You are on page 1of 4

Exultet

Tin Möøng Phuïc Sinh


Gm. Nguyeãn Vaên Hoøa


                     
      
Möøng vui leân! Hôõi muoân lôùp cô binh thieân thaàn treân trôøi. Möøng vui leân! Hôõi nhöõng maàu
             
               
nhieäm thaùnh naøy. Tieáng loa cöùu ñoä haõy vang reàn khoâng gian. Möøng reo chieán coâng oai
                
               
huøng Vua khaûi hoaøn. Möøng vui leân! Toaøn traùi ñaát vui leân, trong aùnh röïc rôõ chieáu soi. Vaø
     
         
              
trong aùnh saùng huy hoaøng cuûa Vua muoân thuôû haõy vui möøng vì ñöôïc thoaùt khoûi voøng

                       
   

taêm toái. Voøng taêm toái ñang bao truøm khaép vuõ truï. Cuøng vui leân! Hôõi

       
         
          
Meï Hoäi Thaùnh vui leân ñang lung linh trong muoân ngaøn aùnh quang. Khaép trong thaùnh

           
               
ñöôøng vang leân ngaøn muoân tieáng ca cuûa toaøn daân reo möøng. (Chuùa ôû cuøng anh chò em,

     
     
              
vaø ôû cuøng Cha (Thaày). Haõy naâng taâm hoàn leân. Chuùng con ñang höôùng veà Chuùa. Haõy

       
           
       

taï ôn Chuùa laø Thieân Chuùa chuùng ta. Thaät laø chính ñaùng. Thaät laø chính ñaùng
   
        


    

phaûi ñem caû taâm trí leân ca tuïng Thieân Chuùa Cha, Ñaáng thieâng lieâng
         
            


 
toaøn naêng. Cuøng Ñöùc Gieâ - su Ki - toâ Con Moät Chuùa cuøng laø Chuùa
  
   


 


     
     
 
chuùng ta. Nôi Chuùa Cha muoân ñôøi Ngöôøi ñaõ thay chuùng ta traû nôï A-
                 
           
dong, vaø ñaõ laáy maùu hoàng taåy röûa baûn aùn toå toâng. Vì ñaây laø leã Vöôït

     

          
          

Qua. Leã maø Chieân thaät ñaõ bò gieát trong Maùu Chieân naøy, moâi mieäng tín höõu ñöôïc hieán thaùnh


                   
    
daâng leân. Naøy laø ñeâm xöa kia Thieân Chuùa ñaõ ñöa cha oâng chuùng ta,
 
         
 
 
        
con caùi Is - ra - el, ra khoûi Ai - caäp, qua Bieån Ñoû khoâ chaân.

            
                   
Phaù tan boùng toái. Bôûi vaäy ñeâm naøy phaù tan boùng toái toäi loãi baèng coät löûa aùnh saùng

       
               
vinh quang. Naøy laø ñeâm, laøm cho caùc ngöôøi tin Chuùa Ki - toâ, ngaøy nay

        
              
 
treân khaép vuõ truï thoaùt khoûi neát xaáu theá gian vaø boùng ñen toäi khieân daãn
             
       
 
  
ñöa hoï veà ôn Chuùa ban phuùc thieâng, cho thoâng döï vaøo söï thaùnh thieän voâ bieân.
                     
     
Naøy laø ñeâm, Chuùa Ki -toâ beû xieàng xích söï cheát, khaûi hoaøn ra khoûi ñòa nguïc raát

         
       
 

vinh quang. OÂi loøng thöông, loøng Chuùa thöông chuùng ta thaät laï luøng. OÂi
           
                  

loøng Chuùa yeâu thöông chuùng ta khoâng theå ño löôøng ñöôïc, ñeå cöùu chuoäc ngöôøi toâi tôù


  
          
         
      

Chuùa ñaõ noäp chính ngay Con. OÂi toäi A - dong, thaät laø caàn thieát toäi ñaõ ñöôïc taåy
      
                      

xoùa nhôø söï cheát cuûa Chuùa Ki - toâ. OÂi toäi hoàng phuùc vì ñaõ ñaùng ñöôïc Ñaáng Cöùu Chuoäc
          

                   
raát cao sang. Vì theá söï thaùnh thieän cuûa ñeâm nay xua ñuoåi toäi aùc, taåy tröø bôïn nhô, cho

        
          
    
   
 
keû toäi loãi ñöôïc saïch trong cho ngöôøi öu phieàn ñöôïc möøng vui. OÂi laø
     
                     
ñeâm, thaät haïnh phuùc ñeâm phoái hôïp ñaát vôùi trôøi, ñeâm phoái hôïp Thieân Chuùa vaø loaøi ngöôøi raát

                     
     
yeâu thöông. Kính laïy Chuùa chí thaùnh, trong ôn thaùnh ñeâm nay xin nhaän laáy
           
             
  
cuûa leã traàm höông ban chieàu, maø Hoäi Thaùnh Chuùa ñaõ duøng tay thöøa taùc
               
    
 
  
vieân daâng tieán Chuùa trong nghi leã daâng neán saùp ong. Vaäy giôø ñaây,
     
      


  laïy Chuùa chuùng con caàu xin Chuùa cho caây neán naøy daâng leân kính danh
    
    


      
  

thaùnh Chuùa ñöôïc chaùy khoâng ngöøng, ñeå phaù tan moïi boùng toái ñeâm nay. Vaø

           
                     
öôùc chi caây neán naøy ñöôïc Chuùa nhaän nhö cuûa leã thôm tho, ñöôïc hoøa hôïp vôùi aùnh saùng treân

             

              
trôøi raát cao sang. Öôùc chi sao Mai coøn thaáy noù ñang chaùy. Ngoâi sao

            
     
      
khoâng bao giôø laën, chính laø Ñöùc Ki - toâ Con Chuùa. Ngöôøi ra khoûi ñòa nguïc ñeå

   
                   
  
chieáu huy hoaøng cho nhaân loaïi vaø haèng soáng haèng trò ñôøi ñôøi. A - men!