මම දවසක් වෑඩට යනකකොට උකේ කම්මෑලි වකේ හිතුනා’ඉතින් m c එක ලගින් බෑස්සා වලක් වත්

බහිනවා කියලා. තනිකයමකන කලොක්කා වකේ බෑස්සට මාර කම්මෑල්යි, ඉස්සර m c එකක්
ඈතුල්කවච්ච ගමන් කෑල්ලක් තිකයනවා සිගරට් කබොන්න ඉතින් එතනට කවලා වෑටට ක ේත්තුවක්
දාකගන සිගරට් එකක් උර උර හිටියා යන කෑලි ඈස් වලින් කකා’ඔක ොම ඉන්න කකොට ඈන්ට් පාරක්
ආවා ඈතුලට , කලු ස්කර්ට් එකකුයි කරොස පාට බ්ලව්ස් එකකුයි ඈදලා ටයිට් කකොක ොමද කියනවනම්
පුක පෑකලන්න වකේ ඉට කදකවනි නෑ තන් කදක අම්කමො මල්ලිනෑේගා බන් පටස් ගාලා’එයාට යන්න
දිලා මම ක මීට පස්කසන් ගියා කනකමයි’ යෑවුනා.ඈවිදිනකකොට පුක නෑටකවනවා තාකලට ‘කමයා
තනිකයම ඈවිල්ලා තිබුකන් මට මාර ආසවක් අවා අර තට්ටම් වල අත කපොඩ්ඩක් වේදලා ඒවකේ
කමකලක බලන්න කමයා කඩවල් කදක තුනකටම ගියා මමත් එයාට කනොකත්කරන්න පස්කසන්ම
ගියාට මකේ ආසව ඉස්ට කරගන්න බෑරිඋනා.එක තෑනකදි එයා නතර කවලා කකොරිකඩෝවක කකොල්
එකක් ආන්සර් කරනවා නියම චාන්ස් එක නිසා ලගින් යන ගමන් මකේ අත වෑේදුවා අර පුකක්
බෑරිකවලා වකේ ලාවට පි…ස්..සු ෑකදනවා,,,,, කමකලකයි කදොකදොල් වකේ ”””””’ස්ස්ස්ස් මකේ අත ට
මාර සනිපයක් දෑනුනා’ එයාට එක කතරුකන් නෑ මම ඉස්සර ට ඈවිදකගන ගිහින් නතර කවලා පර්ස්
එක අරකගන කබොරුවට බල බල හිටියා’ ටිකක් කවලා ගියා එත් එයා අකව් නෑති නිසා මම් ෑරිලා
බෑලුවා කෑල්ල කපන්න නෑ. මම ආයිත් ගිහින් වට පිට් බලනකකොට ,කමකි පඩි කපල බහිනවා’ටක්
ගාල මමත් බෑ ලා ගියා පස්කසන්ම බස් ක ොල්ට් එකට පාර පෑනලා ගිහිල්ලා කමොරටුව බස් එකකට
නෑේගා.
මමත් එල්ලුනා බස් එකක් ‘කමකි කදහිවලට ටිකට් අරකගන ඉස්සර ට ගියා මමත් පුසා වකේ
පස්කසන්ම ගියා .කසනග 10 ව්තර හිටකගන ගිකේ ජෑක් එකක් වත් ග න්න කසනග මදි නිසාට් ටිකක්
කිට්ටු කරලා හිටකගන’බ්ලව්ස් එකට උඩින් තන් කදක ලාවට කේන ට්ක රස බල බල ගියා.ඔක ොම
යනකකොට බස් එකට නෑේගා සුජතා ස්කකොකල් ක ොකි ග න කකල්කලො කසට් එකක් දන්නවකන
උන්කග ෑට් ක ොකි පිත්ත් අරකගන ත්ඩි බෑේ උස්සකගන බස් එකක් ඉස්සරහිනුයි පස්කසනුයි 60 විතර
නෑේගාබස් එක දෑන් පිරිලා. මම හිමිට අරයකග පස්සට ක ත්තුවක් දෑම්මා අව්ලක් නෑ වකේ පුකක්
දාකරට මකේ එක කලිසම පිට්න්ම තද කලා””” දාකර්ට ගානට හිර උනා, කමකි මම දි ා බලලා ලාවට
හිනා උනා;කසේේ කන වෑකඩ්;තව ටිකක් තද කලා කමකි පස්ස ක මිට උස්සන්න ගත්තා’ කමකි පුක
අතුල්ලනවා මකග එකක්’ මට නෑගලා පෑකලන්න වකේ’ඔක ොම ටිකක් කවලා කලා’ බස් එකක්
කකොන්දා පිස්සු කපොරක් උ ඉස්සර ට එන්කනම නෑ අපි කදන්නා මෑද කපොලිකම් අමර සෑප වකට්ට අර
කකල්කලෝ ටික උන්කේ මෑච් ගෑන කියවනවා මිසක් අපි ගෑන කල්පනාවක් නෑ;;;;කමකි හිමීට අනිත්
පෑත්ත ෑරුනා,දෑන් කකලින්ම අපි මුනට මුන;තන් කදක මකග පපුවට තද උනා,, හුත්ත පකක්
ඈතිල්කලනවා මට ඉන්න බෑ”ක ොදටම කමෝල් මම එක අතක් පල්කල ට අරන් ස්කර්ට් එක අස්කසන්
දෑම්මා” කමකි බඩ පස්සට අරකගන අත දාන්න ඉඩ දලා දුන්නා” මට ඈගිලි වලට පෑන්ටිය අහු
උනා..පෑන්ට්යට අතුකලන් අත දාලා හුත්ත ක ොයාගත්තා. ඒකක් පෑනි වෑක්කකරනවා මෑද ඈගිල්කලන්
හිලට තද කලා හිල කලත්තකගන ඈගිල්ල බෑස්සා කමකි පපුවට තුරුලු උනා මම ඈගිල්කල්න් බුදු
සෑපක් දුන්නා එයත් හිමීට අත පකල ට අරන් මකේ සිේ එක පාත් කරලා කජොකා අස්කසන් බාන්කඩ
එලියට ගත්තා” මකේ ඈස් පියකවන්න ගත්තා ”මල්ලිට මාර සෑපක් කදන්කන්,,,,,කටොපා මිරිකනවා,
කරකවනවා පයිය කෑකඩයි ද කියලත් හිකතනවා. මකේ මල්ලිත් ඔන කේකට ඔට්ටුයි.. මමත් හුත්තට
ඈගිල්කලන් ක ොදට හිකුවා..කමකි මකේ ඈගට තද කවලා පයිය මිරිකකගන ගෑස්කසන්නන්ගත්තා
”’මටකත්රුනා කමකිට යන්වා කියලා,කකදිරි ගාකගනම කමකි අකත් ග න එක නවත්තලා ටිකක්
කවලා හිට්යා මම නෑවත්තුකව නෑ මකේ ඈගිල්ල වෑඩ එකසිය ගානට කමයාට සෑක න කවලාවක් බඩු
ගියා.පස්කසේ එයාම මකේ අත උඩට ඈදලා ගත්තා,,, මකේ මුන දි ා බලලා හිමිට තෑන්ක්ස්””
කිව්වා”’ඒ ඈස් වල අහින්සක බවක් ගෑබ් කවලා තිබුනා. මම එයාට කපන්නම මකේ ඈගිල්ල උරලා
රසයි………. කියලා කිව්වා.
එයා හිනාකවලා මකේ එකා ආයිත් මිරිකන්න පටන් ගත්තා …කම් පාර එයා ටිකක් පස්සට කවලා පයිය
පෑත්තට රවලා ක ොදට කරන්න ගත්තා ”’මකේ එකත් ජුස් නාලා තිබුකන්” වෑඩ් කවලාවක් කරන්න
බෑරි උනා””මකේ එකකන් විේදා ව්දිල්ලක් ඔක්කකොම බඩු ටික එ ා පෑත්කත් හිටිය කකල්කලක්කේ
ගව්කම්…. මුලු බස් එකම කවරලු මල් සුවදයි””අපි කදන්නට හිනා…එයා මකේ එක ඈතුලට ගානට
දාලා සිේ එකත් ව ලා අයිත් මට තුරුලු උනා ..එයා මකගන් අහුවා මල්ලිකේ නම කමොකක්ද කියලා
මම කිව්වා නම.එයා මට කිව්වා ම රගම ඉන්කන් .බදාදට විතරක් කකෝල් කරන්න බස් එකකන්
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

බෑස්සම පස්කසන් එන්න එපා… නම්බර් එක මම කපොන් එකක් එන්ටර් කරගත්තා එයා කදහිවලින්
බෑස්සා. මමත් බෑස්සා අදුනන්කන් නෑති අය වකේ කදපෑත්තට ගියා.ආයිත් නෑවත්ලා මම එයාකේ
ගෑස්කසන පුක කනොකපනනකම් බලා හිට්යා.කගදර ගිහිල්ලා මම කල්පනා කකල් බදාදා කවනකම්
ඉන්කන් කකොක ොමද කියලා .කාලය ඉබි ගමනින් ගියා…. බදාදා අවා. මම උකේ වෑඩ කරන ගමන් අර
නම්බර් එකට කතා කලා
කලෝ……………….
කලෝ….’එ ා පෑත්කතන් අකව් මම බලා කපොකරොත්තු උන ඒ මිහිරි කසක්සි කට ඩම තමා
කලෝ කම් කතා කරන්කන xxx යි….මම කිවාආ
ආ…….කම්…..චුට් මල්ලියාකන්……
ඔව් ඔව් අක්කකේ ”නම වත් මට අ න්න බෑරි උනාකන් මට මම කිව්වා.
එකකන් මල්ලි නම අ න්කන් කකොක ද? ඔයා එදා මාව සුරන්ගනා කලෝකයකට අරන් ගියා මිසක්.මට
අයන්ති කියන්න. ඉතින් කකොක ොමද ? පෑටිකයෝ ………….අපි කදන්නා එදා විස්තර කතා කලා .ඊට
පස්කසේ අපි ගෑන කතා කලා , එයා කියපුවා එයාකේ වචන වලින්ම දාන්නම්.
මම මෑරි කරලා ඉන්කන් ස්බන්ඩ් මෑරිලා .එත් එයකේ යලුකවක් කවනම කගයක් ම රගම අරන්
දුන්නා. එක ේ මම ඉන්කන් එයා මෑරි කරපු කකකනක්. එයාකේ වයිF ඉන්කන් කලුතර එයාව බලන්න
යන්කන් බදාද විතරියි.එයා වෑඩ්පුරම මාත් එක්ක ඉන්න කෑමතියි.එයාකේ වයිෆ් ට කිසිම අඩුපාඩුවක්
කරන්කන් නෑ.ඒකයි මම ඔයාට බදාදට කතා කරන්න කිව්කව්කියලා’
මම එක නම් අද එන්නද…. මම හිමීට වචන දෑම්මා…ඔව් කකොල්කලො අද රෑට එන්න ;;එන ව්දිය
කියලා දුන්නා
මම අම්මට කකෝල් එකක් දීලා මල කගයක් තීකේනවා අද එනකකොට පරක්කු කවයි
කියලා…කිව්වා, රියටම 5 ට ඔෆිස් එකකන් මම මාරුකවලා ම රගමට අවා බස් .එකක් මා.ර
කකල්කලක් හිටියා බස් එකක් කම් වෑකඩ් තිබුකන නෑත්නම් කටෝක් එකක් දානවාකන කියලා හිතමින්
දුකකන් බස් එකකන් බෑ ලා ඈවිද කගන ගියා.පයින් යන දුර කපොට් එක වකට්ටම තාේප දාලා තිකයන
කලු කේට් එක ලග නෑව්තිලා අකයෝමි ට කකොල් කලා ටක් ගාලා කේට් එක ඈරුනා .අකයෝමි දුහුල්
නයිටියකුත් ඈද කගන මාව ඈතුලට අරන් කේට් එක වෑහුවා. එයා හිනා කවලා යන්න ගියා ”මමත්
එයකේ පස්ස නෑටකවන ෑටි බල බලා එයා පස්කසන් ගියා”’කගයි කදොර වෑහුකව මාව ඈතුලට අරන්.
මල්ලි ඉදගන්න කියලා එයා කසෝF’ එක කපන්නුවා ;;මම ඉද කගන වට පිට බෑලුවා ;;මාර පිලිකවලට
කේ තියා කගන ඉන්නවා;;ක ොද සල්ලි කාරකයක් කියලා කතකර්නවා කේ දෑක්කම ”කමොනවද ?
කබොන්කන් ටි එකක් දන්නද;;එපා අක්කා.. කුක්කු ,,,,පස්කසේ කබොමු;;;කියලා මම එයා දි ා බලලා
ඈ ෑක් ග ලා මකේ කසෝෆා එකට එන්න කිව්වා”’එයා ඈව්ත් මකේ ලගින් ඉදගත්කත යිකයන් හිනා
කවම්නුයි;;;එච්චර සුදු නෑතත් මුන රි ලස්සනයි. කතොල් කදක හිනියි” නා දළු වකේ;;; නයිටිය දුහුල්
නිසා තන් කදක ලස්සනට කේනවා;;කකුලක් පිට කකුලක් දා කගන නිසා ම ත කලව විතරයි
කේන්කන්;;;මට කවොඝ්; එකක් දා ගත්තෑකිද?.. ඕ කක්,,,කියලා එයා නෑගිට්ටා පස්ස නටවා නටවා එයා
යනකකොට මට මතක් උකන් M c එකක් පුක අල්ලන්න මම කාපු කට්ට දෑන් ඒ පුක මකේ ඉස්සර ා
දුහුල් නයිටිකයන් විතරක් වෑහිලා නටනවා” මකේ පක කලිසමට ඔකරොත්තු කදන්නෑ වකේ. පෑනපු
ගමන් ලස්සන පුක යිකයන් මිරිකුවා අ ්,,,,,,,,,,,,,,ගාලා මකේ පෑත්තට අයන්ති ෑරුනා””
මකේ කතොල් කදක එයාකේ කතොල් කදක ගාව මම පුක මිරිකන ගමන් එයාව ලගට තද කර ගත්තා ..
එයා කේ යටි කතොල මකේ කතොල් කදකට මෑදි උකන් ඉකබ්ටම ;;; සමන් මල් සුව්දක් ලාවට එන්න
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

ගත්තා;;යට් කතොල ඈති කවනකම් උරලා අයන්තිකේ උඩු කතොල මම උරන කකොට එයා මකේ
කතොල්කදක අස්කසන් එයාකේ දිව එවලා මකේ තල්ල කිති කවන්න ගත්තා; ඒක මාර ආතල්””එක ම
ටික කවලා වක් කරලා බාත් රුම් එක කපන්නලා මකේ පක මිරිකලා යන්න ගියා;;;;ක ොදට මම නා
ගත්තා;;; වෑඩි පුරම කසේදුකව් පක තමයි,,ඉති0 ටවල් එක ඈද කගන මම ආකව රියට එයාකග මිනි ා
වකඝේබාත් රෑම් එකකන් එලියට ආව ගමන්ම රෑම් එක ඒකක් තඩ් කබඩ් එකක් අයන්ති ඈල කවලා
හිටිකේ සුරන්ගනාව්යක් වකේ;;;ව්දුලි පන්කාකවන් ආව සුල0 රෑල්කලන් එයාකේ නයිටිය දනිස්කසන්
උඩට ඉස්සිලා තිබුනා;; කලකව එක පෑල්ලමක් වත් නෑති බව ;ලගටම ගිය මට කපනුනා;;ඉස්කසල්ලම
ඒ කලවා කදක මකේ කතොල් වල ප ස වින්දා; ටික ටික උඩට යන මකේ දග කතොල් වලට කකුල් පලල්
කරලා ස කයෝගය කදන්න එයා කම්මෑලි උකන් නෑ;එයාකේ රස ගගුල දෑන් මකේ දිව ලග ඒ කයෝනි
කතොල් ම තයි;ඒවකයන් ගෑස්සි ගෑස්සි පෑනී වෑස්කසනවා””මුලින්ම එවා මම උරා කබොනකකොට එයා
කකදිරි ගාන්න ගත්කත් සෑක න කාකලකින් කව් රුවත් එවා උරලා නෑති බව කියමින්;;;;මකේ දිව
එයාකේ බගමනිය ක ොයා ගත්කත් මෑනිකක් ක ොයන නා රකජක් වකේ;;එක පිම්බ්ලා ”’කලව කෑවා
මම එයා ඈති කකොල්කලෝ…..ඔක කගකවයි,,,, මට ඉන්න බෑ ,,තව උඩ තිකයනවා න්ස කජෝඩුවක්
එක කෑකඩන කම් උරන්න””කියනකම්ම ”’එයා නයිටිය ගලවලා දුන්නා න්සකයෝ;; කදන්නා;;උල්
කවලා ලමයි නෑති නිසා ඒවා නියමට තිබුනා;;නිපල් තන් වලටම ඈලිලා,,, නිපල් වකට් අගල්කදකක්
විතර ලා කලු පාටයි””මම අතිකවනකම් එවා මිරිකලා එකක් කකට් දාගත්තා පන්න කකොල්කලෝ
;;;;;මම හිමීට දත් වලින් පන් ගමන් උරන්නත්; ඈගිල්කලන් රස ගගුල කලත්තන්නත් ගත්තා ”ඈතුල
රස්කනට දෑනුනා ඈගිල්ල කකොක්කක් වකේ නවලා කයෝනි බිත්ති ස්පර්ස කරන කකොට එයාට ඉන්න
බෑරි බව එයා ම කිව්වා;;ටිකක් කවලා කරනකකොට අයන්ති ට උපරිම අවස්තාවට ආව බව මට
කත්රුකන් එයාකේ කකදිරිය වෑඩ් කවලා ගෑස්කසන්න උනාමයි;;;කකෝ මට ඔයාකේ දගයා කදන්න කකෝ
පන්න ”’ කියලා මකේ කමෝල් කවලා හිටියබාන්කඩ දි ා කෑදකරන් ඒයා බලා හිටියා”’අම්කමෝ මුකේ
කලොකු;;;කියලා හිමිට් දිකවන් කටොපා කලව කන්නගත්කත්කලොලි කපොේ කන දරුකවක් වකේ,,,,, පන්න
කකොල්කලෝ ;;;;;මම හිමීට දත් වලින් පන් ගමන් උරන්නත්; ඈගිල්කලන් රස ගගුල කලත්තන්නත්
ගත්තා ”ඈතුල රස්කනට දෑනුනා ඈගිල්ල කකොක්කක් වකේ නවලා කයෝනි බිත්ති ස්පර්ස කරන කකොට
එයාට ඉන්න බෑරි බව එයා ම කිව්වා;;ටිකක් කවලා කරනකකොට අයන්ති ට උපරිම අවස්තාවට ආව බව
මට කත්රුකන් එයාකේ කකදිරිය වෑඩ් කවලා ගෑස්කසන්න උනාමයි;;;කකෝ මට ඔයාකේ දගයා කදන්න
කකෝ පන්න ”’ කියලා මකේ කමෝල් කවලා හිටියබාන්කඩ දි ා කෑදකරන් ඒයා බලා හිටියා”’අම්කමෝ
මුකේ කලොකු;;;කියලා හිමිට් දිකවන් කටොපා කලව කන්නගත්කත්කලොලි කපොේ කන දරුකවක්
වකේ,,,,, පන්න කකොල්කලෝ ;;;;;මම හිමීට දත් වලින් පන් ගමන් උරන්නත්; ඈගිල්කලන් රස ගගුල
කලත්තන්නත් ගත්තා ”ඈතුල රස්කනට දෑනුනා ඈගිල්ල කකොක්කක් වකේ නවලා කයෝනි බිත්ති
ස්පර්ස කරන කකොට එයාට ඉන්න බෑරි බව එයා ම කිව්වා;;ටිකක් කවලා කරනකකොට අයන්ති ට
උපරිම අවස්තාවට ආව බව මට කත්රුකන් එයාකේ කකදිරිය වෑඩ් කවලා ගෑස්කසන්න උනාමයි
කකෝ මට ඔයාකේ දගයා කදන්න කකෝ පන්න ”’ කියලා මකේ කමෝල් කවලා හිටියබාන්කඩ දි ා
කෑදකරන් ඒයා බලා හිටියා”’අම්කමෝ මුකේ කලොකු;;;කියලා හිමිට් දිකවන් කටොපා කලව
කන්නගත්කත්කලොලි කපොේ කන දරුකවක් වකේ,,,,,අමා සෑප මර පුරුේදක් තිකයන්කන් පයි උරලා
කමයාට කටොපාකේ දාකර් දිකවන් කරනවා ;; ර ට කකට් දාගන්නවා ;මකේ ටවල් එක කකොයි කවලකව
ගෑලවුනාද මතක නෑ,,,, එයා උරන්කන් මාව ඈකේ උඩු කබලි අතට බුදි කරලා ”මකේ ඉස්සර ා
පෑත්කතන්,එතකකොට එයාකේ තන් කදක එල්ලිලා පෑේකදන්න ගත්තා එක ම එයාට ඈති කවනකම්
උරන්න දිලා මම පේදන තන් දි ා බලා කගනහිටියා;;; එයා එක පාරටම කම්ක……බස්සගන්න ඔකන්
කියලා ;;;හුත්තට තියලා ඉද ගත්තා මකේ එක උඩ;;;;;;;;කයෝනි කතොල් පලල් කරකගන රස ගුල කදබෑ
කරකගන මකේ මල්ලි ෑන්ගුනා එයාකේ ගු ාව අස්කසගු ාව රි තදයි” එත් කතතයි,,,,,මම එයාකේ
තන් වල එල්ලිලා එයාට කපොල් කගඩිය කලලි ග න්න දුන්නා සකපෝට් එක උස්ස උස්ස;;;;;;;;විනාඩි
තුනක් විතර යනකකොට ;;කකදිරි ගාකගන අයිත් කමයාට ගියා””ඒ පාර නම් සෑක න කවලාවක් එයාට
ගියා;;;;;;;;;ඒයා ටිකක් කවලා එක ම්ම හිටියා”” මම එයාව උඩු බෑලි අතට බුදි කරලා කකුල් කදක
කරට අරන් මකේ කේමට ලෑ ෑස්ති උනා””’කයෝනිකයන් ජුස් වෑක්කකකරනවා;;; හිමිට එයාම අතින්
අරන් කපොට් එකකන් තියා ගත්තා මට තිබුකන් තද කරන්න විතරයි”””’ ඔක්කකොම අතුලට දාන්කන්
නෑතුව ට්කක් දාලා මම් ගෑහුවා ටික ටික ඔක්කකොම දාලා ග නකකොට මාර සෑපක් තිබුකන්;;;;එයාකේ
කකදිරියට මට ල0 උනා ””’අතුකලම යවන්න කකොල්කලෝ ;;;;;;;;;මට ලගයි,,, මටත් ආයිත්
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

යනවා”””””””’එයාට යන බව මට මල්ලියට කතරුනා මටත් එකවකලම කකොල කබොක්කටම
විේදා”””මකේ දනිස් වල ඉදලා බඩු ඈකදනවා වකේ දෑනුකන්;;;;;අපි කදන්නා බදා කගන එක මම
හිට්යා;;;;;කකොල්කලෝ ””’මම ම ත්තයා මෑරුනට පස්කසේ අද තමයි,, සතුටු උපරිම
ලෑබුකව………………ඈයි දෑන් ඉන්න කකනා;;;;;;;;;;; අකපෝ එයාට …කමකලෝ කදයක් බෑ,,,,, අරක
නෑේගත්, අගල් කදකක් නෑ;;;; එයාට විනාඩියක් වත් ඉන්න් බෑ යනවා;;;එයාට මම නිතරම කටින්
කරලා ,,යවනවා ඒකට එයා රි කෑමතියි,,,, එකයි කසාද ගෑනි”ට වඩා”වඩා මට කෑමති;;;; එයා බදාදා
පාන්දර ගිහින් බ්*ර ස් පතින්දා අනිවාර්කයන් මාව ක ොයා කගන එනවා,,එයාකේ වයිF එයා ලගට
දෑන් එන්කන් වත් නෑතිලු;;;;එයා මට වඩා සුදු ලස්සන .;උනාට ; මට තම්යි එයා අදකර්,,එයාටත් ලම්යි
නෑ””ඔක ොම කතා කර කර ඉදලා අපි කදන්නම ඈග කසෝදා කඝන රෑට කෑම කාලා…… ආයිත් සෑපක්
අරන්,,,,,,,නිදිය ගත්තා පාන්දර ම ඈ ෑරිලා .මම කගදර අකව් වෑඩට යන්න .
‘ඒ සතියම එයාට කකොල් කකල් නෑ .අග රුවදා රෑ අයන්ති මට කකෝල් කලා ,,,ඔයා ක ට එනවද?මම
එක බඩුවකට ග න්කන් එක පාරයි,,,එක නිසා අයන්තිට කබොරුවක් කියලා ”මග ඈරියා මටමතක්
උනා කලුතර ඉන්න අනිත් වයිF ගෑන ;;එකි ලස්සනයි කියලා අයන්ති කිව්ව විස්තරයි;; මිනි කේ පක
ගෑන කියපු කතා මට අලුත් නින්ජා පාරක් ඔලුවට අවා .බදාදා පාන්දරන්ම නෑගිටලා අම්මට බයිලා
පාරක් දාලා බයික් එකක් නෑගලා ම රගම අයන්තිලාකේ කගවල් ලගට ආවා…විනාඩි 10 විතර
යනකකොට අලුත්ම අලුත් ජීේ එකක් අයන්තිලාකේ කගට්ටුකවන් එලියට අවාඅයන්ති කගට්ටුව ව ා
ගත්තා මම වා කන් පස්කසේ කලුතර බලා යන්න ගත්කත් අලුත් කෑල්ල් ගෑන හිතමින්.

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful