P. 1
fizica termodinamica

fizica termodinamica

|Views: 2|Likes:
Published by Maria Mady
111E_F_fizica_termodinamica
111E_F_fizica_termodinamica

More info:

Published by: Maria Mady on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2015

pdf

text

original

Varianta 1 - termodinamica

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Proba scrisă la Fizică

J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV
Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31

SUBIECTUL I – Varianta 001

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Numărul de molecule care se află într-o masă m = 72 g de apă având masa molară µ = 18 g/mol este aproximativ: a. 24 ⋅ 10 23 b. 240 ⋅ 10 23 c. 24 ⋅ 10 26 d. 240 ⋅ 10 26 (2p) 2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică Q mărimea fizică definită prin formula este : m ⋅ ∆T a. capacitatea calorică b. căldura specifică c. căldura molară d. căldura (5p) 3. Într-o transformare izocoră în care presiunea gazului ideal creşte, acesta: a. primeşte Q şi L b. primeşte L şi cedează Q c. schimbă numai lucru mecanic cu exteriorul d. schimbă numai căldură cu exteriorul (3p) 4. Notaţiile folosite fiind cele obişnuite în manualele de fizică, relaţia Robert Mayer poate fi scrisă: a. c p = cV + R b. CV = C p + R c. C p = CV + R d. c p + cV = R (2p) 5. O cantitate constantă de gaz ideal descrie o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate (p,V) ca în figura alăturată. Ştiind că densitatea gazului scade de 2 ori, atunci, temperatura gazului: a. scade de 4 ori b. scade de 2 ori c. creşte de 2 ori d. creşte de 4 ori

(3p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 001

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 320 g oxigen ( µO2 = 32 g/mol ), considerat gaz ideal, aflat în starea iniţială caracterizată de parametrii p1 = 2 ⋅ 10 5 Pa şi t 1 = 27 0 C , evoluează după un proces termodinamic ciclic 1 → 2 → 3 → 1 compus din: transformarea 1 → 2 , în cursul căreia dependenţa presiunii de volum respectă legea p = aV , a = ct, a > 0 , răcire la presiune constantă 2 → 3 până la un volum V3 = V1 şi procesul 3 → 1 în care volumul este menţinut constant. Se cunoaşte că presiunea în starea 2 este p 2 = 2 p1 . Determinaţi: a. masa unei molecule de oxigen; Proba E,F: Prob scris ă la fizică ; B.1 B. Elemente de termodinamică b. num ărul de ă moli de oxigen c. temperatura gazului în starea 3; d. densitatea gazului în starea 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 001
Rezolvaţi următoarea problemă:
5 ), aflat iniţial în starea 1, la 3 temperatura T1 = 250 K , este supus succesiunii de transformări 1 → 2 → 3 , ca în figura alăturată. a. Reprezentaţi succesiunea de transformări în coordonate p − V . b. Determinaţi energia internă a gazului în starea 2. c. Aflaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3. d.Calculaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1→ 2 → 3 .

(15 puncte)

Un mol de gaz ideal monoatomic ( γ =

p
2p1 p1
1 2 3

0

T1

3T1 T

Varianta 2 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 002

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale de fizică, energia internă a unui gaz ideal poliatomic are expresia: b. 2,5υRT c. 1,5υRT d. υRT (2p) a. 3υRT 2. Lucrul mecanic efectuat de o masă de gaz ideal are cea mai mare valoare în transformarea:

1→ 2 2→3 3→4 (3p) 1→ 4 Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale de fizică, unitatea de măsură a mărimii fizice ρRT este: exprimate prin raportul µ a. K b. J c. Pa d. J/K (5p) 4. Raportul dintre lucrul mecanic efectuat de un motor termic şi căldura primită de la sursa caldă, pe durata unui ciclu complet, este η = 0,25 . Motorul cedează sursei reci căldura Q c = 360 J . Căldura primită de la
a. b. c. d. 3.

sursa caldă este: a. 288 J

b. 450 J

c. 480 J

d. 1440 J

(3p)

3R 5. Doi moli de gaz ideal monoatomic ( CV = ) sunt supuşi unei transformări adiabatice, în cursul căreia 2 temperatura s-a modificat de la T1 = 400 K la t 2 = 277 0 C . Variaţia energiei interne a gazului are valoarea:

a. −6235,50 J

b. 3067,86 J

c. 3739,50 J

d. 3741,50 J

(2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 002

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de sticlă închis se află N = 60,2 ⋅ 10 23 molecule de azot molecular ( µ N2 = 28 g/mol ), la temperatura t = 77 0 C şi presiunea p1 = 200 kPa . Determinaţi: a. masa gazului; b. densitatea gazului; c. numărul de molecule din unitatea de volum aflate în vas; d. noua valoare a presiunii gazului dacă, fără a se modifica temperatura, se scot f = 20% din moleculele din vas. Proba E,F: Probă scrisă la Fizică B.1 B. Elemente de termodinamică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 002
Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic, ( CV =
3 R ) aflat iniţial în starea 1, la temperatura 2 T1 = 300 K , este supus succesiunii de transformări 1 → 2 → 3 , reprezentată în

(15 puncte)

4 coordonate V-T ca în figura alăturată. Se va considera ln  ≅ 0,29 3 a. Reprezentaţi grafic, în coordonate p-V, succesiunea de transformări 1 → 2 → 3 . b. Determinaţi energia internă a gazului în starea 3. c. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3 . d. Determinaţi căldura totală schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 → 3 .

Varianta 3 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 003

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Unitatea de măsură din S.I. pentru mărimea fizică egală cu raportul dintre lucrul mecanic schimbat cu exteriorul de un sistem termodinamic şi variaţia temperaturii sale este aceeaşi cu unitatea de măsură pentru: a. capacitatea calorică a unui corp; b. căldura specifică a unei substanţe; c. căldura molară a unei substanţe; d. masa molară a unei substanţe. (2p) 2. Trei mase diferite din acelaşi gaz ideal sunt supuse unor transformări reprezentate în sistemul de coordonate (T,V) ca în figura alăturată. Cunoscând faptul că p1 = p 2 = p 3 , relaţia corectă dintre masele celor trei gaze este: a. b. c. d.
m1 = m 2 = m 3 m1 > m 2 > m 3 m 2 > m 3 > m1 m 3 > m 2 > m1

(3p)

3. Un kilomol de gaz ideal, aflat în condiţii normale de presiune şi temperatură p 0 ≅ 10 5 Pa, T0 = 273 K ocupă, aproximativ: a. 22,4·10−3 litri b. 22,4·10−3 m3 c. 22,4 litri d. 22,4 m3 (5p) 4. Masele molare ale unor substanţe biatomice sunt µ1 şi µ2. Masa molară a substanţei a cărei moleculă este formată din trei atomi de tipul celor care formează molecula primei substanţe şi un atom de tipul celor care formează molecula celei de a doua substanţe va fi dată de relaţia: 3µ1 + µ 2 µ + µ2 µ + 2µ2 2µ1 + 3µ2 b. 1 c. 1 d. (3p) a. 2 2 2 2 5. Un sistem termodinamic aflat într-un înveliş adiabatic primeşte 80 J din exterior sub formă de lucru mecanic, apoi efectuează un lucru mecanic 1,24 kJ. În aceste condiţii, variaţia energiei sale interne este: a. − 1320 J b. 1320 J c. − 1160 J d. 1160 J (2p)

(

)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 003

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un balon de sticlă închis cu un dop conţine o masă de m = 58 g dintr-un gaz considerat ideal cu masa molară

µ = 29 g/mol . Presiunea gazului din balon este p = 105 N ⋅ m−2 . Se adaugă apoi în balon o masă de
∆m = 14,5 g din acelaşi gaz. Consideraţi că dopul este etanş şi că în timpul adăugării masei suplimentare de gaz nu apar scurgeri de gaz din balon. Temperatura balonului şi a gazului din interior rămâne mereu aceeaşi, T = 300 K . Determinaţi: a. numărul de moli de gaz din balon înainte de adăugarea masei suplimentare de gaz; b. volumul ocupat de din Proba E,F: Prob ă scris ăgazul la Fizic ă balonul de sticlă; B.1 B. Elemente de termodinamică c. densitatea gazului din balon, după adăugarea masei suplimentare de gaz; d. presiunea gazului din balon, după adăugarea masei suplimentare de gaz.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 003

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Motorul unui automobil funcţionează după ciclul Diesel. Variaţia energiei interne în cursul compresiei este ∆U12=920 kJ. Căldura primită în urma arderii carburantului injectat şi lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul destinderii izobare a acestuia sunt Q23=240 kJ, respectiv L23=60 kJ. Căldura degajată în exterior în procesul 4→1 (desfăşurat la volum constant) este 120 kJ. a. Reprezentaţi grafic ciclul într-un sistem de coordonate p-V. b. Stabiliţi care sunt valorile L12 şi L41 ale lucrului mecanic efectuat de gaz în procesele 1→2 şi 4→1. c. Determinaţi valorile variaţiei energiei interne a gazului în procesele 4→1, 2→3 şi 3→4, ∆U41, ∆U23 şi ∆U34. d. Calculaţi raportul dintre căldura primită şi lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior într-un ciclu.

Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 4 (3p) 3. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.comprimare la temperatură constantă (2p) 5. Determinaţi variaţia energiei interne ∆U a azotului la trecerea din starea iniţială în cea finală. 4 µ1 = µ 2 d.I. D. c. Energia internă a unui gaz ideal creşte atunci când gazul suferă o: a. caracterizată de presiunea p1 = 105 N/m2 şi volumul V1 = 5 ⋅ 10 −3 m 3 în starea finală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 3 d.5T2 . unei molecule de CO 2 în condiţii fizice normale considerând că moleculele gazului sunt uniform distribuite. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. µ1 = 4 µ 2 c. Calculaţi căldura totală Q schimbată de gaz cu mediul exterior la trecerea din starea 1 în starea 3. Reprezentaţi grafic transformările în sistemul de cooordonate p-V.toate profilele şi specializările. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. în medie.toate profilele. 2 a.02 ⋅ 10 23 mol −1 .T) patru transformări la volum constant a unei mase constante de gaz ideal.1 B.F: Prob ă scrisă la Fizică B. numărul de molecule conţinute într-o masă m = 1 kg de dioxid de carbon ( CO 2 ). 2 2 2 2 4. filiera vocaţională . comprimare la presiune constantă d. iar cea dintre volumele recipientelor în care se află este V1 = 2V2 . c. densitatea dioxidului de carbon în condiţii fizice normale (p0=105 Pa. SUBIECTUL II – Varianta 004 Rezolvaţi următoarea problemă: Cunoscând masa molară a carbonului µ C = 12 kg/kmol şi masa molară a oxigenului µ O 2 (15 puncte) = 32 kg/kmol . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . adică: A. a capacităţii calorice este: J J J J b. B. Calculaţi lucrul mecanic L schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea izobară.31 J . masa unei molecule de CO 2 . µ1 = 2µ 2 (3p) Ministerul Educaţiei. b. 2 c. În figura alăturată sunt reprezentate. determinaţi: a. K kmol ⋅ K kg ⋅ K K 2. Transformarea care are loc la cel mai mare volum este: a. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. c. SUBIECTUL III – Varianta 004 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă dată de azot trece din starea iniţială. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.destindere la presiune constantă c. 1. d. caracterizată de presiunea p 3 = 3 ⋅ 10 5 N/m 2 şi volumul V3 = 2 ⋅ 10 −3 m 3 .Varianta 4 . Două mase egale de gaze ideale diferite. MECANICĂ. d. printr-o succesiune de două procese: o transformare izocoră. volumul care revine. t0=00C). Se cunoşte 5 căldura molară la volum constant Cv = R .termodinamica B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. se află la aceeaşi presiune. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. destindere adiabatică b. într-un sistem de coordonate (p. Relaţia corectă dintre masele lor molare este: a. (5p) a. d. (2p) a. 2 c. b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. d. . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 004 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1 b. Relaţia dintre temperaturile celor două gaze este T1 = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . µ 1 = µ 2 b. urmată de o transformare izobară. Proba E. Lucrul mecanic schimbat de υ moli dintr-un gaz ideal monoatomic ( C p = 5 R ) în timpul unui proces 2 cvasistatic adiabatic desfăşurat între temperaturile T1 şi T2 are expresia: 3υR 5υR 3υR 5υR (T2 − T1 ) (T2 − T1 ) (T1 − T2 ) (T1 − T2 ) b. unitatea de măsură în S. C. constanta gazelor ideale R = 8.

Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . C. Elemente de termodinamică valoarea p0 = 10 5 Pa . SUBIECTUL II – Varianta 005 Rezolvaţi următoarea problemă: În cilindrul orizontal prevăzut cu piston. temperatura T 2 la care trebuie încălzit gazul pentru ca lungimea porţiunii ocupate de gaz să se dubleze. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 → 3 . (15 puncte) Un mol de gaz ideal diatomic. b.22 mol b.12 mol (3p) 5R   3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.I. 1.33 mol c.F: Prob scris ă la Fizic ă este lăsat liber şă i se poate deplasa fără frecare. Numărul de moli conţinuţi în 100 ml de apă µapa = 18 g/mol. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Proba E. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 005 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ca în figura alăturată. variaţia energiei interne a unui sistem termodinamic poate fi exprimată. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. c. 2 si 3 din graficul alăturat reprezintă trei stări de echilibru pentru trei 5R   cantităţi diferite de gaze ideale diatomice  CV =  aflate la aceiaşi temperatură. aproximativ.5p1 1 3 2 0 V . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . prin relaţia: a. ρ apa = 10 3 kg/m3 este egal. Punctele 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică.1 Presiunea atmosferică are B.55 mol d. c.termodinamica B.toate profilele şi specializările. Determinaţi: a. 5. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. diferenţa dintre energia internă a gazului în starea 3 şi energia internă a gazului în starea 1. masa de monoxid de carbon conţinută în cilindru. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. U1 < U 2 < U3 b. 20 % b. adică: A. 4. iar temperatura gazului creşte cu ∆T . densitatea gazului aflat la temperatura T 2 . ( γ = p 1.toate profilele. d. SUBIECTUL III – Varianta 005 Rezolvaţi următoarea problemă: 7 ) aflat iniţial în starea 1. d. filiera vocaţională .5p1 p1 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.31 J . Pistonul. unitatea de măsură în S. ∆U = −Q − L d. Procentul din căldura Q transformată în lucru mecanic este egal cu: a. U1 = U 2 = U3 c. este supus succesiunii de transformări 1 → 2 → 3 . U1 < U 2 > U3 (2p) 5. raportul dintre volumul gazului în starea 3 şi volumul gazului în starea 1. ∆U = Q + L c. în funcţie de energia schimbată de sistem cu mediul exterior. MECANICĂ. ∆U = L − Q b. (15 puncte) considerat gaz ideal. ∆U = Q − L (2p) Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. la temperatura 5 0 t1 = 27 C . b. U1 > U2 > U3 d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . B. 2 (5p) K K kg ⋅ K s ⋅K 2. de arie S = 8. c. ca în figura alăturată. 80 % (3p) ( ) 4. la temperatura t = 7 0 C . 60 % d. constanta gazelor ideale R = 8. cu: a. 6. D. pentru căldura specifică este: Kg ⋅ m 2 J J N ⋅ m2 a. 2   Relaţia corectă dintre energiile interne ale celor trei gaze este: a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 . este închisă ermetic o cantitate υ = 2 mol de monoxid de carbon ( µ = 28 kg/kmol ). Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele folosite în manualele de fizică. lungimea „a” a porţiunii ocupate de gaz în starea iniţială. d.31 dm 2 . Un gaz ideal monoatomic  C p =  primeşte căldura Q şi se destinde astfel încât presiunea rămâne 2   constantă. B. 40 % c. Ministerul Educaţiei. 3.Varianta 5 . Determinaţi: a. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.

Transformarea în care gazul primeşte lucrul mecanic este: a. c. T = 4 T1 (2p) (3p) Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările. J ⋅ kg ⋅ K −1 d. J ⋅ mol ⋅ K −1 c. B.31 A .1 (15 puncte) B. comprimări adiabatice. volumul ocupat de gazul din cilindru în urma încălzirii la presiune constantă cu ∆T = 100 K . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. şi căldura molară la volum constant 3 R determinaţi: 2 a.F: Probă scrisă la Fizică B. D.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Proba E. SUBIECTUL II – Varianta 006 Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru cu piston etanş aşezat orizontal. 20270C d. C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. J ⋅ mol −1 ⋅ K −1 b. 20540C (5p) a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 2 → 3 c. filiera vocaţională . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. J ⋅ kg −1 ⋅ K −1 (2p) 2. CV = . conţine o masă de gaz ideal m = 40 g având masa molară µ = 4 g ⋅ mol −1 .termodinamica B. temperaturile gazului în stările 1. Fiind cunoscute valorile parametrilor p = 10 5 Pa . MECANICĂ. 1 → 2 b. concentraţia moleculelor unui gaz ideal (numărul de molecule din unitatea de volum) este n = 3. 1. căldura cedată de sistem la fiecare parcurgere a procesului ciclic. destinderi izoterme d. numărul de molecule de gaz din cilindru.I. Temperatura gazului este egală cu: b. unitatea de măsură în S. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 006 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Relaţia dintre temperaturile iniţiale ale celor două corpuri este T2 = 3 ⋅ T1 .01·1025 m-3. căldura primită de substanţa de lucru la fiecare parcurgere a procesului ciclic. Cilindrul este în contact termic cu mediul care are temperatura T = 300 K . Determinaţi: a. 4 → 1 (3p) 5. Energia internă a unei mase constante de gaz ideal scade în cursul unei: a.toate profilele. lucrul mecanic efectuat de substanţa de lucru la fiecare parcurgere a procesului ciclic. ca în figura alăturată. Un motor termic având ca substanţă de lucru respectiv V = 8. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. volumul ocupat de gaz. d. Temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic are expresia: a. Două corpuri identice având temperaturi diferite sunt puse în contact termic. O cantitate constantă de gaz ideal efectuează transformarea ciclică 12341 reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.31·105 N/m2. adică: A. Sistemul este izolat adiabatic de mediul exterior. d. constanta gazelor ideale R = 8. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 20000C c. 3 → 4 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Varianta 6 . 17270C 3. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . T = T1 b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. a căldurii molare este: a. variaţia relativă a densităţii gazului între starea iniţială şi cea finală. 2 şi 3.31 J . La presiunea p = 8. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. comprimări izoterme b. 4. iar pistonul se află în echilibru la presiunea atmosferică normală p 0 = 10 5 Pa şi se poate deplasa fără frecare. T = 2T1 c. destinderi adiabatice c. b. SUBIECTUL III – Varianta 006 Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 1 mol de gaz 3 ideal monoatomic parcurge ciclul termodinamic reprezentat în figură. T = 3 T1 d.

mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.5 pA . Elemente de termodinamică a. Între variaţia energiei interne şi lucrul mecanic efectuat de gaz în această destindere există relaţia: 3 L 5 a. aflat la temperatura T şi presiunea p este: a. (3p) Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. variaţia energiei interne a gazului în procesul AB . Cunoscând masa molară a oxigenului µ = 32 g/mol şi exponentul adiabatic γ = 1. 2 şi 6.6 A d. b. pV (2p) νR b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 007 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. căldura molară la volum constant pentru oxigen. d. 1. Ini ţial Prob robinetul închis. constanta gazelor ideale R = 8. b. căldura primită de gaz în procesul CA .toate profilele şi specializările. c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. adică: A. Determinaţi: B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 4 şi 3. b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. m µ RT (3p) 3. SUBIECTUL III – Varianta 007 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 1 mol de oxigen efectuează ciclul reversibil ABCA de forma unui triunghi în care BC este un proces izobar şi CA este un proces izocor. c.F: ă scriseste ă la Fizic ă B. Stările în care gazul are aceeaşi presiune sunt: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.4 determinaţi: a. 24. volumul ocupat de heliu este: a. dacă volumul acestuia este V = 3 A . D. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 224. în starea B volumul este VB = 2V A iar în starea C presiunea este pC = 0. 1 şi 5. ∆U = L (2p) 2 2 2 5.2 A b. masa molară a amestecului de gaze obţinut în urma deschideri robinetului R.1 Proba E. RT pµ d.8 A c. Densitatea unui gaz ideal având masa molară µ . ∆U = d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. MECANICĂ. numărul de molecule de CO 2 din unitatea de volum din primul recipient. pµ RT c. numărul de moli de dioxid de carbon ( µ C = 12 g/mol .5R . c. . În starea A presiunea este p A = 415. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în decursul unui ciclu. se destinde izobar şi absoarbe căldura Q . O cantitate constantă de gaz ideal efectuează o transformare ciclică.toate profilele.42 A/mol . iar în al doilea recipient se află o masă m 2 = 6 g de hidrogen cu µ 2 = 2 g/mol . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .2 kg/m 3 . O cantitate constantă de gaz ideal se destinde la temperatură constantă.5 kPa şi densitatea oxigenului ρ A = 3.02 ⋅ 10 23 mol −1 . În această transformare gazul: a.31 J . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. d. d. primeşte L şi cedează Q. se reprezintă ca în figura alăturată. Un gaz ideal diatomic. În primul recipient se află o masă m1 = 44 g dioxid de carbon CO 2 . ∆U = L b. care în coordonate V-T. cedează L şi primeşte Q. 2. (5p) 4. Într-un vas se află 40 g heliu în condiţii fizice normale. C. nu schimbă energie cu exteriorul. 3 şi 6. B. având CV = 2.Varianta 7 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Ambele gaze sunt considerate ideale. b.termodinamica B. SUBIECTUL II – Varianta 007 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două recipiente pot comunica între ele prin intermediul unui tub prevăzut cu un robinet R. ∆U = 5L c.24 A 2. filiera vocaţională . masa unei molecule de hidrogen. d. efectuează L pe seama variaţiei energiei sale interne. 45. Cunoscând masa molară µ = 4 g/mol şi volumul molar în condiţii fizice normale V µ0 = 22. µ O2 = 32 g/mol ) .

d.termodinamica B. mol ⋅ K kg ⋅ K kg ⋅ mol K 5R ) descrie o transformare care se reprezintă 2 într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată.toate profilele. presiunea din butelie după efectuarea sudurii. ∆U = p ⋅ V a. filiera vocaţională . 1. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ∆U = νCV T c. Gazul suferă o transformare în care temperatura rămâne constantă. considerat gaz ideal. în care volumul este V2 = 2. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. apoi o comprimare în care presiunea gazului rămâne constantă. SUBIECTUL II – Varianta 008 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 48 A se găseşte oxigen molecular. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. C. variaţia energiei interne a unui gaz ideal este: b. c. care la temperatura T1 = 400 K şi presiunea 5 p1 = 5 ⋅ 10 5 Pa ocupă volumul V1 = 2 A .4Q 3. la presiunea p = 24 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t 1 = 15 0 C . Într-o destindere cvasistatică a unui gaz ideal.327 K d. (2p) a. unitatea de măsură în S. c. ∆U = ν RT d. adică: A. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale. 1. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în procesul 3 → 1. scade b. determinaţi: a. până în starea 3. Un gaz ideal diatomic ( CV = (3p) (2p) (5p) (3p) 5.1sudurii. nu se poate preciza 4. 300 K c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Gazul absoarbe o cantitate de căldură Q. c. 373 K 0 Ministerul Educaţiei.F: Prob ă scrisă la Fizic ă B. masa oxigenului consumat ( µ = 32 kg/kmol ). D. d. pentru căldura molară este: J J J J b. Într-o transformare ciclică. d. . la presiune constantă.71Q d. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul transformării 2 → 3 . Unei temperaturi de 27 C îi corespunde în S. SUBIECTUL III – Varianta 008 Rezolvaţi următoarea problemă: În corpul de pompă al unei maşini termice se găseşte aer ( γ = (15 puncte) 7 ). 0. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ajungând în starea 2. Considerând că temperatura în interiorul buteliei după efectuarea sudurii rămâne t 1 . 273 K b.toate profilele şi specializările. B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 008 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.I. rămâne constantă d. densitatea oxigenului din butelie după efectuarea Proba E. Se cunoaşte ln 1. B. creşte c. b.5Q b. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ∆U = 0 2.02 ⋅ 10 23 mol −1 .I. Variaţia energiei interne a gazului în acest proces este: a. Calculaţi variaţia de energie internă a gazului în cursul procesului 1 → 2 → 3 . după care revine în starea iniţială printr-o transformare în care volumul rămâne constant.22. 0. o temperatură aproximativ egală cu: a. temperatura gazului: a. Se consumă o fracţiune f = 40% din masa oxigenului pentru o sudură. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei.4Q c. constanta gazelor ideale R = 8. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.31 J . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.25=0. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Varianta 8 .5 A . numărul iniţial de moli de oxigen din butelie. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. MECANICĂ. Reprezentaţi procesul ciclic descris în sistemul de coordonate p-T. 2.

ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 009 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 2 atm (3p) Ministerul Educaţiei. ν 1 < ν 2 > ν 3 (5p) 2. b. este comprimată 0 (3p) adiabatic astfel încât presiunea sa creşte de 8 ori. B. Calculaţi presiunea care se stabileşte în cele două vase dacă gazul este adus la temperatura de 27°C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. energia internă d. mol ⋅ K (2p) 3. kg ⋅ K d. Determinaţi variaţia energiei interne în procesul 1 → 2 → 3 . adică: A. este: a. d. Determinaţi numărul total de molecule de gaz din amestec. Se 3 cunoaşte CV = R şi temperatura în starea 1.toate profilele. C. de termodinamică b. densitatea c. 37. căldura 1 4. Presiunea finală a gazului din butelie are valoarea: a. 74. MECANICĂ. 1. c. ν 1 = ν 2 = ν 3 c. Ministerul Educaţiei. Q / c . J ⋅ kg −1 ⋅ K −1 b.toate profilele şi specializările. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ν 1 < ν 2 < ν 3 b. 4 atm c. Proba E. D. Determinaţi densitatea amestecului. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 62. unitatea de măsură a raportului dintre căldura primită de un corp şi căldura specifică a materialului din care este alcătuit. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Punctele 1. 2 În aceste condiţii.2 kg de He ( µ He = 4 g/mol ) şi 4 kg de Ne ( µ Ne = 20 g/mol ) se află într-un vas de volum V1 = 3600 A . de volum V2 = 6400 A . Căldura schimbată de gaz cu exteriorul este: a. t1 = 27°C . O butelie conţine o masă de 112 g azot la temperatura t =7°C şi la presiunea de 6 atm. temperatura menţinându-se constantă. SUBIECTUL III – Varianta 009 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 1 mol de gaz ideal monoatomic suferă transformarea ciclică 1 → 2 → 3 → 4 reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.termodinamica B. cu temperatura inițială de t =27 C. 0 J b. 5 atm b.31 J . expresia a.F: Probă scris ă la Fizic ă unei molecule de B.1 Elemente ţi raportul dintre masa neon şi masa unei molecule B. 3 atm d. lucrul mecanic 3 pV reprezintă următoarea mărime fizică: 2 b. Într-o butelie de volum V se află un gaz ideal monoatomic ( C V = 3R ) la presiunea p şi la temperatura T. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. O cantitate ν = 1 mol de gaz ideal monoatomic. 2 a. Determinaţi căldura cedată de gaz în acest proces. ν 1 > ν 2 > ν 3 d. kg −1 ⋅ K −1 c.395 J c. filiera vocaţională . Vasul este pus în legătură print-un tub de volum neglijabil cu un alt vas. d. Calcula c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .325 J d. Determinaţi lucrul mecanic total efectuat într-un ciclu. iniţial vidat.79 J (2p) 5. a. de heliu. Amestecul se află în echilibru termodinamic şi poate fi considerat gaz ideal. Din butelie se consumă jumătate din cantitatea de azot. 2 si 3 reprezintă trei stări de echilibru a trei gaze ideale diferite aflate la aceiaşi temperatură. Relaţia corectă dintre numărul de moli din fiecare gaz este: a. Reprezentaţi transformarea ciclică în sistemul de coordonate V-T. (15 puncte) . constanta gazelor ideale R = 8.Varianta 9 .02 ⋅ 10 23 mol −1 . SUBIECTUL II – Varianta 009 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un amestec format din 3.

constanta gazelor ideale R = 8. d. Calculaţi densitatea oxigenului. la p 2 = 10 5 N/m 2 şi T 2 = 300 K . 4 dm 3 c. temperatura acestuia devine T3 = 500 K . Ştiind că în cursul transformării temperatura creşte cu 10% . SUBIECTUL III – Varianta 010 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de 14 g azot molecular ( µ N 2 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol şi CV = 5R 2 ) se află iniţial în starea caracterizată de parametrii p 0 = 10 5 N/m 2 şi V0 = 3 A .8 kJ c. Ea este supusă procesului 1 → 2 → 3 reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. O masă m = 1 kg de apă ( c a = 4180 ) este încălzită cu ∆t = 10°C .6 kJ b. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 010 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. În două incinte de volume V şi 2V se află două gaze ideale având densităţile 1 g/dm 3 şi respectiv 0.75 b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.toate profilele şi specializările. 3 A d. de grosime neglijabilă. cu lungimea L = 1 m şi secţiune transversală S = 100 cm2 . 1500 3 (3p) m cm 3 cm 3 m 4. Determina ţi ă masa unui atom b. în două incinte ale căror volume se află în raportul 1 : 4 .5 A . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. (2p) 2. 15. calculaţi distanţa pe care s-a deplasat pistonul. SUBIECTUL II – Varianta 010 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas cilindric orizontal. Elemente de termodinamică a. 1. Hidrogenul şi oxigenul din cele două incinte sunt considerate gaze ideale. O cantitate constantă de gaz ideal descrie o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată.Varianta 10 .1 B.5 g/dm 3 . v c. b. căldura absorbită de gaz în procesul 2 → 3 . expresia care are aceeaşi unitate de măsură ca şi constanta gazelor ideale R este: C C Q a. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. 4 3 d. MECANICĂ. b.termodinamica B. (15 puncte) . 41. 5 A (5p) J 5. c.toate profilele. . iar în cealaltă O2 ( µO 2 = 32 ⋅ 10 3 kg/mol ). Determinaţi: a. B.8 kJ (2p) Ministerul Educaţiei.4 kJ d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . cedează căldură mediului exterior. Se deblochează pistonul. în final. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 1 → 2 . În urma amestecării celor două gaze într-o incintă de volum 0. căldura molară a gazului în transformarea 1-2. C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Cv d. aflat iniţial la presiunea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura T1 = 400 K . 2 c. Proba E. Căldura necesară încălzirii apei este: kg ⋅ K a. 5.31 J . În incinta de volum mai mic se găseşte H2 ( µH 2 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol ). b. 2 dm 3 b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.F: Prob scrisă la Fizic ă de hidrogen. Ministerul Educaţiei. D. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. după care hidrogenul este încălzit până când. 20. conservându-şi energia. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. efectuează lucru mecanic şi cedează căldură. este împărţit. filiera vocaţională . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. adică: A. închis la ambele capete. printr-un piston etanş termoizolant. acesta: a. c. variaţia energiei interne a gazului în procesul 1 → 3 . c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . îşi conservă energia internă. volumul iniţial ocupat de gaz are valoarea: a. d. nu efectuează lucru mecanic. iar variaţia volumului este egală cu 0. În timpul destinderii unui gaz ideal la T = const. Aflaţi raportul maselor de gaz din cele două incinte. 0. Considerând că temperatura finală a oxigenului rămâne T2 . d. (3p) µ ∆T m 3. iniţial blocat.5V densitatea amestecului va avea valoarea: g g kg kg a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.

creşte în urma unei destinderi adiabatice. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. Volumul gazului este maxim în starea: a.toate profilele. D. justificând fiecare rezultat: a. c. (3p) 5. d. este constantă într-o transformare izotermă. c. SUBIECTUL II – Varianta 011 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de oxigen. U = 3υRT (2p) a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. c.toate profilele şi specializările. c.Varianta 11 . d. constanta gazelor ideale R = 8. filiera vocaţională . c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . K −1 d. B. ocupă volumul V = 8. 3 d.I. Un gaz ideal monoatomic ( CV = ) primeşte izocor căldura Q. 3Q (3p) 2 2 3. C. SUBIECTUL III – Varianta 011 Rezolvaţi următoarea problemă: O masă de gaz ideal suferă transformarea ciclică reprezentată în figura alăturată ( 1 → 2 este transformare izotermă). Masa molară a oxigenului este µ = 32 ⋅ 10 −3 kg . numărul de molecule de oxigen. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.31 m3 la presiunea p = 10 5 Pa şi temperatura t = 47°C . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Q b. expresia energiei interne a gazului ideal diatomic este: 5 3 b. Variaţia energiei sale interne este egală cu: 2 5Q 3Q a. densitatea oxigenului. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. unitatea de măsură în S. J . considerat gaz ideal. Tr. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele folosite în manualele de fizică. presiunea oxigenului în urma unei încălziri la volum constant până la temperatura T ' = 480 K . d. variaţia energiei interne pe transformarea 2-3. d. U = υRT 2 2 Ministerul Educaţiei. U = υRT c. Energia internă a unei cantităţi date de gaz: a. căldura totală schimbată cu exteriorul în transformarea ciclică. scade dacă gazul primeşte izocor căldură. 2 c. 1 b. Determinaţi: mol a.1 B. b. MECANICĂ. b. este nulă într-o transformare ciclică. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Proba E. b. 4 (5p) 4. masa unei molecule de oxigen. căldura schimbată cu mediul exterior în transformarea 2-3. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. (2p) a. 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.F: Probă scrisă la Fizică B. O masă dată de gaz ideal descrie o transformare care se reprezintă în coordonate p-T ca în figura alăturată.termodinamica B. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. K mol ⋅ K mol 3R 2.31 SUBIECTUL I – Varianta 011 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1→2 2→3 3→1 Ciclu ∆U (15 puncte) L 20J Q 15J 15J . U = 2υRT d. Reprezentaţi grafic transformarea ciclică în coordonate p-T. pentru căldura molară este: J K b. Folosind datele din tabel determinaţi.02 ⋅ 10 23 mol −1 . adică: A.

Varianta 12 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 012

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Căldura cedată de un anumit sistem termodinamic mediului extern într-un interval de timp ∆t depinde de intervalul de timp conform relaţiei Q = c ⋅ ∆t , în care c reprezintă o constantă. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale, unitatea de măsură în S.I. a constantei c este: b. N/s c. W d. J/K (2p) a. J ⋅ s 2. O cantitate constantă de gaz ideal suferă transformările ciclice 1231, respectiv 1321, reprezentate într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. Alegeţi relaţia corectă: a. L1231 = L1321 b.

L1231 = − L1321 L1231 < L1321
(3p)

c. L1231 = L1321 d. 3. Un gaz ideal se destinde adiabatic. Putem afirma că în cursul acestui proces: a. volumul gazului scade; b. gazul absoarbe căldură; c. energia internă a gazului rămâne constantă; d. gazul efectuează lucru mecanic. (5p) 4. Un gaz ideal se destinde după legea p 2V = const. În timpul procesului temperatura gazului: a. scade b. creşte c. rămâne constantă d. creşte apoi scade (3p) 5. Căldura molară la volum constant a unui gaz ideal al cărui exponent adiabatic are valoarea γ = 1 ,4 este: a. 3R / 2 b. 5R / 2 c. 2R d. 3 R (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 012

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de sticlă închis se află, la presiunea p1 = 1,5 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 7 0 C , o cantitate de azot molecular ( µ N2 = 28 g/mol ). Se scoate o masă ∆m = 2 g de azot din vas. Presiunea azotului rămas în vas este p 2 = 1,2 ⋅ 10 5 Pa , iar temperatura lui este egală cu cea din starea iniţială. Determinaţi: Proba E,F: Probă scrisă la Fizică B.1 B. Elemente de termodinamică a. densitatea gazului în starea iniţială; b. numărul de molecule de azot care au fost scoase din vas; c. masa azotului rămas în vas; d. volumul vasului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 012

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal având căldura molară la volum constant CV = 3R / 2 , se găseşte iniţial în starea (1) în care ocupă volumul V1 = 2 A la presiunea p1 = 10 5 N/m 2 . Gazul este supus următoarei succesiuni de transformări: (1) → (2) încălzire izocoră până la presiunea 2 p1 ; (2) → (3) destindere izobară până la volumul 2V1 ; (3) → ( 4) răcire izocoră până la presiunea p1 ; (4) → (1) comprimare izobară până în starea iniţială. a. Reprezentaţi ciclul termodinamic efectuat de gaz în sistemul de coordonate p-V. b. Arătaţi că stările (2) şi (4) se găsesc pe aceeaşi izotermă. c. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz într-un ciclu complet. d. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în destinderea izobară.

Varianta 13 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 013

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia de mai jos care are aceeaşi unitate de măsură ca şi energia internă este: a. Q b. p ⋅ T c. L ⋅ T −1 d. V ⋅ p −1 (3p) 2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia corectă a principiului Ι al termodinamicii este: a. U = Q − L b. ∆U = Q − L c. ∆U = Q + L d. U = Q + L (3p) 3. Un gaz ideal monoatomic aflat într-un vas închis etanş cu ajutorul unui piston mobil suferă un proces izoterm în urma căruia volumul în starea finală este de 10 9 ori mai mare decât volumul din starea iniţială. Se poate spune că în procesul descris: a. masa molară creşte de 10 9 ori. b. masa molară scade de 10 9 ori. c. volumul molar rămâne neschimbat. d. masa molară rămâne neschimbată. (5p) 4. Un sistem termodinamic care nu schimbă substanţă cu exteriorul şi al cărui înveliş este adiabatic: a. nu poate primi lucru mecanic din exterior; b. nu poate ceda lucru mecanic exteriorului; c. nu poate schimba căldură cu exteriorul; d. schimbă căldură cu exteriorul. (2p) 5. Un sistem termodinamic evoluează după procesul ciclic reprezentat în imagine. Lucrul mecanic schimbat de sistem cu exteriorul în cursul acestui proces ciclic, exprimat în unităţi u = p1 ⋅ V1 , este: a. 24u b. 19u c. 8u d. 5u

(2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 013

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Două baloane identice de sticlă conţin mase egale m = 5,8 g din acelaşi gaz ideal cu masa molară

µ = 29 g/mol . Iniţial, gazul din baloane se află la aceeaşi temperatură T = 300 K şi la aceeaşi presiune
p = 10 5 N ⋅ m −2 . Apoi, temperatura absolută a gazului dintr-un balon este mărită de n = 2 ori (prin punerea în contact termic cu un termostat cald aflat la temperatura n ⋅ T ), iar a celuilalt este scăzută de n = 2 ori (prin punerea în contact termic cu un termostat rece aflat la temperatura T n ). Baloanele sunt menţinute în contact cu termostatele şi sunt puse în comunicare printr-un tub de volum neglijabil. Determinaţi: a. num ărulProb de moli de gaz din de punerea lor în comunicare; Proba E,F: ă scris ă la Fizic ă fiecare balon, înainte B.1 B. Elemente de termodinamică b. volumul interior al unui balon de sticlă; c. numărul de moli de gaz din balonul răcit, ca urmare a punerii în comunicare a celor două baloane; d. valoarea comună a presiunii în cele două baloane după ce au fost puse în comunicare.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 013

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Motorul unui automobil funcţionează după ciclul Otto. În tabelul Procesul i→j Qij [kJ] Lij [kJ] ∆Uij [kJ] alăturat sunt indicate (în kilojoule, pentru un singur ciclu): variaţia 720 1→2 energiei interne ∆U12 în cursul compresiei, căldura Q23 primită în 480 2→3 urma exploziei amestecului carburant şi lucrul mecanic L34 efectuat 900 3→4 de gaz în cursul destinderii acestuia. 4→1 a. Reprezentaţi ciclul Otto în coordonate p-V, specificând tipul fiecărei transformări. b. Calculaţi valorile căldurii Q12 şi Q34 schimbate de gaz cu exteriorul în procesele 1→2 şi 3→4. c. Stabiliţi care sunt valorile L23 şi L41 ale lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesele 2→3 şi 4→1. d. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului ∆U41 în procesul 4→1 şi căldura Q schimbată de gaz cu mediul exterior în cursul unui ciclu.

Varianta 14 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 014

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1.Într-o destindere a unei mase constante de gaz ideal, menţinut la temperatură constantă, densitatea acestuia: a. creşte b. scade c. se menţine constantă d. creşte şi apoi scade (3p) 2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură a energiei interne în S.I. poate fi exprimată prin relaţia: N⋅m N ⋅ m2 a. N ⋅ m 2 b. N ⋅ m c. d. (3p) K K 3 3. O cantitate constantă de gaz ideal monoatomic ( CV = R ) descrie o transformare care se reprezintă 2 într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. Relaţia corectă dintre lucrul mecanic şi căldura schimbate de gaz cu mediul exterior este: 3L a. Q = 2 5L b. Q = 2 c. Q = 3L 7L d. Q = (2p) 2 L poate 4. Intr-o transformare ciclică un gaz ideal primeşte căldura Q1 şi cedează căldura Q2<0 . Raportul Q1 fi scris sub forma: 1 − Q2 Q + Q2 Q − Q2 Q − Q1 a. 1 b. 1 c. d. 2 (5p) Q1 Q1 Q1 Q1 5. Utilizând notaţiile din manualele de fizică, relaţia Robert - Mayer poate fi scrisă sub forma: ρ T R R a. C p + CV = b. CV − Cp = R c. c p − cV = d. c p − cV = 0 0 (2p) µ µ p0

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 014

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas închis de volum V = 0,06 m3 se află un amestec format din N 1 = 4 ⋅ 10 23 molecule de oxigen cu masa molară µ 1 = 32 g/mol şi N 2 = 12 ⋅ 10 23 molecule de azot cu masa molară µ 2 = 28 g/mol . Amestecul se află în echilibru termodinamic şi poate fi considerat gaz ideal. Determinaţi: Proba E,F: Prob ă scris ă de la Fizic ă din vas; B.1 B. Elemente de termodinamică a. num ărul total de moli gaz b. masa unei molecule de oxigen; c. densitatea amestecului; d. masa molară a amestecului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 014
Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal diatomic ( CV =
5 R ), aflat iniţial în starea 1, în care 2 şi volumul V1 = 4,155 A , este supus

(15 puncte)

p
2

presiunea este p1 = 4 ⋅ 10 5 Pa 1,5p1 transformării ciclice 1 → 2 → 3 → 1 , reprezentată în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată. Determinaţi: p1 a. energia internă a gazului în starea 2; b. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul după parcurgerea unui ciclu complet; 0 c. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 3 → 1; d. variaţia energiei interne a gazului după parcurgerea a 5 cicluri complete.

1

3

V1

2V1 V

V = ct ⋅ T (3p) a. c. C µ = (2p) a. Din acest moment temperatura rămâne constantă. În diagrama alăturată sunt prezentate trei transformări efectuate. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul 1 → 2 . numărul de moli de gaz în starea iniţială.toate profilele. a > 0 . Gazul este încălzit izocor (V=constant) până la o temperatură T2 = 4T1 . fracţiunea f din masa oxigenului care iese din recipient. filiera vocaţională . C.toate profilele şi specializările. µ1 = µ2 = µ3. a = ct. µ1 = µ2 < µ3. B. c. V = ct ⋅ T d.612 ⋅ 10 24 molecule de oxigen. µ1 < µ2 < µ3. (3p) Ministerul Educaţiei.5 A şi T1 = 600 K în starea 2 în care p 2 = 10 5 Pa . Relaţia care există între masele molare ale acestora este: a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 015 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Calculaţi valoarea lucrului mecanic efectuat în procesul 3 → 1. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .Varianta 15 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. efectuate de mase egale din trei gaze diferite. V1 = 1. B. Determinaţi: a. Gazul evoluează din starea 1 3 în care p1 = 16 ⋅ 10 5 Pa . ( µ = 32 g/mol ) la temperatura t1 = 127 0 C . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. presiunea gazului în Proba E. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. MECANICĂ. C µ = υ ⋅ ∆T µ ⋅ ∆T ∆T m ⋅ ∆T 2.1 B. d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. V = ct ⋅ T −1 4. 1 1 1 < < . kg −1 d. kmol c. µ ⋅ p ⋅V este: unitatea de măsură a raportului R ⋅T a. γ = (15 puncte) 4 ). Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. d. Determinaţi temperatura gazului în starea 2. Din starea 2 el suferă o transformare izotermă până în starea 3 şi revine la starea iniţială printr-o transformare izobară. . Ministerul Educaţiei.02 ⋅ 10 23 mol −1 . D. a. Dacă un gaz ideal suferă o transformare în care p = aV . µ1 µ2 µ3 c. densitatea gazului în starea iniţială.termodinamica B. SUBIECTUL II – Varianta 015 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un recipient de volum V = 83. constanta gazelor ideale R = 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. kmol −1 (5p) 3. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. adică: A. L = 0 5. la acelaşi volum. 1. considerat gaz ideal.1 A se află un număr N = 3. Elemente de termodinamică d. V = ct ⋅ T 2 c.31 J . b. C µ = c.F: Prob ă scrisă lastarea Fizică iniţială. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . C µ = d. b. iar din recipient începe să iasă gaz până când presiunea scade de trei ori. ∆U = 0 d. L = υR∆T c. atunci volumul gazului variază după legea: b. Q = 0 (2p) a. kg b. în transformarea izotermă a unui gaz ideal este valabilă relaţia: b. relaţia de definiţie a căldurii molare este: Q Q Q Q b. Reprezentaţi procesul 2 → 3 → 1 în sistemul de coordonate p-V. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. b. SUBIECTUL III – Varianta 015 Rezolvaţi următoarea problemă: O masă de gaz ideal suferă o transformare adiabatică ( pV γ = const .

AflaE. considerat ideal. unitatea de măsură a mărimii reprezentate prin produsul νCV T este: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . C = Q ⋅ ∆T (2p) a. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manuale de fizică.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 4 4.termodinamica B. filiera vocaţională . ). ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. este supus unei transformări izoterme. Proba Probă scris ă la Fizică B.5 A . 1 b.5 ⋅ 10 5 N/m 2 şi volumul V1 = 2 A . 1000 J d.6 kg d. adică: A. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. N/m 2 d. Determinaţi numărul de molecule de oxigen din al doilea balon. d. 7.Varianta 16 . 2000 J (2p) a. energia internă a gazului în starea 1. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Ministerul Educaţiei. K b. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2.6 g b. Cele două baloane sunt puse în legătură prin intermediul unui tub subţire. .toate profilele şi specializările. de volum V2 = 3. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică UBIECTUL I – Varianta 016 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 250 J Ministerul Educaţiei.. b.2046 ⋅ 10 23 molecule este egală cu: a. 2 c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.31 J . C = d. în urma căreia volumul creşte de e 2 ori. 3. MECANICĂ. c. relaţia de definiţie a capacităţii calorice este: Q Q Q b. Volumul maxim al unei cantităţi date de gaz. Lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul acestei transformări are valoarea: b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. e fiind baza logaritmilor naturali ( e ≅ 2. 3. D. care este supus transformării 1 → 2 → 3 → 4 din figura alăturată.. Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manuale de fizică. 7. Masa unei cantităţi de apă ( µ = 18 kg/kmol ) care conţine 1. corespunde stării: a. ( CV = 5 R ). de dimensiuni neglijabile. Elemente de termodinamică c . J c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. aflat iniţial în starea 1 în care 2 2 N/m şi V1 = 4 A .2 kg (5p) (3p) 5. B. iar cele două gaze pot fi considerate ideale. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Temperatura este aceeaşi în ambele baloane. B. Determinaţi: a. Un gaz ideal. b. constanta gazelor ideale R = 8. conţine m2 = 4 ⋅ 10 −3 kg de oxigen molecular ( µO2 = 32 kg/kmol ). C = ν ⋅ ∆T m ⋅ ∆T ∆T 2. SUBIECTUL II – Varianta 016 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un balon de sticlă de volum V1 = 4 A se află m1 = 2 ⋅ 10 −3 kg de azot molecular ( µN 2 = 28 kg/kmol ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2. având presiunea p1 = 2.toate profilele.F: ţi raportul dintre presiunile gazelor din cele dou d. C. J/K (3p) 3. Determinaţi.2 g c. masa molară a amestecului omogen care ocupă volumul ambelor baloane şi este format din molecule de azot şi de oxigen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Calculaţi raportul dintre numărul de moli de azot şi numărul de moli de oxigen. SUBIECTUL III – Varianta 016 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal diatomic. 3 d. în aceste condiţii. C = c. aflat iniţial în starea 1. este supus transformării ciclice (15 puncte) parametrii sunt p1 = 3 ⋅ 10 5 1 → 2 → 3 → 1 reprezentată în sistemul de coordonate p-V în figura alăturată.718. a. Un al doilea balon de sticlă.1 ă baloane. 1. valoarea raportului dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul în timpul unui ciclu şi căldura primită de gaz în acest timp. 500 J c.

c.toate profilele şi specializările. variaţia energiei interne a gazului în acest proces are expresia: a.5 kPa şi densitatea sa în această stare ρ 1 = 3.toate profilele. Calculaţi variaţia energiei interne în transformarea 2 → 3 . 1. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 3 → 1. C. cu a=constant. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 . 1000 kg/m 3 d. 10 4 kg/m 3 (2p) 3. temperatura gazului în starea finală.1 B. 2 a. creşte de patru ori c. Elemente de final termodinamic ă t1 = 27 0C . . d. Volumul final este Ministerul Educaţiei. p1 = 416. N/m 2 (5p) 3 2. b. L = 0 d. în unităţi din S.I. B. d. constanta gazelor ideale R = 8. L = ν RT b. Unei densităţi de 10 g/cm îi corespunde. rămâne constant (3p) 5. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele folosite în manualele de fizică.2 kg/m 3 şi ştiind că între parametrii gazului există relaţiile p3 = p1 şi V2 = 2V1 . valoarea raportului gazului în starea iniţială şi densitatea gazului în starea ă. cantitatea de substanţă. L = mRT c. În aceste condiţii. creşte de două ori b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Proba E. Gazul efectuează o transformare care verifică ecuaţia p = aV . Cunoscând presiunea gazului în starea de echilibru termodinamic 1. kg c. iar temperatura rămâne constantă. SUBIECTUL III – Varianta 017 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un kilomol de oxigen ( µ = 32 g/mol . lucrul mecanic într-o transformare în care volumul gazului ideal rămâne constant are expresia: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Un gaz ideal suferă procesul 1-2-3 din figură. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. presiunea gazului în starea 2. D. filiera vocaţională . SUBIECTUL II – Varianta 017 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal ocupă un volum V1 = 0. scade de două ori d. o valoare egală cu: a. volumul gazului: a. J b.31 J . este: a. 100 kg/m 3 c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ∆U = νC p (T2 − T1 ) (3p) 4. Reprezentaţi procesele 2 → 3 → 1 în sistemul de coordonate V-T. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .3 m3 la presiunea p1 = 30 kPa şi temperatura de n = 2 ori mai mare decât cel iniţial. 10 kg/m 3 b. N d. ∆U = νCV (T2 − T1 ) + νC p (T3 − T2 ) b. MECANICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. nu se poate preciza d. adică: A. 0 c. Ştiind că T1 = T3 . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură a căldurii în S. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.I.Varianta 17 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Determinaţi: a. b.F: Prob ă scrisă dintre la Fizicdensitatea ă B.termodinamica B. O masă constantă de gaz ideal suferă o transformare în care presiunea se dublează. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 017 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cv = 5R / 2 ) efectuează un proces termodinamic ciclic reversibil reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. L = νR∆T (2p) Ministerul Educaţiei.

ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică.F: Probă scrisă la Fizică B. 15J/ (mol ⋅ K ) d. d. b.toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. MECANICĂ. filiera vocaţională . O cantitate υ = 1 mol de gaz ideal suferă o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată Prin destindere gazul efectuează un lucru mecanic L = 83. este supus transformării (15 puncte) p 3p1 2 3 1 V1 4 presiunea este p1 = 0. două adiabate şi două izocore. a mărimii fizice exprimată prin relaţia mc∆t este aceeaşi cu cea a: a.lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1→ 2 → 3 → 4.5 ⋅ 10 5 N/m 2 2p1 1 → 2 → 3 → 4 . temperatura gazului în starea 2. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.015J/ (mol ⋅ K ) (3p) Ministerul Educaţiei. V . Determinaţi: a. Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. aflat iniţial în starea 1. c. variaţia relativă a presiunii gazului între stările 2 şi 3. D.693 .toate profilele. 1K c. 0. d. doua izoterme şi două adiabate. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. (2p) 2. considerat gaz ideal. temperaturii absolute. aflat iniţial în starea 1. este supus unei destinderi la presiune constantă până la dublarea volumului. Proba E. unitatea de măsură în S.1J . doua adiabate. Se cere: a. c. 1. 60 J/ (mol ⋅ K ) c. c. constanta gazelor ideale R = 8. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 0. Căldura molară a acestei substanţe este: a. adică: A. SUBIECTUL II – Varianta 018 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 12 g de hidrogen molecular ( µH2 = 2 g/mol ). d. două izoterme.31⋅ 10 5 Pa şi volumul V1 = 6 A . presiunii. SUBIECTUL III – Varianta 018 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = 3 R ). Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 018 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. o izocoră şi o izobară. 5 K (2p) a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Temperatura unui corp variază între t1 = 22 0 C şi T2 = 300K . căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 . Temperatura creşte cu: a. 10 K d. volumului.1 B. C. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . numărul de molecule de gaz din unitatea de volum în starea 2.Varianta 18 . Elemente de termodinamică d. 100 K (5p) 3. 49 K c. reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. O cantitate υ = 2 kmoli de substanţă primeşte căldura Q = 900 J şi ca urmare îşi măreşte temperatura cu ∆T = 30 K .termodinamica B. Variaţia temperaturii este de aproximativ: b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. în care 2 şi volumul V1 = 2 A . b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. cantitatea de substanţă. Ciclul idealizat de funcţionare al motorului Diesel este format din: a. în care presiunea este p1 = 8. reprezentarea grafică a transformării 1 → 2 → 3 → 4 într-un sistem de coordonate V-T. Transformarea p1 1 → 2 este izotermă. b. (3p) 4. c. lucrului mecanic. 60 kJ/ (mol ⋅ K ) b. Se consideră ln 2 ≅ 0. apoi unei comprimări la temperatură constantă până când volumul devine egal cu volumul din starea 1. 27 0 C d. 0 b.02 ⋅ 10 23 mol −1 .I. valoarea maximă a energiei interne a gazului.1 K b. o izobară şi o izocoră. 322 K 5.31 J .

scade.comprimare izobară urmată de încălzire izocoră.O cantitate ν = 8. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. rămâne constantă.Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.31 J . b.F: Prob scrisă la care Fizicăau ieşit din butelie. Determinaţi căldura primită de gaz. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. b. filiera vocaţională . Temperatura finală a gazului are valoarea: a. d. O parte din gaz fiind consumată. c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.toate profilele. unitatea de măsură în S. până când presiunea a crescut de n = 3 ori. Kg (2p) 2.Prin încălzirea unui gaz ideal cu ∆T = 200 K la presiune constantă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. T = 400 K d. aflându-se iniţial la presiunea p 0 = 10 5 N/m 2 şi temperatura t1 = 27 ° C .Determinaţi: a. c.I. D. Energia internă a unui sistem termodinamic izolat adiabatic care efectuează lucru mecanic: a. adică: A. iar apoi scade (3p) 1 5 moli de gaz ideal monoatomic ( C p = R ) este încălzită de la T1 = 300 K la 4. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. masa acestuia a devenit m 2 = 0. num ărul de ă molecule Proba E. d. MECANICĂ.5 m 3 se găseşte o masă m1 = 2 kg de oxigen (O2 ) .Varianta 19 . masa unei molecule de oxigen. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului. Procesul 1 → 2 → 3 reprezentat în sistemul de coordonate p-V ca în figură alăturată este format din următoarea succesiune de transformări: a. Reprezentaţi procesele efectuate de gaz în sistemul de coordonate p-V.1. 831J d. C. Se cunoaşte masa molară a oxigenului µ O2 = 32 kg/kmo l .încălzire izobară urmată de o încălzire izocoră.Pa d. d. SUBIECTUL II – Varianta 019 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 0. căldura molară izocoră CV = R şi ln 3 ≅ 1. SUBIECTUL III – Varianta 019 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de azot (N 2 ) de masă m = 20 g este închisă într-o incintă. Se cunoaşte masa molară a azotului molecular 5 µ N 2 = 28 g/mol . B. c.1 B. 150 J b. 2 a. b. Variaţia energiei interne a gazului are valoarea : a. T = 273 K c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 982 J (5p) 5. J b. T = 200 K b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. T = 546 K (3p) 3. creşte. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .termodinamica B. a mărimii fizice exprimată prin relaţia Q − L este: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 . volumul său s-a mărit de două ori. Temperatura este menţinută constantă la valoarea t = 27 ° C . B. considerat gaz ideal.5 kg . până când presiunea devine din nou egală cu valoarea iniţială.toate profilele şi specializările. c. densitatea gazului rămas în butelie. (2p) Ministerul Educaţiei. 250J c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 1. constanta gazelor ideale R = 8. Gazul este încălzit la volum constant. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. presiunea iniţială a gazului din butelie. comprimare izobară urmată de o răcire izocoră.31 2 t 2 = 127 0 C . creşte.K c. Determinaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 019 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. răcire izobară urmată de încălzire izocoră. Din această stare gazul se destinde. temperatura menţinându-se constantă.

SUBIECTUL II – Varianta 020 Rezolvaţi următoarea problemă: Cilindrul reprezentat în figura alăturată este separat în două compartimente cu ajutorul unui piston termoconductor. D. p ⋅V este: unitatea de măsură în S. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 020 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. valoarea iniţială a raportului presiunilor gazelor din cele două compartimente. aflată la temperatura T1 = 300 K . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Determinaţi căldura schimbată de substanţa de lucru în procesul 2 → 3 . . precizând dacă este primită sau cedată. (2p) a. V = 10 A .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară modificării temperaturii unui corp cu 1 K se numeşte: a. o masă de 3 ori mai mare din acelaşi gaz.31 J . B. putere calorică (2p) 2. noua valoare a raportului volumelor celor două compartimente dacă. sunt puse în contact termic. Cunoscând p p că 2 = 2 şi 4 = 3 .1 B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.I. J ⋅ K 3.toate profilele. 2 Fiind cunoscute valorile parametrilor p = 10 5 Pa respectiv. adică: A.5 ⋅T1 b. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. valoarea raportului presiunilor gazelor din cele două compartimente după stabilirea echilibrului termic. γ (γ − 1) γ −1 γ 5. a. L1231 = 3L2452 d. T = 0. Căldurile molare pentru gaze se pot exprima cu ajutorul exponentului adiabatic γ . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . T = T1 d. alegeţi relaţia corectă dintre lucrul mecanic schimbat de p1 p1 gaz cu mediul exterior în cele două transformări ciclice: a. L1231 = 2L2452 c. capacitate calorică d. determina Proba E. pistonul s-ar debloca. Calculaţi variaţia energiei interne în trasformarea 2 → 3 c. căldură molară c. Două corpuri cu mase egale. γ − 1 c.16 g de hidrogen molecular µH2 = 2 g ⋅ mol −1 . Volumele celor două compartimente sunt egale.F:ţi: Probă scrisă la Fizică B. Temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic. Ministerul Educaţiei. T = 1 c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. L1231 = L2452 b. având temperaturi diferite. Elemente de termodinamică a. b. d. J ⋅ K d.Varianta 20 .termodinamica B. SUBIECTUL III – Varianta 020 Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic având ca substanţă de lucru 1 mol de gaz ideal 3 R ) parcurge ciclul termodinamic reprezentat în figură. (15 puncte) monoatomic ( CV = . MECANICĂ. se exprimă ca: a.5 ⋅T1 (3p) Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .toate profilele şi specializările. după stabilirea echilibrului termic.5 ⋅ T1 . numărul total de molecule de gaz din cilindru. 1. T = 2. În condiţiile în care cilindrul este izolat adiabatic faţă de mediul exterior. constanta gazelor ideale R = 8. a expresiei T −1 −1 b. filiera vocaţională . O masă dată de gaz ideal efectuează transformările ciclice 1231 şi 2452 reprezentate într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. d. C. Raportul CV / R este egal cu: γ −1 1 b. considerat gaz ideal. Căldurile specifice c ale celor două corpuri sunt în relaţia c 2 = 1 iar între temperaturile iniţiale ale celor două corpuri există 3 relaţia T2 = 3 ⋅ T1 . J ⋅ mol (5p) a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Într-un compartiment al acestui cilindru este închisă o masă m = 0. d. c. L1231 = L2452 (3p) 4. iniţial blocat. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior la fiecare parcurgere a procesului ciclic. căldură specifică b. J ⋅ mol c. (15 puncte) ( ) aflată la temperatura T2 = 400 K . Reprezentaţi grafic în sistemul de coordonate V-T transformarea 2 → 3 → 1 . iar în celălalt compartiment.

în starea B presiunea este p B = 3 p A . d. L1231 = L1321 b. d.toate profilele. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . masa molară a amestecului fiind µ = 29 g/mol . b. J c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Relaţia corectă dintre lucrurile mecanice schimbate de gazul ideal cu mediul exterior este: a. căldura primită de gaz în transformarea BC. filiera vocaţională .F: Probă scrisă la Fizică B. Determinaţi: a.1 Proba E. cu pereţi rigizi se află în condiţii fizice normale (p0 = 105 N/m2 şi t0 = 00C) un amestec de gaze. adică: A. variaţia energiei interne a gazului în transformarea AB. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B. ∆U = Q d. L1231 = −L1321 c. (3p) 4. SUBIECTUL III – Varianta 021 (15 puncte) C Rezolvaţi următoarea problemă: p Un motor termic funcţionează după un ciclu ABCA reprezentat în coordonate B p-V în figura alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Pistonul este lăsat liber şi gazul absoarbe căldura Q . Pa b. Variaţia energiei interne a gazului este: 7Q 9Q 5Q b. n = b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c. Într-un cilindru prevăzut cu un piston mobil şi uşor. Lucrul mecanic şi căldura sunt mărimi care caracterizează: a. densitatea amestecului format din cele două gaze. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. B. V . n = d.toate profilele şi specializările. În starea iniţială gazul ocupă volumul VA = 4 A la presiunea p A = 200 kPa . D. energia de interacţiune dintre moleculele ce alcătuiesc un sistem termodinamic. se află un gaz diatomic ( C P = 7R / 2 ). se cere: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. valoarea lucrului mecanic schimbat de substanţa de lucru cu exteriorul în A transformarea CA. Numărul de molecule conţinute în unitatea de volum este: ρN A ρN A ρµ ρµ a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 021 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.Varianta 21 . starea energetică a unui sistem termodinamic.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 1. format dintr-un număr N1 = 12 ⋅ 10 23 molecule de azot (µ1 = 28 g/mol ) şi un număr N 2 molecule de oxigen (µ 2 = 32 g/mol ) . ∆U = c. Cunoscând CV = 5R / 2 . L1231 = 2L1321 d. N (3p) 3. C. numărul N 2 de molecule de oxigen din vas. ∆U = 9 7 7 5. considerat gaz ideal. schimbul de energie dintre sistemul termodinamic şi mediul exterior. iar în C volumul este VC = 2VA .. este: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. constanta gazelor ideale R = 8. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. să reprezentaţi grafic în sistemul de coordonate p-T succesiunea de transformări A → B → C . Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei.31 J . unitatea de măsură a energiei interne în S. Un gaz cu masa molară µ şi densitate ρ se află închis într-un vas. b. care se poate deplasa fără frecare.I. masa azotului din vas. O masă dată de gaz ideal efectuează transformările ciclice 1231. W d. intensitatea mişcării de agitaţie moleculară din sistemul termodinamic. n = c. MECANICĂ. SUBIECTUL II – Varianta 021 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas închis. d.termodinamica B. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. concentraţia n a moleculelor (numărul de molecule din unitatea de volum). L1231 = 3L1321 (5p) Ministerul Educaţiei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. n = (2p) µ 2µ NA 2N A 2. respectiv 1321 reprezentate în coordonate p-V ca figura alăturată. c. ∆U = (2p) a.

unitatea de măsură.06 ⋅ 10 23 molecule de oxigen. 1. în S. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 022 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul 3 → 1. SUBIECTUL II – Varianta 022 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un balon cu pereţi rigizi. Calculaţi căldură cedată de gaz mediului exterior în procesul 1 → 2 → 3 → 1. Q = νR∆T b. ca în figura alăturată. b. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. 2 c. −2. considerat gaz ideal. de volum V = 83. adică: A. 3. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 2 → 3 . U = νRT d. Lucrul mecanic efectuat de un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = 4.493 kJ d. Se cunoaşte că în transformarea 1 → 2 temperatura este constantă.F: Probă). scrisă la Fizică B. de la o 2 stare iniţială cu temperatura t 1 = 27°C la o stare finală în care temperatura absolută se dublează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. masa de oxigen din balon. SUBIECTUL III – Varianta 022 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic evoluează după un ciclu termodinamic reprezentat în coordonate p-V în graficului alăturat. masa molară a amestecului de gaze obţinut după introducerea unei mase m He = 28 g de heliu ( µ He = 4 g/mol Proba E. U = b. b. U = ν R T (2p) 2 2 2 2. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.02 ⋅ 10 23 mol −1 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Q = νCV ∆T c. are valoarea: a. . Un vas cilindric orizontal închis la capete este împărţit în două compartimente ( 1 şi 2 ) cu ajutorul unui piston care se poate mişca fără frecare.7395 kJ (3p) 3. raportul maselor m1 / m2 este: a. c. căldura molară la volum 3 constant CV = R şi ln 2 = 0. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Q = νCp ∆T d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. densitatea oxigenului din balon în condiţiile date.31 J . d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. D. 2 a. expresia energiei interne a gazului ideal 3 monoatomic ( CV = R ) este: 2 νRT 3 5 a. exprimată în unităţi de măsură SI. Q = p∆V Ministerul Educaţiei.1A . d.1 B. d.toate profilele şi specializările.toate profilele. filiera vocaţională . b. −3. c. presiunea gazului din balon. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică.693 . la temperatura t = 47° C ( µ O2 = 32 g/mol ).493 kJ c. O cantitate constantă de gaz ideal descrie o transformare reprezentată în coordonate p − T în figura alăturată. 2. se află un număr N = 18. 8 5. (5p) mol ⋅ K K kg ⋅ K N⋅K 3 R ) într-un proces adiabatic. (15 puncte) . 1 / 4 b. pentru căldura specifică este: J J J J a. U = ν R T c. iar al doilea conţine hidrogen ( µ H 2 = 2 g/mol ). mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. MECANICĂ. Căldura primită de gaz pentru ca temperatura să-i crească cu ∆T are expresia: a.I. Reprezentaţi ciclul termodinamic în sistemul de coordonate V-T. B. constanta gazelor ideale R = 8. 4 d.7395 kJ b. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. cele două gaze fiind în echilibru termic. C.termodinamica B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Determinaţi: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Ştiind că în compartimentul 1 se află oxigen ( µ o2 = 32 g/mol ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar (2p) (3p) B. astfel încât V2 = 4V1 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.Varianta 22 .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. p1 1 b. B. primind o cantitate de căldură egală cu 10 kJ. în care temperatura este t 1 = −23 0 C . MECANICĂ. despre variaţia energiei interne a gazului în transformarea descrisă se poate afirma că: a. căldurii specifice. adică: A. C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 400 K d. filiera vocaţională . exponentului adiabatic.T). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 0 V c.I. SUBIECTUL II – Varianta 023 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate egală cu ν = 0. Dacă într-o transformare la presiune constantă a unei cantităţi constante de gaz ideal volumul gazului creşte cu 50%. B. diferenţa dintre energia internă a gazului în starea 3 şi energia internă a gazului în starea 1. este mai mică decât − 10 kJ b. În acord cu primul principiu al termodinamicii. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. . SUBIECTUL III – Varianta 023 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal poliatomic ( CV = 3R ). 300 K b.toate profilele. c. este egală cu 10 kJ (2p) Ministerul Educaţiei. Gazul dintr-un corp de pompă suferă următoarele transformări: mai întâi este încălzit izocor. numărul de molecule de gaz din unitatea de volum în starea 2.F: ă scris ă la Fizicăîntre stările 1 şi 3. m1 = 2m2 b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. este supus transformării 1 → 2 → 3 .termodinamica B. (5p) 4. Transformarea 1 → 2 este izotermă. valoarea densităţii gazului în starea 3. c. Elemente de termodinamică d . este încălzit la volum constant până la dublarea temperaturii. b. D. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .Varianta 23 . (3p) 3. reprezentată în sistemul de coordonate p-V p în figura alăturată. b. constanta gazelor ideale R = 8.693 . Scade într-o destindere la presiune constantă. în care volumul este V1 = 1. m2 = 2m1 c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.31 J . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.25 mol de azot molecular ( µ N2 = 28 g/mol ). masa unei molecule de azot.toate profilele şi specializările. b. varia ţia Prob relativ ă a presiunii Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Creşte într-o destindere la temperatură constantă. valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3. apoi revine la presiunea iniţială printr-o destindere izotermă. Unitatea de măsură din S. Două mase diferite din acelaşi gaz ideal efectuează două transformări reprezentate în coordonate V-T ca în figura alăturată. 2 3 2p1 Se cere: a. considerat gaz ideal. d. Alegeţi afirmaţia corectă referitoare la energia internă a unui gaz ideal: a.1 B. Scade într-o încălzire la volum constant. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. c. iar apoi este comprimat la temperatură constantă până volumul se reduce la jumătate din valoarea iniţială. m1 = 4m2 (3p) d. Determinaţi a. 360 K c. valoarea căldurii schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 . 450 K (2p) 2. Proba E. 1. este mai mare decât 10 kJ d. căldurii molare. relaţia dintre masele celor două gaze este: a. reprezentarea transformării într-un sistem de coordonate (p. constantei gazelor ideale. d. aflat iniţial în starea 1. Creşte într-o comprimare adiabatică. este egală cu − 10 kJ c. iar temperatura iniţială este T1 = 200 K temperatura finală va fi egală cu: a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 023 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. a mărimii egale cu raportul dintre lucrul mecanic schimbat de un gaz cu mediul exterior şi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în decursul unei transformări este aceeaşi cu a: a.4 A .02 ⋅ 10 23 mol −1 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Se consideră ln 2 ≅ 0. m2 = 4m1 5. Cunoscând că presiunea la care au loc transformările este aceeaşi. aflat iniţial în starea 1.

N A Vµ sunt toate simultan valabile pentru sisteme termodinamice aflate în stare: a.toate profilele şi specializările. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului. în orice stare de agregare 3. D. în care. a. d. numărul de molecule de oxigen.9 d. densitatea gazului în starea iniţială. c. În urma acestui proces fierul a cedat mediului exterior căldura Q1.02 ⋅ 10 23 mol −1 . unitatea de măsură în S. considerat gaz ideal. Se deblochează pistonul. respectiv abscisă sunt: a. mol ⋅ K kmol ⋅ K kg ⋅ K K 2. Într-o transformare ciclică. i se dublează temperatura. iar gazul este încălzit până când presiunea devine egală cu presiunea atmosferică p 0 = 10 5 N/m 2 . pentru căldura molară este: J J J J b. volumul gazului înăstarea Ministerul Educaţiei. Setul de trei relaţii υ = m µ = N V = utilizate în termodinamică. b. variaţia energiei interne a gazului ideal este egală cu: 3 b. astfel încât presiunea se micşorează de două ori. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 024 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Determinaţi: a.I. Apoi este introdusă într-o etuvă. Reprezentaţi succesiunea de transformări suferite de gaz în sistemul de coordonate p-V. 0 c. Gazul este încălzit în continuare până se dublează volumul. etanş. p − V d. C. p ⋅ V (2p) a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Se cunoaşte căldura molară izocoră Cv = 5R / 2 . Gazul este supus unei transformări în care presiunea rămâne constantă.1 (3p) Q1 Q1 Q1 Q1 5.1 B.F: Prob ă scris la Fizicfinal ă ă. 2 = 9. b. Determinaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior. SUBIECTUL III – Varianta 024 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru aşezat orizontal este închis cu ajutorul unui piston mobil. p − T b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. primind căldura Q2. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. constanta gazelor ideale R = 8. V − T 4 O bucată de fier este scoasă iarna dintr-o oţelărie. B. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Pistonul este blocat. filiera vocaţională .31 J . νRT d. ν CV T 2 Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Determinaţi căldura primită de gaz în procesul de mai sus. .Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale. la presiunea p1 = 0. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. apoi unei transformări în care volumul gazului rămâne constant. 2 = 3 c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . B. temperatura gazului la sfârşitul transformării în care presiunea a rămas constantă. se află la presiunea p1 = 1MPa şi temperatura t1 = 470 C . SUBIECTUL II – Varianta 024 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 160 g oxigen ( µ = 32 g/mol ).lichidă c. gazoasă b. considerat gaz ideal.termodinamica B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. (2p) a. în conformitate cu notaţiile din manuale. până la un volum de patru ori mai mare. 1. Raportul dintre aceste două călduri este egal cu: Q Q Q Q a. 2 = 1 b. Elemente de termodinamică d. temperatura ei scăzând cu ∆t = 30 D C până la (3p) (5p) temperatura de 0D C a mediului ambiant. MECANICĂ. Cilindru conţine o masă m = 16 g oxigen ( µ = 32 g/mol ). c.toate profilele.Varianta 24 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 2 = 5. c. T − V c.5 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura t 1 = 47 0 C . de masă neglijabilă care se poate mişca fără frecare. d. În figura alăturată aria haşurată are dimensiunea aceeaşi cu cea a lucrului mecanic efectuat de o masă de gaz dacă perechile de mărimi de pe ordonată. Proba E. adică: A. solidă d.

2 b. 600 J (3p) 3. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . B. 5 (5p) 4.I. Cilindrul conţine o cantitate de azot ( µ = 28 g/mol ). K (kelvin) b. raportul dintre căldura primită şi lucrul mecanic efectuat este: a. Elemente de termodinamică d. căldura molară la volum constant Cv = 5R / 2 şi ln 2 ≅ 0. de masă neglijabilă. variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Gazul din cilindru se încălzeşte la presiune constantă până când temperatura creşte cu o fracţiune f=50%. 1. Q < L d. cantitatea de substanţă de azot din cilindru. considerat gaz ideal care în starea iniţială ocupă volumul V = 3 ⋅ 10 −3 m 3 la temperatura T = 300 K şi presiunea p = 8. D. kmol (2p) Ministerul Educaţiei. 1.Iniţial aerul din cilindru exercită asupra pistonului o forţă de apăsare F = 10 kN . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Pa (pascal) d. Exponentul adiabatic pentru acel gaz are valoarea: a.1 B.8 (3p) 5. Lucrul mecanic efectuat de gaz are valoarea: a. unitatea de măsură în S. este corectă relaţia: b. constanta gazelor ideale R = 8. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.termodinamica B.5 b.toate profilele. 1. 500 J d.F: Prob ă scris ăgaz la Fizic ă B. J . d. căldura primită de gaz în transformarea 3 → 1 . Se cunoaşte suprafaţa pistonului S = 200 cm 2 . Un gaz ideal efectuează un proces termodinamic care în sistemul de coordonate p-V se reprezintă grafic ca în figura alăturată. MECANICĂ. 1.3 c. lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior în timpul unui ciclu. În timpul funcţionării motorului gazul este supus procesului ciclic reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. Transformarea 1 → 2 are loc la temperatură constantă. pentru un proces izoterm al gazului ideal. Determinaţi: a.toate profilele şi specializările. C.69 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. -600 J b. densitatea azotului în starea iniţială. filiera vocaţională . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Varianta 25 . Se cere: a. SUBIECTUL III – Varianta 025 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În cilindrul cu piston mobil al unui motor termic se găseşte o cantitate de aer care ocupă volumul V1 = 2 A .4 d. 1. J (joule) c. volumul ocupat de în starea finală. raportul dintre lucrul mecanic efectuat şi modulul căldurii cedate sursei reci este 2 / 3 . 1. Proba E. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. etanş. Pentru fiecare ciclu al unui motor Diesel. Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. . SUBIECTUL II – Varianta 025 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru este închis cu ajutorul unui piston mobil. 3 d. b. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Căldura molară la volum constant a unui gaz ideal este CV = 2. iar V2 = 4 A .02 ⋅ 10 23 mol −1 . b.5 c. reprezentarea grafică a procesului ciclic în sistemul de coordonate p-T. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.5R . -500 J c.31 SUBIECTUL I – Varianta 025 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. L = υR∆T c. c. adică: A. c. 2.31 ⋅ 10 4 N/m 2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ∆U = 0 2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. care se poate deplasa fără frecare. masa de azot din cilindru. a energiei interne este: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Q = 0 (2p) a.

a mărimii descrisă de relaţia este: γ -1 a. efectuate de mase egale din trei gaze diferite.1 B. < < c. Din starea 2 gazul este comprimat. MECANICĂ. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.valoarea raportului dintre presiunea gazului în starea 1 şi presiunea gazului în starea 2. Determinaţi: a. V1 = 2 A. J/ (mol ⋅ K ) c.). c. efectuează lucru mecanic şi îi creşte temperatura b. D. În diagrama alăturată sunt reprezentate trei transformări izocore (V = const. µ1 = µ2 = µ3 b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. valoarea raportului dintre volumul final şi cel iniţial ocupat de gaz. Dacă temperatura finală a corpului devine T 2 = 321K .5 ≈ 0. volumul ocupat de gaz în starea iniţială. V 4 = 5 A . 342 K c.Varianta 26 .J b. b. 296 K b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . adică: A. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 1. SUBIECTUL III – Varianta 026 Rezolvaţi următoarea problemă: 5 R ) efectuează o transformare 2 ciclică. temperatura menţinându-se constantă. relaţia care există între masele molare ale acestora este: 1 1 1 1 1 1 a. J/K d. calculaţi: a. energia internă a gazului în starea 2. t 0 = 0 0 C ) este încălzit la p = constant până la temperatura de 27 0 C . −9% (3p) 4. J/ (kg ⋅ K ) (2p) 2. −36% b. Transformările 2 − 3 şi 4 − 1 au loc la temperaturi constante.La comprimarea adiabatică a unui gaz ideal acesta: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 1-2.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Se cunosc parametrii (15 puncte) O cantitate de gaz ideal diatomic ( CV = termodinamici ai stării 1 : p1 = 10 5 N/m 2 . T1 = 300 K şi volumul în starea 4. unde β = 10 5 N ⋅ m −5 . filiera vocaţională . constanta gazelor ideale R = 8. efectuează lucru mecanic şi îi scade temperatura c. b. Raportul dintre temperatura gazului în starea 1 şi temperatura gazului în starea 2 este T1 T 2 = 9 4 . 373 K d. C. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 026 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în procesul 2-3. în care presiunea are aceeaşi valoare ca şi în starea iniţială. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. B. 412 K (5p) 5. atunci temperatura stării iniţiale a fost egală cu: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. aflat iniţial la presiunea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Un gaz ideal aflat iniţial în condiţii normale de temperatură şi presiune ( p 0 = 1 atm . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. < < µ3 µ1 µ2 µ1 µ2 µ3 (2p) Ministerul Educaţiei.92 . variaţia energiei interne în procesul 3-4. Ştiind că V1 = V 2 = V3 . reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. Cunoscând că ln 2. µ1 < µ2 < µ3 d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. până într-o stare 3. −27% c. .termodinamica B. Proba E.toate profilele şi specializările. SUBIECTUL II – Varianta 026 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dintr-un gaz ideal. primeşte lucru mecanic şi îi creşte temperatura d. suferă o transformare 1 − 2 descrisă de legea p = β ⋅ V . valoarea raportului dintre densitatea gazului în starea 2 şi densitatea gazului în starea 3 Ministerul Educaţiei. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică R unitatea de măsură în S. −18% d. Variaţia temperaturii unui corp este egală cu ∆θ = −520 C . d.toate profilele. c. Elemente de termodinamică d. primeşte lucru mecanic şi îi scade temperatura (3p) 3.I.F: Probă scrisă la Fizică B. Variaţia relativă a densitatăţii gazului este egală cu: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.31 J .

Reprezentaţi transformările 2-3-1 în sistemul de coordonate (p. 1.02 ⋅ 10 23 mol −1 . a. densitatea minimă atinsă de gaz în cursul transformărilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. pe drumul 1a3 . izotermă (3p) 5. apoi este comprimat la presiune constantă până la volumul V3 = V1 . Proba E. MECANICĂ. Determinaţi valoarea căldurii molare a gazului în transformarea 1 → 2 . SUBIECTUL III – Varianta 027 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal având căldura molară la volum constant CV = 3R / 2 . b. atunci raportul presiunilor 1 este: T2 p2 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. p1 =9 p2 (2p) Ministerul Educaţiei.toate profilele. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. p1 =3 p2 d. d.31 J . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 027 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. pozitiv dacă volumul gazului scade. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 3 → 1.termodinamica B. adiabatică d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. L123 = 1. d. negativ într-o comprimare adiabatică. volumul iniţial ocupat de gaz.toate profilele şi specializările. considerat gaz ideal. nul într-o transformare izobară. într-un proces adiabatic. capacităţi calorice (2p) 2. D. Determinaţi: a. c. c. Parametri gazului în starea (1) sunt p1 = 10 5 N/m 2 şi V1 = 2 A . constanta gazelor ideale R = 8. izobară c. Pentru o masă de gaz ideal. ocupă în starea iniţială volumul V1 la temperatura T1 = 400 K şi presiunea p1 = 10 6 N/m 2 .T) b. egal cu căldura schimbată de gaz cu mediul extern. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .F: Probă scrisă la Fizică B. iar volumul maxim atins de gaz în cursul ciclului este V2 = 2V1 . Rezultatul obţinut de un elev în urma rezolvării unei probleme este 2000 N ⋅ m . Gazul se destinde la temperatură constantă până la volumul V2 = 2V1 . presiuni d. călduri b. . fie prin starea intermediară 2 . Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Dacă temperatura gazului se schimbă în raportul a. acest rezultat poate reprezinta valoarea unei: a. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. Un gaz ideal efectuează o transformare după legea V = a ⋅ p . mase molare c. numărul moleculelor de oxigen ce alcătuiesc gazul. B. p1 1 = p2 9 p T1 = 3. (5p) 4. Între valorile lucrurilor mecanice schimbate cu mediul exterior în cele două procese termodinamice există relaţia: a. d. L123 = 2L1a3 b. izocoră b. efectuează ciclul termodinamic reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. L1a 3 = 2L123 (3p) 3. filiera vocaţională . temperatura minimă atinsă de gaz în cursul transformărilor. SUBIECTUL II – Varianta 027 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 0.Varianta 27 . adică: A. a > 0 .1 B. Un gaz ideal trece din starea 1 în starea 3 fie direct.5L1a 3 c. Lucrul mecanic efectuat de un gaz ideal este: a. raportul dintre presiunea şi densitatea gazului rămâne constant într-o transformare: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. conform figurii alăturate.4 kg de heliu ( µ = 4 kg/kmo l ). L1a 3 = 3L123 d. c. Calculaţi căldura cedată de gaz mediului exterior în procesul ciclic. p1 = 3 p2 c.

Varianta 28 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 028

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. La funcţionarea unui motor Diesel, timpul în care se produce lucru mecanic este: a. admisia b. evacuarea c. arderea şi detenta d. compresia (3p) 2. Densitatea unui gaz ideal aflat la temperatura T şi presiunea p, se exprimă cu ajutorul densităţii ρ0 în condiţii normale de presiune şi temperatură prin relaţia: ρ T p T pT pT b. ρ = ρ 0 0 0 c. ρ = 0 d. ρ = ρ 0 0 (5p) a. ρ = ρ 0 p 0 T0 pT p 0 T0 p0 T 3. Mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară pentru a creşte (micşora) temperatura unui corp cu un Kelvin este: a. capacitatea calorică b. căldura specifică c. căldura molară d. caloria (2p) 4. O cantitate constantă de gaz ideal cu exponentul adiabatic γ = 7 / 5 descrie o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. Dacă lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1-2 este −2 kJ , atunci variaţia energiei interne a gazului este egală cu: a. −5 kJ b. −2 kJ c. 5 kJ d. 2 kJ (3p) 5. Într-o transformare izotermă căldura absorbită de un gaz ideal este Q = 75 J . Lucrul mecanic efectuat de gaz în acest caz are valoarea de: a.50 J b.75 J c.100 J d.120 J (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 028

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol de oxigen ( µ = 32 g/mol ), considerat gaz ideal, se află în starea de echilibru

termodinamic 1, caracterizată de parametrii p1 = 10 5 Pa , V1 şi T1 = 300 K. Gazul este încălzit presiunea menţinându-se constantă până când temperatura devine de trei ori mai mare decât în starea iniţială. În continuare gazul este răcit menţinându-se constant volumul până când presiunea devine egală cu jumătate din valoarea presiunii din starea iniţială. Determinaţi: a. masa unei molecule de O2; b. numărul de molecule de O2; Proba E,F: Prob ă scrisăîn la starea Fizică 2 B.1 B. Elemente de termodinamică c. densitatea gazului d. temperatura gazului în starea 3.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 028
Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal diatomic ( γ =
p1 = 4 ⋅ 10 5 Pa

(15 puncte)
p p1
0,5p1 2 3 0

şi volumul reprezentată grafic în coordonate (p,V) ca în figura alăturată. Transformarea 2 → 3 este izotermă. Se consideră ln 2 ≅ 0,693 . Determinaţi: a. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 ; b. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3 ; c. diferenţa dintre energia internă a gazului în starea 3 şi energia internă a gazului în starea 1; d.valoarea căldurii molare a gazului în transformarea 1-2.

5 ), aflat iniţial în starea 1, în care presiunea este 3 V1 = 2,5 A , este supus transformării 1 → 2 → 3 ,

1

V1

V

Varianta 29 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 029

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură a mărimii CV ∆T poate fi scrisă sub forma:
J J J b. c. d. J mol kmol ⋅ K K 2. Precizaţi în care din timpii de funcţionare ai motorului Otto se produce lucru mecanic: a.admisia b.compresia c. aprinderea şi detenta d.evacuarea

a.

(2p) (5p)

3. Un gaz ideal poate evolua din starea de echilibru termodinamic A în stările 1, 2 sau 3. Procesele sunt reprezentate în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată. Stările 1,2 şi 3 aparţin aceleiaşi izoterme. Între energiile interne ale gazului în stările 1, 2, 3 există relaţia: a. b. c. d.
U1 < U 2 < U 3 U1 = U 2 = U 3 U1 > U 2 > U 3 U1 > U 2 < U 3

(3p) 4. Învelişul adiabatic nu permite: a. schimbul de căldură între sistem şi mediul exterior; b. modificarea energiei interne a sistemului; c. schimbul de lucru mecanic între sistem şi mediul exterior; d. schimbul de energie între sistem şi mediul exterior. (2p) 5. Dublând izoterm volumul unui gaz acesta absoarbe căldura Q . Dacă mărim volumul gazului de 4 ori, la aceeaşi temperatură, căldura absorbită de gaz are expresia: b. Q ' = Q ⋅ ln 4 c. Q ' = 4Q d. Q ' = 2Q (3p) a. Q ' = Q ⋅ ln 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 029

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 64 g de oxigen molecular ( µ = 32 g/mol ), aflat iniţial iniţial la temperatura t1=1270C ocupă volumul V1 = 10 A . Gazul suferă o destindere conform legii p=aV , a>0, până la volumul V2 = 2V1 . Din starea 2 gazul este răcit la volum constant până în starea 3 în care presiunea este egală cu cea din starea 1. Determinaţi: a. numărul de molecule din unitatea de volum în starea 1; b. presiunea p 2 a gazului în starea 2; c. temperatura gazului în starea 2; d. densitatea gazului în starea 3.
Proba E,F: Probă scrisă la Fizică B.1 B. Elemente de termodinamică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 029
Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal monoatomic ( CV =

(15 puncte)

3 R ) având volumul V1 = 2 A şi presiunea p1 = 300 kPa 2 evoluează după un ciclu termodinamic compus din următoarele procese: procesul izobar 1 → 2 până la p V2 = 3V1 , procesul izoterm 2 → 3 până la p 3 = 1 , procesul izobar 3 → 4 până la V 4 = V1 , şi procesul 2 izocor 4 → 1 până în starea iniţială. Se consideră ln 2 ≅ 0,693 . a. Reprezentaţi succesiunea de procese termodinamice în sistemul de coordonate p − V .

b. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul 1 → 2 . c. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în procesul 2 → 3 . d. Determinaţi căldura cedată de gaz în cursul ciclului termodinamic.

Varianta 30 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 030

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Despre o cantitate de gaz ideal închis într-un cilindru izolat adiabatic şi prevăzut cu un piston mobil termoizolant, se poate afirma că: a. nu schimbă căldură cu mediul exterior; b. îşi păstrează temperatura nemodificată; c. poate doar să cedeze căldură în mediul exterior; d. poate doar să primească căldură din mediul exterior. (2p) 2. Putem afirma că, după parcurgerea unui ciclu complet, variaţia energiei interne a gazului ideal din cilindrul unui motor termic este întotdeauna: a. egală cu lucrul mecanic efectuat de către gaz; b. egală cu căldura primită de către gaz; c. nulă; d. pozitivă. (3p) 3. Patru gaze ideale diferite, având aceaşi masă şi ocupând acelaşi volum, sunt supuse transformărilor reprezentate în figura alăturată. Reprezentarea grafică ce corespunde gazului cu cea mai mare masă molară µ , este: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 (5p) 4. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia care are unitatea de măsură a lucrului mecanic este: a. pT b. TV c. p∆V d. p / V (3p) 5. Volumul unui gaz ideal a scăzut cu 20%, în timp ce temperatura gazului a fost menţinută constantă. Despre presiunea gazului se poate afirma că: a. a crescut cu 20% b. a crescut cu 25% c. a scăzut cu 20% d. a scăzut cu 25% (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 030

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un recipient conţine o masă m = 50 g dintr-un gaz ideal de masă molară µ = 2 kg/kmol. Presiunea la care se găseşte gazul este p = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 , iar temperatura are valoarea t = 27 0 C . a. Determinaţi cantitatea de gaz din vas. b. Calculaţi numărul de molecule din unitatea de volum aflate în vas. c. Determinaţi densitatea gazului din recipient. d. Recipientul este pus în legătură, print-un tub de dimensiuni neglijabile, cu un alt recipient conţinând iniţial 10 5 N/m 2 . Cel de-al B.1 doilea recipient are volumul VB. trei ori mai mare decât gaz ideal presiunea 2 =ă 2 de Proba E,F: la Prob ă scrisă lap Fizic Elemente de termodinamic ă primul. Considerând că temperatura e aceeaşi în ambele recipiente şi se menţine constantă, determinaţi valoarea presiunii care se stabileşte în sistem după ce recipientele sunt puse în legătură.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 030
Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV =

(15 puncte)

3 R ), aflat iniţial în starea 1 în care presiunea este 2 5 2 p1 = 2 ⋅ 10 N/m , iar volumul V1 = 3 A , este supus transformării 1 → 2 → 3 ,

reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. Transformarea 2 → 3 este izotermă, iar transformarea 1 → 2 se reprezintă printr-o dreaptă. Se va considera ln 2 ≅ 0,693 . Determinaţi: a. energia internă a gazului în starea 2; b. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 ; c. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3 ; d. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 → 3 .

nu se poate preciza (2p) 4. considerat gaz ideal. d. ∆U = p ⋅ ∆V c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 400K (3p) Ministerul Educaţiei.4 m . B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 031 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.toate profilele şi specializările.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Ministerul Educaţiei. Calculaţi: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.1 B. mol ⋅ K kg ⋅ K kg ⋅ mol K 5 R absoarbe. 300K c.F: Prob scris ă din la Fizic ă B. Gazul este comprimat la temperatură constantă până la o presiune de două ori mai mare. presiunea gazului: a. b. Se deplasează pistonul spre dreapta pe distanţa ∆A = 0. Într-o destindere cvasistatică a unui gaz ideal.31 ⋅ 10 5 Pa . acesta să nu se deplaseze. Elemente de termodinamică c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. într-o transformare cvasistatică în care temperatura rămâne constantă. constanta gazelor ideale R = 8. (2p) a. pentru ca după ce lăsăm pistonul liber.693 . d. o cantitate de căldură Q. Q (3p) 3. care se poate deplasa fără frecare. SUBIECTUL II – Varianta 031 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal închis la ambele capete. la presiunea p = 10 5 Pa şi temperatura T = 290 K . Se cunoaşte CV = R şi ln 2 = 0. masa de gaz ce trebuie scoasă dintr-un compartiment. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. de lungime L = 2 m şi secţiune S = 2 ⋅ 10 −4 m 2 . b. este: a. 5Q 2 d. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 .693 ⋅ 106 J . Calculaţi masa molară a gazului c. . Proba E. masa total ăă de aer cilindru. ∆U = 0 d. D.6 kg este închisă într-un cilindru cu piston. C. c. Presiunea gazului la temperatura T1 = 300 K este p1 = 5 ⋅ 10 5 Pa .Varianta 31 . Reprezentaţi succesiunea de transformări suferite de gaz în sistemul de coordonate p-V. 327K d. ∆U = ν RT b. având masa m = 1.I.31 J . d. adică: A. pentru căldura specifică este: J J J J b. 2 a. unitatea de măsură în S. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Variaţia energiei interne a gazului în acest proces este: 2. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. SUBIECTUL III – Varianta 031 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic. etanş. 273K b. MECANICĂ. scade b. creşte c. În ambele compartimente ale cilindrului se află aer ( µ aer = 29 g/mol ). • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. temperatura rămânând constantă. într-o transformare cvasistatică 2 reprezentată în coordonate p-T. Un gaz ideal diatomic CV = a. Temperatura gazului are valoarea: a. este împărţit în două compartimente de volume egale cu ajutorul unui piston subţire. forţa ce trebuie să acţioneze asupra pistonului pentru a-l menţine în poziţia dată. iar lucrul mecanic în acest proces este L = −0. iar gazul este răcit până când presiunea devine egală cu presiunea 3 iniţială. 5Q 7 c. la temperatură constantă.termodinamica B. rămâne constantă d. . Un mol de gaz ideal este închis într-o butelie de volum V = 4 ⋅ 10−3 m3 la presiunea p = 8. Pistonul este blocat. ca în figura alăturată.toate profilele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. variaţia energiei interne a unui gaz ideal. 1. ∆U = p ⋅ V (5p) 5. cantitatea de aer din fiecare compartiment. Determinaţi valoarea căldurii schimbate de gaz cu mediul exterior în timpul procesului 1 → 2 → 3 precizând dacă este primită sau cedată. filiera vocaţională . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 2Q 5 b. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.

Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . B. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Varianta 32 . b. C. L = 0 J 5. adică: A. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior are valoarea: a. MECANICĂ.31 J . nu permite schimb de căldură şi nici de lucru mecanic. b.F: Prob ă scrisă la Fizic ă ţionalitate a c. 1. 25 J b.02 ⋅ 10 23 mol −1 .69 . filiera vocaţională .6 kJ/ (kg ⋅ K ) b. În starea iniţială gazul ocupă un volum V1 = 25 A şi se află la temperatura t 1 = 27 0 C . 1. 350 J (3p) 5 R ) într-un proces care se 2 reprezintă în coordonate p-V ca în figura alăturată are valoarea Q = 140 J . SUBIECTUL III – Varianta 032 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal diatomic efectuează un proces ciclic. a. Se cunoaşte γ = 1. d. temperatura finală a gazului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. (2p) (3p) Ministerul Educaţiei. Un gaz are căldura molară izocoră Cv = 20800 J/ (kmol ⋅ K ) şi masa molară µ = 32 kg/kmol . Reprezentaţi grafic ciclul în coordonate V-T. . Gazul este comprimat până la o presiune p 2 = p1 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.6 J/ (kg ⋅ K ) c. volumul final ocupat de gaz. d. Calculaţi lucru mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 . Din această stare este încălzit izocor până când presiunea devine p3 = 2 p1 . unitatea de măsură în S. c. Un înveliş adiabatic este un înveliş cu următoarele proprietăţi: a. căldura primită de un sistem termodinamic este Q1 = 200 J .termodinamica B. dar nu permite schimb de lucru mecanic. Apoi gazul este comprimat izoterm până când volumul devine V4 = 25 A . iar căldura cedată Q 2 = −150 J . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. 650 J/ (kg ⋅ K ) d. 665. permite schimb de căldură. nu permite schimb de căldură. L = 100 J c. 175 J d. Printr-o răcire izocoră ajunge în starea iniţială. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului între stările 1 şi 3. În timpul unui proces termodinamic ciclic. Determinaţi: 2 a.54 J/ (kg ⋅ K ) (5p) 3. În starea iniţială volumul ocupat de gaz este V1 = 8. J K b. 50 J c. Determinaţi valoarea căldurii cedată de gaz mediului exterior după parcurgerea unui ciclu complet. D. iar temperatura acestuia are valoarea T1 = 831K . Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. J mol ⋅ K (2p) 4. L = 140 J J Kg ⋅ K c.toate profilele. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Căldura specifică izocoră a gazului este: a.I. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. permite atât schimb de căldură. Kg ⋅ K J d.1 B. Gazul este încălzit izobar până i se dublează volumul.31 A . valoarea constantei de propor Proba E. presiunea gazului în starea iniţială b. dar permite schimb de lucru mecanic. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 2. Căldura primită de un gaz ideal diatomic ( CV = b.toate profilele şi specializările. cât şi de lucru mecanic. între presiunea şi volumul gazului există relaţia p = a ⋅ V 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. B. d.4 şi ln 2 = 0. c. constanta gazelor ideale R = 8. 665. L = 40 J d. SUBIECTUL II – Varianta 032 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 1 mol de gaz ideal evoluează foarte lent astfel încât în orice stare intermediară de echilibru termodinamic. Lucrul mecanic schimbat de sistem cu mediul exterior este: a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 032 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. a Q mărimii fizice definite prin relaţia este: υ ∆T a.

Justificaţi faptul că temperatura gazului în starea D are aceeaşi valoare cu cea din starea B. Calculaţi raportul temperaturilor gazului în starea C şi în starea A. Gazul primeşte lucru mecanic din exterior în transformarea: a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 033 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. reprezentarea grafică a succesiunii de transformări în sistemul de coordonate V-T. D. C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. B. b. c.1 K. Într-una din transformările izocore. 200 J (cedată) c. etanş. b. Se cere: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. b. apoi este răcit izocor până atinge temperatura iniţială (transformarea BC).Varianta 33 . Gazul este încălzit cu ∆T = 40 K la presiune constantă (transformarea AB) absorbind căldura 33240 J. . variaţia energiei interne a gazului în transformarea ABC. În cursul celeilalte transformări izocore. 1→ 2 2→3 3→4 4 →1 (3p) 3.toate profilele. Calculaţi raportul dintre densitatea gazului în starea D şi densitatea gazului în starea A. 100 J d. Proba E. 300 J (cedată) (3p) 5. 300 J (primită) d. la presiune constantă. unitatea de măsură din S. adică: A. MECANICĂ. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. gazul este încălzit până când presiunea atinge valoarea presiunii atmosferice ( p 0 = 10 5 Pa ). În cursul unei transformări adiabatice a unui gaz ideal aflat într-un cilindru cu piston (descrisă de ecuaţia pV γ = const. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 1. B. de masă neglijabilă care se poate mişca fără frecare. O cantitate dată de heliul aflat într-un balon cu pereţi rigizi efectuează o transformare în cursul căreia cedează căldura -100 J. 200 J (primită) b. 150 J (5p) 4. constanta gazelor ideale R = 8. O cantitate dată de gaz ideal suferă transformarea ciclică 12341 reprezentată într-un sistem de coordonate pV ca în figura alăturată. Calculaţi cantitatea de gaz aflat în corpul de pompă d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . gazul primeşte căldura 200 J. − 100 J c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. kg d. Elemente de termodinamică Temperatura gazului D a. d. Variaţia energiei interne a gazului în această transformare este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.F: Prob ă scrisăîn la starea Fizică D are valoarea T =300 B. Ministerul Educaţiei. -150 J b.toate profilele şi specializările. 2 c. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea BC d. kg−1 (2p) 2. lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea ABC. volumul gazului variază invers proporţional cu puterea a doua a temperaturii absolute. filiera vocaţională . 1. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.5 d. . B-C: pistonul este deblocat şi gazul este încălzit. 3 (2p) Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 033 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru aşezat orizontal este închis cu ajutorul unui piston mobil. În cilindru se află o cantitate υ = 40 mol de gaz ideal monoatomic ( γ = 1. până când volumul se dublează C-D: se blochează iar pistonul şi gazul este răcit până când ajunge la presiunea iniţială.I. c.66 ). ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.termodinamica B.31 J .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Un gaz ideal monoatomic efectuează o transformare ciclică reversibilă formată din două transformări în care temperatura rămâne constantă (izoterme) şi două transformări în cursul cărora volumul rămâne constant (izocore). ). SUBIECTUL II – Varianta 033 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Gazul ideal închis etanş într-un corp de pompă cu volumul V = 1A se află în starea A la o presiune egală cu jumătate din valoarea presiunii atmosferice şi efectuează următoarea succesiune de transformări: A-B: pistonul fiind blocat. Exponentul adiabatic al gazului este: a.5 b. c. căldura schimbată de gaz cu exteriorul este: a. pentru mărimea fizică egală cu raportul dintre capacitatea calorică şi căldura specifică este: a. K−1 c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. K b.

Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. cantitatea de gaz care trebuie scoasă din cilindru pentru ca presiunea finală să devină p3 = 2 ⋅ 105 Pa . . Masele molare ale gazelor sunt µ 1 . ∆U13 > ∆U123 . Proba E. aşa cum se observă în figura alăturată: din starea iniţială 1 direct în starea finală 3.1 B. volumul rămânând V2 . considerat gaz ideal. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. se află un gaz ideal 5 diatomic. ρ1 . L13 < L123 c. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 034 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. constanta gazelor ideale R = 8. MECANICĂ. ∆U13 < ∆U123 . B. are valoarea: ρ2 µ1 µ2 b. căldura specifică d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.31 J . Reprezentaţi procesul în sistemul de coordonate p-V. mol (3p) a. deschide supapa de evacuare. unitatea de măsură pentru mărimea N este: fizică exprimată prin raportul NA b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. a. SUBIECTUL II – Varianta 034 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de oxigen ( µ O2 = 32 g/mol ). iar în a doua modalitate sistemul trece prin starea intermediară 2. Determinaţi valoarea variaţiei energiei interne a gazului între stările 1 şi 3. Un gaz ideal poate trece din starea de echilibru termodinamic 1 în starea de echilibru termodinamic 3 prin două procese termodinamice distincte. Din acestă stare gazul este încălzit la volum constant până când presiunea se dublează faţă de valoarea presiunii în starea 2 . în care presiunea redevine egală cu presiunea iniţială. Se consideră şi ln 2 ≅ 0. mişca pistonul de la punctul mort superior la punctul mort inferior. d. 2 µ2 2 µ1 (2p) 3. masa unui atom de oxigen. respectiv µ 2 . ∆U13 = ∆U123 . rolul bujiei este de a: a. c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. produce scânteia care aprinde amestecul carburant. 1 c.termodinamica B. Determinaţi valoarea căldurii primite de gaz. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . căldura (5p) 4. (3p) Ministerul Educaţiei. capacitatea calorică c. b. L13 > L123 b. mări compresia amestecului carburant. Ministerul Educaţiei. temperatura gazului în starea finală. SUBIECTUL III – Varianta 034 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru cu piston mobil.toate profilele. kg/mol d. care se poate deplasa fără frecări. filiera vocaţională . de masă neglijabilă. Elemente de termodinamică c. Raportul densităţilor celor două gaze. În starea iniţială gazul ocupă volumul V1 = 8 A la presiunea p1 = 105 Pa . Determinaţi valoarea lucrului mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior. a.693 . Gazul este 2 destins izoterm până în starea 2 în care volumul este V2 = 16 A . căldura molară b. adică: A. D. mol −1 c.toate profilele şi specializările. ∆U13 = ∆U123 . La un motor Otto. 1. mărimea fizică definită prin raportul Q este: ∆T a. b. d. după care este încălzit izocor până în starea finală 3. Între mărimile L şi ∆U corespunzătoare celor două procese termodinamice există relaţiile: a.F: Probă scrisă la Fizică B. Două incinte cu pereţi rigizi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. de volume egale.31 dm3 până în starea 2 în care volumul devine V2 = 2. L13 > L123 d.Varianta 34 . aflat într-un cilindru închis etanş cu un piston de masă neglijabilă care se poate mişca fără frecări. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele folosite în manualele de fizică. ( CV = R ). Determinaţi: a. conţin acelaşi număr de moli din două gaze ideale diferite. din starea iniţială în care p1 = 2 ⋅ 105 Pa şi V1 = 8. este comprimat la temperatură constantă. L13 = L123 (2p) 5. b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. temperatura gazului în starea iniţială. c. iar temperatura menţinându-se la valoarea atinsă în starea finală. m 3 /mol 2.77 dm 3 . µ2 µ1 d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .

iar temperatura scade până la valoarea t 2 = 7 0 C .Varianta 35 . căldura specifică d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. T = 0. Determinaţi lucrul mecanic efectuat de substanţa de lucru în procesul 2 → 3. Mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară modificării temperaturii unităţii de masă de substanţă cu 1 K este: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.toate profilele şi specializările.66 ) parcurge ciclul termodinamic 1231 reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată . (15 puncte) . starea energetică a unui sistem termodinamic. Pentru efectuarea unui experiment se consumă 50% din masa (µ He = 4 g ⋅ mol −1 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 035 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic. densitatea iniţială a gazului din butelie. T = 1 c. b. adică: A. O cantitate dată de gaz ideal suferă transformarea ciclică 12341 reprezentată într-un sistem de coordonate p-T ca în figura alăturată. filiera vocaţională . d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. a.6 m 3 conţine heliu (15 puncte) p1 = 6 MPa şi temperatura T1 = 300 K . c. puterea calorică (2p) 2. T = 2. K b. intensitatea mişcării de agitaţie moleculară din sistemul termodinamic. d. energia de interacţiune dintre moleculele ce alcătuiesc un sistem termodinamic. SUBIECTUL II – Varianta 035 Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie cu volumul V = 0. B. iar între temperaturile iniţiale ale celor două corpuri există relaţia 3 T2 = 3 ⋅ T1 . b. Determinaţi variaţia energiei interne a substanţei de lucru procesul 3 → 1 . 4 → 1 (3p) 4.toate profilele. 1 → 2 b. considerat gaz ideal. numărul de molecule de heliu care se găsesc iniţial în butelie. Lucrul mecanic şi căldura sunt mărimi care caracterizează: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL III – Varianta 035 Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic având ca substanţă de lucru 1 mol de gaz ideal monoatomic ( γ = 1. C. MECANICĂ. 1.5 ⋅T1 b. Două corpuri cu mase egale având temperaturi diferite sunt puse în contact termic. Determinaţi: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.5 ⋅T1 (3p) Ministerul Educaţiei.31 J . Determinaţi căldura schimbată de substanţa de lucru cu mediul exterior în procesul izobar. constanta gazelor ideale R = 8. Se cunosc valorile parametrilor p = 10 5 Pa respectiv. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. precizând dacă este primită sau cedată. d. la presiunea ) gazului din butelie. se exprimă ca: a.1 B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.02 ⋅ 10 23 mol −1 . (2p) 5.I. presiunea finală a gazului din butelie. J c. V = 10 A . schimbul de energie dintre sistemul termodinamic şi mediu. Proba E. T = T1 d. kg (5p) 3.termodinamica B. Căldurile specifice ale c celor două corpuri sunt în relaţia c 2 = 1 . 2 → 3 c. p ⋅V este: ν ⋅R a.I. căldura molară c. Transformarea în care presiunea variază invers proporţional cu volumul este: a. b.5 ⋅ T1 unitatea de măsură în S. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. a mărimii fizice exprimată prin . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . D. 3 → 4 d. Demonstraţi că stările 2 şi 3 aparţin aceleiaşi izoterme. capacitatea calorică b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. masa unui atom de heliu exprimat ă în unităţi S. mol d. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . c.F: Prob ă scris ă la Fizic ă B.

Relaţia de legătură dintre temperatura exprimată în K şi temperatura exprimată în 0 C este: a. SUBIECTUL II – Varianta 036 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru orizontal se află în echilibru două gaze ideale diferite separate între ele printr-un piston etanş. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar . 0.25 g b. în care presiunea este p A = 8. Prima butelie conţine hidrogen µ H 2 = 2 g/mo l la ( ) temperatura T1 = 500 K . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. considerat gaz ideal. Primul compartiment conţine o masă m1 = 0. b.toate profilele şi specializările. 200 kJ d. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior pe parcursul întregului proces ciclic. 0. Două butelii identice conţin aceeaşi masă de gaz. 400 J/ (kgK ) d.15 K d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 5 4. T (K ) = t ( C) − 273. El ajunge în vârful muntelui. T (K ) = t ( C ) + 273. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . B.75g c. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 036 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. T (K ) = t 0 C : 273. SUBIECTUL III – Varianta 036 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal aflată iniţial în starea A. Un balon cu pereţi rigizi care are volumul V = 60 A a fost umplut cu heliu.85 g d.F: Probă scrisă la Fizică B. Determinaţi raportul dintre cantităţile de căldură QCA / Q AB schimbate de gaz cu exteriorul în cele două procese. Reprezentaţi procesul ciclic parcurs de gaz în sistemul de coordonate p − V . a. presiunea heliului devenind p = 1 MPa . 0.125 g (2p) 3.15 K 0 0 0 (2p) şi temperatura t 2 = 7°C .7 ⋅ 10 5 Pa ( ) b. B. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.31 J . Se cunoaşte: CV = ln 3 = 1. Prin robinetul defect al balonului se scurge heliu. c. 1. Masa de aer aspirată o dată de alpinist când se află în vârful muntelui este egală cu: a. 15 d. Un alpinist aflat iniţial la baza unui munte aspiră o dată o masă m1 = 1g de aer aflat la presiunea p0 = 10 5 Pa şi temperatura t 1 = 27°C . o comprimare izobară BC şi o încălzire izocoră CA.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 100 J/ (kgK ) b. 0. 10 c. 90 kJ ∆U = 3 2 Ministerul Educaţiei.2 kg de hidrogen. filiera vocaţională . Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul BC . Determinaţi: a. Proba E. unde presiunea aerului este 0. constanta gazelor ideale R = 8. b.Varianta 36 . 120 kJ c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.15 K c.32 ⋅ 10 5 Pa şi volumul V A = 2 ⋅ 10 −2 m 3 parcurge un proces ciclic format dintr-o destindere izotermă AB .8 kg de oxigen ( µ O2 = 32 g/mol ). În figura alăturată este redat graficul dependenţei temperaturii finale la care ajunge un corp cu masa m = 1 kg de căldura primită de acel corp. 5R şi 2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. MECANICĂ. Căldura specifică a corpului are valoarea: a. foarte subţire. 800 J/ (kgK ) (3p) 5. c. Energia internă a heliului rămas în butelie este: b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 800 kJ (3p) a. iar a doua butelie conţine oxigen µ O2 = 32 g/mo l la temperatura T 2 = 320 K . raportul volumelor ocupate de cele două gaze.termodinamica B. iar al doilea compartiment conţine o masă m 2 = 0. C. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. masa unei molecule de hidrogen. numărul total de molecule din cilindru. 200 J/ (kgK ) c. ( µ H 2 = 2 g/mo l ). În condiţiile date raportul presiunilor celor două gaze pH2 / pO2 are valoarea: b. d.15 K 2. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.toate profilele. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . D. T (K ) = t ( C) ⋅ 273. B. adică: A.1 d. temperatura gazelor fiind aceeaşi în ambele compartimente. cantitatea de oxigen din primul compartiment. în cursul căreia volumul gazului creşte de trei ori.1 . 25 (5p) a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.

I. b. c.31 J . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d. c. 1 şi 3 b. Stările care în care gazul ocupă acelaşi volum sunt: a. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 . Proba E. c. 1869. B. Ţinând cont că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. C. creşte într-o comprimare adiabatică. este constantă într-o transformare izocoră. kg mol c. Determinaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea 1 → 2 . varia ţia Prob temperaturii gazului. J (kmol ⋅ K) b.F: ă scrisă la Fizică B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . (3p) 2. iar în starea 2 presiunea gazului are valoarea p 2 = 2. Se cunoaşte temperatura gazului în starea 1. constanta gazelor ideale R = 8. ν ⋅ R ⋅ T ⋅ ln 2 d.termodinamica B. b. în coordonate p-T o transformare generală a unei mase date de gaz ideal.25 d. N K (2p) 0 0 ( ) Ministerul Educaţiei. mărimea fizică exprimată prin relaţia 3 pV are unitatea de măsură în S. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 037 1. volumul gazului în starea 2. T1 = 300 K şi faptul că în starea 2 temperatura are valoarea (15 puncte) T 2 = 3T1 . (2p) 3. ν ⋅ C p ⋅ (T 2 − T1 ) p2 V1 4. 2 şi 4 d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL II – Varianta 037 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol de gaz ideal cu masa molară µ = 4 g/mol evoluează dintr-o stare 1 într-o stare 2 astfel încât în orice stare intermediară între presiunea şi volumul gazului există relaţia p=aV.5 kJ b. Reprezentaţi transformarea ciclică în sistemul de coordonate p-V. Alegeţi afirmaţia adevărată referitoare la energia internă a unui gaz ideal: a. 1454. căldura schimbată de un gaz ideal cu mediul exterior în cursul unui proces izoterm are expresia: p V b. b. 1 şi 5 c.5 ⋅ 10 5 N m 2 . ν ⋅ CV ⋅ (V2 − V1 ) (3p) a.toate profilele. lucrul mecanic efectuat are valoarea: a. D. densitatea gazului în starea 1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 3 şi 4 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. creşte într-o destindere izotermă. Dacă hidrogenul se încălzeşte izobar de la 0 C la 100 C . MECANICĂ. ν ⋅ CV ⋅ T ⋅ ln 1 c. m s d.1 B. a. Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . Elemente de termodinamică d. În graficul alăturat este reprezentată. Masa de hidrogen închisă într-un cilindru cu piston este m = 1 kg µ H 2 = 2 kg kmol . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. adică: A.: m a. Determinaţi căldura cedată de gaz în transformarea 3 → 1. filiera vocaţională . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 1038.1 . temperatura gazului în starea 1.75 kJ c.02 ⋅ 10 23 mol −1 . d. creşte într-o comprimare izobară. În starea 1 parametrii gazului sunt p1 = 105 N m2 .75 kJ (5p) 5. V1 = 40 A .toate profilele şi specializările. Determinaţi: a. Se cunoaşte ln 3 = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Varianta 37 . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. 415. SUBIECTUL III – Varianta 037 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = 3 R ) parcurge transformarea 2 ciclică ilustrată în figura alăturată.

D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Un kmol de gaz ideal monoatomic ( CV = 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 37. iar raportul de compresie se consideră V1 V2 = ε = 8 . c p + cv ⋅ R ( ) (3p) Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. determinaţi: a. Căldura absorbită de o masă m = 10 kg de apă ( c = 4. Relaţia corectă dintre căldurile schimbate de gaz cu mediul exterior în decursul transformării este: a.ă Proba E. căldura schimbată de substanţa de lucru cu mediului exterior în procesul 2 → 3 .02 ⋅ 10 23 mol −1 . În timpul unui proces adiabatic p ⋅ V γ = constant . 6232. Elemente de= termodinamic Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL II – Varianta 038 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie se păstrează o cantitate υ = 100 mol de oxigen ( µO2 = 32 g ⋅ mol−1 ).termodinamica B. SUBIECTUL III – Varianta 038 Rezolvaţi următoarea problemă: În 1867.5 p2 .toate profilele. Aproximarea succesiunii proceselor din acest motor este prezentată în coordonate p-V în figura alăturată (două adiabate şi două izocore). 1680J c. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.5R ) efectuează o transformare în timpul căreia temperatura variază între valorile t 1 = 20°C şi t 2 = 320°C . constanta gazelor ideale R = 8. 420 J b. C. b. lucrul mecanic efectuat de de substanţa de lucru în procesul 1 → 2 . c p − cv ⋅ R ( ) d.5 kJ (2p) 5.Varianta 38 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. căldura cedată de substanţa de lucru mediului exterior în timpul unui ciclu. căldura schimbată de substanţa de lucru cu mediul exterior în procesul 3 → 4. d. N ⋅ m ⋅ mol −1 d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . a buteliei considerate mai sus ă cu butelie identică în care se află o cantitate υ1 = 20 mol de heliu ( µHe 4 g ⋅ mol −1 ).F: Prob ă scris lao Fizic ă B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . la presiunea p = 10 5 N/m 2 şi temperatura t = 27 0 C . O masă constantă de gaz ideal suferă transformarea 1-2-3 reprezentată în sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. volumul buteliei.2 kJ kg ⋅ K ) pentru a se încălzi de la 20°C la este: a. N ⋅ m ⋅ kg −1 b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. c. MECANICĂ. germanul Nicolaus August Otto a realizat un motor termic eficient care îi poartă numele. c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. (2p) fizică. masa molară a amestecului rezultat în urma punerii în legătură. 1680kJ (3p) 4. temperatura T1 = 400 K . b. c. numărul de molecule de oxigen din butelie. Q12 < Q 23 Q12 = Q 23 Q12 > Q 23 Q12 > Q13 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. N ⋅ m ⋅ mol 3. R c p + cv ( ) ( ) c. d. masa de oxigen din butelie. adică: A. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 038 1. (15 puncte) . 3739.5 kJ d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Căldurile specifice izocoră şi respectiv izobară ale unui gaz ideal sunt cv şi c p .5 J c. (5p) 60°C 2. N ⋅ m 2 ⋅ K −1 c. Masa molară a gazului este dată de expresia: a. considerat gaz ideal. p3 = 1.toate profilele şi specializările. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de unitatea de măsură a mărimii ∆U / ν poate fi scrisă sub forma: a. R c p − cv b. filiera vocaţională . 420kJ d.395 J b. 3739. B.31 J . Dacă substanţa de lucru este υ = 1 mol de gaz ideal monoatomic (Cv = 3R 2) .1 B. Variaţia energiei interne a gazului este egală cu: a. b. printr-un tub de volum neglijabil.

Determinaţi: a. Se cunoaşte masa molară a oxigenului µ = 32 ⋅ 10 −3 a. căldura molară a gazului pe transformarea 1-2. c. 2 c. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 3-1. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. d.1 B. Un gaz ideal monoatomic ( CV = Ministerul Educaţiei. energia internă a gazului în starea 2 . MECANICĂ. densitatea oxigenului din vas.toate profilele. Variaţia energiei sale interne este egală cu: 2 3Q 5Q a. numărul de molecule de oxigen din vas. 1. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Temperatura unei mase de gaz ideal: a. cantitatea de gaz din vas. 3 d. adică: A. b. d. Presiunea gazului este minimă în starea: a. U = kT (2p) 2 2 2 2.02 ⋅ 10 23 mol −1 . U = 2υRT d. Se cunosc T1 = 300 K şi V2 = 2V1 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . K −1 d. 4 (5p) 4. c. SUBIECTUL II – Varianta 039 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas închis cu pereţi rigizi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. este constantă într-o transformare ciclică. pentru căldura specifică a unui gaz ideal este: J J b. de volum V = 8 ⋅ 10 −3 m 3 se află o masă m = 16 g de oxigen. Elemente de termodinamică kg . (15 puncte) Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = . unitatea de măsură în S. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Transformarea 1-2 este reprezentată printr-o dreaptă care trece prin origine. 1 b. este constantă într-o transformare izotermă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. (2p) a. U = υRT c. Determinaţi: mol Ministerul Educaţiei. 3Q (3p) 2 2 3. creşte într-o destindere adiabatică. considerat gaz ideal. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. C.I. B.toate profilele şi specializările. D. K mol ⋅ K Kg ⋅ K 3R ) primeşte izoterm căldura Q. (3p) 5.F: Probă scrisă la Fizică B. b.Varianta 39 . scade dacă gazul primeşte izocor căldură. expresia energiei interne a gazului ideal diatomic este: 3 3 5 a. la presiunea p = 150 kPa . U = υRT b. b. c. b. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. temperatura oxigenului din vas. d. SUBIECTUL III – Varianta 039 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) parcurge ciclul reprezentat în 2 coordonate p-V în figura alăturată.lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul unui ciclu. constanta gazelor ideale R = 8.31 SUBIECTUL I – Varianta 039 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. O masă dată de gaz ideal descrie o transformare care se reprezintă în sistemul de coordonate V-T ca în figura alăturată. filiera vocaţională . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c. J .termodinamica B. Proba E. precizând dacă este primită sau cedată. 0 c.

prevăzut cu un piston etanş. D. Se cunoaşte CV = . este aceeaşi în ambele procese Ministerul Educaţiei. Cunoscând p 0 = 10 5 N/m 2 . Volumul iniţial ocupat de gaz este V1 = 1 A . Elemente de termodinamică a. Într-un corp de pompă este recoltată o probă care conţine un amestec de gaze (cu comportare pe care o presupunem ideală) la presiunea p1: 19. SUBIECTUL II – Varianta 040 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sondă spaţială explorează atmosfera planetei Marte. fie prin procesul 1 → 4 → 2 . Gazul este încălzit lent până când volumul se dublează.I. Apoi gazul îşi dublează din nou volumul. 2 kJ b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . masele atomice relative ale argonului.693 2 a. temperatura amestecului din corpul de pompă. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Calculaţi energia internă a gazului în starea iniţială. adică: A. fie prin procesul 1 → 3 → 2 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. constanta gazelor ideale R = 8. raportul dintre presiunea pe care ar avea-o argonul dacă. are cea mai mare valoare în procesul 1 → 4 → 2 c. azotului.): B. −6 kJ (5p) 4. AC = 12. kg ⋅ mol −1 c. are cea mai mică valoare în procesul 1 → 3 → 2 (3p) d. kg d.toate profilele. presiunea p1 reprezintă 0. căldura cedată este: a. b. B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . −5 kJ d. −2 kJ c. C. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 040 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.5 mol de azot N2 şi 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. masa molară a amestecului gazos. a cantităţii de substanţă este: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. la aceeaşi temperatură. Notaţiile fiind cele obişnuite în manualele de fizică. compresiei adiabatice. d.toate profilele şi specializările. νRT b. calculaţi (în unităţi ale S. Prin destinderea izotermă a unui gaz ideal. c. precum şi densitatea amestecului ρ = 13 g/m 3 . respectiv ale oxigenului Aarg on = 40 . evacuării c.7% din presiunea atmosferică normală pe Pământ. filiera vocaţională . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în cele două transformări. (3p) 5. presiunea lui scade de e ori ( e = baza logaritmilor naturali). care se poate mişca fără frecări. masa m01 a moleculei de dioxid de carbon.I. c. mol b.2 mol de dioxid de carbon CO2. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în cele două transformări. Un mol de gaz ideal poate ajunge dintr-o stare iniţială 1 într-o stare finală 2 caracterizată prin aceeaşi presiune p1 = p 2 .31 J . −eRT d. temperatura menţinându-se constantă. Pentru a încălzi o cantitate de gaz ideal monoatomic  CV = R  cu ∆T la volum constant se consumă 2   căldura Q = 3 kJ . Pentru a răci la presiune constantă tot cu ∆T aceeaşi cantitate de gaz ideal monoatomic. căldura primită de gaz în cursul acestui proces este: νRT 3 a. ar rămâne singur în butelie şi presiunea la care se află amestecul în corpul de pompă. Despre căldura schimbată cu mediul exterior se poate afirma că: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. νRT (2p) e 2 3   3. SUBIECTUL III – Varianta 040 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru orizontal. are cea mai mare valoare în procesul 1 → 3 → 2 b. Într-un motor care funcţionează după un ciclu Otto.F: Probă scrisă la Fizică . MECANICĂ. 3 R şi ln 2 ≅ 0. p0. b. AN = 14 . se află un gaz ideal monoatomic la temperatura t1 = 27 0 C şi presiunea p = 10 5 N/m 2 . arderii şi detentei d. Ministerul Educaţiei. c. Reprezentaţi grafic cele două procese în sistemul de coordonate p − V . 1. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.Varianta 40 . 0. admisiei b. d. mol ⋅ kg −1 (2p) 2.1 B. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură în S.3 mol de argon Ar. asupra substanţei de lucru se efectuează lucru mecanic în timpul: a. AO = 16 Proba E.termodinamica B. ca în figura alăturată. la nivelul suprafeţei planetei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.

Varianta 41 . unitatea de măsură în S. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică.5νRT c. Un gaz ideal suferă o transformare de stare. izobară d. Variaţia temperaturii corpului în acest proces este: b. SUBIECTUL II – Varianta 041 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o incintă cu pereţi rigizi se află o masă m = 100 g de hidrogen ( µ = 2 (15 puncte) g ) la presiunea p1 = 105 Pa şi mol temperatura T1 = 300 K. b. c. a mărimii fizice definite prin expresia Q este: ν ∆t a. numărul total de molecule. d. Calculaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 3 → 1 încălzire la volum constant până la revenirea în starea iniţială. V1 = 30 A şi t1 = 627 0 C . 1. filiera vocaţională .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Determinaţi: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. C.Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea 1 → 2 . J K b. constanta gazelor ideale R = 8.I. (3p) b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. răcire izocoră. destindere adiabatică. 83 K (2p) a. dependenţa densităţii gazului de presiunea sa fiind reprezentată în figura alăturată. D. 190 D C 4. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. O cantitate constantă de gaz ideal efectuează o transformare oarecare.1 B. 3. . efectuează şirul de transformări: 1 → 2 comprimare la presiune constantă până la atingerea temperaturii t 2 = 27 0 C . a. izocoră c. c. Un corp este încălzit de la temperatura T1 = 285 K la t2 = 95 °C. temperatura gazului în starea 2. Transformarea suferită de gaz este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Proba E. J kg ⋅ K c.F: Probă scrisă la Fizică B. Lucrul mecanic este negativ dacă transformarea este: a.5 pV b. încălzire izobară. 5. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 041 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. adică: A. 1. MECANICĂ. B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Determinaţi căldura primită de gaz pe parcursul transformării ciclice. 190 K c. Se cunoaşte ln 3=1.31 J . µCV T d. d. 2 → 3 destindere la temperatură constantă până la atingerea volumului stării iniţiale. d. J mol ⋅ K (3p) 2. J mol⋅ D C d. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . izotermă b. 2. energia internă a unui gaz ideal 5 monoatomic ( γ = ) are expresia: 3 a.1. Gazul este încălzit lent până la presiunea p2 = 3 ⋅ 105 Pa . generală (5p) 3. SUBIECTUL III – Varianta 041 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate oarecare de gaz ideal biatomic ( γ = (15 puncte) 7 ) aflat iniţial într-o stare caracterizată prin parametrii 5 termodinamici p1 = 10 5 Pa . comprimare izotermă. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.toate profilele şi specializările. 90 K d. Reprezentaţi grafic procesele descrise în sistemul de coordonate V − T b. densitatea gazului în starea 2.toate profilele.5 pV (2p) Ministerul Educaţiei. masa unei molecule de hidrogen. Utilizând notaţiile din manualele de fizică. c.termodinamica B.

K b. 48 J c. până când volumul se dublează. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. C. reprezentate în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată. 120 J (5p) 4.I. În cursul unei transformări adiabatice a unui gaz ideal aflat într-un cilindru cu piston (transformare descrisă de ecuaţia pV γ = const. SUBIECTUL III – Varianta 042 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Gazul ideal închis etanş într-un corp de pompă cu volumul 2 A se află la o presiune egală cu presiunea atmosferică normală ( p 0 = 1 atm ≅ 10 5 Pa ) şi efectuează următoarea succesiune de transformări reversibile: AB: gazul primeşte căldură astfel încât presiunea să crească proporţional cu volumul. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 042 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.5 b. căldura primită în transformarea AB. d.1 ă este 40 g/mol). Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Raportul dintre lucrurile mecanice schimbate de gaz cu exteriorul în cele două procese are valoarea: L a. µ O2 = 32 g/mol.I.toate profilele. 1231 = −2 L1431 L b. 200 J (cedată) b.5 d.5 0 1 2 3 4 A B C 5 V [A] . 1231 = −1 L1431 L1231 c. 300 J (cedată) d. O cantitate oarecare dintr-un gaz ideal este supusă proceselor 1 − 2 − 3 − 1 . adică: A.5 2. Un gaz ideal monoatomic efectuează o transformare ciclică reversibilă formată din două transformări în cursul cărora temperatura rămâne constantă (izoterme) şi două transformări în cursul cărora presiunea rămâne constantă (izobare). cu cât se modifică masa molară a amestecului. 2 c. 80 J d. mol d. =1 L1431 L d. B. căldura schimbată de gaz cu exteriorul este egală cu: a. = mol−1 (2p) a. 1231 = 2 (3p) L1431 5 R .): a. b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. masa m01 a moleculei de azot. presiunea pe care ar avea-o oxigenul dacă. 24 J b. Considerând că exponentul adiabatic al gazului are valoarea γ = 1. 2. MECANICĂ. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c. K mol 2. filiera vocaţională .5. p [atm] 2. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea ABC.02 ⋅ 10 23 mol −1 . considerat gaz ideal. d. B. SUBIECTUL II – Varianta 042 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie pentru scufundări subacvatice se găseşte un amestec de oxigen O2 şi azot N2 (gaze cu comportare considerată ideală) la presiunea p = 5p0. pentru mărimea fizică egală cu raportul dintre capacitatea calorică şi căldura molară este: 1 1 = K−1 c.31 J . variaţia energiei interne a gazului în transformarea ABC. ) presiunea gazului p variază direct proporţional cu puterea a treia a temperaturii absolute T. dacă înlocuim a 15-a parte din cantitatea de azot cu un numărE. Lucrul mecanic efectuat de gaz în această transformare este egal cu: a. la aceeaşi temperatură. 3 (2p) 3.5 1. calculaţi (în unităţi ale S. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Heliul. ar rămâne singur în butelie. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. BC: pistonul este blocat şi gazul se răceşte până când presiunea scade la jumătate din presiunea atmosferică. respectiv 1 − 4 − 3 − 1 . calculaţi: a. unitatea de măsură în S. Cunoscând µ N2 = 28 g/mol. 300 J (primită) (3p) 5. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei.Varianta 42 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. gazul primeşte căldura 200 J. În cursul celeilalte transformări izobare. căldura cedată în transformarea BC. Exponentul adiabatic al gazului este: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.F: egal de ă moli de argon Proba Prob scris ă la Fizică(a cărui masă molecular B. 1.0 0. D.toate profilele şi specializările. Cantitatea de oxigen reprezintă 25% din cantitatea totală de substanţă din butelie. Într-una din transformările izobare.0 1. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. cu căldura molară la presiune constantă C p = Ministerul Educaţiei. aflat într-un corp de 2 pompă efectuează o transformare în cursul căreia presiunea rămâne constantă (izobară) şi primeşte căldura 120 J. 1.termodinamica B. 200 J (primită) c. constanta gazelor ideale R = 8. masa molară medie a amestecului din butelie. b.

Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.31 J . SUBIECTUL III – Varianta 043 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 moli de gaz diatomic ( CV = 5 R ) evoluează între două stări de 2 echilibru termodinamic 1 şi 2 prin două procese distincte: 1 → A → 2 . constanta gazelor ideale R = 8. creşte de 2 ori d. Se amestecă acelaşi număr de molecule din două substanţe având masele molare µ1 .evacuarea (5p) 3. 250 J d. SUBIECTUL II – Varianta 043 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 24 A se află hidrogen molecular (µ = 2g/mol ) . 300 J (3p) 5. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. răcire izocoră d. Masa molară a amestecului este: µ + µ2 2 µ 1µ 2 µµ b. b.creşte de 1. µ = 1 2 µ1 + µ 2 µ1 + µ 2 3   4.69 . c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. d.compresia c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. la presiunea p1 = 12 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 270 C .F: Prob ă scrisăp la ă B.1 B. destindere izotermă b. B. Transformarea suferită de gaz este: a. Un gaz ideal monoatomic  CV = R  are energia internă de 300 J . 200 J c. T1 = 300 K . Precizaţi în care dintre timpii de funcţionare ai motorului Diesel amestecul de gaze din cilindru efectuează lucru mecanic: a. reprezentate în coordonate V-T ca în figura alăturată. arderea şi detenta d. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea 1 în starea 2. µ = µ1 + µ 2 (2p) a. densitatea gazului în starea iniţială. b. −300 J b. V2 = 800 A şi ln 2 ≅ 0. . Elemente de termodinamic Ministerul Educaţiei. respectiv 1 → B → 2 . presupunând că temperatura s-a menţinut constantă. considerat gaz ideal. valoarea presiunii a gazului rămas în butelie. Reprezentaţi cele două procese în sistemul de coordonate p − V . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 043 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. încălzire izobară c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Lucrul mecanic efectuat în timpul 2   unui proces izobar în care energia internă se dublează este de: a.5 ori c. filiera vocaţională . creşte de 6 ori (3p) Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările. ă 2 Fizic Proba E. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . D. d. încălzire izocoră (2p) 2. µ = d. Masa gazului care părăseşte butelia reprezintă o fracţiune f = 30% din masa iniţială. La un moment dat din butelie începe să iasă gaz. 1. (15 puncte) a. Se cunosc: V1 = 400 A .toate profilele. µ = 1 2 c. respectiv µ 2 . densitatea gazului: a. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în cele două procese ( 1 → A → 2 şi 1 → B → 2 ). • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 43 . Determinaţi: a.termodinamica B. C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Un gaz ideal trece din starea 1 în starea 2 printr-un proces reprezentat în sistemul de coordonate T-p în figura alăturată. MECANICĂ. numărul de molecule de gaz care au părăsit incinta. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în cele două procese ( 1 → A → 2 şi 1 → B → 2 ). c. scade de 1. masa de H2 rămas în butelie. adică: A.Mărind presiunea unui gaz ideal de 3 ori şi micşorând temperatura lui absolută de 2 ori.5 ori b.admisia b.

Calcula i masa unei molecule Proba E. Determinaţi: a. B. p 2 > p 3 > p1 c. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 . d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . filiera vocaţională . mobil.F: ţ Prob ă scris ă la Fizică de azot. d.1800 J b. 1. constanta gazelor ideale R = 8. creşte de patru ori (3p) 3. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Ambele gaze sunt considerate gaze ideale. la temperatura T2 = 400 K . din starea iniţială 1 în starea finală 2. valoarea căldurii molare în transformarea 2 → 3 .31 J . J (5p) a. Calculaţi raportul densităţilor celor două gaze.termodinamica B. 900 J c. cu pistonul blocat.693 . Transformarea 1 → 2 este izotermă iar transformarea 2 → 3 este reprezentată printr-o dreaptă care trece prin origine. Ţinând cont că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. creşte de două ori d. scade de patru ori b. SUBIECTUL II – Varianta 044 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas cilindric orizontal. O cantitate oarecare dintr-un gaz ideal efectuează o transformare generală în timpul căreia îşi dublează presiunea şi îşi înjumătăţeşte temperatura. presiunea gazului în starea 3. −900 J d. Elemente de termodinamică c. −1800 J (2p) Ministerul Educaţiei. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3 . Într-un compartiment se află m1 = 14 ⋅ 10 −3 kg de azot molecular ( µN 2 = 28 kg/kmol ) la temperatura T1 = 350 K . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Între presiunile gazului în stările 1. închis la ambele capete şi izolat termic de exterior. b. p1 > p 2 > p 3 (3p) d.1 B. ∆U = νRT ln i (2p) a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.25 ⋅ 10 4 N/m 2 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. expresia corectă a variaţiei energiei interne a unui gaz ideal care suferă o transformare generală este: V V b. după eliberarea pistonului. Presiunea şi volumul gazului în starea iniţială sunt p1 = 4 ⋅ 10 5 N/m 2 . respectiv V1 = 2 A .Varianta 44 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Ministerul Educaţiei. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. este împărţit în două compartimente de către un piston termoizolant. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a. SUBIECTUL III – Varianta 044 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal diatomic CV = 5 R aflată iniţial în starea 1 în care 2 şi volumul V1 = 1 A este supusă transformării (15 puncte) presiunea este p1 = 4 ⋅ 10 5 N/m 2 1 → 2 → 3 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 044 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul are valoarea: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. aflat iniţial în echilibru. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . adică: A. printr-o transformare adiabatică. ∆U = νC p ∆T c. d. Se consideră ln 2 ≅ 0. c. p 3 > p 2 > p1 b. MECANICĂ. Un gaz ideal suferă transformarea 1 → 2 → 3 . rămâne constant c.2 şi 3 există relaţia: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. D.toate profilele. reprezentată în coordonate p-V ca în figura alăturată. c. ∆U = νCV ∆T Vi Vf 2. B. până la temperatura T2 = 400 K . ∆U = νRT ln f d. iar în starea finală p2 = 1. Volumul său: a. iar în celălalt m2 = 4 ⋅ 10 −3 kg de oxigen molecular ( µO2 = 32 kg/kmol ). poziţia acestuia să rămână nemodificată. respectiv V2 = 16 A . p 2 > p1 > p 3 5. b. Determinaţi raportul dintre cantitatea de azot şi cantitatea de oxigen. Un mol de gaz ideal monoatomic (Cv = 3R 2) ajunge. unitatea de măsură a căldurii specifice a unei substanţe se exprimă ca: J J J b. reprezentată în figura alăturată. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Calculaţi masa de azot care trebuie scoasă din primul compartiment pentru ca. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. . Azotul din primul compartiment se încălzeşte.toate profilele şi specializările. K kg ⋅ K kg 4.

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. izotermă. presiunea gazului din cilindru în starea iniţială. V1 + V2 = V3 + V4 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Temperatura gazului în starea finală este: b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. T / 2 5. absoarbe căldura Q = 100 J la presiune constantă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . densitatea azotului din incintă. filiera vocaţională . V1 ⋅ V2 = V3 ⋅ V4 b. L / ∆V (3p) a. numărul de molecule care trebuie scoase din incintă astfel încât presiunea azotului să devină egală cu Proba E.100 J d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 045 1. b. considerat gaz ideal.Varianta 45 .120 J (2p) Ministerul Educaţiei. . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 4T (3p) a. Lucrul mecanic efectuat de gaz în acest proces are valoarea: a. Cunoscând valoarea presiunii atmosferice p 0 = 10 5 N/m 2 . b. masa unei molecule de azot exprimată în kg . c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.02 ⋅ 10 23 mol −1 .toate profilele şi specializările. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. B.40 J b. cea care are aceeaşi unitate de măsură ca şi presiunea este: b. iar gazul este răcit până când presiunea scade de două ori.toate profilele. se află o cantitate de gaz ideal având căldura molară la volum constant CV = 3R / 2 . determinaţi: a.1 B. V1 + V4 = V2 + V3 (2p) 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. (5p) 4. T c. T∆V d. c. izobară. Între volumele celor patru stări atinse de un gaz ideal ce suferă procesul ciclic din figura alăturată există relaţia: (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. d. Gazul este încălzit până când presiunea se dublează. 2T d.5 ori şi efectuează un lucru mecanic L = 60 J . După încălzire pistonul este blocat. O masă de gaz aflată iniţial la temperatura T se destinde până la dublarea volumului astfel încât energia internă rămâne constantă. dintre expresiile de mai jos. SUBIECTUL II – Varianta 045 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O incintă cu pereţi rigizi conţine o cantitate υ = 2 mol de azot ( µ = 28 kg/kmol ). adică: A.F: Probă scrisă la Fizică B. d. V1 ⋅ V3 = V2 ⋅ V4 d. d. a. şi acceleraţia gravitaţională g = 10 m/s 2 . temperatura la care ajunge azotul în starea finală. izocoră. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Iniţial azotul se află la temperatura t 1 = 27 0 C şi ocupă volumul V = 10 A . adiabatică. Elemente de termodinamică cea iniţială.31 J . C. b. deplasarea pistonului în urma încălzirii gazului. SUBIECTUL III – Varianta 045 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru vertical închis în partea superioară cu un piston etanş de masă m = 5 kg şi secţiune S = 10 cm2 . ∆T / Q c. Ministerul Educaţiei. căldura cedată de gaz mediului exterior . care se poate mişca fără frecare. Relaţia Q = ∆U este adevărată pentru o transformare: a. MECANICĂ. Q / ∆T 3. constanta gazelor ideale R = 8. Determinaţi: a. c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.termodinamica B. Datorită încălzirii gazul din cilindru îşi măreşte volumul de 1. Un gaz având căldura molară la volum constant CV = 3R / 2 . D. variaţia energiei interne a gazului în urma încălzirii.50 J c.

MECANICĂ. adică: A. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Un gaz ideal suferă o transformare ciclică în timpul căreia primeşte căldura Q1 = 4 kJ de la o sursă caldă şi cedează sursei reci căldura Q2 = −3. ocupă în condiţii fizice normale ( ) ( p 0 = 10 Pa. în starea de echilibru termodinamic B presiunea gazului este pB = 5 ⋅ 10 5 Pa . căldura d. Lucrul mecanic efectuat de gaz în această transformare este egal cu: b. 20 J c. Ministerul Educaţiei. aflat în condiţii normale de temperatură şi presiune. mol 4. 10 6 J (3p) a. d.31 J . L = 2400 kJ 5. SUBIECTUL III – Varianta 046 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un motor termic. constanta gazelor ideale R = 8. Aerul aflat într-un vas de volum V = 0. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Lucrul mecanic efectuat este egal cu: a. presiunea (2p) (5p) (3p) Ministerul Educaţiei. L = 7200 J 2. Proba E. un mol de gaz ideal având exponentul adiabatic γ = 5 / 3 . Lucrul mecanic efectuat în acest proces are valoarea: b. Determinaţi: 5 a. 1. c.4 m 3 /kmol . în starea de echilibru termodinamic C volumul ocupat de gaz are valoarea VC = 10 A .2 kJ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.termodinamica B. b. C. L = 400 kJ c. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 046 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. în timp ce volumul creşte de la V1 = 1 m 3 la V2 = 5 m 3 .F: Prob ă scrisă la Fizic B. b. masa unei molecule de hidrogen. Elemente de termodinamică d. unitatea de măsură pentru mărimea N este: fizică exprimată prin raportul NA a.2 m3 la presiunea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 este răcit izocor până ajunge la presiunea p2 = 10 5 Pa . . Cunoaşteţi că: în starea de echilibru termodinamic A presiunea gazului este pA = 10 5 Pa şi volumul VA = 25 A .1 B. efectuează un proces termodinamic ciclic format din următoarele transformări termodinamice: (AB ) – transformare izotermă.Varianta 46 . a. (BC) – transformare izobară. 0 J 3. densitatea hidrogenului înă condiţii fizice normale.toate profilele şi specializările.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în destinderea izobară. Dintre mărimile fizice de mai jos. L = 800 J b. numărul de molecule conţinute într-o masă m = 1 kg de hidrogen. (CD) – transformare izotermă. (DA ) . L = 200 J d. T0 = 273 K ) volumul V µ0 = 22. numărul de molecule conţinute într-un volum V = 2 m 3 de hidrogen. energia internă b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. L = 800 J c. NU este mărime fizică de stare: a. L = 80 J (2p) a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.toate profilele. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. considerat gaz ideal. filiera vocaţională . L = 800 kJ d. m 3 /mol b. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în compresia izobară. În transformarea cvasistatică reprezentată în graficul alăturat presiunea gazului ideal scade liniar între valorile p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa şi p2 = 10 5 Pa . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. B. kg/mol d. 60 J d. temperatura c. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului între starea de echilibru termodinamic A şi starea de echilibru termodinamic C . SUBIECTUL II – Varianta 046 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un kilomol de hidrogen µ H 2 = 2 g/mol . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. D.transformare izobară. Reprezentaţi grafic în sistemul de coordonate p − V succesiunea de transformări: A → B → C → D → A . mol −1 c.

temperatura finală a gazului fiind de două ori mai mare decât temperatura iniţială.termodinamica B.4 ) poate trece din starea de echilibru Un mol de gaz ideal diatomic ( γ = 1 termodinamic A în starea de echilibru termodinamic C în două moduri distincte: prin transformările A→B→C. Iniţial gazul se află în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p 0 = 10 5 Pa. (2p) K kg ⋅ K kmol ⋅ K K 5 2. Q = m ⋅ c ⋅ ∆T b. B.I. densitatea gazului în starea iniţială. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 047 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.1 B. SUBIECTUL II – Varianta 047 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru închis cu un piston etanş. care se poate deplasa fără frecare. d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. b. 1. 3νR 3νR 5νR 5νR (T2 − T1 ) (T1 − T2 ) (T2 − T1 ) (T1 − T2 ) b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Se cunoaşte că 1 atm ≅ 105 Pa. numărul de atomi de heliu conţinuţi în unitatea de volum. 2 2 2 2 3.Varianta 47 . 2 c. respectiv transformarea A→D→C reprezentate în coordonate p-T în figura alăturată. În figura alăturată sunt prezentate. SUBIECTUL III – Varianta 047 Rezolvaţi următoarea problemă: . V2 c. V1 (3p) b. T0 = 273 K ). D. calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz.toate profilele. MECANICĂ. reprezentaţi cele două transformări A→B→C. Graficul corespunzător volumului maxim este notat cu: a. 2 (2p) a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . respectiv finale este egal cu: 1 3 b. constanta gazelor ideale R = 8. b. Ministerul Educaţiei.02 ⋅ 10 23 mol −1 . adică: A. determinaţi variaţia energiei interne a gazului între stările A şi C. filiera vocaţională . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . unitatea de masură în S. c. calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea A→D→C. a. V3 d. b. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. în sistemul de coordonate p-T. Un gaz ideal suferă o transformare izotermă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Gazul suferă o transformare în cursul căreia presiunea rămâne constantă. pentru capacitatea calorică este: J J J J a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. respectiv A→D→C într-un sistem de coordonate p-V. presiunea acestuia dublându-se. graficele a patru transformări izocore ale aceleiaşi cantităţi de gaz ideal. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c. Elemente de termodinamică d. Lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior de ν moli dintr-un gaz ideal biatomic ( CV = R ) în timpul 2 unui proces cvasistatic adiabatic desfăşurat între temperaturile T1 şi T2 are expresia: a.F: Probă scrisă la Fizică B. (5p) 4. d. d.693 . b. V4 . 1 c. (15 puncte) . Qced = Qabs (3p) Ministerul Educaţiei. volumul ocupat de gaz în starea finală. ln 2 = 0. Q = ν ⋅ R ⋅ ∆T d.31 J . Proba E. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.toate profilele şi specializările. conţine o cantitate υ = 2 moli de heliu ( µ = 4 g mol ). c. 2 2 5. în starea finală. numărul de atomi de gaz din cilindru. C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Raportul densităţilor corespunzătoare stării iniţiale. în transformarea A→B→C. Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică expresia matematică a principiului I al termodinamicii este: a. Q = ∆U + L c. Determinaţi: a.

Elemente de termodinamică b. µN2 = 28 g/mol determinaţi: a. unitatea de măsură pentru mărimea N fizică exprimată prin raportul este: NA a. care se poate deplasa fără frecare. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Pentru a încălzi o masă m = 0. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior când gazul parcurge ciclul în succesiunea 1231. SUBIECTUL II – Varianta 048 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru închis cu ajutorul unui piston etanş.6 m 3 d. Gazul parcurge o succesiune de transformări reprezentate în coordonate p-V în figura alăturată. 40°C (3p) 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 20 °C c. este zero dacă sistemul revine în starea iniţială. (5p) 2. Se ştie că în condiţii normale de presiune şi temperatură volumul molar al unui gaz este Vµ 0 = 22. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. µCO 2 = 44 g/mol .8 m 3 c. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior când gazul parcurge ciclul în succesiunea 1321.toate profilele. d. filiera vocaţională . Se amestecă ν 1 = 2 kmol de dioxid de carbon (CO 2 ) şi ν 2 = 2 kmol de azot (N 2 ) . variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2-3. mol (2p) Ministerul Educaţiei. (3p) 3. C. variaţia volumului gazului astfel încât presiunea să devină p 3 = 8 ⋅ 10 5 N/m 2 . 44. 35°C d. 10°C b. c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. nu depinde de stările intermediare prin care trece sistemul.4 m 3 (2p) 5. SUBIECTUL III – Varianta 048 Rezolvaţi următoarea problemă: 5 R ) aflat la presiunea 2 5 2 3 p1 = 2 ⋅ 10 N/m ocupă volumul V1 = 2 m . adică: A. volumul ocupat de c. mol −1 c. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică.4 m 3 b. gazul fiind menţinut la temperatura constantă T2 . 1-2 b.termodinamica B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Căldura schimbată de un sistem termodinamic cu mediul exterior: a. 3-4 d.09 kJ . aflat iniţial în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p 0 ≅ 10 5 N/m 2 . 22. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . T0 ≅ 273 K ) este încălzit la volum constant până la temperatura t 2 = 273 0 C . Cunoscând masele molare ale CO2 şi N2.toate profilele şi specializările.4 m 3 /kmol . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. este o mărime de stare. (15 puncte) O cantitate υ = 2 kmol de oxigen molecular (C v = . 4-1 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 89. 2-3 c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. O cantitate dată de gaz ideal efectuează transformarea ciclică 12341 reprezentată în coordonate p-V ca în figura alăturată. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 048 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. D. b. se găsesc υ1 = 2 mol de bioxid de carbon (CO2 ) şi υ2 = 2 mol de azot (N2 ) .2 kg de apă c apa = 4181J/kgK de la temperatura iniţială t 1 la temperatura ( ) t 2 = 40°C s-a consumat o cantitate de căldură Q = 25. constanta gazelor ideale R = 8. Determinaţi: a. considerat gaz ideal. Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. este o mărime de proces. 122. B. d.1 B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . c. Amestecul. presiunea finală a amestecului. masa de substanţă conţinută în cilindru. d. căldura cedată de gaz mediului exterior în procesul 3-1.31 J .Varianta 48 . Temperatura iniţială a apei a fost: a. Volumul ocupat de amestec în condiţii normale de presiune şi temperatură este: a. m 3 /mol b. Transformarea în care gazul primeşte lucru mecanic din exterior este: a. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. b. kg/mol d.B. Proba E.F: Prob ă scris ăamestec la Fizică în condiţii normale.

1. Sistemul celor două corpuri fiind izolat adiabatic de mediul exterior.I. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. asupra gazului efectuându-se un lucru mecanic L = 2. de volum V = 12 A . masa acestuia este: ∆T Q ⋅c Q Q ⋅ ∆T a. m = b. Dacă în acest proces corpul primeşte căldura Q .termodinamica B. m = (3p) Q ⋅c ∆T c ⋅ ∆T c 4. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. temperatura azotului rămânând nemodificată. a. Determinaţi volumul ocupat de azot după restabilirea echilibrului pistonului în urma procesului de încălzire.toate profilele.31 J . T = 1 c. d. capacitate calorică b. iar în celălalt azot molecular ( µ N2 = 28 g/mol ). Calcula i masa azotului.Compartimentul în care se află hidrogenul este încălzit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. considerat a fi gaz ideal biatomic ( γ = ). Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. C. de volum V = 0. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 049 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. T = 2. J c.02 ⋅ 10 23 mol −1 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. B.5 kJ . căldură specifică (2p) 2.F: ţ Prob ă scris ă la Fizică B. constanta gazelor ideale R = 8. Aerul este răcit la volum 5 constant şi cedează în exterior căldura Q = 12. Gazele din cele două compartimente se află. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior este egală cu variaţia energiei sale interne. se 7 găseşte aer.5·105 Pa. Un corp confecţionat dintr-un material având căldura specifică c îşi măreşte temperatura cu ∆T . Ministerul Educaţiei. m = d. energia internă a gazului se menţine constantă. la aceeaşi temperatură. Într-un compartiment se află m1 = 3 g hidrogen molecular ( µ H 2 = 2 g/mol ). c. b. iniţial. . iar între temperaturile iniţiale ale celor două corpuri 3 există relaţia T2 = 3 ⋅ T1 .toate profilele şi specializările. Cele două gaze sunt considerate gaze ideale. Determinaţi presiunea din compartimentul ocupat de hidrogen. exponent adiabatic c. b . mol b. kg (5p) 3. filiera vocaţională . temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic se exprimă prin relaţia: . Două corpuri alcătuite din aceeaşi substanţă. MECANICĂ. d.5 ⋅ T1 Ministerul Educaţiei. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . de către un piston termoizolant. a. Calculaţi raportul dintre densitatea azotului şi cea a hidrogenului. c. Proba E. Din noua stare. (2p) 5. O cantitate dată de gaz ideal efectuează transformarea 1-2 reprezentată în sistemul de coordonate p-T în figura alăturată. D. închis la ambele capete şi izolat termic de exterior. gazul nu efectuează schimb de căldură cu mediul exterior. T = 200 K .Varianta 49 . K d. SUBIECTUL III – Varianta 049 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru orizontal.5 ⋅T1 (3p) a. este împărţit în două compartimente egale. sunt puse în contact termic. m Masele celor două corpuri sunt în relaţia m2 = 1 . Determinaţi volumul atins de gaz în urma comprimării la presiune constantă ştiind că gazul se află la p2=0.5 kJ . Elemente de termodinamică c. SUBIECTUL II – Varianta 049 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas cilindric orizontal. cu ∆T = 100 K . lucrul mecanic efectuat de gaz este egal cu căldura schimbată cu mediul exterior. d. aflat în echilibru. m = c. Mărimea fizică a cărei valoare este aceeaşi pentru sisteme termodinamice aflate în echilibru termic se numeşte: a. adică: A. Calculaţi valoarea presiunii atinse de gaz în urma răcirii la volum constant. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului între starea iniţială şi cea finală. lent. gazul este comprimat la presiune constantă. temperatură d. la presiunea p1 = 10 5 Pa . Alegeţi afirmaţia adevărată referitoare la procesul suferit de gaz: a. p ⋅V unitatea de măsură în S. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Reprezentaţi grafic procesele descrise într-un sistem de coordonate p − V . mobil. dar având temperaturi diferite. T = 0. a mărimii fizice exprimate prin raportul este: R ⋅T a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b.5 ⋅T1 b.1 B.1 m 3 . prevăzut cu un piston care se poate mişca fără frecări. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. T = T1 d.

arderea combustibilului are loc într-un proces aproximativ: a. Calculaţi variaţia energiei interne în procesul ABC . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. izobar b.31 J . d. Un gaz monoatomic (CV = 3R / 2) este supus proceselor reprezentate în figura alăturată. Un gaz ideal diatomic (CV = 5R / 2) se află într-o stare iniţială în care volumul gazului este V iar presiunea p . C. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 9 pV (3p) 2. d. Compartimentul A are volumul V A = 2.24 A şi conţine azot µ N2 = 28 g/mol cu densitatea ρ = 1. 5 pV c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Într-un balon rigid se află oxigen (CV = 5R / 2) la temperatura t 1 = 27°C . Reprezentaţi grafic procesul ciclic într-un sistem de coordonate V-T. Căldura absorbită de gaz în acest proces este: a. compartimentul B conţine o masă m = 1 g de aer (µ aer = 29 g/mol ) . MECANICĂ. c. Proba E. Gazul efectuează un proces ciclic ABCA reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. masa de oxigen din compartimentul C . În timpul funcţionării motorului Diesel. adică: A. B şi C ca în figura alăturată. constanta gazelor ideale R = 8. B.71 baza logaritmului natural). izocor c.toate profilele. a. R ⋅ T (2p) a. Calculaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul CA . Determinaţi: B. b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cantitatea de oxigen din balon este: a. Determinaţi căldura primită de gaz în decursul unui ciclu complet. 2 mol b. 3 mol c.termodinamica B. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. SUBIECTUL II – Varianta 050 Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal este împărţit. numărul de molecule de aer din compartimentul B . d. în care 1 − 2 este o destindere izobară de la volumul V 1 la volumul V2 = 2V1 iar 2 − 3 este o destindere izotermă până la volumul V3 = eV2 (e =2.F: Probă scrisă la Fizică Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . p ⋅ V c. Balonul este încălzit şi oxigenul absoarbe căldura Q = 50 kJ până când temperatura sa absolută se triplează. izoterm d. (15 puncte) O cantitate de gaz ideal având CV = . SUBIECTUL III – Varianta 050 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R se află în starea A de echilibru 2 termodinamic. iar în compartimentul C (15 puncte) ( ) se află un număr N 3 = 4 ⋅ 10 22 molecule de oxigen ( µ O2 = 32 g/mol ) .60.1 B.I. 4 mol d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 1 3. filiera vocaţională . D. 2 c. Gazul este încălzit la presiune constantă până când volumul său se triplează. iniţial. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică expresia a cărei unitate de măsură în S. Raportul dintre lucrul mecanic total şi variaţia corespunzătoare a energiei interne a gazului este: b.Varianta 050 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. numărul de moli de azot din compartimentul A . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. µ µ Ministerul Educaţiei. adiadatic (3p) 4.02 ⋅ 10 23 mol −1 . b. 4 (2p) a. masa molară a amestecului dacă se înlătură pereţii ce separă cele trei gaze. 7 pV d. 3 d.toate profilele şi specializările.25 g/A . Se cunosc p A = 10 5 N/m 2 şi V A = 10 A şi ln 5=1. în trei compartimente A. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Elemente de termodinamică a. 3 pV b. 1. este aceeaşi cu cea a capacităţii calorice este: m⋅R p ⋅V b. c. 6 mol (5p) 5.Varianta 50 .

adică: A. densitatea gazului în starea 3. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. d = 3 2 Vµ NA c. C. d = 2 ⋅ 3 Vµ NA d. în care volumul este V1 = 8. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.31 J . pentru mărimea fizică exprimată prin raportul este: ∆V b.1 B. MECANICĂ.I.termodinamica B. lucrul mecanic efectuat de gaz pe un ciclu. d = 3 Vµ NA b. Constanta universală a gazului ideal are aceeaşi unitate de măsură ca şi: a.Varianta 051 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. L12 = L13 b. c. numărul de moli de gaz. căldura schimbată de gaz este: a. O cantitate de gaz ideal se poate destinde pornind de la o anumită stare iniţială. 1. căldura schimbata de o masă oarecare de gaz ideal (3p) 5.Varianta 51 . Volumul molar al unui gaz ideal în anumite condiţii de presiune şi temperatură este Vµ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . L12 < L13 (5p) 4. reprezentată printr-un segment dintr-o dreaptă ce trece prin origine. 2500 J b. Temperatura absolută în starea 1 este T0 = 300 K . d = 3 Vµ 2N A (2p) 3. SUBIECTUL II – Varianta 051 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 48 g de oxigen molecular ( µO2 = 32 g/mol). Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . atm c. aflat iniţial în starea 1. aşa cum se vede în diagrama alăturată. B. fiecărei molecule îi revine un cub cu latura d egală cu: a. Proba E. Joule 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. D. b. căldura molară la volum constant c. considerat gaz ideal. − 1000 J d. iar apoi este destins la presiune constantă până când volumul se triplează. Într-o transformare izobară energia internă a unui gaz ideal se modifică cu ∆U = 1500 J . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. L12 > L13 d. d. În transformarea 1 → 2 .F: Probă scrisă la Fizică B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . capacitatea calorică b.02 ⋅ 10 23 mol −1 . căldura specifică d.toate profilele şi specializările. constanta gazelor ideale R = 8. energia internă a gazului în starea 3. (15 puncte) . căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 1 → 2 . d.31 A şi temperatura t 1 = −23 0 C . volumul gazului se dublează. presiunea gazului în starea 3. Considerând moleculele uniform distribuite. până la aceeaşi valoare a volumului final. filiera vocaţională . N m (2p) a. 500 J c. prin două procese cvasistatice diferite. Între lucrul mecanic efectuat de gaz în procesul 1 → 2 (L12 ) şi lucrul mecanic efectuat de gaz în procesul 1 → 3 (L13 ) există relaţia: a. este încălzit la volum constant până la dublarea temperaturii. SUBIECTUL III – Varianta 051 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 3 mol de gaz ideal monoatomic (CV = 3R 2) parcurge ciclul 1 → 2 → 3 → 1 reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea izobară c. b. Determinaţi: a. temperatura maximă atinsă în cursul transformării. − 2500 J (3p) Ministerul Educaţiei. Ştiind că lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior este L = −1000 J . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. L unitatea de măsură în S. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.toate profilele. L12 ≤ L13 c. Pa d.

Reprezentaţi grafic ciclul termodinamic în sistemul de coordonate p −V . presiunea gazului creşte. ( ) N2 = 4 ⋅ 10 23 molecule −3 ) de azot (µ N2 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ) şi Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.termodinamica B. QBC < 0 d.F: Prob ă scrisă la Fizică B. ∆UCA < 0 (3p) a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Într-o maşină termică. d. 240 J cedată c. Graficul care descrie corect un proces de încălzire la volum constant: a. c.02 ⋅ 10 23 mol −1 . b.Varianta 52 . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 3 d. constanta gazelor ideale R = 8. Calculaţi căldura absorbită de gaz într-un ciclu termodinamic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. O cantitate de gaz ideal efectuează o serie de procese termodinamice în urma cărora energia internă a gazului creşte cu 560 J şi mediul înconjurător efectuează asupra gazului un lucru mecanic de 320 J . Elemente de termodinamică d. asupra gazului se efectuează lucru mecanic. LAB > 0 Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Gazele sunt considerate gaze ideale. 4 (5p) 3. (3p) 4.1 B. temperatura la care presiunea din vas scade cu f = 20% . Gazul schimbă cu mediul înconjurător căldura de: b. Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior într-un ciclu termodinamic. În graficul alăturat este reprezentată dependenţa de temperatură a presiunii unei cantităţi constante de gaz ideal. b. În acest proces ciclic: b. unitatea de măsură a mărimii descrise de relaţia γ ⋅ R / (γ − 1) este: a.toate profilele. 1 b. c. Motorul termic utilizează ca substanţă de lucru un mol de gaz ideal având exponentul adiabatic γ = 7 / 5 . 880 J cedată (2p) a. volumul gazului rămâne constant. 1. B. În destinderea adiabatică a gazului ideal: a. d. Determinaţi: a. SUBIECTUL III – Varianta 052 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic funcţionează după ciclul termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate V-T în figura alăturată. 240 J absorbită d. BC – destindere izobară. C. . un mol de gaz ideal monoatomic efectuează următorul proces ciclic: AB – compresie izotermă. QAB > 0 c. presiunea amestecului. J mol ⋅ K c. MECANICĂ. adică: A. c. iar temperatura minimă atinsă de gaz în acest proces termodinamic ciclic este t = 27 0 C . N 3 = 5 ⋅ 10 molecule de heliu µ He = 4 ⋅ 10 kg/mol la temperatura T = 400 K . a. Determinaţi raportul dintre energia internă maximă şi energia internă minimă a gazului.toate profilele şi specializările.31 J . filiera vocaţională . Proba E. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . SUBIECTUL II – Varianta 052 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de volum constant V = 5 ⋅ 10 −3 m 3 se află un amestec gazos format din: N1 = 10 23 molecule de oxigen (µ 23 O2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. b. CA – răcire izocoră. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . temperatura gazului scade. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.Varianta 052 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 880 J absorbită 5. densitatea amestecului. D. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. masa molară a amestecului. J mol d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. J K b. J kg (2p) 2. 2 c.

5R b. Se consideră cunoscută valoarea temperaturii în starea iniţială T1=300 K şi exponentul adiabatic γ = 5 / 3 . B. numărul de molecule care se găsesc într-o masă m = 10 mg de apă. determinaţi: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.Tf < T i (5p) 4. L > 0. 2R d. c. 16.toate profilele. 2 termodinamică Proba E. Determinaţi energia internă a gazului în starea 2 şi în starea 3 c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.I. Următoarea mărime fizică NU este mărime fizică fundamentală în S. 22. adică: A. 1.25R (2p) Ministerul Educaţiei.F: Prob ă scris ă 10 la Fizic ă B. în medie. volumul (2p) 2.: a.Varianta 053 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.4 ⋅ 10 −3 kg/mol (3p) 3. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. constanta gazelor ideale R = 8.Tf > T i b. ce transformă integral energia termică în energie mecanică.4 ⋅ 10 −3 kg/mol b. SUBIECTUL III – Varianta 053 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal parcurge un ciclu termodinamic reprezentat în coordonate V-T în figura alăturată.75 J. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . MECANICĂ.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Ministerul Educaţiei. reprezentată în coordonate p-V în graficul alăturat. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în cursul unui ciclu complet. volumul care revine.Tf > T i c. Reprezentaţi procesul ciclic în sistemul de coordonate p − V . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. masa c. un sistem termodinamic ce realizează transformarea integrală energiei mecanice în energie termică.4 ⋅ 10 −3 kg/mol d. filiera vocaţională . b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. respectiv a oxigenului µ O2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol . D. volumul ocupat de g vapori de apă considera ţi gaz ideal la presiunea p = B. c.termodinamica B. considerând moleculele de apă dispuse una în contact cu alta. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. SUBIECTUL II – Varianta 053 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Cunoscând densitatea apei (H 2 O ) în stare lichidă ρ = 1 g cm 3 şi masele molare ale hidrogenului µ H2 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol . 1. Într-o incintă se amestecă 10 23 molecule de heliu ( µ H2 = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol ) cu 4 ⋅ 10 23 molecule de O 2 ( µO2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol ). C. (15 puncte) . Un gaz ideal este comprimat adiabatic. 26. Calculaţi căldura totală schimbată de gaz cu mediul exterior în cursul unui ciclu complet. L < 0. Masa molară a amestecului este: a. Prin „motor termic” se înţelege: a. a. d. 1. Pentru încălzirea acestuia cu 10 0 C este necesară o cantitate de căldură egală cu 207. b. 1.4 ⋅ 10 −3 kg/mol c. temperatura absolută b. un sistem termodinamic cu funcţionare ciclică. masa unei molecule de apă. Un mol dintr-un gaz ideal efectuează transformarea 1 → 2 .Tf < T i d. L < 0. un sistem termodinamic cu funcţionare ciclică. ce realizează transformarea parţială a energiei termice în energie mecanică.Varianta 53 . unei molecule de apă.toate profilele şi specializările. un sistem termodinamic ce realizează transformarea integrală a energiei termice în energie mecanică. Căldura molară izocoră a gazului este egală cu: a. 2. cantitatea de substanţă d. d. (3p) 5.75R c.31 J .1 de d. 34. b. În acest proces lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul şi temperaturile corepunzătoare stărilor iniţială şi finală ale gazului satisfac relaţiile: a.5Elemente ⋅ 10 5 N/m şi temperatura 227 0 C . L > 0.

respectiv 1-4-2). MECANICĂ. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Varianta 054 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. adică: A. exprimată în grame. în funcţie de temperatura sa absolută. B.1 B. exprimată în grame. b. d. Proba E. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Se cunoaşte că 5 1 atm ≅ 10 5 Pa şi CV = R . constanta gazelor ideale R = 8. pentru un proces izoterm al gazului ideal este corectă relaţia: b. masa unei molecule de oxigen. Determinaţi: a. Lucrul mecanic este mai mare pentru o destindere: a. filiera vocaţională . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. masa unei molecule din acea substanţă. R 2 d. c. Calculaţi variaţia energiei interne la trecerea din starea 1 în starea 2. L = υR∆T c. Q = 0 (3p) a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. (5p) Ministerul Educaţiei. temperatura T1 a gazului în starea finală. R 2 7 b. (2p) 2. (15 puncte) . numărul de molecule de oxigen din incintă. K (kelvin) b. R 5 5 c. este acelaşi în orice destindere. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea 1-3-2. adiabatică.toate profilele. Valorile energiei interne sunt date ca multiplu al constantei universale a gazelor. c. C. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările.Varianta 54 .I. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . d. 1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . În graficul alăturat este redată dependenţa energiei interne a unei cantităţi egale cu 0. masa atomică a substanţei date. D. densitatea oxigenului în starea iniţială. Determinaţi valoarea căldurii primite de gaz în transformarea 1-4-2. Valoarea căldurii molare la presiune constantă a gazului ideal este egală cu: 3 a. 2 a.termodinamica B. considerat gaz ideal. Se cunoaşte masa molară a oxigenului. izotermă. Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. 3R (3p) 3. Gazul este încălzit la volum constant până la dublarea presiunii.31 SUBIECTUL I . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ∆U = 0 5.02 ⋅ 10 23 mol −1 . J . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. unitatea de măsură în S. la presiunea p = 150 kPa şi temperatura t = 47°C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. J (joule) c. pornind din aceeaşi stare iniţială. b. Reprezentaţi într-un sistem de coordonate V-T procesul 1-3-2 b. Q < L d. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. reprezentate în coordonate p-V în figura alăturată. SUBIECTUL III – Varianta 054 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal poate trece dintr-o stare de echilibru termodinamic 1 într-o altă stare de echilibru termodinamic 2. masa moleculară relativă a substanţei date. SUBIECTUL II – Varianta 054 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o incintă se află o masă m = 16 g de oxigen molecular. unitatea atomică de masă. b. d.F: Probă scrisă la Fizică B. Masa unui mol de substanţă este numeric egală cu: a. Kmol (2p) 4. c. Un gaz ideal îşi poate dubla volumul prin patru procese termodinamice diferite. a energiei interne este: a. Pa (pascal) d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. izobară.2 moli gaz ideal închis într-o incintă etanşă. prin două procese termodinamice distincte (transformările 1-3-2. c.

1 b. densitatea gazului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .4 şi ln2=0. iar apoi se eliberează ′ VB ′ . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Presiunea unei mase constante de gaz ideal menţinut la temperatură constantă este invers proporţională cu volumul. filiera vocaţională . unitatea de măsură a presiunii în S. cedează căldură. se răceşte. (2p) c. Se cunoasc max = 4 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.toate profilele şi specializările. Raportul dintre lucrul mecanic efectuat şi căldura absorbită de la sursa caldă este: 1 1 1 b. Determinaţi căldura primită de gaz în decursul unui ciclu complet. numărul de molecule. ( ) . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. În T p stare iniţială (1) gazul se află la presiunea maximă şi temperatura minimă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Varianta 55 . conţine aceeaşi masă de azot ( µ N 2 = 28 g/mol ). max = 2 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 3. B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. D. conţine o masă de oxigen ( µO2 = 32 g/mol ).69. Pa b. iar compartimentul B. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. C. aflat la temperatura TB = 300 K . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL III – Varianta 055 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic foloseşte ca substanţă de lucru o cantitate υ = 3 mol gaz diatomic şi funcţionează după un ciclu termodinamic care. J . Tmin = 300 K . constanta gazelor ideale R = 8. distanţa medie dintre molecule.atm c. γ = 1 . Compartimentul A. Determinaţi masa unei molecule de azot. presiunea.toate profilele. Calculaţi lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior în destinderea izobară. 4.Varianta 055 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.termodinamica B. 4 (2p) Ministerul Educaţiei. V b.31 SUBIECTUL I . 3 d. Reprezentaţi transformarea ciclică în coordonate p-V . acesta: a. c. este: a.F: Prob ă scrisă laraportului Fizică B. d. torr d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . pentru pistonul.1din cele două compartimente. a. b. (3p) b. Calculaţi masa molară a amestecului Ministerul Educaţiei.I. mărimea fizică a cărei valoare creşte este: a. reprezentat într-o diagramă p-T este un dreptunghi cu laturile paralele cu axele. 1. d. Stabiliţi raportul volumelor ocupate de cele două gaze. B. 1 (5p) 3 4 2 5. Se îndepărtează pistonul. La comprimarea adiabatică a unui gaz ideal. Proba E. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. aflat la temperatura t A = 127 0 C . care se poate mişca fără frecări. Un gaz ideal închis într-un vas cu pereţi rigizi primeşte o cantitate de caldură Q. În timpul încălzirii. efectuează lucru mecanic. Gazele din cele două compartimente se consideră ideale. V A poziţia de echilibru a pistonului. în două compartimente A şi B ale căror volume se află în raportul V A VB = 2 . Vmin c. În starea iniţială pistonul este blocat. În aceste condiţii variaţia densităţii gazului în funcţie de presiunea sa este corect ilustrată în graficul din figura: a. MECANICĂ. c. Se aduc cele două compartimente la aceeaşi temperatură.Hg (3p) 2. d. mm col. pmin Tmin pmin = 1 atm ≅ 10 5 Pa . Determina ţi valoarea presiunilor gazelor c. d. Determinaţi raportul max . SUBIECTUL II – Varianta 055 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Cilindrul orizontal din figura alăturată este împărţit printr-un piston mobil subţire. adică: A. se încălzeşte. a. 2 c. Elemente de termodinamică b. Într-o transformare ciclică un gaz ideal efectuează lucrul mecanic L = 20 J şi cedează sursei reci căldura Q 2 = 60 J . a. termoizolant.02 ⋅ 10 23 mol −1 .

R = Cp − CV b. filiera vocaţională .F: Prob ă scris ă la Fizică B. Elemente de termodinamic ă c. care se poate deplasa fără frecări. dacă pistonul este în echilibru mecanic la mijlocul cilindrului. este împărţit în două părţi egale printr-un piston mobil. masa unei molecule de azot.termodinamica B. iar volumul întregului cilindru este V = 2 dm 3 . raportul temperaturilor T1 şi T 2 ale gazelor din cele două compartimente. c. NU este corectă relaţia: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.1deplasării lui dacă gazul din B. a. c.toate profilele şi specializările. iar pe ordonată se reprezintă presiunea gazului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Presiunea atmosferică are valoarea patm = 96 kPa . b. având căldura molară izocoră CV = 5 ⋅ R / 2 . Transpuneţi ciclul într-un sistem de axe în care pe abscisă se reprezintă volumul. Determinaţi temperaturile gazului în stările 2. 350 J b. MECANICĂ. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Pistonul mobil. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică expresia care are aceeaşi unitate de măsură cu cea a energiei interne este: υ ⋅R m ⋅ R ⋅T p ⋅V p⋅µ a. 1. constanta gazelor ideale R = 8. separă în cilindrul orizontal un gaz ideal. dacă se îndepărtează pistonul. Determinaţi lucrul mecanic total L schimbat de gaz cu mediul exterior într-un ciclu dacă pe parcursul unui ciclu gazul absoarbe căldura Qabs = 54 kJ . În cele două compartimente se află mase egale de azot ( µ 1 = 28 g/mol ) şi respectiv oxigen ( µ 2 = 32 g/mol ). închis la ambele capete. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. . Temperatura gazului este aceeaşi în stările 2 şi respectiv 4. iar temperatura în primul compartiment rămâne neschimbată. Ministerul Educaţiei. cantitatea de apă ce ocupă un volum de 22. de aerul atmosferic. D. adică: A. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . c. 336 J c. d. de grosime neglijabilă. Determinaţi: a. d.5 m . masa molară a amestecului format din cele două gaze. B. b.Varianta 56 . cantitatea de apă ce conţine un număr de atomi egal cu numărul lui Avogadro. Proba E. d. cV = (c p ⋅ µ − R ) / µ (2p) 2. 245 J d. termoizolant. cantitatea de apă ce conţine tot atâtea molecule câţi atomi conţine o masă egală cu 12 g de 12 6C. SUBIECTUL III – Varianta 056 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată în coordonate V-T transformarea ciclică reversibilă a unei cantităţi de gaz ideal a cărui căldură molară izocoră este CV = 3R / 2 . cea care redă corect principiul de funcţionare a unui motor termic este notată cu litera: (3p) Ministerul Educaţiei. Gazele din cele două compartimente se consideră ideale. cantitatea de apă a cărei masă este egală cu 18 kg . Identificaţi transformările din cadrul ciclului specificând parametrul de stare care rămâne constant. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. aşa cum se vede în figură. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 224 J (5p) 5.toate profilele. Dintre schemele de mai jos. C.31 J . Căldura care trebuie transmisă gazului pentru ca pistonul să se deplaseze lent din poziţia iniţială până la capătul cilindrului este: a. 3 şi 4 în funcţie de temperatura lui în starea 1.Varianta 056 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. etanş. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Un mol de apă poate fi definit ca reprezentând: a. R = µ ⋅ (c p − cV ) c. d. distan ţa pe care se deplaseaz ă pistonul şi sensul al doilea compartiment este adus la temperatura T1 .02 ⋅ 10 23 mol −1 . c p = cV − R / µ d. b. (3p) µ T µ T 4. (2p) 3.4 dm3 . SUBIECTUL II – Varianta 056 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal de lungime L = 1. care se poate mişca fără frecări.

31 J . Se cunosc: p1 = 2 atm . Reprezentaţi grafic cele două procese în acelaşi sistem de coordonate p − V . volumul unui gaz ideal scade cu 75% . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 1→ A → 2 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. T1 = 600 K şi p 2 = 1 atm ( 1 atm ≅ 10 5 Pa ) şi se consideră ln 2 ≅ 0. kg/m 3 b. MECANICĂ. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . µ A (2p) µN NA µN A N 2. 1246. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL III – Varianta 057 Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 3   O cantitate υ = 4 mol de gaz ideal monoatomic  CV = R  evoluează între două 2   stări de echilibru termodinamic 1 şi 2 prin două procese distincte: 1 → A → 2 şi 1 → B → 2 .5 J (3p) Ministerul Educaţiei. B. creşte cu 25% c. kg 2 ⋅ m 3 ⋅ mol −1 d.5 J c.1 A se află azot molecular ( µ = 28 g/mol ). Într-un proces termodinamic în care T = const . c. b. 1869. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.termodinamica B. D. primeşte căldură şi cedează lucru mecanic. Pentru a menţine presiunea constantă în butelie. 623.25 J b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.F: ă scrisă la de Fizic ă rămase în butelie. la temperatura de 7 0 C . este: N NA N N b. 4.B.693 . a. nu schimbă căldură şi lucru mecanic cu mediul exterior.toate profilele. masa unei molecule de azot. num ărulProb de molecule azot Proba E. primeşte atât căldură cât şi lucru mecanic. având densitatea ρ = 24 kg/m 3 . considerat gaz ideal. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în procesul 1 → B → 2 . (2p) 3   5. Butelia este încălzită până la temperatura t 2 = 27 0 C . precizând dacă este primită sau cedată . 1. d. Elemente de termodinamică d. Variaţia energiei interne a unui mol de gaz ideal monoatomic  CV = R  încălzit izocor cu ∆T = 100 K 2   are valoarea: a. constanta gazelor ideale R = 8. d. presiunea gazului din butelie în starea iniţială. masa de gaz aflată în butelie în starea iniţială. SUBIECTUL II – Varianta 057 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie cu volumul V = 83. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului între cele două stări de echilibru termodinamic 1 şi 2.toate profilele şi specializările. adică: A. care conţine un număr N de molecule. Alegeţi afirmaţia adevărată referitoare la gazul ideal: a. µ c.Varianta 057 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. d.I. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. cedează căldură şi primeşte lucru mecanic. b. scade cu 300% b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . kg ⋅ m 3 ⋅ mol −1 c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Determinaţi: a. pµ este: unitatea de măsură în S. reprezentate în coordonate p-T în figura alăturată. se elimină o parte din gaz printr-un robinet. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a mărimii RT a. c. Ministerul Educaţiei. b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Presiunea gazului: a. c.1 B. 2077.75 J d. creşte cu 75% d. creşte cu 300% (3p) a.Varianta 57 . Masa de substanţă având masa molară µ . filiera vocaţională . O cantitate dată de gaz ideal efectuează transformarea 1-2 reprezentată în coordonate V-T în figura alăturată. kg ⋅ m ⋅ mol −1 ⋅ K −1 (5p) 3.

nulă.33L123 c. Ţinând cont că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 27 0 C d. constanta gazelor ideale R = 8. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c. Reprezentaţi grafic. L1a 3 = 0. SUBIECTUL II – Varianta 058 m1 = 3 ⋅ 10 −3 kg m2 = 12 ⋅ 10 −3 kg 0 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de sticlă de volum V = 16. SUBIECTUL III – Varianta 058 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) parcurge procesul ciclic 2 1 → 2 → 3 → 4 → 1 a cărui diagramă este reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. c = c.50L123 b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. L1a 3 = 0. Proba E. Căldura schimbată de un gaz ideal cu mediul exterior în cursul unei transformări adiabatice este întotdeauna: a.termodinamica B. căldura specifică a substanţei din care este alcătuit se exprimă prin relaţia: ∆T Q ⋅ ∆T Q ⋅m Q a. B. c. raportul dintre numărul de moli de hidrogen şi numărul de moli de oxigen.31 J . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. adică: A. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. este de: a. În starea iniţială presiunea are valoarea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 .Varianta 058 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. se află un amestec de gaze format din de hidrogen molecular ( µH 2 = 2 g/mol ) şi de oxigen molecular ( µO2 = 32 g/mol ). Relaţia dintre lucrurile mecanice schimbate de gaz cu exteriorul este: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 .62 A . Determinaţi: a. (5p) a. B. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Dacă în acest proces corpul primeşte căldura Q . presiunea exercitată de amestecul de gaze asupra pereţilor vasului. c = b. exprimată în grade Celsius. dependentă de variaţia temperaturii. C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. filiera vocaţională . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .1 B. − 246 0 C b. pozitivă. iar volumul este V1 = 1A . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . a. 300 0 C (3p) 3. − 27 0 C c. b. într-un sistem de coordonate V-T procesul ciclic. Un corp cu masa m îşi măreşte temperatura cu ∆T . raportul dintre masa unei molecule de hidrogen şi masa unei molecule de oxigen. Determinaţi energia internă a gazului în starea 1. conform figurii alăturate. c.toate profilele. L1a 3 = 1. c. c = d. Elemente de termodinamică d . Temperatura în interiorul balonului este t = −33 C .Varianta 58 . d. pe drumul a . D. Determinaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior la parcurgerea unui ciclu complet. Determinaţi căldura cedată de gaz mediului exterior în timpul parcurgerii unui ciclu complet. c = (3p) ∆T m ⋅ ∆T Q ⋅m m 5. Un gaz ideal trece din starea 1 în starea 3 fie direct. mol K mol ⋅ K kg ⋅ K 4. d.75L123 d. L1a 3 = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. izolat termic de exterior. fie prin starea intermediară 2 . 1. masa molar a amestecului Ministerul Educaţiei. MECANICĂ.50L123 (2p) Ministerul Educaţiei. d. negativă. Variaţia de temperatură ∆T = 27 K . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . b. (15 puncte) O cantitate de gaz ideal monoatomic ( CV = .toate profilele şi specializările.F: Probă scris ă la Fizică de gaze. unitatea de măsură a căldurii molare este: J J J J b. (2p) 2. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.

45 precizaţi care dintre mărimile Q. b. Q = ∆U + L d. T3 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . În transformarea 23 şi în transformarea 45 produsul dintre presiunea şi volumul gazului păstrează o valoare constantă (diferită pentru fiecare). filiera vocaţională . volumul scade de 10 9 ori.02 ⋅ 10 23 mol −1 . c. acesta urmează transformarea 12345. volumul creşte de 10 9 ori.1 B. T2 . a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Q = U + L (3p) a. d. b.86 kPa În urma încălzirii azotului până la temperatura θ 2 = 1527 D C gazul ajunge într-o nouă stare de echilibru. Proba E. Un sistem termodinamic închis (care nu schimbă substanţă cu exteriorul) nu poate schimba căldură cu exteriorul dacă învelişul său este: a.T5 . (5p) 4. Exprimat în unităţi u = p1 ⋅ V1 . b.Varianta 059 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. se află m = 1. 24u b.toate profilele. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . adică: A. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Cunoscând valoarea căldurii schimbate de gaz cu exteriorul în transformarea 12 Q12 = 200 J . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele obişnuite în manualele de fizică. Q = ∆U − L c. 23. adiabatic d. unitatea de măsură în S. expresia corectă a principiului I al termodinamicii este: b. Q = U − L 3. (gaz diatomic) la presiunea p1 = 49. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. C. în care un sfert din cantitatea de azot a disociat în atomi. masa molară scade de 10 9 ori. SUBIECTUL II – Varianta 059 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un balon cu pereţi rigizi. MECANICĂ. mai mic sau egal cu lucrul mecanic L45 . K d. 12u c.F: Probă scrisă la Fizică d. temperatura gazului în starea iniţială. 5u Ministerul Educaţiei. Un gaz ideal aflat într-un vas închis etanş cu ajutorul unui piston mobil suferă un proces izoterm în urma căruia presiunea în starea finală este de 10 9 ori mai mare decât presiunea din starea iniţială. J b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.I. acest lucrul mecanic este egal cu: a. rigid (2p) 5. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. densitatea gazului. În unul dintre cele trei procese gazul efectuează lucru mecanic asupra exteriorului. presupus ideal. T4 . în care presiunea p depinde de volumul V aşa cum se arată în graficul alăturat. pentru fiecare dintre transformările 12. precizaţi dacă lucrul mecanic L23 este mai mare. c. 8u (2p) d. masa molară creşte de 10 9 ori. kg (3p) 2. opac b. L. p 4p 3p 2p p 1 2 4 (15 puncte) 3 5 V 0 V 2V 3V 4V . Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. Un sistem termodinamic evoluează după procesul ciclic reprezentat în imagine.Varianta 59 . ∆U este nulă. presiunea gazului în starea finală. . B. D. Justificaţi răspunsul dat. numărul de moli în starea finală. metalic c. considerat gaz ideal. B. Se poate spune că în procesul descris: a. SUBIECTUL III – Varianta 059 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate fixată de gaz. mol c.31 J . 34. Determinaţi: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c.12 g azot molecular ( µ = 28 g/mol).termodinamica B. 1. d. calculaţi căldura Q34 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 34. constanta gazelor ideale R = 8.toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ordonaţi crescător temperaturile absolute T1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. a mărimii fizice exprimate prin ν ⋅ CV ⋅ T este: a. de volum V = 2 A. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.

constanta gazelor ideale R = 8.toate profilele şi specializările. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. d. presiunea amestecului dac ţinut în contact cu un termostat a cărui temperatur ă este Proba E. SUBIECTUL II – Varianta 060 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: . lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în decursul unui ciclu termodinamic. Elemente de termodinamic ă T3=500 K. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . iar cel din al doilea recipient la presiunea p2 = 2 ⋅ 10 5 N/m2 şi temperatura t 2 = 1270 C . J/ (Kg ⋅ K ) (2p) Ministerul Educaţiei. Cv = b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. după deschiderea robinetului şi stabilirea echilibrului termic. SUBIECTUL III – Varianta 060 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) parcurge ciclul 2 termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate p − V din figura alăturată.662 A conţin gaze ideale. căldura molară izocoră poate fi exprimată în forma: R 1− γ a. filiera vocaţională . graficul care redă corect procesul de aprindere a combustibilului. numărul de molecule din unitatea de volum.Varianta 060 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. MECANICĂ. C. 1. Dintre graficele de mai jos. L = 400 J d. ∆U = 50 J c. ∆U = 91J d. Un sistem termodinamic primeşte o cantitate de căldură Q = 121 J şi cedează lucrul mecanic L = 71 J . Se consideră cunoscută valoarea temperaturii în starea de echilibru termodinamic (1) . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Gazul din primul recipient se află la presiunea p1 = 105 N/m2 şi temperatura t1 = 227 0 C . b.31 A şi V2 = 1 volum constant CV = (3/2 ) R . Cv = R (1 − γ ) c. L = 100 J b. Cv = d. având aceeaşi căldură molară la Două recipiente de volume V1 = 8. Un motor termic primeşte în timpul unui proces ciclic căldura Q1 = 500J şi cedează o cantitate de căldură Q 2 = −300J . unitatea de măsură a căldurii molare la presiune constantă. J/kmol b. J/Kg d.1 B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. L = 200 J c. J/ (mol ⋅ K ) c. adică: A. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. T1 = 400 K Determinaţi: (15 puncte) O cantitate υ = 2 mol de gaz ideal monoatomic ( CV = a. iar cu f starea finală. c. în care cu i este notată starea iniţială. iniţial închis cu un robinet. D. ∆U = 192 J (5p) 5. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.toate profilele. căldura molară corespunzătoare transformării 1 → 2 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. . temperatura finală a amestecului. d. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Lucrul mecanic efectuat de substanţa de lucru este: a. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 2 → 3 şi precizaţi dacă această căldură este absorbită sau cedată de gaz.F: Prob ă scrisă la Fizic ă ă acesta este menB. la ciclul idealizat al motorului Otto este: (2p) 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. după deschiderea robinetului. numărul de moli de gaz din fiecare recipient în starea iniţială. Recipientele comunică printr-un tub de volum neglijabil.31 J . Variaţia energiei interne în urma acestei transformări termodinamice este: a. în S.termodinamica B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . ∆U = 25 J b.Varianta 60 . L = 800 J (3p) 2.I. Determinaţi: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. este: a. Ministerul Educaţiei. Cv = C p + R (3p) γ −1 R 3. B. c. raportul dintre energia internă a gazului în starea de echilibru termodinamic (2) şi energia internă a gazului în starea de echilibru termodinamic (1) .

F: Probă scrisă la Fizică B. c. T2 = 1475 K (3p) 3. b. MECANICĂ. SUBIECTUL II – Varianta 061 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie de oţel. d. 1 + 2k 1+ k 1+ k 1 + 2k 4. T2 = 625 K b. (2p) a. 498 J d. T2 = 1200 K d. Determinaţi valoarea căldurii primite de substanţa de lucru în timpul unui ciclu.31 J . D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. adică: A. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. d.toate profilele. având volumul V = 25 A rezistă până la o presiune pmax=106 Pa.8 ⋅ 10 25 d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. În butelie află azot molecular ( µ 1 = 28 g/mol ). ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. (3p) a. Elemente de termodinamică jumătate din masa de gaz. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . la presiunea p = 10 5 Pa şi la temperatura mediului ambiant t = 27°C . C. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. O masă m = 7 g de azot ( µ = 28 g/mol) este supusă unei transformări generale. mol mol ⋅ K kg kg ⋅ K 2. considerat gaz ideal. O cantitate ν = 2 mol de gaz ideal monoatomic  CV = R  suferă o transformare în urma căreia se 2   încălzeşte cu 10 0 C . La o temperatură dată o fracţiune k din moleculele unui gaz diatomic au disociat. B. reprezentată în graficul alăturat. 415 J c.04 ⋅ 10 23 b. unitatea de măsură a căldurii molare la presiune constantă este: J J J J b. c. temperatura stării 1 fiind T1 = 300 K . c. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior pe parcursul transformării este L = 1050 J . presiunea azotului din butelie dacă temperatura acestuia scade la t1 = −3°C şi din butelie s-a consumat Proba E. 10 26 (2p) 3   5.4 ⋅ 10 24 c. constanta gazelor ideale R = 8. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Se 2 (15 puncte) cunoaşte ln 2 = 0. masa unei molecule de azot. T2 = 900 K c. Calculaţi energia internă a gazului în starea 3.693 . Temperatura stării finale atinse de gaz are valoarea aproximativă: a. Reprezentaţi grafic ciclul în sistemul de coordonate p-V . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 2. b. Numărul total de molecule din recipient este de aproximativ: a. Calculaţi lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior în timpul unui ciclu.termodinamica B. 1. d. 4. Variaţia energiei interne a gazului are valoarea aproximativă de: a. filiera vocaţională . 6.Varianta 61 . a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Substanţa de lucru este υ = 1 mol de gaz ideal monoatomic ( CV = 3 R ). PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 249 J b. Raportul dintre numărul de molecule nedisociate şi numărul total de constituenţi rezultaţi în urma acestui proces este: 1− k k 1− k k b. Ministerul Educaţiei. d. SUBIECTUL III – Varianta 061 Rezolvaţi următoarea problemă: Un sistem termodinamic evoluează după ciclul 12341 reprezentat în coordonate V-T ca în figura alăturată.Varianta 061 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. valoarea maximă a temperaturii până la care poate fi încălzit azotul din butelie. Într-un recipient de volum V = 5 A se află un gaz ideal la presiunea p = 5 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C .1 B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. numărul de molecule de azot din butelie. Determinaţi: a. 620 J (5p) Ministerul Educaţiei.

PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c = b. MECANICĂ.5 R ) efectuează transformarea 1 → 2 din figura alăturată. aspiraţia b. evacuarea.1 Elemente de termodinamic ă de pompă. 2 → 3 transformare la p 2 = 2 p1 = const. c. Determinaţi lucrul mecanic efectuat de sistem în timpul unui ciclu complet. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.toate profilele şi specializările. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I . B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. ar rămâne singur în butelie.I.5% din B. 1. Cunoscând masele molare µ C = 12 g/mol. masa molară a amestecului gazos. c = mQ∆T d. 5. Ministerul Educaţiei. − 5 ⋅ 10 3 J b. Cantitatea de CO2 reprezintă 3.F: Prob scrisă la Fizic B. densitatea atmosferei venusiene la nivelul solului planetei. ∆T b. C. 3 ⋅ 10 3 J (2p) 4. alegeţi expresia care are aceeaşi unitate de măsură ca şi capacitatea calorică: L a. 0 J d.termodinamica B. p0. T = 245 K c. practic. b. . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. şi p 0 = 10 5 N/m 2 calculaţi (în unităţi ale S. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. presiunea pe care ar avea-o dioxidul de carbon dacă. b. SUBIECTUL II – Varianta 062 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sondă spaţială explorează atmosfera planetei Venus. aprinderea şi detenta d.Varianta 062 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.31 J . Q d. cantitatea existent ă în corpul doar de ă carbon (CO 2) ă Probadioxid E. filiera vocaţională . c = c. . m ⋅ R . T = 265 K (3p) 2. d. (5p) c. T = 235 K b.Temperatura măsurată într-o cameră frigorifică este t = −28°C . În timpul transformării gazul primeşte căldura Q = 5 ⋅ 10 3 J . T = 255 K d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. . a. Reprezentaţi grafic transformarea ciclică în coordonate p − V . 4 → 1 transformare la p1 = const. 3 → 4 transformare la V2 = 2V1 = const. . D. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Ţinând cont de notaţiile utilizate în manualele de fizică. este supusă unei transformări ciclice. (2p) Ministerul Educaţiei. µ O2 = 32 g/mol. . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele folosite în manualele de fizică. la aceeaşi temperatură. − 3 ⋅ 10 3 J c. Transformarea ciclică este alcătuită din succesiunea următoarelor procese: 1 → 2 transformare la V1 = const. Un gaz ideal monoatomic (CV = 1. µ N 2 = 28 g/mol. c. compresia υ ⋅ ∆T . analiza gazelor conţinute în probă (cu comportare pe care o presupunem ideală) arată că aceasta conţine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Varianta 62 . expresia căldurii specifice este: Q mQ m a. Determinaţi căldura primită de sistem în timpul unui ciclu. c = (3p) ∆T Q∆T m∆T 3. masa m01 a moleculei de dioxid de carbon. p ⋅ ∆V . la nivelul suprafeţei planetei. Într-un corp de pompă este recoltată o probă cu volumul V = 20 cm3 şi presiunea p1. aflată în starea iniţială 1 caracterizată de parametrii 2 5 2 t1 = 27°C şi p1 = 10 N/m . d. Calculaţi valoarea variaţiei energiei interne în transformarea 1 → 2 → 3 . c. Variaţia energiei interne a gazului este: a. SUBIECTUL III – Varianta 062 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 kmol gaz ideal diatomic (Cv = (15 puncte) 5 R ). adică: A.toate profilele. şi azot (N2). constanta gazelor ideale R = 8.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Valoarea temperaturii exprimate în Kelvin este de aproximativ: a.): a. temperatura atmosferei venusiene este t1 = 467 C şi presiunea p1 este de 92 de ori mai mare decât presiunea atmosferică normală pe Pământ. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Timpul motor al motorului Otto este: a.

a.2 c. Determinaţi valoarea căldurii primite de substanţa de lucru la fiecare parcurgere a procesului ciclic. d. Curba reprezentată punctat este o izotermă tangentă la graficul transformării în punctul corepspunzător stării 2 a gazului.3 d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . B. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. SUBIECTUL III – Varianta 063 Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic având ca substanţă de lucru 1 mol de gaz ideal monoatomic. filiera vocaţională . se găseşte într-un cilindru izolat adiabatic prevăzut cu un piston mobil care se poate mişca fără frecare. proces. d. temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic.toate profilele şi specializările. d. Un gaz ideal suferă o transformare 1 → 2 → 3 → 4 . unitatea de măsură în S. (15 puncte) respectiv V = 10 A . proces c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Determinaţi temperatura gazului după destindere. având CV = 3 R . se exprimă prin relaţia: . Determinaţi temperatura gazului în starea 3. conform figurii alăturate. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .stare (3p) 3. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL II – Varianta 063 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de heliu µHe = 4 g ⋅ mol −1 . C. c. Masele celor m1 . c. unde γ = 5 3 . Ministerul Educaţiei.1 B. kelvin c. Din starea 2 gazul este încălzit.toate profilele. până în starea 3 în care p 3 = 8 p 2 . Cea mai mare temperatură este atinsă de gaz în starea: a. 1. Proba E. iar între temperaturile lor iniţiale există relaţia T2 = 3 ⋅ T1 .Varianta 63 . Gazul este destins până ( ) la un volum final V2 = 8V1 . constanta gazelor ideale R = 8. energia internă a gazului se menţine constantă. considerat gaz ideal. stare. Sistemul celor 3 două corpuri fiind izolat adiabatic de mediul exterior. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a. T = 2 ⋅T1 c. căldura schimbată de gaz cu mediul este egală cu variaţia energiei sale interne. lucrul mecanic efectuat de gaz este egal cu variaţia energiei sale interne. stare b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . D.F: Prob scrisă la Fizic ă B.5 ⋅ T1 b. T = 1 d. presiunea este p1 = 2 MPa şi temperatura are valoarea T1 = 800 K . calorie (2p) 2. T = T1 (3p) două corpuri sunt în relaţia m2 = Ministerul Educaţiei. mol d. Se cunosc valorile parametrilor p = 10 5 Pa . Elemente de termodinamică b. gazul nu schimbă căldură cu mediul exterior. c.31 J . . MECANICĂ. Căldura şi energia internă sunt respectiv mărimi fizice de: a. Determinaţi numărul de molecule de heliu din cilindru.1 b. Reprezentaţi ciclul termodinamic într-un sistem de coordonate V-T. volumul ocupat de gaz este V1 = 400 cm 3 . Calculaţi valoarea energiei interne a gazului în starea 1. b. b. stare. proces d. gram b. pentru cantitatea de substanţă se numeşte: a.Varianta 063 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Determina ţi ă presiunea gazului la finalul destinderii. (2p) 5. volumul menţinându-se constant la valoarea V2 .I. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. proces. Dacă într-un proces termodinamic al unui gaz ideal temperatura şi masa rămân constante: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. parcurge ciclul termodinamic reprezentat în 2 coordonate p-V ca în figură. Două corpuri ale căror călduri specifice satisfac relaţia c 2 = 3 ⋅ c1 sunt puse în contact termic. T = 2. Iniţial.5 ⋅ T1 a. Între parametrii de stare ai gazului din starea iniţială şi parametrii din starea finală γ existând relaţia: p1 ⋅ V1γ = p2 ⋅ V2 . adică: A.termodinamica B. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.4 (5p) 4. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de substanţa de lucru cu mediul exterior la fiecare parcurgere a procesului ciclic. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.

) şi procesul 1 → B → 2 format din procesul izobar 1 → B urmat de procesul izocor B → 2 . Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c. SUBIECTUL II – Varianta 064 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas de volum V1 = 6 A conţine o cantitate υ = 2 mol de heliu µ = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol . c. −10 kJ c. raportul dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în timpul parcurgerii ciclului L1B 21 1A21 şi modulul lucrului mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în timpul parcurgerii ciclului 1B 21 .Varianta 64 . Acest vas se pune în legătură cu un alt vas. 400 J (3p) 3.Varianta 064 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. În timpul funcţionării motorului Otto. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2 ori (5p) a. 1kJ d. compresia amestecului carburant se face într-un proces aproximativ: a. SUBIECTUL III – Varianta 064 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de azot (CV = 5R / 2) se găseşte într-o stare de echilibru termodinamic iniţială 1 caracterizată prin parametrii: p1 = 2 ⋅ 10 5 Pa .toate profilele şi specializările. energia internă c. iar temperatura 0 0 vasului mare devine t1 = 7 C .1 B. −100 kJ 2. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . ca în figura alăturată: procesul 1 → 2 reprezentat în coordonate p-V printr-o dreaptă. iar temperatura vasului mic devine t 2 = 47 C . Căldura cedată mediului înconjurător este egală cu: b. 1. L1A 21 d. filiera vocaţională . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. mărimea fizică Q reprezintă: exprimată prin relaţia ∆T a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Un volum V = 1m 3 de aer aflat iniţial la presiunea p = 10 5 Pa .02 ⋅ 10 23 mol −1 . 8.7 este baza logaritmului natural). b.8 ori c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 2. D. .capacitatea calorică (3p) Ministerul Educaţiei. Parametrii stărilor 1 şi 2 sunt p1 = 10 5 Pa .căldura molară d. lucrul mecanic efectuat de azot în procesul 1 → 2 . de volum V2 = 2 A . 200 J d. Un gaz ideal monoatomic (CV = 3R / 2) absoarbe aceeaşi cantitate de căldură în două procese termodinamice distincte. pornind din aceeaşi stare de echilibru termodinamic.Lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior pe întregul ciclu este: a. MECANICĂ. considerat gaz ideal. 150 J c.toate profilele.termodinamica B. Proba E. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. variaţia energiei interne a azotului în procesul 1 → A → 2 . valoarea raportului presiunilor din cele două vase dacă se suprimă legătura între ele. Gazul se răspândeşte în cele două vase. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Unul dintre procese are loc la presiune constantă. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Heliul se află la temperatura T = 300 K . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. V1 = 2 A . numărul de moli de heliu din fiecare vas în starea finală. ( ) Ministerul Educaţiei. 100 J b. Un gaz ideal evoluează după un proces ciclic reprezentat în graficul alăturat. respectiv p2 = 2 p1 şi V2 = 3V1 . Temperatura finală a gazului în cele două vase este T = 300 K .6 ori d. celălalt la volum constant.4 ori 4. Determinaţi: a. 3. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . căldura schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 1 → B → 2 . C. b. 200 kJ (2p) a.Izobar d. densitatea heliului din cele două vase în starea finală. căldura specifică b. adică: A. este comprimat izoterm până la un volum de 2. Adiabatic. 1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . numărul de molecule de heliu. V1 = 2 A şi poate ajunge în starea finală 2 caracterizată de parametrii p 2 = 3 p1 . constanta gazelor ideale R = 8. B.Izoterm (2p) 5. V2 = 2V1 prin trei procese distincte. iniţial vidat. Prin încălzire la volum constant temperatura gazului creşte de 4 ori. procesul 1 → A → 2 format din: procesul izocor 1 → A (V = const. În încălzirea izobară temperatura creşte de: b. b. Determinaţi: a.) urmat de procesul izobar A → 2 (p = const.F: Probă scrisă la Fizică B. Izocor c.31 J .7 ori mai mic decât cel iniţial ( 2. Elemente de termodinamică d.

După deschiderea robinetului vasele comunică între ele şi rămân în continuare termostatate la temperatura iniţială.F: Probă scrisă la Fizică B. 2. Procesul 1 → 2 este reprezentat. 14 ⋅ 10 −3 kg/mol c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. TC = 120 K (3p) Ministerul Educaţiei. constanta gazelor ideale R = 8. B. evacuării (2p) 5. 662.324 dm3 comunică printr-un tub de volum neglijabil prevăzut cu un robinet iniţial închis. compresiei c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.662 dm3 şi respectiv V2 = 3.8 J/ (Kg ⋅ K ) b. unitatea de măsură a mărimii descrise de relaţia Q / m ⋅ ∆T este: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar al doilea vas conţine molecule ( de azot (µ ) N2 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ) la presiunea p 2 = 2. Determinaţi: Proba E. Calculaţi căldura cedată într-un ciclu.662 A şi presiunea în starea B. Amestecul obţinut se comportă ca un gaz ideal. Dacă în acest proces ciclic se cunosc volumul în starea A. V A = 1 . raportul dintre numărul de moli de gaz din cele două vase înainte de deschiderea robinetului. d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 1.8 J/ (Kg ⋅ K ) (3p) 4. Se consideră un amestec format din 3 ⋅ 10 23 molecule de heliu molecule de neon µ Ne = 20 ⋅ 10 a. 24 ⋅ 10 −3 kg/mol 3. 702. a. Ministerul Educaţiei.4 . Se cunosc: masa molară a gazului µ = 2 g/mol şi exponentul T1 (15 puncte) adiabatic γ = 7 / 5 . Elemente de termodinamică a. Lucrul mecanic total schimbat de gaz într-un ciclu este L = 100 J şi raportul temperaturilor T2 = 2. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. adică: A. Reprezentaţi procesul ciclic în coordonate p − V .8 J/ (Kg ⋅ K ) d. presiunea finală după deschiderea robinetului. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. TC = 80 K b. TC = 100 K d. un mol de gaz ideal efectuează procesul ciclic ABCA reprezentat în figura alăturată. are valoarea: a. Se consideră 1 atm ≅ 10 5 Pa . Într-un motor termic. b. detentei d. 22 ⋅ 10 −3 kg/mol d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.5 J/ (Kg ⋅ K ) c. Un motor termic funcţionează după un ciclu Diesel.toate profilele.718 (≅ e ) . 692. C. MECANICĂ. 12 ⋅ 10 −3 kg/mol ( kg/mol . TC = 90 K c. masa molară a amestecului de gaze obţinut. Masa molară a amestecului este egală cu: ) (µ N⋅m mol ⋅ K He (2p) = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol ) şi 5 ⋅ 10 23 (5p) b.1 B. 732. SUBIECTUL III – Varianta 065 Rezolvaţi următoarea problemă: O maşină termică ce foloseşte ca fluid de lucru un gaz considerat ideal funcţionează după ciclul din figura alăturată. în coordonatele p-T. filiera vocaţională . a unui gaz ideal cu masa molară 30 kg/kmol şi exponentul adiabatic 1. Calculaţi căldura absorbită de gaz într-un ciclu. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . SUBIECTUL II – Varianta 065 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două vase cu volumele V1 = 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.02 ⋅ 10 23 mol −1 .toate profilele şi specializările. Căldura specifică la volum constant. admisiei b. J m⋅K d. d. cV . temperatura gazului în starea C este: a. c. printr-o dreaptă care trece prin origine. pB = 4 ⋅ 105 Pa .31 J . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. c. Determinaţi căldura specifică corespunzătoare transformării 1 → 2 . În primul vas se află molecule de oxigen µO2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol la presiunea p1 = 3 atm şi temperatura t = 270 C . D. raportul densităţilor celor două gaze înainte de deschiderea robinetului. N ⋅ m2 m⋅K −3 c. N⋅m kg ⋅ K b.Varianta 065 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. .Varianta 65 .4 atm şi la aceeaşi temperatură t = 270 C . Substanţa de lucru efectuează lucru mecanic în timpul: a.termodinamica B.

Relaţia corectă dintre parametrii stării 1 şi cei ai stării 2 este: p p p p b. redă corect o încălzire izobară: (3p) 3. Elemente de termodinamică d. presiunea gazului scade de 10 ori.I. constanta gazelor ideale R = 8.Varianta 66 . Proba E. Calculaţi cantitatea de gaz. în care cu i este notată starea iniţială iar cu f starea finală. a mărimii fizice descrisă prin relaţia este: ν∆T a. b. µCO2 = 44 g/mol ) se află iniţial în starea 1. c. filiera vocaţională . J mol c. t1 = 27 0 C .31 J . Parametrii de stare ai gazului în starea 1 sunt V1 = 1 dm 3 .F: ţ Prob ă scrisă la Fizică în starea 3. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Volumul ocupat de gaz este V = 4 dm3 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Determinaţi temperatura gazului într-o starea 3 în care V3 = 3 dm 3 .răcire izocoră d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. B. variaţia energiei interne a gazului în condiţiile punctului b. 1 = 2 d. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţlor de măsură sunt cele folosite în manualele de fizică.Determinaţi volumul ocupat de gaz în starea 2. MECANICĂ.02 ⋅ 10 23 mol −1 .toate profilele şi specializările. J mol⋅0 C (2p) 2. J K d. lucrul mecanic efectuat asupra gazului dacă acesta este răcit astfel încât pistonul lăsat liber se deplasează lent până când volumul scade cu 25% din valoarea avută iniţial. J mol ⋅ K b. Presiunea atmosferică are valoarea p0 = 100 kPa . Pistonul este lăsat liber şi se poate deplasa etanş. p1T1 = p2T2 (2p) a. 1. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. iar p 3 = p1 . p1V1 = p2V2 c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 1 = 2 V1 V2 T1 T2 5. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.. Determinaţi: a. adică: A. 33% b.1 B. 200% d. Q unitatea de măsură în S. a. B. d. temperatura menţinându-se constantă atunci volumul său variază cu: a. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în acest proces. c.termodinamica B.toate profilele. fără frecări. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.destindere izotermă b. O cantitate constantă de gaz ideal cedează lucru mecanic mediului exterior într-o: a. .încălzire adiabatică c. Calcula i densitatea gazului Ministerul Educaţiei. În urma destinderii gazului la temperatura t 1 până într-o stare 2. SUBIECTUL III – Varianta 066 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal diatomic (CV = 5R 2) este închisă într-un cilindru cu piston aşezat orizontal. D.încălzire izobară (5p) Ministerul Educaţiei. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . p1 = 10 5 Pa . Dacă presiunea unei mase de gaz ideal se reduce la o treime din valoarea presiunii iniţiale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. C.Varianta 066 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 100% c. Care dintre graficele de mai jos. 300% (3p) 4. căldura specifică izobară a gazului dacă masa molară a gazului µ = 32 g/mol . O cantitate constantă de gaz ideal este încălzită de la T1 la T2 volumul menţinându-se constant. SUBIECTUL II – Varianta 066 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de dioxid de carbon ( CO 2 .

izotermă b. adiabatică (2p) 2. . 502 J/ (kg ⋅ K ) c. apoi izoterm până când revine la presiunea iniţială. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior este egal cu: a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . 900 J (5p) d. B. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.masa molară a unui amestec format din 3.Varianta 67 . ( t = 0 0 C şi p ≅ 10 5 N/m 2 ). −900 J b. temperatura rămânând constantă. adică: A. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 401J/ (kg ⋅ K ) b. Un mol de gaz ideal. Fracţiunea din căldura absorbită 2 care contribuie la creşterea energiei interne este egală cu: b. izocoră d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. d. a. până ce volumul se dublează.31 J . 603 J/ (kg ⋅ K ) d. D. Proba E. 450 J Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările. numărul de molecule dintr-o cantitate de gaz aflată în condiţii normale de presiune şi temperatură (3p) 3 3.125 moli de hidrogen ( µ H 2 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol ). 704 J/ (kg ⋅ K ) (2p) 5. Determinaţi: a. SUBIECTUL II – Varianta 067 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un recipient de volum constant V = 8 A se află oxigen.4 .Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în destinderea izobară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 60% d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. numărul de atomi dintr-o cantitate de substanţă aflată în condiţii normale de presiune şi temperatură d.Calculați căldura furnizată gazului în procesele descrise. C. numărul de entităţi elementare (atomi sau molecule) dintr-un mol de substanţă b.termodinamica B. ( µ = 32 g/mol ). În condiţii normale de temperaturǎ şi presiune. Heliul se 2 destinde. 80% c.Reprezentaţi diagrama proceselor descrise în coordonate p − V .693.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Un gaz ideal monoatomic CV = R este încălzit la presiune constantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. b. masa de oxigen aflată în recipient. densitatea unui gaz ideal este egală cu 1. la temperatura t = 15 0 C şi presiunea p = 10 6 Pa . −450 J c. 1.4 A c.375 moli de oxigen şi 4. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de heliu cu mediul exterior. Se cunoaşte ln2=0.toate profilele. filiera vocaţională . numărul de molecule de oxigen din unitatea de volum c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL III – Varianta 067 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol heliu ( CV = (15 puncte) 3 R ) ocupă iniţial un volum V1 la temperatura de 27 0 C . d. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. Numărul lui Avogadro N A reprezintă: a. Cǎdura specificǎ la volum constant este aproximativ egală cu: a. constanta gazelor ideale R = 8. 100% 4.3 g/A iar exponentul adiabatic are valoarea 1. întâi la presiune constantă.Varianta 067 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.1 B.F: Probă scrisă la Fizică B. considerat gaz ideal. izobară c. este supus unei transformări reprezentate grafic în figura alăturată. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . b. Energia internă a unui gaz ideal rămâne constantă într-o transformare: a. 40% (3p) a. MECANICĂ. numărul de atomi sau molecule de gaz care ocupă în orice condiţii un volum egal cu 22. cantitatea de substanţă ce trebuie scoasă din recipient pentru ca presiunea să scadă de cinci ori.

Căldura schimbată de gaz cu mediul înconjurător pe parcursul procesului 1 → 2 are valoarea: a. kg d. 30 mJ c.8 moli c.1 moli (3p) 4. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.C V ) ⋅ T Ministerul Educaţiei. c. parcurge ciclul termodinamic reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. două izoterme şi două izocore.62 A. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . b.1 B.F: Probăabsolut scrisă la ă B. d. 1. adică: A. d. b. Într-o comprimare adiabatică: a. Ciclul idealizat de funcţionare al motorului Otto este alcătuit din următoarele transformări: a.I. C. t1 = 27 0 C . c. J/ (kg ⋅ mol ⋅ K ) (3p) 2. Proba E. 2 moli d. căldura cedată de gaz mediului exterior într-un ciclu termodinamic.toate profilele şi specializările. (2p) 3R 5. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. SUBIECTUL III – Varianta 068 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic având exponentul adiabatic γ = 5 / 3 . Elemente de termodinamică d. V1 = 16. 1. 50 mJ d. raportul dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior într-un ciclu termodinamic şi căldura absorbită de gaz într-un ciclu termodinamic.02 ⋅ 10 23 mol −1 .204·1023 molecule de azot şi N2 = 9. două adiabate şi două izobare. temperatura gazului scade. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele folosite în manualele de fizică. (2p) 3. b. Un mol de gaz ideal monoatomic (C V = ) este supus procesului 2 termodinamic redat în figura alăturată. determinaţi: a. 20 mJ b. Un amestec conţine N1 = 1.31 J . gazul cedează căldură.636·1023 atomi de heliu. filiera vocaţională . c. Cunoscând temperatura gazului în starea de echilibru termodinamic (1) . căldura molară în transformarea 1 → 2 . d. Ministerul Educaţiei. a mărimii fizice date de expresia . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 80 mJ (5p) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. este: (Cp . Ştiind că presiunea în starea 2 este de două ori mai mare decât cea din starea 1. Gazul efectuează un proces termodinamic 1-2 în care masa gazului nu se modifică. 2. c. sistemul primeşte lucru mecanic. Cantitatea de substanţă din amestec este egală cu: a.Varianta 068 (15 puncte) a. determinaţi: a. constanta gazelor ideale R = 8. SUBIECTUL II – Varianta 068 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal se află într-o stare de echilibru termodinamic caracterizată de parametrii: p1 = 2 ⋅ 10 5 Pa.termodinamica B. iar presiunea variază direct proporţional cu volumul ( p = aV ). (15 puncte) . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. kg/mol c. unitatea de µ ⋅U măsură în S. două izoterme şi două izobare. numărul de molecule din unitatea de volum în starea (1). Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. cantitatea de gaz. energia internă rămâne constantă. B. 1.Varianta 68 .2 moli b. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.toate profilele. volumul gazului în starea 2. T1 = 300 K . mol b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. două adiabate şi două izocore. temperatura ă Fizic în starea de echilibru termodinamic (2). MECANICĂ. D. energia internă a gazului în starea de echilibru termodinamic (3 ) . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .

numărul de molecule de oxigen din amestec are valoarea: a. p2 = 105 Pa . Elemente de termodinamică c. 500 kJ/ (kg ⋅ K ) c. c. capacitatea calorică b.1 B. D. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. În aceste condiţii: a. Determinaţi: a. pentru mărimea fizică definită prin Q relaţia este: υ ⋅ µ ⋅ ∆T a.toate profilele. adică: A. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. N 2 = 32 ⋅ 10 23 (2p) Ministerul Educaţiei. reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. În graficul din figura alăturată este reprezentată variaţia temperaturii unui corp cu masa de 1 kg în funcţie de cantitatea de caldură primită. T A = 2TB . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Mărimea fizică numeric egală cu cantitatea de căldură necesară pentru a creşte (micşora) temperatura (3p) unui mol de substanţă cu un kelvin este: a. 2 J/ (g ⋅ K ) (2p) 5. J/ (mol ⋅ K ) (5p) 2. C. temperatura iniţială. Utilizând notaţiile din manualele de fizică. raportul temperaturilor T1 / T 2 b. V2 = V1 / 2 . N 2 = 4 ⋅ 10 23 b. c. J/K c. O incintă este împărţită în două compartimente A şi B de volume egale. constanta gazelor ideale R = 8. d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. presiunea gazului în starea 3. căldura specifică c. . SUBIECTUL II – Varianta 069 Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m=2. MECANICĂ. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . iar temperatura este t 1 = 27 0 C . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. fixat.I.31 J .8 kg de azot molecular ( µ = 28 (15 puncte) g ) se află în starea 1 în care presiunea are valoarea mol p1 = 10 5 N/m 2 . Dacă masa molară medie a amestecului este µ = 29 g/mol . J b. C 23 = 2R . b. Din starea 2 este răcit la volum constant până atinge. printr-un piston uşor. filiera vocaţională . temperatura azotului în starea 2. masa unei molecule azot. Într-un vas se află N1 = 12 ⋅ 10 23 molecule de azot cu masa molară µ1 = 28 g/mol şi N2 molecule de oxigen cu masa molară µ 2 = 32 g/mol . B.Varianta 69 .F: Prob ă scrisă lade Fizic ă B. b. 500 J/ (kg ⋅ K ) b. raportul Q 23 / ∆U 23 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . căldura molară d. TB = 2T A . Ministerul Educaţiei. TB = 4T A (3p) 3. 2J/ (kg ⋅ K ) d. din nou.termodinamica B. Determinaţi: a. SUBIECTUL III – Varianta 069 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) este supusă 2 procesului termodinamic 1 → 2 → 3 → 4 . căldura 4. d. Proba E. Gazul este încălzit la presiune constantă până volumul devine V2 = 2V1 . În fiecare din cele două compartimente se află ν moli de gaz ideal iar p A = 2 p B . J/ (kg ⋅ K ) d. şi căldura (15 puncte) O cantitate dată de gaz ideal monoatomic ( CV = molară în transformarea 2 → 3 . Căldura specifică a corpului este egală cu: a. Se cunosc: V1 = 1 A. N 2 = 16 ⋅ 10 23 d. unitatea de măsură în S.toate profilele şi specializările. raportul U 3 / U 1 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. T A = 4TB . d.Varianta 069 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. raportul L12 / L34 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. numărul de molecule de azot. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. N 2 = 8 ⋅ 10 23 c.

toate procesele. densitatea oxigenului din butelie în starea iniţială. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. b. necesar unei operaţii de sudare se preia dintr-o butelie de volum V = 60 dm 3 . SUBIECTUL III – Varianta 070 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal.02 ⋅ 10 23 mol −1 . d. temperatura gazului în starea finală. Să se determine: a. ştiind că temperatura gazului din butelie rămâne B. Gazul efectuează un proces care verifică ecuaţia p = a ⋅ V . masa de oxigen consumată. masa unei molecule de oxigen. Lucrul mecanic efectuat de un sistem termodinamic într-un proces în care temperatura se menţine constantă are valoarea de 20 J. B. expresia de mai jos care are aceeaşi unitate de măsură cu cea a capacităţii calorice este: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. considerat gaz ideal. presiunea gazului din butelie scade la p 2 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 . d. c. Q / ∆T c. presiunea care se stabileşte în butelie.F: Probă scrisă la Fizică B. MECANICĂ. 1. energie internă (2p) 2. 0 J d. variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea iniţială în starea finală. având căldura molară la volum constant CV = (15 puncte) 3R . constanta gazelor ideale R = 8. Referindu-ne la procesul ciclic reprezentat în figura alăturată.Varianta 70 . Iniţial presiunea oxigenului din butelie este p1 = 6 ⋅ 10 5 N/m 2 . adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. dacă aceasta este depozitată la temperatura t ' = 0 0 C . 20 J b. iar temperatura este t = 27 0 C . b. Variaţia energiei interne a sistemului în acest proces este: a. Energia internă a unei cantităţi constante de gaz ideal este o funcţie de: a. c. ocupă volumul V1 = 0.termodinamica B. SUBIECTUL II – Varianta 070 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Oxigenul.1 Elemente de termodinamică de sudură. putem afirma că sistemul termodinamic cedează lucru mecanic mediului exterior în: a. lucrul mecanic d. pV b. căldura molară a gazului în acest proces. mărime fizică de stare este: a.νRT d.31 J . d. volum (5p) 4.2 m3 2 la presiunea p1 = 5 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura t1 = 27 0 C . unde a reprezintă o constantă. (2p) Ministerul Educaţiei. constant ă în timpul operaţiei Proba E. după efectuarea operaţiei de sudură. căldura absorbită b. În urma efectuării operaţiei de sudură. densitate c. Dintre mărimile fizice de mai jos. procesul A-B. procesul B-C. c.toate profilele. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. temperatură d. Q / m∆T (3p) 3. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .toate profilele şi specializările. căldura cedată c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . b. C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Determinaţi: a. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul procesului. ocupând în starea finală un volum de două ori mai mare. filiera vocaţională . presiune b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Varianta 070 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 10 J c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. -20 J (3p) 5. Ministerul Educaţiei. D. Masa molară a oxigenului este µ = 32 kg/kmol . procesul C-A.

d. procesul 1-2. scade dacă gazul primeşte izocor căldură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. este constantă într-o transformare izotermă. b. Determinaţi presiunea p1 a gazului din cilindru. Ştiind că presiunea gazului s-a dublat. b. Cercetării ş iă Inov ării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. (3p) Ministerul Educaţiei. primeşte lucru mecanic şi cedează căldură. Determinaţi numărul de molecule de gaz din unitatea de volum 0 dac ă gazul dină cilindru se află Proba E. procesul 2-3. c. Calculaţi cantitatea de gaz din cilindru.termodinamica B. C. ce se poate deplasa fără frecare. d. atunci volumul gazului în starea finală: a. a scăzut de 4 ori. toate procesele. Calculaţi căldura primită de gaz din mediul exterior în procesul 2 → 3 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2 cm 2 . filiera vocaţională . prevăzut cu un piston de masă neglijabilă şi secţiune S = 166. unitatea de măsură în S. cedează căldură şi îşi micşorează energia internă. b. Izoterma corespunde temperaturii T1 = 400 K .1 C . 1. c. creşte într-o destindere adiabatică. ştiind că la temperatura t1 = 270 C coordonata corespunzătoare poziţiei de echilibru a pistonului este x 1 = 60 cm .31 SUBIECTUL I . a crescut de 4 ori. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Reprezentaţi grafic ciclul în coordonate p-V. cunoaşte CV = . Se 5 R şi ln 2 ≅ 0. Poziţia pistonului este determinată de coordonata x . putem afirma că sistemul termodinamic efectuează lucru mecanic asupra mediului exterior în: a. b.Varianta 71 . când pistonul este în echilibru. este nulă într-o transformare ciclică. O cantitate constantă de gaz ideal este menţinută la volum constant. B. Energia internă a unei mase de gaz: a. adică: A. b. constanta gazelor ideale R = 8. c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru căldura specifică a unui gaz ideal este: J J J J a. 2 a. D. d. (5p) 2. d. c.693 . Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul 3 → 1. Prin modificarea temperaturii gazului din cilindru.toate profilele şi specializările. iar temperatura s-a redus la jumătate. c. b. B. (2p) mol ⋅ K kg ⋅ K K mol 3. primeşte căldură şi cedează lucru mecanic. d. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Referindu-ne la procesul ciclic reprezentat în figura alăturată. iar raportul volumelor maxim şi minim atinse de gaz în cursul ciclului este ε = 2 . (2p) 4. ( ) d. iar presiunea atmosferică este p 0 = 1 atm 1 atm = 10 5 N/m 2 . Gazul revine în starea iniţială printr-o răcire izocoră.F: Prob scrisă la Fizic ă la temperatura t1 = 27 B. Se încălzeşte gazul din cilindru la temperatura t 2 = 47 0 C . pistonul se deplasează lent. SUBIECTUL II – Varianta 071 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal este închisă etanş într-un cilindru.toate profilele. SUBIECTUL III – Varianta 071 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 4 ⋅ 103 mol de gaz ideal diatomic efectuează un ciclu format dintr-o comprimare izotermă urmată de o destindere izobară. procesul 3-1. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. a scăzut de 2 ori. a. b. d. J .Varianta 071 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. În această transformare gazul: a. Ministerul Educa ţiei. (3p) 5. a crescut de 2 ori. presupunând c cilindrul este suficient de lung. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. primeşte căldură şi îşi măreşte energia internă. Determinaţi coordonata x 2 corespunzătoare poziţiei de echilibru a pistonului la temperatura t 2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.02 ⋅ 10 23 mol −1 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . O cantitate oarecare dintr-un gaz ideal efectuează o transformare generală din starea iniţială 1 în starea finală 2. Elemente de termodinamică c. Gazul efectuează o transformare în urma căreia presiunea scade. MECANICĂ. c.I. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în procesul 1 → 2 . ca în figura alăturată.

2 R µ d. b. are ordinul de mărime (se va considera numărul lui Avogadro N A ≈ 6 ⋅ 10 23 molecule mol ): b. adică: A. se scoate gaz din incintă până când presiunea scade de k = 2 ori şi se introduce azot pentru a restabili presiunea iniţială. Pa b. D. căldura specifică d. Determinaţi energia internă a gazului în starea de echilibru termodinamic (4 ) .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Elemente de termodinamică d. Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în această transformare ciclică. SUBIECTUL III – Varianta 072 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic se află iniţial în starea de echilibru termodinamic (1) caracterizată de presiunea p1 = 10 5 N/m 2 şi volumul V1 = 1 A . 5 R 2µ (3p) a. C. c. constanta gazelor ideale R = 8. MECANICĂ. considerat gaz ideal. unitatea de măsură în S. 2 → 3 încălzire izocoră până când presiunea corespunzătoare stării de echilibru termodinamic (3 ) se dublează faţă de presiunea corespunzătoare stării de echilibru termodinamic (2) .I. Amestecul se află la presiunea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura t 1 = 37 0 C .toate profilele. d ≈ 10 −9 m c. d. Determinaţi masa azotului introdus.F: ţProb ă scris la Fizicdin ă amestec.Varianta 72 . c.toate profilele şi specializările. Se cunoaşte exponentul adiabatic al gazului γ = 5 / 3 şi se consideră ln 2 = 0. d ≈ 10 −11 m (3p) a.Varianta 072 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. L12 < L13 d. Menţinând temperatura constantă. L12 = L13 b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. căldura molară c. R µ Ministerul Educaţiei. Determinaţi numărul de molecule din unitatea de volum. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . a. a. căldura (2p) 5. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Amestecul. Între lucrul mecanic efectat de gaz în procesul 1 ⇒ 2 (L12 ) şi lucrul mecanic efectat de gaz în procesul 1 ⇒ 3 (L13 ) există relaţia: a.termodinamica B. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. SUBIECTUL II – Varianta 072 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o incintă de volum constant se află υ = 2 mol dintr-un amestec de azot (µ 1 = 28 g mol ) şi oxigen (µ 2 = 32 g mol ) . atm c. d ≈ 10 −8 m 3. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Gazul este supus următoarei succesiuni de transformări: 1 → 2 comprimare izotermă până când volumul devine jumătate din volumul corespunzător stării de echilibru termodinamic (1) . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Dacă volumul molar al unui gaz în anumite condiţii de presiune şi temperatură este V µ = 0. în aceste condiţii. 1. Constanta universală a gazului ideal are aceeaşi unitate de măsură ca şi: a. B. are masa molară µ = 31 g mol . aşa cum se vede în figură. atunci căldura specifică izocoră are expresia: b. capacitatea calorică b. Calcula i masa deă oxigen Proba E.693 .6 A mol . torr d.31 J . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru mărimea fizică L exprimată prin raportul este: ∆V (2p) a. . Dacă R este constanta universală a gazului ideal şi µ masa molară a gazului. d ≈ 10 −10 m d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Reprezentaţi grafic transformarea ciclică 1 → 2 → 3 → 4 → 1 în sistemul de coordonate p − V . L12 ≤ L13 c. filiera vocaţională . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.1 B. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 3 → 4 şi precizaţi dacă această căldură este absorbită sau cedată de gaz. 3 → 4 o transformare izobară urmată de transformarea izocoră 4 → 1 până în starea iniţială de echilibru termodinamic (1). b. Ministerul Educaţiei. Într-o transformare izobară a unui gaz ideal se constată că lucrul mecanic efectuat de gaz este de 3 ori mai mic decât căldura primită. Calculaţi densitatea amestecului. distanţa medie d dintre moleculele gazului. 3 R 2µ c. L12 > L13 (5p) 4. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. O masă de gaz ideal aflată iniţial într-o stare caracterizată de o anumită presiune şi un anumit volum poate efectua o destindere până la aceeaşi valoare a volumului final prin două procese diferite. Notaţiile fiind cele utilizate în manualele de fizică. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. N m 2.

MECANICĂ. parametrii stării 1: p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa şi V1 = 10 A şi exponentul adiabatic CV = 3 R. forţa necesară pentru a menţine pistonul în poziţia finală. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Dacă simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 1.T0 = 273 K .termodinamica B. Ministerul Educaţiei. Se deplasează pistonul pe distanţa h = 10 cm faţă de poziţia iniţială. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . presiunea gazului creşte b. b.31 J . C. densitatea aerului dintr-un compartiment în starea iniţială. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. υ = d. pistonul să rămână în echilibru. Alegeţi afirmaţia corectă: a. D. c. cantitatea de Proba E. în condiţii normale de presiune şi temperatură p 0 ≅ 10 5 Pa.Varianta 073 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. temperatura finală a gazului din compartimentul mai mic astfel încât după încetarea forţei. J ⋅ mol ⋅ K b. În figura alăturată este redată dependenţa volumului unui gaz ideal de temperatura absolută. adică: A. filiera vocaţională .Varianta 73 . Calculaţi valoarea maximă a energiei interne a gazului. presiunea gazului nu se modifică (5p) 3.toate profilele şi specializările. Determinaţi valoarea căldurii cedată de gaz mediului exterior în decursul unui ciclu.. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în decursul unui ciclu. căldura este o mărime de proces. constanta gazelor ideale R = 8. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar ( ) B. υ = c. dacă un gaz primeşte căldură din exterior. J ⋅ mol ⋅ K −1 c. unei destinderi adiabatice c. numărul de moli de gaz ideal poate fi calculat folosind relaţia: m p p a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. B. Cilindrul are lungimea A = 2 m şi secţiunea S = 2 ⋅ 10 −2 m 2 .1 B. Se admite că temperatura gazului din celălalt compartiment rămâne nemodificată. Dacă υ = const. b. Un gaz ideal primeşte căldură pe parcursul: a. temperatura sa creşte întotdeauna. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. υ = NV (2p) µ V T Ministerul Educaţiei. d.toate profilele. d. În cele două compartimente se află aer ( µ = 29 kg/kmol ). Elemente de termodinamică b. υ = b. unitatea de măsură a căldurii specifice este: a. J ⋅ kg-1 ⋅ K −1 d. c. Se cunosc: cantitatea de gaz υ = 3 mol . dacă într-un proces izoterm gazul ideal cedează lucru mecanic. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Reprezentaţi grafic procesul ciclic într-un sistem de coordonate V-T. temperatura gazelor rămânând constantă. d. SUBIECTUL III – Varianta 073 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic parcurge ciclul termodinamic reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. unei comprimări izoterme b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Determinaţi: a. (3p) 5. considerat gaz ideal. J ⋅ kg ⋅ K (3p) 4. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. . atunci energia lui internă scade. 2 (15 puncte) a. iar iniţial pistonul se află în echilibru la jumătatea cilindrului. unui proces izocor în care presiunea creşte (2p) 2. gazul cedează căldură d. unui proces izobar în care volumul scade d. SUBIECTUL II – Varianta 073 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal închis la ambele capete este împărţit în două compartimente cu ajutorul unui piston etanş de grosime neglijabilă. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . energia internă a gazului nu se modifică c. atunci: a.F: Prob ă gaz scrisdin ă la fiecare Fizică compartiment. numai în transformarea adiabatică lucrul mecanic este mărime de proces.

F: Probă scrisă la Fizică B. c. printr-o transformare în care presiunea rămâne constantă. mărimea descrisă de raportul ∆T a. Presupunând că prin deschiderea robinetului buteliei o masă m = 24 g de gaz iese din butelie. izobară. Din starea de echilibru termodinamic (3 ) gazul revine în starea iniţială de echilibru termodinamic (1) . căldura d. se află iniţial în starea de 2 5 echilibru termodinamic (1) în care ocupă volumul V1 = 1A la presiunea p1 = 10 N/m 2 . presiunea finală a amestecului celor două gaze este: 5p 7p 15 p b. Gazul trece din starea . Temperatura menţinându-se constantă. ν ⋅ CV ⋅ ∆T (3p) 4. Elemente de termodinamică presiunea gazului devine p1 = 0. constanta gazelor ideale R = 8. într-o transformare izocoră căldura schimbată de un gaz ideal cu mediul exterior poate fi exprimată cu ajutorul relaţiei: a. 5 p d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . MECANICĂ. până în starea de echilibru termodinamic (2) şi îşi măreşte temperatura de e = 2. Calculaţi masa molară a gazului. b. densitatea. d. Buteliile sunt puse în legătură printr-o conductă de volum neglijabil. Dacă notaţiile utilizate sunt cele din manualele de fizică. c. Q este: 1. (3p) RT RT R ⋅T R Ministerul Educaţiei. capacitatea calorică b. adică: A. 2 2 4 3. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. până în starea de echilibru termodinamic (3 ) unde volumul devine V3 = e ⋅ V2 . SUBIECTUL II – Varianta 074 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal aflat într-o butelie de volum V = 60 A la presiunea p = 0. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele folosite în manualele de fizică.31 J .Varianta 74 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d. SUBIECTUL III – Varianta 074 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal având căldura molară la presiune constantă C p = (15 puncte) iniţială de echilibru termodinamic (1) .831 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura t = 27 0 C . D. ν ⋅ R ⋅ T b. B. respectiv 3p. a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. adiabatică d. printr-o transformare în care densitatea gazului se menţine constantă.toate profilele şi specializările. Două butelii având volumele V. t 0 = 0°C ). d. Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în această transformare ciclică. a.71 ori. În graficul alăturat este reprezentată dependenţa de temperatură a volumului unui gaz ideal. Reprezentaţi grafic transformarea ciclică 1 → 2 → 3 → 1 în sistemul de coordonate p-T. gazul efectuează transformarea 2 → 3 în care energia internă rămâne constantă. izocoră b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.5 ⋅ 10 5 N/m 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. (2p) a.Varianta 074 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea iniţială de echilibru termodinamic (1) în starea de echilibru termodinamic (3 ) . c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . are densitatea ρ = 1 kg m 3 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c. Determinaţi raportul dintre modulul căldurii cedate şi căldura primită de gaz în această transformare ciclică. (2p) 2. iar Proba E. b. Ministerul Educaţiei. Transformarea este: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 .1 B. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. Determinaţi densitatea gazului în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p0 = 10 5 Pa. În continuare. numărul de molecule din unitatea de volum poate fi exprimat prin relaţia: p ⋅ NA pV pT p a. 7 R . izotermă c. presiunea c. (5p) 5. b. Calculaţi cantitatea de gaz conţinută în butelie.toate profilele.termodinamica B. respectiv 3V. C. ν ⋅ C p ⋅ ∆T d. ν ⋅ C ⋅ T c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. determina ţi temperatura gazului rămas în butelie după închiderea robinetului. sunt umplute cu gaz aflat la aceeaşi temperatură şi la presiunile p. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. filiera vocaţională .

Cunoscând faptul că p0 = 10 5 N/m 2 lucrul mecanic total schimbat de gaz are valoarea: a. SUBIECTUL III – Varianta 075 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate constantă de gaz. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Acesta efectuează transformarea ciclică 12341 în care presiunea p depinde de temperatura absolută T aşa cum se arată în graficul alăturat. suma dintre lucrul mecanic efectuat în procesul 12 şi cel efectuat în procesul 34. m ⋅ ∆T c. Q / ∆T 2. compresiei c. 100 J b.1 robinetului. variaţia energiei interne a gazului în transformarea 34. evacuării (2p) 5.5 R . MECANICĂ. −300 J c. Elemente de termodinamică ( ) Ministerul Educaţiei. Substanţa de lucru efectuează lucru mecanic în timpul: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 . O cantitate constantă de gaz ideal suferă transformarea 1234 reprezentată grafic în coordonate p-V în figura alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 300 J d. presiunea finală a amestecului. Un gaz ideal monoatomic trece din starea iniţială A în starea finală B .termodinamica B. VA = 10 dm3 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. considerate gaze ideale. m ⋅ c ⋅ ∆T d. B. d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. constanta gazelor ideale R = 8. masa de gaz fiecare vas Proba E.Varianta 075 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.5R . 400 J d. Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. L12 + L34 .toate profilele şi specializările. C. 3 . Determinaţi: a. căldura primită de gaz în decursul unui ciclu complet. filiera vocaţională . 1. p 4p 3p 2p p 0 4 T 1 (15 puncte) 2 3 T 2T 3T 4T . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. VB = 25 dm 3 şi CV = 1. detentei d.31 J . 4 . V1 V2 V3 V 4 b.Varianta 75 . adică: A.toate profilele. -650 J d. Cunoscând căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 12. Cunoscând parametrii de stare pA = 3 ⋅ 105 N/m2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Q12 = 200 J şi valoarea logaritmului natural al numărului 3 ( ln 3 = 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. admisiei b. presupus ideal. ambele gaze.1 ). SUBIECTUL II – Varianta 075 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două vase de volume V1 = 831 cm 3 şi V2 = 1662 cm 3 sunt legate printr-un tub de volum neglijabil prevăzut cu un robinet. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . densitatea medie a amestecului. 300 J c. iar în al doilea vas se află oxigen µ 2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol . 700 J (5p) 3. b. expresia care are aceeaşi unitate de măsură cu cea a energiei este: b. pB = 105 N/m2 . −750 J (3p) 4. În timpul fiecărui ciclu. având căldura molară la volum constant CV = 1. c. -550 J c. c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .F: Prob ă din scris ă la Fizic ă înainte de deschiderea B. rapoartele 2 . Lucrul mecanic efectuat de substanţa de lucru într-un ciclu este: a. masa molară a amestecului obţinut după deschiderea robinetului. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Se deschide robinetul şi se încălzeşte amestecul până la temperatura t f = 227 0 C . d. −400 J b. calculaţi: V V V V a. B. fiind la presiunea p = 100 kPa şi la temperatura t i = 127 0 C . prin mai multe transformări. În primul vas se află azot ( µ1 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ). 400 J (3p) Ministerul Educaţiei. -450 J b. ca în figura alăturată. variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea iniţială în starea finală este: a. Q / υ ⋅ ∆T (2p) a. 1 . Un motor termic funcţionează după un ciclu Otto. D. un motor termic absoarbe căldura Qabs = 400 J de la sursa caldă şi cedează căldura Qced = −300 J sursei reci.

32 dm 3 /kmol 5. kmol −1 (2p) 2. consumându-se oxigen din butelie. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.4 kg .5R parcurge succesiunea de transformări reprezentate în figura alăturată. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.toate profilele şi specializările. În transformarea A→B presiunea gazului creşte de 3 ori. Comparaţi variaţia energiei interne în transformarea C→A cu variaţia energiei interne în transformarea A→B şi comentaţi rezultatul obţinut. Identificaţi tipul transformărilor A→B şi C→A precizând parametrul de stare care rămâne constant. Un gaz aflat într-un cilindru cu piston se destinde la presiune constantă (procesul i→f din figura alăturată). Ministerul Educaţiei.Varianta 076 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.toate profilele. filiera vocaţională . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . detentei (2p) 4. densitatea oxigenului din butelie în starea iniţială.F: Probă scrisă la Fizică B. Proba E.Varianta 76 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Elemente de termodinamică d.8 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 17 0 C . SUBIECTUL II – Varianta 076 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie având volumul V = 50 dm 3 conţine oxigen ( µ = 32 g/mol ) la presiunea p = 5. constanta gazelor ideale R = 8. În ciclul de funcţionare al motorului Otto. Lucrul mecanic efectuat de gaz în acest proces este egal cu: a. presiunea pe care o are oxigenul din butelie după un interval de timp ∆t = 10 min de consum de oxigen dacă temperatura oxigenului din butelie rămâne constantă.31 J .termodinamica B. 1 kJ (5p) (3p) Ministerul Educaţiei. 962. a. 481. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. dacă temperatura gazului rămâne constantă.5 J/K (3p) 3.1 B. C. Determinaţi: a. kmol c. −1000 J b. comprimării b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . amestecul carburant efectuează lucru mecanic util în timpul: a.kg b. 308 J/K c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. MECANICĂ. Se cunoaşte ln 3 ≅ 1. Volumul molar al amestecului format din cele două gaze este egal cu: a. b. µ ⋅ p ⋅V unitatea de măsură a raportului este: R ⋅T a. 1. 16 dm 3 /kmol d. c. 154 J/K b. Într-o incintă cu volumul V=98 dm3 se află o masă m1=126 g de azot ( µ1 = 28 g/mol ) în amestec cu m2 = 40 g de metan ( µ 2 = 16 g/mol ). adică: A.25 J/K d. O bară din cupru are masa m = 0. D. cantitatea de oxigen din butelie în starea iniţială. . Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea C→A. 4 g de oxigen într-un minut. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 14 m3 /kmol b. admisiei c. c. evacuării d. −500 J c. presiunea oxigenului scade la jumătate din valoarea iniţială. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. timpul după care. Căldura specifică a cuprului are valoarea c = 385 J . Determinaţi căldura absorbită de gaz într-un ciclu.02 ⋅ 10 23 mol −1 .1. 200 J d. kg −1 d. SUBIECTUL III – Varianta 076 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal diatomic având căldura molară izocoră CV = 2. kg ⋅ K Capacitatea calorică a barei din cupru este egală cu: a. d. În transformarea B→C temperatura gazului rămâne constantă iar lucrul mecanic efectuat de gaz este egal cu LBC = 9141 J . 32 m3 /kmol c. Pentru efectuarea unei operaţii de sudură se consumă. b. din butelie. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.

unitatea atomică de masă. unde rămâne în Educa ţiei. Se cer: a. căldura schimbată cu exteriorul în transformarea 2 → 3 . egală cu t = 19 0 C . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.Varianta 077 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1 γ −1 c. b. Cercet ării ş i Inovării echilibru. . El cuprinde un recipient cilindric orizontal. B. (5p) Ministerul Educaţiei. (3p) 2. iar volumul în starea 2 este de 5 ori mai mare decât volumul în starea 1 . iar temperatura finală este T3 .02 ⋅ 10 23 mol −1 . d. Cele două robinete R1 şi R2 permit legătura cu aerul atmosferic. Un proces pentru care starea iniţială coincide cu starea finală este în mod sigur un proces: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. C.toate profilele şi specializările. variaţia energiei interne în transformarea 3 → 1 . astfel încât pistonul se deplasează pe o distanţă x = 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Se închide şi robinetul R2 . DeterminaCentrul ţi temperatura ăa gazului din compartimentul 2. atunci raportul 12 are valoarea: 2 Q23 a. gazul primeşte lucru mecanic din exterior.Varianta 77 . Un gaz ideal având exponentul adiabatic γ efectuează transformările 1-2. Gazul din compartimentul 2 este Ministerul încălzit pân ă când pistonul revine la mijlocul cilindrului. reversibil c. Gazul din compartimentul 1 este încălzit până la temperatura T1 . MECANICĂ.F: Prob ă scrisă laR Fizic ă B. respectiv 2-3 reprezentate în figura alăturată în coordonate p-V. filiera vocaţională .2 cm 2 ce se poate mişca fără frecare. d. SUBIECTUL III – Varianta 077 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Procesul ciclic 1 → 2 → 3 → 1 reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. cantitatea de substanţă. Notaţiile fiind cele utilizate în manuale. constanta gazelor ideale R = 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.6 . D. ireversibil d. b. cvasistatic b. 1. Se cunoaşte că ln 5 ≈ 1. Proba E. Transformarea 1 → 2 este o transformare la temperatură constantă T1 = 600 K . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. γ − 1 b. Elemente de termodinamică 1 . reprezentarea ciclului în coordonate V − T . Dintre mărimile fizice legate de structura discontinuă a substanţei este mărime adimensională: a. γ d. energia internă a gazului scade. ciclic 5.1 h . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.55 cm . energia internă a gazului creşte. a. B. Calculaţi numărul de molecule de gaz din compartimentul 2. capacitatea calorică b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Calcula b. aflat la presiunea atmosferică normală. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . căldura specifică d. În destinderea adiabatică a unui gaz ideal: a. Temperatura în starea 1 este T1 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. căldură (2p) 3. considerând că temperatura gazului Naţional final pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar din compartimentul 1 rămâne nemodificată.1 gaz din compartimentul 1. gazul nu schimbă lucru mecanic cu exteriorul. temperatura în starea 2 este T2 . numărul lui Avogadro. b.31 J . d. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Se închide robinetul ţi cantitatea de B. masa moleculară relativă. Determinaţi valoarea temperaturii T1 . lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea 1 → 2 . SUBIECTUL II – Varianta 077 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră dispozitivul schematic din figura alăturată. c.termodinamica B. robinetele R1 şi R2 sunt deschise. căldura molară c. c. iar temperatura aerului atmosferic rămâne constantă.toate profilele. 1 γ (3p) (2p) 4.este parcurs de υ = 5 mol de gaz ideal cu exponentul adiabatic γ = 5 3 . c. unitatea de măsură pentru constanta exprimată de raportul R N A coincide cu unitatea de măsură pentru: a. c. Iniţial cele două compartimente au aceeaşi lungime h = 41. prevăzut cu un piston termoizolant de secţiune S = 29. Dacă T2 = T1 + T3 Q . d. adică: A.

(5p) V1 V1 V1 V1 5. K d.125.08. Raportul dintre volumul în starea finală şi cel în starea iniţială este egal cu: V V V V a. filiera vocaţională . a.5 R ) efectuează procesul ciclic p de funcţionare al unui motor Otto redat în figura alăturată. 562. cantitatea de oxigen din balon. Ţinând cont că simbolurile marimilor fizice şi ale unitaţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 0 J. c. c. Redaţi denumirile celor patru procese termodinamice care intră în alcătuirea procesului ciclic dat. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.toate profilele. Aerul şi oxigenul. Raportul dintre căldurile schimbate de sistem cu mediul 2 exterior în procesele 2 → 3 şi 4 → 1 este egal cu Q 2→3 / Q 4→1 = -12. constanta gazelor ideale R = 8. c. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Pentru gazele menţinute în condiţii fizice normale.562. Q = νRT ln f c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.F: Probă scrisă la Fizică B.31 J . expresia căldurii schimbate de un gaz ideal cu mediul exterior în cursul unei transformări adiabatice este: V b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .5 J. B. 2 = 0.termodinamica B. . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. iar Proba E. unitatea de măsură a mărimii fizice descrise prin expresia ν ⋅ R ⋅ T este: J a.Varianta 078 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul înconjurător în procesul 1 → 2 are valoarea L1→2 = -7479 J.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Q = ν ⋅ C v ⋅ ∆T d. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . d. Determinaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 2 → 3. În starea (1) gazul are 3 temperatura θ1 = 27D C. depinde de presiunea la care se află gazul.0254. (3p) mol 4. (2p) 3. (3p) Ministerul Educaţiei. ca în figura alăturată. O cantitate dată de gaz ideal trece din starea de echilibru caracterizată de presiunea p1 = 10 5 Pa şi temperatura T1 = 500 K în cea caracterizată de p2 = 1 MPa şi θ 2 = 127 D C.2077. nu depinde de natura substanţei. d. presupunând recipientul cilindric este suficient de lung. SUBIECTUL II – Varianta 078 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ1 = 3 mol de aer este închisă etanş într-un recipient cilindric cu piston de masă neglijabilă şi secţiune S = 200 cm 2 . Q = ν ⋅ C p ⋅ ∆T (2p) a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul înconjurător este egal cu: a. c. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. C. presiunea finală a amestecului de gaze obţinut după deschiderea robinetului. Recipientul este legat de un balon cu pereţi rigizi. . distanţa pe care se deplasează pistonul după deschiderea robinetului.Varianta 78 . 1. Notaţiile fiind cele folosite în manualele de fizică.1 B. numărul de molecule de aer din recipient. se află la temperatura t = 27 0 C . (15 puncte) 4 1 V . d. Determinaţi: a. 2 = 8. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. considerate gaze ideale. SUBIECTUL III – Varianta 078 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol gaz ideal monoatomic (C V = 1. Pa b. iar la trecerea din starea (2) în starea (3) presiunea creşte de 3 ori. MECANICĂ. b. 2 = 0. Calculaţi energia internă a gazului în starea (2). c. O b. 2 = 0. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.5 J. Temperatura sistemului se presupune constantă. printr-un tub subţire prevăzut cu un robinet R . la presiunea ) p 2 = 1. d. creşte odată cu creşterea temperaturii. b. Q = 0 Vi 2. D. volumul molar: a. Calculaţi temperatura gazului în starea (4). J c.25 ⋅ 10 5 Pa .toate profilele şi specializările. În balon se află o masă m 2 = 64 g de oxigen (µ O2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol .5 J. Elemente de termodinamică presiunea atmosferică are valoarea p 0 = 10 5 Pa . adică: A. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. O cantitate constantă de gaz ideal monoatomic trece din starea de echilibru (1) în starea de echilibru (2) prin procesul termodinamic redat în figura alăturată. ce se poate deplasa fără frecare. b. este invers proporţional cu numărul de moli.

mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. este zero dacă sistemul revine în starea iniţială. Ministerul Educaţiei. Un gaz ideal monoatomic CV = se află la presiunea p = 2 ⋅ 10 Pa . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 8 ⋅ 10 24 d. Numărul total de molecule din recipient este de aproximativ: a. B. c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. b. Dacă energia internă a acestuia 2 are valoarea U = 300 J . d. J (mol ⋅ K) c. b. cantitatea de gaz din primul recipient. se află un gaz ideal la presiunea p = 5 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C . se află gaz la presiunea p 2 = 10 5 Pa şi temperatura T 2 = 400 K . Într-un recipient de volum V = 5 A . MECANICĂ. d. 1 m3 d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. prevăzut cu un robinet. de volum V2 = 2 A ..02 ⋅ 10 23 mol −1 . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. m3 (2p) 5 5 3.31 J . a.1 B.toate profilele. exprimată în S. D) ale unei cantităţi constante de gaz ideal monoatomic (cu exponentul adiabatic γ = 5/3) care efectuează diverse transformări cvasistatice şi reversibile 1atm ≅ 10 5 Pa . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Varianta 079 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. J kg a.4 0 1 2 3 D A B (15 puncte) ( ) C V [A] 4 5 . C. 1.2 0. 3 şi 4. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. este o mărime de stare. D. c. b. 2 şi 3. Iniţial robinetul este închis.8 0. Lucrul mecanic schimbat de un sistem termodinamic cu mediul exterior: a. constanta gazelor ideale R = 8. depinde de stările intermediare prin care trece sistemul. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 2 şi 4. Întregul sistem este izolat adiabatic de mediul exterior. volumul ocupat de gaz este: 3 3 ⋅ 10 − 3 m3 c. Determinaţi în care dintre stările indicate temperatura gazului este maximă. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 2.Varianta 79 . C. filiera vocaţională . b. Determinaţi: a. 6 ⋅ 10 26 c. calculaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul. Considerând că în transformarea DB volumul este tot timpul constant. 5.I.termodinamica B.toate profilele şi specializările. d. (3p) 4. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 10 −3 m3 b. B. calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz. iar recipientele conţin acelaşi tip de gaz ideal. În figura alăturată sunt reprezentate în coordonate p-V patru stări de echilibru termodinamic notate 1. cantitatea de gaz aflată în primul recipient în starea finală. 3. 8 ⋅ 10 26 b. p [atm] 2. Elemente de termodinamică c. presiunea finală care se stabileşte în cele două vase după ce se deschide robinetul. de volum V1 = 5 A . J/K d. d. c. depinde doar de starea iniţială şi de cea finală a sistemului. 4. (2p) 3R 5 2. SUBIECTUL III – Varianta 079 Rezolvaţi următoarea problemă: În diagrama alăturată sunt indicate patru stări de echilibru termodinamic (A.F: Probăfinal scris la Fizic ă B. Considerând că în transformarea AC presiunea este tot timpul constantă. temperatura ăădup ă stabilirea echilibrului termic Proba E. adică: A. 6 ⋅ 10 23 (5p) Ministerul Educaţiei. LAC. În primul recipient. Calculaţi variaţia energiei interne între stările A şi D.0 1. SUBIECTUL II – Varianta 079 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două recipiente sunt unite printr-un tub de volum neglijabil. Stările de echilibru termodinamic care ar putea fi caracterizate de aceeaşi valoare a temperaturii sunt: a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .6 1. iar în al doilea. este: b. se află gaz la presiunea p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura T1 = 300 K . QDB. J (kg ⋅ K) (3p) a.. unitatea de măsură a capacităţii calorice. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . 1 şi 4.

iar energia internă creşte. Calculaţi valoarea energiei interne a gazului în starea 1. (3p) 3.1 B. C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Cunoscând masele atomice relative ale azotului şi oxigenului AN = 14 şi respectiv AO = 16 calculaţi (în unităţi ale S. 908. 1200 J c. b. D. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Determinaţi căldura primită de gaz în timpul unui ciclu. este: a. studentul poate transfera azot din a doua butelie în prima. În acest proces gazul: a. Ministerul Educaţiei. dacă temperatura de echilibru a amestecului este t 0 .F: ă scrisă lade Fizic ă B.9 J (kg ⋅ K ) c. Elemente de termodinamică a. Un mol de gaz ideal ( γ = 1.O cantitate constantă de gaz ideal este comprimată izoterm.4 . Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul are valoarea L = 800 J .toate profilele şi specializările. d.4 ) trece izocor din starea (1) în starea (2) în care presiunea este p 2 = .10 J (kg ⋅ K ) b. K 2 ⋅ m−6 c.Varianta 080 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. num ărulProb moleculelor oxigen din prima butelie.-2 kJ d. t 0 = 0 0 C) . constanta gazelor ideale R = 8. 1240 J (kg ⋅ K ) (3p) 5.termodinamica B. În 3 continuare gazul se încălzeşte la presiune constantă până ajunge la temperatura stării (1) şi. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 650. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. cantitatea de azot pe care studentul trebuie să o introducă în prima butelie pentru a obţine amestecul dorit. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Căldura specifică izobară a oxigenului este aproximativ egală cu: 2 a. revine în starea (1). d. iar cealaltă conţine azot la presiune ridicată şi temperatura t 0 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se cunoaşte ln = −0. Lucrul mecanic efectuat de sistem. iar energia internă scade. 2800 J (2p) Ministerul Educaţiei. K −1 ⋅ m −3 b. primeşte lucru mecanic şi cedează căldură. c. MECANICĂ.Un gaz ideal alcătuit din molecule de O2 are masa molară de 32 mol 5 CV = R . adică: A. K ⋅ m −6 (2p) 2. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . reprezintă 25% din căldura primită.02 ⋅ 10 23 mol −1 . SUBIECTUL III – Varianta 080 Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 2 p1 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.31 J . d. El dispune de două butelii: una conţine 2 moli de oxigen în condiţii normale de presiune şi temperatură (p 0 = 10 5 Pa. K ⋅ m3 d. b. volumul oxigenului din prima butelie. L = 1 kJ . 1.I. Reprezentaţi ciclul în sistemul de coordonatele p-V. B. 2000 J d. Un gaz ideal suferă o transformare ce poate fi descrisă de legea T = a ⋅ V 2 . Unitatea de măsură a constantei de proporţionalitate a . 1200 J (kg ⋅ K ) d. c. prin comprimare la temperatura constantă. păstrând constantă masa de oxigen din prima butelie. În procesul 1-2-3 lucrul mecanic efectuat de gaz 2 este de 830 J . primeşte căldură şi cedează lucru mecanic.Un gaz ideal diatomic ( C p = 7R / 2 ) efectuează transformarea 1-2 reprezentată în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată.2 kJ c. cedează lucru mecanic. 3 a. 800 J b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . primeşte căldură. SUBIECTUL II – Varianta 080 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un student doreşte să realizeze un amestec de oxigen O2 şi azot N2 (gaze cu comportare presupusă ideală) a cărui masă molară să fie µ = 29 g/mol .4 kJ b. Variaţia energiei interne a gazului în acest proces are valoarea: a. filiera vocaţională . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. presiunea finală a amestecului de gaze din prima butelie. c.Varianta 80 .toate profilele.-3 kJ (5p) g şi căldura molară izocoră 4. Un sistem termodinamic evoluează după un proces termodinamic ciclic. Căldura cedată de sistem are valoarea: a. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în comprimarea izotermă.): Proba E.

31 J .8 kg de CO 2 ( µ = 44 g/mol ).Varianta 081 (15 puncte) 1. SUBIECTUL III – Varianta 081 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) descrie procesele 2 ciclice 1 → 2 → 4 → 1 . c. d. γ ⋅ 1 1 2 2 b. 12 c. O cantitate dată de gaz ideal este răcită astfel încât presiunea sa rămâne constantă. numărul de molecule de CO 2 aflate într-un volum V = 1 m 3 (numărul lui Loschmidt) în condiţii fizice normale ( V µ 0 = 22. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. adică: A.toate profilele şi specializările. filiera vocaţională . Determinaţi: a. expresia căldurii schimbate cu mediul exterior de o cantitate constantă de gaz ideal într-o destindere izobară din starea 1 în starea 2 este: p V -p V p V -p V p V -p V p V -p V a. Studiind dependenţa ilustrată în figura alăturată relaţia dintre masele celor trei gaze este: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cantitatea de dioxid de carbon aflată în incintă. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în procesul 4 → 1 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.Varianta 81 . CV 1 1 2 2 d. lucrul mecanic efectuat în procesul 1 → 2 . densitatea gazului aflat în incintă. iar volumul scade cu 20% . d. c. Într-un vas se amestecă 5 moli de gaz monoatomic. respectiv 1 → 2 → 3 → 4 → 1 reprezentate în coordonate V-T în figura alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. variaţia energiei interne ∆U 2 −3 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. scade cu 20% b. b. B. considerat gaz ideal. p 0 = 1 atm ≅ 10 5 Pa.toate profilele. m2 > m3 > m1 d. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. creşte cu 20% d. . în sistemul de coordonate p-V.I. Numărul de moli din vas este: a. Se cer: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. CV 1 1 2 2 c. presiunea gazului din incint încălzit cu ∆t = 27°C . Proba E.1 d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. b.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Trei mase diferite din acelaşi gaz ideal sunt supuse unor transformări la aceeaşi valoare constantă a presiunii. 18 (3p) 4.4 dm 3 ⋅ mol −1 . MECANICĂ. este: J J kg a. D. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . SUBIECTUL II – Varianta 081 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o incintă de volum constant este închisă o masă m = 8. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. m3 > m2 > m1 (3p) Ministerul Educaţiei. mol (2p) kmol ⋅ K mol kg ⋅ K 2.termodinamica B. dacă acesta este B. Temperatura gazului: a. scade cu 25% c. reprezentarea grafică. 10 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. a procesului ciclic 1→ 2 → 4 → 1 b. temperaturile t1 = 27°C . t 0 = 0°C ). (γ − 1) 1 1 2 2 (5p) 1-γ 1-γ γ −1 γ 3. cu 2 moli de gaz biatomic (O2 ) şi cu 3 moli de gaz triatomic (CO2 ) .F: Prob ă scrisă la Fizic ă ă. în S. Ţinând cont că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. şi volumul (15 puncte) O cantitate dată de gaz ideal monoatomic ( CV = V1 = 2 A . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . constanta gazelor ideale R = 8. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. m1 > m2 > m3 c. 16 d. m1 = m2 = m3 b. unitatea de măsură a mărimii fizice egală cu raportul dintre căldura molară şi căldura specifică. Se cunosc: presiunea p1 = 1 atm ≅ 10 5 N/m 2 . la presiunea p = 1 0 atm şi la temperatura t = 0°C . B. c. creşte cu 25% (2p) 5. t 2 = 327°C .

dintr-un kg de substanţă. b.I. d. b. Elemente de termodinamică Determina ţi masa molar a amestecului. ireversibilă c. c. MECANICĂ. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . dintr-un m 3 de gaz aflat în condiţii normale de temperatură şi presiune. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. caracterizată de 2 = 2A .F: Prob ă scris ă la ă Fizic ă B. reversibilă b. adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c.41 A mol şi masele molare ale azotului şi oxigenului µ 1 = 28 g mol . d. (2p) 5. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul A → 1 → B . 8. SUBIECTUL III – Varianta 082 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic ( CV = (15 puncte) 3 R ) poate trece dintr-o stare A . pe două căi distincte: • o transformare izocoră A → 1 . b.155 J a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Numărul lui Avogadro reprezintă numărul de particule: a. B.toate profilele. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul A → 1 → B . care se încălzeşte cu 10 C . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Calculaţi numărul de molecule conţinute într-un volum de V02 = 14. respectiv µ 2 = 32 g mol . 4. Determinaţi căldura schimbată de gaz cu cu mediul exterior în transformarea A → 2 → B . a Q mărimii fizice definite prin relaţia este: υ ∆T J Kg ⋅ K J J b. (raportul dintre masa fiecărui component şi masa totală a amestecului) . necvasistatică (2p) 2. d. c. D. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . caracterizată de presiunea pB = 105 Pa şi presiunea pA = 2 ⋅ 105 Pa şi volumul V A volumul VB = 3A . este reprezentată printr-o curbă continuă. filiera vocaţională .5 ≈ 0. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 1.Varianta 82 . dintr-un kg de gaz aflat în condiţii normale de temperatură şi presiune. 1+ f 1+ f 1 + 2f 1 + 2f 4. într-o stare B .31J c. 12. Reprezentaţi grafic succesiunile de transformări pe cele două căi în sistemul de coordonate p − V .4 . dintr-un mol de substanţă. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. într-un sistem de coordonate având pe axe doi dintre parametri de stare. constanta gazelor ideale R = 8. 16. Un sistem termodinamic suferă o transformare care.94 A de oxigen. raportul dintre numărul de molecule nedisociate şi numărul total de particule (atomi şi molecule) este: 1− f f 1− f f b.31 J . La temperaturi ridicate fracţiunea f din moleculele unui gaz biatomic disociază. cvasistatică d. (3p) Kg ⋅ K K J mol ⋅ K 3.Varianta 082 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Se realizează un amestec din N1 = 12 ⋅ 10 23 molecule de azot şi N 2 = 4 ⋅ 10 23 molecule de oxigen. c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. aflat în condiţii normale de temperatură şi presiune. unitatea de măsură în S. C.465 J d. (5p) a. SUBIECTUL II – Varianta 082 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se cunosc: volumul molar al unui gaz în condiţii fizice normale V µ 0 = 22. Lucrul mecanic efectat de gaz are valoarea: a. Transformarea este cu siguranţă o transformare: a. d.1 B. urmată de o transformare izocoră 2 → B a. b. După disociere. Calculaţi numărul de molecule conţinute într-o masă de m1 = 56 g de azot.62 J (3p) Ministerul Educaţiei. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. urmată de o transformare izobară 1 → B • o transformare izotermă A → 2 . d.toate profilele şi specializările. Determinaţi concentraţiile masice ale celor două gaze în amestecul de la punctul c. Proba E. Ministerul Educaţiei. Se cunoaşte că ln 1.termodinamica B. c. În figura alăturată este reprezentată o transformare 1 → 2 suferită de 1 mol de gaz ideal. a.02 ⋅ 10 23 mol −1 .

compresia. adică: A. fυRT d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Calculaţi lucrul schimbat de gaz cu mediul exterior într-un ciclu. c. Dacă. (2p) ∆T m∆T ν∆T µ∆T 2. c. -40 J b. 8 b. 1. b.69 . MECANICĂ. Elemente de termodinamică d. proces în care volumul său creşte cu 25 %. arderea izobară şi detenta. constanta gazelor ideale R = 8. concentraţia iniţială a moleculelor de gaz (numă rul de molecule din unitatea de volum). Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul are valoarea: a. t 2 = t 4 şi t 3 = 927 o C . D. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. cantitatea de gaz din cilindru. timpul motor fiind: a. Transformarea 1 → 2 este încălzirea izocoră la volumul minim.1 B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Varianta 083 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Gazul este încălzit la presiune constantă până la temperatura t 2 = 527 o C . filiera vocaţională .toate profilele. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. B. 22. c. se găseşte hidrogen molecular µ1 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol la presiunea p1 = p şi temperatura T1 = T . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . 40 J (5p) 5 4. variaţia energiei interne a gazului este egală cu: 5 5 5 3 b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. arderea şi detenta.Varianta 83 . constanta „ a ” are valoarea: a. ( ) se găseşte oxigen molecular Ministerul Educaţiei. Proba E. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . (2p) ( ) În al doilea vas de volum V2 = 0.F: Probă scrisă la Fizică B. SUBIECTUL III – Varianta 083 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol de heliu ( γ = 5 / 3 ) efectuează un proces ciclic format din două transformări la volum constant şi două transformări la presiune constantă. a. 4 d. -22. căldura molară este definită de expresia: Q Q Q Q a. unde „ a ” este o constantă. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. − fυRT (3p) a. −3 µ2 = 32 ⋅ 10 kg/mol la presiunea p2 = 2 ⋅ p şi temperatura T2 = a ⋅ T . Motorul Otto este un motor termic cu ardere internă în patru timpi. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.08 J d. de masă neglijabilă care se poate deplasa fără frecare. temperatura iniţială a gazului. d. Într-un vas termostatat de volum V se găsesc υ moli de gaz ideal cu CV = R .31 J . Determinaţi căldura primită de gaz din exterior. volumul ocupat de gaz în starea finală. Determinaţi: a. iar 3 → 4 este răcire izocoră la volumul maxim. . 2 (3p) 3. b. d. C. Se cunoaşte ln 2 ≅ 0.08 J c. O cantitate dată de gaz ideal aflată la t = 27 o C efectuează o destindere reprezentată în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată. − fυRT c.toate profilele şi specializările. Dacă o 2 fracţiune f din moleculele gazului părăsesc sistemul. la temperatura T. masa de hidrogen şi oxigen din cele două vase este aceeaşi.termodinamica B. SUBIECTUL II – Varianta 083 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal este închis într-un cilindru cu piston etanş. aspiraţia. 6 c. υRT 2 2 2 2 5. b. d. În starea iniţială gazul ocupă volumul V1 = 5 A şi conţine un număr N = 3 ⋅ 10 24 molecule.Într-un vas de volum V1 = V . Temperaturile celor patru stări sunt: t1 = 27o C . Determinaţi energia internă a gazului în starea (2). b.25 ⋅ V . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Reprezentaţi procesul ciclic descris în sistemul de coordonate p-V.

izocor c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d. În cilindrul unui motor termic are loc comprimarea rapidă a unui gaz ideal în următoarele condiţii: raportul dintre volumul iniţial şi volumul final (Vi / Vf ) = 10 . Proba E. C. 350 K b.1 B. reprezentate în coordonate p-V în figura alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. masa heliului din butelie. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. infiniţi în ambele transformări. Reprezentaţi grafic aceste procese ciclice în aceeaşi diagramă V − T . d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . unitatea de măsură a mărimii υ ⋅ CV ⋅ ∆T poate fi scrisă sub forma: a. (15 puncte) .toate profilele şi specializările. Lucrul mecanic efectuat de un gaz ideal este nul într-un proces: a. temperatura finală are valoarea: a. b. 4. temperatura . adiabatic (2p) Ministerul Educaţiei. Fizic până lzită accidental butelia după introducerea d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. În butelie se mai introduce hidrogen molecular (µ H2 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol cu masa ) m 2 = 4 g .31 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C . masa de heliu şi temperatura rămânând neschimbate. N ⋅ mol m2 ⋅ K c.04 . iar pereţii buteliei rezistă până la presiunea pmax = 12. QΙ / QΙΙ . Determinaţi raportul căldurilor totale schimbate de gazul ideal cu mediul exterior în cele două procese ciclice. 2 c. zero în transformarea izotermă şi infinit în transformarea adiabatică. infinit în transformarea izotermă şi zero în transformarea adiabatică.schimbate de gazul ideal cu mediul exterior în cele două procese ciclice. N ⋅ m b. J ⋅ K d. a. 1 b. zero în ambele transformări. Determinaţi: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 084 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. adică: A. de termodinamică c. Amestecul poate fi considerat gaz ideal.toate profilele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 500 K c. raportul densităţilor medii ale amestecului înainte şi după încălzire. LΙ / LΙΙ . B. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Coeficienţii calorici în transformările izotermă şi adiabatică suferite de un gaz sunt: a. filiera vocaţională . 1.termodinamica B. 3 d. O cantitate dată de gaz ideal efectuează un proces ciclic reprezentat în coordonate (p. Ministerul Educaţiei. D. după ciclurile Ι (12341) .465 ⋅ 10 5 Pa . 600 K d. b.T ) în figura alăturată. izoterm b. b. SUBIECTUL III – Varianta 084 Rezolvaţi următoarea problemă: Două motoare termice funcţionează cu aceeaşi cantitate de gaz ideal monoatomic. c. presiunea din butelie după introducerea hidrogenului. (3p) 5. Determinaţi raportul lucrurilor mecanice totale. (5p) 3. N⋅m mol ⋅ K (2p) 2.Varianta 84 . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. respectiv ΙΙ (35673 ) . Dacă temperatura iniţială este Ti = 300 K . MECANICĂ. Calculaţi raportul energiilor interne ale gazului U 6 / U1 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .F: Probămaxim scrisă ă la ă la care poate fi încăB. iar raportul dintre presiunea iniţială şi cea finală (pi / pf ) = 0. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Elemente hidrogenului. SUBIECTUL II – Varianta 084 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 30 A se află heliu ( µ He = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol ) la presiunea p = 8.02 ⋅ 10 23 mol −1 .750 K (3p) 4.31 J . constanta gazelor ideale R = 8. (γ = 5 / 3 ) . Valoarea maximă a densităţii gazului se atinge în starea: a. izobar d.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 110 J (2p) Ministerul Educaţiei. 90 J c. mărime fizică de proces este: a. scade c.31 J . Variaţia energiei interne a gazului are valoarea: a. rapoartele 2 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . raportul y = ∆U 41 . destindere izotermă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. creşte 5. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . (5p) 4. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. adică: A. 4 . SUBIECTUL II – Varianta 085 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie de volum V = 8. b. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. acesta urmează transformarea ciclică 12341. c. b. 1 . căldura Q41 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 41. c. d. O cantitate constantă de gaz ideal având exponentul adiabatic γ = 1.toate profilele. Determinaţi: a. expresia de mai jos care are aceeaşi unitate de măsură ca şi temperatura este: a. constanta gazelor ideale R = 8. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. SUBIECTUL III – Varianta 085 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate constantă de gaz. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c. Q / R (3p) 3.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Cunoscând exponentul adiabatic al gazului ( γ = ) şi căldura 3 schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 23 ( Q23 = 150 J ). rămâne constantă d. căldura c. cantitatea de oxigen din butelie.Varianta 85 .F: Probă scrisă la Fizică B. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. În cursul procesului temperatura gazului: b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . QνR c. 3 .Varianta 085 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.4 descrie o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. comprimare izotermă. presupus ideal. p1 p2 p3 p4 b. d.termodinamica B. presiunea gazului din butelie. Căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în cursul transformării este Q = 140 J . C. calculaţi: p p p p a. masa molară a amestecului. 100 J d. Procesul termodinamic în care căldura absorbită de la o sursă termică este transformată integral în lucru mecanic este: a. Q / (νR ) b. 80 J b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. raportul x = V 4V 3V 2V V 0 T 1 (15 puncte) 4 2 2T 3T 3 T 4T L12 dintre lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea 12 şi în L34 transformarea 34. Dintre mărimile fizice de mai jos.toate profilele şi specializările.1 B. numărul de molecule de azot din butelie. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. comprimare izobară. creşte apoi scade (3p) a. filiera vocaţională .31 dm 3 conţine m1 = 16 g de oxigen şi m 2 = 14 g de azot la temperatura t = 27 0 C . considerate gaze ideale. D. O cantitate constantă de gaz ideal se destinde după legea pV 2 = const. QR d. ∆U 23 dintre variaţiile energiei interne a gazului în transformările 23 şi 41. destindere adiabatică. d. în care volumul V depinde de temperatura absolută T aşa cum se arată în graficul 5 alăturat. MECANICĂ. 1. temperatura b. Oxigenul şi azotul. Proba E. presiunea (2p) 2. au masele molare µ 1 = 32 kg/kmol şi respectiv µ 2 = 28 kg/kmol . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. volumul d.

a.5 kJ.V2 .9 kJ d. Motorul are ca substanţă de lucru un gaz ideal 3 monoatomic ( CV = R ). PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Variaţia energiei interne în acest proces este: a. numărul total de molecule de gaz din recipient. 24. 1. de-a lungul unui 2 ciclu gazul efectuează lucrul mecanic L = 103 J absorbind căldura Q1 = 1500 J . constanta gazelor ideale R = 8. p1 = p 2 / 2 . (5p) 5 R ) aflat la temperatura T1 = 600 K este răcit 2 adiabatic până la temperatura T2 = 300 K . densitatea gazului din incintă. iar lucrul mecanic efectuat de un mol de gaz în timpul destinderii adiabatice este L23 = 7. Demonstraţi că între volumele V1 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Temperatura la începutul comprimării izoterme este Tc = 300 K . 0 c. masa gazului din recipient. d. U = υ ⋅ R ⋅ T b. O cantitate υ = 4 moli de gaz ideal diatomic ( CV = Ministerul Educaţiei.toate profilele.02 ⋅ 10 23 mol −1 . temperatura la care este încălzit gazul dacă presiunea lui devine p1 = 4.1 B. p1 = p 2 c. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul este aproximativ egal cu: a. 30. c. B.479 kJ .I. Între presiunile p1 şi p 2 există relaţia: a. ∆U = υCV (T2 − T1 ) + υC p (T3 − T2 ) b. expresia energiei interne a gazului ideal monoatomic poate fi exprimată sub forma: 3 3 a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Variaţia volumului gazului în funcţie de temperatură în fiecare dintre cele două transformări este redată în figura alăturată. respectiv 2 → 3 şi 4 → 1 adiabate.31 J . O aceeaşi cantitate de gaz ideal suferă transformări izobare la presiunile p1 .5 kJ b.5 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C . (2p) a. determinaţi: a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Determinaţi valoarea lucrului mecanic primit de un mol de gaz în cursul comprimării adiabatice.Varianta 086 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură în S. p1 < p 2 b.toate profilele şi specializările. c. d. d. U = υ ⋅ R ⋅ T (3p) 2 2 4. ∆U = υCV (T3 + 2T2 − T1 ) d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Un gaz ideal trece din starea iniţială de temperatură T1 în starea finală de temperatură T3 prin două transformări succesive: o încălzire izocoră urmată de o destindere izobară. Calculaţi căldura cedată de substanţa de lucru pe parcursul unui ciclu. c. filiera vocaţională . MECANICĂ. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. D. Calculaţi temperatura gazului la care are loc transformarea 1 → 2 . C. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. p1 > p 2 d. kg ⋅ K kg kmol ⋅ K K 2. a căldurii specifice este: J J J J b.9 kJ c. Cunoscând masa molară a gazului µ = 32 g mol . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.termodinamica B. b. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . SUBIECTUL III – Varianta 086 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic funcţionează după un ciclu format din 2 transformări izoterme şi 2 transformări adiabatice: 1 → 2 şi 3 → 4 izoterme. respectiv p 2 . ∆U = υCV (T3 − T1 ) (3p) 3. adică: A. V4 există relaţia V1 ⋅ V3 = V2 ⋅ V4 . -30.F: Probă scrisă la Fizică B. U = υ ⋅ R ⋅ ∆T c. Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. SUBIECTUL II – Varianta 086 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal este închis într-un recipient de volum constant V = 20 cm 3 la presiunea p = 1.V3 . (2p) 5. -24. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. U = υ ⋅ R ⋅ ∆T d. Proba E.Varianta 86 .5 ⋅ 10 5 Pa . b.

Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . 5 m a.31 J . Transformarea AB are loc la presiune constantă. 1 / ln 2 d. 150 J/K (3p) 3. iar transformarea CA are loc la temperatură constantă. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea AB. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. precizaţi. ( µ = 28 g/mol ) la temperatura t = 7 0 C . 210 J/K d. aer şi motorină (2p) 5. Presiunea azotului din butelie în starea iniţială are valoarea p = 831 kPa . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Reprezentaţi grafic.4 m3 /kmol . respectiv 1-3. efectuează o transformare ciclică mol ABCA.toate profilele. O butelie conţine o masă m1 = 2 kg de heliu ( µ1 = 4 g/mol ). Raportul dintre lucrul mecanic efectuat în procesul 1-2 ( L12 ) şi lucrul mecanic efectuat în procesul 1-3 ( L13 ) este egal cu: a. 420 J/K c. c. b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . într-un cilindru cu piston al unui motor Diesel pătrunde: a. În timpul admisiei. D. a. cum s-a modificat temperatura gazului. (2p) 2.Varianta 87 . transformarea BC la volum constant. d.termodinamica B. astfel încât. Calculaţi valoarea căldurii cedate de gaz mediului exterior în transformarea ciclică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Elemente de termodinamic ă d. b. Determinaţi cantitatea de azot rămasă în butelie dacă 20% din masa de gaz existentă iniţial a ieşit din butelie. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.02 ⋅ 10 23 mol −1 . benzină b. 1 / 2 (5p) Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. masa unei cantităţi de substanţă ce conţine 12 g de 12 6C . precizând dacă este primit sau cedat c. filiera vocaţională . MECANICĂ. . 6 ⋅ 10 23 (3p) a.69.toate profilele şi specializările. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 3 ⋅ 1026 4. o cantitate dată de gaz ideal îşi poate dubla volumul prin două procese termodinamice distincte:1-2. Determinaţi numărul de molecule de azot care au părăsit butelia în condiţiile precizate la punctul b. Determinaţi masa de azot din butelie în starea iniţială.Varianta 087 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. Aceeaşi cantitate de căldură este necesară pentru a mări temperatura unei mase m1 = 1 kg de apă de la t 1= 25 0 C la t 1= 25 0 C ca şi pentru a încălzi cu ∆t = 100 0 C un corp. Căldura specifică a apei fiind egală cu ca ≅ 4200 J/(kg ⋅ K) . Volumul ocupat de gaz în starea B este de două ori mai mare decât volumul din starea A. constanta gazelor ideale R = 8. SUBIECTUL II – Varianta 087 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie cu volumul V = 50 dm 3 conţine azot. motorină d. masa unei cantităţi de substanţă ce conţine un număr de molecule egal cu numărul lui Avogadro. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. procesul ciclic descris de gaz într-un sistem de coordonate p − V . adică: A. 1. masa unei cantităţi de substanţă ce ocupă volumul Vµ 0 = 22. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea ciclică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 2 ⋅ ln 2 c. în timp.1 B. Robinetul buteliei nu este închis etanş. 840 J/K b. Plecând din aceeaşi stare iniţială de echilibru termodinamic 1. Numărul de molecule de heliu aflate în vas este aproximativ: b. considerat gaz ideal.F: Probă scris la Fizic ă a ieşit o cantitate B. C. Presupunând că ădup ă ce de azot din butelie presiunea gazului nu s-a modificat. masa unei cantităţi de substanţă egală cu a 12-a parte din masa atomică a 12 6C . b. B. aer c. considerat gaz ideal. 2 b. γ oxigen = şi ln 2=0. Se cunoaşte 7 kg valoarea densităţii gazului în starea A. ρ A = 3. justificând răspunsul. c. capacitatea calorică a corpului este egală cu: a. 6 ⋅ 10 26 kmol −1 c. Masa molară a unei substanţe reprezintă: a. Proba E. se pierde gaz.2 3 . Presiunea în starea A are valoarea pA = 4 ⋅ 105 Pa . SUBIECTUL III – Varianta 087 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 10 mol de oxigen ( µ = 32 (15 puncte) g ). 3 ⋅ 10 23 mol −1 d.

5 d. D. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Ministerul Educaţiei. caracterizată de parametrii p1 şi V1.066 kg· m -3 d. două transformări izocore pentru mase egale din acelaşi tip de gaz ideal. Elemente de termodinamic ă b. Vmin b.07 ·10 23 atomi cu masa atomică relativă mr = 4 ai unui gaz se găsesc într-un tub vertical de secţiune S = 8. presupunând că tubul este suficient de lung. Gazul. Presiunea atmosferică are valoarea p 0 = 10 5 Pa iar temperatura (15 puncte) atmosfera gazului este de θ1 = 27D C. p pmax Pe parcursul procesului ciclic. considerat ideal. T3 = 5. 2 3 4 1 V Vmax T2 = 2. . 0.31 J . 2 c.02 ⋅ 10 23 mol −1 .08 kg· m -3 (3p) 5. c. gazul trece din starea de echilibru (1). lungimea coloanei de gaz în momentul în care acesta are temperatura θ 2 = 47 0 C ca urmare a încălzirii sale lente. este separat de atmosferă printr-un piston etanş. redat în figura alăturată. în coordonate p-T. 1 = 2 V1 V2 p1 V2 V1 V1 3. 2V2 = V1 (3p) 4. B. În figură sunt reprezentate. unitatea de măsură în S. 2. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Densitatea unui gaz care are masa molară 16. caracterizată de parametrii p2 şi V2 .04 kg· m -3 c. V2 = V1 c.termodinamica B.5 b. d. Ţinând seama de simbolurile unităţilor de măsură folosite în manuale. masa gazului din tub.. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. (5p) Ministerul Educaţiei. în starea de echilibru (2). V2 < V1 d. Într-un proces termodinamic în care temperatura rămâne constantă. 1 = 2 d. SUBIECTUL III – Varianta 088 Rezolvaţi următoarea problemă: Funcţionarea motorului Diesel are la bază procesul ciclic redat în figura alăturată. SUBIECTUL II – Varianta 088 Rezolvaţi următoarea problemă: Un număr N = 21. J / (kg·K ) 2. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . p2 = p1 2 (2p) a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Gazul are căldura molară la volum constant C V = 2. 1. d.8 T1. MECANICĂ. adică: A. 0. J / (mol·K ) (2p) a. de masă neglijabilă care se poate deplasa fără frecare.62 g/mol şi presiunea p = 10 4 Pa la temperatura θ = -23 D C este egală cu: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c.5 R şi parametrii în starea (1): p1 = 10 5 Pa.56 T1.31 dm2 . 0. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Folosind diagrama. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Determinaţi: gaz a. Este adevărată relaţia: p p p p p V b.toate profilele şi specializările. filiera vocaţională .62 dm3 (15 puncte) şi θ1 = 27 D C. masa molară a gazului din care provin atomii din tub. Calculaţi căldura primită de gaz.5R. a.toate profilele. V2 = V1 2 c. 1. Căldura molară la volum constant pentru un gaz ideal monoatomic este 1. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Raportul dintre căldura primită de un gaz ideal monoatomic într-o transformare izobară şi lucrul mecanic efectuat de forţa de presiune este egal cu: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Aflaţi energia internă a gazului în starea (1).02 kg· m -3 b. J / kmol d.1 B. Proba E. J / kg c.Varianta 088 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul pe parcursul comprimării adiabatice. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. a ∆U + L mărimii fizice a cărei expresie are forma este: ν∆T b.Varianta 88 .F: Prob ă scris ă la Fizic ă B. 1. lungimea coloanei de gaz în condiţiile iniţiale. 0.I. constanta gazelor ideale R = 8. Despre volumele V1 şi V2 ocupate de gaz în cele două transformări se poate afirma că: a. V2 > V1 b. prezentaţi fenomenele care au loc în cilindru pe parcursul timpului III de funcţionare al motorului şi argumentaţi afirmaţia că acest timp este pmin O timpul motor. V1 = 16.

ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . din figura alăturată este reprezentată dependenţa densităţii oxigenului ( µ = 32 g mol) de presiunea gazului. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. raportul dintre masa gazului rămas în butelie şi masa gazului care a ieşit din butelie când robinetul este deschis.toate profilele. Dacă se deschide robinetul buteliei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.1 B. D. Determinaţi: a. 1 . numărul de molecule de azot din butelie înainte de deschiderea robinetului. căldură şi căldură molară d. 4 . căldură şi căldură specifică b. T = 1273 K 5. ν = N / N A c. p1 p2 p3 p4 b. cantitatea de ră mas ăăîn butelie după deschiderea robinetului.toate profilele şi specializările. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ν = µ / m b. În graficul. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. căldură molară şi căldură (3p) 4. SUBIECTUL III – Varianta 089 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate constantă de gaz. căldură specifică şi căldură c. filiera vocaţională . T = 320 K c. Ministerul Educaţiei. constanta gazelor ideale R = 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Într-un proces termodinamic ciclic. MECANICĂ. ∆U = Q b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Folosind notaţiile din manualele de fizică. ∆U 23 dintre variaţiile energiei interne a gazului în transformările 23 şi 41. d. Unitatea de măsură din S. a mărimii egale cu produsul dintre cantitatea de substanţă şi variaţia de temperatură este aceeaşi cu a mărimii egale cu raportul dintre: a. c. Proba E. B. de proces c. Elemente de termodinamică d. T = 273 K b. ν = 1 / N A (2p) 2. pe întregul ciclu: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Se admite că temperatura gazului nu se modifică. în care volumul V depinde de temperatura absolută T aşa cum se arată în graficul alăturat. c. variaţia energiei interne ∆U a unui gaz ideal este. raportul x = V 4V 3V 2V V 0 1 T 2 (15 puncte) 3 4 T 2T 3T 4T L12 dintre lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea 12 şi în L34 transformarea 34. gazul iese din butelie atât timp cât presiunea gazului este mai mare decât presiunea atmosferică p 0 = 10 5 Pa . presupus ideal. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . adimensională (5p) (2p) Ministerul Educaţiei. de stare b. ∆U = 0 d. ν = pT d. b. ∆U = Q + L (3p) 3. calculaţi: p p p p a. 3 . T = 400 K d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . raportul y = ∆U 41 . 1. adică: A. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. vectorială d.F: Prob ă azot scrisă la Fizic B. rapoartele 2 .termodinamica B.Varianta 89 . C.31 J . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. acesta urmează transformarea ciclică 12341. Temperatura pentru care a fost trasată această dependenţă este de aproximativ: a.I. menţinut la temperatură constantă. densitatea azotului din butelie în starea iniţială. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . SUBIECTUL II – Varianta 089 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie cu volumul V = 28 dm 3 se află azot (15 puncte) (µ N2 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ) la temperatura t = 7 0 C şi presiunea p = 831 kPa . 5 Cunoscând exponentul adiabatic al gazului ( γ = ) şi căldura 3 schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 23 ( Q23 = 150 J ). ∆U = L c.Varianta 089 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. numărul de moli de substanţă se poate determina cu ajutorul relaţiei: a. Energia internă a unui gaz ideal este o mărime fizică: a. căldura Q41 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 41.

ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.9 d. 2 a. aflate la temperaturi diferite. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. dacă pistonul este deblocat după stabilirea echilibrului termic. 24.5 este aproximativ: J J J J b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. CV = 5 R şi µ = 32 kg/kmol .693 . b. 24. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Acestea conţin acelaşi gaz. respectiv T 2 = 280 K . între cele două bile are loc schimb de: a. Relaţia dintre aceste temperaturi este: a. cantitatea de gaz din compartimentul de volum V1 b. T1 < T2 b.16 J (2p) Ministerul Educaţiei. presiunea fiind aceeaşi. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Două bile din fier. aflat iniţial la presiunile p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa şi p 2 = 2 ⋅ 10 5 Pa şi temperaturile T1 = 400 K .31 J . constanta gazelor ideale R = 8. d. Calculaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea izotermă. căldură d. temperatura echilibru termic la care ajung gazele. D.transformare izocoră cu revenire la presiunea iniţială p1 . iniţial blocat. T1 = 3T2 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . numărul (N) de particule din compartimentul de volum V2 . T1 = T2 b. filiera vocaţională .78 J b. temperatură (2p) 2. c.4.F: Probăde scris ă la Fizic ă B. B. C. Determinaţi: a. O cantitate dată de gaz ideal monoatomic ( CV = R ) este supusă transformării 1-2 2 reprezentată în sistemul de coordonate p-T ca în figura alăturată.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Prima incintă conţine 1 kmol de gaz la temperatura T1 .12. MECANICĂ. SUBIECTUL III – Varianta 090 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de oxigen cu masa m = 0. d.toate profilele.1 B. T1 > T2 (5p) 4. 2-transformare izobară cu revenire la volumul iniţial V1 şi 3.31 J . Un motor termic funcţionează pe baza unui proces ciclic pe parcursul căruia primeşte căldură de la un corp cu temperatura T1 şi cedează căldură altui corp cu temperatura T2 . Se cunosc: ln 2 ≅ 0. T1 ≥ T2 d.Varianta 090 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. substanţă c. T1 ≤ T2 c. Energia internă a gazului creşte cu 8. . lucru mecanic b.20. Ministerul Educaţiei. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.31 J d.9 kmol ⋅ K kmol ⋅ K mol ⋅ K mol ⋅ K 3.Varianta 90 . valoarea raportului volumelor ocupate de gaz. considerat ideal. adică: A. sunt puse în contact.1 kg ocupă iniţial volumul V1 = 10 A la temperatura t1 = 127 o C . Căldura molară izobară a unui gaz ideal având exponentul adiabatic egal cu 1. în două compartimente de volume V1 = 4 A şi V2 = 12 A . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Proba E. În două incinte de volume V şi 2V se află acelaşi tip de gaz considerat ideal. T1 = T2 (3p) 6 3 5. Neglijând efectele dilatării. T1 = 6T2 d. 22 c. 22 (3p) a. iar a doua incintă conţine 6 kmoli de gaz la temperatura T 2 . 1. Calculaţi variaţia energiei interne a oxigenului în procesul izocor. Gazul este supus unei serii de transformări după cum urmează: 1-transformare izotermă cu dublarea volumului. Realizaţi diagrama transformărilor prin care trece gazul în coordonatele p-V. Precizaţi relaţia corectă dintre temperaturi: 1 a. Elemente de termodinamică c. Determinaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea izobară.termodinamica B.46 J c. Căldura primită de gaz are valoarea: a. SUBIECTUL II – Varianta 090 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru izolat adiabatic de mediul exterior este împărţit cu ajutorul unui piston termoconductor.toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.8.

2493 J d. 300 J d. constanta gazelor ideale R = 8. dacă din starea 3 gazul s-ar destinde adiabatic de la temperatura T3 la temperatura T5 = 2T1 . Căldura schimbată de gaz cu exteriorul este Q = 1. c. d.termodinamica B.F: scrisă B.31 J .Varianta 091 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. creşte de 8 ori c. d. masa unei molecule de oxigen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c. ). kg ⋅ K kg ⋅ K K mol ⋅ K 2. MECANICĂ.Varianta 91 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Lucrul mecanic efectuat de gaz are valoarea: a.toate profilele şi specializările. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. lucrul mecanic efectuat este: a. SUBIECTUL III – Varianta 091 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) evoluează după procesul 2 termodinamic ciclic reprezentat în sistemul de coordonate p-V în graficul alăturat. relaţia de calcul a energiei interne a gazului ideal biatomic este: 3 5 b. b. pentru căldura specifică este: J N J N⋅m b. 200 J c. d. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. scade de 8 ori b. U = NkT 2 2 3. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în timpul unui ciclu. reprezentarea grafică într-un sistem de coordonate V-T a procesului ciclic. scade de 32 ori d. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură în S. 400 J (2p) 3 5. U = ν R T d.1 B. U = ν R T c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . O cantitate dată de gaz ideal biatomic ( CV = Ministerul Educaţiei.4 kJ .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 4155 J (3p) 5 R ) efectuează transformarea 2 1 → 2 reprezentată în sistemul de coordonate p-V în graficul alăturat. filiera vocaţională . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . cantitatea de oxigen din butelie. iar între parametrii din stări diferite există relaţiile: V3 = 2 V1 şi (15 puncte) Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = p2 = 2 p1 . b. adică: A. Se cer: a. densitatea oxigenului din butelie. 100 J b. căldura cedată de gaz în timpul unui ciclu. Într-o transformare la presiune constantă a unui mol de gaz ideal biatomic care se încălzeşte de la 27°C la 227°C . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. presiunea sa: a. creşte de 32 ori (3p) 4. 1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 831 J b. lucrul mecanic efectuat de gaz într-o transformare 3 → 5 .la Fizică Proba(E. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. (2p) a. U = νRT (5p) a.06 ⋅ 10 23 molecule de oxigen ( µ o2 = 32 g/mol ). exprimată în sistemul internaţional. c. . D.08 ⋅ 10 23 atomi de heliu µ He Prob = 4ă g/mol ). Dacă unui gaz ideal monoatomic ( CV = R ) îi creşte volumul de 8 ori într-un proces adiabatic 2 ( p ⋅ V γ = const. SUBIECTUL II – Varianta 091 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 10 A se află un număr N1 = 18. 1662 J c. masa molară a amestecului obţinut după introducerea în butelie a unui număr N 2 = 24. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică.toate profilele.I. Determinaţi: a. C. Se ştie că în starea de echilibru termodinamic 1 temperatura este T1 = 300 K . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.

b. filiera vocaţională . presupunând că temperatura de echilibru a amestecului este egală cu t 0 . presiunea finală a amestecului de gaze din prima butelie. (3p) kmol ⋅ K kg ⋅ K K kg Ministerul Educaţiei. volumul oxigenului din prima butelie.toate profilele. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ∆U = −30 J (3p) 3. masa de azot pe care studentul trebuie să o introducă în prima butelie pentru a obţine amestecul dorit. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. două izoterme şi două izobare d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Ciclul idealizat de funcţionare al motorului Diesel este format din: a. În figura alăturată sunt reprezentate două procese ciclice 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 1 şi 2 ⇒ 4 ⇒ 5 ⇒ 2 parcurse de un gaz ideal. Calculaţi în funcţie de p 0 şi V0 căldura schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 1 → b → 2 . calculaţi (în 2 unităţi ale S. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. d. păstrând constantă masa de oxigen din prima butelie. L2452 = 2 ⋅ L1231 b. SUBIECTUL III – Varianta 092 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate constantă de gaz ideal monoatomic ( CV = (15 puncte) 3 R ) este adus dintr-o stare iniţială (1) într-o stare 2 finală (2) pe două drumuri diferite: 1 → a → 2 şi 1 → b → 2 . MECANICĂ. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.F: ă scrisă lade Fizic ă B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Reprezentaţi grafic cele două procese descrise în acelaşi sistem de coordonate p-T. aceeaşi energie internă. L2452 = 3 ⋅ L1231 c. adică: A. t 0 = 0 0 C) .1 B. El dispune de două butelii: una conţine 64 g de oxigen în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p o = 10 5 Pa. 1. două adiabate şi două izocore c. µ O = 32 g/mol. Scrieţi expresia matematică a principiului I al termodinamicii şi utilizaţi-o pentru a calcula variaţiile energiei interne a gazului pe cele două drumuri. Două sisteme termodinamice se află în echilibru termic dacă au: a.termodinamica B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Varianta 092 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. iar cealaltă conţine azot la presiune ridicată şi temperatură t 0 . L2452 = 4 ⋅ L1231 (5p) d. L2452 = 5 ⋅ L1231 4. ∆U = −20 J d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. aceeaşi temperatură.31 J . b.I. două adiabate o izocoră şi o izobară (2p) 5. num ărulProb moleculelor oxigen din prima butelie. d. unitatea de măsură a căldurii specifice în S. (2p) 2. este: J J J J a. Elemente de termodinamică a.Varianta 92 . aceeaşi presiune. acelaşi număr de moli. b. două izoterme şi două adiabate b.02 ⋅ 10 23 mol −1 . ∆U = +20 J c. Studentul poate transfera azot din a doua butelie în prima. B. C. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c. Ministerul Educaţiei. d. . c. D. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. constanta gazelor ideale R = 8. aşa cum se vede în figura alăturată a. c. Cunoscând masele moleculare µ N2 = 28 g/mol. Justificaţi rezultatul obţinut.): Proba E. ∆U = +30 J b.I. Între lucrurile mecanice efectuate de gazul ideal în cele două procese ciclice există relaţia: a. d. c.toate profilele şi specializările. Calculaţi în funcţie de p 0 şi V0 lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în procesul 1 → a → 2 . Ţinând cont că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Un gaz ideal suferă o transformare în cursul căreia cedează în exterior o căldură de -25 J şi primeşte un lucru mecanic de -5 J. Variaţia energiei interne a gazului în această transformare este: a. SUBIECTUL II – Varianta 092 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un student doreşte să realizeze un amestec de oxigen O2 şi azot N2 (gaze cu comportare presupusă ideală) a cărui masă molară să fie µ = 29 g/mol . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .

5 ⋅ p1 . la presiunea atmosferică p 0 = 10 5 N/m 2 şi la temperatura mediului ambiant t = 27 0 C .8 ⋅ 10 5 N/m 2 . Determinaţi numărul de molecule de aer care ies din vas pentru ca presiunea din vas să rămână egală cu p = 2. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. filiera vocaţională . Raportul căldurilor schimbate de gaz cu mediul exterior. Aerul din vas se încălzeşte până ajunge la temperatura t 1 = 47 0 C . Calculați cantitatea iniţială de aer din vas. c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Se cunoaşte că în starea 2 temperatura gazului este T2 = 4 ⋅ T1 . b. primeşte lucru mecanic şi se răceşte. Ştiind că densitatea aerului în condiţii normale de presiune şi temperatură p 0 ≅ 10 5 N/m 2 .5 (5p) 3. ăcalcula la Fizică B.739 g/m3 5. Elemente de termodinamică c. 250 K (3p) 4. (QAB / QCD ) . acesta: a. B. Determinaţi masa de aer care mai trebuie introdusă în vas la temperatura t = 27 0 C pentru ca presiunea din vas să atingă valoarea p = 2. a. Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. O cantitate de gaz ideal se destinde izoterm până la volumul V2 = 1A . D. La comprimarea adiabatică a unui gaz ideal. SUBIECTUL II – Varianta 093 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas cu volumul constant V = 30 A este prevăzut cu o supapă ce permite comunicarea cu mediul exterior. Determinaţi valoarea fracţiunii f . expresia care are aceeaşi unitate de măsură cu cea a căldurii molare este: a. volumul V1 = 1 A şi temperatura T1 = 300 K efectuează procesul ciclic reprezentat în coordonate p-T în figura alăturată. Modulul căldurii cedate de gaz într-un ciclu este o fracţiune f din căldura primită de gaz într-un ciclu. 10.F: ă scris. m ⋅ c ⋅ ∆T d. Transcrieţi procesul ciclic în diagramele p − V şi V − T .104 g/m3 c. c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 1 c. adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. În vas se află iniţial aer.termodinamica B. a.718 = e ) la p2 = 105 N/m2 . în cele două transformări este: a. Un gaz ideal efectuează transformările AB şi CD reprezentate în figura alăturată. 0 = Prob Probaρ E.Varianta 093 (15 puncte) scade de la p1 = 2.5 b. d. 114. 150 J c. Q / (υ ⋅ ∆T ) (2p) 2. d. Q / (m ⋅ ∆T ) c.718 ⋅ 10 5 N/m2 (2.8 ⋅ 10 5 N/m 2 .693 . primeşte lucru mecanic şi se încălzeşte. t 0 = 0 0 C este 1 . În cursul acestui proces presiunea ( ) ( ) Amestecul se află la presiunea p = 10 N/m şi temperatura t = 27 C . b. Q / ∆T b.6 g/m3 a. 451. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . SUBIECTUL III – Varianta 093 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic (15 puncte) (γ = 5 / 3) aflat iniţial în starea caracterizată de presiunea p1 = 10 5 N/m 2 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 2. Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. 0. 45. Densitatea amestecului este: 5 2 0 b. 1. . 200 J d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.toate profilele. 100 J b. constanta gazelor ideale R = 8. cedează lucru mecanic şi se încălzeşte. b. considerat gaz ideal. MECANICĂ.04 g/m 3 (2p) (3p) Ministerul Educaţiei. Se amestecă υ1 = 4 moli de hidrogen µ1 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol cu υ2 = 3 moli de heliu µ2 = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol .toate profilele şi specializările. cedează lucru mecanic şi se răceşte. la presiunea p 0 = 10 5 N/m 2 şi temperatura t = 27 0 C . Determinaţi variaţia energiei interne a gazului între stările 2 şi 4 .3 kg/m ţi masa de aer conţinut ă în vas în starea iniţială. d. Se cunoaşte ln 2 = 0. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea izobară. d. 2 d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . în starea 3 presiunea este p3 = 0.31 J . C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Lucrul mecanic efectuat de gaz în timpul destinderii are valoarea: a.Varianta 93 .1 3 ( ) B.

29. d. presiunea gazului din butelie în starea finală. C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 200J d.02 ⋅ 10 23 mol −1 .Varianta 094 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Când temperatura devine T2 = 900 K . nu permite schimb de căldură cu mediul exterior. Aerul din cilindru este încălzit în contiuare până când presiunea devie p3 = 2 atm . c. temperatura iniţială a gazului din butelie.085 J/(mol ⋅ K) (3p) 3. Iniţial 2 pistonul este în echilibru. pistonul se blochează. d.F: Prob ă scrisă la de Fizic ă existente în butelie B. 300J (5p) 4. nu permite schimb de lucru mecanic cu mediul exterior. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Reprezentaţi în sistemul de coordonate p-V procesele suferite de gaz. b. (2p) 2. Cunoscând faptul că p 0 = 10 5 N/m 2 . SUBIECTUL III – Varianta 094 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un piston care se poate mişca fără frecări într-un cilindru orizontal separă de mediul exterior un volum 5 V1 = 10 A de gaz ideal ( CV = R ) la temperatura t1 = 27 o C şi presiunea p1 = 1 atm ≅ 10 5 N/m 2 . constanta gazelor ideale R = 8. O cantitate constantă de gaz ideal suferă succesiunea de transformări 1234 reprezentate grafic în figura alăturată. densitatea iniţală a gazului din butelie. num ărul de molecule azot în starea finală. 20. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. la presiunea p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa .31 J . D.4 .Varianta 94 . lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior are valoarea: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în timpul deplasării pistonului. 1. b. d.termodinamica B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.95 J/(mol ⋅ K) b. Lucrul mecanic efectuat de gaz ( CV = a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . (3p) 5. −300 J c. c.085 J/(mol ⋅ K) c. ( ) .Un înveliş adiabatic: a. d. 284. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei.9 g de aer ( µ ≅ 29 g mol ) a fost încălzită cu ∆T = 200 K primind căldura Q = 700 J . 450. 118.5 J d.transformări izocore în care presiunea creşte. MECANICĂ.toate profilele şi specializările. Încălzind gazul închis în cilindru pistonul se deplasează lent. 14. adică: A. comprimări izoterme. Determinaţi căldura transmisă gazului din momentul blocării pistonului până când presiunea acestuia devine p3 = 2 atm . Un gaz ideal cedează căldură mediului exterior pe parcursul unei: a. Determinaţi: a. 201. SUBIECTUL II – Varianta 094 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie cu volumul V = 40 A conţine iniţial o masă m1 = 140 g de azot ( µ = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ). filiera vocaţională . O masă m = 2.destinderi izobare.toate profilele. În butelie se adaugă apoi încă m 2 = 70 g azot şi se constată că temperatura gazului devine t 2 = 27 o C .comprimări adiabatice.4 J c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . b. Căldura molară la presiune constantă pentru acest gaz are valoarea: a. Determinaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în timpul deplasării pistonului. nu permite modificarea energiei interne a sistemului.1 B.3 J 5 R ) are valoarea: 2 b.895 J/(mol ⋅ K) d. c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b. Proba E. permite schimb de căldură cu mediul exterior. a.7 J (2p) Ministerul Educaţiei. −200 J b. B.Exponentul adiabatic al unui gaz ideal este γ = 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 11. considerat gaz ideal.

toate profilele.Varianta 95 .06 kg/m 3 b. Determinaţi căldura primită de heliu în procesul 1 → 2 → 3 .9p0 şi temperatura t = − 9°C. b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d.800 J c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.Varianta 095 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.62 d. Proba E. mol/kg d.360 J b.42 c.F: Prob ă scrisă la Fizic ă aerostat. este: a.31 J . Densitatea hidrogenului din vas este aproximativ: a.I. Masele azotului şi oxigenului reprezintă. Calculaţi variaţia energiei interne în procesul 3 → 4 → 1 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .Într-o transformare izobară ( p = const ) a unui gaz ideal se constată că lucrul mecanic este de 3 ori mai mic decât căldura primită de gaz. Căldura molară izocoră a gazului este: J J J J b. (3p) 3. SUBIECTUL III – Varianta 095 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de heliu cu exponentul adiabatic γ = (15 puncte) 5 se găseşte la presiunea 3 p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 şi volumul V1 = 4 dm 3 . respectiv. 0. c. numai în procesele izocore ale gazului ideal. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 24. 0.Într-un vas se află închis hidrogen ( µ = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol ) la presiunea p = 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C . în orice proces termodinamic suferit de un gaz considerat ideal. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. D. constanta gazelor ideale R = 8.1200 J d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.1 kg/m 3 d.toate profilele şi specializările. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Gazul suferă o transformare ciclică în care dependenţa densităţii gazului de temperatură este ilustrată în figura alăturată. 70% şi 27% din masa amestecului.5 kg/m 3 (5p) 4. Cunoscând masele molare µ N2 = 28 g/mol. b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. şi p 0 = 10 5 N/m 2 calculaţi (în unităţi ale S. mol c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. a. 8. densitatea amestecului din d. masa molară medie amestecului din aerostat. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.termodinamica B. C. unitatea de măsură a masei molare în S. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior de un gaz ideal ( p0 = 10 5 N m2 ) în transformarea ciclică ilustrată în figura alăturată este: a. B. b.): a. masa m01 a moleculei de azot şi masa molară µ O3 a ozonului. c. 16.02 ⋅ 10 23 mol −1 . SUBIECTUL II – Varianta 095 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un aerostat se află un amestec de azot N2. 0.Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică.31 mol ⋅ K mol ⋅ K mol ⋅ K mol ⋅ K 5.I.1600 J (2p) Ministerul Educaţiei. În procesele 2 → 3 şi 4 → 1 densitatea şi temperatura absolută variază astfel încât ρ ⋅ T = ct . g b. numai în procesele izoterme suferite de un gaz considerat ideal. kg/mol (2p) 2.23 (3p) a. oxigen O2 şi ozon O3 (gaze cu comportare considerată ideală) la presiunea p = 0. 1. filiera vocaţională . 12.1 B. Elemente de termodinamică c. Ministerul Educaţiei. masa molară a amestecului din aerostat dacă toate moleculele de ozon s-ar transforma în oxigen O2. adică: A.08 kg/m 3 c. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea 4 → 1 . µ O2 = 32 g/mol. relaţia ∆U = νCv ∆T este valabilă: a. MECANICĂ. iar în transformarea 1 → 2 temperatura se dublează. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Interpretaţi rezultatul. d. în procesele în care Q ≠ 0 . Reprezentaţi ciclul în sistemul de coordonate p-V. 0.

toate profilele. a capacităţii calorice a unui corp este: J J J b. b. graficul care redă corect procesul admisiei în cazul ciclului motorul Otto idealizat este: (3p) 4. b.Varianta 96 . SUBIECTUL II – Varianta 096 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal de volum V = 11. precizaţi ce se întâmplă cu volumul ocupat de azot şi determinaţi variaţia acestui volum. c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Determinaţi lucrul mecanic schimbat între gaz şi mediul exterior în transformarea 3→1.F: Probă scrisă la Fizică m r . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 18 g/mol d. care se poate deplasa cu frecări neglijabile. a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. constanta gazelor ideale R = 8.Varianta 096 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. dacă raportul maselor celor două gaze este m1 m 2 = 59 57 . Determinaţi raportul dintre masele de gaz din cele două incinte. d. Două butelii identice conţin mase egale de heliu ( µ1 = 4 g/mol ) respectiv metan ( µ 2 = 16 g/mol ) la aceeaşi temperatură. Masa molară a gazului este 2. Precizaţi în care dintre incinte se află un număr mai mare de molecule. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Un gaz ideal având exponentul adiabatic γ se destinde adiabatic. Justificaţi răspunsul. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. Gazul este supus succesiunii de transformări indicate în figura (15 puncte) alăturată. Elemente de termodinamică B. . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . K mol ⋅ K kmol ⋅ K 24 de molecule.31 J . MECANICĂ. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . B. (2p) γ −1 γ −1 Ministerul Educaţiei. 1 (5p) 5. Gazele din ambele compartimente se consideră ideale şi se cunosc masele atomice relative ale azotului m r . d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Proba E. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.I.N = 14 .V1. respectiv CV 2 = 3 ⋅ R . 30 g/mol b. Lucrul mecanic efectuat de gaz într-un ciclu este egal cu L1231 = 200 J . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. SUBIECTUL III – Varianta 096 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal diatomic ( CV = 5 R ) se află într-un cilindru cu piston la 2 0 temperatura t1 = 7 C . Dintre graficele reprezentate în figura de mai jos. J (2p) a.O = 16 .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Raportul energiilor interne ale celor două gaze este egal cu: a. filiera vocaţională . c. 2 d. C. subţire. termoizolant. 16 g/mol (3p) 3. iar gazul din cel de-al doilea compartiment este menţinut la temperatura iniţială. iar în starea finală p 2 . iar al doilea compartiment conţine monoxid de carbon ( CO ) la temperatura t 2 = 22 0 C . O masă m = 50 g de gaz conţine un număr N = 10 aproximativ egală cu: a. γ ⋅ ( p 2 ⋅ V2 − p1 ⋅V 1) d.termodinamica B. 28 g/mol c.T1 . 1. Precizaţi în ce transformări se primeşte căldură şi determinaţi căldura primită de gaz într-un ciclu. R ⋅ γ ⋅ (T1 − T 2 ) c. d. B. 4 c. 1 1 b.V2 . Primul compartiment conţine azot molecular ( N 2 ) la temperatura t 1 = 12 0 C . adică: A. Precizaţi tipul transformărilor 1→2 şi 2→3 din cadrul ciclului indicând parametrul de stare care rămâne constant. D. Determinaţi energia internă a gazului în stările 2 şi 3. Presupunând că gazul din primul compartiment este încălzit cu ∆T = 10 K . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Determinaţi masele molare ale celor două gaze. Ministerul Educaţiei.1 B. 8 b.C = 12 şi oxigenului m r . Parametrii de stare ai gazului în starea iniţială sunt p1. Lucrul mecanic efectuat de gaz în această transformare se poate exprima sub forma: p ⋅ V − p 2 ⋅ V2 R ⋅ (T 2 − T1 ) a. unitatea de măsură în S. Iniţial pistonul se află în echilibru la mijlocul cilindrului.toate profilele şi specializările.6 dm 3 este separat în două compartimente printr-un piston uşor. Căldurile molare izocore ale celor două gaze au valorile CV 1 = 3 ⋅ R / 2 .T 2 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. carbonului a.

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. numărul de moli de azot consumat. dintre celelalte curbe.toate profilele şi specializările. O masă m = 96g de O 2 ( µO2 = 32 g mol ) conţine un număr total de molecule este egal cu: (3p) a. căldura Q41 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 41. (4) c.02 ⋅ 10 23 b. presiunea a devenit egală cu p 2 = 56 kPa . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. volumul vasului. c. C.06 ⋅ 10 26 (5p) 4. Determinaţi: a. CV − C p = R c. masa de gaz ămas ă Fizic în vas. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. . raportul y = dintre variaţiile energiei interne a gazului în transformările 12 şi 34. rapoartele V2 V3 V4 V1 . SUBIECTUL III – Varianta 097 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate fixată de gaz. CV = R − C p b.06 ⋅ 10 23 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. iar temperatura a scăzut până la T 2 = 280K . 3. Notaţiile fiind cele utilizate în manualele de fizică. 1. V1 V2 V3 V4 (15 puncte) p 4p 3p 2p p 2 1 4 T 3 T b. adică: A. c. Proba E. c. . 6.I. schimbul de căldură între sistem şi mediul exterior. modificarea energiei interne a sistemului . SUBIECTUL II – Varianta 097 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas se află azot ( µ N2 = 28 g/mol ). Învelişul adiabatic nu permite: a. schimbul de lucru mecanic între sistem şi mediul exterior. D. în care presiunea p depinde de temperatura absolută T aşa cum se arată în graficul alăturat.5 ⋅ 10 5 Pa .1 B. După ce s-a consumat o masă ∆m = 28 g de azot. d. . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. MECANICĂ.02 ⋅ 10 23 mol −1 .02 ⋅ 10 26 d. relaţia Robert-Mayer poate fi scrisă în forma: a. 18. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 18.Varianta 97 . C p = CV + R (2p) 2.31 J . cea care poate reprezenta o transformare adiabatică este cea cu numărul: a. a mărimii fizice exprimată prin raportul este: ∆T J J J J a. b. unitatea de măsură în Q S. ∆U 34 . (5) b. (3p) kmol ⋅ K kg K kg ⋅ K 5. c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. d. constanta gazelor ideale R = 8. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. calculaţi: a. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . presupus ideal. filiera vocaţională . considerat gaz ideal. schimbul de energie între sistem şi mediul exterior. B. raportul x = 0 2T 3T 4T Q12 dintre căldurile schimbate de gaz cu exteriorul în Q34 transformările 12 şi 34.Varianta 097 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. acesta urmează transformarea ciclică 12341.toate profilele. la temperatura T1 = 300 K şi presiunea p1 = 1. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .termodinamica B.F: Prob ăr scris ă la ă B. Ştiind că în figura alăturată curba (2) reprezintă o transformare izotermă. (1) (2p) Ministerul Educaţiei. d. (3) d. ∆U12 d. 6. 5 Cunoscând exponentul adiabatic al gazului ( γ = ) şi căldura schimbată 3 de gaz cu exteriorul în transformarea 23 ( Q23 = 200 J ). b. CV = C p + µR d. cantitatea de gaz aflată în vas în starea iniţială.

MECANICĂ.31 J .∆U unitatea de măsură în S. aflat în starea (1) şi având parametrii T1 = 250 K şi p1 = 2 MPa. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.605 A se găseşte aer la temperatura 273 K şi presiunea 10 Pa. Se 5 (5p) cunoaşte Vµ 0 = 22. 12 p 0V0 4. D.31 A. izocor d. SUBIECTUL II – Varianta 098 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În două vase de volume egale.1 B.) primeşte căldura Q. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. adiabatic (2p) 3 R ) efectuează 2 transformările reprezentate în graficul alăturat. se află gaze considerate ideale la aceeaşi temperatură θ = 127 D C.F: Prob ă scris ă la Fizic ă B. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de forţele de presiune în procesul 1 → 2. C. Aflaţi variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea (1) în starea (3). p 0V0 2 c. d. filiera vocaţională . Iniţial. Ministerul Educaţiei. Într-o incintă de volum V = 5. amestecul format are masa molară µ med ≈ 15. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .31  temperatura se menţine egală cu 350 K.02 ⋅ 10 23 mol −1 . la presiunea p1 = 10 4 Pa. O cantitate dată de gaz ideal monoatomic (υ = const. Proba E. Q . 8 p 0V0 3. O cantitate constantă de gaz ideal monoatomic (CV = d. cantitatea de substanţă din vasul (2). J ⋅ kg ⋅ m c. p (MPa) 4 2 O 1 (15 puncte) 3 2 1000 T(K) 250 . Determinaţi căldura schimbată de gaz cu mediul înconjurător în procesul 2 → 3. În vasul (1) se află υ1 = 0. ajunge în starea (3) caracterizată de parametrii T3 = 1000 K şi p3 = 4 MPa. SUBIECTUL III – Varianta 098 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol gaz ideal monoatomic. trecând prin starea (2).termodinamica B. masa molară µ 2 . 0.693. Cea mai mare variaţie a temperaturii gazului se produce dacă procesul este: a.25 mol (3p)  10  5. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. c.Varianta 98 . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. alăturată). Căldura absorbită de gaz are valoarea: a. adică: A. După deschiderea robinetului R. izoterm b.693 şi CV = 1.5 mol d. 6. Se cunoaşte ln 2 = 0. Redaţi denumirile celor două procese.88 g/mol. conectate printr-un tub de volum neglijabil. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .42 dm3 /mol . Se dă ln2 = 0. 0 5 b. presiunea care se stabileşte în vase după deschiderea robinetului. a mărimii fizice a cărei expresie este . robinetul R este închis (v. 2425. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 2 mol Ministerul Educaţiei. Determinaţi: R (1) (2) a. Variaţia energiei interne a sistemului în decursul transformării 1234. J ⋅ kg b.20  ≅  mol de gaz ideal îşi dublează volumul pe parcursul unui proces în care  8. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 1 mol c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. c.025 mol de gaz cu masa molară µ 1 = 4 g / mol. B. 0. 2077 J d.toate profilele şi specializările. izobar c. constanta gazelor ideale R = 8. fig. b. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. J ⋅ m d.5 R. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. V1 = V2 = 8. N ⋅ m (2p) 2. Gazul din vasul (2) are presiunea p 2 = 10 6 Pa şi masa molară µ 2 . d. poate fi scrisă sub forma: ∆V -1 -1 −2 -3 a.toate profilele. Elemente de termodinamic ă b. O cantitate de ν = 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.I.Varianta 098 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.93 J (3p) a. 4000 J b. masa de gaz care a trecut din vasul (2) în vasul (1) după deschiderea robinetului. exprimată în funcţie de parametrii p 0 şi V0 este egală cu: a.5 J c. conform diagramei p-T din figura alăturată. Cantitatea de aer din incintă este egală cu: b.

două adiabate o izocoră şi o izobară. de oxigen ( µ =ă32 B. 266.5R ) la presiunea p = 26660 Pa .I. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .termodinamica B.1 B. J/ (kg ⋅ K ) (3p) 3. a mărimii descrise de relaţia este: γ -1 a. O cantitate constantă υ moli de gaz ideal suferă succesiunea de transformări 1 ⇒ 2 ⇒ 3 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Energia internă a gazului este: b.Varianta 99 . Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de p∆V măsură în S. densitatea aerului din vas. − 2υR (T2 − T1 ) b. Se cunoaşte diferenţa ∆T = T2 − T1 = 100 K . (15 puncte) O cantitate ν = 3 mol de gaz ideal monoatomic ( CV = a. J b. d. d. b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. D. atât presiunea cât şi masa rămân constante. masa molară a amestecului obţinut dacă în vas se introduce suplimentar un număr N 2 = 6 ⋅ 10 22 molecule 3 Fizică Proba E.toate profilele şi specializările.Varianta 099 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. J/K d. Ciclul idealizat de funcţionare al motorului Otto este format din: a. iar masa variază. Un gaz considerat ideal efectuează o transformare izobară dacă: a. B. J/ (mol ⋅ K ) c.toate profilele. presiunea variază. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. două izoterme şi două izobare.6 J d. numărul de molecule de gaz din vas. 2υR (T2 − T1 ) 5. Dacă T1 este temperatura absolută în starea (1) şi T2 este temperatura absolută în starea (2) .3 J (3p) a. atunci căldura totală schimbată de gaz cu exteriorul în această succesiune de transformări este: a. masa de aer conţinută în vas.6 k J Ministerul Educaţiei. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. C. b. presiunea se menţine constantă. atât presiunea cât şi masa variază. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 1 → 2 . reprezentată în figura alăturată. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. adică: A. c.31 J . (2p) 4. SUBIECTUL III – Varianta 099 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) este supusă 2 succesiunii de transformări reprezentată în coordonate p-T în figura alăturată.3 kJ c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .F: Prob scris ă− la ⋅ 10 kg/mol ). MECANICĂ. c.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. (2p) 2. b. d. υR (T2 − T1 ) (5p) d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . b. la presiunea p = 105 Pa şi temperatura T = 300 K . SUBIECTUL II – Varianta 099 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de volum V = 2 A se află închis aer ( µ aer = 29 ⋅ 10 −3 kg/mol ). Determinaţi: a. considerat gaz ideal. două adiabate şi două izocore. 133. c. d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 266. constanta gazelor ideale R = 8. Într-un vas de volum V = 2 A se află oxigen molecular (CV = 2. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 . iar masa rămâne constantă. c. filiera vocaţională . . Reprezentaţi succesiunea de transformări în sistemul de coordonate p − V . 1. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. − υR (T2 − T1 ) c. 133. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 3→4. două izoterme şi două adiabate.

1 B. T3 .5 ori b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .098 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. D. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 2 ori c. calculaţi raportul dintre lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 12.F: Probă scrisă la Fizică B. .693. O masă m de gaz ideal cu masa molară µ conţine un număr de moli dat de relaţia: a. atunci presiunea se măreşte de: a. la Într-o incintă se află un gaz ideal cu masa molară µ = 46 g mol şi densitatea ρ = 1 presiunea p 0 = 10 5 Pa . O cantitate constantă de gaz ideal este supusă unui proces termodinamic în care volumul depinde de presiune conform legii V = a ⋅ p 2 . g ⋅ m −2 (2p) Ministerul Educaţiei. d. 1. L.26 ⋅ 10 3 g m 3 . 4 → A . d. L = νRT 5. temperatura gazului din incintă. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. calculaţi căldura Q45 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 45. respectiv L 34. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. kg ⋅ m −3 b. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. pentru fiecare dintre transformările 12. Dacă temperatura creşte de 8 ori. d. în medie. υ = µ m 2. 34 . 1 → A . SUBIECTUL II – Varianta 100 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: . este: a. c. SUBIECTUL III – Varianta 100 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate fixată de gaz.toate profilele şi specializările. b. masa unei molecule de gaz. adică: A. b. ordonaţi crescător temperaturile absolute T1. în care presiunea p depinde de volumul V aşa cum se arată în graficul alăturat. c. . 1. υ = µ ⋅ m (3p) (3p) 3. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. considerând moleculele uniform distribuite. a. . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. În transformarea 12 şi în transformarea 45 produsul dintre presiunea şi volumul gazului păstrează o valoare constantă (diferită pentru fiecare proces). .I. este: b. Proba E. presupus ideal. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. L = p∆T (5p) a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ∆U este nulă. ln3 = 1. L = νR∆T d. acesta urmează transformarea 12345. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. B. MECANICĂ. 3 → A . Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. b. În figura alăturată sunt reprezentate în coordonate p-V patru procese termodinamice distincte suferite de o cantitate constantă de gaz ideal. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. masa gazului rămânând constantă. 4 ori d. 23. volumul care revine. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . 34. 45 precizaţi care dintre mărimile Q. L = VT γ −1 c. Determinaţi: a. Lucrul mecanic efectuat de gaz este maxim în procesul: a. filiera vocaţională . Cunoscând valoarea căldurii schimbate de gaz cu exteriorul în transformarea 23 Q 23 = 200 J şi ln 2 = 0. unei molecule. densitatea gazului în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p 0 = 10 5 Pa.Varianta 100 µ m c. C. constanta gazelor ideale R = 8. T4 . unde a = constant . υ = (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 8 ori (2p) 4.31 J .toate profilele. unitatea de măsură a densităţii unui gaz ideal în S.termodinamica B. L12 . expresia cantitativă a lucrului mecanic într-o transformare izobară. 2 → A . g ⋅ m −3 d. υ = µ ⋅ m 2 d. T2 .T5 şi calculaţi rapoartele T2 T3 T4 T5 T1 .02 ⋅ 10 23 mol −1 .Varianta 100 . T1 T2 T3 T4 T5 (15 puncte) p 4p 3p 2p p V 0 V 2V 3V 4V 1 3 5 2 4 b.T0 = 273 K ). Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. kg ⋅ m 3 c.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->