ညီညျတးေသာတုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီ ဂ္ပနးခရီ့စဥး သတငး့ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး ဿ / ဿွှ၀

ရကးစဲျ - ဿွှ၀ ခုႏြစး၇ ဧၿပီလ (၅)ရကး၈ ှ၈ ညီညျတးေသာတုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီ ကုိယးစာ့လြယးအဖဲသ ျ႔ ညး ဧၿပီလ (ှ)ရကးေန႔မြ (၂)ရကးေန႔အထိ နီပျနးေဖာငးေဒ့႐ြငး့မြ ကမကထ်ပဳ၍ ဖိတးၾကာ့သညးံအေပၐ ဂ္ပနးႏုိငးငဵ၇ တုိက္ဳိၿမိဳ႕သုိ႔ သျာ့ေရာကးခၾဲံ ကသညး၈ ဿ၈ ဂ္ပနးႏုိငးငဵ႐ြိ နီပျနးေဖာငးေဒ့႐ြငး့သညး တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ေဒသအတျငး့႐ြိ်ပညးသူလူထုမ္ာ့အတျကး တႏြစးတာကာလအတျငး့ ကူညီခဲံ်ခငး့ႏြငပ းံ တးသကး၍ ်ပနးလညး

အေရ့ေပၐအကူအညီအေထာကးအပဵံမ္ာ့

သဵု့သပးခဲံၿပီ့ ေ႐ြ႕လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ခဲၾံ ကသညး၈ ၀၈ ၎ခရီ့စဥးတျငး ညီညျတးေသာတုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့သညး

ဂ္ပနးႏုိငးငဵ အစုိ့ရအဖဲ၏ ျ႔ အ်မငးံဆဵု့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံလညး့ ေတျ႔ဆဵုချငးံရ႐ြိခဲံၾကပါသညး၈ ၁၈ ဂ္ပနးအစုိ့ရႏြငးံ နီပျနးေဖာငးေဒ့႐ြငး့တုိ႔သညး တုိငး့ရငး့သာ့ေဒသအတျငး့ လူမႈအေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု ႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိလညး့

ကူညီေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ႏြငးံ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ကူညီေထာကးပဵံရနး၇ ်မနးမာအစုိ့ရႏြငးံ ႏုိငးငဵေရ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့မႈ်ဖစးေပၐလာႏုိငးေစရနး ကူညီပဵံပုိ့သျာ့ႏုိငးေရ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ခဲၾံ ကသညး၈ ၂၈ ညီညျတးေသာတုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီသညး ဒီမုိကေရစီေရ့၇ အမ္ဳိ့သာ့တနး့တူေရ့ ႏြငးံ ကုိးယးပုိငး်ပဌာနး့ချငးံကုိ အေ်ခခဵသညးံ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတညးေဆာကးေရ့ ်ဖစးေပၐလာႏုိငးေစရနးအတျကး ဂ္ပနးႏုိငင း ဵ အပါအွငး အ်ခာ့ႏုိငးငဵမ္ာ့ႏြငးံ အဖဲျ႔အစညး့မ္ာ့တို႔၏ ွနး့ရဵပဵံပုိ့မႈကုိ ရယူသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ထုတး်ပနးေၾကညာအပးပါသညး၈ ဗဟုိဌာနခ္ဳပး႐ဵု့ ညီညျတးေသာတုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီ ဆကးသျယးရနး ပဒုိေဒ့ဗစးသာကေဘာ (ဒုတိယ ဥကၑ႒-ဿ) - (၃၃) ၆ွ၁ ၂၃၄ ွ၆၂ ပဒုိမနး့မနး့ (တဲျဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့- ှ) - (၃၃) ၅၄၆ ၁၀၅ ၄၂ွ၇ (၆၂) ၆၁ဿ ၂ွ၁ ၃၀၂ွ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful