You are on page 1of 13

SEMESTER 1 SESI 2012/2013

KRP 3013
KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH
RENDAH

[PENILAIAN KURSUS]

PENYELARAS:

DR. IKHSAN OTHMAN


Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Universiti Pendidikan Sultan Idris

PENILAIAN
Penilaian bagi kursus KRP 3013 adalah berasaskan kepada berikut:
1.
2.

Kerja Kursus
Peperiksaan Akhir

60%
40%

Pelajar wajib terlibat dalam kedua-duanya iaitu Kerja Kursus dan Peperiksaan Akhir bagi
kursus ini.

Kerja Kursus (60%)


Kerja kursus mengandungi 3 (TIGA) bahagian:
A.
B.
C.

Analisis Kesepaduan Dalam Kurikulum dan Pengajaran (20%)


Perbincangan Forum (20%)
Analisis Susunan Bilik Darjah (20%)

BAHAGIAN A: Analisis Kesepaduan Dalam Kurikulum dan Pengajaran (20%)


Merujuk kepada satu tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran (SP), Huraian Sukatan
Pelajaran (HSP), Dokumen Standard Kandungan (DSK), Dokumen Standard Pembelajaran
(DSP), Buku Teks (BT) atau Modul (M) bagi 4 (EMPAT) mata pelajaran tertentu yang
terdapat di sekolah rendah seperti yang ditetapkan oleh Pensyarah/ Tutor E-Learning
kumpulan masing-masing, pelajar akan membuat analisis bahawa terdapat kesepaduan
aspek-aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai secara merentas kurikulum dalam kurikulum
dan pengajaran bagi tajuk yang dipilih dalam mata pelajaran tersebut. Laporan analisis
ditulis menggunakan format Laporan Analisis seperti Lampiran 1 atau mana-mana format
seperti yang ditetapkan oleh Pensyarah/ Tutor E-Learning kumpulan masing-masing.
Penghantaran bagi tugasan ini adalah melalui tapak assignment yang akan dibuka oleh
Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing-masing. Sebelum penghantaran, fail laporan
perlu ditukar ke format pdf terlebih dahulu. Tarikh akhir penghantaran tugasan ini ialah pada
hari terakhir minggu 8. Sila ikuti arahan Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masingmasing melalui MyGuru3.
Ringkasan Pemarkahan:
Analisis berkualiti tajuk daripada 4 mata pelajaran = 4 x 5 markah = 20 mrkh

BAHAGIAN B: Perbincangan Forum (20%)


Pelajar perlu memberi respon kepada 10 (SEPULUH) soalan forum yang diberi oleh
Pensyarah/Tutor E-Learning
kumpulan masing-masing berasaskan mana-mana 10
(SEPULUH) daripada 12 (DUA BELAS) tajuk yang terdapat dalam modul KRP3013. Lain
kumpulan akan diberi lain soalan bagi mengelak plagiarisme dalam kalangan pelajar. Pelajar
diminta menjawab semua soalan forum tersebut dengan idea yang bernas dan berkualiti.
Minimum 200 patah perkataan bagi setiap satunya. Markah diperuntukkan bagi setiap
jawapan ialah 1 (SATU) markah. Pelajar juga dimestikan memberi respon/pandangan/
ulasan/penambahan/ komentar (200 patah perkataan) terhadap jawapan rakan yang lain bagi
setiap satu soalan forum. Walau bagaimanapun lebih banyak perbincangan adalah lebih baik
dan digalakkan. Markah diperuntukkan bagi respon/pandangan/ulasan/penambahan
idea/komentar yang bernas dan berkualiti ialah 1 (SATU) markah.
Ringkasan Pemarkahan:
Jwpn yang bernas dan berkualiti
= 1 jwpn x 10 tajuk
= 10 markah
Respon bernas & berkualiti kpd rakan = 1 respon x 10 tajuk = 10 markah

20 markah

BAHAGIAN C: Analisis Susunan Bilik Darjah (20%)


Pelajar diminta untuk mengenal pasti 4 (EMPAT) sudut tertentu yang difikirkan
menarik/unik yang terdapat dalam bilik darjah di sekolah rendah atau bilik darjah kelas
bercantum (seperti sudut bacaan, sudut mata pelajaran, sudut ICT, papan kenyataan,
perpustakaan mini dan sebagainya termasuk susunan kerusi meja atau susunan kedudukan
murid). Pelajar diminta mengambil gambar statik sudut-sudut tersebut untuk dianalisis.
Analisis adalah berkaitan dengan justifikasi mengadakan sudut tersebut, kekuatan, kelemahan
serta latar belakang konsep/teori berkaitan dengan sudut tersebut. Laporan analisis adalah
mengikut format tertentu seperti Lampiran 2 atau mana-mana format seperti yang ditetapkan
oleh Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing-masing.
Penghantaran bagi tugasan ini adalah melalui tapak assignment yang akan dibuka oleh
Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing-masing. Sebelum penghantaran fail laporan
perlu ditukar ke format pdf terlebih dahulu. Tarikh akhir penghantaran tugasan ini ialah pada
hari terakhir minggu 8. Sila ikuti arahan Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masingmasing melalui MyGuru3.
Ringkasan Pemarkahan:
Analisis berkualiti bagi 4 sudut dalam bilik darjah = 4 x 5 markah = 20 mrkh

NOTA PENTING

i.
ii.
iii.

Perlu diingat bahawa keaslian adalah diberi keutamaan. Ketidakaslian seperti


plagiarisme dan sebagainya tidak akan dipertimbangkan untuk penilaian.
Kebernasan idea serta hasil kerja pada tahap Sarjana Muda adalah aspek
kualiti yang diambil kira.
Ketepatan tarikh dan waktu perlu diberi pertimbangan utama. Sebarang
kelewatan akan ditanggung oleh pelajar.

Peperiksaan Akhir (40%)


Pelajar wajib menduduki Peperiksaan Akhir di akhir semester. Kertas soalan peperiksaan
terdiri daripada 40 (EMPAT PULUH) soalan objektif aneka pilihan. Kesemua soalan yang
dikemukakan adalah berasaskan kepada tajuk-tajuk yang terdapat dalam modul KRP3013
yang diberi. Peruntukan waktu untuk peperiksaan akhir ialah selama 1 jam.

LAPORAN ANALISIS
(TUGASAN BAHAGIAN A)
(KRP3013: Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah)

Nama: _____________________________

No. ID : ___________________

Nama Mata Pelajaran :

Tahun

Dokumen Dianalisis :

SP/ HSP/ DSK/ DSP/ BT/ M ( yang berkenaan)


(sila sertakan salinan fotokopi halaman yang berkaitan sahaja sebagai lampiran)

Tajuk
1.

Kesepaduan Pengetahuan

a.

Pengetahuan lain yang diserapkan selain daripada isi kandungan mata pelajaran yang dipilih:
i.

________________________________________________________________________

ii. ________________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________________
iv. ________________________________________________________________________
v. ________________________________________________________________________

b.

Rasional/ Kepentingan
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

c.

Bagaimana penyerapan salah satu daripada pengetahuan tersebut dapat dilaksanakan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.

Kesepaduan Kemahiran

a.

Kemahiran lain yang digabungjalinkan selain daripada kemahiran dalam mata pelajaran yang
dipilih:
i.

________________________________________________________________________

ii. ________________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________________
iv. ________________________________________________________________________
v. ________________________________________________________________________

b.

Rasional/ Kepentingan.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c.

Bagaimana penggabungjalinan salah satu daripada kemahiran tersebut dapat dilaksanakan


dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.

Kesepaduan Nilai

a.

Nilai-nilai lain yang diserapkan selain daripada nilai dalam mata pelajaran yang dipilih:
i.

________________________________________________________________________

ii. ________________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________________
iv. ________________________________________________________________________
v. ________________________________________________________________________

b.

Rasional/ Kepentingan
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

c.

Penerangan tentang bagaimana penyerapan salah satu daripada nilai tersebut dapat
dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Pendapat/ Pandangan/Cadangan serta Justifikasi


a. Pendapat, pandangan atau cadangan anda serta justifikasi.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.0 Lampiran

(Sila sertakan salinan fotokopi halaman yang berkaitan sahaja daripada SP/ HSP/ DSK/ DSP/ BT/ M
sebagai lampiran)

LAPORAN ANALISIS BILIK DARJAH


(TUGASAN BAHAGIAN C)
(KRP3013: Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah)

Nama: _____________________________

No. ID : ___________________

1. Nama Sudut Dalam Bilik Darjah yang dipilih:


____________________________________________________________________________________

Sila letakkan gambar di sini

2. Berikan justifikasi anda mengapa sudut tersebut diadakan.


i.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ii. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Jelaskan 3 (TIGA) kekuatan yang terdapat pada sudut yang dipilih.


i.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ii. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

iii. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Jelaskan 3 (TIGA) kelemahan yang terdapat pada sudut yang dipilih


i.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ii.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

iii. _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5.

Tuliskan secara ringkas latar belakang konsep/teori berkaitan sudut dalam bilik darjah yang dipilih
tersebut.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________