PRIKAZ TOKA ČASA

Osnovna škola: „Matija Gubec“ Tavankut Školska godina: 20__./__. razred: 7. broj časa: 11., 12. 13. i 14. TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE Informatička tehnologija obrada novog gradiva (radne vežbe) Datum: oktobar 20__. godine Nastavni predmet: Nastavna celina: Tip nastavnog sata:

Nastavna jedinica-tema: Crtanje korišćenjem računara

ZADACI NASTAVNOG ČASA (obrazovni, vaspitni, funkcionalni): − podsetiti se šta sve sačinjava tehničku dokumentaciju u mašinstvu, − upoznavanje učenika sa različitim programima namenjenim za crtanje u mašinstvu, − detaljnije upoznati rad na programima Google Sketchup i Solid Edge 2D Drafting, − utvrditi ranije obrađeno gradivo kroz izradu radioničkog crteža (ortogonalnih projekcija) i aksonometrijskih projekcija, upotrebom navedenih programa, datih predmeta, − razvijanje samostalnosti pri rešavanju zadatka, − razvijanje sistematičnosti i upornosti, − razvijanje pozitivnog odnosa prema radu, − podsticanje na samostalno mišljenje i zaključivanje ISHODI NASTAVNOG ČASA (obrazovna postignuća): − samostalna izrada radioničkog crteža (ortogonalnih projekcija) i aksonometrijskih projekcija upotrebom računarskih programa realnog modela predmeta od drveta OBLICI RADA: - frontalni - individualni NASTAVNE METODE: - usmeno izlaganje - razgovor - rad na računaru - demonstracija NASTAVNA SREDSTVA: - udžbenik, radna sveska, radni list - crteži, slike, šeme - računar, CD - LCD projektor

udžbenik. Beograd Tok nastavnog časa: PREPARATIVNI DEO NASTAVNOG ČASA Ponavljanje gradiva prethodnog časa Odgovorite na pitanja: − Šta čini tehničku dokumentaciju u mašinstvu − Koliko vrsta crteža razlikujemo prema nastanku i redosledu izrade? Nastavnik ističe cilj časa. OPERATIVNI DEO NASTAVNOG ČASA U ovom poglavlju proširićemo i objediniti znanja o crtanju na računaru do kojih ste došli u prethodnoj školskoj godini. Njime se određuju i propisuju oblici i dimenzije mašinskih elemenata . kotiranje.: Merenje Izvori za pripremanje: 1. Tehničko i informatičko obrazovanje za 7.Korelacija s drugim nastavnim predmetima: − Tehničko i informatičko obrazovanje 5. prostorno prikazivanje − Matematika 5. Beograd 2.: Tehničko crtanje kao osnov grafičke komunikacije. radna sveska.: Ortogonalna projekcija. Upoznavanjem novih i korišćenjem poznatih softvera moći ćete da izradite tehničke crteže koje već crtate priborom za ručno tehničko crtanje. Program za tehničko crtanje − Tehničko i informatičko obrazovanje 6.: Program za jednostavnije crtanje − Tehničko i informatičko obrazovanje 7. objašnjava učenicima način rada i podstiče zainteresovanost kod učenika.r.r.r.r. i znanja o tehničkom crtanju. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Naučili smo da je tehničko crtanje u mašinstvu stvaralački i stručni rad projektanta mašinskog inženjera. do kojih smo došli u ovom razredu. preseci i uprošćavanja. razred. Tehničko i informatičko obrazovanje za 7. razred. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava.

- - - Transport ovakvih crteža znatno je brži i lakši (prenosive memorije. Dizajneri koji crtaju modne kreacije ne koriste iste alate kao i mašinski inženjeri koji se bave tehničkim projektovanjem. mogu im se menjati dimenzije a da se ostale komponente crteža bez problema uklope u te promene. odnosno mogućnost prikaza crteža u prostoru.koje treba realizovati u praksi. Takođe. Stepen vizuelizacije. sa svim osobinama koje on treba da sadrži. možemo uraditi jednu od dve mogućnosti: - da nacrtamo tehnički crtež na papiru priborom. Dakle. - Crtež nam je stalno na raspolaganju u memoriji računara. e-mail). Neki od softvera za tehničko crtanje su: - AutoCAD SolidWorks Google Sketchup … Detaljnije upoznati učenike sa radom na programima Google Sketchup i Solid Edge 2D Drafting. skicirati na papiru. Na softverskom tržištu postoji veliki broj softvera za crtanje. da odgovorimo na pitanje . pa ga možemo štampati ili menjati kad god imamo potrebu za tim.zašto koristiti računar u tehničkom crtanju. - Za softvere koji služe za crtanje koristimo i izraz alati. koji se može odštampati nebrojeno puta. - Koji god način da odaberemo dobijamo tehnički crtež na računaru. Ovakav crtež može se lako menjati ili korigovati. pa tek onda preneti na računar. Koji ćemo softver odabrati zavisi od naših potreba. Delovi crteža mogu se kopirati. Crtanje na računaru olakšano je alatkama koje automatizuju neke poteze za koje crtač na papiru potroši znatno više vremena i truda. zatim ga skeniramo i memorišemo na računaru kao sliku koju ne možemo više da menjamo. ili da nacrtamo tehnički crtež direktno na računaru u nekom od programa (softvera) za crtanje. To je digitalni ili elektronski crtež. za koji se god softverski alat odlučili. Da bismo dobili tehnički crtež na računaru. veoma je visok. Tehnički crtež ili projekat mora da sadrži sve potrebne tehničke karakteristike tog elementa da bi bio potpuno pripremljen za proizvodnju. U svakom slučaju. brisati. Čuvanje digitalnih podataka mnogo je ekonomičnije jer se na računarskim memorijama može sačuvati veliki broj crteža. preporučljivo je tehnički crtež unapred osmisliti. manje su mogućnosti grešaka. .

PLAN TABLE CRTANJE KORIŠĆENJEM RAČUNARA Softverski alati – programi namenjeni korisnicima Digitalni tehnički crtež – tehnički crtež na računaru Vizuelizacija – grafički prikaz informacija Napomene / zapažanja: Prilog: Računari sa instaliranim potrebnim programima Google Sketchup i Solid Edge 2D Drafting.automation.google.plm.siemens. Radni listovi za realizaciju vežbi. Najava teme za sljedeći nastavni čas. Oba programa su besplatna i mogu se skinuti sa sledećih adresa: www.shtm l Modeli predmeta od drveta za realizaciju vežbe.Upoznati osnovne karakteristike ovih alata za crtanje: - postupak crtanja kotiranje crteža izrada projekcija i preseka čuvanje i štampanje crteža Vežbe: Samostalna izrada radioničkog crteža (ortogonalnih projekcija) i aksonometrijskih projekcija upotrebom računarskih programa realnog modela predmeta od drveta.com i http://www.sketchup. Predmetni nastavnik: .com/en_us/products/velocity/solidedge/free2d/index. VERIFIKATIVNI DEO NASTAVNOG ČASA Kratko ponavljanje ključnih pojmova.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful