CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR Art. 1. PÃRÞILE CONTRACTANTE S.C. ..........................., cu sediul în ............................., înregistratã la Registrul Comerþului sub nr. ......................., având cont nr. ............ deschis la ............

...., cod fiscal ......................, reprezentatã de cãtre ........................, denumitã în prezentul contract AUDITOR, ºi S.C. ..........................., cu sediul în ............................., înregistratã la Registrul Comerþului sub nr. ......................., având cont nr. ............ deschis la ................, cod fiscal ......................, reprezentatã de cãtre .........................., denumitã în prezentul contract BENEFICIAR Au convenit încheierea urmãtorului contract, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului îl constituie verificarea de cãtre auditor, a situaþiilor financiare ale beneficiarului, contra unui onorariu. Opinia auditorului cu privire la conturile anuale va fi prezentatã în "Raportul de Audit" ºi se va sprijini pe rezultatele activitãþii desfãºurate în cursul anului. Art. 3. DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract se încheie pe o duratã de ................ ºi intrã în vigoare de la data semnãrii lui. Art. 4. ONORARIUL AUDITORULUI Beneficiarul va plãti auditorului pentru activitãþile prestate un onorariu de .......... lei pe lunã, plãtibil la data de ............. ale fiecãrei luni pe întreaga duratã a contractului. Plata se face prin virament în contul auditorului nr. .........., deschis la Banca .......... Onorariul se poate renegocia anual. Art. 5. OBLIGAÞIILE AUDITORULUI Auditorul se obligã: - sã verifice situaþiilor financiare ale beneficiarului; - sã întocmeascã anual "Raportul de Audit" ºi sã rãspundã pentru realitatea datelor din acesta. Art. 6. OBLIGAÞIILE BENEFICIARULUI Beneficiarul se obligã: - sã plãteascã auditorului onorariul la termenele ºi în condiþiile stabilite în prezentul contract; - sã furnizeze date, documente ºi informaþi corecte asupra activitãþii societãþii pentru realizarea lucrãrilor ºi prestaþiilor prevãzute în contract de cãtre auditor. Art. 7. CONFIDENÞIALITATE Pãrþile se obligã sã asigure deplina confidenþialitate a lucrãrilor. Art. 8. RÃSPUNDEREA CONTRACTUALà Beneficiarul va plãti penalitãþi de întârziere de .... % pentru fiecare zi de întârziere de la plata onorariului auditorului. Partea care invocã neîndeplinirea obligaþiile contractuale de cãtre cealaltã parte, poate cere daune interese. Art. 9. FORÞA MAJORà Orice împrejurare independentã de voinþa pãrþilor contractante, intervenitã dupã data semnãrii contractului ºi care împiedicã executarea acestuia este consideratã ca forþã majorã ºi exonereazã de rãspundere partea care o invocã. Sunt considerate ca forþã majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluþie, calamitãþi. Partea care invocã forþa majorã trebuie sã anunþe cealaltã parte în termen de 10 zile de la data apariþiei respectivului caz de forþã majorã. Dupã încetarea cazului de forþã majorã, partea care l-a invocat, îºi va relua

Dacã pãrþile nu vor ajunge la o înþelegere amiabilã. Art. a începerii ºi încetãrii cazului de forþã majorã. în termen de .. Art. din care un exemplar se depune la Filiala Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România în raza cãreia îºi are sediul prestatorul. LITIGII Litigiile care vor izvorî din prezentul contract sau în legãturã cu prezentul contract. zile de la încheiere. AUDITOR. Dacã nu procedeazã la anunþarea. inclusiv cele referitoare la validitatea. atunci litigiile vor fi înaintate spre soluþionare instanþelor competente.obligaþiile contractuale în termen de 3 zile ºi va anunþa cealaltã parte. BENEFICIAR. partea care îl invocã va suporta toate daunele provocate celeilalte pãrþi prin neanunþarea în termen... . Art. interpretarea. în termenele prevãzute mai sus. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare. 11.. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract înceteazã prin rezilierea de cãtre oricare dintre pãrþi cu o notificare prealabilã de 15 zile înainte de data propusã pentru reziliere. executarea sau desfiinþarea lui. vor fi soluþionate pe cale amiabilã. 12. 10.