You are on page 1of 3

UBND QUN SN TR PHNG GIO DC V O TO

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc Sn Tr, ngy 09 thng 4 nm 2013

S: 278 /TB-PGDT

THNG BO Chuyn vic tip nhn h s thuc lnh vc Gio dc v o to v B phn tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun Cn c Thng bo s 24/TB-UBND ngy 29 thng 3 nm 2013 ca y ban nhn dn qun Sn Tr v vic chuyn vic tip nhn h s cc lnh vc Hi, Tn gio, Thi ua khen thng, Mi trng, V sinh an ton thc phm, Gio dc o to v B phn tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun; Phng Gio dc v o to qun Sn Tr thng bo nh sau: Ti Quyt nh s 1462/Q-UBND ngy 27 thng 02 nm 2012 ca UBND thnh ph Nng v vic cng b b th tc hnh chnh p dng ti qun, huyn trn a bn thnh ph Nng, Phng GD&T c phn cng chu trch nhim ph trch gii quyt 15 th tc hnh chnh v lnh vc Gio dc v o to cp qun, gm: 1. Tip nhn gio vin; 2. Thuyn chuyn gio vin; 3. Cng nhn cng chc qun l nh trng, nh tr t thc; 4. Tuyn dng vin chc ngch gio vin mm non, tiu hc v THCS; 5. Cp giy php dy thm cp trung hc c s v tiu hc; 6. Thnh lp nh trng, nh tr dn lp, t thc; 7. Sp nhp, chia tch nh trng, nh tr dn lp, t thc; 8. Gii th nh trng, nh tr t thc; 9. Thnh lp trng tiu hc; 10. Sp nhp, chia tch trng tiu hc t thc; 11. Gii th trng tiu hc t thc; 12. Thnh lp trng trung hc c s t thc; 13. Sp nhp, chia tch trng trung hc c s t thc; 14. Gii quyt th tc hc sinh chuyn trng i ra ngoi TP. Nng; 15. Gii quyt th tc tip nhn hc sinh n t tnh, thnh ph khc. K t ngy 01 thng 4 nm 2013, tt c 15 th tc hnh chnh thuc lnh vc Gio dc v o to k trn u chuyn vic tip nhn h s v B phn tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun Sn Tr (a ch: s 02 ng Giang, Nng).

Vy, Phng GD&T thng bo v yu cu Hiu trng trng mm non, tiu hc, trung hc c s trc thuc thc hin vic nim yt thng bo ny ti trng hc cn b, cng chc, vin chc, lao ng trong ngnh v cc t chc, cng dn trn a bn c bit khi n lin h cng tc. Trn y l thng bo v vic chuyn vic tip nhn h s thuc lnh vc Gio dc v o to v B phn tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun ca Phng GD&T qun Sn Tr./.

Ni nhn:
- Lnh o PGDT; - Cc t cng tc thuc PGDT; - Cc trng MN, TH, THCS; - Website PGDT; - Lu: VT, THHC (Ch).

TRNG PHNG ( k v ng du) Nguyn Th Tho