Anexă Norme privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia Art. 1.

- Prezentele norme stabilesc, în temeiul prevederilor art. 5 lit. b) și ale art. 35 şi 36 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, condiţiile care trebuie îndeplinite şi documentele pe care trebuie să le prezinte persoanele juridice române pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca brokeri de asigurare şi/sau reasigurare în vederea desfăşurării activităţii de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări. CAPITOLUL I Condiții pentru obținerea autorizației de funcționare Art. 2. - În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie persoană juridică română în a cărei denumire să fie cuprinsă în mod obligatoriu sintagma "broker de asigurare", "broker de asigurare-reasigurare" sau "broker de reasigurare", după caz, în limba română ori într-o limbă de largă circulație şi să nu inducă în eroare publicul; b) să aibă un capital social subscris si vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 25.000 lei; c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională valabil pe întreg teritoriul României, cu o limită minimă de acoperire de 1.121.000 euro/eveniment şi sumă agregată de 1.700.000 euro pe an, fără franşiză; d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare; e) să aibă sediu social, destinat exclusiv desfășurării activității pentru care a fost autorizat, unde se va transmite si se va primi corespondenţa de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de la alte instituţii sau autorităţi, sediu la care să fie prezent în permanență, un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, comunicat la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, și care să îndeplinească următoarele condiții: 1. sediul social și punctele de lucru să aibă o dotare tehnică adecvată care să asigure buna desfășurare a activității de intermediere în asigurări; 2. tehnica de calcul trebuie să cuprindă: calculatoare și software, imprimante, conexiuni internet, telefon, fax, care să permită gestionarea polițelor; 3. suprafața sediului să nu fie mai mică de 15 m2, să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor și să permită amplasarea mobilierului de birou, tehnicii de calcul, depozitarea și arhivarea documentelor; 4. spatiul trebuie sa fie dotat cu mobilier de birou - birouri de lucru, fisete, mobilier de depozitare; f) din documentele prezentate să rezulte că nu este acţionar sau asociat direct ori indirect al unui asigurător, reasigurător, al unui agent de asigurare ori de reasigurare, al unui asistent în brokeraj şi că nu are ca acţionar direct sau indirect
1

cu brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare. în situaţia în care au desfăşurat activitate de intermediere în asigurări să nu fi fost radiaţi din Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări din motive imputabile acestora. după caz. a). luând în considerare informaţiile legate de activitatea.S. în măsura în care prezintă relevanţă. 2. l) conducătorii executivi să aibă contract de muncă şi administratorii să aibă contract de mandat. precum şi funcţia de director de agenţie sau de sucursală a unei entităţi care operează în aceste domenii. această prevedere se aplică şi administratorilor.000 lei. g) asociaţii ori acţionarii semnificativi. – (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor evaluează. 2 . i) Administratorii să nu fie angajați ai societăților de asigurare și/sau reasigurare pe perioada mandatului la brokerul de asigurare și/sau de reasigurare.A. h) conducătorii executivi să aibă studii superioare şi o experienţă de cel puţin 3 ani într-o funcţie de conducere operativă în domeniul asigurărilor sau de cel puţin 5 ani într-o funcţie de conducere operativă în domeniul financiar-bancar și/sau al pensiilor private. fără aprobarea autorităţii menţionate la lit. pentru fiecare persoană nominalizată in calitate de conducător executiv sau administrator. potrivit dispoziţiilor legale aplicabile. k) conducătorii executivi să nu deţină funcții de conducere la o altă persoană juridică română sau străină după obţinerea autorizaţiei de funcţionare sau după aprobarea de către C. conducătorii executivi și administratorii să nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau infracţiuni prevăzute în legislaţia financiar-fiscală şi cazier fiscal. precum și în timpul exercitării funcției la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare.. Art. situaţii cum ar fi: a) persoana respectivă se află sau s-a aflat în conflict cu o autoritate de supraveghere din domeniul asigurărilor sau financiar-bancar ori al pensiilor private din România ori din străinătate. (2) În sensul prevederilor alin.ori ca administrator un asigurător. experienţa şi reputaţia persoanei în cauză. b) persoana a exercitat. atunci când aceştia au atribuţii similare conducerii executive. pentru ultimii 10 ani. dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. Prin funcţie de conducere operativă se înţelege inclusiv cea de şef de serviciu/compartiment a cărui activitate este relevantă pentru specificul domeniului asigurărilor sau cel financiar-bancar. reasigurător. j) conducătorii executivi şi administratorii să aibă o bună reputaţie. 3. m) să achite o taxă de autorizare de 5. era prevăzută obligativitatea obţinerii unei astfel de aprobări. atunci când acesta are atribuţii similare conducerii executive. un asistent în brokeraj sau conducătorul unui asistent in brokeraj persoană juridică ori conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică. o funcţie pentru care. (1) vor fi avute în vedere. un agent de asigurare ori de reasigurare. precum şi orice alte circumstanţe relevante. onestitate și probitate morală. a fost sancţionată sau i s-a respins sau retras o autorizaţie sau aprobare de către o asemenea autoritate ori s-a aflat în altă situaţie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii ori activității brokerului la care persoana în cauză este desemnată cu responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere.

C pct. 1 la prezentele norme. cu precizarea distinctă a răspunderilor şi limitelor de competenţă pentru conducătorii executivi și administratorii din cadrul brokerului de asigurare şi/sau reasigurare. 32/2000. potrivit prevederilor art. 2 lit. din care să rezulte că resursele financiare sunt suficiente să îi permită desfăşurarea activităţii. d) un studiu de fezabilitate care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: 1. e) entităţile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care este sau a fost acţionar semnificativ ori asociat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România ori din străinătate. 32/2000. actualizată conform art. persoana nu a participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia. f) persoana a făcut sau face obiectul unor proceduri penale. cu modificările şi completările ulterioare. m) din prezentele norme. 3 . bugetul de venituri şi cheltuieli estimat pentru următorii 3 ani financiari. însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar. c) copia ordinului de plata și a extrasului de cont care atestă existenta capitalului social vărsat integral în numerar la data solicitării autorizației de funcționare. au fost supuse vreunei sancţiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizaţie. (5) lit. structura organizatorică. prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup. a) din Legea nr. d) intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurări unde a activat nu a depus la un asigurător sau un reasigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare. . 2 lit. în perioada în care persoana a exercitat funcţia de administrare şi/sau de conducere a intermediarului în cauză. în care obiectul de activitate este definit conform art. 36 alin. b) din prezentele norme. regulamentul de organizare şi funcţionare. hotărârea judecătorească de înfiinţare. 2. codul unic de înregistrare. scurtă prezentare a activităţii ce urmează să fie desfăşurată. e) copie de pe documentele care atestă plata taxei de autorizare în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. 2 lit. cu modificările şi completările ulterioare. 57 lit. 3. actualizat conform prevederilor art. în condiţiile şi în limitele stabilite de art. în forma prezentată în anexa nr. CAPITOLUL II Documentația necesară pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare Art. certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului. b) copii de pe documentele care atestă constituirea brokerului de asigurare şi/sau reasigurare: actul constitutiv autentificat sau atestat de avocat sau sub semnatura privata. (1) din Legea nr.c) în exercitarea unei funcţii de administrare şi/sau de conducere a unui asigurător sau intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări sau a unei sucursale a unui asigurător sau intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări străin. 4. 35 alin. cu modificările şi completările ulterioare. 32/2000. b) din Legea nr. certificatul constatator cuprinzând toate datele de identificare ale brokerului de asigurare şi/sau reasigurare.Persoanele juridice române care solicită obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente: a) cerere standard de obţinere a autorizaţiei de funcţionare.

i) din prezentele norme. 3 alin. după caz. a conducerii executive că va îndeplini prevederile art. şi dovada privind plata primei de asigurare (integrală sau a ratelor). din care să rezulte că societatea îndeplineste si va indeplini prevederile art. a administratorului și a conducătorului executiv în conformitate cu prevederile art. 2. f) din prezentele norme. 2 lit. j) curricula vitae pentru acţionarii sau asociaţii semnificativi persoane fizice. a administratorilor și a asociatilor semnificativi/actionarilor semnificativi persoane fizice.2) din prezentele norme. m) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public. 4 . precum și copia legalizată a diplomei de studii superioare a persoanelor propuse pentru funcțiile menționate la art.2 lit. conform anexei nr. ale acestora. apartenenţa la organizaţii profesionale. l) copii de pe contractul de închiriere sau de comodat. financiar-bancar și/sau al pensiilor private vor fi emise numai de către sediile sociale. 2 lit. pe propria răspundere. în original. de reşedinţă.). precum și certificatele de cazier fiscal şi judiciar. în original. inclusiv ultimul acţionar sau asociat semnificativ indirect persoană fizică. h) certificatele de cazier fiscal şi judiciar în original ale conducătorilor executivi și ale administratorilor. în forma în care au fost depuse la autoritatea fiscală teritorială. precum şi curricula vitae ale conducătorilor executivi. departamentele în care au fost încadrate.f) copie de pe contractul de asigurare de răspundere civilă profesională. pe propria răspundere.e). c) din prezentele norme. data şi locul naşterii. h). sau copie de pe actul de proprietate al sediului social ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se înfiinţează. 5. a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate prin semnătură olografă. g) documente oficiale din care să rezulte acţionarii sau asociaţii direcţi şi indirecţi. în original. a căror conformitate cu originalul va fi certificată de angajatorul cu care s-a incheiat contractul de muncă/de management. p) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public. i) documente oficiale (contract de muncă/de management. a administratorului că va îndeplini prevederile art. 2 lit. k) bilanţurile pe ultimii 3 ani ale acţionarilor sau asociaţilor semnificativi persoane juridice. diplomele obţinute). din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. din care să rezulte respectarea prevederilor art. 2 lit. 2 lit. înregistrate la administraţia financiară teritorială. pe propria răspundere. descrierea întregii cariere profesionale (numele complet al angajatorilor. 4 o) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public. durata contractului cu fiecare dintre aceştia. k) din prezentele norme. r) copia actului de identitate a conducătorilor executivi. decizii/carte de muncă/. adresa de domiciliu şi. pregătirea profesională (studii/cursuri de pregătire şi perfecţionare. în original. etc. în original. conform anexei nr. conform anexei nr. şcolile sau facultatea/facultăţile absolvite. al sediului social și al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se înfiinţează. precum şi descrierea responsabilităţilor şi activităţii desfăşurate). Înscrisurile prin care se va face dovada experienței într-o funcţie de conducere operativă în domeniul asigurărilor. n) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public. conform anexei nr. cu respectarea prevederilor art. 2 lit. cetăţenia/cetăţeniile. dacă este cazul. care să conţină cel puţin următoarele informaţii: numele şi prenumele. h) din prezentele norme. pe propria răspundere. conducătorii executivi și administratori cu semnătură olografă.3.

în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete. 6. 5. cu modificările şi completările ulterioare ori contract de muncă. solicitarea se clasează. în prezența unei comisii de evaluare. precum şi de la alte instituţii sau autorităţi din ţară ori din străinătate. conducători executivi. cu activitatea acestora. ori de la oricare altă persoană fizică sau juridică ce are legătură. urmând ca societatea să numească o altă persoană. în limba română. . Art. c) cunoașterea prevederilor legislației din domeniul asigurărilor/reasigurărilor. conform studiului de fezabilitate. Art. 9.Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în vederea fundamentării deciziei de autorizare. directă ori indirectă. 8. poate solicita. (2) În termen de 60 de zile de la primirea autorizaţiei de funcţionare. administratori. (2) Comisia de evaluare poate propune Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (2) Dacă în termen de 30 de zile de la data la care se solicită completarea documentație depusa în vederea autorizării desfășurării activității în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare sau în cazul modificării condițiilor pe baza cărora s-a obținut autorizația de funcționare. – Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. republicată. care trebuie să fie corespunzătoare desfăşurării în condiţii adecvate a activităţii de intermediere propuse. 5 . poate verifica dacă sediul social declarat de către brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare este corespunzător pentru desfășurarea activității de intermediere și îndeplinește cerințele prevăzute la art. a căror conformitate cu originalul va fi certificată de conducătorul executiv aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. după caz. – (1) Administratorii și conducătorii executivi trebuie să aibă un contract de administrare /mandat în conformitate cu prevederile Legii nr. precum și obținerea avizelor sau aprobărilor ulterioare de modificare a documentelor sau condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare în baza unor documente sau informaţii neconforme cu realitatea dă dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor să retragă autorizația sau aprobarea acordată. Art. (1).Art. un interviu. nu se completează documentația. prezentarea de documente. după caz. – (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide asupra acordării autorizaţiei necesare desfăşurării activităţii în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare ori asupra respingerii cererii de autorizare.e). pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii în cadrul brokerului de asigurare. respingerea solicitării de aprobare a unei persoane propusă în funcția de conducător executiv. Art. brokerul de asigurare va depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii integrale ale documentelor menţionate la alin. 31/1990. 7. – (1) Persoanele propuse pentru aprobare în conducerea executivă vor susţine la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.Obţinerea autorizației de funcționare. . 2 lit. informaţii şi audieri atât de la asociați sau acționari. situaţii. 10. CAPITOLUL III Alte dispoziții Art. din care să rezulte următoarele: a) activitatea care urmează să fie desfăşurată de brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare. b) descrierea dotării sediilor.

39 alin. la cererea acestora. c) situația decontărilor cu asigurătorii (prime și documente cu regim special). (4) După obținerea autorizației de funcționare toate condițiile pe baza cărora s-a acordat această autorizație vor fi îndeplinite pe toată perioada de funcționare a brokerului de asigurare/reasigurare. care dobândesc ulterior această calitate la brokerul de asigurare și/sau de reasigurare. în cazul încetării activității. CAPITOLUL IV Condiții privind menținerea autorizaţiei de funcţionare Art. în termen de 15 zile de la schimbarea/modificarea acestora. Art. (2) Condiţiile şi documentele solicitate asociaților sau acționarilor semnificativi se aplică şi în cazul persoanelor fizice şi juridice care dobândesc ulterior această calitate la brokerul de asigurare și/sau de reasigurare. asociatilor/actionarilor semnificativi persoane fizice.(1) După obţinerea autorizaţiei de funcţionare orice modificare a documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizaţie se va face numai după aprobarea sau. însoțite de înscrisurile doveditoare. e) din Legea nr. . notificarea asigurătorilor cu privire la suspendarea solicitată. În urma obținerii aprobării suspendării/încetării activității brokerii de asigurare și/sau reasigurare au obligativitatea transmiterii raportărilor către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. . iar pentru suspendare. ale administratorilor. b) rezilierea contractelor încheiate cu asigurătorii. f) situația datoriilor față de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.(3) Autorizaţia de funcţionare se retrage şi în cazul încetării valabilităţii contractului de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare. (3) lit. cu modificările şi completările ulterioare. d notificarea asiguraților referitor la încetare/suspendare și îndrumarea acestora direct către asigurători pentru contractele de asigurare în derulare. 32/2000.12. acestea vor fi aduse la cunoștința Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. 6 . Art. (6) În cazul în care intervin schimbări/modificări în actele de identitate ale conducătorilor executivi. (5) Orice modificare a actelor constitutive ale brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare se va depune în mod obligatoriu la oficiul registrului comerţului numai însoţită de avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. avizarea prealabilă de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. după verificarea prealabilă la sediul societatii a următoarelor : a) situația financiară a societății la data solicitării cererii de suspendare/încetare a activității. e) situația litigiilor. conform prevederilor art. (3) Condiţiile şi documentele solicitate conducătorilor executivi şi administratorilor se aplică şi în cazul persoanelor fizice si juridice propuse. pentru perioada în care au desfășurat activitate. 13.11.Comisia de Supraveghere a Asigurărilor aprobă suspendarea sau încetarea activității brokerilor de asigurare și /sau reasigurare. după caz. în conformitate cu legislația în vigoare.

l).Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare autorizați la data intrării în vigoare a prezentelor norme se vor conforma prevederilor art.2010. .12. Art. după caz. iar pentru documentele emise într-o limbă străină se va depune o copie autentificată în țara de origine. (4) Nerespectarea prevederilor alin. inclusiv retragerea aprobării acordate.2 lit.5.4 sau nr. la prezentele norme. sunt considerate a îndeplini criteriile respective numai cu condiţia prezentării de către brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a copiilor contractelor de muncă sau mandat și a declarației prevăzute in anexa nr. 16. . 14. poliţa de asigurare de răspundere civilă profesională (în copie) în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.(1). (3) poate conduce la sancţionarea. (2) În cazul vacantării unei poziţii deţinute de o persoană prevăzută la alin. a persoanelor în drept să facă propunerea şi a celor care au fost propuse.c) la data reînnoirii contractului de asigurare de răspundere civilă profesională. (8) Majorarea capitalul social se va efectua numai prin aport in numerar. Art. 2 lit.Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare autorizați la data intrării în vigoare a prezentelor norme se vor conforma prevederilor art. (3) O persoană care trebuie să primească în prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nu poate exercita atribuţiile funcţiei pentru care a fost propusă decât de la data primirii aprobării menţionate mai sus. 7 .e) până la data de 31. în termen de 10 zile de la data achitării acestora. 18. după caz.În cazul persoanelor prevăzute la art. . 17.(7) Brokerii de asigurare şi/sau reasigurare trebuie să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate dispune. în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. care la data intrării în vigoare a prezentelor norme. brokerul de asigurare şi/sau reasigurare va comunica în scris Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele şi funcţia persoanei respective. precum și înscrisuri din care să rezulte data încetării contractului de muncă ori de mandat. ocupă aceste funcţii.2 lit. a brokerului de asigurare şi/sau reasigurare. împreună cu traducerea legalizată. având în vedere consecinţele exercitării atribuţiilor unei funcţii înainte de primirea aprobării legale. cu condiția împuternicirii altei persoane ce va prelua obligațiile acesteia și a notificării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Art. precum şi copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională. perioada până la propunerea şi depunerea documentaţiei complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depăşească 90 de zile in cazul administratorului si 30 de zile in cazul conducatorului executiv. – (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data vacantării unei poziţii deţinute de o persoană din conducerea executivă sau de un administrator. CAPITOLUL V Dispoziții finale Art. 15.Toate documentele şi informaţiile prevăzute în prezentele norme trebuie transmise în limba română. . Art.

32/2000. cu modificările şi completările ulterioare. 8 . . 22. Art. 19. Art.Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art.Art. 21. 1 .5 fac parte integrantă din prezentele norme.Termenele prevăzute de prezentele norme. 20.Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare virează sumele reprezentând taxa de autorizare/avizare în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. 39 din Legea nr. . care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare. Art. se vor prelungi până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare. – Anexele nr. .

........... 2..................................... Adresa e-mail .Anexa nr................................................................................................... 11............................................................................................................. 12.................................................................. dupa caz........................................... ............................ Numarul de telefon .................................................................................................................................................... Semnătura ................................ .. 7.......................................................... ........................................................................................................................................................................................ Lista documentelor depuse:.................... Adresa pentru sediului social .................................................................................................................................................... ............... ....................................................................... 10........... ........................... adresa e-mail)...................................................................................................................................................................................................................................... telefon.............. a asociatilor sau actionarilor semnificativi: .......... Codul unic de inregistrare .................................. 9................................................................ 4.....................................1 la norme CERERE-STANDARD privind autorizarea ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare Data ..................................................... Numele si functiile persoanelor semnificative:............................ .................................................... Subsemnatul (conducatorul executiv) .......................................................................... Numele sau denumirea................................................................... ......................................................................................... Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului .................... 1.................................. cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații.......................................................................................................................... declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor....................................................................................... 3........................ ............................................................... functia............................... 5.............. in calitate de reprezentant legal al ............................................................................................ ............................ .................................................. ..... prenumele......................................................................................... 6............................................................ Persoana de contact (numele.................................................. .............................. 9 ......................................................... ............................................................................................................................................................................. Reprezentantul legal ....................................................... Numarul de fax ................................................... ................................................................... Denumirea completă pentru persoana juridică .................................. Numele și prenumele (cu majuscule) ............. 8............................................................... .............

. un asistent în brokeraj sau conducătorul unui asistent in brokeraj persoană juridică ori conducătorul unui unui agent de asigurare persoană juridică............. ...... (numele şi prenumele) declar că (denumirea brokerului de asigurare/reasigurare) ........................ nu este acţionar sau asociat direct ori indirect al unui asigurător.... 10 ........................... reasigurător... un agent de asigurare ori de reasigurare....................... reasigurător..... al unui asistent în brokeraj şi că nu are ca acţionar direct sau indirect ori ca administrator un asigurător.......... 2 la norme DECLARAŢIE*) Subsemnatul. al unui agent de asigurare ori de reasigurare. 2 din norme............................... ___________ *) Se va completa de către persoanele prevăzute la art.......... Data ...................Anexa nr............................... ..... Semnătura ...................................

. d) intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurări unde am activat nu s-a aflat în situația de a nu depune la un asigurător sau un reasigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare.... c) în exercitarea unei funcţii de administrare şi/sau de conducere a unui asigurător sau intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări sau a unei sucursale a unui asigurător sau intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări străin..... b) nu am exercitat...... nu m-am aflat în altă situaţie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii ori activității brokerului la care persoana în cauză este desemnată cu responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere................ prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup......... o funcţie pentru care...... Data ... în perioada în care am exercitat funcţia de administrare şi/sau de conducere a intermediarului în cauză... (numele şi prenumele) declar că: a) nu mă aflu în conflict cu o autoritate de supraveghere din domeniul asigurărilor sau financiar-bancar ori al pensiilor private din România ori din străinătate....... era prevăzută obligativitatea obţinerii unei astfel de aprobări... potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.. 3 la norme DECLARAŢIE*) Subsemnatul.... și nu au fost supuse vreunei sancţiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizaţie................ f) nu am făcut și nu fac obiectul unor proceduri penale......... nu am participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia.... nu am fost sancţionat și nu mi s-a respins sau retras o autorizaţie sau aprobare de către o asemenea autoritate............. e) entităţile la care am exercitat sau exercit responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care sunt sau am fost acţionar semnificativ ori asociat nu s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România ori din străinătate...... Semnătura .. ________________ *) Se va completa de către administrator și conducătorul executiv.. fără aprobarea autorităţii menţionate la lit.....Anexa nr. după caz..... .......... însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar.. a)..... 11 .......

......................................................... Semnătura .............................................. care la data intrării în vigoare a prezentelor norme ocupă aceste funcţii........... k) din norme....................... precum și în timpul exercitării funcției la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare şi voi avea domiciliul/reşedinţa în ....................................... Data ........................ 2 lit.......Anexa nr...................... 12 ..................... (denumirea brokerului de asigurare/reasigurare) declar că nu voi deține funcții de conducere la o altă persoană juridică română sau străină după obţinerea autorizaţiei de funcţionare sau după aprobarea de către C.. k) din norme..... 2 lit...... ________________ *) Se va completa de către persoanele prevăzute la art............................ .......................A..................................................................... 4 la norme DECLARAŢIE*) Subsemnatul........................... **) Sintagma din paranteză se va completa de către persoanele prevăzute la art......... ...................... la ............................................................................S.... (numele şi prenumele) propus pentru funcţia de (având funcţia de)**) ...............................

................... ________________ *) Se va completa de către persoanele prevăzute la art...... 13 ......................................................... Semnătura ........................................ care la data intrării în vigoare a prezentelor norme ocupă aceste funcţii. i) din norme.............. 2 lit............. (denumirea brokerului de asigurare/reasigurare) declar că nu sunt angajat al unei societăți de asigurare/reasigurare....... persoană juridică română sau străină..................................... condiție pe care o voi îndeplini și după obţinerea autorizaţiei de funcţionare şi voi avea domiciliul/reşedinţa în ... **) Sintagma din paranteză se va completa de către persoanele prevăzute la art..................................................... .............. 2 lit.......................................... 5 la norme DECLARAŢIE*) Subsemnatul.................................................Anexa nr.......... Data .................. .................................. (numele şi prenumele) propus pentru funcţia de (având funcţia de)**) administrator la ........ i) din norme..........................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful