P. 1
fisele disciplinelor

fisele disciplinelor

Ratings:
(0)
|Views: 119|Likes:
Published by vitaliegriza

More info:

Published by: vitaliegriza on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

Sections

 • FIŞA DISCIPLINEI1
 • FIŞA DISCIPLINEI2
 • FIŞA DISCIPLINEI4
 • FIŞA DISCIPLINEI5
 • FIŞA DISCIPLINEI6
 • FIŞA DISCIPLINEI7
 • FIŞA DISCIPLINEI8
 • FIŞA DISCIPLINEI9
 • FIŞA DISCIPLINEI10
 • FIŞA DISCIPLINEI11
 • FIŞA DISCIPLINEI12
 • FIŞA DISCIPLINEI13
 • FIŞA DISCIPLINEI14
 • FIŞA DISCIPLINEI15
 • FIŞA DISCIPLINEI16
 • FIŞA DISCIPLINEI17
 • FIŞA DISCIPLINEI18
 • FIŞA DISCIPLINEI19
 • FIŞA DISCIPLINEI20
 • FIŞA DISCIPLINEI21
 • FIŞA DISCIPLINEI22
 • FIŞA DISCIPLINEI23
 • FIŞA DISCIPLINEI24
 • FIŞA DISCIPLINEI25
 • FIŞA DISCIPLINEI26
 • FIŞA DISCIPLINEI27
 • FIŞA DISCIPLINEI28
 • FIŞA DISCIPLINEI29
 • FIŞA DISCIPLINEI30
 • FIŞA DISCIPLINEI31
 • FIŞA DISCIPLINEI32
 • FIŞA DISCIPLINEI33
 • FIŞA DISCIPLINEI34
 • FIŞA DISCIPLINEI35
 • FIŞA DISCIPLINEI36

Anexa 3.

04 Domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii Fişele disciplinelor Analiză matematică Algebră şi geometrie Programarea calculatoarelor şi algoritmi Grafică asistată de calculator Matematici speciale Programarea orientată obiect Fizica semiconductorilor Statistică, prelucrarea datelor şi metode numerice Programare în asamblare şi microprocesoare Teoria circuitelor electrice Teoria câmpului electromagnetic Materiale pentru electronică Dispozitive electronice Circuite electronice fundamentale Proiect circuite analogice Semnale şi sisteme Arhitectura calculatoarelor Transmisia şi codarea informaţiei Circuite digitale Proiect circuite digitale Electronică de putere 1 Sisteme automate Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Decizie, estimare, recunoaştere Circuite integrate analogice Proiect circuite complexe Măsurări electrice şi electronice Tehnica microundelor Sisteme de achiziţie a datelor Laborator achiziţie şi sisteme automate Prelucrarea numerică a semnalelor Televiziune Componente şi circuite pasive Proiectarea asistată de calculator Fiabilitate şi calitate Reţele de calculatoare Comunicaţii analogice şi digitale Radiocomunicaţii Telefonie Medii de transmisiuni şi propagare Comunicaţii de date Reţele de telecomunicaţii Tehnici de comutaţii şi multiplex Procesoare de semnal în tc

Comunicaţii mobile şi prin satelit Compresia datelor Sisteme de operare Software pentru tc Automate programabile Maşini şi acţionări electrice Electronică şi informatică industrială Senzori şi traductoare Comunicaţii digitale Construcţia aparatelor electronice Prelucrarea avansată a semnalelor 1D, 2D Sisteme încorporate (embedded) Acţionări electrice reglabile Surse de alimentare Proiect electronică industrială Instrumentaţie virtuală Electronică medicală Circuite programabile (FPGA, VHDL) Sisteme computerizate de măsurare Sisteme neuronale şi evolutive Echipamente periferice Aparate electrocasnice Educaţie fizică Limbă străină Tehnici de comunicare Afaceri şi administrarea firmelor Managmentul proiectelor

.

.

ing.ugal. constanta. modularizarea aplicatiilor complexe. 2.Modelarea si construirea unor algoritmi clasici de rezolvare a unor probleme ingineresti.l. s. GALATI Nr. programare structurata). Jascanu Veronica nume. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Stiintei-2. 460 182 E-mail: www.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .Conceperea si reprezentarea unui algoritm pentru o aplicatie mica/medie. prenume) Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI ALGORITMI Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.Insusirea gandirii algoritmice. telefon / fax: +40 236 470905.Formarea capacitatii de dezvoltare a aplicatiilor scrise in limbajul C pentru rezolvarea unor probleme tehnice. 800146. specifice .Formarea deprinderilor de programare si a capacitatii de elaborare de programe pentru rezolvarea unor probleme practice. Instrumental-aplicative Competenţe . . 3. .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice . înţelegere. Op. . variabila. explicare şi interpretare . Cunoaştere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str.etc. structuri de control. Atitudinale . F) Ob Nr. data. -Insusirea principiilor programarii structurate . tip de date.Modelarea si construirea unor algoritmi specifici de asigurare a fiabilitatii si portabilitatii programelor C.Insusirea fundamentelor teoretice ale programarii intr-un limbaj de programare structurata (notiunile de algoritm. disciplinei .Intelegerea si dezvoltarea unor metode particulare de proiectare.Implementarea unui algoritm dat in limbajul C . Gusetu Dorin asist.

activitate specifică de pregătire pt. min.Implementarea unor algoritmi utilizati pentru tablouri (vectori.Modularizarea programelor prin utilizarea functiilor . operatori. Limbaje de programare. suport de curs 14 9. 5 la teorie si min. 9. studiu după manual. Bucuresti. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11. seminar / 7 12. Elaborarea de algoritmi si programe in limbajul C.. Cunostinte maxime: Stil de programare profesionist. min. 2002 – cap. -Date. 5 Nota pe activitatea din timpul anului. realizare teme de casă. Conceperea si descrierea unor algoritmi. referate. MATRIXRom. 1998 Stefanescu D. Cunostinte minime: Insusirea algoritmilor prezentati la curs/laborator Conceperea unor algoritmi pentru rezolvarea unor probleme simple Insusirea notiunilor teoretice fundamentale programarea structurata Implementarea algoritmilor in limbajul C. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului. operatori.Aplicatii cu definirea unor tipuri de date proprii si prelucrarea lor. 0 13. 3.ariadne. pentru rezolvarea unor probleme practice de complexitate medie/mare.ugal. 0 30 10 4 0 0 . 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min. Introducere in informatica. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare. eseuri. 8 Notele de la examinarea finala: min.Implementarea unor algoritmi pentru diverse probleme simple. alocare dinamica de memorie). -Aplicatii simple cu date. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. consultaţii 4.. 1-8 Stefanescu D. Ed.. referate. I www. expresii in limbajul C -Implementarea structurilor de control in C -Tablouri si prelucrari asupra acestora -Modularizarea aplicatiilor prin utilizarea functiilor -Definirea si utilizarea unor noi tipuri de date -Lucrul cu fisiere Bibliografie obligatorie selectivă 1.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs -Algoritmi. expresii . Tematică seminar / lucrări practice . siruri de caractere). eseuri. pregătire examinare finală 3. Teora. . . 0 traduceri. fiind capabil sa modularizeze o aplicatie (utilizand functii.Aplicatii complexe Brookshear J. Bucuresti.Reprezentări ale datelor în binar. Programarea in limbajele C/C++. alte activităţi lucrări practice 6. . 2. din Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi proiecte.G. pregătire prezentări orale 2.ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. traduceri etc. documentare pe net 5. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. matrici.

01. ing. Luminita DUMITRIU . alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30.2007 Titular curs: Dorin GUSETU Semnătura: Titular lucrări practice: Veronica JASCANU Semnătura: Şef catedră: conf. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14.7. dr.

Tel. atitudine antirutinierǎ. Atitudinale . înţelegere.Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de geometrie descriptivǎ şi a standardelor specifice desenului tehnic pentru realizarea reprezentǎrii ortogonale a piesei.460.Promovarea calitǎţilor atitudinale (atitudine pozitivǎ faţǎ de utilizarea calculatorului pentru realizarea unei documentaţii tehnice./Fax: +40 236 314463 E-mail: Manuela.111. actionale ) specifice domeniului ingineresc. explicare şi interpretare S LP 28 . Cunoaştere. 2.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE MECANICĂ CATEDRA GRAFICĂ.ING.Nechita@ugal.ING. 800201 Nr. SEF LUCRARI UNIV.DRD.Utilizarea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) pentru modelarea pieselor pe calculator cu ajutorul unui soft grafic. prenume) NECHITA MANUELA NECHITA MANUELA Catedra de specialitate GRAFICA. .Domneasca nr. nume. telefon +40 236 414871 int.Utilizarea vocabularului specific disciplinei. F) OB Nr. MECANISME SI TOLERANTE Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. .Cunoaşterea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) ale unui soft grafic. Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei . relationale. atenţie vizualǎ) şi aptitudinale (eficacitate personalǎ. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. MECANISME SI TOLERANŢE Adresa:Str.DRD.ro FIŞA DISCIPLINEI GRAFICA ASISTATA DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. 3. SEF LUCRARI UNIV. Op. .

Editura Aronda. Galaţi. pregătire examinare finală (40 8 exercitii independente) 3. figurilor şi corpurilor geometrice p e calculator .Tipǎrirea desenului de piesă .Modelarea tridimensională a obiectelor . Aplicaţii (e-book). vizualizare şi asocierea dimensiunilor pentru reprezentarea pe calculator a unei proiecţii a piesei .Strategii de desenare . 2006. S. suport de curs 9.ro/nikita/indrumar.Utilizarea straturilor de desenare pentru realizarea epurei punctului . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Utilizarea tehnicilor de desenare.Desenul de ansamblu Bibliografie obligatorie selectivă Iliuţǎ. în Model Space.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . 2004. desenare.Optimizarea reprezentǎrilor ortogonale ale pieselor pe calculator conform standardelor de dispunere a proiecţiilor . Galaţi. Nechita. în Model Space 70 Facultativ. traduceri.gmt.Trasarea arcelor şi dreptunghiurilor.Tipǎrirea desenului de piesa Tematică seminar / lucrări practice . 2003 Nechita. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Modelarea şi secţionarea solidelor– Primitive 3D .Standarde utilizate în desenul tehnic şi în reprezentǎrile grafice pe calculator . Galaţi.Simetrizarea. consultaţii 14 4 30 14 .Reprezentarea şi cotarea vederilor şi secţiunilor .ugal. – Graficǎ asistatǎ de calculator ( e-book ). M.gmt. rotaţia. Editura Academica. 2. editare. teşirea şi racordarea acestora şi utilizarea referinţelor în proiectare .. studiu după manual.Epura corpurilor geometrice . modelare 3D . eseuri. în Paper Space Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Construcţii geometrice . asocierea dimensiunilor şi textului pentru modelarea unei piese (3D) realizatǎ dupǎ modelul 2D al acesteia. multiplicarea şi ştergerea entitǎţilor reprezentate în plan . Berbinschi.Elemente de desen tehnic.pdf 1. V.Transformarea entitǎţilor în plan ( translaţia. Editura Academica. pregătire prezentări orale 7 2.ugal. şi reprezentarea ortogonalǎ a piese . se acorda 1 punct bonus pentru participare la curs (prezenta mai mare de 90%) Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Utilizarea tehnicilor de setare. vizualizare.Generarea / descompunerea unui grup de entitǎţi reprezentate cu grosime şi asocierea unui text .ro/nikita/hp/gac_sia/grafica_asistata_de _calculator. modificarea proprietǎţilor). editare. M. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. referate. Adresa on-line: www. dupǎ model de complexitate medie. . Adresa on-line : www. – Desen şi Graficǎ pe calculator.Mijloace de reprezentare a construcţiilor geometrice.html 3. Ponderea exprimată Modelarea obiectelor 3D în % {total = 100%} 10 10 10 La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.

seminar / lucrări practice (26 exercitii dirijate. proiecte. drd.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 0 20 4 11. NECHITA MANUELA Semnătura: Director departament / Şef catedră Conf. traduceri etc. drd.univ. referate.2007 Titular curs: Sef.lucr. alte activităţi 6 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 Data întocmirii: 20. realizare teme de casă. alte activităţi 13.dr. NECHITA MANUELA Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Sef. BAICU IOAN . 6-12 exercitii independente) 6.4. documentare pe net 12. alte activităţi 7 0 0 14. documentare suplimentară în bibliotecă 5. 7.lucr.univ.01.ing. eseuri.ing. activitate specifică de pregătire pt.

.

.

metoda.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMARE ORIENTATA OBIECT Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. GALATI Nr.Realizarea intr-un mod profesionist a unor aplicatii orientate pe obiecte (in limbajul C++).etc. . Nicolau Florin nume. Jascanu Veronica Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S - LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. .Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a aplicatiilor orientate pe obiecte (in lbj.Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice . Competenţe specifice disciplinei 2. Atitudinale Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională . prenume) asist. Instrumental-aplicative . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. . C++) 3.Conceperea si implementarea unor ierarhii de clase folosite in rezolvarea unor probleme concrete. Stefanescu Diana asist. Cunoaştere. 800146. 460 182 E-mail: www.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str. Stiintei-2. s. obiect. înţelegere.Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a limbajului C++ pentru programarea orientata obiect .Intelegerea mecanismului mostenirii pentru crearea ierarhiilor de clase.Insusirea notiunilor despre tehnicile de dezvoltare a aplicatiilor orientate obiect. Op. mostenire.ing.ugal. Necula Iulian asist. . F) Ob Nr. pentru rezolvarea unor probleme practice. functie prietena. legare dinamica). telefon / fax: +40 236 470905. a principiilor si a mecanismelor specifice programarii orientate pe obiecte prin intermediul limbajului de programare C++.l.Insusirea notiunilor de baza (notiunea de clasa. explicare şi interpretare .

Clase si obiecte . Programarea in limbajele C/C++. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului. 9.01. Curs C/C++. 2002 – cap. traduceri. eseuri. www.ro Stefanescu D. www. pregătire examinare finală 3.Implementarea unor clase si completarea exemplelor (prezentate la curs) cu noi membri. constructori. activitate specifică de pregătire pt.Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase . 0 13.ariadne. Stefanescu D. 3. studiu după manual. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. alte activităţi proiecte.. referate.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . 7.. referate. MATRIXRom. 5 la teorie si min. consultaţii 4.Aplicatii in care se utilizeaza clase si obiecte. 8 Notele de la examinarea finala: min. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11.Aplicatii complexe in care se utilizeaza operatiile de intrare/iesire din C++. metodele si functiile prietene ale unei clase.. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. eseuri. 5 Nota pe activitatea din timpul anului.Supraincarcarea operatorilor . operatori .ugal. min. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare.Crearea ierarhiilor de clase . min. traduceri etc. alte activităţi 0 30 10 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30. Cunostinte minime: Insusirea principiilor programarii orientate pe obiecte Implementarea unor clase (date si operatii) prezentate la curs Cunostinte maxime: Completarea claselor prezentate cu noi membri si operatii Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.2007 Titular curs: Diana STEFANESCU Semnătura: . II. destructori.9-13 Stefanescu D. realizare teme de casă.Operatii de intrare/iesire in limbajul C++ Bibliografie obligatorie selectivă 1. 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min. seminar / 7 12.ariadne. 2. documentare pe net 5.ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% 0 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. suport de curs 14 9. .ugal. II. Tematică seminar / lucrări practice . alte activităţi lucrări practice 6.Concepte de baza ale programarii orientate obiect . Bucuresti. pregătire prezentări orale 2.

Luminita DUMITRIU . Florin NICOLAU. Iulian NECULA Semnătura: Şef catedră: conf. ing.Titular seminar / lucrări practice: Veronica JASCANU. dr.

telefon / fax: E-mail: fizica@ugal. Cunoaştere.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) 1 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare .dr.interpretarea.utilizarea unor metode.promovarea unui sistem de valori culturale. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ Totalul ore studiu individual 120 5 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA CATEDRA / DEPARTAMENTUL Adresa: Nr. . ŢIGĂU NICOLAE nume.explicarea proceselor fizice şi a rolului acestora în domeniul semiconductorilor . explicare şi interpretare . .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice .ro FIŞA DISCIPLINEI1 Fizica dispozitivelor semiconductoare Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.efectuarea unor experienţe fizice de bază specifice. Lect. Nr.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de fizică şi fizica semiconductorilor.înţelegerea fenomenelor şi proceselor fizice care stau la baza funcţionării dispozitivelor semiconductoare .capacitatea de a identifica informaţia de natură ştiinţifică şi de a o utiliza în activităţile ulterioare Competenţe specifice disciplinei 2. înţelegere. prenume) Catedra de specialitate FIZICĂ Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 S 14 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. morale şi civice . F) Ob.dr. Atitudinale . Op. . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. din punct de vedere fizic a fenomenelor din domeniul fizicii semiconductorilor . Instrumental-aplicative . ŢIGĂU NICOLAE Lect.proiectarea şi derularea activităţilor practice specifice domeniului .elaborarea şi utilizarea unor circuite electrice şi electronice 3.

N. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Ecuaţia Schrödinger. referate. Creţu.Studiul legilor transportului energiei prin radiaţie 1.Noţiuni de mecanică clasică şi mecanică analitică .Elemente de fizică atomică .Generarea şi recombinarea purtătorilor de sarcină în semiconductori . pregătire teste periodice sau parţiale 14. D.Determinarea energiei de activare a semiconductorilor .Fenomene de neechilibru în semiconductori . Sachelarie. documentare pe net 7 5.Contactul metal-semiconductor . seminar / 12. Aplicaţii . 2006. Ars Docendi. Bucureşti. pregătire prezentări orale 10 2.Fenomene de transport în semiconductori . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 7. alte activităţi 0 proiecte. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 2.2007 . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -cunoaşterea noţiunilor fundamentale de fizică -cerinţele minime -participarea la toate activităţile practice -explicarea proceselor complexe din fizică şi fizica -descrierea simplă unor procese fizice de bază semiconductorilor -fundamentarea matematică a unor fenomene şi noţiuni legate de fizica semiconductorilor -dovada înţelegerii proceselor prin rezolvarea unor probleme practice Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. suport de curs 9. referate. Bucureşti. consultaţii 10 4.Semiconductori intrinseci şi extrinseci . 2003. 13. 10% traduceri. T.Elemente de fizică statistică .Elemente de fizică cuantică .Noţiuni de termodinamică .Elemente de fizica corpului solid . studiu după manual.Semiconductori la echilibru termic . Ed. Ed. Ed.Originile fizicii cuantice . Ţigău. eseuri.Joncţiunea pn . pregătire examinare finală 14 3.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .Studiul efectului Hall în semiconductori . Elemente de fizică generală şi fizica semiconductorilor. Fizica. 3. alte activităţi 7 lucrări practice 6. Bazele dispozitivelor semiconductoare. traduceri etc. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 1996. realizare teme de casă. Tehnică.Fenomene de difuzie şi drift în semiconductoare . eseuri. Curs Universitar. Matrix Rom.02. alte activităţi 7 7 30 14 14 Total ore studiu individual (pe semestru) =120 Data întocmirii: 2. Bucureşti. activitate specifică de pregătire pt.Fenomene de contact în semiconductori Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice .

NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice Lect. dr.dr. ANTOANETA ENE .Titular curs: Lect.dr. NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Şef catedră Conf.

Masini si Instalatii Electrice E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 2 LP 2 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.ing Vlad Ciprian Catedra de specialitate Electrotehnica. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . 2 Nr. Str. analizei matematice.dr. proiecte. . 3 În toate cazurile în care sunt indicate exemple pe acest formular. înţelegere.ing. Op. practice/proiect nume. analiza. utilizarea unor metode.Explicarea si interpretarea unor teorii de rang mediu legate de temele studiate. . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 3 . ecuatiilor diferentiale. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare) .drd. acestea se vor elimina de pe fişa finală. de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 60 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. prenume) Prof. prelucrarea datelor şi metode numerice Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob. explicarea şi interpretarea unor idei.Identificarea formularea si analiza unor variabile aleatoare prin utilizarea tehnicilor studiate.utilizarea tehnicilor informatizate de prelucrare a datelor.utilizarea metodelor specifice de calcul si prelucrare statistica a datelor prelevate din sistemele tehnice. Instrumental-aplicative (de exemplu : proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. estimare a parametrilor si legilor variabilelor aleatoare din sistemele tehnice . 800146. Cunoaştere. explicare şi interpretare ( de exemplu : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.Rezolvarea unor probleme ingineresti privind aproximarea numerica in domeniul algebrei liniare si neliniare. Dumitrescu Mariana As. prelucrarea si interpretarea unor serii de date statistice. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI2 Denumirea disciplinei Statistică. ecuatiilor cu derivate partiale si ecuatiilor 2. .Capacitatea de a utiliza în mod adecvat şi în context terminologia de specialitate. nr.utilizarea tehnicilor informatizatede aproximare numerica a marimilor din sistemele tehnice Competenţe specifice disciplinei 2 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . F) OB Nr.Efectuarea si coordonarea de experimente privind masuarea.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. procese. Ştiinţei.

Tipuri de erori.M – Metode numerice. . 6. Ed. diferenţiale ordinare metodei verosimilitatii maxime. 4. 1.P – Techniques mathematiques pour ingenieurs.Functii matematice in Matlab. estimarea densitatii de probabilitate si a functiei de repartitie a variabilei aleatoare.Caracteristicile numerice ale unei variabile . 1993.Operatori si caractere . . .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile aplicative din cadrul laboratorului . Vectori. Metoda Euler si Crank-Nicolson. Algoritmi de sortare tabloul variabile aleatoare discrete. 2003 Tipografia Universităţii "Transilvania". V.Control statistic si fiabilitate.Teoria estimarii . Munteanu. 5.Integrarea numerică a ecuaţiilor intervale de incredere.Rezolvarea ecuatiilor diferentiale.. M. – Metode numerice în inginerie: baze teoretice .Estimarea parametrilor legilor de intersectia evenimente conditionate. Bostan V – Metode Numerice.a.Aplicatii.Aplicatii la teoria estimarii .Editura Fundaţiei Universitare “DUNĂREA DE JOS " Galaţi. Diferentele directe ale lui Newton si polinoamele lui Lagrange. algebrice . 1983. .Tehnica Bucuresti. . Metoda runge-Kutta. .Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor aleatoare. Bucuresti 1998. .Control statistic si fiabilitate.a.Elemente de teoria probabilitatilor .Aproximarea şi interpolarea funcţiilor repartitie. . s.Aplicatii la teoria probabilitatilor – utilizarea aleatoare frecventei.ClujNapoca. statistique et processus aleatoires. suma.Integrarea numerica. Galati 1999 3 Barbu.. 1996. estimarea dispersiei.Matrici si operatii cu matrici in Matlab. 7. 1983. functia de . Editura Tehnica. Dumitrescu.Integrarea şi derivarea numerică numerice. verificarea ipotezelor. 2002 2. s.Teorie şi Aplicaţii pentru Ingineri .Calculul numeric matricial variabilei aleatoare.Aplicatii ale retelelor probabilistice in tehnica.Ed Academica. – . grup complet de evenimente.Introducere in Matlab. Indrumar de lucrari de laborator . .Aplicatii la teoria variabilelor aleatoare. caracteristici .Tehnica Bucuresti. Daniela Mariana. Atitudinale (de exemplu : manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. Ulmeanu A.. Dumitrescu M. T. Operatii. Ed. 8 Bratianu C. Reprezentarea grafica a functiilor.Variabile aleatoare speciale.a. Ulmeanu A. Wiener. Statistica. Reprezentarea numerelor. functia densitate. P. .3. s. .. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect . metodele de estimare a distributiei unei variabile aleatoare .Braşov.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile fata de abilitatile practice pe care prelucrarea datelor şi metodele numerice le formeaza in inginerie. Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă .Interpolare si extrapolare. . Bratianu C. distributie evenimentelor independente. Estimare . formula lui Tchebycheff. .Probabilitati. Bucuresti.. produsul a doua variabile .estimarea mediei . Voronca M. Panaite. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) . U. Editura Tehnica.

01. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota finală se constituie din următoarele verificări: . traduceri etc. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul foarte bine (4 puncte cumulate la nota finală).examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (maxim 6 puncte). pregătire examinare finală 10 3. referate. realizare teme de casă.2007 Titular curs: Dumitrescu Mariana Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Ciprian Vlad Semnătura: Şef catedră . alte activităţi 6 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 10. eseuri. alte activităţi 10 proiecte.examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (minim 3 puncte). documentare pe net 5. eseuri. seminar / 12. 7. 13. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 20% traduceri. activitate specifică de pregătire pt. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul satisfăcător (2 puncte cumulate la nota finală). pregătire prezentări orale 10 2. alte activităţi 10 lucrări practice 6. consultaţii 10 4. Nota finală se constituie din următoarele verificări: . referate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiu după manual. pregătire teste periodice sau parţiale 14.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. suport de curs 9.

.

.

.

prenume) Conf. Cunoaştere. 800146. utilizarea unor metode. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. ing. Atitudinale: manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Galaţi. Explicarea şi interpretarea unor idei. Drd. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI4 Denumirea disciplinei Teoria circuitelor electrice Anul de studiu I Semestrul I Regimul disciplinei (Ob. nr. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională. maşini si instalaţii electrice E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ C S Total 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) LP 14 P - 1. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. Grigore Fetecău Asist. procese. înţelegere. 4 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. dr. practice/proiect nume. Ing. Marcel Oanca Catedra de specialitate Electrotehnica. însuşirea acestora în vederea înţelegerii fenomenelor electrice şi electronice ce urmează a fi predate la disciplinele tehnice de specialitate. proiecte. 2 Nr. Str. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei 2. Competenţe specifice disciplinei 3. explicare şi interpretare Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază specifice disciplinei „Teoria circuitelor electrice”.TehnicaUNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICA. Op. Ştiinţei. de credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.

Fetecău Gr. . Teoria circuitelor electrice.Mocanu C. . pregătire examinare finală 50 3. tranzitoriu prin metode directe si .c.Circuite liniare în regim periodic nesinusoidal..Analiza circuitelor în regim permanent staţionar. Editura Didactică şi Pedagogică.M. s. consultaţii 20 4.Regimul tranzitoriu al circuitelor electrice .Introducere în studiul circuitelor electrice.Analiza circuitelor în regim permanent trifazate de curent alternativ.obţinerea punctajului de peste 90% la toate activităţile luate în considerare la formarea punctajului. Bazele electrotehnice II.Analiza pe cale experimentală a circuitelor de c. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire prezentări orale 20 2.Circuite liniare în regim armonic permanent. referate. metode de analiza. ce .Teoremele generale ale circuitelor electrice. monofazate şi trifazate.a .Analiza pe cale experimentală a rezonanţelor circuitelor liniare în regim permanent sinusoidal.Analiza circuitelor electrice în regim . Editura Didactică şi Pedagogică.Studiul cuadripolilor.Întreaga materie predata însuşita si prezentata la nivelul calificativului de forte bine. studii de caz … 25  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 25  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20/20 15 5 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. . . circuitelor electrice .Teoremele generale ale circuitelor electrice. analiza a circuitelor de c.Circuite liniare în regim armonic permanent. Probleme.Circuite trifazate regim permanent sinusoidal. utilizând transformatei Laplace/ . Bucureşti 1980. traduceri.a. . . . . eseuri.. .Analiza circuitelor electrice de c. staţionar. . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Bucureşti 1980. . conţin componente electronice.Analiza circuitelor electrice monofazate şi . . Teoria circuitelor electrice –Note de curs (format electronic) Galaţi 2006 . Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Utilizarea editoarelor grafice în analiza liniare. studiu după manual. suport de curs 9. documentare pe net 10 20 25 5 10 . Preda.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . . studiul bibliografiei minimale indicate 10.Studiul cuadripolilor.c. .Tehnica analizei circuitelor electrice.Verificarea experimentală a metodelor de .

pregătire teste periodice sau parţiale 15/ 15 10 12. proiecte. Grigore Fetecău Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Asist. Drd.02. Marcel Oancă Semnătura: Şef catedră . alte activităţi 0 0 14. alte activităţi 13. Ing. traduceri etc. seminar / lucrări practice 6. realizare teme de casă. activitate specifică de pregătire pt.5.07 Titular curs: Conf. 7. alte activităţi 10 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 210 Data întocmirii: 01. ing. referate. dr. eseuri.

înţelegere. prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica.Cunoasterea marimilor ce caracterizeaza campul electromagnetic .înţelegerea notiunii de camp .Asigură studentului prin activităţile de curs . explicare şi interpretare . .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA. Op. ing. . .Are drept obiectiv cunosterea marimilor electrice si magnetice a relatiilor cauza-efect a metodelor si tehnicilor de analiza ale campului electromagnetic in functie de regimul acestuia.Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor electromagnetice atat in interna a materialelor cat si-n spatiul inconjurator.Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumu larea de cunoştinţe teoretice despre marimile si ecuatiile campului electromagnetic si practice privind modul de rezolvare si aplicabilitate in electronica si telecomunicatii . 1. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. dr. .Cunoasterea metodelor de rezolvare a ecuatiilor campului in functie de regimul acestuia. Prof.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor de rezolvare a ecuatiilor campului. a marimilor campului a relatiilor cauzale dintre acestea a legilor campului si rezolvarii problemelor de camp electromagnetic. Nicolae BADEA As. ing. . a efectelor produse de acesta in functie de proprietatile mediului . Str. . .Cunoasterea reletiilor cauza –efect in electromagnetism i.Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic. drd. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior.formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză. Cunoaştere. Domneasca nr. Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 14 L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) . de credite Total ore din planul de învăţământ 4 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. . 47 Nr.Explicarea in interpretarea conditiilor privind modului de propagare a campului electromagnetic. ca inginer. alegerii si utilizarii celor mai potrivite mijloace de analiza si aplicabilitate ale campului electromagneticin funtie de specificul aplicatiilor reale. Ciprian VLAD nume. posibilitatea identificarii. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008. telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Teoria campului electromagnetic Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. seminar şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: .

. 4. 6. Calculul distributiei campului magnetic cu formula integrala/Simularea numerica a 8.Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul. . Badea.Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului. 5. a conditiilor pe frontiera . . 2 Calculul distributiei campului electric cu formula Gauss. –Teoria campului electromagnetic – Editura Universitate Dunarea de Jos Galati-2003.Utilizarea . s. N. Instrumental-aplicative . Calculul tem induse prin miscare/ Simularea numerica a campului magnetic in corpuri 6. explicarea si intelegerea ecuatiilor specifice de regim ale campului . .Utilizarea unor soft-uri de analiza a campului electromagnetic . a algoritmului de rezolvare prin element finit. . 4. . La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % .Coordonarea si stabilirea ecuatiilor .Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimi. Badea. .Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice. .Legea inductiei exprimata prin inductivitati/Colocviu de laborator 1. a conditiilor pe frontiera si a rezultatelor obtinute.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica a influentei proprietatilor mediului asupra marimilor campului electromagnetic . . . Capacitati/Simularea numerica a campului electrostatic 3. Calculul tem induse de pulsatie. Calculul distributiei campului magnetic cu formula Ampere. Conţinutul disciplinei Tematică curs Marimi electrice Marimi magnetice Legile campului electromagnetic Regimul electrostatic al campului Regimul electrocinetic al campului Regimul magnetic stationar Regimul cvasistationar al campului electromagnetic Unda electromagnetica Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice 1Calculul distributiei campului electric cu formula integrala/Introducere in metoda elementului finit si a soft-ului PDEase.Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului. N.Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator.Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute. campului electrcinetic.Competenţe specifice disciplinei 2.. 3. 7. 5. a domeniului de analiza ./ Simularea numerica a campului cvasistationar(indus) 7. Inductivitati/Simularea numerica a campului magnetic. . 3. . – Simuarea numerica a campului electromagnetic .Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de dome niul electric. . Atitudinale .Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica in 2D a distributiei campului electromagnetic.a. Îndrumar de laborator in format electronic. Galaţi 2003 1.Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia.Stabilirea proprietatilor de material a subdomeniilor din domeniul de analiza si a modului de introducere in algoritmul soft-ului. . 2. 2.Reprezentarea grafica a marimilor obtinute si dependenta acestora de diversi factori.

studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire examinare finală 10 3.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator minim 50% din prelegerile de curs     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare pe net 5 5. 13.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator si la . realizare teme de casă.Examenul final promovat cu nota 10 . pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing.Examenul final promovat cu nota 5 . consultaţii 6 4. suport de curs 9. traduceri etc. studiu după manual. ing. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 80%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat de laborator cu nota 5 colocviul de laborator cu nota 10 . referate. dr. activitate specifică de pregătire pt. pregătire prezentări orale 5 2. eseuri. drd. seminar / 12. Vlad Ciprian Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. alte activităţi 0 proiecte. Nicolae Badea Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As. ing. alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 18 sept 2006 Titular curs: prof. traduceri. eseuri. 7. Nicolae Badea . documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate.{total = 100%} 20% Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 5 lucrări practice 6. dr.

Cunoasterea metodelor de incercare si evaluare a materialelor pentru electronica. dr. . .Cunoasterea tipurilor de materiale pentru electronica. . . F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr.Are drept obiectiv cunosterea metodelor si tehnicilor pentru determinarea parametrilor materialelor pentru electronica.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor standardizate de determinare a caracteristicilor electrice ale materialelor. drd. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 2 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.înţelegerea fenomenelor care au loc in structura interna a materialelor. . ca inginer. înţelegere. Domneasca nr. Gelu GURGUIATU nume. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008. prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica.Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic. explicare şi interpretare . Prof. 1. . Str. Cunoaştere. telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Materiale pentru electronica Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob.Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor care se petrec in structura interna a materialelor. ing. Toader MUNTEANU Prep.Asigură studentului prin activităţile de curs şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: . . Op. 47 Nr.Cunoasterea şi utilizarea adecvată a materialelor in diverse aplicatii. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA. posibilitatea identificarii.Explicarea in interpretarea influentei diversilor factori asupra proprietatilor materialor pentru electronica. ing. . Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 14 S L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) .Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumularea de cunoştinţe teoretice si practice despre materialele pentru electronica. alegerii si utilizarii celor mai potrivite materiale in functie de specificul aplicatiilor reale.formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză. . sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior.

Reprezentarea grafica a marimilor experimentale obtinute si dependenta acestora de diversi factori.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe celulele/standurile de evaluare ale materialelor pentru electronica.Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator.Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului. Galaţi 1993.V s. Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei . . EDP Bucureşti 1982. MUNTEANU. MUNTEANU T. . Conţinutul disciplinei Tematică curs .Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul Ingineriei Electronice.Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute.Determinarea  V .MAGNETIZAREA SI MATERIALE MAGNETICE 1. .POLARIZAREA ELECTRICĂ .Coordonarea si stabilirea cronologiei activitătilor practice derulate in scopul determinarii unor parametri de material.Note de curs Litografia Universităţii din Galaţi.Materiale electrotehnice . CĂTUNEANU.Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimile masurate si cele determinate.Citirea corecta a aparatelor utilizate in experimente.Utilizarea unor solutii tehnice de imbunatatire a caracteristicilor tehnice ale materialelor.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe standurile de incercare ale materialelor pentru electronica la diverse solicitari. .Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice.a.CONDUCŢIA ELECTRICĂ Tematică generală .2.Determinarea rigiditaţii dielectrice.T.Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului. 2. Îndrumar de laborator. .Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul.Utilizarea standardelor si literaturii de specialitate pentru a compara/valida rezultatele experimentale obtinute 3.Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia.  S . .a.1995.Materiale electrotehnice. . . Riz .Stabilirea si respectarea procedurii de lucru la standurile de incercare cu tensiune marita.MATERIALE SEMICONDUCTOARE Tematică seminar / lucrări practice . .Studiul materialelor magnetice . . s. ..Determinarea  .MATERIALE ELECTROIZOLANTE .Studiul materialelor semiconductoare Bibliografie obligatorie selectivă . . -Materiale pentru electronică.tg . . . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30% 30% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi . . CRUCERU C. 3. Atitudinale . . . .

drd. eseuri. alte activităţi 5 lucrări practice 6. traduceri etc. seminar / 12.Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. realizare teme de casă. 7. studiu după manual. consultaţii 6 4. Gelu GURGUIATU Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. documentare pe net 5 5. dr. activitate specifică de pregătire pt. documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 30%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 5 . ing. Toader MUNTEANU . referate. 13.Examenul final promovat cu nota 5 .Examenul final promovat cu nota 10 . Toader MUNTEANU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: prep. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 proiecte. ing.Examenul partial promovat cu nota 5 .Notele acordate pentru temele de casă. eseuri. dr. pregătire prezentări orale 5 2.Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 10 . suport de curs 9. traduceri. pregătire examinare finală 10 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Examenul partial promovat cu nota 10 . alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 15 sept 2006 Titular curs: prof. ing.

mobilizare.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . Ştiinţei. . .Însusirea unui limbaj (scris. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. nr.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii analogice. folosirea aparaturii d e măsura si control specifice. logica. . 1.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electron ica. reprezentări simbolice) adecvat domeniului dis ciplinei. drd. ing. ing. . cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. . dr. .etc@ugal. lucru în echipă. analiza celor mai diferite scheme electronice. dr. Conf. Op.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . proiecte. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. de valorificare independentă a informaţiei. ing. F) Dispozitive electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. procese. analiza.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. înţelegere. gestiune a situaţiei. . 2 Nr. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare.Dezvoltarea creativităţii.eficacitatea personală: adaptare. Cunoaştere.participarea la propria dezvoltare profesională.acţiune şi realizare: gestiunea timpului.rezolvarea de probleme: metoda. Atitudinale: .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. prenume) Catedra de specialitate Conf. construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborator. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. . . vorbit. Iliev Mircea As. teorii. Iliev Mircea nume. Competenţe 2. utilizarea unor specifice metode. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. morale şi civice. de 5 credite 56 Total ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice I Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. legi.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. p rincipii. . Str. explicarea şi interpretarea unor idei. disciplinei proiectarea schemelor electronice. 3.promovarea unui sistem de valori culturale. Măzărel Marius ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 14 LP 14 P - Competenţe generale . explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. . . 800146.

Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.P. E.a. 7. Popa Rustem.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice / seminarii 1. .P. 2. 4. Dispozitive optoelectronice.Bazele electronicii moderne. Redresoare. 1995. Calculul PSF în circuite cu 1…2 tranzistoare 5. E.5 ore).Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. 1982. 3.L.Dispozitive si circuite electronice. Searle C. 3. 9.D. 8. Tranzistoare unipolare. Bucureşti. Meyer . 6. s. Bucureşti . Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul echivalent de semnal mic.. .a..Circuite electronice.a. Bucureşti. Stabilizatoare parametrice de tensiune. . 4. Stabilitatea PSF în raport cu temperatura şi 6. Galaţi.. Croitoru V.a..D.Circuite integrate analogice. 2. 1982.. Iliev Mircea. . 1982. Bucureşti.. Tranzistorul bipolar. Bucureşti. Amplificatoare de semnal mic. Tehnica. Bucureşti. .a. .Circuite electronice.5 2. 4. 5. Gray P. Ed. bipolare.D. Joncţiunea p-n (4 ore). Culegere de probleme. 3. Cluj-Napoca. Aparate de măsura si control specifice. Tranzistoare unipolare (cu efect de bipolare. E.. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului de electronica.. 10..P. în circuite cu TEC-J şi TEC-MOS. Ed. 1973. Contactul metal-semiconductor (0. Ceangă E. 2001. 1. 1981. Redresoare. 6.Electronica.Dispozitive si circuite electronice. în circuite cu tranzistoare (4 ore). Culegere de probleme.. s. 1981. Iliev Voichiţa -Marcela .D. Redresoare (3. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . 1. câmp) (5 ore). . Danila Th. Cerbulescu D. Calculul PSF în circuite cu diode. Tematica lucrărilor practice: 1. 3.a.E.D. Dispozitive semiconductoare diverse echivalent de semnal mic. Probleme. Dispozitive optoelectronice (1 oră).Dispozitive si circuite electronice.D. E. s. Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul 7.P. 1982. 1999.. dispozitivelor semiconductoare (1 oră). s. Brezeanu Ghe.Electronica industriala.R. Bucureşti. ore). tranzistoare unijoncţiune). 7.. 1983.Dispozitive si circuite electronice. E. Dascalu D. Bucureşti. Ed. E. 6. Diode semiconductoare. 11. Dispozitive semiconductoare diverse (tiristoare.P.P.. Dascalu D. 4. Dascalu D. Tehnica. 7. Regimul de comutaţie al dispersia parametrilor. 8.P. E.. 5. 5. Albastra. s. .D. Gray P. Tranzistorul bipolar (9 ore). Bucureşti. s. . Tematica seminariilor: 2.

alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 15. seminar / 12. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: As. dr. Marius Măzărel Semnătura: Şef catedră. . pregătire prezentări orale 14 0 2. ing.dr. Prof. ing. alte activităţi 4 0 proiecte.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. referate. 13. realizare teme de casă.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. studiul bibliografiei minimale indicate 10. . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. consultaţii 14 2 4.2006 Titular curs: Conf. pregătire examinare finală 14 30 3.09. alte activităţi 14 0 lucrări practice 6. eseuri. suport de curs 9. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Examenul final promovat cu nota 5. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Frangu Laurenţiu . Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . drd. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). activitate specifică de pregătire pt. Mircea Iliev Semnătura: Titular seminar: Conf.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).Examenul final promovat cu nota 10.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. documentare pe net 10 2 5. . . .Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . dr. ing. traduceri etc.ing. 7. studiu după manual.

cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală .abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date. 800146.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. .ing. Atitudinale . după intefaţa folosită. . F) Tipul de evaluare finală (E/V) E+V Ob Nr. nr. prin aplicaţii de laborator. înţelegere. . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.Formarea.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. Str. . explicare şi interpretare .evaluarea efectului perturbaţiilor. dar şi prin teme de casă. Instrumental-aplicative .cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date .înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. 2 Nr. Competenţ e specifice disciplinei . .Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. Op.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate. practice nume. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI5 Circuite electronice fundamentale Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Regimul disciplinei (Ob. de 4+ 2 credite Total ore din planul de învăţământ 84 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect ( grad didactic şi ştiinţific.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . Frangu Laurenţiu – curs As. după proprietăţile cerute .abilitatea de alegere a codurilor. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.dr.abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date. Silviu Epure – lucr. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 6 3 1 LP 2 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 3. Ştiinţei.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . Prof. .ing. Cunoaştere.

verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. Comunicaţii de date. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . . cod Gray. semnal polar. Coduri de linie (8 ore): . CMI. referate. ..Coduri de linie: semnal neutral.implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) .Semnal telegrafic.Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie . istoric. traduceri. http://www. Introducere (2 ore): .ro/lfrangu/comunic. telecomunicaţii. standard RS232.Semnale cu viol de bipolaritate.Transmisiune pe mai multe niveluri. Ethernet.documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) . Frangu L. 2005 2.Interfaţă de comunicaţie serială. .testare în laborator (4 ore) . Fundaţiei Univ. 4. SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. I2C. semnal bifazic. . Mitescu I.simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) .Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune.ugal.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. .htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 100 (laborator) 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. SPI. distorsiunea izocronă. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) B.redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) .proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) . cod ASCII.Introducere.Cod Morse. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . AMI. Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): .. semnal numeric. "Dunărea de Jos" Galaţi. .Semnal analogic.etc. 3. 5.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) .Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire.Interfaţă de comunicaţie paralelă.Magistrale pentru comunicaţie. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) . cod binar natural.Organisme de reglementare în telecomunicaţii . Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: . cod binar natural. cod CCITT. conversia A/D 2. note de curs. . standard IEEE 1284. .SDH.programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) . Ed. eseuri.

2007 Titular curs şi seminar: Prof. eseuri.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.02. ing. studiu după manual. pregătire prezentări orale 2. alte activităţi proiecte. activitate specifică de pregătire pt. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. referate. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. suport de curs 10 9. Silviu Epure Semnătura: Şef catedră . alte activităţi lucrări practice 6. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. cunoaşterea metodelor de măsurare. documentare suplimentară în bibliotecă 11. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. consultaţii 2 4. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 Data întocmirii: 10. traduceri etc. pregătire examinare finală 20 3. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 13 8. 5 13. seminar / 20 12. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.dr. precum şi a modalităţilor de analiză specifice.ing. documentare pe net 5. realizare teme de casă. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: As. metodelor şi modelelor predate.

.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . 3. înţelegere. 1. teorii.promovarea unui sistem de valori culturale.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.participarea la propria dezvoltare profesională. analiza. 800146. gestiune a situaţiei. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. . proiecte.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.eficacitatea personală: adaptare.Dezvoltarea creativităţii. vorbit. nume. morale şi civice. Op. de valorificare independentă a informaţiei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. logica. lucru în echipă. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. Str. . . procese. legi. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale . reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . explicarea şi interpretarea unor idei. analiza celor mai diferite scheme electronice.Însusirea unui limbaj (scris. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite analogice 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. nr. . .Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. mobilizare.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. . . . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. 2 Nr. ing. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titular proiect I V 3 Conf. . folosirea aparaturii de măsura si control specifice. .Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. Atitudinale: . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practi ce cerute de domeniul electronicii analogice. Cunoaştere.rezolvarea de probleme: metoda. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. utilizarea unor specifice metode.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. Ştiinţei. principii. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. verificarea funcţionarii corecte a proiectului. Competenţe 2.etc@ugal. . cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. dr. . explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. disciplinei proiectarea schemelor electronice.

1984.D. ş.a. 1987. E. 5. Popa Rustem. simularea (analiza) circuitului electronic. Vol.Dispozitive si circuite electronice. Manolescu A. 13.Circuite integrate liniare. Drăgulănescu N. 9. Vol. 8. Iliev Voichiţa -Marcela . amplificatoare operaţionale.Agenda radioelectronistului. E. Bucureşti. 1985.Dispozitive si circuite electronice. Brezeanu Ghe. Bucureşti. stabilizatoare de tensiune continua.. ICCE. E.. IV. Bulucea C. 1987.Electronica.a. amplificatoare de putere. .Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a . ş.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din următoarele capitole predate la cursurile anterioare: redresoare.. testarea si reglarea circuitului. Bucureşti. 1989. ş. 4..D.P. Iliev Mircea.a. . Vol. Editura tehnică. Manual de utilizare. 1999.a. Bucureşti.. . Catalog. Vol. Dascalu D. Tehnica. 10. . reacţia negativa in amplificatoare. oscilatoare. 1978.P.. Probleme.R. s. Dascalu D. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Croitoru V. Bucureşti. 1975. 12.. Cerbulescu D.. Culegere de probleme. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic. Meyer .Circuite electronice. 1981. modulatoare şi demodulatoare.Dispozitive si circuite electronice. .D.Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează.T.D. 6.Circuite electronice. Rusu A.Dispozitive si circuite electronice. s.P.. 1980. E. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. s. Bucureşti. proiectului... proiectarea si execuţia cablajului imprimat.. Bucureşti. E.. Galaţi. Culegere de probleme. I. 1982. Profeta H.a. 15. Gray P. s. Danila Th. Bucureşti . 1982. Vais M.Circuite integrate liniare. .a.. Bodea M. Bucureşti. 3. 1. Bucureşti. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului.Circuite integrate liniare.P. 1982. . . . Ed.D.P. . .Ş.. 1982. E. amplificatoare de semnal mic..Circuite integrate liniare.T.a. s. 7. Bucureşti.a. E. 1995.D. Bucureşti. E. Culegere de probleme. ş.D.Verificarea finală promovată cu nota 10.. Ed.. III.a. . . .P. 1983. Albastra. 11. 2001.E. Cluj-Napoca.Circuite integrate liniare. 1983. E.P. II. ... E. Manolescu A..Circuite integrate analogice. Dascalu D. 2. Bucureşti.Verificarea finală promovată cu nota 5. . 14. plantarea pieselor.

pregătire prezentări orale 0 2 2. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră.ing. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6. studiu după manual. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Frangu Laurenţiu .01. suport de curs 9. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri. documentare pe net 8 6 5. traduceri etc. pregătire examinare finală 0 20 3. alte activităţi 20 0 proiecte. referate.2007 Titular proiect: Conf. consultaţii 10 2 4. seminar / 12. dr. studiul bibliografiei minimale indicate 10. ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 13.dr. realizare teme de casă. activitate specifică de pregătire pt.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Prof. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30.

lucr. 2. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. înţelegere. Iulian Munteanu .determinarea spectrelor şi a funcţiilor spectrale ale semnalelor cu timp continuu.utilizarea corectă a diverselor reprezentări matematice ale sistemelor dinamice şi interpretarea corectă a parametrilor acestora.înţelegerea noţiunii de sistem dinamic şi a conexiunii: „sistem (circuit) fizic” – sistem dinamic.utilizarea transformatei z pentru modelarea semnalelor cu timp discret. cu accent deosebit pe reprezentările frecvenţiale.cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de generare şi analiza a semnalelor . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. .formarea cunoştinţelor de bază privind modulaţia semnalelor pe purtător armonic (modulaţia în amplitudine şi modulaţia unghiulară) şi modulaţia impulsurilor. 2 Nr.utilizarea transformatei Fourier discrete în analiza numerică a semnalelor (prin algoritmul FFT) . prin aplicaţii. Ştiinţei. Atitudinale .) disciplinei . lucr. de 6 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 150 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist. diverse transformări integrale etc .Formarea. . practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. fransformata Fourier şi transformata Hilbert . . prenume) Prof.cunoaşterea şi înţelegearea modelelor semnalelor cu timp discret. fundamentale în e specifice electronică (convoluţia. Instrumental-aplicative .cunoaşterea şi înţelegerea modelelor frecvenţiale ale semnalelor. .Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ . Cunoaştere.cunoaşterea reprezentărilor matematice ale sistemelor.ing.analiza experimentală a semnalelor modulate şi determinarea experimentală a spectrelor semnalelor modulate 3. Mihai Culea – seminar Sef lucr. Str.ing. Competenţ . 800146.utilizarea corectă a unor „instrumente” uzuale de modelare şi analiză a semnalelor. nr. .dr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI6 Semnale şi sisteme Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul Regimul disciplinei (Ob. . bazate pe seria Fo urier.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. Ceangă Emil – curs Sef. . practice/proiect nume. explicare şi interpretare . Op. Ing.

Teorema lui Shannon. Tematica seminariilor . 7.Transformata Fourier discreta . .Calculul spectrelor semnalelor neperiodice . algebra functiilor de transfer. .Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp discret. . modulatia cu banda laterala unica: metoda semnalului analitic. matricea de transfer .Transformata z directa si inversa: definitii.Modelul temporal şi frecvenţial al semnalului esantionat.Semnale modulate in frecventa . Semnale esantionate: . .Calculul şi utlizarea modelelor de stare (inclusiv în mediul Matlab) . .Modulatia de tip produs .Raspunsul la impuls si functia indiciala. Sisteme dinamice . .Modulatia in amplitudine pe purtator armonic: modulatia cu purtatoare si doua benzi laterale. analiza Fourier-Hadamard etc. proprietati.Reprezentarea semnalelor neperiodice prin transformata Fourier.Calculul spectrelor utilizand transformata Fourier discretă (în mediul Matlab) . .Modele de stare pentru sisteme cu timp discret.Semnale modulate. . .Semnale modulate in amplitudine .Modulatia unghiulara: modulatia in frecventa si in faza. reprezentări grafice. Modulatia impulsurilor in faza . . .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2.Calculul transformatei z directa si inversa.Distributia delta in modelarea semnalelor.Convolutia semnalelor.Functia de transfer si reprezentarea prin poli si zerouri. Principiul multiplexării în timp. Semnale neperiodice: .Liniarizarea modelelor matematice.Modelarea analitică a sistemelor fizice.Caracteristica timpului de propagare de grup.principii.Notiuni generale privind modulatia semnalelor. Semnale modulate: .Transformata Laplace in modelarea semnalelor. . . .Modele neparametrice in domeniul temporal si in domeniul frecvential. .Cunoaşterea aparaturii de laborator pentru generarea şi analiza semnalelor . .Ecuatia diferentiala si cu diferente .Modulatia impulsurilor in amplitudine: naturala si uniforma.Analiza unui sistem dinamic în mediul MatlabSimulink . .legatura cu seria Fourier complexa si cu transformata z 6. . 4. Diagrame Nyquist si Bode. proprietatile semnalului analitic.Refacerea ideala a semnalului. . .Noţiuni generale privind reprezentarea de stare a sistemelor.Semnale periodice : .Calculul spectrelor semnalelor periodice .Reprezentarea polinomiala a semnalelor. Metode practice de refacere: extrapolatoare. semnale MF si MP cu indice redus de modulatie. 8. . Modulatia impulsurilor in durata 5.Calculul şi utlizarea modelelor de tip intrareieşire (inclusiv în mediul Matlab) Tematica lucrărilor practice .Modulatia impulsurilor in amplitudine . modulatia si demodulatia de tip produs (cu purtătoare suprimată).reprezentarea de stare . . .Transformata Laplace a semnalului esantionat. 3. .Transformata Hilbert.Seria Fourier generalizata. modele de tip convolutie.Analiza armonica a semnalelor periodice .Analiza Fourier clasica a semnalelor periodice. Reprezentari de tip intrare-ieşire ale sistemelor dinamice . principiul multiplexării în frecvenţă.Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp continuu.Modelarea semnalelor prin functii binare: analiza Fourier-Walsh. . metode de calcul.Proprietatile functiilor spectrale. . Reprezentări frecvenţiale ale sistemelor.

eseuri. metodelor şi modelelor predate.dr. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef. Cutululis. Semnale.02.N. 15…87). pregătire examinare finală 40 3. Semnale. Analiza semnalelor. Mateescu.E. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Bratcu.Munteanu. pag. Bucuresti. alte activităţi lucrări practice 6. E.A. 1998 (pag. Ed. Academica.Protin. Théorie de la commande des systèmes. 7.ing. traduceri. Ceanga. 2 şi 3. circuite si sisteme. Ing.2007 Titular curs: Prof. 13. realizare teme de casă. (Cap. eseuri. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 150 Data întocmirii: 1. pregătire prezentări orale 2. seminar / 10 12. 20…223). Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră . circuite si sisteme.. C. Culea. pregătire teste periodice sau parţiale 14 14. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 28 8. A. 1985 (pag. Mateescu.. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.. Probleme Ed. s.Bibliografie obligatorie selectivă 9. Ed Tehnica.P. circuite şi sisteme. 11…187) 12.I. alte activităţi proiecte. 2001. Ceanga. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr. 11.a. A. Militara.L.A..D. 2001. Serbanescu. activitate specifică de pregătire pt. Semnale. consultaţii 2 4.M.lucr..I. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. referate. Nichita. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. suport de curs 28 9. documentare pe net 5. traduceri etc. studiu după manual. E. referate. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.ing. (în întregime) 10.

ale transferurilor de informaţii dintre ele. bazate pe un sistem de valori culturale.abilităţi de măsurare a semnalelor din calculator şi de depanare a diverselor subsisteme 3.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor hardware . nr. înţelegere.ro FIŞA DISCIPLINEI7 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.dezvoltarea abilităţilor competitive. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice structurii şi arhitecturii calculatoarelor. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Str. ing. Atitudinale .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a calculatoarelor . ing. explicare şi interpretare . nume. dr.abilităţi privind funcţionarea sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente. dr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. precum şi a modului de interconectare a acestora Competenţe specifice disciplinei 2.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de calcu l. De credite 56 Totalul ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Instrumental-aplicative . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. 800146. Op. prenume) Catedra de specialitate III Arhitectura calculatoarelor Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Ştiinţei.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de calculatoare .conştientizarea importanţei componentei hardware şi a interdependenţelor cu componenta software .înţelegerea funcţionării sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de c omunicare .proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de calcul. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . morale şi civice 7 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . . Cunoaştere. Nicolau Viorel Conf. precum şi ale interdependenţelor cu componenta software . precum şi interconectarea şi testarea acestora . 2 Nr.

. ediţia IV-a.Microprocesoare pe 16 biţ . operaţii cu numere în baza 2 şi 16 .Memorii SRAM controlerul DMA . referate. eseuri. metode de alocare automată .PC depanare şi modernizare. – Totul despre hardware. Bucureşti.Magistrale de semnale digitale frecvenţă mare. . Nicolau. Editura Teora. Murray.participarea activă la discuţiile de la curs .D. – Arhitectura calculatoarelor I. Negrescu.Circuite de interfaţare a magistralelor .realizarea cu foarte bine a temelor de casă .participarea la activităţile de laborator (85%) .Microprocesoare pe 8 biţi . erori de vizualizare .Module de memorie SIMM şi DIMM segmentarea.Controlerul de întreruperi . Mueller. ..Studiul arhitecturii sistemelor monoprocesor compatibile IBM PC 1.Structuri de procesare . . vol.participarea la toate activităţile de laborator . Mârşanu. 2003 4. 1990 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă.Măsurarea performanţelor şi fiabilitatea . L. paginarea şi segmentarea paginată . 2001 5. Bucureşti.Sistemul de întreruperi al unui procesor numere.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . traduceri.rezultat satisfăcător la examenul scris .Recapitulare: circuite combinaţionale şi calcul secvenţiale . Editura Teora.Subsistemul unităţii centrale .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . ISBN 973-8449-28-6. S. Editura BIC ALL. ISBN 973-601-799-0. 2003 3.Computer and digital system architecture.Memorii DRAM .Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . – Calculatoare personale – elemente arhitecturale.Subsistemul de memorie al unui sistem de . R. Bucureşti. ISBN 973-571-337-3.Vizualizarea semnalelor digitale de .Sisteme de numeraţie. conversii de . Editura Cartea Universitară.Tipuri de arhitecturi de calculatoare .Sistem monoprocesor pe 8 biţi sistemelor de calcul . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . W. R. Editura Politehnica Press.Introducere în arhitectura sistemelor de calcul . ISBN 973-731-103-5. ISBN 973-601-856-3. W. Rădescu.Transferul datelor cu subsistemul I/O. 2005 2. Bucureşti.Memoria virtuală.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . 1 şi 2. C. 1998 6. University of Colorado at Denver.Sisteme de procesoare cu prelucrare paralelă .Reprezentarea informaţiilor . Prentice Hall. – Arhitectura sistemelor de calcul. V. Bucureşti.Memorii ROM . Rosch.rezultat foarte bine la examenul scris .

alte activităţi 30 2 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 27. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. dr. ing. eseuri. suport de curs 9. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 2 2.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiul bibliografiei minimale indicate 10. ing. seminar / 12. pregătire examinare finală 16 3. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 14 lucrări practice 6. documentare pe net 14 5. ing. activitate specifică de pregătire pt. documentare suplimentară în bibliotecă 11. dr. consultaţii 8 4. studiu după manual. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. traduceri etc. Frangu Laurenţiu . 7. alte activităţi 14 proiecte. realizare teme de casă.01. 13. referate.2007 Titular curs: Conf.

Galati . prenume) Catedra de specialitate 2 Semestrul TRANSMISIA SI CODAREA INFORMATIEI II Tipul de evaluare finală (E/V) E Nr. perturbatii. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Galati . Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei.Codarea surselor discrete pentru canale . canale discrete de transmisiune.Codarea surselor pentru canale cu Huffman perturbaţii . Op.Codarea entropica a surselor discrete fără perturbaţii .fie. nume.Codarea ciclica sistematica si nesistematica -Circuite de prelucrare a polinoamelor cu . Curs litografiat.Sisteme de transmisiune a informaţiei . Exercitii pentru seminar.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Cunoaştere. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. 461353 URL: http://www. Partea I. Aiordachioaie Dorel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 5 3 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Tel / Fax: 0236-470905.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.Codari ciclice .Surse discrete de informaţie -Caracterizarea si modelarea statistica a canalelor . înţelegere.dr. Galati . incertutudine. Instrumental-aplicative : proiectarea algoritmilor de codare-decodare intr-un limbaj de nivel inalt.ing.Modelarea surselor discrete de informatie .2004. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. -Canale continue de transmisiune Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei. erori individuale si in pachet. Aiordachioaie Dorel Prof.Codarea pentru canale fara perturbatii: Shanon-Fano si . entropie.2004. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice . explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor discrete de transmisiune: informatie. Competenţe 2.ing. specifice 3. Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . Material intern.Codarea pentru canale cu perturbatii: codul Hamming .dr.Analiza codurilor recurente coeficienţi binari .ugal. de Ob 5 credite 70 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof..Canale discrete de transmisiune discrete de transmisiune . Editura Academica. nr. Atitudinale : intelegerea importantei modelarii si simularii in practica proiectarii si utilizarii CODECdisciplinei urilor. codare.2004. decodare. Universitatea « Dunarea de Jos » Galati . Curs litografiat.Caracterizarea canalelor continue de transmisiune. Partea II. 2.2004.

activitate specifică de pregătire pt. realizare teme de casă. traduceri etc. metodelor şi modelelor predate. pregătire prezentări orale 10 10 2. Ca modalititati de verificare: . studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .ing.ing. studiu după manual. eseuri. seminar / 12.dr. Laurentiu Frangu .dr.nota de la colocviul de laborator peste 5.dr. 7. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : prof. Dorel Aiordachioaie Şef catedră. studiul bibliografiei minimale indicate 10. .notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.ing. Prof. consultaţii 10 5 4. documentare pe net 10 0 5. Dorel Aiordachioaie Titular seminar : prof. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 13. suport de curs 9. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14.dr. referate.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. pregătire examinare finală 20 50 3. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 20 0 proiecte.

însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. însuşirea cunoştinţelor despre principalele familii logice folosite în construcţia circuitelor integrate digitale. 2 Nr. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Dr. logica. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. însuşirea unor noţiuni despre structurile programabile şi limbajele HDL dedicate descrierii hardware a circuitelor. lucru în echipă. nr. . calculatoare.aplicarea metodelor de analiză şi sinteză a structurilor numerice pentru circuite de mică şi medie complexitate. Drd.iniţierea studenţilor în microprogramare şi în tehnicile de proiectare automată a circuitelor numerice implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. analiza. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI8 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Ing.însuşirea tehnicilor de analiză a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 8 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. mobilizare. Op. . 2. Instrumental-aplicative . Epure Silviu Semestrul I Electronică şi telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 42 14 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. rezolvarea de probleme: metoda. prenume) Catedra de specialitate 2 CIRCUITE DIGITALE Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Popa Rustem Prep. înţelegere.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . 800146. Cunoaştere. explicare şi interpretare . . . 3. nume.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Str. Ştiinţei. gestiune a situaţiei . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Atitudinale . eficacitatea personală: adaptare.cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor structurilor numerice şi însuşirea cunoştinţelor de bază necesare pentru alte discipline viitoare: procesoare. reţele. Ing. de credite 70 Totalul ore studiu individual 160 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.

Analiza şi sinteza sistemelor numerice.Implementarea funcţiilor binare. referate. codificator prioritar. . Bucureşti.Structuri combinaţionale. Reducerea şi codificarea stărilor. Wakerly John. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Wilkinson Barry. Structuri CMOS şi BiCMOS. Tematică seminar/lucrări practice/proiect Seminar: .Registre şi numărătoare. . . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Aplicaţii.Automate cu stări finite.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen. Zgomote şi reflexii în sistemele numerice. Tehnici de minimizare. . unitate logico-aritmetică. eseuri. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare . Principii constructive.Studiul circuitelor de impuls: astabil şi monostabil. Transformări.Structuri numerice programabile: CPLD şi FPGA. Familia logică TTL.Sinteza circuitelor folosind limbajul VerilogHDL. problemelor propuse la examen.Circuite secvenţiale cu bistabile integrate. Tipuri de bistabile. Rustem Popa. Familia logică MOS.Studiu comparativ al familiilor logice TTL şi CMOS – seria 4000.Analiza circuitelor prin simulare Pspice.Structuri numerice programabile: memoria ROM. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3.ugal. . Clasificări.Astabile.ro/rpopa/index. . . Mircea Iliev.Structuri combinaţionale MSI.Introducere. Rustem Popa. Clasificări ale sistemelor numerice. Minimizarea prin metoda diagramelor Veitch-Karnaugh. Electronica digitală: bazele proiectării. .Familii logice: TTL şi CMOS. . . Bucureşti. . Definiţii. . Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Funcţii binare. latch-uri şi bistabile . .Automate cu stări finite. Lucrări practice: . 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4. multiplexor.etc.Sisteme de numeraţie. .Circuite bistabile. memoria RAM. Galaţi. . . Modalităţi de reprezentare. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Bibliografie obligatorie selectivă 1. Definiţii.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . . .Funcţii binare.html 2.Circuite cu bistabile: numărător şi registru . demultiplexor. Editura Teora.Structuri programabile. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.Modelul asincron. Structuri specializate: sumator. Analiza hazardului.Sisteme numerice microprogramate . monostabile. Galaţi. Editura Teora. traduceri. Implementarea cu registre.Structuri integrate de circuite numerice. . Structuri standard: decodificator. Transformări. structuri PLD şi FPGA. comparator. .

Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. traduceri etc. alte activităţi 14 lucrări practice 6. realizare teme de casă. eseuri. alte activităţi 14 0 40 2 6 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 160 Data întocmirii: 24. referate. 7.01. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. seminar / 12.2007 Titular curs: conf. consultaţii 16 4. studiu după manual. 13. alte activităţi 0 proiecte. drd. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire prezentări orale 24 2. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10. dr. dr. Frangu Laurenţiu . documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire examinare finală 40 3. suport de curs 9. ing. documentare pe net 4 5. activitate specifică de pregătire pt. ing.

prenume) Catedra de specialitate 2 PROIECT DE CIRCUITE DIGITALE II Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI9 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Op. 3. rezolvarea de probleme: metoda.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. analiza. eficacitatea personală: adaptare. Ing. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Str. logica. Dulman Dan Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 14 LP P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. explicare şi interpretare . .iniţierea studenţilor în utilizarea tehnicilor de proiectare automată a circuitelor digitale implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. . Drd. nume. cum ar fi OrCAD. fie prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui. Ing. de credite 14 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. lucrul în echipă. Cunoaştere. Ştiinţei. Atitudinale . 2.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare în limbaj natural ş i până la implementarea schemei electrice a circuitului digital în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. Popa Rustem Asist. gestiune a situaţiei . . mobilizare. 800146.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . Instrumental-aplicative . nr. . fie prin simulare pe calculator într-un mediu CAD.validarea schemei electrice proiectate. Dr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.însuşirea tehnicilor de proiectare manuală a sistemelor digitale implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. 2 Nr. înţelegere.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 9 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.

Rustem Popa. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. cu respectarea standardelor IEC în vigoare. suport de curs 9. 2. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 0 2. Sinteza schemei electrice a unui sistem microprogramat.etc. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Proiect: 1. cu respectarea standardelor IEC în vigoare. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . consultaţii 8 4. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3.ugal. 1989 (în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 20% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30% Notele acordate pentru temele de casă. Stauffer Andre. studiu după manual. Mircea Iliev. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pornind de la o specificaţie dată.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5. Galaţi. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Galaţi. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare. activitate specifică de pregătire pt.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . eseuri. pornind de la o specificaţie dată. pregătire examinare finală 0 3. Bucureşti. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Rustem Popa. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. Editura Teora. Editura Teora. Bucureşti. Systemes numeriques cables et microprogrammes. . referate. traduceri.ro/rpopa/index. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Wilkinson Barry. Electronica digitală: bazele proiectării. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Presses Polytechniques Romandes. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 5.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. alte activităţi 0 lucrări practice 6 6 2 4 0 . documentare pe net 0 5. seminar / 12. Wakerly John. Aplicaţii.html 2. Sinteza schemei electrice a unui automat cu stări finite. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www. publică a proiectului. Lausanne.

dr. alte activităţi 0 14. referate. pregătire teste periodice sau parţiale 24 13. Popa Rustem Semnătura: Titular proiect: as. realizare teme de casă. 7. dr.2007 Titular curs: conf. drd. traduceri etc.01. eseuri. Frangu Laurenţiu .6. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. ing. Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof. proiecte. ing. ing.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati, 800146, Str. Ştiinţei, nr. 2 Nr. telefon / fax: 0236 470905 E-mail:

FIŞA DISCIPLINEI10
Denumirea disciplinei ELECTRONICA DE PUTERE 1 Anul de studiu III+IV Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de ? credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific, Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Asist.drd.ing. Romeo Paduraru nume, prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42

S -

LP 28

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: - cunoaşterea şi înţelegerea structurii, funcţionării şi caracteristicilor statice si dinamice ale dispozitivelor electronice de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind circuitele de comanda pentru comutatie, regimul termic si protectia dispozitivelor semiconductoare de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de actionare electrica; - formarea cunoştinţelor de bază privind realizarea diverselor topologii de convertoare statice (circuit de forta, circuit de comanda, izolare galvanica); - formarea cunoştinţelor de bază privind strategiilor utilizate la comanda con vertoarelor; Competenţe specifice 2. Instrumental-aplicative: disciplinei - studiul comportamental al dispozitivelor semiconductoare de putere la nivelul caracteristicilor statice si mai ales dinamice; - validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a dispozitivelor semicondu ctoare de putere; - analiza performanţelor dinamice şi statice – implementarea si analiza circuitelor de comanda; - configurarea diverselor topologii de convertoare prin utilizarea unor panouri sinoptice adaptabile; - analiza comportamentala a functionarii convertoarelor cu diverse tipuri de sarcina; - validarea numerica prin modelarea sistemica a convertoarelor in mediul Orcad-PSpice

10

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

3. Atitudinale: -- conştientizarea importanţei convertoarelor statice de putere în aplicaţiile industriale şi în tehnologi a modernă; - realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ; - formarea, prin aplicaţii individualizate, a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.

Tematică generală

Bibliografie obligatorie selectivă

Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice - Concepte de fizica semiconductoarelor in - Studiul diodei de putere; contextul modificat al revendicarilor din - Studiul unui circuit de comanda de tipul electronica de putere; formatorului de impulsuri; - Dispozitive semiconductoare de putere; - Studiul comparativ al dispozitivelor - Structuri de comanda pentru comutatia comandabile de putere – comutatie, dispozitivelor elctronice de putere; dinamica, pierderi, protectie; - Circuite de protectie; - Studiul comportamental practic al - Convertoare c.a.-c.c. – topologii, performante, diverselor topologii de convertoare; comanda; - Modelarea şi simularea convertoarelor - Convertoare c.c.-c.c - topologii, performante, statice de putere; comanda; - Analiza impactului sarcinii asupra - Convertoare c.c.-c.a - topologii, performante, formelor de unda; analiza armonica in comanda; mediul software de implementare a - Variatoare de tensiune alternativa; modelelor. - Strategii de comanda – abordare globala 1. E. Roşu, M. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www.iscee.ugal.ro 2. F. Ionescu, J.P.Six et autres : Composants semi-conducteurs de puissance. Editura Tehnica, Bucuresti, 1994. 3. G.Séguier: L'electronique de puissance. Dunod, Paris, 1992. 4. E. Rosu et al, Convertoare statice de putere- suport electronic http://www.iscee.ugal.ro si in curs de aparitie la editura Academica, 2008

La stabilirea notei finale se iau în considerare       

Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală 50 Alte note

Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 20

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice; - înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de electronica de putere.

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor experimentale ; - înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a convertoarelor statice de putere.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 20 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 10

6 -

Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 ore.

Data întocmirii:1.02.2007 Titular curs: Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist.drd.ing. Romeo Paduraru Semnătura:
Şef catedră

analiza proprietăţilor frecvenţiale şi corelarea acestora cu domeniul “timp”.Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ . lucr.formarea competenţelor pentru sinteza filtrelor IIR şi FIR. modelate frecvenţial. e specifice .ing. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. Competenţ . nr. . F) Ob Nr. Atitudinale . Ceangă Emil – curs Sef. . . Ştiinţei. dar şi prin teme de casă.cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de investigare experimentală a circuitelor electronice . 2. . Op.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.aplicarea metodelor uzuale de analiză şi sinteză a circuitelor electronice . Mihai Culea – seminar Sef lucr. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 125 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.lucr.formarea competenţelor pentru analiza circuitelor electronice şi cunoaşterea unei clase de circuite fundamentale în electronică.ing. Cunoaştere. . explicare şi interpretare .analiza experimentală a unor sisteme şi circuite uzuale din electronică 3. 800146.conversia modelelor sistemelor în diverse reprezentări.cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor circuitelor specifice din electronică. prin aplicaţii de laborator.cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor sistemelor (filtrelor) fundamentale din electronică.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist. practice/proiect nume. disciplinei . în realizare cu timp continuu şi cu timp discret .Formarea. prenume) Prof.formarea competenţelor privind analiza şi sinteza sistemelor cu timp continuu şi cu timp discret.calculul corecţiei dinamicii sistemelor prin metode de alocare . înţelegere. . Str. Instrumental-aplicative . Ing.discretizarea sistemelor analogice. Iulian Munteanu .dr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI11 Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. 2 Nr.

reciprocitate. Diagrame poli-zerouri. 6.Uniporti si multiporti: proprietati. filtre Cebasev – metode de proiectere.Calculul parametrilor diportilor .Sinteza uniportilor LC si a uniportilor RC Tematica lucrărilor practice .Conversia: functie de transfer-caracteristici Bode . 2. .Analiza sistemelor cu timp continuu şi discret.Elementul integrator. Jordan) pentru sistemele analogice si numerice şi schemele de structură aferente . filtre derivate m.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1.Utilizarea mediului Matlab in reprezentarea si analiza sistemelor . . Problema analizei sistemelor. i ntegratorul.Parametrii de lucru .Estimarea starii sistemelor. 9.Structuri de diporti . filtre in X.Parametrii matriceali ai diportilor . transformatorul diferential. Reprezentări structurale şi conversia reprezentărilor sistemelor .Filtrul trece jos de ordinul 2. transformari de frecventa.Problematica analizei sistemelor . metode de analiza si transformare a diportilor. Sinteza circuitelor RC .Functii de circuit si proprietatile acestora.Alocarea polilor prin reactie dupa stare.Structurile filtrelor numerice : structura nerecursivă (filtrul FIR) si recursivă (filtrul IIR) .Circuite corectoare de atenuare.Discretizarea sistemelor . . pasivitate.Notiuni privind corectia sistemelor prin reactie dupa stare.Determinarea parametrilor imagine ai unui diport. . . filtre cu cuart.Filtre active RC trece banda . filtrul de ordinul 1. . . . Sinteza sistemelor . . Notiuni generale privind circuitele de prelucrare a semnalelor . . observabila. 8. Circuite corectoare de faza.Proprietatile structurale ale sistemelor: controlabilitatea. Sisteme fundamentale . Diporti .Metode de aproximare in sinteza sistemica a filtrelor: aproximarea de tip maximum plat – filtre Butterworth si filtre Bessel – metode de proiectere.Filtrul trece jos ideal . . semicelule de adaptare. . 3.Forme canonice. . filtrul trecetot (în realizare cu timp continuu şi timp discret) .Reprezentarea si analiza uniportilor . Analiza sistemelor . caracteristici de frecvenţă . conexiunile diportilor.Sisteme de faza minima si de faza neminima . . 4.Uniporti echivalenti si uniporti inversi. în descriere intrareieşire şi în descriere de stare. filtrul de ordinul 2.Transformatorul: schema echivalenta. Funcţii fereastră uzuale.Conditii de realizabilitate si metodologii de sinteza. . . .Filtrul trece jos de ordinul unu . derivatorul.Filtrul trece tot (elementul defazor de ordinul 1). .Utilizarea grafurilor in reprezentarea circuitelor si sistemelor. .Legatura dintre largimea benzii de frecventa si durata regimului dinamic. . . observabilitatea.Filtre numerice FIR. locul rădăcinilor. . parametrii iterativi. Uniporti .Sinteza uniportilor LC: metode Foster si metode Cauer. parametrii de repartitie. reprezentări prin grafuri .Proceduri de discretizare a sistemelor cu timp continuu. stabilitatea asimptotica si stabilitatea IMEM.Sinteza circuitelor ARC . Sinteza circuitelor (10 ore). . criterii de stabilitate. . . caracteriscica de fracventa.Filtre: filtre k-constant.Amplificatorul ideal şi linia de întârziere ideală.Analiza regimul permanent al sistemelor.Sistematizarea uniportilor dupa functia de reactanta. Diporti uzuali in prelucrarea si transmiterea semnalelor .Parametrii imagine .Uniporti ideali si uniporti uzuali. 7. . .Reprezentări ale filtrelor FIR şi IIR. Principiul filtrării adaptive Tematica seminariilor . .Conversia modelelor neparametrice. 5.Conversii: functie de transfer-forme canonice (controlabila. .Diporti ideali.Filtre active RC cu reactie multipla .

Ed Tehnica.ing. Ing. 88…171). C. studiu după manual. pregătire teste periodice sau parţiale 14. E. eseuri. referate. 7. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 10 20 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.A.. 615…622).. 17 13. 5. suport de curs 18 9..563 . Militara. Nichita.Bibliografie obligatorie selectivă 13.E. Semnale.lucr. Mateescu. Ceanga. s.L.N.D. 15. traduceri. consultaţii 2 4.A. Cutululis. 485…500 . metodelor şi modelelor predate. 6 şi 7.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef.2007 Titular curs: Prof. 190…351) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 2001. activitate specifică de pregătire pt. Théorie de la commande des systèmes. documentare pe net 5. pag.a. realizare teme de casă. Bucuresti.. pregătire prezentări orale 2. 564…605 .P. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 125 Data întocmirii: 1. (Cap. alte activităţi proiecte.ing. 1998 (pag. 1985 (pag. Serbanescu. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 20 8. 551. Semnale. circuite si sisteme. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. Mateescu. A.Protin.. referate.02. circuite si sisteme. 4. 224…378 . traduceri etc. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr. alte activităţi lucrări practice 6. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră .. seminar / 10 12. A. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. Probleme Ed.dr. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. 14. eseuri. pregătire examinare finală 30 3.

specifice 2. Gabriel Sirbu Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. estimate.ugal. Filtre adaptate la semmal. nume. Curs litografiat. Tematică lucrări practice Generatoare de secvenţe pseudoaleatoare. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei: semnale aleatoare. Aiordachioaie Dorel Prof. Clasificatoare.2004. 12-15. Op. Filtrate optimala. Galati . 461353 URL: http://www. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. filtrare. Aiordachioaie Dorel / As. Estimarea parametrilor prin observarea continua si discreta. ESTIMARE SI RECUNOASTERE Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr. a metodelor de discretizare si estimare in sistemele de transmisiune a informatiei. Exercitii pentru seminar. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.2004. Tel / Fax: 0236-470905. Atitudinale : intelegerea importantei sistemelor numerice de prelucrare a semnalelor. înţelegere.fie. Editura Academica.2004. Material intern. detectie si Competenţe recunoastere. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Semnale aletaoare continue si discrete. Aplicatii: Recunoasterea vocii si a imaginilor Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei. de 5 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof. Detectia semnalelor. 3.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Caracterizarea in domeniul timp si in domeniul frecventa a semnalelor aleatoare.dr. Cunoaştere. Raspunsul circuitelor la procese aleatoare. .. Partea II. procese aleatoare.dr. Instrumental-aplicative : cunoasterea si aplicarea metodelor de determinare a momentelor statistice disciplinei si temporale asociate semnalelor aleatoare precum si a metodelor de calcul pentru estimarea parametrilor.dr. Detectia semnalelor.ing. Capitolele 8-10. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Metode de estimare parametrica si neparametrica Estimarea formei semnalelor Principiile sistemelor de recunoastere a semnalelor Tematică seminar / lucrări practice Procese aleatoare.ding. Universitatea « Dunarea de Jos » Galati . nr. 2. Galati .ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. perturbatii. prenume) Catedra de specialitate 3 DECIZIE.ing.

consultaţii 10 4. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. Ca modalititati de verificare: .dr.drd. seminar / 12.dr.nota de la colocviul de laborator peste 5. Dorel Aiordachioaie Titular seminar: prof.ing. Sarbu Gabriel Şef catedră. Prof. 13.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. Laurentiu FRANGU . precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. alte activităţi 20 lucrări practice 6.ing.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. suport de curs 9. metodelor şi modelelor predate. . metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . traduceri etc. pregătire prezentări orale 10 2. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare pe net 10 5. realizare teme de casă. pregătire examinare finală 20 3.dr. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.ing. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. studiu după manual. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 0 10 50 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. 7. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 20 proiecte. referate.

Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator. măsurări asupra schemelor care utilizează circuite integrate analogice pentru prelucrarea semnalelor. cunoaşterea problemelor rezolvate de electronica analogică. Domneasca. credite 5 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. F) Ob nr. 12 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. l. ing. Orice semnal măsurat sau recepţionat este un semnal analogic. Atitudinale calculatoarele numerice şi echipamentele de digitale de telecomunicaţii operează numai cu semnale digitale sincrone. înţelegere. Dan DULMAN Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Radu BELEA asit.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Op.ro FIŞA DISCIPLINEI12 Circuite Integrate Analogice (CIA) Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. 111 Nr. ing. Înainte ca acest semnal să poată fi reprezentat prin semnale digitale sincrone este nevoie să fie prelucrat (condiţionat) prin tehnici analogice astfel încât să poată fi aplicată o tehnică standard de conversie digitală şi de sincronizare. . telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. 2. nr. dr. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei S 14 LP 14 capacitatea de a citi şi interpreta o schemă electronică. măsurarea parametrilor circuitelor integrate analogice. str. Cunoaştere. 3. înţelegerea tehnicilor prin care electronica analogică este conectată cu electronica digitală. înţelegerea naturii erorilor care apar în schemele cu circuite integrate analogice şi a tehnicilor prin care aceste erori pot fi aduse în limite admisibile. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

Analiză şi proiectare. E. 2. G. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale circuite de impulsuri (utilizarea comparatoarelor). Minim nota 9 la: colocviu de laborator examen parţial (V. P. Universitatea ”DUNĂREA DE JOS” din Galaţi. explicarea noţiunii de amplifica tor operaţional. Circuite integrate analogice. comparatoare cu histerezis. Dispozitive şi circuite Electronice. nota). M. Circuite integrate liniare. bucla PLL. nota). Bulucea. 1. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. Tehnică Bucureşti 1983. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. proprietăţile amplifica toarelor cu reacţie negativă . M. Ciugudean. Editura Politehnica Timişoara 2004. Belea. Profeta. R. Ed. oscilatoare de relaxare. comparatoare. Ed. 4. se fac probleme din capitolele analiza circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. oscilatoare de relaxare. Restul materiei nu se pretează la examinarea prin probleme şi se examinează teoretic printr-o lucrare scrisă cu 6 subiecte. Partea a I I-a. exemple de utilizare. 3. analiza circuitelor liniare complexe erori dinamice ale amplificatoarelor operaţionale. Gray. Ciugudean. examen (V. compenasrea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. 2001 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 35%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: colocviu de laborator examen parţial (V. reacţia negativă. M. compensarea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. - - Tematică seminar / lucrări practice se fac 6 lucrări de laborator alese din tematica: amplificatorul diferenţial. clasificare. R. Tehnică Bucureşti 1975. H. oscilatoare de relaxare. parametrii. Meyer. amplificatorul diferenţial şi celula Gilbert. amplificatorul cu modulare-demodulare . Circuite integrate analogice. utilizarea multiplicatorului de un cadran. . circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. probleme. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. examen (V. nota). nota). Wais.Tematică generală - - Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs introducere. timişoara 2001. Facultatea de electronică şi telecomunicaţii. Circuite integrate liniare. 5. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. L. metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. Notă: la examenul parţial se propun trei probleme din capitolele sau subcapitolele: metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. Jurca. erorile statice ale circuitelor analogice liniare. C.

dr. prof.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.02. alte activităţi 0 proiecte. l. studiu după manual. traduceri etc. dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 25 2. realizare teme de casă. Radu BELEA. ing. suport de curs 9. alte activităţi 0 lucrări practice 6. 13. eseuri. ing. referate. activitate specifică de pregătire pt.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare pe net 0 5. pregătire examinare finală 0 3. consultaţii 25 4. pregătire teste periodice sau parţiale 14. seminar / 12. Laurenţiu FRANGU . alte activităţi 0 0 35 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 15. 7. documentare suplimentară în bibliotecă 11.

eficacitatea personală: adaptare. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titulari proiect II V 3 Conf. lucru în echipă. dr. legi. .Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. . 800146. . 2 Nr. explicarea şi interpretarea unor idei. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. teorii. simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD. analiza c elor mai diferite scheme electronice. Op. .Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. ing. logica. . dr. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. disciplinei proiectarea schemelor electronice. Atitudinale: . prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite complexe 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.etc@ugal. Ştiinţei. mobilizare. analiza. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate.promovarea unui sistem de valori culturale. ing. . Iliev Mircea Ş. de valorificare independentă a informaţiei. 1.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Str. gestiune a situaţiei. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.participarea la propria dezvoltare profesională.rezolvarea de probleme: metoda. . 3. .Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii.Însusirea unui limbaj (scris. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. verificarea funcţionarii corecte a proiectului. nr. Belea Radu ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale .l. . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. înţelegere. nume. . proiecte.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. utilizarea unor specifice metode. principii. Cunoaştere. . .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Competenţe 2. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. . morale şi civice.Dezvoltarea creativităţii. vorbit.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. .acţiune şi realizare: gestiunea timpului.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. procese.

T. Tehnica. In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează. 1989.a. Meyer . Vol. 1980.Verificarea finală promovată cu nota 5. II. proiectarea si execuţia cablajului imprimat.Circuite integrate CMOS. 1982.a. 10. Bucureşti. 1975... Popa R. E. „Circuite digitale”. Editura Tehnică. .P. Dascalu D. Vol.. 1986. 8. IV.a. Vol. . . – Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Bucureşti.Dispozitive si circuite electronice.a. 1999. Bodea M.. Rusu A. 6. Cluj-Napoca. Proiectare . Ştefan. ş. s..D. proiectului. 2000. Profeta H.. .Circuite integrate liniare.. Manolescu A. Ed. Probleme. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic. 7. 2000.. . folosind si cunostintele dobândite la disciplinele “Proiect circuite digitale” şi “Proiect circuite analogice”. E. 1984. E. 1983. Culegere de probleme. III. „Circuite electronice fundamentale”.Agenda radioelectronistului. 12. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .E. 15. 4. 3. . 1985...Circuite integrate liniare. simularea (analiza) circuitului electronic.T. E. ş. Ardelean I.. 1982. 2002. plantarea pieselor. Gh.a. Gh.. . E.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului.Ş. . .Circuite integrate digitale.Circuite electronice. „Circuite integrate analogice”. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. . testarea si reglarea circuitului. . Drăgulănescu N.P. E. E.Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a .Circuite integrate analogice. 1981. Ştefan.P.Circuite integrate liniare. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. . . Dascalu D. Vol. 1978. Editura tehnică. Culegere de probleme.D. Bulucea C. . ş. E.Circuite integrate liniare.a. 1. 2.. Bucureşti. ClujNapoca. Catalog. 1987. Bucureşti... Albastra. 14.Verificarea finală promovată cu nota 10. Gray P.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din capitolele predate la cursurile anterioare: “Dispozitive electronice”. Manual de utilizare. Croitoru V. Bucureşti. Bucureşti.Circuite integrate liniare... 5. Bucureşti. 1987. Bucureşti.P. ş.Circuite şi sisteme digitale. Editura Albastră. 9. Probleme.. Bucureşti.R. 11. Vais M.Circuite electronice.a.a.Electronica.D. 13. Galaţi. Bucureşti. Ed.D.a. s. .T. 1983... ş. Bucureşti . I. Manolescu A. .. s. ş. ICCE. Brezeanu Ghe. Manual de utilizare. Bucureşti.

eseuri.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Frangu Laurenţiu . ing. studiu după manual. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire examinare finală 0 20 3.ing. 13.01. referate. traduceri etc. suport de curs 9.dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. realizare teme de casă. pregătire prezentări orale 0 2 2.2007 Titulari proiect: Conf. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30.l. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6. pregătire teste periodice sau parţiale 14. activitate specifică de pregătire pt. Prof. 7. dr. alte activităţi 20 0 proiecte. consultaţii 10 2 4. dr. documentare pe net 8 6 5. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Radu Belea Semnătura: Şef catedră. seminar / 12. Mircea Iliev Semnătura: Ş.

precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. . utilizarea unor specifice metode. . Atitudinale: .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. . . explicarea şi interpretarea unor idei. dr. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. dr. Str.rezolvarea de probleme: metoda. . 1. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. vorbit. gestiune a situaţiei.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cer ute de domeniul electronicii. de credite 56 Total ore studiu individual 72 Titular curs Titular lucrări practice II E 4 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. proiecte. F) Măsurări electrice şi electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. ing. .Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. Ştiinţei. procese. analiza celor mai diferite scheme electronice. . de valorificare independentă a informaţiei. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. Iliev Mircea nume. 800146.Însusirea unui limbaj (scris. . . ing. mobilizare. .Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. logica.promovarea unui sistem de valori culturale.Dezvoltarea creativităţii.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. prenume) Catedra de specialitate Conf. analiza. Cunoaştere. 3.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.etc@ugal. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.participarea la propria dezvoltare profesională. principii. legi. . explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. disciplinei proiectarea schemelor electronice. construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborat or.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . 2 Nr. Conf. Competenţe 2.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. Op. înţelegere. teorii.eficacitatea personală: adaptare.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. morale şi civice.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. nr. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale . . lucru în echipă. .

7. s. Măsurări cu osciloscopul (3 ore). 1980. s. Mitrofan Gh.a. 1999. 3. defazajului.T Buc.M. de impulsuri. Generatoare de semnal (3 ore). 2. atenuare. Buc. 1998. 8. electrice (6 ore).. 5. Galaţi. 4. Măsurarea si marcarea diodelor 10. tranzistoarelor: măsurarea parametrilor hibrizi.Măsurări electrice şi electronice. . de comutaţie. Facla. Multimetre digitale. Oliver B.Generatoare de impulsuri si de tensiune liniar variabila. Măsurarea puterilor in circuitele de curent alternativ monofazat. Pop E. laboratorului de măsurări electrice şi electronice. New York. Compensarea in frecventa a sondelor cu 7. electrice (6 ore). Osciloscoape cu doua canale.T. 3. Satya. Editura didactică şi pedagogică. Măsurarea mărimilor neelectrice (3 semiconductoare: măsurarea parametrilor statici. 9. Tiponuţ . dinamici. Osciloscopul cu un spot si un canal E0102. Vol. E. . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .M. Ed. Mihai Antoniu. Măsurarea analogica a mărimilor digitale. circuit. Mihuţ.. de înalta frecventa. 1. Valentin Sgârciu . Ed. Nelişor Todică – Măsurări electronice. Cage J. Nicolau E. Măsurarea componentelor electronice 4. 1971. Turic.. 1995.Tehnici moderne de măsurare. Editura Universităţii “Dunărea de Jos”. 2. Probleme generale ale măsurărilor (3 1. Bucureşti. . Universitatea Politehnică Bucureşti. Măsurări cu 5. Metode de măsurare a frecventei si a 6. Osciloscoape (6 ore). Măsurarea mărimilor neelectrice. osciloscopul. Aparate de măsura numerice (3 ore). 2.Aparate electronice pentru măsurare şi control.I. Iaşi. E.1..Manualul inginerului electronist . tensiunilor si a curenţilor cu instrumente analo gice si 3.. Editura didactică şi pedagogică. 1985.a. M. 8. 1984. ore). Măsurarea şi marcarea componentelor discrete de de circuit (3 ore). Vizualizarea caracteristicilor statice ale componentelor discrete de circuit. de funcţii. I. 7. Metode de măsurare a analogic (3 ore). – Măsurări electronice. 1983. 4. Măsurarea numerică a mărimilor 3. 6. Mariana Beliş . 5. V. Generatoare de semnal sinusoidal. liniarizarea caracteristicilor acestor traductoare. Edmond Nicolau. 11. Aparate de măsura si control specifice ore). s.Prelucrări de date. L.Măsurări electronice. Bodea. Măsurarea temperaturii: traductoare de temperatura.Electronic measurements and instrumentation. Sisteme electronice de măsurare cu Măsurarea si marcarea tranzistoarelor. Bucureşti.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. 2. McGraw Hill. Aparate de măsură electrice de tip Norme de protecţia muncii.a. 1984. 6.. Măsurarea aparatură programabilă (3 ore). 9. .

traduceri etc. pregătire examinare finală 4 28 3. consultaţii 10 2 4. . 7.09. .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. Prof. studiul bibliografiei minimale indicate 10. activitate specifică de pregătire pt. pregătire prezentări orale 14 0 2.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). dr. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. studiu după manual. ing.Examenul final promovat cu nota 5. referate. realizare teme de casă.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10 ) : .dr. Frangu Laurenţiu . alte activităţi 2 0 proiecte. .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. seminar / 12. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.2006 Titular curs: Conf. . ing. dr. .Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.ing. documentare pe net 6 2 5. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Examenul final promovat cu nota 10. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. suport de curs 9. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 72 Data întocmirii: 15. documentare suplimentară în bibliotecă 11. . eseuri.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . 13.

explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de microunde: teoria propagării undelor electromagnetice la frecvenţe foarte înalte.. prenume) Catedra de specialitate TEHNICA MICROUNDELOR Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S.. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Atitudinale : intelegerea specificitatii propagării microundelor cu privire la impedanţele ce intervin de a lungul liniilor de propagare.ing. 3. ghidarea microundelor.ing. Op. Sirbu Gabriel S.fie. absorbţia microundelor. Comunicatii mobile si prin satelit.drd. 461353 URL: http://www. nr. specifice disciplinei 2. 2.drd. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Câmpul electromagnetic Generatoare de microunde cu diode tunel Sisteme cu microunde Amplificatoare de microunde cu diode tunel Aplicaţii ale microundelor Determinarea parametrilor liniei coaxiale fără pierderi Determinarea parametrilor liniei coaxiale cu pierderi Filtrul duplexor şi filtrul diplexor Generatoare de microunde cu undă progresivă Tematică generală Circulatorul şi atenuatorul Bibliografie Gabriel Sirbu. Tel / Fax: 0236-470905. proiectarea impedanţelor de sarcină pentru ghidurile de undă.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Regimul disciplinei (Ob. înţelegere.5 1 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.l. referate. Note de curs. Instrumental-aplicative : analiza propagării undelor prin ghidurile de undă. aplicaţii ale microundelor. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 1. Cunoaştere.l. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 - . nume.ugal. eseuri.

documentare pe net 10 0 5. metodelor şi modelelor predate. activitate specifică de pregătire pt.. Laurentiu FRANGU . Ca modalititati de verificare: . consultaţii 10 5 4. studiu după manual. alte activităţi 20 0 proiecte. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s.ing. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. Prof. suport de curs 9.l. eseuri. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire teste periodice sau parţiale 14. meto delor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .ing.l.drd. Gabriel Sirbu Şef catedră. realizare teme de casă. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. traduceri etc. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. . referate. drd.nota de la colocviul de laborator peste 5.dr.traduceri. 13. seminar / 12.ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. pregătire examinare finală 20 50 3. pregătire prezentări orale 10 10 2. 7. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.

ing. De credite 28 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.ro FIŞA DISCIPLINEI13 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2.conştientizarea importanţei sistemelor de achiziţie a datelor şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea . prenume) Catedra de specialitate III Sisteme de achiziţie a datelor 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. nume. precum şi interconectarea. 2 Nr. ing. 800146.înţelegerea funcţionării sistemelor de achiziţie.dezvoltarea abilităţilor competitive. . explicare şi interpretare .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor de achiziţie . morale şi civice 13 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de achiziţie şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele .abilităţi privind funcţionarea sistemelor de achiziţie a datelor.abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul de achiziţie şi de depanare a diverselor circuite 3. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . Str. înţelegere. Cunoaştere. dr. programarea şi testarea acestora . nr.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de achiziţie. Atitudinale .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor de achiziţie a datelor. bazate pe un sistem de valori culturale. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . . Op. Ştiinţei. Nicolau Viorel Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii E 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 28 LP P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Nicolau Viorel Conf. dr. Instrumental-aplicative .

realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . ICP DAS Co.. Postolache. Wincon ISaGRAF PAC.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Structura unităţilor de numărare/ temporizare. Eşantionarea şi cuantizarea semnalelor. Programarea temporizatoarelor . 1998 3.Subsistemul de ieşire. V. Galaţi. ISBN 973-97816-3-2.Elemente de structura şi arhitectura sistemelor de achiziţie a datelor. D. Puşcaşu.. Puşcaşu. Texas Instruments.participarea la toate activităţile de laborator . Editura Academica. subsisteme componente .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .Tipuri de semnale. 2006 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Editura Academica. Huţanu. Ghe. M.participarea activă la discuţiile de la curs . – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor. Module de intrări numerice şi analogice. Procesoare de semnal TMS 320C3X. Conversia semnalelor . Sisteme de achiziţie pentru procese rapide .Sisteme multicanal pentru procese lente.Software pentru dezvoltarea de aplicaţii. 2004 2. Aplicaţii. Iaşi. Metode de programare . B.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . Reţele uzinale .. referate. C.Module de comunicaţie.. Metode de programare . V. eseuri. Module de ieşiri numerice şi analogice. traduceri.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . Pănescu. Interfeţe grafice utilizator pentru achiziţia şi monitorizarea datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 1. Soluţii de conectare în reţea a sistemelor de achiziţii de date. 1998 4. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : ..Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Codreş. pentru transmisia datelor. TMS320C30 Products Overview.Subsistemul de intrare. ISBN 973-8316-48-0..participarea la activităţile de laborator (85%) .Noţiuni introductive privind sistemele de achiziţie a datelor . Nicolau.rezultat satisfăcător la examenul scris .Variabila timp în sistemele de achiziţie a datelor.

seminar / 12. pregătire teste periodice sau parţiale 14.2007 Titular curs: Conf. dr. alte activităţi 20 1 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 27. alte activităţi 8 proiecte.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. realizare teme de casă.01. 13. dr. referate. dr. documentare pe net 6 5. ing. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. ing. Frangu Laurenţiu . activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc. suport de curs 9. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiu după manual. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 6 4. alte activităţi lucrări practice 6. eseuri. pregătire examinare finală 4 3. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire prezentări orale 1 2. 7. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing.

deprinderea abilitatilor de programare a placilor de achizitie . Mazarel Marius Catedra de specialitate Electronica si Telecomunicatii V 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. rezolvarea de probleme: metoda.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului.participarea la propria dezvoltare profesională 14 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Cunoaştere. F) Ob Nr. lucru în echipă. Ştiinţei. gestiune a situaţiei .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. nr. . practice/proiect nume. prenume) As. analiza. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI14 Denumirea disciplinei Laborator achizitii de date si sisteme automate Anul de studiu 3 Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob. logica. înţelegere. explicare şi interpretare .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. 2 Nr. mobilizare. eficacitatea personală: adaptare. Str. 800146.determinarea indicatorilor de performanta ai unui sistem automat 3. de credite Total ore din planul de învăţământ 28 Totalul ore studiu individual 56 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . Op. Atitudinale .cunoştinţe de proiectare si implementare a sistemelor de achizitii de date (embedded) Competenţe specifice disciplinei 2.Ing.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază privind sistemele automate .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific . Instrumental-aplicative .

pregătire prezentări orale 0 2. PD. convertoare AD integrate 2. timp de raspuns) 8. referate.Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie sistemelor automate prezentate in timpul si a sistemelor automate prezentate in timpul semestrului semestrului . Studiul regulatoarelor bi si tripozitionale Bibliografie obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Demostrarea de abilitati. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor digitale de la accelerometrul ADXL202 cu dsPic30F) 6. Placa de achizitie PCL711 (intrari si iesiri analogice si digitale) 3. Achizitia semnalelor cu PCL711 (traductor de forta cu marci tensometrice.Tematică curs Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Indicatori de performanta (suprareglaj.Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie si a . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Filtre si regulatoare cu amplificatoare operationale (PI. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor analogice cu microconvertorul ADUC842) 5. studiu după manual. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Realizarea corecta a tuturor temelor . Conversia analog numerica. Conversia neparametric-parametric (caracteristica de frecventa -> functie de transfer) 11. 50 traduceri. esantionarea semnalelor. Sistemul de ordin 2 10. pregătire examinare finală 0 3. suport de curs 9. eseuri. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Realizarea corecta a 50% din teme . implicarea in discutii si realizarea lucrarilor practice pe intreg semestrul Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. PID) 12. consultaţii 28 0 0 0 . Sistemul de ordin 1 9. Achizitia si analiza semnalelor audio 7. analiza semnalului) 4. Filtre si regulatoare numerice (embedded) 13.

documentare suplimentară în bibliotecă 5. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 56 Data întocmirii: Titular curs: Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: Şef catedră . referate. seminar / lucrări practice 6. activitate specifică de pregătire pt. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14 14 11. realizare teme de casă.4. traduceri etc. alte activităţi 13. alte activităţi 0 0 0 14. proiecte. documentare pe net 12. eseuri.

Instrumental-aplicative .cunoaşterea aspectelor practice de implementare a filtrelor numerice în timp real (pe sisteme numerice de calcul) . nr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI15 Prelucrarea numerică a semnalelor Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob.înţelegerea sistemelor de procesare multitasking şi gestionarea taskurilor 2. Ştiinţei. Cunoaştere.înţelegerea algoritmilor rapizi de calcul a transformatei Fourier . prenume) s. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.cunoaşterea şi înţelegerea diverselor operaţii realizate pe secvenţe de semnale numerice .implementarea algoritmilor offline de procesare a semnalelor numerice . explicare şi interpretare LP 1 P 0 Competenţe specifice disciplinei .l. Op. ing.înţelegerea caracteristicilor / aspectelor frecvenţiale ale filtrelor numerice . F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. de credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 86 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 2 0 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. ing.l. Iulian Munteanu s.implementarea (folosind medii software dedicate) algoritmilor de procesare a semnalelor în timp discret 1D .utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor de procesare numerică în timp real a semnalelor . 2 Nr. Str. înţelegere.analiza frecvenţială a filtrelor numerice 15 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. practice/proiect nume. 800146.cunoaşterea principiilor de proiectare / realizare / analiză a diverselor tipuri de filtr e numerice .utilizarea funcţiilor fereastră .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor / modelelor asociate semnalelor / sistemelor în timp discret . .

etc) Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. 1. vol. Transformarea Fourier rapidă şi funcţii fereastră (aplicaţii Matlab).. Naforniţă. software de timp real. Tipuri evoluate de filtre numerice.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat . Operaţii de bază asupra secvenţelor de semnale. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Vol. 1986. 1997. 2. traduceri. Sisteme liniare în timp discret.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate . Ed. Facla. Aplicaţii ale procesării numerice ale semnalelor. Filtre FIR. analiza funcţiilor de transfer discrete.3. The scientist and engineer's guide to digital signal processing. Semnale cu timp discret. ADC / DAC. 1989.implicarea în promovarea utilizării prelucrărilor numerice în diverse aplicaţii inginereşti (prelucrarea / compresia / criptarea datelor.. conducerea automată a proceselor. Facla. 2003. 5.. Aliasing. E. funcţii fereastră. referate. 2. (aplicaţii Matlab). Reprezentarea semnalelor numerice. sistemul de întreruperi al unui microcalculator.a. 2. Ed. 5. echivalenţa dintre filtrele digitale IIR şi FIR.W. Tehnici de utilizare a întreruperilor în prelucrarea (în timp real a) semnalelor. 6. Pop. 3. comparaţii între caracteristici şi performanţe filtrelor digitale. La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 1. 3. California Technical Publishing. Algorimi pentru calculul FFT. 6. CAN şi CNA. elemente de statistica. 7. I. 4. Hyde R. 4. Tipuri şi structuri de filtre numerice. Atitudinale . 3. transformata Fourier discretă şi proprietăţi fundamentale ale acestora. abordări temporale şi frecvenţiale. Proiectarea filtrelor numerice. Metode în prelucrarea numerică a semnalelor. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .. The Art of Assembly Language. (aplicaţii Matlab). 8. influenţa funcţiei fereastră asupra liniilor spectrale. Filtrul Kalman (Aplicaţie Matlab). 2. aliasing. Operaţii fundamentale cu semnale numerice. modelare. tehnici multirată. No Starch Press. software pentru procesarea numerică a semnalelor. 7. Tehnici de proiectare a filtrelor numerice. Filtre IIR. Tehnici de programare în timp real. S. Smith. convoluţia. eseuri. ş.

notarea activităţii de laborator cu nota 10 .notarea examinării finale cu nota 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri. traduceri etc. suport de curs 9. consultaţii 9 4. studiu după manual. ing. ing.prezenţa integrală la orele de laborator . seminar / 12. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .2007 Titular curs: ş. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof. ing Laurenţiu Frangu . documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 0 0 15 2 10 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =86 Data întocmirii: 06.notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 .rezolvarea 2/3 din temele de casă . referate. 13. alte activităţi 0 lucrări practice 6.02. activitate specifică de pregătire pt.notarea examinării finale cu minim nota 5 Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .rezolvarea tuturor temelor de casă . pregătire prezentări orale 20 2. Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: ş. 7. realizare teme de casă.l.l. alte activităţi 10 proiecte. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. documentare pe net 0 5. dr. pregătire examinare finală 20 3.

1. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. .eficacitatea personală: adaptare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. Atitudinale: . de credite 42 Total ore studiu individual 54 Titular curs Titular lucrări practice I V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. dr. mobilizare.rezolvarea de probleme: metoda.Însusirea unui limbaj (scris. Competenţe 2. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. ing. analiza celor mai diferite scheme electronice. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. F) Televiziune 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. 3. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. vorbit. prenume) Catedra de specialitate Conf. procese.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . Ştiinţei. teorii. principii. . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. . lucru în echipă.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. .Dezvoltarea creativităţii. .etc@ugal. explicarea şi interpretarea unor idei. 2 Nr. de valorificare independentă a informaţiei. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. dr.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. înţelegere. . analiza. .Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. nr. disciplinei proiectarea schemelor electronice. 800146. Op.promovarea unui sistem de valori culturale. . . reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 - LP 14 P - Competenţe generale . Conf.platforme de laborator. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele .participarea la propria dezvoltare profesională. logica. proiecte. Str. Iliev Mircea nume.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. . . gestiune a situaţiei. Cunoaştere.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândiri i economice. . ing. . utilizarea unor specifice metode. morale şi civice. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. . legi.

Did. Antonescu G. s. si Ped. Ed. TV (2 ore). 9.a. Basoiu M.P. Ed. Aparate de măsura si control specifice ore). Statnic E. Receptorul TV color. Bucureşti. Ed.. Explorarea întreţesuta a imaginii. Tehnica. Tuburi videocaptoare. . 1994. Metode de prelucrare a semnalelor de TV (2 ore). 12. Mitrofan G. s. Ed.. 3. 1996. Ed. . 1993. 10. 6. Sisteme de televiziune in alb-negru (2 de TV. s. 1982.a.. Did. Iosif I. Tehnica.. 4. Bucureşti. . Bucureşti. Ed. Dragu I... Creanga I. 1985. . Bucureşti. . Teora. 9. 1. 1983. Bucureşti.Dispozitive videocaptoare si videoreproducatoare.Goldstar CKT 2190.Recepţia TV la mare distanta. Teora. Introducere (2 ore). Sisteme de televiziune in culori (TVC compacte de luat vederi. 15. 2. Transmisia si recepţia semnalelor de 2. Ed. si Ped. I. Dispozitive de reproducere a imaginii 3. Ganescu M.Iniţiere in televiziune in culori. 1981. Teora. Basoiu M. Bucureşti. 1989. 13. Noţiuni de televiziune digitala (3 ore). Ed. Receptorul TV alb-negru. Tudorascu D. si Ped. Did. . Dispozitive de captare a imaginii TV 7. Ed. Vidiconul.radio si TV. Ed.Televiziune. Tehnica. Ed. .a. 5. Semnalul de TV (4 ore). Tehnica. 8. Basoiu M. Bucureşti. .a. 4.a. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului 2. 16. (6 ore). . 1990. (2 ore). Ed. Tehnica.. 1992. Recepţia TV de pe satelit. 8. Circuite de deflexie (4 ore). 7. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Timişoara. Serbu C.Funcţionarea si depanarea televizorului in culori. Ed.a. Costescu C. s. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. 1983. . 3. Bucureşti. 10.Televizoare cu circuite integrate.. 14.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1.Introducere in televiziune. Depanare.. Tehnica. . s. Tehnica. Bucureşti. 7. Tehnica. Tehnica. Raymond G. Ed. televiziune alb-negru.Receptoare moderne TV color . Bucureşti.. Bucureşti. Bucureşti. 4.Aparate. . Constantin I. Gazdoiu C. 6. 1993. 1979.. . . Constantinescu C.Teletext.Receptoare de televiziune in culori. Silisteanu M. Bucureşti. Sistemul teletext. Ed. TV cu microprocesoare.Aplicaţii si probleme de radio si televiziune. laboratorului de TV.Televiziune. Mitrofan G. Bucureşti 1985. s. 1986. . . 11. Toma C. Camere 6. Echipamente pentru recepţia programelor TV de pe sateliţi (1 oră). s. 5.Televiziunea de înalta definiţie. Bucureşti. 1. 5.Îndrumar pentru electronişti .a. 1971.. Basoiu M.Tehnica televiziunii in culori.

pregătire examinare finală 10 20 3. referate.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiu după manual. documentare pe net 4 2 5. activitate specifică de pregătire pt. ing. .dr. 13. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. realizare teme de casă. .01.Verificarea finală promovată cu nota 5. traduceri etc. eseuri.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. 7. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Prof. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. . Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. alte activităţi 2 0 proiecte.Verificarea finală promovată cu nota 10.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator.2007 Titular curs: Conf. consultaţii 6 2 4. seminar / 12. Frangu Laurenţiu .Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. . suport de curs 9. ing. pregătire prezentări orale 4 0 2. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 30. documentare suplimentară în bibliotecă 11. . .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). pregătire teste periodice sau parţiale 14. dr. dr.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8.ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10.

Instrumental-aplicative . prin aplicaţii de laborator.înţelegerea diferenţelor între variantele tehnologice . F) circuite pasive 2 Tipul de evaluare finală (E) E Ob Nr. prenume) Prof. nr. Str. ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.citirea datelor de catalog. .cunoaşterea componentelor electronice pasive. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI16 Denumirea disciplinei Componente şi Anul de studiu I Semestrul Regimul disciplinei (Ob. . înţelegere. Voichiţa Iliev – lucr. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. practice/proiect nume. utilizarea modelelor matematice .abilitatea de citi şi măsura valorile parametrilor. explicare şi interpretare . .cunoaşterea circuitelor pasive şi înţelegerea proprietăţilor acestora Competenţ e specifice disciplinei 2. . 3. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. 2 Nr. Atitudinale .dr. Op.utilizarea aparatelor de laborator pentru evidenţierea regimurilor dinamice ale circuitelor. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.Formarea. 800146. Cunoaştere.recunoaşterea componentelor după aspect. dar şi prin teme de casă. Frangu Laurenţiu – curs Asociat. Ştiinţei.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.ing. .

Circuite pasive (8 ore): .Mărimile caracteristice.Limitări în funcţionare. model matematic. model matematic.Verificare (2 ore) parametri. Componente şi circuite pasive. Introducere (2 ore): . 18.Introducere. traduceri.Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu. Vasilache C. .. măsurări uzuale (2 ore) .Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu..Tipuri constructive. 20. Comportarea în regim permanent sinusoidal.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 16. serii de valori .. Rezistoare (6 ore): . Frangu L. Culea M.Tipuri de componente şi circuite pasive. .: Componente electronice pasive. funcţiile circuitelor electronice. 1.Rezistoare (2 ore) . 19.Filtre (2 ore) .Mărimile caracteristice. . . . eseuri.Divizoare. . Munteanu T.Condensatoare (2 ore) nominale. Tematica lucrărilor practice . www. utilizarea componentelor şi circuitelor pasive.Tipuri constructive. Bobine (4 ore): . . proprietăţi. Litografiat 1999 2.Rezistoare neliniare.ro/lfrangu/pasive Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Limitări în funcţionare. . Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos".Circuite reactive.Variaţiile parametrilor. . .etc. . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . . Caracteristici de frecvenţă. . proprietăţi.Cunoaşterea aparatelor de laborator. parametri.Bobine (2 ore) . model matematic.. reţele de atenuare. parametri.Filtre. Dumitrescu M.Tipuri constructive. .Transformatoare. Condensatoare (8 ore): . Munteanu T.Limitări în funcţionare. .ugal. note de curs.Transformatoare (2 ore) 17.Mărimile caracteristice. comportarea în regim tranzitoriu. toleranţe. .Dispersia parametrilor. Componente electronice pasive: Lucrări practice de laborator.. proprietăţi. 2001 3. referate.

consultaţii 2 4. traduceri etc. precum şi a modalităţilor de analiză specifice.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.02.2007 Titular curs: Prof. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10. seminar / 5 12. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. eseuri.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14.dr. 5 13. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. documentare pe net 5. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 7. studiu după manual. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Asociat ing. alte activităţi proiecte. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare. suport de curs 10 9. pregătire prezentări orale 2. referate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. studiul bibliografiei minimale indicate 10. metodelor şi modelelor predate. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. alte activităţi lucrări practice 6. cunoaşterea metodelor de măsurare. activitate specifică de pregătire pt. realizare teme de casă. Voichiţa Iliev Semnătura: Şef catedră . pregătire examinare finală 10 3.

3. eficacitatea personală: adaptare. utilizând programul de proiectare şi simulare ORCAD. logica. Domneasca.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Ş. Cunoaştere. Op.înţelegerea funcţionării circuitelor uzuale şi interpretarea rezultatelor obţinute prin simulare. str.editarea. a creării corecte a profilurilor de simulare în timp şi în frecvenţă şi realizarea cablajelor.ro FIŞA DISCIPLINEI17 PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. Instrumental-aplicative . gestiune a situaţiei .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor bază privind editarea scemelor electronice.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului.cunoştinţe de proiectare şi realizare a cablajelor imprimate. explicare şi interpretare . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. nr. CRISTINEL AUREL CRACIUN nume. analiza. . telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal.participarea la propria dezvoltare profesională 17 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. înţelegere. L. proiectarea şi evaluarea propriilor scheme electrice şi cab laje imprimate. rezolvarea de probleme: metoda. prenume) Catedra de specialitate ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Competenţe specifice disciplinei 2.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. MARIAN VIOREL CRACIUN drd. Atitudinale .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific . 111 Nr. . de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 65 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. . F) Op Nr. lucru în echipă. mobilizare. .

realizarea cablajelor imprimate .Editarea schemelor electrice şi verificarea corectidudinii din punct de vedere electric a acestora. Matrix Rom 1999. – Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice . documentare pe net 7 5. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Constantin. . .a. .cunoaşterea şi înţelegerea modului editare a schemelor electronice . Ed.Realizarea cablajelor imprimate. – Orcad. ş. P. Dănuţ Burdia. consultaţii 10 4. înţelegerea.a.Simularea circuitelor digitale în domeniul timp. studiu după manual.a. alte activităţi 10 lucrări practice 0 10 7 7 0 .cunoaşterea de editare a circuitelor electronice .Scurtă introducere în Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . . Teora 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Andrei Câmpeanu. referate. 1998. 1994. ş. ş. Reguli şi tehnologii de realizare. suport de curs 9. Teora. studii de caz … 0%  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 100%  Nota acordată la examinarea finală 0%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Analiza în domeniul timp. Tematică seminar / lucrări practice . pregătire prezentări orale 7 2.cunoaşterea şi utilizarea uneltelor grafice de realizare şi corectare a cablajelor Ponderea exprimată în % {total = 100%} 0% 0% 0% 0% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Bucureşti. -Realizarea de cablaje imprimate. Ed. – User’s Guide – Orcad PSpice.Recapitulare.cunoaşterea. pregătire examinare finală 0 3. Ed. .Introducere în ORCAD. 2.realizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă . . – Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice. seminar / 12. activitate specifică de pregătire pt. . utilizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă şi interpretarea rezultatelor obţinute . eseuri. traduceri. . studiul bibliografiei minimale indicate 10. -Studiul unor circuite uzuale. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Medii de prioectare existente.Simularea circuitelor analogice în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă. 4.Analiza în domeniul frecvenţă. ***. 3.

6. traduceri etc. Marian Viorel CRĂCIUN Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: drd.2007 Titular curs: Ş.01. alte activităţi 0 14. realizare teme de casă. 7. referate. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 65 Data întocmirii: 31. proiecte. pregătire teste periodice sau parţiale 7 13.L. Cristinel Aurel CRĂCIUN Semnătura: Director departament / Şef catedră . eseuri.

F) II Semestrul 7 Fiabilitate şi calitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.dr.dr. Instrumental-aplicative .Proiectarea strategiilor de mentenanţă pentru echipamentele electrice şi electronice. Competenţe specifice disciplinei 2. . Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea teoriei fiabilităţii.ing. cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 14 LP - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al fiabilităţii şi calităţii. corp Y Nr. al elaborării unor strategii de mentenanţă optimale. utilizarea metodelor de analiză a fiabilităţii echipamentelor. Mărăşescu Nicolae nume. Conf. Mărăşescu Nicolae Conf. din punct de vedere al constructorilor şi al utilizatorilor echipamentelor electronice. 3.ing. telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI18 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Cunoaştere. 18 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 84 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Op.Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea / alegerea unor echipamente electronice cu performanţe de fiabilitate ridicate. . contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. . înţelegere. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111. explicare şi interpretare . Atitudinale . înţelegerea principiilor şi metodelor utilizate în diagnoză.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare şi utilizare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării fiabilităţii şi calităţii.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul fiabilităţii şi calităţii.

Structură 6.M. Fiabilitatea în contextul teoriei sistemelor. Modelarea uzurii echipamentelor. Metode de analiză a fiabilităţii echipamentelor de date. 7. 4. Structuri electronice de înaltă fiabilitate. Fiabilitatea structurală. măsurate. Structuri 5. bazate pe modele logice.participarea la seminarii -participare activă la seminarii . S. 3. Bucureşti.. Metode de asigurare a unei testabilităţ facile. 9. Academiei. Circuite de control utilizate în echipamentele autotestabile. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Mentenabilitatea echipamentelor 9. reînnoire. T.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală . eseuri. 1983. Determinarea fiabilităţii 2. Ed. 7. N.rezultat de ”satisfăcător” la tema de casă + . Mihalache. Structura redundantă TMR.V. Universitatea Tehnică “Gh. modelul logic. Bacivarof. Echipamente autotestabile.. 11. Niculescu. Metode deterministe şi probabilistice de electronice. 8. Reînnoirea echipamentelor. Modelul funcţional şi redundantă logică cuadruplă.Militară. Încercări de fiabilitate. Ed. referate. globale şi modele structurale. 1989. A. Mihoc.elaborare conform cerinţelor a „Temei de casă” şi examinare finală susţinerea publică a acesteia . Modelul proceselor Markov. Principiile estimării bayesiene şi aplicaţiile lor echipamentelor descrise prin modele în fiabilitate. 1994.. Strategii de reînnoire.Academiei. 13. Bucureşti. Cătuneanu. Metoda căii sensibile. Structură redundantă pentru magistrale 7. sistemelor electrice complexe utilizând 3. Bucureşti. Ed. Sisteme evolutive de reînnoire bazate pe tehnici de diagnoză şi predicţie. Bazele teoretice ale fiabilităţii. Asachi” Iaşi. 2. 6. Procese stohastice de reînnoire. Mărăşescu. Structuri redundante hibride. Modele de fiabilitate: modele logice.. Mentenabilitatea echipamentelor electronice. Gh.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1. 1. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .V. Modelul automată a rezervei. traduceri. 6.M. 14. 5. Fiabilitate. Cătuneanu. arborelui de defectare. Bloc de supraveghere şi comutare 8. Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos Galaţi. Ganciu. generare a secvenţelor de test. Procedee de derulare a unui test. Procese de autotestabile. Medode de analiză a fiabilităţii 4.. Prelucrarea experimentală a datelor Indicatori de fiabilitate. 2004 5. Fiabilitate şi diagnoză. Legi de repartiţie asociate mecanismelor de metoda lanţurilor Markov. A. 12. 1983. defectare.. 10..

ing.dr. studiu după manual. 10 13. suport de curs 22 9. consultaţii 4. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) =84 Data întocmirii:26.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. seminar / 4 12. pregătire prezentări orale 2. alte activităţi proiecte. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. 7. documentare pe net 5. activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc.ing.dr. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11.2007 Titular curs: Conf.01. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. alte activităţi lucrări practice 6. realizare teme de casă. referate. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Director departament / Şef catedră 3 20 1 0 0 0 0 . eseuri. pregătire examinare finală 3. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 16 8.

conform specificaţiilor de performanţă şi cost . Cunoaştere. ing. înţelegere.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unei reţele de calculatoare. Op. 800146. precum şi interconectarea şi testarea acestora . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Str.conştientizarea importanţei reţelelor de calculatoare. ing. la toate nivelurile modelului OSI Competenţe specifice disciplinei 2. De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. nr.abilităţi privind funcţionarea reţelelor de calculatoare şi a subsistemelor componente. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Atitudinale . . dr. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Ştiinţei. precum şi ale transferurilor de informaţii dintre ele .utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor unei reţele . prenume) Catedra de specialitate III Reţele de calculatoare Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . nume. morale şi civice 19 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.ro FIŞA DISCIPLINEI19 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Nicolau Viorel Conf.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a reţelelor de calculatoare .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice reţelelor de calculatoare.abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor subsisteme dintr -o reţea 3. Instrumental-aplicative . 2 Nr.analiza comparativă a diferitelor tipuri de reţele de calculatoare . bazate pe un sistem de valori culturale.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . dr. explicare şi interpretare .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.proiectarea diverselor structuri de reţele de calculatoare.dezvoltarea abilităţilor competitive. prin multitudinea de servicii oferite . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.înţelegerea funcţionării reţelelor de calculatoare şi a unităţilor de interconectare .

Nivelul reţea: particularităţi ale nivelului reţea. Editura Tehnopress. niveluri.Modele de referinţă OSI: definire. Prentice Hall.Realizarea unei aplicaţii server utilizând Socket-uri Bibliografie obligatorie selectivă 1.D. servicii pentru numele de domenii – DNS.Stiva de protocoale TCP/IP: arhitectura TCP/IP. W. bridge. detecţia şi semnalarea erorilor.Nivelul transport: servicii oferite de nivelul transport.G.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . Scripcariu. daisy chain.participarea la toate activităţile de laborator . topologii complexe – mesh. 2003. generarea cadrelor .Studiul mecanismului de încapsulare utilizat de stiva TCP/IP . nivelul transport în Internet .Noţiuni introductive în reţele de calculatoar .Configurarea calculatoarelor în reţele client-server . IMAP Tematică seminar/lucrări practice/proiect . tipuri de medii de transmisie. referate. problema dirijării. 2003 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . 2003 4. nivelul prezentare. ierarhice. I.Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. switch .rezultat foarte bine la colocviul la laborator . codarea şi modularea semnalelor . 2004.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . tehnologia Ethernet . gateway router . inel. Stallings. structură.Nivelul fizic: placa de reţea.participarea activă la discuţiile de la curs . 2. Şerban.Topologii de reţele: topologii de bază – magistrală. tipuri de algoritmi de dirijare. servicii şi protocoale LLC. eseuri. servicii pentru transferul de fişiere ..participarea la activităţile de laborator (85%) .. medii de transmisie a datelor. POP3. stea..rezultat foarte bine la examenul scris . Glover. ATM switch. protocolul Internet (IP) . Reţele de calculatoare.Tipuri de medii de transmisie a datelor în reţelele de calculatoare.Studiul mecanismului de adresare IP v4 . nivelul aplicaţie în modelul TCP/IP. 3. Editura Polirom.FTP. nivelul aplicaţie .Nivelul legătură de date: structură şi funcţii. Digital Communications. Scripcariu.Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. standarde. A.Placa de reţea: structură instalare şi configurare . Munteanu. subnivelurile MAC şi LLC.TCP şi UDP .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . servicii World Wide Web – HTTP.Nivelurile OSI suport pentru aplicaţii: nivelul sesiune. L. Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare. P.Configurarea şi partajarea resurselor în reţelele peer to peer (2 ore) . Data and Computer Communications. Prentice Hall. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . servicii de poşta electronică – SMTP. hub-uri şi switch-uri . controlul congestiei. traduceri. măsurarea şi testarea mediilor de comunicaţie . adresare.. Grant.Studiu de caz: realizarea unei subreţele locale utilizând cabluri UTP. switch. hibride .rezultat satisfăcător la examenul scris .Studiu de caz: împărţirea unei reţele în subreţele şi utilizarea măştii de (sub)reţea . I. V. TFTP.

eseuri. dr. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. documentare pe net 10 5. pregătire examinare finală 8 3. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. alte activităţi 10 proiecte. ing. suport de curs 9. studiu după manual. traduceri etc. pregătire prezentări orale 1 2. pregătire teste periodice sau parţiale 14. referate. realizare teme de casă. alte activităţi 10 lucrări practice 6. dr. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.01. dr. 7. ing.2007 Titular curs: Conf. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 13. consultaţii 10 4. activitate specifică de pregătire pt. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. seminar / 12. Frangu Laurenţiu .

etc) Competenţe 2. explicare şi interpretare .cunoaşterea principiilor fundamentale din comunicaţiile digitale asociate modulaţiei numerice . raport semnal-zgomot. Str.l.cunoaşterea principiilor de realizare a diverselor tipuri de modulatoare şi demodulatoare (modulaţie liniară. Iulian Munteanu s. prenume) s. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI20 Comunicaţii Analogice şi Digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul I Regimul disciplinei (Ob. Ştiinţei. .analiza prin simulare numerică (în medii software dedicate) a sistemelor de comunicaţii analogice şi digitale 20 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.cunoaşterea principiilor unor tehnici evoluate de modulare / demodulare (de ex. 800146.. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.l. înţelegere. ing. etc) . de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 104 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor cu modulaţie numerică . Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. unghiulară. Cunoaştere.utilizarea tehnicilor de analiză / diagnoză folosite în comunicaţii analogice disciplinei . etc) . modulaţia cu spectru împrăştiat.cunoaşterea performanţelor şi indicatorilor de calitate asociate diferitelor modulatoare / demodulatoare folosite în comunicaţii analogice şi digitale . nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor generale de comunicaţii analogice şi comunicaţii digitale (canal de transmisiune. ing. Op. Instrumental-aplicative specifice . F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. practice/proiect nume. 2 Nr.

Halunga-Fratu. modulaţie cu spectru împrăştiat 1. principii si indicatori de calitate ai transmisiunilor analogice si digitale 2.4th edition. S. MP 5. Communication systems . Stoica. Tehnici de generare a semnalelor MF. s. 1966. M. 1995. Bucureşti. Bucuresti. Tehnici de generare a semnalelor MA-P. Presses Polytechniques Romandes.. sisteme MIC diferenţiale. Simularea sistemelor de transmisiune analogice si digitale folosind mediul Matlab/Simulink. MA-PS. Ed. traduceri. O. Kizik. Structuri. Academiei Republicii Socialiste Romania. 2001. Cartianu. Tehnici de demodulare a semnalelor MF. 1997. Tehnica. 6.. Manualul Inginerului Electronist . Transmisia semnalelor în banda de bază 2. semnale MIC. R. Modulaţia de frecvenţă. Presa Nationala. I.3. eseuri. 2004. Comunicaţii Digitale .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. Croitoru V. Tehnici de demodulare a semnalelor cu modulaţie liniară 5.. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Ed. Tehnică.. principii generale 7. Bucureşti. John Wiley & Sons. 4. S. 6. Modulaţia delta La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. S. Atitudinale . I. Haykin. Demodularea semnalelor cu modulaţie liniară 4.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat .. Sisteme MIC 7. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie exponenţială 6. Constantin. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. M. Matrix Rom. Ed. Boite. 7. cuantizarea uniformă şi neuniformă. Traitement de la parole. 1987. sisteme de codaj în sub-benzi de frecvenţă. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 4. Nicolau Ed.a. referate. Marghescu. G. Bucuresti 1981. Principii de modulaţie numerică. Fratu. Lausanne. 2.Radiotehnica. Demodularea semnalelor MF. BLU 3. Ed. Transmisiuni analogice si digitale. Ed.teorie si experiment. 3. 5. Principii de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 3. Bucureşti. Kunt.

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - rezolvarea 2/3 din temele de casă - prezenţa integrală la orele de laborator - notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 - notarea examinării finale cu minim nota 5

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - rezolvarea tuturor temelor de casă - notarea activităţii de laborator cu nota 10 - notarea examinării finale cu nota 10

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 5 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0

0 20 2 7 0 0

0 Total ore studiu individual (pe semestru) =104

Data întocmirii: 06.02.2007 Titular curs: ş.l. ing. Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: ş.l. ing. Iulian Munteanu

Şef catedră Prof. dr. ing. Laurenţiu Frangu

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei, nr.. 2; Tel / Fax: 0236-470905; 461353

URL: http://www.fie.ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific, nume, prenume) Catedra de specialitate RADIOCOMUNICATII Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.dr.ing. Aiordachioaie Dorel As.drd.ing. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3

S -

L 2

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de radiocomunicatii: selectivitate, propagare, emisie, receptie. specifice 2. Instrumental-aplicative : proiectarea circuitelor de radiofrecventa si calculul elementelor de baza ale disciplinei lantului de radiocomunicatii. 3. Atitudinale : intelegerea specificitatii radiocomunicatiilor in ceea ce priveste frecventele utilizate, tipul de modulatie, mediu de propagare. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme de radiocomunicaţii. Circuite selective LC simple si cuplate Radioreceptoare. Amplificatoare de radiofrecvenţă Circuite specifice de radiofrecventa Circuite Oscilatoare LC cu circuite integrate selective si de adaptare. Oscilatoare cu cuarţ Amplificatoare de radiofrecvenţă de mica putere Mixere Schimbătoare de frecvenţă Demodulatoare MA si MF Demodulatoare MA si MF Modulatoare MA si MF Reglaje automate în radioreceptoare Circuite de adaptare Propagarea undelor din spectrul radio Exemple de radioreceptoare Tematică generală Radioemitatoare Antene Modulatoare Masuratori in sistemele de radiocomunicatii Amplificatoare de radiofrecventa de putere Multiplicatoare de frecventa Sintetizoare de frecventa Antene de emisie Bibliografie obligatorie selectivă

Dorel Aiordachioaie si Gabriel Sirbu, http://www.etc.ugal.ro/daiordachioaie/index.htm

Radiocomunicatii

I,

Note

de

curs,

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea exprimată în % {total = 100%}

20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20 Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului, precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor, metodel or şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: - nota de la colocviul de laborator peste 5; - notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţi unilor, metodelor şi modelelor predate, precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Ca modalititati de verificare: - efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.

   

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 10 10 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 50 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 5 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 0 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 0 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 0

Total ore studiu individual (pe semestru) =155

Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.dr.ing. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. drd.ing. Gabriel Sirbu

Şef catedră, Prof.dr.ing. Laurentiu FRANGU

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati, str. Domneasca, nr. 111 Nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu.belea@ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI21

Telefonie Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob nr. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. l. dr. ing. Radu BELEA ş. l. dr. ing. Radu BELEA Catedra de specialitate Telecomunicaţii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28

S 0

LP 14

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor arhitecturii centralelor telefonice; cunoaşterea sistemelor de transmisiuni; înţelegerea funcţionării centralelor telefonice.

2. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei; măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare; măsurări şi testarea performanţelor unei centrale telefonice;

3. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem

21

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

operarea centralei TOPEX. 7. Editura Thalia. pregătire prezentări orale 30 2. structura centralei TOPEX. centralei Olimpia CL. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. C. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: .examen. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. alte activităţi 0 lucrări practice 6. pregătire examinare finală 0 3. 2000. prof. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. conductoarelor. Studenţii execută 6 lucrări de laborator de câte 2 ore Transmisiuni Digitale. Timişoara. traduceri etc. Minim nota 9 la: . realizare teme de casă. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale.02.colocviu de laborator . documentare pe net 0 5. 2. alte activităţi 0 proiecte. mufarea cablelor. consultaţii 30 4.colocviu de laborator . l. programarea centralei TOPEX.Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Centrale telefonice digitale. documentare suplimentară în bibliotecă 11. suport de curs 9. studiul bibliografiei minimale indicate 10. ing.examen. Radu BELEA. studiu după manual. 13. seminar / 12. T. ing. riglete de conexiuni. dr. Editura Orizonturi universitare. referate. cu următoarele teme: instalaţii telefonice auxiliare. transmisiuni prin MODEM în banda telefonică. Tehnologia ISDN. Bibliografie obligatorie selectivă 1. sertizarea Sistemul de semnalizare SS7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. Laurenţiu FRANGU . Bucureşti 2002. eseuri. firide. repartitoare. programarea Arhitectura reţelei telefonice.

alegerea mediilor de transmisiune pentru o aplicatie data.. nr.l. proiectarea necesarului de resurse disciplinei pentru mediile de transmisiuni .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. 3. prenume) Catedra de specialitate MEDII DE TRANSMISIUNI Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Atitudinale : intelegerea specificitatii mediilor de transmisiuni cu privire la calculul resurselor.ing. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice mediilor de transmisiuni: caracteristicile fizice şi tehnice de propagare a undelor specifice 2.drd.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob. Instrumental-aplicative : analiza resurselor mediilor de propagare. nume. 461353 URL: http://www.. Tel / Fax: 0236-470905. Op. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.drd. alocarea resurselor. 2. Sirbu Gabriel S.ugal.l. Cunoaştere. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. . înţelegere.fie.ing.

suport de curs 9. Alimpie Ignea. Eberhard Spindler. Comunicaţii optice folosind interfaţa AUI. Timişoara 2002. Comunicaţii în spectrul infraroşu: introducere. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. . pregătire examinare finală 20 50 . Galaţi 2005. Comunicaţii optice: introducere. Antene şi propagare. Ca modalititati de verificare: . Editura de Vest. Comunicaţii pe fibră optică: introducere. studiu scheme. folosind interfaţa serială RS232.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Eugem Mârza. studiu scheme. studiu după manual. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Aldo de Sabata. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiu scheme. Comunicaţii pe fibră optică folosind HFBR15X5X (T) / HFBR25X / 5X (R). Comunicaţii în spectrul infraroşu folosind TFDU4100. Introducere în Bluetooth. pregătire prezentări orale 10 10 2.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. traduceri. Bibliografie obligatorie selectivă Ioan Mitescu: Circuite şi sisteme de comunicaţii la mare distanţă. metodelor şi modelelor predate.Conţinutul disciplinei Tematică curs Linii metalice Cabluri optice Antene şi propagare Tematică generală Tematică seminar / lucrări practice Comunicaţii de date între două calculatoare. referate. studiu scheme. Antene. Comunicaţii radio: introducere. Bucureşti 1983. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Editura Tehnică. Comunicaţii radio folosind UHF BiM2-433160.nota de la colocviul de laborator peste 5. eseuri. Editura Zigotto. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.

dr. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : prep. documentare pe net 12. ing. pregătire teste periodice sau parţiale 10 10 20 20 0 10. referate.l. traduceri etc. consultaţii 11. studiul bibliografiei minimale indicate 4. alte activităţi 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. Prof. Laurentiu FRANGU .ing. realizare teme de casă. Elena Lungu Şef catedră. eseuri. activitate specifică de pregătire pt.drd. 7.ing. alte activităţi 14.3. proiecte. seminar / lucrări practice 6. alte activităţi 13. documentare suplimentară în bibliotecă 5.

proiect Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 2 - LP 1 P 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI22 Comunicaţii de date Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul 7 Regimul disciplinei (Ob. 3. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. Frangu Laurenţiu – curs Prep. Cunoaştere.Formarea. . de 4+ credite 3 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 115 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. dar şi prin teme de casă. după proprietăţile cerute .cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . Atitudinale . prenume) Prof.evaluarea efectului perturbaţiilor. Competenţ e specifice disciplinei . .înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie .înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. explicare şi interpretare .ing.dr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. practice.abilitatea de alegere a codurilor. .Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. . 2 Nr.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. Ana-Elena Lungu – lucr. înţelegere. prin aplicaţii de laborator. Op.abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date. practice/proiect nume. . nr.ing. 800146. .cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date . Instrumental-aplicative . Ştiinţei. .evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. după intefaţa folosită.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . Str.

Transmisiuni în banda de bază (10 ore): .implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) . distorsiunea izocronă.Magistrale pentru comunicaţie..ro/lfrangu/comunic.documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) . Ethernet. istoric. . semnal numeric.Coduri de linie: semnal neutral. Fundaţiei Univ. Frangu L. .Semnal telegrafic.redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) . cod binar natural. cod ASCII.verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. Introducere (2 ore): . 24. telecomunicaţii. SPI. Comunicaţii de date. referate. . 2005 2. 23.Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie . SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. semnal polar. CMI.Cod Morse. cod CCITT. AMI. .ugal.Transmisiune pe mai multe niveluri. Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): . semnal bifazic. .testare în laborator (4 ore) .Introducere.etc. note de curs.Semnale cu viol de bipolaritate. Ed.Organisme de reglementare în telecomunicaţii . Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: .Interfaţă de comunicaţie serială.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 21. . traduceri. cod binar natural.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.. I2C. eseuri.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune.programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) . standard RS232.SDH. .proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) . "Dunărea de Jos" Galaţi.Semnal analogic. Mitescu I. Coduri de linie (8 ore): . conversia A/D 22. cod Gray.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) .Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. standard IEEE 1284. 25.simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) . Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) .Interfaţă de comunicaţie paralelă. . cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) C. http://www. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .

dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. pregătire prezentări orale 2. 7. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice.ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. metodelor şi modelelor predate. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. Laurentiu FRANGU . pregătire examinare finală 20 3. traduceri etc. alte activităţi lucrări practice 6.02. referate.dr. ing. depanare. eseuri. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. testare. Folosirea aparatelor pentru diagnoză. studiu după manual. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. seminar / 15 12. Utilizarea aparatelor de laborator. suport de curs 9. documentare pe net 5. studiul bibliografiei minimale indicate 10. activitate specifică de pregătire pt.ing.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.2007 Titular curs: Prof. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. consultaţii 2 4. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 115 Data întocmirii: 10. 60 13. alte activităţi proiecte. pregătire teste periodice sau parţiale 14. realizare teme de casă.

ro FIŞA DISCIPLINEI23 Reţele de Telecomunicaţii (RT) Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. dr. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 54 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. înţelegere. F) Ob nr. 3. ing. l. ing. Domneasca. explicare şi interpretare cursul urmează după disciplinele Comunicaţii analogice şi digitale. Op. Radu BELEA s. 111 Nr. Atitudinale formarea deprinderilor necesare în vederea participării viitorilui inginer la organizarea şi exploatarea unei reţele de telecomunicaţii. str. nr. . Telefonie şi Radiocomunicaţii. l. Gabriel SIRBU Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere. Obiectivul cursului constă în asamblarea tuturor cunoştinţelor dobândite disciplinele studiate anterior în scopul formării imaginii sistemului global de comunicaţii digitale Competenţe specifice disciplinei 2. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. Instrumental-aplicative înţelegerea metodelor de analiză a traficului în reţelele de date. 23 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.

25. 7. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri.la cele două lucrări de verificare . organizarea pe nivele a reţelei X. studiu după manual. Protocoale orientate pe bit. activitate specifică de pregătire pt. variante ale reţelei de acces. protocoale specifice. Laurenţiu FRANGU . 1996 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Prima lucrare de verificare 35%  A Doua lucrare de verificare Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Minim nota 5 la: Minim nota 9 la: . alte activităţi 0 proiecte. legături punct la punct şi punct la multipunct. consultaţii 10 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. traduceri etc. M. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 15 2. ing.25. Şef catedră prof. Iaşi. seminar / 12. C. ing.25. Radu BELEA. pregătire examinare finală 0 3. organizarea reţelei PSTN. mo delul de referinţă ADSL Protocolul X.Tematică generală - - - - Conţinutul disciplinei Tematică curs Criterii de clasificare a reţelelor de telecomunicaţii. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Tematică seminar / lucrări practice - Studenţii execută 3 lucrări de laborator de câte 4 ore. Asachi”. 2000. reţele de tip Industrial Ethernet.la cele două lucrări de verificare La stabilirea notei finale se iau în considerare Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Conceptele “first mile” şi “last mile”. Topologia reţelelor de date. Reţele pentru transmisia digitală a semnalului vocal. Timişoara. l. industriale de de date. dr. Se modelează protocoalele de acces multiplu CSMA. 2. alte activităţi 0 0 29 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 15. documentare pe net 0 5. Naforniţă. servicii oferite de reţeaua X. ALOHA şi ISMA.02. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. Editura Orizonturi universitare. Editura ”Gh. referate. Reţele caracter. arhitectura sistemului de comunicaţii mobile GSM. Munteanu: Comunicaţii de date. realizare teme de casă. C. Protocoale orientate pe caracter. 13. Sisteme de acces. suport de curs 9.colocviu de laborator . dr.colocviu de laborator . alte activităţi 0 lucrări practice 6.2007 Titular curs: s.

telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu. . Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei. l. Radu BELEA / asist. cunoaşterea semnalizărilor pe linia de abonat. Radu BELEA ş. 3. 111 Nr. Domneasca. dr. măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare. Cunoaştere. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. l. înţelegerea funcţionării centralelor telefonice.belea@ugal. Op. 2. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor aparatelor telefonice. ing. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem 24 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. înţelegere. înţelegerea funcţionării reţelei telefonice. ing. nr.ro FIŞA DISCIPLINEI24 Tehnici de comutaţie şi multiplex Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. dr. măsurări şi testarea performanţelor unui aparat telefonic. F) Ob nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Elena LUNGU Catedra de specialitate Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. str. Ing.

examen. 7. ST-busul. Editura Orizonturi universitare. documentare pe net 0 5. Bibliografie obligatorie selectivă 3. ing. referate. apa ratul teBazele telefoniei digitale. suport de curs 9. aparatul telefonic electronic. 13. specifice. formarea numărului prin impulsuri şi prin meTransmisiuni digitale.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. pregătire prezentări orale 30 2. studiu după manual. toda DTMF. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. pregătire examinare finală 0 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. Timişoara. l. dr. Bucureşti 2002.examen. 2000.colocviu de laborator . T. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . Laurenţiu FRANGU . dr. ing. apel. traduceri etc. discul de Centrale telefonice digitale. C. convertorul D-A cu expansiune. realizare teme de casă. alte activităţi 0 proiecte. convertorul A-D cu compresie. eseuri. Tehnologia ISDN. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 lucrări practice 6. 4. tul telefonic BL. semnalizări pe linia BL. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.colocviu de laborator . Minim nota 9 la: . lefonic BC. activitate specifică de pregătire pt. Radu BELEA. consultaţii 30 4. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii.Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Bazele telefoniei analogice. prof. Se execută 7 lucrări de laborator de câte 2 ore: aparaCentrale telefonice analogice. seminar / 12. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.02. circuite Sistemul de semnalizare SS7. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Editura Thalia.

Nicolau Viorel As. De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.conştientizarea importanţei procesoarelor de semnal şi a utilizării lor în aplicaţii .dezvoltarea abilităţilor competitive. . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. explicare şi interpretare .analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de procesoare de semnal . dr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. nr.abilităţi de măsurare a semnalelor unui DSP şi de dezvoltare a aplicaţiilor în telecomunicaţii 3. Cunoaştere. bazate pe un sistem de valori culturale.ro FIŞA DISCIPLINEI25 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. conform specificaţiilor de performanţă şi cost .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. înţelegere. morale şi civice 25 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. nume.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale utilizării procesoarelor de semnal. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 2 Nr. precum şi interconectarea. Ştiinţei. 800146. Instrumental-aplicative . ing. ing. Str.abilităţi privind funcţionarea procesoarelor numerice de semnal şi a circuitelor specifice. prenume) Catedra de specialitate IV Procesoare de semnal în telecomunicaţii 1 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Op.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . Măzărel Marius Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi cu procesoare de semnal. programarea şi testarea acestora . precum şi ale programării şi dezvoltării de aplicaţii .utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a programelor pentru procesoare de semnal .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a structurii şi arhitecturii procesoarelor de semnal. Atitudinale .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor bazate pe procesoare de semnal .înţelegerea funcţionării sistemelor bazate pe procesoare de semnal Competenţe specifice disciplinei 2. .

1998 6.Structura hardware şi arhitectura procesoarelor aplicaţii de semnal . norma şi distanţa euclidiană. 1997 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Nicolau. Puşcaşu. Codreş. referate.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 .Studiul programelor utilitare pentru semnalelor. 2004 2. semnal display alfanumeric LCD sau cu LED-uri .rezultat satisfăcător la examenul scris .Programarea timer-elor. Ghe. 2003 5. Galaţi. TMS320C3x User’s Guide.Transferul datelor prin dma telecomunicaţii: filtre numerice.Circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) . V.. Aplicaţii. Editura Academica. Texas Instruments.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . Procesoare de semnal TMS 320C3X.Aplicaţii de calcul vectorial: sumarea ponderată.. Analog Devices.participarea la activităţile de laborator (85%) . Literature Number: SPRU031E. V.Conectarea dispozitivelor de ieşire.Conectarea dispozitivelor de intrare la un . eroarea pătratică medie . .Aplicaţii de prelucrarea semnalelor în . 2003 3.Conversia semnalelor şi aplicaţii de prelucrarea semnalelor în telecomunicaţii .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Transferul datelor prin porturi I/O. tipuri de aplicaţii cu procesoare de dezvoltarea de aplicaţii semnal .Noţiuni introductive: procesarea numerică a . ADSP-218x DSPs Hardware Reference Guide. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Texas Instruments. normalizarea vectorilor.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . tastatura . Puşcaşu. ADSP-218x DSPs Instruction Set Reference Guide..Componente software ale procesoarelor de .Tipuri de date utilizate în procesoare de semnal procesor de semnal.participarea activă la discuţiile de la curs . FFT . aplicaţii .Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . traduceri.participarea la toate activităţile de laborator .FFT utilizând procesoare de semnal 1.Aplicaţii generale de transmitere şi prelucrare a semnal semnalelor . eseuri.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . B.Lucrul cu portul serial al procesorului de .Filtre numerice cu procesoare de semnal . TMS320C30 Products Overview. Analog Devices. ISBN 973-8316-48-0.

Măzărel Marius Semnătura: Şef catedră Prof. studiu după manual. eseuri. 7. ing. pregătire examinare finală 8 3. dr.01. pregătire prezentări orale 1 2. dr. realizare teme de casă. studiul bibliografiei minimale indicate 10.2007 Titular curs: Conf. ing. activitate specifică de pregătire pt.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 10 proiecte. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. seminar / 12. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. traduceri etc. 13. consultaţii 10 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 10 lucrări practice 6. documentare pe net 10 5. referate. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. Frangu Laurenţiu . ing. suport de curs 9.

fie.5G Puterea de emisie in standardul G.. nume. suprafata de acoperire.drd.drd.. alocarea resurselor de telecomunicatii. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. managementul resurselor.ugal. Sisteme 2. Instrumental-aplicative : proiectarea alocarii resurselor. specifice disciplinei 2. analiza traficului in sistemele de comunicatii mobile si satelit . Note de curs.ing. înţelegere. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % {total = 100%} . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. nr.M. interferente. Cunoaştere.M. 461353 URL: http://www.ing. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 2 2 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de comunicatii mobile si satelit: celula radio. prenume) Catedra de specialitate COMUNICATII MOBILE SI PRIN SATELIT Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr.S.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme celulare : concepte de baza Modelul Hata de propagare radio Gestionarea resurselor de comunicatii Modelul Okumura de propagare radio Sistemul G. Canalele radio in standardul G. 2. protocoale de acces. Atitudinale : intelegerea specificitatii comunicatiilor mobile si satelit cu privire la alocarea resurselor. Sisteme 3G Parametrii de semnalizare specifici Sisteme de comunicatii prin satelit mecanismelor de transfer în sistemul GSM Vocoderul terminalului mobil GSM Alocarea fixă a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Tematică generală Alocarea dinamică a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Alocarea hibridă a canalelor în reţelele celulare Alocarea flexibilă a canalelor în reţelele celulare Studiul terminalului GSM Bibliografie Gabriel Sirbu. standardele implementate in sistemele actuale de comunicatii mobile si satelit. Sirbu Gabriel S. Op.l.S. 3.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob.l. Comunicatii mobile si prin satelit. Tel / Fax: 0236-470905.M.S.

. eseuri. . metodelor şi modelelor predate.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. pregătire prezentări orale 10 10 2. 13. traduceri. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Ca modalititati de verificare: . consultaţii 10 5 4. traduceri etc. documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. pregătire examinare finală 20 50 3.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.nota de la colocviul de laborator peste 5. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. studiu după manual.     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire teste periodice sau parţiale 14. drd. 7.dr. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s. activitate specifică de pregătire pt. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Prof. Gabriel Sirbu Şef catedră. alte activităţi 20 0 proiecte.ing.l. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. documentare pe net 10 0 5. suport de curs 9.ing.ing.20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30 Notele acordate pentru temele de casă. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . realizare teme de casă. Laurentiu FRANGU . referate.drd. eseuri.l. seminar / 12.

dr.Analiza performatelor arhivatoarelor comerciale Compresia surselor de tip text . Op. nr.fie. ing. Jalba Nicu Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Tel / Fax: 0236-470905. Java) in vederea efectuarii unor experimente adecvate pe calculator. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice metodelor de compresie a datelor din cadrul sistemelor de transmiuni numerice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Note curs. Sirbu Gabriel nume. 2.ro/daiordachioaie/index. Compresia si http://www.htm .Compresia cu metode bazate pe dictionar (LZW) . Cunoaştere. Prof. 461353 URL: http://www.Compresia cu metode statistice adaptrive (Huffman adaptiv) .drd.ugal. Instrumental-aplicative : Insusirea procedurilor de implementare a metodelor de compresie intr-un limbaj de nivel inalt (Matlab. F) Catedra de specialitate Catedra de Electronica si Telecomunicatii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.Compresia RLE Compresia audio si a vorbirii .Compresia imaginilor securitatea datelor. 3. Tematică generală - Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel.Compresia cu metode statistice statice si Compresia imaginilor dinamice (Huffman static) .Compresia aritmetica .ing. Competenţe specifice disciplinei 2.ugal. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice .ing. prenume) As. Aiordachioaie Dorel As.. de credite Total ore din planul de învăţământ 40 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.Compresia surselor audio .ro FIŞA DISCIPLINEI COMPRESIA DATELOR 5 Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. Atitudinale : intelegerea importantei si adecvantei transformarilor de compresie in sistemele de comunicatii. înţelegere.Compresia vocii .etc.

dr. eseuri. 13. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc.ing. Ca modalititati de verificare: . studiu după manual. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.ing. Aiordachioaie Dorel Titular lucrări practice : As. Sirbu Gabriel Şef catedră. metodelor şi modelelor predate. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. alte activităţi 10 0 lucrări practice 6. 7. . realizare teme de casă. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . seminar / 12. pregătire prezentări orale 10 0 2. pregătire examinare finală 10 20 3.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.dr.nota de la colocviul de laborator peste 5. alte activităţi 20 0 proiecte. documentare pe net 10 0 5. consultaţii 10 0 4.ing. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Prof. referate.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Frangu Laurentiu .efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. suport de curs 9. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.

al inginerului electronist din domeniul telecomunicatiilor. Op. Obiectivele concrete se referă la următoarele cunoştinţe de bază şi competenţe: Sisteme de conducere cu microprocesor. Sisteme de comunicatie prin Ethernet si GSM. Ing. Atitudinale: -.conştientizarea importanţei sistemelor cu automate programabile în aplicaţiile industriale şi în tehnologia modernă.formarea. nr. disciplinei . a sistemelor cu automate programabile. Disciplina are ca obiectiv general formarea deprinderilor necesare absolvenţilor pentru abordarea. Modbus. RS422. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.d.analiza solutiilor alese. 26 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.programarea automatelor programabile si a microcontrolerelor. Str.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. . Ştiinţei. module de comunicatie cablate sau wireless Competenţe 2. microcontroler. prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ. . d. Cristian Vasilache nume.v. Canbus. DSP. .utilizarea modulelor de comunicatie cablate sau wireless. Cristian Vasilache Sl. standarde de comunicatie si protocoale. schema generala a unui sistem cu microprocesor. prin aplicaţii individualizate.p. ex: RS232. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. . Instrumental-aplicative: specifice . telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI26 Denumirea disciplinei Automate Programabile cod Anul de studiu III Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. . Ing. Tipuri de module de comunicatie. 800146. Tipuri de automate programabile. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 95 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Profibus. 2 Nr. 3. RS485. in special din punctul de vedere al tipurilor de interfete de comunicatie. F) 47 Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr.realizarea sistemelor cu automate programabile plecând de la datele generale ale acestora. Sl.

studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 50 . cazul automatelor programabile. Bazele microprocesoarelor. -Programarea unui modem GSM prin -Retea cablata de tip Ethernet industrial. RS485. Programming of Microcontrollers with Ease. -Programarea automatului programabil -Protocolul TCP/UDP/IP utilizat pentru aplicatii utilizand pachetul Sucusoft Moeller. -Exemple de aplicatii utilizand automate programabile si interfetele de comunicatie cablate sau wireless. Parr. prin GPRS. respctiv Bascom extensie specifice: RS232. . solutia utilizarii unui modem comandat GPRS. AVR Studio. pentru comunicatia prin SMS. Atmel AVR Atmega 16x.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice -Schema bloc a unui sistem cu microprocesor. unui mesaj SMS. Matrix Rom. Modbus. -Programarea microcontrolerului Atmel cu -Tipuri de sisteme de comunicatie cablate ajutorul limbajelor de nivel inalt: Code industriale. comenzi AT 9. data sheet 7. -Programarea microcontrolerului Atmel respectiv microcontroler. exemple de programe pentru SMS. referate. pentru domeniul comunicatiilor. protocoale aferente si module de Vision AVR („C”). Programmable Controllers An engineer’s guide. manual de implementare. Cristian Vasilache. (Basic). utilizand protocolul TCP/UDP/IP. CPU . NM7000. E. manual de utilizare 6. traduceri. Universal Publishers. prin comenzi AT de un automat programabil si -Programrea unui modul de interfata solutia utilizarii unui modem GSM tip wireless Ethernet NM7000A. Bucuresti 1997 3. Liviu Kreindler. GPRS. particularizare exemple de programe. GT 47. Step 7 Siemens.A. -Pachetul de programare M2M Power utilizat pentru modem-uri GSM. SUA 2001 4. Profibus. AVR Atmega utilizand limbajul de -Tipuri de microcontrolere si DSP utilizate in asamblare din pachetul AVR studio. GPRS. Sucusoft Easy. note de curs 2. manual de utilizare La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testul final Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Raducu Giuclea. programabile: Sucusoft Moeller. Claus Kuhnel. comenzi AT pentru transmiterea/ receptia -Sisteme de comunicatie wireless: GSM. exemple de programe. Automate programabile. -Pachetul M2Mpower utilizat pentru -Pachete de programe pentru automate modemul GSM GT47 Sony Ericsson. data sheet 8. Ed. 7010A. 1. eseuri. Newnes 2003 5.

efectuarea tuturor lucrărilor practice. eseuri. Cristian Vasilache Semnătura: Şef catedră . alte activităţi 10 4 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 95 ore. traduceri etc. activitate specifică de pregătire pt.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . Ing. suport de curs 9. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie cablate si wireless. . 7. referate. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 20 proiecte.02. consultaţii 14 4. Ing. Cristian Vasilache Semnătura: Titular lucrări practice: Sl.înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea automatelor programabile. Data întocmirii:1.2007 Titular curs: Sl. 13. studiu după manual.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a automatelor programabile. seminar / 12. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 14 lucrări practice 6.efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor obtinute. pregătire examinare finală 14 3. documentare pe net 5 5. . studiul bibliografiei minimale indicate 10. realizare teme de casă. pregătire prezentări orale 14 2. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .

Maşini şi Instalaţii electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 Competenţe generale LP 28 P - - Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a ecuaţiilor ce caracterizează regimurile dinamice Competenţe specifice disciplinei şi staţionare ale maşinilor electrice. Str. 2 Nr. Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. Ştiinţei.Cunoaşterea tehnicilor de comandă specifice acţionărilor electrice. explicare şi interpretare . Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de sistemele moderne de acţionare. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: Ion. . 1. . Op. nume.Voncila@ugal.drd. Ion Voncilă As.dr. . vorbit. reprezentări simbolice) adecvat domeniului maşinilor electrice. MAŞINI ŞI INSTALAŢII ELECTRICE Adresa: Galaţi. principii. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. de 5 credite 4 Totalul ore studiu individual 100 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. . Însusirea unui limbaj (scris. tehnici care să deschidă posibilitatea găsirii unor soluţii noi în domeniul specific disciplinei (atât teoretice cât şi practice). înţelegere. legi.ro FIŞA DISCIPLINEI Maşini şi acţionări electrice Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a unor tehnici de interpretare a rezultatelor experimentale. .Cunoaşterea şi înţelegerea ecuaţiilor modului de tratare a maşinilor electrice în teoria tehnică.ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICĂ. Cristian Munteanu Electrotehnică.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a metodelor de încercare specifice – conform standardelor în vigoare – necesare determinării caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale maşinilor electrice.în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. teorii . Dezvoltarea creativităţii. prenume) Catedra de specialitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. nr.ing. 800146. Cunoaştere.

. 3.Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.Alegerea adecvată – pe baza standardelor şi a teoriei specifice – a metodei şi aparatelor necesare determinării unui anumit set de caracteristici ale maşinilor electrice. . Atitudinale . .Utilizarea corectă a tehnicilor de simulare numerică pentru studiul regimurilor dinamice ale maşinilor electrice. . .Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice.Realizarea corectă – cu respectarea tuturor normelor de securitatea muncii – a montajului adecvat pentru realizarea unei anumite încercări a maşinilor electrice.Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.Utilizarea corectă a modelelor teoretice pentru studiul experimental şi prin simulare numerică a regimurilor staţionare de lucru ale maşinilor electrice. . Instrumental-aplicative . .Angajarea în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare. .Crearea aptitudinilor necesare rezolvării problemelor specifice maşinilor electrice (de regim dinamic şi staţionar).2.

indicelui grupei de conexiuni. – Maşini electrice – Ed. 3. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 % 5% 5% 10 % .Comanda maşinilor de c. Badea N.1.. 9.. Munteanu Cr. La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduită la activităţi Notele acordate pentru temele de casă..Pornirea automatizată indirectă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea stea – triunghi. Voncilă I. Buhosu R. – Maşini electrice: www. monofazat..Trasarea caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale motorului sincron cu poli înecaţi. Călueanu D. 5. Cap. Maşina sincronă (5 ore).Motorul asincron trifazat cu rotor bobinat: Separarea pierderilor in fier de pierderile de Cap.Frânarea motoarelor asincrone trifazate: frânarea contracurent. – Maşini electrice – Ed. 11.. Dănilă A. 2003 .5. referate.. 2003. Munteanu Cr.. pornirea şi inversarea sensului de rotaţie.emie. Călueanu D. 6.2.Pornirea automatizată directă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea într-un sens.. Cap. 7. Probleme generale ale maşinilor de 2. 2005. Cărţi ale titularului de curs: 1. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi. Buhosu R. Cărţi aflate în bibliotecă: 1. natură mecanică. MATRIX ROM.Alegerea servomotoarelor de curent continuu excitate cu magneţi permanenţi. Cap. – Elemente de execuţie . Voncilă I. Munteanu Cr.. frânarea dinamică. Călueanu D. Diaconu L. 12. Cursuri în format electronic: 1. şi 4.. rotor bobinat.ugal. Maşina asincronă trifazată (5 ore). cu ajutorul chopperelor. traduceri.Comanda maşinilor asincrone cu ajutorul convertoarelor de frecvenţă. Voncilă I. 6. determinarea raportului de transformare şi a Cap.c.Încercările transformatorului electric Cap. 10.c. Maşina de curent continuu (5 ore).3. Acţionări electrice cu maşini de c. Badea N. eseuri.Încercările motorului asincron trifazat cu curent alternativ (5 ore). Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi. Bucureşti. Ţopa I.Caracteristicile motoarelor de curent continuu cu excitaţie separată.Transformatorul electric trifazat: curent alternativ (3 ore).Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. 8. Buhosu R...ro. Transformatorul electric (5 ore)..Ed. Badea N.4.. 2.

Examenul final promovat cu nota 10. consultaţii 4.Examenul final promovat cu nota 5. Cristian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof. documentare pe net 5.drd. eseuri.09. referate. alte activităţi 5 30 5 10 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 ore Data întocmirii: 15. traduceri etc. . . 10 13.ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. ing. studiu după manual.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. 55 % Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. suport de curs 10 9. alte activităţi proiecte. activitate specifică de pregătire pt. . pregătire teste periodice sau parţiale 14.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). pregătire examinare finală 3.ing. Ion Voncilă Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. realizare teme de casă. . . . Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . pregătire prezentări orale 2. seminar / 6 12.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. dr. 7.2006 Titular curs: Conf. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. alte activităţi lucrări practice 6. Toader Munteanu .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). dr.

prenume) Catedra de specialitate Senzori şi Traductoare (specializarea Electronică Aplicată) Semestrul 6 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. 800146. înţelegere. Cunoştinţele dobândite în această disciplină (curs. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. ing. dr. Ştiinţei. de credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Conf. MIHOLCĂ Constantin 3 E 4 Catedra de Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Atitudinale Studenţii vor stăpâni principiile de funcţionare a schemelor electrice din structura adaptoarelor pentru diverse traductoare industriale cât şi capabilitatea depanării acestor scheme. nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Op. 3. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. MIHOLCĂ Constantin Conf. 2 Nr. explicare şi interpretare Această disciplină oferă studenţilor cunoştinţele necesare înţelegerii principiilor de funcţionare pentru principalele tipuri de senzori şi traductoare. laborator) permit viitorilor ingineri electronişti să proiecteze şi/sau realizeze blocuri funcţionale (circuite electronice) pentru adaptoarele Competenţe traductoarelor industriale.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. 27 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. dr. . specifice 2. Str. Cunoaştere. nume. Instrumental-aplicative disciplinei La sfârşitul semestrului 6 (anul 3) studenţii care au participat la activităţile de curs şi laborator pot fi acreditaţi că au cunoştinţele de inginerie electronică în domeniul senzorilor şi traductoarelor industriale.ro FIŞA DISCIPLINEI27 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. ing.

I. Miholcă.M. Adaptoare pentru elemente sensibile de tip parametric şi de tip generator. Traductoare pentru forţe şi momente (cu elemente (termoelectrice şi termorezistive). J. sensibile pentru traductoarele de vibraţii. Senzori şi traductoare de temperatură 7. – Traductoare pentru automatizări industriale. continuă. vol. Traductoare de vibraţii şi acceleraţii (elemente numerice). Litografia Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. curent. inductiv. capacitive. capacitiv. 10. Traductoare de temperatură (termoelectrice şi termorezistive) – analogice şi numerice. reluctanţă variabilă etc). 1. alegerea traductoarelor de vibraţii). 2000. Miholcă. Caracteristici energetice şi constructive. fum şi radiaţii. ISBN 973-62-7105-6. Bârlea. a parametrilor energiei electrice. Ed. Senzori de umiditate şi concentraţie.I. Traductoare pentru mărimi electrice (tensiune. 4. adaptoare.Hesse. sensibile de tip tensorezistiv. pentru testarea interfeţei de tip N-A). 1992 Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . Componentele principale ale traductoarelor: elemente sensibile (detectoare) parametrice şi generatoare. utilizând elemente sensibile de tip rezistiv. frecvenţă. Traductoare de viteză (principii si metode de măsurare a vitezei şi turaţiei). vol. ş. 6. 12. -“Traductoare şi dispozitive magnetofluidice pentru măsurare şi control”. cu discuri incrementale). inductive. Traductoare de turaţie (analogice şi 6. rigle optice. Traductor de curent continuu şi de tensiune 3. Zemel-Weinheim – Germany. 8.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1.a. optoelectronici. 1997 7. 5.R. 2. Ionescu. – “Senzori şi traductoare”.-“ Optical Sensors “. 6. Caracteristicile şi performanţele traductoarelor (în regim staţionar şi dinamic). fluidici şi Traductoare de tensiune alternativă şi de ultrasonici). 2. Edited by W Gőpel. 6. Traductoare de concentraţie. inductosinul liniar. Senzori pentru vibraţii şi acceleraţii. Bucureşti.. R. Traductoare numerice de tip convertor 8. Traductoare pentru control deplasare (liniară şi unghiulară).a. magnetici. E. II.Dändliker. curent alternativ. Wagner. capacitivi. 2004 (Cod CNCSIS 147) 3. 11. 1985. Tehnică. Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune. numerice). vol. dispozitiv traductoare de vacuum. Senzori de diferite tipuri: proximitate (inductivi. factor de putere etc). 9.Spenner. 7. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare cu laser. Tehnică.K. acceleraţie. Olaru.. (interfaţă de tip N-A cu trei ieşiri. Bucureşti. 150 pagini. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare 3.Senzori şi Traductoare – DISTANCE EDUCATION. pentru specializarea A. Editura fundaţiei universitare “Dunărea de Jos” Galaţi.Galaţi . Traductoare de nivel şi traductoare de debit. Traductoare – Indrumar de laborator. 5. Traductoare de defazaj şi traductor de pentru deplasări liniare şi unghiulare (analogice şi inducţie magnetică (Teslametru numeric). 1. Elemente primare de adaptare şi conversie 2. G.. – Traductoare pentru automatizări industriale. N. Senzori de proximitate: inductivi. (utilizând elemente sensibile de tip optoelectronic. vol. J. C. defazaj. viteză şi dimensional. C.1997 4. ş. 2004. putere. G. Miholcă . N. cu optoelectronici. 1. Traductoare de turaţie analogice (tahogeneratoare) şi numerice 5. -“Fizica senzorilor”. 1995. piezoelectrice. C-tin.I. Ionescu. Editura BIT Iaşi. Senzori de temperatură. Ed. Editura Albastră Cluj-Napoca. magnetostrictive. Traductoare de forţă. magnetici şi ultrasonici. C-tin. Cotae. PH şi radiaţii.. 4.

referate. suport de curs 9. realizare teme de casă. alte activităţi 14 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 - 0 25 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 6. pregătire prezentări orale 10 2. 13. MIHOLCA Constantin Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. MIHOLCA Constantin Semnătura: Director departament / Şef catedră . dr. eseuri. traduceri. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare pe net 4 5. ing. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.2007 Titular curs: Conf. ing. 7. studiu după manual. consultaţii 8 4.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.02. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 13 lucrări de laborator efectuate din totalul de 14 Toate lucrările de laborator efectuate (14) Nota 5 (cinci) la testele parţiale (periodice) Punctajul maxim la verificări parţiale şi finale Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 7 lucrări practice 6. traduceri etc. seminar / 12. studiul bibliografiei minimale indicate 10. dr. referate. pregătire examinare finală 18 3. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 0 proiecte. activitate specifică de pregătire pt.

abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date.ing. Instrumental-aplicative . Cunoaştere. înţelegere. Frangu Laurenţiu – curs Prep. 3. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Op Nr.Formarea. 800146. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. practice/proiect nume. Ştiinţei. . . .dr. explicare şi interpretare . prin aplicaţii de laborator.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.abilitatea de alegere a codurilor.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . Atitudinale . nr. după proprietăţile cerute . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI28 Comunicaţii digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul 6 Regimul disciplinei (Ob. 2 Nr.cunoaşterea mediilor de transmisiuni .Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. Competenţ e specifice disciplinei . prenume) Prof.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. Str. . Op. Ana-Elena Lungu – lucr. .evaluarea efectului perturbaţiilor. dar şi prin teme de casă.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii .cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală .ing. după intefaţa folosită. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. .

2005 2. cod CCITT. proprietăţi mecanice. standard IEEE 1284. Semnalele folosite în telecomunicaţii (2 ore): . Frangu L.Interfaţă de comunicaţie paralelă.. conversia A/D. Introducere (2 ore): . cod binar natural. perturbaţii. Mitescu I.Organisme de reglementare în telecomunicaţii 3. Comunicaţii de date..htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. bandă ocupată. teorema eşantionării. I2C. "Dunărea de Jos" Galaţi. SPI.Modemuri Verificare (2 ore) Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie.Eşantionarea.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2. .etc. 7. bifazic. standard RS232. cod ASCII.ugal. . http://www. note de curs. bifilar simetric).Interfaţă de comunicaţie serială. construcţie. cod binar natural. .Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire.Transmisiunea pe cablu (coaxial. telecomunicaţii. 6.Coduri de linie: semnal neutral. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): .Semnal telegrafic. istoric. eseuri.Transmisiuni pe mai multe niveluri. . .ro/lfrangu/comunic. .Demodularea . atenuare. modulaţia în cuadratură. cod Gray. semnal polar. semnal numeric .Introducere. referate. .Distorsiunile introduse de canal. Ed. 5. zgomotul de cuantizare.Cod Morse. Coduri de reprezentare a informaţiei şi coduri de linie (4 ore): . Fundaţiei Univ. .Transmisiunea optică în mediu liber. traduceri.MA. Transmisiuni modulate (4 ore) . MP . . .Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune. .Proprietăţile canalului de comunicaţie. .Semnal analogic. moduri.Transmisiunea radio. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Medii de transmisiuni (4 ore): .MF.Transmisiunea pe fibră optică. . capacitate. impedanţa caracteristică . 4. AMI.

eseuri. realizare teme de casă. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. studiu după manual.dr. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. metodelor şi modelelor predate.ing. referate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. consultaţii 2 4. alte activităţi proiecte. seminar / 10 12. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. documentare pe net 5. suport de curs 9. pregătire prezentări orale 2. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10. activitate specifică de pregătire pt. 7. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Laurenţiu Frangu . pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11. testare. depanare. alte activităţi lucrări practice 6. 13.ing. ing.02. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice.2007 Titular curs: Prof. traduceri etc. Folosirea aparatelor pentru diagnoză.dr. Utilizarea aparatelor de laborator.

-Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea interacţiunilor la care sunt supuse echipamentele electronice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al compatibităţii electromagnetice şi termice. înţelegerea principiilor şi metodelor ut ilizate în realizarea compatibilităţii electromagnetice. 29 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Op. telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI29 Construcţia aparatelor electronice IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 85 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.dr. constructorilor şi al utilizatorilor sistemelor electronice. corp Y Nr. Competenţe specifice disciplinei 2. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. ing.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul construcţiei aparatelor electronice. Mărăşescu Nicolae As. Conf. prenume) Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Atitudinale . cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant. explicare şi interpretare . contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. din punct de vedere al proiectanţilor. .ing. Crăciun Cristinel nume. înţelegere. F) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - L+P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Instrumental-aplicative .Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea unor echipamente electronice cu performanţe ridicate.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării compatibităţii electromagnetice şi termice. 3. Cunoaştere. .

”Construcţia şi tehnologia echipamentelor radioelectronice”. Proiectarea cablajelor imprimate. Acţiunea factorilor mecanici asupra aparatelor electronice şi protecţia acestora. 2000 7. Radiaţia termică. EDP. Politehnica. 4. Conectarea în aparatele electronice. Surse de perturbaţii. Acţiunea vibraţiilor. 1982 6. R. A. Cap.. Generalităţi. Moduri 5. referate. Acţiunea şocurilor.M. 5. 1998 8.. 4. Tehnologia de asamblare în aparatele electronice. Proiectarea termică în CAE. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Moduri de clasificare a 1. Influenţa prafului. factori mecanici. Influenţa radiaţiei solare directe. ”Contrucţia aparatelor electronice”. Conducţia termică. Mecanisme de cuplaj şi măsuri antiperturbative. Conectarea la masă a traductoarelor şi conectarea masei la pământare. Corodarea metalelor. Convecţia termică. Ed. Mărăşescu.1. Aprecierea cantitativă a CEM. Cap. Amortizoare mecanice. Cuplajul galvanic. Forme de cablu. Editura de Vest. Dispozitive de 6.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Cap. Cuplajul electromagnetic. Ignea. Proiectarea termică în CAE. Cap. Dispozitive de răcire. Estimarea frecvenţelor de oscilaţie a elementelor. Tehnologii de fabricare a cablajelor imprimate. traduceri. Mărimi caracteristice. Tehnologii de lipire. Transmiterea căldurii. Influenţa factorilor de mediu asupra aparatelor electronice. ”Introducere în compatibilitatea electromagnetică”. Subansambluri electronice. Generalităţi. antiperturbative. electric 3. Etapele realizării unui aparat 2. Degradarea aparatelor prin eforturi mecanice. Perturbaţii de od comun. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Pământ şi masă. Cuplarea parazită capacitivă. Cătuneanu. H. Protecţia împotriva acestora. Cuplajul magnetic. Introducere în compatibilitatea electromagnetică 7. V. Bucureşti. Cuplajul electric. Comportarea echipamentelor la răcire. format electronic. Mecanisme de cuplaj şi măsuri de transmitere a căldurii. Cuplarea parazită inductivă. 6. Protecţia la acţiunea factorilor atmosferici. Influenţa mediului biologic. Acţiunea umidităţii. Note de c urs. Studiul conducţiei termice. Efecte în materiale dielectrice. Studiul radiaţiei termice. Generalităţi.2. Cârstea. Natura interferenţelor şi căile lor de propagare. Materiale pentru cablaje imprimate. Strungaru. Timişoare. Cap. eseuri. Cablaje imprimate. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor electronice”. 5.3... (CEM). N.. Principii de proiectare. Introducere în CAE. aparatelor electrice. Cap. Perturbaţii de mod normal.

7. pregătire prezentări orale 2 2. documentare pe net 0 5.dr. alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =85 Data întocmirii:26. traduceri etc. 10 13. ing. activitate specifică de pregătire pt. studiu după manual.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . pregătire teste periodice sau parţiale 0 14.ing. referate.participarea la lucrările practice . Mărăşesc u Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As.rezultat de ”satisfăcător” la examinarea finală Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . realizare teme de casă.2007 Titular curs: Conf.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. suport de curs 24 9. consultaţii 1 4. seminar / 4 12.participare activă la toate lucrările practice . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 12 8. pregătire examinare finală 24 3.01.rezultat de ”foarte bine” la colocviul de laborator . eseuri. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. Crăciun Cristinel Semnătura: Director departament / Şef catedră . alte activităţi 0 proiecte. alte activităţi 0 lucrări practice 6.

.

.

.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. prenume) Catedra de specialitate IV Sisteme încorporate (embedded) Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr.înţelegerea funcţionării sistemelor încorporate şi a cicuitelor integrate specifice aplicaţiilor.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a circuitelor integrate specifice aplicaţiilor .abilităţi privind funcţionarea sistemelor încorporate şi a circuitelor specifice. .promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comu nicare . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.dezvoltarea abilităţilor competitive. bazate pe un sistem de valori culturale.ro FIŞA DISCIPLINEI30 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor încorporate. Str. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . Nicolau Viorel Conf. De credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. explicare şi interpretare . . programarea şi testarea acestora . Instrumental-aplicative . nr.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem încorporat. 800146. Op. nume. Atitudinale . înţelegere. 2 Nr. ing. ing. precum şi interconectarea. Ştiinţei. morale şi civice 30 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem ăncorporat şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . Nicolau Viorel Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. dr. Cunoaştere. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. dr.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor încorporate .conştientizarea importanţei sistemelor încorporate şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea .abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul încorporat şi de depanare a diverselor circuite 3.

Sisteme încorporate pentru comunicaţii: particularităţi constructive. 2004 2.participarea la toate activităţile de laborator . Literature Number: SPRU031E. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio . V. M. TMS320C30 Products Overview. ISBN 973-97816-3-2.Studiul sistemelor încorporate pentru comunicaţii.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Texas Instruments.. Puşcaşu. Ghe.Componente software ale sistemelor încorporate .Sisteme de timp real: particularităţi şi constrângeri. Texas Instruments. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio . D.Sisteme de dezvoltare cu DSP-uri: programare şi aplicaţii .Sisteme încorporate pentru multimedia: particularităţi constructive. eseuri.Sisteme de dezvoltare cu microcontroler şi DSP-uri . Editura Academica. Aplicaţii. C.Studiul sistemelor încorporate pentru multimedia. Galaţi. aplicaţii .participarea la activităţile de laborator (85%) .. Iaşi. Procesoare de semnal TMS 320C3X. ISBN 973-8316-48-0..realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .participarea activă la discuţiile de la curs . 1998 4.Sisteme încorporate pentru controlul proceselor: particularităţi constructive.. referate..Noţiuni introductive privind sistemele încorporate .rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . aplicaţii în telefonie şi poziţionare globală .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Pănescu. Huţanu. B.rezultat satisfăcător la examenul scris . Puşcaşu. Editura Academica.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . prelucrarea semnalelor în timp real . – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor.Sisteme de dezvoltare cu microcontroler: programare şi aplicaţii .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Bibliografie obligatorie selectivă 1. 1998 3. 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. V. TMS320C3x User’s Guide. circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) . traduceri. Codreş. Nicolau. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Postolache.Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Tematică seminar/lucrări practice/proiect .

ing. ing. documentare pe net 10 5. Frangu Laurenţiu . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire prezentări orale 1 2.01. activitate specifică de pregătire pt. referate. seminar / 12. dr. dr. alte activităţi 14 lucrări practice 6. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. 7.2007 Titular curs: Conf. studiul bibliografiei minimale indicate 10. studiu după manual. traduceri etc. pregătire examinare finală 8 3. realizare teme de casă. ing. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. alte activităţi 10 proiecte. suport de curs 9. consultaţii 10 4.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 27. eseuri. dr. 13.

conştientizarea importanţei sistemelor de acţionare reglabile şi elementelor de execuţie în aplicaţi ile industriale şi în tehnologia modernă. Atitudinale: . 31 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Op. Ştiinţei.cunoaşterea şi înţelegerea structurii. explicare şi interpretare: .drd. . . disciplinei .dr. . tipice pentru sisteme de acţionare. .ing. . . . înţelegere.formarea. Cunoaştere. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor d e inovare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. Prof. . nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Instrumental-aplicative: specifice .configurarea şi calculul controlului automat pentru sisteme de acţionare tipice.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ.formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile mecanice şi regimurile de funcţion are staţionare şi dinamice ale unui sistem de acţionare. prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. prin aplicaţii individualizate. funcţionării şi performanţelor unui sistem de acţionare electrică. 2 Nr. F) Ob Nr.analiza performanţelor dinamice şi statice .formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de acţionare. Str.realizarea modelelor sistemelor plecând de la datele generale ale acestora.iniţiere în optimizarea energetică a sistemelor de acţionare reglabile. 3. 800146.formarea cunoştinţelor de bază privind abordarea controlului automat pentru procese rapide. telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI31 Denumirea disciplinei ACŢIONĂRI ELECTRICE REGLABILE cod 49e Anul de studiu IV Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. .ing. Competenţe 2. . Emil Roşu Asist. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 30 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.particularităţi pentru elemente de execuţie electrice. Traian Munteanu nume.validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a sistemelor de acţionare.

eseuri. Munteanu – Maşini electrice – Ed.Elemente de execuţie electrice. .Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină trifazată de inducţie la flux constant. N. . Cr. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www.Optimizarea energetică a conversiei. Buhosu. . Voncilă. Cr. Bibliografie obligatorie selectivă Tematică lucrări practice .iscee. 1. pregătire prezentări orale 5 - . D. . Munteanu – Elemente de execuţie . şi modelelor de analiză a sistemelor de .înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate acţionare electrice. traduceri. .Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de inducţie la flux constant..c. . cu excitaţie constantă. . . Voncilă. . cu maşină de inducţie. Călueanu. Badea. .Sisteme de acţionare cu maşini de c. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. M.Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. referate. R.Studiul unui sistem de acţionare de c. Badea. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 0 0 0 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Sisteme de acţionare cu maşini trifazate sincrone.Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină de c. Buhosu.a. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .c. Roşu.c. R. E.c.Surse de tensiune şi frecvenţă reglabile.efectuarea tuturor lucrărilor practice cu .efectuarea tuturor lucrărilor practice.Conceptul de sistem de acţionare reglabil. I. şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de acţionare electrice.Sisteme de acţionare cu maşini trifazate de inducţie. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.ugal. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . 2003.ro 2.Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de c. N.Studiul unui sistem de acţionare de c. . 2004. I.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea probarea abilităţilor practice şi a calităţii deprinderilor minimale de utilizare a metodelor analizei rezultatelor experimentale . . 3.

Data întocmirii:1.2007 Titular curs: Prof. referate. documentare suplimentară în bibliotecă 5. alte activităţi 13. proiecte.02. suport de curs 3. seminar / lucrări practice 6.drd. pregătire examinare finală 10. studiul bibliografiei minimale indicate 4. realizare teme de casă. studiu după manual.dr.ing. activitate specifică de pregătire pt. Traian Munteanu Semnătura: Şef catedră . consultaţii 11. documentare pe net 12. Emil Roşu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist.2. eseuri. traduceri etc. alte activităţi 10 1 0 0 0 14.ing. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 4 4 0 6 0 9. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 30 ore.

Dr.participarea la propria dezvoltare profesională .capacitatea de a învăţa din experienţa altora şi de a-i învăţa pe alţii din propria experienţă Competenţe specifice disciplinei 32 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. de credite 28 Total ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Prof. Op. Atitudinale . logica. Ing. . Str. 800146. . Ştiinţei. eficacitatea personală: adaptare. . . analiza.însuşirea tehnicilor de proiectare şi realizare a circuitelor imprimate. al consumului şi al costului. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. prenume) Catedra de specialitate 4 PROIECT DE ELECTRONICA SI INFORMATICA INDUSTRIALA Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. 2.optimizarea schemei din punct de vedere al perfo rmanţelor.însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor specifice electronicii industriale. 3.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare până la implementarea schemei electrice în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. mobilizare. gestiune a situaţiei . explicare şi interpretare . Dulman Dan Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP P 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Frangu La urenţiu Asist. 2 Nr. rezolvarea de probleme: metoda.abilitatea de a folosi aparatura de laborator pentru verificarea şi reglarea circuitelor proiectate. Instrumental-aplicative .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.valorificarea optimă şi creativă a potenţialului propriu în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. . înţelegere. nr. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI32 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. nume. Cunoaştere. .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de activitatea de cercetare şi proiectare . .validarea schemei electrice proiectate prin simulare pe calculator într-un mediu CAD şi prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui.însuşirea tehnicilor de programare utilizate în informatica industrială.însuşirea tehnicilor de plantare a componentelor. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Ing.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. consultaţii 6 4. 4.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă Proiect: 1.2007 . Proiectarea unui regulator numeric pentru procese rapide şi implementarea sa pe un microcontroller. 2.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . pregătire prezentări orale 0 2. publică a proiectului. seminar / 12. Galaţi. pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire examinare finală 0 3. Laurenţiu Frangu. 2001 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 15% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20% Notele acordate pentru temele de casă. referate. 5. Editura Academica. eseuri. activitate specifică de pregătire pt. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 65%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . traduceri etc. alte activităţi 0 6 6 2 8 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. alte activităţi 0 lucrări practice 6. .nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5. 3.01. Proiectarea şi realizarea unui circuit de izolare galvanică a unui semnal analogic. alte activităţi 22 proiecte. Proiectarea şi realizarea unui stabilizator de tensiune. suport de curs 9. studiul bibliografiei minimale indicate 10. referate. Proiectarea şi realizarea unui circuit de achiziţie a semnalelor analogice 1. documentare pe net 0 5. Proiectarea şi realizarea unui regulator PID 6. studiu după manual. 7.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. traduceri. realizare teme de casă. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Sergiu Caraman – Electronică Industrială. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese lente şi implementarea sa pe un microcontroller. 13.

ing.Titular curs: prof. Frangu Laurenţiu Semnătura: Titular proiect: as. ing. Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof. dr. dr. ing. Frangu Laurenţiu .

cunoaşterea şi conceptelor de prelucrare şi instrumentaţie virtuală. Ştiinţei. . conform specificaţiilor de performanţă şi cost . prenume) Catedra de specialitate IV Instrumentaţie virtuală Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a di sciplinei. . dr.realizarea interfeţelor grafice utilizator . dr.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .cunoaşterea execuţiei multitasking a modulelor de instrumentaţie virtuală Competenţe specifice disciplinei 2. 800146.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. ing.abilităţi de dezvoltare a aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor medii de programare grafică 3.abilităţi privind utilizarea modulelor software . Op. Nicolau Viorel Conf. ing.proiectarea diverselor aplicaţii de instrumentaţie virtuală. De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Str.dezvoltarea abilităţilor competitive. morale şi civice 33 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Cunoaştere. Instrumental-aplicative . înţelegere. Atitudinale . explicare şi interpretare . bazate pe un sistem de valori culturale.conştientizarea importanţei programării grafice . nume. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. nr.ro FIŞA DISCIPLINEI33 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. 2 Nr.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală .

2002.Metode de interconectare a aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de achiziţie a datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect . *****. *****.Prelucrarea şi monitorizarea datelor numerice în aplicaţii de instrumentaţie virtuală . Instrument Control and Data Qcquisition.Execuţia multi threading şi sincronizarea proceselor în mediul programarea grafică . LabVIEW Reference Manual. aplicaţii . referate. National Instruments. 2004.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . eseuri.Interconectarea aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de dezvoltare cu DSP . Funcţii de interconectare a modulelor.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . Structuri de control în programarea garfică . La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. traduceri. 4. prelucrarea şi monitorizarea datelor în aplicaţiile de instrumentaţie virtuală .Transferul datelor prin reţea. 3.Module de indicatoare şi butoane pentru interfaţa grafică. National Instruments.Realizarea aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor în medii de programare grafică. *****.Metode de dezvoltare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală.Elemente recapitulative privind interfaţa ommaşină Elemente caracteristice ale limbajelor de programare grafică .Programarea porturilor în mediul Labview .participarea la toate activităţile de laborator .participarea la activităţile de laborator (85%) .participarea activă la discuţiile de la curs .realizarea cu foarte bine a temelor de casă .Comunicaţia.rezultat satisfăcător la examenul scris . din aplicaţiile de instrumentaţie virtuală Bibliografie obligatorie selectivă 1.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . LabVIEW Tutorial. National Instruments. 2002.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . 2. 2002. National Instruments. Execuţia multi threading a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală . LabVIEW User’s Guide.Studiul elementelor de instrumentaţie virtuală . *****.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală .

dr. documentare pe net 7 5. seminar / 12. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 1 2. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc. suport de curs 9. ing. 13.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing. alte activităţi 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. dr. ing. pregătire examinare finală 10 3.01. consultaţii 4 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11.2007 Titular curs: Conf. eseuri. realizare teme de casă. alte activităţi 7 lucrări practice 6. dr. Frangu Laurenţiu . 7. referate. alte activităţi 7 proiecte. studiu după manual.

.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. explicare şi interpretare . telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI34 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile legate de această disciplină. pornind de la schema bloc şi terminând în unele cazuri cu schema electrică de principiu. . .însuşirea principiilor de funcţionare a principalelor aparate electronice folosite în explorarea clinică şi în laboratorul de analize medicale. . . Atitudinale . pentru salvarea unei vieţi.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 34 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. mai ales în cazul accidentelor produse prin electrocutare. . . Ing. 2. 800146. Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii E 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Popa Rustem Prep.cunoaşterea şi înţelegerea principalelor procese fiziologice măsurabile din organism . Instrumental-aplicative .însuşirea tehnicilor de analiză a aparaturii medicale. 2 Nr. Ing.rezolvarea unor probleme practice de proiectare/exploatare a aparaturii medicale. Ştiinţei. . ori de câte ori este nevoie. Str.însuşirea tehnicilor de proiectare specifice aparaturii medicale. nr. Dr. cât şi al metodelor folosite la prelucrarea numerică a semnalelor achiziţionate . de credite 42 Totalul ore studiu individual 60 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. lucru în echipă. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. cât şi de cea a personalului care deserveşte aparatura respectivă.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de această disciplină .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Op. atât din punct de vedere hardware.însuşirea tehnicilor de prim ajutor şi acordarea eficientă a lui. Drd. a normelor specifice de protecţie impuse legate atât de securitatea pacientului. 3. prenume) Catedra de specialitate 4 ELECTRONICĂ MEDICALĂ I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. nume. Cunoaştere. înţelegere.analiza detaliată a soluţiilor tehnice specifice domeniului.

. . Stimularea ţesutului cardiac. Tematică seminar/lucrări practice/proiect . eseuri. Electronică medicală – site-ul disciplinei (conţine note de curs.Efectele câmpului electromagnetic asupra ţesuturilor. 2006 (în biblioteca Universităţii) 2. .Diagnosticul cu ultrasunete şi imaginea ecografică.ro/rpopa/index.Instalaţia de raze X şi imaginea radiologică. . exemple de subiecte de examen.etc. Tomografe CT şi RMN.Imagistică medicală. numeroase materiale bibliografice disponibile pe Internet. Tomografie.ugal. Rustem Popa.Investigarea şi tratamentul sistemului cardiovascular. referatele lucrărilor de laborator. Electrocardiografie. Bibliografie obligatorie selectivă 1. . Electrozi. Electronică medicală. Ecograful HITACHI EUB-4506. referate. Biomagnetism. Imagistică cu ultrasunete. Ţesuturi excitabile. Neuroprotezare.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. Imagistică cu raze X. Semnalele ECG şi EEG. .Culegerea semnalelor electrofiziologice. problemelor propuse la examen.Stimulare şi protezare. Bucureşti.Aparate de laborator. URL: http://www. Editura Matrix Rom. . Reconstrucţia corpurilor 3D din secţiuni. Electromiografie. Electroencefalografie. Prelucrarea imaginilor radiologice. .Instalaţia de termoviziune.Amplificarea semnalelor electrofiziologice.Achiziţia şi prelucrarea semnalelor electrofiziologice. Rustem Popa. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . traduceri. .Investigarea şi tratamentul sistemului nervos.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Fenomene bioelectrice. Electroterapie şi electrochirurgie.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . Amplificatoare de instrumentaţie. .Măsurarea unor parametri fiziologici (temperatura organismului şi presiunea sângelui). . Litotriptoare. Aplicaţii clinice şi prelucrarea imaginilor.html ) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. . Amplificatorul diferenţial cu semnal de la electrozi. Potenţiale evocate. Caracteristici. Tipuri constructive. Imagistică cu raze infraroşii. Imagistică în lumină vizibilă.Electrosecuritate în exploatarea aparatelor electronice medicale. . Amplificatoare flotante. . Imagistică cu radioizotopi.Principiul tomografiei. Noţiuni de electrofiziologie celulară.

traduceri etc.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire prezentări orale 16 2. suport de curs 9. Frangu Laurenţiu . ing. drd. ing. alte activităţi 0 proiecte. alte activităţi 4 0 16 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 12. activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 0 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11.2007 Titular curs: conf. studiul bibliografiei minimale indicate 10.02. dr. 7. ing. 13. alte activităţi 0 lucrări practice 6. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire teste periodice sau parţiale 14. seminar / 12. studiu după manual. eseuri. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire examinare finală 20 3. referate. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. documentare pe net 0 5. dr. realizare teme de casă.

însuşirea unor elemente fundamentale ale celor două limbaje standardizate de descriere hardware. cât şi limbajele HDL. 2 Nr. al preţului sau al timpului de propagare etc. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Drd. lucru în echipă.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Instrumental-aplicative . . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. explicare şi interpretare . nr. Atitudinale .abilitatea de a alege circuitul programabil optim pentru aplicaţia dorită (din punct de vedere al complexităţii.) . . folosind atât editorul grafic de scheme. Popa Rustem Prep. a principiilor de proiectare şi a avantajelor proiectării sistemelor numerice complexe folosind aceste circuite. prenume) Catedra de specialitate 4 CIRCUITE PROGRAMABILE (FPGA.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. VHDL) I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. analiza. de credite 56 Totalul ore studiu individual 80 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Ing.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.însuşirea utilizării unui mediu de programare a acestor circuite. limbaje care acoperă în totalitate aplicaţiile care folosesc circuite programabile. mobilizare. 3. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI35 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Ştiinţei. 800146. Op. Str. . nume. eficacitatea personală: adaptare. Dr.cunoaşterea şi înţelegerea circuitelor numerice programabile. 2.abilitatea de a proiecta structuri numerice complexe folosind circuite programabile de diferite tipuri. logica.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 35 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Cunoaştere. VHDL şi Verilog HDL. Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. gestiune a situaţiei . rezolvarea de probleme: metoda. Ing. înţelegere. .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală .

Arii de porţi generice GAL. Editura Matrix Rom.Proiectarea unui circuit complex în FPGA.2. .2 – Xilinx.2. 2005 (în biblioteca Universităţii) 2.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. 2007 (în curs de editare) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Proiectarea sistemelor numerice cu circuite CPLD şi FPGA. Cristian Gyözö Haba. Exemple simple de proiectare. Silviu Epure. . Facilităţile mediul integrat de proiectare ISE 8. .html ) 3. Arhitecturi. . Circuite FPGA. . Evoluţia structurilor FPGA. Tehnologii de programare.Studiul limbajului VHDL prin exemple (1) .Prezentarea mediului integrat de proiectare ISE 8.Proiectarea unor circuite pentru FPGA folosind editorul grafic din mediul ISE 8.Structuri programabile de mare complexitate. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - .Proiectarea unor circuite pentru CPLD folosind editorul grafic din mediul ISE 8. . Liviu Breniuc. .Xilinx. Rustem Popa.Exemple de proiectare a unor sisteme numerice complexe folosind circuite FPGA.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . . Comparaţie între structurile PLD şi structurile ASIC.Validarea proiectelor pentru CPLD prin simulare în mediul ISE 8.Studiul limbajului VHDL prin exemple (2) . Elemente de proiectare cu circuite numerice programabile. eseuri. Arii logice programabile PAL. URL: http://www.Validarea proiectului prin programarea circuitului FPGA Virtex-II. . referate.ugal. Rustem Popa.Structuri programabile de complexitate redusă.etc.2. Editura Politehnium.Validarea proiectelor prin programarea circuitului FPGA Spartan-3. problemelor propuse la examen. . . Structuri CPLD.Validarea proiectelor pentru FPGA prin simulare în mediul ISE 8.2 . Exemple simple de proiectare. Tematică seminar/lucrări practice/proiect . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . Iaşi.Introducere.2.ro/rpopa/index. Bibliografie obligatorie selectivă 1. . traduceri.Studiul limbajului Verilog HDL (1) . Electronică digitală – site-ul disciplinei (conţine note de curs şi materiale bibliografice disponibile pe Internet. Structuri cablate versus structuri programate.Studiul limbajului Verilog HDL (2) . . Bucureşti.Elemente ale limbajului de descriere hardware Verilog HDL.Software utilizat pentru proiectarea cu circuite programabile.Elemente ale limbajului de descriere hardware VHDL. .nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen.Validarea proiectelor prin programarea circuitului CPLD XCR3064.Validarea proiectului prin simulare. .

consultaţii 16 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 0 proiecte. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. alte activităţi 0 lucrări practice 6. documentare pe net 0 5.2007 Titular curs: conf. studiu după manual. seminar / 12.02. dr. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. 7. Frangu Laurenţiu . alte activităţi 4 0 20 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 80 Data întocmirii: 12. activitate specifică de pregătire pt. pregătire examinare finală 20 3. drd. referate. realizare teme de casă. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. traduceri etc. pregătire prezentări orale 16 2. ing. 13. ing. suport de curs 9. eseuri.

.

.

.

ing. precum şi configurarea şi testarea acestora Competenţe specifice disciplinei 2.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. bazate pe un sistem de valori culturale. De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Str. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. nume. morale şi civice 36 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Nicolau Viorel Conf. 2 Nr. explicare şi interpretare . înţelegere.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a porturilor şi unităţilor I/O . conform specificaţiilor de performanţă şi cost . .promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .ro FIŞA DISCIPLINEI36 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . 800146. Instrumental-aplicative . dr. de legătură cu exteriorul a unui calculator .explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale dispozitivelor de intrare/ieşire ale unui sistem de calcul şi a transferurilor de informaţii cu exteriorul . ing.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice echipamentelor periferice.abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor dispozitive I/O 3. Ştiinţei. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.conştientizarea importanţei studierii echipamentelor periferice. precum şi interconectarea şi testarea acestora . dr. Cunoaştere.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a porturilor şi unităţilor I/O .abilităţi privind funcţionarea dispozitivelor de I/O şi a subsistemelor componente. Atitudinale . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. nr. Op.înţelegerea funcţionării şi conectării echipamentelor periferice. prenume) Catedra de specialitate IV Echipamente periferice Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr.proiectarea diverselor structuri de dispozitive I/O.dezvoltarea abilităţilor competitive. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.

PC depanare şi modernizare. suport de curs 7.Linii şi dispozitive de comunicaţi: tipuri de comunicaţii seriale.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .Comunicaţia paralelă.Monitorul: structura bloc. dr. studiu după manual. vol. instalare. 1 şi 2.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . elemente componente .participarea activă la discuţiile de la curs . protocoale de comunicaţie . – Totul despre hardware.Unitatea de hard disc: caracteristici. traduceri etc. elemente componente şi caracteristici . S.2007 Titular curs: Conf. pregătire examinare finală 10 3. W. dr. consultaţii 4 4.Dispozitive periferice standard: imprimanta. seminar / 10. studiul bibliografiei minimale indicate 8.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă .rezultat foarte bine la colocviul la laborator .Cuplorul grafic: structura cuplorului grafic. floppy disc. CD-ROM . scaner. Editura Teora. 1998 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 10 Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Unităţi I/O pentru multimedia La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.participarea la activităţile de laborator (85%) . Mueller. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6.Structura şi funcţiile controlerelor I/O . modul de transfer al datelor .01. referate. 2003 3. activitate specifică de pregătire pt. 2004 2. Bucureşti.Noţiuni introductive: structura subsistemului I/O. alte activităţi 7 lucrări practice 7 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27.Subsistemul de interfaţă cu operatorul uman .Cuplorul grafic: moduri de operare. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Subsistemul memoriei secundare: unităţi şi controlere de hard disc. Rosch. traduceri. documentare suplimentară în bibliotecă 9.rezultat satisfăcător la examenul scris . eseuri. ing.participarea la toate activităţile de laborator . – Echipamente periferice. ing. configurare 1. Note de curs. conectarea serială a unui mouse . ISBN 973-601-856-3. moduri de vizualizare a datelor . ing. 1 referate.Transferul datelor cu subsistemul I/O .rezultat foarte bine la examenul scris Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Nicolau. V. studii de caz …  Nota acordată la examinarea finală 60 Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . ediţia IV-a. porturi USB. proiecte. Editura Teora.Comunicaţia serială asincronă.Tastatura unui sistem de calcul . Nicolau Viorel Semnătura: Titular lucrări practice/proiect: Conf. gestionarea memoriei video . documentare pe net 7 5. dr. 2. comunicaţia paralelă a unui calculator . dispozitive multimedia – structură. ISBN 973-601-799-0. plotter. L. Bucureşti. Frangu Laurenţiu . . realizare teme de casă. eseuri.

explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.participarea la propria dezvoltare profesională. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. . de credite 30 Total ore studiu individual 66 Titular curs Titular lucrări practice II V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific.rezolvarea de probleme: metoda. 2 Nr. explicarea şi interpretarea unor idei. prenume) Catedra de specialitate Conf. lucru în echipă. mobilizare.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. . Iliev Mircea nume. analiza. Str. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate.promovarea unui sistem de valori culturale.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. ing. procese. vorbit. principii. . ing. F) Aparate electrocasnice 4 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. 1. Cunoaştere. legi. disciplinei proiectarea schemelor electronice. Ştiinţei.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 30 20 - LP 10 P - Competenţe generale . . . . .Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. înţelegere. 3. . de valorificare independentă a informaţiei. . cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. dr.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializarea: Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. proiecte. . nr. Competenţe 2. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.Dezvoltarea creativităţii.Însusirea unui limbaj (scris. analiza celor mai diferite scheme electronice. utilizarea unor specifice metode.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. gestiune a situaţiei. 800146.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. . teorii.eficacitatea personală: adaptare. morale şi civice. dr. logica. .etc@ugal. .Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. folosirea aparaturii de măsura si control specifice.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Conf. Atitudinale: .Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. Op. .platforme de laborator.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.

All Educational. . s.Circuite integrate analogice. Reţele mobile de telecomunicaţii.Verificarea finală promovată cu nota 10. s.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei .. 8. 3. Sistemul GSM.radio si TV.. . 8. Surse de tensiune in comutaţie 3. Tehnică. Barbalau S. vol. 9. 7. si Ped. . Constantinescu C. . 1986. Gazdoiu C. Bucureşti.vol. semnalelor (2 ore). .Aparate.Tehnica microundelor. Bucureşti. Tehnica. Înregistrarea magnetica a semnalelor 4. 1980. 3. Cuptorul cu ore). 6.a. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1.. Înregistrarea si redarea optica a un casetofon. Ed. . Ed. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului aparatele electrocasnice (2 ore). Mouly M. 1. banda utilizate in egalizoarele grafice.. III . Ed.Referatele de laborator predate la încheierea ciclu de lucrări. Caracteristicile de frecventa pentru 7. . Poulet M. 4.Reţele mobile de telecomunicaţii.. Emitator . 2.B.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator .1990. Surse de tensiune utilizate in 1. 5. 1983. Noţiuni de radiotehnica (5 ore). s. Bucureşti. Nicolau E. (temelor de casă). Încălzirea prin tehnica microundelor control specifice laboratorului de aparate (1 oră). Bucureşti.Manualul inginerului electronist. Amplificatoare de audiofrecvenţa. Sisteme si circuite pentru transmiterea comenzilor la distanta (1 oră). Videocasetofoane.Îndrumar pentru electronişti . Radiotehnica. 1989. . Badea M. Munteanu N.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui . 4. Ed.a..Videocasetofoane. Ed.a. 1997.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de cu ce putin nota 8. Did. . Antonescu G. si Ped. 2. Ed. Ed. Ed. Tehnica. Tehnica. 1992. Sistemul GSM (4 ore). Bucureşti. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. 6. McGraw-Hill. s. – The GSM System for Mobile Communications.... 1981 5. II.Verificarea finală promovată cu nota 5. Filtre trece5. electrocasnice.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. fiecărui ciclu de lucrări. Bucureşti. . microunde. de aparate electrocasnice.receptor in infraroşu. Amplificatoare de audiofrecvenţa (3 utilizate in aparatele electrocasnice. Bucureşti. Telefonul mobil. Tehnica.a..Circuite integrate liniare . Rulea G. . Compact disc. Bucureşti. Did. Radioreceptoare. . casă). (2 ore). . Casetofoane. Basoiu M. 1992. Aparate de măsura si 2. Rapeanu R.

documentare suplimentară în bibliotecă 11. 13. activitate specifică de pregătire pt. pregătire prezentări orale 4 0 2. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. 7. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. seminar / 12.ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. suport de curs 9. Prof. pregătire examinare finală 10 30 3. referate. documentare pe net 4 4 5. alte activităţi 2 0 proiecte. eseuri. ing. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 66 Data întocmirii: 30. dr. dr. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. ing.01. pregătire teste periodice sau parţiale 14. studiu după manual.dr. realizare teme de casă. Frangu Laurenţiu . consultaţii 6 2 4.2007 Titular curs: Conf. traduceri etc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->