P. 1
Avgust In

Avgust In

|Views: 7|Likes:
Published by Johny37

More info:

Published by: Johny37 on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2015

pdf

text

original

o.

Serafim Rouz

MESTO BLA@ENOG AVGUSTINA U PRAVOSLAVNOJ CRKVI
www.pravoslovo.net PREDGOVOR Ova kratka studija o bl. Avgustinu je napisana na zahtev jednoga broja pravoslavnih hri{}ana, koji su je ~itali u ~asopisu Pravoslavna re~ (br. 79 i 80, 1978. g.) i koji smatraju da ona mo`e biti od du{evne koristi i dana{wim pravoslavnim hri{}anima. Pri tome ne treba da obra}amo pa`wu na kompletnost ove studije bogoslovqa bl. Avgustina, budu}i da se detaqnije govori samo o temi blagodati i slobodne voqe, dok je ostatak uglavnom istorijski. Zapravo, wen ciq je da otkrije stav pravoslavne Crkve prema bl. Avgustinu kroz istoriju Crkve. Tako|e, nadam se da smo istovremeno, makar unekoliko, osvetlili problem pravoslavnog na~ina `ivota u savremenom svetu, u kome se ose}awe i sila istinskog Pravoslavqa tako retko sre}e ~ak i me|u pravoslavnim bogoslovima. Pri tome je autorova namera bila da dovede u pitawe mi{qewe dana{wih akademskih bogoslova o Avgustinu kao o ,,`rtvenom jagwetu” i tako nam omogu}i da jasnije sagledamo wegove, ali i sopstvene slabosti, koje su iznena|uju}e sli~ne. Sopstvena nemo} se pred samim autorom veoma `ivo otkrila gotovo odmah nakon objavqivawa ove kwige i to nakon susreta sa jednim sovjetskim emigrantom, koji se obratio u Pravoslavqe jo{ dok je `iveo u Rusiji, ali ga je razumevao u okvirima isto~wa~kih religija, koje je do tada bio upoznao. I za wega je bl. Avgustin bio `rtveno jagwe: kritikovali su ga zbog pogre{nog prevo|ewa i razumevawa jevrejskih termina, zbog pogre{nog u~ewa o ,,prvobitnom grehu”, itd. Zaista, ne mo`emo pore}i Avgustinovu preracionalnost, kao ni ~iwenicu da je zastupao pogre{no u~ewe o praroditeqskom grehu, koje, da ponovo naglasimo, nije bilo toliko ,,nepravoslavno”, koliko usko i nepotpuno. Avgustin gotovo da je poricao postojawe svake dobrote ili slobode u samom ~oveku, te je u~io da svaki ~ovek nosi krivicu Adamovog greha i wegovih posledica. Pravoslavno bogoslovqe ovakva stanovi{ta ocewuje kao krajnosti, u su{tini, hri{}anskog u~ewa. Me|utim, ovaj ruski emigrant je pomenute nedostatke Avgustinovog u~ewa pretvorio u pravdawe izrazito nepravoslavnog u~ewa o ~ovekovoj potpunoj oslobo|enosti od praroditeqskog greha. Pojedine jednostrane kritike Avgustinovog u~ewa o prvobitnom grehu su, ~ak i mnoge pravoslavne mislioce, dovele do sli~nog preterivawa, {to je me|u pravoslavne vernike unelo u
1

potpunosti nepotrebnu smutwu. Tako su neki pisci toliko ,,protiv” Avgustina, da ostavqaju utisak da je Pelagije mo`da na posletku ipak bio pravoslavni u~iteq (uprkos tome {to ga je Crkva osudila), dok se drugi zadovoqavaju time {to {okiraju ~itaoce izjavom da je u~ewe o prvobitnom grehu ,,jeres”. Tako su ove preterane reakcije na Avgustinove zablude nanele mnogo vi{e {tete od samih gre{aka koje su oni nameravali da isprave. U takvim slu~ajevima, bl. Avgustin postaje ne samo ,,`rtveno jagwe” na koje su se, opravdano ili neopravdano, sru~ili svi mogu}i bogoslovski propusti, ve} se time stvara jo{ ve}a opasnost da bl. Avgustin postane izgovor elitisti~ke filosofije nadmo}i ,,isto~ne mudrosti” nad svim {to je ,,zapadno”. Prema ovoj filosofiji, ne samo Avgustin, ve} svako ko je pod bilo kakvim ,,zapadnim uticajem”, ukqu~uju}i i mnoge istaknute pravoslavne bogoslove kasnijih vekova, ,,zapravo ne razumeva” pravoslavno u~ewe, te ga moraju pou~iti dana{wi predstavnici bogoslovskog trenda ,,povratak Svetim Ocima”. Zbog ovakve zloupotrebe se ~esto izdvaja episkop Teofan Zatvornik, veliki ruski Otac devetnaestog veka. Naime, on je sa Zapada preuzeo poneke izraze i preveo je nekoliko zapadnih kwiga iz kojih je izbacio sve ne-pravoslavne ideje, jer je uvideo da duhovno osiroma{eni pravoslavni narod nije mogao imati nikakve koristi od takvih kwiga (u tome je sledio primer sv. Nikodima Agiorita). Zbog toga dana{wa ,,elita” poku{ava da ga omalova`i, nazivaju}i ga ,,sholastikom”. Daqe je ve} samo po sebi jasno {ta ove kritike podrazumevaju: ako ne mo`emo verovati tako velikim pravoslavnim u~iteqima kao {to su bl. Avgustin i ep. Teofan, koliko li tek onda mo`emo mi, obi~ni pravoslavni hri{}ani, da razumemo slo`eno pravoslavno u~ewe? Mora da je ,,istinsko u~ewe” Crkve toliko suptilno, da ga ,,zapravo” mo`e razumeti nekolicina qudi sa bogoslovskim diplomama sa modernih pravoslavnih akademija (gde cveta bogoslovski trend ,,povratak Ocima”), o kojima se govori kao o ,,pravim svetoota~kim” misliocima. Ipak, neka vrsta ~udne kontradikcije napada ovu ,,svetoota~ku elitu”: wihov jezik, ton i vasceli pristup pomenutim pitawima su toliko zapadni (ponekad ~ak i ,,jezuitski”!) da ~ovek prosto zanemi pred wihovom slepom kritikom ne~ega {to je o~igledni deo wih samih. ,,Zapadni” pristup bogoslovqu, pre-racionalnost, od koje je bl. Avgustin uveliko patio (ali ne i ep. Teofan), preterano oslawawe na dedukcije sopstvenog ogrehovqenog uma su osobine, koje su toliko ovladale dana{wim ~ovekom da zaista moramo biti suma{ed{i ako ih shvatamo kao ne~iji drugi problem, a ne na prvom mestu kao na{ sopstveni. Kada bismo imali makar deli} toga dubokog i istinskog pravoslavnog srca (kako ka`e sv. Tihon Zadonski), koje su bl. Agustin i ep. Teofan u ogromnoj meri imali, mawe bismo isticali wihove u~iwene i neu~iwene grehe. Neka kriti~ari Avgustinovog u~ewa i daqe, ukoliko to `ele, rade svoj posao, ali neka to ~ine sa vi{e milosti, vi{e razumevawa, vi{e
2

pravoslavnosti, vi{e svesti da je bl. Avgustin na istom nebu, kome svi te`imo, ukoliko ne `elimo da poreknemo pravoslavqe svih onih Otaca, koji su ga smatrali pravoslavnim svetiteqem, po~ev{i od ranih galijskih Otaca, preko sv. Fotija Carigradskog, sv. Marka Efeskog, sv. Dimitrija Rostovskog, pa sve do dana{wih u~iteqa Pravoslavqa, na ~elu sa arhiepiskopom Jovanom Maksimovi~em. Ako ni{ta, nije lepo i po{teno sa omalova`avawem govoriti o Ocu koga Crkva i Weni Oce vole i po{tuju. Na{a ,,ispravnost” - ~ak ako je ona ,,ispravna” onoliko koliko mi mislimo da jeste – ne mo`e biti izgovor za takvo nepo{tovawe. Oni pravoslavni hri{}ani koji i danas o blagodati i praroditeqskom grehu govore avgustinovskim jezikom, nisu li{eni blagodati na{e Crkve. Oni, pak, koji su ,,ispravnijeg” razmi{qawa, neka se pla{e gubqewa ove blagodati zbog sopstvene gordosti. Prvobitno izdawe ove studije je izazvalo reakcije rimokatolika i mi smo optu`eni za poku{aj ,,kra|e” bl. Avgustina od Latina! Ne – bl. Avgustin je oduvek pripadao pravoslavnoj Crkvi, koja je ispravno ocenila wegova sporna i ispravna u~ewa. Bez obzira {ta oni mislili, mi smo samo poku{ali da istaknemo mesto koje je on uvek imao u pravoslavnoj Crkvi i u srcima pravoslavnih vernika. Molitvama sv. jerarha Avgustina i svih Svetih Tvojih, Gospode Isuse Hriste, Bo`e na{, pomiluj i spasi nas! Amin. jeromonah Serafim Pasha, 1980. godine

KRATKO @ITIJE BLA@ENOG AVGUSTINA IPONSKOG 354 – 430. g.
Istino, Koja si Ve~nost! Qubavi, Koja si Istina! i Ve~nosti, Koja si Qubav! Ti jesi Bog i Tebi vapim no} i dan. Ispovesti

Neopisivo pou~an i plodonosan `ivot ovoga zapadnog Oca je po~eo 13. novembra 354. godine u jednom numidijskom gradi}u (dana{wi Al`ir) u severnoj Africi. Wegov otac Patrik za vreme svog `ivota nije prihvatio hri{}ansku veru, dok je Avgustinova majka, sv. Monika, po ro|ewu blagoslovila svoga sina oseniv{i ga krsnim znamewem. Ona se godinama vatreno molila da se wen sin obrati Hristu.
3

Kao mladi}, Avgustin je vodio izuzetno razvratan `ivot, {to ga nije odvajalo od paganskog sladostra{}a wegovog vremena. Kao sedamnaestogodi{wak je `iveo sa jednom `enom sa kojom je dobio sina. Avgustin je bio ~ovek briqantnoga uma, te je sa lako}om savladao pagansko u~ewe svoga vremena. Sa devetnaest godina je otkrio Cicerona i odjednom se u wemu pojavila neutoqiva ~e`wa za istinom. Pored toga, Avgustin je bio veoma ambiciozan, te je `eleo da se izbori za svoje mesto u akademskom svetu. Tako je ubrzo postao profesor retorike u svome rodnom gradu, a zatim se preselio u Kartaginu, da bi se kona~no nastanio u Rimu, prestonici Zapadnog carstva. Tokom svoga boravka u Kartagini, Avgustin se prikqu~io jereti~koj sekti manihejaca (sledbenika Vavilonaca, koji su smislili gnosti~ki tip dualisti~ke religije), u koju je privukao i nekoliko svojih prijateqa. Zbog toga je Avgustin prezreo Svete spise (Sveto Pismo), smatraju}i ih pri~ama za malu decu, koje ne treba ozbiqno shvatati. Me|utim, kada je po~eo da radi kao profesor u Rimu, prezreo je manihejce, ~ije je beskrajno samoqubqe prevazilazilo ~ak i wegovo. Tako su nestale sve Avgustinove iluzije po pitawu manihejaca, te je napustio ovu sektu. Zatim, kada je 384. godine oti{ao u Milano da tra`i polo`aj pokrajinskog stare{ine, po~elo je da ga obuzima ose}awe da ovo wegovo tragawe za istinom ne}e uroditi plodom. Me|utim, Avgustin je, u stvari, tek tada postao otvoren za delawe Bo`ije. Tada{wi Episkop milanski bio je sv. Amvrosije – zaista, veliki otac Crkve. On je nekada upravqao severnom Italijom i narod ga je izabrao za episkopa. Wegovo upokojewe 397. godine dovelo je do takvog izliva vere, da petorica episkopa nisu uspela da krste ogroman broj obra}enika, koji su dolazili narednih dana tra`e}i vodu `ivota. Sv. Amvrosije je bio daroviti besednik i redovno je besedio u Sabornoj crkvi. Po Promisli Bo`ijoj, Avgustin je prisustvovao ~itavom nizu wegovih omilija o Svetom Pismu, koje su ga podstakle da ozbiqno po~ne da istra`uje hri{}anstvo. Upravo to be{e odgovor Bo`iji na molitve wegove majke. Ovaj doga|aj, ali i gotovo istovremeno otkri}e Platonovih uzvi{enih Dijaloga, nadahuli su ga da po~ne da vodi celomudren `ivot. Tako je najzad Avgustin odlu~io da se krsti, pa se, zajedno sa svojim sinom, obratio sv. Amvrosiju i to na Veliku subotu 387. godine. Preostale ~etrdeset i tri godine, Avgustin se predano trudio u vinogradu Gospodwem, pa`qivo preobra`avaju}i svoju du{u. Pri~a o wegovom obra}ewu, potresno ispri~ana u Ispovestima (napisanim 10 godina posle wegovog kr{tewa) smatra se ,,remek-delom introspektivne autobiografije, izra`ene u formi duga~ke molitve Bogu... izuzetno ispri~ane.”1 Godine 388, Avgustin se vra}a u Afriku, gde ubrzo, na zahtev naroda, biva rukopolo`en za sve{tenika, a potom, 395. godine, hirotonisan za episkopa. Sva dela napisana od ovoga trenutka pokazuju izuzetnu qubav i posve}enost Svetom
1

Henry Chadwick, The Early Church (Penguin Books, 1967), str. 219.

4

ali i poneki hri{}ani su verovali da je do raspada Carstva do{lo zbog gneva paganskih bogova.” Poruka bl. Avgustin je ~etrnaest godina pisao monumentalno delo Dr`ava Bo`ija.Neka svi koji budu ~itali ovo delo ne u~ine gre{ke koje sam po~inih. Mislio sam da }u biti nepodno{qivo sre}an ako se li{im `enskog zagrqaja i nikada ne pomi{qah na milost Tvoju. koja iscequje sve slabosti na{e. okru`en velikim brojem u~enika... poeme. svoju pa`wu usmerio na goru}i problem raspada Rimskog carstva. Avgustin se povukao. avgusta 430. Avgustina.. oko 363 propovedi i 270 pisama. Za{to ne odmah?” Ove re~i kao da su namewene nama.. Godine 411. Avgustina: . Avgustin je u~estvovao na nekoliko pomesnih Sabora i okon~ao {izmu donatista. pokazuju}i kako Crkva ne postoji zbog carstava i vlasti. podstaknuti primerom ovoga velikog i istinskog crkvenog Oca. da se nije pla{io da pred smrt ponovo pregleda sva svoja dela. Zanela me ideja o sre}nom `ivotu. koje je hri{}anska vera potisnula. najbednijim pravoslavnim hri{}anima.idejom o sre}nom `ivotu” i ne mislimo na milost Bo`iju. ali se upla{ih da je prona|em na wenom pravom mestu.. kojom sam svakoga dana u sebi umirao. koja je postojala ve} 85 godina. ve} zbog spasewa qudskog roda i Carstva Bo`ijeg. ostavqaju}i sve budu}em sudu Crkve.Pismu.Za{to ne odmah?” 5 . moralna i pastirska dela. godine. ^ak je ponizno molio svoje ~itaoce: . ponavqaju}i re~i bl.. smelo kro~ili na put spasewa. te je tra`ih tako {to sam be`ao od we. Jovanom Zlatoustim na Istoku. da ispravi gre{ke na koje mu je skrenuta pa`wa... koju je zapisao u Ispovestima – poruka istinske pravoslavne pobo`nosti – mo`e se i danas primeniti: . Kako bi se izborio sa ovim isku{ewem.. dogmatska. On je zatim. kojom se iscequju nemo}i na{e. nakon {to su Goti opusto{ili Rim. Kao episkop. {to je izuzetno mnogo i mo`e se porediti samo sa sv. ali nisam odlagao smrt. Ve}ina paganskog stanovni{tva.Trebalo mi je vremena da se okrenem Gospodu. Avgustin je kasnije pisao i filosofska dela. polemi~ka. Samo sam vapio: Kada }e to prestati? Kada?. Iz dana u dan sam odlagao svoj `ivot u Tebi. na Saboru u Kartagini je osu|ena Pelagijeva jeres i Avgustin je prihva}en kao veliki braniteq Pravoslavqa. Upokojio se 28.. Ni ne poku{ah. jer smo i mi zaneseni . Bio je to ~ovek tako istan~anog srca i uma i toliko po`rtvovan u odbrani Pravoslavqa. ali je posledwe godine svog `ivota proveo bore}i se protiv arijanstva. Neka bi i mi. Godine 426.

Me|utim. Arhiepiskop Jovan Maksimovi~ (+1966. ali je istovremeno i olak{alo wihovo . od kojega se odvojilo pre otprilike 900 godina. koje je pod uticajem rimokatolicizma. Kako je Pravoslavqe postepeno pu{talo novo korewe na Zapadu. naro~ito me|u zapadnim preobra}enicima u Pravoslavqe. ~iji koreni le`e u nenamernom delovawu doseqenika iz pravoslavnih zemaqa..plodno” za ovo podru~je. koji su vekovima odr`ali isto~ni. pridaje mu vi{e zna~aja kao crkvenom Ocu nego {to je to ~inila Isto~na Crkva u pro{losti. Nasuprot ovome. Ponovno otkrivawe `itija i spisa zapadnih svetiteqa je oradostilo pravoslavne hri{}ane. 6 . pojavile su se izvesne . episkop iponski (Ju`na Afrika). mi{qewem o wima. Dok na Zapadu on spada me|u najzna~ajnije crkvene Oce. od kojih ve}ina nije ni{ta mawe zna~ajna od isto~nih svetiteqa i Otaca iz istoga perioda...ponovno vra}awe” Pravoslavqu. pravoslavni stav o bl. koji su i na taj na~in uvideli da je sva punota isto~nog hri{}anstva nekada bila i deo Zapada. S druge strane. te je za pravoslavne hri{}ane od su{tinskog zna~aja da se upoznaju sa pravoslavnim. jer svi oni odi{u istinskim hri{}anstvom.. naro~ito ranohri{}anskih svetiteqa i Otaca. drugo mi{qewe potcewuje wegov zna~aj za Pravoslavqe i ide ~ak tako daleko da ga naziva jeretikom. po Promisli Bo`ijoj.komplikacije” vezane za nekoliko zapadnih Otaca i to naro~ito u pogledu dogmatskih rasprava u periodu ranog hri{}anstva. Ova tendencija.I MESTO BLA@ENOG AVGUSTINA U PRAVOSLAVNOJ CRKVI Pravoslavqe se danas. na Istoku je uvek postojala izvesna rezerva prema wemu. Stoga se stav prema takvim Ocima razlikuje na Istoku i na Zapadu. Zaista. zapadni obra}enici su sve vi{e postajali svesni nekada{weg pravoslavnog nasle|a na Zapadu. prihva}ena je kao velika {ansa za qude sa Zapada. ovo ponovno otkrivawe je dobar znak za daqi neprekinut razvoj zdravog i uravnote`enog Pravoslavqa na Zapadu. koje je kasnije tragi~no i{~ezlo sa Zapada. Avgustinu.kontroverznih” zapadnih Otaca bez sumwe je bla`eni Avgustin.. da bi danas to postala uobi~ajena pojava. vra}a na Zapad. ponovo postaju}i . te je to jo{ vi{e podstaklo interesovawe za wih. najve}e .) je naro~ito voleo i po{tovao ove zapadne svetiteqe. Najistaknutiji od tih . Tako se broj zapadnih preobra}enika u Pravoslavqe posledwih decenija pove}avao. Danas su se. Me|utim. oba ova stava dolaze sa Zapada i neutemeqena su u pravoslavnom Predawu.u~iteqe blagodati’’. obrazovala dva suprotna i ekstremna mi{qewa o wemu. Jedno mi{qewe. pre nego rimokatoli~kim.

ali i rani zapadni Sveti Oci. 7 . ali u obzir uzima i wegove zablude. drugo. koji su u ne~emu gre{ili. U slu~ajevima direktnog napada na dogmate pravoslavne vere. Avgustinu. Iz toga razloga }emo dati kratki istorijski prikaz stava Pravoslavne Crkve prema bl. ili ~ak kada su u pitawu nenamerno iskrivqene i ekstremne ili dobronamerne gre{ke. Stav Crkve prema jereticima je jedno. Ovaj istorijski pregled }e istovremeno otkriti i pravoslavni pristup prema tako . nije tako iskqu~iv i po{tuje ga zbog wegovih zasluga. O tome }emo ne{to detaqnije re}i u daqem tekstu. navode}i mi{qewa raznih Svetih Otaca i podrobno analiziraju}i wegova sporna u~ewa (ali samo da bismo pojasnili stav pravoslavnih)..kontroverznim” li~nostima uop{te. daju}i ta~ne dogmatske definicije i anatemi{u}i sve koji pogre{no veruju. kada se radi o razli~itim pristupima (~ak i prema dogmatskim temama). Me|utim. Pravoslavna Crkva i Weni Oci su uvek odmah i odlu~no reagovali. a Wen stav prema Svetim Ocima. Crkva je uvek zadr`avala uravnote`en i pomirqiv stav.

Avgustin naru{io pravoslavno u~ewe o blagodati. str. Mo`da je iz toga razloga on zapadao u krajnosti. 3 Arhiepiskop Filaret ~ernigovski.Nijedan drevni ili savremeniji crkveni Otac nije pokazao toliko qubavi prema logi~noj povezanosti istina. ali u odbrani istine nije uvek potpuno veran istini. On je prvi na Zapadu kritikovao u~ewe sv. O. vol. od wih ne zahteva asketizam i samo-umrtvqewe. 3 (Petrograd. najprecizniju ocenu Avgustinovog u~ewa i wegovih nedostataka. Neki savremeni istori~ari (A. vezane su za pojam blagodati i slobodne voqe. 8 . Avgustina i sv. V.. Me|utim. on se prepustio wegovim plodovima. . na ruskom. vol.II RASPRAVE O BLAGODATI I ^OVEKOVOJ SLOBODNOJ VOQI Najve}e rasprave o bl. Harnac. nesumwivo veliki u~iteq Crkve. istori~ari uglavnom ne mogu dovoqno duboko da sagledaju uskla|enost wihovih u~ewa.. Avgustina o blagodati. koji je u svome poznatom delu Pravila i rasprave prvi put na latinskom jeziku dao potpuno i autenti~no isto~no u~ewe o mona{tvu i duhovnom `ivotu. svojstvenog latinskom mentalitetu. 1882). dao je arhiepiskop Filaret ^ernigovski u svojoj Patrologiji: . Avgustin. Avgustinu. Chadwick) su poku{ali da isprave ovu kratkovidost 2 . Avgustina. Ivan Kirjevski. 33-34.. Jovana Kasijana (Avgustinovog savremenika iz Galije).. (Po krvi je bio Afrikanac. kako za vreme wegovog `ivota tako i posle. Me|utim. nije zapa`ao unutra{wu jednostranost svoga razmi{qawa. Oslawaju}i se na vlastito iskustvo mukotrpnog blagodatnog preporoda. u skladu sa wegovim u~ewem. Kireyevsky.. dobro je sa`eo pravoslavni stav o ovome pitawu. Avgustin je osetio svu opravdanost ovoga prigovora. 1 (Moskva). Stoga je Avgustin. str. zbog svoga pre-racionalizma. 188-89. kojem je i sam pripadao. kao {to je to u~inio bl. ova tvrdwa nije su{tinski promenila wegovu teoriju.. Nesumwivo je da je bl.”2 [to se ti~e u~ewa o blagodati.On the Character of European Civilization”. Historical Teaching of the Fathers of the Church. te je kasnije sam morao da pobija neke od svojih ranijih tvrdwi. te je jo{ ~e{}e po~eo da nagla{ava da blagodat ne uni{tava slobodu.Kada su monasi manastira Hadrumentuma (u Africi) saop{tili Avgustinu da se. ali ga je karakterisala i emotivna .”3 Kasniji istori~ari su ~esto nagla{avali neslagawe izme|u bl.) Ruski pravoslavni filosof devetneastog veka. jer usled obuzetosti spoqa{wim poretkom. ako ne po krvi. Pojedina wegova dela li~e na gvozdeni lanac silogizama i to sa nerazdvojivo povezanim karikama. na ruskom. obja{wavaju}i ve}inu nedostataka bogoslovqa bl. a ni wegova kasnija dela nisu bila u skladu sa ovom tvrdwom. Complete Works of I.toplina” svojstvena ju`wacima. kao Pelagijev protivnik. ono makar po kulturi.

sv. izme|u Avgustina i Pelagija). Dodu{e. godine) i obojicu ih `ustro saseca. po re~ima arhiepiskopa Filareta. Zatim su. najpre od Pelagijeve jeresi. koji je svojom hulom ve} sam sve prevazi{ao” (Protiv Nestorija. malo je onih koji su svesni da sam sv. nateralo sopstveno obra}eni~ko iskustvo. Svima je poznato da je bl. Kasijan i Avgustin su zastupali istu stranu i razilazili su se samo po pitawu detaqa wihove apologije. iako je ova tvrdwa prili~no smela i preterana. Kasijan navodi i dokument pelagijanskog sve{tenika Leporija Iponskog.svojih prethodnika. 2). poku{ali da uobli~e pravoslavno u~ewe o blagodati i slobodnoj voqi. koji ga je i podstakao da previ{e precizno defini{e ovo pitawe. U svome posledwem delu. na primer. Me|utim. pome{ano sa wegovim pre-racionalizmom latinskog uma.ispovedawe vere svih katolika”. koji su . ve} ju je uvek branio i suprotstavqao se onima. Kasijan spomiwe bl.zapao u tako podla i hulna u~ewa da je u svome ludilu prevazi{ao i samoga Pelagija. optu`uju}i Nestorija da je . Me|utim. a koji sadr`i . Avgustina kao jednog od wegovih glavnih svetoota~kih autoriteta kada se govori o u~ewu o ovaplo}ewu (ali sa napomenama koje }emo kasnije objasniti). Bog ne}e dati svakome ~oveku prema wegovim 9 .. zbog Pelagijeve jeresi.uticaj” bl. Kasijan ne bi tako slatkore~ivo i detaqno govorio o blagodati Bo`ijoj.uzdizali blagodat do takvog nivoa da su poricali postojawe ~ovekove slobodne voqe. 27). sv. {to nas ipak pribli`ava istini. jedan je to u~inio u najdubqem skladu sa isto~nim bogoslovskim Predawem. ve} pre izme|u dva pravoslavna Oca. Protiv Nestorija. iskrivio to isto u~ewe. Avgustin bio najistaknutiji protivnik Pelagijeve jeresi na Zapadu. 5-6). podr`ali su svi afri~ki episkopi (ukqu~uju}i i Avgustina). U ovoj kwizi sv. navodno protiv Pelagijeve jeresi. Avgustin nikada nije poricao postojawe slobodne voqe.. Avgustina na Kasijana. U jednom drugom odlomku (VII. Osnovna Avgustinova gre{ka jeste prenagla{avawe uloge blagodati u `ivotu hri{}ana i potcewivawe zna~aja slobodne voqe. koja je poricala neophodnost blagodati Bo`ije za ~ovekovo spasewe. brane}i Pravoslavqe. ukazuju}i na navodni . koji je li~no bio odgovoran za Leporijevo obra}ewe (Protiv Nestorija. {to je jo{ ozbiqnije. Kasijan dovodi u vezu Nestorijevo i Pelagijevo u~ewe (oba u~ewa su osu|ena na Tre}em vaseqenskom saboru u Efesu 431. Wega je verovatno i napisao sam Avgustin. Dokumenat koji navodi sv. Verovatno sv. Kasijan (~ije su u~ewe savremeni rimokatoli~ki bogoslovi neopravdano okarakterisali kao polu-pelagijanizam) nije bio ni{ta mawi protivnik Pelagija i wegovog u~ewa. Preciznije re~eno. U ovom slu~aju je va`no imati na umu da neslagawe izme|u Kasijana i Avgustina nije neslagawe izme|u pravoslavnog Oca i jeretika (kao.. koja se nisu slagala u pogledu wihovog predstavqawa jednog te istog u~ewa. I sv. koji je javno opovrgao wegovu jeres. tvrdili da na dan Stra{noga suda. Avgustin su. I. Kasijan i bl.. zbog sopstvenog preracionalnog pristupa. Kasijan. da Avgustin ve} nije bio zastupao svoje jednostrano u~ewe. dok je drugi. V. Na takvo preterivawe ga je.

. on ukazuje na napor sopstvene voqe. ali onoliko koliko on to mo`e u okvirima wegove bogoslovske perspektive. jer jednako nagla{ava zna~aj blagodati i slobode. kada govori o drugom me|u prvim apostolima.neodoqivoj blagodati” koju ~ovek... to zaista i u~inio samo zato {to je to `eleo da u~ini? Zna~i da je Petar u svemu mogao da odlu~uje suprotno od onoga {to je Hristos `eleo. ^ovek prosto ose}a da Avgustinovom opisu stvarnosti blagodati i slobodne voqe ne{to nedostaje. on isti~e vrednost za{tite Bo`ije. ali ne i onoga ko odbija o~i{}ewe. sv. ~ak i kada se Hristos molio za wega da se ne odrekne vere. koji je osnovao i mu{ke i `enske mona{ke zajednice. Re~ima ali ne ja.. koje je pisao u toku zadweg perioda svog `ivota i u kojima se upu{ta u logi~ke diskusije o pitawima blagodati i slobodne voqe.On }e te isceliti. XIII. koja kao da ostavqa malo prostora ~ovekovoj slobodi. ali ne ja. bl. Avgustin ~esto zapada u preteranu odbranu blagodati. uop{teno posmatraju}i.nastupa pre” i podsti~e veru u ~oveku.. Avgustin zaista pou~ava hri{}ane pravoslavnom u~ewu o blagodati i slobodnoj voqi. 10). godine monasima Hadrumentuma.Ve} 10 . Sam Avgustin priznaje da je o ovoj temi imao pogre{no mi{qewe jo{ pre nego je postao episkop: . Kada ka`e potrudih se. Pavlu. Uporedimo sada nekoliko aspekata wegovog u~ewa sa potpuno pravoslavnim u~ewem sv. 17): . dok re~ima sa mnom on potvr|uje da blagodat sara|uje sa wim kada on nije lew ili nemaran. mora prihvatiti. hteo ne hteo. Me|utim. (1. jer se prenagla{ava va`nost blagodati. svakako ukazuje na ~iwenicu da je on i u praksi razumevao zna~aj asketske borbe. Sv. 13). U nekim svojim delima. nego blagodat Bo`ija.prethodi” ili . Na sli~an na~in je Avgustin preterao i u pogledu onoga {to su kasniji latinski bogoslovi nazvali . Avgustin pi{e (gl. nego blagodat Bo`ija koja je sa mnom... ni{ta slabije od Kasijana.Da li biste se usudili da ka`ete da je Petar. u formalnim raspravama. Tako.” Avgustin u ovom slu~aju zaista preteruje.On ka`e: No blagoda}u Bo`ijom jesam {to jesam. ili 427. Na primer. Jovana Kasijana.delima” (Pismo 214 igumanu manastira Hadrumenta Valentinu). U svojoj raspravi . koja je nezamisliva bez sudelovawa slobodne voqe. u tuma~ewu 102 Psalma (Koji o~i{}uje sva bezakowa tvoja). dok je Avgustinov stav jednostran i nepotpun.prethode}om blagodati” – blagodat koja . On potpuno o~i{}uje svakoga ko je nemo}an. 15. i blagodat wegova koja je u meni ne osta prazna.. umesto nas nadopuwuje ovu . nego se potrudih vi{e od sviju wih.O kazni i blagodati”. ve} kada je delatan i trudoqubiv” (Rasprave.. Time je Avgustin kasnijim nepravoslavnim misliocima omogu}io da zloupotrebe ove wegove re~i i tako po~nu razmi{qati (kao {to je to bio slu~aj u jansenizmu sedamnaestoga veka) o . napisanoj 426.dimenziju koja nedostaje”: .” Sama ~iwenica da je Avgustin bio zapadni Otac. ali ti mora{ po`eleti da bude{ isceqen. naro~ito onim anti-pelagijanskim. Kasijanov stav je uravnote`en. brani ulogu slobodne voqe.. Avgustin. Jovan Kasijan. Avgustin pi{e: .Kor. i napisao zna~ajna mona{ka Pravila.

O predestinaciji svetiteqa”.Protiv autora Rasprava” (Contra Collatorum). gl. . Ve} od prvih redova se vidi da je Prosper duboko uvre|en zbog toga {to je wegov u~iteq tako otvoreno kritikovan u Galiji: . ova Avgustinova mladala~ka gre{ka je pelagijanska i rezultat je pre-racionalnog pristupa odbrani slobodne voqe. Kasijanu. istinsko u~ewe sv..kontradikcijom”. koje je ujedno i u~ewe Pravoslavne Crkve. tj. koji se slagao sa Kasijanovim u~ewem) Avgustin poslao svoje dve posledwe anti-pelagijanske rasprave .. 1). Me|utim. koje mu je ukratko i na svoj na~in predstavio Prosper.... Ilariju Arle{kom.Ovo u~ewe se na po~etku rasprave nije suprotstavqalo istinskoj pobo`nosti i zaslu`ilo bi pravednu i ~asnu pohvalu. U ovim delima Avgustin kritikuje ideje sv. ona je izostala. bilo je suvi{e misti~no za latinski um. te nam ova wegova nedoumica (budu}i da je on verni Avgustinov u~enik) otkriva prirodu Avgustinove gre{ke.. kojima `ivimo trezveno..ispravno” u~i o blagodati (pogotovo o . koji je na Zapadu nepravedno optu`en zbog u~ewa da se blagodat Bo`ija dobija u skladu sa ~ovekovim zaslugama. te se izvitoperila wegova prvobitna ispravnost.. te da wome dobijamo darove Bo`ije. te je sve {to je vezano za pobu|ivawe vere pripisivao blagodati Bo`ijoj.. te je najpre napisao raspravu . Ova rasprava nije ni{ta drugo do postepeno pobijawe poznate Kasijanove trinaeste rasprave. upravo kao bl. kako on ka`e. Jer. zbog opasnog i pagubnog razvoja ovog u~ewa. koja je jo{ poznata pod naslovom .. pravedno i pobo`no. napisane protiv Pelagijeve jeresi. godine.. u kojoj se najpodrobnije govori o pitawu blagodati. Zaista.prethode}oj blagodati”). Prosper je najvi{e ogor~en zbog onoga {to on u Kasijanovom u~ewu smatra zbuwuju}om . nakon pore|ewa sa zemqoradnikom. Me|utim.O istrajnosti”. Me|utim. oni ne prestaju da neobuzdanim klevetama napadaju wegove kwige.” (gl. Avgustina u Galiji. Prosper se u Galiji pokazao kao veliki poznavalac wegovog u~ewa.. To mo`emo videti kod Prospera Akvitanskog. On. ne bi doneo 11 . Nakon Avgustinove smrti 430. nisam znao da blagodat Bo`ija prethodi veri.Ima dosta drskih qudi koji tvrde da bla`enopo~iv{i episkop Avgustin nije ispravno branio pitawe blagodati Bo`ije. zbog koje se mi i nazivamo hri{}anima. Kasijan . daqe. ali ~iji posao. Avgustin. misle}i da na{a vera u Boga nije dar Bo`iji. Prosper je zakqu~io da u jednom delu svoje trinaeste rasprave. 7). Upravo je ovome Prosperu i izvesnom Ilariju (ne radi se o sv. sam Avgustin je potom zapao u suprotnu krajnost. Kasijana.O blagodati Bo`ijoj i slobodnoj voqi”. Jer. ovu postavku pogre{no pripisuje sv. sledbenika bl.ve} sam ~ak mislio da propovedano Jevan|eqe prihvatamo iskqu~ivo vlastitim delawem. koja tako postaje autonomna i ne sara|uje sa Bo`ijom blagoda}u. kome je on primer `ivqewa u veri i blagodati. koje poti~e od nas samih. Kasijana. [tavi{e.” (.sam napravio istu gre{ku.. ve} da ona sama od sebe boravi u nama. koji je prvi direktno napao sv. S druge strane.O predestinaciji svetiteqa” i . Kasijana.

Sada. . imaju potrebu da tra`e. oduzimaju}i od ~oveka blagodat ili slobodnu voqu. 2. 11)... 4). koja se ne sla`e ni sa na{im stavovima. a ponekad o Bo`anskoj blagodati... Prosper nastavqa: . gl. vaseqenski u~itequ. on uvek potrebuje pomo} Bo`iju?” (Rasprave. primili po~etak dobre voqe. dok mi postojano verujemo da je Bog isto~nik dobrih pomisli. XIII. koju i sam bl.Me|utim.Upravo kao {to ni{ta istinski ne mo`emo `eleti bez bo`anskog nadahnu}a.. u saradwi slobodne voqe i blagodati. Avgustina (zbog ~ega neki smatraju da je Avgustin . Kasijana kao istinskog u~iteqa blagodati. Kako je ovo dubok i smiren odgovor na pitawe na koje zapadni bogoslovi (ne samo bl. mogu pasti u razli~ite zamke” (Rasprave.. ali one u stvari prebivaju u skladu. Ti si. uvodi se pretpostavka koja u~i da mnogi dolaze do blagodati bez blagodati. 2. wegova slobodna voqa. po sopstvenoj slobodnoj voqi. ve} i dobrih pomisli. dolazi od Boga. pri ~emu ni blagodat ni sloboda ne delaju nezavisno jedna od druge. Oni.” (gl. Ova . on uvodi pretpostavku . te da neki. on odmah dodaje: . jer iako ~ovek sam mo`e tra`iti vrlinu. za{to napu{ta{ svoj poziv. ne postoje nikakve . uz tvrdwu da se svako vrlinsko delawe savr{ava samo uz blagodat Bo`iju.kontradikcije”. zakqu~ujemo da iz pobo`nosti moramo oboje prihvatiti. ali ni sa na{im protivnicima (gl.. prona{ao neopisivu tre}u alternativu. 11). kako ne bismo. 1). vidimo da postoji potvrda saradwe blagodati Bo`ije i na{e slobodne voqe. Zatim. (To zna~i da on optu`uje sv.O.) . neprihvatqivu i jednima i drugima.neopisiva tre}a alternativa” je pravoslavno u~ewe o blagodati i slobodnoj voqi. Prvi smatraju da je po~etak svakog ~ovekovog pravednog dela. 3. a naro~ito u mona{kom opitu.. XIII. 9). posle ovakvih i sli~nih citata. {to je za Prosperov pre-racionalan um . ostaju}i veran punoti ove istine. koje je kasnije poznato kao sinergija. Wih 12 .” Zatim. za{to se okre}e{ obla~noj tami greha i odvaja{ se od svetlosti naj~istije istine?.. .. tako se bez Wegove pomo}i ni{ta ne mo`e ni privesti kraju” (Contra Collatorum. ni{ta mawe zlatore~ivog od bl. po milosti Bo`ijoj.. koji otkrivaju sv. Avgustin) nikada nisu mogli da daju adekvatan odgovor! U hri{}anskom. On je Taj Koji u nama pobu|uje svetu voqu i daje nam silu i snagu da sprovedemo pravedna dela koja `elimo. ponekad govori o ~ovekovoj slobodnoj voqi.. ovde se postavqa pitawe me|usobne zavisnosti: da li je Bog milostiv prema nama. Sv. Avgustin priznaje da je po~inio ranijih godina... 2. 2).Sleduju}i ovim Svetim spisima. Kasijan. me|utim. Tako.Zaista se ~ini da su blagodat i slobodna voqa me|usobno suprotne. Kasijan u~i slede}e: . saradwa Bo`anske blagodati i ~ovekove slobodne voqe..uticao” na wega). ili smo.neobja{wiva kontradikcija”. naru{ili ispravnu veru na{e Crkve” (Rasprave. jer smo prethodno projavili po~etak dobre voqe.. pitaju i kucaju. jednom vrstom nedoku~ive suprotnosti..ploda bez pomo}i Bo`ije. iz kojeg i govori sv. Kasijan.iz koje se jasno zakqu~uje da po~etak ne samo na{ih dela. Sv. koji se dr`e vlastitog rasu|ivawa i tvrde vi{e od onoga {to je ispravno. 5. XIII. Kasijana za istu gre{ku. Tvoje mi{qewe nije ni jereti~ko ni katoli~ansko.

Razlika izme|u bl. XIII. onda se on mora izbe}i.sinergiji” blagodati i slobodne voqe zavr{ava slede}im re~ima: .. sv. 13 . Kasijan pokazuje da on sleduje .Ukoliko se na|e bilo kakav druga~iji zakqu~ak. on svoju raspravu o . Jer. dok je za sv.. ve} kroz podvig i delawe” (. Tako. Tako on ovde pokazuje da je to za wega zaista zanimqivo pitawe. pre nego naru{i na{u veru. koji je plod ~ovekovog umovawa i suprotstavqa se ovome tuma~ewu. ~ija se istina spoznaje opitom. ali se istovremeno sve mo`e pripisati i na{oj slobodnoj voqi. odvojenu od `ivota. Kasijana u pristupu ovome problemu le`i u dubini wihovih odgovora. 18). Avgustin samo priznaje da je to . koji su o savr{enom srcu propovedali ne kroz isprazne rasprave. Kasijana to duboka tajna. Na kraju svoje trinaeste rasprave.pitawe veoma slo`eno i ve}ini nerazumqivo” (Pismo 214 igumanu manastira Hadrumentum Valentinu). koju ovaj istaknuti Episkop iponski sebi dopu{ta).. koje se umom poznaje...” (Rasprave. ~ovekov um i razum ne mogu u potpunosti pojmiti kako Bog sve ustrojava.mo`e prona}i samo qudska logika kada poku{ava da shvati ovo pitawe kao ~istu apstrakciju. Avgustina i sv.isprazne rasprave” je najo{trija kritika.svim saborskim Ocima.

mo`e li odustati od takve 14 . bl. Svi su bili pozvani. {to u vascelom kontekstu hri{}anskog u~ewa. Pavle govori o onima koje je Bog unapred poznao i predodredio za ve~nu slavu. 1-8. ako je sam priziv dovoqan. Sv.objasni” wene navodne te{ko}e. te je poku{ao da . koji se nisu detaqnije bavili ovim pitawem. da budu saobrazni liku Sina wegova.. ostavila takve posledice na neuravnote`ene umove. A koje unaprijed odredi.” Episkop Teofan Zatvornik o ovome ka`e: . On vidi vascelo kretawe jednog slobodnog ~oveka i op{ti ishod wegovog delawa. te sam priziv nije obavezan ili presudan. ponekad skloni da optu`uju Avgustina za ovu ~udovi{nu jeres. da ih vi{e ni sva Avgustinova pravoslavna stanovi{ta nisu mogla zaceliti.. koji nije bilo te{ko odmah pogre{no protuma~iti. Avgustin je zbog svoje preterane sklonosti ka qudskoj logici.. On to gleda kao ve} ostvareno. Ideja o predestinaciji je. Avgustin zapada u najve}u zabludu kada govori o predestinaciji. Me|utim. Pavla: Jer koje unaprijed pozna. Pravoslavno shvatawe predestinacije se mo`e prona}i kod sv. te provi|aju}i to. Ovde ne govorimo da je delawe slobodnog ~oveka posledica predestinacije.predestinaciji” na onaj na~in kako je qudi danas shvataju. ap.. postao preokupiran ovom tajnom. podrazumeva da predestinacija obuhvata i slobodu izbora onoga koji revnuje za spasewe. zbog ~ega su ga prevashodno i napadali. Jovan Zlatousti na slede}i na~in tuma~i isti odeqak (Omilija 15 o Poslanici Rimqanima): . mora li se onda boriti za svoje spasewe? Ako. ve} da je ona posledica slobodnog delawa” (Tuma~ewe Poslanice Rimqanima. te{ko pojmqive prose~nom umu. Jer. Bo`ije predodre|ewe ne naru{ava wihovu slobodu i ne ~ini ih ne-svojevoqnim izvr{iocima Wegovih odluka.. a koje prizva one i opravda..Apostol ovde govori o predznawu kako se ne bi sve pripisivalo prizivu. 1890. ali nisu svi poslu{ali. one i prizva. te su oni. a koje opravda one i proslavi (Rim... ve} i predznawem. str. ne smemo zaboraviti da se danas re~ . (Ako je neko ve} . On je – kao i ve}im delom svoga u~ewa o blagodati – dao pravoslavno u~ewe o predestinaciji. gl.[to se ti~e slobodnih bi}a. u slu~ajevima kada se pogre{no razumevala. pak. Slobodno delawe Bog ve} predvidi kao takvo. 29-30). ap. Zato na samom po~etku ove studije moramo naglasiti da bla`eni Avgustin sigurno nije u~io o . Moskva. 8. na ruskom. ali na jedan ekstreman na~in.. nije.predestinacija” uglavnom razumeva u kalvinisti~kom smislu..predodre|en”.. Ovde sv. Tako se i u ovom slu~aju sre}emo sa tajnom sinergije saradwe Boga i ~oveka.III U^EWE O PREDESTINACIJI (PREDODRE\EWU) U svome u~ewu o blagodati. unaprijed i odredi. zbog ~ega se onda svi ne spasavaju? Zato on nagla{ava da se spasewe prizvanih ne posti`e samim prizivom.. 532). Me|utim.

te bi se stoga on sigurno na{ao na strani sv. pretila je opasnost da neki od Avgustinovih slu{alaca steknu potpuno pogre{no mi{qewe o blagodati i slobodnoj voqi..Tim. . Avgustina. Sv. ili qudima sporijeg razumevawa. neophodnosti asketske borbe i voqe Bo`ije da se svi qudi spasu (1. i zadobija se bez ikakvog podno{ewa bola. 4) je sasvim dovoqno za re{avawe nepotrebnih problema. ulagawa truda ili napora. izme|u ostalog. Ovaj problem je naro~ito postao aktuelan nekoliko godina nakon Avgustinove smrti. Tako je on. on pi{e: . onda su one o~igledno neopravdane..Bog je tvorac na{ih grehova”. Kritike sv. bogoslov iz velikog manastira na ju`noj obali Galije.logi~kih dedukcija” iz tvrdwi bl. Vikentije imenom ne spomiwe u svome COMMONITORY). 2. 434. poznat po svojoj vernosti isto~nom u~ewu. poseban i u potpunosti li~an oblik bo`anske blagodati. naravno. Vikentija. gl. 57).. Tako. ve} da uvidimo da je on sam ose}ao svu te`inu svoga polo`aja.pokajawe je besmisleno za one koji su ve} predodre|eni za smrt”. godine je napisao Commonitory kako bi se usprotivio .. sve dok ne steknu izvesno iskustvo stvarnog pravoslavnog `ivqewa) zapa`aju samo oni koji poku{avaju da ga . te je ~esto nalazio za shodno da se pravda i da tuma~i svoje u~ewe kako se ono ne bi ..slo`enosti” osnovnog hri{}anskog u~ewa! . no{eni an|elskim rukama – odnosno pod za{titom samih an|ela – oni se nikada ne}e razbiti o kamen. itd.. Tako|e.Bog je ve}i deo qudskog roda stvorio za ve~nu osudu”. kada je na wega odreagovao jedan od velikih galijskih Otaca. a naro~ito Kasijanovom u~ewu o blagodati. koje donosi qudska logika. koje uni{tava kompletan smisao podvi`ni{tva.koja se drznula da tvrdi da se u wihovoj crkvi – odnosno u wihovoj maloj zajednici – nalazi izuzetan. a dobijaju je svi ~lanovi wihove grupe. . cenzurisao u~ewe jedne grupe . ve} bi trebalo da ono bude delimi~no potkrepqeno odgovaraju}im propovedima” (gl. 26). koji je bo`anski ustrojen. Pravoslavno u~ewe o saradwi Boga i ~oveka. Postoji jo{ jedno delo .pogre{no razumelo”. on je smatrao neophodnim da se usprotivi onima koji .. nikada ne}e biti osporavani” (COMMONITORY. ne treba da sledimo ovo Avgustinovo u~ewe.Ipak..O istrajnosti”. ovo u~ewe se ne sme propovedati svim hri{}anskim zajednicama..Slo`enost” ovoga u~ewa (koje ose}aju zapadni obra}enici u pravoslavnu veru.borbe?) Mi. Avgustin nikada nije zastupao takvo u~ewe o predestinaciji. To je zbirka . Vikentija su u potpunosti opravdane kada su usmerene 15 . kojima bi se sigurno svaki pravo-veruju}i hri{}anin suprotstavio: .. tj. Vikentija Lerinskog). kao {to je sam Avgustin zapazio.uzdi`u blagodat do te mere da pori~u slobodu ~ovekove voqe” (Pismo 214).. koje poti~e iz ovoga perioda. U svojoj raspravi ..Vikentijevi prigovori (verovatno istog sv. Vikentije Lerinski.. i to. ~ak iako je ne tra`e i ne kucaju.posvetovwa~enim novinama” raznih jeresi. Kao {to smo videli.re{e” razumskim putem. koje su tada napadale Crkvu. upravo zbog wegovog pre-racionalnog pristupa u~ewu o predestinaciji. Ukoliko su ove kritike usmerene protiv samog Avgustina (koga sv. Ovo je zaista posebno prihvatawe . a sadr`i sli~ne kritike.

. gl. 13). ve} u smislu kazne. 1). ve} da je ~esto poricao ovu specifi~nu optu`bu i to ponekad sa o~iglednim gnu{awem. dakle. nije u skladu sa pravoslavnom verom.Onima koje je On predodredio za ve~nu smrt.. 16). Nekoliko decenija kasnije. da u ovom slu~aju qudska logika ne mo`e da pojmi ovu tajnu hri{}anske istine. Po{to je Avgustinovo u~ewe ispravno tuma~eno pre Kasijanovih Rasprava. 4) se ne mo`e doslovno shvatiti. 2. niti da Bog takvog ~oveka Svojom voqom osu|uje na pakao.. tuma~e}i ovo u~ewe. Tako. pi{e: . koja je potpuno strana Svetome Pismu. Kasijan misli. Ovo. 44). gl. gl. ~ine zlo. On je istovremeno i najpravedniji Sudija” (O du{i i wenom poreklu. po svojoj slobodnoj voqi. Avgustina.predodredio” da se samo neki qudi spasu.. ovo predodre|ewe mo`e shvatiti samo u smislu kazne. Fulgentije Ruspenski..O kazni i blagodati”. I. postoji jedan izrazito pogre{an deo Avgustinovog u~ewa o blagodati. jo{ uvek mo`e da skrene qude sa pravoga puta. a ne ~ovekovog greha: ne u smislu zla. odbacuju}i sva Avgustinova tuma~ewa. apostolova tvrdwa da Bog ho}e da se svi qudi spasu (1. kada u trinaestoj glavi 16 . Avgustin daje samo slede}i odgovor: .Re~eno je On ho}e da se svi qudi spasu.. gl. Na `alost. On jasno govori o .klasi qudi predodre|enih na destrukciju” (O ~ovekovom usavr{avawu u pravednosti. 46). Me|utim.negativnoj” predodre|enosti (predodre|enost na ve~no prokletstvo).~ovekova sopstvena gre{ka ako se on. onda On mora to i hteti. jer se me|u wima nalaze razni qudi” (. Tako on u stvari pori~e da Bog ho}e da se svi spasu. uprkos svojoj ograni~enosti.. koja im s razlogom sleduje” (Ad Monimum.obja{wava” ovaj odlomak iz Svetoga Pisma u skladu sa svojim celokupnim u~ewem o blagodati: . jer pod tim podrazumeva one koji su predodre|eni za to.predodre|enosti na ve~nu smrt” ne tvrdi da Bog ho}e ili da On odre|uje da li }e se neko odre}i vere ili }e ~initi zlo. u~ili da blagodat Bo`ija deluje bez ulagawa ~ovekovog truda. onda je o~igledno na koga sv.logi~ke dedukcije”.. Na `alost. koje oni neopravdano ~ine.. Avgustin u svom u~ewu uop{te ne tvrdi da Bog odre|uje ili tera ~oveka da ~ini zlo. odrekne vere” ({to se protivi shvatawu da Bog odre|uje ~ovekovo odricawe od vere). Vidimo. u kojem sv. Avgustin tvrdi da postoje qudi predodre|eni na osudu.Ko to pori~e?” (O istrajnosti. a naro~ito o predestinaciji. koji je podstakao jeretike na razne . podr`avaju}i i prihvataju}i isku{ewe.. ve} to pre zna~i da Bog ho}e da osudi one koji. i ponovo ka`e: . Avgustinovo u~ewe o . Avgustin. Dakle.Tim.. te Avgustinovo u~ewe o predodre|enosti. budu}i veran sopstvenoj logici. Naime.Smatram da se u ovom odlomku. ^itav kontekst nam govori da on nije verovao u to. Sleduju}i Avgustinovom mi{qewu o blagodati i slobodi. me|utim.protiv Avgustinovih neumerenih sledbenika – onih koji su skrenuli wegovo u~ewe na ne-pravoslavni put i koji su. u~enik bl. Avgustina je wegova nepokolebqiva logika odvela tako daleko da on ~ak u~i (dodu{e samo na nekoliko mesta) o . na prigovor da je . Ukoliko je Bog . Istovremeno moramo paziti da Avgustinove re~i ne tuma~imo sa kalvinisti~kog stanovi{ta.. .

ali i wegovi neprijateqi. iako su krajnosti u u~ewu bl. ve} samo neki? Dakle. oni koji nestaju.. pokajao zbog ovoga u~ewa. dok se isto~na Crkva na ~udesan na~in sa~uvala od ovih krajnosti. jer je on pogre{no apsolutizovao blagodat i ne mo`e ni zamisliti da se ne{to mo`e dogoditi protiv Bo`ije voqe. te da On spasava i ka`wava samo kada On to ho}e. episkopa regijumskog. kad se na|e u intelektualnom vakumu. Stoga. izla`e pravoslavni odgovor na ovu obmanu: . a on se ~ak navodi i u Katoli~koj enciklopediji (1911 izdawe. Fausta..potpuno sli~na” predodre|ewa (jedno za spasewe. negiraju}i ~ovekovu slobodu. koje su mu jeretici. Vi{e je nego o~igledno da se Istok sa~uvao od ovih jeresi samo zahvaquju}i ispravnim u~ewima sv.svojih Rasprava. Dosta kasnije. u~ewe o predestinaciji (ne u Avgustinovom su`enom. 7). iznose}i dva . Luter. pripisali. ne treba da krivimo samo wega za nastanak ovih jeresi. ne u Avgustinovom 17 . XIII. nakon {to je ono osu|eno na pomesnom saboru u Arlesu oko 475. Avgustin ne bi mogao prihvatiti takvo u~ewe. u devetom veku je saksonski monah Got{alk iznova zapo~eo ovu raspravu. ipak je wihov izvor jasan. Ova se jeres odmah nakon wegove smrti ra{irila i u zapadnoj Crkvi. zbog ~ega je u frana~kom carstvu usledila velika rasprava. velikog Vikentijevog i Kasijanovog u~enika. u pravoslavnom u~ewu o sinergiji. Sredinom petoga veka. Avgustina o blagodati zaista bile ozbiqne i ostavile `alosne posledice.. koje su kasnije zastupali neki jeretici) nije imalo ba{ svetlu budu}nost i dovelo je do najmawe tri velika preokreta. kako onda mo`emo zamisliti. godine. Na Zapadu. a neke na zlo.sasude gneva” i osudio ih na ve~no prokletstvo. Me|utim.. Tako|e. nestaju protiv Wegove voqe” (Rasprave. koja zaista mo`e da ne prihvati ono {to Bog tra`i od wega i na {ta ga stalno priziva. kao i Bo`iju voqu da spase sve qude. da On ne}e da se svi qudi spasu. str.Po{to On ne `eli da nestane ni najmawi od Wegovih. Zatim. jer takav stav zanemaruje stvarni istorijski tok razvoja duhovnosti. prezviter Lucidije je tvrdio da postoji apsolutna predestinacija i za spasewe i za osudu. ^ak ni najve}i mislilac. 376). a drugo za osudu). Lucidije se nakon protivqewa sv.” (deo 12. koja nisu ostavqala prostora za .. koje je pa`qivo branilo Avgustinovu pravoslavnost): . ipak ne preterujmo i ne okrivqujmo ga za ekstremne stavove. Kasijana i isto~nih Otaca o blagodati i ~ovekovoj slobodnoj voqi. bez obzira na svako ~ovekovo delawe. Cvingli. Razlog zbog ~ega se ekstremno u~ewe o predestinaciji pojavilo u razli~itim vremenskim razmacima na Zapadu (a ne na Istoku) iznad svega le`i. ve} u fatalisti~kom smislu. va`nije mesto se pridaje tajni ~ovekove slobode. Iako sam Avgustin nikada nije zastupao ova mra~na i najnehri{}anskija u~ewa.pogre{na tuma~ewa”. pri ~emu sila Bo`ija neodoqivo podsti~e neke na dobro. a naro~ito Kalvin su u~ili najekstremnijem obliku predestinacije: da je Bog stvorio neke qude kao . ne mo`e ni{ta promeniti. a da ne pohulimo.Poreklo jereti~kog u~ewa o predodre|enosti nas vodi do nepravilnog razumevawa i tuma~ewa Avgustinovog mi{qewa o ve~nom izboru i osudi na ve~ne muke.

Neracionalizam. jer je pravoslavna Crkva tada kao i danas imala nepromewen stav o wemu: on je po{tovani otac Crkve. prouzrokovao gnusnu jeres u osobi. osvrnu}emo se na mi{qewa Svetih Otaca Istoka i Zapada. ne bi dozvolio pojavu takvih posledica Avgustinovog u~ewa. karakteristi~an za isto~ni um. sada kada smo malo detaqnije predstavili wegovo najspornije u~ewe. ili makar ne sa takvim pagubnim posledicama u obliku raznih jeresi. Da bismo stvorili {to jasniju sliku o bl. koje su se pojavile na Zapadu. a i mawe bi se obra}ala pa`wa na wega nego na Zapadu. Da je Avgustin svoje u~ewe {irio na Istoku i u Gr~koj. jereti~ko u~ewe o predestinaciji se ne bi ni pojavilo. ve} pre u preracionalisti~kom mentalitetu. Avgustinu. ne bez izvesnih pogre{aka. ovaj mentalitet je jednog u osnovi pravoslavnog mislioca odveo u krajnosti. koja je i po na~inu mi{qewa i ose}awima bila zaista daleko od Pravoslavqa. U Avgustinovom slu~aju. dok je kod Kalvina. 18 .u~ewu (koje je bilo samo izgovor i prividno opravdawe). zbog ~ega je po zna~aju iza velikih otaca Istoka i Zapada. svojstvenom zapadnim narodima. na primer.

Kako su onda oni i drugi wegovi savremenici posmatrali bl. Kasijana i wegovih sledbenika. 27). u svoja dva dela odgovara na ove kritike i za svoje kriti~are ka`e da . po drugim pitawima u potpunosti saglasni sa wim i izuzetno ga po{tuju. gl.Protiv Avgustina” nisu ni{ta drugo do dela jeretika (kao {to je pelagijanski u~iteq Julijan). 24). ponovo pa`qivo razmotrili ono {to je re~eno.fanati~an” u svojim dogmatskim neslagawima sa pravoslavnim hri{}anima. preko onih koji ~itaju moje spise. gl. Vikentije o{tro kritikovali Avgustinovo u~ewe (ili u~ewe wegovih sledbenika).treba biti snishodqiv u qubavi prema na{oj bra}i”.O predodre|enosti svetiteqa”. ali i da vidimo kako su ga. Avgustina? Da bismo odgovorili na ovo pitawe.. Kasijan i sv. gl... pak. i pored kritike Avgustinovog u~ewa o blagodati i predodre|enosti. Sam sv. A kada.. Avgustinovi u~enici izmenili. istovremeno je istina da on za Avgustina ne koristi re~i hvale.. Nikada niko Avgustina nije nazvao jeretikom. a ne pravoslavnih Otaca. Oni koji su u petovekovnoj Galiji prou~avali istoriju rasprava o blagodati zapazili su da se radi o prili~no mlakoj raspravi u pore|ewu sa Nestorijevim.ih uveliko odvajaju od Pelagijanaca” (. 68). on skru{eno tra`i da Crkva da kona~an sud o wegovim stavovima: . potrebno je da malo detaqnije prou~imo samo u~ewe o blagodati. Pored toga.~ovek obdaren svim vrlinama i blagoda}u”. Bla`eni Avgustin sigurno nikada nije bio .IV MI[QEWA U PETOVEKOVNOJ GALIJI Kada govorimo o ovoj temi.. Ve} smo videli kako su sv. o Avgustinovom u~ewu se uvek raspravqalo kao o sporu u Crkvi. Kasijan. Stoga. u svojoj kwizi Protiv Nestorija. Me|utim. da ne bi slu~ajno i sami pogre{ili. postanem ne smao mudriji. ~iji stavovi o blagodati . Avgustin.Neka bi oni koji misle da sam u zabludi. 2). U zakqu~ku svoje posledwe rasprave. a tako pa`qiv i velikodu{an pristup imaju i svi wegovi protivnici u~ewa o blagodati. 19 .O istrajnosti”. spomiwe Avgustina kao jednog od osam svetoota~kih autoriteta po pitawu u~ewa o ovaplo}ewu Hristovom i navodi dva citata iz wegovih dela (VII. posle kritike sv. zablagodari}u Gospodu” (. niti je on tako nazivao one koji su ga kritikovali. kao {to to ~ini za sv. jer se upravo tamo Avgustinovo u~ewe o blagodati najpre i najvi{e osporavalo. ve} i savr{eniji. Pelagijevim zabludama i zabludama drugih jeretika. Prosper Akvitanski i Ilarije u svojim pismima Avgustinu iznose mi{qewa sv. sv. a ne kao o sukobu Crkve sa jeretikom. Kasijana i drugih savremenika (ona su objavqena u Avgustinovim delima kao Pismo 225 i 226). Prosper i Ilarije zapa`aju da su oni. Ilarija Puatjerskog (.. rasprave napisane .. u stvari govorimo o stavu galijskih Otaca iz petoga veka.

uveliko {iri.bla`enim”). Me|utim. koga svi qudi vole i po{tuju. Vikentije Lerinski.. Prvo. ve} da dejstvuje u skladu sa wegovom slobodnom voqom. Kasijan Avgustina naziva samo . Neka bi i{~ezao duh omalova`avawa. Jeronima (. {to je jo{ jedan pokazateq da su ~ak i oni koji su se suprotstavqali wegovom u~ewu o blagodati. koju treba da odr`imo u ovom sukobu mi{qewa” (Kwiga I.. gl.. Papa nije dao nikakav sud o wima.bo`anstvenog” Amvrosija i . ve} je poslao pismo episkopima ju`ne Galije u kojima je izlo`io . pa se autor zaista trudi da istinu o blagodati i spasewu predstavi tako da zadovoqi obe strane..zvani~ni” stav Zapada o Avgustinovom u~ewu: . te da. svetli na Bo`ijoj desnici”.Avgustinom. Tako. ukoliko je to mogu}e. Kasijan je istinski uva`avao Avgustina (samo {to nije prihvatao wegovo u~ewe o blagodati) i smatrao ga je pravoslavnim Ocem. nesumqivo je da svi koji do|u u stvarno poznawe istine i spasewa. on pi{e: .Odgovori na Capitula Gallorum”.bla`enog” Avgustina.Sa Avgustinom. na `alost. videti de Letrov prevod Prospera). i ve~no. ali po drugim pitawima vere. ili nekim ~ije je u~ewe sporno ili se mo`e odbaciti. sv. Drugo. VIII) ka`e da se zaista grubo (durius) izrazio kada je rekao da Bog ne `eli da se svi qudi spasu. slu`iteqem (sacerdos) iponskim” i to sigurno ~ini iz razloga {to ga smatra mawe zna~ajnim od ostalih Otaca. okon~a pomenutu raspravu. poput bo`anske svetiqke. pokaza}e se da na umu moramo imati tri stvari. On u svom kasnijem delu (oko 45. Obja{wavaju}i su{tinu svoga u~ewa. u jednom od svojih dela za Avgustina (.Ukoliko u potpunosti zanemarimo beskrajno nadgovarawe. ~ine to ne iz sopstvenih zasluga. Prosper Akvitanski je otputovao u Rim i zatra`io od pape Kelestina da da svoje mi{qewe o Avgustinovim kriti~arima. postoji antologija Avgustinovog u~ewa o Svetoj Trojici i o Ovaplo}ewu Sina Bo`ijeg. koji prave razliku izme|u .taj poznati sluga Bo`iji. gl. koji se. smo oduvek bili u zajednici.. osvetqavaju vasceli svet”. (Neki su ~ak sumwali da je Prosper autor ove kwige. Sli~an stav se mo`e videti i kod ostalih isto~nih Otaca. koji obitava na Bo`ijem dlanu. Sli~no tome. godine).” Avgustinovo u~ewe o blagodati je u galijsku Crkvu unelo nemir. ~iji je autor sv. Tre}e. mudri umovi su ostali umereni..da istra`i granice na{e uzdr`anosti. koje nastaje u vatri neuravnote`enih rasprava. ali su kasnije nau~nici potvrdili wegovo autorstvo.vaseqenski u~iteq. 25) i sv. Priziv svih naroda (De vacatione omnium gentium). moramo 20 .. poput draguqa.... On izri~ito nagla{ava da blagodat ne primorava ~oveka. 1).Amvrosija (. prihvatali Avgustina kao u~iteqa Pravoslavqa. (Kasnije }emo objasniti zbog ~ega se on na Istoku do danas naziva . moramo naglasiti da Bog ho}e da se svi qudi spasu i da do|u u poznawe istine. 26). ~iji spisi.. otkriva da je Avgustin znatno ubla`io svoje u~ewe pre smrti. najpoznatiji Avgustinov u~enik. ~ak i Prosper Akvitanski. Nasuprot tome. koji je trajao tokom ~itavog petog veka. ve} uz delatnu pomo} blagodati Bo`ije. Ubrzo nakon smrti bla`enog Avgustina (po~etkom 430-tih godina). a ne jeretikom. Me|utim. Ciq ove kwige jeste .

Sv..O blagodati Bo`ijoj i slobodnoj voqi” u kojoj napada i . Tako|e. Kasijan. Faustu.kukicom” koja se pojavquje i zadr`ava blagodat (ovo pore|ewe ba{ ne}e umiriti stroge Avgustinovce. koje Crkva Bo`ija smatra lekovitim. Kasijana o ovom pitawu i to pedeset ili vi{e godina nakon Avgustinovog i Kasijanovog upokojewa. kao i sv.. namewenih najrazli~itijim monasima. a iza wegovog govora istinsko delawe. i tako se suprotstavio sv.. wegovi komentari o glavnim u~esnicima u ovoj raspravi verodostojno svedo~e o stavu zapadnih sledbenika sv. zbog ~ega se ova `estoka rasprava nastavila.. ali je uprkos tome sv.lukavog u~iteqa Pelagija” i . koje je iskazano veoma sna`nim jezikom. Jeronima) . S druge strane. Avgustina. On slobodnu voqu poredi sa . na oran`skom Saboru i okon~ala ovu raspravu.Smatram da je on napisao anonimnu kwigu o pojedinim Kasijanovim delima. koji su zagovarali apsolutnu . smatra da su blagodat i sloboda me|usobno neodvojive. Pravoslavni pogled na ovu raspravu mo`emo. koji je napisao vi{e studija o blagodati i predodre|enosti. Wegovo u~ewe o blagodati se ne spomiwe. i to upravo po pitawu blagodati i slobodne voqe. Faust. koja je nakon 75 godina. de Letter.priznati da ~ovekov um ne mo`e pojmiti dubine Bo`ijeg delawa” (Kwiga II... Preciznije re~eno. Avgustina.Iz wega govori iskustvo. 4 21 . 1). Faust pi{e o kwigama bl. Naime. (Westminster. sa svim raspravama.prezvitera Genadija Marseqskog. Sv. Sv. . on zapa`a da ~ak i .naju~eniji qudi zagovaraju stavove koji se moraju proveriti”.. Maryland: The Newman Press. Me|utim. iza wegovih re~i se krije duboko zna~ewe. kasnije episkop regijumski. videti u zbirci biografskih podataka .zabludu o predodre|enosti” (misle}i na prezvitera Lucidija). Me|u takvima je Afrikanac Fulgentije Ruspenski.. Ovo je su{tinski . J.prethode}u blagodat”). On je napisao raspravu .4 Prvi galijski Otac posle sv. on se prema Avgustinu uvek odnosi sa du`nim po{tovawem. The Call of All Nations.@itija poznatih qudi (nastavak istoimene kwige bl. Kasijan ipak predstavqen kao pravoslavni Otac.” Zatim sledi spisak wegovih dela.izmewena” (i znatno boqa) verzija Avgustinovog u~ewa. prev. 62): . Genadije se u svojoj raspravi O eklisiolo{koj dogmi otkriva kao Kasijanov istomi{qenik. Me|utim. Genadije o Prosperu pi{e slede}e (gl. {to ujedno predstavqa i jedno od najdu`ih poglavqa u ovoj kwizi. Kasijan je dao veliki broj delatnih pouka. koja je napisana krajem petoga veka. Faust Lerinski. Genadije za sv. 1952). 85): . nazivaju}i ga beatissimus pontifex Augustinus. Kasijana. S. P. jer blagodat uvek sara|uje ~ovekovoj voqi radi wegovog spasewa. koji je podr`ao u~ewe o sinergiji bio je sv. Kasijana ka`e (gl. Faust je tako|e praznovao dan upokojewa bl. Kada u svom pismu jednom gr~kom |akonu sv..najbla`eniji jerarh Avgustin”. Kasijanovo i Prosperovo Prosper akvitanski. a on {tetnim. te je u svoje spise ukqu~io i besedu na taj praznik.. strogi Avgustinovci prigovaraju ~ak i umerenim stavovima ovoga velikog Oca.

besprekorne vere. do dana{wega dana. 39). ~ija je .Dakle. Avgustinu. Fausta. u kojem govori da blagodat Bo`ija svagda poziva. mitropolita arle{kog. tako i svetovnoj. Me|utim..On je objavio izuzetno delo . posmatrali su Avgustina kao velikog u~iteqa i Oca. Faustu pi{e slede}e (gl.. Ko se mo`e pohvaliti da ima sva wegova dela.. u nekim rukopisima na ovom mestu po~iwe kritika: . Genadije (a i sv. gde je va`io za jednog od najstro`ijih podvi`nika i sledbenika mona{kog u~ewa sv. on je 22 . ~istoga `ivota. ostao pravoslavni stav prema bl. Ova kritika Avgustina (bilo da se pripisuje Genadiju ili kasnijim prepisiva~ima) nije ni{ta bla`a od kritika sv. ve} samo u~i o wenoj saradwi sa ~ovekovom slobodnom voqom. koga je uvek nazivao svetim. Genadije brani sv. ~ovek poznat {irom sveta po svojoj u~enosti. Avgustinovi sledbenici nisu mogli da pojme da pravoslavno u~ewe o sinergiji nikako ne pori~e postojawe . Do po~etka {estoga veka. iako su smatrali neophodnim da istaknu wegove zablude..O blagodati Bo`ijoj kojom smo spaseni”. na osnovu wegove mnogogovorqivosti. ve} po daru blagodati Bo`ije. Kesarija. Kasijana) da on pori~e postojawe .. 86): .. Genadije o sv. Ali. Fausta.prethode}e blagodati”. Pogledajmo sada {ta Genadije ka`e o bl. Fausta kao pravoslavnog Oca.kukica” slobodne voqe i daqe nastavila da mu~i jo{ uvek pre-racionalne Avgustinove sledbenike.Avgustin. nakon komentara o wegovim ostalim kwigama. Faust) sa posebnom pa`wom nagla{ava ovo verovawe u . . prethodi i poma`e ~ovekovoj voqi. ~iji je polo`aj doprineo kona~nom pomirewu dve strane. Avgustinu. napisao je toliko dela da se ne mogu ~ak sva ni sakupiti. {to je. i to naro~ito zbog optu`be (koja se ~esto odnosila i na sv. ili ko je tako priqe`no pro~itao sve {to je on napisao?” Nakon wegove pohvale Avgustina. Vascela rasprava se okon~ala prvenstveno zahvaquju}i naporima sv. To zna~i da se svako bogougodno delo slobodne voqe..” Ovde se naro~ito nagla{ava pravoslavnost Kasijanovog u~ewa i wegova suprotstavqenost Prosperovom u~ewu. episkop iponski. kako duhovnoj. Genadije uprkos tome prili~no umereno kritikuje Prospera.Ovome izuzetnom u~itequ treba `ivo verovati i diviti mu se.” Kasnije. on nastavqa: .” Preciznije re~eno.. neslagawa oko u~ewa o blagodati su se gomilala i u kritikama sv. Naime. jer isti~e nesavr{enost Avgustinovog u~ewa. Kasijana i Fausta. ispuwava se Solomonova izreka U mno{tvu re~i nema greha” (gl.prethode}u blagodat”..mi{qewe o blagodati Bo`ijoj i slobodnoj voqi je potpuno suprotno. savr{ava ne po sopstvenim zaslugama. kada je rasprava o Avgustinovom u~ewu o blagodati bila stara ve} blizu 60 godina. kada su se otvoreno isticale krajnosti wegovog u~ewa i kada su pagubne posledice ovih preterivawa bile o~igledne u ve} osuje}enom Lucidijevom u~ewu o predestinaciji. On je `iveo u lerinskom manastiru.prethode}e blagodati”. Ne smemo zaboraviti da je ova kwiga napisana 480-tih ili 490-tih. zagovornici strogo pravoslavnog u~ewa o blagodati u petovekovnoj Galiji.

u svome izmewenom obliku.).ukoliko ima takvih koji `ele tako zlo da misle”) su anatemisani. na kome je prisustvovalo 14 episkopa i doneseno je 25 kanona. wihovo u~ewe o sinergiji tada jo{ nije bilo poznato... 529. avgusta. ve} samo da je istina dubqe i potpunije izra`ena u u~ewu sv. on je predsedavao oran`skim Saborom. godine). Kasijana smatraju pravim otkrovewem.logi~kom dedukcijom” izveli iz Avgustinove .istovremeno toliko uva`avao i voleo bl. Tako je Avgustinovo u~ewe ispravqeno. godine. Me|utim. ni osu|ena pravoslavna u~ewa sv. a wegovi zagovornici (. 543. .. Naime. 23 . Krajnosti wegovog u~ewa o gotovo neodoqivoj prirodi blagodati su pa`qivo izbegnute.predodre|enosti na zlo” (koje su neki pogre{nom . ali u preracionalnim okvirima zapadnog na~ina razmi{qawa. Tako|e. da je Bog usli{io wegovu molitvu da se upokoji na isti dan kao i bl. u~ewe sv.. ali punota mnogo dubqeg isto~nog u~ewa nije prihva}ena. A Source Book for Ancient Church History (New York. Posebno je kritikovano wegovo u~ewe o . Avgustina. Ayer. Fausta. to ne zna~i da je Avgustinovo u~ewe.pogre{no” (jer ono prenosi istinu i to na najboqi mogu}i na~in). 5 J. Zbog toga danas zapadni tra`iteqi hri{}anske istine. Kasijana i sv.5 Na ovom Saboru nisu ni spomenuta. kojima je izmeweno Avgustinovo u~ewe o blagodati. 475. a u~ewe o predestinaciji se ni ne spomiwe. 1922. Avgustin (upokojio se uo~i 28. str. dok se o slobodi ~ovekove voqe i daqe govorilo..predodre|enosti na smrt”). C. Kasijana.

Pri tome ga sv. Lavu i wihovim spisima o istinitoj veri. pravoslavni Otac.Pro~itano je nekoliko pisama bla`enopo~iv{eg Avgustina. gde se Oci. papa rimski. kwiga X. a kojim kona~no priznaje pomenuti Sabor. opozvali neka wegova dela i ispravili pojedine tvrdwe. a naro~ito bl.zakqu~ku” Sabora. Grigoriju Carigradskom. u .. godine. Na radu ovoga Sabora. ali je odbio da u~estvuje u Saboru. sv. Tako je ve} na prvom zasedawu. str.O~igledno je da su na{i Oci. str. u kojem se. koji je zaista poznati u~iteq bo`anstvenog Pisma i rimskog besedni{tva. rimski papa Vigilije. Vasiliju.. i na svaki mogu}i na~in sledujemo Svetim Ocima Atanasiju.Dekretu”. Zatim ponovo. 24 . tvoga zemqaka.V STAV ISTOKA I ZAPADA U [ESTOM VEKU Kada se na Zapadu okon~ala rasprava o blagodati (na Istoku se nije ni obra}ala pa`wa na wu. Na Istoku. Grigorije Dvojeslov. uprkos ponekim spornim u~ewima. Avgustinovo ime se nekoliko puta spomiwalo. Erdman. a zatim prona{ao” (Ibid. koji je bio u Carigradu. Stoga.. mo`emo da zakqu~imo da se u {estom veku.” (Sedam vaseqenskih sabora. 309). ka`e: . Stav Zapada prema bl..Jo{ izjavqujemo da se ~vrsto dr`imo odluka. 37). U pismu Inokentiju. formirano je i mi{qewe o bl. jednako po{tovan i na Istoku i na Zapadu. izme|u ostalog. i ne tra`i na{ kukoq pored wegovog dobrog ploda” (Poslanice.. ~itaj dela bl. dodav{i ono {to je on izgubio.. koja je morao da ispravi. okupqenim Ocima pro~itano pismo sv. Grigorije pi{e (posebno imaju}i na umu Avgustinova tuma~ewa Svetoga Pisma): . po nekom pitawu. u posledwem . stav prema wemu se najboqe mogao sagledati prilikom velikog okupqawa isto~nih i zapadnih Otaca – na Petom vaseqenskom saboru.” (Ibid. Grigorije naziva .. cara Justinijana. pozivaju na bl.. jer se isto~no u~ewe nije ni dovodilo u pitawe). poznat i po{tovan na celom Zapadu i mawe poznat. koji je napisao nakon nekoliko meseci (dok je jo{ boravio u Carigradu). Avgustinu. Avgustin ubraja me|u crkvene Oce. 54). 303). Kona~no. u Carigradu 553.. Avgustina. Kirilu. pi{e slede}e: . Avgustinu – on je veliki Otac Crkve. Avgustinu opisao je sv.. donesenih na prethodna ~etiri Sabora. poziva se upravo na bl.. bl. 322). prefektu Afrike. Avgustina. za koje postoje samo re~i neizmerne hvale. svetila me|u afri~kim episkopima. Avgustina: . gde nije ba{ bilo velike potrebe za raspravama o Avgustinu (~ija dela jo{ uvek nisu bila poznata).svetim Avgustinom” (Poslanice. Avgustin.Ako `eli{ da se nasiti{ ukusnom hranom. str. kwiga II. Proklu. ali ipak po{tovan i na Istoku.

pomenuti odlomak iz pisma sv. cara Justinijana. Avgustina. Avgustina i ostalih zapadnih Otaca. 25 . u kojem on i Avgustina ubraja me|u vode}e crkvene Oce. Sada }emo videti kako su veliki isto~ni Oci ovog perioda prihvatili bl.U kasnijim vekovima. i time nam predali ispravan pravoslavni stav. Avgustin. navodili su latinski pisci u svojim bogoslovskim raspravama sa isto~nim Ocima (tekst ovih saborskih kanona je sa~uvan samo na latinskom jeziku). nameravaju}i da u vaseqenskoj Crkvi vaspostave autoritet bl. koji bi trebalo da imamo prema Ocima kao {to je bl.

6 Mi }emo ovde samo govoriti o stavu sv. ose}ajan.. odgovara: . Fotije na tvrdwu da su . moraju se odbaciti zajedno sa jereticima. ili. Me|utim. ~ine oni koji to mno{tvo Otaca smatraju wihovim braniteqima? Ko se drznuo da vre|a sv.Pismo akvilejskom patrijarhu” (koji je bio jedan od najve}ih apologeta Filioquea na Zapadu) . Ako su neki neta~no govorili.. a ne samo od Oca. Fotije navodi jednu primedbu. da ponekad to u~ine iz svojstvenog im qudskog neznawa?. koje su navele mnoge Oce da se. da se pod uticajem protivnika prilagode okolnostima. Fotije) po~eo pa`qivo da prou~ava Avgustinovo bogoslovqe. Ko ima ~ak toliko smelosti da vre|a Svete Oce? Nisu li to oni.Ukoliko je wihovo u~ewe ispravno.VI DEVETI VEK: SV.. neta~no izraze.i od Sina”.Ako je to mi{qewe desetorice ili ~ak dvadesetorice Otaca. pak. Massachusetts: Nordland. gre{e: .sv. 6 Richard Haugh. ali ih niko nije ispravio.. koji su se suprotstavqali wegovom u~ewu o blagodati. Avgustin. Sv. U jednom svome delu . pak. ukoliko oni ne govore istinu. ~ak i skrenuli sa istinskog puta. ostalih 600 tako ne misle.” Odgovor sv.Nije li bilo mnogo slo`enih situacija. Avgustinu. sastradalan i pokazuje kako istinsko Pravoslavqe gleda na one koji.. iako su pou~avali u isto~nom duhu. Fotija prema bl. Jeronima i sv. onda svi koji ih smatraju Ocima treba da prihvate wihovo mi{qewe. ili to. Avgustina (izuzimaju}i wegovo u~ewe o blagodati) po~elo raspravqati tek krajem devetog veka i to zbog Filioquea (u~ewa da Duh Sveti ishodi . Jeronim i jo{ neki Oci napisali da Duh Sveti ishodi i od Sina”. ipak su `iveli na Zapadu i pisali iskqu~ivo na latinskom jeziku. uprkos tome {to `ive u istinitoj veri. niti ih podstakao da se nau~e istini – primamo ih me|u ostale Oce. Avgustina.. Zbog toga je na Istoku jedan gr~ki otac (sv. o kojoj je nedavno objavqena jo{ jedna kra}a studija. suprotstavqaju ih saborskim kanonima i izdvajaju ih od ostalih Otaca? Ili to. karakteristi~nu za uskoumni latinski mentalitet: .veliki Amvrosije. pak. 26 ... makar delimi~no. Fotija na pomenuti racionalisti~ki stav je zaista veoma dubok. Galijski Oci. 1975). sv. Amvrosija? Ne ~ine li to oni koji ih prisiqavaju da se usprotive na{em Gospodu i U~itequ. FOTIJE VELIKI Na Istoku se o bogoslovqu bl. ili. koji se su{tinski ne razlikuje od stava galijskih otaca. Photius and the Carolingians (Belmont. koji wihovu pobo`nost svode na nekoliko re~i. ~ine oni koji `ele da svi sledujemo u~ewu na{ega Gospoda?” Zatim sv. kako se oduvek u~ilo na Istoku). Problem Filioquea iz devetog veka predstavqa jednu veoma op{irnu temu.. iz nekog nama nepoznatog razloga. Fotije jedino detaqnije obja{wava pravoslavni pogled na jednog velikog i svetog Oca koji je zastupao izvesna pogre{na u~ewa.

. 7 27 . U~ewe bl. 136-137. U zakqu~ku svoje kwige O Svetoj Trojici. Fotije pokazao po pitawu Avgustinove zablude. neka bi mi oprostio Ti i oni koji su Tvoji. str. to ~inili pre nego {to se Crkva posvetila ovome problemu i izlo`ila kona~no pravoslavno u~ewe. koje je sv.. me|utim. 1964). 151-53).. str.. sve {to napisah u ovim kwigama dolazi od Tebe. Avgustina smatrao Svetim Ocem.” Tako. neka bi Te svi slavoslovili. To ~inimo zbog wihovog ispravnog `ivota. Mistagogija. pokazalo da uskoumni latinski pristup nije toliko . ne smemo prema takvima biti nemilosrdni i . 8 John Mayendorff. poput wegovog u~ewa o blagodati. Da je on u potpunosti poznavao isto~no u~ewe o Svetoj Trojici.. Gospode. problem je u tome {to je bl. ne progla{avamo wihove zablude u~ewima. kada se pojavila druga ozbiqna zabluda bl.. ne sledujemo wihovom u~ewu koje je skrenulo sa puta istine.Ne prili~i nam da se nedoli~no pona{amo.. 254-55.psiholo{kog” – stanovi{ta. Avgustina i postala predmet brojnih rasprava. koje. pravoslavni Istok je i daqe bl. Sam bl. Fotije verovao da je ~inio bl. sv. kwiga 3. cit. pak.. 231-32. nije ispravno. veliki isto~ni Otac. ve} ih primamo kao bra}u. koji znamo da su neki od na{ih Svetih Otaca i u~iteqa skrenuli sa puta vere u dogmatske istine. koje govori o isho|ewu Svetoga Duha. Fotije na sli~an na~in govori o Avgustinu i drugima. A Study of Gregory Palamas.ne smemo ih odlu~iti od ostalih Otaca”.”7 U svome kasnijem delu.i od Sina”. neki odlomci su preuzeti iz ruskog prevoda arhiepiskopa Filareta ~ernigovskog. Mi. Avgustin). Naime.. str. str. Nekoliko vekova kasnije. koji su gre{ili u pogledu Filioquea. istaknute vrline i wihove vere. Avgustin pristupio celoj dogmi sa razli~itog .kao da ni{ta nisu ni rekli.mirom i blagodarno{}u” (Photius and the Carolingians. Jedini. ali i ostalih u~ewa. u devetom veku..ograni~en”. Avgustin je u potpunosti zaslu`io snisho|ewe iz krajwe bratske qubavi. Mi. (London: The Faith Press. Ako napisah ne{to od sebe sama. nije toliko pogre{no zbog nekih konkretnih pitawa.. Tako se preko u~ewa o blagodati. poku{ao je da opravda latinske formulacije isho|ewa Svetoga Duha (sve dok se ne naru{ava ipostas Svetoga Duha): . Avgustina o Svetome Duhu. on pi{e: .”8 Ako su oni koji su pogre{no u~ili o isho|ewu ipostasi Svetoga Duha (kao {to je sv. uzaludno se prepiru}i zbog re~i.O.. koliko . Trojedini Bo`e. u pore|ewu sa isto~nim na~inom izra`avawa istine bogopoznawa.pogre{an”. op. nepogre{ive u drugim aspektima. sv. verovatno ne bi u~io da Duh Sveti ishodi . On potom brani Avgustina od onih koji ga optu`uju da se protivi predawu Crkve i poziva Latine da isprave gre{ku svojih Otaca i to . Grigorije Palama. Photius and the Carolingians.

34)..VII KASNIJI VEKOVI: SV. 3). Mark of Ephesus and the Union of Florence. Me|utim.”9 Sv. Moramo naglasiti da sv. a neke pobija. on se ~ak poziva na . Avgustina kao na neoborivi autoritet (a ponekad sasvim pogre{no) i to po pitawu najrazli~itijih u~ewa od Filioquea do ~istili{ta. a i sam je ve} na lo{em glasu zbog svoje netrpeqivosti prema Zlatoustom.. On zatim u svojoj raspravi (gl. Odmah je usledio odgovor sv.. ponovila se sli~na situacija kao u vreme sv... pripisuju}i ih . kada dragovoqno navodi citate iz wegovog dela O Svetoj Trojici (Pogodin. Marko.Najpre ste naveli jedan tekst sa Petog vaseqenskog sabora. koji. Marka.bo`anstvenog Avgustina”. koju su pravoslavni Oci kasnije zadr`ali). zbog ~ega zahtevamo da nam je dostavite.bla`enog Avgustina” i . str. Marko koristi citate iz Solilokvija i O Svetoj Trojici. koji su nastali nakon vremena sv. iako se ne zna ni za jedno wegovo delo. daju jasnije u~ewe o o~i{}uju}em ogwu od ostalih.Odgovorima na probleme i pitawa kardinala i ostalih latinskih u~iteqa” (gl. 156-58). ukoliko je imate napisanu na gr~kom jeziku. 65-66. on se poziva na Avgustinova dela. N. kao na pravoslavni izvor (o~igledno koriste}i gr~ke prevode wegovih dela.Y.. Marko izra`ava svoj protest samo po pitawu Teofila. na ruskom (Jordanville.Prva omilija o o~i{}uju}em ogwu”): .. Marko Efeski. U svojim . 9) prou~ava citate . 1963). Latini su naveli prethodno spomenuto pismo sv. St. ali ne i po pitawu Avgustina i Amvrosija. MARKO EFESKI U petnaestom veku. sazvanom radi ostavrivawa unije sa Latinima.bo`anstvenog oca Amvrosija” (razlika. pri ~emu neke od wih prihvata. U prvom izlagawu u kojem zagovaraju postojawe ~istili{ta i o~i{}uju}eg ogwa. cara Justinijana Ocima Petog vaseqenskog sabora. Marka (. kako bi u Crkvi vaspostavili vaseqenski autoritet bl. 268). U ostalim saborskim spisima sv. 9 28 . Fotija). po kojem u svemu treba sledovati Ocima koje nameravate da citirate i u potpunosti prihvatiti wihovo u~ewe. str. Zaista smo zaprepa{teni ~iwenicom da se u tom tekstu i Teofil ubraja me|u u~iteqe Crkve. sv.Silogisti~ke glave protiv Latina” (gl..bla`enom Avgustinu” i efektno koriste}i wegove re~i protiv pona{awa Latina na ovome Saboru (Pogodin. Fotija: Latini su se pozivali na bl. nama je prili~no strano to {to govorite. pretpostavqamo. kada citira nekog latinskog u~iteqa koji Archimandrite Ambrose Pogodin. Avgustina i ostalih zapadnih Otaca. U jednom spisu . str. 8. Bio je to sv.. Me|u wima su Avgustin i Amvrosije. na florentinskom Saboru. Iz toga razloga je jedan veliki isto~ni bogoslov bio primoran da odreaguje. jer nemamo kwigu kanona sa pomenutog Sabora.

{to je on i u~inio na slede}i na~in: . 251).” . ve} navodi primer jednog isto~nog Oca.. Evo {ta o tome pi{e sv. Latini su bili {okirani ovakvim odgovorom. Me|utim. Me|utim. budu}i da se mi dr`imo op{teg suda Crkve. Marko.nastupi}e kona~na obnova svega. nam je na najjasniji na~in predao u~ewe o o~i{}uju}em ogwu. str. ne podrazumevaju posebno o~i{}ewe (kroz ~istili{te). boqe je predati ih zaboravu... smatrao neophodnim da izlo`i pravoslavno u~ewe o Ocima koji su po nekim pitawima padali u razne zablude. kao i ~etiri jevan|elista.bo`anstveni”. nesumwivo najve}i me|u u~iteqima. i drugi. i. Ali.. {panskog kardinala @ana de Torkvemadua (ujaka poznatog Velikog inkvizitora {panske inkvizicije) da u ime svih odgovori sv. Toma Akvinski za wega samo . Marko je. sledujemo Svetom Pismu i ne prihvatamo sve {to pojedini Oci napi{u kao izraz sopstvenog mi{qewa.Prema sv. budu}i i sam ~ovek. mi to ne moramo prihvatiti. kao i sv. 13. to nije od presudnog zna~aja za nas.. Stoga... kao {to su Irinej Lionski i Dionisije Aleksandrijski. ne treba da nas iznenadi ~iwenica da je sv.. gl. ostali apostoli. Fotije.[to se ti~e citata bla`enog Grigorija Niskog. Uvidev{i da latinski bogoslovi navode zablude pojedinih Otaca samo da bi se suprotstavili u~ewu Crkve.. To zna~i da su Petar i Pavle. Fotije. i Bog }e biti sve u svemu. te su pozvali svoga najboqeg bogoslova. ali pri tome ne govori o Avgustinu (~ije gre{ke poku{ava da opravda i prika`e u najboqem mogu}em svetlu) ili nekom drugom zapadnom Ocu.bla`eni” ili . na osnovu wih. 68-9). gl. Grigoriju”. a da ne spomiwemo Atanasija Velikog. On to ~ini na sli~an na~in kao i sv. budu}i i sam ~ovek.. Mi }emo na ove re~i najpre odgovoriti sleduju}i u~ewu na{ih Otaca.Grigorije Niski. {to zna~i da su i oni gre{ili! Ne ~ini li Vam se da ovaj Va{ odgovor prevazilazi sve granice? Tako 29 . Naravno. koji je zapao u nimalo bezazleniju zabludu od samog Avgustina. ispostavqa da je ovaj u~iteq Crkve okon~ao veliko mu~ewe potpuno se saglasiv{i sa Origenovim dogmama. nastavqa sv. ~ak i da su izre~ene od strane bo`anstvenog Grigorija. mogu}e je da su ove delove izmenili ili ubacili sami jeretici ili origenisti. gre{i. odba~eno i zameweno suprotnim mi{qewem. Jer se. Marku. Vasilija. na primer. Ako neko druga~ije u~i o o~i{}uju}em ogwu. kao {to su . kako ka`e apostol. donesenim na Petom vaseqenskom saboru.Toma. Amvrosija. te ono nije bilo u potpunosti osu|eno. isto tako bili qudi. Marko: . ove tvrdwe o ogwu. . str. Ilarija i ostale velikane Crkve. pa ~ak i samih demona..nema autoritet u pravoslavnoj Crkvi. ve} kona~no o~i{}ewe i kona~no obnovqewe vascele tvari.Prva omilija o o~i{}uju}em ogwu”. veoma nam je neobi~an Va{ odgovor da on. Tako je. Tako|e. u~iteq Latina” (Ibid. Tako. Grigorije. sv... Pogodin. da je pomenuti svetiteq ~ak to i mislio... {to se dogodilo i sa mnogima pre wega. pogre{io u formulisawu istine. 11. ne smemo zaboraviti da je to bilo vreme kada se o ovome u~ewu tek raspravqalo. izrazito pazi da mu ne bi pripisao koju re~ hvale. Pogodin. zarad sopstvenog mira. ne dopustiti da nas oni mu~e.” (.

te se i Stari i Novi Zavjet. str. 30 . te samom Avgustinu saop{tava svoje kona~no mi{qewe o tome. budu}i da su nam ga predali qudi. nije nemogu}e da su i oni pogre{ili.je mogu}e da neko bude u~iteq Crkve. Pogodin.” (. svedo~i sam bl. 15-16..” On zatim detaqnije navodi mnoge citate iz svojih dela. a da istovremeno sve {to ka`e ne bude apsolutno ta~no. Logika ove postavke je istovetna sa logikom onih koji su sv. str. Marko. Zbog ~ega bi onda Oci sazivali vaseqenske Sabore?” Tako|e. mi ili na{i bli`wi poznali.. . .Samo su kwige. koju smo. bez obzira na izuzetnu svetost i u~enost wihovih autora. ali iz po{tovawa prema autorima takvih tekstova. Pogodin.odbaciti zajedno sa ostalim jereticima.. dovode u pitawe. gl. ako ga.savr{enstvom” Svetih Otaca svakako je papina nepogre{ivost. u pismu Fortunatiju (sv. Takav sud mo`emo smatrati neprihvatqivim. jer tvrdo verujem da nijedan od wenih autora ni u ~emu nije pogre{io.” Zatim. Avgustin... koje se nazivaju . Marko nastavqa da citira bl.” (sv.” Sv. Marko. jer. Vidimo. Grigorije Niski zaista bio u zabludi koja mu se pripisuje (koja nije ni{ta drugo do poricawe ve~nih muka u paklu i op{te spasewe).Druga omilija o o~i{}uju}em ogwu”. jer je on ~ovek i sve ~ini svojim mo}ima. Fotiju govorili da se Avgustin i ostali Oci. da je posledwu re~ o bl. Logi~an kraj ove latinske potrage za . [to se ti~e drugih spisa. koji su zastupali bilo kakvo pogre{no u~ewe. odgovaraju}i na ove tvrdwe. dakle. dostojne hvale i po{tovawa. gl. 4. makar on bio pravoslavan i veoma ugledan.kanonskim”. sleduju}i Va{oj tvrdwi. treba da odbacimo sve one delove wihovih spisa. on pi{e: .. a mo`emo re}i i to da se pravoslavna Crkva odnosila prema wemu upravo onako kako je on to `eleo. moraju . uz pomo} Bo`iju. [ta }e onda ostati postojano u Bo`anskom Pismu i {ta je onda uop{te postojano? Priznajemo da je mogu}e da ~ovek gre{i.se naru{avaju temeqi same vere.. rukovodi Duh Sveti i Sam Hristos onda tvrdimo da je apsolutna istina sve ono {to je takav ~ovek napisao. ukoliko slu~ajno otkrijemo da oni u~e suprotno istini.. ponavqa pravoslavno stanovi{te da . 94-5).. Ali. po pitawima dogmata vere. re~ima upu}enim Jeronimu: . Avgustinu izrekao upravo sam Avgustin.Ne treba da verujemo ~ovekovom sudu.Da su samo kanonski Sveti spisi nepogre{ivi.Ne smemo apsolutno verovati u wih ili ih prihvatati bez daqeg ispitivawa. Tako se odnosim prema spisima drugih qudi...Odgovori na pretpostavke Latina”.. ne prihvatam wihova u~ewa kao jedina istinita (samo zato {to su oni tako mislili i napisali). Avgustina). i imao autoritet kanonskih Svetih spisa. te `elim da se ~itaoci isto tako odnose i prema mojim delima. 127-132). kako bi pokazao da je sv. za takva li~na u~ewa (nasuprot napogre{ivosti Svetoga Pisma i crkvenog Predawa). on ka`e: .

.. Sve u svemu.. ^ak i u savremeno doba. gde je . ^ak ni danas u pravoslavnoj Crkvi (nasuprot rimokatolicizmu. re~ . na primer.bla`eni” ima prili~no nejasnu upotrebu.VIII SAVREMENO MI[QEWE O BLA@ENOM AVGUSTINU Savremeni pravoslavni Oci i danas imaju isto mi{qewe o bl. Marko..sveti” (agios)..sveti Avgustin”.bla`eni” zna~i.. ~ija su u~ewa prouzrokovala odre|ene rasprave (Avgustin i Jeronim na Zapadu. te svaki . {to zna~i da ne postoji nikakv nesporazum vezan za wega. Dimitrija Rostovskog (rani osamnaesti vek) Avgustin ve} uveliko oslovqavao kao ... veliki me|u svetima” i u potpunosti je dosledan takvom oslovqavawu.bla`eni”.bo`anstveni Amvrosije”. Teodoritom i mnogim jurodivim Hrista radi) mo`e se nazvati i . poznat po svojoj svetosti i u~ewu.. U Rusiji se u vreme sv.. koji se spomiwe u pravoslavnom kalendaru svetih (kao {to je to slu~aj sa Avgustinom.svetiteqem” (sanctus). Tako ve} u petom veku sv..Grigorije Bogoslov. Na ruskom jeziku re~ . Grigorija Turskog ({esti vek). oslovqavaju sv. te je on postao dosta poznat i na pravoslavnom Istoku. Avgustinu kao sv. upu}ivala na Oce maweg autoriteta i zna~aja. Fotije u devetom veku . Martina Turskog (~etvrti vek) ponekad re~ju . ve} skoro uvek . re~ . poput sv. neki wegovi spisi. dok je na Istoku (gde se zapadni svetiteqi nisu posebno po{tovali) samo ubrojan me|u Oce vaseqenske Crkve. Teodorit Kirski na Istoku) i na nekanonizovane svete qude kasnijih vekova uop{te. kao {to su anti-pelagijanske rasprave O Svetoj 31 .bla`eni” (blazhenny) mo`e da se odnosi na velike Oce.. Faust Lerinski oslovqava Avgustina re~ju .bla`eni Grigorije Niski” i . a ponekad . Marko ka`e ... u {estom veku sv.bla`eni” (beatus). Me|utim..bla`eni” se odnosila na ~oveka svetoga `ivota i uglavnom je kori{tena naizmeni~no sa re~ima ... Avgustina na gr~ki i ruski jezik. Tako.bla`enim” (beatus) i . sv. nasuprot velikim Ocima Crkve.bla`eni”..bla`eni Avgustin”.. Do vremena sv. U posledwe vreme se pojavquju mnogobrojni prevodi dela bl. sv.svetiteq” ili . To nije bio rezultat neke formalne .sveti” (sanctus). Grigorije Veliki ga naziva . Stoga }emo ukratko re}i ne{to o ovome stepenu svetosti.bla`eni Avgustin”. U periodu ranog hri{}anstva...beatifikacija” sama po sebi ~itav zakonski postupak) ne postoji precizna definicija {ta re~ . U ruskoj pravoslavnoj praksi se retko mo`e ~uti izraz . ali . Tako. re~ . Marka Efeskog. Jeronimom.kanonizacije” – koja tada nije ni postojala – ve} se uglavnom zasnivala na narodnom po{tovawu..sveti”. ove re~i upu}uju na jedno – da je Avgustin veliki ~ovek. On se tokom pomenutih vekova praznovao na Zapadu.. pisci ranog perioda..najbla`eniji” (beatissimus).svetiteqem”. .bla`eni” je.

Episkop Nikodim.. 542-43. jer se on ranije nije spomiwao u kalendarima i `itijima na Istoku. 12). se moraju ~itati sa velikim rasu|ivawem. str. Tihon Zadonski. u svome anti-latinskom delu Rasprava o beskvasnom hlebu. Evstratije Argenti.kanonizacija” bl. svetota~ka tuma~ewa Svetoga Pisma.. Avgustina. Kada je Georgije jo{ kao mladi} slu`io vojsku i vodio izuzetno povu~en `ivot. Grigorija Bogoslova. odlu~i se za boqi deo. str. 12 Timothy Ware.Y. Nikodim Agiorit je uvrstio `itije bl.10 Avgustinove Ispovesti zauzimaju zna~ajno mesto me|u ruskom pravoslavnom literaturom. brine se o Gospodu i kako Wemu da ugodi. ruska Crkva je preuzela Avgustinovo ime iz Nikodimovog Sinaksara i upisala ga u svoj kalendar. To samo po sebi nije ni{ta veliko.Po`eleo sam da otvorim jednu kwigu. uveo u nepotpun pravoslavni kalendar svetiteqa. Vasilija Velikog. iz vatrene revnosti da {to vi{e proslavi svetiteqe Bo`ije. da je odlu~io da je zaprosi. 32 . 128. sv. sv. ali zapa`a da je on bio zapao u izvesne zablude (ali se i daqe ubraja me|u crkvene Oce). spremaju}i se za odlazak u manastir. dok onaj koji to ne u~ini. a iznad svih na sv. poziva se na Avgustina koji ima sav autoritet Svetih Otaca. Grigorija Niskog .O du{i i vaskrsewu” i jo{ nekim wegovim delima. U devetnaestom veku. sv. 1976). VIII. Veliki ruski Otac kasnog osamnaestog veka. citira bl. koju je prevazi{ao nakon ~itawa jedne svetoota~ke kwige. 118. jer je Avgustinovo ime bilo jedno od stotina imena. 1909). Avgustina (uglavnom iz Solilokvija) kao pravoslavnog Oca. misle}i u sebi: u~ini}u ono {to pro~itam u prvoj pouci koju otvorim. Treba napomenuti da je duhovni svet bl.12 Krajem osamnaestog veka. Sli~na situacija je vladala i u gr~koj Crkvi. Du{a se moja radovala. Saint Tikhon of Zadonsk (Crestwood. N. koja se nalazila na stolu. 126. On sam opisuje taj trenutak: . ali se prevashodno poziva na isto~ne Oce. isto kao {to pravoslavni ~itaoci to moraju ~initi i sa delom sv. Nikakva . Srce mi se ispunilo neiskazivom rado{}u. I odlu~io sam.. o ~emu nam svedo~e i kwige koje je ~itao: @itija svetih. jer je on na Istoku po{tovan kao 10 11 Nadejda Gorodetzky. toliko ga je privukla k}erka jednog pukovnika.Trojici. Kako je to velika istina! Kako su samo razli~ita ta dva puta! Budi trezven. i odigrale su presudnu ulogu u `ivotu Georgija Zadonskog. pored `arke `eqe za odricawem od sveta. koje je sv. a ne za dubinu greha. Ruski podvi`nici 18 i 19 veka. sv. Avgustina i pro~itao: Onaj ko se o`eni brine se o `eni i kako da joj ugodi. Avgustina u svoj Sinaksar ili @itija svetih. Otvorio sam Ispovesti bl. Avgustina se nije dogodila. Tihona Zadonskog. sv.”11 Ovo iskustvo sna`no podse}a na obra}eni~ko iskustvo bl. Nikodim. na ruskom (Moskva. Pavla i da sledi prvu pouku koju ugleda (Ispovesti. str. Georgija Zadonskog u potpunosti bio svet jednog pravoslavnog Oca. Jovana Zlatoustog. a ~inilo mi se da je um uznesen na nebo. sledi taj put i neka te ni{ta ne pomete. Tako se. 1964). Gr~ki bogoslov osamnaestog veka.. Eustratius Argenti (Oxford. u wemu pojavila velika neodlu~nost. velikog zatvornika s po~etka devetnaestog veka. koji je osetio potrebu da otvori Poslanice sv.

Jeronimom). {to se.” (kwiga 3. wemu se ne mo`e pripisati ni bogata bogoslovska erudicija. Me|utim. Mo`da se najuravnote`eniji savremeni kriti~ki stav o bl.Pored izuzetnog logi~kog uma i istan~anog senzibiliteta.Bl. 35).. rasprave.Velikim”. . uticaj koji je ostvario kao pravoslavni Otac. kao u ruskom kalendaru. 33 . kojim je predsedavao mitropolit Anastasije..starokalendarskih” gr~kih Crkava. ali wegova izuzetna dela mogu biti i zaista su i bila samo sistematska ispitivawa raznih tema i razmi{qawa o moralu. svake godine ~itao slu`bu bl. iskrena pobo`nost.. koja je od su{tinskog zna~aja za put spasewa” (Ibid. Avgustinu mo`e na}i u Patrologiji arhiepiskopa Filareta ^ernigovskog... ruska Crkva ga izuzetno po{tuje. ali malo originalnih misli. Me|u wegovim moralnim delima. iako ga ne naziva . te je uno{ewem wegovog imena samo pro{iren crkveni kalendar. o molitvi svetiteqima. junom (kad se praznuje zajedno sa bl. str. um ovog velikog u~iteqa iponskog nije u jednakoj meri bio i metafizi~ki... Ali. za nas je danas va`an wegov najpozitivniji uticaj.. koje arhiepiskop Filaret najvi{e ceni su Solilokvij. Savremeni nau~nici su ~esto razo~arani kada uvide da je takav .” (Ibid. Arhiepiskop Jovan Maksimovi~. Pored toga. do rasprava je dolazilo delimi~no jer qudi nisu shvatali Avgustina. ve} . o po{tovawu mo{tiju i. a delimi~no jer se ni on sam nije precizno izra`avao. koju je odobrio Sinod Ruske zagrani~ne Crkve. o brizi za upokojene. a ponekad pod danom wegovog prestavqewa. 7). Ponekad se de{avalo da se velika pa`wa posveti .umni div” bio . Avgustin je. kao Aristotel.. avgusta.. na primer. wegove s pravom mnogo po{tovane Ispovesti. naj~e{}e pod 15. Avgustin je izvr{io ogroman uticaj kako na svoje tako i na kasnije vreme. U dvadesetom veku ime bl. Avgustina. U wegovim delima ima mnogo o{troumnosti. Arhiepiskop Jovan je. pisma i propovedi o asketskoj borbi i vrlini. Gr~ka Crkva Avgustina prihvata sa mawe rezerve nego ruska.bla`enim”. Avgustina se mo`e prona}i u obi~nim pravoslavnim kalendarima. kada je postao zapadnoevropski episkop.. Me|utim. pisao o svemu. ali ne mnogo uzvi{enih ideja.kontroverznim” aspektima dogmatskih spisa bl.. 28. str. pokazao je veliko po{tovawe prema wemu (uz brojne druge zapadne svetiteqe). Avgustina (koja do tada nije postojala u slovenskim Minejima).koje svojim iskrenim vapajima mogu svakoga da potresu do dubine du{e i da ga zagreju toplom pobo`no{}u. gde se on ne naziva . koga smo ve} nekoliko puta citirali. Avgustinu. dok se moralna strana wegovih dela uveliko zapostavqala. bez obzira gde se zadesio na dan praznovawa bl. str. Avgustina..svetim Avgustinom Velikim” (agios Augustinos o megas). 23). .Otac i svetiteq. On je zapo~eo pisawe posebne crkvene slu`be u slavu bl. mnogo logi~ke striktnosti. Wegova najve}a vrednost jeste duboka..tipi~no ~edo svoga vremena. . mo`e videti u zvani~nom kalendaru jedne od dana{wih . naravno. kojom su protkana sva Avgustinova dela.

Avgustin prikazuje sa dosta izra`ajnim crtama lica. str. u zrelijim godinama. 13 F. Jovana i tuma~ili ga doslovce.sofisticiranim” studentima bogoslovqa i obi~nim pravoslavnim vernicima. Avgustin danas veoma blizak . To ga. Posebno treba spomenuti wegovo u~ewe o hilijazmu. imaju jedno i duboko hri{}ansko srce i du{u. koji su ~itali Otkrovewe sv. Avgustin. kwiga 20. vladati zajedno sa Hristom (Dr`ava Bo`ija. U ikonografiji se bl. gl. Jeronimom i sv. ali je o~igledno ra|ena na osnovu istog uzorka. 1961).. 7-9). Kasnije slike koje su ra|ene na Zapadu vi{e nemaju nikakve veze sa originalom (kao {to je to bio slu~aj i sa najranijim zapadnim svetiteqima) i prikazuju ga samo kao sredwovekovnog ili savremenijeg latinskog prelata. kao i svim ostalim isto~nim i zapadnim Svetim Ocima. te da wegovo prihvatawe ~uda i vizija . Zaista u~ewa bl.”13 Zbog toga je bl. asketski lik i retka brada se pojavquju i na ikoni iz sedmoga veka na kojoj je predstavqen zajedno sa bl. Avgustina otkrivaju istinskog u~iteqa Pravoslavqa.. Grigorijem Velikim. tako|e. a ne u skladu sa Predawem Crkve. 34 . Isti ispo{ten. bez obzira na razne gre{ke i razlike u teorijskim u~ewima. u blagodatnom `ivotu Crkve. Augustine the Bishop (New York: Sheed and Ward. demona i duhova”.u~enika” kasnijih vremena. koji... ~ini bliskim sa svima onima koji se danas dr`e istinitog hri{}anstva – svetog Pravoslavqa. kada }e satana biti .otkriva lakovernost. Ikona iz turskog rukopisa koji poti~e iz jedanaestog veka je vi{e stilizovana. kojem je u~io bl. uklapa u svet snova.. Avgustina – freska iz {estoga veka u lateranskoj biblioteci u Rimu – sigurno je ra|ena na osnovu wegovog portreta.~ak i u slu~ajevima kada to ne bismo o~ekivali”. Iako ga je u ranim hri{}anskim godinama privukao spirtisti~ki oblik hilijazma. koja je zavela mnoge jeretike drevnih i kasnijih vremena.hiqadu godina” iz Otkrovewa (21. . Prema pravoslavnom tuma~ewu. Avgustin je postao jedan od naj`e{}ih protivnika ove jeresi. koja se nama danas ~ini neverovatnom.{to je zaista ~udno. Upravo ga to bespogovorno ~ini pravoslavnim Ocem i stvara nepremostiv jaz izme|u wega i svih wegovih inovernih . 553. 1-6) obuhvata ~itav vremenski period od Prvog do Drugog Hristovog dolaska. Najstarija sa~uvana ikona bl. To zna~i da se Avgustin .svezan” (oslabqen u isku{avawu vernih) i sveti }e. Van Der Meer..

. Nikodim Agiorit. stvarawe stranaka ili klika onih koji su . preterano kritikovali .uticaje Zapada”. U dana{we vreme je pove}ano teolo{ko poznavawe pravoslavnog bogoslovqa (nasuprot bogoslovqu Svetih Otaca. svode}i neprekinuto pravoslavno Predawe na nekakvu . U ovome slu~aju.povratak Svetim Ocima” bogoslovqe. sv.IX O SAVREMENIM PROTIVNICIMA BL.povratak Svetim Ocima”. bl. . koju wihova grupica navodno deli sa ... tako i prema drevnim u~iteqima).apstraktan. The Orthodox Word.. koju su u osamnaestom i po~etkom devetnaestog veka zapo~eli sv. u svakom slu~aju.fenomen” .povratak Svetim Ocima” je sa sobom donelo i negativne posledice. Makarije Korintski.. Tako je bogoslovqe dvadesetog veka . i ostali gr~ki i ruski Oci. ..pozapadweno” Pravoslavqe proteklih vekova i imali izrazito prezriv stav prema najpo{tovanijim pravoslavnim u~iteqima (kako prema savremenim.. M. Simeona Novog Bogoslova. Grigorija Palamu. 35 . koji nije uspeo da u potpunosti izrazi neke od najdubokoumnijih pravoslavnih Otaca. Pomazansky.14 Bla`eni Avgustin je u posledwe vreme postao `rtva ove negativne strane bogoslovqa .povratak Svetim Ocima” makar delimi~no ispravilo pomenute nedostatke tako {to je pravoslavne akademije i seminarije oslobodilo nepotrebnih .. u dvadesetom veku ono je bilo i ostalo uglavnom akademski . koje je bilo neodvojivo povezano sa hri{}anskim na~inom `ivota) dovelo do velike 14 O kritici jedne takve posledice .. odvojen od realnog `ivota i na sebi je nosio pe~at bednih strasti savremenog akademskog sveta – nadmenost. Schmemann”. mitropolit Filaret Moskovski. u ~emu. izve{ta~enost. Ovo je.modernih” tokova i onih koji to nisu..ziloti” ni ne pomi{qaju da na taj na~in sami sebi kopaju jamu. br.zapadnih uticaja”. naro~ito one iz kasnijih vekova (sv.strankicu”...The Liturgical Theology of Fr. pisanih tokom pro{lih vekova. sv. Me|utim. Neki studenti su pokazali toliko preteranu revnost za . nemilosrdnu kritiku druga~ijih stavova.velikim Ocima” iz pro{losti. str. Grigorija Sinaitu). 35.povratak Svetim Ocima” bogoslovqe da su u svemu pronalazili .. u stvari. AVGUSTINA Pravoslavno bogoslovqe dvadesetog veka se mo`e okarakterisati kao . videti u Fr. ima mnogo toga pozitivnog. Ve}ina pravoslavnih uxbenika..povratka Svetim Ocima”.. 1970. bio samo nastavak jednog savremenijeg stremqewa pravoslavne samosvesti. Ovi . A.povratak Svetim Ocima” bogoslovqe se opasno pribli`ava jednoj vrsti protestantizma.u znawu” i svesni su . bogoslovqe . sv. Pajsije Veli~kovski. Prvo.. 260-80.. sadr`e pojedina u~ewa. koja su delimi~no iskazana zapadnim (pogotovu rimokatoli~kim) nepreciznim re~nikom.

Avgustina. kojme treba pripisati sve stavove. nakon posete an|ela.. ubrajali me|u crkvene Oce. a posebno o la`nom .jo{ uvek mu~i ova vrsta zla” (Ispovesti. Ponekad takvi studenti dolaze u otvoren sukob sa pravoslavnim bogoslovima .Ne mogu prona}i korene ove pojave. Avgustinu. Mi{qewa savremenijih bogoslova su bli`a nekada{wem pravoslavnom stavu prema bl.ogaw pohote” jo{ uvek tiwa u wemu i da ga . dogodilo na Istoku. gl.pagubnim rascepima hri{}anskog morala” na modernom Zapadu. koje ovaj predava~. koji je iskusio .. vidi kao pogre{ne i ne-hri{}anske.puritanizmu” i ose}aju . 1976. ali nikako ne mogu da prihvatim ovu izjavu.ispravnosti” ~esto nedostajala unutra{wa poniznost i prefiwenost..kritike bl... Pojedini studenti bogoslovqa su se ~ak specijalizovali za . Sve {to je na Zapadu pokvareno. ispravnosti i pravi~nosti. Jedan pravoslavni sve{tenik i profesor u jednoj bogoslovskoj {koli. Me|utim. Naravno.. To se. on zaista iskreno govori da .zapadnim”. koje neko smatra .” 36 . jer je ve} znao da. Wihovi prethodnici su prenagla{avali Avgustinove zablude. koji su na predavawima govorili o nedostacima u~ewa bl.Vi{e me ne napadaju bludne pomisli. Ne `elim da ispitujem Avgustinovu iskrenost. Avgustina. nov.. kao hri{}anin.. U ovom slu~aju. Avgustin je postao `rtveno jagwe. ne pridaju}i mu neki poseban zna~aj.savr{enosti”.ne-pravoslavnim” ili . 29. ali se istovremeno oba stava razlikuju od savremenog zapadnog stava. X. videti The Lausiac History. Wegovo u~ewe o moralu i borbi protiv strasti u su{tini je identi~no sa u~ewem isto~nih Otaca toga vremena.. mora da poti~e od wega. 6). Pretpostavqam da je izjavio tako ne{to. isto~no shvatawe hri{}anstva je bilo potpuno druga~ije” (The Hellenic Chronicle.. koji danas nije svojstven ni najnovijim obra}enicima u Pravoslavqe. ako se ne varam. Osvrnimo se samo na jedan primer ovoga pogre{nog stava nekih savremenih studenata teologije prema bl. 30). bez ikakve mogu}nosti da ih prevazi|u (kao {to su to ~inili veliki Oci iz pro{losti).priqe`no uni{tavawe” Avgustina i wegovog bogoslovqa. oslobo|en od po`ude. s pravom.. str. i to na takav na~in da bi ~oveku bilo te{ko da poveruje da se on uop{te ubraja me|u crkvene Oce. pa je mogao da ka`e: . Avgustinu. bl. ali su ga. Raspravqaju}i o . ne bi trebalo da ima takve pomisli. ako ni{ta.. kao prvobitnog izvora! ^ak se smatra mogu}im i ono {to se protivi svim zakonima po{tewa.. U svojim Ispovestima. on izjavquje: . Avgustin nikada nije rekao tako ne{to.stare {kole”. a to je da se zaviri u wegov um i pripi{e mu se najprimitivniji na~in mi{qewa. gde je opisano kako je podvi`nik Ilija Egipatski. u svojim Ispovestima rekao da posle kr{tewa vi{e nije imao bludne pomisli. 11. svojstvena autenti~nom preno{ewu pravoslavnog Predawa sa oca na sina (a ne samo sa profesora na studenta). Jedino znam da ju je Avgustin ve} bio uveo kada je. te im je u wihovoj akademskoj . (Neki Oci su zaista i zadobili blagodat oslobo|ewa od telesnih isku{ewa.povratak Svetim Ocima” bogoslovqe dr`i predavawe o razlikama u mentalitetu Istoka i Zapada.

Avgustina je proma{eno po mnogim pitawima: Svete Trojice. {to zna~i da po ovim pitawima treba sledovati isto~nim Ocima koji su zastupali istinita i duboko hri{}anska u~ewa. {to se mo`e videti i na primeru nedavno osuje}enog poku{aja negirawa svetosti sv. ili neke druge teme. Iz toga razloga lak{e mo`emo prihvatiti one ~iji su pravoslavni stavovi i vrednosti ponekad neuravnote`eni. U~ewe bl. 8. Mo`e se re}i da je gotovo postalo pravilo da su oni. sv. Me|utim. budimo svesni da smo nalik Jevrejima.. Kasijan – to zaista ~ine i zbog toga su mnogo bli`i isto~nom duhu. Zaista. koji ne shvata svu dubinu hri{}anstva.ispravnim” stavovima. koje ne trpi takav duh i ~esto sa sobom nosi pagubne posledice. ~ine sv. ~esto najvi{e zara`eni najrazli~itijim uticajima (zapadnim) te vrste.zapadnog uticaja” i ne mogu da oproste onima ~ija teologija nije . Stoga. str..zapadnih uticaja” i ne smemo slediti zablude drevnih Otaca. velikodu{nog i nezlopamtivog stava. Nektarija 37 . Tako.povratak Svetim Ocima”. Amvrosije. mo`emo posmatrati kao sa`etak razlika izme|u Istoka i Zapada: ..Ne vidite li kako se va{i u~iteqi povr{no doti~u zna~ewa i ne prodiru u sami smisao vere. 23. sv.. 29-31). Marka Efeskog latinskim teolozima iz Ferare i Firence. blagodati i prirode.. koje su propovedali i kojim su `iveli. Ako hvalimo na{e velike Oce. ra{irio se naro~ito me|u novim obra}enicima u Pravoslavqe.~ista”. ali koji iskreno tragaju za istinskom ~istotom Pravoslavqa. predstavqaju mnoge neprili~ne i konfliktne ideje. op{te je poznato da su najjasnija i najdubqa u~ewa dali upravo isto~ni Oci. {to zna~i da se moramo boriti protiv modernih .. wegovo u~ewe nije . ovaj duh dominira i me|u . itd. sklonog da oprosti. od kojih je ve}ina potpuno strana Crkvi. Pogodin.zapadnog uticaja”!). 66).Ne treba da budemo previ{e o{tri prema naru{avawu bogoslovqa . bogoslu`ewa.. prigovore sv. Pojedini zapadni Oci – sv. pa ~ak i u ime Pravoslavqa. mnogo toga mo`emo da nau~imo od ovog svetoota~kog.. moramo se truditi da ih ispravimo. Ukoliko primetimo izvesne gre{ke. kao {to to. Avgustinu isti~e takav stav pravoslavnih Otaca prema onima koji su gre{ili `ive}i u dobroj veri. koji su veli~ali proroke koje su kamenovali (Mat. Grigorije Bogoslov i ostali vaseqenski svetilnici Crkve?” (Prva beseda o o~i{}uju}em ogwu. Me|utim. gl. koji najbu~nije protestvuju protiv .pravoslavnim narodima”({to je o~igledno rezultat . ve} je zapalo u izvesne krajnosti.jereti~ko”. posledwi hri{}ani. to nam ne daje za pravo da se uznosimo ... danas se u ime hri{}anstva. Jovan Zlatousti. nismo dostojni nasle|a. Tako i ova studija o bl.pobedom Istoka”. svojstven svima koji se ne sla`u sa ne~ijim . Me|utim. ikonografije. Duh omalova`avawa. U svakom slu~aju. koji se ti~e bogoslovqa. koje su nam ostavili na{i preci. na primer. duhovnog `ivota. Nedostaci Avgustinovog u~ewa su u izvesnoj meri i nedostaci zapadnog mentaliteta. Mi. Ilarije Puatjerski. Nedostojni smo da makar i iz daleka sagledamo uzvi{eno bogoslovqe.

ispravno”.Sama pomisao na Tebe me duboko potresa.u modi” uzvi{eno u~ewe Filokalije. Fotija Carigradskog i . a neretko i vlada samom atmosferom Pravoslavqa. bl. Revnosni obra}enici }e u woj prepoznati sopstveni put od greha i zabluda do istinskog Pravoslavqa.. 38 . ali. sigurno me|u takvim Ocima. Uprkos sopstvenim gre{kama.ispravnoj”. Stoga. ali hladnoj i bezose}ajnoj generaciji pravoslavnih hri{}ana.. Sledimo. Avgustin.obra}eni~ka isku{ewa” savremenog doba. Danas je . koliko je onih koji su najpre pro{li abecedu dubokog pokajawa. Ali. Avgustin zaista ima {ta da ka`e na{oj . bilo sa Istoka ili sa Zapada – ukoliko imaju dovoqno hrabrosti i smelosti da to priznaju . velikog gr~kog ~udotvorca dvadesetog veka. Avgustina. sv. na{a pravoslavna duhovnost je privid i senka i nosi duh dolaze}eg antihrista i apostasiju samoga u~ewa.nalaze u jo{ stra{nijoj . koje Ispovesti otkrivaju. danas .. Avgustin je.” Bl. koje je obi~no teorijski . Ispovesti. ve} i da poka`emo qubav prema onima koji su nam tu tradiciju predali. Danas se svi pravoslavni hri{}ani.. koju nijedan od drevnih Otaca nije poznavao. skru{imo se... Neka na{ ispit posve}enosti neprekinutoj hri{}anskoj tradiciji ne bude samo poku{aj da precizno defini{emo u~ewe..prora~unatoj” i . Li{ena autenti~ne vatrene revnosti i blago~estija. i ne nalazim mira ako Te ne slavoslovim. Grigorije Niski. kao i sv. topline srca i istnskog pravoslavnog blago~estija. u kojoj je opisan tok obra}ewa bl. ve} prihvatimo takve qude. . zapadni uticaji su mogli podsta}i formirawe izvesnih teorijskih u~ewa. koji je navodno zastupao neka pogre{na u~ewa. u svakom smislu izgubila svoj zna~aj. ali mu nedostaje duh i sila istinskog hri{}anstva. U proteklim vekovima.zapadna porobqenost” okru`uje. ali }e prona}i i protivotrov za pojedina . dok ne otpo~inu u Tebi” (bl. I..zapadnoj porobqenosti”.. poka`imo vi{e qubavi i `eqe da oprostimo i sa takvim stavom pristupimo Svetim Ocima. Jer si Ti sazdao ~oveka za Sebe i na{a srca ne nalaze mira.Pentapoqskog.wihove zablude ne smatrajmo u~ewima. koje isijava sa svake stranice mnogo po{tovanih Avgustinovih Ispovesti? Danas je ova kwiga. u tom pogledu. 1). na{eg velikog isto~nog Oca.

DODATAK PISMA O.fundamentalista” poku{ava da potpuno uni{ti nekoga ~ije mesto me|u crkvenim Ocima pravoslavna Crkva nikada nije poricala? O.. prir. Kirjak Dragi o~e Igore (Kapral). ukqu~uju}i i velike Oce.15 .) Misli se na arhiepiskopa Jovana Maksimovi~a. da ne spomiwemo druge revniteqe u Gr~koj i na Svetog Gori. onda se ubrajate me|u Latine.. Grigorija Niskog na Istoku.strana~ki” duh. prili~no samouvereno i neosnovano. a po{tuju ga i ruski Oci devetnaestog veka. N.. 1975. onda niste pravoslavni!” Ukoliko predlo`ite da se ~ita katihizis iz devetnaestoga veka ({to je vladika Jovan uvek ~inio). O. a da to nije nikakva molba. ispravili su wegovo u~ewe. N. sept/12. Od Petog vaseqenskog sabora Avgustin se ubraja me|u Oce ne maweg autoriteta od sv. Avgustinovi savremenici koji se nisu slagali sa wim (sv. Nikodim ga je uvrstio u na{ kalendar (kao {to je vladika Jovan uvrstio sv. Ostali wegovi savremenici. ve} prosto izraz najdubqe brige za dana{wu pravoslavnu misiju.. ne toliko zbog bl. Avgustina jeretikom i strogo osu|ivawe svakoga ko se usprotivi tome? Ovo nas mnogo uznemirava. Vasilija. jer to isto ~ini i sv. sv. u svom posledwem . Na{ vladika Jovan16 je napisao slu`bu bl. Avgustinu i mnogo ga po{tuje. ^emu onda ova ~udna . onda ste pod latinskim uticajem. pi{e da on zaista smatra Avgustina svetim.Ako ne verujete kao o. SERAFIMA ROUZA O BL. ide tako daleko da ka`e: . koliko zbog toga {to se tako otkriva stra{no bolesni . Avgustina o blagodati. ali ovaj . Avgustina (koji je.protestantska” kampawa za progla{ewe bl. Ukoliko ~itate Nevidqivu borbu.jeretikom”. a da wegovog autora pri tome nisu ni imenovali. Avgustina. Vikentije Lerinski. na kraju krajeva. sv. Ukoliko odbijete da poverujete u evoluciju (!). Grigorija i sv.. Najzad da ti napi{em ne{to. koji preti da obuhvati celo englesko govorno podru~je u kome je zastupqena pravoslavna misija. P. 39 . Jovan Kasijan). su se uvek odnosili prema wemu sa krajwim po{tovawem. g. a kamo li da su ga nazvali .Svedoku” ponovo. Teodorit.. Sv. Otac od maweg zna~aja). Sleduju}i Svome Predawu. iako sa izvesnim nedostacima u u~ewu – kao i sv. AVGUSTINU 29. okt. sv.. Jovana Zlatoustog. O. onda ste pod uticajem Zapada!!! 15 16 Budu}i episkop Ilarion (prim. Patrika). Svima je poznato pogre{no u~ewe bl.. pravoslavna Crkva ga nesumwivo prihvata kao Svetog Oca. Nikodim Agiorit. napada bl.

a to je po{tovawe pro{lih generacija. Ovo je za nas duhovno veoma bogat deo godine.. 2). 1976 sv. Ima li na~ina da ih ubedimo da ne budu tako lakomisleni? Izgleda da ne po{tuju nikoga ni od . Oni su .). {to za na{u Crkvu predstavqa veliko isku{ewe. Stare~nik (Vita Patrum) sv. N.. Pomenite.. ~itawima Svetih Otaca. koji jeste revnost. S qubavqu u Gospodu. i mi smo indirektno poku{ali da razgovaramo sa o.. oni su . Molim Vas da mi oprostite {to Vas optere}ujem ovim. monah Serafim 17/30. Ovde smo ~itali Lestvicu.uticajem Zapada”.stru~waci” i druga~ije mi{qewe ne mo`e da postoji. Patrik Irski Dragi brate u Hristu Nikola (Moreno). koje su nam predale svetu riznicu Pravoslavqa i pristup svetoota~kom u~ewu. Nadam se da ti i kroz u~ewe (za koje se molimo da bude plodonosno!) polako po~iwe{ da ose}a{ ono {to se mo`e neposredno usvojiti – pravoslavni na~in `ivota i ono {to se nalazi .teologiji”. ali da nas to ne sme odvojiti od Pravoslavqa. (To je {memanizam!) Kako oni. samo pokazuje koliko smo zatvoreni u sebe i `edni takvih re~i. N. ali smo stekli utisak da nikakva komunikacija nije mogu}a. ali ne po razumu (Rim. i o. Ponovno ~itawe ovih kwiga svake godine samo ih jo{ vi{e ukorewuje u ~ovekovu svest. pre nego {to bude kasno.I mi smo zabrinuti zbog ovoga pitawa i veoma smo obeshrabreni ovakvim nezdravim stavom. Novi . mogu uvideti: da svi moramo biti smireni i ne misliti mnogo o na{oj .stru~waci” za patristiku to ne razumeju.. ali se nadam da i od toga ima{ koristi... ve} prakti~ni. P..u pravu” po svim pitawima. da smo mo`da svi pod najrazli~itijim . {to koliko god se puta ~italo. mart. Lavsaik. Izme|u ostalog. ali se uvek otkrije ne{to . koji nikako ne sme biti akademski.. zara`eni tim bezdu{nim akademizmom.. sve dok se trudimo da poznamo Samu Istinu. Georgija Turskog. jer su svi pod .zapadnim uticajima” ({to je o~igledno u slu~aju o. sa dugim bogoslu`ewima. posebnim velikoposnim na~inom `ivota. Nedavno smo uvideli kako je povr{na bila rasprava o 40 . avu Doroteja. @elim ti svako dobro od Gospoda i molim se Bogu da u toku ovog Velikog Posta duhovno napreduje{ i da spreman do~eka{ Strasnu nedequ i Vaskrsewe na{ega Spasiteqa. ali bismo `eleli da ~ujemo Va{e mi{qewe o tome. 10. u ve}oj ili mawoj meri.. o toj temi. budu}i da su sada svi.izme|u redova”.novo”.Rusa”. Znam da se tamo sve ~ita na ruskom.

Pomeni nas u tvojim molitvama. ~ovek mo`e sam da po~ne da stvara sliku o ovom pitawu.. a zatim izneti svoje autoritativno mi{qewe sa izrazito .bl.zapadwa{tvo” ~ini bl. istovremeno veoma jasno izla`e zablude bl. 1981. koje kolaju u na{oj Crkvi. Avgustina – ili. prora~unatim pristupom re{avawu pitawa da li Avgustina treba snishodqivo . Pi{i nam kako napreduje{.. prenagla{avawa – ali visoko ceni ovu kwigu zbog wene topline i pobo`nosti.. Nikodima Agiorita i na{eg arhiepiskopa Jovana izuzetno po{tovali bl..prihvatiti” ili. Nisam ba{ mislio da }u ovoliko da skrenem sa teme. S qubavqu u Hristu. Pajsija. oni samo prezrivo mogu re}i da su bili pod . Avgustinu sa izrazito hladnim. ne}e olako po`eleti da . istinski pravoslavna perspektiva najpre podrazumeva da se odbace qudski apstraktni . ali makar da zna{ da mislimo na tebe i od srca `elimo da ti poha|awe seminarija i iskustvo manastirskog `ivota bude na veliku duhovnu korist. Mo`da upravo to . Arhiepiskop Filaret ^ernigovski. onda preko toga mo`emo spoznati sopstveno samoqubqe. Me|utim.. monah Serafim 13/26. da ka`emo. Avgustina prijem~ivijim za nas. jer }e upravo u toj kwizi poznati vatrenu revnost i qubav.. tek nakon {to prihvati wihovo mi{qewe sa velikim po{tovawem. Ali.zapadnim” nedostatkom saose}awa i razumevawa.. Trifilije kiparski 41 . {to je za nas zaista ogroman poduhvat. pak.ga izbaci iz kalendara”.teolo{ki” pogledi i da se ~ovek zapita {ta na{i Starci i Oci o tome misle? Zatim. kada .zapadnim uticajem”. Svako ko je sa naklono{}u pro~itao Avgustinove Ispovesti. sv.. . ka`emo da }emo ~itati samo velike . Ukoliko. po~eli smo sa {tampawem kwige o `ivotu Bl.novi teolozi” ~uju da su Oci poput sv..izbaciti iz kalendara”. [to se ti~e na{e izdava~ke delatnosti. Najva`nije je da bude{ otvorenog srca i da se nau~i{ da bude{ pomalo odvojen od mnogih intetelktualnih struja i pri~a. koje zapravo nedostaju na{em dana{wem pravoslavnom na~inu `ivota! Da li si mo`da pro~itao tu kwigu? Ako nisi. trebalo bi.isto~ne” i .. juni. koji tonemo `ive}i na Zapadu i prihvataju}i zapadni na~in mi{qewa. Avgustina.misti~ne” kwige.. u svojoj Patrologiji iz devetnaestog veka. nakon apstraktne analize wegovog u~ewa..

detaqna studija” bogoslovqa bl. to sabla`wivije na{e . ali nisu sledovali wegovim zabludama o blagodati (pojedine Avgustinove revnosne sledbenike ne `elim ni da spomiwem). poku{ajmo da to priznamo sebi i potrudimo se da ne budemo toliko samoqubivi (i sebe ubrajam me|u takve). uostalom. i {to smo mawe svesni toga. prihvatao wegov autoritet. Nesumwivo je da je wihovo po{tovawe Avgustina bilo zasnovano na op{tem stavu Crkve prema wemu i to naro~ito na Zapadu.. po drugim pitawima. Avgustinu u vekovima kad je bila pravoslavna? Zapadna Crkva prihvata bl.. ve} da . Stav sv. Avgustina kao jednog od wenih Otaca i ona je veoma dobro upoznata sa wegovim delima. Ako ni{ta. Vikentija Lerinskog je ne{to o{triji. Zaista se pitam koliki je zna~aj jedne takve kwige. mo`e biti plodonosno: kakvo je mi{qewe zapadna Crkva imala o bl. ova detaqna studija sama po sebi mo`e izgledati zastra{uju}e zapadna! Ukoliko wome `eli{ da poku{a{ da prona|e{ stvarno mesto bl.zapadnog uticaja” na pravoslavno bogoslovqe. Tra`i{ saradwu na ne~emu {to bi trebalo da bude . ali ni u jednom slu~aju se ne govori o . koje. ako malo detaqnije prou~ite. po mom mi{qewu. Pretpostavqam da je sv. akademski i ~esto prezriv pristup bogoslovqu je izrazito dalek i stran bogoslovqu na{ih Otaca. a sv. Faust Lerinski Avgustinov protivnik. ali je. Avgustinu... Stoga. ja to uop{te ne mislim. Hristos posredi nas! Blagodarim ti na pismu. Zaista se radujem {to neko. savremeni qudi” ne samo sposobni da to u~inimo.Dragi o.zapadwa{tvo” postaje. Ovo nas dovodi do jedinog realnog pitawa. Celokupan na{ hladni. jer za nekoga ko `eli da govori o izvoru . Kesarije Arle{ki i sv. Mihajlo (Azkul). Grigorije Veliki su zaista po{tovali Avgustina. ali ~iwenice nas upu}uju upravo na suprotno. to onda pretpostavqa da smo .. koji je spretno osporio Avgustinovo u~ewe o blagodati.mi. Imam duboko nepoverewe u sve nas koji danas pi{emo o bogoslovqu. tvoj pristup u potpunosti pogre{an. ho}e da u~ini ne{to drugo.. ali i raspravama koje su se zbog wih vodile. mo`e se videti da je sv. Avgustina.uticajem”!. Avgustina u pravoslavnoj Crkvi. Marko ne{to vi{e (u stvari. budu}i da smo vi{e pod . Marko na neki na~in bio pod Avgustinovim .jeresi” ili o nekome koji je u potpunosti bio ne-pravoslavan. [ta su Zapadni Oci. Marko ~itali bl. Sv. Avgustina. Ali. Fotije i sv. Naime. Fotije ~itao tekstove o kojima se raspravqalo. mislili o wemu? Poznato nam je mi{qewe sv. onda je. a ne samo da ga osu|uje. trebalo bi da je sv.uticajem Zapada” od svih na{ih prethodnika...znamo boqe” ~ak i od na{ih pravoslavnih predaka. Kasijana. wegov u~enik je preveo Tomu Akvinskog na gr~ki). ko ima takvo mi{qewe o bl. po mom mi{qewu. koji su bili povezani sa Istokom. Nemam dovoqno vremena (a verovatno ni takvih izvora) da bih mogao da saznam koliko su sv. 42 .

kao {to su Ispovesti (ruski Oci tako|e isti~u wegove Solilokvije).. Za~etke formirawa sekta{ke svesti. Poku{aji dana{wih kriti~ara da uni{te Avgustina istovremeno zna~e i uni{tavawe ove pobo`nosti i qubavi prema Hristu.pobo`ni”).jereti~ka potera” za Avgustinom otkriva najmawe dve osnovne gre{ke savremenih pravoslavnih nau~nika: 1..jeretik”. koju isto~ni Oci nemaju (a o kojoj Avgustinovi kriti~ari danas tako mnogo govore!).jereticima”? Mislim da neki od na{ih anti-Avgustinovaca ve} dolaze i do toga zakqu~ka.. siguran sam. Trenutno se radi o Avgustinu. jer su to osobine koje dana{wi intelektualci smatraju previ{e . Zar takav ~ovek ne mo`e vi{e biti pravoslavan? Da li neko mora tako glasno da otkriva ne~iju . pobo`nost.. [to se mene ti~e. po mom mi{qewu.nad-racionalnost”.`rtveno jagwe” – udarite ga koliko mo`ete i pokaza}ete koliko ste pravoslavni! 2. zar onda celi Zapad ne bi propao zajedno sa wim? Siguran sam da i kod Grigorija Velikog. Avgustin je . Avgustin. jer ogor~eni napadi na Avgustina ne samo da napadaju vasceli ranovekovni pravoslavni Zapad. na primer. Me|utim.ispravnost” o takvim pitawima i prezire 43 .zapadnog mentaliteta”. Pretpostavimo da je ne~ije tuma~ewe Poslanice Rimqanima 5.. U ovom slu~aju bl.. qubav prema Hristu.jednostavne” episkope i sve{tenike na{e Crkve. ve} i mnoge pravoslavne mislioce sve do danas..ikonomi~ne” Trojice. a ve} sutra (koje je ve} po~elo) }e se to pretvoriti u napad na . samo neznatan broj qudi bio spreman da ispita da li se oni zaista mogu nazvati pravoslavnom kwigom). koju ponekad me{a.. i to na osnovu op{teg stava prema wemu na Zapadu i na osnovu wegovih .. Duboku nesigurnost u vlastitu pravoslavnost. Wegove najistaknutije pravoslavne osobine jesu wegov ose}aj za Pravoslavqe. koji bi ga diskvalifikovali kao Oca i svetiteqa u o~ima mnogih dana{wih pravoslavnih nau~nika.. Anti-avgustinovski pokret predstavqa korak ka {izmi i daqe nerede u pravoslavnoj Crkvi. mo`ete prona}i mnoge znake .pravoslavne” sekte koja se uzvisuje na osnovu ispravnosti sopstvenih razumskih stavova. te da ne{to malo zna o razlici izme|u .jednostavnim” (uprkos tome {to i sami za sebe tvrde da su na svoj na~in . Po mome mi{qewu .. On zaista poseduje onu zapadnu . koju je prouzrokovala nepostojanost dana{wice.. nijedno istra`ivawe ne mo`e odbaciti o~iglednu ~iwenicu da pravoslavni Zapad ubraja bl. ~ime se polako pribli`avaju {izmi i stvarawu . koja tako sna`no izbija iz wegovih nedogmatskih dela. 12 pogre{no i da on sleduje Avgustinovom u~ewu o prenosu prvobitnog greha.Dijaloga” (koje bi. Da je on zaista . izdaja sabornosti i ~isto zapadno obrazovawe. nisam neki veliki po{tovalac Avgustinovog u~ewa.. Da li onda i wih mo`emo nazvati .transcendentne” i .Iako su nam po ovome pitawu dostupni i brojni latinski izvori.... Mogao bih imenovati episkope na{e Crkve koji o izvesnim temama razmi{qaju kao i bl. on je prihva}en i na Istoku. Avgustina me|u crkvene Oce.

. U takvim ledenim srcima ose}am pripremu za posao antihrista (~ije se izrugivawe Hrista mora dota}i i .({to se itekako oseti!) one koji tako veruju? U istoriji Crkve. S qubavqu u Hristu. U ovom pismu nisam spomenuo jo{ ne{to {to je veoma va`no – ekstremna kritika Avgustina pokazuje nedostatak poverewa u pravoslavne Oce i Episkope. koja nisu poku{ala da predstave kao jedina pravoslavna. drevni Oci su odr`ali istinita pravoslavna u~ewa. verujem da ga ne}e{ daqe proslediti u razne . Me|utim.intelektualno ispravnih”. Neka nas Gospod sve ~uva! Pomenite.ispravnog bogoslovqa”!). Budu}i da sam ti ovo pismo napisao od sveg srca. mnogo vi{e od svih Avgustinovih gre{aka. ali verujem da }e ti mo`da biti od koristi. ovakva mi{qewa koja se ne sla`u sa verovawem Crkve nisu bila jedini razlog za jeres.S. Prevod s engleskog: KSENIJA STANOJEVI]© www. koji su ga ubrojali me|u crkvene Oce (ukqu~uju}i i celi pravoslavni Zapad pre {izme).fascikle” i istra`ivati wegove nesumwive prednosti i mane.net © sva prava zadr`ana 44 ...pravoslovo. nedostojni jeromonah Serafim P. Oprosti mi na iskrenosti. svojstvene vremenu u kome `ivimo. Ovaj nedostatak poverewa je znak ohladnelosti srca. dok kod Avgustina ose}am qubav prema Hristu. Poznaju}i sopstvenu palu prirodu. zanemariv{i li~na mi{qewa. pla{im se ohladnelih srca .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->