You are on page 1of 2

Bài 1: Cho hai số nguyên tố p, q và số nguyên dương athỏa mãn

2 1
1 ...
q
a a a p
÷
+ + + +  .
Chứng minh rằng: 1(mod ) p q ÷ .
Bài 2: Cho số nguyên tố pthỏa mãn 2(mod3) p÷ . Chứng minh rằng với mỗi số nguyên
n luôn tồn tại vô số số nguyên mthỏa mãn
3
(mod ) n m p ÷ .
Bài 3: Tìm các số nguyên tố p, q thỏa mãn (3 7 )(3 7 )
p p q q
pq ÷ ÷ .
Bài 4: Cho pnguyên tố, a và bnguyên thỏa mãn: ( , ) 1 a b = , (mod ) a b p ÷ . Chứng
minh rằng: Với mọi số nguyên dương n luôn có ( ) ( ) ( )
n n
p p p
v a b v a b v n ÷ = ÷ + .
Bài 5: Tìm số nguyên dương nlớn hơn 1 thỏa mãn:
2
2 1
n
n +  .
Bài 6: Cho số nguyên tố pthỏa mãn 1(mod3) p÷ . Chứng minh rằng tồn tại số nguyênx
thỏa mãn 1(mod ) x p = và
3
1(mod ) x p ÷ .
Bài 7: Cho số nguyên tố p, 1(mod3) p÷ và hai số a, b nguyên dương thỏa mãn: Nếu
, x y nguyên thỏa mãn
3 3
(mod ) ax bx ay by p + ÷ + thì (mod ) x y p ÷ . Chứng minh
rằng:b không chia hết cho p và a chia hết cho p.
Bài 8: Cho số nguyên dương n lớn hơn 5. Chứng minh rằng không tồn tại , p q nguyên
dương thỏa mãn: p q n + = và
1
2 3 2.3
n p q +
= + .
Bài 9: Cho số nguyên tố pvà số nguyên dương n thỏa mãn: pkhông lớn hơn ước
nguyên tố nhỏ nhất của n và 2 1
n
p +  .Chứng minh rằng 3 p= .
Bài 10: Chứng minh rằng không tồn tại ba số nguyên dương đôi một nguyên tố cùng
nhau thỏa mãn: 2 1
a
b +  , 2 1
b
c +  , 2 1
c
a +  .
Bài 11: Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên dương n thoả mãn 2 1
n
n ÷  .
Bài 12: Chứng minh rằng không tồn tại các số nguyên , , x y z thoả mãn
2
3
z
x y = ÷ ,
3(mod4) z÷ .
Bài 13: Cho 3 số nguyên dương , , a b c thoả mãn ( , , ) 1 a b c = . Chứng minh rằng tồn tại
số nguyên dương n sao cho với mọi số nguyên dương k ta luôn có
k k k
a b c + + không
chia hết cho 2
n
.
Bài 14: Cho số nguyên tố p thoả mãn 1(mod4) p÷
a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương
1
1,2,...,
2
p
a
÷ ¦ ¹
e
´ `
¹ )
luôn tồn tại duy nhất
số nguyên dương
1
1,2,...,
2
p
b
÷ ¦ ¹
e
´ `
¹ )
thoả mãn
2 2
0(mod ) a b p + ÷ .
b) Chứng minh rằng
1
2 2
2
1
2 1
2
4
p
k
k k p
p p
÷
=
| | ( ( ÷
÷ =
|
( (
¸ ¸ ¸ ¸ \ .
¿

c) Chứng minh rằng
1
2
2
1
( 1)( 5)
24
p
k
k p p
p
÷
=
( ÷ ÷
=
(
¸ ¸
¿
.