(ta-fcW M f t

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG Na temelju članka 8. i 31. stavka 2. Zakona o Vladi Rep ublike Hrvatske ("Narodne novine", br. 150/11.), a u vezi s člankom 6. stavkom 2. Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija ("Narodne novine", br. 25/12. i 120/12.), te u vezi s provedbom točke 20. Program a Vlade Republike Hrvatske za m andat 2011. - 2015. i provedbom m jera predviđenih Strategijom razvoja širokopoja snog pristupa u Republici Hrva tskoj u ra zdoblju od 2012. do 2015. godine ("Na rodne novine", br. 144/11.), Vlada Republike Hrva tske je na sjednici održanoj 2013. godine donijela

^

ODLUKU
o izbo ru i zadaćama no sitelja o perativne pro vedbe Projekta o bjedinjavanja svjetlo vo dne infrastrukture u trgo vačkim društvima u većinsko m vlasništvu Republike Hrvatske

I.
Ovom se Odlukom za nositelja opera tivne provedbe Projekta objedinja va nja svjetlovodne infrastrukture u trgova čkim društvima u većinskom vla sništvu Republike Hrva tske (u da ljnjem tekstu: Projekt) određuje trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o.

II. Zadužuje se trgova čko društvo Oda šilja či i veze d.o.o. da u sura dnji sa Centrom za pra ćenje poslovanja energetskog sektora i investicija u roku od 30 da na od da na donošenja ove Odluke izradi prijedlog dugoročnog ugovora o upravljanju svjetlovodnom infra strukturom.

III. Zadužuje se trgovačko društvo Oda šilja či veze d.o.o. da sklopi ugovor iz točke II. ove Odluke u roku od 30 dana od dostave prijedloga tog ugovora, i to pojedinačno sa svim trgovačkim društvima u većinskom vla sništvu Republike Hrva tske, koja upra vlja ju svjetlovodnom infra strukturom u svojem vla sništvu, te s trgova čkim društvima koncesiona rima koja upra vlja ju svjetlovodnom infrastrukturom u vlasništvu Republike Hrvatske.

IV. Zadužuje se trgova čko društvo Oda šilja či i veze d.o.o. da u sura dnji sa Centrom za pra ćenje poslovanja energetskog sektora i investicija u roku od 60 da na od da na donošenja ove Odluke

izradi poslovni pla n koji mora sadržavati model ra da , održavanja i budućeg ulaganja u dogra dnju, proširenje i zajedničko korištenje svjetlovodne mreže, u skladu s analizama i smjernicama koje je izradio Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

V. Ovlašćuje se i zadužuje Da rko Parić, pomoćnik ministra uprave i nacionalni promicatelj digita lnog društva, za nadzor provedbe Projekta te redovito izvješćiva nje Minista rstva pomorstva , prometa i infrastrukture i Povjerenstva za koordina ciju informa tiza cije ja vnog sektora o ostva riva nju i napretku Projekta .

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

2

OBRAZLOŽENJE
Na temelju Za ključka Vla de Republike Hrva tske, kla se: 022-03/13-07/04, urbroja : 50301-05/2013-2, od 17. siječnja 2013. godine, pokrenut je Projekt objedinjavanja svjetlovodne infra strukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Projekt). Glavni cilj Projekta je objedinj a v a nje i kva litetnije upr a vlj a nje viškovim a svjetlovodne infrastrukture i ka pa citeta trgova čkih društa va u većinskom vla sništvu Republike Hrva tske, kao i trgovačkih društa va koncesiona ra koji upra vlja ju svjetlovodnom infra strukturom u vla sništvu Republike Hrva tske. Osim na vedenog, svrha Projekta je unificira nje i sta nda rdizira nje ponude na tržištu elektroničkih komunik a cij a a r di d a v a nj a n a vedene elektroničke komunik a cijske infrastrukture i usluga na korištenje svima pod jedna kim uvjetima , prema na čelu "otvorenog pristupa mreži" (eng. "Open access network"), ka ko bi se omogućio brži i kva litetniji ra zvoj veleprodajnog tržišta u ovom segmentu, a time i ostva riva nje za crta nih ciljeva ra zvoja širokopojasnog pristupa za građane i gospodarske subjekte, u skladu sa Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrva tskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine ("Na rodne novine", br. 144/11.). Provedbom početne fa ze Projekta , koja se sa stoja la od tri kora ka - snimke postojećeg sta nja , analize mogućih modela i a na lize prepreka ostva riva nju Projekta , Centa r za pra ćenje poslova nja energetskog sektora i investicija predla že Vla di Republike Hrva tske oda bir modela upra vlja nja svjetlovodnom infra strukturom te oda bir trgova čkog društva Oda šilja či i veze d.o.o. za nositelja operativne provedbe daljnjih fa za Projekta . Kako bi se osigura o na sta va k Projekta i njegova tra jna održivost, ovom se Odlukom predla žu odrediti za da će trgova čkom društvu Oda šilja či i veze d.o.o. u provedbi Projekta , kroz usposta vu pravnog okvira za upra vlja nje postojećom izgrađenom svjetlovodnom infrastrukturom , i to sklapanjem dugoročnih ugovora kojim a će se podrobno urediti prava i obveze svih trgovačkih društava obuhvaćenih Projektom. Također, predla že se izra diti kva liteta n i održiv poslovni pla n koji će sa drža va ti bitne sa sta vnice modela ra da , za jedničkog održa va nja i budućeg za jedničkog ula ga nja u dogra dnju, proširenje i zajedničko korištenje postojeće i novoizgrađene svjetlovodne infrastrukture od strane svih trgovačkih društa va obuhva ćenih Projektom, u skla du s a na liza ma i smjernica ma koje je izra dio Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija . Ovom se Odlukom ovla šćuje i za dužuje Da rko Pa rić, pomoćnik ministra upra ve i na ciona lni promicatelj digita lnog društva , za nadzor provedbe Projekta te redovito izvješćiva nje Minista rstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Povjerenstva za koordinaciju informa tiza cije javnog sektora o ostvarivanju i napretku Projekta . Zbog važnosti Projekta za cijeli sektor elektroničkih komunikacija i gospodarstvo u cjelini, kao i za širu javnost, predlaže se objava ove Odluke u "Narodnim novina ma ".

Procjena fiskalnog učinka - ova Odluka nema utjecaja na državni proračun Republike Hrvatske.

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful