Τῌ ΙΗ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ, ΒΑΡΥΣ ΗΧΟΣ,
ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν.
Ψαλμὸς 103
Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, Κύριε ὁ Θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα.
Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω, ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱµάτιον.
Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν, ὁ στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ.
Ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων.
Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.
Ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ἄβυσσος ὡς ἱµάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα.
Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν.
Ἀναβαίνουσιν ὄρη, καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά.
Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν.
Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀνάμεσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα.
Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν.
Ἐπ' αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει ἐκ µέσου τῶν πετρῶν δώσουσι φωνήν.
Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ.
Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι, καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων.
Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου.
Τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.
Χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσας.

Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ κατοικία ἡγεῖται αὐτῶν.
Ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς λαγῳοῖς.
Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ.
Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ.
Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπάσαι, καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς.
Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ εἰς τὰς µάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται.
Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς
κτίσεώς σου.
Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος, ἐκεῖ ἑρπετὰ ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ
μετὰ μεγάλων.
Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ.
Πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον δόντος σου αὐτοῖς
συλλέξουσιν.
Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος, ἀποστρέψαντος
δέ σου τὸ πρόσωπον, ταραχθήσονται.
Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν.
Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου, καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας, εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων, καὶ
καπνίζονται.
ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω.
Ἠδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ.
Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἄνομοι, ὥστε µὴ ὑπάρχειν αὐτούς. Εὐλόγει, ἡ
ψυχή μου, τὸν Κύριον.
Καὶ πάλιν
Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ΄).
Ἡ ἐλπὶς ἡµῶν, Κύριε, δόξα σοι.
Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν...
Ψαλμὸς 140
Ἦχος βαρὺς
Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, εἰσάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα
πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με
πρὸς σὲ εἰσάκουσόν μου, Κύριε.
Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου
θυσία ἑσπερινὴ εἰσάκουσόν μου, Κύριε.
Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.
Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν
ἁμαρτίαις.
Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ µὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν
αὐτῶν.
Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει, καὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ µὴ λιπανάτω τὴν
κεφαλήν μου.
Ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ
κριταὶ αὐτῶν.
Ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν ὡσεὶ πάχος γῆς ἐῤῥάγη ἐπὶ τῆς γῆς,
διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην.
Ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοὶ μου ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, µὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν
μου.
Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων
τὴν ἀνομίαν.
Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί, κατὰ µόνας εἰµὶ ἐγώ, ἕως ἂν παρέλθω.
Ψαλμὸς 141
Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην.
Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.

Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ. Σταυρὸν ὑπέμεινας Σωτήρ. Στίχ. καὶ δοξαζόμενον ἀεί. Κύριε εἶπα· Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου. Κύριε δόξα σοι. ἐν Σιών. ὑπὸ ἀνόμων ἀνδρῶν. καὶ οὐ κρύπτω· εἰς τὴν Ἔγερσίν σου καυχῶμαι· ὁ γὰρ θάνατος σου ζωή μου. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς. τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. ἐμαστίχθης τὸν νῶτον. οὗτος ὁ πλοῦτος τῆς Βασιλείας. καὶ ταφὴν δι' ἡµᾶς. ᾗ ἐπορευόμην. ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν. Ἐµὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι. Παντοδύναμε καὶ φιλάνθρωπε. Κατενόουν εἰς τὰ δεξιά. Δαυϊτικὴν προφητείαν ἐκπληρῶν. καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με. μετὰ τῶν Ἀσωμάτων κραυγάζοντες· Δημιουργὲ καὶ Σωτὴρ ἡµῶν δόξα σοι. Σταυρῷ προσηλώθης. Ἀπόστολοι ἰδόντες τὴν Ἔγερσιν τοῦ Δημιουργοῦ. καὶ φωτίσαντι ἀνθρώπων τὸ γένος. Κἂν συνελήφθης Χριστέ. Κύριε. ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐµέ. καὶ σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου. ἕως οὐ ἀνταποδῷς μοι. Αὕτη ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας. οὐκ ἀρνοῦμαι. αἰνετὸν δεικνὺς ἑαυτόν. ἔκρυψαν παγίδα μοι. ὁ παθὼν δι' ἡµᾶς. μερίς μου εἶ ἐν γῇ ζώντων. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου. Χριστὸς μεγαλειότητα. Στίχ. Ἐν ὁδῷ ταύτῃ. ἐθαύμασαν βοῶντες τὴν αἴνεσιν τὴν Ἀγγελικήν. καὶ οὐκ αἰσχύνομαι. Γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. τὴν οἰκείαν Μαθηταῖς ἐξεκάλυψεν. Κύριε εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. θανάτῳ δὲ ὡς Θεός. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι. Στίχ. ἀλλὰ σύ μου εἶ Θεός. Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου. Ἐκέκραξα πρὸς σέ. Κύριε δόξα σοι. Ψαλμὸς 129 Στίχ. σὺν Πατρὶ τε καὶ Πνεύματι . Κύριε. Κύριε τίς ὑποστήσεται.Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦµά μου. Ῥῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με. Κύριε δόξα σοι. Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ' ἐμοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν μου. καὶ ἐπέβλεπον. θάνατον ἐνέκρωσας· διὸ προσκυνοῦμεν τὴν τριήµερόν σου ἀνάστασιν. ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα. τῷ συντρίψαντι θανάτου τὸ κράτος.

µόνε φιλάνθρωπε. καὶ ἀνέστης τριήμερος. καὶ προορῶν. ἐσκύλευσας τὸν θάνατον. ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον. δόξαν θηρώμενος. τὴν διαιωνίζουσαν. σεσαρκωμένον. Πᾶσαν ὑπερβὰς τὴν αἴσθησιν. καὶ τομὴν τὴν τοῦ σώματος. ὑπὲρ Χριστοῦ. τὸν λιμὸν καὶ τὸν θάνατον. καὶ τὸ πῦρ τὸ ἄστεκτον. τὴν διαιωνίζουσαν. καὶ νεκρωθέντα ὡς ἄνθρωπον. τῆς εὐτελείας καὶ ταπεινότητος. ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ λύτρωσις· καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ. Στίχ. κραυγάζοντα καὶ λέγοντα· Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου. Πλήρης γενναίου φρονήματος. διεκαρτέρησας. καὶ ψυχῇ μεγαλόφρονι. καὶ πυρὶ φλεγόμενος. ἀνδρειοτάτῃ γνώµῃ ὑπέφερες. ἀνδρειοτάτῃ γνώµῃ ὑπέφερες. Μάρτυς ἀνδρικώτατα. ὡς Θεὸς καὶ Δεσπότης. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη. τὸν λιμὸν καὶ τὸν θάνατον. δ' Στίχ. τὴν τῶν μελῶν ἐκκοπήν. μεταθείς τὴν διάνοιαν. ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. καὶ πρὸς τὴν ἄνω ζωήν. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ' ἡµᾶς. τὴν δι' αἰῶνος ἀποκειμένην σοι. καὶ ἀναστάντα κατ' ἐξουσίαν ὡς φιλάνθρωπον. Στίχ. πρότερον µὲν ἄσαρκον ὡς Λόγον. καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου µένει εἰς τὸν αἰῶνα. Ἦχος πλ. τὴν µὴ διαπίπτουσαν. . τὴν τῶν μελῶν ἐκκοπήν. τὴν µὴ διαπίπτουσαν. καὶ προορῶν. Ψαλμὸς 116 Στίχ. μακαριότητα. καὶ τὸ πῦρ τὸ ἄστεκτον. ὕστερον δὲ δι' ἡµᾶς. τὴν δι' αἰῶνος ἀποκειμένην σοι. τῶν ὁρωμένων καταπεφρόνηκας· ὅθεν ξεόμενος. ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. Κατῆλθες ἐν τῷ ᾍδῃ Χριστὲ ὡς ἠβουλήθης. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε. ἐκ τῶν τοῦ ᾍδου δεσμῶν καὶ τῆς φθορᾶς. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος Πλήρης γενναίου φρονήματος. συναναστήσας τὸν Ἀδάµ. καὶ τομὴν τὴν τοῦ σώματος. μακαριότητα. δόξαν θηρώμενος. Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας µέχρι νυκτός. Στίχ.ἁγίῳ. λογισμῷ θεόφρονι.

. θείας ἐλλάμψεως. Στίχ: Καὶ γὰρ ἐστερεωσε τὴν οἰκουμένην. Δόξα. µάκαρος. ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν. καὶ περιεζώσατο. ἀνεδήσω Πανόλβιε.. τὸν τῆς νίκης στέφανον. Διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. αἴτησαι θαυματουργέ. β' Φοβερὰ καὶ παράδοξα.Πᾶσαν τοῦ ἐχθροῦ τὴν ἔφοδον. καταλύσας τῇ χάριτι. Υἱόν. καὶ ἅγιον Πνεῦμα Θεόν. εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο. ἑρμηνεῦσαι γλῶσσα οὐ δύναται· παραδόξου γὰρ οὔσης τῆς συλλήψεως Ἁγνή. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς. καὶ τὴν κάραν ἐκτμηθείς. καὶ τῆς ἀφράστου καταξιούμενος. ζωὴν ὁ διδούς. Διό σε πάντες Μητέρα τοῦ Θεοῦ γινώσκοντες. Υἱὲ Θεοῦ. τῆς ἀκηράτου ἀγαλλιάσεως.. ἀθανάτου Πατρός. λόγοις καὶ ἔργοις κατέρραξε τήν δορὰν ἀποδαρείς. αἴτησαι τὴν ἄφεσιν. Πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. καὶ διωκτῶν τὰς ὁρμάς. ἁγίου. καὶ τὴν Στωϊκὴν φλυαρίαν. νικᾶται φύσεως τάξις. καὶ τὸ θαῦμα τοῦ τόκου σου. ἀκατάληπτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς κυήσεως· ὅπου γὰρ βούλεται Θεός. Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας Ἦχος πλ.. ὑπὲρ λόγον καὶ ἔννοιαν. δεόμεθά σου ἐκτενῶς. τὴν Πλάτωνος μυθολογίαν. ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν δοθῆναι τὸ µέγα ἔλεος. Ἦχος πλ. ὑμνοῦμεν Πατέρα. οὐρανίου. ἁμαρτιῶν. ἥτις οὐ σαλευθήσεται. Ἰησοῦ Χριστέ. τὸν ἐχθρὸν ἀπέπνιξεν. ἔμεινας δὲ παρθένος. ἔνθα νῦν γενόμενος. Καὶ νῦν. ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις. τῇ χύσει τῶν αἱµάτων αὐτοῦ. Σοφία Ὀρθοί ! Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης. Θεοτοκίον Ἦχος βαρὺς Μήτηρ µὲν ἐγνώσθης. καὶ τὴν Σκηνορράφου θεολογίαν. Πλάτων παμμακάριστε. ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν. Ἀλλ' ὦ Μαρτύρων τὸ κλέος. ὁ παρρησίᾳ κηρύξας τὸ ὄνομα Χριστοῦ τὸ µέγα. Στίχ: Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν.. τοῖς εὐφημοῦσί σε. β΄ Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν. ὑπὲρ φύσιν Θεοτόκε. τὰ τρόπαια Κύριε τοῦ Μάρτυρός σου· τῶν γὰρ ἁλιέων ζηλώσας τὴν παρρησίαν.

Εἰρήνη πᾶσι. ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡµῶν. καὶ τὸ µέγα ἔλεος. Σοὶ Κύριε. Τὰς κεφαλὰς ὑµῶν τῷ Κυρίῳ κλίνομεν. Στίχ. Σωτὴρ τοῦ κόσμου. Καὶ γὰρ ἐστερέωσεν τὴν οἰκουμένην. Σοὶ πρέπει αἶνος. τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡµᾶς. Κύριε. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα. Καὶ τῷ Πνεύματί σου. διὰ τῆς αὐτοῦ τριημέρου Ἐγέρσεως. καὶ φωτίσαντα τὰ πάντα. ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ. Εὐλογητὸς εἶ. Εὐλογητὸς εἶ. Δέσποτα. Στίχ. καὶ τριήμερος ἀναστάς. θάνατον ἐσκύλευσας. ἥτις οὐ σαλευθήσεται. Εὐλογητὸς εἶ. Κύριε. φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου. ζωὴν ἡµῖν δωρησάμενος. Ἅγιε. Κύριε δόξα σοι. Καταξίωσον. καὶ συνήγειρας τοὺς ἀνθρώπους. εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο· ἐνεδύσατο ὁ Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο. Γένοιτο. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν. Ἀµήν.. σοὶ δόξα πρέπει. Στίχ. Ἀµήν. τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα. δοξάζοντας τὴν σὴν παντοδύναμον Ἔγερσιν. τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου µὴ παρίδῃς. Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ. Κύριε φιλάνθρωπε. καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. συνέτισον µὲ τὰ δικαιώματά σου. ἡµᾶς ἠλευθέρωσε.Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης της ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡµῶν εἴπωμεν. καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. σοὶ πρέπει ὕμνος. δεῦτε προσκυνήσωμεν· ἐκ τῆς τοῦ ᾍδου γὰρ τυραννίδος. . Κύριε. Ἀπόστιχα ἐν τῇ Κυριακῇ Τὸ Ἀναστάσιμον Ἦχος βαρὺς Ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου.. Κύριε. σὺν τῇ σαρκί σου. ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡµᾶς. νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας των αἰώνων. Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν ἡµῶν τῷ Κυρίῳ. ἡµᾶς συνανέστησας. τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι.. Ὑπὸ τὸν ᾍδην κατελθὼν Χριστέ. Κύριε.. εἰς μακρότητα ἡμερῶν. Τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.

Τὸν ἄρτον ἡµῶν τόν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήμερον. Καὶ νῦν. Ἅγιε. παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ µέγα ἔλεος... Θεοτοκίον Ἦχος βαρὺς Ὑπὸ τὴν σὴν Δέσποινα σκέπην. ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. (3) Δόξα Πατρὶ.. ἐλέησον ἡµᾶς. µόνε φιλάνθρωπε. Καὶ νῦν. τὸν Ἀδὰµ συνανέστησας κραυγάζοντα· Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου. Ἅγιος ὁ Θεός. Δόξα.. πάντες οἱ γηγενεῖς. Νῦν ἀπολύεις τον δοῦλόν σου.. ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός. Κύριε.. Ἅγιος Ἀθάνατος. Παναγία Τριάς.. ἀναστὰς δὲ τριήμερος ὡς δυνατός. ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν. ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν. ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε.. καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήματα ἡµῶν.. καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασμόν... ἐλέησον.Φοβερὸς ὤφθης Κύριε. καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας. (ἐκ γ΄) Δόξα Πατρὶ. ἐν τάφῳ κείμενος ὡς ὁ ὑπνῶν. γενηθήτω τὸ θέλημά σου. ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡµῶν. Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ . ῥῦσαι ἡµᾶς ἐξ ἀµέτρων πταισμάτων... τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες. συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡµῖν. προσπεφευγότες βοῶµέν σοι· Θεοτόκε ἡ ἐλπὶς ἡµῶν.. Δέσποτα. Ἀπολυτίκιον Ἦχος βαρὺς Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον.. ὡς ἐν οὐρανῷ.. Ἅγιος Ἰσχυρός. καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ σῶσον τὰς ψυχάς ἡµῶν. ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον. ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Καὶ νῦν. .

τὴν ἁγίαν ἀµώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. τοὺς τυράννους καθεῖλεν. καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον. Ἀµήν . Δόξα σοι ὁ Θεός. δόξα Σοι. ἢ χώρᾳ. Κύριε ἐλέησον (γ΄). Θεοτοκίον Ἦχος δ΄ Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον. Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν . Χριστὲ ὁ Θεός. Κύριε.. Κύριος ὁ Θεός... πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.. . Στερεώσαι. Σοφία! Εὐλόγησον. ἐλέησον καὶ σῶσον ἡµᾶς. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ. τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας. Δι' εὐχῶν των ἁγίων Πατέρων ἡµῶν. εὐλόγησον.. τὰ ἀνίσχυρα θράση. Καὶ νῦν. ἡ ἐλπὶς ἡµῶν. καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡµῶν καταδεξάμενος· δι' οὗ ἀναστήσας τὸν πρωτόπλαστον. ἢ τῇ νήσῳ) ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων.. Κύριε. ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ. Ἀµήν. Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς. διὰ σού Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται· Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούμενος. ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου. Ἦχος δ' Ταχὺ προκατάλαβε Ὁ Μάρτυς σου. ἔθραυσε καὶ δαιμόνων.. σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν. .. σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει (ἢ τῇ μονῇ. Δέσποτα ἅγιε. ὁ Θεὸς ἡµῶν.. Καὶ νῦν. Δόξα.Δόξα.. Αὐτοῦ ταὶς ἱκεσίαις. ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡµῶν.

ἀήττητον τρόπαιον. Καὶ νῦν.. κατὰ τῶν πολεμίων. Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήμερον.. Θεοτοκίον . Δέσποτα.ΟΡΘΡΟΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν. ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν.. καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασμόν. καὶ ἀεί. Σῶσον. νίκας τοῖς βασιλεῦσι. νῦν.. ὅπλον εἰρήνης. τὸν λαόν σου. Χριστὲ ὁ Θεός.. ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. καὶ τὸ σὸν φυλάττων. Παναγία Τριάς. Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Δόξα. Ἅγιε. Δόξα σοι ὁ Θεός. ἐλέησον (3) Δόξα. Καὶ νῦν .. κατὰ βαρβάρων δωρούμενος.. ἐλέησον ἡµᾶς (ἐκ γ΄) Δόξα.. Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Κύριε. ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου. γενηθήτω τὸ θέλημά σου. τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως... Βασιλεῦ Οὐράνιε. Ἅγιος Ἀθάνατος... Ἅγιος Ἰσχυρός. νίκας χορηγῶν αὐτοῖς. τῇ ἐπωνύµῳ σου καινῇ πολιτείᾳ. Παράκλητε. συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡµῖν. τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν. ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν. ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡµῶν. ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν.. καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου. ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χορηγός. καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήματα ἡµῶν. δόξα σοι. διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Κύριε. ἐλέησον ἡµᾶς. Ἅγιος ὁ Θεός. ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡµῖν καὶ καθάρισον ἡµᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον. ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. Κύριε. τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡµῶν.. πάντοτε. τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία. ὡς ἐν οὐρανῷ. Καὶ νῦν .

ἀγαθή. ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ' ἐµὲ . πανύμνητε Θεοτόκε. µόνη εὐλογημένη. µὴ παρίδῃς. Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ. καὶ χορήγει αὐτοῖς οὐρανόθεν τὴν νίκην· διότι ἔτεκες τὸν Θεόν. με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι καὶ ἐπεστήριξας ἐπ' ἐµὲ τὴν χεῖρά σου οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου. Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἐλεός σου. νῦν. Ἀµήν. καὶ ἀεί. ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία (ἐκ γ΄). τὰς ἱκεσίας ἡµῶν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου. στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν. ἐξηγέρθην ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι Ἀνάστα Κύριε σῶσόν με ὁ Θεός µου ὅτι σὺ ἐπαταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως. Πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ Σὺ δὲ Κύριε ἀντιλήπτωρ μου εἶ δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα καὶ ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα. τὰ χείλη μου ἀνοίξεις. καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη. σῷζε οὓς ἐκέλευσας βασιλεύειν. εὐλόγησον. καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι. πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ' ἐµὲ..Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε.. Πάτερ. Ἀµήν. οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν κεφαλήν μου. καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Κύριε. καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου (δίς). ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου Καὶ πάλιν Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου Ψαλμὸς 37 Κύριε µὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ. Ψαλμὸς 3 Κύριε τὶ ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με. πάντοτε.

ἐγκατέλιπέ με ἡ ἰσχύς μου καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστι μετ' ἐμοῦ οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡµέραν ἐμελέτησαν ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμοὺς ὅτι ἐπὶ σοὶ Κύριε ἤλπισα. ὅλην τὴν ἡµέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην ὅτι αἱ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμῶν καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου Κύριε ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου καὶ ὁ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπεκρύβη ἡ καρδία μου ἐταράχθη. σὺ εἰσακούσῃ Κύριε ὁ Θεός μου ὅτι εἶπον· µήποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί μου καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ' ἐµὲ ἐμεγαλορρημόνησαν ὅτι ἐγὼ εἰς µάστιγας ἕτοιμος καὶ ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντὸς ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐµὲ καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με ἐπεὶ κατεδίωκον δικαιοσύνην µὴ ἐγκαταλίπῃς με Κύριε ὁ Θεός μου.προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ µώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους. µὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου Κύριε τῆς σωτηρίας μου Καὶ πάλιν µὴ ἐγκαταλίπῃς με Κύριε ὁ Θεός μου. µὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου Κύριε τῆς σωτηρίας μου Ψαλμὸς 62 .

ἐλέησον.. ἐλέησον.. εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ῥομφαίας μερίδες ἀλωπέκων ἔσονται ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ Θεῷ. ἐλέησον. κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισε προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον.. Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεὸς Κύριε. ἐγενήθην ὡς ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος . Ἀλληλούϊα. ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήµῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην σοι τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν δόξαν σου ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωὰς τὰ χείλη μου ἐπαινέσουσί σε οὕτως εὐλογήσω σὲ ἐν τῇ ζωῇ μου καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σὲ ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου αὐτοὶ δὲ εἰς µάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου.. Κύριε. Καὶ νῦν. ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν αὐτῷ ὅτι ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα Καὶ πάλιν ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σὲ ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου. Ἀλληλούϊα. Κύριε.... Δόξα..Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου πρὸς σὲ ὀρθρίζω· ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου. ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου Δόξα. Ψαλμὸς 87 Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡµέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου. Καὶ νῦν.

. Εὐλόγει. ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτόῖς· παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας· ἐκέκραξα πρὸς σὲ Κύριε ὅλην τὴν ἡµέραν διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου µὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσι καὶ ἐξομολογήσονταί σοι. οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ. πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός μου. τὸν Κύριον. Τὸν εὐϊλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου. ὅλην τὴν ἡµέραν περιέσχον με ἅμα ἐµάκρυνας ἀπ' ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας Καὶ πάλιν Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡµέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου Ψαλμὸς 102 Εὐλόγει. καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου ἐπ' ἐµὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ' ἐµὲ ἐµάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ' ἐμοῦ. Τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου. ἡ ψυχή μου. ἡ ψυχή μου. ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ.ὡσεὶ τραυματίαι καθεύδοντες ἐν τάφῳ ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ. καὶ µὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ. τὸν Κύριον. τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς. Τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου. τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου. µὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ. ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην ἐπ' ἐµὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου. µὴ διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ. κἀγὼ πρὸς σὲ Κύριε ἐκέκραξα καὶ τὸ πρωῒ ἡ προσευχή μου προφθάσει σε ἵνα τὶ Κύριε ἀπωθεῖς τὴν ψυχήν μου. ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου.

τὸν Κύριον. οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται. οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ. ᾠκτείρησε Κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν. οἱ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ. λειτουργοὶ αὐτοῦ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον. πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡµῶν ἐποίησεν ἡµῖν. ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡµέραι αὐτοῦ. Ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ. καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει.Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος. Καὶ πάλιν ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον Ψαλμὸς 142 . ἐµάκρυνεν ἀφ’ ἡµῶν τὰς ἀνομίας ἡµῶν. πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ. ἡ ψυχή μου. ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν. Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος. τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ. Καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν. καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις. δυνατοὶ ἰσχύϊ. εὐλόγει. καὶ οὐχ ὑπάρξει. ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ. τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ. Ἐγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωϋσῇ. Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς. οὕτως ἐξανθήσει. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον. ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡµῶν. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον. ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν. Καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν. καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς. Ἄνθρωπος. τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ. καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν. ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ. πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ. Ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς. Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος. μακρόθυμος καὶ πολυέλεος. οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡµῶν ἀνταπέδωκεν ἡµῖν. καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ.

. . ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου καὶ µὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου. Καὶ πάλιν εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου καὶ µὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου (2) τὸ πνεῦµά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ...Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου. ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου. ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι ταχὺ εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐξέλιπε τὸ πνεῦµά μου· µὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου ὅτι ἐπὶ σοι ἤλπισα· γνώρισόν μοι Κύριε ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου Κύριε πρὸς σὲ κατέφυγον δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου· τὸ πνεῦµά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου Κύριε ζήσεις με· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.. ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου· ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ' ἐµὲ τὸ πνεῦµά μου ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων. Δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ΄)... Δόξα. Κύριε. Ἀλληλούϊα. ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου. Ἀλληλούϊα. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. δόξα σοι. Ἀλληλούϊα. Ἡ ἐλπὶς ἡµῶν. Καὶ νῦν.

καὶ Ἄγγελοι ἐδόξαζον. ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ. Στίχ. καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡµῶν. Γυναῖκες δὲ ἐκραύγαζον· ἀνέστη ὁ Κύριος. Θεὸς Κύριος. καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡµῶν καταδεξάμενος· δι' οὗ ἀναστήσας τὸν πρωτόπλαστον. Θεὸς Κύριος. Χριστὲ ὁ Θεός. Καὶ νῦν. τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας. Θεοτοκίον Ἦχος δ΄ Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον. διὰ σού Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται· Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούμενος. ὡς Θεὸν ἀθάνατον.. Στίχ... ὅτι ἀγαθός. Δόξα.. τὰ ἀνίσχυρα θράση. Στίχ.. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με. Θεὸς Κύριος. καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον. ἔθραυσε καὶ δαιμόνων. ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον. Ἀπολυτίκιον Ἦχος βαρὺς Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον. β΄. . Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ... ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. στρατιῶται ἐφύλαττον Χριστόν. ὡς Βασιλέα ὑπνοῦντα. παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ µέγα ἔλεος. α΄. σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Ἦχος δ' Ταχὺ προκατάλαβε Ὁ Μάρτυς σου. καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν.... Καθίσματα Ἦχος βαρὺς Ἡ Ζωὴ ἐν τῷ τάφῳ ἀνέκειτο. Αὐτοῦ ταὶς ἱκεσίαις. καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Κύριε. τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες. καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν. Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. γ΄. ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡµῶν. τοὺς τυράννους καθεῖλεν. καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν. εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας. καὶ σφραγὶς ἐν τῷ λίθῳ ἐπέκειτο. ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός.. παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ µέγα ἔλεος. καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.Θεὸς Κύριος.. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη. καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ. ή Στίχ. α'. ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου.

ἔσωσας τεκοῦσα τὴν σωτηρίαν. Ἐπὶ τὸ μνῆμα ἔδραμον Γυναῖκες. ἀναστήσας Χριστὲ ὁ Θεός.. καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων. πατήσας τὸν θάνατον Παντοδύναμε Κύριε. Καὶ νῦν . ἡ Ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός. καὶ ἐξ ᾍδου πάντας ἐλευθερώσαντα. πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ. ἡ πάντων ἀνάστασις. ἡ πρὸ τόκου Παρθένος. πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ. ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· Τὶς ἀποκυλίσει ἡµῖν τὸν λίθον. Καὶ νῦν .. Κύριε.. καὶ φθαρέντα τὸν ἄνθρωπον. καὶ ἐν τόκῳ Παρθένος. ἀεὶ εὐλογημένη καὶ δεδοξασμένη. Τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος. Πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡµῖν. εἰρήνην δωρήσασθαι. ἐκ λάκκου καὶ βυθοῦ πταισμάτων ἀνάγαγε· σὺ γὰρ τοὺς ὑπευθύνους τῇ ἁμαρτίᾳ. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας Πανύμνητε.. λιμὴν καὶ προστασία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων· ἐκ σοῦ γὰρ ἐσαρκώθη ὁ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου· µόνη γὰρ ὑπάρχεις Μήτηρ καὶ Παρθένος. τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης. ἐν νεκροῖς λογισθέντα. μετὰ δακρύων µύρα φέρουσαι. καὶ σὺν ἑαυτῷ τὸν Ἀδὰµ ἐγείραντα.. τὸν τῶν ὅλων Βασιλέα. Θεοτοκίον Χαῖρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε. Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος. τῇ ζωηφόρῳ Ἐγέρσει σου. ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ Ἦχος πλ. ἀνέστη ὁ μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος. καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων σε. κατὰ τὸ µέγα σου ἔλεος.. . Δόξα. δόξα σοι. τοῦ θανάτου δὲ Σωτήρ. ὡς φιλάνθρωπος δόξα σοι.Δόξα.. α΄  Εὐλογητὸς εἶ..  Εὐλογητὸς εἶ. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. καὶ μετὰ τόκον πάλιν οὖσα Παρθένος. Θεοτοκίον Ὡς τῆς ἡµῶν Ἀναστάσεως θησαύρισμα. κατεπλάγη ὁρῶν σε. τὴν ἰσχὺν καθελόντα. Κύριε. Τῇ τριημέρῳ ταφῇ σου σκυλεύσας τὸν θάνατον.

ἴθυνε πρὸς ταύτην δέ. Ἀποστόλοις εἴπατε.. Ἡ Ὑπακοὴ Ἦχος βαρὺς Ὁ ἡμετέραν μορφὴν ἀναλαβών. Ἀγγέλου τρανῶς. συμπαθῶς τοῖς δάκρυσιν. μετὰ µύρων ἐλθοῦσαι. Λίαν πρωΐ. τὴν Ἁγίαν Τριάδα. πρὸς αὐτὰς ὁ Ἄγγελος. σῶσόν με τῇ Ἀναστάσει σου. ἐξαίρων δουλοπαθείας. ὁ ἐκ σοῦ σαρκωθείς Θεὸς καὶ ἄνθρωπος. κἀµὲ Σωτὴρ ζώωσον.Τὶ τὰ µύρα. ἀντὶ λύπης παρέσχες. Δόξα. ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ. µὴ κλαίετε. Χριστὲ ὁ Θεός. πρὸς τὸ μνῆµά σου θρηνολογοῦσαι· ἀλλ' ἐπέστη. ὡς φιλάνθρωπος. Ἅγιος εἶ. σὺν τοῖς Σεραφείµ. ῥεύσαντα ζωῆς. Καὶ νῦν . προσεφθέγγετο ταῖς Μυροφόροις· Ἴδετε ὑμεῖς τὸν τάφον καὶ ᾔσθητε· ὁ Σωτὴρ γὰρ ἐξανέστη τοῦ μνήματος. τὴν Ἀνάστασιν δέ.. ἐκ πλάνης ἐπιστρέψας. καὶ ὑπομείνας Σταυρὸν σωματικῶς. Μυροφόροι γυναῖκες. ἐξανέστη τοῦ μνήματος.  Εὐλογητὸς εἶ. Ἀλληλούϊα. Κύριε. ὡς Θεὸς γάρ. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.. καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.. Σῶτερ ἐνηχοῦντο. χαρμονὴν δὲ τῇ Εὔᾳ. πρὸς τὸ μνῆµά σου. τὸν Ἀδὰµ ἁμαρτίας. Κύριε. Τριαδικὸν Προσκυνοῦμεν Πατέρα. Ἀλληλούϊα. καὶ εἶπε· θρήνου ὁ καιρὸς πέπαυται. Θεοτοκίον Ζωοδότην τεκοῦσα. Οἱ Ἀναβαθμοὶ Ἀντίφωνον Α΄  Τὴν αἰχμαλωσίαν Σιών. τὸν ζώντα λογίζεσθε. ὁ ἀστράπτων ἐν τῷ τάφῳ Ἄγγελος. . Δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ΄). Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. καὶ τὸν τούτου Υἱόν τε. Μυροφόροι ἔδραμον. Ἀλληλούϊα. Κύριε.  Εὐλογητὸς εἶ. κράζοντες τό· Ἅγιος.. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. ἐλυτρώσω Παρθένε. ὦ Μαθήτριαι κιρνᾶτε.. Ἅγιος. πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου· Τὶ μετὰ νεκρῶν.

τιμὴ καὶ κράτος. πλοῦτος δόξης... νηστείας μετὰ δακρύων.. τῷ Χριστῷ Ποιμενάρχα. δόξα. τὰ σύμπαντα τὸ εἶναι ἔχει· πρὸ πάντων γὰρ Θεός. ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου. οὗτος χαρᾶς δρέψεται. Προκείμενον Ἀνάστηθι. . οὐ λόγος τελεῖται. τῶν ὅλων κυριότης. ὡς στελέχη βλέπων τὰ ἔκγονά σου. δράγματα ἀειζωοτροφίας. βυθὸς χαρισμάτων. Ἡ Τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.. νῦν καὶ ἀεὶ μακαριοῦνται. πηγὴ τῶν θείων θησαυρισμάτων.  Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου.  Τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός. καὶ νῦν . ὁµόδοξον Πατρὶ καὶ Υἱῷ· λατρευτὸν γάρ.. οἱ Ἅγιοι πνευματοκινήτως.. Ἀντίφωνον Γ΄  Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον. Κύριε. δόξῃ ἀκηράτῳ. κριμάτων βάθος µέγα. ἀναβλαστοῦσι πατρῷα δόγματα υἱοθεσίας. Ἐν τῷ νότῳ ὁ σπείρων θλίψεις. ἐξ οὗ σοφία. µάτην κοπιῶμεν· πλὴν γὰρ αὐτοῦ. φῶς ἀπρόσιτον. ὁδοὺς ζωῆς εὑρόντες. καὶ νῦν . µὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου εἰς τέλος. καὶ νῦν . Ἁγίῳ Πνεύματι. σύνεσις. Στίχ. προσάγων ταῦτα. Κύριε. φόβος. αὐτῷ αἴνεσις. Ἁγίῳ Πνεύματι. Δόξα. χαῖρε εὐφραίνου... ὑψωθήτω ἡ χείρ σου. Δόξα. Ἀντίφωνον β΄  Ἐὰν µὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον τὸν τῆς ψυχῆς... ἐλέησον. οὐ πρᾶξις. ζωὴ τῶν πάντων. Ἐξομολογήσομαί σοι.... Ἁγίῳ Πνεύματι. Κύριε ὁ Θεός μου.. Δόξα.

καθὼς εἶπεν ὑµῖν. νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Κύριον τὸν Θεὸν ἡµῶν ἱκετεύσωμεν. ἦν γὰρ µέγας σφόδρα. ἀλλ' ὑπάγετε. περιβεβλημένον στολήν λευκήν.. Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον. Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡµᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. Κύριε. ἐλέησον (γ΄). οὐκ ἔστιν ὦδε. Καὶ τῷ Πνεύματί σου. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς. Ὀρθοί. τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Εἰρήνη πᾶσι.. δόξα σοι. Δόξα σοι. . Πρόσχωμεν.8 Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου. Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον ἁγίου Εὐαγγελίου. Κύριε. Δόξα σοι. Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον. εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ. Τίς ἀποκυλίσει ἡµῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ µνημείου. Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα. καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ.Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν. εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις. καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον (ἐκ γ΄). ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν τὸν Ἰησοῦν. δόξα σοι. ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος. ὅτι προάγει ὑµᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς. Ἀµήν. ἐφοβοῦντο γάρ. Κύριε. καὶ ἐξεθαμβήθησαν. ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄ Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον ιστ΄ 1 . ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ἠγέρθη. Μὴ ἐκθαμβεῖσθε. Καὶ λίαν πρωΐ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. ἴδε. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου. καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν. Σοφία. ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡµῶν. ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν. θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. προσκυνήσωμεν Ἅγιον. Ἰησοῦν τὸν µόνον ἀναμάρτητον. ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς. καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου µὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον µὴ ἀντανέλῃς ἀπ' ἐμοῦ ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον. ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι' ἡµᾶς. Τὸν Σταυρόν σου. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί.Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι. ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου. καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Ν΄ Ψαλμὸς Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἐλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντὸς σοὶ µόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ µήτηρ μου ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας. προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν. ῥῦσαί με ἐξ αἱµάτων ὁ Θεὸς. πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην. χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου . Χριστέ. Κύριον. τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. προσκυνοῦμεν.

ἐξάλειψον τὰ πλήθη. Κύριε.Κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἂν.. ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον. ἀντιτυπίαν μετήχθη. ἔδωκεν ἡµῖν. καὶ οἰκτιρμοῖς. ἐλέησον (ιβ΄) Ἐλέει... ἀπὸ τοῦ τάφου. ᾠδὴν ἐπινίκιον».. καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει ἀγάθυνον Κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Καὶ νῦν . τὴν αἰώνιον ζωήν. ἡ τυραννὶς διὰ ξύλου. ἀδίκῳ θανάτῳ σου. ᾄδει Ἰσραὴλ σοι. ὁ Θεός. Κέκριται τοῦ θανάτου. τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου µόσχους Δόξα. τὸν λαόν σου. πρεσβείαις Ἐλεῆμον. πρεσβείαις Ἐλεῆμον. ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. καὶ µέγα ἔλεος. τῶν ἐµῶν ἐγκλημάτων. τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης. Ἦχος β΄ Ταῖς τῶν Ἀποστόλων. Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς. Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου Πεντηκοστάριον. . Στίχ. καθὼς προεῖπεν. ἡ πρὶν εὐδιάχυτος. δικαίως ἐκβέβληται.... Ἦχος ὁ αὐτὸς Ταῖς τῆς Θεοτόκου. Κανὼν Ἀναστάσιμος ᾨδὴ α΄ Ἦχος βαρὺς Ὁ Εἱρμὸς «Νεύσει σου πρὸς γεώδη. Ἦχος ὁ αὐτός. τῶν ἐµῶν ἐγκλημάτων. Σῶσον. ἐξάλειψον τὰ πλήθη. ὑδάτων φύσις Κύριε· ὅθεν ἀβρόχως πεζεύσας. κατακριθέντος Κύριε· ὅθεν ὁ ἄρχων τοῦ σκότους.. σοῦ µὴ κατισχύσας.

ἀπειρογάμως τέτοκας· ὅθεν σαφῶς Θεοτόκον. Θεοτοκίον Λέλυνται αἱ ὀδύναι. πᾶσαν ἀγριότητα. ᾨδὴ γ΄ Ἦχος βαρὺς Ὁ Εἱρμὸς . Θεοτοκίον Σεσαρκωμένον τῷ Πατρὶ συνάναρχον. τῶν πειρασμῶν ὑπέμεινας. καὶ τὸν τῆς ἀφθαρσίας. Ἰσραὴλ δὲ φυγάδα. ἀναδειχθεὶς Πλάτων. τοὺς ὑμνοῦντάς σε σῶσον. ἀπετινάξω Πάνσοφε. διὰ τῆς ἀθλήσεως. ἀνέστης τριήμερος. εὐλογημένη Πάναγνε.ᾍδης σοι προσπελάσας. καὶ συναΐδιον. ἀνεπιστρόφως ὁδεύοντας. χαίρων τῷ Δεσπότῃ παρίστασαι. Θεοτόκον· διὸ σε. ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. συντρῖψαι τὸ σῶµά σου. καὶ τοῖς ὁδοῦσι µὴ σθένων. Ὠχυρωμένος εὐσεβείας πρόβολος. σταυροτύπως πλήξασα. Νεανικὴν ἐπιδεικνὺς τὴν ἔνστασιν. ὑπὲρ νοῦν γεγέννηκας. τὴν πρὸς οὐρανὸν τρίβον φέρουσαν. τὸ καθαρώτατον. καὶ τῆς φθορᾶς πάχος. Τῆς αἰωνίου βασιλείας Ἔνδοξε. Μωσαϊκὴ ῥάβδος. χοροβατῶν πλάτος. χιτῶνα περιβαλλόμενος. τὰς σιαγόνας τέθλασται· ὅθεν Σωτὴρ τὰς ὀδύνας. λύσας τοῦ θανάτου. καὶ πύργος ἄσειστος. τὸ τῆς νεκρώσεως. καὶ πειρασμῶν στενώσεως. δ' «Ἁρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε. σὲ πάντες δοξάζομεν. τερατουργοῦσα ποτέ. καὶ πανευσεβῶς σε δοξάζομεν. καὶ τὰς τῶν ἀλγηδόνων. Πάναγνε εἰδότες. καὶ διελοῦσα θάλασσαν. στενοχωρίας ὑπήνεγκας. ὀρθὰ φρονοῦντες κηρύττομεν. θείᾳ πλατυνόμενος χάριτι. μονογενῆ Λόγον. αἱ τῆς προμήτορος Εὔας· ὠδῖνας λαθοῦσα γάρ. ἀπὸ πάσης θλίψεως. πεζὸν ὁδίτην διέσωσεν ᾄσμα τῷ Θεῷ ἀναμέλποντα».

καρτερώτατα Παμμάκαρ ὑπέστης. τοὺς οὐρανοὺς ἐν συνέσει. ἐν τῇ πέτρᾳ με Χριστέ. πάντες κατηλλάγημεν Γεννήτορι. Σύ με καθῇρας τῆς πληγῆς. Ὥσπερ ἀνάλγητος πυρός. καταβεβηκώς με συνανέστησας. ἐν ἀσαλεύτῳ με πέτρᾳ. καὶ τῆς ἀφράστου σου δόξης. Νεανικῶς ὑπὲρ Χριστοῦ. καὶ ἔδειξας φῶς ἐν σκότει πάλαι μοι. τῆς ὁμολογίας σου στερέωσον». καὶ στεφάνους παρ' αὐτοῦ. καὶ σωτηρίας τοῖς πιστοῖς. ὑπὲρ ἡµῶν ὀδυνᾶσαι. εὐσεβείας προφανῶς. δρακοντείῳ δήγματι Χριστέ. καὶ τῷ Βασιλεῖ τὴν νίκην δώρησαι. ἑκουσίως εὔσπλαγχνε Σωτήρ. τὴν εἰρήνην βράβευσον Σωτήρ. δι' ἧς τῷ σῷ Ἐλεῆμον. πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτῶν. καὶ τῷ πυρὶ τῷ θείῳ. κατῳκισμένῳ καὶ φθορᾷ· διὰ Σταυροῦ γάρ εἰς ᾍδην. ταῖς ἱκεσίαις τῷ κόσμῳ. στερεώσας. κατὰ βαρβάρων δυσμενῶν. τῶν ἐντολῶν σου στήριξον. Ἅγιος µόνε Φιλάνθρωπε». Κύριε Σωτήρ. Πλάτων θεόφρον μακάριε. Σὺ ἀνελθὼν ἐπὶ ξύλου. ὅτι οὐκ ἔστι πλήν σου. τῷ ζήλῳ πυρπολούμενος. δ' «Ὁ στερεώσας κατ' ἀρχάς. καὶ φέρεις πληγὴν εἰρήνης πρόξενον. τοὺς ἀεὶ διαμένοντας· καὶ στεφηφόρος ὤφθης. καὶ τὴν γῆν ἐπὶ ὑδάτων ἑδράσας. ᾨδὴ γ' Ἦχος πλ. Θεοτοκίον Τῆς ἀπειράνδρου σου Μητρός. παμμάκαρ ἠγωνισμένος.«Ὁ κατ' ἀρχὰς τοὺς οὐρανούς. . καὶ τῷ παντουργῷ καὶ θείῳ Πνεύματι. τὴν φλόγα τὴν δριμυτάτην. οὐρανίους δωρεὰς ἐκομίσω. πεπυρσευμένος τῆς πίστεως. παντοδυνάµῳ σου Λόγῳ. τοὺς δοξολογοῦντάς σε ἀξίωσον. τὸν τῇ ψυχῇ τετρωμένον.

ἀστράπτουσα σήμερον. τὸν δρόμον τὸν ἔνθεον. τῇ φοβερᾷ τοῦ θανάτου. καὶ βοᾷ σοι Μακάριε. τοῖς πόνοις τοῦ σώματος. πλατυσμῷ εὐσεβείας. εἰς βυθὸν ὀλισθαίνουσαν. Καὶ νῦν . ὁ Λόγος κατελήλυθε. καὶ οἴκτειρον αὐτήν. Δόξα. δ' Τὴν Σόφίαν Τῶν ἀγώνων τῷ πλάτει Μάρτυς σοφέ. Παραδείσου πλάτος.. ὑπὸ πλήθους πταισμάτων. τοὺς οὐρανοὺς ἐν συνέσει. τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι. καταφωτίζων πάντας.Ἐπὶ τοῦ ξύλου σοῦ ταθέν.. κατηγορούντων δαιμόνων. τῶν ἐντολῶν σου στήριξον. τὸ καρτερώτατον σῶμα. ἡ Ἐκκλησία συμφώνως. λαμπρυνθεῖσα Θεοτόκε ὑπάρχεις· διὰ σοῦ γὰρ πρὸς ἡµᾶς. τῷ τοῦ Δεσπότου φίλτρῳ. κατεξαίνετο δεινῶς ταῖς αἰκίαις. πτερνιστὴν ἐτροπώσω. ἀπωλείας Πανάμωμε.. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ. πλατυνόμενον πίστει πανευκλεῶς. .. φρικτῆς ἀποφάσεως. καὶ τῷ σθένει τῆς χάριτος· ὅθεν ἅπασα. ἐχθρὸν τὸν παλαιόν. Θεοτοκίον Κυβέρνησον Ἁγνή. γηθόμενος ἔφθασας· ὅθεν Ἐκκλησία. τοῦ Πνεύματος δᾳδουχίαις. ἐπιτελεῖ σου τὴν μνήμην. ἀλλ' ἀντεῖχε τῆς ψυχῆς. Θεοτοκίον Πύλη φωτὸς φωτιστικαῖς. τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ. ὁ τόνος δυναμούμενος. καὶ καλῶς τελέσας. νεανίας Παμμάκαρ. ὅτι οὐκ ἔστι πλήν σου.. καὶ βασιλείας τῷ ἔρωτι. ἐν τῇ πέτρα με Χριστέ. καὶ ἐν ὥρᾳ με. Ἦχος α' Τὸν τάφον σου Σωτὴρ Ὡραῖος πεφυκώς. τὴν ἀθλίαν ψυχήν μου. τὴν ἁγίαν μνήμην σου. μηχανὰς καὶ ἠφάνισας. Πλάτων ἔνδοξε. Ἅγιος µόνε Φιλάνθρωπε». ἑορτάζει τὴν μνήμην σου. Χριστὸν μεγαλύνουσα. ἐχθροῦ ἀπεστένωσας. Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.. Ὁ Εἱρμὸς «Ὁ στερεώσας κατ' ἀρχάς. ἐλευθέρωσον. θείῳ φωτὶ τοὺς ὑμνοῦντάς σε. Κάθισμα Ἦχος πλ. καὶ τὴν γῆν ἐπὶ ὑδάτων ἑδράσας.

. ξίφει τελειοῦται. ἰσχύσει κατέχειν τοὺς βροτούς· Χριστὸς γὰρ κατῆλθε συντρίβων. Στίχοι  Μικροῦ λαθὼν παρῆλθεν ἡµᾶς ὁ Πλάτων. καὶ εἰπόν. Π ο ῖ ο ν δ ε ῖ σ έ β ε ι ν Θεόν. Στίχοι  Τὸ καρτερόφρον Ῥωμανοῦ πᾶς θαυμάσει. Ἀλαλάξωμεν καὶ βοήσωμεν τῷ Ἀδάµ. ὃν πλατὺ κτείνει ξίφος. Ἐπέστη λέγοντες Σωτήρ. ἐξέρχεσθε οἱ πιστοὶ εἰς τὴν ἀνάστασιν. Ὁ Οἶκος Ἦχος βαρὺς Ἔτρεμε κάτωθεν τὰ καταχθόνια σήμερον ὁ ᾍδης καὶ ὁ θάνατος τὸν ἕνα τῆς Τριάδος. Τ ὸ ν Χ ρ ι σ τ ό ν. πυλωροὶ δὲ ᾍδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν. ἐξέρχεσθε οἱ πιστοὶ εἰς τὴν ἀνάσασιν. ἐρωτηθὲν παρὰ τοῦ Ἐπάρχου. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Πλάτωνος.. Στίχοι  Κόλπους Ἀβραὰµ νήπιον λαχὸν ξίφει. Συναξάριον Τῇ ΙΗ' τοῦ αὐτοῦ μηνός. καὶ τοῖς ἐξ Ἀδάµ. δεσμεῖται ὁ ᾍδης.Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ῥωμανοῦ. ἡ κτίσις δὲ πᾶσα σύν τοῖς Προφήταις χαίρουσα ψάλλει σοι ἐπινίκιον ᾠδὴν τῷ λυτρωτῇ ἡµῶν Θεῷ τῷ καταλύσαντι νῦν θανάτου τὴν δύναμιν. ἡ γῆ ἐκλονεῖτο. τὸ Ἅγιον νήπιον. Ξύλον τοῦτον εἰσήγαγεν. τοῖς ἐν πίστει. Προφῆται συμφώνως ἀγάλλονται.. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ. καὶ λύων τὰς δυνάμεις αὐτοῦ.  Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ τε Πλάτωνα ἄορ κατέπεφνεν.  Σὺν χαρμονῇ γὰρ πνιγμονὴν ἐκαρτέρει.  Πλάτων ἐκεῖνος. Κοντάκιον Ἦχος βαρὺς Οὐκέτι φλογίνη ρομφαία Οὐκέτι τὸ κράτος τοῦ θανάτου.

καὶ λόγον ἐρεύξομαι. τῇ Βασιλίδι Μητρί· καὶ ὀφθήσομαι. ὁ προφήτης Ἀββακούμ.  Καὶ κλῆρον ἕξεις τὴν ἄτμητον Τριάδα. Διακόνου τῆς ἐν Γαδείροις Ἐκκλησίας.  Ἀλφαῖε καρτέρησον. τῆς ἐκ τῆς Παρθένου σαρκώσεως. καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος. Ὠδὴ ε’. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ. κατανοῶν ἐκραύγαζε· Δόξα τῇ δυνάμει Σου Κύριε. Καταβασίαι Ὠδὴ α’. ἔσχες ἐν μήτρᾳ. Σοῦ τοῦ Ὑψίστου. καὶ Ἀλφαίου. τοῦ Παλαιστινοῦ. θίασον συγκροτήσαντας. τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. πνευματικὸν στερέωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ Σου. Ἀµήν. ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου· σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε Παρθένε. Θεοτόκε. στεφάνων δόξης ἀξίωσον. Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις ὁ Θεός. φαιδρῶς πανηγυρίζων. Ἦχος δ’. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. Ὠδὴ δ’. ἐλέησον ἡµᾶς. εἰ τέμνῃ κάραν. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ῥωμανοῦ Διακόνου. Στίχοι  Ζακχαῖος ἐκχεῖ πλοῦτον ὁ πρὶν ἡµίση·  Ὁ νῦν δέ. Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν. ἡ ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή. καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν. . πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσι σε. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. καὶ ᾄσω γηθόμενος. Ὠδὴ ς’. τοῖς Βηθλεὲµ σύνεδρον ὤφθη νηπίοις. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ζακχαίου. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ. σωτηρίαν βραβεύοντα. αἷμα χεῖ πᾶν ἐκ ξίφους. Σωτήρ. Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους. ταύτης τὰ θαύματα Ὠδὴ γ’.

Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν. δόξα σοι. ἐλέησον. καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. ἀγείρει ψάλλουσαν· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα. Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡµᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.. τῆς Θεομήτορος. τὸν ἐξ Αὐτῆς τεχθέντα.. τότε µὲν τυπούμενος· νῦν δὲ ἐνεργούμενος. Ἀµήν. Σοφία. Πρόσχωμεν.Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον. τὴν οἰκουμένην ἅπασαν. Κύριε. τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες. τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Δόξα σοι. εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ. ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄ Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον . Ὀρθοί. Καὶ τῷ Πνεύματί σου. Κύριον τὸν Θεὸν ἡµῶν ἱκετεύσωμεν. καὶ ὑπερυψοῦτε. τελοῦντες Ἑορτὴν οἱ θεόφρονες. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον (ἐκ γ΄). παρὰ τὸν κτίσαντα· ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν. Οὐκ ἐλάτρευσαν. Ὠδὴ ζ’. Εἰρήνη πᾶσι. ἐλέησον (γ΄). Ἡ Τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν. νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ὁ τῶν πατέρων Κύριος. Κύριε. Κύριε. καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ. ἀνδρείως πατήσαντες. Ὠδὴ η’. χαίροντες ἔψαλλον· Ὑπερύμνητε. Αἰνοῦμεν. Θεὸν δοξάζοντες. ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. δεῦτε τὰς χεῖρας κροτήσωμεν. ὁ τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο. Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον ἁγίου Εὐαγγελίου.

ἦν γὰρ µέγας σφόδρα. τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. Τίς ἀποκυλίσει ἡµῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου. ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον. καὶ ἐξεθαμβήθησαν. δόξα σοι. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί. Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα. ἠγέρθη. ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡµῶν. Καὶ λίαν πρωΐ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς. θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι' ἡµᾶς. Μὴ ἐκθαμβεῖσθε. ὅτι προάγει ὑµᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ. ἀλλ' ὑπάγετε. ἐφοβοῦντο γάρ.8 Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου. Ἰησοῦν τὸν µόνον ἀναμάρτητον. προσκυνήσωμεν Ἅγιον. καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν.ιστ΄ 1 . εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις. οὐκ ἔστιν ὦδε. καθὼς εἶπεν ὑµῖν. ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν τὸν Ἰησοῦν. Κύριε. καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς. προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν. Κύριον. Δόξα σοι. προσκυνοῦμεν. Τὸν Σταυρόν σου. Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ. περιβεβλημένον στολήν λευκήν. Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον. καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος. ἴδε. Ν΄ Ψαλμὸς Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἐλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντὸς σοὶ µόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε . Χριστέ. ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου. Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι.

πρεσβείαις Ἐλεῆμον. καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου µὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον µὴ ἀντανέλῃς ἀπ' ἐμοῦ ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. ἐξάλειψον τὰ πλήθη. ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην. Ἦχος ὁ αὐτὸς Ταῖς τῆς Θεοτόκου. ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου.. . ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου Κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἂν.. ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον. Στίχ. Καὶ νῦν . Ἦχος β΄ Ταῖς τῶν Ἀποστόλων. τῶν ἐµῶν ἐγκλημάτων.. πρεσβείαις Ἐλεῆμον. τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι. ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς. τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου µόσχους Δόξα. τῶν ἐµῶν ἐγκλημάτων. τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης. Ἦχος ὁ αὐτός. ἐξάλειψον τὰ πλήθη. Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου Πεντηκοστάριον.ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ µήτηρ μου ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας. ῥῦσαί με ἐξ αἱµάτων ὁ Θεὸς.. καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει ἀγάθυνον Κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ.

καὶ βοάτω· Χαίροις παμμακάριστε. Ὠδὴ θ΄.. ἀπὸ τοῦ τάφου. μνησθῆναι ἐλέους. καὶ οἰκτιρμοῖς.. ἀύλων Νόων..Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς. φύσις γεραίρουσα. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων. καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. Σῶσον. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός. καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦµά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρί μου.. Θεοτόκε ἁγνή. . ὁ Θεός... καὶ ὕψωσε ταπεινούς.  Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείµ. τὴν αἰώνιον ζωήν.  Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείµ..  Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείµ. ἐλέησον (ιβ΄) Ἐλέει. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ.. καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡµῶν. Κύριε.. τῆς Θεομήτορος. καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. τὰ ἱερὰ θαυμάσια. καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.. πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν. ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνωμεν. διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.. Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.  Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείµ. λαμπαδουχούμενος· πανηγυριζέτω δέ. καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον. καθὼς προεῖπεν... Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός. ἔδωκεν ἡµῖν.  Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείµ..  Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείµ... ἀειπάρθενε. Ἅπας γηγενής. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. σκιρτάτω τῷ πνεύματι. τῷ Ἀβραάµ.. τὸν λαόν σου. καὶ µέγα ἔλεος. καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεάν..

τοῖς Μαθηταῖς. πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς. καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ. ἥλιος καὶ σελήνη. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν αἰνεῖτε αὺτὸν ἐν τοῖς ὑψἰστοις· Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. καὶ αὐτὸς ταύταις ἔφη· Ἰδοὺ Χριστὸς ἐγήγερται. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε Ὁρῶν σου τὸ ἀήττητον. καθήμενον ἐν τῷ τάφῳ. Ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα. ἀποκεκυλισμένον. ἀνέδειξε Θεοτόκον. καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. καὶ ἐκτίσθησαν. ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Β΄ Τὸν λίθον θεωρήσασαι. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡµῶν. Αἰνεῖτε αὐτόν. καὶ ἐγενήθησαν. δοχεῖον γέγονας ὄντως. . τῆς ἀχωρήτου Τριάδος. χρυσοῦν θυμιατήριον. ὅτι αὐτὸς εἶπε. εἴπατε σὺν τῷ Πέτρῳ. βασάνων πεῖραν ἐχώρει· ὃν καταπτύσας χάριτι. αὐτὸς ἐνετείλατο. Ὅτι Ἅγιός ἐστιν. Αἰνεῖτε αὐτόν. Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν. Ἐν τῷ ὄρει φθάσατε Γαλιλαίας. Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν. ἐπισκιάσαν σοι Κόρη.Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν. καὶ Πνεῦμα τὸ Πανάγιον. ὡς προεῖπε τοῖς φίλοις. ἐκεῖ ὑµῖν ὀφθήσεται. Θεοτοκίον Μαρία καθαρώτατον. ὁ τύραννος πρὸς πλειόνων. αἰνεῖτε αὐτόν. ἐν ᾧ Πατὴρ ηὐδόκησεν. καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. πρόσταγμα ἔθετο. καὶ οὐ παρελεύσεται. συμβασιλεύεις τῷ Κτίστῃ. πᾶσαι αἱ Δυνάμεις αὐτοῦ· Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. µέχρι θανάτου πάνσοφε· διὸ καὶ νῦν στεφηφόρος. ὁ δὲ Υἱὸς ἐσκήνωσε. Μεγαλομάρτυς ἔνδοξε. Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου. ΑΙΝΟΙ Ἦχος βαρὺς Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. αἱ Μυροφόροι ἔχαιρον· εἶδον γὰρ Νεανίσκον. Χριστοῦ ὑπερενήθλησας. οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν.

καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν. Τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν. ἐλεγμοὺς ἐν τοῖς λαοῖς. ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ µόνου. Τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις. Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ . καὶ πᾶσαι κέδροι. Πῦρ. αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου. Ὅτι εὐδοκεῖ Κύριος ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ. Τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί. ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ Ὁσίων. καὶ ῥομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ. λύσας θανάτου τὰ δεσμά. Στίχ. ἐν τυμπάνῳ καὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ. Βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί. αἰνεῖτε οὐρανοὶ Θεοῦ τὴν δόξαν. ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ τῆς γῆς.Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ. Δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ. καὶ τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς. Νεανίσκοι καὶ παρθένοι. Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι. χιών. χάλαζα. . ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά. εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην. Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον. λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ. Αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν. Καυχἠσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ. προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον. δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι. Τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη. Ψαλμός 150 Στίχ. Ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν. πνεῦμα καταιγίδος. Εὐφρανθήτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν. ξύλα καρποφόρα. Ἰησοῦν τὸν µόνον ἀναμάρτητον. Ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. τοῖς υἱοὶς Ἰσραήλ. Ψαλμός 149 ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν. κρύσταλλος. Ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ. πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων. καὶ υἱοὶ Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν. καὶ ὑψώσει πραεῖς ἐν σωτηρίᾳ.

καθὼς προεῖπεν ὑµῖν. αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Κύριε. σάλπιγγος. ὡς Βασιλεὺς τοῦ παντός. ἐπὶ τὸν ᾍδην τὸ φῶς. ἀπαγγείλατε τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ. τῇ θείᾳ καὶ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει σου. περὶ πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡµῖν. ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο. καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν. ἐκ τῶν ἀνομιῶν ἡµῶν. διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου. Κύριε. Ἀνάστηθι. ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου. δι' ἡµᾶς Θεὸς ἐν ἀνθρώποις. Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ. ὁ δείξας τὴν Ἀνάστασιν. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις. αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν τῇ Ἀναστάσει αὐτοῦ ὅτι συνήγειρε νεκρούς. . Ἐξαστράπτων Ἄγγελος. Στίχ. Πύλας ᾍδου συνέτριψας Κύριε. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. καὶ ἐδωρήσατο τῷ κόσμῳ ὡς Θεός. Στίχ. ἐπὶ τὸν θάνατον ἡ ζωή . αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ. πρὸς τοὺς ἀχαρίστους ὁ Εὐεργέτης. Στίχ. καὶ τὸ µέγα ἔλεος. ὁ Θεός μου. ἐν τῷ λίθῳ ἐκάθητο τοῦ Ζωοδόχου μνήματος. καὶ τὸ µέγα ἔλεος. Στίχ. Τὶ ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ. Στίχ. προσκυνοῦντες οὐ παυόμεθα· αὐτὸς γὰρ ἡµᾶς ἔσωσεν. ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης ἐπὶ τὸν Σταυρόν ὁ ἀπαθής. τοὺς ἀπ' αἰῶνος ἐν σκότει καθεύδοντας. τῷ δὲ κόσμῳ παρέχει. πρὸς τοὺς ἐν σκότει καθημένους. ὑψωθήτω ἡ χείρ σου. ζωὴν αἰώνιον. πρὸς τοὺς αἰχμαλώτους ὁ Ἐλευθερωτής. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ. Ἐξομολογήσομαί σοι. καὶ συνήγειρας νεκρούς. τῇ κραταιᾷ δυνάμει σου. ἐκ τῶν τοῦ ᾍδου ἀλύτων δεσμῶν. καὶ Θεὸς παντοδύναμος. Χριστοῦ τὴν Ἀνάστασιν. καὶ Γυναιξὶ Μυροφόροις εὐηγγελίζετο λέγων· Ἀνέστη ὁ Κύριος. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ.Στίχ. αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. µὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου εἰς τέλος. ἡ Ἀνάστασις διὰ τοὺς πεσόντας· πρὸς ὃν βοήσωμεν· ὁ Θεὸς ἡµῶν δόξα σοι. καὶ θανάτου τὸ κράτος κατήργησας. ὅτι προάγει ὑµᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἅγιος Κύριος Ἰησοῦς. ζωὴν αἰώνιον. διὰ τὴν καταφθαρεῖσαν φύσιν.

Κύριε Υἱὲ μονογενές. εὐλογοῦµέν σε. ὡράθη ὁ λίθος μετηρμένος. Ἰησοῦς ὁ Κύριος· διὸ κηρύξατε τοῖς κήρυξιν αὐτοῦ Μαθηταῖς τὴν Γαλιλαίαν δραμεῖν. ὁ οὕτως εὐδοκήσας. ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός. καὶ ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν· διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν. ταῖς περὶ τὴν Μαριὰµ Γυναιξί. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ. καὶ ἡµῖν ἀναβλύζων ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ἀθανασίαν. ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν. φησίν. ἡ Εὔα ἠλευθέρωται. καὶ θεῖος Νεανίας. ἐλέησον ἡµᾶς. καὶ διαπορουμέναις. καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη. εὐχαριστοῦµέν σοι. Κύριε βασιλεῦ. καταστέλλων τὸν θόρυβον αὐτῶν τῆς ψυχῆς. Οὗτός ἐστιν ὁ λίθος. ἄνευ θελήματος ἀνδρός. ἐπουράνιε Θεέ. ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. πῶς ἔσται αὐταῖς τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ. δόξα σοι. Πάτερ παντοκράτορ. καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡµῶν. Θεοτόκε Παρθένε· διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντος. Κύριε ὁ Θεός. Ἠγέρθη γάρ. ὁ Ἀδὰµ ἀνακέκληται. ἡ κατάρα νενέκρωται. Δόξα. οὗτός ἐστιν ὁ λίθος. διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ. ὃν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν Σιών. Καὶ νῦν . ὁ θάνατος τεθανάτωται. δοξολογοῦµέν σε. ὁ ᾍδης ἠχμαλώτισται. ὦ παράνομοι Ἰουδαῖοι. Ὑμνοῦµέν σε. ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός.. πρὸς τὸν Παλαιὸν τῶν ἡμερῶν. ὁ ἐρχόμενος ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. καθὼς εἶπε Δανιήλ. ὁ ἐξ ὄρους Παρθενικοῦ ἀποτμηθείς.. καὶ ὄψεσθε αὐτόν. ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς.. καὶ ἐλέησον ἡµᾶς. ὁ ἐκ πέτρας πηγάσας ἐν ἐρήµῳ τὸ ὕδωρ. ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Ἰησοῦ Χριστέ. προσκυνοῦµέν σε. Θεοτοκίον Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις. ὡς ζωοδότην καὶ Κύριον..Τὶ ἀπεδοκιμάσατε τὸν λίθον τὸν ἀκρογωνιαῖον. ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄ Ἦχος β΄ Μετὰ µύρων προσελθούσαις. . καὶ αἰώνιος αὐτοῦ ἡ Βασιλεία.

τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες. Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς. Κύριε. ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Κύριε. Ἰησοῦς Χριστός. Ἀµήν. Κύριε. ἴασαι τὴν ψυχήν μου. ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον.Ὅτι σὺ εἶ µόνος Ἅγιος. ἐν τῇ ἡµέρᾳ ταύτῃ. ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε. εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.. σὺ εἶ µόνος Κύριος. Γένοιτο. ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ Ἀπολυτίκιον Ἦχος βαρὺς Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον. Ἦχος δ' Ταχὺ προκατάλαβε . Εὐλογητὸς εἶ. Καταξίωσον. Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε. ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. Καθ' ἑκάστην ἡµέραν εὐλογήσω σε. πρὸς σὲ κατέφυγον. Ἅγιος Ἀθάνατος.. Ἀµήν. ὅτι ἥμαρτόν σοι. Ἅγιος ὁ Θεός. τὸ νῖκος ἔδωκεν ἡµῖν. ᾌσωμεν τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου καὶ ἀρχηγῷ τῆς ζωῆς ἡµῶν· καθελὼν γὰρ τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον.. Ἦχος δ΄ Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ γέγονεν. Δόξα. Κύριε. ἐλέησον ἡµᾶς (ἐκ γ΄). ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡµᾶς. δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου. τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡµᾶς. ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. Καὶ νῦν. καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Ἅγιος Ἀθάνατος. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε. καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα. ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός. καταφυγὴ ἐγενήθης ἡµῖν. παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ µέγα ἔλεος. Ἅγιος Ἰσχυρός. Κύριε. καὶ τὸ µέγα ἔλεος. Εὐλογητὸς εἶ. ἐλέησον ἡµᾶς. καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας. Ἅγιος Ἀθάνατος. καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἅγιος ὁ Θεός. ἐλέησόν με. ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡµῶν. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου (γ΄). Ἅγιος Ἰσχυρός..

τού Ναού Κοντάκιον Ἦχος δ' Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος. ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν. Κύριε. Ἦχος βαρύς Προκείμενον. ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ. Στίχ. ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην. ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι. τὴν χάριν συνεισάγουσα. ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου. τὸ ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. τὰ ἀνίσχυρα θράση. ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ. τὴν ἐν Πνευματι Θείῳ· ἣν ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος. Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡµῶν. ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ. ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ. ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ.. Αὐτοῦ ταὶς ἱκεσίαις.. τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας. ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου. Χριστὲ ὁ Θεός. τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας. σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν. ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ. Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα 2:14-22 Ἀδελφοί. ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ. Ἀλληλούϊα. σήμερον εἰσάγεται. Ἦχος βαρύς . ἔθραυσε καὶ δαιμόνων. Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι. καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ.Ὁ Μάρτυς σου. Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει. τοὺς τυράννους καθεῖλεν. ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας· τὴν ἔχθραν. ἡ πολυτίμητος παστὰς καὶ Παρθένος. Καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑµῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς· ὅτι δι᾽ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ Πνεύματι πρὸς τὸν Πατέρα.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείµ.21 Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· 17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω. ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΝΑΤῌ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ιβ΄ 16 .. εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ. Στίχ. ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; 18 καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω. τὴν ὄντως Θεοτόκον. ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; 21 οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ µὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. Ἄξιόν ἐστιν ὦς ἀληθῶς. ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου. φάγε. καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γεννήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου.. Τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου. καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡµῶν. καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ. εὐφραίνου. . 19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή.Ἀγαθὸν τῷ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν. 20 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· . ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον. ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· αὕτη γὰρ ἡµᾶς ἔσωσεν. ἀκουέτω. σὲ μεγαλύνομεν. καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα. τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον. Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν.. τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν.. πίε. μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον. Κοινωνικὸν: Αἰνεῖτε.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful