You are on page 1of 4
URMĂRIREA CURENTA A COMPORTĂRII IN TIMP Urmărirea curentă a comportării în timp a construcţiilor este componentă

URMĂRIREA CURENTA A COMPORTĂRII IN TIMP

Urmărirea curentă a comportării în timp a construcţiilor este componentă a sistemului calităţii în construcţii.

 • 1. Domeniul de utilizare: “Reabilitare infrastructură urbană, zona I.L.Caragiale Milcov

intersecţie str. Letea ” din municipiul Bacău.

 • 2. Scop: evaluarea stării tehnice a construcţiilor şi menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a construcţiilor

3.Tip de activitate: sistematică, de observare a cerinţelor de calitate a construcţiilor, care, corelată cu activitatea de întreţinere, are scopul de a satisface cerinţele utilizatorilor.

 • 4. Urmărirea în timp a comportării construcţiilor în raport cu cerinţele funcţionale impune două

etape:

 • diagnosticarea stării construcţiei comparativ cu cea stabilită prin proiect,

 • propunerea de intervenţie prin lucrări de întreţinere, reparaţii, înlocuiri.

 • 5. Funcţie de aspectele urmărite predominant de comun acord cu beneficiarul, programul de urmărire în

timp se elaborează pe următoarele criterii:

 • - durata de viaţă a elementelor, subansamblelor sau ansambleilor,

-performanţele elementelor, subansamblelor sau ansambleilor,

 • - agenţii agresivi care acţionează asupra materialelor şi alcătuirilor componente ale construcţiei,

 • - cerinţele de calitate ale spaţiului.

  • 6. Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin:

urmărire curentă;

urmărire specială.

 • 7. Urmărirea curentă se efectuează pe toată durata de existenţă a construcţiilor, conform legislaţiei

româneşti şi prezentelor instrucţiuni.

 • 8. Urmărirea specială se instituie la:

-construcţii noi de importanţă deosebită sau excepţională stabilită prin proiect,

 • - construcţii aflate în exploatare, cu evoluţie periculoasă recomandată de rezultatele unei

expertize tehnice sau a unei inspectări extinse,

- la cererea proprietarului, a ISC sau a organismelor recunoscute de acesta pe domenii de specialitate.

9. Construcţiile care se supun urmăririi speciale vor fi stabilite de investitori sau administratori, împreună cu proiectantul

 • 10. Administratorul construcţiei are următoarele obligaţii şi răspunderi:

■ răspunde de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor sub toate formele, asigurând personalul necesar; comandă expertizarea construcţiilor; comandă proiectul de urmărire specială; comunică la I.S.C.J. instituirea urmăririi speciale.

 • 11. Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi specială, denumite responsabili cu

urmărirea comportării construcţiilor, au următoarele obligaţii şi răspunderi:

să cunoască toate detaliile şi să ţină la zi cartea tehnică a construcţiei, inclusiv jurnalul

evenimentelor;

să efectueze urmărirea curentă, iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea

programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens; să sesizeze administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertize tehnice.

 • 12. Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop:

menţinerea fondului construit la nivelul cerinţelor de calitate;

asigurarea funcţiunilor proiectate, inclusive prin reabilitări sau modernizări.

 • 13. Urmărirea curentă se realizează lunar.

 • 14. Urmărirea curentă a comportării lucrărilor se face prin examinare vizuală directă şi, dacă este

cazul, cu mijloace de uz curent, permanent sau temporar.

 • 15. Cerinţele de calitate examinate în cadrul urmăririi curente a comportării în exploatare sunt:

rezistenţă, stabilitate şi siguranţă în exploatare;

asigurarea evacuării apelor;

exigenţe pe timp de iarnă;

exigenţe de igienă, dotări şi servicii;

 • 16. Recomandări pentru exploatare:

evitarea supraîncărcărilor construcţiilor

sunt interzise intervenţiile asupra structurii construcţiilor fără acordul proiectantului.

 • 17. Recomandări pentru lucrări planificate:

întreţinerea în timp a construcţiilor este o activitate ce trebuie integrată în sistemul general de control şi menţinere a siguranţei construcţiilor; obiectivele activităţii de întreţinere sunt: constatarea, prevenirea şi documentarea. întreţinerea se va efectua prin revizii care pot fi : curente, operative sau periodice; reviziile curente se efectuează lunar, cele periodice trimestrial sau anual iar cele operative au loc după fenomene naturale sau avarii tehnologice. sunt interzise intervenţiile asupra structurii construcţiilor fără acordul proiectantului.

Planificarea lucrărilor de reparaţii sau consolidare va fi făcută în funcţie de nivelul de gravitate al degradărilor. Sunt folosite trei niveluri:

nivelul I - cuprinde degradări ca urmare a exploatării normale şi care nu periclitează

siguranţa construcţiilor, au o evoluţie lentă şi se rezolvă prin lucrări de întreţinere şi reparaţii; nivelul II- cuprinde degradări ca urmare a exploatării normale care la data

observaţiei nu periclitează siguranţa construcţiilor, dar care au o evoluţie rapidă necesitînd remedieri de urgenţă; nivelul III- cuprinde degradări caurmare a unor acţiuni accidentale sau ca urmare a agresivităţii mediului ce pun în pericol imediat ori în termen foarte scurt siguranţa în exploatare a construcţiei. Lucrăile de reparaţii se fundamentează prin expertize tehnice.

 • 18. Personalul însărcinat cu efectuarea activităţilor de urmărire curentă va întocmi rapoarte ce vor fi

menţionate în Jurnalul Evenimentelor şi vor fi incluse în Cartea Tehnică a construcţiei.

 • 19. Activitatea de urmărire curentă a comportării în exploatare a construcţiilor se va executa cu

respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.

 • 20. Elemente verificate în cadrul urmăririi curente la drumuri

  • - platforma drumului- materiale aduse de viituri, burduşiri, tasări, stabilitate taluzuri, alunecări de teren,

  • - încadrare îmbrăcăminţi ( borduri, benzi de încadrare) - rupturi, uzură beton, denivelări locale,

  • - carosabil - degradări( fisuri, crăpături, gropi, făgaşe, suprafaţă alunecoasă), planeitate, rugozitate,

  • - scurgerea apelor - şanţuri, rigole, canale de scurgere, guri de scurgere,

  • - siguranţa circulaţiei - semnalizare verticală, semnalizare orizontală, parapeţi, garduri de protecţie,

  • - plantaţii şi accesorii.

   • 21. Elemente verificate în cadrul urmăririi curente la poduri, podeţe, ziduri de sprijin

    • - calea pe pod, guri de scurgere, trotuare, parapeţi,

    • - rosturi de dilataţie,

    • - aparate de reazem şi dispozitive de protecţie antiseismică,

    • - suprastructura-grinzi, plăci,

    • - infrastructura - fundaţii, elevaţii, coloane, stîlpi, cuzineţi, ziduri întoarse,

    • - rampe de acces-taluzuri, aripi, sferturi de con, acostamente, cale,

    • - albie şi apărări de maluri - calibrare albie, etiaj, obstacole albie, afuieri, ziduri de sprijin,

    • - lucrări de siguranţa circulaţiei - indicatoare, marcaje, parapeţi metalici.

 • 22. Lucrările de întreţinere curentă pe durata de viaţă a construcţiei sunt obligatorii şi cad

 • în reponsabilitatea utilizatorilor şi administratorilor.

  • 23. Lucrările de întreţinere curentă specifice drumurilor, podurilor şi străzilor sunt prevăzute în

  următoarele acte normative:

  • - AND 554-02 Normativ pentru întreţinerea şi repararea drumurilor publice.

  • - CD 99-2001 Instrucţiuni tehnice privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de şosea din beton, beton armat, beton precomprimat şi zidărie de piatră.

  • - NE 033-2004 Normativ pentru întreţinerea şi repararea străzilor.

  12. REFERINŢE. ■ Legea 10/1995 - Legea privind calitatea în construcţii; Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi post

  utilizarea construcţiilor. H.G. nr.766/1997 Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii. H.G. nr.766/1997

  Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. H.G. nr.766/1997

  Regulament de organizare şi funcţionare a Inspecţiei de Stat în Construcţii, aprobat de Primul ministru cu Decizia nr. 395/2005

  Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii. H.G. nr.272/1994

   

  Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. H.G.

  nr.273/1994

  Norme de întocmire a Cărţii Tehnice a construcţiei. H.G. nr.273/1994

   

  P 130/2000 — Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor

  MP 031-03 Metodologie privind Programul de urmărire în timp a comportării construcţiilor din punct de vedere al cerinţelor funcţionale.

  Nr.

  Obiect

  Modul de

  Fenomen

  Mijloace

  Periodicitate

  Crt.

   

  observare

  urmărit

  sau

   
   

  dispozitive

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  2

  Imbracaminti

  Vizual

  -fisuri

  -ap foto

  Anual si după

   

  rutiere

  -crăpaturi

  -ruleta

  evenimente

       

  -faiantari

  -dreptar

  deosebite (viituri,

       

  -deplasări

  -teodolit

  accidente, etc)

       

  la rosturi

           

  3

  Fundaţii

  Vizual

  -fisuri

  -ap. Foto

  Anual si după

   

  -crăpaturi

  -camera

  evenimente

     

  -rupturi

  video

  deosebite (viituri,

     

  -dislocări

  -ruleta

  accidente, etc)

     

  -deplasări

   
     

  -eroziune

   
     

  -afuieri

   

  4

  Accesorii:

  Vizual

  -fisuri

  -ap. foto

  Anual si după

  -taluzuri

   

  -crăpaturi

  evenimente

     

  -alte

  -deplasări

  deosebite (viituri,

     

  amenajări

   

  -eroziuni

   

  accidente, etc)

   

  Întocmit,

  ing. Panţîr Raluca