ΕΝΩ΢Η ΢ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ΢

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ΢ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ & ΘΡΑΚΗ΢

Νόκηκα αλαγλσξηζκέλν ζσκαηείν κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 314/2012 απόθαζε ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Ρνδόπεο.
Δηεύζπλζε Αιιεινγξαθίαο : ΢σδνππόιεσο 26Ζ Κνκνηελή
Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε : espeamt.blogspot.gr/
Email : espamt2012@gmail.com
Fax : 2130116166

ΠΡΟ΢ : Δ’ ΢.΢.

Αξ. Πξση. 105/2013
Κνκνηελή, 6 Απξ 2013

ΚΟΙΝ : - ΢Υ΢ΜΕΔ.
- Ε.΢.ΠΕ.Α., Ε.΢.ΠΕ.Θ., Ε.΢.ΠΕ.Κ.
- Ε.΢.ΠΕ.ΠΕΛ.,Ε.΢.ΠΕ.Δ.Μ.,Ε.΢.ΠΕ.Κ.Μ.
- Ε.΢.ΠΕ.ΗΠ.,Ε.΢.ΠΕ.΢.Ε
ΘΕΜΑ : ΢ηξαηησηηθά Φαξκαθεία
1. Με ην παξόλ έγγξαθό καο, ζα ζέιακε λα αλαδείμνπκε ην ζέκα ηεο θαξκαθεπηηθήο θάιπςεο ησλ ζηειερώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, από ηα ζηξαηησηηθά θαξκαθεία.
2. Απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνύλ δύν ζηξαηησηηθά θαξκαθεία, ζηελ πεξηνρή, έλα
(1) ζηελ Ξάλζε θαη έλα (1) ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε.
3 ΢ηα ππόςε θαξκαθεία κπνξνύλ ηα ζηειέρε ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ λα
πξνκεζεύνληαη ηα θάξκαθα κε ζπκκεηνρή 5% ελώ ζηα ηδησηηθά θαξκαθεία κε ζπκκεηνρή 25%, ε νπνία (ζπκκεηνρή) εθηνμεύεηαη ζε πνζνζηό 80% ηεο αξρηθήο ηηκήο, γηα
ηα θάξκαθα πνπ δελ ζπληαγνγξάθνληαη.
4. ΢ηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ πεξλάκε όινη, αθόκα θαη απηά ηα κηθξά πνζνζηά κείσζεο ζηελ ηηκή ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο γίλνληαη ζεκαληηθά ζηνλ
θαζεκεξηλό αγώλα επηβίσζεο ησλ ζηειερώλ ησλ ΕΔ.
5. Γλσξίδνληαο ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ βηώλνπλ ηα ζηειέρε
ησλ ΕΔ, αιιά θαη ηελ επαηζζεζία ηεο Θεξαξρίαο ζηε κέξηκλα πξνζσπηθνύ, πξνηείλεηαη ε κειέηε ηνπ ζέκαηνο θαη ε εηζήγεζή ζαο ζηε δεκηνπξγία ΢ηξαηησηηθώλ θαξκαθείσλ ζε πόιεηο κε έληνλε θπζηθή παξνπζία Ελόπισλ Δπλάκεσλ όπσο ε Κνκνηελή.
Για ηη Διοικούζα Επιηροπή
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμμαηέας

Ρεληδνύιαο Γεώξγηνο
Αλζππνινραγόο (ΥΠ-Π)
6937441520

Μίραο Ηξαθιήο
Λνρίαο ΕΠΟΠ (ΕΜ)
6937160255

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful