You are on page 1of 179

VLADIMIR MILOSEVIĆ Проф.

др Владимир Милошевић
LAZAR RILAK Лазар Рилак, потпуковник
RADOVAN RADOVANOVlĆ Радован Радовановић, дипл. инж.

POLICE AND ARMY ARMS AND EQUIPMENT
SECOND PART

BEWAFFNUNG UND AUSRUSTUNG DER POLIZEI
други део
UNDERSTREITKR Ä FTE
ZWEHERTEIL
САДРЖАЈ
НА ОРУЖА ЊЕ И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈСКЕ
ДРУГИ ДЕО

Издавач
ПОЛИЦИЈСКА А КАДЕМ ИЈА Београд,
Краљице Ане бб

Заиздавача генерал-мајор
Проф. др РАДОЈИЦА МАКСИМОВИЋ декан
Полицијске академије у Београду

Аутори Проф. др ВЛАДИМИР МИЛОШЕВИЋ САДРЖАЈ
ЛАЗАР РИЛАК, потпуковник РАДОВАН
РАДОВАНОВИЋ, ДИПЛ. инжењер
ПРЕДГОВОР ...........................................................................................................XXXI
ОРУЖЈЕ...:............................................................................................................... 1
Рецензенти
ОБРАД СГЕВ АНОВИЋ, генерал-потпуковник Проф. др 1. Пшптољи и револвери...................................................................................... 3
МИЛОЈЕ ЦВЕТКОВИЋ, пуковник
1.1. Намена и борбене особине пиштоља и револвера................................... 3
Стручни редакторПроф. др МОМЧИЛО 1.2. Пипггољ 9 mm ЦЗ 99 ...................................................................................... 5
ЛАЗОВИЋ 1.2.1. Опис делова и муниција......................................................................... 5
1.2.2. Расклапање и склапање ......................................................................... 12
Уредник 1.2.3. Функција пиштоља.................................................................................. 14
Проф. др ЉУБОМИР СТАЈИЋ 1.2.3.1. Положај делова пре пуњења.................................................... 14
продекан Полицијске академије 1.2.3.2. Функција делова пре пуњења................................................... 14
1.2.3.3. Функција делова при отварању паљбе.................................... 15
Лектор и коректор МИЛКА 1.2.3.4. Блокирање ударне игле ............................................................ 18
ЈДАШГЕ, првфесор 1.2.4. Застоји и начин отклањања.................................................................. 18
1.2.5. Технички подаци за пиштољ 9 mm ЦЗ 99.......................................... 20
Технички уредник ДАРКО 1.3. Пиштољ 7,62 mm M57 .................................................................................... 21
МАНОЈЛОВИЋ 1.3.1. Огшс делова и муниција......................................................................... 21
1.3.2. Расклапање и склапање ......................................................................... 28
Илустрације 1.3.3. Функција пиштоља.................................................................................. 31
БРАНКО БОГДАНОВИЋ 1.3.3.1. Положај делова пре пуњења.................................................... 31
ГОРДАНАТОТИЋ 1.3.3.2. Функција делова при пуњењу................................................... 32
1.3.3.3. Функција делова при отварању паљбе................................... 33
Тираж1.000 примерака 1.3.3.4. Кочење пшптоља........................................................................ 34
1.3.4. Застоји и начин отклањања.................................................................. 34
1.3.5. Технички подаци за пиштољ 7,62 mm M57 ....................................... 37
Штампа
Војна штампарија, Београд 1.4. Револвер .357 magnum M83............................................................................. 38
Генерала Жданова 406 1.4.1. Опис делова, њихова функција и муниција...................................... 38
1.4.2. Застоји и начин отклањања.................................................................. 42
ISBN 86-7020-052-X 1.4.3. Технички подаци за револвер .357 magnum M83............................... 44
1.5. Аутоматски пиштољ 7,65 mm M84 ............................................................... 45
1.5.1. Намена и борбене особине.................................................................. 45
1.5.2. Опис делова и муниција......................................................................... 45
1.5.3. Расклапање и склапање......................................................................... 50
VI ____________________НАОРУЖАЊЕ И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И В ОЈСКЕ ______________________ _____________________ САДР ЖАЈ ______________________ Y H

1.5.4. Функција ау томатско г пишто ља............................................................ 54 5.3. Расклапање и склапање .................................................................................. 155
1.5.4.1. Положај делова пре пуњења ..................................................... 54 5.4. Функција митраљеза............................................................ • ......................... 158
1.5.'4.2. Функција делова при пуњењу ..................................................... 54
5.4.1. Положај делова митраљеза пре пуњења ............................................ 158
1.5.4.3. Функција делова при отварању паљбе.................................... 55
5.4.2. Функција делова при пуњењу................................................................ 159
1.5.4.4. Кочење пишто ља .......................................................................... 57
5.4.3. Функција делова при отварању паљбе................................................ 160
1.5.5. Засто ји и начин о тклањања .................................................................... 57
5.4.4. Кочење митраљеза.................................................................................. 161
1.5.6. Технички подаци за аутоматски пиштољ 7,65 mm M 84.................... 59
5.5. Застоји и начин о тклањања............................................................................ 161
2. Аутоматска пушка 7,62 mm M70 и М 70А ......................................................... 61 5.6. Технички подаци за митраљез 7,62 mm M84................................................ 164
2.1. Намена и борбене особ ине............................................................................... 61
6. Чување, одржавање, расклапање, склапање и застоји
2.2. Опис делова и муниција .................................................................................... 62
стрељач ког оружја ............................................................• ................................ 165
2.3. Расклапање и склапање .................................................................................... 74
6.1. Чување стрељач ког оружја........................................................................... 165
2.4. Функција пушке ................................................................................................... 77
2.4.1. Функција делова при пу њењу ................................................................. 77 6.2. Расклапање-склапање стрељачког оружја и мере безбедности ............ 167
2.4.2. Функција делова при о тварању паљбе ................................................. 78 6.3. Застоји и њихово отклањање код стрељачког оружја ............................. 167
2.4.3. Коч ење пу шке............................................................................................. 79 6.4. Основно одржавање стрељачког оружја .................................................... 168
2.5. Засто ји и начин о тклањања ............................................................................. 79
2.6. Технички подаци за аутоматску пушку 7,62 mm M 70 и М70А ............... 81 7. Тромблонске мине................................................................................................ 173
7.1. Намена и борбене особине............................................................................. 173
3. Аутомати ................................................................................................................... 83
7.2. Врсте и опис делова тромблонских мина.................................................... 174
3.1. Намена и борбене особине ау томата............................................................. 83
7.2.1. Тромблонска кумулативна мина М60.................................................. 174
3.2. Аутомат 5,56 mm M 85 ....................................................................................... 84 7.2.2. Тромблонска тренутна мина М60 и М60П1 ....................................... 177
3.2.1. Опис делова и муниција ........................................................................... 84 7.2.3. Тромблонска димна мина М62 ............................................................. 180
3.2.2. Расклапање и склапање ........................................................................... 92 7.2.4. Тромблонска осветљавајућа мина М62 ............................................... 183
ЈЗ.2.3. Функција аутомата, засто ји и начин о тклањања застоја ................. 94 7.2.5. Вежбовна тромблонска кумулативна мина М68................................ 185
3.2.4. Технички подаци за аутомат 5,56 mm M 85 ......................................... 94 7.2.6. Вежбовна тромблонска тренутна мина М66 ..................................... 186
3.3. Аутомат Heckler&Koch 9 mm MP5 A3............................................................ 96 7.3. Чување и одржавање тромблонских мина ................................................... 187
3.3.1. Опис делова и муниција ........................................................................... 96
3.3.2. Расклапање и склапање ........................................................................... 102 8. Ручне бомбе............................................................................................................. 189
3.3.3. Функција ау томата .................................................................................... 104 8.1. Намена и борбене особине ручних бомби................................................... 189
3.3.4. Засто ји и начин о тклањања ...................„,....... ...................................... 106 8.2. Ручна одбрамбена бомба М75........................................................................ 189
3.3.5. Технички подаци-за аутомат Heckler&Koch 9 mmMPŠ A3................ 108 8.2.1. Опис делова ............................................................................................... 189
4. По луаутоматске снајперске пу шке ................................................................... 109 8.2.2. Дејство ручне бомбе................................................................................ 191
4.1. Намена и борбене особ ине ............................................................................... 109 8.3. Ручна одбрамбена бомба М52 ПЗ .................................................................. 192
8.3.1. Опис делова ............................................................................................... 192
4.2. Полуаутоматска снајперска пушка 7,9 mm M 76 ........................................ I l l
8.3.2. Дејство ручне бомбе................................................................................ 193
4.2.1. Опис делова и муниција............................................................................ ш
4.2.2. Расклапање и склапање................................................* ......................... 122 8.4. Мере сигурносги ............................................................................................... 193
4.2.3. Функција пушке ............................................/..-.-...............„...................... 124 8.5. Чување, транспортовање и одржавање ручних бомби............................. 193
4.2.4. Засто ји и начин о тклањања......................„ ............. '............................. 126 9. Ручни бацачи ракета 64 mm M80 и 90 mm M79 ............................................. 197
4.2.5. Технички подаци за полуаутоматску снајперску пушку 7,9 mm M76 128
9.1. Намена и борбене особине ручних бацача ракета.......................................197
5. Митраљез 7,62 mm M 84 ....................................................................................... 131
9.2. Опис лансера и кумулативне ракете ручног бацача ракета 64 mm M80... 198
5.1. Намена и борбене особ ине ............................................................................... 131 9.2.1. Лансер......................................................................................................... 198
5.2. Опис делова и муниција.................................................................................... 132 9.2.2. Кумулативна ракета 64 mm M 80 .......................................................... 205
САДРЖАЈ IX
VIII НАОРУЖЛЊЕ И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И В ОЈСКЕ

УРЕЂАЈИ 3А НИШАЊЕЊЕ И ОСМАТРАЊЕ НОЋУ И У УСЛОВИМА
9.2.3. Функција де лова РБР и кумулативне ракете ..................................... 211 ОГРАНИЧЕНЕ ВИДЉИВОСТИ............................................................................
9.2.3.1. Делови РБР у маршевском положају ..................................... 211
9.2.3.2. Рад делова прили ком превођења средства из маршевског
1. Пасивни ншпан 5 х 80 ........................................................................................315
у борбени положај........................................................................ 212 11 Намена, састав комплета и опис делова...............................................
9.2.3.3. Рад и функција де лова приликом опаљења ракете ............... 212
9.2.3.4. .Принцип кумулативног дејства ракете.................................... 214 12.Припр ема и употреба пасивног нишана 5 х 80 на полуау томатскоЈ
9.2.4. Застоји и начин откла ња ња .................................................................. 215 снајперској пушци М76..........................................................................................319
9.2.5. Технички подаци за ручни бацач ракета 64 mm M80 ...................... 216 1.3. Технички подаци ............................................................................................. 321
1.4. Чување и одржавање......................................................................................322
9.3. Опис ручног бацача ракета и кумулативне ракете 90 mm M 79............. 216
9.3.1. Ручни бацач раке та .................................................................................. 216 ОДРЕЂИВАЊЕ ДАЉИНЕ ДО ЦИЉА ................................................................ 327
9.3.2. Резервни делови , ала т и прибор ........................................................... 226
Литература .................................................................................331
9.3.3. Кумулативна ракета 90 mm M79 ...............................………………....228
9.3.4. Расклапа ње и с клапа ње .......................................................................... 229
9.3.5. Функција ручног бацача ракета и кумулативне ракете ................... 231
9.3.5.1. Положај де лова напуњеног бацача пре опаљивања............. 231
9.3.5.2. Функција де лова пршшком опаљивања ракете .................... 232
9.3.6. Застоји и начин откла ња ња .................................................................. 233
9.3.7. Технички подаци за ручни бацач ракета 90 mm M79 ...................... 235
9.4. Чување и о државање ручних бацача ракета.............................................. 235
10. Минобацачи 60 mm M57 и 82 mm M69………………… ............................ 237
10.1. Намена и борбене особиие минобацача ..................................................... 237
10.2. Опис делова минобацача и мина................................................................. 238
10.3. Раста вља ње и сас тавља ње ........................................................................... 251
10.4. Резервни делови, алат, прибор и леђни рамови....................................... 251
10.5. Функција минобацача и мина....................................................................... 255
10.6. Застоји и начин откла ња ња ......................................................................... 256
10.7. Те хнички подаци за минобацаче 60 mm M57 и 82 mm M69 .................... 258
10.8. Бусола ла ког типа .......................................................................................... 258
10.9. Чување и одржавање минобацача и муниције........................................... 260
10.9.1. Чување минобацача и муниције...................................................... 260
10.9.2. Основно одржавање минобацача и муниције............................... 261
10.9.2.1. Преглед минобацача и муниције......................................... 261
10.9.2.2. Чшпћење и по дмазивање ....................................................... 263
11. Противавионски топ 20/1 mm M75.................................................................. 265
11.1. Намена и борбене особине............................................................................ 265
11.2. Опис делова и муниција........................................... ................................. 267
11.3. Расклапа ње и с клапа ње ................................................................................. 295
11.4. Функци ја делова топа ..................................................................................... 300
11.5. Застоји и начин откла ња ња ........................................................................ 302
11.6. Технички подаци за противавионски топ 20/1 mm M75........................... 304
11.7. Чува ње и о држава ње ..................................................................................... 306
ПИШТОЉ 9 mm ЦЗ 99

1.2. ПИШТОЉ 9 mm ЦЗ 99

1.2.1. Опис делова и муниција
Пиштољ ЦЗ 99 (сл.1) ради на принципу кратког трзаја цеви, a
брављење се остварује осциловањем цеви, када цев залази у отвор на
навлаци. Механизам за окидање је двоструког дејства. Оквир за му-
ницију је капацитета 15 метака.

Сл. 1. - Пшптољ 9 mm ЦЗ 99 - изглед са десне и леве стране

Пиштољем се може гађати десном или левом руком, јер су ко-
манде обостране и активирају се руком којом се гађа. Оружје има
показивач метка у цеви и, посебно, нишане са двема бело лакираним
тачкама, што му обезбеђује гађање и у условима слабије видљивости.
Пиштољ се састоји од следећих главних делова (сл. 2): цеви, нав-
лаке са затварачем и нишанима, повратног механизма, рукохвата,
механизма за запињање и окидање, оквира и прибора.
Цев (сл. 2) је намењена да се у њој изврши опаљење метка и зрну
да правац и обртање, а тиме и стабилност при лету кроз ваздух. Уну-
трашњост цеви има лежиште метка и водиште зрна. Водиште зрна је
ижлебљено, има 6 жлебова и 6 поља која се увијају слева удесно.
Задњи део цеви пиштоља има четвртасто ојачање (главу). Са доње
стране ојачања налазе се коси испусти намењени за задњи ослонац
вођице, забрављивање цеви и утврђивање (спој) цеви, навлаке и
рукохвата. Испуст са задње горње стране има зарез намењен за
смештај индикатора метка.
НАОРУЖАЊЕ И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И В ОЈСКЕ ПИШТОЉ 9 mm ЦЗ99

. Сл. 3. - Навлака са затварачем и нишанима

Са горње стране је отвор у који је смештен индикатор метка у
цеви са опругом; ако је изнад навлаке - метак је у цеви. Са горње
стране навлака има отвор за смештај главе цеви и за избацивање
чаура. Задњи део навлаке је нарецкан, да би се навлака лакше
повлачила у задњи положај. Са леве сгране навлака има засек
Сл. 2. - Главни делови пшптоља намењен за окретање спојнице и изрез за задржач навлаке. Задњи
део навлаке је вертикално просечен за налегање ударача. Са горње
Навлака са затварачем и нишанима (сл. 3) је намењена да до- стране навлаке смештени су предњи и задњи нишан. На предњем
несе метак, забрави цев, изврши опаљење и извуче чауру. Са руко- нишану налази се тачка од белог лака или цевчица са трицијумом, а
хватом се спаја уздужним жлебовима који се налазе на унутрашњим на задњем две тачке од белог лака или две цевчице са трицијумом,
странама навлаке. ради лакшег уочавања нишана при ограниченој видљивости.
На предњем делу је отвор за смештај цеви и испуст у облику Повратним механизмом се после опаљења метка навлака враћа
цевчице за смештај повратног механизма. Са десне унутрашње у предњи положај. Он се састоји од вођице повратне опруге и по-
стране навлаке смештен је извлакан. вратне опруге (сл. 2).
У задњем делу навлаке са унутрашње стране смештен је затва-
рач. Он је намењен за: запињање ударача, потискивање метка у цев, Рукохват (сл. 4) је намењен за смештај механизма за запињање
затварање цеви, опаљење метка и извлачење чаура. У затварачу су и окидање, оквира и за спајање и вођење навлаке. У горњем предњем
смештени ударна игла, опруга ударне игле и утврђивач ударне игле делу рукохват има полукружни жлеб намењен за кретање испуста
са опругом. навлаке, а иза њега уметак намењен за забрављивање цеви и спој
цеви са рукохватом. Са леве етране је полуга спојнице. Са горње
НАОРУЖАЊЕ И ОПРЕМА ПОЛИЦШЕ И В ОЈСКЕ ПИШТОЉ 9 nun ЦЗ 99 9

са осовином (сл. 5-1); полуге обарача са опругом (сл. 5-2); полуге за
окидање (сл.5-3); запињаче са осовином и опругом (сл. 5-4); ударача са
осовином, опругом, ослонцем ударача са опругом и вођице опруге
ударача (сл. 5-5); избацача (сл. 5-6); задржача навлаке са опругом (сл.
5-7); леве и десне полуге за спуштање ударача са опругом (сл. 5-8).
Обарача са осовином спаја и
утврђује полугу обараче, задржач
навлаке и уметак. Намењена је да
преко полуге ослободи ударач од
веза са запињачом и да омогући
окидање.
Полуга обараче је преко своје
осовине спојена са обарачом. Сво-
јим испустима на задњем делу
преко запињаче ослобађа ударач,
а преко полуге за окидање осло-
бађа ударну иглу и омогућава
окидање. Када је ударач у пред-
њем положају, полуга обараче
Сл. 4. - Рукохват пиштоља својим задњим испустом потиску-
је ударач унапред и омогућава
стране су уздужни испусти и жлебови који служе као вођице за нав-лаку. окидање. Опруга полуге обараче
Насупрот браника обараче је прорез за кретање обараче, изнад њега је омогућава враћање полуге обара-
отвор за осовину обараче, а испод је попречни отвор за утврђивач че у задњи и обараче у предњи
оквира. На бочним странама су отвори за смештај корица. положај. Сл. 5. - Механизам за запињање
Са задње стране рукохват је просечен ради смештаја опруге Полуга за окидање намењена једапреко и окидање
ударача и вођице опруге. Стране рукохвата имају четвртасте и круж-не утврђивача ударнеигле ослободи ударну иглу у
прорезе ради смештаја делова механизма за запињање и окидање. моменту када запињача ослободи ударач како би се извршило опаљење
Са доње стране рукохват је просечен да би се могао сместити оквир. метка.
Са задње стране уграђена је алка за коју се пиштољ веже када је у Запињана са осовином и опругом обезбеђује запињање и оки-дање
футроли. ударача. Опруга запињаче омогућава враћање запињаче
Корице (сл. 4) са леве и десне стране затварају рукохват, а утвр-ђују у зад-њи положај.
се помоћу завртњева. Ударач је намењен да омогући запињање и удари ударну иглу. На
Утврђивач оквира састоји се од тела, потискивача утврђивача, доњем делу има два зуба преко којих се ослања на запињачу. Када је
опруге и осовине. ударач помоћу полуге за спуштање ударача враћен у предњи положај,
Спојница цеви, навлаке и рукохваша (сл.5-9) спаја и утврђује цев, ударач се на запињачу ослања првим зубом, а када је у зад-њем
навлаку и рукохват. На спојници разликујемо полугу, осовину и изрез. положају на запињачу се ослања другим зубом. Горњи део ударача је
Са десне сгране рукохвата отиснут је број пиштоља. нарецкан ради лакшег запињања.
Механизмом за запињање и окидање обезбеђује се запињање и Вођица опруге се горњим делом ослања на ударач, а доњим делом
окидање ударача и регулише јединачна паљба. Састоји се од: обараче на тело рукохвата. Намењена је за правилно вођење опруге ударача и
спречавање њеног испадања.
ПИШТО Љ 9 mm ЦЗ9 9
10 НАО РУЖАЊ Е И О ПР ЕМА ПО ЛИЦШЕ И ВО ЈСКЕ 11

Избацач је помоћу осовине запињаче утврђен за тело рукохвата. Прибор је намењен за одр-
Намењен је да после опаљења метка избаци чауру или неопаљени метак. жавање пиштоља и ношење пи-
Задржач навлаке са опругом (сл. 5-10) је помоћу осовине обара-че штоља и муниције. Састоји се
утврђен за тело рукохвата. Намењен је да после опаљења послед-њег од футроле за пиштољ,
метка под притиском опруге доносача и доносача метка задржи навлаку четкице, шипке и футроле за
у задњем положају. Опруга задржача навлаке враћа задржач у доњи резервни оквир (сл. 7).
положај. Футрола за пиштољ
Лева u десна полуга за спуштање ударача чине целину и намењене су направ-љена је од
да ослободе ударач од везе са запињачом - како би се он вратио у предњи непромочивог бали-стичког
положај и везу са запињачом остварио преко првог зуба - и преко платна и служи за ноше-ње
задржача навлаке омогуће враћање н авлаке у предњи положај. ггаштоља на опасачу, шипке и
Опруге су намењене за враћање полуга у горњи положај. четкице.
Оквир служи да се у њега Четкицом се подмазује пи-
сместе меци. Уз пиштољ штољ. Носи се у футроли са
следују два оквира. Састоји се пишто-љем.
од тела, доносача метака, Шипком се чисти цев пи-
опруге доно-сача и дна оквира штоља. Носи се у футроли са
са утврђива-чем (сл. 6). пи-штољем.
Тело на врху има повијене Футрола за резервни оквир
стране да би се спречило направљена је од непромочивог
испада-ње метака и ограничило балистичког платна и у њој се
поди-зање доносача метака. смешта, чува и носи резервни Сл. 7. – Прибор пиштоља
Тело окви-ра има са предње оквир са муницијом.
стране изрез у који улази зуб
Муниција. За пиштољ се
утврђивача окви-ра, a ca задње
упо-требљава бојни метак са
стране три отвора означена
обич-ним зрном и школски
бројевима 5,10,15 (ради
метак.
контроле броја метака у оквиру).
Бојни метак је намењен за
Доносач метака доноси
метке и својим изрезом са уништавање противника на бли-
предње леве стран е, када је ским одстојањима. Састоји се
оквирпразан,подиже задржач навлаке Сл. 6.-Оквир од зрна, чауре, барутног
задр жавајући је тако у зад њем положају. пуњења и иницијалне каписле
(сл. 8).
Опруга доносача равномерно подиже доносач метака навише,
кадаје оквир напуњен мецима. Школски метак је намењен
за обуку у пуњењу и пражњењу
Дно затвара оквир са доње стране. Утврђивач дна утврђује дно и пиштоља. Он нема барутно пу-
служи као доњи ослонац опруге доносача. њење и иницијалну капислу, a
чаура је избушена и испуњена
пластичном масом.
Сл. 8. - Бојни мета к 9 nun
parabe lum
12 НАО РУЖАЊ Е И О ПРЕМА ПО ЛИЦШЕ И ВО ЈСКЕ
ПИШТО Љ 9 mm ЦЗ99 13

1.2.2. Расклапање и склапање Сл. 12. - Потискивање задржача
и одвајање нав лаке
Опште одредбе о расклапању и склапању стрељачког оружја приказане
у поглављу 6.2. ове књиге важе и за пиштољ ЦЗ 99.
Као и код сваког оружја пре расклапања мора се проверити д а ли је
пиштољ празан. Ради ове провере треба одвојити оквир, при чему
пиштољ узети десном (левом) руком тако да се палац постави на тело
утврђивача оквира, а прстима леве (десне) руке обухвати дно оквира.
Палцем притиснути на тело утврђивача и левом (десном) руком
извући оквир (сл. 9). Након одлагања оквира, прстим а леве

Сл. 11. - Окре тање спојнице за 90°

(десне) руке окренути спојницу на доле за 90° (сл. 11). Задржач нав-
лаке потиснути палцем леве (десне) руке на доле (сл. 12). Другом
руком придржавати навлаку и унапред је одвојити од рукохвата.
Одвојити повратни механизам: навлаку узети у длан леве (дес-
не) руке и прстима десне (леве) руке ухватити вођицу код испуста
цеви. Повући повратни механизам на горе и извући га уназад (сл. 13).
Одвојити цев од навлаке: прстима десне (леве) руке ухватити за
испуст цеви, подићи је навише, померити унапред и извући цев уназад
(сл. 13).
Сл. 9. - Вађе ње оквира Сл. 10. - Повлаче ње навлаке уназад Расклопити оквир:
оквир узе-ти у леву руку
(десне) руке ухватити нарецкани део навлаке, нагло је повући уназад и тако да дно буде
проверити да ли је цев празна, а затим пустити навлаку у предњи окренуто навише и са
положај. прорезом за утврђивач
оквира удесно. Па-лац
Ако у оквиру пиштоља има муниције, после провере да ли је пиштољ леве руке поставити на
празан, треба'одложити и испразнити оквир. иви-цу дна оквира. Сл. 13. - Одвајање повратног механизма
Приликом расклапања пиштоља дозвољено је: одвојити навлаку од Одвртком или дру-гим
рукохвата, извадити повратни механизам и цев, а према потреби и с предметом потиснути утврђи-вач дна наниже, а истовремено палцем
одобрењем старешине расклопити и оквир. Даље' расклапање и леве руке дно оквира по-тиснути удесно, док отвор непро-
склапање могу вршити само стручни органи.
ђе преко испусга утврђивача дна. Одложити одвртку, скинути дно
Пиштољ се расклапа следећим редоследом: оквира и утврђивач дна и извући из тела опругу доносача и доносач
Одвојити навлаку: пиштољ узети у леву (десну) руку, а прстима десне метака.
(леве) руке ухватити за нарецкани део навлаке и нагло је повући Пиштољ се склапа обрнутим редоследом, при чему треба во-
уназад до краја (сл. 10). Потиснути задржач навлаке на горе док не дити-рачуна о томе да при склапању оквира испуст са леве стране
захвати навлаку у задњем положају (сл. 10). Кажипрстом леве доносача метака буде на изрезу са леве стране тела оквира.
14 НАО РУЖАЊЕ И О ПР ЕМА ПО ЛИЦИЈЕ И ВО ЈСКЕ ПИШТО Љ 9 ram ЦЗ 99 15

1.2.3. Функција пиштоља При повлачењу навлака клизи по уздужним жлебовима и ис-пустима
рукохвата и потискује ц ев уназад и наниже. Испуст цеви залази за уметак и
цев се одбрављује. Даљим кретањем уназад задњи десни део навлаке
1.2.3.1. Положај делова пре пуњења потискује полугу обараче наниже и одваја полугу обараче од полуге за
окидање.
Навлака пиштоља је у предњем положају, а опруга повратног механизма је Истовремено затварач потискује уназад ударач и кад зуб ударача заскочи
опружена. Обарача је под притиском опруге, преко полуге обараче потиснута зуб запињаче извршено је запињање. Кретањем ударача уназад преко
унапред. Ударач је ослобођен захвата зуба запињаче и под притиском вођице и вођице сабија се ударна опруга. Повратна опруга је сабијена, а метак је под
опруге уд арача налази се у предњем положају (н а првом зубу ударача). притиском доносача потиснут навише, испод затварача. При наглом
Запињача и полуга за окидање слободно стоје на својој осовини. Ударна игла пуштању навлака под дејством повратне опруге креће напред и челом
потиснута својом опругом и утврђена утврђивачем налази се у задњем положају затварача потискује метак у цев, а ве-нац чауре подилази под зуб извлакача.
(не вири кроз отвор на затварачу). Полуга за спуштање ударача под дејством Истовремено, навлака захвата цев и потискује је напред и навише, чиме је
своје опруге налази се у горњем положају. Индикатор метка у цеви под притиском извршено забрављивање цеви. Индикатор метка у цеви ослања се на чауру,
своје опруге вири кроз отвор на затварачу. Задржач навлаке под дејством сво је
сабија своју опругу и горњи део индикатора вири изнад горње површине
опруге налази се у доњем положају ослоњен на рукохват.
навлаке.
1.2.3.3. Функција делова ири ошварању паљбе

1.2.3.2. Функција делова при иуњењу Ради отварања паљбе обарачу треба повући уназад.
Повлачењем обараче уназад, полуга обараче креће напред и
Да би се оквир напунио мецима, потребно је узети га у леву (десну) руку задњим горњим испустом потискује полуту за окидање
тако да је отвором окренут навише и својом предњом страном удесно (улево). навише (сл. 14). Полуга за окидање потискује запињачу
Десном (левом) руком узети метак, окренути га дном чауре према оквиру и унапред, а утврђивач ударне игле нави-ше и ослобађа ударну
наслонити га венцем чауре на доносач метака. Истовременим притиском на иглу. Зуб запињаче ослобађа зуб ударача и ударач под
доле и улево (удесно) метак се утискује у тело тако да га захвате повијени дејством ударне опруге креће напред и удара у ударну иглу,
крајеви тела оквира. Пос-тупак са следећим мецима је исти.
Да би се ставио оквир у рукохват, пиштољ треба узети у десну (леву) руку
и држати га прстима шаке за рукохват тако да кажипрст није на обарачу.
Прстима леве (десне) руке узети оквир са мецима и окренути га са м ецима ка
отвору за оквир и зрном метка у правцу цеви. Наместити оквир у отвор и
потиснути га до кр аја. Поти-скивањем оквира у лежиште, зуб утврђивача
оквира под притиском своје опруге заскаче у изрез на телу оквира. Merafc под
притиском доносача горњом површином належе на доњу површину
затварача.
Да би се пи штољ напунио, метак треба потиснути у цев. Ради
потискивања метка у цев, навлака се повлачи у задњи положај, а за-тим нагло
пушта напред. При повлачењу навлаку треба ухватити палцем и
кажипрстом за нар ецкани део, а пишто љ дохвати ти прстима друге руке
тако да кажипрст не буде на обарачи.
Сл. 14. - Опаљење метка
16 НАО РУЖАЊЕ И О ПРЕМА ПО ЛИЦИЈЕ И ВО ЈСКЕ ПИШТО Љ 9 mm ЦЗ 99 17

Након опаљења метка, под дејством барутних гасова, зрно на- На крају хода затварача и навлаке цев је поново у забрављеном
пушта цев (сл. 14). Навлака почиње да се креће уназад (сл. 15). Исто- положају, данце чауре потискује индикатор метка и он се појављује
времено извлакач извлачи чауру из лежишта метка и носи је до мо- са горње стране навлаке (сл. 17).
мента удара дна чауре у избацач, чиме се она избацује кроз отвор на
навлаци. Кретањем уназад навлака потискује полугу обарач е
наниже, одваја је од полуге за окидање и она ослобађа утврђивач
ударне игле, која се под дејством своје опруге креће уназад и
утврђивач је утврђује у задњем положају (сл. 15).

. Сл. 17. - Брављење цеви

Тиме је пиштољ спреман за ново опаљење.
Када се при отварању паљбе испразни оквир, доносач метка
подиже задржач навлаке, тако да њен испуст улази у изрез на левој
Сл. 15. - Изба цива ње чауре страни навлаке и навлака остаје у задњем положају.
Индикатор метка под дејством опруге креће се унапред и вири
Под притиском повратне опруге навлака са затварачем креће се кроз отвор на затварачу.
унапред и потискује нови метак у лежиште метка. Истовремено чело
затварачапотискује цев унапред и навише (сл. 16). Да би се навлака вратила у предњи положај, полугу за спуштање
ударача треба са леве или десне стране потиснути наниже. Полуга
захвата испуст задржача навлаке и потискује га наниже, чиме се
ослобађа навлака која под дејством повратне опруге креће напред.
Ако метак не опали, окидање треба поновити, јер пиштољ има
механизам двоструког дејства. Приликом поновног окидања рад де-
лова је следећи: повлачењем обараче уназад полуга обараче задњим
испустом преко зуба ударача потискује доњи део ударача унапред. To
омогућава изрез у навлаци са унутрашње десне стране у који улази
предњи испуст полуге обараче када је навлака у предњем положају.
Ударач се окреће око своје осовине и сабија ударну опругу. Исто-
времено, горњи испуст полуге обараче потискује полугу за окидање
навише и ослобађа ударну иглу. Када задњи испуст полуге обараче
склизне са испуста на ударачу, ударач под дејством ударне опруге
креће напред и удара у ударну иглу која је ослобођена, а ударна игла
Сп. 16. - Доно шење новог метка удара у иницијалну капислу метка, као што је приказано на слици 14.
18 НАО РУЖАЊЕ И О ПР ЕМА ПО ЛИЦИЈЕ И ВО ЈСКЕ ПИШТОЉ 9 mm ЦЗ 99 19
1.2.3.4. Блокирање ударне игле Редни Застој Узрок застоја Начин отклањања
број
Пиштољ ЦЗ 99 нема класичну кочницу. Ударна игла се блокира 4. Ударач се не може - Излизан (оштећен) је зуб Пиштољ предати у радио-
аутоматски, а ослобађа се н епосредно пре окидања. Приликом пре- запети. запињаче,сломљена је гага ницу на оправку.
кида гађања потребно је палцем десне (леве) руке потиснути на доле ошгећена њена опруга;
полугу за спуштање удар ача и ударач ће се врати ти у предњи - излизана горња повр-
положај, а метак остаје у цеви. Приликом пуштања ударача у предњи шина зуба за запињање
на ударачу;
положај, рад делова је следећи: потискивањем наниже полуга за - запињача остала у гор-
спуштање ударача потискује запињачу навише, зуб запињаче ослоба- њем положају.
ђа зуб ударача, ударач под дејством ударне опруге креће напред и 5. Затварач не - Врх зрна се одупире о Поправити положај
задржава се на првом зубу, тако да ударач не удара у ударну иглу.
потискује метак повијене стране оквира; метака у оквиру или
Ударна игла под дејством своје опруге налази се у задњем положају из оквира. - метак није довољно по- оквир заменити новим.
утврђена утврђивачем ударне игле. За поновно отварање паљбе по- дигнут у оквиру, јер је
требно је обарачу повући уназад до краја. сломљена или је олаба-
вила опруга доносача
метака.
6. Навлака не иде у - Повратна опруга или Очистити и подмазати
1.2.4. Застоји и начин отклањања
крајњи предњи њена вођица сломљена је делове, а ако су оштећени
Опште одредбе о застојима и начину њиховог отклањања код положај, те за- или је опруга олабавила; пиштољ предати у радио-
тварач не затвара - оштећени су или прљави ницу на оправку.
стрељачког оружја, приказане у поглављу 6.3. ове књиге, важе и за цев. жлебови навлаке или
пиштољ ЦЗ 99. Посебне одредбе о могућим застојима и начину рукохвата;
отклањања код пиштоља ЦЗ 99 приказане су у табели 1. - прљав је метак или ле-
жиште метка.
Табела 1 7. Метак није - Неисправна је ударна Очистити и подмазати де-
Редни Застој Узрок застоја Начин отклањања
број опаљеп. игла (сломљен врх, лове пиштоља, а ако су
искривљена, прљаво оштећени, пшптољ пре-
Оквир не улази - Улубљен оквир или н>е- Неисправав оквир заме- лежиште, неисправна дати у радионицу на
лако у рукохват. гово лежиште; - прљав нити. Прљав оквнр или ооруга или утврђивач оправку.
Оквир испада из оквир или његово његово лежиште очи- ударне игле); Очистити вишак подмаза
1. 2. рукохвата. лежиште." — стити-» подмазати. - сломљена је или је осла- ва механизму за окидање.
Навлака се тешко - Зуб утврђввача оквира је Очистити изрез на телу била опруга ударача;
3. повлачи уназад. сломљен или излизан; - оквира. Ако је неиспра-вав - сломљена је или оште-
опруга утврђввача је слом- утврђивач, пшптољ ћена полуга за окидање;
љена или је олабавила; - послати на оправку. - превише је подмазан ме-
изрез на телу оквира Ако је узрок застоја ханизам за окидање уљем
запушен шга искрзан. прљавштина, очистити ЗУОН на ниској темпе-
- Оштећени су или су прља- делове пиштоља и под- ратури.
ви уздужни жлебови ва- мазати их. Ако су делови 8. Чаура се не може - Прљаво је лежиште Очистити лежиште мет-
влаке или жлебови и испу- оштећени, пиштољ пре-
сти рукохвата; - надувена дати на оправку. извући или се метка; ка, а ако је неисправан
цев. поспе извлачења - сломљен је или нзлизан избацач или извлакач,
испречила у на- зуб извлакача; пвштољ предати у радио-
влаци. -прс лаје илис е нвцу ва оправку
проширила чаура метка;
- поломљен или оштећен
избацач.
20 НАО РУЖАЊЕ И О ПРЕМА ПО ЛИЦИЈЕ И ВО ЈСКЕ ПИШТ ОЉ 7, 62 nun M57 21

Редни Застој Узрок застоја Начин отклањања
број
1.3 . ПИШТОЉ 7,62 mm M5 7
9. He може се изва- - Поломљен је утврђивач Очистити рукохват, а ако
1.3.1. Опис делова и муниција
дити празан оквир. оквира или његова је оштећен утврђивач,
опруга; опруга утврђивача или
- прљаво је лежиште потискивач утврђивача, Пиштољ 7,62 mm M57 (сл. 18) ради на принципу кратког трзаја
потискивача утврђивача; пиштољ предати у радио- цеви, а брављење се остварује падом, односно подизањем цеви у вер-
- прљав је рукохват. ницу на оправку. тикалној равни.
10. После опаљења - Ослабила је или је полом- Пиштољ предати у радио- Механизам за окидање је једноструког дејства. Оквир за муници-
задњег метка на- љена опруга задржача ницу на оправку. ју је капацитета 9 метака.
влака одлази у навлаке;
предњи положај. - поломљен је или је ош-.
тећен задржач навлаке;
- ослабила је или је полом-
љена опруга доносача.

Када се деси застој због неисправног метка треба поновити
окидање. Ако се застој и онда понови, метак треба избацити и про-
дужити гађање.

1.2.5. Технички подаци за пиштољ 9 mm ЦЗ 99
Калибар цеви............................................................................. 9 mm
Дужина цеви .......................................................................... 108 mm
Број жлебовау цеви ........................................................................ 6
Увијање жлебова........................................................... слева удесно
Дужина пиштоља.................................................................... 190 mm
Висина пиштоља..................................................................... 140 mm
Дебљина пиштоља................................................................... 42 mm
Маса пиштоља без оквира.........................................:...... ...........880 g
Маса пиштоља са празним оквиром............................................ 970 g
Маса пиштоља са пуним оквиром............................................. 1145 g
Капацитет оквира............................................................... 15 метака
Маса метка .............................................................................. 12,28 g
Маса зрна.................................................................................. 7,85 g
Практична брзина гађања ............................................ 30 метака/мин.
Почетна брзина зрна................................................................ 350 m/s
Нишанска дуж............................................................................ 155 mm
Крајњи домет зрна................................................................... 1600 m

Сл. 18. - Пишгол. 7,62 mm M57
22 НАОРУ ЖАЊЕ И ОПРЕМ А ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈС КЕ ПИШ ТОЉ 7,62 m m M57 23

Пиштољ се састоји од следећих главних делова (сл. 19): цеви, Цев (сл. 20-1) је намењена да се у њој изврши опаљење метка и
навлаке са затварачем и нишанима, водеће чауре, повратног меха- зрну да правац и обртање, а тиме и стабилност при лету кроз ваздух.
низма, рукохвата, механизма за окидање, рквира и прибора. У унутрашњости цев има лежиште метка и водиште зрна. Водиште
з рна је ижлебљено и има 4 жлеба и 4 поља, који се увијају слева
удесно. Задњи део цеви има кружно ојачање (главу), на коме се са
доње стране налази испуст. Са предње стране, испуст на цеви има

Сл. 19. - Главни делови пиштоља Сл.20. - Делови пиштоља у расклоп љеном стању
24 НАОРУ ЖА ЊЕ И ОП РЕМА ПОЛИЦИЈЕ И В ОЈСК Е ПИШ ТОЉ 7, 62 m m M57 25

спојницу која је учвршћена осов ином. Спојница је задњи ослонац Рукохваш (сл. 20-7) је намењен за смештај механизма за оки-
осовине спојнице цеви, навлаке и рукохвата. Прстенас ти испус ти на дање и окв ира, за с пајање и вођење навлаке. У горњем предњем делу
цев и намењени су за забрављив ање цеви у навлаци. рукохват има полукружни жлеб за намештање и ослањање кружног
Навлака са затварачем и нишанима (с л. 20-2) је намењена да ојачања цеви, а испод тога дв а попречна отвора за смештај с појнице
донес е метак, затвори цев , изврши опаљење метка и изв уче чауру. Са цеви, навлаке и рукохв ата. У задњи попречни отвор са леве с тране
рукохватом се спаја помоћу уздужних жлебова који с е налазе на уну-
рукохвата намешта с е и утврђује испус т спојнице цеви, навлаке и
трашњим странама навлаке. На предњем делу, са унутрашње стране,
рукохвата. Са горње стране су уздужни испус ти и жлебови који слу-
навлака има жлебове и поља за у тв рђивање в одеће чауре. Са десне
унутрашње с тране н ав лаке с мештен је извлак ан који се с ас тоји од же као вођице за нав лаку. Насупрот бранику обараче направљен је
тела с а зубом, опруге и осовине (сл. 20-3). прорез за кретање обараче, а испод њега попречни отвор за утврђи-
Нав лака пиштоља са унутрашње стране има жлебов е и поља за в ач оквира.
забрављив ање цеви. На бочним с транама су отвори за смештај корица. Изнад отвора
Задњи део нав лаке чини затварач који с лужи за: з апињање уда- за леву корицу смештена је аутоматс ка кочница (сл. 20-8).
рача, потискивање метка у цев , затварање цеви, опаљење метка и Рукохват са десне стране има кружни испус т са жлебом за на-
извлачење чауре. У затв арачу је смештена ударна игла, опруга ударне мештање утврђивача спојнице цев и. Стране рукохв ата одозго имају
игле, плочица ударне игле, утврђивач плочице и опруга утврђивача четвртасте прорезе ради намештања тела механизма за окидање.
плочице (сл. 20-4). Са доње с тране рукохв ат је просечен ради смештаја окв ира. Са
Са дес не с тран е навлака има ов ални отв ор за избацивање чауре лев е доње с тране рукохв ата уграђена је полуокругла алка за коју с е
и уздужни прорез за смештај извлакача, са опругом и осов ином. Са пиштољ в еже када је у футроли.
страна, задњи део нав лаке је нарецкан ради њеног лакшег повлачења Корице, лева и дес на (сл. 20-9,10), затв арају рукохв ат са с тране.
у задњи положај. Са леве с тране навлака има засек за зуб спојнице
Л ев а корица разликује се од десне по утврђивачу и по облику. Л ев а
цеви, навлаке и рукохв ата. З адњи део навлаке је вертикално про-
сечен за налегање ударача. На предњој доњој с трани навлака има корица има удубљење за аутоматску кочницу, а обе зарезе за с ло-
ис пуст у виду цевчице. У њу се смешта повратни механизам. Са гор- бодно кретање обараче при потискив ању раздвајача.
ње с тране на нав лаци с у смештени ниишни. Задњи нишан је учврш- Утврђивач ок вира (сл. 20-11) састоји с е од тела, опруге и зуба.
ћен у жлеб. На нишану и навлаци урезане су цртице које, када су по- Спојница цеви, навлаке и рукохв ата спаја и утврђује цев, навлаку
равнате, показују правилан положај задњег нишана. Предњи нишан и рукохват. На овој спојници разликујемо полугу, осовину, испуст и
је утврђен у жлебу. Помоћу урезаних цртица контролише се његов утврђив ач (сл. 20-12). Задњи горњи део полуге је у облику зуба, који
положај као код задњег нишана. належе на засек у навлаци.
Водећа чаура је намењена да в оди цев и служи као предњи осло-
Механизам за окидање')^ намењен да обезбеди запињање и оки-
нац повратног механизма. Она има жлебов е и поља помоћу којих се
утврђује у предњем делу навлаке. Испус т водеће чауре има кружни дање ударача и да регулише јединачну паљбу. Састоји се од тела
(сл. 20-13), ударача с а осовином, опруге ударача с а ослонцем и чепи-
отвор за пролаз предњег ослонца повратн е опруге (с л. 20-5).
Повратни механизам је намењен да после опаљења метка врати ћем (сл. 20-14), раздвајача паљбе (сл. 20-15), запињаче са опругом и
навлаку у предњи положај. Повратни механизам (сл. 20-6) састоји се осовинама (сл. 20-16), обараче с а опругом (сл. 20-17) и ослонцем
од вођице, повратне опруге, ослонца повратне опруге и осовине. опруге и аутоматске кочнице.
Вођица се састоји од предњег и задњег дела. Предњи део вођице Тело служи за смештај и обједињав ање свих делов а механизма.
на предњем крају има обод на који се ослања ослонац повратне опру- Тело механизма са с трана има 3 попречна отвора за смештај осов ина
ге, а задњи крај му је облика правоугаоног ис пуста с а кружним отво- делов а механизма. Тело се смешта у четвртасте прорезе с а горње с тра-
ром у средини. Задњи део вођице је у предњем крају просечен за не рукохв ата, належе на уздужне испусте рукохвата, а бочним испус-
смештај задњег краја предњег дела вођице. Делов и вођице се учв рш- тима спаја уздужне испус те на рукохвату. Леви дужи крак тела у зад-
ћују осов ином. Задњи крај задњег дела вођице је у облику лучног њем крају има зас ек који служи као избацач чауре или неопаљеног
обода који належе на ис пуст цеви. метка. Са горње стране тело има отвор за пролаз врха раздвајача.
26 НА ОРУЖАЊЕ И ОПРЕМА ПОЛ ИЦИЈЕ И В ОЈСК Е ПИШ Т ОЉ 7,62 mm М57 27
■ Ударач служи да удари ударну иглу. На доњем делу налази се зуб Аушомашска кочница је лисната опруга која у предњем крају има
на који се при запињању ос лања зуб запињаче. Изнад зуба ударач ис пуст. Кочница спречава повлачење обараче уназад када је пиштољ
има засек намењен за кочење пиштоља. Горњи део ударача је нарец- без оквира.
кан ради лакшег з апињања. У телу, ударач се утврђује осовином. Кочница механизма за окидање у положају з а кочење спречава
Опруга ударача је смештена у ударач и служи да ударачу да по- запињање ударача, а тиме и кретање навлаке уназад ради доношења
требну с илу при ударању ударне игле. Чепић служи као доњи осло- метка у лежиште метка. Кочница има тело и полугу. Тело на врху
нац опруге и ослања се на ослонац опруге ударача. има изрез за опругу обараче, у средини шири изрез за пролаз запи-
Раздвајач и з апињача учвршћени су за тело осовином запињаче. њаче, а иза њега изрез за пролаз раздвајача паљбе.
Намењен је да после опаљења, под дејством навлаке, искључи Оквир служи да се у њега сместе меци. Уз пиштољ следују два
обарачу од запињаче и обезбеди само јединачну паљбу. На раздв аја- оквира. Сас тоји с е од тела, доносача метака, опруге доносача и дна
чу разликујемо врх, тело и коленас ти испуст. Тело има овални отвор оквира са утврђивачем (сл. 20-18).
з а пролаз осов ине запињаче. Тело на врху има пов ијене стране ради спречавања ис падања
Запињача са опругом и осовинама обезбеђује запињање и окида- метака и ограничавања подизања доносача метака. Тело оквира са
ње ударача. Она има доњи и горњи зуб и са десне с тране четвртасти десне предње с тране има изрез у који улази зуб утврђивача оквира.
испуст. Опруга запињаче је лис ната и утврђена је утискивањем у по- Тело са обе стране има кружне отв оре ради контроле броја метака у
пречни изрез на доњем делу з апињаче. оквиру.
Доносач метака доноси мет-ке
Обарача са опругом и ослонцем намењена је да ослободи ударач
и својим повијеним делом, ка-да је
од везе са запињачом и омогући окидање. Опруга обараче је лисната,
оквир празан, подиже спој-ницу
смештена je y рукохвату и стално потискује обарачу у предњи поло-
цеви, навлаке и рукохвата и тиме
жај. Лев и крак полуге обараче има четвртасти изрез у који належе
испуст аутоматс ке кочнице. задржава навлаку у задњем
положају.
Опруга доносача рав номер-но
подиже доносач метака нави-ше,
када је оквир напуњен мецима.
Дно затвара окв ир са доње
стране. Утврђивач дна утврђује
дно и служи као доњи ослонац
опруге доносача.
Прибор је намењен за одржа-
вање пиштоља и ношење пиш-тоља
и муниције. Састоји се од фу-троле,
четкице и шипке (сл. 21).
Футрола је од коже и служи за
ношење пиштоља на опасачу.
Испод поклопца футроле изра-ђен
је џеп за резервни оквир.
Четкица служи за подмази- Сл. 21. - Прибор пиштоља
вање пиштоља. Носи се у футро-ли са
пиштољем.
Шипка служи за чишћење цеви пиштоља. Носи се у футроли са
Сл. 20. - Делови пишто љау „пре се ку" пиштољем.
ПИШ Т ОЉ 7,62 mm M57 29
28 НА ОРУЖАЊ Е И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈСК Е

Муниција. За пиш- Пишшољ сераск лапа следећим редом:
тољ се употребљав а бој- Одвојити спојницу: пиштољ узети у леву руку и прс тима десне
ни мета*к калибра 7,62 mm руке или дном оквира повући утврђивач спојнице уназад (ка ударачу)
са обичмим зрном и школ- док не ослободи осовину спојнице (сл. 24). Преместити пиштољ у
ски метак. десну руку и прс тима лев е руке извући спојницу (сл. 25).
Одвојити навлаку: лев ом руком обухвати ти навлаку и скинути
Бојни метак је на-
је са рукохв ата повлачећи је унапред (сл. 26).
мењен за уништавање
противника на блиским
одстојањима. Састоји с е
од зрна, чауре, барутног
пуњења и иницијалне
каписле (сл. 22).
Школски метак је
намењен за обуку у пу-
њењу и пражњењу пиш-
тоља. Школски метак
нема барутно пуњење и
иницијалну капислу, a
чаура је избушена и испу-
њена пластичном масом. Сл. 22. - Бојни метак 7,62 mm Сл. 23. - Вађење оквира Сл. 24. - Повлачење
утврђивања и ослобађан>е
осовине спојнице
1.3.2. Расклапање и склапање

Опште одредбе о расклапању и склапању с трељачког оружја,
приказане у поглављу 6.2. ове књиге, в аже и за пиштољ М57. Као и
код св аког оружја пре расклапања мора се проверити да ли је пиш-
тољ празан. Ради ове провере треба одвоји ти окв ир, при чему пиш-
тољ узети дес ном руком тако да се палац постав и на тело утв рђив ача
оквира, а прстима леве руке обухв атити дно оквира. Притиснути
палцем на тело утврђивача и левом руком изв ући оквир (сл. 23). На-
кон одлагања оквира, прстима леве руке ухватити нарецкани део на-
влаке и~нагло је noeyhtf назад. Проверити да ли је цев празна, а затим
пустити навлаку у предњи положај.
Ако у оквиру пиштоља има метака, пос ле провере да ли је пиш-
тољ праз ан треба одложити и ис празнит вквир.
Приликом расклапања пиштоља у јединици дозвољено је: одво-
јити спојницу и навлаку рукохв ата, одвојити водећу чауру од навлаке,
извадити повратни механизам и цев, одвојити механизам за окидање,
a no потреби и одобрењу старешине скинути корице и расклопити
оквир. Даље расклапање и склапање могу вршити само сгручни органи.
30 НАОРУ ЖАЊЕ И ОПР ЕМ А ПОЛИЦШ Е И ВОЈС КЕ ПИШ ТОЉ 7,62 m m M57 31

Одвојиши механизам за окидање: прс тима ухватити за тело меха-
низма за окидање и извући механизам из рукохв ата (сл. 30).
Одвојити к орице: узети ру-
кохват левом руком тако да от-вор
за оквир буде окренут на rope и
мало нагнут ка телу. Шип-ком из
прибора или другим предметом
потис нути утврђивач леве корице
улево и одвојити корицу. У руци
окренути руко-хват тако да дес на
Сл. 27. - Одвајање повратног механизма
корица буде до длана и потиснути
лев и крај утврђивача корице ка
себи (или обрнуто) и одвојити
Одвојити цев од навлак е: прс тима десне руке окренути в одећу
корицу.
чауру за 180° и одвојити је од навлаке (сл. 28).
Раск лопити оквир: окв ир
узети у леву (десну) руку тако да
дно буде окренуто нав ише и са
прорезом за утврђивач дна уде-
сно. Палац лев е руке постав ити на Сл. 30. - Одвајање механизма за окидање
ивицу дна. оквира. Одвртком или
другим предметом потис -
нути утврђивач дна наниже, а истовремено палцем леве руке дно
окв ира удесно док отвор не прође преко испус та утврђивача дна.
Одложити одвртку, скинути дно оквира и утврђивач дна и извући из
тела опругу доносача и доносач метака (сл. 20-18).
Пишшољ се склапа обрнутим редом. При склапању пиштоља
Сл. 28. - Окретање водећв чауре и одвајање од навла ке спојница на ис пус ту цев и мора бити у вертикалном полож ају док се
не намести вођица повратног механизма.
Прстима ухватити цев за испуст, подићи је навише да се изжљеби
и извући је из навлаке (сл. 29). .._..._
1.3.3. Функција пиштоља
1.3.3.1. Положај делова пре пуње ња
Навлака пиштоља је у предњем положају, а опруга повратног
механизма је опружена. Обарача је под притиском своје опруге по-
тис нута унапред. С обзиром на то да оквир није у рукохвату, аутомат-
ска кочница је својим испус том ускочила у четвртас ти изрез на
полуги обараче и спречав а њено повлачење уназад. Ударач је осло-
бођен захвата зуба запињаче и под притиском своје опруге налази се
у предњем полож ају. Раздв ајач паљбе слободно стоји на осовини запи-
Сл. 29. - Излачење це ви и з навла ке њаче. Ударна игла потис нута ударачем в ири кроз отвор на затварачу.
32 НАОРУЖАЊЕ И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И В ОЈСКЕ ПИШТОЉ 7,62 mm M57 33

1.3.3.2. Функција делова при пуњењу 1.3.3.3. Функција делова при ошварању паљбе

Да би се оквир напунио мецима треба га узети у леву (десну) руку Ради ошварања иаљбе, обарачу треба повући уназад. Повлачењем
тако да отвором буде окренут навише и својом предњом страном обараче уназад, њена полуга својим задњим пресеком притискује на
удесно (улево). Десном (левом) руком узети метак, окренути га дном зуб запињаче и у доњем крају потискује запињачу уназад. Када зуб
чауре према оквиру и наслонити га венцем чауре на доносач метака. запињаче ослободи зуб ударача, он под притиском опруге креће на-
Истовременим притиском на доле и улево (удесно) метак се утискује пред и удара у ударну иглу, а она у иницијалну капислу метка (сл. 31).
Након опаљења метка под дејством развијених барутних гасова,
у тело тако да га захвате повијени крајеви тела оквира. Поступак са
зрно напушта цев, а навлака почиње да се креће уназад (сл. 32). Цев
следећим мецима је исти. се око осовине спојнице заокреће на доле и прстенови излазе из жле-
Да би се ставио оквир у рукохват, пиштољ узети у десну (леву) бова на навлаци, чиме је извршено одбрављивање. Истовремено зуб
руку и држати га прстима шаке за рукохват тако да кажипрст није на извлакача извлачи чауру из лежишта метка и носи је до момента
обарачи. Прстима леве (десне) руке узети оквир са мецима и окрену- удара дна чауре у избацач, чиме се она избацује кроз отвор на навла-
ти га према отвору за оквир и зрном метка у правцу цеви. Наместити ци (сл. 33). Под дејством повратне опруге навлака са затварачем се
оквир у отвор и потиснути га до краја. Потискивањем оквира у ле- креће унапред, уноси нови метак у цев и врши поновно забрављива-
жиште, зуб утврђивача оквира прд притиском своје опруге заскаче у ње (сл. 34). Тиме је пиштољ спреман за ново опаљење.
изрез на телу оквира. Лева страна тела оквира потискује аутоматску
кочницу ка корици рукохвата, чиме њен испуст излази из четвртас-
тог изреза на полуги обараче и тако омогућава слободно кретање по-
луге обараче уназад. Метак под притиском доносача горњом повр-
шином належе на доњу површину затварача.
Да би се пиштољ напунио, метак треба потиснути у цев. Ради
потискивања метка у цев, навлака се повлачи у задњи положај, после
чега се нагло пушта напред. При повлачењу, навлаку ухватити пал- Сл. 31. - О паље ње метка
цем и кажипрстом за нарецкани део, а пиштољ обухватити прстима
друге руке тако да кажипрст не буде на обарачи.
При повлачењу, навлака клизи по уздужним жлебовима и испу-
стима рукохвата. Доњом површином затварачпотискује раздвајач на
доле, а он својим коленастим испустом полугу обараче наниже и одваја
је од зуба запињаче. Овим се спречава окидање све док се навлака не
врати у предњи положај. Истовремено, затварач потискује ударач
уназад све док зуб запињаче не заскочи зуб ударача, чиме је изврше- Сл. 32. - Полазак зрна и навлаке
но запињање. При том, навлака повлачи и цев нешто уназад, док се
њен задњи део не спусти наниже и омогући да прстенасти испусти на
цеви изађу из жлебова навлаке. Повратна опруга је сабијена, а метак
је под притиском доносача потиснут навише испред затварача. При
наглом пуштању, навлака под дејством повратне опруге креће нап-
ред и челом затварача потискује метак у цев, а извлакач захвата ве-
нац чауре. Пошто се раздвајач ослободи притиска доње површине
затварача, под притиском полуге обараче иде навише и омогућава
окидање. Сл. 33. - Избацивање чауре
34 НА ОРУЖАЊЕИОПРЕ МА ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈСКЕ ПИШ ТОЉ 7,62 ram M57 35
Редни Застој Узрок застоја Начин отклањања
бр ој
2. Оквир испада из - Зуб утврђивача оквира Очистити изрез на телу
рукохвата. сломљен или излизан; оквира. Ако је неиспра-
- опру га утврђивача слом- ван утврђивач, пиштољ
л>ена или олабавила; послати на опр авку.
- изрез на телу оквир а
запу шен или искрзан.
Сл. 34. - Доноше&е новог метка и брављење цеви
3. Навлака се тешко - Оштећени или пр љави Ако је узрок застоја
повлачи у назад. узду жни жлебови навла- прљавштина, очистити
Када се при отварању паљбе испразни оквир, доносач метака по- ке или жлебови и испусти делове пиштоља и подма-
диже спојницу цеви, навлаке и рукохвата. навише, тако да њен зуб рукохвата; зати их. У случају да су
ускочи у изрез на левој страни навлаке. Тада навлака остаје у задњем - наду вена цев. делови оштећени, пиш-
тољ пр едати на оправку.
положају и не може кренути напред. Окидање није могуће извршити, 4. У дарач се не може - Излизан (ош тећен) зуб Пиштољ пр едати у р адио-
јер је навлака потиснула наниже раздвајач, а он полугу обараче.
запети. запињаче, сломљена или ницу на опр авку.
оштећена њена опр уга;
- излизана гор ња
1.3.3.4. Кочење пишшоља повр шина зу ба за
запињање на ударачу .
5. У дар на игла не - Прљаво лежиште игле Пиштољ пр едати у р адио-
Пиштољ се кочи када је навлака у предњем положају. Ради коче-
иде у крајњи или згу сну то мазиво; ницу на опр авку.
ња потребно је палцем повлачити ударач полагано уназад све док задњиполо жај, - ослабила или сломљена
горњи зуб запињаче не ускочи у засек на ударачу. Истовремено запи- после запињања опруга игле;
њача својим испустом заскаче иза коленастог испуста раздвајача, чи- ударача. - искр ивљена ударна игла.
ме је онемогућено кретање полуге обараче уназад и ударача унапред. 6. Затварач не - Врх зр на се оду пире о Поправити положај
Ради отварања паљбе када је метак у цеви, потребно је ударач потискује метак из повијене стране оквира; метака у оквиру или
оквира. - метак није довољно по- оквир заменити новим.
повући до краја уназад и извршити окидање. дигнут у оквиру , јер је
сломљена или олабавила
опру га доносача метка.
1.3.4. Застоји и начин отклањања 7. Навлака не долази - Повратна опру га или Очистити и подмазати
у пр едњи кр ајњ и њена вођица је сломљена делове, a y слу чају
положај, те затва- или је опруга олабавила; оштећења делова пиш-
Опште одредбе о застојима и начину њиховог отклањања код стре- рач не затвар а цев. - оштећени ил и прљави тољ пр едати у радионицу
љачког оружја приказане у поглављу 6.3. ове књиге важе и за пиштољ жлебови навлаке или на опр авку.
М57. Посебне одредбе о могућим застојима и начину отклањања код руковата;
пиштоља М57 приказане су у табели 2. - прљав метак нли лежиш-
те метка.
Табела2 8. М етак није - Неиспр авна ударна игла Очистити и подмазати
опаљен. (сломљен вр х, искрив- делове пиштоља, a y
Редни Заст ој Узрок застоја Начин отклањања љена, прљаво лежиште, слу чају оштећења пиш-
бр ој неисправна опруга); тољ пр едати у радионицу
1. Оквир не у лази - У лу бљен оквир нли ње- Неисправан оквир - сломљен ударач, слом- на опр авку.
љена или ослабила опру -
лако у рукохват. гово лежиште; заменитн. Прлњав оквир
- прљав оквир или његово га удар ача, сломљена
вли његово лежшпт е осовина удар ача или
лежиште. очистити и под мазати. опру ге;
- нечисто леж иште метка.
36 НА ОРУЖАЊЕ И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈС КЕ ПИШТОЉ 7, 62 n un M 57 37

Ред ни Засто ј Уз ро к з астој а Н ач ин от кл ањ ањ а Кад се дес и застој, због неисправног метка, с ачекати неколико
бр ој секунди, а затим навлаку повући у задњи положај и после избаци-
9. Чаур а с е н е м о ж е - П рљ аво л еж иш те м етка; О чисти ти ле жиш те м ет- вања метка продужити гађање. Уколико поново дође до зас тоја,
нз ву ћ и, ил и се n o- - сл ом љ ен ил н из лизан з у б ка, а ако ј е неиспр аван
оквир извадити из рукохвата, навлаку повући уназад, избацити метак
al e из вл ач ењ а из вл акача; изб ацач или из вл а кач, и пров ерити да ли је цев празна, а затим ус тановити узрок застоја и
испр ечила у на- - о слабила опр уг а из вла- пиш то љ предати у р адио- отклонити га. Ако с е узрок застоја н е може отклонити, пиштољ
вл аци. кача; ницу на о пр авку. послати у радионицу на оправку.
- прсл а или се пр ош ир ил а
чаур а м ет ка;
- д отр ај ао или ис кр зан
из бацач . 1.3.5. Технич ки подаци за пиштољ 7,62 mm M57
10. П о сл е о паљ ењ а - Н ад у ве на цев з ад р жа ва П иш то љ пр едати у р ад ио-
метка , н авл а ка навл а ку зб ог зао стало г ницу на о пр авку.
остај е у задњ ем зр на опаљ ено г м ет ка; Калибар цеви........................................................................ 7,62 mm
по ло жај у, иа ко у - вр х мет ка за кач ињ е ис- Дужина цеви .......................................................................... 116 mm
оквир у им а пу ст на спојници цеви, Број жлебова у цеви....................................................................... 4
метак а. навл аке и р укох вата.
11. П аљ ба не пр естај е - И зл изан зуб зашпњ аче; П иш то љ пр едати у р ад ио- Увијање жлебова......................................................... слев а удесно
и после пу шт ањ а - о слабила шш сл ом љ ена ницу на о пр авку.
Дужина пиштоља................................................................... 200 mm
об ар ача. опру г а з апињ ач е; Висина пиштоља .................................................................... 130 mm
- из лизана г ор њ а по вр ши- Мас а пиштоља без оквира......................................................... 780 g
на засека з а з ап ињ ањ е на
уд ар ачу; Мас а пиштоља са пуним оквиром...............................................980 g
- о штећена го рњ а по врш и- Капацитет окв ира .............................................................. 9 метака
на задњ ег дел а на пол уз и Мас а метка ...................................................................... 10,2-11,0 g
об ар ача.
Практична брзина гађања..................................... 30-40 метака/мин.
12. H e м о же с е изв а- - П овијени део д оно сача Спо ј ницу осло б од ити
дити пр азан о квир. пр ескоч ио је испуст на у твр ђи вач а, по ву ћ иј е Почетна брзина зрна ............................................................. 450 m/s
телу спојнице цеви, нав- у лево и из вадити о кв ир . Нишанска дуж ....................................................................... 158 mm
лаке, и р укох вата, па се СкЛ0Ш4тИ 1Ш шт ОЛ>. А ХО Крајњи домет зрна................................................................. 1650 m
оквир не м о же изву ћи. се застој понови предати
га у радионицу.
13. П шптољ се не - И зл изан ( сл о мљ ен) з уб Пиштољ пр едати у р адио-
мо же у коч ит и. запињ ач е или о л аб авила ницу на опр авку.
њ енао пру г а; ____
- неиспр ава н (из лиз ан) -
кр ак опр уг е о бар ач е кој и
др жи ко чницу .
14. П о сл е о паљ ењ а - О сл абила о пру га до но- Променити оквир , а ако
зад њ ег мет ка на в- сача метака или ј е неис- се застој понови, пиштољ
лака од л аз и у пр аван д оносач метака; предати у радионицу на
пр ед њ и по ло жај . - из лнзан з у б ил и сл ом љ ен опр авку.
испу ст на спој ници цеви,
навл а ке и р укох вата.
15. П о сл е к оч ењ а - И зл изан (ош тећ ен) врх П иштољ предати у радио-
навла ка по д при- разд вај ача ко ј и вир и кро з ницу на оправку.
тиско м о дл аз и у тел о мех аниз ма з а ок ида-
зад њ и пол о жај. н>е;
- изл изан (сл о мљ ен) з уб
з апињ аче ил и кол енаст и
испу ст раз двајач а паљ бе.
38 НА ОРУЖАЊЕ И ОПРЕМА ПОЛ ИЦШ Е И В ОЈСК Е РЕВОЛВЕР3 57 МАГНУМ М83 39

1.4. РЕВОЛВЕР .357 MAGNUM M83 Назив ни калибар овог револвера јес те .357 magnum. Капацитет
добоша је 6 метака. Механизам за окидање је једноструког и двос-
1.4.1. Опис делова, њихова функција и муниција труког дејства.
Револвер се сас тоји од следећих главних делов а (сл. 36. и 37): це-
Револв ер .357 magnum M83 (сл. 35) је ручно в атрено полуауто- ви с а нишанима и шином за хлађење, добоша са шест комора, изба-
матско оружје. Иако с е као и пиштољ разврстав а у категорију полу- цивача чаура са звездом, рама са рукохватом и механизма за запи-
аутоматс ког оружја, би тна разлика је ш то револв ер за свој полу- њање и окидање.
аутоматски рад не користи енергију трзаја, односно барутних гасов а, Цев са нишанима и шином за хлађење (сл. 36). Цев је намењена
него искључиво енергију стрелца и потенцијалну енергију опруга. да се у њој зрну да правац и обртање, а тиме и усмерење, односно
стабилносг при лету кроз ваздух. Унутрашњост цев и има 6 жлебов а и
6 поља који се увијају слева удесно. На улазном, тј. задњем делу цев
им а конус ко ји треб а да об езбед и с игурно увођење зрна у ц ев .
He треб а изгубити и з вида да се код револвера опаљење метка
врши у комори добоша и да зрно пре урезивања у жлебов е цев и
„прелази" из добоша у цев , због чега је неопходна и одређена
толеранција.
Изнад цеви револвера постав љена је и тзв. шина за хлађење. На-
мена ове шине јесте да својом релативно великом површином околном
ваздуху преда што већу количину топлоте и тиме директно допри-
несе хлађењу цеви.
Нишани револвера с у фиксни, односно подешавање тачности
гађања извршено је у фабрици избором висине и померањем предњег
нишана по правцу.
Сл. 35. - Револвер .357 magnum М 83 Добоии Цилиндрични добош револв ера (с л. 36. и 37) има 6 ко-
мора, односно 6 одвојених лежишта за 6 метака.
Око осовине на задњој с трани добош има 6 зареза у које улази
„рука" за окретање која је механички спојена с а ударачем. При запи-
њању ударача „рука" улази у зарез и окреће добош, док се следећа
комора не поравна са цеви. Да би поравнање ос е цеви и ос е коморе
било што прецизније на добошу с е налазе зарези у које улази бра-
ва добоша смештена на унутрашњој с трани рама изнад обараче ре-
волв ера.
Избацивач чаура са звездом. Д обош с е празни помоћу изба-
цивача чаура са звездом (сл. 36. и 37). Ради пражњења прво треба
унапред потиснути и задржати „дугме" на левој страни рама чиме с е
одбрављује добош. Лаганим притиском прстију добош се избацује у
леву с трану, а затим притиском на избацивач чаура са звездом изба-
цују се и чауре уназад како је то приказано на слици 36.
Пуњење добоша врши се појединачно или за ^в ежбаног с трелца
са по два метка одједном. Међутим, постоје и начини за-тзв. брзо
Сл. 36. - Главни делови пуњење уз примену пуњача у којима су 6 метака спојен и уис том
40 НА ОРУЖАЊЕ И ОПРЕМА ПОЛИЦШЕ И ВОЈС КЕ ОЛВ ЕР357 МАГНУМ М83 41

распореду као и у добошу (сл. 38). Сви меци се истовремено с тављају
у добош, а затим се притиском на дугме ис товремено ослобађају.
Рам са рукохватом. Рам револв ер а М83
(с л. 36) је намењен да обједини и пов еже делове
рев олвера у целину. Конструкција му је моно-
литна, тј. изведен је као једноделни рам, са пре-
дњим и задњим ослонцем добоша (сл. 37). У зад-
њем горњем делу рама уграђена је игла с а опру-
гом. Треб а ис таћи д а је додир ударн е игле и
ударача могућ тек пос редс тв ом посебне пр е- Сл. 38. - Пуњач
нос не полуге (сл. 37) која на своје место долази
када с е обарача повуче до краја. Рукохват. (сл. 36) у ергономском
смислу обезбеђује брзо потезање и правилно држање рев олвера при
отвар ању паљбе. У рукохв ату је смештена ударна опруга с а
в ођицом, a c a страна су зав ртњима причвршћене дрв ене корице (сл.
37).
М еханизам за запињање и окидање. Као што је ис такнуто ре-
волвер .357 magnum M83 има систем једноструког и двоструког деј-
с тва. Једноструко дејство претпостав ља да запињање ударача и окре-
тање добоша вршимо притиском руке на ударач, а опаљење кратким
повлачењем обараче. Двоструко дејс тво значи да се дугим повлаче-
њем обараче ис товремено запиње ударач (сабија ударна опруга),
окреће добош и опаљује метак. Кретање ударача од крајњег задњег
до крајњег предњег положаја врши се под дејс тв ом ударне опруге.
Само опаљење врши се у крајњем предњем положају ударача, када с е
и ос тв арује додир ударача и ударне игле.
Механизам револв ера је подешен тако да је ударач блокиран у
доњем положају ако је добош избачен напоље, односно да се добош
не може избацити у с трану ако је ударач у запетом положају.
Муниција. За револвер с е употребљав а бојни метак .357 magnum,
а може да с е употреби и бојни метак .38 special. Међутим пробојна
моћ зрна .357 magnum је далеко в ећа. Терминолошки, magnum озна-
чав а посебно јак метак одређеног калибра. У односу на с тандардни
калибар magnum има дужу чауру и в еће барутно пуњење. Оваква
карактеристика управо га опредељује као полицијски метак, који
треба, нпр., да пробије каросерију аутомобила и онеспособи лица у
возилу.
Метак с е састоји од зрна, чауре, барутног пуњења и иницијалне
каписле.
На слици 39 дат је упоредни приказ метка .357 magnum и .38 specialca
оловним зрном.
42 НАОРУЖАЊЕ И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈ Е И ВОЈСКЈВ РЕВ ОЛВЕР 357 М АГНУМ М83 43

У табели 3 дат је приказ могућих зас то ја због муниције, као и
начин њиховог отклањања.
Табела 3
Редни Застој Уз рок з астој а Начин отк лањања
број

1. Ударач ударио, a - М етак им а „ одлож ено" Сачекати 30 s ec. држ ећи
метак није опалио. паљ ењ е. оруж ј е у безбедном
прав цу. Ак о и тада не
дође до опаљења, метак
треба изв адити, прегле-
дати и утврдити уз рок.
- Ако ј е траг игле на ка- Одбацити неисправан
писли неопаљ еног м етка метак и наставити гађа-
добар, метак ј е неиспра- н>е.
ван;
- ако ј е траг игле на ка- Очистити рев олвер око
писли неопаљ еног метк а игле и ударача. Ак о н .
слаб, рев олвер мож е би- даље не мож е да опали
ти з апрљ ан, к аписла мо- или не ваља к аписла (тре-
ж е бити „тврђ а" или је ба одбацити м етак ) или је
наступио м еханички наступио механичк и кв ар
квар. и револв ер треба предати
у радионицу.
2. М етак опалио, a - Зрно из аш ло из чауре и Револв ер предати у ради-
обарач, добош и з ауставило се у простору оницу.
ударач не м огу да измеђ у к оморе и цев и;
Сл. 39. - Му ниција за револвер се пок рену.
- надув ено дно чауре или Енергичниј е (али не
чаура напрсла испред грубо) покуш ати да се
Заменом добоша и употребом додатног лименог рама, револвер
венца; добош из баци у страну и
М83 успешно корис ти и метак 9 mm parabelum. - надула се каписла и уш ла чаура из биј е из коморе.
у отвор ударне игле. Ако добош не м ож е да се
1.4.2. Застоја а начин отклањања из баци у страну, револв ер
предати у радионицу.
3. Р ев олв ер ради - Запрљане коморе; Очистити к оморе и наста-
Генерално, може се рећи да је могућнос т застоја код револв ера
исправ но, али се вити гађање.
далеко мања него код пиштоља. Тако, нпр., нема застоја због неизба-
чауре теш к о ваде
цив ања чауре или заглављивања метка код уношења у лежиште, a из к ом ора.
уколико, нпр., дође до неопаљења метка следеће повлачење обараче - неодгов арај ућа м унициј а Прекинути гађање и
доводи нов и метак у положај за опаљење. (ј аче пуњење, тањ а чаура виш е не употребљав ати
С обзиром на једноставност конструкције револвера, може с е или нпр. неодговарајућа ту муницију.
претпос гавити да ће механички квар или лом неког дела бити уочен толеранциј а метка и
још у току редовног прегледа оружја. добош а).
Међутим, претходним визуелним прегледом не може с е утврдити 4. Р ев олвер опалио, - Зрно остало у цеви. Прекинути гађање.
и евентуална дефектнос т муниције. Пракса показује да до застоја али нема трзаја. Оружј е предати у радио-
најчешће долази због муниције. ницу.
АУТОМАТСК И ПИШТОЉ 7 ,65 mm M84 \
44 ___________________ НАОР УЖАЊЕ И ОПР ЕМА ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈС ХЕ ______________________

1.4.3. Технички подаци за револвер .357 magnum M83 1.5. АУТОМАТСКИ ПИШТОЉ 7,65 mm
Калибар цеви ............................................................................. 9 mm M84 1.5.1. Намена и борбене особине
Дужина цеви............................................................................ 102 mm
Број жлебова у цеви........................................................................ 6 Аутоматски пиштољ 7,65 mm M84 (сл. 40) је оружје малих димен-
Увијање жлебова ........................................................... слеваудесно зија, мале масе и велике брзине гађања. Намењен је за уништавање
Дужина револвера...................................................................235 mm противника на блиским одстојањима. Погодан је за борбу у такозва-
Висина револвера....................................................................125 mm ном збијеном простору, насељеним местима и посебно за извршење
Дебљина револвера...................................................................40 mm специјалних задатака, када се може опремити и пригушивачем пуцња.
Маса револвера са пуним добошем .......................................... 1000 g Пиштољем се може гађати десном или левом руком, команде су обо-
Капацитет добоша ................................................................6 метака стране и активирају се руком којом се гађа.
Маса метка................................................................................ 10,3 g
Почетна брзина зрна............................................................... 450 m/s
Брзина гађања...................................................... око 18 метака/мин.

Сл. 40. - Аутоматски пиштољ 7,65 mm M 84

Паљба из аутоматског пиштоља може бити јединачна и рафална
(кратки рафали до 5 и дуги 10 метака). Пуни се оквиром од 10 до 20
метака.

1.5.2. Опис делова и муниција
Аутоматски пиштољ М84 ради на принципу слободног трзаја за-
тварача. Састоји се од следећих главних делова (сл. 41): цеви, санду-
ка, предњег и задњег нишана, затварача, тела пиштоља са механиз-
мом за окидање и механизмом за успорење брзине гађања, преклоп-
ног кундака, оквира и прибора.
НА ОРУЖА ЊЕ И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈСКЕ АУТОМАТСКИ ПИШТОЉ7 ,65 mm M84 47

Цев (сл. 41) је калибра 7,65 mm и служи да с е у њој изврши опа-
љење метка и зрну да прав ац лета и обртање ради стабилности на
путањи. Цев је утис нута у уметак сандука и утврђена чивијом. На
предњем делу има прстенасти испуст за утврђив ање пригушивача
пуцња. Унутрашњост цеви има лежиште метка и водиште зрна. Во-
диште зрна има шест поља и шест жлебов а са увијањем слева удесно.
Површина унутрашњости цеви је хромирана.
Сандук (сл. 41) служи за смештај и вођење затв арача. На пред-
њем делу, са унутрашње стране, причвршћен је уметак сандука. На
горњем делу налази се предњи и задњи нишан и отвор за избацивање
чаура.
Са бочних с трана су уздужни прорези за ручице затварача, a ca
доње с тране ушице, које се помоћу спојнице спајају с а телом пи-
штоља. На задњем пресеку уметка сандука, изнад цеви, налазе се два
кружна удубљења у која улазе главе вођица затварача. На горњи део
сандука зав арени су предњи и задњи нишан.
Предњи нишан (сл. 42) има
мушицу, опружицу мушице са
подлошком и заштитник. Муши-ца
је ув ијена у уметак сандука. Врх
мушице је ексцентрично по-стављен
у односу на тело мушице.
Окретањем мушице врше се
поправке по прав цу и висини.
Бочне стране заштитника муши-це
служе и као утв рђивач пред-њег
краја преклопног кундака.
Задњи нишан (сл. 42) је пре-
клопни. Има две нишанске да-
љине: 75 m и 150 т. Посгављен је у
пос тољу нишана, а помоћу за-војне Сл. 42. - Нишани аутоматског пшптоља
опружице одржава се у же-љеном
положају.
Зашварач (сл. 41. и 43) служи за потискив ање метка из пријем-
ника оквира, доношење метка у његово лежиште, затварање цеви,
опаљење метка и извлачење чаура.
Затварач има следеће делов е: тело, извлакач са опругом, ударну
иглу са опругом и вретеном, bee вођице с а повратним опругама и
спојницом и две ручице.
Тело пишшоља (сл. 43) служи за спајање св их делова пиштоља у
целину и за смештај механизма за окидање, механизма за успорење
брзине гађања, утврђив ача окв ира, осигурача затварача, избацача,
Сл. 41. - Главни делови ау томатског пиштоља браника обараче и нос ача рукохвата.
НА ОРУЖАЊЕ И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈСКЕ А УТОМАТ СХИ ПИШ Т ОЉ7.65 пмп М84 49
На предн>ем делу тела су ушице за спајање са сандуком, отвор за оквир и
утврђивач оквира. На задњем делу је испуст са жлебом за причвршћивање
преклопног кундака.
Механизам за окидање (сл. 43) служи за запињање и окидање и
отварање јединачне и рафалне паљбе. Састоји се од обараче, запиња-че,
ударача са опругом, раздвајача паљбе, осигурача од превременог опаљења,
регулатора паљбе и полуге осигурача предњег положаја затварача.
Регулатор паљбе (сл. 43) служи за регулисање јединачне и рафалне паљбе и
кочење пиштоља; може се поставити у три поло-жаја: 0 - укочено, 1 -
јединачна и 20 - рафална паљба.
Механизам за успорење брзине гађања (сл. 43) ублажава удар
затварача при кретању назад и успорава његово кретање напред. Тиме се
обезбеђује већа стабилност при рафалној паљби и смањује брзина гађања.
Састоји се од полуге са осовином, задржача затварача са опружицом, клипа,
противтега, опруге клипа, навртке са вођицом и осигурача навртке.
Преклошш кундак (сл. 41), када је исправљен, ослања се о раме и
омогућава лакше руковање пиштољем при гађању. Састоји се од металне
шипке савијене у виду рама, ушица и носача.
Ушице су цилиндричног облика и
помоћу осовине спо-јене са носачем. У
цилиндру леве ушице смештена је опруга која
потискује ушицу улево, како би зуб ушице
утврдио кундак у исправљеном положају.
Преко носача кундак се спаја са телом
пиштоља.
Кундак се преклапа потиски-вањем леве
ушице удесно и окре-тањем кундака према
устима цеви.
Оквири (сл. 43) служе за смештај метака
и пуњење пиштоља. Посгоје две врсге
оквир кратки за 10 и дуги за 20 метака. У

С
п- 44- - П р и бор аутом атск ог п и ш тољ а
оба оквира меци су распоређени
у два реда. Оквир има тело, доносач метака, опругу доносача, дно оквира
и утврђивач дна оквира (сл. 43).
Прибор служи за расклапање, чишћење, подмазивање, скла-пање и
ношење пиштоља. У прибору (сл. 44) се налазе:
ишпка - служи за чишћење и подмазивање цеви и избијање за-
глављених чаура;
Сл . 43. - Д е л ов и ау том атск ог п и штољ а
50 НА ОРУЖ АЊЕ И О ПРЕ МА ПОЛ ИЦШ Е И В ОЈ СКЕ АУТОМАТ СКИ ПИШ Т ОЉ 7, 65 m m M 84 51
чешкица - служи за чишћење и подмазивање цеви; торбица за дуг с
и кратке оквире - служи з а смештај по два оквира. Носи се на
опасачу, са леве стране;
футрола - служи за ношење пиштоља на опасачу.
Муниција. За аутоматс ки
пиштољ се употребљава бојни
метак калибра 7,65 mm ca обичним
зрном и школски метак (сл. 45).
Бојни метак је намењен за уни-
штавање противника и састоји се од
зрна, чауре, барутног пуњења и
иницијалне каписле.
Школски метак је намењен
за обуку у пуњењу и пражњењу
пиштоља . Видно се разликује од
бојног метка по томе што нема Сл. 46. - Вађ ење оквир а
барутно пуњење и иницијалну
капислу, а чаура је пробушена и
може бити испуњена пластичном
4
масом ^' ^' ~ Б°јни метак7,65 mm

1.5.3. Расклапање и склапање

Опште одредбе о расклапању и склапању стрељачког оружја, при-
казане у поглављу 6.2. ове књиге, важе и за аутоматски пиштољ М84.
Као што је раније истакнуто, пре расклапања пиштољ се мора испраз-
нити и преконтролисати да ли је празан и да.ли је извршено окидање.
Расклапање које се врши у јединици подразумева вађење оквира,
одвајање преклопног кундака, сандука, затварача и повратне опруге
затварача. Додатно, али по одобрењу старешине, може се делимично
раставити механизам за ублажавање трзаја и одвојити рукохват.
При расклаиању треба поступати на следећи начин: Вађење оквира
(сл. 46). Пиштољ десном (левом) руком треба у хватити за
рукохват, левом (десном) руком се обухва ти оквир, a палцем
потисне угврђивач оквира и извуче оквир из свог лежишта;
Одвајање преклопног кундака (сл. 47). Палац леве (десне) руке
ослонити на цев, а дланом потиснути кундак навише и исправити га.
Помоћу кључа притиснути утврђивач носача кундака наниже, поме-
рити носач улево и одвојити кундак од тела пиштоља . Сл. 47. - О двајање пр ек лопног кундака
52 НАОРУЖА ЊЕ И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈСК Е АУТОМАТСК И ПИШТОЉ 7,65 mm M84 53

Одвајање сандука. Кажипрстом леве (десне) руке потиснути Одвајањ е з ашвара- Сл. 51. - Скндање
спојницу сандука улево и повући је до краја, а затим левом (десном) ру- ча. Палац и кажипрст повратних опруга
ком обухватити сандук одозго, повући га напред и исправити (сл. 48). леве (десне) руке по-
ставити на ручице и
померити затварач уна-
зад до кра ја, док се
ручице не нађу у овал-
ном проширењу уздуж-
них жлебова на санду-
ку. Одвојити обе ручи-
це и извадити затварач
из сандука (сл. 49).
Одвајање поврат-
них опруга. Поставити
затварач вертикално са
опругама навише. Ле-
вом (десном) руком по-
тиснути обе повратне
опруге наниже, а десном
(левом) руком одвоји-
Сл. 50. - Одв ај ање спој нице
ти спојницу (сл. 50).
Десном (левом) ру- Сл. 52. - Делимично р астављање мех ани зма
ком ухватити тело за- за ублаж авање трзаја
тварача, а левом (дес-
ном) скинути повратне
опруге и извући вођи-
це (сл. 51).
Сл, 48. - Одвајање сандука Ради делимичног
растављања механизма
за ублажавање трзаја
треба одвити навртку,
скинути осигурач наврт-
ке и одвојити рукохват
(сл. 52).
Пиштољ се скла-
па обрнутим редом, при
чему треба обратити
пажњу да спојница по-
вратних опруга затвара-
ча буде постављена на
вођице тако да равне по-
вршине буду окренуте
навише и уназад у односу
Сл. 49. - Одвајање затварач а натело затварача.
54 НАОРУ ЖАЊЕ И ОПРЕМА ПОЛ ИЦШЕ И В ОЈСК Е АУТОМАТСКИ ПИШ ТОЉ 7,65 m m M84 55

1.5.4. Функци ја аутоматског пиштоља временог опаљења и ускаче у правоугли засек. При даљем кретању
уназад и наниже, ударач својим предњим зубом залази испод зуба
1.5.4.1. Положај делова пре пуњења запињаче и тиме је запет. Ребро тела затварача својим задњим крајем
потискује полугу механизма за успорење брзине гађања. Полуга се
Пре пуњења затварач je y предњем положају и затвара цев са обрће око своје осовине и повлачи задржач затварача, а доњим де-
задње стране. Опруге повратног механизма су опружене. Осигурач лом потискује клип са противтегом наниже. Задржач затварача ула-
предњег положаја затварача вири кроз отвор ваљкастог испуста на зи у отвор са задње стране на телу затварача. Када ребро затварача
телу пиштоља (јер је потиснут зубом доносача метака или је подиг- пређе преко метка, он се под притиском опруге доносача метка изди-
нут полугом осигурача, када је пиштољ укочен) и улази у кружни же и долази на правац кретања ребра затварача.
изрез на телу затварача. Полуга осигурача својим предњим краком Пуштањем ручица тело затварача, под дејством повратних опруга,
улази у прорез на осигурачу и не ослања се на тело регулатора паљбе. креће напред и након пређеног пута од око 6 mm, зуб задржача затва-
Врх ударне игле вири кроз отвор јер је потиснута ударачем. Уда- рача закачиње затварач. У том моменту престаје притисак затварача
рач je y предњем положају и његова опруга је опружена. Раздвајач на полугу механизма за успорење, због чега се клип (под дејством
паљбе је својом опругом потиснут напред и репом се ослања на по- своје опруге) подиже навише и потискује полугу, а она подиже за-
лукружни жлеб на регулатору паљбе. Осигурач од превременог опа- држач и ослобађа затварач. При даљем кретању унапред затварач
љења својим предњим врхом вири из прореза на телу затварача јер је наилази, предњим делом ребра, на дно метка и потискује метак из
потиснут већом опругом осигурача механизма за окидање. оквира у лежиште метка, а зуб извлакача захвата обод чауре. На око
Клип са противтегом механизма за успорење брзине гађања је 3 mm пре заузимања свог крајњег предњег положаја, полукружни
под притиском опруге у горњем положају и врхом потискује полугу испуст, који се налази на задњем делу десног жлеба са доње стране
на горе, чиме је задржач затварача ослобођен њеног притиска и сто- тела затварача, потискује наниже полугу осигурача од превременог
ји у нормалном положају. опаљења, а она ослобађа ударач. Затварач остаје у крајњем предњем
положају и под притиском повратних опруга затвара лежиште метка.
1.5.4.2. Функција делова при пуњењу У том моменту пиштољ је спреман за дејство.

Да би се пиштољ напунио, потребно је ставити пун оквир, отко- 1.5.4.3. Функција делова при отвара њу паљбе
чити пиштољ, повући затварач уназад и пустити га.
При стављању оквира у његов прорез на телу пиштоља ваљчани За г ађање јединачном паљбом регулатор паљбе треба поста-
део утврђивача долази наспрам полукружног изреза на испусту окви-
вити у положај 1- јединачна паљба. При том су механизам за окида-
ра и утврђује оквир.
ње и затварач откочени, a pen раздвајача паљбе улази у полукружни
Да би се пиштољ откочио, треба полугу регулатора паљбе по- жлеб на телу регулатора паљбе. Овим је омогућена функција раздва-
сгавити у положај 1 или 20. Тиме се ослобађа затварач и механизам јача и његово обртање заједно са обарачом и самостално око заједни-
за окидање. чке осовине. Повлачењем обараче уназад, запињача се помера нап-
Повлачењем ручица затварача уназад сабијају се опруге поврат- ред и ослобађа ударач, а он под дејством своје опруге удара у вретено
ног механизма. Крећући се уназад, затварач истовремено, својим ударне игле које преноси удар на ударну иглу. Ударна игла удара у
уздужним ребром, потискује ударач уназад и наниже, ослобађа при- капислу и на тај начин опаљује метак (сл. 53). Након опаљења метка,
тиска предњи крај осигурача од превременог опаљења, који се под један део барутних гасова потискује зрно кроз цев, а други део преко
притиском веће опруге осигурача механизма за окидање издиже на- чауре дејствује на затварач и потискује га уназад (сл. 53).
више и потискује врх клипа осигурача предњег положаја затварача, a При кретању затварача уназад извлакач повлачи чауру све док
он преко испуста на телу и зуба доносача сабија опругу доносача, она својим дном не удари у избацач, који је избацује (сл. 54). После
чиме се меци у оквиру спусте наниже да их затварач не захвата. првог опаљења, рад делова и механизама је исти као при пуњењу, али
Ударач се обрће око своје осовине и сабија своју опругу, а његов до следећег опаљења неће доћи јер је раздвајач паљбе својим зубом
испуст на десној страни клизи по горњој површини осигурача од пре- закачио задњи зуб ударача, па је ударач остао у задњем положају.
56 НАОРУЖА ЊЕ И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И В ОЈС ХЕ АУТОМАТСКИ ПИШТОЉ 7,65 mm M84 57

Да би се опалио следећи метак потребно је пустити обарачу, при Поновним повлачењем обараче рад делова и механизма се по-
чему се она, под дејством опруге ударача, обрће уназад, заједно са за- навља, при чему долази до опаљења следећег метка. Након опаљења
пињачом и раздвајачем. Раздвајач се својим зубом ослобађа од зад- последњег метка, зуб на доносачу метка потискује навише осигурач
њег зуба ударача и ослобађа ударач. Ударач креће нешто напред, предњег положаја затварача и затварач остаје у задњем положају.
наилази предњим зубом на зуб запињаче и остаје у запетом положају. За Гађање рафалном паљбом регулатор паљбе треба поставити
у положај 20. При том су механизам за окидање и затварач откочени,
а функција раздвајача паљбе искључена.
Повлачењем обараче уназад рад делова и механизама је исти као
код јединачне паљбе, с том разликом што је раздвајач паљбе поме-
рен уназад, а запињача унапред, тако да ударач слободно пролази
између њих. Привремено запињање ударача изводи полуга осигурача
од превременог опаљења (сл. 54) до момента док се не изврши за-
брављивање цеви (сл. 55). Затварач при кретању напред помера
осигурач од превременог опаљења и тиме се ослобађа ударач.
Да би се паљба прекинула, потребно је пустити обарачу; при том
Сл. 53» - Опаљење метка
се затварач зауставља у предњем положају, метак је у лежишту мет-
ка, а ударач остаје запет зубом запињаче. Пиштољ остаје и даље
спреман за дејство рафалном паљбом.

1.5.4.4. Кочење иишшоља

Кочење пиштоља изводи се посгављањем полуге регулатора паљ-
бе у положај 0 - укочено. При том је тело регулатора паљбе постав-
љено тако да се испуст обараче опире о површину између два кружна
удубљења на телу регулатора, те није могуће повући pen обараче.
Тиме је онемогућено ослобађање ударача. Постављањем регулатора
паљбе у положај укочено, задњи крак полуге осигурача затварача
опире се о површину између два полукружна изреза на телу регула-
тора. Полуга издиже осигурач који улази у кружно удубљење на
Сл. 54. - Избацивање чауре
левом уздужном жлебу са доње стране затварача и кочи затварач у
предњем положају.

1.5.5. Застоји и начин отклањања
Опште одредбе о застојима и начину њиховог отклањања код стре-
љачког оружја, приказане у поглављу 6.3. ове књиге, важе и за ауто-
матски пиштољ М84, уз напомену да у току гађања, после испаљених
50-70 метака, кроз бочне прорезе на сандуку треба улити мало уља
на затварач. Посебне одредбе о могућим застојима и начину откла-
Сп. 55. - Ослобађање удар ача њања код аутоматског пиштоља М84 приказане су у табели 4.
58 НАОРУЖАЊЕ И ОПРЕМА ПОЛ ИЦИЈЕ И ВОЈСКЕ АУТОМА ТСКИ ПИШТОЉ 7,65 mmM84 59

Табела 4 Редни Застој Узрок зас тоја Начин от клањања
Редни Застој Узрок застоја Начин от клањања број
број 7. Регулатор на р а- - Сломљен пре дњи зуб Пиштољ послати у ра дио-
1. Зат вара ч не поти- - Врх зр на се одупире о Изва дити оквир, попр а- фа лној паљби, a ударача и ли зуб запи- ницу.
ску је ме та к из предњу страну тела вити по ло жај метка и ка да се пусти њаче.
оквира у цев. оквира; продужити гађање. обарача, паљба н е
- сломљен а и ли о лаба в- Заме нити неис праван престаје.
љена опруга доносача. оквир. 8. Ка да је регу латор - Сло мљена опруга по луге Пиштољ послати у ра дио-
2. Непотпуно за- — Прљав сандук или за- Очистити и овлаш по д- на рафа лној паљ- осигурача од пре време- ницу.
би, а обарача н а- ног опаљења;
т ва рање ц еви - тварач, ма зи во се згу- ма зат и запрља не де ло ве,
за д, долази до - испа ли о сигурачи опруге
зат варач н ије снуло на површинама. а ако су сломљене по-
дошао у пре дњи које се међусобно тару; вратне опруге пиштољ превре ме ног полуге осигурача о д
положа ј и опаље- - запрљане и ли сломљене посла ти у радионицу. опаљења. превременог опаљења;
н>е није изве дено. повратне опруге; - сломљен испуст ударача.
- мета к не улазн потпу но у 9. Затварач се не - Излизан или сломље н Пиштољ послати у ра дио-
ле жи ште ме тка. кочи: зуб осигурача затварача. ниду. У борби продужити
3. Опаљење није из- - Неисправан метак или је Повући затварач уназад и -када је регулатор гађање.
ведено, а зат варач ударна игла де форми- продужит и гађање, а ако паљбе (кочн ица) у
је о ст ао у предњем сана; је игла неисправна или поло жају укоч ено,
положају. - згуснуто мазиво у кана лу запрљан канал удар не зат варач се мо же
ударне игле. игле пиштољ послати у повући уназад;
радиони цу. - када је исп аљен - Ослаб ила о пруга доно- Пиштољ послати у ра дио-
4. Чаура се н е из- - Неиспра ван и ли сломљен Укочити затварач у за д- последњи мета к, сача мета ка; ницу.
зат варач не оста је - изли зан или с ло мљен зуб
вла чи и з лежишт а. зуб и звла кач а; њем положају. Шип ком
- де формиса н обод чауре. избацит и чауру и з ле- у задњем по ло- осигурача затварача.
жају.
жишт а ме тка и про ду-
жити гађање. Ако се за-
стој понови, ут врдити
узрок, отклонити за стој и,
по потреби, пиштољ по-
1.5.6. Технички подаци за аутоматски пиштољ 7,65 mm M84
— - ■ •

слати-у радионицу.
5. Ч аура н ије - Сломљен избацач чауре. Пиштољ послати у ра дио-
избач ен а, а зат - ницу. Калибар цеви.................................................................................................. 7,65 mm
вар ач није дошао Дужина цеви.....................................................................................................115 mm
у пре дњи положај Број жлебова.............................................................................................................. 6
при доношењу
с ле дећег мет ка. Увијање жлебова.............................................................................. слева удесно
6. Регулатор на је ди- - Нечистоћа у механизму Нечистоћу и згус нуто Дужина пиштоља
- са исправљеним кундаком.............................................................517 mm
начно ј паљби, a за окидање, посебно мазиво одстран ити.
пиштољ дејствује између запињаче и ра- Ако је сло мље н задњи - са преклопљеним кундаком.........................................................270 mm
рафално м паљ- здвајача и на т елу регу- зуб ударача или зуб раз- Нишанска дуж................................................................................................. 147 mm
бом. латора; двајача пипггољ послати у Маса аутоматског пиштоља са пуним оквиром
- изли зан или с ло мљен радионицу. - кратким (10 метака)...........................................................................1435 g
задњи зуб ударача и ли
зуб раздва јача. - дугим (20 метака) .................................................................. ........... 1 535 g
Маса аутоматског пиштоља без оквира................................................ 1 280 g
60 7,62 mm M701M70A

- .......................................................................................75 g
- ........................................................................................ 100 g
7,65 mm ................................ ................................ ........... 7,6 g
7,65 mm................................ ................................ ............... 4,7 g 2. 7,62 mm M70 70
..................................................................... 310 m/s
...............................................750 / .1 2 .
- ......................................... 35 / . 7,62 mm M70, 70 ,
,
- .......................................... 100 / . -
,
- .................................................................................. 50 m . -
- ........................................................................... 200 m
................................................................. 1 400 m .
70 70 -
. , 70 , a M70A -
( . 56).

. 56. - 7,62 mm M70
70 '
62 НАОРУ ЖЛЊЕИОПР ЕМ А ПОЛИЦИЈ Е И ВОЈСК Е
АУТОМАТСКА ПУ ШКА 7,62 mm M70 н М70А 63
Најбољи резултати у гађању противника постижу се при гађању
Зашшишник усииг цеви служи да заштити навоје и уста цеви кад
јединачном паљбом до 400, кратким рафалима до 300, а дугим до 200 на њу није навијен тромблон, појачник трзаја за маневарску муницију
метара. Сасређеном паљбом више стрелаца на откривене и групне или компензатор трзаја.
циљеве успешно се може гађати до 600 т. Нисколегећи авиони, хели- Компензатор трзаја, поред заштите уста цеви, при рафалној
коптери и падобранци успеишо се гађају на одстојању до 500 т. паљби смањује и одскочни угао.
Успешно дејство тромблона са кумулативном мином је на одсто-
јању до 150 т, а тренутном и димном мином на одстојању до 240 т. ■ ЗАО ЊИ Н ОП Н И Н И 1Ј А Н

Тромблонском осветљавајућом мином најбољи ефекти се пости- -зда њи ни шн
жу при избацивању мине под углом од 45°.
Паљба из аутоматске пушке може бити јединачна и рафална:
кратким рафалима до 5 и дугим до 15 метака.
Пушка се пуни оквиром од 30 метака. Борбена брзина гађања је
120, а техничка 600 метака у минути. Тромблонским минама брзина
гађања износи 3 до 4 мине у минути.
Из основне верзије аутоматске пушке 7,62 mm M70 фабрика Сл.57 . -Ц ев
„Црвена застава" из Крагујевца развила је серију аутоматских пушака са
следећим ознакама: М70А, М70В, М70АВ, M70A1, M70AB1, М70АВ2, Нишани аутоматске пушке јесу: предњи (дневни и ноћни), задњи
M70AB2N-PN и M70B1N-PN. (дневни и ноћни) и тромблонски нишан. Дневни нишани служе за
нишањење дању, а ноћни за нишањење ноћу приликом гађања циље-
ва који се откривају бљеском или су осветљени. Најбољи резултати
2.2. Опис делова и муниција при гађању ноћним нишаном постижу се на одстојању до 300 т. Тромб-
лонски нишан служи за нишањење приликом гађања тромблоном.
Аутоматска пушка М70, односно М70А ради на принципу позај- Постоље предњег нишана (сл. 57) навучено је на предњи крај
мице барутних гасова. Главне делови јесу: цев, нишани, гасна комора цеви и учвршћено са две чивије. Горњи део постоља извучен је у
са регулатором гасова, гасни цилиндар са дрвеном облогом, повратни облику полукружног прстена и служи као браник мушице. Испод
механизам, затварач са носачем затварача и клипом, поклопац сан- полукружног прстена учвршћен је носач мушице, а на њега је нави-
јена мушица. Са предње стране, на косо усеченом делу, утиснута је
дука, сандук са рукохватом, механизам за окидање, оквир, кундак,
црта према којој се одређује правилан положај мушице. Са задње
тромблон, нож са ножницом и прибор. стране на косој површини усечен је канал за налегање предњег
Цев (сл. 57) калибра 7,62 mm служи да се у њој изврши опаљење ноћног нишана.
метка и зрну да правац и стабилност у лету. У унутрашњости цеви је Предњи ноћни нишан смештен је на свом постољу и учвршћен је
лежиште метка и водиште з рна. Водиште з рна је ижлебљено и има 4 помоћу осовине. Опруга предњег ноћног нишана служи да држи ни-
жлеба и 4 поља са увијањем слева удесно. Задњи део цеви је цилин- шан у жељеном положају. Ноћни нишан на врху има кружну површи-
дричан без жлебова и назива се лежиште метка. Цев је задњим делом ну пречника 4 mm премазану светлећом масом или цевчицу са трици-
помоћу навоја учвршћена за сандук. На предњем делу цеви налазе се јум гасом.
навоји помоћу којих се на цев могу навити тромблон, маневарски Задњи дневни нишан (сл. 57) је преко постоља утврђен за задњи
појачник трзаја, заштитник уста цеви, компензатор трзаја или део цеви. Предњи део постоља је изрезан ради пролаза и смештаја
пригушивач пуцња. На цев су чврсто спојени постоље предњег ниша- задњег дела гасног цилиндра. Са горње стране постоље је просечено
на, гасна комора, гривна и постоље задњег нишана. На делу где се за смештај опруге преклапача задњег нишана, a ca леве и десне
навлачи гасна комора налази се косо избушен отвор за позајмицу стране прореза су два ребра по којима клизи гајка преклапача. На
барутних гасова. задњем делу постоља је полукружни жлеб у који се ставља предњи
део поклопца. Преклапач задњег нишана учвршћен је помоћу осови-
не на предњи део постоља. Горња површина преклапача подељена је
64 7,62 mm M70 70 65
1 10 ( . 59).
, . ;
, - . -
.
. -
. ,
- .
.
2 mm, . -
. ;
( . 58) -
- .
. - ( . 60)
. . 59. -
,
. -
- . .
50 150 .
-
, .
110 240 .
-
. - .

- , .

-
. 58. -
-
.
.
.
. - Or. 60. -
.
. ( . 61),
. - , ,
, .
. - ( . 61) ,
. - .
, - ;
. ;
. ,
66 НА ОРУЖАЊ Е И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈСК Е АУТОМАТС КА ПУ ШКА 7,62 mm M70 ■ М70А 67
а на лев ој с трани уздужни жлеб за избацач; на дебљем крају тела повратног механизма. Са десне с тране уграв иране су ознаке: U - уко-
затварача с у отвори за осовину изв лакача и чивију. У отв ор тела за- чено, R - рафална и Ј - јединачна паљба.
тварача смешта се ударна игла
која се утврђује помоћу чивије.
Извлакач има зуб, гнездо за
опругу и осовину.
Носач затварача омо-гућује
одбрав љив ање и за-брављив ање
затварача. Има уздужне отв оре
за с меш-тај повратног
механизма и затварача; на
бочним с тра-нама су жлебов и за
кре-тање носача з атварача по
повијеним с транама с анду-ка;
ис под жлебов а на дес-ној страни
(одоздо) налази се испус т који
служи да потис не полугу
раздвајача ОД Превр еменог
ОКИДања; Сл. 61.-
3атварачсаносачемз атвар ачаиклипо
м с а десне стране је ручица затварача.
Клип на предњем делу има глав у са два полукружна жлеба и три
прстена који врше заптивање. На задњем делу клип има прс тенасто
проширење и попречни отв ор за в езив ање с а нос ачем затварача
помоћу утв рђив ача клипа.
Поклопац сандук а (сл. 62) служи да затвори сандук и да делов е
смештене у с андук штити од прљавштине. Предњим делом ослања се на
Сл. 62. - Поклопац сандука и санду к са рукох ватом
полукружни жлеб пос тоља задњег нишана, а задњим на попречни канал
сандука. Са десне с тране има степ енас те изрезе за избацивање чаура и
кретање ручице затварача, а на задњој с трани је четвртас ти прорез за У унутрашњем предњем делу сандука смештен је уметак сандука
смештај ис пуста вођице при утврђивању поклопца. који има испусте и полукружне жлебов е за забрављив ање. Када за-
Сандук са рукохватом (сл. 62) с лужи за смештај затварача, тв арач дође у предњи положај, нос ач затв арача настав ља кретање. При
повратног механизма и механизма за окидање. На предњој страни том се преко брадавице на з атварачу и с пиралног жлеба на нос ачу
сандука су нав оји помоћу којих је спојена цев , а на задњој страни је затварача, по којем с е креће брадав ица, врши ротација затва-рача и
причвршћен кундак. Са доње стране сандука је отвор за окв ир, бра-ник забрављивање. Обрнуто долази до одбрављивања.
обараче с а утврђивачем оквира и рукохват. На горњем отв оре-ном делу Механизам за окидање (сл. 63) служи за запињање и окидање, као
сандука су десна и лева вођица затварача, а испод њих уздужни испусти и да обезбеди аутоматску и јединачну паљбу. Састоји с е од. оба-рача с а
по којима својим предњим делом клизи тело затв а-рача; у задњем делу осовином, ударача с а ударном опругом, запињаче с а опругом, раздвајача
сандука всфице су прекинуте ради с тављања за-тварача у с андук, а на са опругом, регулатора паљбе и ус порача ударача са опругом.
левом испусту је избацач чаура. На з адњем горњем делу с андука налази Обарача са осовином (сл. 63-1) служи за држање ударача у запе-
се попречни жлеб за ослањање поклоп-ца сандука, управ но на попречни том положају и за окидање. На горњем делу обараче су конусни ис-
жлеб налази се жлеб за смештај р ебра на пети пов ратног механизма и пусти преко којих с е врши запињање ударача. Задњи део обараче
утврђивач за утврђивање пете има дв а крак а на које с е ос лањају з адњи крајев и уд арне опруге,
68 НА ОРУЖАЊ Е И ОПРЕМА ПОЛИЦШЕ И ВОЈСК Е АУТОМАТСКА ПУШКА 7,62 mmM70 ■М 70А 69

горњи део је просечен за пролаз осовине; доњи део обараче завршав а леве с тране раздвајач има полукружни жлеб и на њему отвор за
се репом. смештај краћег крака опруге раздвајача паљбе. Опруга раздвајача
паљбе (сл. 63-5) има дужи и краћи крак. Дужи крак служи да упадне
у одговарајуће полукружне жлебове на осовини обараче, ударача и
раздвајача и на тај начин их ос игурава од испадања. Краћи крак
упада у одговарајући отв ор на испусту раздвајача и под напоном
опруге враћа раздвајач у првобитан положај.
Регулатор паљбе састоји с е од тела регулатора и полуге. Служи
за регулис ање јединачне и рафалне паљбе и за кочење пушке. Тело
регулатора је са горње с тране исечено ради слободног пролаза доњег
дела нос ача затварача; са доње стране је испус т преко којег се обавља
кочење и регулисање паљбе. Полуга регулатора је чврсто спојена са
телом регулатора; на предњем делу полуге утис нута је брадавица
која при померању упада у одговарајући жлеб на сандуку; повијена
крилца служе за померање регулатора у жељени положај.
Успорач ударача са опругом (сл. 63-6) служи да успори кретање
ударача унапред и тиме смањи брзину гађања, а повећа прецизност
при рафалној паљби. Својим телом спречава удар ударача у обарачу.
Састоји се од тела, зуба, чивије и опруге. Зуб је помоћу чивије при-
чвршћен за испус т тела и належе на зуб ударача са десне стране. Под
дејс твом опруге зуб је увек потиснут унапред. Тело успорача је помо-
Сл. 63. - Механизам за о кидање
ћу осовине обараче учвршћено за с андук и опругом потис нуто према
дну сандука. Т ело својом рав ном површином ограничава кретање
ударача уназад
Ударач са ударном опругом (сл. 63-2) удара у ударну иглу и
врши опаљење метка. Помоћу осов ине ударач је спојен за с андук. Са Оквир (сл. 64) служи да се у
доње с тране налази се зуб којим с е ударач ослања на зуб раздвајача њега смести 30 метака; помоћу ње-га
паљбе и рамена на којима је с мештена ударна опруга. Кроз рамена се пуни аутоматска пушка. Тело
пролази отвор за осов ину ударача помоћу које се ударач утв рђује за оквира спаја св е делове оквира;
сандук. На врху ударача налази се зуб који захвата обарачу и запи- бочне стране су му повијене ради
њачу при запињању удараче. Ударна опруга^лужа да својим дејством спречавања испадања метака и
обезбеди потребан удар ударача и да, дејством на. испусте, обарачу ограничавања подизања доносача.
држи ослоњену на дно сандука. На предњој с трани тела је зуб, a на
Запињача са опругом (сл. 63-3) смештена је у рас ечени део оба- задњој ослони испуст помоћу којег
раче и са њом је спојена помоћу осовине. Са доње стране запињаче се окв ир спаја са сандуком. Дно
налази се в ертикални отвор за смештај опруге запињаче, а на горњем оквира затв ара оквир са доње сгране
делу је зуб који захвата зуб ударача при јединачној паљби. Задњи и служи као ослонац опру-ге
испуст запињаче ослања се на испуст тела регулатора паљбе (при доносача; на њему се налази испуст
рафалној паљби), а предњи ис пуст с е ослања на днр рас еченог дела утврђивача дна оквира. До-носач метака је Сл. 64. - Оквир
обараче. Опруга запињаче служи да запињачу после запињања врати смештен у телу оквираи помоћу повијеног
у прв обитан положај. дела
Раздвајач паљбе (сл. 63-4) причвршћен је преко осовине за сан- на десној страни спојен за горњи крај опруге. Она има испуст који
дук и има двос труку улогу: полуга раздв ајача обезбеђује да не дође обезбеђује равномерно рас поређив ање метака у дв а реда. Подигнути
до опаљења док затв арач не изврши забрављивање, а испус т раз- предњи десни део дна оквира задржава затв арач у задњем положају
двајача подилази под зуб ударача и спречава превремено окидање; с а када је окв ир празан. Утврђивач дна оквира је учвршћен за доњи крај
70 НАОРУ ЖАЊ Е И ОПРЕМ А ПОЛИЦИЈ Е И ВОЈСКЕ АУТОМАТС ХА ПУШ КА 7,62 mm M70 и М70А 71
опруге тако д а се од ње н е мо же одво ји ти ; он и ма испу ст којим стреч ав а Нож се састоји од сечива, браника ножа, рукохв ата, носача нож а са
померањ е поклопца дна оквира. Опруга оквира смеште-на је у телу окв ира и утв рђивачем и пртене гајке. На сечив у се нал ази отвор преко којег
служи д а равномерно поди же доно сач метака.
К унд ак (сл. 65)
служи д а омогући лак-ше
руковање при гађа-њу
ау томатском пуш-ком.
Аутоматска пушка М70,
M70AB2N-P N, M70B1N-
PN им а дрв е-ни кундак, а
ау томат-ска пушка М70А,
М70В, М70АВ, M70-A1,
M70AB1, М70АВ2 металн и
пре-клап ајући кундак који
се састо ји од дв е полу -ге, Сл. 66. - Нож с а ножницом
осло нца з а рам е и
утврђивача кундака на
коме је учвршћена з ад -ња се но ж спаја са спо јницом на ножниц и чинећи при том маказе з а се-чење
пређ ица ремника. жице (сл. 67). Бран ик ножа је навучен на сечиво и причвршћен по моћу
И справ љање и са- Сл. 65. - Кундак закив ака. Помоћу њега нож се учвршћује на цев пушке. Ку-киц а са доње
вијање металног кун- стр ане браника служи за закачињ ање пртене гајке. Рукохв ат ножа је
дака врши се н а след ећи начин : за исправљање кундака пушка се дес-ном учвршћен на з адњи део сечива и служи као изол а-тор приликом сечења
руком ухв ати за рукохв ат при чему се п алцем исте руке прити сн е на разних жица - каблова и за удобније
утврђивач кундака и лев ом руком исправ и кундак; за савијање кундака руковање ножем.
пушка се л ев ом руком ухв ати за рукохват, п алцем исте руке притисне на Носач ножа учв ршћен је на
утврђивач кундака и десном руком савије кундак. зад њи део сечив а помоћу заврт-њ а.
На њ ему је смеш тен утврђ и-вач који
Тромблон (сл. 56) служи да се на њега н ав уче тромблонск а ми на и има зуб, опругу и дугме. Ов ални
мини да правац лета. Тромблон са аутом атском пушком н е чини ц елину, прорез н а носачу служи за
већ се носи посебно у торбици прибора, а на пу шку се н ав ија када провлачење пртен е гајке.
пред стоји гађ ање тромблонским минама. Да би се тромблон н аместио , Пртена гајк а служи за про-
претходно се са цеви пушк е мора одв ити з ашти тник уста цев и. Тро мблон в лачењ е руке када се нож упо-
на предњем делу им а пет ребара и чети ри жл еб а ради бољ ег заптив ања. требљ ав а као тестера. Једним крајем
На средњем делу тро мблон је нарецк ан р ади лакшег навијања и одвијања, пров лачи се кроз ов ални прорез на
а н а задњем делу има жл еб у који је смештена опруга тромблон а која не носачу, а други крај се з акачињ е за
дозв ољав а спадање мина са тромблона. Приликом гађ ања бо јним метком кукицу на бранику ножа.
тромблон се не мора скидати са аутоматске пушке. Сл. 67. - Ма ка зе
Ножн ица служи з а ношење ножа, a y
Нож са ножницом (сл . 66). Нож на пушци служи з а борбу прса у комбинацији са сечив ом чи ни маказе з а сечењ е жиц е. Састоји се од
пр са, а са ножницом се користи з а сечењ е жичаних препрека, теле-
фонских и електричних каблова, металних и дрвених шипки и слич -них ножнице, опруге нож ниц е и в иск а ножа. Ножница је од пластичне масе и
предмета. служи као изолатор. На пред њем делу налази се сечив о ножниц е и
спојница з а утврђ и-в ање сечив а, а на задњем делу закачк а ножниц е.
Опруга ножни це смештена је у унутрашњем делу ножн ице и служи да се
у њо ј у тв рди
72 НА ОРУЖАЊ Е И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈСК Е АУТОМАТС КА ПУШКА 7,62 mm M70 и М70А 73

нож. В ис ак н ожа сл уж и з а нош ењ е нож а са нож н иц ом . Пр ич врш ћује испуње на ни троце лулоз н им барутом . Каписл а се састој и од ме си н-
се на опасач, а помоћу г арабин а з а закачку нож н иц е. ганог чанчета, иницијал ног пуње ња и стан иолске п окри вке.
Школски метак 7,62 mm M65 нам ењен је за обуку у пуњењ у и
Прибор је нам ењ ен з а чишћ ењ е, подмаз ивањ е, нош ење, раскл а- пражњењу аутом атске пушке. Састоји се од кошуљи це з рна и чауре,
па ње и склапање пушке. У прибору се налази п ојачник трз ај а, чи ст и- које су испуњене пластич-
ли ца ц еви, изб ијач, четкиц а, шипка, ка нт ица, рем ник, рукох ва т са ном масом. На чаури и
поклопцем и то рб ица.
кошуљици се налаз е от-
Појачник т рз аја за маневарску м уницију, служи да ом огући пра- вор и ра ди раз лико ва њ а од
вилну ф ун кц иј у пу шке пр и гађању ма не варс ки м метком. Нос и се у бојног з рна.
торб иц и пр ибора. М аневарски метак
Чисти лица цеви служ и за чишћ ењ е це ви, а при чишћ ењ у се на- 7,62 mm M68 нам ењ ен је
вија на ши пку. Н а на реза ни део чис ти лице н амо та ва се кучина или з а гађ ањ е на в еж бам а и
крпа. Но си се у торби ци п рибо ра. з а поча сн е па љбе. Метак
Из бијач служ и з а ра скла па ње пушке и з а држ ањ е шипке пр и нем а зрно, а врх м у је з а-
чишће њу ц ев и. пертлов ан. Ч аура је дуж а
Чет ки ца служ и з а чишћ ењ е и подм аз ивањ е це ви пуш ке. з а око 10 mm ради перт-
Шип ка служи з а чишћељ е и подмаз ивање ц ев и и за из бијање з а- ловањ а суженог дела. Н а
глављ е них чаура. Н а врху ш ипк е налаз и се отвор з а сме штај избија- врху је з апти вна маса. Сл. 68. - Бојни метак 7,62 mm
ча, а на з адњ ем делу с у навој и з а на вијањ е четк ице и чистил ице.
Кантица служи з а смештај уља којим се врш и подм азивање пуш-
ке. Запрем ина канти це је 30 cm 3 . 2.3. Расклапање и склапање
Ремник служ и за нош ење аутом ат ск е пуш ке. У чврш ћуј е се јед- О пшт е одредб е о расклапању и склапању стрељачког оружја,
ним крајем за з адњ у пређи цу на санд уку, а код пушк е М70 А са прек- приказн е у поглављ у 6.2. ове књиге, важ е и з а аутоматску пушку.
ла па јући м кун дако м з а пр еђ иц у кој а ј е на у тврђ и ва чу кунд ака; К ао и раниј е, треба истаћи да се ра скла па са мо праз но оружје,
друг им крајем рем ник с е пр ич вр шћује за пре дњ у пређ и цу која је на што подразумева да се пушка претходно обавез но мора испразн ит и и
гасној комори. преконтролисати да ли је празна.
Руко хват са поклопце м служи з а смешта ј чистилице, из бија ча и П ри склапањ у посебно се м ора водити рачуна да број гасног ци-
четк иц е. П ор ед тога, служ и и као рукох ват з а шипку п ри чиш ћењу лин дра, носача з атва рача, з атва рача, покло пц а сандука и других де-
це ви или при из бија њу ч аура. лова одговара броју сандука.
То рбица служ и з а сме шта ј 4 окв ира, тромбло на, п ојачника трз а- А ко пушка им а пр екла пајући кундак, пре почетк а рада кундак
ја, кантице, рукохвата са прибором и канапа за чишћење цеви. Торбица треба испра вити. За испра вљ ање кундака пуш ка се де сном руком
им а рем ник з а нош ење и гајку з а уч вршћивањ е торби це на опасач. хвата з а рукохва т, палцем пр ит ис не на ут врђи вач кунд ака и левом
руком испра ви кундак.
М униција. За ауто матску п ушку уп отребља вају се сле де ће врст е А ко је на пушци пост ав љен нож , пре расклапањ а треба га скину-
метака: бојни м ет ак 7,62 m m са обичним зрном или з рном спец ијалне ти. Он се скида тако што се врх пушке з аједно са ножем придрж ав а
нам е не (обележ а ва ју ће, з апа љ и во итд. ), школски 'и м а не варски левом руком и палцем леве руке пр ит исне утврђ ив ач, а десном нож
метак. повуче навише и скине.
Бојни м етак 7,62 mm (сл. 68) са челич ним или оловним з рном на- П риликом расклапањ а аутоматске пуш ке у једин иц и дозвољ ено
мењ е н је з а ун иш та ва ње против ника и лак их техн ичких средст ава. је: из вадити окв ир, одвој ит и поклопа ц сандука, из ва ди ти повратн и
Састоји с е од з рна, чауре, барут ног пу њењ а и ини ци јалн е капи сле. м ехан из ам и з атвар ач са носачем з атварача и клипом, одвојити гасни
Зрно се састоји од кош уљ ице и језгра. Кошу љ ица је од томб ак а, a цил индар са дрвеном облогом и из вади ти ш ипку. Даље расклапањ е и
јез гро о д олов но-а нт имо нске легу ре. Ч аур а је из веде на од том бака и склапањ е могу врш ити сам о стручни орга ни.
74 НАОРУЖАЊЕ И ОПРЕМА ПОЛ ИЦИЈЕ И В ОЈСК Е АУ ТОМА ТСКА ГТУШКА 7,62 mm M 70 ■М 70А 75

Аутоматска пушка се расклапа следећим редоследом: Вађење оквира Одвајање поврашног механизма (сл. 71). Придржавајући пушку
(сл. 69). Левом руком пушку ухватити за рукох-ват, а десном левом руком за кундак, десном руком потиснути испуст на задњој
обухватити оквир. Палцем десне руке потиснути утвр-ђивач оквира вођици док не изађе из жлебова сандука. Подигнути задњи део
према оквиру, а затим извући оквир из лежишта. вођице и повратни механизам извући из канала носача затварача.

Сл. 69 . - Вађење о квир а Сл. 7 1. - Одвајање по вр атног мех ан изма

Одвајање поклопца сандука (сл. 70). Пушку ослонити на сто Расклапање повратног механизма. Десном руком повратни ме-
(простирку), затим поклопац обухватити левом руком и палцем при- ханизам ослонити задњим крајем вођице на чврст предмет и сабити
тиснути на утврђивач пете повратног механизма. Десном руком обу- његову повратну опругу, затим левом руком скинути утврђивач опру-
хватити кундак, а палцем потиснути испуст на задњој вођици до краја ге и расклопити повратни механизам.
и поклопац одвојити од сандука повлачењем навише. Одвајање затварача са носачем затварача и клипом (сл. 72).
Придржавајући пушку левом руком за кундак, десном руком ухвати-
ти ручицу носача затварача и повући је уназад до краја, подигнути
навише и извадити из сандука.

Сп. 70 . - Одвајање по клопца сандука Сл. 7 2. - Одвајање зат варача са но сачем затварача и клип ом
76 НА ОРУЖАЊ Е И ОПРЕМА ПОЛИЦШЕ И ВОЈСК Е АУТ ОМАТСКА ПУШ КА 7 ,62 mm M70 и М7 0 А 77
Одвајање шела зашаарача од носача (сл. 73). Затварач узети у повратни механизам с е склапа на тај начин што се пов ратна
леву руку тако да тело затварача буде окренуто навише. Дес ном опруга ставља на вођицу; потом с е задњи део вођице ослања на тврд
руком тело затв арача пов ући уназад и окренути тако да ис пуст за предмет и опруга сабија обема рукама на задњу вођицу, а предња
вођење затварача изађе из изреза вођица се извлачи и поставља у попречни положај; затим с е намешта
носача затварача и тело затв а- осигурач на повијене краке предње вођице, при чему с е левом руком
рача извући унапред.
придржав а опруга, а десном исправља предња вођица;
приликом стављања оквира, треба га мало нагнути напред, a
затим повући назад, тако да утврђивач захвати испус т на оквиру;
после склаиања, треба извршити окидање.

2.4. Функција пу шке

2.4.1. Функција делова при пуњењу
Сл. 73. - Одвајање тела затварача од носача Сл. 74. - Одвајање гасног цилиндра
Да би се аутоматска пушка напунила, потребно је став ити пун
Одвајање гасног цилиндра (сл. 74). Пушку претходно положити оквир у отвор на с андуку, тако да његов утврђив ач закачи испус т на
на сто (прос тирку) придржавајући је левом руком. Десном руком испра- уздужном ребру оквира. Оквир с е може с тавити када је затварач у
вити тромблонски нишан, затим подићи крилце утврђив ача у в ерти- предњем или задњем положају. Затим треба ухв атити за ручицу за-
кални положај и извући гасни цилиндар из лежишта. тварача и затв арач с а носачем затварача и клипом повући уназад и
Скидање шипке. Главу шипке пустити га. Повлачењем затварача уназад нос ач затв арача дејствује
ухватити прсгима десне руке, одвоји-ти предњом косином жлеба на испуст за вођење затв арача и затварач
од лежишта и извући је навише (сл.
окреће улево; испус ти за забрављив ање на телу затварача излазе из
75).
жлебов а сандука и затварач је одбрављен. Носач затв арача својим
Аутоматска пушк а се склапа
заштитним испустом и задњом површином потискује ударач који се
обрнутим редом, при чему код скла-
пања појединих делова (склопова) окреће око своје осовине, при чему с е врши запињање ударне опруге.
треба пос тупати на следећи начин: Зуб за запињање на ударачу постепено залази испод конусног испу-
с та обараче и ударач је запет. Чим доња површина носача затварача
шипка се ставља последња. При
стављању шипке њен задебљани део пређе отвор окв ира, меци се под дејством опруге и доносача подижу
навише док с е горњи метак не ослони на повијене с тране оквира и
треба да уђе у лежиште на доњем
постави с е на прав ац кретања затв арача. За време кретања затв арача
делу постоља предњег нишана;
пре стављања гасног цилиндра, уназад опруга повратног механизма се скупља.
треба исправити утв рђивач и с тави-ти Пуштањем ручице, затварач под дејством опруге повратног ме-
гасни цилиндар, па користећи ру- ханизма креће унапред, потискивачем потискује метак из оквира,
кохв ат, окренути утврђивач на доле за доноси га у лежиште метка и забрављује цев. При наиласку зат-
90°, док брадав ица на утврђивачу не варача на задњи пресек цеви зуб извлакача заскочи у венац чауре.
ускочи у кружни изрез на пос то-љу Затварач се под дејством косине левог жлеба сандука и левог испус та
Сл. 75. - С кидање шипке за забрав љив ање на затварачу, затим косог изреза на нос ачу зат-
задњег нишана;
пошто се затварач склопи, нос ач с а затварачем треба узети у варача и испуста за вођење на затв арачу окреће око своје дуже осе
десну руку и клип увући у отвор пос тоља задњег нишана, а затим благо удесно, тако да се испус ги за забрављивање на затварачу ослоне на
потиснути унапред, тако да вођице сандука уђу у жлебове нос ача површину жлеба за забрављив ање у сандуку и затв арач је забрав-
затварача; љен.
78 НАО РУ ЖА ЊЕ И ОПР ЕМА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ И ВО ЈСКЕ АУТОМ АТСКА ПУШКА 7,62 mm M70 и М70A 79
Нос ач затварача, нас тављајући кретање напред, својим испустом опруге ударач креће унапред, удара у ударну иглу и опаљује метак.
потискује полугу раздв ајача напред и наниже, чиме с е одв аја ис пуст После првог опаљења рад делова и механизма је исти као и при
раздвајача превременог окидања од ударача. Ударач се под дејством аутоматској паљби, али до следећег опаљења неће доћи јер се, за-
ударне опруге окреће, али и даље ос таје зап ет, пошто га држи ко-
једно с а обарачом, окренула напред и запињача чији је зуб стао на
нусни испус т обараче.
пут кретања зуба за запињање на ударачу, па је ударач ос тао у зад-
Овим је зав ршено пуњење пушке, извршено је запињање ударача њем положају. Да би следећи метак опалио, потребно је пустити
и забрављив ање затварача и омогућено отварање паљбе.
обарачу, при чему се она под дејс тв ом ударне опруге окреће уназад
заједно с а запињачом. Запињача се својим зубом ослобађа од зуба
2 .4 .2 . Фун кција делова при отварању паљбе ударача и ослобађа ударач. Ударач и даље остаје у запетом положају
задрж ан конусним испус том обараче. При поновном повлачењу оба-
Ради отварања аутоматске паљбе треба постав ити р егулатор раче рад делов а и механизма с е понав ља при чему долази до опаље-
паљбе у полож ај за ау томатску п аљбу R - рафалн а. Пос тављањем ња следећег метка.
регулатора, тј. полуге у положај R иепуст на телу регулатора насла> При дејс тву тромблон ским минама рад делова је исти као и при
ња се на задњи испус т запињаче, чиме је функција запињаче онемогу- јединачној паљби, с тим што с е код подизања тромблонског нишана
ћена. При повлачењу обараче уназад, њен конус ни ис пуст с е одв аја из хоризонталног у вертикални полож ај, затв ара отв ор за пролаз
од зуба на ударачу. Под дејств ом ударне опруге ударач се окреће око барутних гасов а, па се одбрављив ање затварача и избацивање чауре
своје ос е и удара у ударну иглу, а ова у капислу и тиме опаљује метак. не врши преко гас не коморе, већ услед в еликог притиска барутних
Под дејством притис ка барутних гасов а зрно с е креће кроз цев. Чим гасова на чело затв арача. Након избацив ања чауре, пушка је спремна
зрно пређе отв ор за позајмицу барутних гас ова, део бару тних за поновно дејртво.
гасова с е одбија од задњег пресека зрна и улази у гасну комору, врши
притисак на клип и потискује клип с а носачем затварача уназад. При
кретању затв ар ача уназад за 8 mm изврши се одбрављивање затв а-
2 .43. Конење пушке
рача као и при повлачењу затв арача руком. Даљим кретањем уназад
нос ач з атв ар ача с абија опругу повратн ог механ изма, а и зв лак ач Кочење аутоматске пушке врши се пребацивањем полуге регу-
повлачи чауру св е док својим дном не удари у избацач, који је изба- латора паљбе у положај U - укочено. При том тело регулатора паљ-
цује. Када с е_ носач затв арача с а затварачем врати у задњи положај, бе својим испустом наилази на задњи испус т обараче и не дозвољава
ударач се задржава помоћу ис пус та раздвајача од превременог оки- окретање обараче напред и навише, чиме је онемогућено да дође до
дања. Када затв арач дон ес е метак у лежиш те метк а и пош то с е ослобађања ударача, а тиме и до окидања.
изврши забрављив ање, носач затв арача н астав ља кретање напред и Кочењем пушке постиже с е троструко дејство: спречава с е неже-
раздв аја испус т раздвајача од прев ременог окидања од испус та љено окидање, уношење метка у цев јер полуга регулатора паљбе не
ударача. Аутоматска ватра ће трајати св е док се прст држи на обара- дозвољав а кретање затварача у задњи положај и затвара се одс ечени
чи или док у оквиру има метака. део поклопца и тиме спречав а уношење нечис тоће у унутрашњосг
Да би се паљба заустав ила, потребно је пустити обарачу; при сандука.
ов ом се обарача под дејством ударне опруге окрене, а њен конусни
ис пус т стаје на пу т кретања зуба за запињање на ударачу. Ударач
ос гаје запет и п аљба престаје, али пушка остаје с премна за отварање 2.5. Застоји и начин отклањања
ау томатске паљбе.
Ради о тв арања једин ачне паљбе треба постави ти регулатор
Опште одредбе о застојима и начину њиховог отклањања код
паљбе у положај за јединачну п аљбу Ј - јединачн а, при чему је
стрељачког оружја, приказане у поглављу 6.3. ов е књиге, важе и за
укључен рад запињаче. Повлачењем обараче уназад њен конусни
ис пуст с е одваја од зуба за запињање на ударачу. Под дејством ударне аутоматску пушку. Посебне одредбе о могућим засгојима и начину
отклањања код аутоматске пушке приказане су у табели 5.
80 7,62 mm M70 70 81
5

- -
1. - - - ,
- ; -
. - , - -
; - - ; -
- - . - . - - . - ,
; , . - ; -
- - - .
- -
, > ; ,
7. 8. . -
. - .
, - ,
. ,
2. - ; .
. - - > ,
, - . .
( ); , ;
- - -
- - ; .
- - . - - -
. . > ; .
3. - - ; -
.
, - - 9. - -
. , -
- , - ;
. - -
* . ;
. -
4. - , .
. -
- . -
. ,
~ ~ .
5. - ;
. - ;
- ; - 2.6.
.
- , 7,62 70 70
; ,
. . .............................................................................. 7,62 mm
. 70 ....................................3,750 kg
6. - - 70
; ..................................................................................... 3,700 kg
- - ...................................................................... 360 g
. . . (30 ) ..................................................... 870 g
7,62 mm .......................................................................... 17 g
82

.............................................................................................. 8 g
............................................................................... 211 g
.................................................................. 460 g
.................................................................. 290 g
................................................................................... 270 g 3.
4 ............................... 4,415 kg
................................................................................... 105 g 3.1
70 ................................... 900 mm
70 ................................. 1 050 mm -
70 . ,
........................................ 640 mm ,
70 ,
........................................ 790 mm .
....................................................................... 135 mm -
............................................................................... 395 mm " , ., , , . -
......................................................................................... 4 " , (3 5
................................................................ ) (10 20 ) . ,
................................................................................ 100 m . -
...............................................................................1000 m .
7,62 mm M67 ............................................. 720 m/s -
.................................................600 / . 9 mm parabelum, .
................... 120 / . 30, -
.................. 50 / . 100 . -
............................................................. 50 m
- ........................................................... 240 m 600 1 200 .
30 .

200 m, a 100 .
\)
НАОРУЖАЊ Е И ОПРЕМА ПОЛИЦШЕ И В ОЈСКЕ АУТОМАТИ - АУТОМ АТ 5,56 mm M85 85

3.2. АУТОМАТ 5,56 mm M85 осигурава од уздужног померања утврђивачем цеви. На делу цеви где
се навлачи комора налаз и се отвор за пролаз барутних гасова кроз
комору гасног повратника у цилиндар гасног повратника. Предњ и
део дрвене облоге наслања се на гривну, чији је положај фиксиран
Аутомат 5,56 mm M85 (сл. 76) намењен је за уништавање против- утврђивачем. На предњем делу цеви аутомата навијен је скривач
ника на растојању до 300 m јединачном и до 200 m рафалном паљбом. пламена.
Пуни се оквирима од 30 и 20 метака.

Сл. 76. - Аутомат 5,56 mm M85

Техничка брзина гађања је око 700 метака у минути. Борбена брзи-
на гађања при јединачној паљби је око 40 метака у минути, а при ра-
фалној паљби око 100 метака у минути.
Употребљавају се бојни меци 5,56 х 45 mm ca зрном SS109 или
M193, са напоменом да оружје треба визирати за сваку врсту му- Сл. 77. - Главни делови ауто мата
ниције посебно.
Сан дук (сл. 77-2) служи за смештај затварача, повратног ме-
ханизма, механизма за окидање и обједињавање свих делова оружја.
3.2.1. Опис делова и муниција За сандук се са задње стране учвршћује кундак, a ca доње стране
рукохват. Са доње с тране сандука су четвртасти отвори за оквир и
Аутомат 5,56 mm M85 ради на принципу позајмице барутних обарачу. Такође са доње стране, заковани су и браник обараче са
гасова. Главни делови су (сл. 77): цев, сандук, механизам за окидање, утврђивачем оквира и носач рукохвата. Сандук је одозго отворен и
повратник, затварач са носачем затварача и клипом, гасна комора, затвара се поклопцем. Поклопац сандука служи да затвори сандук са
гасни цилиндар са дрвеном облогом, доња дрвена% облога, рукохват, горње стране и тако заштити повратник и затварач од прљавштине и
оквир, скривач пламена, кундак, нишани и прибор. оштећења. Предњ им делом поклопац је везан за носач поклопца
Цев (сл. 77-1) служи да се у њој изврши опаљење метка и зрну да осовиницом око које је окретан, а задњим делом је ослоњен на по-
правац и обртно кретањ е. У нутрашња површина трас е цеви је пречни жлеб на задњој горњој површини сандука. На задњем косом
хромирана. У унутрашњости цеви је лежиште метка и водиште зрна. делу поклопца налази се правоугаони прорез за пролаз испус та
Водиште зрна је ижлебљено и има 6 жлебова и 6 поља са увијањем утврђивача. На задњој страни налаз и се и уздужни жлеб з а кретање
слева удес но. Цев се са сандуком спаја уздужним чврстим спојем и ис пуста вођице опружног повратн ика. Са дес не стране сандука
86 НА ОРУЖАЊ Е И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈСК Е АУТОМАТИ - АУТОМ АТ 5,56 mm M85 87

угравирана су слова U-укочено, R-раф ална паљба и Ј-јединачна Успорач ударача са опругом служи да успори кретање ударача и
паљба, а у правцу сваког слова је ов ално удубљење за брадавицу тиме смањи брзину гађања и повећа прецизност при рафалној паљби,
регулатора паљбе. а својим телом спречав а удар ударача у обарачу при рафалној паљби.
По унутрашњим горњим ивицама страна сандука изведене су во- Сас тоји с е од тела, зуба, чивије и опруге. Зуб је помоћу чивије при-
ђице нос ача затв арача. Вођице су у задњем делу прекинуте ради чвршћен за испуст тела и належе на зуб ударача с а десне с тране. Под
уметања и вађењ а затв арач а. Испод вођице с у ис пусти по којима дејством опруге зуб је ув ек потиснут унапред. Тело успорача је помо-
клизи тело затварача, а на левом испусту је избацач чаура. Стране ћу осовине обараче учвршћено за сандук и опругом потиснуто према
сандука имају по три отвора за осов ине механизма за окидање и от- дну с андука. Тело својом равном површином ограничава кретање
вор за смештај регулатора паљбе. ударача уназад.
У предњем унутрашњем делу с андука смештен је уметак, који Раздвајач паљбе са опругом и осовином служи да спречи опаље-
служи да преко косине на телу затварача да почетни импулс за окре- ње док затв арач не изв рши забрављивање. Састоји с е од тела и по-
тање з атварача у току његовог кретања унапред и тако омогући луге. На телу се налази зуб који подилази под зуб ударача. Опруга
забрав љивање цеви. има дужи и краћи крак. Дужи крак служи да налегне у полукружни
жлеб на осовинама обараче, ударача и тела осигурача и тиме спречи
Механизам за окидање служи за запињање, окидање (јединачно њихово испадање из с андука. Краћи крак, смештен у отвор с а леве
и рафално) и кочење. Сас тоји се од обараче са осовином (сл. 77-3), с тране зуба на раздв ајачу увек потискује раздв ајач уназад и тиме га
ударача са ударном опругом (која је уједно и опруга обараче) и ос о- после окидања доводи у првобитни положај.
вином, запињаче са опругом, раздвајача паљбе са опругом и осов и- Р егулатор паљбе с е састоји од тела и полуге. Служи за регули-
ном, ус порача ударача с а опругом и регулатора паљбе. с ање паљбе (јединачне и рафалне) и за кочење оружја. Тело регула-
Обарача са осовином с лужи за држање ударача у запетом тора је са горње стране исечено ради слободног пролаза доњег дела
положају и з а окидање. На горњем делу обараче је конусни ис пуст нос ача затварача. Са доње с тране се налази испуст преко којег се
преко којег с е запиње ударач. Задњи део обараче има дв а крака на врши кочење и регулисање паљбе. Полуга регулатора је чврсто спо-
које се ослањају задњи крајеви ударне опруге. Доњи део обараче
јена с а телом регулатора. На предњем делу регулатора утиснута је
зав ршава се профилис аним испус том за повлачење.
брадавица која при померању упада у одгов арајуће зарезе на сандуку.
Ударач са ударном опругом удара у ударну иглу и опаљује метак.
Повијено крилце служи за померање регулатора у жељени положај.
Помоћу осовине ударач је спојен за с андук. Са доње стране налази се
зуб којим с е ударач ослања на зуб раздвајача паљбе и рамен а на ко- Поврашник (сл.77-4) је намењен да врати затварач у предњи по-
јима је смештена ударна опруга. Кроз рамена пролази отвор за осо- ложај пос ле завршеног опаљивања метка. Састоји се од повратне
вину ударача помоћу које се ударач утврђује за сандук. На в рху уда- опруге, предње вођице, задње вођице и утврђив ача.
рача налази се зуб који при з апињању ударач а захв ата обар ача са Повратна опруга амортизује трзај затв арача при кретању уназад
леве стране, зуб ус порача ударача са дес не с тране и запињач а са и обезбеђује енергију за враћање затварача у предњи положај. Пред-
горње стране. њим делом ослања се на утврђив ач, а задњим на вођицу.
Ударна опруга служи да својим дејством обезбеди потребан удар Вођица је цилиндричног облика и служи да усмери рас тезање и
ударача и да дејством на испус те обарачу држи ослоњену на дно сан- с абијање повратне опруге. На задњем крају има проширени испуст за
дука. спајање са сандуком.
Запињача са опругом смештена је у рас ечени део обараче и са Предња в ођица обједињава све делов е повратника. На задњем
делу се спаја с а вођицом, а на предњем крају се постав ља утврђив ач.
њом је спојена помоћу осов ине. Са доње с тране запињаче налази се
Утв рђивач повратне опруге је рас ечен с а једне с тране ради по-
вертикални отв ор за с мештај опруге запињаче, а на горњем делу зуб
с тављања предње вођице. Служи као предњи ослонац и граничник
који захв ата зуб ударача при јединачној паљби. Задњи ис пуст запи-
рас тезања повратне опруге.
њаче ослања с е на испус т тела регулатора паљбе (при рафалној паљби),
а предњи испусг на дно расеченог дела обараче. Опруга запињаче Затварач са носачем зашварача и клипом (сл.77-5) служи да
после запињања в раћа запињачу у првобитни положај. уведе метак у лежиште метка, забрави цев, изврши опаљење метка и
88 НАОРУЖАЊЕ И ОПРЕМ А ПОЛИЦИЈЕ И В ОЈС КЕ АУТОМАТИ - АУТОМАТ 5,56 mm M85 89
изв уче чауру опаљеног метка. Састоји с е од тела затв арача, носача Гасна комора (сл. 77-6) има облик дуплог цилиндра. Доњим ци-
затв арача са клипом, ударне игле и извлакача. линдром комора је навучена на цев и утврђена чивијама.. Вертикал-
Тело затварана је цилиндричног облика, a y предњем делу има ним отв ором пролазе барутни гасови из цеви у комору. Комора гас-
проширење у облику главе. Са телом затварача с појени су ударна ног повратника уједно служи као постоље предњег нишана. На гор-
игла с а утврђивачем и извлакач са опругом и утв рђив ачем. Чело зат- њој страни коморе постоји цилиндрични испуст, чији предњи део има
варача је кружно и омогућава налегање дна чауре. На средини чела споља сужење на које се ослања предњи део цилиндра. На предњој
је отвор за пролаз врха ударне игле. Са с тране чела затв арача налази с трани доњег цилиндра коморе пос тоји навој за постав љање скри-
се лежиште извлакача са опругом. На полукружном задебљању је в ача пламена, а на испусту с а доње с тране коморе отвор за утврђивач
профилисани испуст који належе у профилис ани жлеб носача зат- скрив ача пламена с а опругом.
варача по коме се затв арач обрће приликом забрављивања цеви. Испуст Мушица (сл. 77-13) је цилиндричног облика. На доњем ширем
са лев е стране и полукружно задебљање н а гл ав и тела затв арача делу има завојницу за спајање са нос ачем мушице. Завијањем или
улазе у попречна удубљења на предњем делу сандука и пошто се зат- одв ијањем мушице мења се њен положај по висини, а тиме и положај
варач обрне чврс то забрављује цев. По уздужном правоугаоном жле- средњег поготка по в исини, што с е чини с амо при испитивању тач-
бу, са леве с тране, клизи избацач. По целој дужини тела затварача је нос ти гађања оружја. За гађање ноћу корис ти с е ноћни нишан. Ноћ-
уздужни отвор за смештај ударне игле. На глави су два попречна отво- ни нишан се налази у прибору, а при употреби постав ља се на пови-
ра за утв рђиваче ударне игле и извлакача. јене делов е предњег нишана. Умес то пос тоља задњег нишана на цев
Носач затоарача и клип омогућавају одбрављивање и забрав- је нав учен носач поклопца. Предњи, горњи део носача поклопца
љив ање затв арача и рад механизма за окидање. Нос ач затварача и ослобођен је з а смештај задњег дела гасног цилиндра. Утврђивач
клип чине целину. Носач затварача има два уздужна отвора. У горњи гасног цилиндра утврђен је осовиницом поклопца којом се поклопац
отвор ув лачи с е повратник, а помоћу доњег отв ора затв арач се с паја с андука везује за носач поклопца.
у целину. На бочним странама нос ача су жлебови у које улазе в ођи- Носач задњег нишана и задњи нишан (сл. 77-13) смештени су на
це на с андуку при кретању затварача напред-назад. Са десне стране је поклопцу. Нос ач задњег нишана је тачкас то зав арен за поклопац.
ис пуст за потискив ање полуге раздвајача паљбе и ручица за повлаче- Задњи део овог носача има завршетак у облику крилаца између ко-
ње затварача. Са доње стране је профилис ани жлеб који омогућава јих је на осовиници смештен задњи нишан са утврђивачем и опругом
обртање тела затв арача при забрављивању и одбрављивању цев и. утврђив ача задњег нишана. Задњи нишан има два положаја - 2 за ра-
Клип је цилиндричног облика, има главу са два кружна жлеба и стојања до 200 ти4за рас то јања до 400 т. За гађање ноћу уграђене
три прстена који обезбеђују боље заптивање. Иза глав е клипа налази су и цевчице с а трицијум-гасом, а налазе с е са леве, односно десне
се звездасти прстен намењен за в ођење клипа у гасном цилиндру. стране зареза на положају 2.
Клип je no целој дужини хромиран осим дела који улази у носач зат- Гасни цилиндар са дрвеном облогом (сл. 77-7) смештен је изме-
варача. На предњем делу главе клипа налази се цилиндрично удубље- ђу коморе гас ног повратника и носача поклопца. Намењен је з а
ње намењено за концентрисање притиска барутних гасов а на чело смештај и усмеравање кретања клипа нос ача затварача. На цилиндру
клипа. разликујемо цев, предње и задње лежиште дрв ене облоге и дрв ену
Ударна игла је смештена у уздужном отвору тела затв арача и облогу, која се учвршћује лиснатом опругом смештеном у лежишту.
учвршћена утврђивачем-осовином, која је уједно и граничник крета- Цилиндар се предњим делом ослања на комору гасног поврат-
ња игле напред-назад. ника, а задњим делом улази у изрез на носачу поклопца и утврђује с е
Извлакач је намењен да извуче чауру из лежишта метка и чврсто утврђив ачем. Утврђивач гасног цилиндра намењен је да утврди гасни
је држи све до момента удара у избацач. Цилиндричног је облика с а цилиндар и да омогући одвајање цилиндра при расклапању, а смеш-
полукружним зубом на предњем делу којим. обухв ата венац обода тен је на носачу поклопца.
чауре. На средини има отв ор за утврђивач око којег се изв лакач Рукохват (сл. 77-9) служи за удобније држање оружја. Израђен
обрће при захв атању ч ауре. Са доње с тране је отаор - лежиште је од полиамида и обликов ан тако да с е лако може обухв атити и
опруге извлакача. држати у руци. '
90 НАОРУ ЖАЊ Е И ОПР ЕМА ПОЛИЦИЈ Е И В ОЈ СК Е АУ ТОМА ТИ - АУ ТОМА Т 5,56 mm M85 91

Кундак (сл. 77-12) је намењен да омогући нормално руковање Прибор је намењен за чишћење, подмазив ање, расклапање, скла-
оружјем при гађању. Преклапајући кундак с е састоји од дв е полуге, пање и одржавање оружја, као и за ношење делова прибора и окви-
ослонца за раме и утв рђивача кундака на коме је учвршћена задња ра. Састоји се од торбице, кантице, кутије са поклопцем, четкице,
пређица ремника. избијача, чивије успорача, шипке, предњег ноћног нишана, појачника
Доња дрвена облога (сл. 77-8) је намењена за удобније држање трзаја за маневарску муницију и ремника.
аутомата при гађању и заштиту с трелца од опекотина. Доња дрв ена Торбица служи за смештај и ношење четири оквира за муницију,
облога се предњим полукружним делом ослања на гривну и утв рђује кантице, кутије са прибором и шипке. Има ремник за ношење и гајку
утврђив ачем гривне. Задњи део облоге има испус т и оков којим се за учвршћивање торбице на опасачу.
ослања на с андук. Кантица запремине 30 cm3 намењена је за чување уља за подма-
Оквир (сл. 77-10) служи да с е у њега смести 30 или 20 метака. зивање.
Састоји с е од тела, дна, у тврђивача дна, доносача метака и опруге Кутија прибора са поклопцем служи за смештај четкице, изби-
донос ача. јача и чивије успорача. Поред тога служи као рукохват за шипку при
Тело окв ира спаја све делове окв ира. Бочне стране су му на врху чишћењу цеви или избијању чаура из леж ишта метка и при раскла-
повијен е ради спречавања испадања метака и ограничавања поди- пању аутомата. Носи се у прегради торбице.
зан>а доносача. На предњој с трани тела је предњи зуб оквира преко Четкица служи за чишћење и подмазивање цеви. Избијач служи за
којег се предњи део оквира ослања на ис пусг у с андуку. Са унутрашње. расклапање делова механизма за окидање и за чишћење оружја када
стране и у висини зуба је граничник доносача. Са доње стране тела је се користи шипка.
задњи зуб оквира помоћу којег се оквир осигурав а утврђивачем у Чивија успорача је помоћни део успорача и корис ти се само за
свом лежишту. Стране тела с у пов ијене и на њих се постав ља дно спајање обараче и запињаче с а успорачем и опругом ус порача при
оквира. склапању механизма за окидање.
Доносач служи да издиже и доноси метке до ус та тела оквира и Шипка служи за чишћење и подмазив ање цев и и за избијање за-
да их с тално држи потиснуте нав ише у полож ају за увођење у цев. глављених чаура. На врху шипке налази с е отвор за с мештај избија-
Доносач ус мерава метак и омогућав а његово прав илно увођење у ча, а на задњем делу су навоји за навијање четкице.
цев. Са горње леве стране на доносачу је утис нуто полукружно ребро Предњи ноћни нишан, који се пос тавља на постоље предњег ни-
које обезбеђује распоред метака у два реда, придрж авање горњег шана, користи се за гађање ноћу.
метка устима и потискив ање само једног метка у цев. Појачник трзаја за маневарск у муницију служи да омогући пра-
Опруга доносача преко свога утв рђивача и донос ача обезбеђује вилну функцију пушке при гађању манев арским метком.
доношење метк а у положај за увођење у цев . Доњим крајем ос лања
се о утв рђивач дна оквира с а којим је везана повијањем одговарају- Р емник служи за ношење аутомата. Крајев има с е учвршћује за
ћих испус та. предњу и задњу пређицу.
Дно оквира је намењено да затв ори оквир са доње стране. На Муниција. За аутомат калибра 5,56 mm употребљав а с е бојна и
средини има четвртас ти отвор у који упада испуст у тв рђивача и манев арска муниција. Бојни метак 5,56 х 45 mm ca зрном SS109 и M193
ос игурава дно од померања и испадања. Помоћу повијених ивица на- (сл. 78) може бити с а обичним зрном или зрном специјалне намене,
влачи се на тело оквира. обележав ајућим или панцирно-запаљивим. Бојни метак са обичним
Утв рђивач дна оквира је с појен са опругом доносача и служи да зрном сасгоји се од чауре, иницијалне каписле, барутног пуњења и зрна.
ос игура дно оквира од померања. На средини са доње стране је ис - Чаура је од месинга, конусног облика ради лакшег вађења из
пуст који улази у отвор на дну окв ира, a c a горње с тране су повијени лежишта метка након опаљења метка. Предњи део чауре је сужен
ис пусти којим с е учвршћује за опругу доносача метка. - ради намештања зрна. На задњем делу чауре је израђен венац у који
улази зуб извлакача при в ађењу чауре из лежишта метка. Доњи део
Скривач пламена (сл. 77-11) служи за умањење бљеска и смање- чауре завршава се данцетом у коме је лежиште иницијалне каписле
н>е енергије трзаја. Скривач пламена је цилиндрично-левкастог обли- са дв а отвора за пролаз пламена од каписле до барутног пуњења. На
ка. Својим задњим делом нав ија се на постоље предњег нишана и данцету је израђен наков ањ у виду мањег испупчења који служи да се
утврђује утв рђивачем који се налази на постољу. о њега изврши гњечење иницијалне смеше и њено паљење.
92 НАОР УЖАЊЕ И ОПРЕМ А ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈСКЕ
АУТОМАТИ - АУТОМ АТ 5.56 mmM 85 93
Барутно пуњење служи да с агорев ањем с твори одговарајући при- Пре почетка рада преклапајући кундак треба исправити тако
тисак, зрну да почетну брзину и омогући кретање затварача, чиме се што ћемо десном руком ухв атити рукохв ат, палцем потиснути
обезбеђује рад оружја. Барутно пуњење је слободно насуто у чауру. утврђивач кундака и левом руком га исправити.
Мас а пуњења је 1,69 g. Приликом расклапања аутомата у јединици дозвољено је изв а-
Иницијална каписла служи да дити оквир, подићи поклопац сандука, извадити и расклопити по-
припали барутно пуњење. Са-стоји вратни механизам, извадити носач затв арача са затв арачем и клипом,
се од месинганог чанчета, одвојити затварач од носача, одвојити гас ни цилиндар, одвојити доњу
иницијалног пуњења и станиол-ске дрвену облогу и скинути скривач пламена. Даље расклапање могу
покривке. Каписла је утис -нута у вршити само с тручни органи.
лежиште на данцету, a
херметизација је обезбеђена пре- Аутомат се раск лапа следећим редоследом:
мазивањем одговарајућим лаком. подизање поклопца сандука: аутомат ослонити на с то (прос тир-
Зрно SS109 је троделно: ко- ку), поклопцем окренутим навише, прс тима леве руке обухватити
шуљица, предњи део језгра и зад- поклопац са десне с тране и одозго. Шаком десне руке обухватити
њи део језгра. Кошуљица је од кундак, а палцем потиснути испус т на задњој вођици до краја и левом
то мбака, предњи део језгр а од руком повлачењем нав ише подићи поклопац сандука;
челик а, а задњи д ео јез гр а од одвајање и раск лапање повратног механизма: левом руком др-
олова. жати кундак, десном руком ухватити.за повијени део вођице, поти-
Зрно M193 је дводелно: ко- снути га напред док пета вретена не изађе из жлеба на с андуку, а за-
шуљица и језгро. Кошуљица је од Сл. 78. - Бојни метак 5,56 mm тим повратни механизам извући из отвора носача затв арача; левом
томбака, а језгро од олова. (десном) руком повратни механизам ослонити задњим крајем на
чврс т предмет и с абити повратну опругу; затим десном (левом) ру-
Манев арски метак 5,56 mm PPU-18 (и 5,56 mm M200) намењен је ком скинути утврђив ач повратне опруге, скинути опругу и раздвојити
за гађање н а вежбама и приликом почасне паљбе. Нема зрно, в рх му вођицу;
је пов ијен (зап ертлов ан) и заштићен од продирања влаге (херме- вађење носача затварача са затварачем и клипом: придржав а-
тизован лаком црвене боје). Барутно пуњење је од нитроцелулозног
јући аутомат левом руком за кундак, десном руком ухватити ручицу
барута.
носача затварача и повући уназад до краја, подићи нос ач затв арача са
Безбедно рас тојање при гађању маневарском муницијом 5,56 mm
је 20 т. затварачем и клипом навише и изв адити их из сандука;
одвајање затварача од носача: носач затварача узети у леву руку
са затв арачем окренутим навише. Десном руком затв арач повући
3.2.2. Расклапање и склапање уназад и окренути улево, тако да профилисани испус т за вођење зат-
варача изађе из профилисаног жлеба носача и затв арач извући уна-
Опште одредбе о расклапању и склапању стрељачког оружја, при- пред;
казане у поглављу 6.2. ове књиге, важе и за ау томат. Као и код одвајање гасног цилиндра: аутомат левом руком придржав ати за
сваког оружја, пре рас клапања обавезно се проверава' да ли је ауто- сандук. Д ес ном шаком подићи поклопац у такав положај да се може
мат празан. Ради пров ере да ли је празан, треба скинути и одложити потиснути утврђивач уназад. Затим утврђивач потиснути уназад и
оквир, а затим палцем и кажипрстом десне-руке ухв атити за ручицу одвојити гасни цилиндар подизањем на горе;
носача затв арача и повући га нагло уназад, чиме се избацује ев енту- одвајање доње облоге: левом руком држати за доњу облогу, а де-
ални метак или чаура из лежишта метка. Затим треба визуелно уста- сном уз помоћ кутије прибора окренути утврђивач гривне за 180°
новити да ли је лежлште метка празно и полако пустити затварач у навише. Затим гривну потиснути мало напред, па левом руком изву-
предњи положај, а потом извршити контролно окидање. ћи задњи крај облоге из лежишта и одвојити од цеви;
94 НАОРУ ЖАЊ Е И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈ Е И ВОЈС ХЕ АУ ТОМАТИ - АУ ТОМАТ 5,56 mm M85 95

одвајање скривача пламена: кажипрстом леве руке притиснути Мас а зрна..................................................................• ............. 3,56 g
утврђивач скривача пламена до краја, а затим десном руком одвијати Дужина аутомата
скрив ач удесно. - са исправљеним кундаком............................................. 790 mm
- са преклопљеним кундаком .......................................... 570 mm
Ау томат с е ск лапа обрнутим редом, при чему код склапања по-
Број жлебова ................................................................................. 6
јединих делова (склопов а) треба пос тупити на с ледећи начин:
Увијање жлебова .......................................................... слев а удесно
пре стављања гасног цилиндра, утврђив ач треба потиснути уна- Почетна брзина зрна.............................................................. 790 m/s
зад, а потом с тавити гасни цилиндар;
Техничка брзина гађања.......................................око 700 метак/мин.
пошто се склопи затварач, нос ач с а затв арачем треба узети у Борбена брзина гађања рафалном паљбом............око 100 метак/мин.
десну руку и клип увући у отвор носача поклопца сандука и гасни
цилиндар, а затим благо потиснути унапред тако да вођице с андука
уђу у жлебов е носача затв арача;
повратни механ изам аутомата склапа с е тако што се повратн а
опруга став и на вођицу, потом се њен задњи део ослања на тврд пред-
мет и опруга сабија обема рукама на задњу в ођицу, а предња вођица
извлачи и постав ља у попречни положај; затим с е осигурач намешта
на повијене краке предње вођице и предња вођица исправља;
прилик ом стављања оквира треба га мало нагнути н апред, a
затим повући назад, тако да утврђив ач захвати ис пуст на оквиру;
после склапања треба извршити окидање.

3.2.3. Функција аутомата, застоји и начин
отклањања застоја
Аутоматс ки рад аутомата 5,56 mm M85 зас нов ан је на принципу
позајмице барутних гасова ис то као и код претходно описане ауто-
матс ке пушке М70 (поглав ље 2.4). Постојеће разлике у димензијама
ов их оружја и разлике у појединим делов има аутомата и аутоматске
пушке немају никакв ог утицаја на узајамнирад делОва при пуњењу,
пражњењу и отварању јединачне, односно рафалне паљбе.
Природа застоја и начин отклањања исти су као и код аутомат-
ске пушке (поглавља 2.5. и 6.3), где је ов а проблематика детаљно
обрађена.

3.2.4. Технички подаци за аутомат 5,56 mm M85
Калиб арц ев и .......................................................................... 5,56 mm
Мас а ау томата без оквира...................................................... 3,200 kg
Мас а празног окв ира
- кратког (за20 метака) ....................................................... 270 g
- дугог (заЗО метака)........................................................... 330 g
96 - HECKLER 9 mm 5 A3

3.3. HECKLER & KOCH 9 mm MP5 A3

-
5 A3 ( . 79)
, -
, . -
5 A3 -
,
.
.
, -
. 650 -
. 30 9 mm parabelum.

. 80. -

( . 80-1) -
. -
. -
.
6 . 4
.
.
.
( . 80-2) -
. , . -
.
, . -
. -

. , ,
.
. 79. - HECKLER & KOCH 9 mm MP5A3
.
4 25 100 .
3.3.1. 100, 25 .

.
5 A3 ( . 80) :
, , , , ( . 80-3) . -
, , , -
, , . . .
98 НА ОРУЖАЊЕ И ОПР ЕМ А ПОЛИЦШЕ И ВОЈС КЕ АУТОМАТИ - АУТ ОМАТ HECKLER & KOCH 9 mm МП5 A3 99
На з адњем делу прореза с а горње стране налази се зарез за з адржа- ударне игле са ударном иглом унапред и изв ршење опаљења метка.
вање ручице затварача у крајњем задњем положају. На предњи део је На горњем задњем делу тела затв арача налази се испус т који служи
навучено пос тоље предњег нишана, а иза с е налази гривна за утв рђи- за с пајање с а носачем затварача. Са доње стране тела з атварача на-
вање облоге. Предњи доњи део сандука има отвор за пролазак и лазе с е уздужни жлебови. Средњи жлеб служи за пролазак избацача
утврђивање цеви. Са доње с тране налазе с е два отв ора. Предњи чаура. Дес ни жлеб служи за пролазак полуге раздвајача паљбе. Лев и
ис пуштени отвор служи за с тављање оквира. На задњем дес ном делу жлеб служи за пролазак полуге успорача паљбе. Унутрашњос т тела
отвора смештен је утв рђивач оквира. Други уздужни отвор намењен затв арача је профилисани отвор намењен за смештај носача ударне
је за смештање и обезбеђење функције делова механизма за окидање. игле. На бочним странама налазе с е отвори за смештај ваљчића.
У унутрашњос т с андука с е смешта з атварач са нос ачем затварача и
повратни механизам. На бочним унутрашњим странама с андука на-
лазе се в ођице носача затварача. У предњем унутрашњем делу сан-
дука налази се уметак који служи за ширење ваљчића затв арач а.
Задњи о тв ор с андука профилисан је према облику затв арач а са
носачем затварача и затвара с е поклопцем сандука. Са горње стране
сандука означен је тип, модел, број оружја и земља произвођач.
Затварач са носачем затварача (сл. 80-5; 81; 82). Затварач је
намењен да потисне метак, забрав и цев, изврши опаљење метка, од-
брав и цев и извуче чауру. Делови затварача с а носачем јесу тело,
носач ударне игле с а ударном иглом и опругом, извлакач са опругом
и носач затварача.

Сл. 82. - Делови затварача

Носач ударн е игле (сл. 82) је намењен за смештај и вођење удар-
не игле са опругом. Смешта с е у тело затварача. Предње бочне с тра-
не с у му испуштене и служе за спајање с а телом затварача. На задњој
левој страни налази се испуст који служи за спајање са носачем зат-
в арача. Унутрашњост је цилиндрично пробушена и служи за смештај
и вођење ударне игле с а опругом. Са горње предње стране налази се
Сл. 81. - Склоп затварача и повратна опруга канал који служи за обезбеђив ање прав илног кретања у телу.
Ударна игла са опругом (сл. 82) служи за опаљење иницијалне
Тело затварача (сл. 82) служи да се у њега смести носач ударне каписле. На задњем спољном делу ударне игле налази се прс тен на
игле са ударном иглом, забрављивање и одбрав љив ање затв арача. који с е ослања ударна опруга и који служи за правилно вођење удар-
Предњи део тела је цилиндрично издубљен и прос ечен с а горње не игле у носачу. Опруга ударне игле намењена је да непрекидно
десне с тране, где се смешта тело извлакача чаура. На с редини издуб- потискује ударну иглу у задњи положај.
љеног дела налази се отвор за пролазак врха ударне игле, на правцу Извлакач је намењен з а извлачење чауре из лежишта метка до
иницијалне капис ле метка. На бочним с тран ама се налаз е ваљчићи момента избацивања из с андука. Тело извлакача са предње унутраш-
који служе за з абрављивање и одбрављивање затварача. Забрав љи-
ње стране има зуб који служи за хв атање обода чауре. Са горње
вање се врши ширењем, а одбрављив ање скупљањем в аљчића. Једно-
с тране с е налази опруга која непрекидно потискује предњи део извла-
временим одбрав љив ањем затв арача омогућав а се кретање нос ача
кача у тело затварача.
100 НАОРУЖАЊЕ И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈСКЕ АУТОМАТИ - АУТОМАТ HECKLER & KOCH 9 mm МП5 A3 101

Носач затварача (сл. 81; 82) је намењен за смештај затварача, потисне ударну иглу напред), вретена, опруге и осовине. Задњи део
повратног механизма и за правилно вођење затварача и повратног ударача спаја се са вретеном. На доњем делу ударача налазе се два
механизма у сандуку. Горњи део носача је цилиндричног облика, a зуба, који служе за запињање ударача и омогућавање јединачне и
намењен је за смештај и вођење повратног механизма. Доњи део но- рафалне паљбе. Осовине спајају ударач са телом механизма. Вретено
сача има отвор за смештај носача ударне игле и ударне игле. У уну- служи за постављање опруге која ударач потискује у предњи по-
трашњем делу тог отвора налази се канал у који улази испуштени део ложај.
носача ударне игле, којим се утврђује тело носача ударне игле са Раздвајач паљбеје намењен да спречи превремено опаљење мет-
носачем затварача. На бочним странама носача затварача налазе се ка. Састоји се од тела, осовине, опруге и полуге. На десном горњем
уздужни испусти који служе за вођење носача затварача у сандуку. делу тела налази се испуст са ваљчићем, који полуга потискује у
На предњем горњем делу, доњег дела носача затварача налази се по- доњи положај, при чему долази до окретања раздвајача унапред и
пречни полукружни жлеб који служи за утврђивање тела затварача тиме се ослобађа ударач. Опруга раздвајача паљбе непрекидно поти-
са носачем затварача. У њега улази горњи испуштени део тела зат- скује тело и полугу у првобитни горњи положај.
варача. На доњем десном предњем делу носача затварача налази се Регулатор паљбе намењен је да омогући јединачну и рафалну
испуст који служи за потискивање полуге раздвајача паљбе на доле. паљбу и кочење оружја. Делови регулатора паљбе јесу тело и ручи-
На задњем доњем левом делу носача затварача налази се испуст који ца. Тело са десне стране има профилисани прорез за пролазак испуш-
служи за потискивање полуге успорача паљбе на доле при кретању, теног дела обараче при рафалној паљби, а пун део служи да спречи
чиме долази до успорења паљбе. кретање испуштеног дела обараче на горе и напред, чиме се кочи
Рукохват са механизмом за окидање (сл. 80-7) је намењен за оружје. Ручица је намењена за постављање тела регулатора у жеље-
запињање и окидање, обезбеђивање јединачне и рафалне паљбе и ко- ни положај (U, J, R).
чење оружја. Састоји се од тела, рукохвата, браника обараче, обара- Запињача је намењена за задржавање ударача у задњем поло-
че са осовином и опругом, ударача са осовином, вретеном и опругом, жају. Састоји се од тела и опруге. Тело запињаче спојено је са телом
раздвајача паљбе, регулатора паљбе, запињаче и успорача паљбе. механизма помоћу осовине обараче. Опруга непрекидно потискује за-
Тело обједињава све делове у целину. Са горње унутрашње стра- пињачу у крајњи горњи положај.
не налази се удубљење за смештај делова механизма за запињање и Успорач паљбе је намењен да успори кретање затварача назад и
окидање. На предњем делу налазе се ушице које служе за спајање са напред, при чему се смањује брзина гађања, а повећава прецизност
сандуком. Спајање тела механизма са сандуком врши се помоћу чивије. гађања. Састоји се од тела, осовине и опруге. Опруга је смештена у
На задњем делу тела механизма налази се метални уметак који служи задњем горњем делу тела механизма и служи да непрекидно поти-
за спајање са поклопцем сандука. Спајање се врши помоћу чивија. Са скује задњи крак успорача нагоре.
леве и десне стране налазе се ознаке регулатора паљбе U, J, R (U-
укочено, Ј-јединачно, R-рафална паљба). Телсгса рукохватом и Ручица за запињање (сл. 80-4) намењена је за потискивање зат-
браником чини целину и израђено је од пластичне масе. варача уназад. Састоји се од тела и рукохвата. Рукохват је са телом
Рукохват је анатомског облика и служи за удобније и лакше спојен помоћу чивије. Тело на задњем унутрашњем делу има овални
руковање аутоматом. отвор за смештање дела повратног механизма.
Браник обараче штити обарачу од механичких оштећења. Повратни механизам (сл. 80-5; 81) служи за потискивање зат-
Обарача са осовином и опругом намењена је за потискивање варача са носачем затварача у предњи положај. Састоји се од вођице
запињаче у предњи положај. Састоји се од репа (служи за повлачење и опруге. Вођица на крајевима има прстенаста ојачања која су исто-
обараче у задњи положај), горњег испуштеног дела (служи за по- времено утврђивачи опруге. Између опруге и прстенастог ојачања
тискивање запињаче у предњи положај), опруге- (потискује горњи налазе се пластични помериви прстенови на које се опруга ослања.
испуштени део у првобитни доњи положај) и осовине (спаја обарачу Опруга се не скида са вођице.
са телом механизма).
Оквир (сл. 80-9) служи за смештај 30 метака. Делови оквира јесу
Ударач са осовином, вретеном и опругом је намењен за поти- тело, доносач метака, опруга доносача метака, дно оквира и утврђи-
скивање ударне игле напред. Састоји се од тела ударача (служи да вач дна оквира.
102 НА ОРУ ЖАЊ Е И ОПРЕМА ПОЛИЦИЈЕ И ВОЈСК Е АУТОМАТИ - АУТ ОМАТ HECKLER & KOCH 9 mm МП5 A3 103
Поклопац сандука (сл. 80-11) је намењ ен за затв ар ање сандука
са задње стране, ос лањање задњег дела повратног механизма,
ограничавање кретањ а затв арача са носачем затв арач а и кретање
страница кундака. Поклопац се с ас тоји од тела и утв рђив ача кундака.
Тело је профилис ано за функцију делов а затварача с а носачем зат-
варача и повратног механизма. Са доње стране поклопца налазе се
отвори за пролаз чивије при спајању са с андуком и телом механизма
за окидање. На бочним странама налаз е се отвори за пролазак с тра-
ница кундака. На лев ој страни је задња пређица за утврђивање рем-
ника. На задњем делу налази се о тв ор за смештај утврђив ача кун-
дака.
Утврђивач кундака је намењен да утврди кундак у извученом и
увученом положају. Делови утв рђивача јесу тело, опруга и лепти-
расти утв рђивач.
Кундак (сл. 80-10) је намењен за удобније и лакше руков ање
аутоматом. Делов и кундака јесу с транице кундака и ослонац за раме. Сл. 83. - Одвајање кундака са по клопцем сандука

Облога (сл. 80-12) је намењена з а удобније руков ање ау томатом и нос ачем и извући га из сандука. Повратни механизам од носача зат-
и заштиту од опекотина при дејс тв у. Облога је са унутрашње стране в арача одваја се јачим повлачен>ем повратног механизма, чиме до-
издубљена. Пос тавља се са доње стране на цев и утв рђује задњим де- лази до скупљања гуменог ослонца повратне опруге и могућнос ти
лом ма сандук, а предњим делом за гривну са чивијом. Делови облоге одв ајања од носача затв арача. Повратни механизам се не растав ља;
јесу тело, уметак са отворима за чивију и чивија.

3.3.2. Расклапање и склапање
Опште одредбе о расклапању и склапању аутоматског оружја,
приказане у поглављу 6.2. в аже и за аутомат heckler & koch. Треба
истаћи да с е расклапа с амо празно оружје, што подразумева да се
аутомат претходно мора испразнити и преконтролис ати да ли је пра-
зан.
Аутомат се расклаиа следећим редоследом:
одвајање оквира: притиснути угврђивач оквира и одвојити га од
аутомата. По потреби оквир се може растав ити на делов е;
одвајање к ундака са пок лопцем сандука (с л.- 83): потиснути
утв рђивач кундака улево и извући кундак. Левом руком ухв атити за
Сл. 84. - Вађење затварача и по вратника
кундак, а десном потис нути осовину поклопца и извадити је из ле-
жишта. Д ес ном руком ухв атити за сандук аутомата, а лев ом повући одвајање затварача од носана затварача (сл. 85): десном руком
кундак и поклопац уназад и одвојити их од с андука; држ ати носач затварача, а лев ом ухватити тело затварача, окренути
вађење затварача и повратника (сл. 84): дес ном руком повући га удесно док не дође до одвајања од носача и извући комплетан зат-
ручицу затварача до краја ун азад и поново је вратити у пр едњи в арач из нос ача затв арача. Затв арач -с е растав ља одв ајањем носача
положај, левом руком прихвати ти повратни механизам са затв арачем ударне игле, ударне игле и опруге ударне игле од носача затв арача;
Сл. 85. - Одвајање затварача од носача затварача
рукохват са механизмом за окидање одваја се тако што левом руком треба држати за сандук и
облогу, а десном, придржавајући ме-ханизам, потиснути осовину механизма и извући је из лежишта.
Тиме је механизам одвојен од сандука. Тело са деловима механизма за оки-дање може се одвојити од
испуштеног дела рукохвата само по одо-брењу стручних лица. Овај поступак врши се на следећи
начин: по-лугу регулатора паљбе окренути до краја на горе и повући улево све до потпуног
извлачења регулатора паљбе из тела механизма. Повла-чењем на горе механизам за окидање
одвојити од испуштеног дела рукохвата;
одвајање облоге: левом руком држати за сандук, а десном поти-снути осовину облоге и извући је
из лежишта. Облогу потиснути на доле и одвојити је.
Аутомат даље могу расклапати стручна лица у радионицама.
Аутомат се склапа обрнутим редом. Посебну пажњу треба обра-тити на положај делова затварача
(при спајању носача ударне игле са ударном иглом и опругом и са телом затварача) и при спајању
зат-варача са носачем затварача.

3.3.3. Функција аутомата
Пуњење аутомата. Оквир напунити мецима и ставити га у ауто-мат. Ручицу за запињање повући
до краја уназад и пустити да се поново врати у првобитни предњи положај. Повлачењем ручице
уназад затварач са носачем затварача потискује се у крајњи задњи положај. Носач затварача сабија
опругу повратног механизма. При кретању затварача из крајњег предњег положаја уназад, када
ваљчићи наиђу на уметак у сандуку, скупљају се, чиме је извршено одбрављивање затварача и
омогућено његово даље- кретање уназад. При даљем кретању уназад затварачхвојом доњом
површином потискује ударач уназад и на доле. Кретањем ударача уназад и на до-ле долази до
сабијања опруге на вретену, Када испуст на носачу зат-варача ослободи полугу раздвајача паљбе,
његово тело и полугу опруга потисне на горе, чиме долази до блокирања ударача (када доће у
крајњи задњи положај). Ударач не може кренути на горе и напред све док га не ослободи раздвајач
паљбе (осигурач превре-меног опаљења), a TO ће се остварити у моменту забрављивања зат-варача
(крајњи предњи положај затварача). Када ударач дође у крајњи задњи положај опруга запињаче
подиже предњи крај запиња-че, који улази у засек на ударачу и тиме га задржава у задњем по-ложају.
Када је затварач у крајњем задњем положају опруга доносача метка потискује доносач на горе,
чиме се доводи први метак из окви-ра на правац кретања ка лежишту метка.
Под дејством повратног механизма затварач са носачем затварача се потискује у крајњи предњи
положај. При кретању затварача унапред, он захвата метак из оквира и потискује га у лежиште метка
у цеви.
У крајњем предњем положају ваљчићи затварача долазе у про-ширење уметка у сандуку. Услед
инерције носач ударне игле настав-ља кретање унапред, чиме својим бочним странама потискује
ваљчи-ће у страну, те тако долази до забрављивања затварача.
Када затварач дође у крајњи предњи положај, зуб извлакача за-скочи за обод чауре, а дно чауре је
у лежишту тела затварача. У мо-менту забрављивања затварача испуст на носачу затварача потискује
полугу раздвајача паљбе на доле и ослобађа ударач.
Код рафалне паљбе полугу регулатора треба поставити у по-ложај R (рафална паљба). Тело
регулатора дозвољава задњем испу-сту обараче да се креће до краја на rope, a задњи на доле, чиме је
зад-њи крај запињаче подигнут, а предњи спуштен све док pen обараче повлачимо уназад.
Повлачењем репа обараче уназад, обарача се окреће око своје осовине и испустом потискује
задњи крај запињаче на горе. Крета-њем задњег краја запињаче на горе предњи иде на доле, при чему
ослобађа ударач, који под дејством опруге вретена креће на горе и напред. Ударач својим
испуштеним делом удара у ударну иглу и потискује је унапред. Игла кретањем унапред врхом удара и
активира иницијалну капислу метка. Каписла пали барутно пуњење, чијим се сагоревањем стварају
гасови и притисак за потискивање зрна кроз цев.
За време кретања зрна кроз цев барутни гасови делују на чауру, затварач и носач затварача
потискујући их уназад. Кретањем зат-варача уназад извлакач чауре извлачи чауру све док је избацач
не избаци кроз отвор на сандуку. Даљи рад делова се понавља, осим ослобађања ударача. Све док
држимо pen обараче у задњем положа-ју, рад запињаче је онемогућен и она не задржава ударач у
задњем положају. Ударач у задњем положају задржава раздвајач паљбе, тако
да до поновног опаљења метка долази у моменту ослобађања уда-рача од стране раздвајача паљбе,
a TO је моменат забрављивања за-тварача, тј. доласка затварача са следећим метком у првобитни
пред-њи положај. Дејство аутомата трајаће све док не пустимо pen обара-че који ће ослободити
запињачу. Под дејством опруге запињаче предњи крај ће се подићи и задржати ударач у задњем
положају.
Код јединачне паљбе потребно је полугу регулатора паљбе поставити у положај Ј (јединачна
паљба), чиме тело регулатора не омогућава задњем испусту обараче да иде до краја на горе, док ће
предњи испуст држати ударач у крајњем задњем положају. При пуштању обараче ударач ће
кренути на горе, али га сада задржава предњи крај запињаче који је подигнут, због чега је потребно
понов-но повлачење обараче уназад.
При повлачењу обараче уназад доћи ће до опаљења метка, а за опаљење следећег потребно је
пустити pen обараче да оде напред и поново га повући уназад. Пуштањем обараче, под дејством
опруге предњи испуст обараче поново долази испред задњег зареза ударача и омогућава да при
поновном повлачењу репа уназад задњи испуст потисне задњи део запињаче нагоре, док предњи
иде на доле и ослобађа ударач.
Аутомат се кочи постављањем полуге регулатора паљбе у поло-жај U (укочено), чиме се
онемогућава повлачење обараче.
3.3.4. Застоји и начин отклањања
Опште одредбе о застојима и начину њиховог отклањања код стрељачког оружја, приказане у
поглављу 6.3. ове књиге, важе и за аутомат Н&К. Посебне одредбе о могућим застојима и начину
откла-њања код аутомата Н&К 9 mm MP5A3 приказане су у табели 6.
Табела 6
Редн Застој Узрок застоја Начин отклањања
и
број
1. Опаљење метка - Неисправна иницијалва - Избацити неисправан
није извршено. каписла; метак и продужити
- поломљена ударва игла; гађање;
- прљаво лежиште ударне - ако је поломљева ударна
игле; игла аутомат упутити у
- прљаво лежиште носача радионицу
ударне игле; — очистити наслаге гарежи
— прљава лежишта и прљавштине, после
ваљчнћа за
забрављивање. тога продужити гађање.
2. Затварач не дола- - Сломљена шш ослабљена - Аутомат послати у радио-
зи у предњи поло- опруга повратног меха- ницу;
жај, не потискује низма; - очиствти савдук и восач
метак из окввра. - наслаге гарежи и прл>ав- затварача, после тога ва-
штине у унутрашн>ости ставити гађање;
сандука или спољном - извадити једав метак из
делу носача затварача; оквира и наставити гађа-
- препуњен оквир мецима; ње;
- ослабила опруга доноса- - заменити оквир.
ча метака.
3. Метак се заглав- - Деформисано тело окви- - Замевити оквир и проду-
љује између за- ра или само повијени де- жити гађање;
тварача и цеви лови; - очвстити лежиште мет-
вши се врхом по- - прљаво лежиште метка; ка;
бада у задњи пре- - оквнр није правилно - извадити и вратити оквир
сек цсви. стављен у лежиште; у аутомат;
- деформисан или оштећен - заменити оквир.
доносач метака.
4. Затварач се не - Заглављени ваљчићи за - Расклопити и очистити
забрављује и не забрављивање; затварач;
може доћи до - ослабила или поломљена - аутомат послати у радио-
опаљења метка. ударна опруга; вицу;
Метак не улази до - поломљен ударач; - извадвти метак и повово
краја у лежиште - деформисан или прљав вапувити аутомат,
метка. метак; - очвстити лежиште метка
- прљаво лежиште метака. и продужити гађање.
5. Враћање чаура у - Велико трење затварача - Расклопвти аутомат,
лежиште метка при кретању уназад; детаљно га очвстити,
или заглављивање - сломљен или деформисан овлаш подмазати, скло-
чауре између за- избацач чаура; пити и наставити гађање;
тварача и задњег - недовољна сила трзаја, па - ако је избацач вевспра-вав, аутомат
пресека цеви. чаура не долази до послати у
избацача. радновицу.

6. Неизвлачење чау- - Извлакач чаура сломљен - Аутомат послати у радио-
ра, па се следећи или излизав; ницу;
метак побада у - опруга нзвлакача ослаби- - испразвити аутомат, ра-
дно чауре или за- ла вли сломљева; склопити га, из цеви шип-
глављује. - прљаво лежиште метка, ком взбацвти чауру, очи-
па се чаура заглављује. стити лежиште метака и овлаш га
подмазати. СКло
пвтв аутомат и ваставити
са гађањем.

7. Непрекидна паљ- - Опруга запињаче полом- - Аутомат послати у радио ницу.
ба или рафална љена или ослабила;
паљба у положају - испусти запињаче изли-
за јединачну паљ- зани или деформисани:
бу- - зуб ударача излизан, де-
формисан или поломљен,
па не може да дође до
запињања зуба запињаче.

3.3.5 Технички подаци за аутомат Н&К 9 mm MP5A3

Калибар цеви........................................................................ 9 mm
Маса аутомата без оквира ................................................. 2,45 kg
Маса празног оквира............................................................ 165 g
Маса метка ............................................................................ 12 g

Дужина аутомата
- са извученим кундаком ............................................ 660 mm
- саувученим кундаком.............................................. 490 mm
Нишанска дуж ...................................................................350 mm
Број жлебова ............................................................................. 6
Увијање жлебова ...................................................... слева удесно
Почетна брзина зрна ......................................................... 400 m/s
Техничка брзина гађања ....................................... 650 метак/мин.
Борбена брзина гађања рафалном паљбом .....око 100 метак/мин.
Борбена брзина гађања јединачном паљбом .... око 50 метак/мин.
Ефикасан домет ........................................ ,......................... 200 m

4) ПОЛУАУТОМАТСКЕ СНАЈПЕРСКЕ ПУШКЕ
4.1. Намена и борбене особине

Полуаутоматске снајперске пушке на бази пушчаног метка пред-стављају ефикасно оружје за
уништавање појединачних живих циље-ва на већим даљинама. Полуаутоматске снајперске пушке су
мање прецизне од класичних репетирајућих, али омогућавају да се за исто време погоди већи број
цил»ева или, у случају промашаја, исти циљ погоди више пута.
На слици 86 приказан је изглед домаће полуаутоматске пушке 7,9 mm M76 и пушке 7,62 mm M91.

Сл. 86. - Полуаутоматске снајперске пушке 7,9 mm M76 и 7,62 mm M91
Овим пушкама успешно дејство постиже се на даљинама до 1 000 т, а најбољи резултати постижу се до
800 т. На нисколетеће авионе, хеликоптере и падобранце успешно дејство постиже се до 500 т, док је
ноћу најуспешније дејство до 400 т.
За гађање снајперским пушкама корисги се снајперски метак са универзалним или обележавајућим
зрном. За пушку 7,9 mm M76 ко-ристи се механички нишан, оптички нишан М76 и ноћу пасивни
нишан 5x80. Нишанска даљина за гађање механичким нишаном је до 1 000 т, оптичким М76 до 1 200 m
(M83 до 1 500 m), a пасивним ниша-ном 5x80 до 500 т.
При ноћном гађању снајперским пушкама уз коришћење пасив-ног нишана 5 х 80 успешно се
могу открити, а на мањим даљинама и уништити активни IC нишанско-осматрачки уређаји.
Снајперске пушке пуне се оквиром од 10 метака. За пушку М76 практична брзина гађања у
борби је 30 метака у минути. Пушка M91 има нешто већу практичну брзину гађања.
У конструктивном смислу снајперска полуаутоматска пушка M91 је веома слична пушци М76,
са напоменом да је технички при-лагођена муницији 7,62 х 53 mm M30 и да самим тим има боље
бали-стичке карактеристике. Осим тога, пушка M91 у ергономском смислу има погодније решен
кундак.

4.2. ПОЛУАУТОМАТСКА СНАЈПЕРСКА ПУШКА 7,9 mm M76

4.2.1. Опис делова и муниција

Полуаутоматска снајперска пушка 7,9 mm M76 има следеће глав-не делове (сл. 87): цев са
разбијачем гасова, гасну комору са регула-тором гасова, сандук са рукохватом и поклопцем сандука,
гасни ци-линдар, механизам за окидање, затварач са носачем затварача и клипом, повратник, дрвену
облогу, кундак, нож са ножницом, нишане, оквир и прибор.
Сл. 87. - Главни делови полуаутоматске снајперске пушке 7,9 mm M76

Цев (сл. 87) служи да се у њој изврши опаљење метка и зрну да правац и обртање око уздужне осе, чиме
се постиже његова стабил-ност при лету кроз ваздух. Унутрашњост цеви чине лежиште метка и
водиште зрна. Водиште зрна је ижлебљено и има 4 жлеба и 4 поља, која се увијају дуж цеви слева
удесно. Цев је задњим делом чврсто везана са сандуком и осигурана чивијом. На цев су навучени и
учврш-ћени: постоље предњег нишана са разбијачем гасова, гасна комора, постоље задњег нишана и
гривна. Разбијан гасова је намењен да ра-спрши барутне гасове и пламен на устима цеви. Има 5
уздужних отво-ра. На горњем делу цеви налази се вертикални отвор за пролаз дела барутних гасова
кроз гасну комору у гасни цилиндар. Гривна служи да се на њу наслони предњи део дрвене облоге.
Положај гривне фик-сиран је утврђивачем.
Гасна комора са регулатором Гасова (сл. 87) има облик дуплог цилиндра. Доњим отвором комора је
навучена на цев и угврђена чивијама. Са леве стране доњег цилиндра заварена је предња пређица за
ремник пушке. У горњем цилиндру смештен је регулатор гасова.
Регулатор гасова има 3 отвора различитог пречника и 3 положаја обележена бројевима 1, 2, 3V према
величини пречника отвора. Постављањем регулатора у одређени положај регулише се величина
протока гасова. Положај 2 користи се код гађања при нормалној температури ваздуха. Положај 1
користи се код гађања при високим температурама. Ако у току гађања са положајем 2 дође до
прејаког избацивања чауре или смицања њеног венца, треба заузети положај 1. Положај 3 се користи
на ниским температурама и до испаљења првих 300 метака.
Сандук (сл. 88) је намењен за смештај и вођење затварача, по-вратника и механизма за окидање. За
сандук су учвршћени са задње стране кундак, са доње стране носач рукохвата са браником, са леве
стране постоље носача оптичког и пасивног нишана. Сандук је одоз-го отворен и затвара се
поклопцем. Одоздр, испред браника је отвор за оквир. На задњој горњој страни налази се попречни
жлеб за ослањање поклопца сандука и уздужни жлеб за кретање испуста вођице повратника. Са десне
стране су слова U (укочено) и Ј (јединачно), a y правцу сваког слова је овално удубљење за брадавицу
ручице. На предњем делу је навучен ослонац дрвене облоге. У унутрашњем гор-њем делу сандука
изведене су вођице носача затварача. Вођице су у задњем делу прекинуте ради могућности стављања и
вађења затварача. Испод вођица су испусти по којима клизи тело затварача, а на левом испусту је
избацач чаура. У предњем унутрашњем делу санду-ка причвршћен је уметак који служи да, преко
косине на левој страни тела затварача, окрене затварач за потребан угао и тако омо-гући
забрављивање цеви. Задња страна уметка обликована је тако да олакша увођење метка у цев. Браник
обараче је причвршћен за сандук и служи да заштити обарачу. Са предње стране браника причвршћен
је утврђивач оквира са опругом и осовином.

Сл. 88. - Сандук са рукохватом
Рукохваш (сл. 88) служи за удобније држање пушке при гађању. Преко гривне и помоћу завртња
са навртком рукохват је чврсто спо-јен за свој носач на доњем делу сандука. Навртка завртња
осигурана је подлошком.
Поклопац сандука (сл. 87) служи да затвори сандук са горње сгране и тако заштити повратник и
затварач од прљавштине и оште-ћења. Предњим делом се ослања на полукружни жлеб постоља зад-
њег нишана, а задњим делом на попречни жлеб сандука. На задњем косом делу поклопца налази се
прорез за пролаз испуста утврђивача поклопца.
Гасни цилиндар (сл. 87) је смештен између гасне коморе и по-стоља задњег нишана. Намењен је
за смештај и вођење клипа. На цилиндру разликујемо цев, предње и задње лежиште горње дрвене
облоге. На предњем делу цилиндра има испуст који улази у један од прореза на ободу регулатора
протока гасова, због чега се регулатор не може окретати док се не скине гасни цилиндар.
Утврђивач гасног цилиндра са крилцем намењен је да утврди гасни цилиндар и омогући одвајање
цилиндра при расклапању пушке.
Механизам за окидање (сл. 87; 88) служи да обезбеди сигурно запињање и окидање, кочење пушке
и да онемогући опаљење метка пре него што се заврши потпуно забрављивање цеви затварачем. Ме-
ханизам за окидање има следеће делове: обарачу са осовином, запи-њачу са опругом, ударач са
осовином, ударну опругу, раздвајач паљбе са опругом и кочницу.
У конструктивном смислу наведени делови су исти као и код претходно описане аутоматске пушке
М70 (поглавље 2.2).
Затварач са носанем затварача и клипом (сл. 87) служи да уведе метак у лежиште метка,
забрави цев, изврши опаљење метка и извуче чауру опаљеног метка. Састоји се од тела затварача,
носача затварача са клипом, ударне игле и извлакача.
Тело затварана је цилиндричног облика, a y предњем делу има проширење у облику главе. Са
телом затварача спојени су ударна игла са утврђивачем, извлакач са опругом и утврђивачем. Чело
зат-варача је кружно и омогућава налегање дна чауре. На средини чела је отвор за пролаз врха ударне
игле. Са стране чела затварача налази се лежиште извлакача са опругом. На полукружном задебљању
је профилисани испуст који належе у профилисани жлеб носача зат-варача и по коме се затварач
обрће приликом забрављивања цеви. Испуст са леве стране и полукружно задебљање на глави тела
зат-варача, улазе у попречна удубљења на предњем делу сандука и, пошто се затварач обрне,
чврсто забрављује цев. По уздужном правоуглом жлебу, са леве стране, клизи избацач. По целој
дужини тела затварача је уздужни отвор за смештај ударне игле. На глави су два попречна отвора за
утврђиваче ударне игле и извлакача.
Носач затварана и клип омогућавају одбрављивање и забрављи-вање затварача и рад механизма
за окидање. Носач затварача и клип чине јединствену целину. Носач затварача има два уздужна
отвора. У горњи отвор увлачи се повратник, а помоћу доњег отвора спаја се затварач у целину. На
бочним странама носача су жлебови у које улазе вођице на сандуку при кретању затварача напред-
назад. Са дес-не стране је испуст за потискивање полуге раздвајача и ручица за повлачење
затварача. Са доње стране је профилисани жлеб који омогућава обртање тела затварача при
забрављивању и одбрављивању цеви.
Клип је цилиндричног облика, има главу са три кружна жлеба и четири прстена који обезбеђују
боље заптивање. По целој дужини клип је хромиран сем завојница којима се спаја са носачем
затварача. Два отвора малог пречника (један уздужни и један попречни) избушени су на глави клипа
ради пролаза гасова у компресиони простор. Са носачем затварача клип је спојен завојницом.
Ударна игла је смештена у уздужном отвору тела затварача и учвршћена осовином, која је
уједно и граничник кретања игле напред-назад.
Извлакач је намењен да извуче чауру из лежишта метка и чврсто је држи све до момента удара у
избацач. Извлакач је цилиндричног облика, са полукружним зубом на предњем делу којим обухвата
ве-нац обода чауре. На средини има отвор за утврђивач око којег се извла-кач обрће при захватању
чауре. Са доње стране је опруга извлакача.
Повратник (сл. 89) је намењен да врати затварач у предњи по-ложај после завршеног
испаљивања метка. Састоји се од повратне опруге, вођице, вретена и утврђивача.
Повратна опруга служи да амортизује трзај затварача при кре-тању уназад и да обезбеди
енергију за враћање затварача у предњи положај. Предњим делом ослања се на утврђивач, а
задњим на во-ђицу.
Сл. 89. - Повратник

Вођица је цилиндричног облика и служи да усмери растезање и сабијање повратне опруге. На
задњем крају има проширени испуст за спајање са сандуком и испуст - утврђивач поклопца сандука.
Вретено обједињава све делове повратника. На задњем делу има обод за спајање са вођицом, а на
предњем крају изрез за постављање утврђивача.
Утврђивач повратне опруге је са једне стране расечен ради по-стављања вретена. Служи као
предњи ослонац и граничник растеза-ња повратне опруге.
Дрвена облога (сл. 87) је намењена за удобније држање пушке при гађању и за заштиту стрелца од
опекотина.
Доња дрвена облога се предњим полукружним делом ослања на гривну и утврђује утврђивачем
гривне. Задњи део облоге има испуст и оков којим се ослања на сандук.
Горња дрвена облога се ослања на предње и задње лежиште обло-ге, на гасном цилиндру. Учвршћује
се лиснатом опругом смештеном у лежишту.
Кундак (сл. 90) је намењен да омогући нормално руковање снај-перском пушком при гађању. На
кундаку се налази потков и завртњи за утврђивање. Са предње стране кундак је обликован у четвртасти
испуст који упада у одговарајуће удубљење на сандуку. Са сандуком је спојен помоћу завртња и
спојнице. Завртањ је осигуран крутом и еластичном подлошком. Потков кундака штити задњи део
кундака од оштећења и утврђен је са два завртња.

Сл. 90. - Кундак пушке

Нож са ножницом је намењен за сечење жичаних препрека, ка-блова и других предмета, а служи и као
хладно оружје. Комплет ножа са ножницом исти је као код претходно описане аутоматске пушке М70, па се
читалац упућује на поглавље 2.2.
Нишани снајперске пушке јесу: механички, оптички нишан М76 и пасивни нишан 5x80.
Механички нишан се састоји од предњег и задњег нишана.
Предњи ншиан је за предњи део цеви учвршћен са две чивије. Има постоље, носач мушице и мушицу.
Горњи део постоља завршава се полукружним прстеном и служи као заштитник мушице. Попреч-ни кружни
отвор служи за смештај носача мушице. Предњи део по-стоља предњег нишана продужава се у разбијач гасова.
На носачу мушице, одозго, налази се вертикални отвор за увијање мушице. Овални отвор смањује
масу постоља. Са предње стране, на косо исе-ченом делу постоља и на носачу мушице, утиснута је
цртица за контролу померања носача мушице са мушицом по правцу, при испи-тивању тачности
гађања пушке. Мушица је цилиндричног облика. На доњем, ширем делу, има завојнице за спајање са
носачем мушице. Завијањем или одвијањем мушице мења се њен положај по висини, a тиме и положај
средњег поготка по висини, што се чини само при испитивању тачности гађања пушке. Задњи нишан
је навучен на цев и учвршћен чивијом. Има постоље, преклапач, гајку са утврђивачима и опругу
преклапача. Постоље задњег нишана са горње стране има ушице за спајање са преклапачем и две
криве површине по којима клизи гајка при одређивању висине нишана. Уздужни канал између кривих
површина служи за смештај опруге преклапача. На предњем делу постоља је попречни отвор за
постављање утврђивача гасног цилиндра. Преклапач је помоћу два цилиндрична испуста и ушица
спојен са постољем . На горњој површини преклапача изгравирано је 11 попречних цртица које су
обележене бројевима од 0 до 10. Цртице и бројеви "означавају висину нишана који се заузима на
основу утвр-ђене даљине до циља, а вредност сваког броја је 100 т. Ради утвр-ђивања гајке у
жељеном положају десна страна преклапача је ижлебљена. Гајка је ваљкастог облика, навучена је
на преклапач и намењена за заузимање висине нишана према утврђеној даљини до циља. У одређеном
положају утврђује се утврђивачем. Гајка се искљу-чује изубљивањем из жлебова по десној страни
преклапача. У њој се налазе опруга и зуб гајке. Опруга преклапача је лисната и држи преклапач у
постављеном положају.
Оптички нишан М76 (сл. 91) је намењен за нишањење при гађању појединачних и добро
замаскираних циљева дању и при сумраку. Он омогућава високу тачност погађања малих и удаљених
циљева у неповољним светлосним условима. Захваљујући осветљеној кончани-ци, може се гађати у
сумрак и при видљивој ноћи. Специјални луми-нисцентни екран омогућава откривање, a y повољним
условима и гађање активних IC средстава. Даљина успешне детекције активних IC средстава ноћу
постиже се до 100 т

Сл. 91. - Оптички нишан М76
Оптички нишан, преко своје кончанице и механизма за њено померање, омогућава мерење даљине,
на основу познате висине (1,75 т) и ширине (0,5 т) циља, у границама 200 до 800 т; заузимање даљине у
границама 0 до 1 200 т; заузимање бочних поправки у границама од 0 до 20 хиљадитих - помоћу
добоша до 0-10 и помоћу кончанице до 0-10 у сваку страну.
Оптички нишан се састоји од механичких и оптичких склопова.
Механички склопови обухватају: механизам даљине, механизам правца, систем за осветљавање
кончанице, механизам луминисцент-ног екрана, покретно сенило и гумену шкољку.
Оптички склопови обухватају: објектив, кончаницу, обртни сис-тем сочива, окулар,
луминисцентни екран и ултраљубичасти филтер.
Механизам даљине је намењен за заузимање даљине до циља (табличних углова) и састоји се од
добоша даљинара са куглицом и нарецканог точкића са завртњима. На добошу даљинара налази се
скала са поделом од 0 до 12, а намењена је за заузимање даљине га-ђања од 0 до 1 200 т. Вредносг
једног подељка од 0 до 3 износи 100 т, а од 3 до 12 износи 50 т. На горњем делу добоша налази се
помоћна скала која се корисги при довођењу средњег поготка у нишанску тачку, а вредност подељка
(тачност очитавања) износи 0-01.
Померањем нарецканог точкића са добошом даљине долази до померања носача кончанице у
правцу осе механизма даљине, чиме се заузима таблични угао који одговара вредности заузете даљине.
На горњој страни нарецканог точкића стрелицама је показан правац окретања точкића при уношењу
потребних поправки заузетих вред-ности (доле - SP - горе). Окретањем нарецканог точкића у правцу
стрелица, кончаница се помера у правцу средњег поготка - SP (rope или доле). Са горње стране
нарецканог точкића налазе се два заврт-ња који су намењени за ректификацију по даљини.
Механизам правца служи за заузимање бочних поправки, чиме се отклањају чиниоци који утичу на
путању зрна у хоризонталној равни. Сасгоји се од добоша правца са куглицом и нарецканог точкића са
завртњима.
На добошу правца налази се скала са једнаким подељцима. Вред-ност скале је од 0 до 10 (у обе
стране), а вредност једног подељка одговара једном хиљадитом (0-01). На горњем делу добоша правца
налази се помоћна скала која се користи при довођењу средњег по-готка у нишанску тачку, а вредност
подељка износи 0-01.
На горњој страни нарецканог точкића стрелицама је показан правац померања точкића при заузимању
потребних поправки одре-ђених вредности (desno - SP - levo). Окретањем нарецканог точкића у правцу
стрелице, помера се кончаница у правцу средњег поготка (SP). Са горње стране нарецканог точкића налазе
се два завртња који су намењени за ректификацију оптичког нишана по правцу.
Систем за освешљавање кончанице служи за осветљавање скале и ознака на кончаници оптичког
нишана, при његовој употреби у условима слабе видљивости, у сумрак и при видљивој ноћи. Систем се
састоји од два трицијумска извора светлости који су залепљени за обод кончанице. Трицијумски извори
светлости су стаклене цевчице полукружног облика које су са унутрашње стране пресвучене фос-фором и
испуњене трицијум-гасом.
Механизам луминисцентног екрана служи за промену положаја самог екрана. Састоји се од нарецканог
точкића и луминисцентног
екрана. На нарецканом точкићу налазе се две ознаке, беле и црвене боје. Ознака беле боје одговара
положају „искључено" (луминисцентни екран се налази испод окна са ултраљубичастим филтром), a
ознака црвене боје одговара положају „укључено" (луминисцентни екран се налази испред кончанице).
Очитавање се врши наспрам ознаке утиснуте на прстену. Ако се боје (бела и црвена) избришу,
луминисцентни екран се доводи у радни положај окретањем точкића унапред, a y неутрални положај -
окретањем точкића уназад. Ради лакшег и сигурнијег рада механизам је снабдевен граничником и ку-
глицом са опругом.
Покретно сенило служи као заштитник објектива од атмосфер-ских падавина (кише, снега) и
заслепљивања од директних сунчевих зрака, при гађању у правцу Сунца, спречавајући истовремено одбље-
ске објектива који демаскирају стрелца. Покретно сенило има два положаја: радни (извучено напред) и
неутрални (повучено назад).
Гумена заштитна шкољка намењена је за правилно и удобније нишањење. Штити сочиво окулара од
прљавштине и механичких оште-ћења.
Објектив је намењен за добијање умањене и окренуте слике ци-ља. Састоји се од два међусобно
слепљена сочива.
Кончаница (сл. 92) је намењена за нишањење и мерење даљине. На њој се налази стрелица за
нишањење, скала бочних поправки и скала за мерење даљине. Последње цртице на скали бочних поправки

обележене су бројем 10, што значи да је вредност скале, мерена од стрелице, у сваку страну по 10
хиљадитих (0-10). Вредност од цртице до цртице је 2 хиљадита (0-
02).
Скала за мерење даљине изгравирана је за висину циља 1,75 m
и ширину циља 0,5 т. Њом се може мерити даљина од 200 до 800 т.
Обртни систем сочива је на-мењен да исправи окренуту сли-ку
циља и кончанице. Састоји се од два пара међусобно слепље-них
сочива.
Окулар је намењен за по-
сматрање и увеличавање исправ-
љене слике циља и кончанице.
Састоји се од два пара међусобно слепљених сочива.
Луминисцентни екран је намењен за детекцију циљева који ко-
ристе активна IC средства. Састоји се од танке плочице специјалног
Сл. 92. – Кончаница

хемијског састава која је смештена између две међусобно слепљене стаклене плочице.
Ултраљубичасти филтер је намењен за регенерацију луминис-центног екрана када је у положају
„искључено".
Носач оптичког нишана М76 (сл. 93) и постоље на сандуку пушке утврђују оптички нишан за
пушку. Носач се састоји од тела, утврђивача, осигурача утврђива-ча, предњег и задњег лежишта са
стезачима и граничника.
Тело носача обједињује све делове носача у целину. На себи има
уздужни жлеб за поставља-ње носача оптичког нишана на постоље са
леве стране сандука пушке. На средњем доњем делу тела носача налази
се утврђивач са осигурачем утврђивача помо-ћу којег се тело носача
утврђује
и осигурава на постољу. Помоћу осигурача утврђивача могуће је по-
дешавање стезања тела носача за сандук пушке.
Са горњом равном површином тела носача, помоћу два завртња
спојена су два раздвојена лежишта ниишна (предње и задње) у ко-
Сл. 93. - Носач оптичког нишана М76

јима је оптички нишан утврђен сшезачима и осигуран завртњима. На предњем делу жлеба носача
налази се цилиндрични граничник који се ослања на одговарајућу површину на постољу.
Оквир (сл. 87) је намењен за смештај 10 метака. Са пушком се спаја преко лежишта на доњем
предњем делу сандука и утврђује утврђивачем. Оквир се састоји од тела, доносача метака, опруге до-
носача, дна оквира, утврђивача дна и утврђивача опруге доносача.
Тело спаја све делове оквира у целину. Горњи део чине усне које су обликоване за пријем и
усмеравање правца уношења метака у цев. Са предње стране тела је предњи зуб оквира преко којег
се предњи део оквира ослања на испуст у сандуку. Са унутрашње стране и у ви-сини зуба је
граничник доносача. Са задње стране тела је задњи зуб оквира помоћу којег се оквир осигурава
утврђивачем у лежишту. Стра-нице тела су повијене и на њих се поставља дно оквира.
Доносач служи да издиже и доноси метке до усана тела оквира и да их стално држи потиснуте
навише у положају за увођење у цев. Доносач усмерава метак и омогућава његово правилно
увођење у цев. После испаљивања последњег метка, поприма улогу задржача затварача (задржава га
у задњем положају). Са горње леве стране на доносачу је утиснуто полукружно ребро које обезбеђује
распоред метака у два реда, придржавање горњег метка на уснама и потискивање само једног метка у
цев.
Опруга доносача преко свога утврђивача и доносача обезбеђује доношење метка у положај за
увођење у цев. Доњим крајем ослања се о утврђивач дна оквира са којим је везана повијањем
одговарају-ћих испуста.
Дно оквира је намењено да затвори оквир са доње стране. На средини има четвртасти отвор у
који упада испуст утврђивача и осигурава дно од померања и испадања. Помоћу повијених ивица
навлачи се на тело оквира.
Утврђивач дна оквира је спојен са опругом доносача и служи да осигура дно оквира рд померања.
На средини са доње стране је ис-пуст који улази у отвор на дну оквира, a ca горње стране су повијени
испусти којима се учвршћује за опругу доносача метка.
Прибор је намењен за чишћење, подмазивање, расклапање, скла-пање и одржавање пушке и
оптичког нишана, као и за ношење и за-штиту делова прибора и оквира. Прибор се састоји од
торбице, фу-троле за оптички нишан, ремника, кутије прибора са поклопцем, изби-јача, одвртке,
троделне шипке, канапа за чишћење цеви, кантице, четкице за подмазивање цеви, фланелске крпе,
четкице од меке дла-ке и чистилице.
Торбица служи за смештај и ношење четири оквира за муницију и остадих делова прибора.
Израђена је од импрегнираног памучног платна. Торбица на себи и у унутрашњости има уграђене
џепове и лежишта. Затвара се поклопцем и осигурава помоћу утврђивача од коже и месинганих
дугмади постављених на предњој страни торбице. Са задње стране торбице ушивене су гајке које се
навлаче на опасач. За гајке је причвршћен ремник за ношење торбице преко рамена.
Футрола за опишчки нишан је од импрегнираног памучног платна. Ставља се преко оптичког
нишана када је на пушци и служи као заштита од прашине и влаге на маршу или када се пушка не упо-
требљава.
Ремник служи за ношење снајперске пушке. Учвршћује се јед-ним крајем за задњу пређицу на
кундаку, а другим крајем за предњу пређицу на комори гасног цилиндра помоћу закачке.
Кутија прибора са поклопцем служи за смештај четкице, чисти-лице и избијача. Заједно са
избијачем служи и као рукохват за шипку при чишћењу цеви или избијању чауре из лежишта метка.
Избијач служи за расклапање делова механизма за окидање и за чишћење пушке када се користи
шипка.
Одвртка је од челичног лима. Маказастог је облика и користи се при ректификацији оптичког
нишана.
Троделна шипка је намењена за чишћење, подмазивање цеви и избијање заглављених чаура. На
врху шипке налази се отвор за сме-штај избијача, а на задњем делу су навоји за састављање шипке у це-
лину и навијање четкице и чистилице.
Канап за чишћење цеви је од кудеље. На крајевима има оловне тегове за лакше провлачење кроз
цев, а на средини петљу за увла-чење кучине или крпе при чишћењу цеви.
Кантица запремине 30 g намењена је за чување уља за подмази-вање. На кантици постоји пипак за
проток уља, који се затвара по-клопцем.
Фланелска крпа и четкица за оптички ншиан намењене су за брисање спољних површина
објектива и окулара оптичког нишана. Фланелска крпа мора увек бити чиста, а чува се заједно са
четкицом за чишћење оптичког нишана у поливинилској кесици.
Муниција. За гађање снајперском пушком М76 користи се снај-перски метак 7,9 mm ca
универзалним зрном М75, метак са универ-залним зрном М49, метак са пробојно-запаљивим зрном и
метак са обележавајућим зрном М70. Бојни метак има зрно, чауру, барутно пуњење и капислу.
Снајперски метак са универзалним зрном М75, захваљујући бо-љим балистичким карактеристикама,
обезбеђује при гађању већу прецизност од обичног метка. На картонској кутији за паковање
снајперских метака уписује се: 7,9 mm метак снајперски са универзал- ним зрном, М75. На данцету
чауре утиснуто је слово S. Универзално зрно употребљава се за уништавање противника.

Метак са пробојно-запаљивим зрном употребљава се за гађање лако запаљивих циљева. Предњи део
(врх) зрна обојен је црном бо-јом и има црвени прстен.
Метак са обележавајућим зрном М70 служи за показивање ци-љева на бојишту и коректуру ватре. На
задњем крају зрно има трасер који у току лета гори на даљини до 800 т. Ређе се корисги за гађање живих
циљева, јер сагоревањем светлеће смеше губи на тежини и стабилности на путањи, па је вероватноћа
погађања циља мала. Врх зрна обојен је зеленом бојом.

Снајперски меци 7,9 mm М75 и 7,62 mm МЗО приказани су на слици 94
Сл. 94. - Снајперски меци 7,62 mm M30 и 7,9 mm M75
.

4.2.2. Расклапање и склапање
Опште одредбе о расклапању и склапању стрељачког оружја, приказане у поглављу 6.2. ове књиге, важе
и за аутоматску пушку.
Као и раније, треба истаћи да се расклаиа само празно оружје, што подразумева да се пушка претаодно
обавезно мора испразнити и преконтролисати да ли је празна.
Ако је на пушци био постављен нож, пре расклапања треба га скинути. За скидање ножа пушку треба
положити тако да ручица затварача належе на сто (простирку), затим левом руком ухватити за цев и притиснути
дугме утврђивача ножа. Десном руком ухватити рукохват и повлачењем унапред скинути нож.
Приликом расклапања снајперске пушке у јединици дозвољено је одвајање оптичког (пасивног) нишана,
оквира, поклопца сандука, повратника, затварача са носачем затварача и клипом, гасног цилин-дра, регулатора
гасова и доње облоге. Снајперистима се још може дозволити да раставе затварач, повратник и оквир.
Да би се одвојио оптички (пасивни) ниишн са носачем од сан-дука, пушку треба држати левом руком за
доњу облогу тако да уста цеви буду окренута улево, десном руком прво изокренути полугу утврђивача носача
нишана, а затим ухватити нишан и повлачити га уназад док се не одвоји од постоља на сандуку.
Да би се одвојио оквир из лежишта, треба поставити пушку ис-пред тела држећи је левом руком за дрвену
облогу. Десном руком ухватити оквир, тако да прсти обухвате тело оквира са десне и пред-ње стране, а палац
врши притисак на крилце утврђивача оквира. Палцем притиснути утврђивач, а осталим прстима повући задњи
део оквира наниже и одвојити га од пушке.
Поклопац сандука, одваја се тако што се пушка са нишанима на горе, предњим делом ослони на сто
(простирку), десиом руком обу-хвати се врат кундака, а палцем притисне утврђивач поклопца сан-дука напред
до краја. Потом се прстима леве руке ухвати поклопац сандука одозго и одвоји од сандука.
Да би се одвојио повратник треба шаком леве руке држати пуш-ку за врат кундака, прстима десне руке
потиснути задњи део вођице напред, извући повратник из уздужног жлеба сандука и носача зат-варача.
Ради растављања повратника пушка се одлаже на сто (про-стирку), а затим поставља шипка у
унутрашњост вођице повратника, усправља повратник вертикално, ослањајући шипку о чврст предмет. Након
тога левом руком се чврсто обухвата повратна опруга и сабија на вођицу, десном руком се одваја утврђивач
опруге од вретена и постепено попушта опруга да се истегне и одвоји вретено од вођице.
Затварач са носачем затварача и клипом одваја се од сандука тако што се левом руком пушка окренута са
затаарачем навише ухвати за врат кундака, десном руком, помоћу ручице, повлачи се затварач са носачем и
клипом у задњи положај, а затим обухвата задњи део носача затварача, подиже навише и одвија затварач са
носачем зат-варача и клипом од сандука.
Ради расшављања зашварача са носачем зашварача и клипом носач затварача се држи у десној руци са
клипом окренутим навише, левом руком повлачи се тело затварача уназад и окреће око уздужне осе удесно,
тако да профилисани испуст за обртање затварача изађе из профилисаног жлеба на носачу затварача. После
тога, тело зат-варача се извлачи из доњег уздужног отвора носача затварача, поди-жући га напред и навише.
Гасни цилиндар се одваја тако што се пушка левом руком држи за врат кундака, а разбијачем гасова
ослања о сто (простирку). По-моћу прореза на кутији прибора, десном руком се подиже крилце утврђивача
гасног цилиндра навише. Прстима десне руке обухвата се задњи део гасног цилиндра, подиже навише и одваја
од гасне коморе. Након тога, одваја се регулатор Гасова (окретањем за 180° и повла-чењем уназад).
Ради одвајања доње дрвене облоге пушка се облогом поставља на длан леве руке. Десном руком, помоћу
избијача или кутије прибо-ра, подиже се полужица утврђивача гривне, окреће напред за 180° и помера гривна
напред према гасној комори. Пажљиво се повлачи доња облога напред док њен испуст не изађе из
одговарајућег изреза на сандуку, а оков облоге из свог лежишта на предњем делу сандука, након чега се одваја
облога од цеви.
Ради растављања, оквир се узима у леву руку са дном окрену-тим навише и ширим делом до палца.
Десном руком, помоћу изби-јача, потискује се утврђивач дна оквира наниже и напред, истовре-мено
подржавајући палцем леве руке утврђивач дна оквира. Десном руком пажљиво се одваја дно, истом руком
обухвата се отвор дна оквира и постепено попушта притиску опруге, која се заједно са сво-јим утврђивачем
извлачи, а доносач метка вади из оквира.
Пушка се склапа обрнутим редом и пр.оверава да ли је правилно склопљена. Провера се врши запињањем
затварача и извршењем окидања.

4.2.3. Функција пушке
Да би се пушка напунила потребно је откочитИ је, повући зат-варач са носачем затварача и клипом у
крајњи задњи положај, пу-сгити ручицу затварача како би он под дејством повратника отишао у предњи
положај, довео метак у лежиште метка и забравио цев. При повлачењу ручице носач затварача се помера
уназад и својим косим жлебом са доње стране дејствује на профилисани испуст на глави тела затварача и
обрће га улево по профилисаном жлебу. Окре-тањем тела затварача удесно, испуст с леве стране и
полукружно
задебљање главе тела затварача излазе из попречних жлебова у сан-дуку чиме се врши одбрављивање и
омогућује даље кретање зат-варача уназад. При кретању уназад, носач затварача својим бочним жлебовима
клизи по вођицама на сандуку, испустом на задњем крају потискује ударач уназад и наниже, у горњем уздужном
отвору сабија рпругу повратника, a y доњем отвору носи тело затварача уназад. Ударач се, под притиском
затварача, окреће око своје осе, сабија ударну опругу и спушта наниже све док крак раздвајача не заскочи за
његов зуб са предње стране, чиме се завршава запињање ударача. Раздвајач се својим краком стално ослања на
предњи доњи део ударача, прати његово окретање и чим зуб ударача пређе његову горњу површину крак
заскаче за зуб ударача, а полуга раздвајача се подиже и својим крајем преграђује жлеб испод вођице носача зат-
варача на десној страни сандука. Кад затварач дође у крајњи задњи положај, први метак под притиском опруге
доносача метка долази на усне оквира и поставља се на правац увођења. Када се ручица пусти затварач под
дејством повратне опруге одлази напред, при чему носач затварача својим уздужним жлебовима клизи по
вођицама сан-дука и носи тело затварача напред. Доњи (засечени) део тела зат-варача потискује први метак из
оквира и уводи га у лежиште метка. Кад тело затварача удари у задњи пресек цеви, носач затварача креће
још напред за око 8 mm, при чему својим профилисаним жле-бом дејствује на профилисани испуст главе
затварача и обрће тело затварача улево. Испуст с леве стране и полукружно задебљање с десне стране главе
затварача улазе у одговарајуће бочне жлебове сандука чиме се забрављује цев, а зуб извлакача заскаче за
обод чауре. У моменту обртања тела затварача, испуст са десне стране на носачу затварача потискује полугу
раздвајача напред и наниже, чиме се раздвајач окреће, а његов крак излази испод зуба ударача. Ударач, под
дејством ударне опруге, креће навише, али га задржавају конусни испусти обараче у запетом положају. Овим је
пуњење пушке завр-шено.
Да би се отворила паљба из снајперске пушке, потребно је по-вући обарачу уназад. При повлачењу репа
обараче уназад, обарача се, окрећући се око своје осовине, спушта предњим делом наниже и напред, чиме
ослобађа рамена ударача од захвата својих предњих конусних испуста. Ударач се под дејством опруге окреће око
своје осовине напред и навише, удара у ударну иглу, а ова својим врхом пробија капислу и пали иницијалну
смешу. Пламен иницијалне сме-ше пролази кроз отворе дна чауре и пали барутно пуњење, чиме се опаљује
метак. Зрно, под притиском барутних гасова, креће напред, урезује се у жлебове водишта зрна и савлаћује отпор
ваздуха у цеви. Затварач чврсго забрављује цев све док зрно својим.задњим пресе-
ком не прође отвор на цеви који је наспрам гасне коморе. Тада зрно наставља обртно кретање напред и под
притиском барутних гасова напушта цев, а део гасова истиче у гасну комору и дејствује на клип носача
затварача који, у моменту када зрно напушта уста цеви, по-чиње да се креће уназад. При кретању носача
затварача са клипом уназад, цев се одбрављује на исти начин као и при пуњењу пушке. Извлакач извлачи
чауру опаљеног метка и повлачи је уназад, док зуб избацача не удари у данце чауре и избаци је напоље кроз
отвор на ширем десном изрезу поклопца сандука. Пошто дође у крајњи доњи положај, ударач прихвата
запињачу својим горњим испустом. Доно-шење другог метка у лежиште и забрављивање цеви извршено је
на начин описан код пуњења пушке. Да би се опалио следећи метак потребно је попустити прст на обарачи.
При том се обарача заједно са запињачом, окреће назад и спушта наниже, чиме се ударач осло-бађа захвата
зуба запињаче. Ударач полази навише, али га задржа-вају конусни испусти обараче. Поновним повлачењем
обараче уна-зад, долази до окидања и опаљења као и код првог метка.

4.2.4. Застоји и начин отклањања
Опште одредбе о застојима и начину њиховог отклањања код стре-љачког оружја, приказане у поглављу
6.3. ове књиге, важе и за полу-аутоматску снајперску пушку. Посебне одредбе о могућим застојима и начину
отклањања код полуаутоматске снајперске пушке 7,9 mm М76 приказане су у табели 7.
Табела 7
Редни Застој Узрок застоја Начин отклањања
број
1. Затварач не иде у предњи положај, - Сломљена или ослабљена - Затварач повући уназад и
на свом путу не по-тискује метак из повратна опруга, згусну-то нагло га пустити;
оквира. Метак се заглављује између мазиво и прљавштина у - очистити сандук пушке и
затварача и цеви или се врхом поба- сандуку; затварач;
да у задњи пресек цеви. - опруга доносача метака - проверити исправност
сломљена или заглавље-на; оквира, очистити га и
- згуснуто мазиво и прљав- наместити у отвор сан-дука,
штина у унутрашњости уколико је неиспра-ван
оквира онемогућава пра- заменити га исправ-ним;
вилну функцију опруге - ако се застој понови пре-
доносача; бацити регулатор гасова у
- деформисано тело окви- положај 1;
Редни Застој Узрок застоја Начин отклањања
број - оквир није до краја пи- - у случају поновног засто-
1. тиснут у отвор или не ја пушку послати у радио-
улази у отвор сандука ницу.
или у њему лабаво стоји;
- излизан потискивач
метка.
2. Метак не належе - Деформисан и прљав ме- -Затварач повући уназад и
у лежиште метка. так; избацити деформисан или
Затварач се не за- - прљаво лежиште метка; прљав метак;
брављује и не мо- - сломљен или деформисан - очистити жлебове санду-
же се извршити испуст на затварачу који ка за забрављивање за-
опаљење. је намењен за његово за- тварача;
брављивање у уметку - прегледати затварач и
сандука. ако је деформисан, пуш-
ку послати у радионицу.
3. Опаљење метка - Неисправан метак (овла- - Затварач повући уназад и
није извршено. жила каписла или барут- одстранити неисправан
но пуњење); метак, па гађање проду-
- прљаво лежиште игле; жити;
- поломљена ударна игла; - ако се и даље не врши
- ослабила или поломљена опаљеље, пушку испраз-
ударна опруга; нити, одвојити тело зат-
- поломљен ударач. варача од носача, прегле-
дати иглу, ударну опругу
и ударач. Ако је неки део
неисправан, пушку посла-
ти у радионицу.

4. Незнатно помера- -Недовољна сила трзаја - Пушка се испразни (ако
ње носача затва- носача затварача, па чау- је чаура осгала у лежиш-
рача и враћање ра не долази до избацача; ту избија се шипком),
чауре у лежиште. - велики зазор између кли- очисте се отаори за барут-
при чему долази па и регулатора гасова: не гасове и продужи га-
до заглављивања - велико трење затварача ђање. Ако се застој по-
чауре између за- при кретању уназад; навља, регулатор гасова
тварача и задњег - запушен отвор на гасној поставити у положај 3 и
пресека цеви. комори. наставитн гађање;
- ако поново дође до засто-
ја пушка се шаље у радио
ницу.

5. Неизвлачење и - Извлакач чауре спомљен; - Испразнити пушку, па
. неизбацивање - опруга извлакача слом- шипком избацити чауру;
чаура, па се следе- љена или ослабила; - расклопити пушку и
ћи метак побада у дно чауре или - избацач чаура сломљен, установити узрок застоја;
за-глављује. деформисан или излизан. - ако су извлакач или ње-
гова опруга сломљени и
ако је избацач деформи-
сан, пушку послати у ра-
дионицу.
6. После опаљења - Доносач метка не задр- - Повући затварач уназад
последњег метка жава затварач већ се под и задржати га, руком изва-
оквир не задржава његовим притиском окре- дити оквир и исправити
затварач у задњем ће унапред. доносач.
положају већ за-
тварач делимично
креће напред.
7. Рафална паљба по - Зуб запињаче недовољно Пушку послати у радио-
2-3 метка. захвата ударач. нвцу.

4.2.5. Технички подаци за полуаутоматску снајперску пушку 7,9 mm M76

Калибар цеви.............................................................................. 7,9 mm
Број жлебова цеви ............................................................................. 4
Увијање жлебова ............................................................. слева удесно
Почетна брзина зрна ................................................................. 730 m/s
Максимални притисак барутних гасова.................................... 3200 bar
Основни положај механичког нишана..........................................300 m
Сила окидања.........................................................................до 2,5 daN
Капацитет оквира..................................................................10 метака
Дужинапушке (без ножа) ...................................................... 1135 mm
Дужина цеви...............................................................................550 mm
Нишанска дуж (механички нишан)...........................................540 mm
Маса пушке са празним оквиром без оптичког нишаДа................4,6 kg
Маса празног оквира……………………………………………..0,23 kg
Маса ножа са ножницом........................:.................................... 0,44 kg
Масаметка ...................................................................................... 26 g
Маса зрна ......................................................................................12,8 g
Маса барутног пуњења метка ..................................................... 2,65 g
Дужина метка............................................................................ 80,6 mm
Оптички нишан М76
- увећава .............................................................................4 пута
- пречник улазног отаора ...................................................24 mm
- дужина оптичког нишана ............................................... 150 mm
- видно поље ........................................................................ 5° 10'
- моћ разлагања .......................................................................10"
- подешеност окулара (у диоптријама) ......................-0,5 до -0,7
- вредност подељака на скали даљине
- од 0 до 300 m .................................................................. 100 m
- од 300 до 1 000 m..............................................................50 m
- вредност поправки
- на добошу правца........................................................... 0-01
- на кончаници.................................................................. 0-02
- извор светлости .....................................................трицијум-гас
- маса нишана са носачем...................................................0,65 kg
- маса нишана без футроле и прибора............................. 0,410 kg
5. МИТРАЉЕЗ 7,62 mm M84

5.1. Намена и борбене особине
Митраљез 7,62 mm M84* (сл. 95) је намењен за неутралисање и уништавање откривених и
маскираних групних и важнијих појединачних циљева, неутралисање ватрених средстава која
дејствују из пушкарница, бункера или утврђених зграда, уништавање и онеспособљавање моторних и
слабије оклопљених возила и уништавање циљева у ваздушном простору.

Сл. 95. - Митраљез 7,62 mm M84 на постољу и ножицама

У техничком смислу митраљез 7,62 mm M84 се састоји од оружја, постоља и прибора.
Митраљезом се може дејствовати и са ножица.
Ефикасно дејство митраљеза на живе циљеве и циљеве у ваздуш-ном простору са постоља је на
даљинама до 1 000 т. Најбољи резултати постижу се изненадном паљбом на даљинама до 600 т.
Сасређеном ватром више митраљеза противник или ватрена средства могу се неутралисати или
уништити на даљинама до 1 500 т.
Паљба из митраљеза може бити рафална (кратки рафали до 10 и дуги од 11 до 25 метака) и
непрекидна до 250 метака.
Иишанска даљина је до 1 500 метара. По потреби, користи се па-сивнн нишан 5 х 80 са којим је
нишанска даљина до 500 метара.
Борбена брзина гађања је око 250, а техничка до 700 метака у Минути. Почетна брзина зрна је
825 m/s. Крајњи убитачни домет зрна је 3 800 т.
Угао хоризонталног поља дејства са постоља по циљевима на земљи, са употребом граничника
је око 70°, a no циљевима у ваздушном простору је 360°.
За гађање митраљезом употребљавају се бојни меци са обичним (челично језгро), тешким
(оловно језгро), обележавајућим, пробојно-запаљивим и пробојно-запаљиво-обележавајућим зрном.
Митраљез се пуни редеником од 50 метака (са језичком или без њега) из муницијске кутије. Више
реденика од 50 метака могу се спојити у један.
Митраљез послужују три послужиоца. Транспортује се на моторном возилу или товарном грлу,
a y борби га преноси послуга.

5.21 Опис делова и муниција
Митраљез 7,62 mm M84 (сл. 96) има следеће главне делове: цев, сандук са рукохватом, поклопац
сандука са уводником, нишане, гасну комору са регулатором гасова, гасни цилиндар, повратни
механизам, носач затварача са клипом, затварач, механизам за окидање, кундак, ножице, постоље и
прибор.
Цев (сл. 96) је намењена да се у њој изврши опаљење метка и зрну да правац и обртно
кретање у лету. У унутрашости цеви је ле-жиште метка и водиште зрна. Водиште зрна је
ижлебљено и има 4 жлеба и 4 поља са увијањем слева удесна.-
На предњем делу цеви су навоји за навијање скривача пламена или појачника трзаја за
маневарску муницију.
На задњем делу цеви је шири кружни жлеб у који се намешта ручица цеви. Иза прстенова, на
хромираном делу цеви, са горње стране су два жлеба у које належу ребра браве цеви и забрављују
цев у
носачу цеви. На задњем пресеку цеви је овални изрез ради налегања зуба извлакача и захватања венца чауре.
Са доње стране је уздужни изрез за пролаз и налегање испуста носача затварача, a ca десне стра-не мањи
прорез за пролаз испуста на сандуку. На прстенасти испуст цеви (венац) належе венац чауре метка.

Сл. 96. - Главни делови митраљеза

Скривач пламена је намењен да распрши барутне гасове на усти-ма цеви и тиме смањи бљесак пламена.
Има 5 уздужних прореза, а на цев се навија окретањем слева удесно.
Ручица цеви је намењена за једноставније и брже одвајање цеви од сандука и преношење оруђа. На цев је
учвршћена помоћу прстена. Прстен се утврђује за цев са 3 завртња од којих два горња утврђују и ручицу.
Корице ручице су пластичне, а за ручицу и међусобно спојене су са 2 завртња.
Сандук са рукохватом (сл. 97) је намењен да споји све делове митраљеза, обезбеди њихову функцију и
усмери кретање носача зат-варача са затварачем. Са горње стране сандук се затвара поклопцем (сл. 100).
Сандук је израђен од три дела: тела сандука, носача цеви и носача кундака, који су међусобно ужлебљени
и спојени закивањем.
Тело сандука је облика кутије. Горње стране су му повијене и на-мењене за вођење носача затварача.
Са леве стране тела сандука је отвор за избацивање чаура који се затвара вратанцима. Вратанца су за тело
сандука учвршћена осовином, а опруга их стално потискује наниже. Иза отвора за избацивање чаура, за
тело сандука, заварено је постоље оптичког (пасивног) нишана.
Сл. 97. - Сандук са рукохватом - изглед са леве и десне стране

Са десне предње стране тела сандука је четвртасти отвор за про-лаз ушица носача цеви на
који се причвршћује доносач метка са заштитником. Иза доносача метка на телу сандука је
уздужно удуб-љење, где се смешта ручица за запињање, а кроз профилисани отвор провлачи се
њен зуб. Са спољне стране ручица се утврђује плочицом која има уздужни прорез за кретање
ручице. Плочица је заварена за тело сандука.
Са горње стране тело сандука је уздужно прорезано и има про-ширене изрезе у задњем делу
за пролаз носача затварача када се он одваја од тела сандука. Са десне горње стране смештен је и
закива-њем утврђен избацач чаура.
Са доње стране тело је испупчено. У испупчење належе доњи крак доносача метка. Кружни
отвор на испупчењу намењен је за од-вод воде која би се могла накупити у сандуку. Преко
испупчења заки-вањем је причвршћен носач муницијске кутије од 100 метака. Иза но-сача
муницијске кутије на телу сандука је четвртасти отвор за смеш-тај делова механизма за окидање.
Са задње стране тело сандука је затворено носачем кундака.
Носач кундака има горњи и доњи испуст са отворима за пролаз завртања који утврђују кундак.
Са предње стране на носачу су два кружна отвора. Доњи већи служи за пролаз испуста вођице
повратног механизма, а горњи мањи (када се скине кундак) за визирање у мету кроз канал цеви
приликом испитивања тачности и прецизности митраљеза. Носач кундака је са горње стране повијен
ради утврђивања поклопца сандука.
Носач цеви са горње стране има кружни отвор. Иза отвора су две ушице за спајање поклопца
сандука и основе уводника. Иза ушица је попречни жлеб за смештај браве цеви.
Са предње стране носача цеви налазе се два испуста која
спречавају изокретање цеви у носачу цеви, уздужни цилиндрични
отвор за намештање цеви, овални жлеб за налегање задњег прстена
цеви, вертикални прорез за утврђивач гасног цилиндра, два рамена за
спајање са телом колевке на посто-љу, два профилисана испуста и
два лучна жлеба за намештање ослонца митраљеза на постољу за
гађање циљева у ваздушном про-стору и са доње стране правоугли
уздужни прорез и два уздужна жлеба за спајање гасног цилиндра.
У унутрашњости носача це-ви налазе се испусти за ослањање
затварача у забрављеном положају и испуст са закошењем, који
обезбеђује почетно окрета-ње затварача при забрављивању.
Са горње задње стране носач цеви је уздужно изрезан ради
налегања ребра основе уводника.
Ручица за запињање је намењена за повлачење носача затварача
у задњи положај. Састоји се од тела, ручице, опруге и осовине (сл. 98).
Рукохват је намењен за лакше руковање митраљезом приликом
отварања паљбе. Утврђује се завртњем на испусту тела механизма за
Сл. 98. - Ручица за запињање
окидање.
Брава цеви (сл. 99) је намењена да учврсги цев у носачу цеви и за подешавање зазора
између затварача и задњег пресека цеви. Иза бра-ве, са десне стране, налази се закошени
попречни изрез у који належе доносач метка.

Сл. 99. - Брава цеви

Поклопац сандука са уводником намењен је да затвори сандук са горње стране и обезбеди
смештај и функцију делова уводника.
Поклопац сандука (сл. 100) са предње стране има два испуста са засецима и попречним
отворима кроз које пролази осовина која спаја поклопац са носачем цеви. На осовину је навучена
опруга која држи поклопац у исправљеном положају када је отворен. На поклопцу је уздужни
отвор за смештај осовине задржача реденика.

Сл. 100. — Поклопац сандука

Са горње стране за поклопац су заковани постоље задњег нишана и браник нишанске реглете.
На предњем делу поклопац има две ушице у које се смештају осовине и опруге вратанаца
(десна - улазна, лева - излазна). Опруге вратанаца држе поклопац у затвореном положају.

Са задње стране на поклопцу је четвртасти отвор за пролаз тела утврђивача поклопца. Тело
утврђивача је утврђено осовином. Опру-га утврђивача сталнр потискује зуб тела унапред.
Са унутрашње стране на средини поклопца је граничник метка. Испред граничника метка
поклопац је профилисано изрезан. У изрез и ушице смештена је полуга поклопца која је утврђена
својом осови-ном. Опруга стално потискује наниже полугу поклопца. У предњем делу са унутрашње
стране поклопца су водећи испусти. У жлебу између водећих испуста смештен је задржач реденика
са опругом.
Уводник је намењен да обезбеди доношење метка на правац кретања затварача. Састоји се од
основе уводника, доносача метка са заштитником и задржача реденика.
Основа уводника (сл. 101) је намењена да усмери кретање реде-ника са муницијом и усмери
метак при његовом доношењу у лежиште метка.

Сл. 101. - Основа уводника
Са горње стране основе су по два испуста (водећи и гранични) који усмеравају наредни метак
према крацима извлакача метка на носачу затварача.
Са задње горње стране основе уводника су два ребра између ко-јих је уздужни жлеб за кретање
извлакача метка. Жлеб је уздужно прорезан и у предњем делу, са страна, има коси испуст за
усмеравање метка ка лежишту метка. Са задње стране, у жлебу и са страна налазе се вертикални
изрези за пролаз венца чауре.
Доносач метка (сл. 102) је намењен да донесе реденик са мецима у основу уводника. Састоји се
од тела, ваљчића са осовином, прсга са опругом и осовином, заштитника, осовине и опруге.

Сл. 102. - Доносач метака
Задржач реденика задржава реденик и спречава набијање метка ка граничним испустима
основе уводника. Састоји се од тела, осови-не и опруге (приказан у склопу поклопца сандука, сл.
100).
Нишани митраљеза М84 су: механички, оптички (ON-M80) и пасивни нишан (5 х 80).
Предњи нишан састоји се од постоља, носача мушице и мушице. Постоље је навучено на
предњи део цеви и утврђено са три чивије. Горњи део постоља служи као браник мушице.
Испод браника мушице је попречни отвор за смештај носача мушице. Са предње стране
постоља, на косо засеченом делу, утиснут је зарез ради контроле правилног положаја носача
мушице. Испод косо засеченог дела на постољу је отвор за смештај утврђивача скривача
пламена. Носач мушице има отвор са навојима за увијање мушице.
Мушица се увија у отвор на носачу. Њен доњи део је расечен ради бољег утврђивања у
носачу.
Задњи нишан (сл. 103) се састоји од постоља, преклапача, гајке, опруге преклапача и
нишанске реглете.
Постоље нишана је заковано за поклопац сандука. Са горње стране постоље је просечено
ради смештаја опруге преклапача.
Преклапач са гајком служи за заузимање даљине гађања. Горња површина је изгравирана на
подељке вредности 100 m и обележена цртицама и бројевима од 0 до 15. Подељак 0 одговара
подељку-4 и користи се за гађање циљева у ваздушном простору. На предњем де-лу преклапача
је лежиште нишанске реглете, које са задње стране има изгравирану скалу укупне вредности 16
хиљадитих (0-16), а вредност подељка износи два хиљадита (0-02).
Гајка се састоји од тела, утврђивача и опруге. Утврђивач има зуб који под дејством опруге упада
у изрезе са десне стране преклапача.
Нишанска ре-Глета (сл. 103) слу-жи за узимање пре-
тицања при гађању покретног циља и за отклањање
ути-цаја бочног ветра. Састоји се од пло-чице, вретена,
добо-ша, опруге и наврт-ке. Плочица на сре-дини има
зарез за нишањење, а поме-ра се помоћу вре-тена
окретањем до-боша. Да би се пло-чица померила за
један подељак по-требно је добош окренути за 2 кру-га.
Вретено је за-војно.
Оптички нишан М80 је намењен за непосредно
нишањење на циљ до 1 500 т. Њиме се успешно нишани
и у условима смањене вид-љивости (сумрак, месечина,
свитање и слично), јер је кончаница ос-ветљена
трицијум-гасом. Оптички нишан (сл. 104) се састоји од
тела, објектива, механизма за подешавање даљине,
механизма за подеша-вање правца, окулара, заштитне
шкољке и кончанице.
Тело је намењено да обједини све делове оптичког
нишана. Са десне стране је плочица са ознакама
упозорења да је нишанска спра-ва опремљена ампулама
трицијума. Са горње стране налази се отвор за смештај Сл. 103. - Задн>и нишан и реглета
и утрадњу механизма за подешавање висине и лежиште
светлосног филтра. Са леве стране на телу је отвор за смештај и уградњу механизма за
подешавање правца. Са доње стране тела су испусти са четири отвора за спајање са носачем.
Објектив је намењен да формира и пренесе умањену слику циља на кончаницу.
Механизам даљине је намењен за узимање подељака
даљине до циља и померање кончанице по висини. Сл. 104. - Оптачки нишан М80 - општи изглед и пресек
Механизам (сл. 105) се састо- ји од навојног вре-тена,
навртке, добо-ша, точкића и завр-тања за утврђива-ње.
Смер кретања точкића изгравиран је са горње стране
на точкићу и испи-сан ознаком „dole -SP - gore". Ha
добо-шу је изгравирана скала са подељцима означеним
бројеви-ма од 0 до 11. Вред-ност једног подељ-ка је 100
т. На но-сачу механизма из-гравирана је црти-ца према
којој се поравнава цртица одређеног подељка на
добошу. На гор-њем делу добоша изгравирана је по-
моћва скала која се користи при дово-ђењу средњег по-
готка у нишанску тачку, а вредност једног подељка (тач-
ност очитавања) из-носи један хиљади-ти (0-01). Добош
у одређеном положа-ју утврђује куглица.
Механизам правца (сл. 106) је намењен да омогући
померање кончанице по правцу. Механизам правца има
исте1 саставне делове као и механизам даљине.
На добошу механизма изгравирана је скала чија је
укупна вред-ност 20 хиљадитих (0-20), по 10 хиљадитих
у сваку страну. Вредност сваког подељка је 0-01. Сваки
пети подељак је обележен бројем. На горњем делу
добоша изгравирана је помоћна скала~на добошу меха-
низмадаљине.

Окулар (сл. 104) омогућава нишанџији да истовремено
види увећану и праву слику циља и кончанице.
Зашпаипна иасо -љка (сл. 104) је навучена на лежиште
окулара. Намењена је за правилно и удобније нишање-ње,
штити нишан-џију од удара при отаарању паљбе и штити
сочива оку-лара од прљавшти-не и механичких оштећења.
Кончаница је намењена за нишањење, узимање претицања
приликом гађања покретних циљева, мерење хо-ризонталних и
вер-тикалних углова и одређивање даљине до циља. Уграђена је
у носач конча-нице и у непосредној је вези са меха-низмом
правца и даљине, а осветље-на је трицијумским
изворима светлости ради бољег уочавања подела и ознака ноћу и
у условима смањене видљивости. Трицијум-гас је смештен у Сл. 105. - Механизам даљине
стаклене ампуле, које су налепљене по ободу кончанице.
На кончаници (сл. 107) су изгравиране: скала даљине,
скала пре-тицања, скала за одређивање даљине и скала за
мерење вертикалних углова.
Скала даљине има основну ознаку - стрелицу за
нишањење од 0 до 1100 т, која је изгравирана у средини скале
прегицања. Испод основ-не ознаке изгравиране су стрелице за
даљине од 1 200,1 300, 1 400 и 1 500 т. Ознаке за 1 300 и 1 500
т означене су бројевима 13 и 15.
Скала прегицања је укупне вредности 120 хиљадитих (1-20)
или по 60 хиљадитих у обе стране. Вредност једног подељка
је пет хиљадитих (0-05). Поред основне намене скала се
користи за проверу могућ-ности гађања кроз међупросторе и
Сл. 106. - Механизам правца
поред крила властитих јединица.
Скал а за одре-ђивање даљине до циља конструисана
је на основу позна-те просечне висине циља - 1,75 m и по-
знате ширине циља - 0,5 т. На скали су изгравирани парни
бројеви од 2 до 10 и означавају сготине метара. Скала за
ме-рење вертикалних углова има укупну вредност 60
хиља-дитих или по 30 хиљадитих у сваку страну. Вредност
једног подељка је 5 хиљадитих. Скала се користи за
мерење вертикалних углова приликом гађања дубоких
циљева и провере могућности гађања пре-ко властитих
јединица.
Носач оптичког нишана и постоље на телу сандука
митраљеза утврђују нишанску справу за митраљез.
Гасна комора са регулатором Гасова је намењена
да усмери позајмљене барутне гасове из водишта зрна и Сл. 107. - Кончаница
да регулише количину барутних га-сова каји потискују
клип носача затва-рача.
Гасна комора (сл. 108) се навлачи на цев и угврђује се са
две чивије. Са доње стране је отвор којим пролазе
барутни гасови. На комори <у два прсте-на. Предњи
прсген има отвор за истицање вишка барутних гасова.
Задњи прстен има три кружна изреза и кружни жлеб.
Кружни изрези су обележени бро-јевима 1,2 и 3 и
означавају три положаја регулатора гасова. Положај 1
користи се после испаљених 3 000 метака и основни је
положај регулатора гасова. Положај 2 користи се у
случају недовољног враћања носача затварача у задњи
положај, а положај 3 када се гађа у отежаним условима
(ниска температура, киша и слично) и до испа-љивања
првих 3 000 метака. На задњи део гасне коморе поставља се
предњи крај гасног цилиндра.
Регулатор Гасова (сл. 109) са стране има два отвора.
Отвори су намењени за испуштање барутних гасова из
гасне коморе. Када је регулатор у положају 1 оба отвора на
гасној комори су отворена, у положају 2 отворен је само
леви отвор и у положају 3 оба отвора су затворена.
Сл. 108. - Гасна комора
Са доње стране на регулатору је профилисани испуст са жлебом у који се намешта венац чауре.
Помоћу чауре и жлеба регулатор гасова се пребацује из положаја у положај (сл. 110).
Сл. 109. - Регулатор гасова
Сл 110. - Померање регулатора гасова помоћу чауре

Гасни цшшндар (сл. 111) је намењен да усмери кретање носача затварача са клипом и за
учвршћење ножица. Са горње и задње стране гасни цилиндар је просечен. У предњем делу просека
смештен је еластични утврђивач који га утврђује за сандук. Са страна гасног цилиндра су два
водећа ребра која улазе у уздужне жлебове на носачу цеви. Задњи горњи део гасног цилиндра је
са стране правоу-гаоно исечен ради кретања ручице за запињање. На предњем цилиндричном делу
је гривна са пређицом за закопчавање ремника. Испред гривне је прстен са изрезом, за утврђивање
ножица. На прстену су четири отвора за истицање барутних гасова.

Сл. 111. - Гасни цилиндар

Повратни мехшшзам (сл. 112) је намењен за враћање носача затварача са клипом у предњи
положај. Састоји се од: вођице, повратне опруге и ослоне плочице

Сл. 112. - Повратни мехакизам

Вођица се састоји од предњег и задњег дела међусобно спојених чивијом. На задњем делу
вођице је прстенасти испуст на који се ослања повратна опруга. Ослона плоча је Намењена да
ублажи ударе тела носача затварача у крајњем задњем положају: Ослона плочица има отвор за
визирање на мету кроз цев када се испитује тачност и прецизност митраљеза.
Носач затварача са клипом је намењен за смештај затварача, извлачење метка из реденика,
забрављивање затварача, прихватање притиска барутних гасова, одбрављивање затварача и његово
враћа-ње у задњи положај и запињање механизма за окидање. Носач затва-рача са клипом (сл. 113)
састоји се од тела, клипа и извлакача метка.
Тело са задње стране има кружни прорез за опругу повратног механизма, испуст са отвором за
чивију извлакача метка и отвором за тело затварача. У унутрашњости отвора за тело затварача је
полу-кружни жлеб за вођење испуста ударне игле приликом забрављи-вања и одбрављивања. Са
страна на испусту тела налазе се жлебови за кретање - вођење тела носача затварача по повијеним
странама сандука. Десни жлеб је просечен ради пролаза зуба избацача чаура. Са горње стране на
испусту теланалазисе попречни жлеб са два
Сл. 113. - Носач затварача са клипом

зуба за смештај извлакача метка. Са доње стране тела се налази за-
сечени испуст који задржава зуб запињаче када је носач затварача
у задњем положају, а обарача је ослобођена притиска. Са десне
стране тела се налази испуст закоји запиње зуб ручице за запи-
њање. Са предње стране тела се налазе профилисане ушице за
смештај и утврђивање клипа.
Клип је намењен да прими притисак барутних гасова и пренесе
га
на тело носача затварача. Тело и клип су утврђени чиви-јом. на
предњем делу клипа налазе се прстенови и жлебови за заптивање у
гасној комори.
Извлакач метка је на испусту тела ужлебљен, а утврђен је
чивијом. Са доње стране има профилисани испуст, a ca горње два
крака са вертикалним прорезом за захватање венца чауре.
Зашваран (сл. 114) је намењен да потисне метак у лежиште метка,
затвори цев, изврши опаљење иницијалне каписле и извучечауру.
Састоји се од тела, ударне игле и извлакача.

Сл. 114. - Затварач
Са горње стране тела се налази полукружни испуст на коме се налази профилисани испуст.
Испод профилисаног испуста је кружни прорез за смештај осовине извлакача. Са стране тела се
налази че-твртасти испуст који омогућава забрављивање и одбрављивање зат-варача и уздужни
жлеб по коме клизи зуб избацача чаура. Са доње стране тела налази се потискивач метка.
Извлакач се састоји од тела, опруге, осовине и чивије. Ударна игла има испуст за вођење
кроз тело затварача и лакше одвајање.
Механизам за окидање (сл. 115) је намењен за запињање носача
затварача у задњем положају, окидање и да обезбеди рафалну
паљбу и кочење митра-љеза. Састоји се од тела, запињаче са
опругом, обараче са осовином и кочнице.
Тело је намењено да се у њега сместе и утврде делови за
окидање, за утврђивање митра-љеза на постољу и за спајање
рукохвата. Са стране тела се на-
лази по један испуст за спајање митраљеза са постољем и по
три кружна отвора: за осовину обараче, кочницу и утврђивач
кочнице.
Запињача са опругом задржава носач затварача у Сл. 115. - Механизам за окидање
задњем поло-жају када је обарача ослобођена притиска.
Са задње горње стране се налази лежиште опруге запињаче и четвртасти испуст за кочење
митраљеза. Са задње стране се налази овални жлеб у који належе кочница.
Обарача са десне стране има полугу на којој се са задње стране налази испуст за
ограничавање кретањаобараче. Са предње стране обараче налази се зуб за спрегу са запињачом.
Кочница је намењена за кочење. Помоћу крилца кочница се пребацује из положаја U -
УКОЧЕНО у положај О - ОТКОЧЕНО. На ободу кочнице се налазе два кружна отвора у која
ускаче тело утврђивача кочнице. На телу утврђивача кочнице налазе се: испуст који ограничава
кретање тела улево и два прореза (већи за пролаз четвртастог испуста запињаче и мањи за
налегање испуста полуге обараче).
Кундак (сл. 95) је намењен за удобније руковање митраљезом. Са доње стране, са два
завртња, причвршћена је пређица ремника. Са задње стране на кундак је, са два завртња,
причвршћен потков кун-дака. Ослонац за раме учвршћује се на ушице поткова и осигурава
осовином. Опруга задржава ослонац за раме у преклопљеном или исправљеном положају.
Ножице (сл. 95) су намењене да се митраљез по потреби на њих ослони приликом гађања.
Састоје се од носача ножица, ножица, спој-нице, опруге, утврђивача шипке и утврђивача ножица.
Носач ножица се састоји од горњег и доњег дела, спојених помоћу ушица и две чивије. Доњи део
носача има попречни отвор за спој-ницу ножица и уздужни отвор за чивију спојнице.
Спојница спаја горње крајеве ножица са носачем и ограничава развлачење ножица у стране.
Ножице се на доњим крајевима заврша-вају шапама. На
левој ножици учвршћен је утврђивач ножица. У
унутрашњост десне но-жице смештена је шип-ка. Утврђивач
шипке смештен је у горњем делу десне ножице. Ка-да се
ослободи од утвр-ђивача, опруга поти-скује ножице у стране.
Посшоље (сл. 116) је намењено да повећа стабилност
митраљеза приликом гађања, да омогући гађање циље-ва у
ваздушном про-стору и гађање широ-ких и дубоких циљева.
Постоље се састоји од колевке са додатком за гађање
циљева у ваздушном простору, носача колевке, основе и
ножица постоља.
Колевка са додатком за гађање циљева у ваздушном
простору (сл. 116; 117) је намењена да учврсги митраљез
на постољу,омогући гађање циљева на земљи и у
ваздушном простору и гађање дубоких циљева.
Тело колевке на предњем делу има испусте са
полукружним изрезима у које належу рамена носача цеви.
Са страна предњег дела тела су кружни отвори за пролаз
осовина за спајање са носачем колевке. Са предње стране
тела је профилисани отвор у који належе утврђивач
колевке приликом постављања митраљеза за гађање ци-
љева у ваздушном простору. Са задње стране тела су
кружни испусти за смештај механизма за прецизно
померање по висини и за спајање додатка за гађање циљева
у ваздушном простору са телом колевке
Сл. 116. - Постоље

Сл. 117. - Колевка са додатком за гађање циљева у ваздушном простору

Додатак за гађање циљева у ваздушном простору је намењен да успостави чврсту везу између тела
колевке-и носача колевке кадаје митраљез постављен за гађање циљева на земљи и да омогући
гађање циљева у ваздушном простору.
Тело носача колевке има два унутрашња и два спољна испуста. Унутрашњи испусти належу на обод
граничника подупирача и спречавају пропадање тела носача наниже када је митраљез постављен за
гађање циљева у ваздушном простору. Спољни испурти ограничавају кретање држача наниже. Са
унутрашње десне стране тела је ваљкасти испуст који утврђује носач за већу еластичну спојницу
када је ми-траљез постављен за гађање циљева на земљи. Држачи носача у горњем крају имају
полукружне испусге са урезима и захватају ра-мена носача цеви митраљеза када се митраљез
поставља за гађање циљева у ваздушном простору. Утврђивач ослонца спаја све делове ослонца
митраљеза за гађање циљева у ваздушном простору
Механизам за прецизно померање по висини (сл. 117) је намељен да споји додатак за гађање
циљева у ваздушном простору и тело колевке, омогући прецизно нишањење по висини и за гађање
дубо-ких циљева (поље дејства износи 15 хиљадитих). Састоји се од ексцентричне осовине, ручице,
навртке, подлошке и еластичне подлошке.
Ручица је чивијом спојена за осовину. На ободу ручице је зарез који се поравнава са цртицом на
кружном испусту тела колевке.
Носач колевке (сл. 118) је намењен да споји колевку са основом и омогући управљање
митраљезом по правцу. Састоји се од стожера, механизма за управљање митраљезом по правцу и
утврђивача колевке.

Сл. 118. - Носач колевке и основа постоља

Стожер у горњем делу има виљушке са отворима за спајање са телом колевке. На доњој страни
стожера су навоји за навртку и уздуж-ни жљеб за зуб граничника ослонца митраљеза за гађање
циљева у ваздушном простору.
Механизам за управљање митраљезом по правцу се састоји од назубљеног лучника, два
еластична граничника (леви и десни), осигурача и навртке. Назубљени лучник има 58 зубаца. Укупна
вредност лучника је 70°, а вредност корака једног зупца је 2° 52' 12" (око 0-50). На краковима
граничника са доње стране је назубл>ена плочица. Осигурач утврђује назубљени лучник и не
дозвољава му окре-тање по правцу. Утврђивач правца утврђује колевку у одређеном положају.
Основа (сл. 118) спаја све делове постоља. Носачи задњих но-жица су са спољне стране назубљени
ради чврсте везе са ножицама када су стегнуте утврђивачима. Са задње стране имају испусте који
огранинавају крајњи горњи и доњи положај ножица. Са доње стране на носачима се налази
полукружни испуст који ограничава ра-звлачење ножица у страну. Носач предње ножице је са
обе стране назубљен и на њега се навлаче дистанциона чаура, носачи задњих ножица и делови
механизма за управљање митраљезом по правцу.
Ножице постоља (сл. 118) су намењене да омогуће стабилност постоља и заузимање
различитих ставова. За основу се спајају помо-ћу утврђивача. Ножице се завршавају шапом која
омогућава стабил-ност постоља. На задњим ножицама су причвршћени ослонци за ношење и по
две пређице за ремнике. На десној ножици учвршћен је носач муницијске кутије и два
граничника. На шапама ножица се налазе кружни отвори за које се закопчавају делови ремника за
вези-вање муницијских кутија.
Прибор мишраљеза је намењен за ношење делова митраљеза и муниције, пуњење митраљеза,
чишћење, подмазивање, расклапање и склапање. Прибор митраљеза сачињава пет муницијских
кутија (три веће и две мање), 19 реденика (пет са језичком и четрнаест без је-зичка), шипка,
футрола за ношење митраљеза, ремник, трака за ве-зивање муницијских кутија на постољу, два
ремника за ношење по-стоља, рукохват са поклопцем, избијач, чистилица, четкица, кантица,
извлакач закинутих чаура, појачник трзаја и додата-к за маневарску муницију, платнена торбица за
паковање неких делова прибора и на свака три митраљеза пуњач реденика.
Већа муницијска кутија је намењена за смештај и ношење 250 метака нанизаних у реденик.
На поклопцу је утиснут облик метка који показује правац улагања реденика са муницијом у
кутију.
Мања муницијска кутија је намењена да се у њој носи 100 ме-така, нанизаних у реденик. Са
горње стране на поклопцу налазе се вратанца кроз која се извлачи редениЈС са мецима када је
кутија утврђена за носач муницијске кутије на сандуку митраљеза.
Реденик (сл. 119) је намењен да се у њега наниже 50 метака и за пуњење митраљеза приликом
отварања паљбе. Састоји се од чланака који су међусобно повезани опругама. Задњи чланак има
полукруж-ни испуст са зарезом ради повезивања више реденика. Језичак је намењен за лакше
увођење реденика у уводник митраљеза.
Шипка је троделна и користи се за чишћење и подмазивање цеви и за избијање заглављених
чаура из лежишта метка. Предњи део на врху има навоје за навијање четкице или чистилице и
прорез кроз који се увлачи крпица. Делови шипке се међусобно спајају увијањем.
Футрола за ношење митраљеза (сл. 120) је од платна. У њој се носи митраљез. Ручица и ремник
са кожним подметачима омогућују ношење митраљеза у разним положајима

Сл. 119. - Реденик

Ремник служи за лакше ношење митраљеза када се очекује борба у сусрету. На ремник је
навучен подметач за удобније ношење.
Платнена трака за везивање муницијских кутија за посшоље. Трака има два гарабина са
алкама којима се закачиње за пређице на задњим ножицама и две пређице са трном за закопчавање
кожних продужетака.

Сл. 120. - Футрола са ремником

Ремници за ношсње посшоља су од памучне траке и може им се подешавати дужина. На
ремницима су подметачи за удобније ноше-ње. Спојни каиш са гарабинима повезује ремнике и не
дозвољава им спадање са рамена.
Рукохват са поклопцем је намењен за смештај четкице, чисти-лице и избијача.
Извлакач закннутих чаура је намењен за вађење чауре којој је откинуто дно са венцем (а
остала је у лежишту метка ).
Појачнпк трзаја за маневарску муницију је намењен да омогући правилну функцију митраљеза
при отварању паљбе маневарском му-ницијом. Навија се на цев када се скине скривач пламена.
Додатак за маневарску муницију намењен је да обезбеди пра-вилну функцију делова
уводника, носача затварача са клипом и зат-варача када се остварује паљба маневарском
муницијом. Намешта се у уздужне жлебове са доње стране основе уводника.
Пуњач реденика (сл. 121) је намењен за низање метака у реде-ник. Састоји се од механизма за
пуњење, ручице и стезача. Пуњач реденика се пакује, носи и чува у оригиналном дрвеном сандуку.
Да би се пуњач реденика припремио за употребу потребно је извадити делове пуњача из сандука,

Сл. 121. - Пуњач реденика

ослободити ручицу и учврстити је осигурачем, поставити постоље и утврдити га за радни сто или са
стране сандука пуњача, наместити потискивач реденика, напунити кош мецима тако да су
смештени попреко, подићи поклопац пријем-ника и убацити реденик са изрезима чланака
окренутим на доле, у први чланак реденика руком наместити метак и наместити реденик са метком
супротно доносачу и затворити поклопац пријемника.
Ради пуњења реденика мецима потребно је десном руком равно-мерно окретати ручицу у правцу
кретања казаљке на сату, а левом руком додавати муницију у кош са зрном окренутим у страну.
Прили-ком пуњења реденика треба обратити пажњу да се реденик не увија.
При раду пуњача, метак под сопственом тежином упада у сужени део дна усмеривача где га
захвата доносач и истискује из грлића. Да-ље се метак усмерава дуж усмеривача зрном напред, а
затим пада на дно одакле га доносач приликом поновног враћања ручице усмерава у чланак
реденика. Поновним враћањем доносача у задњи положај, доносач помоћу полуге помера
потискивач реденика који притиска метак у реденику и помера га за један чланак.
Ради паковања пуњача у дрвени сандук потребно је ослободити утврђивач и померити ручицу по
дужини пуњача изнад уводника, подићи стезач на горе и учврстити га завртњем, поставити ручицу
изме-ђу рачве и завртња стезача, и сложити делове у сандук.
Муниција. За гађање митраљезом користи се бојни метак са: обичним (челично језгро), тешким
(оловно језгро), обележавајућим, пробојно-запаљивим и пробојно-запаљиво-обележавајућим зрном.
Такође се користе и маневарски, школски и вежбовни метак М85.
Бојни метак је намењен за уништавање противника и борбених средстава. Састоји се (сл. 122)
од чауре, зрна, барутног пуњења и каписле.
Чаура је намењена да се у њу смести барутно пуњење и да сједи-ни све делове метка у целину.
На дну чауре је венац за који захвата извлакач метка. Са доње стране је отвор у који је смештена
каписла. Каписла припаљује барутно пуњење.
Обично зрно са челичним језгром и тешко зрно са оловним јез-гром намењени су за
уништавање противника и лаких техничких средстава. Састоји се од кошуљице и језгра. Кошуљица
је челична и пресвучена томбаком. Обично зрно, са челичним језгром између јез-гра и кошуљице има
слој олова. Врх тешког зрна обојен је жутом бојом.
Обележавајуће зрно (сл. 122) је намењено за показивање циљева на бојишту и коректуру ватре на
даљинама до 1 000 т. Сасгоји се од кошуљице, језгра, чанчета и обележавајуће смеше. Ређе се
користи за гађање живих циљева, јер сагоревањем обележавајуће смеше губи на маси. Врх зрна је
обојен зеленом бојом.
Сл. 122. - Бојни метак 7,62 mm ca обичним, обележавајућим и пробојно-запаљивим зрном

Пробојно-запаљиво (сл. 122) и пробојно-запаљиво-обележавајуће зрно су намењени за паљење лако
запаљивих течних материја, као и за уништавање живе силе која је заклоњена иза лаких оклопа на
одсго-јањима до 500 т. Зрно се састоји од кошуљице, оловне кошуљице, челичног језгра, чанчета
и запаљиве смеше. Приликом удара зрна у оклоп запаљива смеша се пали и пламен кроз отвор у
оклопу, који је направило челично језгро зрна, пали запаљиву течност. Врх зрна обојен је црном
бојом са црвеним прстеном. Пробојно-запаљиво-обе-лежавајуће зрно на дну има упресован
трасер, тако да се при гађању може пратити лет зрна. Врх је обојен љубичастом бојом са црвеним
прстеном
Маневарска меишк је намењен за отварање паљбе на вежбама. Он нема зрно, врх му је повијен
(запертлован) и заштићен од проди-рања влаге. Чаура је дужа од бојне за око 10 mm ради
пертловања суженог дела. На врху чауре је заптивна маса, ради херметизације. Барутно пуњење је
од нитроцелулозног барута. Безбедно одстојање при гађању маневарском муницијом је 20 т.
Школски метак је намењен за обуку у пуњењу и пражњењу ми-траљеза. Састоји се од чауре и
кошуљице зрна. Унутрашњост чауре је испуњена пластичном масом. На чаури и кошуљици
направљени су отвори ради разликовања од бојног метка.
Вежбовни метак М85 је намењен за извођење гађања на даљи-нама до 100 т. До ове даљине
зрно вежбовног метка има исте бали-стичке карактеристике као и зрно бојног метка. Максимални
домет зрнаје до 600 m.

5.3. Расклапање и склапање митраљеза
Опште одредбе о расклапању и склапању стрељачког оружја, приказане у поглављу 6.2. ове
књиге, важе и за митраљез.
Као и код сваког оружја, пре расклапања митраљез се мора испраз-нити и проверити да ли је
празан.
Расклапање митраљеза може почети када је оружје постављено и утврђено на постољу за
гађање циљева на земљи или када је митра-љез одвојен од постоља и постављен на ножице. Када је
митраљез на постољу мора бити утврђен и по правцу и по висини.
Приликом расклапања митраљеза дозвољено је извадити, ра-склопити и припремити прибор
митраљеза, одвојити оптички или пасивни нишан, повратни механизам, носач затварача са клипом,
затва-рач, цев и гасни цилиндар. Остале делове митраљеза могу расклапа-ти само стручни органи.
Пре почетка расклапања из платнене торбице треба извадити делове прибора и сложити их.
Митраљез серасклапа следећим редом:
Вађење шипке: десном руком треба држати ножицу, палцем леве руке притиснути осовину
удесно и истовремено прстима повући тело утврђивача навише. Десном руком треба извадити
чланке шипке и саставити их.
Одвајање опишчког или пасивног нишана: десном руком треба обухватити нишан одозго,
кажипрстом и палцем леве руке ухватити ручицу утврђивача носача и повући је уназад. Нишан са
носачем треба скинути са постоља повлачећи га уназад (сл. 123).
Ошварање поклопца: прстима десне руке треба обухватити врат кундака, а палцем притиснути
тело утврђивача напред и навише, a левом руком одозго ухватити поклопац и подићи га (сл. 124).

Сл. 123. - Одвајан>е оптичког нишана Сл. 124. - Отварање поклопца сандука

Одвајање повратног механизлш: потиснути ослону плочицу уна-пред све док испуст задњег
дела вођице не изађе из свог лежишта на носачу кундака и извадити повратни механизам из сандука,
подижући га навише (сл. 125) и извлачећи уназад.
Одвајање носача затварача са клнпом: повући носач затварача уназад све док се не ижлеби из
повијених страна сандука, ручицу зат-варача вратити у предњи положај, подићи носач затварача
навише (сл. 126) и извући га уназад.
Одвајање зашварача: носач затварача са клипом треба узети тако да клип буде даље од тела а затварач

Сл. 125. - Одвајање повратног механизма Сл. 126. - Одвајање носача
затварача са клипом
на горе. Затварач повући уназад и окренути га удесно док се не ижлеби профилисани испуст
затварача (сл. 127), а затим затварач окренути удесно, док се испуст ударне игле не ижлеби из
полукружног жлеба и затварач извући унапред. ..
Одвајање ударне игле: узети затварач са жлебом за ударну иглу окренутим на доле, ухватити за
испуст ударне игле и иглу повући уна-пред док се не ослободи вођења, а затим је извући из жлеба.
Одвајање цеви: потиснути браву улево до краја, ухватити за ру-чицу и окренути је удесно, повући
је навише и цев одвојити од носача цеви (сл. 128).
Сл. 128. - Одвајање цеви

Сл. 127. - Одвајање затварача

Одвајање гасног цилиндра: ради одвајања гасног цилиндра ми-траљез се скида са постоља, а
затим се ухвати за носач цеви, другом руком ухвати гасни цилиндар и палцем притисне на његов
утврђивач, док му испусти не изађу из испуста на носачу цеви и цилиндар се заједно са ножицама
повуче унапред и одвоји од сандука.
Приликом чишћења и прегледа, са цеви се може одвојити скривач пламена и регулатор гасова.
Регулатор гасова може одвојити са-мо стручно лице. Да би се одвојио регулатор гасова треба га
постави-ти у положај 3, цев исправити у вертикалан положај, а затим лаганим ударима чекића по
испустима на регулатору скинути са гасне коморе.
Митраљез се склапа обрнутим редом, при чему треба поступити на следећи начин:
приликом намештања регулашора Гасова, цев устима окренути наниже;
код намештања цеви подесити Гасну комору да уђе у Гасни ци-линдар
носач зашварача се може пошиснуши у крајњи предњи положај само кад се обарача повуче
уназад;
после сшављања ишпке склапају се и утврђују ножице.
Ради провере исправности функције делова после склапања, по-требно је повући носач
затварача у задњи положај, извршити окида-ње и задржавајући носач затварача ручицом за
запињање пустити га у предњи положај.

5.4. Функција митраљеза
5.4.1. Положај делова митраљеза пре пуњења
Тело носача затварача са клипом и затварачем, под дејством по-вратног механизма, налази се
у крајњем предњем положају. Затварач је закренут дуж уздужне осе у десну страну тако да су
његови испусти ушли у жлебове на носачу цеви. Ударна игла се налази у предњем положају и њен
врх излази кроз отвор на челу затварача (сл. 129). Ручица за запињање налази се у крајњем
предњем положају.

Сл. 129. - Положај делова митраљеза пре пуњења

Доносач метка, улазећи својим испустом у засечени жлеб на дес-ној страни тела носача
затварача, заузима крајњи десни положај. Прст доносача је помоћу своје опруге подигнут на
горе. Задржач ре-деника и полуга поклопца у поклопцу сандука су под дејством опруге потиснути
на доле
Кочница је окренута напред у положај ОТКОЧЕНО. При том је њен изрез окренут на горе и
омогућава обарачи да се спусти на доле.
Вратанца затварају отвор на сандуку за избацивање чаура.
Поклопац сандука је затворен, а вратанца уводника су под деј-ством опруга потиснута на доле.

5.4.2. Функција делова при иуњењу
Да би се митраљез напунио потребно је отворити муницијску кутију и учврстити је на задњу
десну ножицу постоља, отворити по-клопац сандука, из кутије извући почетак реденика са
нанизаним ме-цима и наместити у уводник тако да први метак својим венцем чауре налегне у
кракове извлакача метка и затворити поклопац сандука. Затим носач затварача са клипом повући у
крајњи задњи положај и пустити га напред док га не задржи зуб запињаче и ручицу за запи-њање
вратити у крајњи предњи положај.
Сл. 130. - Положај делова митраљеза приликом пуњења

Повлачењем ручице за запињање уназад њен зуб захвата право-угли засек са десне горње стране
носача затварача и повлачи носач затварача уназад. Носач затварача косинама у спиралном жлебу
притиска на профилисани испуст затварача и окреће га улево, његов четвртасти испуст излази изнад
испуста у носачу цеви, а зуб избацача чауре долази на правац уздужног жлеба тела затварача
Повлачењем носача зашварача уназад по засеченим жлебовима са страна тела носача затварача
крећу се ваљчић и испуст тела доно-сача и тело потискује наниже, према испупчењу са доње
стране сан-дука, чиме се истовремено потискује прст доносача улево. Прст доно-сача захвата
чланак реденика са метком и потискује реденик улево све док метак не налегне на граничне
испусте основе уводника.
Повлачењем носача затварача уназад извлакач својим правоу-глим засецима на краковима
закачиње за венац чауре, извлачи га из чланка реденика и носи га уназад до вертикалних изреза на
водећим жљебовима основе уводника. У том моменту граничник метка и по-луга поклопца
потискују метак кроз вертикалне прорезе и он испада из кракова извлакача (сл. 130). Када се
носач затварача са затварачем доведе до крајњег задњег положаја и попусти ручица за запињање,
он под притиском опруге повратног механизма креће напред, својим засеченим испустом наилази
на зуб запињаче и остаје запет.

5.4.3. Функција делова при ошварању паљбе
Повлачењем обараче уназад она се обрће око своје осовине и својим зубом закачиње
запињачу и повлачи зуб запињаче наниже. При том запињача сабија своју опругу и ослобађа
носач затварача, који под притиском опруге повратног механизма нагло креће напред.
Приликом кретања напред затварач својим потискивачем захва-та метак и помоћу испуста за
усмеравање метка на основи уводника доводи метак у лежиште метка. Налегањем чела затварача
на задњи пресек цеви и на метак, носач затварача креће још напред, а прити-сак косина
профилисаног жлеба на профилисан испуст на затварачу окреће затварач удесно, чиме његов
четвртасти испуст залази и осла-ња се на испуст за забрављивање у носачу цеви. Истовремено зуб
избацача залази у овални изрез на задњем крају тела затварача. Када носач затварача дође у крајњи
предњи положај, зуб извлакача чауре закачи за венац чауре, а извлакач метка својим краковима
захвата следећи метак. С обзиром на то да је игла ужлебљена у полукруж-ном жлебу носача, она
креће заједно са носачем* напред и удара у капислу.
Приликом кретања носача затварача напред прст доносача мет-ка се креће удесно и заскаче за
следећи чланак реденика са метком.
Ударом ударне игле у капислу пали се барутно пуњење. Под дејством барутних гасова зрно се
креће кроз водиште зрна. Чим зрно прође отвор за позајмицу барутних гасова, део барутних гасова
улази у гасну комору, врши притисак и потискује клип, а он носач зат-варача уназад.
Затварач се одбрављује исто као и приликом повлачења носача затварача уназад руком.
Извлакач извлачи чауру из лежишта метка и носи је уназад. Носач затварача својом левом задњом
страном врши притисак на полугу вратанаца која отвара вратанца за избацивање чаура. У моменту
када су вратанца потпуно отворена зуб избацача чауре захвата чауру, ослобађа је захвата зуба
извлакача чауре и избацује је кроз вратанца. Аутоматска паљба траје све док се обарача не
ослободи притиска или се не испале сви меци из реденика. Ослобађањем обараче запињача се под
притиском опруге издиже и када носач затварача крене напред она га задржи својим зубом.
5.4.4. Конење митраљеза
Да би се митраљез укочио, потребно је крилце кочнице окренути уназад (према кундаку). При
том се испуст на телу кочнице окре-ће навише и долази према испусту на полуги обараче. У том
положа-ју кочнице обарача се не може довести у крајњи задњи положај тако да је зуб запињаче
увек издигнут и спречава кретање носача затва-рача унапред.

5.5. Застоји и начин отклањања
Опште одредбе о застојима и начину њиховог отклањања код стрељачког оружја, приказане у
поглављу 6.3. ове књиге, важе и за митраљез. Посебне одредбе о могућим застојима и начину
отклања-ња код митраљеза приказане су у табели 8.

Табела 8
Редн Застој Узрок застоја Начин отклањања
и
број
1. Затварач не идеу - Неправилно увођен>е - Откочити митраљез и повући ручицу
задњи положај, не метка, први метак није затварача; - притиснути на утврђивач
извлачи метак из налегао до граничника; поклопца и отворити по-клопац, ако се не
реденика и метак се - полуга кочнице у поло- може отворити треба користи-ти прибор и
заглављује испод жају U - укочено. правилно увести први метак.
притискивача метка.
2. Затварач не иде у - Сломљена вли ослабљена - Затварач повући уназад и нагло га
предњи положај, опруга повратног меха- пустити;
на свом путу не низма, згуснуто мазиво и - испразнити митраљез;
потискује метак из прљавштина у сандуку; - - очистити сандук и затва Udif
основе уводника. излизан потискивач - уколико је сломљена или ослабила
Метак се заглављује метка. опруга повратног механизма илиизлизан
између затварачаи потискивач метка митраљез послати у
цеви или се врхом радионицу.
побада у задњи
пресек цеви.
3. Затварач није - Прљав сандук и лежиште - Одвојити цев и овлаш
забрављен. метка или гасна комора подмазати лежиште метка, гасну комору
или прљав н деформисан и тарне површине сандука;
метак, реденик или - заменити неисправан метак или
нагужвани чланци са ме- реденик.
цима у уводнику.
4. Неопаљење - Неисправаи метак; - Избацити метак из митраљеза и у
метка. - неисправна ударна игла случају слабијег отиска ударне игле
или запрљан митраљез. извадити затварач, очистити га и овлаш
подмазати;
— прочистити и овлаш подмазати
лежиште метка;
- када је ударна игла сломљена митраљез
упутити у радионицу на оправку.
5. Неизвлачење - Неисправан зуб - Заглављену чауру СА целим дном
чауре. извлакача или његова избнти из цеви шипком, очистити
опруга; и подмазати лежиште метка и гасну
- прљаво лежиште метка; комору, гасни цилиндар и сандук
- откинут венац чауре; и овлаш подмазати;
- прљава гасна комора или - у случају поновног кидања венца чауре
гасни цнлиндар; регулатор гасова пребацнти на мањи
- неисправиа полуга подељак (смањити проток гасова);
вратанаца; - када ј е неисправан извлакач митраљез
- неисправан извлакач; упуi и 1 и у радионицу на оправку;
- када су неисправни полуга вратанаца
или извлакач митраљез упутити на
оправку.
6. Чаура је закинута - Велики зазор између - Извршити запињање ми-
па следећи метак задњег пресека цеви и траљеза и ако је при том
не належе у чела затварача; избачен и предњи део
лежиште метка. - неисправан метак. чауре испаљеног метка
наставити дејство;
- ако поново дође до истог
застоја подесити зазор
између задњег пресека
цеви и чела затварача
(у радионици).
7. Чаура није - Прљаве површине сан- - Избацити чауру и наставити дејство;
избачена из сан- дука, гасне коморе, гас- - ако се застој понови, очистити и
дука.. ног цилиндра шш подмазати сандук, гасну комору и
лежишта метка. извлакач метака.

8. Недовољно вра- - Прљав сандук и уводник, - Ручицом за запињање носач затварача
ћање носача зат- реденик или муниција; довести на зуб запињаче и наставити
варача у задњи - заглављен реденик у дејство. При понављању застоја треба ра-
положај. муницијској кутији или ставити митраљез, прегледати начнн
закошен у уводнику. паковања муниције у кутији и пра-
вилност пуњења реденика. Уколико је
реденик правилно сложен регулатор
гасова пребацити на већи број. При првој
могућности очистити и подмазати
митраљез.
9. Непрекидна ауто- - Неисправан механизам - Зауставити дејство при-
матска паљба при за окидање; тиснувши реденик према
пуштању обараче. - излизан засечени испуст уводннку руком. Испраз-
- са доње стране носача ннти митраљез, прегле-
затварача; дати запињачу и засечен
- згуснуто мазиво или испуст ва телу носача затварача. Ако су
прљавштина у митра- они исправни пребацвти ре-
љезу. гулатор гасова на већи
подељак и подмазати
тарне делове.
Ред Застој Узрок застоја Начин отклањања
ни
број
10. Неизвлачење - Неисправни кракови - Када су извлакач и дело-
метка из реденика извлакача; ви уводника исправни,
или губљење - прљав или неисправан реденик и муниција
метка из кракова доносач метка или исправни, митраљез
извлакача метка. задржач реденика; очистити и продужити
- деформисан чланак ре- гађање:
деника или метак.
- када су делови митраље-
за неисправни упутити га
на оправку.

5.6. Технички подаци за митраљез 7,62 mm M84
Калибар цеви....................... , ........................................... 7,62 mm
Маса митраљеза са постољем .............................................. 15 kg
Маса митраљеза са ножицама ............................................. 10 kg
Масацеви............................................................................. 2,6 kg
Маса постоља .........................................................................5 kg
Дужина митраљеза.......................................................... 1175 mm
Маса реденика (100 метака) ............................................... 3,8 kg
Маса реденика (250 метака)................................................ 9,4 kg
Нишанска дуж ...................................................................663 mm
Почетна брзина зрна......................................................... 825 m/s
Техничка брзина гађања ........................................700 метак/мин.
Практична брзина гађања .................................... 250 метак/мин.
Крајњи убитачни домет зрна ............................................3 800 m
Ефикасан домет
- са постоља............................................................... 1 000 m
- са ножица ................................................................... 500 m
6. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ, РАСКЛАПАЊЕ, СКЛАПАЊЕ И
ЗАСТОЈИ СТРЕЉАЧКОГ ОРУЖЈА

6.1. Чување стрељачког оружја
Оружје увек мора бити исправно и спремно за дејство. Лице за-дужено оружјем дужно је да га
чува, да пажљиво њиме рукује и да га редовно одржава.
Када се оружје издаје на употребу, лице које га прима дужно је да га прегледа и утврди његову
исправност. Ако се у току експлоатације појави лом или механички квар лицу које је задужено
оружјем забрањено је да обавља било какве оправке. О неисправности оружја треба одмах известити
претпостављеног старешину, а он је дужан да такво оружје пошаље у радионицу на поправку.
Цев оружја које није на употреби не сме ничим бити запушена, јер би се касније при опаљењу
надула и прсла. Пре употребе са оруж-ја се мора скинути мазиво, а муниција мора бити очишћена и
исправна. Забрањује се пуњење оружја неисправном муницијом.
У превожењу или маршевању, на обуци или гађању, посебно треба пазити да оружје не пада на
земљу и да не удара о тврде предмете, јер оштећени и запрљани делови увек могу бити узрок застоја
оружја.
Пиштољи и револвери који нису на употреби чувају се у мага-цину у металној каси, у посебном
сандуку причвршћеном за дно. Ме-тална каса и сандук морају бити закључани и запечаћени. У
сандуку пиштољи и револвери морају бити у футроли празни са затварачем у предњем положају, са
извршеним окидањем и укоченим ударачем. Резервни оквир се чува у футроли празан или се прибор
и оквири чувају у одвојеним футролама.
У теренским условима оружје које није у употреби чува се у сан-дуку заштићеном од влаге и
крађе.
У борби и при извођењу одређених задатака пиштољ је напуњен, са ударачем у предњем положају и
укочен. У осталим случајевима пиштољ се носи празан и укочен, а пуни се по наређењу или према
потреби. Револвер је увек напуњен, али са ударачем у предњем по-ложају.
Аушомаши, пушке, пушкомитраљези и митраљези чувају се у сошкама или посебним
сталажама, при чему оружје мора бити праз-но, затварач у предњем положају, механизам за
окидање окинут, гај-ка нишана у задњем положају, тромблонски нишан код пушака преклопљен
и утврђен, предњи ноћни нишани преклопљени, ножице код пушкомитраљеза преклопљене и
утврђене утврђивачем, а оруж-је укочено. Нож аутоматске пушке се чува у ножници закаченој
о клин у сошки. Торбица са прибором и оквирима аутоматске пушке и пушкомитраљеза чува се у
преградама сошке или се закачи о клин. Оружје које има преклапајући кундак чува се у сошки са
исправље-ним кундаком и ослонцем за раме. Празан митраљез са затварачем у предњем положају,
окинутим механизмом за окидање и склопљеним ножицама чува се такође у сошкама, али у
футроли.
У теренским условима, на логоровању, сошке са оружјем се пре-кривају шаторским крилом
или неком другом покривком, нарочито ноћу и када има падавина. У теренским условима
митраљез се обич-но чува на постољу, али обавезно мора бити прекривен. Шапе ножи-ца постоља
морају се ставити на даску или било какву суву подлогу како би се заштитиле од влаге. Изузетно,
митраљез без футроле мо-же се чувати и одложен на ножице.
У насељеном месту оружје се чува празно, одложено на погод-ном месту и одмакнуто од
ватре и пећи. Забрањено је наслањање оружја на зид или друге предмете.
У згради, шатору или склоништу оружје се увек носи у руци. На маршу оружје се носи о
десном рамену, на леђима или преко груди. За време одмора пушке се одлажу ручицом ослоњене
на земљу. При-ликом превожења железницом или бродом оружје се држи верти-кално између
ногу, а може се одложити и на полице. У аутомобилу и ваздухоплову оружје се, такође, држи
између ногу.
На маршу, митраљез се носи о десном рамену, на леђима, преко груди, ловачки и на рамену.
Када се очекује борба у сусрету митра-љез се носи без футроле.
Постоље митраљеза се носи на леђима, грудима-, а када на њему нису муницијске кутије може
се носити и на боку са једним ремником на рамену.
За време одмора, митраљез се одлаже ручицом ослоњеном на земљу или на ножице.
Прибор митраљеза послуга увек носи уз митраљез. Пуњач реде-ника се транспортује у возилу.
Оптички нишан и његов прибор ни-шанџија носи у футроли преко рамена
6.2. Расклапање-склапање стрељачког оружја и мере безбедности
Генерално, стрељачко оружје се расклапа ради чишћења, подма-зивања, прегледа, замене
неисправних делова и обуке. Међутим, пре-терано честа расклапања и склапања могу бити и
штетна, јер убрза-вају хабање делова.
Пре расклапања увек треба проверити да ли је оружје празно. Ако је у оквиру оружја, нпр., у
пиштољу, аутоматској пушци, аутома-ту итд., било муниције, после одвајања оквира и провере да
ли је оружје празно - оружје треба одложити и испразнити оквир.
Приликом пражњења оружје не сме бити окренуто према другим људима, себи или објектима на
којима зрно може изазвати оштећење.
При расклапању и склапању никада не треба примењивати силу, а расклопљене делове треба
посебно одлагати и не мешати их са де-ловима другог оружја.
Када за то постоје услови оружје треба расклапати на столу -клупи или сличном месту, а у
теренским условима на простирци.
Код сваког оружја, правилом или упутом за експлоатацију по-себно се наглашава граница до
које се оружје расклапа у јединици, a даље расклапање и склапање врше само стручни органи.
Стрељачко оружје се обично склапа обрнутим редом, али се код сложенијих оружја у
правилима дају и препоруке, односно поступци за склапање појединих делова, односно склопова.
После склапања обавезно треба извршити и контролно окидање (без муниције), чиме се
проверава узајамни рад делова и склопова оружја.

6.3. Застоји и њихово отклањање код стрељачког оружја
Добро конструисано и испитано стрељачко оружје при правил-ном руковању, одржавању и
чувању је сигурно и ради без застоја. Међутим, после дуже употребе услед хабања и ломљења
делова, не-чистоће, неисправности муниције и непажљивог руковања могу се појавити
неисправности које проузрокују застоје.
Да би се застоји спречили обавезно се треба придржавати прави-ла о руковању, расклапању,
чишћењу, подмазивању, склапању и пре-гледу оружја.
Неизоставно пре гађања треба очистити цев, овлаш подмазати затварач и покретне делове и
прегледати оквире, односно реденике и муницију. Оружје се не сме пунити неисправном и прљавом
муници-јом, а пре пуњења муницију треба пребрисати сувом крпом.
За време гађања, приликом претрчавања и заустављања у борби, оружје треба брижљиво
чувати. И у борбеним условима кад за то по-стоје услови оружје треба прегледати и нарочиту
пажњу обратити на чистоћу и исправност покретних делова, а код оружја са позајмицом барутних
гасова и гасну комору, гасни цилиндар, сандук, уводник и за митраљез посебно реденик. Такође код
митраљеза посебно се мора водити рачуна да се при непрекидној паљби не пређе дозвољена гра-
ница од 250 метака.
У правилима оружја, односно упутима за експлоатацију посебно се приказују могући застоји и
начини њиховог отклањања. Међутим, уколико дође до застоја прво треба претпоставити да је
отказао ме-так. У том случају треба сачекати неколико секунди, са оружјем усмереним према
циљу, па уколико метак не опали повући затварач уназад и неисправан метак избацити. Уколико
се застој понови, оружје треба испразнити, установити узрок застоја и по могућности отклонити
га. Ако се застој не може отклонити оружје треба пре-дати у радионицу.

6.4. Основно одржавање стрељачког оружја
Основно одржавање треба оружју на употреби и оружју у магацинима да обезбеди сталну
исправност. Појам основног одржавања обухвата дневне прегледе, опслуживање и периодичне
прегледе.
Дневни преглед подразумева преглед пре употребе оружја, у току употребе и после тога.
Прегледи пре употребе и у току упо-требе обављају се на склопљеном оружју, а преглед после
употребе оружја захтева расклапање, а потом и чишћење.
Преглед склопљеног оружја и прибора треба да утврди комплет-ност, чистоћу и узајамну
функционалност свих делова оружја.
Преглед расклопљеног оружја треба детаљно да утврди исправност појединих делова.
После прегледа, подмазивања и склапања поново треба провери-ти узајамну функционалност
свих делова оружја.
Периодични преглед је саставни део обуке и васпитања појединаца и јединица, а његово
извођење планира се распоредом рада. Преглед се, начелно, врши једанпут недељно. на свим
техничко-матери-јалним средствима која су у употреби.
При периодичном прегледу проверава се техничко стање, комплетност оружја и ажурност
техничких књижица. Истовремено се проверава и колико је корисник оружја оспособљен за
његово одржавање.
Опслуживање. Оружје опслужује лице које њим непосредно ру-кује, под контролом старешине,
и по потреби уз одговарајућу помоћ стручних органа.
Опслуживање оружја обухвата чишћење, подмазивање и попуну (комплетирање) прибора.
Оружје на употреби изложено је сталном и штетном утицају продуката сагоревања барута,
влаге, температурских промена и свега што изазива корозију, односно нагриженост. Да би се
избегли штет-ни утицаји, оружје треба редовно и правилно чистити, подмазивати и одржавати у
исправном стању.
Циљ чишћења и подмазивања оружја јесте да се све нечистоће и старе наслаге мазива одстране
и поновним подмазивањем заштити од корозије.
Оружје се чисти и подмазује после сваке употребе. Ако се не употребљава, већ се чува у
магацину, чисти се и подмазује само на периодичном прегледу. У борби, на маршевима и вежбама,
оружје се обавезно чисти и подмазује за време затишја у борби или прекида у вежбама.
Оружје се чисти и подмазује на столу, клупи или чистој про-стирци. Прибор за чишћење мора
бити исправан, а средства за чиш-ћење и подмазивање, чиста и доброг квалитета. Чисти се
детерџент-ним расгварачем за чишћење наоружања (ДРНЧ), помоћу четке, крпе, кучине и
штапића од меког дрвета.
Зими, при ниским спољним температурама, оружје се чисти у просторијама у којима је
температура приближна или једнака темпе-ратури просторија где ће се чувати, како после чишћења
не би дошло до „знојења" оружја.
После уношења оружја у просторију за чишћење, када је знатна разлика између спољне и
унутрашње температуре, треба сачекати да се оружје „озноји", а затим га, не чекајући да се
осуши, одмах чистити.
За чишћење и подмазивање оружја употребљавају се следећа средства: растварач ДРНЧ,
специјално уље за чишћење и заштиту СИНОЛ М-1, платнена крпа, кучина, штапић од меког
дрвета, чет-кица, шипка и заштитно уље опште намене ЗУОН.
Растварач за нишћење наоружања израђен је на бази нафте, са додатком детерџентних и
антикорозивних адитива. Примењује се за уклањање продуката сагоревања барута (гарежи) и
одмашћивање металних површина. Будући да садржи детерџентне и антикорозивне адитиве, има
повољна својства за чишћење и одмашћивање металних површина и за заштиту већ очишћених.
Заштита површина очишћених од корозије, када се након потпуног чишћења подмажу свежим
растварачем, траје око 20 дана. Забрањена је употреба ДРНЧ поред отвореног пламена – ватре
При раду са детерџентним растварачем за чишћење наоружања у посуду треба налити
количину која је потребна за рад, будући да се расгварач брзо загађује и испарава. Када се та
количина утроши, по-суду треба обрисати крпом или кучином, па тек потом налити нову количину
растварача.
Специјално уље за чишћење и заштиту СИНОЛ М-1 је универзално средство за чишћење,
подмазивање и заштиту од корозије. Користи се као замена за растварач ДРНЧ и заштитно уље
ЗУОН. Употребљава се за уклањање гарежи, одмашћивање металних повр-шина, а нането на
очишћене површине штити од корозије.
Платнена крпа употребљава се за чишћење и подмазивање и треба да буде чиста, без
прашине, песка и рубова.
Кунина се употребљава за чишћење свих делова оружја и треба да буде чиста, без прашине и
песка.
Штапићи од меког дрвета омотавају се најпре крпом или кучином, па се тек онда приступа
чишћењу.
Заштитно уље опште намене употребљава се за подмазивање оружја на употреби. Израђено
је на бази минералних уља и антико-розивних адитива. У затвореним просторијама, делови оружја
под-мазани уљем заштићени су до 6 месеци.
Ради чишћења, тј. отклањања продуката сагоревања барута, старог мазива и.механичких
нечистоћа цев оружја треба заронити у посуду у коју је претходно наливен ДРНЧ или СИНОЛ М-
1, а затим шипку са четкицом или шипку на коју је намотана крпа или кучина или канап са крпом
натопљеном ДРНЧ-ом или СИНОЛ-ом М-1, провући кроз цев 10 до 15 пута и цев оставити да
„одлежи" у хори-зонталном положају 10 до 15 минута. Потом се унутрашњост цеви чисти сувом
крпом, за шта се користи шипка са крпом или шипка са навијеном чистилицом или канап са крпом.
Ако се на крпи примете трагови гарежи, поступак чишћења цеви ДРНЧ-ом или СИНОЛ-ом М-1 и
сувом крпом понавља се све док се нечистоћа не одстрани.
Остали метални делови који су били изложени дејству барутних гасова или су кородирали
чисте се тако што се премажу крпом или четкицом натопљеном у ДРНЧ или СИНОЛ М-1 (или се
натопе у посуду у којој се налази ДРНЧ или СИНОЛ М-1) и оставе да одстоје 10 до 15 минута.
Након тога се чисте чистом крпом или кучином, све док се не уклоне продукти сагоревања барута.
Забрањена је употреба металних предмета за .чишћење гарежи са оружја. Брунирани делови
чисте сехнистом и сувом крпом, без јаког трљања, да се брунир не би скидао.
Прибор се чисти кад и оружје. Чисти се брисањем крпом, али се претходно одмасти и раствори
гареж, потапањем у ДРНЧ или СИНОЛ М-1. Футрола се чисти од блата четком или сувом крпом.
Фут-роле не смеју доћи у додир са средствима за чишћење и подмазивање.
Незаштићени метални делови пиштоља подмазују се танким слојем уља, које се наноси крпом
или четкицом. Брунирани и пла-стични делови се не подмазују. Ако се оружје свакодневно употреб-
љава, после чишћења подмазује се ДРНЧ-ом, а ако се чува у магаци-нима, онда ЗУОН-ом или
СИНОЛ-ом М-1.
При употреби оружја на температурама испод 0°С механизам за окидање не сме бити превише
подмазан уљем ЗУОН, јер може доћи до застоја.
Футроле се чисте оштром четком за одећу, влажним сунђером или се перу водом и детерџеитом
или сапуницом за веш. После чишћења сунђером или прања водом, морају се добро осушити.
Метални брунирани делови футрола чисте се чистом сувом крпом

7. ТРОМБЛОНСКЕ МИНЕ

7.1. Намена и борбене особине
Тромблонска кумулативна мина (ТКМ) М60 намењена је за уни-штавање свих врста
оклопних борбених возила. Може се употребити и за уништавање других моторних возила,
рушење бункера и утврђе-них зграда. Челичну плочу дебљине 200 mm пробија под углом од 90°, а
дејство је сигурно при удару под углом већим од 25°.
Тромблонска тренутна мина (ТТМ) М60 и М60Ш намењена је за уништавање и
неутралисање живе силе и ватрених средстава која нису заштићена оклопом. Успешно дејство
парчади мине је у пречни-ку до 100 метара.
Тромблонска димна мина (ТДМ) намењена је за стварање димних завеса, чиме се отежава па
чак и онемогућава рад непријатељских осматрачница и ватрених тачака. Димне мине такође
служе за дава-ње сигнала и показивање циљева, обмањивање непријатеља о циљу и правцу
дејства, као и за маскирање властитих јединица. На блиским одстојањима задимљавање се може
вршити и бацањем мине из руке. Време горења мине износи 80-90 секунди. При истим
орографским условима ширина димне завесе зависи од брзине ветра и барометарског притиска, а
висина димног стуба од термичких струјања ваздуха. Тако, на пример, при брзини ветра од 3 m/s
и барометарском притис-ку мањем од 1 000 mbar, ширина димне завесе износи до 100, а висина до
8 метара.
Тромблонска осветљавајућа мина (TOM) M62 намењена је за осветљавање непријатеља,
изналажење и показивање циљева, осмат-рање разултата гађања, коректуре гађања и
узнемиравања непри-јатеља. Осим тога, мина може да служи и за обележавање достигну-тих
линија или правца напада власгитих јединица, за давање одређе-них сигнала, а у изузетним
случајевима и за паљење лако запаљивог материјала. Мина осветљава терен пречника око 300 m
y времену од око 30 секунди. Осветљавајућа бакља са падобраном пропада брзи-ном око 3 m/s.

Вежбовна тромблонска кумулативна мина (ВТКМ) М68 служи за обу.ку и извођење гађања.
Мина је без експлозивног пуњења и упаљача.
Вежбовна тромблонска тренутна мина (ВТТМ) М66 служи за обуку и извођење гађања.

7.2. Врсте и опис делова тромблонских мина

7.2.1. Тромблонска кумулативна мина М60
Тромблонска кумулативна мина М60 (сл. 131) састоји се од следе-ћих главних делова:
балистичке капе са прстеном, кошуљице, експло-зивног пуњења са левком, упаљача,
стабилизатора и тромблонског метка са носачем.
Балисшичка капа је намењена да својим аеродинамичким обли-ком омогући правилан лет
мине и да приликом удара у циљ обезбеди оптимално одстојање фокуса (жиже) кумулативног
млаза од предње површине циља. За кошуљицу је везана преко прстена кружним пертловањем.
Прстен по спољнем ободу има кружне жлебове и ребра преко којих се капа спаја са кошуљицом.
Кошуљица служи за смештај експлозивног пуњења са левком и обједињава све делове мине.
На дну кошуљице урезан је навој за везу са упаљачем. Унутрашњост кошуљице, која је у додиру
са експлозив-ним пуњењем, премазана је лаком преко којег се осгварује чврсто припајање
експлозивног пуњења са кошуљицом. Калибар кошуљице је 60 mm.
Експлозивно пуњење са левком намењено је да у току експлозије, кумулативним млазом и
детонационим таласом пробије препреку (циљ) и уништи живу силу или оштети, односно изазове
експлозију муниције у возилу. Израђено је од 60% хексогена и 40% тротила (хексатол). Ради
заштите од оштећења приликом удара у циљ и повећања пробојности пуњење је обложено
бакарним левком конус-ног облика. Доњи део пуњења је такође конусног облика и служи као
лежиште детонатора.
Стабилизатор служи за вођење мине при избацивању с тромб-лона и обезбеђење њеног
правилног лета на путањи. Састоји се од тела, крилаца, челичне плочице и осигуравајућег
прстена.
Тело служи као носач рсталих елемената стабилизатора. Са предње стране нарезани су навоји за
увијање стабилизатора у упаљач. Са спољне стране на телу су израђена лежишта за крилца и
осигуравајући прстен
Вежбовна тромблонска кумулативна мина (ВТКМ) М68 служи за обу.ку и извођење гађања. Мина је
без експлозивног пуњења и упаљача.
Вежбовна тромблонска тренутна мина (ВТТМ) М66 служи за обуку и извођење гађања.

7.2. Врсте и опис делова тромблонских мина

7.2.1. Тромблонска кумулативна мина М60
Тромблонска кумулативна мина М60 (сл. 131) састоји се од следе-ћих главних делова: балистичке капе са
прстеном, кошуљице, експло-зивног пуњења са левком, упаљача, стабилизатора и тромблонског метка са
носачем.
Балисшичка капа је намењена да својим аеродинамичким обли-ком омогући правилан лет мине и да
приликом удара у циљ обезбеди оптимално одстојање фокуса (жиже) кумулативног млаза од предње
површине циља. За кошуљицу је везана преко прстена кружним пертловањем. Прстен по спољнем ободу
има кружне жлебове и реб-ра преко којих се капа спаја са кошуљицом.
Кошуљица служи за смештај експлозивног пуњења са левком и обједињава све делове мине. На дну
кошуљице урезан је навој за везу са упаљачем. Унутрашњост кошуљице, која је у додиру са експлозив-ним
пуњењем, премазана је лаком преко којег се осгварује чврсто припајање експлозивног пуњења са
кошуљицом. Калибар кошуљице је 60 mm.
Експлозивно пуњење са левком намењено је да у току експлози-је, кумулативним млазом и
детонационим таласом пробије препреку (циљ) и уништи живу силу или оштети, односно изазове
експлозију муниције у возилу. Израђено је од 60% хексогена и 40% тротила (хексатол). Ради заштите од
оштећења приликом удара у циљ и повећања пробојности пуњење је обложено бакарним левком конус-
ног облика. Доњи део пуњења је такође конусног облика и служи као лежиште детонатора.
Стабилизатор служи за вођење мине при избацивању с тромб-лона и обезбеђење њеног правилног
лета на путањи. Састоји се од тела, крилаца, челичне плочице и осигуравајућег прстена.
Тело служи као носач рсталих елемената стабилизатора. Са пред-ње стране нарезани су навоји за
увијање стабилизатора у упаљач. Са спољне стране на телу су израђена лежишта за крилца и осигурава-
јући прстен.
Крилца служе да мини обезбеде правилан лет на путањи. Изра-ђена су од пластичне масе и има их шест«
Челична плочица служи као допунско осигурање, ради спреча-вања евентуалног продора врелих
барутних гасова ка експлозивном пуњењу.
Осигуравајући прстен служи као ослонац крилцима и спречава њихово испадање са тела стабилизатора.
Тромблонски метак са носачем. Тромблонски метак даје мини
почетну брзину, а састоји се од барутног пуњења (2,33 g), чауре и
каписле. Чаура и капи-сла су као и код бојног метка. Врх чауре је
затворен радијал-ним гњечењем и херметизован одређеном
заптивном масом. Ра-ди херметизације спој каписле и чауре
премазан је лаком.

Сл. 131. - Тромблонска
кумулативна мнна М60
и тромблонски метак

Носач метка је израђен од пластике и намењен да држи метак у ста-билизатору мине у току
транспорта и складиштења. Пре пуњења пушке метак се вади из носача.
Метак је унифициран за све врсте тромблонских бојних и веж-бовних мина.
Упаљач доњи, ударно-инерциони ДИ М60 тренутног је дејства и служи да при удару мине у
препреку (циљ) изазове паљење експлозив-ног пуњења. Састоји се од (сл. 132): тела, ударне игле,
носача игле, армирајућег механизма, сигурносног механизма, иницијално-детона-торске каписле,
детонатора и транспортног осигурача.

Сл. 132. - Упаљач доњи, ударноинерциони М60

Тело повезује кошуљицу мине и стабилизатор, због чега на кра-јевима има нарезане навоје.
Обједињава све делове упаљача. Са боч-не стране нарезан је навој у који се увија транспортни
осигурач.
Ударна игла је израђена од месинга, а унутрашњост јој је испуњена оловом. У транспортном
положају блокирана је са три осигура-вајуће куглице. Игла је смештена у носачу и намењена да
приликом удара мине у циљ изазове дејство иницијално-детонаторске каписле.
Носач игле служи за смештај ударне игле и иницијално-детонаторске каписле. На горњем делу има
нарезана два навоја, спољни и унутрашњи. Преко спољнег навоја причвршћује се за тело упаљача,
a на унутрашњи навој навија се иницијално-детонаторска каписла. Са стране носача налазе се три
симетрична косо постављена отвора за смештај осигуравајућих куглица

Армирајући механизам армира упаљач и заједно са осигуравају-ћим куглицама обезбеђује
потребну сигурност мине пред устима цеви тромблона. Састоји се од армирајућег прстена,
армирајуће куглице и опруге.
Сигурносни механизам обезбеђује сигурност мине у току транс-порта и приликом
складиштења. Састоји се од транспортног осигура-ча и осигуравајућих куглица. Транспортни
осигурач онемогућава арми-рање упаљача, пошто у монтажном положају забрављује армирајући
прстен и онемогућује његово померање. Транспортни осигурач се пре гађања обавезно одвија
(скида).
Иницијално-детонаторска каписла намењена је да активира де-тонатор. Предњи део каписле
смештен је у лежишту на детонатору. На задњем делу детонаторске каписле нарезан је навој за
навијање каписле у носач игле. Испод детонаторске каписле, у одговарајућем лежишту у носачу,
постављена је калајна фолија, која служи као оси-гурач од дејства мине у току њеног лета, јер се на
њу ослања ударна игла.
Детонатор је намењен да иницира експлозивно пуњење. Изра-ђен је од флегматизованог
хексогена. Предњи део му је конусног облика због равномерног активирања експлозивног пуњења.

7.2.2. Тромблонска тренутна мина М60 и М60Ш
Тромблонска тренутна мина М60 и М60Ш (сл. 133) састоји се од кошуљице, експлозивног
пуњења, сгабилизатора, упаљача и тромблонског метка са носачем.
Кошуљица мине служи за смештај и спајање свих делова мине. Цилиндричног је облика и
израђена од челика. На предњем крају има навоје за упаљач, а на задњем за стабилизатор. У њеној
унутрашњости смештено је експлозивно пуњење које приликом експло-зије разбија кошуљицу на
већи број парчади. Калибар јој је 30 mm.
Експлозивно пуњењеје израђено од флегматизованог хексогена. Састоји се од три „колачића" у
облику цилиндра. Први од три „колачића" је краћи и има лежиште у које делимично налаже
детонатор-ска каписла, па тако служи и као појачаник детонатора.
Стабилизатор и тромблонски метак са носанем по намени су исти као и претходно
описани, с напоменом да стабилизатор има че-тири крилца.
Упаљач УТИ М60 (сл. 134) је ударни, тренутно-инерционог деј-ства, намењен да при удару у циљ
активира експлозивно пуњење. Упаљач је стално навијен на мину, а пре гађања се обавезно скида
капа упаљача. Упаљач је врло осетљив и делује при удару и на површину воде. Упаљачем је
наоружана мина М60
Упаљач се састоји од тела, капе, ударног механизма, арми-рајућег и сигурносног механизма,
иницијалне каписле, појачника и детонатора.
Тело обједињава све делове упаљача. Својим обликом пред-ставља предњи конусни део ми-
не. На предњем делу има навоје за навијање капе, а на задњем де-лу навоје за увијање упаљача у
кошуљицу и навоје за увијање детонатора.
Капа служи као транспорт-ни осигурач. Херметичност капе и упаљача постиже се гуменим
заптивачем.
Ударни механизам је наме-њен да активира иницијалну ка-пислу. Састоји се од ударне игле
са носачем, опруге ударне игле, осигурача игле, носача иници-јалне каписле, ослонца носача
иницијалне каписле, вођице но-сача и конусног прстена.
Армирајући и сигурносни механизам служи да армира упа-љач и обезбеди сигурност мине
испред уста цеви пушке. Састоји се од армирајућег прстена са опругом, армирајуће куглице, гра-
ничника носача каписле и оси-гуравајуће куглице.
Иницијална каиисла спужи да својим пламеном активира појач-ник.
Појачник и детонатор служе да пренесу дејство иницијалне каписле на експлозивно пуњење.
Упаљач УТ М70П1 (сл. 135) је ударни, тренутног дејсгва. Спа-да у групу потпуно осигураних
упаљача. Овим упаљачем наору-
С'л. 134. - Упаљач ударни, тренутно-инерциони М60

Сл. 133. - Тромблонска тренутна мина М60

жана је тренутна тромблоиска мина М60Ш, и то је једина консгрук-тивна разлика у односу на мину
М60.
Упаљач се састоји од тела, капе, механизма за опаљење, сигур-носног механизма и детонатора са
преносним експлозивним пуњењем.
Тело обједињава све делове упаљача. На врху су навоји за навијање Kane, a ca стране отвор са
навојима за увијање транспортног осигурача. На дну тела, са сполне стране, су навоји за увијање
упаљача у кошуљицу, a ca унутрашње стране навоји за увијање носа-ча детонатора са преносним
експло-зивним пуњењем.
Капа се навија на врх упаљача и служи да га заштити од удара у току транспорта. Пре гађања капа се
оба-везно скида. Херме-тичност капе и тела посгиже се гуменим заптивачем.
Механизам за опаљсње намењен је да активира детонатор. Састоји се од ударне игле, носача
ударне игле, иницијално-детонаторске каписле са носачем, осовиницом и опругом, армирајућег
прстена са опругом, армирајуће куглице, вођице и бравице носача детонатора са опругом. Ударна
игла је увијена у носач, са којим чини целину и својом дужином пролази кроз читаво тело упаљача.
У доњем крају игла врхом улази у носач иницијалнодетонаторске каписле, па уједно обавља и
функцију осигурача упаљача.
У транспортном положају игла је фиксирана армирајућом куглицом, која је смештена у жлебовима
на телу игле и вођице. Вођица је навојима спојена са телом упаљача и непомична је. Армирајући
прстен је навучен на вођицу и преко осигуравајуће куглице једним крајем се ослања на носач
ударне игле, а другим на армирајућу опругу
Својим телом належе на армирајућу куглицу, не дозвољава јој испа-
дање из жлеба и тиме спречава превремено армирање упаљача. Иници-
јалнодетонаторскакаписла је смештена у свој носач и
по-
стављена је изваносе ударне игле и детонатора са
преносним експлозивним пуњењем. Бравица носача
детонатора са опругом намењена је да фиксира
носач у армираном положају.
Сигурносни механизам је намењен да обезбеди
потреб-ну сигурност мине у току транспорта, као и на
њеној путањи све до момента пре-станка убрзања ми-
не. Састоји се од прстенастог осигурача, транспортног
осигурача и осигуравајуће куглице. После армирања
упаљача на прстенасти осигурач својим раменима
ослања се носач ударне игле. Транспортни осигурач не
дозвољава било какво померање армирајућег прстена и
тиме спречава испадање армирајуће и осигуравајуће
куглице. Пре гађања транспортни осигурач се обавезно
уклања са упаљача. Херметичност осигурача са
кошуљицом постиже се гуменим заптивним прстеном.
Осигуравајућа куглица обезбеђује неопходно
растојање између армирајућег прстена и носача ударне Сл. 135. - Упаљач ударни, тренутног дејства М70Ш
игле.
Дешонашор са преносним ексилозивним пуњењем смештен је у носачу детонатора који је
увијен у тело упаљача. Намењен је да прих-вати детонациони талас иницијалне каписле и пренесе га
на експло-зивно пуњење.

7.2.3. Тромблонска димна мина М62
Тромблонска димна мина М62 (сл. 136) се састоји од капе, димне кутије, коморе упаљача,
упаљача, сгабилизатора и тромблонског метка
са носачем
Капа је намењена да са горње сгране затвори мину и да јој да
аеродинамички облик. Капа је хромирана, навучена на кошу-љицу и
за њу везана кружним пертловањем.
Димпа кутија је намењена за смештај димног пуњења, Са-стоји се
од кошуљице, димног пуњења са појачником пламена, припале и
решетке.
Кошуљица димне кутије ујед-но је и кошуљица мине. Заштићена је
хромирањем. На предњој страни урезано је лежиште и жљеб за везу
са капом. На доњој страни кошуљица има лежиште решетке. У
унутрашњости кошуљице (између њеног зида и димног пуњења)
ставља се картон-ски цилиндар као термички изо-латор, који
спречава прогоре-вање кошуљице. Калибар кошу-љицеје40тт.
Димно пуњење својим сагоревањем ствара димну завесу. Изграђено
је на бази калцијум-силицида. На доњем делу пуње-ња налази се слој
термит смеше као појачник пламена, a y сред-ини припала од црног
барута.
Припала је од црног барута и намењена је да прихвати пламен
успорача упаљача, припали појачник пламена и сагоревањем створи
притисак за раздвајање мине.

Сл. 136. - Тромблонска димна мина М62
Решетка служи као регула-тор интензитета димљења и као веза димне кутије са комором
упаљача. Решетка је челична и поцинкована. По ободу има урезана два кружна жлеба за спој са
кошуљицом. Интензитет димљења регулише се преко 4 отвора на предњој страни решетке. Са
унутрашње стране решетке налази се филцани подметач и целулоидна покривка, као неопходни
елемент у склопу функције димне кутије.
Комора упаљача служи за везу између кошуљице и стабилиза-тора. Својим обликом
представља задњи конусни део мине. Заштићена је хромирањем. Са бочне стране коморе је отвор
са навојима за транспортни осигурач. Горњи део коморе затворен је поклопцем. Спој коморе са
димном кутијом залепљен је лепљивом траком.
Упаљач ДИ М62 (сл. 137) је доњи, инерциони, са пиротехничким успорачем. Састоји се од тела,
игле, носача иницијалне каписле са опругом и капислом,
успорача и транспортног осигурача.
Тело обједињава све делове упаљача и истовреме-но је
носач успорача. У предњем делу тела урезан је навој за увијање
успорача. На доњој страни је лежиште игле. На бочној страни
је отвор са навојима за транспортни осигурач. Тело је за-
штићено хромирањем.
Игла служи да приликом удара иницијалне каписле изврши
њено опаљење. Израђена је од месинга и за тело причвршћена
кирне-ровањем.
Носач инпцијалне каписле се својим кружним венцем, с
једне стране, ослања на опругу а, с друге стране, на тело
успорача. У транспортном положају забрављен-је транспортним
осигурачем и онемогућено му је померање. Опруга служи као
еластичан ослонац и осигу-рач носача каписле и обезбеђује
потребну сигурност од дејства носача иницијалне каписле Сл. 137. - Упаљач доњи инерциони М62
при евеитуалном паду мине с мале висине, када је са ње уклоњен транспортни осигурач. Израђена
је од жице.
Иницијална каписла је намењена да, после активирања,
створе-ним пламеном упали успорач.
Успорач служи да после одређеног времена од његовог
паљења запали припалу. Састоји се од тела и барутног пуњења. На
доњем делу тело има навоје за увијање у тело упаљача. Кроз
средину тела, по уздужној оси, начињен је отвор у који се пресује
барутно пуњење. На предњи сужени део тела навијен је поклопац.
Ради бољег заптивања и спречавања продора пламена иницијалне
каписле, односно превременог припаљивања припале, пре навијања
поклопца на тело, на-воји се премазују лаком.
Барутно пуњење је упресовано у тело и даје усмерени пламени
млаз који сигурно пали припалу. Ради сигурнијег припа-љивања
доња површина барут-ног пуњења је нарецкана. Време горења
упаљача је 7,5 секунди.
Транспортни осигурач је намењен да онемогући померање
носача иницијалне капислс за време транспортовања и скла-
диштења мина. Састоји се од тела, заптивача и прстена. Пре гађања
транспортни осигурач се скида са мине.
Стабилизатор и тромбло-ски метак са носачем по намени и
облику су исти као и претходно описани.
7.2.4. Тромблонска осветља-вајућа мина М62
Тромблонска осветљавајућа мина М62 (сл. 138) састоји се од
следећих делова: капе, кошуљице, коморе упаљача, осветљавајуће
бакље, избацног пуњења, падобрана са облогама, упаљача, ста-
билизатора и тромблонског метка са носачем.
Капа. По намени и облику иста је као и претходно описана капа.
У њу се смешта део падобрана. Ради херметизације, спој балистичке
капе и кошуљице обавијен је лепљивом траком која уједно
обезбеђује потребну чврстину споја. Пре гађања трака се не скида.

Сл. 138. - Тромблонска осветљавајућа мина М62
Кошуљица служи као носач свих делова мине и за смештај освет-љавајуће бакље, падобрана са
облогама и избацног пуњења. Зашти-ћена је хромирањем. На предњем делу је лежиште за спој са
капом, a на задњем је кружним пертловањем спојена са комором упаљача. Калибар јој је 40 mm.
Комора упаљача служи као носач стабилизатора и транспор-тног осигурача, повезује
кошуљицу и стабилизатор и у њу се смешта упаљач. Заштићена је хромирањем. На предњем делу
има лежиште за спој са кошуљицом, а на задњем завоје за увијање стабилизатора. Са бочне стране
има отвор са завојима за транспортни осигурач. .
Осветљавајућа бакља (сл. 139) служи као извор светлости. Са-стоји се од кошуљице,
осветљавајуће смеше, картонског прстена, челичног ужета и плочице.
Кошуљица бакље је израђе-на од челичног лима и зашти-
ћена фосфатирањем и лакова-њем. Служи за смештај осветља-
вајуће бакље и као носач свих делова бакље.
Осветљавајућа смеша израђена је на бази магнезијума. У два
слоја упресована је у кошуљицу.
Картонски прстен служи као поклопац осветљавајуће бакље и за
заштиту периферних слојева чеоне површине. Прстен обезбеђује
сигурно прицаљивање припалне емеше која је упресована на
горнГој етрани осветљавајуће бакље.
Челично уже служи као веза између падобрана и осветљавајуће
бакље. Израђено је од. упредених поцинкованих жица.
Плочица служи да спречи продор пламена бакље приликом
паљења
и њеног избацивања из кошуљице мине.
Избацнд пуњење служи да припали осветљавајућу бакљу, Сл. 139. - Осветљавајућа бакља
раз-двоји мину у лету и избаци осветљавајућу бакљу са падобраном.
Израђено је од црног барута и смештено у платнену кесицу.
Падобран служи за спуштање осветљавајуће бакље. Састоји се од куполе падобрана и врпци.
Купола је израђена од платна, а врпце од свиленог конца. На врху куполе налази се отвор који у
моменту активирања падобрана амортизује удар који се ствара од отпора ваздуха, а при
пропадању падобрана ублажава његово клаћење. Па-добран је смештен између две металне облоге

Облоге служе за смештај и заштиту падобрана од паљења прили-ком избацивања осветљавајуће
бакље.
Упаљач ДИ М62 је већ описан, са том разликом што је време сагоревања нешто краће и што
успорач припаљује избацно пуњење.
Сшабишзатор и тромблонски метак са носанем исти су као и претходно описани.

7.2.5. Вежбовна тромблонска кумулативна мина М68
Вежбовна тромблонска кумулативна мина М68 (сл. 140) састоји се од
гумене капе, главе, носача главе, спојнице, стабилизатора са плочицом и
тромблонског метка.
Гумаш капа својим обликом даје аеродинамички облик мини. На задњем
делу има испуст за спој са главом. Капа амор-тизује удар мине у циљ, спречава
оште-ћење мине и продужава јој век трајања.
Глава мине је од пластичне масе, која је наливена на носач. На иредњем
делу има отвор за испуст капе, а задњи део се завршава носачем.
Носач Главе је од дурала, и има три прстена ради чвршће везе главе и
носача. На задњем делу носача урезани су навоји за увијање спојнице.
Спојница служи као веза главе и стабилизатора. На предњем делу има
навоје за спој са носачем главе, а на задњем на-воје за увијање стабилизатора.
Стабилшоатор са плочицом и тромблонски метак исти су као и код
бојне мине.
Зависно од степена оштећења мина се може употребити и више пута.
После сваког опаљења мине, потребно је:
одвити стабштзатор и навоје на њему премазати крпом натопљеном
у ДРНЧ;
очисшиши унушрашњосш сишбили-затора (меким дрвешом и крпом);

сшабилизашор поново навииш на шромблон у веришкалном
положају, при чему се води рачуна да плочица остане у своме ле-

Сл. 140. - Вежбовна
жииииу. Забрањено је неочишћен сишбилизашор силом навлачиши на тромблон;
пре сваког новог опаљења обавезно проверити да ли је стабили-затор до краја навијен у
спојницу. Ако се он не може до краја нави-ти, треба Га замснити новим (само ако дође до лома
iuiu веће де-формације крилаца). Приликом замене стабшшзатора обавезно се замењује и
плочица.
Приликом гађања вежбовном мином предузимају се мере сигур-ности као и приликом гађања
бојном мином.

7.2.6. Вежбовна тромблонска тренута мина М66
Вежбовна тромблонска тренута мина М66 (сл. 141) састоји се од кошуљице, стабилизатора са
плочицом и тромблонским метком и упаљача.
Кошуљица је цилиндрична, по габариту идентична кошуљици бојне
мине и служи да обједини све делове мине. На бочним странама се налазе
4 симетрично постављена отвора за истицање дима. На предњем делу су
навоји за увијање упаља-ча, а на задњем за увијање стабилизатора.
Стабшшзатор са плочицом и тромб-лонаси метак су исти као код
бојне мине.
Упггљач (сл. 142) је инерциони, тре-нутног дејства и служи да
обележи пад мине. Састоји се од тела, маркирача, опру-ге и игле. Тело
упаљача служи за смештај делова упаљача и да се у њега увије игла. Отвор
тела има навоје за увијање игле. Дно тела има отвор за излаз дима марки-
рача. Доњи део тела има навоје за спој са кошуљицом. Маркирач
обележава пад мине дИмом и пуцњем. Састоји се од тела, иницијалне
каписле, димне смеше и кар-тонског поклопца. Ради заштите иници-јалне
каписле и димне смеше од влаге, каписла се пре утискивања премазује ла-
ком, а картонски поклопац нитролаком. Опруга држи маркирач на
одређеном одсгојању од игле, обезбеђује потребну сигур-ност приликом
руковања и спречава превремено дејство мине у току лета. Игла опаљује
иницијалну капислу мар-кирача.
Приликом гађања ми-ном треба се придржа-вати претходно изнетих услова, с
тим што треба урадити и следеће:
одвити иглу, изва-дити опругу и тело мар-кирача, а затим одвити тело
упаљача, очисти-ти лежшите маркирача и унутрашњост кошу-љице са
отворима;
тело упаљача нави-ти у кошуљицу, у тело ставити маркирач a опругу и
навити иглу
Сл. 141. - Вежбовна
тромб-лонска
тренутна мина М66

Сл. 142. - Упаљач вежбовне тромблонске тренутне мине

Уколико се гађа употребљаваним маркирачем, постиже се одго-варајући домет, али погодак
неће бити обележен пуцњем и димом.
7.3. Чување и одржавање тромблонских мина
Тромблонске мине се смештају, чувају и одржавају према пропи-сима Упутства за смештај и
руковање муницијом и минско-експло-зивним средствима. Приликом транспортовања мина, сандуци
се по-стављају тако да уздужла oca мине буде попречна у односу на правац кретања возила, а сандуци
се осигуравају од пада.
У борби стрелац-тромблониста носи мину преко рамена, у тор-бици. Бојном мином се мора
пажљиво руковати да не би дошло до нежељених последица или до застоја приликом дејства.
Да би се избегле нежељене последице, приликом руковања тром-блонским бојним минама,
забрањено је:
одвијање стабилизатора мине;
скидање транспортног осигурача и вађење тромблонских ме-така ii3 стабилизатора (осим
ако предстоји гађање);
делаборисање мине (ово могу вришти само стручна лица);
скидање лепљиве траке са димне и осветљавајуће мине;
употребљавање бојних мина за обуку, изузев бојних гађања;
употребљавање тромблонског метка који нема заптивну масу упошребљавање бојног мешка
7,62 mm за избацивање мине;
додиривање и померање неексплодиранпх мина после гађања (ове мине уништава
пиротехничар на лицу места);
употребљавање мина на којима су уочена механичка оштећења (убоји, искривљен стабилизатор
luiu транспортни осигурач и слично);
употребљавање мина на којима нема одговарајућих ознака;
ударати минама о тврде предмеше или их потапати у воду.
Вежбовне мине (чисте и исправне), чувају се у магацину. Забра-њено је чување вежбовних мина,
комплетираних маркирачем, као и њихова употреба када су некомплетиране или неисправне.
8. РУЧНЕ БОМБЕ
8.1. Намена и борбене особине ручних бомби

Ручне бомбе М75 и М52ПЗ намењене су за уништавање живе силе у условима блиске борбе
дејством ударног таласа и убојним дејством челичних куглица, односно парчади. Ово су
распрскавајуће бомбе временског дејства са ударним упаљачем, који изазива експло-зију после 3 до 4
секунде од момента активирања. При активирању упаљача не чује се пуцањ иницијалне каписле.
У моменту експлозије бомбе М75 ослобађа се око 3 000 челич-них куглица, чији је полупречник
убојног дејства 12 m, a рањавајућег до 30 т. Бомба М52ПЗ распрскава се у 45 до 150 парчади, чији је
по-лупречник убојног дејсгва 20 m, a полупречник разлегања парчади до 200 т.
Бомба је тако конструисана да може експлодирати у води, снегу и блату.
Маса бомбе М75 је 355 g, a бомбе М52ПЗ 500-550 g.

8.2. РУЧНА ОДБРАМБЕНА БОМБА М75

8.2.1. Опис делова

Ручна бомба М75 (сл. 143) има следеће делове: тело бомбе, експло-зивно пуњење и упаљач.
Тело бомбе (сл. 143) има језгро и спољни омотач (кошуљицуј.
Језгро представља убојни део бомбе. У њему се налази око 3 000 челичних куглица пречника 2,5
до 3 mm, које су везане пластичном масом.
Спољни омотач (кошуљица) израђен је од пластичне масе, обо-јене црно. Омотач је са спољне
стране ребраст, ради лакшег држања при бацању.
Експлозивно иуње/be (сл. 143) је пластичии екс-плозив
велике бризантне моћи. Смештен је у језгру тела бомбе и
служи да распрсне тело бомбе и куглицама да убитачну
енергију. Маса екс-плозивног пуњеи>а је око 38 g.
Упаљач (сл. 144) је ударни, временског дејства. Намењен
је да експлозивно пуњен>"е доведе до детонације. Састоји се од
тела, уда-рача, осигурача и детона-тора.
Тело упаљача израђено је од пластичне масе и обје-
дињава све делове упаљача у целину. На телу се налазе: жлеб
за смештај ударача; ушице испод којих се ослањају закачке
ручице осигурача; вертикални отвор са навојима за пролаз и
навијање детонатора; отвори за пролаз рас-цепке осигурача
и осовине ударача и навоји за навијање упаљача на тело
бомбе.
Ударан је израђен од челика и служи за опаљење
иницијалне ка-писле. Ударач се састоји од тела, ударне опруге
и осовине. Сл. 143. - Ручна бомба М75
Тело ударачаимв уда^у^ту н ушице зандролаз осовине.
Ударна опруга је завојна; наву^тна је на nосовину ударача; једним крајем ослања се на тело
ударача, а другим на тело упаљача. Осови-на служи за спајање ударача са телом упаљача
Осигурач је израђен од челика и служи за држање запетог удара-ча у осигураном положају.
Састоји се од ручице, задржача, расцепке и алке. Ручица обједињава делове осигурача; има
закачке за спајање са ушицама тело упаљача и ртворе ^а пролаз расцепке. Задржач слу-жи као
додатно осигурање ударача. Расцепка служи да чврсто држи ручицу уз тело упаљача, а алка за
извлачење расцеПке при бацању бомбе.
Детонатор је израђен као јединствен склоп кој» у себи садржи носач детонатора, иницијалну
капислу, успорач, преносно иницијал-но пуњење и детонаторско пуњење. Време успорења, од
момента опаљења иницијалне каписле до детонације бомбе, износи 3 до 4 секунде. На спољној
страни носача детонатора налазе се навоји за на-вијање на тело упаљача.

Сл. 144. - Упаљач ручне бомбе

М75 8.2.2. Дејство ручне бомбе
После извлачења расцепке бомба је сигурна све док се ручица осигурача држи чврсто
приљубљена уз тело бомбе.
После избацивања бомбе из руке, ручица осигурача се под деј-ством опруге ударача одваја и
отпада од бомбе. Када ручица почне да се одваја од тела бомбе, ударна игла ударача клизи по
задржачу осигурача и одваја га заједно са ручицом од тела бомбе. Када се ручица одвоји од тела бомбе за
најмање 35°, ударна опруга наставља поти-скивање ударача напред. Ослобођен ударач удара у иницијалну
капи-слу и активира је. При активирању иницијалне каписле не чује се пуцањ, већ само удар ударача у
капислу.
Активирана иницијална каписла пали успорач. На крају горења успорач пали преносно иницијално
пуњење, а оно детонаторско пуње-ње. Детонатор активира експлозивно пуњење, које изазива разарање
бомбе.
Приликом експлозије бомбе јавља се јак ударни талас и ослобађа велика енергија, која челичним
куглицама даје убитачно дејство. На 12 m од центра експлозије густина снопа и кинетичка енергија
куглица уништавају противника у свим ставовима. На даљинама до 30 m од центра експлозије смањује се
густина снопа, али куглице имају довољну енергију да онеспособе.
8.3. РУЧНА ОДБРАМБЕНА БОМБА М52 ПЗ

8.3.1. Опис делова
Ручна одбрамбена бомба М52 ПЗ (сл. 145) има следеће делове:
тело бомбе, експлозивно пуњење и упаљач.
Тело бомбе (сл. 145) израђено је од ваљаног челика. Има
облик јајета, чија је спољна површина глатка, док је са
унутрашње стране унакрсно избраздана ради лакшег
распрскавања на парчад одговарајуће величине. На горњем делу
тела налази се отвор са навојем за смештај упаљача. У телу
бомбе смеиггено је експлозивно пуњење.
Експлозивно пуњење (сл. 145) је тротил масе (88-105) g и служи
да бомбу распрсне у парчад, одговарајућег убитачног дејства.
Упаљан је идентичан упаљачу за ручну одбрамбену бомбу М75.

Сл. 145. — Ручна одбрамбена бомба М52ПЗ

8.3.2. Дејсшво ручне бомбе

Процес до активирања експлозивног пуњења исти је као код бомбе М75. Парчад распрснуте
бомбе М52ПЗ, под дејством експлозивног пуњења, има убојно дејство на одстојању до 20 m од
центра експлозије, с тим што је полупречник разлетања парчади до 200 т

8.4. Мере сигурности

Бомбе М75 и М52ПЗ су по конструкцији сигурне и лаке за руковање. Да би се избегли евентуални
инциденти при руковању бомбом, треба се придржавати следећих мера сигурности:
комплетирање и декомплетирање бомбе може да изводи само добро обучено људство и под
контролом старешине;
за употребу се могу издаваиш искључиво комплетиране бомбе;
обуку у руковању и бацању бомби изводити искључиво са вежбовним (школским) бомбама;
у обуци, бојне бомбе бацати искључиво из заклона који обезбеђује пуну заштиту, са
напоменом да се у заклону мора остати све до експлозије бомбе;
при бацању, водити рачуна о томе да бомба у лету ка циљу не удари о неки предмет, чиме би
се могла створити могућност одби-јања или промене правца;
забрањено је држати бомбу за алку осигурача приликом ношења. Такође, бомба се не сме
вешати на опасач;
забрањено је вађење бомби из ранца, торбице и фишеклије по-влачењем за алку осигурача;
ако се после извлачења расцепка осигурача не може вратити на своје место, бомба се мора
уништити бацањем на погодно место;
ако после бацања бомба не експлодира, треба сачекати у за-клону 5 минута. Неексплодирана
бомба не сме се дирати нити поме-рати са места. Бомба се уништава искључиво на месту где је
пала;
уништавање неексплодираних бомби организује сшареишна (руковалац гађања), а изводи
стручно лице.

8.5. Чување, транспортовање и одржавање ручних бомби

Ручне бомбе морају бити заштићене од влаге, ватре, јаког загревања и прљавштине. Носе се у
фишеклији, борбеном ранцу и торбици.
При издавању бомби на употребу и пре сваке употребе бомба се прегледа. Прегледом комплетиране
бомбе треба утврдити
да ли је бомба ошшећена и ирљава и да ли на меигалним деловима има рђе;
да ли је упаљач уврнут до краја у тело бомбе;
да ли је расцепка осигурача притиснута до краја и да ли су кра-јевирастављени, како не би
дошло до слободног извлачења расцепке;
да ли су исправне ушице на телу упаљача и закачке на ручици осигурача;
да ли на телу бомбе има одговарајућих фабричких ознака.
Након извршеног прегледа све неисправне бомбе издвојити. Забрањена је употреба
неисправних бомби.
Ако су бомбе прљаве или мокре, морају се пажљиво очистити и осушити сувим крпама.
Забрањено је одвијање и расклапање упаљача ради чишћења бомбе.
Ручне бомбе пакују се у дрвене сандуке подешене за товарни
транспорт. У један сандук пакује се по 30 тела бомби и упаљача.
Упаљачи су одвојени од тела бомби посебном преградом. На тело
бомбе наврнут је заштитни чеп, а на упаљач заштитна капа. Укупна
маса сандука је 20 kg.
Ha сандуку су обележени следећи подаци: назив и модел бомбе,
година израде и серија, број бомби у сандуку,.бруто-маса и ознака
предузећа које је произ-вело бомбе.
Ако бомба није комплети-рана, тј. ако у тело бомбе није
уврнут упаљач, поступак ком-плетирања (сл. 146) је следећи:
извадити тело бомбе и упа-љач из сандука;
одвити заштитни чеп са
тела бомбе и тело поставити на Сл. 146. - КомшЈетирање бомбе
чисту простирку (сл. 146—1);
узети уиаљач у леву руку, држећи. Га за тело.и десном руком
одвити заиииишну капу (сл. 146-2), а затим прегледаши упаљач;
узети тело бомбе у десну руку и навити га на упаљач
(сл. 146-3) до краја;
комплетирану бомбу поставити на чисту простирку или у сандук
Декомплетирање бомбе остварује се на следећи начин:
утврдити исправност бомбе;
одвити тело бомбс са упаљача;
навити зашшишну капу на упаљач, а на тело бомбе заштитни чеп;
ставити тело бомбе и упаљач у одговарајуће преграде у сандуку.
Ако су бомбе фабрички упаковаие у дрвене сандуке тако да су на њих навијени упаљачи
непотребно је комплетирање, односно декомплетирање.
9. РУЧНИ БАЦАЧИ РАКЕТА 64 mm М80 и 90 mm M79
9.1. Намена и борбене особине ручних бацача ракета
У техничком смислу ручни бацачи ракета (РБР) 64 mm M80 „зоља" и 90 mm M79 „oca" су бестрзајна
ракетна оружја, првенсгвено намењена за употребу у блиској противоклопној борби. При овоме је РБР
64 mm М80 средство једнократне, а РБР 90 mm M79 средство вишекратне употребе.
Ови ручни бацачи ракета одликују се великом тачношћу, прецизношћу и пробојношћу. Мале су
масе, поуздани, сигурни и једностав-ни за руковањеи као што је већ истакнуто, намењени су за
уништа-вање и онеспособљавање свих врста оклопних и других возила на блиским одстојањима, М80
до 300 m, a M79 до 350 т. Могу се успешно користити и за уништавање живе силе и ватрених
средстава у бункерима и другим утврђеним објектима на даљинама М80 до 400 m, a М79 до 600 т.
Лансер РБР М80 усмерава се помоћу механичког нишана, који се аутоматски исправља приликом
превођења из маршевског у борбени положај, а код РБР М79 лансер се усмерава оптичким или
механичким нишаном.
За гађање бацачима употребљава се кумулативна ракета, и то: за РБР М80 кумулативна ракета
М80 са осигураним упаљачем УТ-ПЕ М80, а за РБР М79 кумулативна ракета М79 у контејнеру са
упаљачем УТ-ПЕ М79 (ударно-тренутни-пиезоелектрични).
Под ударним углом 90° ракета М80 пробија челичну плочу деб-љине 300 mm, а ракета М79 400
mm.
Упаљачи сигурно делују при ударном углу од 25° и већем. Температурни опсег употребе средства ј
е - 30°С до + 50°С.
Приликом гађања, ради заштите послужилаца од млаза барутних гасова мора се водити рачуна
о мерама сигурности. Такође, због млаза барутних гасова, места бацача се брзо откривају, па је на
ватреном положају потребно предвидети 2-3 резервна заклона, које у току гађања треба мењати.
Време за превођење РБР 64 mm M80 из маршевског у борбени положај износи до 15 секунди.
Брзина гађања РБР 90 mm M79 је 4-5 ракета у минути.

9.2.Опис лансера и кумулативне ракете ручног бацача ракета 64 mm M80
Главни делови ручног бацача ракета М80 јесу лансер и ракета. Изглед бацача 64 mm M80 у
„маршевском" положају приказан је на слици 147.

Сл. 147. - Ручни бацач ракета 64 mm M80

9.2.1. Лансер
Лансер служи за давање правца лета ракети и за њену заштиту од спољних утицаја
(прљавштина, песак, киша, снег и слично). Чине га две пластичне цеви - предња и задња, рукохват,
штитник, механизам за опаљивање, нишани, поклопац (предњи и задњи) и ремник (сл. 148).
Предња цев заједно са задњом цеви, када је средство у маршев-ском положају, служи као
контејнер ракете. У борбеном положају, цев преко прстена кошуљице бојне главе обезбеђује
вођење ракете. Израђена је од стаклрпластике, споља је заштићена бојом, а унутраш-њост јој је
цилиндрична и глатка. На задњи пресек цеви закивцима је учвршћен прстен за ојачање цеви, а
служи као носач задњег поклопца и ремника.
Са горње стране налепљен је штитник. Са леве стране цеви на-лепљено је упутство за
руковање и гађање ручним бацачима ракета.
Задња цев носи ракету и утврђује њен положају лансеру. Израђена је од стаклопласгике, мале
је масе и добрих механичких карактеристика. Унутрашњост јој је цилиндрична и глатка.
На задњем пресеку цеви је прстен за ојачање цеви. Са горње стране на прстен је закивцима
причвршћен носач рукохвата, намењен да преко механизма за опаљивање повеже предњу и задњу
лансирну цев. Прстен и носач рукохвата су овално просечени ради преноса пламена пиропатроне.
Носач је извучен у профилисани испуст у који се смешта навртка, а за испуст се закачком утврђује и
задњи поклопац. Са задње стране профилисани испуст носача се затвара по-клопцем, који је ради
бољег заптивања вулканизиран гумом. Покло-пац се утврђује са два завртња. Чврста веза између
носача и рукохвата постиже се навртком, која се увија у носач и рукохват. Навртка је уздужно
просечена ради смештаја пиропатроне. На задњи део цеви навучен је гумени прстен за заптивање
када је средство у маршевском положају.

Сл. 148. - Делови лансера

Рукохват је намењен да се у њега смести ударна игла са опругом, да заштити задњи нишан од
механичких оштећења када је средство у маршевском положају, да пренесе дејство руке приликом
пре-вођења средства у борбени положај и обратно и да приликом превођења средства из борбеног у
маршевски положај потисне кочницу напред и тиме блокира окидач.
Рукохват се састоји од два дела. Горњи део рукохвата је четвртастог облика и у њега се смешта
задњи нишан. На њега је са горње стране налепљена шема опасне зоне.иза ручног бацача ракета.
Доњи део рукохвата је профилисаног облика. У његов уздужни отвор смештена је ударна игла са
опругом. На предњем пресеку рукохвата је зарез којим се потискује полуга кочнице у предњи
положај.
Шшшшшк је намењен да обједини и обезбеди функцију механиз-ма за опаљивање, да заштити
предњи нишан када је средство у маршевском положају и да омогући утврђивање предњег
поклопца. Израђен је од пластике и налепљен на предњу лансирну цев. Уну-трашњост штитника је
заптивена посредством гумених заптивки. На задњи део штитника залепљен је носач задњег
нишана. Задњи пресек штитника је кружно просечан за пролаз цеви ударног механизма и за полугу
кочнице и обложен је сунђерастом гумом ради заптивања ртвора. Са горње стране на штитнику су
три четвртаста отвора: задњи за смештај и пролаз окидача, средњи за држање браве механизма за
опаљи-вање у запетом положају и предњи за смештај предњег нишана. Отвори су заптивени гуменим
заптивкама. Гумена заптивка предњег нишана скида се пре превођења средства из маршевског у
борбени положај.
На предњој страни штитник је извучен у две странице са попречним отворима. Између
страница се смешта и осовином утврђује утвр-ђивач предњег поклопца.
Механизам за опаљивање (сл. 149) је намењен да оствари чврсту везу између предње и задње
лансирне цеви, да иницира капислу пи-

Сл. 149. - Механизам за опаљивање
ропатроне и омогући превођење средства из
маршевског у борбени положај и обратно када ра-кета
није испаљена. Састоји се од окидача, клизача, ударног
механизма, браве и кочнице.
Окидач (сл. 150)
је намењен да се преко њега активира ударни
механизам. Састоји се од тела, полуге, опруге и
осовине. Т.ело је од пластике и завртњем је
учвршћено за полугу. Са горње стране је заштићено
гуменом заптивком на којој се налази ребро. На задњем Сл. 150. - Окидач
крају има отвор
за пролаз завртња којим се утврђује за тело. Опруга је спирална са извученим краковима. Леви крак
опруге је савијен и са горње стране врши притисак на предњи крак полуге, потискујући је стално на
доле, a десним се ослања на горњи део штитника.
Клизач служи да не дозволи изокретање делова ударног меха-низма и да оствари чврсту везу
између ударне игле и браве. Ваљкастог је облика и има уздужни жлеб за намештање задњег краја
гра-ничника. Попречно је прорезан ради смештаја осовине. Опруга клизача се предњим крајем
ослања на клизач, а задњим на пластични прстен на шипки ударног механизма. У запетом положају
ударног механизма опруга се истеже и после окидања враћа ударну иглу са граничником унапред,
чиме омогућава безбедно поновно запињање ударног механизма у случају његовог отказивања.
Ударни механизам (сл. 151) је намењен да изврши активирање пиропатроне. Састоји се од
ударне игле, ударне опруге, граничника, цеви и шипке. Ударна игла је навијена на шипку. На задњи
пресек ударне игле ослања се прстен који служи као задњи ослонац ударне опруге. Ударна игла има
два уздужна жлеба који спречавају. стварање натпритисака између тела ударне игле и каписле
пиропатроне. Ударна опруга је спирална и навучена на шипку. Предњим крајем се ослања на прстен
који је навучен на задњи крај цеви ударног механизма, а задњим на прстен који је навучен на
задњи крај шипке. Шипка је задњим крајем увијена у ударну иглу, а предњим у клизач.

Сл. 151. - Ударни механизам

На предњем крају шипке је прстенослонац опруге клизача. Гранич-ник служи као осигурач
механизма за окидање у транспортном положају и приликом поновног запињања или превођења
средства из једног у други положај; ограничава кретање клизача и ударне игле уназад, због чега
му је задњи крак повијен на горе те закачиње тело браве. Цев је намењена да се у њу сместе делови
ударног механизма и омогући његово запињање. У предњем пресеку је четвртасто исечена за
смештај браве и има кружне прорезе за осовину браве и осовину којом се утврђује у носач браве.
Уздужни овални прорези служе за смештај и кретање осовине клизача. Цев има два кружна
удубљења која спречавају кретање прстена опруге клизача уназад. На задњем крају цеви су навоји
за увијање у рукохват.
Брава је намењена да обезбеди осигурање ударне игле и запиња-ње ударног механизма. Састоји
се од носача, тела, осовине и опруге. Смештена је на цев ударног механизма и утврђена осовином.
Носач браве је намењен да омогући запињање ударног механизма и преко одбојника преклапање
предњег нишана. По. средини носача је овални уздужни жлеб за смештај цеви ударног механизма.
На горњем делу тела је четвртасти испуст, који, када је ударни механизам запет, иска-че кроз средњи
отвор штитника и ослања се на његов предњи пресек. Опруга браве је спирална са два супротно
извучена крака; навучена је на осовину и једним краком тело браве стално потискује на rope, a
другим се ослања на унутрашњ
ост цеви ударног механизма.
Кочница (сл. 152) је намењена да блокира окидач ради спречавања
окидања. Подешена је тако да у маршевском положају средства
аутоматски блокира окидач, a y борбеном положају се користи по
потреби. Кочница се обавезно користи када није извр-шено окидање,
а средство се пре-води из борбеног у маршевски положај. Састоји се
од тела, полуге опруге и куглица.
Нишани су намењени за нишањење и одређивање даљине до циља.
Предњи нишан (сл. 153) служи за нишањење и одређивање даљине
до циља на даљинама до 400 т. Састоји се од носача, преклапача,
плочице, опруге, осовине и одбојника.
Носач је у виду плочице и на доњем крају има два испуста који пролазе
кроз жлебове одбојника и помоћу њих одбојник преклапа нишан.
Опруга носача је спирална и намештена је на осовину. Својим
краковима опруга увек потискује носач у ветрикалан положај
(положај за нишањење).
Преклапач (сл. 153) је израђен од прозирне пластичне масе, у облику
плочице. На преклапачу су црвеном бојом исцртане крива за мерење
даљине до циља, скала даљине и крст који представља хори-зонт оруђа. Сл. 152. - Кочница

Сл. 153. - Предњи нишан

Доња страна преклапача је ужа ради намештања у носач и има
два овална отвора за пролаз завртања плочице
Пре гађања није потребно вриити никакву ректификацију, јер се она обавља у фабрици.
Подељци скале даљине означени су бројевима 150, 200, 250, 300, 350 и 400, што представља
даљину у метрима. Приликом нишањења потребно је центром (крстом) одређеног подељка
нанишанити у иза-брану нишанску тачку на циљ.
Одбојник (сл. 153) је профилисаног облика и израђен од пластике. Са горње стране има
четвртасто лежиште за прекидач предњег нишана и четвртасто је просечен за контролу увртања
завртња. Зад-њи завртањ је намењен да прихвати и пренесе силу потиска приг ликом превођења
средства из борбеног у маршевски положај и тако омогући преклапање предњег нишана. Предњи
завртањ служи да својим врхом (када је средство у маршевском положају) држи утврђивач предњег
поклопца у непокретном положају и тиме омогући сигурно затварање предњег поклопца. Опруга,
смештена у лежишту, амортизује силу потиска и враћа одбојник у
задњи положај, чиме се ослобађа носач предњег нишана и утврђивач
предњег поклопца. Са горње стране одбојник има два косо засечена
жлеба у које се смештају испусти носача предњег нишана.
Задњи нишан (сл. 154) слу-жи да се преко њега и предњег нишана
средство усмери у циљ. Има следеће делове: носач, осо-вину, опругу,
преклапач и гумени заштитник. Носач је утискивањем залепљен за
задњи део штитника. С горње стране извучен је у виду ушица којима
про-лази осовина преклапача. На осовину је навучена опруга чији се
један крај ослања на преклат пач, а други је увучен у носач.
Преклапач има кружни отвор (пречника 1 mm) кроз који се ни-
шани. Доњим крајем помоћу осовине је учвршћен на носачу. У
преклапач је смештен гумени -ишшшник, намењен да спречи
рефлексију сунчевих зрака и заштити око стрелца приликом гађања на
ниским температурама.
Поклопци (предњи и задњи) намењени су да затворе лансер у
маршевском положају и да спрече улазак прљавштине и влаге у уну-
трашњост средства
' Сл. 154. - Задњи нишан
Предњи поклопац (сл. 148) се састоји од тела, закачке, опруге, завртња са навратком, утврђивача и
носача, Утврђивач поклопца је смештен у предњем делу штитника и утврђен осовином.
Задњи поклопац (сл. 148) се састоји од тела, осовине и закачке. Профилисани испуст са унутрашње
стране тела поклопца држи раз-макнутеосигураче ракете. У унутрашњости поклопца налепљен је прстен од
сунђерасте гуме који спречава продор влаге у унутраш-њост цеви.
Ремник (сл. 148) је причвршћен на крајевима лансирне цеви и омогућава ношење и чвршће држање
средства приликом гађања.
На ремник је навучена кесица са два чепа (антифона) за уши, који се обавезно користе приликом
гађања.

9.2.2. Кумулаишвна ракеша 64 mm M80

Кумулативна ракета 64 mm M80 (сл. 155) се састоји од бојне гла
ве и ракетног мотора. Намењена је за борбу против свих врста оклоп
них средстава, утврђених и других циљева. Ракета је фиксирана у
задњој лансирној цеви помоћу два осигурача навучена преко ушица
стабилизатора у прорезе крилаца. Под дејством силе потиска
ракетног мотора осигурачи се задњим делом савијају и излазе
заједно са ракетом, а крилца их одбацују приликом отварања
(под дејством својих опруга).
Бојна Глава ракеше(сл. 156) састоји се од пиезогенератора,
упаљача, балистичке капе, ко-шуљице, контактне капе, левка,
девијатора са цевчицом и експлозивног1 пуњења.
Пиезогенершиор (сл. 157) служи да при судару врха ракете са
препреком произведе електрични импулс потребан за активирање
упаљача. Има следеће делове: тело, цевчицу, контакте (горњи и
доњи), капу, заптивач, пиезоелмент и изолатор
Тело је намењено да обједини све делове пиезогенератора. Изгра-
ђено је од два дела (горњег и доњег). Горњи део тела се навија на
доњи, а херметичност споја је обезбеђена лепком. Доњи део тела има
навоје за спајање са балистичком капом
Сл. 155. - Кумулативна Сл. 156. - Бојна глава
ракета М80 ракете
Цевчица је чврсто спојена са доњим делом тела и иамењена за
пренос електричног импулса.
Контакти (горњи и доњи) су намењени да притиском ма пие-
зоелемент произведу електрич-ни импулс и пренесу га на балистичку
капу, односно цевчицу.
Капа је израђена од меке легуре. Намењена је да затвори
пиеогенератор са предње стране и да смањи (ублажи) отпор ваз-уха на
путањи л.ета ракете.
Заптивач је намењен да херметизује спој пиезогенератора и
балистичке капе.
Шолатор је намењен да спре-чи спајање елемената преноса струјног
импулса различитих по-лова.
Пиезоелемент је кристална структура намењена да, у мо-менту
притиска горњег и доњег контакта, произведе и емитује енергију врло
високог напона.
Плус (+) пол електричног импулса са пиезоелемента преноси се
преко горњег контакта, тела пиезогенератора, балистичке капе и
кошуљице, а минус (-) пол преко доњег контакта, цевчице пиезоге-
нератора, контактне капе, левка, цевчице девијатора и тела детона-
тора до упаљача.
Упаљач ударно-тренутни-пиезоелектрични М80 са пиротехничким
самоликвидатором (УТ-ПЕ М80 СП) је осигураног типа. Осигурање
упаљача је такво да ракета не може деловати на.даљинама до 6 т, а
сигурно делује на даљинама 20 т и већим од усга лансирне цеви Сл. 157. - Пиезогенератор
Упаљач има уграђен самоликвидатор који после 4 до 6 секунди лета
ракете изазива њену експлозију (самоликвидацију).
Упаљач (сл. 158) има следеће делове: тело, плочицу тела, дето-натор, преносник, клизач са
електродетонатором, данце, самоликвидатор, вођицу и осигуравајући механизам.
Тело упаљача обједи-њава све делове упаљача у целину и служи
као прено-сник негативног пола струјног импулса. Изолатор je y
облику прстена који је на-мењен да раздвоји тело упаљача и данце и
тиме спречи кратак спој различитих полова струјног кола.
Плочица тела је намењена да пренесе негативан пол електричног
импулса са тела упаљача на електро-детонатор.
Детонатор (сл. 159) је намењен да иницира експлозивно пуњење
бојне гла-ве. Детонаторско пуњење је од флегматизованог хек-
согена. Подлошка је кружно просечена ради пролаза преносника и
намењена да спречи директан контакт чанчета детонатора и тела
упаљача.
Преносник је намењен да пренесе ударни талас
електродетонатора на дето-наторско пуњење.
Клизач са електроде-тонатором намењен је да
упаљачу у осигураном положају обезбеди прекид иницијалног ланца,
да држи електродетонатор и пиезогенератор у краткој вези, да у ар-
мираном положају упаљача успостави иницијални ланац, да раскине Сл. 158. - Ударно-тренутни
пиезоелектрични
кратке везе и доведе електродетонатор (сл. 160) у струјно коло упаљач М80 са пиротехничким
пиезогенератора. самоликвидатором

Сл. 159. - Детонатор
Прекид иницијалног ланца обезбеђује се тиме што је клизач
са електродетонатором померен изван осе упаљача (у страну)
набезбедно одстојање од преносника. Када осигуравајући механизам
одбрави клизач, он се под деј-ством опруге помера и до-води
електродетонатор у осу упаљача, чиме је успостављен
иницијални ланац.
Данце је намењено да затвори упаљач са доње стране и
исговремено служи за пренос позитивног пола елекуричног импулса.
Самоликвидатор (сл. 161) је намењен да изврши само-
ликвидацију бојне главе ракете, уколико ракета на путањи лета не
удари у препреку. Састоји се од тела, при-палне смеше, уоторачке
смеше, преносне смеше и детонаторске каписле.
Вођица (сл. 162) је намењена да у армираном положају упаљача
затвори електрично коло до електродетонатора и да пре-несе
позитиван пол електричног импулса на електродетонатор. Сасгоји
се од тела, контактног чанчета и опруге контактног чанчета.
Осигуравајући механизам је намењен да осигура упаљач у свим
условима транспорта, складиштења и руковања од случајног
опаљења. Приликом опаљивања ракете обезбеђује ракету од
експлозије до 6 m испред предњег пресека лансера, за које време
се заврши армирање упаљача. Састоји се од инерционог и Сл. 160. - Положај делова армираног упаљача
пиротехничког осигурача.
Инерциони осигурач се састоји од тела, опруге и куглице. Пиротех-нички осигурач(сл. 163) се састоји о тела,

Сл. 161. - Самоликвидатор Сл. 162. - Вођица

бравице и успорачке смеше.
Кошуљица је цилиидричиог облика и намењена је да иреко
балистичке капе и спојпице ракетног мотора обједини све делове ракете.
Осим тога, кошуљица служи и као проводник позитивног пола
електричног импулса од балистичке капе до упал.ача. На предњем делу
кошул^ица има водећи прстен на коме су, са унутрашње стране, навоји за
спајањс са балистичком капом. Задњи део
кошуљице је сужен и ма љему је отвор са навојима за увртање упаљача.
На спољне навоје суженог дела кошуљице навија се спојница ракетног
мотора. У унутрашњости кошуљице смештају се експлозив-но пуњење,
упаљач, левак и девијатор са цевчицом.
Сл. 163. - Пиротехнички осигурач
Контактна капа је намењена да пренесе негативан пол електричног
импулса од цевчице пиезогенератора до левка. Спајање балистичке и контактне капе спречено је
изолатором, чиме се онемогућава настајаље кратког cndja.
Левак штити експлозивно пуљење од оштећења и спречава де-формисање кумулативиог
удубљења приликом удара ракете у циљ (препреку) и својим обликом концентрише (фокусира) млаз
гасова у једну тачку. Левак се спаја са контактном капом и цевчицом девијатора и служи као
проводиик негативног пола струјног импулса до детонатора. Приликом експлозије експлозивног
пуњења, левак се топи и прелази у течно агрегатно стање, те својом већом специфичном тежином од
усијаних гасова поспешује ефекат кумулативног дејства и повећава пробојност ракете на циљу.
Балистичка капа служи као проводник позитивног пола електричног импулса од тела
пиезогенератора до кошуљице. Израђена је од еластичног лима и аеродииамички обликована тако
да ствара мали отпор приликом лета ракете. Својом еластичношћу амортизује део кинетичке
енергије настале приликом удара ракете у циљ и, заједно са кошуљицом и левком, спречава
превремено оштећење кумулативног удубљења на експлозивном пуњењу пре активирања и
експлозије бојне главе. На предњем делу балистичка капа има отвор са навојима за увртање
пиезогенератора, a no доњем спољнем ободу навоје за спајање са кошуљицом
Девијатор са цевчицом је намењен да усмери детонациони талас према левку и да пренесе
позитиван пол електричног импулса са левка на шиљак детонатора. Девијатор са цевчицом се
утврђује прстеном за тело детонатора. Спој између кошуљице и прстена девијатора спречен је
изолатором.
Експлозивно пуњење је са чела формирано у виду конуса и
обложено левком ради постизаља веће пробојносги. Ефекат пробој-ности
повећан је уградњом девијатора.
Мошор(Сл.164)е намењен да створи силу потиска за избацивање
ракете са почетном брзином око 190 m/s, којом се обезбеђује брисани
домет ракете до 220 m за висину циља од 2 т, односно до 240 т за висину
циља од 2,5 т. Мотор је импул-сног типа и завршава рад у току кретања
ракете кроз лансирну цев.
Мотор (сл. 164) се састоји од коморе с млазницом, припале,
погонског пуњења, носача погонског пуњења и спојнице.
Комора је намењена за смеш-тај погонског горива и да се при-
палном смешом обезбеди стварање почетног притиска барутних
гасова за покретање, а касније и лансирање ракете. Обједињава све
елементе мотора. Израђена је од висококвалитетне легуре алуминијума
и површински заштићена слојем тврде анодне оксидације. Комо-ра чини
недељиву целину са млазницом, на чијем се дивергентном делу, споља,
налази шест крилаца за стабилизацију ракете у лету. Опруге крилаца су
смештене на осовинама и када су крилца сабијена опруге су напете.
После изласка ракете из лансирне цеви, под при-тиском опруга, крилца
се исправљају. Исправљање крилаца у одређени положај регулишу Сл. 164. - Ракетни мотор
граничници.
Припала је намењена за припаљивање погонског пуњења. Састоји се од пластичног чепа,
припалне смеше, пластичне цевчице и пиро-патроне.
Пиропатрона је намењена да обезбеди потребну количину пламена за паљење припалне смеше.
Веза између пиропатроне и чепа са припалном смешом обезбеђеиа је помоћу полиетиленске
цевчице, којом се пламен и врели гасови од пиропатроне преносе на припалну смешу.
Носач погонског пуњења учвршћен је између чела коморе и данцета спојнице. Изграђен је од
челика. Отвори на носачу служе за утврђивање цевчица погонског пуњења.
Спојница затвара комору са предње стране и повезује мотор са бојном главом. Израђена је од
истог материјала као и комора. Данце спојнице учвршћује носач погонског пуњења и спречава
продор вре-лих гасова погонског пуњења у бојну главу.
Погонско пуњење обезбеђује мотору потребну енергију. Састоји се од снопа барутних цевчица.
Погонско гориво је црни барут који у процесу сагоревања у ракетном мотору прелази у гасовито
стање и ствара натпритисак (350-105 Ра). Проласком гасова кроз млазницу ствара се потисна сила за
избацивање ракете.

9.2.3. Функција делова РБР и кумулативне ракете

9.2.3.1. Делови РБР у маршевском положају

Задња лансирна цев је до краја увучена у предњу лансирну цев и затворена поклопцима.
Кумулативна ракета је у задњој лансирној цеви учвршћена осигурачима за задњи пресек, а водећим
прстеном ослоњена на предњи пресек.
Предњи нишан је под дејством одбојника преклопљен. Задњи нишан је преклопљен и увучен у
рукохват.
Кочница, се налази у крајњем предњем положају испод окидача и својим телом спречава
потискивање окидача на доле. Задњи крај окидача, под дејством опруге и полуге, налази се у горњем
положају.
Бравица се под дејством штитника налази у доњем положају. Својим телом закачила се за
повијени део граничника и повукла га у предњи положај, а преко њега, клизача и шипке и ударну
иглу унапред. Опруга браве је у сабијеном положају, а опруге ударне игле и клизача су опружене.
Пиропатрона је у лежишту навртке на правцу кретања ударне игле и полиетиленском цевчицом
везана за чеп при-палне смеше.
Крилца на комори ракетног мотора су преклопљена, а опруге крилаца сабијене. Пиезоелемент,
окренут плусполом навише, није притиснут контактима. Упаљач је у осигураном положају. Пиротех-
нички осигурач се под притиском-своје опруге налази у горњем положају, у ком преко браве
задржава иглу у горњем положају. Бравица пиротехничког осигурача је успорачком смешом
потиснута напред и забрављује клизач.
Осигурач мехаиичког система је под притиском своје опруге и преко бравице задржан са
оиругом у горњем положају. Чивија належе у жлеб браве и не дозвољава љеио окретање.
Еластична бравица је слободна и својим дужим краком смештена у овални изрез клизача.
Осигуравајућа куглица је клизачем потиснута у своје лежиште. У овом положају осигуравајућег
механизма клизач са електродетона-тором је изван осе упаљача - смакиут испод преносника.
Чанче електродетоматора се ослања на колут са самоликвида-тором, тако да је остварена
директна кратка веза једног пола електродетонатора. Кратка веза другог пола електродетонатора
оствару-је се преко држача кратке везе, који се под дејством своје опруге ослања на контактни
испуст данцета.

9.2.3.2. Pad делова приликом прсвођсња средства

из маршевског у борбени положај

Отварањем задљег поклопца, одбојник под дејством опруге кре-ће уназад, ослобађа утврђивач
предњег поклопца и носач предњег нишана, који се под притиском своје опруге исправља у
вертикалан положај. Како се утврђивач предњег поклопца окренуо око осовине унапред, закачка
поклопца услед силе опруге поклопца спада са зуба утврђивача и поклопац се отвара.
Даљим повлачењем задње лансирне цеви, рукохват ослобађа задњи нишан, који се под
притиском своје опруге исправља у верти-калан положај.
Под дејством силе трзаја руке, задња лансирна цев се још повла-чи за око 8 до 10 mm уназад,
чиме "се опруга клизача истеже, а опруга ударне игле сабија. У том кретању четвртасти испуст
браве наилази на други четвртасти отвор на штитнику и под дејством опруге искаче кроз њега.
Граничник, онемогућен да се даље креће уназад, заостаје и својим повијеним делом искаче из
браве. Пуштањем рукохвата под дејством опруге клизача цео механизам креће уназад до
момента ослањања четвртастог испуста на предњи пресек другрг четвртастог отвора на штитнику,
чиме је извршено запињање.

9.2.3.3. Pad и функција делова приликом опаљења ракете

Да би се извршило опаљивање ракете, потребно је откочити ме-ханизам за опаљивање и
потиснути окидачна доле, све док се не чује звучни ефекат.
Притиском на окидач, полуга окидача савлађује своју опругу, окреће се око своје осоиине и
предњим крајем издиже на горе. Зуби полуге окидача ослобађају осовииу клизача, чиме он може
кренути уназад. Ударна игла под дејством ударне опруге креће уназад, својим врхом удара у
пиропатрону и пали је. Пламен пиропатроне се преко полуетиленске цевчице препоси до припалне
смеше, чијим паљењем се активира и погонско пуњење. Услед велике брзине сагоревања погонског
пуњења, ствара се велика количина барутних гасова, који врше притисак на зидове коморе са
стабилизатором и преко њега на данце спојнице. Под овим притиском и услед мекоће материјала, оси-
гурачи ракете се савијају ка унутрашњосги цеви и ракета нагло креће напред. Истовременим
дејством гасова на ракету и чеп при-палне смеше, приближно се изједначује сила акције и реакције,
тако да средство привидно остајс у стању мировања.
После изласка ракете из лансирме цеви, под притиском опруга отварају се крилца на
стабилизатору и належу на граничнике који их држе у одређеном положају. Крилца својим отварањем
одбацују оси-гураче. Услед велике брзине и дејства силе на косине крилаца, ра-кета добија обртну
брзииу, а тиме и стабилност лета на путањи.
Услед иаглог убрзања, тј. дејства инерције, долази до активирања осигуравајућег мехаиизма и
армирања упаљача. Осигурач пи-ротехничког система услед дејства инерционе силе сабија своју
опру-гу и креће на доле, савлађује отпор трења опруге и бравице и долази у крајњи доњи положај.
Када исигурач дође у доњи положај, бравица се ослобађа и одбрављује иглу, која под притиском
своје опруге и дејства силе инерције креће у доњи положај и опаљује капислу. Пламен каписле
пали успорачку смешу пиротехиичког осигурача и самоликвидатора. После сагореваља успорачке
смеше пиротехнич-ког осигурача ствара се слободан простор, у који се увлачи бравица
пиротехничког осигурача под притиском клизача. Тиме је клизач ослобођен браве пиротехничког
осигурача.
Истовремено услед дијства силе инерције, осигурач механичког система савлађује отпор своје опруге
и силу треља бравице и креће у крајњи доњи положај. У овом положају осигурача ослобађа се
бравица, коју брава услед дејства своје опруге и инерционе силе потискује у страну, а сама се креће
у доњи положај. На свом путу браву води чивија, која клизи по њеном жлебу. Савлађујући отпор
дужег крака еластичне бравице, брава после доласка у доњи положај ства-ра слободан простор у
који ускаче осигуравајућа куглица. У истом моменту дужи крак еластичне бравице заскаче за засек
на телу клизача и спречава његово враћање. Изласком куглице из лежишта одбрављен је клизач
Како је клизач са електродетонатором слободан, под дејством својих опруга се креће у страну
и доводи електродетонатор испод преносника. Овим се успоставља иницијални ланац упаљача.
Крета-њем клизача, контакт кратке везе се помера и ослања на изолатор, a чанче
електродетонатора се смиче са колута са самоликвидатором. Овим је раскинута кратка веза оба
пола електродетонатора и он доведен у струјно коло пиезогенератора.
Ове радње се одвијају и завршавају док ракета пређе пут од 6 до 20 m испред предњег пресека
лаисирне цеви, и њима је упаљач припремљен задејетво.
Ако ракета не удари у циљ (препреку), после времена од 4 до 6 се-кунди, упаљач ће изазвати
самоликвидацију бојне главе. Наиме, после сагоревања успорачке смеше самоликвидатора,
иницира се каписла самоликвидатора, која изазива дејство електродетонатора. Дејство
електродетонатора се преко преносника преноси на детонатор који изазива експлозију бојне главе.

9.2.3.4. Принцип кумулативног дејства ракете
Када ракета удари у циљ (препреку) због дејства силе реакције горњи контакт пиезогенератора
се чврсто приљубљује на плус пол пиезоелемента. Пиезоелемент се под притиском ломи и сгвара
кратко-трајни струјни импулс врло високог напона око (1 500-2 000) V и ми-нус полом притиска на
доњи контакт.
Струјни импулс се преноси до електродетонатора, који се активира. Активирањем иницијалног
ланца упаљача, изазива се експлозија експлозивног пуњења бојне главе.
Након удара у препреку, балистичка капа је сабијена према левку. За време детонације
експлозивног пуњења бојне главе, детона-циони талас се креће према темену левка. Услед велике
енергије, детонациони талас се шири кроз пуњење од задњег дела према шупљини док не допре до
бакарног левка пуњења. Настали притисак делује приближно нормално на зидове левка,
деформише га и потискује у правцу осе шупљине. У шупљини експлозивног пуњења долази до
концентрације и слагања притисака који достижу такву величину да се левак претвара у метални
млаз.
Брзина насгалог примарног млаза је врло велика и износи 10 000— 15 000 m/s, док је брзина
секундарног млаза знатно мања и износи око 1 000 m/s. Секундарни млаз мало утиче на
пробојност. У насгалом отвору, обично у виду чепа остају честице секундарног млаза, који
садржи 90% материјала бакарног левка, а примарни млаз носи само 10% материјала
Примарни млаз великом брзином, а тиме и великом кинетичком енергијом, удара у препреку
(оклоп). С обзиром на величину притиска и температуре материјал оклопа на месту судара се топи и
измиче пред материјалом примарног млаза.
Гасови настали приликом експлозије крећу се иза примарног млаза и на свом путу престижу
секундарни млаз и имају још увек до-вољно енергије која оштећује функционалне делове тенка,
уништава посаду и изазива експлозију муниције.

9.2.4. Засшоји и начин ошклањања
Ручни бацач ракета је једноставан и поуздан за руковање, те ће до застоја ретко долазити. Али,
и поред тога, до застоја може доћи због нечистоће, ломљења делова или неправилног транспорта.
Да би се застоји избегли неопходно је чувати средство, правилно руковати њиме и обавезно
извршити преглед пре употребе.
Када у току гађања на стрелишту и поред предузетих мера дође до засгоја, поступак је следећи:
задржати средство у положају за Гађање (не скидајући Га са ра-мена), известити руковаоца
гађања гласом ЗАСТОЈ или одређеним сигналом, и сачекати најмање 30 секунди;
после команде руковаоца гађања ОТКЛОНИ ЗАСТОЈ u исшек-ЛОГ времена, извући десну руку из
ремника, скинути средство са ра-мена и десном руком прихватити лансер за рукохват;
палцем леве руке пришиснуиш на четвртасти испуст браве, a десном руком потиснути задњу
лансирну цев унапред до краја све док рукохват не налегне на сунђерасту Гуму заштитника;
наглим повлачењем (трзајем) задње лансирне цеви уназад извр-ишти поновно запињање ударне
игле;
поставити ручни бацач ракета на раме, извесшиши руковаоца Гађања Гласом ЗАСТОЈ
ОТКЛОЊЕН или одређеним сигналом, отко-чити средство и по команди старешине извршити
нишањење и окидање.
У случају поновног отказивања (неопаљења), стрелац извештава руковаоца гађања гласом
ЗАСТОЈ ПОНОВЉЕН и не скидајући средство са рамена сачека још најмање 30 s. После тог
времена сред-ство преводи у маршевски положај и даље поступа по наређењу старешине.
После гађања, ручни бацач ракета на коме се не може отклонити застој треба уништити.
Уништавање врши сгручно лице – пиротехничар

9.2.5. Технички Подаци за РБР 64 mm M80

Дужина РБР у маршевском положају.. ...............................800 mm
Дужина РБР у борбеном положају ................................ 1 200 mm
Дужина ракете са склопл>еним крилцима .........................664 mm
Распон крилаца ракете................................................... 198,5 mm
Маса лансера без ракете .................................................. 1,612 kg
Маса ракете...................................................................... 1,570 kg
Маса погонског пуљења....................................................... 128 g
Маса ракете у лету............................................................ 1,420 kg
Маса експлозивног пуњења ................................................. 310 g
Почетна брзина ракете при темпсратури +15°С................ 190 m/s
Разантни домет мри почетној брзиии од 190 m/s и висини темена
путање:
Yt = 1,8 m........................................................................ 205 m
Yt = 2 m.......................................................................... 217 m
Yt = 2,5 m........................................................................ 241 m
Пробојност (челичиа плоча) .............................................300 mm

9.3. Опис ручног бацача ракета и кумулативне ракете
90 mm M79

Комплет оруђа чине: ручни бацач ракета, кумулативна ракета у контејнеру, резервни дслови,
алат и прибор.

9.3.1. Ручни бацач ракета
Ручни бацач ракета (сл. 165) има следеће делове: лансирну цев, ослонац за раме, нишане,
механизам за опаљивањб,' рукохват и пок-лопце са бравицама.

Сл. 165. - Ручни бацач ракета 90 mm M79

Лансирна цев (сл. 166) обједињава све делове бацача и даје pa-Kern правац кретања. Израђена је
од стаклопластике и спол.а заштићена бојом. Унутрашњост јој је цилиндрична и глатка.
У задњем унутрашњем делу цсви уграђена је метална чаура са три профилисаиа пареза који
служе за забрављиваље контејнера. За остваривање електричпе вс:зе мехаиизма за опаљивање и
ракете, у металној чаури су две коитактне плочице. На цев су залепљени: ши-на ослонца за раме,
прстенови са држачима каиша и ремена, прсте-нови са носачем оптичког пишана и испустима
механизма за опаљи-вање, шина рукохвата, прстенови на устима и задњем делу цеви и постоља
механичког (иредњсг и задљег) нишана.
Ради лакшег намештаља вођице ослонца, шина ослонца за раме је израђена у облику клизача.
C JI. 166. - Лансирна цев
1-прстенна устима цеви: 2-постоље upca^ber нишаиа; 3-предњи нишан; 4-шина рукохвата; 5-прстен држач ремена;
6-зади.и шииан: 7-пчстоЈБе задњег нишана: 8-носач оптичког ншиана: 9-прстен иосача oirnrixur нишаиа; 10-
предљи испусп 11-контактне плочице; 12-задн.и испусп 13-гум«гна »бразина: 14-ремен: 15-прстен држач каиша;
16-каиш; 17-прстен држач рсмепа и кашиа; 18-прстен на задњем пресеку цеви.

Са два завртња за прстеи је утврђено тело носача оптичког нишана. Са леве и десне сгране
испод тела носача налази се по један завртањ, утврђен иаврткама, за ректификацију оптичког
нишана. Са доње стране прстена утврђсни су предњи и задњи испуст за наме-штање и утврђивање
механизма за опаљивање. Предњи испуст има брадавицу, која улази у отвор на телу механизма за
опаљивање, a задњи испуст има профилисаии попречни прорез за смештај утврђи-вача механизма за
опал»ивање. Између испуста су уграђене две кон-тактне плочице, које су проводницама спојене са
контактним плочи-цама у металној чаури.
Тина рукохиата има уздужни жлеб са пет кружних прореза за утврђивање рукохвата, по потреби
нишанџије
Прстенови на устима и задњем делу цеви су намењени за заштиту цеви од механичких
оштећења.
Између прстена са носачем
механизма за опаљивање и шине
ослонца за раме навучена је образина
од сунђерасте гуме, која треба да
омогући удобније нишањење.
Балистички век цеви је 80 до 100
испаљивања, после чега се уни-
штава. Приликом уништавања са
цеви се скида оптички нишан, но-
сач оптичког нишана, ослонац за
рамс, рукохват и предњи и задњи
поклопац са бравицама. Носач
оптичког нишана враћа се произво-
ђачу, а остали делови се кориеге за
гађање новом цеви.
Ослонац за раме (сл. 167) је
намењен да се приликом гађања
лакше и удобније рукује бацачем.
Утврђује се на шину помоћу утвр-
ђивача. Ослонац за раме састоји се
од рама, гумене облоге, утврђивача
и ослонца за подешавање висине са утврђивачем. Сл. 167. - Ослонац за раме

Рам обједињује све делове ослонца за раме. У њега се смешта ослонац за подешавање висине.
Гумена облога\е намењена да амортизује силе дејства на раме и омогући удобније држање
ручног бацача ракета.
Утврђивач је смештен у своје кућишге. Састоји се од полуге, осо-вине и опруге. На крајевима
осовине су ободи, чијим се подизањем
или спуштањем омогућава утврђивање или скидање ослонца за раме са клизача шине.
Ослонац за подешавање висинеса утврђивачем користи се при-ликом гађања из лежећег
става.
Мехшшчки нишап (сл. 168) је намењен за непосредно нишањење на циљеве када је оптички
нишан неупотребљив. Користи се на даљинама до 350 т. Састоји се од предњег и задњег нишана.
Сл. 168. - Механички нишан

Предњи нишан се са-стоји од преклапача, осо-вине, опруге,
носача му-шице и мушице. Прекла-пач је извучен улево у виду
крилца, ради лак-шег подизања у радни положај. На левој стра-
ни преклапача је заварен носач мушице, који има вертикални
прорез са увојницима за увртање мушице. Мушица се утврђује
осигурачем.
Задњи нишан има пре-клапач, осовину и опругу. На врху
преклапача на-лази се кружни отвор за нишањење.
Оптички нишан (сл. 169) је намењен за прецизно
непосредно нишањење у непокретне и покретне циљеве.
Користи се за дневно и ноћно гађање на даљинама до 600 т.
Кончаница освегљена трицијум гасом омогућава гађање ноћу,
али само у условима видне ноћи или видљивости циља. Увећава
4 нута, а поље вида је 10°. Оптички нишан се састоји од тела,
оптичког система и гумене шкољке.
Тело је израђеио од легуре алуминијума и обложено Сп. 169. - Оптички нишан
гуменом облогом. У њему је смештен. оптички систем. Доњи
део тела је извучен у виду четвртастог испусга, помоћу којег се оптички нишан намешта у носач
(сл. 170). Четвртасти испуст има попречни прорез у који належе испуст посача оптичког иишана. У
испусту је смештена и утврђена осигурачем ексцентрична
осовина за утврђивање оптичког ни-шана на његов иосач.
Гумена шкољка је намењена за за-штиту очију
нишан-џије од ситних честица барутних гасо-ва после
испал»сп.а ракете.
Оптички cueтем се састоји од објектива, Пеханове
призме са кровом, кончанице и окулара.
Објектив служи за формиранав слике посматраног
предме-та (циља) на кончаници. Тако формирана слика је
потпу-но обрнута по правцу и висини.
Пеханова призма са кровом прихвата обрнуту слику
формирану на објективу, исправља је за 180° по правцу и
висини, па је преко окулара предаје оку кишанџије.
Окулар служи да увелича слику и да омогући њено
нормално посматрање. На задњи део окулара намешта се
заштитни филтер.
Кончаница (сл. 171) је намењена за заузимање и
мерење даљине, заузимање величине угла претицања,
отклањање негативних утицаја температуре ваздуха и Сл. 170. - Носач оптичког нишана
бочног ветра, мерење углова и ректификацију оптичког
нишана.
На кончаници су изгравирани крст за ректификацију, скала даљине, скале претицања и скала
за одређиваље даљине до циља (на основу познате висине или ширине оклопног возила или тенка).
Скалу даљиие чине три стрелице и четири (пет)- цртице вертикално постављене и изгравиране
тачно кроз средину скале претицања. Цртице су обележене бројевима 1,5, 3, 4, 5, 6 и
представљају стотине метара. У висини стрелица скале даљиие, на десној страни скале претицања,
угравирани бројеви (2,5 ; 3,5; 4,5) означавају висину нишана за 250,350 и 450 m даљиие до циља.
Сл. 171. – Кончаница

Правилним коришћењем скале даљине отклања се утицај температуре околине. Када је температура
ваздуха и барутног пуњења изнад 0°, нишањење треба вршити врхом централне стрелице или врхом
одређене цртице у скали претицања обележене бројем за одређену даљину у центар циља
За прецизно нишањење у иепокретни циљ, када је температура ваздуха и барутног пуњења
изнад 0°, а нишанска тачка средина циља, скалу даљине треба користити па следећи начин:
- када је даљииа до циља до 175 т, нишанити ознаком 1,5;
- када је даљина до цил»а до 275 m (од 175 до 275 т), нишанити врхом централне сгрелице у
скали претицања, обележене бројем 2,5;
- када је даљина до циља од 275 до 325 т, нишанити врхом цртице у скали даљине, означене
бројем 3;
-'када је даљина до циља од 325 т, нишанити врхом централне стрелице у скали претицања,
обележене бројем 3,5;
- када је даљина до циља од 375 до 425 т, нишанити врхом цртице у скали даљине, обележене
бројем 4;
- када је даљина до циља од 425 до 475 т, нишанити врхом централне стрелице скале
претицаља, обележене бројем 4,5;
- када је даљина до циља 500 т, нишанити врхом цртице у скали даљине, обележене бројем 5;
- када је даљина до циља 600 т, температура околине од 25°С до 50°С, нишанити врхом
цртице у скали даљине, обележене бројем 6 у подножје циља. Када је температура околине од 5°С
до 24°С, нишанити врхом исте ознаке у центар циља, и када је температура околине од -5°С до
+4°С, нишанити врхом исте ознаке у врх циља.
Ако је температура ваздуха и барутног пуњења испод 0°С, на даљинама до 350 m нишанити
ознакама за оцењену даљину у центар циља, али њиховим доњим крајем.
Нишањење на већим даљинама вршити на следећи начин:
- ако је температура околине од 0°С до~-20°С, нишанити доњим крајем стрелице (цртице) за
одређену даљину у центар циља;
- ако је температура околине нижа (испод) -20°С, нишанити доњим крајем стрелице (цртице) за
одређену даљину у врх (куполу) циЈБа;
- ако је даљина до циља 600 т, нишанити доњим крајем стрелице(цртице), која је означена
бројем 6 и то: када је температура од -5°С до -20°С, у средину циља, а када је температура нижа
од -20°С, у врх циља.
Скале претицања су вредности од по 0-40 у сваку страну од цен-тралне стрелице. Основна скала је
средња, обележена бројем 3,5, што одговара даљини од 350 т. Да би се лакше гађали покретни
ци-љеви, отклањао утицај ветра приликом гађања непокретних циљева на већим
даљинама,изгравирана је горња скала обележена бројем
2,5 за даљину од 250 m и доња скала обележена бројем 4,5 за даљину од 450 т. Вредност једног
подељка на скалама јесте 0-05. На датим даљинама скалама се директно отклања утицај
температуре прили-ком гађања.
Скала за одређивање даљине омогућава одређивање даљине до циљева познате висине од 2,5 m или
ширине 33 т. Има хоризонталну лини-ју која представља тло и пет степенасто изгравираних цртица
обеле-жених бројевима 3,4,5 и 6. Бројеви означавају стотине метара даљине.
Ознака + означава положај дела кончанице којим се нишани у одређену нишанску тачку
приликом ректификације оптичког нишана.
Мехапизам за опаљвање (сл. 172) је намењен да као
генератор произведе потребну електричну енер-гију за
активирање електри-чних запаљивих главица припале ракетног
мотора.
Механизам се састоји од тела, генератора, обараче,
утврђивача, кочнице, браникаикорица.
Тело (сл. 173) је намењено да обједини све делове у целину. По-моћу утврђивача и брадавице,
тело се утврђује на цеви.
Генератор (сл. 174) производи струјни импулс. Састоји се од пред-ње и задње стране, два стална
магнета, котве, калема са намотајима, диоде, носача са две контактне плочице, чауре са опругом,
клипа са опругом и прстена.
Стране се међусобно повезују са два завртња. Горњим завртњем је за задњу страну причвршћена
плочица масе струјног кола, која је проводником спојена за десну контактну плочицу.
Котва је осовином везана за чауру. Осовина котве се осигурава подлошком и расцепком

Сл. 173. - Тело механизма за опаљивање

172. - Механизам опаљивање
Сл. 174. - Генератор
.

Диода је проводииком везана за калем са намотајем и спречава појаву електричног импулса и
при отпуштању обараче.
На врху чауре иалазе се обод и ребро. Обод служи као ослонац опруге, а на ребро врши
притисак ваљчић приликом повлачења полуге обараче у задњи положај. Чаура је овално
просечена ради пролаза и кретања осовине котве. Клип је спојен са осовином котве и пребацује
котву из задњег у предљи положај, и обратно. Прстен је профилисано израђен. Служи као ослонац
опрузи чауре и огранича-ва кретање чауре уназад.
Обарача (сл. 175) се састоји од полуге, опруге и осовине. Полуга обараче је својом осовином
спојена са телом. Осовина се утврђује утврђивачем - подлошком, која належе у кружни жлеб на
осовини
Горњи крајеви полуге су извучени у рамена са засецима. На полузи је ваљкастом чивијом причвршћен
ваљчић.

Сл. 176. - Рукохват

Сл. 175. - Обарача

Утврђивач кочнице се састоји од дугмета и опруге.
Кочница се састоји од тела и утврђивача. Са доње стране тела налазе се два попречна жлеба
којима се крећу рамена полуге обара-че и два испуста на које належу засеци рамена полуге обараче,
када је кочница у положају U-укочено. Са предње (или горње) стране тела кочнице нанесене су
ознаке црвене боје: О-отко-чено и U-укочено.
Браник профилисани лим. који се за тело причвршћује завртњима. Корице су намењене да заштите
генератор од прљавштине и да омогуће удобније држање механизма за опаљивање.
Рукохваш (сл. 176) је намењен да омогући нишан-џији што лакше усмеравање цеви у циљ.
Утврђује се утврђивачем за шину. Руко-хват се састоји од тела са угврђивачем, вођице са опру-гом и
чауре.
Тело обједињава све делове рукохвата и заштићено је бојом. На горњој страни има два уздужна
жлеба за намештање на шину рукохвата. Са задње стране у телу смештен је утврђивач.
Утврђивач се састоји од дугмета, вођице са чепом и опруге;
Вођица са онругом омогућава да се рукохват исправи у радни положај или преклопи уз цев. Са
горње стране има два испуста за утврђивање рукохвата у жељени положај.
Поклопци са бравицама (сл. 177) су намењени да затворе цев и спрече продор прљавштине и
влаге у њену унутрашњост

Сл. 177. - Поклопац са бравицом

9.3.2. Резервни делови, алат и прибор

Резервни делови, алат и прибор (РАЛ) ручног бацача ракета (сл. 178) намењени су за правилно
одржавање и ректификацију оруђа РАП се састоји од торбице, уређаја за проверу струјног кола,
кључа за ректификацију, заштитног стакла, заштитног филтра, фланелске крпице, четке од меке
длаке, прстена и плоче за ректификацију, четири пара антифона, заштитних наочара и
шестоугаоног кључа

Сл. 178. - Резервни делови, алат и прибор ручног бацача ракета

Торбица је намењена да се у њој спакују, носе и чувају сви делови прибора
Уређајза проверу сшрујног кола (сл. 179) састоји се од тела, кон-тактних клема, лиснате опруге,
проводних отпорника за симулацију електричних запаљивих главица припале ракетног мотора и
сигналних лампица.
Сл. 179. - Уређај ia дроверу струјногкола

Да би се проверила исправност механизма за опаљивање и лан-сирне цеви, треба спојити
контактне клеме са контактним плочица-ма у металној чаури лаисирне цеви и извршити окидање
на механизму за опаљивање. Ако при том засветли сигнална лампица, генератор и лансириа цев су
исправни. Ако сигналне лампице не засветле, треба одвојити механизам за опаљивање од цеви
лансера, спојити одговарајуће контактне клеме са контактним плочицама ме-ханизма за опаљивање
и извршити окидање. Ако тада сигналне лампице засветле, генератор је исправан, а неисправна је
лансирна цев. Ако сигналне лампице не засветле неисправан је механизам за опаљивање или сам
уређај.
Заштитно стакло је намењено да заштити објектив од прљавштине, ситних честица барутних
гасова приликом гађања на ниским температурама, атмосферских падавина (киша, снег, иње, роса,
магла) и да спречи хватање стаклене површине рукама.
Заштитни филтер омогућава нишанџији лакше нишањење на јакој светлости сунца и
спречава бљештавост.
Прстен и плоча за ректификацију се после уништења цеви у радионици морају подесити да би
се користили за ректификацију друге цеви. Прстен се ставља на уста, а плоча у задњи пресек лансир-
не цеви.
Антифони су намењени за заштиту органа слуха. Приликом гађања морају се обавезно користити
Зашшишне наочаре користи нишанџија приликом гађања меха-ничким нишаном на ниским
температурама (испод 0°С).
Шестоугаони кључ је намењен за завртање и одвртање завртњева носача оптичког нишана.

9.3.3. Кумулативна ракета 90 mm M79
Кумулативна ракета 90 mm M79 (сл. 180) је намењена за уништавање оклопних борбених
средстава, а може се успешно употребити за уништавање противника и ватрених средстава у
бункерима и утвр-ђеним зградама. Ракета је опремљена ударно-тренутним-пиезоелектричним
упаљачем (УТ-ПЕ), који сигурно делује при минималном углу од 20°. Ракета се састоји од бојне
главе, ракетног мотора и контејнера.

Сл. 180. - Кумулативна ракета 90 mm M79

С обзиром на велику сличност са кумулативном ракетом 64 mm М80, као и чињеницу да
постојеће разлике у димензијама и појединим детаљима немају битног утицаја на узајамни рад
делова, то се у вези са бојном главом и мотором читалац упућује на поглавље 9.2. ове књиге.
Контејнер (сл. 180) је намењен за смештај ракете и забрављи-вањв у цев; преиос електричног
импулса генератора на запаљиве главице припале ракетног мотора; да у току транспорта,
складиштења и руковања ракету заштити од механичких оштећења, прљавштине и влаге. Израђен
је од стаклопластике. Контејнер се састоји од цеви и поклопаца са бравицама.
Цев је намењена да се у њој изврши опаљење. Забрављена цев је уједно продужетак лансирне
цеви и служи као млазница за отицање барутних гасова. Иза бакелитног прстена налазе се два
електропро-водна прстена, са три пара симетрично распоређених контактних плочица. Три
профилисана испуста су намењена за правилно и чврсто забрављивање контејнера у лансирну цев и
належу у профилисане урезе металне чауре на задњем делу лансирне цеви. Иза прстена су белом
бојом нанесене три ознаке у виду троугла. Једна од ових ознака се, у правилно забрављеном
положају, мора поклапати са истом ознаком на лансирној цеви.
На средњем делу цеви налепљена су два прстена од траке, помоћу којих је учвршћен каиш за
иошење контејнера.
Са горње стране контејнера, ниже каиша за ношење црном бојом нанесене су ознаке врсте
ракете, процентуалног односа и врсте експлозива, врсте и модела упаљача, калибра и модела
ракете и ознака произвођача.
На задњи део цеви навучен је и залепљен задњи гумени амортизер. Гумени амортизер је у
облику осмоугаоника и намењен је да амортизује потресе приликом транспорта или пада и спречи
евентуално котрљање контејнера.
Предњи поклопац затвара контејнер са предње стране и штити ракету од механичких оштећења
и влаге.
Задњи поклопац затвара цев контејнера са задње стране. По конструкцији је исти као поклопци
на лансирној цеви.

9.3.4. Расклапање и склапање
Приликом расклапања послужиоцима је дозвољено да од лан-сирне цеви одвоје оптички нишан,
ослонац за раме, механизам за опаљивање, рукохват и да скину предњи и задњи поклопац са
бравицама. Даље расклапање могу вршити само стручни органи.
Код обуке у расклапању и склапању од послужиоца се захтева правилан и пажљив рад. Посебну
пажњу треба посветити одвајању оптичког нишана и механизма за опаљивање од лансирне цеви.
Ручни бацач ракета расклапа се следеђим редом:
Одвојити оптички нишан: средство поставити на десну сграну (сл. 181). Палцем и кажипрстом
десне руке ухватити за нарецкани део полуге ексцентричне осовине, а левом шаком обухватити
оптич-ки нишан. Повући полугу ексцентричне осовине и извући је уназад. Одвојити оптички нишан
и одложити га на чисту простирку. По потреби, ради лакшег чишћења, са оптичког нишана
дозвољено је скинути гумену шкољку (лаким повлачењем шкољке уназад и на доле),
заштитно стакло и филтер.
Одвојити ослонац за раме: шаком леве руке обухватити лан-сирну цев за образину и
придржавати је. Прстима десне руке обухватити вертикални иосач рама, а палцем извршити
притисак на утврђивач ослонца за раме (сл. 182), чиме се ободи осовине спуштају на доле и
омогућава слободно кретање вођица по клизачу. Ослонац за раме повући равно уназад и одложити
га.

Сл. 181. - Одвајање оптичког нишана Сл. 182. - Одвајање ослонца за раме

Одвојити механизам за опаљивање: шаком леве руке придржа-вати лансирну цев између рукохвата и
задњег механичког нишана. Прстима десне руке обухватити корице механизма за опаљивање, a палац
поставити на дугме утврђивача (сл. 183). Притиском на дугме његов обод излази из свог лежишта на задњем
испусту за утврђивање лансирне цеви и сабија опругу утврђивача. Механизам за опаљивање потиснути право
према устима цеви да брадавица предњег испуста изађе из свог прореза на телу механизма. Повући
механизам на доле (ка себи) и одложити га.
Сл. 183. - Одвајање механизма за опаљивање Сл. 184. - Одвајање рукохвата

Одвојиши рукохвти: шаком леве руке придржавати лансирну цев. Прстима десне руке
обухватити нарецкани део чауре, а палац поставити на дугме утврђивача (сл. 184). Притиском палца
на дугме утврђивача сабија се опруга и потискује вођица навише, тако да њен чеп излази из прореза
на шиии рукохвата. Држећи притиснуто дугме рукохват повлачити уназад ка мехаиизму за
опаљивање, све док чеп вођице не пређе задњи прорез на уздужном жлебу шине рукохвата. Када чеп
прође задњи прорез на шини, пустити дугме утврђивача и повлачећи рукохват даље уназад одвојити
га од шине и одложити.
Скидање поклопца са бравицама: палцем десне руке повући полугу бравице у страну
(отпустити је), а прстима леве руке ухватити за гумени испуст поклопца и поклопац скинути са
лансирне цеви.
Ручни бацач ракета склапа се обрнутим редом. Приликом на-мештања рукохвата иа шину мора
се притиснути дугме утврђивача. Приликом намештања мехаиизма за опаљивање треба водити
рачуна да се не оштете контактне плочице. Ако је гумена шкољка оптичког нишана скинута,
приликом склапања треба је наместити пре став-љања нишана на лансирну цев.

9.3.5. Функција ручног бацана ракеша и кумулашивне ракеше

9.3.5.1. Положај делова напуњсног бацача пре опаљивања

Кочница на мехаиизму за опаљивање потиснута је улево (види се ознака U) и налази се у
положају „укочено". У том положају засеци на раменима полуге обараче належу на испусте тела
кочнице, који онемогућавају кретање обараче у задњи иоложај. Утврђивач кочнице под притиском
своје опруге је заскочио у десни засек на телу кочнице и утврђује кочницу у положају U. Опруге
обараче су у oпpy-женом положају. Котва је преко осовине повучена у предњи положај, а задњим
крајем се ослања на задњу страницу (јарам) генератора.
С обзиром на то да је контејнер забрављен у лансирну цев преко контактних плочица и електричних
проводника успостављено је електрично коло припале. Крилца на млазнику су преклопљена, a
опруге крилаца сабијене. Пиезоелемент, окренут полом плус навише, није притиснут контактима.
Упаљач је у осигураном положају. Оси-гурач пиротехничког система се под притиском своје опруге
налази у горњем положају, у коме преко бравице задржава и иглу са опругом. Тим положајем се
спречава опаљење каписле. Бравица пиротехничког осигурача је успорачком смешом потиснута
напред и забрављује клизач
Осигурач механичког сисгема је под притиском своје опруге у горњем положају и преко
бравице задржава браву са опругом у гор-њем положају. Чивија належе у жлеб браве и не
дозвољава њено изокретање. Еластична бравица.је слободна и својим дужим краком смештена у
овални изрез клизача. Осигуравајућа куглица је клизачем потиснута у своје лежиште.
У овом положају осигуравајућег механизма клизач са електродетонатором је изван осе
упаљача - чиме је прекинут иницијални ланац. Чанче елсктродетонатора се ослања на колут са
самоликви-датором тако да је остварена директна кратка веза електродетонатора. Кратка веза
пиезогенератора остварује се преко држача кратке везе који се под дејством своје опруге ослања
на контактни шиљак детонатора.

9.3.5.2. Функција делова приликом опаљивања ракете
Да би се извршило опаљивање ракете, потребно је откачити механизам за опаљивање и
повући полугу обараче према крајњем задњем положају.
Повлачењем полуге обараче у задњи положај, она се окреће око своје осовине. Ваљчић на
полуги обараче притискује ребро чауре, која преко осовине котве повлачи клип, који сабија своју
опругу и котву горњим крајем уназад. Тада се истовремено доњи крај котве помера ка предњој
страници.
Како је котва део магнетног кола, јер се магнетно коло сталних магнета затвара кроз котву, њеним
пребацивањем са једног полног језгра на друго долази до промене смера магнетног поља у котви и
калему. Промена магнетног поља индукује у намотајима калема електромоторну силу. Последица
електромоторне силе је појава струјног импулса у електричиом колу електричних запаљивих
главица. Да не би дошло до појаве струјног импулса и при отпуштању обараче, у електричном
колу се налази полупроводничка диода. Створени струјни импулс се преко контактних плочица и
електричних проводника преноси до електричних запаљивих главица припале погонског горива,
које се њиме пале. Запаљиве главице пале припалу, а она погонско гориво. Због велике брзине
сагоревања барута и стварања велике количине барутних гасова, у комори се ствара притисак од
350-105 Ра. Услед истицања барутних гасова ствара ее потисна сила. Под дејством ове силе чивије
на контејнеру се кидају и ракета нагло креће напред. Истовременим кретањем гасова из млазника
ракете у супротном смеру, изједначују се сила акције и реакције, тако да оруђе ocraje у стању
мировања (нема трзаја)
Даљи рад делова и принцип кумулативног дејства сличан је као код већ описане ракете М80
(поглавље 9.2.3).

9.3.6. Застоји и нанин отклањања

Ручни бацач ракета М79 је једноставно и поуздано оруђе и неи-справности се ретко дешавају.
Међутим, приликом дужег рада, због евентуалног ломљења делова, нечистоће, неисправног
контејнера или ракете, ипак може доћи до застоја.
Да би се застоји спречили, неопходно је:
da послужиоци чувају, одржавају и правилно рукују оруђем и ракетама;
да се пре гађања обавсзно извриш провсра струјног кола генера-тора и преглед контејнера са
ракетом.
Када у току гађаља на стрелишту и поред предузетих мера дође до застоја, нишанџија обавезно
још једном окида нишанећи у циљ. Ако ни тада не до)е до опал,ења, поступак је следећи:
не мењајући положај лансера извеишшва командира одељења илируковаоца гађања Гласом:
ЗАСТОЈ;
укочи механизам. за опаљивање и чека команду за даљи посту-иак, а у случју да самостално
дејствује ншшнџија приступа откла-њању застоја;
после команде командира одељења или руковаоца гађања Гла-сом: ОТКЛОНИ ЗАСТОЈ или
одређеног сигнала, послужиоци саче-кају још минут, придржавајући се мера сигурности;
после истека времена од минут помоћник ншианџије пажљиво прегледа да ли је контејнер
правилно забрављен.
Ако се установи да је грешка у забрављивању контејнера, помоћник нишанџије поново
забрављује контејнер. После забрављи-вања извештава нишанџију гласом: ГОТОВО (или додиром
руке по рамену нишанџије). После извештаја нишанџија извештава командира одељења или
руковаоца гађаља гласом: ЗАСТОЈ ОТКЛОЊЕН и наставља гађање.
Ако се установи да је контејнер правилно забрављен, после ис-тека времена од минут, помоћиик
нишанџије пажљиво, без употребе силе, одбрављује контејнер из лансирне цеви. Одвојен контејнер
пре-гледа и установљава неисправност на њему, а потом га предаје руковаоцу муниције. У рату,
неисправан контејнер са ракетом враћа се после завршетка или у затишју борбе у четну станицу за
снабдевање. Ако се прегледом контејнера установи да је он исправан, обавезно треба проверити
исправност струјног кола механизма за опаљивање. Уређај за проверу исправности струјног кола
прикључује помоћник
нишанџије. Ако је механизам за опаљивање исправан, пре пуњења у металној чаури лансирне цеви
очистити контактне плочице. Неисправним оруђем одмах прекинути гађање.
Узроци застоја и начин њиховог отклањања дати су у табели 9.
Табела 9
Редн Застој Узрок застоја Начин отклањања
и
број
1. Отежано - деформисани испусти на - Заменити контејнер са
увођење контејнеру; ракетом новим;
контејнера у - деформисани профили- - оруђе упутити у радио-
зад- санњжлебови на метал- ницу.
њи отвор ној чаури.
лансир-
не цеви.
2. Неопаљење. 1) Неправилно забрављен - Извршити поновно
контејнер у лансирној забрављивање контеј-
цеви: нера његовим окрета-
- нечистоћа у профили- њем за 120°.
саним жлебовима на - Оруђе упутити у радио-
металној чаури или на ницу на оправку.
испустима контејнера. - Оруђе упутити у радио-
2) Неисправан механизам ницу на оправку.
за опаљивањв: - Контејнер са ракетом
- сломљен један од маг- заменити новим.
нета; - Контејнер са ракетом
- сломљена осовина котве; заменити новнм.
- прекинут нли одлепљен
неки од проводника;
- поломљене или де-
формисане контактне
плочице на носачу;
- олабављени завртњн
страница;
- сломљена нека од опруга
у генератору;
- нечистоћа у механизму
за опаљивање.
3) Прекинута електрична
веза лансирна цев - кон-
тејнер:
- деформисане и полом-
љене контактне плочице
у лансирној цеви.
4) Прекинута електрнчна
веза контејнер - ракета:
- илабављеи спиј или су
прекииути каблови.
5) Непаљење запаљивих
главица или припале
барутног пуњења:
- влажне запаљиве глави-
це или припала ракетног
мотора.
9.3.7. Технички подаци за РБР 90 mm M79
Маса РБР у борбеиом положају ........................................ 10,7 kg
Маса РБР (без контејнера и ракете) са оптичким нишаном6,2 kg
Маса дрвеног сандука са 4 оруђа ..........................................60 kg
Дужина РБР у борбеном положају................................. 1 910 mm
Дужина РБР ................................................................... 1 432 mm
Брзина гађања.............................................. до 6 ракета у минути
Маса оптичког нишана ...:.................................................... 650 g
Виднопоље ............................................................................ 10°
Увећање............................................................................. 4пута
Максимални домег ракете ...............................................1 960 m
Почетна брзина ракете..................................................... 250 m/s
Пробојност (челична плоча) ............................................400 mm
Маса контејнера са ракетом ............................................... 5,1 kg
Маса ракете........................................................................ 3,5 kg
Маса контејнера ................................................................. 1Д kg
Маса сандука са 3 ракете у контејнеру ............................. 253 kg
Дужина контејнера са поклопцима ..................................735 mm
Дужина ракете................................................................. 672 mm
Пиезоелектрични упаљач делује при минималном углу од 20°

9.4. Чување и одржавање ручних бацача ракета
Ручним бацачима ракета треба пажљиво руковати, чувати их и одржавати у исправном стању.
Умиру рунни бацачи ракета се увек чувају ускладшитени у оригиналном сандуку са пломбом,
према прописима Упутства за руко-вање муницијом и експлозивним материјама.
У борби, када је јединица на положају, ручне бацаче ракета тре-ба чувати од блата, прашине и
атмосферских падавина. Из маршевског у борбени положај РБР М80 се преводи непосредно
пред гађање. Такође, и РБР М79 се пуни непосредно пред гађање. У случају дужег задржавања у
борбеном положају, средства треба прекрити шаторским крилом или их на други начин заштитити
од атмосфер-ских падавина.
Приликом боравка или борбе у насељеном месту, ручне бацаче ракета треба чувати на сувом
месту, одмакнуте од ватре и пећи. Забрањено је оруђа остављати наслоњена уза зид или уз друге
пред-мете. Приликом ношења бацача кроз зграде, ходнике итд., треба водити рачуна да не дође
до ударања о тврде предмете.
Приликом превожења железницом, аутомобилом, бродом или ваздухопловом, ако не претходи
борба са оклопним борбеним средствима, бацаче превозити у оригиналном сандуку. Уколико
следи употреба ручних бацача ракета, у току превожења средства држати између ногу или на
грудима.
Приликом промене ватреног положаја на вежбама и у борби средства су у маршевском
положају. При том, треба водити рачуна да не падају и не ударају о тврде предмете и да приликом
дизања и зале-гања не дође до ослањања на средство. Изузетно, при промени ватреног положаја
на краћим одсшојањима (промена месша заклна), средства могу бити у борбеном положају, али
ОБАВЕЗНО УКО.ЧЕНЛ.
У току марша пешке послужиоци носе ручне бацаче ракета у једном од прописаних положаја.
На средству не сме бити ништа закачено или обешено.
О свакој неисправности послужилац одмах извештава претпостављеног старешину и даље
поступа по његовом наређењу. Послужиоцу средсшва најстроже је забрањено да обавља бших какве
оправке на ручним бацачима ракета.
Школски ручни бацачи ракета чувају се као и бојни
10. МИНОБАЦАЧИ 60 mm M57 И 82 mm M69

10.1. Намена и борбене особине минобацача
Минобацачи су пратећа оруђа пешадије. Употребљавају се за неу-тралисање и уништење
откривеног и заклоњеног противника и ва-трених средстава. Гађају вертикалном путањом, па су
врло погодни за гађање циљева на задњем нагибу земљишта и земљишним удубљењима. Могу се
употребити и за прављење пролаза у жичаним препрекама, заслепљивање осматрачница, ватрених
тачака и осветљавање бојишта.
За гађање минобацачима употребљавају се тренутна, димна и осветљавајућа мина.
Минобацачем 82 mm и мином М74 успешно дејство по откривеном противнику постиже се до 4
200 m (осталим минама до 2 500 т), успешно дејсгво по ватреним средствима постиже се до 3 000 m
(осталим минама до 2 000 т), жичане препреке и противник у рово-вима успешно се уништава до 1
600 m (осталим минама до 1 200 т). Минобацачем 60 mm успешно дејсгво по откривеном противнику
по-стиже се до 1 200 m, a no жичаним препрекама и рововима до 1 000 т.
Минимални домег минобацача 82 mm је 77 m, a минобацача 60 mm је 74 m.
Брзина гађања минобацача без контроле нишањења износи 20-25 мина, а провером нишањења до
15 мина у минути. Полупречник успешног дејства парчади тренутне мине за минобацач 82 mm износи
18 m за лежеће циљеве и 30 m за стојеће. Парчад тренутне мине минобаца-ча 60 mm за стојеће циљеве
успешно дејствују до 20 т.
Минобацач 82 mm послужују, начелно, четири послужиоца. Број послужилаца може бити и
мањи, тако да минобацач могу послужи-вати само нишанџија и пунилац, док минобацач 60 mm
послужују нишанџија и помоћник.
Минобацачи се транспортују на моторном возилу, товарном грлу, а на краћим одстојањима у борби
преносе га послужиоци на леђним рамовима или рукама.

10. 2. Опис делова минобацача и мина

Минобацачи М57 и М69 имају следеће главне делове: цев са задњаком, двоножни лафет, подлогу
и нишанску справу (сл. 185).
Намена и функција главних делова код ових минобацача је иста, с тим што код минобацача 82 mm
постоји више модела који се конструктивно међусобно разликују

Сл. 185. - Минобацачи 60 mm M57 и 82 mm M69
Основне разлике између минобацача 82 mm M69 и осталих ми-нобацача овог калибра су у
следећем:
- минобацач 82 mm M69 је знатно лакши и може, уз померање лафета, гађати у кругу 360°
без премештања подлоге. Подлога се може поставити на свако земљиште, па и на камен,
асфалт, бетон и слично. Сувише меко земљиште (песак, нанос и сл.) треба избегавати. Овај
минобацач може употребљавати нове мине повећаног домета, а има и одговарајућу „кратку"
таблицу гађања за мине старе израде, као и за мине повећаног домета; минобацачима осталих
модела калибра 82 mm гађање без премештања подлоге је ограничено, а подлога се може
поставити само на земљиште средње тврдоће уз неопходно укопавање. Код ових минобацача
забрањено је гађање са смрзнутог земљишта, асфалта и бетона, јер би при употреби
максималног пуњења дошло до оштећења и ломљења подлоге минобацача. Употреба нових мина
повећаног домета је ограничена.
Цев (сл. 186; 187) је намењена за опаљивање, избацивање и да-вање правца лета мини.
Унутрашњост цеви је хромирана, док је спо-љашност цилиндричног облика неједнаког пречника.
Предњи крај цеви са спољне стране има прстенасго ојачање, а на задњем делу има (десне) навоје за
спајање са задњаком. Бела линија на прстенастом ојачању, гривни и задњаку служи при
ректификацији нишанске справе и за давање основног правца гађања без коришћења нишанске
справе. На доњем делу цеви утврђена је „кратка" таблица гађања за мине старе израде

Сл. 186. - Цев са задњаком минобацача 60 mm M57

Сл. 187. - Цев са задњаком минобацача 82 mm M69
Задњак (сл. 186; 187) је наврнут на задњи део цеви и служи да изврши опаљење мине. На спољној
страни задњака извучена је црта, коју, ради правилног навијања, треба поклопити одговарајућом цртом
на цеви. Како у току дејства не би дошло до одвијања и пропуштања барутних гасова, задњак је
осигуран завртњем. Задњак се завршава кугластом петом, која на средини има цилиндрично обрађен
појас (нагнут у односу на осу задњака 20°) ради спајања са подлогом
У шупљину задњака са доње стране навија се ударна игла. Код минобацача 82 mm M69 (сл.
188) ударна игла се увија у издизач. Издизач је, полукружним зарезом, у вези са ексцентром, на
који се са спољне стране навлачи искључивач. Искључивач одређује положај ударне игле: кад је
постављен у положај U (укључен) могуће је опаљење мине (игла вири из задњака), a y положају
I (искључен) игла је увучена у лежиште и није могуће опаљење мине.
Сл. 188. - Задњак минобацача 82 mm M69

Забрањено је одвијање задњака цеви да не би дошло до пореме-ћаја заптивања цави.и
истицања барутних гасова. Истицање гасова на споју цеви са задњаком може довести до знатних
подбачаја мине.
Двоножни лафет (сл. 185) служи за давање правца и елевације цеви. Справом за давање
нагиба цеви даје се потребан елевациони угао цеви тако што се ручицом справе покреће навојно
вретено. Код минобацача 82 mm ланцем се ограничава размицање ногу лафета. Справа за давање
иравца цеви служи заЈШшањење минобацачем по правцу. Навојно вретено покреће се точкићем са
ручицом и служи за померање носача, чиме се, истовремено помера и цев минобацача по правцу.
. Ножице са „шапама" дају потребну сгабилносг цеви чији се распон ограничава ланцем.
Изравњачем цеви преко чауре са навртком за грубо и рукохвата за фино изравнавање цев се
доводи у вертикални положај, односно изравнава се попречна либела на нишанској справи.
Гривна са амортизером (сл. 189) држи цев и остварује
еластичну везу цеви са двоножним лафетом, чиме се убла-
жује удар цеви на лафет при опаљењу мине. При стављању
цеви и стезању гривне, треба поклопити белу линију на грив-
ни белом линијом на цеви. Код минобацача 82 mm гривна може
бити јаче или слабије стегнута за цев, зависно од положаја
њене ручице. Када је ручица потиснута ка цеви гривна је јаче
стегнута и тада еластичну везу чини амортизер са својим
опругама и клипњачом. Када је ручица одмакнута од цеви
гривна је слабије стегнута и тада, при опаљењу, цев може да
клизи кроз гривну. Тиме се спречава могућност оштећења
делова на двоножном лафету при самоукопавању подлоге у
земљу.
Подлта (сл. 190) прима удар који се ствара при опаљењу
Сл.189. - Гривна са амортизером
мине и преноси га на већу површину. Са горње стране има
кугласто лежиште за спајање са кугластом петом задњака
цеви, ручицу за ношење и вађење подлоге из земље и четири
алке за утврђивање на леђни рам. Код миноба-цача60ттМ57
куг -
ласга пета се у лежиште подлоге утврђује утврђивачем. Доња
сграна подлоге има раонике са шиљцима који се засецају у
земљу и дају под-лози потребну стабилност

Сл. 190. - Подлога минобацача
Нишанска справа НСБ-3 (сл. 191) служи за
нишањење и заузимање елемената правца и даљине.
Састоји се од тела, глетке са носачем, угломера, даљинара
и осовине.
На угломеру се заузимају елементи правца. Састоји се
из добоша, плоче и попречне либеле.
Добош угломера може да се по-креће у хоризон-
талној равни зајед-но са носачем глетке. Скала добоша
подељена је на 60 једнаких подељака, од којих је сваки
пети обележен бројем. Вредност једног подељка износи 1-
00, а вредност целе скале добоша 60-00. Добош је сгго-јен
са носачем глетке помоћу три завртња који се одврћу при
ректификаци-ји нишанске справе.
Плоча угломера има скалу подељену на 100 једнаких
подељака, од којих је сваки пети обележен дужом цртамг а
сваки десети бројем. Вредност једног подељка износи 0-01.
Завртањ на плочи угломера и његов утврђивач одвија се
при ректификацији нишанске справе. Брже заузимање већих
промена угломера врши се притиском на крилце за
искључивање, при чему се добош угломера слободно
окреће.
Попречна либела служи за контролу довођења
минобацача у хоризонталан положај. Либела је са
унутрашње стране осветљена светлећом масом (трицијум)
што омогућава уочавање положаја мехурића либеле при Сл. 191. - Нишанска справа НСБ-3
руковању минобацачем ноћу.
Глетка са носачем служи за нишањење довођењем њене верти-калне цртице (светле линије) у
правцу нишанске тачке. Глетка се ради нишањења може померити у вертикалној равни у зависносги
од положаја нишанске тачке. На глетки се налази зарез и мушица који служе за грубо нишањење,
односно за нишањење кад је глетка неисправна. Глетка је осветљена светлећом масом (трицијум) за
ноћно нишањење

Угломер 30-00 и даљинар 10-00, поклопљени одговарајућим индексима, означавају основни
положај нишанске справе, ради чега су обележени црвеном бојом.
На даљинару се заузимају елевациони углови. Даљинар се састоји од
добоша, плоче и уздужне либеле.
Добош даљинара подељен је на десет једнаких делова, а вред-ност
сваког подељка износи 1-00. Подељак 10—00 одговара елевационом углу
од 45°. На добошу је написан број 1/6 000, што значи да је подељак од 0-
01 део круга од 6 000 хиљадитих. Индекс добоша даљинара причвршћен
је завртњима на испусту прстена. Када се завртањ олабави индекс
добоша се може покретати, што се чини само при ректификацији
нишанске справе.
Плоча даљинара је подељена на 100 једнаких подељака, а вредносг
сваког подељка износи 0-01. Завртањ на плочи даљинара и његов
утврђивач одвијају се само при ректификацији нишанске справе, ради
померања плоче даљинара. Индекс плоче даљинара је у виду цртице.
Уздужна либела служи за давање одговарајућег елевационог угла цеви
према елементима зау-зетим на даљинару. Са унутрашње стране
осветљена је светлећом масом (трицијум) за ноћно поравнавање.
Нишанска тачка за пикет и за очитавање угломера и даљинара увек
се носи у кутији, a нишанска справа се поставља на минобацач на
ватреном положају. Пре паковања нишанске справе у кутију, угломер
треба поставити на 30-00, а даљинар на 10-00. Замену неисправних
либела резервним, које се налазе у кутији, обављају само стручни органи.
Тренутна мина (сл. 192) -82 mm M74 и 60 mm M73 намењена је за
уништавање противника, борбених, материјалних и техничких средстава. Сл. 192. - Тренутна мина
Представља основну врсту мине у борбеном комплету.
Тренутна мина М74 испаљује се из минобацача М69 са коришћењем максималног
броја допунских пуњења (0+6). Овом мином може се гађати и минобацачима осталих модела, али је
за те минобацаче ограничен број допунских пуњења (0+4), у зависности од прописане
издржљивости минобацача на дозвољене радне притиске.
Тренутне мине М74 и М73 састоје се од следећих делова: упаљача, кошуљице мине,
експлозивног пуњења, стабилизатора, основног пуњења и шест допунских пуњења.
Упаљач УТ, М68Ш (сл. 193) увијен је у лежишту на врху кошу-љице мине. Упаљач је ударно-
тренутног дејства и служи да при удару у препреку изазове паљење експлозива.
Сл. 193. - Упаљач ударно-тренутног дејства М68Ш

Пре гађања треба обавезно скинути транспортни осигурач. Ако се гађање прекине или се мина
неупотреби, на упаљач се поново ставља транспортни осигурач
Упаљач се састоји од капе са опругом, транспортног осигурача, армирајућег механизма, врха
упаљача, тела упаљача, носача каписле са капислом и детонатора.
Капа са опругом смештена је у лежиште на врху упаљача.
Транспортни осигуран обезбеђује сигурност мине при руковању и транспорту. При скидању
осигурача прво се средњи - полукружни део откачи и смакне са врха упаљача, а затим се осигурач
извуче из отвора на врху упаљача. Осигурач се на упаљач ставља тако што се почетак осигурача
провуче кроз отвор на врху упаљача, а затим се средњи полукружни део пребаци преко упаљача и
закачи за почетак осигурача.
Армирајући механизам обезбеђује сигурност мине при руковању (после скидања транспортног
осигурача) и у цеви минобацача до опаљења мине, а служи да армира упаљач и оспособи мину за
дејство. Ударна игла држи носач каписле у сигурном положају све до изласка мине из цеви
минобацача, а при удару упаљача у препреку врши опаљење каписле.
Тело и врх упаљача обједињује све делове упаљача у целину.
Носан каписле у коме је смештена каписла, обезбеђује сигурност мине до 8 m испред цеви
минобацача. Каписла служи да изврши па-љење преносног пуњења, а преносно пуњење да изазове
експлозију детонатора.
Детонатор је причвршћен са доње стране на телу упаљача и служи да изазове експлозију
експлозивног пуњења мине.
Кошуљица мине, при експлозији, дејствује парчадима. У уну-трашњости кошуљице смештено
је експлозивно пуњење. На предњи део кошуљице увијен је упаљач, а на задњи део стабилизатор.
Цилин-дрични део кошуљице служи за правилно вођење мине кроз цев оруђа и да после опаљења
основног и допунског пуњења спречи про-лаз барутних гасова између мине и унутрашњег зида
цеви мино-бацача ради бољег искоришћења барутних гасова.
Експлозивно пуњење је од тринитротолуола (ТНТ) и наливено је у унутрашњости кошуљице.
Служи да распрсне кошуљицу на већи број убојних парчади, дајући им брзину лета и енергију удара.
Маса експлозивног пуњења у кошуљици мине износи око 680 g.
Стабшшзатор служи да мини обезбеди потребну стабилност при лету кроз ваздух и за
смештај основног и допунских барутаих пуњења. Основно пуњење смештено је са задње стране
стабилизатора. Допунска пуњења навлаче се на цилиндрични део стабилизатора. Отвори на
стабилизатору служе за истицање барутних гасова основног пуњења у унутрашњости цеви
минобацача
Основно пуњење (сл. 192) служи да при сагоревању припали допунска пуњења или да без
допунских пуњења створи потребан прити-сак барутних гасова за избацивање мине на одређену
даљину гађања.
Допунско пуњење (сл. 192) смештено је у целулоидне шкољке, које се могу скидати са
стабилизатора у зависности од даљине гађа-н>а. На горњем допунском пуњењу око тела
стабилизатора постав-љен је прстенасти држач који пуњења држи приљубљена и потиснута на
крилца стабилизатора. При гађању држач остаје на мини.
Уколико се гађа мањим пуњењем, сувишна допунска пуњења скидају се руком, а
држачем се притисну преостала пуњења на крил-ца стабилизатора. Приликом поновног
стављања пуњења на стабили-затор треба строго водити рачуна да се поставе на место где су
прво-битно била постављена.
Мина са упаљачем УТ М68Ш оспособљена је и за спуштање ми-на падобраном, док мине са
осталим врстама упаљача нису припрем-љене за парашутирање.
Мина са упаљачем, основним и шест допунских пу-
њења, упакована је у картонску кутију (сл. 194). Код
минобацача 82 mm M69 пет, а код минобацача 60 mm М57
дванаест картонских кутија са упакованим минама
смештено је у дрвени сандук (сл. 194). Картонска кутија
јеотпорнанавлагу,,аспој кутије и поклопца обавијен је
лепљивом траком. Картонске кутије са упакованим минама
постављају се по-пречно у дрвени сандук наизменичним
положајем ради ра-вномернијег распореда масе. Сандук
је подешен за брдски транспорт. Сл. 194. - Кутија и сандук за паковање мина
Ознаке на мини, елементима и амбалажи нанесене су пуним тек-стом и у виду скраћеница.
Маса сандука са минама износи око 29 kg.
Димна мина за минобацаче (сл. 195) намењена је за стварање димне завесе, заслепљивање
противникових осматрачница и ватре-них тачака, коректурна гађања при отежаним условима
осматрања, обмањивање противника о циљу и правцу сопственог дејства.
Осим тога, димна мина може нанети губитке живој сили парча-дима кошуљице мине. С обзиром на
то да је мина пуњена белим фосфором, може се успешно
користити и као запаљива, са нешто смање-ним ефектом.
Димна мина се сас-тоји од следећих делова: упаљача,
кошуљице, ста-билизатора, детонатора, димног пуњења и барут-
ног пуњења.
Упаљач (сл. 196) је ударни, тренутног деј-ства. Према
степену оси-гурања спада у потпуно осигуране упаљаче. Наиме,
иницијално-детонаторска каписла (у неармираном положају) не
налази се у оси са ударном иглом и преносним експлозивним
пуњењем, тако да је иск-ључена могућност прено-са дејства од
каписле ка преносном пуњењу упал>а-ча. У случају да се упаљач
армира (у току чувања или транспорта), немогу-ће је одврнути
капу што је, иначе, обавезно и на тај начин упозорава по-
служиоца на опасност.
Упаљач се састоји од следећих делова: тела, ударног механизма,
арми-рајућег и сигурносног механизма, преносног и детонаторског
пуњења и детонатора.
Тело упаљача обједињује све делове упаљача у целину.
Ударни механизам се састоји од ударне игле, ударне опруге и
вођице, а служи за паљење каписле у њеном носачу.
Лрмирајући и осигуравајући механизам састоји се од капе
(уједно служи као транспортни осигурач), армирајућег прстена,
осигурача, опруге армирајућег прстена, осигуравајуће куглице,
осовинице, носа-ча каписле и дуплекс каписле.
Преносно и детонаторско пуњење су од тетрила и служе да пре-
несу дејства каписле на детонаторско пуњење мине Сл. 195. - Димна мина
Сл. 196. - Упаљач димне мине

Кошуљица димне мине је као и код тренутних мина. Ознаке на димној мини нанете су
жутом бојом, а испод центрирајућих прсте-нова стављен је појас црне боје ширине 10 mm, ради
њеног разлико-вања од осталих мина,
Стабилизатор димне мине је у свему исти као и код тренутне мине.
Детонатор код димне мине има улогу експлозивног
пуњења и служи да у погодном моменту разбије кошуљицу
мине и омогући димном пуњењу додир са кисеоником из
ваздуха.
Димно пуњење код димне мине је бели фосфор, јер има
висок коефицијент ширења на повишеној температури - преко
30 °С.
Барутмо пуњење (основно и допунско) код димне мине
исто је као и код тренутне.
Функција димне мине почиње армирањем упаљача под утицајем
силе инерције. Кад мина под дејством барутних гасова крене
кроз цев заостаје армирајући прстен, савлађује своју опругу и
навлачи се на конусни део вођице. Кретањем армирајућег
прстена наниже, осигу-равајућа куглица испада у празан
простор (измеЈју „вођице и тела упаљача), чиме се омогућава
ударној игли да под дејством своје опру
ге крене напред (на горе). Даље кретање ударне игле ка врху
упаљача ограничено је граничником. Након извлачења врха
ударне игле из свог лежишта, носач иницијално-детонаторске
каписле под дејством своје опруге креће се у страну све док не
донесе капислу испод врха ударне игле. На тај начин завршено је
армирање упаљача.
При удару мине у препреку, ударна игла полази уназад и врши
опа-љење каписле. Од деј-ства каписле долази до опаљења
детонаторског пуњења, што кошуљицу мине распрскава на неко-
лико комада. Бели фос-фор, при додиру са кисео-ником, прелази
у фос-фор пентоксид који, узи-мајући влагу из ваздуха,
стваратуст бели дим. Код ове - мине постоје пара-лелно два
ефекта - задим-љавање просторије и иза-зивање пожара. Дим се
креће под утицајем струјања ваздуха и ветра и има ширину Сл. 197. - Осветљавајућа мина
(20-25) т. Висина димне завесе код групног гађања и под по-
вољним метеоролошким условима (брзина ветра до 5 m/s)
износи (15-25) т.
Осветљавајућа мина (сл. 197) намењена је за освегљавање бојишта но-ћу ради откривања циље-ва,
осматрања резултата коректуре и гађања.
Осветљавајућа мина се састоји од упаљача, система за осветља-вање (носач, опруга и цев),
кошуљица (предњи и задњи део), стаби-лизатора, основног и допунског пуњења.
Основни технички подаци осветљавајуће мине 82 mm jecy:
Укупна маса мине ............................................................... 3,1 kg
Активни максимални домет ............................ „ .............. 3 400 m
Јачина светлости осветљавајуће бакље.........................330 000 cd
Време горења осветљавајуће бакље ....................................... 40 s
Величина круга осветљавања и оптимална висина
активирања падобрана .................................................. 800/270 m
Средња брзина пропадања падобрана.................................2,7 m/s

Вежбовна мина за минобацач 82 mm (сл. 198) служи за обучава-ње послуге-извођење гађања
на скраћеним одстојањима (50-280 т). Сасгоји се од мине-бацача, пројектила и основног барутног
пуњења.
Мина-бацач (сл. 199) служи за смештај и избацивање пројектила и као школска мина. У
унутрашњости минебацача смештена је цев за испаљивање и давање правца лета пројектилу. У
стабилизатору минебацача, налази се лежиште за смештај основног пуњења. Може се при
нормалним условима експлоатације извршити око 100 опаљења.
Пројектил (сл. 200) служи за обуку ради праћења лета мине и маркирања поготка на терену.
Тело пројектила има четири профи-лисана крилца која обезбеђују стабилност пројектила при лету.
Мар-кирач има улогу обележавања поготка пројектила димом и пуцњем при удару у препреку.

Сл. 198. - Вежбовна мина Сл. 199. - Мина-бацач Сл. 200. – Пројектил

Основно барутно пуњење (сл. 198) служи да изврши опаљење и избацивање вежбовне мине из
цеви минобацача и да потребан домет пројектилу, с тим што мина-бацач пада непосредна испред
оруђа (на 2-6 m ), а пројектил наставља лет

10.3. Растављање и састављање

Минобацач растављају послужиоци ради обуке, транспорта, чиш-ћења и отклањања застоја, а
расклапају га само стручни органи. По-служиоци замењују ударне игле под надзором старешине.
При расшављању минобацача потребно је:
окренути руницу носача нишанске cupaee do краја улево и изву-ћи осовину нишанске справе из
њеног лежишта, а затим пустити ручицу да се врати у првобитни положај;
ухватити амортизер одоздо, подићи ручицу Гривне навише и Гривну отворити, затим подићи
цев, тако да изађе из Гривне, a двоножни лафет придржаиш и наслонити Га на погодан предмет
или земљу;
код минобацача 82 mm цев нагнути тако да са Горњом плочом подлоге заклапа угао око 70°,
подићи цев и извући кугласту пету из њеног лежишта, а код минобацача 60 mm откопчати
утврђивач на подлози и извући кугласту пету из њеног лежишта.
За сасшављање минобацача потребно је:
поставити подлогу ручицом за ношење ка себи (супротно од правца за Гађање);
поставити кугласту пету у лежиште на подлози, тако да бела линија на цеви буде окренута ка
земљи, а код минобацача 82 mm цев да је под углом од око 70° у односу на подлогу, све док кугласша
пе-та не упадне у лежиште, затим цев окренути у лежишту подлоге за 180° тако да беле линије на
задњаку и прстенастом ојачању буду поравнате са белом линијом на Гривни;
отклопити Гривну ручицом, поставити цев на Гривну на око 45 on од почетка конуса на цеви и
поново заклопити Гривну ручицом;
раширити ножице и ланцем ограничити даље размицање, а дво-ножни лафет поставити тако
да заклапа са цеви угао 60-80°, при чему изравњач треба да буде са леве сшране минобацача;
ручицу носача нишанске справе сишвиши у њено лежиште, тако да рамена осовине уђу у изрез
носача, а затим ручицу носача справе потиснути удесно.

10.4. Резервни делови, алат, прибор и леђни рамови

Резервни делови, алат и прибор (РАП) омогућавају нормалну употребу и одржавање минобацача.
Комплетносг РАП-а сваког ми-нобацача зависи од модела и различитог је састава
Комплет РАП-а за минобацач 82 mm M69 (сл. 201) састоји се од следећих делова:
- ударна игла;
- кутија за иглу;
- завртањ;
- либела са носачем за квадрант;
- либела са носачем за НСБ-3 (два комада);
- квадрант;
- футрола за квадрант;
- извлакач основног пуњења с кључем за упаљач;
- кључ за кутију механизма елевације;
- кључ за навртку ексцентра;
- - кључ за подешавање (ОК28);
- пробојац 2 mm;
- чекић 250 g;
- четка чистилице цеви;
- навлака четке чистилице;
- кантица за уље;
- кантица за маст;
- опаљивач са виљушком (користи се за спуштање у цев и опа-
љење прве мине);
- висак;
- одвртка;
- батеријска лампа;
- таблица гађања;
- техничка књижица оружја;
- торба за алат и прибор;
- навлака за уста цеви;
- пикет - дршка чистилице -дводелна;
- навлака за пикет,
- нишанска справа НСБ-3 (1/6 000);
- кутија нишанске справе НСБ-3;
- одвртка за нишанску справу;
- рам цеви;
- рам за двоножац;
- рам за подлогу;
- рам за муницију;
- сандук за оруђе и РАП;
- носач цеви (43-4 000);
- носач цеви (43-4 500);
- кутија за ношење мина 82 mm (три комада);
нишанска тачка - са уметнутим цевчицама трицијума у гасовитом стању — за руковање оруђем ноћу
(два комада).
Сл. 201. - Резервни делови, алат и прибор минобацача 82 mm M69

Комплет РАП-а за минобацач 60 mm M57 (сл. 202) састоји се од следећих делова: Резервни делови:
- ударна игла (два комада);
- либела за нишанску справу (два комада);
- брава за виљушку ножице;
- опруга браве;
- завртањ поклопца браве (два комада);
- завртањ осигурача (два комада);
- клин матице;
- завртањ утврђивач чауре.
Алат:
- кључ за вађење основног пуњења;
- одвртка већа;
- одвртка маказаста;
- одвртка мања;
- кључ за ослобађање утврђивача кугласте пете задњака.
Прибор:
- пумпа за подмазивање (мазалица);
- четкица за чишћење лежишта ударне игле (од длаке);
- чистилица за цев (жица, длака);
- кутија за подмаз;
- квадрант са футролом;
- кутија за нишанску справу са каишем;
- рам (леђни) за ношење мина са упртачима;
- рам за товарење минобацача на самар М48;
- навлака за цев са каишем за ношење оруђа;
- футрола за оруђну књижицу;
- оруђна књижица;
- торбица за ношење РАП.
Леђни рамови за минобацаче 82 mm свих модела служе за ноше-ње минобацача и муниције на
краћим одстојањима.
Леђни рам за цев има метални носач са лежиштем за кугласту пету задњака, каиш за
утврђивање цеви, три јастучића и два упртача.
Леђни рам за двоножни лафет има метални носач са каишем за везивање лафета, два јастучића и
два упртача.
Леђни рам за подлогу чине једноделно јастуче са каишима за ве-зивање са алкама на подлози и
упртачи.
Леђни рам за муницијске кутије служи за ношење кутија с мина-ма. Чине га јастуче са каишима за
утврђивање кутије и упртачи.
10.5. Функција минобацача и мина
Припремљену мину за гађање пажљиво спустити у цев са стаби-лизатором окренутим на доле.
Елевација и глатка унутрашњост цеви омогућују да мина склизне до дна цеви и да капислом
основног пу-њења удари у врх ударне игле минобацача, при чему настаје опаљење каписле. Пламен
каписле пали основно пуњење. Барутни гасови основног пуњења пролазе кроз отворе на
стабилизатору и пале допун-ска пуњења (ако их има). Притисак барутних гасова делује на мину тако
да је потискује и избацује из цеви почетном брзином која обе-збеђује потребан домет мине.
Када мина напусти цев минобацач је одмах спреман за наредцо опаљење.
Армирање упаљача почиње у цеви минобацача. Сила инерције изазвана кретањем мине за
време дејства барутних гасова покреће армирајући прстен све док се не спусти испод отвора на
вођици из којих испадају куглице и, на тај начин, одбраве ударну иглу. После престанка инерције
настаје кретање ударне игле која се, под дејсгвом своје опруге, креће унапред, при чему се врх игле
извуче из носача каписле и тиме омогућава његово покретање. Носач каписле креће се под
дејством своје опруге у страну, све док не донесе капислу ис-под врха ударне игле. Тиме је завршено
армирање упаљача и мина је постала осетљива, тако да одмах делује при удару у препреку.
Када мина удари упаљачем у препреку, ударна игла врши опаље-ње каписле, а дејство каписле
преноси се преко преносног пуњења на детонатор. Дејство детонатора активира експлозивно
пуњење, однос-но изазива експлозију мине. Од експлозије мине кошуљица се распрскава на око
350 убојних парчади (убојно парче има масу око 5 g и енергију најмање 10 Ј).
Поступак при гађању вежбовном мином и принцип дејства слични су као и са бојном
мином, с том разликом што барутни гасови врше двојаку улогу, тј. један део барутних гасова
дејствује на задњи део пројектила и избацује га из цеви мине-бацача на одређену даљину, а
други део излази кроз отвор на стабилизатору и потискује мину-бацач, избацујући је из цеви
минобацача на даљину до 6 т. .
10.6. Застоји и начин отклањања
Узроци застоја у раду код минобацача могу наступити због неи-справности минобацача или
мине.
Узроци застоја код мипобацача: искључивач није био
постављен у положај U; нечиста цев од гарежи, мазива или
остатка каписле основног пуњења; неисправна ударна игла.
Узроци застоја код мине: нечиста мина, а на-рочито
део за центрира-ње; недовољно утиснуто основно пуњење
или отказ каписле.
Када дође до застоја треба поступити на следе-ћи начин:
сачекати 10 до 15 секунди (јер се може десити да се изврши
опа-љење са закашњењем); држалицом ашова или чи-
сгилицом ударити 3-5 пу-та по задњаку да би мина пала на
ударну иглу у слу-чају да је застала у цеви; сачекати још
минут (ако је цев јако загрејана 5 минута). Код минобаца 82
mm M69 поставити искључивач у положај I и испразнити
минобацач.
Минобацач 82 mm M69 се празни на следећи начин: пунилац
по-пушта ручицу гривне, али не до краја; нишанџија окреће Сл. 203. - Задржавање мине
цев за 180°; затим пунилац утврђује ручицу у положај јачег приликом
стезања гривне и справом за давање нагиба цеви спушта (подиже) елевацију отклањања
цеви назастоја
око 70°;
потом нишанџија вади кугласту пету из лежишта на подлози и постепено подиже задњи део цеви
навише, а пунилац (помоћник) ставља руке на уста цеви тако да упаљачу буде омогућен слободан
пролаз, а прихвата мину која „испада" (сл. 203) Приликом пражњења минобацача пунилац треба да
стоји са стране цеви.
Нарочиту пажњу треба обратити на то да када нишанџија поч-не да подиже задњи део цеви,
никако се не ме више спуштати, све док пунилац (помоћник) не ухвати мину рукама, да би се избегло
да она склизне уназад. Ради прихвата мине пунилац (помоћник) треба да постави руке на уста цеви
тако да сигурно ухвати мину, али да при том не додирне упаљач.
После пражњења минобацача пронаћи узрок застоја, а затим приступити његовом отклањању, при
чему код минобацача 82 mm M69 искључивач поставити у положај U, минобацач поставити у
борбени положај и продужити гађање.
Ако поново дође до застоја, минобацач испразнити, пронаћи и отклонити узроке застоја:
- очистити нечисту цев, одстранити мазиво, Гареж и отпатке основног и допунског пуњења
(искључивач поставити у положај I, a затим вратити на V);
- очистити мину, основно пуњење утиснути у сшабилизашор до краја или Га заменити ако је
отказала каписла.
После отклањања узрока застоја иста мина се може поново упо-требити за гађање. После
отклањања узрока застоја поставити мино-бацач у борбени положај и продужити гађање, па ако
поново дође до застоја заменити ударну иглу.
Ударну иглу минобацача замењује послуга под надзором коман-дира одељења на следећи начин:
Код минобацача 82 mm M69 :
- одвити чеп из кугласше пете задњака, а затим и ударну иглу, одвртком из РАП-а;
- поставити искључивач у иоложај U;
- исправну ударну иглу завити и затегнути без употребе силе, a затим иглу незнатно
иоиусишиш;
- премештати неколико пута положај искључивача на I u U без употребе силе; ако
премештање иде тешко, смањити притезање ударне игле при положају U и поново проверитиpad
искључивача; завити чеп у кугласту пету задњака и добро Га пришегнуши
Код минобацача 60 mm M57 ударна игла се мења одвришњем оштећене и завртањем нове-
исправне игле.
Поставити минобацач у борбени положај.
Ако се ударна игла замењује у току борбених дејстава, продужи-ти гађање или извршити
проверу опаљивања мине спуштањем мине (под елевацијом 45°) у коју је утиснуто основно пуњење
и из кога је претходно истресен барут (тако да за проверу у основном пуњењу остане само
каписла).
После замене ударне игле, ван борбених дејстава стручни органи проверавају висину изласка
ударне игле специјалним поступком.
10.7. Технички подаци за минобацаче 60 mm M57 и 82 mm M69

10.8. Бусола лаког типа

Бусола лаког типа (сл. 204) служи за одређивање азимута, мерење хоризонталних углова, давање
основног правца основном оруђу и образовање паралелног снопа. Бусола се састоји од вертикалне
осо-вине, глетке, угломерног круга, кутије са магнетном иглом и бусоли-ним кругом и дрвеног
стожера са металним завршетком. Бусола се чува и носи у кожној или платненој футроли
Вертикална осовина служи за спајање свих делова бусоле. Споје-на је лептирастим завртњем са
раменима дрвеног стожера. Лептирас-ти завртањ служи као осовина око које се може окретати
угломерни круг са кутијом ради довођења у хоризонтални положај.
Глетка је за вертикал-ну осовину спојена прсгеном на коме се
налази утвр-ђивач глетке. На једном крају глетке је прорез, a на
другом отвор са два вертикална кончића. На извученом делу
глетке налази се индекс покази-вач у виду цртице за читање
подељака угломерног круга.
Угломерни круг је својом осовином навучен на горњи крај
вертикал-не осовине. Круг се окреће на осовини независно од
глетке и утврђује се у жељеном положају сво-
јим завртњем-утврђивачем. Угломерни круг подељен је на 60
већих подељака. Парни подељци су нумерисани. Сваки дужи
подељак има вредност 1-00 и подељен је на пет краћих подељака
са вредношћу једног подељка 0-20. Основни положај је 30-00.
Кутија са магнетном иглом покривена је стаклом и завртњем
причвршћена за угломерни круг, тако да се окреће заједно са
њим. На кутији са горње стране налази се визир који, ради
нишањења, тре-ба довести у нормалан положај. У кутији је
смештен бусолин круг са подељцима чија вредност одговара
подељцима на угломерном кругу и са њима се поклапају.
Магнетна игла смештена је на стожер у средини кутије. Плаво обојен Сл. 204. - Бусола лаког типа
врх игле показује север. Игла се кочи вијком смештеним са доње стране угломерног круга.
Дрвени стожер служи да се бусола постави (уврне) у тврду земљу или неки дрвени
предмет.Одређивање азимута оријентира (циља) врши се на следећи начин: уврнути метални
завршетак сшожера у тврду земљу или у поГодно дрво, а угломерни круг поставити у
хоризонтални положај; поставити визир у положај за pad
откочити магнешну иглу и ослободиши магнешни круг одвија-њем завртња-утврђивача;
окретањем угломерног круга, нанишанити кроз визир у пред-мет за који се мери азимут,
сачекати да се магнетна игла умири и, пре-ма крају који показује север, прочитати на бусолином
кругу азимут.
Хоризонтални угао између две тачке мери се на следећи начин:
поставити бусолу за pad;
поставити визир у положај за pad;
ослободити угломерни круг;
покретањем угломерног круга нанишанити кроз визир у десну тачку, и утврдити угломерни
круг;
ослободити глетку и нанишанити у леву тачку;
према показивачу Глетке прочитати добијени подељак;
разлика између прочитаног и основног подељка (30-00) јесте вредност измереног угла у
хиљадитим (30-00 - 29-20 - 0-80 или 35-40 - 30-00 = 5-40). При мерењу угла бусолом лаког типа
M81 прочитана вредност је вредност хоризонталног угла.

10.9. Чување и одржавање минобацача и муниције

10.9.1. Чување минобацача и муниције
Послужиоци су дужни да чувају и одржавају минобацач и РАП у исправном стању. Кад се на
минобацачу догоди неки квар, нишанџија извештава старешину, који одмах предузима мере да се
неисправност отклони.
У просторији се минобацач чува растављен:1;ев, двоножни лафет и подлога са намештеним
леђним рамовима, а нишанска справа у ку-тији. Делови се постављају на погодну полицу која треба
да има одво-јене преграде за сваки део минобацача и PAIL У свим приликама кад минобацач не
дејствује, уста цеви заштићена су навлаком, а либеле нишанске справе заштитницима.
Ако је јединица у насељеном месту, минобацач се чува састављен, на чистом поду. Кад се
јединица налази на логоровању, минобацач чувати под шатором са дрвеним подметачем испод
подлоге и ногу лафета.
При превожењу железницом и моторним возилима, минобацач је растављен на делове који су са
леђним рамовима, постављени на под. При превожењу теренским возилом минобацач се превози
заједно са послугом састављен, при чему послужиоци придржавају минобацач
Пре употребе и за време употребе минобацач чувати од блата, песка и прашине. У току гађања
не сме се прекорачити предвиђени режим паљбе.
За време дужег прекида дејства (у борби, за време затишја), тре-ба одстранити са делова
минобацача гареж, влагу и прљавштину.
Делови РАП-а се чувају, чисте и одржавају као и делови мино-бацача.
Муниција се чува у сувим просторијама. Мине, комплетиране основ-ним и допунским пуњењима и
упаљачем, пакују се у картонске ку-тије. Кутије се, после затварања, херметизују лепљивом траком
која се лепи преко споја између поклопца и тела кутије. Тако упаковане мине се смештају у дрвене
сандуке (5 или 10 мина), у којима се чувају и транспортују.

10.9.2. Основно одржавање минобацача и муниције
Основно одржавање подразумева дневне, односно недељне пре-гледе, чишћење и подмазивање.

10.9.2.1. Преглед минобацача и муниције
Преглед минобацача, РАП-а и муниције врши се да би се устано-вила њихова комплетност,
исправност и чистоћа, као и да се право-времено предузму мере за отклањање неисправности.
Старешине и послуга изводе редовно дневне и недељне прегледе минобацача и РАП-а.
Дневни преглед врши послуга над састављеним минобацачем под надзором старешине, при чему
треба проверити: да на деловима ми-нобацача нема прљавштине, рђе, огреботина и механичких
оштеће-ња, а нарочито на цилиндричном делу цеви по коме клизи гривна; да ли се црте на задњаку
и цеви поклапају и да ли су уочљиве беле линије на цеви и гривни; да ли је унутрашњост цеви
чиста, овлаш подмазана и уста цеви затворена навлаком; да ли се укључивач ударне игле код
минобацача 82 mm M69 лако поставља у положај U и I и да се из тих положаја не помера сам, већ
само након повлачења рукохвата; да ли су навоји вретена справе за давање нагиба и правца цеви
чисти, овлаш подмазани и исправни; да ли су делови нишанске справе чисти и исправни; да ли су
комплетни и исправни сви делови РАП-а.
Пре гађања проверава се и функција механизма на исти начин као и при прегледу растављеног
минобацача. Недостатак усгановљен приликом прегледа отклањају послужиоци минобацача, a o
неисправ-ностима које се не.могу отклонити командир одељења извештава претпостављеног,
наводећи врсту и узрок неисправности.
Недељни преглед врши се под руководством командира чете, при чему минобацач треба да буде
растављен, а делови очишћени и не-подмазани. Нађено стање се евидентира и предузимају се мере
за отклањање неисправности. При провери функције појединих делова, минобацач треба
саставити.
При прегледу растављеног и састављеног минобацача треба уста-новити:
На цеви са задњаком: да на спољној површини нема огреботина, прљавштине, и да задњак није
одвијен; да је унутрашњост цеви чиста, да нема рђе и огреботина и да је ударна игла на свом месту.
На двоножном лафету. да ли при притискивању на носач навој-ног вретена справе за давање
правца, клип амортизера, под равномерним отпором, улази у цилиндар и да ли се после пуштања,
поново враћа у првобитни положај. Уколико се при потискивању носача осећа неравномеран
или јако отежан отпор или се носач, после пуштања, не враћа у првобитни положај, амортизер је
неисправан; да се при стезању ручице цев не помера у гривни; да се гривна не помера сама, када
цев има нагиб 85°, а да је ручица постављена на положај мањег стезања. Ако гривна клизи сама,
онда је неисправна; окрета-њем ручице справе за давање нагиба поставити вретено у крајњи
горњи положај и прегледати да нема механичких оштећења, згуснутог мазива, рђе и прљавштине.
Справа за давање нагиба цеви исправна је ако се вретено равномерно и без великог отпора
подиже и спушта при окретању ручице; окретањем точкића са ручицом справе за давање правца
цеви, померати вретено и прегледати да нема огре-ботина, згуснутог мазива, рђе и прљавштине.
Справа за давање прав-ца цеви исправна је ако вретено равномерно и без великог отпора пролази
кроз матрицу и ако се ручица точкића справе правца при окретању не преклапа сама; да ли на
деловима изравњача и ногама нема механичких оштећења, рђе и прљавштине; окретањем
рукохва-та проверити исправност дводелног навојног вретена. Ослободити чауру изравњача и
кретати je no нози у крајњи горњи и крајњи доњи положај, при чему чаура треба да клизибез већег
отпора. Изравњач је исправан када, због притиска на цев, не долази до изокретања минобацача.
На подлози: да на подлози нема напрснућа, рђе и прљавштине, да ли је исправна ручица за
преношење подлоге; да ли су исправне алке за причвршћивање леђног рама и да раоници нису
искривљени
На нишанакој справи: да нишанска справа нема механичких оште-ћења и прљавштине; да су
исправне либеле и глетка; при окретању плоче даљинара и угломера не сме да постоји мртви ход. Кад
се при-тисне на крилце за искључивање, добош треба слободно да се окреће у кругу 360°; глетка без
већег отпора треба да се окреће по верти-кали наниже и навише; нулти подељци плоча треба да се
слажу с основним подељцима скале добоша даљинара и скале добоша угло-мера; поставити справу
на њен носач и проверити исправност носача да ли справа чврсто стоји у свом лежишту.
У РАП-у: проверити да ли су сви делови на броју према списку тех-ничке књижице; да ли су сви
делови чисги, исправни и правилно спако-вани; да ли су исправни упртачи, јастучићи и пређице леђних
рамова.
Ако се при прегледу минобацача установи неисправност код оруђа, резервних делова, алата и
прибора, минобацач, односно неисправне делове РАП-а треба слати стручним органима на оправку.
Од резервних делова минобацача, ради отклањања неисправности, послужиоци могу, под
надзором старешине, заменити само ударну иглу, а остале резервне делове могу замењивати само стручни
органи.
Преглед муниције: правилно руковање муницијом услов је за извр-шење гађања, јер сваки
неправилан поступак може да изазове несрећне случајеве; пре употребе бојних мина старешина
прегледа њи-хову исправност и чистоћу, а код вежбовних и њихову комплети-раност. Кад пунилац
прима бојну мину, проверава њену комплетираност и да ли је скинут транспортни осигурач. После
завршеног прегледа све неисправне мине, упаљаче, основно и допунско пуњење треба одстранити и
уништити, јер је забрањено гађање њима.

10.9.2.2. Чишћење и подмазивање
Опште одредбе о чишћењу и подмазивању оружја, наведене у по-глављу 6.4. ове књиге, важе и за
минобацаче, с тим што треба истаћи: чишћење минобацача може бити делимично и детаљно.
Делимично чишћење врши се сваког дана после употребе, кад се није гађало и кад минобацач није
био изложен временским непого-дама. При том чишћењу треба сувом крпом очистити све делове, a
затим их овлаш подмазати. Ако је минобацач мокар или је био изло-жен прашини, чисти се детаљно.
Минобацач се детаљно чисти после сваког гађања, кад је минобацач био изложен временским
непого-дама, пред недељни и технички преглед и када старешина нареди.
Детаљно чишћење ради отклањања осгатака барутних гасова (гарежи), старог мазива и
механичких нечистоћа изводи се раствара-чем ДРНЧ на следећи начин: четку натопити
растварачем, а затим
провући кроз цев 2-3 пута. Тако премазану цев оставити 10-15 мину-та; четку поново натопити
растварачем и провлачити кроз цев 8—10 пута. Натапање четке и провлачење кроз цев поновити
2-3 пута; после чишћења раствором ставити чисту крпу на четку чистилице, па њоме трљати док се
унутрашњост цеви и задњак не осуше; кад је цев потпуно сува извршити четком чистилице
подмазивање унутрашњости цеви.
После сваког чишћења цеви, треба расклопити и очистити ударну иглу и њено лежиште осушити
и подмазати, а затим поново склопити и проверити рад искључивача.
Необојене делове минобацача, који при гађању нису били изложени дејству барутних гасова,
треба чистити сувом крпом, па их за-хим овлаш подмазати. Ако је подлога јако прљава треба је
претход-но опрати водом, а затим осушити кучином или крпом. Обојене делове треба само
обрисати сувом крпом и не додмазивати их.
Чишћење минобацача који је био изложен падавинама (киша, снег, роса, магла), а из њега се
није гађало, изводи се тако што се унутрашњост цеви добро истрља сувом крпом. Крпу на четки
мењати док се цев не осуши и очисти. Унутрашњост цеви и необојене делове минобацача после
чишћења треба подмазати.
11. ПРОТИВАВИОНСКИ ТОП 20/1 mm M75

11.1. Намена и борбене особине
Противавионски топ 20/1 mm M75* (сл. 205) намењен је за гађање циљева у ваздушном простору
на даљинама до 1 500 m, a no потреби може се употребити и за гађање циљева на земљи и води.
Конструкција лафета омогућава брзо превођење топа из маршевског у борбени положај и
обратно. Топом се може гађати када је прикачен за возило и са точкова, на кратким застанцима. Ton
спрем-љен за паљбу може се превозити и на платформи возила. Конструк-ција омогућава брзо и
лако расклапање топа на склопове и постављање за дејство. Основни начин превожења топа је
моторним вози- лом. Ton je подешен за превожење запрежном вучом, као и преноше-ње товарним
грлима.
За гађање циљева у ваздушном простору и на земљи топом М75 употребљава се следећа врста
муниције: тренутно-запаљиво-обеле-жавајуће гранате, тренутно-запаљиве гранате и муниција са
пан-цирно-запаљивим зрном.
Ton je опремљен са три нишанске справе:
- противавионском рефлексном нишанском справом (ПАРНС), намењеном за гађање циљева у
ваздушном простору, која користи:параметре циља, као што су правац (Р), елевација (е), даљина
гађања
(Dv) и параметре кретања циља: брзина (Vc) и курс (q);
- противавионском механичком нишанском справом (ПАМНС),која је помоћна нишанска справа
за гађање циљева у ваздушном простору и која користи параметре положаја циља и параметре
кретања
циља;
- дурбином за гађање циљева на земљи, у чију оптику су угравирани скала даљине и бочна
претицања.

11.2. Опис делова и муниција

Главни делови топа су: аутомат, лафет, подвозак, справе за ниша-њење и резервни делови, алат и
прибор.
Аутомат (сл. 206) је постављен и утврђен на колевку лафета. Делови аутомата су: цев са
гасном кочницом и гасном комором са клипом, сандук, затварач, добош и оквир метака.

Сл. 206. - Аутомат

Цев (сл. 207). У цеви се смешта и опаљује метак, а пројектилу даје правац лета и обртно
кретање ради стабилности на путањи.

Сл. 207. - Цев
На устима цеви се налазе навоји за навртање гасне кочнице и жлеб за утврђивање гасне кочнице. Цев је
благо конусног облика са конусним прелазом и ојачањем. Око средњег дела цеви навучен је и утврђен прстен
гасне коморе. На цеви испод прстена налази се отвор пречника 2,75 mm за пролаз барутних гасова у гасну
комору. Задњи део цеви завршава се навојима за утврђивање у сандуку. Унутраш-њост цеви чини лежиште
метка и водиште пројектила са 12 жлебова.
Гасна конница (сл. 208) служи да умањи трзај цеви. ВаљкастогЈе облика, благо конусних крајева. На
предњем делу гасне кочнице са унутрашње стране налазе се 4 кружна жлеба на које барутни гасови врше
притисак при изласку из уста цеви. Средњи део има косе елип-састе отворе за пролаз барутних гасова. На
задњем делу је попречни кружни прорез за осовину утврђивача гасне кочнице и лежиште

опружног крилца - утврђивача кочнице. Задњи део гасне
кочнице ојачан је и са унутрашње стране има навоје за
навртање на уста цеви.

Сл. 208. - Гасна кочница

Гасна комора са клипом (сл. 209) смештена је са горње стране цеви и служи да из ње прими
део барутних гасова, под чијим дејством се аутоматски одбрављује затварач. Делови гасне коморе
са клипом су: прстен гасне коморе, вентил-уређивач паљбе, цилиндар гасне коморе, клип гасне
коморе са опругом и завртањ-стабилизатор клипа.

Сл. 209. - Гасна комора са клипом

Прстен гасне коморе (сл. 207) је навучен на цев и утврђен помоћу две чивије које належу у
попречне жлебове цеви. Његов горњи део има лежиште вентила-уређивача паљбе. Са
унутрашње стране при дну има отвор који се поклапа са отвором на цеви и служи за пролаз дела
барутних гасова из цеви.
Вентил-уређивач паљбе (сл. 209) има на предњем делу шесто-угаону главу са прстенастим
испустом за затварање предњег пресека прстена гасне коморе. На главу вентила навлачи се
утврђивач вен-тила који се осигурава расцепком. Вентил је са унутрашње стране делом шупаљ и у
тој шупљини налази се кружни отвор пречника 1,9 mm.
Цилиндар гасне коморе (сл. 209) има облик шупљег калема и повезује вентил-уређивач паљбе
са клипом гасне коморе. На предњој страни има ваљкаст испуст са навојима на које се навија
вентил-уре-ђивач паљбе. Обод цилиндра гасне коморе са доње стране има полу-кружне испусте за
боље налегање цилиндра на цев.. Унутрашњи зид цилиндра је гладаки омогућава лако клизање
главе гасне коморе.

Клип гасне коморе са опругом (сл. 209) на предњем делу има кружне жлебове за боље
заптивање цилиндра, подмазивање главе клипа и скупљање гарежи. Задњи део клипа има
троугласто закоше-не стране, а одоздо је полукружног облика ради налегања на цев. Са задње
стране је уздужно кружно лежиште опруге клипа гасне коморе у које делом залази завртањ-
стабилизатор клипа. Огране клипа се зад-њим крајевима ослањају на шипове потискивача затварача
(сл. 209). Опруга клипа гасне коморе стално потискује клип унапред, ослања-јући се једним крајем
на кружно лежиште клипа, а другим на завр-тањ-стабилизатор клипа.
Завртањ-сгабилизатор клипа (сл. 209) предњим глатким делом ула-зи у лежиште опруге клипа, а
на задњем делу има навоје за утврђи-вање у сандук цеви. На тај начин везује клип са сандуком и води
клип при његовом кретању. На задњем делу има шестоугаону главу на коју се навлачи утврђивач,
осигуран расцепком, која пролази кроз отворе шестоугаоне главе.
Сандук (сл. 210) повезује све делове аутомата у целину и обједи-њава њихов рад. У њему су
смештени затварач са бравом, повратна опруга са вретеном и делови за ручно запињање. Поред
тога, сандук на себи има уводник метака, делове за окидање и вратанца сандука.
Сл. 210. - Сандук - гораа страна
1-шипови-потискивачи затварача; 2-око са навојима за завртањ-стабвлизатор клвпа гасне коморе; 3-испуст на
преднлм делу сандука; 4-зарези-ознаке на сандуху, 5-уздужни отвор сандука; 6—држачи за налега»е оквира
уводнвка; 7—натпис назива и 6poj аутомата; 8-жлебови за намештање вратанаца сандука; 9-бочни клизачи сандука
за повезивање са предњвм и заднлм држачима колевке; 10-завртњн-утврђивачи клвзача затварача.

Сандук је четвртасгог облика. На предњој страни је кружно про-резан и има навоје за увртање
цеви. Са обе стране су ваљкасти испу-сти који чине лежиште шипова-потискивача затварача (сл.
210-1).
На предњем делу одозго налази се око са навојима за завртањ-ста-билизатор клипа гасне коморе
(сл. 210-2). Одозго се налази уздужни отвор (сл. 210-5) са држачима за налегање оквира уводника
метака (сл. 210-6). Два попречна зареза (сл. 210-4) на средини држача служе као ознака за
правилно намештање оквира уводника метака. Задњи део сандука је глатке површине са
угравираним називом и бројем аутомата. Задњи крај је вертикално засечен, a ca стране има два
вер-тикална жлеба (сл. 210-8) за намештање вратанаца сандука.
Десна страна сандука има цилиндрични део (сл. 211), који служи као лежиште делова за ручно
запињање затварача. Предњи отвор цилиндричног дела сандука има навоје за утврђивање
поклопца са утврђивачем предњег дела опруге делова за ручно запињање зат-варача. Унутрашња
страна цилиндричног дела је до половине уздуж-но прорезана. У цилиндричном делу клизи
брадавица десне стране затварача и зуб цилиндра делова за ручно запињање. У отвор задњег краја
цилиндричног дела ставља се вођица ланца, која се утврђује са два клина.

.Сл. 211. - Сандук - доња страна
1-предн»и ивтусти-клизачи сандуха за повезивање са држачима колевке; 2-клвзач зат-варача; 3-уздужни жлебови и
засеци за смештај делова за оацЦањс; 4-задњи испу-сти-клизачи сандука за повезивање са држачима колевке;" 5-
зуб-задржач затварача; 6-осовина зуба задржача; 7-носач зуба задржача затварача; 8-одбојници носача зуба
задржача; 9-лактасти кључ за носач зуба задржача," намештен за вађење носача -зуба задржача затварача; 10-ослоне
плочице одбојника.

На десној доњој страни постоји уздужни елипсасти прорез за праг браве затварача. Праг је утврђен
завртњима (сл. 212-4), који су осигурани плочицом (сл. 212-2). Гранична плочица (сл. 212-3)
спречава померање прага. Десна и лева страна сандука на предњем и задњем делу имају испусте (сл. 211-1,4)
који чине клизаче за повези-вање са предњим и задњим држачима колевке. Између предњих испу-ста и
лежишта прага браве, завртњима су утврђени клизачи затвара-ча (сл. 211-2).
Сл. 212. - Сандук са вратанцима и деловима за окидање
1-утврђивач цеви; 2-плочица за осигурање завртн>а утврђивача прага браве затварача; 3-гранична плочица прага;
4-завртн>и-утврђивачи прага браве затварача; 5-окидач; 6-поклопац делова за окидање; 7-издизач зуба задржача;
8-опружни утврђивач вратанаца; 9-вратанца; 10-кружни отвор за повезивање са хидрауличном кочницом; 11-
ланац делова за ручно запињање; 12-цшгандрични део-лежиште делова за ручно запињање; 13-уздужни елипсасти
прорез за праг браве затварача.

На предњем делу, са доње стране сандука, налази се кружни от-вор за увртање утврђивача цеви.
Доња страна сандука има предњи и задњи отвор. Предњи служи за смештај затварача и
избацивање празних чаура (сл. 211-3). У задњем делу се смештају делови за окидање (сл. 212-5,6),
испод којих се налази зуб-задржач са својим носачем. Задњи крај сандука, при дну, има кружни
отвор за налегање шипа-утврђивача вратанаца сандука (сл. 212-8).
Уводник метака (сл. 213) смештен је на горњој страни сандука изнад уздужног отвора. Састоји се
од квира уводника (сл. 213-1) и утврђивача добоша метака.
Оквир уводника (сл. 213-1) је четартастог облика. На предњем делу има попречни жлеб (сл. 213-13),
који чини лежиште зуба преклопног утврђивача на колевци. Иза жлеба су два лежишта (сл. 213-12)
испуста добоша метака, а на средини две беле ознаке (сл. 213-2) које служе за правилно намештање
оквира на сандук. Са обе стране окви-ра су испусти-клизачи за повезивање са држачима сандука. На
задњем делу оквира је виљушка која спреда има три кружна лежишта опру-га (сл. 213-8) за
ублажавање удара избацача (сл. 213-11), лежиште доњег дела избацача и зуба-утврђивача
добоша метака (сл. 213-10). Лежиште има испусте (сл. 213-6) са прорезом за осовину ручице утвр-
ђивача добоша метака (сл. 213-3).

Сл. 213. - Уводник метака
1-оквир уводника; 2-зарези-ознаке на оквиру уводника; 3-осовина ручице угарђивача добоша метака; 4-ручица
утврђивача добоша метака; 5-утврђивач осовине ручице; б-испусти са кружним прорезом за осовину ручице
утврђивача добоша метака; 7-виљушка оквира уводника; 8-опруге нзбацивача-задржача метака; 9-опруге зуба
утврђивача добоша метака; 10-зуб утврђивач добоша метака; 11-избацач чауре-задржач метака; 12-лежиште
ваљчаних испуста отвора добоша метака; 13-попрвчни жлеб-лежиште зуба преклопног утврђивача колевке.

Утврђивач добоша метака смештен је на задњем делу оквира уводника. Састоји се од зуба-
утврђивача дрбоша^метака са осовином и њеним утврђивачем.
Зуб-утврђивач добоша метака (сл. 213-10) је облика плочице и захвата зуб на добошу метака.
У средини има четвртаст прорез за налегање ручице утврђивача. Одоздо, на задњем делу, зуб има
два испуста за ограничавање кретања по горњем делу избацача чаура.
Ручица утврђивача добоша (сл. 213-4) на ваљкастом делу има напред повијен испуст којим
захвата за четвртасти прорез зуба-утвр-ђивача и утврђена је осовином за испусте. Када се ручица
повуче навише, зуб-утврђивач ослобађа добош метака.
Делови за окидање смештени су са доње стране сандука (сл. 212-5,6,7). Сасгоје се од поклопца са
окидачем (сл. 214-1,10) и издизачем зуба-задржача браве затварача (сл. 214-3,4,5) и зуба-
задржача са носачем (сл. 215)
Поклопац делова за окидање (сл. 214-1) је плоча правоугаоног облика. На горњим бочним
ивицама има 4 испуста (сл. 214-7) којима се утврђује у лежиште на доњој страни сандука. На
средини плоча има четвртаст прорез за пролаз виљушкастог дела окидача. Кружни прорези (сл. 214-
2) служе за смештај осовине окидача (сл. 214-8), a кружни прорез (сл. 214-6) за смештај издизача
зуба-задржача браве затварача. Отвор са горње стране има крстасти изрез са двема зако-шеним
површинама које омогућују окретање издизача за 90° удесно и улево при скидању и намештању
издизача.

Сл. 214. - Делови за окидање
1-поклопац делова за окиданл; 2-кружни прорези за осовину окидача; 3-унутраш»а чаура издизача зуба задржача;
4-опруга издвзача зуба задржача; 5-спољна чаура издизача зуба задржача; 6-кружни прорез-лежшпта издизача
зуба задржача; 7-испусти за утврђивање поклопца на задњем делу сандука; 8-осовина окидача; 9-брадавице
окидача за налегање у бочне изрезе зуба задржача; 10-окидач; 11-опруга окидача.

Окидач (сл. 214-10) је облика двокраке виљушке. Са унутрашње стране краци имају по једну
уздужну брадавицу (сл. 214-9) за налегање у уздужна удубљења жлебова зуба-задржача. На другом
крају окидача смештен је ваљчић утврђен осовиницом, а одозго има круж-ни изрез за опругу (сл.
214-11). Окидач је у средини попречно прорезан за пролаз осовине окидача (сл. 214-8).
Издизач зуба-задржача (сл. 214-3,4,5) састоји се од унутрашње и спољне чауре, које улазе
једна у другу. Између њих је опружица која потискује унутрашњу чауру навише, а она зуб-задржач.
Спољна чау-ра има две брадавице помоћу којих се утврђује у крстасти прорез свог кружног
лежишта.
Зуб-задржач са носачем (сл. 215) налази се у доњем задњем отвору сандука на поклопцу делова
за окидање. Служи да при ручном запињању задржи затварач у задњем положају.

Сл. 215. - Зуб-задржач са носачем

Зуб-задржач на бочним странама има уздужне жљебове за нале-гање унутрашњих брадавица
окидача (сл. 214-9). На задњем крају налази се испуст којим належе на унутрашњу чаурицу
издизача зуба-задржача (сл. 214-3). Горњи део има попречни засек којим зуб--задржач захвата
браву затварача и тиме, при ручном запињању зат-варача, односно прекиду паљбе, задржава
затварач у задњем положа-ју. Предњи крај зуба-задржача повезан је осовином са носачем зуба--
задржача (сл. 215-4,6).
Носач зуба-задржача (сл. 215-4) на задњој страни је четвртасто засечен и има кружне прорезе
за пролаз осовине зуба-задржача. Боч-не стране при дну имају уздужне испусте за налегање у
одговарајуће жлебове сандука. На предњем делу има два уздужна кружна изреза у којима су
смештене опруге са одбојницима носача. Између одбојника се налази вертикални кружни прорез
за ограничавање (блокирање) одбојника при скидању и намештању зуба-задржача са носачем
(сл. 214-9). Одбојници носача належу на ослоне плочице одбојника носача. Једна је челична, а
друга од фибера, која належе на предњи део задњег отвора сандука.
Вратанца (сл. 216) су намештена у вертикалне жлебове на зад-њем крају сандука. Служе да
затворе задњи део сандука, да ублаже ударе затварача при аутоматском отварању и да повежу
аутомат са хидрауличном кочницом. Састоје се од тела вратанаца и одбојника.

Сл. 216. - Вратанца

Предњи део тела вратанаца је четвртастог облика. На бочним странама се налазе клизачи тела
вратанаца, помоћу којих се она по-везују са задњим делом сандука вертикалним жлебовима. На
пред-њем делу одоздо смештен је опружни утврђивач вратанаца, чији шип при намештању упада у
одговарајући кружни прорез на задњем делу сандука и тиме их утврђује. У задњем унутрашњем
делу вратанца имају кружни прорез са навојима за утврђивање вретена повратне опруге затварача.
При крају има кружни прорез за повезивање са хидрауличном кочницом. У предњем унутрашњем
делу лежи опруга одбојника затварача на чији предњи крај належе подлошка. Она се утврђује
прстенастом навртком одбојника.
Опруга одбојника je y сабијеном стању и служи да ублажи удар затварача при његовом отварању.
Затварач (сл. 217) служи за доношење метака из добоша мета-ка, затварање цеви, опаљење
метка, извлачење и избацивање чауре. Делови затварача су: тело затварача, делови за запињање и
опаљи-вање, делови за извлачење и избацивање, брава затварача, повратна опруга затварача са
вретеном и делови за ручно запињање затварача.
Тело затварача (сл. 217-8) повезује и обједињава рад свих делова затварача. Чело затварача је
полукружно засечено за налегање обо-да чауре, а у његовој средини налази се кружни отвор за
пролаз врха ударне игле (сл. 217—11). Одоздо на предњем делу тела налази се жлеб за смештај
извлакача (сл. 217-1) и два уздужна отвора за смеш-тај опруга извлакача (сл. 217-2). На задњем делу
одоздо је лежиште браве затварача (сл. 217-9). У средини су два бочна испуста за ослањање и
сабијање ударних опруга (сл. 217-7). На предњем делу је елипсасти отвор за пролаз носача ударне
игле (сл. 217-4). Задњи део је степенасто-ваљкастог облика и има кружни отвор за смештај ударне
игле и повратне опруге затварача са вретеном.

Делови за запињање и опаљивање смештени су у лежиштима са стране тела и у телу затварача,
а делом и у сандуку. У_рве делове спа-дају: вођице затварача са шиповима потискивачима, ударне
опруге, носач ударне игле и ударна игла.
Вођице затварача (сл. 217-6,10) смештене су са обе стране тела затварача. Служе за вођење
затварача и омогућавају његов рад. Вођице су дводелне. Свака се састоји од горњег и доњег дела.
Десна вођица се разликује од леве по томе што на задњем целу споља има бочни испуст за везу са
зубом цилиндра ланца.за ручно запињање (сл. 219-6). На предњем делу са стране вођице имају
овалне отворе који чине лежиште носача ударне игле. ОДозго, на задњем крају, де-лови су
засечени и благо закошени, а крајеви се завршавају испу-стима. У ове закошене засеке, при
одбрављивању затварача, упада брава затварача (сл. 217-9), а при забрављивању испусти наилазе
на закошене испусте браве и држе је потиснуту наниже.
Сл. 217. - Делови затварача
1-извлакач; 2-опруга извлакача; 3-опруге горњих делова вођице; 4-носач ударне игле;
5-бочни испуст за зуб цшшндра ланца за ручно залињање; 6-десна вођица затварача;
7-ударне опруге; 8-тело затварача; 9-брава затварача; 10-лева вођица затварача;
11-ударна игла; 12-осовина извлакача.

Са унутрашње стране доњи делови вођица имају уздужне жлебо-ве који чине лежишта ударних
опруга (сл. 217-7) и бочних испуста на телу затварача.
Горњи делови вођица са опругама (сл. 217-3) су преко засека и жлебова повезани са доњим
деловима чинећи целину - десну, односно леву вођицу.
Шипови потискивача (сл. 210-1) служе да под притиском клипа гасне коморе погискују вођице затварача
уназад ради одбрављивања затварача.
Ударне опруге (сл. 217-7) су смештене у лежишта са унутрашње стране доњих делова леве и
десне вођице затварача. Задњим крајем ослањају се на бочне испусте тела затварача. Под њиховим
дејством остварује се запињање и опаљивање.
Носач ударне игле (сл. 217-4) ослања се на предње уздужне прорезе вођица. Служи да међусобно
повеже вођице и да носи ударну иглу.
Ударна игла (сл. 217—11) је ваљкастог облика са уздужним ка-налима за подешавање при
склапању и за подмазивање и пропуштање сувишних барутних гасова. Са доње стране има равно
засечен изрез за намештање на носач ударне игле.
Делови за извлачење и избацивање смештени су делимично на предњем делу затварача, а
делимично на уводнику метака. Састоје се од извлакача са осовином и опругама и избацача чаура -
задржача метака.
Извлакач (сл. 217-1) је у жлебу на доњем делу затварача утврђен осовином (сл. 217-12) за тело
затварача. Предњим делом захвата обод данцета чауре, док му је задњи део равно засечен за
ослањање на опруге извлакача (сл. 217-2).
Избацач чауре - задржач метака (сл. 213-11) на предњем делу је облика виљушке, споља
заобљених крајева, а изнутра кружно изрезаних за ослонац задњег дела чауре следећег метка.
Горњи део је облика четвртасте плочице са изрезаним крајевима и задњим делом повијеним навише,
којим се повезује са зубом утврђивачем добоша метака (сл. 213-10).
Брава затварача (сл. 217-9) забрављује затварач при затварању цеви и опаљивању и задржава
га у задњем положају при ручном запињању или прекиду паљбе. Са доње стране има четвртасти
изрез, за чију задњу ивицу се закачи зуб-задржач затварача при ручном запињању или прекиду
паљбе.
Повратна опруга затварача са вретеном (сл. 218) служи да убла-жи кретање затварача уназад и
његово враћање унапред.
Повратна опруга израђена је од двојно увијене челичне жице. Пред-њим крајем смеиггена је у

Сл. 218. - Повратна опруга затварача са вретеном
шупљину тела затварача, а задњимвима. Служи за правилно вођење ланца при повлачењу уназад и враћању.
Унутрашњост је кружно прорезана, а на једном месту има четвртаст отвор да се ланац не би уврнуо.
Добош метака (сл. 220) је
цилиндричног облика и пуни се
са 60 метака, Састо-ји се од
предње и задње стра-не које су
повезане лиме-ним омотачем и
утврђене завртњима. На обема
стра-нама има по једну ручицу за
скидање и намештање на
уводник сандука. На доњој
страни је уздужни отвор за
пуњење добоша (сл. 220-2).
Овим отвором се добош на-
мешта на уводник.
На предњем делу, на страни
отвора добоша, нала-зе се два
ваљкаста испуста (сл. 220-5), а на
задњем делу зуб стгвора добоша
(сл. 220-4). Помоћу њих се добош
на-мешта на уводник. На пред-
њој страни, у средини, нала-
зи се двојна осовина са кружни m Добош метака
отворима (сл. 220-10). Помоћу "
ове осовине у коЈу се увлачи 1-за полуге и пражњеље добоша; 2-отвор добоша; 3-
полуга (сл. 220-1), затсже се потискивач метака; 4-зуб добоша. 5-ваљчани испусги; 6-
лимени омотач добоша; 7-подметач добоша метака; 8-предн.а
спирална опруга по- ручицадобоша;9-механизамзаотпушта се опруге добоша;10-
тискивача метака. Осовине Ц«аста осовина добоша.
су међусобно повезанечивијомкојасеодиспадањаосшураварасцепком.
У добошу је смештен цилиндар у коме је спирална опруга, чији је један крај прикопчан за
осовину добоша, а други завртњима утвр-ђен за унутрашњи зид цилиндра. Споља на цилиндру
добоша утврђен је језик потискивача метака (сл. 220-3), који клизи кроз спирални канал добоша и
вири на отвору добоша. Опруга је за два круга улево затегнута, како би потискивач имао снагу да
потисне и последњи метак из добоша.
Кружни отвори са бројевима 10, 20, 30, 40, 50 и 60 на задњој страни добоша служе за проверу
броја метака у добошу.
Механизам за отпуштање опруге добоша (сл. 220-9) намењен је да омогући отпуштање опруге
добоша за извесну меру, како би сеспречило слабљење опруге добоша када је добош напуњен
мецима. Механизам омогућава отпуштање опруге за 360°.
Отпуштање опруге добоша: полуга за пуњење и пражњење стави се у лежиште; навртка
механизма за отпуштање опруге добоша окре-не се у смеру кретања казаљке на сату за један
круг, док граничник на завојној чаури не удари у граничник на спојници.
Затезање опруге добоша: полуга за пуњење и пражњење стави се у лежиште; навртка
механизма за отпуштање опруге добоша окре-не се у супротном смеру од кретања казаљке на сату
и окреће све док се граничник на завртњу не наслони на одговарајући граничник на спојници.
Оквир метака (сл. 221) израђен је од челичног лима. Капаци-тета је 10 метака са панцирно-
запаљивим зрном. Оквири се пакују у платнену торбу. Оквир метака се састоји од кутије оквира,
потиски-вача метака, опруге и поклопца оквира метака.
Лафет повезује све делове топа и даје му стабилност при гађа-њу. Састоји се од горњег -
покретног и доњег - непокретног лафета,
Горњи лафет чине: тело, колевка, хидраулична кочница, ручица за ручно запињање, справа за
давање нагиба цеви, уређај за окидање и кочење аутомата, седиште, утврђивач осцилујуће масе,
изравњач и паралелограм нишанске справе.
Сл. 221. - Оквир метака

Тело горњег лафета (сл. 222; 223) повезује све делове који се покрећу по правцу и елевацији.
Разликујемо леву, десну страну и сто-жер, којим се повезује горњи лафет са доњим. На бочним
странама налазе се лежишта за рамена колевке са ручицама за утврђивање (сл. 223-4). На
горњој задњој страни су цевасги носачи седишта (сл. 222-4), а на доњој утврђивач горњег лафета
по правцу (сл. 222-5; 223-1). На предњој страни налазе се носачи изравњача (сл. 222-7) и утврђивач
педала за покретање топа по правцу (сл. 222-8). У средини тела налази се зупчаник за пренос
покретања по елевацији и пре-носне полуге за кочење топа по правцу при гађању циљева на земљи.
На левој страни уграђена је кутија за избор врсге преноса за давање на-гиба цеви (сл. 222-1), а на десној
утврђивач осцилујуће масе (сл. 222-6). На левој унутрашњој задњој страни налази се зуб граничник
макси-малне елевације.

1-кутија за избор врсте преноса за давање нагиба цеви;
2-справа за давање нагиба цеви; 3-уређај за окндање и
кочење аутомата; 4-цевасти носач седишта нишанџије;
5-утврђивач горњег лафета по правцу, 6-утврђивач
осци-лујуће масе; 7-носачи израв-њача; 8-утврђивач
педала за покретање по правцу.

Сл.222. Тело горнег лафета

Колевка (сл. 224; 225) је смештена на телу горњег лафета. На себи носи аутомат,
хидрауличну кочницу и изравњач. Омогућава по-мерање аутомата по елевацији. У унутрашњости
колевке налазе се
Сл. 223. - Тело горњег лафета и справа за
давање нагиба цеви
1-точак за праћење по елевацији; 2-ручица точка за праћење
по елевацији; 3-кућиште преносних зуп-чаника; 4-кочница
точка за праћење по елевацнји; 5-цев кроз коју пролази
вратило за пренос пок-рета по елевацији; 6-дес-но раме
колевке са ручи-цом за утврђиванл; 7-то-чак за праћење по
еле-вацији при гађању цш&ева на земљи; 8-кутаја за избор
врсте преноса за да-ван>в нагиба цеви; 9-жлеб за спој са
доњим лафетом; 10-сгожер; 11-утврђивач горњег лафета по
правцу; 12-лева страна тела гор-нлглафета; 13- десна стра-
на тела горљег лафета.

држачи са клизачима (сл. 224-8) који служе за везу
сандука аутомата са колевком и омогућавају
клизање аутомата при-трзају. Преклопни утврђивач
оквира уводника (сл. 224-7) служи за утврђивање
оквира уводника уласком у попречни жлеб. На доњој
страни је прорез за про-лаз празних чаура (сл. 224-11)
и одбојник празних чаура (сл. 225-2). На средини је
прорез за обарачу (сл. 224-12), квадрантска раван (сл.
224-13), прорез за пролаз шипа за утврђивање
аутомата са хидрауличном коч-ницом (сл. 224-14) и
вођица ланца (сл. 224-9). Са страџе колевке се
налазе рамена колевке (сл. 224-2), рамена
паралелограма нишанске справе (сл. 224-4). На десној страни је носач дурбина за гађање циљева на
земљи, а на левој шип потискивач уређаЈ*а за окидање (сл. 224-3)," носач предње гране
паралелограма (сл. 224-5) и преносне полуге за окидање (сл. 224-6). На задњој страни је
хидраулична кочница (сл. 224-1), лежиште за спој изравњача (сл. 225-6), назубљени сектор
колевке (сл. 225-1) и носач који служи за спој угврђивача осцилујуће масе (сл. 225-5). На средини
са доње стране иза одбојника чаура налази се ручица за утврђивање колевке по елевацији (сл. 225-4)
која повезује колевку са подупирачем цеви. Утврђивач се састоји од полу-засечене осовине и ручице
са опружним дугметом. Када је колевка спојена са подупирачем, ручица мора да буде у задњем
положају.

Сл. 224. - Колевка -горња страна
1-хидраулична кочница; 2-рамена колевке; 3-по-
тискивач уређаја за оки-дање; 4-рамена парале-лограма
нишанске спра-ве; 5-носач преднл гра-не
паралелограма ни-шанске справе; 6-преносна полу-га
за окидање; 7-прек-лопни утвр-ђивач оквнра уводника;
8-преднл држа-чи са клизачима колевке; 9-вођица
ланца за ручно запкњање; 10-носач дур-бина за гађање
циљева на земљи; 11-прорез за про-лаз чаура испаљених
ме-така; 12-обарача; 13-квад-рантска раван; 14-прорез
за пролаз шипа за утврђивање аутомата са
хидрауличном кочницом; 15-чеп отвора за сипање и
кокгролу течности у хидрауличној кочницв; 16-
завртњи за подеша-вање по висини; 17-заврт-њи за
подешавање по правцу; 18-лежиште ру-чице за ручно
залињање.

Хидроеластични систем или хидраулична кочница (сл.
224-1) ублажава трзај и враћа цев са сандуком у предњи
положај. Састоји се од цилиндра, клипњаче са клипом и
чауре за регулисање протока течности, навојног
утврђивача клипњаче, шипа - утврђивача и поврат-не
опруге. После опаљења цев са сандуком и вратанцима са
клип-њачом креће уназад и сабија повратну опругу
кочнице која апсорбује известан део енергије трзаја. Клип потискује течност која је у задњем делу
цилиндра и приморава је да се пробије делом између клипа чау-ре за регулисање протока течности и
унутрашњих зидова цилиндра,
а делом кроз централни отвор и канал клипа у предњи део цилиндра.
При том течност ствара јак отпор који троши енергију трзаја. Када је
трзање завршено повратна опруга, којаје сабијена, ширисеи враћа
напред клипњачу са кли-
пом. Течност се враћа
истим путем из предњег
у задњи део цилиндра,
стварајући отпор раду по-
вратне опруге да би вра-
ћање трзајућих делова у
предњи положај, било
постепено и благо. Када
се гађа рафалима, због ве-
лике брзине гађања, клип
осцилује између делова
течности која не стиже
да се потпуно пробије из
предњег у задњи део ци-
линдра и обрнуто. Тек при
прекиду паљбе враћање
трзајућег система у пред-
њи положај је потпуно.
Провера и пуњење
хидрауличне кочнице теч-
ношћу остварује се тако
што се цев доведе у хо-
ризонталан положај и
одврне горњи завртањ
цилиндра хидрауличне коч-
нице. Количина течности
се проверава мерењем ни-
воа помоћу шипке. Уко-
лико је нема довољно,
кроз горњи отвор се сипа
ХИДрауЛИЧНа течносг. Ко-
Сл- 225. - Колевка - доња страна личина течности у хидра^НМУ6 *««
сектор колевке; 2-одбојник празних
чаура; 3-преносни механнзам за окидање; 4-ручнца за
УЛИЧНОЈ КОЧНИЦИ ИЗНОСИ утврђива^ксшевкепоелеваодиЈЗ-носачсашворима
33 СШ . за спсј утврђивача осцвпујуће масв; 6-лежиште за спој
Ручица Зп ручно 3d-лзравњача
пињање смештена је на задњој горњој страни колевке и утврђена опружним утврђивачем.
Справа за давање нагиба цеви (сл. 223) служи за покретање цеви по елевацији при праћењу и
гађању циља. За праћење циља у ваз- душном простору користи се точак са ручицом (сл. 223-1,2)
чији је-дан обрт мења елевацију за 15°. За гађање циљева на земљи користи се точак (сл. 223-6) чији
један обрт мења елевацију за 2°. Са горњег точка покрет се преноси преко вратила (сл. 223-5) у
кутију за избор врсте преноса за давање нагиба цеви (сл. 223-8) из које се даље пре-носи на
назубљени сектор колевке.
Кутија за избор врсте преноса за давање нагиба цеви (сл. 226) служи за одређивање којом
ручицом ће се вршити праћење по елева-цији. Пребацивањем ручице у положај (сл. 226-4) укључује
се справа за праћење циљева у ваздушном простору, а истовремено искључује справа за праћење
циљева на земљи. На кутији се налази кочница (сл. 226-3) за кочење топа по правцу при гађању
непокретних циљева на земљи.

Сл. 227. - Уређај за окидање и кочење
аутомата
1-ручица окидање при гађању ци-љева у
ваздуху; 2-ручица кочнице у положају
откочено; 3-ручица за оквдање при
гађању циљева на земљи; 4-преносна
полуга за оки-дање; 5-положај укочено.

Сл. 226. - Кутија за избор врсте преноса за давање нагиба цеви
1-точак за праћење по елевацији при гађању циље-ва на земл>и; 2-ручица точка за
праћење по елеваци-ји; 3-кочница за кочење топа по правцу при гађању
непокретних циљева на земљи; 4-ручица за избор врсте преноса у положају за
гађање цпљева у ваз-духу; 5-положај ручице за избор врсте преноса при гађању
цил>ева на земљи.

Уређај за окидање и кочење аушомаша (сл. 227) служи за ручно окидање аутомата приликом
отварања ватре и за кочење аутомата.
Ручицом за окидање (сл. 227-1) врши се окидање при гађању циљева у ваздушном простору и на
земљи.
Ручица кочнице има два положаја: положај (сл. 227-2) - отко-чен, при чему број испаљених
метака у рафалу зависи од времена притис!шван>а наручиц7заокидаае^(-сл.^2.7-г5) -укочени
положај.
Седиште нишанџије (сл. 205) обезбеђује нишанџији удобан по-ложај при праћењу и гађању
циља у ваздушном простору. Може се подешавати како би се обезбедио најудобнији положај при
праћењу и гађању.
Утврђивач осцилујуће масе (сл. 222-6) се налази на левој страни горњег лафета. Намењен је за
утврђивање осцилујуће масе, тј. покрет-них делова по елевацији. Утврђивач осцилујуће масе има
следеће по-ложаје:
- најдубљи положај, који се користи при спремању топа за паљбу и марш, расклапању топа и
при хеликоптерском транспорту;
- средњи положај, који се користи при праћењу и гађању, када служи као ограничавач
максималне елевације од +83°;
- горњи положај, који се користи при скидању и намештању колевке са изравњачем.
Сл. 228. - Изравњач

Изравњач (сл. 228) служи за уравнотежење осцилујуће масе (сви делови који се окрећу око осе
рамена колевке при промени угла еле-вације). Веза осцилујуће масе остварује се преко шипа -
утврђивача са лежиштем у доњем делу колевке. Опруга изравњача производи момент који је
једнак моменту осцилујуће масе, али је супротног смера, што значи да опруга изравњача одржава
осцилујућу окретну масу непрекидно у стању равнотеже, без обзира на елевацију осци-лујуће масе.

Пошшо је опруга изравњача при малим елевацијама
сабијена, шо увек, када прилике дозвољавају, треба
заузети максималну еле-вацију.
Паралелограм нишанске справе (сл. 229) служи да носи
рефлексну ни-шанску справу или решеткасту нишан-ску
справу и да на справу преноси на-гиб цеви. Цео пара-
лелограм је слобо-дан по елевацији и на њему је уграђен
рамени наслон (сл. 229-4) који се може подешавага према ве-
личини нишанџије. Рамени носач нишан-џија држи на левом
рамену. Задња грана паралелограма преко лежишта (сл. 229-7)
и преклопних утвр-ђивача намешта се на рамена колевке
(сл. 229-6), а пред-ња грана паралело-грама спаја се са
носачем на колевци (сл. 229-5). Када ни-шанџија не нишани,
задња грана пара-лелограма са горње стране има отвор у
КОЈИ улази преклопни зуб утврђивач који утврђује пара-
лелограм.

Сл. 229. - Паралелограм нишанске
справе
1-носач рефлексне нишанске справе и нишанске
решетке; 2-квадрантска раван; 3-носач окулара;
4-рамени наслон; S-задња грана
паралелограма; 6-лежиште задњв гране па-
ралелограма за спој са колевком; 7-лежиште
прсдње тране паралелограма за спој са
колевком; 8-предн.а грана парале-лограма.

Доњи лафет (сл. 230) служи да носи горњи лафет са колевком и аутоматом. Омогућава неограничено
покретање горњег лафета у кру-гу од 360°, даје потребну стабилност при гађању и омогућава спајање
са подвоском при спремању топа за марш. Доњи лафет се састоји од тела, предњих кракова, задњег крака са
паралелограмом и папуча за покретање по правцу.
Тело доњег лафета је у облику чауре за који су за-варена сва три
крака. У ле-жиште стожера намешта се горњи лафет. При скидању
горњег лафета притиском ноге на педале утврђивача ослобађа се стожер
горњег лафета. На прстен стожера намештају се папуче за по-к!ретање
по правцу.
Предњи краци имају зглоб за растављање при товарном транспорту.
Поред тога, у зглоб се умеће уме-так у виду чешља, чиме се подиже
висина ватрене ли-није за 100 mm. Ha крајеви-ма кракова налазе се папу-
че које служе као ослонац када је топ спремљен за га-ђање са земље. При
вожњи топа ван путева или по блат-
њавом терену, папуче скидају блато са точкова. Ручице се могу поме-рати,
тј. извлачити. Ово се ради у следећим случајевима: при прено-шењу доњег
лафета, при вучи оруђа на брдовитом терену (када се за њих везују
конопци) и при гађању са више ватрене линије (да пове-ћају стабилност
оруђа).
Задњи крак са паралелограмом израђен је из једног дела, а на
крају се паралелограм спаја клином и утврђује ручицом за утврђи-
вање. Паралелограм се може подешавати по висини ручицом за поде-
шавање , чиме се подешава и висина руде за вучу. Поред тога, служи
за нивелисање задњег крака и као ослонац за гађање. При запреж-
ном транспорту топа руда се намешта у отвор. Сл. 230. - Доњи лафет
Папуче за покретање по правцу (сл. 231) служе као ослонац за ноге при покретању топа по правцу
на блатњавом терену или када је у борбеном положају на подвоску, односно закачен за возило.
Папуче имају двојаку улогу - да се нишанџија ногом одгурне, чиме се топ покреће по правцу, или да
се притиском на папучу топ кочи

Сл. 231. - П