P. 1
TEZA Raspunderea Juridice

TEZA Raspunderea Juridice

|Views: 371|Likes:
Published by eciongaru

More info:

Published by: eciongaru on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2015

pdf

text

original

ACADEMIA ROMÂNĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE

TEZĂ DE DOCTORAT
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

Conducător ştiinţific, Prof.univ.dr. SOFIA POPESCU Doctorand, ION FLĂMÎNZEANU

BUCUREŞTI 2006

Motto: „Legile vin şi trec, dar ceea ce este just şi drept rămâne” François Geny

2

CUPRINS

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE…………………..6 Secţiunea I. Noţiuni generale privitoare la răspundere………………….6 CAPITOLUL II. DIMENSIUNEA ISTORICĂ A RĂSPUNDERII JURIDICE…………………………………………….24 CAPITOLUL III. PRINCIPIILE RĂSPUNDERII JURIDICE……….45 Secţiunea I. Noţiuni introductive şi consideraţii generale în legătură cu principiile dreptului………………………………………………………45 Secţiunea a II-a. Principiile răspunderii juridice……………………….59 §1. Principiul legalităţii……………………………………………59 §2. Principiul răspunderii pentru faptele săvârşite cu vinovăţie …………………………………………………………....72 §3. Principiul răspunderii personale……………………………..75 §4. Principiul celerităţii tragerii la răspundere………………….77 §5. Principiul justei sancţiuni sau al proporţionalităţii răspunderii juridice……………………………………………………………...81 §6. Principiul non bis in idem (nu de două ori pentru aceeaşi vină)………………………………………………………...84 §7. Principiul prezumţiei de nevinovăţie………………………….86 CAPITOLUL IV. FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE…………..89 Secţiunea I. Diferitele forme ale răspunderii juridice…………………..89 §1. Răspunderea morală…………………………………………...94 §2. Răspunderea politică…………………………………………..97 §3. Răspunderea penală…………………………………………..100
3

§4. Răspunderea civilă……………………………………………108 §5. Răspunderea contravenţională………………………………124 §6. Răspunderea administrativ-patrimonială...………………...127 §7. Răspunderea din dreptul muncii…………………………….127 §8. Răspunderea în dreptul internaţional……………………….134 §9. Răspunderea în dreptul internaţional al mediului………….140 §10. Răspunderea funcţionarilor publici………………………..146 §11. Răspunderea notarilor publici……………………………...150 §12. Răspunderea avocaţilor……………………………………..151 §13. Răspunderea medicală………………………………………153 §14. Răspunderea magistraţilor conform Legii nr. 92/1992…...158 Secţiunea a II-a. Asemănări între formele răspunderii juridice……..159 Secţiunea a III-a. Principalele deosebiri între formele răspunderii juridice……………………………………………………………………162 CAPITOLUL V. CONDIŢIILE RĂSPUNDERII JURIDICE………..168 Secţiunea I. Să existe o conduită sau o faptă ilicită……………………170 Secţiunea a II-a. Existenţa unui rezultat dăunător……………………181 Secţiunea a III-a. Existenţa vinovăţiei………………………………….198 Secţiunea a IV-a. Inexistenţa unor împrejurări care exclud răspunderea juridică sau cauze care înlătură răspunderea juridică………………..206 Secţiunea a V-a. Răspunderea subiectivă şi răspunderea obiectivă….209 CAPITOLUL VI. PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA RAPORTULUI DE CAUZALITATE ÎNTRE FAPTA ILICITĂ ŞI REZULTATUL PRODUS…………………………………………………………………211 Secţiunea I. Raportul de cauzalitate. Noţiuni generale………………..211 Secţiunea a II-a. Teorii cu privire la raportul de cauzalitate………....244 §1. Teoria echivalenţei condiţiilor……………………………….246 §2. Teoria cauzei adecvate………………………………………..249 §3. Teoria cauzei proxime………………………………………..250 §4. Teoria cauzei eficiente………………………………………..252 §5. Teoria cauzei celei mai adecvate……………………………..252 §6. Teoria cauzalităţii necesare…………………………………..253 CONCLUZII. PROPUNERI DE LEGE FERENDA…………………..257
4

BIBLIOGRAFIE………………………………………………………...264 LISTA DE ABREVIERI alin. art. B. Of. C. civ. C. proc. pen. C. pen. col. pen. C.A. C.D. dec. ed. Ed. H.C.M. J.N. M. Of. op. cit. O.U.G. p. R.D.P. R.D.Pb. R.R.D. S.C.J. S.D.R. T.S. vol. alineat articol Buletinul Oficial Codul civil Codul de procedură penală Cod penal colegiu penal Curtea de Apel Culegere de Decizii decizia ediţia Editura hotărârea Consiliului de Miniştri Justiţia Nouă Monitorul Oficial operă citată Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pagina Revista de Drept Penal Revista de Drept Public Revista Română de Drept Studii şi Cercetări Juridice Studii de Drept Românesc Tribunalul Suprem volumul

5

ci şi asemănări. O multitudine de norme juridice reglementează diferite forme de răspundere juridică: civilă. Noţiunea de răspundere implică domenii diferite: politic. Între aceste forme există. contravenţională etc. însă. moral. în general sau a vreuneia din formele sale concrete. astfel încât s-ar putea elabora o definiţie a răspunderii în general. penală. filosofic. Legea nu dă o definiţie a răspunderii juridice. administrativă.CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Noţiuni generale privitoare la răspundere Răspunderea juridică este una din instituţiile de bază ale dreptului. a răspunde înseamnă „a-şi lua răspunderea pentru faptele sale sau ale cuiva. disciplinară. Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române. juridic. aşa cum prevede art. nu numai deosebiri. valabilă pentru diferitele forme ale răspunderii. 10 din Convenţia europeană a drepturilor omului. a garanta 6 .

seriozitatea faţă de acestea. 237. 385. înseamnă că este vorba de garanţia morală sau materială a cuiva. Micaela Slăvescu şi colectiv. Tot în acest dicţionar se precizează faptul că a trage sau a chema pe cineva la răspundere înseamnă a obliga pe cineva să dea socoteală de faptele sale sau a cere cuiva socoteală. Bucureşti. Könyvkiado. p. Dicţionar francez-român. p. Spunem. Bucureşti. 1978. Leipzig.pentru o altă persoană. 118. Ed. 1996. când ne adresăm cu formula „pe răspunderea cuiva”. de exemplu. 891. a II-a revăzută şi îmbogăţită. Dicţionar englez-român. a se vedea Dicţionar german-român. Ed. Bucureşti. Dicţionar român-spaniol. Coresi. Englisch-Deutsch. 287. în limba germană – Verantwortunglichtkeit şi Verpflichtung2. Wörterbuch. în limba maghiară – felelösség. în limba spaniolă – responsabilitas. Bucureşti.. Ed. Sport Turism. 1989. 1026. p. 7 . 1982. Ed. în limba engleză – responsability şi liability. p. Cuvântul răspundere vine din latinescul respondere (în limba franceză – responsabilité. Dicţionar Român-Bulgar. 1992. Dicţionar juridic român-maghiar. Andrei Bontaş. Academiei Române. ed. ediţia a IV-a. că „părinţii sunt responsabili pentru faptele comise de copiii lor minori”. Mondero. 1991. Bucureşti. 3 În acest sens. 1992. Mondero. 677. p. sarcini”1. precum şi faptul de a fi responsabil. Ed. obligaţia de a răspunde de îndeplinirea unei acţiuni. Ed. p. 1983. Simţul răspunderii nefiind altceva decât conştientizarea însemnătăţii sarcinilor asumate sau primite. O persoană fizică sau juridică este declarată răspunzătoare pentru faptele sale sau ale altora. Valeria Neagu. 1 2 Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. Kriterion. p. Univers enciclopedic. Bucureşti. Bucureşti. VEB Verlag Enzyklopädie. în limba bulgară – отговорност)3. Hegedüs Sàndor şi colab.

iar acea conduită este 8 . „Răspunderea intervine atunci când o anumită conduită nu se conformează modelului prescris de norma socială. dispoziţie şi sancţiune. prin pedepsirea celor vinovaţi şi prin asigurarea ordinii de drept. care se nasc potrivit legii. există diferite forme ale răspunderii şi nu există o definiţie legislativă a acesteia. Din punct de vedere logicojuridic. pentru a se asigura echilibrul societăţii. Am făcut această prezentare succintă a structurii normei juridice tocmai pentru a reliefa faptul că. nu trebuie să se facă confuzie între răspunderea juridică şi sancţiunea juridică.Răspunderea înseamnă obligaţia de a răspunde pentru îndeplinirea unei acţiuni. aşa cum se arată şi în literatura de specialitate. considerându-se răspunderea juridică. ca fiind formată din acele drepturi şi obligaţii conexe. Prin răspunderea juridică lato sensu înţelegem obligaţia de a suporta consecinţele nerespectării normelor de conduită. ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite şi care constituie cadrul de realizare a constrângerii de stat prin aplicarea sancţiunilor juridice. norma juridică este alcătuită din ipoteză. stabilitatea raporturilor sociale. Aşa cum precizam. deşi în doctrină există mai multe păreri şi controverse în ceea ce priveşte definirea ei. Definirea răspunderii juridice se poate face numai pornindu-se de la fapta ilicită şi sancţiunea juridică. Există răspundere juridică şi în cazul inacţiunii.

Ion Craiovan defineşte răspunderea ca fiind „un raport statornicit între autorul încălcării normelor juridice şi stat. Bucureşti. înţelegem „o obligaţie de a suporta consecinţele nerespectării unor reguli de conduită. p. p. imputabilă. Bucureşti. Cluj-Napoca. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. Conţinutul acestui raport este complex. Iaşi. 302. Teoria generală a dreptului. 9 . 7 Genoveva Vrabie. p. Ştefan Procopiu. 142. în principal. Ed. 283. amprenta dezaprobării sociale a unei asemenea conduite”5. p. întotdeauna. oricare ar fi forma ei. Ed. 1993. Lumina Lex. Răspunderea juridică în dreptul Republicii Socialiste România. Autoarele Genoveva Vrabie şi Sofia Popescu precizează faptul că. Ed. care pot fi instanţele de judecată. Prof. de a aplica sancţiunile prevăzute de normele juridice persoanelor care încalcă prevederile legale. din dreptul statului. 1974. Mircea Costin. Dacia. ca reprezentant al societăţii. în literatura juridică.apreciată în mod negativ”4. Autorul Mircea Costin scria în lucrarea sa de referinţă că. şi obligaţia acestor persoane de a se supune sancţiunilor legale în vederea restabilirii ordinii de drept”6. 4 5 Sofia Popescu. în esenţă. Sofia Popescu. prin răspundere. Teoria generală a dreptului. conceptul de răspundere „a fost considerat ca o reacţie de reprimare venită din partea societăţii faţă de o anumită acţiune umană. Ed. 6 Ion Craiovan. 2000. 7. All Beck. 2001. obligaţie ce incumbă autorului faptei contrare acestor reguli şi care poartă. funcţionarii de stat sau alţi agenţi ai puterii publice. individului”7. fiind format. reprezentat prin agenţii autorităţii.

476. observăm că aceste definiţii se referă în special la răspundere şi la obligaţia de a suporta sancţiunea. care înseamnă în acelaşi timp a răspunde. astfel. care preciza: „Şi astăzi despăgubirea mai prezintă unele aspecte prin care se leagă de noţiunea de pedeapsă. 1. Paris. 9 René Savatiér. a se vedea Gheorghe Guţu. ed. temeiul legal al atribuirii răspunderii juridice este mult mai larg. p. Totuşi. Presses Universitaires de France. Legătura dintre răspundere şi sancţiune este evidenţiată şi de marele nostru dascăl Mihail Eliescu. Aceste două noţiuni sunt noţiuni distincte. atunci când norma de drept este încălcată. 10 . Dalloz. p. arăta că „este obligaţia pe care o are o persoană de a repara paguba cauzată alteia prin fapta sa sau a persoanelor ori lucrurilor care depind de această persoană”9. a III-a. de aceea nu trebuie confundate. Paris. care reprezintă instrumentul de realizare a răspunderii juridice. cadrul juridic al realizării răspunderii nu poate fi redus la sancţiune. p. Ed. Ştiinţifică. iar René Savatiér. şi răspunderea juridică. referindu-se la răspundere. dar şi a plăti”8. 1936. Totuşi. în general şi în special la cea civilă. 429. Dicţionar latin-român.Pornind de la înţelesul etimologic al cuvântului răspundere. 1973. Henri Capitant preciza că „răspunderea derivă din verbul latin respondere. existând cazuri în care despăgubirea 8 Henri Capitant. Vocabulaire juridique. Traité de la responsabilité civile dans le droit français. 1937. Trebuie să subliniez încă o dată diferenţa care există între sancţiunea juridică propriu-zisă. În acelaşi sens. Bucureşti.

38. 102. Torino. 1995. p. Academiei. Ed. care impune exigenţe specifice faţă de legiuitorul penal. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Lumina Lex. citat de Lidia Barac. Manual de drept penal.”12 Referindu-se la legalitatea răspunderii penale. vol.”10 Acelaşi aspect. 1972. 1962. precizează că „răspunderea juridică s-a 10 11 Mihail Eliescu. Ed. referindu-se la sancţiune şi pedeapsă. Focşani. ci reprimarea unui dol sau a unei culpe. Bucureşti. îl evidenţiază şi profesorul Ion Oancea. Neuron. 1997. 19.”13 Mircea Djuvara. Academiei Române. Bucureşti. Răspunderea şi sancţiunile de drept penal. 38. Ioan Oancea. înţelegând prin aceasta pedeapsa penală. p. Bucureşti. Ed. Partea generală. Ed. 1971. dar şi exigenţe în faza constatării şi determinării judiciare a răspunderii penale la nivel strict individual. Răspunderea civilă delictuală. 11 . definind răspunderea penală ca „o obligaţie a celui ce a săvârşit o faptă ilicită de a suporta sancţiunea juridică. p. I. Profesorul Narcis Giurgiu precizează că aceasta „se realizează prin legalitatea incriminării. 12 Remmo Pannain. la modul în care au evoluat de-a lungul istoriei. p. 13 Narcis Giurgiu. în ceea ce priveşte legătura răspundere-sancţiune.”11 Italianul Remmo Panain definea răspunderea penală ca fiind „obligaţia de a suporta consecinţa juridică a infracţiunii. Răspunderea şi sancţiunea juridică.nu urmăreşte repararea prejudiciului. determinând drepturile şi obligaţiile ce îi revin în faza instituirii regimului juridic al acestei răspunderi şi limitele în care le poate exercita.

Bucureşti.dezvoltat diferenţiat”. 12 . nerealistă. atâta timp cât dreptul este respectat. la forţă fizică. Apare firesc ca. II. De fapt.14 În ceea ce priveşte momentul apariţiei răspunderii în procesul de realizare a dreptului. acesta este unul din criteriile de bază. o dată cu dezvoltarea omenirii. prin mijloacele necesare pentru restabilirea ordinii. a progresului social. adică poate fi impus cu forţa. de aceea. Teoria generală a dreptului. numărul încălcărilor normei juridice va descreşte. dreptul în esenţă este coercitiv. pe cale de consecinţă. sunt situaţii – şi nu puţine la număr – în care regula normalităţii. Sunt diferiţi autori care presupun că. iar dreptul să poată fi conceput. tehnic. Librăriei SOCEC. ceea ce consider a fi o abordare prea speculativă. să se recurgă la constrângere. în mod independent de constrângere. urmată bineînţeles de aplicarea constrângerii de stat. ce deosebeşte normele juridice. ştiinţific. Nimeni nu poate pune la îndoială faptul că. vol. p. nu are loc. Deşi majoritatea destinatarilor normei o respectă de bunăvoie. putem spune că ea se produce numai atunci când intervine o încălcare. în aceste cazuri. a organismului coercitiv statal ca fiind pe cale de desfiinţare. Totuşi. până la dispariţia lor totală. Aşa cum bine ştim. aceasta trebuie să aibă caracter excepţional. o atingere adusă normei de drept. 524-550. este încălcată. 1930. pe cale de consecinţă nici recurgerea la constrângere. Ed. a întregii ordini de drept. adică la sancţionarea celor vinovaţi. de orice altă specie de norme. Nu pot fi de acord nici cu considerarea. a conformării şi respectării valorilor sociale. 14 Mircea Djuvara.

culturale. Ce se va întâmpla dacă nu va exista posibilitatea de a fi folosită constrângerea atunci. sociale. pe cale de consecinţă. iar apoi renunţă sau un martor care are datoria să spună adevărul şi nu-l spune). religioase etc. În situaţia în care dreptul nu poate să înfăptuiască împiedicarea nedreptăţii. proprii dreptului 13 . un pictor care iniţial se angajează să facă o operă de artă. de concepţiile politice. numeroase situaţii de acest gen. daune. nu va mai exista drept. în fapt. trebuie să se mulţumească cu o compensaţie. dreptul îşi va păstra forţa sa coercitivă şi va interveni. Există. indiferent de semnificaţia atribuită normelor de drept.. indiferent de gradul de dezvoltare şi civilizaţie ale unui stat. cât şi normele morale presupun posibilitatea de a fi încălcate. juridice ale unui stat sau ale unei comunităţi ori ale individului.Ce se va întâmpla însă dacă nu vor mai fi încălcări ale normelor de drept. Consider că. ca de exemplu. constrângerea prin forţă a unei persoane de a face ceva ce ea nu doreşte (de exemplu. pictorul care a încheiat un contract de prestări servicii şi nu îl execută poate fi tras la răspundere. ori de câte ori va fi nevoie pentru menţinerea stabilităţii. respectarea valorilor umane. obligarea. dat fiind ca atât normele juridice. morale. prin mijloace juridice nu se poate împiedica nedreptatea. Sancţiunea nu presupune întotdeauna constrângerea. Sunt însă şi situaţii în care. Această compensaţie o regăsim sub formă de despăgubiri.

Jurisprudentia. Apariţia răspunderii penale are loc numai atunci când încălcarea normei. Bucureşti.civil. cu ultimele modificări ale Codului penal. raţionamentul fiind valabil şi în situaţia interpretului. el nu va putea fi constrâns să o facă şi nici să repare daunele. nesocotirea acesteia s-a făcut cu vinovăţie. metodele. gradul de pericol social ale încălcării etc. apoi au apărut alte ediţii sub coordonarea aceloraşi autori. Consideraţii privind definirea răspunderii juridice. Curs selectiv pentru examenul de licenţă. atunci când aprecierile sunt neadevărate. ce aparţine dreptului penal. Constantin Mitrache. să devină alienat mintal. p. rămâne posibilitatea juridică a răspunderii. 16 Ion Gliga. ce a refuzat realizarea operei de artă promise. Instituţii de drept penal. În situaţia artistului insolvabil. după comiterea unei fapte. ţinându-se cont şi de mijloacele. În anul 1997 a apărut pentru prima dată sub titulatura „Curs selectiv pentru licenţă”. Această răspundere revine şi expertului. 14 . 15 Avram Filipaş. atrasă de încălcarea sau nerespectarea normelor juridice în vigoare” 16. ci răspunderea juridică trebuie definită ca o situaţie juridică specifică aplicării constrângerii de stat. chiar în ipoteza unui credit virtual. Aşa cum considera Ion Gliga. 1970. 98. potenţial. 2003-2004. şi sub forma pedepsei. O situaţie aparte o constituie posibilitatea ca. adică să nu răspundă pentru faptele sale. delincventul să înnebunească. Cluj. 2003. dacă se va constata că are capacitatea de a răspunde pentru faptele sale 15. Trei. datorită insolvabilităţii. Şi în situaţia debitorului insolvabil. Costică Bulai. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 465. p. „răspunderea juridică nu se confundă cu constrângerea de stat. Ed. Însă martorul mincinos va suporta consecinţele tragerii la răspundere.

putem spune că. Popescu. 34. Bucureşti. iar. În ceea ce priveşte definirea răspunderii ca obligaţie de a repara un prejudiciu. Vonica etc. Bulai. 15 .Dintre definiţiile date răspunderii juridice se cuvine a fi reţinută cea care o caracterizează ca raport juridic. Printre numeroşii autori adepţi ai acestei teorii enumerăm pe C. indiferent de modul cum a fost provocat prejudiciul. această caracterizare a continuat să existe în literatura de specialitate. şi anume „un raport juridic de constrângere. 95. Bucureşti. răspunderea juridică a fost definită şi ca „obligaţia pe care o au persoanele implicate. dreptul statului de a trage la răspundere pe acela care a încălcat o normă de drept şi de a aplica sancţiunea prevăzută de norma juridică încălcată. pe de altă parte. S. 2001. obligaţia corelativă a persoanei vinovată de încălcarea preceptului normei de a răspunde în faţa statului pentru conduita sa şi de a se supune sancţiunii aplicate pe baza normei încălcate care o prevede17. P. direct sau indirect. II. teoria generală a obligaţiilor. prin 17 Constantin Bulai. Prof. Drept civil. C. Curs universitar. în provocarea unei daune injuste cauzate altuia. vol. Boboş. Gh. al cărui conţinut îl formează. 18 Sache Neculaescu. Popa. Casa de editură şi presă „Şansa” SRL. Bulai arată că răspunderea juridică nu poate fi concepută decât ca un tip special de raport juridic. Craiovan. N.” 18 Astfel. p. de a o repara. şi anume prin săvârşirea unei fapte. pe de o parte. Ed. p. Drept penal român. Lumina Lex. De-a lungul timpului până în prezent. 1992. I.

Lumina Lex. Ansamblul regulilor care reglementează aplicarea practică a acestui principiu constituie instituţia răspunderii. care constă în „povăţuirea” conduitelor prin intermediul sancţiunilor negative. în asemenea măsură încât nedreptatea ce s-a produs să fie înlăturată. Bucureşti. 2001. Sociologie juridică. există şi sancţiuni pozitive. o funcţie represivă a acestuia. însă. ea este specifică diferitelor domenii ale vieţii sociale. existenţa sau nu a unui raport anterior. aceeaşi funcţie fiind evocată şi în lucrările lui Wilhelm Aubert19. care şi el generează daune. Normele juridice trebuie respectate. 16 . în special acestea din urmă constituie un element puternic de control social. Persoanele care au adus atingere unei norme sunt sancţionate pentru acest lucru. care constă în stimularea conduitelor prin intermediul sancţiunilor pozitive şi care caracterizează dreptul în statul social. 95. în afara sancţiunilor negative. Ambele. funcţie ce caracterizează dreptul în statul liberal şi o funcţie promoţională.neexecutarea unei obligaţii preexistente. p. consecinţele sunt: obligarea autorului la repararea prejudiciului. Această regulă fundamentală de comportare este cunoscută în drept sub denumirea de principiul răspunderii. ele 19 Sofia Popescu. dar ştim că. Răspunderea este legată de tot ce este organizat. Norberto Bobbio observă. din perspectiva filosofiei dreptului. iar consecinţele negative să fie suportate de făptuitor. se bazează pe un ansamblu armonizat de valori şi de criterii de apreciere. Ed.

p. Rădulescu. instanţelor şi agenţilor de control social faţă de indivizii devianţi22. 17 . p. grup de indivizi unde să nu existe vreo încălcare a normelor de convieţuire sau a celor juridice. Prin devianţă înţelegem abaterea sau încălcarea normelor şi regulilor sociale ce determină o reacţie socială din partea instituţiilor. tehnice? Fiind intim legată de „condiţiile fundamentale ale oricărei vieţi sociale”20. atunci când se aduce atingere uneia din valorile apărate de lege. Ed. colectivitate. al moralei. Putem spune că fiecare stat. culturale. prioritar normativ. Aşa cum precizam şi cum reiese din definiţiile date răspunderii. întrebarea: există vreo societate. licit sau ilicit. Comportamentul deviant este un comportament atipic. cu sens mai larg. Bucureşti. el are un caracter universal şi normal21. cu sens restrâns. cit. Dar ne punem. devianţa reprezintă un fenomen pe care îl întâlnim aproape la fiecare pas. şi pozitivă. pe bună dreptate. împotriva normelor. 28. 22 Sorin M. Ed.. Regulile metodei sociologice. făcând parte integrantă din societate. p. Sociologia devianţei. Sorin M. Devianţa poate fi negativă. politice. religioase. 29. din mersul ei. al dreptului. comunitate. Ştiinţifică. Rădulescu. aceasta intervine atunci când se încalcă o normă de drept. Victor. 1998. Bucureşti. op. 116. moral sau imoral etc. 1974. fiecare legislaţie penală are trăsături 20 21 Emile Durkheim. într-un cuvânt ceea ce este drept sau nedrept. care valorizează pozitiv acţiunile de schimbare sau revoltă.indică ceea ce este permis sau ceea ce nu este permis.

aplicabil acestei familii unite. producerea prin acţiuni antisociale a unui sentiment de teamă. 23 24 Dan Banciu. Ed. Sociologie juridică. grup religios. 1995. unitar. moravurile şi obiceiurile fiecărei ţări în parte. echidistant. insecuritate. colectiv îşi are propriile reguli. Dar şi în prezent. complex. cultura juridică a fiecărui stat. Delincvenţa este un fenomen social amplu. culturală. care periclitează siguranţa instituţiilor şi grupărilor sociale”24. culturale. Nu aş putea spune că nu îmbrăţişez ideea comună. are trăsături specifice ce constau în „violarea legilor”23. juridică.. religioase. a unui drept european. Tocmai de aceea sunt lăudabile eforturile făcute de specialiştii dreptului. ca să existe un „numitor comun”. coeziune în respectarea normelor şi valorilor apărate de lege. 120-122. tradiţiile istorice. şi în viitor. Bucureşti. etnie. „comportament contrar regulilor morale şi de convieţuire. Hyperion XXI. dar există şi diferenţe sensibile de la un sistem la altul. tradiţiile etc. ca o formă de devianţă socială. Dan Banciu. vom observa că fiecare popor. p.cit. ce are în cuprinsul său aspecte şi dimensiuni de natură economică. stabilitate.comune cu celelalte legislaţii. culturale. numită Uniunea Europeană. 121. atât faţă de fenomenul devianţei. p. fiecare naţiune. Delincvenţa. referirea făcându-se sub un aspect dublu. op. 18 . Aceste diferenţe ţin de sistemul de drept existent. îşi apără anumite valori morale. cât şi faţă de cel al răspunderii juridice.

sexuală (delictele sexuale). cum ar fi Germania. p. şi anume „devianţa deschisă. de a –şi da seama de valoarea şi de 19 . ce mai mult ne interesează cea prin care se aduce atingere unei valori sociale.. ce automat atrage răspunderea individului sau indivizilor. individuală sau de grup. Rădulescu. statistică etc. sferă care este foarte largă şi nu se reduce numai la răspunderea juridică”26. Italia. ascunsă (secretă). a III-a. penală (infracţiunile). p. Bucureşti. ce 25 26 Sorin M. de constrângerea publică şi societate. Şi în dreptul şi în literatura juridică a altor state. fiind legată de un sentiment de responsabilitate” 27. Prin responsabilitate se înţelege starea psihofizică a persoanei care are capacitatea de a înţelege caracterul faptelor sale. „Orice activitate socio-umană este susceptibilă de a intra în sfera unei forme de răspundere. Trei. politică (terorismul). Constantin Mitrache. 27.sociologică. În acest sens. 1994. Instituţii de drept penal. culturală etc. autoagresivă (sinuciderea sau consumul de droguri)”25. 170. religioasă. op. Responsabilitatea este o condiţie sine qua non pentru ca o persoană să fie răspunzătoare penal pentru fapta săvârşită de ea. psihologică. Dintre toate tipurile de devianţă. religioasă (fanatismul). indiferent de felul răspunderii. Lidia Barac. ed. 2003. începând de la cea juridică şi continuând cu cea politică. „Răspunderea juridică este deci o modalitate de realizare a constrângerii de stat. Teoria generală a dreptului. morală. putem spune că răspunderea membrilor societăţii faţă de comportamentul lor poate avea diverse forme. cit. p. Costică Bulai. familială (maltratarea). răspundere juridică este legată de ideea de stat. Ed. Reşiţa. 63. 27 Avram Filipaş.

răspunderea se referă la cazul în care o persoană trebuie să răspundă. dacă îndeplineşte condiţiile psihologice pentru a fi găsită răspunzătoare pentru fapta care îi este imputabilă”28. părinţii sunt responsabili pentru faptele copiilor lor minori. 1987.L. 145. Essay in the Philosophy of Law. Ed.A. „este urmările acesteia.C. Bucureşti. p. Lumina Lex. 392 şi Gaston Stefani. p. Marele jurist francez Léon Duguit sublinia că responsabilitatea constituie epicentrul unui sistem juridic. o ultimă ipostază se referă la capacitatea de a răspunde. 1/1969. ci şi evenimentelor naturale.permite sancţionarea agentului numai pentru rezultatul provocat de acţiunea sau omisiunea săvârşită.S. iar Romul Petru Vonica. Georges Levasseur. Hart arată că expresiei „răspundere” i se pot atribui următoarele semnificaţii: răspunderea care decurge dintr-un anumit rol. Droit pénal général.A. 28 H. deci răspund pentru rolul lor. 2001. din cauza căruia se produce un accident rutier. Oxford. Teoria generală a dreptului. H. Bernard Bouloc. p. În acest sens. datorită acţiunii sau inacţiunii sale. Şi.R. Apoi răspunderea poate fi atribuită nu numai fiinţelor umane. nr. 72-80. funcţia pe care o deţin într-o anumită organizare. ca urmare a încălcării unei norme juridice. 1968. a se vedea şi Vintilă Dongoroz. Într-o a treia situaţie. Hart. Responsabilitatea este o categorie psihologică. Dalloz. Paris. 20 . 3ème édition.. dându-se ca exemplu îngheţul.J. în timp ce răspunderea penală este o categorie juridică. în S.L. de exemplu. Sinteze asupra noului Cod penal al R. p. fiind obligată să suporte pedeapsa sau să repare paguba pricinuită prin fapta sa sau a altuia pentru care este desemnat răspunzător. apoi lucrurilor periculoase şi animalelor. înţelegând prin aceasta dacă „persoana are sau nu capacitatea de a înţelege semnificaţia faptelor sale. după Sofia Popescu. 304. Punishment and Responsibility.

având cunoaşterea şi reprezentarea producerii rezultatului dorit sau acceptat. Introducere generală în drept. a consecinţelor faptei şi capacitatea de a dirija corect acţiunea.responsabil cel care poate prevedea consecinţele acţiunilor sale. Lumina Lex. indiferent de forma de răspundere. garantarea libertăţilor. în esenţă. 2000. Este. 514. asigurarea ordinii de drept. Pentru ca o persoană să poată răspunde pentru fapta sau faptele sale. a drepturilor şi obligaţiilor cetăţeneşti. deoarece nu are reprezentarea faptelor săvârşite şi nu poate prevedea consecinţele actelor sale. vorba de caracterul voit şi conştient al faptei. p. adică să aibă reprezentarea corectă despre faptele sale şi semnificaţia acestora. Comportarea unui alienat mintal nu are valoare juridică şi nu poate fi calificată licită sau ilicită. ea trebuie să fie responsabilă. În ce priveşte guvernarea societăţii. intelectuale. în această situaţie. răspunderea. deci. vinovăţia constituie ansamblul proceselor psihice (volitive. Ed. 21 . deci el nu poate avea răspunderea juridică a faptelor sale. Bucureşti. afective) care stau la baza relaţiei dintre autor şi fapta comisă. prin reprezentarea de către subiect a condiţiilor obiective. revine statului.”29 Şi în dreptul canonic este necesară stabilirea elementului psihic ca fundament al răspunderii penale. 29 Romul Petru Vonica. În concepţia psihologică.

dreptul sau statul? Statul trebuie să aibă în mână instrumentele. s-a exercitat un control al statului în toate domeniile vieţii sociale: economic. indiferent de formele societăţii. oricât de înapoiate şi rudimentare ar fi fost relaţiile sociale. am observa că. mijloacele necesare de păstrare şi menţinere a ordinii de drept. La întrebarea de mai sus răspunsul este simplu: mai întâi a existat dreptul şi apoi statul. iar rolul statului este de reglementare. de gradul de dezvoltare a acestora. în special în ceea ce priveşte separaţia puterilor în stat. Au fost diferenţe esenţiale şi sunt şi astăzi în ceea ce priveşte guvernarea într-un stat democratic şi într-un stat totalitar. statul a avut un rol sigur şi precis în ceea ce priveşte asigurarea bunului mers al societăţii.S-a pus problema. În fostele state socialiste. cine a existat mai întâi. Statul menţine ordinea prin instrumentele dreptului. aşa-numita „legalitate socialistă s-a dovedit a fi o 22 . a drepturilor omului etc. respectarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. deoarece. Legalitatea a fost definitiv compromisă. politic etc. organizare şi aplicare a dreptului. juridic. ele au existat încă din cele mai vechi timpuri. pe bună dreptate. Este logic. de-a lungul secolelor de existenţă. Dacă ar fi să facem o incursiune în timp.

Academiei Române. care implică acea energie. psihică. activitate materială.ficţiune. 1998. p. Statul de drept în dezbaterile contemporane. 40. un instrument de impunere a voinţei dictatoriale”30. fizică. cea materială şi cea psihică. în societatea contemporană. Putem conchide că. 23 . neputând exista răspundere. Bucureşti. lipsită de orice legitimitate. dar şi participarea morală. 30 Sofia Popescu. nici o persoană nu poate fi trasă la răspundere. Ed. decât dacă a comis o faptă cu vinovăţie. fără coexistenţa celor două laturi.

Bucureşti. La început. dacă nu era identificat alt vinovat. uciderea soţului era atribuită soţiei. anumite triburi de indieni din Paraguay considerau ca autor al furtului chiar persoane aflată la sute de km de la locul săvârşirii faptei31. în general. răspunderea este personală. Condiţia era ca presupusul făptuitor să fi fost visat săvârşind o asemenea faptă de către păgubaş. „La unele triburi din Africa. Academiei Române. p. pe relaţii de producţie înapoiate. bazate pe organizarea popoarelor în triburi. Metoda astfel folosită consta în interogarea cadavrului. iar în zilele noastre. Ed. Ea era obligată să plătească o sumă de bani familiei soţului după care era supusă unor ritualuri expiatorii şi purificatorii. de convieţuire comună. pe traiul în comun. 24 . Vinovăţia penală. Concepţiile primitive îşi au obârşia în societăţile de început. De asemenea. a existat instituţia răspunderii. 17. aceasta a fost esenţialmente colectivă. „Unele triburi din Australia erau foarte originale în ceea ce însemna cauza morţii unei persoane. existenţa fiind determinată de relaţii apropiate. atunci când aceasta se datora unor împrejurări neobişnuite. în societatea primitivă. Era urmărită direcţia spre care se îndrepta primul vierme care cădea din cadavrul lăsat să se 31 George Antoniu.CAPITOLUL II DIMENSIUNEA ISTORICĂ A RĂSPUNDERII JURIDICE Încă din cele mai vechi timpuri şi până în prezent. cele slab dezvoltate. 2002.

persoanele nu erau pedepsite. 22-24. situaţia în care animalele erau trase la răspundere. plantă. 17. În acest sens. imprevizibile. Printre mărturiile vechi. spirit. p. găsim multe pasaje în Iliada. deci nu numai omul. fie că este obiect. Astfel. op. existau şi situaţii când.. o lungă perioadă de timp. aşa cum îi stă bine unui popor. unde au existat iluştrii gânditori. Cu timpul. 33 La unele popoare exista posibilitatea ca până la a 7-a generaţie să se transmită răspunderea. A existat. La popoarele primitive se considera că tot ce este însufleţit şi posedă un suflet. indiferent dacă persoana săvârşea fapta intenţionat sau nu. oameni de 32 33 George Antoniu. dar şi animalul. care confirmă că o persoană ce suprima viaţa altei persoane era obligată automat să plătească o compensaţie. cit. George Antoniu. un rol deosebit l-a avut şi Codul lui Hammurabi. Bineînţeles. săvârşite de ascendentul acestora. În Grecia antică întâlnim ideea răspunderii. cit. atunci când era vorba de fapte grave. o piatră. creanga unui copac.descompună sau prima furnică apărută pe mormântul celui înhumat. op. 25 . ca urmare a unor fapte neprevăzute. pe lângă faptul că persoana ce comitea o faptă gravă sau orice altă faptă era pedepsită. potrivit căruia. animal. tribul ce se afla în direcţia respectivă era considerat că a cauzat moartea victimei32. era socotit drept cauză a rezultatului susceptibil de răspundere. p. un cuţit etc.. mai ales celui grec.

înlocuită ulterior cu amenda pecuniară. Sancţiunile începeau de la oprobriul şi dispreţul public. Ed. 26 . la populaţiile autohtone se traduce prin moartea civică a infractorului. Deşi societatea era primitivă. Ele au constituit. de cele mai multe ori. normele de început ale dezvoltării dreptului. Vasile Popa. p. Dacă la migratori această excludere însemna. primitive au dăinuit o lungă perioadă de timp. Instituţii politice şi juridice româneşti. jurişti etc. Deşi aceste forme incipiente. „Dreptul penal se baza – ca maxim de pedeapsă – pe excluderea din comunitate. ideile lor fiind pozitive. All Beck. ea dispunea de metodele şi mijloacele necesare pentru apărarea rânduielilor împotriva oricăror încălcări. ceea ce practic echivala cu suprimarea lor. ele au reprezentat şi alcătuit dreptul societăţilor primitive.o remarcabilă valoare – poeţi. artişti. răspunderea penală fiind individuală în integritatea ei. Regulile ce nu erau respectate se refereau la ajutorul în cadrul tribului respectiv sau la împărţirea egală a produselor. luând măsuri de pedepsire a celor vinovaţi. cel neintenţionat şi legitima apărare. 44. totuşi. 1998. suprimarea fizică.”34 34 Adrian Bejan. mergând până la izgonirea vinovaţilor din colectivitate. iar încălcarea lor atrăgea răspunderea juridică. – au apărut primele semne ale gândirii juridice. şi începând să se distingă între omorul intenţionat. Bucureşti. rudimentare.

. p.cit. despre sancţiunile private. fără proporţii. În mod instinctiv. Exista instinctul foarte dezvoltat al ripostei.Deşi se aducea atingere intereselor unui individ. al răzbunării cu orice preţ. op. individul răspundea în mod simplu.”35 35 Ion Craiovan. la violenţă. faţă de acţiunea iniţială. cu o putere şi o intensitate cât mai mare. fizică. executarea pedepsei revenea întregului colectiv. alături de ceilalţi semeni ai săi şi că existenţa în comun nu se poate realiza decât în baza unor reguli eficiente. printr-o reacţie imediată. în societatea primitivă. datorită relaţiilor de rudenie existente între membrii lezaţi. Viaţa în comunităţile primitive se desfăşura după un sistem de norme acceptate şi respectate de către membrii acestora. Mircea Djuvara scria despre societăţile primitive. existând diferenţe în ceea ce priveşte gradul de dezvoltare şi percepere a lor. în funcţie de nivelul de dezvoltare a societăţii în care acţionau. avându-şi fundamentul în pornirea din sufletul fiecăruia dintre noi de a nu rămâne nimic nepedepsit. Caracterul de generalitate şi obligativitate a caracterizat normele de la începutul dezvoltării societăţii. 27 . Răspunderea juridică s-a autoimpus din momentul în care omul primitiv a înţeles că este vital să trăiască în comunitate. reguli a căror nerespectare atrăgea sancţiuni. 260. „Violenţa răspundea astfel. faptul că acestea erau aplicate de fiecare particular. în mod reflex.

fără putere de tăgadă. El era convins că trebuie să facă. Ideea de răzbunare a existat în diverse ramuri ale dreptului. morale. decât cu un rău. cum ar fi: evaziunea fiscală. a organizării juridice primitive. proxenetismul. îi aparţine în totalitate. deturnarea de fonduri. Scoţienii numesc grupul gentilic „clan”. ca cel suferit de el. de organizaţii formate pe bază de rudenie. El considera că ideea de răzbunare este a lui. fiind vorba. că această organizare s-a întemeiat pe legătura de sânge existentă în grupurile gentilice. sechestrarea de persoane.În societatea primitivă. inclusiv cea a dreptului internaţional public. autoritatea 28 . un rău cel puţin la fel de mare. prietenie etc. traficul de arme. represaliile erau tot o manifestare de răzbunare. de droguri şi alte substanţe toxice interzise. preceptele religioase. în sensul că măsurile sancţionatorii. în semn de răzbunare. Ca o paranteză. Fără a ne îndepărta prea mult de la problema răspunderii. prostituţia. exemplul cel mai concret constituindu-l vendetta sau linşajul. omul înţelegea să îşi facă singur dreptate. în concret. Şi astăzi. juridice. sau grupuri care acţionează şi comit infracţiuni. a căror denumire provine din latinescul gens. El nu răspundea la rău. ceea ce a caracterizat la început aceste clanuri. doctrina penală şi limbajul curent folosesc cuvântul clan. putem spune. în special legătura de sânge. trafic de persoane etc.

liderului. Este vorba despre o egalitate materială care se rezumă în aşa-zisa „lege a talionului”. dar foarte puternică în sânul grupului. Aşa cum precizam. op. autoritatea anumitor obiceiuri. membrii aceluiaşi grup. au existat instituţii precum manus injectio. să îl 36 Adrian Bejan. Vasile Popa. atunci când debitorul nu îşi executa obligaţia. 29 . lege reprezentând germenul justiţiei penale. 44. „Sistemul de drept cutumiar propriu poporului român în perioada sa de formare şi apoi de organizare statală feudală a constituit. Obiceiul are ca efect fundamental formarea unei solidarităţi foarte puternice între părtaşii aceluiaşi grup. cât şi în Moldova. în condiţiile dezvoltării neîntrerupte. fiecare individ neavând decât valoarea dată de grupul. ce permitea creditorului. al egalităţii între fapta vătămătoare şi reacţia împotriva acesteia. Răzbunarea se calcula după măsura ofensei. elementul fundamental care. prin evoluţie permanentă. Principiul care a stat la baza legii talionului a fost acela al echilibrului. a făcut trecerea spre dreptul feudal atât în Ţara Românească. obiceiul a avut un rol hotărâtor.”36 În dreptul roman. coexistând apoi cu legile scrise.. a existat de-a lungul întregii existenţe umane şi există şi în prezent. deşi el are o autoritate tacită. A devenit celebră vestita formulă biblică „ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”. având precizie matematică. cit. de tribul respectiv sau ginta respectivă. p.

De asemenea. Deşi de-a lungul timpului răzbunarea personală. însăşi siguranţa statului. Fenomenul este generalizat. dreptatea se făcea în vârful săbiilor. Exemplele ar putea continua. până în zilele noastre. Craiova. în dreptul modern. Mihail Kogălniceanu şi. atunci când debitorul nu se achita de creanţă. a căpătat noi conotaţii şi astăzi. Hădăreni. „Deşi la geto-daci răzbunarea sângelui a avut un rol important. iar în ţara noastră stau mărturie evenimentele de la Târgu-Mureş. continuându-şi existenţa şi în Evul Mediu. de exemplu dreptul de retenţie sau legitima apărare. Au fost situaţii când ordinea de drept. adică aceea de a-ţi face singur dreptate. există anumite reminiscenţe ale dreptului privat. Bineînţeles. deşi nu se poate nega rolul compoziţiei 30 . iar dacă autorităţile de ordine publică nu ar fi stăpânit fenomenul. chiar la pierderi de vieţi omeneşti. justiţia privată se înfăptuieşte atunci când lipseşte autoritatea publică sau ea nu poate asigura ordinea de drept. existând în diferite ţări de pe întreg mapamondul. au fost în pericol. Justiţia privată a existat la toate popoarele antice. exista pignoris capio. se putea ajunge la grave tulburări ale liniştii cetăţenilor.ucidă sau debitorul insolvabil putea fi vândut. ce dădea posibilitatea creditorului de a lua bunuri ale debitorului pentru a se răzbuna. de dată relativ recentă.

avem reglementată răzbunarea şi compoziţia. p. fiecare infracţiune comisă având stabilită o anumită sumă cu care trebuia plătită. Vedem. 48.private. Lecţii de filosofie juridică. atunci când întreaga familie se răzbuna când un membru de-al ei suferea o vătămare. mai ales în societatea patriarhală. 31 . 1995. instituţia răspunderii juridice căpătând noi valenţe. Ed. Europa Nova. astfel. în loc de a fi răzbunată. Cluj-Napoca. Ofensa. să suporte o sancţiune „care să-i permită să simtă propria lui decădere şi să-i dea prilejul să-şi corecteze 37 Liviu Marcu. prin plata unei despăgubiri în bani sau prin plecarea în exil. 305. în sensul înlocuirii răzbunării prin compoziţie. 38 Giorgio Del Vecchio.”38 În cadrul societăţii sclavagiste a apărut posibilitatea răscumpărării. în anumite condiţii. este despăgubită. iar vechile obiceiuri specifice societăţii gentilice decad. 1967. „De aceea nu au întârziat să se manifeste tendinţe îmblânzitoare. Forme de guvernământ şi regimuri politice în Ţara Românească în orânduirea feudală.”37 În Legea celor XII table găsim un tarif de compensaţii. fie conform judecăţii unui arbitru ales de părţi din cei bătrâni sau a unui tarif determinat. astfel. cum societatea se află pe o nouă treaptă de dezvoltare. p. Prin evoluţia societăţii s-a conturat şi ideea că acela care şi-a încălcat obligaţiile elementare poate.

Un exemplu concludent îl constituie faptul că acuzatul şi acuzatorul erau puşi să aleagă unul din două blide de mâncare. op. 2001.conduita ispăşindu-şi vinovăţia prin executarea unei pedepse care să evite urmărirea sau violenţa fizică. 32 .”39 „Evoluţia procedurilor juridice ale populaţiei autohtone daco-romane constitui un proces îndelungat. tot dreptul avea un caracter sacru. pedepsele sunt foarte crude. 44. p. Vasile Popa. nedreptatea juridică fiind socotită o ofensă adusă divinităţii însăşi. bazat pe anumite formule sacramentale. unele persoane decedau din cauza consumării mâncării otrăvite. Ca urmare a anomaliilor amintite. iar pedepsele încep să se îmblânzească.. Gheorghe Mihai. primitive. pentru că societatea trăieşte într-un permanent sentiment de nesiguranţă. îl constituie aşa-zisa probă a 39 40 Radu Motica. cit.”40 În societatea primitivă. Teoria generală a dreptului. la fel de anormal. 223. altele însă scăpau cu viaţă. Se considera că cel ce a gustat din cel otrăvit nu avea dreptate. Treptat. adică a judecăţii lui Dumnezeu. dăinuie la toate societăţile primitive. All Beck. care se confundă cu însăşi naşterea şi dezvoltarea poporului român. societatea a început să se dezvolte. Adrian Bejan. Răspunderea juridică în forma ordaliilor. Ed. În primele faze ale dezvoltării empirice. p. având o nouă organizare socială şi juridică. Bucureşti. însă. unul din ele fiind otrăvit. Un alt exemplu.

însă. 2004. Bucureşti. se considera că este nevinovată. ca un mijloc de probaţiune. ca variantă a ordaliei. p. legată de un pom. el era declarat nevinovat. atunci era declarat vinovat şi sancţionat. p. trei zile şi trei nopţi în pădure. prin aruncarea cu suliţe asupra acestuia. „Dreptul nostru cutumiar a cunoscut. 35-40. Numai după o lungă 41 42 Florin Negoiţă. D.. şi ordaliile. 33 . Marcu. ca o reminiscenţă a practicilor ancestrale getodacice. TCM Print S. Academiei. Bucureşti. Ed. unde duelul.vinovăţiei şi a răspunderii şi pedepsirii celui vinovat. pradă tuturor intemperiilor şi pericolelor42. s-a ajuns de la pedepsele fizice. în caz contrar. Putem spune că aceste forme primitive au străbătut vremurile. Hanga. dacă vrăjitorul se îneca. Pagini din istoria vechiului drept românesc. Rădulescu. Firoiu.”41 Ordaliile au constat în expunerea persoanei bănuite de comiterea vreunei fapte. mai întâi. În ipoteza în care nici una din suliţe nu îl nimerea. Ed.L. 44-48. Istoria statului şi dreptului românesc. Dacă femeia reuşea să se salveze. la cele cu caracter financiar. Istoria dreptului românesc.V. este tot mai des întâlnit. „Din practica justiţiei ordalice s-au născut. L. Ed. acuzatorul intra în posesia bunurilor sale. averea acuzatorului revenea vrăjitorului care a reuşit să se salveze. 119 A. Academiei. un bărbat ce era acuzat de vrăjitorie sau o femeie de adulter trebuiau să se arunce în Eufrat. 1970.R. ajungând în procesele medievale. p. 43 Vl. Dacă însă o singură suliţă îl rănea. Bucureşti. expresiile «trecere prin foc şi apă» sau «punerea mâinii în foc» şi apoi au fost preluate în vocabularul basmelor şi poveştilor43Treptat. Astfel. 1980.

chiar dacă ele au fost izolate44 Societatea politico-statală generează noi forme de răspundere. Bucureşti. procedura de judecată şi de aplicare a dreptului se mai baza pe elemente de justiţie privată”45. devenind o răspundere subiectivă. 1986. sunt acelea care preiau sarcinile amintite. răspunderea juridică se detaşează de caracterul religios. cele specializate. Fundaţiei „Chemarea”. de scrupule supranaturale. Iaşi. că existau deosebiri între delictele publice şi cele civile. 46 D. 45 I. Ed. Aşadar.V. 13. p. în sensul individualizării. Istoria unirii românilor de la începuturi până la Cuza-Vodă. p. devenind o instituţie umană. 1993. organele statului. ştiinţifică şi enciclopedică. 22. Iaşi. Constituţia Moldovei din 1922. prinderea. 1. Ed. Ed. „Dacă la început. rezultă. Originile democraţiei române. 44 Ştefan Neagoe. în istoria îndepărtată a strămoşilor noştri au existat astfel de practici. În partea finală a capitolului de faţă vom completa retrospectiva asupra instituţiei răspunderii juridice în ţara noastră.dezvoltare istorică. Humă. în ceea ce priveşte identificarea. aducerea vinovatului la judecată şi susţinerea acuzării. Din sursele istorice pe care le avem la dispoziţie. Dimitrie Cantemir recunoştea că „obiceiul pământului opreşte pe domnitor de la unele fapte şi că domnul nu are deasupra lui decât pe Dumnezeu şi Legea” (legea pământului)46. Introducere în studiul dreptului. p. 1922. Viaţa Românească. iar administrarea justiţiei începe să revină acum instanţelor judecătoreşti. Bernovscki. fără putere de tăgadă. 34 . Cărvunarii.

Scurtă expunere.48 Sistemul normativ tradiţional – Legea ţării şi obiceiul pământului – are caracter consuetudinar. 49 L. 1974. Istoria dreptului românesc. Universitatea Ecologică.P. p. Istoria dreptului românesc. în special în istoria îndepărtată a strămoşilor noştri.”47 Concluzia ce o desprindem este cea a justiţiei private. Ne-am născut şi suntem un popor creştin. p. 170-179. Bucureşti. face următoarea afirmaţie: „Acele crime. În mentalitatea poporului român. ci produsul unui îndelungat proces istoric49. 1995. că nu a existat justiţia privată sub forma răzbunării. 35 . nu putea fi acceptată ca principiu. Pascu. p. Firoiu.V. D. ideea justiţiei private. a răzbunării sângelui. Iaşi. 33. iar dreptul la răzbunare aparţine grupului familial al celui ucis. cu referire specială la geto-daci. Prezenţa lui Jus 47 48 Dimitrie Cantemir. Fundaţiei „Chemarea”. „Versurile lui Horaţiu amintesc despre pedeapsa cu moartea a soţiei sale adultere. 1993. Nu se poate însă nega în totalitate. Descrierea Moldovei. fundamentându-ne existenţa pe principii biblice. dacă ucigaşul nu s-a împăcat cu rudele celui ucis şi ei nu declară public faţă de Domn că îi iartă vina şi pedeapsa şi numai ca sângele să fie răzbunat cu sânge şi moartea cu moarte. Ed.Tot Cantemir. nescris. 467. nu a fost creaţia unui moment oarecare din trecut. traducere de G. referindu-se la justiţia românească. care cu greu pot obţine o îndurare a Domnului. în timp ce Ovidiu relatează despre alte elemente de justiţie privată”. Marcu.

s-au dezvoltat în paralel. Prin înţelegerea respectivă. 1994. făptuitorul îşi răscumpăra vina şi astfel era exonerat de răspunderea penală51. Această formă a compoziţiunii s-a practicat pe 50 51 L. Cehia.E.Valachicum este semnalată şi în Transilvania. deşi în esenţialitatea sa poate fi apreciată ca o reminiscenţă de justiţie privată. Putem spune că. Marcu.. Instituţia compoziţiunii sau compoziţia părţilor. cit. Slovacia şi în diferite regiuni din Balcani50. o dată cu dezvoltarea societăţii.P. Datorită trecerii timpului şi o dată cu formarea poporului român. p. 36 . Istoria statului şi dreptului românesc. E. ce consta în plata unei sume de bani sau transferul de bunuri mobile sau imobile din proprietatea făptuitorului. către victimă sau rudele sale. sudul Poloniei. o convenţie între autorul infracţiunii şi victimă sau chiar între autor şi descendenţii sau ascendenţii sau chiar rudele mai îndepărtate ale victimei. Instituţia amintită presupune practic o înţelegere. Ed. Molcuţ. Am face o mare greşeală dacă am face abstracţie de anumite norme cutumiare şi putem spune că cele două forme au coexistat. înfăptuirea justiţiei oficializându-se treptat. p. Bucureşti. reprezintă şi un progres în istoria justiţiei. 42-45. în perioada dreptului cutumiar al legii ţării sau dreptului obişnuielnic – „obiceiul pământului” – cele două forme au coexistat. aceste instituţii ale justiţiei private au dispărut. existând practic o unitate dialectică între ele. 53. Cernea. Şansa. op. Ungaria.

cit. împăcarea cu victima. inclusiv în Transilvania. cu orice preţ. 129-131. o făcea inoperantă”52. pen. în cazuri deosebite. Totuşi. prin retragerea plângerii. pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de plângerea prealabilă. lovire şi alte violenţe ori vătămare corporală) acţiunea se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. este suficientă plângerea prealabilă doar a unei singure persoane vătămate pentru a produce efecte şi faţă de celelalte persoane vătămate. compoziţiunea părţilor nu obliga pe domnitor să exonereze de răspundere pe inculpaţi.întreg teritoriul românesc. dacă prin săvârşirea infracţiunii. Bucureşti. Dimitrie Cantemir preciza faptul că. p. Pinguin Book. Curs universitar. Chiar dacă intervenea împăcarea părţilor. „instituţia compoziţiunii a fost relativizată. Drept procesual penal. 131 alin. Potrivit art. În Descriptio Moldaviae. Dacă 52 53 Florin Negoiţă. criminalii notorii răspundeau penal. aşa cum precizam. s-a adus vătămare mai multor persoane. (3) C. Împăcarea acestora. respectiv a domnitorului care. Ed. 37 . 2004. 350. în favoarea oficializării justiţiei. în funcţie de gravitatea faptei comise. Petre Buneci. Şi astăzi. în situaţia unor criminali notorii. în caz contrar riscându-şi libertatea şi chiar viaţa. încă înainte de constituirea statelor feudale. chiar şi în cazul unor infracţiuni foarte grave. înlătură răspunderea făptuitorului53. aplicându-li-se pedeapsa.. prin intervenţia statului. op. pentru unele infracţiuni (de exemplu. p. atunci când infractorii doreau..

Nu acelaşi lucru îl putem spune în cazul infracţiunii de vătămare corporală gravă. op. este rezultatul unei dificile 54 55 Petre Buneci. cu alte cuvinte ca răspunderea să aibă un caracter personal. fiind vorba în concret de infracţiunile cu un pericol social redus sau cele ce sunt strâns legate de intimitatea individului (violul. p. cit. împăcarea nu produce consecinţe juridice. Însă acest principiu. fără excepţie. Petre Bunaci. 38 .. aceasta atrage răspunderea penală a tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii [art. aplicat în zilele noastre.. 350. astăzi ni se pare ceva firesc ca o persoană ce a săvârşit o infracţiune să răspundă numai ea. seducţia etc. p. în care legiuitorul a statuat reguli precise. Astăzi sunt foarte puţine infracţiuni în care împăcarea părţilor este exoneratoare de răspundere penală.plângerea prealabilă s-a introdus sau se menţine numai cu privire la unul dintre făptuitori. proc. în speţă cea penală. În ce priveşte instituţia răspunderii. În literatura de specialitate există opinii diferite cu privire la faptul că o persoană juridică ar putea introduce plângere prealabilă55. (4) C. indiferent de acţiunea de împăcare dintre victimă şi agresor. 349-352.54]. pen. În această ipoteză. deoarece are loc tragerea la răspundere penală a făptuitorului. op. în unele situaţii. iar această situaţie priveşte cazuri strict limitative. 131 alin.). cit. părţile nu se mai pot împăca sau chiar dacă se împacă.

Bucureşti. Academiei. „Era vorba despre o răzbunare efectivă şi nicidecum de o pedeapsă rezultată din principii juridice. Ed. Lumina Lex. Oroveanu. 75-78. Toate acestea reprezintă codificări ale unor norme de drept59. iar în unele situaţii era declarată răspunzătoare întreaga colectivitate56. Mai sunt cunoscute Cartea românească de învăţătură. Mănăstirea Putna. Ed. Stau mărturie în acest sens cele mai vechi legiuiri scrise. p. Ed. sau Îndreptarea legii sau Pravila cea Mare. română58. În primul rând. persoane nevinovate”57. slavă.. 58 Florin Negoiţă. Istoria dreptului românesc şi evoluţia instituţiilor constituţionale. slavonă. întocmită din porunca lui Vasile Lupu. Aceste vechi legiuiri scrise au fost numite pravile. Manuscrisele au fost cuprinse în culegeri. iniţiată de Matei Basarab. erau situaţii în care era pedepsită întreaga familie. op. Muşat. cit. Începuturi constituţionale la români. în cazul justiţiei private. 59 Florin Negoiţă. În urma săvârşirii unei fapte penale. Diploma Leopoldină. 1980. 1995. 57 M. iar în Transilvania. cu conţinut pur canonic sau mixt-noncanonic sub influenţă slavă. Ele au fost scrise şi traduse în limbile greacă. 150-157 39 . pot suferi. cât şi rudele făptuitorului.T. Cele care s-au păstrat la noi sunt toate în limba slavă şi sunt cunoscute sub numele de Pravila de la Mănăstirea Bisericani. atât cele bisericeşti propriu-zise (canoanele). Bucureşti. Bucureşti. 56 M. p. ca urmare a răzbunării. Cerma.evoluţii a istoriei dreptului. 2000. Mănăstirea Neamţu. p. cât şi colecţiile de legi bisericeşti. 39-42. p. 42-46. Izvoare şi mărturii antice despre strămoşii poporului român.

înecarea. testamentul. Stoicescu. 61 Dan Ţop. cheltuielile de înmormântare etc. Macarie. 62 Istoria dreptului românesc. 230. Instituţii feudale din Ţările Române. Ed. Codul Callimach etc. Academiei. 40 . îngroparea de viu. la reglementarea principiilor. ed. 8895. dota. ed. dar acestea au adus ceva nou faţă de vechile reglementări. la oficializarea dreptului. care erau obiceiurile juridice. neprecise şi necunoscute. N. sugrumarea)62. p. foarte diversificate. printre cele mai cunoscute fiind Codul lui Mihail Fotino. mai ales în cazul străinilor. Sachelarie.Este adevărat că sunt forme de început ale trecerii de la dreptul cutumiar. arderea de viu. Academiei. 1980. p. 1998. tăierea capului. 1988. Dreptul şi statul în istoria românilor. Pe lângă precizările cu referire strictă la normele de drept civil – căsătoria. cum ar fi pedeapsa cu moartea (spânzurătoarea. vol. răspunderea era stabilită ţinând cont de poziţia socială a celui vinovat. p. ci pedepsele erau lăsate la latitudinea sau voia judecătorului. 60 O. 105. în cele mai multe cazuri. apoi în coduri. Bucureşti. normele cutumiare sau legile feudale nu precizau întotdeauna cum se pedepsesc anumite categorii de infracţiuni. Celor declaraţi răspunzători pentru comiterea unei infracţiuni li se aplicau pedepse corporale. în special cele de natură civilă. logodna. I. De cele mai multe ori. Bucureşti.61 În perioada dreptului feudal. Moreni. – avem şi probleme de drept penal – infracţiuni şi pedepse etc.60 Acestea au fost mai întâi prevăzute în canoanele bisericeşti.

66 Istoria dreptului românesc. Pedepsele pecuniare erau deşegubina. Tot ca pedepse corporale au mai fost şi înfierarea. 1983. Pagini din istoria dreptului românesc. a nasului sau a organului sexual). Herlea. Cluj-Napoca. 1972. op. Bineînţeles că nu putea lipsi. Studii de istorie a dreptului. Ed. surghiunul (izgonirea făptuitorului din localitate. ce putea fi pe timp limitat sau pe viaţă şi care consta în muncă silnică în saline. a picioarelor. gloaba sau „certarea cu bani sau cu dobitocul”66. vol. domnitorului. p. ca pedeapsă corporală. ce consta în însemnarea vinovatului cu fierul roşu pe diferite părţi ale corpului. a limbii. Bucureşti. Dacia. în înţelepciunea populară se spune că „bătaia e ruptă din rai” sau că „bătaia e sfântă”. Pedepsele privative de libertate erau: „ocna. în special pe mâini. 179. ce constau în mutilarea corpului (scoaterea ochilor. Aceasta se manifesta sub diferite forme. 65 A. cu buzduganul. Herlea.Au mai existat şi alte pedepse corporale. în unele situaţii acesta fiind o mănăstire”65. bătaia. Aceste pedepse îşi au sorgintea în dreptul bizantin 63. 41 . G. ce consta în amenda ce se plătea în bani sau natură. 405. cit. 296. p. Şi astăzi. Fotino. 63 64 A. I. p. Tot ca pedeapsă pecuniară întâlnim şi confiscarea bunurilor. stabilindu-i-se un domiciliu forţat. toiagul sau la tălpi pe uliţa satului64. tăierea mâinilor.. 99. acestea fiind trecute în totalitate sau în parte în patrimoniul domnului. p. temniţa. frunte sau chiar crestarea nasului.

p. mănăstirile breslele etc. 1959.. numită pâră. cit.) „aveau capacitatea de a sta în justiţie”71 Concluzia este aceea că instituţia justiţiei private. de cea anterioară. Brezoianu. Pascu. 682. toţi oamenii liberi şi persoanele juridice (bisericile. op. 69 Istoria dreptului românesc. furtul obiectelor din biserică şi apostasia – lepădarea de cultul religios68.70 În dreptul feudal. p. şi anume în Ţara Românească Legiuirea Caragea de la 1818 şi în Moldova Codul Callimach de la 1817. 406. Vechi instituţii româneşti. Dan Ţop. treabă etc.67 Sub influenţa religiei au fost sancţionate ca infracţiuni erezia. II. Bucureşti. Putem spune că se păstrează totuşi 67 68 Dan Ţop. p. Spre sfârşitul orânduirii feudale. op. Valorificarea în justiţie a unui drept de natură civilă sau repararea unei pagube produse printr-un fapt penal şi condamnarea făptuitorului se făcea în următorul mod: „se adresa în general domnului ţării printr-o plângere orală sau scrisă. joalbă” 69. începe să dispară. adulterul.. iar răspunderea familială cedează terenul răspunderii civile. gâlceavă. falsul etc. 87. Judecata apărea în documentele feudale şi sub denumirea de pricină. 42 . Vl.Mai erau pedepsite. vol. defăimarea. în privinţa răspunderii delictuale. Crestomaţie pentru studiul istoriei statului şi dreptului. ierosilia. 70 Şt. două importante momente legislative fac să se deosebească această perioadă. jalbă. p. Prin ele avem statornicite reglementări mai clare. vol. 87. 71 I. Hanga. considerate ca vini mai mici: incestul. cit. această răspundere având la bază elementul subiectiv al greşelii. I. a dreptului de răzbunare.

De-a lungul timpului. bineînţeles cu caracter izolat. atât Legiuirea Caragea. pentru lucruri în general. sunt reglementări de la începutul secolului XIX. şi nici inspirarea lor din codurile şi legiuirile altor ţări. în anul 2004. Codul nostru civil actual este şi el inspirat din Codul lui Napoleon. pentru ruina edificiului. în care avem reglementată răspunderea pentru fapta proprie. cât şi Codul Callimach. Astăzi discutăm despre răspunderea prin internet. urmat de Codul general austriac. pentru fapta altuia. politice au dat o nouă dimensiune răspunderii. noile condiţii economice. cunoscut sub denumirea de Codul lui Napoleon. medicală etc.reminiscenţe ale trecutului privind vechile concepţii de răzbunare şi pedepsele. răspunderea ministerială. s-au împlinit 200 de ani de existenţă a Codului civil francez din 1804. sociale. 43 . Ştim cu toţii că. a animalului. Ţinând cont de faptul că. din 1812 etc. nu putem să negăm importanţa lor. folosirea abuzivă a informaţiei.

precum şi noţiuni 44 . să vedem ce înţelegem prin principiu. Prin principiu se înţelege atât „o cauză primă. ale unei ştiinţe. atât a celor generale. Tot prin principiu se înţelege fiecare din legile fundamentale ale unei arte. dar şi ceea ce alcătuieşte lucrurile materiale sau orice forţă naturală care lucrează asupra corpurilor”. dar. a celor specifice răspunderii juridice. un început.CAPITOLUL III PRINCIPIILE RĂSPUNDERII JURIDICE Secţiunea I Noţiuni introductive şi consideraţii generale în legătură cu principiile dreptului Înainte de a începe prezentarea principiilor. în mod special. origine. obârşie.

p. „Vine o zi când simţul moral se revoltă văzând principiile moralei şi justiţiei nesocotite şi călcate în picioare”73. un sistem politic. de purtare. politice putem spune că principiul mai reprezintă „convingerea intimă a unui om sau grup de oameni. Ed. idei sănătoase în morală. în religie 72. civice. chimiei. a II-a. 74 Dicţionarul explicativ al limbii române. juridic. se înţelege prin principiu – principii „Element fundamental. punctul de vedere propriu. 45 . de convieţuire socială. Şi pentru a nu lăsa mai prejos regulile morale. o normă de conduită etc. de asemenea. idee. ed. 850. fizicii. Religia are. lege de bază pe care se întemeiază o teorie ştiinţifică. Academia Română.”74 Înţelesul. astrologiei. regulă de morală. În Dicţionarul explicativ al limbii române de dată mai recentă. domeniile unde acesta se foloseşte diferă foarte mult. Academiei Române. Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”.elementare ale unei ştiinţe sau acea maximă. anumita canoane. Univers enciclopedic. 1003. p. 1996. regulile de morală au la baza existenţei şi dezvoltării lor anumite principii. Astfel. 1958. geodeziei etc. Lato sensu principiile îşi găsesc aplicabilitatea şi în domeniile mecanicii. reguli şi principii ce ţin de morala creştină. Ibidem. aplicarea. Ed. crezul 72 73 Dicţionarul explicativ al limbii române. mai bine zis etimologia cuvântului principiu.

acestora în legătură cu o anumită persoană sau persoane, religie, cult, apartenenţă politică, culturală, sportivă, etnică, muzicală etc.”75 Per a contrario, un om care nu are principii spunem că este un om care nu are o convingere morală, politică fermă sau care nu are păreri de aceeaşi natură. Cuvântul „principiu” provine din latinescul principium; în italiană – „principio”, în franceză „principe”. Principiile se aplică diferitelor ramuri ale dreptului, cu referire specială la normele de drept penal, administrativ, constituţional, civil, financiar, comercial, internaţional etc.; acestea au reguli comune general valabile, dar sunt şi principii specifice ce guvernează fiecare ramură de drept în parte. În ce priveşte principiile răspunderii juridice, prof. Romul Petru Vonica le defineşte ca fiind „idei călăuzitoare pentru instituţia răspunderii juridice”76. În continuare, acelaşi autor enumeră principiile, şi anume: „principiul răspunderii pentru fapte săvârşite cu vinovăţie, principiul răspunderii personale, principiul legalităţii, al justei sancţiuni sau proporţionalităţii, non bis in idem, şi nu în ultimul rând cel al celerităţii tragerii la răspundere.”77
75 76

Ibidem. Romul Petru Vonica, Introducere generală în drept, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 539. 77 Romul Petru Vonica, op. cit., p. 540.

46

Profesorul Sofia Popescu precizează faptul că în literatura de specialitate sunt tratate atât principiile generale ale răspunderii juridice, dar şi principii ce sunt specifice unei anumite forme de răspundere juridică. Din prima categorie fac parte: 1) principul legalităţii răspunderii juridice; 2) principiul potrivit căruia nimeni nu poate fi chemat să răspundă pentru fapta sa, decât dacă i se impută o greşeală, răspunderea fiind subiectivă, principiu de la care există excepţia răspunderii independentă de culpă; 3) principiul răspunderii personale, cu excepţia răspunderii pentru fapta altuia; 4) principiul prezumţiei de nevinovăţie în stabilirea răspunderii juridice; 5) principiul proporţionalităţii sancţiunii în raport cu gravitatea faptei, denumit şi principiul justei sancţiuni; 6) principiul potrivit căruia unei singure încălcări a normei juridice îi corespunde o singură imputare a răspunderii, existând posibilitatea cumulului formelor de răspundere, atunci când prin una şi aceeaşi faptă au fost încălcate două sau mai multe norme juridice; 7) principiul celerităţii.78 Autorii Ion Corbeanu şi Maria Corbeanu enumeră printre principiile generale ale dreptului „Asigurarea bazelor legale de funcţionare a statului, principiul libertăţii şi egalităţii, principiul responsabilităţii, al echităţii şi justiţiei”79. Autoarea Carmen Popa, după ce defineşte principiile dreptului ca fiind „acele idei fundamentale, postulate
78 79

Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 312. Ion Corbeanu, Maria Corbeanu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 79-87.

47

călăuzitoare, directoare, care orientează elaborarea şi aplicarea normelor juridice într-o ramură de drept sau la nivelul întregului sistem de drept” 80, enumeră printre principiile fundamentale ale dreptului pe cel al legalităţii, libertăţii şi egalităţii, responsabilităţii, echităţii şi justiţiei, pluralismului politic, separaţiei puterilor în stat, autorităţii lucrului judecat etc.”81 Pe lângă aceste principii cu caracter general, aşa cum precizam de la bun început, există şi principii cu un caracter propriu, specific numai unei forme de răspundere juridică: penală, civilă, administrativă etc. Un exemplu concret îl dă Jean Michel le Forges: „Unul din principiile care particularizează răspunderea administrativă este principiul egalităţii în faţa sarcinilor publice”82. Profesorul Petre Buneci, făcând referire la principiile care guvernează procesul penal, precizează: „conexiunile sunt atât de strânse între principiile fundamentale, încât de cele mai multe ori acestea îşi determină reciproc conţinutul şi întinderea”83. În continuare, acelaşi autor arată că aceste conexiuni există atât între principiile fundamentale, cât şi între acestea şi celelalte principii procesuale (derivate, comune, generale, instituţionale), inclusiv cele referitoare la
80 81

Carmen Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 61. Carmen Popa, op. cit., p. 61-66. 82 Jean Michel le Forges, Droit administratif, Presses Universitaires de France, Paris, 1991, p. 287-295, citat de Sofia Popescu, op. cit., p.327. În acelaşi sens, Analele Universităţii din Timişoara, seria Jurisprudentia M.E.N., ed. 1996, p. 26. 83 Petre Buneci, Drept procesual penal, curs universitar, Ed. Pinguin Book, 2004, p. 43.

48

organizarea judecătorească. Printre principiile fundamentale specifice enumeră pe cel „al legalităţii procesului penal, al oficialităţii, al aflării adevărului, rolul activ al organelor judiciare, garantarea libertăţii persoanei, principiul respectării demnităţii umane etc.”84 Sunt considerate ca principii fundamentale ale procesului penal: legalitatea, prezumţia de nevinovăţie, principiul aflării adevărului, oficialităţii, garantarea dreptului de apărare, a libertăţii persoanei, operativitatea procesului penal”85. Octavian Manolache enumeră printre principiile generale ale dreptului pe cele privind „respectarea dreptului la apărare, autoritatea de lucru judecat, certitudinea juridică, legalitatea, proporţionalitatea, loialitatea etc.86” H.G. Schermes şi D. Waelbroeck împart principiile în trei categorii: „principii juridice obligatorii, ce sunt o moştenire juridică comună Vestului Europei, ca formă a dreptului natural, fiind mai greu de definit, dar, o dată încorporate în reglementările comunitare, au un caracter obligatoriu, de netăgăduit. A doua categorie este formată din reguli de reglementare comune legislaţiei statelor membre, cu sau fără elemente de echitate şi imparţialitate, avându-şi originea în apropierea sistemelor lor juridice, produsă de-a lungul

84 85

Petre Buneci, op. cit., p. 43. Ion Neagu, Drept procesual penal. Partea generală, Bucureşti, 1994, p. 56-87. 86 Octavian Manolache, Drept comunitar, Ed. All Beck, Bucureşti, 1996, p. 13-25.

49

anilor şi în nivelul lor de dezvoltare economică, socială şi culturală, în fapt fiind o condiţie a dobândirii calităţii de membru al Uniunii Europene. O ultimă categorie se referă la reguli generale inerente ordinii juridice comunitare, care sunt promovate independent de ordinea juridică naţională; ele sunt o creaţie a instituţiilor comunitare, inclusiv a Curţii de Justiţie, ca urmare a interpretărilor şi motivărilor legale, care sunt repetabile, pot lua conturul unor principii generale”87. În ce priveşte dreptul financiar, în speţă dreptul bugetar, ca o subramură a acestuia, sunt considerate drept principii „cel al universalităţii, unicităţii bugetare, neafectării veniturilor bugetare, anualităţii bugetului public şi al specializării bugetare, echilibrării bugetului public şi al publicităţii bugetare”88. Printre principiile care guvernează regulile procesului şi ale procedurii civile enumerăm „principiul adevărului, contradictorialităţii, disponibilităţii, nemijlocirii, continuităţii, inamovibilităţii judecătorilor, egalităţii părţilor în faţa justiţiei, al dreptului la apărare, rolul activ al judecătorului etc.”89 Sunt considerate ca principii fundamentale ale procesului civil: democratismul, aflarea adevărului, legalitatea , dreptul la apărare, folosirea
87

H.G. Schermes, D. Waelbroeck, Judicial protection in the European Communities, 5th ed., Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer-Boston, 1992, p. 10, citat de O. Manolache, op.cit., p. 13-14.. 88 G. Anghelache, Bugetul de stat în «Finanţe publice», ed. a II-a, coordonator I. Văcărel, Ed. didactică şi pedagogică, R.A. Bucureşti, 1999, p. 557 şi urm., citat de Ioan Condor, Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 2002, p. 51. 89 Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 33-52.

50

11-18. avem şi principii specifice ale negocierilor comerciale. din Constituţia României sau alte reglementări importante”93. şi anume principii fundamentale ale dreptului român. 11. nemijlocirea şi continuitatea90. op. al democraţiei. vol. după ce autoarea precizează faptul că „sunt idei esenţiale. principii fundamentale ale dreptului civil român şi principii ale uneia sau ale unor instituţii de drept civil”92. acestea sunt de trei feluri. disponibilitatea. 2000. al legalităţii şi ordinii de drept. Drept procesual civil. Bucureşti. p. Bucureşti. 92 Aspazia Cojocaru. 51 . şi anume: „principiul reciprocităţii. p. principale pe care le găsim în întreaga legislaţie a României. În ce priveşte principiile negocierii contractelor de comerţ internaţional. p. Din prima categorie. 93 Aspazia Cojocaru. Lumina Lex. Ciobanu. p. ele fiind cuprinse sau rezultă. sunt enumerate principiul separaţiei puterilor în stat. Ed. Lumina Lex.limbii materne. principiul legalităţii şi al moralităţii”91.M. egalitatea. cât şi dreptului în general. Drept civil. I. partea specială. Dumitru Mazilu. 1986. 34-35. 90 91 V.. În ce priveşte clasificarea principiilor. publicitatea.cit. 7. contradictorialitatea. pe lângă cele generale proprii atât dreptului comerţului internaţional. de regulă. Ed. Dreptul comerţului internaţional. al egalităţii în faţa legii etc. 2000. Profesorul Aspazia Cojocaru face următoarea clasificare: „Din punct de vedere al domeniului în care se aplică. Tipografia Universităţii din Bucureşti. Partea generală.

p. Partea generală. avem principiul chemării la moştenire în ordinea claselor de moştenitori sau principiul proximităţii gradului de rudenie. All. Introducere în dreptul civil. al egalităţii în faţa legii penale. p. Apoi. Subiectele dreptului civil. Ed. în ipoteza în care moştenitorii aparţin aceleiaşi clase. al îmbinării intereselor individuale cu cele generale. Profesorul Costică Bulai enumeră printre principiile fundamentale ale dreptului penal român şi pe cele generale sau instituţionale. personalitatea răspunderii penale şi a pedepsei. 52 . 94 Gheorghe Beleiu. în materie succesorală. având deci o sferă mai restrânsă decât cele fundamentale. principiul pacta sunt servanda sau al forţei obligatorii. 95 Costică Bulai. la contractul de vânzare-cumpărare). Drept civil român. 14. infracţiunea ca singur temei al răspunderii penale. al umanismului dreptului penal. al proprietăţii etc. în speţă cea legală. Ed. aş enumera principiul consensualismului – solo consensu – (de exemplu. realitatea şi universalitatea legii penale. 1997. al relativităţii efectelor actului juridic. Din prima categorie fac parte „principiul legalităţii. 48-58.Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt cele referitoare la „egalitatea în faţa legii civile. principiul irevocabilităţii. personalitatea.”94 Printre principii ale instituţiilor dreptului civil. Manual de drept penal. Bucureşti. 1998. Şansa SRL. Bucureşti.”95 Celelalte principii sunt atât cele privind teritorialitatea. individualizarea sancţiunilor de drept penal etc.

Şi legea fundamentală. accesul liber la justiţie. 8. egalitatea în drepturi şi ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice de cetăţeni români cu domiciliul în ţară. Principiul operativităţii răspunderii juridice. 3. 4. Principiul obligativităţii tragerii la răspundere. vol. în Titlul II. prioritatea reglementărilor internaţionale. Proema. Capitolul I art. Orice răspundere juridică are un fundament. protecţia cetăţenilor români în străinătate şi obligaţiile lor.”96 În ce priveşte principiile răspunderii juridice. ca regulă generală. 165-180. în opinia unora dintre autorii cei mai importanţi de peste Prut. cât şi în timp. 6. 1996. Constituţia. Ed. Boris Negru etc. inviolabilitatea domiciliului etc. libertatea individuală. protecţia cetăţenilor străini şi a apatrizilor. Bucureşti. Principiul 96 Gheorghe Uglean. Legalitatea răspunderii juridice sau principiul răspunderii juridice. 2. Principiul răspunderii personale.. Gheorghe Avornic. 53 . se întemeiază pe următoarele principii: „universalitatea şi neretroactivitatea legii.precum şi principiile specifice aplicării legii penale atât în spaţiu. libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale. Curs de drept constituţional şi instituţii politice. I. 15-21 şi art. 49 în legătură cu exercitarea drepturilor. Elena Aramă. 7. trebuie reţinute următoarele principii: „1. Proporţionalitatea răspunderii juridice. p. Principiul răspunderii pentru fapte săvârşite cu vinovăţie. 5.

S. Lumina Lex. Ed. cât şi cetăţenii obişnuiţi trebuie să respecte legile. (1787). 31. 1991. Ed. Houghton Mifflin Company. Didley. • separaţia puterilor • principiul supremaţiei naţionale • sistemul de controale şi echilibrări.A. dar nu are Constituţie (scrisă). Ed. după Petru Miculescu.A au Constituţie scrisă.: • principiul domniei legii. Bucureşti. aşa cum bine ştim. Statul de drept.potrivit căruia unei singure violări a normei juridice îi corespunde o singură imputare a răspunderii”97. 97 98 Gheorghe Avornic şi alţii.A. Prin Constituţie. Gitleson. 1998. Aceste principii au asigurat flexibilitatea şi viabilitatea sistemului constituţional american.A.U. Dubnick. p. întemeietorii au stabilit următoarele principii de guvernare a S. făcându-l să funcţioneze timp de mai bine de două secole98.. • republicanismul. 493.U. 54 . 2004. incluzând principiile conform cărora atât oficialităţile guvernamentale.U. Robert R. rădăcinile acesteia le găsim în tradiţia juridică britanică. pe când Marea Britanie are drept constituţional (de natură consuetudinară). Malvin J. Chişinău. p. Cartier. ed. Teoria generală a dreptului. 164. Boston. American Government. În ce priveşte Constituţia S.U. S. a II-a. p. Alan R.

cum ar fi „buna vecinătate. Alte legi. Dreptul internaţional al mediului. economică.Carta britanică a drepturilor din 1689 a stabilit câteva principii de bază ale guvernării constituţionale. În ce priveşte principiile dreptului internaţional al mediului. principiul poluatorul plăteşte etc.. şi anume „a) supremaţia parlamentului asupra monarhiei. În ce priveşte dreptul cutumiar. 2004. 55 . Primul stabilea ideea că există un standard legal superior. mai întâi. Bucureşti. Profesorul Mircea Duţu face referire.cit. d) interzicerea unor pedepse crude şi neuzuale. fundamentale ale dreptului internaţional. Dubnick. precum Legea colonizării din 1701. obligaţia fiecărui stat de a proteja şi de a conserva mediul. şi apoi la principiul interzicerii poluării. un fel de criteriu de apreciere a actelor emise de parlament. p. Al doilea principiu arăta că tradiţia dreptului cutumiar a furnizat autorităţii instanţelor o bază pentru a aprecia acele standarde şi de a anula statutele (legile emise de parlament). acesta a dat naştere la două importante principii constituţionale. Gitleson. la principiile generale. Robert R.”100 Autorul precizează faptul că dreptul internaţional 99 100 Alan R. Didley. Ed. c) interdicţia de a pune o cauţiune excesivă. Malvin J. op. 167. p. b) garanţiile desfăşurării unui proces cu juraţi. 125. consacrau independenţa ramurii judecătoreşti faţă de monarhie”99. Mircea Duţu. cooperarea internaţională în materie.

op. principiul răspunderii statelor pentru prejudicii ecologice. obligaţia de supraveghere a stării mediului. obligaţia de cooperare transfrontalieră în caz de accident industrial. Printre principiile specifice dreptului muncii sunt amintite: „neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii. egalitatea de tratament 101 Mircea Duţu. principiul prevenirii.. principiul precauţiei. conservarea şi protejarea mediului. buna vecinătate în domeniul conservării şi protecţiei mediului.cit. principiul răspunderii comune. p. principiul cooperării internaţionale în soluţionarea problemelor conservării mediului. 56 . s-a ajuns la dezvoltări specifice. rezolvarea paşnică a diferendelor ecologice. Pornindu-se de la aceste principii fundamentale de drept general. recunoscute şi apreciate la nivel internaţional. principiul interzicerii producerii şi utilizării armelor de modificare a mediului. dar diferenţiate a statelor”101. în cadrul a ceea ce înseamnă lupta comună a tuturor statelor privind apărarea. informarea şi participarea publicului. Printre principiile mai importante autorul le enumeră pe cele privind „suveranitatea statelor şi protecţia mediului. 139-146. îndatorirea de asistenţă ecologică.al mediului a plecat în dezvoltarea sa de la principiile şi regulile fundamentale ale dreptului comun în materie. obligaţia statelor de a conserva şi de a proteja mediul şi resursele sale naturale. principiul dezvoltării durabile.

Nu se irită. Bucureşti. nu divorţează. În aceeaşi opinie. dreptul la grevă. Înainte de a trece la prezentarea fiecărui principiu general al răspunderii juridice. şi anume: „Ni se pare extrem de relevant pentru ceea ce înseamnă principiile în viaţa unui om. p. 2005. Nu sunt aici şi mâine nicăieri. All. nu se poartă urât. Nu ne aşteaptă la drum cu soluţii de moment şi nici la cotitură. fiind prevăzute în Capitolul II. Covey. dreptul la protecţia muncii. p. principiul separaţiei puterilor în stat etc. Dreptul muncii. art. 1994. Principiile nu pier. precum şi a patronilor”102. Covey despre principii. nu pot totuşi să nu scot în evidenţă ceea ce arăta S. Nu depind de comportamentul altora. 57 . Nu ne trag pe sfoară. nici nu dispar împreună cu cel mai bun prieten al nostru.”103 102 103 Lidia Seceleanu. Aceste principii sunt denumite de Codul muncii principii fundamentale.R. şi anume că acestea nu reacţionează faţă de nimeni şi nimic. Bucureşti. S. Ed.R. nici de mediul ambiant sau de capriciile curente pentru a-şi dovedi valabilitatea.şi interzicerea discriminării. Nu pot fi desfiinţate nici de foc. consensualitatea şi buna credinţă. Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii. 3-9. asocierea liberă a salariaţilor. perfecţionarea pregătirii profesionale. există şi principii generale ale sistemului de drept. cum ar fi principiul democraţiei. negocierea condiţiilor de muncă. dreptul la odihnă. egalităţii în faţa legii. Universalia. Ed. 94. 23. nici de cutremure şi nici nu pot fi furate.

Bucureşti. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. vol. financiar. „Acesta.cit. Bulai definea acest principiu ca fiind „unul de bază al întregii activităţi de apărare socială împotriva criminalităţii”106. Profesorul C. procesual civil. deşi formulat iniţial în materie penală. majoritatea autorilor. principiul legalităţii. I.. 10. p. 58 . p. nu au omis – sau..cit. Profesorul 104 105 Sofia Popescu. administrativ. op. Marele profesor Vintilă Dongoroz definea principiul legalităţii incriminării şi pedepsei ca fiind „unul dintre principiile fundamentale ale dreptului penal”105. op. Ed. nu au făcut-o cu bună ştiinţă –. 5. 1969. dacă au făcut acest lucru. Principiul legalităţii După cum lesne s-a putut observa.Secţiunea a II-a Principiile răspunderii juridice §1. Academiei Române. civil. 311. 106 Costică Bulai. Vintilă Dongoroz şi colaboratorii.. p. în forma legalităţii incriminării şi sancţionării – nullum crimen sine lege şi nulla poena sine lege – este valabil pentru toate formele răspunderii juridice”104. procesual penal. indiferent că au făcut referiri cu privire la principiile dreptului penal. internaţional etc.

scotea în evidenţă faptul că acest principiu constituie o puternică garanţie juridică a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. chiar dacă în conţinutul său principiul legalităţii penale ar cuprinde în realitate trei principii fundamentale cu referire la cel al incriminării. în definitiv. Profesorul G. este vorba numai de un principiu de ramură şi nu de un principiu general care să se refere la întregul sistem al dreptului şi. dar mai ales practică. nu există infracţiune fără să fie prevăzută de lege. nu există pedeapsă fără să fie prevăzută de lege. principiul legalităţii se exprimă în regulile deja bine cunoscute de lumea juridică. nullulm crimen sine lege. reprezentată. În domeniul dreptului penal.R.Matei Basarab arăta faptul că principiul legalităţii face parte dintre principiile care exprimă ideile fundamentale ale unei societăţi la un moment istoric dat. iar cercetarea diferitelor laturi sub care se înfăţişează legalitatea penală cu diversele sale implicaţii. de Profesorul M. Pentru ca aceste reguli să constituie o adevărată garanţie a libertăţii 107 George Antoniu. Antoniu se întreabă. Zolyneak. nu putem să negăm faptul că acest principiu prezintă un deosebit interes ştiinţific. atât de natură teoretică. printre alţii. S. 3-4/1998. Indiferent de opiniile care au apărut în doctrina juridică penală. dacă „este sau nu justificată caracterizarea acestui principiu ca fundamental?”107 Domnia sa are în vedere faptul că. p. 59 . nr.D. 74-80. pe bună dreptate. al pedepsei şi al măsurilor de siguranţă şi educative. în timp ce şcoala de la Iaşi. şi nulla poena sine lege. Despre principii în drept.

Principiul legalităţii în dreptul penal a fost formulat. iar orice faptă. În dreptul penal român modern. fiind înscris în Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789.I.cit. nu poate constitui infracţiune şi.persoanei.108 Acest principiu a fost destinat să servească drept garanţie a libertăţii persoanei împotriva arbitrarului în activitatea aparatului judiciar. Legea nu acţionează retroactiv. ca atare. iar în 108 Costică Bulai.. o persoană nu poate fi judecată. nullulm judicio sine lege. condamnată. p. acest principiu privind legalitatea incriminării şi pedepselor îl găsim consacrat. dacă fapta respectivă nu era prevăzută în lege. în art. indiferent de periculozitatea ei. cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. În Constituţie. începând cu Codul penal din timpul domniei lui Al. iar judecata să se desfăşoare potrivit legii. 49. 60 . Modul de interpretare a legii este foarte important pentru respectarea principiului legalităţii. de ideologii revoluţionari din Franţa. se prevede faptul că dispoziţiile referitoare la drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Cuza şi până în prezent. adică pedeapsa să fie aplicată numai în urma unei judecăţi. pe cale de consecinţă. op. ele trebuie să fie însoţite de următoarele reguli: nulla poena sine judicio. 20.

39. Bucureşti. Principiul legalităţii nu constituie numai obiectul de cercetare al dreptului penal. François Ost. p. Statul de drept în dezbaterile contemporane. ultimele au prioritate109. op.cit. p. Bruxelles. 40. Academiei. 512-513. 109 110 Costică Bulai.cazul neconcordanţelor dintre reglementările interne şi cele internaţionale. p. 1998. Unii autori consideră că „interacţiunea legalitate-efectivitate- legitimitate este definitorie pentru statul de drept”110. p. citaţi de Sofia Popescu. op. Michel van de Kerchove. Statul de drept în dezbaterile contemporane. de aici şi consecinţa că un atare principiu va constitui obiectul de studiu al tuturor ştiinţelor juridice. Jalons pour une théorie critique du droit. 1987.. 61 . Michel van de Kerchove. 50. se subordonează acestui principiu. constituind substanţa ramurilor dreptului. Fiecare din ştiinţele de ramură ale dreptului va cerceta acest principiu din perspectiva specifică a ramurii respective şi va desprinde implicaţiile particulare ale principiului în cadrul fiecărui tip de relaţii sociale. Aceeaşi autori consideră legalitate ca fiind „conformitatea normei juridice sau a actului juridic cu normele juridice superioare care stabilesc procedura elaborării normelor juridice sau a actului juridic”111.. Publications des Facultés Universitaires Saint Louis. inclusiv al teoriei generale a dreptului. 111 François Ost. reglementarea juridică a tuturor tipurilor de relaţii sociale existente în cadrul statului de drept. citaţi de Sofia Popescu. Ed. cit. Lăsând la o parte faptul că există anumite diferenţieri ale perspectivei de investigare. adică ale statului bazat pe lege. În condiţiile statului de drept.

62 . Totuşi. Aşa cum se ştie. implicarea statului în relaţiile reglementate spre a evita dezordinea. ca aspecte obligatorii în cercetarea principiului legalităţii. pe problematica statală. axată.unghiuri diferite. marea majoritate a destinatarilor normei fiind subiecte ale raportului de conformare. În aceste acte se prevede modul de desfăşurare a relaţiilor sociale. fără a le aduce vreo atingere. destinatarii normei juridice trebuie să se conformeze reglementării juridice a acestor relaţii. putem sistematiza elementele de interes comun. ea constituind zidul de apărare contra oricăror forme de arbitrar al puterii. nu putem să cercetăm conţinutul principiului legalităţii. Făcând o analiză atentă. în primul rând. un arbitru între interesele societăţii şi cele ale individului. Ea trebuie să fie recunoscută ca principal izvor de drept. de orice natură. fără anumite aspecte pe care le considerăm obligatorii. legea trebuie să reprezinte un adevărat moderator. Pornim de la premisa că. la baza tuturor formelor de reglementare juridică a relaţiilor sociale trebuie să existe acte normative emise de autoritatea competentă a statului. Majoritatea subiecţilor de drept respectă normele impuse. specifice fiecărei ramuri. anarhia în desfăşurarea lor.

Drept constituţional şi instituţii politice. Drept constituţional şi instituţii politice. 1997. adică o funcţie internă. Ed. astfel cum se subliniază în literatura de specialitate113 se află la originea tuturor activităţilor care se desfăşoară întrun stat şi ea singură determină valabilitatea acestor activităţi. Constituţia reprezintă „temeiul şi garanţia esenţială a ordinii de drept. Lumina Lex. „Aceasta deţine rolul suprem în raport cu celelalte categorii de acte normative. p. 112 Victor Duculescu. Constanţa Călinoiu.”114 Am caracteriza această funcţie a legii fundamentale. Totodată. Tratat. 63 . 168-169. Locul primordial. I. vol. 1995. constituind regula fundamentală. legată de principiul legalităţii ca o funcţie constitutivă. Bucureşti. 113 Ioan Muraru. p. 114 Ion Deleanu. reperul decisiv pentru aprecierea validităţii tuturor actelor şi faptelor juridice. exprimând esenţa ei politico-statală. oricare ar fi ramura dreptului.”112 Supremaţia Constituţiei înseamnă că întreaga ordine juridică se bazează pe Constituţie. 1996. Europa Nova. inerentă principiului. toate actele normative sunt subordonate Constituţiei şi au obligaţia să se conformeze acesteia. Georgeta Duculescu. 273. Actami. Ed. Bucureşti. care. Ed. p. central în ierarhia actelor normative îl ocupă Constituţia. I.Ansamblul actelor normative se cere a fi structurat ierarhic. Bucureşti. 71. vol. Constituţia României.

iar cea de-a doua se referă la rolul autorităţii publice ce nu poate impune cetăţenilor alte limite. a domniei dreptului celui mai tare. Legea acţionează nu numai ca un factor de limitare a libertăţii individuale. în concepţia iluminiştilor. Astfel. exercitarea drepturilor şi libertăţilor 115 Genoveva Vrabie. înlăturând obstacolele cele mai importante în calea exercitării libere de către cetăţeni a drepturilor lor legitime. apărând pe cetăţeni împotriva acţiunilor arbitrare ale autorităţii şi ale celorlalţi cetăţeni. Iaşi. a samavolniciei şi a bunului plac.”115 Funcţia de garanţie a legii este înţeleasă sub două accepţiuni – una prin care legea stabileşte anumite limite. 182. de natură să excludă arbitrarul şi bunul plac al monarhului absolut. în principal. ci şi ca un factor de stimulare a exerciţiului liber al drepturilor şi libertăţilor. Aşa cum prevede expres Constituţia română. 64 . garantându-i acestuia drepturile şi libertăţile fundamentale. Legea. a abuzului de drept.Gânditorii iluminişti concepeau legea. decât cele prevăzute de lege. p. Drept constituţional şi instituţii politice contemporane. exercitarea drepturilor cetăţenilor este garantată împotriva oricăror restrângeri arbitrare din partea autorităţilor. 57. 1993. în art. trebuia să constituie o pavăză împotriva oricăror ingerinţe ale autorităţii în viaţa individului. ca „un instrument de organizare mai bună a reglementării de către stat a relaţiilor sociale.

p. în măsura în care destinatarii ei nu o respectă. p. Lumina Lex. „Principiului legalităţii i se subordonează întreaga activitate de organizare şi funcţionare a unităţilor administrative. cât şi cea de garanţie.. Teoria generală a dreptului. 118 Mircea Preda. Alexandru Negoiţă. Militară. op. 137. p. fiind îndeplinită numai dacă autorităţile şi cetăţenii respectă necondiţionat prevederile legii. Cerinţa presupune atât funcţia constitutivă. M. 435-436. Tratat de drept administrativ. p. Pe aceeaşi linie de gândire se situează şi opiniile autorilor de drept administrativ. p. Ion Craiovan. 173-174. Un ultim aspect al problematicii rolului legii ca arbitru moderator între interesele societăţii şi cele ale individului îl constituie funcţia de supunere necondiţionată în faţa legii. Oroveanu. 65 . Ed. Aşa cum s-a subliniat în mod justificat în literatura de specialitate117. oricât de oportună şi de clară ar fi. Bucureşti. 27.constituţionale trebuie să se facă cu bună credinţă şi fără să se încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. Duculescu şi colab. rămâne literă moartă. se supun dispoziţiilor ei. îşi subordonează întreaga lor activitate prevederilor legii116.” 118 116 117 V. o dată consacrate. Bucureşti. Legea. 1997. „normele juridice trebuie respectate de către toţi destinatarii prescripţiilor juridice. Ed. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. Bucureşti. 1993. subiecte individuale sau colective de drept”. care subliniază necesitatea ca toate organele statului să se supună necondiţionat legii.cit. atât a autorităţilor publice.. 1994. cât şi a cetăţenilor. 1996. Tratat elementar de drept administrativ. 19. Bucureşti.

Paris. p. Bologna. în viziunea lor. 66 . p. a separaţiei puterilor în stat. 1997. G. Devolvé. Pe drept cuvânt. Iluminiştii considerau ca principiul de organizare şi administrare a statului îndeplinirea rolului de garant al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. p. Paris. o constituia ideea după care numai raţiunea uneşte toţi oamenii. 122 Giovanni Fiandaca. legea exclude arbitrarul. ca ceva contrar raţiunii. situând-o înaintea altor atribute ale legii. 195. iar expresia cea mai desăvârşită a raţiunii în activitatea politicostatală este legea. Allgemeiner Teil. 1992. izvorul acestui principiu ar fi raţiunea exprimată în doctrina contractului social”122. Droit administratif français. Jescheck. I. 121 H. vol. având totodată în vedere interesul global. Diritto penale.Legalitatea în domeniul administraţiei înseamnă că administraţia trebuie să acţioneze conform dreptului. Vedel. 21.H. 1998.B. 119 120 G. P. P. s-a spus că principiul legalităţii „apare la origine ca un principiu politic şi nu juridico-penal. Rădăcina principiului legalităţii. p. Aceeaşi opinie o împărtăşeşte şi autorul francez Guy Braibant120. Enzo Musco.U. Braibant. „Supunerea organelor administrative legii înseamnă obligaţia de a acţiona în conformitate cu legea şi de a avea iniţiativă în vederea punerii în aplicare a legii”119. Tot ca cerinţă a raţiunii apare şi ideea respectării libertăţii şi a drepturilor.F. a limitării competenţei statului numai la apărarea ordinii juridice şi la realizarea unei bune convieţuiri a oamenilor în societate121. Berlin. Lehrbuch des Strafrechts. 47.. 1988. Droit administratif. parte generale. 445.

a acestei competenţe vreunei alte autorităţi”123. 27. Analiza aspectului de care ne ocupăm include cerinţele pe care trebuie să le satisfacă. în mod diferenţiat. Parlamentul nu poate ceda „exercitarea. precum şi cerinţele pe care trebuie să le satisfacă. Iaşi. conţinutul şi limitele ei. Trebuie avut în vedere că acest aspect prezintă un interes general. Parlamentul. în cadrul tuturor ramurilor dreptului. p.Putem spune. Ed. că al doilea aspect major al tratării principiului legalităţii. Tot astfel. priveşte aplicarea în domeniul activităţii de elaborare şi aplicare a legii. temeiul. are dreptul de a adopta legi. organele specializate în aplicarea legii. 61 din Constituţie. diferenţe. 123 Narcis Giurgiu. permanent sau în mod excepţional. cu privire la adoptarea actelor normative specifice fiecărei ramuri şi la modul de aplicare a acestor acte normative se manifestă particularităţi. 1997. cum de altfel este prevăzut în art. 67 . numai legiuitorul poate să stabilească regimul juridic al răspunderii. Competenţa exclusivă a Parlamentului de a adopta legi asigură o maximă ocrotire a drepturilor şi libertăţilor persoanei. organele cu atribuţii normative. deoarece elaborarea şi aplicarea normelor juridice reprezintă o parte a activităţii juridice de mare importanţă pentru viaţa socială. fără rezerve. în tot sau în parte. Sunset. Drept penal general. În aplicarea principiului legalităţii în cadrul diferitelor ramuri ale dreptului. organul reprezentativ suprem al poporului şi unica autoritate legiuitoare a ţării. tot în mod diferenţiat. în raport cu legea.

Referirea se face. apărută ca o reacţie contra abuzului statului despotic. Celelalte idei se referă la elaborarea de legi care să prevadă regulile fundamentale de comportare a cetăţenilor şi care să se inspire din dreptul natural. care (la fel şi preşedintele în societatea socialistă) avea puteri depline. Corso di diritto penale. la principiul legalităţii formale care. legea fiind considerată că exprimă voinţa întregii societăţi. libertatea fiind regula şi pedeapsa excepţia. poliţist şi pentru recunoaşterea şi ocrotirea drepturilor şi intereselor cetăţenilor. p. în viziunea modernă a reprezentat una din cuceririle gândirii iluministe liberale. decât în limitele riguros necesare şi precis arătate de lege. în sensul că judecătorul nu poate limita libertatea unui cetăţean. În primul rând. separarea puterilor în stat. asigurarea unei maxime certitudini a legii. Torino. 124 Fabrizio Ramacci. în speţă. I. În concepţia iluminismului democratic. 61. ca o reacţie contra puterii unice şi nelimitate a suveranului absolut şi despotic. ca şi în Evul Mediu târziu. potrivit căruia cetăţenii acceptă numai din acest motiv alienarea unei porţiuni din libertate şi realizarea justiţiei în raporturile sociale”124. „în baza contractului social.Dacă ar fi să analizăm principiul legalităţii din perspectivă istorică. legalitatea formală avea la bază următoarele idei. 68 . 1991. vom vedea că îşi are rădăcini adânci în antichitatea romană şi greacă. Rolul primordial îl joacă supremaţia puterii legislative. O altă idee se referă la limitarea libertăţii individului în măsura strict necesară vieţii în comun.

în sensul că unele hotărâri ale instanţelor de judecată nu se dau cu respectarea valorilor mai sus menţionate. legii etc. justificându-se prin înlăturarea „fetişismului burghez al legislaţiei formale şi a formalismul tehnico-juridic”.Realitatea obiectivă. şi să se dea prioritate intereselor societăţii. recunoaşterea neretroactivităţii legii (în special cea penală). imediat după Revoluţia din octombrie 1917. a desprins totuşi aspecte majore ale principiului legalităţii formale. Această idee a fost urmată şi în practica legislativă a unor state care au considerat necesar să reglementeze raportul dintre individ şi societate. unificarea izvoarelor normative şi trecerea lor în competenţa puterii legislative. Exemplul cel mai concret îl constituie Rusia. Şcoala dreptului liber a susţinut necesitatea interpretării legii şi dincolo de limitele ei. Unele state au promovat ideea că este necesar să se soluţioneze în alt mod raportul dintre individ şi societate. în special 69 . ţară în care. comparativ cu cel de până atunci. practica judiciară ne dovedesc. contrariul. subordonarea absolută a judecătorului. dând prioritate intereselor societăţii. din păcate uneori. s-a trecut la abrogarea întregii legislaţii anterioare şi la crearea unui drept nou. în dauna celor ale individului. în dauna celor ale individului. Putem trage concluzia că doctrina iluministă. chiar cu elementele ei criticabile. şi anume: determinarea precisă a conţinutului legii.

Şi Germania nazistă a cunoscut o astfel de situaţie. acelaşi principiu a constituit un obstacol în reprimarea unor fapte grave care au adus atingere valorilor apărate de societate. Situaţii similare s-au produs în mai multe colţuri ale lumii. în sensul renunţării totale la principiul legalităţii formale. Uneori. p. Diritto penale. aspect ce a mai fost tratat în literatura de specialitate. 1992. o dată cu consolidarea dictaturii proletariatului. Nu trebuie însă să ignorăm neajunsurile acestui principiu. Într-o fază ulterioară. pe cale de jurisprudenţă. 39. 70 . Exemplul cel mai concret la constituit Codul penal german din 1871. iar alt reproş care i se poate face constă în faptul că nu oferă o garanţie reală contra arbitrarului puterii legislative şi faptul că au fost favorizaţi cei care 125 Ferrando Mantovani. Nu putem să negăm importanţa legalităţii formale pentru evitarea arbitrarului puterii executive şi al puterii judecătoreşti şi ca unic remediu pentru asigurarea securităţii şi egalităţii juridice. profund liberal şi democratic. s-au elaborat principii şi legi penale menite să apere valorile societăţii socialiste. Cedam.în domeniul dreptului penal. Milano. drept care izvora din conştiinţa socialistă a organelor de justiţie. principiul legalităţii formale constituind o garanţie incontestabilă a drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului. în special în ţările latino-americane. care a fost transformat într-un cod al unui stat totalitar nazist125. parte generale. care a fost criticat pentru caracterul său prea individualist.

Antoniu în monografia. am ales-o pe cea dată de Profesorul G. S. Milano. p. lacunele.D. Ordinea de drept fusese redusă la o coerenţă doar formală a sistemului legislativ127. atâta timp cât ea nu este legitimizată. într-o gândire şi o definire comună. intitulată sugestiv „Vinovăţia penală”. dintre nenumăratele definiţii care au fost date de diferiţi autori de-a lungul timpului şi care.R. 539. Simpla legalitate este insuficientă. Principiul răspunderii pentru faptele săvârşite cu vinovăţie „Răspunderea unei persoane cu capacitate juridică intervine numai în prezenţa unei conduite ilicite care constă într-o acţiune sau inacţiune neconformă cu ordinea de drept şi contrară intereselor generale. speculând „imperfecţiunile. Sistemul „ordinii şi legalităţii socialiste” s-a dovedit. contradicţiile acesteia îşi realizează scopurile lor antisociale”126. Diritto penale. nr. 1995. p. 24. 63. Emil Moroianu.”128 Tocmai de aceea. op. în mod tragic. care subliniază insuficienţa legalităţii. 1/1993. cit. Aceeaşi opinie o are şi Profesorul Emil Moroianu..acţionează la marginea legii şi care. a crea o adevărată şi maladivă dihotomie între legalitate şi drept. §2. 128 Romul Petru Vonica. Reputatul profesor defineşte vinovăţia sub aspect psihologic ca 126 127 Francesco Antolisei. Câteva noi remarci privind statul de drept. 71 . au coincis unele cu celelalte. în mare parte. p.

conform principiului nullum crimen sine lege. p. 495. răspunderea penală este subiectivă. Săvârşirea infracţiunilor se face cu vinovăţie. adică are la bază una din formele de vinovăţie cerute de lege. Însă. p. contravenţională etc. a însemnat înlăturarea oricărei 129 130 George Antoniu. ea trebuie să aibă capacitatea de a răspunde. civilă. administrativă. „orientare juridică” faptelor săvârşite din culpă. astfel cum se arată în literatura de specialitate130. op.. cit. în toate situaţiile. astfel. care poate fi atât intenţionată. „Modificarea adusă Codului penal din 1953. Există situaţii când răspunderea juridică intervine independent de vinovăţie. Gheorghe Avornic şi alţii. 21. deoarece în noul Cod penal se va da o nouă calificare.. 72 . Pentru ca o persoană să răspundă pentru faptele sale şi astfel să îi fie atribuită răspunderea. cit. care îi dă posibilitatea să prevadă consecinţele negative ale conduitei sale periculoase pentru societate. prin obligaţia de a se constata culpa agentului pentru rezultatul mai grav. indiferent de formele sale: penală. în legislaţia penală română nu se prevede posibilitatea tragerii la răspundere a unei persoane numai pentru rezultatul cauzal.fiind „ansamblul proceselor psihice – volitive – intelective – afective care stau la baza relaţiei dintre autor şi fapta comisă”129.. cât şi din culpă. op. Am făcut această precizare. Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în legislaţia germană.

în raport cu aceste consecinţe. dacă aceasta a avut ca urmare vătămarea corporală sau moartea. rezultatele mai grave sunt imputate agentului în mod obiectiv.forme de responsabilitate obiectivă explicită. apelor. Codul penal portughez şi spaniol. cit. care înseamnă răspunderea independentă de mens rea. indiferent dacă s-a aflat în culpă sau nu. adică de vinovăţie.. în mod excepţional. în special la infracţiunile uşoare. prin reformele din anul 1983. acele contravenţii care sunt pedepsite cu amenda. cele sancţionate cu amenda şi 131 George Antoniu. Şi în practica instanţelor nord-americane există această instituţie (strict liability). pădurilor. citate în doctrina şi în jurisprudenţa italiană sunt cele care se referă la abandonarea unei persoane minore sau incapabile. 73 . în special în cazul delictelor minore. omisiunea de ajutor din care a rezultat vătămarea corporală sau moartea victimei. În această situaţie. posibilitatea răspunderii penale obiective. Această soluţie a fost ulterior adoptată de Codul penal austriac din 1974. În toate aceste situaţii.”131 Legislaţia franceză admite. domeniile cele mai răspândite fiind cele ale vânătorii. Printre cazurile mai importante de răspundere obiectivă. transportului rutier etc. p. delictelor de la frontieră. abandonarea noului-născut. op. Ministerul Public nu mai este nevoit să dovedească comiterea faptei cu vinovăţie. 199.

aşa cum spunea un mare filosof şi jurist francez. Montesquieu. Răspunderea juridică are. cit. caracter personal. §3. Sistemul de drept penal român consideră ca inadmisibilă răspunderea pentru fapta altuia sau răspunderea colectivă. „orice afirmaţie este contrazisă prin ea însăşi”. pentru ruina edificiului etc. deci. C. Principiul răspunderii personale Acest principiu are semnificaţia răspunderii stricte pentru fapta personală a celor vinovaţi de încălcarea unei norme juridice. op.. Afirmaţia conform căreia orice persoană răspunde pentru fapta proprie are valabilitate fără excepţie în domeniul dreptului penal. 74 . Concluzia pe care o desprindem este următoarea: în relaţiile de drept civil. ne vom referi pe larg în capitolul următor. precum şi răspunderea pentru fapta animalului. Dar.în mod excepţional pentru unele infracţiuni mai grave. p. în cadrul formelor de răspundere cauzate ca urmare a unei pagube sau unui prejudiciu. în sensul că persoana sau persoanele vinovate de conduita lor ilicită vor răspunde numai pentru fapta proprie. 201. În ce priveşte răspunderea indirectă sau pentru fapta altuia. cum ar fi bigamia sau unele infracţiuni sexuale132. 132 George Antoniu. există şi răspunderea indirectă sau pentru fapta altuia.

nefiind aplicabil principiul ubi eadem ratio legis. se aplică aceeaşi lege)”133. p.. Romul Petru Vonica. 75 . op.. op. dar în general. întinderea ei fiind stabilită în funcţie de circumstanţele personale ale autorului. aceeaşi raţiune de a fi a legii. cit. 540. Principiul celerităţii tragerii la răspundere 133 134 Romul Petru Vonica. p. 540. ibi idem lex (unde există acelaşi scop urmărit. „Personalitatea răspunderii are drept consecinţă personalitatea sancţiunii.”135 Mai trebuie reţinut şi faptul că trebuie luate în considerarea toate împrejurările obiective şi subiective ale autorului faptei ilicite pe întregul ei parcurs. „răspunderea se stabileşte numai pentru fapta săvârşită de autor şi în limitele faptei sale. op.Aceste cazuri sunt „excepţii de la regulă şi de strictă interpretare.”134 Răspunderea juridică este strict legată de persoana care a săvârşit fapta ilicită. a sancţiunii hotărâte de organele în drept. 135 Gheorghe Avornic şi alţii. p. cit. 494. cit.. adică din momentul comiterii şi până la stabilirea răspunderii prin aplicarea pedepsei respective. Este adevărat că există situaţii în care răspunderea poate fi atrasă şi de fapta altuia ori în mod solidar cu altul. care trebuie să fie aplicată şi executată personal de către subiectul pasiv. §4.

Acest principiu presupune ca aplicarea sancţiunii juridice. în scopul sporirii eficienţei. Articolul 21 din Constituţia revizuită a României. (3) că „Părţile au 136 137 Carmen Popa. în general să nu sufere prin alterarea cadrului social normal. privind accesul liber la justiţie. vorbim practic de eficienţa şi eficientizarea. Principiul celerităţii reclamă oportunitatea sancţionării celui vinovat. de oportunitatea lor. p. prin întârzierea aplicării măsuri tragerii la răspundere137. o largă reprezentare. p. Acest principiu are. a restabilirii ordinii de drept.. a tragerii la răspundere. cit. sau ar trebui să aibă. cit. a reparării prejudiciului. 279.Sub aspectul organizării şi perfecţionării generale a sistemelor de drept. amânări nejustificate în realizarea în bune condiţii a normelor impuse. Maria Corbeanu. în ştiinţa dreptului au fost întreprinse studii diferite. op. op. aplicare în toate sferele de acţiune a dreptului. operativitatea. tragerea la răspundere neputând suferi amânare. 76 . rapiditatea transpunerii în realitatea socială a normelor juridice. de realizarea în bune condiţii şi lipsa oricăror tergiversări.. prevede la alin. Ion Corbeanu. atât în direcţia unei mai bune ocrotiri juridice a valorilor sociale. ezitări. 235. cât şi a recuperării eficiente a elementelor antisociale. indiferent de ramură. întrucât s-ar crea un sentiment de insecuritate şi o stare de neîncredere în capacitatea organelor abilitate în a restabili ordinea de drept136. Când ne referim la principiul celerităţii.

simplificare în îndeplinirea formelor procesuale. dacă ne gândim. cit.. 54. Celeritatea presupune următoarele cerinţe importante: „promptitudine în desfăşurarea activităţii judiciare. la identificarea făptuitorilor. 54. punerea cât mai rapidă în posesie a deţinătorilor legali ai dreptului. calitate în efectuarea actelor procesuale şi procedurale. p. aflarea adevărului etc. descoperirea infracţiunilor şi a infractorilor trebuie să se facă în cel mai scurt timp posibil. op. la scopul procesului penal. în special. 138 Acest principiu are o legătură indisolubilă cu celelalte principii fundamentale. restituirea bunurilor care le-au aparţinut sau sunt îndreptăţiţi în mod legal să le revină. Ne punem întrebarea ce 138 139 Petre Buneci. p.. un exemplu concret îl constituie repararea sau recuperarea cât mai urgentă a prejudiciului. acela al constatării la timp şi în mod complet a faptelor.139 Este lesne de observat că procesul penal trebuie să se desfăşoare cu maximă operativitate. op. În activitatea juridico-penală. cum ar fi legalitatea. acest principiu are o şi mai mare sferă de acţiune. căutarea. Petre Buneci. eficacitate optimă în realizarea scopului procesual penal etc.” Dacă facem referire la normele de drept civil. la tragerea la răspundere penală etc. 77 .dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. cit.

astăzi. de la comiterea unei infracţiuni. anumite urme dispar sau sunt distruse. a traficului de persoane şi droguri.consecinţe negative ar avea pentru societate tergiversarea unor cauze. Acest principiu a fost şi este foarte puţin tratat în lucrările de specialitate. ci şi ştiinţa dreptului constituţional. intervine moartea făptuitorului. a martorilor etc. a terorismului etc. prinderea şi descoperirea faptelor antisociale sau a celor care le-au comis cu o mare întârziere? Cu cât timpul se scurge. cu atât mai mult acest lucru acţionează în favoarea făptuitorului. parchet. nu mai pot reda cu exactitate evenimentele întâmplate. de neîncredere. multiplicarea eforturilor actuale dirijate în direcţia coordonării luptei comune de combatere a criminalităţii. de insecuritate a raporturilor sociale. asupra căruia să-şi concentreze atenţia nu numai teoria generală a dreptului. când pe rolul instanţelor zac pe rafturi sute şi mii de dosare. de neîncredere în capacitatea organelor abilitate (poliţie. În plus. ar exista un sentiment de teamă. Se observă o accentuare a preocupărilor vizând cercetările cu caracter operativ. Dar mai sunt foarte multe de făcut în acest 78 . părţile aflându-se în litigiu de mai mulţi ani. civil etc. dreptului penal. după un timp. Principiul celerităţii tragerii la răspundere va trebui să constituie unul din principiile de bază. instanţă etc. Martorii.) de a fi capabile de a menţine ordinea de drept.

caracteristic îl reprezintă acea proporţie bine stabilită dintre gravitatea faptei comise şi sancţiunea aplicată. altele prevăzute în Codul civil. Neexercitarea dreptului la acţiune. infractori care se plimbă în libertate. Principiul justei sancţiuni sau al proporţionalităţii răspunderii juridice Elementul definitoriu. uneori fiind de natură obiectivă. Exemplu în ce priveşte prescripţia extinctivă îl constituie termenul de 3 ani [art. în termenul stabilit de lege. Nu are relevanţă felul sancţiunii sau cărui domeniu specific al dreptului îi corespunde. indiferent de sancţiune.. Codul penal. Codul familiei sau în legi speciale. 167/1958]. Deci. contravenţională. cuvântul de ordine trebuie să îl constituie 79 .domeniu. (1) din Decretul nr. respectiv pierderea de către titularul dreptului a posibilităţii de a-l valorifica în justiţie şi respectiv a posibilităţii aplicării unei sancţiuni autorului unei fapte ilicite. penală. administrativă. are ca efect prescripţia răspunderii juridice. unde. din cauza unor factori ce ţin de ţinuta profesională şi morală. Alte termene sunt cele de 6 luni – 1 an pentru stabilirea şi tăgada paternităţii. §5. care oricând pot pune în pericol valorile umane şi materiale apărate de societate. 3 alin. civilă. disciplinară etc. recidivişti periculoşi. au rămas în lucru cauze cu autori necunoscuţi. Codul comercial.

72). p. Constantin Crişu. Acelaşi lucru îl prevede Codul şi în situaţia pedepselor alternative. de limitele de pedeapsă fixate în partea specială. avem „criterii generale de individualizare.proporţionalitatea. Conform actualului Cod penal (art. op. atât în ce priveşte alegerea uneia dintre ele. 542. cit. de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală”141. „ea nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii. Ed. Ştefan Crişu. 1997. temeiul aplicării sancţiunii. cât şi proporţionalizarea acesteia. Ed. 142 Codul penal al României. precizează că „la stabilirea şi aplicarea pedepselor pentru persoana fizică se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a acestui cod. de gradul de pericol social al faptei săvârşite. Curtea de Argeş. Argessis. de persoana făptuitorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală”142. justeţea 140 141 Romul Petru Vonica. Moroşan. 234. 47. 80 . care trebuie să fie individualizată şi aplicată corect. p. de limitele de pedeapsă fixate în partea specială. Codul juristului. Noul Cod penal ce va intra în vigoare. la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a acestui cod. 2004. Acest principiu se mai numeşte în dreptul penal „principiul individualizării judiciare a răspunderii penale”140. Bucureşti. 87 alin. în art. Răspunderea juridică trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o. (1). în conformitate cu norma legală.. p. de gravitatea faptei săvârşite.

sancţiunii juridice satisface. sistemul nostru judiciar a cunoscut şi cunoaşte grave încălcări ale normelor juridice. deopotrivă. ce constă în privarea de libertate. Din păcate. de a se „descotorosi” de problemele strict practice. în concordanţă deplină cu fapta comisă. indiferent de domeniul în care se aplică. cele legate zi de zi de activitatea instanţelor de judecată. Deci. p. sentimentul de justiţie şi de securitate în viaţa socială.. sau va primi o amendă cu caracter administrativ ori va fi mustrată. 81 . cum spun magistraţii. cit. Am observat această tendinţă a multora. „acoperirea legală”. trebuie să existe o sancţiune justă. iar textul de lege prevede pedeapsa închisorii de la 5-15 ani. chiar dacă persoana este recidivistă. op. deontologice şi morale. 542. indiferent de faptul că persoana va primi o sancţiune penală. când o persoană a încălcat norma. încercând să-şi găsească refugiul în diverse teorii care de mult nu se mai aplică sau nu sunt în 143 Romul Petru Vonica. conform normelor sancţionatorii proprii dreptului muncii. în toate formele răspunderii juridice. realistă. Nu este posibil ca sub umbra şi acoperirea textului de lege. în condiţiile în care persoane trimise în judecată cu prejudicii de zeci sau chiar sute de milioane de euro primesc aceeaşi pedeapsă. să condamni la 5 ani sau la 7 sau 8 ani de închisoare o persoană care a furat o raţă sau o găină.”143 Acest principiu are o largă răspândire în toate sistemele sancţionatorii. de viaţa reală.

în special cei tineri nu fac nici pe departe cinste acestei nobile profesii. Înainte de a aplica o pedeapsă. şi de aici încolo îşi intră în rol cunoştinţele juridice pe care trebuie să le aplice. concretă a zilelor noastre. cu toate că nu putem generaliza însă acest lucru. principiul non bis in idem nu exclude cumulul diferitelor forme de răspundere. cunoştinţe despre viaţă. în primul rând. înţelept. sociale. 82 . de ce nu. să fie cunoscător al lumii reale. o singură dată. echidistant psihic şi. având – aşa cum se spune – cei şapte ani de acasă. el trebuie să posede. §6. educat. faţă de aceeaşi persoană şi cu privire la aceeaşi faptă. Principiul non bis in idem (nu de două ori pentru aceeaşi vină) Ceea ce caracterizează acest principiu îl constituie faptul că o persoană care a încălcat o normă de drept va trebui să răspundă pentru fapta comisă. să aibă o experienţă de viaţă. Din păcate.concordanţă cu realităţile vieţii economice. nefiind ancoraţi în realitatea obiectivă. judecătorul trebuie să fie înainte de toate un om raţional. politice şi nu în ultimul rând juridice. manierat. unul din exemplele cele mai concrete şi mai des întâlnite pe rolul instanţelor de judecată constituindu-l cumulul răspunderii penale cu răspunderea civilă. obiective. Cu toate acestea.

cit. p.. se poate dispune confiscarea bunurilor care au servit la săvârşirea infracţiunii sau au fost destinate să servească la săvârşirea infracţiunii ori a lucrurilor ce au fost date pentru a determina săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor. Celui ce a încălcat ordinea de drept o singură dată. inclusiv lucrurile dobândite prin săvârşirea infracţiunii sau deţinute contra dispoziţiilor legale. atunci când se încalcă norme de natură diferită. Atunci când se încalcă. o persoană poate fi condamnată la pedeapsa închisorii şi. Răspunderea disciplinară poate fi cumulată cu răspunderea administrativă. 144 145 Carmen Popa. prin aceeaşi faptă ilicită. 278. op. în acelaşi timp. există posibilitatea sancţiunilor cumulative. în cadrul aceleiaşi forme de răspundere. În această situaţie. 83 . p. pentru aceeaşi faptă. 277. norme diferite şi aparţinând unor ramuri de drept diferite se pot cumula formele răspunderii juridice145 Pe lângă faptul că nu este exclus cumulul diferitelor forme de răspundere. printr-o singură faptă ilicită. cit. op. în situaţia în care încălcarea normei ce atrage răspunderea disciplinară întruneşte şi elementele unei contravenţii.. De exemplu.Acest principiu presupune aplicarea unei singure sancţiuni de aceeaşi natură. îi va fi aplicată o singură sancţiune juridică144. Carmen Popa.

Bucureşti. Ed.autorul faptei ilicite este pasibil de două sancţiuni juridice. Principiul potrivit căruia o persoană nu trebuie să fie sancţionată.A. nu poate fi contrazisă sau infirmată prin altă hotărâre. p. fiind unul din drepturile fundamentale ale omului. Prezumţia de nevinovăţie reprezintă un principiu cu o vocaţie universală. sunt ridicate la rangul de principiu146. pedepsită decât o singură dată pentru aceeaşi vină. Ca să facem un scurt istoric al acestui principiu. care este prezumată. 2001. pronunţată cu privire la aceeaşi persoană şi la aceeaşi faptă. apoi în Declaraţia 146 Ion Craiovan. §7. 84 . deoarece a încălcat concomitent două norme juridice. de natură diferită. amintim că îl găsim pentru prima dată în Declaraţia de independenţă a S. că a stabilit adevărul. Principiul prezumţiei de nevinovăţie Prezumţia de nevinovăţie şi reţinerea doar a elementelor de fapt probate – in dubio pro reo – orice dubiu fiind în favoarea învinuitului. 210. iar constatarea făcută printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. se concretizează în puterea lucrului judecat – res judicato pro veritate habetur. Autoritatea de lucru judecat se întemeiază pe ideea că o acţiune nu poate fi judecată decât o singură dată. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. All Beck.U. Curs universitar. din anul 1776. în mod absolut.

nr.. ne „intoxică” cu tot felul de informaţii eronate. 11. 52 se precizează că „orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă. 66 C. În Codul de procedură penală. unde se arată că învinuitul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie şi nu este 147 148 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948 – art. referiri cu privire la prezumţia de nevinovăţie găsim şi în dispoziţiile art. 281/2003 (M. false. până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare. Articolul 52 a fost introdus prin art. 281/2003. posturile noastre de radioTV. În art. 1 pct.drepturilor omului şi ale cetăţeanului din 1789 şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948.”148 De asemenea. 85 . 11 prevede că. Constituţia României. presa scrisă. Din păcate. pen. în art. 11 al celei din urmă se arată că „orice persoană învinuită a fi săvârşit o infracţiune este prezumată nevinovată atât timp cât nevinovăţia sa nu a fost stabilită într-un proces public cu asigurarea garanţiilor necesare apărării. persoana este considerată nevinovată. făcând inculpaţi persoane cărora nici măcar nu li s-a luat o declaraţie ori au fost găsite vinovate persoane care erau decedate în momentul săvârşirii aşaziselor infracţiuni. 23 pct. lipsite de suport juridic.”147 De asemenea. 2 din Legea nr. în necunoştinţa acestui principiu şi a normelor de drept. Of. 468 din 1 iulie 2003). În art. proc. prezumţia de nevinovăţie a fost introdusă prin Legea nr.

un fundament. urmând a se pronunţa o hotărâre de condamnare. Gheorghe Avornic şi colaboratorii. 493-496. 2003. p. Lucreţia Cojocaru.obligat să-şi dovedească nevinovăţia149.. autorii evidenţiază faptul că răspunderea nu este altceva decât „fapta omului ca şi capacitate juridică”. principiul obligativităţii tragerii la răspundere. reacţia organelor 149 150 Lucreţia Cojocaru Codul de procedură penală. 48. op. mai enumeră printre principiile răspunderii juridice şi pe următoarele: „orice răspundere juridică are un temei. cit. p. principiul operativităţii răspunderii juridice.. 66 alin. Moroşan. cit. p. iar persoana cercetată are dreptul de a proba lipsa de temeinicie a probelor. Bucureşti. iar după stabilirea prin probe a vinovăţiei persoanei. constituie o garanţie a protecţiei drepturilor persoanei în cadrul procesului penal. prezumţia va fi înlăturată. (2) se arată că. alături de principiul legalităţii şi de alte principii fundamentale ale dreptului. şi în cazul când există probe de vinovăţie. Fiecare modalitate sau tip de răspundere juridică îşi are temeiurile sale specifice. Din dispoziţiile acestui ultim articol rezultă că sarcina probei revine organelor judiciare. În privinţa ultimelor principii. 48. Ed. învinuitul sau inculpatul au dreptul să probeze lipsa lor de temeinicie150. în lucrarea citată. Prezumţia de nevinovăţie.”151 Cu privire la primul principiu. 151 Gheorghe Avornic şi alţii. 86 . op. Tot în prevederile art. autorii precizează că „aplicarea sancţiunii.

). răspunderea juridică. administrativă. cit. anumite abateri de la bunul mers al societăţii. unde se nasc şi se dezvoltă relaţii între oameni.. CAPITOLUL IV FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE Secţiunea I Diferitele forme ale răspunderii juridice Din punctul de vedere al studierii în cadrul diferitelor ştiinţe juridice de ramură. contravenţională. penală. ţinându-se cont de toate împrejurările în care s-au comis faptele. Este absolut necesar ca. religioasă etc. op. anumite 152 Gheorghe Avornic şi alţii. ocupă un loc important. indiferent de natura lor (juridică. 496. p. politică. apar anumite fenomene negative. economică. 87 . În societate. în cadrul disciplinelor Teoria generală a dreptului sau Introducere în drept să se studieze elementele fundamentale ale răspunderii juridice. indiferent de formele sale: civilă.. iar faptele ilicite să fie depistate şi să fie stabilite persoanele care au comis faptele. disciplinară etc.statului trebuie să fie operativă”152.

Ed. înţelesul. Înainte de a face prezentarea acestor forme ale răspunderii juridice. fără a defini sau a cunoaşte sensul. Acest 153 Cornel Popa. 65-80. tâlhărie etc. Bucureşti.). Atunci când relaţiile sunt grav afectate. Astfel cu s-a subliniat în literatura de specialitate 153. Determinarea şi motivarea acţiunii sociale. drepturile şi bunurile persoanei. Putem spune. fiind lezate viaţa. 1981. definiţia infracţiunii.. încălcări ale normelor sociale. Într-un cuvânt. deci. 88 . decât o anumită dimensiune a agentului – comportamentul său impus din exterior. fără a face o prezentare chiar succintă a celorlalte forme de răspundere. sau s-ar analiza infracţiunea de furt. trebuie să precizez faptul că se putea de altfel face şi o secţiune a capitolului. cu formele sale cunoscute. intitulată „Formele răspunderii. sub forma obligaţiilor şi a interdicţiilor. reprezintă reguli a căror respectare este considerată necesară în perspectiva realizării idealurilor pe care o societate dată şi le-a propus. normele sociale impun sau interzic anumite categorii de acţiuni. fără a se face vorbire de înţelesul noţiunii de principiu. p. în general”. intervine răspunderea juridică.atingeri aduse acestor relaţii. libertatea. S-a precizat că normele sociale nu definesc. în afară de cel normativjuridic. conduita umană este evaluată şi după alte criterii. păstrând limitele comparaţiei. este exact cum sar analiza principiile dreptului. conţinutul. că a dezbate direct formele răspunderii juridice. prescripţiile normative nu acoperă întregul perimetru al activităţii umane. Ion Moraru (coord. Academiei Române.

răspunderea este şi ea atribuită tuturor. Ei sunt fiinţe sociale înzestrate cu conştiinţă. iar în măsura în care structurile organizaţionale şi normative sunt expresia unor idealuri şi valori 154 Idem. agenţii. într-un cuvânt regulile jocului.comportament impus de societate este denumit cu termenul de „răspundere”. 89 . 62. ce pot fi oricând şi oricum manevraţi. structurile. putem spune că reprezintă o dimensiune universală a agentului”154. ridicate la rangul de ordine. subiecţii? Totuşi. societatea se raportează în mod activ şi generalizat la orice individ. ele întemeiază răspunderea acestora. pe cale de consecinţă. ce acţionează cu raţiune pentru a nu aduce atingere normelor şi regulilor impuse de societate. p. Prin intermediul normelor sociale şi al răspunderii pe care acestea o impun agentului. putem spune că societatea şi-a subordonat indivizii. Ce trebuie să facă indivizii. „Datorită faptului că normele sociale poartă în sine caracterul universalităţii. a statornicit raporturile dintre ea şi ei. în măsura în care „structurile organizaţionale şi normative prescriu obligaţii şi interdicţii comportamentale şi acţionale pentru membrii societăţii. idealurile. în numele unei ordini posibile. oamenii nu sunt maşini şi nici piese de şah. corespunzătoare anumitor valori colective. funcţionalităţile. De aceea. scopurile. şi-a definit ordinea. În acest sens. de valori universale.

În sfârşit. asigură. ele întemeiază responsabilitatea acestora.acceptate şi promovate de toţi membrii societăţii. în principal. cea din urmă joacă rolul de formă superioară de integrare a individului în societate.). precum răspunderea. reducându-se de fapt la existenţa normelor şi la caracterul lor coercitiv. cit. factori interni ai agentului. Astfel. mai sumare. în sensul că ea asigură optimizarea permanentă a raporturilor dintre individ şi societate. Continuând pe aceeaşi linie a comparaţiei dintre răspundere şi responsabilitate. apoi acordul de principiu între factorii interni şi externi. din ce în ce mai perfecţionate şi mai eficiente între indivizi sau între ei şi societate. începând cu factori ai cadrului social.”155 În ce priveşte legătura dintre răspundere şi responsabilitate. având caracter 155 Cornel Popa. Ion Moraru (coord. Responsabilitatea joacă un rol mai important. Răspunderea asigură doar conduita minimă a încadrării şi convieţuirii individului în societate.. ci treptat. condiţiile manifestării răspunderii sunt mai modeste. putem spune că acestea au grade diferite de complexitate. op. incluzând o serie de factori multipli de care depinde. restructurarea şi dezvoltarea vieţii sociale. într-o măsură mai mare. chiar crearea şi dezvoltarea unor raporturi noi. conservarea şi funcţionarea normală a raporturilor instituite în societate. p. responsabilitatea presupune factorul timp. 90 . asigurând în acest fel. 70. deoarece ea nu se constituie ca un dat. pe când responsabilitatea este mai pretenţioasă.

răspunderea şi responsabilitatea cunosc un proces de permanentă devenire. Ion. din actul autoangajării agentului la obiectivele şi acţiunile pe care colectivitatea le propune156 Poate că atunci când am definit noţiunea de răspundere trebuia să fi insistat mai mult pe comparaţia. evolutive.. fiind o dimensiune a agentului ce derivă din propria sa voinţă şi opţiune. Moraru (coord. de trecere a 156 Cornel Popa. p. avantajele o fac nu numai preferabilă răspunderii. ca fenomene mobile. responsabilitatea se întemeiază pe valorile acceptate sau adoptate de agent.). „Strâns dependente de transformările vieţii social-istorice şi de transformările omului. în ideal moral şi politic. Cu toate acestea. mai cu seamă în acela în care sunt analizate formele răspunderii. 91 . după cum am arătat. se întemeiază pe norme şi derivă din acestea. delimitarea. atribuindu-i-se agentului ca fenomen exterior. Răspunderea şi responsabilitatea înseamnă acelaşi lucru şi nu au aceeaşi întemeiere. 68. cit.procesual. Orice societate doreşte ca membrii săi să depăşească condiţia răspunderii şi să ajungă la condiţia mai matură şi mai eficientă a responsabilităţii. în timp ce răspunderea. ci o transformă chiar în scop al educaţiei. op. Considerăm că raportarea conceptului de răspundere la cel de responsabilitate îşi găseşte un loc bine meritat în orice capitol al răspunderii. diferenţierea ce trebuie făcută faţă de responsabilitate.

În toate cazurile. indiferent care: morală. Aşa cum precizam. procentul este cel puţin invers. În altă zi. El se integrează în colectivitate pe calea respectării regulilor sociale impuse. 92 . în sensul că un agent responsabil are într-o mai mare măsură capacitatea de a judeca şi aprecia corect obligaţiile care i se impun şi a le corela într-un mod mai echilibrat cu propriile sale aspiraţii. Să presupunem un exemplu ipotetic: într-o frumoasă zi de primăvară. o atingere. idealuri. deci copiii se conformează. interese. 157 Idem. la fel de frumoasă. 72. administrativă. diriginta clasei le spune copiilor să nu părăsească clasa. un copil care se găseşte în colectivitate. deşi toţi doresc să iasă în curtea şcolii. civilă. p. În această situaţie. indiferent de gravitatea acesteia. copiii ies în recreaţie într-o proporţie covârşitoare de 80-90%. Astfel. religioasă. se raportează iniţial la normele şcolare impuse. le respectă nu din propria sa voinţă sau imbolduri proprii. el le percepe ca fenomene exterioare.celei dintâi în cea de-a doua”157. trebuie mai întâi să existe anumite norme cărora le este adusă o vătămare. penală. de exemplu la şcoală. pentru că are ceva foarte important de comunicat. responsabilitatea influenţează pozitiv asupra răspunderii sau într-o anumită măsură este o condiţie a acesteia. pentru a exista o formă de răspundere. ci pentru că i se impun. în pauză.

aceştia nu primesc nici o indicaţie din partea acelei norme. Principiile filosofiei dreptului. Chiar dacă comportarea unui subiect căruia i se adresează norma are efect faţă de alţii. referitor la propria lor comportare. astfel încât persoana este obligată să răspundă din punct de vedere moral şi dincolo 158 159 G. Răspunderea morală se adresează numai subiectului. dar omul civilizat care devine interiorizat. Hegel. 73. Academiei. civilizaţiei. vrea să fie el însuşi în tot ceea ce face”158. cit. Răspunderea morală are un domeniu de aplicare mult mai vast. 93 . Aceste valori morale sunt subiective şi unilaterale. Ion Moraru (coord.§1. eticii etc. 133. se lasă determinaţi de părinţii lor. p. Pentru a exista o răspundere morală mai întâi trebuie respectate principiile morale. 1969.. dar în forma ei superioară. p. adică preceptul moral indică o directivă numai pentru acela care trebuie să acţioneze.W. cele juridice sunt obiective şi bilaterale. de disciplină liber consimţită159. op. cum ar fi respectarea promisiunilor. ba chiar responsabilitatea însăşi reprezintă cel mai important factor de întemeiere a disciplinei. obiceiurilor. Răspunderea morală „Omul necivilizat lăsat să i se impună totul de către puterea forţei şi a determinaţiilor naturii: copii nu au o voinţă morală. Bucureşti. Ed.). Cornel Popa. Responsabilitatea nu exclude disciplina.

în cazul primei forme. ambele forme exercitând o acţiune specifică asupra psihicului persoanei. Atunci când printr-o faptă păgubitoare este călcată vreuna din regulile moralei. în sensul că sunt situaţii în care răspunderea 160 161 Mihail Eliescu. căci conştiinţa sa individuală este modelată de mediul social de la locul şi timpul săvârşirii faptei păgubitoare. în timp ce în cazul celei morale. în autocondamnarea pentru încălcarea normei morale. p.. sancţiunea are o altă natură. există o reprobare sub forma unei reacţii a cercului social în care fapta s-a produs. cit. 1972.de graniţa răspunderii juridice. Academiei. Suntem în prezenţa răspunderii morale. în remuşcări. Diferenţierea care se face între răspunderea juridică şi cea morală constă în faptul că. fie în reacţia de dezaprobare venită din partea grupului social neinstituţionalizat. Sancţiunea care însoţeşte răspunderea morală constă fie în recunoaşterea în forul lăuntric a vinovăţiei. răspunderea morală se intersectează cu răspunderea juridică 162. Nu trebuie însă crezut că domeniu dreptului şi al moralei s-ar suprapune. op. astfel încât ea reflectă şi morala acelei societăţi160. 6. 162 Ibidem. Răspunderea civilă delictuală. nerespectarea normelor atrage automat constrângerea de stat. Aceasta se deosebeşte de răspunderea juridică ce nu poate să se ivească decât după formarea statului şi a dreptului161. 6-7. 94 . Atunci când făptaşul regretă şi condamnă în conştiinţa sa fapta pe care a săvârşit-o. Mihail Eliescu. p. Ed. Există deci un miez comun.

Răspunderea politică Alături de răspunderea morală există şi răspunderea politică. pierde calitatea de primar). p. citat de Mihail Eliescu. cit. delapidare. vol. după caz.. II. partea I. cum de altfel există şi cazuri de răspundere juridică ce nu sunt totdeauna şi cazuri de răspundere morală. atingeri maxime aduse normelor legale (infracţiuni de corupţie. Raynaud. În special această deosebire îşi găseşte rădăcinile în rolul cu totul diferit pe care noţiunile de prejudiciu şi de reparaţie îl joacă în cele două feluri de răspundere163.morală nu este o răspundere juridică. 6. 357. există anumite situaţii când. spălare de bani. Droit civil. De asemenea. pe lângă faptul că persoana în cauză suportă consecinţele politice (de exemplu. nr. Marty. §2. op. 163 G. de exemplu cea dintâi poate privi nerespectarea normelor politice referitoare la desfăşurarea activităţii politice. cât şi împreună cu răspunderea juridică. P. Paris. 95 . Această formă poate acţiona atât independent. Sirey.). omor etc. aceasta suportă şi consecinţele tragerii la răspundere penală sau civilă. urmare a unor încălcări grave.

96 . Motica şi Gheorghe Mihai. 31-33. Sunt foarte multe situaţiile în care auzim că persoana X sau Y a făcut o „gafă politică”. Profesorul Mihail Eliescu atrăgea atenţia că. dar o trestie care gândeşte. în această ipostază persoana în cauză răspunde numai din punct de vedere politic în faţa organelor de conducere ale partidului. Sofia Popescu. Ed. pe deplin responsabilă pentru propriile acţiuni 165. Hart considera că nu trebuie negată legătura dintre răspunderea juridică şi blamarea morală.A. Raportarea la suportul moral al răspunderii juridice este inevitabilă atunci când îi cercetăm fundamentul. 1998.L. de vreme ce ea se întemeiază şi astăzi pe noţiunea de culpă164.La rândul său. În acelaşi timp semnala diferenţa dintre cele 164 165 Mihail Eliescu. Şi H. Universalis Timisensis. Pascal spunea despre om că este o trestie. de răspunderea juridică.Deci există o coexistenţă a acestor forme de răspundere. în “Studii de drept” vol. deşi există particularităţi care fac să se deosebească răspunderea morală. Radu I. cea din urmă nu poate fi total despărţită de influenţa celei dintâi. cit. Câteva remarci. care îi socotea pe om singura fiinţă capabilă să acţioneze ca o forţă morală. dar tot la fel de bine pentru abateri privind viaţa de partid – o persoană pierde calitatea de membru al acelui partid. II sub red. Fundamentul răspunderii juridice. op. Să nu-l uitam pe Kant. P. Făcând comparaţia între răspunderea juridică ţi răspunderea morală.

Principalele forme ale răspunderii juridice sunt răspunderea penală şi răspunderea civilă.) cauzat altui stat printr-o faptă contrară dreptului internaţional167. California. sub red. Alături de aceste forme principale. 28. Stanford University Press. op.. 226-228. cit.L. încălcarea uzanţelor internaţionale. Description of Responsability and Rights . citat de Sofia Popescu. Răspunderea internaţională pentru violarea dreptului umanitar . etc. Hart. contravenţională. Bucureşti. În dreptul internaţional. 1961. cum ar fi răspunderea administrativă. Astfel. 167 Stelian Scăunaş. op. Ed. p. întâlnim şi alte forme de răspundere. Acelaşi autor precizează că repararea prejudiciului poate consta atât „în scuze datorate de statul autor faţă de statul lezat. Ca o mărturie sunt cunoscute „acţiunile oficiale ale stalului german prin care a cerut scuze pentru atrocităţile comise în cel de-al Doilea Război Mondial”169. prezentarea de onoruri sau promisiuni că actele ilicite nu se vor mai repeta”168. cit..A. răspunderea morală a statelor este determinată de prejudiciul moral (insultă. Diferiţi autori au clasificat formele răspunderii juridice după mai multe criterii. Sofia Popescu face următoarea clasificare: „a) după 166 H. All Back. arătând că în cadrul moralei există pentru răspundere bariere mai stricte166. 59. disciplinară etc. p. 169 Ibidem. în Freedom and Responsability. p. tratament necorespunzător. 59. proprii anumitor ramuri de drept.două forme de răspundere. 97 . 168 Stelian Scăunaş. 2002. p. Herbert Morris. Reading in Philosophy and Law.

Editura Unex A-Z. răspunderea penală. p. Actami. iar Romul Petru Vonica se referă la „răspunderea constituţională a Parlamentului. din punctul de vedere al normei juridice şi al interesului social lezat”170. b) particularităţile definitorii ale conduitei ilicite. 254. Teoria generală a dreptului.cit. 98 . 172 Sofia Popescu. §3.natura şi importanţa socială a interesului lezat prin fapta ilicită. în cazul celei penale este iniţiată din oficiu. răspunderea administrativă. răspunderea civilă. p. Răspunderea penală 170 171 Sofia Popescu. Aceeaşi autoare precizează faptul că acţiunea de tragere la răspundere. 255. pe când cea civilă este iniţiată de persoana care a fost lezată. 1994. Criteriul de distincţie între aceste forme ale răspunderii este cel al trăsăturilor definitorii ale conduitei ilicite sub raportul normei juridice încălcate şi al sancţiunii instituite”171.. op. p. Ed. care este răspunderea juridică cu caracter politic. Bucureşti. 1998. Autoarea Sofia Popescu mai enumeră între criteriile posibile de delimitare a formelor răspunderii juridice şi „izvorul obligaţiei. precum şi modul de stabilire a întinderii obligaţiei de reparaţiune” 172. Romul Petru Vonica. 326. Introducere în studiul dreptului. răspunderea disciplinară. Bucureşti.

Statul are dreptul de a trage la răspundere pe infractor prin stabilirea vinovăţiei. cum ar fi ridicarea dreptului de a exercita o anumită profesie. Raportul de constrângere se stabileşte între stat şi persoana infractorului. În acelaşi timp. Sancţiunile penale au ca efect provocarea unei suferinţe atât fizice. formele de sancţionare pot fi privarea de libertate. şi anume cea indirectă. există răspundere şi pentru fapta altei persoane. amenda penală. cât şi psihice a celui vinovat şi pedepsit pentru comiterea unei fapte penale. decăderea din drepturile părinteşti. a faptei pentru care este învinuit. interzicerea drepturilor electorale. persoana găsită vinovată este obligată să răspundă pentru acţiunile sau inacţiunile sale. drepturi şi obligaţii. aplicându-i sancţiunea şi obligându-l să o execute. confiscarea unor bunuri care au rezultat din aceasta. În cadrul acestei ultime forme de răspundere. aceasta a fost definită de majoritatea doctrinarilor ca un raport juridic de constrângere ce se naşte ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni. pentru faptele sale. existând de o parte şi de alta. despre regimul privativ de libertate (regimul detenţiei) ce 99 . Este vorba. În cazul săvârşirii infracţiunii.În ceea ce priveşte răspunderea penală. fapta animalului etc. în concret. interzicerea unor drepturi. şi pe tărâmul dreptului civil.

pe măsură ce societatea a început să se dezvolte. „Acţiunile susceptibile de sancţiune penală sunt acelea pe care societatea le socoteşte aşa de grave. gândirea juridică a evoluat. 533. la început în forme rudimentare. empirice. de exprimare etc. fie că este vorba de o răspundere juridică (penală. o îngrădire a posibilităţii de mişcare.cit. administrativă etc. p. civilă. unui cuţit sau forţelor naturii. Treptat însă. un fals în acte etc.. în orice stat din lume. 100 .”173 Reamintim că răspunderea penală a existat încă din cele mai vechi timpuri. un furt.). cum este răspunderea morală ori cea pentru încălcarea regulilor de convieţuire socială sau de politeţe. Deci omul.aduce o restrângere a personalităţii infractorului. unei pietre. regimul de detenţie este restrictiv. fie de o răspundere nejuridică. atribuindu-se răspunderea numai omului. spre deosebire de animale sau obiectele neînsufleţite. colective sau era atribuită unui animal. Este bine ştiut că. bineînţeles. socialului şi. Tragerea la răspundere a unei persoane. au apărut noi relaţii în sfera economicului. în acelaşi timp. sub forma răzbunării private. op. încât se consideră ea însăşi lezată. un mijloc de apărare a societăţii faţă de toţi cei care au adus atingere valorilor morale şi sociale. 173 Romul Petru Vonica. nu poate fi concepută în afara corelaţiei dintre faptă şi autorul acesteia. ca de exemplu un omor. dar reprezintă.

şi în ţara noastră. după o documentată şi prealabilă cercetare şi după ce persoana a fost găsită vinovată şi răspunde penal pentru consecinţele acţiunii sau inacţiunii sale. pe care nici un leac nu i-a putut vindeca. cea cauzal-mecanică. de la forma primă. în sistemul de drept penal. S-a ajuns. În ţările dezvoltate. Deci. în cazul căreia rezultatul era privit ca o consecinţă a unei simple mişcări a autorului. Şi în dreptul penal există anumite 174 Platon.acţionează conştient. „obiceiul de a se apăra de criminalii cei mari. 101 . acea poziţie care permite agentului o judecată logică despre avantajele şi dezavantajele acţiunii ilicite.R. bineînţeles. şi până la considerarea drept cauză a rezultatului antisocial a unei poziţii psihice. o persoană nu poate fi trasă la răspundere. Ed. Totuşi. 1995. şi care sunt foarte dăunători binelui public. Legile. I. În Grecia antică. consta în pedeapsa exilului sau moartea”174. având reprezentarea condiţiilor înconjurătoare şi. astfel. Colecţia Cogito.I. să zicem simplul fapt că săvârşise un omor. rudimentare despre răspundere. răspunderea este personală.. Astăzi însă. se află în deplină cunoştinţă de cauză. răspunderea penală are un caracter propriu. până în zilele noastre au existat la unele triburi din Africa sau America de Sud concepţii primitive. legislaţia penală este uniformă în ceea ce priveşte răspunderea penală. decât ca urmare a acţiunilor sau inacţiunilor de care este învinuită. Bucureşti. 152. a finalităţii urmărite. prin aplicarea mai multor lovituri cu pumnul. p.

al legalităţii răspunderii. 2004. 175 176 George Antoniu. Bucureşti. Olanda. a autorităţilor publice şi a instituţiilor publice. p. principul răspunderii personale. M. 249. p. 45 alin. Conform art. 102 . Noul Cod penal prevede în dispoziţiile art. nr. În sistemul de drept penal român. 249. Irlanda. unele dintre ele având caracter comun cu cele ale celorlalte forme de răspundere juridică. condiţiile răspunderii penale a persoanelor. Ed.cit. în Europa. All Beck. de către organele sau reprezentanţii acestora”175. În alin. În acest moment. Franţa. 45 alin. cum ar fi: principiul răspunderii bazată pe vinovăţie. Noul Cod penal – Codul penal anterior. prezumţia de nevinovăţie. 45 se precizează că „Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a participat la săvârşirea aceleiaşi fapte”176.principii. cu excepţia statului. cât şi persoanele juridice (Legea nr. (1) şi (2) răspunderea penală a persoanei juridice. Portugalia. 593/2004. pe lângă faptul că răspunderea este personală. au acceptat pe deplin răspunderea penală a persoanelor juridice Anglia. „Persoanele juridice. în cazul falsificării de monedă sau alte valori). subiecţi ai răspunderii penale sunt atât persoanele fizice. (1). (2) al art. răspund penal în cazurile prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite în numele sau în interesul persoanelor juridice.. op. proporţionalitatea sancţiunii în raport de gravitatea faptei etc. 299/2004. George Antoniu. Of.

301-327. Pe 29 aprilie 1991. 1996. Italiei.Danemarca. cit. p. François Rigaux. Giuffre Editore. comisie care a insistat asupra faptului că trebuie făcută o distincţie clară între calificarea comportamentului ilicit. citat de Valentin Constantin. 147. Le crime de l’Etat. Norvegia. Numai crimele de stat atrag răspunderea penală. într-un viitor drept penal al statelor. Greciei177. din prima categorie fac parte alte infracţiuni decât cele clasice. p. Analele Universităţii din Timişoara. cit. 103 . op. apartheid-ul etc.. cum ar fi genocidul. delictele conduc la obligaţia de reparare a prejudiciului. Reticenţe întâlnim în situaţia Spaniei.). Opinii recente în dreptul comparat. p. p. Belgiei. vor trebui avute în vedere şi alte principii fundamentale de drept penal. 178 François Rigaux.I. Réflections sur l’article 19 du projet des articles sur la responsabilité des Etats. în Le droit international à l’heure de sa codification – Etudes en l’honneur de Roberto Ago. au pus în evidenţă faptul că în afara legalităţii incriminării şi a pedepsei. etc. cum sunt principiul aplicării pedepsei de către o instanţă imparţială sau adaptarea pedepsei la calitatea ilicitului şi la natura particulară a personalităţii statelor179. 148.D.D. Germaniei. op. 1987. Atât în doctrina românească – în special Vintilă Dongoroz. desemnarea persoanei căreia îi este imputabil faptul şi determinarea sancţiunii178. Discuţiile din C. Răspunderea penală a persoanei juridice. 148.. la New York a avut loc o sesiune a Comisiei de Drept Internaţional a ONU (C. 179 Valentin Constantin.I. printre personalităţile marcante aflându-se şi Roberto Ago. În ce priveşte problemele legate de crime de stat şi delicte de stat. un susţinător fidel încă din 177 Valentin Constantin.

vorbeşte despre „persoane juridice de drept public. supravegherea judiciară. şi anume: 1) să ne aflăm în prezenţa unei conduite sau a unei fapte penale ilicite. În ce priveşte răspunderea persoanei juridice în dreptul francez. dizolvarea persoanei juridice.perioada interbelică a răspunderii penale a persoanei juridice –. ce poate consta atât în crearea unui prejudiciu material. cit. pe lângă amendă. Dalloz. intrat în vigoare în 1994. aceasta cuprinde. trebuie să fie îndeplinite cumulativ mai multe condiţii. interdicţia de a emite cecuri de credit. Italia. dăunător. interdicţia de a exercita direct sau indirect anumite activităţi. cât şi în doctrina altor state ale Europei. 104 . Noul Cod penal din Franţa. citat de Valentin Constantin. grupări politice. 148. au existat şi există controverse în ce priveşte răspunderea penală a persoanei juridice. 121-2. printre care Germania. Franţa. art. sindicate profesionale. p. asociaţii non-profit” 180. op. p. cât şi în vătămarea sănătăţii sau integrităţii corporale. închiderea definitivă sau provizorie a unor stabilimente. Paris.. 1790. societăţi civile. Pentru ca o persoană să poată atrage asupra sa consecinţele răspunderii penale. confiscarea bunurilor şi a produselor care au servit la săvârşirea infracţiunii etc. 180 Nouveau Cod Pénal. de partide politice. 2) să existe un rezultat socialmente periculos.

fie ca un rezultat al lipsei de prevedere”181. 4) fapta să fie săvârşită cu vinovăţie. că răul sau fapta ilicită este întotdeauna consecinţa voinţei şi a culpei. acela că fiecare trebuie să se considere ca unic şi definitiv răspunzător pentru ceea ce se întâmplă. altele au caracter propriu. prescripţia răspunderii penale.cit. 521.. Răspunderea. 5) să nu existe vreo cauză sau împrejurare prin care să se excludă caracterul penal al faptei ori să fie înlăturată răspunderea penală. iar la aplicarea pedepsei se ţine 181 Romul Petru Vonica. op. lipsa plângerii prealabile. retragerea plângerii şi împăcarea părţilor. Răul în special poate fi considerat fie ca efect al relei voinţe a altuia. Conceptul filosofic al răspunderii penale nu face altceva decât să atribuie răspunderea unei persoane pentru actul săvârşit de aceasta sau consecinţele produse ce îi sunt imputabile şi raţiunile pentru care delictul este suportul unei obligaţii. În ce priveşte răspunderea penală. 105 . în continuare.3) să existe un raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul produs. p. Acelaşi autor precizează. de exemplu principiul kantian al autonomiei de voinţă. Unele din cauze sunt comune. aceste cauze sunt amnistia. conform noului Cod (Titlul VI). remarca Romul Petru Vonica. trimite „la o filosofie a unei cauzalităţi prin libertate.

în concret. nu poate lua naştere obligaţia de a despăgubi.întotdeauna seama de circumstanţele reale ale faptei. răspunderea pentru fapta animalelor în art. în vigoare. 1001. formează răspunderea civilă. Codul civil român statorniceşte regimul răspunderii delictuale care. civ. 1003. a cărui existenţă bicentenară s-a sărbătorit în 2004. Fără să existe o pagubă. 998999. 1000 alin. în art. alături de răspunderea contractuală. în art. 106 . răspunderea pentru fapta altuia. răspunderea pentru fapta lucrurilor în general în art. puternic inspirat de Codul civil francez din 1804. în art. Astfel. un prejudiciu. (2) şi urm. ceea ce implică automat un prejudiciu. chiar dacă se aduce atingere unui drept al unei persoane sau unui interes al acesteia. aceasta este reglementată de art. 1000 alin. în principiu. §4. 1002. Răspunderea civilă În ce priveşte răspunderea civilă delictuală. 998-999 C. răspunderea pentru ruina edificiului în art. Răspunderea civilă este. se consacră solidaritatea celor chemaţi să răspundă împreună pentru acelaşi prejudiciu. în raport de vinovăţia făptuitorului. în sfârşit. avem tratată răspunderea pentru fapta proprie. (1) şi. legată de noţiunea de greşeală şi de existenţa unui delict civil.

„Orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara”. însă. să confundăm 182 Ion P. trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii. constituie răspunderea civilă delictuală”. „Obligaţia de a despăgubi persoana prejudiciată. Filipescu.Nu se naşte un drept de reparaţiune a pagubei dacă. având sfera de aplicabilitate în toate cazurile de răspundere delictuală. care. Răspunderea civilă delictuală există atunci când suntem în prezenţa unui fapt ilicit cauzator de prejudiciu. 998 C. Teoria generală a obligaţiilor. 110. Condiţia sine qua non o reprezintă. existenţa contractului între părţi. Aceste condiţii sunt generale. p. la rândul său. prejudiciul şi raportul de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta păgubitoare. Fapta păgubitoare trebuie să aibă neapărat un caracter ilicit şi să fie în acelaşi timp datorată greşelii. Nu trebuie. adică de a repara prejudiciul cauzat. 107 . ea intervine în situaţia unui fapt prejudiciator. trebuie să aibă capacitate delictuală. prin atingerea adusă nu s-a cauzat un prejudiciu. deci.182 Existenţa unui delict civil dă naştere răspunderii civile delictuale.. Bucureşti. civ. delictul civil fiind un izvor de obligaţii. Ed. Pentru ca să existe o obligaţie delictuală. Actami. Conform art. Răspunderea civilă delictuală constituie o sancţiune civilă. Această greşeală trebuie să fie atribuită celui ce a săvârşit fapta. 1998. pe când răspunderea civilă contractuală există atunci când obligaţiile stipulate în contract nu au fost executate sau au fost executate necorespunzător.

cât şi o „funcţie reparatorie. Drept civil. condiţii ce de altfel au fost enunţate. Bucureşti. p. Ed. civ. All. civ. Astfel. prevenţie efectuată de persoana în cauză sau de alte persoane. pentru a fi declanşată răspunderea trebuie neapărat şi anumite condiţii specifice fiecărui caz în parte. (1) C. În speţă. iar indirectă în situaţia în care suntem răspunzători „de fapta persoanelor pentru care suntem obligaţi a răspunde sau de lucrurile ce sunt sub paza noastră [art. prevenirea pe viitor a comiterii de noi delicte.183 Răspunderea pentru cauzarea de prejudicii prin fapta ilicită poate fi directă sau indirectă. care are caracter relativ. Avem răspunderea directă sau pentru fapta proprie în situaţia prevăzută de art.răspunderea civilă cu sancţiunea civilă.]. este vorba de răspunderea părinţilor pentru prejudiciul cauzat de copiii lor minori care locuiesc cu dânşii. 998-999 C. iar reparaţia prejudiciului implică o nouă cheltuială de muncă”. prima având atât o funcţie preventiveducativă. În privinţa răspunderii părinţilor va exista o triplă prezumţie. 108 . 183 C.. 120. în situaţia răspunderii părinţilor pentru fapta copiilor lor minori. Stătescu. Teoria generală a obligaţiilor. Pe lângă condiţiile generale ce privesc răspunderea civilă. C. conştientizarea oamenilor. şi anume prezumţia că în exercitarea îndatoririlor părinţeşti au existat abateri. Bârsan. avem răspunderea pentru altul. În această situaţie. 1992. 1000 alin. în sensul că priveşte numai părţile raportului juridic. existenţa comunităţii de locuinţă şi a minorităţii constituie o condiţie obligatorie.

Un exemplu concret: elevul poate săvârşi fapta atât în timpul orelor de curs. minorul. în sensul că neexercitarea îndatoririlor părinţilor a făcut posibilă săvârşirea faptei respective. meşteşugarului. În această situaţie. Această răspundere a profesorului trebuie să fie una fundamentată. În situaţia răspunderii profesorului. 998-999 C. părinţii. răspund. precum şi faptul că acesta trebuie să se afle sub supravegherea profesorului sau a meşteşugarului în momentul săvârşirii faptei ilicite. Elevul poate săvârşi fapta şi în timpul orelor de studii. însă acesta 109 . sau solidar. Este vorba de neîndeplinirea obligaţiei de supraveghere a copilului minor. profesorului. în pauza dintre ore atât în clasă. să fie cercetată obiectiv şi să se stabilească condiţiile. la data săvârşirii faptei ilicite. împrejurările concrete ale răspunderii profesorului. condiţiile speciale privesc calitatea de elev. cât şi în holul şcolii sau în curtea acesteia. antrenată răspunderea profesorului. cât şi în solidar. în funcţie de faptul dacă elevul se afla sau nu sub supravegherea profesorului şi dacă este. Şi în această situaţie. în funcţie de caz.. respectiv de ucenic. în concret. de educare şi creştere. prezumţia de culpă a părinţilor în privinţa acestei abateri şi fapta prejudiciabilă săvârşită de copilul minor. răspunderea juridică revine atât elevului.acţiuni sau inacţiuni ilicite. civ. în baza art. cauzele.

împrejurările concrete. şi săvârşeşte fapta ilicită în timpul acestor ore de învăţământ. C. Prin raport de prepuşenie înţelegem „existenţa unui raport de subordonare care îşi are temeiul în împrejurarea că. pentru prejudiciul cauzat de aceştia. Cel mai cunoscut izvor al raportului de prepuşenie îl constituie contractul de muncă. subordonarea salariatului faţă de patron fiind de esenţa unui astfel de contract. 184 Mariana Rudăreanu. educatorului etc. îndruma şi controla activitatea prepusului ţinut să urmeze îndrumările primite185. Bârsan. locul etc. 110 . 185 C. însă este absent din clasă.. Pe acest temei se naşte dreptul comitentului de a da instrucţiuni. avem condiţiile speciale ce trebuie îndeplinite: existenţa. fără relevanţă dacă este sau nu motivat.absentează de la curs. Stătescu. a raportului de prepuşenie şi săvârşirea faptei de către prepus în exercitarea funcţiilor ce i s-au încredinţat de comitent184. Fundaţiei România de Mâine. Drept civil. În aceste ipoteze trebuie cercetate amănunţit condiţiile producerii faptei ilicite. 121. pe baza acordului de voinţă dintre ele. Bucureşti. Teoria generală a obligaţiilor.cit. de a direcţiona. Ed. p. la data săvârşirii faptei. În situaţia răspunderii comitenţilor pentru fapta prepuşilor. o persoană fizică sau juridică a încredinţat unei persoane fizice o anumită însărcinare. Numai astfel se poate atrage sau nu răspunderea profesorului. timpul în care s-a produs. învăţătorului. p. op. 2004. 224.

cât şi în supravegherea acestuia. fără a fi obligat să se îndrepte şi împotriva comitentului. fiind o dispoziţie facultativă.. op. O altă teorie cu caracter subiectiv a fost cea privitoare la ideea de culpă a comitentului. prepusul fiind împuternicit. dacă comitentul profită de pe urma prepusului.. 1000 alin. (3). cit. 998-999 C. civ. anticipând repararea prejudiciului” 186. Majoritatea specialiştilor în drept civil au reţinut teoriile cu privire la faptul că ne-am afla în prezenţa unui contract de mandat. doar împotriva prepusului. art. fie atât în alegerea. În fine.În ceea ce priveşte fundamentarea răspunderii comitentului pentru fapta prepusului. culpa manifestându-se fie în alegerea prepusului. cu cei mai mulţi adepţi. de-a lungul timpului au existat diferite teorii cu privire la acest aspect. în temeiul art. cel păgubit se va putea îndrepta. 113. „Răspunderea instituită în sarcina comitentului are rolul unei garanţii în cazul insolvabilităţii prepusului. constă în ideea de garanţie pe care răspunderea comitentului o prezintă pentru persoanele prejudiciate prin fapta proprie a prepusului. cea mai importantă teorie. mandatat pe seama şi socoteala comitentului. în favoarea celui păgubit”187. 186 187 Laura Mihalache. „Prin urmare. acesta să îşi asume şi riscurile ce decurg din fapta sau faptele prejudiciabile săvârşite de prepus. Altă teorie se referă la faptul că. Ibidem. 111 . p.

Teoria generală a obligaţiilor. Astfel. citat de Laura Mihalache în Analele Universităţii din Timişoara. Deoarece însă comitentul nu este autorul direct al faptei prejudiciabile. Popescu.„Doar victima va putea să se îndrepte şi numai împotriva comitentului. În ceea ce priveşte răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. o faptă ilicită şi culpabilă. pentru a putea obţine reparaţiunea de la comitent va trebui să dovedească îndeplinirea condiţiilor legale pentru ca prepusul să poată fu tras la răspundere. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale se referă la animalele domestice. se vor aplica efectele subrogaţiei”189. art. 112 . Bineînţeles. deoarece prepusul nu are rolul de a asigura părţii păgubite repararea daunei. În ce priveşte efectele răspunderii. nu a fost înlăturată nici ideea de culpă prezumată absolut. va trebui probat că există un prejudiciu. cel păgubit. o reglementează expres. p. precum şi la cele aflate în grădinile zoologice. T. raport de subordonare între comitent şi prepus. civ. „În literatura de specialitate s-a afirmat că în scopul obligaţiei in solidus executate de un debitor pentru altul. iar fapta să se fi săvârşit în cadrul funcţiilor încredinţate de comitent”188. avem atât răspunderea comitentului. cât şi solidară. 110. vinovăţia şi raportul de cauzalitate între faptă şi prejudiciu. de edificii sau de lucruri în general. a prepusului pentru fapta proprie.R. circuri 188 189 Ibidem. sălbatice. 1001 C.

Stătescu. a îngrijitorului de animale etc. la data săvârşirii faptei.sau în captivitate (rezervaţii.R. în sensul că prima presupune contactul material. Curs de drept civil. Trebuie făcută această distincţie. Bucureşti. Teoria generală a obligaţiilor.. Există şi paza materială care se deosebeşte de cea juridică. Este antrenată răspunderea persoanei care. aşa cum precizează legea. înţelegând „dreptul ce îl are o persoană de a folosi animalul în interes propriu. priveşte orice animale. cât şi cele care. Răspunderea civilă delictuală. aceasta este inexistentă. 1001 C. aceştia nu pot folosi animalul în interes propriu. adică numai la anumiter animale. 113 . 998-999 C.. 1950-1951. 1972. civ. având prerogativa de comandă. Totuşi. civ. au scăpat de sub pază. citat de Mihail Eliescu. C. parcuri de vânătoare închise). deoarece în situaţia zootehnistului. Ionaşcu. p. Academiei R. Bucureşti. p. În ce priveşte posibilitatea ca răspunderea să se refere limitativ. direcţie şi de supraveghere exercitată asupra animalului”190. ei nu pot răspunde decât în temeiul art. Animalele care intră sub incidenţa art. deţinea paza juridică a animalului. 401. cu singura condiţie ca ele să fie obiectul unui drept de proprietate191. Tr. 1001 sunt atât cele ce se află efectiv sub pază.cit. 252. op.. Ed. Bârsan.S. 190 191 C. paznicul răspunde şi dacă animalul se află liber şi nepăzit. în sensul că răspunderea statornicită prin art.

cele sălbatice trebuie să se afle în grădini zoologice. conform art. din această categorie pentru care este atrasă răspunderea paznicului făcând parte iepurii de casă. VI. iar altele domestice. 1960. peştele din iaz etc. p. vol. op. 1980. Paris. Traité pratique de droit civil français. circuri etc. porumbeii din porumbărie. Bucureşti. porumbeii etc. apărut în condiţiile economice şi sociale proprii epocii capitalismului premonopolist. în sensul că unele sunt animale sălbatice. Bineînţeles. 193 Gheorghe Tomşa. 9. decurgând şi impunându-se ca o consecinţă a dezvoltării maşinismului”193. citat de Mihail Eliescu. p.192 Concluzia generală pe care o desprindem în legătură cu răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale este următoarea: dispoziţiile art. p. 401. ştiinţifică şi enciclopedică. 468 C. 599. sunt aplicabile tuturor animalelor.cit. imobil prin destinaţie. 1001 C. 192 P. Nu se face distincţie nici în ceea ce priveşte faptul dacă animalul este un lucru mobil sau.condiţia necesară fiind ca animalul să facă parte din categoria animalelor ce pot fi lăsate să umble liber. civ. nefăcându-se nici un fel de distincţie. Înainte de a face un scurt istoric al răspunderii civile pentru prejudiciile cauzate de lucrurile pe care le avem sub pază. cum ar fi albinele. albinele din stupării. Esmein. vreau să precizeze că această formă a răspunderii civile – astfel cum arată autorul Gheorghe Tomşa – „reprezintă un concept juridic determinat istoric.. civ. 114 . Răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate de lucrurile pe care le avem sub pază.. Ed. în Planiol et Ripert.

p. în acest caz. chiar dacă s-au inspirat din legislaţia română.În ce priveşte evoluţia răspunderii. op. În ce priveşte existenţa condiţiilor. fie intenţionată. Dar. nu a existat întotdeauna un consens în privinţa lor. vechi legiuiri care legau obligaţia de despăgubiri de noţiunea de greşeală. Şi Codul Calimach şi Codul Caragea. ci exclusiv de reglementarea anumitor situaţii determinate”194. Aşadar. fraţii Mazeaud menţionează în calitate de condiţii ale răspunderii civile: „existenţa unui lucru. şi anume existenţa celei de-a patra forme a răspunderii civile. 115 . nu se poate vorbi. şi anume Pravila lui Vasile Lupu. în înţelesul actual. cele mai vechi legiuiri româneşti scrise vorbeau de obligaţia de despăgubire al cărei temei era culpa şi reglementau şi o răspundere pentru animale. nu sunt omise nici izvoarele istorice româneşti. referirea expresă făcându-se la legiuirile scrise.cit. acelaşi autor precizează faptul că actualul Cod civil a preluat prevederile în materie din Codul civil francez sau au fost inspirate din practica franceză. Pravila lui Matei Basarab. fie fără voie. şi anume cea privind prejudiciile cauzate de lucruri pe care le avem sub pază. despre o „reglementare de principiu. 11. De asemenea.. intervenirea unei 194 Gheorghe Tomşa. au adus totuşi îmbunătăţiri. cu toate acestea. În literatura juridică franceză.

. 27. din această clasificare este omisă persoana responsabilă. cauza prejudiciului să fie tocmai această faptă a lucrului” 195. Gheorghe Tomşa enumeră următoarele condiţii necesare şi anume. Tunc. 18-22. 1969. 195 196 H. cu titlu gratuit. 197 Gheorghe Tomşa.R. 116 .L. Fr. Obligations. Mazeaud. 1/1967. R. Deak.fapte a lucrului. Enumerarea tuturor condiţiilor este făcută de H. Mazeaud şi A. Paris. şi anume: „1) existenţa unui lucru neînsufleţit 2) lucrul neînsufleţit să fie cauza pagubei 3) paguba să rezulte din fapta lucrului 4) paguba nu trebuie să fie suportată de lucrul însuşi 5) victima să nu fi participat. p.D. p. Leçons de droit civil. existenţa unei persoane responsabile de prejudiciul cauzat de lucru. p. existenţa unui lucru. Condiţiile şi fundamentul răspunderii civile pentru prejudiciile cauzate de lucruri.cit. tome II. prejudiciul. 467. existenţa unei legături de cauzalitate între lucru şi prejudiciu197. nr. Se observă că. op. la întrebuinţarea lucrului 6) prezumţia de răspundere nu o poate invoca decât victima” Profesorul Francisc Deak enunţa următoarele condiţii: „fapta lucrului. J. Mazeaud.L. legătura cauzală dintre fapta lucrului şi prejudiciu şi dovada condiţiilor răspunderii”196.

au ajuns să conserve ideea unei răspunderi obiective. acesta fiind promotorul tezei obiective a răspunderii bazate pe risc. 117 . p. în sensul că păzitorul răspunde de viciul lucrului chiar dacă nu ştia de existenţa lui şi era în drept să nu ştie sau nu l-ar fi putut descoperi. fără culpă. 110-115. victima beneficiază de o regulă de fond. De aceea. cât şi din alte ţări.. această regulă bazându-se pe următoarele trei considerente: victima beneficiază de o prezumţie de cauzalitate între culpa prezumată a păzitorului lucrului şi paguba pe care ea a suferit-o. op. în cazurile în care 198 René Savatier.În ce priveşte fundamentarea răspunderii pe noţiunea de greşeală. Concluzia pe care o desprindem este aceea că trebuie recunoscută existenţa unui domeniu în care operează răspunderea independentă de greşeală. literatura juridică străină şi cea autohtonă au stabilit că se recunoaşte victimei beneficiul unei prezumţii de responsabilitate. aceasta constă în faptul că găsirea altui fundament decât ideea de culpă nu se referă la toate ipostazele. în beneficiul victimei este prezumată o culpă a păzitorului sau un viciu al lucrului şi legătura cauzală între aceşti factori şi paguba suferită de victimă. adică paguba era imprevizibilă pentru păzitorul lucrului”198. atât instanţele din România. cit. „în sensul că acesta intervine numai în lipsa unei culpe stabilite. Teza fundamentală a ideii de risc aparţine în principal lui René Savatier. În ce priveşte fundamentarea răspunderii pe temeiuri independente de greşeală.

ori nu va reuşi să probeze acest fapt şi în această situaţie va fi chemat să răspundă în calitate de păzitor juridic”200.nici o greşeală nu putea să fie stabilită în sarcina păzitorului lucrului. Bucureşti.. Soluţia reiese. 173. 192. op. Marin F. cit. 192. Popa. cit. prin analogie. 1970. de asemenea . Mihai Covalciuc. op. ca urmare a unor transporturi benevole ori a prejudiciilor cauzate de aeronave sau poluarea mediului înconjurător sau a accidentelor nucleare. p. „În afară de persoanele care au dobândit în mod legal paza juridică a lucrului. Ed.. acesta rămâne paznic răspunzător. 201 Francisc Deak. pot avea calitatea de păzitor juridic şi persoanele care au intrat ilegal în posesia lucrului”201. 1001 C. în situaţia în care între păzitorul juridic al lucrului şi victimă au existat raporturi contractuale”199 sau în cazul prejudiciilor produse. din dispoziţiile art. Francisc Deak. Ştiinţifică. „În cazul în care lucrul a fost pierdut de proprietar. Anghel. Situaţia cel mai des întâlnită în practică în ce priveşte stabilirea acestei forme de răspundere o întâlnim „în cazul coliziunii între vehicule. p. 199 200 Călin Scripcaru. p. subliniat că răspunderea persoanelor care dobândesc în mod legal paza juridică a lucrului – în raport cu răspunderea proprietarului – este alternativă. iar nu cumulativă: ori proprietarul va reuşi să răstoarne prezumţia de pază juridică ce operează în sarcina sa (dovedind că în momentul cauzării prejudiciului lucrul se găsea în paza juridică a altei persoane). „Trebuie. 118 . Ion M. Răspunderea civilă.

. acela legat de cauzele exoneratoare de răspundere. 26. Traité théorique ei practique de la responsabilité civile delictuelle et contractuelle . 339. 339. Dimpotrivă. 204 Gheorghe Tomşa. op. cit. 1934. civ. 119 . proprietarul nu răspunde de lucru dacă l-a abandonat” 202. deoarece ele constituie elemente comune ale răspunderii şi vor fi tratate în capitolul intitulat „Condiţiile răspunderii juridice”. p.: proprietarul unui edificiu este responsabil de prejudiciul cauzat prin ruina edificiului. răspunderea nu este antrenată ori de câte ori există una din următoarele cauze: intervenţia forţei majore. „În legătură cu un ultim aspect. p.. Nu voi face o analiză a acestora. fie o dezagregare a materialului din care este construit.civ. un baraj etc. intervenţia faptei victimei” 204. cit. Paris. p. proprietarul încetează să fie obligat la pază în cazurile în care lucrul a intrat în stăpânirea unei alte persoane. un pod. Mazeaud. Ruina edificiului reprezintă o dărâmare totală a acestuia sau una parţială. citat de Mihail Eliescu în op. op. precizăm faptul că. acest lucru făcându-se 202 H. intervenţia faptei unui terţ. cit. 203 Mihail Eliescu.. când ruina este urmarea lipsei de întreţinere sau a unui viciu de construcţie. Răspunderea pentru ruina edificiului este reglementată în art. „Prin edificiu se înţelege o casă. 1002 C. cu consimţământul său”203. şi anume. care declară răspunzător pe proprietarul animalului ce a scăpat de sub pază. et L.. „Tot astfel.

În situaţia în care proprietarul edificiului era declarat răspunzător pentru paguba creată. op. ciment. Datorită căderilor. cit. aceasta este a tot cuprinzătoare. răspunderea va reveni proporţional fiecărui proprietar. şi anume aceea de a fi proprietarul edificiului. el avea la dispoziţie două metode. cit. În ce priveşte persoana răspunzătoare. 205 Gheorghe Tomşa. aceasta trebuia să îndeplinească o condiţie sine qua non. op. cea de-a doua formă consta în plata reparaţiilor pentru stricăciunile cauzate.involuntar”205. în funcţie de partea sa din dreptul de proprietate asupra acelui edificiu. deci este vorba. Mihail Eliescu. Forma cauţiunii consta în garantarea daunelor eventuale. începând cu locuinţele şi terminând cu canalizările de gaz sau electricitate ce sunt încorporate într-o clădire. în concret. „În ce priveşte noţiunea de edificiu. în momentul în care se produce paguba. 206 120 . p. Această formă a răspunderii civile o găsim încă din perioada dreptului roman... cărămidă etc. dărâmăturilor se provoacă un prejudiciu unei terţe persoane. În situaţia în care edificiul aparţine mai multor proprietari. 350-359. Prima consta într-o cauţiune plătită de proprietarul răspunzător. p.). 28-29. despre un edificiu aflat în indiviziune. Nu are relevanţă ce materiale sunt folosite la construirea edificiului (lemn. important este ca edificiul să fie opera omului”206.

nu are importanţă destinaţia edificiului. aceasta intervine numai după terminarea construcţiei. vicii de construcţie ce se datorează atât imprudenţelor. adăpost pentru animale. depozit. aceasta revine celui păgubit. dovada făcându-se prin orice mijloc de probă. datorită unor acţiuni proprii sau acţiunilor animalelor. paguba creată trebuie să se datoreze edificiului. deteriorarea materialului din care este alcătuit. trebuie reţinut faptul că răspunderea proprietarului are loc numai atunci când surparea provine din lipsa de întreţinere a construcţiei sau din viciul de construcţie.). inclusiv martori şi prezumţii. oamenilor. care poate fi totală sau parţială. 121 . Sarcina de a dovedi lipsa de întreţinere sau existenţa viciului de construcţie. Înţelegem prin ruină. pomii nu constituie edificii. cât şi neglijenţelor. forţelor naturii provoacă un prejudiciu (căderea unei grinzi. Pentru a fi antrenată această formă a răspunderii. De asemenea. ca de altfel şi nexum cauzal. care. stâncile. începând cu lipsa de întreţinere. până atunci răspunderea revenind antreprenorului. cornişe etc. a unei balustrade. în sensul că poate fi locuinţă. adică raportul de cauzalitate. magazie. În ce priveşte momentul din care este antrenată răspunderea. pot îmbrăca diverse forme. Cauzele ruinei. Totuşi. a unui balcon.Per a contrario. mai precis ruinei lui.

Ed. „Contravenţiile sunt fapte ilicite care aduc atingere relaţiilor sociale de natură administrativă. 597. hotărâre a Guvernului sau a consiliului local al comunei. oraşului. a celor care privesc bunurile şi persoanele. nu mai reţine printre trăsăturile definitorii ale contravenţiei gradul de pericol social mai redus decât infracţiunea. 2000. municipiului sau al sectorului Municipiului Bucureşti”207. oraşului. 1. săvârşirea faptei cu vinovăţie. Drept administrativ şi instituţii politico-administrative. civilă. 207 Verginia Vedinaş. Verginia Vedinaş defineşte contravenţia ca fiind „fapta săvârşită cu vinovăţie. prevederea faptei şi sancţionarea ei prin lege. Lumina Lex. Trăsăturile contravenţiei rezultă din definiţie şi sunt următoarele: săvârşirea faptei cu vinovăţie. în fine. a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi. 122 . municipiului sau al sectorului Municipiului Bucureşti.§5. Răspunderea contravenţională O altă formă a răspunderii juridice este răspunderea contravenţională. Observăm că Ordonanţa Guvernului nr. stabilită şi sancţionată prin lege. prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a consiliului local al comunei. art. p. Bucureşti. 2/2001.

cazul fortuit. acordului sau autorizaţiei de exercitare a unei activităţi. 210 Corneliu Manda. prestarea unei activităţi în folosul comunităţii etc. beţia involuntară completă. eroarea de fapt. Tot specifică dreptului administrativ 208 209 Ioan Dascălu. p. 2001. Cordial Lex. celelalte sunt cauze comune cu cele privind înlăturarea caracterului penal al faptei. starea de necesitate. Aceste sancţiuni sunt considerate principale. 147. Tratat elementar. Ed. a avizului. p.precum şi încălcări ale modului în care trebuie îndeplinite îndatoririle de serviciu”208. în afara ultimei cauze. imposibilitatea. 123 . Cauzele care înlătură răspunderea contravenţională sunt: legitima apărare. latura obiectivă şi latura subiectivă”209. subiectul. Drept administrativ. retragerea licenţei sau avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior”210. dar avem „sancţiuni contravenţionale complementare. Ed. Bucureşti. Lumina Lex. Elementele constitutive ale contravenţiei sunt: „obiectul. Drept administrativ. fapta săvârşită din constrângere fizică sau psihică. blocarea contului bancar. După cum lesne se poate observa. amenda. infirmitatea. Sancţiunile contravenţionale sunt: avertismentul. 268. Drept administrativ. închiderea unităţii. dacă are legătură cu fapta. Bucureşti. Rodica Narcisa Petrescu. 2001. suspendarea agentului economic. Cluj-Napoca. p. cum ar fi confiscarea. Ed. Diţă Bondarici. după caz. Ediţie revăzută şi adăugită. 126. Bioterra. suspendarea sau anularea.

autoritatea judecătorească şi instituţia contenciosului administrativ. dispoziţii contravenţionale cu privire la autorităţile publice. Iorgovan. Tratat de drept administrativ.sau cunoscută în ştiinţa administrativă mai este şi răspunderea administrativpatrimonială. şi anume răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare penale. Dintre toate aceste dispoziţii se desprinde concluzia că actuala Constituţie „recunoaşte dreptul fundamental al cetăţeanului român de a fi despăgubit pentru prejudiciile produse prin actele administrative ale autorităţilor publice”211. 124 . 122(4) dispoziţii cu privire la proprietate. vol. Ed. Nemira. 48 alin. Răspunderea administrativ-patrimonială În art. Aceste acte au formă tipică sau una asimilată-atipică. p. Bucureşti. mecanismul funcţionării lor. 49. Constituţia României conţine în art. §6. 1994. 324. 48. (3) din Constituţie este prevăzută o formă specială de răspundere administrativ-patrimonială. 21. I. 211 A.

angajaţii vinovaţi de încălcarea hotărârilor judecătoreşti ori ale comisiilor de arbitraj vor putea să răspundă civil sau 212 Valer Dorneanu. Ed. poate atrage răspunderea penală a acestora”212. 2000. §7. cu încălcarea condiţiilor referitoare la exercitarea dreptului de participare la grevă sau fără a lua în considerare interdicţiile la grevă reglementate de lege. 87 din Legea nr. 125 . 243. p. Răspunderea în dreptul muncii În ce priveşte răspunderea juridică specifică normelor şi relaţiilor de drept al muncii. Autorităţile publice răspund pentru prejudiciile cauzate în baza unor contracte administrative sau răspund solidar. dacă acestea au o formă ilegală.Răspunderea administrativ-patrimonială este atât obiectivă. Bucureşti. 168/1999. „De asemenea. lege ce reglementează conflictele de muncă. putem spune că şi în cadrul acestor relaţii avem situaţii care atrag după sine răspunderea juridică. Autorităţile nu răspund pentru formele exceptate de la controlul de legalitate sau cele cu caracter legal. Introducere în dreptul muncii. cât şi bazată pe vinovăţie. tipice sau asimilate. Un caz elocvent îl constituie art. Fundaţiei România de Mâine. alături de funcţionari publici pentru prejudiciile produse prin acte administrative. „Declararea grevei de către organizatori.

prin ameninţări sau violenţe. poate interveni atât răspunderea disciplinară. după caz. ce se sancţionează cu amendă. op. împiedică sau obligă un salariat să participe la grevă sau să muncească în timpul grevei. se face vinovată de comiterea unei contravenţii. 243. Bucureşti.material213. 215 Lidia Seceleanu. Ed. Lidia Seceleanu. neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind reintegrarea în muncă a unui salariat”215. indiferent de funcţie sau postul ce-l ocupă. aceasta constituie abatere disciplinară sancţionată. când nu sunt organizate şi conduse de persoane autorizate şi se încalcă abuziv obligaţiile de serviciu. cit. 126 . 342-359. În ce priveşte încălcarea cu vinovăţie de către personalul angajat. retragerea uneia sau a mai multor gradaţii sau trepte de salarizare pe o perioadă de 1-3 luni. Alte măsuri sunt cele referitoare la reducerea salariului şi a indemnizaţiei de conducere pe durata a 1-3 luni cu 5-10%. Lumina Lex. De asemenea. tot legea menţionează neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile. 344. op. p. În situaţia unor greve spontane. Tot în lege se menţionează faptul că. cât şi răspunderea materială a celor vinovaţi. cu mustrare. cit.. p. „În legătură cu faptele cu caracter penal. p. retrogradarea din funcţie sau 213 214 Valer Dorneanu. dacă nu întruneşte condiţiile unei infracţiuni”214. 2005. dacă o persoană. a obligaţiilor de serviciu. avertisment. se poate diminua salariul cu 5-10% pe aceeaşi perioadă. Dreptul muncii.

Se înlătură astfel răspunderea materială reglementată anterior de vechiul Cod al muncii (art. Astfel. nu este singulară. să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit vreun 216 Valer Dorneanu. cu bunurile aparţinând patrimoniului său. reîntregind patrimoniul afectat. în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale. pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor”216. 102-110). (1) din Codul muncii prevede că „angajatorul este obligat. Şi angajatorul răspunde patrimonial faţă de salariaţi. 242. în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale. Conform art. atunci când se produce o pagubă. 270 alin. op. cit. Este lesne de observat diversitatea şi multitudinea de sancţiuni ce pot fi aplicate în cazul nerespectării relaţiilor ce se desfăşoară în procesul muncii. în primul rând cu salariul. 269 alin. art. „salariaţii răspund patrimonial. într-o atare situaţie. (1) din Codul muncii. Ea este patrimonială. Rezultă că răspunderea patrimonială este una reparatorie.categorie pe aceeaşi durată sau desfacerea disciplinară a contractului de muncă. p. deoarece salariatul care a produs o pagubă angajatorului va fi obligat. până la privarea de libertate. Această răspundere a salariatului faţă de angajator. ca şi cea civilă (contractuală sau delictuală) ori cea materială. să acopere acel prejudiciu. 127 . începând de la mustrare.

Târgovişte. De asemenea. p. care cuprinde atât despăgubirea datorată. dobânzile sunt datorate din ziua introducerii cererii de chemare în judecată. p. pe această dată debitorul fiind considerat pus în întârziere. prejudiciul material are legătură cu serviciul. şi 217 218 Dan Ţop. cit. Impact. 128 . „Toate condiţiile de existenţă a răspunderii juridice. care se referă la salariaţi. Ed. în sensul că este contractuală. Codul muncii comentat. devin aplicabile prevederile din Codul muncii. În situaţia în care este angajată răspunderea unităţii faţă de salariat pentru neplata unor drepturi băneşti cuvenite. cu consecinţa reparării integrale a prejudiciului. op. Constatăm că.prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul”217. în alin. 270 se precizează că „angajatorul ce a plătit o despăgubire îşi va recupera suma aferentă de la salariatul găsit vinovat pentru paguba produsă”218. cât şi dobânda legală. 193 Dan Ţop. avându-şi izvorul în contractul individual de muncă.. 2003. se regăsesc şi în cazul răspunderii patrimoniale a angajatorului. 1088 din Codul civil. se aplică aceleaşi reguli ale răspunderii civile contractuale etc. În acest text de lege se precizează faptul că. (3) al art. şi răspunderea patrimonială a angajatorului prezintă aceleaşi caracteristici ca şi cea a salariatului. conform art. 194. este reparatorie.

situaţie în care făptuitorii au.anume fapta ilicită. cit. Angajatorul răspunde în următoarele situaţii expres prevăzute de lege: despăgubirea cuvenită în cazul constatării nevinovăţiei penale a persoanei suspendate din funcţie. de regulă. este împiedicat de a munci. Există situaţii când un singur prejudiciu este cauzat din vina mai multor salariaţi. „Răspunderea poate fi angajată conform art. Bineînţeles. nu se poate determina cu precizie contribuţia fiecăruia. „În cazul în care. urmată de imposibilitatea celui în cauză de a se încadra la un alt angajator. o răspundere conjunctă. culpa” 219. răspunderea se stabileşte proporţional cu salariul net de la data 219 Lidia Seceleanu. p. raportul de cauzalitate. nu se iau măsuri corespunzătoare pentru asigurarea pazei şi îmbrăcămintei personalului care foloseşte echipament de lucru. această răspundere se stabileşte în raport de măsura în care a contribuit fiecare la producerea pagubei. 269 din Codul muncii numai pentru prejudicii produse salariaţilor în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu sau în legătură cu serviciul”. Cazurile tipice ale răspunderii patrimoniale a angajatorului sunt cele privind accidentele de muncă şi bolile profesionale. în caz de anulare a concedierii. nu se înmânează salariatului sau fostului salariat adeverinţe sau alte documente care să ateste funcţia sau specialitatea. din diferite motive obiective. fără să fie concediat. 344 129 . op. însă mai poate fi atrasă răspunderea şi în următoarele situaţii: salariatul.

este declarat răspunzător pentru paguba neacoperită autorul ei direct (gestionarul). se semnalează prin controale. legătura de cauzalitate şi gradul de vinovăţie”221. op. cit.. aceasta intervine în următoarele situaţii: o primă situaţie este prevăzută de Legea nr. 7 din lege. „Răspunderea conjunctă este tot o răspundere personală. este menţinut. deoarece se stabileşte în concret contribuţia fiecărei persoane la producerea pagubei. p. deşi nu mai este reglementată de noul Cod al muncii. Lidia Seceleanu. p. predarea unui bun sau prestarea unui serviciu necuvenit către un alt salariat sau un terţ. stabilindu-se fapta ilicită în sine. în repetate rânduri. atunci când este cazul. cel ce se face vinovat de încadrarea sau trecerea persoanei în funcţia de gestionar sau în subordinea acestuia. cit. iar.constatării pagubei. atunci când încadrarea s-a făcut necorespunzător art. 345. Răspunderea mai există şi atunci când. În ce priveşte răspunderea subsidiară. 22 din 1969. 130 . şi în funcţie de timpul efectiv lucrat”220. Alte situaţii sunt cele referitoare la salariatul ce a determinat prin fapta sa ilicită plata unei sume nedatorate. activitatea necorespunzătoare a gestionarului. iar recuperarea nu mai este 220 221 Dan Ţop. inventare. 195. cunoscută sub numele de „Legea gestionarilor publici”. În această situaţie. iar acesta. op. deşi trebuia schimbat din funcţie.

dispariţia. decesul beneficiarului. aşa cum prevede art. 416/2001 prevede că. ca ordonator principal de credite. „În ce priveşte condiţiile răspunderii patrimoniale. „Legea nr. 2) fapta ilicită şi personală a salariatului. de la beneficiari sumele plătite necuvenit cu titlu de ajutor social. op. op.. conform Codului muncii. în termen de cel mult 3 ani de la efectuarea plăţii. 3) prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului. p. 193. 4) raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. p. care a pus în executare o hotărâre a consiliului local de majorare ilegală a salariilor personalului primăriei. atunci când nu se mai pot recupera. săvârşită în legătură cu munca sa. vor fi recuperate de la persoanele vinovate în maxim 3 ani”222. 131 . îndeplinirea termenului de prescripţie etc. acestea. (1) din Codul muncii. integral sau parţial. rezultă că trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii de fond: 1) calitatea de salariat la angajatorul păgubit a celui ce a produs paguba. cit. În situaţia venitului minim garantat. Şi primarul.). 5) vinovăţia (culpa) salariatului. răspunde în măsura în care paguba nu a putut fi recuperată de la beneficiarii sumelor necuvenite încasate. cit. Lipsa uneia dintre condiţiile enumerate înlătură răspunderea”223. 197. 271 alin. Valer Dorneanu.posibilă din variate motive (insolvabilitate. 222 223 Dan Ţop.

organizaţiilor internaţionale interguvernamentale. Răspunderea în dreptul internaţional Instituţia juridică a răspunderii depăşeşte uneori graniţele unei ţări. răspunderea din dreptul internaţional al mediului. morală. În acest caz. în concret fiind vorba de răspunderea în dreptul internaţional. mişcărilor populare care luptă pentru eliberare naţională şi Vaticanului 132 . faţă de un alt stat. magistraţilor. În ce priveşte calitatea de subiect de drept internaţional. avocaţilor. medicilor.Ca forme diferite ale răspunderii am discutat până în prezent răspunderea politică. cât şi mai multe state. Deci. este antrenată răspunderea internaţională care poate privi acţiuni ilicite ce aduc atingere unui stat sau mai multor state. atunci când un stat săvârşeşte un act sau acte ilicite. §8. răspunderea din dreptul muncii. aceasta este atribuită „statelor. condiţia fiind ca fiecare dintre ele să aibă calitatea de subiect activ sau pasiv. răspunderea funcţionarilor publici. administrativă. subiecte ale răspunderii internaţionale pot fi atât unul. penală. contravenţională. civilă. a notarilor. iar în continuare voi face referire şi la alte forme ale răspunderii.

Fundaţiei România de Mâine. Of. Universităţii Titu Maiorescu. nr. 22-49. 57-72. Ed. Moscova. Răspunderea internaţională a statelor diferă. 74/1968 publicat în B. încheiat la Londra. 10/1968. consecinţele produse etc. 245/1 octombrie 1992. 468/1979 publicat în B. 1982. Drept internaţional public. 38-72. 2005. Bucureşti. Bucureşti. În ce priveşte răspunderea pentru produse şi pentru concurenţă neloială sunt 224 Dumitra Popescu. pagube cauzate bunurilor. vol. în funcţie de natura infracţiunii săvârşite. a intrat în vigoare în anul 1992226. Legea cadru cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. 282. Washington din 29 martie 1972. Vasile Creţu. p. p. Drept internaţional public. Bucureşti.L. Adrian Năstase. Drept internaţional public. p. „Pot exista norme conflictuale atât în ce priveşte navigaţia civilă maritimă. Florin Coman. în acelaşi sens a se vedea Dicţionar de drept internaţional public. Ed. op. 228 Convenţia de la Londra. Academiei. Bucureşti. Of. 1998. 4/1980 229 Dragoş Alexandru Sitaru.(statul papal)”224. 400430. 226 Legea nr. Casa de Editură şi presă Şansa S. Ed. precum şi răspunderea pentru prejudiciile produse de obiectele lansate în spaţiul extraatmosferic” 225. cit. „Aceste convenţii definesc daune care înglobează ţi pierderi de vieţi omeneşti. precum şi condiţiile răspunderii – art. Drept internaţional public. coordonator Ionel Cloşcă. 133 . Bucureşti.. inclusiv Luna şi celelalte corpuri cereşti sunt cele încheiate la Londra. Ed. p.. p. Tratat de drept internaţional privat. 1997. Moscova şi Washington la 29 martie 1972228.R. Washington227 şi cea de la Londra. Dumitra Popescu. nr. 225 Dragoş Alexandru Sitaru. 227 Tratatul cu privire la principiile care guvernează activitatea statelor în exploatarea şi folosirea spaţiului extraatmosferic etc. vătămare corporală. p. Cele mai importante convenţii internaţionale care guvernează activitatea statelor în exploatarea şi folosirea spaţiului extraatmosferic. ratificată de România prin Decretul nr. 407. Bucureşti. stabilirea daunelor. Grigore Geamănu. Moscova. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat publicată în M. 1994. fluvială. 44” 229. Washington la 27 ianuarie 1967 ratificat de România prin Decretul nr. Of. 53. aeriană. I. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. nr. Moscova. 1981. domeniul.

105/1992. în sensul că de modul cum este definită şi angajată răspunderea statelor depinde respectarea ordinii internaţionale. există numeroase organisme. 134 .reglementate în art. Dragoş Alexandru Sitaru. p. ele trebuie să fie respectate de către destinatari – statele. 117-119 din Legea nr. dar şi de către indivizi”232. cit. Răspunderea în dreptul internaţional. Anghel. 114-116. luptei comune împotriva actelor de terorism. colaborării la nivel zonal şi interzonal. deoarece normele dreptului internaţional fiind. neamestecului în treburile interne ale acestora. organizaţiile internaţionale şi alte subiecte de drept internaţional. 8. deşi aceste instituţii juridice au incidenţă mai ales în comerţul internaţional230. Bucureşti. 232 Ion M. p. op. Ed. p. 114. Lumina Lex. Art. Anghel. 365-378. obligatorii.. ca orice regulă de conduită cu caracter juridic. cât şi în plan internaţional. „Această soluţie este firească – arată autorii Ion M. Anghel –. Aceeaşi autori precizează în continuare rolul capital pe care îl are răspunderea atât în plan intern. organizaţii care luptă 230 231 Dragoş Alexandru Sitaru. 1998. 116 prevede că „Instanţele din România pot să acorde despăgubiri conform art.. cit. În ce priveşte atenţia ce se dă astăzi de către forurile internaţionale respectării drepturilor statelor. Viorel I. 369. op. Anghel şi Viorel I. numai în limitele stabilite de legea română pentru prejudicii corespunzătoare”231. întemeiate pe o lege străină.

în concret. Doctrina. 135 . în sensul că ea poate fi directă. 15. dar 233 234 Ion M.pentru menţinerea păcii. indiferent de mărime. asumate prin tratatele şi convenţiile reciproce. decurge din acţiunile sau omisiunile organelor sale. despre statele federale.cit. Este vorba. pentru condamnarea tuturor acţiunilor ce aduc atingere siguranţei naţionale şi internaţionale a popoarelor. poziţie geografică. p. atunci când statul este răspunzător direct ca urmare a nerespectării normelor sau obligaţiilor asumate. aceasta constituie „o instituţie juridică în virtutea căreia statul căruia îi este imputabil un act ilicit potrivit dreptului internaţional datorează reparaţie statului împotriva căruia acest act a fost săvârşit. în ipoteza în care norma internaţională este încălcată de un alt stat pentru care el îşi asumă răspunderea. Regulile din domeniul răspunderii internaţionale au un caracter. Anghel. însă. contra normelor de drept internaţional sau a obligaţiilor asumate pe cale convenţională”234. Există însă obligaţii ce privesc anumite state. despre tratate şi convenţii internaţionale. are în vedere şi o răspundere indirectă. Idem. în concret. op. 12. p. în general consuetudinar şi nu convenţional.. „Răspunderea internaţională a statelor. Dacă ar fi să definim răspunderea internaţională.”233 Răspunderea poate avea două forme principale. Este vorba.

136 . Fapta respectivă trebuie să fie ilicită. nu are relevanţă cum anume sau în ce a constat (acţiune. dol etc.există şi obligaţii ce se nasc pentru toţi subiecţii de drept internaţional. O a doua condiţie se referă la existenţa unei pagube sau a unor pagube materiale sau de altă natură.. În ce priveşte răspunderea pentru prejudiciul cauzat. omisiune). cit. 342. Statele plătesc atât pentru încălcările ce privesc dreptul intern. Trebuie să existe un raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul cauzat. încă de pe vremea lui Hugo Grotius: aceea de culpă – teoria culpei bazată pe neglijenţă. 235 Dragoş Alexandru Sitaru. bazată pe ideea de garanţie. în dreptul internaţional s-au formulat două teorii. în calitate de organe ale statului sau persoane particulare (numai subiecte pasive). dar şi persoanele fizice. „Condiţiile angajării răspunderii internaţionale sunt următoarele: existenţa unei activităţi sau a unor fapte ilicite. fiind săvârşită de agenţii săi” 235. şi teoria riscului sau a responsabilităţii obiective. indiferent dacă actele sunt legislative (bineînţeles trebuie să se încalce o obligaţie internaţională). Subiectele răspunderii internaţionale pot fi statele. executive sau judecătoreşti. Statul răspunde. cât şi dreptul internaţional. important este ca fapta să fie imputabilă statului sau statelor. atunci când pacea şi omenirea sunt ameninţate prin folosirea forţei ori ameninţarea cu forţa. op. p. organizaţiile internaţionale.

de obicei. politică şi morală. în mod excepţional. p. război sau insurecţii şi războaie civile şi pot fi caracteristice dreptului comun – crime (asasinarea unui funcţionar. Viorel I. Anghel. p. Din punctul de vedere al formei. dar pot fi comise şi în timpul războaielor civile. care intervine în situaţia unei atingeri aduse oricărei norme şi atrage sancţiuni. ion M. 70. prezentarea de scuze faţă de statul care a suferit dauna. „Pentru orice act de agresiune sau de violare a păcii şi securităţii internaţionale ce este considerat ilicit. războaielor. statul găsit responsabil datorează reparaţie statului împotriva căruia acest act a fost comis” 236.În ce priveşte faptele care antrenează responsabilitatea internaţională a statelor. op. Anghel. Viorel I. Anghel. ultraj. insurecţiilor etc. Cea morală implică. Printre cauzele de înlăturare a 236 237 Ion M. ofense aduse agenţilor diplomatici etc. 69. într-un cadru solemn. „Reparaţia constă în despăgubiri sau în compensaţii sau în obligaţia de a restabili situaţia anterioară comiterii faptului ilicit” 237. Răspunderea internaţională îmbracă şi forma răspunderii materiale. cit.). Există răspunderea politică... dar poate atrage şi anumite sancţiuni pentru statul vinovat. răspunderea internaţională poate fi juridică şi. acestea pot fi comise pe timp de pace. Anghel. 137 .cit. adică anumite măsuri de constrângere împotriva statului delincvent. op.

uzine. §9. combinate care. trebuie să existe o luptă comună. aceste consecinţe nefaste ale poluării. există anumite combinate. în mileniul III.răspunderii internaţionale enunţăm starea de necesitate. aduc nenumărate deservicii populaţiei din zonele în care funcţionează. „Un prim semnal a fost dat la 11 martie 1941. ca urmare a tehnologizării şi industrializării foarte rapide. pe o arie restrânsă. De aceea. în special cele nucleare şi radioactive. Răspunderea în dreptul internaţional al mediului O altă formă a răspunderii juridice o constituie răspunderea în dreptul internaţional al mediului. Astăzi. în afacerea 138 . dar. proiecte de dezvoltare şi cooperare prin care. au apărut numeroase fabrici. din păcate. aceasta este antrenată atunci când se încalcă o obligaţie cu caracter internaţional privind protecţia mediului. dacă nu pot fi reduse la maximum. oricum. forţa majoră etc. datorită tehnologiilor. cât mai mult cu putinţă. materiilor şi materialelor folosite. ca urmare a dezvoltării fără precedent a statelor de pe întreg mapamondul. legitima apărare. măcar să fie reduse. adevăraţi „mastodonţi ai morţii”. la nivel global. În ce priveşte răspunderea internaţională a statelor. Sunt unele fabrici şi uzine cu un grad mai mic de poluare şi.

Berna. Din rândul tratatelor universale exemplificăm: Convenţia privind interzicerea utilizării cu scopuri ostile a 139 . Mircea Duţu. Ed. Stockholm. chiar dacă actele de poluare nu sunt imputabile statului sau organelor sale”239. 240 Menţionăm cu titlu de exemplu: în cadrul documentelor universale Declaraţia Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător. General Assembly Resolution 37 (7)]. World Charter of Nature. ca urmare a unor asemenea dezastre ecologice. op. Drept internaţional al mediului. deşi „actele de poluare îşi au originea pe teritoriul său. chiar ale unui dezastru ecologic.topitoriei Trail”238.. mai întâi. alături de organele 238 239 Mircea Duţu. în situaţia în care un principiu general de drept sau o obligaţie cu caracter internaţional privind protecţia mediului. respectiv Curtea Internaţională de Justiţie. Pentru protecţia mediului.. să fie identificate cu exactitate condiţiile şi cauzele obiective ale producerii poluării sau. Rezolvarea diferendelor s-a făcut fie paşnic. uneori din păcate. În această speţă. p. 2004. în ultimul caz sesizate fiind organele în drept. 215. 215. Bucureşti. au cauzat pagube pe teritoriul altor state. deşi răspunderea a fost atribuită unui stat. cit. convenţii etc. a fost încălcată. Viena. Montreal”240 etc. Economică. Pentru a fi angajată răspunderea trebuie. 13 iunie 1992. în anumite condiţii este atrasă răspunderea internaţională a statelor. Sunt situaţii în care au fost grav afectate ecosisteme întregi. 16 iunie 1972. Rio de Janeiro. 1982 [U. „Printre cele mai cunoscute convenţii în care s-au pus serios problemele mediului înconjurător sunt cele de la Rio de Janeiro. Rio Declaration on Environment and Development.N. fie pe calea justiţiei. indiferent că este vorba de o normă cutumiară sau una legislativă ce rezultă din tratate. p. Ca atare.

este foarte greu. identificarea părţii responsabile se face foarte greu. stabilirea legăturii de cauzalitate dintre faptul incriminat. cauzele producerii. protecţia diplomatică”. adoptată la 25 februarie 1991 la Espoo. Trebuie neapărat să avem în vedere aspectele legate de locul unde s-a produs. precum şi medierea pe cale diplomatică. 219. adoptat la 16 septembrie 1987 etc. p. Se atrage atenţia că: „Unele probleme le ridică stabilirea raportului de cauzalitate. Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon. condiţiile răspunderii internaţionale nu diferă mult de cele comune: în primul rând. ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. Of. deoarece. rolul fiecăruia dintre tehnicilor de modificare a mediului înconjurător (ENMOD. Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon. Of. op. efectele imediate şi viitoare. să fie atribuită efectiv răspunderea unui stat. Convenţia de la Geneva din 1972 a stabilit că răspunderea revine statului de pe teritoriul căruia a fost lansat obiectul în spaţiu. nr.). Acelaşi lucru se întâmplă atunci când sunt lansate obiecte spaţiale. 140 . cit. Astfel cum se arată în literatura de specialitate 241. mai ales în situaţia poluării produse de autovehicule. 22/2001 (M. Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră. 241 Mircea Duţu. adoptată la 10 decembrie 1976 la New York.. nr. 105/2001). întinderea. Aşa cum precizam. existenţa pagubei.guvernamentale ale statului. 100/1983 B. ratificată de România prin decretul nr. uneori imposibil. este vorba de teritoriul sau teritoriile afectate. 23/1983. adoptată la 22 martie 1985. stabilirea valorii pagubei. inclusiv. fapta ilicită comisă şi paguba rezultată. un rol important îl joacă şi organizaţiile neguvernamentale.

de viaţa şi sănătatea oamenilor şi animalelor (atât cele terestre. operelor artificiale. închisă (în situaţia deteriorării clădirilor.). măsurile de prevenire în continuare. adăuga reparaţiei costul măsurilor de protecţie.aceste efecte. alteori. monumentelor. în cazul unei daune exterioare cauzate de contaminarea care rezultă din scurgerea sau 242 243 Ibidem. M. prin care era stipulată expres obligaţia de reparaţie a tuturor daunelor cauzate atât oamenilor. Convenţia din 1969. putem spune că poluarea este la vedere. a vegetaţiei. Convenţia din 1960 privea răspunderea civilă în domeniul energiei nucleare. 2002. condiţiilor socio-economice şi bunăstării sociale a omului. Conseil de l’Europe/Concil of Europe. compoziţia dinamică. care reglementa răspunderea civilă pentru daunele cauzate de poluarea cu hidrocarburi. moştenirii culturale243 etc. M. 141 . Protecţia prin convenţii de drept al mediului se extinde asupra persoanelor fizice şi aici este vorba. fizică. mările şi oceanele lumii). În unele situaţii. în concret. populaţia de peşti şi alte vieţuitoare ce trăiesc în râurile. aceasta este ascunsă. sesizată prin simţul perceptibil al omului. a cursurilor de apă etc. Droits de l’homme/Human rights and the environment. fluviile. înlăturarea consecinţelor nefaste”242 etc. Pallemaerts. cât şi cele subacvatice. luarea de urgenţă a măsurilor strict necesare. Dejaret-Pons. însă. pentru diminuarea pe cât posibil a efectelor negative. măsurarea poluării. cât şi bunurilor.

op. în care. 2) orice pierdere sau daună cauzată bunurilor. în mod justificat. p. care a produs un dezastru ecologic în Marea Neagră.cit. p. în care tribunalul de primă instanţă a decis să ia în calcul valoarea înlocuirii speciilor sălbatice. „Aceeaşi speţă – arată Mircea Duţu –o întâlnim şi în alte state. printre care Porto Rico. 223. Un exemplu concret îl constituie cazul petrolierului Erika. este aceea a unei depline responsabilităţi.cit. 142 . rezultând din afectarea mediului. În ce priveşte instanţele judiciare naţionale. adică cum poate fi reparat complet un asemenea dezastru ecologic”245. Conferinţa de la Lugano distinge „diferite categorii de daune. Mircea Duţu.. Curtea de Stat a respins o asemenea soluţie. 3) orice pierdere sau daună. acestea uneori sunt puţin pregătite pentru a rezolva problema răspunderii. având ca efect moartea a peste 400. op. mai ales în situaţia unor dezastre ecologice. atenţia.răspândirea de hidrocarburi. nu numai în cele două prezentate. 221-222. ca urmare a unor dezastre ecologice pot dispare anumite specii sau 244 245 Mircea Duţu. Cum se atrage. pot exista situaţii critice. după cum urmează: 1) dauna care rezultă dintr-un deces sau din leziuni corporale.000 de păsări de mare.. în renumitul caz Zoe Colocotroni. Problema care se pune în foarte multe situaţii. 4) costul măsurilor de protecţie şi orice pierdere sau orice daună cauzată de măsurile menţionate mai sus244.

246 247 A. Fundaţia România de Mâine. printre instanţele internaţionale ce au soluţionat şi soluţionează litigii de mediu se numără Tribunalul Dreptului Mării. precum şi pentru daunele provocate de poluarea mărilor prin hidrocarburi ori pentru poluarea cu deşeuri sau pentru depuneri radioactive247. Răspunderea funcţionarilor publici În ce priveşte răspunderea funcţionarilor publici. Pe lângă instanţele naţionale. §10. p. disciplinară. Ştiintele juridice la început de mileniu. pentru daunele provocate la suprafaţa pământului.poate fi diminuat drastic numărul. 143 . Curtea Internaţională de Justiţie. doctrina precizează că au fost identificate cinci asemenea tipuri de răspundere: penală. În mod tradiţional. Dreptul ecologic. 2000. Capcelea. Răspunderea obiectivă pentru risc. 144. al unor specii aflate deja pe cale de dispariţie246. contravenţională şi materială. Curtea Europeană a Drepturilor Omului etc. o întâlnim în situaţia lansării unor obiecte spaţiale. Ed. adică în care s-a produs prejudiciul ecologic. pentru pagubele rezultate din utilizarea paşnică a energiei nucleare. Vasile Creţu. Chişinău. civilă. Ştiinţifică. şi aşa redus. secţiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice 23 mai 2001 din Universitatea Spiru Haret. Ed. culpa este imputabilă statului în cauză.

După primul criteriu. În opinia Profesorului Verginia Vedinaş248. este necesar să stabilim ce este un funcţionar public. Bucureşti. înainte de a discuta pe scurt despre aceste tipuri de răspundere. este învestită. Titularul unei funcţii publice se numeşte „funcţionar public”. 144 . Funcţionarii publici pot fi clasificaţi după mai multe criterii. funcţionarii publici se împart în funcţionari supuşi statutului general şi funcţionari supuşi statutului special. Deşi găsim foarte greu definiţia unor concepte importante. persoană care. Drept administrativ şi instituţii politico-administrative. în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu. prin „funcţionari publici” se înţelege exclusiv categoria funcţionarilor de carieră din structurile administrative. Conform Legii nr. Ed. 2002. scopul acestei activităţi fiind realizarea unui interes public. privind statutul funcţionarilor publici. cele mai importante sunt: regimul juridic aplicabil. putem afirma. ca şi în cazul definiţiei funcţionarului public. desfăşoară o activitate. totuşi. 188/1999. că prin „funcţionar public” înţelegem acea persoană fizică. După cel de-al doilea criteriu. având prerogative în realizarea competenţei unei autorităţi publice. p. 397-398. menirea. rigurozitatea disciplinei şi preponderenţa unor activităţi. funcţionarii publici se împart în civili şi militari. Lumina Lex.Dar. După cel de-al treilea 248 Verginia Vedinaş.

funcţionarul va răspunde atunci când a comis fapte ce sunt sancţionate de Codul penal sau în legi speciale (de exemplu. Funcţionarii publici se mai clasifică în funcţionari publici locali şi funcţionari ce fac parte din autorităţi de natură statală sau funcţionarii publici din categoriile A. În această situaţie. dar şi în legătură cu exercitarea funcţiei publice. prestigiului acesteia. precum şi pentru atingerea adusă imaginii instituţiei. şi momentul în care aceasta intervine. indiferent de cum a adus această atingere.criteriu.). În ce priveşte răspunderea funcţionarilor publici. El răspunde însă şi pentru faptele penale ce izvorăsc din raportul de funcţie. trafic de influenţă etc. violul etc. În ce priveşte răspunderea penală. de serviciu răspunde şi penal (neglijenţă în serviciu. omorul. 145 . C.). Răspunderea poate interveni atât în timpul în care funcţionarul îşi exercită funcţia publică. majoritatea autorilor sunt de acord că trebuie stabilit. B. luare de mită. prin încălcarea unor norme. funcţionarul răspunde ca simplu cetăţean. în funcţionari cu funcţii publice de conducere şi funcţionari cu funcţii de execuţie. precum şi funcţionarii publici debutanţi sau definitivi. în afară de formele de răspundere. dare de mită.

p. Deci. p. Toate aceste forme sunt forme de răspundere subiectivă. aceasta este fundamentată. 249 Ion Dascălu. În ce priveşte răspunderea patrimonială. 250 Ion Dascălu. Răspunderea contravenţională intervine atunci când funcţionarii publici săvârşesc anumite fapte antisociale. din 8 noiembrie 1990 (se mai numeşte şi Legea contenciosului administrativ). republicată. 110. conform normelor art. Diţă Bondorici. 251 Legea nr. destituirea din funcţie până la pedeapsa închisorii privative de libertate. condiţia sine qua non fiind existenţa unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.Răspunderea civilă intervine în momentul în care au fost produse pagube materiale instituţiei sau autorităţii publice unde îşi desfăşoară activitatea. mustrare. 2000. absenţa elementului subiectiv determinând imposibilitatea răspunderii. diminuarea drepturilor salariale. 111. publicată în M. Bucureşti. Bioterra.. 52 din Constituţia în vigoare şi prevederilor Legii contenciosului administrativ251. bazată pe culpă. Important este să se stabilească vinovăţia funcţionarului sau funcţionarilor publici. Of. retrogradarea din funcţie. 146 . calificate prin lege ca având un caracter contravenţional249. „Răspunderea disciplinară este fundamentată pe încălcarea unor norme de disciplină. specifice raportului de funcţie publică”250. funcţionarii publici pot fi sancţionaţi in concreto atât cu avertisment. 29/1990. cit. Ed. op. Drept Administrativ-Universitatea Bioterra.

Of. Bucureşti. nr. chiar dacă nu mai au calitatea de notar”253. profesionale sau penale.§11. Of. 155 din 22 iulie 1996. Ed. „Aceştia au obligaţia să păstreze secretul profesional cu privire la actele şi faptele despre care au cunoştinţă. În ce priveşte răspunderea notarilor publici. cât şi forma răspunderii civile. publicată în M. republicat în M. Conform art. Răspunderea notarilor publici În ce priveşte răspunderea notarilor publici. nr. publicat în M. aceasta poate îmbrăca atât forma răspunderii disciplinare. 36 din 12 mai 1995 şi Statutul Uniunii Naţionale a notarilor publici din România. nr. 13 din 14 ianuarie 2000 253 Articolul 36 din Legea nr. 798. 92 din 16 mai 1995. avem reglementate atât îndatoririle. Sigma. p. 36 din 12 mai 1995. 147 . Ediţie îngrijită de Florin Ciutacu. 252 A se vedea pe lângă Legea nr. 2000. 3642 din lege. 36 în Codul Comercial român adnotat. Of. aceasta este reglementată de Legea nr. intitulată Legea notarilor publici şi a activităţii notariale 252. cât şi răspunderile notarilor publici.

lipsa de la birou”255 etc. Răspunderea avocaţilor Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Of. 148 . Ibidem. cunoscută sub denumirea de Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. reglementează răspunderea disciplinară în art. suspendarea din funcţie pe o perioadă de maxim 6 luni. nr. f)]. §12. nr. op. 256 Legea nr. unde se precizează că în cadrul fiecărui barou se organizează o comisie de disciplină ca instanţă de fond şi de recurs. cit. 51/1995. ministrul justiţiei dispune excluderea din profesie a notarului public condamnat. 116 din 9 iunie 1995 256. Sancţiunile disciplinare sunt observaţia scrisă. 23 lit. p. atunci când este cauzat un prejudiciu” 254. 798. Of. 116 din 9 iunie 1995. republicată în M. amenda. 254 255 Florin Ciutacu. 65.. Atunci când o hotărâre de condamnare a rămas definitivă şi irevocabilă şi se referă la infracţiunile prevăzute în Legea notarilor publici [art. „De asemenea. publicată în M. nr. a fost publicată în M.„Răspunderea civilă poate fi angajată în condiţiile legii pentru încălcarea obligaţiilor profesionale. 51/1995. 133 din 6 martie 2001. Of. respectiv Legea nr. răspunderea disciplinară intervine pentru nerespectarea deontologiei profesionale.

Printre sancţiunile disciplinare regăsim mustrarea, amenda, interdicţia de a profesa pe o perioadă de la o lună la un an, excluderea din profesie, suspendarea până la judecarea definitivă a cauzei în situaţia unor abateri grave257. Dispoziţiilor speciale prevăzute de Legea nr. 51/1995 în privinţa răspunderii civile a avocatului, li se adaugă dispoziţiile dreptului român în materia răspunderii civile delictuale sau contractuale. În ce priveşte răspunderea disciplinară a avocatului, aceasta intervine conform art. 68258 din lege, atunci când sunt încălcate dispoziţiile legii, ale statutului profesiei, deciziile obligatorii ale organelor de conducere ale baroului, şi care sunt de natură a prejudicia onoarea şi prestigiul profesiei sau ale corpului de avocaţi. Răspunderea disciplinară a avocatului nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă a acestuia259. Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii260. Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă, care va fi luată în consideraţie la aplicarea sancţiunii261.
257

Statutul profesiei de avocat – Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea europeană, Ed. Moroşan, Bucureşti, 2002, p. 171. 258 Articolul 148 din statutul profesiei de avocat. 259 Idem. 260 Idem. 261 Idem.

149

Instanţele disciplinare sunt Comisia de disciplină a baroului, Comisia superioară de disciplină şi Consiliul Uniunii Avocaţilor din România, în plenul său, constituit conform art. 67 alin. (3) din lege 262. Consiliile barourilor sunt obligate să ţină evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate fiecărui avocat263. Bineînţeles, nu este exclusă nici răspunderea penală a avocaţilor, în situaţia săvârşirii unor fapta grave, respectiv infracţiuni, când există o hotărâre judecătorească în acest sens.

§13. Răspunderea medicală

În ce priveşte răspunderea medicală, şi aici, din păcate, avem numeroase lacune, ne confruntăm cu numeroase situaţii în care actul medical nu este efectuat corespunzător, astfel se pierd numeroase vieţi omeneşti, datorită indiferenţei, superficialităţii în tratare şi luarea tuturor măsurilor corespunzătoare. Există oameni care, datorită indolenţei, lipsei de pregătire, a dezinteresului faţă de profesie şi faţă de valoarea umană, de valoarea ei cea mai de preţ – viaţa -, au provocat moartea a numeroase persoane, ca urmare
262 263

Idem. Idem.

150

a unor grave erori medicale. În situaţia unor boli incurabile, eutanasia nu este permisă în sistemul de drept românesc, existând mereu o speranţă pentru orice fel de diagnostic. Cu timpul, unele boli incurabile au devenit vindecabile. Există însă situaţii în care personalul medical este răspunzător atunci când se aduce atingere integrităţii fizice a persoanelor. Un exemplu concret este situaţia sângelui oferit pentru transfuzii sau a porţiunilor de piele oferite pentru grefe necesare în cazurile de arsuri grave sau foarte grave. Sunt situaţii în care anumite persoane, pentru cercetările ştiinţifice, sunt de acord ca, după decesul lor, să lase prin testament diferite organe. Atunci când există un contract în timpul vieţii, la care victima a consimţit pentru salvarea vieţii rudelor sau a altor persoane, nu mai este antrenată răspunderea. Este vorba, în concret, despre cedarea anumitor organe. Există situaţia sportivilor, în general în cazul sporturilor dure: box, karate, rugby, când nici o persoană nu poate fi răspunzătoare pentru accidentări, existând un risc permanent pe care sportivii şi l-au asumat prin practicarea acestor sporturi. „Personalul medical răspunde în faţa colegiului medicilor pentru actul medical necorespunzător efectuat, pentru greşeli medicale, dacă se stabileşte vinovăţia acestora, dar poate răspunde şi civil sau penal”264.

264

Colegiul Medicilor din România – Legislaţie medicală, Ed. Info-Medica, 1998, vol. I, p. 7.

151

Considerăm, şi realitatea obiectivă ne-o dovedeşte, că în foarte multe situaţii, ca urmare a lipsei de profesionalism, de operativitate, stăruinţă a personalului medical, se pierd foarte multe vieţi omeneşti. Pentru remedierea situaţiei considerăm că este necesară crearea unor precedente, în sensul de a fi stabilită răspunderea penală şi aplicată pedeapsa cu ani grei de detenţie, atunci când există vădita lipsă de profesionalism, iar persoana, deşi avea şanse de 100% de a trăi, a decedat ca urmare, de pildă a unui infarct miocardic, deoarece salvarea văzând persoana a refuzat categoric să o transporte la spital. „Colegiul Medicilor din România funcţionează ca persoană juridică de drept public pe baza Regulamentului (Statut) Legii nr. 74/1995” 265. Principala misiune este aceea de a oferi garanţii pentru societatea civilă şi pentru stat, în legătură cu practicarea riguroasă a profesiei de medic la un nivel profesional şi moral ireproşabil. Acest organism acţionează pentru dezvoltarea profesiunii medicale, apărarea interesului şi prestigiului corpului medical din România. Colegiul medicilor este îndreptăţit să judece prin comisiile sale de specialitate orice conflict ce ţine de practica medicală. Judecarea se face în două instanţe, prima la nivel local, a doua la nivel central266. Răspunderea disciplinară constă în următoarele sancţiuni:
265

Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiei de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului medicilor din România, publicat în M. Of. nr. 149/14 iulie 1995. 266 Legea nr. 74/1995, art. 23.

152

mustrare, avertisment, vot de blam, suspendarea temporară pe un interval de 6-12 luni a calităţii de membru al Colegiului de Medici din România. „În unele ţări a crescut numărul proceselor privind stabilirea răspunderii medicilor, cauzate de greşeli medicale. Reglementările legale existente în fiecare ţară, cât şi tradiţiile economico-sociale şi culturale au un rol determinant în evaluarea răspunderii civile a medicului în situaţia unor greşeli medicale”267. În ce priveşte responsabilitatea delictuală şi responsabilitatea contractuală, acestea izvorăsc din contractul de mijloace încheiat între medic şi bolnav în condiţiile practicii medicale private ce constă în obligaţia medicului de diligenţă: îngrijiri atente, conştiincioase etc. Excepţia o constituie cazul fortuit, forţa majoră, starea de necesitate. Prin efectele acestui contract medicul este obligat să acorde îngrijiri conform înţelegerii, iar obligaţia bolnavului este să plătească medicul. Contractul poate apărea şi între medic şi stat când acesta este salariatul unei instituţii de stat268. Neobţinerea rezultatului poate fi o prezumţie de vinovăţie atunci când nu se respectă obligaţiile umane sau tehnice269.

267

Francisc Jeszeuszky şi colab, Drepturile fundamentale ale pacienţilor şi medicilor, Ed. Medicală, Bucureşti, 1999, p. 19-22 – conferinţa ce a avut loc în cadrul Declaraţiei Asociaţiei medicale Mondiale, Marbello, Spania, septembrie 1992, p. 11-18. 268 Almaş Bela, Vasile Astărăstoae, Responsabilitatea juridică medicală în România, Ed. Polirom, Iaşi, 2000, p. 15-18. 269 Colegiul Medicilor din România – Legislaţie medicală, Ed. Info-Medica, 1998, vol. I, p. 11-19.

153

Culpa judiciară apare atunci când o faptă medicală este făcută cu vinovăţie. p. 50. 70 al Legii nr. nu se răspunde la un consult interclinic. op. Idem. măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea pericolelor de îmbolnăvire a personalului muncitor. aplicarea tratamentului corespunzător. delegarea unei persoane nepotrivite etc. În ce priveşte culpa. corectarea deficienţelor 270 271 Responsabilitatea judiciară medicală în România. 3/1978 completate prin Legea nr. „Să folosească gimnastica medicală pentru tratarea şi recuperarea medicală a bolnavilor.. cit. neinformare despre soarta bolnavului etc. alegerea greşită a procedurilor tehnice. există prejudiciu sau raport de cauzalitate. 154 . 74/1995 enumerăm: urmărirea modului cum sunt asigurate condiţiile igienice la locul de muncă. aceasta poate fi omisivă – in eligido –. Printre obligaţiile profesionale ale medicului ce sunt impuse de art. Culpa in vigilando. când între greşeală şi prejudiciu nu se impune nici un factor cu caracter de condiţie270. asigurarea asistenţei medicale permanente a bolnavilor pe care îi au în îngrijire. Culpa medicală apare atunci când se interpune activitatea culpabilă a unei terţe persoane sau chiar a bolnavului între greşeală şi prejudiciu271. p. culpa poate fi imediată. 44-45. nesupravegherea atentă şi adecvată a subalternilor.

92/1992. §14. Analele Universităţii din Timişoara. lipsei de profesionalism. folosirea numai a medicamentelor de uz uman. aceştia. Corina Bârsan. Răspunderea civilă a medicului. prevenirea şi combaterea abuzului de medicamente. Deoarece. participarea în situaţia unor calamităţi. conform art. când oamenii au decedat numai şi numai ca urmare a intoleranţei. acordarea primului ajutor. de umanism poate şi trebuie să intervină răspunderea pentru omisiune. neglijenţei. cit. Răspunderea magistraţilor conform Legii nr. 92/1992 În ce priveşte răspunderea magistraţilor. astfel cum am arătat. respectiv Legea nr.fizice şi funcţionale şi să recomande practicarea exerciţiilor fizice pentru întărirea organismului şi menţinerea sănătăţii”272. precum şi pentru comportări care aduc atingere serviciului sau prestigiului justiţiei. răspund. 118. catastrofe. op. p. 272 Adriana Corhan. continuitatea asistenţei medicale. există situaţii de-a dreptul dramatice. epidemii. disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu. 93.. modificată. 155 . conform Legii pentru organizarea judecătorească. accidente etc..

absenţe nemotivate de la serviciu. fac parte din categoria abaterilor disciplinare: întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor. adică se conformează normelor sociale impuse. încălcarea unor prevederi ale legii referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii etc.Astfel. Aceştia sunt participanţi la raporturile de conformare. diminuarea salariului cu până la 15% pe o perioadă de 1-3 luni. înlăturarea din magistratură. neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor. individul este învăţat să se subordoneze normelor sociale ce prefigurează un mod de existenţă care îi condiţionează integrarea sa în societate. marea majoritate a oamenilor se conformează regulilor impuse în societate. mustrarea. de către stat. atitudini ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu. cu societatea în genere şi sunt subiecte ale raporturilor 156 . suspendarea dreptului de avansare pe o perioadă de 1-3 ani. Secţiunea a II-a Asemănări între formele răspunderii juridice Pe tot parcursul existenţei sale. Cei ce aduc atingere acestor norme intră în conflict cu organele statului. suspendarea din funcţie maximum 6 luni. activităţi publice cu caracter politic. Sancţiunile disciplinare sunt: observaţia. De fapt.

I. Moraru. 2002. în timp ce 273 C. de alţii de nesubordonare. Există diverse categorii de norme politice. această confuzie s-a păstrat secole de-a rândul. 274 Dan Ţop. politice. atingerea adusă acestor norme atrage automat consecinţa tragerii la răspundere a celui vinovat. determinarea şi motivarea acţiunii sociale. cel ce a împărţit pentru prima dată dreptul în public şi privat. reguli de morală. decât a dreptului. a Greciei antice. p. profesionale”273 etc. tehnice. Bucureşti. de altfel logică. Aşa cum arătam. p. 80. Ed. 157 . însă cu timpul s-a ajuns la concluzia. „Normele sociale reglementează o varietate de relaţii: economice. filosofii şi jurisconsulţii romani confundau dreptul cu morala. legitimitatea morală a reglementărilor juridice pozitive au constituit aspecte centrale ale teoriei şi filosofiei dreptului”274. Academiei Române. potrivit căreia morala este etică subiectivă. Asemănările între răspunderea juridică şi răspunderea morală se pot explica prin legătura dreptului cu morala şi raportul dintre drept şi dreptate. religioase. morale. acel Honeste Vivere care este mai mult o definiţie a moralei. cât şi deosebiri. În acest sens stă mărturie definiţia lui Ulpian. Ed. Încă din perioada epocii romane. Refacos. Dimensiunea istorică a dreptului. juridice. Între diferitele forme de răspundere existente în societate se regăsesc atât asemănări. 1981. Popa.numite de unii de conflict. 63. „fundamentul.

Academiei. „Nici forma de răspundere penală. Ed. Fiecare dintre formele de răspundere juridică. „ În legislaţia română. cât şi pentru cea penală trebuie să existe o faptă păgubitoare săvârşită cu vinovăţie. 6. p. Pentru existenţa răspunderii civile. 1972.dreptul apare ca etică obiectivă. sănătatea etc. cât şi a normelor de drept penal aduc atingere relaţiilor care vizează viaţa. Ion Oancea. Între răspunderea penală şi cea civilă există atât asemănări. Bucureşti. Eliescu. înlătură răspunderea. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. abaterile disciplinare şi altele) sunt stabilite şi sancţionate prin 275 276 M. vom enunţa principalele asemănări. au un numitor comun”275. În ambele situaţii. Ed. aceste domenii „se interferează. p. Răspunderea civilă delictuală. 409. sunt consecinţe ale nerespectării normelor impuse în societate în ce priveşte atât relaţiile dintre stat şi cetăţenii săi. a cazului fortuit etc. integritatea fizică. Drept penal-partea generală. inclusiv cea penală şi cea civilă. existenţa forţei majore. ca şi celelalte fapte ilicite (infracţiunile. nici cea civilă nu operează în situaţia persoanelor iresponsabile sau a copiilor”276. Atât nerespectarea normelor de drept civil. arată Profesorul Ion Oancea. Pentru început. Deşi cadrul de aplicare al moralei este mai larg. contravenţiile. 1971. însă. 158 . cât şi între cetăţeni. un raport de cauzalitate între fapta ilicită şi rezultatul produs etc. cât şi numeroase deosebiri.

există posibilitatea coexistenţei celor două forme de răspundere.. 147. Deşi iniţial. deoarece tindea numai la pedepsirea unui delict. astăzi aceasta are caracter atât penal. În ce priveşte răspunderea avocaţilor. pericolul social şi prevederea în lege. prin acţiunea civilă. În situaţia în care o persoană intentează o acţiune în instanţă. amenda a avut caracter penal. cazul fortuit. în sensul despăgubirilor. aceasta poate cere tragerea la răspundere penală a făptuitorului şi. Şi infracţiunea şi contravenţia au trăsături comune esenţiale: vinovăţia. mă voi referi succint la deosebirile dintre răspunderea morală şi cea juridică. cât şi civil. poate cere daune materiale. cit. alăturat. op. acestea sunt comune. Deci. 159 . Secţiunea a III-a Principalele deosebiri între formele răspunderii juridice Înainte de a analiza deosebirile între formele răspunderii juridice. În 277 Ion Dascălu.acte normative emise de organele competente ale statului sau autorităţile locale competente”277. p. Şi în ce priveşte cauzele prin care se înlătură caracterul contravenţional al faptei. notarilor. Diţă Bondorici. şi anume: legitima apărare. judecătorilor. am observat numeroase elemente comune ale răspunderii disciplinare. constrângerea etc.

Aceste deosebiri s-au amplificat. având la bază fie delictele publice. sfera de acţiune a răspunderii morale este mai largă decât sfera răspunderii juridice. pe măsură ce relaţiile sociale s-au schimbat. trebuie menţionate. în timp ce delictele civile cu obligarea plăţii unor despăgubiri. Ştiinţifică.cazul primeia. fapta prin care se aduce atingere regulilor morale de conduită va atrage reacţia de dezaprobare. venită din partea grupului social. Ed. în timp ce răspunderea morală a precedat-o. 160 . cele dintre răspunderea penală şi cea civilă. având un specific aparte. faptele penale au fost sancţionate cu pedepse. 466. p. Trecând la deosebirile între formele răspunderii juridice. Răspunderea morală se deosebeşte de cea juridică şi prin aceea că cea din urmă nu a putut apărea decât după formarea statului şi dreptului. Justiţia feudală în Ţara Românească în secolele XIV-XVII. O dată cu dezvoltarea societăţii. de la început. prin stabilitatea. au apărut implicit şi noi relaţii juridice. acestea provocând vătămări bunurilor şi persoanelor”278. prin vocaţia respectului faţă de autorităţi şi 278 A. Încă din perioada dreptului roman. În plus. Şi în vechiul nostru drept feudal au existat „deosebiri între cele două forme de răspundere. 1963. deoarece nu presupunea folosirea constrângerii statale. Prin vechimea şi trăinicia sa. fie delictele private. Cazacu. în funcţie de societăţile în care au existat şi dezvoltat. Bucureşti.

O altă deosebire majoră constă în faptul că delictele penale atrag sancţiuni penale. sancţiunea delictului civil e întotdeauna patrimonială şi depinde de întinderea prejudiciului. În relaţiile ce aparţin dreptului civil. cit. a pedepsei. în cazul morţii debitorului reparaţiei. ci fapta în sine. pe cale de consecinţă nu se transmite descendenţilor răspunderea”280.. moartea învinuitului sau inculpatului stinge incriminarea faptei comise. În schimb. O altă deosebire se referă la faptul că „în situaţia delictului penal. op.semeni. 161 . op. În principiu. pedeapsa penală se stabileşte în funcţie de gravitatea obiectivă şi subiectivă a infracţiunii. în situaţia celei penale. nu contează existenţa şi întinderea pagubei cauzate. scopul este stabilirea gradului de vinovăţie. p. O altă deosebire constă în scopul imediat al răspunderii. „În situaţia răspunderii delictuale. p. 31. care presupun întotdeauna o intervenţie efectivă a 279 280 Mihai Eliescu.. executarea acesteia şi repararea prejudiciului”279. adică reparaţiunea patrimonială. În penal nu are importanţă dauna pricinuită. 33. dreptul cutumiar a fost un adevărat sistem de drept bine închegat şi raţional. Mihail Eliescu. acesta este repunerea patrimoniului în starea anterioară. În situaţia delictului penal. cit. nu se stinge dreptul victimei la acţiune.

constrângerii de stat. iar în anumite materii şi limite. O altă deosebire este legată şi de termenele de prescripţie. prevedea iniţial expres: „Contravenţia prezintă un pericol social mai redus decât infracţiunea”. cât şi prin hotărâri ale Guvernului. deşi nu s-a produs un rezultat păgubitor. Contravenţiile pot fi stabilite atât prin legi. Răspunderea civilă este prevăzută numai în Codul civil. 2/2001. Legea nr. la faptul dacă acţiunea poate fi introdusă numai din oficiu sau la plângerea persoanei. pe când această intervenţie poate să nu intervină în cazul celei civile. la unele infracţiuni. de principiu. În ceea ce priveşte deosebirile dintre răspunderea penală şi răspunderea contravenţională. Ordonanţa nu mai prevede expres acest lucru. Legea penală nu sancţionează decât faptele ce sunt prevăzute ca infracţiuni în Codul penal sau în legi penale speciale. avem fapte ce constituie infracţiuni şi au ca urmare producerea unui rezultat păgubitor. prin hotărâri ale organelor 162 . faţă de termenele de prescripţie din dreptul civil. care diferă în situaţia infracţiunilor. completată prin Ordonanţa nr. În penal. având caracter mult mai general. se pedepseşte. dar avem şi cazuri în care tentativa. 32/1968. Un alt aspect care deosebeşte cele două forme de răspundere se referă la modalităţile de pornire a procesului judiciar. ce permite o interpretare extensivă.

în cazuri limitative şi de scurtă durată. Diţă Bondorici. 149. Există şi situaţia când răspunderea contravenţională înlocuieşte răspunderea penală. În această situaţie. prin hotărâre judecătorească se constată că ea constituie contravenţie. Ioan Dascălu. cit. în timp ce faptele penale sunt prevăzute în actele normative care emană de la organele puterii legiuitoare. Aplicarea unei sancţiuni contravenţionale nu înlătură răspunderea penală. p. atunci când se constată ulterior că fapta constituie infracţiune. cum ar fi situaţia în care fapta a fost urmărită iniţial ca infracţiune. din punct de vedere formal. 148. Chiar dacă sunt. 281 282 Ion Dascălu.. p. răspunderea penală ia locul răspunderii contravenţionale.locale. în principal. op. asemănătoare. iar prin rezoluţie sau ordonanţă a procurorului. 163 . sancţiunile contravenţionale sunt întotdeauna mai uşoare. „O altă deosebire constă în faptul că sancţiunile penale nu pot fi stabilite decât de instanţele de judecată. libertatea persoanei. modul de executare fiind mai puţin aspru ori consecinţele produse mai reduse. op.. contravenţiile nu vizează decât în mod excepţional. pe când cele contravenţionale se stabilesc şi se aplică de organe ale puterii executive”282. lipsirea de libertate a persoanei”281. în timp ce faptele penale vizează. cit. „În ce priveşte modul de sancţionare.

deoarece aceasta din urmă constă în încălcarea de către o persoană a regulilor de ordine interioară.În ceea ce priveşte deosebirea dintre răspunderea contravenţională şi cea disciplinară.) 164 . Deosebirea dintre abatere şi contravenţie constă în aceea că cea dintâi prezintă o periculozitate cantonată. la sfera raporturilor de muncă dintr-o unitate (regie autonomă. prin însuşi conţinutul său. subliniem că nu se poate confunda contravenţia cu abaterea disciplinară. societate comercială etc. stabilite în cadrul colectivului de muncă.

313. Aceste condiţii trebuie îndeplinite cumulativ. Dacă una dintre ele nu este îndeplinită nu poate exista tragerea la răspundere. contravenţională etc. Condiţiile de care depinde răspunderea juridică au fost clasificate în „condiţii obiective şi condiţii subiective”. Lumina Lex. Teoria generală a dreptului. indiferent de forma ei. Pentru început. delict civil. indiferent sub ce formă. să enunţăm condiţiile de care ne ocupăm. Ed.CAPITOLUL V CONDIŢIILE RĂSPUNDERII JURIDICE Indiferent că este vorba de răspunderea penală. Majoritatea specialiştilor în drept. vom examina fiecare condiţie în parte. pentru ca persoana sau persoanele în cauză să suporte consecinţele faptelor negative săvârşite. Din prima categorie fac parte fapta ilicită şi legătura cauzală între fapta ilicită şi rezultatul ilicit produs. practicieni şi doctrinari283. faţă de fapta ilicită şi consecinţele acesteia. p. 165 . fiind de natură psihologică. civilă. Pe lângă condiţiile de 283 Sofia Popescu.. constau în atitudinea psihică a persoanei. aşa cum sunt ele întâlnite în practica judiciară şi în opinia doctrinarilor. infracţiune. 2000. trebuie să fie îndeplinite anumite condiţii care trebuie îndeplinite. Condiţiile subiective. consideră că ambele categorii de condiţii sunt de natură pozitivă. contravenţie. administrativă. Apoi.

c) să existe un raport cauzal între fapta ilicită şi prejudiciul produs. trebuie să fie îndeplinită şi o condiţie negativă. operă citată de Sofia Popescu. care se poate materializa fie într-un prejudiciu ce poate fi atât material. 440. 1989. îndeplinirea lor cumulativă fiind o condiţie sine qua non: a) să existe o conduită sau o faptă ilicită. Lumina Lex. vătămarea sănătăţii şi a integrităţii corporale. Secţiunea I Să existe o conduită sau o faptă ilicită 284 Ioan Ceterchi. b) să existe un rezultat dăunător al acestei conduite. Universitatea Bucureşti.natură pozitivă. e) să nu existe împrejurări sau cauze. cât şi moral. Teoria generală a statului şi dreptului. 2000. 166 . şi anume inexistenţa “unor împrejurări care exclud răspunderea juridică”. care să excludă caracterul ilicit al faptei sau să înlăture răspunderea juridică. 313. p. p. Momcilo Luburici. fie în suprimarea vieţii. d) fapta să fi fost săvârşită cu vinovăţie. Ed. Teoria generală a dreptului.284 Răspunderea juridică se declanşează în prezenţa unor condiţii.

Activitatea ilicită se realizează cel mai des prin acţiune. deci această conduită ilicită este exprimată printr-o acţiune”. Deci. Bucureşti. All Beck. se execută ceva.285 Dar. pe bună dreptate. ordinea de drept. inclusiv capacitatea de apărare a statului. cum ar fi viaţa. Această acţiune poate fi îndreptată împotriva diferitelor valori şi poate leza diferite valori ale societăţii. p. se dă ceva. integritatea. precum şi relaţiile ce privesc autoritatea de stat. putem spune că aceasta constă într-o manifestare externă. sănătatea oamenilor. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. acţiunea decât ca o activitate fizică. drepturile şi libertăţile politice. efectivă. să vedem mai întâi ce înţelegem prin acţiune şi apoi prin inacţiune. pozitivă prin care se face ceva. definind acţiunea. deci. viaţa sexuală. 287. demnitatea şi onoarea. patrimoniul. Ed. săvârşite contrar normelor juridice în vigoare. securitatea statului. 285 Ion Craiovan. Nu putem defini. 2001.Prin conduită ilicită înţelegem “acţiunea sau inacţiunea care contravine prevederilor normei juridice. 167 . înfăptuirea justiţiei. apărate de aceasta. ce presupune acte materiale. cum ar fi injurii la adresa unei persoane. ne putem întreba: conduita ilicită poate consta numai în injurii adresate unei persoane? Răspunsul este simplu: nu! Dar dacă vorbim despre acţiune. fizică. viaţa de familie.

„Acţiunea este o formă de manifestare concretizată în acte, gesturi, cuvinte etc. prin care făptuitorul indiferent dacă se foloseşte de propria sa energie sau de o energie străină face să se producă o schimbare în lumea exterioară”286. „Inacţiunea constă însă într-un comportament pasiv, în omisiunea făptuitorului de a îndeplini o obligaţie legală şi a face astfel ca în lumea exterioară să survină o schimbare datorită acţionării unei energii care trebuia anihilată prin intervenţia acestuia”287. Prin acţiunea umană, de altfel conştientă, deoarece numai acţiunea conştientă a omului poate atrage răspunderea, se lezează anumite drepturi ce sunt legal recunoscute de lege. Un exemplu concret este dreptul la inviolabilitatea domiciliului. În virtutea acestui drept, orice persoană fizică şi juridică este apărată împotriva tuturor celor care îl încalcă. Există câteva excepţii de la regulă, dar sunt strict limitative. Este vorba în concret, despre pătrunderea fără drept într-o locuinţă, dependinţă sau loc împrejmuit ce aparţine altei persoane, precum şi pătrunderea fără drept în sediul autorităţilor publice centrale şi locale, al instituţiilor publice, al partidelor sau în locul în care o persoană fizică sau juridică îşi desfăşoară activitatea.

286

V. Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu şi colectiv, Drept penal. Partea generală, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1992, p. 71. 287 V. Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu, op. cit., p. 72.

168

Se pedepseşte şi refuzul de a părăsi încăperile menţionate, la cererea expresă a persoanelor şi organelor abilitate. Excepţiile se referă la încălcarea gravă a ordinii de drept (prinderea şi urmărirea unor infractori, infracţiunea flagrantă etc.)288. Din păcate, normele juridice nu enumeră limitativ toate acţiunile interzise, acest lucru nefiind posibil. Sunt enumerate numai acţiunile ilicite prin care se încalcă normele juridice, ce au un caracter prohibitiv. De fapt, avem o varietate, începând de la cele săvârşite cu cele mai simple mijloace, metode şi instrumente, până la cele săvârşite cu cele mai sofisticate şi performante instrumente şi metode, atât mecanice, chimice, dar mai ales electronice: utilizarea calculatorului, a internetului etc. Acţiunea ilicită se poate realiza “prin acte materiale ca lovirea, luarea, distrugerea, uciderea, dar şi prin cuvinte, proferarea de cuvinte, cum ar fi insulta, calomnia, propaganda pentru război, sau prin scris – denunţarea calomnioasă, falsificarea, contrafacerea, alterarea înscrisului”.289 Profesorul Ion Oancea numeşte acţiunea ca fiind “o activitate prin care se face ceva ce nu trebuie făcut, prin care se efectuează ceva ce nu

288

Conform Codului penal în vigoare: Infracţiunea de violare de domiciliu este prevăzută şi pedepsită de art. 192, în noul Cod aceasta este prevăzută în art. 208 sub denumirea de violare de domiciliu ori a sediului. Printre excepţii prevăzute expres în Constituţie sunt şi cele referitoare la urmărirea şi prinderea celor ce se sustrag urmăririi penale ori executării pedepsei, infracţiunii flagrante, cele ce aduc atingere siguranţei naţionale ori lezează ordinea de drept etc. 289 Constantin Bulai şi alţii, Drept penal român, Curs selectiv pentru licenţă, Ed. Press-Mihaela, Bucureşti, 1997.

169

trebuie efectuat”.290 Acelaşi autor precizează că, în cazul furtului, acţiunea constă într-o sustragere sau luare a unui bun mobil ce aparţine altuia, asupra căruia făptuitorul nu are nici un drept, precizând faptul că acţiunea infracţională este legată, totodată, de o normă ,de conduită care prescrie o oprire, o interdicţie, de exemplu nu ucide, nu fura etc. – acţiunea infracţională fiind deci legată de o conduită prohibită. Acţiunea constă practic în variate forme, făptuitorul “a săvârşit ceva oprit de lege, de pildă a lovit, a insultat, a înşelat o altă persoană, deşi este interzis acest lucru”.291 Faptele sau conduitele ilicite, pe lângă situaţiile prezentate, acelea referitoare la faptele produse printr-o acţiune sau mai multe acţiuni, se produc şi prin inacţiune. Aceasta constă în nefacerea unei acţiuni, adică nu se face ceea ce trebuie făcut. „Şi în cadrul inacţiunii se face corelaţia cu o normă de conduită. În acest caz, norma cuprinde o comandă, un ordin potrivit căruia trebuie să se facă ceva, de exemplu să îţi aperi patria sau să îl ajuţi pe cel aflat în primejdie. Inacţiunea devine infracţională prin nefacerea, neexecutarea acelui ordin, acelei acţiuni”292.

290 291

Ion Oancea, Dept penal – partea generală, Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 173. George Antoniu şi alţii, Codul penal cu explicaţii suplimentare pe înţelesul tuturor, ed. a VI-a, Ed. Societăţii Tempus, Bucureşti, 1996, p. 171. 292 Ion Oancea, op. cit., p. 147-152.

170

Exemplul concret îl constituie, în cadrul abandonului de familie, neplata întreţinerii sau, în situaţia dezertării, inacţiunea constă în neprezentarea la unitatea militară293. Alte infracţiuni ce se comit prin inacţiune sunt nedenunţarea unor infracţiuni, nedenunţarea, omisiunea de a încunoştinţa organele judiciare, omisiunea de a da ajutorul necesar etc. Inacţiunea, însă, nu constituie element material al infracţiunii, dacă nu există o obligaţie legală ori convenţională de a nu rămâne în pasivitate, pentru a împiedica o altă energie să producă rezultatul periculos. Elementul material, cel ce este alcătuit din acţiune, cât şi dintr-o inacţiune, poate apare în conţinutul infracţiunii într-o variantă unică, ce poate consta fie într-o acţiune, fie într-o inacţiune, sau în mai multe variante alternative, ce constau din mai multe acţiuni sau inacţiuni. De exemplu, infracţiunea de luare de mită se poate săvârşi de către un funcţionar prin “pretindere”, “primire”, “acceptare”, “nerespingere” de bani sau alte foloase ce nu i se cuvin. Ca o concluzie generală, putem reţine că normele, „acelea din conţinutul cărora se deduce obligaţia pentru destinatarii normei de a nu face ceva, se numesc prohibitive şi sunt de regulă încălcate prin acţiune (comisiune), deoarece agentul face ceva ce legea interzice, pe când normele

293

Oliviu Stoica, Drept penal. Partea specială, Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1976, p. 454.

171

imperative (onerative) sunt încălcate prin inacţiune (omisiune), deoarece agentul nu face ceea ce legea ordonă.”294 Dar conduita sau fapta ilicită îşi are izvorul şi se desfăşoară, oare, numai sub incidenţa legii penale sau domeniul de aplicare este mult mai larg? Pentru angajarea răspunderii civile, răspundere care are două forme principale – delictuală şi contractuală –în situaţia primei forme, se declanşează atunci când există o faptă cu caracter ilicit, un prejudiciu etc. În sistemul Codului nostru civil, pentru a obţine repararea prejudiciului, persoana vătămată prin fapta ilicită va trebui să dovedească existenţa tuturor acelor elemente (condiţii), enumerate şi în plus, existenţa unui raport de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, existenţa culpei şi a capacităţii delictuale, în momentul săvârşirii faptei. Noţiunea de faptă din art. 998 C. civ. trebuie să fie înţeleasă în sensul de “activitate materială, adică de fapte comisive sau omisive săvârşite însă cu intenţia de a cauza altuia un prejudiciu”.295 În materia dreptului civil, în speţă cvasicontractele, există în art. 968 C. civ. referirea expresă la fapte ilicite (voluntare) ce dau naştere la obligaţii. Rezultă de aici că, delictul civil este un fapt voluntar şi ilicit. Noţiunea de faptă ilicită este deseori confundată cu culpa, mărturie stând dispoziţiile
294 295

George Antoniu, Vinovăţia penală, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2002, p. 69. Ion Anghel şi alţii, Răspunderea civilă, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 72.

172

interzisă de lege. în cazul răspunderii penale există coexistenţa. avem şi acea manifestare externă a omului şi urmările. putem preciza că acesta desemnează o activitate nepermisă. Totuşi noţiunea de faptă lato sensu trebuie înţeleasă cu referire la fapta ilicită ca o activitate. de regulă. Un exemplu edificator îl constituie executarea necorespunzătoare sau incompletă a obligaţiilor prevăzute în contract sau angajarea unui gestionar fără să i se pretindă. ce constau în modificarea unor raporturi sau situaţii juridice existente. o manifestare externă.Codului civil – art. cit. cât şi a inacţiunii.296 În privinţa caracterului ilicit al faptei. este o consecinţă a faptelor omului. oprită. Răspunderea. efectele acesteia. op.. Într-un sens restrâns. 999. în cazul unor infracţiuni. cât şi unei inacţiuni. cazierul judiciar sau fără 296 Ion Anghel. 73. săvârşită cu intenţia de a cauza altuia un prejudiciu. comisivă sau omisivă. Cuvântul „faptă” poate avea mai multe înţelesuri. atât a acţiunii. atât în accepţiunea unei acţiuni. fapta fiind opusă simplelor procese psihice. neîngăduită. lato sensu. Aşa cum precizam. neexteriorizate. nelegitimă. materializată. p. 173 . dar iată că şi răspunderea civilă ne oferă cazuri în care. fapta autorului îmbracă simultan ambele forme ale conduitei ilicite. În sens mai larg. fapta este o manifestare perceptibilă simţurilor noastre. adică gândirea exteriorizată. aşa cum prevede legea.

Deşi acţionează în domenii diferite ale dreptului “nu se poate nega legătura strânsă. care impun săvârşirea anumitor acţiuni. 174 . Orice neîndeplinire a unei îndatoriri legale constituie o inacţiune ilicită. Acest aspect îl evidenţiază nu numai legea. Precizăm că. administrativă sau civilă. de exemplu normele privind protecţia muncii. relevanţa deosebită având-o atingerea adusă normelor de drept penal. chiar când sunt generate de acelaşi fapt. Numai caracterul normei a cărei dispoziţie a fost încălcată determină natura juridică. în sens strict. neîntocmirea procesului-verbal de recepţie.garanţia necesară. fapta ilicită este în general. acea conduită a omului. ce atrage răspunderea autorului. Este adevărat că. bineînţeles dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii ale răspunderii. cum ar fi dispoziţiile interioare de serviciu. neridicarea mărfurilor din mijloacele de transport (atrage penalizări). Ele nu se identifică însă. cunoscută sub denumirea de ilicit penal. penală. şi atingerea adusă normelor de drept civil – cunoscută sub denumirea de ilicit civil. Dar fapta ilicită poate îmbrăca şi formele unei contravenţii administrative sau abateri disciplinare sau a prejudiciului material cauzat de angajaţi. între ilicitul penal şi cel civil sau între ilicitul administrativ şi cel civil. aparent până la identificare. contrară legii. nerespectarea regulamentelor interioare specifice domeniului militar etc. ci şi orice act normativ.

de regulă, ceea ce este ilicit în penal este şi în civil, şi invers. Dar nu se poate ignora că, adesea, ilicitul penal nu interesează legea civilă, după cum ilicitul civil poate lăsa indiferentă legea penală.”297 În legătură cu conduita sau fapta ilicită, comisă prin acţiune (comisivă) sau prin inacţiune, au fost elaborate mai multe teorii. Profesorul Vintilă Dongoroz definea comportamentul omisiv ca „acea manifestare exterioară ce se înfăţişează ca o atitudine negativă, pasivă în faţa realităţii, ca o înfrângere a energiei fizice”298. Deci, subiectul nu se supune prescripţiei unei norme imperative care îl obligă să acţioneze (omisiune proprie), fie că îşi alege ca modalitate concretă de realizare a comisiunii abţinerea sa de la o anumită obligaţie299. Omisiunea ar consta dintr-o „acţiune interioară, adică un efort pe plan subiectiv al agentului de a nu acţiona” 300, reducându-se astfel omisiunea la un proces exclusiv intern, ce echivalează cu efortul depus de subiect prin reţinerea nervilor motorii care îl îndemnau la acţiune301.

297

Gheorghe Avornic şi alţii, Teoria generală a dreptului, Ed. Cartier, Chişinău, Republica Moldova, 2004, p. 500. 298 Vintilă Dongoroz şi colab., Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Ed. Academiei, Bucureşti, vol. I, 1969, p. 108. 299 George Antoniu, Elementul material din norma de incriminare, R.D.P, nr. 2/1999, p. 22. 300 Tullio Padovani, Diritto penale, Giuffré Editore, Milano, 1995, p. 143. 301 Giuseppe Bettiol, Diritto penale, Parte generale, Padova, 1973, p .240.

175

Subiectul nu face ceea ce norma îi ordonă, însă face altceva, „el nu îndeplineşte acţiunea la care este obligat, ci o alta, cea de-a doua acţiune, diferită, formând un tot unitar cu omisiunea”302. Omisiunea de a acţiona a subiectului nu înseamnă neapărat o inactivitate. Neacţionând atunci când avea această obligaţie, subiectul nu este în afara oricărei influenţe şi nu înseamnă că nu se manifestă în nici un fel. Prin natura sa omul, ca fiinţă conştientă, trăieşte în societate şi recepţionează variatele şi multiplele influenţe pe care le presupune această situaţie, fiind supus unor excitaţii permanente din lumea înconjurătoare. Aceste excitaţii acţionează asupra organelor senzoriale, sunt selecţionate de gândire, unde se desfăşoară un proces psihic, adecvat, de examinare a motivelor acţiunii, de elaborare a scopului, de evaluarea a perspectivelor acţiunii, proces psihic căruia poate să-i urmeze ori o comandă de a acţiona într-un fel sau altul, ori de a nu acţiona, ceea ce presupune tot un act de voinţă şi, sub acest aspect, omisiunea apare tot ca o exteriorizare a procesului psihic. Acest proces psihic se desfăşoară în forul lăuntric al subiectului, îndreptat spre obţinerea unor rezultate determinate303.

302 303

Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 1994, p. 204. George Antoniu, Raportul de cauzalitate în dreptul penal, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 235.

176

Deşi omisiunea este o manifestare exterioară, ea nu dobândeşte relevanţă penală, decât dacă există o normă care să prescrie subiectului obligaţia de a avea o anumită conduită, în acest fel, omisiunea apărând ca o judecată normativă ce constă practic într-un raport de contrarietate între ceea ce subiectul a făcut şi ceea ce avea obligaţia să facă. În alţi termeni, omisiunea apare ca o consecinţă a unei exigenţe juridice, putând fi explicată numai în legătură cu scopul pe care norma urmăreşte să-l impună unui subiect, ca obligaţie de a acţiona. Ea constă în neîndeplinirea acţiunii posibile pe care subiectul era obligat să o îndeplinească, evident existând posibilitatea materială de a îndeplini obligaţia de a face, operând în propriile limite logice. Cât priveşte imposibilitatea materială de a îndeplini cea ce legea ordonă, acest lucru depinde atât de condiţiile interne, personale ale subiectului, cât şi de condiţii exterioare acestuia. Din această perspectivă, omisiunea nu îi este imputabilă subiectului dacă el a făcut tot ce este posibil, însă obligaţia nu a fost îndeplinită cu succes datorită unor factori externi, de exemplu denunţarea unei infracţiuni ajunsă târziu la autorităţi, din cauza lucrătorilor poştali. Răspunderea penală pentru omisiune este o excepţie,. Regula fiind cea a răspunderii pentru actele comisive, individul având deci obligaţia de a se

177

abţine a aduce prejudicii altora, de a pătrunde în sfera de interes a altor persoane. Conduita omisivă constituită de-a lungul timpului a fost denumită în doctrină „o anomalie a dreptului penal”304.

Secţiunea a II-a Existenţa unui rezultat dăunător

Aşa cum precizam la început, printre condiţiile obligatorii, necesare declanşării răspunderii juridice se numără şi existenţa unui rezultat dăunător, ce poate fi materializat fie într-un prejudiciu, ce poate fi atât material, cât şi moral, fie şi în suprimarea vieţii, vătămarea sănătăţii, a integrităţii corporale etc. Pentru a deveni fundament al răspunderii juridice, „fapta umană ilicită trebuie să aibă, în mod necesar, în cadrul unei cauzalităţi precise, consecinţe negative în planul relaţiilor sociale. Acestea se pot manifesta în diferite modalităţi: diminuarea unui patrimoniu, tulburarea bunului mers al unei instituţii, vătămarea integrităţii fizice sau morale a unei persoane sau pur şi

304

T. Padovani, op. cit., p. 145.

178

simplu punerea în pericol a unei valori sociale, fără ca aceasta să fie atinsă direct”305. Sunt prezentate ca exemple, faptul că furtul are consecinţe efective, în timp ce tentativa de omor, ca şi situaţia în care hoţul, deşi doreşte să sustragă o sumă de bani din buzunarul persoanei, nu îşi însuşeşte banii căutaţi, deoarece ni îi găseşte. În aceste ultime două situaţii nu avem un rezultat concret, cel dorit de infractor, moartea, respectiv însuşirea sumei de bani. Dar acest lucru nu s-a produs, ca urmare a unor condiţii conjuncturale, în afara celor dorite de infractor. Infractorul a dorit, a urmărit să se producă rezultatul faptei, dar cauze independente de voinţa lui nu au produs acel rezultat. Una din cauzele ce fac imposibilă consumarea infracţiunii este împrejurarea că, în timpul săvârşirii actelor de executare obiectul nu se află în locul ştiut de făptuitor.306 În cazul acţiunilor prin care este suprimată viaţa omului, deci care au ca efect moartea uneia sau mai multor persoane, acţiunea socialmente periculoasă are consecinţe deosebit de grave. În cazul acţiunilor de furt, delapidare, lipsirea în mod ilegal de libertate, vătămarea sănătăţii, a integrităţii corporale, a libertăţii sexuale, în care pot apărea multiple urmări,
305 306

Gheorghe Avornic şi alţii, op. cit., p. 500. Tamara Manea, Tentativa improprie, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 138.

179

noul Cod penal ce va intra în vigoare potrivit art. Bucureşti. care aveau aparenţa unor mijloace veridice. viaţa sexuală. 301 din 2004309. Argessis Print. înfăptuirea justiţiei etc. Până astăzi. libertatea de opinie şi exprimare. Ed. Practică şi literatură juridică. la un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României. inculpatul a folosit mijloace de amăgire. publicată în Monitorul Oficial nr. Fundaţiei România de Mâine. De fapt. În primul 307 Gheorghe Diaconescu. 308 Elena Denisa Crişu. 512 – că va intra în vigoare la un an de la data publicării ei în M. 180 . Bucureşti. 345. Drept penal. care nu a mai depus alte diligenţe pentru verificarea veridicităţii celor afirmate308. 309 Legea nr. moartea victimei. p. 301/2004 (M. 2003. patrimoniul. acţiunea socialmente periculoasă diferă de la caz la caz. 2003. ci numai prezentarea şi scoaterea în evidenţă a valorilor sociale cele mai importante – viaţa omului. Printre cei care au contribuit la elaborarea noului cod penal s-au aflat şi cercetătorii din cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române. p. II. graviditate ilegitimă. Codul penal în vigoare este cel din 1969. de natură să-i inspire încredere părţii vătămate. fără a avea pretenţia că am epuizat întreaga gamă de valori ocrotite de legiuitor. Concluzia ce o putem desprinde. alte prejudicii de ordin social 307. 575 din 29 iunie 2004. face o nouă ierarhie a valorilor sociale apărate de lege. sănătatea. nr. Ştefan Crişu. 152. Of. în funcţie de valoarea socială lezată. Ed. psihoze. Astfel. el fiind adoptat prin Legea nr. demnitatea. constă în aceea că nu este necesară o prezentare exhaustivă a acestora. 185. partea specială. vol.care constau în vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. securitatea statului. 575/2004) prin care a fost adoptat noul Cod penal ce prevede – art. Of.

2004. stabileşte crimele şi delictele. Bucureşti.rând. devin periculoase. în mod obiectiv. sistemul informativ. concret. Prin urmare directă înţelegem acea atingere adusă unei valori ocrotite de lege. înfăptuirea justiţiei. regimul fiscal şi cele privind capacitatea de apărare a ţării310. indiferent că este vorba de o acţiune sau o inacţiune. faţă de codul penal anterior. apoi ca elemente noi. mai cu seamă prin urmarea pe care o produc sau pe care ar putea să o producă. patrimoniul. este necesar ca făptuitorul să fi săvârşit ambele 310 George Antoniu. deşi de fapt. ce constă în rezultatul produs imediat. 240 C. 181 . Deci aceste fapte. „În cazul infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale. drepturile politice şi cetăţeneşti. se face distincţie între urmarea directă sau imediată (materială sau morală) şi urmarea indirectă (socială) a acţiunii/inacţiunii. o noutate în materie. Editura All Beck.. pen. securitatea naţională. Pentru o justă înţelegere a urmării produse. a rezultatului socialmente periculos ce s-a produs sau s-ar fi putut produce. se revine la clasificarea făcută în Codul penal din perioada interbelică. Studiu comparativ. faptă prevăzută şi pedepsită de art. neîntârziat. Valorile sociale cele mai importante apărate de legiuitor rezultă a fi cele privind persoana. prin care se aduce atingere unei valori sociale sau mai multor valori sociale. interesele publice. Noul Cod penal – Codul penal anterior.

Ed. cit. ed.. jignirea ce se aduce victimei. neîncrederea în valorile politice. op. Bucureşti. cu incidenţă în domeniul legii penale. 1998. dar ea există. referitoare la ceea ce reprezintă urmarea. 212-213. Oliviu Stoica. La infracţiunea de insultă nu apare o urmare directă.acţiuni. cit. 312 Tudorel Toader. p. 2002. indiferent că este vorba de o urmare directă sau una indirectă. a încrederii sociale în normele de convieţuire. Ca o ultimă concluzie. 319. All Beck. vădită. Drept penal român. dispreţul. Urmarea indirectă sau socială este o urmare care se întinde pe o rază mai mare şi înseamnă un rău pentru societate şi relaţiile sociale şi ea constă în tulburare socială. Drept penal. Bucureşti. p. avem două categorii de infracţiuni: infracţiuni în care este prevăzută şi urmarea directă (rezultatul) – moartea persoanei în cazul infracţiunii de omor. juridice ale democraţiei. Partea specială. p. Casa de Editură şi Presă Şansa SRL. iar la infracţiunea de 311 Tudorel Toader. etice. Partea specială. slăbirea respectului faţă de proprietate. adică atât acţiunea de folosire fără drept a calităţii oficiale. op. a III-a revăzută şi adăugită. în acelaşi sens a se vedea acelaşi autor. rezultatul produs. 224. nelinişte socială. p. 182 . 247.. Curs universitar. urmarea fiind de fapt o stare de pericol. cât şi acţiunea de îndeplinire a unui act legat de acea calitate” 311. Urmarea poate fi şi indirectă312 şi constă practic în lezarea social-morală care se produce în sânul societăţii şi care se răsfrânge asupra unei sau unei întregi serii de relaţii sociale şi juridice.

313 314 Tudorel Toader. „Prejudiciul constă în rezultatul sau efectul negativ suferit de o persoană din cauza faptei ilicite. p. Sunt unele infracţiuni la care elementul urmare.). pentru a exista răspundere trebuie să existe un prejudiciu (pagubă) sau daună.neglijenţă în serviciu urmarea constă în tulburarea bunului mers al serviciului. mărturie mincinoasă. sex. profesie. p. 183 . alături de celelalte condiţii generale.” 313 Aprecierea de sluţire va fi făcută. Însă în cazul infracţiunilor menţionate. raport de cauzalitate etc. 95. trădare etc. 2004. urechi etc. All Beck. nu este prevăzut. În ce priveşte urmarea imediată în cazul infracţiunii de sluţire. rezultatul. aceasta se materializează prin „prejudiciul real morfologic şi estetic major. Bucureşti. partea specială. Ion Neamu. în general după efectuarea tuturor tratamentelor recuperatorii sau celor de chirurgie reparatorie şi ţinând cont de vârstă. Bucureşti. statut social. Medicină legală. cum ar fi infracţiunea de calomnie. piramida nazală. (vinovăţie.314 În cazul răspunderii civile delictuale. Fundaţiei România de Mâine. Drept penal. urmarea nu mai trebuie dovedită. deşi urmarea nu este prevăzută expres. Concluzia pe care o desprindem este următoarea: şi aceste infracţiuni au o urmare. Ed. 2002. Ed. 248. pierderi de porţiuni din membre.

Prejudiciul este un element esenţial al răspunderii civile în general. Acesta va fi lezat în relaţiile sale comerciale cu partenerii săi. dar poate exista şi în situaţia încălcării unui drept personal patrimonial. 1979. Prejudiciul poate fi atât patrimonial. inclusiv al răspunderii civile delictuale. Ed. Ioan Albu. Actami. Cluj-Napoca. o anumită relativitate. ca urmare a faptei ilicite 316. Drept civil. fie că este material. afectiv. p. Crearea unei imagini negative nu va duce decât la diminuarea profitului său sau chiar la situaţii 315 316 Ion P. suferinţele fizice sau cele de ordin emoţional. 1998. 123. Dacia. Ed. şi reprezintă consecinţa negativă suferită de o anumită persoană (victimă). 184 . 65. Victor Ursa. precum distrugerea unui bun. Prejudiciul patrimonial rezultă. Bucureşti. cât şi moral.săvârşite de o altă persoană sau ca urmare a faptei unui lucru sau animal pentru care persoana este ţinută să răspundă”315. Dimpotrivă. Teoria generală a obligaţiilor. poate fi evaluat în bani. dincolo de faptul că evaluarea poate prezenta uneori. Criteriul acestei delimitări îl constituie posibilitatea unei evaluări băneşti. în general din încălcarea unui drept patrimonial. Exemplul îl constituie reputaţia unui comerciant. nu pot constitui obiectul unei evaluări băneşti propriu-zise. Filipescu. prejudiciul patrimonial. aşa cum este în cazul pierderii capacităţii de muncă. Astfel. onoarei. fie că este corporal. p. atingerea demnităţii. exemplul cel mai concret îl constituie încălcarea dreptului de proprietate. Răspunderea civilă pentru daune morale. directe a prejudiciului.

despăgubirea din punct de vedere material a sentimentelor de afecţiune este imorală.mult mai grave ce pot duce la încetarea activităţii. Of. După instaurarea regimului comunist în România a fost elaborată şi susţinută următoarea teorie: prejudiciul moral nu poate fi despăgubit patrimonial. datorită legăturii sentimentale ce există între membrii unei familii. 4/1956 publicat în B. se putea obliga autorul ce a adus atingere acestui drept la o amendă pe fiecare zi de întârziere. 185 . deoarece nu se poate stabili o echivalenţă între suferinţele produse. singurul venit licit este acela obţinut din muncă. cât şi pentru a evoca ideea de despăgubire. în folosul statului. Of. Menţionez faptul că noţiunea de pagubă este sinonimă cu aceea de prejudiciu. atât pentru a releva efectul negativ suferit de victimă. 317 Decretul nr. sau mai bine zis singurele venituri licite îşi au izvorul numai din muncă cinstită. va crea un prejudiciu suplimentar. 1171956. ca urmare a unei dureri morale şi o sumă de bani stabilită. Decretul nr. mai mare decât cel material. la falimentul comerciantului. Distrugerea unui tablou de familie. nr. în timp ce termenul de „daune” poate fi utilizat în funcţie de context. Cu toate acestea. 31/1954 privitor la persoanele fizice li juridice a fost publicat în B. în sensul că. nr. de asemenea. 31/1954317 a adus o îmbunătăţire a situaţiei juridice în ce priveşte atingerea adusă drepturilor personale nepatrimoniale. cu o valoare de piaţă obişnuită. 8/1954 şi modificat prin Legea nr.

Ed. Printre activităţile care sunt susceptibile de a genera concurenţă neloială enumerăm: oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte. persoana respectivă este lezată atât moral. cu timpul ajungându-se să se acorde despăgubiri băneşti pentru prejudiciile fără caracter patrimonial.). reclama mincinoasă. Legea contenciosului administrativ. indiferent de sumele de bani şi de ajutoarele externe primite sub orice formă. amintim Legea nr. aparatură medicală de ultimă generaţie etc. (medicamente. a unor desemnări speciale sau a unor ambalaje de natură a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant etc. de integrare a persoanelor cu handicap. 319 Legea nr. ulterior modificată. a unei embleme. Indiferent de asociaţiile nonguvernamentale. Noua lege a contenciosului administrativ este legea nr. de efortul depus de instituţiile de recuperare. nr. 186 . iar. de altfel bine întemeiate. paralizată. 2004. psihice. 11/1991 319. Pe acesta îl întâlnim în situaţia în care. Of. Bucureşti. Noua lege a contenciosului administrativ. Roata. are de suferit şi în plan social. Participarea unei astfel de persoane la viaţa socială are de suferit. deci grav prejudiciată din punct de vedere estetic sau al sănătăţii. cât şi material. în sensul că dacă faptele de concurenţă 318 Prima lege specială a contenciosului administrativ a apărut în anul 1925. fiind inspirată din Constituţia din 1923 şi a fost abrogată prin Decretul nr. pe lângă suferinţele fizice. 554/2004 (vezi în acest sens monografia Prof. 24/1991). teoriei descrise. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale (M. traumele pe care le suferă ea şi familia ei. Iorgovan). o persoană. Legea nr. ca urmare a rănilor suferite a fost desfigurată. inclusiv pentru prejudiciul de agrement şi destindere. Printre actele normative menite a îmbunătăţi această situaţie a prejudiciului moral şi a aduce despăgubirile necesare. 29/1990318. 128/1948. Legea combaterii concurenţei neloiale.S-au adus critici. întrebuinţarea unei firme.

. adică sigur. putem aminti Ordonanţa Guvernului nr. cit. Legea privind asigurările şi reasigurările320. fiind în întregime consumată. şi exemplele ar putea continua. op. felurile lui. Prejudiciul actual este întotdeauna şi cert322. noţiunea lui. 187 . nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România (M. 92. trebuie să cunoaştem atât existenţa pagubei cât şi întinderea sa. fără însă a prezenta şi condiţiile reparaţiei prejudiciului. 320 321 Legea nr. Până aici am discutat despre prejudiciu. 323 Ibidem. Când avem în vedere acest prejudiciu. referirea făcându-se la urmările viitoare. 322 Ibidem. O primă condiţie se referă la faptul că acesta trebuie să fie cert 321. De asemenea. p. cel prejudiciat este în drept să se adreseze instanţei cu acţiune în răspundere civilă. 303/1995). Mihai Eliescu.neloială cauzează daune materiale sau morale. la rezultatele ce se vor produce în viitor. 74 din 29 august 1994. ne referim la faptul că fapta ilicită este unică. adică să se fi produs. O altă condiţie constă în faptul că acesta trebuie să fie actual. bineînţeles ca urmare a faptei. Of. în măsura în care este sigur că se va produce. Problema care se pune este următoarea: poate fi sau nu prejudiciul viitor supus reparării? În ce priveşte măsura reparării prejudiciului viitor 323.

în concret. dacă ele ajung. 1970. adică prin înţelegerea dintre părţi. În legătură cu primul principiu. nu are relevanţă faptul că este făcută de o persoană fizică sau una juridică. 33. În ce priveşte reparaţia prejudiciului. Aceste reguli fundamentale mai sunt cunoscute sub denumirea de „principii ale reparării prejudiciului”. sunt necesare câteva precizări. Francisc Deak. Răspunderea civilă. acea damnum emergens324. atât despre paguba efectivă creată. Ştiinţifică. Avem mai multe situaţii în practică. 188 . de aceeaşi natură. Bucureşti. şi anume: victima poate primi pensie de la asigurările sociale. p.O altă condiţie a reparării prejudiciului viitor este ca acesta să fie nereparat. în vederea reparării daunelor suferite de victimă. Este vorba. nu trebuie ignorate regulile fundamentale referitoare la repararea lor. potrivit cărora prejudiciul se poate repara pe cale convenţională. de la asigurător sau chiar de la o terţă persoană. În cazul în care o persoană a avut de suferit prin avarierea unui bun. desigur. iar bunul avariat a fost înlocuit cu un bun de aceeaşi valoare. Atunci când se procedează la stabilirea efectivă a despăgubirii. nu mai există obligaţia despăgubirii. Marin Popa. cât şi 324 Ion Anghel. Ed. la un numitor comun în privinţa despăgubirilor. Reprezintă de asemenea principii ale reparării prejudiciului şi principiul reparării integrale şi principiul reparării în natură ale acestuia. solo consensu.

cit. cât şi prin stabilirea unei prestaţii periodice. Francisc Deak.. indiferent de forma sau gradul de vinovăţie. în funcţie de întinderea prejudiciului. la modul de calculare a echivalentului. aceasta se poate face prin două modalităţi.de câştigul nerealizat. practica judecătorească s-a confruntat cu nenumărate situaţii. la data săvârşirii faptei ilicite. Problemele pe care instanţele de judecată le-au avut de întâmpinat 326. 273 189 . a daunelor materiale şi nu în ultimul rând. Prejudiciul trebuie reparat în integralitatea sa. şi-au găsit rezolvarea în principiile pe care le-am enunţat mai sus. Marin Popa. în lipsa unor reglementări unitare şi clare. atât sub forma unei sume globale. p. op. Ion Anghel. 325 326 Ibidem. Repararea prejudiciului se face atât în situaţia celui previzibil. la aplicarea dobânzilor. în situaţia în care cel din urmă se datorează faptei ilicite săvârşite. cât şi în situaţia celui neprevizibil. În ce priveşte repararea prin echivalent. cu numeroase litigii. adică a daunelor pe care autorul nu le-a putut anticipa. lucrum cessans325. succesive. în formă bănească. cu caracter viager sau temporar. În situaţia stabilirii despăgubirilor prin echivalent a prejudiciului. Problemele s-au rezolvat.

D. p. inclusiv cele de pomenire. p. p. precum şi deciziile fostului Tribunal Suprem – actuala Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie – T.N. 11 şi în C.. nr. Francisc Deak. nr. p. Unele probleme cu privire la prescripţia extinctivă în cadrul unei viitoare reglementări legale . 1/1956. autorul faptei ilicite trebuie să suporte cheltuielile medicale şi de înmormântare ocazionate de deces. 277.S. Probleme deosebite întâlnim şi în situaţia în care victima era încadrată sau nu în muncă. 14/25 iunie 1964. în acest sens a se vedea capitolul Repararea prejudiciului. pen. nr. 172. precum şi în situaţia în care a survenit decesul unei persoane328. valoarea de circulaţie a bunului. se va avea în vedere preţul de înlocuire. gradul de uzură. Marin Popa. 190 .C. col. Deoarece raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi rezultatul vătămător produs va fi examinat pe larg în capitolul următor. despăgubiri care să compenseze lipsa întreţinerii suferite de un minor etc.În ce priveşte distrugerea sau deteriorarea unui bun327. cit.N. 20/6 ianuarie 1965 în J.. 7. O altă reparaţie se referă la prejudiciul moral şi patrimonial suferit de persoanele ce se aflau în raporturi juridice şi/sau de fapt cu defunctul – pensie de urmaş. p. Ion Anghel. fără a-mi 327 328 Ibidem. în S.. dec. 1964. eventualele reparaţii etc. Plen. 1965. 1964. 100-105. Mihail Eliescu. 5. op. 50. nr. 19. op. dec. cit. p. nr. Cea de-a treia condiţie menţionată la început în ceea ce priveşte atragerea răspunderii juridice se referă la existenţa unui raport cauzal între fapta ilicită şi rezultatul socialmente periculos produs sau prejudiciul creat. 270-279 precum şi Mihail Eliescu. În ultima situaţie.. nr. Răspunderea civilă delictuală. în J.J.

C. 38. în care fiecare împrejurare. penală. naturală contribuie. prin simplul fapt că bunul a fost sustras. Însă nu acelaşi lucru putem spune despre moartea unui om. În partea finală art. nu voi face altceva. ce a abrogat Legea nr. – Legea protecţiei muncii – (M. nr. Of. 2894/1969. mai ales când survine în împrejurări necunoscute sau se datorează unor factori externi şi interni multipli. este necesar ca. Exemplu: ce dificultate întâmpinăm în situaţia de a constata existenţa prejudiciului. civilă. Accidentele de muncă. (2) din Legea nr. Problematica pare superfluă. Of. 191 . la moartea unei persoane. vol..1998. Ed. contravenţională etc. nr. Legea nr.M nr. Deci. 158/1969. prima publicată în B.asuma riscul repetării. cea de-a doua în B. în acest sens a se vedea şi Legea nr. 23 alin. Bucureşti. 22/1967. Of. nr. 90 din 1996 329 se face referire la „accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul 329 Tiberiu Constantin Medeanu. nr. 157/1996). să existe o legătură de cauzalitate între cele două elemente. p. Of. contribuţie umană. Cele două hotărâri. Of. prin lipsirea de bunul respectiv. Lex. 21) şi republicată (B. sustragerea bunului a creat automat un prejudiciu în paguba unei sau unor persoane. mai mult sau mai puţin. 24/1969). unui lanţ cauzal. decât să trec în revistă principalele aspecte ale acestui raport. când moartea se datorează unui concurs de împrejurări. 5/1965.M. 5/1965 cu privire la protecţia muncii (B. completată cu H. 90/1996. nr. I. Pentru orice formă de răspundere. având în vedere că nu de puţine ori se dovedeşte a fi uşor de stabilit relaţia de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu. 2896/1966 şi H. în cazul unui furt de pildă. nr.C. în afara unei fapte ilicite şi a creării unui prejudiciu.

Consideraţii în legătură cu Legea nr. 20. în timpul programului de muncă”330. 192 . Deci. În cazul prevăzut. trebuie să stabilim. Tocmai de aceea. într-o măsură mai mare sau mai mică au avut diferiţi adepţi de-a lungul timpului. în această antecedenţă cauzală există mai multe ipoteze. trebuie fixate anumite repere metodologice. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă. caracterul obiectiv. mai bine zis în stabilirea legăturii de cauzalitate. biologici sau de orice altă natură. sub rezerva că nu voi face în cadrul capitolului de faţă o prezentare exhaustivă. medicali. În legătura cauzală. nu avem imaginea clară a factorilor determinanţi. cit. întrucât ne propunem a o realiza în capitolul ce 330 Şerban Beligrădeanu. cum ar fi cei atmosferici. 10/1995. precum şi conduita. factori de natură psihică etc. în lanţul cauzal se înşiră factori. Printre teoriile asupra raportului de cauzalitate care. dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice ori în alt loc de muncă organizat de acestea. p. atât cei chimici. nr. sub forma unei acţiuni ilicite. fizici. complexe prin împrejurările şi fenomenele pe care le cuprind.muncii. op. în acelaşi sens. în principal. Dreptul. dacă între fapta ilicită şi prejudiciu există atât factori naturali. se înlănţuie ca şi mărgelele pe aţă.. p. 37-39. Tiberiu Constantin Medeanu. faţă de situaţiile neclare. cauza prejudiciului. dacă se datorează sau nu unei fapte ilicite. aş enumera pe cele mai principale. cât şi umani şi ce contribuţie a avut fiecare dintre ei.

Determinismul şi ştiinţa. 132. Bucureşti. elementul definitoriu fiind omul. prin natura. teoria cauzalităţii umane. de la caz la caz.. conform căreia “pot fi considerate ca fiind cauzate de om numai acele rezultate care intră în sfera sa de stăpânire. Raportul de cauzalitate în dreptul penal. Ed. era în măsură să le împiedice”332. necesităţii şi întâmplării.urmează. care poate domina. 1971. teoria cauzei adecvate sau cauzei tipice – se reţin numai împrejurări care sunt susceptibile. Teoria condiţiei sine qua non. Apoi. indiferent de măsura în care au cauzat dauna „Interacţiunea cauzalităţii şi condiţionării. Este vorba în concret de toţi factorii. Ştiinţifică. 193 . Alte teorii sunt teoria relevanţei. p. teoria cauzei eficiente – după care întotdeauna unul dintre antecedente va avea un rol hotărâtor faţă de celelalte. după care producerea rezultatului trebuie apreciată în concret. chiar dacă el nu le-a dorit. a factorilor interni şi aleatorii în determinarea fenomenelor”331. 83. se atribuie rol cauzal tuturor faptelor şi evenimentelor care au precedat prejudiciul şi în lipsa cărora acesta nu s-ar fi ivit. Sfera de stăpânire poate fi mai restrânsă sau mai cuprinzătoare. p. conform căreia în situaţia în care. în baza cunoştinţelor 331 332 Ion Tudosescu. nu se poate identifica o cauză unică a apariţiei prejudiciului. Mioara-Ketty Guiu. lor să producă un anumit efect.

în virtutea puterilor sale cognitive şi volitive. lumea înconjurătoare. Teoria cauzei proxime. şi anume cea referitoare la vinovăţie. 306. 1962. 194 . Secţiunea a III-a Existenţa vinovăţiei Aşa cum precizam la început. Manuale de diritto penale. trebuie să menţionăm şi teoria cauzalităţii necesare. cunoscută şi sub denumirea de teoria lui Bindig sau teoria prevalenţei333. nu există o ordine preferenţială în tratarea condiţiilor răspunderii juridice sau de atribuire a unei importanţe 333 Remo Pannain. am ajuns şi la penultima condiţie. doar ultima acţiune. În sfârşit.sale. Continuând cu prezentarea condiţiilor necesare pentru declanşarea răspunderii juridice. teoria cauzei eficiente etc. consideră drept cauză a rezultatului. acumulate de-a lungul vieţii. p. Torino. Parte generale.

cit. prevăzută şi pedepsită de lege. care să fi avut la momentul 334 335 Gheorghe Avornic şi alţii. este vinovăţia. În ceea ce priveşte vinovăţia. 195 . p. Astfel cum s-a arătat în literatura de specialitate. 336 Ion Oancea. cit. socotim că elementul subiectiv principal. Sofia Popescu. Definiţia noţiunii de vinovăţie a suscitat foarte multe discuţii în teoria dreptului penal. op. că este vinovată. anume şi-a dat seama despre faptă şi a voit urmările sau nu şi-a dat seama. 319-320. în care se exprimă mai evident atitudinea conştiinţei şi voinţei faţă de faptă şi urmările ei. op. vinovăţia reprezintă acea „atitudine mentală cu caracter antisocial a persoanei ce săvârşeşte o faptă penală. 183. înseamnă că a avut o anumită atitudine a conştiinţei şi voinţei faţă de faptă şi urmări.. Fără a le mai aminti. „Când se afirmă despre o persoană că a săvârşit o infracţiune. „Acel element al răspunderii juridice este desemnat prin termeni diferiţi ca vinovăţie pentru dreptul penal... Neîndeplinirea oricăreia dintre aceste condiţii are ca efect neimputarea răspunderii juridice. p. aceasta “presupune şi implică recunoaşterea capacităţii omului de a pătrunde şi a aprecia un lucru la justa lui valoare”334. 501. dar putea să îşi dea seama”336. op. cit.graduale. de regulă culpă sau greşeală pentru dreptul civil”335. p.

340 Factorii vinovăţiei sunt atât cel volitiv. Ed. conştiinţa. 1996. vinovăţia constituie ansamblul proceselor psihice volitive. Bucureşti. Codul penal român – în vigoare la data exprimării opiniei – nu utilizează noţiunea de delict sau crimă. Aceeaşi autori precizau faptul că faţă de alte sisteme de drept europene. Infracţiunea. tocmai ca şi activitatea exterioară. 1994. fie că. răspunderea. cât şi cel intelectiv. Privită din perspectiva concepţiei psihologice. 339 Pavel Abraham şi alţii. p. 32. atitudinea delincventului faţă de fapta comisă. p. motivaţia şi mobilurile comiterii delictului. p. Iaşi. 16. op. “Voinţa reprezintă un proces psihic de conducere conştientă a 337 338 Narcis Giurgiu.. p. Vinovăţia constituie un element esenţial al conceptului de infracţiune. cât şi înţelegerea semnificaţiei antisociale a faptei comise şi a urmărilor acesteia. intelective. Expert. putea şi trebuia să şi la reprezinte în condiţiile unei atitudine normal diligente”337. Unii autori consideră că dimensiunea psihologică evidenţiază structura personalităţii individului delincvent şi a celui normal. Tentativa. Bucureşti. Poliţia comunitară. Ed. deşi nu a avut reprezentarea faptei şi nici a urmărilor acesteia. 196 . George Antoniu. care stau la baza relaţiei dintre autor şi fapta comisă”338. cit. discernământul339. 2002.conceperii şi executării ei atât capacitatea de a se exprima liber. Goma. ci pe cea de infracţiune. 340 George Antoniu. 21. 121-122. voinţa. afective. Ed. Societăţii Tempus.

Ioana-Teodora Butoi. Conştiinţa reprezintă facultatea psihică prin care persoana înţelege semnificaţia faptei şi urmările acesteia. precum şi faţă de consecinţele acelei fapte”344. În ce priveşte voinţa. precizau faptul că “voinţa fizică şi psihică a agenţilor de drept sunt precedate sub aspect cognitiv de mai mult sau mai puţin complexe procese de deliberare sub aspectul prevederii şi anticipării urmărilor”343. 288. din punctul de vedere al exprimării voinţei sale înseamnă o analiză psihologică introspectivă.. Tudorel Butoi şi Ioana Butoi. cât şi a inacţiunii”341. p. un reputat profesor. 4. cit. iar un act valabil. toate 341 Ioan Griga. p. 2004. 72. Aceeaşi autori precizează faptul că actele juridice din toate timpurile sunt rezultatul voinţei juridice. 344 Ion Craiovan. 2001. 343 Tudorel Butoi. 197 . 342 Ioan Griga. op. al înţelegerii agenţilor de drept. Vinovăţia.activităţii sub toate aspectele ei. îmbrăcând atât forma acţiunii. p. persoane fizice şi juridice. Tratat universitar de psihologie judiciară. cit. Fundaţiei România de Mâine. Ed. 72. Bucureşti. p. Sinteze. Ed. dezvăluie atitudinea conştiinţei făptuitorului faţă de fapta săvârşită342.. ea este o condiţie esenţială a vinovăţiei. Profesorul Ion Craiovan defineşte vinovăţia ca “atitudinea psihică a unei persoane faţă de fapta socialmente periculoasă săvârşită de ea. pornindu-se de la teoria psihologică în sensul că. Sever Bomboş. Fundaţiei România de Mâine. Prof. Facultatea de Drept Spiru Haret . op. este înţeleasă şi reglementată. ca trăsătură esenţială a infracţiunii.

prevăzută de legea penală. Of. Legea 169/2002 privind modificarea şi completarea Codului penal. nr. 456/2001 (M. nr. sau cel volitiv. nr. ci mai este necesar şi ca această voinţă să fie liber determinată. 362/2000). Ed.fenomenele şi procesele psihice care preced şi însoţesc realizarea actului de conduită alcătuiesc latura internă. 10/2001 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. nr. Legea nr. a avut posibilitatea reală a acestei reprezentări”345. Între factorul volitiv şi cel intelectiv nu există un zid despărţitor: cei doi factori se interferează şi se presupun unul pe celălalt. există vinovăţie atunci când fapta care prezintă pericol social şi este prevăzută de legea penală este săvârşită cu intenţie sau din culpă346. În ce priveşte vinovăţia. Of. prevăzută în noul Cod penal. Manual de drept penal. Pentru existenţa vinovăţiei nu este suficient deci să existe voinţa de a săvârşi fapte. psihică. 59/2002) O. 197/2000 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal (M Of. conform art. a avut în momentul executării reprezentarea faptei şi a urmărilor socialmente periculoase ale acesteia sau. săvârşind cu voinţă neconstrânsă o faptă care prezintă pericol social. Of. 410/2001) O. nr. Of. Of. 568/2000) privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală (M. Profesorul C. nr. Legea nr. 594/2000) aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.U.U.G. deşi nu a avut reprezentarea faptei şi a urmărilor. 52/2002 referitoare la modificarea 198 . Of. Of. 345 346 Costică Bulai. gazolinei. 1997. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport. All. 15/1968 (B. 338/2001). 89/2001 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la vârsta sexuală (M. a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale (M.G. p.U. Ulterior Codul a fost modificat şi completat prin Legea nr. Codul penal a fost adoptat prin Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (M. 157. Pornind de la aceste premise. Of. Factorii inerenţi vieţii psihice sunt conştiinţa. sau factorul intelectiv şi voinţa. nr. 19 alin.G. nr. 20/2002 (M. nr. 1. nr. partea generală. 261/2002) O. nr. 79-79 bis/1968) şi a fost republicat pentru a doua oară cu M. Bulai defineşte vinovăţia ca “atitudinea psihică a persoanei care. comercializare şi recuperare a ţiţeiului. 65/1997.

în funcţie de atitudinea făptuitorului faţă de producerea rezultatului socialmente periculos”347. nr. 348 Narcis Giurgiu. Infracţiunea. 804/2002) aprobată prin Legea nr. Ed. 93/2002 pentru modificarea şi completarea Codului penal (M.Există intenţie (dol) ca formă a vinovăţiei.G. modul de înfăptuire. Exemplul concret îl constituie uciderea unei persoane cu un cuţit. Iaşi. Of. rezultatul socialmente periculos la care conduce fapta şi în aceste condiţii. Of. Dobrinoiu. iar prin mai multe lovituri de cuţit se produce moartea persoanei sau a mai multor persoane. Intenţia este directă şi indirectă sau eventuală. Caracteristic intenţiei este prevederea de către făptuitor a rezultatului faptei. op. Of. reprezentarea în mintea sa a acestui rezultat şi nu doar posibilitatea reprezentării lui. 787/2002) O. atunci când făptuitorul îşi reprezintă acţiunea sau inacţiunea sa. nr. Ne aflăm în situaţia intenţiei directe. 351/2002) O.G. nr. 199 . Goma. 51/2003). nr. 45/2003 (M. şi completarea dispoziţiilor din Codul penal în ceea ce priveşte infracţiunile demnităţii şi contra autorităţii precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală (M. 143/2002 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi unele legi speciale în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale (M. „Intenţia prezintă două modalităţi. nr. el urmăreşte producerea acelui rezultat. cit. 347 V. rezultatul socialmente periculos al acesteia şi urmăreşte producerea acelui rezultat. 80. nr. Făptuitorul urmăreşte să suprime viaţa.. Of. p. (animus nocendi)348. 1994.U.. atunci când persoana care săvârşeşte o faptă ce prezintă pericol social prevede. Nistoreanu şi colab. în momentul săvârşirii.U. Gh.

chiar cu riscul producerii şi a acestui rezultat posibil. aceasta intervine atunci când făptuitorul a prevăzut rezultatul socialmente periculos al faptei sale. 349 350 Narcis Giurgiu. aşa cum a mai fost numită. p. Caracteristică acestei modalităţi a intenţiei este atitudinea indiferentă a făptuitorului faţă de rezultatul socialmente periculos. din care unul este urmărit de făptuitor. săvârşeşte totuşi fapta . Dobrinoiu. dar neurmărit al faptei sale şi acceptarea eventualităţii producerii acestuia. p. unde decedează şi exemplele ar putea continua.În ce priveşte intenţia indirectă sau eventuală349. acesta aflându-se în stare gravă. precum şi a frigului iernii. iar celălalt care nu este urmărit. 81. Existenţa acestei modalităţi a intenţiei presupune săvârşirea unei fapte susceptibile să producă cel puţin două rezultate 351. O altă situaţie o întâlnim când o persoană loveşte pe o alta aflată în stare de ebrietate şi care este abandonată pe un câmp. Nistoreanu şi colab. şi deşi nu urmăreşte producerea acelui rezultat. 351 V. Gh. dar este acceptat de făptuitor. fiind abandonat într-o pădure. acceptând eventualitatea producerii lui. cit. 200 . op. unde. 126. datorită faptului că nu se poate deplasa. 127.. posibil.. care se hotărăşte să săvârşească fapta.. op. decedează350. cit. într-un canal. Exemplu: o persoană loveşte un copil. p. Idem.

din nepăsare. Principalele forme ale culpei sunt culpa cu prevedere sau uşurinţa şi culpa simplă sau fără prevedere sau din greşeală. 160. rezultatul nu se va produce trebuie să se întemeieze pe anumite date ale realităţii (calităţi personale. intenţia iniţială şi intenţia supravenită. ea există atunci când făptuitorul nu a prevăzut rezultatul faptei sale. spontană şi premeditată352 etc. Ed. partea generală. culpa din greşeală sau simplă. experienţa de viaţă şi profesională etc. acesta nu îl acceptă şi speră în mod uşuratic. În acelaşi sens a se vedea Narcis Giurgiu. p. În cea de-a doua ipostază sau formă a culpei şi anume. 201 . Costică Bulai şi colectiv. p. cit.. op. 127. p.. Bucureşti. 1996. vârsta. Manual pentru licenţă. cit. 1997. Costică Bulai. deşi trebuia şi putea să-l prevadă (exemplu: un tehnician constructor pe un şantier.. Convingerea persoanei că. Caracteristica primei forme constă în faptul că rezultatul posibil al faptei. Trei. din variate motive. 62-63. p. din care cauză un muncitor este 352 V. Nistoreanu şi colab. intenţia complexă şi intenţia unică. op. Manual de drept penal. Exemplele cele mai concrete vin din domeniul circulaţiei rutiere sau al normelor de protecţie a muncii. Ed. Bucureşti.). neglijenţă nu ia măsurile necesare de protecţie a muncii. neîntemeiat că nu se va produce. Gh. Dobrinoiu. Culpa reprezintă cea de-a doua modalitate importantă a vinovăţiei. deşi este prevăzut de făptuitor. 82.Alte modalităţi ale intenţiei sunt intenţia simplă şi intenţia calificată. culpa fără prevedere. All Beck.

în sensul că primul rezultat – lovirea sau vătămarea – este dorit. Pe lângă modalităţile prezentate mai întâlnim şi imprudenţa sau nesocotinţa. p. Exemplul cel mai concret este infracţiunea de loviri şi vătămări cauzatoare de moarte. În teoria şi practica penală se mai menţionează o formă a vinovăţiei. 129. neglijenţa. 202 . cit. fiind elementul numit intenţie. intelectuale. nedibăcia353 etc. Este vorba. şi anume intenţia depăşită sau praeterintenţia. primul rezultat este prevăzut (intenţie). ţinându-se seama atât de criteriul obiectiv. raportate la momentul şi împrejurările concrete ale săvârşirii faptei. nebăgarea de seamă sau neatenţia. în concret. Există totuşi posibilitatea de a putea să-l prevadă. în cele două criterii încadrându-se toate particularităţile psihofizice. nepriceperea. pentru a prevedea acest rezultat. Practic. de experienţa de viaţă şi de pregătire a făptuitorului. deşi autorul avea datoria de a proceda cu toată atenţia şi diligenţa. al doilea nu este prevăzut (culpă).accidentat mortal sau este grav rănit. op. iar cel de-al doilea rezultat – 353 Narcis Giurgiu. un farmacist din neatenţie eliberează o reţetă greşită etc.) Pentru această formă este caracteristic faptul că rezultatul socialmente periculos nu este prevăzut. se produc două rezultate.. cât şi de cel subiectiv. de o formă a culpei care se grefează pe o intenţie.

cele prevăzute expres în art. minoritatea făptuitorului şi eroarea de fapt. cit. împăcării părţilor şi prescripţiei”355. cazul fortuit.cit. starea de necesitate. În ce priveşte răspunderea penală. p. op.: legitima apărare.. 289. În dreptul nostru penal avem două instituţii diferite.. p. 337. constrângerea fizică sau morală. aceasta poate fi înlăturată “în cazul amnistiei. starea de beţie fortuită completă. 354 355 Sofia Popescu. 44-51 C. op. cauze de neresponsabilitate sau exoneratoare de răspundere354. pen. şi anume cauze care înlătură caracterul penal al faptei. Secţiunea a IV-a Inexistenţa unor împrejurări care exclud răspunderea juridică sau cauze care înlătură răspunderea juridică Ultima condiţie care mai este denumită şi condiţie negativă constă în inexistenţa unor împrejurări care exclud răspunderea juridică sau cauze care înlătură răspunderea juridică. Ion Craiovan.moartea produsă – nu a fost prevăzut de autor. acesta constituindu-se sub forma culpei. lipsei plângerii prealabile sau retragerii acesteia. 203 . ce depăşeşte intenţia iniţială. iresponsabilitatea.

acestea diferă de la o ramură de drept la alta.În ce priveşte cauzele care exclud răspunderea juridică. starea de extremă necesitate. În ce priveşte ultimul aspect. săvârşită în scopul reţinerii persoanei care a comis o infracţiune şi al predării ei organelor de drept”357. se referă la persoana care a cauzat diferite pagube sau a adus atingere unor interese legitime ori întregii ordini de drept.. op. 522. p. „Riscul se consideră întemeiat dacă scopul socialmente util urmărit nu a putut fi realizat fără un anumit risc şi dacă persoana care l-a admis a luat măsurile necesare pentru a preveni cauzarea de daune intereselor ocrotite de lege”358. eroarea de fapt. cit.. op. 358 Gheorghe Avornic şi alţii. 520. reţinerea infractorului. cit. iresponsabilitatea. În ce priveşte reţinerea infractorului „Nu constituie faptă ilicită acţiunea persoanei. 356 357 Gheorghe Avornic şi alţii. 36). cit.. op. conform Codului penal al Republicii Moldova (art. p. p. 204 . următoarele: „legitima apărare. riscul întemeiat”356. 522. Gheorghe Avornic şi alţii. elementul de noutate îl constituie cauzele care privesc reţinerea infractorului şi riscul întemeiat. constrângerea fizică sau psihică. dar pot fi şi comune unor ramuri de drept sau tuturor ramurilor de drept. Cauzele sunt considerate de neresponsabilitate sau cauze exoneratoare de răspundere. şi anume acela al riscului întemeiat. După cum lesne se poate observa. forţa majoră.

359 Jean Carbonnier.. Presses Universitaire de France.. Droit civil. 59. p. cit. p. Secţiunea a V-a Răspunderea subiectivă şi răspunderea obiectivă Ceea ce este specific răspunderii subiective este existenţa culpei. 360 Ion Anghel şi colab. aceasta fiind absolut necesară în completarea celorlalte condiţii stabilite pentru a fi atrasă răspunderea civilă. se precizează faptul că nu poate fi considerat întemeiat riscul.. dacă era cu bună ştiinţă îmbinat cu pericolul pentru viaţa persoanei sau cu pericolul provocării unui dezastru ecologic ori social. p.În aceeaşi opinie. Les biens et les obligations. răspunderea bazată pe culpă constituie regula. op. în ipoteza unei fapte culpabile360. 571. În cadrul răspunderii subiective. 205 . citat de Ion Anghel şi colab. op. 59. 1964.. În unele ţări problema răspunderii civile nu se poate pune decât exclusiv. fapta prejudiciabilă trebuie sa fie în mod necesar culpabilă359. cit. Paris. În legislaţia majoritară.

ca de exemplu: în dreptul penal. Răspunderea obiectivă a fost consacrată de o serie întreagă de legislaţii: germană. cit. În ce priveşte răspunderea obiectivă. Progresul tehnic a atras.. ibi onus). În afară de diferenţa menţionată. Această instituţie a suferit profunde transformări. 62. spaniolă etc. economice etc. p. poloneză. teorie ce stă la baza unor legi speciale361. ungară. ce leagă direct răspunderea de noţiunea de risc. Diferenţieri în ceea ce priveşte răspunderea civilă şi cea penală întâlnim şi din punctul de vedere analizat. independent de culpa persoanei ce a cauzat prejudiciul.Sunt şi state în care există răspundere. în dreptul penal fiind întotdeauna bazată pe vinovăţie – cu formele sale intenţia şi culpa. 206 . un număr din ce în ce mai mare de accidente în care există şi imposibilitatea pentru victimă de a obţine repararea daunelor. răspunderea implică 361 Ion Anghel şi colab. şi anume al vinovăţiei. Unii autori au emis teoria răspunderii obiective bazată pe risc (ubi emolumentum. aceasta intervine în situaţia săvârşirii unui prejudiciu independent de existenţa culpei. datorită dezvoltării societăţii şi apariţiei unor noi relaţii sociale. mai există din alte puncte de vedere şi alte diferenţieri. op. precum şi imposibilitatea materială de a dovedi culpa.. neinteresând starea psihică a autorului. aşa cum era şi normal.

filosofi. moartea unei persoane într-un accident de circulaţie. întrebarea: din ce cauză s-a produs fenomenul x sau y? De exemplu.întotdeauna o constrângere efectivă. CAPITO LUL VI PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA RAPORTULUI DE CAUZALITATE ÎNTRE FAPTA ILICITĂ ŞI REZULTATUL PRODUS Secţiunea I Raportul de cauzalitate. chiar sute de 207 . fenomenele naturale ale lumii înconjurătoare ce produc. infarctul miocardic al unei persoane. anual. medici etc. numeroşii cercetători şi practicieni ai dreptului. criminologi. pe bună dreptate. şi-au pus. Noţiuni generale De-a lungul timpului. psihologi. sociologi. pe glob moartea a mii şi zeci de mii de oameni. producerea rezultatului păgubitor nu condiţionează întotdeauna atribuirea răspunderii penale. astrologi.

ci legii universale”362. Sunt acestea acţiuni. pământ. vol. filosofii. p. aşa cum erau atribuite în lumea antică. considera cauza materială a existenţei ca fiind „începutul tuturor lucrurilor” 363. Anaximene. Diogenes. cunoscut ca fenomenul tsunami. Thales din Milet. 362 363 Istoria filosofiei. 208 . 56.. Ed. Leucip etc. fenomene materiale produse numai de oameni sau sunt rezultatul unor fenomene naturale? Aceste acţiuni materiale se datorează oamenilor sau zeilor. Trecând de la materialismul antic. cât şi cei ai Greciei şi Romei antice afirmau că întreaga existenţă este datorată cauzei materiale a fenomenelor. Încă din cele mai vechi timpuri. 1958. I. unde se arată că „viaţa naturii şi a oamenilor nu se supune voinţei cerului. 44. Platon.mii. neputând. Epicur. Ştiinţifică. doctrina oamenilor simpli concepea lumea ca fiind de esenţă materială. Bucureşti. atât cei ai Indiei. aer. amintim că ei au recunoscut caracterul obiectiv şi universal al cauzalităţii în condiţiile unei dezvoltări rudimentare a societăţii. compusă din foc. În India antică. unul dintre cei mai vechi filosofi greci. Aceeaşi idee este afirmată şi în filosofia chineză. Şi vechii egipteni arătau că apa este la originea tuturor lucrurilor. Democrit. că din ea s-au născut toate lucrurile. ai cărui reprezentanţi de seamă au fost Aristotel. şi anume cutremurul ce s-a produs în Asia de Sud-Est. Heraclit. Ibidem. mărturie stă ultimul dezastru natural. apă. p.

Ed. Isaac Newton. Heraclit. Totuşi. Drept Raţional. op. Teoria generală a dreptului. de necesitate. însă. Platon a fost înlocuită cu o concepţie nouă. Aceştia au deschis o eră nouă în gândirea filosofică. să separe cauzalitatea. 209 . 160. All. perioada de dominaţie a teologiei asupra gândirii filosofice nu a fost una de lungă durată. această perioadă a fost depăşită. demonstrând existenţa necesităţii şi cauzalităţii în diferitele domenii ale vieţii sociale. alteori nu”365. 160. În perioada feudalismului. că orice fenomen trebuie să aibă o cauză suficientă şi apoi cercetează până o găseşte” 364. Treptat.. naive. apoi cercetează şi caută această cauză. combătând astfel explicaţiile teologiei.datorită unei viziuni înguste. empirice. o cauză suficientă. adică înainte de orice pas al său. „Ştiinţa – scria Mircea Djuvara – face cercetări tocmai în vederea găsirii cauzelor fenomenelor. Nicolaus Copernic etc. Şi adăuga: „Ştiinţa porneşte de la această idee că trebuie să existe pentru orice fenomen. uneori o găseşte. Excepţiile apar cu adevărat când fenomenele naturii au fost studiate de Leonardo da Vinci. o dată cu apariţia mecanismelor de dezvoltare a societăţii moderne. cea a fatalismului teologic. ca un postulat. p. izvoare şi Drept pozitiv. cit. Ştiinţa presupune prin urmare a priori. 365 Mircea Djuvara. Galileo Galilei. vechea gândire materialistă naturistă a lui Democrit. 364 Mircea Djuvara. 1995. Bucureşti. p.

prin urmare. Diderot. cu mijloace logice. În ţara noastră. Dar făcând această succintă trecere în revistă a continuatorilor studierii problemei cauzalităţii. p. la principiul raţiunii suficiente – iniţiatorul acestui principiu fiind Platon – principiul cauzalităţii. principul cauzalităţii. Opere filosofice. cu o contribuţie importantă. Francis Bacon. nici din ceea ce s-a numit întâmplare”366.Printre continuatorii studierii problemei cauzalităţii se numără. fie fizice. Locke. Dennis Scott sau David Hume. Thomas Hobbes. David Hume a avut o contribuţie importantă în ceea ce priveşte condiţionarea psihică a structurilor logice şi implicit motivarea psihologică a ideii de cauzalitate. Nu trebuie uitată nici contribuţia lui Leibnitz în domeniul metodologiei. pentru prima oară în metodologia ştiinţei. că. Descartes. adăugând. nici pe Stuart Mill. nu îi putem omite. pregătind astfel fundamentele criticismului kantian. Hobbes. 210 . Ed. 1967. Spinoza. Bucureşti. filosoful Vasile Conta afirma că „fiecare progres al ştiinţei confirmă faptul că toate fenomenele din lume. Academiei. 366 Vasile Conta. nu există nimic din tot ce s-a numit voinţa liberă omenească sau dumnezeiască. D’Holbach etc. Se statuează astfel. alături de Bacon. al perfectării logicii analitice. morale sau intelectuale sunt reglementate de legi fixe şi naturale. 97. astfel.

sociologie. chimie etc. poate chiar cel mai mare. Ştiinţifică. Tratat de ontologie III. vom observa diferite domenii unde acesta poate fi întâlnit: fizică. „Principiul cauzalităţii în ordinea naturală capătă. 1953. Autorul îl nominalizează pe Kant ca fiind unul dintre cei mai mari filosofi ai tuturor timpurilor. Bucureşti. Kant367 a conceput două feluri de cauzalitate şi anume. relevanţa practică a condiţiei369 etc. 41. Ed. În fizică. p. analiza filosofică a categoriei şi a raportului de cauzalitate a situat întotdeauna în prim plan aspectele tradiţionale. anatomie. problema universalităţii conexiunii cauzale. 369 Ion Tudosescu.Opera lui Kant a reprezentat un moment hotărâtor în adecvarea strict filosofică a problematicii conceptelor şi principiilor cunoaşterii. Paris. cauzalitatea naturii şi cauzalitatea din libertate. 2004. Determinismul şi ştiinţa. 249. legătura dintre cauză şi condiţii. cât şi în filosofie”368. 1971. De asemenea. p. o valoare euristică. p. devenind un principiu fundamental al explicaţiei ştiinţifice atât în ştiinţă. Ed. Philosophie du Droit. Fundaţiei România de Mâine. Făcând o analiză mai atentă a fenomenului cauzalităţii. criteriile empirice şi teoretice ale conexiunii cauzale. Giorgio del Vecchio. masa şi acceleraţia sunt legate prin formula F = m x a. şi Legea a treia 367 368 Ion Tudosescu. putem aduce ca argument Legea a doua a lui Newton. biologie. toate schimbările având loc după legea legăturii dintre cauză şi efect. Bucureşti. 211 . raporturile legăturii cauzale cu experienţa şi cu logica. Dalloz. astfel. 343-347. Ca o concluzie generală. potrivit căreia forţa. cum sunt: definirea noţiunii. mecanică. geologie.

deci. şi aceste legi necauzale trebuie să capete. Exemplele ar putea continua şi cu referire la domeniile prezentate mai sus: „cauza tuberculozei este bacilul Koch” sau „cauza formării munţilor sunt anumite procese din interiorul pământului”370. În ce priveşte principiul cauzalităţii. şi anume că orice fenomen este datorat unei cauze. posibilitate şi realitate (trecut. pe baza practicii observăm că cele din urmă sunt fundamentate pe cele cauzale..I. 63. 1998. Cauzalitatea. în aceeaşi măsură. Carmen Popa. 370 371 V. p. Deşi în natură. p. Ştiinţifică şi Enciclopedică. o fundamentare cauzală. adică să fie deduse din relaţii cauzale. 212 . Permionov. „În teoria generală a cauzalităţii pot fi incluse. Ed.a lui Newton poate fi prezentată ca o aserţiune cauzală. op. cit. Bucureşti. pe lângă legi cauzale. în sensul că fiecare forţă activă provoacă o acţiune egală şi de sens contrar. alături de problematica tradiţională izvorâtă din studiul relaţiilor dintre cauză şi efect. o caracteristică generală a raportului subiect-obiect. el este expresia ontologică a caracterului cauzal al activităţii şi al direcţionării universal-cauzale a cunoaşterii. Principiul cauzalităţii constă în faptul că orice element se datorează unei cauze371. prezent şi viitor) şi problematica pe care o implică astăzi cercetarea şi analiza structural-sistemică şi. fiind. aşadar. 288. Aşadar. în ultimă instanţă. avem şi legi necauzale.

Ed. necesitate implacabilă etc.) sau finalist-teleologică (plan prestabilit. ca o lege naturală şi principiu de cunoaştere. cauzalitatea nu este abordată doar la nivelul conceptului filosofic. II. 213 . ci într-o măsură mai mare. produce. La baza conceptului de conexiune cauzală „stă conceptul de acţiune. în timp ce fenomenul care succede şi este provocat sau generat este numit fenomen efect sau simplu efect. Tratat de ontologie. Fundaţiei România de Mâine. p. numit fenomen cauză. el apare în nemijlocită legătură cu activitatea 372 Ion Tudosescu. Bucureşti. procesualitatea şi diacronia evenimentelor naturale şi sociale.studiul raporturilor de finalitate şi teleologice. 2003. 311.). larg dezbătute în filosofia şi metodologia actuală a ştiinţei”372. Acest concept nu este un produs al cunoaşterii teoretice a naturii. vol. fenomenul care precede şi provoacă. determină sau generează un alt fenomen. Admiterea acţiunii unor relaţii cauzale complexe. Cauzalitatea surprinde originea fenomenelor. ordine raţională etc. în care determinarea obiectivă a fenomenelor exclude din teoria cauzalităţii orice interpretare fatalistă (soartă neîndurătoare. În concepţia materialiştilor moderni. Ideile cauzale joacă totodată un rol euristic în cadrul procesului cunoaşterii. de intervenţie în cursul normal al evenimentelor. în sensul că orice sistem de idei privitoare la un anumit proces se constituie numai pe baza unei structuri de tipul cauză-efect. Putem defini cauzalitatea ca acea relaţie între cauză şi efect.

Ed. a efectuat numeroase studii. altfel 373 Nicolae Radu şi colect. Ne punem pe bună dreptate întrebarea: raportul dintre cauză şi efect are aplicabilitate numai în relaţiile interumane sau şi în lumea animală? B.F. Skiner: „Un şobolan flămând se află într-o cuşcă de experienţe prevăzută cu un distribuitor automat de hrană. Bucureşti. Psihologia educaţiei. Skiner373. un rezultat al reflectării structurii activităţii în conştiinţa omului. din întâmplare. Iată experimentul descris de B. generare. Orice comportare a şobolanului care ar avea ca efect apariţia hranei se întăreşte astfel.umană. constituind. aceasta din urmă fiind asociată noţiunilor de condiţie necesară şi condiţie suficientă. Relaţia între apăsarea pârghiei şi apariţia hranei este. la început pe o pârghie care duce la acest efect. Conexiunea cauzală se bazează pe noţiunea de producere. Legătura cauzală nu se reduce însă la regularitatea temporală a evenimentelor. nu se identifică cu ideea legăturii între stări şi nu-şi găseşte o expresie adecvată în noţiunea de condiţii necesare şi suficiente.. 2004 214 . Acesta însă nu se declanşează decât dacă şobolanul apasă. folosind metode didactico-psihologice în legătură cu acest sistem al legii efectului. ajungând la concluzia că la baza comportamentul uman se află mecanismul recompenselor şi al pedepselor. înainte de orice.F. Fundaţiei România de Mâine. el preluând de la Thorndike acest mecanism care porneşte de la „legea efectului”.

a fost condiţionată exclusiv de identificarea unei legături cauzale. răspunderea. 374 375 Nicolae Radu şi colect. deşi relaţiile sociale. Încă din perioada popoarelor antice. iar uneori animalelor. empirică. şi lovirea de către porumbei cu ciocul a unui disc luminos pentru a obţine hrana375. În ce priveşte semnificaţia juridico-penală a raportului de cauzalitate. accesul la partenerul sexual etc. De asemenea. . juridice se aflau într-o formă primitivă. aceasta trebuie căutată cu mult timp în urmă. op. p. cit. cât şi în lumea animală. cadavrelor. . Întărirea actelor sau acţiunilor s-au făcut prin hrană. Aceste reacţii s-au dovedit valabile atât în relaţia oamenilor în societate. forţele supranaturale erau singurele considerate în măsură să arate adevărata cauză a rezultatului produs... 74. 73.spus. la unele popoare din Africa şi America de Sud. care mai trăiesc în triburi. prin sete. Emile Durkheim fiind recunoscut ca un teoretician desăvârşit al recompenselor şi pedepselor. cit. ce se presupunea între fapta ce era săvârşită şi rezultatul produs. în speţă cea penală. În acea perioadă. Şi în zilele noastre.. reală.. între act sau acţiune şi consecinţele lui. Nicolae Radu şi colect. copacilor. fiind studiată pe o mare varietate de animale şi se specii”374. op. se folosesc practicile magice pentru a se identifica vinovatul. 215 . Specifică acestor popoare primitive a fost atribuirea caracterului de cauză colectivităţii umane. p.

14. blesteme etc. răspunderea colectivă fiind înlăturată. Legea celor XII table. a II-a. în acest sens. Academiei. Cours de philosophie. 21-27. 216 .obiectelor. Această noţiune de cauză este departe de a fi clară. 377 Ketty-Mioara Guiu. Vinovăţia penală. „Ea este anterioară constituirii ştiinţelor pozitive şi naşterii spiritului ştiinţific”378. chiar şi atunci când moartea s-a datorat. p. Academica. 17. Poirier. 2002. Ed. acestea fiind de cele mai multe ori trase la răspundere şi pedepsite prin jurăminte. Codul penal al lui Hammurabi etc. asemenea reguli. 376. „Totuşi. „Stabilirea legăturii cauzale în domeniul răspunderii penale reflectă o necesitate obiectivă şi s-a 376 L. 11. În secolul al XIX-lea s-a intensificat cercetarea ştiinţifică a problemelor generale şi specifice ale cauzalităţii. ed. citat de George Antoniu. p. primite fără rezerve. Raportul de cauzalitate în dreptul penal. căci cele dintâi legiuiri penale. De abia în perioada Evului Mediu au început cercetările ştiinţifice în privinţa problemei cauzalităţii. Denis Huisman. răspunderea se eliberează de forţele supranaturale. stării precare de sănătate a victimei”377. 378 Andre Vergez. Edition Nathan. Mărturie stau. Bucureşti. Bucureşti. p. p. cum ar fi un cuţit. Ed. apărând şi primele semne ale răspunderii subiective. o piatră etc. se pare. de exemplu. Les caractères de la responsabilité archaique. în lucrarea Responsabilité pénale. 2000. Cu timpul. care au cuprins şi unele dispoziţii privind legătura cauzală în infracţiune – Ordonanţele prusiene din 1865 şi 1717 şi Codurile panel ale Bavariei şi Austriei din 1859 – prevedeau că există legătură cauzală între acţiunea autorului şi rezultat. 1990.

Ion Mircea. „Se recomandă ca în procesul cercetării raportului de cauzalitate să se izoleze. Unele consideraţii cu privire la raportul juridic penal. Temeiul răspunderii penale în R. în S.. ştiinţifică şi enciclopedică. 2/1958. ce este prevăzută de lege. p. 381 I.S. Raportul de cauzalitate dintre acţiune/omisiune şi rezultatul periculos pentru societate reprezintă „al treilea element necesar al laturii obiective a infracţiunii. trebuie să reţinem condiţiile necesare ale apariţiei rezultatului. Din ansamblul de fenomene care au precedat şi cauzat sau influenţat producerea rezultatului socialmente periculos. al cărei fenomen-efect îl reprezintă rezultatul socialmente periculos. Oancea. Specificul raportului de cauzalitate a infracţiunii constă în faptul că infracţiunea se materializează ca fenomen social numai prin activitatea oamenilor. Ed. în prealabil.C. Raportul de cauzalitate în dreptul penal. legăturile cauzale şi condiţiile care au influenţat asupra producerii rezultatului de către acţiunea/omisiunea făptuitorului”381. urmărindu-se să se identifice cauza reală care a produs rezultatul.J. Bucureşti. deşi nu este prevăzut în dispoziţiile legii penale”380. Ed.impus în toate orânduirile sociale. 217 . în anumite perioade şi datorită condiţiei specifice. nr.R. astfel ca răspunderea să revină numai aceluia care a cauzat cu adevărat efectul socialmente periculos. chiar dacă. 48. 1968. care trebuie constatat la toate infracţiunile săvârşite. Cum în toate formele de mişcare a 379 380 George Antoniu. Bucureşti. p. 135. 1987. ştiinţifică. cauza reală s-a înfăţişat şi sub forme care dovedeau o insuficientă cunoaştere a realităţii sau o voită ignorare a sa”379.

latura obiectivă a acestor infracţiuni include printre elementele sale constitutive şi relaţia de determinare care trebuie să existe între actul de conduită interzis. între cele două elemente materiale cu caracter corporal. dacă ele reprezintă un efect comun al acţiunilor/omisiunilor. în cazul tuturor infracţiunilor pentru a căror existenţă legea prevede cerinţa producerii unui anume rezultat material. fizic – actul ilicit şi rezultatul. în mod frecvent. ce se produc simultan sau în serie. Cu toate acestea. şi urmarea imediată specifică acelei infracţiuni.materiei. pe de o parte. normele incriminatorii nu prevăd niciodată în mod explicit legătura 218 . care nu se poate afla decât în strânsă legătură. şi în cazul infracţiunii întâlnim destul de des situaţii când două sau mai multe acţiuni cauzează unul sau mai multe rezultate socialmente periculoase. trebuie stabilită contribuţia fiecăreia dintre acţiunile/omisiunile reţinute în lanţul cauzal la producerea nemijlocită a rezultatului respectiv. Raportul de cauzalitate în această situaţie se constată mai greu. „Datorită acestui caracter pur relaţional pe care legătura de determinare îl presupune. Când avem un singur rezultat socialmente periculos. pe de altă parte. urmează să fie cunoscute condiţiile care au influenţat favorabil sau nefavorabil apariţia rezultatului periculos pentru societate. mai multe fenomene cauză determină o pluralitate de fenomene. Iar în cazul a două sau mai multor rezultate socialmente periculoase.

Infracţiunea. 330. problema se complică în acele cazuri în care antecedenţa materială a rezultatului include manifestarea prin acţiuni sau inacţiuni a mai multor persoane.. Gama. nu întâmpinăm dificultăţi. înţelesul ei fiind însă întotdeauna implicit la infracţiunile de rezultat material”382. deci 382 383 Narcis Giurgiu. 141. 219 . op. Ed. iar acestea intră.cauzală cu un element constitutiv al faptei penale. Practica ne-a dovedit că atunci când ne aflăm în faţa stabilirii unei legături obiective de determinare între actul de conduită şi rezultatul material al infracţiunii. p. Iaşi. inculpatul a luat o furcă cu care a lovit partea vătămată în cap. eventual. secure. Problema se pune însă mult mai serios atunci când ne aflăm în prezenţa fie a unei antecedenţe cauzale plurale. vol. putem da ca exemplu uciderea unei persoane prin aplicarea unei lovituri de cuţit sau prin lovirea cu o rangă. 1994. II. p. cit. situaţie în care desprinderea valorii de determinare a actului ilicit şi stabilirea legăturii sale cu rezultatul devine uneori deosebit de dificilă. în concurenţă şi cu fapte sau energii materiale ori evenimente survenite actului ilicit. atunci când actul de conduită şi rezultatul nu se integrează în contexte complicate383. Ion Tudosescu. sabie sau prin despicarea capului cu un topor. „În acest context. În prima situaţie. Aşa cum subliniam mai sus. Partea vătămată fiind căsătorit cu sora inculpatului. fie a unei multitudini de urmări materiale.

p. Argessis Print. pe bună dreptate.fiind cumnaţi. instanţa. G-Z. inculpatul l-a agăţat de un stâlp. III. Practică şi literatură juridică. faptul că acesta a venit înarmat cu un topor. 384 Elena Denisa Crişu. 318. Leziunile create au necesitat 24-25 zile de îngrijire medicală. Apoi. precum şi scuza provocării. Ştefan Crişu. tentativa la infracţiunea de omor şi nu vătămare corporală. Prima instanţă era obligată să cerceteze cauza sub toate aspectele. după care i-a permis să plece. referirea făcându-se la fond. a căzut. vol. ca urmare a unei fracturi parietale”384. pentru a fi exonerat de răspundere penală. timp de circa 5 ore. sub aspectul oricărei infracţiuni. iar apelurile parchetului şi al inculpatului fiind admise. reţinându-se în final lipsirea ilegală de libertate. Ed. Adresarea de injurii inculpatului în nenumărate ocazii. schimbându-se încadrarea juridică. starea de ebrietate. s-a pus problema atât a infracţiunilor de lipsire de libertate. trebuie să se stabilească concret toate cauzele. în orice cercetare. după care inculpatul. 220 . a continuat să îl lovească cu furca în zona capului şi a corpului de mai multe ori. 2000-2002. însoţit de fratele său şi a provocat scandal. afecţiunea faţă de sora sa ce era mereu bătută şi alungată din domiciliul inculpatului etc. cu capul în jos. Deci. susţinerea inculpatului fiind nefondată. nereţinând legitima apărare. Deşi inculpatul a susţinut şi invocat legitima apărare. 2003. după care a luat o funie şi l-a legat de picioare. Or.

condiţiile care au favorizat sau nu comiterea infracţiunii. Deşi au existat păreri şi împotriva sancţionării săvârşirii actelor infracţionale comisive prin inacţiune. 174. Molnar şi alţii. în cazul infracţiunii de vătămare 385 Ion Oancea. Legătura de cauzalitate există atât în cazul săvârşirii infracţiunilor comisive. că acea acţiune/inacţiune a precedat urmarea imediată. ediţie revăzută şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. în al doilea rând că acea acţiune/inacţiune a determinat. Parte specială. p. în primul rând. Dreptul pozitiv din majoritatea statelor prevede pedepsirea acţiunilor omisive care produc consecinţe grave. 221 . ca element material la unele infracţiuni. cuprinde o comandă. Ed. didactică şi pedagogică. 1999. ajută-l pe cel în primejdie etc. în acest caz. Partea generală. Norma. fenomenele. Ed.stările. Drept penal al afacerilor. Dreptul penal. adică nu se face ceea ce trebuie făcut. Boroi. Şi în cazul inacţiunii se face corelaţia cu o normă de conduită. acestea au aparţinut în majoritatea lor filosofilor. a se vedea şi Al. Ed. Bucureşti. în acest sens. Bucureşti. I. constă în nefacerea unei acţiuni. împrejurările. ajută-ţi familia. Rosetti. 1971. Gheorghe Nistoreanu. „Inacţiunea. De exemplu.” 385 La constatarea existenţei raportului cauzal între acţiune şi inacţiune şi urmarea imediată trebuie să se ţină seama. Al. a cauzat acea urmare imediată. 73. potrivit căruia trebuie să se facă ceva. p. un ordin. fă-ţi serviciul militar. iar în al treilea rând că s-a determinat în mod obiectiv urmarea periculoasă. Europa Nova. Boroi. Drept penal. 2002. de exemplu: apără-ţi patria. cât şi în cazul infracţiunilor prin inacţiune. Bucureşti. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal.

că acestea au generat vătămarea integrităţii corporale.. în situaţia unui omor prin 386 Avram Filipaş. 222 . în acelaşi sens Tudorel Toader. p. că fără aceste loviri vătămarea nu ar fi apărut sau nu s-ar fi produs decesul.. op. p. Europa Nova. Bucureşti. în acelaşi sens. neaşezarea unor semne de avertizare. partea specială. cit. 1992.corporală trebuie să se constate că s-au comis loviri asupra unei persoane 386. p. că această vătămare a fost cauzată de loviri şi că în mod obiectiv vătămarea se datorează loviturilor. 62-65. neîngrădirea unui loc periculos etc. Bucureşti. cit. a se vedea. partea specială. p. cu un instrument apt de a produce moartea şi într-o regiune inferioară a coapsei unde sunt situate pachete de vase femurale. Parte specială. „Cum inculpatul a lovit victima profund. op. în şanţ. 51. ediţia a III-a revăzută şi adăugită. a unui şanţ. 1999. neacoperirea unei gropi. 89.). iar la scurt timp decesul”388. Al. Drept penal special. Didactică şi Pedagogică. op.cit. 321.. Drept penal român. Toader Tudorel. 50. Ed. Ed. de acţiunea/inacţiunea umană. Gheorghe Nistoreanu. 114. iar lovitura aplicată a fost atât de puternică încât a secţionat pachetul vasculo-nervos femural. împiedicându-se de un obstacol)”387. Octavian Loghin. p. La stabilirea raportului cauzal trebuie să se ţină seama. Casa de editură şi presă Şansa SRL. Drept penal. Boroi. 388 Elena Denisa Crişu. partea specială. Drept penal. ediţie revizuită. Casa de editură şi presă Şansa SRL. Octavian Loghin. p. 1983. De exemplu. 1998. ceea ce a provocat o hemoragie intensă imediată. Bucureşti. p. în primul rând. aceiaşi autori Drept penal. 72. când victima este expusă să se lovească (căzând în groapă. 387 Oliviu Stoica. Bucureşti. „Inacţiunea (omisiunea) o întâlnim în situaţia când prin neîndeplinirea unei obligaţii sau neluarea unei măsuri de precauţie (de ex.

. condiţii mizere de viaţă. Mina Minovici se fac statistici cu situaţiile de suicid.dr. totodată fiind studiaţi şi analizaţi ce factori cauzează producerea acestui fenomen. La stabilirea exactă a raportului cauzal trebuie să se ţină seama de situaţii speciale. când există un 389 390 Ion Neamu. 2004. decepţii în dragoste. 223 . izolată de acţiunea de strivire produsă de tren. sinuciderea copilului la aflarea veştii că unul din părinţi a decedat. Medicină legală. pe categorii de vârstă. p. consumul de băuturi alcoolice determinând pe şofer să deschidă uşa şi să arunce pasagerul de lângă el din maşină. cit. la Institutul de Medicină Legală Prof. efectele sunt multiple – moartea victimei. acesta căzând pe şosea şi fiind accidentat mortal de o altă maşină etc. „Am evidenţia pe cei mai des întâlniţi: consumul de alcool. sexe etc. stupefiante. droguri. când raportul cauzal este mai complex. Ion Neamu. pe zone geografice. sinuciderea soţiei la aflarea veştii că soţul a murit. „În situaţia omuciderilor.otrăvire trebuie să ţinem seama de acţiunea de otrăvire comisă de om. 57. Ed. ajungerea familiei într-o stare cruntă de sărăcie”389. Fundaţiei România de Mâine. în situaţia aruncării unui om sub roţile trenului trebuie să se ţină seama de acţiunea fizică desfăşurată de om. Anual. depresii şi boli psihice. Bucureşti. op.. tragedii în familie”390etc. 42. respectiv aruncarea sub roţile trenului. p. la producerea unui accident rutier. izolată de acţiunea chimică de otrăvire.

Unele aspecte ale raportului de cauzalitate. Ed. 615. Mihail Eliescu. p. în sensul că fenomenul numit cauză determină prin forţa lui fenomenul efect. interesează în mod principal fapta omului. nr. De exemplu. ediţie revăzută şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. 393 Al. stabilirea legăturii de cauzalitate este identificarea cauzei prejudiciului în existenţa unei fapte ilicite. Academiei.N. Boroi. cum ar fi „mai multe acţiuni umane produc un singur efect. de mai multe ori cu un rol important. Ed. aceasta există implicit o data cu săvârşirea faptei incriminate”393.concurs de cauze. medical. factori de ordin fizic. mai multe acţiuni umane produc mai multe efecte şi o singură acţiune umană produce mai multe efecte”391. p. biologic. Răspunderea civilă delictuală. 391 392 O. pentru motivul că numai acesta poate fi tras la răspundere pentru prejudiciul cauzat. „Uneori. Ilieş. Drept penal. 1999. p. un conducător auto se urcă în vădită stare de ebrietate la volan. 111. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal. deşi fără a subestima sau neglija împrejurarea că în lanţul cauzal se inserează. 6/1962. 59-62. pierzându-şi viaţa. Gheorghe Nistoreanu. de fapt raportul cauzal nu este altceva decât acel raport dintre două fenomene în care un fenomen precede. Stoica. chimic etc. După cum se ştie.”392 „Între acţiunea făptuitorului şi urmarea imediată trebuie să existe legătura de cauzalitate. Bucureşti. în J. Bucureşti. C. 224 . Europa Nova. pierde controlul volanului şi intră într-un pom. raportul cauzal este un raport obiectiv. Parte specială. determină sau generează în mod obiectiv alt fenomen. 1972.

iar efectul este decesul copilului. „Aruncarea chibritului aprins într-un rezervor de benzină cauzează aprinderea benzinei. Am enunţat câteva exemple sugestive. părăsirea taberei şi decesul acestuia prin înecare într-un lac din apropiere – cauza o reprezintă lipsa de supraveghere. se poate deci angaja numai răspunderea persoanei ale cărei 394 Ion Oancea. secundare. Didactică şi pedagogică. indirecte. Indiferent că este vorba de cauzalitate în dreptul penal sau în dreptul civil sau în alte domenii. Răspunderea în drept este condiţionată întotdeauna de existenţa legăturii cauzale dintre faptă şi rezultat sau există răspundere şi în lipsa acestei legături. aprinderea benzinei este efectul”394. de la un reşou lăsat în priză de paznic peste noapte şi nesupravegheat izbucneşte un incendiu ce distruge în mare parte clădirea. Bucureşti. acestea putând fi principale. iar efectul este moartea conducătorului auto sau. 1971. 225 . focul este cauza. concurente sau succesive. directe. aruncarea chibritului aprins. Lăsarea unui copil aflat într-o tabără şcolară nesupravegheat. 171.Cauza o reprezintă consumul de alcool. pe bună dreptate. şi lanţ cauzal. efectul constituindu-l incendiul ce a provocat daunele materiale. precum şi cauze asociate. Ed. trebuie ţinut întotdeauna seama de faptul că avem de multe ori situaţia în care avem pluralitate de cauze. într-o clădire. partea generală. Drept penal. deşi lista ar putea continua. p. ce se mai numesc. Cauza o reprezintă sursa de căldură lăsată nesupravegheată de către paznic.

legătura cauzală este un element indispensabil al răspunderii civile. fapta cauzatoare de prejudicii fiind săvârşită de 395 Liviu Pop.fapte constituie cauza rezultatului ori şi a altor persoane ale căror fapte nu constituie cauza rezultatului? „Este evident că răspunderea civilă. a unui prejudiciu cauzat”395. constând în repararea prejudiciului. elevii şi ucenicii. cu aceeaşi intensitate sau ca faptele să fie legate printr-un scop unic şi nici nu este necesar ca persoana care a cauzat rezultatul împreună cu alte persoane să cunoască faptele celorlalţi. Teoria generală a obligaţiilor. Pentru a considera un rezultat ca fiind cauzat în comun prin faptele mai multor persoane. nu este necesar ca acestea să acţioneze prin fapte simultane. În ce priveşte răspunderea pentru fapta altuia. între persoanele care au cauzat în comun prejudiciul poate figura chiar şi victima. în ansamblul lor. 226 . p. 217. Aceasta nu înseamnă că este atrasă răspunderea numai cea directă. Lumina Lex. „În situaţia prejudiciului cauzat de copii minori. ca un tot indivizibil. Ed. 1998. Este necesar ca faptele ilicite ale persoanelor să se constituie. În dreptul civil. prepuşii. ci şi a altor persoane decât a autorului. nu poate să existe în lipsa unui rezultat. cauza prejudiciului. Bucureşti. În acest sens. acest lucru putând conduce la reducerea proporţională a despăgubirilor la care are dreptul. legea precizează că trebuie ca legătura cauzală să existe între fapta persoanelor pentru care se răspunde şi prejudiciu.

354. 396 Liviu Pop. p. În aceeaşi opinie. pentru fapta lucrului şi a animalului vor răspunde persoanele prevăzute de lege. Deci. Codul civil al Ungariei. în acelaşi sens a se vedea Codul civil al Federaţiei Ruse. Cât priveşte însă configurarea în viitor a instituţiei. op. evidenţiind rolul tot mai pregnant al principiului culpei. Dreptul ca instrument de formare. Ed. se precizează că. ci între acţiunea lucrului şi prejudiciu. art. Şi. 397 Paul Mircea Cosmovici. 227 . pe viitor.. răspunderea pentru culpă nu va mai fi pusă sub semnul îndoielii397. În situaţia răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri şi animale. În această ordine de idei se fac referiri atât la teoria subiectivă. art. 237-254. chemate a răspunde. cunoscută sub numele de răspundere pentru culpă.aceste persoane. dezvoltarea şi ocrotire a personalităţii umane. Academiei. deşi legătura cauzală foarte rar se stabileşte între fapta păzitorului sau a proprietarului şi prejudiciu. o reglementare ştiinţifică a instituţiei răspunderii civile nu se poate întemeia decât pe studii complexe interdisciplinare. decalajul dintre tehnica producţiei şi tehnica securităţii. cum şi decalajul dintre exigenţele implicate de folosirea mijloacelor tehnice perfecţionate şi capacitatea fizică şi psihică a omului nu pot fi privite ca ireductibile. în măsura în care ipoteza îşi va găsi confirmare în practică. cit. se va răspunde numai dacă există capacitate delictuală şi culpă”396. 163. cât şi la teoria răspunderii obiective. 432. p. Codul civil al Republicii Cehia şi Slovacia 1964 etc. prejudiciul nu este cauzat de persoanele în cauză. 1973. Codul civil polonez 1964. Bucureşti.

evenimentul material al incendiului care a mistuit imobilul putând avea şi semnificaţie juridică. de a 398 Mircea Djuvara. va primi despăgubiri398. deoarece apar drepturi şi obligaţii. între faptele instigatorului şi ale complicelui şi prejudiciu „nu există o legătură necesară. iar. caietele 1-4. Bucureşti. 1. în situaţia în care era asigurat. 228 .cunoscută sub numele de teoria riscului. şi una şi alta reprezintă o activitate cu caracter juridic. Profesorul Mircea Djuvara preciza faptul că. el se caracteriza printr-o orientare pozitivistă. Ion Anghel. Deci. deşi opinia a fost exprimată într-un studiu publicat cu peste 30 de ani în urmă. 1970. p. în situaţia naşterii sau a morţii cuiva. Răspunderea civilă. faptele complicelui sau ale instigatorului care au rolul de a ajuta. iar în ce priveşte întâmplările naturii. acestea produc efecte juridice. 103. Ceea ce este remarcabil este faptul că. Număr festiv – 70 de ani de apariţie . În ce priveşte răspunderea civilă a persoanelor pe care ştiinţa dreptului penal le numeşte complici şi instigatori. Despre teoria izvoarelor raporturilor juridice şi a cauzalităţii în drept. Deşi lucrul a dispărut. Referindu-se la izvoarele raporturilor juridice şi ale cauzalităţii în drept. ştiinţifică. proprietarul nu şi-a pierdut dreptul de proprietate. 399 Francisc Deak. anul LXX. extras din Dreptul. corespunzătoare dinamicii societăţii şi înlăturarea treptată a ideilor clasice. 1943. Marin Popa. vol. Cazul tipic este cel al incendiului obiectului asupra căruia poartă un drept de proprietate. 1942. Bucureşti. deci cauzală” 399. Aceeaşi situaţie o reprezintă şi forţa majoră. prevăzând o nouă dimensiune a instituţiei răspunderii civile. Ed.

fie direct. rezultatul constă într-o atingere adusă obiectului nemijlocit al infracţiunii. Curs de drept penal. „În procesul autodeterminării subiectului. op. Concluzia pe care o desprindem este următoarea: efectul poate fi produs nu numai printr-o singură acţiune cauzală. de ajutorare sau de înlesnire a săvârşirii infracţiunii. Rezultatul poate fi precizat chiar în cuprinsul normei penale şi se ridică problema legăturii cauzale sau nu. deoarece ele însele nu pot duce la producerea rezultatului400. influenţa instigatorului a avut un rol important. ci şi a celor care au determinat sau ajutat la săvârşirea faptei. cei care au creat prejudiciul. p. Există şi situaţii când legea prevede expres angajarea răspunderii civile nu numai a autorilor.concepe fapta.. fără o anumită participare a voinţei proprii. răsfrângându-se direct asupra relaţiilor sociale nemijlocite. subiectul instigat rămâne autor. 259. 216. Totuşi. dar activitatea celui instigat nu poate fi concepută fără existenţa unui proces psihic propriu. didactică şi pedagogică. hotărârea aparţinând unei alte persoane. dar şi prin mai multe asemenea manifestări independente şi chiar prin mai multe omisiuni. cauza acesteia nu poate fi coborâtă la nivelul unui instrument” 401. fie indirect prin mijlocirea prejudiciului adus obiectului material al infracţiunii. 1963. săvârşeşte fapta respectivă. Matei Basarab. p. În cazul acţiunii cauzale. George Antoniu. care. de altfel. 400 401 Ludovic Biro.cit. Ed. 229 . Aceste acte sunt de pregătire. creează legătura cauzală. Bucureşti.

nr. mergând cu căruţa trasă de un cal. „Astfel. avem nenumărate situaţii când. pentru a-i prelungi viaţa. p. 3/1955. dec. este vorba despre un medic ce a fost găsit vinovat şi condamnat pentru faptul că a constatat o boală gravă la un pacient. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că există legătură de cauzalitate între omisiunea inculpatului. şi prejudiciul produs cooperativei prin neglijenţa sa” 402. în J. un ţăran cooperator. nr. nu i-a dat calului hrană şi apă o lungă perioadă de timp. realitatea dovedind acest lucru.În practica judiciară. care ulterior a decedat. actualmente Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.. 431. O altă speţă cu caracter asemănător a fost soluţionată de fostul Tribunal Suprem. soluţie pe care o consider temeinică şi legală. 1296 din 5 oct. 1954.N. motivând că boala de care suferea pacientul. a motivat spunând că există raport de cauzalitate între omisiunea medicului şi rezultat. acesta având obligaţia să intervină chiar dacă boala este incurabilă. care a dus la moartea animalului. lăsând animalul fără mâncare şi apă. pen. fost Tribunal Suprem. actualmente Secţia penală. a refuzat să-i acorde asistenţă medicală. 230 . denumire ce a mai existat şi în perioada interbelică. proprietatea cooperativei. ceea ce a avut drept rezultat moartea animalului. Cu părere de rău. Este evident că subiectul. 402 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. în concret. Colegiul penal. a avut un scop. are caracter ireversibil. răspunderea subiectului pentru un rezultat cauzat prin inacţiune este frecvent întâlnită. Tribunalul Suprem. col.

ale omeniei.).datorită lipsei de responsabilitate şi profesionalism. terenuri. administrarea defectuoasă a acestora. Aceste regulamente ce privesc activitatea medicală şi aceste jurăminte depuse cu ocazia învestirii în profesie sunt din păcate. mulţi oameni îşi pierd viaţa ca urmare a incompetenţei. tablouri. bijuterii etc. a sfidării oricăror legi ale profesiei. copilului. dacă se consideră că magistraţii au avut o contribuţie negativă la soluţionarea cauzelor şi se dovedeşte reaua credinţă. acţiuni la firmele acestora etc. neluarea cu rea intenţie a măsurii ridicării urmelor şi a probelor. părinţilor etc.) sau alte avantaje de orice natură (avansarea în funcţie a magistratului. intoleranţei. lipsei de profesionalism. mai puţin în situaţia unei administrări şi soluţionări a cauzelor cu rea credinţă (tergiversarea intenţionată a cauzelor. modificarea acestora etc. implicarea lor cu ştiinţă în cauzele respective. În această ipoteză. Aşa cum şi în situaţia magistraţilor răspunderea pentru erorile comise revine întotdeauna statului. sume de bani primite sau alte avantaje materiale – case. 231 . a relei credinţe a celor ce sunt obligaţi prin natura serviciului. soţiei. ascunderea probelor. de multe ori nerespectate. înlocuirea sau sustragerea din dosar a probelor. legături de rudenie cu infractorii. indiferent de motivele materiale (cadouri.). a jurământului pe care îl depun atunci când îmbrăţişează cariera medicală.

p. Există situaţii când inacţiunea subiectului se complineşte cu activitatea pozitivă.cit. 1968. ea reprezintă o abţinere. se îndreaptă spre un lac periculos. 232 . atunci când aceasta este deliberată. numai în mod 403 404 George Antoniu. răspunderea revine magistratului. Va trebui pe viitor dată o nouă dimensiune răspunderii medicale. „Acela care nu acţionează. la fel şi medicul şi personalul medical vor trebui să răspundă pentru acţiunile sau inacţiunile lor. Band 2. în situaţia unora dintre cei puşi să înfăptuiască actul medical. Determinarea şi motivarea acţiunii sociale. în special cea penală. în Akten des XIV-au Internationalen Kongressen für Philosophie. Tadeusz Kotarbinski. p. Academiei. Ed. pe noi interesându-ne în special lipsa de răspundere şi prejudiciile cauzate prin actul medical efectuat defectuos sau prin neefectuarea acestuia. op. Abţinerea de la acţiune. cât şi prin acţiune”403. care cu părere de rău are multe lacune. Wien. realizează scopul propus atât prin omisiune. conducând împreună la producerea prejudiciului. citat de Mihai Florea . L’attitude active et la pasivité apparente. Ca atare. În ce priveşte omisiunea. deşi observă că victima. Verlag Herder. iar în continuare o îmbrânceşte spre prăpastie.. Cred că s-ar crea o nouă imagine prin popularizare şi prin măsurile ferme de tragere la răspundere. care era oarbă şi în îngrijirea sa. 66. Bucureşti. pasivitatea poate ea însăşi genera sau favoriza apariţia unor evenimente cu consecinţe la fel de importante pentru agent sau colectivitate”404. 243. „căci acţiunea umană se manifestă nu numai ca atitudine pozitivă a agentului.În toate cazurile menţionate. 1981.

Pamfilius. în anumite limite.aparent. când victima era decedată anterior accidentului rutier405. ca urmare a dinamizării vieţii economico-sociale. avem un număr foarte mare de persoane care anual au decedat sau au suferit accidente grave sau infirmităţi care îi marchează pe oameni pentru tot restul vieţii. există o legătură de cauzalitate care poate fi atât directă. traumatisme anterioare) sau externe (asistenţă medicală deficitară. este. Ed. atât acţiunea subiectului. Într-adevăr. ea este tot o specie a acţiunii. 233 . pasivitatea este nonacţiune. ca urmare a unor accidente de circulaţie. în fond. cât şi inacţiunea lui atrag. p. acţiunea reprezintă o atitudine activă a agentului în raport cu realitatea. industrializării noilor aglomerări urbane. măririi accentuate a numărului de autovehicule. inexistentă. Iaşi. 405 Călin Scipcaru. 2004. când între accident şi deces se interpun cauze interne (afecţiuni preexistente ale victimei. răspunderea. 190. în majoritatea cazurilor de deces. Accidente rutiere. sau mai bine zis. Putem lesne observa că abţinerea. de fapt. a creşterii accentuate a populaţiei urbane. o acţiune negativă. când leziunile de gravitate mare au dus sigur şi necondiţionat la deces. Astăzi. Întotdeauna. Mihai Covalciuc. abstenţiunea au aceleaşi consecinţe ca şi acţiunea sau iniţiativa pe care agentul sau subiectul o promovează. Însă. cât şi indirectă.

Cauza cutărui accident rutier va fi pentru conducătorul auto starea proastă a drumului. de fizician? Răspunsul este cu certitudine negativ. astrologi etc. Cu ceva timp în urmă. viteza sporită etc. de legist. iar rolul hazardului este minor406. Din păcate. confuză.cit. p. 190.În aceeaşi opinie. constituie câteva dintre motivele care au o cauză bine determinată. cu mult înainte de a fi un concept ştiinţific. trebuie să stabilească cu exactitate cauzele fenomenelor care s-au produs. Lipsa anticipării riscurilor. ceea ce este cauzat. Denis Huisman. chimişti. antropologi. biologice. Andre Vergez. 234 . pentru agentul de circulaţie viteza excesivă etc. aşa cum preciza Lalande. 172.. biologi. condiţiile atmosferice nefavorabile.407 Practic.cit. astrologice care cu greu pot găsi un răspuns. şi realitatea obiectivă ne-o dovedeşte. Noţiunea juridică sau noţiunea psihologică. neatenţia. cercetătorii: fizicieni. op. nici nu ne puteam închipui sau întrevedea fenomene care astăzi apar în diferite 406 407 Călin Scipcaru. chimice. op. În ideea de cauzalitate găsim cu siguranţă şi o proiecţie a ideii de responsabilitate. cauza este ceea ce acuză sau ceea ce scuză. competiţiile pe şosele. majoritatea covârşitoare a accidentelor rutiere survin accidental. Oamenii de ştiinţă. alcoolul. suntem martorii unor fenomene fizice. diversă. Mihai Covalciuc.. suspectă pot fi părăsite de chimist. „cauza a ceea ce este pus în cauză. p. jurişti. ideea de cauză complexă. supraevaluarea capacităţilor proprii.

p.colţuri ale lumii. sifonul – deşi în realitate el nu se simţea rău datorită consumului de alcool..S. op. ştiinţa nu renunţă să explice de ce are loc această succesiune. în efect se găseşte ceva ce se află 408 409 André Verghez. André Verghez. Atunci când J. 175. op. care a fost un bun discipol al lui John Stuart Mill. 235 .”408 André Maurois. 174.. al cercetării. condiţiilor de producere a unor astfel de fenomene rămâne o problemă prioritară a umanităţii. Denis Huisman.cit. Mill scria că ştiinţa se mărgineşte să descopere concomitente constante. apoi bea brandy cu sifon şi se simte tot rău. iar Lalande sublinia că. Rolul ştiinţei. „John Stuart Mill spunea că omul de ştiinţă se mărgineşte să constate că un fenomen (cauza) este urmat de un altul (efectul). povesteşte despre un student la Oxford care iniţial bea whisky cu sifon şi se simte rău. de ce este imposibil să nu aibă loc. al stabilirii cauzelor.cit. se referea la succesiuni de fapte în care un anumit fenomen este legat de un alt fenomen409. după care gin cu sifon. având aceeaşi stare. În realitate. Este criticat de Pradines care considera că „ştiinţa caută mult mai mult să dezvăluie o identitate între cauză şi efect”. p. Determinarea cauzei indispoziţiei sale – antecedentul cunoscut.

Astfel. leziunile traumatice.. În ce priveşte încadrarea juridică a faptei. Medicină legală. 41. 42. instrumentele sau procedeele specifice uciderii. p. Neputând realiza în întregime identitatea logică dintre cauză şi efect. cauza producerii acestora este lovirea cu un corp contondent. într-o decizie a Curţii de Apel Ploieşti. 334 C. s-a schimbat încadrarea juridică din infracţiunea de vătămare corporală 410 411 Ibidem.cit. 2004. Să dăm un exemplu: leziunile traumatice pot fi directe sau indirecte (secundare). op. 412 Ion Neamu. Fundaţiei România de Mâine. p.. ştiinţa se va mulţumi adesea cu principiul legităţii şi al determinismului. provocarea leziunilor la nivelul organelor vitale. Ion Neamu. realul şi-ar pierde orice consistenţă.deja în cauză. în baza art. în speţă profunzimea şi întinderea lor sunt „determinate de forţa cu care aceste corpuri dure lovesc suprafaţa organismului. tăietor. Ed. 236 . Bucureşti. în practică. p. trebuie avut bine în vedere. De asemenea. în ce priveşte infracţiunea de vătămare corporală gravă şi tentativa de omor. despicător etc. „aşa cum plasma germinativă a părinţilor trece la adolescenţii lor”410. Dacă ştiinţa ar reuşi să reducă integral efectele. precum şi înclinarea sub care aceste corpuri dure lovesc”411. înţepător. la cauze şi să identifice între ele evenimentele succesive din univers. 74. moartea neproducându-se din motive independente de voinţa agresorului412. pen. proc.

cauza o reprezintă sustragerea cu rea intenţie de la 413 Culegere de practică judiciară. ca exemplu lovirea. neprezentarea la două termene consecutive pentru susţinerea plângerii a persoanei vătămate. în mod nejustificat. iar efectul îl constituie încetarea procesului penal. instrument apt de a ucide.A. duce la înlocuirea amenzii cu pedeapsa închisorii (fireşte. unde pentru infracţiuni în care acţiunea se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 237 . deşi rezultatul urmărit. nu s-a produs. atrage încetarea procesului penal. fiind acoperit capul cu o căciulă foarte groasă. din motive nejustificate. pen. deşi numărul de zile de îngrijiri medicale corespundea infracţiunii de vătămare corporală. legal citate. De asemenea. 2002. având o mare intensitate. zona vitală a capului trebuia să convingă instanţa de fond că s-a acţionat cu intenţia de suprimare a vieţii”. 569 din 9. Ed. În această situaţie.12. 457 (C. după rămânerea definitivă a sentinţei de la executarea pedepsei amenzii. nr.2002). S-a considerat că există raport de cauzalitate. deşi numărul de zile de îngrijire medicală a fost destul de mic413. p. se subînţelege că este vorba de amenda penală). „Însă lovitura de topor. o cauză o reprezintă neprezentarea la două termene succesive. moartea victimei. Tot raport de cauzalitate întâlnim şi în materia dreptului procesual penal. All Beck. dec.în cea de tentativă de omor. sustragerea cu rea credinţă. Ploieşti.

regula generală fiind aceea că ele sunt înscrise în fişa postului. Se dă exemplu situaţia când angajatorul nu răspunde pentru absenţele 414 415 Lidia Seceleanu. 2005. legislaţia muncii nu enumeră şi nu descrie în concret abaterile disciplinare. trebuie să se stabilească mai întâi fapta ilicită.pedeapsa cu executarea amenzii. rezultatul dăunător şi legătura de cauzalitate sunt prezumate” 415. ordinea şi disciplina în procesul muncii. regulamente de organizare şi funcţionare. legi şi alte acte normative. Această faptă trebuie să se afle în legătură de cauzalitate cu rezultatul dăunător. Spre deosebire de legislaţia penală sau contravenţională. încălcarea normelor legale sau contractuale şi vinovăţia. „În materie disciplinară. În ce priveşte raportul de cauzalitate în cazul normelor şi raporturilor de drept al muncii. şi anume relaţiile sociale de muncă. 238 . obiectul acesteia. în cazul când sunt dovedite celelalte elemente constitutive ale abaterii. p. Ed. ordine şi dispoziţiile şefilor ierarhici. 320.cit. în speţă abaterea disciplinară. Lidia Seceleanu. Universalia. 319. iar efectul constă în înlocuirea amenzii cu pedeapsa închisorii. Fapta ce constituie abatere disciplinară poate fi comisivă sau omisivă sau chiar mixtă. Bucureşti. „Aceasta produce în raportul de la cauză la efect un rezultat asemănător ordinii interioare din unitate”414.. op. şi exemplele ar putea continua. Dreptul muncii. p. Obligaţiile salariaţilor le găsim în contractul individual de muncă.

procuror criminalist. cauzelor. analizează şi unele grave erori făcute de organele de anchetă. Ion Argeşanu. Stabilirea raportului de cauzalitate. Bucureşti. şi care într-adevăr fusese dispărută şi a apărut după doi ani. Stabilirea cu exactitate a condiţiilor. Trebuie analizate concret toate condiţiile care au generat sau nu săvârşirea unei infracţiuni sau orice altă atingere adusă unei norme de drept. 1995. 239 . Cazuri judiciare. dar în special penală. în lucrarea sa Cazuri judiciare. 416 Ion Argeşanu. nevoia de adevăr şi dreptate. trebuie să se facă după o prealabilă şi documentată cercetare. Ed. Spre exemplificare. contravenţională. se mai fac erori. împrejurărilor. înlesnit săvârşirea unor astfel de erori. stărilor şi situaţiilor care au generat săvârşirea unui delict trebuie analizate cu maximă responsabilitate. Acestea s-au datorat tocmai faptului că nu au fost analizate temeinic toate condiţiile care au favorizat. A existat o coincidenţă stranie a cadavrului cu cea a dispărutului în ceea ce priveşte operaţiile făcute la mână. deşi precizează faptul că trăim într-o ţară cu o lungă şi bogată tradiţie în domeniul criminalisticii şi al medicinii legale. în situaţia când datorită acestui fenomen se creează urmări periculoase în procesul de producţie.nemotivate şi repetate de la serviciu. iar unele foarte grave. prezintă speţe în care o persoană a fost declarată moartă. În articolul intitulat Mortul viu416. Lumina Lex. indiferent că este vorba de stabilirea cauzalităţii unui prejudiciu de natură civilă. fenomenelor.

atunci cu siguranţă nu s-ar fi comis această gravă eroare. precizând că acestea nu s-ar integra în antecedenţa cauzală. găurile suferite în craniu.. dacă s-ar fi analizat cu simţ de răspundere şi celelalte aspecte. 142. 240 . şi teza pluralistă. vârsta. Secţiunea a II-a Teorii cu privire la raportul de cauzalitate Literatura de specialitate a preconizat şi formulat mai multe teorii cu privire la rezolvarea legăturii dintre actul delictuos şi rezultatul ilicit.Dar. nu reprezintă un caz singular. audierile rudelor. potrivit căreia efectul se poate datora şi unui concurs de cauze”417. p.cit.. expertiza radiologică etc. 417 Narcis Giurgiu. „Teoriile clasice s-au împărţit în două curente. Teza monistă înlătură alte contribuţii sau împrejurări în afara celor esenţiale. Le vom trece în revistă pe cele mai importante. comparările stomatologice. potrivit căreia rezultatul nu poate avea decât o singură cauză. op. primul susţinând teza monistă. care nu corespundea. care din păcate.

în cadrul altor teorii asupra raportului de cauzalitate cu relevanţă penală analizează şi dezvoltă: teoria cauzei proxime. Un alt autor419.cit. George Antoniu. a cauzei eficiente şi o ultimă teorie. într-o mai mare sau mai mică măsură. în lucrarea sa de referinţă. teoria cauzalităţii necesare. p. op. teoria cauzei adecvate şi teoria imputării obiective”418.neavând decât valoarea unor simple condiţii. cea a relevanţei. concură la crearea lanţului cauzal. situându-se în cadrul acesta: teoria echivalenţei condiţiilor. fără să poată avea o însemnătate sau o semnificaţie din punct de vedere juridic penal. existând numeroase controverse şi discuţii. În situaţia tezei pluraliste. Unii autori precizează că „Au caracter fundamental acele teorii asupra raportului de cauzalitate cu relevanţă penală care prezintă o mai largă deschidere teoretică. de altfel. care. a reprezentat şi teza de doctorat susţinută şi publicată în cadrul Academiei Române. cu implicaţii profunde şi în practică. Autoarea Ketty-Mioara Guiu. 241 . Între teoriile moderne asupra cauzalităţii enumerăm: teoria cauzalităţii necesare. într-un cuvânt. 30. sub 418 419 Ketty-Mioara Guiu. a raportului de cauzalitate. teoria cauzalităţii umane.cit. teoria condiţiei necesare. efectul se poate datora şi unui concurs de cauze care. op.. teoria probabilităţii reale.

la început. de mulţi dintre teoreticienii dreptului teoria condiţiei sine qua non. în unele situaţii.titlul „Raportul de cauzalitate în dreptul penal”. în cadrul teoriilor privind cauzalitatea. alături de acţiunea acestora. caracteristic 242 . Teoria echivalenţei condiţiilor Această teorie a fost denumită. Principiul de bază ala acestei teorii îl constituie faptul că în cadrul ei nu interesează măsura şi natura contribuţiei fiecărei condiţii la producerea rezultatului. care este. Se consideră că. neconformă cu realitatea. teoria stabilirii relaţiei cauzale pe baza practicii judiciare etc. teoria conduitei socialmente periculoase. şi care constituie cauză a rezultatului şi atitudinea neglijentă a victimei. teoria condiţiei adecvate. von Buri şi pe austriacul I. neavând importanţă condiţiile care au precedat efectul. Deci. Au fost foarte mulţi care au criticat această teorie. Ioffe asupra cauzalităţii. face referire la şi dezvoltă următoarele teorii: cea privind cauzalitatea necesară. teoria lui O. §1. intervenţia unei terţe persoane etc.S. alţi factori au concurat la existenţa legăturii de cauzalitate. Printre adepţii acestei teorii numim pe germanul M. Glaser. teoria echivalenţei condiţiilor. teoria acţiunii vinovate.

nu se poate face nici o diferenţiere între condiţii. Pe bună dreptate. care uneori era chiar nedreaptă sau absurdă. a altor persoane sau rezultatul s-a datorat particularităţilor fizice sau psihice ale victimei.acestei teorii este faptul că se consideră drept „cauză a oricărui rezultat condiţiile care l-au precedat. deoarece fără acest eveniment. fiecare dintre 420 George Antoniu. dacă acestea au fost într-atât de necesare efectului. Criticile întemeiate se refereau la faptul că rezultatul fiind unic şi nepartajabil. Toate condiţiile care îndeplinesc cerinţele de mai sus sunt cauze. care reduc problema legăturii cauzale. infractorul n-ar fi apărut în lume sau situaţia în care o persoană invită la masă un prieten. la aceea a vinovăţiei. indiferent de contribuţia concretă a fiecăreia la producerea efectului”420. 110. 243 .cit. prietenul nu ar fi fost accidentat. Se dau ca exemple situaţia în care mama care a născut pe infractor este şi ea cauza rezultatului.. s-au adus şi critici întemeiate acestei teorii. E. Din moment ce s-a stabilit condiţia necesară. mergând până acolo. încât fără ele nu s-ar fi realizat. p. încât se referă numai la intenţia periculoasă. Hartmann este unul din cei mai consecvenţi contestatari ai acestor susţineri. fără invitaţia primită. iar acesta pe drum este accidentat. Se consideră că. legătura cauzală nu este întreruptă nici în situaţia în care a intervenit între condiţie şi rezultat acţiunea forţelor naturii. op.

care fie puneau accentul pe veriga de declanşare ce putea fi întâmplătoare. pot fi şi condiţii care se manifestă în sens contrar. la producerea efectului. 142. acestea se pot situa în imediata apropiere a efectului.cit.ele producând efectul. Realitatea ne dovedeşte faptul următor: condiţiile unui rezultat sunt extrem de variate şi pot să se concretizeze în contribuţii diferite. Ea încearcă – astfel cum s-a arătat în literatura de specialitate 421 – „să înlăture neajunsurile celorlalte teorii. De asemenea. fiind considerată cea mai importantă dintre teoriile moniste. Teoria cauzei adecvate Această teorie a mai fost numită şi teoria cauzei tipice. altele înfăţişarea exterioară a fenomenului ori intensitatea lui. acţionând în direcţia întârzierii producerii efectului sau a anihilării acestuia. Unele condiţii pot să influenţeze momentul apariţiei. altele mai departe şi. op. în întregime.. în fine. p. deci lipsită de semnificaţie în procesul 421 Narcis Giurgiu. cantitativ şi calitativ. altele în mod indirect. Alături de condiţii care influenţează activ şi pozitiv fenomenul. §2. 244 . unele îşi manifestă acţiunea direct.

unii autori consideră adecvată acea condiţie care favorizează în general producerea unui rezultat de acelaşi fel. a sporirii numărului de muncitori şi implicit a accidentelor de muncă. a încercat să rezolve problema determinării cauzale prin prisma unei singure 245 . Teoria cauzei adecvate a apărut la sfârşitul secolului trecut. Se înţelege că o conduită umană capătă caracter cauzal. la fel ca celelalte teorii moniste. menită a limita răspunderea patronilor. ca urmare a dezvoltării relaţiilor de producţie. Această teorie a apărut ca o creaţie a juriştilor vremii. Această teorie susţine că trebuie să considerăm drept cauză numai acea condiţie anterioară rezultatului care este. prin natura ei. numai dacă conduce în mod firesc la un anumit rezultat. pe bună dreptate. De aceea.declanşat. fie puteau să introducă în prim plan criterii de evaluare cantitativă. greu determinabile şi echivoce”. În privinţa acestei teorii. S-a pus. Teoria cauzei adecvate sau tipice este criticabilă şi. apoi adoptată şi în dreptul penal. Ea a devenit aproape dominantă în dreptul civil. Sau. această teorie a devenit un instrument destul de elastic pentru justificarea oricăror soluţii convenabile anumitor interese. condiţia care măreşte posibilitatea producerii rezultatului. Alţii raportează conţinutul la sentimentul de adevăr al fiecărei persoane. întrebarea dacă suntem sau nu în faţa unei cauze tipice sau a unei cauze întâmplătoare. proprie sau aptă să producă acel rezultat.

fără de care rezultatul nu s-ar fi produs. Binding. deşi realitatea. însă este privită cu rezerve în ceea ce priveşte situaţiile de întrerupere a legăturii cauzale. ne dovedeşte o antecedenţă complexă a rezultatului şi nu valorifică în mod concret situaţiile în care contribuţia unor persoane la săvârşirea faptelor de rezultat se dovedeşte covârşitoare sau au o contribuţie însemnată. Această teorie suprapunându-se teoriei echivalenţei condiţiilor. de cele mai multe ori. Teoria cauzei proxime Aceasta mai este cunoscută şi sub numele de teoria lui K. §3. De exemplu. care reprezintă o condiţie indispensabilă. Binding a susţinut că este considerată drept cauză a rezultatului doar ultima acţiune. Partea pozitivă a acestei teorii constă în faptul că se uşurează sarcina stabilirii raportului de cauzalitate. Ea se mai numeşte şi teoria echilibrului. ar urma să fie făcut răspunzător acela a cărui acţiune a fost îndreptată spre realizarea rezultatului. deşi rezultatul s-ar putea produce datorită unui factor natural. Hartmann a stabilit drept cauză a rezultatului cea mai apropiată acţiune umană.cauze. ar urma să răspundă pentru omor acela care a rănit uşor 246 . în care.

247 . Această teorie a mai fost numită „teoria condiţiei preponderente. în funcţie de fiecare caz în parte. 1939. nu există legătură cauzală dacă moartea victimei s-a produs după un an şi o zi din momentul aplicării loviturii care a provocat accidentul” 423. în dreptul penal angloamerican. Bucureşti. 123. constituie cauza fenomenului acea condiţie care a creat pentru celelalte capacitatea de a produce rezultatul. Curs de drept penal. în cazul infracţiunii de omor. Nu are relevanţă 422 423 Vintilă Dongoroz.victima. un mod de orientare a acestora. George Antoniu. juriştii englezi au recunoscut faptul că stabilirea cauzei proxime constituie o ipoteză de lucru a judecătorilor. Din păcate. de celelalte. În ce priveşte modul de aplicare a condiţiei proxime. p.. Totuşi. fiind în strânsă legătură cu particularităţile acestui sistem juridic. §4. p. chiar dacă decesul acestuia s-a datorat unui cancer ajuns în ultima fază. op. instanţa având posibilitatea concretă de apreciere a cauzei. juriştii englezi lasă totul la aprecierea judecătorului. nu s-a reuşit să se identifice criterii precise de deosebire a condiţiei celei mai apropiate. Astfel.cit. „potrivit regulilor tradiţionale. Teoria cauzei eficiente Potrivit acestei teorii. a condiţiei terminale”422 şi este cunoscută în special. 226.

se referă la faptul că nici teoria cauzei eficiente şi nici a celei mai active nu reuşesc să explice esenţialul. Potrivit opiniei lui K. op. Birkmeyer „necesităţile practice impun o asemenea delimitare a condiţiilor. 7885. 1885. care se află în strânsă legătură cu teoria cauzei eficiente. Birkmeyer. în sensul că nu precizează când o condiţie devine eficientă 424 K. bunul simţ al omului”424.cit. Criteriul pentru a deosebi condiţia cea mai activă este experienţa comună de viaţă. printre care enumerăm pe Gerrand. după G. Teoria cauzei celei mai active Potrivit acestei teorii.. Rostock. 83. nu o abstracţie juridică. p. Köhler.dacă cauza eficientă este mediată sau imediată. 248 . Ceea ce este important este faptul ca rezultatul să se fi produs. Legătura cauzală este dată de relaţia dintre cauza eficientă şi efectul produs. ÜberUntersachenbegriff und Kauzalzusammenhang im Sreafrecht. cauza fenomenului nu este reprezentată de oricare dintre condiţiile care l-au precedat. Antoniu. Această teorie constituie pentru adepţii ei.. Criticile ce au fost aduse acestei teorii. Ferri etc. mai mult decât altă condiţie. Domeniul de aplicare l-au constituit în special multe din hotărârile Curţii Supreme Italiene.. p. de altfel întemeiate. ci o realitate de fapt. ci aceea care a contribuit la producerea urmărilor. §5.

Deşi acţiunea umană nu a avut rolul cel mai direct şi activ. totuşi ea este cauza rezultatului. 83.cit. chiar dacă el nu le-a dorit. bazându-se pe experienţă. p. „Drept urmare. Teoria cauzalităţii necesare Printre numeroasele teorii ale cauzalităţii se numără şi cea a lui Francesco Antolisei. de celelalte. acesta poate prevedea efectele unor cauze determinate.. 425 Ketty-Mioara Guiu. Tot ca o critică. pentru a produce rezultatul. Conform acestei teorii. §6. op. omul. are un rol determinant în relaţiile ce se stabilesc între om şi lumea exterioară. Această teorie a avut un rol important şi s-a bucurat de aprecierile colegilor doctrinari italieni. pot fi considerate ca fiind cauzate de om numai acele rezultate care intră în sfera sa de stăpânire.sau activă. 249 . care este înzestrat cu conştiinţă şi voinţă. se semnalează faptul că nu se poate deosebi o condiţie care are o atare însuşire. putând interveni în procesul cauzal. Teoriile de mai sus nu pot explica ce legătură cauzală există în situaţia în care subiectul a folosit sau nu energia proprie sau a folosit energia altor forţe. Având un rol important. dar era în măsură să le împiedice”425.

Lumina Lex. a fost deja spus de nenumărate ori. teoria condiţiei ilicite. Lumina Lex. stimularea unor forţe inactive sau oprirea celor aflate în mişcare. în parte. astfel că. Drept civil. aşa cum arăta un autor american. Teoria generală a dreptului. p. Explicarea cauzalităţii în materie de răspundere este „o problemă dificilă. Alain Francois Delvilani. cât şi prin omisiune. 1978. 2001. aceea a efectului inacţiunii. p. Grenoble. 215. indiferent de fundamentarea care se dă acesteia”. împotriva intenţiei ce-şi propune. Abundenţa literaturii juridice în materie merge. de multe ori. 250 . forţele sunt lăsate să se desfăşoare liber. s-a ţinut cont şi de sistemul juridic. Prosser. 24-25. Bucureşti. operă citată de Sofia Popescu. 426 427 Sache Neculăescu. teoria pluralităţii condiţiilor etc. Fiecare din aceste teorii au avut unele elemente mai mult sau mai puţin pozitive. 318. Ed. Bucureşti. 2000. „tot ce merită să fie spus în această privinţă. al omisiunii în planul răspunderii juridice”427. Teoria generală a obligaţiilor. filosofic propriu al ţărilor unde ele au apărut şi s-au dezvoltat. Una dintre problemele complicate pe care le ridică stabilirea raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi rezultatul produs este valoarea cauzală a inacţiunii. Alte teorii cunoscute au fost teoria relevanţei.Intervenţia manifestându-se atât prin acţiunea dorită de om. juridice ale fiecărei perioade. precum şi multe cuvinte care nu meritau să fie spuse”426. Ed. ţinând cont şi de condiţiile social-istorice. p. La responsabilité civile pour omission ou absention. teoria cauzalităţii umane. De asemenea.

prima se referă la acţiunea omului prin inacţiune. Este dat exemplul persoanei care are posibilitatea de a salva de la înec o altă persoană şi nu o face.cit. în timp ce cea de-a doua susţine că orice eveniment este determinat de un ansamblu de împrejurări. pentru a se îneca. Şi în cazul acestuia. unele situaţii de inacţiune pot fi considerate ca ilicite428. 251 . altele pozitive. unele negative. iar al doilea exemplu priveşte dreptul internaţional. unul referindu-se la refuzul administraţiei de a acorda subiectului de drept o prestaţie la care acesta este îndreptăţit. p. op. 428 Sofia Popescu.În literatura de specialitate se dau două exemple. 319. În acest caz omisiunea este considerată a produce aceleaşi efecte ca împingerea unei persoane în apă.. Teoriile care s-au dezvoltat de-a lungul timpului sunt cea intimistă sau cea mecanicistă.

Ca fenomen cu adânci rădăcini în istorie. răspunderea juridică reprezintă una dintre instituţiile fundamentale ale dreptului. rezultă exactitatea afirmaţiei iniţiale că în prezent. PROPUNERI DE LEGE FERENDA Din cercetarea întreprinsă asupra răspunderii. există şi va exista indiferent de formele sale. lucru de altfel precizat în art. de domeniile sale de aplicare.CONCLUZII. prin amploarea şi formele sale. 10 din Convenţia europeană a drepturilor omului. răspunderea a existat. 252 . a rolului răspunderii atât în dreptul intern. cât şi în dreptul internaţional.

forma sa incipientă. Răspunderea a cunoscut de-a lungul istoriei o abordare de multe ori schimbătoare. Cea mai gravă formă a răspunderii juridice atrage. prezentând deosebiri de la o formă de răspundere. în situaţia unor infracţiuni grave. Dacă la începuturile societăţii răspunderea era colectivă. arhaică atrăgând răspunderea întregului grup social. neavând aceeaşi semnificaţie în toate perioadele şi pentru toate categoriile sociale. în condiţiile în care ceilalţi membri care. erau pedepsiţi pe nedrept. Întotdeauna s-a dorit şi se doreşte o creştere a eficienţei răspunderii juridice. contradictorie. pe lângă pedepse pecuniare. pentru fapta săvârşită de o singură persoană. diferenţiindu-se treptat. groază în rândul celor care erau practic nevinovaţi. Aceste metode au creat spaime. în timp ce răspunderea morală nu atrage astfel de sancţiuni.Prin analiza răspunderii pe care am efectuat-o am demonstrat că aceasta îmbracă diferite forme. Întotdeauna potentaţii vremii au fost privilegiaţi. şi pedeapsa lipsirii de libertate. însă aceasta nu poate fi realizată fără a fi asigurată o armonizare cât mai perfectă între toate normele juridice 253 . cu particularităţi şi caracteristici proprii. rudimentară. Conţinutul noţiunii de răspundere a variat în timp şi spaţiu. nu s-a aplicat dreptatea cu aceeaşi unitate de măsură. deşi nu aveau nicio participare. la alta.

norme metodologice. realizându-se treptat. sau îmbracă forma unor instrucţiuni. un factor determinant al evoluţiei societăţii. Viitorul instituţiei răspunderii juridice trebuie privit din perspectiva integrării europene în domeniul dreptului. Modernizarea şi asigurarea coerenţei sistemului juridic au un caracter procesual. neexistând decât o definiţie dată de doctrină. o definiţie precisă. ci în cadrul societăţii. aceasta rămânând un imperativ major. a armonizării dreptului naţional cu dreptul european. circulare etc. Până în prezent. Se cere. social. Trebuie ca normele de drept să se dezvolte numai în concordanţă cu transformările societăţii. totuşi. proces care a cunoscut şi va cunoaşte în continuare anumite dificultăţi. prevăzută de lege. economic. precum şi în perspectiva apropiatei aderări a României la Uniunea Europeană. în speţă cele constituţionale. Aplicarea legii. Legislaţia evoluează odată cu societatea. indiferent că au caracter fundamental. Dreptul a făcut şi face şi în prezent parte integrantă din societate. răspunderea juridică nu are o definiţie legislativă.ce alcătuiesc sistemul juridic. el nu se poate dezvolta paralel cu societatea. cu modificările survenite în domeniul politic. clară. în etape. Această cerinţă se referă şi la instituţia juridică a răspunderii. tragerea la răspundere a persoanelor care o încalcă trebuie să 254 . în acelaşi timp. fiind.

Din păcate. înainte de a se naşte. pentru necunoaşterea legilor. Din dorinţa aplicării creatoare. din moment ce multe instanţe dau hotărâri greşite. care stabileşte răspunderea statului român obligat la despăgubiri. trebuie să observăm că treptat are loc o scădere a nivelului de cunoaştere în general. În ceea ce priveşte dezvoltarea responsabilităţii juridice. Din păcate. a provocat şi provoacă efecte negative. în unele situaţii obiective. Personal. aceste hotărâri sunt atacate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. cetăţeanul simplu nu poate fi declarat responsabil. Uneori. Pe bună dreptate se spune că nicio persoană nu trebuie condamnată pe nedrept.se facă numai şi numai în limitele şi în spiritul legii. Nu putem vorbi despre eficienţa răspunderii juridice fără o nouă dimensiune dată responsabilităţii juridice. în lipsa căruia 255 . consider că ambele interacţionează. Fenomenul de „instabilitate legislativă” specific perioadei de trecere la o economie de piaţă la o societate ce se vrea cu adevărat democratică. novatoare a legii s-a ajuns la aplicarea pe bandă rulantă a unor hotărâri şi ordonanţe de Guvern. unele dintre ele murind. O cunoscută autoare arăta despre aceasta din urmă că începe acolo unde se termină răspunderea. în special. a nivelului culturii juridice. putem distinge un element esenţial. că necunoaşterea legii nu exonerează de răspundere.

Rămân multe probleme de care atât teoreticienii. în perioada de reflecţie asupra Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa. obiceiurile. în general şi răspunderea juridică. ceea ce este practic imposibil. cât şi practicienii dreptului vor trebui să se ocupe. există astăzi diferenţe 256 . Ea ar trebui considerată ca una dintre acelea care merită o atenţie specială. Este vorba despere ataşamentul faţă de valoarea solidarităţii.E. Conştientizez faptul că nu am cuprins şi nu am tratat toate aspectele privind răspunderea. Tema răspunderii juridice ar trebui. normele cutumiare diferă de la stat la stat. tradiţiile. să fie dezbătută cu precădere la manifestările ştiinţifice organizate la nivel naţional. în efortul comun de consolidare a acesteia. cred. Şi pe viitor vor exista probleme la care cercetătorii dreptului. Chiar şi în rândul ţărilor U. toate organele şi persoanele cu atribuţii vor trebui să depună un efort maxim pentru a institui un drept european comun. cât şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene. dat fiind caracterul amplu şi complexitatea problematicii amintite. Se spune şi se doreşte ca toţi locuitorii Uniunii Europene să vorbească aceeaşi „limbă juridică”. practicienii. Totuşi. în special.nu poate exista o suficientă responsabilitate. cultura juridică. atât în România. regional şi european.

echilibrului social. să sperăm şi România de la 1 ianuarie 2007) s-au întâmpinat şi se întâmpină greutăţi în armonizarea şi echilibrarea sistemului judiciar. executarea şi aplicarea lor de către stat. Ungaria. Omul are acea conştiinţă juridică şi civică ce îi permite să se adapteze noilor cerinţe. nivelul de trai. Problemele răspunderii juridice se cere a fi analizate în contextul cerinţelor statului de drept. Polonia etc. respectiv „actorii dreptului” trebuie să se afle nu de o parte şi de alta a fileului ca pe un teren de tenis. în special după anii 1990. Această instituţie reprezintă una dintre verigile 257 . educaţia sa. un rol important îl are cultura juridică. a luptei şi a triumfului dreptăţii. Metaforic putem spune că şi unii şi alţii.majore în ce priveşte sistemul juridic. Au apărut instituţii noi menite să apere şi să consolideze valorile democratice. ci de aceeaşi parte a baricadei. cât şi a celor care trebuie să îl respecte. al dezvoltării societăţii în general. al diminuării pe cât posibil a fenomenului infracţional. când multe ţări din fostul lagăr socialist au intrat în Uniunea Europeană ca ţări cu drepturi depline (Cehia. simţul responsabilităţii etc. Deşi dreptul se realizează atât prin respectarea normelor.. formele de instruire fiind determinante. să respecte normele în vigoare. dar în special cel economic. În ultima perioadă. atât a celor care îl aplică.

educarea şi îngrijirea şi o nouă reglementare juridică a acestei răspunderi. avansăm următoarele propuneri de lege ferenda: formularea unei definiţii clare a răspunderii juridice într-un text de lege. în special filosofi. pentru că societatea nu va mai fi lezată. a cărui edificare este un obiectiv şi o condiţie a aderării României la Uniunea Europeană. Unul dintre motive este că fenomenul infracţional şi. consider această previziune ca utopică. există şi vor exista şi în viitor. răspunderea penală a persoanei juridice. pe cale de consecinţă răspunderea penală. imprimarea unei noi dimensiuni răspunderii părinţilor faţă de copiii lor minori în ce priveşte creşterea. Au fost autori.importante ale mecanismului statului de drept. În concluzie. 258 . consacrat la nivel constituţional şi în România. că nu se va mai aduce atingere niciuneia din valorile pe care le apără. promovarea unor iniţiative legislative menite să îmbunătăţească legislaţia privitoare la mediul înconjurător şi să facă efectiv dreptul la un mediu sănătos. au existat din toate timpurile. care au preconizat dispariţia în viitor a răspunderii. constituirea unor comisii speciale. Personal.

unde autor poate fi şi statul. Tratate. BIBLIOGRAFIE I. Diritto penale. 3. 1998. 1995. Anghel. Lumina Lex. Bucureşti. 2. 2000. Francesco. din punct de vedere material. folosesc terorismul ca mod de guvernare sau de a-şi atinge scopul. Pedone. Paris. monografii: 1. Ed. Ascensio. Viorel I.. E. cursuri. H. Droit international pénal. Răspunderea în dreptul internaţional. Antolisei. în special în situaţia crimelor de terorism. 259 . Un asemenea proiect a fost propus imediat după cel de-al doilea război mondial. Anghel. Ion M. însă a fost abandonat ulterior. logistic etc.deoarece în prezent sunt state care.. Ed. Milano. A.. Decaux şi alţii.- posibilitatea răspunderii penale a statului.

2000. Argeşanu. Ed. 5. Răspunderea civilă pentru daune morale. Athanasiu. Bucureşti. 10. George. Ed. Răspunderea civilă. Societăţii Tempus. Academiei Române. Astărăstoaie. Anghel. All Beck. 2002. Ed. Bucureşti. 8. Bucureşti. 9. Antoniu. Dreptul muncii. All Beck. Ursa. Ştiinţifică. Ed. Bucureşti. 260 . Ed. Iaşi. Curs universitar. 6. Ion. Tentativa. 1979. 2005. George şi alţii. Ed. Alexandru. Ed. Lumina Lex. 1969. 2004. 1970. George. Vasile. Dacia. Bela. ED. Bucureşti. Antoniu. Antoniu. George Vinovăţia penală. Polirom. Bucureşti. Expert. George. Ed. Responsabilitatea juridică medicală în România. a VI-a. Antoniu. Pavel. Raportul de cauzalitate în dreptul penal. 13. Abraham. Ştiinţifică. Ed. Bucureşti. Antoniu. Ed. Codul penal anterior. Cluj-Napoca. Ion. Dima. Albu. şi alţii. Codul penal cu explicaţii suplimentare pe înţelesul tuturor. 7. 1995. Bucureşti. ed. Luminiţa. 14. Almaş. Poliţia comunitară. Bucureşti. Ion M. 11. 12. Victor.4. 2002. Societăţii Tempus. Cazuri judiciare. 2006. 1996. Noul Cod penal.

Rămureanu. 23.R. Vasiliu Teodor. Ed. Lucinescu Dumitru. 17.. Ed. B. ştiinţifică.. Tineret. parte generale. George. Cartier. Gheorghe şi alţii. 261 . şi alţii. norme şi valori. Papadopol Vasile. Virgil. Bucureşti. 2002. Dărângă Gheorghe. C.. Dumitru. Diritto penale. Pavel Doru. Daneş Ştefan. Gheorghe şi alţii.. Antoniu. 1973. Über Untersachenbegriff und Kausalzusammenhang im Strafrecht. Alexandru. 20. Drept internaţional. Padova.. Delcourt. 24. a II-a. Birkmeyer. 19. comentat şi adnotat. ed. Christakis. 1940. Nistoreanu. 1991. 2004. G.B. Introducere în dreptul internaţional public. Bologna.2003.15.. Giuseppe. Le droit international. Ed. Drept penal. Bucureşti. Popescu. 18. Boroi. generală. 1992. E. 16. 1972. Avornic. All Beck. didactică şi pedagogică. partea generală. Beşteliu Miga. Codul penal al R. Paris. Chişinău. Dirito penale. Rostock. Bettiol. Partea Braibant. Cedin. parte generale.S. 21. Repere pentru o sociologie a tineretului. Th. Raluca. G. Carten. Ed. Teoria generală a dreptului. Paris. O. Droit administratif français. Bannelier. 1985. Balica. Ed. 2002. Lumina Lex. Bettaglini. Bucureşti. Bucureşti. 22.

2002. Drept penal. Gheorghe. Boroi. Boroi. 28.. Molnar. Boroi. Nistoreanu. 26. 29. Lumina Lex. Drept penal. 2003. Alexandru. ed. Ed. Ed. Partea generală. Rosetti. Introducere în criminologia aplicată. Partea specială. a II-a. Europa Nova. Alexandru. 262 . Nistoreanu. Ed. All Beck. 32. Nistoreanu. All Beck. ed. Bucureşti. Bucureşti. Alexandru. Alexandru. Drept penal. în dreptul românesc. 2003. a IV-a. Alexandru. 2003. Boroi. Bucureşti. Universul Juridic. All Beck. Bucureşti. Alexandru. Sancţiunea juridică în teoria şi filosofia dreptului. Bădescu. Bucureşti. Bucureşti. Boroi. ed. All Beck. Nistoreanu. Ed. Bucureşti. Gheorghe. Nistoreanu. Boroi. 2004. Costică şi alţii. 1995. Drept penal. 2005. revăzută şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. Bucureşti. Gheorghe. Partea generală. Ed. ed. 2002. Gheorghe şi alţii. Gheorghe. Voicu.25. Ed. a IV-a revizuită conform noului Cod penal. I. Ed. Partea generală. 30. şi alţii. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal. Drept penal al afacerilor. Partea generală. Drept penal. Alexandru. M. Ed. 31. Boroi. 27.

curs universitar. Paris. Ludovic. 34. Ed. Şansa SRL. All Beck. 1922. Partea generală. Brimo. Buneci. 263 . K. Ed. Lidia. Reşiţa. Ed. Albert. Petre. Le droit international. Lidia. 37. Teoria generală a dreptului. 2002. Les grands courants de la philosophie du droit et de l’Etat. 1994. Vladimir. 38. 43. Bernovski. 40. Les doctrines libérales contemporaines face au socialisme. Drept procesual penal. Cedin. Gheorghe. Viaţa Românească. Paris. 42. Drept civil român. Medicina legală în practica judiciară. Teoria generală a dreptului. Bucureşti. Pinguin Book. Cluj-Napoca. Ed. 2000. 35. Drept penal român. Brimo. Ed. Ed. Bucureşti. 2005. 1992. Albert. Pedone. 1984. Costică. juridică. Bulai. Casa de editură şi presă Şansa Barac. SRL. 1967. Bucureşti. A.. 1998.33. Bucureşti. Subiectele dreptului civil. Beleiu. Bucureşti. Bannelier. Beliş. Drept penal. Iaşi. 36. 1971. Barac. 2004. Biro. Cărvunarii. Originile române. 41. Maria. ED. 39. Constituţia Moldovei din 1922. Introducere în drept civil.

53. 50. Bucureşti. Fundaţiei România de Mâine. Opere filosofice. 2001. Ed. Lumina Lex. Bondarici. Bucureşti. Drept civil. Butoi Tudorel. 2000. 1995. Ed. Bucureşti. Ion. Vasile. All Beck. Ed. Ed. 1999. 45. Banciu. Diţă. Banciu. 1992. Banciu. Mont Chrestien.. Banciu. Chevallier. 1967. Tratat elementar de psihologie judiciară. Dan. Bucureşti. Răspunderea ministerială. Ioana. Bucureşti. All. Bucureşti. All Beck.. 264 . Bârsan. Paris. Lumina Lex. 47. 2001. 49. Bucureşti. Craiovan. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. Bucureşti. Drept administrativ. 54. 52. Elemente de sociologie juridică. Dan.44. 51. Ed. C. L’Etat de droit.. Ed. Hyperion XXI. 1992. I. Carp. 2005.L. Teoria generală a obligaţiilor. Sociologie juridică. Hyperion XXI. Bucureşti. Butoi. . Bucureşti. 2003. 48. Bioterra. ED. Dan. Dan. 46. Academiei. Ed. Ed. Control social şi sancţiuni sociale. Crima şi criminalitatea. Conta . Radu. Ed.

Drept penal. Constanţa. Lecţii de filozofie juridică. Bucureşti. 61. Emile. Călinoiu.U. 2003. parte generală.. 2004. Bucureşti. Crişu. I. Pamfilius. Ed. G-Z 2000-2002. 2005. Bucureşti. Duţu. Lumina Lex. Drept constituţional şi instituţii publice. 62. 2004. Drept civil. Bucureşti. vol. Iaşi.55. Bucureşti. Ed Argesis Print. 58. Europa Nova. partea generală. Delvecchio. Lumina Lex. II. 56. Victor. Drept internaţional al mediului. Georgeta. Ion. Drept penal. Europa Nova. Ed. Regulile metodei sociologice. Europa Nova. Bucureşti. Practică şi literatură juridică. T. Duculescu. Deleanu. Denisa Elena. Aspazia. Cojocaria. Ed. Covaliuc. 265 . Ed. Aurel. Accidente rutiere. 1974. Ed. 1975. 64. Dincu. Ed. 1996. Bucureşti. Tratat. ştiinţifică. vol. 1997. Durkheim. 2003. Giorgio. Bucureşti. 1997. 63. Vasile şi alţii. Economică. Mircea. Ed. Ed. Constituţia României. Mihai. 59. Dobrinoiu. 57.B. partea generală. Duculescu. 60.

I. Academiei Române. Drăghiciu. V. 72. I şi II. Fundaţiei România de Mâine. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Bucureşti. P. Paris. Pedone. Socec. 1930.F. E. vol.. 68. Ed. 1960. Drept penal. vol. 69. 66. Gheorghe. N.. Bucureşti. 2005. Decaux. Bucureşti. Tratat de drept internaţional public. 2003. Mircea. Djuvara. 1969.. Le droit comparé. Mihail. Vintilă şi colab. Ed. Diaconu. Paris. C. Droit international pénal. Diaconescu. A. Teoria generală a dreptului. Bucureşti. şi alţii. P. 1972. Lumina Lex. I. David. Eliescu. le droit de demain. René. Ed. Lumina Lex. III. 67. vol. Ed. Bucureşti.. Diaconu. partea specială.. (în Planiol et Ripert).. Traité pratique du droit civil français. Instrumente juridice fundamentale ale Uniunii Europene. Ed. 2002. 1982. Răspunderea civilă delictuală. Paris. Purdă. vol. 71. Bucureşti. 70. Ed.U. N.65. Dongoroz. 2004. Esmeil. Marcu. 73. Ed. Academiei. 266 . vol. II. III.

Avram. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Avram. Filipaş. Narcis. ed. Raportul de cauzalitate în dreptul penal. 1982. 2006-2007. Alan R. Filipaş. Ed. Iaşi. 76. Mitrache. Giurgiu. Academiei.. 1997. Ed. 79. Ed. Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts.V.Ed. 1998.. didactică şi pedagogică. Octavian. 75. 1993. Iaşi. Firoiu. şi alţii. Loghin. Bucureşti. ed. Octavian. 84. partea specială. 80. Curs selectiv pentru licenţă. Bucureşti. Th. Sunset. Houghton Mifflin Company. D. Teoria generală a obligaţiilor. Boston. Giurgiu. Fundaţiei Chemarea.74. Avram. Bucureşti. 78. Berlin. Iaşi. Ed. 83. Ed. Bucureşti. 77. Bucureşti. Filipaş. 81. 1964. Drept penal. Guiu. Casa de editură şi presă Şansa SRL. Avram. a II-a. Suchter Verlag. Gitleson. Drept penal român. 267 . Loghin. Istoria dreptului românesc. Bulai Costică. partea specială. Geiger. Actami. 82. Mioara Ketty. 1991. Infracţiunea. Herman Filipescu. Ed. Gama. 2000. Bucureşti. Academică. revizuită. Narcis. Ion. Constantin. Drept penal general. Filipaş. 1985. 1994. American Goverment. 1992. Ed.

91. Ed.B. Griga. Iaşi. 86.. Ceterchi. Ioan. H. Faiard. Fundaţiei Chemarea. SINTEZE. Momcilo. 87.A. Luburici. 94. Tratat de drept administrativ. Ionaşcu. Academiei. Ed. Antonie. Nemira. Essay in the Philosophy of Law.85. 1987. Teoria generală a obligaţiilor. Tadeusz. Nathan. Paris. 1968. Ioan. Sever. 1972. 1994.U. Ion. Curs de drept civil. Ed. 1998 93. Introducere în studiul dreptului. Fundaţiei România de Mâine.L.. 92. Traian. 1989. I. 90. 1968. algemeiner Teil. Verlagherder. Akten des 16. 88. Bucureşti. vol. Bucureşti. Ed. 2004. Bucureşti. L’attitude active et la passivité apparente in Jescheck. Teoria generală a statului şi dreptului. H. Bucureşti.H. Iorgovan. Ed. Hart. I. Denis. Cours de philosophie. 1993. Berlin. Kotarbinski. Habermas. Punishment and Responsability.. Bomboş. Huisman. Humă. Théorie de l’agir comunicationel. 89. 268 . 1990. internationalen Kongressen für Philosophie.. Wien. Lehrbuch des Srtafrechts. Oxford. Facultatea de Drept Spiru Haret. T. Ed.

Mitrache. All beck. Actami. Mihai. 102. Radu. Bucureşti. G. I. Motica. 97. Traité de droit criminnel. Enzo. Mazeaud.. Mihai. vol. 1997. 98. Bucureşti.. Vitu. Paris. 1949.95. Teoria generală a dreptului. Bucureşti. Muraru. Ed. Bucureşti. I. Motica.. Obligations. Leçons de droit civil. Bucureşti. 269 . partea generală..L. parte generale. Ioan. parte generale. Mazeaud. vol. J. 100. Gheorghe. Fundamentele dreptului. Paris. Ioan. 96. Tratat de drept procesual penal.. Drept penal român. Fundamentele dreptului. 104. Gheorghe. Maggion. Ed. 1997. Mantovani. Ed. Ed. Milano.. All Beck. Qujas. Diritto penale. Constantin. Diritto penale. Cedam. Tom II. 103. Teoria şi filosofia dreptului. 1992. 105. A. Motica. 1969. Bologna. 2001. Giovanni. R. Casa de editură şi presă Şansa SRL. 99. Radu. Bologna. 2001. 1999. H. Mitrache. Musco. All Beck. Ferrando. Radu. Gheorghe. F. Diritto penale. Merle. 1997. Bucureşti. Cristian. 101. 2002. 1995. Leş. Ed. All Beck. Optima justitia. Drept constituţional şi instituţii politice. Mihai.

Malaurie. Octavian. Manolache.106. Teoria generală a dreptului. 107. Miculescu. Neamu. Humanitas. a II-a. Determinarea şi motivarea acţiunii sociale. 270 . Medicină legală. ed. Neculăescu. Bucureşti. 114. Bucureşti. Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. 1998. Mazilu. Oancea. Malberg. Lumina Lex. All beck. 111. Ion. Bucureşti. Ed. Bucureşti. I. Bucureşti. Bucureşti. Ed. 109. Drept civil. Ed. Bucureşti. 1971. Academiei. 115. 1998. 2005. 2001.Lumina Lex. Teoria generală a obligaţiilor. Ed. Ed. Contribution à la théorie générale de l’Etat. Ed. Tratat de drept medical. Popa. Ion. Drept comunitar. C. Antologia gândirii juridice. Tentativa improprie. Theodor. 113. Moraru. 112.). Tamara. Philip. curs universitar. Caré. 110. 116. 2001.. 2003. Moldovan. 1962 Manea. Dumitru. 108. Petre. didactică şi pedagogică. Ed. partea generală. Drept penal. (coord. Lumina Lex. 1981. Ed. Bucureşti. Ed. 2004. 2002. Bucureşti. All Beck. Sache. Statul de drept.

1985. 121. Sofia. 126. 125. Diritto penale.117. Oroveanu. Giuffré Editore. 1993. Concepţii contemporane despre drept. Sofia. Bruxelles. Sofia. Bucureşti. Popescu. Teoria generală a dreptului. Universităţii Dimitrie Cantemir. Torino. 1994. Unex A-Z. Statul de drept în dezbaterile contemporane. Ed. Antonio. 119. Popescu. Bucureşti. M. 124. 2000. Academiei Române. Cedam. 118. Lumina Lex. 1987. Pagliano. Manuale de diritto penale.. Academiei Române. Pannain. Jalons pour une théorie. Ed. Ost. François. Ed. Iaşi. Tratat de drept administrativ. Teoria generală a dreptului. Sofia. Ştefan Procopie. critique du droit. Popescu. Introducere în studiul dreptului. parte generale. Remo. Vrabie Genoveva. 271 . Milano. Sofia. 1962. Padovani. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Popescu. 123. 1995. 122. Ed. Publications des Facultés Universitaires Saint Louis. 1994. parte generale. Bucureşti. 120. Milano. 1996. 1998. Principi de diritto penale. Tullio. Ed. Popescu.

Proarcadia. Teoria generală a dreptului. Bucureşti. 1993. Bucureşti... Năstase. Popescu. Valentin. 2002. Bucureşti. Universităţii Titu Maiorescu. Nicolae. Ed. 1994. actualizată.127.. Ed. 135. Ed.. Bucureşti. Ed. Prelegeri de sociologie juridică. All Beck. A. revăzută şi actualizată. Şansa SRL. 128. Lumina Lex. Actami. Nicolae. Ed. F. Lumina Lex. 133. 129. M. Drept internaţional public. Bucureşti. 272 . Coman. Popescu. Dumitra. 2001. Prisăcaru. Ed. 130.B. Bucureşti. Sociologie juridică. Sofia. Nicolae. Bucureşti. Ed. Popa. T. 131. All Beck. Popa.U. 2005. Teoria generală a dreptului. Bucureşti. parte generală. Funcţionarii publici. Drept administrativ. Ed. Bucureşti. Popescu. Preda. Popa. 2004. Dumitra. M. 2004. Drept internaţional public. 132. ed. Preda. Ed. Lumina Lex. Nicolae. 2002. 134. 1983. Teoria generală a dreptului. ed. Drept administrativ.. revăzută şi Popa. 136. Bucureşti. 1998. parte generală.

144. Pop. H. 139. 145. 138.. Popescu. 1993. 1970. Perspectives on the Social Order. L. Ed. Drept civil. Fundaţiei România de mâine. Poienaru. Rousseau.. 1996. Drept civil. Cluj-Napoca. Teoria generală a obligaţiilor. Cluj-Napoca. Pop. Pop.137. Ed. Liviu. Ross. 1998. Drept civil. New York. Popa. Bucureşti. Liviu. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale. M. 140. Universitatea Babeş Bolyai. 143. McGrow Hill Book Company. Ed. Paris. Liviu. I. J. Dacia. 1968. Ed. Droit international public. Răspunderea delictuală. 1998. Bucureşti 1998. Tom V. Lumina Lex. Regimul juridic al terenurilor destinate localităţilor. Bucureşti. 273 . Liviu. Ed.J. Teoria generală a obligaţiilor. 1983. Teoria generală a dreptului. 142. Ed. 2005. Chemarea.. M. Readings in Sociology. ştiinţifică. Fundaţiei Pop. Adam. Rudăreanu. 147. Bucureşti. Răspunderea pentru contravenţii. 141. Teoria generală a obligaţiilor. Sirey. Bucureşti. 146. Lumina lex. Ed. 1982. Iaşi. Bucureşti. Ed. Liviu. Fundaţiei România de Mâine. Lumina Lex. 1980. Pop.

Bucureşti. Bucureşti. C. Corso de diritto penale. Ed. 2004. Iaşi. Stătescu. Bucureşti. Tempus. All Beck. Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. 151. Scăunaş. Covalciuc..N. Trainin. Bucureşti. Bucureşti. Teoria generală a conţinutului infracţiunii.. 155. Ed. Turianu. Stancu. Pavel. Dreptul muncii. 156. ştiinţifică şi enciclopedică. Accidente rutiere. Ed. Călin. Nicolae şi colectiv. Summer Main. 152. 1996. Psihologia educaţiei. 1991. C. Fabrizzio.. 1884. Pamfilius. Paris. Seceleanu.. Calomnia prin presă. 1984. M. 2004. Ed. Ed.. Norma juridică. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane. C.Bârsan. 158. Lidia. Ed. Drept civil. 153. Stelian. 274 . 1994. Răspunderea internaţională pentru violarea dreptului umanitar. All. Universalia..148. Scripcaru. 2002.. Torino. A. H. Bucureşti. Ramacci. 154. 149. C. Etudes sur l’ancien droit et la coutume primitive. 2002. Stătescu. Casa de editură şi presă Şansa SRL. Teoria generală a obligaţiilor. D. 157. Bucureşti. Ed.. R. 1959. ştiinţifică. 2005.. 150. Radu. Ed.

2003. Ţiclea. Cuza. 275 . partea generală. Societăţile comerciale. Ed.. D. Răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate de Tudosescu. Ed. Tratat de dreptul muncii. Tratat de ontologie. Ed. Ed.. Al. 165. 1992. Ion. 2000. 166. Tudosescu. Bucureşti. 164. Ştiinţifică. Dimensiunea istorică a dreptului. Ed. Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. II. 163. Drept procesual român. 168. 2002. 1971. Ţiclea. Gr.. Ed. Refacos. 160. vol. Determinismul şi ştiinţa. C. Bucureşti. Ţiclea. Ed. Ţop. Iaşi 1974. Ion. Al. Gheorghe. Introducere în studiul dreptului. 1980.. 2000. Bucureşti. Târgovişte. Târgovişte. Răspunderea contravenţională.. lucruri pe care le avem sub pază. Al. Bucureşti. Ţop. Theodoru. M. 162. Lumina Lex. 161. Daniel. Bucureşti. Bucureşti.. 2003. D.I. Facultatea de Drept. Contractul individual de muncă. Rosetti. Al. Ţiclea. Casa de editură şi presă Şansa SRL. Tomşa.. Ed. 2006. Toma. Tufan.159. Universitatea A. ştiinţifică şi enciclopedică. Dreptul muncii. Global Lex. 167.

Elemente de dreptul muncii. Târgovişte. Codul muncii comentat. 172. Verginia Drept administrativ şi instituţii politico administrative. Ed. D. LuminaLex. Bucureşti. 2004. Ţop. 176.. Costică. Verginia. Impact. LuminaLex. 2000. La formation de la pensée juridique moderne. 174. Macarie. Volonciu. cours d’histoire de la philosophie du droit. Lumina Lex. 276 . Al. ed. Vedinaş. Târgovişte. Paris. 177.. Vonica. 1968. Petru Romul.B.. Ed. 2000. Ed. Bucureşti. Villey. Ciobanu. N.U. T. 171. Petru Romul. Reguli de protecţie domenială aplicabile unor bunuri proprietate privată. 1987. 2002. Drept administrativ şi instituţii politico administrative. Ed Fundaţiei România de Mâine. a II-a. 2003. 2005. 1998. Ed. Facultatea de Drept şi Administraţie Publică. Ed. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Sinteze. 175. Mont Chrestien. Drept procesual penal. Vedinaş. Ed..169. Bucureşti. 179. Vonica. Lumina Lex. Ed. D. 170. Ţop. Lumina Lex. Actami. Voicu. a II-a. Bucureşti. Ed. 2002. Bucureşti. Teoria generală a dreptului. Introducere generală în drept. Teoria generală a dreptului. M. Voicu. Verginia. ed. Vedinaş. 173. Costică. 2002. 178.

R.P. R. Armand Colin.. 3. 4/2004. G. II. G. 5e édition.D.. Constituţia Europeană.180. nr. 181.. Michel. nr.P. G.P.. Nathan. A. André. Dalloz.. G. Studii. Antoniu. R. Cours de philosophie.P. Reflecţii asupra instituţiei înlocuirii răspunderii penale. 2/2003. Fr. R.. 4/2005. Forme moderne ale justiţiei private. Antoniu. Ed. însemnătate şi actualitate pentru ţara noastră. nr. Droit civile. privire comparativă.D. Terré. 4. Legislaţia comunitară şi legea penală. 6.. nr. G. 1975.D. nr.D. R. G..D. Paris. Antoniu. Antoniu. Antoniu. 5. 2. les obligations . Partea generală. 182. 2/2000.D. Noul Cod penal şi Codul penal anterior. P. 7. G. articole. 2004.P.D. nr. Vinovăţia în perspectiva reformei penale şi a aderării la Uniunea Europeană.P. 1/2004. 1/2003. Droit pénal des affaires. 277 . alte lucrări de specialitate 1. R. Veron. 1990. 2/1994. Parte generală a Codului penal într-o viziune europeană. Antoniu. Weill. nr. R. Vergez. Paris. Antoniu..

nr.R. 8/1972. nr. Cosmovici. Vasile. Rolul procurorului în jurisdicţia exercitată de Curtea de Conturi. Banciu. Răspunderea penală a persoanei juridice. 14. 9. Aspecte teoretice şi practice cu privire la răspunderea statelor membre pentru încălcarea dreptului comunitar. S. Seria Jurisprudentia. Unele aspecte teoretice şi practice ale reparării prejudiciilor morale. nr. 3-4/2001. Buia.D.D. La nature des principes généraux du droit. Dan. 12. 2/1995. 15. Gheorghe. Cochinescu. 16. Paris.Pb.D.M.R. Nicolae. 22/2000. R. Calmuschi. Constantin. Buche. Révue de droit international et de droit comparé nr.D. Răspunderea şi discernământul din perspectivă normativă şi psihologică. Radu. Viitorul social nr. 11. Paul. p. Otilia. Noţiunea de prejudiciu cert în cadrul răspunderii materiale a angajaţilor. 2/1987. R. 278 . Balint.8. 1996. Reglementarea raportului comitent-prepus şi a răspunderii comitenţilor faţă de terţi.. 1/1967.R. Opinii recente în dreptul comparat. 2/1962. Bonciu. Analele Universităţii din Timişoara. H. 13. 147-154. nr. nr. Bogdan. R. R. 10. Carp. Rădulescu.. Ontologia Juris: Preliminarii la o metateorie a Dreptului. Valentin.Pb. S.D.

Gheorghe. 25. Bârsan Corina. Deak. Bucureşti. Dănişor. 21. R. Analele Universităţii din Timişoara. 113-116. 1933. Drept raţional. Mirela. Analele Universităţii din Timişoara. 2/1999. 24. nr. Victor. Petre.Pb. Adriana. Izvoare şi Drept pozitiv. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 117-126. Mioara Ketty.P. Florina. Răspunderea penală a persoanei juridice. R. 22. Mircea. 3/2005. nr. Infracţiunile omisive improprii. S.D. Djuvara. nr. Drăgan. 23. 1996. Restituiri. Guiu. 1996. nr. Francisc. nr.R. George. Dreptul ca determinare a voinţei în filosofia lui Hegel. Adriana. Ciprian.P.D. Răspunderea civilă a medicului. Gorunescu.P.17.D. 19. Privire specială a răspunderii civile a avocatului. p. 4/1999. R. Librăriei Socec & Co. R. Dreptul la reparaţii. p.D. nr.P. Răspunderea penală a şefilor de state. 18. Condiţiile şi fundamentul răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri. 1/1967.A. R. Corhan. Seria Jurisprudentia. Popa.D. Corhan.D. Delimitarea infracţiunii de contravenţie. 20. 279 . Dimofte.. 1/2005. Ed. R. Duculescu. 26. 1/2002. Rus.

Mancaş. Răspunderea penală a persoanei juridice.R. Krygier. Seria Jurisprudentia. Iancu. Moroianu. Milescu.Pb. R. Communism and Narcisism. 1/2002. nr.Pb. 35. R.27.P: nr. 32. Moroianu.D. Marxism. Gheorghe. Statul ca expresie a ordinii juridice. 30. Emil. Raporturile între dreptul internaţional şi dreptul intern al statelor. Emil. Herghelegiu. Seria Jurisprudentia. Fall of the University of Chicago. Law and Social Inquiry.D. R.D. Avocatul poporului şi justiţia. S. 33. Mihancea. Seria Jurisprudentia. Lucian. 31. 1996. Regimul juridic al răspunderii comitentului în raporturile acestuia şi ale prepuşilor cu victima. 1/2004. S. 28. nr. 280 . nr. nr. Liviu. 1996. Virgil L.R. Observaţii asupra pazei juridice şi a capacităţii delictuale. 1-2/1998. 97-108. 3- 4/1997. p. 1996. p. Analele Universităţii din Timişoara. 4/1990. nr.D. 109-112. Regimul juridic al răspunderii comitentului în raporturile acestuia şi ale prepuşilor cu victima. Răspunderea penală şi civilă. 36. 3/1998. Analele Universităţii din Timişoara. Laura.D. Ion. R.P. p.. 1/2002. Mihancea.D.. Lulă. Laura. Unitatea logico-teoretică a dreptului ca ordine internaţională şi ordine etatică. 109-112. Fr. Analele Universităţii din Timişoara. 29. 34. nr.

1-2/2003. Dumitru. Încercare de sinteză a evoluţiei principalelor teorii cu privire la fundamentul răspunderii civile delictuale. nr. 1-271996.Pb. Ed. Ionescu. Filosofia politică a dreptului. 1998. Seria Jurisprudentia. R. 39. Sofia.37. 1/2000. 42. Libertate şi autoritate. Popescu.D. S. 281 . Anton. nr. din perspectiva integrării europene în domeniul dreptului.D. R. Popa.P. Le foundement de la responsabilité juridique. Unele aspecte teoretice şi practice privind răspunderea contravenţională. R. Esenţă. 43. Popa. Popa.D. câteva remarci în Studii de drept. Posibilitatea unei Paradigma normative a comunicării. 71-84. Popescu. Analele Universităţii din Timişoara . 1996.Pb.D. Nicolae. Cristian. Popa.D. nr. 2/1996. Florin Aurel. 45. Parlagi. R. 40. 2/2001. Sofia. Popescu. 44. 1-2/1997. 46. Cu privire la conceptul şi rolul principiilor generale de drept. Universitas Timisienses. R. Fundamentul răspunderii juridice. Liviu. Révue roumaine des sciences juridiques Tom VII (XL) nr.Pb. Motru. 41.R. Nicolae. 2/1986. Pop. conţinut şi formă în drept. Continuitate şi discontinuitate. Studia Jurisprudentia nr.D. Timişoara. p. nr. nr.Pb. nr. Sofia. 38. 1/2000. Nicolae.

Noua concepţie a răspunderii în dreptul mediului înconjurător. Popescu. 53.R. nr. S. R. Răspunderea administraţiei publice locale. R. nr.D. Ştefănescu.D. R. 1/1995. Popescu. S. Marilena Uliescu. Sofia. 282 . 50. 4/2003. 3-4/1997. Fundamentul răspunderii juridice. Simpozionul internaţional Zilele Juridice Româno-Franceze. Dana. Răspunderea penală a persoanelor juridice. 48. Magda Volonciu.D.T. Răspunderea penală a altor salariaţi pentru infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul. Gheorghe. criteriologia răspunderii. Răspunderea medicală. S. Sofia.D. Tofan Apostol.47.Pb. Alexandru.. Dreptul nr. Sofia. Prezentare de ansamblu şi observaţii critice asupra noului Cod al muncii. Răspunderea în domeniul dreptului muncii. 3-4/1990. În cadrul aceluiaşi simpozion au mai prezentat comunicări: Sofia Popescu. Iaşi şi Bucureşti 5-8 iunie 1996. nr. Antoniu. nr. Statul social şi drepturile economice şi sociale.. Statul de drept. 52. Scripcaru.D. 1/1974. 51. Popescu. Beligrădeanu.R. Toma.Pb. nr. Statul de drept şi cercetările socio-juridice contemporane. 1/1999. 49.R. I. George.

Academiei Române. Ed. Verheungen. 1/2002. R. România în contextul extinderii Uniunii Europene. Bucureşti. 6. Paris. 1996. Jurisprudenţă 1. 1991.D. Bucureşti. Culegere de legislaţie. Ed. ştiinţifică. Esquisse historique sur le mot responsabilité. La responsabilité. Ed. 1978. Bucureşti. nr. ed. Dicţionar Francez-Român. Dicţionar Român-Englez. 1997. Kriterion. nr. Dezbaterile organizate de Institutul European din România. 4. Dictionnaire de Droit. Mondero. Dicţionare. Dicţionar Român-Italian. Volonciu. Dalloz. Legislaţie. 3. Ed. 1992. Bucureşti. III. 2e édition.54. 55. Dicţionar juridic Român-Maghiar. Seria Jurisprudentia. Villey. Sirey. Vedinaş. 283 .P. 143-146. Bucureşti. Virginia.D. Günter. în cadrul vol. 56. 4/2003.Pb. R. Magda. 2. 1991. Ed. p. 57. Român-Francez. 5. ed. M. Analele Universităţii din Timişoara.. 1989. Viitorul României în cadrul Uniunii Europene. Archives de Philosophie du Droit Tom XXII. Răspunderea partenerilor sociali în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă. Dicţionar German-Român. a II-a. Mondero. 1966. Realităţi şi perspective privind regimul juridic al funcţionarului public în România. a V-a. Paris.

Codul penal al României. Legea nr. Hanga. Of. Pitulescu. Ed. ştiinţifică şi enciclopedică. 1976. 1998. Bucureşti. 1996. Ed. Dicţionar juridic penal. Dicţionar general al limbii române. Gheorghe. 15. 1980. Chivulescu. revăzută şi adăugită. Ion şi colectiv. 187 din 7 august 1997). 259 din 30 septembrie 1997). Ed. nr. Dicţionar Polon-Român. 11. 12. Legal Dictionary Romanian-English. Bucureşti. 1/2000 (Legea Lupu) pentru reconstituirea dreptului de proprietate modificată prin Legea nr. Calciu. 347/2005 privind proprietatea şi fondul funciar. Constantin. nr. Vladimir. Of. 9. George. Dicţionar juridic Român-Englez. Legea nr. 8. 18 modificată prin Legea nr. Bulai. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (republicată în M. Enciclopedică. Antoniu. 14. Dicţionar de termeni juridici uzuali. 284 . Ed. Bucureşti. Legea nr. Ed. 13. Bucureşti. Legea nr.7. 1992. 247. Alex. ştiinţifică şi enciclopedică. Rodica. ed. ed. 16. 10. nouă. Lumina Lex. 92/1992 pentru organizarea judecătorească (republicată în M. Bucureşti.

Of. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (republicată în M. 135 din 14 februarie 2005). Legea nr. nr. nr. 16 din 9 ianuarie 2006). Lege nr. Of. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei muncii (republicată în M. modificată ulterior). 24. Legea nr. 22. nr. 2004. 103 din 6 februarie 2003. Legea nr. Of. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente şi boli profesionale (M. Legea nr. nr. Of. Legea nr. 544 din 17 ianuarie 2004. 18. 203/1999 privind permisele de muncă (republicată în M. nr. Moroşan & Nicora. 23. Of. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M. 20. Of. 285 . 403/2005 (M. 740 din 10 octombrie 2002). Of.17. Legea 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a unor persoane încadrate în muncă (republicată în M. 47 din 29 ianuarie 2001 modificată ulterior). nr. 335 din 27 iulie 1999) modificată ulterior inclusiv prin Legea nr. Bucureşti. 90/1996 – legea protecţiei muncii – (republicată în M. Ed. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor de siguranţă în cursul procesului penal. 19. 21. Of. nr. nr. modificată ulterior). 454 din 27 iulie 2002 modificată ulterior).

148 din 14 noiembrie 1968). Of. 29/1979 privind Codul aerian (republicată în M. 28. 286 . 22/1968 privind angajarea gestionarilor. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (M. Of. Legea Contenciosului Administrativ nr. precum şi unele măsuri adiacente (M. 1154 din 7 decembrie 2004). nr. 45 din 26 ianuarie 2005). 247 /2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. nr. 454 din 27 iulie 2002 modificată ulterior). nr. Legea nr. Legea nr. 30. Of. 251 din 22 martie 2004). nr. 132 din 18 noiembrie 1969) modificată prin Legea nr. Of. modificată şi completată prin Lege nr. 27. Legea nr. Ordonanţa Guvernului nr. nr. constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste (B.25. 554/2004 (M. Of. Legea nr. Of. 22 din 10 ianuarie 2006). Of. 653 din 22 iulie 2005). Of. 181 din 15 iulie 1994). 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor (B. 18871999 privind statutul funcţionarilor publici (M. nr. nr. nr. Legea nr. Of. 29. 26. 399/2005 (M. 31. nr. 54/1994 (M.

All Beck. Decretul nr. Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române. Ed. 2001. 39. adnotat. Bucureşti. Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială. 35. 2002. Ed. 180/2002. 2005. Tempus. Boroi. LVS Crepuscul. modificată ulterior (M. Drept civil Român. Legislaţie. 36. 33. 287 . Ministerul Justiţiei. Bucureşti. 268 din 22 aprilie 2002). 2005. Florin. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Codul român de procedură civilă. 2003.32. Ed. 38. Bucureşti. 2004. Spineanu-Matei. 37. Themis Cart. Bucureşti. 2006. Ed. Bucureşti. All Beck. Ed. din comunicările prezentate la sesiunea ştiinţifică a institutului. nr. Ed. adnotat. culegere de speţe. 2002. Gabriel. Dreptul românesc şi Integrarea Europeană. 31/1954 referitor la persoanele fizice şi juridice. Octavia. 2002. Bucureşti. ed. aprobată cu modificări prin Legea nr. Codul de procedură penală. 34. All Beck. Codul de procedură civilă. Culegere de practică judiciară. 2004. Ciutacu. Ordonanţa nr. oficială. Of.

vol. Bârsan. Corneliu. All Beck. II. Comentariu pe articole. Procedura în faţa curţii. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 288 . Executarea hotărârilor. 2006. Bucureşti.40. Ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->