BAB 4: PERANAN GURU PSV

i.

Guru PSV sebagai pengurus Selain dari mengamalkan konsep 5P dalam pengajaran dan

pembelajaran,guru PSV juga perlulah memainkan peranan dalam pengurusan terutamanya dari segi menghasilkan ruang atau bilik studio khusus yang memberi impak yang maksimum kepada pelajar.Ini kerana kekuatan PSV di sesebuah sekolah terletak kepada guru PSV itu sendiri dan tempat operasi iaitu Bilik/Studio PSV. Perkara yang ditegaskan dalam bidang penghasilan seni visual adalah kegiatan kreatif yang melibatkan benda-benda yang dapat disentuh, dilihat dan diimaginasi bagi menggalakkan perkembangan persepsi dan daya intuisi. Dengan ini diharapkan fahaman nyata dan abstrak dapat diselaraskan dan pemupukan minat terhadap PSV dapat dikembangkan.Sebagai seorang pengurus,guru PSV juga perlu merancang dan mengurus proses pengajaran dan pembelajaran termasuk menggariskan matlamat pembelajaran, merancang strategi yang sesuai serta mengurus tingkah laku pelajar,mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. Guru PSV juga perlu menguruskan bahan bantu pengajaran dan pembelajaran, bertanggungjawab ke atas bahan dan peralatan, serta menjalankan aktiviti luar.

ii.

Guru PSV sebagai pembimbing Selain pengurus, guru PSV juga perlu menjadi seorang pembimbing demi

menjayakan dan memantapkan lagi mata pelajaran PSV. Para pelajar hendaklah dibimbing dengan sepenuh perhatian. Sekiranya pelajar menghadapi sebarang masalah dalam menguasai kemahiran, maka guru hendaklah mengadakan aktiviti pemulihan bagi membantu pelajar tersebut menguasai kemahiran. Bagi pelajar yang telah menguasai kemahiran, guru berperanan melaksanakan aktiviti pengukuhan dan pengayaan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran.

18

iv. Guruguru juga perlulah membantu pelajar menghadapi cabaran masa depan dalam Pendidikan Seni Visual. Guru PSV juga perlu menggalakkan pelajar-pelajar melaksanakan pemerhatian aktif. v. Guru juga perlu menerapkan pemahaman. Guru PSV sebagai pemudah cara Guru PSV juga berperanan sebagai pemudah cara. 19 . Guru PSV sebagai inisiator Akhir sekali. interaksi yang kreatif dengan alatan serta aspresiasi seni. penghayatan dan kritikan tentang perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. membawa perubahan kepada diri pelajar. Guru PSV sebagai motivator Di samping itu. Guru PSV juga bertanggungjawab dalam pemupukan minat pelajar dalam bidang artistik sepaya pelajar berkeinginan untuk menghasilkan karya-karya yang bersifat lakaran dan memperlihatkan kepentingan konsep seni visual. Guru hendaklah melaksanakan pengajaran berteraskan ansur maju dan mengelolakan aktiviti pembelajaran mengikut tahap kebolehan pelajar. guru PSV juga berperanan sebagai motivator yang menjalankan aktiviti bina semangat dan membentuk keyakinan diri pelajar. Guru juga seharusnya berusaha untuk merangsang dan menggalakkan pelajar ke arah kecemerlangan diri.iii.menyokong aktiviti penyelesaian masalah.guru perlu memudahkan pemahaman pelajar tentang konsep yang diajar dengan mengaitkannya dengan situasi sebenar dalam kehidupan pelajar.menyarankan kolaboratif dan koperatif melalui kerja kumpulan.mengemukakan soalan yang mampu menjana pemikiran kreatif dan kritis. guru PSV juga boleh memainkan peranan sebagai inisiator dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. memberi dorongan dan bimbingan dan membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah sosio dan emosi pelajar. Guru boleh merangsang pemikiran murid yang bercapah.Sebagai pemudahcara.

Sesungguhnya. 20 . peranan guru PSV amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran PSV di sekolah. melaksana. menilai dan membuat penambahbaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan. kewibawaan dan komitmen guru merancang. mengurus. Ketrampilan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful