RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MINGGU / TARIKH 

 

TEMA / TAJUK    MINGGU TRANSISI    MINGGU TRANSISI    TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks, komputer,radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am, kata kerja, kata arah Kosa Kata: bulat, segi tiga, rumah, sekolah, kucing, gelas, loceng

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat) 

MINGGU 1  3  – 7 JANUARI 
 

   
  1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran

   
  1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. 1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat.   1.2.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.   3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengankemas dan jelas. 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas   4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.   5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.   1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penungang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.

     

MINGGU 2  10 – 14 JANUARI 
 

MINGGU 3  17 – 21  JANUARI 

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.    2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.

4.1   Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata     PKJR: Persekitaran Jalan Raya   1.1 Jenis-jenis Jalan Raya 1.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya

             

   

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat) 

  MINGGU 4  24 – 28  JANUARI 

 
TEMA: KELUARGA UNIT 2 TAJUK: Keluarga Huda EMK: TMK,Keusahawanan

 
1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

  
1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas 3.1.3 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong , vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 1.1.1

 

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, kerjasama Ilmu: Pend. Muzik, P. Moral KBT: KB (Menjana idea, mengecam, menghubungkait) BCB: Belajar cara belajar: mengingat, mendengar dengan berkesan. Media: Buku teks, buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am, kata nama khas. Kosa Kata: Adik,anak,bapa,keluarga,ayah, emak, ibu, kakak.

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul ,mengikut konteks. PKJR: Jalan raya dengan Kenderaan 

1.1 Jenis-jenis jalan raya

 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.
2.1.1 Mengenal pasti kenderaan yang berbeza.

2.1

Jenis dan cirri-ciri kenderaan 

     
 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN     1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.bercerita. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas 3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.   4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks. 5.1.3Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 2.1.1 Mengenal pasti kenderaan yang berbeza.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat) 

  MINGGU 4  31 JANUARI –   4 FEBRUARI 

 
TEMA: KELUARGA UNIT 3 TAJUK: KASIH IBU

 
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

 

EMK: Kreatif dan inovatif, Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, hormat-menghormati, bersyukur, tolong-menolong Ilmu:P. Moral KBT: BCB: Belajar cara belajar: mengingat. KB: Mencirikan, mengecam KP: Verbal linguistik Media: Buku teks dan BLA Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nam am, kata nama khas, kata ganti nama diri Kosa Kata: dadu, paku, labu, guli cili, nona, guni

 
2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

     
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1   Menyebut dan memahami unsur lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

   

PKJR: Jalan Raya dengan Kenderaan

1.1 Jenis-jenis jalan raya

 

2.1 Jenis dan cirri-ciri kenderaan 

           

2. zoo.1.     2.2.1 Jenis-jenis jalan raya 1.TMK PK : Nilai : Kasih sayang Hormat.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. belon. Mengecam Membuat gambaran mental BCB: Mendengar dengan berkesan / Bacaan Intensif Konstruktivisme: Meneroka KP: Muzik Naturalis Media : Buku Teks Kad Perkataan Benda Maujud Kad gambar Lembaran kerja SB: TB : Kata nama am KK datuk.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.       . perkataan. mengecam.   2. frasa dan ayat dengan betul. 1. 1. vokal berganding. 4.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 5.2 Mendengar.4. dan menyebut bunyi bahasa.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. diftong.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.2.MINGGU / TARIKH    TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  MINGGU 5  7 – 11  FEBRUARI      CUTI TAHUN BARU CINA        MINGGU 6  14 ‐18  FEBRUARI  Tema : KELUARGA UNIT 4 Tajuk : Sayang Ayah EMK: Kreativiti dan Inovatif. rak. 2.menghormat Bersyukur Ilmu : Pendidikan Moral Pendidikan Islam Pendidikan Muzik KBT: KB : Menghubungkait/ Mencirikan.1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1   Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3. dompet. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 3.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. suku kata.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2. 3.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. tebu PKJR: Jalan Raya dengan Kenderaan  1.1. 5.2. 3.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata 4. 1. jip.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4 Menulis imlak dengan tepat. 1.iaitu abjad.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.1. nenek. 2.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya  1.

memahami.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. mengecam. menyebut. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.1 Jenis-jenis jalan raya 1.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. perkataan. iaitu abjad. 3. 1. diftong.2. 1. 5. 5.2 Membaca dan memahami perkataan.2.2. nenek. sepupu mak cik datuk.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. Proton Saga bela PKJR: Jalan raya dan Kenderaan   1.2. vokal bergading.2 Mendengar. suku kata.4 Mendengar.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki.         4. vokal berganding.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN    MINGGU 7  21 – 25  FEBRUARI  Tema :KELUARGA UNIT 5 Tajuk :Saudara mara Huda EMK : Kreatif dan Inovatif PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Kasih saying Hormat Menghormati Sopan santun Ilmu : Pendidikan Moral Pendidikan Muzik Kemahiran Bernilai Tambah KB : Menghubungkait Menjana Ide Mengecam merekacipta menyusun Mengumpul dan Mengelaskan BCB : Mendengar Bacaan Intensif KP : Verbal Linguistik MEDIA : Buku teks .1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 3.6  Mendengar.       .   2. memahami. 1.1. 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4.1. 3.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.Buku Aktiviti Lembaran kerja Kad gambar Kad perkataan SISTEM BAHASA Kata nama am Kata ganti nama diri Kata nama khas KOSA KATA pak cik .   1. frasa dan ayat dengan betul. dan menyebut bunyi bahasa.1  Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya  1.2. dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. 2. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4. diftong .

harum.5 Mendengar. 5.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan raya atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersama orang dewasa atau yang lebih tua. frasa dan ayat dengan betul. 4. daun.2. diftong.2 Membaca dan memahami perkataan.4   Bertutur.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2. 1. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan 3. vokal berganding. vokal berganding.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.4. murai. kaloi lantai. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.   7.   1.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata.2. iaitu abjad. 4. vokal berganding. tupai. seluar.   1. diftong.2 Mendengar. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. mengecam.1.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4. dan menyebut bunyi bahasa.2 Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki 7. 4.  MINGGU / TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)    MINGGU 8  28 FEBRUARI –  3 MAC     TEMA : Bersih dan Sihat UNIT 6 Tajuk : Bersihkan Diri EMK: Kreativiti dan Inovatif. suku kata. melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanakkanak untuk melintas jalan tersebut.2.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. menyebut. 4. diftong.1. 2.    1. . diftong.1. 2. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua.2. tuala.4.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 4.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya.TMK PK : Nilai : Kebersihan Tanggungjawab Menghargai Bersyukur Ilmu : Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral Pendidikan Muzik KBT: KB : Menghubungkait/ Menjana Idea Memadankan BCB: Mendengar dengan berkesan / Bacaan Intensif KP: Verbal linguistik Media : Buku Teks. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. perkataan.2.1 Sebagai Pejalan kaki 5.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. sungai. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.1 Memilih tempat yang selamat untuk melinas         .2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. vokal berganding. sekoi PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. buih. memahami. dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata.komputer Kad Perkataan Benda Maujud Kad gambar Lembaran kerja SB: TB : Kata Ganti Nama Diri Pertama dan kedua Kata adjektif Kata Kerja KK : paip.

diftong.2.   1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. frasa. 7.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.MINGGU / TARIKH    TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  MINGGU 9  6 – 10 MAC    MINGGU 10  20 – 24 MAC  UJIAN SARINGAN 1 .1.2.2.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. syiling   1. frasa.4 Bertutur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. suku kata. dengan betul dan tulisan yang kemas. anggerik.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya. cerek. zink. 3. 5. hormat menghormati Ilmu : Pendidikan Moral KBT: Menghubungkait.2. 4. dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. digraph. melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanakkanak untuk melintas jalan tersebut. 3.2 Mendengar. dan konsonan bergabung dengan betul. penyu. vokal berganding. 2.3 Membina dan menulis perkataan.LINUS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 11 – 19 MAC 2011   TEMA: Bersih dan Sihat UNIT 7 TAJUK: Rumah Bersih Keluarga Kok Meng Keluarga Devi EMK: Keusahawanan. dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. perkataan. digraf. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3. menyebut. nyiru. .   1. vokal berganding. menjana idea Media: Gambar tunggal. 2. digraf. dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. dan ayat dengan betul. diftong.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. frasa.2 Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.3. mengecam. 4. dan ayat dengan betul.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3. vokal berganding. berbual. digraf.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas         . bangku.2 Membaca dan memahami perkataan. diftong.     4.1. 3. 5. kad perkataan BCB : Mendengar dengan berkesan KP : Verbal-linguistik SB: Tatabahasa Kata nama am Kosa kata: dulang.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4. 1. TMK PK: Nilai: Kasih sayang. mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. vokal berganding. tanglung. memadan.5 Mendengar. langsir.  7. dan konsonan bergabung. dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. memahami.4.

      MINGGU / TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)      UNIT 8 TEMA: Bersih dan Sihat TAJUK : Kelas Ceria Jaga Kebersihan Menghias Kelas EMK: ICT PK: Nilai : bertanggungjawab. suku kata. mendengar dengan berkesan SB : Tatabahasa Kata nama khas. 4.2. lap.               . kata nama am.   1.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. johan.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks   5.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.     PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.1. hias   1. 2. kemas kekal.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas     7. melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanakkanak untuk melintas jalan tersebut.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya.3.2. iaitu abjad.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 4. tolong menolong. menggunakan imaginasi dan kreativiti.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. memahami. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. mengecam. 2. kata kerja Kosa kata Susun. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. dan menyebut bunyi bahasa. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Pendidikan Moral KBT : Menghubungkait.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. frasa dan ayat dengan betul. verbal-linguistik BCB : Bacaan intensif. 3. 5. 2. perkataan.6 Mendengar. bekerjasama Ilmu : PJK.2   Mendengar.2. ceria. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.             7.

3 Mendengar.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas               7.   4. dan ayat dengan betul. menjana idea.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.     PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. memadankan KP: Kinestatik Media: Kad perkataan.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.2. pingpong.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. . 2. bola tampar.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.   1.1. depang. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.3 Membina dan menulis perkataan.2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. ayat frasa. bersenam   1. frasa. semangat kesukanan Ilmu: PJK KBT: Menghubungkait.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. bertanggungjawab.3. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.   5.1.     7. 2.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas 3.1 Mendengar. 3. 5.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.    MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN      TEMA: Bersih dan Sihat UNIT 9 TAJUK: Badan Cergas Mari Bersenam Bermain di Taman Permainan EMK: PK: Nilai: Berhati-hati. lembaran kerja SB: Tatabahasa Kata kerja. kad gambar.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 3.2 Membaca dan memahami perkataan. 4.3. imbuhan ‘ber’. 2. ayat tunggal.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Kosa kata: sentuh.

enak.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.2. PJK KBT: KB. Media: Gambar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 4. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.   1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Kata Adjektif. 3.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada   7.   2. SB: Tata bahasa Kata Nama Am. emping jagung cergas.3   Mendengar.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.Menghubungkait BCB: Bacaan Intensif. kad perkataan. 5. mahkota. vokal berganding.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN      TEMA: Bersih Dan Sihat UNIT 10 TAJUK: Makanan Berzat EMK: Keusahawanan PK: Nilai: Kebersihan Ilmu: Sains . memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 3. 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Mendengar dengan berkesan. 2.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.4 Menulis imlak dengan tepat 4.         .   1. dan ayat dengan betul. 3.2. 5. Kosa kata : minyak masak. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata. frasa.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas.2.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Kata Kerja.2 Membaca dan memahami perkataan.   PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3.1 Mendengar.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.     7. diftong. 2.

3 Mendengar.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.   1.1Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. bekas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.5. Inovasi.5. 2. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.   7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN      TEMA: Hidup Selamat UNIT 11 TAJUK: Simpan dengan Selamat EMK: ICT. KP : Verbal linguistik Media: Kad Gambar.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas.   PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. 2.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 3. ICT SB: Tatabahasa Ayat Tunggal. sabit.3. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. Mengecam.3. Sains KBT: KB : Menjana Idea.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Menghubungkait. PJK.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.1.3 Membina dan menulis perkataan. 5. 4. gergaji. congkak.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. Kata Nama Am. seterika   1.   1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. kutip. Kreativiti PK: Nilai: Keselamatan. stor. dan ayat dengan betul.1 Mendengar. Berhati-hati Ilmu: Kemahiran Hidup. cangkul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.4  Melafazdan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2.3. Kosa kata : Kabinet.4. 4.3..              .2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada     7. peti ubat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. uncang. frasa.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3.

3. 3.3.   3. 5. frasa. Sayang-menyayangi Ilmu: Kemahiran Hidup. 3. kunci pagar. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. dan   1.    MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  1.3.2 Mendengar. Kad Perkataan.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. alat tulis suis. Kreativiti PK: Nilai: Berhati-hati.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. SB Tatabahasa kata hubung Kosa kata periuk nasi.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada     7.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. ICT.       7. STANDARD PEMBELAJARAN      TEMA: Hidup Selamat UNIT 12 TAJUK: Pastikan Selamat EMK: ICT.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.3 Mendengar. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. tetapi. dan ayat dengan betul. 2. 4. Sains KBT: KB: Menjana Idea. 2. Inovasi.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.2.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. atau. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah                 .3 Membina dan menulis perkataan.2. KP: Verbal Linguistik BCB: Bacaan Intensif Media: Kad Gambar.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur       PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. 5. vokal berganding.

  7. kreativiti & inovasi PK : Nilai : Berjimat-cermat. dan ayat dengan betul. menegur   1. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. vokal berganding. 1.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.Moral. P. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. tertib. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3.3 Membina dan menulis perkataan.    MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN      TEMA: Hidup Selamat UNIT 13 TAJUK: Berhati-hati Kawan EMK: Keusahawanan.Sains KBT : KB : Menjana idea. p. 5.  7. 3.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada             .1  Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.     PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. 3.point. lembaran kerja SB : Tatabahasa : Kata hubung.   1.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah   2.3.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.1. kontekstual-menghubungkaitkan BCB-mendengar dengan -bacaan intensif KP : Verbal linguistik Media : Buku teks.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. bahaya.2 Mendengar.4. mengecam. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. 3.2. 5.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 7. frasa. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. berdisiplin. kebersihan Ilmu : PJK. kerana.berhati-hati.3 Mendengar.3 Membina dan menulis frasa dengan betul. 2. gamba kad perkataan.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. 2. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1. kata kerja Kosa kata : Kantin.3. 2. kata nama am. BLA.   4.2  Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.3 Mendengar.

  PKJR : Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila. KBT : KB : Menjana idea. berdisiplin. 3. berwaspada.Muzik. lembaran kerja SB : Tatabahasa : Kata nama am. 3. memadankan.point. 3.4.4. kad perkataan. 4.3 Membina dan menulis perkataan.   1. BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif KP : Muzik Media : Buku teks. pelindung siku.4 Bertutur. gambar. kontekstual-mengalami. topi keledar. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.   2. 7.1. p. tangga gelongsor.3   Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada 7. 5.3. 2. pelindung lutut.3. menunggang. BLA. dan ayat dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN      TEMA Hidup Selamat UNIT 14 Tajuk: Saya Selamat di Sin EMK: Kreativiti & inovasi PK : Nilai : Patuh. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. kata kerja.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.6. 2. P.    MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. frasa.5.5  Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.Moral. 4.1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Ilmu : PJK.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. tama permainan. 3. 3. imbuhan Kosa kata : Buaian.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. mengecam. haus. bersiar-siar.     5. 2. P. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.         . basikal.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah melintas dengan selamat – dalam situasi yang dikawal dan diselia.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. hentian.3  Membina dan menulis perkataan.2.         7.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. kad gambar. kad perkataan.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata 3.4. 3. 5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.6.3.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada  7. lampu isyarat.3.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. berdisiplin Ilmu : PJK. dan ayat dengan betul.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila    2. warna.1. Media : Buku teks. 3. lasak.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.               3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.4 Bertutur. topi keledar. poster SB : Tatabahasa : Kata hubung.mengecam. 5. lintasan belang.4 Menulis imlak dengan tepat. 5.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. berwaspada   4.1.5.         . 2. P. PKJR : Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. frasa.kata adjektif Kosa kata : Kenderaan.   3.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN      TEMA Hidup Selamat UNIT 15 TAJUK Berhati-hati di Jalan Raya EMK: Kreativiti & inovasi PK : Nilai : Berwaspada. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Moral KBT : KB : Menjana idea.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. 4. menghubungkaitkan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP : Verbal linguistik   1.   1.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.   2.4. BLA. 2.4.5  Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah melintas dengan selamat – dalam situasi yang dikawal dan diselia.

3. pemilik.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 2.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. gotong-royong. 2.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentangsesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. STANDARD PEMBELAJARAN  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)    TEMA : HIDUP BAHAGIA UNIT : 16 TEMA : HIDUP BAHAGIA TAJUK : Taman Kita EMK: Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi PK : Nilai : • Kerjasama • Bertanggung jawab • Tolong-menolong • Kesopanan Ilmu : Kesihatan.3 Mendengar. kata nama.       3. menang PKJR: Lima Langkah Melintas Dengan Selam   1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.4   Bertutur. 5. vokal berganding.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila   2.MINGGU / TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  1. 7. 7. PSV. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. buku teks.4.4. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3   Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. menarik.2 Membaca dan memahami perkataan. 1. kata adjektif Kosa Kata: Taman.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.2.6. diftong.3. harum.2 Prosedur yang selamat untuk melintas: • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati     . Dunia Sains dan Teknologi KBT : KB• Menjanakan idea • Mengumpul dan mengkelaskan • Mengesan kecondongan pendapat KP• Interpersonal • Naturalis • Verbal-linguistik Media : Kad perkataan. carta.2.4   Menulis imlak dengan tepat.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3. 4. bergaduh.3 Menggambarkan prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah.1.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah yang terlibat dalam melintas jalan dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia. 2.5   Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 7. ceria. 5. bersih. hias. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul.3. 2. 3. buku aktiviti SB : Tatabahasa: kata tanya.memahami dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai soalan bertumpu. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.angkuh.3. 4.2.2 Mendengar.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 2. 2.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.

Tempatan. Kata ganda. 4. 3.4 Melafaz dan memahami puis idengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Moral KBT : Mengumpul dan mengelaskan KP : Interpersonal Media : SB : Tatabahasa: Imbuhan awalan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. P.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5  Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.4.2.2. Sayangi alam sekitar Ilmu :K. menghulur. 4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata penggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. kencang.   7. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5.3 Membina dan menulis perkataan.4. 4. Kata Nama Am. 5. frasa.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.4 Menulis imlak dengan tepat. Lima Langkah Melintas Dengan Selamat.3. 2.2 Prosedur yang selamat untuk melintas: • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati 7.4 Bertutur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Kata Perintah. dan ayat dengan betul 3.4. 2. 5.     . Simpulan bahasa Kosa Kata: tose.2.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. rakan karib.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikas dengan betul. 3. PKJR. 2.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.3. 3. poskad 3. ditambat.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.   EMK: Kreativiti dan Inovatif PK : Nilai : Tolong-menolong.5. 4.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.   1. 7.1  Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Bersopan santun.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN    UNIT : 17 TEMA : HIDUP BAHAGIA TAJUK : RAKAN KARIB   1.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah yang terlibat dalam melintas jalan dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.

4.1.6.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. berkunjung   1. kreativiti.2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. gambar kad perkataan.2    1.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal dan formal.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber 4.1 Memilih Tempat Yang Selamat untuk melintas 7.P. 1. 1.1.5.1 .1.3         .3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila.4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.    1. teknologi maklumat dan komunikasi. bekerjasama Ilmu : PSK. 3. 3. 7. p. BLA. 3. 5.men Kosa Kata Kak long. 2.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks 1. alang.2.3 Mengujarkan bahan yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. KP : Verbal linguistik Media : Buku teks.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. penjirus.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. memetik.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal. lembaran kerja SB : Tatabahasa : imbuhan awalan ber. 3.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila   1. telefon bimbit.point.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member ucapan dengan betul.Moral KBT : KB : Mencirikan BCB-mendengardengan berkesan.  7. PKJR : PKJR : Berhenti Sebelum Melintas Jalan Raya 1. 2.4 Bertutur.4 Menulis imlak dengan tepat.2.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN      TEMA: HIDUP BAHAGIA UNIT 18 TAJUK: JIRAN HUDA EMK: Keusahawanan.2 Bahagian-bahagian Jalan raya 7.4.3. PK : Nilai : tolongmenolong.4. 5.

1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas       .3.berdisiplin Ilmu : PSK.   1. 3.4. imbuhan Kosa kata : tahniah.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber : 4. 1.3 Mengujarkan bahan yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. perigi PKJR Berhenti Sebelum Melintas Jalan Raya 5.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. sejahtera.   1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul 1.melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanakkanak untuk melintas jalan dengan selamat.2 Bahagian-bahagian Jalan raya   7. P. buah tangan.1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi ucapan dengan betul. 4. 5. 1.4 Bertutur.2. 3. KBT : KB : Menghubungkaitkan. 7.2 Mewngenal pasti bahagian-bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.linguistic.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4. EMK: Kreativiti&inovasi PK : Nilai : tolongmenolong.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal.topeng lembarankerja SB : Tatabahasa : Kata nama ganti diri pertama dan kedua. 7.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2. bekerjasama.1.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. menyesal. baik hati. derma.5.1.1. 7.Moral.BCB Bacaanimbuhan KP : Verbal.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN      Tema: HidupBahagia UNIT 19 Tajuk: Hidup Saling Membantu   1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keslamatan sewaktu melintas.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya. Media : Gambar.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 2.

5. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. 2.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. interpersonal. Kata Kerja Kosa Kata: izinkan.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. buku teks. 7.3. mentafsir.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2.   2. 7.   1. samfu.3.4 Bertutur.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Mengujarkan bahan yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5. menuai padi. 2. kolum.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya. 5. 1. 4.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 2.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN      TEMA: HIDUP BAHAGIA Unit 20 Tajuk: Meriahnya EMK: TMK.1. 3.melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanakkanak untuk melintas jalan dengan selamat. istimewa   1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keslamatan sewaktu melintas.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi PKJR: Berhenti Sebelum Melintas Jalan Raya  1.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.4.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1. sila. mengumpul dan mengelaskan KP: Verbal-linguistik.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Kreatif dan inovasi PK : Nilai : Kerjasama Ilmu : Sivik dan Ketatanegaraan KBT : KB: Menghubungkaitkan. buku aktiviti SB : Tatabahasa: Kata Perintah. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. BCB: Bacaan intensif Media : Kad gambar. 3.3. tolong. terompah gergasi. minta. sari.2 Bahagian-bahagian jalan raya 7. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.1 Memilih tempat yang selamat Untuk Melintas    . 7. menjana idea.

1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 7.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Memilih tempat yang selamat Untuk Melintas  1. mengitlak.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan 3. buku aktiviti.   2. 2. 3. mencatat nota Media : Kad gambar.2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.     .2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 2.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Sains KBT : KB: Mengumpul dan mengelaskan.melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanakkanak untuk melintas jalan dengan selamat. membanding dan membeza. 2.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1.5.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN      TEMA: MARI BERTANI Unit 21 Tajuk: Kebun Datuk Anas EMK: Keusahawanan PK : Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik.5. petola. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 5. 4. 2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.3. terung. menjana idea KP: Logik-matematik BCB: Bacaan intensif.1. baldi. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keslamatan sewaktu melintas.1. sawi PKJR Berhenti Sebelum Melintas Jalan Raya   1. 7.1. penyiram.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3.2 Bahagian-bahagian jalan raya   7.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya. 1.4. ICT SB : Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: cangkul. 7. 2.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. sarung tangan. pencakar.3. kad perkataan buku teks.5.   1. 4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.

Ayat Majmuk Kosa Kata: dusun. Bahagian-bahangian jalan raya 1.6.2.4 Menulis imlak dengan tepat.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 1.2. 4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.3. Kata Kerja.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. TMK. memotong.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. frasa. 2.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas               . menuang. Gambar tunggal. 2.5. 5. 1. 5. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Ayat tunggal.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3. khasiatnya.2. dan ayat dengan betul.2. PKJR Melihat Kenderaan 1. BLA.1 7. menapis. kreativiti dan inovasi PK : Nilai : Bersyukur. 1.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Muzik Kontekstual: Mengaplikasi Media : Buku teks. Lembaran Kerja SB : Tatabahasa: Kata Nama am. 3. 7. Bahan Maujud.2.3 Membina dan menulis perkataan.2.5.3.2.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3. mengeram. interpersonal. 1. Menaakul KP: Verbal linguistik.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. tolong menolong. 2. Kad Perkataan.   2.1. sebutanyang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. pinggir   1.1 4. mengisar.1.4.  MINGGU / TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)      TEMA: MARI BERTANI UNIT 22 TAJUK: Buah-buahan Tempatan EMK: Keusahawanan.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.3  3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Darjah Penglihatan 7. 3. 3. pengat.   1.1.1. kerabu. Kebersihan Ilmu : Kesihatan KBT : KB: Menjana idea.5 Aliran lalu lintas-arah lalu lintas 4.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.5. 7.3. 4. Seni kata lagu. lepat.3.

1.2.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat 3. gambar. Bahagian-bahangian jalan raya 1.memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Membaca.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. EMK: Keusahawanan. 1.3.4. .2. 7.1    7. BLA.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN      TEMA: MARI BERTANI UNIT 23 TAJUK: Ternakan Ayam   1.   1. menyusun maklumat BCB-bacaan mekanis KP : Verbal linguistik Media : Buku teks.5  Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. frasa. kata nama am.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.5 Aliran lalu lintas-arah lalu lintas 4. 5. 3.2.3.4.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. Mudah alih 3.4 Bertutur. 4.   1.1.3. PKJR : Melihat Kenderaan 1. kreativiti & inovasi PK : Nilai : Kerajinan. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5.dedak. kebersihan Ilmu : P. kata kerja . lading.point.Moral. 1.5.5.1.2.6  Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. mengeram.2. kad perkataan. ayat tanya Kosa kata : menetas.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. memelihara. 5. 3. dan ayat dengan betul.ayat tunggal.1    4. 7.3 Darjah Penglihatan 7.4  Menulis imlak dengan tepat. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.    1.3         .2.reban.6.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas 1. hampas.3 Membina dan menulis perkataan. p.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.2. 1.2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.1.1.Sains KBT : KB : Menjana idea. 3. 3. kasih sayang. lembaran kerja SB : Tatabahasa : Kata nama khas. .

3 Darjah Penglihatan 7.meramal Media: buku aktiviti.menaakul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul. penyauk.5.6. 4. 1.2. konstruktivis menghubungkait KP.2 menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 2.1. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.   1.   1. 5. PKJR: Melihat Kenderaaan 1.3         . 1. rajin. 2.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. menjana idea. 7. berusaha Ilmu: Sains. 7.1    4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Ayat Tunggal Kosa Kata: joran.2.3. serkap.5 Aliran lalu lintas-arah lalu lintas 4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.3.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila. petikan teks.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1. Muzik.1.2 Bahagian-bahagian jalan raya 1. lembaran kerja SISTEM BAHASA: Tatabahasa: Kata Nama Am.1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. 3.2.5.4.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. Pendidikan Seni Visual KBT: KB.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 1.4 Bertutur.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.1. pukat   1. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3.2 Membaca.1     7.3    1.2. 3. jala.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN      TEMA: MARI BERTANI UNIT 24 TAJUK: Ternakan Ikan EMK: Keusahawanan PENGISIAN KURIKULUM: Nilai: berdikari. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.mendengar dengan berkesan KMD. gambar.verbal linguistik BCB.menulis nota.2.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas   1.5  Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 4.1. TMK. 5. Kata Kerja.

2 Mengenalpasti kenderaan sebagai • Laju • Perlahan • Dekat • jauh 7. bertunas. 4.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  1.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 7.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ayat tunggal Kosa Kata: baja. rezeki   1. bercucuk tanam. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 2. siram. 1. 5. usaha.6.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1. 3. menaakul.6.1 Jenis dan ciri –ciri kenderaan   7. sebutanyang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. Kemahiran Hidup KBT : KB – Menjana idea.3     . Kristal. cendawan. 7. bersyukur Ilmu : Sains. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. interpersonal BCB – bacaan imbasan Media : Buku teks.1. mentafsir.5. 2.1 Mengenap pasti jenis kenderaan yang berbeza.1.2. 4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5.3.     1. serai. hubungkait KP – Verbal linguistik.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.3. 2.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. PKJR Mengesan arah bunyi kenderaan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1. TMK PK : Nilai : rajin.2 Prosedur yang selama untuk melints • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • berwaspada 2. visual ruang. bahan maujud SB : Tatabahasa: Imbuhan awalan ber-.1 Berbicara untuk mendapat maklumat dengan tepat daripada pebagai sumber     TEMA MARI BERTANI UNIT 25 TAJUK SERONOKNYA BERCUCUK TANAM EMK:Kreatif dan Inovasi.1.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. rendam.2. 2. mengecam. komputer.5. radio.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan. 3. 5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2. 3.   2.7. dan ayat dengan betul.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.3.6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4.1. 5. 3.2.5.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. tersepit PKJR Mengesan Arah Bunyi Kenderaan    1. frasa.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1.3.bercambah.   1. 3. 3.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.6.2 Mengenal pasti kenderaan sebagai • Laju • Perlahan • Dekat • Jauh • Menghampiri • Menjauh • Mengundur • membelok 2.mengutip -cetek.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN      UNIT 26 TEMA: Alam Indah dan selamat TAJUK: Sungai Kita EMK: -Elemen Kreativiti dan inovatif -Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi -Elemen Keusahawanan PK : Nilai : -Cintai Alam Sekitar -Kebersihan -Bertanggungjawab -Bekerjasama Ilmu : -Alam Sekitar -Sains KBT : -Kemahiran berfikir -kecerdasan Pelbagai -Belajar Cara Belajar Media : -Video -Carta gambar SB : Tatabahasa: -Kata kerja -Kata Seru -Imbuhan awalan -Kata Sendi Kosa Kata: -Mencintai.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 2.2 Proseddur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati     .1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 4. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul.4. rezeki -sumber.1 Jenis dan ciri-ciri Kenderaan 7. 2.mencacak.5.

2.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4. frasa. pelampung Restoran. Imbuhan Akhiran Kosa Kata: Berkhemah.1 Menerangkan bahawa berkalan di atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersama orang dewasa atau orang yang lebih tua 7.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 4. 2.1.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4.1 Sokongan daripada orang yang lebih dewasa dan orang yang lebih tua. berkelah.   1.3. cetek Hotel.6.6.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul 4.   2.5.  MINGGU / TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)      UNIT : 27 TEMA : ALAM INDAH DAN SELAMAT TAJUK : Mari Berkelah EMK: Kreativiti dan inovatif Keusahawanan PK : Nilai : kebersihan bekerjasama tolong menolong cintakan alam sekitar Ilmu : Pendidikan Islam Pendidikan Moral Kajian Tempatan Sivik dan Kewarganegaraan KBT : Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar MEDIA : Carta Kad Imbasan Slaid Gambar Bersiri Audio Visual SB : Tatabahasa: Kata Nama Am.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. calet. 3.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.    .1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.   1. 2. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.7. 5.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 7. 4. 2.2  Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Prosedur yang selamat untuk melintas. Kata Kerja. 2.3.Kata Nama Khas. PKJR Berfikir Sebelum Melintas  4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.Udara.2.3. 5. 3. 2. 4.6  Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. dan ayat dengan betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.4. nyaman.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.    2. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Memahami bahawa melintas jalan raya adalah lebih selamat apabila lengkah tertentu diambil.2 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul.

6.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. bakat.   1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3. berhati-hati.1    4.(Membuat inferens.2 Proseddur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati     .4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.1.   2. menjaga kebersihan. Imbuhan Akhiran Kosa Kata: Kotak.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN      TEMA : Alam Indah dan Selamat UNIT : 28 TAJUK Fikir Dahulu Sebelum Buan EMK: -Keusahawanan Kreativiti dan Inovatif PK : Nilai : Rajin.   1.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4 Bertutur. straw.   1.8. Ejaan. frasa. 7.   1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.1 Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan. BCB – Bacaan intensif Media : SB : Tatabahasa: Kata Nama Am. dan ayat dengan betul.3. 4. 5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. sayangi alam sekitar.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. reka cipta.2. akhbar   1.   3.1    7. menghubungkait.   1. Ilmu : Pend Moral.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Pend Seni dan PSK KBT : KB. 2. balang.6. tabung.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul PKJR: Berfikir Sebelum Melintas   4.1    7. plastik.3 Membina dan menulis perkataan. reben.1 Sokongan daripada orang dewasa dan orang lebih tua .1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas.1. membanding dan membezakan. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.5.6. kitar semula. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. kemas. menjana idea) Kontekstual. 3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks 4.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata.mengalami KP – Intrapersonal.4. tin minuman. 5. 3.2. naturalis. 3. 7.

8. bersyukur.1 Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan. kata kerja Kosa Kata: lampu kalimantang. PKJR.   1. Ilmu : Dunia Sains dan Teknologi.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. 1.2.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • • • • • Berhenti Lihat Dengar Fikir Berhati-hati       .2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan. cahaya. kasih sayang.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. Pend Moral. 3. 7. dan ayat dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. 2. 1.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN    1. mencirikan. 3. 7.1.7. 4. kata nama. 2. menjana idea.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Pend Islam.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.1   PKJR: Berfikir Sebelum Melintas 1. KBT : KB. kinestetik.   2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. berhati-hati.5. 5.3. STANDARD PEMBELAJARAN      TEMA Alam Indah dan Selamat UNIT 29 TAJUK Cekap dan Jimat EMK: Kreativiti dan Inovatif TMK Keusahawanan PK : Nilai : Berjimat cermat. 7. bertatasusila. 4.6. mengenalpasti) KP – Naturalis. 2.5. mempelam.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas.3. kerjasama. mentol.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. Kemahiran Hidup. 3. indah. BCB – Bacaan intensif KMD – Meramal dan menganalisis Media : gambar SB : Tatabahasa: Ejaan. 3. frasa.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.6. 3. verbal linguistik. 5. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.1.1. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. asap.(Membuat inferens.3 Membina dan menulis perkataan.5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. menghubungkait. teks   1. 3.   2.

    3. 5. 5.1.keindahan STANDARD KANDUNGAN    1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. cintai alam sekitar Ilmu : Muzik.1.2 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan 3.2.lembaran kerja SB : Tatabahasa:Kata Tanya Kosa Kata: pengalaman.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca   3. Pendidikan Moral. 3.8.6.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan 4. TMK PK : Nilai : Hormat-menghormati.1 4.6. Kontekstual Media : Gambar.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. nyaman.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5. Kad imbasan. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. PKJR: Berfikir Sebelum Melintas 4.   3.   2.1.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan.hasil. 3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.memelihara.7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 7.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3. 7.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila   2.  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK    TEMA ALAM INDAH DAN SELAMAT TAJUK UNIT : 30 BERCUTI DI KAMPUNG EMK: Keusahawanan.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. yang santun.2             .7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Pendidikan Islam KBT : KB( menjana idea.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul     4.1.3.     2. 7. 3. 7.1. rimba.6. buku teks.menjual.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Radio. n naratif secara terkawal dengan betul.1.1.gunung.buku aktiviti. STANDARD PEMBELAJARAN    1.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang yang betul berdasarkan bahan yang diberi sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Sokongan daripad orang dewasa dan orang yang lebih tua.

  MINGGU / TARIKH  TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN                        PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN            .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful