UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PERAKUAN MENANGGUNG KERJA BAHAGIAN / FAKULTI : FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

1. PEGAWAI YANG DIPERAKUKAN a. b. c. d. e. Nama Staf Jawatan Tarikh Lantikan Tarikh Sah Jawatan i. ii. Gred Gaji : : : : :

Gaji Hakiki : Pada Tarikh diperakukan Memangku Tarikh : pergerakan gaji tahunan : Fakulti Pengurusan dan Sumber Manusia

iii.

f. Tempat bertugas Pembangunan (Unit/Bahagian) g.

Pemangku/Penanggungan jawatan yang sama sebelum ini : ( Tarikh/Tahun ) a.

h.

Senarai tugas (sila buat lampiran jika ruangan ini tidak mencukupi) SILA LIHAT LAMPIRAN -

2.

JAWATAN YANG HENDAK DITANGGUNG KERJA a. b. Nama Jawatan i. ii. Gred Gaji Jadual Gaji : : : NA17 P1T1 – RM820.38… P1T24 – P2T1 – RM871.81… P2T24 – P3T1 – RM924.75… P3T24 – Pembantu Tadbir

(Kesetiausahaan)

RM2151.35 RM2272.50 RM2397.95

c. Tempat bertugas Pembangunan (Unit/Bahagian) d. e. Tarikh Kekosongan

:

Fakulti Pengurusan dan Sumber Manusia

:

Sebab kekosongan (sebutkan juga nama staf yang jawatannya perlu dipangku -jika berkenaan ) :

JENIS PENANGGUNGAN KERJA (Lihat Penerangan) Menanggung kerja satu jawatan lain yang sama taraf dengan jawatan hakikinya di samping menjalankan tugas jawatan hakikinya.i. SEPERTI DI LAMPIRAN - 3. SEPERTI DI LAMPIRAN - PELANGKAUAN Jika pemangku ini melibatkan pelangkauan staf yang lebih kanan. 5. Sebab Kekosongan Nama : : iii. ii. DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN Salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan 6. f. Jawatan : Senarai tugas (Sila buat lampiran lain jika ruangan ini tidak mencukupi) . sila berikan : i) ii) iii) Nama Staf Berkenaan Tempat Staf ini Bertugas : Sebab-sebab perlangkauan : : - Tarikh : ……………………………………………… Unit/Bahagian) (Tandatangan Ketua Nama : Jawatan : Disahkan oleh : ……………………………………………… Tarikh : Nama : . TEMPOH MENANGGUNG KERJA YANG DICADANGKAN Mulai : Hingga : 4.

Jawatan: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful