P. 1
Legea Copilului

Legea Copilului

|Views: 13|Likes:
Published by Andreea Agache
Legea Copilului
Legea Copilului

More info:

Published by: Andreea Agache on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

Parlamentul României Lege nr. 272/2004 din 21/06/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.

557 din 23/06/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului Parlamentul României adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale si definitii Art. 1. -(1) Prezenta lege reglementeaza cadrul legal privind respectarea, promo varea si garantarea drepturilor copilului. (2) Autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele f izice si persoanele juridice responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respect e, sa promoveze si sa garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitutie si lege, în concordan ta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, rat ificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, si ale celorlalte acte internationale în materie la care Român ia este parte. Art. 2. -(1) Prezenta lege, orice alte reglementari adoptate în domeniul respectar ii si promovarii drepturilor copilului, precum si orice act juridic emis sau, dupa caz, încheiat în a cest domeniu se subordoneaza cu prioritate principiului interesului superior al copilului. (2) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legatura c u drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului, altor reprezentanti legali ai sai, pr ecum si oricaror persoane carora acesta le-a fost plasat în mod legal. (3) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile s i deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritatile publice si de organismele private auto rizate, precum si în cauzele solutionate de instantele judecatoresti. (4) Persoanele prevazute la alin. (3) sunt obligate sa implice familia în toate de ciziile, actiunile si masurile privitoare la copil si sa sprijine îngrijirea, cresterea si formarea, dezvoltarea si educarea acestuia în cadrul familiei. Art. 3. -De dispozitiile prezentei legi beneficiaza: a) copiii cetateni români aflati pe teritoriul României; b) copiii cetateni români aflati în strainatate; c) copiii fara cetatenie aflati pe teritoriul României;

d) copiii care solicita sau beneficiaza de o forma de protectie în conditiile regl ementarilor legale privind statutul si regimul refugiatilor în România; e) copiii cetateni straini aflati pe teritoriul României, în situatii de urgenta con statate, în conditiile prezentei legi, de catre autoritatile publice române competente. Art. 4. -În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarel e semnificatii: a) copil -persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani si nu a dobândit capacitatea de plina de exercitiu, în conditiile legii; b) familie -parintii si copiii acestora; c) familie extinsa -copilul, parintii si rudele acestuia pâna la gradul IV inclusi v; d) familie substitutiva -persoanele, altele decât cele care apartin familiei extin se, care, în conditiile legii, asigura cresterea si îngrijirea copilului; e) planul individualizat de protectie -documentul prin care se realizeaza planif icarea serviciilor, prestatiilor si a masurilor de protectie speciala a copilului, pe baza evaluarii psihosociale a acestuia si a familiei sale, în vederea integrarii copilului care a fost separat d e familia sa într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil;

f) planul de servicii -documentul prin care se realizeaza planificarea acordarii serviciilor si a prestatiilor, pe baza evaluarii psihosociale a copilului si a familiei, în vederea prevenirii separarii copilului de familia sa; g) reprezentant legal al copilului -parintele sau persoana desemnata potrivit le gii sa exercite drepturile si sa îndeplineasca obligatiile parintesti fata de copil; h) A.N.P.D.C. -Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului; i) C.P.C. -comisia pentru protectia copilului; j) D.G.A.S.P.C. -directia generala de asistenta sociala si protectia copilului; k) S.P.A.S. -serviciul public de asistenta sociala; l) O.R.A. -Oficiul Român pentru Adoptii. Art. 5. -(1) Copiii au dreptul la protectie si asistenta în realizarea si exercita rea deplina a drepturilor lor, în conditiile prezentei legi. (2) Raspunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului revine în pri mul rând parintilor, acestia având obligatia de a-si exercita drepturile si de a-si îndeplini obligatiile fata de copil tinând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia. (3) În subsidiar, responsabilitatea revine colectivitatii locale din care fac part e copilul si familia sa. Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a sprijini parint ii sau, dupa caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligatiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltând si asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile si de calitate, corespunz atoare nevoilor copilului. (4) Interventia statului este complementara; statul asigura protectia copilului si garanteaza respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifica realizata de ins titutiile statului si de autoritatile publice cu atributii în acest domeniu. Art. 6. -Respectarea si garantarea drepturilor copilului se realizeaza conform u rmatoarelor principii: a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; b) egalitatea sanselor si nediscriminarea; c) responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si îndeplini rea obligatiilor parintesti; d) primordialitatea responsabilitatii parintilor cu privire la respectarea si ga rantarea drepturilor copilului;

e) descentralizarea serviciilor de protectie a copilului, interventia multisecto riala si parteneriatul dintre institutiile publice si organismele private autorizate; f) asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare copil ; g) respectarea demnitatii copilului; h) ascultarea opiniei copilului si luarea în considerare a acesteia, tinând cont de vârsta si de gradul sau de maturitate; i) asigurarea stabilitatii si continuitatii în îngrijirea, cresterea si educarea cop ilului, tinând cont de originea sa etnica, religioasa, culturala si lingvistica, în cazul luarii unei masuri de protectie; j) celeritate în luarea oricarei decizii cu privire la copil; k) asigurarea protectiei împotriva abuzului si exploatarii copilului; l) interpretarea fiecarei norme juridice referitoare la drepturile copilului în co relatie cu ansamblul reglementarilor din aceasta materie. Art. 7. -Drepturile prevazute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor f ara nici o discriminare, indiferent de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau alta opinie, de nationalitate, apartenenta etnica sau origine sociala, de situatia materiala, de gradul si tipul unei deficiente, de statutul la nastere sau de statutul dobândit, de dificultatile de f ormare si dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale parintilor ori ale altor reprezentanti legali sau de orice alta distinctie. CAPITOLUL II Drepturile copilului SECTIUNEA 1 Drepturi si libertati civile

Art. 8. -(1) Copilul are dreptul la stabilirea si pastrarea identitatii sale. (2) Copilul este înregistrat imediat dupa nastere si are de la aceasta data dreptu l la un nume, dreptul de a dobândi o cetatenie si, daca este posibil, de a-si cunoaste parintii si de a fi îngrijit, crescut si educat de acestia. (3) Parintii aleg numele si prenumele copilului, în conditiile legii. (4) Copilul are dreptul de a-si pastra cetatenia, numele si relatiile de familie , în conditiile prevazute de lege, fara nici o ingerinta. (5) Daca se constata ca un copil este lipsit, în mod ilegal, de elementele constit utive ale identitatii sale sau de unele dintre acestea, institutiile si autoritatile publi ce sunt obligate sa ia de urgenta toate masurile necesare în vederea restabilirii identitatii copilului. Art. 9. -(1) În scopul realizarii dreptului prevazut la art. 8 alin. (1), unitatil e sanitare care au în structura sectii de nou-nascuti si/sau de pediatrie au obligatia de a angaja un asistent social sau, dupa caz, de a desemna o persoana cu atributii de asistenta sociala. (2) În vederea stabilirii identitatii copilului parasit sau gasit ori a parintilor acestuia, organele de politie competente au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane responsa bile cu realizarea demersurilor ce le revin, potrivit legii, pentru înregistrarea nasterii copilului. Art. 10. -(1) Certificatul medical constatator al nasterii, atât pentru copilul na scut viu, cât si pentru copilul nascut mort, se întocmeste în termen de 24de ore de la nastere. (2) Raspunderea pentru îndeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) revine medic ului care a asistat sau a constatat nasterea si medicului sef de sectie. (3) Când nasterea a avut loc în afara unitatilor sanitare, medicul de familie având ca binetul înregistrat în raza teritoriala unde a avut loc nasterea este obligat ca, la cererea oricarei persoane, în termen de 24 de ore, sa constate nasterea copilului, dupa care sa întoc measca si sa elibereze certificatul medical constatator al nasterii copilului, chiar daca mam a nu este înscrisa pe lista cabinetului sau. Art. 11. -(1) În situatia în care copilul este parasit de mama în maternitate, unitate a medicala are obligatia sa sesizeze telefonic si în scris directia generala de asistenta soc iala si protectia copilului si organele de politie, în termen de 24 de ore de la constatarea dispari tiei mamei. (2) În termen de 5 zile de la sesizarea prevazuta la alin. (1), se întocmeste un pro ces-verbal de constatare a parasirii copilului, semnat de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, reprezentantul politiei si al maternitatii; când starea de sa natate a copilului permite externarea, în baza procesului-verbal, directia generala de asistenta soci ala si protectia

(4) În situatia în care mama este identificata. politia este obligat a sa întreprinda verificarile specifice privind identitatea mamei si sa comunice rezult atul acestor verificari directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului. în conformitate cu prevederile Legii nr. (3) În termen de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal. (7) Dupa înregistrarea nasterii copilului. a carui nastere nu a fost înregistrata. directia generala de asistenta socia la si protectia copilului va asigura consilierea si sprijinirea acesteia în vederea realizarii dem ersurilor legate de întocmirea actului de nastere. directia generala de asistenta sociala si protectia copilului transmite s erviciului public de asistenta sociala în a carui raza administrativ-teritoriala s-a produs nasterea do sarul cuprinzând certificatul medical constatator al nasterii. 12. obligatia de a realiza demersurile prevazu te de lege pentru înregistrarea nasterii copilului revine serviciului public de asistenta sociala în a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit sau parasit copilul. . (5) În situatia în care.copilului va stabili masura plasamentului în regim de urgenta pentru copil. servi ciul public de asistenta sociala are obligatia de a obtine dispozitia de stabilire a numelui si prenumelui copilului. Art. si de a face declaratia de înregistrare a nasterii la serviciul de sta re civila competent. nu este posibila identificarea mamei. -(1) În situatia copilului gasit. (2) Expertiza medico-legala necesara pentru înregistrarea nasterii copilului este gratuita. (6) În termen de 5 zile de la primirea documentatiei prevazute la alin. procesul-verbal prevazut la alin. serviciul public de asistenta sociala a re obligatia de a transmite directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului actul d e înregistrare a nasterii copilului. dispozitia de plasament în regim de urgenta si raspunsul politiei cu rezultatul verificarilor. (5). precum si a celui parasit de parinti în a lte unitati sanitare. (2). în urma verificarilor efectuate de politie. 119/1996 cu privire la actele de stare ci vila. cu modificarile ulterioare.

psihica. are obligatia de a-l întretine si. -(1) Copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte dir ecte cu parintii. pre cum si persoane fizice. inclusiv fotografii recente. -(1) Unitatile sanitare. precum si cu alte persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de famil ie. precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament. c) gazduirea copilului pe perioada determinata de catre parintele sau de catre a lta persoana la care copilul nu locuieste în mod obisnuit. apreciind ca exista motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica. alte persoane juridice. e) transmiterea de informatii copilului cu privire la parintele ori la alte pers oane care au. potrivit prezentei legi. -(1) În sensul prezentei legi. 13. b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia. dupa ca z. autoritatea administratiei publice locale în a carei raza îsi au sediul sau. fratii si surorile ori cu alte persoane alaturi de care cop ilul s-a bucurat de viata de familie. relatiile personale se pot realiza prin: a) întâlniri ale copilului cu parintele ori cu o alta persoana care are. în vederea stabilirii identitatii lor. Art. unitatile de protectie sociala. sunt obligate sa anunte. dreptul de a mentine relatii personale cu copilul. 14. catre parintele sau catre alte persoane care au dreptul de a mentine re latii personale cu copilul. serviciile de în grijire de tip rezidential. intelectuala sau mo rala a copilului. entitatile fara personalitate juridica. . în termen de 2 4 de ore. în masura în care acest lucru nu contravine interesului sau superior. decât în cazurile în care instanta decide în acest sens. (3) Parintii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relatiile personale ale acestuia cu bunicii. în termen de 48 de o re. care interneaza sau primesc în îngrijire femei gravide ori copii care nu poseda acte pe baza carora sa li se poata stabili identitatea. potrivit pr ezentei legi. dreptul la relatii personale cu copilul. f) transmiterea de informatii referitoare la copil. rudele. domiciliul. pâna la stabilirea unei masuri de protectie în conditiile legii. 15. (2) Cel care ia un copil pentru a-l îngriji sau proteja temporar. în scris. Art. de a anunta autoritatea administratiei publice locale în a carei raza teritoriala îsi are sediul sau domiciliul. (2) Copilul are dreptul de a-si cunoaste rudele si de a întretine relatii personal e cu acestea.Art. d) corespondenta ori alta forma de comunicare cu copilul. evaluari medicale sau scolare.

(2) Deplasarea copiilor în tara si în strainatate se realizeaza cu înstiintarea si cu acordul ambilor parinti. interesul superior al copilului. 19. (3) Parintii sau. în cel mai scurt timp posibil. -(1) Misiunile diplomatice si consulare ale României au obligatia de a se siza Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului cu privire la copii i cetateni români aflati . mentala. Art. p e baza unei proceduri aprobate prin ordin comun. dupa caz. (1) va fi facilitata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului. poate limita exercitarea acestui drept. (1) lit. Art. reîntoarcerea alaturi de reprezentantii lor legali. cu exceptia situatiei în care acest lucr u contravine interesului superior al copilului. -(1) Copilul ai carui parinti locuiesc în state diferite are dreptul de a întretine relatii personale si contacte directe cu acestia. precum si a dispozitiilor speciale vizând confi dentialitatea si transmiterea informatiilor cu caracter personal. în cel mult 24 de ore de la constatarea disparitiei. alta persoana responsabila de supravegherea. Art. luând în considerare. -(1) Copiii neînsotiti de parinti sau de un alt reprezentant legal ori ca re nu se gasesc sub supravegherea legala a unor persoane au dreptul de a li se asigura. 18. morala sau sociala a copilului. în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe. cu prioritate.(2) Transmiterea informatiilor prevazute la alin. (2) Instanta judecatoreasca. cu exceptia situatiei în care acest lucru contravine interesului su perior al copilului. 17. 16. spirituala. -(1) Copilul care a fost separat de ambii parinti sau de unul dintre ac estia printr-o masura dispusa în conditiile legii are dreptul de a mentine relatii personale si c ontacte directe cu ambii parinti. Art. (2) Exercitarea dreptului prevazut la alin. orice neîntelegeri între parinti cu privire la exprimarea acestui acord se solutioneaza de catre instanta judecatoreasca. crester ea si îngrijirea copilului sunt obligati sa anunte la politie disparitia acestuia de la domiciliu . daca exista motive temeinice de natura a periclita dezvoltarea fizica. e) si f) se va face c u respectarea interesului superior al copilului.

Art. -(1) Misiunile diplomatice si consulare straine au obligatia de a sesiz a Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Autoritatea pentru Straini d espre toate situatiile în care au cunostinta de copii cetateni straini aflati pe teritoriul României. 19 si 20 se încheie tratatele neces are cu statele sau cu autoritatile statelor vizate. Autoritatea Nationala pentru Prot ectia Drepturilor Copilului. pâna la definitivarea demersurilor legale ce cad în competenta Autoritati i pentru Straini. nu sunt însotiti de parinti sau de un alt rep rezentant legal ori nu se gasesc sub supravegherea legala a unor persoane din strainatate. precum si a altor institutii interesate. precum si serviciile de protectie speciala. . (2) În situatia copiilor prevazuti la alin. la cererea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului. nu sunt însotiti de parinti sau de un alt reprezentant legal ori nu se gasesc sub supravegherea legala a unor persoane. în situatia în care acest domiciliu nu este cunoscut. publice sau private. va dispu ne plasamentul copilului într-un serviciu de protectie speciala propus de Autoritatea Nationala p entru Protectia Drepturilor Copilului. (1) s e stabilesc prin hotarâre a Guvernului. imediat dupa id entificarea acestora. modul de avansare a cheltuielilor ocazionate d e întoarcerea în tara a acestora. acesta beneficiaza de protectia speciala prev azuta în prezenta lege. (1). 21. (2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului va lua masurile necesare pentru întoarcerea copilului la parinti sau la un alt reprezentant legal. din orice motive.în strainatate care. com petente sa asigure protectia în regim de urgenta a copiilor aflati în situatia prevazuta la alin. acestea vor înstiinta de urgenta misiunea straina competenta cu privire la copiii în cauza. (3) Masura plasamentului dureaza pâna la returnarea copilului în tara de resedinta a parintilor ori în tara în care au fost identificati alti membri ai familiei dispusi sa ia copil ul. de identificare a parintilor sau a a ltor reprezentanti legali ai copiilor. În cazul în care persoanele identificate nu pot sau refuza sa preia copilu l. 20. În cazul în care autoritatile române se autosesizeaza. -În vederea aplicarii prevederilor art. va solicita Tribunalului Bucuresti stabilirea plasamentului copilului într-un serv iciu de protectie speciala propus de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului. pe baza propunerilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si ale Ministerului Afacerilor Externe. Art. care. din orice motive. (3) Procedura de întoarcere a copiilor în tara. tribunalul de la d omiciliul copilului sau Tribunalul Bucuresti. (4) În cazul nereturnarii copilului.

-(1) Copilul are dreptul la libertate de exprimare. alti reprezentanti legali ai copilului. în scopul de a obtine avantaje personal e sau de a influenta deciziile autoritatilor publice. de a primi si de a difuza informatii de ori ce natura. care vizeaza promovarea bunastarii sale sociale. 23. . precum si persoanele care. promoveaza si asigura re spectarea drepturilor copiilor au obligatia de a le asigura informatii. este inviolabila. (4) Parintii nu pot limita dreptul copilului minor la libertatea de exprimare de cât în cazurile prevazute expres de lege. astfel încât sa se asigure protectia si garantarea dreptului copilului prevazut la alin.Art. (1). 22. privata si familiala. (3) Parintii sau. private si familiale. precum si de a le permite sa-si exprime punct ul de vedere. reprezentanti legali sau alte persoane responsabile de cresterea si îngrijirea lor. (2) Libertatea copilului de a cauta. Art. prin natura functiei. al altui reprezentant legal. -(1) Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vieti i sale intime. (3) Participarea copilului în vârsta de pâna la 14 ani la dezbateri publice în cadrul un or programe audiovizuale se poate face numai cu consimtamântul scris al acestuia si a l parintilor sau. persoanele c are au în plasament copii. ideile si opiniile. explicatii si sfat uri. dupa caz. sub orice forma si prin orice mijloace la alegerea sa. în functie de vârsta si de gradul de întelegere al acestora. dupa caz. (2) Este interzisa orice actiune de natura sa afecteze imaginea publica a copilu lui sau dreptul acestuia la viata intima. (4) Copiii nu pot fi folositi sau expusi de catre parinti. spirituale si morale. (5) Consiliul National al Audiovizualului monitorizeaza modul de derulare a prog ramelor audiovizuale. sanatatea sa f izica si mentala.

-(1) Copilul capabil de discernamânt are dreptul de a-si exprima liber op inia asupra oricarei probleme care îl priveste. (3) Religia copilului care a împlinit 14 ani nu poate fi schimbata fara consimtamânt ul acestuia. de constiinta si de rel igie. 26. (2) Autoritatile administratiei publice locale. persoanelor în îngrijirea c arora se afla le sunt interzise orice actiuni menite sa influenteze convingerile religioase al e copilului. vârsta si de gradul de maturitate a acestuia. -(1) Copilul apartinând unei minoritati nationale. precum si dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alt . unitatile de învatamânt si alte inst itutii publice sau private competente iau masurile necesare asigurarii exercitarii corespunzatoare a drepturilor prevazute la alin. precum si asupra consecintel or oricarei decizii care îl priveste. tinând seama de opinia. 27. potrivit propriilor convingeri. la practicarea propriei sale religii. în conditiile legii. de a-si exprima opinia si de a fi informat asupra consecintelor pe care le poate avea opinia sa. reli gioase. daca autoritatea c ompetenta apreciaza ca audierea lui este necesara pentru solutionarea cauzei. precum si prevederile referitoare la desemnarea unui curator. religioase sau lingvistice are dreptul la viata culturala proprie. (2) În orice procedura judiciara sau administrativa care îl priveste copilul are dre ptul de a fi ascultat. sunt si ramân aplicabile. opiniile copilului ascultat vor fi l uate în considerare si li se va acorda importanta cuvenita. precum si libertatea de întrunire pasnica. (3) Dreptul de a fi ascultat confera copilului posibilitatea de a cere si de a p rimi orice informatie pertinenta. în limitele prevazute de lege. fara a-l putea obliga sa adere la o anumita religie sau la un anumit cult religios. poate fi ascultat si copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani. daca este respectata. (2) Parintii îndruma copilul. (4) Atunci când copilul beneficiaza de protectie speciala. copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul sa-si aleaga singur religia. (1). (6) Dispozitiile legale speciale privind consimtamântul sau prezenta copilului în pr ocedurile care îl privesc. În caz de refuz. Art. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. de a fi consultat. în alegerea unei relig ii. (5) Orice copil poate cere sa fie ascultat conform dispozitiilor alin. în caz de conflict de interese. autoritatea competenta se va pronunta printr-o decizie motivata. -(1) Copilul are dreptul la libertate de gândire. în raport cu vârsta si cu gradul de maturitate a copilului. Art. Cu toate acestea. (2). 25. (4) În toate cazurile prevazute la alin. la declararea apartenentei sale etnice.Art. (2) si (3 ). 24. etnice. Art. -(1) Copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale si infor male.

. 28. (2) Parintii au obligatia sa asigure copilului. SECTIUNEA a 2-a Mediul familial si îngrijirea alternativa Art. (2) Masurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât în acord cu demni tatea copilului. Art. nefiind permise sub nici un motiv pedepsele fizice ori acelea care se afla în lega tura cu dezvoltarea fizica.i membri ai comunitatii din care face parte. 30. cresterii si educarii acestuia. 31. (1). precum si asupra modalitatilo r de exercitare a acestora. 29. -(1) Copilul are dreptul la respectarea personalitatii si individualita tii sale si nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. Art. (2) Copilul este informat asupra drepturilor sale. -(1) Copilul are dreptul sa creasca alaturi de parintii sai. (2) Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii asigura si urmareste exer citarea drepturilor prevazute la alin. psihica sau care afecteaza starea emotionala a copilului. -(1) Ambii parinti sunt responsabili pentru cresterea copiilor lor. -(1) Copilul are dreptul sa depuna singur plângeri referitoare la încalcare a drepturilor sale fundamentale. Art. (3) Parintii copilului au dreptul sa primeasca informatiile si asistenta de spec ialitate necesare în vederea îngrijirii. de o maniera corespunzatoare cap acitatilor în continua dezvoltare ale copilului. orientarea si sfaturile necesare exercitarii corespunzatoare a drepturilor prevazute în prezenta lege.

privata si demnitatea. d) sa întreprinda toate masurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului lor. Art. consilie rea acestora. -(1) Planul de servicii se întocmeste si se pune în aplicare de catre servi ciul public de asistenta sociala. (3) În cazul existentei unor neîntelegeri între parinti cu privire la exercitarea drep turilor si îndeplinirea obligatiilor parintesti. prin mentinerea relatiilor personale cu el. 33. morala si sociala. b) sa coopereze cu copilul si sa îi respecte viata intima. c) sa informeze copilul despre toate actele si faptele care l-ar putea afecta si sa ia în considerare opinia acestuia. în urma evaluarii situatiei c . precum si orice limitare a exerc itiului drepturilor parintesti trebuie sa fie precedate de acordarea sistematica a serviciilor si pr estatiilor prevazute de lege. terapie sau mediere. dupa ascultarea amb ilor parinti. (2) Orice separare a copilului de parintii sai. 35. precum si pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violent ei în familie. împot riva vointei acestora. mentala. educarii si întretinerii sale. În acest scop parintii sunt obligati: a) sa supravegheze copilul. -(1) Serviciul public de asistenta sociala va lua toate masurile necesa re pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai. organizat la nivelul municipiilor si oraselor. 32. Art.(2) Exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor parintesti trebuie sa aib a în vedere interesul superior al copilului si sa asigure bunastarea materiala si spirituala a copilul ui. prin asigurarea c resterii. cu accent deosebit pe informarea corespunzatoare a parintilor. Art. e) sa coopereze cu persoanele fizice si persoanele juridice care exercita atribu tii în domeniul îngrijirii. instanta judecatoreasca. Art. -Copilul nu poate fi separat de parintii sai sau de unul dintre ei. -Copilul are dreptul sa fie crescut în conditii care sa permita dezvoltar ea sa fizica. în special prin îngrijirea acestuia. educarii si formarii profesionale a copilului. precum si prin reprezentarea sa legala si administrarea patrimo niului sau. cu exceptia cazurilor expres si limitativ prevazute de lege. precum si de p ersoanele cu atributii de asistenta sociala din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din uni tatea administrativteritoriala unde se afla copilul. hotaraste potrivit interesului superior al copilului. sub rezer va revizuirii judiciare si numai daca acest lucru este impus de interesul superior al copilulu i. 34. acordate în baza unui plan de servicii. spirituala.

(3) Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este obligata sa sesizeze instanta judecatoreasca în situatia în care considera ca sunt întrunite conditiile prevazute de lege pentru decaderea. serviciul public de asistenta sociala este obligat sa sesizeze de îndata directia generala de asistenta sociala si prote ctia copilului în vederea luarii masurilor prevazute de lege. (4) Planul de servicii are ca obiectiv prevenirea separarii copilului de parinti i sai. la nevoie. directia generala de asiste nta sociala si protectia copilului de la nivelul fiecarui sector al municipiului Bucuresti spri jina accesul copilului si al familiei sale la serviciile si prestatiile destinate mentinerii copilului în fa milie. reprezentantii serviciului public de asistenta sociala ori . -(1) Daca exista motive temeinice de a suspecta ca viata si securitatea copilului sunt primejduite în familie. în urma vizitelor efectuate potrivit alin. îndrumarile necesare. spirituala. morala sau sociala a copilului este primejduita. Art. dupa acordarea serviciilor prevazute de acest plan. În acest scop serviciul public de asistenta sociala ori. acordând. învatatura si pregatirea lor profesionala. . (3) Planul de servicii se aproba prin dispozitia primarului.opilului si a familiei acestuia. (5) Planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea catre directia gene rala de asistenta sociala si protectia copilului a cererii de instituire a unei masuri de protecti e speciala a copilului. se constata ca dezvoltar ea fizica. mentala. (2) Daca. despre sanatatea si dezvoltarea lor fizica. dupa caz. (1). (2) La nivelul municipiului Bucuresti întocmirea si punerea în aplicare a planului p revazut la alin. numai daca. a parintilor ori a unuia dintre ei din exercitiu l drepturilor parintesti. educarea. se constata ca m entinerea copilului alaturi de parintii sai nu este posibila. ai directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului de la nivelul sec toarelor municipiului Bucuresti au dreptul sa viziteze copiii la locuinta lor si sa se informeze despr e felul în care acestia sunt îngrijiti. 36. dupa caz. (1) se realizeaza de catre directia generala de asistenta sociala si protectia c opilului de la nivelul fiecarui sector. totala sau partiala.

în vederea protejarii intereselor sale. (2) Tutela se instituie conform legii de catre instanta judecatoreasca în a carei circumscriptie teritoriala domiciliaza sau a fost gasit copilul. (2) Parintii care solicita redarea exercitiului drepturilor parintesti beneficia za de asistenta juridica gratuita. cu privire la: a) persoana care exercita drepturile si îndeplineste obligatiile parintesti în situa tia în care copilul este lipsit. -Instanta judecatoreasca este singura autoritate competenta sa se pronu nte. la încetarea adoptiei. p recum si în cazul în care. 37. Art. n ecunoscuti. 38. decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau li s-a aplicat pedeapsa inter zicerii drepturilor parintesti. lipsit de ocrotirea parintilor sai sau care. pusi sub interdictie. declarati judecatoreste morti sau disparuti. d) redarea exercitiului drepturilor parintesti. -(1) Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului va l ua toate masurile necesare pentru ca parintii decazuti din drepturile parintesti. nu poate fi lasat în grija acestora ar e dreptul la protectie alternativa. . Art. luând în considerare. În alegerea uneia dintre aceste solutii autor itatea competenta va tine seama în mod corespunzator de necesitatea asigurarii unei anumi te continuitati în educarea copilului.Art. 41. temporar sau definitiv. Art. instanta judecatoreasca hotaraste ca este în interesul copilului instituirea unei tutele. religioasa. (1) include instituirea tutelei. Art. precum si cei ca rora le-a fost limitat exercitiul anumitor drepturi sa beneficieze de asistenta specializata pentru cre sterea capacitatii acestora de a se ocupa de copii. care au domiciliul în România si nu se afla în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de l ege. adoptia. b) modalitatile în care se exercita drepturile si se îndeplinesc obligatiile parinte sti. cu prioritate. 40. -(1) Orice copil care este. masurile de pr otectie speciala prevazute de prezenta lege. temporar sau permanent. precum si de originea sa etnica. c) decaderea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti. în conditiile legii. (2) Protectia prevazuta la alin. 39. interesul superior al copilului. -(1) Tutela se instituie în situatia în care ambii parinti sunt decedati. -(1) Pot fi tutori persoanele fizice sau sotul si sotia împreuna. de ocrotirea parintilor sai. în vederea redobândirii exercitiului drepturilor pa rintesti. c ulturala si lingvistica.

acordându-se prioritate membrilor familiei extinse a copil ului. Ev aluarea se realizeaza de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilulu i de la domiciliul persoanei sau familiei. precum si orice alte institutii publice sau private cu atributii în domeni ul sanatatii sunt obligate sa adopte. daca moti ve întemeiate nu se opun. respectiv sotii care urmeaza a fi tutori sunt numiti pe baz a prezentarii de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului a raportului de evaluare a acestora. (3) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale. 43. . 42. Art. autoritatile a dministratiei publice locale. (2) Persoana fizica. toate masurile necesare pentru: a) reducerea mortalitatii infantile. -(1) Instanta judecatoreasca numeste cu prioritate ca tutore. precum si de opinia copilului. (2) Accesul copilului la servicii medicale si de recuperare. o ruda sau un afin ori un prieten al familiei copilului. SECTIUNEA a 3-a Sanatatea si bunastarea copilului Art. de apropi erea domiciliilor. în conditiile legii. costurile aferente fiind suporta te din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si de la bugetul de stat.(2) Persoana fizica sau familia care urmeaza a fi tutore trebuie sa fie evaluata de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului cu privire la garantiile mo rale si conditiile materiale pe care trebuie sa le îndeplineasca pentru a primi un copil în îngrijire. în stare sa înd eplineasca aceasta sarcina. precum si la medica tia adecvata starii sale în caz de boala este garantat de catre stat. Propunerea se va face tinându-se seama de relatiile personale. -(1) Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de sanata te pe care o poate atinge si de a beneficia de serviciile medicale si de recuperare necesare pentru asigurarea realizarii efective a acestui drept.

inclusiv educatie sexuala pentru copii. abuzului sau negli jarii copilului. în limita posibilitatilor. (6) Vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la domiciliul gr avidelor si al copiilor pâna la împlinirea vârstei de un an sunt obligatorii. (5) În situatia exceptionala în care viata copilului se afla în pericol iminent ori ex ista riscul producerii unor consecinte grave cu privire la sanatatea sau integritatea acestu ia. protectie sau tratament. precum si cond . prevenirii abandonului. f) dezvoltarea de actiuni si programe pentru ocrotirea sanatatii si de prevenire a bolilor. mentala. g) verificarea periodica a tratamentului copiilor care au fost plasati pentru a primi îngrijire. cele mai bune conditii de viata necesare cresterii si dezvoltarii copiilor. h) asigurarea confidentialitatii consultantei medicale acordate la solicitarea c opilului. spirituala. igienei si salubritatii mediului înconjurator. c) prevenirea malnutritiei si a îmbolnavirilor. cresterea si dezvoltarea copilului. educatiei pentru sanatate. chiar fara a avea acordul parintilor sau al altui reprezentant legal al acestuia. i ndiferent daca acestea au sau nu au calitatea de persoana asigurata în sistemul asigurarilor soci ale de sanatate. i) derularea sistematica în unitatile scolare de programe de educatie pentru viata . dupa caz. (4) Parintii sunt obligati sa solicite asistenta medicala pentru a asigura copil ului cea mai buna stare de sanatate pe care o poate atinge si pentru a preveni situatiile care pun în pericol viata. medicul are dreptul de a efectua acele acte medicale de stricta necesitate pentru a salva vi ata copilului. altor reprezentanti legali le revine în primul rând re sponsabilitatea de a asigura. parintii sunt obligati sa le asigure copiilor locuinta. în vederea ocrotirii sanatatii mam ei si copilului. precum si de servicii în materie de planifi care familiala. e) informarea parintilor si a copiilor cu privire la sanatatea si alimentatia co pilului. în vederea prevenirii contactarii bolilor cu transm itere sexuala si a graviditatii minorelor. inclusiv cu privire la avantajele alaptarii. -(1) Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa per mita dezvoltarea sa fizica. de asistenta a parintilor si de educatie.b) asigurarea si dezvoltarea serviciilor medicale primare si comunitare. Art. (2) Parintilor sau. d) asigurarea serviciilor medicale pentru gravide în perioada pre-si postnatala. morala si sociala. 44.

. sub forma de prestatii financ iare. (3) Parintii au obligatia sa solicite autoritatilor competente acordarea alocati ilor. Art. hrana. învatatura si pregatirea profesionala. 45. prestatii în natura. dupa caz. prestatiilor în bani sau în natura si a altor facilitati prevazute de lege pentru co pii sau pentru familiile cu copii. precum si la orice alte activitati apte sa le permita deplina integrare sociala si dezvoltare a personalitatii lor. servicii medicale. adaptate posibilitatilor proprii. în vederea ocuparii unui loc de munca. situatiei celor carora le este încredintat copilul s i se acorda gratuit. în conditiile legii. spirituala . indemnizatiilor. Îngrijirea speciala consta în ajutor adecvat situati ei copilului si parintilor sai ori. este obligat sa asigure acestora sprijin corespunzator. adaptata nevo ilor sale. morala sau sociala a copiilor cu handicap. ori de câte ori acest lucru este posibil. satisfacerea nevoilor min ime de locuinta. din motive independente de vointa lor.itiile necesare pentru crestere. îmbracaminte si educatie ale copilului. în functie de resursele si de situatia în care se afla acesta si persoanele în întretiner ea carora se gaseste. precum si sub forma de servicii. educare. -(1) Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire speciala. obligatia de a întretine copilul nu pot asigura. 46. prin autoritatile publice c ompetente. pregatire. formare profesionala. în vederea dezvoltarii personalitatii sale. recup erare. precum si asupra modalitatii de acordare a drepturi lor de asistenta sociala si de asigurari sociale. (2) Copilul cu handicap are dreptul la educatie. la activitati recreative. reabili tare si integrare. statul. -(1) Copilul are dreptul de a beneficia de asistenta sociala si de asig urari sociale. recuperare. (3) Îngrijirea speciala trebuie sa asigure dezvoltarea fizica. compensare. pentru facilitarea accesului efectiv si fara discriminare al copiilor cu handicap la educatie. potrivit legii. Art. mentala. (2) În cazul în care parintii sau persoanele care au. (4) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a informa parinti i si copiii în legatura cu drepturile pe care le au.

e) respectarea dreptului copilului la timp de odihna si timp liber. -(1) Ministerul Educatiei si Cercetarii. rechizite. activitati recreative si culturale Art. 48. b) dezvoltarea de programe de educatie pentru parintii tineri.(4) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa initieze programe si sa asigure resursele necesa re dezvoltarii serviciilor destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu handicap si ale familiil or acestora în conditii care sa le garanteze demnitatea. ca institutii ale administratiei publice locale cu atributii în domeniul educatiei. de a fi informat asupra drepturilor sale. (2) Parintii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educatiei care urmeaza sa fie data copiilor lor si au obligatia sa înscrie copilul la scoala si sa asigure frecventar ea cu regularitate de catre acesta a cursurilor scolare. în vederea reintegrarii lor în sistemul national de învatamânt. 47. -(1) Copilul are dreptul de a primi o educatie care sa îi permita dezvolt area. . transport si altele asemenea. (3) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate cere încuviintarea instantei judeca toresti de asi schimba felul învataturii si al pregatirii profesionale. Art. pentru a nu intra prematur pe piata muncii. c) organizarea de cursuri speciale de pregatire pentru copiii care nu pot raspun de la cerintele programei scolare nationale. ca organ de specialitate al ad ministratiei publice centrale. cum sunt: hrana. sunt obligate sa întreprinda masu ri necesare pentru: a) facilitarea accesului la educatia prescolara si asigurarea învatamântului general obligatoriu si gratuit pentru toti copiii. sa le favorizeze autonomia si sa le faciliteze participarea activa la viata comunitatii. a aptitudinilor si personalitatii sale. (2) În cadrul procesului instructiv-educativ copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de catre cadrele didactice. SECTIUNEA a 4-a Educatie. precum si asupra mo dalitatilor de exercitare a acestora. luând masuri active de acor dare a unor servicii sociale în mediul scolar. d) organizarea de cursuri speciale de pregatire pentru copiii care au abandonat scoala. inclusiv în vederea prevenirii violentei în familie. în conditii nediscriminatorii. Pedepsele corporale în cadrul procesului instructiv-educati v sunt interzise. f) prevenirea abandonului scolar din motive economice. precum si a dreptului acestuia de a participa liber la viata culturala si artistica. precum si inspectoratele scolare si unitatile de învatamânt.

are dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele evaluarii si de a se adresa în a cest sens conducerii unitatii de învatamânt. reprezentat sau asistat de reprezentantul sa u legal. (2) Copilul trebuie sa beneficieze de timp suficient pentru odihna si vacanta. potrivit atributiilor care le revin. potrivit atributii lor ce le revin. la asigurarea conditiilor exercitarii în conditii de egalitate a acestui drept. directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului cazurile de rele tratamente. Autoritatile publice au obligatia sa contribuie. personal si. temporar sau definitiv. de ocrotirea parintilor sai SECTIUNEA 1 Dispozitii comune . abuzuri sau de neglijare a copiilor. în conditiile legii. 49.(3) Copilul. (4) Cadrele didactice au obligatia de a semnala serviciului public de asistenta sociala sau. s a participe în mod liber la activitati recreative proprii vârstei sale si la activitatile culturale. CAPITOLUL III Protectia speciala a copilului lipsit. în mod special în situatia zonelor intens popul ate. (3) Autoritatile publice au obligatia sa asigure. -(1) Copilul are dreptul la odihna si vacanta. Art. dupa caz. locuri de joaca suficiente si adecvate pentru copii. dupa caz. artistice si sportive ale comunitatii.

în vederea protejarii intereselor sale. iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui. (3) Tânarul care a dobândit capacitate deplina de exercitiu si a beneficiat de o mas ura de protectie speciala. temporar sau definitiv. (2) Planul prevazut la alin. -Protectia speciala a copilului reprezinta ansamblul masurilor. -(1) Masurile de protectie speciala a copilului se stabilesc si se apli ca în baza planului individualizat de protectie. În c azul în care se face dovada ca tânarului i s-au oferit un loc de munca si/sau locuinta. fiind confruntat cu riscul excluderii sociale. Art. exprimata dupa dobândirea capacitatii depline de exercitiu . dar fara a se depasi vârsta de 26 de ani. Art.Art. 108-110. daca îsi continua studiile într-o forma de învatamânt de zi. prestat iilor si serviciilor destinate îngrijirii si dezvoltarii copilului lipsit. 54. în con ditiile legii. Art. nu poate fi lasat în grija ace stora. -(1) Copilul beneficiaza de protectia speciala prevazuta de prezenta le ge pâna la dobândirea capacitatii depline de exercitiu. -(1) Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului are obligatia de a întocmi planul individualizat de protectie imediat dupa primirea cererii de instit uire a unei masuri de protectie speciala sau imediat dupa ce directorul directiei generale de asist enta sociala si protectia copilului a dispus plasamentul în regim de urgenta. dar care nu îsi continua studiile si nu are posibilitatea reve nirii în propria familie. Art. care. (3) Masurile de protectie speciala a copilului care a împlinit vârsta de 14 ani se s tabilesc numai cu consimtamântul acestuia. 52. 53. -Serviciile de protectie speciala sunt cele prevazute la art. 51. (2) În situatia copilului pentru care a fost instituita tutela. poate trece peste refuzul acestuia de a-si exprima consimtamântul fata d e masura propusa. de o crotirea parintilor sai sau a celui care. protectia speciala se acorda. de protectie speciala. 50. dispozitiile alin. (3) La stabilirea obiectivelor planului individualizat de protectie se acorda pr . la cerere. în scopul facilitarii integrarii sale sociale. pe o perioada de pâna la 2 ani. (2) La cererea tânarului. în situati i temeinic motivate. pe toata durata continuarii studiilor. în mod succesiv. beneficiaza. (1) se întocmeste si se revizuieste în conformitate cu normele metodologice elaborate si aprobate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Dre pturilor Copilului. prevederile prezentului alinea t nu mai sunt aplicabile. (1) nu sunt aplicabile. În situatia în care copilul refuza sa îsi dea consimtamântul. masurile de protectie se stabilesc numai de catre instanta judecatoreasca.

precum si copilul care a împlinit vârsta de 14 ani au dreptul sa atace în instanta masurile de protectie speciala instituite de prezenta lege. decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti. la un asistent maternal sau la o alta persoana sau familie. -De masurile de protectie speciala. în conditiile legii. Art. declarati judecatoreste morti sau disparuti. e) copilul care a savârsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde p enal. 57. plasamentului copilului în familia extinsa. benefi ciaza: a) copilul ai carui parinti sunt decedati. b) copilul care. b) plasamentul în regim de urgenta. beneficiind de asistenta juridica gratuita. Obiectivele planului se stabilesc cu consultarea obligatorie a parintilor si a m embrilor familiei largite care au putut fi identificati. c) supravegherea specializata. daca aceasta nu este posibila. -Masurile de protectie speciala a copilului sunt: a) plasamentul. 56. în vederea protejarii intereselor sale. numai în cazul în care nu a putut fi instituita tutela ori nu a putut f i dispus plasamentul la familia extinsa. 55. necunoscuti.ioritate reintegrarii copilului în familie sau. c) copilul abuzat sau neglijat. d) copilul gasit sau copilul abandonat de catre mama în unitati sanitare. -Parintii. Art. (4) Planul individualizat de protectie poate prevedea plasamentul copilului într-u n serviciu de tip rezidential. pusi sub interdictie. când nu a putut fi instituita tutela. Art. nu poate fi lasat în grija parintilor din motive neimputabile acestora. în conditiile prezentei legi. . instituite de prezenta lege.

(2) si licentiat în conditiile legii. Art. c) si d). c) facilitarea exercitarii de catre parinti a dreptului de a vizita copilul si d e a mentine legatura cu acesta. daca se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgenta dispus de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului. (1). 56 lit. Art. -Pe toata durata plasamentului. b) si e). 61. precum si în situatia copilulu i prevazut la art. la familia extinsa sau la familia substitu tiva. cu dependenta de îngrijiri în servicii de tip rezidential specializate. -(1) Plasamentul copilului constituie o masura de protectie speciala. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. domiciliul copilului se afla. care poate fi dispusa. b) mentinerea fratilor împreuna. la cere rea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului: a) în situatia copilului prevazut la art. plasamentul acestuia într-un serviciu de tip rez idential fiind interzis. 58. pentru situatiile prevazute la art. a). 56 lit. la: a) o persoana sau familie. 59. (2) Masura plasamentului se stabileste de catre instanta judecatoreasca. 60. se poate dispune plasamentul într-u n serviciu de tip rezidential al copilului mai mic de 2 ani. c) un serviciu de tip rezidential. (3) La stabilirea masurii de plasament se va urmari: a) plasarea copilului. dupa caz. familia. 110 alin. în situatia în care exista acordul parintilor. cu prioritate. b) un asistent maternal. asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidential care îl are în îngrij ire. a vând caracter temporar. (2) Persoana sau familia care primeste un copil în plasament trebuie sa aiba domic iliul în România si sa fie evaluata de catre directia generala de asistenta sociala si prot ectia copilului cu privire la garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le îndepli neasca pentru a primi un copil în plasament. prevazut la art. în situatia în care acesta prezinta handi capuri grave. în conditiile prezentei legi. -(1) Masura plasamentului se stabileste de catre comisia pentru protect ia copilului.SECTIUNEA a 2-a Plasamentul Art. dupa caz. . 56 lit. -(1) Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 2 ani poate fi disp us numai la familia extinsa sau substitutiva. la persoana. Art.

parintii decazuti din drepturile parintesti. c) s i d) si. 56 lit. (2) Drepturile si obligatiile parintesti în situatia copilului pentru care nu a pu tut fi instituita tutela si pentru care instanta a dispus masura plasamentului sunt exercitate si. al unuia dintre parinti. atunci când nu exista ac ordul parintilor sau. pentru instituirea acestei masuri. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. în conditiile stabilite de Codul familiei. Sumele astfel încasate se const ituie venit la bugetul judetului. 63. (2). 56 lit. si cuantumul contributiei lunare a parint ilor la întretinerea acestuia. b) si e). -Comisia pentru protectia copilului sau. respectiv.b) în situatia copilului prevazut la art. dupa caz. îndeplinite de catre presedintele consiliului judetean. daca este cazul. Art. la art. dupa caz. 56 lit. -(1) Drepturile si obligatiile parintesti fata de copil se mentin pe to ata durata masurii plasamentului dispus de catre comisia pentru protectia copilului. respec tiv. 62. respectiv la cel al sectorului municipiului Bucuresti de unde provine copilul. respectiv de catre primarul sectorului municipiului Bucuresti. (4) Modalitatea de exercitare a drepturilor si de îndeplinire a obligatiilor parin testi cu privire la persoana si la bunurile copilului aflat în situatia prevazuta la art. b) si e) se stabileste de catre instanta judecatoreasca. Art. precum si cei carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti pastreaza dreptul de a consimti la adoptia copilului lor. instanta care a disp us plasamentul copilului va stabili. SECTIUNEA a 3-a Plasamentul în regim de urgenta .

(3). iar cele privitoare la bunurile copilului sunt exercitate si. aceasta se va pronunta în conditiile art. 94 alin. respectiv de catre primarul sectorului municipiului Bucure sti. (2) Dispozitiile art. 64. instituirea tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului în fam ilia sa. respectiv. care se stabileste în situatia copilului abuzat sau neglijat. (2) Instanta judecatoreasca va analiza motivele care au stat la baza masurii ado ptate de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului si se va pronunta. (3) Pe toata durata plasamentului în regim de urgenta se suspenda de drept exercit iul drepturilor parintesti. 94 alin. (4). pâna când instanta judecatoreasca va decide cu privire la me ntinerea sau la înlocuirea acestei masuri si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti. 65. SECTIUNEA a 4-a Supravegherea specializata . asistentul maternal sau de catre seful serviciului de tip rezidential care a primit copilul în plasament în regim de urgent a. -(1) În situatia plasamentului în regim de urgenta dispus de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului. în situatia în care nu se întâmpina opozitie din partea reprezentantilor perso anelor juridice. precum si a persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigura protectia copilului respectiv. 66. Pe perioada suspendarii.Art. cu privire la mentinerea plasamentului în regim de urgenta sau la înlocuirea acestuia cu masura plasamentului. aceasta este obligata sa sesizeze inst anta judecatoreasca în termen de 48 de ore de la data la care a dispus aceasta masura. -(1) Masura plasamentului în regim de urgenta se stabileste de catre dire ctorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativteritoriala în care se gaseste copilul gasit sau cel abandonat de catre mama în unitati sanitare ori copi lul abuzat sau neglijat. (2) Masura plasamentului în regim de urgenta se stabileste de catre instanta judec atoreasca în conditiile art. (3) În situatia în care plasamentul în regim de urgenta este dispus de catre instanta judecatoreasca. sunt îndeplinite d e catre presedintele consiliului judetean. cu caracter temporar. familia. p recum si în situatia copilului gasit sau a celui abandonat în unitati sanitare. Art. sunt îndeplinite de catre persoana. 58-60 se aplica în mod corespunzator. Instanta este obligata sa se pronunte si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti. respectiv. -(1) Plasamentul copilului în regim de urgenta este o masura de protectie speciala. drepturile si obligatiile parintesti privitoare la persoana copilul ui sunt exercitate si. dupa caz. Art.

69. parintii sau alt reprezentant legal al copilului. dispuse de comisia pentru protectia copilului sau de instanta judecatoreasca. în vederea modificarii sau. masura supravegherii specializate se dispune de catre comisia pentru protectia copilului. (3) Dreptul de sesizare prevazut la alin. 67. de catre instanta judecatoreasca. . trebuie ve rificate trimestrial de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului. -(1) Masura de supraveghere specializata se dispune în conditiile prezent ei legi fata de copilul care a savârsit o fapta penala si care nu raspunde penal.Art. organismul privat autorizat are obligatia de a urmari modul în care sunt puse în apl icare masurile de protectie speciala. Art. SECTIUNEA a 5-a Monitorizarea aplicarii masurilor de protectie speciala Art. directia gen erala de asistenta sociala si protectia copilului este obligata sa sesizeze de îndata comis ia pentru protectia copilului sau. în lipsa acestui acord. dezvoltarea si îngrijirea copilului pe perioada aplicarii m asurii. (1) s-au modificat. dupa caz. de asemenea. 68. iar. precum si copilul. (2) În cazul în care exista acordul parintilor sau al reprezentantului legal. a încetarii masurii. -(1) Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului sau. instanta judecatoreasca. -(1) Împrejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala. dupa caz. (2) îl au. (2) În cazul în care împrejurarile prevazute la alin. dupa caz.

70. (1) beneficiaza de una dintre formele de protectie prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 323/2001. mentale. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în Români a. precum si directia generala de asistenta sociala si protectia copilului. Art. -(1) În situatia în care copilul care solicita statutul de refugiat este neîn sotit de catre parinti sau de un alt reprezentant legal. organizat la nivelul municipiilor si oras elor. -Copilul fata de care a fost luata o masura de protectie speciala are d reptul de a mentine relatii cu alte persoane. dupa caz. spirituale. daca acestea nu au o influenta negativa asupra dezvoltarii sale fizice. persoanele cu atributii de asistenta sociala din aparatul propriu al consiliilor locale comuna le. -La încetarea masurilor de protectie speciala prin reintegrarea copilului în familia sa.(2) În îndeplinirea obligatiei prevazute la alin. CAPITOLUL IV Protectia copiilor refugiati si protectia copiilor în caz de conflict armat Art. 73. sustinerea intereselor acestuia pe par cursul procedurii de acordare a statutului de refugiat se asigura de catre directia generala de asist enta sociala si . rapoarte privitoare la evolutia dezvoltarii fizice. morale sau sociale a copilului si a modului în care acesta es te îngrijit. precum si modul în care parintii îsi exercita drepturile si îsi îndeplinesc o bligatiile cu privire la copil. Art. de la domiciliul sau. în cazul sectoarelor municip iului Bucuresti. organismul privat autorizat întocmeste. dupa caz. (2) Copiii prevazuti la alin. dupa caz. mentale. spirituale. de la resedinta parintilor au obligatia de a urmari evolutia dezvoltarii copilului. n ecesitatea modificarii sau. -(1) Copiii care solicita obtinerea statutului de refugiat. precum si c ei care au obtinut acest statut beneficiaza de protectie si asistenta umanitara corespunzatoare pen tru realizarea drepturilor lor. (3) În situatia în care se constata. cu modificarile si completarile ulterioare. dupa caz. trimest rial sau ori de câte ori apare o situatie care impune acest lucru. 71. directia generala de asistenta soc iala si protectia copilului este obligata sa sesizeze de îndata comisia pentru protectia copilului s au. morale sau sociale. (2). 72. aprobata cu modificari prin Legea nr. serviciul public de asistenta sociala. (1) directia generala de asistenta sociala si protectia copilului sau. Art. instanta judecatoreasca. a încetarii masurii. În acest scop acestea întocmesc rapoarte lunare pe o perioada de m inimum 3 luni. pe baza raportului întocmit potrivit alin.

(3) În scopul sustinerii adecvate a intereselor copilului prevazut la alin. temporar sau definitiv. cazarea copiilor prevazuti la art. (2) Copiii care au împlinit vârsta de 16 ani pot fi cazati si în centrele de primire s i cazare aflate în subordinea Oficiului National pentru Refugiati. care sa sustina drepturile copilului si sa participe. de ocrotirea parintilor sai . (1) se analizeaza cu prioritate. (3) Copiii prevazuti la alin. la întreaga proce dura de acordare a statutului de refugiat. Oficiul N ational pentru Refugiati poate solicita directiei generale de asistenta sociala si protectia co pilului înlocuirea acestei persoane. d irectia generala de asistenta sociala si protectia copilului desemneaza o persoana cu studii superio are juridice sau de asistenta sociala din cadrul personalului propriu sau al unui organism privat autorizat. (1). (1). (2) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat al copilului aflat în situatia prevazuta la alin. carora li s-a acordat statutul de refugiat. apartinând directiei generale de asistenta sociala si p rotectia copilului sau unui organism privat autorizat. alaturi de acesta. . -(1) Pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a cererii de acordare a statutului de refugiat. b eneficiaza de protectia speciala a copilului lipsit. prevazuta de prezenta lege.protectia copilului în a carei raza administrativ-teritoriala se afla organul teri torial al Ministerului Administratiei si Internelor unde urmeaza a fi depusa cererea. (4) În situatia în care se constata ca persoana desemnata de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului nu îsi îndeplineste corespunzator obligatia de aparare a intereselor copilului sau dovedeste rea-credinta în îndeplinirea acesteia. 73 se realizeaza într-un serviciu de tip rezidential prevazut de prezenta lege. Art. 74.

Art. precum si cu alte institutii cu atributii specifice. pentru a remedia efectele fizice s i psihice ale conflictelor asupra copilului si pentru a promova reintegrarea sociala a acestui a. Autoritatea Nationala pe ntru Protectia Drepturilor Copilului. inclusiv la nivel familial si comunitar. în vederea monitorizarii situatiei acestora . -(1) În situatia existentei unui conflict armat. c u Ministerul Apararii Nationale. (2) În caz de conflicte armate. 77. 75. 72. (2) Masura plasamentului dureaza pâna la returnarea copilului în tara de resedinta a parintilor ori în tara în care au fost identificati alti membri ai familiei dispusi sa ia copil ul. o lista completa a tuturor copiilor aflati pe teritoriul respect ivei unitati administrativteritoriale. solidaritatii si pacii. este respinsa în mod definitiv si irevocabil. are obligatia de a initia si de a implementa strategii si programe. dupa caz. -Nici un copil nu va fi folosit ca spion. de acordare a statutului de refugiat. vor promova masurile corespunzatoare pentru: a) educarea în spiritul întelegerii. pentr u a asigura demobilizarea copiilor soldati si. Art. -(1) Copiii afectati de conflicte armate beneficiaza de protectie si as istenta în conditiile prezentei legi. directia generala de asist enta sociala si protectia copilului sesizeaza Autoritatea pentru Straini si solicita instantei j udecatoresti stabilirea plasamentului copilului într-un serviciu de protectie speciala. Art. 76. (2) Organele administratiei publice centrale mentionate la alin. Art. în colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor.Art. primarul sectorului municipiului Bucuresti are obligatia de a înain ta directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului. 79. calauza sau curier în timpul co nflictelor armate. -(1) În situatia în care cererea copilului prevazut la art. în termen de 24 de ore de la initierea unui conflict armat. (1). -(1) În orice judet sau sector al municipiului Bucuresti. b) educarea si pregatirea copiilor demobilizati pentru o viata sociala activa si responsabila. . presedintele co nsiliului judetean ori. ca un proces general si continuu în prevenirea conflictelor. respectiv. institutiile statului iau masurile necesare pentru dezvoltarea de mecanisme speciale menite sa asigure monitorizarea masurilor adoptate pentru pro tejarea drepturilor copilului. în colaborar e cu Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca si cu Ministerul Educatiei si Cercetarii. 78.

sub conditia respectarii de catre acesta a unor obligatii. d) riscul savârsirii din nou de catre copil a unei fapte prevazute de legea penala . Comisi a pentru Protectia Copilului. va tine seama de: a) conditiile care au favorizat savârsirea faptei. membrii aceleiasi familii vor fi cazati împreuna. CAPITOLUL V Protectia copilului care a savârsit o fapta penala si nu raspunde penal Art. 80. (2) În dispunerea uneia dintre masurile prevazute la art. ori. -(1) Masura supravegherii specializate consta în mentinerea copilului în fa milia sa. b) gradul de pericol social al faptei. dupa caz. va lua masurile necesare pentru a se asigura supravegherea cop iilor care sunt evacuati de catre persoane care îsi pot asuma responsabilitatea ocrotirii si sigur antei lor. e) orice alte elemente de natura a caracteriza situatia copilului. Ori de câte ori este posibil. . instanta judecatoreasca. c) mediul în care a crescut si a trait copilul. atunci când acest acord lipseste. în colaborare cu protectia civila.(2) Infrastructura având ca destinatie protectia si promovarea drepturilor copilul ui nu va fi folosita în scopuri militare. (3) În cazul actiunilor de evaluare desfasurate în urma unor conflicte armate. 55 lit. a) si c). 55 lit. copii lor li se va acorda prioritate. 81. -(1) Pentru copilul care a savârsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal. la propunerea directiei generale de asistenta sociala si protect ia copilului în a carei unitate administrativ-teritoriala se afla copilul. cum ar fi: a) frecventarea cursurilor scolare. se va lua una dintre ma surile prevazute la art. Art. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului . atunci când exista acordul parintilor sau al altui reprezentant legal a l copilului. a) si c).

precu m si îndeplinirea de catre copil a obligatiilor prevazute la alin. comisia pentru protectia copilului sau. prin natura profesiei. Art. -Este interzis sa se dea publicitatii orice date referitoare la savârsire a de fapte penale de catre copilul care nu raspunde penal. (2) Orice persoana fizica sau juridica. precum si în cazul în ca re copilul pentru care s-au stabilit masurile prevazute la art. vor fi asigurate servicii specializate. pe perioada determinata. vatamare sau de abuz fizic sau mental. precum si copilul pot sesiza autoritatil e abilitate de lege sa ia masurile corespunzatoare pentru a-l proteja împotriva oricaror forme de viol enta.b) utilizarea unor servicii de îngrijire de zi. instanta judecatoreasca. dupa distinctiile prevazute la art. -(1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricaror forme de vio lenta. -(1) Pe toata durata aplicarii masurilor destinate copilului care savârse ste fapte penale si nu raspunde penal. (1). prezinta un grad ridicat de pericol social. neglijare sau rele tratamente . savârsita de copilul care nu raspunde penal. CAPITOLUL VI Protectia copilului împotriva exploatarii Art. (1). (2). dupa caz. 80 alin. 85. Art. inclusiv violenta sexuala. de abandon sau neglijenta. consiliere sau psihoterapie. 82. int ra în contact cu copilul si au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz. plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidential specializat . c) urmarea unor tratamente medicale. precum si standard ele referitoare la modalitatea de asigurare a acestor servicii se aproba prin hotarâre a Guvernului. 81 savârseste în continuare fap te penale. comisia pentru protectia copilului ori. 84. (2) Tipurile de servicii specializate prevazute la alin. (2) În cazul în care mentinerea în familie nu este posibila sau atunci când copilul nu îsi îndeplineste obligatiile stabilite prin masura supravegherii specializate. dupa caz. poate dispune plasamentul acestuia în familia extinsa ori în cea substitutiva. de rele tratamente sau de exploatare. (3) Angajatii institutiilor publice sau private care. pentru a-i asista pe copii în procesul de reintegrare în societate. instanta judecatoreasca dispun e. d) interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legaturi cu anumite persoane. inclusiv date privitoare la persoana ac estuia. Art. abuz. -În cazul în care fapta prevazuta de legea penala. rele tratamente sau neglijenta. 83.

-(1) Parintii copilului sau. alt reprezentant legal al acestu ia. în scopu l exploatarii copilului sau a muncii acestuia. unitatile de învatamânt sunt obligate sa ses izeze de îndata serviciul public de asistenta sociala. autoritatile publice si organismele private au obligatia sa ia toate masurile corespunzatoare pentru a facilita readaptarea fizica si psihologica si reintegrarea sociala a oricarui copil care a fost victima oricarei forme de neglijenta. de tortura sau pedeapsa ori tratamente crude. . SECTIUNEA 1 Protectia copilului împotriva exploatarii economice Art. respectul de sine si demnitatea copilului. (3) În situatiile în care copiii de vârsta scolara se sustrag procesului de învatamânt. (1) vor asigura conditiile necesare pentru ca readaptarea si reintegrarea sa favorizeze sanatatea. Art. inumane sau degradante. (2) Este interzisa orice practica prin intermediul careia un copil este dat de u nul sau de ambii parinti ori de reprezentantul lui legal în schimbul unei recompense sau nu. morale ori s ociale. 86. spirituale. exploatare sau abuz. -(1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatarii si nu poa te fi constrâns la o munca ce comporta un risc potential sau care este susceptibila sa îi compromita ed ucatia ori sa îi dauneze sanatatii sau dezvoltarii sale fizice. (2) Persoanele mentionate la alin. mentale. 87. desfasurând munci cu nerespectarea legii. dupa caz. În cazul unor asemenea constatari. ser viciul public de asistenta sociala împreuna cu inspectoratele scolare judetene si cu celelalte inst itutii publice competente sunt obligate sa ia masuri în vederea reintegrarii scolare a copilului.au obligatia de a sesiza de urgenta directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.

e) dezvoltarea unui sistem de informare publica care sa reduca toleranta în ceea c e priveste consumul de droguri si sa ajute la recunoasterea primelor simptome de consum de . -(1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante si substante psihotrope. d) dezvoltarea suplimentara a sistemelor pentru adunarea unor date reale asupra aparitiei consumului de droguri la copii. ca si asupra implicarii acestora în productia si t raficul ilicit de droguri. cu alte autoritati sau organe de specialitat e ale administratiei publice centrale. a dif icultatilor întâmpinate si. are obligatia de a promova campanii de constientizare si informare: a) pentru copii -despre masurile de protectie de care pot beneficia si despre ri scurile pe care le implica cazurile de exploatare economica. dar si prin elaborarea de politici si strategii care sa ga ranteze recuperarea fizica si psihica si reintegrarea sociala a copiilor dependenti de droguri. b) constientizarea publicului larg si. a obiectivelor propuse pentru viitor. (2) Este interzisa vânzarea de solventi copiilor. prin introducerea acestui subiect în programa scolara. fara acordul parintelui ori al a ltui reprezentant legal. b) pentru publicul larg -incluzând educatie parentala si activitati de pregatire p entru categoriile profesionale care lucreaza cu si pentru copii. evaluarea permanenta a acestor situatii. a copiilor cu privire la aceasta problematica. în mod particular. respectiv. c) sprijinirea copiilor si familiilor acestora. prin consiliere si îndrumare -daca este necesar. are obligatia de a lua masurile corespunzatoare pentru: a) prevenirea folosirii copiilor la productia si traficul ilicit al acestor subs tante. pentru a-i ajuta sa asigure copii lor o reala protectie împotriva exploatarii economice. 88. dupa caz. dupa caz. c) pentru angajatori sau potentiali angajatori. SECTIUNEA a 2-a Protectia copilului împotriva consumului de droguri Art. si. inclusiv prin intermediul sistemului de învatamânt si. incl usiv prin dezvoltarea în acest scop de metode de interventie alternativa la institutiile psihiatrice tra ditionale. în colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Prot ectia Drepturilor Copiilor. în colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drep turilor Copilului. (3) Agentia Nationala Antidrog. de natura confidentiala. a progreselor realizate.(4) Inspectia Muncii.

Art. 91. mai ales în rândul copiilor. Art. morala sau sociala. atât în familie cât si în orice institutie care asigura protectia. a unei persoane care are responsabilitatea cresterii. SECTIUNEA a 3-a Protectia copilului împotriva abuzului sau neglijentei Art. -(1) Prin abuz asupra i persoane care se afla într-o relatie de a. spirituala. -Sunt interzise aplicarea pedepselor fizice sub orice forma. dezvoltarea integritatea corporala. morala sau sociala. prin care este periclitata viata. integritatea corporala. îngrijirii sau educarii copilului de a lua o rice masura subordonata acestei responsabilitati. încredere sau de autoritate fata de acest fizica. voluntara sau involuntara. sanatatea fizica sau psi hica a copilului. mentala. sanatatea fizica sau psihica a copilului se întelege orice actiune voluntara a une raspundere. 90. dezvoltarea fizica. precum si privarea copilului de drepturile sale de natura sa puna în pericol viata. morala sau sociala. (2) Prin neglijarea copilului se întelege omisiunea. mentala . îngrijirea si educarea copiilor. 89. spirituala. prin natura profesiei sau ocupatiei sale. mentala. dezvoltarea fizica. . (4) Institutiile prevazute la alin. sanatatea fizica sau psihica a copil ului. fapt care pune în pericol viata. copilului. luc reaza direct cu un copil si are suspiciuni în legatura cu existenta unei situatii de abuz sau de negl ijare a acestuia este obligata sa sesizeze serviciul public de asistenta sociala sau directia gen erala de asistenta sociala si protectia copilului în a carei raza teritoriala a fost identificat cazu l respectiv. integritatea corporala. -(1) Orice persoana care. spirituala. (3) se vor asigura ca opiniile copiilor sunt luate în considerare la elaborarea strategiilor antidrog.droguri.

la nivelul fiecarei directii generale de asistenta sociala si protectia copilului se înfiinteaza obligatoriu te lefonul copilului. la o famil . 93. datorata abuzului si ne glijarii. Art. directorul directi ei generale de asistenta sociala si protectia copilului instituie masura plasamentului în regim d e urgenta. Pentru efectuarea acestor verificari. directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este obligata: a) sa verifice si sa solutioneze toate sesizarile privind cazurile de abuz si ne glijare. Art. 64 alin. precum si la domiciliul persoan elor fizice care au în îngrijire sau asigura protectia unui copil. Art. în sediile persoanelor juridice. inclusiv cele venite din partea asistentilor familiali. b) sa asigure prestarea serviciilor prevazute la art. (2) În situatia în care. (3) În situatia în care persoanele prevazute la alin. 66 se aplica în mod corespun zator. (1) refuza sau împiedica în orice mod efectuarea verificarilor de catre reprezentantii directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului. specializate pentru n evoile copiilor victime ale abuzului sau neglijarii si ale familiilor acestora. directia generala de asistenta sociala si protectia copilului sesizeaza instanta judecatoreasca. în urma verificarilor efectuate. solicitând emiterea unei or donante presedintiale de plasare a copilului în regim de urgenta la o persoana. datorata abuzului si neglijarii.(2) Pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de neglijare a copilului. -În vederea asigurarii protectiei speciale a copilului abuzat sau neglija t. al carui numar va fi adus la cunostinta publicului. iar acestia stabilesc ca exista motive temeinice care sa sustina exis tenta unei situatii de pericol iminent pentru copil. si nu întâmpina opozitie din partea persoanelor prevazute la alin. 58-60. -(1) Reprezentantii persoanelor juridice. (3) si ale art. 92. Prevederile art. reprezentantii directiei gen erale de asistenta sociala si protectia copilului stabilesc ca exista motive temeinice ca re sa sustina existenta unei situatii de pericol iminent pentru copil. art. reprezentantii directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului au drept de acces. organele de politie au obligatia sa sprijine reprezentantii directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului. -Pentru verificarea sesizarilor privind cazurile de abuz si neglijare a copilului. 94. (1). 107. precum si persoanele fizice c are au în îngrijire sau asigura protectia unui copil sunt obligati sa colaboreze cu reprezentantii d irectiei generale de asistenta sociala si protectia copilului si sa ofere toate informatiile necesare pentru solutionarea sesizarilor. în conditiile legii.

94 alin. în baza unui raport juridic de munca sau de alta natura. Declaratia copilului poate fi înregistrata. precum si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti. ca proba. aceasta îl poate chema pe copi l în fata ei. -(1) În cadrul procesului prevazut la art. 96. Art. cu intentie. în grijirea sau educatia copilului. (3) si (4). (2) Acordul copilului este obligatoriu pentru realizarea înregistrarii declaratiei sale. precum si în serviciile de tip rezide ntial. Art. 97. angajatorii au obligatia sa sesizeze de îndata organele de urm arire penala si sa dispuna îndepartarea persoanei respective de copiii aflati în grija sa. Pre vederile art. cresterea. publice sau private. Audierea are loc numai în camera de consiliu. asigurau protectia. -În cazul în care abuzul sau neglijarea a fost savârsita de catre persoane ca re. (3) se aplica în mod corespunzator. -În institutiile publice sau private. prin mijloace t ehnice audio-video. Art. se poate administra. la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidential. a unei infractiuni. potrivit legii. 58-60 si ale art. 64 alin. (4) În termen de 48 de ore de la data executarii ordonantei presedintiale prin car e s-a dispus plasamentul în regim de urgenta. 95. licentiat în conditiile legii. cresterea. SECTIUNEA a 4-a Protectia copilului împotriva rapirii sau oricaror forme de traficare .ie. care asigura protectia. din oficiu. decaderea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti. pentru a-l audia. este interzisa angajarea persoanei împotriva careia a fost pronuntata o hotarâre judecatoreasca def initiva si irevocabila pentru savârsirea. Înregistrarile se realizeaza în mod obligatoriu cu asistenta unui psiholog. îngrijirea sau educarea copiilor. declaratia scrisa a copilului referitoare la abuzul sau neglij area la care a fost supus. în prezenta unui psi holog si numai dupa o prealabila pregatire a copilului în acest sens. directia generala de asistenta sociala si protect ia copilului sesizeaza instanta judecatoreasca pentru a decide cu privire la: înlocuirea plasam entului în regim de urgenta cu masura plasamentului. (3) Daca instanta judecatoreasca apreciaza necesar.

organ de specialitate al administratiei publice centrale. c) exploatarii sexuale si a violentei sexuale. în colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii. precum si coordonarea si controlul activitatii de protecti e si promovare a drepturilor copilului se realizeaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protec tia Drepturilor Copilului. (2) Institutiile si autoritatile publice. autoritatile publice mentionate la alin. în orice scop sau sub orice forma. h) exploatarii copilului în cadrul unor cercetari ori experimente stiintifice. potrivit atributiilor lor. SECTIUNEA a 5-a Protectia copilului împotriva altor forme de exploatare Art. d) rapirii si traficarii de copii în orice scop si sub orice forma. vor ef ectua demersurile necesare pentru adoptarea tuturor masurilor legislative. inc lusiv a unui mecanism intern de coordonare si monitorizare a activitatilor întreprinse. între altele: a) transferului ilicit si a nereturnarii copilului. -(1) Copilul are dreptul la protectie împotriva oricarei forme de exploat are. b) încheierii adoptiilor. nationale ori internationale. (1) au responsabilitat ea elaborarii unei strategii la nivel national pentru prevenirea si combaterea acestui fenomen. administrative si educa tive destinate asigurarii protectiei efective împotriva oricaror forme de trafic intern sau inter national al copiilor. rati ficata prin Legea nr. f) dezvoltarii fortate a talentelor copiilor în dauna dezvoltarii lor armonioase. adopta regl ementari specifice si aplica masuri corespunzatoare pentru prevenirea. 99. -Monitorizarea respectarii principiilor si drepturilor stabilite de pr ezenta lege si de Conventia Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. (2) În acest scop.Art. CAPITOLUL VII Institutii si servicii cu atributii în protectia copilului SECTIUNEA 1 Institutii la nivel central Art. . Solidaritatii Sociale si Familiei. g) exploatarii copilului de catre mass-media. 18/1990. 98. -(1) Ministerul Administratiei si Internelor si Autoritatea Nationala p entru Protectia Drepturilor Copilului. inclusiv de catre propriii parinti. fizice si mentale. cu personal itate juridica. 100. e) implicarii copiilor în conflicte armate. aflat în subordinea Ministerului Muncii. în alte scopuri decât interesu l superior al copilului. republicata.

consilieri locali. preoti. SECTIUNEA a 2-a Institutii si servicii la nivel local Art. cât si de a raspunde nevo ilor globale ale respectivei colectivitati. -(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a impl ica colectivitatea locala în procesul de identificare a nevoilor comunitatii si de solutionare la niv el local a problemelor sociale care privesc copiii. medici. . precum si protectia speciala a copilului li psit. temporar sau definitiv.Art. asigurân d prevenirea separarii copilului de parintii sai. po litisti. oameni de afaceri locali. dar fa ra a se limita. 101. (2) În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând. -Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa garanteze si sa promoveze respectarea drepturilor copiilor din unitatile administrativ-teritoriale. Art. de îngrijirea parintilor sai. 103. 102. cadre didactice. Rolul acestor structuri este atât de solutionare a unor cazuri concrete. -Apararea drepturilor si libertatilor copilului în raporturile acestuia cu autoritatile publice cu scopul de a promova si de a îmbunatati conditia copilului se realizeaza si prin institutia Avocatul Poporului.

precum si de alte acte normative în vigoare. -(1) Serviciul public specializat pentru protectia copilului. (4) Pentru a-si îndeplini rolul pentru care au fost create. c) solutionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal. a consiliilor loc ale ale sectoarelor municipiului Bucuresti functioneaza comisia pentru protectia copilului. ca organ de specialitate al acestora. atributiile serviciului public de asistenta sociala de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti. 105. (2) Organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilu lui se reglementeaza prin hotarâre a Guvernului.(3) Mandatul structurilor comunitare consultative se stabileste prin acte emise de catre autoritatile administratiei publice locale. existent în subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure sti. b) pronuntarea. -(1) În subordinea consiliului judetean si. . respectiv. la propunerea Ministerului Muncii. structurile comunitare consultative vor beneficia de programe de formare în domeniul asistentei sociale si protectiei copi lului. care preia. res pectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti. (2) Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este instituti e publica cu personalitate juridica. numarul de personal si finantarea directiei genera le de asistenta sociala si protectia copilului se aproba prin hotarâre a consiliului judetean. (4) Structura organizatorica. Solidaritatii Sociale si Familiei. Art. având urmatoarele atributii principale: a) stabilirea încadrarii în grad de handicap si orientarea scolara a copilului. (5) Atributiile si regulamentul-cadru de organizare si functionare ale directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului se aproba prin hotarâre a Guvernului. care o înfiinteaza. (3) Institutia prevazuta la alin. respectiv. respectiv a c onsiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. astfel încât sa asigur e îndeplinirea în mod corespunzator a atributiilor ce îi revin. fara personalitate juridica. (2) exercita în domeniul protectiei drepturilor copilului atributiile prevazute de prezenta lege. d) alte atributii prevazute de lege. Art. functiile se rviciului public de asistenta sociala de la nivelul judetului si. în conditiile prezentei legi. 104. precum si serviciul public de asistenta sociala de la nivelul judetelor si sectoarelor municipiului Bucuresti se reorganizeaza ca directie generala de asistenta sociala si protectia copilului. în mod corespunzator. înfiintata în subordinea consiliului judetean. cu privire la propunerile referitoar e la stabilirea unei masuri de protectie speciala a copilului. precum si realizarea deplina si exer citarea efectiva a drepturilor copilului.

h) înainteaza propuneri primarului.Art. asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor dispon ibile pe plan local. f) asigura si urmaresc aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumulu i de alcool si droguri. de prevenire si combatere a violentei în familie. i) urmaresc evolutia dezvoltarii copilului si modul în care parintii acestuia îsi ex ercita drepturile si îsi îndeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura d e protectie speciala si a fost reintegrat în familia sa. 106. e) asigura consilierea si informarea familiilor cu copii în întretinere asupra drept urilor si obligatiilor acestora. asigurând centralizarea si sintetizare a datelor si informatiilor relevante. b) realizeaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa. în conditiile legii. g) viziteaza periodic la domiciliu familiile si copiii care beneficiaza de servi cii si prestatii. precum si modul de respectare a drepturilor copiilor. . în cazul în care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala. în conditiile legii. -(1) Serviciile publice de asistenta sociala organizate la nivelul mun icipiilor si oraselor. precum si persoanele cu atributii de asistenta sociala din aparatul pr opriu al consiliilor locale comunale îndeplinesc în domeniul protectiei copilului urmatoarele atributii: a) monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teri toriala. d) elaboreaza documentatia necesara pentru acordarea serviciilor si/sau prestati ilor si acorda aceste servicii si/sau prestatii. precum si a comportamen tului delincvent. c) identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau pr estatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa.

precum si pentru realizarea protectiei speciale a copilului separat. -(1) Pentru asigurarea prevenirii separarii copilului de parintii lui. 109. fara personalitate juridica. temporar sau definitiv. ca urmare a stabilirii în conditiile prezentei legi a masurii plasam entului. Art. (4) Serviciile de tip rezidential care apartin autoritatilor administratiei publ ice se organizeaza numai în structura directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului. (2) Fac parte din categoria serviciilor de tip rezidential centrele de plasament si centrele de primire a copilului în regim de urgenta. 108. în regim de componente functionale ale acestora. în conditiile prezentei legi. comunelor si sectoarelor municipiului Bucuresti au oblig . consiliile locale ale municipiilor. cresterea si îngrijirea copilului separat. cresterea si îngrijirea copilului separat. de parintii sai. pentru depasirea situ atiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. -(1) Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigura mentine rea. (3) Sunt considerate servicii de tip rezidential si centrele maternale. -Serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care se asigura. Art. (5) Serviciile de tip rezidential se organizeaza pe model familial si pot avea c aracter specializat în functie de nevoile copiilor plasati. dup a caz. -(1) Serviciile de tip rezidential sunt acele servicii prin care se as igura protectia. se organizeaza si functioneaza urmatoarele tipuri de servicii: a) servicii de zi. de parintii sai . (1) se aproba prin hotarâre a Guvernului. b) servicii de tip familial. Art. c) servicii de tip rezidential. a planului individualizat de protectie. atributiile prevazute la alin . de parintii sai . Art. (2) Accesul la aceste servicii se realizeaza în baza planului de servicii sau. temporar s au definitiv. (2) La nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti. la domiciliul unei persoane fizice sau familii.j) colaboreaza cu directia generala de asistenta sociala si protectia copilului în domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitat e din acest domeniu. ca urmare a stabilirii în conditiile prezentei legi a masurii plasamentului. oraselor. 110. 111. temporar sau definitiv. (1) sunt exercitate de directia generala de asistenta sociala si protectia copilului. (2) Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea serviciilor prevazute la alin. -(1) Pentru prevenirea separarii copilului de parintii sai. 107. Art. refacerea si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale parintilor sai.

CAPITOLUL VIII Organisme private Art. (2) În situatia în care consiliul local nu identifica resurse financiare si umane su ficiente pentru a organiza serviciile prevazute la alin.atia sa organizeze. organismele private acre ditate se supun regimului de drept public prevazut de prezenta lege. Art. în mod autonom sau prin asociere. precum si de reglementarile prin care aceasta este pusa în executare. potrivit nevoilor identificate în comunitatea respectiva. fara scop patrimonial. În functie de nevoile evaluate ale copiilor plasati. (1). consiliul judetean si. cota-parte si cuantumul total a l acestor cheltuieli fiind stabilite anual prin hotarâre a consiliului judetean. consiliul judetean poate organ iza si dezvolta si servicii de zi. 112. consiliul judet ean va asigura finantarea necesara înfiintarii acestor servicii. servicii d e tip familial si de tip rezidential. la cererea acestuia. -(1) Organismele private care pot desfasura activitati în domeniul prote ctiei drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia sunt persoane juridice de drept p rivat. servicii de zi. în mod autonom sau prin asociere. respectiv. . (2) În desfasurarea activitatilor prevazute la alin. 113. temporar sa u definitiv. -Pentru asigurarea protectiei speciale a copilului lipsit. Consiliul local asigura finantar ea cu pâna la 50% a cheltuielilor de functionare a acestor servicii. constituite si acreditate în conditiile legii. de ocrotirea parintilor sai. consiliul local al s ectorului municipiului Bucuresti au obligatia sa organizeze. potrivit nevoilor identificate la nivelul unitatii lor admin istrativ-teritoriale. (1).

respectiv ale sectoarelor municipiului Bucures ti. 116 se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. 115. 114. oraselor si municipiilor. . prevazute la art. -(1) Autoritatile publice sau organismele private autorizate pot înfiint a. temporar sau definitiv. -(1) Prevenirea separarii copilului de familia sa. organ iza si dezvolta serviciile de prevenire a separarii copilului de familia sa. precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit. 116. temporar sau definitiv. e liberata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului. numai pe baza licentei eliberate de Autoritate a Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.Art. -Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului efectuea za inspectii periodice cu privire la modul în care autoritatile publice sau organismele private autorizate respecta standardele prevazute la art. CAPITOLUL IX Licentierea si inspectia serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa. de ocrotirea parintilor sai. de ocrotirea parintilor sai . -Organismele private legal constituite si acreditate pot înfiinta. 118. prevazute de prezenta lege. Standardele se elaboreaza de catre Autoritatea Nationa la pentru Protectia Drepturilor Copilului si se aproba prin ordin al secretarului de stat. temporar s au definitiv. b) bugetele locale ale judetelor. de ocrotirea parintilor sai Art. 107. precum si de protec tie speciala a copilului. organiza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa. retragere. anulare sau suspendar e a licentei prevazute la art. temporar sau definitiv. (2) Licenta de functionare prevazuta la alin. precum si protectia speciala a copilului lipsit. precum si pentru serviciile de protectie speciala a copilului lipsit. CAPITOLUL X Finantarea sistemului de protectie a copilului Art. de ocrotirea parintilor sai se finante aza din urmatoarele surse: a) bugetul local al comunelor. -Conditiile si procedura de acordare. Art. 110. 117. (1) se acorda pe baza îndeplinirii s tandardelor minime obligatorii elaborate pentru serviciile de prevenire a separarii copilulu i de familia sa. precum si se rvicii de protectie speciala a copilului lipsit. 115. precum si conditiile si procedura de efectuare a inspecti ilor prevazute la art. Art. numai daca au obtinut licenta de functionare pentru serviciul respectiv.

. De aceasta alocatie beneficiaza si copilul pentru care a fost instit uita tutela. -(1) Pentru fiecare copil fata de care s-a luat masura plasamentului s e acorda o alocatie lunara de plasament. precum si cele legate de aplicarea prevederilor Legii nr. -Cheltuielile pentru plata salariilor sau a indemnizatiilor asistentil or maternali. si se gestioneaza de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului. din fondu ri alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie. (2) Alocatia se plateste persoanei sau reprezentantului familiei care a luat în pl asament copilul sau tutorelui. 119.000 lei. în cuantum de 670. (2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului poate finanta p rograme de interes national pentru protectia si promovarea drepturilor copilului. sponsorizari si alte forme private de contributii banesti. mamele protejate în centre maternale. Solidaritatii Sociale si Familiei. permise d e lege. respectiv de la bugetul sector ului municipiului Bucuresti. Art. precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti se suporta de la bugetul judetului. în conditiile legii. care se indexeaza prin ho tarâre a Guvernului. 120. precum si din alte surse. 326/2003 privind drepturile d e care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia c opilului. (3) Alocatia de plasament se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Minister ului Muncii. d) donatii. în conditiile legii.c) bugetul de stat. din fonduri externe rambursabile si neram bursabile. Art.

(2) În situatii deosebite. (2) Daca domiciliul copilului nu este cunoscut. în alimente. medicamente si alte accesorii medicale. -(1) Cauzele prevazute la art. (3) Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 10 zile. (3). (2) Audierea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie si se face cu respectarea prevederilor art. 124. îmbracaminte. 125. (4) Partile sunt legal citate daca citatia le-a fost înmânata cel putin cu o zi înaint ea judecarii. (2) Prestatiile exceptionale se acorda cu prioritate copiilor ale caror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzatoare ori ca urmare a n ecesitatii suportarii unor cheltuieli particulare destinate mentinerii legaturii copilului cu familia sa. -Cuantumul maxim. Art. -(1) Primarii acorda prestatii financiare exceptionale. (3) În functie de fiecare caz în parte. 24. în acest caz. Art. 121. Art. precum si conditiile de acordare a prestatiilor fina nciare exceptionale se stabilesc prin hotarâre a consiliului local. CAPITOLUL XI Reguli speciale de procedura Art. în principal. 122. . 126. Art. -(1) Hotarârea instantei de fond este executorie si definitiva. 124 se solutioneaza în regim de urgenta. primarul decide. 127. audierea copilului se face cu re spectarea prevederilor art. suportarea cheltuielilor legate de transport. manua le si rechizite sau echipamente scolare. a directiei generale de asistenta sociala s i protectia copilului si cu participarea obligatorie a procurorului. pe baza dispozitiei primarului. competenta revine tribunalului în a carui circumscriptie teritoriala a fost gasit copilul. cu privire la acordarea prestatiei financiare exceptionale si cuantumul acesteia. cu exceptia cauzelor care privesc stabilirea unei masuri d e protectie speciala pentru copilul abuzat sau neglijat. -(1) Hotarârile prin care se solutioneaza fondul cauzei se pronunta în ziu a în care au luat sfârsit dezbaterile. constând. cu citarea reprezentantului legal al copilului. în situatia în car e familia care îngrijeste copilul se confrunta temporar cu probleme financiare determinate de o s ituatie exceptionala si care pune în pericol dezvoltarea armonioasa a copilului. -Prestatiile financiare exceptionale pot fi acordate si sub forma de p restatii în natura. prin dispozitie. -(1) Cauzele prevazute de prezenta lege privind stabilirea masurilor d e protectie speciala sunt de competenta tribunalului de la domiciliul copilului. pronuntarea poate fi amânata cel mult doua zile. procurarea de proteze. Art. 95 alin.Art. 123.

e) orice alte date referitoare la cresterea si educarea copilului. -Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicarii hotarârii. directia ge nerala de asistenta sociala si protectia copilului de la domiciliul copilului sau în a carei raza administrativteritoriala a fost gasit copilul întocmeste si prezinta instant ei raportul referitor la copil. care pot serv i solutionarii cauzei. care va cuprinde date privind: a) personalitatea. Art. -(1) În toate cauzele care privesc aplicarea prezentei legi. 130. 128. (2) În toate cauzele care privesc stabilirea.(2) Hotarârea se redacteaza si se comunica partilor în termen de cel mult 10 zile de la pronuntare. Art. familia sau serviciul de tip rezidential în care ar putea fi plasat copilul. c) conditiile în care copilul a fost crescut si în care a trait. -Dispozitiile prezentei legi referitoare la procedura de solutionare a cauzelor privind stabilirea masurilor de protectie speciala se completeaza în mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila. d) propuneri privind persoana. . înlocuirea ori încetarea masurilor de pr otectie speciala stabilite de prezenta lege pentru copilul care a savârsit o fapta penala si nu raspunde penal se va întocmi un raport si din partea serviciului de reintegrare si supraveg here de pe lânga instanta judecatoreasca. 129. starea fizica si mentala a copilului. b) antecedentele sociomedicale si educationale ale copilului. Art.

Art. (4) si art. . 4 8 alin. (1). -(1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 alin. în conformitate cu prevederile art. b) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 11 alin. art. (2). 91 constituie abatere disciplinara grava si se sanctioneaza potrivit legii. 11 alin. e) necomunicarea de catre organele de politie a rezultatelor verificarilor speci fice privind identitatea mamei în conformitate cu prevederile art. f) neefectuarea de catre serviciul public de asistenta sociala a declaratiei de în registrare a nasterii. (2) Recrutarea ori constrângerea unui minor la cersetorie se pedepseste cu închisoar e de la 1 la 5 ani. 9 alin. c) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. cerând ajutor financiar sau materi al. -(1) Îndemnul ori înlesnirea practicarii cersetoriei de catre un minor sau tragerea de foloase de pe urma practicarii cersetoriei de catre un minor se pedepseste cu înch isoare de la 1 la 3 ani. Art. se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani si interzicerea unor drepturi. d) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 132. în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. CAPITOLUL XII Raspunderi si sanctiuni Art. pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani. (1). (2) Nerespectarea obligatiei prevazute la art. (2). pentru fapta preva zuta la alin. (3) Daca fapta prevazuta la alin. h) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. g) nerespectarea obligatiei prevazute la art. -(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 11 alin. (1) si (3). (6). (3). 10 alin. 36 alin. art. (3). 135. (1). 13 si la art. (3) t eza întâi constituie abatere disciplinara. -Cauzele care privesc aplicarea prezentei legi sunt scutite de taxa ju diciara de timbru si de timbru judiciar. Art. 131. -Fapta parintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a se f olosi de acesta pentru a apela în mod repetat la mila publicului. (1) sau (2) este savârsita de un parinte sau de reprezentantul legal al minorului. (2). 134. 133. (2). 11 alin. si de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi. pentru fapta prevazuta la ali n. Art. 36 alin. 87 alin. 9 alin. (7).

f) . (1 ) lit. e) si i) . cu modificarile ulterioare. a).000 lei la 15.000.000. a). cea prevazuta la lit.000 lei.000 lei.i) nerespectarea prevederilor art. 83. cele prevazute la lit.000. 136. g) si h) .000 lei. 180/2002. (2)-(4) si ale art. d) cu amenda de la 5. (1) lit. c) cu amenda de la 3. respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucu resti. pentru contraventiile de la alin. CAPITOLUL XIII Dispozitii tranzitorii si finale . (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunii se fac de catre persoane anume desemnate dintre cele cu atributii de control din: a) Ministerul Sanatatii. (1) lit. e). j) nerespectarea obligatiei prevazute la art. b) Ministerul Administratiei si Internelor. d) si j) . Art. (1) lit.000 lei la 5. f) si g). 22 alin. b).000 lei la 6.000. (1) se sanctioneaza astfel: a) cu amenda de la 1. -Contraventiilor prevazute la art. h) si i). b). 135 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. aprobata cu mo dificari si completari prin Legea nr. pentru contraventiile de la alin. 96. pentru contraventiile de la alin.000 lei. j).000. c) si d) . b) cu amenda de la 2. cele prevazute la lit. pentru contrave ntia de la alin. c) .000. cele prevazute la lit. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.000. (2) Contraventiile prevazute la alin. d) consiliul judetean.000 lei la 3. c) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.000.

-Centrele de plasament. -În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. transferul s e realizeaza numai daca este posibila separarea patrimoniului si a personalului. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate. dupa caz. (4) Consiliile locale au obligatia sa pastreze destinatia si structura de person al a serviciilor preluate. care la data intrarii în vigoare a prezen tei legi este încadrat cu acest statut în cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilu lui. Art. 139. va solicit a instituirea tutelei sau stabilirea unei masuri de protectie speciala. Art. republicata. 137. în regim de componente functionale ale acestora. (1) serviciile de zi specializate pentr u copilul abuzat sau neglijat. respectiv centru de plasament. precum si personalul car e deserveste aceste servicii se transfera consiliilor locale pe teritoriul carora acestea fun ctioneaza. respectiv a consiliului local a l sectoarelor municipiului Bucuresti în structura directiei generale de asistenta sociala din su bordinea consiliului judetean. 138. (3) În situatia în care serviciile prevazute la alin. respectiv a consiliului local al sectoarelor municipiului Bucuresti. 140. Art. centru de primire în regim de urgenta sau centru maternal. -Personalul didactic si didactic auxiliar. -(1) Serviciile de zi destinate prevenirii situatiilor ce pun în pericol securitatea si dezvoltarea copilului. înfiintate de consiliile judetene. (1) se realizeaza pe baza de protocol încheiat într e consiliul judetean si consiliul local. transferat potrivit art. cu modificarile si completarile ulterioare. îsi pastreaza statutul. Ministerul S anatatii. directia generala de asistenta sociala si protectia copilului va reevalua împrejurarile care au stat la baza masurilor de protectie dispuse de comisia pentru protectia copilului si. (1) fac parte dintr-un complex de servicii care are ca obiect de activitate si protectia copilului în regim rezidential. respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. 141. care se considera de interes judetean. (5) Transferul prevazut la alin. centrele de primire în regim de urgenta si centr ele maternale organizate în structura fostelor servicii publice specializate pentru protectia co pilului se reorganizeaza prin hotarârea consiliului judetean. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. fara personalitate juridica.Art. în conditiile prezentei legi. Art. consi liile judetene. Ministerul Administratiei si Internelor si Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturil or Copilului au . 46 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. -În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

publicata în Monitorul Oficial al României. Partea I. Art. 119/1996 cu privire la actele de stare civila. 142. Partea I. Partea I. Art. (2) al art. publicata în Monitorul Oficial al României. 280 din 16 octombrie 1997. 26/1997 privind protectia copilului afl at în dificultate.obligatia sa desemneze persoanele dintre cele cu atributii de control. cu modificarile si completarile ulterioare. 643 d in 15 octombrie 2001. 282 din 11 noiembrie 1996. cu exceptia art. 276 din 24 iulie 1998. publicata în Monitorul Oficial al României. -(1) Formarea initiala în domeniul protectiei drepturilor copilului este obligatorie pentru toate categoriile profesionale din sistem si pentru cei care au atributii decizionale privitoare la copil. care vor constata contraventiile si vor aplica sanctiunile mentionate în prezentul capitol. c) Hotarârea Guvernului nr. aprobata cu modificari prin Legea nr. nr. nr. nr. cuprinse în Legea nr. nr. -(1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: a) art. 90/2003. nr. Partea I. d) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Partea I. 71/2002. aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. republicata în Monitorul Oficial al României. cu modificarile ulteri oare. (2) Se modifica în mod corespunzator dispozitiile referitoare la înregistrarea naste rii copilului abandonat de mama în spital. b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20. . 143. 3 din Regulamentul-cadru de organizare si function are a serviciului public de asistenta sociala. 81 din 7 februarie 2003. public ata în Monitorul Oficial al României. c u modificarile si completarile ulterioare. A a alin. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului. e) lit. (3) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii c ontrare. 604/1997 privind criteriile si procedurile de autoriza re a organismelor private care desfasoara activitati în domeniul protectiei copilului. 88 din Codul familiei.

(2). Partea I. în exercitarea sarcinilor ce îi revin. Art. (2) Aceste regulamente vor fi expuse într-un loc vizibil. Art. (2) si art. (5). de identificare a parintilor sau alt or reprezentanti legali ai copiilor. (2) Procedura de întoarcere a copiilor în tara. 148. 19 alin. precum si. intra în contact cu copilul. art. 146. sanatatea si gradul de maturitate al acestora. (2) Anual personalul prevazut la alin. modul de avansare a cheltuielilor ocazionate de întoarcerea în t ara a acestora. -(1) La angajarea personalului de educatie. -Prevederile prezentei legi se completeaza cu alte reglementari care s e refera la drepturile copilului. art. 117.(2) Educatia permanenta si formarea profesionala continua în domeniul protectiei s peciale a copilului se asigura pentru toate categoriile profesionale din sistem. dupa caz. 147. (1) este evaluat din punct de vedere psih ologic. intra în contact cu domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului. 107 alin. art. prin natura profesiei. (3) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului împreuna cu Minis terul Educatiei si Cercetarii. -(1) Regulamentele proprii ale persoanelor juridice care desfasoara ac tivitati de protectie a copilului vor specifica expres regulile stabilite pentru a asigura e xercitarea drepturilor si îndeplinirea îndatoririlor pe care le au copiii. în conformitate cu vârsta. cu exceptia prev ederilor art. competente sa a . care intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi în Monitor ul Oficial al României. -(1) Prezenta lege intra în vigoare la 1 ianuarie 2005. Art. art. care. protectie si îngrijire din c adrul institutiilor publice si private. 84 alin. astfel încât sa permita acce sul copiilor si informarea lor adecvata. (3). se v a prezenta în mod obligatoriu si o expertiza neuropsihiatrica. Art. 105 al in. cu celelalte institutii publice si private interesate vor asigura form area initiala si continua a personalului care. precum si rapoartele de eva luare psihologica se pastreaza conform legii la dosarul personal al salariatului. -Elaborarea proiectelor de acte normative care fac referire la oricare dintre drepturile copilului prevazute de prezenta lege se realizeaza obligatoriu cu avizul Autorit atii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului. (2). Art. precum si serviciile de protectie speciala. 17 alin. (3) Rapoartele privind expertizele neuropsihiatrice. Ministerul Sanatatii. 145. 144. 104 alin. Solidaritatii Sociale si Familiei. publice sau private. art. inclusiv cu prevederile cuprinse în conventiile si tratatele internationale la care România este parte. Ministerul Muncii. (2).

(3) Organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilu lui. prevazuta la art. 105 alin. prevazut a la art. 104 alin. (2). 19 alin. prevazute la art. se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protecti a Copilului si Adoptie. retragere. . anulare sau suspendare a lic entei prevazute la art. din orice motive. (7) Tipurile de servicii specializate. (2) se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si A doptie. prevazuta la art. (2). precum si conditiile si procedura de efectuare a inspectiilor preva zute la art. nu sunt însotiti de parinti sau de un alt reprezentant legal ori nu se gasesc sub supravegherea legala a uno r persoane din strainatate. 84 alin. (5). (2). se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie. (3). (5) Conditiile si procedura de acordare. se el aboreaza de catre Ministerul Muncii. prevazute la art. 107 alin. 115. se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adopt ie împreuna cu Ministerul Afacerilor Externe. Solidaritatii Sociale si Familiei. (8) Atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a directiei g enerale de asistenta sociala si protectia copilului. (6) Procedura referitoare la exercitarea dreptului copilului ai carui parinti lo cuiesc în state diferite de a întretine relatii personale si contacte directe cu acestia. ce se asi gura pe toata durata aplicarii masurilor destinate copilului care savârseste fapte penale si nu raspund e penal. 17 alin. precum si standardele r eferitoare la modalitatea de asigurare a acestor servicii se elaboreaza de catre Autoritatea N ationala pentru Protectia Copilului si Adoptie în colaborare cu Ministerul Justitiei. pentru a-i asista pe copii în procesul de reintegrare în societate. 116 se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie. care.sigure protectia în regim de urgenta a copiilor aflati în strainatate. (4) Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea serviciilor prevazute la art.

76 alin.Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României. republicata. . 272. (1) din Constitutia României. 21 iunie 2004. cu respectarea prevederilor art. Nr. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI VALER DORNEANU NICOLAE VACAROIU Bucuresti. 75 si ale art.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->