Autoeducaţia

Definirea educaţiei azi se face în mai multe: "transformare a conştiinţei psihologice a individului" (J. Piaget); "a finaliza şi promova schimbări în organizarea comportamentală a omului" (P. A. Osterrieth); "a schimba sensul experienţei umane" (A. Quellet); "modificarea valorii pozitive în comportarea raţională umană" (I. Cerghit); "proces de asimilare şi practicare a informaţiilor, valorilor şi acţiunilor specifice omului" (N. Vintanu) etc. În fapt, educaţia este construcţia şi reconstrucţia continuă a unui model interior de cunoaştere, apreciere şi acţiune în raport cu lumea în care trăim. Ea este totodată un proces de umanizare prin care indivizii dobândesc noi calităţi umane cu ajutorul cărora pot stabili un echilibru relativ stabil cu mediul social, cultural, profesional, natural etc. Învăţarea permanentă nu reprezintă numai un aspect al educaţiei şi formării, ci ea devine, pe zi ce trece, un principiu fundamental al participării active a individului în societate, de-a lungul întregii sale vieţi. Autoeducaţia se defineşte ca fiind activitatea conştientă şi complexă a fiinţei umane desfăşurată în scopul desăvârşirii propriei personalităţi (Stan, 2001). Cuvântul ,,autoeducaţie”, provenit din grecescul ,,autos” (,,însuşi”) şi latinescul ,,educatio” (,,educaţie”) este o activitate pe care orice individ o desfăşoară conştient pentru formarea sau desăvârşirea propriei persoane. Autoeducaţia presupune autocunoaştere, autostăpânire, autoconducere. Autoeducaţia este o activitate conştientă, orientată spre formarea sau desăvârşirea propriei persoane, în conformitate cu năzuinţele, aspiraţiile, idealurile şi concepţia despre rolul omului în societate. A învăţa să înveţi şi a dori să te perfecţionezi continuu sunt cerinţe ale educaţiei permanente, prin care omul contemporan învaţă să fie el însuşi, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze şi să se adapteze la ele, oferindu-se ca participant la progresul social prin autonomia sa intelectuală şi moral - civică. Funcţia principală a autoeducaţiei angajează transformarea obiectului educaţiei în subiect al educaţiei în urma unui proces care implică valorificarea unui ansamblu de acţiuni educaţionale, proiectate şi realizate permanent la un nivel calitativ superior, într-o perioadă de timp determinată. Subiectul uman îşi stabileşte propriile scopuri şi îşi mobilizează resursele în vederea valorificării maxime a informaţiilor disponibile pentru atingerea dezideratelor propuse. Este o consecinţă a noii perspective asupra educaţiei educaţia permanentă - şi se formează treptat, prin iniţierea copiilor asupra metodelor şi tehnicilor de muncă intelectuală, care să le permita dobândirea unor noi cunoştinţe, noi competenţe şi noi comportamente, fără a recurge la sprijinul şcolii (Jinga, Istrate, 1998). Ideea necesităţii de a învăţa în permanenţă, de autoinstruire şi autoeducare este confirmată din cele mai vechi timpuri, fiind întâlnită încă din antichitate la greci şi romani, iar mai târziu scrisă în Coran de către arabi ca obligaţie religioasă. Proverbele populare, precum ,,Omul toată viaţa învaţă”, maximele latineşti:,,Ne discere cessa ”(,,Nu înceta să înveţi”) ori cugetările celebre: ,,Tota vita schola est”, ,,Întreaga viaţă este o şcoală”(J.A.Comenius) atestă universalitatea şi existenţa milenară a conceptului. Pentru secolul nostru, instruirea continuă şi implicit autoinstruirea au devenit cerinţe fundamentale ale societăţii, determinate de creşterea exponenţială a informaţiilor şi de uzura accelerată a acestora, de mobilitatea profesiilor, de progresele extraordinare ale ştiinţei, tehnicii, tehnologiei şi mijloacelor de informaţie, de dinamismul vieţii economice

1

trebuie să învăţăm să primim educaţie şi de la noi înşine. Metodologia autoeducaţiei avansează . Prin autoeducaţie. Omul reprezintă un produs al propriilor realizări. un om obişnuit ar putea să vorbească 30 de limbi sau să urmeze 10. poate identifica şi folosi sursele de informaţie. stagii de perfecţionare. autocunoaşterea. Aceste modele dezvoltă la nivelul sistemului educaţional (şcolar. sesiuni metodico. Studiile făcute de specialişti evidenţiază capacităţile de care dispune creierul uman în stocarea şi prelucrarea informaţiilor. introspecţia. cursuri de vară. lecturascrierea creativă.” În acest scop. Până la vârsta preadolescenţei educaţia ocupă o pondere mai mare decât autoeducaţia. cercuri şi seminarii pedagogice. extraşcolar.Învăţat e omul care se învaţă necontenit pe sine şi învaţă necontenit pe alţii. ● metode de autoconstrângere: autodezaprobarea.. autocritica. de folosirea cât mai plăcută şi utilă a timpului liber. Deşi părinţii şi şcoala au un rol important în viaţa noastră. Ea trebuie să pună accent pe folosirea pe scară largă a metodelor activ participative. pentru a se desăvârşi « trebuie mai întâi afundată în timpul prin care va deveni » ( Antoine de Saint. pe tehnicile de învăţare eficientă. cursuri la distanţă. de creşterea nivelului de aspiraţie spre cultură şi educaţie. autoexersarea. de democratizarea învăţământului. autoaprobarea. participă la dezvoltarea societăţii şi la educarea celorlalţi membri ai colectivităţii din care face parte. Ca forme de perfecţionare permanentă a cadrelor didactice sunt prevăzute: studiul individual. Realitatea este că folosim cel mult 10% din potenţele fizice şi psihice..Exupery ). asocierea de idei. îşi formează personalitatea echilibrat. ştiinţa modernă a demonstrat că aproape fiecare om este potenţial dotat pentru a utiliza instrumentele autoeducaţiei. insistând asupra acţinilor prin care omul se autoeducă.un model economic” bazat pe folosirea cu maximă eficienţă a timpului educaţiei. 2 .ştiinţifice. pe creşterea efortului de învăţare al elevilor şi pe formarea capacităţii de autoevaluare. Omul care doreşte să se autoeduce permanent.şi sociale. iar după adolescenţă autoeducaţia deţine treptat o pondere semnificativ mai mare decât educaţia. postuniversitare şi de doctorat. exemplul. autoanaliza. ● metode de autostimulare: autoconvingerea.un model filosofic” al educaţiei. pe folosirea unui stil didactic integrat. în timp acestea devin egale ca importanţă şi extensie. postşcolar) patru categorii de metode de cultivare a autoeducaţiei: ● metode de autocontrol: autoobservaţia. ceea ce a făurit singur din propria lui fiinţă. autorenunţarea. planul rezumativ. Nicolae Iorga susţinea că: .15 facultăţi. jocul individual şi colectiv. autoavertismentul. Diferenţa dintre posibil şi real este chiar diferenţa între ceeea ce suntem şi ce putem deveni. dar ca orice creaţie. şcoala este o etapă iniţială a educaţiei permanente. comunicarea prin interacţiune. Nu întâmplător. schimburi de experienţe. autoevaluarea. autocomanda.autorespingerea.. bazat pe reflecţie. consultaţii. cursuri periodice de informare. dar şi . elevii învăţând să se formeze pentru o lume în continuă schimbare. permanentizându-se în timp. omul poate să reduca o parte semnificativă a acestui decalaj. autosugestia. ● metode de stimulare a creativităţii: strategii creative de tip didactic. Dacă s-ar folosi doar 50% din capacitatea intelectuală.

al grupurilor şi asociaţiilor de tineri. BIBLIOGRAFIE: Barna. Cercetările relevă faptul că adolescenţii se pot entuziasma foarte repede. Procesul educativ care se desfăşoară la nivelul instituţiilor de învăţământ. la rândul ei. atitudinea sa faţă de sine. solidaritatea. trebuie să fie efectiv sprijinite prin atmosfera şi atitudinea din familie.didactic. fixarea şi realizarea obiectivelor propuse. mai puţin prin propunerea unor idealuri independente. iar autoeducaţia se realizează prin imitarea modelului. prin acţiunea acesteia.anime-empire. se va exprima prin demnitate. prin mass-media şi prin alte mijloace organizate sub auspiciile acestor factori. convingerile sale deci. idei puternice. întrucât influenţele se primesc uşor în adolescenţă. devotamentul. Editura Albatros. pot să apară o serie de dificultăţi sau particularităţi.ro 3 . responsabilitate. direcţiile prioritare. de cerinţele dezvoltării sociale. organizat şi planificat. Fiind etapa cea mai timpurie a autoeducaţiei. idei forţă. La fel de repede renunţă sau abandonează. atunci când participă la acţiuni bine organizate.regielive. la posibilitatea de a-şi controla şi orienta de sine stătător faptele. în deplina concordanţă cu atitudinea faţă de societate. Ele sunt determinate de modul de receptare a informaţiilor. Tânărul ajunge la capacitatea de autocontrol. capacitatea de ierarhizare a valorilor. datorită conştiinţei de sine care are la bază. În acest context. a eroului preferat. Contează mult exemplul personal al celor chemaţi să-i educe pe tineri.La vârsta preadolescenţei se poate face primul pas în abordarea autoeducaţiei. în mod sistematic. probitate profesională în viitorul apropiat. Tânărul va lega ideile sale cele mai trainice. 1989 www. dacă nu sunt îndrumaţi şi încurajaţi. fraternitatea umană. Andrei. cinste.preferatele. convingerile.ro www. Părinţii au datoria de a cultiva la copiii lor ascultarea. În puterea noastră autoeducaţia.facultate.com www.ro www. respectul. de interesele comunităţii în care trăieşte. Şcoala se străduieşte să formeze capacitatea de discernământ a tinerilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful