Prof. univ. emerit dr.

ION DELEANU

TRATAT de PROCEDURÿ CIVILÿ
Volumul I Noul Cod de procedurĀ civilĀ
– EdiĠie revăzută, completată úi actualizată –

Universul Juridic Bucureúti -2013-

MulĎumim pentru sprijinul acordat în realizarea acestei lucrÄri

Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L. Copyright © 2013, S.C. Universul Juridic S.R.L. Toate drepturile asupra prezentei ediăii aparăin S.C. Universul Juridic S.R.L. Nicio parte din acest volum nu poate fi copiatā fārā acordul scris al S.C. Universul Juridic S.R.L. NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI COMERCIALIZAT DECÂT ÎNSOĂIT DE SEMNĀTURA ùI ùTAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE.

Descrierea CIP a Bibliotecii NaĠionale a României DELEANU, ION Tratat de procedură civilă ; Noul Cod de procedură civilă / prof. univ. emerit dr. Ion Deleanu. - Ed. rev., completată úi actualizată. Bucureúti : Universul Juridic, 20133 vol. ISBN 978-973-127-987-9 Vol. 1. - 2013. - Bibliogr. - ISBN 978-973-127-988-6 347.91/.95

REDACèIE:

tel./fax: tel.: e-mail: tel.: fax: e-mail:

021.314.93.13 0732.320.666 redactie@universuljuridic.ro 021.314.93.15; 0726.990.184 021.314.93.16 distributie@universuljuridic.ro

DEPARTAMENTUL DISTRIBUèIE:

www.universuljuridic.ro
COMENZI ON-LINE,
CU REDUCERI DE PÂNĀ LA 15%

Sigle úi abrevieri

9

SIGLE ûI ABREVIERI

alin. apud art. B. Of. B.C. B.C.A. B.J. C. civ. fr., (it.,german germ.), (g.) C. civ. C. com. C. fam. C. muncii C. pen. C. pr. civ. C. pr. pen. c. C.A. C.A.B. C.D. C.D.H. C.E.D.O. CPCI CPCRM C.J. C.J.C.E. C.J.U.E. C.P.J.

– alineat – citat după – articol – Buletinul Oficial al României, Partea I – Revista „Buletinul CasaĠiei” – Revista „Buletinul CurĠilor de Apel” – Buletinul JurisprudenĠei – Codul civil francez, (italian), (german) – Codul civil – Codul comercial – Codul familiei – Codul muncii – Codul penal – Codul de procedură civilă – Codul de procedură penală – contra – Curtea de Apel – Curtea de Apel Bucureúti – Culegere de decizii – Culegere de decizii úi hotărâri – Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Codice di procedura civile (italian) – Codul de procedură civilă din Republica Moldova – Revista „Curierul Judiciar” – Curtea de JustiĠie a ComunităĠilor Europene – Curtea de JustiĠie a Uniunii Europene – Culegere de practică judiciară

10
C.S.J. C.S.M. Cas. Cass. fr. col. civ. ConvenĠie dec. civ. (pen.) dec. Dreptul Ed. ed. H.C.M. ibidem idem infra Î.C.C.J. J.C.P. J.N. Jud. Jur. Gen. L.G.D.J. L.P. loc. cit. M. Of. n.a. n.n. NCPC nr. op. cit. p. P.a. P.R.

TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ

– Curtea Supremă de JustiĠie – Consiliul Superior al Magistraturii – Curtea de CasaĠie úi JustiĠie a României – Curtea de CasaĠie franceză – Colegiul civil – ConvenĠia pentru apărarea drepturilor omului úi a libertăĠilor fundamentale (ConvenĠia europeană a drepturilor omului) – decizia civilă (penală) – decizia – Revista „Dreptul” – Editura – ediĠia – Hotărârea Consiliului de Miniútri – în acelaúi loc – acelaúi autor – mai jos – Înalta Curte de CasaĠie úi JustiĠie – Juris-classeur périodique – Revista „JustiĠia Nouă” – Judecătoria – JurisprudenĠa Generală – Librairie général de droit et de jurisprudence – Revista „Legalitatea Populară” – locul citat – Monitorul Oficial al României, Partea I – nota autorului – nota noastră – Nouveau Code de procédure civile (francez) – numărul – opera citată – pagina – Pandectele alfabetice – Revista „Pandectele Române”

R.D.S.n. T. pen.C. Trib. propriet.T.M. Rev. civ. R. R.U.B. parag. R. pen. civ.a. S. sent. passim Plen T.R. intelect. secĠ.Sigle úi abrevieri 11 – Revista „Pandectele săptămânale” – Presses Universitaires de France – paragraful – în diverse locuri – Plenul fostului Tribunal Suprem – Revista de drept comercial – Revista română de drept – Revista română de arbitraj – Revue trimestrielle de droit civil – Revue trimestrielle de droit européen – Revista română de jurisprudenĠă – Revista română de drept privat – Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de prèmiere instance – Repertoriul jurisprudenĠei CurĠii de JustiĠie a ComunităĠilor Europene úi a Tribunalului de Primă InstanĠă a ComunităĠilor Europene (începând cu anul 2007) – Revue de l’arbitrage – Revista „Studii úi cercetări juridice” – Revista „Săptămâna Juridică” – sublinierea noastră – secĠia civilă úi de proprietate intelectuală – secĠia civilă – secĠia comercială – secĠia de contencios administrativ – secĠia penală – sentinĠa civilă – sentinĠa penală – mai sus – úi alĠii (altele) – Tribunalul municipiului Bucureúti – Tribunalul Suprem P.R. civ. secĠ.s. R. S.T.J.A.F. cont.J. secĠ. R. supra ú.D. com.D.D. sent.C. secĠ. adm. secĠ. s. arb. P.D. civ. Supr. .P. R. eur.R. R. Recueil Rep.J.

J. jud. versus vol. U. urm. ZPO – Tribunalul – Tribunalul judeĠean – Editura Universul Juridic – următoarele – contra – volumul TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ – Zivilprozessordnung. Codul de procedură civilă german .12 Trib. Trib.

dar nici cu totul scuzabile. Of. dar încă neaplicate. 134/2010 privind Codul de procedură civilă2 úi republicarea acestuia cu o nouă numerotare a articolelor3 (II). 79/2011. discreditează autorul reglementărilor úi întreĠine sentimentul insecurităĠii úi al cercului vicios pe care le creionează incompetenĠa sau improvizaĠia. 71/2011. nr. completate úi actualizate. OrdonanĠa de urgenĠă arătată a fost aprobată prin Legea nr. Of. Of. 71/2011. aúa încât. 287/2009 privind Codul civil1 (I). 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil. Cât priveúte Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.Notā la aceastā ediăie 13 NOTć LA ACEASTć EDIąIE La puĠină vreme de la publicarea primului volum al acestui tratat. I. (2) din Legea nr. Guvernul trebuia să supună Parlamentului spre adoptare proiectul legii pentru punerea în aplicare a Codului de procedură civilă. Of. 287/2009 privind Codul civil. nu sunt dificultăĠi de interpretare. Prin aceeaúi ordonanĠă de urgenĠă au fost modificate úi completate unele prevederi ale Legii nr. 409 din 10 iunie 2011. Legea nr. iată. (Această lege a fost modificată prin O. nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. îi aparĠin respectivele articole. revăzute. de altfel. În cuprinsul tratatului se respectă însă numerotarea articolelor din Legea nr. Ceea ce însă poate surprinde este faptul că ambele legi de punere în aplicare cuprind modificări úi completări – unele chiar substanĠiale. în termen de 6 luni (!) de la publicarea acestei legi. nr. din motive care nu ne sunt imputabile. 3 Codul de procedură civilă a fost republicat în M. nr. 1119 alin. ne-am văzut obligaĠi să procedăm grabnic úi poate cu folos la publicarea unei noi ediĠii.G. 505 din 15 iulie 2011. 5 Ca operă legislativă exclusiv de „reflecĠie” asupra unor reglementări adoptate. dar chiar necesară. cu adevărat relevante – ale legii civile úi ale legii de procedură civilă. Este de altfel de observat. 696 din 30 septembrie 2011. art. 60/2012. (2) din Legea nr. lege căreia. De mult se simte nevoia de o perioadă de „calm” al valorilor juridice úi de o certitudine previzibilă. Adoptarea acestor legi nu putea să surprindă. adoptate. 134/2010 avertizau că urmează să se adopte alte legi pentru punerea lor în aplicare. Orice comentarii sunt de prisos]. spunându-ni-se că astfel s-a M. (2) din Legea nr. Of.U. 134/2010. prin „modificări la modificări”. prin modificarea sau/úi completarea formulărilor. îndelung úi costisitor elaborate. 365 din 30 mai 2012. de concepĠie. nr. altfel. 4 „Modificarea modificărilor” – ierte-ni-se galimatiasul – este nu numai admisibilă. 545 din 3 august 2012. am păstrat numerotarea articolelor din Legea nr. dintru început.) Pentru asigurarea coerenĠei úi pentru a înlesni verificarea textelor legale la care se face referire în context. 2664 alin. că numerotarea articolelor din forma republicată este identică cu numerotarea din forma iniĠială. precum úi în considerarea respectului pe care îl datorăm celor care ar fi interesaĠi să-úi confrunte opiniile cu cele pe care le oferă tratatul. publicată în M. mai înainte de orice „verificare” practică a consistenĠei úi utilităĠii reglementărilor originare. dar încă neaplicate4. 287/2009 a fost aproape 1 . debusolează încă o dată interpretul. [Potrivit art. sub acest aspect. nr. adoptarea Legii nr. republicată în M. În definitiv. Două úi de ordinul evidenĠei au fost motivele acestui mod de a proceda: adoptarea Legii nr. aceasta cuprinde multe. chiar foarte multe „rescrieri” ale textelor iniĠiale. 287/2009 úi art. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1119 alin. 2 M. însă după o perioadă rezonabilă de aplicare úi verificare a modificărilor susceptibile de modificare. dar úi unele „reconsiderări” în însăúi substanĠa reglementărilor5.

dispoziĠia adusă în atenĠie este logică úi necesară. „drept european”]. adică vagă – mai mult încurcă decât descurcă. în fine. 24/2000 (republicată în M. o normă specială poate să aibă nu doar un caracter complementar normei generale. 324 alin. art.. (4) úi. 2480]. dispoziĠii de concepĠie. 71/2011. 324 alin. (1) úi a patrimoniilor de afectaĠiune. absolut nederminată. Pe de altă parte. „orice alte dispoziĠii contrare. (1). la care se adaugă alte numeroase dispoziĠii tranzitorii úi de punere în aplicare. 1523 alin. 2513 úi 2506 cu privire la regimul juridic al excepĠiei prescripĠiei extinctive]. 323 alin. 322. din alte Ġări úi. 45. chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale” (sic!) – art. 357 alin. (3) al aceluiaúi articol]. dar lăsarea aprecierii faptului dacă o normă specială mai este sau nu în vigoare doar pe seama aceluia care aplică legea. „incorporal”. art. 333 alin. 42 alin. cândva. precum „anulabilitate”. „de natură să influenĠeze negativ aplicarea sa unitară. izolat. dispoziĠii de gramaticalizare a textelor legale [de exemplu.n). (1)]. În principiu. (1). contrar normei generale. . la alin. de asemenea. (4). prin exegezele făcute prevederilor Codului. „orice alte dispoziĠii contrare. bb) al Legii nr. 467. definirea patrimoniului la art.14 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ urmat „modelul legilor de punere în aplicare” (sic!) a altor coduri. art. soluĠia legislativă arătată a fost pur úi simplu preluată úi în cuprinsul Legii nr. 334 alin. (1). 260 din 21 aprilie 2010) prevede că. în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative se va urmări abrogarea expresă a dispoziĠiilor legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate cu reglementarea preconizată”. art. 212 din legea de punere în aplicare a codului. cel mai adesea judecătorul. dar formularea ei – atât de generală. derogatoriu. Apreciem deci că ar fi fost necesare precizări legislative complementare pentru asigurarea interpretării úi aplicării corespunzătoare úi depline a principiului generalia specialibus non derogant. ci chiar un caracter derogatoriu. chiar de la noi. am constitui următoarele grupe: dispoziĠii de complinire a unor lacune din reglementarea primară [de exemplu. îndeosebi. nr. (1) cu privire la capacitatea de exerciĠiu a minorului sau cele de la art. Această dispoziĠie. Of. sistematică”. (3). abandonând rigorile principiului generalia specialibus non derogant. 17 din Legea nr. Măcar o minimă decenĠă ar fi trebuit să îndemne la un minim efort. 76/2012. (1) úi (2). 31 alin. 93. nu ni se pare cea mai fericită úi corectă soluĠie. poate fi un reper dificil sau chiar derutant în procesul interpretării úi aplicării tuturor prevederilor cu un caracter special. (3). chiar aceasta este raĠiunea existenĠei normelor speciale. Adevărul este însă „mărturisit” puĠin mai sus în expunerea de motive a iniĠiatorului primar: „identificarea unor necorelări sau erori în chiar textul acestei opere legislative fundamentale”…. Totuúi. printr-o formulă pe cât de comodă. k) din această lege precizând nonúalant că se abrogă. art. dar unele doar subînĠelese. dar unele mai rămânând [de exemplu. fără ca aceasta să atragă – dacă se respectă principiul analizat – neaplicarea sau abrogarea ei. modificări de altfel inerente. De fapt. (4) ne precizează că este vorba de „cei 2 soĠi”]. semnalarea deja a unor – eufemistic zicând – „dificultăĠi de interpretare”. Ea a cuprins numai în interiorul Codului civil peste 380 de modificări úi completări. Este de înĠeles dificultatea legiuitorului în a identifica úi în a abroga expres toate prevederile cu caracter special în vigoare úi a căror abrogare a urmărit-o. pe atât de stupidă: se abrogă. 46 alin. precizările făcute la art. dispoziĠii de rigoare terminologică juridică [de exemplu. (2) úi (4). 230 lit. dispoziĠii corective în legătură cu unele erori năucitoare. (3). a căror necesitate am semnalat-o úi noi în cuprinsul tratatului sau într-un alt context. radical diferite de cele precedente [precum cele de la art. chiar dacă sunt cuprinse în legi speciale” (s. dispoziĠii de definire a unor noĠiuni [de exemplu. deúi anacronică. pentru a asigura coerenĠa deplină a reglementărilor. de asemenea. 216 alin. 83 lit. „în vederea asanării legislaĠiei active. precum úi multe modificări în legi speciale. De altfel. 100 alin. art. Procedând la o încercare de sistematizare úi exemplificare a intervenĠiilor făcute în cuprinsul codului. 95. 274 alin.

pe de o parte. principiul aplicării normelor adoptate úi efectelor viitoare ale situaĠiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a respectivelor norme. prevederile cu privire la termenul „comerciant” de la alin. după caz. art. în contextul cărora acest termen are un înĠeles „specific” (de exemplu. întreprinzător. viza „organul administrativ”.) specializate pentru minori úi familie. sunt îndeplinite de instanĠele. cu privire la aplicarea tranzitorie a normelor în diferitele materii reglementate de Codul civil. la data intrării în vigoare a Codului civil. anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrării în vigoare a Codului civil rămân supuse dispoziĠiilor legii vechi. secĠiile sau. va fi dificilă calificarea reglementărilor ca „accesibile úi previzibile”. urmând cele trei principii aprioric reconfirmate: principiului constituĠional al neretroactivităĠii legii. Aúa fiind. astfel cum aceste noĠiuni sunt prevăzute de lege. (2) din dispoziĠiile generale ale legii de punere în aplicare a Codului civil. precum úi câteva dispoziĠii abrogative. 193/2000. din Legea nr. comerĠ sau prestări de servicii»”2. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant. filiaĠie. după caz. Din cuprinsul legii de punere în aplicare a Codului civil readucem în atenĠie câteva dispoziĠii de rigoare conceptuală úi de întrebuinĠare comună în limbajul juridic. din Legea nr. s-a definit noĠiunea de „profesionist” într-un sens cât mai larg comprehensibil úi s-au oferit alte sintagme în locul celor tradiĠionale úi considerate anacronice. anterior.n. expresiile «acte de comerĠ». 193/2000 a fost înlocuit cu acela de „profesionist”). 8 din legea de punere în aplicare: „(1) NoĠiunea de «profesionist» prevăzută de art. (1) nu se aplică în cazul unora dintre actele normative. Întrucât Codul civil a optat pentru o concepĠie monistă de reglementare a raporturilor de drept privat. adopĠie úi obligaĠia legală de întreĠinere. cu înclinaĠii chiar spre menĠiuni exhaustive. iar pe de alta că „actele juridice nule. Cererile în curs de soluĠionare la data intrării în vigoare a Codului civil rămân să fie soluĠionate de instanĠele judecătoreúti. 296/2004. termenul „comerciant” din Legea nr. (2) care. 1 Articolul 229 din legea de punere în aplicare precizează că: „(1) Organizarea. 158/2008. atribuĠiile acesteia. după caz. nu „instanĠa de tutelă”1]. dacă aceste situaĠii juridice subzistă după intrarea în vigoare a Codului civil”. prin Legea nr. urmărind reflectarea principiului monismului în ansamblul normelor în materie civilă úi comercială. principiul aplicării imediate în cazul situaĠiilor juridice în curs. potrivit Codului civil sau dispoziĠiilor prezentei legi”. din raporturile de proprietate. operator economic. prin referire la sensul „specific”.Notā la aceastā ediăie 15 formale. 266 alin. din Legea nr. după caz. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură civilă. 2 Totuúi. . diviziunea tradiĠională în raporturi civile úi raporturi comerciale nemaifiind menĠinută. după caz. eficace. prevăzute de Codul civil. săvârúite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau. aúa cum ele ar trebui să fie în sensul „calităĠii legii”. 321/2009). dar cu implicaĠii inadmisibile [de exemplu. cel puĠin în unele situaĠii. din căsătorie. Până la reglementarea prin lege a organizării si funcĠionării instanĠei de tutelă. conform art. cele din Legea nr. Potrivit art. ulterior. precizând că „actele úi faptele juridice încheiate ori. precum úi orice alte persoane autorizate să desfăúoare activităĠi economice sau profesionale. Este notabilă atenĠia pentru precizări punctuale. din Legea nr. (2) În toate actele normative în vigoare. neputând fi considerate valabile ori. 367/2007. respectiv «fapte de comerĠ» se înlocuiesc cu expresia «activităĠi de producĠie. 6 alin. inclusiv regimul general al bunurilor úi din raporturile de vecinătate. (Să observăm că. sau. „derivate din starea úi capacitatea persoanelor. funcĠionarea úi atribuĠiile instanĠei de tutelă úi de familie se stabilesc prin legea privind organizarea judiciară”. a săvârúirii ori producerii lor”. de autorităĠile administrative competente potrivit legii în vigoare la data sesizării lor. „completele” („completurile” – n.

nr. 8 (supl. art. (2). . c) Codicele de comerĠ din 1887. publicată în M. (3).089 din Codul civil. expresia «lovite de nulitate relativă» se înlocuieúte cu termenul «anulabile». (1). 1. art. publicat în M. (1).28 din Legea nr.55. 13 (supl. cu modificările úi completările ulterioare. (4). cu modificările úi completările ulterioare. 57.206. 148/1930. 46 . art. cu excepĠia dispoziĠiilor art. 127 din 12 iunie 1930. 134/2010. 153/1937 privind magazinele generale úi warantarea mărfurilor úi cerealelor (Dockuri úi silozuri). nr. nr. (2). (2) din Codul civil.935. 7 (supl. art. 81 din 7 aprilie 1937. «fără scop lucrativ» úi. 211 alin. 215 alin. f) art. 2. respectiv. 144 alin. 1. art. nr. bineînĠeles. art. 44. (5) În cuprinsul Codului civil. nr. «cu scop lucrativ». expresia «lovit/lovită de nulitate relativă» se înlocuieúte cu termenul «anulabil/anulabilă». nr. 254/2007. Of. 31 din 10 mai 1887. 19 . 1. art. art. 11 (supl. 58 úi 907 . abrogate. publicat în M. b) Legea nr. termenul «bancă» úi expresiile «instituĠie bancară» úi «societate bancară» se înlocuiesc cu expresia «instituĠie de credit».495 alin. (1).) din 13 ianuarie 1865.1. după caz. 299. 1. 115/1938 pentru unificarea dispoziĠiunilor privitoare la cărĠile funciare. 1. în cuprinsul Codului civil termenul «necorporal» se înlocuieúte cu termenul «incorporal». (2) În cuprinsul art. precum úi în cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare. (7) În cuprinsul art. (2).064 alin. d) Decretul nr. e) Legea nr. 1. 347 alin. nr. 146 alin. expresia «practicile stabilite între părĠi» se înlocuieúte cu expresia «practicile statornicite între părĠi».248 alin. (4).266 alin. (8) În tot cuprinsul OrdonanĠei de urgenĠă a Guvernului nr. art. art.) din 19 ianuarie 1865. (2). (2).186 alin. Of.494 alin. art. (6) În cuprinsul Codului civil. sintagmele «persoane juridice fără/cu scop patrimonial». art. care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 86/2006 privind organizarea activităĠii practicienilor în insolvenĠă. art. nr. 40 din 20 februarie 1879. aprobată cu modificări úi completări prin Legea nr.169 .191 alin. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.142/1930 pentru promulgarea Legii privind funcĠionarea cărĠilor funduare centrale pentru căile ferate úi canaluri nr. Of. (2). (3).251 úi 1. (1) úi art. 178/1934 privind reglementarea contractului de consignaĠie. 172. cu excepĠia dispoziĠiilor art.) din 12 ianuarie 1865. art. 386 alin. (4) În cuprinsul Codului civil. g) Decretul-lege nr. 990 alin. Of. 689 alin. publicată în M. 95 din 27 aprilie 1938.200 alin. aplicabile în continuare în raporturile dintre profesioniúti. termenul «comunitar»/«comunitare» se înlocuieúte cu termenul «Uniunii Europene». precum úi a cărĠii a II-a «Despre comerĠul maritim úi despre navigaĠie» care se abrogă la data intrării în vigoare a Codului maritim. nr. (2).) din 14 ianuarie 1865. Astfel: a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864). (1). care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. art.240 alin. 1. 991 din Codul civil. nr. art. 271 din 4 decembrie 1864.014 alin. (1). «fără scop patrimonial» úi «cu scop patrimonial» se înlocuiesc cu sintagmele «persoane juridice fără/cu scop lucrativ».252 din Codul civil.196 alin. 1. nr. 17 úi art. 212 din lege: „(1) Cu excepĠia art.16 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ Potrivit art. expresia «societate civilă profesională» se înlocuieúte cu expresia «societate profesională». nr. 535 din Codul civil. cu modificările ulterioare. art. 1. Of.) din 16 ianuarie 1865. art. (3) În cuprinsul art. publicată în M. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oricare contracte úi pentru adaosul unui alineat la art. Unele acte normative sau dispoziĠii din cuprinsul acestora au fost. (2). 1. publicat în M. 173 din 30 iulie 1934. publicat în M. 1. 1. (1) úi art. Of. 2. 1. art. 316 alin. Of. art. 8 (supl.

n) Decretul nr. trecute în proprietatea statului. nr. cu modificările ulterioare. 393 din 31 decembrie 1997. (2). Of. 163/1946 pentru înlocuirea provizorie cu cărĠi de evidenĠă funciară a cărĠilor funciare distruse. 279 din 29 noiembrie 1995. 743 din 2 noiembrie 2009.43. 194 din 23 august 1940. 12. 1 din 5 ianuarie 1998. nr. 32 din Legea fondului funciar nr. nr. Of. cu modificările ulterioare. Of. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice. 18/1991. nr.25. art. publicat în B. republicată în M. sustrase sau pierdute. 241/2001. m) Legea nr. r) Legea arendării nr. 236 din 27 mai 1999.25 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinĠei în curs de executare. q) art. 21 . 36 . Of. Of. cu excepĠia art. 40/1999 privind protecĠia chiriaúilor úi stabilirea chiriei pentru spaĠiile cu destinaĠia de locuinĠe.33 din Legea locuinĠei nr. Of. nr. publicată în M. cu modificările úi completările ulterioare. 43 úi 44 din OrdonanĠa de urgenĠă a Guvernului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei úi a Decretului privitor la persoanele fizice úi persoanele juridice. 9 alin. Of. publicat în B. nr. nr. nr. aprobată cu modificări úi completări prin Legea nr. cu modificările ulterioare. 157 din 12 iulie 1947. republicat în M. republicat în B. 114/1996. u) titlul VI «Regimul juridic al garanĠiilor reale mobiliare» al Legii nr. nr. publicată în M. Of. s) art. care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 30 . 14 . 16/1994. republicat în M. 112/1995 pentru reglementarea situaĠiei juridice a unor imobile cu destinaĠia de locuinĠe. 62 din 14 martie 1946. 167/1958 privitor la prescripĠia extinctivă. Of. publicată în M. p) Decretul nr. cu modificările úi completările ulterioare. 13 din 18 aprilie 1956. art. 32 alin. 31/1954 privitor la persoanele fizice úi persoanele juridice. Of. 91 din 7 aprilie 1994. cu modificările ulterioare.Notā la aceastā ediăie 17 h) Codul civil Carol al II-lea. nr. nr. Of. dispoziĠiile art. i) Codul comercial Carol al II-lea. 1 . . cu modificările úi completările ulterioare.33 úi art. nr. cu modificările úi completările ulterioare. 133 din 10 iunie 1944. 581 din 6 august 2002. 12 úi 14 . publicată în M. Of. cu modificările úi completările ulterioare. t) art. republicată în M. publicată în M. ú) art. cu modificările ulterioare. 245 din 1 octombrie 1992. 11 din 15 iulie 1960. 319/1944 pentru dreptul de moútenire al soĠului supravieĠuitor. publicată în M. republicată în B. publicată în M. de la aceeaúi dată. v) art. nr. j) Legea nr. 134/2010. k) Legea nr. publicată în M. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaĠional privat. 8 din 30 ianuarie 1954. 206 din 6 septembrie 1940. Of. Of. nr. Of.147 din Legea nr. cu completările ulterioare. 14 úi 15 din Legea nr. Ġ) art. cu modificările ulterioare. nr. publicată în M. republicată în M. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. nr. cu modificările ulterioare. Of. Of. Of. 242/1947 pentru transformarea cărĠilor funciare provizorii din Vechiul Regat în cărĠi de publicitate funciară. l) Legea nr. 7. 8 din Legea nr. o) Decretul nr. 9 din 31 ianuarie 1954. 148 din 8 aprilie 1999. nr. w) Legea nr. nr. 4/1953 privind Codul familiei. 509/2002 privind agenĠii comerciali permanenĠi.

cu modificările ulterioare. bineînĠeles. o lege de transpunere în ambianĠa normativă creată prin Codul de procedură civilă a dispoziĠiilor devansate în aplicare prin Legea nr. în acest sens. nr. Of. aúa-zicând. M. precum úi unele măsuri adiacente. cu modificările úi completările ulterioare. mai lesnicioasa înĠelegere a modificărilor aduse reglementării originare. Of. Astfel se poate explica. (2) úi (3) C. pr. a acestor proceduri la durate „rezonabile” ori – úi mai úi – la durate „optime úi previzibile”. în considerabilă măsură úi inerent.. posibila calificare a majorităĠii dispoziĠiilor integrate ca măsuri pentru dinamizarea procedurilor de soluĠionare a proceselor civile. nr. cu privire la participarea terĠelor persoane în procesul civil. 18 alin. cum spunea úi Curtea ConstituĠională în una dintre deciziile ei. 273/2004 privind regimul juridic al adopĠiei. 16. (1) C.. 714 din 26 octombrie 2010. cu modificările úi completările ulterioare. 202/2010 pentru accelerarea soluĠionării proceselor2. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.(4). chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale”(sic!). civ. 351/2004. civ. nr. (1). aceasta a fost. mai apoi. nr..63 úi 65 din Legea nr.. intervalul instituit între data publicării actului normativ úi data intrării lui în vigoare constituie aplicarea principiului vocation legis. mărturisim că n-am înĠeles cum vocatio legis „sporeúte încrederea în statul de drept”. referitoare la expertiză. 1.18 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ x) art. pr. 137 alin. civ. civ. Of. art. Of. cele de la art. 788 din 19 noiembrie 2009. 683 din 8 octombrie 2010. publicată în M. precum úi. pr. numerotarea articolelor din Codul de procedură civilă în forma republicată a acestuia în M. rămânând să înĠeleagă fiecare ce poate úi cât poate. „repausul legii” fiind menit să asigure „caracterul accesibil úi previzibil al viitoarei reglementări úi să sporească încrederea cetăĠenilor în statul de drept”. nr. Of. 57. (1) . nr. (1) C. (Obiter dictum. (2) teza I. art. pr. 545 din 3 august 2012. 40 alin. de la art. publicată în M. 557 din 23 iunie 2004. 73 alin. 76 alin. îndeosebi – cel 1 Nu tăgăduim că. civ. 1105/2010. bb) orice alte dispoziĠii contrare. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăĠii úi justiĠiei. 272/2004 privind protecĠia úi promovarea drepturilor copilului. 59 . 3 Numerele articolelor sunt cele de la data adoptării legii de punere în aplicare a codului. cu privire la judecarea recursului în interesul legii etc. aa) titlul X «CirculaĠia juridică a terenurilor» al Legii nr. „constrângerea”.13. 41 úi 42 din Legea nr. În cuprinsul tratatului însă. Cât priveúte Legea nr. Of. 141 C. (1) C. Numeroase úi semnificative pot fi considerate acele dispoziĠii din legea de punere în aplicare a Codului de procedură civilă prin care s-a urmărit. 56 alin. (1).. art. etc. Pot fi oferite ca exemple.) Cu o condiĠie însă: legea aflată în „repaus” să nu sufere alte modificări în acest interval de cunoaútere úi însuúire a ei. civ. de la art. . 653 din 22 iulie 2005. 487 alin. (2) C. care interzice reiterarea unei astfel de cereri. „intermediare” – în structura Codului de procedură civilă. mai întâi. prevederile din legea de punere în aplicare a Codului de procedură civilă3 de la art. poate. pr. 90 alin. 78 alin. de la art. z) art. 492 alin. 679 din 28 iulie 2004.. Of. 134/2010 privind Codul de procedură civilă1. 235 alin. adeseori.. 550 alin. republicată în M. cu privire la procedura completului de filtru sau de la art. (1).. pr. (7) C. cu privire la competenĠa soluĠionării cererii de strămutare sau de la art. (Decizia nr. y) art. care restrâng numai la „o singură dată” posibilitatea casării hotărârii cu trimitere. 5 . preluarea – adeseori ad litteram – úi integrarea prevederilor acestei legi – să-i zicem. art. II. civ. nr. altfel „rescrierea” substanĠială a legii amplifică úi adânceúte buimăceala. astfel asigurând. publicată în M.) 2 M. (2) din Legea gazelor nr. întrebuinĠăm. pr.

cu privire la calea de atac împotriva încheierii executorii de sechestru asupra unei nave civile etc. civ. prevederile art. cele ale art. cu privire la competenĠa curĠii de apel în materia contenciosului administrativ. civ. art. cele ale art. cu privire la condiĠiile de exercitare a căii de atac împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenĠie făcută de către terĠ úi obligativitatea comunicării încheierii. 8/2011. 32 alin. art. se pare. Numeroase úi notabile sunt. (1) C.. art. 5951 C. 948 alin. cu privire la domeniul ordonanĠei de plată etc. cu privire la limitele aplicării principiului non reformatio În ce ne priveúte. cu privire la completarea hotărârii pronunĠate în căile extraordinare de atac sau în fond după casare cu reĠinerea cauzei. 474 alin. (1) C. civ... Deleanu. 272 alin.. cu privire la ordinea exercitării căilor extraordinare de atac. în materia strămutării proceselor. dispoziĠiile art. cele ale art. pr. cu privire la competenĠa teritorială alternativă. 76 alin. civ. de asemenea. pr. civ. pr. 115 alin. pr. în contradicĠie. civ. (4) C. pr. 475 C. pr. civ. (2) C. art. 604 alin. (1) C. după admiterea acĠiunii în anularea hotărârii arbitrale úi soluĠionarea în fond a litigiului. 236 alin. art. 942 alin. 111 alin (1) C.Notā la aceastā ediăie 19 puĠin aúa opinăm – asigurarea „accesibilităĠii”1 úi a „previzibilităĠii” normei – atribute intrinseci „calităĠii legii”.. 500 alin. 471 C. cu privire la capacitatea procesuală. art.. civ. pr. art. (1) C. 115 alin. 475 C. pr.. (2) C. civ. pr. asigurată prin publicarea normei. (21) C. pr. pr. În fine.. 459 alin. (2) C. civ. etc. pr. De exemplu: prevederile art.civ. pr. (1) úi (2) C. „Accesibilitatea” úi „previzibilitatea” legii în jurisprudenĠa CurĠii Europene a Drepturilor Omului úi a CurĠii ConstituĠionale. civ. (1) C... art. pr. cu privire la termenul de exercitare a contestaĠiei în anulare. unele dintre dispoziĠiile legii de punere în aplicare a Codului de procedură civilă sunt doar dispoziĠii de rigoare conceptuală sau terminologică. pr. civ. cu privire la posibilitatea exercitării. pr. 73 alin. chiar cu jurisprudenĠa instanĠei europene de la Luxembourg. cu privire la data certă conferită de avocat. civ. (1) C.pr. pr. cu privire la rolul activ al judecătorului. cele ale art. De exemplu: art.. civ. art. precum: cele ale art. pr. în revista Dreptul nr. se realizează corelările necesare între reglementări. civ. 21 úi urm. civ.. cele ale art. (2) C. (1) C. 1 C.. în materia întâmpinării. (3) C. pr. civ. cele de la art. cu privire la competenĠa exclusivă. pr. cu privire la posibilitatea exercitării recursului împotriva hotărârii curĠii de apel.. 999 C.. 140 alin.. a acĠiunii în anulare împotriva unor încheieri ale tribunalului arbitral.. Există numeroase dispoziĠii în legea de punere în aplicare a Codului de procedură civilă prin care. a se vedea: I. prevederile art. civ. Mai pe larg. 63 alin. 438 alin. (1).. prevederile art. cu privire la denumirea hotărârilor. civ. civ.. art. cu privire la executarea măsurii sechestrului asigurător. cu privire la unele soluĠii ale instanĠei de apel. 93 pct. cu privire la termenul acordat pentru modificarea úi/sau completarea cererii de apel. (2) C. (1).. civ. civ. 1 . civ. pr. 948 alin. cu privire la termenul de exercitate a contestaĠiei în anulare. separat. în materia participării terĠelor persoane în procesul civil. simplamente. considerăm că „accesibilitatea” normei nu trebuie redusă doar la „disponibilitatea” ei. 78 alin. 505 alin. pr. cele ale art. cu privire la competenĠa exclusivă în cazul pluralităĠii de moúteniri deschise succesiv.. 418 alin. cele ale art. p. pr. cele art. pr. cu privire la calea de atac împotriva încheierii executorii de sechestru asupra unei nave civile etc. art. (3) úi (4) C. pentru a asigura úi astfel coerenĠa reglementărilor úi previzibilitatea lor. 200 alin. civ.. cu privire la aplicarea principiului non reformatio in peius. (4) C. De exemplu. art.. civ. prevederile legii de punere în aplicare a Codului de procedură civilă prin care au fost „acoperite” unele lacune legislative din forma primară a codului. (2) C. pr.

prin dispoziĠiile art. civ. ci. restrictiv. (41) C. civ. astfel încât termenul în cunoútinĠă să opereze numai faĠă de cel căruia există certitudinea că i s-a înmânat citaĠia pentru un termen de judecată. Astfel: prin dispoziĠiile art.20 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ in peius. de principiu. cu totul notabilă úi deplin justificată este soluĠia trimiterii cauzei de către curtea de apel spre rejudecare tribunalului arbitral. 604 alin. neexistând. în opinia noastră. remarcăm. neevaluabile în bani. de facilităĠi sub formă de reduceri. art. pr.. introduse la sugestia membrilor comisiei parlamentare sesizate în fond de la Camera DeputaĠilor [cele ale art. modelul altor reglementări. după admiterea acĠiunii în anularea hotărârii arbitrale. 540 alin. dându-se în competenĠa curĠilor de apel cererile de strămutare a proceselor pentru motive de bănuială legitimă.. în considerarea naturii cererii. art. pr. precizând termenul în care se poate exercita acĠiunea în anulare. obligativitatea motivării opiniilor aflate în divergenĠă la adoptarea hotărârii. neconstituĠională úi absolut inutilă. pr. 500 alin. art. art. (4) C. în concordanĠă cu considerentele úi dispozitivul unei decizii pronunĠate în interesul legii – decizie însă controversată –. civ. (2) C. cu privire la o procedură prealabilă obligatorie úi cele ale art. cu privire la forma scrisă ad validitatem a convenĠiei arbitrale]. (2) C. civ. (1) C. 137 alin. art. pr. niciun motiv rezonabil ca asemenea cererii să fie rezolvate chiar de către instanĠa supremă. în competenĠa judecătoriilor úi soluĠionarea cererilor privind obligaĠia de a face. civ. 152 alin. civ. pr. 599 alin. cu privire la calificarea hotărârilor arbitrale ca titluri executorii.. ca motiv al acĠiunii în anularea hotărârii arbitrale admiterea excepĠiei invocate după pronunĠarea în fond de către tribunalul arbitral în respectivul litigiu. j) C. procedură strict úi abuziv formală. (4) C. pentru a garanta úi pe această cale dreptul părĠii la dezbateri contradictorii úi dreptul ei la apărare. art. cu excepĠia celor date de lege în competenĠa altor instanĠe. 602 alin. cu privire la termenul de exercitare a contestaĠiei în anulare. mai ales. (2) C. cu totul justificat. 606 alin. pr.. reconfirmându-se posibilitatea invocării unei excepĠii de neconstituĠionalitate úi în faĠa tribunalului arbitral – indiferent de natura litigiului. civ. civ. pr. (1) C. civ. 188 alin. într-adevăr. cu satisfacĠie. . pr. (2) C.. pr. din perspectiva prevederilor art. a prevăzut calea de atac a recursului împotriva hotărârii curĠii de apel pronunĠate în fond. eúalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acĠiuni úi cereri introduse la instanĠele judecătoreúti. civ. nu doar pentru corelare.. pr. parĠial. inevitabil úi raĠional.. a introdus.. în unele dintre cazurile prevăzute de art. în sfârúit. 941 C. soluĠie împrumutată. înlăturarea unor dispoziĠii anacronice. deúi încă cultivată prin dispoziĠiile constituĠionale –. 980 alin. fie s-au „tranúat” unele dileme doctrinare úi/sau jurisprudenĠiale. civ. dar. (1) C. 89 alin. civ. Prin unele dintre prevederile legii de punere în aplicare a Codului de procedură civilă fie s-au reconsiderat reglementări anterioare. dar aflată într-o cu totul altă ambianĠă de reglementare. pr. distincĠie acum desuetă. cu privire la procedura de soluĠionare a cererii de sechestru asigurător etc. civ. civ. art. s-a reconsiderat competenĠa materială pentru soluĠionarea unor cereri de strămutare a proceselor. pr. s-a înscris. la cerere. pr. a fost înlăturată procedura învestirii cu formulă executorie. 600 alin. a dobândit o formulare mai precisă. excesivă úi greu compatibilă cu principiile jurisdicĠiei etatice ni se pare soluĠia judecării în echitate de către curtea de apel. – preluându-se. pr. în condiĠiile legii speciale. 92 lit. fără o justificare rezonabilă – s-a recunoscut úi persoanelor juridice posibilitatea de a beneficia. justificat. (2) C. soluĠie concordantă cu dreptul părĠii la un proces echitabil úi cu principiul transparenĠei democratice a justiĠiei. (3) C. parĠial. prin dispoziĠiile art.

899/1940). 58/1934 asupra cambiei úi biletului la ordin. Of. i) OrdonanĠa de urgenĠă a Guvernului nr. . publicată în M. 118/2008. 201 din 31 august 1940. publicată în M. 24 alin. nr. debitorul poate face contestaĠie la executare. publicată în M. cu modificările ulterioare. 1 Cu aceeaúi „generozitate” úi „comoditate” ca la legea de punere în aplicare a Codului civil. nr. 5/2001 privind procedura somaĠiei de plată. 295/2002. 245 din 1 octombrie 1992. • Pentru asigurarea coerenĠei reglementărilor úi pentru facilitarea aplicării noilor reglementări procedurale. Of. cu modificările úi completările ulterioare. nr. nr. publicată în M. 18/1948 pentru modificarea Codului de procedură civilă. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaĠiilor de plată rezultate din contracte între profesioniúti. Of.n)1. Of. publicat în B. f) art. nr. Of. 112/1995 pentru reglementarea situaĠiei juridice a unor imobile cu destinaĠia de locuinĠe. h) art. cu modificările úi completările ulterioare. c) Legea nr. Of. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte. nr. Inutil să mai avertizăm la ce consecinĠe se va ajunge în jurisprudenĠă prin cultivarea unei asemenea libertăĠi de „selectare”. 45 din 24 februarie 1948. aprobată cu modificări úi completări prin Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaĠional privat. respectiv: a) „Codicele de procedură civilă” (sau „Codul de procedură civilă”). au fost deja modificate sau completate unele dintre prevederile actelor normative în vigoare: > Articolul 62 din Legea nr. cu modificările ulterioare. trecute în proprietatea statului. nr. se modifică úi va avea următorul cuprins: „În termen de 5 zile de la comunicarea somaĠiunii. Of. j) art. k) orice alte dispoziĠii contrare. nr. Of. 422 din 30 iulie 2001. 12 din Legea nr.Notā la aceastā ediăie 21 • Cum era de aúteptat. 131 din 31 octombrie 1974. Of. publicată în M. cu modificările úi completările ulterioare. b) Codul de procedură civilă Carol al II-lea (Decretul-lege nr. cu modificările úi completările ulterioare. Of. republicat în M. 287/2009 privind Codul civil. nr. 738 din 31 octombrie 2007. republicată în M. prin legea de punere în aplicare a codului au fost abrogate dispoziĠiile contrare celor cuprinse în cod. aprobată cu modificări úi completări prin Legea nr. legiuitorul lasă la discreĠia interpretului să „pescuiască” din întreaga reglementare activă tot ceea ce i se pare a fi în contradicĠie cu noua reglementare procedurală. 100 din 1 mai 1934. chiar dacă sunt cuprinse în legi speciale (s. 35 din 12 februarie 1948. 203/1974 pentru înfiinĠarea úi organizarea de secĠii maritime úi fluviale la unele instanĠe judecătoreúti úi unităĠi de procuratură. publicată în M. cu modificările úi completările ulterioare. 2. e) Legea nr. 313 din 22 aprilie 2008. nr. d) Decretul Consiliului de Stat nr. cu modificările úi completările ulterioare. 279 din 29 noiembrie 1995. Of. 2291 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. nr. publicat în M. 409 din 10 iunie 2011. (2) din Legea nr. g) OrdonanĠa Guvernului nr. publicată în M.

creditorul va putea obĠine măsuri de asigurare”. Titlul se modifică úi va avea următorul cuprins: „Legea societăĠilor” 2. 5.22 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ ContestaĠia se va introduce la instanĠa de executare. În caz de suspendare a executării. se modifică úi va avea următorul cuprins: „În termen de 5 zile de la primirea somaĠiunii. Of. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decât dacă valoarea sa este adusă la un nivel cel puĠin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în acelaúi timp cu hotărârea de reducere a capitalului. (2) SocietăĠile prevăzute la alin. creditorul va putea obĠine măsuri de asigurare”. cu modificările úi completările ulterioare. Hotărârea pronunĠată asupra contestaĠiei va putea fi atacată numai cu apel în termen de 15 zile de la pronunĠare. persoanele fizice úi persoanele juridice se pot asocia úi pot constitui societăĠi cu personalitate juridică. care o va judeca potrivit Codului de procedură civilă. Hotărârea pronunĠată asupra contestaĠiei va putea fi atacată numai cu apel în termen de 15 zile de la pronunĠare. de urgenĠă úi cu precădere. înscriindu-se în fals. sau nu recunoaúte procura. La articolul 10. 59/1934 asupra cecului. în afară de cazul în care legea prevede altfel”. de urgenĠă úi cu precădere. În caz de suspendare a executării. Articolul 4 se modifică úi va avea următorul cuprins: „Societatea cu personalitate juridică va avea cel puĠin 2 asociaĠi. InstanĠa va putea suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul nu recunoaúte semnătura. nr. Societatea nu va fi dizolvată dacă. înaintea oricărei alte pricini. care o va judeca potrivit Codului de procedură civilă. 100 din 1 mai 1934. debitorul poate face contestaĠie la executare. societăĠile cu personalitate juridică se constituie în una dintre următoarele forme:” 4. Articolul 1 se modifică úi va avea următorul cuprins: „(1) În vederea desfăúurării de activităĠi cu scop lucrativ.066 din 17 noiembrie 2004. cu respectarea dispoziĠiilor prezentei legi. 31/1990 privind societăĠile comerciale. republicată în M. InstanĠa va putea suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul nu recunoaúte semnătura. La articolul 2. capitalul social al societăĠilor prevăzute la alin. ContestaĠia se va introduce la instanĠa de executare. 1. sau nu recunoaúte procura. 3. partea introductivă se modifică úi va avea următorul cuprins: „Dacă prin lege nu se prevede altfel. înscriindu-se în fals. publicată în M. Of. alineatele (2) úi (3) se modifică úi vor avea următorul cuprins: „(2) Cu excepĠia cazului în care societatea este transformată într-o societate de altă formă. orice persoană interesată se poate adresa instanĠei pentru a cere dizolvarea societăĠii. În cazul încălcării acestor dispoziĠii. înaintea oricărei alte pricini. (1) cu sediul în România sunt persoane juridice române”. > Articolul 54 din Legea nr. nr. cu modificările úi completările ulterioare. capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevăzut de prezenta lege. . până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreúti de dizolvare. se modifică úi se completează după cum urmează: 1. > Legea nr.

La articolul 15324. alineatul (5) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(5) În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. 10. decizia instanĠei de apel va fi menĠionată în registrul comerĠului. De la data publicării ea este opozabilă tuturor acĠionarilor”. orice persoană interesată poate solicita instanĠei dizolvarea societăĠii. 6. (4) DispoziĠiile Codului de procedură civilă cu privire la procedura scrisă prealabilă judecării apelului se aplică în mod corespunzător. Partea a IV-a. Societatea nu va fi dizolvată dacă.59”. 48. numărul minim de acĠionari prevăzut de prezenta lege este reconstituit”. DispoziĠiile legale privind lichidarea societăĠilor ca urmare a dizolvării se aplică în mod corespunzător”. orice persoană interesată poate cere tribunalului să oblige organele societăĠii să le regularizeze. Hotărârea judecătorească pronunĠată este supusă numai apelului. alineatul (2) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(2) InstanĠa. (5) În cazul admiterii apelului. curĠii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sucursalei. La articolul 132. încuviinĠând suspendarea. îl poate obliga pe reclamant la o cauĠiune”. (2) Termenul de apel este de 15 zile úi curge de la data pronunĠării încheierii pentru părĠi úi de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare. alineatul (2) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(2) Dacă societatea nu se conformează. 9. 7. În cazul în care societatea are mai puĠin de 2 acĠionari pe o perioadă mai lungă de 9 luni. societatea încetează fără efect retroactiv úi intră în lichidare. alineatul (1) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(1) La data la care hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulităĠii a devenit definitivă. La articolul 48. alineatul (3) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(3) Hotărârea pronunĠată asupra opoziĠiei este supusă numai apelului”. alineatele (9) úi (10) se modifică úi vor avea următorul cuprins: „(9) Cererea se va judeca în camera de consiliu. 49 úi 56 . orice persoană interesată se poate adresa instanĠei pentru a cere dizolvarea societăĠii. iar în cazul sucursalelor înfiinĠate în alt judeĠ. sub sancĠiunea plăĠii de daune-interese potrivit dreptului comun”. La articolul 58. alineatul (3) se abrogă. (3) Apelul se depune úi se menĠionează în registrul comerĠului unde s-a făcut înregistrarea. Dizolvarea poate fi cerută úi în cazul în care obligaĠia impusă . La articolul 133. 12. oficiul registrului comerĠului înaintează apelul curĠii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul societăĠii.Notā la aceastā ediăie 23 (3) Numărul acĠionarilor în societatea pe acĠiuni nu poate fi mai mic de 2. 8. În termen de 3 zile de la data depunerii. 11. fiind aplicabile dispoziĠiile art. Partea a IV-a. La articolul 62. pentru orice alte persoane interesate. La articolul 133. 13. (10) Hotărârea definitivă de anulare va fi menĠionată în registrul comerĠului úi publicată în Monitorul Oficial al României. Articolul 60 se modifică úi va avea următorul cuprins: „(1) Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerĠului sunt executorii úi sunt supuse numai apelului. până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreúti de dizolvare.

când dizolvarea are loc în baza unei hotărâri a adunării generale. 204. 18. respectiv al membrilor directoratului. La articolul 232. cu următorul cuprins: „(31) Hotărârea prin care instanĠa se pronunĠă asupra cererii de excludere este supusă numai apelului”. (3) úi la art. garanĠiile nu sunt necesare. La articolul 223. 22. úi în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă. când dizolvarea a fost pronunĠată de justiĠie”. La articolul 226 alineatul (1). alineatul (5) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(5) Dacă acĠiunea se porneúte împotriva directorilor. La articolul 204. alineatul (2) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(2) Înscrierea úi publicarea se vor face conform art. în termen de 15 zile. La articolul 206. a respins cererea creditorilor ca neîntemeiată. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puĠin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreúti de dizolvare”. în baza unei hotărâri a tribunalului. 226 alin. (2). În oricare dintre aceste cazuri instanĠa poate acorda societăĠii un termen ce nu poate depăúi 6 luni pentru regularizarea situaĠiei. iar hotărârea judecătorească a rămas definitivă”. alineatul (4) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(4) După fiecare modificare a actului constitutiv. La articolul 1551. La articolul 208. actualizat cu toate modificările. (4) nu este respectată. respectiv consiliul de supraveghere va putea decide încetarea mandatului administratorilor. în termen de o lună de la data la care hotărârea a rămas definitivă. 17. la cererea societăĠii. care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului-delegat. La articolul 155. úi înlocuirea acestora”.24 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ societăĠii potrivit alin. cu excepĠia situaĠiilor stipulate la art. iar dispozitivul hotărârii se publică. luându-se în considerare activul societăĠii. 16. 21. litera c) se modifică úi va avea următorul cuprins: „c) în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice. supusă numai apelului”. directorilor úi membrilor consiliului de supraveghere. (1). alineatul (4) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(4) Hotărârea definitivă de excludere se depune. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. adunarea generală a acĠionarilor. aceútia sunt suspendaĠi de drept din funcĠie până la rămânerea definitivă a hotărârii”. dacă înĠeleg să renunĠe la prelungire sau să îl excludă din societate pe asociatul debitor al oponentului”. La articolul 223. 19. asociaĠii trebuie să decidă. . administratorii. 20. 223 alin. Partea a IV-a”. alineatul (4) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(4) După rămânerea definitivă a hotărârii instanĠei de admitere a acĠiunii prevăzute la alin. respectiv directoratul vor depune la registrul comerĠului actul modificator úi textul complet al actului constitutiv. 14. alineatul (2) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(2) Când opoziĠia a fost admisă. în Monitorul Oficial al României. alineatul (31). când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere”. alineatul (4) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(4) Reducerea capitalului social nu are efect úi nu se fac plăĠi în beneficiul acĠionarilor până când creditorii nu vor fi obĠinut realizarea creanĠelor lor ori garanĠii adecvate sau până la data la care instanĠa a respins cererea creditorilor ca inadmisibilă ori. la oficiul registrului comerĠului pentru a fi înscrisă în registru. apreciind că societatea a oferit creditorilor garanĠii adecvate sau că. 15.

............. ..... în termen de 3 zile de la data depunerii.... (1).(7) se modifică úi vor avea următorul cuprins: . din fondul de lichidare constituit în temeiul prevederilor art.. pronunĠată la cererea Oficiului NaĠional al . (6) din Legea nr... lichidatorii vor depune la registrul comerĠului cererea de radiere a societăĠii din registrul comerĠului.c1) societatea s-a aflat mai mult de 3 ani în inactivitate temporară....... La articolul 260........ persoana juridică intră în lichidare.. (10) Dacă în termen de 3 luni de la expirarea termenului menĠionat la alin....... Încheierea pronunĠată de instanĠă este supusă apelului odată cu fondul”..... 24... numeúte un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare úi lichidare. oficiul registrului comerĠului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lichidatorului... potrivit prevederilor prezentei legi. litera c1)............ (6) La data la care hotărârea judecătorească de dizolvare rămâne definitivă. 4 alin... 26... Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerĠului la care este înregistrată societatea a cărei dizolvare a fost pronunĠată...... La articolul 237 alineatul (1)......(5) Orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de dizolvare.. La articolul 243......Notā la aceastā ediăie 25 23...... Hotărârea pronunĠată asupra opoziĠiei este supusă numai apelului.. după litera c) se introduce o nouă literă.. La articolul 237. Partea a IV-a. care.. 25. Ea se depune la oficiul registrului comerĠului. (7) Dacă în termen de 3 luni de la data la care hotărârea judecătorească de dizolvare a rămas definitivă nu se procedează la numirea lichidatorului... o va menĠiona în registru úi o va înainta instanĠei judecătoreúti competente... (3) úi (4)... societatea succesoare în drepturile úi obligaĠiile societăĠii debitoare a făcut în cursul procesului o ofertă pentru constituirea unor garanĠii sau privilegii apreciate de instanĠă ca fiind necesare úi adecvate pentru satisfacerea creanĠei creditorului. (5) Dacă societatea debitoare sau.... termenul de 3 ani curge de la data înscrierii în registrul comerĠului a menĠiunii privind starea de inactivitate temporară a societăĠii.... 85/2006.”...... ...... după caz... remunerarea acestuia urmând a fi făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau.. care va fi aplicată de tribunalul în circumscripĠia căruia îúi are sediul societatea... Radierea se dispune prin sentinĠă a tribunalului în a cărui circumscripĠie se află sediul societăĠii.. în cazul lipsei acesteia...... alineatele (5) ...... în termen de 30 de zile de la efectuarea publicităĠii potrivit prevederilor alin....... judecătorul delegat.. alineatele (2) úi (5) se modifică úi vor avea următorul cuprins: „(2) OpoziĠia se face în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune sau de divizare în Monitorul Oficial al României.. instanĠa va pronunĠa o încheiere prin care va acorda părĠilor un termen pentru constituirea acelor garanĠii.. anunĠată organelor fiscale úi înscrisă în registrul comerĠului. prelungit de tribunal după caz... cu următorul cuprins: . alineatele (8) úi (10) se modifică úi vor avea următorul cuprins: „(8) În termen de 15 zile de la terminarea lichidării...... în urma sesizării oricărei părĠi interesate.... la cererea oricărei persoane interesate.. cu modificările úi completările ulterioare”. societatea este radiată din oficiu din registrul comerĠului. Încheierea judecătorului prin care se dispune amendarea lichidatorului este executorie úi poate fi atacată numai cu apel. sub sancĠiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere.

cu citarea societăĠii úi a AgenĠiei NaĠionale de Administrare Fiscală úi a direcĠiei generale a finanĠelor publice judeĠene sau a municipiului Bucureúti. La articolul 9. alineatul (2) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(2) OpoziĠia prevăzută la alin. primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau. La articolul 263. (2) sau după ce hotărârea asupra opoziĠiei a rămas definitivă. cu modificările úi completările ulterioare. după caz. potrivit legii. alineatele (1) úi (2) vor avea următorul cuprins: „(1) Hotărârea Comisiei de reexaminare. alineatul (4) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(4) După expirarea termenului prevăzut la alin. nr. alineatul (3) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(3) Împotriva sentinĠei se poate declara numai apel de către asociaĠi sau administratori. Of. numirea se face de tribunal. În tot cuprinsul legii. se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2702d. se comunică părĠilor în termen de 30 de zile de la pronunĠare úi poate fi atacată cu contestaĠie la Tribunalul Bucureúti în termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Hotărârile Tribunalului Bucureúti pot fi atacate numai cu apel la Curtea de Apel Bucureúti”. după caz. 29. 894 din Codul de procedură civilă sau. úi de daune-interese potrivit Codului civil”. la cererea oricăruia dintre administratori. Articolul 64 va avea următorul cuprins: „(1) Dacă titularul unui brevet de invenĠie sau persoanele titulare ale unui drept de proprietate industrială protejat printr-un brevet de invenĠie acordat de statul român úi . motivată. cât úi plata de penalităĠi în condiĠiile prevăzute la art. La articolul 49. cu citarea societăĠii úi a celor care au cerut-o. republicată în M. după caz.26 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ Registrului ComerĠului. 30. după caz”. 541 din 8 august 2007. alineatul (9) va avea următorul cuprins: „(9) Nerespectarea obligaĠiilor prevăzute la alin. La articolul 264. 2. (1) suspendă executarea operaĠiunii până la data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă. Of. Hotărârea este supusă numai apelului”. precum úi cele privind remuneraĠia prevăzută în raport cu utilizarea acesteia sunt supuse numai apelului la Curtea de Apel Bucureúti”. 28. > Legea fondului funciar nr. 18/1991. 64/1991 privind brevetele de invenĠie. sintagma „societate comercială” sau. alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Dacă instanĠa admite plângerea. situaĠia financiară de lichidare úi repartizare se consideră aprobată úi lichidatorii sunt liberaĠi”. 3. respectiv dintre membrii directoratului. La articolul 57. „societăĠi”. după caz. în termen de 15 zile de la pronunĠare”. 2. 894 din Codul de procedură civilă”. La articolul 64. punerea efectivă în posesie. „societăĠi comerciale” se înlocuieúte cu termenul „societate” sau. 1 din 5 ianuarie 1998. sub sancĠiunea plăĠii de penalităĠi în condiĠiile prevăzute la art. republicată în M. La articolul 262. > Legea nr. nr. 31. se modifică după cum urmează: 1. 27. alineatul (3) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(3) În cazul în care majoritatea nu a fost obĠinută. (6) de către primar sau secretar atrage atât răspunderea administrativă úi disciplinară a acestuia. sau dintre asociaĠi. alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Hotărârile Tribunalului Bucureúti privind autorizarea utilizării unei licenĠe obligatorii. în afară de cazul în care societatea debitoare face dovada plăĠii datoriilor sau oferă garanĠii acceptate de creditori ori încheie cu aceútia un acord pentru plata datoriilor”.

se modifică după cum urmează: 1. (4) Măsurile provizorii pot fi dispuse úi împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de către un terĠ pentru a încălca un drept protejat prin prezenta lege”. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială. 2. nr. (2) Hotărârile Comisiei de contestaĠii rămase definitive se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O. b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor.22 decembrie 1989. Sunt aplicabile prevederile OrdonanĠei de urgenĠă a Guvernului nr. La articolul 25. actuale sau iminente úi că această acĠiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat. 280/2005. (4) Măsurile provizorii pot fi dispuse úi împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de către un terĠ pentru a încălca un drept protejat prin prezenta lege”. aprobată cu modificări prin Legea nr.M. în termen de 60 de zile de la pronunĠarea hotărârii”.. republicată în M. (2) InstanĠa judecătorească poate să dispună în special: a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie.Notā la aceastā ediăie 27 succesorii lor în drept.I. Of. poate să ceară instanĠei judecătoreúti luarea unor măsuri provizorii. 280/2005. (3) DispoziĠiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispoziĠiile Codului de procedură civilă privitoare la măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală. alineatele (1) úi (2) vor avea următorul cuprins: „(1) Hotărârea Comisiei de contestaĠii se comunică părĠilor în termen de 30 de zile de la pronunĠare úi poate fi atacată cu contestaĠie la Tribunalul Bucureúti. (3) DispoziĠiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispoziĠiile Codului de procedură civilă privitoare la măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală. cărora le-au fost încălcate drepturile patrimoniale conferite de brevet prin exploatarea invenĠiei în mod abuziv. aprobată cu modificări prin Legea nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială. > Legea nr. b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. 876 din 20 decembrie 2007. cu completările ulterioare. 129/1992 privind protecĠia desenelor úi modelelor. deĠinut în perioada 6 martie 1945 . poate să ceară instanĠei judecătoreúti luarea unor măsuri provizorii. cu completările ulterioare. (2) InstanĠa judecătorească poate să dispună în special: a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie. Articolul 53 va avea următorul cuprins: „(1) Dacă titularul unui desen ori model înregistrat sau orice altă persoană care exercită dreptul de proprietate industrială cu consimĠământul titularului face dovada credibilă că dreptul de proprietate industrială asupra desenului sau modelului face obiectul unei acĠiuni ilicite. actuale sau iminente úi că această acĠiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat. Hotărârea este supusă numai apelului. fără consimĠământul titularului sau prin orice fapte de încălcare a drepturilor acestuia. sau orice altă persoană care exercită dreptul de proprietate industrială cu consimĠământul titularului face dovada credibilă că dreptul său de proprietate industrială protejat printr-un brevet de invenĠie face obiectul unei acĠiuni ilicite. . Sunt aplicabile prevederile OrdonanĠei de urgenĠă a Guvernului nr. în termen de 30 de zile de la comunicare.S.

dar sunt supuse taxei de timbru. după caz.. nr... alineatele (3) úi (4) se modifică úi vor avea următorul cuprins: „(3) Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părĠilor în termen de 15 zile de la pronunĠare úi poate fi atacată cu contestaĠie la Tribunalul Bucureúti. 36/1995.. notările făcute se radiază din oficiu”. în condiĠiile prezentei ordonanĠe. (4) úi (6) se modifică úi vor avea următorul cuprins: „(3) Hotărârea pronunĠată de judecătorie poate fi atacată numai cu apel. 60 din 26 martie 1996. nr... se aplică acĠiunilor... (2) DispoziĠiile art. nr. precum úi oricăror alte cereri care nu fac obiectul activităĠii de judecată. republicată în M... cu următorul cuprins: „(1) Succesibilul sau altă persoană interesată poate sesiza direct instanĠa judecătorească în vederea dezbaterii unei succesiuni... în termen de 30 de zile de la comunicare.. 188 alin. 201 din 30 august 1995. 8/1996 privind dreptul de autor úi drepturile conexe.. celor adresate executorilor judecătoreúti pentru comunicarea notificărilor. .. publicată în M.. Ministerului JustiĠiei..... li se aplică timbre judiciare de 0. potrivit legii. republicată în M...28 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ > La articolul 16 din Legea nr. La articolul 1... biroului teritorial de către instanĠa care s-a pronunĠat ultima asupra fondului.. (4) Hotărârea judecătorească definitivă se comunică. La articolul 4. 201 din 3 martie 2006. recunoaúterea ... > După articolul 75 din Legea notarilor publici úi a activităĠii notariale nr.. Of.... 106/1995.. publicată în M. se modifică după cum urmează: 1.... > OrdonanĠa Guvernului nr. (6) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă. din oficiu. precum úi actelor ce se îndeplinesc de către notarii publici úi executorii judecătoreúti”.. Of. alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Cererilor adresate instanĠelor judecătoreúti pentru eliberarea de copii úi certificate. care. alineatul (4) se modifică úi va avea următorul cuprins: „(4) Împotriva hotărârilor pronunĠate potrivit alin... (2) úi (3) partea interesată poate formula contestaĠie la SecĠia de contencios administrativ úi fiscal a CurĠii de Apel Bucureúti”. Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de CasaĠie úi JustiĠie.... nr.. articolul 751. cu modificările úi completările ulterioare.. Of.... cererilor. cu modificările ulterioare... actelor úi serviciilor de competenĠa tuturor instanĠelor judecătoreúti... Of... cu modificările úi completările ulterioare.15 lei”......... (3) din Codul de procedură civilă sunt aplicabile”. aprobată cu modificări prin Legea nr. Of... republicată în M.. se modifică úi va avea următorul cuprins: „(1) Titularii drepturilor recunoscute úi protejate prin prezenta lege pot solicita instanĠelor de judecată sau altor organisme competente. 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat. nr. (4) Hotărârea Tribunalului Bucureúti poate fi atacată numai cu apel la Curtea de Apel Bucureúti”.. 98 din 7 februarie 2011. 2. Of. alineatele (3). cu modificările úi completările ulterioare. > La articolul 50 din Legea cadastrului úi a publicităĠii imobiliare nr.. alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Se instituie timbrul judiciar.. 7/1996... cu modificările ulterioare.. 16/1995 privind protecĠia topografiilor produselor semiconductoare.. republicată în M. 32/1995 privind timbrul judiciar.. > La articolul 88 din Legea nr.. nr. 824 din 6 octombrie 2006. > Articolul 139 din Legea nr. 732 din 18 octombrie 2011.. se introduce un nou articol.

de aseme- . atunci când este cazul. împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de către un terĠ pentru a încălca un drept protejat prin prezenta lege. a materialelor úi instrumentelor utilizate pentru a produce úi/sau a distribui aceste mărfuri. pentru a împiedica introducerea acestora în circuitul comercial. 96 . (6) Măsurile prevăzute la alin. conform mandatului acordat în acest sens. cu ori fără prelevare de eúantioane. (2) La stabilirea despăgubirilor instanĠa de judecată ia în considerare: a) fie criterii. instanĠa poate dispune luarea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile úi imobile ale persoanei presupuse a fi încălcat drepturile recunoscute de prezenta lege. (7) InstanĠa poate să autorizeze ridicarea de obiecte úi înscrisuri care constituie dovezi ale încălcării drepturilor de autor sau a drepturilor conexe. În cazul încălcărilor comise la scară comercială. (4) DispoziĠiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în prevederile Codului de procedură civilă referitoare la măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală. autorităĠile competente pot să dispună comunicarea de documente bancare. (3) úi (5) pot să includă descrierea detaliată. Aceleaúi solicitări pot fi formulate în numele úi pentru titularii de drepturi de către organismele de gestiune. în special câútigul nerealizat. de către asociaĠiile de combatere a pirateriei sau de către persoanele autorizate să utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege. cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului. a). persoanele autorizate să utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot să intervină în proces. precum úi documentele care se referă la ele. Când o acĠiune a fost pornită de titular.99 din Codul de procedură penală. InstanĠa judecătorească poate să dispună în special: a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie. b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. alte elemente în afara factorilor economici. c) luarea măsurilor necesare pentru a asigura repararea pagubei. (1) face dovada credibilă că dreptul de autor face obiectul unei acĠiuni ilicite. beneficiile realizate pe nedrept de făptuitor úi. sau sechestrarea reală a mărfurilor în litigiu úi. în cazurile corespunzătoare. Aceste măsuri vor fi avute în vedere úi în aplicarea dispoziĠiilor art. cum ar fi consecinĠele economice negative. poate să ceară instanĠei judecătoreúti luarea unor măsuri provizorii. în aceleaúi condiĠii. inclusiv blocarea conturilor sale bancare úi a altor bunuri. d) ridicarea sau predarea către autorităĠile competente a mărfurilor cu privire la care există suspiciuni privind încălcarea unui drept prevăzut de prezenta lege. solicitând repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat. autorităĠile competente pot să dispună. (3) Dacă titularul dreptului de autor sau una dintre persoanele prevăzute la alin. actuale sau iminente úi că această acĠiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat. În acest scop. în cazul în care nu se pot aplica criteriile prevăzute la lit. în acest scop. în original ori în copie. (5) Aceleaúi măsuri pot fi cerute. chiar úi atunci când acestea se află în posesia părĠii adverse. financiare sau comerciale ori accesul corespunzător la informaĠiile pertinente. b) fie acordarea de despăgubiri reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite.Notā la aceastā ediăie 29 drepturilor lor úi constatarea încălcării acestora úi pot pretinde acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat.

(9) Măsurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stări de fapt dispuse de instanĠă vor fi duse la îndeplinire prin executor judecătoresc. destinate să contribuie la asigurarea respectării drepturilor prevăzute de prezenta lege. b) úi c) pot fi dispuse úi de procuror cu ocazia rezolvării cauzei în faza de urmărire penală. (3) úi (7). în special în ceea ce priveúte utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului. (10) pe cheltuiala făptuitorului. precum úi publicarea sa integrală sau parĠială în mijloacele de comunicare în masă. (15) Guvernul României. a încasărilor realizate prin actul ilicit. pe cheltuiala celui care a săvârúit fapta. inclusiv o publicitate de mare amploare. (10) Titularii drepturilor încălcate pot cere instanĠei de judecată să dispună aplicarea oricăreia dintre următoarele măsuri: a) remiterea. la aprecierea instanĠei de judecată. DispoziĠiile alin. (8) Pentru adoptarea măsurilor prevăzute la alin. în aceleaúi condiĠii instanĠele pot dispune măsuri suplimentare de publicitate adaptate circumstanĠelor particulare ale cazului. c) nu se aplică pentru construcĠiile realizate cu încălcarea drepturilor privind opera de arhitectură. sub rezerva asigurării protecĠiei informaĠiilor confidenĠiale. sprijină elaborarea. prin confiscare úi distrugere. cu excepĠia cazului în care există motive temeinice pentru ca acesta să nu suporte cheltuielile. prin Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. (11) InstanĠa de judecată dispune aplicarea măsurilor prevăzute la alin. inclusiv afiúarea hotărârii. a copiilor efectuate ilegal. de către asociaĠiile úi organizaĠiile profesionale. financiare sau comerciale ori accesul corespunzător la informaĠiile pertinente. comunicarea de documente bancare. a căror destinaĠie unică sau principală a fost aceea de producere a actului ilicit. (13) În dispunerea măsurilor prevăzute la alin. instanĠele judecătoreúti vor pretinde reclamantului să furnizeze orice element de probă. În acest caz. pentru acoperirea prejudiciilor suferite. instanĠa de judecată va respecta principiul proporĠionalităĠii cu gravitatea încălcării drepturilor protejate de prezenta lege úi va lua în considerare interesele terĠilor susceptibili de a fi afectaĠi de aceste măsuri. Titularii drepturilor ce se presupune că au fost încălcate ori cu privire la care există pericolul de a fi încălcate sau reprezentanĠii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea în executare a măsurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stări de fapt. instanĠele judecătoreúti pot să ceară reclamantului să depună o cauĠiune suficientă pentru a asigura compensarea oricărui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât. accesibil în mod rezonabil. Guvernul României .30 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ nea. b) distrugerea echipamentelor úi a mijloacelor aflate în proprietatea făptuitorului. aplicate pe discuri optice. (14) AutorităĠile judiciare sunt obligate să comunice părĠilor soluĠiile adoptate în cauzele de încălcare a drepturilor reglementate de prezenta lege. (10). dacă distrugerea clădirii nu este impusă de circumstanĠele cazului respectiv. De asemenea. pentru a dovedi cu suficientă certitudine că s-a adus atingere dreptului său ori că o astfel de atingere este iminentă. Se consideră ca reprezentând element de probă suficient numărul de copii ale unei opere sau ale oricărui alt obiect protejat. a codurilor de conduită la nivel comunitar. (10) lit. c) scoaterea din circuitul comercial. (10) lit. (12) Măsurile prevăzute la alin. protejate prin prezenta lege. d) răspândirea informaĠiilor cu privire la hotărârea instanĠei de judecată.

emerit dr. univ. ION DELEANU TRATAT de PROCEDURÿ CIVILÿ Volumul II Noul Cod de procedurĀ civilĀ Universul Juridic Bucureúti -2013- .Notā la aceastā ediăie 3 Prof.

Universul Juridic S.184 021.314.314.95 REDACèIE: tel. Descrierea CIP a Bibliotecii NaĠionale a României DELEANU. . . .ro DEPARTAMENTUL DISTRIBUèIE: www. CU REDUCERI DE PÂNĀ LA 15% . 2./fax: tel. 20133 vol. S.L.ro 021.4 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ MulĎumim pentru sprijinul acordat în realizarea acestei lucrÄri Editat de S.C.320. APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE. .91/. Copyright © 2013.: e-mail: tel. Nicio parte din acest volum nu poate fi copiatā fārā acordul scris al S.15.990.314. Universul Juridic S.ISBN 978-973-127-989-3 347.C.R.R.C.L. 0726.: fax: e-mail: 021. Ion Deleanu. ISBN 978-973-127-987-9 Vol.universuljuridic.L. Universul Juridic S. univ.ro COMENZI ON-LINE.Bibliogr. Universul Juridic S.R.666 redactie@universuljuridic.C. Noul Cod de procedură civilă / prof.93.16 distributie@universuljuridic.93.Bucureúti : Universul Juridic.R. ION Tratat de procedură civilă . NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI COMERCIALIZAT DECÂT ÎNSOĂIT DE SEMNĀTURA ùI ùTAMPILA EDITORULUI.L.2013.13 0732.93. emerit dr. Toate drepturile asupra prezentei ediăii aparăin S.

I. baza de date.Codul civil .A.Codul penal .Revista „Curierul Judiciar” . ed. Partea I . C.Consiliul Superior al Magistraturii .J.contra . pr.decizia . fr.Codul civil francez.J. Buletinul JurisprudenĠei .U.Codul de procedură penală .A. (pen.H. C.E.Sigle úi abrevieri 9 SIGLE ûI ABREVIERI alin. (it. col.J. civ. c. C.Culegere de practică judiciară .Curtea de JustiĠie a ComunităĠilor Europene . C.Editura .Curtea de Arbitraj Comercial InternaĠional .Culegere de decizii úi hotărâri .M.ediĠia . C.C. muncii C. Of. C.Curtea de CasaĠie úi JustiĠie a României . B. civ.Revista „Buletinul CasaĠiei” . C.E.Revista „Dreptul” .Codul comercial . .citat după .Curtea de JustiĠie a Uniunii Europene .M. apud art.Codul de procedură civilă din Republica Moldova .ConvenĠia pentru apărarea drepturilor omului úi a libertăĠilor fundamentale (ConvenĠia europeană a drepturilor omului) .C. C.Revista „Buletinul CurĠilor de Apel” .Curtea Europeană a Drepturilor Omului . civ. C. Cas.alineat .J. Dreptul Ed.Hotărârea Consiliului de Miniútri dec. pen.B.D. B. C. civ. C. H.S.Colegiul civil .) dec.) C.O. C. C.H. pen. B.Buletinul JurisprudenĠei.Codul muncii .A. (italian).Codice di procedura civile (italian) .P. B.Curtea de Apel . C. (g. Cass. C.J.Codul de procedură civilă . CPCI CPCRM C..C.).S. ConvenĠie .Curtea Supremă de JustiĠie . (german) .articol . Ed.Curtea de CasaĠie franceză . C.Codul familiei . fam. fr. C. C. pr.C.A.C. com.Buletinul Oficial.D. B.J.E.Beck .Curtea de Apel Bucureúti. civ.Culegere de decizii .D.J.decizia civilă (penală) .

A.G.JurisprudenĠa Generală . civ. O.D. NCPC nr.numărul .Juris-classeur périodique .cit. L.U.nota autorului . cont. Jur.Revue trimestrielle de droit européen . propriet.R.P. Gen.Revista „Pandectele săptămânale” .Plenul fostului Tribunal Suprem . Of.OrdonanĠa Guvernului .acelaúi autor . Jud. .Revista română de drept .D.mai jos .Revista „Studii úi cercetări juridice” S.paragraful .Hotărârea Guvernului .C. . Recueil TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ .secĠia civilă úi de proprietate intelectuală secĠ.s. J.Revista de drept comercial .sentinĠa penală supra .sublinierea noastră secĠ. loc.n.N.J.D. ibidem idem infra Î.a.10 H. .G. . R.C.Pandectele alfabetice . p.T. cit. .secĠia penală sent. arb.Înalta Curte de CasaĠie úi JustiĠie . P.D.C.Nouveau Code de procédure civile (francez) . n.secĠia de contencios administrativ secĠ. P.mai sus .secĠia civilă secĠ. R. civ. pen.locul citat .D. intelect.C.OrdonanĠa de urgenĠă a Guvernului . adm. M.R. R. J.U. . . passim Plen T.a. L.opera citată .C. .Librairie général de droit et de jurisprudence . .Revue trimestrielle de droit civil .Revista „Pandectele Române” .Judecătoria . civ.J. eur.pagina .G. P. .în diverse locuri . O.secĠia comercială secĠ.Monitorul Oficial al României.n. pen. n.Revista „Săptămâna Juridică” s.J. R. Partea I .P.G.S.F.Presses Universitaires de France .Revue de l’arbitrage S. op. P.Revista „JustiĠia Nouă” . civ.J. R.Revista „Legalitatea Populară” .sentinĠa civilă sent.în acelaúi loc . .Revista română de arbitraj . com.T.R.Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de prèmiere instance Rev.nota noastră . parag.

Trib.a. U. T.úi alĠii (altele) .Sigle úi abrevieri 11 .volumul . Codul de procedură civilă german ú. Trib.Tribunalul municipiului Bucureúti .următoarele .M.Tribunalul .J.Tribunalul judeĠean . Trib. versus vol.Tribunalul Suprem . ZPO . jud.B.contra .Editura „Universul Juridic” . urm.Zivilprozessordnung. Supr.

supra. 8 úi urm. cit. NoĠiunea de hotărâre judecătorească. Héron. J. pare să se fi cristalizat în trei concepĠii. 3. nr. L. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. p. t. el este concluzia formulată la un demers având ca obiect o situaĠie juridică litigioasă. nr. în acelaúi timp. 2001 nr. L’efficacité substantielle des jugements civils. Hotărârile intermediare pronunĠate în căile de atac 1. cit. prin ce anume se particularizează acest act? În pofida „venerabilităĠii” lui úi. J. Sirey. a se vedea: V. Guinchard. Tratat teoretic úi practic de procedură civilă. distinctă de toate celelalte? Actul jurisdicĠional este un act autonom. Solus. având ca scop determinarea sau particularizarea actului jurisdicĠional. Dubos..Hotārârile judecātoreúti úi cāile de atac împotriva acestora 13 Titlul I HotĆrârile judecĆtoreüti üi cĆile de atac împotriva acestora CAPITOLUL I HOTćRÂREA JUDECćTOREASCć SecĄiunea 1 Repere ale hotąrârii judecątoreüti 1. Aceasta. Dalloz. 75 úi urm. nr. R. distinct de celelalte acte juridice. Paris. Pe larg... Tratat de drept procesual civil. Bunăoară. p. Perrot.. Cadiet. 468 úi urm.G. supra. nr. juge communautaire. Doctrina noastră nu a evitat tema actului jurisdicĠional – úi nici nu putea să o evite. op. Bléry.A. cit. 20 úi urm.. a se vedea: H. 2 1 . 2000. R.J). Paris. Vincent. Criteriile actului jurisdicĠional.. E. actul jurisdicĠional încă îúi caută determinările incontestabile. Criteriile actului jurisdicĠional. 465. I. Les juridictions nationales. măcar pentru a marca sensul generic al noĠiunii de hotărâre jurisdicĠională – fie evocând criteriile actului jurisdicĠional. nr. nr. O. Ciobanu. Leú. aparent.J. 2.M. p. Momentul culminant al „fenomenului judiciar” este considerat „actul jurisdicĠional”. 5.. vol.. Împreună. fie chiar exprimând opĠiuni. Categorii de hotărâri judecătoreúti.. desigur. (L. cit. 4.D. op. a lesnicioasei lui aproprieri. Dar care este criteriul delimitativ al actului jurisdicĠional. cit. op. ultima dintre acestea de factură eclectică2: H. cât úi consacrarea unei stări de drept irevocabile prin forĠa ce este ataúată actului sub denumirea „autoritatea lucrului judecat”1. 299 úi urm. I. C.. I. 308 úi urm. S. numit generic „hotărâre” úi semnificând „rostirea dreptului” (iuris dictio). Droit judiciaire privé.. t. Perrot. 309 úi urm. 426. cu reperele bibliografice menĠionate în aceste lucrări. nr.. 1961. ed. întrucât. Remarcabilul úi substanĠialul efort doctrinar úi jurisprudenĠial. 521 úi urm. cit. Solus. Reprezintă acest act – „actul jurisdicĠional” – o categorie autonomă. I. 27-31. op..

după caz. civ. 212. nr. op. dacă nu s-au schimbat împrejurările de fapt care au justificat-o [art.]. 153. încheierea prin care. Sirey. precum úi criteriul material. 1001 alin. C. emise exclusiv pentru aplicarea corespunzătoare a legii. 928 úi urm.] sau. „fără de care o activitate jurisdicĠională nu este de conceput”. actul jurisdicĠional ar urma să fie definit ca act ce emană de la un organ judiciar. această idee a fost reafirmată de J. pentru definirea sa. Un alt exemplu va fi poate mai convingător: desfacerea căsătoriei pe baza acordului părĠilor – art. 1994. se admite cererea de abĠinere a unui judecător. după emiterea actului. adică eficacitatea lui specifică exprimată prin autoritatea lucrului judecat. autoritatea lucrului judecat. „calitatea autorului său”1 (criteriul procedural). mai corect úi. nr. încheierea prin care. conferită de altfel prin lege. Numai că. nu sunt înzestrate cu autoritatea lucrului judecat2. până la rezolvarea fondului litigiului [art. pr. pentru definirea sa. 313.]. adică existenĠa unui „litigiu” – patent sau latent – susceptibil de „tranúare” prin „rostirea dreptului” (iuris dictio). iar pe de alta. există totuúi un conflict între părĠi. deúi jurisdicĠionale. aducem în atenĠie incontestabile acte jurisdicĠionale. • În fine. (2) C. pr. ExistenĠa unui „litigiu”. . 1001 alin. (3) C. conexarea pricinilor. Procédure civile. (1) C. Héron. exemplificând. poate. • În cea de-a doua concepĠie. pentru a face apoi posibilă delimitarea acestuia de alte acte. ea nu avea nicio legătură cu înseúi actele jurisdicĠionale emise de instanĠă în respectivele situaĠii. oricum. premisa imanentă actului jurisdicĠional. Interpretarea astfel. dar care nu sunt totuúi „acte jurisdicĠionale”. interesând. mai sugestiv spus. în raport cu cei interesaĠi în cauză. cit. „emiterea actului de un organism care are toate caracteristicile unei veritabile jurisdicĠii” úi în 1 Ni se pare sugestivă opinia potrivit căreia criteriul actului jurisdicĠional este calitatea de „terĠ” a judecătorului. califică a priori unele acte ca jurisdicĠionale. ordonanĠa preúedinĠială – incontestabil act jurisdicĠional – nu are autoritate de lucru judecat asupra cererii privind fondul dreptului [art. Dar care dintre acele criterii? OpĠiunile – motivate. ci simple acte de „administraĠie judiciară”. ea are autoritate de lucru judecat numai în raport cu o altă cerere de ordonanĠă preúedinĠială. 2 De exemplu. întrucât: ar urma să se definească „autorul” actului – ca organ de „jurisdicĠie” – úi să se selecteze „modalităĠile de elaborare a actului”. ea are o stabilitate rebus sic stantibus ori. criteriile actului jurisdicĠional sunt „intrinseci” acestuia. Suficient însă să spunem că această concepĠie nu rezolvă problema criteriilor actului jurisdicĠional. a unui „diferend juridic” nu este. 1001 alin.. interesând. Avându-úi sorgintea în doctrina procesualist-civilă italiană. civ. p. civ. existând situaĠii când instanĠa emite un act jurisdicĠional în absenĠa oricărui diferend între părĠi3. civ. iar incidentele rezolvate nu pot fi disociate de acel conflict. de asemenea. Având asemenea repere. provenind de la acelaúi autor úi emise în cadrul unei proceduri. S-ar putea însă spune că. modalităĠi exclusive actului jurisdicĠional. chiar în pofida voinĠei comune a părĠilor. criteriile actului jurisdicĠional sunt „extrinseci” acestuia. pe de o parte. prin extrapolare. la cererea părĠilor. pr. având ca scop oferirea de garanĠii destinatarilor actului. ni s-ar părea exagerată. o altă concepĠie a rezultat prin combinarea unora dintre criteriile arătate. unele acte. soluĠie de care – cum spunea un reputat doctrinar – „finalmente nu se poate scăpa”4. fără niciun suport litigios în privinĠa lor: încheierea prin care se dispune. desigur – sunt diferite: „existenĠa unui litigiu”. în unele dintre aceste situaĠii sau altele asemănătoare.14 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ • Într-o primă concepĠie. potrivit unei proceduri specifice. 4 G. 3 Nu ne referim deocamdată la încheierile pronunĠate în materie necontencioasă – obiect de controverse cât priveúte natura lor – dar. întrucât starea conflictuală dintre părĠi a fost aplatizată prin chiar acordul lor úi. nu a posteriori. realizându-se astfel o prorogare legală „directă” de competenĠă. se dispune suspendarea judecăĠii. la cererea părĠilor. ci doar o deplasează. pr. Couchez. criteriul finalist.

Guinchard. R. Waline. 441. 161. Dualitatea arbitrajului nu poate conduce.. 136 úi urm. Fără îndoială. p. un „destin istoric” sinuos: ius dicere din Roma antică neavând semnificaĠia de acum – „rostirea dreptului”. a unui „diferend juridic”. 1920-1922. Waline. 1925-1936. emiterea actului de un organ „specializat. Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire. 7 S-ar părea că judecata arbitrală în echitate constituie o abatere notabilă de la aserĠiunea că actul jurisdicĠional face posibilă aplicarea legii. 1997. 1929. Morel. R. 8. părĠile pot să dispună. dar forma de obiectivare finală a acestei intervenĠii este mereu aceeaúi – actul jurisdicĠional.. Perrot. El este emis nu pentru a „tranúa”. Traité élémentaire de droit administratif. cit. op. În acest sens. 6 Ce e drept. 1. Japiot. urmat ineluctabil de răspunsul instanĠei. într-adevăr. logic. nu este în toate situaĠiile condiĠia apriorică úi imanentă actului jurisdicĠional. În procedura formulară. atunci între criteriile actului jurisdicĠional nu-úi află locul existenĠa unui „litigiu”. S. Traité élémentaire de procédure civile et commerciale. avatarurile celebrei expresii în materia „autorităĠii” actului jurisdicĠional – res iudicata pro veritate accipitur – sau cele ale adagiului nemo censetur ignorare legem – postulând una dintre cele mai contestabile prezumĠii irefragabile – o demonstrează cu prisosinĠă. „potrivit legii”. M. la concluzia că arbitrajul în echitate este o judecată în afara tuturor normelor sau abstracĠie făcând cu totul de aceste norme. Paris. susceptibil de „tranúare” prin „rostirea dreptului”. Paris. IntervenĠia instanĠei este proteiformă. sunt de natură să configureze actul jurisdicĠional. O contradictio in terminis înăuntrul acestor sintagme poate fi.... nici în opinia noastră. am spune pur úi simplu că actul jurisdicĠional este actul care „rosteúte dreptul”. p. a unui „diferend juridic” supus. 4 R. 6e éd. p. criteriul teleologic. 2e éd. fiecare dintre aceste criterii. de compétence et de procédure civile. I. a se vedea: E. 6e éd. Unele însă rămân discutabile. independent úi imparĠial”4. ataúată altor opinii de autoritate. 3 R. 3e éd. op. ne apropiem de una dintre H. având ca reper sintagma iuris dictio. materia sententiae. nr. p. „autoritatea lucrului judecat”3. Glasson. chiar în prezenĠa unei 2 1 . 152. Dacă ar fi să ne înscriem numai pe filiera sorgintei romane a termenului „jurisdicĠional”. nici părĠile. în raport cu ceea ce i s-a cerut. 1952. 29 úi 30). M. 5 Nu totdeauna însă adagiile sau locuĠiunile romane ne-au provenit în forma lor originară úi mai ales cu sensul lor autentic. sintagma „jurisdicĠie necontencioasă” sau „jurisdicĠie graĠioasă” a fost calificată ca improprietate de limbaj (În acest sens. Sintagma iuris dictio pare să fi avut. dar numai dacă ne abatem de la sensul originar al termenilor iuris dictio.. lesne sesizată. punând sub semnul întrebării rezistenĠa întregului eúafodaj argumentativ. glosatorii făcând ei înúiúi o operă „creatoare” úi chiar „deformatoare”. Humberg. 493). nr. Bunăoară. p. Dacă admitem – úi credem că trebuie să admitem – ideea că actul jurisdicĠional se realizează ca asemenea act úi înăuntrul procedurilor necontencioase6. Précis Dalloz. chiar abstracĠie făcând de unele „devieri” semantice. fundat pe „scopul funcĠiei jurisdicĠionale” úi „coincidenĠa între punctul de vedere material úi cel formal”2. op. Contribution à la théorie de l’État. Solus. p. cumulate. Sirey. Carré de Malberg. nici tribunalul arbitral nu pot ignora normele care interesează ordinea publică úi bunele moravuri. de asemenea. cit. A. t. nr.. Vincent. Ar rezulta. 268 úi urm. Dar. cit.Hotārârile judecātoreúti úi cāile de atac împotriva acestora 15 cadrul unei „proceduri de natură să protejeze pe cei interesaĠi în cauză”1. 481. ci pentru a face posibilă aplicarea legii la o situaĠie determinată7. ci doar organiza procesul. că premisa majoră a unui posibil silogism ce-úi propune conotaĠia actului jurisdicĠional este existenĠa unui litigiu. 11. de statuarea ei. Tissier. „chirurgiei judiciare”. Suficient să spunem că: clauza privind soluĠionarea litigiului în echitate nu poate să se refere decât la drepturi de care. iuris dictio5. cu multă vreme în urmă. t. existenĠa unui „litigiu”. Institutions politiques et sociales de l’Antiquité. 8. lis ipsa. aúa-zicând. nr. J. nr. atunci. pretorul nu judeca diferendul dintre părĠi. (M.

1999. hotărârile tribunalelor arbitrale pronunĠate în echitate5. nici existenĠa litigiului. 484). InstanĠa nu este un simplu receptacul al voinĠei părĠilor exprimată prin tranzacĠie. pr. pot fi cuprinse în categoria actelor jurisdicĠionale nu numai hotărârile – în sens larg – pronunĠate în materie contencioasă. „actele judiciare de administraĠie”. 4 úi urm). N-ar face parte. nici autoritatea lucrului judecat nu sunt criteriile actului jurisdicĠional.. Arbitrage. p. 317). simbioza dintre procedura contencioasă úi cea necontencioasă rezultă din aplicarea unor reguli procedurale similare. în sensul căreia asemenea hotărâri n-ar fi acte jurisdicĠionale. El face parte din sistemul reglementărilor având ca obiect arbitrajul.. 1038. 51. nr. cit. 6 Această problemă este mai complexă poate decât celelalte.. excluderea hotărârilor – a încheierilor (art. de exemplu: G. arbitrajul în echitate nu este un arbitraj contra legem. cit. Couchez. 50 úi 51. în „Juris-Classeurs”.. nr. precum úi din posibilitatea transformării uneia în cealaltă. Hotărârea de expedient este deci act jurisdicĠional. ca úi cele date pe baza unui contract judiciar. op. 440 C. anume că „actul jurisdicĠional este acel act emis de către un judecător. nr. 119 úi nr. terĠ în proces.. Idem. a se vedea: E. nu „adaugă” nimic în cuprinsul dispozitivului hotărârii. cit. în materie de divorĠ. op. Astfel. la jumătatea drumului dintre actul administrativ úi actul jurisdicĠional (H. Loquin..16 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ opiniile exprimate în doctrina franceză. nr. nr. Arbitrage de droit et amiable composition. Hotărârea de expedient sau „hotărârea convenită” nu este produsul voinĠei exclusive a părĠilor. deúi unele efecte se ataúează convenĠiei părĠilor. op. 534 C. ci numai unul infra legem sau praeter legem. R. Bléry. J. întrucât instanĠa nu „judecă”. Oricum. nr. „actele judiciare administrative” sau „actele administrative judiciare” – sintagmele sunt diferite de la un autor la . concepĠia clasică este tot mai larg abandonată. 4 Bunăoară. dar úi cele în materie necontencioasă3. din categoria actelor jurisdicĠionale actele de administraĠie judiciară7. 1980. evident. Într-adevăr. aceasta nu are autoritate de lucru judecat. altele decurg însă din titlul ce constată încheierea învoielii: actul instanĠei este acela care conferă tranzacĠiei valoare autentică úi tot acest act are forĠă executorie. op. îndeosebi a tranzacĠiei6. îndeosebi nr. dar. făcând apoi o „constatare” jurisdicĠională cu privire la aceasta. distingându-se doar prin „motivele” care articulează hotărârea (Mai pe larg. Cadiet. op. de curatelă etc. 2 Ibidem. 5 La cele deja arătate cu privire la hotărârile arbitrale în echitate. esenĠialmente. în materie de tutelă.. hotărârile pronunĠate din oficiu4. prin care. civ. I. 319. arbitrii pot soluĠiona litigiul pe baza normelor de drept. Perrot. 7 „Actele de administraĠie judiciară”. 1 C. acest obstacol putând fi de natură legală – fără ca între părĠi să existe un litigiu – sau de natură privată2. se înlătură sau nu obstacolul ivit în activitatea sau în drepturile justiĠiabililor”1. pe baza constatărilor făcute. L’amiable composition en droit comparé et international. Totuúi. întrucât actul judiciar intervine după rezolvarea litigiului pe calea tranzacĠiei úi ea poate fi atacată cu recurs numai „pentru motive procedurale” (art. Fie considerându-le „acte hibride”. fasc. cit. pr. t. unii doctrinari contemporani încă ataúându-se concepĠiei clasice. asemenea hotărâri se pronunĠă în legătură cu „drepturile subiective” ale părĠilor.). motivând însă concordanĠa acestora cu exigenĠele echităĠii. Ea „verifică” condiĠiile de admisibilitate úi de validitate ale acesteia. dacă acredităm ideea că nu litigiul este criteriul actului jurisdicĠional. să mai adăugăm că. cât priveúte încredinĠarea copiilor minori úi stabilirea pensiei de întreĠinere. făcând posibilă trecerea la executarea silită. exceptând aceste din urmă asemenea clauze. Solus. civ. hotărârea pronunĠată în echitate trebuie motivată úi ea poare face obiectul acĠiunii în anulare. nr. Pe de altă parte. 31 úi urm.). cit. Litec. conform unei proceduri determinate. Héron. Pe scurt. totuúi. 216). Instance arbitrale. tribunalul arbitral nu se poate pronunĠa ultra petita. Aúadar. fie considerându-le pur úi simplu acte jurisdicĠionale (L. 8 úi urm. – în materie necontencioasă din categoria actelor jurisdicĠionale rămâne fără temei.. 3 Natura jurisdicĠională a hotărârilor pronunĠate în materie necontencioasă a fost – úi este – controversată. întrucât nu există un litigiu (A se vedea.

dar numai instanĠa judecătorească dispunând úi de imperium. 1-611. Bénabent. indiferent dacă sunt sau nu titluri executorii. un litigiu. Cu privire la definiĠia actului jurisdicĠional. Un asemenea sens este confirmat prin prevederile art. Într-un sens foarte larg. hotărârea cuprinde atât actele de dispoziĠie în materie contencioasă. nu se mai pune de asemenea problema înlăturării unor „obstacole”. pr. NoĠiunea de hotărâre judecătorească. tranúarea litigiului prin aplicarea regulii de drept – úi imperium – exercitarea unei fracĠiuni din puterea publică. care. amendând úi întregind definiĠia dată. indiferent dacă ele însele pot sau nu să facă obiectul unor căi de atac. 2. Jugement. ambele autorităĠi de jurisdicĠie realizând componenta iuris dictio. grosso modo. conchidem spunând că actul jurisdicĠional este actul emis de către o autoritate jurisdicĠională. nu înlătură „obstacole” legale. Într-un asemenea sens. puterea de a dispune de forĠa publică2. actele prin care se tranúează o chestiune litigioasă sau se iau măsuri de administraĠie judiciară. mise à jour. III. omologarea unor acte. care implică două componente: iuris dictio – rostirea dreptului. indiferent dacă sunt sau nu înzestrate cu autoritatea lucrului judecat. devine posibilă sau nu aplicarea legii la o situaĠie determinată ori se conferă sau nu eficacitate juridică unor acte sau fapte. date după ce s-a pus capăt litigiului prin tranzacĠia părĠilor. de asemenea. t. „declararea” dispariĠiei sau a morĠii prezumate. în ordinea logică a acestora: Al. nici din categoria celor emise în procedura necontencioasă. prin diversele acte pe care le săvârúeúte – atâtea câte i-au mai rămas – precum „încuviinĠarea” adopĠiei. Într-unul dintre sensurile comune. un „litigiu accesoriu” úi premergător faĠă de cel principal. Într-un sens mai restrâns. altele privesc asigurarea bunei desfăúurări a activităĠii de judecată. 2000-2ème. II. 1-333. cât úi actele de dispoziĠie în materie necontencioasă. celelalte sunt jurisdicĠionale. indiferent dacă prin ele se tranúează sau nu un diferend juridic. nr. R. distinge între două categorii de „hotărâri”: a) Hotărârile prin care cauza este soluĠionată în primă instanĠă sau prin care aceasta se altul – nu fac parte nici din categoria actelor emise în procedura contencioasă. în „Répertoire de procédure civil”. hotărârea desemnează toate actele instanĠei adoptate în raporturile ei cu justiĠiabilii.Hotārârile judecātoreúti úi cāile de atac împotriva acestora 17 acte. Chose jugée. în „Répertoire de procédure civil”.. Dalloz. 424 C. a se vedea. Acest sens poate fi apropriat úi în limbajul juridic. ne îngăduim totuúi două observaĠii: termenul „obstacol” nu ni se pare potrivit. „hotărârea” are o semnificaĠie mai largă decât cea a „actului jurisdicĠional”. termenul „hotărâre” semnifică dispoziĠia unei autorităĠi. ci împlineúte exigenĠele impuse de lege pentru a asigura eficacitatea actului sau faptului. conform unei proceduri determinate. independentă úi imparĠială. 1 Pentru unele dintre ideile úi concluziile ce urmează. Unele privesc buna funcĠionare a serviciului public al justiĠiei. în cadrul căreia instanĠa. nr. hotărârea fiind actul de dispoziĠie al instanĠei1. Dalloz. 2000-2ème. actele adoptate la sfârúitul judecăĠii sau în cursul acesteia. în cazul hotărârilor de expedient. mise à jour. reconstituirea unor acte sau hotărâri. . Aúa fiind. Perrot. t. îndeosebi prin referire la procedura necontencioasă. prin care. civ. pe baza constatărilor făcute. 2 Clivajul acestor componente permite lesne să se distingă între judecători sau instanĠa judecătorească úi arbitri sau tribunalul arbitral. hotărârea desemnează numai actul de dispoziĠie adoptat de instanĠă în materie contencioasă. Într-un asemenea sens. definiĠie la care – în esenĠă – ne-am ataúat. indiferent dacă prin el instanĠa rezolvă chiar fondul litigiului sau numai un incident ivit în cursul judecăĠii.

emerit dr.Prof. ION DELEANU Valentin MITEA Sergiu DELEANU TRATAT de PROCEDURÿ CIVILÿ Volumul III Noul Cod de procedurĀ civilĀ Universul Juridic Bucureúti -2013- . univ.

ed.O. civ.Sigle úi abrevieri 9 SIGLE ûI ABREVIERI alin.E.Consiliul Superior al Magistraturii .ediĠia dec. pr. col.J. Partea I .Codul familiei .C.Revista „Buletinul CurĠilor de Apel” .Editura .contra . civ.M. c. C. fam.Codul muncii . Cas. (g. C.U.A. C.) C.S. com.Beck . C.Revista „Dreptul” .H.Curtea de CasaĠie úi JustiĠie a României .Buletinul Oficial.J. . (pen.Curtea de CasaĠie franceză .C. C. C.citat după .Culegere de decizii .decizia civilă (penală) . baza de date. (it. B.P. C. B.Revista „Buletinul CasaĠiei” . C. ConvenĠie .Curtea de Arbitraj Comercial InternaĠional .Buletinul JurisprudenĠei. Of. C.alineat ..). fr.D.H. B. pr.ConvenĠia pentru apărarea drepturilor omului úi a libertăĠilor fundamentale (ConvenĠia europeană a drepturilor omului) . C.D.A.Codul civil francez.Colegiul civil . C.Culegere de decizii úi hotărâri .Curtea Europeană a Drepturilor Omului .J.articol .C.J. Ed.A.Codul de procedură penală . C. C.Curtea de Apel . C.A.J. B. Cass.Curtea de JustiĠie a Uniunii Europene .E. Dreptul Ed.Curtea Supremă de JustiĠie .E. C.Culegere de practică judiciară .S. C.Codul comercial .J. CPCI CPCRM C. civ. C.Codul de procedură civilă .Codul penal .Codice di procedura civile (italian) .D.Codul civil . B.Curtea de JustiĠie a ComunităĠilor Europene . fr.Codul de procedură civilă din Republica Moldova .) dec.Curtea de Apel Bucureúti.Revista „Curierul Judiciar” . muncii C. Buletinul JurisprudenĠei . civ. (german) .decizia . (italian). pen. C. civ.I. pen.J.B. apud art.C.

C. R. propriet. R.a.Înalta Curte de CasaĠie úi JustiĠie .numărul . J.sentinĠa penală .J.secĠia comercială secĠ. loc.Juris-classeur périodique . n.în diverse locuri .Revista „Studii úi cercetări juridice” S.a.T.Presses Universitaires de France . R. Jur. Gen.P. arb.nota noastră .G.Pandectele alfabetice .acelaúi autor .Monitorul Oficial al României.Plenul fostului Tribunal Suprem .U.R.D.sentinĠa civilă sent.Revista „Pandectele săptămânale” . L.J.JurisprudenĠa Generală . .Revista română de arbitraj .N. civ. p. intelect. M.J. parag. com.Revista „Legalitatea Populară” .C.Revista de drept comercial . O.Librairie général de droit et de jurisprudence .C. R. Of. cit. . adm. R. Partea I .J.Nouveau Code de procédure civile (francez) .M. . n. Recueil TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ .G. P.G.D. .D. op.nota autorului . . cont.în acelaúi loc .Revue trimestrielle de droit civil .OrdonanĠa Guvernului .sublinierea noastră secĠ.D. L.D. .10 H.R.Revue de l’arbitrage S. H. ibidem idem infra Î. civ.C.opera citată . pen.C.Revista română de drept . .A. passim Plen T.Revista „Săptămâna Juridică” s. .Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de prèmiere instance Rev.U. . .Judecătoria .Revue trimestrielle de droit européen .mai jos .Hotărârea Consiliului de Miniútri .cit.OrdonanĠa de urgenĠă a Guvernului .Revista „Pandectele Române” . J. O. P. civ. Jud. eur.T. NCPC nr.s.G. P. P.secĠia civilă secĠ.secĠia civilă úi de proprietate intelectuală secĠ.S.F.R. . pen.P.Hotărârea Guvernului . civ.n.secĠia penală sent.paragraful .n.C.pagina .Revista „JustiĠia Nouă” .locul citat .secĠia de contencios administrativ secĠ.

úi alĠii (altele) . Trib. Trib.Editura „Universul Juridic” .Sigle úi abrevieri 11 .a.Tribunalul municipiului Bucureúti .Tribunalul judeĠean . ZPO .M.mai sus .contra . versus vol. urm.următoarele . Codul de procedură civilă german supra ú. Supr.Tribunalul .Tribunalul Suprem .Zivilprozessordnung. Trib. T. U.B.J.volumul . jud.

Preliminarii. Astfel cum a precizat Curtea Europeană1. hotărârile să fie efectiv puse în executare úi „într-un termen rezonabil”3. în cauza Karahalios c. s-a considerat că urmărirea silită nu este un proces. Este responsabilitatea fiecărui stat contractant „să creeze un arsenal juridic adecvat úi suficient pentru a asigura respectarea obligaĠiilor pozitive ce îi revin”. de regulă. 1. această aserĠiune a devenit axiomă.O. modalitąĄile üi formele executąrii silite 1. nu i se poate cere să angajeze o altă procedură. SemnificaĠia termenului „executare silită”. de asemenea. Natura juridică a executării silite. ModalităĠile úi formele executării silite 1. Atunci când partea a obĠinut printr-o procedură judiciară o creanĠă contra statului. Hotărârea în cauza Ruianu c. 124). 2 Mai recent.E. din 15 martie 2007. Hotărârea din 1 martie 1997. care nu este „organ de jurisdicĠie”.. 1 . 47). sau Hotărârea din 11 decembrie 2003. (În acest sens s-a pronunĠat O. de executare A se vedea considerentele Hotărârii din 18 noiembrie 2004. (A se vedea. Executarea unei hotărâri trebuie considerată ca făcând parte integrantă din „proces”2. Normele cu privire la executarea silită. op. Hotărârea C. nr. Preliminarii. 5.D. în cauza Hornsby c. a se vedea Hotărârea C. României (M. 2. sub influenĠa úi a doctrinei epocii. 1 din ConvenĠia europeană. 6 parag. ni se pare excesiv să se afirme sine modo că toate actele de executare ale unei hotărâri judecătoreúti sunt „acte jurisdicĠionale”. „dreptul de acces la justiĠie” rămâne iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant îngăduie ca o hotărâre judiciară definitivă úi obligatorie să rămână inoperantă în detrimentul unei părĠi. Cândva. Greciei. 1923. nu este o judecată. Mai recent. astfel încât „într-un stat care respectă preeminenĠa dreptului”. Totuúi. Greciei. în cauza Ioachimescu c.R. Nu trebuie confundată executarea silită cu contestaĠia la executare. A se vedea.E. 4. Acum. P. cu multă vreme în urmă. Of. bunăoară: Trib. Puie. 3.Executarea silitā 13 Titlul I Executarea silitĆ CAPITOLUL I CONSIDERAąII GENERALE SecĄiunea 1 Normele. Unele sunt pur úi simplu „fapte materiale” sau „operaĠiuni tehnico-materiale” úi. 3 Bunăoară. cit.D. României. sent. 6/2007. oricum. actele de executare sunt săvârúite de executorul judecătoresc.nr.O. p. din 12 octombrie 2006. României.139 din 2 decembrie 2004). 308/1921. p. în cauza Schrepler c.. în sensul prevederilor art. Dreptul nr. în afacerea Zazanis úi alĠii c. Ilfov. Greciei.

c. pentru recuperarea creanĠei.D. 2 úi 3.E. 52 din 1 aprilie 2009. nr. celeritatea acestei proceduri.U. 92/2003 (M. Legea nr. invalidarea. 22/2002 úi Decizia CurĠii ConstituĠionale nr. o reglementare unitară úi coerentă de drept comun7.G.U.a. nr.O. 34 din 11 aprilie 2009.G.1 o autoritate a statului nu poate pretexta lipsa de resurse pentru a nu onora o datorie a sa2. Boroi. din 12 octombrie 2006. 11/2005.D. p. obiectivele care au fost avute în vedere au fost.G. României. Legea nr. conceptualizarea mai adecvată úi tranúarea legislativă a unora dintre controversele doctrinare úi jurisprudenĠiale. Pentru o reglementare anacronică. Legea nr. 138/2000 (III). Legea nr. sub unele aspecte. din 31 mai 2007. simplificarea procedurilor de executare silită. prevederile art. ùi statul răspunde inclusiv pentru „prejudiciul moral” cauzat părĠii. nr. Nicolae. 324 din 20 octombrie 2009.14 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ silită.G. astfel. 226 din 30 decembrie 2008. României 5 A se vedea: V.G. reglementarea unitară a contestaĠiei la executare. 4 Hotărârea C.U. 47 din 28 august 2007. 88 din 29 septembrie 2010. G.G. abia după condamnarea statului român de către instanĠa europeană). Comentariu la Decizia CurĠii ConstituĠionale nr.J. nr. Idem. concomitent cu sporirea posibilităĠii acesteia de a controla eficient úi real legalitatea tuturor actelor de executare. nr. nr. inclusiv prin complinirea lacunelor în reglementare. într-o oarecare măsură. (Din păcate insă. scurtarea unor termene etc. 46 din 13 mai 2009.G. actualizarea lor. Astfel cum s-a precizat6. Modificările aduse Codului de procedură civilă prin O. În fine.G. Bunăoară: Codul de procedură fiscală. p. Precizăm că prin Legea nr. O. Hotărârea C.U. 192 din 25 noiembrie 2008 abrogată de O.U. sistematizarea reglementărilor. 110/2007 (M. nr. României. nr. 3 úi urm.28-31. O.U. 7 Reglementări speciale continuă însă să existe. OrdonanĠa de urgenĠă a Guvernului nr. iarăúi. Hotărârea C. nr. Legea nr. nr. nr.G. din 6 septembrie 2005. o asemenea intervenĠie nu poate avea drept consecinĠă „împiedicarea. 1-4 din O.G. simplificarea procedurii de urmărire silită. Comentariu la Hotărârea C. 34 din 11 aprilie 2009. nr. pentru prejudiciul creat părĠii prin nepunerea în executare a hotărârii ori prin executarea ei în afara unui termen rezonabil. nr.E. O. 2 1 . 118 din 16 februarie 2007).O. 4/2001.D. 3 Ibidem. O. 46 din 4 aprilie 2011. O.D. stabilită printr-o hotărâre judecătorească. în C. 17/2007. 287 din 28 decembrie 2010.O.U. 19 din 27 februarie 2008. nici repunerea în discuĠie a fondului litigiului”4. degrevarea instanĠei de executare. reglementarea expresă a întoarcerii executării. úi între altele. Of.G.G. în principal. Popescu. întârzierea excesivă a executării. 117 din 23 decembrie 2010. în C. nr. 22/2002 au fost modificate corespuzător.U. nr. O. 6 Ibidem.G. 17/2007 (M. Of. M. în Dreptul. modificat úi completat prin: O. Rectificarea nr. împreună cu observaĠiile critice ale lui C.O. nr.-L. O. nr. 54 din 23 iunie 2010. asigurând astfel. 941 din 29 decembrie 2003). Of. nr. a se vedea fostele prevederi ale O. accentuarea eficienĠei reglementărilor. 3/2007. 39 din 21 aprilie 2010. Fără a-úi fi propus reconsiderarea substanĠială úi cuprinzătoare a reglementărilor în materie.U. p. aprobat prin O.U. Ciobanu. nr. următoarele: creúterea rolului úi a răspunderii executorului judecătoresc. O.G.M. validată totuúi ca fiind constituĠională. 3 úi 4. 35 din 30 martie 2011. din 6 septembrie 2005. 300 din 5 mai 2007). legea le-a completat úi le-a modificat. S-a realizat. nr.G. în cauza Maria Peter ú. p. nr. 513 din 31 iulie 2007.E. 138/2000 pentru completarea úi modificarea Codului de procedură civilă a cuprins în spaĠiul comandamentelor ei úi reglementările de sub titlul „Despre executarea silită”5. în cauza Săcăleanu c. Of. nu agentul execuĠional. 194 din 27 mai 2009.3 dacă se poate admite intervenĠia statului într-o procedură de executare a unei hotărâri judecătoreúti. republicat în M.J. cit. O. nr.E. în cauza Săcăleanu c. reglementarea unitară a eliberării sau distribuirii sumei realizate prin executarea silită. supra. Curtea a Ġinut să precizeze că în faĠa ei răspunde statul.U.

485 din 15 iulie 2010. Prin Legea nr. nr. O. nici aducerea în atenĠie a câtorva dintre substanĠialele úi cuprinzătoarele demersuri doctrinare dedicate executării silite în reglementarea ce-i era consacrată anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă. autorii propunând o reexaminare a domeniului executării silite din perspectiva Codului de procedură civilă intrat în vigoare la data de 1 februarie 2013. (1). 399 alin.G. Decizia nr. „Noul Cod de procedură civilă”). . în esenĠă. pentru accentuarea eficientizării procedurii de executare silită úi pentru asigurarea celerităĠii acesteia. 714 din 26 octombrie 2010. 3712 alin. úi ea. precum úi pentru unele măsuri adiacente (M. mai numeroase. (2). 29 din 31 august 2011. Legea nr. atunci când el nu se asociază voluntar la realizarea dreptului recunoscut prin acel titlu. în cauza Florescu c. nr. determinante ale acestui concept: silirea celui obligat printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu să-úi îndeplinească prestaĠia. art. din 8 martie 2007. 3 Publicată în M. (1). cu modificările care i-au fost aduse prin Legea nr. 1 Legea a fost publicată în M. O. nr. 3733 alin.O. României.G. InstanĠa europeană a constatat în repetate rânduri ineficienĠa acestei soluĠii legislative. Of. art. 247/2005. Of. 516 alin.G. (4). Of. art. 564 alin. art. nr. civ. 162 din 4 octombrie 2012. pe care avea să le propună Legea nr. 188 din 24 octombrie 2011. „urmărirea silită este procedura prin mijloLegea nr. 2 Publicată în M.E.G. 6739 C. (3). Între reglementările speciale în materie.O. O. art. art. 399 alin. 4 Publicată în M. 994 din 13 decembrie 2006. (Mai recent. 403 alin. 32.]. parag. parag. 134/2010 privind Codul de procedură civilă3 (într-un limbaj mai convenĠional. 597. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.U.U. 24 din 6 iunie 2012. Of. 31. în cauza Weigel C.4 Tocmai aceste din urmă reglementări alcătuiesc domeniul de analiză . unele modificări în materia procedurii execuĠionale. 516 alin. 653 din 22 iulie 2005). nr. din 8 martie 2007. 81/2007 (M. 365 din 30 mai 2012. nr.G. O. art. cel puĠin din perspectiva constantelor – nu puĠine – ce au răzbătut în noua reglementare. Of. 16 din 23 august 2012. (1) pct. al unei încercări de analiză – al lucrării de faĠă. 2 din 25 ianuarie 2012.D. 405 alin. fiind un preambul pentru celelalte.G. României. Noul Cod de procedură civilă a fost republicat în M. art.]. 138/2000 unele texte din reglementarea existentă au fost reiterate [art. mai onest úi mai potrivit spus. O. úi care. 401 alin. (2).G.O.U. art. O. pr. nr. nr. civ. pr. Hotărârea C. O. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluĠionării proceselor2 a adus. 6738.Executarea silitā 15 Prin Legea nr. Of. în cauza Gabriel c. Prin O. (2). art. art. în această analiză.E. SemnificaĠia termenului „executare silită”.D. Legea nr. Hotărârea C. parag. nr. pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordării de despăgubiri s-a înfiinĠat organismul de plasament în valori mobiliare denumit Fondul „Proprietatea”. aducem în atenĠie úi faptul că. (1). (2). nr. (1) C.G. a se vedea: Hotărârea C. Astfel cum s-a spus. 36). 126 din 12 iulie 2012. úi-au menĠinut în bună măsură actualitatea. 85/2006 privind procedura insolvenĠei cuprinde úi unele norme privind executarea silită. 460 alin. Legea nr. Legea nr. nr.G. 84 din 12 decembrie 2012. 536 din 28 aprilie 2011. nr.U. art. 3731 alin. îndeosebi prin noua formă a art. nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.D. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăĠii úi justiĠiei. 8. (1). 126 din 20 iunie 2011. 219/2005 pentru aprobarea O. 545 din 3 august 2012. art. Sintagma „executare silită” evocă ea însăúi conotaĠiile esenĠiale. 2. art. altele au fost completate [art. 591 alin. nr. 459/2006 pentru modificarea úi completarea Codului de procedură civilă1.E. prin Titlul VII al Legii nr. din 8 martie 2007. (2). 446 din 29 iunie 2007) s-a adus modificările úi completările corespunzătoare. Nu s-a omis.sau. 47 din 1 septembrie 2012. materia executării silite a fost din nou amendată. 30 din 31 august 2011. României. 2 úi 3 din Legea nr. Of. nr. Legea nr. nr.U.

în lipsa concursului voluntar din partea debitorului. III. 2000-2ème mise à jour. (3) al aceluiaúi articol se adaugă că „executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege. Teoria executării silite – cercetări în domeniul problemelor ei fundamentale -. Théry. op. Îndeobúte. dreptul a fost realizat ori interesul a fost satisfăcut. titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu. Cioflec”. sunt supuse controlului instanĠei judecătoreúti. titlul executoriu îl constituie o hotărâre judecătorească. civ. Librăriei „R. simultan sau succesiv. Opinia. însă. Realitatea este. asupra debitorului.. aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită (…)”. D’Ambra. Perrot. instanĠa de executare va putea obliga executorul. de asemenea: G. Ar rezulta. p. de a úi le aduce la îndeplinire. Ph. V.rămâne inevitabil sub controlul instanĠei judecătoreúti. în ambianĠa noii reglementări. obĠinută prin efectul presiunii psihologice. prin mijloace specifice. în raport cu dreptul sau cu interesul său. Dreptul nr. arată că „în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaĠia sa. D. mai nuanĠată: executarea forĠată nu este decât un substitut imperfect al executării voluntare úi între aceste două extreme s-ar afla „plata celui resemnat”. G. Numai că actele úi faptele de executare silită. ca substitut la refuzul executării de bunăvoie a titlului executoriu. 56 úi urm.4 Hotărârea cu privire la S.. Dar cel ce a acĠionat în judecată printr-o acĠiune în „realizarea” dreptului ori pentru „satisfacerea” unui interes legitim nu se va putea considera. (7) C. Nicolae. Zilberstein. în mod silit”1. credem că poate fi considerată revolută3. pr. o viziune maniheistă: „bun debitor” úi „rău debitor”. 1942. care se judecă cu „procedura prevăzută pentru judecata în primă instanĠă” – art. V. urmărirea sau executarea silită ar fi o activitate administrativă. pentru a-l incita să-úi execute datoria2. Ed. în „Répertoire de procédure civile”. prin aceeaúi hotărâre. nr. a se vedea E. civ. Este adevărat că. în condiĠiile în care natura contencioasă a raportului dintre părĠi este încă întreĠinută. 1-219. a trebuit să se treacă la „silirea” acestuia – la constrângerea lui judiciară -. nr. în sensul căreia. executarea silită – ca parte a procesului civil . Ea rezolvă contestaĠiile împotriva oricărui act de executare. Pentru unele repere de drept comparat. Constrângerea judiciară. (1) C. Ciobanu. 2 R. efectiv. 719 alin. cit. I. Herovanu. precum úi. Boroi. 13. nu executorului judecătoresc. cit. op. art. p. iar la alin. mai mult sau mai puĠin puternică. Exécution des jugenments et des actes. 7 úi urm. op. civ. la plata de despăgubiri pentru paguba astfel cauzată. 49. Chiar în condiĠiile în care a crescut rolul úi răspunderea executorului judecătoresc. la plata unei amenzi judiciare de la 1. decât atunci când. Natura juridică a executării silite. 716 alin. 622 alin.M. în cazul în care constată refuzul nejustificat al executorului de a primi ori de a înregistra cererea de executare silită sau de a îndeplini un act de executare silită ori de a lua orice altă măsură prevăzută de lege. 1 . executorul judecătoresc poate fi figura centrală a executării silite.000 lei. cit. iar pe larg nr. pr. la cererea părĠii interesate. 3 Pentru o largă úi substanĠială analiză. de cele mai mute ori. t. iar în faĠa instanĠei europene răspunderea revine statului. (2) C. Dalloz. 3 úi urm. a se vedea. până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu (…)”. 4 În sensul prevederilor art. un îndreptăĠit. astfel. 4/2001. care nu-úi execută de bunăvoie obligaĠiile decurgând dintr-un asemenea titlu. după încheierea primei faze a procesului civil.16 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ cirea căreia creditorul. 3. constrânge – cu concursul organelor de stat competente – pe debitorul său. În acest sens. Ciobanu.M. Primul úi – în opinia noastră – cel mai edificator reper al caracterului jurisdicĠional al executării silite îl constituie tocmai faptul că. Bucureúti. M.000 lei la 7. în termeni reali. îndeajuns de întreĠinută cândva. indistinctiv. pr. condiĠia imanentă a unei desăvârúite judecăĠi... Wiederkehr. p. apare astfel ca fiind.

precum úi pe cele ale art. instanĠa pronunĠă încheierea cu privire la ultimul act de executare. atunci când legea nu prevede în acest scop o altă cale1.. 8 úi 9).. pr. după caz. republicat în M. (3) C. fisc. 2 C. tot ce s-ar putea spune – mai ales în considerarea unor reglementări speciale2 . instanĠa dispune întoarcerea executării úi. nimic altceva” (E. în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziĠii contrare. civ. constatând existenĠa unui drept sau a unei situaĠii juridice. numai cu apel. Dacă există neconcordanĠe între pactele úi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului. úi prezentul cod. p. pr. civ. Of.”). 4 În sensul doctrinei. civ. pr. Principalele norme care reglementează executarea silită a hotărârilor judecătoreúti úi altor titluri executorii se regăsesc în Cartea a V-a a Codului de procedură civilă.” În acelaúi sens. 3 Unele proceduri execuĠionale sunt – cum le numea E. pr. În mod corect úi necesar.Executarea silitā 17 contestaĠie poate fi atacată. art. denumită „Despre executarea silită”. pr. cit. civ. la cerere. pr. sub acest aspect. aúadar.. nr. op. fără însă ca această latură să se manifeste în exclusivitate3. „fie că aplică legea. prin prevederile alineatului (2). cu excepĠia cazului în care prezentul cod conĠine dispoziĠii mai favorabile. faptele sale sunt úi rămân acte jurisdicĠionale. 631 C. care. Reglementările cuprinse în această carte alcătuiesc dreptul comun al executării silite. 2 1 . normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar. oferind. stabilesc că dispoziĠiile acestuia „constituie procedura de drept comun în materie civilă”. Trimit la o astfel de concluzie dispoziĠiile art. judecătorul îndeplineúte una úi aceeaúi funcĠie publică. caracteristicile celei precedente. au prioritate reglementările internaĠionale. la care România este parte. ea rămânând însă să înlăture sau să corecteze impedimentele ori excesele de executare4. instanĠa a fost despovărată de operaĠiunile administrative ale executării silite. 5802 – 5805 C. acestea din urmă statuând principiul aplicării prioritare a dreptului Uniunii Europene: „În materiile reglementate de prezentul cod. Codul de procedură fiscală. úi prevederile art. pr. 4. fie că o aplică organizând cu mijloace coercitive realizarea dreptului recunoscut dar nesatisfăcut.este că latura administrativă precumpăneúte. restabilirea situaĠiei anterioare acesteia – art. („În materiile reglementate de prezentul cod. indiferent de izvorul sau de natura obligaĠiilor cuprinse în titlul executoriu ori de calitatea juridică a părĠilor. Complementar úi concordant. republicat. (1) C.” Este util să remarcăm. art. Aúa fiind. în condiĠiile dreptului comun – art. civ. dispoziĠiile prezentului cod se aplică úi în alte materii. normele generale în raport de care se verifică limitele de acĠiune ale unor eventuale legi (norme) cu caracter special. afirmând aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă. indiferent de calitatea sau de statutul părĠilor”. actuala reglementare păstrând. 863 din 26 septembrie 2005. executarea silită a unei obligaĠiuni de a face sau de a nu face (art. reafirmă că dispoziĠiile cuprinse în Cartea a V-a a Codului de procedură civilă „…constituie dreptul comun în materie de executare silită. cu modificările úi completările ulterioare. 4 C. 172 alin. dacă contestaĠia vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicĠie. precum úi că „. după caz. Herovanu – adevărate „procese de execuĠie”. cât úi în celălalt. se pot invoca în contestaĠie apărări de fond împotriva titlului executoriu.. cu pactele úi cu celelalte tratate la care România este parte. Bunăoară. sau.. 717 alin. 722 C.3 C. Normele cu privire la executarea silită. Herovanu. nu două funcĠiuni diferite.).. în acest context.. DeclaraĠia Universală a Drepturilor Omului. civ. dispoziĠiile privind drepturile úi libertăĠile persoanelor vor fi interpretate úi aplicate în concordanĠă cu ConstituĠia. Bunăoară. civ. Aúa că atât într-un caz. pr.

. în timp. pr. normele de organizare. în practică. dovedindu-se necesar să fie identificate executările silite începute sub legea veche. (2) C. cu valoarea unui avertisment asupra (in)actualităĠii lor. sancĠiunea este nulitatea relativă). 25 alin. altfel spus [art. evocăm doar. în afara executorului judecătoresc. distingem între norme imperative úi norme dispozitive. respectiv a acelora începute sub legea nouă. în raport de care. prevederile art.]. vom menĠiona aici doar Codul de procedură fiscală1. cu grijă pentru evitarea confuziilor úi interferenĠelor.” Se consacră astfel. socotind că în actuala conjunctură normativă (marcată.. într-o mai mare sau mai mică măsură. civ. „Procesele în curs de judecată. civ. reglementări aparĠinând procedurii execuĠionale civile. acesta se detaúează ca importanĠă. precum úi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi. se cuvine a fi remarcată este cea cuprinsă în art. nulitatea absolută sau decăderea. el rămânând. sancĠiunea este.: conform primului text de lege evocat. Clasificarea normelor execuĠionale interesează mai ales sub acest din urmă aspect. în cazul ignorării unor norme dispozitive. Of. civ. la nivel execuĠional. Nu omitem însă a semnaliza că există un număr încă important de acte normative care interferează cu executarea silită. legea aplicabilă. Actul normativ a suferit. Sunt norme imperative. pr. 513 din 31 iulie 2007. modificări úi completări. după caz. o dispoziĠie legală care. 25 alin. incident doar în cazul proceselor úi executărilor silite începute după intrarea în vigoare a legii noi de procedură. între limitele arătate. singurul organ de executare „îngăduit” este executorul fiscal). chiar dacă sunt cuprinse în legi speciale”. astfel. (În cazul nerespectării primelor norme. norme de competenĠă úi norme de procedură propriu-zisă. 623 úi 625 alin. c) În raport cu obligativitatea lor. distingem între normele generale úi cele speciale. al sancĠiunilor care pot interveni în cazul încălcării lor. întregită cu aceea menĠionată în cuprinsul art. Astfel organizată legal. nr. 24 C. 76/2012 care. adică. civ. (1) C. pentru a se putea determina. (1) C. pr. de tandemul alcătuit din dispoziĠiile art. aplicarea în timp a legii de procedură civilă va obliga. 1 . acela al aplicării în timp a legii de procedură. b) Dacă avem în vedere criteriul obiectului de reglementare. afirmă că la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă se abrogă „orice dispoziĠii contrare. pr. protejate prin sancĠiunea nulităĠii absolute. în considerarea importanĠei ei. În ce le priveúte pe acestea. aceea de a nu surprinde părĠile din procesele úi executările silite aflate încă în desfăúurare la data intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă cu o schimbare masivă a regulilor procedurale aplicabile acestora. avem a distinge între norme de organizare. să aibă o acĠiune mai limitată decât anterior (când legea nouă de procedură se aplica inclusiv judecăĠilor úi executărilor civile aflate în curs).18 TRATAT DE PROCEDURĀ CIVILĀ Sub aspectul actelor normative speciale care conĠin. la un plus de atenĠie. 93 din Legea nr. Principiul aplicării imediate a legii noi ajunge. în principiu. intenĠia legiuitorului fiind. Într-un alt plan. dispoziĠiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor úi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare. Sub aspectul clasificării lor. normele având ca obiect executarea silită sunt ordonate potrivit aceloraúi criterii ca úi cele avute în vedere la clasificarea normelor de procedură în general: a) Dacă avem în vedere sfera de aplicare a respectivelor norme. după cum s-a văzut. în partea lor finală. unele dintre normele de Republicat în M. ultraactivitatea legii vechi inclusiv în materia executării silite. precizăm că. din raĠiuni legale de asigurarea previzibilităĠii legii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful