SEMINARSKI RAD -LOGISTIKA I TEHNOLOGIJA TRANSPORTAEkonomska ocena opravdanosti i izgradnja logističkog centra

1. UVOD
1.1. Logistički centri

Robni terminali i robno-transportni centri – logistički centri predstavljaju jednu od najbitnijih komponenti logističkih mreža. Realizacija robnih tokova u urbanim, regionalnim, nacionalnim i internacionalnim prostorima nezamisliva je bez nekog oblika robnog terminala, odnosno logističkog centra. Postoje različiti tipovi logističkih mreža sa različitim brojem i strukturom logističkih centara. Logistički centri se razlikuju po makro i mikro lokacijskom položaju, strukturi funkcija i podsistema, stepenu razvijenosti, organizaciji i tehnologiji, ali je svima zajedničko da objedinjuju različite podsisteme i pružaju kompleksne logističke usluge. Veliki broj pojmova opisuje mjesta na kojima dolazi do najznačajnijih transformacija robnih tokova. U našoj i svjetskoj literaturi i praksi sreću se različiti nazivi za logističke centre:  Robni terminal,  Teretni terminal,  Robno-distributivni centar,
1

 Logistička zona.  Distributivni i  Sabirno-distributivni.  Logistički park.  Kontejnerski terminal itd.  Sabirni.  Logistička platforma. [1] Slika 1. Distributivni centar.  Intermodalni terminal.  Teretno selo.  City logistički terminal.  Robno-transportni centar. Vrste logističkih centara [2] Logistički centri prema svojoj funkciji mogu biti:  Tranzitni. [2] 2 .  Logistički centar.

upravu i lanac snabjevanja). carinske brokere.logistički centar”. gdje različiti operatori i učesnici mogu dopunjavati jedni druge. carinske itd. odnosno terminale koji kao osnovnu djelatnost imaju skup logističkih aktivnosti. grade robno – distributivne centre i u novije vrijeme im daju naziv . brokere. one tom distributivnom centru daju naziv logistički centar. npr. smanjenje vezanog kapitala. kontejnerski terminali.  Multifunkcionalnost (sve transportne i logističke funkcije reprezentuju se kroz prevoznike. administraciju. [1]  Elektronska razmjena informacija – IT (pristupi telematskim sistemima vezanim za transport.  Rukovanje teretom (širok spektar objekata i opreme za manipulisanje teretom.  Otvorenost (slobodan pristup za sve javne i private kompanije da se lociraju i/ili koriste objekte centra. Po istom principu trgovačke kompanije za robu široke potrošnje za snadbjevanje lanca prodajnih objekata koriste logističke centre. Logistički centar je pojam koji je najprisutniji i koristi se za sve centre. najčešće urbanih cjelina.. njihovom analizom uočavaju se neka obilježja koja su neophodna za njihovo uspješno funkcionisanje:  Multimodalnost (povezanost sa različitim vidovima transporta). međupovezanost (bliska saradnja i integrisanje različitih poslovnih sektora u cilju realizacije transportnih i logističkih aktivnosti).. uvedu savremene logističke tehnologije.). Osnovni koncept logističkog centra je win-win situacija (svi dobijaju). uprave (lučke. Veličina varira od 4 do 500 ha.  Intersekcionalnost. agente. kreiranje uslova za efikasan razvoj itd. logistički centar”. Distributivni. Iako ne postoje standardne karakteristike logističkih centara. skladišta sa temperaturnim režimom i sl.). povećanje ekonomičnosti i efikasnosti transporta. [3] Špediterske kompanije za potrebe svojih klijenata na povoljnim lokacijama. Na konkretnim primjerima možemo vidjeti primjenu pojma . koncentacija robnog rada i logističkih aktivnosti. 3 . [1] Veličina lokacije na kojoj se razvijaju logistički centri uglavnom se kreće od 100 do 150 ha (hektara). špeditere. Kada industrijske i trgovačke kompanije za svoje proizvode ili za svoje potrebe grade distributivni centar. čak i u situaciji punog nadmetanja na tržištu).Logistički centri se formiraju sa ciljem da se pruži kompletna logistička usluga.

strukturi i obimu logističkih funkcija. organizacionim formama. robu i personal. carinska kontrola. Posmatraju se robni tokovi u gravitacionoj zoni (tokovi dopreme. • specifični zahtjevi u pogledu transporta. Ušteda trošlova (nema dupliranja sistema. zakon nastanka toka. Lociranjem većeg broja kompanija u logističkom centru dolazi do većih ušteda troškova i veće ponude usluga). lokaciji u odnosu na urbane sredine i industrijske komplekse. što se odražava na uštede u skladišnim i pretovarnim sistemima. pripadnosti vrsti robe. • količina robe. pakovanje. • pojavni oblik robe. skladištenje i čuvanje robe. niz pratećih usluga za transportna sredstva. • sezonski karakter tokova. Robni tokovi su osnovna 4 . [1] Poznavanjem karakteristika robnih tokova i njihovih transformacija stvaraju se uslovi za primjereno planiranje. stepenu kooperacije nosilaca i korisnika usluga. sistemi za njegu i održavanje. pretovar transportnih sredstava. istraživačke aktivnosti itd. projektovanje i upravljanje robnim terminalima. primjenjenoj tovarnoj jedinici i tehnologiji. pakovanja. [4] Robni tokovi od mjesta pošiljaoca do mjesta primaoca prolaze kroz niz različitih transformacija koje često značajno mijenjaju njihove karakteristike.) [1] Zajedničke osobine za skoro sve logističke centre su: prihvat i otprema robnih i transportnih tokova. odnosno asortiman.. uslužnim i pratećim djelatnostima i znanju. Osnovna obilježja robnih tokova su: • vrsta robe. pripadnosti vidu transporta. • pravci i rastojanja dopreme robe (izvorno/odredišne tačke toka). pretovara. a da se kao primaoci pojavljuju (n) različitih subjekata govori o diobi – transformaciji toka. formiranje tovarnih jedinica. Suštinske razlike modela logističkih centara ogledaju se u: osnivačima i vlasnicima. lokaciji u odnosu na saobraćajnu infrastrukturu. • vrsta i kategorija tokova. formiranje jedinica otpreme. IT sistemu. • vid transporta. skladištenja. vodom i sl. izrada prateće dokumenatacije. [3] Pri projektovanju robnog terminala neophodno je analizirati obim i strukturu robnih i transportnih tokova.  Dodatne usluge (stanice za snadbjevanje gorivom. Transformacije nad robnim tokovima najčešće se odvijaju u robnim terminalima – logističkim centrima. za stvaranje baze podataka za planiranje i projektovanje procesa i sistema. otpreme i tranzita) po svim obilježjima koji karakterišu robni tok. Činjenica da pošiljalac robe može biti jedna kompanija.

planiranje. između ostalog. ELA – European Logistics Association definiše logistiku sljedećom definicijom: Logistika je organizacija. kontrola i realizacija robnih tokova od mjesta nastanka do mjesta prodaje preko proizvodnje i distribucije do krajnjeg korisnika sa ciljem zadovoljenja zahtjeva tržišta uz minimalne troškove i minimalne investicije. Kod makro tokova početna i završna tačka ne nalaze se na istom području. To podrazumijeva da se određene aktivnosti na pripremi proizvoda. i u njih spadaju tokovi:  dovoza i  odvoza. komisioniranja i drugih logističkih aktivnosti. value added services) prostorno pomjeraju ka korisniku i obavljaju u terminalima koji su često vrlo udaljeni od proizvodnih kompleksa. izvoza. Ovi trendovi su posljedica novih zahtjeva u pogledu kvaliteta logističke usluge koga kreira korisnik. Mikro tokovi predstavljaju tokove kod kojih se i početna i završna tačka nalaze u okviru istog područja (uža gravitaciona zona terminala). Logistički lanci su nosioci realizacije robnih tokova. ali isto tako ni jedan robni tok ne bi mogao da se realizuje bez logističkog sistema i logističkih lanaca. Transformacije robnih tokova se odvijaju u robnim terminalima. i u makro tokove ubrajamo tokove:      dopreme. trendovi u proizvodnji i distribuciji proizvoda idu u pravcu približavanja finalizacije proizvoda krajnjem korisniku.nit logističkog sistema. a robni tok je. Istorija razvoja logistike Skup procesa kretanja i mirovanja robe čini robni tok sa svojom prostornom i vremenskom komponentom.2. pretovara. [4] 1. kontrole. uvoza i tranzita. sastavni dio svih ljudskih aktivnosti. [4] 5 . [1] Nosilac realizacije robnih i materijalnih tokova je logistički lanac. otpreme. skladištenja. Robni tokovi mogu se podijeliti na makro i mikro tokove. a logistički sistemi su nosioci realizacije logističkih lanaca. [4] Robni tokovi predstavljaju generatore zahtjeva za uslugama transporta. čuvanja. a nosilac realizacije logističkog lanca su logistički sistemi. odnosno dodavanju vrijednosti proizvoda (eng.

vrijednost vezanog kapitala i drugi.  period Vizantije. Zbog uzajamnog dejstva lanaca na sistem optimizacija logističkih lanaca je neizvodljiva bez istovremene optimizacije logističkih sistema koje taj lanac povezuje. kontrole. Ciljevi optimizacije logističkog lanca su usmjereni ka povećanju kvaliteta usluge uz što manje investicije i troškove. a osnovni logistički princip glasi: sveobuhvatna i jednovremena optimizacija svih karika materijalnih. prostor. energetskih i informacionih tokova. Osnovu logističkog sistema čine pet podsistema. pakovanje. Win’Win Situation). količina. troškovi. Logistika distribucije i plasmana proizvoda ima zadatak da obrazuje i da maksimalno uskladi ponudu i potražnju proizvoda.). Jedna od karakteristika logističkog lanca je i izrazita međuzavisnost kako susjednih tako i proizvoljno izabranih karika u lancu. zalihe. kao i da uspostavi logistički lanac koji će povezivati prozvodnju sa krajnjim potrošačima. pretovara. generiše se konflikt ciljeva.  VII vek . nivo primjenjene tehnologije. proizvodnja. pri čemu lanac prolazi kroz više logističkih sistema.vrijeme Napoleona. transport. odnosno logističkih aktivnosti u lancu.  period oko II svjetskog rata i  period od 50-tih. transporta. Broj ovih aktivnosti kao i njihov redosljed zavisi od promjenljivih atributa koji ih opisuju. skladištenja.Logistika obuhvata sve sisteme i procese koji omogućavaju kretanje materijalnih i nematerijalnih tokova. meta (robno-transportni centar) i mikro (svi elementi baznih interesa) logističke sisteme. finansije. odnosno parcijalnih područja:      realizacija porudžbine. [1] 6 . a dešava se da kroz sistem prolazi više logističkih lanaca. vozni park. a to na primjer mogu biti: vrijeme. 70-tih godina prošlog vijeka uključujući i današnje vrijeme i intenzivnu evoluciju logistike. Iz različitih interesa pojedinih učesnika u lancu i unutar njihovih funkcionalnih cjelina (nabavka. Usklađivanje različitih interesa koji se direktno projektuju na oblikovanje usmjeravanje i realizaciju logističkog lanca nalazi se u prostoru višekriterijumskog vrijednovanja i stvaranja rješenja u kome su partneri u situaciji dobitnik – dobitnik (eng. [4] Evolucija logistike ima pet karakterističnih perioda (slika 2.):  antičko-rimski period. skladištenje. izrade prateće dokumentacije i velikog broja drugih procesa predstavlja logistički lanac. skladište itd. pakovanja. Uređen niz logističkih aktivnosti poručivanja robe. Logistički lanac je most koji spaja makro (mreža robnotransportnih centara).

taktika i logistika (prostor. Period 3 . taktika na višem nivou. Period 2 . Rusija: Oko 1670. Sa Marechal General de Logis i pisanjem Jominia počinje moderna logistika. U djelu „Precis de l'art de la guerre". U prvoj polovini 19. regulisanjem transporta i snadbjevanja. Logistiku definiše kao vještinu kretanja armije. vladao 886-911). ali ne podrazumijeva pod tim samo mehaničko pomjeranje već i upravljanje i uvođenje razmišljanja u kretanje i održavanje vojne spremnosti. Period 4 . Na svom razvojnom putu samo su prvi i poslednji period značajnije posvećeni privrednom tumačenju logistike. U pisanjima o vještini ratovanja izdvaja se: strategija.Francuska. vijeka francuski teoretičar Baron Antoine Непгу Jo. godine Luj XIV predlaže uvođenje nove strukture za rješavanje rastućih administrativnih problema i uvodi zvanje . oko 900 godine uveo je logistiku u funkciji vojne doktrine. na osnovu iskustava koje je stekao kao Napoleonov oficir. godine označavao transport i snadbjevanje u priobalju.poslije ratni period: Sredinom dvadesetog vijeka termin logistika počinje da se primjenjuje i u privrednim sistemima u Americi.II svjetski rat: Logistika je kao termin prihvaćena pred kraj rata od stranearmijeSAD.mini uveo je termin la logistigue. selektovanjem kampova. u angloameričkim jezicima logistika se upotrebljava kao pojam planiranja i upravljanja procesima dostave i snadbjevanja vojnih trupa. godine prevedeno na engleski i prihvaćeno kao dobro razmišljanje u Americi. [1] 7 .Antičko-rimski period: Pod nazivom Logista podrazumijevala se uprava nad državnim zalihama (rezervama) koja je podrazumijevala finansije i raspodjelu životnih namirnica. U drugom svjetskom ratu. Slika 2. godine vještinu ratovanja u pet oblasti: strategija. Jominiovo djelo je 1862. Pri tome mu daje ingerencije nad: planiranjem kretanja trupa. gdje je pojam logistike 1884. a nešto kasnije i u Evropi.Marec-hal General de Logis (nastalo od loger). vrijeme i resursi). inženjering i taktika na nižem nivou. logistika. Evolucija logistike [1] Logistika je u svojoj evoluciji bila prvenstveno vezana za ratne vještine. podijelio je 1836. Period 5 .Vizantija: Vizantijski car Leon VI (866-912.Period 1 .

pomoćnih i pogonskih materijala. povratnim tokovima za reciklažu.  III faza .  II faza .POVRATNA LOGISTIKA se bavi protokom otpadnih materijala.LOGISTIKA NABAVKE obuhvata tokove sirovina.LOGISTIKA DISTRIBUCIJE obuhvata tokove finalnih proizvoda preduzeća od skladišta finalnih proizvoda do skladišta za isporuku na tržište ili do krajnjih korisnika.  IV faza . ljudi. razmjenjivim transportnim sudovima.LOGISTIKA PROIZVODNJE obuhvata sve materijalne tokove koji prolaze proces proizvodnje i završavaju se u skladištima gotovih proizvoda ili poluproizvoda kao finalnog proizvoda posmatranog preduzeća. [1] Slika 3. rezervnih dIJelova za mašine i opremu koja se koristi u preduzeću itd. Osnovne faze logističkih tokova [1] 8 . Privredna logistika prvenstveno obuhvata kretanje robe i sve odluke koje se donose usmjerene su ka tehnološko-ekonomskim i socijalnim ciljevima. Funkcionalno razgraničavanje logistike industrijskog preduzeća zasnovano na različitim fazama materijalnih tokova od tržišta sirovina i poluproizvoda.Početkom sedamdesetih godina termin logistika intenzivnije ulazi u naučnu i praktičnu primjenu svih disciplina koje se bave problemima kretanja materijala. Razlika u vojnoj i civilnoj primjeni termina logistika danas se tumači time što je vojna logistika orijentisana ka cilju koji je proizašao iz političko-vojnih motiva i obuhvata kretanje trupa i robe. preko industrijskih pogona do tržišta gotovih proizvoda. praznom ambalažom. povratnim tokovima neispravnih proizvoda itd. energije i informacija. odnosno krajnjih korisnika jeste u funkciji četiri osnovne faze tokova (slika 3):  I faza . polufabrikata. Funkcionalno razgraničenje logistike zasniva se na različitim fazama materijalnih tokova jednog preduzeća i različitim funkcijama sistema preko kojih se realizuju ti materijalni tokovi.

On povezuje najmanje dva vida transporta i omogućava sve transformacije tokova makrodistribucije i tokova mikrodistribucije. Hub terminal [1] 9 . sve osno-radijalno raspoređene manje terminale. spoke). naziv za glavni terminal. U regionu Baltičkog mora ovi sistemi se zovu logistički centri. mjesto najveće koncentarcije tokova i najšire ponude logističkih usluga. [1] Slika 4. Robno-transportni centar je najveći stepen integracije logističkih aktivnosti. hub) koja povezuje. Preko ovog terminala odvija se transport između manjih terminala iz okruženja (slika 4). Naziv asocira na glavčinu od točka (eng. odnosno logističkih tokova. VRSTE ROBNIH TERMINALA – LOGISTIČKIH CENTARA Skup različitih naziva za mesta transformacije robnih. poput paoka na točku.2. prilično je veliki. logističkih sistema i korisnika i nosioca logističkih usluga. Hub terminal. Na evoluciju pojmova robni terminal i logistički centar značajno je uticao razvoj privrednih sistema i međunarodne trgovine i transporta. centre (eng. transportnih. Koncentriše veliki broj učesnika i pored osnovnih logističkih usluga pruža i sve ostale. prateće i dopunske usluge koje uvećavaju vrijednost i kvalitet logističkog servisa. ali i evolucija privredne logistike i logističkih strategija.

Posmatrano kroz mrežu terminala. Slika 5. gateway). Intermodalni terminal predstavlja terminal u kome se vrši pretovar intermodalnih transportnih jedinica sa jednog na drugi vid transporta. Zavisno od broja prisutnih vidova transporta ovi terminali mogu biti:  unimodalni. odnosno napuštaju posmatranu mrežu ili određeni prostor (slika 5). Gateway terminal [1] Kamionski terminal predstavlja mjesto zaustavljanja i zadržavanja drumskih transportnih sredstava i vozača sa svim servisnim i pratećim objektima. U slučaju prisustva više vidova transporta. Veza između različitih mreža takođe se može ostvariti preko gateway terminala.Gateway terminal se može tretirati kao poseban oblik „hub and spoke" sistema. Ovi terminali predstavljaju vezu između različitih sistema. gateway terminali uglavnom predstavljaju obodne hubove preko kojih robni tokovi ulaze. ovim terminalima se dopisuje i atribut multimodalni. ili obrnuto). [1] 10 . Gateway terminal može biti i veza između različitih operatora. Tako gateway terminal može predstavljati vezu između različitih vidova transporta (na primer. restoran. odnosno predstavlja glavnu tačku preko koje se roba razmjenjuje između različitih nosioca realizacije lanca u usluzi „od vrata do vrata" (eng. Kontejnerski terminal lociran u riječnoj luci sa mogućnošću pretovara kontejnera sa barže na željeznički vagon ili drumsko vozilo je klasičan primjer kontejnerskog trimodalnog terminala. odnosno kapiju određenog sistema (eng. željezničkim ili riječnim transportom. sistem za njegu i održavanje transportnih sredstava. Najčešće se u sklopu ovih terminala nalazi sistem za snadbjevanje gorivom. prodavnice itd. motel. Kamionski terminali obično su locirani uz glavne magistralne drumske saobraćajnice. terminali u lukama su gateway terminali koji omogućavaju da se roba pristigla pomorskim transportom prebaci u zaleđe luke drumskim.  bimodalni i  trimodalni. u blizini urbanih sredina. door to door service).

Predstavlja transportnu transfernu tačku koja povezuje transportne tokove makrodistribucije i transportne tokove mikrodistribucije. u najvećem broju slučajeva integriše logističke i prateće sisteme i aktivnosti na definisanom. izmjenljivi transportni sud. poput industrijskih. odnosno koordinaciji protoka robe pri snadbjevanju i odvoženju iz gradskog područja. tečne terete. trgovačkih centara. sve aktivnosti logistike u terminalu podređene su osnovnim karakteristikama i zahtjevima te robe i robnih tokova. [1] 11 . prikolica ili cijelo drumsko vozilo) i prisutnih vidova transporta. Ovi terminali se mogu naći u industrijskom kompleksu. trgovine na malo ili uvoznika). različitih value added logističkih (VAL) aktivnosti itd. City logistički terminali osnivaju na saobraćajno povoljnim lokacijama na obodu gradova ili u samom gradskom području i imaju ulogu u povezivanju ulazno-izlaznih tokova. najčešće pretovarnih i skladišnih. rasute terete.hranitelj). Cross docking terminal je pretovarni terminal. Logistička platforma. na mjestu gdje se vrši promjena vida transporta. transporta i ostalih.Robni terminali su terminali namjenjeni za određenu vrstu robe: prehrambrene proizvode. Uloga ovog terminala je konsolidacija robnih tokova od različitih pošiljalaca i njihova otprema ka primaocima. slično logističkom parku. odnosno u bilo kom mjestu na putu kretanja posmatrane robe. skladišta (veletrgovine. Feeder terminal je sabirno-distributivni terminal preko koga se opslužuju (linijski ili kružno) manji terminali ili centri locirani u okruženju (eng. U povezivanju tokova makrodistribucije i tokova mikrodistribucije ovi terminali prvenstveno su orijentisani ka transportnim i pretovarnim aktivnostima. nastaju specijalizovani terminali u kojima dominantnu logističku aktivnost čini pretovar (hucke pack terminal. trgovačkih i poslovnih kompleksa i drugih privredno urbanih i specijalnih zona (npr. U jednom logističkom parku može se naći više distributivnih centara i različitih terminala. uređenom prostoru. Veličina i lokacija prostora i struktura funkcija su promjenjivog karaktera. Ponekad predstavljaju dio kompleksno prostorno uređenog sistema. u terminalima pojedinih vidova transporta. Tako se. bez značajnog proširenja usluga. U zavisnosti od intermodalne transportne jedinice (kontejner. logistička zona. žive životinje itd. odnosno kategoriju robe.. na primjer. najčešće u pomorskim i riječnim lukama. bez dugotrajnog zadržavanja i čuvanja robe. robu široke potrošnje. odnosno transferna tačka između dolaznih i odlaznih tokova. robno-transportnim centrima itd. lučkom kompleksu i sl. u robnotransportnom centru. feeder . Teretni terminal je prvenstveno pretovarni terminal lociran uz neki vid transporta.). dopunskih i pratećih sistema i usluga. Terminali pojedinih tehnologija intermodalnog transporta nalaze se na mjestu povezivanja različitih vidova transporta. sedlasta poluprikolica. Ovi terminali mogu se naći na bilo kom mjestu u logističkom lancu. Ro-Ro terminal itd. lako kvarljivu robu. Logistički park može se definisati kao prostor koji naseljavaju različiti korisnici i davaoci usluge iz oblasti logistike. slobodne zone). Logistički terminal opisuje prostor odvijanja određenih logističkih procesa i aktivnosti. od izvora sirovina do mjesta potrošnje gotovog proizvoda. Logistički centar je termin koji se koristi za sve veličine i oblike koncentracije logističkih aktivnosti. S obzirom na to da su određeni samo za jednu vrstu.

pakovanje. luke moraju da se šire i razvijaju nove površine. kao što su Španija. objekte i opremu za utovar. Nekada pokretači razvoja gradova. U ovim zemljama pomorske luke su bile centralne zone oko kojih su se razvijali gradovi. Dry port je multimodalno orijentisan i ima sve logističke usluge. [1] Slika 6.Dry port ili „suva luka" predstavlja kompleks logističkih aktivnosti i logističkih sistema u zaleđu pomorskih luka. ekologije i zagađenja. prepakivanje. Portugal i u nekim slučajevima Francuska. regionalnom i internacionalnom nivou. odnosno dry port koncepta. Da bi se zadržao visok kvalitet usluge i odgovorilo zahtjevima sve većih tokova robe. luke danas predstavljaju veliki problem sa aspekta bezbjednosti. informaci-one usluge i dr. Dry port je sistem lociran u zaleđu industrijskog ili komercijalnog regiona i povezan sa jednom ili više luka željezničkim i/ili drumskim transportom. ažuriranje podataka. skladištenje robe i dr. Zadatak dry port sistema je prikupljanje robe za prekomorski transport na dužim relacijama i distribucija robe na lokalnom. Italija. Ovi sistemi pružaju i neke dodatne usluge kao što su carinjenje. istovar. Logistički centar [2] 12 . skladištenje. Koncept „Dry port" razvijen je u jugozapadnim zemljama Evrope. objekte i opremu koja je potrebna brodarima i špediterima iz pomorskih luka. ali i sa aspekta prostora. Rastući problemi transporta robe kroz grad i veliki troškovi inoviranja i širenja luka uslovili su razvoj terminala u zaleđu.

godine. Freight Village mora biti otvoren za sve kompanije koje žele da se uključe u njegov rad. Konačno. [1] 13 . aprila 1995. logistički. PPP . Promjenom Statuta ove asocijacije u Parizu 28. vazdušni). preko 80 centara i preko 1200 operatera. ovim centrima treba da upravlja neutralno zakonsko tijelo (poželjan i najzastupljeniji oblik je partnerstvo javnog i privatnog sektora. Takođe. Ovi operateri mogu biti vlasnici ili zakupci objekata i opreme koja postoji unutar ove cjeline (skladišni objekti. U cilju postizanja sinergije i kooperacije. 1991. Španije i Italije. Spajanjem nacionalnih asocijacija Francuske. Ideja o izgradnji ovih centara na našim prostorima bila je sastavni dio koncepcije razvoja tehnologija i terminala intermodalnog transporta. pomorski. Freight Village treba da sadrži i javni servis za osoblje i opremu korisnika. Uzimajući u obzir postojeće jezičke i privredne različitosti u nacionalnim okvirima. Freight Village mora odgovarati evropskim standardima i performansama kvaliteta u cilju definisanja ponude koja se zasniva na komercijalnim i rješenjima održivog transporta. logistike i gradskih i regionalnih uprava. privrednih komora itd. vozni parkovi itd. Danas asocijacija Europlatforms obuhvata 10 zemalja. Značajnija upotreba termina robno-transportni centar počinje donošenjem „Društvenog dogovora o razvoju integralnog transporta" 1985. Ovaj oblik logističkih centara u Evropi počinje da se razvija 70-tih godina prošlog vijeka.Public Private Partnership). U cilju podsticanja intermodalnog transporta. a nešto kasnije i Danske. željeznički. godine osnovano je evropsko udruženje robno-transportnih centara pod nazivom Europlatforms (European Association of Freight Village). riječni.Freight Village: Freight Village (teretno selo) predstavlja definisani prostor na kom su koncentrisane sve aktivnosti vezane za transport.). Robno-transportni centri Robno-transportni centar (RTC) je pojam koji je u našem jeziku prihvaćen kao mjesto koncentracije logističkih sistema i mjesto integracije različitih vidova transporta. Ova asocijacija je dala sledeću definiciju za logistički centar . uglavnom na bazi parcijalnih privatnih i društvenih inicijativa kompanija iz oblasti transporta. Freight Village mora biti opremljen svim javnim objektima. odnosno robno-transportni centri u evropskim zemljama dobijaju različite nazive:       Engleska: Freight Villages (FV) Francuska: Plate Forme Logistique i Plat Forme multimodales Njemačka: Guterverkehrszentrum (GVZ) Italija: Interporto Španija: Centro integrado de mercancias Danska: Transport Centre U cilju efikasnijeg razvoja robno-transportnih centara. kancelarije.1. Ako je moguće.2. Freight Village treba da bude opslužen sa više vidova saobraćaja (drumski. evropske zemlje formiraju nacionalna društva. pretovarno-manipulativna sredstva. u smislu poštovanja pravila slobodne konkurencije. Tokom 90-tih godina koncept velikih logističkih centara postaje predmet planske i projektantske dokumentacije vodećih razvijenih evropskih zemalja. godine donijeta je odluka da punopravne članice asocijacije mogu biti i robno-transportni centri čije zemlje nemaju nacionalna udruženja. logistiku i distribuciju robe na nacionalnom i internacionalnom nivou koje obavljaju različiti operateri.

[1] 14 . Tako je.2. saobraćajno-logističke. regionalnog karaktera. industrijska. odnosno ciljevi razvoja. regionalne. U robno-transportnom centru dolazi do prelamanja tokova makrodistribucije i tokova mikrodistribucije uz primjenu principa koncentracije. javna transportna preduzeća.ekonomski. logistički provajderi itd.opštinske uprave. ciljevi razvoja robno-transportnog centra mogu se prikazati zbirno. ekonomske. smanjuje se broj konfliktnih situacija itd. špediterska. meta i mikro aspektu posmatranja sistema robno-transportnog centra Makro aspekt podrazumijeva ciljeve razvoja robno-transportnog centra kao dijela mreže nacionalnog. ekološki. kao i negativni uticaji drumskih transportnih sredstava na okruženje. smanjenje potrošnje energije cilj i interes države. udruženja transportnih preduzeća. saobraćajno-logistički. a u nekim slučajevima dolazi i do preklapanja ciljeva iz različitih grupa. energetske i ciljeve prostornog planiranja. smanjuju se troškovi transporta i distribucije. imaju veliki uticaj na region u kome se nalaze.). Polazeći od toga da je jedan robno-transportni centar metalogistički sistem u okviru koga kooperiraju transportna. trgovačka. kompleksnih transportnih. odnosno ciljeve jedne kompanije. privredne komore. Efekti. uslužna preduzeća. na primjer. i sa razvrstavanjem po interesnim grupama i područjima.2. Za isti obim transportnog rada. Ciljevi su sastavni dio modela strateškog i operativnog odlučivanja. Primjenom ovih principa ostvaruju se efekti boljeg iskorišćenja transportnih sredstava u daljinskom i lokalnom transportu. smanjuje se potrošnja energije. kooperacije i konsolidacije. Različiti aspekti posmatranja i izdvajanja ciljeva razvoja robno-transportnih centara omogućavaju njihovo različito strukturiranje. Robno-transportni centri. ali i cilj i interes pojedinačnog preduzeća. energetski ciljevi. industrijska i druga uslužna preduzeća. kao mjesto koncentracije robnih tokova. podrazumijeva da nosioci odlučivanja i potencijalni investitori imaju definisan sistem ciljeva. Mikro aspekt podrazumijeva ciljeve razvoja jednog podsistema. ciljevi prostornog planiranja itd. trgovačka. Meta aspekt podrazumijeva ciljeve razvoja jednog centra u gravitacionoj zoni. mogu se grupisati u: opšte privredne.  Makro. očigledno je da se radi o kompleksnosti i mnogobrojnosti ciljeva različitih interesnih grupa. logističkih i drugih usluga i preduzeća različitih djelatnosti. U tom smislu.sve javne i privatne institucije uključene u planiranje. dolazi do redukcije investicija u transportna sredstva i opremu. Ciljevi razvoja robno-transportnih centara najčešće se klasifikuju prema:  Području društveno-privrednog interesa . povećava se pristupačnost urbanim sredinama. a da je mreža RTC-a makrologistički sistem od bitnog značaja za privredni razvoj jedne nacionalne sredine. jednog korisnika ili operatora. razvoj i eksploataciju robno-transportnog centra (nacionalne. Ciljevi razvoja robno-transportnog centra Ocjena razvoja i izgradnje robno-transportnog centra na području velikih aglomeracija.  Interesnim grupama. nosiocima odlučivanja . ekološko-bezbjednosne. Na ovaj način smanjuje se broj pokretanja transportnih sredstava posebno u funkciji city logistike jer se na području urbanih sredina nalazi veliki broj pokretača malih i frekventnih tokova. na čijoj osnovi se razvijaju kriterijumi i utvrđuju relevantne ocjene za i protiv razvoja robno-transportnog centra. bez razvrstavanja. lokalne . špediterska.

kao i primjenjene logističke strategije. Struktura korisnika terminala je određena brojem korisnika. 2. Lokacija terminala zavisi od broja korisnika i sigurno će rezultati biti različiti u situacijama kada terminal koristi isključivo jedan korisnik ili ako je terminal otvorenog karaktera za više korisnika. Karakteristike zahtjeva logističkih tokova prvenstveno treba posmatrati kroz strukturu i karakteristike korisnika i tokova koje oni generišu. Korisnici mogu imati status stalnih i povremenih klijenata terminala sa strukturom ostvarenog ili procjenjenog prometa preko terminala (t/god. veoma važna karakteristika je i njihova saobraćajna povezanost u smislu dostupnih vidova transporta. ugostiteljstvo itd. pretovara itd. trgovina. [1] 15 . za isti obim tokova dolazi do redukcije kapaciteta skladišnih i transportnih sistema i opreme zajedničkim korišćenjem podsistema robno-transportnog centra. Pored kvantitativnih karakteristika zahtjeva korisnika.). raspoloživom strukturom i tehnologijom logističkih sistema transporta. logistički provajderi grade logističke sisteme za više korisnika.Umjesto parcijalne izgradnje i eksploatacije većeg broja skladišno-distributivnih sistema u robno-transportnom centru investitori. Drugim riječima.). Korisnici sa velikim prometom i dobrim saobraćajnim vezama mogu imati dominantan uticaj na privlačenje lokacije terminala njihovim izvorima logističkih tokova. vozila/dan itd. Na osnovu poznatih zakona slučajnosti i mogućnosti sabiranja zahtjeva u vremenu i prostoru ostvaruju se sinergijski efekti u pogledu potrebnog kapaciteta logističkih sistema. odnosno logističkog centra utiče više različitih faktora koji se u osnovi mogu posmatrati i svrstati u tri grupe (slika 7): • • • karakteristike zahtjeva logističkih tokova.3. karakteristike lokacije i okruženja. skladištenja. njihovom osnovnom djelatnošću (industrija. lokacijom osnovnih pokretača robnih tokova. karakteristike logističkog centra. Faktori izbora lokacije terminala Na izbor lokacije robnog terminala. zatim kroz zahtjeve pojedinih tehnologija transportnih lanaca koji se usmjeravaju na terminale. t/dan.

Kod terminala koji se nadovezuju na tokove makrodistribucije i lokacijski problemi imaju makrokomponentu.Slika 7. Faktori koji utiču na lokaciju logističkog centra [1] Struktura i karakteristike tokova prvenstveno definišu koncepciju terminala. U zavisnosti od dominantne zastupljenosti tokova makrodistribucije i mikrodistribucije koji se prelamaju preko terminala zavisi i nivo lokacijskog planiranja. odnosno u tim slučajevima se pojavljuju makro-mikro lokacijski problemi. [1] 16 . a samim tim značajno utiču i na izbor lokacije. Svaki terminal u konačnoj varijanti rješenja predstavlja mikrolokacijski problem.

tehnologije transportnih lanaca i različite vrste usluga. gustina logističke mreže. strukturom i lokacijom korisnika logističkih i pratećih usluga koje tržištu nudi robni terminal .  Robno-transportni tokovi. Gravitaciona zona je određena brojem. Svi ovi pojmovi se bave prostornim aspektom i stepenom. Ovde ćemo izdvojiti neke od najvažnijih faktora:  Struktura sistema i usluga u robnom terminalu. Jedan terminal može imati različite zone privlačenja za različite robno-transportne tokove.  potencijalna. slabe i podijeljene preferencije tokova. Na definisanje gravitacionih zona robnog terminala utiču faktori koji od zone prave promjenljivu veličinu tokom vremena eksploatacije terminala. [1] 17 .  male.  Geopolitički položaj regiona u kome se nalazi terminal.  Saobraćajno-transportna povezanost. planirana. očekivana i stvarna tržišta robnih tokova koji gravitiraju ka logističkom centru. Gravitaciona zona terminala Gravitaciona zona robnog terminala je prostor sa koga se pokreću robno-transportni tokovi koji u jednoj fazi svog kretanja prolaze kroz terminal. Kada se govori o gravitacionim zonama.  Transportni koridori.  stalna i promjenljiva tržišta .  Korisnici usluga terminala. pojavljuju se pojmovi koji na neki način približavaju određena obilježja zona privlačenja.2.logistički centar.4. Tako se mogu sresti sljedeći pojmovi:  uža i šira gravitaciona zona terminala.  Status terminala. logističkog centra.zone privlačenja tokova. dinamikom privlačenja korisnika i robno-transportnih tokova.  zona jake. srednje i velike zone gravitacije terminala.

organizaciji i tehnologiji. kreiranje uslova za efikasan razvoj itd. strukturi funkcija i podsistema. [1] 18 . Logistički centri se razlikuju po makro i mikro lokacijskom položaju. regionalnim. smanjenje vezanog kapitala. ali je svima zajedničko da objedinjuju različite podsisteme i pružaju kompleksne logističke usluge. Robno-transportni centar je najveći stepen integracije logističkih aktivnosti. logističkih sistema i korisnika i nosioca logističkih usluga. On povezuje najmanje dva vida transporta i omogućava sve transformacije tokova makrodistribucije i tokova mikrodistribucije. stepenu razvijenosti. karakteristike lokacije i okruženja. karakteristike logističkog centra. ZAKLJUČAK Robni terminali i robno-transportni centri – logistički centri predstavljaju jednu od najbitnijih komponenti logističkih mreža. prateće i dopunske usluge koje uvećavaju vrijednost i kvalitet logističkog servisa. Postoje različiti tipovi logističkih mreža sa različitim brojem i strukturom logističkih centara. uvedu savremene logističke tehnologije. odnosno logističkog centra. odnosno logističkog centra utiče više različitih faktora koji se u osnovi mogu posmatrati i svrstati u tri grupe: • • • karakteristike zahtjeva logističkih tokova.3. Koncentriše veliki broj učesnika i pored osnovnih logističkih usluga pruža i sve ostale. koncentacija robnog rada i logističkih aktivnosti. Realizacija robnih tokova u urbanim. Logistički centri se formiraju sa ciljem da se pruži kompletna logistička usluga. nacionalnim i internacionalnim prostorima nezamisliva je bez nekog oblika robnog terminala. Na izbor lokacije robnog terminala. povećanje ekonomičnosti i efikasnosti transporta.

scribd. pdf (www.banker.. doc. (www. pdf.scribd.LITERATURA [1] Zečević S. Beograd 2006. Robno-transportni centri.. Robni terminali i robno-transportni centri. 1-73) [2] Robno-transportni centri i city logistika.com) [4] Robno-distributivni centar Jug. (str. Beograd 2005.rs) 19 . (www.com) [3] Zečević S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful