ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ∆ΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2013
ΕΠΙΠΕ∆Ο Α (Α1+Α2)
∆ιαβαθµισµένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική και Ιταλική
ΕΝΟΤΗΤΑ

1
2

Τύ*ος ερωτηµάτων
/ δοκιµασιώνI
Ειλογή
Συµλήρωση
Καθοδηγούµενη 
αραγωγή

3

Ειλογή
Συµλήρωση

4

Καθοδηγούµενη 
αραγωγή

Αριθµός
ερωτηµάτων /
δοκιµασιών
20+20=40
5+5=10

50

2-4
5+5=10

3

Συντελεστής
Μέγιστη
1,0
1,0

40
10

--V
20

5+5=10

Βαθµολογία

50
60

2,0
3,0

20
30

--

50
40

I

ΕλάχιστηII
Α1: 8
Α2: 15
Α1: 9
Α2: 18
Α1: 8
Α2: 15
--VI

Χρόνος
(λετά της
ώρας)
65
40

Αριθµός λέξεων
κειµένων
*αρεχό- *αραγόµενουIII
µενουIV
∆εν
450 - 750
ορίζεται
∆εν
140 - 180
ορίζεται

15 - 25

∆εν
ορίζεται

∆εν
ορίζεται

15 - 20VII

∆εν
ορίζεται

∆εν
ορίζεται

Στην ερίτωση των ενοτήτων 1 και 3 η ελάχιστη µονάδα στην οοία αναλύεται το τεστ είναι το ερώτηµα (item), ενώ στις ενότητες 2 και 4 η ελάχιστη
µονάδα είναι η δοκιµασία ή δραστηριότητα (activity).
II Ελάχιστη βαθµολογία χαρακτηρίζεται εδώ η µικρότερη βαθµολογία ου ειτρέει την άθροιση των µερών για εξαγωγή της τελικής βαθµολογίας όλων
των ενοτήτων του τεστ.
III
Το «αρεχόµενο» αναφέρεται στο κείµενο ου καλείται ο εξεταζόµενος να διαβάσει ή να ακούσει.
IV
Το «αραγόµενο» αναφέρεται στο κείµενο ου καλείται ο εξεταζόµενος να γράψει ή να ει.
V
Στις ενότητες 2 και 4, ου υοδιαιρούνται σε δραστηριότητες, δεν υάρχει συντελεστής βαρύτητας. Η βαθµολογία ροκύτει αό την εκτίµηση του
βαθµού ανταόκρισης σε συγκεκριµένα κριτήρια, ου καλούνται να εφαρµόσουν δύο εξεταστές/βαθµολογητές για κάθε εξεταζόµενο.
VI
Για την ενότητα 4 δεν υάρχει ελάχιστη βαθµολογία. Αυτό σηµαίνει ως η άθροιση των βαθµών ου εξασφάλισε ο εξεταζόµενος γίνεται ακόµη κι αν
στην ενότητα 4 ο βαθµός είναι µικρότερος του 30% της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας αυτής της ενότητας.
VII
Ο ροσδιοριζόµενος εδώ χρόνος διατίθεται για την εξέταση κάθε ζεύγους εξεταζοµένων.
-1-

300 350 . Ιταλική και Ισ*ανική ΕΝΟΤΗΤΑ 1 2 3 4 Αριθµός ερωτηµάτων / δοκιµασιών 50 Συντελεστής 0.400 8 25 ∆εν ορίζεται -- 25 ∆εν ορίζεται Ελάχιστη .400 20 – 30 ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται 20 – 25 ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται ΕΠΙΠΕ∆Ο Γ1: Στην Αγγλική. Ισ*ανική και Τουρκική ΕΝΟΤΗΤΑ Τύ*ος ερωτηµάτων / δοκιµασιών Αριθµός ερωτηµάτων / δοκιµασιών Ειλογή Συµλήρωση Ηµιελεύθερη αραγωγή 25+25=50 3 Ειλογή Συµλήρωση 7+8=15 4 Ηµιελεύθερη αραγωγή 1 2 5+5=10 60 2-4 Συντελεστής Μέγιστη 0.ΕΠΙΠΕ∆Ο Β (Β1+Β2) ∆ιαβαθµισµένο τεστ στην Αγγλική.500 ορίζεται 85 200 . Γαλλική. Γερµανική.5 5 2-3 -- 30 Ειλογή 20 1 20 Συµλήρωση 5 1 5 Ελεύθερη αραγωγή 2 -- 20 Τύ*ος ερωτηµάτων / δοκιµασιών Ειλογή Συµλήρωση Ελεύθερη αραγωγή -2- Βαθµολογία Μέγιστη Χρόνος Έκταση κειµένων 8 80 1.2.*αραγόµενου µενου 1.500 – ∆εν 2.4 20 10 0. Ιταλική. Γαλλική.0 30 20 -- 50 40 Ελάχιστη B1: 8 B2: 15 B1: 9 B2: 18 B1: 8 B2: 15 -- Χρόνος (λετά της ώρας) 85 Αριθµός λέξεων κειµένων *αρεχό.8 1.0 2.0 40 10 -25 5+5=10 Βαθµολογία 3 50 60 2. Γερµανική.500 9 90 330 .500 .

