REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Nacrt

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, ožujak 2011.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA

I.

USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija sadržana je u članku 2. stavku 4. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001 - pročišćeni tekst, 55/2001 - ispravak, 76/2010 i 85/2010 pročišćeni tekst). II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA

Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 158/03, i 138/06.) propisan je postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija te je određeno da se u postupku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 034-02/10-02/01, Urbroj: 5030109-101) od 6. listopada 2010. središnja tijela državne uprave zadužena su izraditi prijedloge izmjena i dopuna zakona iz upravnih područja koja su u njihovoj nadležnosti radi usklađivanja s odredbama Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) u roku od šest mjeseci od donošenja Zaključka. Stoga je potrebno izmijeniti Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija na način da postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija bude usklađen sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija propisano je da priznavanje inozemne školske kvalifikacije o završenom osnovnom i srednjem obrazovanju, dijelovima tog obrazovanja i o oblicima stručne osposobljenosti i usavršavanja za određene poslove i zanimanja obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje. Ovim se izmjenama Zakona predlaže da postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje. Nadalje, donošenjem Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija 1. listopada 2003. godine prestalo je provođenje postupaka nostrifikacije te je uveden novi način priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija za koji je trebalo osigurati operativnu infrastrukturu koja je podrazumijevala stručan, odnosno specifično educiran kadar. U takvoj situaciji, s već zaprimljenim velikim brojem zahtjeva za priznavanje, no još uvijek bez osiguranog funkcionalnog sustava za provedbu Zakona, Ministarstvo znanosti, obrazovanja I športa se odlučilo putem Rektorskog zbora formirati Povjerenstvo koje su činili profesori sa svih hrvatskih sveučilišta, a koje je trebalo, tada novoustrojenom Nacionalnom ENIC/NARIC uredu stručno pomoći u provođenju postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Iz navedenog tijela, kasnije je unutar Agencije za znanost i visoko obrazovanje ustrojeno Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija zaduženo za davanje mišljenja o vrednovanju kvalifikacija koje se temelji na uputi Nacionalnog ENIC/NARIC ureda. 2

Tijekom šestogodišnjeg rada na priznavanju kvalifikacija Agencija za znanost i visoko obrazovanje, odnosno njen Nacionalni ENIC/NARIC ured ustrojli su sustav priznavanja kvalifikacija koji samostalno funkcionira te nema potrebe za dodatnom pomoći Vijeća za vrednovanje. Uz to, valja istaknuti da je proteklih nekoliko godina u skladu s načelima Lisabonske konvencije o priznavanju na kojima se temelji Zakon simplificiran sadržaj rješenja o priznavanju te se njime u skladu s odredbama Zakona ne odlučuje ni o pitanju statusnog prava osobe koja traži priznavanje kvalifikacije, niti se dodjeljuje pravo na korištenje hrvatskih akademskih i stručnih naziva, odnosno akademskog stupnja. Time je cijeli postupak postao jednostavniji i učinkovitiji. Ukidanjem mišljenja o vrednovanju kojeg donosi Vijeće za vrednovanje, dodatno bi se postupak ubrzao te bi stranke u postupku priznavanja u još kraćem roku mogle pristupiti tržištu rada u Republici Hrvatskoj. III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

IV.

PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Osnova za donošenje ovog Zakona po hitnom postupku nalazi se u članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora, jer postoje osobito opravdani državni razlozi s obzirom da je usklađivanje odredaba posebnih zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku jedno od mjerila za zatvaranje Poglavlja 23 “Pravosuđe i temeljna prava“ u procesu pregovora o prijamu Republike Hrvatske u Europsku uniju.

V.

TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM

Prilaže se tekst Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

3

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA Članak 1. U Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 158/03, 138/06. i 124/09.) u članku 2. alineja 7. briše se, alineja 8. postaje alineja 7., a u alineji 9. koja postaje alineja 8., riječi: „koju daje Vijeće za vrednovanje visokoškolskih kvalifikacija, odnosno u slučaju akademskog priznavanja stručno tijelo visokog učilišta određeno statutom, na temelju kriterija koje utvrđuje Nacionalni ENIC/NARIC ured“ brišu se. Članak 2. U članku 5. iza riječi „ upravnom postupku“ umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: „ako ovim Zakonom nije drugačije određeno“ brišu se Članak 3. Članak 6. mijenja se i glasi: (1) Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom osnovnom i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje. (2) Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. (3) O priznavanju prava iz stavka 1.i 2. ovoga članka odlučuje se rješenjem (4) Protiv rješenja iz stavka 3. može se izjaviti žalba Ministarstvu. Članak 4. Članak 7. mijenja se i glasi: (1) Priznavanjem radi nastavka obrazovanja podnositelju zahtjeva utvrđuje se pravo na nastavak obrazovanja u određenoj školskoj ustanovi ili se određuju uvjeti pod kojima se to pravo može ostvariti. (2) Postupak priznavanja radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje. (3) Postupak priznavanja osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje. (4) U postupku priznavanja iz stavka 2. i 3. ovoga članka osnovnoškolska ustanova može zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, a srednjoškolska ustanova Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ovisno o vrsti obrazovanja koje se nastavlja. (5) Agencije iz stavka 4. ovoga članka dužne su dostaviti mišljenje u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva. (6) O priznavanju prava iz stavka 2. i 3. ovoga članka odlučuje se rješenjem. (7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu. 4

Članak 5. Članak 8. briše se. Članak 6. U članku 9. stavku 1. riječi: „na temelju prethodnog vrednovanja kvalifikacije čije se priznavanje traži i preporuke Nacionalnog ENIC/NARIC ureda“ brišu se. Stavci 2., 3. i 4. brišu se. Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 3. mijenja se i glasi: „Vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija provodi stručno tijelo visokog učilišta sukladno odredbama statuta.“ Članak 7. U članku 11. u stavku 1. briše se točka i dodaju riječi „ pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje“. Stavci 3., 4. i 5. brišu se. Članak 8. U članku 12. stavci 2., 3. i 4. brišu se. Članak 9. Članak 14. mijenja se i glasi: „Agencija za znanost i visoko obrazovanje dužna je donijeti rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za stručno priznavanje.“ Članak 10. U članku 15. stavak 3. briše se. Članak 11. Postupci priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija započeti prema odredbama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 158/03 i 138/06) koje su vrijedile prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršiti će se prema odredbama ovoga Zakona. Članak 12. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim odredbe članka 3. i 4. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2011. godine. 5

OBRAZLOŽENJE Člankom 1. propisuje se da se u članku 2. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija briše alineja 7. te da se u alineji 9. brišu riječi: „koju daje Vijeće za vrednovanje visokoškolskih kvalifikacija, odnosno u slučaju akademskog priznavanja stručno tijelo visokog učilišta određeno statutom, na temelju kriterija koje utvrđuje Nacionalni ENIC/NARIC ured“. Člankom 2. propisuje se u članku 5. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija brisanje riječi: „ako ovim Zakonom nije drugačije određeno“. U skladu sa izmijenjenom odredbom članka 5. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, u postupku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. Člankom 3. mijenja se članak 6. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koji propisuje da se postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom osnovnom i završenom srednjem obrazovanju u gimnazijskim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje. Ukoliko je riječ o priznavanju inozemne strukovne ili umjetničke kvalifikacije radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja postupak vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. O priznavanju inozemne školske kvalifikacije odlučuje se rješenjem protiv koga se može izjaviti žalba Ministarstvu.. Člankom 4. mijenja se članak 7. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koji propisuje da postupak priznavanja radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje, a postupak priznavanja osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje. U postupku priznavanja osnovnoškolska ustanova može zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, a srednjoškolska ustanova Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ovisno o vrsti obrazovanja koje se nastavlja. Agencije su dužne dostaviti mišljenje u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva. O priznavanju prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka odlučuje se rješenjem, a protiv rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu. Članak 5. propisuje brisanje članka 8. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Članak 6. stavak 1. propisuje da se u članku 9. stavku 1. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija brišu riječi:„na temelju prethodnog vrednovanja kvalifikacije čije se priznavanje traži i preporuke Nacionalnog ENIC/NARIC ureda“, tako da sukladno izmijenjenoj odredbi stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Stavkom 2. istoga članka propisuje se brisanje stavaka 2., 3. i 4. u članku 9. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Stavkom 3. istoga članka mijenja se dosadašnji stavak 6. članka 9. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, koji postaje stavak 3. članka 9. Zakona, a koji propisuje da vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija provodi stručno tijelo visokog učilišta sukladno odredbama statuta. Člankom 7. stavkom 1. dopunjuje se stavak 1. u članku 11. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija riječima: „pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje“ čime se 6

precizira da se zahtjev za stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija podnosi Nacionalnom ENIC/NARIC uredu koji djeluje pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Stavak 2. istoga članka propisuje brisanje odredaba stavaka 3., 4. i 5. članka 11. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Članak 8. propisuje brisanje postupovnih odredaba stavaka 2., 3. i 4. u članku 12. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Člankom 9. mijenja se članak 14. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koji propisuje da je Agencija za znanost i visoko obrazovanje dužna donijeti rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za stručno priznavanje. Članak 10. propisuje brisanje postupovne odredbe stavka 3. članka 15. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Članak 11. propisuje da će se priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija započeto prema odredbama Zakona o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija dovršiti prema odredbama ovog Zakona. Članak 12.propisuje da Zakon o izmjenama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, a odredba koja se odnosi na priznavanje osnovnoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija stupa na snagu 1. rujna 2011.godine.

7

VI. ODREDBE ZAKONA O PRIZNAVANJU KVALIFIKACIJA KOJE SE MIJENJAJU

INOZEMNIH

OBRAZOVNIH

Članak 2. U ovom Zakonu u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem: – Inozemna obrazovna kvalifikacija – podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova. – Priznavanje – podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju. – Stručno priznavanje – podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u Republici Hrvatskoj. – Akademsko priznavanje – podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj. – Priznavanje razdoblja studija – podrazumijeva priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. – Nacionalni ENIC/NARIC ured – izvještajni je centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i član Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju (ENIC – European Network of Information Centres) te Nacionalnoga informacijskog centra za akademsko priznavanje (NARIC – National Academic Recognition Information Center). – Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – stručno tijelo Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koje provodi vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. – Ured za akademsko priznavanje – osniva se na svakom sveučilištu, veleučilištu i visokoj školi radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, sukladno općim aktima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola. Ustroj, djelokrug i način rada Ureda propisuje se općim aktom sveučilišta, veleučilišta i visokih škola sukladno ovom Zakonu. – Vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – podrazumijeva procjenu razine, odnosno stupnja inozemne visokoškolske kvalifikacije pojedinca, koju daje Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno u slučaju akademskog priznavanja stručno tijelo visokog učilišta određeno statutom, na temelju kriterija koje utvrđuje Nacionalni ENIC/NARIC ured.

8

Članak 5. U postupku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. Članak 6. Priznavanje inozemne školske kvalifikacije o završenom osnovnom i srednjem obrazovanju, dijelovima tog obrazovanja i o oblicima stručne osposobljenosti i usavršavanja za određene poslove i zanimanja obavlja Ministarstvo prosvjete i športa. Članak 7. Zahtjev za priznavanje inozemnih kvalifikacija o završenom osnovnom ili srednjem obrazovanju, dijelovima tog obrazovanja i o oblicima stručne osposobljenosti i usavršavanja za određene poslove i zanimanja podnosi se Ministarstvu prosvjete i športa. Ukoliko u Republici Hrvatskoj ne postoji zanimanje stečeno inozemnom školskom kvalifikacijom, priznavanjem inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju, dijelovima tog obrazovanja i o oblicima stručne osposobljenosti i usavršavanja priznat će se odgovarajući stručni naziv srodnog zanimanja u struci. Članak 8. Protiv rješenja o priznavanju inozemne školske kvalifikacije o završenom osnovnom i srednjem obrazovanju, dijelovima toga obrazovanja i o oblicima stručne osposobljenosti i usavršavanja za određene poslove i zanimanja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor. Članak 9. Stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje na temelju prethodnog vrednovanja kvalifikacije čije se priznavanje traži i preporuke Nacionalnog ENIC/NARIC ureda. Vrednovanje iz stavka 1. ovoga članka provodi Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na temelju upute Nacionalnog ENIC/NARIC ureda. Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija sastavljeno je od predstavnika visokih učilišta Republike Hrvatske te, prema potrebi, predstavnika komora reguliranih profesija. Sastav, način imenovanja i rad vijeća uredit će Agencija za znanost i visoko obrazovanje općim aktom. Jednom izvršeno pozitivno vrednovanje određene inozemne visokoškolske kvalifikacije ne podliježe ponovnom vrednovanju već vrijedi za sve sljedeće slučajeve priznavanja istih visokoškolskih kvalifikacija. Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, obavlja visoko učilište u Republici Hrvatskoj na kojemu osoba želi nastaviti visokoškolsko obrazovanje. Vrednovanje iz stavka 5. ovoga članka provodi stručno tijelo visokog učilišta određeno statutom. U postupku vrednovanja stručno tijelo visokog učilišta može zatražiti mišljenje 9

Vijeća za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Članak 11. Zahtjev za stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija podnosi se Nacionalnom ENIC/NARIC uredu. Zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija podnosi se nadležnom uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na visokom učilištu. Nacionalni ENIC/NARIC ured u roku od osam dana od dana uredno zaprimljenog zahtjeva za stručno priznavanje izdaje uputu kojom visokoškolsku kvalifikaciju upućuje na vrednovanje tijelu iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: ovlašteno stručno tijelo). Nacionalni ENIC/NARIC ured u roku od osam dana od dana zaprimanja upita ureda za akademsko priznavanje izdaje uputu za akademsko priznavanje te za priznavanje razdoblja studija. Uputa iz stavka 3., odnosno 4. ovoga članka mora sadržavati informacije o visokoškolskoj ustanovi i programu po kojem je stečena visokoškolska kvalifikacija čije se priznavanje traži te kriterije za vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije. Članak 12. U postupku vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije uzima se u obzir isključivo stupanj postignutih znanja, vještina i kompetencija koji je stečen kvalifikacijom, bez usporedbe nastavnih programa. Vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije, ovlašteno stručno tijelo, dužno je dostaviti nadležnom uredu u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja upute iz članka 11. stavka 3., odnosno 4. ovoga Zakona. U slučaju propuštanja roka iz stavka 2. ovoga članka smatrat će se da je ovlašteno stručno tijelo dostavilo pozitivno vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije. U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Nacionalni ENIC/NARIC ured zatražit će od ovlaštenoga stručnog tijela izvješće o razlozima propuštanja roka iz stavka 2. ovoga članka. Članak 14. Agencija za znanost i visoko obrazovanje dužna je donijeti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u roku od osam dana od dana zaprimanja dokumentacije iz članka 12. ovoga Zakona. Članak 15. Protiv rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije stranka ima pravo žalbe. 10

O žalbi iz stavka 1. ovoga članka rješava ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja. Kad rješava o žalbi iz stavka 1. ovoga članka, ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja može rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izmijeniti i samo riješiti stvar isključivo ukoliko je rješenjem, protivno preporuci Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, odbijen zahtjev za priznavanjem.

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful