You are on page 1of 3

Kekuatan dan Kelemahan Model Terapi Realiti Kekuatan Antara kekuatan yang dapat dilihat bagi model terapi

realiti ini termasuklah pendekatan ataupun teori yang cukup jelas serta terang bagi perkembangan, pertumbuhan dan perubahan dalam diri manusia sendiri. Seperti mana kita sedia maklum bahawa Glasser (1965) mengatakan bahawa teori ini menekankan tingkah laku manusia yang didorong oleh keperluan untuk memenuhi empat keperluan psikologi asas. Keperluan psikologi asas yang dimaksudkan adalah seperti berikut iaitu rasa dipunyai dan disayangi, mempunyai kuasa dan kawalan, kebebasan dan keperluan untuk bersuka ria. Sebagai contohnya, apabila seorang guru berjaya untuk menyediakan suasana dan keperluan asas yang diingi oleh murid, maka secara tidak langsung kita dapat melihat perubahan di dalam diri muridmurid tersebut. Perubahan yang dimaksudkan ialah murid mempunyai semangat yang utuh untuk belajar di dalam bilik darjah, mengambil bahagian secara aktif bagi aktiviti yang disediakan oleh guru tersebut dan memberi perhatian yang secukupnya semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung di dalam bilik darjah. Kekuatan lain yang dapat dilihat dalam model terapi realiti ini ialah teknik mudah yang digunakan dalam membantu proses perkembangan sesuatu dalam diri individu. Bagi seorang kanak-kanak, sememangnya, mereka amatlah memerlukan keseronokan dalam diri. Hal ini demikian kerana apabila mereka berkeadaan seronok, maka fikiran mereka akan lebih fokus dengan aktiviti yang dilakukan oleh mereka. Dalam erti kata lain, mereka akan mengambil bahagian dalam sesuatu aktiviti tersebut secara aktif dan melakukannya dengan sebaik mungkin. Kita dapat mengambil contoh suasana di dalam bilik darjah iaitu seorang guru menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik bersamaan dengan aktiviti yang dirancangkan dengan sempurna. Kita dapat kesan bahawa bahan bantu mengajar yang menarik tersebut berjaya menarik perhatian murid-murid di dalam bilik darjah tersebut dan mereka pula berasa tidak sabar untuk melaksanakan aktiviti tersebut dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang disediakan oleh guru itu. Sebaliknya, guru haruslah mengelakkan daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan persekitaran bilik darjah yang sama dan berulang-ulang. Hal ini demikian kerana suasana tersebut hanyalah akan membangkitkan suasana rasa bosan dalam kalangan murid. Justeru, apabila mereka berasa bosan, secara tidak langsung mereka akan mula mencari tingkahlaku yang boleh menyeronokkan mereka. Di samping itu, dapat membantu individu mengenal realiti kehidupan dan memenuhi kehendak kehidupan mereka melalui pilihan-pilihan yang dibuat mengikut lunas yang telah ditetapkan juga merupakan salah satu kekuatan yang terdapat dalam model terapi realiti ini. Kita dapat lihat bahawa di dalam persekitaran sekolah, guru harus menegaskan kepada murid-murid tentang kelakuan-kelakuan yang diterima di sekolah dan peraturan yang harus diikuti di sekolah. Sebagai

suka mencari kesalahan murid. Juga. mengugut. melalui perbincangan tersebut kita dapat melihat pembinaan hubungan yang baik yang berlansung secara tidak langsung di antara seorang guru dengan muridnya. jangkaan sebenar terhadap persekitaran pembelajaran. Ini dapat dilihat apabila seseorang guru memaparkan tabiat baik dan seterusnya membina sesuatu hubungan baik dengan murid di dalam bilik mahupun di luar bilik darjah. Kekurangan ilmu pengetahuan dalam sesuatu perkara ini menyebabkan murid tidak mempunyai keyakinan tinggi terhadap guru tersebut. memahami cara untuk memotivasikan murid dengan memberikan perhatian dan menarik perhatian murid untuk belajar. kekuatan yang lain dalam model terapi realiti ini ialah dapat membina hubungan baik dan harmonis di antara guru dengan murid. Dalam pada itu juga. bagi mengekalkan hubungan baik di antara seorang guru dengan murid adalah guru seharusnya mengelakkan . Hal Ini bertujuan supaya murid dapat belajar dalam keadaan yang selesa dan dapat menerima persekitaran pembelajaran itu dengan baik. peraturan yang telah ditetapkan di sekolah ialah dilarang membuang sampah-sarap di merata-rata tempat. dilarang mencontoh dinding dan sebagainya. sifat yang dapat ditunjukkan daripada guru yang baik kepada muridnya adalah seperti guru yang membimbing. hal ini akan menyebabkan murid akan menjadi kurang bertanya kepada guru berkaitan dengan soalan yang meragui dan sedang bermain di dalam fikirannya. guru yang kekurangan ilmu pengetahuan akan menyebabkan pemikiran ataupun ilmu pengetahuan murid itu terbantut secara tidak langsung kerana tidak dapat menyebarkan ilmu yang penting kepadanya semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangung di dalam bilik darjah. aktiviti pengajaran dan pembelajaran harus diterangkan dengan jelas supaya murid mempunyai panduan serta pilihan yang memberi manfaat kepada mereka dan persekitaran pembelajaran itu sendiri. Tambahan pula. Justeru. Selain itu. Menurut Canter ( ). Kelemahan Antara kelemahan yang dapat kita lihat melalui model terapi realiti ini termasuklah kurang ilmu pengetahuan dalam sesuatu perkara. kelemahan yang ditonjolkan dalam model terapi realiti ini termasuklah percakapan guru secara tidak sedar yang dapat menjejaskan perhubungan di antara guru dengan murid. mencadangkan agar guru harus berbincang dengan murid tentang kepentingan untuk mendapat corak persekitaran pembelajaran yang berkualiti. kuat merungut. Secara tidak langsung. dilarang berada di dalam bilik darjah semasa waktu rehat. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir guru yang mempunyai tabiat percakapan yang tidak baik seperti mengkritik. Sebagai contohnya.contohnya. Sememangnya. suka mendenda dan sebagainya. kuat berleter.

Di samping itu. membantu. tidak membuat perancangan yang teliti iaitu mengenai aspek minat dan kebolehan murid serta tidak menggunakan pengajaran berasaskan murid dalam bilik darjah.daripada mengamalkan tabiat-tabiat buruk tersebut kepada sesuatu tabiat yang lebih harmoni. menyatakan bahawa murid suka dan berasa seronok untuk belajar sekiranya guru membina hubungan yang baik dan harmonis dengan mereka. menggalakkan. Contoh guru yang tidak dapat mempersembahkan kurikulum yang berkualiti kepada murid ialah guru tersebut tidak memperkenalkan topik-topik dalam kurikulum dengan baik. . Oleh yang demikian. kurikulum perlu dirangka untuk memenuhi keperluan murid iaitu murid dapat menggunakan pengetahuan yang dipelajarinya dengan berkesan dan bukan hanya semata-mata untuk lulus peperiksaan. kelemahan lain yang ditonjolkan dalam model terapi realiti ini ialah guru tidak dapat mempersembahkan kurikulum yang berkualiti kepada murid. Tabiat harmoni atapun baik adalah seperti mengambil berat diri murid. saling percaya dan mesra. Menurut Glasser (1993). menyokong. mendengar. kurikulum yang berkualiti adalah perlu supaya murid dapat belajar sesuatu yang menyeronokkan dan berguna untuk mereka dalam kehidupan seharian. Menurut Glasser (1993).