CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPÃRARE

CU CLAUZA DE ÎNTREÞINERE
Nr. .... Din data de ..........
I. PÃRÞILE CONTRACTANTE
Prezentul contract se încheie între .......................................... domiciliat
în ......................, str. ..............................., nr. ...., bl. ...., sc. ......., et. ....,
sect. .............., posesor al B.I. seria ......, nr. ..........., eliberat de .................................,
la data ....................., în calitate de VÂNZÃTOR.
ªi
................................ domiciliat în ............................., str. ......................., nr. ....,
bl. ....., sc. ......, et. ......, sect. .............., posesor al B.I. seria ......, nr. ........, eliberat
de ........ ................................., la data ....................., în calitate de CUMPÃRÃTOR.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie VÂNZAREA (transmiterea proprietãþii)
APARTAMENTULUI CU NR. .........., situat în ........................, sector ... .........................
str. ........................, nr. ........., bl. .... ........, sc. ........, et. ........, compus
din: .............................. (camere, bucãtãrii, debarale, grupuri sanitare, balcoane etc.).
III. PREÞUL CONTRACTULUI
Preþul constã în suma de 10.000.000 (zece milioane) lei ºi totodatã asigurarea
întreþinerii vânzãtorului pânã la moartea sa.
IV. CLAUZA DE ÎNTREÞINERE
Prin întreþinerea vânzãtorului se înþelege asigurarea strictului necesar acestuia de
cãtre CUMPÃRÃTOR, pe cheltuiala cumpãrãtorului, ºi de asemenea suportarea
cheltuielilor medicale de cãtre acesta.
Dupã moartea vânzãtorului, cumpãrãtorul se obligã sã se ocupe pe propria
cheltuialã, de înmormântare.
Plata telefonului, energiei electrice ºi a întreþinerii apartamentului se va face de
cãtre cumpãrãtorul din prezentul contract.
Vânzãtorul garanteazã cumpãrãtorului cã este unic proprietar al apartamentului
nr. ........ arãtat mai sus prin titlul de proprietate cu nr. ............., de asemenea
vânzãtorul garanteazã cã nici o altã rudã ce are vocaþie succesoralã nu poate ridica
vreo pretenþie la acest apartament întrucât au renunþat la acest drept prin faptul cã
au refuzat sã îi asigure întreþinerea vânzãtorului.
V. PREVEDERI FINALE
Prezentul contract s-a încheiat azi ...../................./........... între pãrþile contractante
cu îndeplinirea tuturor condiþiilor ºi formalitãþilor cerute de lege pentru încheierea sa
valabilã.
VÂNZÃTOR
.................

........ ............CUMPÃRÃTOR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful