P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

ח יבצ לוק ' ● סשת " ו

טנבל ןהכה עשוהי הנוי ברה
ע ןוילעה ללוכה רבח " רנסקו ש
חספ ןברק תיישע תעש לש ללהב תופסותה תטיש
הנשמב אתיא ) דס םיחספ " (. תותיכ שלשב טחשנ חספה ... ללהה תא וארק . ונש םאו ונש ורמג םא
עא ושלש " םהימימ ושלש אלש פ ".
ותטיחש תעשב ללה ןועט חספ ןברקש ראובמ . נושארה וקלחנ וז ללה רמוא ימ םי . שר " ד י " וארק ה
רמוא ללהה תא " יאק תותיכ לכא " ללה םירמוא םמצע םילארשיהש ונייהד . שר ןכו " דנ הכוסב י ) : ד " ברע ה
חספה ..." ( ג ללהה תא הארוק תכ לכו ' םימעפ ."... תאז תמועל , תופסות ) דס םיחספ . ד " וארק ה ( םייולהד ושרפ
ללהה תא םירמוא ויה , ב שרופמ ןכשו אתפסות .
שר תטיש " יר ןרמ ישודיח רפסב הנבלתנ י " יולה ז ) לה ' חספ ןברק ד " םיחספב ה .( ותעדל , שר " רבוס י
תחא תבב ללה ורמא םייולה םגו תותיכה םגש , ירמגל תודרפנ תורטמ יתשל אלא . ןיד םייקל ללה ורמא תותיכה
חספה תיישע תעשב אמלעד ללה תרימא בייחמה םייוסמ , בייחמה ןידה ומכ תליכא תעשב אמלעד ללה תרימא
חספה ) הצ םיחספ הנשמ ןייע .(. ןברקה לע םייולה תריש תרותב ללה ורמא םייולה םלוא , ע קר תרמאנה " י
םייול , ע הולמו " תורצוצח תעיקתו לילח י . ינשל דחא םירושק ולא םיניד ינש ןיא .
ירגה ירבדב תועמשמה " צז ז " ל , ספה תיישע תעשב תופסותלש תוטשפה איהו םייולה תריש קר התיה ח
ידימ אל ותו .
ןיכרעב תופסותה ירבדב ןייעל שי הז יפל ) י ףד .(. אתיא םש ארמגב " ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמאד
ללהה תא ןהב רמוג דיחיהש םימי רשע הנומש קדצוהי ןב : בוט םויו הכונח ימי הנומשו גחה ימי הנומש
תרצע לש בוט םויו חספ לש ןושארה "... פו תופסותה ושר ) ד " הנומש ה " ( והל ווה זאד חספ ברע בישח אלד אה
וי " היל בישח אל שדקמב אלא יוה אלד םושמ ט ". סות ירבד הרואכל ' ןיהומת , םייולה תריש ןיב שי תוכייש המ
ללהה תא ןהב רמוג דיחיהש םימיל ןברקה לע , םימיב תסנכה תיבב תירחשב הוצמ רב לכ לש ללה תרימא ונייהד
ולאה ? ר טקנש ןושלה תניחבמש קר איה םתיישוקל תופסותה ץוריתו " לש ללה לולכל רבתסמ ןיא קדצוהי ןב ש
אוהש םוקמ לכב לארשי ןב לכ לע בויח לש המישרב חספ ברע . םתיישוק לש הנבהה רקיע תא םיחוד םניא לבא
ללהה תא ןהב רמוג דיחיהש םימי ראשל וז ללה ךייש ןכאש .
יפ לע םתטיש ראבל הארנו םרמאב םהירבדב זמורמש המ ..." וי והל ווה זאד חספ ברע " ט ."... םתנווכ
רה שריפש המל " חצ ףדב ח ..." . תוצח רחא תמד , אהד תונינא הילע לח אלו בושח בוט םויכ חספה תעשמ ,
ללה וב רמואש ... " ונמזב חספה תטיחשש ונייהד ] יב תוצח רחא " ןסינ ד [ ויל םויה תא ךפוה " בירקמה רובעב ט ,
ןכלו וי היהנש הזמ האצותכ חספה תיישע תעשב ללה םירמוא " ט .
חספ ןברק תיישע תעש לש ללהב תופסותה תטיש 194
א הרואכלש הזו " ע ללהה תא ןהב רמוג דיחיהש םימי לש בויחה םייקל א " םייולה תריש י , רשפא
תוכרבב תופסותה תטיש יפ לע ץרתל ) די .(. דב םש " דיחיהש םימי ה , ורמא " רובצ וליפא אלא דיחי אקוד ואל
ארוק " דיחי " שי לכ ןיאש ןויכ יב םיחספ תטיחשב ויהש ומכ דחיב לאר " ןסינ ד "... ושוריפ : םימיה תמישרש
דחי לארשי לכ םש ויה וליא םימי דוע תללוכ התיה ללהה תא ןהב רומגל םיכירצש ] . הבב שרופמ ןכו " ףוס ג
בלול תוכלה , ירגהו " סות ירבדש רבוס ז ' הבה ירבדו ןאכ " ןה דח ג [.
נה יפ לע " סותה לע וניתהימת ץרתל שי ל ' ןיכרעב ) י .(. יב וחספ טחוש דיחי לכשכ " תוצח רחא ןסינ ד
וי ומצעל םרוג אוה " יטרפ ט , אמלעד ללה תרימא בויח וב ללוכ רשא , תא ןהב רמוג דיחיהש םימיל המודב
ללהה , לש רובצב ותויהב לבא " דחיב לארשי לכ " רובצה לש יללכ ללה בויחל ךפהנ הידיד ללה בויח , רמאנו
ע " רקה לע םייולה י ןב , לארשי לכ דעב .
ומצע חספ ןברקל ליבקמבש תרמוא תאז , רובצ ןברק םגו דיחי ןברק םג אוהש ) איפונכב איתאו ליאוה
ומכ " אנ אמויב ש (. ע םרגנש ללה תרימא בויחה ןכ " ללה תניחב םגו דיחיד ללה תניחב םג וב שי ותטיחש י
רובצד . י ןיכרע תופסותה םירבוס ןכלו . ישרב וז ללה ךייש ןכאש ללהה תא ןהב רמוג דיחיהש םימי לש המ .
םירחא םילהת יקרפ אלו ללה אקוד איה חספ ןברק לע םייולה תרישש הז , איה וז םייולה תרישש הרומ
וי תמחמ ללה רמול דיחיו דיחי לכ לש תיטראיטה בויחה לש האצות " הידיד ט . הנועכ עמוש ןאכ ןיא , שי אלא
ןיד ןאכ " דיחי ללה - רובצ " רמאנה דחוימ ע קר " םייול י .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->