,uvk;Vh@ysvkikikW@fcanqukek@2011&12@ fnukad% 24@04@2012 izfr] Ekk- lgk¸;d vk;qDr (ekxkloxhZ; d{k)] Ekgkjk”Vª jkT; ra=f’k{k.

k eaMG vkSjaxkckn foHkkx] vkSjaxjcknfo”k; %& laLFksrhy f’k{kdh; inkauk ,e,lchVhbZ ph ekU;rk ? ks.ksckcr-lanHkZ% vkiys i= dz- ejkraf’kea@dk&50@LVkWQ vWozqOg@2012@1247 . fnukad 9 ekpZ 2012 egksn;] mijksDr lanHkhZ; fo”k;kl vuql:u vki.kl dGoq bfPNrks dh ukf’kd bfULVV~;qV vkWQ VsDuksykWth lapfyr Lovk..kklkgsc ikVhy ikWfyVsDuhd egkfon;ky ‘kS{kf.kd o”kZ 2010&11 e/;s lq: >kysys vkgs- R;k o”khZ egkfo|ky;kr flOghy baftuhvjhax] bysDVªhdy baftuhvjhax] esdWfudy baftuhvjhax] dkWEI;qVj baftuhvjhax] flOghy baftuhvjhax (lW.Mfop iWVuZ) v’kk ,dq.k ikp rqdM~;kauk vsvk;lhVhbZ] MhVhbZ o egkjk”Vª ‘kklu] eqacbZ ;kaP;k dMqu ekU;rk ns.;kr vkysyh vkgs- rlsp ‘kS{kf.kd o”kZ 2011&12 e/;s bysDVªkWuhDl vW.M VsyhdE;qfuds’kUl ;k rqdMhl ekU;rk ns.;kr vkysyh vkgs- l/;k egkfo|ky;kr ,dq.k 6 rqdM~;k vlqu ,dq.k fo|kFkhZ la[;k (360+300) brdh vkgs- rjh loZ rqdM~;kalkBh izoxkZuqlkj ,dq.k vko’;d f’k{kd la[;k ckcr

Z dj.k gksbZy dGkos- ys[kh [kqyklk djkok ts.kr enr lgdk.kos gh fouarh- vkiyk fo’oklq izkpk..ksX.kj dj.kZy.kr .d`i. rh dk.ksd:u vkEgkyk fu.Z .k dk..kdMqu f’k{kdins eatqj d:u 100 fcanq ukekoyh r.ekuqlkj rjh .Zokgh d:u vkiY.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful