoleute.. sie. das. b) Wenn. ihre. sie. noch. bei. e) Bevor. es regnet? e) . ankommen. ich. ich. gehen. ich meinen nicht finden konnte. hineingehen. sie. nicht. nachher. Paul. davon­ laufen. und. Paul. der Teil. zu ein Freund. schreiben. ein wenig. f) . gehen. ich. vorher. die Gartenlaube. haben Sie sich diesen Füllhalter gekauft? . kennen. der Garten. ich. stand das Flugzeug schon startbereit. jetzt. c) Bevor. ich. das Wetter schön ist. ich. ich in der Stadt war. klein. 4. bei. ruhig. sein. sein... schreiben. er. schreiben. k) Seit.. wir auf dem Flugplatz ankamen. überfallen. nicht.. ich. a) Indem. weggehen. du. ein wenig. er. lassen. er. so schlecht. a) . die Nähe. g) Seitdem. hier. die Faschisten. er. die Biene. das Gebirge. sie.. der Rundfunksender. gehen. in. sie. aussehen. ich. in der Garten. er. nach. meine Eltern. . ich. kommen. verbergen. jetzt. die Leute... d) Findet der Ausflug statt. diese. anrufen. ich. hier.. wohnen. die Gestapoleute.. durchwühlen. die Aufgabe. sein. b) Während. hat er dich angerufen? . sagen. ich gestern auf die Fakultät ging. m) Seitdem. begegnete ich deinem Bruder. ein Jahr. in. die Bienen. c) . wir. h) Nachdem. die Ferien. bei. wir. f) Spazierengehen.. können. immer. kommen. die Freunde. B. ein Brief.. er. wagen. in. . zu. b) . nicht. überfallen. e) Vor. d) Ich. und. i) Nachdem. meine Aufgaben.. alles. Tage. untersuchen. wollen. B. a) Während. gehen. ich.. nicht mehr.. sein.. haben Sie diesen Film gesehen? . LEHRSTOCK e) . sein. sehr. meine Eltern. Bilden Sie Sätze! A. in.

h) Er hat diesen schweren Text übersetzt.. eine Antwort. heute.. arbeiten. Ich gehe nicht zu ihm.. Sie gingen nicht zu Fuß. haben. zu! mit um .. Der Lehrer hatte ihn nicht gefragt. zu! a) Wir beeilen uns. Sie können ihn verbergen. zu. 6. b) . bis. Er hat nicht das Wörterbuch benützt. . statt .." c) Paul und seine Freunde mußten den Sender zerlegen. zu. a) Einige Antifaschisten versammelten sich. f) Wir besuchten ihn. ich. statt daß oder in eine Infinitivgruppe mit um . Tag gedauert.. d) Er kommt zu mir. sein. der Weg. ohne .. haben. Sie fanden nichts. o) Ich.. Dienstag. dauern. b) Sie gingen zu ihrem Freund. außer. zu. b) Paul sagte : „Wir verstecken die Hauptstücke in meinen Bienenkörben. keine Lust.. gehen. alles oder ganz ein! a) Die Fahrt hat einen . zu oder statt . Wir verstecken sie nicht bei euch. außerdem. von. Sie sollen nicht auf uns warten. Bukarest.. ohne daß. c) Er sprach. e) Sie fuhren mit der Straßenbahn. Er lernte nicht.. geben. warten.. Vorschlag. auch. in. g) Er ging ins Kino. mit. d) Die Faschisten wühlten alles durch. Sie gratulieren ihm. zu. Peter. s) Wie. lange. bis. Er hatte uns nicht eingeladen. der Bahnhof? 5. bis.. die Stadt. das Zentrum. in. keine Zeit.. ich. ging gut. Sie bauten einen kleinen Bundfunksender.DER BIENENKORB 339 n) Alle. p) Mein Freund. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe ohne . außerhalb. r) Ich. 7. Sie. bleiben. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz mit damit. du. können. Setzen Sie alle. die Oper... dazu. q) Er. einverstanden.

locuia de un an în afara oraşului. Antworten A. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) Ich habe dir . Ich wünsche dir . müssen pünktlich sein. Schüler an dem Ausflug teilgenommen? Gestern hat es den . b) Cîţiva luptători antifascişti hotărîră să construiască un post de emisie. a) Paul. Gute zu deinem Geburtstag. c) Acesta funcţiona foarte bine. Sie! 8...340 35.. un luptător antifascist. d) Prietenii nu ştiau unde să-1 ascundă. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Wann spielt die Handlung dieser Erzählung? Was beschloß eine Gruppe von Antifaschisten? Welche Frage tauchte auf? Welchen Vorschlag machte Paul? Waren die Freunde mit dem Vorschlag einverstanden? Warum kamen die Faschisten zu Paul? Wie verlief der „Besuch"? Worauf war Paul stolz? Wie belohnte er seine Bienen? Sie Sie das Sie Sie am nächsten Tag Stunden haben? keine Stunden haben? Wetter schön ist? eine falsche Telefonnummer wählen ? sich nicht gut fühlen? B.. gesagt. B. Tag geregnet. Was machen Sie. Was machten Sie. am paznici foarte buni de care sînt mîndru : albinele mele".. als Sie gestern keine Theaterkarten fanden? Sie Ihre Tante einlud? Sie längere Zeit keine Nachrichten von Ihren Eltern hatten? wieder! 9.. . Wir . wenn C. a) b) c) d) e) Părinţii mei locuiesc de un an la Bucureşti.. f) Paul a avut dreptate.. e) Paul le spuse: „îl ascund. Geben Sie den Inhalt des Textes „Der Bienenkorb" 10... Haben . albinele i-au gonit pe fascişti. Übersetzen Sie! A. Cîţi ani au trecut de cînd nu ne-am văzut? Ce faci în timpul verii? Ce ai făcut (tu) în timp ce (eu) am fost la bibliotecă? De cînd înveţi germana ? — învăţ de un an.

după aceea am mers la bibliotecă. Am fost la facultate. Ce a spus (el). vei face progrese frumoase.DER BIENENKORB 341 f) g) h) i) j) k) I) m) în timpul concediului am fost atît la munte cît şi la mare. Nu mi-ai spus nici cînd şi nici unde l-ai întîlnit. Invăţînd regulat. n) înainte de a pleca la Sinaia. la unchiul nostru. După ce am fost la facultate. cînd te-a văzut ? El se bucură mult ori de cîte ori mă vede. sora mea a fost la o mătuşă. Înainte de aceasta a fost la ţară. Acum sora mea este la Sinaia. o) îmi daţi voie să vă conduc pînă la autobuz ? . am mers la bibliotecă.

( S E C H S U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER JUNGE ENGLÄNDER Nach Wilhelm Hauff Grünwiesel ist ein Städtchen. wie sie alle sind. Kurz. Als am nächsten Morgen die Truppe fortgezogen war. wie es da und dort zugeht. Kein Wunder. Es saß aber noch eine Person im Wagen. ließ der fremde Herr einen Wagen kommen und fuhr zu demselben Tor hinaus. Nachmittags kommen dann die Frauen zueinander auf Besuch und sprechen bei starkem Kaffee und süßem Kuchen über diese große Begebenheit. jedermann weiß. und weil er die schlechten Sitten der Bewohner nicht teilen wollte. so weiß es schon zu Mittag die ganze Stadt. und noch immer hieß er in der Stadt „der fremde Herr".36. die dem Fremden oft lästig fielen. die an den Fenstern vorbeigingen. als er wieder dort erschien. die den Hut tief ins Gesicht gedrückt hatte. lebte er ganz für sich allein." Am nächsten Tag erzählte der Wächter : „Der fremde Herr hat Besuch bekommen. In dieses Städtchen zog eines Tages ein Mann. Der fremde Herr erklärte dem Wächter: „Es ist mein Neffe. doch hörte man oft in dem Haus des Fremden einen schrecklichen Lärm. und wenn der Lehrer und der Bürgermeister oder der Arzt ein Gericht mehr bei Tisch haben. Er mietete sich ein großes Haus. der auf zwei Beinen ging und allerlei Kunststücke zu machen verstand. Es war schon Nacht. und er versteht noch wenig Deutsch. So vergingen Jahre. hatte man nichts über den Mann erfahren können. Eines Tages kamen Leute mit fremden Tieren ins Städtchen. und trotz der Versuche. Er versteht noch wenig Deutsch und scheint Engländer zu sein. daß der Fremde große Unruhe im Städtchen verursachte und als eine verdächtige Person angesehen wurde. Die Leute aber. sahen den Jungen unglaublich schnell durch alle . Alles kennt sich. Die Truppe zeichnete sich durch einen Orang-Utan aus. Sein Neffe ist hier." Und so blieb er bei den Grünwieseiern „der junge Engländer". Auch der junge Engländer war nie zu sehen. man klatscht über alles und jeden und hat seine Freude daran.

. erklärte der Fremde : „Mein Neffe ist sehr klug und intelligent. Pe de o parte Hauff stă sub influenţa romantismului conservator. und noch immer hieß er . foarte retras Kein Wunder = Nu-i de mirare .. şi încă şi acum era numit .. 8) den Hut tief ins Gesicht gedrückt = cu pălăria trasă adînc pe ochi 9) Daraufhin zum Bürgermeister gerufen . = . Daraufhin zum Bürgermeister gerufen. ganz für sich allein = de unul singur.. und der Alte lief ihm mit einer Peitsche in der Hand nach. In opera lui Wilhelm Hauff se disting două trăsături esenţiale. will ich ihn in die Gesellschaft von Grünwiesel einführen.. = Pe scurt . Acti­ vitatea sa literară se rezumă doar la 2—3 ani.. ceea ce explică trăsăturile fantastice şi nercaliste din opera sa. »'ie es da und dort zugeht = . Lexik Antonyme stark =f= schwach die Ruhe =f= die Unruhe ..DER JUNGE ENGLÄNDER 343 Zimmer laufen. Darum schlage ich ihn manchmal.... în acest timp însă a crea* o serie de opere (mai ales nuvele şi basme) care i-au asigurat un loc bin« meritat în literatura germană.. Aus demselben Grund habe ich ihn auch bis jetzt nicht ausgehen lassen.. . 2) Alles kennt sich = Toţi se cunosc 3) ...... = Fiind chemat după aceea la primar . ce se întîmplă în dreapta şi în stînga 4) 5) 6) 7) Kurz ... er ist aber leider faul und lernt nicht gern Deutsch. pe de altă parte însă se remarcă o puternică tendinţă de a prezenta în mod realist aspec­ tele societăţii timpului său. Wenn er sich bessert." Erläuterungen 1) W i l h e l m H a u f f s-a născut în 1802 şi a murit în 1827..

Propoziţia condiţională reală răspunde la întrebarea : Unter welcher Bedin­ gung ( = în ce condiţie) ? .judecata striga judecătoria verstehen / a înţelege —a scoate \ a se pricepe —atrage teilen. : Wann ? . = a se bucura (de) sich freuen + an + Dat. a împărţi ziehen —a trece a împărtăşi . Conjuncţia wenn poate să introducă nu numai propoziţii temporale. werde ich ihn in die Gesellschaft einführen. = a bîrfi. LEHRSTOCK Vieldeutige Wörter ansehen—a privi y felul de mîncare 'a chema rufen. a pălăvrăgi ansehen + Akk. = a se bucura (de ceva în sich freuen + über + Akk. In cazul acesta se traduce prin dacă.\ a ansehen als — a lua drept das Gericht^. = a se bucura (de ceva klatschen -f über + Akk. = a considera drept. PROPOZIŢIA CONDIŢIONALĂ REALĂ Wenn er sich bessert. = a se bucura (de ceva în sich freuen + auf + Akk. dacă — introduce wenn <f Întrebare ^ cînd — introduce Întrebare propoziţii condiţionale. vagonul der Wagen — automobilul —a se muta \ trăsura Rektion Freude haben + an + Dat. = a fugi după prezent) viitor) trecut) a lua drept GRAMMATIK 1.344 36. nachlaufen + Dat. + als + Akk. ci şi propoziţii condiţionale reale. : Unter welcher Bedingung? propoziţii temporale.

b) Der Neffe scheint Engländer zu sein. . sondern. PROPOZIŢIILE CONTRASE a) Man klatschte über alles und jedengi und [mag] hatte seine Freude daran. adică : haben + infinitivul prezent (ex. VERBUL SCHEINEN a) Die Sonne scheint. Verbul scheinen-schien-geschienen poate fi atît verb predicativ ( = a stră­ luci. PERFECTUL ŞI MAI MULT CA PERFECTUL VERBULUI LASSEN a) Ich habe das Heft zu Hause gelassen. ex. Ca verb auxiliar se construieşte cu infinitivul cu zu al verbului predicativ. e n _j_ infinitivul prezent m. doch. acestea nu trebuie repetate. aber. oder. b) (vezi pag. Verbul lassen ca verb auxiliar de med (pe lîngă infinitivul unui verb pre­ dicativ) formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca toate celelalte verbe modale. Verbul lassen întrebuinţat ca verb predicativ formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca toate verbele predicative. Contragerea n u se poate face niciodată după conjuncţia denn. ca perf.P . adică : haben + participiul perfect (ex. 3. b). b) Der fremde Herr hatte einen Wagen kommen lassen. / 5.{ periectul I jj a j.m. Dacă două sau mai multe propoziţii coordonate. cît şi verb auxiliar ( = a părea. atît principale (ex. . . 304. Contragerea se face în special in propoziţii coordonate legate prin conjunc­ ţiile und.DER JUNGE ENGLANDER 345 2. Grammatik 3). verb predicativ / lassen / \ > verb auxiliar / \ m Pe"ectul l haben -f participiul perfect ca erf -f . a). a). auch. daß der Fremde große Unruhe im Städtchen verursachte und| daQ_jl䣗¥teificl!e\ als eine verdächtige Person angesehen wurde. ex. au una sau mai multe părţi de propoziţie comune. a) cît şi secundare (ex. b). b) Kein Wunder.

. LEHRSTÜCK Übungen 1.. dennoch bieten der ganze Hintergrund und die handelnden Personen ein realistisches und typisches Bild der deutschen Provinzstadt. 2. Als ich nach Hause kam. Übersetzen Sie die Sätze ins Rumänische! a) Der fremde Herr läßt einen Wagen kommen.. Viele Leute nahmen . Es ist eine schlechte Sitte.. c) Er ließ sich einen Mantel nähen. Bilden und! a) Der Der Der b) Die Die c) Der Der a) b) c) d) e) f) g) Sie zusammengezogene Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktion Fremde mietete einen WTagen... Der Schüler freut sich .346 36. Setzen Sie die Präpositionen Ich freue mich . besonders wenn es von der englischen Bourgeoisie stammte.. A. welche die Sitten des deutschen Volkes verachteten und alles Fremde bewunderten.. . d) . Übersetzen Sie! In der Erzählung Der junge Engländer verspottet Hauff die Beschränktheit jener Schichten des deutschen Bürgertums. Wächter erzählte vom Besuch des Neffen. Ich denke . mietete er sich ein großes Haus. dem Bürgermeister vorbei. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie wenn oder als! a) ... der Versammlung teil. die Ferien.. In der Erzählung Der junge Engländer sind viele groteske und phantastische Züge vorhanden. hörten ihm alle aufmerksam zu. die Leute an seinen Fenstern vorbeigingen.. e) .. saß ein junger Mann mit ihm im Wagen. freute sich die Mutter . ein! 4. Er ging . Wächter erschien aufgeregt im Städtchen. ohne ihn zu bemerken. Fremde fuhr zum Tor hinaus... den Vortrag. b) Ich lasse mir ein Paar Schuhe machen. war große Freude im Städtchen. die Leute mit den fremden Tieren kamen. den ich halten muß.. der Fremde zurückkam. das erhaltene Buch. der Fremde nach Grünwiesel kam. Setzen Sie das Verb lassen ins Perfekt! B..... mein Kommen. 3. c) . Fremde kam erst in der Nacht zurück.. die bald beginnen. 5. Grünwieseier hatten ihre Freude daran. alles zu klatschen... . Grünwieseier klatschten gerne.. hörten sie einen großen Lärm. der Wächter erzählte. b) Immer .

. wer der Fremde ist. wissen. h) Er läßt Sie herzlich grüßen.. Ich gehe allein. 6. f) Der Fremde ließ den Bürgermeister grüßen. Uns . d) Die Frauen kamen beim Kaffee zusammen... Achten Sie auf die Wort­ 7. das Essen ausgezeichnet. In einer Stunde weiß es das ganze Städtchen. ein gutes Buch und hört . 8. schmecken oder gefallen! a) b) c) d) e) f) g) Der junge Engländer . b) Străinul trăia foarte retras.. . g) Ich lasse den Brief auf dem Tisch. din această cauză el fu luat drept o persoană suspectă... Übersetzen Sie! A..... nepoliticos. Musik. Dein Benehmen . a) Străinului care se mutase la Grünwiesel nu-i plăceau moravurile locuitorilor acestui oraş. Gebrauchen Sie gern. e) Der Fremde ließ die Grünwieseier lange auf das Erscheinen des Neffen warten... d) într-o zi străinul ceru o trăsură şi plecă din orăşel. Er liest . den Grünwieseiern besonders gut. Sie klatschten über jeden.. f) El se întoarse în aceeaşi zi cu un domn străin. Sie waren begeistert... Den Kindern .. Schokolade. Leiten Sie den ersten Satz durch wenn ein! stellung ! a) Die Bewohner des Städtchens Grünwiesel sahen einen Fremden. c) Ein Fremder kommt nach Grünwiesel. e) Nimeni nu ştia unde plecase străinul. Antworten Sie! a) Warum wollte der Fremde für sich allein leben? b) Was brachte die Truppe nach Grünwiesel ? c) Was tat der Fremde. c) Străinul rîse de acrobaţiile maimuţei.DER JUNGE ENGLÄNDER 347 d) Der Bürgermeister ließ den Fremden bitten. Wir lernen . Deutsch.. nachdem die Truppe fortgezogen war? d) Welche Erklärung gab der Fremde dem Wächter über seinen Gast? e) Warum wurde der „Neffe" der „junge Engländer" genannt? f) Warum wurde der Fremde zum Bürgermeister gerufen ? g) Was versprach der Fremde dem Bürgermeister? 9. sie haben sie besonders .. ihn am nächsten Tag zu besuchen. b) Er kommt nicht. mir nicht. Die Grünwieseier wollten .

Es ist Winter. Paznicul spusese aceasta. wie es da und dort zugeht. Locuitorii din Grünwiesel doreau să-1 cunoască pe tînărul englez. Der Mann hatte den Hut tief ins Gesicht gedrückt. kein Wunder. viu cu el la dum­ neavoastră. Er weiß. Mi-am făcut un costum. Plecăm mîine cu acelaşi tren." I) Locuitorii din Grünwiesel se bucurau că străinul îi va vizita în curînd cu nepotul său. Noi vizităm pe acelaşi coleg. Nepotul meu este foarte inte­ ligent. I-ai permis surioarei tale să meargă la filmul acesta? Merken Sie sich! B. daß es kalt ist. dar este leneş şi nu vrea să înveţe. Mobila lor pare să fie nouă. Ţi-am lăsat caietul la bibliotecară. Der fremde Mann lebte ganz für sich allein. Străinul îi spuse primarului: „Vreau să-1 introduc pe nepotul meu în societatea din Grünwiesel. Cînd va vorbi bine germana. Cartea pare să fie bună. Uneori trebuie să-1 bat chiar cu biciul. Anda pare să se grăbească. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Alles kennt sich. . Toţi l-au considerat pe tînărul nepot drept englez.348 36. Andrei şi Alexandru locuiesc în acelaşi cămin studenţesc. LEHRSTOCK g) h) i) j) k) Persoana străină avea pălăria adînc trasă pe ochi. Er versteht schon Deutsch.

Die Grünwieseier aber schrieben das seiner Jugend zu und behaupteten. ein Affe. Ich bitte Sie. zog der junge Engländer seinen Schuh aus und warf ihn ihm an den Kopf. Seine Meinung war ausschlaggebend für die Grünwieseler.. je einen so netten jungen Mann in Grünwiesel gesehen zu haben. Nur manchmal benahm sich der Neffe ganz ungebührlich. und man konnte sich nicht erinnern. ( S I E B E N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER JUNGE ENGLÄNDER (Fortsetzung) Endlich begann der Fremde seinen Neffen auszuführen. Als die Reihe an ihn kam. Folgender Vorfall wird aber der Freude der Grünwieseier ein Ende gemacht haben : Ein großes Konzert sollte die Wintervergnügungen beschließen. Er sang aber ganz falsch. Der Bürgermeister stürzte sogleich hinzu und lockerte die Halsbinde. Die Anwesenden erstarrten vor Schreck. auf meinen Neffen aufzupassen. und der Neffe beruhigte sich. Da begann der Neffe wilde Sprünge zu machen. in diesem Alter ebenso gewesen zu sein. er ist manchmal übermütig. Vor dem Konzert besuchte der Fremde den Bürgermeister und sagte ihm : „Ich bin krank. Der junge Mann erwies sich als ein hervorragender Schachspieler. bestieg er das Podium und begann zu singen.. wird er wieder artig." Der junge Engländer war allein bei dem Konzert erschienen. denn er war doch angeblich Engländer! Er erfreute sich eines immer größeren Ansehens. Die Tochter des Bürgermeisters hatte dabei mit dem Neffen ein Duett vorzutragen. und wenn ich mich morgen nicht besser fühle. Der fremde Herr zog ihm in solchem Falle die Halsbinde fester zu. denn der -viel bewunderte junge Engländer war . so kann ich zum Konzert nicht kommen. Er rauchte eine große Pfeife und trug eine große Brille. Als der Organist ihn darauf aufmerksam machte. Wenn Sie ihm aber die Halsbinde lockern oder ganz abnehmen. Daraufhin wurde der Neffe noch wilder. warf seine Perücke weg und zog die Handschuhe aus.37. . Der Bürgermeister befolgte den Rat des Fremden und nahm die Halsbinde ab.

vor + Dat.. . -s. die Halsbinde fester zu = . a da ascultare (cuiva) erstarren -\. = a atrage atenţia (asupra) befolgen + Akk. -en = continuarea ansetzen — setzte an — angesetzt = a fixa besetzen — besetzte — besetzt = a ocupa Rektion sich erfreuen + Gen. . -n. -s. = a atribui (cuiva) aufpassen + auî -\..auî + Akk..Akk. 2) locul (de şezut) die Sitzung. -s.= traducătorul die Übersetzung. = cu totul necuviincios . LEHRSTOCK Erläuterungen 1) 2) 3) 4) ... reşedinţa... = a fi atent (la) aufmerksam machen -j. pro­ prietarul das Besitztum. -es. zog .= posesorul. = Cînd îi veni rîndul Lexik Synonyme die Halsbinde — die Krawatte der Vorfall — die Begebenheit das Ende — der Schluß Antonyme die Jugend =f= das Alter artig =f= unartig ausziehen =j= anziehen cravata mai tare.350 37. -e = 1) sediul. in diesem Alter = la această vîrstă Als die Reihe an ihn kam .Dat. = a încremeni (de) . -en = traducerea fortsetzen — setzte fort — fortgesetzt = a continua die Fortsetzung. = a da urmare. Vieldeutige Wörter das Alter / \ bătrîneţea vîrsta beschließen a hotărî a încheia Wortfamüien sitzen — saß — gesessen = a şedea der Sitz. "er = proprieta­ tea setzen — setzte — gesetzt — a aşeza übersetzen — übersetzte —• übersetzt = a traduce der Übersetzer. strîngea . -n = preşedin­ tele besitzen — besaß — besessen = a poseda der Besitzer. ganz ungebührlich.. -en = şedinţa der Vorsitzende. = a se bucura (de) zuschreiben -\...

201. a) sau sein (ex. a) (vezi pag.DER JUNGE ENGLÄNDER 351 GRAMMATIK 1. b). INFINITIVUL PERFECT ACTIV A. predicatul stă la viitorul II. Viitorul II = prezentul werden + infinitivul perfect al verbului de conjugat. b) Die Grünwieseier behaupteten. 2. FORMAREA V I I T O R U L U I II Folgender Vorfall wird der Freude der Grünwieseier ein Ende gemacht haben. a) Man konnte sich nicht erinnern. fie la infinitivul perfect (ex. Infinitivul perfect exprimă o acţiune încheiată (ex. b). haben sau sein B. a) Er soll heute kommen. într-o propoziţie în care sînt două verbe. b) precedat de participiul perfect al verbului de conjugat. participiul jugat Infinitivul perfect activ infinitivul perfect al verbului de con­ + prezent ^ ^ . al doilea se pune fie la infinitivul prezent (ex. b) Er soll heute gekommen sein. Infinitivul perfect activ se formează din: — infinitivul prezent activ al verbului auxiliar haben (ex. in diesem Alter ebenso gewesen zu sein. . a). Grammatik 4). VIITORUL II (VIITORUL ANTERIOR) A. Infinitivul prezent exprimă o acţiune neîncheiată (ex. în această propoziţie. je einen so netten jungen Mann in Grün­ wiesel gesehen zu haben.

e).352 B. LEHRSTOCK Viitorul II se întrebuinţează: a) pentru exprimarea unei acţiuni viitoare. a) : complement genitival dativ (ex.. b) : complement la dativ acuzativ (ex. Grammatik 5) 4. c) : complement la acuzativ infinitiv (ex. Grammatik 4) de verb printr-o prepoziţie (ex. (vezi pag. . cu) . Der junge Engländer bestieg das Podium. daß er schon gekommen ist. complement prepoziţional. COMPLEMENTUL (Generalităţi) a) b) c) d) e) Der junge Engländer erfreute sich eines immer größeren Ansehens. Î N T R E B U I N Ţ A R E A V I I T O R U L U I II 37. COMPLEMENTUL GENITIVAL 5) legat Complementul genitival poate fi exprimat atît printr-un substantiv cît şi printr-un pronume. In limba mai veche. complementul genitival se întrebuinţa mult mai frecvent.. unei bănuieli : Er wird schon gekommen sein = Ich glaube. d) : complement infinitival (vezi pag. Er vergaß anzurufen. în limba germană complementul poate să stea : 1) 2) 3) 4) la la la la genitiv (ex. astăzi îl găsim numai după un număr restrîns de verbe şi adjective. Die Grünwieseier freuten sich auf das Konzert. încheiate înaintea altei acţiuni viitoare. Der fremde Herr erklärte dem Wächter. 3. b) pentru exprimarea unei presupuneri.rühmte mich — sich gerühmt = a se făli (cu) — schämte mich — sich geschämt = a se ruşina (de. 165. De exemplu : — verbe reflexive : sich sich sich sich sich sich annehmen bedienen enthalten erfreuen rühmen schämen —• nahm mich an — sich angenommen — a se ocupa (de) — bediente mich — sich bedient — a se servi (de) —• enthielt mich — sich enthalten = a se abţine (de la) — erfreute mich — sich erfreut — a se bucura (de) •—. 201.

Der Schüler behauptete (lernen). jemals in Grünwiesel (sein). pe lîngă acuzativul persoanei. einen Brief auf dem Arbeitstisch (finden). Der kleine Muck und Kalif Storch. b) Die Fortsetzung soll (lesen). genitivul lucrului: entheben — enthob — enthoben = a destitui. Setzen Sie das eingeklammerte Verb in den Infinitiv a) b) c) d) e) f) des Aktivs (Perfekt) ! Ich kann mich nicht erinnern. aber ich hoffe dennoch (ver­ stehen). Setzen Sie das eingeklammerte Verb in den Infinitiv des Passivs (Präsens) I a) Diese Ausstellung muß (besichtigen). e) Die Märchen von Wilhelm Hauff sollen im Original (lesen). 22—Limba germană — c. Der Bürgermeister erklärte. d) Ich spreche noch nicht gut Deutsch. Der Fremde soll den Neffen (schlagen). die zu den schönsten der deutschen Literatur gehören und von großem Wert sind. Besonders beliebt sind seine Märchen Das kalte Herz. 3. 1881 . a scuti (de) versichern —• versicherte — versichert = a asigura (de) würdigen— würdigte — gewürdigt = a socoti demn (de) — adjective : bewußt — conştient (de) fähig = capabil (de) habhaft (werden) = a pune mîna (pe) sicher = sigur (de) würdig = demn (de) Übungen 1. den Rat des Fremden (befolgen). c) Die Kinokarten können im Vorverkauf (kaufen). h) Er muß gestern (wegfahren). 2. Übersetzen Siel Wilhelm Hauff schrieb in den wenigen Jahren seiner literarischen Tätigkeit eine Reihe von Märchen. Die Grünwieseier scheinen die Lehre des Fremden (verstehen). g) Der Bürgermeister versicherte.DER JUNGE ENGLÄNDER : — verbe intranzitive : bedürfen —• bedurfte — bedurft = a avea nevoie (de) gedenken — gedachte—• gedacht — a-şi aduce aminte (de) —• verbe tranzitive care cer. Die Truppe soll heute (ankommen).

Die alte Frau bedarf . . Setzen Sie die Pronominaladverbien ein! a) Ich denke . daß ich e') . (das Wörterbuch).... wo wir unf) . f) Wir sprachen .. Sie gedenkt .... . e) Das Konzert beginnt um 19 Uhr. d) Das Kind gewöhnte sich . 7... freust du dich? meine Handschuhe gefunden habe. spracht ihr? sere Ferien verbringen werden.... c) Er ruft dich um 5 Uhr an. c) Er bedankte sich . (seine größte Zufriedenheit). Setzen Sie Wörter aus den Wortfamilien von sitzen oder setzen ein! a) Die Studenten . freust du dich? ans Meer fahren werden.. gewöhnte sich das die Aufgaben allein zu machen.. (ihre Fehler) nicht bewußt. b) Der junge Engländer begeisterte die Grünwieseier durch sein Benehmen. 6. daß du c') . Futur! Übersetzen Sie! a) Ein Bewohner von Grünwiesel erzählte Hauff die Geschichte. Kind ? e) Ich freue mich .. Die Grünwieseier waren sich . daß wir h') . würdig (das Lob).... daß wir Ihnen g') . g) Sie warten . Itellius rühmte sich . h) Ich freue mich . (sein Reichtum). ..354 37. sind im ersten Abteil dieses Wagens. warten Sie? schreiben.... denkst du? fungen in Kürze beginnen. Der Bürgermeister versichert den Fremden . in der Bibliothek und lesen.. Setzen Sie das Prädikat in das II. daß V) .. ....... a) b) c) Wörter ein! Achten Sie auf den Fall! Wir bedienen uns .. d) Der Student lernt die Lektion bis morgen. . f) Dein Bruder geht zum Konzert.. bedankte er sich? ihm geholfen hast. Der Fremde war . h) Dein Neffe erlernt bald die deutsche Sprache. 5. Setzen Sie die eingeklammerten A... Unser Kollege erfreute sich . (die Stimme).. überzeugtest du dich? er sehr tüchtig ist. Die Grün wieseler schämten sich .. d') .. .... b) Unsere ... (ihr Benehmen). Er ist .. (das größte Ansehen). b) Ich überzeugte mich .... (die Wirkung) seines Scherzes sicher. ..... . a) b) c) d) e) f) g) h) B... (die Hilfe). g) Der Kollege war an diesem Tage krank. . LEHRSTOCK 4. Niemand enthielt sich ... in Liebe (er)... daß die Prüa') ...

ci a plecat din oraş.... Übersetzen Sie ! A. . viele Bücher. Hast du die . străinul îi strîngea cravata mai. Er kommt an die Reihe. a) Străinul s-a gîndit să cumpere un orangutan... Ea trebuie să fi venit. Mein Freund .. tare. d) Primarul se bucura mult.. Ist dieser Platz .. Antworten 9. wenn sich sein Neffe ungebührlich benahm? Wie fanden die Grünwieseier den jungen Engländer? Welcher Vorfall machte der Freude der jungen Leute ein Ende? Weshalb war der junge Engländer allein bei dem Konzert erschienen ? Wie benahm er sich dort? Was tat der Bürgermeister. Unser Professor war der . . ori de cîte ori tînărul englez se ducea la el. .. B. El trebuie să fi cumpărat cartea. . Nu pot să-mi aduc aminte să fi auzit acest menuet. f) Străinul n-a venit cu „nepotul" său la concert. Ich führe meinen Neffen aus. Ein Vorfall machte ihrer Freude ein Ende. c) Părerea tînărului era decisivă pentru cei din Grünwiesel. des Bodens. e) Gînd tînărul nu era cuminte. b) Purtarea tînărului a plăcut celor din Grünwiesel foarte mult. Cartea aceasta trebuie cumpărată.. Ea trebuie să vină imediat. um ihn zu beruhigen? Was sahen die Grünwieseier... . dieser Novelle gelesen? Sie! Wie benahm sich der junge Engländer? Was t a t der Fremde.DER JUNGE ENGLÄNDER 355 c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) g) h) Wir hatten gestern eine . Er war angeblich Engländer. als der junge Engländer die Perücke wegwarf ? 8. ? Seine Vorlesung war für sechs Uhr . a) b) c) d) e) f) g) El trebuie să cumpere cartea aceasta. Er hat diesen schweren Text fehlerlos . Merken Sie sich! Seine Meinung war ausschlaggebend.... Se spune (Folosiţi sollen!) că (ea) a venit. Die Bauern sind jetzt die ..

Straßenverkäufer. am Ende wurde die arme Unschuld befreit." Das war den . gab es am Schluß einen so großen Skandal. So gefiel es dem Publikum. wie ihn das schöne alte Theater noch niemals erlebt hatte. half es nichts. „Also. die Gretchen-Tragödie aus dem „Faust" aufzuführen. Aber schlecht war's nicht." „Von Goethe?" rief Carl Brenten erstaunt. Und am Schluß gab's einen richtigen Theaterskandal. „Es war von Goethe." „War das ein Trauerspiel?" fragte Carl Brenten. Wie hieß das Stück noch. Einer der Regisseure dieses Volkstheaters war vor Jahren auf den Gedanken gekommen. da wurde eine schreckliche Sache gegeben. Erinnerst du dich noch. Hafenarbeiter. (ACHTUNDDREISSIGSTES) L E H R S T Ü C K EIN THEATERSKANDAL (aus dem Roman „Verwandte und Bekannte") Nach Willi Bredel „Wir waren einmal vor . antwortete der alte Hardekopf. Obwohl die Aufführung ernst und aufmerksam aufgenommen wurde. „So etwas möchte ich nicht wieder sehen. das war eine schreckliche Geschichte.. „Das kann doch nicht schlecht gewesen sein!" „Aber recht traurig war's! Und ungerecht!" Das Ernst-Drucker-Theater in Hamburg. das war wirklich ein Trauerspiel". Der Satan in eigener Person spielte mit. ja. Johann?" „Natürlich erinnere ich mich. daß eine Stimme vom Himmel rief : „Sie ist gerettet. ein Vplkstheater. Als Doktor Faust sein Gretchen im Kerker zurücklassen und sich mit seinem Teufelsbegleiter aus dem Staube machen wollte. Pauline. erwiderte Frau Hardekopf. hatte als Publikum Seeleute. das ist schon viele Jahre her —• im Ernst-Drucker-Theater.38.. Mord und Kerker. — ach. Johann? Erinnerst du dich ?" „Faust". Fischhändler. und die aufgeführten Schauspiele waren Possen.

„Was heißt hier Goethe! .. Gretchen. Das ist Unsinn! Heiraten soll er sie! . el însuşi strungar. Das sind nur Ausreden! .S.... viele Jahre her = sînt mulţi ani de atunci 5) da gab's (gab es) einen richtigen Theaterskandal — es war ein richtiger Theaterskandal... scriitorul a luptat cu arma în mînă în rîndurile armatei republicane. Als es im Zu­ schauerraum still geworden war.. Ich will es gut machen.. aufs höchste entrüstet.... Dintre celelalte opere ale scriitorului mai amintim aici o monografie con­ sacrată eroicului conducător al clasei muncitoare germane Ernst Thälmann. Heinrich!" Dann gaben sie sich die Hand.. In anul 1933 a fost internat într-un lagăr de concentrare din care a reuşit să evadeze.. begann der Doktor : „Verzeih mir. Erläuterungen 1) W i l l i B r e d e l (1901—1964) originar dintr-o familie muncitorească. dennoch beruhigte sich das Publikum nicht.? = Ce vrea să zică. und schrien : „Was heißt hier gerettet? .. 2) Johann Hardekopf. Heiraten soll er sie! .EIN THEATERSKANDAL 357 Hamburgern ein zu mystischer und unsicherer Trost . Diese korrigierte Schlußszene soll mit unbeschreiblichem Jubel aufgenom­ men worden sein. darum frage ich dich : Willst du mich heiraten?" Und Gretchen antwortete leise: „Ja. ? Ce vrea să însemne . Opera cea mai importantă a lui Willi Bredel este trilogia Verwandle und Bekannte. ? 11) Her mit dem Doktor! = Să vină încoace doctorul! . soţia sa Pauline şi ginerele lor Cari Brenten sînt personaje din romanul Verwandte und Bekannte. Willi Bredel a fost arestat de cîteva ori.... 3) da wurde eine schreckliche Sache gegeben — da wurde eine schreckliche Sache aufgeführt 4) das ist .." Endlich traten Gretchen und Doktor Faust auf die Bühne.. în 1934 s-a refugiat în Cehoslovacia şi pe urmă în U. 6) recht traurig wafs — sehr traurig war es 7) die arme Unschuld —• das arme unschuldige Mädchen 8) vor Jahren = cu ani în urmă 9) aufs höchste entrüstet = indignat la culme 10) Was heißt . care oglindeşte etapele cele mai importante din viaţa şi lupta clasei muncitoare din Germania. Er soll sie heiraten!" Der Regisseur stürzte zwar auf die Bühne und nannte den Autor des Stückes ..S. ich habe schlecht an dir gehandelt. muncitor. Her mit dem Doktor! . Männer und Frauen erhoben sich.. In timpul războiului civil din Spania.. Din cauza activităţii sale politice. a devenit activist al partidului comunist şi apoi a colaborat la diferite ziare progresiste.R.

cu toate că) şi mai rar trotzdem ( = cu toate că. cu toate că) (ex. PROPOZIŢIA CO\CESIVĂ a) Obwohl die Aufführung ernst aufgenommen wurde. obgleich ( = deşi. a se alătura beschließen — beschloß — beschlossen = a hotărî (ceva) sich entschließen — entschloß mich — sich entschlossen = a se hotărî der Schluß. Propoziţia introdusă prin dennoch ( = cu toate acestea) (ex. Altă conjuncţie care introduce propoziţii principale concesive este trotzdem (vezi pag. a) este o propoziţie secundară concesivă. wie ihn das alte Theater noch niemals erlebt hatte. cu toate că). . Propoziţia introdusă prin obwohl ( = deşi. 253. Alte conjuncţii care introduc propoziţii secundare concesive sînt : obschon ( = deşi. b) Der Regisseur stürzte zwar auf die Bühne und nannte den Autor des Stückes. Grammatik 4). Schlusses. sfîrşitul schließlich = în sfîrşit GRAMMATIK 1. b) este o propo­ ziţie principală concesivă. gab es am Schluß einen so großen Skandal. a încheia sich anschließen — schloß mich an —• sich angeschlossen — a adera.358 38. deşi). dennoch beruhigte sich das Publikum nicht. Schlüsse = încheierea. LEHRSTOCK Lexik Synonyme heiraten — sich verheiraten Antonyme der Sinn =f= der Unsinn gerecht =ţ= ungerecht sicher =fc unsicher traurig =f= lustig Wörter Vieldeutige bucata das Stück ( piesa de teatru Wortfamilie schließen — schloß — geschlossen = a închide.

cu toate acestea (trotzdem = dennoch) conjuncţie sub ordonatoare -» cu toate că. Infinitivul perfect pasiv = participiul perfect al verbului de conjugat -f worden sein (vezi schema nr. locul 1 Observăm că trotzdem poate să introducă atît propoziţii principale conce­ sive (trotzdem = totuşi. deşi). cît şi propoziţii secundare concesive (trotzdpm = cu toate că. Infinitivul perfect pasiv se formează din infinitivul perfect al verbului auxiliar werden (=|ge"|worden sein). pag. cu toate acestea). 107. precedat de participiul perfect al verbului de conjugat. deşi (trotzdem = obwohl) 2. 560) .EIN THEATERSKANDAL 359 verbul conjugat / dennoch —principală — > trotzdem Propoziţie concesivă— secundară —obwohl —obgleich — —obschon —trotzdem locul ultim ' . INFINITIVUL PERFECT PASIV Diese korrigierte Schlußszene soll mit unbeschreiblichem Jubel aufgenommen worden sein. conjuncţie coordonatoare trotzdem totuşi.

der Heimatstadt Ernst Thälmanns. 1945 kehrte Willi Bredel in seine Heimat zurück... Bilden Sie zusammengesetzte Substantive! Grundwort! Ergänzen Sie den Artikel! a) b) c) d) e) TheaterVolkSeeSchneeTeufelGebrauchen Sie das passende -verkäufer g) Berg-theater -begleiter -räum h) Schluß-skandal i) Zuschauer-leute -szene j) Straß e-männer -leute k) Fisch-spiel -händler l) Trauer-arbeiter f) Hafen4.. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen obwohl.. Er schloß sich früh der sozialistischen Jugendbewegung an..360 38. war entrüstet. als Sohn eines Tabakarbeiters geboren. wo er Mitherausgeber der Zeitschrift Das Wort war. einem -theater. der nicht ihre Sache war. Faust wollte Gretchen nicht heiraten.. Sie hatte es vor vielen Jahren gesehen." 2. LEHRSTOCK Übungen 1. machen wollte.... die Gretchen-Tragödie aufzuführen.. 1933 wurde der Schriftsteller von den Faschisten in das Konzentrationslager Fuhlsbüttel geschleppt. die Welt verbessern zu helfen. so daß. Im Jahre 1918 trat Bredel in die Reihen des Spartakusbundes ein. in die Tschechoslowakei zu fliehen. mit seiner Kunst dazu beitragen will. Übersetzen Sie! Willi Bredel wurde in Hamburg. d) Der Regisseur mußte die . den ersten dichterischen Dokumentarbericht aus einem hitleristisehen Konzentrationslager.. Ergänzen Sie! a) Die Familie Hardekopf war vor vielen . c) Das . . sich die Hand. Aus der Tschechoslowakei fuhr Willi Bredel nach Moskau. b) Ein .. so muß er am gesellschaftlichen Leben seines Volkes unermüdlich teilnehmen. weil! a) Pauline Hardekopf erinnerte sich an den Inhalt des Theaterstückes.. Dort schrieb er in vier Wochen den Roman Die Prüfung. Durch Lautsprecher und Flugblätter riet er seinen Landsleuten. im Ernst-Drucker-Theater. 3. Später arbeitete Willi Bredel in einer Propagandabrigade an der Front.. „korrigieren". b) Das Publikum war aufs höchste entrüstet. sich nicht in einem Krieg zu opfern. e) Die Schauspieler . kam auf den .. Hier handelte er seinem Lebensmotto getreu : „Wenn ein Schriftsteller ... Es gelang ihm. als sich Faust mit seinem Begleiter aus dem .

im Perfekt! a) Dieser Schüler soll (fragen)." . e) Der Regisseur kam auf die Bühne. 8. Das Publikum beruhigte sich nicht. zum Vortrag zu gehen.. war entrüstet. das Publikum (beruhigen). Verwandeln Sie den ersten Satz in einen konzessiven Nebensatz! B. b) Männer und Frauen sollen sich entrüstet (erheben). nicht von mir. Ergänzen Sie! Verwenden Sie den Infinitiv des Perfekts (Aktiv) mit oder o h n e zu! B. d) Faust gab zu.EIN THEATERSKANDAL 361 c) Das Der d) Das Der Publikum Regisseur Publikum Regisseur beruhigte sich nicht. Im Zuschauerraum wurde es nicht still. es ist kalt. c) Der Regisseur nannte den Autor des Stückes. ihn traurig (sehen). A. h) Ich erinnere mich nicht. im Präsens! B.. Übersetzen Sie! a) Es muß ein großer Skandal (sein). 5. c) Das Kombinat Haus der Sclnteia soll von der Delegation (besichtigen). nannte den Autor des Stückes. g) Er soll gestern (kommen). b) Diese Aufgabe muß (machen). Pauline wollte es nicht wieder sehen. Ergänzen Sie! Verwenden Sie den Infinitiv des Passivs A. b) . Setzen Sie Wörter aus der Wortfamilie von schließen ein! a) Wir haben . 6. c) Der Regisseur sagte : „Dieser . e) Eine neue Eisenbahnlinie soll (bauen).. an Gretchen schlecht (handeln). Der Regisseur führte die Gretchen-Tragödie auf. b) Eine Stimme vom Himmel hatte gerufen : „Sie ist gerettet". bitte das Fenster. f) Das Publikum muß begeistert (sein). c) Der Regisseur glaubte. mußte es beruhigen. d) Die Vorlesung soll (halten). e) Die Schauspielerin soll einen Blumenstrauß (bekommen). A.. 7.. stammt von Goethe.. Das Publikum war entrüstet. d) Das Stück war gut. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen konzessiven Hauptsatz! a) Im Ernst-Drucker-Theater wurden gewöhnlich Possen gegeben..

B.. a) b) c) d) e) f) g) Deşi a fost tîrziu. mich deiner Meinung. deşi nu era tîrziu. d) Pauline nu mai voia să vadă ceva trist. Merken Sie sich ! Du bist aufeinen guten Gedanken gekommen. cu toate acestea viu la tine. e) Publicul a fost indignat.. Das sind nur Ausreden. Nu vorbi atît de încet. m-am dus la el... Er will es gut machen. pentru că Faust n-a vrut să se căsăto­ rească cu Gretchen.. ca să vadă tragedia lui Gretchen din „Faust". Este tîrziu. b) Toată familia s-a dus la teatru. an dem Ausflug teilzunehmen? f) Sie sind . Es wurde ein Trauerspiel gegeben. vorbeşte mai tare! Deşi copilul are numai 6 ani şi jumătate. f) Publicul a fost atît de indignat încît regizorul a trebuit să schimbe scena finală. Übersetzen Sie! A. Nu era tîrziu. Er hat sich aus dem Staub(e) gemacht. El s-a grăbit. c) Cu ani în urmă Johann şi soţia lui au fost la teatrul „Ernst Drucker". .. El trebuie să fi citit foarte mult. e) Hast du dich . doch mit dieser Übersetzung fertig geworden. LEHRSTOCK d) Ich . Das Trauerspiel wurde gut aufgenommen. totuşi merge la şcoală. Antworten Sie! a) Wo befand sich das Ernst-Drucker-Theater? b) Was für ein Theater war es? c) Woran erinnerte sich Pauline Hardekopf? d) Was für einen Eindruck machte die Gretchen-Tragödie auf das Publikum ? e) Hat das Publikum Faust verstanden? Warum nicht? f) Wie „korrigierte" der Regisseur die Schlußszene? g) Wie wurde diese „korrigierte" Schlußszene aufgenommen? 10..362 38.. Er kam in eigener Person. a) Bătrînul Hardekopf şi-a sărbătorit ziua lui de naştere. cu toate acestea s-a grăbit. .. g) Faust a trebuit să se căsătorească cu Gretchen. 9.

ein Chemieprofessor und Gelehrter von Weltruf. schöne Perle lag darin. dachte ich mir — na. denn sie gefiel mir sehr gut. . „Darüber reden wir noch". „Gewiß. Vielleicht ähnelt sie nur einer echten. „Sie hat dich um Geld gebeten . Ich habe ja auch einmal diese junge Dame zu dir kommen sehen. Eine haselnußgroße. der kaum hinhörte. aber ganz traue ich ihr nicht. erwiderte ihm Frau Irene ärgerlich.". „Ich will nicht sagen. „Was weiter! ich zweifle an der Echtheit der Perle. natürlich . ( N E U N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER BEWEIS Nach Alexander Keller Professor Dr. murmelte Professor Boshöfer. Da ist doch nichts daran. „Im Sommer habe ich im Bad eine hübsche junge Frau. da stimmt doch etwas nicht.39. Was weiter?" „Ich gab ihr zweihundert Mark. „Was weiter!" entgegnete Frau Irene heftig. ob diese Perle echt ist?" Frau Irene öffnete ein kleines Etui.. „Gib mir die Perle!" Er sah sie flüchtig an und ging in sein Labor. zu einem Juwelier zu gehen. um sie schätzen zu lassen. eine gewisse Frau Agnes Stub... Kannst du vielleicht herausbekommen. es ist nichts leichter als das". die mir sehr gut gefällt. Nach wenigen Minuten kam er zurück. Ich lud Frau Agnes zu mir ein. Friedrich Boshöfer." „Ja" nickte der Professor. Lade sie bald wieder ein . du hast jemanden eingeladen. Frau Irene lächelte unsicher... daß mir Agnes irgendwie verdächtig ist. fand eines Tages seine Frau recht nachdenklich. Sie ist jung und hübsch und schließt sich ganz an mich an . als sie ihm auf einige Fragen einsilbige Antworten gab." „Was weiter?" fragte der Professor ein wenig ungeduldig. und heute bat sie mich um Geld. Es fällt mir schwer.. Hörst du mir überhaupt zu ?" Der Professor antwortete zerstreut: „Ja. denn er dachte schon wieder an seine Formeln.. kennengelernt. dich zu besuchen. Er bemerkte es erst beim Essen. „Was ist denn mit dir los?" fragte er ohne Neugierde.. und sie gab mir dafür eine Perle.

„Ich kann dir sogar ein schriftliches Gutachten ausstellen. = a renunţa (la) . die Laboratorien Lexik Synonyme reden — sprechen Antonyme sicher =f= unsicher geduldig^ungeduldig Vieldeutige Wörter gewiß / adj. Boshöfer hob erstaunt die Brauen. = a avea încredere (în).Akk. = a se ataşa (de) bitten + um -f. lachte Frau Irene. sagte der Professor. Deine Perle hat sich in drei Minuten aufgelöst — der beste Beweis für ihre Echtheit. a se încrede (în) sich anschließen + an -f.über + Akk. = a se îndoi (de) verzichten + auf + Akk. numai erst \ mai întîi Rektion kaum ^anevoie." „Darauf verzichte ich". Wo hast du die Perle?" Dr. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) im Bad = la băi Hörst du mir überhaupt zu? = Dar.abia. wenn eine Perle echt ist. „Die Perle. löst sie sich in drei Minuten auf. = a cere zweifeln + an + Dat. LEHRSTÜCK „Die Perle ist echt". mă asculţi? Da ist doch nichts daran = Nu-i nimic deosebit în aceasta. nu-i mare lucru da stimmt doch etwas nicht = aici ceva nu e în regulă Was weiter? = Şi mai departe? das Labor (plural: die Labors) — forma prescurtată a substantivului das Laboratorium.Akk. = a vorbi (despre) trauen + Dat.364 39.Ich bin sehr froh. de-abia zuhören + Dat. improbabil . = a asculta (pe (îineva sau ceva) reden -f. anumit ^adc : desigur ." Frau Irene stieß einen Schrei aus und fiel in Ohnmacht. . : oarecare.abia. die Perle! Die habe ich doch in Salzsäure getan.

Propoziţia introdusă prin wenn = dacă (ex. b. i). löst sie sich in Salzsäure auf. zu einem Juwelier zu gehen. a) este o propoziţie completivă. e şi f) sau o deosebire. / o b —• introduce propoziţii completive —• întrebarea : Was? ^ wenn — introduce propoziţii condiţionale — întrebarea : Unter welcher Bedingung? / . b) Ich traue ihn nicht ganz. e) Vielleicht ähnelt die Perle nur einer echten? f) Die Tochter ist dem Vater ähnlich. Grammatik 3). Propoziţia introdusă prin ob = dacă (ex. FORMAREA PERFECTULUI ŞI MAI MULT CA PERFECTULUI (Completare) Ich habe. i) Es fällt mir schwer. c şi d)..J stau pe lîngă infinitivul unui verb predicativ. TRADUCEREA L\ LIMBA GERMANĂ A CONJUNCŢIEI DACĂ a) Kannst du vielleicht herausbekommen. Dacă verbele care exprimă percepţii senzoriale (sehen.. 3. h). 2. COMPLEMENTUL LA DATIV a) Frau Agnes gefiel mir.DER BEWEIS 365 GRAMMATIK 1. Grammatik 3 şi pag. ele formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca verbele auxiliare de mod (vezi pag. erwiderte ihm Frau Irene.diese junge Dame zu dir kommen sehen. c) Hörst du mir überhaupt zu ? d) Frau Agnes ist mir nicht verdächtig. h) Darüber reden wir noch. 345. Complementul la dativ este cerut în special de verbe sau de adjective care exprimă : —• o apreciere. g) Ich näherte mich dem Beamten. o atitudine a unei persoane faţă de alta (ex. De asemenea se pune complementul la dativ — după verbe de declaraţie (ex. —• o asemănare (ex. a. hören etc. 304. ob die Perle echt ist? b) Wenn eine Perle echt ist. g) sau o îndepărtare. —• după unele verbe impersonale (ex. — o apropiere (ex. b) este o propoziţie condiţională.

b) = a porni (pe jos). se foloseşte împreună cu verbul sein şi se traduce prin — a se petrece.wollte er nicht verzichten? c) Ich schloß (ich) (er) sehr an.. Übungen 1... b) Wor. (seine Aufrichtigkeit) zweifeln. LEHRSTOCK a) Was ist denn mit dir los ? b) Ich nahm Hut und Mantel und ging los. h) Sie verzichtete . (sein Geburtstag) ein... ein Glas Wasser. los se întrebuinţează ca : 1) adjectiv predicativ. d) Gefallen (Sie) diese Perlen? e) (Mein Freund) kannst du trauen. în accepţiunea a doua cere un complement direct: Ich bin den Schnupfen los. b) Ich begegnete (mein Freund) in der Straßenbahn...366 4. f) Frau Irene wollte sich .. . 2) particulă separ abilă. i) Was haben Sie (sie) erwidert? j) Wurde Frau Agnes (ihre Freundin) verdächtig? k) Warum traute sie (ihre Freundin) nicht ganz ? I) Trauen Sie (ihre Freunde) ? 2. în cazul acesta exprimă începutul unei acţiuni: losgehen (ex.. zu einem Juwelier zu gehen. a se intlmpla (ex. FORMAREA CUVINTELOR 39. (die Echtheit) der Perle überzeugen. e) Du sollst nicht . c) Dieses zweite Mal spielte Felix fehlerlos.. f) (Wer) ist deine Schwester ähnlich? g) Der Professor dachte an seine Formeln und hörte (seine Frau) kaum zu. diesen Text ohne Wörterbuch zu übersetzen. Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Objekte in den richti­ gen Fall! a) Er bat (ich) . h) Es fiel (sie) nicht schwer. a) — a fi scăpat de. c). cu înţelesul fără (ex. losfahren — a porni (cu un vehicul) etc. (das schriftliche Gutachten). d) Er lud (wir) . Setzen Sie das eingeklammerte Objekt in den richtigen Fall! a) Wir nähern uns (der Palast der Republik). c) Sie antwortete (er) einsilbig. 3) sufix. a se fi descotorosit de O b s e r v a ţ i e . g) Sie dachte dar-.

. von. er.. Sie. du willst. schon. es. Perlen. nicht. er kommt. so lade ich ihn zu uns ein. b) Ich weiß nicht. lösen sie sich auf. sein. los. gut.. . c) Sie.. machen wir einen Ausflug. löst er sich auf. wollen. schon. c) ... dieser Herr. ob. er. er. trauen. sagen.. vor. du. was. dieser Mann... sich auflösen. es.. ich ihm helfen möchte. schätzen. was. sein. spielen wir heute nachmittag eine Partie Schach. sein? kennenlernen Ich. ein Jahr. Ich glauben.DER BEWEIS 367 3.. k) Ich bin nicht sicher.. im Präsens! B. seit. die Eminescustraße. sich überzeugen. Sie. d) Ich kann dir noch nicht sagen. Ich. diese Gegend. Deutsch? Ich. die Perle echt ist. ein Jahr. Wir. im Imperfekt! C. können. Warum. kennen. nicht.. im Perfekt! a) Frau Irene. er. i) Frau Irene wollte herausbekommen. sein. fertig... nicht. die Perle. kennenlernen. Sie. die Echtheit. zu Hause. nicht. . so stelle ich es dir aus. ein Jahr.. in.. dieser Herr. das Wetter am Sonntag schön ist. erfahren. wo. so. kommen. dann. f) Kannst du erfahren. kaum erst 5. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie Sätze! Gebrauchen Sie eines der angegebenen Wörter! Ich. b) Sie. kennen Ich.. Perlen in Salzsäure getan werden. j) . Sie. e) . . dieses Buch in der Bibliothek der Fakultät zu finden ist. Sie. I können Ich. Bilden A. müssen... lassen. seit. .. daß. Salzsäure. die Perle. erkennen.. sein.. Als. lange? Ich. du ein Gutachten brauchst. h) Er fragte mich. ich kommen werde. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. Ich. Bilden Sie Sätze A. . losgehen. werden. das Spiel. I) . wissen Sie. los. jetzt Die Arbeit.. du willst. näherkommen. . er.. jetzt? Ich. man Zucker in Wasser legt. er schon in Bukarest ist? g) . er. näher. kennen. 4. Ergänzen Sie durch wenn oder o b / a) . daß. wir.

der Professor. zu schreiben? Nein. der Professor. jung. sein. der Professor. nicht. die Perle. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Brauchen. das Laboratorium. für. Ich. bleiben. die Freundin. wir. in. Was D. das Etui. ihre Freundin? sollen. nicht. mein Füller? Danke. sie. es. Frau Agnes? trauen. der Garten. ich. Sie. nicht. die Echtheit. ich. hören. Frau Irene. herausbekommen? feststellen. Sie. haben. über. seine Frau? geben. Frau Agnes? bringen. wollen. in. das Etui. zu. in. Frau Irene. Klavier spielen. in. brauchen. spielen. sie. Antworten Sie! 6. er. sehen. Ich. Haben. unsicher? einladen. ein Juwelier. LEHRSTÜCK d) e) f) g) h) i) jj k) I) mj n) o) Sie. kaufen. besuchen. müssen. Frau Irene. ansehen. die Brille. zu. Er. nachdenklich? bemerken. von Weltruf. wir. gehen. Geld ? antworten. auf. ein Juwelier? Nein. sehen. gehen. erst. . bei. Das Flugzeug. dürfen. er. Ich. ihr Füller. Ihre Freundin. der Professor. viel. nicht? geben. die Frage. das Labor. Wie C. dürfen. der Professor. er. nicht. viel Schönes. ich. bleiben. zu schreiben. zu Hause. viel. das Essen? lächeln. Das Kind. heute. noch. bleiben. nicht. das Essen? erzählen. nicht. wollen. seine Frau? gefallen. in. die Brille. Ein Gelehrter. nicht. ein Gutachten? Ich. Wie lange. sie. ihr Mann? antworten. Er. Brauchen. sie.368 39. er. Warum sein. sehen. ausgehen. bei. hören. noch. sein Labor? noch mehr B. liegen. Frau Irene. der Beweis. nicht. Frau Irene. zu Hause. nicht. wollen. Ich. Salzsäure. Zegew. Bilden Sie Sätze! A. Er. zu sehen. Friedrich Boshöfer? bemerken. der Professor. in. gehen. Sie. sie. Ich. der Laden. nicht. Sie. in. Frau Irene. zu Hause? Nein. diese Schallplatte. die Perle? sein. Gehen. sollen.

Boshöfer beim Essen? Was erzählte Frau Irene ihrem Mann? Warum hörte er ihr kaum zu? Warum traute Frau Irene nicht ganz ihrer Freundin? Worum bat Frau Agnes Frau Irene? Woran zweifelte Frau Irene ? Worum bat sie ihren Mann? Wie „erfüllte" er den Wunsch seiner Frau ? Welche Folgen hatte das für Frau Irene? Welches ist der beste Beweis für die Echtheit einer Perle? Beweis11! 8. Intr-o zi Agnes îi ceru prietenei ei mai mari să-i dea două sute de mărci. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) B. făcu cunoştinţă cu o doamnă tînără şi dră­ guţă. Irina o invită pe prietena ei la ea acasă pentru că (aceasta) îi plăcea foarte mult. Irinei îi veni greu să nu îndeplinească dorinţa prietenei ei. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Sie! Was bemerkte Dr. Un oarecare domn Popescu a fost aici. Agnes. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Der 9. Profesorul. Puteţi veni vineri la noi?—• Desigur. 1881 . într-o vară. dizolvă perla în acid clorhidric. Soţia lui se numea Irina. venim cu plăcere. la băi. de ce v-aţi oprit? (El) A scris lucrarea fără nici o greşeală. să pornim! Ge s-a întîmplat. scoase un ţipăt şi leşină. Irina îl rugă pe soţul ei să constate dacă perla este veritabilă.\ DER BEWEIS 369 7. E tîrziu. Ea îi dădu banii şi primi în schimb ( = pentru aceştia) o perlă mare cît o alună. ca să se convingă dacă (ea) este veritabilă. care era foarte distrat. El se gîndea numai la formule chimice. 24—Limba germană — c. Nimeni să nu lucreze fără plan. Gînd soţia lui află aceasta. Nu fii atît de nerăbdător! Nu sînt nerăbdător. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Boshöfer era un profesor de chimie de renume mondial. Übersetzen A.

Gib nicht einsilbige Antworten! Da stimmt etwas ni cht. Was ist los? Er ist ein Gelehrter von Weltruf. Er stellte ein schriftliches Gutachten aus. LEHRSTOCK i) j) k) I) m) n) Astăzi (noi) trăim fără griji.) de sinceritatea lui? Vă mai îndoiţi de sinceritatea lui? Merken Sie sich! .370 39. . Ştiai că l-am văzut venind pe fratele tău? Cu cine semeni? Cu tatăl tău sau cu mama ta? De ce i-a fost prietena ei suspectă? Cum v-aţi convins (dv.

selbst in der tiefsten Illegalität. eine marxistisch-leninistische Partei neuen Typs. UNSER WEGWEISER Nach Anton Breitenhofer Am 8. Seit dem IX. B. Die Kampftraditionen und Erfahrungen der KPR fanden in der Rumänischen Arbeiterpartei ihre Fortsetzung und fruchtbare Anwendung. Intellektuellen und Beamten. der den sozialistischen Aufbau möglich machte. In den Reihen der Partei vereinigen sich die fortschrittlichsten und bewußtesten Arbeiter. Parteitag führt unsere Partei die Benennung Rumänische Kommunistische Partei. dem . Mai 1921 wurde die Kommunistische Partei Rumäniens gegründet.\ 40. sowie dem Endziel der Partei. gegen Faschismus und Krieg. AUS DEM STATUI DER RUMÄNISCHEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI Die Rumänische Kommunistische Partei ist die höchste Organisationsform der Arbeiterklasse. Immer. dieses gipfelte im August 1944 im bewaffneten Aufstand der antifaschistischen und patriotischen Kräfte. sie ist ihr Vortrupp. der Vollendung des sozialistischen Aufbaus. Vom ersten Tage ihres Eestehens hat unsere Partei. Diese Benennung entspricht vollauf den glorreichen Traditionen unserer Partei und der gegenwärtigen Etappe unserer Gesellschaft. Die Februarkämpfe der Eisenbahner und Erdölarbeiter von 1933 waren der Auftakt zum entscheidenden Ringen.Aufbau der kommunistischen Gesellschaft. die Errichtung der sozialistischen Gesellschaftsordnung auf ihre rote Fahne geschrieben. . stand die Partei im unnachgiebigen Kampf gegen Entrechtung und Ausbeutung. Bauern. Die Geschichte unserer Partei ist mit dem Kampf unserer Arbeiterklasse und unseres werktätigen Volkes eng verbunden. (VIERZIGSTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung) DIE PARTEI A.

Alte opere ale scriitorului sînt povestirile Aus unseren Tagen şi nuvela Die Lehrjahre des Franz Jacobi. al cărui membru devine în timpul celui de-al doilea război mondial. a servi kämpfen -f. Im Geiste des proletarischen Internationalismus. = a sluji. = a contribui (la) . LEHRSTOCK Die Rumänische Kommunistische Partei. 2) neuen Typs = de tip nou 3) an der Spitze = în fruntea 4) eng verbündet mit = în strînsă alianţă cu Rektion gipfeln -f. = a baza (pe) beitragen + zu + Dat. Unter der Anleitung der Partei kämpft die Arbeiterklasse. = a lupta (pentru) gründen + auf -f. Fiu de muncitor. ohne Unterschied der Nationalität. = a culmina (în) entsprechen + Dat. participă de tînăr la lupta împotriva fascizării ţării.Dat. In romanul său Sieg in der Arbeiterstadt (1952) înfăţişează viaţa şi lupta muncitorilor din Reşiţa. auf der Grundlage der Prinzipien und Normen marxistisch-leninistischer Beziehungen unterhält die Rumänische Kommunistische Partei Beziehungen der Zusammenarbeit zu den brüderlichen kommunistischen und Arbeiterparteien und trägt aktiv zur Festigung der Einheit und Geschlossenheit der internationalen kommuni­ stischen und Arbeiterbewegung bei.Akk. eng verbündet mit der Bauernschaft und vereint mit den Intellektuellen und den anderen Kate­ gorien von Werktätigen. Perioada de intensă activitate publicistică şi scriitoricească a lui Breitenhofer începe după eliberare. die führende Klasse der Gesellschaft.für -f Akk.in + Dat. Erläuterungen 1) A n t o n B r e i t e n h o f e r s-a născut în anul 1912 la Reşiţa (Banat). dient treu den Lebensinteressen und Bestrebungen des Volkes. Das Endziel der Partei ist der Aufbau der klassenlosen Gesellschaft — der kommunistischen Gesellschaft. Vine în contact cu mişcarea ilegală a Partidului Comunist din România. für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. = a corespunde dienen -f.372 40. die führende politische Kraft in der Sozialistischen Republik Rumänien.

Der Verband der Kommunistischen Jugend entfaltet seine Arbeit unter der Führung der Rumänischen Kommunistischen Partei. . In der zweiten Hälfte des 19. Den Parteiorganisationen obliegt es. setzt die Gründung einer Industrie ein. Die ausgeprägte Zuspitzung der wirtschaftlichen und sozialen Widersprüche infolge der Entstehung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse brachte es mit sich. der breiten Volksschichten. Der V K J ist die revolutionäre Organisation der werktätigen J u gend in Stadt und Land. Im Verlauf der Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Industrie bildete sich eine neue Gesellschaftsklasse heraus. von 1864 und die Erringung der nationalen Unabhängigkeit 1877 förderten das Voranschreiten der Gesellschaft und das Anwachsen der Produktivkräfte des Landes. die Vereinigung der Moldau mit Muntenien 1859 und die Gründung des rumänischen Nationalstaates. Jahrhundert in unserem Land von starken revolutionären Erschütterungen beherrscht war. B . daß das 19. die ständige Führung. Das Zentralkomitee des Verbandes der Kommunistischen Jugend untersteht dem Zentralkomitee der Rumänischen Kommunistischen Partei. Handwerker und Gelehrten. die Agrarreform. die ganze Gesellschaft von Ausbeutung und Unterdrückung zu befreien und das Zeitalter der sozialen Gerechtigkeit zu erschließen. den revolutionären Kampf des Volkes weiterzuführen. Zahllose Seiten der Geschichte unseres Landes künden von den revolutionären Kämpfen der Bauern. Jahrhunderts. für die Unabhängigkeit des Vaterlandes erhoben haben. Die Erziehung der Massen der Jugend. die kontinuierliche Anleitung und die systematische Unterstützung und Kontrolle der VKJ-Organisationen zu sichern. zugleich mit der Entwicklung kapitalistischer Produktionsverhältnisse in unserem Land. die Heranbildung der jungen Generation von Erbauern des Sozialismus und Kommunismus ist eine Ehrenpflicht der ganzen Partei.DIE PARTEI 373 Übungen 1. Die Partei entfaltet ihre Tätigkeit in den Reihen der Jugend der Sozialistischen Republik Rumänien durch den Verband der Kommunistischen Jugend. das Regionskomitee des V K J dem Regionsparteikomitee usw. Übersetzen Sie! A. das Proletariat. Städter. die bürgerlich-demokratischen Revolutionen von 1848 in Muntenien.. für soziale Gerechtigkeit. die sich im Laufe der Jahrhunderte wiederholt gegen fremdländische Unterdrückung und Knechtung. der Moldau und in Siebenbürgen. dem die historische Mission zukam. Der Volksaufstand unter Tudor Vladimirescu.

c) Während des ersten Weltkrieges verbreitete Ernst Thälmann Kampfschriften. Beantworten Sie folgende Fragen! Gebrauchen Sie die Konjunktionen wenn oder als / a) Wann klatschten die Grünwieseier? (Sie gingen zueinander auf Besuch. mich? j) Darf ich Sie . nachdem...klein.Sieg unser..) d) Wann hörten die Grünwieseier Lärm? (Sie gingen an den Fenstern des fremden Herrn vorbei. Ernst Thälmann kam ins Gefängnis. daß die Soldaten die wahren Ursachen des Krieges kennenlernen.. lebt weiter. b) Ernst Thälmann konnte sich seinen Lebensunterhalt sichern..Ausflug. unser. Setzen Sie die Endungen und die passenden Präpositionen ein! a) Wir sind .Gedanken gekommen? g) Hat jemand ... mir einladen? k) Sie schloß sich . so daß oder weil! a) Ernst Thälmanns Vater wurde verhaftet. indem.neu. Die Faschisten wagten es nicht.. dein. b) Freut ihr euch .374 40... obwohl..) f) Wann erfuhren die Grünwieseier die Wahrheit? (Sie sahen. d. Bilden Sie Satzgefüge! Verwandeln Sie entweder den ersten oder den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen als..gut.Ausflug zu verzichten.) e) Wann schlug er seinen Neffen? (Er war faul. der nächste Woche stattfinden wird? c) Ich stelle dir gern mein Fahrrad ....Kollegin an.Haus vorbeigegangen.. e) Thälmanns Popularität war sehr groß.. 4.Mannschaft. Truppe mit den Tieren war fortgezogen. d) 1933 hatte Hitler die Macht ergriffen. LEHRSTÜCK 2. d. .Hauptstadt stolz. was er in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit geschaffen hat. 3. daß der bewunderte Neffe ein Affe war. i) Warten Sie schon lange . d. d) Wir freuen uns ...) b) Wann ließ der fremde Herr einen Wagen kommen? (Die. Er wollte.) c) Wann kam der fremde Herr zurück? (Es war schon Nacht. ihr. dies.schön.) . Der Junge kam zu seinen Verwandten. e) Paß . I) Es fiel ihm schwer.Bruder auf! f) Wer ist .. Das. ihn öffentlich vor Gericht zu stellen.. dein. Verfügung... f) Ernst Thälmann ist nicht mehr am Leben. mir gefragt? h) Ich bin gestern .. Er arbeitete schwer.

6. sein. in den Infinitiv des Präsens (Aktiv) m i t oder o h n e zu/ B. der Garten. in. b) Der alte Araber hatte nur ein einziges Kamel. treffen. Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Verben A. in den Infinitiv des Perfekts (Aktiv) m i t oder o h n e zu/ a) Er muß dieses Gedicht auswendig (lernen). Der „Neffe" beruhigte sich nicht. 8. sie. dieses Buch. d) Dieser Junge soll gut Klavier (spielen). Er erfreute sich eines immer größeren Ansehens. er. auf. d) Nach der Teilung waren die drei Brüder zufrieden. Verwandeln Sie ins Passiv! Gebrauchen Sie A. b) Ich glaube es jetzt (verstehen). Bilden Sie zusammengesetzte Sätze! A. diese Straße. Sie konnten sich nicht einigen. den Infinitiv des Präsens! B. hören. begegnen. Setzen Sie das Prädikat in das II. hier. b) Der alte Araber stellte ihnen gern das Kamel zur Verfügung. c) Die Grünwieseier wollten Näheres über den fremden Herra erfahren. diese Stadt. von. sehen. c) Er half den drei jungen Leuten gern. Er stellte es den drei jungen Leuten zur Verfügung. er. in. c) Sie soll dieses Lied (singen). Verwandeln Sie den ersten Satz in einen konzessiven Nebensatz! B. den Infinitiv des Perfekts! a) Man muß diese Übersetzung rasch machen. c) Man soll dieses Buch lesen. . e) Was kann er ihn fragen? 7. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen konzessiven Hauptsatz! a) Die drei jungen Leute hatten gerechnet und gerechnet. dieser Freund. Futurum! Übersetzen Sie! a) Die drei Söhne haben sich lange den Kopf zerbrochen. d) Der „Neffe" benahm sich ganz ungebührlich. Es gelang ihnen nicht. lesen. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie den Infinitiv des Perfekts (Aktiv)! Ich kann mich nicht erinnern. d) Man mußte die Schlußszene korrigieren. e) Der Bürgermeister befolgte den Rat des Fremden.DIE PARTEI 375 5. 9. b) Man muß das Telegramm heute aufgeben.

Sie müssen ihm schreiben. Zeitschriften. a) Johann Hardekopf und seine Frau gingen ins Theater. z u ! mit um. aus. statt. der Kollege. zu. ein Kollege. Übersetzen Sie! Partei A. damit. d) Der Regisseur kam heraus. Er bat Gretchen um Verzeihung. Sie sahen ein Trauerspiel. er. wir. C. dieselbe Stadt. Sprechen Sie über den Kampf unserer Partei um eine neue Gesellschaft­ ordnung! 13. kommen. . zu tun. Bilden Sie Sätze. zu. mit. viel. ich. ohne. 11. sagen. c) Das Publikum wollte nicht nach Hause gehen. er. gehen. Er führte keine Posse auf. treffen. zu. zu. bleiben. Sprechen Sie über die Rolle der Rumänischen Kommunistischen in der Sozialistischen Republik Rumänien! 14. Wußten Sie.. nicht. wohin. b) Partidul a stat întotdeauna în fruntea luptei contra exploatării. nach Rukarest. sein. er. b) Der Regisseur führte einmal eine Tragödie auf. daß. weil. sehr.. daß. Er beruhigte das Publikum. zu. in. wir. a) Partidul Comunist din România a fost creat în anul 1921. haben. er. ge­ fallen ? B. weil. warten. Er ging rasch weg. er. dasselbe Jahr.. geboren sein? daß. statt. und. Zeitungen. LEHRSTÜCK 10.. warten.. wir. auf. lassen. um. zu. zu Hause. müs­ sen. auf. Sie. 12. warten. der Kollege. derselbe Schriftsteller. c) Partidul nostru a luptat şi luptă neînduplecat pentru construirea orînduirii socialiste. obwohl.. Ihr Rrief.' A. Es sah die geänderte Schlußszene. um. kaufen.376 40. nicht. damit. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe ohne. sich. e) Doktor Faust mußte auf die Rühne zurückkommen.

c) In Republica Socialistă România exploatarea omului de către om este pentru totdeauna desfiinţată. f) Partidul a luptat şi luptă pentru construirea orînduirii socia­ liste. ţăranilor. intelectualilor şi ale celorlalte categorii de oameni ai muncii se unesc în Partidul Comunist Român. este detaşamentul ei de avangardă. e) Lupta partidului din ilegalitate a culminat cu insurecţia armată din 23 August. e) Succesele pe care poporul nostru le obţine în construirea socia­ lismului constituie o contribuţie activă la cauza păcii şi socia­ lismului în întreaga lume. B. d) în patria noastră întreaga putere aparţine poporului. . este forţa politică conducătoare din Republica Socialistă România. b) Partidul Comunist Român este cea mai înaltă formă de organi­ zare a clasei muncitoare.DIE PARTEI 377 d) în timpul fascizării ţării condiţiile de luptă ale partidului au devenit şi mai grele. a) Cetăţenii cei mai înaintaţi şi mai conştienţi din rîndurile mun­ citorilor.

sind die Namen vieler Kosmonauten bekannt geworden. Sie alle trugen durch ihren Heldenmut zur Erforschung und Eroberung des Weltraums bei. Man könnte sogar eine internationale interplanetare Station schaffen und eine internationale kosmische Expedition entsenden. ( E I N U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK DIE ERSTEN KOSMONAUTEN Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt. die wohlbehalten wieder auf der Erde landeten. dann die Errichtung ständiger Stationen auf unserem kosmischen Nachbar. Forschungsflüge zu anderen Planeten usw. Seit Juri Gagarin mit seinem Flug um die Erde am 12. An Bord des Raumschiffes „Wostok V I " umkreiste sie die Erde 49 mal und legte einen Weg von rund 2 Millionen Kilometer zurück. . weitere Gruppenflüge. Virgil Grissom. Wer hat nicht von Alan Shephard. daß es dem Menschen gelingen wird. von den „kosmischen Drillingen" Wladimir Komarow. Man stelle sich die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos vor : zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit im Kosmos möglich. von dem erfolgreichen Flug Gordon Goopers. German Titow. Doch noch größere Erfolge als bisher erwarten u n s ! Unermüdlich trainieren Kosmonauten für den Flug und die Rückkehr von immer großartigeren Zielen.41. Sowohl die Sowjetunion als auch die Vereinigten Staaten von Amerika entsandten in den letzten Jahren Menschen in den Weltraum. von den „kosmischen Zwillingen" Andrijan Nikolajew und Pawel Popowitsch. Möglich wären auch Raumflüge mit einer Gruppe von Raumschiffen aus verschiedenen Ländern. April 1961 die Ära der Weltraumflüge eröffnete. das Gesetz der Schwerkraft zu besiegen und die Erde zu umkreisen. John Gleen. die Landung auf dem Mond — die nach der gegenwärtigen Planung für die Periode 1967-—1969 zu erwarten ist —•. Boris Jegorow und Konstantin Feoktistow und von manchen anderen gehört? Als erste Frau war die sowjetische Kosmonautin Walentina Tereschkowa 71 Stunden im Weltall.

b) Zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit im Kosmos möglich.) -f. vorstellen ( . = a reuşi hören + von + Dat. impers. O b s e r v a ţ i e . MODUL CONJUNCTIV a) Man stelle sich die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos vor. personale: indicativul. viitorul I I . \ a recomanda sich (Dat.. viitorul I. dem Wohl der Menschheit! Lexik Synonyme sich vorstellen — sich denken die Schwerkraft •— die Gravitation der Weltraum — der Kosmos fern — weit Vieldeutige Wörter / a prezenta. = a contribui (la) dienen + Dat. .) vorstellen = a-şi imagina Rektion gelingen (v. . în propoziţiile de mai sus. c) Wer hätte sich das vor Jahren vorgestellt. — a auzi (despre) beitragen + zu + Dat.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 379 Das sind wissenschaftliche und technische Zukunftspläne. Der Kosmos diene dem Frieden. mai mult ca perfect.. perfect. în limba germană există numai trei moduri imperativul şi conjunctivul. predicatele se găsesc la conjunctiv şi anume : — î n exemplul a: la conjunctiv prezent (infinitiv: vorstellen) — în exemplul b : la conjunctiv imperfect (infinitiv : sein) — în exemplul c : la conjunctiv mai mult ca perfect (infinitiv : vorstellen). imperfect.Dat. Conjunctivul îndeplineşte şi funcţiunile modului condiţional-optativ. deren Erfüllung nicht mehr allzu fern ist. = a servi (cuiva) GRAMMATIK 1. Modul conjunctiv are în limba germană tot atîtea timpuri ca şi indicativul: prezent. Doch die Bedingung zu ihrer Verwirklichung ist Frieden und Zusammenarbeit.

Deci numai persoana a III-a singular a prezentului conjunctiv diferă de indicativul prezent. Se traduce prin : — conjunctivul prezent — indicativul prezent Infinitiv fahren ich fahre du fahrest er 1 sie } fahre es J wir fahren ihr fahret sie fahren Sie fahren -e -est -e -en -et -en -en rechnen ich rechne du rechnest er sie • rechne es j wir rechnen ihr rechne? sie rechnen Sie rechnen Prezentul Conjunctiv Observaţii. De exemplu : Imperfectul indicativ : ich hatte = aveam.380 41. -chn. -tm. Verbele tari nu schimbă vocala radicală la conjunctiv prezent.. 554) formează conjunctivul prezent ca şi verbele regulate. LEHRSTOCK Înţelesul temporal al formelor conjunctivului este diferit de înţelesul tem­ poral al formelor indicativului. du nehmest etc. 101. avui. coincid cu indicativul prezent. pag. -gn. ich nehme. 3. -dn. 2. pe cînd imperfectul indicativ are numai înţeles de trecut. Astfel. -Un. Deci: ich Jahre. Imperfectul conjunctiv : ich hätte = aş avea. 1. la care se adaugă desinenţele specifice conjunctivului. 2. şi persoana a Ii-a (singular şi plural). CONJUNCTIVUL P R E Z E N T Conjunctivul prezent — atît la verbele tari cit şi la verbele slabe — se formează din rădăcina verbului. imperfectul conjunctiv are înţeles de prezent. du fahrest etc. pe lingă persoana I (singular şi plural) şi persoana a III-a plural. -dm. -d. O singură excepţie o constituie verbul sein: ich sei du sei(e)st er sei wir seien ihr seiet sie seien . FORMAREA TIMPURILOR CONJUNCTIVULUI A. Unele forme ale conjunctivului prezent coincid cu formele indicativului prezent şi anume : persoana I singular persoana I plural persoana a IlI-a plural La verbele slabe a căror rădăcină se termină în -t. Verbele neregulate (vezi schema nr. am avut.

Infinitiv : schreiben Imperfectul Indicativ ich schrieb du schriebst CT Infinitiv : fahren Imperfectul Indicativ ich fuhr du fuhrst er . sie \ fuhr es J wir fuhren ihr fuhrt sie fuhren Imperfectul Conjunctiv ich führe du führest er . conjunctivul imperfect este i d e n t i c cu imperfect: Infinitiv : lernen Imperfectul indicativ = Imperfectul conjunctiv ich lernte du lerntest er | sie ) lernte es > wir lernte« ihr lerntet sie lernte« Sie lernte« 3) Verbele auxiliare haben indicativul de timp primesc Umlaut la conjunctivul imperfect: sein werden Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ ich hatte du hattest etc. etc. Conjunctivul imperfect se traduce de obicei prin condiţionalul-optativ prezent. ich hätte du hättest etc. o sau u în rădăcina imperfectului primesc Umlaut.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 381 B. . CONJUNCTIVUL IMPERFECT 1) La verbele tari. ich wäre ich wurde ich würde du wärest du wurdest du würdest etc. conjunctivul imperfect se formează din indicativul imper­ fect. etc. Verbele care au a. la care se adaugă desinenţele specifice conjunctivului. sie \ führe es J wir führe« ihr führet sie führe« Desi­ nenţa -e 1 -est -e -en i -et -en Imperfectul Conjunctiv ich schriebe du schriebest CT 1 \ schrieb J schrieben schriebt schrieben 1 sie es wir ihr sie sie \ schriebe es J wir schriebe« ihr schriebet sie schriebe« cu sau fără Um­ laut 2) La verbele slabe. ich war du warst etc.

382 41. Grammatik 3) formează conjunctivul imperfect neregulat : kennen nennen rennen Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv ich kannte du kanntest etc. sollen Imper­ Imper­ fectul fectul Con­ Indi­ cativ junctiv ich sollte du solltest etc. etc. etc. etc. ich nannte du nanntest etc. ich rannte du ranntest etc. LEHRSTOCK 4) Verbele preterito-prezente (afară de verbele wollen şi sollen) au de ase­ menea Umlaut la conjunctivul imperfect: können dürfen müssen Imperfectul Imperfectul llmperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv ich konnte ich könnte ich durfte ich dürfte ich mußte ich müßte du konntest du könntest du durftest du dürftest du mußtest du müßtest etc. mögen Imper­ fectul Indi­ cativ ich mochte du moch­ test etc. Imper­ fectul Con­ junctiv ich wüßte du wüßtest etc. etc. wollen Imper­ Imper­ fectul fectul Con­ Indi­ cativ junctiv ich wollte du wolltest etc. wissen Imper­ fectul Indi­ cativ ich wußte du wußtest etc. 5) Verbele neregulate de conjugare slabă (vezi pag. 252. ich nennte du nenntest etc. . ich rennte du renntest etc. ich kennte du kenntest etc. Imper­ fectul Con­ junctiv ich möchte du möch­ test etc. etc.

Imperfec­ tul Conjunctiv ich brennte du brenntest etc. 6) Următoarele verbe formează regulat : conjunctivul imperfect de obicei ne­ Infinitiv Imperfectul Indicativ ich ich ich ich half starb stand warf ich ich ich ich Imperfectul Conjunctiv hülfe (hälfe) stürbe stünde (stände) würfe 1 helfen : sterben : stehen : werfen : . denken Imperfec­ tul Indicativ ich dachte du dachtest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich sendete du sendetest etc. wenden Imperfec­ tul Indicativ ich wandte du wandtest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich wendete du wendetest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich dächte du dächtest etc. bringen Imperfec­ tul Indicativ ich brachte du brachtest etc. senden Imperfec­ tul Indicativ ich sandte du sandtest etc.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 383 brennen Imperfec­ tul Indicativ ich brannte du branntest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich brächte du brächtest etc.

ich wäre gefahren du wärest gefahren er i sie } wäre gefahren es > wir wären gefahren ihr wäret gefahren sie wären gefahren Mai mult ca perfect Mai mult ca perfectul conjunctiv se traduce.Formarea timpurilor compuse ale conjunctivului Timpurile compuse ale conjunctivului se formează. numai că verbul auxiliar se întrebuinţează la timpul corespunzător al conjunctivului. prin perfectul Ich du er sie es wir ihr sie hatte gelernt hattest gelernt l ) hatte gelernt ' hatten gelernt hattet gelernt hatten gelernt ich hätte gelernt du hättest gelernt er i sie \ hätte gelernt es > wir hätten gelernt ihr hättet gelernt sie hätten gelernt ich du er sie es wir ihr sie war gefahren warst gefahren | | war gefahren ' waren gefahren wart gefahren waren gefahren indicativ. prin perfectul conditional-optativ. lernen Indicativ Ich du er sie es wir ihr sie habe gelernt hast gelernt i } hat gelernt i haben gelernt habt gelernt haben gelernt Conjunctiv ich habe gelernt du habest gelernt er i sie \ habe gelernt es > wir haben gelernt ihr habet gelernt sie haben gelernt ich du er sie es wir ihr sie Indicativ bin gefahren bist gefahren 1 \ ist gefahren i sind gefahren seid gefahren sind gefahren ich du er sie es wir ihr sie fahren Conjunctiv sei gefahren sei(e)st gefahren \ | sei gefahren ' seien gefahren seiet gefahren seien gefahren Perfect Perfectul conjunctiv se traduce. de obicei. de obicei. . ca şi timpurile compuse ale indicativului.

O b s e r v a ţ i e . £ . „ „ sie werden „ „ sie werden „ ich werde ich werde gefahren sein gefahren sein du wirst „ „ du werdest „ „ er \ er 1 sie |werde „ „ sie \ wird „ „ es ' es ' wir werden „ „ wir werden „ „ ihr werdet „ „ ihr werdet „ „ sie werden „ „ sie werden „ „ Viitorul I şi viitorul II se traduc prin viitorul indicativ.Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Viitorul I ich du er sie es wir ihr sie werde lernen wirst lernen ) } wird lernen werden lernen werdet lernen werden lernen J ich du er sie es wir ihr sie werde lernen werdest lernen i } werde lernen ' werden lernen werdet lernen werden lernen ich du er sie es wir ihr sie werde fahren wirst fahren \ \ wird fahren > werden fahren werdet fahren werden fahren ich du er sie es wir ihr sie werde fahren werdest fahren l } werde fahren > werden fahren werdet fahren werden fahren Viitorul II ich werde ich werde gelernt haben gelernt haben du wirst „ du werdest „ „ er | er 1 sie [wird „ sie f werde „ „ es ) es ' wir werden „ „ wir werden „ „ ihr werdet „ „ ihr werdet . Viitorul II conjunctiv se Întrebuinţează rar..

Conjunctivul prezent se întrebuinţează pentru exprimarea unei dorinţe realizabile (ex. ci n u m a i : — prezentul (ex. C..optativul. B. unei posibilităţi (ex.. Am văzut că atît conjunctivul prezent cit şi conjunctivul imperfect au tnfeles de prezent. c. b). g) Könnten Sie mir dieses Buch geben? = Mi-aţi putea da. e. 2) Pentru exprimarea unei probabilităţi. Deci: î n t r e conjunctivul prezent şi conjunctivul imperfect există numai o deosebire de mod şi nu de timp. f) Dürfte ich Sie um dieses Buch bitten? = Aş putea să vă rog. — imperfectul (ex.. 3) pentru atenuarea unei rugăminţi. d. f şi g). Conjunctivul imperfect se întrebuinţează : 1) pentru exprimarea unei acţiuni dorite (ex. In acest caz. Propoziţiile acestea pot avea şi forma unor propoziţii secundare introduse prin conjuncţia wenn.. a unei dorinţe nesigure sau irealizabile. c). — mai mult ca perfectul (ex. dem Wohl der Menschheit! b) Man stelle sich auch die nächsten Etappen in der Eroberung des Kos­ mos vor! c) Könnte auch ich solch einen Flug unternehmen! d) Zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit. f şi g).. o notă de poli­ teţe (ex. unui îndemn (ex. aduce atunci o ezitare. h) Hätte ich die Möglichkeit gehabt. b). a. Könnte auch ich hinfahren — Wenn auch ich hinfahren könnte = Dc-aş putea pleca şi eu acolo. unei urări. Conjunctivul mai mult ca perfect are înţeles de trecut. A. e).. O b s e r v a ţ i e .. a). d.. Conjunctivul mai mult ca perfect se întrebuinţează de obicei pentru exprimarea unei dorinţe nerealizate (ex. unui ordin. LEHRSTÜCK 3. ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI ÎN PROPOZIŢIILE PRINCIPALE a) Der Kosmos diene dem Frieden. solch einen Flug zu unternehmen! î n propoziţiile principale nu se întrebuinţează toate timpurile conjunctivu­ lui. . h).386 41. e) Man könnte sogar eine internationale interplanetare Station schaffen. h). verbul conjugat stă în locul ultim : Wenn auch ich solch einen Flug unternehmen könnte! In ambele cazuri verbul conjugat se traduce prin de -f. Verbul conjugat stă în locul 1.

die Bibliothek. gehen. a) b) c) B. Das Kind. Unsere Zukunftspläne werden in Erfüllung gehen. in. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen des des Sie A. können. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! a) Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt? Dem Menschen wird eine Erdumkreisung gelingen. Setzen A. mit. Ich. Er. 100 Lei. b) Die Studentin Grigoriu (mögen) zu mir kommen! c) Genossin Klein (übersetzen) den Text ins Bumänische! C. müssen. nicht. kommen. 3. du. dürfen. d) Man kann (es) voraussehen. daß er die Prüfungen gut besteht. f) Wir fragen uns heute schon. Juri Gagarin eröffnete im Jahre 1961 die Ära der Weltraumflüge. kommen. wir. a) b) c) d) Man Man Man Man (sich bemühen) immer. den Konjunktiv a) b) c) d) e) Imperfekts! Plusquamperfekts! Er. Wann werden wir zum Mond fliegen? 2. das Stadion. gehen. in. a) Der Student (lernen) so. ich. wechseln? Sie die eingeklammerten Verben in den Konjunktiv des Präsens! Es (leben) unser geliebtes Vaterland! Der Mensch (stellen) seine ganze Kraft in den Dienst des Friedens! Man (vergessen) nie. gern.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 387 Übungen 1. b) Die Namen vieler Kosmonauten sind bekannt geworden. in. daß die Bedingung zur Verwirklichung unserer Zukunftspläne Frieden und Zusammenarbeit ist. Alle Kosmonauten trugen durch ihren Heldenmut zur Erforschung und Eroberung des Weltraums bei. korrekt zu sprechen! (nehmen) von diesem Medikament nur 10 Tropfen ein! (nehmen) dreimal täglich je ein Löffelchen ein! {gebrauchen) zu diesem Kuchen nur ganz frische Eier! . den Konjunktiv B. Können. Welches sind die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos? e) Wir sind überzeugt (davon). jetzt. zu. ich. c) Wir wissen (es). der Park.

j) Meine Schwester ist gesund. g) Der Genosse kann Deutsch. in den Konjunktiv des Plusquamperfekts! a) Wenn du doch (kommen)! b) Wenn du die Möglichkeit (haben)... mit mir spazieren zu gehen! f) Wenn du so lieb (sein). den Konjunktiv des Imperfekts! B. Leiten Sie die gebildeten Wunschsätze durch die Konjunktion wenu ein! 6. zu mir zu kommen! c) Wenn er nur nicht heute zu spät (kommen)! d) Wenn ich Zeit (haben).. i) Ich erwache um 6 Uhr. mir das Buch zu geben! g) Wenn er doch mehr (üben)! h) Wenn Sie gesund (sein)! 7.. Sie mir helfen? (mögen) b) ... Verwandeln Sie folgende Sätze in Wunschsätze! Gebrauchen Sie A. LEHRSTOCK 4. auch mir eine Karte zu kaufen? (dürfen) g) .388 41. du mir sagen. Sie mir nicht ein Buch bringen? (sollen) f) .... den Konjunktiv des Plusquamperfekts! Beispiel: Er kommt heute.. nicht so spät kommen! (sollen) i) .... uns beeilen! (müssen) .. daß er zu mir kommen muß. f) Sie fahren doch mit der Straßenbahn. d) Er denkt daran. wo du warst? (mögen) h) Du .. in den Konjunktiv des Imperfekts! B. 5. dir das zu erklären! e) Wenn ihr Lust (haben). Sie heute zu mir kommen? (können) e) . Setzen Sie die eingeklammerten Verben A.. Ergänzen Sie! Setzen Sie die Modalverben ins Imperfekt des Konjunktivs! a) .. Sie so freundlich sein und mich begleiten? (wollen) e) . b) Sie gibt ihm das Buch. ich Sie um eine Zigarette bitten? (dürfen) j) Wir .. c) Mein Bruder steht heute früher auf. — Käme er heute! Wäre er heute gekommen! a) Der Zug kommt pünktlich an.. e) Sie lernt die Lektion für heute. ich dich bitten.. h) Meine Mutter bleibt noch hier. du mir diese Schallplatte bis morgen geben? (können) d) .

d) Zborul lui Alan Shephard. h) Ar fi posibile şi zboruri cosmice cu un grup de nave cosmice din ţări diferite. i) Numai colaborarea paşnică între state ne aduce realizarea visurilor noastre de viitor.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 389 8. e) Zborul Valentinei Tereşcova are o importanţă deosebită prin faptul că ea este prima femee care a zburat în cosmos. Übersetzen Sie! a) Cosmonautul sovietic Juri Gagarin a deschis cu zborul lui în jurul lumii din 12 aprilie 1961 era zborurilor cosmice. a avut loc la 5 mai 1961. c) Oamenii care au fost lansaţi în Cosmos au aterizat nevătămaţi. că oamenii pot învinge legea gravităţii. Antworten Sie! a) Welche Staaten entsandten bis jetzt Menschen in den Weltraum? b) Wer umkreiste als erster die Erde? c) Wann fand der erste Flug in den Weltraum statt? d) Welche Namen von Kosmonauten kennen Sie? e) Was wissen Sie über ihre Flüge? f) Welches sind die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos? g) Für welche Periode ist die Landung auf dem Mond vorgesehen? h) Was wäre noch möglich? i) Welches ist die Bedingung zur Verwirklichung all dieser Zukunfts­ pläne? j) Wem soll der Kosmos dienen? 9. i) De aceea fiecare om să contribuie cinstit la menţinerea păcii! . b) Zborul lui a fost o dovadă (pentru faptul). f) Toţi cosmonauţii au contribuit prin eroismul lor la cercetarea şi cucerirea Cosmosului. primul cosmonaut american. g) Zborurile în grup au deschis perspective noi cuceririi Cosmosului.

" Ich wiederholte. ich lerne. Ich schaute wieder in mein Buch. wiederholte ich. um weiterzulernen. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. Ebenso ihre Geduld... bekommst du ein paar Ohrfeigen. Wo war ich nur stehengeblieben? „Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg".. „Ich lerne doch!" „Gut. Ich lernte : „Das Herzogtum Salzburg hat einen Flächeninhalt von 7 153 Quadratkilometern und 192 760 Einwohner. Sicher hatte ich mich getäuscht. ( Z W E I U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT Nach Egon Erwin Kisch Meine Großmutter war gewiß eine seelengute Frau. was im Buch steht!" „Wenn du lerntest. vielleicht etwas lauter. Wir werden sehen. Großmama sagte : „Wenn du nicht aufhörst. ob sie Wort halten wird. Eine Fliege? Ich sah keine Fliege. sagte ich nichts. den Satz." Aha! Jetzt hatte ich sie. was im Buch steht. Dummheiten zu reden." Ich antwortete trotzig: „Ich rede doch keine Dummheiten.. gut." Und schon hatte ich eine Ohrfeige. Es war so : Ich saß zu Hause und lernte Geographie. Urteilsbegründung: „Warum ärgerst du die Großmama?!" . Das Garn war gerissen. Ich hatte die „Heimatkunde" vor mir auf dem Tisch und studierte das Herzogtum Salzburg. Aber die Großmutter schrie jetzt auch. Neben dem Tisch saß Großmama und strickte. mein Kind." Ein leichtes Brummen ließ sich hören. wenn sich nicht folgendes ereignet hätte. „Die Hauptstadt von Salzburg ist. Ich begann zu brüllen. Meine Mutter kam herein und gab mir eine Ohrfeige. „Du sollst keine Witze machen und lernen!" sagte meine Großmutter. sie hat für ihr Geld alle meine Brüder studieren lassen und hätte auch mein Studium bezahlt.42.

" „Aber Mutterl. Das ist doch selbstverständlich.. schrie die Großmutter. vielleicht haben Sie die Heimatkunde im Kopf. Ich wurde aus der Schule ausgeschlossen. statt zu lernen" rief die Großmutter. So zum Beispiel.. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. „sehr g u t ! So! Steht das dort? Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg? Was steht noch darin — Prag ist die Hauptstadt von Prag. „hat einen Flächeninhalt von 7 153 Quadratkilometern und 192 760 Einwohner. Wien ist die Hauptstadt von Wien..SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 391 „Huh." Da riß mir die Geduld." „Blödheiten redet er. daß Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist. und solchen Unsinn sagt er. aber was ich weiß. Böhmen ist die Hauptstadt von Böhmen.. begann ich. „Wieso ist das nicht selbstverständlich?" fragte der Professor ganz starr über meine Frechheit. weiß ich bestimmt.. huh.. Leider kam dem Professor das Buch etwas zu dick vor. „Mutter!". daß Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist. sogar in schönem blauem Papier eingeschlagen. „Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg." „Weiter!" sagte der Professor." „Huh. huh. „Fragen Sie die Großmutter!" Er führte mich zum Direktor. h u h ! Wenn es nicht so im Buch wäre. und er nahm es in die Hand. Steht das auch darin? Dann braucht er nicht zu studieren!" Sie nahm die Heimatkunde und warf sie aus dem Fenster.." „Das haben wir schon zweimal gehört. ich lerne nur. würde ich es doch nicht sagen. „Das ist gar nicht selbstverständlich!" schrie ich mit krebsrotem Kopf. Pause. Kommen sie heraus!" „Was wissen Sie über Salzburg?" „Das Herzogtum Salzburg". ich mache Witze. „Na das macht nichts.. wenn wirklich. „Nicht einen Kreuzer geb ich für sein Studium her. sagte meine Mutter zu der ihren." „Dann braucht er gar nicht zu lernen! Afrika ist die Hauptstadt von Afrika. „Wo haben Sie die Heimatkunde?" „Ich habe sie vergessen. Da steht doch." „Sehr gut".. Deutschland ist die Hauptstadt von Deutschland.. daß es die französische Grammatik war." Am Tage nach jener Disputation zwischen meiner Großmutter und mir blieb der Professor vor meiner Bank stehen. Und nie mehr habe ich etwas gelernt. Da bemerkte er. „dort steht wirklich." Ich konnte ihm doch nicht die Wahrheit sagen. was im Buch steht. huh. Ich weiß nicht viel. und schaute in das Buch. und die Großmama sagt. Ich hatte mein Heft und mein Lehrbuch auf dem Pult. „Die H a u p t stadt von Salzburg ist Salzburg." „Wo steht das ?" fragte Mama. ich ärgere sie nicht. dann brauchen Sie ja kein Buch... daß Salzbu. .

Aus allen vier Winden.. = încremenit (din cauza. 8) Mutterl — formă diminutivală a substantivului Mutter 9) Nicht einen Kreuzer geh ich ... was im Buch steht = ce (ceea ce) scrie în carte 5) Jetzt hatte ich sie = Acum am prins-o 6) Und schon hatte ich eine Ohrfeige = Şi mă şi pomenii (trezii) cu o palmă 7) Da steht doch . pace şi socialism. scriitor şi jurnalist de limbă germană din P r a g a .392 42.. = Dar aici scrie.. 2) Salzburg •— heute österreichisches Bundesland (land federal din Austria) mit der Hauptstadt Salzburg 3) folgendes = următoarele 4) ... her = Nu mai dau nici un crăiţar. In lucrările sale (Paradies Amerika. este cunoscut în literatură ca maestru al repor­ tajului cu conţinut social şi politic. ihre Geduld war gerissen — sie hatte die Geduld verloren = îşi pierduse răbdarea 11) ganz starr über meine Frechheit = încremenit (stană de piatră) din cauza obrăzniciei mele 12) nie mehr = niciodată Lexik Synonyme der Einwohner hner — der Bewohner Bewi :it — die Dumm! die Blödheit Dummheit sich ereignen •— geschehen Antonyme die Geduld =f= die Ungeduld Vieldeutige Wörter dick ^ . / gras grog Rektion vorkommen + Dat. = a ţi se părea starr + über + Akk..) critică societatea capitalistă şi imperialistă din toate părţile lumii şi luptă pentru progres. Asien gründlich ver­ ändert etc... Landung in Australien... LEHRSTOCK Erläuterungen 1) E g o n E r w i n K i s c h (1885—1948). 10) . de) ..

/ r eale ~» modul indicativ Propoziţii condiţionale ( . (vezi schema 158. b şi c). ca perfect (acţiune trecută) Timpurile şi modurile din propoziţia condiţionată (regentă). legată de o propoziţie condiţională ireală. wenn sich nicht folgendes ereignet hätte: Propoziţiile de mai sus. 600) . . în propoziţiile condiţionale i r e a l e predicatul se pune l a : -— conjunctivul imperfect. . c). în întrebuinţarea timpu­ rilor. b) Wenn du lerntest. Grammatik 1). sagte ich nichts. pentru exprimarea unei acţiuni trecute (ex.-> imperfect /(acţiune prezentă) modul conjunctiva „ \m. — conjunctivul mai mult ca perfect. PROPOZIŢIILE CONDIŢIONALE a) Wenn er sich bessert. 344. pag. se folosesc precum u r m e a z ă : Conjunctivul Conjunctivul imperfect pentru o acţiune prezentă (ex. a. Remarcăm că în propoziţia condiţionată se aplică. aceleaşi reguli ca în propoziţia condiţională. în propoziţiile condiţionale r e a l e se întrebuinţează modul indicativ (ex. b). \ ir eale—> modul conjunctiv Propoziţii condiţionale ireale. c) Sie hätte auch mein Studium bezahlt. în propoziţiile condiţionale i r e a l e se întrebuinţează modul conjunctiv (ex. m. b) m. will ich ihn in die Gesellschaft einführen. pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. was im Buch steht. vezi şi pag. sînt propoziţii condiţionale.rn.SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 393 GRAMMATIK 1. . ca perfect pentru o acţiune trecută (ex. c) O b s e r v a ţ i e . introduse prin conjuncţia "wenn.

CONDIŢIONALUL 42. In limba germană. pag. Condiţionalul prezent (I) = imperfectul inîinitivul jugat Condiţionalul perfect (II) = imperfectul infinitivul jugat. ci numai o formă perifrastică a conjunctivului. sagen.. 606) . conjunctiv werden (würde) + prezent al verbului de con­ conjunctiv werden (würde) + perfect al verbului de con­ (vezi schema 104. verbul sagen stă la condiţionalul prezent: würde. Deosebim : 1) Condiţionalul prezent (I) şi 2) Condiţionalul perfect (II). în propoziţia de mai sus. Condiţionalul perfect (II) se formează din imperfectul conjunctiv al verbului werden (würde) şi din infinitivul perfect al verbului de conjugat : ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden gesagt gesagt gesagt gesagt gesagt gesagt haben haben haben haben haben haben ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden gegangen gegangen gegangen gegangen gegangen gegangen sein sein sein sein sein sein Condiţionalul perfect se întrebuinţează uneori în locul conjunctivului mai mult ca perfect.394 2.. mai ales cînd predicatul propoziţiei condiţionate este un verb de conjugare slabă (exemplul de mai sus) şi deci conjunctivul imperfect este identic cu indicativul imperfect. pag. condiţionalul nu este considerat mod. LEHRSTOCK Wenn es nicht so im Buch wäre. würde ich es doch nicht sagen. 557 şi schema 161. Condiţionalul prezent se formează din imperfectul conjunctiv al verbului werden (würde) şi din infinitivul prezent al verbului de conjugat: ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden sagen sagen sagen sagen sagen sagen Condiţionalul prezent (I) se întrebuinţează în special în propoziţiile condi­ ţionate în locul conjunctivului imperfect.

ich es dir ... Übersetzen Sie! a) b) c) d) Plusquamperfekt! Wenn ich das Buch bekommen hätte.. ... sie das Buch nicht aus dem Fenster . (sich verspäten).. j) Wenn ich aus dem Rumänischen ins Deutsche übersetzte. . f) Wenn der Bürgermeister dem Affen die Halsbinde fester zugezogen hätte... . d) Wenn ich es wüßte. wir . (sich freuen)..... sie sich über den Jungen nicht .. den Konditional C. e) Wenn ihr euch beeilt hättet. (geben).... den Konditional Präsens! G. . es der Junge in die Schule . Sie! Gebrauchen Sie den Konjunktiv Plusquamperfekt! 3.. Wenn ich Zeit gehabt hätte..SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 395 Übungen 1. . .. nicht (sich verspäten)... c) Wenn er langsamer spräche.. die Mutter nicht . (anrufen). er dich (begleiten).. ... ich ... den Konjunktiv B. d) Wenn der Großmutter nicht die Geduld (reißen). (stattfinden).. . b) Wenn er in Bukarest wäre.. so .. c) Wenn die Mutter früher ins Buch (schauen). so ...... ihr ... so . .. a) Wenn die Großmutter Geographie (können). g) Wenn du mehr lerntest.. . (werfen)... ... . (hereinkommen)... nicht ..... . des Wörterbuchs (sich bedienen). ich . (sich beruhigen). Ergänzen A... du schönere Fortschritte (machen).. er weniger Fehler (machen). ... e) Wenn die Großmutter das Buch nicht aus dem Fenster (werfen). ich dich .. sehr (sich freuen). wir . .. (ärgern). (besuchen). sie dem Jungen keine Ohrfeige . der „junge Engländer" .. du . f) Wenn das Wetter schön wäre.... b) Wenn die Großmutter nicht (schreien). h) Wenn du die Prüfung bestündest. e) Wenn es nicht so spät wäre.. Wenn Sie uns besucht hätten.. den Konjunktiv Imperfekt! Gebrauchen Sie B. . Ergänzen Sie die Hauptsätze! A. (geben).. ich dich nicht (fragen). ich es dir (geben).. /'mitnehmen).. sehr . ... Übersetzen Sie! a) Wenn ich das Buch hätte. i) Wenn er Zeit hätte... .... Wenn du dich ein wenig beeilt hättest.... 1. Ergänzen Sie die Hauptsätze! Perfekt! Gebrauchen Sie A. der Ausflug . er dich .. nicht (sich beeilen).

. hättest du größere Fortschritte gemacht. ^dkuij^tJ b) Wenn es möglich wäre.. e) Wenn du dich nicht verspätet hättest.. e) Wenn ich Zeit habe.. würde ich zu meinen Eltern aufs Land fahren. . in den Konjunktiv B.. 5. d) Wenn' du mehr lerntest. .. hätte ich besser gesehen. g) Wenn der Direktor Verständnis (haben). b) Wenn Faust Gretchen (heiraten)... sähe ich besser.. LEHRS10CK f) Wenn der Junge nicht „frech" (sein). in den Konjunktiv Imperfekt! Plusquamperfekt! C.... (führen).. gäbe ich sie dir.. ..... (sein). (sein). zurücklassen . ich es dir .... . h) Wenn ich seine Adresse erfahren hätte. würde der Lehrer mit dir zufrieden sein. Ersetzen Sie den Konditional durch den Konjunktiv! a) Wenn ich jetzt Urlaub hätte. d) Wenn sich Faust aus dem Staub (machen). ihn der Lehrer nicht zum Direktor .. er den Jungen nicht .. 6. das Publikum nicht empört . g) Wenn ich seine Adresse erführe. Übersetzen Sie! a) Wenn es nicht kalt ist. gehen wir ins Theater. (sagen).396 42. Ersetzen Sie im Hauptsatz den Konjunktiv durch den Konditional! a) Wenn er nach Bukarest käme. c) Wenn der Regisseur die Schlußszene nicht (ändern). c) Wenn das Wetter schön bleibt. . B. würde ich mit dem Frühzug fahren. gehen wir ein wenig spazieren. c) Wenn du dich früher schlafen legtest. machtest du größere Fortschritte. (ausschließen). das Publikum zufrieden . besuchte ich ihn... a) Wenn mein Freund (kommen). gehe ich ins Kino. Setzen Sie die Sätze A. der Skandal noch größer . 4. (beruhigen). gehen wir Sonntag in den Park.. b) Wenn er nach Bukarest gekommen wäre.. hätte ich ihn besucht.. (sein). würdest du ihn zu Hause gefunden haben. . hätte ich sie dir gegeben... f) Wenn ich meine Brille gehabt hätte. c) Wenn du mehr lerntest. (wollen). . d) Wenn du mir einen Rat geben kannst. sich das Publikum nicht .. würdest du auch früher aufstehen können. b) Wenn wir Karten bekommen. e) Wenn Faust sein Gretchen im Kerker nicht . d) Wenn du mehr gelernt hättest. .. e) Wenn ich meine Brille hätte. bin ich dir dankbar.

. kannst du etwas im Erfrischungsraum essen. j) In şcolile burgheze. profesorii nu aveau nici o înţelegere faţă de copii. Erzählen Sie den Inhalt der Skizze „Salzburg ist die Hauptstadt"! 10. g) El s-a dus la şcoală fără manualul de geografia patriei pentru că bunica îl aruncase pe fereastră. i) Dacă directorul ar fi avut înţelegere faţă de copil. g) Wenn du näher wohnst. können wir uns öfter treffen. d) Dacă ai fi învăţat ce scrie în carte aş fi fost mulţumită. nu l-ar fi eliminat din şcoală. a) Băiatul învăţa în timp ce bunica lui tricota. h) Băiatului i-a fost frică să-i spună profesorului adevărul. -» e) Bunica n-a vrut să creadă că Salzburg este capitala Salzburgului.SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 397 f) Wenn du hungrig bist. 7. Antworten Sie! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Wo spielt die Handlung der Skizze Salzburg ist die Hauptstadt? Worüber ärgerte sich die Großmutter? Was sagte sie dem Jungen? Warum gab ihm seine Mutter eine Ohrfeige? Was sah die Mutter. k) Dacă băiatul ar fi avut bani ar fi studiat. Übersetzen Sie! A. wenn wenn wenn wenn wenn wenn wenn es nicht so heiß wäre? Sie jetzt Urlaub hätten? Sie ans Meer führen? Sie einen alten Bekannten träfen ? er Sie anriefe? Sie nicht müde wären? es regnete? 8. f) Mama lui 1-a bătut înainte de a se uita ce scrie în carte. c) Dacă ai învăţa ce scrie în carte aş fi mulţumită. als sie in die Heimatkunde schaute? Warum wollte die Großmutter ihren Enkel nicht weiter studieren lassen ? Was machte sie mit seiner Heimatkunde? W'arum wollte der Junge den Lehrer täuschen? Was sagte ihm der Lehrer? Warum wurde der Junge aus der Schule ausgeschlossen? 9. Beantworten Sie die Fragen i Was würden Sie tun. b) „Dacă înveţi ce scrie în carte" — îi spuse bunica — „sînt mul­ ţumită".

Dacă ai fi făcut sport. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Dacă vrei. trebuie să iei un bilet de peron.398 42. Dacă ai fi vrut. l-aş vizita. Dacă aş fi ştiut unde locuieşte. Dacă-mi dai adresa lui. l-aş fi vizitat. Dacă ai avea concediu. am merge împreună la expoziţie. . te-ai fi simţit mai bine. Dacă ai fi avut concediu. Werft nichts aus dem Fenster! Meine Geduld riß mir. Dacă ai vrea. Dacă aş şti unde locuieşte. am pleca împreună la munte. Merken Sie sieh! Das Buch kommt mir interessant vor. am fi plecat împreună la munte. Dacă vrei să-1 conduci pe prietenul tău la gară. LEHRSTOCK B. Dacă ai face sport. am fi mers împreună la expoziţie. mergem împreună la expoziţie. mă duc la el. te-ai simţi mai bine.

" „Da müssen wir doch helfen!" sagte Max Kulicke und rannte zu Müllers. schrie sie laut auf und schlug die Tür wieder zu. „Komm. Sie fing an zu zittern und eilte ins Wohnzimmer. Frau Kulicke. schrie Frau Müller. bei Müllers brennt's und du sitzt hier. rief Frau Müller. Sie hatte nur einen Bademantel um. „Ich habe jetzt leider keine Zeit". „Oben sprechen sie so. aber wir dürfen nicht den Kopf verlieren! Wir müssen vor allem packen!" fügte er hinzu. „ J a " .43. hatte alles gehört. als ob Sie keine anderen Sorgen hätten . .. ( D R E I U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K BEI MÜLLERS BRENNT'S „Es brennt". verstehen Sie denn nicht?" schrie Max Kulicke. Dort läutete er. die eine Etage tiefer wohnte und gerade das neue Nachthemd ihres Mannes bügelte. „Bei Ihnen brennt's!" „Und was geht Sie das an? Sie tun so. Als sie Herrn Kulicke erkannte. Kümmern Sie sich um Ihre eigene und nicht um meine Wohnung!" Gereizt steckte Herr Müller den Schlüssel ins Schloß.. als ob nichts geschehen wäre. Brennt's bei Müllers? Woher weißt du das eigentlich ? " „Frau Müller hat es laut gerufen. „Im Badezimmer auch?" rief Herr Müller von der Kellertreppe her. berichtete Herr Kulicke seiner Frau. In diesem Augenblick kam Herr Müller die Treppe herauf. „Mann. „Brennt's bei Ihnen?" rief Herr Kulicke. Er h a t t e den Schrei seiner Frau gehört und betrachtete Herrn Kulicke mit finsterem Blick : „Was wollten Sie von meiner F r a u ? " „Mann. als ob sie wahnsinnig geworden wären". Dann machte sie die Tür zu." „Ich wußte es doch nicht. Frau Müller öffnete. „ J a " . schrie Frau Müller aus der offenen Korridortür. „Überall".

Beide lauschten. als ob sie den Verstand verloren hätten". „Was zum Teufel wollen Sie schon wieder?". brennt's — brennt es | 3) eine Etage tiefer'— cu un etaj mai jos 4) Ich wußte es doch nicht = Dar nu ştiam 5) . Sie lief in die Küche. Wir dürfen doch nicht einfach so dasitzen." Erläuterungen 1) Bei Müllers = la familia Müller." „Sie benehmen sich tatsächlich so. „Sie löschen". schrie sie. in Hose und Hemd. in der Küche. Vorhin habe ich doch im Keller die neue Sicherung ein­ geschraubt.. desto kleiner ist die Gefahr. im Badezimmer. „Es muß etwas getan werden... im Speisezimmer. „Gar nichts"." „Aber es riecht doch so sengerig!" Da fiel Frau Kulicke plötzlich ihr Bügeleisen ein. 2) . „Da hast du ja wieder etwas Schönes angerichtet. Nun lassen Sie uns endlich in Ruhe baden!" „Was ist?". verstehen Sie denn nicht? = Omule. „Nein. Numele de persoană se întrebuinţează la plural dacă este vorba de toţi membrii unei familii.. în primul rînd 10) das ist ihre Angelegenheit = asta-i treaba lor 11) Es muß etwas getan werden = Trebuie să facem (să întreprindem) ceva . fragte er zornig. als ob alles in bester Ordnung wäre. LEHRSTOCK „Sollten wir nicht doch die Feuerwehr benachrichtigen?" fragte Frau Kulicke. „Wir müssen die Feuerwehr rufen. im Schlaf­ zimmer. sagte Max Kulicke „wir müssen etwas tun! Brennt es wirklich bei Ihnen?" „Selbstverständlich! Das Licht brennt wieder." Herr Kulicke eilte die Treppe hinauf und klingelte. bemerkte Frau Kulicke. Plötzlich hörten Herr und Frau Kulicke Wasser rauschen. neues Nachthemd brennt. „Herr Müller". „Max". dar nu înţelegi? 7) Was geht Sie das an? = Şi ce te priveşte pe d-ta? 8) Kümmern Sie sich um Ihre eigene und nicht um meine Wohnung!— Kümmern Sie sich um Ihre eigene Wohnung und nicht um meine Wohnung! 9) vor allem = înainte de toate.. fragte Frau Kulicke angstvoll." „Ich gehe noch einmal hinauf".kam. erklärte Max Kulicke entschlossen. Je schneller in solch einem Fall eingegriffen wird. Müllers este aici dativul plural al numelui de familie Müller. Die Hosenträger waren bereits abgeknöpft. stöhnte Frau Kulicke. Diesmal öffnete Herr Müller. die Treppe herauf = urcă scările 6) Mann. als ihr Mann zurückkam. im Wohnzimmer. Mit einem Wort. „komm ganz schnell! Dein schönes.400 43. knurrte er. das ist ihre Angelegenheit.. -es brennt überall.

als ob Sie keine anderen Sorgen hätten. ex. desto kleiner ist die Gefahr.BEI MOLLERS BRENNT'S 401 12) 13) 14) 15) 16) in bester Ordnung = în perfectă ordine Was zum Teufel = Ce dracu Gar nichts = Nimic komm ganz schnell = vino repede de tot Da hast du ja wieder etwas Schönes angerichtet. a purta de grijă (cuiva) einfallen + Dat. ca şi propoziţiile condiţionale: reale (ex. 1881 .wie ihn das Theater noch nie erlebt hatte. Je schneller in solch einem Fall eingegriffen wird. = a avea grijă de. comparative pot fi. a). PROPOZIŢIILE COMPARATIVE a) b) c) d) Am Schluß gab es einen Skandal. comparative reale se introduc prin conjuncţiile: wie ( = cum. Lexik Synonyme Antonyme Vieldeutige erklären ' \ a Wörter a explica declara zumachen — schließen zumachen =ţ= aufmachen zittern — beben schließen =f= öffnen anfangen — beginnen aufschreien — einen Schrei ausstoßen der Augenblick —• der Moment bereits — schon die Etage —• das Stockwerk Rektion sich kümmern + uni + Akk. b) etc. Oben sprechen sie so. este următoarea : desto — comparativul (complementul circumstanţial de mod) —verbul conjugat — subiectul (ex. als ob sie wahnsinnig geworden wären. Ordinea părţilor de propoziţie din propoziţia principală introdusă prin desto. = Iar ai făcut o boro­ boaţă. a (ex. a se interesa.. cu a t î t . Propoziţiile şi b) şi ireale Propoziţiile ex. Sie tun so. c şi d). corelativul desto ( = cu cît . 26—Limba germană — c. je cu O b s e r v a ţ i e . a se preocupa (de). = = a -î veni în minte (cuiva) GRAMMATIK 1.. 6).

DIATEZA PASIVĂ (Continuare) a) Je schneller . (de) parcă als wenn = ca şi cînd. c).. (pentru exprimarea simultaneităţii) mai mult ca perfectul.. Gram­ matik 2). Propoziţiile / r e a 1 e — > modul indicativ comparative \ i r e a 1 e -> modul conjunctiv Propoziţiile comp a.. LEHRSTOCK Propoziţiile comparative ireale se introduc de obicei prin conjuncţiile: als ob = ca şi cum. ca şi cînd. (pentru exprimarea anteriorităţii) 2. uneori prezentul conj. Uneori se întrebuinţează : — pentru exprimarea simultaneităţii: conjunctivul prezent. diateza pasivă cu sein (diateza pasivă a stării) exprimă starea subiectului. pentru exprimarea anteriorităţii faţă de propoziţia principală (ex.. (de) parcă In propoziţiile comparative r e a l e se întrebuinţează modul indicativ. în limba germană. Spre deosebire de diateza pasivă cu werden (diateza pasivă a acţiunii). d). — la conjunctiv mai mult ca perfect.402 43. pentru exprimarea simultaneităţii faţă de pro­ poziţia principală (ex. Uneori diateza pasivă se formează şi din auxiliarul sein şi participiul perfect al verbului de conjugat (ex. vezi şi pag. din verbul auxiliar werden şi participiul perfect al verbului de conjugat (ex. . eingegriffen wird. a. b) Die Hosenträger waren abgeknöpft. ca şi cum. — pentru exprimarea anteriorităţii: conjunctivul perfect. ca rezultat al unei anumite acţiuni. 125. In propoziţiile comparative i r e a l e predicatul stă în majoritatea cazurilor — la conjunctiv imperfect. b). uneori perfectul conj. O b s e r v a ţ i e . Diateza pasivă se formează../ rative i r e a l e \ imperfectul.

ihres Mannes. pag. Ergänzen Sie! a) Frau Müller stand in der offenen -tür und rief: „Es .. d) Müssen wir nicht die Feuer.. 559) Übungen 1.. und in der . im Bade-. 106. b ) Das Fenster war geöffnet. b) Das Fenster wurde geöffnet. e) Sie sollen lauter sprechen. . f) Was ist los? g) Komm rasch her! h) Bitte warten Sie einen Moment! i) Bist du schon mit deinen Aufgaben fertig? j) In welchem Stockwerk wohnen Sie? 3.BEI MOLLERS BRENNT'S 403 Exemple : Diateza pasiva cu werden (Pasivul acţiunii) a) Der Tisch wird gedeckt. Plötzlich fiel ihr das -eisen .? e) Packen wir schnell ..". als ob nichts .. im -zimmer. 2.. f) Warum bist du so traurig? .. (vezi schema nr.!" b) Eine . g) Frau Kulicke wartete -voll auf ihren Mann.... wäre. c) Wir sollten nicht so sitzen. . c) Das Fenster ist geöffnet worden...... c) Frau Kulicke begann zu zittern. sagte Herr Kulicke. . h) „Du hast wieder etwas Schönes . c ) Das Fenster ist geöffnet gewesen... d) Frau Kulicke sagte ihrem Mann mit zitternder Stimme : „Bei Müllers brennt's!" e) Ihre Angst war groß. eingeschraubt. Diateza pasivă cu sein (Pasivul stării) a') Der Tisch ist gedeckt. . wir dürfen nicht den .. Ich habe vorhin die .. b) Die Familie Kulicke wohnte ein Stockwerk tiefer als die Familie Müller. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Antonyme! a) Er schloß die Tür... verlieren! f) Das Licht .. überall. tiefer bügelte Frau Kulicke das Nacht. c) Ist dieses Kleid neu? d) Ich habe meine Handschuhe verloren. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Synonyme! a) Mach die Tür zu! b) Die Familie Kulicke wohnte ein Stockwerk tiefer als die Familie Müller.

. Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in die richtige Form! B.. sens).. h) Er ist nicht jung.. (die Kinovorstellung) und kümmere dich . 4. c) Jemand fragt . (Sie) vorbeigegangen. Das Fenster wird von mir geschlossen... Bilden Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern! a) Verzichte . g) Er hat großes Vertrauen . (deinFreundin). LEHRSTOCK g) Es wird hell.404 43.... (der Aufsatz) für das Literaturseminar! b) Ich erinnere mich nicht . (die neue Adresse) unserer Freunde. Das Kind war schon angezogen. Das Kind wurde von der Mutter angezogen. . (dieser Kollege) angeschlossen. bestellen. Die Äpfel werden von mir gewaschen. b) Die Äpfel sind gewaschen. Tisch. Die Schule wird auf dieser Straße gebaut. d) Ich beglückwünsche Sie . (die Kosmonauten) gehört? Sie haben alle . i) Er eilte die Treppe hinunter. 5. (die Erforschung des Weltalls) beigetragen. noch. die Freunde (Präsens).. besetzen.. Bilden Sie Sätze A... bestellen (Prävon. bevon.. Die Knöpfe sind von ihr angenäht worden.. (der Inhalt) dieses Buches. nicht. e) Die Gefahr ist glücklich . 6.. i) Ich zweifle nicht . e) Sie hat die Knöpfe angenäht. (Ihr Erfolg). A.. du (Perfekt) ? setzen (Perfekt). f) Ich habe mich während der Ferien .. d) Ich schließe das Fenster.. im Passiv mit werden/ B.. Das Fenster ist geschlossen. Die Knöpfe sind angenäht gewesen. (ein wichtiges Problem). Die Schule ist gut gebaut. (die Entwicklung) der Literatur in den letzten zwanzig Jahren sprechen. (ein wenig Aufmerksamkeit)! Wir sprechen heute . b) Welcher..... h) Ich bitte . V) Diese Tische. im Passiv mit sein/ a) Ein Braten. a') Der Braten. j) Wer hat nicht .. (sein guter Wille).. wir wollen ... Übersetzen Sie und erklären Sie die Form des Prädikats! a) Man baut eine neue Schule. c) Die Mutter zieht das Kind an.

Sie ist eine Sängerin. je . j) Sie war so überrascht. richtig. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen irrealen Komparativsatz! chen Sie die Konjunktionen als ob und als wenn! a) Unsere Kollegin singt so schön. Dieses Fleisch. schon.BEI MÜLLERS BRENNT'S 405 c) In. schon. schließen (Perfekt). von. Sie hatten nichts Besseres zu tun. übersetzen (Imperfekt). c) Die Grünwieseier klatschten über alles und jeden. Ich bin krank. Du machst größere Fortschritte. e) Es ist heute so schön draußen. kaufen (Perfekt). e') f) g') schon. Gebrau- 7. kochen (Präsens). d) Das Formular. ausfüllen. Sie ist noch ein kleines Kind. der Reisende (Imperfekt). gut (Präsens). c') Dieses Buch. f) Er spricht so gut Deutsch. gestern. das Wort „Regisseur". Sie hatte mich zum erstenmal gesehen. Dieses Wort. Du hast mehr freie Zeit. alle. (Imperfekt). Er hatte mich jahrelang gekannt. von. d) Er beeilt sich so sehr.. verschon ausfüllen. f) Die Tür. Die Tür. b) Das Publikum war auf den Regisseur böse. Er hatte das Theaterstück geschrieben. Es ist spät. leider. schreiben (Präsens) ? h) Dieser Text. Kantinen. die Buchabteilung. Bücher (Präsens). kochen. 8. verkauf'en. (Präsens). d') Das Formular. Verbinden Sie die Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktionen a) Du lernst mehr. i) Er benahm sich so. längst. Sie hatte nichts verstanden. schreiben h! ) Dieser Text. desto/ . Es ist Frühling. schließen. h) Sie sah mich an. g) Ich fühle mich so schlecht. Er hat jahrelang Deutsch gelernt. g) Wie. das Kind (Perfekt). e) In. b) Du wirst mit den Aufgaben rascher fertig. k) Sie spielt noch mit den Puppen. übersetzen (Imperfekt)..

care tocmai urca treptele. fiindcă avea numai un halat de baie pe umeri. kannst morgens leichter aufstehen. „Cu cit anunţăm pompierii mai repede. als er zum zweitenmal zu Müllers hinaufging? g) Was war inzwischen mit dem neuen Nachthemd des Herrn Kulicke geschehen? 10. wirst die deutsche Sprache schneller erlernen. cînd doamna Kulicke călca în. verstehst die Lektion leichter. •d) Domnul Müller. Sie! 9. cînd îl recu­ noscu pe domnul Kulicke.bucătărie cămaşa nouă de noapte a soţului ei. dar o trînti repede. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Bei Müllers brennt's" / 11. LEHRSTÜCK c) Du Du d) Du Du e) Du Du bist in der Schule aufmerksamer. îi spuse domnul Kulicke soţiei sale. . Übersetzen Sie! A.406 43. îi spuse supărat domnului Kulicke : „Vezi-ţi de treburile dumitale! Ce-ţi pasă dacă la mine a r d e ? " •e) „Nu-ţi pierde capul." f) în cele din urmă familia Kulicke află că era vorba despre lumină. g) Deodată doamnei Kulicke îi veni în minte fierul de călcat din bucătărie. a) Was hörte Frau Kulicke eines Abends ? Was sagte sie zu ihrem Mann ? b) Wohin rannte Herr Kulicke? c) Wer öffnete ihm? d) Was sagte Herr Müller. machst mehr Übungen. după ce domnul Müller înşurubase noua siguranţă în pivniţă. Antworten A. legst dich früher schlafen. Du-te repede sus şi ajută familiei Müller să stingă focul!" •c) Doamna Müller deschise uşa. a) Într-o seară. cu atît va fi pericolul mai mic. Era însă prea tîrziu. ea auzi pe doamna Müller strigînd : „Arde!" b) Doamna Kulicke spuse soţului e i : „Eşti atît de liniştit de parcă nu s-ar fi întîmplat nimic. als er die Treppe heraufkam? e) Was beschlossen Frau und Herr Kulicke? f) Was erfuhr Herr Kulicke. Cămaşa de noapte nouă a soţu­ lui ei ardea deja. ci împachetează repede". care ardea din nou.

de parcă ar fi fost un medic excelent. Alles ist in bester Ordnung. . cu atît rezultatele vor fi mai bune. a) Eulenspiegel s-a purtat în aşa fel. e) Cu cît intervenim mai repede. h) Nu fii aşa de curios. de parcă ar fi o mare artistă. d) Cu cît ne apropiem mai mult de vară. Das Kind hat etwas Schönes angerichtet. g) Eşti atît de mirat. cu atît vei face progrese mai mari. Sie wohnen ein Stockwerk tiefer. f) Cu cît vei fuma mai puţin. b) Prietena mea cîntă atît de frumos la pian. de parcă nu ai fi auzit niciodată de această chestiune. de parcă am fi în luna ianuarie. (de) parcă ai fi copil! i) Este deja atît de frig. Merken Sie sich! Er kommt die Treppe herauf. cu atît devin zilele mai lungi. Es muß etwas getan werden. c) Cu cît vei citi mai mult.BEI MÜLLERS BRENNT'S 407 B. cu atît mai repede te vei însănătoşi.

Diesem „großen Feind" verdanke ich es. So soll er nach so vielen schweren Jahren auch an dieser Stelle in meinem Buch einen Gedenkstein finden: mein Lehrer von einst. als wäre er mein Kamerad. Becher Ich wußte damals nicht. mit allen Dingen des Lebens schien er vertraut zu sein. hätte er sich dann mit mir so viel abgegeben ? Aber ich hielt ihn für meinen Feind. Und der Lehrer. und es bis zu meinem Ende bleiben wird. und er wußte mehr als ich. der mein bester Freund war. Sein Urteil ist streng. . mit mir zusammen am Sonntag ein Fußballspiel zu besuchen. aber richtig und gerecht. daß ich meinen besten Freund zu Grabe trug. denn bei der oder jener Handlung frage ich mich: Was würde er dazu sagen? Ihm gebe ich in Gedanken das. den ich so sehr gehaßt hatte. wenn etwas aus mir geworden ist. starb. um mich zu einem Menschen zu machen. was es war. Am meisten verdroß es mich. ( V I E R U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K MEIN LEHRER Nach Johannes R. Er wurde in mir zu einer Art von Gewissen. Ich werde ihm nie gleichen. Meinen „großen Feind" nannte ich ihn oft. und er äußerte sie mir gegenüber offen und hartnäckig. ja mir sogar vorschlug. wenn ich ihm begegnete. Weiß Gott. Am Tag des Begräbnisses wurde mir offenbar. Ich frage mich oft: Wäre ich für ihn ein hoffnungsloser Fall gewesen. mein großer Feind. was ich geschrieben habe. Ich selbst — und das habe ich durch mein Verhalten schon genügend bewiesen — war ein Faulenzer und Nichtsnutz. Er war mein Lehrer. zuerst zu lesen. er hatte eine Meinung. der mein ganzes Leben hindurch mein Lehrer blieb. Und zwar nicht nur auf dem und jenem Gebiet. denn er steht unerreichbar in seiner Bildung und seiner moralischen Kraft über mir. Mein Lehrer aber verlor die Geduld nicht. wenn der Lehrer so tat. was dahinter steckt — dachte ich. Viel mehr sogar und unendlich mehr. und was mich am meisten aufregte : er hatte einen festen Standpunkt.44. So ging es jahrelang. Er wollte nichts unversucht lassen. warum ich jedesmal in Wut geriet.

..MEIN LEHRER 409 Erläuterungen 1) J o h a n n e s R. aurma. wenn etwas aus mir geworden ist = . dacă s-a ales ceva din mine 6) bei der oder jener Handlung = în toate acţiunile (faptele) mele 7) mein ganzes Leben hindurch — în decursul întregii mele vieţi Lexik Synonyme verdrießen — ärgern Antonyme hassen =f= lieben der Feind =£ der Freund das Ende =j= der Anfang verlieren =j= finden Vieldeutige Wörter judecata das Urteil ^ părerea \ sentinţa Wortfamilie gehen — ging — gegangen = a merge vergehen •—• verging — vergangen = a trece ausgehen — ging aus — ausge­ gangen = a ieşi în oraş. "e — ieşirea der Aufgang = scara de intrare. a rămîne în urmă (ceasul) vorbeigehen—ging vorbei — vorbei­ gegangen = a trece prin faţa. îşi pune toată activitatea în serviciul construirii socialismului. a cerceta. apusul. Reîntors printre primii scriitori în patrie. desfăşurînd o bogată activitate literară. unde rămîne pînă în 1945.S. 2) Und zwar = Şi anume 3) auf dem und jenem Gebiet = într-un domeniu şi într-altul 4) Weiß Gott..... Deşi era descendent al unei familii burgheze se alătură din tinereţe mişcării muncitoreşti.S. scufundarea .. In 1933 pără­ seşte Germania hitleristă şi ceva mai tîrziu se stabileşte în U.. was dahinter steckt . la plimbare abgehen — ging ab — abgegangen — a pleca entgehen — entging —• entgangen = a scăpa vorgehen •—• ging vor — vorgegan­ gen = a proceda. cul­ turală şi politică.R. a urmări.. a merge înainte (ceasul) nachgehen — ging nach — nachge­ gangen = a merge după. In 1953 a fost distins cu Premiul Internaţional Lenin „Pentru întărirea Păcii intre Popoare11. = Ştie Dumnezeu ce se ascunde aici . Este important şi ca romancier (romanul Abschied) şi eseist. 5) . -e = intrarea der Ausgang. B e c h e r (1891—1958) este cel mai important reprezentant al literaturii germane socialiste şi unul din cei mai mari poeţi lirici ai timpurilor noastre. răsăritul der Untergang = declinul. pe lîngă der Eingang. a se întîmpla.

hätte er sich dann mit mir so abgegeben? Wenn ich ein hoffnungsloser Fall gewesen wäre. = a ajunge în gleichen + Dat. hätte er sich mit mir so abgegeben? In propoziţia condiţională. b) .. Propoziţii secundare cu topica propoziţiilor principale — Propoziţii secundare camuflate (Verkappte Nebensätze). propoziţiile secundare cu topica propoziţiilor principale se numesc verkappte Nebensätze (propoziţii secundare camuflate sau neintroduse). Propoziţia secundară condiţională capătă astfel aspectul unei propoziţii principale (interogative totale) şi stă în fruntea frazei.. pag. în gramatica limbii germane. Propoziţia comparativă ireală poate să apară de asemenea ca propoziţie •camuflată. P R O P O Z I Ţ I I L E CONDIŢIONALE (Completare) a) viel b) viel Wäre ich ein hoffnungsloser Fall gewesen. O b s e r v a ţ i e . B. 588) . Dacă propoziţia condiţională este camuflată. verbul conjugat trece in locul 1. conjuncţia wenn poate fi omisă. propoziţia condiţionată se introduce de obicei prin corelativul so sau dann.. als wäre er m e i n K a m e r a d . Verbul conjugat trece după conjuncţia als. în acest caz se suprimă ob (din als ob) sau wenn (din als wenn). P R O P O Z I Ţ I I L E COMPARATIVE (Completare) a) . în cazul acesta. 139.410 44. = a semăna (cuiva. (schema nr. = a se ocup a (de) GRAMMATIK 1.. cu cineva) verdanken + Dat. PROPOZIŢIILE SECUNDARE CAMUFLATE A.. = a datora (cuiva <3eva) sich abgeben + mit + Dat.. als ob er m e i n K a m e r a d wäre. LEHRSTÜCK Rektion geraten + in + Akk.

. împotriva gemäß = conform O b s e r v a ţ i e . se construieşte cu dativul (vezi pag. Prepoziţia nach poate avea şi sensul de conform. în cazul acesta se pune după substantiv. Se traduce prin ca şi cum. împreună cu ob sau wenn. Se traduce prin decît (ex. Introduce propoziţii temporale (ex. e). 5. Are înţelesul: ca. ca şi cînd. 573) . Prepoziţiile cu dativul entgegen. Alte prepoziţii care se construiesc cu dativul şi se pun de regulă după sub­ stantiv sînt: entgegen = contra. und er äußerte sie mir gegenüber offen und hartnäckig. als wäre er mein Kamerad. c). întotdeauna după pronume. Als poate avea înţelesurile cele mai variate: 1. Es verdroß mich. propoziţii comparative ireale (ex. Es war schon Nacht. als er wieder dort erschien. wenn der Lehrer so tat. DIFERITELE ÎNŢELESURI ALE CONJUNCŢIEI ALS a) b) c) d) e) Er wußte mehr als ich. exprimă inegalitatea (als— inegalitate.. Ich kenne ihn nur als Arzt. în calitate de (ex. Se traduce prin cînd (vezi pag. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL (Continuare) . 41. stă de obicei după substantiv. La comparaţie. spre deosebire de majoritatea prepoziţiilor. (de) parcă. (vezi schema nr. Introduce propoziţii comparative ireale camuflate (ex.. d). Se traduce prin ca şi cum. pag. 2. Introduce. 3. wenn der Lehrer so t a t . (de) parcă. a). 121. Prepoziţia gegenüber ( = faţă de.MEIN LEHRER 4M 2. faţă în faţă. 333. als ob er mein Kamerad wäre. Grammatik 2 B). 3. Prepoziţia gegenüber. wie— egalitate). ca şi cînd. 4. gegenüber şi gemäß se pun de obicei după substantiv. Es verdroß mich. peste drum). Grammatik 1). în contra. b).

c) Er schlug vor. a) Der Junge benahm sich so schlecht. als wenn er dazu Lust gehabt hätte. Er t a t so. als ob du allein wärest. als ob du Lehrer wärest. wäre der Lehrer mit ihm zufrieden gewesen. e) Wenn der Junge kein Faulenzer gewesen wäre. so wäre ich bei dir geblieben. e) Er sprach so leise. hätte er seinem Lehrer gefolgt. als ob eint . wäre der Junge ein Nichtsnutz geblieben. c) Wäre er kein guter Lehrer gewesen. so hätte er sich nicht so viel Mühe gegeben. als ob er nichts bemerkt hätte. als wäre sie im Gebirge gewesen. als hätte er uns nicht gesehen. als ob er ein Deutscher wäre. hätte er nicht mit dem Jungen sogar Fußballspiele besucht. c) Wenn er sein Feind gewesen wäre. zum Fußballspiel zu gehen. a) Wenn der Junge kein Faulenzer gewesen wäre. Leiten Sie die kursiv gedruckten Sätze durch die Konjunktion a) b) c) d) e) Marianne ist so braun. b) Der Lehrer tat. f) Hättest du Lust. Es scheint. 3. als ob der Lehrer sein Feind gewesen wäre. Verwandeln Sie in verkappte Nebensätze! A. so könnten wir heute zum Fußballspiel gehen.412 44. als wäre sie siebzehn Jahre alt. LEHRSTOCK Übungen 1. b) Wenn sich der Lehrer nicht so viel Mühe gegeben hätte. Es scheint. als ob jemand geschlafen hätte. so hätte ich ihn nicht mehr gefunden. d) Wenn der Junge fleißig gelernt hätte. Sie sieht so jung aus. so wäre er fleißiger. B. d) Wäre ich nur einige Minuten später gekommen. hätte er seinen Lehrer nicht geärgert. als wäre der Frühling gekommen. b) Hätte ich Zeit gehabt. d) Du sprichst so laut. e) Hätte ich ihm nicht das Buch gekauft. f) Mein Freund spricht so gut deutsch. 2. Leiten Sie die kursiv gedruckten Sätze durch die Konjunktion wenn ein! a) Hätte ich Zeit. als hätte er den Brief nicht gelesen. so hätte er sich geärgert. g) Du hast es mir so gut erklärt. so bliebe ich bei dir. g) Gliche er seinem Vater.

. gar nicht . du mir sagst. . Es schien. der Kleine sein Kamerad gewesen wäre.... der Lehrer starb. .. du lesen willst. Der Lehrer benahm sich oft so. dir Freude bereiten wird. hätte sich der Lehrer nicht über ihn geärgert. Verwandeln Sie die Nebensätze in verkappte Nebensätze! Was würden Sie tun. . ihm fehlt? g) Ich gebe dir heute nur das zu lesen. f) Der junge Engländer .... der Junge ein Faulenzer war. e) Der Sonnen. er ein Faulenzer war. der Lehrer sein Bestes wollte.. er seinen Lehrer traf. d) Sie wollte mir nicht sagen. mit ihm ein Fußballspiel zu besuchen. Der Junge glaubte nicht. . ist richtig. hielt ihn der Lehrer nicht für einen Nichtsnutz. Der Junge lernte nicht... der Lehrer mit allen Dingen des Lebens vertraut gewesen wäre. Der Junge war aufgeregt... Ergänzen Sie durch das oder was! a) Alles. . . . . c) Um wieviel Uhr ... . sie getan hatte.. Der Kleine geriet immer in Wut. . e) Das Bild. . wenn! a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) als. er seinen besten Freund verloren hatte.. der Lehrer vorschlug.. hängt schon an der Wand. 7.MEIN LEHRER 413 A... b) Es ist erst 3 4 5 Uhr. gab sich der Lehrer viel mit ihm ab. . c) Das Buch.. .am Meer ist sehr schön... 6.. Er war nirgends zu sehen. b) Ich habe dir etwas zu sagen. kannst du in der Akademiebibliothek finden... f) Weißt du nicht. ...? d) Gestern früh bewunderten wir den Sonnen-. der Junge fleißig gewesen wäre.. ... . deine Uhr Es ist schon vier Uhr. Deine Uhr Nein... Beantworten Sie die Fragen! B. du gekauft hast.. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen: obwohl. wenn Sie Ferien hätten? wenn Sie ins Gebirge führen? wenn Sie mit Ihren Kollegen führen? wenn das Wetter schön wäre? wenn es regnete ? wenn ein Fußballspiel stattfände? 5. .... .. daß. wurde es dem Jungen offenbar.. weil... als oh. Setzen Sie Wörter aus der Wortfamilie von gehen ein! a) Die Zeit ist sehr rasch . trotzdem. der Zug . . der Junge faul war. ich geschrieben habe..

c) Ich ging . ohne ihn zu bemerken. .. Antworten Sie! a) Warum geriet der Junge in W u t . e) Ich hielt ihn ..... j) Cînd profesorul a murit. c) Copilul se înfuria.. nicht der .Vorschlag .Ausflug. h) Profesorul s-a purtat întotdeauna frumos cu copilul.Lage. ori de cîte ori îl vedea pe profesor.verließ d... totuşi se ocupa mult de băiat...Meinung .Wichtigkeit dieser Erfindung überzeugt. . băiatul şi-a dat seama că a pierdut pe cel mai bun prieten al său. f) Er bereitet sich . daß sein großer „Feind" in Wirklich­ keit sein bester Freund gewesen war? 10. f) Băiatul se înfuria. d..deutsch. j) Er geriet . ein.Telefonnummer nicht erinnern. Ergänzen Sie die Präpositionen und die Endungen! a) Ich kann mich .. d..Lehrer... o) Einer . Übersetzen Sie! Lehrer''! a) Scriitorul îşi aduce aminte cu plăcere de unul dintre profesorii lui cei mai buni.Versammlung teil..Saal.. p) Mein.. ins Museum? i) Hier ist der .Studenten..ander... d.. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Mein 11. h) Bitte.Freund vorbei. d) Copilul se purta urît faţă de profesorul său. . g) Dacă băiatul ar fi fost ascultător şi harnic. n) Die drei jungen Araber teilten die Kamele d.Stadion .. Kein Wort ist mir . stark. wenn er seinem Lehrer begegnete? b) Wie ist das Verhalten des Jungen zu erklären ? c) Wie ging der Lehrer vor. auf.. d...unangenehm. b) Profesorul era foarte ocupat..Kopfschmerzen. ein.414 44. I) Er handelte mein. wo ist der . e) Se purta cu el. 8. . 9.alt. LEHRSTOCK g) Die Vorlesung war sehr interessant. um den Jungen zu einem Menschen zu machen ? d) Wann bemerkte der Junge.. d. i) Profesorul era cu douăzeci de ani mai mare decît băiatul... k) Sie litt .Testament .... war die Vorstellung ausgezeichnet.. m) Sie wohnt d. b) Wir freuen uns .Buch.. mein. d.. sein. chiar cînd profesorul vroia să meargă cu el la plimbare.. h) Er hat sich .. . d) Wir nahmen .gut...Prüfung vor. i) Der Schriftsteller denkt oft . de parcă ar fi fost duşmanul său. g) Ich bitte dich . d.. profesorul s-ar fi bucurat foarte mult.

ihr Kind für so lange aufzunehmen. der vor einigen Jahren aus einem deutschen Konzentrationslager entflohen sei. Der Deutsche habe nämlich ein Kind. damit er von dort irgendwo untergebracht werde. Sie ging rasch nach Hause. Sie hat mich gebeten. Der Knabe habe Vertrauen zu ihr. Als ihn der Gestapooffizier aufforderte. Unter dem Blick des Jungen faßte sie den Entschluß. sie will ihn ein paar Tage besuchen. daß die Gestapo einen Mieter verhaftet habe. möge sie dem Jungen Wäsche bringen. „Deine Freundin Annette hat wirklich schlecht getan. (FÜNFUNDVIERZIGSTES) LEHRSTÜCK DAS OBDACH Nach Anna Seghers Die Villard. da habe er plötzlich laut erwidert. wenn sie sich nicht fürchte." So kam der Sohn des Deutschen ins Haus. . und sie habe ihn frühmorgens in ein kleines Cafe gebracht. das sei der Sohn des Mieters. einen solchen Unsinn zu unterstützen. einen Knaben von zwölf Jahren. Die Frau begann ihren Bericht. er werfe sich eher unter ein Auto. zur Kenntnis genommen. ob sie diesen Knaben sehen könne. Doch sie wurde gleich unterbrochen. Die Meunier fragte. Der Wirt des Cafes führte die Frau zu dem Knaben. Sie mußte es aber zuerst mit ihrem Mann besprechen. Der Knabe habe die Verhaftung des Vaters stumm. ihn zu sich zu nehmen. rede französich. Doch was ihr weit näher gehe als der Mieter. als daß er in diese Familie zurückkehre.45. sei hier in die Schule gegangen. Ihr Mann war schon da." Die Frau begann rasch etwas anderes zu erzählen. der habe mit ihm das Zimmer geteilt. erzählte. Angestellte in einem Pariser Hotel. ihr Mann ist im Gefangenenlazarett. Ich hätte an ihrer Stelle den Jungen eingesperrt. Am nächsten Tag erklärte die Meunier ihrem Mann : „Ich habe meine Kusine Alice getroffen. ohne Tränen. Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu. als wäre er ein Franzose. seine Sachen zusammenzupacken. damit er am nächsten Tag abgeholt und nach Deutschland zu seinen Verwandten zurückgebracht werden könne.

. Aber der Deutsche. was ich wage und wen ich versteckt habe! Ich würde mit offenen Armen einen solchen Jungen aufnehmen. Anna Seghers a emigrat din Germania. în limbajul familiar." Erläuterungen 1) A n n a S e g h e r s este o renumită scriitoare progresistă contempo­ rană. was ihr weit näher gehe . îl deţine tema luptei antifasciste.. ceea ce o afectează mult mai mult 4) an ihrer Stelle = în locul ei 5) ." Die Frau drehte sich weg und sagte : „Du hast ihn bereits aufgenommen.. a primit premiul „Kleist" pentru povestirea Der Aufstand der Fischer von St. 496). în care evocă evenimentele din Germania de la sfîrşitul primului şi pînă la sfîrşitul celui de al II-lea război mondial şi Die Entscheidung (1959). Den Sohn dieses Deutschen. der hat etwas riskiert. Un loc central în creaţia literară a scriitoarei.. Barbara... LEHRSTOCK Wochen waren vergangen. pag.. Nach langem Schweigen brach es aus ihm heraus...416 45. Frau Meunier — în limba germană se poate întrebuinţa. wir sind ohn­ mächtig. în anul 1928.. In anul 1933.. von dem dir einmal deine Annette erzählt hat. 22.. la vîrsta de 28 ani.. Anna Seghers a fost distinsă în anul 1951 cu Premiul Internaţional Lenin: „Pentru întărirea Păcii intre Popoare. pentru această perioadă 6) Ich würde ihn höher halten . Eines Tages war der Meunier allein mit seiner Frau.. Ich würde ihn höher halten als meine eigenen Söhne. Dintre romanele Annei Seghers cităm : Das siebte Kreuz (1942). In anul 1947 s-a reîntors în patria ei. articolul înaintea numelor de persoană (vezi schema nr.. Pentru rodnica ei activitate literară şi obştească." 2) die Villard . den würde ich aufnehmen. Lexik Synonyme unterbringen — beherbergen Vieldeutige Wörter / soţul der Mann \ bărbatul . la venirea lui Hitler la putere. 3) . Die Toten bleiben jung (1949). du hast ihn vielleicht vergessen.. er rief : „Die Hitleristen haben die Macht! Wie stark ist dieser Teufel! Wir aber. ich nicht. una dintre operele cele mai reprezentative ale realismu­ lui socialist. die Meunier —• Frau Villard . = L-aş preţui (stima) mai mult . care descrie evadarea şi salvarea unui luptător comunist dintr-un lagăr de concentrare din Germania hitleristă. = . für so lange = pentru acest timp. und diese Banditen ahnen nicht. Einen solchen Knaben bei sich zu beherbergen.

Conjunctivului perfect din vorbirea indirectă îi poate corespunde imperfect.1'' Vorbirea indirectă Die Villard erzählt (e). als daß ich zu meinen Verwandten zurück­ kehre. Timpul folosit în vorbirea indirectă nu depinde de cel folosit în propoziţia principală. Die Villard erzählte. daß gestern mittag die Gestapo einen Mieter verhaftet habe. Der Junge sagt(e) dem Offizier. = a avea încredere (în) GRAMMATIK 1. c'). b') Der Knabe sei hier in die Schule gegangen. a') daß der Deutsche einen Kna­ ben habe." Der Junge sagt(e) dem Offizier : c) „Ich werde mich eher unter ein Auto werfen. b) Der Knabe ist (war) hier in die Schule gegangen. als daß er zu seinen Verwandten zurückkehre. 27—Limba germană . b').DAS OBDACH 417 Rektion nahegehen + Dat. a'). = a afecta. indicativul 3) Conjunctivul viitor pentru exprimarea unei acţiuni viitoare (ex. Vorbirea directă Die Villard erzählt(e) : a) „Der Deutsche hat einen Kna­ ben. 2) Conjunctivul perfect pentru exprimarea unei acţiuni trecute (ex. î n limba germană. a mişca (pe cineva) besprechen + Akk. perfect sau mai mult ca perfect din vorbirea directă. O b s e r v a ţ i e . = a discuta (despre) Vertrauen haben + zu + Dat. c') er werde sich eher unter ein Auto werfen. In vorbirea indirectă se întrebuinţează : 1) Conjunctivul prezent pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. O b s e r v a ţ i e . B. VORBIREA INDIRECTĂ A. Vorbirea indirectă este de multe ori introdusă prin conjuncţia daß. în vorbirea indirectă se întrebuinţează de obicei conjunctivul. spre deosebire de limba română.

" Vorbirea indirectă -) —. Se poate întîmpla ca formele conjunctivului să fie identice cu cele ale indica­ tivului sau ca povestitorul să aibă îndoieli asupra conţinutului celor afirmate. Imperativul este redat în vorbirea indirectă prin conjunctivul prezent al verbelor modale : 1) sollen (pentru exprimarea unui îndemn sau a unui ordin). daß sie sich im Gebirge befänden (befinden).418 45. 607) D." infinitivul prezent de conjugat. Sie schrieben uns. mai mult ca perfectul condiţionalul prezent. er solle sie um sieben Uhr erwarten. 162.' Annette sagte ihrer Freundin : „Bitte. Annette sagte ihrer Freundin. conjunctiv. (vezi schema nr. timpurile în vorbirea indirectă se întrebuinţează în felul următor : în locul prezentului conjunctiv în locul perfectului conjunctiv în locul viitorului conjunctiv De exemplu : Vorbirea directă Sie schrieben uns : „Wir befinden uns im Gebirge. daß sie ihre Verwandten besucht hätten (haben)." „Wir haben unsere Verwandten besucht. al verbului Sie sagte dem Jungen. LEHRSTOCK c. daß sie nächste Woche nach Bukarest kommen würden (werden). în cazurile acestea." „Wir machen schöne Ausflüge. — ) imperfectul conjunctiv. 609) . daß sie schöne Ausflüge machten (ma­ chen)." „Wir werden nächste Woche nach Bukarest kommen. 162. pag. sie möge dem Jungen Wäsche bringen. bringe dem Jungen Wäsche. pag. 2) mögen (pentru exprimarea unei rugăminţi) Luise sagte dem Jungen : „Erwarte mich um sieben Uhr. (vezi schema nr.

La întrebuinţarea timpurilor se aplică regulile vorbirii indirecte. V — propoziţie interogativă parţială). damit er am nächsten Tag abgeholt werden könne. (vezi schema nr. 3. a' — propoziţie interogativă totală).. care introduce vorbirea indirectă. 2) prin cuvîntul interogativ. ÎNTBEBUINŢABEA CONJUNCTIVULUI (Completare) . în întrebarea indirectă se foloseşte de multe ori conjunc­ tivul.DAS OBDACH 419 E. 162. Propoziţia devine deci o propoziţie secundară camuflată (verkappter Nebensatz. poate fi omisă. 607) 2.. Conjuncţia daß. b ) wo er sich befinde. verbul conjugat trece în locul 2.. daß der Deutsche ein Kind habe. ÎNTBEBABEA INDIBECTÄ Die Meunier fragte : a) „Kann ich den Jungen sehen?" b) „Wo befindet er sich?" Die Meunier fragte. 410. în limba germană apozitia este totdeauna în acelaşi caz cu substantivul pe care îl determină. . dacă întrebarea directă începe printr-un cuvînt interogativ (ex. dacă întrebarea directă începe cu verbul (ex. einen Knaben von zwölf Jahren. der Deutsche habe ein Kind. Substantivul einen Knaben este apozitia substantivului la acuzativ „ein Kind". în acest caz. Die Meunier sagte. Grammatik 1). 4. APOZITIA Der Deutsche habe nämlich ein Kind. vezi pag. Întrebarea indirectă poate fi introdusă : 1) prin conjuncţia ob. Conjunctivul se întrebuinţează de multe ori în propoziţii finale. pag. a') ob sie den Jungen sehen könne. în limba germană.

" „Ich werde dich vielleicht nächste Woche besuchen. Die Meunier Mann : ." „Alice hat mich gebeten." „Bitte. a) Der Knabe sagte : „Ich gehe nicht zu meinen Verwandten." „Ich habe schöne Ausflüge gemacht." c) Frau Villard antwortete : „Der Knabe hat mit seinem Vater das Zimmer geteilt." „Ich habe auch viel gelesen.420 45." „Ich bekomme Urlaub. LEHRSTOCK Übungen 1. ihr Kind für so lange aufzunehmen. antworte mir bald. bis der Feind vernichtet ist." „Der Mann von Alice ist im Gefangenenlazarett." erklärte ihrem „Ich habe meine Kusine Alice getroffen." e) Er fügte hinzu : „Wir werden kämpfen. a) b) c) d) Der Vater sagte : „Wir haben heute keine Zeit." Der Mann sagte : „Wir haben schweigen gelernt." Der Schüler antwortete : „Wir lernten für heute den Konjunktiv." „In Kürze werde ich dir einen langen Brief schreiben." d) Sie sagte weiter : „Der Junge hatte keine Angst vor der Gestapo gehabt." D." „Grüße alle Kollegen von mir. Verwandeln o h n e daß)! Sie die direkte Rede in die indirekte (m i t und A." B." Die Meunier sagte zu ihm : „Wir hatten damals den Jungen schon aufgenommen." „Ich fahre dann sowohl ans Meer als auch ins Gebirge." „Sie will ihn besuchen." E. Ich schrieb meinem Freund G." e) Der Junge hörte nur : „Du wirst morgen von hier fortgehen." „Ich habe mich über deinen Brief gefreut." „Ich antworte dir schon heute." b) Die Meunier erzählte : „Ich war bei meiner Freundin Annette. Mein Freund schrieb mir : „Ich fühle mich sehr gut.

Drücken Sie den Imperativ durch die indirekte Rede aus! a) Anda sagte zu ihrer Freundin : „Komm morgen nachmittag zu mir!" b) Die Schülerin bat den Professor : „Bitte. daß sie mich besuchen werde. Die Schüler erklärten. Verwandeln Sie in die direkte Frage oder Rede! a) Sie fragte ihre Freundin. Sie behauptete. . entschuldigen Sie meine Verspätung!" c) Die Villard bat Frau Meunier : „Bitte. daß sie lieber mit dem Autobus führen. Die Schülerin antwortete. Sie sagte. schweig über des Gehörte!" d) Der Gestapooffizier befahl dem J u n g e n : „Packe deine Sachen!" 3. daß die Arbeit zu schwer sei. wie der Junge heiße. Frage! „Wie heißt der Junge?" „Wo ist er j e t z t ? " „Was soll ich ihm geben?" „Wie kann ich ihm helfen ?" „Warum ist er nicht zu seinen Verwandten gefahren?" „Was hat er gesagt ?" „Wann wird er zu mir kommen?" „Spricht der Junge französisch?" „Ist er traurig?" „Hat er geweint?" „Wird er zu mir kommen?" „Kann ich den Knaben sehen?" 4. daß sie keine Zeit gehabt habe. daß sie die Aufgabe noch nicht gelernt habe. Verwandeln Sie die konjunktionalen a) b) c) d) e) Nebensätze in verkappte Nebensätze ! Meine Freundin sagte mir. b) Ihre Freundin sagte. daß er Peter heiße.DAS OBDACH 421 2. Verwandeln Sie in die indirekte A. Verwandeln Sie die direkte Frage in die indirekte Frage! a) Der Lehrer fragte den Studenten : „Was schildert Anna Seghers in der Erzählung Das Obdach?" b) Andrei fragte : „Kommen deine Freunde zu uns auf Besuch?" c) Sie fragte : „Warum will der Junge nicht zu seinen Verwandten gehen ? " d) Der Mann fragte : „Wo befinden sich die Kinder j e t z t ? " e) Der Lehrer fragte : „Habt ihr das Buch gelesen?" f) Er stellte die Frage : „Was werdet ihr für morgen vorbereiten ?" g) Sie fragte besorgt: „Wirst du meinen Rat befolgen?" 6. Sie fragt ihre Freundin: B. Die Meunier fragte den Wirt : 5.

7. Ersetzen Sie den Finalsatz durch eine Infinitivkonstruktion (wo es möglich ist) ! a) Die Meunier nimmt den Knaben in ihr Haus. .. 9. Der Lehrer fragte den Schüler... Er ist vor der Verfolgung der Gestapo sicher. Antworten Sie!\ a) Was schildert Anna Seghers in der Erzählung Das Obdach? b) Wen verhaftete die Gestapo? c) Wie nahm der Knabe die Verhaftung des Vaters zur Kenntnis? d) Wohin hatte die Villard den Knaben gebracht? e) Unter welchem Vorwand nahm die Meunier den Knaben ins Haus? f) Was zeigt die Aufnahme dieses deutschen antifaschistischen Jungen in das Haus einer französischen Arbeiterfamilie? ... b) Wir lesen gute Bücher. d) Der Wirt des Cafes.. ob sie Vertrauen zum Wirt des Cafes habe. Die Freundin sagte.. .. wann und wo er geboren sei. daß er sehr artig sei. Der Lehrer fragte den Schüler. daß er zwei Brüder und eine Schwester habe. Wir bereichern unser Wissen. Setzen Sie die Apposition in den richtigen Fall! a) Annette wollte dem Knaben. Unsere Kenntnisse werden bereichert.. . brachte diese Nachricht (ein alter kommunistischer Kämpfer).. Der Schüler antwortete. Der Schüler antwortete. helfen (der Sohn des Mieters). Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Finalsatz! B. Sie sagte.. sind von hohem künstlerischem Wert (die große Friedenskämpferin). ob der Junge artig sei. daß er im Jahre 1950 in Ploieşti geboren sei.. daß er in Bukarest wohne und daß sein Vater Dreher sei. 8. c) Wir hören Vorträge. e) Ein Freund des Arbeiters. ob er Geschwister habe. Sie fragte ihre Freundin. . führte die Frau zu dem Knaben (ein freund­ licher Mann). LEHRSTOCK c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Sie fragte ihre Freundin.. daß er den Kleinen nicht verraten werde. . A.. b) Die Erzählungen der Schriftstellerin Anna Seghers. Der Schüler antwortete. den Knaben in ihr Haus aufzu­ nehmen (der Dreher Meunier). Der Lehrer fragte den Schüler. c) Luise wollte ihren Mann.422 45.. bitten. wo er wohne und was sein Vater von Beruf sei.

k) El susţine ca limba germană nu este uşoară. B. c) Doamna Meunier luă hotărîrea să primească pe băiatul chiria­ şului arestat.DAS OBDACH 423 10. i) Ea adaugă că va căuta o stofă neagră pentru un palton. j) Colegul meu declară. e) După cîteva săptămîni el spuse că ar primi cu braţele deschise pe băiatul chiriaşului german. b) Deoarece băiatul avea încredere în ea. g) Spune-i băiatului să-şi împacheteze lucrurile. Hast du den Entschluß gefaßt. dacă toţi studenţii sînt prezenţi. unde o aştepta. den Knaben aufzunehmen. e) Mama îi spuse copilului să fie cuminte. a) Doamna Villard povesti despre chiriaşul arestat că are un băiat. d) La început strungarul Meunier nu a fost de acord. că a luat hotărîrea să înveţe nemţeşte. b) Prietenul meu mă întrebă dacă pot să-i dau un telefon după masă. care vorbeşte foarte bine limba franceză şi care a rămas singur. f) Bibliotecara mi-a spus să-i aduc înapoi cartea. d) Rodica o întrebă pe prietena sa dacă va pleca la munte sau la mare. 1-a dus într-o mică cafenea. Übersetzen Sie! A. după arestarea tatălui său. Sie hat sehr gut getan. f) Soţia sa îi răspunse că 1-a primit de mult. a) Profesorul întrebă. h) Soţia lui povesti că şi-a cumpărat pantofi noi. c) Ioana mă întrebă. . unde am petrecut vara. Merken sie sich! Diese Geschichte geht mir sehr nahe. ans Meer zu fahren? Ich habe das zur Kenntnis genommen. Sie nahm den Knaben mit offenen Armen auf.

Auf dem Marktplatz angelangt." . ich sehe. bleiben die Besucher vor einem schönen Gebäude aus alter Zeit stehen. Der Stadtkern Weimars ist mit Erinnerungsstätten an hervorragende Menschen und Ereignisse reich ausgestattet. Jahrhunderts das letzte Jahr seines bewegten Lebens". „Nicht weit von hier"." Ergriffen steht sie vor dem Stehpult aus einfachen Brettern in Goethes Arbeitszimmer. Sie brennen darauf. Bald ist die kleine Gruppe bei Goethes Gartenhaus angelangt. wie der Bewohner des Gartenhauses neben seiner vielseitigen Tätigkeit noch Zeit zum Bebauen seines Gärtchens fand. Torquato Tasso und der Roman Wilhelm Meister entstanden sind. „verbrachte der begabte und volkstümliche Renaissancemaler Lucas Cranach der Ältere in der Mitte des 16. nicht w a h r ? " „So ist es. Alfred erzählt. des Komponisten Johann Sebastian Bach. wenn ich mich nicht irre. daß du infolge deiner Lektüre in meiner Heimatstadt gut Bescheid weißt. Das erfährt die kleine Gruppe. ( S E C H S U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK WEIMAR Nach Theo Plana Alfred hat alle Hände voll zu tun. kennenzulernen. daß der große Dichter Sommer und Winter auf dem unbequemen Klappbett geschlafen hat. von der dieser so viel erzählt hat. „muß. erzählt Alfred. Die Sommerferien nutzend. „Es ist fast unglaublich". sagt Ursel. liegen. Am ersten Nachmittag machen alle einen Spaziergang durch den schönen Weimarer Park. endlich Alfreds Heimatstadt. „daß in diesem einfachen Haus solche Meisterwerke wie die Dramen Iphigenie auf Tauris. Sie kann es auch kaum fassen. sind Base Ursel und Vetter Wolfgang bei seinen Eltern zu Besuch. als sie am nächsten Tag von Alfred durch seine Heimatstadt geführt wird. die Wohnung eines anderen großen Künstlers.46. „Hier". Wolf gang. das der Dichter als Siebenundzwanzigjähriger bezogen und sechs Jahre bewohnt hat. ergänzt Wolfgang.

ergänzt Wolfgang.. . Ergriffen betrachten die Besucher die schlichten Räume im Schillerhaus.. daß. Münzen. welche Meisterwerke die zehnjährige Freundschaft dieser beiden Männer gefördert h a t .. Denkt daran.. seine große Steinsammlung in größter Ordnung hinter­ lassen. „Rechnet zu diesen Erinnerungsstätten noch das Deutsche Nationaltheater mit seiner Tradition hinzu. Denker. Eine solche Gedenkstätte ist wohl einmalig in der WTelt. = Ei. = Goethe a avut grijă ca . meint Ursel. Nun. in der sich auch Lucas Granachs des Jüngeren figurenreiches Altargemälde befindet." „Dieser Aufgabe".. Liebe. Staatsmann. .. als Siebenundzwanzig jähriger = la vîrsta de 27 de ani nicht wahr? = nu-i aşa? Nun." Den nächsten Tag widmet die kleine Gruppe dem Besuch des Schiller­ hauses und des Goethe-Schiller-Archivs.. Bücher und physikalischen Geräte. Naturwissenschaftler. Goethe hat dafür gesorgt. „ J e tiefer ich in seine Schönheiten eindringe.WEIMAR 425 „Mit Weimar geht es mir wie mit Goethes Faust11. daß sein kostbarer Besitz für alle Zeiten bewahrt bleibt. einer der größten Geister seiner Epoche. Philosoph und Publizist Johann Gott­ fried Herder.. die Landesbibliothek. „Hier". Gemmen. so viel ich weiß. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) Sie brennen darauf. desto mehr gewinnen Herz und Verstand. Leben!' ruht der Humanist. Plastiken. „widmet sich. „Von 1782 bis zu seinem Tode am 22. Die Freunde stehen bald vor der Herderkirche... einzigartige Stadt!" ruft Ursel begeistert aus. Er hat seine Handschriften. März 1832".. welche Meisterwerke . erklärt Alfred. sagt Alfred. noch immer unerschlossene Schätze in Goethes Nachlaß. Welch eine unvergleichliche. „Denkt daran. so erklärt Alfred. „hat der Dichter. Dennoch gibt es heute. = Gîndiţi-vă ce capodopere . „unter der Grabplatte mit dem Wahlspruch .. „Goethe hat das Verdienst. = Ei ard de nerăbdare să . das einfache Holzbett in Schillers Sterbezimmer. be­ sonders das Goethe-Schiller-Archiv". es ist eine der fruchtbarsten und größten Perio­ den der deutschen Literatur". Friedrich Schiller 1799 zur Übersiedlung nach Weimar veranlaßt zu haben". die Weimarer Hochschulen für Musik und Architektur und schließlich das Landeshauptarchiv. ergänzt Wolfgang. Der folgende Tag gehört dem Goethe-Nationalmuseum. .. Goethe hat dafür gesorgt..Licht.. die auf Durchsicht warten. welches ist das nächste Ziel?".. mehr als hundertdreißig Jahre nach seinem Tode. Altertumsforscher und Kunstsammler Johann Wolfgang Goethe nahezu ständig in diesem Hause gewohnt.

. = a se muta în . = a profita de.sarcina Rektion nutzen + Akk.auf -f..426 46.! Lexik Synonyme anlangen — ankommen einlach — schlicht der Stadtkern — das Stadtzentrum nahezu — fast die Gedenkstätte —• die Erinnerungs­ stätte das Ereignis — der Vorfall — die Begebenheit Vieldeutige Antonyme bequem =fc unbequem begabt =f= unbegabt Wörter beziehen + Akk. = a avea grijă de... + auf = a raporta (la) sich beziehen -\. = a se dedica beziehen + Akk. = la mai mult de 130 de ani după.Akk.SL cuprinde fassen —a prinde. a apuca \ a înţelege die Aufgabe /lecţia .Akk. = a se muta (în) beziehen + Akk. noch immer = încă (tot mereu) die auf Durchsicht warten = care aşteaptă să fie cercetate (examinate) so viel ich weiß = după cîte ştiu Welch eine . Stadt! — Ce oraş. a se folosi (de) eindringen + in -f.. = a pătrunde în sorgen + für + Akk.. LEHRSTÜCK 7) 8) 9) 10) 11) mehr als hundertdreißig Jahre nach .. = a sc referi la .. a se îngriji (ca) sich widmen + Dat.

.. 562 şi 159. In Dresden befindet sich auch die berühmteste Porzellansammlung in ganz Europa. (vezi schemele 110.. -mann.. Das kost­ barste Gemälde ist die Sixtinische Madonna von Raffael. die Atomkraft für friedliche Ziele auszuwerten. Sein . anumite propoziţii. Setzen Sie die passenden Wörter ein! a) Im Weimarer.. Im Zentrum der Stadt liegt das Wahrzeichen der Stadt. e) Die Besucher besichtigen auch das Deutsche National-.. Übersetzen Sie! Ebenso wie Weimar ist auch Dresden eine Kunststadt.. z. 2.. 2) participiul perfect—-dacă predicatul propoziţiei neprescurtate este la un timp compus (ex. Denker. die -bibliothek und das Landeshaupt.bewahrt. pag. 602) Übungen 1... . In der Dresdner Ge­ mäldegalerie sind Schätze der Weltkultur von unermeßlichem Wert.^* bleiben sie. In cazul acesta : — Subiectul propoziţiei regente nu se mai repetă — Conjuncţia se omite — In locul predicatului se pune de obicei: 1) participiul prezent — dacă predicatul propoziţiei neprescurtate este la un timp simplu (ex. Altertums. a).. . Dresden ist auch das Zentrum für die Atomforschung in der DDR. în special circumstanţiale (ex. c) Goethe hat im Jahre 1799 Schillers . în caz de identitate a subiectului propoziţiei regente cu subiectul propoziţiei secundare. stehen Uneori. d) Goethe war Dichter. besuchen wir Goethes -haus..B b) Die ganze Stadt ist mit -statten an große Menschen .. Besitz wird im Goethe-National. b). Die Ferien nutzend \sind sie bei Alfreds Eltern zu Besuch b) | Nachdem die Besucher [ auf dem Marktplatz angelangt \sind\ \ Auf dem Marktplatz angelangt. nach Weimar . a şi ex.. der Zwinger.und -Samm­ ler.WEIMAR 427 GRAMMATIK CONSTRUCŢIILE PARTTCIPIALE a) | Indem sie\ die Ferien [nutzen]. pag. b) se pot prescurta prin construcţii participiaie. Hier konzentrieren sich die Bemühungen der deutschen Wissenschaftler. Dort sind -werke der deutschen Literatur entstanden. Natur-.

. das vergangen ist. Beispiel: a) b) c) d) e) . ^ v e z i gchema n r ^ Q .. in dem eine große Perle lag (öffnen). Die Studentin brachte das gelesene Buch zurück. Im Jahr... war ich am Meer. Wasser (fließen)? (vezi schema nr.. d) Das . Die Mutter deckte das eingeschlafene Kind zu. die lebte. pag. b) Die Mutter des spielenden Kindes hat sich auf eine Bank gesetzt. Hast du das bestellte Buch schon bekommen ? Im vergangenen Jahr war ich am Meer. f) Sprich leise! Sonst weckst du das schlafende Kind auf.. Die Eltern geben dem eben angekommenen Sohn ein Geschenk. Gutachten beweist. Delegation ist noch nicht angelangt (erwarten). 562) C. Das erschienene Buch ist für mich sehr wichtig. 110. d) Die studierende Jugend erfreut sich der besten Arbeitsbedingungen. c) Frau Irene reichte ihrem Mann ein . Bibliothek ist im ganzen Land berühmt (ausstatten). Verwandeln Sie die eingeklammerten Verben in attributiv gebrauchte Partizipien! a) Beende den . Das vorgelesene Gedicht ist mir nicht bekannt. der übersetzt wurde.. ltellius wollte eine Bibliothek haben... g) Am . e) Der alte Mann freute sich über das lachende Kind. Verwandeln Sie das Partizip in einen Nebensatz und übersetzen Sie! A. Da ist der Text.. 562) 4. Till Eulenspiegel lachte über den betrogenen Spitalmeister. i) Hast du in deinem Zimmer ..4 28 46.. Sie trug den geschriebenen Brief auf die Post. e) Ein bekanntes Gedicht von Bertolt Brecht heißt Fragen eines . Ich erkenne den stehengebliebenen Genossen. h) Die reich .. a) In der Straßenbahn sitzen lesende Menschen.. Der erwartete Zug ist pünktlich angekommen. Du findest das vergessene Buch in der Bibliothek. c) Der Professor hat die Fehler des lesenden Schülers verbessert.. Beispiel: a) b) c) d) e) f) g) Da ist der übersetzte Text. Arbeiters (lesen).. Tag besuchten wir das Nationaltheater und die Landesbiblio­ thek (folgen). daß die Perle echt ist (ausstellen). Etui. Satz (beginnen)! b) Im . f) Die .. Beispiel: Itellius wollte eine lebende Bibliothek haben. In der vergangenen Woche fuhr ich nach Buşteni. LEHRSTÜCK 3. Sommer werden wir einen Ausflug ins Donaudelta machen (kommen). es ist ein alter Schul­ kollege.. B. pag.

g) Vor Angst zitternd. der abgefahren ist. d) Mein Kollege sitzt lesend im Wartesaal. sagte Itellius' Hausverwalter : „Verzeih. b) Auf dem Bahnhof angelangt. wurde ein antifaschistischer Kämpfer. b) Ursel und Wolfgang brennen darauf. Bilden Sie Fragen! a) Weimar liegt in Thüringen.WEIMAR 429 5. 9. f) Das Zimmer betretend. d) Vor Freude lachend. kamen mit dem nächsten Autobus. d) Die Faschisten fanden den Jungen. dem „grünen Herzen" Deutschlands. 7. c) Die Kollegen. fragte Emil gleich. der Sklave Dias ist krank. gab der Student eine gute Antwort. daß er die schwere Prüfung bestanden hatte. ob sein Vater schon zu Hause sei. die Stadt Weimar zu besuchen. der versteckt wurde. Verwandeln Sie die Nebensätze in attributive Partizipien! a) Der Professor unterbricht den Schüler." 8. f) Radu ging pfeifend durch den Garten. lösten wir eine Fahrkarte. i) Viele unerschlossene Schätze in Goethes Nachlaß warten auf Durchsicht. g) Der Dichter schlief Sommer und Winter auf einem unbequemen Klappbett. o Herr. e) Der Kleine schaute den Vater bittend an. c) Sie fahren zu Alfreds Eltern. erzählte mir mein Freund. besichtigte die Delegation das Dorfmuseum. c) In Bukarest angekommen. e) Alfred widmet sich seinen Verwandten. Übersetzen Sie! a) Der Freund kam lächelnd auf ihn zu. b) Hans schaut dem Zug. d) Alfred sorgt dafür. die zurückgeblieben waren. der gerettet wurde. b) Der Student antwortete fließend auf die Fragen. 6. h) Die Besucher sind von Schillers Haus tief ergriffen. nicht. c) Die Mutter stand wartend auf dem Bahnsteig. Antworten Sie! a) Wo liegt Weimar? b) Wer wurde von Alfreds Eltern eingeladen? . f) Goethe war 27 Jahre alt. Verwandeln Sie in Nebensätze! a) Ein Lied singend. als er das Gartenhaus bezog. daß die Verwandten alle Sehenswürdigkeiten seiner Heimatstadt kennenlernen. stiegen die Studenten in den Zug ein. e) Vom Professor gefragt. nach. der antwortet. e) Der Junge.

gînditor. naturalist şi arheolog J. B. monede. a) Goethe a locuit cincizecişişapte de ani în Weimar. b) Goethe a locuit timp de şase ani în pavilionul (din grădină). Bach. b) Pe colegul acesta îl vezi totdeauna zîmbind. sculpturi. i) Marele poet. Goethe a lăsat moştenire manuscrise preţioase. G. instru­ mente fizicale şi o mare colecţie de roci. viaţă". frumosul oraş din Turingia. S. In ciuda activităţii sale multilaterale el avea timp să-şi cultive şi grădina. am deschis ferestrele. d) Nu cunosc nici un alt oraş care să fie atît de bogat înzestrat cu locuri comemorative ca Weimarul. iubire. c) Este de necrezut că Goethe a trăit în aceste camere atît de simple şi că a creat aici astfel de capodopere ca romanul Wilhelm Meister şi dramele Iphigenie auf Tauris şi Torquato Tasso.430 46. d) Plimbîndu-mă prin Parcul Herestrău. h) După mutarea lui Schiller la Weimar începe una din cele mai rodnice epoci ale literaturii germane. j) Arhiva Goethe-Schiller se dedică examinării comorilor nedes­ coperite încă din moştenirea lui Goethe. unul din cele mai renu­ mite spirite ale timpului său. a) Cum am sosit acasă. e) Martin începu scrisoarea: „Iubită mamă. Übersetzen Sie! A. Herder." şi o încheie : „Al tău fiu care te iubeşte". e) La Weimar vin în fiecare an peste jumătate de milion de vizi­ tatori pentru a vizita aceste locuri comemorative. . g) Pe placa funerară a lui J. f) Nu departe de locuinţa talentatului pictor Lucas Cranach se găseşte casa în care a trăit marele compozitor J. c) Delegaţia care a sosit în Bucureşti a vizitat Muzeul de Artă din Palatul Republicii. am văzut mulţi copii care se jucau. W. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Wann hat Goethe im Gartenhaus gewohnt? Welche Meisterwerke entstanden dort? Was sehen die Besucher auf dem Marktplatz? Wo ist das Grab Johann Gottfried Herders? Was steht auf Herders Grabplatte geschrieben? Wann übersiedelte Schiller nach Weimar? Wie ist das Schiller-Haus? Was besichtigten die Besucher im Goethe-Nationalmuseum? Welcher Aufgabe widmet sich das Goethe-Schiller-Archiv? Was ist noch in Weimar zu sehen? 10. stau scrise cuvintele : „Lumină.

3fache des Jahres 1965 erreichen wird. . Einen bedeutenden Platz wird in den nächsten Jahren die Entwicklung der Landwirtschaft durch intensive Ausnutzung aller vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten einnehmen. Einen hohen Entwicklungsrhytmus wird die chemische Industrie verzeichnen. Bis 1975 wird der Jahresenergieverbrauch auf 70—75 Tonnen konventionellen Brennstoff und die Elektroenergieproduktion auf insgesamt 55—60 Milliarden kWh erhöht werden. ( S I E B E N U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES Rumänien ist heute ein in vollem Aufschwung begriffenes Land. von Jahr zu Jahr wächst der Wohlstand der Werktätigen in Stadt und Land. durch Verbreitung der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielten positiven Ergebnisse. durch Verbesserung der technischmateriellen Ausstattung. Synthesekautschuk. deren Produktion 1970 das 2. Zucker und Speiseöl vorgesehen. Für den Aufschwung der gesamten Volkswirtschaft ist die Ausweitung der energetischen Grundlage von besonderer Bedeutung. der eisenverarbeitenden Industrie. des Maschinenbaus und der chemischen Industrie. Erhöht wird insbesondere die Produktion von Kunstdünger.und Gemüsekonserven. Schädlingsvertilgern. Farbstoffen u. Auch die Gebrauchsgüterproduktion wird erhöht und vervollkommnet werden.a.47. Infolgedessen soll die Bruttoagrarproduktion in der Zeitspanne 1966—1970 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1961 —1965 um rund 20 Prozent wachsen. Das Hauptmerkmal der Industrialisierungspolitik wird auch weiterhin die vorrangige Entwicklung der Produktionsmittelindustrie bleiben und das rasche Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten : der Elektro. Die Leichtindustrie wird 1970 um 50—55 Prozent mehr erzeugen als 1965. 1970 wird die Bruttoindustrieproduktion um rund 6 5 % größer sein als 1965. Chemiefasern.und Wärmeenergie. Obst. In der Nahrungsmittelindustrie sind Produktionserhöhungen bei Fleischund Milcherzeugnissen. Plasten. Die neue sozialistische Wirtschaft und Kultur blühen auf. Unserer Industrie wird durch die Verwertung neuer Naturreichtümer eine immer umfangreichere Rohstoffgrundlage gesichert.

.. das 2..3 ori mai mare kWh — Kilowattstunden landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft = cooperativă agricolă de producţie soll . gesichert werden = Industriei noastre i se va asigura . Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) ein in vollem Aufschwung begriffenes Land = o ţară în plin avînt Von Jahr zu Jahr = din an în an in Stadt und Land = de la oraşe şi sate um rund 6 5 % — um rund 65 Prozent = cu aproximativ 6 5 % Unserer Industrie wird ..432 47. va creşte die Wirtschaftsbeziehungen zu allen Staaten — relaţiile economice cu toate statele auf Grund ( + Gen. Binnenschiff.. LEHRSTOCK Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit macht die Entwicklung des Verkehrs.die Prämisse der Grundsatz — das Prinzip die Wirtschaft — die Ökonomie wirtschaftlich — ökonomisch landwirtschaftlich — agrarisch .und Luftverkehr wird zunehmen.3fache . In den nächsten Jahren wird deshalb der Eisenbahnverkehr modernisiert. wachsen = urmează să 'crească..) = pe baza Lexik Synonyme das Merkmal —• die Charakteristik gesamt — ganz die Grundlage — die Basis die Voraussetzung —.und Fernmeldewesens notwendig. Die vielseitige Entwicklung der Volkswirtschaft schafft die Voraussetzungen für die Ausweitung des Handelsaustausches mit dem Ausland... der Kraftverkehr erhält neue Fahrzeuge und der See-. der gesamten Volkswirtschaft = întregii economii naţionale von besonderer Bedeutung = de o deosebită importanţă .. va fi de 2. gesichert — unserer Industrie wird .... erreichen wird = . Die Sozia­ listische Republik Rumänien wird auch weiterhin ihre wirtschaftliche Zusam­ menarbeit mit den sozialistischen Ländern ausbauen und die Wirtschaftsbe­ ziehungen zu allen Staaten auf Grund der Prinzipien der friedlichen Ko­ existenz ausweiten...

rotund adv.. die für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutend sind. aproximativ / a se urca \ a creste steigen Rektion wachsen + erhöhen + erhöhen + sichern + um um auf Dat. die auf allen Gebieten steigt . b) Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit. 28—Limba germană — c... ATRIBUTUL DEZVOLTAT a) . b şi c) poate fi determinat şi de alte elemente sintactice.durch Verbreitung der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielten Ergebnisse. Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit... = der Ergebnisse. = Akk. c) .... = Akk. a) sau printr-un participiu (ex. = Die Wirtschafts­ tätigkeit...das Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeu­ tenden Sparten. die von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielt wurden ... Atributul exprimat printr-un adjectiv (ex. .. 1881 . pronume sau numeral şi adjectiv sau participiu (atributul propriu-zis). Atributul dezvoltat este de fapt o propoziţie atributivă prescurtată : das Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten .. = a a a a creşte (cu) ridica (cu) ridica (pînă la) asigura (cuiva ceva) GRAMMATIK 1... Acestea stau între articol..HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 433 Vieldeutige einnehmen = a lua (un medicament) einen Platz einnehmen = a ocupa un loc y a creşte zunehmen — a se mări ^ a se îngraşă Wörter rund / a d j . der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossen­ schaften erzielten Ergebnisse . = das Anwachsen der Sparten. = Akk. + + + + Akk......

ist die . / cardinal \ Numeralele multiplicative = numeralul ( . Şi din numeralele nehotărîte se pot forma numerale multiplicative. 3 c) der v o n d e n landwirtschaftlichen 1 P r o d u k t i o n s- genossenschaften erzielten Ergebnisse .. c) Auch die Gebrauchsgüter.wird erhöht.fach Übungen 1. Deei: 1 3 a) der f ü r 2 den F o r t s c h r i t t 1 der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten. b) Die 1 auf allen Gebieten 2 steigende Wirtschaftstätigkeit .. b).434 2. 3. viei + îach -> vielfach ( = multiplu).. . Kultur .3 fache des Jahres 1965 erreichen. TRADUCEREA ATRIBUTULUI DEZVOLTAT 47.. c). Numeralul multiplicativ zweifach s-a format din zwei + fach. printr-o pro­ poziţie relativă cu predicatul la diateza pasivă sau numai prin participiu. — dacă este exprimat printr-un participiu prezent (ex. 3) determinările atributului propriu-zis (3). de ex. a). ) -j. Excepţie formează doppelt ( = dublu). Ergänzen Sie! a) Im ganzen Lande blüht die neue .. b) Das -merkmal der Industrialisierungs.. LEHRSTOCK La traducerea atributului dezvoltat se respectă următoarea ordine : 1) substantivul determinat de atributul propriu-zis (1) 2) atributul propriu-zis (2) care se traduce : •— dacă este exprimat printr-un adjectiv (ex... . NUMERALELE MULTIPLICATIVE Die Produktion der chemischen Industrie wird 1970 das 2. — dacă este exprimat printr-un participiu perfect (ex. prin corespondentul acestuia din limba română. de regulă printr-o propoziţie relativă cu predicatul la diateza activă.. der -mittelindustrie.

.. c) Die ständig (zunehmen) Entwicklung der Volkswirtschaft schafft die Voraussetzungen für die Ausweitung des Handelsaustausches. Rohstoff-.. a) Sie das passende Partizip ein! Der . Chemie-... c) Ich habe Vertrauen . weil du immer fleißig warst. b) Ich brenne da(r)-.. daß seine Verwandten alle Sehenswürdigkeiten der Stadt Weimar besichtigen. Synthese-.. Das . Im . Brief liegt noch auf dem Tisch (öffnen).entwickelt werden. Die in Stadt und Land (aufblühen) Kultur ist eine neue. Interesse für dieses Buch (steigen)... g) Die Entwicklung der -Wirtschaft schafft die Voraus.mit dem .. 2. e) Die Elektroenergieproduktion wird in den nächsten Jahren .. 3.. a) b) c) d) e) B. . die Schönheiten dieses Textes eindringen.. ..HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 435 d) Die Verwertung neuer -reichtümer sichert eine . und Färb. b) Der von Jahr zu Jahr (wachsen) Wohlstand der Werktätigen ist dem Sozialismus zu verdanken. b) Die dem Vater gleichende Tochter ist die älteste. Monat werden wir noch bessere Resultate erzielen (kommen). 6 5 % wachsen. Man bemerkt ein . e) Mein Freund sprach mit einer vor Aufregung zitternden Stimme.für die Ausweitung des Handels. Ergebnis freut uns alle (erzielen). h) Der eben aus der DDR angekommene Schriftsteller hält morgen. d) Alfred sorgt da-..... f) Bis 1970 wird die Bruttoindustrieproduktion gegenüber dem Jahre 1965 .. c) Die Sitzung wird an dem vom Professor festgesetzten Tag gehalten. -vertilgern. 55—60 Milliarden kWh erhöht werden. d) Wir besprechen eine für uns sehr wichtige Frage.. 4. f) Die von dieser Fabrik erzeugten Waren sind zu Exportartikeln geworden. und der -verkehr erhält neue -zeuge. diese Stadt zu besuchen. sozialistische Kultur. Setzen A.. e) In der chemischen Industrie wird die Produktion von Kunst-. d) Die in den letzten Jahren (bauen) Fabriken sind sehr modern. einen Vortrag. Medikament wird dich gesund machen (einnehmen). dir. Verwandeln Sie die erweiterten Attribute in Nebensätze! a) Ich kann dir das von Andrei gekaufte Buch nicht geben. ich brauche es auch. Das .. g) Wir bleiben bei dem von uns gestern gefaßten Entschluß.soll modernisiert werden. Setzen Sie die passenden Präpositionen ein! a) Erst beim zweiten Lesen werden Sie . f) Der Eisenbahn.

e) Der Knabe. 6. hält nächste Woche einen Vortrag. Antworten Sie! a) Welches ist das Hauptmerkmal der Industrialisierungspolitik unseres Landes? b) Was sichert unserer Industrie die Rohstoffgrundlage? c) Wie wird sich die energetische Industrie entwickeln? d) Welches sind die Ziele der chemischen Industrie? e) Was ist für die Nahrungsmittelindustrie vorgesehen? f) Wie wird sich in den nächsten Jahren die Landwirtschaft entwickeln? g) Warum ist die Entwicklung des Verkehrswesens notwendig? h) Wie wird sich der Handelsaustausch mit dem Ausland entwickeln? 8. damit sie ihn in den Dienst des Menschen und des Friedens stellen. d) Der Dichter. die diesen noch unbekannt war. ist erst vor einem Jahr erschienen. das am Fenster steht. wurde vor einigen Jahren gebaut.436 47. oder erweiterte Attribute (von Fall zu Fall)! Partizipialgruppen a) Nachdem die Delegation in Bukarest angekommen war. der in unserer Stadt lebt. c) Das Mädchen. sind aus meiner Gruppe. c) Die Gäste verließen die Stadt Weimar nicht. d) Der Roman. industria de prelucrare a fierului. b) Die zwei Studenten. Verwandeln Sie die Nebensätze in erweiterte Attribute! a) Der Vater erzählte den Kindern eine Geschichte. Übersetzen Sie! a) Avîntul economic al patriei noastre se manifestă ( = se arată) în toate domeniile activităţii. wurde von allen hochgehalten. b) Industria mijloacelor de producţie şi ramurile hotărîtoare : industria electro-energetică. ohne daß sie das Goethe-Schiller-Archiv besucht hätten. die in der ersten Bank sitzen. e) Meine Schwester besucht die Schule. wurde sie durch die Stadt geführt. 7. industria con­ structoare de maşini şi industria chimică se dezvoltă din an în an tot mai mult. der von der Familie Meunier aufgenommen worden war. ist meine Zimmernachbarin. der heute besprochen wurde. die am Rande der Stadt liegt. . f) Diese Fabrik. Verwandeln Sie die Nebensätze in Infinitivgruppen. die im vorigen Jahr in unserem Viertel gebaut wurde. LEHRSTOCK 5. b) Die Wissenschaftler erforschen den Kosmos.

c) în ţara noastră se găsesc multe bogăţii naturale. care este prevăzută cu o înzestrare tehnică-materială„ înregistrează un mare avînt. va atinge în 1970 o producţie de 2. care a devenit baza întregii economii naţionale. d) Industria chimică. i) Relaţiile de colaborare economică cu ţările socialiste şi relaţiile comerciale cu toate statele vor fi lărgite pe baza principiului coexis­ tenţei paşnice. f) Economia naţională.. deoarece sînt necesare pentru activitatea economică crescîndă. e) Agricultura. de materii prime. 9. va fi mult lărgită în următorii ani. g) îmbunătăţirea înzestrării tehnico-materiale în agricultură şi exploa­ tarea tuturor resurselor existente vor duce în intervalul 1966—1970 la o creştere cu 20% a producţiei agrare brute. va fi în anul 1970 cu 6 5 % mai mare decît în 1965. care creşte mereu. navigaţia maritimă şi fluvială vor fi modernizate. g) Articolele produse de fabricile noastre sînt de calitate foarte bună. d) Lărgirea bazei energetice este condiţia dezvoltării întregii economii naţionale.HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 437 c) Pentru anii următori este prevăzută valorificarea de către industrie a noi bogăţii naturale. f) De deosebită importanţă pentru bunăstarea oamenilor muncii este şi lărgirea industriei uşoare şi a industriei alimentare. creează premisele pentru lărgirea relaţiilor comerciale cu străinătatea. care se dezvoltă în toate domeniile.3 ori mai mare decît în 1965. . care înregistrează un înalt ritm de dezvoltare. b) Industria energetică.. care asigură baza. care vor asigura o bogată bază de materii prime. Übersetzen Sie und verwandeln Sie nachher den Relativsatz in ein erwei­ tertes Attribut! a) Producţia industrială globală. h) Transportul feroviar şi aerian. e) Un loc important în economia ţării noastre îl ocupă ritmul înalt de dezvoltare al industriei chimice.

im Jahre 1119 die erste Universität Europas eröffnete. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden in Bukarest sowohl eine „Höhere Landwirtschaftliche Schule". Was die Zahl der Hochschulen betrifft. und zwar einer philologischen. In unserem Land entstehen solche „Gehirne" im 16. Jahrhunderts in Cotnari gegründeten Akademie rief der Fürst Constantin Brîncoveanu im Jahre 1694 in Bukarest eine Akademie ins Leben. Jahrhundert. In dieser von einem neuen Geist erfüllten Lehranstalt erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache. Diese Akademie fand ihre Fortsetzung in der von Gheorghe Lazär 1818 gegründeten höheren Lehranstalt „Sf. Geschichte und Geographie gefördert wurde. an denen sich über 50 000 Studenten für ihren künftigen Beruf vorbereiten. (ACHTUNDVIERZIGSTES) L E H R S T Ü C K (Wiederholung) BUKAßEST ALS UNIVERSITÄTSSTADT Als Enzio Bentivoglio. der im Jahre 1864 das Gründungsdekret durchsetzte. Nach der Ende des 16. als auch technische Fakultäten und die „Nationale Lehranstalt für Medizin und Pharmazeutik" gegründet. . 1869 kam eine medizinische Fakultät hinzu. einer juridischen und einer naturwissenschaftlichen.48. gibt es heute in Bukarest 54 Fakultäten. Die Gründung der Bukarester Universität knüpft sich an den Namen Alexander Ion Cuzas. der Doge von Bologna. Sava". Latein und andere Fächer vortrugen. an der berühmte Professoren Geschichte. wo außer dem Studium der lateinischen Sprache besonders das der Mathematik. Anfangs bestand diese Universität nur aus drei Fakultäten. erklärte er : „Und nun habe ich meiner Stadt ein Gehirn gegeben". Physik. Aber erst nach der Befreiung unseres Landes entwickelte sich unsere Hauptstadt zu einem wichtigen Universitätszentrum.

die heute auch jenseits der Landes­ grenzen bekannt sind und viele ausländische Studenten aus allen Erdteilen zu ihren Hörern zählen. e) Er muß fertig (werden). die Gheorghe Lazăr bei der Gründung der Schule Sf. ihn bei mir (sehen) ? c) Ich glaube es von ihm (hören). = a contribui (la) zählen + zu -f. d) Er soll krank (sein).Dat. ... erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache = cursurile se ţineau în limba română.. a lărgi (cu) sich entwickeln + zu + Dat.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 439 Auf Grund ihrer guten Studienergebnisse erhielten im Universitätsjahr 1965/66 über 60% aller Bukarester Studenten Stipendien. = a mări. f) Sie soll bei ihren Eltern (bleiben). sondern auch zu seinem leuchtenden Verstände werden". betrifft = In ceea ce priveşte numărul . Sava aussprach : „Bukarest wird sich nicht nur zum Herzen eines freien rumänischen Staates entwickeln. Erläuterungen j 1) .. Rektion sich knüpfen + an + Akk. = a se dezvolta (ajungînd la . = a se număra (printre) Übungen Fügen Sie den Infinitiv des Perfekts hinzu! Übersetzen Sie! a) Er muß beim Vortrag (sein)... b) Erinnerst du dich nicht.. ^^ Die Absolventen der Bukarester Hochschulen tragen zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau unseres Landes bei und stärken dadurch das An­ sehen der Bukarester Hochschulen. = a se lega (de) erweitern -j. es Ihnen (sagen).. g) Ich bedauere. So erfüllen sich die Worte. h) Die Vorstellung scheint schon (beginnen). 2) Was die Zahl .) beitragen + zu + Dat.um + Akk.

i) . während... . er aufs Land fahre.. b) Der Sohnellzug fährt . nachdem. 5 Uhr ab. g) Ich war . ob oder daß ein! a) Er wußte nicht.... j) Fährst du . das Reisebüro. die Bibliothek. e) ... .. sie ihm verzeihen könne.. p) Er benahm sich mir .. das Wetter schön bliebe. . o) ... u) Der Ausflug findet . Setzen Sie wenn.. das Krankenhaus überfüllt war.. dem Flugzeug? f) Ich ging . Predeal.. c) . in. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie eine der Präpositionen von. n) Ich habe ihn . . er am Meer gewesen sei. trotz.. Eulenspiegel ins Spital kam.. gegenüber... e) Wie lange dauert die Reise .. dem Reisebüro.. außer... c) ... mit... meinen Großeltern.. h) Das ist ein Geschenk . weil! a) Schiller wählte einen kleinen Hörsaal. er sehr bescheiden war. dem Mittagessen gingen sie .. 3. meine Schwester.. g) .... um! a) Er fuhr . Bukarest .. m) Ich gehe ... Bukarest.440 4s. b) Immer... ich fahre . r) ... bat Faust Gretchen um Verzeihung.. traten die Kranken vor das Tor» h) . vor. . sie kommen werde.. 1820 Uhr .. Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen bevor.. des schlechten Lichtes konnte er nur schwer lesen. . erhoben sich die Männer und Frauen aufs höchste empört. des Essens soll man nicht sprechen.. schön. s) . ... q) Die Familie saß . die Szene „korrigiert" wurde. nach. wegen.. man spricht.. k) Geh nicht . d) Faust fragte Gretchen. da. zu. LEHRSTÜCK 2.. 4.. wenn. hatten die Ärzte und die Krankenschwestern alle Hände voll zu tun.. der Ferien war ich .. Hause? Nein... Pauline ins Theater ging.. einem Monat mußte ich in die Provinz fahren. einem Monat nicht gesehen. bei. d) Das Flugzeug landete .. einem Kollegen. es im Zuschauerraum still geworden war. als. für. mich in die Bibliothek! I) Gehst du . ohne. c) . freute sie sich. seit... meinem Bruder waren alle anwesend. deinen Verwandten? Nein. ob..... f) .. ich komme Hause... des schlechten Wetters statt. d) Ich fragte ihn... b) Er sagte mir.. den Tisch.. auf. dem Land... soll man denken.... führe ich ins Gebirge.. die Post.. t) .

d.. .Sportler. ich keine Karte für den Schnellzug finde.Sitzung teil.schön.. d.best..Gutachten.„Arzt" gehört.. den wir zusammen gemacht haben? d) Er denkt oft ....alt. Eulenspiegel..Geburtstag ein.gut.. 6....interessant..letzt.. fahre ich mit dem Personenzug. ohne . d) Der Dichter lud viele Gäste ein. deinen Besuch. den schön. sie selbst in die Stadt gehe.Erfolg unser.... Ergänzen Sie die Präpositionen und die Endungen! Satzgliedern! B.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 441 e) . ich ihr etwas aus der Stadt bringen solle. e) Der kleine Künstler spielte das Menuett. f) Ich fragte meine Mutter..überzeugt.. d. i) Der Spitalmeister hatte .... j) Ich bitte dich . sein.Freunden. g) Die Mutter antwortete. Er machte keinen Fehler.. o) Das Kind bat die Mutter . e) Sie freuten sich . Er kaufte Postkarten.. die Ankunft der Freunde.Buch.Ausflug.. Entschuldigung. . Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe mit um . m) Meine Familie besteht .. d.. sein. 5. b) Er ging weg. zu oder statt . fünf Mitglieder-..berühmt.. zu.... A..Vortrag. d. mein... k) Er lud die Freunde .Begabung des klein. c) Er ging auf die Post... n) Er verzichtete . Sie studieren hier.. f) Wir freuen uns . I) Er nahm ... Er beantwortete meine Frage nicht. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten a) Der Dichter war .interessant. d. . h) Die Kranken bedankten sich ... b) Die Studenten sprachen . Sie sagten die Wahrheit nicht. z u ! a) In den letzten Jahren kommen viele ausländische Studenten nach Bukarest. c) Erinnerst du dich . dies. f) Die Kranken schwiegen. g) Wir freuen uns .Lehrer...Künstler. p) Er zählt . Er stellte ihnen ein sehr begabtes Kind vor.

ins Plusquamperfekt des Konjunktivs! a) Wenn du willst. würde ich dich besser verstehen. d) Pauline Hardekopf erinnerte sich so gut an den Inhalt des Stücks. d) Wenn er wegführe. Verwandeln Sie den Nebensatz in einen verkappten Nebensatz! a) Sie beeilen sich. verbringen wir unsere Ferien im Gebirge. f) Ich höre so gut. Er war am Meer gewesen. c) Wenn der Film schön wäre. Sie hatte es gestern gesehen. A. ins Imperfekt des Konjunktivs! B. . Sie ist eine Schauspielerin. d) Wenn wir Karten bekommen. gehe ich noch heute in die Ausstellung. würden wir ins Kino gehen. f) Wenn der Regisseur nicht auf den Gedanken gekommen wäre. ruft er dich an. würden wir die Ferien angenehm verbringen. gehen wir ins Kino. LEHRSTÜCK 7. würde kein Skandal gewesen sein! g) Wenn der Regisseur diese Schlußszene nicht korrigiert hätte. Sie waren gesund gewesen. h) Mein Kollege ist so braun. e) Wenn ich mit dieser Übersetzung fertig werde. würde sich das Publikum nicht beruhigt haben. Sie hatte uns nicht bemerkt. c) Wenn er kann. können wir eine Partie Schach spielen. e) Unsere Kollegin trägt so schön vor. c) Sie ging an uns vorbei. e) Wenn auch ihr hier wäret. f) Wenn du Lust hast. Er war viel älter als ich. gehe ich an den Strand. g) Er sprach mit mir.442 48. Ersetzen Sie den Konditional durch den Konjunktiv! a) Wenn du langsamer sprächest. die Gretchentragödie aufzuführen. b) Die Kranken verließen das Spital. 9. b) Wenn ich Zeit habe. würde er wieder Sport treiben. würde er dich anrufen. Sie h a t t e n keine Zeit. b) Wenn er schon gesund wäre. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz mit als ob oder als wenn! B. Du stehst neben mir. 8. Setzen Sie die Verben A.

" muß das b) Pauline fragte ihren Mann c) Er antwortete : d) Sie fügte hinzu : e) Der Regisseur sagte : f) Das Publikum rief: g) Faust sagte Gretchen : „Das sind Ausreden. Verwandeln Sie die Nebensätze in verkappte Nebensätze! a) Wenn das Wetter schön wäre. e) Wenn ich das Buch gefunden hätte. hätte ich mich gefreut. c) Wenn Onkel Martin ins Warenhaus ginge. f) Wenn du mich besucht hättest. machten wir einen Ausflug. verzeihe mir!" „Ich habe schlecht an dir gehandelt." „Willst du mich heiraten?" „Wirst du mir alles verzeihen?" „Die zwei Schauspieler gaben sich die Hand." „Das Stück ist nicht von mir." „Erinnerst du dich noch an Theaterstück?" „Wie hieß das Stück?" „Es war von Goethe." „Es wurde ein schreckliches Stück gegeben." „Ich will es gutmachen. A." „Mir hat es gefallen.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 443 10. kaufte ihm sein Onkel einen Fotoapparat." „Bitte." „Es war traurig." „Ich werde es euch erzählen." „Faust hat sich aus dem Staub machen wollen. Faust Gretchen heiraten." „Ich will dieses Stück nicht noch einmal sehen. d) Wenn der Neffe fleißig lernte. verspätete er sich nicht." „Am Schluß gab es einen richtigen Theaterskandal. b) Wenn er sich beeilte. 11." h) Dann fragte er sie : i) Pauline erzählte weiter . hätte ich es gekauft. Verwandeln Sie in die indirekte Rede oder Frage! a) Pauline Hardekopf erzählte: „Wir waren vor vielen Jahren im Ernst-Drucker-Theater. begleitete ihn seine Frau. Ersetzen Sie den Konjunktiv im Hauptsatz durch den Konditional! B.

Das Publikum rief: „Faust muß Gretchen heiraten. singen). Bilden Sie aus dem ersten Satz eine Partizipialgruppe! a) Der fremde Herr wurde zum Bürgermeister gerufen. LEHRSTOCK 12. in. werden an einem Tag Tausende von Kleidungsstücken hergestellt. studieren Medizin. 14. das vor wenigen Jahren errichtet wurde. j) In der „Konfektions. anlangen). g) Diese Frage. erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache. b) Das Publikum war aufs höchste entrüstet." c) Ich kam von der Universität heim. der Garten.444 48. 15. die im Ernst-Drucker-Theater aufgeführt wurden.und Wirkwarenfabrik Bukarest". die Heimatstadt. Der fremde Herr erklärte ihm alles. Ich hatte eine angenehme Überraschung. waren Possen. fand großen Beifall. rief er mich an (in. Verwandeln Sie in die direkte Rede oder Frage! Mein Bekannter schrieb mir. i) Der Vortrag. rauchen). die an der Stelle eines alten Werkes gebaut wurde. d) Wir waren in der Ausstellung. Er fand den Tisch schon schön gedeckt. sitzen). die für unsere Arbeit besonders wichtig ist. die in diesem Studentenheim wohnen. die vom des­ potischen Herzog von Württemberg gegründet wurde. e) Die Studenten. . e) An demselben Abend noch. wird in der heutigen Sitzung besprochen. Er bade und schwimme täglich und habe sich schon ziemlich gut erholt. c) Die Schauspiele. b) Friedrich Schiller mußte die Karlsschule besuchen. h) Mein Kollege blieb an der Tür stehen. die vor kurzem eröffnet wurde. Verwandeln Sie die Nebensätze in erweiterte Attribute! a) An der Lehranstalt. d) . der die Fragen der Eroberung des Kosmos behandelte. zogen die Pioniere vorbei (ein Lied. ankommen). wurde er von den Bekannten herzlich begrüßt (in. Bilden Sie Partizipialgruppen! Verwenden Sie die eingeklammerten Wörter! a) . die ins Arbeitszimmer führte. Es sei sehr angenehm. Bukarest. ob ich meinen Urlaub nicht in demselben Erholungsheim verbringen möchte und ob wir auch nach Mamaia fahren würden. c) . d) Er t r a t ins Speisezimmer. b) . erzählte er uns diese Begebenheit (eine Zigarette. . die von Gheorghe Lazär gegründet wurde. f) Ungefähr 2 500 Studenten wohnen in dem herrlichen Studenten­ städtchen Grozăveşti. daß er seinen Urlaub am Meer verbringe. Er fragte mich. 13. seine Freunde. erzählte er den Vorfall (mit.

g) Als Folge der am Unterrichtssystem vorgenommenen Verbesserungen wird das Unterrichtswesen in der Zeitspanne 1966—1970 rund 550 000 Fachkräfte geben. Verantwortungsbewußtsein. a) Wann wurde die Bukarester Universität gegründet? b) An wessen Namen knüpft sich die Gründung der Bukarester Universität ? c) Wie hat sich die Bukarester Universität entwickelt? d) Welches ist heute die Bedeutung der Bukarester Universität? B. d) Im Hinblick auf die Festigung der für die Entwicklung der Wissenschaft erforderlichen materiellen Grundlagen sind für die Zeitspanne 1966—1970 Investitionen von rund 1. 17. b) Die vor unserer Partei und unserem Volk stehenden Aufgaben erfordern Bemühungen.5 Milliarden Lei vorgesehen. gleicher. h) Die in allgemeiner. Antworten Sie! A. c) Die sich ständig entwickelnde Wirtschaft der Sozialistischen Republik Rumänien trägt zur Steigerung des Wohlstandes des werktätigen Volkes bei. f) Die den Studenten geschaffenen Bedingungen sind ausgezeichnet. Verwandeln Sie die erweiterten Attribute in Nebensätze. Kampfgeist.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 445 16. direkter und geheimer Abstimmung gewählte Große Nationalversammlung ist das höchste Organ der Staatsmacht. die der sozialistische Aufbau stellt. i) Die Große Nationalversammlung wählt für die Dauer der Legislaturperiode das aus dem Vorsitzenden der Großen Nationalversammlung und vier Stellvertretenden Vorsitzenden bestehende Büro.' a) Die von den Parteidirektiven zur Verwertung der Energiequellen und zur Elektrifizierung des Landes vorgesehenen Aufgaben erstrekken sich über eine Zeitspanne von 10 Jahren (1966—1975). Arbeitsdisziplin. a) b) c) d) e) f) Was studieren Sie? Wo studieren Sie? In welchem Studienjahr sind Sie? Warum haben Sie dieses Fach gewählt? Welche Fremdsprachen beherrschen Sie? Welche Fremdsprachen lernen Sie? . e) Unter Auswertung der für die Entwicklung der Wissenschaft geschaffenen günstigen Voraussetzungen werden die Wissenschaftler aller Gebiete einen wertvollen Beitrag zur Lösung der konkreten Probleme leisten.

d) Condiţiile de dezvoltare ale culturii devin în ţara noastră din zi în zi mai bune. .446 48. g) Oamenii muncii din ţara noastră muncesc cu entuziasm pentru înflorirea patriei socialiste. h) Datoria primordială a fiecărui cetăţean este de a-şi pune toate forţele în slujba apărării patriei socialiste. f) Statul socialist este instrumentul principal în opera de construire a socialismului. c) Tineretul nostru muncitor se bucură de condiţii de muncă exce­ lente. e) Poporul român a obţinut succese importante în dezvoltarea econo­ miei şi culturii socialiste. Übersetzen Sie! a) Buna pregătire a absolvenţilor facultăţilor din Bucureşti contri­ buie la prestigiul mereu crescînd al universităţilor noastre. LEHRSTOCK 18. b) Cei mai mulţi studenţi au burse şi locuiesc în cămine frumos amenajate.

APENDICE (ANHANG) .

.

wie eh und je zum Widerstand bereit — wo sind die Lieder. die der Nachwelt melden den Glanz und Ruhm der Taten dieser Zeit? 29—Limba germană — c. gekämpft von Kommunisten und geleitet. in allen Einzelheiten. standen mit den Soldaten Brust an Brust. Heut ist uns unser Glück fast selbstverständlich — doch weiß auch jeder.DER SINN DES 23. der Sturmlauf. daß Freiheit blühe unsrer Gegenwart? Geplant von der Partei und vorbereitet. wie es einst begann? Und wissen alle noch. Zug um Zug. wie viele starben. Helden. vollendete der Aufstand im August! Kämpfer der Arbeit. AUGUST (Gekürzt) Von Alfred Margul-Sperber Der Jubelruf der Millionen: Endlich! Ein ganzes Volk zerbrach der Knechtschaft Bann. Helden schlank wie Tannen. der das Volk zum Siege trug! Arbeitergarden. 1881 . daß unsre neue Welt geboren ward? Wie viele in der Kerkernacht verdarben. Partisanen. und was Lupeni und Griviţa begannen.

Pastior . Unster­ blicher August. die Forderung des Tags. der unentwegt seit grauen Zeiten schon das Arbeitsvolk mit feindlichen Gewalten geführt. 2) aus Zeiten alt — aus alten Zeiten. wird reichlicher von Jahr zu Jahr. Taten und Träume. da sie in Lenins Licht sich wandelt zum Menschenlächeln. was alle dulden mußten und ertragen. darin einverwandelt. Die Landschaft. SIEGESSÄULE Von Oskar Um seine Mitte wächst der Baum. Die Jahre setzten Ringe an. den ich umspann. Arghezi şi a altor poeţi români. Ich fühle keinen Zwischenraum im Borkenfries. in ihrem Kampf und Siegen lichtumflossen waren als erstes Rot im Morgengraun die Arbeiter und Bauern eingeschlossen. gut und klar. die heute hier den Sozialismus baun! So feiern wir an diesem Tag im Bunde das Kampfeserbe der Vergangenheit. was die Zukunft hält bereit! Erläuterungen 1) A l f r e d M a r g u l .450 ANHANG In ihrem Kampf war jeder Kampf enthalten. die sich erhoben gegen die Gewalt. Alfred Margul-Sperber a fost distins în anul 1955 cu Premiul de stat pentru literatură. Mit offenen Augen. Dintre operele lui cele mai importante cităm volumele : Zeuge der Zeit.S p e r b e r (născut 1898) este unul din marii poeţi de limbă germană din ţara noastră. De mare valoare artistică sînt şi traducerile lui din poezia populară românească şi din versurile lui Eminescu. in ihrem Kämpfen und in ihrem Wagen war wie ein Widerhall aus Zeiten alt. den Ruf der Stunde und alles. um zu zerbrechen seine Fron.

O Siegessäule ohne Ende! Die Quellen rauschen tief bewußt aus dir in unsere freien Hände im immerwährenden August. ca o columnă. Brot und Strömen Wein. 3) von Jahr zu Jahr = din an în an 4) und möglich macht die großen Werke — und die großen Werke möglich macht 5) die Spitzenreiter = călăreţii din fruntea coloanei 6) schlagen Steme aus dem Stein = lovesc piatra de scapără scîntei . A devenit cunoscut şi prin traducerile sale din limba română în limba germană. spre luminile viitorului. So wächst der Baum und hebt die Schätze. zu Straßen.. und sie voraussieht und vermehrt: Da stürmen vor die Spitzenreiter und schlagen Sterne aus dem Stein und glühn den Stahl zu Pflügen weiter. 2) în această poezie. die schaffend unser Volk getan. care creşte.SIEGESSÄULE 451 und wächst im Umfang und an Stärke aus jener Mitte. Der Fries steigt in Spiralen an und schreibt und schreibt die goldnen Sätze. marile realizări ale poporului nostru în opera de construire a noii orînduiri sociale sînt simbolizate printr-un arbore. Erläuterungen 1) O s k a r P a s t i o r (născut în anul 1927) este unul dintre tinerii poeţi de limbă germană din patria noastră. da stehen Städte auf aus Auen. die selbst zur Nacht nicht schlafen gehn. die sie nährt und möglich macht die großen Werke. wenn sie mit großen Augen schauen die Träume wahr vor sich und schön..

Wir sind die stärkste der Partei'n. Völker.. hört die Signale. wache auf! Ein Nichts zu sein. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht! Es rettet uns kein höh'res Wesen.. Reinen Tisch macht mit den Bedrängern! Heer der Sklaven.. Alles zu werden. Verdammte dieser Erde. strömt zu Häuf! ' Völker. hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Die Internationale erkämpft das Menschenrecht! Völker. Dann scheint die Sonn' ohn' Unterlaß! Völker. hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! . Die Müßiggänger schiebt beiseite! Diese Welt muß unser sein! Unser Blut sei nicht mehr der Raben Und der nächt'gen Geier F r a ß ! Erst wenn wir sie vertrieben haben. Nun mit Macht zum Durchbruch dringt. hört die Signale . wie Glut im Kraterherde. Die stets man noch zum Hungern zwingt! Das Recht.. Kein Gott. Können wir nur selber t u n ! Leeres W o r t : des Armen Rechte! Leeres W o r t : des Reichen Pflicht! Unmündig nennt man uns und Knechte! Duldet die Schmach nun länger nicht. Uns aus dem Elend zu erlösen. .452 ANHANG DIE INTERNATIONALE Wacht auf. tragt es nicht länger. kein Kaiser noch Tribun. In Stadt und Land ihr Arbeitsleute.

strömt zu zum -u j j j uzjpcd m r ^ r letz.ie! Auf 1 ^^^U-rij^ rg i p I j ^ ^ ^ B 3 ^ w . Auf zum .le .her-de. wa-che l rp i J J g r ^T^fcffŢF^ euf!_ Ein Nichts zu seinfragt es nicht lan-ger.gna »«? .uii Hackt zum Durch-bruch dringtTisch machtmitden de .i'en 6e fecW. ker.DIE INTERNATIONALE 1871 Musik: PIERRE DEGEYTER Text: EUGENE POT TIER Deutsch: EMIL LUCKIIARD MdrciaLe ±==£ •^B s J i r J) p iP i= i\ J) i i J l 0&fA/ « «/£ Ver-damm-te die-ser Er die i ^=y J )^ M ^pT Ji stets man noch zum Hun-gern i i j. wie Stuf im Kra-ter .ie! hl Si Aufm.nun mit M J r r J i fspq-i p i .d w . Die In-krna . J i i J ' p p J ^ N ^ zwingt! Das Rä-nen Recht. hnrf die AR hiir/ J- SPer- na .recht' Vhi -for. al-Ies zu „ REFRAIN Häuf!Vßl-ker.tio kamoft des Menschen.1 iii^JiuLu.?/ .dreh-oem! Heer der 5t Skia-ven. hört die Si gna .

Springt der Ruf. die des Krieges Hader schuf.ß? - fe- * na — ¥= le er - kämpft r/sc i/âs . springt der Ruf : Freund.454 ANHANG ^ letz.Man Men . strömt zu Häuf = veniţi în masă höheres — höheres Leeres Wort = Vorbe goale. Daß vom Grauen wir die Welt befrein! Unser Lied die Ozeane überfliegt : Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Schmerzhaft brennen die Wunden.ten Se Mi! Die In :£ w ••• »• /ar . reih dich ein... Weil der Haß neuen Brand schon entfacht.. Denn wir haben empfunden : . spre .. scheint die Sonn' ohn" Unterlaß — scheint die Sonne ohne Unterlaß HYMNE DER WELTJUGEND Jugend aller Nationen! Uns vereint gleicher Sinn. gleicher Mut! Wo auch immer wir wohnen. cuvinte deşarte Duldet .sehen _ cr/ton P r P i r ^ *r*orA-ff recht/ Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) auf zum (letzten Gefecht) = înainte. Unser Glück auf dem Frieden beruht... In den düsteren Jahren Haben wir es erfahren : Arm ward das Leben! Wir aber geben Hoffnung der müden Welt! Unser Lied die Ländergrenzen überfliegt: Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Über Klüfte. länger nicht = Nu mai răbdaţi nächfgen — nächtigen .

Reicht euch die Hände.eher Sinti.ser Es mm ä m EsßL be - ruht . Brüderliche Gedanken Überwinden die Schranken. reih dich ein. Und den Schwur wiederholt jeder Mund : Rastlos wollen wir uns mühen..is rer 6? 5 Ju-qend al-ler i Ha..HYMNE DER WELTJUGEND 455 Bittres Leid hat der Krieg nur gebracht. Daß kein Feind mehr zerschlägt unsern Bund.neu.liier • & î l -EOS i J i EE£ Wo auch Im . glei. un . HYMNE DER W E L T J U G E N D Musik: AN ATOLI NOWIKOW Text: LEO OSCHANIN Deutsch: WALTER DEHMEL |H Moderato espressivo cm m£ marcak i hyerm ll. wir grüßen dich! Unser Lied die Ozeane überfliegt : Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Über Klüfte. Nun sich vollende : Glück der Gemeinsamkeit! Unser Lied . Junger Kraft wird gelingen.mer wir woh . Not und Furcht zu bezwingen. Daß vom Unheil wir die Welt befrein! Unser Lied die Ozeane überfliegt: Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Unsre Herzen erglühen. Springt der Ruf. springt der Ruf: Freund. Licht soll es werden Ringsum auf Erden! Zukunft.tio-nen! m i JiJJj)j> ^ fm-den dlück ^ auf dem cm Huf! elnfglei . die des Krieges Hader schuf.

REFRAIN Hoff-nung der mü-den J^M. ^ vom »/w daß fimti-en ¥ip wir.\ — J ' I 0. die dm £7 ^ • j ă i J>l • g » 0 0> .• ren fm p: In den du • sie Jab -ren C/77 ha . ö 2 B7 M~~i ZOT . ^marcate dm Di -0 fk — ^ — * - /rW W.ber •' d' d) 1 Klöf-te.m' r siegt! (l . /»# «fe* Ä /## ßw..frein! Unser Lied die ne <J - * f%/.schaff F i r i siegt! H .456 ANHANG f cm fm dverm BJ m ^ * m .ben vir m es er cm fah.. P M! l mf Unser i dm 3 Z/«/ <//e j a a 1 ggrş- gsf gül |£ c f" /)' F.ze 01' aü- Ş=P Welt be . springt d w~t^ i r m i r v p M: B fţ i G o 7 am am' 6 am dm am. springt der Ruf. . 1J dverm Am ward das Le-benl Wir a .ber ge-ben C.der-gren-zen ü . ßw. mz A> dm &*—i* C7 w Freundschaft • siegt! Freund .ren: nrpfr£ • cm7 J J l «N J i J r P F C A ' .fliegt: Freundschaft siegt! Freund-sdwit dm Gl O' 0 * — .ber . die des Krie-ges Ha-der schuf.

Und pflanzt' es wieder am stillen Ort.GEFUNDEN 457 Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) wo auch immer = oriunde ward — formă arhaică a lui „wurde" bittres — bitteres befrein — befreien Licht soll es werden — es soll Licht werden auf Erden — auf der Erde unsre — unsere wolln — wollen GEFUNDEN Von Johann Wolfgang Goethe Ich ging im Walde so für mich hin. ich pflanzte es zweigt = dă ramuri (verb creat de Goethe) . zum Garten trug ich's am hübschen Haus. ich pflanzt' es —• ich grub es. Äuglein schön. din motive de ritm şi rimă a fost omisă vocala e. fără nici un scop stehn — stehen. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) für mich hin = dus pe gînduri. Im ein wie wie Schatten sah ich Blümchen stehn. Ich wollt' es brechen. Sterne leuchtend. nun zweigt es immer und blüht so fort. da sagt' es fein : Soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub's mit allen den Würzlein aus. am hübschen Haus — neben dem hübschen Haus Ich grub's. und nichts zu suchen das war mein Sinn.

" . Warte nur. es ist ein Nebelstreif. balde ruhest du auch. er hält ihn warm. mein Kind : In dürren Blättern säuselt der Wind. er hat den Knaben wohl in dem Arm." — „Du liebes Kind. du mit mir gehn? Meine Töchter sollen dich warten schön. was birgst du so bang dein Gesicht?" — „Siehst. was Erlenkönig mir leise verspricht?" — „Sei ruhig. in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Krön' und Schweif ?" — „Mein Sohn. er faßt ihn sicher. Vater. geh mit mir! Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir. und hörest du nicht." — „Willst. meine Töchter führen den nächtlichen Reihn. bleibe ruhig.458 ANHANG WANDERERS NACHTLIED Von Johann Wolfgang Goethe Über allen Gipfeln ist Ruh. Erläuterungen balde —• bald ERLKÖNIG Von Johann Wolfgang Goethe Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. und wiegen und tanzen und singen dich ein. manch bunte Blumen sind an dem Strand. komm. meine Mutter hat manch gülden Gewand." „Mein Vater. feiner Knabe. die Vöglein schweigen im Walde. mein Vater. „Mein Sohn.

mein Vater. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Er hat den Knaben wohl in dem Arm •— er hält den Knaben . wiegen und tanzen und singen dich ein = te adorm legănîndu-te. mein Sohn. brauch' ich Gewalt = fac uz de forţă Leids — Leid grausefs — graust es mit Müh und Not — cu chiu şi vai DAS MÄDCHEN AUS DER FREMDE Von Friedrich In einem Tal bei armen Hirten Erschien mit jedem jungen Jahr.DAS MÄDCHEN AUS DER FREMDE 459 „Mein Vater. Ein Mädchen. jetzt faßt er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan. schön und wunderbar. und bist du nicht willig.prin analogie cu verbul einwiegen. Schiller . ich seh' es genau : Es scheinen die alten Weiden so grau. Sobald die ersten Lerchen schwirrten." „Mein Vater. mich reizt deine schöne Gestalt. Krön1 — Krone liebes Kind = copil drag gar — sehr manch' bunte Blumen — viele bunte Blumen gülden — formă arhaică pentru golden ( = de aur) feiner Knabe —• schöner Knabe Reihn — formă prescurtată pentru Reihen. er hält in Armen das ächzende Kind. er reitet geschwind. " — „Ich liebe dich. so brauch' ich Gewalt. und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern O r t ? " — „Mein Sohn." Dem Vater grauset's. care este un termen poetic pentru Reigen. in seinen Armen das Kind war tot. tanzen şi singen sînt puse în legătură cu prefixul ein. cu cîntece şi dansuri... erreicht den Hof mit Müh und Not. mein Vater.

Der Jüngling und der Greis am Stabe... eine Höhe Entfernte die Vertraulichkeit. In einer glücklichern Natur.460 ANHANG Sie war nicht in dem Tal geboren. Erläuterungen 1) mit jedem jungen Jahr— mit jedem neuen Jahr 2) ein Mädchen schön und wunderbar — adjectivul atributiv stă. Doch eine Würde. was soll es bedeuten. Beseligend war ihre Nähe. 3) alle Herzen wurden weit = toate inimile creşteau 4) glücklichern — glücklicheren 5) der Greis am Stabe — moşneagul sprijinit în toiag 6) ein liebend Paar — ein liebendes Paar 7) Doch nahte sich . ich so traurig b i n . In einem andern Sonnenlichte. Und teilte jedem eine Gabe. kommt mir nicht aus dem Sinn. allerschönste dar. jenem Blumen aus.. Sobald das Mädchen Abschied nahm. Märchen aus alten Zeiten. în limbajul poetic după substantiv. Heine .. uneori. Dem Früchte. LORELEI Von Heinrich Ich daß Ein Das weiß nicht. Und schnell war ihre Spur verloren. Gereift auf einer andern Flur. Ein jeder ging beschenkt nach Haus. allerschönste = cea mai frumoasă.. Man wußte nicht. reichte sie der Gaben beste — sie reichte die beste der Gaben 9) der Blumen allerschönste — die allerschönste der Blumen . Sie brachte Blumen mit und Früchte. Willkommen Doch nahte Dem reichte Der Blumen waren alle Gäste. sich ein liebend Paar. — doch wenn sich . nahte 8) .. sie der Gaben beste. Und alle Herzen wurden weit. woher sie kam.

Und ruhig fließt der Rhein. Das hat eine wundersame. die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und K a h n . Er schaut nicht die Felsenriffe. Ich glaube.ddß ich so trau— hg bin.ten. £ der dunkelt.^^ Ich weiß nicht. Und das hat mit ihrem Singen Die Lorelei getan. Mdr<hcn BUS al — ten Iei . Er schaut nur hinauf in die Höh'.461 Die Luft ist kühl.nen - schein. Der Gipfel des Berges funkelt Im Abendsonnenschein. und m — big fließ der fiip-fel des Berges fun - kdl im â-bend- son. Die schönste Jungfrau sitzet Dort oben wunderbar. Gewaltige Melodei. Sie kämmt es mit goldenem Kamme Und singt ein Lied dabei. das komm! mir nicht aus dem Sinn 2 ein Ose *> J Tw J Luft 'ist kühTundes I• ü !ß~ 9- J^^BSj Rhein. Ihr goldnes Geschmeide blitzet. ms soll es be . LORELEI ^^fcS^^^^^fc^fr. und es dunkelt.deo-ten. Sie kämmt ihr goldenes Haar. . Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem W e h .

wir weben! Ein Fluch dem König. Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt — Wir weben. Aceştia nu sînt atenţi la stînci şi se scufundă cu luntrele lor. 7) dabei = în acest timp 8) Melodei — Melodie 9) den Schiffer ergreift es mit wildem Weh = luntraşul este cuprins de o durere adîncă (de un dor nebun) 10) Ich glaube. 2) Ich weiß nicht. Wir haben vergebens gehofft und geharrt. daß die Wellen ver­ schlingen (propoziţie completivă camuflată) 11) Am Ende = In cele din urmă DIE SCHLESISCHEN WEBER Von Heinrich Heine Im düstern Auge keine Träne. Der den letzten Groschen von uns erpreßt. Deutschland. blitzt 6) goldnes — adjectivele terminate în -en (golden) pot elimina pe e la comparaţie şi declinare. într-un loc. wir weben dein Leichentuch. — das este aici pronume demonstrativ 5) sitzet. figură legendară din folclorul german. Wir weben hinein den dreifachen Fluch — Wir weben. Stînca lui Lorelei se află pe malul Rinului între Koblenz şi Mainz.462 ANHANG Erläuterungen 1) Lorelei (Lore Ley). unde navigaţia este periculoasă din cauza stîncilor şi vârtejurilor. Und uns wie Hunde erschießen läßt — Wir weben. dem König der Reichen. zu dem wir gebeten In Winterskälte und Hungersnöten. blitzet — sitzt.. die Wellen verschlingen — Ich glaube. was soll es bedeuten —• ich weiß nicht. 3) aus alten Zeiten — de demult 4) das kommt mir. wir weben! . wir weben! Ein Fluch dem Gotte. o femeie frumoasă care stă sus pe stîncă şi ameţeşte prin cîntecul ei minunat pe navigatorii de pe Rin. was es bedeuten soll —• licenţă poetică în ceea ce priveşte topica.. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Den unser Elend nicht konnte erweichen.

Und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu. bitten — bat — gebeten = a ruga 4) uns erschießen läßt = ordonă să fim împuşcaţi 5) Wo nur gedeihen Schmach und Schande — wo nur Schmach und Schande gedeihen 6) Wo jede Blume früh geknickt . nur gedeihen Schmach und Schande. jede Blume früh geknickt.—wo jede Blume früh geknickt wird .. Wir weben. Wir weben emsig Tag und Nacht — Altdeutschland.. beten — betete — ge­ betet = a se ruga. Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich. der Webstuhl kracht. 7) Altdeutschland = veche Germanie LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING AUF DEM WEG DES LAOTSE IN DIE EMIGRATION Von Bertolt 1 Als er siebzig war und war gebrechlich. Fäulnis und Moder den Wurm erquickt — Wir weben. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. wir weben! Das Schiffchen fliegt. 2) Wir weben hinein = ţesem în el (în giulgiu) 3) zu dem wir gebeten — zu dem wir gebetet (haben).. wir weben! Erläuterungen 1) Această poezie a fost scrisă de Heine în 1844 în urma răscoalei ţesă­ torilor din Silezia. Brecht . wir weben dein Leichentuch..LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING 463 Ein Wo Wo Wo Fluch dem falschen Vaterlande. Und er gürtete den Schuh. Drängte es den Lehrer doch nach Ruh.

Als er ins Gebirg den Weg einschlug." Und so war auch das erklärt. 5 Doch der Mann. Und das Büchlein. das interessiert auch mich Wenn du's weißt. sprach : „Er hat gelehrt. Weißbrot nach dem Augenmaß. was er so brauchte : Wenig. Trieb der Knabe nun den Ochsen an. der den Ochsen führte. du! Halt an! 7 Was ist das mit diesem Wasser. das Harte unterliegt. dann sprich! ." Und der Knabe. die er immer abends rauchte. Du verstehst. Und er schrie: „He. Doch wer wen besiegt. Doch es wurde dies und das. Und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre. 3 Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es. das er immer las. Denn dem ging es schnell genug.2 Und er packte ein. Und sein Ochse freute sich des frischen Grases Kauend. So die Pfeife. Alter?" Hielt der A l t e : „Interessiert es dich?" Sprach der Mann : „Ich bin nur Zollverwalter. Da kam plötzlich Fahrt in unsern Mann. in einer heitren Regung Fragte n o c h : „Hat er was rausgekriegt?!" Sprach der Knabe : „Daß das weiche Wasser in Bewegung Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. 4 Doch am vierten Tag im Felsgesteine H a t ein Zöllner ihm den Weg verwehrt : „Kostbarkeiten zu verzollen?"-—„Keine." 6 Daß er nicht das letzte Tageslicht verlöre. während er den Alten trug.

Sagt jetzt: kann man höflicher sein? 13 Aber rühmen wir nicht nur den Weisen. Und ein Nachtmahl gibt es auch : ich wohne dort. ist das ein Wort?" 9 Über seine Schulter sah der Alte Auf den Mann : Flickjoppe. kein Sieger trat da auf ihn zu. Und der Zöllner brachte Essen (und er fluchte nur noch leise Mit den Schmugglern in der ganzen Zeit). 1881 ." „Gut." Sprach der Knabe : „Es wird auch schon kalt. Sieben Tage schrieben sie zu zweit. Nun. Und mit Dank für eine kleine Reisegabe Bogen sie um jene Föhre ins Gestein. zu alt. Da gibt's doch Papier bei uns und Tinte." 11 Und von seinem Ochsen stieg der Weise. Und er murmelte: „Auch du?" 10 Eine höfliche Bitte abzuschlagen.LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING 465 8 Schreib mir's auf! Diktier es diesem Kinde! So was nimmt man doch nicht mit sich fort. Die verdienen Antwort. Denn er sagte laut: „Die etwas fragen. Und die Stirne eine einzige Falte. War der Alte. 12 Und dem Zöllner händigte der Knabe Eines Morgens einundachtzig Sprüche ein. wie es schien. Ach. Keine Schuh. ein kleiner Aufenthalt. Dessen Name auf dem Buche prangt! 30—Limba germană — c. Und dann war's so weit.

= . născut în anul 604 î. kam Fahrt in .e... s-a adunat una şi alta (mai multe) 7) Freute sich des Tals = îl încînta valea 8) Freute sich des Grases = îl încînta iarba 9) in einer heitren Regung = într-o pornire de voie bună 10) rausgekriegt —• herausgekriegt 11) . Becher Wir wollen lernen! Wir wollen begreifen. . cu puţin timp înainte de emigraţie. Die Welt erkennen Und uns verstehn! Wir wollen die Fernen Des Weltraums durchstreifen.n..466 ANHANG Denn man muß dem Weisen seine Weisheit erst entreißen...1 s e (româneşte : Lao-ţzl).... La bătrîneţe emigrează. Wir wollen die Dinge beim Namen nennen Und auf den Grund der Dinge sehn... A fost scrisă la bătrîneţe. Darum sei der Zöllner auch bedankt : Er h a t sie ihm abverlangt. a intrat în viteză 12) sowas — so etwas 13) und die Stime eine einzige Falte — und die Stirne war voll Falten 14) zu zweit = amîndoi 15) und dann war's so weit = şi atunci au terminat 16) Darum sei der Zöllner auch bedankt = Din cauza aceasta să-i mul­ ţumim si vameşului GESANG VOM LERNEN Von Johannes R. filozof chinez. 3) Als er siebzig war — Als er siebzig Jahre alt war 4) Drängte es den Lehrer doch nach Ruh = Cărturarul dorea linişte 5) er gürtete den Schuh = a strîns şireturile la ghete 6) . Erläuterungen 1) L a o . Anul şi împrejurările morţii sale sînt ne­ cunoscute 2) Taoteking (româneşte : Dao de ţzîn) •— cartea care cuprinde învăţă­ turile şi filozofia lui Lao-ţzî. es wurde dies und das = .

nicht zu zagen! Es gilt zu beenden Die Herrschaft des Alten.. den Frieden zu wahren. wir Deutschlands Söhne : Wir wollen den Völkern. sie brach Durchs Urwalddickicht. Sie gab auch deinem Mund Die ersten Laute. Wir wollen lernen und Vorbild sein.. Die Hand. Nimm die Hand. das große Wagnis zu wagen! Es gilt. 467 Wir wollen das Schöne Uns machen zu eigen Und dienen dem Wahren Mit ganzer Kraft! Wir Deutschlands Töchter. bahnte. Träumende Hände .. Sie jubelt vor uns auf im Farbenspiel. Denn Friede muß sein. Halte heilig sie. Von Johannes R. Becher Im Anfang war die Arbeit. Erläuterungen es gilt = trebuie IM ANFANG WAR . Sie schuf dir den Gedanken. Daß willens wir sind.. Es gilt. ihr dankt das Gedicht Und alle Klänge. den friedlichen.. Wir lieben das Leben voll Leidenschaft. Es gilt. Und über Tasten gleiten sie dahin. wölbte dir Die Stirne. und deiner Hände Werk bleib sichtbar! . Betrachte sie als Spiegel deines Werdens! Sie pflügte. sie schrieb ihre Zeichen In Bauten hoch bis in den Himmel ein.. deines Denkens kühne Flüge Verdankst du ihr. ebnete. schürte dir das Feuer. zeigen. den Traum durch die Tat zu vollenden ! Wir wollen das Bild des Menschen gestalten.IM ANFANG WAR.

behauptete Mozart. Als nun ein alter Bedienter kam und ihm für Trauerflor Geld verlangte." Erläuterungen 1) J o h a n n S e b a s t i a n B a c h (1685—1750) renumit compozitor clasic german. Die zwei Komponisten gingen eine Wette . precum şi cantate. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) . Es vergesse nicht die Hand..468 ANHANG Und reichst du einem deine Hand. sollte Bach Anstalten zum Begräbnis treffen.. vioară. mese etc. Vereinigt sie. den Kopf auf einen Tisch gestützt: „Sagen Sie es meiner Frau.. halte heilig sie = consideră-o (ca) sfîntă legt . antwortete Bach unter stillen Tränen. motete. împreunaţi mögen . 2) unter stillen Tränen = plîngînd în tăcere 2. „Sie werden eine meiner Kompositionen nicht vom Blatt spielen können". alles durch seine Frau besorgen zu lassen. so legt Ihr ineinander eurer Hände Arbeit. pian. der sich über Haydn lustig machen wollte. und die Gedanken. hoch bis in den Himmel = în sus pînă la cer .. Der arme Mann war aber gewöhnt. Mozart. orchestră.. Als seine Frau starb. dienen = să slujească KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 1. A compus extrem de numeroase şi variate lucrări pentru orgă. wettete einmal mit ihm. mögen Dem Schaffen dienen ungezählter Hände Und künden dies : Im Anfang war die Arbeit. ineinander = puneţi una într-alta. Was in dem flüchtigen Gruß Zusammenfand. die Entsprungen sind der Hände Arbeit... pasiuni.. Woher sie wuchs. violoncel. o hieltet ihr es fest Umschlungen.

opere. a compus numeroase simfonii. A compus simfonii. „wie können Sie verlangen. an der Haydn steckenge­ blieben war. oratorii. ging zum Klavier. o operă. Opera sa vastă cuprinde: simfonii. rief er aus. Operele acestor doi compozitori oglindesc în muzică trecerea de lat epoca feudală aristocrată la cea burgheză liberală. Hirnbesitzer" zurück. sonate. In opera sa răsună voinţa de libertate a burgheziei ascendente. schlug er die Taste mit der Nase an. lieduri etc. Este unul din marile genii muzicale ale omenirii. oratorii. lieduri etc. Er hatte die Wette gewonnen. und trotzdem soll ich hier in der Mitte eine Taste drücken. be­ gann zu spielen. M o z a r t (1756—1791). opere. Nach kaum vier Minuten überreichte Mozart Haydn ein Blatt und sagte : „Das ist die Kom­ position. Sie setzten eine Flasche Champagner als Preis aus. A. hatte einen Bruder. 2) J. al treilea mare maestru al clasicis­ mului vienez. der berühmte Komponist. Johann. Beethoven. 3. concerte pentru diferite instru­ mente şi orchestră. concerte. muzică instrumentală şi de cameră. alături de Haydn şi Mozart. Erläuterungen 1) W. H a y d n (1732—1809).KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 469 ein. und als er zu der Stelle kam. renumit compozitor clasic austriac. mare compozitor clasic austriac. genial compozitor. muzică instrumentală. daß ich das spiele? Meine beiden Hände sind an den Enden des Klaviers ausgestreckt. Deşi a murit tînăr. Das ist unmöglich!" Mozart lachte. concerte pentru dife­ rite instrumente şi orchestră. die Sie nicht spielen können. Opera sa este foarte vastă. schickte der Komponist mit der Bemerkung „Ludwig van Beethoven. doch plötzlich unterbrach er das Spiel: „Mozart". Erläuterungen Ludwig van B e e t h o v e n ('be:tho:fan) (1770—1827)." Haydn begann zu spielen. Dessen Glückwunschkarte „Johann van Beethoven. der sich bereicherte und ein Landgut erwarb. . Gutsbesitzer". muzică de cameră. muzică de cameră etc.

sagte ihm Beethoven beleidigt: „Fürst! Was Sie sind. Fürst Lichnowsky forderte Beethoven auf. Da der Fürst darauf bestand. sind Sie durch Geburt. . verbeugte sich und ließ die Kaiserin an sich vorbeigehen." „Sie bestellten doch nichts!" „Bring etwas". aber jenen haben Sie zu viel Ehre angetan. Beethoven gibt es nur einen!" 5. Dann blieb er stehen. aber laß mich endlich in Frieden!" Erläuterungen ganz gleich was = orice. französischen Einquartie­ rungsoffizieren vorzuspielen... indiferent ce 6. Endlich rief Beethoven den Kellner und fragte: „Was bin ich schuldig?" — „Wofür?" fragte der Kellner. mein Herr?" Beethoven antwortete nichts und bestellte nichts. „Für das Essen. kam ihnen die Kaiserin mit einigen Herzögen entgegen. Er saß am Tisch in Gedanken versunken. Beethoven ging zwischen den Herzögen hindurch und rückte nur ein wenig den Hut.470 ANHANG 4. um auf Goethe zu warten.. rief Beethoven aufgeregt. was ich bin. Beethoven ging in Wien in ein Gasthaus. Der Kellner fragte ihn mehrmals : „Was wünschen Sie. Er sagte zu ihm : „Auf Sie habe ich gewartet.. Beethoven weigerte sich. hindurch = trecu printre . weil ich Sie achte." Erläuterungen 1) ließ die Kaiserin an sich vorbeigehen = aşteptă ca împărăteasa să treacă 2) ging zwischen . Während Beethoven mit Goethe im Karlsbader Park spazierenging. bin ich durch mich! Fürsten sind viele. Goethe trat zur Seite. „ganz gleich was.

„Ich heiße Richter und bin Autor". Ihren Namen und Beruf". daß Goethe Wasser in den Wein goß. sagte Goethe und trat mit einem Lächeln zur Seite. Jean Paul Richter kam einst in eine kleine Stadt. lächelte der Fragende. Und da ich keines von beiden will sein. das heißt.Autor'?". Wein allein macht dumm. begannen sie sich über ihn lustig zu machen.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 471 7. „Nun. Er vermischte den Wein mit frischem Wasser. An einem Nebentisch saßen einige Studenten. . nici alta 9. lautete die Antwort. so". Als sie sahen. Goethe traf eines Tages auf einem Weg. Als sich die beiden gegenüberstanden. Das beweisen im Teiche die Fische. Dort be­ stellte er eine Flasche Wein. einen Kritiker. Daraufhin sagte der große Schriftsteller: „Wasser allein macht stumm. .." „Aber ich". Trinke ich Wasser gemischt mit Wein..Ja. Johann Wolfgang Goethe kam eines Tages in eine Gaststätte. „Bitte. . sagte der Kritiker überheblich : „Ich weiche keinem Narren aus. Dieser war Goethe schlecht gesinnt. Das beweisen die Herren am Tische. ich mache Bücher!" ." Erläuterungen 1) eine Flasche Wein = o sticlă cu vin 2) keines von beiden = nici una. „Was heißt das . dessen Breite nur für eine Person Platz ließ.bei uns nennt man das Buchbinder". fragte der Wächter weiter. Erläuterungen „Aber ictil —• Aber ich ja (ich weiche aus) 8. sagte der Torwächter.

Wilhelm Busch war einmal dabei. ich fürchte nur. aparţinînd roman­ tismului timpuriu. A scris basme romantice.'1 fügte Wilhelm Busch mit einem todernsten Gesicht hinzu. mit einem Pinselstrich ein lachendes Kindergesicht in ein weinen­ des zu verwandeln. Dann meinte er : „Mein Lieber. die er nicht in kürzester Zeit einstudieren könnte. Der eine rühmte besonders die Fähigkeit dieses Künstlers." Erläuterungen 1) D i e t r i c h G r a b b e (1801 —1836) dramaturg german. 11." „Mein Nasenfehler?". Tieck sah ihn lange prüfend an. Hannibal. Cele mai cunoscute lucrări ale sale sînt dramele Napoleon oder die hundert Tage. sagte Tieck mit freundlichem Lächeln. nuvele. 2) L u d w i g T i e c k (1773—1853). „Sie tragen Ihre Nase viel zu hoch. Grabbe kam eines Tages zu Ludwig Tieck. fragte Grabbe überrascht. Er wollte als Schauspieler engagiert werden. romane. A scris tragedii istorice cu puternice accente realiste. als sich zwei Herren über einen be­ kannten Maler unterhielten. es gäbe keine Rolle. descrie de preferinţă mediul burghez şi satirizează filistinismul german. Grabbe er­ klärte. Die Her­ mannsschlacht.472 ANHANG Erläuterungen 1) J e a n P a u l (pseudonimul lui Johann Paul Friedrich Richter) (1763—1825). . und zwar nur mit einem Besenstiel. 2) lautete die Antwort = a fost răspunsul 3) was heißt? = ce înseamnă? 4) das heißt = aceasta înseamnă 10. unul din cei mai reprezentativi humorişti germani ai literaturii burgheze din secolul al XIX-lea. scriitor german. „Jawohl". Ihr Nasenfehler wird für Ihre Schauspielerlaufbahn ein Hindernis bilden. drame. als dieser Leiter des Dresdner Hoftheaters war. „Das konnte auch meine Mutter.

). gemeinsam die Salzburger Festspiele zu besuchen. Cunoscute sînt în special cărţile ilustrate (Max und Moritz. nach Salz­ burg vorauszufahren und zwei Parkettsitze zu besorgen. sagte Brecht. şi în romanele sale Der Weg ins Freie. konnte sich aber nicht von der Arbeit losreißen und bat daher den Freund. als Hugo von Hofmannsthal zu ihm mit dem Vorschlag kam. Pater Filucius. oglindeşte în dramele Liebelei. 2) war einmal dabei = era odată de faţă (prezent) 3) und zwar -•=-. der im Eifer der Arbeit die Verabredung ganz vergessen hatte. cu puternice note satirice şi umoristice. „Man soll ja ein anständiger Mensch sein". Die fromme Helene s." Erläuterungen wie sehr — cît de mult . în domeniul muzicii şi al artei dramatice.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 473 Erläuterungen 1) W i l h e l m B u s c h (1832—1908). Fräulein Else etc. Einige Tage später erhielt Schnitzler folgendes Telegramm : „Sitze besorgt Hotel Metropol Dein Hugo. Professor Bernhardi etc.a. 2) H u g o v o n H o f m a n n s t h a l (1874—1925). poet austriac. decadenţa marii burghezii din Viena. începînd din 1920. 13. Schnitzler nahm den Vorschlag an.şi anume 4) mit einem todernsten Gesicht = cu o expresie foarte gravă 12. pictor şi poet german de factură burgheză. Accentele de critică socială a operelor sale se îndreaptă mai ales contra clericalismului. sau : ich sitze besorgt. scriitor austriac." Erläuterungen 1) A r t h u r S c h n i t z l e r (1862—1931). Arthur Schnitzler arbeitete intensiv an einem Roman. wie oft ihm seine Aufrich­ tigkeit geschadet habe und wie sehr er durch seine Aufrichtigkeit zu kurz gekommen sei. Ein Schauspieler beklagte sich bei Bertolt Brecht. 3) Die Salzburger Festspiele = festivalurile de la Salzburg. „aber man soll sich nicht dauernd darüber beklagen." Schnitzler. Ele au loc în fiecare an. 4) Sitze besorgt — ich habe die Sitze besorgt. ultim reprezentant în literatură al păturilor sociale burgheze din vechiul Imperiu Austro-Ungar. desenator. telegrafierte zurück: „Warum sitzt du besorgt im Hotel Metropol? Dein Arthur.

konnten die Zollbeamten keinen Tarif festsetzen. mare savant german. naturalist de cultură universală. das in der Herstel­ lung dieser Art spezialisiert war.L u s s a c (1778—1850) chimist şi fizician francez. întemeietorul geografiei plantelor şi animalelor şi a climatologiei. Gay-Lussac. Er riet. u n procedeu de fabricare a acidului sulfuric şi „legea gazelor" care îi poartă numele. war der Zoll so hoch.? 3) Von ihnen gibt es . Bei seinem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten wurde Egon Erwin Kisch von einem Kollegen gefragt: „Was halten Sie von den politischen Redakteuren in Amerika?" „Von ihnen gibt es zwei Gruppen"... Datele adunate le-a prelucrat într-o operă de 33 de volume. ţinuturile Uralo-Altaice. H u m b o l d t (1769—1859). daß er schweren Herzens die Sendung zurückgehen lassen mußte. 2) G a y . cu mare părere de rău . 15.. Erläuterungen 1) A l e x a n d e r v. und die Glaskolben kamen zollfrei bei Lussac an. brauchte für seine Experimente eine große Anzahl Glaskolben aus sehr feinem Glas.? = Ce părere aveţi despre . Alexander von Humboldt kam daraufhin auf einen wunderbaren Gedan­ ken.. die Glaskolben vor der Absendung zu verschließen und fol­ gendes Etikett darauf zu kleben : „Muster von deutscher Luft!" Als die Ware diesmal an die Grenze kam. compoziţia sării de bucătărie.. = Ei se împart în ...." Erläuterungen 1) die Vereinigten Staaten = Statele Unite 2) Was halten Sie von . Alexander von Humboldt stand in reger Korrespondenz mit Gay-Lussac.I 474 ANHANG 14. erwiderte Kisch. Marea Caspică. îndurerată. und die andere weiß mehr als sie schreibt. A întreprins vaste călătorii prin America Centrală şi de Sud. bor). „Die eine schreibt mehr als sie weiß. a descoperit mai multe elemente chimice (iod. 3) eine Zeitlang = cîtva timp 4) in reger Korrespondenz = în corespondenţă asiduă 5) schweren Herzens = cu inima grea. Damals konnte man diese Art Gläser nur aus Österreich beziehen. der eine Zeitlang in Rußland arbeitete. Als Gay-Lussac die bestellte Ware erhielt.

Diese erfreuten sich zwar eines großen Zuspruchs. Der Berichterstatter einer Ortszeitung unterstrich das hohe Niveau des Vortrags. Newton wollte aber allein sein. Alexander von Humboldt hatte eine seiner berühmten Kosmos-Vorlesungen gehalten. denn er wollte ihm das Frühstück machen. wohin er die Streichhölzer gelegt hatte. schrieb jedoch am Schluß boshaft: „Abschließend wäre zu bemer­ ken. die er jeden Abend selbst anzündete. 18." Nach einer Stunde kam der Koch wieder zu Newton. culorile spectrale ale luminii albe. ihn von den Vorteilen des elektrischen Lichtes zu überzeugen. „Stören Sie mich nicht".. Er bestand darauf. 3) ganz verdorben. wurden aber von den wenigsten verstanden. Ich koche mir das Ei selbst. în matematică a descoperit calculul diferenţial şi integral. Newton arbeitete in seinem Arbeitszimmer. Er lehnte jede technische Neuerung ab. matematician şi naturalist englez de renume mondial. selbst = îmi fierb singur . Er fand den Meister — mit dem Ei in der Hand und mit der Uhr . daß die Räume nicht die Zuhörer und die Zuhörer nicht den Vortrag faßten. Als Mommsen einmal verreist . = complet stricat.. die Petroleumlampe. sagte er.. Man läßt das Ei nur drei Minuten in kochendem Wasser. „ich will arbeiten. 2) Ich koche mir . Das Wasser war längst ausgekocht und die Uhr natürlich ganz verdorben. A descoperit legile mişcării în mecanică.. zu benutzen. Das lange Suchen ärgerte ihn. im Topf. legea gravităţii. Es ist doch nicht schwer. daß er niemals wußte. Der deutsche Historiker Theodor Mommsen war sehr konservativ." 17.. Vergeblich versuchte seine Frau. Er war aber so zerstreut..KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 475 16. Sein Koch kam mit einem Topf und einem Ei. Erläuterungen 1) I s a a c N e w t o n (1643—1727).

kannst du in aller Ruhe deine Streichhölzer suchen und die Lampe anzünden.476 ANHANG war. S-a ocupat mai ales de istoria antichităţii. . reprezentant al impresionismului cu trăsături realiste. erwiderte der Künstler. daß das elektrische Licht eine ausgezeichnete Erfindung ist. Bei seiner Rückkehr wurde Mommsen sehr böse und erklärte : „Ich werde dennoch meine Petroleumlampe weiter benützen. sagte seine Frau. Der bekannte deutsche Maler Menzel wurde eines Tages von einem Kolle­ gen besucht. „aber wenn das elektrische Licht schon brennt." „Das kannst du auch". der sich sämtliche Räume des Hauses zeigen ließ. Erläuterungen 1) T h e o d o r M o m m s e n (1817-—1903). cunoscut jurist şi istoric burghez german." Erläuterungen 1) M a x L i e b e r m a n n (1847—1935). „Ich male an einem Tag ein Bild. 2) in keinem davon = în nici una din ele 3) eines Ihrer Gemälde = unul din tablourile dv. warum ist in keinem davon eines Ihrer Ge­ mälde aufgehängt?" „Das ist sehr einfach". ließ seine Frau elektrisches Licht einführen. excelează în peisaje şi în reda­ rea procesului de muncă. Dieser klagte darüber. „ich bin nicht so reich. 2) jede . sagte er. Nach dem Rundgang fragte er den berühmten Maler verwundert: „Sie haben so viele Räume. Max Liebermann erhielt eines Tages den Besuch eines reichen Mannes." „Richtig". aber zum Verkaufen brauche ich ein ganzes Jahr". pictor german. Neuerung = orice inovaţie 3) das lange Suchen = căutatul îndelungat 4) in aller Ruhe = în toată liniştea 19. um mir einen echten Liebermann leisten zu können. große Schwierigkeiten beim Verkauf seiner Bilder zu haben. A fost profesor de istorie antică la Berlin.. sagte der Professor und begann zu verstehen.. 20.

. trăieşte în Franţa> fiind adversar înverşunat al dictaturii lui Franco. gekürzt aus dem Anekdotenbuch F. (Souvenir.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 477 „Machen Sie es doch einmal umgekehrt. Der Maler Picasso wurde nach dem Einmarsch der Deutschen in Paris zu seiner eigenen und zur Überraschung seiner Freunde von den Eroberern völlig unbehelligt gelassen. der Meister. pictor spaniol. wies eine solche Reproduktion vor und fragte : „Haben Sie das gemacht?" „Nein".. pictor realist german 2) . er ging. stumm herumgeführt und erhielt beim Abschied eine Reproduktion des berühmten Gemäldes. Erst dann sprach Picasso ein Wort und immer nur das eine : „Souvenir!" Eines Tages stellte sich bei ihm ein Beamter der Geheimen Staatspolizei ein. Talentul său realist se lasă adeseori tîrît spre experienţe formaliste în artă. 2) ein jeder = fiecare 3) und immer nur das eine = şi de fiecare dată acelaşi . ob er von ihrer Kühnheit überwältigt wurde oder sie als Äußerung eines Wahnsinnigen auffaßte. a creat „porumbelul alb" ca simbol al păcii.. klagte darüber. weil das Reichspropagandaministerium aus dieser Tatsache im Ausland Kapital zu schlagen hoffte. C. se plînse că are greutăţi 3) mein Lieber = dragul meu 21." Erläuterungen 1) A d o l p h M e n z e l (1815—1905). indem er den Kopf schüttelte. Offiziere und Soldaten der Wehrmacht waren in der Folgezeit häufige Besucher von Picassos Atelier. Schwierigkeiten zu haben = . Ein jeder dieser ungebetenen Gäste wurde stumm empfangen. und Picasso hörte nie wieder von ihm. mein Lieber!" erwiderte Menzel. „das haben Sie gemacht!" Ob der Agent diese Antwort nicht oder allzu gut verstand. Weiskopfs) Erläuterungen 1) P a b l o P i c a s s o (născut 1881). bleibe dahingestellt. das die Zerstörung der baskischen Stadt Guernica durch Naziflieger darstellt. . Membru activ al frontului mondial al păcii. dann werden Sie es bestimmt an einem Tag verkaufen.. „Arbeiten Sie an einem Bild ein ganzes Jahr. entgegnete...

erschien. Der Zollbeamte machte ihm Schwierigkeiten.. Erläuterungen 1) F r a n z L i s z t (1811—1886) pianist şi compozitor de renume. Enrico Caruso passierte die italienische Grenze. balade. 2) in ununterbrochener Folge = fără întrerupere. „das ist doch der berühmte Caruso. „Mann". unul după altul 3) kurz = pe scurt 4) war nicht wenig erstaunt — war sehr erstaunt 5) auf einmal — plötzlich 23. oder nur allzu gut verstand 6) allzu gut = prea bine 7) er ging -— er ging weg 8) hörte nie wieder — nu mai auzi niciodată 22. influ­ enţat atît de romantismul german cît şi de cel francez. als Liszt es sich schon in seiner Wohnung bequem gemacht hatte. studii. Langsam schritt er zum Flügel. nicht (verstand). Ca virtuos al pianului.. A compus lucrări pentru pian : concerte. in seine Wohnung hinab. Liszt verlor die Geduld.. denn er sollte in Frankreich ein Gastspiel geben. Polonaisen. steckte den Schlüs­ sel ein und schritt ebenso stillschweigend. in eigener Person. ertönte plötzlich über ihm in ununterbrochener Folge eine fürchter­ liche Musik: Walzer. der Sänger mit dem Gold in der Kehle. Eines Abends. nicht oder nur allzu gut verstand — ob der Agent . Die Gesellschaft im Oberstock war nicht wenig erstaunt. setzte sich an das Instrument und spielte eine — Tonleiter.478 ANHANG 4) die Geheime Staatspolizei — Gestapo = poliţia secretă de stat ( = ser­ viciul de poliţie în Germania din timpul barbariei hitleriste) 5) ob der Agent . verunstaltete Opernphantasien. von dem ein Jüngling schleunigst verschwand. dessen Koffer Sie hier durchsuchen!" . Dann schloß er den Deckel.. rapsodii. zu seinen Nachbarn hinaufzugehen. sonate. în muzica orchestrală este cel mai însemnat urmaş al muzicii programatice iniţiate de Hector Berlioz. wie er gekommen war. pune bazele pianisticii moderne. zur Tür hinaus. als auf einmal die Tür aufging und Liszt. rief schließlich einer der Mitreisenden. Er beschloß.

Erst in einer Kampfpause nach der geglückten Operation holte ihn sein Adjutant ein. Den Umschwung bewirkte vornehmlich ein Stabsoffizier der Interna­ tionalen Brigaden. der sich barhaupt und nur mit einem Bleistift in der Hand den flüchtenden Republikanern in den Weg stellte. „wenn jemand sich zu entschuldigen hat. C. Es war im spanischen Bürgerkrieg. nachdem ihn eine Maschinengewehrkugel ge­ troffen hatte. aber im Durcheinander der Schlacht von ihm getrennt worden war. sie durch seine Kaltblü­ tigkeit und Umsicht zum Sammeln brachte und die aufs neue geordnete Truppe zusammen mit einigen eilig herbeigerufenen Verstärkungen zum Gegenangriff führte." „Nicht doch". Schon glaubten sie. ohne Sie zu fragen. so bin ich es. ob Sie wirklich Gold in der Kehle haben!" Erläuterungen E n r i c o C a r u s o (1873—1921). seine Bescheidenheit. Dann schloß er : „Dabei hat mir schon meine Mutter immer geraten. der von dem Bleistift übriggeblieben. als ihnen ein Gegenstoß zum Verhängnis wurde. gleichsam in der Nuß­ schale. das sie bereits gewonnen hatten. Ich weiß wirklich nicht." (Der Bleistift. und was gebe ich Ihnen zurück? Einen jämmerlichen Stummel!" Bei diesen Worten überreichte er dem andern den Rest. was diesen in vieler Hinsicht bemerkenswerten Mann kennzeichnet: seinen Mut. „Hier Ihr Stahlhelm und Ihre Pistole. Herr Caruso. renumit tenor italian. Ich bitte um Entschuldigung. Es war der Schriftsteller Ludwig Renn. auf geliehene Sachen besonders aufzupassen. Ihren schönen langen Bleistift ausgeborgt. seinen Humor und seine Höflichkeit. daß ich diesmal nicht daran gedacht habe. Die italienischen Legionäre Francos hatten die Front der Republikaner durchbrochen und jagten diese vor sich her. kommen Sie mit. „Und ich kann Ihnen nicht sagen. sondern auch die ganze Schlacht. gekürzt aus dem Anekdoten­ buch F. wie es passiert ist. 24. wie peinlich es mir ist.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 479 Der Beamte ließ sich nicht einschüchtern : „Bitte. Ich habe mir. a ajuns cele­ britate mondială ca mare cîntăreţ de operă. weil sie. Weiskopfs) . die über Ludwig Renn im Umlauf sind. daß ich damit so spät komme. Genosse Kommandant!" rief er noch ganz außer Atem. Sie müssen durchleuchtet werden. einen entscheidenden Sieg errungen zu haben. erscheint mir eine der Aufzeichnungen besonders wert. alles enthält. entgegnete Renn. Von den vielen Anekdoten. Sie verloren nicht nur das Gelände. der beim Alarm hinter ihm hergestürzt.

" „Kennst du sie.. fällt sie. unser Mädchen.. der vom Bleistift übriggeblieben — .... Den Augenblick kommt eine ganz vermummte Frau. Stine?" „Sie kennt dich". Der Neger Nobi.. daß ich nach der Frau frage. Da es glatt ist. den Rest. Es ist glatt und fast dunkel. die Straße ist so eine herrliche Schlitterbahn. dintr-o familie din aristocraţia germană. „Die Frau hat nun kein Essen mehr". în miniatură 3) in vieler Hinsicht = în multe privinţe 4) vor sich her = în faţa lor 5) Hier Ihr Stahlhelm — Hier ist Ihr Stahlhelm 6) außer Atem — gîfîind 7) Nicht doch . 10) Bei diesen Worten = Cu aceste cuvinte 11) . ist das erste. Nachkrieg. „aber sie wird dich sicher finden. ausgeborgt = am împrumutat . Ihr Geschirr ist zerbrochen. als Stine mich aus der Schule holt. Meine Kindheit und Jugend. în atitudinea sa socială şi artistică. principiile clasei muncitoare. sagt das Mädchen. sie hinabzugleiten.. Da nähere ich mich der Bahnstraße. Du hast ihr einen Schaden zugefügt. Was habe ich angerichtet ? Stine. 8) wenn jemand sich zu entschuldigen hat." . Da es dunkel ist. Am nächsten Tag. „Ihr kleiner Junge auch nicht. ich fahre gegen sie. Ich reiße mich aber los. Ich kann mich im Lauf nicht halten. so bin ich es = dacă cineva trebuie să se scuze. „War sie da?"—-„Nein". kommt mir endlich nach. entkomme ich. = Ba nu .. Scriitorul a adoptat însă de timpuriu. Trini.. antwortet Stine. Vom alten und neuen Rumänien. Amintim aici cîteva din operele lui mai însemnate : Krieg. Ein Mädchen führt den kleinen Jungen.480 ANHANG Erläuterungen 1) L u d w i g R e n n s-a născut în anul 1889 la Dresda. den Rest.. atunci eu sînt acela 9) ich habe mir . Aber ich habe Geschirr zerbrechen hören. droht mir Stine und erschreckt mich... der ich bin. unter ihrem Tuch trägt sie etwas. EINE ERINNERUNG ALS MEINER KINDHEIT Nach Heinrich Mann Winternachmittag im Lübeck der siebziger Jahre. Ich habe Lust. und ich gleite sie hinab. 2) in der Nußschale = în mic. entgegnete mir Stine. „Wird sie kommen und es meinen Eltern sagen?" „ J a " . der vom Bleistift übriggeblieben war 12) dabei = pe deasupra 25.

2) Das Lübeck der siebziger Jahre = Oraşul Lübeck din deceniul al optulea 3) Den Augenblick— In diesem Augenblick 4) .KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 481 Bis zum Abend fürchte ich es noch.." Ich gehe in mein Zimmer.. „mein kleiner Junge hat nichts zu essen..." Ich schluchze auf. Dennoch habe ich nicht vergessen. In multe romane satiri­ zează şi demască cu o necruţătoare ironie viciile imperialismului." Es graut mir.. daß ich... nu mai are mîncare . 8) Die Stimme versagt mir = Îmi piere glasul. ich fahre gegen sie. ich muß schon zu Bett gehen.. Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri Quatre. schimmernd wie Schmuck und Juwelen. ist das erste. amuţesc 9) lange nachher = mult timp după aceea 10) .. Die Frau steht beim Hauseingang.. Erläuterungen 1) H e i n r i c h M a n n (1871—-1950). „Du hast mir mein Geschirr zerbrochen".. wenden sich mühelos im Tanz. daß . suche mir liebe Spielsachen.. Erst lange nachher wird mir Stine verdächtig. sie rührt sich nicht. Die kleine Stadt. sieben Jahre alt = . la vîrsta de şapte ani jî—Limba germana — c. hat .... ich lege mich hin.. = . Sie ist vermummt wie gestern. aber dann ergreifen mich Leichtsinn und Eifer des Hauses. „Warten Sie.. unul din cei mai cunoscuţi şi însemnaţi scriitori germani ai secolului nostru. = ... 6) Ihr kleiner Junge auch nicht = Nici băieţaşul ei 7) .. primul lucru este că . Sie geht.. Es ist spät.. Die Stimme versagt mir. mă izbesc de ea.. 5) . Soldaten und Bücher und bringe alles der Frau. kein Essen mehr = . 1881 .. Nackte Schultern. aber es ist mir unmöglich einzuschlafen. Ich schleiche nochmals über die Treppe und komme bis hinter die Tür des Saales. Din romanele sale cităm : Professor Unrat. Plötzlich ruft mir ein Diener zu : „Unten fragt nach dir eine Frau. Haare. plötzlich vor die Armut und meine eigene Schuld hintreten mußte. Bei uns ist großer Maskenball. sagt sie. sieben Jahre alt. Der Untertan.

.

GRAMATICA 1 (GRAMMATIK) Prezenta gramatică nu este completă ci adaptată numai necesităţilor manualului de faţă. .

.

Pe lîngă aceste 27 de litere ar trebui considerate ca făcînd parte din alfabet şi : ö. Vocalele (Die Vokale — Die Selbstlaute) 1 Vocalele: a e i o u y Vocale cu Umlaut: ä ö ü Vocalele 1 lungi Vocalele lungi sînt de obicei închise: Vocalele scurte sînt de obicei deschise: i scurte V Ofen ['o:fan] A offen ['ofen]. ö şi ii.FONETICA (Die Phonetik — Die Lautlehre) ALFABETUL GERMAN (Das deutsche Alphabet) A B C D E F G a b c d e f g H h (ha) (a) (be) 1 i (i) (ţe) J j (iot) (de) K k (ca) (e) L 1 (el) (ef) M m (em) (gbe) N n (en) 0 P Q R S o (o) p (pe) q (cu) r (er) s (es) ß (eszett sau scharfes ß) T U V W X Y Z t u v w x v z (te) (u) (fau) (ve) (ics) (üpsilon) (ţet) O b s e r v a ţ i e . u -* ü O b s e r v a ţ i e. Prin Umlaut se înţeleg alternanţele vocalice : a -» < 5 .

d) i înaintea lui o ortografic. am [am].. vierzig['firtsic]. in [in]. das [das]. Ecke ['ska] setzen ['zstsan]. vier [fi:r] Excepţii — (i scurt) vierzehn ['firtse:n]. Viertel['firtal]. Blut [blu:t] oben [orban]. Silaba terminată în consoană se numeşte închisă: Bir. . Mütze ['mytsa] b) înaintea unei consoane duble . Furcht [furşt] Excepţii: Arzt [arrtst]. groß [gro:s] d a r : an [an]. 13) grüßen ['gryrsan] f) Boot [bort] 1 Silab i terminată în vocală se numeşte deschisă: Va. Gramma­ tik [gra'matlk]. Pferd [pferrt] Schuster [' Ju: stgr].. schema nr.. Kamm [kam] Brücke ['bryka].(din cuvîntul Bir-ne). Rad [ra:t] Fuß [fu:s]. deschise 1 Ofen ['orfan]. 3 Vocalele sînt scurte: înainte de două sau mai multe a) consoane diferite Karte ['karte]. Monat ['mo:nat].(din cuvîntul Va-ter). man [man]. . Rat [ra:t]. Mädchen ['msrtcan] Montag ['morntark]. daß [das]. . c) înainte de ck d) înainte de tz . vielleicht [fi'laect] e) înaintea lui ß (comp. was [vas]. April [a'pnl]. b) înaintea unei singure consoane .486 GRAMMATIK 2 Vocalele slnt lungi: unei silabe accentuate a) la sflrşitul Vater ['fartar].. Wüste [vy: sta] Sonne ['zona]. Fluß [flus] c) înaintea lui h ortografic . Schule ['jurla].

PHONETIK 487 4 e -» scurt. închis -> scurt. deschis Zwwg. închis scwrt. sZaö [e]: Lärm [krm] [s:]: spät [Jps:t] [e:]: Weg [ve:k] [e]: Thematik [te'martik] [a]: fahren ['fa:ran] 5 i Şi y -^ scttri. închis scwrt. închis -> scwri. deschis -» Zwrcg. închis M: [i:] [i]: [i]: [i] [Y]: dick [dik] viel [fi:l]. deschis -> fewg. închis -> consonantic -> -> y— -> -» scwrJ. închis -> scwrt. deschis e— -» Zwreg. ihn [i:n] Fabrikat [fabri'ka:t] Ferien ['fe:rian] Zylinder [tsy'lindar] System [zys'te:m] Lyrik ['ly:rik] synonym [zyno'ny:m] [yO [y]= Diftongii - > : Haus [haos] au (ao)ai ( a y ) \ : Mai [mae] ei (ey)/ — : Heim [haem] : neu [no0] '[00] — > äu/ : läuft [lo0ft] .

g la începutul cuvlntului: b. chs k [k]: Gafe [ka'fe:] ţ [ts]: Celsius ['tsslzius] c înaintea unui e sau i [tj1]: Cello ['tj'slo] -* după t. ai. ch Chor [ko:r]. ch. Chlor [klo:r]. räuchern ['ro0cern] h [c] -> în sufixul derivativ -chen: Mädchen ['msitcen] H> după l.n.[d]: das g. se pronunţă j [3]. d. chs nu se pronunţă ks dacă s face parte din rădăcină : des Buchs [bu:jrs] Se indică pronunţarea numai acelor consoane care prezintă deosebiri faţă de limba română. eu.[g]: » gut [das] [gu:t] -b -d -g la sflrşitul cuvlntului: (de obicei) [p]: [t]: Korb Bad [korp] [ba:t] [ta:k] [k]: Tag Observaţii. 1) -ig final şi inainte de consoană se pronunţă -ich [I<j] : würdig ['vyrdiş] würdigst [ ' v y r d i ţ s t ] . u. durch [dure] h [%] după a. au : acht [a%t] k [k]în cuvinte de origine negermană: Charakter [ka'raktar]. e. ii. . înaintea unei vocale însă se pronunţă g: würdige ['vyrdiga] 2) j) în multe cuvinte de origine străină. mancher ['mancer].' Ingenieur [ I n 3 e ' n Î 0 : r ] c. Laich [laec]. ä. euch [00c]. Chronik ['kro:nik] s [j] în cuvinte de origine negermană: Chef [Jsf]. o. Chauffeur [JYf0:r] te[tj']: Chile ['tji:le] chs -» ks [ks] : sechs [zeks] O b s e r v a ţ i e .r : Milch [mile]. ei. înainte de e sau i.488 GRAMMATIK Consoanele * (Die Konsonanten — Die Mitlaute) b. ö. äu: Gespräch [ga'Jprsic] höcbst [ho:cst].[b]: bunt [bunt] d.

(nu se pro. Oheim jj _ semn ['o:haem]. Phonetik [fo'ne:tik] 11 J . Alkohol ['alkohol]. wahrhaft ['va:rhaft] • ca iniţială a celui de-al doilea cuvlnt. intr-un cuvint compus: Schulhof ['J'u:lho:f] dintre două vocale: gehen ['ge:gn] E x c e p ţ i i : aha [a'ha:]. / [j]: ja [ja:] ^ J [3] cuvinte negermane: Journalist [3urna'list] i . Uhu ['u:hu:] ortografic -> -» după o vocală sau un diftong. offen ['ofan] [tele'fo:n] cuvinte germane şi asimilate: Vater ['fa:ter]. la sfîrşit de cuvint. ph (= f) : Rhapsodie [rapzo'di:]. 48P 9 f v.i sau înaintea unei consoane: froh [fro:]. rauh [rao]. Ahorn ['a:horn]. Theater [te'a:tar].THONETIK. th ( = t). ph f = fm< cuvinte negermane: Telefon f[fj K "M Ph = rra cuvinte germane: fallen ['falen]. nuntă) Ohr [o:r] -» in rh ( = r). Vers [fers] cuvinte negermane : Klavier [kla'vi:r] cuvinte negermane : Philosophie [filozo'fi:] 10 i-> în poziţie iniţială: haben ['halben] h = h [h] -» — > îra sufixele -heit şi -haît: Freiheit ['fraehaet].

Häuschen ['ho0scan] -» în sufixul -sei: Rätsel ['rs:tsal] ss — s [s] -» după vocale scurte. ß.490 GRAMMATIK. Bremse ['bremza] -» la sfîrşitul unui cuvînt: Haus [haos] — > în mijlocul cuvîntului înaintea unui t sau p: Mast [mast] s[s] -> înaintea sufixelor care încep cu o consoană: lesbar ['le:sba:r]. seh. n. sch — ş [J] -> schön [j"0:n] . ck se scrie după vocale scurte. muß [mus]. 12 k. r şi o vocală: Felsen ['fslzan]. în cuvinte negermane • Akkusativ ['akuzati:f]. qu : kalt [kalt] [k] : Zucker ['tsukar] \ek O b s e r v a ţ i e . st -dinaintea unei vocale: September [zsp'tsmbar] -» Intre vocale: Bluse ['blu:za] z [ z ] -» în sufixele -sal şi -sam : Schicksal ['J'ikza:l]. dacă urmează o vocală : Wasser ['vasar] i-» după vocale lungi: stoßen ['Jto:san] ß— -s [s]—-> după diftongi: heißen ['haesan] — ' » în loc de ss înaintea unei consoane sau la sfîrşit de cuvînt: mußt [must]. Akkordeon [a'kordeon] qu [kv]: bequem [ba'kve :m] 13 s. l. folgsam ['folkzarm] -> între m. ss. sp. în loc de k dublu.

th/ Thermometer [tsrmo'me:ter] t în sufixul -tion = ţ [ts]: Lektion [lek'tsîo:n] 15 w w — v [v]: Wasser ['vaser] 16 z. Meeresstrand ['me:rosJ'trant] 14 t. în loc de dublu z. tz tz> [ts]: Zeit [tsat t]. der Hörsaal. th tv Teller ['telar].' PHONETIK 491 13 sp —şpiSp] st -şt ->la început de cuvlnt: spät [Jps:t]. tz se scrie după vocale scurte. ac­ centul cade pe cuvîntul deter­ minativ. In limba germană accentul cade de obicei pe rădăcina cuvîntului: în substantivele compuse. die Beschreibung. 17 Accentul (Der Akzent) der Lehrer. erzählen. das Jahrzehnt. chiar dacă acesta stă în locul doi: . das Jahrhundert. der Schreibtisch. Sitz [zrts] 0 b s e r v a ţ i e. Stuhl [Jtu:l] -^ după prefixe: besprechen [bg'J'precan]. [Jt] bestehen [ba'J'ste :gn] -> ca iniţială a celui de al doilea cuvlnt In cuvinte compuse: Klavierspieler [kla'vi:rjpi:l9r]. zählen.

-oge: -nom. Sufixul -or este de obicei neaccentuat la singular şi accentuat la plural: der Sozialismus Sekretär. blutrot (rot wie Blut). der Professor. Problem.: for­ undeutlich. -oph. Bibliothekar. Theorie. Philosoph. Literatur. -ät. General. -eur. fortgehen. zuhören. Kapitän. bazate pe o comparaţie între cele două cuvinte componente (Volkssuperlative). d) majoritatea adjectivelor mate cu prefixul un. -ar. die Arznei. ca : -ismus -är. Aspirant. -ier: -ist. die Professoren. Ingenieur. Dekret. -ion. -an. .i k : -ie. Offizier. eiskalt (kalt wie Eis). Substantiv. Sozialist. der Widerspruch. -ur : -ment. -em : O b s e r v a ţ i e . . -ant. spazieren. teilnehmen. -et. -al. die Bäckerei. Fabrik. schneeweiß (weiß wie Schnee). studieren. der Widerstand. au accen­ tul pe vocala din rădăcina fiecărui cuvînt din compunere: einsteigen. -iv.492 GRAMMATIK N-au accentul pe rădăcina cuvlntului : a) substantivele derivate din : unterrichten widerstehen widersprechen b) substantivele sufixul -ei derivate cu der Unterricht. Agronom. Philologe. Acestea au accen­ tul pe particula separabilă: | f) verbele cu sufixul -ieren au accentul pe sufix: g) Adjectivele compuse. c) majoritatea substantivelor de­ rivate cu sufixe străine. Deklination. unfreundlich e) verbele compuse cu particulă separabilă. Dokument. Fakultät.

MORFOLOGIA (Die Morphologie — Die Wortlehre) PĂRŢILE VORBIRII (Die Wortarten) 18 1) 2) 3) 4) 5) Articolul (Der Artikel) Substantivul (Das Substantiv) Adjectivul (Das Adjektiv) Pronumele (Das Pronomen) Numeralul (Das Numerale) 6) 7) 8) 9) 10) Verbul (Das Verb) Adverbul (Das Adverb) Prepoziţia (Die Präposition) Conjuncţia (Die Konjunktion) Interjecţia (Die Interjektion) ARTICOLUL (Der Artikel •— Das Geschlechtswort) 19 î n limba germană deosebim trei genuri 1) genul masculin: der Student 2) genul feminin: die Studentin das Kind 3) genul neutru: Genul substantivelor se recunoaşte după articol. este proclitic. . spre deosebire de limba română. care.

Gen.494 GRAMMATIK 20 ARTICOLUL hotärlt (Der bestimmte Artikel) Singular M. N. F. N. Dat. . ein v F. Plural derx d i e — ^ die das/ eine—-^ nu există ein / Articolul nehotărît negat (Der verneinte unbestimmte Artikel) Singular M. F. Plural kein \ keine— y keine kein / 21 DECLINAREA ARTICOLULUI HOTĂRÎT Singular Cazul Masculin der des dem den Feminin die der der die Neutru das des dem das Plural pentru cele trei genuri die der den die Nom. Plural i i nehotărît (Der unbestimmte Artikel) Singular M. Acuz. N.

Dat. Acuz. Gen. Die Sonne schien. Acuz. lipseşte (substantivul este nearticulat) DECLINAREA ARTICOLULUI NEHOTĂKÎT NEGAT Singular Cazul Masculin kein keines keinem keinen Feminin keine keiner keiner keine Neutru kein keines keinem kein Plural pentru cele trei genuri keine keiner keinen keine I Nom. : ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI HOTĂRÎT a) Pentru desemnarea unei fiinţe cunoscute sau a unui obiect cunoscut: b) Pentru desemnarea unui obiect unic în felul său : Die Hauptstadt unseres Vaterlan­ des ist Bukarest.MORPHOLOGIE 495 DECLINAREA ARTICOLULUI NEHOTĂRÎT Singular Cazul Masculin ein eines einem einen Feminin eine einer einer eine Neutru ein eines einem ein Plural pentru cele trei genuri Nom. . Gen. Dat.

die Schweiz. După prepoziţia bis nu se pune articolul : bis nächsten Sonntag .196 GRAMMATIK c) înaintea numeralelor ordinale 1 die fünfte Lektion (deci şi înaintea datelor) : . precedat de Anfang. schema 24) : I das Banat. Es ist auch das bekannteste. perlativul atributiv şi predi­ . das Elsaß ( = Alsacia) g) înaintea numelor proprii pre­ cedate de un atribut adjecti­ val sau urmate de un atribut prepoziţional sau genitival: O b s e r v a ţ i e . cativ : e) înaintea numelor proprii. O b s e r v a ţ i e. der Haag — de gen masculin. ca : I die Tschechoslowakei. der Libanon. ca : • die Moldau — întrebuinţate numai la plu­ ral. Există numai puţine nume de ţinuturi de genul neutru în­ trebuinţate cu articolul hotărît (comp. Ende sau Mitte stă fără articol : j) După prepoziţii (de obicei) ' Ich gehe jetzt in die Bibliothek. provincii şi localităţi j der Sudan. der erste Oktober d) înaintea adjectivelor la su­ i Es ist das schönste Menuett. în limbajul familiar : f) der Andrei die Helga înaintea denumirilor unor ţări. ca : die Niederlande. Numele de oraşe. Staaten die Vereinigten O b s e r v a ţ i e . ţări precedate de ganz sau halb se între­ buinţează fără articol : j das schöne Bukarest | der große Eminescu | das Bukarest von heule < das Bukarest der Vorkriegsjahre | ganz ' ganz Rumänien Bukarest h) înaintea numelor do munţi : | die i) înaintea numelor de Karpaten l u n i : | die ersten Tage des Oktober Anfang Oktober O b s e r v a ţ i e . — de gen feminin. Numele lunii.

Ein Verkäufer ordnete Anzüge.MORPHOLOGIE 497 23 ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI NEHOTĂRÎT a) Cînd obiectul este pentru prima dată : amintit Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. Dann wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken. Ich möchte ein Menuett hören. und die Bienen sind auch gute Wächter. provincii şi lo­ calităţi de gen neutru : c) De obicei înaintea pronumelor întrebuinţate atributiv : d) înaintea nale : numeralelor cardi- „War das ein Trauerspiel?" fragte Carl Brenten. dacă substan­ tivele stau la plural: j) în adrese. b) Cînd substantivul are un sens general: 24 OMITEREA ARTICOLULUI a) în general. dacă la singular ar fi stat articolul nehotărît: f) Cînd înaintea substantivului stă un atribut genitival : g) înaintea substantivelor ab­ stracte (de obicei) : h) înaintea numelor de materii (de obicei) : i) în enumerări.. An Genossin Maria Popescu Bukarest Brezoianu-Straße Nr. Schillers Antrittsrede Ist nun allen in Ordnung? Ich trinke Milch gern. Zwei Studenten . titluri etc.. Ich habe meine Ferien in Sinaia verbracht. : *2—Limba germană 18S1 . Jacken und Hosen. înaintea numelor de persoane neînsoţite de ad­ jective atributive : b) Înaintea celor mai multe nume de ţări. 15 e) La plural.

in Stadt und Land. rief er . naţionalitatea : n) în expresii idiomatice şi în proverbe : „Vetter". Wir studieren Mathematik. aparte­ nenţa politică.498 GRAMMATIK k) înaintea substantivelor folo­ site ca exclamări sau chemări.. în special în limbajul fami­ liar sau poetic : l) înaintea denumirilor materii­ lor de curs: m) înaintea numelui predicativ care indică profesia. an Ort und Stelle 25 CONTOPIREA ARTICOLULUI HOTĂRlT CU PREPOZIŢII ZU (de)r- an auf durch für hinter in um unter über vor an bei hinter in unter über von vor zu da(s)- -zur ans aufs durchs fürs hinters ins ums unters übers vors ' am beim hinterm im unterm überm vom vorm y zum (de)m . Er ist Professor.

neaccentuat pronume relaţie Der Schüler. nur einer fehlt.. 27 FUNCŢIILE MORFOLOGICE ale lui ein — eine — ein neaccentuat articol nehotărit ein Student accentuat pronume nehotărit v accentuat numeral cardinal (atributiv) Nur ein Student fehlt heute. der jetzt antwortet.MORPHOLOGIE 499 26 FUNCŢIILE MORFOLOGICE ale lui der — die — das neaccentuat articol hotărît Ist der Tisch frei? accentuat pronume demonstraţie Nein. .... .. der ist besetzt.

- fără desinenţă (cu sau fără Umlaut) Feminine Două substantive : die Mutter.şi ter­ minaţia -e : das Gebirge Din grupa I fac parte în special substantive n lasculine şi neutre.j -eben : das Mädchen. 2. . -en : das Zeichen. der Garten. der Löffel. Substantivele grupelor I şi II pot primi Umlaut la plural dacă la singular au o. Masculine der Wecker. o. -el : das Viertel. .500 GRAMMATIK SUBSTANTIVUL (Das Substantiv — Das Dingwort—'Das Hauptwort) 28 FORMAREA PLURALULUI SUBSTANTIVELOR Grupa) fără desinenţă | Umlaut I { fără desinenţă cu Grupa | desinenţa -e a Ii-a | cu desinenţa -e-f | Umlaut | Grupai c u desinenţa -er a III-a| c u desinenţa -er+ | Umlaut | Grupa 1 c u desinenţa totdeauna a IV-a j c u desinenţa -en ) fără Umlaut der Wagen — die Wagen der Vater — die Väter der Tag — die Taget die Bank — die Bänke das Kind —• die Kinder das Buch — die Bacher der Genosse —die Genossen die Frau — die Frauen die Radios _l_ a if V-a JCU desinenţa -s totdeauna fără Umlaut das Radio Pluralul grupelor I—III Pluralul grupei IV Pluralul grupei V pluralul tare pluralul slab pluralul neregulat Observaţii. o. - . die Tochter. u sau au în rădăcină. der Käse. Substantive colective cu prefixul ge.j -lein : das Tischlein. Substantivele grupei a IlI-a primesc întotdeauna Umlaut la plural dacă la singular au a. a sau au în rădăcină.. 1. 29 GRUPA I -er : -el : -en: -e : Neutre -er : das Fenster.

"er der Geist. u sau au în rădăcină) Masculine Cîteva substantive mo­ nosilabice : der Mann. -e fixul ge. -se 1 nosilabice (totdeauna fără Umlaut la plural) : der Baum. . Masculine Feminine Neutre Multe substantive mo­ -nis: die Kennt­ Cîteva substantive mo­ nosilabice : nis.501 GRUPA a II-a -6 (cu sau fără Umlaut. -e das Gesuch. o. -e der Tag. -e Din grupa a II-a fa a parte în special substantive masculine. -e nosilabice (Um­ -ment: dasInstrument. -er Din grupa a III-a fac parte în special substantive neutre. -er der Wald. -e das Jahr. -se1 Substantive mo­ -sal : das Schicksal. -e -em : das Problem. -e -ar : der Bibliothekar. GRUPA a IlI-a -er (cu Umlaut. -e -ier : der Offizier. -e -an : der Kapitän. -er Feminine Nu există Neutre Majoritatea substan­ tivelor monosilabice : das Kind. -e -al : der Admirai.-e -är : der Sekretär. -e consoană : -ienr: der Ingenieur. dublează pe s la plural. -er cîteva polisilabice : das Geschlecht. -e laut la plural) -et : das Dekret. 1 Substantivele terminate la singular în -nis. toate substantivele care au a. "e -ut : das Institut. -e -m : der Traum. -e Substantive cu pre­ -ing : der Jüngling.terminate în -ig : der Pfennig. -e -nis : das Ereignis. -e -ich : der Teppich. -e die Hand.

: die Gesellschaft. -en -ik : die Fabrik.502 GRAMMATIK GRUPA A IV-a -(e)n (fără Umlaut) Masculine -e -ist -ent -ant -et -krat -logo -nom -or -soph -ismus : der Genosse. -n Juwel. -en Statut. de gen masculin şi neutru : der Chef. -en -iz : die Notiz. -en -ade : die Brigade. -n : der Sozialist. -n -üre : die Broschüre. -n -ur : die Literatur. . -en -ät : die Universi­ tät. -n Bett. -n das das das das das das das das das Neutre Auge.-en -ei : die Arznei. -en -heit : die Dummheit. -en : der Philologe. -en Ende.. -en '. -en : der Student. -n -in 1 : die Studentin. -en : der Philosoph. -n -er : die Feder. -en -enz : die Konferenz. die Studentinnen. GRUPA A V-a (fără Umlaut) Din această grupă fac parte în special substantive de origine ne­ germană. -en -ie : die Theorie. -en Din grupa a IV-a fac parte în special substantive feminine. -s 1 Substantivele terminate în -in neaccentuat dublează pe -n. -en Insekt. -en : der Aspirant. -n : der Agronom. -en Interesse. -n Hemd. -en -keit : die Neuigkeit. -nen : die Art. -en Feminine -e (în special substantive abstracte) : die Rede. -en -anz : die Bilanz. -en : der Mechanis­ mus. -en : der Professor. -en -tion : die Organisa­ tion. -en -t -nng : die Bewegung. -n -el : die Tafel. -en Ohr.la plural : die Studentin. der Demokrat. -en : der Athlet. -en -schaîl . -s das Kino.

uneori cu sens schimbat: der Rat/ c) Substantivul Bau formează pluralul neregulat : Bauten . vocabule) die Bank/ /die Bänke (bănci de şezut) die Banken (instituţii financiare) die Räte (daturi. \die Sportsleute die Worte das Wort/ (cuvinte cu legătură \ intre ele) die Wörter (cuvinte în general. die Staatsmänner der Schneemann. die Schneemänner . /die Sportsmänner der Sportsmann < . die Bergleute dar : der Staatsmann.MORPHOLOGIE 503 30 CAZURI SPECIALE D E FORMARE A P L U R A L U L U I Substantive de origine germană: a) Majoritatea substantivelor compuse cu cuvîntul de bază -mann formează pluralul cu -leute: der Bergmann. \ consilieri) die Ratschläge (sfaturi) b) Unele substantive au două forme de plural. consilii..

die Vereinigten Staaten von Amerika . die Museen das Drama. 1) Desinenţele -e. die Donau die Niederlande. die Stadien der das der der Kursus. — infinitivele substantivizate : — adjectivele substantivizate de genul neutru : — multe substantive colective: — nume de persoane : — nume de ţări. die Dramen das Stadion. -en şi -i înlocuiesc su­ fixul -ns. die Autobusse i SUBSTANTIVE DEFECTIVE DE NUMÄR I. ape : Excepţii: die Milch. -en: — cu desinenţa străină -i sau cu desinenţa zero : Observaţii. Şi substantivul Stadion formează pluralul înlocuind -ion prin -ien: i das Stipendium. 2) Substantivele terminate în -bus for­ mează pluralul prin dublarea consoa­ nei s înaintea desinenţelor: der Autobus. oraşe. Kasus. das Obst der Mut. Substantive de origine neger­ mană terminate la nominativul singular în: a) -(i)um sau -a formează de obicei pluralul înlocuind -(i)um sau -a prin -(i)en : O b s e r v a ţ i e . die Stipendien das Museum. Virus.GRAMMATIK II. Modus. Bukarest. die die die die Kurse Viren Modi Kasus b) -us formează pluralul — cu desinenţele germane -e. das Gehen das Schöne. die Güte das Lesen. das Neue das Geflügel Andrei Rumänien. Singularia tantum — multe nume de materii: — multe nume abstracte. de ex.

în special de metale : das Eisen etc. Numele colective cu prefixul ge. Excepţie: das Frühjahr I. — Punctele cardinale : der Norden der Süden etc. Numai la singular se majoritatea substantivelor neutre cind sînt folosite de măsuri şi c a n t i t ă ţ i : Zwei Paar Schuhe Zwei Stück Zucker Zwei Mann II.: das Gebirge das Geflügel etc. . Majoritatea nume­ lor de materii. formînd un tot unitar : — perioade de timp : — nume de lanţuri de munţi: die Eltern. dar : das Weib das Fräulein Multe nume de ape : die Donau die Elbe Numele de arbori: die Tanne die Eiche etc. DUPĂ Î N Ţ E L E S Feminine Numele de fiinţe fe­ meieşti : die Studentin die Arbeiterin etc. die Geschwister die Ferien die Karpaten GENUL SUBSTANTIVELOR 32 Masculine —• Numele de fiinţe bărbăteşti: der Student der Arbeiter etc. Excepţie: das Veilchen Neutre Numele fiinţelor tinere : das Kind das Kalb etc.MORPHOLOGIE i Observaţi întrebuinţează masculine şi ca denumiri e . • — • Fenomene ale na­ turii : der Regen der Schnee — Numele anotim­ purilor : der Frühling der Sommer etc. Pluralia tantum — grupuri de fiinţe. Numele de flori: die Rose die Nelke etc. Diminutivele : das Städtchen das Tischlein etc.

die Nacht dar : — Nume de b ă u t u r i : das Klavier der Tee das Akkordeon der Kaffee das Saxophon der Kakao — Numerale cardinale der Wein etc. Excepţie: Numele de ţări ter­ minate în -ei: die Tschecho­ slowakei die Schweiz der Irak die Niederlande — Adjectivele sub­ stantivizate expri­ mând o noţiune ab­ stractă : das Schöne das Große etc. die Geige Excepţie: die Mandoline etc. DUPĂ TERMINAŢIE Feminine -in (neaccentuat) : Studentin -de : Erde -ei : Bäckerei -ine : Blondine -chen -lein -e şi ge-um Neutre : Mädchen : Vöglein cu prefixul : Gebirge : Museum . der Februar etc. — Numele zilelor şi ale Excepţie: părţilor zilei: der Apfel der Montag der Pfirsich der Dienstag — Numele unor instru­ der Vormittag mente muzicale : der Abend etc. i — Numele de ţări şi oraşe : Rumänien Bukarest etc. stantive : die Eins die Fünf etc. Excepţie: die Mark — Nume de r o c i : der Granit der Kalk etc. — Nume de monede : der Leu der Rubel etc. întrebuinţate ca sub­ — Numele lunilor : dar : die Milch das Wasser das Bier etc. — Numeralele frac­ ţionare : das Drittel das Viertel etc.GRAMMATIK — Numele de fructe : die Birne der Januar die Traube etc. 33 Masculine -1er -ner -ich -ig -(l)ing : : : : : Künstler Redner Teppich Honig Frühling II. — Infinitivele sub­ stantivizate : das Lernen das Lesen etc.

/ der Admirai \das Material •• / der Sekretär \das Tertiär x / der Planet \das Dekret Masculine. feminine şi neutre /der Lehrer -er<-die Feder \das Messer /der Schlüssel -el(-die Schüssel \ das Bündel /die Größe -e (-.die Heimat \das Zitat /die Lust -st(--der Durst \das Fest /die Fahrt -t(~der Hut \das Gewicht Feminine .MORPHOLOGIE 507 -m -ismus -ist -ent -ant -an -ar -ier -eur -ör -krat -löge -nom -soph -or -ast -iker -graph Raum Sozialismus Sozialist Student Aspirant Kapitän Bibliothekar Pionier Ingenieur Frisör Demokrat Philologe Agronom Philosoph Professor Palast Mechaniker Geograph -ung -heit -keit • -schaît -ie -üre -tat -ität -ion -tion -ik -anz -enz -iz -ade -ose -age -äne -ette Masculine şi neutre -en</der \das . /das \der Regen Redewendung Kindheit Höflichkeit Mannschaft Theorie Broschüre Fakultät Qualität Union Organisation Politik 2 Bilanz Frequenz Notiz : Brigade Neurose Garage Migräne ' Toilette -tum -ium -em -ment -ut : Altertum1 : Stipendium : Theorem : Instrument : Institut Zeichen Rätsel Stöpsel . . / die \ das şi neutre Kultur Abitur Ereignis Erlaubnis Schicksal Mühsal _n\$/das \die j / das \ die / das Drama. Substantivele Sputnik şi Lunik sînt de genul masculin. j . \ die Villa 1 2 Substantivele Reichtum şi Irrtum sînt de genul masculin.der Knabe \das Auge / der Soldat -at ~. / das Gewicht ~1Cl\der Kehricht .

guter Laune. An einem Nachmittag sagte mir mein Kollege:. der Wemfall) 4..GRAMMATIK 34 GENUL SUBSTANTIVELOR COMPUSE Substantivele compuse au genul substantivului de bază : der (= die (= Augenblick das Auge -\. Acuzativul (der Akkusativ. Ich begegnete ihm gestern. der Werfall) 2. der Wesfall) 3. Der Hörsaal lag am atributul Ende der Stadt. Er war ein glänzender numele predicativ Organisator.. Nominativul (der Nominativ. numele predicativ (rar) Sie sind.der Blick) Reissuppe der Reis + die Suppe) DECLINAREA SUBSTANTIVELOR 35 CAZURILE (Die Kasus — Die Fälle) Cazul : 1. der Wenfall) întrebarea: Wer? (pentru persoane) Was? (pentru lucruri) Wessen ? Wem? Wen? (pentru persoane) Was? (pentru lucruri) 36 FOLOSIREA 1) la nominativ stă a) subiectul b) 2) la genitiv stă : a) b) c) d) 3) la dativ stă: CAZURILOF Meine Mutter kam in den Garten. Genitivul (der Genitiv. complementul la Er erfreute sich eines genitiv großen Ansehens. a) complementul la dativ b) complementul circumstanţial . Dativul (der Dativ. complementul cir­ Zum Löwenwirt kam cumstanţial eines Tages ein Gast.

121) dativul (schema nr. După prepoziţii se foloseşte : — genitivul (vezi schema nr. 121) I Dieses Buch ist für dich. bin ich schon gewesen. pag. Er las trotz des schlech­ ten Lichtes. die c u sau f ă r ă . G. Bei Ihrem Nachbar. 500) de gen masculin . ea stînd la cazul substantivului de­ terminat : 4) la acuzaţie stă Die Menge erreichte den Hörsaal. einen Kna­ ben von zwölf Jahren. Ich war mit meinem Freund im Kunstmuj sc um. 121) acuzativul (schema nr. 28. Umlaut. ! 37 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DUPĂ D E S I N E N Ţ E Declinarea tare (Die starke Deklination) Declinarea tare cuprinde substantivele din primele trei grupe de plural (vezi schema nr. dem Herrn Bärenwirt. Masculin der -(e)s des dem -(e) den \ N. G. Feminin die der der die \ 1 Plural -er -e. D. Der Deutsche habe näm­ lich ein Kind. Neutru das des -(e)s dem das \ • ( « ) die der den -n. -er -e.MORPHOLOGIE 509 a) complementul la acuzativ b) complementul circumstanţial Apoziţia poate sta la fiecare dintre ca­ zuri. A. Ich war einen Tag in Sinaia. D. feminin şi neutru. -ern -en -er -e. S i n gu1 a r N. A.

510 GRAMMATIK Genitivul în -es : îl formează întotdeauna substantivele masculine şi neutre terminate în -ß (der Gruß. Dativul în -e îl pot forma substantivele care la genitiv au desi­ nenţa -es. -tz (der Schatz. des Hut(e)s). -z (das Salz. -s (das Glas. des Buch(e)s). der -(e)n D. des Land(e)s). das Lernen. der des dem den Feminin Neutru lipseşte die -(e)n der -(e)n der -(e)n die \ 4 P 1 ur a1 N. -t (der Hut. des Tisches). A. die (e)n Desinenţa -n o primesc substantivele de declinare slabă terminate în -e (der Junge). D. -k (das Werk. des Salzes). -d (das Lână. -st (der Gast. 28. 38 Declinarea slabă (Die schwache Deklination) Declinarea slabă cuprinde substantive din grupa a IV-a de plural (vezi schema nr. G. pag. des Gastes). den -(e)n A. des Werk(e)s). -seh (der Tisch. îl pot forma substantivele masculine şi neutre — în special cele monosi­ labice — terminate în -eh (das Bueh. -er (die Feder). 500) de gen masculin şi feminin. des Lernens etc. des Grußes). . Desinenţa -en o primesc toate celelalte substantive de declinare slabă. -g (der Tag. des Tag(e)s). des Schatzes). des Lehrers. -el (die Schüssel). Singular Masculin N. die -(e)n G. des Glases). -ie (die Theorie). Genitivul în -s îl formează toate celelalte substantive masculine şi neutre de declinare tare : der Lehrer.

Muskel (muşchiu). Konsul (consul). A. Statut (statut). 500) ca şi un număr restrîns de substantive masculine din aceeaşi grupă. D. Sporn (pinten). Insekt (insectă). 28. . Vetter (văr). Nerv (nerv). Bett (pat). Stachel (ghimpe). Substantivul der Sporn formează pluralul neregulat: die Sporen. Lorbeer (laur). pag. Staat (stat). G. G. Substantivele de origine negermană terminate în -or neaccentuat: der Direktor. Zins (dobîndă). A. Schmerz (durere). Gevatter (cumătru). Substantivele de gen neutru de declinare mixtă sînt: Auge (ochi). Strahl (rază). Interesse (interes). Hemd (cămaşă). die der den die -(e)n -(e)n -(e)n -(e)n Cele mai frecvente substantive degere masculin de declinare mixtă sînt: Dorn (spin). Ohr (ureche). Nacht ir (vecin). Observaţii. Untertan (supus). D. Substantivele Nachbar şi Untertan se declină şi slab. Juwel (giuvaer). Ende (sfîrşit).MORPHOLOGIE 511 39 Declinarea mixtă (Die gemischte Deklination) Declinarea mixtă cuprinde toate substantivele de gen neutru din grupa a IV-a de plural (vezi schema nr. der des dem den -(e)s -(e) Feminin lipseşte Neutru das des dem das -(e)s -(e) - i 1 Plural N. Mast (catarg). 2. S i n g u1 a r Masculin N. 1. der Professor. See (lac).

des Genossen D. den Neutru das des dem das -s - 4 4 i i Plural N.512 GRAMMATIK 40 Declinarea substantivelor din grupa a V a de plural (vezi schemele 28 şi 29. der Stadt D. Nachbar. Vetter. Mast. . Staat. pag. Sporn. des -s der D. Nerv. die -s G. dem der die A. den -s A. Konsul. Gevatter. Lorbeer. Zins. den Genossen E x c e p ţ i i : der Dorn. Strahl. der Stadt A. Stachel. 500 şi pag . Untertan. Schmerz. terminate în -or neaccentuat (der Professor). See. die Stadt G. der Geno se G. die Stadt Regula a II-a: Substantivele masculine care au la nominativ plural desinenţa -(e)n o primesc şi la singular la genitiv. dem Genossen A. der -s D. Muskel. die -s 41 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DUPĂ GEN Regula I : Substantivele feminine au la singular toate cazurile egale: N. substantivele de origine negermană. der die G. dativ şi acuzativ: der Genoi ?e — die Genossen N. 502) Singular Feminin Masculin N.

-as -(i)um. -a -(i)um. 504) : Singular N. -a Plural die -(i)en der -(i)en den -(i)en die -(i)en Substantivul Stadion Înlocuieşte pe -ion prin -ien. Observaţie. den Garten der Baum—die Bäume der Baum des Baum(e)s dem Baum(e) den Baum das Kind—die Kinder das Kind des Kindes dem Kind(e) das Kind O b s e r v a ţ i e . A. D.MORPHOLOGIE 513 Regula a III-a : Substantivele masculine care la nominativ plural nu au desinenţa -(en) precum şi toate substantivele neutre primesc : —• la genitiv singular : -(e)s —• la dativ singular (eventual) : -e — acuzativul întotdeauna = nominativul der Garten-—die Gärten N. -a -(i)ums. 1881 . -n nu este desinenţă. 30. i3—Limba germană — c. A. G. G. die der den die Bäume Bäume Bäumen Bäume die der den die Genossen Genossen Genossen Genossen die der den die Kinos Kinos Kinos Kinos 42 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR ÎN -(i)um. der Garten G. des Gartens D. N. -ium (das Stipendium). iar la dativ primesc desinenţa -(e)n (dacă n-au -n în rădăcină sau -s ca desinenţă a pluralului). La substantivul Garten. numai că desinenţa pluralului înlocuieşte terminaţia singularului (vezi schema nr. Regula a IV-a : La plural substantivele de orice gen au nominativul. -a (das Drama) se declină ca substantivele de declinare mixtă. pag. dem Garten A. D. -a şi -us a) Substantivele în -um (das Museum). genitivul şi acuzativul egale. das des dem das -(i)um. ci face parte din rădăcina cuvîntului. — Substantivele terminate în -(e)n şi -s au toate cazurile egale.

Substantivele de origine negermană în -bus se declină ca substantivele tari. " -i. der des dem den Name(n) Namens Namen Namen die der den die Namen Namen Namen Namen O b s e r v a ţ i e . doar că dublează pe -s. G. A. 43 CAZURI SPECIALE D E DECLINARE a) Substantivele : der Friede (n) der Buchstabe der Name(n) der Gedanke der Funke (n) der Wille(n) der Glaube(n) formează o grupă de trecere dintre declinarea tare şi slabă : Singular Plural N. se declină ca substantivele germane : der Kursus — die Kurse das Virus — die Viren — Dacă la plural menţin desinenţa străină (i) sau desinenţa zero. -en -en -en -en Plural (desinenţa străină sau desinenţa zero -i. D. " -i.514 GRAMMATIK b) Substantivele în -us sînt invariabile la singular. -US A. D. — Dacă la plural primesc desinenţa -e sau -en (care înlocuieşte terminaţia singularului). -US D. -e. . -e. -en. atunci rămîn invariabile : der Modus — die Modi der Kasus — die Kasus Sir gular N. -US \ Plural nenţa germană) N. G. A. -US G. O b s e r v a ţ i e .înaintea unei desinenţe : der Autobus — die Autobusse. " -i. Der Buchstabe are la genitiv şi forma des Buchstaben. -e.

Die erste Universität Europas Peters Zimmer La dativ şi acuzativ nu primesc nici un fel de desinenţă. das die -en c) Substantivul der Herr se declină neregulat : Singular Plural N. Hans'' Bücher die Bücher von Hans Hansens Schwester . -z. -ß. den -n die -en d) Adjectivele şi participiile substantivizate se declină ca adjectivele : der Bekannte. -ens : Er gab Peter das Buch. acesta stă fără articol (vezi schema nr. -st. des -n der -en i D. 519) 44 DECLINAREA NUMELOR PROPRII (Die Deklination der Eigennamen) I. Ich fragte Peter. 24).515 b) Substantivul das Herz se declină în mod asemănător : Singular Plural N. dem -n den -en A. Schillers Antrittsrede Andas Buch . h) Numele proprii terminate în -s. ein Bekannter. -x. 49. precum şi numele geogra­ fice formează genitivul singular în -s : O b s e r v a ţ i e . -tz exprimă genitivul: 1) printr-un apostrof : 2) printr-o construcţie prepoziţio­ nală cu von : 3) printr-o desinenţă veche a geni­ tivului. Genitivul numelui propriu este pus deseori înaintea substantivului pe care-1 determină. des -ens der -en D. Bekannte [ (vezi schema nr. der die -en G. Neprecedate de articol a) Numele de persoane (chiar şi cele feminine). pag. dem -en den -en A. das die -en G.

Herrn) Ionescu II. Substantivele Kollege.c) Dacă numele propriu este compus din două sau mai multe substanti­ ve. 1. se declină ultimul substantiv : d) Dacă numele propriu este compus dintr-un substantiv şi un adjectiv. Numele de persoane sînt precedate de articol în special în limbajul familiar sau dacă sînt precedate de un atri­ b u t substantival sau adjectival: der Mann der Weber die Begabung des Peter j A T . se declină numai numele de persoană : f) Dacă un nume de persoană este pre­ cedat de un titlu articulat. Precedate de articol a) Numele de persoane nu primesc nici un fel de desinenţă. se declină doar articolul : O b s e r v a ţ i e . Substantivul Doktor ca titlu rămîne invariabil : 2. oraşe de gen mascu­ lin sau neutru precedate de un atri­ but adjectival pot primi la genitiv desinenţa s: die Hauptstadt des schönen Rumänien^) . Professor Ionescus Rede die Arbeit des Professors Ionescu die Arbeit des Doktor Ionescu die Arbeit des Kollegen (Genos­ sen. Stephan der Große war der Enkel Alexanders des Guten. se declină ambele elemente : e) Dacă un nume de persoană este pre­ cedat de un titlu nearticulat. se de­ clină numai titlul: Observaţii. J /kleinen der Aufsatz d e s / \ >Peter \Schülers / b) Numele de ţări. Genosse. Herr declină întotdeauna : se Der Bau der Universität knüpft sich an Alexandru Ion Cuzas Namen.

Mitte sau Ende sînt totdeauna invariabile : Die Verse des „Erlkönigs" des 1. der Deutsche — ein Deutscher die Deutschen — Deutsche d) Titlurile de opere de artă. Adjectivele pot fi substantivizate : deutsch — > der Deutsche alt — > der Alte Adjectivele substantivizate se scriu cu iniţială mare. fiind adjectiv substantivizat. ziare urmează regulile declinării substantivelor comune : e) Numele de luni formează genitivul atît cu cît si fără desinenţă: O b s e r v a ţ i e . Der Deutsche formează o excepţie. urmează regulile declinării adjectivelor şi nu a substantivelor : Wir flogen den Karpaten zu. Der Junge schön. . rîuri. lacuri urmează regulile declinării substantivelor comune : O b s e r v a ţ i e . Numele de luni precedate de Anfang. munţi. număr şi caz cu acesta) : Adjectivul -predicativ (invariabil. cărţi.MORPHOLOGIE 517 c) Numele de popoare. schreibt Der Junge trat lu­ stig ins Zimmer. spre deo­ sebire de limba română) : adverbial (invariabil) : element predicativ (invariabil) : suplimentar der lustige Junge Der Junge ist lustig. Oktober(s) Anfang Oktober ADJECTIVUL (Das Adjektiv — Das Eigenschaftswort) 45 ÎNTREBUINŢAREA ADJECTIVULUI atributiv (stă înaintea substanti­ vului şi se acordă în gen.

unde -es se înlocuieşte prin -en. jenes. das). . -em -er -em -e -es A. welches.m. A. A. jener. jene. die. N. -er D. -en A.a.$18 DECLINAREA ADJECTIVELOR 46 DECLINAREA T A R E A A D J E C T I V E L O R GRAMMATIK (Die starke Deklination der Adjektive) Adjectivele se declină tare. -e Adjectivele declinate tare primesc la toate cazurile singularului si pluralului desinenţele articolului hotărit. diese. jedes ş. welche. -e G.). cînd au desinenţa -e. afară de genitivul singular masculin şi neutru. Masculin der | -e des -en dem -en den -en j Singular Feminin die | -e der -en der -en die | -e 4- Neutru das ( des dem das | -e -en -en -e | 4- N. D. welcher. 47 DECLINAREA SLABĂ A ADJECTIVELOR (Die schwache Deklination der Adjektive) Se declină slab adjectivele precedate de : a) articolul hotărit (der. -er -e -es -er G. jede. afară de: nominativul singular — masculin. b) un pronume cu desinenţele articolului hotărit (dieser. dieses. D. Masculin Feminin Neutru N. G. dacă nu sînt prece date de un articol sau pronume cu desinenţa articolului. feminin şi neutru — şi acuzativul singular — feminin şi neutru.d. | -en 1 "en 1 Singular • D. G. jeder. \ Plural die der den die -en -en -en -en Adjectivele declinate slab primesc la toate cazurile desinenţele slabe. -en l \ i i y Plural N.

eine. mein meines meinem meinen -er | -en -en -en \ Feminin meine meiner meiner meine •l Neui ru -e | -en -en -e | mein meines meinem mein -es | -en -en -es | N. D. dein. deine. mein.MORPHOLOGIE 519 48 DECLINAREA MIXTĂ A ADJECTIVELOR (Die gemischte Deklination der Adjektive) Se declină mixt adjectivele precedate de : a) articolul nekotărit (ein. D. b) articolul nehotărît negat (kein. la toate genurile. c) pronumele posesie (mein. A. A. kein). dein etc. keine. G. meine. Plural meine meiner meinen meine -en -en -en -en Adjectivele declinate mixt primesc : desinenţele declinării tari a adjectivelor la nominativ singular. ein). la feminin şi neutru desinenţele declinării slabe la toate celelalte cazuri. la acuzativ singular. G. 49 DECLINAREA A D J E C T I V E L O R SUBSTANTIVIZATE (Die Deklination der substantivierten Adjektive) Adjectivele substantivizate se declină ca şi adjectivele atributive : Singular der Alte ein Alter Plural die Alten Alte . Singular Masculin N.).

viele. pi. se declină numai ultimul adjectiv : d) Adjectivul care determină mai de aproape un alt adjectiv sau un par­ ticipiu este invariabil: e) Cîteva adjective de origine neger­ mană (beige. manche. în general. -en vo­ cala e poate fi omisă în cursul de­ clinării : l) Adjectivul atributiv apare uneori. wenige. în limbajul poetic. solche. formînd o unitate. sämtliche.) sînt invariabile : f) Adjectivele precedate d e : einige. etliche. Wetter warmem unsere rot-gelb-hlaue Fahne ein gut genähter Anzug der beige Anzug. după substantiv : Lieber Vater und liebe I Mutter 1 bei schönem. î n cazul acesta stă. toate adjecti­ vele se declină la fel: c) Dacă două sau mai multe adjective sînt strîns legate între ele.50 CAZURI SPECIALE DE DECLINARE ALE ADJECTIVELOR a) Adjectivul se repetă în faţa substan­ tivelor de gen diferit: b) Dacă substantivul este precedat de mai multe adjective. verschiedene se declină t a r e : g) Adjectivele precedate d e : welche. andere. mehrere. care este de obicei s l a b : k) La adjectivele în -el. irgend­ welche se declină t a r e sau s l a b : h) Adjectivele precedate de numerale cardinale se declină t a r e : i) Adjectivele precedate d e : alle. -er. nedeclinat. beide se declină s l a b : j) Adjectivele precedate de un pro­ nume personal se declină de obicei t a r e cu excepţia nom. beige Kleid einige rumänische Bücher das manche neue(n) Bächer zwei schöne Bücher alle guten Studenten ich froher Mensch wir frohen Menschen ihr fleißigen Studenten offen: das off(e)ne Fenster ein oîf(e)nes Fenster ein Mädchen. orange. rosa etc. schön und wunderbar (Schiller) . lila.

der Deutsche. Er schreibt (eben)so schön wie du. ein Reisender ein Gelehrter ein Deutscher ein Alter Kinder c) participiul perfect (II) : d) participiile substantivizate e) adjectivele substantivizate !)2 COMPARAŢIA ADJECTIVELOR (Die Steigerung — Die Gradwandlung der Adjektive) A.. el îndeplinind funcţia morfologică de substantiv: n) Şi după alles. die Grundstufe) a) Cu pozitivul se întrebuinţează con­ juncţiile : ebenso . die Mehrstufe) Comparativul = pozitiv ( + Umlaut) -f. nichts.er a) Conjuncţie : als (— decît) I Paul ist fleißig. Er schreibt schöner als du.. so . adjectivul se sub­ stantivizează.. Paul ist (eben)so fleißig wie du. wie ( = tot atît . (zwanzigsten) April das Lachen der spielenden der übersetzte Text der Reisende.MORPHOLOGIE 521 m) După etwas... dar se declină s l a b : Gibt es etwas Neues? Wir wünschen Dir alles Gute zum Neuen Jahr. ca.. Pozitivul (der Positiv. ca şi) b) Termenii de comparaţie stau la ace­ laşi caz: B. viel. Andrei ist fleißiger (jünger) als du. wie. der Alte. wenig ad­ jectivul se declină t a r e şi se scrie cu majusculă. der Gelehrte. . 51 PĂRŢI D E V O R B I R E CARE SE DECLINĂ CA A D J E C T I V E L E A T R I B U T I V E Ca adjectivele atributive se declină: a) numeralele ordinale : b) participiul prezent (I) : der 20. (zwanzigste) April am 20. Comparativul (der Komparativ.

-x. rasch. klar. Adjectivele polisilabice. -tz. -er. -haft şi în diftongul -au : Ich sehe ihn besser als dich. die Höchststufe) / superlativ am + pozitiv /adverbial ( + Umlaut) \ s u p e r l a t i v predicativ Super­ -f (e)sten lativul superlativ der pozitiv atributiv (+Um­ die superlativ laut) f ( e ) s t e predicativ a) Adjectivele cu Umlaut la compa­ rativ îl păstrează şi la superlativ : b) Superlativul cu intercalarea vocalei e îl formează adjectivele polisilabice accentuate pe ultima silabă ca şi ma­ joritatea adjectivelor monosilabice terminate în -z. wahr. iar cele termi­ nate în -en şi -er îl pierd uneori: d) Umlaut primesc unele adjective care au a. terminate în -t. -ß. -lieh. starr. voll. nu intercalează vocala e înaintea sufixului: E x c e p ţ i e : adjectivul groß groß — am größten . bunt. zart. -sch. satt. schlank. -d. Nu primesc Umlaut : 1) Adjectivele terminate în -el. -s -st. Er ist der fleißigste. -en. neaccentuate pe ultima silabă. adjectivele terminate în -el pierd întotdeauna pe e din silaba finală. Superlativul (der Superlativ. dunkel — dunkler teuer •— teu(e)rer lang -— länger groß — größer kurz — kürzer dunkel — dunkler offen — offener dankbar — dankbarer aufmerksam — aufmerksamer boshaft — boshafter schlau — schlauer passend — passender logisch — logischer falsch. -d. lahm. stolz. -ig. -t. Er ist am fleißigsten. + < Er ist der fleißigste Student. •bar -sam. froh. o sau u în rădăcină : O b s e r v a ţ i e . -e. -h : Er arbeitet am fleißigsten.522 GRAMMATIK b) Termenii de comparaţie stau la ace­ laşi caz: c) Declinate la comparativ. stumpf 2) Participiile întrebuinţate ca adjective : 3) Adjectivele de origine negermană: 4) Cîteva adjective monosilabice : C. länger •— am längsten kürzer •—• am kürzesten interessant — am interes­ santesten kurz — am kürzesten sanft •—• am sanftesten heiß — am heißesten früh — am frühesten geeignet — am geeignetsten reizend — am reizendsten komisch — am komischsten O b s e r v a ţ i e . rund. sanft. roh. -seh.

Er ist der fleißigste aller Studenten. am der. die. mindesten die. das beste am meisten der. die. weitaus. Er ist der fleißigste von allen Studenten. die. das höchste 54 DECLINAREA ADJECTIVELOR LA COMPARATIV ŞI LA SUPERLATIV Adjectivele atributive se declină la comparativ şi la superlativ cu aceleaşi desinenţe ca la pozitiv : der schöne Ausflug der schönere Ausflug der schönste Ausflug bei schönem Wetter bei schönere/w Wetter bei schönstem Wetter . das wenigste am nächsten der. der allevfleißigste Student 53 Pozitiv gut viel wenig Comparaţia neregulată a adjectivelor Comparativ besser mehr minder weniger nah hoch näher höher Superlativ am besten der. die. das mindeste wenigsten die. das nächste am höchsten der. das meiste am der.MORPHOLOGIE 1 c) După superlativ se poate pune : — genitivul — von + dativul d) Superlativul poate fi întărit cu aller. bei weitem etc.

das hinweisende Fürwort) : dieser. (das Relativpronomen. jemand etc. welcher etc. 6) Pronumele relativ 7) Pronumele interogativ 8) Pronumele nehotărît . das besitzanzeigende Fürwort) : 2) Pronumele reflexiv 3) Pronumele reciproc . das rückbezügliche Fürwort) : sich (das reziproke Pronomen. (das Indefinitpronomen. das unbestimmte Fürwort) : man. (das Reflexivpronomen. das bezügliche Fürwort) : der. (das Interrogativpronomen. das fragende Fürwort) : wer? was? etc.524 GRAMMATIK PRONUMELE (Das Pronomen — Das Fürwort) 55 1) Pronumele personal FELURILE PRONUMELUI (das Personalpronomen. 5) Pronumele demonstrativ (das Demonstrativpronomen. das wechselbezügliche Fürwort) : einander (das Possessivpronomen. jener etc. das persönliche Fürwort) : ich. 4) Pronumele posesiv mein. du etc. dein etc.

Sie Ihrer Ihnen Sie sie ihrer ihnen sie In limba germană pronumele personal nu ooate fi omis ca în limba română : Ich gehe in die Bibliothek —. F. es seiner ihm es Plural M. N. . A. sie ihrer ihr sie N. D. N.Merg la bibliotecă. D. G. G. A. wir unser uns uns ihr euer euch euch Pronumele de politeţe pentru singular şi plural N. A. ich meiner mir mich du deiner dir dich er seiner ihm ihn F. N. G.MORPHOLOGIE 525 56 PRONUMELE PERSONAL (Das Personalpronomen — Das persönliche Fürwort) Singular Persoana I Persoana a II-a Persoana a IlI-a M. D.

daß es schon so spät ist. dir mir D. was soll es bedeuten. cuvînt introductiv pen­ tru dublarea subiectului: (nu se traduce) Es kamen immer mehr Studenten. pronume demonstrativ : Ich weiß es.F. Es ist spät. Observaţii. 1. Es ca pronume personal.N.. Weißt du. verbe impersonale ocazionale : Es -> pronume impersonal Es läutet. Ich weiß nicht.526 GRAMMATIK 57 Funcţiile pronumelui es Sie gehen in das Kino. j sich | dich mich | sich | A. 1 sich | euch euch uns A. (HL Heine). singular şi plural) : sich. Ich wußte nicht. Plural uns D. feminin şi neutru. Pentru persoanele I şi a II-a (singular şi plural) se folosesc dativul şi acuzativul pronumelui personal. 2. Es servind la dublarea subiectului dispare în propoz a secundară : Es kamen immer mehr Studenten. pe lîngă verbul sein: Es ist der Vater. sich j Pronumele reflexiv are o formă proprie numai pentru persoana a III-a (dativ şi acuzativ masculin.. (se traduce de obicei prin aceasta sau o) verbe impersonale permanente: Es schneit. demonstrativ şi impersonal se menţine In propoziţia secun­ dară : Das Kind ist hier. daß immer mehr Studenten kamen? 58 PRONUMELE REFLEXIV (Das Reflexivpronomen — Das rückbezügliche Fürwort) Singular Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a M. daß es hier ist. pronume personal: Es ist groß. Ich wußte nicht. (nu se traduce) • expresii impersonale : Es wird spät. Daß ich so traurig bin. Es gibt . .

Sie gingen nebeneinander. O b s e r v a ţ i e . unii altora) — Einander este invariabil. Die Freunde machten unii pe alţii. şi pronumele reflexiv sich. Sie begrüßten sieh. — Pronumele reciproc se întrebuin­ ţează de obicei împreună cu pre­ poziţii : Sie sprechen miteinander. unele pe altele. 60 PRONUMELE POSESLV (Das Possessivpronomen — Das besitza nzeigende Fürwort) Pronumele personal ich du er sie es wir ihr sie Sie _1 _ adjectival mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr meiner deiner seiner ihrer seiner unsrer eurer ihrer Ihrer 1 sub sta ntival der der \ der mein(ig)e dein(ig)e sein(ig)e der ihr (ig Je der der der 1 der der sein(ig)e unsr(ig)e eurfigje ihr(ig)e Ihr(ig)e . unul altuia.MORPHOLOGIE 527 59 PRONUMELE RECIPROC (Das reziproke Pronomen — Das wechselbezügliche Fürwort) Pronumele reciproc propriu-zis este einander ( = unul pe altul. einander Vorwürfe. Ca pronume reciproc se foloseşte! Wir begrüßten uns.

. b) substantival (fără sau cu -» articol) fara articol — se . \i Die reder ist mein. Pronumele posesiv atributiv stă înaintea substantivului... cu articol — se declină ca r n „• . Se declină ca adjectivele substantivizate : Die Mein(ig)en lassen dich grüßen.' es ist meiner.. •H> rpredicativ invariabil '• . a t: l Ja.declina ca .< meine Feder a) adjectival tărît negat : (totdeauna -> fără articol) ...528 GRAMMATIK 61 Declinarea pronumelui posesiv -» atributiv—se declină ca mein Bleistift articolul neho. .. es Ihr r. _ Bleistift? • ' T v n.• J Der D7 Bleistift ist Tb ider meine ( meini s e )- Pronumele posesiv poate fi substantivizat. număr şi caz cu obiectul posedat: Meine Feder Mein Buch . O b s e r v a ţ i e . Acordul pronumelui posesiv adjectival Mein Bleistift Pronumele posesiv se acordă în gen.ist n • „ .!\ Ist • ... t. DJ •. Pronumele posesiv substantivizat se scrie. . T . articolul ho. •. O b s e r v a ţ i e . • . — • • !•! {Der Bleistift mein. . cu iniţială mare. o . ca toate substantivele din limba germană.•/•.

A. G. G. N. D. G. N. G. D. N. meine meiner meiner meine deine deiner deiner deine seine seiner seiner seine ihre ihrer ihrer ihre seine seiner seiner seine uns(e)re uns(e)rer uns(e)rer uns(e)re eure eurer eurer euer ihre ihrer ihrer ihre Ihre Ihrer Ihrer Ihre N. N. D. A. A. F. G. G. A. M. D. N. genul şi numărul obiectului posedat Singular l \ ^ Plural Y t t Posesor ich N. A. N. mein meines meinem meinen dein deines deinem deinen sein seines seinem seinen ihr ihres ihrem ihren sein seines seinem seinen unser uns(e)res uns(e)rem uns(e)ren euer eures eurem euren ihr ihres ihrem ihren Ihr Ihres Ihrem Ihren F. A. A. meine meiner meinen meine deine deiner deinen deine seine seiner seinen seine ihre ihrer ihren ihre seine seiner seinen seine uns(e)re uns(e)rer uns(e)ren uns(e)re eure eurer euren eure ihre ihrer ihren ihre Ihre Ihrer Ihren Ihre 34—Limba gerrrană — c. N. G. N. G. N. A. G. A. N. G. G. A. A. A. du er sie es wir ihr sie Sie M. N. N. G. G. D. D. A. D. G. N. N. D. D.529 62 Declinarea pronumelui posesiv adjectival Pronumele posesiv cu desinenţele determinate de cazul. A. G. D. D. G. D. mein meines meinem mein dein deines deinem dein sein seines seinem sein ihr ihres ihrem ihr sein seines seinem sein unser uns(e)res uns(e)rem unser euer eures eurem euer ihr ihres ihrem ihr Ihr Ihres Ihrem Ihr N. A. G. D. D. A. 1881 . D. D. A. A. G. D. N. N. N. D.

71) O b s e r v a ţ i e . das dieses jenes dasselbe dasjenige solches i 4* ^ v M. N. însuşi. die sich für die Freiheit unseres Vaterlandes geopfert haben.) 64 Declinarea pronumelui demonstrativ der. . die F. der (accentuat) dieser jener derselbe derjenige solcher selbst.530 GRAMMATIK 63 PRONUMELE DEMONSTRATIV (Das Demonstrativpronomer — Das hinweisende Fürwort) Singular Plural i M. das i adjectival se declină ca articolul hotărît (schema nr. Derer se referă numai la o noţiune care urmează : Gedenke derer. însele etc. însuţi. die. 21) substantival se declină ca pronumele relativ (schema nr. însăşi. înşişi. die diese jene dieselbe diejenige solche i N. die. Pronumele demonstrativ der. diese jene dieselben diejenigen solche ( = însumi. das folosit substantival are la genitiv feminin singular şi la genitiv plural — pe lîngă forma deren — şi forma derer. selber (invariabil) [ = acesta) = acesta) = acela) = acelaşi) [ = acela) = astfel de) i F.

N.MORPHOLOGIE 531 65 Declinarea pronumelor demonstrative dieser — diese — dieses jener — jene — jenes Se declină cu desinenţele articolului hotărît: Singular M. (das) dieses jenes Plural M. F. (die) diese jene (des) dieses jenes (der) dieser jener (des) dieses jenes (der) dieser jener (dem) diesem jenem (der) dieser jener (dem) diesem jenem (den) diesen jenen (den) diesen jenen (die) diese jene (das) dieses jenes (die) diese jene . (die) diese jene N. (der) dieser jener F.

eine solche. solches Solcher. solche. G. N. A. F. 67 Declinarea pronumelui demonstrativ solcher. solche. derselbe desselben demselben denselben derjenige desjenigen demjenigen denjenigen F. N. O b s e r v a ţ i e .532 GRAMMATIK 66 Declinarea pronumelor demonstrative derselbe — dieselbe — dasselbe derjenige — diejenige — dasjenige Singular N. ein solches / se declină ca adjectivul atributiv 68 Pronumele demonstrativ selbst (selber) ich —) du — er —. D. dieselbe derselben derselben dieselbe diejenige derjenigen derjenigen diejenige N. sie —| es •—|— selbst (selber) wir — ihr sie Sie —: Selbst (selber) este invariabil. partea a doua se declină ca un adjectiv precedat de articolul hotărît (deci: slab). D. G. solches \ ein solcher. dasselbe desselben demselben dasselbe dasjenige desjenigen demjenige/i dasj enige Plural M. A. Selbst înaintea unui substantiv sau pronume este aduerb ( = chiar) : ich selbst = eu însumi dar : selbst ich — chiar eu . M. dieselben derselben denselben dieselben diejenigen derjenigen denjenigen diejenigen Prima parte a acestor pronume se declină ca articolul hotărît.

zuerst zu lesen. mein Lehrer von einst.. . was ich geschrieben habe. welches se referă la un anumit substantiv sau pronume din propoziţia re­ gentă : au sens general : wer. a) la toată propoziţia regentă : Ich wußte damals nickt.. war von Mozart. was se poate referi şi Das Menuett.. c) la pronumele demonstrativ das: Ich gebe ihm in Gedanken das. etwas etc. Alles. die.. was er sagt.." blieb. welche. b) la un pronume nehotărît: nichts alles. ceea ce) das welches pl. der mein Eulenspiegel sagte : „Wer nicht ganzes Leben hindurch mein Lehrer i laufen kann.MORPHOLOGIE 533 69 der welcher wer was (= (= (= (= PRONUMELE RELATIV (Das Relativpronomen — Das bezügliche Fürwort) care) die care) welche eine) ce. Pronumele relativ se acordă în gen şi număr cu substantivul sau pronumele la care se referă. die pl.. was . was es war . wird verbrannt wer­ den. Cazul pronumelui relativ este determinat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia relativă. ist richtig. welches das Kind vorspielte. d) la un adjectiv la superlativ: das Schönste. welche 70 întrebuinţarea pronumelor relative Pronumele relative der. das welcher. was ich gesehen habe .

welches M. die. **' A.534 GRAMMATIK 71 Declinarea pronumelor relative der. —Wer hält einen Vortrag? —'Was hast du gekauft? —Welcher Stoff gefällt dir? — Was für ein Äpfelchen kaufte sie? . das — welcher. was vezi pronumele interogativ. die (welche) deren — der (welcher) die (welche) die (welche) deren — denen (welchen) die (welche) N. N. Sie kaufte ihrem Sohn ein goldenes Äpfelchen. was? ( = ce?) -*• sens general welcher?. welche. Ich habe das Buch gekauft. schema nr. 72 Declinarea pronumelui relativ wer. dem (welchem) A. 70). Mir gefällt der blaue Stoff. der (welcher) D. welches? ( = care?) -» sens selectiv (se răspunde de obicei printr-un adjectiv precedat de articolul hotărît) was für ein?. 74 73 PRONUMELE INTEROGATIV (Das Interrogativpronomen — Das fragende Fürwort) wer? ( = eine?). das (welches) dessen — dem (welchem) das (welches) Plural N. Pronumele welcher se preferă dacă pronumele relativ este urmat de o formă identică a articolului hotărît (vezi schema nr. welche?. den (welchen) F. was für ein? (— ce fel de?) întreabă de calitate (se răspunde de obicei printr-un adjectiv precedat de articolul nehotărît) Der Professor hält einen Vortrag. was für eine?.

A. Declinarea pronumelui interogativ welcher ? -— welche ? — welches ? F. la . se deosebeşte de cea a pronumelui relativ welcher. Was für Bücher? . wer? wessen ? wem? wen ? was? was? wessen ? wem? was? 75 Singular Plural N. rămînîrid doar forma was für pentru toate ca­ zurile : Was für ein Buch? Was für einen Blei­ stift hast du ? Was für einer ? Was für eine ? Was für eines ? etc. ein se declină ca articolul nehotărit: b) dacă was für ein este întrebuinţat sub­ stantival ein. 76 Declinarea pronumelui interogativ was für ein ? — was für eine ? — was für ein ? în pronumele was für ein se declină numai ein. şi anume : a) dacă was für ein este întrebuinţat ad­ jectival ein. welcher? welche ? welches? welches? welcher? welches? welcher? welchem? welchem ? weichere? welche ? welches ? welche ? welcher? welchen ? welche ? Observaţi . welches (schema nr. N. eine. M. D. A.MORPHOLOGIE 535 74 Declinarea pronumelor interogative wer? N. "Welches ist dein Vorschlag? Welches sind deine Vorschläge? 2. ein se suprimă. ein se declină ca articolul hotărît: La plural. D. 71). G. 1. G. A. welches + verbul sein se referă si la substantivele masculine ş feminine (nu numai la cele neutre). D. welche. Declinarea pronumelui interogativ welcher? welche? welches? urmează regulile declinării articolului hotărît. eine. G. N. ingular şi la plural.

. prin persoana a Ii-a singular: Man fühlt den Sommer nahen = Simţi că se apropie vara.. nici una) jedermann ( = fiecare) jeder. de exemplu : irgendeiner. irgendjemand. [o] alta) der eine . celălalt) etwas = ceva ein bißchen ( = puţin) (ein) wenig ( = puţin) viel ( = mult) nichts = nimic etc. jede. amîndouă. prin pronumele cineva: Man klopft an die Tür = Cineva bate Ia uşă. deci numai ca subiect. toate) beide ( = amîndoi. prin cuvintele lumea. der andere ( = unul . Nu are corespondent în limba română. Se întrebuinţează numai substantival. prin persoana / plural: Man muß auf die Verkehrszeichen achten = Trebuie Se traduce să fim atenţi la semnele de circulaţie. eines ( = unul. eine. alle ( = toţi. irgendetwas. keines ( = nici unul.536 GRAMMATIK 77 P R O N U M E L E NEHOTĂRÎT (Das Indefinitpronomen — Das unbestimmte Fürwort) man (traducerea vezi schema nr.. 78 . una) keiner. O b s e r v a ţ i e . 78) jemand ( = cineva) niemand ( = nimeni) einer. jedes ( = fiecare) alles (— totul). oamenii: Man erzählt sich = Lumea povesteşte (oamenii poves­ tesc). ambele) ein anderer. eine andere. Unele pronume nehotărîte pot fi întărite prin irgend.. ambii. keine. prin pasivul reflexiv: L Man baut ein Haus = Se clădeşte o casă. Pronumele nehotărît man Pronumele acesta se foloseşte numai la nominativ. ein anderes — andere ( = [un] altul.

Spre deosebire de limba română. . G. pronumele acesta are desinenţe diferite pentru cele trei genuri şi la nominativ şi la acuzativ. jedermann jedermanns jedermann jedermann Pronumele jedermann se foloseşte numai substantival. 82 Declinarea pronumelui nehotărît jeder — jede — jedes Se declină ca articolul hotărit. A. eines şi keiner. D. Declinarea pronumelor nehotărîte jemand. 81 Declinarea pronumelui nehotărît jedermann N. niemand jemand jemandes jemand(em) jemand(en) niemand niemandes niemand(em) niemand(en) 80 Declinarea pronumelor nehotărîte einer. dar n-are plural. D. keines Aceîste pronume se declină za articolul hotărit. eine. keine. G.MORPHOLOGIE 537 79 N. A.

Se întrebuinţează sub­ stantival şi adjectival. der andere Aceste pronume urmează regulile declinării adjectivului. Sag mir alles. : alle. ambii) alle ( = toţi. Observaţii. avînd însă desinenţa adjectivelor declinate tare. de exemplu : „ J a .. Observaţie. totul. Alle.. toate) şi alles ( = tot. f.. • — Ich wünsche dir alles Gute. Alle Studenten = toţi studenţii Beide Studenten = amindoi studenţii ( d a r : ambii studenţi) 84 Declinarea pronumelor nehotărîte ein anderer — eine andere — ein anderes der eine . alles şi beide exclud articolul — spre deosebire de limba română.. 2. Ich bin mit allem einverstanden. die Eisenbahn ist etwas Schönes!. — Alle Studenten (Studentinnen) wa­ ren anwesend. Alle (Beide) waren anwesend. Alles este de fapt singularul pronumelui alle (m. 1.538 GRAMMATIK 83 Pronumele nehotărîte beide — alle — alles beide ( = amîndoi." . : alles) Aller Anfang ist schwer. : aller. 85 Pronumele nehotărîte etwas şi nichts Etwas şi nichts sînt indeclinabile. n. Adjectivele precedate de etwas şi nichts îndeplinesc funcţia mor­ fologică de substantive neutre. toate) urmează regulile declinării articolului hotărît.

— Anii de la 1000 la 2000 se exprimă în sute : în 1965 = im Jahre 1965 (neunzehnhundertfünfundsechzig) sau 1965 (neunzehnhundertfünfundsechzig). .MORPHOLOGIE 539 NUMERALUL (Das Numerale — Das Zahlwort) 86 MJMERALELE CARDINALE (Die Kardinalzahlen — Die Grundzahlwörter) 0 null 1 eins 2 zwei 3 drei 4 vier 5 fünf 6 sechs 7 sieben 8 acht 9 neun 10 zehn 11 elf 12 zwölf 13 dreizehn 14 vierzehn 15 fünfzehn 16 sechzehn 17 siebzehn 18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig* 21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig 28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig 40 vierzig 50 fünfzig 60 sechzig 70 siebzig 80 achtzig 90 neunzig 100 hundert 101 hunderteins 110 hundertzehn 200 zweihundert 887 achthundertsiebenundachtzig 1 000 tausend 1007 tausendsieben 10 000 zehntausend 14 000 vierzehntausend 100 000 hunderttausend 1 000 000 eine Million 1 000 000 000 eine Milliarde Numeralele pînă la 1 000 000 se scriu te i un loc. fără prepoziţie şi fără substantiv.

= 11. 13. = dreihundert 21. 12.540 GRAMMATIK 87 NUMERALELE ORDINALE (Die Ordnungszahlen — . 18. = sechste siebente 7. — Data se exprimă în limba germană prin numeralul ordinal : der 4. die das zwanzigste 101. — Numeralul ordinal este de obicei precedat de articol şi urmează regulile declinării adjectivului. = der die das erste zweite 2. = tausendste 30. die. = fünfzigste etc. der achte. 19. der dritte. = siebzigste 70. 16. = neunte zehnte 10. — Numeralele ordinale se formează : a) pînă la 19 — din numeralele cardinale + -te b) de la 20 — din numeralele cardinale + -ste E x c e p ţ i i : der erste. = achtzigste 80. Juli 1965 sau numeralul ordinal la acuzativ: Bukarest. = 9. = 100. = fünfte 5. das hunderterste einund­ 305. am 19. 17. = dritte 3. den 19. = vierzigste 1 001. = hundertste — Punctul în urma unei cifre arată că numeralul este ordinal. das elfte = zwölfte = dreizehnte = vierzehnte = fünfzehnte = sechzehnte = siebzehnte = achtzehnte = neunzehnte 20. Januar = 4 ianuarie — Pentru indicarea datei în scrisori se întrebuinţează : -—numeralul ordinal precedat de am: Bukarest.= vierte 4. = neunzigste 90. = achte 8. . Juli 1965. = der. 50. = sechzigste 60. = 6. 15. = der.Die Ordnungszahlwörter) 1. = der. = tausenderste 40. 14.= zwanzigste fünfte dreißigste 1 000. die.

tel = Teil).MORPHOLOGIE 541 NUMERALELE FRACŢIONARE (Die Bruchzahlen) /2 */s 1 ji 1 /6 1 /10 VIOÜ 1 = = = = = = ein ein ein ein ein e m halb. 8 /9 9 /8 = = = = = = zwei drei vier fünf acht neun Drittel Fünftel Sechstel Siebentel Neuntel Achtel Numeralele fracţionare se formează din numeralele ordinale + -1 <. 90 NUMERALELE DISTRIBUTIVE (Die Distributivzahlen — Die Verteilungszahlwörter) je drei ( = cîte trei) — z u dritt je fünf (= cîte cinci) — zu fünft Numeralele distributive se formează : — cu ajutorul numeralelor cardinale precedate de j e . die Hälfte Drittel Viertel Sechstel Zehntel Hundertstel 2 3 /3 /3 4 /e »/. ^ ^ f ^ „ 2\die Hälfte (substantival) 1—= eineinhalb sau anderthalb 2 Numeralele fracţionare sînt de gen neutru. Gramatica limbii române nu cunoaşte astfel de numerale. 89 NUMERALELE ORDINALE ADVERBIALE (Die Adverbialzahlwörter —• Die ordnenden Zahladverbien) erstens zweitens drittens ( = în primul rînd) ( = în al doilea rînd) (= în al treilea rînd) Numeralele ordinale adverbiale se formează din numeralele ordinale + -ns. -e) precedate . — cu ajutorul numeralelor ordinale (fără desinenţa de zu. E x c e p ţ i e : die Hälfte. Excepţii formează : ! / ? " S . Observaţie.

toate) (ein) wenig ( = puţin) einige (= cîţiva. In gramatica limbii române. cîteva) etwas ( = ceva) manche ( = unii) nichts {= nimic) ein bißchen ( = puţin) etc.fach Excepţie : doppelt . 82 NUMERALELE ITERATIVE (Die iterativen Zahlwörter — Die Wiederholungszahlen) einmal zweimal dreimal viermal = = '= . numeralele iterative se numesc numerale adverbiale.= = (= o dată) de două ori) de trei ori) de patru ori) de cinci ori) de şase ori) siebenmal achtmal neunmal manchmal vielmals mehrmals (= de şapte ori) ( = de opt ori) ( = de nouă ori) ( = uneori) ( = de multe ori) ( = de mai multe ori) fünfmal sechsmal Numeralele iterative se formează din : — numeralul cardinal + mal -— numeralul nehotărît manch + mal — numeralul nehotărît viei + mals — numeralul nehotărît mehr + mals O b s e r v a ţ i e. cîteva) viel ( = mult) etliche ( = cîţiva. 93 NUMERALELE MULTIPLICATIVE (Die Vervielfältigungszahlwörter) zweifach = doppelt ( = dublu) dreifach ( = triplu) fünffach {= încincit) vielfach ( = multiplu) Numeralele multiplicative se formează din numeralul cardinal -f fach numeralul nehotărît 4.542 GRAMMATIK 91 NUMERALELE NEHOTÂRÎTE (Die unbestimmten Zahlwörter) alle ( = toţi. Numeralele nehotărite se întrebuinţează şi ca pronume.

) (geben. wissen etc. warten etc. După complementul lor: a) verbe tranzitive (transitive Verben) (care pot avea pe lîngă ele un complement direct) b) verbe intranzitive (intransitive Verben) (care nu pot avea pe lîngă ele un complement direct) c) verbe reflexive (reflexive Verben) D După caracterul lor personal: a) verbe personale (persönliche Verben) b) verbe impersonale (unpersönliche Verben) E.) {denken.) a) verbe simple (einfache Verben) (lachen etc.) c) verbe compuse (zusammengesetzte Verben ) (einsteigen etc.) etc. După funcţia lor: — verbe auxiliare de timp (Hilfsverben der Zeit) a) verbe auxiliare — (Hilfsverben) — verbe auxiliare de mod (Hilfsverben des Modus) — haben — sein — werden — können —• dürfen —• sollen —• wollen —• müssen •— mögen — (lassen) (lernen etc.) .) (es regnet. es schneit etc. sagen etc.) b) verbe derivate (abgeleitete Verben) (lächeln etc. kommen (sich freuen.) (fragen. După formarea lor: (arbeiten.) (liegen.MORPHOLOGIE 543 VERBUL (Das Verb — Das Zeitwort — Das Tätigkeitswort) 94 A.) (treffen. merken etc. kommen etc. stellen etc.) sich CLASIFICAREA VERBELOR b) verbe predicative (Voll verb en) B După conjugarea lor: a) verbe tari (starke Verben) b) verbe slabe (schwache Verben) c) verbe neregulate (unregelmäßige Verben) C.

544 GRAMMATIK 95 CONJUGAREA VERBELOR AUXILIARE DE TIMP Formele de b a z ă : haben hatte — gehabt sein war — gewesen werden wurde — geworden Indicativ ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent habe hast hat haben habt haben Indicativ ich du er wir ihr sie bin bist ist sind seid sind Conjunctiv ich du er wir ihr sie habe habest habe haben habet haben Conjunctiv ich du er wir ihr sie sei sei(e)st sei seien seiet seien Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde werdest werde werden werdet werden Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect hatte hattest hatte hatten hattet hatten Indicativ ich du er wir ihr sie war warst war waren wart waren Indicativ ich du er wir ihr sie wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden Conjunctiv ich du er wir ihr sie hätte hättest hätte hätten hättet hätten Conjunctiv ich du er wir ihr sie wäre wärest wäre wären wäret wären Conjunctiv ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden .

1881 .MORPHOLOGIE 545 haben sein werden Indicativ ich habe gehabt du hast gehabt er hat gehabt wir haben gehabt ihr habt gehabt sie haben gehabt Perfect Conjunctiv ich habe gehabt du habest gehabt er habe gehabt wir haben gehabt ihr habet gehabt sie haben gehabt Indicativ ich bin gewesen du bist gewesen er ist gewesen wir sind gewesen ihr seid gewesen sie sind gewesen Conjunctiv sei gewesen sei(e)st gewesen sei gewesen seien gewesen seiet gewesen seien gewesen ich du er wir ihr sie Indicativ bin geworden bist geworden ist geworden sind geworden seid geworden sind geworden Conjunctiv sei geworden sei(e)st geworden sei geworden seien geworden seiet geworden seien geworden Indicativ war geworden warst geworden war geworden waren geworden wart geworden waren geworden ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie Indicativ Indicativ ich hatte gehabt ich war gewesen du hattest gehabt du warst gewesen er hatte gehabt er war gewesen wir hatten gehabt wir waren gewesen ihr hattet gehabt ihr wart gewesen sie hatten gehabt sie waren gewesen Mai mult ca perfect Conjunctiv Conjunctiv ich hätte gehabt ich wäre gewesen du hättest gehabt du wärest gewesen er hätte gehabt er wäre gewesen wir hätten gehabt wir wären gewesen ihr hättet gehabt ihr wäret gewesen sie hätten gehabt sie wären gewesen Indicativ ich werde du wirst er wird wir werden ihr werdet sie werden Indicativ werde sein wirst sein wird sein werden sein werdet sein werden sein ich du er wir ihr sie Conjunctiv ich wäre geworden du wärest geworden er wäre geworden wir wären geworden ihr wäret geworden sie wären geworden Indicativ werde werden wirst werden wird werden werden werden werdet werden werden werden Viitorul I haben ich haben du haben er haben wir haben ihr haben sie ich du er wir ihr sie 35—Limba germană — c.

546 GRAMMATIK haben sein werden Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde werdest werde werden werdet werden Indicativ Conjunctiv sein sein sein sein sein sein ich du er wir ihr sie Conjunctiv werde werdest werde werden werdet werden werden werden werden werden werden werden Viitorul I haben ich werde haben du werdest haben er werde haben wir werden haben ihr werdet haben sie werden Indicativ Indicativ ich du er wir ihr sie werde \ wirst geworwird werden ) den werdet I s e m werden/ Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde \ werdest geworwerde werden | den werdet werden/ werde! werdet! werden Sie! Infinitiv werden geworden sein Participiu werdend geworden ich werde \ ich werde \ du wirst du wirst er wird gehabt er wird ^gewesen wir werden / haben wir werden / sein ihr werdet 1 ihr werdet sie werden/ sie werden/ Viitorul II Conjunctiv ich werde du werdest er werde ^gehabt wir werden / haben ihr werdet sie werden/ hab(e)! habt! haben Sie! Infinitiv Prezent Perfect haben gehabt haben Participiu Prezent Perfect habend gehabl : ich du er wir ihr sie Conjunctiv werde ^ werdest werde ^gewesen werden / sein werdet werden/ sei! seid! seien Sie! Infinitiv sein gewesen sein Participiu seiend gewese n Imperativ .

pasivului — Er wird gefragt. b) verbele reflexive — Ich habe mich über diesen Brief gefreut. — Er hat gekonnt. e) verbele modale B. }iai)en /formarea perfectului (activ) — Ich habe ihn getroffen \formarea mai mult ca perfectului — Ich hatte ihn getroffen (activ) Perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben îl formează : a) verbele tranzitive — Ich habe diesen Text übersetzt. . Verbele tranzitive care exprimă o mişcare se conjugă cu haben: — Sie haben das Zimmer betreten.Theater gewesen. . ţintă precisă } ~ Sie h a b e n S e t a n z t E x c e p ţ i e : verbele sein. werden. . Wir sind ihnen begegnet. bleiben. O b s e r v a ţ i e . | Die Familie Hardekopf ist im begegnen: Ernst-Drucker. b) verbele sein. /formarea perfectului — Er ist nach Predeal gefahren. perfectului (activ) Perfectul şi mai mult ca perfectul cu sein îl formează : a) verbele intranzitive care ex­ primă — o mişcare cu o ţintă pre. sau schimbarea unei stări } ~ Sle h a b e n gestanden. •—schimbarea unei stări: — Er ist um 7 Uhr erwacht.MORPHOLOGIE 547 96 întrebuinţarea verbelor auxiliare de timp A. d) verbele intranzitive care nu exprimă o mişcare 1 „. care exprimă o mişcare fără o ) „. I Er ist zu Hause geblieben. Es ist spät geworden. . werden —formarea condiţionalului — Würdest du einen A usflug machen? \ioTmdLrea. C.1 Der Knabe ist nach Hause cisă: J gelaufen. . — Er hat lernen können. . Jormarea viitorului — Er wird fragen. . c) verbele impersonale — Es hat geregnet. — Sie sind einen Tag in Mamaia bleiben geblieben. sein / (activ) \ formarea mai mult ca — Er war nach Predeal gefahren.

Conjunctiv ich du er wir ihr sie könne könnest könne können könnet können Conjunctiv ich du er wir ihr sie dürfe dürfest dürfe dürfen dürfet dürfen Conjunctiv ich du er wir ihr sie müsse müssest müsse müssen müsset müssen Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect Conjunctiv ich du er wir ihr sie könnte könntest könnte könnten könntet könnten konnte konntest konnte konnten konntet konnten Indicativ ich du er wir ihr sie durfte durftest durfte durften durftet durften Indicativ ich du er wir ihr sie mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten Conjunctiv ich du er wir ihr sie dürfte dürftest dürfte dürften dürftet dürften Conjunctiv ich du er wir ihr sie müßte müßtest müßte müßten müßtet müßten .548 GRAMMATIK 97 CONJUGAREA VERBELOR AUXILIARE DE MOD Formele de bază können konnte—gekonnt dürfen durfte—gedurft müssen mußte—gemußt Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent kann kannst kann können könnt können Indicativ ich du er wir ihr sie darf darfst darf dürfen dürft dürfen Indicativ ich du er wir ihr sie muß mußt muß müssen müßt müssen .

MORPHOLOGIE 549 Formele de bază sollen sollte—gesollt wollen wollte—gewollt mögen mochte—gemocht Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent Conjunctiv ich du er wir ihr sie solle sollest solle sollen sollet sollen soll sollst soll sollen sollt sollen Indicativ ich du er wir ihr sie will willst will wollen wollt wollen Indicativ ich du er wir ihr sie mag magst mag mögen mögt mögen Conjunctiv ich du er wir ihr sie wolle wollest wolle wollen wollet wollen Conjunctiv ich du er wir ihr sie möge mögest möge mögen möget mögen Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect Conjunctiv ich du er wir ihr sie sollte solltest sollte sollten solltet sollten sollte solltest sollte sollten solltet sollten Indicativ ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Indicativ ich du er wir ihr sie mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten Conjunctiv ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Conjunctiv [ ich du er wir ihr sie möchte möchtest möchte möchten möchtet möchten j 1 .

gewollt. mocht) etc. ge­ ge­ ge­ ge­ (gedurft.. gesollt. gewollt. mocht) du hattest gekonnt (gedurft. müs­ sen.. mögen) etc. wollen.. sollen. können (dürfen. mußt. wollen. sollen. gemocht) etc. können (dürfen. mögen) etc. mögen) du hast . gewollt. gewollt. mögen) du habest. gewollt.550 GRAMMATIK Perfect a) Ga verb predicativ: Indicativ ich habe gekonnt (gedurft. gesollt. gesollt. gesollt. ge­ . gesollt. mocht) etc. mußt.. müs­ sen. ge­ mußt. mocht) du hättest gekonnt mußt. ge­ gewollt. Conjunctiv ich habe . wollen. wollen. gesollt. Conjunctiv ich habe gekonnt (gedurft. ge­ mußt. ge­ (gedurft.. können (dürfen. müs­ sen. können (dürfen. gesollt. müs­ sen. sollen. ge­ mocht) etc.. ge­ gewollt. gewollt. gemußt. b) Ca verb auxiliar (pe lîngă infinitivul unui alt verb) : Indicativ ich habe .. Mai mult a) Ca verb predicativ: ca perfect Indicativ ich hatte gekonnt (gedurft. sollen. gesollt. ge­ mocht) du hast gekonnt (gedurft.. gemocht) du habest gekonnt (gedurft. Conjunctiv ich hätte gekonnt mußt. gemußt.

gewollt.. gesollt. gekonnt (gedurft. können (dürfen. gesollt. mögen) du wirst . sollen. wollen. wollen. ge­ mußt. sollen. sollen. gemußt. mögen) etc. Conjunctiv ich werde .. gekonnt (gedurft. ge­ mocht) haben etc... müs­ sen.. Conjunctiv ich werde .. ge­ mußt. gewollt. Viitorul I Indicativ ich werde . müs­ sen. können (dürfen. sollen. Viitorul II Indicativ ich werde ... gewollt.. gesollt.. können (dürfen.MORPHOLOGIE 551 Mai mult b) Ca verb auxiliar (pe lîngă infinitivul unui ca perfect alt verb) : Indicativ ich hatte . ge­ mocht) haben etc. gekonnt (gedurft.. sollen. ge­ mocht) haben du werdest . wollen.. sollen.. müs­ sen. gewollt.. • . wollen. müs­ sen. wollen. müs­ sen. gemußt. Conjunctiv ich hätte . können (dürfen.. wollen. müs­ sen. mögen) du hättest . gekonnt (gedurft.. gesollt. wollen.. können (dürfen. mögen) du werdest.. mö­ gen) etc.. mögen) du hattest.gemocht) haben du wirst . müssen.. sollen. können (dürfen. können (dürfen. sollen.. wollen. können (dürfen.. müs­ sen. mögen) etc... mögen) etc.

hören. Wörterbuch übersetzen] al doilea stă la infinitivul fără zu O b s e r v a ţ i e . gemußt gesollt. sehen. (comp. 561) : — Folosite ca verbe auxiliare. Der fremde Herr hat einen Wagen kommen lassen. Ele sînt deci predar : terito-prezente : sollen — ich soll c) Verbele modale formează im­ ich konnte. schema 109. primul fiind modal. helfen.infinitiv: — Folosite ca verbe predicative. gedurft. ich wollte. Dar : Er hat einen Brief auf dem Tisch gelassen. Ich habe nicht gekonnt. pag. hören. hel­ fen etc. pe lîngă infinitivul unui alt verb. Această regulă se aplică şi la perfectul şi mai mult ca perfectul verbe­ lor : lassen.552 GRAMMATIK 98 CARACTERISTICILE VERBELOR MODALE a) La persoana I şi a III-a indicativ prezent. gemocht d) Verbele modale care au la in­ können — ich konnte finitiv Umlaut îl pierd la im­ dürfen •— ich durfte müssen —• ich mußte perfect : mögen — ich mochte e) Cînd avem două verbe într-o Kannst du diesen Text ohne propoziţie. gewollt. gehen. ich mußte perfectul şi participiul perfect ich sollte. verbele modale formează per­ fectul şi mai mult ca perfectul cu haben + participiul perfect (deci în mod regulat) : O b s e r v a ţ i e . Această regulă se aplică şi la verbele lassen. verbele modale formează per­ fectul şi mai mult ca perfectul cu haben -f. verbele modale nu au desinenţe personale : können dürfen müssen sollen wollen mögen : : : : : : ich ich ich ich ich ich kann darf muß soll will mag — er kann — er darf — • er muß — er soll — er will — er mag b) La indicativul prezent singular. . sehen. ich durfte. ich mochte cu desinenţele verbelor slabe : gekonnt. Ich halbe zu ihm gehen können. können — ich kann verbele modale (afară de sollen) dürfen — ich darf au Ablaut.

i a . schaffen. bewegen.äu e ' ^ ^ ^i Indicativul pers. heben. I ich trage ich laufe ich sehe ich gebe prezent pers. a Ii-a ->. Caracteristicile secundare: a) persoanele a Ii-a şi a III-a singular. 99 imperfectul şi participiul perfect: formele de bază ale verbelor VERBELE TARI (Die starken Verben) A.du trägst -i' du läufst —> du siehst ~• du gibst Nu transformă pe a — ä : hauen. indicati­ vul prezent : a ->. stehen. weben. > u -» ü' c) alternanţe consonantice la unele verbe : Imperfectul Indicativ : ich kam ich hob ich fuhr Imperfectul Conjunctiv : —• ich käme ~ . b) conjunctivul imperfect : imperf.gelitten ziehen — zog — .ich höbe — ick führe leiden — litt — . Caracteristicile principale: schreiben schrieb geschrieben geschrieben versprechen versprach versprochen versprochen a) Ablaut la imperfect şi de multe ori la participiul perfect: b) desinenţa -en la partici­ piul perfect : B. indicativ >o -> ö\ conjunct. genesen.> ä i imperf.ä au -*.MORPHOLOGIE 553 ÎMPĂRŢIBEA VERBELOR DUPĂ CONJUGARE Infinitivul. pflegen.gezogen . schallen Nu transformă pe e în i(e) : gehen.

geordnet (e)t la participiul perfect: c) 101 A. gewußt. Verbele: Infinitiv gehen stehen tun Indicativul imperfect ging stand tat (vezi schema nr. Verbele auxiliare de timp C. Conjunctivul imperfect ginge stände (stünde) täte Participiul perfect gegangen gestanden getan . 97) + wissen (ich weiß). wußte.554 GRAMMATIK 100 V E R B E L E SLABE • • (Die schwachen Verben) Caracteristicile verbelor slabe: a) nu schimb ă vocala radicală : lernen — lernte — gelernt ordnen — ordnete — geordnet ich lernte. Verbele preterito-prezente: D. ich ordnete b) desinenţa -(e)te la imperfect: desinenţa gelernt . 95) verbele modale (schema nr. Verbele: Infinitiv kennen brennen rennen nennen senden wenden bringen denken VERBELE NEREGULATE (Die unregelmäßigen Verben) Indicativul imperfect kannte brannte rannte nannte fsandte (sendete (wandte {wendete brachte dachte Conjunctivul imperfect kennte brennte rennte nennte sendete wendete brächte dächte Participiul perfect gekannt gebrannt gerannt genannt fgesandt (gesendet /gewandt \ gewendet gebracht gedacht B.

participiul perfect sein Indicativul prezent werden + infinitivul prezent Indicativul prezent werden + infinitivul perfect Vezi: Exemple de conjugare. II şi III : a -> ä au -> au e ->i(e) Verbe slabe Vocala radicală nu se schimbă Prezent (Präsens) ich du er wir ihr sie -e -(e)st -(e)t -en -(e)t -en Verbe tari Imperfect (Imperfekt) ich du er wir ihr sie -(e)st -en -(e)t -en ich du er wir ihr sie Verbe slabe -(e)te -(e)test -(e)te -(e)ten -(e)tet -(e)ten Vocala radicală nu se schimbă Ab­ laut Perfect (Perfekt) Mai mult ca perfect (Plusquam­ perfekt) Viitorul I (I.MORPHOLOGIE 555 102 FORMAREA TIMPURILOR INDICATIVUL 1 (Der Indikativ) Verbe tari Pers. pag. 564. Futurum) Viitorul II (IL Futurum) 1 Verbe tari si slabe Indicativul prezent haben + participiul perfect sein Indicativul imperfect : \. .

-An (orAnen). Verbele slabe a căror rădăcină se termină în -d (reden). -ss. Nu are loc nici o alternanţă vocalică. 2. a Ii-a şi a IlI-a singular şi persoana a Ii-a plural. pers. care la persoana a Ii-a şi a IlI-a singular au Umlaut sau alternanţa e -*• i(e) şi a căror rădăcină se termină în t nu intercalează vocala e la persoana a Ii-a singular şi nu au desinenţă la persoana a III-a singular p r e z e n t : du hältst du betrittst er hält er betritt Nici verbul (ein)laden nu intercalează vocala e ich lade (ein) du lädst (ein) er lädt (ein) 4. 3. Rădăcina verbului + desinenţele conjuncti­ vului. er sei. Verbele a căror rădăcină se termină în -s. -gn (begegnen). I şi a III-a singular : ich sei.556 GRAMMATIK 102 Observaţii. O b s e r v a ţ i e .t : da grüßt. Verbele tari. -z. a căror rădăcină se termină in -t şi -d pot intercala vocala e la per­ soana a Ii-a singular imperfect şi trebuie s-o intercaleze la persoana a Ii-a plural imperfect : du hielt(e)st du betrat(e)st ihr hieltet ihr betratet 5. + desinenţele conjuncti­ vului. -din (wiAmen). 1. Verbul sein nu are desinenţă la pers. -tz. -t (antworten). Verbele tari. persoana a Ii-a singular numai desinenţa . -ffn (öitnen). precum şi la toate persoanele indicativului imperfect. . a căror rădăcină se termină în -s sau -ß trebuie să intercaleze vocala e la persoana a Ii-a singular imperfect şi o pot intercala la persoana a Ii-a plural imperfect: du lasest du verließest ihr las(e)t ihr verließ(e)t i 103 CONJUNCTIVUL (Der Konjunktiv) Verbe tari Rădăcina verbului Prezent Verbe slabe ich du er wir ihr sie -e -est -e -en -et -en. -x au la prezent. -ß. Toate verbele tari. -ehn (rechnen). -tm (atmen) intercalează un e între rădăcină şi desinenţă la indicativ prezent.

MORPHOLOGIE 557 Verbe tari Indicativul imperfect ( + Umlaut) + desinenţele conjunctivului ich du er wir ihr sie -e -est -e -en -et -en Verbe slabe Conjunctivul im­ perfect = indi­ cativul imperfect Imperfect 1 1 Verbe tari şi slabe Perfect _ . werden -f. Conjunctivul prezent — : (. haben .. Condiţionalul perf. werden + infinitivul perf.participiul perfect sein Mai mult ca perfectul Conjunctivul imperfect :— + participiul perfect sein 1 Viitorul I Conjunctivul prezent werden + infinitivul prezent Viitorul II Conjunctivul prezent werden -\...infinitivul perfect 104 CONDIŢIONALUL (Der Konditionalis — Die Bedingungsform) Condiţionalul nu este un mod.infinitivul prez. Condiţionalul prez.. . = Conjunctivul imperf. . ci o formă perifrastică a conjunc­ tivului. = Conjunctivul imperf.

werden. sein. Un ordin. pers. was du nicht kennst! soll zu mir kommen! — prin indicativul prezent activ — prin indicativul viitor : — prin infinitivul prezent activ : — prin participiul perfect: — prin verbe modale : — prin adverbe : Her mit dem Doktor! . ob du etwas spielen kannst. ci în felul următor : Infinitivul pers.558 GRAMMATIK 105 IMPERATIVUL (Der Imperativ — Die Befehlsform) Persoana a II-a singular = persoana a II-a singular prezent. un sfat nu se exprimă numai prin imperativ. a II-a plural forma de politeţe haben habe! habt 1 sein sei! seid! werden werde! werdet! wissen wisse! wißt! haben Sie! seien Sie! werden Sie! wissen Sie! O b s e r v a ţ i e . fără pronume: I ihr fragt -> fragt! • Forma de politeţe (singular şi piu. fără desinenţa -st du fragst -» frag! şi fără pronume: du antwortest ~» antworte! a şi au din rădăcină nu formează du trägst -> trag! Umlaut la imperativ: Persoana a II-a plural = persoana I a II-a plural prezent. ci şi — prin conjunctivul p r e z e n t : Man werfe noch einen Blick auf die nächsten Etappen in der Ero­ berung des Kosmos! Du kommst sofort her ! Du wirst aber sofort herkommen! Einstelgen! Aufgepaßt! Wir auch noch Ilias wollen einmal sehen. wissen nu formează imperativul după regu­ lile de mai sus. un Îndemn.j ral) = prezentul formei de politeţe cu inversiune: Sie fragen -* Fragen Sie! • Verbele haben. a II-a sing.

562). pag. infinitivul putînd fi întrebuinţat şi ca substantiv (vezi schema nr. participiul geworden pierde augmentul ge. spre deosebire de : Das Fenster wird geöffnet = Fereastra se deschide. / prin diateza pasivă : (Der Kleine wird gelobt = Copilul este Diateza pasivă se traduce lăudat) prin pasivul reflexiv: (DieVorlesung wird in diesem Saal gehal­ ten = Prelegerea se ţine în această sală) Uneori diateza pasivă = sein (la timpul corespunzător) + participiul perfect (diateza pasivă a stării). El este întrebat. laufen 1 Prin forme nominale ale verbului se înţeleg infinitivul şi participiul. . FORMELE NOMINALE ALE VERBULUI1 (Die Nominalformen des Verbs) 107 INFINITIVUL (Der Infinitiv — Die Nennform) Activ Pasiv Prezent Participiul perfect al verbului de conjugat + werden gefragt werden rădăcina verbului + -en sau fragen. Sie wird gefragt. pag. iar participiul şi ca adjectiv şi substantiv (vezi schema nr. man se suprimă : Man öffnet dieses Warenhaus um 7 Uhr.MORPHOLOGIE 559 106 DIATEZA PASIVĂ (Das Passiv) Diateza pasivă = werden (la timpul corespunzător) + participiul per­ fect al verbului de conjugat: Ich werde (wurde) gefragt etc. La perfect şi mai mult ca perfect. — Dieses Warenhaus wird um 7 Uhr geöffnet. Ea este întrebată. Cînd o propoziţie în care pronumele man este subiect este trecută la diateza pasivă. regeln.: Ich bin gefragt worden. Participiul perfect al verbului de conjugat este invariabil: Er wird gefragt. 109. O b s e r v a ţ i e . 561). Diateza pasivă a stării exprimă starea subiectului ca rezultat al unei anumite acţiuni: Das Fenster ist geöffnet = Fereastra este deschisă. Acestea nu sînt con­ siderate — în limba germană — moduri pentru că pot avea şi flexiune nominală. 110.

se intercalează între particulă şi verb.560 GRAMMATIK Perfect participiul perfect + haben sein gefragt haben gelaufen sein geworden sein participiul perfect al verbului de conjugat + worden sein ( = gewor­ den sein = infinitiv perfect de la werden) gefragt worden sein 108 PARTICIPIUL (Das Partizip — Das Mittelwort) A. adică : a) verbele compuse cu particule in­ separabile: b) verbele în -ieren: ] tragen — getragen einsteigen — eingestiegen zerbrechen — zerbrochen erzählen — erzählt studieren — studiert . Participiul perfect fără ge.d -> regelni fahren — gefahren zerbrechen — zerbrochen lernen —• gelernt rechnen — gerechnet erzählen — erzählt Infinitiv -f d B. La aceste verbe.-en 2) verbe slabe = (ge) + rădăcina verbului + -(e)t Participiul perfect cu ge. ge. adică : a) verbele simple b) verbele compuse cu particulă separabilă.îl for­ mează toate verbele accentuate la infinitiv prezent pe prima silabă.îl for­ mează verbele neaccentuate pe pri­ ma silabă. Participiul prezent: fahren + d -> fahrend regeln -\. Participiul perfect: 1) verbe tari = (ge) + rădăcina verbului ( + Ablaut) -\.

Zeit: Wir haben die Möglichkeit zu studieren. Gelegenheit. c) după adjective sau participii.. angenehm. Traducerea infinitivului Infinitivul. gewohnt: Es war mir unmöglich hinzu­ gehen.. Lust. după verbele care exprimă percepţii senzoriale : 3) rareori prin infinitiv : 4) rareori prin supin : Ich höre ihn kommen aud venind). fühlen e t a j : Ich sehe ihn kommen. unangenehm. bleiben.. fehlen) : um sie der Frau zu geben. unmöglich. statt. Könnt teţi Was ( = ( = 11 ihr heute kommen? ( = Pu­ veni astăzi?) hatten Sie vorzubereiten? Ce aţi avut de pregătit?) 36—Limba germană .zu: lehren. Der Junge half dem Alten den Koffer tragen. Substantivizarea infinitivului Infinitivul prezent activ poate fi substantivizat: lernen ( = a învăţa) -»• das Lernen ( = învăţarea) Infinitivul substantivizat este de genul neutru şi exprimă o acţiune în desfăşurare. leicht.. heißen ( = be­ Der Kleine nahm Spielsachen. c) după verbele mişcării : Gehst du das Buch kaufen? d) în construcţiile infinitivale cu d) după verbele helfen. nelimitată. um . Wunsch. de exemplu: Möglichkeit. b) după verbele care exprimă per­ cepţii senzoriale (sehen.. atît cel cu zu cît şi cel fără zu se traduce : 1) de obicei prin conjunctivul pre­ Er muß kommen ( — El trebuie zent sau perfect: să vină). 2) prin gerunziu. zu. Er muß gekommen sein ( = E 1 trebuie să fi venit). fără zu a) după verbele modale : Er soll einen Artikel schreiben.. ohne .zu. Absicht. hören. lernen. b) după toate acele substantive pe lîngă care poate sta un atribut verbal. c a : möglich.MORPHOLOGIE 561 109 întrebuinţarea infinitivului cu zu a) după majoritatea verbelor : Es beginnt zu regnen.

.) Traducerea participiului Participiul prezent se traduce: Participiul perfect se traduce. . Declinarea participiului Participiile întrebuinţate ca adjective (a) şi ca substantive (c) se declină ca adjectivele atributive. Sensul participiului întrebuinţat atributiv Participiul prezent întrebuinţat Participiul perfect al verbelor tran­ atributiv are sens activ : zitive are sens pasiv : die spielenden Kinder . ich werde gefragt. die spielen. ein ausgezeichnet gelehrter Mann Das Wasser war kochend heiß. de obicei: a) printr-o propoziţie relativă : die a') prin participiu : die geschaffenen Bedingun­ spielenden Kinder = copiii gen = condiţiile create care se joacă dar şi b) printr-un adjectiv sau parti­ b') prin propoziţii relative : die angekommenen Freunde cipiu : = prietenii care au sosit ein glänzender Organisator = un organizator strălucit .. Participiile întrebuinţate ca adverbe (b) sînt invariabile. das de .) ( = die Lehranstalt... chend. precedat de Participiul perfect al verbelor in­ prepoziţia zu are sens pasiv şi tranzitive are sens activ: exprimă o necesitate: das zu die eben angekommenen Freun­ lesende Buch ( = das Buch.110 întrebuinţarea participiului perfect prezent a) adjectival: die lebende Biblio­ die schön eingerichteten Studen­ thek tenheime b) adverbial: Er erwiderte la­ Er spricht ausgezeichnet. die gegründet wurde) Participiul prezent. die gegründete Lehranstalt ( = die Kinder. c) substantivizat: der Eeisende der Angestellte Participiul perfect serveşte la formarea perfectului... die eben gelesen werden soll) angekommen sind... . mai mult ca perfectului şi a diatezei pasive : ich habe (hatte) gefragt. ( = die Freunde.

Ruf mich um 5 Uhr a n ! — In propoziţia secundară. wieder.. Ich rief dich um 5 Uhr an.: durchführen — führte durch — durchgeführt ( = a executa) durchleuchten— durchleuchtete — durchleuchtet ( = a radiografia) Uneori acelaşi verb poate fi compus chiar cu aceeaşi particulă atît separabil cît şi inseparabil: übersetzen — übersetzte — übersetzt ( = a traduce) übersetzen — setzte über — übergesetzt ( = a trece peste un rîu) (trennbar . daß er mich anruft (anrief) Verbele compuse inseparabil — La participiul perfect. ge se formează participiul perfect intercalează între particulă şi fără ge : verbul simplu : erwacht angerufen La infinitivul prepoziţional. unter-. wider-.. um-. voll-.MORPHOLOGIE 563 c) printr-un gerunziu : die steigende Produktion = producţia crescîndă d) printr-un substantiv : der Reisende = călătorul c') printr-un substantiv : der Angestellte = salariatul 111 VERBELE COMPUSE (Zusammengesetzte Verben) I inseparabil (untrennbar zusammengesetzte Verben) — Particula inseparabilă este neaccentuată : verbul simplu : zählen verbul compus : erzählen separabil zusammengesetzte Verben) — Particula separabilă este ac­ centuată : verbul simplu : rufen verbul compus : anrufen — în propoziţia principală (la pre­ zent. über-. parti­ cula nu se desparte de verb : .. imperfect şi imperativ) particula separabilă trece la sfîrşitul propoziţiei: Ich rufe dich um 5 Uhr an. zu se intercalează între par­ ticulă şi verbul simplu : anzurufen Atît separabile cît şi inseparabile pot fi particulele : durch-.

564 GRAMMATIK 112 Particulele inseparabile şi se )arabile Inseparabile beempentergemißverzerAüt inseparabile cit şi separabile durchhinterüberumuntervollwiderwieder Separabile Toate celelalte parti­ cule sînt separabile. am fugit) du liefst er lief wir liefen ihr lieft sie liefen ich liefe (aş fugi) du er wir ihr sie liefest liefe liefen liefet liefen ich fragte (întrebam. am întrebat) du fragtest er fragte wir fragten ihr fragtet sie fragten . Particula wieder ( = a repc ta). (aş întreba) întrebai. este inseparabilă numai în 1 verbul wiederholen 113 EXEMPLE DE CONJUGARE DIATEZA ACTIVĂ Verb e Indicativ Pre­ zent ich laufe (fug) du läufst er läuft wir laufen ihr lauft sie laufen tari Conjunctiv Verbe Indicativ ich frage (întreb) du fragst er fragt wir fragen ihr fragt sie fragen slabe Conjunctiv ich frage [(să) întreb] du fragest er frage wir fragen ihr fraget sie fragen ich laufe [(să) fug] du laufest er laufe wir laufen ihr laufet sie laufen Im­ per­ fect ich lief (fugeam. 0 b s e r v a ţ i e. fugii.

ich werde laufen ich werde (voi fugi) laufen (voi fugi) du wirst du werdest laufen laufen er wird laufen er werde laufen etc. Vii­ tor II ich werde ge­ laufen sein (voi fi fugit) du wirst ge­ laufen sein er wird gelaufen sein etc. etc. ich werde ge­ fragt haben (voi fi întrebat) du werdest gefragt haben er werde ge­ fragt haben etc. să fi întrebat) du habest ge­ fragt er habe gefragt etc. ich hätte gefragt (aş fi întrebat) du hättest ge­ fragt er hätte gefragt etc. ich werde fragen (voi întreba) du wirst fragen er wird fragen etc. Conjunctiv ich habe gefragt (am întrebat. Mai mult ca per­ fect ich war ge­ ich wäre gelau­ laufen fen (fugisem) (aş fi fugit) du warst ge­ du wärest ge­ laufen laufen er war gelaufen er wäre ge­ laufen etc. . Conjunctiv ich sei gelaufen (am fugit. ich hatte ge­ fragt (întrebasem) du hattest ge­ fragt er hatte ge­ fragt etc.MORPHOLOGIE 565 DIATEZA ACTIVĂ Verbe tari Verbe slabe Per­ fect Indicativ ich bin ge­ laufen (am fugit) du bist ge­ laufen er ist gelaufen etc. Vii­ tor I ich werde fragen (voi întreba) du werdest fragen er werde fragen etc. Indicativ ich habe ge­ fragt (am întrebat) du hast gefragt er hat gefragt etc. etc. ich werde ge­ fragt haben (voi fi întrebat) du wirst gefragt haben er wird gefragt haben etc. să fi fugit) du sei(e)st ge­ laufen er sei gelaufen etc. ich werde ge­ laufen sein (voi fi fugit) du werdest ge­ laufen sein er werde gelau­ fen sein etc.

Perfect ich bin gefragt ich sei gefragt worden worden (am fost între­ (să fi fost. fui în­ trebat. sînt întrebat. -ă) trebat. -ă) fost. Mai mult ca perfect ich war gefragt ich wäre gefragt worden worden i (fusesem în(aş fi fost întrebat. etc. -ă) du wirst gefragt du werdest gefragt etc. -ă) (să fiu între­ bat. du wärest ge­ fragt worden etc. etc. Indicativ Conjunctiv Imperfect ich wurde ich würde gefragt gefragt (aş fi între­ (eram. am bat. -ă) am fost întrebat. bat. Indicativ . etc. -ă) du bist gefragt du sei(e)st ge­ worden fragt worden etc. -ă) du warst ge­ fragt worden etc.566 GRAMMATIK Condiţionalul Prezent ich würde laufen (aş fugi) du würdest laufen er würde laufen wir würden laufen ihr würdet laufen sie würden laufen Perfect ich würde gelaufen sein (aş fi fugit) du würdest gelaufen sein er würde gelaufen sein wir würden gelaufen sein ihr würdet gelaufen sein sie würden gelaufen sein Prezent ich würde fragen (aş întreba) du würdest fragen er würde fragen wir würden fra­ gen ihr würdet fra­ gen sie würden fra­ gen Perfect ich würde gefragt haben (aş fi întrebat) du würdest gefragt haben er würde gefragt haben wir würden gefragt haben ihr würdet gefragt haben sie würden gefragt haben Imperativ lauf! (fugi!) lauft! laufen Sie! frag! (întreabă!) fragt! fragen Sie! DIATEZA PASIVĂ Conjunctiv Prezent ich werde gefragt ich werde ge­ fragt (sînt între­ bat. -ă) du wurdest du würdest gefragt gefragt etc. -ă.

-ă) gefragt (întrebat. etc. -ă) (aş fi fost întrebat. -ă) du werdest gefragt wer­ den etc. Condiţionalul Prezent Perfect ich würde gefragt werden ich würde gefragt worden sein (as fi întrebat. -ă) întrebat.MORPHOLOGIE 567 Indicativ Viitorul ich werde ge­ fragt werden (voi fi între­ bat. -ă) du würdest gefragt werden du würdest gefragt worden sein etc. întrebînd) Perfect gelaufen (fugit. etc. fugind) fragend (care întreabă. -ă) F O R M E L E NOMINALE Infinitivul Activ Prezent Perfect laufen (a fugi) gelaufen sein (a fi fugit) fragen (a întreba) gefragt haben (a fi întrebat) Participiul Prezent laufend (care fuge. Conjunctiv I Ich werde ge­ fragt werden (voi fi între­ bat. -ă) (fiţi întrebaţi. Indicativ Conjunctiv Viitorul II ich werde ge­ ich werde ge­ fragt worden fragt worden sein sein (voi fi fost (voi fi fost întrebat. -ă) du wirst ge­ du werdest fragt worden gefragt wor­ sein den sein etc. -ă) du wirst ge­ fragt werden etc. Imperativul sei (werde) gefragt! seid (werdet) gefragt! (fii întrebat. -e) seien Sie (werden Sie) gefragt! (fiţi întrebat. întrebată) Pasiv gefragt werden (a fi întrebat) gefragt worden sein (a fi fost întrebat) .

IT4 VERBELE REFLEXIVE (Reflexive Verben) Indicativ Prezent ich du er wir ihr sie Sie freue freust freut freuen freut freuen freuen mich dich sich uns euch sich sich ich merke du merkst er merkt wir merken ihr merkt sie merken Sie merken mir dir sich uns euch sich sich ich freue du freuest er freue wir freuen ihr freuet sie freuen Sie freuen mich dich sich uns euch sich sich ich du er wir ihr sie Sie merke merkest merke merken merket merken merken mir dir sich uns euch sich sich Conjunctiv Imperfect ich freute mich du freutest dich er freute sich wir freuten uns ihr freutet euch sie freuten sich Sie freuten sich ich merkte mir du merktest dir er merkte sich wir merkten uns ihr merktet euch sie merkten sich Sie merkten sich Perfect ich habe mich gefreut du hast dich gefreut etc. ich hätte mir gemerkt du hättest dir gemerkt etc. ich hatte mir gemerkt du hattest dir gemerkt etc. ich habe mir gemerkt du hast dir gemerkt etc. . ich habe mir gemerkt du habest dir gemerkt etc. ich hätte mich gefreut du hättest dich gefreut etc. Identic cu imperfectul indicativ Mai mult ca perfect ich hatte mich gefreut du hattest dich gefreut etc. ich habe mich gefreut du habest dich gefreut etc.

etc. ich werde mir ich werde mich gemerkt haben gefreut haben du wirst dir du werdest dich gemerkt haben gefreut haben etc. La forma de politeţe pronumele reflexiv se scrie cu iniţială şi nu cu iniţială mare. ich werde mir merken du werdest dir merken etc. ca pronumele de politeţe personal şi posesiv. ADVERBUL (Das Adverb — Das Umstandswort) 115 întrebările : wo? (stare pe loc) hier (da) dort hinten vorn drinnen draußen hinein hinauf i ADVERBELE DE LOC (Die Ortsadverb] en) = = = = = = aici acolo mapoi înainte înăuntru afară etc. Imperativul freu dich! freut euch! freuen Sie sich! merk dir! merkt euch! merken Sie sich! mică. Viitorul ich werde mich gefreut haben du wirst dich gefreut haben etc. ich werde mich freuen du werdest dich freuen etc. oben unten überall nirgends links rechts = = = = = = sus jos pretutindeni nicăieri la stînga la dreapta wohin ? (mişcare) — herein •— herauf etc. II ich werde mir gemerkt haben du werdest dir gemerkt haben etc. hinaus — heraus hinunter — herunter . O b s e r v a ţ i e .MORPHOLOGIE 569 Viitorul I ich werde mich freuen du wirst dich freuen etc. ich werde mir merken du wirst dir merken etc.

Adverbe sînt şi cuvintele interogat Lve : wo ? = unde? wohin ? = încotro ? woher ? = de unde? 116 Întrebările : wann? II. Adverbul her şi compusele lui exprimă direcţia spre acela care vorbeşte. seit langem — de mult immer = totdeauna. täglich = zilnic wöchentlich = săptămînal. schließlich = în sfîrşit. jährlich = anual etc. seitdem = de atunci. jetzt = acum nie. erst = abia seither.570 GRAMMATIK aufwärts abwärts = în sus = în jos vorwärts = înainte rückwärts = înapoi Adverbul hin şi compusele lui exprimă direcţia de la cel care vorbeşte. seit wann? wie lange? wie olt? 117 Întrebările : wie? III. stets = mereu häufig = adesea. ADVERBELE DE MOD (Die Adverbien der Art und Weise) gern so umsonst zusammen viel fast überaus = = = = = = = cu plăcere sehr asa äußerst degeaba vergebens împreună nur mult wenig aproape kaum peste măsură etc. = = = = = = foarte extrem de în zadar numai. manchmal = uneori stündlich = la fiecare oră. ADVERBELE DE TIMP (Die Zeitadverbien) heute = astăzi. stundenlang = ore întregi tagelang = zile întregi. doar puţin de-abia . immer = totdeauna damals = pe atunci. niemals = niciodată. gewöhnlich = de obicei selten = rareori. zuerst = mai întîi endlich. früh = devreme spät = tîrziu. ewig = veşnic lange = mult timp.

52. să sperăm vizibil parţial întîmplător din fericire 118 întrebările : warum ? (weshalb.. altminteri gleichwohl = cu toate acestea etc. numai că la superlativ se întrebuinţează doar forma : am . weswegen?) IV. dm aceasta cauza deswegen) andernfalls = în caz contrar. ADVERBELE DE CAUZĂ ŞI DE SCOP (Di«! Adverbien des Grundes und des Zwecks) darum \ daher . dazu = în acest scop wozu? 119 COMPARAŢIA ADVERBELOR (Die Steigerung der Adverbien) Comparaţia adverbelor este identică cu comparaţia (vezi schemele nr. cu greu sper. 53). . -sten Comparaţia neregulată a adverbelor Pozitiv oft gern bald Comparativ öfter (häufiger) lieber eher Superlativ am häufigsten am liebsten am ehesten adjectivelor . deshalb i aceea..MORPHOLOGIE 571 auf welche Weise? schwerlich = hoffentlich = sichtlich = teilweise = zufälligerweise = glücklicherweise = etc..

woran da(r) -f prepoziţie.) X . Se formează din : da + prepoziţia respectivă Se traduc prin : prepoziţie -f.AMMATIK ADVERBE PRONOMINALE (Die Pronominaladverbien) 120 Adverbe pronominale relative Adverbe pronominale interogative Adverbe pronominale demonstrative: Adverbele pronominale. a IlI-a precedat de prepo­ ziţie. cît şi cele de­ monstrative.572 Ö8.pronume An was denkst du? Woran denkst du? woran = la ce womit = cu ce Ich denke an das. womit. damit. ) Adverbele pronominale interogative sau relative se întrebuinţează în locul pronumelui was precedat de prepo­ ziţie. ( = Mă gîndesc la el. de ex. ( = Mă gîndesc la aceasta — la o anu­ mită chestiune. daran = la acesta (aceasta etc.) damit — cu acesta (aceasta etc. / de ex.) dar : leb denke an ihn. Ich denke daran. se referă în general la lucruri sau la substantive abstracte şi nu Ia persoane. » Se formează din : wo + prepoziţia respectivă Se traduc prin : prepoziţie + pronume Adverbele pronominale demonstrative se întrebuinţează în locul pronumelui demonstrativ das (la dativ sau la acuzativ) sau al pronumelui personal de pers. \ wo(r) + prepoziţie. atît cele in­ terogative sau relative. daran Woran denkst du? ( = La ce te gindeşti?) dar : An wen denkst du? ( = La cine te gîndeşti?) leb denke daran.

ca ur­ mare inmitten — în mijlocul innerhalb = înăuntrul. la neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa . împotriva ohne = fără um = în j u r u l . dincolo ab = de (la). avînd în vedere anläßlich = cu ocazia ausschließlich = exclusiv außerhalb = afară din. îna­ inte de. în afara. inaintea. pe (o suprafaţă verti­ cală) auf = pe (o su­ prafaţă orizon­ tală).MORPHOLOGIE 573 Adverbe pronominale interogative şi relative : —an —auf —aus —bei —durch —-für —in wo(r)— —mit —nach —um —unter —über —von —vor —zu Adverbe pronominale demonstrative : —an —auf —aus —bei —durch —für —in da(r)— —mit —nach —um —unter —über —von —vor —zu O b s e r v a i i e. în termen de jenseits — de partea cealaltă. la hinter = în spa­ tele in = în. începînd de aus = din außer = afară de bei — la (stare sau acţiune pe loc) dank — datorită. de zwischen — între angesichts = în faţa. peste drum de bis = pînă (la) durch — prin entlang — de-a lungul für = pentru gegen = contra. Consoana r se intercalează dacă prepoziţia începe cu o vocală. PREPOZIŢIA (Die Präposition — Das Verhältniswort) 121 Prepoziţii cu genitivul Prepoziţii cu dativul Prepoziţii cu acuzativul Prepoziţii şi acuzativul an = la. în exterior betreffs = referitor la bezüglich = referitor la diesseits = de partea aceasta einschließlich = inclusiv hinsichtlich = în vederea infolge — din cauza. mulţumită entgegen = (în) contra fern= departe de gegenüber = în fală. la wider = în con­ tra . faţă de.

se pune de cele mai multe ori după substantiv : 3. (întrebarea wohin?) timp: Er wohnt auf dem Land. cu ajutorul oberhalb = deasupra seitens — din partea (an)statt = în locul trotz = în ciuda ungeachtet = neţinînd seamă d e . 1. după ( = conform). Prepoziţia nach cu sensul de conform. în spre nächst ~ pe lîngă nebst — împreună cu. în vir­ tutea längs = de-a lungul mangels = în (din) lipsă de mittels = p r i n . Meiner Meinung Cişmigiu nach . Prepoziţiile zuwider... de (temporal) von — d e . se pun de obicei după substantiv : 2. în folosul gemäß = conform cu. de l a . precum şi entlang ( + acuzativ). bis nächsten Montag .. prin während — în timpul wegen = din cauza zugunsten = în favoarea. despre zu = la (mişcare) zuwider = contrar. cu t o t (toată) unterhalb = dedesubt unweit = nu departe de vermöge = în virtutea. entgegen. la. gegenüber. Wo wohnt er? Er kommt am Montag.. pe lîngă samt — cu.. potrivnic Observaţii. gemäß. bis zu dem Bahnhof. după mit = cu nach = d u p ă . Wohin gehen sie? Ich wohne dem gegenüber. Prepoziţia bis poate sta singură sau pe lîngă o altă prepoziţie. Wann kommt er? Sie gehen in die Stadt. în ceea ce priveşte întrebuinţarea prepoziţiilor cu dativul şi acuzativul: Verbul care exprimă o stare sau o acţiune pe loc: prepoziţie + dativ (întrebarea wo?) Pe Ungă un complement circumstanţial de prepoziţie + dativ (întrebarea wann?) Verbul care exprimă direcţia unei mişcări: prepoziţie + acuz. . în primul caz cere acuzativul: In al doilea este adverb şi cazul substantivului este determinat de prepoziţie : 4.. îm­ preună cu seit — din.574 GRAMMATIK Prepoziţii cu genitivul Prepoziţii cu dativul Prepoziţii cu acuzativul Prepoziţii cu dativul şi acuzativul kraft = în puterea. .

pentru ca um. ich ging trotz­ dem in die Stadt. de ase­ menea sondern = ci denn = căci nämlich = adică allein = dar Ich gehe auf die 2 care influenţează asupra topicii: außerdem = afară de aceasta dann = pe urmă darum = de aceea deshalb = de aceea deswegen = de aceea dennoch = totuşi. d e n n ich will ein Telegramm auf­ geben. I care nu influenţează asupra topicii: und = şi oder = sau. w e i l ich ein Telegramm 1. l Post. . dar auch = şi. darum gehe ich auf die Post.. nu influen­ ţează topica. înainte de a während = în timp ce seitdem = de cînd wie = cum. coordonatoare Conjuncţii Bindewort) subordonatoare verbul conjugat locul ultim daß = că ob = dacă weil = fiindcă da = fiindcă. fo­ losite în interiorul unei propoziţii. după cum indem = în timp ce (se tra­ duce de obicei doar verbul la gerunziu) damit = ca să.. zu = în loc de a ohne daß = fără (ca) să ohne . decît wenn = cînd. dacă.. ori aber = însă. u..MORPHOLOGIE 575 CONJUNCŢIA (Die K o n j u n k t i o n — D a s 122 A. cu toate acestea trotzdem = totuşi.. Es regnete. întrucît als = cînd. ele nemai fiind considerate con­ juncţii ci adverbe: 2 Es regnete.zu — pentru a soweit = în măsura în care obwohl — deşi obgleich = deşi trotzdem = cu toate că so daß = aşa încît statt daß — în loc (ca) să statt . ori de cîte ori nachdem = după ce ehe = înainte ca bevor = înainte ca. die Observaţie. Con­ juncţiile de mai sus. zu = fără a als (ob) = ca şi cum als (wenn) = ca şi cînd Ich gehe auf die Post. t r o t z ­ dem (dennoch) l ging ich in Stadt. cu toate acestea sonst = de altfel Ich will ein Tele­ gramm aufgeben.. aufgeben will.

Je introduce propoziţia secundară. ori je .. desto propoziţia principală.. mäh ! meck. als auch = atît . noch — nici . miau ! mäh. cît şi weder ... Conjuncţii corelative nicht nur . ci şi sowohl ... meck! . wau ! miau. 123 (Die ach! ah! aha! hm! oh! INTERJECŢIA Interjektion — Das ei! husch! pfui! o weh! p s t ! st! Empfindungswort) hallo! wau. desto größere Fortschritte machst du.... respectiv un adjectiv la comparativ : Je mehr du lernst. oder — ori . cu atît O b s e r v a ţ i e ...576 GRAMMATIK 122 B. nici entweder . sondern auch = rm numai ........ desto (um so) = cu cît . Atît după je cît şi după desto (um so) se pune un adverb...

er mein bester Es regnet. 1 dezvoltată (Der erweiterte Satz] 1 I părţi principale | + subiect predicat 1 părţi secundare \ . printr-un substanţia sau o parte de vorbire substantivizată: Lenchen (Eine Verwandte) pflegte die Kinder. nen unmöglich Freund gewesen einzuschlafen. 1SS1 .Es wurde mir Darf man hier vală: offenbar. comple­ atribut ment corn pi.SINTAXA (Die Syntax — Die Satzlehre) PROPOZIŢIA (Der Satz) 124 1 simplă (Der einfache Satz) părţi principale | subiect predicat Propoziţia . »7—limba germană — c. war.printr-un infini. circumst. SUBIECTUL (Das Subjekt — Der Satzgegenstand) 125 întrebările : wer? was? Subiectul poate fi exprimat: pnntr-un pronu.ţie secundară : Er ist Student. strucţie infiniţi. daß rauchen? Es ist dem Klei.printr-o propozi­ me: tic sau o con.

auch au un subiect comun. a). Dacă două sau mai multe propoziţii coordonate.5 78 GRAMMATIK Nu există subiect inclus ca în limba română : — Merg la bibliotecă. 159 A.1 poate fi exprimat: 1 i printr-u n verb predicativ: Marina schrieb ihrem Sohn. b). aber. Frühstück! b) în construcţiile infinitivale şi participiale (schema nr. nominal 127 PREDICATUL VERBAJL (Das verbale Prädikat) i . legate prin und. . PREDICATUL [Das Prädikat — Die Satzaussage) 12G verbal Predicatul 1. doch. b) Observaţie. sondern. oder. I printr-un verb modal + Infinitiv: Kannst du diesen Text ohne Wörterbuch übersetzen? O b s e r v a ţ i e. a Ii-a singular şi plural Komm(t) zum. c) B. Ich gehe in die Bibliothek. Uneori predicatul verbaX este exprimat printr-o locuţiune verbală : Till Eulenspiej »el machte sieh aus dem Stambe. subiectul se pune doar o singură dată : Der Regisseur stürzte auf die Bühne und\ (ljX-ItefttsMnfr| nannte den Autor des Stückes. Subiectul se omite : a) în propoziţiile imperative cu verbul la imperativ pers.

Bukarest wird immer schöner. Numele predicativ poate fi exprimat: a) printr-un substantiv la nominativ: b) printr-un substantiv la genitiv (rareori) : c) printr-o construcţie prepo­ ziţională : d) printr-un substantiv sau pronume precedat de o con­ juncţie comparativă: e) printr-un adjectiv : O b s e r v a ţ i e . Er wurde. Diese Statue ist aus Marmor. E r (sie. Numele predicativ exprimat printr-un adjectiv este de obicei invariabil: Das ist ein neues Wohnviertel. Der Knabe wurde Goethes Liebling. es) ist aufmerksam. i) printr-un infinitiv sau prin­ tr-o construcţie infinitivală : j) printr-o propoziţie secun­ dară : . Wir sind guter Laune. seit­ dem ich ihn nicht gesehen habe.SYNTAX 579 128 PREDICATUL NOMINAL (Das nominale Prädikat) I copula + nume predicativ (Das Prädikativum Prädikatsnomen) Das (Die Kopula — Das Satzband) (de obicei sein sau werden) Er ist Student. was er sich ge­ wünscht hatte. Deutsch zu studieren. Sein Wunsch ist. f) printr-un pronume : g) printr-un numeral: h) printr-un adverb : Was ist das? Wir waren zu dritt. Zwei Jahre sind vorbei. Er heißt wie sein Vater.

.. e) o propoziţie secundară propoziţia atributivă (der Attributsatz) Ist das der Brief..580 GRAMMATIK ATRIBUTUL (Das Attribut — Die Beifügung) 129 întrebări: was für ein? welcher? wieviel? wessen? Atributul poate fi exprimat prin : a) adjective sau cuvinte între­ buinţate ca adjective das goldene Äpfelchen vor sechs Tagen b) — Substantive la genitiv (atributul genitival) — Substantive cu prepoziţie (atributul prepoziţional) —• substantive in acelaşi caz cu substantivul determinat (apoziţia) atributul adjectival (das adjektivische Attribut) atributul substantival (das substantivische Attribut) Ein Regisseur dieses Volkstheaters.. dem Bärenwirt! — Der Komponist Zelter c) — adverbe fără prepoziţie — adverbe cu prepoziţie atributul adverbial (das adverbiale Attribut) Wer wohnt in dem Hause dort? Hast du die Zeitung von heute? d) infinitivul cu zu atributul verbal (das verbale Attribut) Wir haben die Möglichkeit zu lernen. den du heute bekom­ men hast ? . Die Antwort auf die Frage. Gehen Sie zu meinem Nachbar.

. 4) propoziţia atributivă: Die Leute aber.. uneori. Sava c) apozüia (de obicei): Das Ernst-Drucker-Thea­ ter in Hamburg. O b s e r v a ţ i e .. . neacordat. sahen den Jungen .. die an den Fenstern vorbeigingen. în special dacă este expri­ mat printr-un nume pro­ priu la genitiv : Schillers Bescheidenheit. în limbaj poe­ tic.. atributul adjectival stă.SYNTAX 58 î 130 LOCÜL ATRIBUTULUI 1 înaintea substantivului determinat : 1) atributul adjectival der tieîe Eindruck 1 i în urma substantivului determinat: 1) atributul substantival a) genitival: Der Mittelpunkt der Kul­ tur . 3) atributul verbal: Wir haben die Absicht. W. ein ausgesprochenes Volks­ theater . 2) atributul substantival. înaintea sau tn urma substantivului determinat: — Meine Mutter hat manch gülden Gewand (J.. schön und wun­ derbar . (Fr. 2) atributul adverbial (ăe obicei): Wir wohnen in jenem Wohn­ block dort.. laufen. . Goethe) — Ein Mädchen. . Deutsch zu studieren. Schiller) b) prepoziţional: Die Lehranstalt von Sf..

b) — complementului prepoziţional (de obicei) : Ich warte nicht auf dich. toată propoziţia B. se pune : I. c) — complementului circumstanţial de loc şi de mod : Er wohnt nicht (hier) in Buka­ rest. — infinitivului. în propoziţia principală: / \.582 GRAMMATIK 131 Negaţia „nicht" Nicht poate nega : A. b) complementului fără prepoziţie : Ich habe das Buch nicht. Du störst mich nicht. daß du nicht rauchen sollst. c) complementului circumstanţial de timp : Ich schreibe heute nicht. . — participiului. a) verbului conjugat Du störst nicht. Er fährt noch nicht fort. o parte de propoziţie Dacă nicht neagă toată propoziţia. Er spricht nicht gut Deutsch. înaintea : în urma : IL în propoziţia secundară: a) — numelui predi­ cativ . Ich habe noch nicht geantwortet. — particulei sep arabile : Das Kleid war nicht teuer. înaintea predicatului: Ich habe dir gesagt. Er kann nicht kommen.

SYNTAX 583 B. Ich warte auf ihn. COMPLEMENTUL (Das Objekt — Die Ergänzung) 132 Complementul poate fi exprimat: Die Menge erreichte den Hörsaal. eines se întrebuinţează keiner. sondern seinen Bruder gesehen. Pentru negarea pronumelui einer. Ich habe keine Feder. Observaţii. Die Villard erzählte. daß der Mieter einen Sohn von zwölf Jahren habe. se întrebuinţează kein. eine. keine. care se pune înaintea substanti­ vului : Ich habe keinen Bleistift. Pentru negarea unui substantiv precedat de articolul nehotărît sau neprecedat de nici un fel de articol. atunci se pune înaintea cuvîntului pe care vrem să-1 negăm : — Ich habe nicht ihn. Dacă nicht neagă o parte de propoziţie. keine. — Ich fahre nicht aufs Land. sondern mein Bruder. 1. Hast du einen ? Leider habe ich keinen. Ich höre ihn kommen. Sie hat mich gebeten. Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. Ich erwarte ihn. 2. ihr Kind solange aufzunehmen. Ich brauche einen Bleistift. — Nicht ich fahre aufs Land. kein. keines. a) printr-un substantiv — fără prepoziţie : — cu prepoziţie: b) printr-un pronume — fără prepoziţie: — cu prepoziţie: c) printr-un infinitiv sau printr-o construcţie infiniţivală: d) printr-o propoziţie secundară: . sondern ans Meer.

Ich versuchte sie anzurufen. pag. 622) Er erfreute sich eines großen An­ sehens.584 GRAMMATIK 133 FELURILE COMPLEMENTULUI a) la genitiv (Genitivobjekt) întrebarea : wessen? (vezi verbele şi adjectivele cu genitivul. 618. Ich warte auf eine Antwort. pag. . e) infinitival (Infinitivobjekt) întrebarea : was ? Man fühlt den Frühling nahen. Ich habe Geschirr zerbrechen hören. 617) Sie kennt dich. 620) So gefiel es dem Publikum c) la acuzativ (Akkusativobjekt) întrebările: wen? was? (vezi verbele şi adjectivele cu acuzativul. 622-630) Ich warte auf ihn. pag. d) prepoziţional (Präpositional­ objekt) întrebările : auf wen? worauf? an wen? woran? etc. pag. 616. (vezi verbele şi adjectivele prepoziţionale. b) la dativ (Dativobjekt) întrebarea : wem ? (vezi verbele si adjectivele ou dativul. 621.

Complementul la acuzativ exprimat printr-un substantiv stă în urma complementului la dativ: Der Onkel kauft dem Neffen (ihm) das Buch. Willst du zu ihm gehen.SYNTAX 585- 134 ORDINEA COMPLEMENTELOR IN PROPOZIŢIE Se poate întîmpla ca acelaşi verb să fie determinat complemente: unul la acuzativ şi altul la dativ. ohne ihn vorher anzurufen? Als ich nach Hause ging. Sie blieben einen Tag hier. Seit gestern ist er hier. de două exprimat printr-un pronume stă înaintea complementului la dativ: Der Onkel kauft es dem Neffen (ihm). a) printr-un substantiv — fără prepoziţie la genitiv : la acuzativ : — cu prepoziţie : b) printr-un adverb — fără prepoziţie: — cu prepoziţie: d) printr-o propoziţie secundară: . reg­ nete es. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANpAL (Das Adverbiale — Die Umstandsbestimmung) 135 Complementul circumstanţial poate fi exprimat: Er kam eines Tages zu mir. An einem Nachmittag erhielt Paul Besuch. Heute schneit es.

Mai 1789 mußte Schiller seine erste Vorlesung .586 GRAMMATIK 136 FELURILE COMPLEMENTULUI CIRCUMSTANŢIAL Compl. derselben Am 26.. FRAZA (Der zusammengesetzte Satz) 137 I prin coordonare (Satzverbindung) I propoziţie propoziţie principală + principală (Hauptsatz) (Hauptsatz) i Fraza ! 1 prin subordonare (Satzgefüge) 1 propoziţie propoziţie principală + secundară (Hauptsatz) (Nebensatz) . circumst. Sie lachten vor Freude. circumst. circumst. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. de mod (Modalbestimmung) Întrebările: wie? auf welche Weise? Compl. halten. circumst. de timp (Temp or alb estimmung) întrebările : wann? wie lange? seit wann? wie oît? Compl.. de cauză (Kausalbestimmung) Întrebările: warum? weshalb? weswegen ? Beide studierten an Universität. Noch den ganzen Abend wurde davon gesprochen. de loc (Lokalbestimmung) Întrebările: wo? wohin? woher ? Compl.

und = şi oder = sau aber — însă auch = şi. ihr Mann ist im Ge­ fangenenlazarett. Meine Augen sind schlechter geworden. de aseme­ nea sondern = ci denn = căci darum = de aceea deshalb = de aceea deswegen = de aceea trotzdem = totuşi dennoch = totuşi sonst — de altfei dann = pe urmă etc. .. 142) . denn ich lese abends.. 122 şi nr. sie will ihn ein paar Tage besuchen. dennoch war kein l Platz frei.SYNTAX 587 FRAZA FORMATĂ PRIN COORDONARE (Die Satzverbindung) 138 prin juxtapunere Fraza formată prin coordonare cu ajutorul conjuncţiilor care nu influen­ ţează asupra topicii care influenţea­ ză asupra topicii Ich habe meine Ku­ sine Alice getroffen. 2 (vezi schemele nr. Der Saal faßte vier­ hundert Menschen.

das ha­ be mit ihm das Zimmer geteilt. wenn = cînd welche. weil — fiindcă die. propoziţie conpropoziţie re­ juncţională: lativă : Wir sahen. dacă subiectul pro­ poziţiei secundare este identic cu subiectul propoziţiei regente (vezi schema nr. das. wo der Junge sei und was sie für ihn tun könne. nachdem = wer. pnn juxtapunere: (fără cuvînt introductiv) propoziţie se­ cundară neintro­ dusă (camu­ flată) : Die Villard er­ zählte... bin.. der Deut­ sche habe ein Kind. 159).588 GRAMMATIK FRAZA FORMATĂ PRIN SUBORDONARE (Das Satzgefüge) 139 Fraza formată prin subordonare ! cu ajutorul cu ajutorul conjuncţiilor pronumelor re­ subordonatoare : lative : daß = că ob = dacă der. Ich wußte da­ fällt sie.. der ich Da es glatt ist. als wäre es ein Franzo­ se. Wäre das Wetter schön.. sei hier in die Schule gegan­ gen.. die. daß Ein Mädchen es im Wagen führt den kleinen Bänke gab. welche. da = întrucît welcher. mals nicht. als = cînd welches. Anumite propoziţii secundare pot fi prescurtate. was es war. so fände der Ausflug statt. cu ajutorul cuvintelor interogative : wo? = unde? woher? = de unde? wohin? = înco­ tro ? unde ? was? = ce? wofür? = pen­ tru ce? etc. rede fran­ zösisch.. propoziţie inte­ rogativă indi­ rectă : Die Meunier fragte. . was = după ce obwohl = deşi damit = ca să etc. . Jungen.

propoziţii secundare neintroduse sau camuflate (nicht eingeleitete oder verkappte Nebensätze) (vezi schema nr. şi aşa mai departe : Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu. care depinde de o pro­ poziţie de gradul I. este de gradul II. D. ist das erste. după funcţia lor sintactică : Orice parte a propoziţiei (afară de predicatul verbal) poate fi expri­ mată printr-o propoziţie secundară (vezi schemele nr. die wir beim Ein­ steigen bekommen hatten. după gradul de dependenţă: a) Propoziţia care de­ pinde nemijlocit de propoziţia principală este de gradul I : b) propoziţia secundară.SYNTAX ÎMPĂRŢIREA PROPOZIŢIILOR SECUNDARE (Die Einteilung der Nebensätze) 140 PROPOZIŢIILE SECUNDARE POT FI ÎMPĂRŢITE A. 139) B. 145—158). după forma lor: 1. als mich Stine aus der Schule holt. möge sie dem Jungen Wäsche bringen.. wenn sie sich nicht fürchte. C. . după poziţia lor: a) înaintea propoziţiei principale : b) intercalate în propo­ ziţia la care se referă : c) în urma propoziţiei principale : Da es glatt ist. Am nächsten Tag. falle ich. Der Schaffner verlangte von uns die Karten.. 139) 2. propoziţii secundare introduse (eingeleitete Nebensätze) : a) conjuncţionale (Konjunktionalsätze) b) relative (Relativsätze) c) interogative indirecte (Indirekte Fragesätze) (vezi schema nr.

. 142 şi 143) verb conjugat (precedat de partea ne­ conjugabilă a predica­ tului) Ich starrte m e i n e n O n k e l an. Die ersten zwei waren m i t Paul an d e r G a r t e n ­ l a u b e angelangt. (vezi schemele nr... (vezi schema nr. Spielt er G e i g e ? S o ging alles l a n ­ ge Z e i t g u t .590 GRAMMATIK TOPICA (Die Wortstellung) 141 TOPICA în propoziţia principală în propoziţia secundară ordine directă (Grundstellung) ordine inversă (Umstellung) poziţie finală (Endstellung) subiect — verb conjugat (— c o m p l e ­ m e n t sau cir­ cumstanţial — partea neconjugabilă a predicatului) ( c o m p l e m e n t sau circumstanţial) — verb conjugat — subiect (— c o m ­ plement sau circumstanţial — partea neconjuga­ bilă a predicatului) N a t ü r l i c h erin­ nere ich m i c h .. Da es dunkel ist. 122) . E i n e s T a g e s er­ hielt Paul B e s u c h .

Gretchen! c') în propoziţiile in­ troduse prin con­ juncţiile coordona­ toare: darum. ."—sagte Otto — „ich möchte diese Aus­ stellung besich­ tigen. denn Paul wohnte außerhalb der Stadt. Sie will ihren Mann besuchen. oder.SYNTAX 591 TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ I 142 Verbul conjugat Locul predicatului Numele predicativ. Darauf gaben sie sich die Hand. 138) : „Ich will es gut machen." d') în propoziţia prin­ cipală precedată de o propoziţie se­ cundară : Als mein Vater kam. sondern. b) în propoziţia inte­ rogativă parţială (adică cu cuvînt interogativ) : Was gibt's denn ? c) in propoziţiile in­ troduse prin: und... parti­ cula separabilă locul I a') în propoziţia inte­ rogativă totală (adică fără cuvînt interogativ) : Kennst du die Frau? b') în propoziţia im­ perativă : Verzeih mir. e') în propoziţia inci­ denţă : „Onkel Martin." locul ultim în toate categoriile de propoziţii principale : Sein Urteil ist sehr streng. Ich habe meine Ku­ sine Alice getroffen. denn : Das war nicht schlecht. sagteer mir. des­ halb etc. locul II a) în propoziţia enunţiativă : Der Regisseur sturste auf die Bühne. aber. Ich steige hier aus. (vezi schema nr. infinitivul. darum frage ich dich. participiul perfect.

122 şi 142) : Ich will es gut machen. înaintea verbului conjugat Ordine directă B. den­ noch... deshalb. în urma verbului conjugat Ordine inversă a) Topica în propoziţia enunţiativă (valabil pentru A şi B) Ein Zug war gerade angezeigt. precedată de o propo­ ziţie secundară: Als mein Vater kam. f) Topica în propoziţia princi­ pală. Dort hält der Zug nicht! b) Topica în propoziţia interogativă parţială (valabil pentru A şi B) Wer fehlt heute? Wem bist du begegnet? c) Topica în propoziţii interoga­ tive totale: Kennst du die Frau? d) Topica In propoziţii impera­ tive : Seien Sie morgen um 7 Uhr früh hierl e) Topica în propoziţiile in­ troduse prin conjuncţiile: da­ rum.. deswegen. sagte er mir. trotzdem (vezi sche­ mele nr. da­ rum frage ich dich..592 GRAMMATIK TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ II 143 Locul subiectului A. .

eine Apfelsine gewünscht hatte. daß ihn Eulenspiegel be­ trogen hatte. du. 2. Predicatul participiul. b) Wäre ich für ihn ein hoffnungsloser Fall gewesen. infinitivul sau numele pre­ dicativ în locul | penultim Weißt Weißt Weißt Weißt du. dacă în propoziţie este un pronume : Der Spitalmeister merkte. als wäre er sein Kamerad gewesen. în propoziţiile secundare. daß Laco eine Apfelsine essen wollte. adică particula nu se mai se­ pară de verb. hätte er sich mit mir so viel abgegeben? 2 1 c) Er t a t so. daß er hat (wird) kommen wollen. stă imediat după conjuncţie: Es fiel der Mutter ein. du.. die an den Fenstern vor­ beigingen. verbul conjugat (haben sau werden) stă înaintea primului infinitiv: Du weißt. Die Leute. daß daß daß daß er er er er verbul conjugat în locul ultim heute kommt? gekommen ist? kommen muß? krank ist? Observaţii 1. b) exprimat printr-un pronume.. Topica în propoziţia secundară introdusă Subiectul a) exprimat printr-un substantiv stă : — imediat după conjuncţie... 1 2 1 2 (verkappter Neben­ a) Die Villard erzählte. — imediat după pronume. B. în propoziţiile secundare. daß er sich . dacă în propoziţie nu este nici un pronume : Es fiel der Mutter ein.593 TOPICA ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ 144 A. care con­ ţin un infinitiv dublu. der Knabe habe Vertrauen zu ihr. du. 1881 . 38—Limba germană — c. verbele cu particulă separabilă devin insepara­ bile. Topica în propoziţia secundară neintrodusă (camuflată) Topica în propoziţia secundară neintrodusă satz) = topica în propoziţia principală.

(v<.594 GRAMMATIK PROPOZIŢIILE SECUNDARE DUPĂ ÎNŢELES 145 PROPOZIŢIA SUBIECTIVĂ (Der Subjektsatz — Der Gegenstandssatz) Întrebări: wer? was? Propoziţiile subiective se introduc: a) prin conjuncţiile daß ( = că). welche. was er sich gewünscht hatte. Dacă propoziţia principală este urmată de propoziţia subiec­ tivă.zi şi schemele nr. Es wurde mir offenbar. Der Kollege. soll zu b) prin pronume relative sau inte­ Hause bleiben. ist Bukarester. 146 PROPOZIŢIA PREDICATIVĂ (Der Prädikativsatz — Der Aussagesatz) Der Junge wurde. 72) . dem ich begegnete. O b s e r v a ţ i e . die Du Dir gewünscht hattest. welches? Propoziţia atributivă apare de obicei ca propoziţie relativă: Gazul pronumelui relativ este de­ terminat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia secundară: Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen. 71. Der Kollege. daß ich ob ( = dacă) : meinen besten Freund verloren hatte. a). 70. Wer nicht pünktlich ist. propoziţia principală începe de obicei cu pronumele es (vezi exemplul de la pct. dessen Arbeit ich gerade lese. Propoziţia predicativă se intro­ duce de obicei prin pronume re­ lative : 147 PROPOZIŢIA ATRIBUTIVĂ (Der Attributsatz — Der Beifügesatz) întrebări: was für ein? welcher. rogative : c) Propoziţiile subiective apar rareori neintroduse. ging in die Bibliothek.

unde). wo er wohnt. woher ( = de unde).SYNTAX 595 148 PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ (Der Objektsatz — Der Ergänzungssatz) întrebări: was? wen? wem? wessen? nach wem? wonach? etc. er sei krank. . wohin ( = în­ cotro. was ich dir sage. wo du es se introduc prin : wo ( = unde). PROPOZIŢIILE CIRCUMSTANŢIALE (Die Adverbialsätze — Die Umstandssätze) 149 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ D E LOC (Der Lokalsatz — Der Ortssatz) întrebări: wo? wohin? woher? Propoziţiile circumstanţiale de loc Ich fand das Buch. Er sagte mir. Propoziţiile completive se introduc a) prin conjuncţiile daß ( = că). Ich weiß nicht. hingelegt hattest. daß alle das Spital verlassen. ob (— dacă): b) prin pronume şi adverbe re­ lative şi interogative: Propoziţiile completive apar şi ca propoziţii neintroduse (verkappte Nebensätze) : Du wirst sehen. Du sollst niemandem verraten.

• . şi la mai mult ca perfect. kauften wir die Kinokarten im Vorverkauf. bevor ( = înainte de) pentru exprimarea rapor­ tului de posterioritate. indem ihn sah.596 GRAMMATIK 150 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ TEMPORALĂ (Der Temporalsatz — Der Zeitsatz) întrebări : wann? seit wann? wie lange? wie oft? Propoziţiile circumstanţiale temporale se introduc : a) prin conjuncţiile : während ( = în timp ce). Ich freute mich sehr. iar wir viel lesen. Bevor wir auf die Fakultät gingen. wenn pentru exprimarea raportului de an­ terioritate. als. trebuie să stea O b s e r v a ţ i e . indem a) prin conjuncţia indem (con­ juncţia nu se traduce. c) prin conjuncţiile: ehe ( = îna­ inte de). j 151 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ MODALĂ (Der Modalsatz — Der Umstandssatz der Art und Weise) întrebări: wie? auf welche Weise? Propoziţiile circumstanţiale modale se introduc : Wir erlernen eine Sprache. loc să). ori de cîte ori). b) prin conjuncţiile: nachdem ( = după ce). ( = în timp ce) pentru expri­ marea raportului de simulta­ neitate. als ( = cînd). verbul predicativ se traduce prin gerunziu). statt daß ( = în gefragt hätte. — dacă predicatul propoziţiei principale stă la prezent. Nachdem er die Tür geschlossen hatte. ohne daß ich ihn b) prin conjuncţiile: ohne daß ( = fără să). wenn ( = cînd. — dacă predicatul propoziţiei principale stă la imperfect. als ich seitdem ( = de cînd).. în propoziţiile introduse prin nachdem. Er antwortete. predicatul la perfect. sagte er : ..

je . als wäre er Schauspieler. als. cu atît). wie ihn das Theater noch nie er­ lebt hatte. als ob er Schauspieler gewesen wäre (sei). ca şi cînd. (desto. wie ich ihn noch nie gesehen hatte.SYNTAX 597 152 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ COMPARATIVĂ (Der Komparativsatz — Der Vergleichssatz) Propoziţiile circumstanţiale comparative se introduc: prin conjuncţiile: wie = (cît. als ob er Schauspieler wäre (sei). . ca şi cum. ca). Am Schluß gab es einen Skandal. Er trägt so schön vor. cum. desto größere Fortschritte machen wir. Propoziţia comparativă ireală poate fi introdusă şi numai prin con­ juncţia als ( = ca şi cînd. (vezi schema nr.. mai rar perfectul. ca şi cum. — mai mult ca perfectul. als wenn.. 122) ireală se introduce prin conjuncţiile: als ob. als ( = decît. pentru exprimarea simultanei­ tăţii : Er trägt so schön vor. um so) ( = cu cît . Modul: indicativ Er war so aufgeregt. [de] parcă) etc. Modul: conjunctiv — imperfectul.. în acest caz. [de] parcă). pentru exprimarea anteriorităţii: Er trug so schön vor. Propoziţia comparativă reală se introduce prin conjuncţiile: wie. je . verbul conjugat trece în urma conjuncţiei als (verkappter Nebensatz) : Er trägt so schön vor. als wenn ( = ca şi cînd. Je regelmäßiger wir lernen. [de] parcă).. mai rar prezentul. als ob er Schauspieler wäre. după cum. [de] parcă)... als ob ( = ca şi cum. (desto) etc.

. In propoziţiile introduse prin darum. între propoziţiile cauzale şi propoziţiile conclusive (propoziţiile introduse prin darum. spre de­ osebire de weil şi da.. pe cînd după weil şi da verbul conjugat se găseşte în poziţie finală. daß ( = aşa . încît). c'). 2. weil du ja auch nicht rauchst und Wollsocken keinen Zweck haben. Deci. . denn es ist spät.. introduce propoziţii principale cauzale. I [ Ich lief so schnell. deshalb sau deswegen.598 GRAMMATIK 153 P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ CONSECUTIVĂ (Der Konsekutivsatz — Der Folgesatz) Propoziţia circumstanţială consecutivă se introduce în special prin conjuncţiile: daß. Conjuncţia cauzală denn.. Ich beeile mich. 154 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ CAUZALĂ (Der Kausalsatz — Der Umstandssatz des Grundes) Întrebări: warum? weshalb? weswegen? aus welchem Grunde? Propoziţia circumstanţială cau­ zală se introduce în special prin conjuncţiile: weil sau da. după denn verbul conjugat stă în locul doi. Ich beeile mich. da es dort heiß ist. daß ich ihn noch erreichte. Observaţii. deshalb. verbul conjugat stă în locul 1 (vezi schema nr. deswegen) există numeroase atingeri semantice. 1. weil (da) es spät ist. so daß şi so . So schicke ich nur den Brief. 142.

soweit es sich soweit ( = pe cît. trotzdem (dennoch) gab es am Schluß einen großen Skandal. um mechanisches Denken handelt. 157 . 160. gab es am Schluß einen großen Skandal. schema nr. (comp. 156 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ CONCESIVĂ (Der Konzessivsatz — Der Einräumungssatz) întrebări: trotz welcher Bedingung ? trotz welches Umstandes ? Propoziţiile circumstanţiale concesive se introduc de obicei prin conjuncţiile : obwohl (trotzdem. O b s e r v a ţ i e . d). insoweit etc. obgleich.SYNTAX 599 155 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ FINALĂ (Der Finalsatz — Der Absichtssatz) Întrebări: wozu? zu welchem Zweck? Propoziţia circumstanţială fi­ nală se introduce în special prin conjuncţia damit ( = ca să). Die Aufführung wurde ernst und aufmerk­ sam aufgenommen. Trotzdem ( = dennoch = cu toate acestea. damit er von dort irgendwo untergebracht werde. In propoziţia finală se între­ buinţează uneori conjunctivul pentru a exprima o acţiune do­ rită. Ich habe ihn früh morgens in ein kleines Cafe gebracht. (comp. cu toate că). 122) Obwohl die Aufführung ernst und aufmerksam aufgenommen wurde. şi schema nr. obschon) ( = deşi. totuşi) poate să introducă şi propoziţii concesive princi­ pale. Propoziţia circumstanţială restrictivă (Der Restriktivsatz — Der Einschränkungssatz) întrebări: inwieweit? inwiefern? Eine elektronische Rechenma­ Se introduce prin conjuncţiile: schine kann alles. posibilă. atîta cît) insofern ( = întrucît).

führe ich ihn in die Gesellschaft von Grün­ wiesel ein. Wenn er Zeit gehabt hätte. so käme er zu dir. so hätte er sich mit mir nicht so viel abge­ geben. conjuncţia wenn se omite. iar propoziţia principală se introduce de multe ori cu so sau dann: Hätte er Zeit. wäre er zu dir gekommen. condiţională reală ireală propoziţie principală (condiţionată) Acţiune prezentă: Indicativ prezent propoziţie secundară (condiţională) Indicativ prezent propoziţie principală (condiţionată) Acţiune prezentă: Conjunctiv imperfect (condiţionalul I) propoziţie secundară (condiţională) Conjunctiv imperfect Wenn er sich bessert. Acţiune trecută: Conjunctiv m. Acţiune Indicativ viitor viitoare: Indicativ prezent Wenn er Zeit hätte. ea stă de obicei Înaintea propoziţiei principale. werde ich ihn in die Gesellschaft von Grün­ wiesel einlühren. käme er zu dir. verbul conjugat trece pe primul loc. ca perfect (mai rar condi­ ţionalul II) Conjunctiv m. Propoziţia Wenn ich für ihn ein hoffnungs­ loser Fall gewesen wäre. m. hätte er sich mit mir nicht so viel abgegeben. . O b s e r v a ţ i e . In acest caz. m. Dacă propoziţia condiţională apare ca propoziţie secundară neintro­ dusă (verkappter Nebensatz). Wäre ich für ihn ein hoffnungs­ loser Fall gewesen. ca per­ fect Wenn er sich bessert.600 GRAMMATIK 158 P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ CONDIŢIONALĂ (Der Konditionalsatz — Der Bedingungssatz) Î n t r e b a r e : unter welcher Bedingung? 1) Propoziţia circumstanţială con­ diţională se introduce prin con­ juncţia wenn ( = dacă) sau 2) apare ca propoziţie secundară neintrodusă (verkappter Neben­ satz).

ohne sich einigen zu können. ohne daß s i e sich einigen konnten. 1. Propoziţia completivă poate fi pre­ scurtată şi dacă subiectul acesteia este în propoziţia regentă complement direct sau indirect. statt zu Hause zu bleiben.. zu. zu D i e drei junge Leute rechneten. statt daß e r zu Hause bleibt. damit ich mich erhole. I c h fahre ins Gebirge. mich später anzu- b) Propoziţie damit) finală (conjuncţia b') Construcţie um. . D i e drei jungen L e u t e rechneten. daß ich ihn heute treffen werde. h n. um mich zu erholen. daß e r mich später anrufen möge. a) Propoziţie completivă (con­ juncţia daß) I c h hoffe. Propoziţia completivă nu poate fi prescurtată după verbe ca sagen. [an]statt daß) -> ohne. erwidern.. 2. Ich bitte i h n. (an) statt. Ich bitte rufen. Observaţii. E r geht ins Kino. ihn heute zu treffen. zu infinitivală cu I c h fahre ins Gebirge. bemer­ ken.pletivä cu zu Ich hoffe.. c) Propoziţie modală (conjuncţiile c') Construcţie infinitivală cu ohne daß.159 PRESCURTAREA PROPOZIŢIILOR SECUNDARE (Verkürzung der Nebensätze) Propoziţia secundară neprescurtată Propoziţia secundară prescurtată A... Subiectul propoziţiei regente = Subiectul propoziţiei secundare a') Construcţie infinitivală com.. E r geht ins Kino.

Numai anumite propoziţii atributive şi circumstanţiale se pot prescurta. .. von Gheorghe Lazăr gegründet. în caz de identitate a subiectului propoziţiei regente cu subiectul propoziţiei secundare. O b s e r v a ţ i e . ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI j 1 . O b s e r v a ţ i e . ! în propoziţia principală a) pentru exprimarea unui în­ demn. 162 şi 163) b) în propoziţia condiţio­ nală ireală (vezi sche­ ma nr. Propoziţie atributivă \ 2.. determinat de alte elemente sintactice. Acestea stau între ar­ ticol. zogen s i e vorbei. unei dorinţe ne­ sigure sau irealizabile: Wärest du auch hier! 1 în propoziţia secundară a) în vorbirea şi între­ barea indirectă (vezi schema nr. zogen d i e K i n d e r vorbei. unei urări etc. pronume sau numeral şi participiu sau adjectiv (atributul propriu-zis).602 GRAMMATIK B. die von D i e von Gheorghe Lazăr Gheorghe Lazăr gegründet wurde. Atributul dezvoltat constă dintr-un participiu sau adjectiv. a) Propoziţie atributivă relativă (uneori) -> a') Atribut dezvoltat D i e L e h r a n s t a l t .. transformîndu-se în construcţii participiale.. -»b') Construcţii participiale D i e höhere L e h r a n s t a 11.. Ein Lied singend. die von Gheorghe Lazăr gegründet wur­ de. 155) . b) 1. 158) c) în propoziţia compara­ tivă ireală (vezi schema nr. Propoziţii circumstanţiale j D i e höhere L e h r a n s t a l t . : Man werte auch einen Blick auf die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos! h) pentru exprimarea unei do­ rinţe realizabile: Er sei fleißig! c) pentru exprimarea unei ac­ ţiuni dorite.... gegründete L e h r a n ­ stalt. 152) d) în propoziţia finală (uneori) (vezi schema nr. .. 160 A. Indem d i e Kinder ein Lied sangen.

2. pentru exprimarea unei dorinţe nerealizate: Hätte er mir doch das Buch gebracht! (vezi pag. daß die Ausstel­ lung sehr schön sei. 162 şi nr. Intre conjunctivul prezent şi conjunctivul imperfect nu există deosebire de timp. 163) . 1. ci numai de mod. dem Wohl der Menschheit! — Cosmosul să servească păcii. binelui omenirii! Mein Freund sagte mir. = Prietenul meu mi-a spus că expoziţia este foarte frumoasă.d) pentru exprimarea unei posi­ bilităţi. 386) Observaţii. e) pentru atenuarea unei rugă­ minţi : Könnten Sie mir Ihr Buch geben ? f) de obicei. B. b) indicativul prezent (mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă —vezi schemele nr. unei probabilităţi: Ich könnte heute das Buch lesen. Conjunctivul perfect şi conjunctivul mai mult ca perfect au înţeles de trecut. TRADUCEREA CONJUNCTIVULUI Conjunctivul prezent se traduce prin : a) conjunctivul prezent Der Kosmos diene dem Frieden.

daß das Wetter schön sei und daß sie viele Aus­ flüge machten.. Hätte auch ich die Möglichkeit. uneori prece­ dat de de prin Möglich wären auch Raumflüge mit einer Gruppe von Raumschiffen aus verschiede­ nen Ländern.. und sie habe ihn .. der Knabe habe Vertrauen zu ihr. in ein kleines Cafe gebracht .. Conjunctivul perfect se traduce de obicei prin indicativul perfect (în special în vorbi­ rea şi întrebarea in­ directă) Die Villard erzählte. = Prietenii noştri ne-au scris că vremea este frumoasă şi că (ei) fac multe excursii. = Doamna Villard povesti că băiatul are încredere în ea şi că ea 1-a dus într-o mică cafenea. mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă) Unsere Freunde schrieben uns.604 GRAMMATIK Conjunctivul imperfect se traduce a) condiţionalul optativ prezent. mit einem Raumschiff zu fliegen! = De-aş avea şi eu posibilitatea să zbor cu o navă cosmică! b) indicativul prezent (mai rar. ... = Posibile ar fi şi zboruri cosmice cu un grup de nave cosmice din diferite ţări. .

= Colegul meu mi-a spus că (el) mă va vizita mîine.. Hätte auch ich dort sein können! = De-aş fi putut fi şi eu acolo! b) indicativul perfect (mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă) Meine Freunde schrieben mir.. daß er mich mor­ gen besuchen werde. daß das Wet­ ter schön gewesen sei und daß sie viele Ausflüge gemacht hätten..SYNTAX 605 Conjunctivul mai mult ca perfect se traduce prin : a) condiţionalul-optativ perfect. uneori precedat de de Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt. daß es dem Menschen gelingen wird. = Cine şi-ar fi închipuit cu ani în urmă că omul va reuşi să învingă legea gra­ vităţii .. Conjunctivul viitor se traduce prin : indicativul viitor Mein Kollege sagte mir. das Ge­ setz der Schwerkraft zu besiegen . . = Prietenii mei mi-au scris că vremea a fost frumoasă şi că au făcut multe excursii.

TRADUCEREA CONDIŢIONALULUI Condiţionalul prezent se traduce prin : a) condiţionalul optativ prezent Ich würde mit offenen Armen einen solchen Jungen aulnehmen. = Aş primi cu braţele deschise un asemenea băiat. te-ar fi vizitat. Condiţionalul perfect. Condiţionalul perfect se traduce prin : condiţionalul optativ perfect Wenn er Zeit gehabt hätte. wür­ de er dich besucht haben. Wenn ich Zeit gehabt hätte. würde ich einen Ausflug machen. . = Dacă ar fi avut timp. 162) B. in propoziţia secundară mai ales în întrebarea şi vorbi­ rea indirectă : Er sagte. ÎNTREBUINŢAREA CONDIŢIONALULUI în propoziţia principală — în propoziţia optativă : Den Sohn dieses Deutschen würde ich aufnehmen. würde ich einen Ausflug ge­ macht halben. — în propoziţia condiţionată: Wenn ich Zeit hätte. (vezi schema nr. fiind o formă greoaie. se întrebuinţează mai rar in limba germană. = Prietenii noştri ne-au scris că vor pleca (pleacă) în curînd la Bucureşti.GRAMMATIK 161 A. daß sie einen Aus­ flug machen würden. daß sie in Kürze nach Bukarest fahren würden. O b s e r v a ţ i e . a) indicativul viitor (uneori prezent) (în special în vorbirea şi în­ trebarea indirectă) Unsere Freunde schrieben uns.

— daß er alle Krankheiten heilen könnte sau — er könnte alle Krank­ heiten heilen. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Till Eulenspiegel sagte. Condiţional prezent (uneori) dacă formele conjuncţie ului imperfect sînt identice cu for­ mele indicatieului imperfect : Meine Kollegen schrieben mir. Meine Kollegen sagten mir : „Wir fahren in diesem Som­ mer ins Gebirge.SYNTAX 607 162 ÎNTREBUINŢAREA TIMPURILOR ÎN VORBIREA INDIRECTĂ Vorbirea directă: Indicativul prezent Er sagte mir : „Ich spiele gern Schach. — daß sie in diesem Som­ mer ins Gebirge führen sau — sie führen in diesem Sommer ins Gebirge. Conjuncţie imperfect a) dacă formele conjunctieului prezent sînt identice cu formele indicatieului pre­ zent : Meine Kollegen sagten mir. 3. — daß sie auch das Dorfmu­ seum besuchen würden sau — sie würden auch das Dorf­ museum besuchen. Conjuncţie prezent dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse : Er sagte mir. — daß er gern Schach spiele sau — er spiele gern Schach." Till Eulenspiegel sagte : „Ich kann alle Krankheiten heilen"." Vorbirea indirectă: 1. Meine Kollegen schrieben mir: „Wir besuchen auch das Dorf­ museum." . 2.

— daß er alle Kranken auf die Beine gebracht hätte sau — er hätte alle Kranken auf die Beine gebracht. ca perfect a) dacă formele conjunctivu­ lui perfect sînt identice cu formele indicativului per­ fect : Sie sagten mir. Sie sagten mir : „Wir haben unseren Urlaub im Gebirge verbracht.m." „Ich habe (hatte) meinen Ur­ laub im Gebirge verbracht. m . ConjunctivulYÜtoT dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse: Mein Freund sagte mir. — daß sie ihren Urlaub im Gebirge verbracht hätten sau • — • sie hätten ihren Urlaub im Gebirge verbracht. — daß er mich besuchen werde sau — er werde mich besuchen.608 GRAMMATIK Vorbirea directă Jmperîect Indicativul—-perfect \ m . 1. 2. Conjunctivul perfect dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse : Mein Freund sagte mir. . b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Eulenspiegel sagte. Conjunctivul m." Eulenspiegel sagte : „Ich habe alle Kranken auf die Beine gebracht. ca perfect Mein Freund sagte mir : „Ich verbrachte meinen Urlaub im Gebirge." Indicativul viitor Mein Freund sagte mir : „Ich werde dich besuchen. — daß er seinen Urlaub im Gebirge verbracht habe sau — er habe seinen Urlaub im Gebirge verbracht." Vorbirea indirectă 1.

1S81 . sollen + verbul predicativ pentru exprimarea unui ordin." Vorbirea indirectă 2. • — • daß er alle Kranken auf die Beine bringen würde sau — er würde alle Kranken auf die Beine bringen. — daß sie mich besuchen würden sau — sie würden mich be­ suchen." Eulenspiegel sagte : „Ich werde alle Kranken auf die Beine bringen. Condiţionalul prezent a) dacă formele conjunctivu­ lui viitor sînt identice cu cele ale indicativului viitor : Sie sagten mir. 2." Imperativul Der Vater sagte seinem Jungen : „Komm sofort zu mir!" Er sagte der Bibliothekarin: „Geben Sie mir bitte das Buch. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Eulenspiegel sagte. — daß er sofort zu ihm kom­ men solle (sollte) sau — er solle (sollte) sofort zu ihm kommen. — daß sie ihm das Buch ge­ ben möge (möchte) sau — sie möge (möchte) ihm das Buch geben. 1. unui îndemn : Der Vater sagte seinem Jun­ gen.SYNTAX 609 Vorbirea directă Sie sagten mir : „Wir werden dich besuchen. mögen + verbul predicativ pentru exprimarea unei rugă­ minţi : Er sagte der Bibliothekarin. 39—Limba germana — c.

1. considerînd-o reală. . după meinen. b) printr-un cuvînt interogativ. în vorbirea indirectă se poate întrebuinţa şi indicativul: a) dacă cele spuse conţin un adevăr ştiinţific. ol) er täglich Vorlesungen habe. und wann er mich besuche. de ex. 163 Întrebuinţarea timpurilor în întrebarea indirectă este identică cu întrebuinţarea timpurilor în vorbirea indirectă. De ex. Regulile vorbirii indirecte stnt valabile şi după anumite verbe care exprimă o convingere. c) In limbajul familiar. denken. : întrebarea directă Ich fragte meinen Freund : „Hast du täglich Vorlesungen? Wann besuchst du mich?" întrebarea indirectă Ich fragte meinen Freund. glauben. o presupunere. în propoziţii interogative parţiale. Întrebarea indirectă se introduce : a) prin conjuncţia ob. 2.610 GRAMMATIK Observaţii. în propoziţii interogative totale. b) dacă povestitorul îşi însuşeşte explicaţia dată.

CÎTEVA REGULI ORTOGRAFICE (Einige orthographische Regeln) 164 ä — äu la formele pluralului : /R — ^a în rădăcină \ ^au -* äu la conjugare: Land Haus tragen laufen kam alt kalt kaufen — Länder — Häuser — trägst — läufst — käme — älter •— Kälte

la comparaţie : la derivare :

— Käufer

165

ü—ö , la formele pluralului: la conjugare: Zug Sohn fuhr zog jung hoch Junge hoch — Züge •— Sohne — führe — zöge —jünger — höher — Jüngling — HShe

In rădăcină \

la comparaţie : la derivare :

ei — ai în cele mai multe cuvinte se scrie ei. Ai se scrie în Mai, Kai, Mais, Kaiser s.a.

612

GRAMMATIK

b, d, g — p, t, k 166 Pentru a şti dacă un cuvînt se scrie cu terminaţia b, d, g sau p, t, k, ne orientăm după o formă prelungită printr-o vocală : Korb — Körbe; Bai — .Bäder; Tag — Tage; Haujţt — Häupter; bat — baten; pflückt —• ^ftöcken.

167 end se scrie:

end —-ent la substantive : Fnistation la adjective : endlos la substantive : Abeni la adverbe : dringend la participiul prezent:

— la începutul cuvîntului com­ pus : — la sfîrşitul cuvîntului:

singeni

ent se scrie : — la începutul cuvîntului: la verbe (ent = prefixul inse­ parabil) : entfernen la substantive derivate din verbe : , 'Entfernung înaintea sufixului -lich(de obicei) : wöchentlich das Experiment

— la sfîrşitul cuvîntului : — în sufixul -ment la cuvinte de origine negermană :

168
V

v — î — ph se scrie în : a) cuvintele compuse cu b) prefixul ver-: vergessen prepoziţia cor; vorstellen cuvintele: Vater, Volk, Vetter, Vieh, viel, vier, voll, von, vor, vorder, vorn cuvinte de origine negermană (vezi schema nr. 9) scrie în majoritatea celorlalte cuvinte germane: Frieden, Freundschaft etc. întrebuinţează numai în cuvinte de origine străină (vezi sche­ ma nr. 9)

c) 1 se ph se

EINIGE ORTHOGRAPHISCHE REGELN

613

CU INIŢIALĂ MAJUSCULĂ SE SCRIU 169 a) Primul cuvînt după punct, semnul întrebării, semnul exclamării, în vorbirea directă : „Kennst du sie, Stine?" „Sie kennt dich." b) Substantivele şi părţile de vorbire substantivizate : der Student, der Anwesende, der belehrte c) Adjectivele după alles, etwas, nichts, viel, acestea îndeplinind funcţia morfologică de substantiv : alles Guiţe, etwas Gutes, nichts Neues, viel Schönes d) Adjectivele care fac parte din nume geografice, din titluri etc. : das Schwarze Meer e) Pronumele personal şi pronumele posesiv de politeţe : Rufen Sie mich bitte morgen an. în scrisori, pronumele personal şi posesiv de persoana a II-a sin­ gular şi plural: Tiu, Bir, Bein, Ihr, 'Euch f) Adjectivele în -er, derivate din nume de localităţi: die Hukarester Universität

170

D E S P Ă R Ţ I R E A CUVINTELOR ÎN SILABE

a) O singură consoană între două vo­ cale trece în rîndul următor : b) Din două sau mai multe consoane, ultima trece în rîndul următor : c) Sufixele care încep cu o consoană trec în rîndul următor : d) Sufixele care încep cu o vocală trec împreună cu consoana prece­ dată în rîndul următor : e) Grupele de consoane tz, chs, dt, nk, ng, pf, ck ( = kk) se despart înaintea unei vocale : f) Cuvintele compuse se despart după elementele lor componente:

fra/gen, reijsen lerjnen, trefßen, affinen Freund/schalt, Verwandt-/ schaît Schüße/rm, Arzjnei Bejlohjnung,

sitjzen, wach/sen, Städ/te, win/ken, Fin/ger, Trot­ ten; Wecker = Wekjker Sonnlabend, Inter/esse, wor/in, hin/aus, überlall

614

GRAMMATIK

N u se despart a') grupele de consoane eh, sch, ß, ph, th, st ma/ehen, wa/schere, grüjßen, Phi/lolsolţihie, Ra/ihe/der, ko/sten äs/ihe/tisch Ma/gnet, Sijgnal oder, aber, Ofen

V) gn în cuvintele de origine neger­ mane : c') silabe formate vocală : dintr-o singură

PUNCTUAŢIA (generalităţi) (Die Interpunktion)
171 PUNCTUL

(Der Punkt) se pune: — la sfîrşitul unei propoziţii enun­ ţiative : Schiller begann seine Antrittsrede mit einer klaren Stimme. — după numeralele ordinale : der 26. Januar —• după abrevieri: u.a. n u se pune: — după titluri de opere lite­ rare etc. : Erlkönig von Johann Wolfgang Goethe — în data scrisorilor după indicarea anului: Bukarest, den 16.VI.1964 — în scrisori, după formulele de încheiere : Mit herzlichem Gruß Dein Andrei — la compusele formate din iniţialele cuvintelor : LPG (=Landwirtschaftliche Produktionsgenos­ senschaft)

INTERPUNKTION

172

VIRGULA

(Das Komma — Der Beistrich) Virgula se pune : —• între propoziţiile principale complete, chiar dacă sînt legate prin und, oder, als (comparativ), wie (comparativ) : — Plötzlich wurde es wieder hell, und wir fuhren durch ein grünes Tal. dar : — Wir versuchen es und fahren mit der Eisenbahn. — între propoziţia principală şi secundară : — Wir sahen, daß es im Wagen Bänke gab. — între propoziţii secundare, dacă nu sînt legate prin und sau oder: — Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu, wenn sie sich nicht furchte, möge sie dem Jungen Wäsche bringen. — înaintea construcţiilor infinitivale : —• Es ist verboten, im Kino zu rauchen. — Er fuhr ins Gebirge, um Ausflüge zu machen.
O b s e r v a ţ i e . Nu se desparte prin virgulă construcţia infinitivală care are funcţia de subiect şi stă înaintea predicatului: — Im Kino zu rauchen ist verboten.

— înainte şi după construcţiile participiale : —• Er trat ins Zimmer, eine Zigarette rauchend. — Zu Hause angekommen, machten wir uns an die Arbeit.

REGIMUL VERBELOR ŞI ADJECTIVELOR (Rektion der Verben und der Adjektive)
I. VERBE + ACUZATIV

(Verben -f- Akkusativ) în general, în limba germană se construiesc cu acuzativul (adică sînt tran­ zitive) verbele care şi în limba română cer acuzativul. Spre deosebire de limba română, sînt tranzitive în limba germană urmă­ toarele verbe : a n rufen —• rief an — angerufen = a telefona (cuiva, a chema la telefon) Ich rufe dich um 4 Uhr an. bestehen — bestand — bestanden = a reuşi (la un examen) Er hat die Prüfung bestanden, betragen — betrug — betragen = a se ridica (la) Die Entfernung zwischen der Universität und dem Heim beträgt 500 m. bewohnen —- bewohnte — bewohnt = a locui (în) Goethe bewohnte das Gartenhaus in seiner Jugend. beziehen —• bezog —• bezogen = a se muta (în) Meine Eltern bezogen gestern die Wohnung. brauchen — brauchte —• gebraucht = a avea nevoie (de) Ich brauche dieses Buch. erreichen — erreichte — erreicht = a ajunge (la), a atinge Endlich erreichte die Menge den Hörsaal. fürchten — fürchtete—gefürchtet = a se teme (de) (comp, verbe + prep., pag. 622) Bis zum Abend fürchte ich es noch, aber dann ergreifen mich Leichtsinn und Eifer des Hauses. heiraten —• heiratete — geheiratet = a se căsători (cu) Er heiratete eine Jugendfreundin. kennenlernen •—lernte kennen — kennengelernt = a face cunoştinţă (cu) Eines Tages lernte Feng einen Fischer kennen.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

61?

Verbele intranzitive pot deveni tranzitive dacă se compun cu unele pre­ fixe, ca, de exemplu, cu prefixul be- : antworten auf + Akk. + Dat. drohen + Dat. folgen + Dat. raten schreiben über + Akk. sprechen über + Akk. steigen auf + Akk. treten in 4- Akk. wohnen in + Dat. beantworten bedrohen befolgen beraten beschreiben besprechen besteigen betreten bewohnen = = = = = = = = = a a a a a a a a a răspunde (la) ameninţa (pe) asculta, a urma sfătui descrie vorbi (despre) se sui (pe) intra (în) locui (în)

II. VERBE + ACUZATIV + DATIV

(Verben -f Akkusativ + Dativ) a b gewöhnen •— gewöhnte ab — abgewöhnt = a se dezobişnui (de) Du mußt dir d a s R a u c h e n abgewöhnen. b e i bringen — brachte bei — beigebracht = a învăţa (pe cineva ceva) Er bringt dem Kind d i e R e g e l bei. glauben •— glaubte — geglaubt = a crede (pe cineva), a crede (ceva) Ich konnte dich nicht anrufen, glaube e s mir (comp, verbe + prepoziţii, pag. 622) raten —• riet — geraten = a sfătui Fahre lieber ins Gebirge als ans Meer; ich rate e s dir. verdanken —• verdankte — verdankt = a datora (cuiva ceva) D a s verdanke ich ihm. verzeihen —• verzieh — verziehen = a ierta (pe cineva) Faust fragte Gretchen : „Kannst du e s mir verzeihen?" v o r lesen •— las vor — vorgelesen = a citi (pentru cineva, în faţa cuiva) Ich lese dir d e n B r i e f vor. pentru v o r singen — sang vor — vorgesungen = a cînta, în faţa cuiva, cineva (din gură) Er sang mir e i n L i e d vor. v o r spielen — spielte vor — vorgespielt — a cînta, în faţa cuiva, pentru cineva (la un instrument) Der Kleine spielte den Anwesenden d a s M e n u e t t vor. widmen — widmete — gewidmet = a dedica Ich widme dem Lehrer d a s B u c h . z u schreiben — schrieb zu — zugeschrieben = a atribui Die Grünwieseier schrieben d a s s o n d e r b a r e B e n e h m e n des Neffen seiner Jugend zu.

'618 III. VERBE + DATIV

GRAMMATIK

(Verben + Dativ) ähneln — ähnelte — geähnelt = a semăna (cu) Die jüngste Tochter ähnelte dem Vater, a u s weichen — wich aus — ausgewichen = a ocoli, a evita, a se da la o parte Goethe wich dem „Kritiker" aus. begegnen •—• begegnete — begegnet = a întîlni Ich begegnete ihm gestern. behagen — > behagte —• behagt = a prii Ein Spaziergang würde dir behagen, bekommen —- bekam — bekommen = a prii Die Reise ist ihm nicht gut bekommen. b e i wohnen — wohnte bei —• beigewohnt == a asista (la) Wir wohnten gestern einem Vortrag bei. dienen — diente — gedient = a servi, a sluji Der Kosmos diene dem Frieden! drohen — drohte —• gedroht = a ameninţa Stine drohte dem Jungen, e i n fallen — fiel ein —• eingefallen = a veni în minte, a-şi aminti Seine Telefonnummer fällt mir gerade nicht ein. entfallen — entfiel — entfallen = a scăpa Das Wort ist mir entfallen. e n t g e g e n gehen = ging entgegen — entgegengegangen = a ieşi în întîmpinare Er geht dir entgegen. e n t g e g e n kommen — kam entgegen —• entgegengekommen = a veni în întîmpinare Er kam mir entgegen, entgegnen — entgegnete — entgegnet = a riposta „Sie kennt dich", entgegnet mir mein Kollege. entgehen — entging — entgangen = a scăpa (de) Er entging der Gefahr. entkommen — entkam — entkommen = a fugi, a evada, a scăpa Das Kind entkam der Strafe. entstammen — entstammte —• entstammt = a se trage din, a fi originar (din) Dieser Dichter entstammt einer Arbeiterfamilie. erwidern — erwiderte —• erwidert = a replica „Ich kann jetzt nicht kommen", erwiderte ich meiner Freundin. folgen — folgte — gefolgt = a asculta, a urma Das Kind folgt der Mutter. gefallen — gefiel — gefallen = a plăcea Gefällt dir dieser Stoff ?

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

619

gehören — gehörte —• gehört = a aparţine Wem gehört dieses Buch ? gelingen — gelang — gelungen = a reuşi Die Zeichnung ist mir gelungen. gleichen —• glich — geglichen = a se asemăna (cu) Dieses Haus gleicht sehr dem anderen, g l e i c h kommen — kam gleich — gleichgekommen = a fi egal (cu) Der Weg, der vom Raumschiff „Wostok II" zurückgelegt wurde, kommt fast der Entfernung Erde-Mond-Erde gleich, helfen —• half — geholfen = a ajuta Ich helfe dir gern. n a c h geben — gab nach —• nachgegeben = a ceda (cuiva) Gib dem Kind nicht nach! n a c h gehen — ging nach — nachgegangen = a-şi vedea de...; a urma (pe cineva) Er geht seinem Beruf nach. n a c h kommen — kam nach — nachgekommen = a veni după, a urma Stine kommt mir endlich nach. n a c h laufen — lief nach —• nachgelaufen = a fugi după Der fremde Herr lief dem Neffen mit einer Peitsche in der Hand nach. n a h e gehen — ging nahe — nahegegangen = a afecta, a mişca Die Villard sagte, daß der Sohn des Mieters ihr weit näher gehe als der Mieter. sich nähern — näherte mich — sich genähert = a se apropia (de) Wir nähern uns dem Zentrum der Stadt. nützen — nützte — genützt = a fi de folos Das kann dir nützen. schaden — schadete — geschadet — a dăuna Das Rauchen schadet dir. scheinen — schien — geschienen = a părea Die Arbeit scheint mir nicht schwer. schmecken — schmeckte — geschmeckt = a plăcea Schmeckt dir diese Speise ? trauen — traute — getraut = a avea încredere (în) Ich kenne sie seit kurzer Zeit und traue ihr noch nicht. v o r kommen —• kam vor — vorgekommen = a i se părea Das Benehmen der Freundin kam der Frau verdächtig vor. winken — winkte — gewinkt = a face semn cu mîna Der Vater winkt mir aus dem Fenster. widersprechen — widersprach — widersprochen = a contrazice Er widerspricht dem Lehrer nicht. z u fliegen — flog zu — zugeflogen = a zbura înspre Das Flugzeug fliegt dem Flugplatz zu. z u hören —• hörte zu — zugehört = a asculta Die Studenten hören dem Professor aufmerksam zu.

620

GRAMMATIK

z u rufen — rief zu — zugerufen = a striga (cuiva) „Komm schnell her", rief mir meine Mutter zu. z u steuern — steuerte zu — zugesteuert = a se îndrepta spre Das Schiff steuerte der Küste zu. Verbele sein, werden, fallen, gehen, tun pot fi întrebuinţate la forma imper­ sonală cu dativul persoanei şi cu un adjectiv sau participiu (vezi mai jos : IV. Adj. şi part. + dativ) : Es Es Es Es Es Es Es ist mir gleich (gleichgültig). ist mir nicht schwer. wird mir heiß. fällt mir schwer. geht mir gut. tut mir leid. tut mir weh. = — = — = = = Mi-e egal (indiferent). Nu mi-e greu. Mi se face cald. îmi vine greu. îmi merge bine. îmi pare rău. Mă doare.

IV. ADJECTIVE ŞI PARTICIPII + DATIV

(Adjektive und Partizipien -j- Dativ) ähnlich = asemănător (cu) Sie sieht ihrer Schwester ähnlich. angenehm = plăcut Ihr Besuch ist mir angenehm. behilflich = de ajutor Kann ich Ihnen behilflich sein? bekannt = cunoscut Dieses Werk ist mir nicht bekannt, bequem = comod Mach es dir bequem! böse = supărat (pe) Er war mir böse, dankbar = recunoscător Sie ist dir dankbar, gewachsen = la înălţimea ... Er war der Aufgabe gewachsen, gleichgültig = indiferent Deine Meinung ist mir nicht gleichgültig, klar = lămurit, clar Ist Ihnen die Übung klar? lieb = drag Die Spielsachen waren dem Kleinen lieb, dennoch wollte er sie der alten Frau geben.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

62!

schuldig = dator Der Gast war dem Löwenwirt vier Mark schuldig, treu = credincios Wir bleiben unseren Überzeugungen treu. überlegen = superior Er ist seinem Freund an Bildung überlegen, verdächtig = suspect Stine wurde dem Kleinen verdächtig.

V. VERBE + GENITIV

(Verben + Genitiv) A. Verbe intranzitive bedürfen —- bedurfte — bedurft = a avea nevoie (de) Der Kranke bedarf der Ruhe. gedenken — gedachte — gedacht = a se gîndi (la) Wir gedenken der Helden der Arbeiterklasse. B. Verbe reflexive sich a n nehmen •—• nahm mich an — sich angenommen = a se interesa (de), a avea grijă (de) Er nahm sich des schwachen Schülers an. sich bedienen — bediente mich — sich bedient = a se servi (de) WTir bedienen uns des Wörterbuchs. sich enthalten — enthielt mich — sich enthalten = a se abţine (de la) Sie enthielt sich der Stimme. sich erfreuen — erfreute mich — sich erfreut = a se bucura (de) Er erfreute sich eines großen Ansehens. sich erinnern — erinnerte mich — sich erinnert = a-şi aminti (de) Erinnerst du dich noch unserer Schulkollegin?
O b s e r v a ţ i e . La verbul erinnern, complementul genitival se înlocuieşte de obicei printr-un complement prepoziţional (comp. : verbe + prepoziţii, pag. 622). Ich erinnere mich deiner = Ich erinnere mich an dich.

sich entsinnen — entsann mich — sich entsonnen = a-şi aminti (de) Ich kann mich des Vorfalls entsinnen. sich rühmen — rühmte mich —• sich gerühmt = a se făli (cu) Er rühmte sich seiner Kenntnisse. sich schämen — schämte mich — sich geschämt = a se ruşina (de), a-i fi ruşine (de) Schämst du dich nicht eines solchen Benehmens?

622 VI. ADJECTIVE + GENITIV

GRAMMATIK

(Adjektive + Genitiv) bewußt = conştient (de) Er ist sich seiner Tat bewußt, fähig = capabil (de) Ich war keines Wortes fähig, gewiß = sigur (de) Bist du seiner Zustimmung gewiß? sicher = sigur (de) Wir sind deines Erfolges sicher, wert = vrednic (de), demn (de) Das ist nicht der Rede wert, würdig = demn Er ist deines Vertrauens würdig.
V I I . VERBE + ACUZATIV + GENITIV

(Verben + Akkusativ + Genitiv) Unele verbe cer pe lîngă un acuzativ al persoanei un genitiv al lucrului, de ex. : entheben —• enthob — enthoben = a destitui (din) Man müßte i h n seines Amtes entheben, denn er erfüllt seine Pflicht nicht. persichern — versicherte — versichert = a asigura (de) Sie versicherte m i c h ihrer Freundschaft. würdigen — würdigte — gewürdigt = a socoti demn (de) Sie würdigte i h n keines Blickes.
V I I I . VERBE + PREPOZIŢII

(Verben + Präpositionen) sich a h geben — gab mich ab — sich abgegeben (mit -f- Dat.) = a se ocupa (de) Gibst du dich mit deinem Brüderchen ab? a b hängen — hing ab — abgehangen (von + Dat.) = a depinde (de) Die Entscheidung hängt nur von dir ab. achten — achtete — geachtet (auf + Akk.) = a fi atent (la) Wir müssen auf die Verkehrszeichen achten, sich a n schließen —- schloß mich an — sich angeschlossen (an 4- Akk.) = a se ataşa (de) Ich habe mich während des Jahres an meine Kollegen angeschlossen.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

623

arbeiten — arbeitete — gearbeitet (an -f Dat.) == a lucra (la) Wir arbeiten an einer Grammatik. sich ärgern — ärgerte mich • — • sich geärgert (über + Akk.) = a se necăji (de), a se supăra (pe), (din cauza) Die Mutter ärgerte sich über ihr Kind, a u f passen — paßte auf — aufgepaßt (auî + Akk.) = a fi atent (la) Passen Sie bitte auch auî mein