αό όλες τις ενότητες) κάτω αό 60 (δηλ. Α1/Β1 (60% του 100) Εξασφάλιση πιστοπ. ιστοοιητικό Α1 ή Β1. βάσει των ερωτηµάτων ειέδου δυσκολίας Α1 ή Β1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ • Το σύνολο των ερωτηµάτων κάθε ενιαίου διαβαθµισµένου τεστ ειτρέει την εξασφάλιση 200 µονάδων αό τις οοίες οι 100 ροέρχονται αό ερωτήµατα του χαµηλότερου ειέδου δυσκολίας (Α1 ή Β1) και οι υόλοιες 100 αό ερωτήµατα του υψηλότερου ειέδου δυσκολίας (Α2 ή Β2). και µία µετά την άθροιση των µερών. σε ρώτη φάση ελέγχεται. Τα όρια αυτά είναι το 30% της µέγιστης βαθµολογίας κάθε ενότητας. µήως σε κάοια ενότητα της εξέτασης συγκεντρώνουν βαθµολογία µικρότερη αό αυτήν: Πρώτη ενότητα 8 µονάδες. µε εξαίρεση την τέταρτη: Ενότητα 1 Ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία Ενότητα 2 Ενότητα 3 Α1/Β1 (30% του 25) Α2/Β2 (30% του 50) Α1/Β1 (30% του 30) Α2/Β2 (30% του 60) Α1/Β1 (30% του 25) Α2/Β2 (30% του 50) 8 15 9 18 8 15 Εξασφάλιση πιστοπ. ου εξασφαλίζουν συνολικά 100 µονάδες. µόνο για όσους έχουν εξασφαλίσει συνολική βαθµολογία 120 ή ερισσότερων µονάδων. Α2/Β2 (60% του 200) 60 120 • Κατά συνέεια.ΙΙ. για όλους. • Στους εξεταζόµενους ου εξασφαλίζουν συνολική βαθµολογία (δηλ. δεύτερη ενότητα 9 µονάδες και τρίτη ενότητα 8 µονάδες. • Συνεώς ο έλεγχος εξασφάλισης του 30% κάθε ενότητας γίνεται σε δύο φάσεις: µία στην αρχή. • Στους εξεταζόµενους ου εξασφαλίζουν βαθµολογία αό 101 έως και 119 (ου θα ήταν αοτυχόντες του Α2 ή του Β2) χορηγείται. είσης. για όλους τους εξεταζόµενους. ο οοίος ροκύτει αό την εξής ρύθµιση: ειτυγχάνει στις εξετάσεις ο/η υοψήφιος/α ου συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας. δεύτερη ενότητα 18 µονάδες και τρίτη ενότητα 15 µονάδες. Στην ερίτωση αυτή θεωρούνται αορριτέοι. • Για την εξαγωγή των αοτελεσµάτων λαµβάνονται υόψη τα όρια βαθµολογίας του αρακάτω ίνακα. -3- . υό την ααραίτητη ροϋόθεση ότι έχει ειτύχει το 30% της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας για κάθε φάση εξέτασης χωριστά. • Στους εξεταζόµενους ου εξασφαλίζουν βαθµολογία αό 120 έως 200 µονάδες χορηγείται ιστοοιητικό Α2 ή Β2. υό την ροϋόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει ίση ή µεγαλύτερη βαθµολογία αό την εξής: Πρώτη ενότητα 15 µονάδες. • Στους εξεταζόµενους ου εξασφαλίζουν βαθµολογία αό 60 έως και 100 χορηγείται ιστοοιητικό Α1 ή Β1. 1-59) δε χορηγείται ιστοοιητικό.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful