P. 1
Domeniul.limba.si.Comunicare. Ed.delta.(5 7ani.) TEKKEN

Domeniul.limba.si.Comunicare. Ed.delta.(5 7ani.) TEKKEN

|Views: 81|Likes:
Published by ica-cozma

More info:

Published by: ica-cozma on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

GE O RGE T A T OMA

evoluore strotegii de coPlrl Dentru ' de 5-7 ont

MAKTA VAR?Ar.r DAN
.{rh' -1N tR a' ^ '-y Anv -/fl

dUNIYEK9ULi FERMECAT: >^ 2,3
r, \oo^

s

,u t'"

&
{:

A ceaet* lucrareeeberealizatZ co n formilatecu noul Curricul u m p e n lru e d u c a lla t i mVur iea co p iiloraprobaN , r,b 2 3 3 lO 1 , O g , 2 O O O V rin ordinulM. E . C. In

GEORGETA TOMA

MARTA VAnSANDAN

*ff.ouo ""\

s$$"

*.&..Tf
% vi
7 ?rV
COLABORATORI

w
.

f, t a a

AI!G;-.I ELMARiA MAGDALENA ICRDACI-I E EIANA ELENA. MIHAIIOANA fo4iREA ADINA MARIA I..IEDELEA FILOFTEIA

sAvAnrscu oANA tRtNr'
STANGABRIELA FLORICA TOLO.S RODICADORINA

RADUCU ELENA SAMARESCU CONSTANTA

INITIALA EVATUARE
DEOBSERVATIE-PRONUNTIA ATENTIA - SPIRITUL
'Privegfe cu oienfiece/edoud imagini. 'Spunecore estediferenlodintreele. ' Spune ce povestefoc porfepersonoie/e Sicumse nume5fe docd ptiidin popu$o.

b_#

2

EVATUARE INITIATA
r'ii,r'',,:ii i :.i i i{,4, !,; ti r,,if . i: +::-',._.i"r., 1;l 1..,

' Stobi/eg te ordinea imaginitor. ' Creeozdo povesfedupd ocesfeorespecldndsuccesiuneo evenimenteior.

31Wf,${tN1+$IIN
nnEA EU $t LUfvlEA
MEA FAf,NILIA
.;

personaieledinimagineaoldturata. ' Recunoogfe ' Creeozdo povesfedespref amiliadinimogine. . Spunecdli membri aref omitio fo Sicu cine petrecice/mai mult timp. nisipul. zdin spoliulliber ' Deseneo imogineo' Co/oreozd adecvat de mai iospuncfu/dupa model' in spofiu/ ' Scriefi

. i. it

i- - : ', - - . - +. . ,

.]*-f__|--_

.

ffi ||ll I . ' Alcdtuiegfe ' Coloreozd imaginea. propoziliicu iucdriile dinimogine. ' Deseneo zdin spoliulliberliniule. ' Scriein spofiu/de moi jos/inioverticold dupd model. ' Povesfegfe cum esfeso/ofo de grupd gice foci tu lo grddinifd.MEA EU SrLUMEA iH tufifirA FERMEcITA ' Descrieimogineaotdtturatd. 'Spune undeseof/dceidoicopii5icefoc ei.

7 .

' Coloreozdimoginea.gurd. ' Deseneozdinspafiulliberdintiipieptenului. ' Alcdtuiegte propoziliicu cuvinfe/e:fotd.zdmbet. ochi. ' Scriefiin spofii/ede mai jos/iniooblicd dupa rnodel.EU MEA SrLUMEA CORPUT UMAN 'Privegfe cu ofenlieimogineo oldturafdgispunedin ce poeziefoce porte. ("SfotulMamei") ' Recifdsfrofoilustrot d in imo gine. pdr. ///// /// .

I .

r' . ' Deseneo liberptooiadusdde vdnf. ' Spunecore anotimpi[iplocecelmaimulf$idece. . zoin spaliut ' Scriein spofiu/de moi iosperechi de liniidupd model. sunfpice gfri 'Creeazd o povesfedesprece/e pofrufiice ale anului.cEMAittcottlonnAz tul ANUL $r FilCEtE ' Privegfe cu otenlie ce/e patru zdne din imagineo oldfurotd. ' Co/oreozoimaginile. spune cine desprefiecore.

.

' Deseneozdinspaliullibercodile. 'Spune docd Sfiio poeziedesprefructe. ' Spunece conlinfructelegi/egume/e.cEMATttcon.legumesou vifomine. ' Recunoogfe gidenumegf gi/egume e fructele Ie toamnei ' Desporfe in si/obenumelefructelorgilegumelorcunoscufe. l ffi 12 . VITAMINE DEtA CINE? ' Privegfe cu atenlieimogineooldturatd. ' Scrie in spoliul de moi josbosfonuI dupd model.lonnAa VITAMINE.

.

zdpadd.gheafa. propozitii Alcdtuiegte cu ocesfecuvinte.cEMAittcott.4 ffi x ffiffi . ' Deseneozdin spaliu/ /ibersfe/ufe de gheold. f ulger. ffi *.loanAr FENOMENE AtE NATURII ' Privegfe cu ofenfieimogineo oldturatagispune din cepovesfefoce porfe. jos 'Scriein spa|iuldemoi semne/e grofice dupd model. ' Desporiein silobecuvintele:fenomene. ' Coloreozd imoginea. ' Povesf e5tefrogmentulilustrot.

.'f .a "t' " i 15 l i l i l.ffi\:I ..:F . . u.

loanAa UNIVERSUT ' Privegle cu otenlieimogineaoldturofdgispune din ce poeziefoce porte. propozilii A/cdfuiegte cu ocesle cuvinte. ' Recifodocd poli poezio. ' Deseneozoin spaliul grafice dupd model. rochefd. . soore.cEMAittcott. ' Desporfein si/obecuvintele:cosmonaut. univers. de moiiossemne/e ' Co/oreozdimoginea aldturofd.

w / * * * Nt w \*t b\ o * 9 '-t-"t-' &.W * 17 . . /s..:l' . v{+' t ^.:..

' Deseneozdin spofii/e de moi jos ornomenfe pentru costumul nalionol dupd model.NotSUNTEM nonnAut 'Descrie imogineo oloturatdgispunedin ce poeze foce porte. .#q% fl 18" . ("Cdnfec" de George Cogbuc/ ' Co/oreozd adecvot imogineo oldturotd gi deseneozd sub fluier fot ofdfeo boloone souflori clte litereore numele ldrii noostre.

I I .i .

coprd.impodobit.gfe sorcovd. plugugor. ' Spune ce dofini sunf reprezentotein imogine. ' Coloreozdimogineo. 'Scriedocd polilitero'A"dupd model. propoziliicu cuvintele:sfeo. .o OBICEIURI STRABUNE ' Descrieimogineo oldturotd.buhai. brod. ' Alcdtuie. Cdnd merg copiii cu colindul? ' Ce co/ind onunld nogtereoDomnului? ' Dd fiecdruicopil din imogineo oldturotd un nume core sd inceopd cu Iitero"A".

.

22 . Andersen/ ' Spunein preojmo cdreisdrbdlorise pefrece fristaintlmplore. ' Cu ce sunefincepe cuvAnfutl"Momo"? Dor"Moria"? ' Coloreazd imogineo.vtNE. ("Fetito cu chibritunJe" de H. ' Cineoduce doruricopiilorin AjunulCrdciunului? 'Dd-ifeti'leidin poveste numelepe core tlpurta moma luilsus. 'Scrie docd poliin spofii/e de moijos/ifero'M"$icuvdntul"MAMA" dupd model. vtNEMOSCRACTUN! ' Descrie imagineo aldturota gi spune din ce povesfe foce porte frogmentulilustrot.C.

:. : :' l 1 .

A FOST ODATA.ndprosnic. gi nepufincios pro p olcof uieg te ozifiicu e/e. # ffi . TTNERETE rAnAsArnANrTe ' Descrieimogineo oldturatd gispune din ce bosm foce porte frogmentul ('Tinerelefdrd bdtrdnefe giviofd fdrd de moorte" de Pefre/spirescu/ ilustrat. 'Desporle in silobecuvintele:nor. ' Scriedocd po'fiinspofii/ede moi jos/ifero"N"dupd model. ' Povestegle frogmentulcore ti-opldcut cel moi mult... 'Scrie docd polipe ultimele rdnduricuvinte cu litereleinvolote.neinduplecot. ' Pdnd unde a zburotcalullui Fdt-Frumos? 'Cu ce sunefincepe cuvdntul"nor".

ffi'ft " ' #* '--f ----- \\ { I \^ \ t\ ' : lf /r t\-.l l{ l\ I \\* \ I 25 .

ilori. ' Do fiecdruicopil din imcgineo atdfurotd cdte un numecore sd inceood "/". vdtnic. Iodd.cttm. (costumul notional) 'Spunecu ce sunef incepe cuvdnful"ie". cu sunefu/ ' Desporfe in si/obe : ie.moramd. LADABUNICII ' Creeozdo povesfedupd imagineaoloturofo. de moijos/ifero 'Scriedoco polipe ultimele rAnduficuvinte cu lifereleinvotote. fatd. 'Povesfegfe-ne cum eslecoso bunicilorfai. ' Ce pdsfreazdgi poortd cu mdndrie strdbuniciisi bunicii tdi.rsTE rAnnANT? / * FosT $tvA FtArctpE A FosT onssA". bete. ' Alcofuiegfe propoziliicuoceste cuvinfe.. . 'Scriedocd poli in spofiile "/"dupd model. ilie.

.

28) . ' Pentru ce ou luptat strdmogiinogtri? 'Ce credefico opfeopfdbatrdniide lo urma$ilor? ' Cu ce sunef incepe cuvdntul"Unire"? Dor"urma$"? ' Desporfein silobeoceste cuvinte giformeozdpropoziliicu ele. 'Scriedocd poli inspofii/e de moijoslitero"tJ" dtJpd model. ' lmagineozd-fiSiredd diologul dintreofilerulveteran de rdzboigi copri.A FOSI ODATA. 'Scriedocd pofipe ultimele rdnduricuvintecu litereleinvdtote... STRABUNtT NOSTRI 'Privegfe cu afen'lie imogineaoldturotd.

I I .

'Dd celordoud vieluitoorecdfe un nume core sdinceopd cu sunefu/ gio/cdfuieg ' Spunecuvinte core incep cu sun te propoziliic u ele. in lunulNoSTRU Sr pArvrAruru vrETU TToAREIE rur ' Spunece vezi in imogineooldturotd. un desen onimatin cere oi intdlnifpersonojele ' Spunecore esfesfore o emolionoldo celordoud personoje. 'Povesfegte dinimogine. 'Scriedocd po|i inspofiilede moi jos/itero 'Scriedacd polipe ultimele rdnduricuvintecu litereleinvdfote. e f u/"R" ' Coloreozd imogineo. .. "R"dupdmodel..AUFosT suNr. "R".

o\A "F i i I .ooo"\G 41Oo [.

. 'Spunecore personoi fi-aplocuf celmai mulfgidece: pe hangiu? 'Ce /-osupdrof 'Spunegio/fecuvintecore incep cu sunefu/'E". 'Scriedacd polipe ultimele #i F$ # '3 2 '. . ("Ciubofelele ogorului"de CdlinGruio) gte ' Povesfe frogmenfulilustrot.. ' Co/oreozd imagineo.NoSTRU iN .runut AUFosT suNT. rdnduricuvinte cu litereleinvalofe. Sr pAmANTUtul grpAsAnrrr ANTMATELE ' Privegfe cu atenfie imogineo oldturofo gi spune din ce povesfe foce parte. 'Scriedocd poli inspofii/e de maijos/ifero"E" dupd modet.

rf 0il I 33 .

o/cofuiegte cu ocesfe cuvinte.EU S|MT. I g * .. ("Momo"de Euge n Bejenqriu) 'Spune docd gtiipoezio sou o povesfedespremomd. ' Cdnd sdrbdtorim ziuomamelor? 'Cum te otintdpefinemamo? (Odor. CREEZ StEXPRTM zAffigETuL MAMEI ' PriveSfe cu atenlieimogineo oldturafdgispunedin ce poeziefoce porte. ' Scriedocd poli in spofii/ede maijos/ifero"O"dupd model. desporfe-lein propozilii silobe.) ' Cu ce sunefincepe cuvdntul"odor"? ' Spune cel pulin trei cuvinfe core incep cu sunef L)l"O".. 'Scrie doca poli pe ultimele rdnduricuvinte cu litereleinvdtate. ' Co/oreozd odecvat imogineooldfurotd..

ii i--"\ i ...ri " 't.. "# iiii '-1"i"'' i+ i.\.....rj::* . .:=...gli"' iil Ii u"Ll--..- ' .\\ \.'.\\'i Llr ..1 ::'!'l::'5 . t. : i.'-{.{ri |.. t t '^ .-.1::=*tt-t . I .}rffi il . at . : . a a t t a ..':.

' Scriedocd poli in spof/e de moi jos/ifero"C"dupd model. ' Coloreozdodecvot imogineoaldturatd. CREEZ SI EXPRTM . pe core /e cunogfigispune ' Numegfeflorile ce cu/ooreou pefo/elelor. 'Scriedocd polipe ultimele rdnduricuvintecu litereleinvdfote. EUS|MT. 'Spune o povesfe sou o poezie despref/ori.FANTEZTE TN GRADTNA $rcuroARE $l sugsoARE ' Spunece veziinimogineooldturato. "crizontemd"? ' Cu ce sunefincepe cuvdntul ' Spune trei nume de flori core so inceopd cu sunefu/"C" $i o/cdfuie5fe propoziliicue/e.

.

.

.

.in interiorul c uvdn f u/ui5ilo sfdrgif odecvot imogineooldturotd' ' Coloreozd . cu otenlie imogineo oldturofd Sispune . Privegfe ce vezt.. in ce po ezieoi intotnitfoofe meseriile din imogine? ' Cumsuntoom eniicore muncesc? ' Spune ontonimulcuv lntului "hornic"' ' Cu ce sunefincePe cuvdn tul"lene"? . Spune cdfe trei cuvinfe in core suneful "L" sd se of/e Io incepuful u/c uvd ntului' c uvd ntu!ui. pe uttimeterdnduricuvinte cu litereleinvdlote' ' Scrie docd poyi . scrie docd poli inspofiilede moiioslifero"L"dupd model. SlCUMFACE? .AcuM ittvATDEPE crNEFACE.

"1 w I I .

' Povesfe ogine o oldt urotd. sifd.spic. 'Spunecu ce sunef poli dupd model.semdndfoore.invAl DE PE AcuM NomrnA PE MASA DE cAr*pPE ' Privegfe cu ofeniie imagineo oldturotd pi spune din ce povesfe f porte. ("Povesfe o pdinii") gtefragmentulilustrot.secen5.sore. ' Alcdtuiegfe incep ocesfecuvinfe. ' Scriedocd in spofii/ede moiios/ifero"S" cu litereleinvalote. rdnduricuvinte 'Scriedacd polipe ultimele . ' Co/oreozd od e cv of Tm propozliicu cuvintele:soc.

43 f^ .

44. ' Coloreozdadecvot imogineo aldturotd. ' in ce cotegorieintrd oceste mijtoacede tronsport? ' Cu cesunefincepe cuvOntul"terestru"? 'Spuneolte cuvintecoreincepcusunefu/'?'. ' Denumegtemijloacelede tronsportdin imogine. . ' Scriedocd poli in spofii/ede moi joslitero "T'dupd model. 'Scriedocd polipe ultimele rdnduricuvinfe cu litereleinvdlote.INVAT DEPEACUM cAdroRnDE-A tuNGUr vREMtl ' Privegfe cu oten|ie imogineo aldturotd gispune unde oi intdlnif ocesf miiloace detronsport.

t -i a ..

' Scriedo cd poli pe ultimelerdnduricuvinte cu literelenou invdtote.itrvAT DE PE AcuM HAIDETIiru excuRsrE! ' Privegfe cu otenlie imogineo oldt urofd 5ispunece vezi. ' De ce credefic d studiozdeducofooreogicopiii. ' Scriedocd poli inspofii/ede mai joslifere/enouinvdfate dupd model. ' Cu ce sunef incepe cuvdntul"hortd"? 'Spune olte cuvinte coreincep cu sunefu/'H". . horta? ' Cumsep/eocd in excursie?(gruporggnizot) ' Cu ce sunef incepe cuvdntul"grLJp"? 'Spune alte cuvinte coreincep cu sunefu/"G".

47 .

Scrie nou invdlote dupd model. de moijos/itere/e docd poli inspofii/e . "D"gi un cuvdnt cu sunefu/ . "D"5icu sunefu/ cuvintecoreincepcu sunefu/ ' Spune .ddi I tr5q . ' Spunesinonimul ' Cu ce sunefincepe cuvdn tul"doctor"? doctorulcoreore griidde onimolebolnove? 'Cumse numegte "V". ' Privegfe cu of enlie imogineaoldfurotdSispune ' lJndemergem cdnd sunfembolnovi? cuvdntului"rnedic".cu MINE! sAremAxonE$Tt cEvor n cANovot FtMARE? ce vezi. rdnduricuvintecu literele docd potipe uttimete . Alcdtuiegfe propo ziliiincore sd fo/ose5 ti un cuvdnf core incepe cu sunef "V". Scrie nou invdfote.

... t.. .i {n 0. 49 .'.

SpuneCuvinfe sUnetUI"Z"' CtJ inCepcu sUnefUl'!"5i COre ti un cuvdnt coreincepe cu sune sd fo/oseg 'Alcdfuiegfepropo ziliiincore '!"giuncuvdntcLJ sunetul"Z". Privegfe cevezi.1i p.s liferele nou invdfofe dupd model' ' Scrie docd'p.Cumsenumescpersoonele ' Cu ce sunefincepe cuvdn tul"iondorm"? ' Cu ce sunelincepe cuvdntul "zebrd"? . uttimelerdnduricuvinte cu literelenou invdfofe' .cu MINE! sArr mANonESTl MEU PRIETENUt POtlTlsTUL. . scrie docd poli inspofii/ede moi io. cu otenlie imogineooldturofd5ispune 'Spunedin ce poeziefoce porte.["Pesfrodd') nlo noostrd? core vegheozdlo siguro . .

ffi I l o o o l n I { : I D t ...11:!r:J:t:.:=:.il j.ii:-"!+rl r I' #_#{8" ....

cu MINE! sArennAruonE5Tl vot Ft in cunAND ScotAR ' Povesiegfe ce veziinimogineooldturotd. 'Spune dince poeziefoce porte. nou invdlote dupd model. rdnduricuvintecu literele 'Scrie dacd polipe ultimete . de moiios/itere/e ' Scrie dacd poli inspofiile nou invdlote. ' Dd gco/d rileiun numecoresdinceopd cu sunetul foce temele? ' COndse infoorce de /o scoo/d undei5i ? ' Cu ce sunefincepe cuvdnt ttl"birou" . ("$coldrila") ' Ce ore in mdnd $coldrifa? ' Cu ce sunefincepe cuvdntul"flori"? "F'. Spunecuvdntu! coreincepe cu sunefu/ "B"gi core descriesforeof etifei.

\.-a*-^-' 53 .

Stiziuo ' Coloreozdimogineo oldturotd. E/enoDrogog/ ' Recifdprimo giultimosfrofd din poezie. ' Povesfegfe cum sdrbdfore de I tunie.PRIETENI DEPRETUTINDENI 'Descrieimogineo oldturotdgispune din ce poeziefoce porfe("1 lunie. 'scrie docd poli inspof/e de moijo. 'Scriedocd polipe ultimete doud rdndurinumele prietenilortdi. .s/ifere/e invofote.

: .

t' ' ':: . Prive5tecu ofenfie imaginea $i spune din ce poveste foc part d cald") nfof e. ' Coloreozd 56 !:] . ("P person oiele preze e fragmentulreprezenlafin imagineode moijos. din poveSfife . spunein caredin personoie/e regose5ii... Repefdimpreund carefi-ouplocut ce/ moi mult' cu co/egiipoeziile adecvaf imaginea.: t_ ' a .. Poveste5l .

lnaVecT.|.or General .Ventrua pulea ti utilizaaL Ca urmarea celor?rezentatelucrarea Vrimeqte ?ngr*dinirr*. domeniul comunicare.inlru lradiTrionaliam Ventru coViii didacziccare oVrijin*activihateainatructiveducalivHin de5-7 ani"e6le un auxiliar qr*dinilZ. : 973. 5 O R O N | Lrtr IlLlff tril trtr tr LrL|f .otrategii de evaluare Lucrarea .7 3 -3 P ret : 5 . didactic a eeriede ouqeotiicu Vrivirela vor qkoiln acesNauxiliar Educataarele ale copiilor de 5-7 ani in domeniul limbh qi evaluarea aahiziliilor Vadaqoqioe qtiinlelorqi domeniul om gi societate.l n fr e tr a d it ionalism qi modernism" qi modernism .Co le c lia .E..781 9786. avizul.a/tA^"-'q f1--a L s.8 .C. ?reda Viorica M. N.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->