วิธีการเสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

จิตรา ณี ศะนันท์

วิธีการเสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
 วิธีประเมินตนเอง (Self-assessment method)
 วิธีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
 วิธีประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมิน (Authoritative
assessment method)

วิธีประเมินตนเอง
 วิธีการคํานวณภาษีตามอัตราก้าวหน้า
 วิธีการคํานวณภาษีตามอัตราคงที่
 การเสี ยภาษีครึ่ งปี
 การเสี ยภาษีเงินได้ของสามีภริ ยา

วิธีประเมินตนเอง_2
 มาตรา 56
ผูม้ ีเงินได้เป็ นคนโสดและมีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000/ปี
ผูม้ ีเงินได้เป็ นคนโสดและมีเงินได้ตามมาตรา 40(1) อย่างเดียวเกิน 50,000/ปี
ผูม้ ีเงินได้มีสามีหรื อภริ ยาและมีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000/ปี
ผูม้ ีเงินได้มีสามีหรื อภริ ยาและมีเงินได้ตามมาตรา 40(1) อย่างเดียวเกิน
100,000/ปี
 ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ/คณะบุคคลมีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000/ปีวิธีประเมินตนเอง_3
 ผู้มีเงินได้ มีหน้ าทีค่ านวณภาษีตามมาตรา 48
 คํานวณภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีกา้ วหน้า สําหรับเงินได้พึง
ประเมินทุกประเภท (ม. 48(1))
 ดูพระราชกฤษฎีกา ฉ.470: ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้สุทธิจาก
การคํานวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน 150,000
บาทแรก

 คํานวณภาษีเงินได้ดว้ ยอัตราภาษีคงที่ ร้อยละ 0.5 สําหรับเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40(2)-(8) ตั้งแต่เงินได้ 60,000 บาท

ปุจฉา
 นายดําคนโสดเปิ ดร้านขายของชํา มีตน้ ทุนทั้งสิ้ น 1,200,000 แต่ได้รับ
เงินจากการขายเพียง 1,000,000 นายดําต้องเสี ยภาษีหรื อไม่

วิธีประเมินตนเอง_4
 การเสี ยภาษีครึ่ งปี (ม. 56 ทวิ)
 เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)-(8) ยกเว้น เงินได้ตามมาตรา 40(5) “เงิน
กินเปล่า” “เงินชวยค่าก่อสร้าง” “เงินค่าซ่อมแซม” “เงินค่าแห่งอาคารหรื อ
โรงเรื อนที่ได้รับกรรมสิ ทธิ์ ”
 ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนถึงเกณฑ์ตามมาตรา 56
 กรณี คาํ นวณตามมาตรา 48(1)
 หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
 หักค่าลดหย่อนได้ก่ ึงหนึ่ง

 กรณี คาํ นวณตามมาตรา 48(2)
 เงินภาษีที่ชาํ ระ สามารถนํามาเป็ นเครดิตในการเสี ยภาษีสิ้นปี ได้

วิธีประเมินตนเอง_5
 การเสี ยภาษีเงินได้ของสามีภริ ยา (ม. 57 ตรี และ ม. 57 เบญจ)
 ถ้าสามีและภริ ยาอยูร่ ่ วมกันตลอดปี ภาษี ให้ถือเอาเงินได้พึงประเมิน
ของภริ ยาเป็ นเงินได้ของสามี (ม. 57 ตรี )
 ภริ ยาสามารถแยกยืน่ รายการและเสี ยภาษีต่างหากจากสามี เฉพาะ
เงินได้พึงประเมินประเภท 40(1) (ม. 57 เบญจ)
 ฎ.6652/2542 กรณี ภริ ยามีเงินได้ฝ่ายเดียว เงินได้ของภริ ยาจะไม่ถือ
เป็ นเงินได้ของสามี แม้สามี&ภริ ยาจะอยูร่ ่ วมกันตลอดปี ภาษีกต็ าม
ดังนั้น ภริ ยามีหน้าที่&ความรับผิดในการยืน่ แบบและเสี ยภาษีเอง
ตามมาตรา 56(3) หรื อ (4) แล้วแต่กรณี

วิธีหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย
 เก็บภาษีได้สมํ่าเสมอ&เต็มเม็ดเต็มหน่วย
 ลดภาระภาษีของผูม้ ีเงินได้ เมื่อถึงกําหนดเวลายืน่ แบบ
 ป้ องกันการหนีภาษี
 ช่วยให้รัฐบาลไม่เสี ยค่าใช้จ่ายมากในการจัดเก็บ

วิธีหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย_2
 มาตราที่เกี่ยวข้อง
 มาตรา 3 เตรส
 เงื่อนไขในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 อัตราภาษีหกั ณ ที่จ่าย

วิธีหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย_3
 มาตรา 50
 มาตรา 50(1)

เงินได้ตามมาตรา 40(1) และ(2)

 เงินได้ตามมาตรา 40(1)และ(2) ให้คาํ นวณเสมือนเงินได้ท้ งั ปี
คํานวณภาษีตามมาตรา 48 เป็ นเงินภาษีเท่าใด ให้หารด้วยจํานวน
คราวที่ตอ้ งจ่าย
 เงินได้ตามมาตรา 40(2) ที่จ่ายให้แก่ผรู ้ ับซึ่ งมิได้เป็ นผูอ้ ยูใ่ น
ประเทศไทย ในหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้

วิธีหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย_4
 มาตรา 50(2)

เงินได้พึงประเมินตามม.40(3)และ (4)

ม.50(2)(ก) กรณี จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) และ
(4)(ก)(ฉ)(ช) ให้แก่ผรู้ ับซึ่งมิได้เป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย ให้
คํานวณหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้

วิธีหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย_5
 มาตรา 50(3) เงินได้พึงประเมินตามม.40(5)และ (6)
 กรณี จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) และ (6)
ให้แก่ผรู ้ ับซึ่ งมิได้เป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย ให้คาํ นวณ
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้

วิธีหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย_6
 มาตรา 50(4)
 กรณี ผจู ้ ่าย คือ รัฐบาล เทศบาล สุ ขาภิบาล หรื อองค์การบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(4)(6)(7)หรื อ(8)
แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าซื้อพืชผลทางการเกษตร ให้แก่ผรู ้ ับ มี
จํานวนรวมทั้งสิ้ นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ให้หกั ภาษี ณ ที่
จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินได้ แต่เฉพาะเงินได้ในการ
ประกวดหรื อแข่งขันให้คาํ นวณหักตามอัตราภาษีเงินได้

วิธีหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย_7
 มาตรา 60
 การเสี ยภาษีหกั ณ ที่จ่ายถือเป็ นการเสี ยภาษีล่วงหน้า
 จํานวนภาษีที่หกั ไว้น้ นั ถือเป็ นเครดิตในการคํานวณภาษี
ปลายปี ได้

วิธีหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย_8
 การเสี ยภาษีหกั ณ ที่จ่ายถือเป็ นการเสี ยภาษีสุดท้าย
(withholding tax as a final tax)
 ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ดอกเบี้ยหุน้ กู้
ดอกเบี้ยตัว๋ เงินที่ได้จากบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล
หรื อนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยที่ได้จากสถาบันการเงินเพื่อ
ส่ งเสริ มการเกษตร พาณิ ชยกรรม อุตสาหกรรม

วิธีหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย_9
 ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนพันธบัตร หุน้ กู้ ตัว๋ เงิน หรื อ
ตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติ
บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น เป็ นผูอ้ อก ทั้งนี้ เฉพาะที่ตีราคา
เป็ นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
 ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจําหน่ายตัว๋ เงิน ตรา
สารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล
หรื อนิติบุคคลอื่น เป็ นผูอ้ อก

วิธีหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย_10
 เงินปันผลหรื อส่ วนแบ่งกําไรที่ได้รับจากบริ ษทั ห้าง
หุน้ ส่ วนนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย
 เงินส่ วนแบ่งกําไรที่ได้รับจากกองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นตาม
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 เงินได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้รับมาโดยทางมรดก
หรื อการให้โดยเสน่หา หรื อที่ได้มาจากทางอื่นนอกจาก
ข้างต้น

วิธีหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย_11
 เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจาก
งาน

วิธีการประเมินโดยเจ้ าพนักงาน
 การประเมินโดยการออกหมายเรียก(ม.19)
 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ยนื่ แบบแสดงรายการไว้ไม่ถูกต้อง
 อายุความการออกหมายเรี ยก
 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการ
 ขอขยายเวลาได้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ได้ยนื่ แบบแสดง
รายการ

 เบี้ยปรับ 1 เท่า ของตัวภาษีที่ประเมิน และเงินเพิ่มร้อยละ 1.5
ต่อเดือน (ม.22 และ 27)

วิธีการประเมินโดยเจ้ าพนักงาน_2
 กรณี ผเู้ งินได้ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการ
 อายุความการออกหมายเรี ยก
 10 ปี นับแต่วนั ครบกําหนดยืน่ แบบแสดงรายการ (ปพพ. ม193/31)

 เบี้ยปรับ 2 เท่า ของตัวภาษีที่ประเมิน และเงินเพิ่มร้อยละ 1.5
ต่อเดือน (ม.22 และ 27)

วิธีการประเมินโดยเจ้ าพนักงาน_3
 การประเมินจากหนังสื อสาคัญ(ม.61)

วิธีการประเมินโดยเจ้ าพนักงาน_4
 การประเมินโดยไม่ มกี ารออกหมายเรียก (ม.18)
 คํานวณตัวเลขผิด
 ระบุประเภทเงินได้ผดิ เป็ นเหตุให้หกั ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
 หักค่าลดหย่อนผิด

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful