J

ТЕМАТСКО – ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ
ЗА НАСТАВАТА ПО БИОЛОГИЈА ЗА ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ (ОСМОЛЕТКА)

Училиште: ОУУ Никола Вапцаров – Општина Струмица
Наставен предмет: Биологија

ТЕМА 1:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Наставник:

5 - ЧАСА.
ЧОВЕКOT КАКО ДЕЛ ОД ЖИВИОТ СВЕТ
ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА
СТРУКТУРА НА ТЕМАТА

Вовед во наставата по биологија
Местото на човекот во живиот свет
Почетна еволуција на човеколиките мајмуни и
луѓето
Човечки раси и пораст на човековата
популација
Систематизација (повторување) на материјата
од прва наставна тема

Месец недела Час од
тема

Час од
вкупна
настава

09
09

1
1

1
2

1
2

09

2

3

3

09

2

4

4

09

3

5

5

Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд
Прва наставна целина (тема):

Наставник: Нетка Димоска Дата _________________

ЧОВЕКОТ КАКО ДЕЛ ОД ЖИВИОТ СВЕТ

Вовед во наставата по биологија
(Запознавање со целите, содржините, и начинот на работа)
Воведниот час се користи за запознавање со содржините на предметот биологија во осмо одделение
(целите, наставните теми, активностите и постапките во наставата), како и со начинот на проверување и
оценување на знаењето (што, кога и како).
Наставникот ги запознава учениците со учебникот и другите наставни средства што ќе ги користат во наставата.
Цел(и) на часот:
Ученикот треба:

ЧАС 1. / 1.

− Да се запознае со целите на наставата по биологија во осмо одделение (зошто ќе учи), содржините (што ќе
учи), начинот на работа (кои упатства ќе ги добива, преку кои активности ќе учи (постапки, низ кои ќе ги
усвојува знаењата и ќе се здобие со потребните способности и вештини);
− Да разбере како, кога и со кои начини, инструменти и критериуми ќе биде оценувано неговото знаење и
напредување;
− Да се запознае со наставните средства: учебник, компјутер и другите извори на знање, како и начините како
ќе ги користи.
Нови поими:
На воведниот час не се среѓаваат и не се воведуваат нови поими. Тие понатаму постепено ќе се среќаваат и
воведуваат со секоја нова наставна содржина.
Очекувани исходи:
Се очекува ученикот накратко да дознае за наставните теми и содржини кои ке ги проучува на часовите по
биологија оваа година. Исто така со презентирањето на наставните теми и содржини се очекува кај ученикот да
се побуди желба за запознавање со оваа тематика и совладување на наставниот материјал по биологија
предвиден за оваа учебна година.
Очекувани проблеми:
Се очекуваат проблеми околу воспоставување на дисциплина на почетокот од часот.
Наставни средства и помагала:
1. Учебник / Прирачник
2. Работна тетратка
3. CD / касета
4. DVD / видео касета
Наставни методи:
1. Демонстративен
2. Комуникативен
3. Кооперативно учење
4. Работа на текст
5. Метод на пишување
Наставни форми:
1. Фронтална
2. Индивидуална
Оценување

5. Табла и креда
6. Слики / флеш карти
7. Играчки
8. Реални предмети

9. Наставно ливче
10. Мапи / табели / постери
11. Маски
12. Компјутери (www.skoool.mk)

6. Структурален
7. Монолошки
8. Дијалошки
9. Аудио-визуелен
10. Усмено излагање

10. Практична работа
11. Пантомима (тивок начин)
12. Физичко одговарање
13. Еклектичен (мешовит)

3. Работа во парови
4. Групна

Што
1. Поврзување на предзнаењата
2. Активност на часот
3. Самостојност во работата
4. Точност во резултатите
5. Правилен изговор
6. Разбирање
7. Усна комуникација
8. Писмена комуникација

Како
9. Слушање
10. Читање
11. Изведбена активност
12. Став кон учењето

1. Дискусија за време на часот
2. Усна повратна информација
3. Пишана повратна информација
4. Самооценување
5. Оценување од соучениците
6. Чек листа
7. Скала на проценка (нумеричка, графичка,
дескриптивна)
8. Бодовна листа (аналитичка, холистичка)
9. Есејски прашања

Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII Наставник: Нетка Димоска
Прва наставна целина (тема):

Дата______________________

ЧОВЕКОТ КАКО ДЕЛ ОД ЖИВИОТ СВЕТ

ЧАС 2. / 2. Прва наставна содржина: Местото на човекот во живиот свет
Цел(и) на часот:
Ученикот треба да се оспособи:
− да научи според кои особини човекот се вбројува во класата Цицачи и редот Примати т.е. мајмуни;
− да знае како се вика делото со кое природонаучникот Чарлс Дарвин дал одговор на прашањето како
настанал човекот;
− да ги осознае доказите (ембрионален развој, градба на телото, појава на рудиментирани органи и
атавизам) кои укажуваат на поврзаноста на човекот со животните;
− да научи кои се сличностите помеѓу човекот и човеколиките мајмуни поради кои тие заедно се сместени
во надфамилијата Hominoidea;
− да знае да ги наведе разликите помеѓу човекот и човеколиките мајмуни.
Нови поими:
• Ембрионален развој
• Рудиментирани органи
• Атавизам
Очекувани исходи:
Се очекува ученикот да го научи значењето на поимите: ембрионален развој, рудиментирани органи, атавизам,
како и да прави споредба помеѓу особините на човекот и човеколиките мајмуни, воочувајќи ги нивните сличности
и разлики.
Очекувани проблеми:
Се очекуваат проблеми околу разликување на поимот рудиментирани (закржлавени) органи од поимот атавизам,
поради сличните примери за овие појави. Проблеми може да се јават и околу осознавањето на разликите во
градбата на дланките и стапалата кај човекот и човеколиките мајмуни.
Наставни средства и помагала:
1. Учебник / Прирачник
5. Табла и креда
9. Наставно ливче
2. Работна тетратка
6. Слики / флеш карти
10. Мапи / табели / постери
3. CD / касета
7. Играчки
11. Маски
4. DVD / видео касета
8. Реални предмети
12. Компјутери (http://www.skoool.mk )
Наставни методи:
1. Демонстративен
2. Комуникативен
3. Кооперативно учење
4. Работа на текст
5. Метод на пишување
Наставни форми:

6. Структурален
7. Монолошки
8. Дијалошки
9. Аудио-визуелен
10. Усмено излагање

1. Фронтална
2. Индивидуална
Оценување
Што

3. Работа во парови
4. Групна

1. Поврзување на предзнаењата
2. Активност на часот

9. Слушање
10. Читање

10. Практична работа
11. Пантомима (тивок начин)
12. Физичко одговарање
13. Еклектичен (мешовит)

Како
1. Дискусија за време на часот
2. Усна повратна информација

Втора наставна содржина: Почетна еволуција на човеколиките мајмуни и луѓето Цел(и) на часот: Ученикот треба да се оспособи: − да научи кои особини на човековиот предок го овозможиле развојот до денешниот човек. Работна тетратка 3. − да ги осознае својствата на нашиот предок Хомо еректус т. Оценување од соучениците 6. Есејски прашања Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата __________________ Прва наставна целина (тема): ЧОВЕКОТ КАКО ДЕЛ ОД ЖИВИОТ СВЕТ ЧАС 3. Структурален 7. − да ги знае особините на најстариот предок на човекот – Австралопитекус Афарензис. Точност во резултатите 5. Комуникативен 3. − да спознае кои услови довеле до подвојување на предците на човекот и мајмуните. Слики / флеш карти 7. Наставни средства и помагала: 1. Очекувани проблеми: Се очекуваат мали проблеми околу споредба на особините од секој поединечен претставник на човековите предци. Метод на пишување Наставни форми: 6. Писмена комуникација 11. Нови поими: • Хомо сапиенс • Австралопитекус Афарензис • Неандерталец • Хомо хабилис • Кромањонец • Хомо еректус • Крапински човек Очекувани исходи: Се очекува ученикот да ги усвои информациите околу еволутивниот развиток на човекот. Индивидуална Оценување Што 3.е. холистичка) 9. Пишана повратна информација 4. / 3. Мапи / табели / постери 11. Аудио-визуелен 10. преку неговите најдалечни предци (Австралопитекус Афарензис. Работа на текст 5. Самооценување 5. Еклектичен (мешовит) 1.е. DVD / видео касета Наставни методи: 5. исправен човек. Усна комуникација 8. Кооперативно учење 4. Чек листа 7. Правилен изговор 6. − да ги научи одликите на првиот човек – Хомо хабилис. Хомо хабилис. Реални предмети 9. Модели (гипс / пластика) 8. Усмено излагање 11. Фронтална 2. Групна Како . од најдалечните предци се до денешниот вид наречен Хомо сапиенс – разумен човек. Хомо еректус) па се до денешниот вид наречен Хомо сапиенс т. Практична работа 12. Самостојност во работата 4. Проблеми околу сфаќањето што претставува причина за еволутивниот развој на човекот. Бодовна листа (аналитичка. CD / касета 4. Физичко одговарање 14. дескриптивна) 8. Компјутери (www. Разбирање 7. Работа во парови 4.mk) 1. Скала на проценка (нумеричка. Табла и креда 6.skoool. Монолошки 8. Став кон учењето 3. Наставно ливче 10. − да знае кои се најстарите претставници на нашиот вид Хомо сапиенс – разумен човек. графичка. Изведбена активност 12. Демонстративен 2. Дијалошки 9. Пантомима (тивок начин) 13. Микроскоп и препарати 12. разумен човек.3. Учебник / Прирачник 2.

Наставни средства и помагала: 1. − да ги знае кои се особините на црната раса. Tрета наставна содржина: Човечки раси и пораст на човековата популација Цел(и) на часот: Ученикот треба да се оспособи: − да научи што претставува терминот раса и како дошло до создавање на човековите раси.mk) 1. Учебник / Прирачник 2. Демонстративен 2. Изведбена активност 12. Структурален 7. − да дознае колку големи човечки раси постојат и според што е извршена нивната поделба. Наставно ливче 10. Дијалошки 9. Скала на проценка (нумеричка. дескриптивна) 8. Практична работа 12. Писмена комуникација 9. Дискусија за време на часот 2. Метод на пишување Наставни форми: 6. − да ги спознае сите услови кои довеле до зголемување на човековата популација.1. Слики / флеш карти 7. − да ги осознае која е најкарактеристична особина од останатите за белата раса. Комуникативен 3. како и да ја знае поделбата на некои од нив на подраси. Став кон учењето Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд 1. − да ги научи карактеристиките на жолтата раса и да знае на колку подраси е поделена истата. Чек листа 7. Пантомима (тивок начин) 13. CD / касета 4. Самооценување 5. Слушање 1. Фронтална 2. холистичка) 9. Правилен изговор 6. DVD / видео касета Наставни методи: 5. Мапи / табели / постери 11. графичка. Читање 11. Работа на текст 5. Самостојност во работата 4. Очекувани проблеми: Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими раса и популација како и нивно дефинирање. Пишана повратна информација 4. Еклектичен (мешовит) 1. Бодовна листа (аналитичка. Физичко одговарање 14. Слушање 10. Поврзување на предзнаењата Како 9. Активност на часот 3. Усмено излагање 11. Монолошки 8. Усна комуникација 8. Поврзување на предзнаењата 2. Нови поими: • • раса популација Очекувани исходи: Се очекува ученикот да ги усвои информациите околу карактеристиките на трите човечки раси. Работа во парови 4. Реални предмети 9.skoool. Микроскоп и препарати 12. Модели (гипс / пластика) 8. / 4. Аудио-визуелен 10. Индивидуална Оценување Што 3. Групна 1. Табла и креда 6. Компјутери (www. Да ги научи условите и приликите за развој на човековата популација. Работна тетратка 3. Разбирање 7. Есејски прашања Наставник: Нетка Димоска Дата ________________ Прва наставна целина (тема): ЧОВЕКОТ КАКО ДЕЛ ОД ЖИВИОТ СВЕТ ЧАС 4. Оценување од соучениците 6. Усна повратна информација 3. Дискусија за време на часот . Кооперативно учење 4. Точност во резултатите 5.

Оценување од соучениците 6. Еклектичен (мешовит) 1. Бодовна листа (аналитичка. Изведбена активност 12. Работа на текст 5. Аудио-визуелен 10. Усна повратна информација 3. Пишана повратна информација 4. Став кон учењето 1. Скала на проценка (нумеричка. дескриптивна) 8. Работна тетратка 3.skoool. Фронтална 2. CD / касета 4. Модели (гипс / пластика) 8. Метод на пишување Наставни форми: 6. Точност во резултатите 5. Есејски прашања Наставник: Нетка Димоска Дата ________________ Прва наставна целина (тема): ЧОВЕКОТ КАКО ДЕЛ ОД ЖИВИОТ СВЕТ ЧАС 5. Правилен изговор 6. Самостојност во работата 4. како и да ја знае поделбата на некои од нив на подраси. Точност во резултатите Како 9. Демонстративен 2. DVD / видео касета Наставни методи: 5. Монолошки 8. Дискусија за време на часот 2. Нови поими: Се повторуваат и утврдуваат сите поими од прва наставна тема. Самооценување 5. Активност на часот 3. Изведбена активност 12. Кооперативно учење 4. Пишана повратна информација 4. Физичко одговарање 14. Читање 11. Реални предмети 9. Табла и креда 6. Самооценување . Слики / флеш карти 7. информации и поими приложени во прва наставна тема − да биде способен да го покаже стекнатото знаење или по пат на усмено одговарање на прашања или преку решавање на тест кој содржи прашања од првата наставна тема. холистичка) 9. Мапи / табели / постери 11. Читање 11. Групна 1. Став кон учењето Одделение: VIII одд 2. Да ги знае условите и приликите за развој на човековата популација. Индивидуална Оценување Што 3. тогаш се очекуваат проблеми околу воспоставувањето на дисциплината и оневозможување на учениците да препишуваат на различни начини. Очекувани исходи: Се очекува ученикот да покаже во колкав степен ги има усвоено информациите околу карактеристиките на трите човечки раси. Очекувани проблеми: Доколку систематизацијата и утврдувањето на знаењето се проверуваат со тест . / 5. Компјутери (www. Наставно ливче 10. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИТЕ СОДРЖИНИ ОД ПРВА НАСТАВНА ТЕМА Цел(и) на часот: Ученикот треба: − да покаже до колкав степен ги има усвоено новите сознанија. Слушање 10. Структурален 7. Поврзување на предзнаењата 2. Писмена комуникација Наставен предмет: Биологија 10.2. Комуникативен 3. Практична работа 12.mk) 1. Самостојност во работата 4. Разбирање 7. Дијалошки 9. Пантомима (тивок начин) 13. графичка. Усна комуникација 8. Усмено излагање 11. Чек листа 7. Работа во парови 4. Наставни средства и помагала: 1. Усна повратна информација 3. Активност на часот 3. Учебник / Прирачник 2. Микроскоп и препарати 12.

(Клетка. ткива. 3. Писмена комуникација ТЕМА 2: Ред.5. органи и органски системи Повторување на втората наставна содржина Систематизација (повторување) на материјата од втора наставна тема Месец недела Час од тема Час од вкупна настава 09 3 1 6 09 09 10 4 4 1 2 3 4 7 8 9 10 1 5 10 . Бодовна листа (аналитичка. 5. бр. Ткива.ЧАСА. Скала на проценка (нумеричка. органи и органски системи. Оценување од соучениците 6. Чек листа 7. графичка. Есејски прашања ГРАДБА НА ЧОВЕЧКИОТ ОРГАНИЗАМ 5 . холистичка) 9. 1. дескриптивна) 8. Правилен изговор 6. Усна комуникација 8. 2. ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУКТУРА НА ТЕМАТА Човечкиот организам е изграден од клетки. градба и основни животни функции) Повторување на првата наставна содржина. Разбирање 7. 5. 4.

Метод на пишување Наставни форми: 6. Да ги знае поединечните фази од двата типа на клеточна делба како и процесите кои се одвиваат во нив. Мапи / табели / постери 11. градба и основни животни функции Цел(и) на часот: Ученикот треба да се оспособи: − да научи што претставува поимот клетка. DVD / видео касета Наставни методи: 5. − да знае да ја опишува градбата и функцијата на клеточната мембрана. Демонстративен 2. − да знае да ја опишува функцијата и составот на цитоплазмата и нејзините составни делови . Наставно ливче 10. Монолошки 8.mk) 1. Нови поими: • клетка • цитоплазма • клеточни органели (јадро. структурна и функционална единица на живите организми. Слики / флеш карти 7. Практична работа 12. Дијалошки 9. Усмено излагање 11. Структурален 7. − да научи колку типови на делби на клетка постојат и да го осознае нивното значење. Клетка. − да дознае што претставуваат клеточните органели и каква функција имаат во клетката. како и да ја знае поделбата на клеточните органели на повеќе видови – според нивните функции. Учебник / Прирачник 2. / 6. Микроскоп и препарати 12. центриоли) • клеточна делба (митоза и мејоза) Очекувани исходи: Се очекува ученикот да ги усвои информациите околу карактеристиките на клетката како основна. Еклектичен (мешовит) 1. Работа во парови . Аудио-визуелен 10. Работа на текст 5. Пантомима (тивок начин) 13. Физичко одговарање 14. лизозоми. Комуникативен 3. Реални предмети 9.Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата __________________ Втора наставна целина (тема): ГРАДБА НА ЧОВЕЧКИОТ ОРГАНИЗАМ Прва наставна содржина: Човечкиот организам е изграден од клетки. органи и органски системи ЧАС 1. Да ги научи двата типа на делба на клетката и да го осознае нивното значење за човековиот организам. Голџиев апарат. Компјутери (www. Модели (гипс / пластика) 8. Очекувани проблеми: Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими од оваа наставна содржина како и околу разбирањето на процесите кои се карактеристижни за соодветните фази од клеточната делба. митохондрии. рибозоми. ткива. Табла и креда 6. Работна тетратка 3. Кооперативно учење 4.skoool. Фронтална 3. Наставни средства и помагала: 1. CD / касета 4.

Слики / флеш карти 7. Самооценување 5. Демонстративен 2. Групна Како 9. рибозоми. Микроскоп и препарати 12. Есејски прашања Одделение: VIII одд Наставник: Дата __________________ Втора наставна целина (тема): ГРАДБА НА ЧОВЕЧКИОТ ОРГАНИЗАМ ПОВТОРУВАЊЕ НА ПРВА НАСТАВНА СОДРЖИНА: Човечкиот организам е изграден од клетки. Наставно ливче 10. Точност во резултатите 5. митохондрии. Скала на проценка (нумеричка. Разбирање 7. Да покаже дека ги знае поединечните фази од двата типа на клеточна делба како и процесите кои се одвиваат во нив. − да покаже дека научил колку типови на делби на клетка постојат и дека го осознал нивното значење. ткива. Индивидуална Оценување Што 1. Да покаже дека ги научил двата типа на делба на клетката и дека го осознал нивното значење за човековиот организам. Пишана повратна информација 4. − да покаже дека дознал што претставуваат клеточните органели и каква функција имаат во клетката. − да покаже дека знае да ја опишува функцијата и составот на цитоплазмата и нејзините составни делови . Став кон учењето 1. Усна повратна информација 3. органи и органски системи ЧАС 2. Еклектичен (мешовит) 3. Бодовна листа (аналитичка. лизозоми.2. Табла и креда 6. • клетка • цитоплазма • клеточни органели (јадро. Поврзување на предзнаењата 2. Дијалошки 9. Мапи / табели / постери 11. Работа во парови . Очекувани проблеми: Се очекуваат проблеми при покажувањето на степенот на усвоеност на новите поими од наставната содржина како и при разбирањето на процесите кои се карактеристични за соодветните фази од клеточната делба. дескриптивна) 8. Физичко одговарање 14. Слушање 10. Реални предмети 9. (Клетка. Учебник / Прирачник 2. CD / касета 4. Аудио-визуелен 10. Самостојност во работата 4. Пантомима (тивок начин) 13. Чек листа 7. Голџиев апарат. Работа на текст 5. центриоли) • клеточна делба (митоза и мејоза) Очекувани исходи: Се очекува ученикот да покаже дека ги усвоил информациите околу карактеристиките на клетката како основна. Комуникативен 3. Модели (гипс / пластика) 8. Фронтална 5. Компјутери (www. Работна тетратка 3. Структурален 7.mk) 6. и дека ја знае поделбата на клеточните органели на повеќе видови – според нивните функции. / 7. Метод на пишување Наставни форми: 1. Оценување од соучениците 6.skoool. Наставни средства и помагала: 1. Правилен изговор 6. структурна и функционална единица на живите организми. Се повторуваат новоусвоените поими од првата наставна содржина на втората наставна тема. Усмено излагање 11. DVD / видео касета Наставни методи: 1. градба и основни животни функции) Цел(и) на часот: Ученикот треба: − да покаже дека научил што претставува поимот клетка. Монолошки 8. Дискусија за време на часот 2. Кооперативно учење 4. Практична работа 12. Усна комуникација 8. Активност на часот 3. графичка. − да покаже дека знае да ја опишува градбата и функцијата на клеточната мембрана. Читање 11. Писмена комуникација Наставен предмет: Биологија 4. холистичка) 9. Изведбена активност 12.

− да дознае каква е улогата и функцијата не секое од пооделните ткива. орган. Усна повратна информација 3. Структурален 7. Усна комуникација 8. Реални предмети 9. Пишана повратна информација 4. Правилен изговор 6. Индивидуална Оценување Што 4. Чек листа 7. Очекувани проблеми: Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими од оваа наставна содржина како и околу разбирањето на функционирањето на организмот како една целина од органски системи. холистичка) 9. Групна . CD / касета 4. Нови поими: • ткиво • орган • органски систем • организам Очекувани исходи: Се очекува ученикот да ги усвои информациите околу поимите: ткиво. Наставно ливче 10.2. DVD / видео касета Наставни методи: 5. како и да биде запознаен со улогата и функцијата на секој од нив пооделно. Слушање 10.skoool. Комуникативен 3. Модели (гипс / пластика) 8. Физичко одговарање 14. Бодовна листа (аналитичка. Точност во резултатите 5. наречена организам. Демонстративен 2. Скала на проценка (нумеричка. Учебник / Прирачник 2. Да научи како органските системи се надополнуваат меѓусебно во една единствена целина. Табла и креда 6. Компјутери (www. Писмена комуникација 9. Кооперативно учење 4. графичка. Поврзување на предзнаењата 2. Работа на текст 5. Работа во парови 4. Еклектичен (мешовит) 1. организам. органски систем. − да ја научи улогата и функцијата на секој органски систем пооделно во човечкиот организам. Усмено излагање 11. − да знае што претставува поимот органски систем и колку вида на органски системи имаме. Метод на пишување Наставни форми: 6. Групна Како 1. органи и органски системи Цел(и) на часот: Ученикот треба да се оспособи: − да научи што претставува поимот ткиво и колку вида на ткива постојат кај човекот. Дијалошки 9. Самостојност во работата 4. Оценување од соучениците 6. Став кон учењето 1. Работна тетратка 3. Аудио-визуелен 10. дескриптивна) 8. Дискусија за време на часот 2. Монолошки 8. Слики / флеш карти 7.mk) 1. Есејски прашања Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник Дата __________________ Втора наставна целина (тема): ГРАДБА НА ЧОВЕЧКИОТ ОРГАНИЗАМ Втора наставна содржина: Ткива. Индивидуална Оценување 3. Читање 11. Фронтална 2. Наставни средства и помагала: 1. Мапи / табели / постери 11. Изведбена активност 12. Самооценување 5. Пантомима (тивок начин) 13. Микроскоп и препарати 12. − да знае што претставува поимот орган. Практична работа 12. Разбирање 7. Активност на часот 3.

plo~esti. razgraneti telesni kletki MITOZA K L ET K A DELBA MEJOZA polovi kletki KLETKA GRADBA diferencijacija i specijalizacija TKIVA . Дискусија за време на часот 2. Скала на проценка (нумеричка. izdol`eni. ткиво орган. Бодовна листа (аналитичка. Усна комуникација 8. Читање 11. . Пишана повратна информација 4. Самооценување 5. холистичка) 9. Правилен изговор 6. nervno kleto~na membrana . Писмена комуникација 9. Чек листа 7. Точност во резултатите 5. cilindri~ni.sistem za dvi`ewe.Што Како 1. организам ORGANSKI SISTEMI . Изведбена активност 12.nerven sistem ОРГАНИЗА М . Став кон учењето 1. yvezdesti. Разбирање 7. систем.citoplazma и organeli:  jadro  mitohondrii  rezervna hrana ОРГАНИ бубрег. Самостојност во работата 4. желудник. мuskulno.krvonosen sistem . Усна повратна информација 3. Оценување од соучениците 6. срце. дескриптивна) 8. Слушање 10. Поврзување на предзнаењата 2. Активност на часот 3.epitelno. бели дробови Графички организер за клетка. svrzno. графичка. црн дроб .ko`en sistem . Есејски прашања Графички организер за клетка GOLEMINA -mikroskopska FORMA: pravoagolni.sistem za izla~uvawe .

организам. органи и органски системи Цел(и) на часот: Ученикот треба: − да покаже дека научил што претставува поимот ткиво и колку вида на ткива постојат кај човекот. орган. Се повторуваат новоусвоените поими од втората наставна содржина на втората наставна тема. како и тоа дека е запознаен со улогата и функцијата на секој од нив пооделно. − да покаже дека научил за улога и функција на секој органски систем пооделно во човечкиот организам. • ткиво • орган • органски систем • организам Очекувани исходи: Се очекува ученикот да покаже дека ги усвоил информациите околу поимите: ткиво. Да покаже дека научил како органските системи се надополнуваат меѓусебно во една единствена целина. органски систем. − да покаже дека знае што претставува поимот органски систем и колку вида на органски системи имаме. − да покаже дека знае што претставува поимот орган. . − да покаже дека дознал каква е улогата и функцијата не секое од пооделните ткива.усогласеност на функционирањето и поделба на трудот Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата __________________ Втора наставна целина (тема): ГРАДБА НА ЧОВЕЧКИОТ ОРГАНИЗАМ ПОВТОРУВАЊЕ НА Втора наставна содржина: Ткива. наречена организам. Очекувани проблеми: Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими од оваа наставна содржина како и околу разбирањето на функционирањето на организмот како една целина од органски системи.

Да покаже дека ги научил двата типа на делба на клетката и дека го осознал нивното значење за човековиот организам. Индивидуална Оценување Што 3. Дискусија за време на часот 2. Физичко одговарање 14. Реални предмети 9. Активност на часот 3. Самостојност во работата 4. Оценување од соучениците 6. Фронтална 2. Мапи / табели / постери 11. Став кон учењето 1. Комуникативен 3. Самооценување 5. Бодовна листа (аналитичка. DVD / видео касета Наставни методи: 5. холистичка) 9. Точност во резултатите 5. Разбирање 7. CD / касета 4. Да покаже дека ги знае поединечните фази од двата типа на клеточна делба како и процесите кои се одвиваат во нив.Се очекува ученикот да покаже дека ги усвоил информациите околу поимите: ткиво. структурна и функционална единица на живите организми. Работна тетратка 3. Структурален 7. Читање 11. Работа во парови 4. Демонстративен 2. Модели (гипс / пластика) 8. . Практична работа 12.mk) 1. Скала на проценка (нумеричка. дескриптивна) 8. како и тоа дека е запознаен со улогата и функцијата на секој од нив пооделно.skoool. Дијалошки 9. Микроскоп и препарати 12. Кооперативно учење 4. Писмена комуникација Наставен предмет: Биологија 9. Учебник / Прирачник 2. Изведбена активност 12. организам. Усмено излагање 11. Монолошки 8. Усна повратна информација 3. Пишана повратна информација 4. орган. Есејски прашања Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата __________________ Втора наставна целина (тема): ГРАДБА НА ЧОВЕЧКИОТ ОРГАНИЗАМ СИСТЕМАЦИЈА ИЛИ ПОВТОРУВАЊЕ НА ВТОРА НАСТАВНА ТЕМА Цел(и) на часот: Ученикот треба: − да покаже дека ги научил и усвоил сите предвидени информации и поими во втората наставна тема.Наставни средства и помагала: 1. Очекувани исходи: . Аудио-визуелен 10. Еклектичен (мешовит) 1. Пантомима (тивок начин) 13. Слушање 10. органски систем. Чек листа 7. Работа на текст 5. Компјутери (www. Метод на пишување Наставни форми: 6. Поврзување на предзнаењата 2. и дека ја знае поделбата на клеточните органели на повеќе видови – според нивните функции. Усна комуникација 8. графичка. Наставно ливче 10.Се очекува ученикот да покаже дека ги усвоил информациите околу карактеристиките на клетката како основна. Очекувани проблеми: . наречена организам. Нови поими: Се повторуваат новоусвоените поими од втората наставна тема. Правилен изговор 6. Да покаже дека научил како органските системи се надополнуваат меѓусебно во една единствена целина. Групна Како 1. Табла и креда 6. Слики / флеш карти 7.

Компјутери (www. Кооперативно учење 4. Самооценување 5. Наставни средства и помагала: 1. СТРУКТУРА НА ТЕМАТА 1. Групна Како 1. Разбирање 7. Усна повратна информација 3. 6. Реални предмети 9. Дијалошки 9. Табла и креда 6. градба и функција Грижа и нега на системот за движење Систематизација (повторување) на материјалот 6 . Пишана повратна информација 4. Микроскоп и препарати 12. Демонстративен 2. 3.Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими од оваа наставна содржина како и околу разбирањето на функционирањето на организмот како една целина од органски системи. Чек листа 7. Точност во резултатите 5. Активност на часот 3. DVD / видео касета Наставни методи: 5. Комуникативен 3. Бодовна листа (аналитичка. 4. Индивидуална Оценување Што 3. Самостојност во работата 4. Аудио-визуелен 10. Физичко одговарање 14. Оценување од соучениците 6. Работна тетратка 3. Работа на текст 5.ЧАСА. Поврзување на предзнаењата 2. ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА Месец недела Час од тема 10 10 10 10 10 10 2 2 3 3 4 4 1 2 3 4 5 6 Час од вкупна настава 11 12 13 14 15 16 . Читање 11. Писмена комуникација 9. Есејски прашања ДВИЖЕЊЕ Ред бр. Усмено излагање 11. Монолошки 8. Наставно ливче 10. графичка. дескриптивна) 8. 5. Изведбена активност 12. CD / касета 4. Дискусија за време на часот 2. Усна комуникација 8. холистичка) 9. Скала на проценка (нумеричка. Слушање 10. Структурален 7. Модели (гипс / пластика) 8. Мапи / табели / постери 11. Пантомима (тивок начин) 13.skoool. Еклектичен (мешовит) 1.mk) 1. Фронтална 2. Метод на пишување Наставни форми: 6. Правилен изговор 6. Значењето на коските и мускулите за движењето Скелет Повторување на првите две наставни содржини Мускули – видови. Работа во парови 4. 2. Слики / флеш карти 7. Став кон учењето ТЕМА 3: 1. Практична работа 12. Учебник / Прирачник 2.

Нови поими: • коска • ’рскавица • зглоб • лигамент Очекувани исходи: Се очекува ученикот да ги усвои информациите околу поимите: коска. функцијата и улогата на коските кај човечкиот организам. Да научи колку типови на поврзување постојат помеѓу коските и каде се среќаваат тие. Подетално да ја научи градбата. . Очекувани проблеми: Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими од оваа наставна содржина како што се: коска.Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата ___________________ Трета наставна целина (тема) : ДВИЖЕЊЕ Прва наставна содржина: Значењето на коските и мускулите за движењето Цел(и) на часот: Ученикот треба да се оспособи: − да ја осознае важноста на коските и мускулите во процесот на движење. зглоб и лигамент како и да ја научи нивната улога во рамките на скелетниот систем кај човекот. − да ја научи градбата на коските и мускулите. ’рскавица. − да се оспособи да ги објаснува со примери врските помеѓу коските како и помеѓу коските и мускулите. како и околу разбирањето на функционирањето на овие елементи во склоп на скелетниот систем на човечкиот организам. зглоб и лигамент. ’рскавица.

Очекувани проблеми: Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими од оваа наставна содржина како и во сфаќањето на функцијата и улогата на пооделните групи и делови на скелетот. Монолошки 8. Активност на часот 3. Есејски прашања Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата ___________________ Трета наставна целина (тема) : ДВИЖЕЊЕ Втора наставна содржина: Скелет Цел(и) на часот: Ученикот треба да се оспособи: − да ја осознае важноста на скелетниот систем. DVD / видео касета Наставни методи: 5. Пишана повратна информација 4. Метод на пишување Наставни форми: 6. Дискусија за време на часот 2. Индивидуална Оценување Што 3. дескриптивна) 8. Структурален 7. − да се оспособи да ги објаснува со примери врските помеѓу коските како и помеѓу коските и мускулите. Модели (гипс / пластика) 8. . Разбирање 7. графичка. Демонстративен 2. Став кон учењето 1.Наставни средства и помагала: 1. Практична работа 12. Слики / флеш карти 7. Чек листа 7. Кооперативно учење 4. Поврзување на предзнаењата 2. Работа на текст 5. Читање 11. Изведбена активност 12. Правилен изговор 6. Комуникативен 3. Реални предмети 9. Нови поими: • осков скелет • скелет на екстремитетите • прешлени Очекувани исходи: Се очекува ученикот да стекне знаење за тоа од што е изграден скелетот и кои се неговите основни делови. Микроскоп и препарати 12. Пантомима (тивок начин) 13. Бодовна листа (аналитичка. Работна тетратка 3. Самостојност во работата 4. CD / касета 4. Табла и креда 6. Слушање 10. Да знае на колку основни групи е поделен скелетот и кои елементи од скелетот влегуваат во нивниот состав. Усмено излагање 11. Аудио-визуелен 10. Скала на проценка (нумеричка. Усна повратна информација 3. Групна Како 1. Учебник / Прирачник 2. − да научи од колку дела е составен скелетниот систем. Писмена комуникација 9. Компјутери (www. Дијалошки 9. Наставно ливче 10. Мапи / табели / постери 11. Физичко одговарање 14. Еклектичен (мешовит) 1. Усна комуникација 8. Самооценување 5. холистичка) 9.mk) 1. Фронтална 2.skoool. Оценување од соучениците 6. Работа во парови 4. Точност во резултатите 5.

Микроскоп и препарати 12. Нови поими: Се повторуваат новоусвоените поими од првите две наставни содржини на третата наставна тема. Скала на проценка (нумеричка. Аудио-визуелен 10. Работа во парови 4. Работна тетратка 3. Наставно ливче 10. Разбирање 7. Кооперативно учење 4. холистичка) 9. знае да ги објаснува со примери врските помеѓу коските како и помеѓу коските и мускулите. ги научил деловите на скелетниот систем како и градбата на коските и мускулите. Работа на текст 5.Наставни помагала: средства и 5. Компјутери (www. Практична работа 12. Демонстративен 2. Очекувани исходи: Се очекува ученикот да покаже дека знае од што е изграден скелетот и кои се неговите основни делови. Самостојност во работата 4.mk) 1. Учебник / Прирачник 2. Дискусија за време на часот 2. Слушање 10. дескриптивна) 8. Став кон учењето 1. Изведбена активност 12. Физичко одговарање 14. Писмена комуникација 9. Табла и креда 6. Реални предмети 9. Метод на пишување Наставни форми: 6. Усна комуникација 8. Есејски прашања Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата ___________________ ПОВТОРУВАЊЕ НА ПРВА И ВТОРА НАСТАВНА СОДРЖИНА ОД ТРЕТА НАСТАВНА ТЕМА Повторување на првите две наставни содржини од трета наставна тема. Самооценување 5. Дијалошки 9. Читање 11. Бодовна листа (аналитичка. графичка. Поврзување на предзнаењата 2. Модели (гипс / пластика) 8. Точност во резултатите 5. Да покаже дека знае колку вида на поврзување постојат меѓу коските и кои се тие. Индивидуална Оценување Што 3. Чек листа 7. Усмено излагање 11. Пантомима (тивок начин) 13. Монолошки 8. Еклектичен (мешовит) 1. Слики / флеш карти 7. Оценување од соучениците 6. Пишана повратна информација 4. Очекувани проблеми: . Комуникативен 3. Усна повратна информација 3.skoool. Структурален 7. Мапи / табели / постери 11. DVD / видео касета Наставни методи: Како 1. Фронтална 2. Да знае на колку основни групи е поделен скелетот и кои елементи од скелетот влегуваат во нивниот состав. Активност на часот 3. Групна 1. Цел(и) на часот: Ученикот треба да покаже дека: − − − ја осознал важноста на скелетниот систем како и значењето на коските и мускулите за движењето. CD / касета 4. Правилен изговор 6.

Слушање 10. Модели (гипс / пластика) 8. Точност во резултатите 5. Самооценување 5. Кооперативно учење 4. CD / касета 4. Компјутери (www. Реални предмети 9. Физичко одговарање 14. Чек листа 7. Активност на часот 3. Еклектичен (мешовит) Наставни форми: 1. − да осознае што претставува поимот контракција и на што се должи истата. Демонстративен 2. Работна тетратка 3. − да научи што е карактеристично за мускулното ткиво. Есејски прашања Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата ___________________ Трета наставна целина (тема) : ДВИЖЕЊЕ Трета наставна содржина: Мускули – видови. Самостојност во работата 4. Разбирање 7. Практична работа 12. Усмено излагање 11. Работа на текст 5. Писмена комуникација 9. Да знае како настанува контракцијата кај мускулите и на што се должи истата. Наставно ливче 10. Монолошки 8. Усна повратна информација 3. Да научи какви можат да бидат мускулите според форма и на колку групи се делат според начинот на поврзување со коските. DVD / видео касета Наставни методи: 5. Читање 11. Фронтална 2. Комуникативен 3. Мапи / табели / постери 11. Бодовна листа (аналитичка. Работа во парови 4. Слики / флеш карти 7. градба и функција Цел(и) на часот: Ученикот треба да се оспособи: − да ја осознае важноста на мускулите за движењето на организмот. Индивидуална Оценување Што 3.mk) 1. како и на пооделните групи и делови на скелетот. Аудио-визуелен 10. Метод на пишување 6. Правилен изговор 6. Оценување од соучениците 6. графичка. Да осознае каков мускул претставува дијафрагмата и зошто завзема посебно место во мускулниот систем. Пишана повратна информација 4.skoool. Нови поими: • мускулно ткиво • контракција Очекувани исходи: • • • актин миозин дијафрагма Се очекува ученикот да стекне знаење за тоа кои се особините на различните видови на мускулно ткиво. Став кон учењето 1. Скала на проценка (нумеричка. Очекувани проблеми: . Микроскоп и препарати 12. Дискусија за време на часот 2. Табла и креда 6. дескриптивна) 8.Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими од овие наставни содржини како и во сфаќањето на функцијата и улогата на коските и мускулите. Наставни средства и помагала: 1. Поврзување на предзнаењата 2. Дијалошки 9. холистичка) 9. Пантомима (тивок начин) 13. Групна Како 1. Структурален 7. Учебник / Прирачник 2. Усна комуникација 8. Изведбена активност 12.

грчот и атрофијата. − да научи што е карактеристично за мускулното ткиво. Табла и креда 6. Комуникативен 3. графичка. Микроскоп и препарати 12. Пишана повратна информација 4. дескриптивна) 8. Читање 11. Модели (гипс / пластика) 8. Слушање 10. Точност во резултатите 5. − да осознае што претставува поимот контракција и на што се должи истата.mk) 1. Физичко одговарање 14. Есејски прашања Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата ___________________ Трета наставна целина (тема) : ДВИЖЕЊЕ Четврта наставна содржина: Грижа и нега на системот за движење Цел(и) на часот: Ученикот треба да се оспособи: − да ја осознае важноста на мускулите за движењето на организмот. Писмена комуникација 9. Изведбена активност 12. миозин. Аудио-визуелен 10. Слики / флеш карти 7. Усна комуникација 8. Самостојност во работата 4. Чек листа 7. Метод на пишување Наставни форми: 6. Демонстративен 2. Учебник / Прирачник 2. Наставни средства и помагала: 1. Бодовна листа (аналитичка. Нови поими: • кифоза • лордоза • сколиоза Очекувани исходи: • • • • рахитис шинување грч атрофија Се очекува ученикот да стекне знаење за тоа какви деформитети на ’рбетот претставуваат кифозата. лордозата и сколиозата. Еклектичен (мешовит) 1. Наставно ливче 10. актин. Дискусија за време на часот 2. Пантомима (тивок начин) 13. Групна Како 1. Индивидуална Оценување Што 3. Самооценување 5. Практична работа 12. Кооперативно учење 4. DVD / видео касета Наставни методи: 5. Став кон учењето 1. Монолошки 8. Активност на часот 3. Компјутери (www. Оценување од соучениците 6. Разбирање 7. Дијалошки 9. со цел за извршување на синхронизирани и координирани движења на организмот. Правилен изговор 6. Работа на текст 5. дијафрагма. Усна повратна информација 3. Фронтална 2. Поврзување на предзнаењата 2. Работна тетратка 3.Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими од оваа наставна содржина како што се: контракција. Каков тип на мускулни болести претставуваат рамното стапало. Скала на проценка (нумеричка. Структурален 7. Реални предмети 9. Да знае какво заболување претставува рахитисот и какви повреди на коската претставуваат отворената скршеница и затворената скршеница. Исто така се очекуваат и мали проблеми околу сознавањето на улогата и функцијата на пооделните мускули и нивното синхронизирано дејствување. Работа во парови 4.skoool. холистичка) 9. Усмено излагање 11. . CD / касета 4. Мапи / табели / постери 11.

Усна повратна информација 3. Слушање 10. Слики / флеш карти 7. сколиоза. Писмена комуникација 9. − научил што е карактеристично за мускулното ткиво и за скелетниот систем.mk) 1. како . Пантомима (тивок начин) 13. Есејски прашања Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата ___________________ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА ТРЕТАТА НАСТАВНА ТЕМА: ДВИЖЕЊЕ Систематизација (повторување) на сите наставни содржини од трета наставна тема Цел(и) на часот: Ученикот треба да покаже дека: − научил за важноста на мускулите и коските кај движењето на организмот. Дијалошки 9. Микроскоп и препарати 12. Скала на проценка (нумеричка. Оценување од соучениците 6. Табла и креда 6. грчот и атрофијата. Индивидуална Оценување Што 3. како и нивните дефиниции. холистичка) 9. Работна тетратка 3. атрофија и рамно стапало. Дискусија за време на часот 2. грч. Став кон учењето 1. Самостојност во работата 4. Модели (гипс / пластика) 8. Реални предмети 9. графичка. дескриптивна) 8. Чек листа 7.Очекувани проблеми: Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими од оваа наставна содржина како што се: кифоза. Активност на часот 3. Разбирање 7. Аудио-визуелен 10. Да покаже дека знае за поделбата на скелетниот систем во региони и типовите на поврзување . Изведбена активност 12. Кооперативно учење 4. Усмено излагање 11. Структурален 7. Бодовна листа (аналитичка. Правилен изговор 6. Учебник / Прирачник 2. Мапи / табели / постери 11. лордоза. Да покаже дека ги знае основните типови на мускулното ткиво како и нивните одлики. Физичко одговарање 14. Практична работа 12. Наставно ливче 10. лордозата и сколиозата. Групна 1. Комуникативен 3. Каков тип на мускулни болести претставуваат рамното стапало. рахитис. Компјутери (www. Наставни помагала: средства и 5. Да знае какво заболување претставува рахитисот и какви повреди на коската претставуваат отворената скршеница и затворената скршеница. шинување. − осознал што претставува поимот контракција и на што се должи истата. Усна комуникација 8. Нови поими: Се повторуваат поимите усвоени во третата наставна тема. Пишана повратна информација 4. Еклектичен (мешовит) 1. Поврзување на предзнаењата 2. Очекувани исходи: Се очекува ученикот да покаже дека стекнал знаење за тоа какви деформитети на ’рбетот претставуваат кифозата. CD / касета 4. Самооценување 5. Читање 11. Фронтална 2. Работа во парови 4. DVD / видео касета Наставни методи: Како 1. Точност во резултатите 5. Метод на пишување Наставни форми: 6. Работа на текст 5. Монолошки 8. Демонстративен 2.skoool.

Став кон учењето SOSTAV (koskeno tkivo: . Групна . Слушање 10. Есејски прашања SKELET КОСКИ СОСТАВ НА ’РСКАВИЧНО ТКИВО: . Комуникативен 3. Слики / флеш карти 7. Физичко одговарање 14. сколиоза. prsti.sun|eresto koskeno tkivo .dolgi (race. Писмена комуникација и ПОТЕКНУВА ОД ’РСКАВИЦА 5. Структурален 7. Фронтална (прешлени) 2. Активност на часот 3. Метод на пишување ОСКОВ СКЕЛЕТ: Наставни форми: -череп . заштита.mk) Цврстина. Оценување од соучениците 6. Усна комуникација 8. Индивидуална Оценување Што 1. 11.koskena srcevina . атрофија и рамно стапало. karlica.коски на раце КАРЛИЧЕН ПОЈАС: -карлица . Мапи / табели / постери 11. Компјутери (www. Самостојност во работата 4. Табла и креда 6. шинување. Микроскоп и препарати 12. Работа на текст 5. потпора. Усна повратна информација 3.gradbena (nos.’рбетен столб 1. слободни движења.te~en matriks (kalcium fosfat kolagen) FUNKCIJA: .zvezdesti kletki . Монолошки 8.skoool. stapalo.namaluva triewe (pokriva kraevi na koski) + . pre{leni) . Точност во резултатите 5.otvor za krvni zadovi FORMA НА КОСКИТЕ: .plo~esti (~erep. gradna koska. Дијалошки 9. рахитис. Модели (гипс / пластика) 8. lopatki. u{ni {kolki) . Бодовна листа (аналитичка. Чек листа 7.помеѓу коските и коските со мускулите. Разбирање 7. Работа во парови .клучна коска 3. и друго. Учебник / Прирачник 2. графичка. грч. DVD / видео касета Наставни методи: 1. Аудио-визуелен 10. Самооценување 5. лордоза.zbieno koskeno tkivo . Читање 11.’РСКАВИЦА Скала на проценка (нумеричка. Практична работа 12. Очекувани проблеми: ГРАФИЧКИ ОРГАНИЗЕР Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими и информации од оваа наставна тема како што се: кифоза. Еклектичен (мешовит) ПОЈАС: .коски на нозе Како 9. Правилен изговор 6. Демонстративен 2. Пишана повратна информација 4. Усмено излагање РАМЕНСКИ ВНАТРЕШЕН 9. Кооперативно учење 4.zvezdesti kletki . Дискусија за време на часот 2. rebra) 1. создавање на крвни елементи. Наставни средства помагала: НЕПОДВИЖЕН 1. холистичка) 9. дескриптивна) 8.matriks (kalcium fosfat + kolagen) Gradba НА КОСКА: . CD / касета 4. Наставно ливче 10. Пантомима (тивок начин) 13. Реални предмети СКЕЛЕТ 6. noze) -kusi (dlanka. Работна тетратка 3. Поврзување на предзнаењата 2.pokosnica . Изведбена активност 12.лопатка 4.

snop~iwa .изграден е од razgraneti kletki .raboti samostojno i pod kontrola na mozokot .pobavni se srcev muskul .tkivo .naredbi od rbeten mozok .naredbi od mozokot MUSKULI NA VNARE[NI ORGANI .Графички организер ЧАШКА рскавица ГЛАВА рскавица zglob (рскавичен диск) PODVI@EN POLUPODVI@EN ЗГЛОБНА КАПСУЛА (ЛИГАМЕНТИ + ТЕТИВИ) Графички организер MUSKULEN SISTEM MUSKULI SKELETNI muskuli .vrz rabotata ne vlijae војлата .napre~no.prugast тkivo .mazno m.

5. ИСХРАНА И ДИГЕСТИЈА СТРУКТУРА НА ТЕМАТА Храна и значење на исхраната Дигестија – варење на храната Повторување на првите две наставни содржини Функција на црниот дроб и панкреасот во процесите на дигестија Грижа и нега на органите за дигестија Систематизација (повторување) на материјалот 6 . ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА Месец недела Час од тема Час од вкупна настава 11 11 11 1 1 2 1 2 3 17 18 19 11 2 4 20 11 11 3 3 5 6 21 22 . 2. 1.ЧАСА. 4. 3.ТЕМА 4: Ред бр. 6.

и кој човек правилно се храни. Исто така се очекува ученикот да го разбере составот и значењето на храната и исхраната. − да научи каква улога имаат хранливите материи. − да знае што претставува правилна исхрана. Исто така се . − да знае какви типови на хранливи материи постојат и што предизвикува недостатокот на витамини. белковините и мастите треба да се разложат за да може од органите за варење да навлезат во крвотокот. а што е исхрана. Нови поими: • метаболизам • дигестија • минерали • храна • витамини • исхрана • ензими Очекувани исходи: Се очекува ученикот да покаже дека стекнал знаење за тоа што претставува дигестијата на храната. и до кои делови шеќерите.Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата ___________________ Четврта наставна целина (тема): ИСХРАНА И ДИГЕСТИЈА Прва наставна содржина: Храна и значење на исхраната Цел(и) на часот: Ученикот треба да се оспособи: − да научи што претставува исхрана и кое е нејзиното значење. − да ја осознае важноста и значењето на дигестијата (варењето) на храната за човечкиот организам.

Нови поими: • забна корона • дигестија • глеѓ • ресорпција • дентин • дигестивен тракт • ензими Очекувани исходи: . Практична работа 12. голтка и хранопровод. Компјутери (www. Правилен изговор 6. Активност на часот 3. Самооценување 5.skoool. Усмено излагање 11. метаболизам. Комуникативен 3. − да ја осознае каде се врши механичката обработка на храната а каде пак хемиската обработка. − да знае што е дигестивен тракти од колку делови е составен. Фронтална 2. ензими. Есејски прашања Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата ___________________ Четврта наставна целина (тема): ИСХРАНА И ДИГЕСТИЈА Втора наставна содржина: Дигестија .mk) 1. Бодовна листа (аналитичка. Скала на проценка (нумеричка. − да научи каква појава претставува впивањето или ресорпцијата. дебело црево) како и нивниот начин на функционирање. исхрана. Усна комуникација 8. Наставно ливче 10. Став кон учењето 1. Микроскоп и препарати 12. графичка.очекува тој да ги осознае енергетските и градбените вредности на храната. дескриптивна) 8. Физичко одговарање 14. Дијалошки 9. Аудио-визуелен 10. витамини. Пантомима (тивок начин) 13. Мапи / табели / постери 11. минералите. Чек листа 7. Групна Како 1. Демонстративен 2. Точност во резултатите 5. Модели (гипс / пластика) 8. Слики / флеш карти 7. − да го знае составот на пооделните делови од дигестивниот систем (усна празнина. Работа во парови 4. Разбирање 7. Усна повратна информација 3. CD / касета 4. DVD / видео касета Наставни методи: 5. Работна тетратка 3. Реални предмети 9. Слушање 10. желудник. холистичка) 9. витамините. Ученикот треба да научи што претставува метаболизам и каква е улогата на белковините (протеините). Очекувани проблеми: Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими и информации од оваа наставна тема како што се: дигестија. Монолошки 8. Еклектичен (мешовит) 1. Кооперативно учење 4. Читање 11. Табла и креда 6. Учебник / Прирачник 2. Работа на текст 5. мастите (липидите) и шеќерите (јаглехидратите) за организмот на човекот. Индивидуална Оценување Што 3. Поврзување на предзнаењата 2. Оценување од соучениците 6. Наставни средства и помагала: 1.варење на храната Цел(и) на часот: Ученикот треба да се оспособи: − да научи каков процес е дигестијата на храната. тенко црево. Метод на пишување Наставни форми: 6. како и тоа кои се дополнителни органи во системот за дигестија. како и значењето на ензимите. Изведбена активност 12. Писмена комуникација 9. храна. Пишана повратна информација 4. Дискусија за време на часот 2. Структурален 7. Самостојност во работата 4. минерали.

варење на храната. Став кон учењето 1. Физичко одговарање 14. како и тоа кои се дополнителни органи во системот за дигестија и која е нивната улога во процесот на дигестија т. Компјутери (www. − дека научил каква појава претставува впивањето или ресорпцијата на храната. графичка. Работна тетратка 3. Очекувани проблеми: Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими и информации од оваа наставна тема како што се: дигестија. Усна повратна информација 3. Дијалошки 9. Усна комуникација 8.Се очекува ученикот да покаже дека стекнал знаење за тоа каков процес претставува дигестијата на храната и низ кои процеси минува храната при нејзиното варење. Индивидуална Оценување Што 3. Пишана повратна информација 4. дескриптивна) 8. Пантомима (тивок начин) 13. Групна Како 1. DVD / видео касета Наставни методи: 5. дигестивен тракт. Изведбена активност 12. Бодовна листа (аналитичка. Наставни средства и помагала: 1. − дека научил што претставува исхраната и каков процес претставува дигестијата на храната. Мапи / табели / постери 11. Слики / флеш карти 7. Наставно ливче 10. ензими. Читање 11. Практична работа 12. Самооценување 5. Реални предмети 9. Активност на часот 3.skoool. − дека го знае составот на пооделните делови од дигестивниот систем (усна празнина. и кој човек правилно се храни. − дека ја осознал каква улога имаат хранливите материи и каде се врши механичката обработка на храната а каде пак хемиската обработка. Да ја сфати важноста на дигестијата на храната за здравјето на организмот. Табла и креда 6. Исто така се очекува ученикот да научи каде и како се врши механичката обработка а каде хемиската обработка на храната. желудник. Работа во парови 4. Микроскоп и препарати 12. Кооперативно учење 4. Аудио-визуелен 10. Усмено излагање 11. Структурален 7. ресорпција. Учебник / Прирачник 2. Слушање 10. CD / касета 4. Да ги научи составните делови на дигестивниот тракт и функцијата на секој дел од нив поединечно. Дискусија за време на часот 2. дентин. Монолошки 8. Разбирање 7. − дека знае што е дигестивен тракт и од колку делови е составен. Самостојност во работата 4. голтка и хранопровод. Есејски прашања Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата ___________________ Четврта наставна целина (тема): ИСХРАНА И ДИГЕСТИЈА Повторување на првите две наставни содржини од четврта наставна тема Цел(и) на часот: Ученикот треба да покаже: − дека знае што предизвикува недостатокот на витамини. Писмена комуникација 9. правилна исхрана. Работа на текст 5. Скала на проценка (нумеричка. Метод на пишување Наставни форми: 6. Оценување од соучениците 6.е. тенко црево. Комуникативен 3. дебело црево) како и нивниот начин на функционирање. забна корона. Повторување на нови поими: • забна корона • метаболизам • ензими • исхрана . Правилен изговор 6. Точност во резултатите 5.mk) 1. Поврзување на предзнаењата 2. Модели (гипс / пластика) 8. глеѓ. Фронтална 2. Еклектичен (мешовит) 1. холистичка) 9. Демонстративен 2. Чек листа 7.

ензими. Табла и креда 6. Нови поими: • амилаза • уреа • малтаза • пепсин • глукоза • сахараза • липаза • глицерол • лактаза . графичка. Да ги научи составните делови на дигестивниот тракт и функцијата на секој дел од нив поединечно. Групна Како 9. забна корона. Дијалошки 9. Точност во резултатите 5. Дискусија за време на часот 2. Работна тетратка 3. Усмено излагање 11. Слушање 10. DVD / видео касета Наставни методи: 1. дентин. Структурален 7. Пишана повратна информација 4. Слики / флеш карти 7. Чек листа 7. ресорпција. Да ја сфати важноста на дигестијата на храната за здравјето на организмот. Комуникативен 3. − да научи каде и како се одвиваат процесите на впивање и ресорпција на хранливите материи. Мапи / табели / постери 11. Компјутери (www. Усна повратна информација 3. Читање 11. Оценување од соучениците 6. Учебник / Прирачник 2. Поврзување на предзнаењата 2. Усна комуникација 8. Бодовна листа (аналитичка. Практична работа 12. Очекувани проблеми: Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими и информации од оваа наставна тема како што се: дигестија. Работа во парови 4. Метод на пишување Наставни форми: 1. CD / касета 4.• • минерали витамини • • дигестија храна • • ресорпција дигестивен тракт • • • глеѓ дентин ензими Очекувани исходи: Се очекува ученикот да покаже дека стекнал знаење за тоа каков процес претставува дигестијата на храната и низ кои процеси минува храната при нејзиното варење. Исто така се очекува ученикот да научи каде и како се врши механичката обработка а каде хемиската обработка на храната. Есејски прашања Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата ___________________ Четврта наставна целина (тема): ИСХРАНА И ДИГЕСТИЈА Трета наставна содржина: Функција на црниот дроб и панкреасот во процесите на дигестија Цел(и) на часот: Ученикот треба да се оспособи: − да научи каков орган е црниот дроб и кои се неговите најважни функции. холистичка) 9. Наставно ливче 10. Самостојност во работата 4. Наставни средства и помагала: 1. Скала на проценка (нумеричка. Индивидуална Оценување Што 1. Правилен изговор 6. Разбирање 7. Физичко одговарање 14.skoool. Микроскоп и препарати 12. Самооценување 5. дигестивен тракт. − да спознае кои се процесите на дигестија. Писмена комуникација 5. Монолошки 8. Став кон учењето 1. Пантомима (тивок начин) 13. Модели (гипс / пластика) 8. − да научи каков орган претставува панкреасот и како функционира истиот во системот за дигестија. Фронтална 2. глеѓ. Реални предмети 9. Кооперативно учење 4. Работа на текст 5. Изведбена активност 12. Аудио-визуелен 10. Активност на часот 3. Демонстративен 2. Еклектичен (мешовит) 3. дескриптивна) 8.mk) 6.

и во кои делови од дигестивниот систем е присутно нивното дејство. − да знае каква состојба претставува чирот на желудникот. Усмено излагање 11. Став кон учењето 1. трипсин. Практична работа 12. Групна Како 1. Разбирање 7. Табла и креда 6. Наставно ливче 10. Метод на пишување Наставни форми: 6. DVD / видео касета Наставни методи: 5. Физичко одговарање 14. Очекувани проблеми: Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими и информации од оваа наставна тема како што се: уреа. Оценување од соучениците 6. − да научи кои се карактеристиките на труењето со салмонела и каков тип на труење е ботулизмот.. Работа на текст 5. Слики / флеш карти 7. Индивидуална Оценување Што 3. Усна комуникација 8. малтаза. Писмена комуникација 9. Чек листа 7. Читање 11. Мапи / табели / постери 11. Дијалошки 9. Нови поими: • • салмонела ботулизам • • • цироза анорексија булимија . Пишана повратна информација 4. Модели (гипс / пластика) 8. Тој треба да покаже дека научил каков орган е панкреасот и како е вклучен во процесот на дигестија. Наставни средства и помагала: 1. Монолошки 8.mk) 1. Ученикот треба да научи кои ензими влегуваат во процесите на разложување на хранливите материи. Структурален 7.skoool.• трипсин Очекувани исходи: Се очекува ученикот да покаже дека стекнал знаење за тоа каков орган претставува црниот дроб и кои најважни функции ги има во процесот на дигестија. Самооценување 5. Дискусија за време на часот 2. Компјутери (www. холистичка) 9. амилаза. Работна тетратка 3. Поврзување на предзнаењата 2. графичка. Бодовна листа (аналитичка. Есејски прашања Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата ___________________ Четврта наставна целина (тема): ИСХРАНА И ДИГЕСТИЈА Четврта наставна содржина: Грижа и нега на органите за дигестија Цел(и) на часот: Ученикот треба да се оспособи: − да научи како е потребно да се храниме за го одржуваме здравјето на органите за дигестија. лактаза. дескриптивна) 8. Кооперативно учење 4. Точност во резултатите 5. липаза. Слушање 10. Аудио-визуелен 10. сахараза. Пантомима (тивок начин) 13. глицерол. Усна повратна информација 3. Активност на часот 3. Демонстративен 2. ензими. Комуникативен 3. Скала на проценка (нумеричка. пепсин. глукоза. Правилен изговор 6. Изведбена активност 12. а каква цирозата. CD / касета 4. Учебник / Прирачник 2. Самостојност во работата 4. Еклектичен (мешовит) 1. Реални предмети 9. Работа во парови 4. − да научи каква појава претставува анорексијата а каква булимијата. Микроскоп и препарати 12. Фронтална 2.

Бодовна листа (аналитичка. анорексија. Наставно ливче 10. цироза. булимија. Модели (гипс / пластика) 8. Дијалошки 9. Правилен изговор 6. Треба да да знае кои се болести на модерното време. Слики / флеш карти 7. Микроскоп и препарати 12.Очекувани исходи: Се очекува ученикот да покаже дека стекнал знаење за тоа како треба да се однесуваме и што треба да јадеме за да го зачуваме здравјето на нашиот дигестивен систем. Практична работа 12. Мапи / табели / постери 11. Учебник / Прирачник 2. Самооценување 5. Индивидуална Оценување Што 3. − дека ги знае составните делови на дигестивниот тракт. Структурален 7. Разбирање 7. Дискусија за време на часот 2. Оценување од соучениците 6. Метод на пишување Наставни форми: 6. Есејски прашања Наставен предмет: Биологија Одделение: VIII одд Наставник: Нетка Димоска Дата ___________________ Четврта наставна целина (тема): ИСХРАНА И ДИГЕСТИЈА Систематизација (повторување) на материјалот од четврта наставна тема Цел(и) на часот: Ученикот треба да покаже: − дека знае што е исхрана и дигестија на храната и какво е нивното значење за здравјето на човекот. Работа на текст 5. Пишана повратна информација 4. Табла и креда 6. CD / касета 4. Демонстративен 2. Фронтална 2. Самостојност во работата 4. Став кон учењето 1. Усмено излагање 11. графичка. поврзани со системот за дигестија (анорексија и булимија) и да ги објаснува истите. Компјутери (www. Монолошки 8. Чек листа 7. Реални предмети 9. Аудио-визуелен 10. − дека научил колку и какви типови на хранливи материи постојат и што предизвикува недостатокот на витамини во организмот? − дека знае каде се врши механичка а каде хемиска дигестија на храната и какви процеси се впивањето и ресорпцијата на храната. Очекувани проблеми: Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на новите поими и информации од оваа наставна содржина како што се: салмонела. ботулизам. Писмена комуникација Како 9. Еклектичен (мешовит) 1. Пантомима (тивок начин) 13. Комуникативен 3. Наставни средства и помагала: 1. Слушање 10. Изведбена активност 12. Работна тетратка 3. Кооперативно учење 4. Треба да биде способен да да образложи како може да настане чир на желудникот. холистичка) 9. Усна повратна информација 3. Усна комуникација 8. Скала на проценка (нумеричка. Читање 11. Групна 1. а посебно улогата на црниот дроб и панкреасот. и што е причина за настанување на цироза на црниот дроб. Поврзување на предзнаењата 2. Физичко одговарање 14. Нови поими: . дескриптивна) 8. Точност во резултатите 5. Ученикот треба да се оспособи да објаснува каков тип на труење претставува труењето со салмонела и ботулизмот. Работа во парови 4. − дека може да ги поврзува и логички појаснува и другите појави и процеси во дигестивниот систем кои се јавуваат како резултат на некои пореметувања во дигестивниот систем предизвикани од внатрешни или надворешни причинители.mk) 1. DVD / видео касета Наставни методи: 5. Активност на часот 3.skoool.

Очекувани исходи: Се очекува ученикот да покаже дека го стекнал потребното ниво на знаење за дигестивниот систем. процесите наисхрана. Индивидуална Оценување Што 3. Работа во парови 4. Еклектичен (мешовит) 1. Бодовна листа (аналитичка. DVD / видео касета Наставни методи: 5.skoool. како и составните делови на дигестивниот тракт. Скала на проценка (нумеричка. Самостојност во работата 4. Групна 1. Читање 11. Усна повратна информација 3. Работна тетратка 3. Фронтална 2. Дискусија за време на часот 2. Правилен изговор 6. Модели (гипс / пластика) 8. Демонстративен 2. Микроскоп и препарати 12. Активност на часот 3. Комуникативен 3. панкреасот. Усмено излагање 11. Табла и креда 6. Оценување од соучениците 6. дигестија. Структурален 7. Дијалошки 9. Изведбена активност 12. графичка. Компјутери (www. Очекувани проблеми: Се очекуваат мали проблеми околу усвојувањето на сите нови поими и информации застапени во оваа четврта наставна тема и нивна обработка и систематизација. Усна комуникација 8. Учебник / Прирачник 2. Пишана повратна информација 4. Треба да покаже дека има научено како се спроведува хигиена. Самооценување 5. Наставно ливче 10. како и пореметувањата кои настануваат во дигестивниот систем. Пантомима (тивок начин) 13. Разбирање 7. холистичка) 9. Мапи / табели / постери 11. ресорпција на хранливите материи. Исто така се очекува да ги знае состојбите поврзани со црниот дроб. Чек листа 7. Практична работа 12. Поврзување на предзнаењата 2. дескриптивна) 8. Есејски прашања . Слушање 10. Физичко одговарање 14. Став кон учењето 1. CD / касета 4. Аудио-визуелен 10. Работа на текст 5.При систематизација на материјалот од четврта наставна тема се утврдува стекнатото знаење за сите воведени поими во наставните содржини на четвртата наставна тема. Писмена комуникација Како 9.mk) 1. Точност во резултатите 5. Кооперативно учење 4. Реални предмети 9. Метод на пишување Наставни форми: 6. грижа и нега на органите за дигестија и кои се болестите на модерното време. Монолошки 8. Наставни средства и помагала: 1. Слики / флеш карти 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful