1-р хэсэг

2009-2013 оны 1-р улирлын
үндсэн үзүүлэлт
Улаанбаатар хот 2013 он

Гарчиг
• Амбулаторийн үйлчилгээ
– Үзлэг
• 24644±2520

– Шинжилгээ
• а. 14074±677
• б. 25757±2078 /химийн патологи, анатомийн патологи/

– Сэргээн засах
• Сэргээн засах 4878
• Уламжлалт 4647

– Халварт бус өвчлөл

• Стационарын үйлчилгээ
• Бусад
/5 жилийн 1р улирлын дундаж/

Үзлэг

2009-2013 оны 1-р улиралын үзлэг
35000
30000

29082
23417

25000

23141

24291

3

4

23290

20000
15000
10000
5000
0
1

2

5

Дундаж = 24644±2520

2009-2013 оны 1-р улиралын УС ба
ӨУ хийгдсэн үзлэг
18000

16605
13898

16000
14000

11543

12000

13455

12677

13504

10647

10000

8888

8000

8139
6065

6000
4000
2000
0
1

1

2

2

33

44

5 5

2009-2013 оны 1-р улиралын
доторын үзлэг
16000

13543

14000

11805

11540

12000

11109

11108

10000

8000

6000

4000

2000

0

1

2
1

3
2

3

4
4

5
5

ҮЗЛЭГИЙН ТОО ӨССӨН НЭГЖҮҮД

2009-2013 оны 1-р улиралын
Хүүхдийн кабинетийн үзлэг
1400

1177

1200

1147
1080

1038

1000

796

800

600

400

200

0

1

1

22

3

3

4

4

5

5

2009-2013 оны 1-р улиралын мэс
заслын кабинетийн үзлэг
1800
1642
1582

1600
1400

1610
1539

1332

1200
1000
800
600
400
200
0

1

1

22

3

3

4

4

5

5

2009-2013 оны 1-р улиралын лорын
кабинетийн үзлэг
2000

1893

1800

1722
1595

1541

1600

1489

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1

1

22

3

3

4

4

5

5

2009-2013 оны 1-р улиралын арьсны
кабинетийн үзлэг
1400

1200

1173

1150

1020
1000

786

800

600

400

200
54
0

1

1

22

3

3

4

4

5

5

ҮЗЛЭГИЙН ТОО ӨССӨН НЭГЖҮҮД

2009-2013 оны 1-р улиралын
мэдрэлийн кабинетийн үзлэг
3000

2500

2400
2110

2030

2140

2000
1659
1500

1000

500

0

1

1

22

3

3

4

4

5

5

2009-2013 оны 1-р улиралын
нефрологийн кабинетийн үзлэг
1800
1600

1541

1544

1519

1400

1307

1200
1008
1000
800
600
400
200
0

1

1

22

3

3

4

4

5

5

2009-2013 оны 1-р улиралын нүдний
кабинетийн үзлэг
3000

2430

2500
2068
2000

1655
1479

1500

1535

1000

500

0

1

1

22

3

3

4

4

5

5

2009-2013 оны 1-р улиралын
урологийн кабинетийн үзлэг
1200

982

1000

800

600

574

557

538

505

400

200

0

1

1

22

3

3

4

4

5

5

2009-2013 оны 1-р улиралын
эмэгтэйчүүдийн кабинетийн үзлэг
2500

2132
2000
1731
1581
1442

1500

1087
1000

500

0

1

1

22

3

3

4

4

5

5

2009-2013 оны 1-р улиралын
шүдний кабинетийн үзлэг
450
396

400

360
350
300
250

230
210

200
150
100
50
0
0

1

1

22

3

3

4

4

5

5

Шинжилгээ

2009-2013 оны 1-р улиралын
багажийн оношлогоо
15000
14500

14770

14623

14269

14000
13363

13500

13363

13000
12500
1

2

3

4
Дундаж = 14074±677

5

2009-2013 оны 1-р улиралын
функциональ оношлогоо
5000
4500

4313

4261
4050

4050

4000
3586
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1

2

3

4

5

2009-2013 оны 1-р улиралын дүрс
оношлогоо
12000
10300
10000

9858
9321
8563

8563

2

3

8000

6000

4000

2000

0
1

4

5

2009-2013 оны 1-р улиралын
дурангийн оношлогоо
760

750

750
737

740
720
700
680
660
640

651
635

620
600
580
560
1

2

3

4

5

2009-2013 оны 1-р улиралын
лабораторийн шинжилгээ
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1

2

3

4
Дундаж = 25757±2078

5

2009-2013 оны 1-р улиралын
гематологийн шинжилгээ
12000
11130
10380
10000

9574

9487
8292

8000

6000

4000

2000

0
1

2

3

4

5

2009-2013 оны 1-р улиралын клиник
химийн шинжилгээ
14000
12451

12233
12000
11004

10559

10143
10000

8000

6000

4000

2000

0
1

2

3

4

5

2009-2013 оны 1-р улиралын
микробиологийн шинжилгээ
6000

4813

5000

4078
4000
3138
3000

3267
2950

2000

1000

0
1

2

3

4

5

2009-2013 оны 1-р улиралын
анатомын патологи шинжилгээ
1000
900

847

844

4

5

800
700

656

600
513
500

470

400
300
200
100
0
1

2

3

Сэргээн засах эмчилгээ

2009-2013 оны 1-р улиралын Сэргээн
засах эмчилгээ
Нурууны
татлага

Хүзүүний
татлага

Зөгийн балтай
татлага

Ходоод гэдэс
угаах

Усан эмчилгээ

Парафин

Шавар

Гэрлийн
эмчилгээ

Узт

Увч

Искра

Электрофоре
з

НИЙТ
А

Амплипульс

Цахилгаан
үүнээс:

Үүнээс:
Эмэгтэй

Бүгд

СЭРГЭЭН ЗАСАХ

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

НИЙТ

1

4874

2235

1588

414

138

357

193

282

181

178

662

307

10

27

238

299

Стационар

2

2455

1217

790

170

76

212

115

164

95

58

260

192

5

15

135

168

Амбулатор

3

2419

1018

798

244

62

145

78

118

86

120

402

115

5

12

103

131

Энгийн
төөнө

Цахилгаан
төөнө

Монгол
төөнө

Энгийн
бумба

Гулгуур
бумба

Ороолт
засал
Улаан
цагаан
гаргалт

Дэвтээлгэ
засал

Жин засал

Самнуур
засал

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Эмчилгээ хийлгэсэн хүний
тоо- үүнээс :

1

4647

###

674

8

3

138

552

11

0

16

1626

23

11

24

150

0

91

791

237

201

91

0

0

Стационар

2

3678

924

550

3

0

49

467

11

0

16

1172

16

10

24

129

0

91

651

197

201

91

0

0

Амбулатор

3

969

646

124

5

3

89

85

0

0

0

454

7

1

0

21

0

0

140

40

0

0

0

0

Гарын зүү

Түрэм

Хануур
засал

3

А

Цахилгаан
зүү
Бүтэн
биеийн
бариа

2

НИЙТ

Их биеийн
зүү

1

Бүгд

Б

Үүнээс:
Эмэгтэй

Шөлөн
бариа
Хэсэг
газрын
иллэг

Халуун
тосон бариа

Сүүн бариа

Чихний зүү

УЛАМЖЛАЛТ ЭМЧИЛГЭЭ

Халдварт бус өвчлөл 2013 оны 1-р
улирал
1158

1200

1000

757

800
622
600
382

397

419

400
270
200
55

100

123

0
IX. ЦЭТЭ

IV. ДШТЭ

VIII. ЛОР

XIV. ШБЗ

XI. ХБЭС

XII. Арьс

VII. Нүд

VI. Мэдрэл

XIII. Яс
булчин

X.
Амьсгалын

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Халдварт бус өвчлөл 2013 оны 1-р
улирал 0-19 настай

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
IX. ЦЭТЭ

IV. ДШТЭ

VIII. ЛОР

XIV. ШБЗ

XI. ХБЭС

XII. Арьс

VII. Нүд

VI. Мэдрэл

XIII. Яс
булчин

X. Амьсгалын

Халдварт бус өвчлөл 2013 оны 1-р
улирал 20-59 настай

300

239

200
100

23

37

31

54

IX. ЦЭТЭ

IV. ДШТЭ

VIII. ЛОР

XIV. ШБЗ

156

165

151

XI. ХБЭС

XII. Арьс

VII. Нүд

236

222

0
VI. Мэдрэл XIII. Яс булчинX. Амьсгалын

Халдварт бус өвчлөл 2013 оны 1-р
улирал 60+ настай

600
521
500
381

400
300

258
207

172

164

200
121
100

31

62

80

0
IX. ЦЭТЭ

IV. ДШТЭ

VIII. ЛОР

XIV. ШБЗ

XI. ХБЭС

XII. Арьс

VII. Нүд

VI. Мэдрэл XIII. Яс булчинX. Амьсгалын

ДҮНЭЛТ
22109

26828
29082

23417

23141

14269

1

25972

13363

2

26954
24291

13363

14770

3

4

26921
23290

14623

5

Анхаарал тавьсанд баяраллаа
Улаабаатар хот 2013 оны 04 сарын 09

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful