CONTRACT DE CESIUNE DE PÃRÞI SOCIALE

Încheiat între subsemnaþii:
1. ......X............., domiciliat în ............., str. ................., nr. ....., în calitate de
cedent;
2. ......Y............., domiciliat în ............., str. ................., nr. ....., în calitate de cedent;
3. ......Z............., domiciliat în ............., str. ................., nr. ....., în calitate de
cesionar
care am convenit asupra urmãtoarele:
Eu, ..........X..............., cedez la valoarea nominalã 10 pãrþi sociale a ........ lei,
lui ............Z..........., urmând a mã retrage din calitatea de asociat în S.C. ..................
S.R.L., renunþând prin prezentul act la orice drepturi ºi obligaþii în societatea susmenþionatã.
Eu, .........Y................, cedez la valoarea nominalã 40 pãrþi sociale a ........ lei,
lui ...........Z.............., urmând a deþine 50 pãrþi sociale a ........... lei, adicã 50% din
capitalul social.
Eu, .......Z........., primesc de la .......X....... un total de 10 pãrþi sociale a ......... lei
fiecare, în valoarea totalã de .......... lei ºi de la .......Y......... un total de 40 pãrþi sociale
a ........ lei fiecare, în valoare totalã de .......... lei, urmând a avea un total de 50 pãrþi
sociale în valoare de ............. lei fiecare, adicã 50% din capitalul social.
Redactat ºi semnat de pãrþi în ºase exemplare, din care cinci exemplare au fost
eliberate pãrþii astãzi, data autentificãrii la Biroul Notarului Public.
Semnãturile,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful