sColecţia „Puck" este coordonată de ION VARTIC Pe coperta I: desen de FRANZ KAFKA Sigla colecţiei: desen de GABRIELĂ MELINESCU

ISBN973-9279-35-X Samuel Beckett, Fin de pârtie © Editions de Minuit © Biblioteca Apostrof, 2000 3400 Cluj 5tr. Iaşilor, nr.14 telefon, fax: 064-432444 Această carte a fost editată cu sprijinul: • Ministerului Francez al Afacerilor Externe şi al Ambasadei Franţei în România . ' în cadrul Programului „Nicolae Iorga" _ ■ • Salpreşt S.A., Cluj ; • Flacăra S.A., Cluj', - ■■ • Editura Limes, Cluj • S.C. Remo Artă Sport S.R.L., Cluj • Mediamira S.R.L. ziarul „Informaţia", Cluj T.L. se virează la Uniunea Scriitorilor din România cont 2511.1-171.1/ROL, B.C.R., filiala sector 1, Bucureşti

Samuel Beckett

Sfârşit de partidă
Traducere şi prefaţă de ŞTEFANA POP
*821053J*
APOSTROF

Cluj
•IBLWTEtA JU1ITEANA " CLUJ FIM AL A ZOMLOH

Prefaţă
Considerată una din piesele de referinţă atît pentru ansamblul viziunii teatrale beckettiene, cît şi pentru întreaga revoluţie literară şi scenică propusă de Teatrul Absurdului de la începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului XX, Sfîrşit de partidă continuă, în aceeaşi manieră abstractă, în care alternează tonalitatea neutră cu cea a unui umor negru, amar, linia dramatică trasată de prima piesă de mare succes a lui Samuel Beckett, Aşteptîndu-lpe Godot. După patru ani de la prima reprezentaţie a lui Godot, Sfirşitul de partidă a avut parte de o lansare mai puţin obişnuită, premiera sa mondială fund jucată la Royal Court Theatre din Londra, pe data de 3 aprilie 1957, în franceză, limba sa originală de creaţie. Abia mai tîrziu, piesa a fost tradusă în engleză de către însuşi autorul, cu mici modificări, titlul devenind din Fin de pârtie, printr-o generalizare voită, Endgame. Urmează apoi un lung şir de creaţii teatrale de dimensiuni reduse, în ambele limbi, printre care piesele radiofonice Toţi cei care cad (1957) şi Cenuşi (1959); Ultima bandă (1958) şi piesa în două acte Ce zile frumoase! (1961). Nu puţine au fost problemele de interpretare cu care s-a confruntat critica de specialitate în cazul Sfârşitului de SAMUEL BECKETT partidă şi, de altfel, în cel al întregii creaţii beckettiene. Căci, ) deşi în esenţă promotor al Teatrului Absurdului, ca şi Eugen Ionescu sau Arthur Adamov, Samuel Beckett se distanţează de aceştia prin cumplita austeritate pe care o impune atît personajului teatral, cît şi limbajului acestuia. Jocul mecanic, lipsit de sens al existenţei umane, care ia întorsături ciudate, groteşti, chiar monstruoase, antrenînd cu sine personajele ionesciene, primeşte în viziunea becket-tiană dimensiunea reducerii generalizate. Spectatorului nu i se mai arată decît un mecanism învîrtindu-3e în gol, care încearcă în zadar să-şi recupereze mişcarea iniţială, acel în-ceput-sursă a primei mutări dintr-o partidă jucată la infinit. Tot astfel, orice încercare de abatere de la monotonia parcursului evolutiv al lucrurilor se soldează cu un eşec, căci omului beckettian îi este refuzată nu numai libertatea fizică, cea a mişcării, ci şi cea

intelectuală, a gîndirn, a imaginaţiei. Pe de o parte, Vladimir şi Estragon sunt condamnaţi să îl aştepte pe Godot mereu în acelaşi loc, Hamm şi Clov sunt dependenţi de camera lor închisă, precum Nagg şi Nell de lăzile lor de gunoi, iar pe de alta, Estragon nu-şi mai aminteşte că ar mai fi fost în acel loc cu o zi înainte, cei doi vagabonzi nu mai sunt siguri de nimic în afară de faptul că îl aşteaptă pe nedeterminatul Godot, iar Hamm şi Clov ajung să se războiască între ei cu vorbe „care nu mai înseamnă nimic", printre nenumărate „pauze" ce revin obsesiv, tăindu-le firul gîndirii. In consecinţă, majoritatea acestor personaje sunt schiloade, mutilate, reduse, la modul concret, vizual. Dezechilibrul fizic, sugerat prin orbirea lui Pozzo şi asurzirea lui Lucky în Aşteptîndu-lpe Godot, se manifestă din ce în ce mai crunt în piesele ce-i urmează, astfel încît Sfîrşitul
SFÎRŞIT DE PARTIDĂ

de partidă ne dezvăluie un cuplu de bătrîni fără picioare, cărora li se schimbă nisipul din lăzile de gunoi precum animalelor, un tiran orb şi neputincios într-un scaun cu rotile şi un servitor ce nu se poate aşeza, pentru ca, în Ce zile frumoase!, să asistăm la agonia unui bărbat ce nu se mai poate decît tîrî, pe cînd femeia se scufundă continuu în pămînt. Iar dacă aceste resturi umane mai sunt totuşi capabile să gîndească şi să vorbească, cuvintele lor nu mai pot da naştere decît unor divagaţii fără şir, de multe ori incoerente, a căror menire este de a umple spaţiul temporal în care sunt înscrise, de a nu lăsa golul morţii să atingă direct existenţele lor demne de milă. Cuvîntul este aşadar şi pentru Beckett sursa unei iluzionări, fără de care nu ar mai exista nimic între viaţă şi moarte. Cuvîntul este tot ceea ce i-a mai rămas omului din umanitatea sa, însă nici el nu-şi mai poate împlini funcţia comunicativă, de creaţie de sens, pînă la capăt: „Clov: Şi apoi, într-o bună zi, deodată, toate se sfîrşesc, se schimbă, nu înţeleg, toate mor, sau poate chiar eu, n-o mai înţeleg nici pe asta. întreb atunci cuvintele ce mi-au mai rămas - somn, trezire, seară, dimineaţă. Ele nu ştiu să spună nimic. (Opauză.)". \ Ceea ce se întîmplă în Sfîrşit de partidă este, aşa cum o afirmă însuşi autorul, „şi mai grav, şi mai inuman decît in Godot". Şi totuşi, atunci cînd lucrează la punerea în scenă a acestei piese la Berlin (1967), Beckett recunoaşte că ii este „cea mai dragă" dintre piesele sale. Se prea poate ca Sfîrşitul de partidă să aducă cel mai bine pe scenă omul timpului său, precum şi noua formulă a artei, aşa cum şi-o imagina şi cum şi-o dorea Beckett în Dialoguri cu Geor-gesDuthuit. In viziunea dramaturgului, explică Nicolae 7 SAMUEL BECKETT Balotă în Lupta cu absurdul, artistul este cel care trebuie să-şi asume condamnarea condiţiei umane la expresie. „El este (sau ar trebui să fie) conştient că vocea aceea oarbă care dibuieşte în întuneric, care caută o gură în care să se instaleze, din care să pornească din nou în peregrinările sale intramundane, vocea aceea este şi nu este a lui, că el nu se exprimă prin ea, nici nu exprimă nimic, că vorbele acestea nu denumesc, nu descriu, nu demonstrează nimic, că, în sfîrşit, Nimicul pare să fie singurul lor obiect. Tărîmul artei - al picturii ca şi al literaturii - este acela al imposibilei exprimări, al Imposibilului.K1 / Permanenta luptă verbală dintre Hamm şi Clov ne conduce, de altfel, la o concluzie asemănătoare; căci în continua lor încercare de a da o expresie lumii obiectuale ce-i înconjoară, cei doi protagonişti se lovesc de tot atîtea ori de zidul tăcerii şi al „nonexpresiei". IHamm este cel care persistă pe tot parcursul piesei în încercarea sa nebunească de a se convinge, prin intermediul lui Clov, că posibilul a devenit în sfîrşit imposibil, însă Clov este mereu prezent pentru a-i „da replica" nu numai ca partener de joc, ci şi ca un adversar ce mai crede încă în posibilitatea unei atitudini alternative şi deci a unei con-tra-mutări: „HAMM: Tu nu te-ai săturat? CLOV: Ba da! (Opauză.)De ce? HAMM: De acest, de această... chestie. CLOV: Păi, de cînd mă ştiu. (Opauză.) Tu nu? HAMM (abătut): Atunci nu e nici un motiv pentru care să se schimbe. CLOV: Se poate termina". După cum am văzut, însă, cuvîntul nu are niciodată libertatea de a se transforma în acţiune, de aceea personajele
1

Nicolae Balotă, Lupta cu absurdul, Editura Univers, Bucureşti, 1971, p. 498.

8
SFÎRŞIT DE PARTIDĂ

beckettiene se mişcă, vorbesc, dar nu acţionează. Sunt nişte prezenţe mereu acţionate din afară, fie de către un alt personaj - într-o relaţie de interdependenţă în genul cuplurilor: Pozzo-Lucky, VladimirEstragon, Clov-Hamm, Nagg-Nell, Winnie-Willie - fie de către o putere invizibilă, paradoxală prin însăşi forţa ei generatoare de angoase, dar şi de false speranţe, ordonatoare prin bănuita ei prezenţă, dar şi creatoare de haos, datorită bănuielii niciodată concretizate în apariţie propriu-zisă (a se vedea

Godot în Aşteptîndu-l pe Godot sau moartea în Sfîrşit de partida). 1 Timpul şi spaţiul contribuie în mare parte la definirea personajelor beckettiene ca fiinţe limitate, claustrate, deci închise într-o existenţă de care nu par a fi sigure nici ele. I Piesa Sfîrşit de partidă este evident construită pe deli-" mitarea spaţiului şi reducerea austeră a acestuia la patrulaterul camerăinsulă, prins undeva între pămînt şi apă, deci între două materii elementare, care trimit imediat cititorul-spectator către o reprezentare cît se poate de clară a morţii. Căci, pe lîngă cuvintele explicite ale lui Hamm: „Cum ieşi de aici, dai de moarte...", există nenumărate elemente aparent disparate în discursurile celor doi condamnaţi, care notează, fragmentar, dar cu precizie, absenţa totală a vieţii dincolo de mimarea acesteia din interiorul camerei cenuşii. Ni se spune astfel că grăunţele semănate de Clov nu au încolţit şi că nici nu vor răsări vreodată, pe cînd apele sunt calme, cu valuri „de plumb", fără vreo ambarcaţiune ori vreun peşte care să le tulbure liniştea mortuară. Imaginea soarelui dispărut şi a culorii cenuşii ce invadează întreaga atmosferă contribuie la accentuarea sentimentului apocaliptic generat de peisajul privit prin lunetă -privire mereu indirectă şi deformată de obiectul intermediar. SAMUEL BECKETT Orice încercare de ieşire din acest peisaj se dovedeşte de la bun început un eşec şi o condamnare la moarte. O moarte abstractă, inconştient dorită de întreaga fiinţă a personajelor beckettiene, însă o moarte inaccesibilă tocmai datorită faptului că este percepută ca moarte, deci ca punct final, după care nu va mai exista nimic altceva decît „un gol imens". De aceea, ideea salvatoare de a pleca pe mare plecare spre un tărîm al morţii, ar spune Gaston Bachelard - este imediat respinsă la gîndul că ar putea exista rechini. Atît Hamm cît şi Clov se joacă de fapt de-a viaţa şi de-a moartea, încercînd să exprime ceea ce văd şi simt cu adevărat, nereuşind însă decît să se contrazică şi să bată astfel pasul pe loc în ceea ce trebuia să fie înţelegerea şi conştientizarea propriei lor existenţe. Timpul lor nu poate fi astfel decît un continuu „Zero", la fel de neutru precum cenuşiul luminii, deşi amîndoi simt că ceva îşi „urmează cursul", că ei înşişi îşi „urmează cursul", că „lucrurile merg înainte", că a existat un „altădată" şi că prezentul nu mai corespunde acelui idealizat „altădată". Intersantă este relaţia pe care o stabileşte Samuel Beckett între personajele sale şi trecutul lor, relaţie care îl face pe Ion Vartic să adauge calificativului de teatru al deriziunii, dat de Emmanuel Jacquart pieselor aparţinînd Teatrului absurdului, şi pe cel de critică a piesei analitice. Căci dimensiunii excentrice de negare şi de luare în rîs a valorilor stabilite de tradiţia teatrală europeană i se adaugă, atît în cazul lui Eugen Ionescu cît şi în cel al lui Samuel Beckett, şi cea a reconsiderării unui teatru în esenţă „poliţist", adică a unei dramatizări a cărei înscenare obligă spectatorul, prin însăşi esenţa sa, la o întoarcere în trecutul personajelor şi la reconstituirea logică a celor presupus

10
SFÎRŞIT DE PARTIDĂ

! întîmplate în afara scenei, pentru rezolvarea finală a enigmelor ce dau viaţă şi suscită interesul în jurul apariţiilor şi prezenţelor scenice. Această regîndire a teatrului analitic, care intră în criză o dată cu apariţia formelor extreme de dramatizare a absurdului, duce la o condamnare a personajului teatral la un prezent scenic continuu, reluat la nesfîrşit, şi cu posibilităţi infinite de repetare, aşa cum ne apare în Cîntăreaţa cheală sau în Lecţia lui /onescu, precum şi în Aşteptîndu-l pe Godot, în Sfîrşit de partidă sau în Ce zile frumoasefi „Predeterminarea personajelor, existentă încă, devine confuză, trecutul nu-şi mai revelă, în retro-specţia onirică, un sens clar, iar, drept urmare, eroii nu reuşesc să-şi mai regăsească identitatea."2 Ion Vartic propune aici sugestivul termen de „trecut şvaiţer", un trecut lacunar care nu mai poate oferi personajului ros de molii integritatea sa umană de altădată. Astfel, deşi repetată în fiecare seară, aşteptarea lui Vladimir şi Estragon este o aşteptare mereu fără precedent, aşa cum ziua lui Hamm şi Clov este „o zi ca toate celelalte", în care schimbările - ce au totuşi loc - nu sunt luate în considerare, ci numai notate pe un ton sec, neutru, rareori trădînd emoţia protagoniştilor. Deseori, o astfel de schimbare constituie şi un prilej pentru manifestarea umorului negru al dramaturgului: cînd Clov descoperă că Nell a murit şi îl anunţă pe Hamm că „nu mai mişcă", perceperea greşită a ultimului cuvînt îl trimite pe acesta cu gîndul la paraziţii de care nu scăpaseră încă: „Nu mai pişcă? Oh, în privinţa asta e formidabil, insecticidul ăsta"3.
2 4

Ion Vartic, Ibsen şi «teatrul invizibil», Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, p. 83. Jocul de cuvinte în original se baza pe omofonia dintre pouls, puls şi poux, păduchi.

11
JU3EŢEANA CLUJ FIMAkA ZORILOR

Nu ştiu ce s-a întîmplat. on n'arien d'autre". Totul s-a făcut fără mine. că personajele beckettiene nu mai pot fi considerate „personaje" teatrale sau că Sfîrşit de partidă este o piesă lipsită de intrigă4. demonstrează pe de o parte aspiraţia sa la o tăcere absolută. nu ştiu. „Replica"dată. In aceeaşi ordine de idei. ştii ce s-aîntîmplat? (Opauză. un joc în care cuvintele reprezintă materialul principal. De aceea. iar lucrul neexprimat încetează a mai exista. personajele beckettiene se lovesc fie de un gol. unul. Astfel. vechile răspunsuri.. tocmai imposibilitatea de a renunţa la cuvînt sau. fie de bucăţi disparate ale unei experienţe situate la graniţa dintre realitate şi ficţiune. (O lungă privire circulară. alunecînd. Tăcerile. In ceea ce-1 priveşte pe Hamm.a se vedea încercarea de a se ruga lui Dumnezeu a celor trei personaje masculine din Sfîrşit de partidă . mai degrabă. (Opauză. [. prin afirmaţia sa: „Que voulez-vous Mon-sieur? Cest Ies mots. HAMM: Absent. că el nu mai . imposibilitatea cuvîntului de a renunţa la expresie. CLOV: Da. Ajungem aici într-un impas dominat de paradoxul exprimării non-ex-primabilului. aceste adevărate „războaie".) Eu sunt cel care ţi-a ţinut loc de tată.) Clov! CLOV: Ce? HAMM: Tu ştii ce s-a întîmplat? CLOV: Unde? Cînd? HAMMfcw violenţă): Cînd!? Ce s-a întîmplat!? Nu înţelegi? Ce s-a întîmplat? CLOV: Ce-ţi poate păsa ţie de chestia asta? [. Clov nu mai ţine minte cum a ajuns în casa lui Hamm şi nici cine a fost tatăl lui. acolo unde nu există expresie nu există nici sens. mai precis. cînd într-una. mişcarea. HAMM (slab): N-aveam ulei. care vor să uite deşi nu le este pe deplin îngăduit. este condamnat să aştepte vorbind. nu? (Opauză. dinţii! Ne pierdem prospeţimea! Ne pierdem idealurile!" A nega o expresie 13 SAMUEL BECKETT implică deci mult mai multe decît ne-am aştepta. Nici nu încape în discuţie căpersonajul nu mai poate avea structura tradiţională. regăsit. liniştitoare şi semnificativă .SAMUEL BECKETT Raportîndu-se la propriul lor trecut. recunoscută pînă atunci ca atare. Insă. Beckett condamna însăşi esenţa artistică. însă recunoaşte acea parte a trecutului care mai continuă încă în prezent: „HAMM: Ah. Cert este că Beckett îşi considera piesa „un simplu joc".. doar ele au mai rămas! (Opauză. pînă la urmă. Anamneză este deci ceea ce-1 face atît pe Hamm şi Clov cît şi pe Nagg şi Nell să se epuizeze căutîndu-se -Nell merge atît de departe încît moare -. constituie mecanismul central al piesei. acest joc nu este nicidecum unul gratuit. (Uitîndu-se fix la el. contrar aparenţelor. după nevoie. HAMM: Casa mea ţi-a ţinut loc de «home». unul. impas pe care Samuel Beckett îl ocoleşte. împreună cu'Martin Esslin.şi.] CLOV (dur). vechile întrebări. atunci ştiai ce se petrece. Şi dacă trebuie să recupereze măcar o mică parte din acel trecut tocmai pentru a da o oarecare consistenţă prezentului. personajul beckettian nu numai că nu se simte împlinit sau măcar întregit. umplut parţial de prezent.. Căci.Cînd 12 SFÎRŞIT DE PARTIDA bătrîna Pegg îţi cerea ulei pentru lampă şi o trimiteai la plimbare. nu pentru că nu ar mai avea inspiraţie. în expresia lui Nicolae Balotă. pe de altă parte. într-adevăr. Hamm nu îi poate da dreptate lui Clov atunci cînd acesta îl anunţă cu nonşalanţă că „Nu mai există natură". întoarcerea în sine reprezentînd un „efort creator prelungit". ci chiar se goleşte pe sine. CLOV (acelaşijoc): Ba aveai!". el îşi transformă trecutul într-un roman neterminat. de Clov lui Hamm este aici esenţială: „HAMM: Eu n-am fost niciodată acolo. înfruntările verbale dintre Hamm şi Clov. CLOV: Ai avut baftă. gîndind arta ca expresie a neputinţei exprimării. cînd în cealaltă. ci pur şi simplu fiindcă şirului povestirii sale nu i se poate pune un punct final decît o dată cu propria lui moarte. aşa cum a nega „natura". gesturile şi lumina aflîndu-se doar pe un palier secundar. „Dar respirăm. o dată cu moartea prezentului.) Tu.) Asta mi-a ţinut loc de aşa ceva".) Tu mi-ai ţinut loc de aşa ceva. Omul beckettian ca „fiinţă-care-aşteaptă". atît pentru Beckett cît şi pentru personajul său. cum le numeşte însuşi Beckett. atrage aici după sine o serie de schimbări capitale în însăşi fiinţa umană care o neagă. căci căutarea lor se dovedeşte a fi mereu zadarnică. Nu vom ajunge însă atît de departe încît să afirmăm.. Amintirile rămîn totuşi ceva greu de suportat de către aceste resturi umane care se complac în uitare.) Ştii de ce a murit bătrîna Pegg? De întuneric.] HAMM: Eu. CLOV: Da. mereu. sau. . fragmentar şi acesta precum toate amintirile sale. nici personajele sale nu mai au nimic altceva în afară de cuvinte. pauzele care îi rup şirul discursiv. aşa cum am văzut. ne schimbăm! Ne pierdem părul. aşa cum ar lăsa el să se înţeleagă. şi imposibil de finalizat.

nici un motiv serios pentru a exista. 14 SFÎRSIT DE PARTIDĂ vedea. după cum am văzut. căzînd mai devreme sau mai tîrziu în uitare. 80-81. In remarcabila tradiţie a nonconformismului secolului său. Adevărul acestei lumi e moartea. deşi distanţa care o desparte de viaţă e minimă: un sfîrşit. Jocului în spaţii înSFÎRŞIT DE PARTIDĂ 6 7 Op. toate. Trebuie ales între a muri şi a minţi. să termin". un sfîrşit continuu ce duce la o moarte lentă. în tot cazul. desigur. spaţiul beckettian ne indică în mod clar această captivitate a unui homo viator condamnat la nemişcare. pp. p. Samuel Beckett şi-a pus contemporanii faţă în faţă cu un adevăr profund al condiţiei umane. suferă şi acţionează în cuvinte. o dată cu Celine. Intr-un prim moment.are un nume. poate pentru simplul motiv că în cazul personajului beckettian o problemă nu merită niciodată mai multă atenţie decît alta. Buchet/Chastel. să nu am.. 1932. 1992. iar în spaţiile sale strimte doar una dintre apariţiile unui no man'sland. că şi adevărul acestei piese este acea „agonie care nu se mai termină". 420. sociale sau arhetipale. de fapt. Putem astfel afirma. E o agonie care. Tot astfel. Nu vom 4 Vezi Martin Esslin. Hamm şi Clov sunt însă construiţi într-o manieră cu mult mai abstractă şi reduşi la ceea ce am putea numi personajul-cuvînt.a se vedea replicile de început ale lui Clov („Terminat. cit. 15 SAMUEL BECKETT ca limbă de expresie şi unul dintre cei mai mari romancieri francezi ai secolului XX. prin reformularea a ceea ce Nicolae Balotă numea „imaginea -grotescă şi patetică în acelaşi timp . s-a terminat. într-un moment de criză ce părea imposibil de depăşit: nonsensul existenţei înseşi. Pînă şi sfîrşitul se hotărăşte prin cuvinte. redusă în ultimă instanţă la invaliditate. se va terminatoare că se va termina. pp. în Călătorie la capătul nopţii. spune tot Celine. în acelaşi mod în care erau urcaţi nebunii pe acel Narrenschiffşi trimişi pe insula nebunilor. 251-254. Paris. de a exista marcat de propria condiţie. în piesele lui Samuel Beckett. Dacă a uita echivalează cu pierderea unei părţi integrante din propria persoană. asistăm la o ironică explozie de intrigi ce nu apucă însă niciodată să fie consumate pînă la capăt. goleşte şi închide. aproape imposibil de atins. imposibil de grăbit. de regîndit sau de reconstruit. Tbeâtre de l'absurde. însă prin simpla lor prezenţă pe scenă. „Suntem toţi putreziţi încă de la naştere. un capăt de lumină care sfîrşeşte în noapte". însă nici una dintre aceste trimiteri. nu trebuie trecute cu vederea. la personajele beckettiene. uitarea înseamnă şi curmarea suferinţei de a fi. Şi oricît ar fi interzis dramaturgul să fie căutate simboluri în piesele sale. de altfel.. [. Criticul şi filozoful francez pune în evidenţă în al său En-tretien infiniparadoxul „închiderii exteriorului"8.. o ocupaţie. care denunţa încă din 1932. un statut social. Hamm şi Clov se află şi ei într-o cameră-insulă. sau aşa cum sunt ei internaţi astăzi în ospicii. „Viaţa este doar atît. la două niveluri distincte. Căci. cit. 459. chise i-am putea atribui aici o hermeneutică din perspectiva unei noi lecturi pe care o face Maurice Blanchot Istoriei nebuniei în epoca clasică a lui Michel Foucault. Paris. la urma urmei. Louis-Ferdinand Celine.. în sensul tradiţional al cuvîntului.") şi Hamm: „Şi totuşi nu mă încumet. 465. Uitarea joacă un rol esenţial în Sfârşitul de partidă beckettian şi este strîns legată de problema durerii şi a suferinţei umane. ezitarea pronunţării cuvîntului final ducînd inevitabil la imposibilitatea încheierii . în vagabonzii lui Beckett decît una dintre ipostazele acelui homo viator sau homo ludens. Denoel et Steele. ei duc un război al cuvintelor. personajele beckettiene îşi joacă pirandellianul rol de personaje. Starea de „prizonieri" a acestora se manifestă. Vezi Nicolae Balotă.."5 Cîte legături strinse nu aflăm aici între dramaturgul irlandez ce şi-a ales franceza 5 Vezi Louis-Ferdinand Celine. nu mă încumet să. „Adevărul este o agonie ce nu se mai termină. pp.. fie ele religioase. oricît de dezmembrate şi de chinuite ar fi ele."6 Foarte apropiaţi în esenţă de personajele Bardamu şi Robinson din romanul citat. pasivă. un trecut fix şi un scop al acţiunilor sale. ceea ce ne face să ne întrebăm asupra gradului lor de nebunie: aceasta mai ales pentru că închiderea exteriorului funcţionează şi în sens invers. adică . op. deşi nu există o intrigă propnu-zisă. Voyage au bout de la nuit. cumplita condamnare a omului modern la propria sa existenţă. ducînd pînă la pierderea totală de sine. Tot ceea ce este resimţit ca exterior de către o comunitate se vede astfel izolat prin închidere.a Logosului întrupat"7. este imposibil să nu observăm constantele culturale care transpar din fragmentatele sale rînduri şi fără de care nu ar exista nimic de negat.] Dintotdeauna mi-a fost teamă ca nu cumva să fiu gol pe dinăuntru. neputinţă şi lipsă de sens.

l. (O pauză. Această problemă existenţială. Putem chiar afirma că dramaturgul merge foarte mult în construcţia piesei ' Vezi Materialen zu Becketts „Endspiel".) Nu vrei să-mi dai mîna? CLOV: Nu vreau să te ating".. ce nu pot da decît iluzia unui refugiu de cîteva clipe. durerea nu pot fi nici măcar recunoscute şi asumate: absurditatea iluzionării umane îşi SFÎRŞIT DE PARTIDĂ anulează astfel propriul caracter tragic. Nu mai contează dacă piesa aceasta poate fi citită ca o monodramă sau nu. prima afirmaţie a lui Nell concentrează în sine esenţa absurdităţii acestei piese. (O pauză. Suhrkamp Verlag. căci totul serveşte exprimării. aceasta dovedindu-se a fi. ce le umplu existenţa. 18 19 SAMUEL BECKETT . (Opauza. manifestîndu-se atît ca reacţie inconştientă la prima mişcare . o închisoare mai adîncă. semnificării".) O să-mi dai un dra-jeu?". desperecheate. Observăm în acelaşi timp că toate aceste personaje nu pot sau nu vor să se atingă: „NAGG: Sărută. fragmentare. tragedia absurdului. Clov ne apare mereu cu luneta în mînă urmărind cu atenţie ceea ce se petrece în afară. p. Dacă suprapunem replica lui Hamm „Sfîrşitul se află-n început şi totuşi. Hamm şi Clov vieţuiesc printre obiectele disparate. Şi noi rîdem de el. cangea. Chinuiţi de o viaţă imposibil de trăit.cît şi ca o opţiune a personajelor înseşi . separate. la el în bucătărie: Nagg şi Nell în lăzile lor de gunoi. o mai găsim încă nostimă. Ed. devin prilejul unor întregi construcţii de universuri compensative. şi anume prizonieratul acestora în propria lor existenţă. Nimic în Sfîrşitul de partidă nu este lăsat la voia întîmplării. gesturile. iar pe de altă parte înseşi personajele sunt excluse unele faţă de celelalte prin diferite forme de închidere: Hamm. Oroarea faţă de progenituri şi „progenitori" sau „procreatori în putere" se traduce prin neputinţa de a se revolta în alt mod împotriva vieţii pe care ei înşişi o duc. HAMM (întinzîndmîna). prin nehotărîrea lor caracteristică. In Sfîrşitul de partidă beckettian această reacţie ofensivdefensivă a interiorului la exterior este trădată de majoritatea mişcărilor personajelor precum şi de acţiunile lor proiectate.ceea ce ar conferi de data aceasta închiderii un caracter ofensiv. Dă-mi măcar mîna. să-i spunem aşa . să ştii. prin permanenta nevoie ce o au de a se raporta la celălalt şi de a fi cu celălalt. închiderea spaţială a celor patru personaje din Sfîrşit de partidă anunţă. în mod paradoxal. mergem înainte. suferinţa. semnalează Eugen Ionescu în Note şi con-tranote. se vede aici transformată în grotesc. Recunoscută drept cea mai importantă propoziţie din Sfîrşitul de partidă... piesa este plină de ecouri ce-şi răspund mereu unul altuia. deci. tocmai prin cumplita dezumanizare ce le-a fost impusă. din toată inima. „NELL: Nimic nu e mai amuzant decît nenorocirea [. aşa cum o arată Michael Haerdter în Bericht von den Proben der Berliner Inszenierung(1967)9. „HAMM: Sărută-mă. negîn-du-1 şi respingîndu-1 în acelaşi timp. într-un scaun cu rotile: Clov. e lucrul cel mai comic din lume. precum şi de o moarte imposibil de atins. atitudinea personajului beckettian faţă de naştere şi de perpetuarea speciei nu mai necesită nici o explicaţie. NELL: 8 Vezi Maurice Blanchot. de către Beckett însuşi. deşteptătorul. care a dat de atîtea ori naştere tragicului fiinţei umane. HAMM: Ce? Ce n-aveai de unde să ştii? NAGG: Că o să fii tu. 1969.de unde caracterul său defensiv. Apariţia oricărei posibile forme de viaţă în afară de a lor generează angoase şi trezeşte reacţii dintre cele mai violente. de fapt. Paris. cum sunt tabloul întors. Dar e mereu acelaşi lucru. iar personajele se mişcă greoi printre ele. 46-47.. Nenorocirea." şi cuvintele lui Ce-line. se manifestă atît la nivelul mişcării scenice a personajelor. ontologică în esenţă. la început. roţile de bicicletă.de la nebuni spre comunitate. al cuvîntului rostit.] Ba da. e ca povestea aia nostimă care ni se tot povesteşte. obiectele. dar nu ne mai face să rîdem". Aceste ecouri asupra evidenţierii cărora a insistat însuşi Beckett în momentul punerii în scenă a piesei sale. pp. 16 17 SAMUEL BECKETT Nu putem". 291-296. de ce m-ai făcut? NAGG: N-aveam de unde să ştiu. însă niciodată înfăptuite.. cît şi mai ales şi la cel al textului dramatic şi. L'entretien infini. fringhia sau căţelul de pluş. „Totul este limbaj în teatru: cuvintele.) Nu vrei să mă săruţi? CLOV: Nu. cert este că personajele lui Samuel Beckett sunt esenţial umane. Da. aşa cum afirmă Martin Esslin. Obiecte aparent neînsemnate. Gallimard. iar suferinţa e luată în derîdere: „HAMM: Ticălosule. acţiunea însăşi. f.

ocupă un loc esenţial: „HAMM: De ce rămîi cu mine? CLOV: De ce mă ţii? HAMM: Nu mai e nimeni altcineva. Ştefana Pop 21 Sjîrşit de partidă SFÎRŞIT DE PARTIDĂ Interior fără mobile. CLOV: Nu mai e nici un alt loc". două ferestre mici.) Unde eşti? CLOV: Aici". să nu vedem doar latura pesimistă. ca să folosim cuvintele lui Nicolae Balotă. Tenul foarte roşu.!"). Căci/oricît de abstractizat şi de redus ar părea ca expresie teatrală. se construieşte şi ia naştere numai în jurul acestei imagini schimbătoare. se urcă pe ea. Ies pauvres morts. la stînga. In centru. în interiorul căreia se învîrt personajele beckettiene. în primul rînd acel „posibil" din „imposibil" şi constructiva provocare critică lansată cititoru-lui-spectator de către patru personaje ce-şi denunţă propria existenţă. a gîndirii beckettiene. trage perdeaua. una lîngă cealaltă.„Ies pauvres morts. o aşează sub fereastra din stînga. ii descend.. HAMM: Vino înapoi! (Clovse întoarce la locul lui. Mers rigid şi nesigur. două lăzi de gunoi. simetrice şi totuşi răsturnate precum o oglindă verbală. întreg jocul beckettian se întoarce la ideea de om. un tablou întors.sale pe un fel de joc de-a răspunsul. Merge pînă sub fereastra din stînga. In peretele din dreapta şi în cel din stînga. Se uită la fereastra din stînga. lîngă uşă. trăgînd prin aceasta un subtil semnal de alarmă asupra condiţiei celor două personaje condamnate la lăzile de gunoi precum un „foetus" reîntors în pîntecul mamei. preluate şi ironic transformate. se uită la fereastra din dreapta. mai spre fund. Clov se uită la el. şezînd într-un scaun cu rotile. ba mai mult. Coboară de pe scăriţă. Iar acestei camere cu oglinzi a cuvîntului. si vieillesse pouvait" Beckett nu pune în gura lui Clov decît un incomplet „si vieillesse savait. le voici:" din Recueille-ment). pe care le regăsim răsturnate şi diferit conotate . neagră. lingă scaun." („dacă ar ştii bătrînii. Se uită la fereastra din dreapta cu capul dat pe spate. îşi întoarce capul. Lumină cenuşie.. Din zicala „si jeunesse savait. „HAMM: Unde eşti? CLOV: Aici. dar totuşi neclintită în esenţa saj De aceea este important. Avem astfel citate. O uşă în avanscenă. cu capul dat pe spate.. cu perdelele trase. Agăţat pe perete. ils ont de grandes douleurs" sau acel „strigai după seară şi uite-o.aceasta reprezentînd şi una dintre pietrele de încercare pentru orice traducător. am spune. Chiar şi numai problematica jocurilor de cuvinte şi a trimiterilor extra-textuale din piesele lui Samuel Beckett 20 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ ar necesita un studiu complex şi ar putea scoate la iveală substratul profund uman al acestora. nu lipsite de importanţă şi chiar abundente în Sfîrşit de partidă. ci să luăm în considerare. din William Shakespeare („regatul meu pentru un gunoier!") sau din Baudelaire („bieţii morţi" . la dreapta. Iese şi se întoarce imediat cu o scăriţă. Nemişcat. lîngă scaun. acoperite cu un cearceaf. schizoidă. unde repetiţia şi reorganizarea fragmentelor discursive în replici-ecou. A In avanscenă. îşi întoarce capul şi 25 SAMUEL BECKETT se uită la fereastra din stînga. acoperit cu un cearceaf vechi. cocoţate sus.. Hamm. precum şi trimiteri clare la anumite expresii tipice limbii franceze. i se adaugă şi ecourile intertextuale. într-o partidă fără sfîrşit. face şase paşi înspre . coboară" din ultimul monolog al lui Hamm -„tu reclamais le Soir. Merge şi se opreşte sub fereastra din dreapta.

) Nu. se uită pe fereastră. Posomorit. Se duce la uşă. din dreapta.) Ohoho. Coboară.) Sunt nişte dimensiuni nostime. Merge înspre Hamm. e timpul să se termine cu toate astea şi totuşi nu mă încumet încă să — (cască) — să termin. o grămăjoară.. îşi şterge ochelarii. 26 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ CLOV (privire fixă. (O pauză. HAMM: Nu mi-ai văzut niciodată ochii? "CLOV: Nu. Coboară.) Mama mea? (Opauză.) Şi cu atît suntem mai goi. HAMM: E — (cască) — e rîndul meu. cu o tichie dinpîslăpe cap. Face trei paşi înspre fereastra din stînga. ridică cearceaful care îl acoperea. fără timbru): Terminat. Tenul foarte roşu. se îndreaptă spre lăzile de gunoi. să-mi scoţi ochelarii şi să te uiţi la ochii mei? CLOV: Ridicîndu-ţi pleoapele? (Opauză. Rîde scurt.) Ce vis. se întoarce spre sală. o să mă sprijin de masă. o pune sub fereastra din stînga. Hammpare că doarme. îşi dă la o parte batista de pe faţă. cu o pătură pe genunchi. (mîndru) cu cît suntem mai mari cu atît suntem mai plini (Opauză. (O pauză. îşi şterge ochii.) Nu. la plural! Pădurile astea! (Opauză. o ia. adică vise. se duce să ia scăriţa şi iese cu scăriţa.) Nu. Cască sub batistă. se urcă pe ea. cu un fluier atîrnat la gît. (O pauză. şi-ipune din nou.. Dar astăzi? (Opauză. Ridică un capac. HAMM: Şi ce? CLOV: Nu pot să te scol şi să te culc la fiecare cinci minute.) Se .fereastra din dreapta. meu? (Opauză. O pauză. nu mă încumet să . în timp ce dormeam. (Opauză. una cîte una.) Nu mai pot fi pedepsit. totul e a 17 SAMUEL BECKETT (cască) — bsolut. voce seacă. cu o batistă mare pătată cu sînge întinsă pe faţă. Rîde scurt. Da. (Cască.) Canele . (Ţine cu mîinile întinse batista desfăcută în faţa lui. O pauză. am treabă.) Grăunţele se adaugă grăunţelor. Se urcă pe ea. Se opreşte lingă fotoliu. (Opauză. se duce la lăzile de gunoi. e timpul să se termine cu toate istea.. se răzgîndeşte.) Pregăteşte-mă. deodată-i o grămadă. Coboară de pe scăriţă. o lasă jos. Pune capacul la loc. Clov se uită la el. Rămîne un moment nemişcat. (Opauză.) Mă duc în bucătăria mea. se urcă pe ea.) Poate exis — (cască) — exista nenorocire mai.) Clov! (O pauză. se întoarce..) Cîrpă veche! (îşi scoate ochelarii. nesuferita grămăjoară. aşteptînd să mă fluiere. ia scăriţa şi o pune sub fereastra din dreapta. HAMM: N-ai avut niciodată curiozitatea. o pune sub fereastra. contemplă scena. îl împătureşte cu grijă şi şi-lpunepe braţ. se uită pe fereastră. chiar asta e. face un pas înspre fereastra din dreapta. să termin. HAMM: Intr-o zi o să ţi-i arăt. Dar se poate spune că suferinţele noastre au aceeaşi valoare? Fără îndoială... se întoarce. poate că se va termina. Clov intră degrabă. faţa. CLOV: Abia acuma te-am sculat. trei metri pe trei metri pe trei metri. trage perdeaua. se întoarce să ia scăriţa. îşi împreunează degetele. (Opauză. Rîde scurt. se întoarce să ia scăriţa.) Impuţi aerul! (O pauză. se opreşte. (Adulmecă. se întoarce să ia scăriţa. ridică cearceaful care le acoperă. îl împătureşte cu grijă şi şi-lpunepe braţ. ca s-aştept să mă fluiere. (O pauză. se va termina. îşi drege vocea. chiar şi în adăpost. Ochelari negri.) Oh.) Să joc. mai mare decît a mea? Fără îndoială. Aceleaşi mişcări la lada următoare.) Destul. şi într-o zi.) Tatăl meu? (Opauză. Hamm se mişcă. Se întoarce numaidecît. Altădată. se apleacă şi se uită în lada de gunoi. cu şosete groase de lînă în picioare. s-a terminat.. (O pauză) Şi totuşi nu mă încumet. In halat. aş face mai bine să mă culc. împătureşte cu grijă batista şi opune delicat în buzunarul de la piept al halatului. sunt de acord să sufere atît cît pot suferi nişte făpturi ca ele... Apoi iese. sunt singur.. o să mă uit la perete. (Fluieră o dată. ce am. o să mă culc. Rîde scurt.

(O pauză. HAMM: Si totuşi mă părăseşti. 29 SAMUEL BECKETT Se îndreaptă către uşă.) Un biscuit şi jumătate. HAMM: Nu-i nevoie.) Ţi-a mai curs . HAMM: Altădată mă iubeai. CLOV: Nu mai e nici un alt loc.pare că sunt complet albi. (Clov nu se clinteşte. Rece. HAMM: Eu mă simt cumva ciudat.) De ce rămîi cu mine? CLOV: De ce mă ţii? HAMM: Nu mai e nimeni altcineva. CLOV: Aud ! (O pauză.) Am zis. HAMM: Te-ai uitat? 28 SFÎRSIT DE PARTIDĂ CLOV: Da. CLOV: N-o să plouă.) O să-ţi dau cîte un biscuit pe zi. HAMM: Ei. HAMM: Şi în afară de asta. CLOV: încerc. de această .) Nu-i aşa? CLOV: Nu-i asta. aceleaşi răspunsuri. Opauză. CLOV: Da. HAMM: Ar trebui să plouă.) Cît e ora? CLOV: Aceeaşi ca de obicei. HAMM: N-o să-ţi mai dau nimic de mîncare. (O pauză. (Opauză. HAMM (uşurat): Ah! Totuşi! (O pauză.) De ce? HAMM: De acest.) Du-te şi adu cearceaful. merge? CLOV: Nu mă plîng. (Clov se opreşte. CLOV: Păi.) Clov.) Toată viaţa aceleaşi întrebări. HAMM: Te simţi în starea ta normală? CLOV (enervat): Iţi spun că nu mă plîng.. CLOV: Altădată! HAMM: Te-am făcut prea mult să suferi.) Mă duc s-aduc cearceaful.) Clov. HAMM: O să-ţi dau doar atît cît să nu poţi muri. şi? CLOV: Zero. CLOV: Nu. CLOV: Atunci o să murim.) Iartă-mă. CLOV: Se poate termina. chestie. Iartă-mă. HAMM: Pregăteşte-mă. (Opauză. (O pauză.) Tu nu? HAMM (abătut): Atunci nu e nici un motiv pentru care să se schimbe. (Clov nu se mişcă. (Opauză. HAMM (indignat): Nu te-am făcut prea mult să suferi? CLOV: Ba da. (O pauză. Mai tare. HAMM: Tu nu te-ai săturat? CLOV: Ba da! (Opauză. (O pauză.. CLOV: Da. O pauză. de cînd mă ştiu. HAMM: Tu nu mă iubeşti. O să-ţi fie foame tot timpul. CLOV: Atunci n-o să murim. (Opauză.

dai de moarte. Opauzâ. nu mai e nimic de capul bătrînilor ăstora! Să halească.) Nu e ora la care-mi iau calmantul? CLOV: Nu. NAGG: Terciul meu! HAMM: Dă-i terciul! CLOV: Nu mai e terci! HAMM (către Nagg): Nu mai e terci. îl pipăie. N-o să mai primeşti niciodată terci.) Depravat blestemat! Ce-ţi mai fac cioturile? NAGG: Nu te lega de cioturile mele! Intră Clov cu un biscuit în mină. lîngâ scaun. O pauză. HAMM: Şi atunci. M-ai dat afară. Apoi îi iese la suprafaţă capul acoperit cu o bonetă de noapte. drumurile tale? Cînd te duceai să-mi vezi săracii.) Ia te uită! Credeam că m-ai părăsit. (Fluieră. Acum nu mai sunt. numai la asta le stă gîndul. HAMM: De ce nu mă omori? CLOV: Nu ştiu cifrul de la bufet. să halească. CLOV: Cînd mai erau încă biciclete am plîns să-mi iei una. HAMM: Nu se poate. (Clov iese. 30 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ HAMM: Cum stai cu picioarele? CLOV: Rău. Tenul foarte alb.) Lucrurile merg înainte.) Unde eşti? CLOV: Aici. îl miroase. HAMM: Cum stai cu ochii? CLOV: Rău. apoi ascultă.) Unde eşti? CLOV: Aici. M-am tîrît la picioarele tale. se sprijină cu fruntea şi cu mîinile. O pauză. mişcă! (Clov merge pînă la peretele din spate. NAGG (plîngăreţ): Ce-i asta? CLOV: E biscuitul clasic. încă nu. 31 SAMUEL BECKETT HAMM: La tine-n bucătărie? CLOV: Da. HAMM: Ce-ai făcut cu bicicleta ta? CLOV: N-am avut niciodată bicicletă.sînge? HAMM: Mai puţin. Tot pe jos? CLOV: Cîteodată călare. HAMM: Dar te poţi mişca. care îl ia. NAGG: Vreau terci! HAMM: Dă-i un biscuit. Intră Clov. (Opauză. încă nu. CLOV: Oh. Nagg cască. (Capacul uneia dintre lăzile de gunoi se ridică şi apar mîinile lui Nagg. NAGG: Terciul meu! HAMM: Progenitor blestemat! NAGG: Terciul meu! HAMM: Ah. Se opreşte lîngă scaun. (Opauză. HAMM: Cum ieşi de aici. am treabă.) Bine. SFÎRŞIT DE PARTIDĂ . pleacă. HAMM: Vino înapoi! (Clov se întoarce la locul lui. CLOV: Nu mai sunt roţi de bicicletă. HAMM (violent): Atunci. (Clov iese. CLOV: Da. CLOV: M-am întors cu biscuitul.) Te las. Pune biscuitul în mîna lui Nagg. HAMM: Du-te şi adu-mi două roţi de bicicletă. agăţate de margini.

(Opauză. CLOV: Greşeşti că-mi vorbeşti aşa. o să moară tot atît de bine şi aici. CLOV: Aud! 34 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ O pauză. CLOV: Da.) Nu rîdem? CLOV (după ce se gîndeşte): Eu nu ţin neapărat. nu merge prea repede. 32 33 SAMUEL BECKETT HAMM: Te crezi o bucat ă bună. CLOV: Nu mai există natură. pe peretele tău? Ei.! HAMM: Aşează-te pe ea. ai? CLOV: Bucăţi şi bucăţele. HAMM: Hm. . HAMM (după ce se gîndeşte): Nici eu. Am treabă. O pauză. HAMM: Fiecare cu specialitatea lui. CLOV (întorcîndu-se la locul lui. CLOV: Dacă ar fi fost să încolţească. lumina ta. CLOV: Nu pot să mă aşez. HAMM: Ai dreptate.) Dar aşa-i totdeauna spre sfîrşitul zilei. HAMM (rece): Iartă-mă. biscuitul.NAGG (la fel): E tare! Nu pot! HAMM: închide-i gura! Clov îl apasă pe Nagg în lada de gunoi şi pune capacul. ar fi încolţit. lîngă scaun): Dacă ar şti bătrînii. Capacul lăzii de gunoi a lui Nagg se ridică.. HAMM: Dar respirăm. (Opauză. O pauză. HAMM:E mai puţin distractiv decît înainte. ei! Trupuri goale? CLOV: Văd cum îmi moare lumina. dinţii! Ne pierdem prospeţimea! Ne pierdem idealurile! CLOV: Atunci înseamnă că nu ne-a uitat. ne schimbăm! Ne pierdem părul. Nagg cască. HAMM: Dar tu zici că nu mai există. Apar mîinile agăţate de margini. Mai tare. (Opauză..) Te las. CLOV (trist): Nimeni pe lumea asta nu a gîndit vreodată aşa de întortocheat ca noi. Apoi i se iveşte capul. HAMM: Cum îţi — ! Ce mai e şi asta? Ei na. Nu vor încolţi niciodată. HAMM: Nu mai e natură? Exagerezi.. HAMM: Poate că-i încă prea devreme. CLOV: Mă uit la perete. CLOV: Aşa-i.) Nici un telefon? (Opauză. Opauză. CLOV: Prin preajmă. Iar eu nu pot sta în picioare. Uită-te un pic la mine şi mai vorbeşte-mi de lumina ta dacă-ţi dă mîna. HAMM: Ţi-au răsărit grăunţele? CLOV: Nu.) Nu-i ora la care îmi iau calmantul? CLOV: Nu. O pauză. (O pauză. HAMM: Şi ce vezi acolo. O pauză. In mînă. HAMM: Natura a uitat de noi. (O pauză..) Clov. iartă-mă. HAMM: Facem şi noi ce putem. (Opauză. HAMM: La tine în bucătărie? CLOV: Da. CLOV: Greşim. HAMM: Ai scormonit puţin să vezi dacă nu au încolţit? CLOV: N-au încolţit. HAMM: Ca să faci ce? Mă întreb.) Am zis.

O pauză. O pauză. NELL: Nu. NAGG: Să încercăm. (Opauză. nu se pot atinge. (Opauză.nu-i aşa Clov? CLOV: întotdeauna. Hamm îşi ridică capul. Bonetă de dantelă. O pauză..) Nu ne-a slăbit auzul. NELL: Cînd? NAGG: Ieri îl aveam. mîinile lui Nell apar.. NELL: La ce bun toată comedia asta în fiecare zi? O pauză. Capetele se întind cu greu unul către celălalt. NELL: Nu. du-te. se despart.)Ne-a slăbit vederea. NAGG: De accidentul de tandem în care ne-am lăsat ciolanele? Rîd amîndoi. Tu? NAGG: Ce? NELL: Mă vezi? NAGG: Rău. îşi răstoarnă capul pe speteaza scaunului. NELL: Nu putem.) Credeam că ţi-am spus să te duci. Clov nu se mişcă. Tu? NAGG: Da. nu! NAGG: Sărută. NELL: Da. (Se duce la uşă.. . HAMM (neliniştit): Dar ce se întîmplă. se iveşte şi capul. O pauză. (îşi dă. Oftează tare. Bate mai tare.capul pe spate. CLOV: încerc. Capacul se ridică.) HAMM: Lucrurile merg înainte.) Mai ai să-mi spui ceva? NAGG: Iţi aduci aminte .) De cînd m-am născut! (Iese. nu-i aşa Clov? CLOV: Aşa se pare. Ten foarte alb. rămîne nemişcat. ce se întîmplă? CLOV: Ceva îşi urmează cursul. (Opauză. NAGG: Mă auzi? NELL: Da. rămîne nemişcat. NELL: Ce-i dragule? Ai venit să faci amor? NAGG: Dormeai? NELL: Oh. NELL: Cu atît mai bine. NELL: Nu ne-a slăbit ce? NAGG: Auzul. NAGG: Mă vezi? NELL: Rău. ieri! Se întorc cu greu unul către celălalt. 36 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ NELL (ton elegiac): Ah. se opreşte. 35 SAMUEL BECKETT HAMM: Bine. NAGG: Mi-am pierdut dmtele. şi-l sprijină de spătarul scaunului. Nagg bate în capacul celeilalte lăzi. HAMM: E un sfîrşit de zi ca toate celelalte.. se întorc în direcţii opuse. cu atît mai bine. NAGG: Nu spune asta.

) Trei sferturi. din toată inima. la început. dar nu ne mai face să rîdem. Şi noi rîdem de el. cerul.) Ţi-e frig? NELL: Da.) Vorbiţi mai încet. aş face. (Se uită SFÎRŞIT DE PARTIDĂ la biscuit. NAGG: Ţi 1-a schimbat? NELL: Nu.. o mai găsim încă nostimă. Aş scăpa. (O pauză. (Opauză.NELL: S-a întîmplat în Ardeni. M-aş duce prin păduri.. O pauză. e lucrul cel mai comic din lume.) Trebuie să facem gură. (O pauză.) Vrei o bucată? NELL: Nu. tăceţi. (O pauza. Arătîndu-i biscuitul. (Opauză.) Natura! (Opauză.) De ce nu intri? NELL: Nu ştiu.) Nu poţi să fii un pic mai precis. Aş vedea .) Ţi-e rău? HAMM (plictisit): Dar mai tăceţi. De ce rîzi de ele tot timpul? NAGG: Nu aşa de tare! NELL (fără să coboare vocea): Nimic nu e mai amuzant decît nenorocirea. (Rîdşi mai încet. NAGG: Altădată era rumeguş. (Opauză. Ce importanţă are? NELL: E important. O inimă. o inimă în cap. (O pauză. nisipul. e ca şi povestea aia nostimă care ni se tot povesteşte.) Am o picătură de apă în cap. pămîntul.) Nu? (Opauză. Rîd mai încet. (Opauză.) Din ce? NAGG: Din biscuit. NAGG: Atunci intră. da. Aş alerga. (O pauză. poate.) Vrei să intri? NELL: Da.) Acum e nisip pe care-1 aduce de pe plajă.) Mai vrei să-mi spui ceva? NAGG: Nu. NAGG (şoptit): Ai auzit? Are o inimă în cap! Rîde gîlgîit. 37 SAMUEL BECKETT NAGG: La ieşirea din Sedan.) Plajă. Mai tare. (O pauză. Da. NELL: Ei. cu oboseală. O pauză. (Opauză. NAGG: Nici mie. da. O pauză. M-ar urmări. dar prevăzător. NAGG: Ţi-a schimbat rumeguşul? NELL: Nu-i rumeguş. foarte frig.) Dacă aş dormi. Pentru tine. Dar — NAGG (scandalizat): Oh! NELL: Ba da. sunt de acord cu tine. (Ii întinde biscuitul.) Atunci te las. Nagg. Dar e mereu acelaşi lucru. NELL: Nu trebuie să rîzi de astfel de lucruri. (Opauză. Mîndru. (Meii nu se mişcă. Nagg? NAGG: Atunci. (Opauză). NAGG: Iar acum e nisip. Ţie? NAGG: îngheţ. Ţine. O pauză. să ştii. Ţi-am păstrat jumătate. 38 39 SAMUEL BECKETT . dragoste. NELL: Gîndeşte-te bine. NELL: Ei. că nu pot dormi de voi.

am lucrat prost şliţul.). 40 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ NAGG: întotdeauna te-a făcut să rîzi.) Povestesc istorioara asta din ce în ce mai prost.NAGG: Nu-ţi vrei biscuitul? (Opauză. din cusătură-n cusătură. O pauză.) Unde? NAGG: Pe spate. Voce normală. îşi întinde capul spre Nell şi izbucneşte din nou în rîs. NAGG: Ne logodiserăm în ajun. reveniţi peste zece zile. Abătut. (O pauză. De fiecare dată. (Voce de povestitor. (Vocea croitorului. NELL: Nu. Voce de povestitor. impasibilă.. am stricat partea dintre picioare. . scandalizat. un şliţ frumos face impresie.) In fine. (O pauză. cu ochii pierduţi. (Opauză. (Vocea croitorului. au venit Pastile. dar reveniţi peste cinsprezece zile. nu-i uşor de făcut.) Credeam că mă vei părăsi. NELL: Dar nu-i amuzantă. va fi gata.) „Bun. (O pauză. Milord! Uitaţi-vă (gest dispreţuitor. (O pauză." Bine. iar el o dă-n bară cu butonierele. pe scurt.) O să-ţi povestesc povestea croitorului. la o adică. (O pauză. tu nu vrei să te scarpin? (Opauză.) O povestesc prost.) Freacă-te de margine. HAMM (şoptit): Poate că-i o venă mică. NAGG: Ce-a zis? NELL: Poate că-i o venă mică. (Faţa.) Ieri m-ai scărpinat acolo.) 41 SAMUEL BECKETT „Sunt consternat. la urma urmei ajunge să fie chiar indecent! In şase zile. (Opauză. Dovada.) Un englez — (ia o înfăţişare de englez. nu se mai poate.. reveniţi peste patru zile.) „Dar." Bun.. (Vocea croitorului. NELL: Eram pe lacul Como. în şase zile Dumnezeu a făcut lumea. mai rîzi şi acuma. dumneavoastră nu sunteţi în stare să-mi faceţi un pantalon în trei luni!" (Vocea croitorului. de acord. ieri! NAGG: Nu poţi? (O pauză. exact aşa.) Iţi vine să crezi? NAGG: Ce? NELL: Că ne-am plimbat pe lacul Como. cu mîndrie) . Opt zile mai tîrziu. se porneşte pe un rîs ascuţit şi forţat. Da. NAGG: E mai jos. domnule.. mă auziţi. NELL: Era adînc.) Prima dată am crezut c-o să mori. Patru zile mai tîrziu. Şi se vedea fundul. apoi vocea clientului. cu scîrbă) — la lume. nu mi-a ieşit spatele.. Ar fi trebuit să ne înecăm.) O după-amiază de aprilie. In scobitură. era din cauza poveştii. Zece zile mai tîrziu. adînc. (Vocea croitorului. (O pauză. NAGG: Şi asta ce vrea să zică? (O pauză. e adevărat.) „Sorry. Atît de alb. Sir. NAGG: Mai ascult-o o dată. O pauză.) Mai plîngi? NELL: încercam. (Opauză." Bine. (Opauză. reveniţi peste opt zile.) Intr-o după-amiază de aprilie. Atît de curat. LUMEA! şi dumneavoastră.) Şi tu. NAGG: Ba nu. NELL: S-a întîmplat aşa pentru că mă simţeam fericită. bine. NELL: De ce? NAGG: Ca să nu mai fi supărată. Domnule.PANTALONUL meu!" O pauză. NELL: Care scobitură? NAGG: Scobitura. (O pauză. Se uită fix la Nell. se duce la croitorul lui care-i ia măsurile. îl întrerupe brusc. NELL: Logodiţi! NAGG: Ai rîs atît de mult încît ne-am răsturnat. înainte? NELL: Nu. NAGG: Poţi să mă scarpmi.) Nu poţi? (O pauză. cu partea dintre picioare e delicat. (Opauză. (O pauză. şi priviţi — (gest de îndrăgostit. apoi şi-o reia pe a sa) — avînd urgent nevoie de un pantalon dungat pentru sărbătorile de Anul Nou. ba nu. NELL (ton elegiac): Ah.) „îmi pare rău. NELL: Te voi părăsi..) „Goddam." Bine. spatele.) Nu vrea să zică nimic. s-a făcut.) Ţi-1 păstrez.

Ce-a tot boscorodit acolo? CLOV: Mi-a spus să plec. HAMM: Sunt închişi amîndoi? CLOV: Da. HAMM (căutînd şi pipăind peretele): Nu-i adevărat! . N-ar avea nici un efect. o bagă în ladă şi pune capacul. insecticidul ăsta. (Clov împinge. Roţi de bicicletă. (Clov se opreşte.) Furia mă lasă.) Eram chiar în centru. HAMM: Ce? Ce tot bolboroseşte? Clov se apleacă deasupra lui Nell. HAMM (exasperat): N-aţi terminat! N-aveţi de gînd să terminaţi odată? (Deodată furios. CLOV (întorcîndu-se la locul său lîngă scaun): Nu mai mişcă.) A murit de moarte bună medicul ăla bătrîn? CLOV: Nu era bătrîn. HAMM: Nu-i urgent. iar seara eşti amorţit. HAMM: Dar a murit? CLOV: Bineînţeles. NELL: Atît de alb. îi pipăie încheietura miinu. SAMUEL BECKETT CLOV: Da. HAMM: Nu mai pişcă? Oh.) Astea n-o să se mai termine-n veci!! 42 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ (Nagg se cufundă în lada de gunoi şi trage capacul. CLOV: E prea devreme. Clov îi lasă mîna.) Tu mă întrebi asta? O pauză. NELL (şoptit.) Condu-mă în jurul lumii! (Clov împinge. HAMM: Ai închis-o? 43 Nu.) Dar despre ce pot ei vorbi. CLOV: Mă duc să aduc sonda.) Cară deşeurile astea de aici! Aruncă-le în mare! Clov se duce la lăzile de gunoi. (O pauză. se opreşte. intră Clov. despre ce se mai poate încă vorbi? (Frenetic. (Clov se îndreaptă spre uşă. mă scapă pipi. nu-i aşa? 44 SFÎRSIT DE PARTIDĂ CLOV: Da. (Clov se pune în spatele scaunului cu rotile şi îl împinge. HAMM: Dimineaţa eşti stimulat. HAMM: Si ce-mi pasă mie? Asta-i tot? CLOV: HAMM: Ce mai e? CLOV: N-am înţeles. Se ridică.) Dar nu-i urgent. Nell nu se clinteşte. lui Clov): Dezertează. NELL: Se vedea fundul.HAMM: Destul! Nagg tresare. în deşert. în privinţa asta e formidabil.) E prea repede după tonicul pe care l-ai luat. HAMM: O să blocăm capacele.) Regatul meu pentru un gunoier! (Fluieră.) Mergi de-a lungul peretelui? CLOV: Da. Merge spre uşă.) Dă-mi calmantul. cu roţi mari. HAMM: Ne-ar trebui un scaun cu rotile adevărat. (Clov se opreşte. (Opauză. Dacă nu-i chiar invers.) Nu prea repede! (Clov înaintează împingind. HAMM: Phmbă-mă un pic.) Du-te dea lungul pereţilor. (O pauză. Apoi adu-mă înapoi în centru. (Opauză. se opreşte din rîs.

(Hamm îşi ia mîna. M-am uitat. CLOV Mmm.) Poftim. 45 SAMUEL BECKETT HAMM: Sunt aproximativ în centru? CLOV: Aşa mi se pare.) HAMM: Mă simt prea mult spre stînga. HAMM: Ţi se pare! Pune-mă exact în centru! CLOV: Mă duc să aduc Lanţul.) Auzi? Cărămizi goale pe dinăuntru.) Gata! Ne întoarcem! CLOV: N-am înconjurat tot! HAMM: Du-mă înapoi la locul meu/ Clov îl duce înapoi.) Dincolo e . (Bate din nou. mă sperii. O pauză. CLOV: M-am întors cu luneta. (Merge spre fereastra .) Nu rămîne acolo (în spatele scaunului). O pauză. Hamm se apleacă spre perete şi îşi lipeşte urechea. (Opauză. uite.) Vizi aproape! Mai aproape! Lipit de perete! CLOV: Ia-ţi mîna. (O pauză. HAMM: Stop! (Clov opreşte scaunul foarte aproape de peretele din fund. Cu luneta? Nu-i nevoie de lunetă. (Opauză. celălalt iad.) Mă simt cam prea în faţă. (Clov mişcă foarte puţin scaunul. Violent. O pauză.. (Aceleaşi mişcări. Uită-te la pămînt. locul tău e aici. HAMM: Nu-i nevoie de lunetă!? 46 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ Intră Clov cu luneta în mînă. HAMM: Auzi? (Bate cu degetul îndoit.) Toate astea sunt goale pe dinăuntru. Cum e vremea? Aceeaşi ca de obicei. lingă scaun. Uită-te la el prin lunetă. HAMM: Aproximativ. HAMM: După ochi! După ochi! (Clov mişcă foarte puţin scaunul. îl opreşte. Violent. HAMM: CLOV: HAMM: CLOV: HAMM: CLOV: HAMM: CLOV: Iese. Mă duc să aduc luneta. aş muri mulţumit.) Aici e locul meu? CLOV: Da. Clov lipeşte scaunul de perete. O pauză.) Chiar în centru! CLOV: Aşa. Se ridică.. aproximativ. Clov se întoarce la locul lui. HAMM: Sunt chiar în centru? CLOV: Stai să măsor.) Zid bătrîn! (Opauză. CLOV: Dacă aş putea să-1 omor. da.) Acum mă simt cam prea în spate. Hamm îşi pune mîna pe perete. (Aceleaşi mişcări.De ce mă minţi? CLOV (mergîndşi mai aproape de perete): Uite. (Aceleaşi mişcări.) Acum mă simt prea mult spre dreapta.

.) Zero. se întoarce să ia scăriţa. CLOV (acelaşi joc): Da. Ii alunecă din mîini.. o examinează. HAMM: Nici pescăruşi? CLOV (acelaşi joc): Pescăruşi? 48 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ HAMM: Şi orizontul? Nimic la orizont? CLOV (lăsînd luneta în jos şi întorcîndu-se spre Hamm exasperat): Da' ce vrei să fie la orizont? O pauză. (se uită).) HAMM: E de compătimit.. ia luneta de pe jos.) Ei? Nu rîdem? HAMM (după ce s-a gîndit): Eu nu.. se urcă pe ea. CLOV: Niciodată n-am mai văzut aşa ceva! HAMM (neliniştit): Ce? O pînză? O înotătoare de peşte? Fum? CLOV (uitîndu-se mereu): Farul e în canal. HAMM: Uită-te la Ocean! Clov coboară de pe scăriţă. o mulţime în delir.) Totul e . îndreaptă luneta spre exterior şi se uită lung. se întoarce spre Hamm. îşi dă seama că nu are luneta. şi zero. (se uită plimbînd luneta. îndreaptă luneta spre afară. totuşi.. (Intră Clov cu luneta în mînă. asta nu-mi place. (O pune sub fereastra din dreapta. CLOV: La fel.. se întoarce către Hamm. Caută-1 bine..) îmi trebuie luneta.) Văd . (O pauză. CLOV (după ce s-a gîndit): Nici eu. HAMM: Atunci. (Se urcă pe scăriţă. totul e ce? (Cu violenţă. (se uită). opune sub fereastra din stînga.. se întoarce spre Hamm. CLOV: Zer.) Am nevoie de scăriţă.) Ia să vedem ..) Totul e ce? CLOV: Ce e totul? Intr-un cuvînt? Asta vrei să ştii? O clipă. o instalează din nou.) De plumb. HAMM: Atunci cum e? CLOV (acelaşi joc): E mohorît. e deja noapte? CLOV (uitîndu-se):Nu.. Tresare.) Măi. măi. ce mai panoramă-panaramă! (Lasă jos luneta. totul este... totul e . o îndreaptă spre sală. HAMM: Şi acum? CLOV (acelaşi joc): Nu mai e nimic. lasă luneta jos. HAMM (uşurat): Ei aş! Tot acolo era şi înainte...)Nal Mulţumit? HAMM: Uită-te la mare. o examinează. (Se urcă pe scăriţă şi îndreaptă luneta spre afară. HAMM: Valurile.din dreapta.. (Intră Clov cu scăriţa. zero. se uită la ea..) Am făcut-o intenţionat.)Ei? Te-ai liniştit? 47 SAMUEL BECKETT HAMM: Nimic nu mişcă. Merge spre scăriţă.) CLOV: Toate astea devin din nou amuzante. cade.. CLOV (acelaşi joc): Mai rămăsese o bucată. dar fără lunetă. O pauză. HAMM: Şi soarele? CLOV (uitîndu-se mereu): Ioc... cu violenţă): Ba n-am luneta! (Iese. (Lăsînd luneta în jos şi . (Coboară de pe scăriţă. coboară. HAMM (cu violenţă): Nu cu tine vorbesc! (Voce normală. HAMM (cu violenţă): Ai luneta! CLOV (oprindu-se. cum sunt valurile? CLOV: Valurile? (Potriveşte luneta. HAMM: De ce? Te-ai micşorat? (Clov iese cu luneta în mînă. CLOV (după ce a căutat): Nici vorbă. (Orientează luneta spre exterior..) CLOV: Aduc scăriţa.) Mortibus.) Asta nu-mi place. HAMM: Fundaţia. (Lasă luneta în jos. HAMM: Ar trebui să apună acuma. se urcă pe ea. Merge spre uşă. face cîţivapaşi înspre fereastra din stînga. (Opauză.

se deschide laprimii nasturi de la pantaloni.. îmi dau seama ce fac ei! (Clov tresare.TA JUDEŢEANĂ ■■• t „«CTAVIAN GO6A" 4* . Mai tare. CLOV: Ah! Se zice tupilat? Nu se zice tupulat? HAMM: Ei. HAMM: Tupulat! Tupilat vrei să spui.) Nu sta acolo. asta-i bună! HAMM: Mă întreb. se apleacă. să se sature! Clov îşi trage cămaşa dinpantaloni.. HAMM: Toarnă-i una.) Noaptea trecută am văzut ceva în pieptul meu.n. da. a însemna ceva? CLOV: A însemna? Noi. nu ar fi tentată să-şi închipuie tot felul de lucruri. mai toarnă cu frenezie din praf. Voce normală.) Clov! CLOV: Da. şi-i desface de pe burtă şi toarnă praful în deschizătură. Nu se ştie niciodată. îmi dau seama ce e.. Doamne! Dacă stătea tupulat. (O pauză.CLOV: Pentru ce toată comedia asta în fiecare zi? HAMM: Obişnuinţa.) O minte luminată reîntoarsă pe pămînt.. tresare. aşteaptă.întorcîndu-se spre Hamm. omenirea s-ar putea alcătui din nou! Pnnde-1 pentru numele lui Dumnezeu! CLOV: Mă duc să aduc praful.) MO-HO-RÎÎÎT! Coboară de pe scăriţă. HAMM: Clov! CLOV (enervat): Ce-i? HAMM: Oare nu suntem pe cale de. Neliniştit.. 49 SAMUEL BEGKETT^-. O pauză. cîteodată . HAMM: Nu. se uită. Clov se întoarce la locul lui lîngâ scaun. HAMM: Intreci măsura. pornind de aici. CLOV: M-am întors cu insecticidul. (Opauză.. CLUJ CLOV (scărpinîndu-se): Doar dacă n-o fi vreun păduche din ăla lat. de. (cu emoţie) noi înşine . In tot universul. Doar dacă nu stă tupilat acolo. Iese. HAMM: Ce se întîmplă? CLOV: Ceva îşi urmează cursul. observîndu-ne? (Cu vocea minţii luminate.) Şi chiar fără a ajunge pînă acolo. (Lasă cartonul deoparte şi îşi aranjează hainele) Doar dacă nu stă tupulat. noi înşine .) Mohorît! (O pauză.. mă sperii. şi mai tare. să însemnăm ceva! (Rîde scurt. CLOV: Ţi-ai văzut inima. ne-ar fi regulat! 51 821053 .. A HAMM: Un purice! îngrozitor! Ce zi! Intră Clov cu un carton pîlnie în mînă.. (O pauză. aşteaptă. Era o rană mare acolo. CLOV: Ai.. HAMM (tresărind): Cenuşiu! Ai spus cenuşiu? CLOV: Negru deschis. (Opauză. scărpinîndu-se): Am un purice! HAMM: Un purice! Mai sunt purici!? 50 WLIOTE-. se uită.. lasă jos luneta şi începe să se scarpinepe burtă cu amîndouă mîinile.. HAMM (foarte neliniştit): Dar. ticălosul! HAMM: Ai pus laba pe el? CLOV: Aşa se pare. (cu vehemenţă) Şi cînd te gîndeşti că toate astea n-ar fi fost poate în zadar! CLOV (cu groază. Se apleacă.) Ah. era vie.) Ah. da. se apropie de Hamm prin spate şi îi vorbeşte la ureche.

în beznă. (Opauză. apoi îţi vei spune: O să-nchid ochii.) HAMM: Nu i-ai pus funda. CLOV: Ah. Ca mine. pur şi simplu. atunci bine. şi-i vei închide.) Intr-o bună zi vei fi orb. şi după aceea-i pui funda! (O pauză. o să fie. pentru totdeauna. HAMM (impacientat): Ei bine. Dar nu te vei scula şi nu-ţi vei face de mîncare.. (Opauză. HAMM (cu elan): Hai să plecăm. CLOV (furios): Da' nu-i gata. şi chiar dacă ar învia toţi morţii din toate timpurile. o să mă-mbarc singur! Pregăteşte-mi pluta aia imediat. (O pauză. (Opauză. HAMM: Cum stai cu picioarele? CLOV: Rău.) Da. Profetic şi cu voluptate. Ca şi mine. CLOV: Nu cobi! HAMM: Singur. tot nu l-ar umple: vei fi acolo ca o pietricică în mijlocul stepei.) Crezi că o să fie rechini? CLOV: Rechini? Nu ştiu. Iţi vei spune: am greşit aşezîndu-mă. o să mă scol să-mi fac de mîncare. mamifere.. CLOV: Eu nu pot sta jos.) Intr-o bună zi îţi vei spune. după care-o să-mi fie mai bine. sunt obosit. Dar nu te vei scula. CLOV (precipitîndu-se spre uşă): M-apuc de ea chiar acum. CLOV: Ei! Dar pipi faci? HAMM: Se face.) încă nu e ora la care-mi iau calmantul? CLOV (cu violenţă): Nu! (Merge spre uşă. ţi-am spus! Mai întîi termini dinele. atîta doar că n-o să mai ai pe nimeni. şi ce-i cu asta! Atunci o să te opreşti. O pauză. HAMM: Aşteaptă.. HAMM: Prin casă. (Clov se opreşte.) Te vei uita puţin la perete.) Şi apoi. şi vei merge să te aşezi. CLOV: Destul.) CLOV: Nu-i chiar aşa. dar de vreme ce m-am aşezat. Vei sta jos undeva. poate o să dorm puţin. pentru că nu vei fi avut milă de nimeni şi pentru că nu va mai fi nimeni de cine să-ţi fie milă. (O pauză. Apoi îţi vei spune: Mi-e foame. 52 ?0 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ HAMM: Dar poţi umbla. după care o să mă scol să-mi fac de mîncare. o să te culci.) HAMM: Aşteaptă! (Clov se opreşte. (Opauză. HAMM: Ah.SAMUEL BECKETT O pauză.. un plinuleţ pierdut în gol. Dacă sunt. o să rămîi 53 SAMUEL BECKETT CLOV: Nu-i alb.. (O pauză. amîndoi spre sud! Pe mare! O să ne faci o plută. bine. (Merge spre uşă. Mîine voi fi departe. HAMM: Dar vezi. Şi cînd îi vei deschide din nou nu va mai exista nici un zid.) . o să fn ca mine. (Opauză. Curenţii o să ne poarte. uiţi ceva. o să mă aşez. CLOV: încoace. (Opauză.) HAMM: Aşteaptă! (Clov se opreşte.. departe.) HAMM: I-ai uitat sexul. o să mai stau jos încă puţin. într-o zi o să ştii cum e.) Cum stai cu ochii? CLOV: Rău.) In jurul tău va fi un gol nesfîrşit. CLOV (jignit): Dar încă nu-i gata. spre alte . Sexul se pune la sfîrşit. încolo .

înseamnă că s-a stins. oamenii. CLOV: Eu!? N-am destul de lucru şi fără să îngrop oamenii? HAMM: Dar pe mine o să mă îngropi. HAMM: Nu.) Ah. HAMM (acelaşi joc): Sau ca şi cum mi-ar cere un os. HAMM (cu mînape capul cîinelui): Se uită la mine? CLOV: Da. oamenii. (îşi ia mîna. la stînga. bătrîna Pegg.HAMM: Stă în picioare? CLOV: Nu ştiu. CLOV: Aici. CLOV: In curînd n-o s-o mai fac. CLOV: Fă asta. (Ii dă cîinele înapoi lui Clov care îl pune jos. HAMM: N-o să mai poţi. . A CLOV: Uite-ţi cangea.) Ei? CLOV: Aşteaptă. în faţa lui. CLOV: Şi noi eram frumoşi — altădată. HAMM: E lumină acasă la bătrîna Pegg? CLOV: Lumină!? Cum să fie lumină la cineva acasă? HAMM: Atunci s-a stins. Dacă nu mai e. HAMM: Ei? Cum e? CLOV: Stă. Inghite-ţi-o! Ii dă cangea lui Hamm care se străduieşte sprijinindu-se pe ea.) Lasă-1 aşa. să mişte scaunul. Intră Clov cu cangea în mînă. Clov se ridică. altădată. Clinele cade într-o parte. Nu refuz niciodată. Rar se întîmplă să nu fii frumos — altădată. Clov se duce la uşă. HAMM: Ţi-au mai apărut vedeniile? CLOV: Nu prea. HAMM (mîndru): Ca şi cum mi-ar cere să mergem la plimbare. (O pauză. 57 SAMUEL BECKETT HAMM: Du-te şi adu-mi cangea. (Clov iese. trebuie să le explici mereu totul. CLOV: Dar bineînţeles că s-a stins! Ce-i cu tine astăzi? HAMM: îmi urmez cursul. HAMM: încearcă. la dreapta. De ce? HAMM: Nu poţi. nu reuşeşte. se opreşte. Ia mîna lui Hamm şi o îndreaptă spre capul cîinelui.) A fost îngropată? CLOV: îngropată!? Cine vrei s-o fi îngropat? HAMM: Tu. CLOV: Ba n-o să te îngrop! HAMM: Era frumuşică. Cîinele recade într-o parte. vreau să zic. Stîndpe vine Clov încearcă sd-lfacă să stea în picioare. CLOV: Te las. ca o inimioară. să mă implore. 56 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ CLOV: Dacă vrei. Şi pentru un gologan nu-ţi zicea nu. O pauză. îi dă drumul. şi fac. HAMM (bîjbîind): Unde? Unde-i? Clov îl pune la loc în picioare şi îl ţine. CLOV: Dar bineînţeles că s-a stins. fă aia.

Chestia asta.HAMM: înaintez? CLOV: Nu.) Toată viaţa aceleaşi neghiobii. Ţineam la el. (Opauză.) Ce? HAMM: Che. Uită-te! Acolo! Tot griul ăsta care răsare! Şi acolo! Uită-te! Pînzele pescuitorilor de sardele! Toată frumuseţea asta! (O pauză. 58 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ Dacă nu-ţi mai spun nimic. învaţă-mă altele.) Tu nu? HAMM (abătut): Atunci asta-i o zi ca toate celelalte. HAMM: Am cunoscut un nebun care credea că venise sfîrşitul lumii.. CLOV: Tot universul.. . Nu văzuse decît cenuşă. înseamnă că te voi fi părăsit. II luam de mînă şi-1 tîram în faţa geamului. (O pauză. HAMM: Da. CLOV: Pentru ce? HAMM: Ca să ung roţile.) îşi smulgea mîna dintr-a mea şi se întorcea în colţul lui. Hamm aruncă cangea. (Opauză. Sau lasă-mă să tac. ce vremuri minunate! O pauză. Inspăimîntat. Folosesc cuvintele învăţate de la tine.) Clov. O pauză. Ieri! CLOV (cu violenţă): Va să zică o nenorocită de bucată de vreme. (Opauză. 60 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ HAMM: Puţi de pe acum. HAMM: Eu nu pot să te părăsesc.. CLOV: Ştiu. CLOV: Le-ai uns ieri. atît de rar. CLOV: Sunt atîtea lucruri îngrozitoare. nu era atît de. HAMM: Ieri! Ce va să zică. dacă nu vin în fugă. Făcea pictură. o să mă fluieri şi. HAMM: Du-te şi adu-mi pompiţa. Dar de unde-o să ştiu că eşti doar mort la tine-n bucătărie? CLOV: Ei bine. (Opauză.) HAMM: N-o să vii să-ţi iei rămas-bun? CLOV: Oh. Hamm îşi ridică tichia^ HAMM: Ţineam mult la el. O pauză. CLOV: Cîtă vreme ţine.. Mă duceam să-1 văd la azil.) Numai el fusese cruţat. de mult. HAMM: Nu. CLOV: Da. îşi pune tichia la loc. O pauză.. HAMM: Dar s-ar putea să fii doar mort la tine în bucătărie.) Se pare că un asemenea caz nu e. HAMM: Dacă mă părăseşti eu de unde-o să ştiu? CLOV (cu însufleţire): Ei bine. O pauză. pînă la urmă o să put. (O pauză. Şi nici nu poţi veni cu mine. HAMM: Tu nu crezi că a durat destul? 59 SAMUEL BECKETT CLOV: Ba da! (O pauză. CLOV: Am crezut-o dintotdeauna. Tu nu erai încă pe lume. Toata casa pute a hoit. O pauză. nu mai sunt chiar atîtea. de mult.)'Uitat. (O pauză.. nu cred. CLOV: Ar fi acelaşi lucru. (O pauză..) Făcea pictură. CLOV: Oh.. CLOV: Un nebun? Cînd asta? HAMM: Oh.

Clov se apleacă şi îl trezeşte pe Nagg făcînd ceasul să sune.) Tu crezi într-o viaţă viitoare? HAMM: A mea a fost întotdeauna aşa. Mai convins. Apoi iese şi capul la suprafaţa. In curînd n-o să mai pot gîndi. Clov se duce la lăzile de gunoi. Se aude scurt soneria din culise. se ridică. O pauză. se uită înăuntru.} CLOV: Aşteaptă. se apleacă peste ea. (O pauză. Pun deşteptătorul. (Clov iese trîntind uşa.mers prea mult. HAMM: Poate că nu sunt într-una din zilele mele bune. HAMM: Eu prefer mijlocul. CLOV: Acceptă. Cuvinte confuze. (Clov se îndreaptă spre uşă. se întoarce. Sunt mort. Se opreşte. Clov se apleacă. bine! (începe să meargă de colo-n-coace. HAMM: E ora la care povestesc. mîinile la spate. HAMM: Ce? Ce n-aveai de unde să ştii? NAGG: Că o să fii tu. Apar mîinile lui Nagg. cu ochii aţintiţi în pămînt. (O pauză..) Am găsit. Clov se ridică.) O să-mi dai un drajeu? .) Ce faci? CLOV: Născocesc! (Merge. 61 SAMUEL BECKETT HAMM: Dar merge? (Opauză. CLOV: Dar n-a mers aproape deloc. (Se concentrează.) Găseşte şi tu ceva.) Un tertip! CLOV: Ah. (Iese. Nerăbdător. HAMM: Ce gînditor! (Opauză. O pauză. CLOV: Finalul e nemaiauzit... O pauză.) Toc! Na că ţi-am spus-o! NAGG: Ascult. (Ridică capul. 62 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ CLOV: Nu vrea să-ţi asculte povestea. CLOV: Poftim? HAMM: O chestie. găseşte o chestie. Nu sună. ridică capacul lăzii lui Nagg. e de necrezut. Sună deşteptătorul. CLOV: Doarme. HAMM: Ticălosule! De ce m-ai făcut? NAGG: N-aveam de unde să ştiu. (O pauză. Clov se ridică.. (O pauză. HAMM (furios): Atunci pentru că a mers prea puţin! CLOV: Mă duc să văd.) Nu e ora la care-mi iau calmantul? CLOV: Nu (Merge spre uşă. Cu furie. Clov se ridică. CLOV: Tu mă fluieri.) Da.HAMM (furios): Mă doare-n cot de univers! (Opauză. îl apropie de urechea lui Hamm. HAMM: Trezeşte-1. Vrei să-mi asculţi povestea? CLOV: Nu! HAMM: Intreabă-1 pe tata dacă vrea să-mi asculte povestea. Clov se apleacă. îl ascultă amîndoi sunîndpînă la sfîrşit. HAMM: O să-i dau o bomboană.) Deşteptătorul merge? CLOV: De ce n-ar merge? HAMM: Pentru că a. CLOV: Vrea un drajeu. (Clov porneşte din nou. Nu foarte convins. HAMM: N-o să mă mai poţi părăsi.) Vrednic de judecata de apoi! Ai auzit? HAMM: Vag. HAMM: Va primi un drajeu.) Aha! Se opreşte. Clov deschide uşa. declanşează soneria. Eu nu vin. dar. se întoarce) Te las. Intră Clov cu deşteptătorul în mînă. O pauză.) Ei. Cuvinte confuze.) Da. Joc cu batista. Cuvinte confuze.) Mă dor picioarele. agăţate de margini. Eu sunt departe.

bine. un vînt biciuitor.) Se striveşte totdeauna în acelaşi loc. şi pe deasupra şi-n viaţă? Hai.) Mm. ai. nu. NAGG: Juri? HAMM: Da. sună bine. o sută pe anemometru. de cealaltă parte a strîmtorii.) Era în ziua aceea. (Opauză..) îmi înfundai liniştit pipa—de magnezit şi o aprinsei cu un. ce vînt murdar vă aduce? îşi ridică înspre mine faţa lui neagră de murdărie şi mînjită de lacrimi.. o mie de alte griji mă cheamă.HAMM: După ce asculţi. M-am interesat de situaţie la Kov.. O pauză.) O picătură de apă în cap. pînă la urmă ce vreţi de la mine. Şi mai animat. E vorba despre copilul meu. în lumea morţilor. haide. Cu putere. zise el. singur.)'Bărbatul se apropie încet. (Opauză. departe.. prezentaţi-vă doleanţa. Voce de povestitor. (Opauză. trebuie să-mi împodobesc pomul de Crăciun. La mai bine de o jumătate de zi călare. nimeni în afară de el şi de copil — asta presupunînd că există. Voce normală. ştiţi.) O să meargă.) Haideţi. (O pauză. (Voce de povestitor.) Unde rămăsesem? (O pauză. ai. unde rămăsesem? (O pauză. pe scurt.. e timpul. (Voce normală.. departe. Bine. să zicem. cu un chibrit suedez şi trăsei cîteva fumuri. Ai.) Se va rupe. (Rîs înăbuşit a lui Nagg. (Voce normală. HAMM: Unul! Linişte! (O pauză. un soare cu adevărat splendid. 63 SAMUEL BECKETT J NAGG: Două? HAMM: Unul. SFÎRŞIT DE PARTIDĂ fără îndoială. bolborosind niscaiva scuze. spuse el.) S-a rupt. bine. (Voce de povestitor.. (Voce normală. (O pauză. haideţi. (Voce de povestitor. Nu mai era nici o urmă de viaţă. NAGG: Pe ce? HAMM: Pe onoare.) Bătea în ziua aceea. îmi aduc aminte.) Nu.. dar el se scufunda deja la. suntem rupţi. îmi aduc aminte.) Atunci şi-a luat el ini-ma-n dinţi. (O pauză. Voce de povestitor.) Era în ziua aceea. (O pauză. cum se mai întîmplă. sună bine. Voce normală. Aah! (Opauză. un copil. părea pe punctul de a — (O pauză. De unde mai venea şi ăsta? îmi spuse numele văgăunii. am priceput că vroia pîine pentru copilul lui. îmi aduc aminte.) Sunt destul de ocupat. cincizeci pe heliometru.. Rîd. Doar n-o să-mi spuneţi că mai sunt locuitori acolo. (O pauză. cu pregătirile de sărbători. nu vă uitaţi la mine! îşi plecă ochii. Şi vreţi să mă faceţi să cred că v-aţi lăsat copilul acolo. (O pauză.) Ei. (O pauză. NAGG: Unul pentru mine şi unul. ca şi cum sexul ar fi avut vreo importanţă. ieşit din comun.) Nu va mai fi nici o voce.) Mm.) Hai.) O tăcere lungă se auzi. un frig extraordinar de tăios. (O pauză.) Gata. hai! (Opauză. tîrîndu-se pe burtă. Abătut. O vreme specifică anotimpului. Totuşi! Nu. Băieţelul meu. iată ceva suuupărător. (O pauză. vă ascult. Bine.) O arteră mică. De o paliditate şi de o slăbiciune admirabilă.) Poate că e o venă mică. Smulgea pinii uscaţi şi îi ducea. Dar cum eram în ajunul Crăciunului. asta nu avea nimic. pe asta am făcut-o. nu vă uitaţi la mine. Pîine! .) Nu. plecînd de la fontanele..) In fine.) Sună cam fără vlagă. (Voce de povestitor. nu. zero pe termometru. (O pauză.) Haide. (Vocenormală. (Voce de povestitor.) Asta chiar sună bine! In fine.) Dar de ce daţi aşa năvală? (O pauză.

Trei zile întregi. Fluieră.dacă mai trăieşte . Cu înflăcărare. ca de obicei. (O pauză. cu un debit precipitat. îmi produce indigestie. In ce stare lăsase copilul. bun şi hrănitor. HAMM: Un şobolan! Mai sunt şobolani? CLOV: In bucătărie e unul. zero pe higrometru. un terci grozav şi jumătate. Cufundat în somn. sunteţi pe pămînt.) Unde să le caut? (Opauză. îmi aduc aminte.) In fine. 64 65 SAMUEL BECKETT I Pîine? Dar n-am pîine.) Doar dacă nu mai introduc şi alte personaje. Voce normală. Voce normală.. (O pauză. în genunchi. (Opauză. NAGG: Drajeulmeu! CLOV: E un şobolan în bucătărie. (Opauză. Ideal pentru reumatismele mele. fixîndu-mă cu ochii lui demenţi. Şi apoi îmi imaginam că n-o s-o mai duc nici eu multă vreme.dacă mai trăia. Dar gîndiţi-vă. un timp peste măsură de uscat. (Rîde. în hambare. HAMM: O să-1 dai gata imediat.)Da. un kilogram şi jumătate. totuşi.) Atunci? (O pauză. gîndiţi-vă. HAMM: Şi nu poate să scape? CLOV: Nu. HAMM: Tăcere! In tăcere! Un pic de ţinută! Daţi-i drumul. Vă dau grîu.) încet.) Destul pentru astăzi. Des-curajîndu-se cel dintîi. (Voce de povestitor.) îl revăd.r unde să le găsesc? (Opauză.) Era momentul pe care SFÎRŞIT DE PARTIDĂ îl aşteptam.): Tatăl nostru care eşti în. Bun. dacă sunteţi cu băgare de seamă.) Să ne rugăm lui Dumnezeu. aţi putea muri de moarte bună cu picioarele pe uscat.) Mă suuupărai. îşi revine poate. un kilogram. HAMM: Şi nu l-ai exterminat? CLOV: Pe jumătate.) Dar în ce somn.) Aici. Bine. e adevărat.un terci bun (Nagg reacţionează. mai gîndiţi-vă. Dar gîndiţi-vă. dumneavoastră ce speraţi? Să reînvie pămîntul la primăvară? Să se umple mările şi rîurile din nou de peşti? Că mai există în cer mană pentru nişte tîmpiţi ca dumneavoastră? (Opauză. (Opauză. cu mîinile sprijinite în pămînt. HAMM: Dumnezeu mai întîi.) Era în acea zi. îl duceţi la copilul dumneavoastră şi îi preparaţi . Tăcere. Opauză. Ne-ai deranjat tu. Mă impresionase. (O pauză. CLOV: Iarăşi? NAGG: Drajeul meu. (Atitudini de rugăciune. mă liniştii. Să ne rugăm lui Dumnezeu. (Opauză.)Y\ bine? (Opauză. e fără leac! (Opauză. Intră Clov. i-am propus să intre în slujba mea. HAMM (către Nagg): Şi tu? NAGG: (cu mîinile împreunate. (O pauză.)Ei bine? (O pauză. Atunci grîu? (O pauză..) Dar.Un cerşetor.) Asta se poate.) Dacă aş fi de acord să primesc copilul.) Sfîrşi prin a mă întreba dacă aş fi de acord să primesc şi copilul .). (Cu putere. încet. în ce fel de somn? (O pauză. oricum destul ca să-1 întreb cît timp îi trebuise ca să ajungă aici.) Grîu am. Şi după aceea? (O pauză.) Nu mai am mult din povestea asta. în ciuda a ceea ce tocmai îi spusesem despre asta.) Sunteţi gata? CLOV (resemnat): Daţi-i drumul. (O pauză.) Şi acuma? . închizînd ochii. (Opauză.

(Opauză. eram ca un rege. Pe mine. CLOV: S-a culcat. Nu era neapărat necesar. în schimbul unei concesii. CLOV: Nu-i un cîine adevărat. sper că voi trăi pînă atunci. nu poate pleca. bîjbîind.) Eu dormeam. (Opauză. 68 69 SAMUEL BECKETT CLOV: La urma urmei aici sau în altă parte. şi cînd eram singura ta speranţă. (Caută.) Nell! (O pauză. nici nu te-am ascultat. (O pauză.) Şi tu? NAGG: Aşteaptă. (Opauză. O lume unde totul să fie tăcut şi nemişcat şi fiecare lucru la locul lui cel din urmă.) Sper să vină ziua cînd o să ai într-adevăr nevoie să te ascult. Apoi te îndepărtam ca să se poată dormi. E adevărat că dacă nu eram eu ar fi fost altul. HAMM: Dă-mi-1. E visul meu. o ştim prea bine. HAMM: Las-o baltă! Clov lasă să cadă toate obiectele adunate. (Clov ia dinele de pe jos şi ii dă lui Hamm. Şi tu? HAMM: Neam! (Spre Nagg. NAGG: Drajeulmeu! HAMM: Nu mai sunt drajeuri. n-aveai tu cu adevărat nevoie să te ascult. Merge spre uşă. Redeschizînd ochii. HAMM (enervat): Ce au picioarele tale? CLOV: Picioarele mele? HAMM: Parcă ar fi un regiment de dragoni.. HAMM (bîjbîind): Nu-i aici.) Rahatul. încet): încerc să meşteresc un pic de ordine. Hamm îl ţine în braţe.) Pe cine strigai tu. ca să te aud cum mă strigi ca atunci cînd erai mic de tot şi-ţi era frică noap-tea-n întuneric.) Da.66 67 SAMUEL BECKETT CLOV (deschizînd ochii): Nici pomeneală. HAMM (exasperat): Da' ce tot meştereşti acolo? CLOV (ridicandu-se. Nagg intră în lada lui de gunoi şi-şi pune capacul. Nagg ciocane în capacul lăzii de gunoi a luiNell. (Se ridică.) Canele a plecat. O pauză.) O să strîng totul! A începe iar să adune. De altfel. O pauză.) Ce faci acolo? CLOV: Ordine. La urma urmei sunt tatăl tău.) Ioc! HAMM: Ah ticălosul! Nici nu există! CLOV: încă nu. o voce. Erai lăsat să urli. O pauză. (O pauză.. cînd erai mic de tot şi îţi era frică în întuneric? Pe mama ta? Nu. Dar într-o zi o să ţi-1 cer.) Javră murdară! (Clov începe să adune obiecte de pe jos. sub praful cel din urmă. HAMM: Ordine! CLOV (ridicîndu-se): îmi place ordinea. Dar asta nu-i o scuză. (O pauză. . CLOV: A trebuit să-mi încalţ bocancii. A începe iar să adune. Cu elan. nevoia să-mi auzi vocea. Ciocane şi mai tare. Hamm aruncă cîinele. HAMM: Gata cu distracţia. Trebuie să trăieşti în pas cu vremea. îmi place mai mult decît orice pe lume. şi tu mă făceai să mă scol ca să te ascult. (O pauză.) NAGG: Bineînţeles. căţelul. şi mi-1 vei promite.)Nei\\ SFÎRŞ/T DE PARTIDĂ O pauză. (Opauză. de exemplu. care nu mai există.

nu niciodată.) CLOV: Te las.) Am făcut-o totuşi să înainteze puţin. foarte mic. ăla! Nu eram sigur. nu-i aşa? (O pauză. HAMM: Nu mai degrabă pîinea? CLOV: Sau micuţul. CLOV: Aha. El vine tîrîndu-se pe burtă. O pauză. (O pauză. ştii cum e. CLOV: S-ar fi căţărat în copaci. Vrei să-i tragem un rîs. Cu putere.. cerşind pîine pentru micuţul lui. (O pauză. e fatal. împreună? CLOV (după un moment de gîndire): Astăzi n-aş mai putea pufni în rîs. pentru Dumnezeu. nu cu mult.) Trebuie să aştepţi să vină 70 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ de la sine. povestea ta!? HAMM (foarte surprins): Ca. CLOV: Mai bine decît nimic! Măi să fie. (O pauză.) Ce-i aşa de amuzant? CLOV: Un post de grădinar. mă dai gata! HAMM: O să-ţi povestesc.) Ştii. HAMM: Nu! CLOV: La ce-s bun? HAMM: Să-mi dai replica. vrei să spui.. întreabă dică îşi poate ţine copilul cu el. (O pauză. CLOV (admirativ): Măi să fie! Ai reuşit totuşi s-o faci să înainteze! HAMM (modest): Oh. HAMM: Probabil. nu cu mult. am înaintat cu povestea mea. HAMM: Pe burtă. HAMM (după un moment de gîndire): Nici eu.. (Opauză. CLOV: Dar zi-i mai departe. (Clov rîde.) Mai sunt şi zile dintr-astea cînd nu eşti în formă. HAMM (cu furie): Da' zi-i mai departe. CLOV: Ce vîrstă? HAMM: Oh. O pauză.) Cînd îţi cunoşti bine meseria. .re poveste? CLOV: Cea pe care ţi-o povesteşti dintotdeauna. (Opauză. a propo. CLOV: Ai înaintat bine cu ea. (Opauză. sper. (Oftează. CLOV: Şi apoi ar fi crescut. romanul meu? CLOV: Da.)~Nu trebuie forţat niciodată.) Am înaintat destul de mult. 71 SAMUEL BECKETT HAMM: Toată chestia asta e-ntr-adevăr nostimă.. HAMM: Toate treburile mai mărunte. înainte de a. O pauză. CLOV: Cine? HAMM: Cum? CLOV Cine el? HAMM: Păi se poate! încă unul. dar totuşi mai bine decît nimic.HAMM: Te jenau papucii? (Opauză. da.) Atunci continuu.) Intreabă-mă unde am ajuns? CLOV: Oh. I se oferă un post de grădinar.) Iţi spun că am reuşit totuşi s-o fac să înainteze un pic. pentru Dumnezeu. (O pauză. nu cu mult. zi-i mai departe. HAMM (modest): Oh. HAMM: Ah. înainte de a accepta cu recunoştinţă. nu cu mult. HAMM: Asta te face să rîzi? CLOV: Cred că asta.

CLOV: Nu mai este maree. CLOV: Lasă. (O pauză.) HAMM: Du-te şi vezi dacă-i moartă.) Dacă 72 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ m-aş putea tîrî pînă la mare! Mi-aş face o pernă din nisip şi-ar veni mareea. (Opauză.) Deja? (O pauză. (Clov opreşte scaunul în faţa ferestrei din dreapta.. mai. m-am oprit aici. he. Violent.Deci trăieşte. HAMM: Sunt foarte alb? (Opauză. (O pauză. CLOV: Nu te apropii cumva de sfîrşit? HAMM: Mă tem că da. (Clov împinge scaunul cu rotile.) Iţi aduci aminte. CLOV: Plînge. HAMM: Nu ştiu.) Apoi ne-am obişnuit..) Dar nu vine nici o lumină de-acolo! Cealaltă! (Clov împinge scaunul pînă la cealaltă fereastră. se apleacă. Pune capacul la loc.? CLOV: Pămîntul. O pauză. ridică capacul. HAMM (lăsînd tichia din mînă): Ce face? Clov ridică capacul lăzii lui Nagg. HAMM: Ştiam eu! (Furios. ne-am distrat bine. ce prost te descurcai? Apăsai prea sus. 73 SAMUEL BECKETT O pauză. HAMM (furios): Te întreb dacă e ziuă! CLOV: Da. CLOV: Se pare că da. HAMM: Ce simt eu pe faţă nu-i o rază de soare? CLOV: Nu.) Nu} 74 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ CLOV: Nu.)'Te întreb dacă sunt foarte alb! CLOV: Nu mai alb decît de obicei.) Mă simt cam golit. HAMM: . se apleacă.) Pămîntul!? (Clov opreşte scaunul sub fereastra cealaltă. O pauză.) Parcă ar fi o rază de soare.) Asta da lumină! (O pauză. se ridică. nu. ne-am distrat bine amîndoi. se ridică. CLOV: Şi ştii cam ce va urma? HAMM: Aproximativ. Clov se duce la lada de gunoi a lui Nell. HAMM (Fără să lase tichia din mînă): Şi Nagg? Clov ridică capacul lăzii lui Nagg. Hamm dă capul pe spate. O pauză. se ridică.) E ziuă? CLOV: Nu e noapte.) He. Lasă capacul la loc. O pauză. la început. c-o să mai faci şi alta. O pauză. (Opauză. La fiecare pas. HAMM: Du-mă sub fereastră.) Ai trăit vreodată o clipă de fericire? CLOV: Din cîte ştiu eu. O pauză. Hamm îşi scoate tichia. (Abătut.) Vreau să simt lumina pe faţă. CLOV: S-ar zice că nu. O pauză. se apleacă. Şi-opune la loc. O pauză.) Efortul creator prelungit. mai să mă răstorni.. HAMM: Ce fereastră-i asta. . HAMM: Nu-i trasă perdeaua? CLOV: Nu. (Cu glas termurat. (Clov merge înspre scaun. Lasă capacul.zi-i mai departe! HAMM: Asta-i tot. cînd mă scoteai la plimbare.. (O pauză. Dă capul pe spate. O pauză. (O pauză.

deschide-o! (Clov se urcă pe scăriţă. Cu violenţă. Mai tare.) Ai deschis-o? CLOV: Da. O pauză. Clov se ridică. HAMM: Bieţii morţi! (Opauză. Cuvinte confuze. coboară de pe scăriţă. CLOV: Da. Opauză. dintr-o dată. HAMM: Dă-mi cîinele. CLOV: N-ai auzi-o.) Ce face? CLOV: îşi suge biscuitul. HAMM: Pe frunte. CLOV: Nu mai sunt pături. CLOV: Nu putem şti. HAMM: Pentru că nu mai sunt navigatori.) Trebuie că-i foarte liniştită. HAMM: In ce lună suntem? (O pauză. HAMM (întinzînd mîna): Dă-mi măcar mina.) Tată! (O pauză. HAMM: Chiar dacă ai deschide fereastra? CLOV: Nu. CLOV: Doar o dată. (O pauză. Clov se duce la lada de gunoi a lui Nagg. (Clov caută cîinele.. lîngă scaunul cu rotile.Opauză. HAMM: Juri că ai deschis-o? CLOV: Da.) Nu. HAMM: Sărută-mă. se apleacă deasupra. Clov se ridică. HAMM: De ambele daţi? Clov se apleacă. ne întoarcem.) Ţi-au cam pierit cuvintele.) Nu ţi-e bine? CLOV: Mi-e frig. O pauză. aşa. Cuvinte confuze.) Dă-mi o pătură că-ngheţ. deschide fereastra. mă rog? HAMM: Vreau să aud marea. (Clov se întoarce la locul lui de lîngă scaun. (Clov închide fereastra. (Clov se întoarce la locul său. 77 .. mă sperii. duce scaunul cu rotile la locul lui. HAMM: Atunci nu mai e nevoie s-o deschizi? CLOV: Nu! HAMM (cu violenţă): Atunci. HAMM: Prima sau a doua? Clov se apleacă. CLOV: Nu ştie. nu-i nevoie. Cuvinte confuze. CLOV: Nu vreau să te sărut nicăieri.) Tată! (O pauză. da. Clov lasă jos capacul.) Nu vrei să-mi dai mina? CLOV: Nu vreau să te ating. Opauză. (O pauză. HAMM: Mai plînge? CLOV: Nu.) închide fereastra.) Nu sta acolo.) Du-te să vezi dacă a auzit. O pauză.) Nu vrei să mă săruţi? CLOV: Nu. (Opauză. 76 HAMM: Trebuie că-i a doua. HAMM: Deschide fereastra! CLOV: De ce. HAMM: Viaţa continuă. (O pauză. ridică capacul. (Opauză.) Te întreb dacă-i foarte liniştită! CLOV: Da. Clov se ridică. 75 SAMUEL BECKETT HAMM: Ei. (Opauză. Opauză. râmîne în spatele scaunului cu capul plecat.

) Şi apoi? (O pauză. Cu violenţă. (O pauză.) HAMM: Nu-i ora la care-mi iau calmantul? CLOV: Ba da! .de ce a întîrziat atîta. a inerţiei. (O pauză.) Aş putea poate să-mi continuu povestea. încet..) Voi fi acolo.) Salva! (O pauză. (Clov iese.) O să-mi spun.) îmi voi fi chemat tatăl şi-mi voi fi chemat. de trei ori.) Şi apoi? (Opauză. (Opauză. Neliniştit..) Va fi sfîrşitul. nici mort? CLOV: Numai în gînd. plici.. să fii acolo! (Fluieră..) Aş putea poate să mă arunc pe jos.) Şi apoi? (Opauză. CLOV: Şi invers.) Clipe peste clipe.) Ajuta! (Opauză. Cu violenţă. Şi chiar de două ori. cuvinte.) Să-mi înfig unghiile în crăpăturile podelei şi 78 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ să mă tîrăsc înainte.) Ah. Foarte agitat..) Cînd nu era pîine. Mai calm. trei. (O pauză. se va fi terminat şi cu sunetul şi cu mişcarea. te cuprinde o adevărată tristeţe.fiul.. (Opauză. 79 SAMUEL BECKETT HAMM: Departe. a mers prea departe.) E rîndul meu. gîndiţi-vă bine.) Salva. plînge. (ezită). CLOV: Dacă nu omor şobolanul ăla. plici. ai fi mort. pentru nimic..) Căraţi-vă şi iubiţi-vă! Lingeţi-vă unii pe alţii! (Opauză. ca boabele de mei ale. Dacă pot să tac şi să rămîn liniştit.. (Opauză. o să moară. renunţă. iar eu o să mă întreb ce oare 1-a putut. precum copilul singuratic ce se-mparte în mai mulţi. ca să nu rîdă. ca să stea împreună şi ca să vorbească împreună în noapte. (O pauză.) Toţi cei pe care i-aş fi putut ajuta. o pune iar în buzunar. (O pauză. HAMM: Nu va ajunge departe.. şi toată viaţa aştepţi ca toate lucrurile astea să-ţi alcătuiască o viaţă. întoarceţi-vă la destrăbălările voastre perverse. HAMM: Care dintre ei? CLOV: Amîndoi. (îşi scoate batista.) Lumea plînge.) Şi şobolanul ăla? CLOV: A scăpat. (O pauză.) Căraţi-vă de aici.. (împătureşte din nou batista. iar eu o să mă întreb ce oare 1-a putut aduce. în vechiul adăpost. o desface. Clov merge spre uşă.)Toate astea. (Se ridică cu greutate şi se aşează la loc. s-o termin şi săncep alta. sprijinmdu-mă în pumni..) Tot felul de fantezii! Să mă supravegheaţi! Un şobolan! Paşi! Ochi! Respiraţia pe care ţi-o ţii şi apoi. (Opauză. se întoarce. (ezită) . (O pa-uză. singur împotriva tăcerii şi. (Opauză.. o ţine de un colţ cu braţul întins în faţa lui) Lucrurile merg înainte! (O pauză...) Ieşeau de peste tot. sunteţi pe pămînt. HAMM (mîndru): Departe de mine e moartea. toate astea! (Opauză. Şi apoi să vorbeşti repede.. era prăjitură cu cremă. distrat): Asta e. şi încet. să fii acolo. (O pauză. intră Clov cu deşteptătorul în mînâ.) Nici măcar un cîine adevărat! (Mai calm.SAMUEL BECKETT CLOV: Nu-ţi vrei cîinele? HAMM: Nu. CLOV: Atunci.) Sfîrşitul se află-n început şi totuşi.. (Opauză. HAMM (cu capul aplecat.) Nu-i aşa? CLOV: Nici nu are nevoie să meargă departe. HAMM (acelaşi ioc): Asta e. (caută) acelui grec bătrîn. Se va întoarce. doi. în cazul în care nu va fi auzit prima sau a doua chemare.) Dar gîndiţi-vă. ridică puţin capul. O pauză. Şoptit. (Opauză.) N-a putut. Vrea să înceapă din nou. (ezită) . (expiră). (Opauză. e fără leac! (Opauză..) Ia te uită! Nici departe. mergem înainte. Se opreşte lingă scaun. din toate ungherele.. (Opauză. (Opauză. Opauză. te las.

agaţă deşteptătorul în locul lui. 81 SAMUEL BECKETT Apoi îmi trece şi redevin lucid. O pauză. CLOV: Iarăşi? HAMM: Păi dacă te cheamă.) Ia să vedem. CLOV: Atunci cum vrei să se termine toate astea? HAMM: Tu ai chef să se termine? CLOV: Am chef să cînt. Clov începe să se învîrtâ prin încăpere. HAMM (şoptit): Ce-o să mă fac. Se întoarce spre fereastra. HAMM: Clov! CLOV (absorbit): Mm. CLOV: Efectul general? (O pauză. O pauză. Se întoarce către Hamm.) Păcat. Se bate cu palma peste frunte. cu mîna streaşină. HAMM (slab): Totul. 80 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ îl sprijină pe jos. Caută un loc unde să pună deşteptătorul. tot cu faţa la perete. ! (O pauză. o vede. HAMM: Dar. Urlînd. O pauză. totuşi! (Merge înspre fereastra din stînga. O pauză. (O pauză. cu capul dat pe spate. Apoi îmi trece şi redevin deştept. se uită la ea. (O pauză.) Ce-o să mă fac? (Clov observă tabloul. HAMM: Eu n-am fost niciodată acolo. CLOV: Te doare gîtul? (Opauză.) Cîteodată mă întreb dacă sunt în toate minţile. se uită pe geam.) Nu? (Opauză.) Sau doar totul? O pauză.) Doamne ce prost sunt! Am greşit partea! (Coboară de pe scăriţă. Se uită. Merge cîntînd înspre fereastra din dreapta. Era plină! CLOV: Da.) Nu mai sunt calmante! CLOV: Nu mai sunt calmante! Nu vei mai primi niciodată calmante. CLOV: Ce-am făcut cu scăriţa aia? (O caută cu privirea. O pauză. Clov se întoarce spre fereastră. (Urcă pe scăriţă. se urcă pe ea. HAMM: N-aş avea cum să te opresc. acuma-i goală. ..) Cum naiba? (îşi întinde capul.) Ce prost sunt! (Tîrăşte scăriţa către fereastra din dreapta.) Sunt anumite sectoare care te interesează în mod deosebit? (O pauză. HAMM: Ştii ceva? CLOV (acelaşi joc): Mm. se uită pe fereastră.) N-ai văzut scăriţa aia? (O caută.) Vrei o caramelă? (Opauză.) Ce faci? CLOV: Mai dau o raită. O pauză. se uită.) Ah. face cîţivapaşi înspre fereastra din dreapta.) Sub apă!? (Se întoarce să ia scăriţa.HAMM: Ah! în sfîrşit! Dă-mi-1 repede! CLOV: Nu mai sunt calmante.) Clov! CLOV (se întoarce spre Hamm exasperat): Ce-i? 82 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ .) Şi totuşi n-a plouat. HAMM: Uită-te la pămînt. (Pune scăriţa sub fereastra din dreapta. cutiuţa aceea rotundă.) Cîteodată mă întreb dacă sunt în toate minţile. îl ia din cui. se opreşte în faţa ei. (Şterge geamul.) La dracu! E sub apă! (Se uită.. HAMM (înfricoşat): Calman. HAMM: Nu cînta! CLOV (întorcîndu-se spre Hamm): Nu mai am dreptul să cînt? HAMM: Nu.

se agaţă de scăriţă. nu ştiu. HAMM: Eu. CLOV: Na-ţi cîinele! Cîinele cade pe jos. uite. (Vede luneta. CLOV (implorînd): Să terminăm cu joaca! HAMM: Niciodată! (O pauză.. coboară cîteva trepte. se aruncă spre Hamm şi îl loveşte puternic în cap. CLOV: Nu mai sunt sicrie.) De ce ascult întotdeauna de tine. HAMM: Ai luneta la tine? CLOV: Nu.. Sau cu ciocanul. exesperat): Vrei să mă uit la gunoiul ăsta.) Eh. Clov se întoarce spre Hamm: CLOV (dur): Cînd bătrîna Pegg îţi cerea ulei pentru lampă şi o trimiteai la plimbare. Totul s-a făcut fără mine. unul. Cu cangea.) Clov! CLOV (întorcîndu-se spre Hamm. nu? (O pauză. cu pumnii strînşi. începe să caute din nou. Clov începe să se învîrtă prin cameră. Se întoarce din nou înspre geam. (O pauză. o să-ţi fie greu.HAMM: Eu n-am fost niciodată acolo. Se opreşte. HAMM: Dă-mi cîinele. CLOV: Ai avut baftă. (Opauză. totuşi! 84 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ Ia luneta de pe jos merge la scăriţă. Dar nu cu cîinele. HAMM (slab): N-aveam ulei. se opreşte. CLOV (acelaşi joc): Ba aveai! 83 SAMUEL BECKETT O pauză. Clov ridică cîinele de pe jos şi i-l dă lui Hamm care-l ia în braţe. O pauză. loveşte-mă cu cangea. poate că-i mila.) Pune-mă în sicriul meu. loveşte-mă cu ciocanul. (Coboarăpînăjos. unul. se uită în locul ascuns. HAMM (mai tare): Dă-mi cîinele! Clov lasă luneta să cadă. CLOV: Ce? HAMM: Tu ştii ce s-a întîmplat? CLOV: Unde? Cînd? HAMM (cu violenţă): Cînd!? Ce s-a întîmplat!? Nu înţelegi? Ce s-a întîmplat? CLOV: Ce-ţi poate păsa ţie de chestia asta? Se întoarce spre fereastră. mereu. . O pauză. Poţi să-mi explici? HAMM: Nu. (Opauză.) Ah.) Sau cu cangea. (Caută.. ştii ce s-a întîmplat? (O pauză. HAMM: Du-te şi adu-o.) Nu eşti aşezat pe ea? Mişcă scaunul.) Sunt chiar în centru? CLOV: Ar trebui un microscop ca să găseşti ches. urcă pe ea. îşi ia capul în mîini. îl culege de pe jos. E destul de mare şi aşa. O pauză. da sau nu? HAMM: Răspunde-mi mai întîi. îşi pierde echilibrul. (Opauză. HAMM: Absent. sunt turbat! HAMM: Dacă trebuie să mă loveşti. Slab. O pauză.) Ştii de ce a murit bătrîna Pegg? De întuneric. O pauză.) Tu.) Un fel de mare milă. îl găseşte. Coboară rapid de pe scăriţă. o să-ţi fie greu. CLOV: E ceva care mă depăşeşte. CLOV: Mă faci să turbez. Caută luneta. Clov ridică ochii la cer şi braţele în aer. CLOV (uitîndu-se): Taci. caută cîinele. HAMM (îngrozit): Nu mă lăsa aici! (Clov pune furios scaunul la loc şi caută din nou. foarte obosit. HAMM: M-a lovit. atunci ştiai ce se petrece. Nu ştiu ce s-a întîmplat.. CLOV: Sunt obosit de poveştile noastre. îndreaptă luneta spre exterior.

Se uită desigur la casă. se opreşte) Iau cangea.. Se întoarce spre Hamm. se apleacă în afară. . se opreşte. lasă luneta jos. (Potriveşte luneta. nimic. m-a iertat cineva vreodată? CLOV (lăsînd în jos luneta.) Parcă ar sta pe jos sprijinit de ceva. coboară..) începi să vezi mai bine. ridică luneta. bine. O pauză. HAMM: La ce se uită? CLOV (cu violenţă): Nu ştiu la ce se uită.) Măcar de n-ar izbucni din nou toate astea! Clov apropie scăriţa de geam. aruncă luneta. urcă pe ea. HAMM: Sexul? CLOV: Ce importanţă are? (Deschide geamul. (Clov coboară de pe scăriţă.) Aoleo! HAMM: Iar complicaţii! ? (Clov coboară de pe scăriţă.. (Mişcă luneta. o examinează. o ia. O pauză. O pauză.) De întuneric! Şi ce? Dar pe mine. merge spre uşă. O să mă uit la greţoşenia asta pentru că mi-o porunceşti. nu e nevoie.. pe acolo pe undeva. Se ridică.) Ia să vedem. HAMM: Ocupaţia? CLOV: Ce? HAMM (cu violenţă): Ce face? CLOV (acelaşi joc): Nu ştiu ce face. urcă din nou. CLOV: O să mă duc la el. du-te să-1 extermini.) S-ar zice că-i un puşti. (O pauză. se duce la uşă. foarte bine.. remontează luneta. şi patru de metri. HAMM: Apropiindu-se? Depărtîndu-se? CLOV (uitîndu-se în continuare): Nemişcat.) La ce distanţă? 86 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ Clov se reîntoarce la scăriţa... HAMM: Nu-i nevoie.. Clov se opreşte. Cu violenţă. perf— (Tresare.85 SAMUEL BECKETT HAMM: Atunci să se termine odată! (Clov merge spre scăriţă. Mă rog.) Nu. (Potriveşte din nou luneta.. CLOV: Nu. caută luneta..) Nimic. Dar e chiar pentru ultima dată. o potriveşte din nou. orientează luneta. (Opauză. (Potriveşte luneta.. CLOV: Aoleo! HAMM: E o frunză? O floare? O ro — (cască) — şie? CLOV (uitîndu-se): Te-aş pocni eu cu roşii! Cineva! E cineva! HAMM: Ei bine. Cu spaimă. întorcîndu-se spre Hamm): Ce? (O pauză. nimic. A HAMM: Cu piatra ridicată. 87 SAMUEL BECKETT Caută cangea. lasă luneta în jos. {Coboară. CLOV: Şaptezeci.. (Clov se opreşte.) Şi cît mai repede! (Clov urcă pescărită. o ia. urcă pe ea. cu ochii unui Moise muribund. se întoarce spre Hamm.)'La buricul lui. se întoarce înspre Hamm.) Da' ce-i cu tot interogatoriul ăsta? HAMM: Poate că-i mort.) Pentru mine spui asta? HAMM (nervos): E un aparteu! Cretinule! E pentru prima oară c-auzi un aparteu? (O pauză..) Cineva! (Vibrînd. O lasă-njos. O pauză.) Fă-ţi datoria! (Clov se precipită spre uşă. Ce făceau puştii.. O pauză.) îmi pregătesc ultimul monolog! CLOV: Te previn.

trezire. întreb atunci cuvintele ce mi-au mai rămas — somn. ba da. Cu forţă. fără să-i fi cerut nimic. Apoi. sau poate chiar eu.. Opauză. toţi aceşti răniţi de moarte. îmi spun — cîteodată — Clov. şi între picioare un pic de . Nu mai am nevoie de tine. te asigur. înainte de a pleca. merge la scăriţă... CLOV: Nu mă crezi? Crezi că inventez? O pauză. Ordinea asta! Mi s-a spus.. eu nu voi pleca aşadar niciodată. CLOV: Inima ta! HAMM: Da. Şi se simplifică! Mi s-a spus. O pauză. caută din priviri un loc mai bun. crede-mă. iubirea. HAMM: S-a terminat. din inima ta. n-o mai înţeleg nici pe asta. gîndeşte-te la toate astea şi vei vedea cum se limpezeşte totul. O pauză... Dacă nu există. (Opauză. CLOV: Cade tocmai bine. toate astea nu se vor sfîrşi deci niciodată. dacă vrei ca într-o bună zi să se plictisească de a te tot pedepsi. haide. se schimbă. HAMM: înainte de a pleca spune ceva. CLOV: Inima mea! HAMM: Cîteva cuvinte din inima ta. dar asta e. opreşte-te. (O pauză. seară. ca să închei. Opauză. cu cîtă pricepere sunt îngrijiţi. SFÎRŞIT DE PARTIDĂ CLOV: Te las. (Opauză. în sfîrşit. merge spre uşă. Destul? HAMM (amar): Un scuipat. Dar mă simt prea bătrîn şi prea departe ca să deprind noi obiceiuri.) Da! (O pauză. dacă vrei ca într-o bună zi să ţi se dea drumul.) Şi apoi. mi-a vorbit. murmurele. voce plată): Mi s-a spus. dimineaţă. va veni aici sau va muri acolo. e simplu.. Mi s-a spus.. HAMM: Destul! CLOV (acelaşi joc): îmi spun — cîteodată — Clov.. deodată. Bun. Merge spre uşă. toate astea se sfîrşesc. ba da. Ele nu ştiu să spună nimic. într-o bună zi. se uită la deşteptător. (Opauză. în inima mea.CLOV: Nu-i nevoie? Un procreator în putere? HAMM: Dacă există. la sfîrşit. se întoarce la locul de lîngă scaun. vezi bine că. pe care să le pot regăsi. ridică-ţi capul şi priveşte splendoarea asta. Mi s-a spus.) Cu restul.) Clov. cu tot răul. Clov. e chiar aici. n-ai nevoie să o cauţi în altă parte.. HAMM: Leagă-ţi cuvintele ! CLOV (acelaşi joc): . CLOV (cîntâ): Drăguţă păsărică nu sta după grilaj Du-te în zbor către iubita mea Ascunde-te la ea-n corsaj Şi spune-i că mi-e viaţa o belea. tu nu eşti un dobitoc. Sunt atît de adus de spate încît nu-mi văd decît picioarele. CLOV (împovărat): Ah! HAMM: Ceva. 89 SAMUEL BECKETT CLOV (privirea fixă. noi am terminat. se opreşte. mi-a spus. atunci nu merită oboseala.) Nu mi-a vorbit niciodată. dacă-mi deschid ochii. trebuie să fii prezent aici mai mult decît atît. O pauză.. prietenia.. trebuie să ajungi să suferi mai mult decît atît. toate mor. ba da.. cu umbrele. ba da. CLOV: Nu e nimic de spus. îl ia jos. (Opauză. Dar asta e. HAMM: Lasă-mi cangea. Opauză.. pune deşteptătorul pe scăriţă. Clov îi dă cangea.) Deschid uşa colibei şi plec. nu înţeleg. HAMM: Cîteva cuvinte.

) Nu mai sus decît curul..) Nu? 92 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ Bine.) Bine. Adulmecă.) A ridica. gata.) Tată! (Opauză.) Şi uite-o: COBOARĂ (Reia totul.) Ajungem.)Strigai după seară.) Să vă aline ultimele o sută de mii ' de sferturi de oră? (Opauză.) Ajungem. l-am pus faţă în'faţă cu propriile-i răspunderi! (Opauză. (Clov se o-preşte. umbrelă. (O pauză.) Pace. Smulge fluierul.) Nimic.. (O pauză.) E rîndul meu.. impermeabil pe braţ. Clov merge spre uşă. (Opauză. Intre timp intră Clov. CLOV (întorcînd-se. (O pauză. şi uite-o: coboară.) Toate astea merg de la sine. (Aruncă cîinele. chiar aşa! (Fluieră.) Şi apoi! (O pauză. şi să nu mai vorbim despre asta. (O pauză.) Şi a mîntui. îl lasă jos.) Clipe goale.) Tată! (Opauză.) Oh. Dar dumneavoastră. îşi scoate ochelarii.) Şi a mîntui. (O pauză. (Lasă să cadă cangea. sfîrşit al pierderii. o să plîng de fericire.. Voce normală.) Să joc.) Ah da! (încearcă să mişte scaunul cu rotile sprijinindu-se în cange. Şi mai tare..) Bun. îşi pune din nou ochelarii. Lîngă uşă. dar care se-a-dună. întotdeauna goale.. Clov rămîne nemişcat pînă la sfîrşit.90 SFÎRŞIT DE PARTIDĂ praf negricios.) HAMM: Clov! (Clov se opreşte fără să se întoarcă. (Clov iese.) O ultimă favoare.)Da.te păstrez. nostim. ca el să crească în timp ce dumneavoastră vă micşo-• raţi? (Opauză. (O pauză. îşi apropie batista de faţă.. O pauză. (Opauză. Se corectează. vestă de tweed.) Cîrpă veche! (Opauză.) Dacă şiar putea aduce copilul cu el.) Ă arunca.) De vreme ce ăsta-i jocul. (Ridicăfluierul. să-1 jucăm aşa cum se joacă.. (termină de desfăcut batista). (Scoate batista şi fără să o desfacă îşi şterge ochelarii. (îşi scoate batista.) Nu vreţi să-1 abandonaţi? Vreţi . (îşi scoate tichia. Plictisit. din nou.) Ia să vedem. încă vreo cîteva porcării ca astea şi strig. (îşipune 91 SAMUEL BECKETT tichia la loc. am ajuns.) încă ceva.) Puţină poezie.) STRIGAI după seară. impasibil.). cu ochii aţintiţi spre Hamm. frrgfrl.) Bun..) Şi în final? (O pauză. Opauză.) Cînd o să cad. bucilor noastre! (O pauză.)E\ nu-şi dă seama. HAMM: Noi suntem cei care ne mulţumim.) Şi apoi? (Opauză.) Era momentul pe care îl aşteptam.) Vechi sfîrşit de partidă pierdută.. Pălărie de panama. vrea să arunce dinele.. (O pauză. Opauză. Opauză mai lungă.) Ve tine . Se corectează. eu sunt cel care-ţi mulţumeşte. îmi spun că s-a stins pămîntul.) Mmm. (desface batista. (Opauză. (Opauză. (îşi bagă batista în buzunar. Voce de povestitor..) Clov! (Şoptit.. Mai însufleţit. (O pauză.) Egalitate.. O pauză. (O pauză lungă.) Ţineţi! (Aruncă fluierul în faţa lui. şi vine — (O pauză.. dumneavoastră trebuie să ştiţi ce a devenit pămîntul acum. CLOV: E ceea ce numim a da de capăt. deşi nu l-am văzut niciodată aprins. iartă-mă. (Opauză.) Chemai — (O pauză.) A şterge. (desface). (Ţine batista larg desfăcută în faţa lui. O pauză. (Opauză. să nu mai vorbim deloc.) CORTINĂ fcLl©T J „«CTAVIAN 6©€A" CLUJ JU9ETEANA CLUJ . (Opauză. (Clovporneşte din nou. cîntat. valiză. (Opauză. Merge spre uşă. (O pauză.) Clov! Clov se opreşte fără să se întoarcă. (Opauză.) Ei bine. Mai tare.) Nu? Bine. (Opauză. (Opauză. Se răzgîndeşte. Clov. (Opauză. nu cunoaşte decît foamea.) Ascunde-mă sub cearceaf. (O pauză.. (Opauză. (O pauză. HAMM: Iţi mulţumesc.) A arunca. socoteala e gata şi povestea încheiată. Hamm renunţă. ezită. energic): Ah. e destul. iar la capăt moartea.

L.000 lei □ Friedrich Nietzsche.000 lei □ D. Heidegger 30.000 lei □ Sf.000 lei □ H.000 lei □ "'*■'. sub lumina fumurie. Apocalipsa după Marta 30. Afişiaavea 20. doar mecanica goală a dramei. unde n-au mai rămas decît pubelele . ■7 FEB.000 lei □ Norman Manea.000 lei □ I.000 lei □ I. Monologion despre esenţa divinităţii 25.000 lei □ Marta Petreu. ora opt 25. Gzdzmzr.000 lei □ Ion Ianoşi. Roşea.000 lei □ Florin Sicoie. Fericirea obligatorie 35. Scrisori către bunul Dumnezeu 25.-G.000 lei □ Henry Corbin.FILIAUA ZORILOR t%r. Sîrbu. Blaga supravegheat de securitate 70.000 lei □ Marta Petreu.000 lei □ Vladimir Jankelevitch. Viaţa lui Isus.000 lei □ Ramiro de Maeztu. Să iertăm? 22. Donjuan şi Celestina 45.000 lei □ Gabriel Marcel. Paradoxul monoteismului 30.Procesul „tovarăşului Camil" 20. CĂRŢI ÎN CURS DE APARIŢIE □ Ion Vartic. Iaşilor. ©fcservatwulul nr.000 lei □ Arthur Dan.000 lei □ Norman Manea. cu omul ca fiinţă-cu-celălalt şi pentru-celălalt.000 lei □ Michel Haar.încă se mai conservă. 06. . Mituri căzute 25. cu un copac stingher.000 lei □ Gabriel Marcel. • 93 Editura „Biblioteca Apostrof" 3400 Cluj str. Heidegger şi grecii 25. Cheltuielile de expediere prin poştă sunt suportate de editură. Editura îşi rezevă dreptul de a modifica preţul cărţilor în funcţie de rata inflaţiei.D. Cîntulpâmîntului. Momente 40.D. nr.000 lei □ Jean-Francois Lyotard. Cioran naiv şi sentimental _ eo scenă în vidare neîntreruptă pe care nu mai există decît un drum pustiu. EW.Nietzsche. Omul problematic 25. O istorie a filosofiei româneşti 40.000 lei Comandînd cel puţin trei titluri beneficiaţi de o reducere de 20%. Anselm din Canterbury.000 lei □ N. sau un interior fără mobile. Caragiale. Mitul utilului 25. dar fără nici un rost: CLOV: La ce slujesc eu? HAMM: Să-mi dai replica.000 lei □ Dorii Blaga • Ion Bălu. Octombrie. Steinhardt. Cartea împărtăşirii 25. Sâmbăta engleză şi alte povestiri 20.000 lei □ Norman Manea. Antichnstul 25. iy. Viaţa şifilosofia sa 20./fax: 064/432444 CARTEA DE CARE AI NEVOIE Editura „Biblioteca Apostrof" vă oferă următoarele titluri încă disponibile: □ Constantin Rădulescu-Motru. 14 tel. Despre clovni 25. ca o ironie Apocaliptică. Postmodernulpe înţelesul copiilor 22. Don Quijote. Un trecut deocheat sau „Schimbarea la faţă a României" 70.

Sfârşit de partidă reprezintă un sfîrşit de lume şi un sfîrşit de teatru. ION VARTIC ISBN 973-9279-35-X .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful