Relația dintre Prefect și Consiliul Județean Relația dintre Prefect și Consiliul Județean

Prefectul este reprezentantul Guvernului la nivel local, fiind numit și revocat din funcție de către acesta, la propunerea ministerului internelor și reformei administrativei. În vederea exercitării de către prefect a prerogativelor care îi revin potrivit Constituției și a altor legi se organizează și funcționează instituția prefectului, sub conducerea prefectului, instituție publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu și buget propriu1. Structura organizatorică și modul de funcționare ale instituției prefectului sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului2. Sediul instituției prefectului, denumit prefectură, este în municipiul reședință de județ, într-un imobil proprietate publică a statului, a județului sau a municipiului după caz. Pentru București, respectiv județul Ilfov, sediul prefectului este în municipiul București3. Principiile generale pe care se fundamentează activitatea desfășurată de prefecți sunt următoarele: - Principiul legalității, imparțialității și obiectivității, - Principiul transparenței și liberului acces la informațiile de interes public, - Principiul eficienței, - Principiul responsabilității, - Principiul profesionalizării, - Principiul orientării către cetățean4.

1 2

Art. 2 din Legea-cadru nr. 340/2004. Hotărârea Guvernului nr. 460/2006, publicată în M. Of. Nr. 363 din 26 aprilie 2006. 3 Alina Livia Nicu, Drept administrativ, Tipografia Universității din Craiova, 2009, p. 186. 4 Art. 5 din Legea-cadru nr. 340/2004.

1

Situațiile financiare privind execuția bugetară. fie indirect de către o persoană anume desemnată prin ordin al acestuia5. întocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului. 340/2004. Atribuțiile subprefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Relația dintre Prefect și Consiliul Județean Exercitarea capacității juridice de drept public a instituției prefectului revine în exclusivitate prefectului. Avizul prefectului privind situațiile financiare se înaintează conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. George Gîrleșteanu. 6 din Legea-cadru nr. Craiova. p. cit. 2009. Resursele financiare prin care este finanțată desfășurarea activității instituției prefectului pot proveni de la bugetul public de stat. 276. este ajutat de doi subprefecți. alte surse legal constituite sau din programe cu finanțare internațională6. Prefectul și subprefectul fac parte din categoria înalților funcționari publici. 2 . Între prefecți. iar în ceea ce privește exercitarea drepturilor și asumarea obligațiilor civile ale instituției prefectului. consiliile locale și primari. Prefectul municipiului București este ajutat de trei subprefecți. pe de o parte. precum și consiliile județene și președinții aestora. capacitatea juridică de drept privat. nu există raporturi de subordonare. p. Ediția a doua. Prefectul. Avizul prefectului privind proiectul de buget se înaintează conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. Avizele prefectului sunt consultative7. 186. Organizarea generală a administrației. în vederea îndeplinirii atribuțiilor și prerogativelor care îi revin potrivit legii. op.. acest lucru poate fi realizat fie direct de către prefect. 5 6 Art. se transmit prefectului pentru avizare. 7 Alina Livia Nicu. Editura Sitech. Conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului au obligația să transmită prefectului proiecul de buget. pe de altă parte.

La nivel județean prefectul este serviciul public deconcentrat. Miulescu. p. 3 . Curs de Drept Administrativ. Deci prefectul reprezintă pe Primul-ministru. având și o misiune de informare a puterii asupra stării județului său. fiind însărcinat cu punerea în aplicare a orientărilor politice ale guvernului în funcție. pe conducătorii celorlalte organe ale administrației publice centrale și pe fiecare membru al executivului. serviciile deconcentrate ale acestora în teritoriu și Guvern. garanțiile acordate prefecților sunt slabe. organele ale administrației publice centrale. la executarea deciziilor guvernamentale. schimbarea din funcție fiind decisă discreționar de către Guvern.care veghează la respectarea legilor și a ordinii publice. Prefectul este subordonat politic Guvernului care l-a desemnat . având rolul de a le face să lucreze mai bine împreună. posibil cu un stagiu in funcț ia de subprefect. Prefectul reprezintă legatura între ministere. având rolul de reprezentant al Guvernului pe plan local fiind subordonat acestuia. Craiova. putem spune că asistam la o accelarare a politizării 8 N. Editura Universitaria Craiova. este depozitar al autorității statului.Relația dintre Prefect și Consiliul Județean În județ. dorindu-se ca alegerea să se facă cel puțin dintre absolvenți ai unei școli de administrație publică. Reflectând la situația actuala din România. Instituția Prefectului ca reprezentant al Guvernului în teritoriu se apropie de poziția de „supraveghetor” în teritoriu8. Prefectul face parte din categoria funcționarilor publici al cărui post este ”la discreția” Guvernului. prefectul este delegat al Guvernului. 130. În materia stabilității carierei. Acesta dispune de libertatea alegerii prefecților. Din această caliate derivă și rolul său de șef al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale. 2006.

prefectul conduce serviciile statului deconcentrate în județ. compromițând funcționarea serviciilor publice și aplicarea legilor. iar acolo unde primarii nu reușesc să își îndeplinească atribuțiile legale pentru asigurarea ordinii publice. reprezentarea statului. Are autoritate directă asupra șefilor serviciilor ministeriale.Relația dintre Prefect și Consiliul Județean prefecților care. Pe lângă rolul său politic și protocolar prefectul exercită importante atribuții adminstrative: menținerea ordinii publice. prefectul trebuie să se poate substitui acestora. se consideră în multe cazuri mai întâi reprezentanți ai majorităț ii politice și apoi responsabilii intereselor naționale și supraveghetori ai respectării legilor și ordinii publice în județe. Pentru asigurarea ordinii publice în spațiul în care excede teritoriul unei comune sau oraș prefectul posedă o competență exclusivă . Sub autoritatea fiecărui ministru . controlul legalității în activitatea colectivităților locale. Prefectul este singurul competent a se exprima în fața consiliului judetean în numele statului și ar trebui să i se recunoască rolul de reprezentare a statului în justiție. 4 . indiferent de natura și durata funcției pe care aceștia o exercită.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful