ΜΗΛΙΝΑΣ/ παλαιüò αιγιαλüò

ΕΜΒ. º.º86,65 τ.ψ.

7

Α.Β.Κ. 57Ι/ Δ.ΒΟΛοΥ/
ΕΜΒ. l45 τ.μ.

8

Α.Β.Κ. 596/ παλαιüò αιγιαλüò
ΕΜΒ. 260 τ.ψ.

9

Α.Β.Κ. 59º Ι πα?"αιüò αιγιαλüò
ΕΜΒ.3.662,54 τ.μ.

10

Α.Β.Κ. 62θ Ι πα}ιαιüò αιγιαλüò
ΕΜΒ. 1L.523,64 τ.ψ.

11

Α.Β.Κ. 634ι
^.
ΒΟΛΟΥΣχολαζ.
102,55 τ.μ.

Ι2

Α.Β.Κ. 635/ παλαιüò αιγιαλüò
ΕΜΒ. 3.384,14 τ.ψ.

13

Α.Β.Κ. 636/ παλαιüò αιγιαλüò
ΕΜΒ. 66,02τ.μ..

Ι4

Α.Β.Κ.

63º Ι πα}"ατüò

καθυστÝρηση
2)ΥπÜρχει μεγÜλη
καθυστÝρηση
για την μεταγραφÞ.
3) Δεν Ýγινε ποτÝ αυτοψßα
1)ΚαταγρÜφηκε στα Β.ΔΗΜ.
ΚΤΗΜ.με μεγÜλη
καθυστÝρηση
2)¾πÜρχετ μεγÜλη
καθυστÝρηση
για την μεταγραφÞ (η οποßα
Ýγινε εντüò του Ýτουò 201 1).
1)ΚαταγρÜφηκε στα Β.ΔΗΜ.
ΚΤΗΜ.με μεγÜλη
καθυστÝρηση
2)ΥπÜρχετ μεγÜλη
καθυστÝρηση
για την μεταγραφÞ.
3) Δεν Ýγινε ποτÝ αυτοψßα
Ι)ΚαταγρÜφηκε στα Β.ΔΗΜ.
ΚΤΗΜ.με μεγÜλη
καθυστÝρηση
2) ΥπÜρχει μεγÜλη
καθυστÝρηση
για την μεταγραφÞ.
3) Δεν Ýγινε ποτÝ αυτοψßα
Ι)ΚαταγρÜφηκε στα Β.ΔΗΜ.
ΚΤΗΜ.με μεγÜλη
καθυστÝρηση
2)¾πÜρχει μεγÜλη
καθυστÝρηση
για την υεταγοαιρÞ.

)ΚαταγρÜφηκε στα Β.ΔΗΜ.
ΚΤΗΜ.με μεγÜλη
καθυστÝρηση
2) Υ πÜρχει καθυστÝρηση και
για την μεταγραιρÞ.
1)ΚαταγρÜφηκε στα Β.ΔΗΜ.
ΚΤΗΜ.με μεγÜλη
καθυστÝρηση
2) Δεν Ýγινε ποτÝ αυτοψßα
1)ΚαταγρÜφηκε στα Β.ΔΗΜ.
ΚΤΗΜ.με μεγÜλη
καθυστÝρηση
2)ΥπÜρχει μεγÜλη
καθυστÝρηση
για την μεταγραφÞ.
3) Δεν Ýγινε ποτÝ αυτοψßα
1 )ΚαταγρÜφηκε στα Β.ΔΗΜ.
Ι

ΚληρονομιÜ /

ΕΜΒ.

ΚΤΗΜ.με μεγÜλη

αιγιαλüò

ΔιενεργÞθηκε αυτοψßα και δεν
διαπιστþθηκε καταπÜτηση.

/ΔενεργÞθηκε αυτοψßα
την 3-10-20Ι1 και
διαπιστþθηκε καταπÜ
συντÜχθηκαν 12
εκθÝσειò αυτοψßαò.

ΔιÜqτffi-κε

αυτοψßα

και δεν διατòιστþθηκε
καταπÜτηση

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful