Arta de a avea întotdeauna dreptate

*

Arthur Schopenhauer

Cuprins
1. Exagerarea 2. Jocul de cuvinte 3. Generalizarea 4. Camuflarea intenþiilor 5. Argumentele false ale adversarului 6. Afirmaþia peremptorie 7. Încâlceala totalã 8. Provocarea furiei adversarului 9. Amestecarea pistelor 10. Prin antitezã 11. Inducþia 12. Titulatura sforãitoare 13. Contrastul îmbietor 14. Triumful proclamat 15. Ieºirea din încolþire 16. Incitarea la autodiscreditare coerentã 17. Introducerea unei distincþii 18. Deturnarea conversaþiei 19. Generalizarea 20. Conchiderea 21. La o întrebare stupidã, un rãspuns stupid 22. Petitio principii 23. Respingerea exagerãrilor 24. Forþarea tezei 25. Gãsirea unei excepþii 26. Întoarcerea argumentului 27. Agravarea furiei adversarului 28. Ridiculizarea autoritãþii contând pe naivitatea auditoriului 29. Crearea unei diversiuni 30. Mistificarea 31. Declararea incompetenþei 32. Introducerea unei asocieri degradante 33. Opunerea teoriei ºi practicii 34. Insistarea pe momentul de derutã 35. A-i sugera cã-ºi taie craca de sub picioare 36. Nãucirea cu vorbe 37. Respingerea prin anularea probei 38. Ultima stratagemã: injuria

În acest ultim caz. obiectiv. . demonstrãm fie cã: a. existã astfel douã cãi posibile: 1. fie cã ea contrazice alte afirmaþii sau concesii ale adversarului. adevãrul obiectiv absolut. nota din infra). nu e vorba decât de o dovadã relativã care nu are nimic de-a face cu adevãrul obiectiv. ad hominem2 sau ex concessis . adicã adevãrul subiectiv relativ. Aici. aceastã tezã nu e în acord cu natura lucrurilor. ad rem b.altfel spus. b. prea puþin conteazã). Pentru a o respinge. adevãr subiectiv (v.Baza oricãrei dialectici Mai întâi. 1 2 Potrivit cu adevãrul dupã naturã. esenþialul în orice controversã este ca în prealabil o tezã sã fie afirmatã de cãtre adversar (sau de noi înºine. Modurile: 1 a.

în consecinþe. în orice controversã sau argumentaþie. b. În rest. Însã toate acestea pot avea loc în chip real sau numai în aparenþã. Respingerea directã atacã teza în fundamentele ei. un principiu plecând de la care vei judeca problema supusã: nu se va putea discuta cu cineva care contestã aceste principii. a. b. Cea directã demonstreazã cã teza nu e adevãratã. dezbaterile pot fi lungi ºi înverºunate.2. e nevoie sã te sprijini pe ceva. Nu se poate ºti cu certitudine cine are obiectiv dreptate. Metodele: a. respingerea directã b. cea indirectã. . Iatã baza oricãrei controverse. ªi cum nu e uºor sã ai certitudini în materia aceasta. ºi cea indirectã a. cã ea nu poate fi adevãratã. iar lucrul acesta nu poate fi hotãrât decât prin controversã. cea indirectã.

în afara cuvântului ca atare. nu are mare lucru sau absolut nimic în comun . Jocul de cuvinte Utilizarea omonimului pentru a extinde afirmaþia la ceea ce.: Chinezii… Femeile…. ea trebuie restrânsã ºi trebuie vorbit strict de cazuri particulare. bãrbaþii… Tinerii… Homosexualii… Invers.Stratageme 1. Ex. Lucrul e mai uºor de fãcut cu oamenii care fac afirmaþii generalizante. pentru a asigura victoria propriei afirmaþii. 2. interpretarea ei de maniera cea mai generalã posibil. Exagerarea Extinderea afirmaþiei adversarului dincolo de limitele ei naturale.

sau mãcar conceperea ei într-un raport pe de-a întregul diferit ºi respingerea ei în acest sens.cu obiectul dezbaterii. Generalizarea A lua afirmaþia fãcutã relativ ca ºi când ar fi fãcutã de o manierã generalã. pentru a ne ascunde intenþiile ºi a evita ca adversarul sã încerce tot felul de manevre pentru a ne contrazice teza. ci sã obþii discret admiterea mai întâi a premiselor ei.Homosexualii sunt oameni normali iar nu perverºi. . 4. . nu trebuie sã o laºi sã se întrevadã.A.Nu sunteþi încã iniþiat în misterele filozofiei kantiene. Ex.: .: . Trebuie obþinutã aprobarea premiselor de-a valma. risipindu-le neglijent în conversaþie. Ex. Camuflarea intenþiilor Când vrei sã ajungi la o concluzie. sunt lucruri care nu mã intereseazã. 3. apoi respingerea de o manierã strãlucitoare ºi astfel impresia de a fi respins afirmaþia însãºi. cât priveºte misterele.Anumiþi homosexuali pot avea comportamente perverse. .

. pentru a-l pune pe piste false. Cãci asupra lui ne concentrãm ºi modul lui de gândire trebuie sã-l folosim. trebuie sã ne sprijinim pe un anumit numãr de afirmaþii. 5. iar ce e fals nu poate niciodatã sã decurgã din premise adevãrate.Se pot chiar utiliza premise care nu au nici o legãturã cu teza. Argumentele false ale adversarului Ce e adevãrat nu poate avea premise false. postulând ce anume am demonstra cu el. Afirmaþia peremptorie Orice discurs se sprijinã pe premise. interlocutorul poate fi condus la recunoaºterea validitãþii tezei noastre.: Dacã interlocutorul e adeptul unei secte de orice tip cu care noi nu suntem de acord. Iar pentru a ne sprijini pe un „adevãr evident”. Pentru a elabora o tezã. În acest fel se pot respinge propoziþiile false ale adversarului prin mijlocirea altor propoziþii false pe care el le considerã adevãrate. putem utiliza împotriva lui preceptele acelei secte. Ex. 6.

Replica promptã la aceastã stratagemã constã în respingerea sistematicã a oricãrei premise a interlocutorului nostru. dând . provocându-l ºi.: Orice dezbatere din Camera comunelor furnizeazã o mulþime de exemple în materie. Provocarea furiei adversarului Înfurierea adversarului. Încâlceala totalã Formularea mai multor întrebãri în acelaºi timp ºi extinderea contextului. 8. pentru a ascunde ceea ce vrem cu adevãrat sã fie admis. cãci acei care au o înþelegere lentã nu pot urma exact demonstraþia ºi nu pot sã-i vadã eventualele lacune. cãci în starea de furie el e în afara capacitãþii de a face o judecatã corectã ºi de a-ºi vedea interesul. Ex.: Afirmarea incertitudinii medicinei prin afirmarea incertitudinii oricãrei cunoaºteri umane. 7. în general. Ex. expunerea rapidã a argumentaþiei noastre plecând de la concesiile obþinute. Îl vom înfuria fiind pe faþã nedrepþi cu el. În schimb.

Ex. pentru ca la sfârºit sã poatã . în funcþie de natura lor. 9. în mãsura în care se disimuleazã procedeul. Amestecarea pistelor Întrebãrile nu se vor pune în ordinea cerutã de concluzia pe care vor s-o stabileascã. chiar opuse. Aceastã stratagemã e înruditã cu cea de-a patra. Dacã îl cunoaºtem personal. îi vom tulbura gândirea ºi va fi incapabil sã formuleze o judecatã coerentã. : ªtiind cã interlocutorul nostru a fost deja condamnat pentru un delict în penal sau în civil. putem aminti deschis acest lucru în dezbatere pentru a-i mina integritatea. ci prin tot felul de permutãri. nu poate ºti unde vrem sã ajungem cu ele ºi nu-ºi poate lua mãsuri de precauþie.dovadã de sfidare. îi putem exhiba punctul slab. Se pot utiliza ºi rãspunsurile sale pentru a trage din ele felurite concluzii. Vorbind deschis de lucrurile de care îi este ruºine.: Inspectorul de poliþie. în felul acesta. Ex. va pune tot felul de întrebãri fãrã nici o legãturã aparentã între ele. în interogatoriul sãu.

în aºa fel încât sã nu ºtie care e teza la care vrem sã adere.: Important este sã dominãm adversarul. Prin antitezã Când ne dãm seama cã adversarul respinge intenþionat întrebãrile care ar fi avut nevoie de un rãspuns pozitiv pentru a ne susþine teza. sau cel puþin sã-l punem sã aleagã între cele douã. pentru ca apoi sã-l gãsim în eroare într-un punct care invalideazã teza.desprinde concluzii care merg în sensul anchetei sale. sã-i arãtãm cã greºeºte ºi cã noi avem dreptate. . fãrã ca anchetatul sã-ºi fi dat seama. 11. trebuie sã-i punem întrebãri despre teza contrarã. 10. Ex. ca ºi cum pe aceasta din urmã am vrea sã o aprobe. sã-l sprijinim cu propriile noastre argumente. Inducþia Sã-l facem pe adversar sã creadã cã a recunoscut el însuºi un „adevãr general admis” determinându-l sã admitã mai multe cazuri particulare prin inducþie. Putem deci sã ne prefacem un timp cã aderãm la teza lui.

Contrastul îmbietor Pentru a-l face sã accepte teza noastrã. Deci. funcþia noastrã.Ex. bronzul etc. utilizãm termeni murdari pentru a desemna o tezã pe care cãutãm sã o discreditãm. Un orator îºi trãdeazã adesea dinainte intenþiile prin felul cum numeºte lucrurile. 12. având grijã sã subliniem aspectul . 13. invers. Ex. A vorbi despre muncitori ca de niºte „lãudãroºi” sau despre intelectuali ca de niºte „scârþa-scârþa pe hârtie”. La fel precum aluminiul. Titulatura sforãitoare Alegem o denumire flatantã pentru a desemna teza noastrã. Sau.: Oþelul este un metal solid la temperatura ambiantã. titlul nostru. trebuie sã-i prezentãm contrariul ei ºi sã-l lãsãm sã aleagã.: A-i desemna pe protestanþi drept „Biserica Unitã” în vreme ce catolicii îi considerã „eretici”. ªi aurul este un metal solid la temperatura ambiantã. pentru a le discredita funcþia socialã. se poate spune cã toate metalele sunt solide la temperatura ambiantã.

Adversarul. Sunt toate ºansele sã aleagã postura perdantului. pentru a da de înþeles cã a priceput legãtura închipuitã ºi a-ºi pãstra reputaþia de „inteligent”.: Interlocutorul va fi complet destabilizat de faptul cã. nu va putea sã facã altfel decât sã se ralieze manierei noastre de a gândi. Are deci de ales între a pierde partida ºi a pãrea un ins cu o gândire lentã. Triumful proclamat Când a rãspuns la mai multe întrebãri fãrã ca aceste rãspunsuri sã meargã în sensul concluziei spre care tindem. fãrã ca ea sã rezulte. de fapt. pentru a nu lãsa impresia cã cultivã arta paradoxului. lãsãm sã se înþeleagã faptul cã ea nu e totuºi aºa de greu de sesizat. aºezat lângã negru. . îi putem juca o farsã redutabilã declarând cã s-a dovedit astfel deducþia la care vroiam sã ajungem. de nicãieri. pare alb. Ex. Lucrul trebuie proclamat triumfal.peiorativ al acestei antiteze. 14.: Este ca atunci când griul. Ex. iar lângã alb pare negru. negãsind nici o legãturã între discurs ºi concluzie.

fie ºi în aparenþã. într-un mod instinctiv. în contradicþie cu ceva ce el a spus sau a admis anterior. din neîncredere. pentru ca el s-o accepte sau sã o respingã. Incitarea la autodiscreditare coerentã Când adversarul face o afirmaþie. însã de o exactitate nu foarte evidentã. o respinge. Dacã. Ieºirea din încolþire Dacã am formulat o tezã paradoxalã pe care ne e greu sã o demonstrãm. 16. sau cu principiile unei ºcoli sau ale unei secte cãreia îi face el elogiul.15. afirmând astfel cã paradoxul nostru e demonstrat. însã existã oameni care reuºesc sã practice lucrul acesta cu multã dibãcie. sau cu actele adepþilor acestei secte. o declarãm absurdã ºi triumfãm. Pentru acest lucru e nevoie sã fim de o prudenþã extremã. dar dacã o acceptã. 14. Sau putem sã adãugãm stratagema nr. trebuie sã-i prezentãm adversarului orice propoziþie exactã. vom cãuta sã vedem dacã ea nu e într-o anumitã mãsurã. fie cã . înseamnã cã am susþinut afirmaþii rezonabile ºi ne putem regla tirul în consecinþã de-aici înainte.

Ex. eschivându-ne sau deturnând dezbaterea spre alte afirmaþii. îl întrebãm pe loc: „Atunci.sunt sincere sau nu. . 17. de ce nu te sinucizi?”. Aceastã stratagemã e foarte uºor de aplicat deoarece. Introducerea unei distincþii Dacã adversarul se apãrã bine punându-ne în dificultate. Deturnarea conversaþiei Dacã ne dãm seama cã adversarul a dezvoltat o argumentaþie carei va permite sã ne învingã. ori cu propriile lui fapte sau gesturi. cei mai mulþi dintre oameni sunt paradoxuri ambulante.: Dacã argumenteazã în favoarea sinuciderii. putem sã depãºim adesea situaþia printr-o distincþie subtilã la care nu ne gândisem înainte – presupunând cã obiectul dezbaterii admite o dublã interpretare sau douã cazuri distincte. trebuie sã-l împiedicãm sã ajungã la capãtul demonstraþiei întrerupând la timp cursul discuþiei. 18. neavând pânã acum posibilitatea sã facã „curãþenie” în ideile lor primite de-a gata.

vom vorbi despre caracterul înºelãtor al cunoaºterii umane ºi îl vom ilustra cu tot felul de exemple. 19.: Dacã trebuie sã spunem de ce o anumitã ipotezã fizicã nu e fiabilã. ci sã o desprindem noi înºine. ºi dacã nu avem nimic valabil de spus.: Când adversarul vã spune cã greºiþi. de vreme ce e susþinutã de premisele lui proprii.Ex. ºi chiar dacã a imaginat una sau alta dintre premise. trebuie sã ne lansãm într-o dezbatere generalã prin care arãtãm cã ne opunem. Generalizarea Dacã adversarul ne cere în mod expres sã argumentãm împotriva unui anumit aspect al afirmaþiei sale. 20. anunþaþi-l cã i s-a desfãcut un ºiret la pantof. Ex. nu trebuie sã îi mai cerem ºi concluzia. Îi vom da astfel adversarului iluzia cã aprobã de fapt aceastã concluzie. . Conchiderea Dacã i-am ascultat premisele pe care le-a admis. o vom considera ca admisã ºi vom trage concluzia.

ºi. Cãci ceea ce conteazã aici nu este adevãrul. e de ajuns sã-l dezarmãm printr-un contraargument ad hominem. e mai rapid sã producem un argument ad hominem când ni se iveºte ocazia. Preferabil este însã sã-i opunem un contraargument la fel de specios ºi sofistic spre a nu fi mai prejos. în general. Ex. trebuie sã refuzãm pretinzând cã în acest caz argumentum ad hominem: raþionament vicios care se referã la persoana adversarului iar nu la ideile ºi poziþiile pe care le susþine. La o întrebare stupidã.: Dacã adversarul avanseazã un argument ad hominem3 . un rãspuns stupid În cazul unui argument specios sau sofistic al adversarului de care nu suntem pãcãliþi. 3 . putem desigur sã-l demontãm arãtând ceea ce e insidios ºi înºelãtor în el. 22.21. Petitio principii Dacã ne cere sã-i recunoaºtem unele lucruri din care ar decurge direct problema dezbãtutã. în loc sã discutãm vreme îndelungatã despre natura realã a lucrurilor. ci victoria.

adesea adversarul va încerca în mod direct sã restrângã limitele pe care le-am fixat: trebuie sã-l oprim imediat ºi sã-l readucem la limitele afirmaþiei noastre. cãci el ºi martorii disputei vor avea tendinþa sã considere o propoziþie apropiatã unei probleme ca fiind identicã acelei probleme.ar fi vorba de un petitio principii . Respingerea exagerãrilor Contradicþia ºi cearta incitã uneori adversarul sã ne exagereze afirmaþia. îl privãm astfel de cel mai bun dintre argumentele sale. 4 23. petitio principii: raþionament circular. Contrazicându-l. va pãrea cã am respins deopotrivã teza originalã. îl putem împinge astfel sã facã o afirmaþie. trebuie sã ne pãzim de a ne lãsa antrenaþi prin contradicþie la exagerarea sau lãrgirea câmpului tezei noastre. constând în declararea ca adevãrat a lucrului care abia urmeazã sã fie demonstrat 4 . sofism în care concluzia e subînþeleasã din premise. situatã în afara adevãrului: numai cã. De asemenea. Invers. odatã ce am respins aceastã exagerare. eventual exactã în limitele date.

Dacã adversarul procedeazã prin inducþie. Gãsirea unei excepþii Trebuie realizatã o apagogie prin intermediul excepþiei. are nevoie de un mare numãr de cazuri pentru a-ºi afirma teza generalã. Cum din teza lui par a decurge propoziþii care fie se contrazic între ele. aceastã stratagemã trece drept o respingere indirectã. ºi nimic în plus.: „Iatã ce-am spus. . o apagogie (demonstraþie prin absurd). obþinând astfel propoziþii care nu existã în ea ºi care nu reflectã deloc opinia adversarului. Nu avem nevoie decât sã-i punem un singur caz în contradicþie cu propoziþia. Forþarea tezei Teza adversarului va fi forþatã spre a extrage din ea concluzii false ºi a-i deforma conceptele. pentru ca aceasta sã fie rãsturnatã. fiind dimpotrivã absurde sau periculoase. 25. fie contrazic adevãrurile recunoscute.Ex.” 24.

26.Ex.E un copil. 8). trebuie sã fim indulgenþi cu el. . Ex. trebuie sã ne strãduim sã împingem acel argument ºi mai departe: nu numai pentru cã e bine sã-l înfuriem (vezi stratagema nr. 27.Tocmai pentru cã e copil trebuie pedepsit. . dar pentru cã putem presupune cã a atins punctul sensibil al raþionamentului sãu ºi cã pe acest punct îl vom putea cu siguranþã ataca mai abitir decât crezusem înainte.: . Agravarea furiei adversarului Dacã un argument îl înfurie instantaneu pe adversar. pentru a-l împiedica sã deprindã obiceiuri urâte. Întoarcerea argumentului împotriva lui O tehnicã strãlucitã constã în întoarcerea propriului argument al adversarului împotriva sa. atunci când argumentul pe care vrea sã-l utilizeze la sfârºit poate fi ºi mai bun dacã îl întoarcem împotriva lui.: Teza „toate rumegãtoarele au coarne” e contestabilã prin unica excepþie a cãmilei.

Avansãm argumentul cã: „la aceastã temperaturã. Pentru a demonstra nulitatea obiecþiei. nu auditorii.: Adversarul afirmã: „În decursul alcãtuirii formaþiunilor muntoase primitive. deci topitã. dar cãreia numai specialistul îi poate recunoaºte lipsa de valabilitate. ºi îi va fi dificil sã se facã ascultat. ºi chiar cu mult înainte. astfel cã îi avem pe glumeþi de partea noastrã. deci. el va putea pãrea învins. Cãldura trebuia deci sã fi fost în jur de 200 de grade Réaumur. masa plecând de la care granitul ºi tot restul acelor munþi s-a cristalizat era lichidã din pricina cãldurii. iar masa s-a cristalizat deasupra suprafeþei mãrii care o acoperea”. adversarul va fi nevoit sã facã o lungã demonstraþie urcând pânã la principiile ºtiinþifice ºi la alte date. În ochii lor. Ridiculizarea autoritãþii contând pe naivitatea auditoriului Stratagema aceasta e utilizabilã mai ales atunci când niºte savanþi au o disputã în faþa auditorilor ignoranþi. marea de multã . Stratagema constã în avansarea unei obiecþii non-valabile.28. Ex. Specialistul ne este adversar. mai ales dacã obiecþia face ca afirmaþia lui sã aparã într-o luminã ridicolã. Oamenii sunt întotdeauna gata sã râdã. încã de la 80 de grade.

trebuie sã facem o diversiune. însã. adicã sã începem dintr-o datã sã vorbim de cu totul altceva ca ºi cum asta ar face parte din subiectul dezbãtut ºi ar fi un argument împotriva adversarului. îndatã ce de exemplu marea s-ar transforma în vapori de apã. Lucrul se face cu discreþie dacã diversiunea are vreo legãturã cu tema discutatã. Dar nu va face acest lucru. adversarul va trebui sã demonstreze cã punctul de fierbere nu depinde numai de gradul de temperaturã ci ºi de presiunea atmosfericã ºi cã aceasta din urmã. Crearea unei diversiuni (asemãnãtoare punctului 18) Dacã simþim cã vom fi învinºi. Pentru a ne învinge. ar fi crescut în aºa mãsurã încât n-ar mai fi existat fierbere. fiindcã. 29. printre non-fizicieni. Auditoriul izbucneºte în hohote de râs. dacã nu-l priveºte decât pe adversar ºi nu are nimic de-a face cu obiectul dezbaterii. el se va face fãrã nici o prudenþã.vreme ar fi început sã fiarbã ºi s-ar fi evaporat în atmosferã”. ar avea nevoie de o întreagã conferinþã. nici mãcar la 200 de grade Réaumur. .

o astfel de diversiune nu valoreazã nimic pentru cã lãsãm în urmã reproºurile primite.: .Ai un nas mare! . Mistificarea . acesta nu rãspunde respingându-le.Ba tu! Pac! Poc! Paf!… 30.Orice disputã între oamenii obiºnuiþi ne aratã cã aceastã stratagemã e aproape instinctivã. ci fãcând reproºuri personale adversarului sãu. iar martorii aflã tot rãul posibil referitor la cele douã pãrþi prezente.ªi tu! .Eºti nebun! . lãsându-le deoparte pe cele pe care le-a primit.Puþi! . o putem utiliza în controverse. În lipsã de altceva. În certuri.Nu aºa de mare ca al tãu! . pãrând astfel sã le recunoascã temeinicia. Într-adevãr. când cineva îi face reproºuri altuia. Ex.

„Fiecare preferã sã creadã decât sã judece”. Prin urmare. La rigoare. el nu va recunoaºte decât foarte puþin sau chiar deloc o autoritate. existã multe autoritãþi demne de respect. trebuie sã aflãm una care ar pãrea cã este astfel ºi sã citãm ce a afirmat cineva într-un alt sens sau în circumstanþe diferite. însã. Pentru profan. Suntem deci favorizaþi dacã avem de partea noastrã o autoritate respectatã de adversar. a spus Seneca.În loc sã facem apel la raþiune. va avea încredere doar în oamenii specializaþi într-o ºtiinþã. oamenii obiºnuiþi au un profund respect pentru specializãrile de orice tip. o artã sau o meserie pe care o cunoaºte puþin sau deloc. Ei ignorã faptul cã motivul pentru care profesãm un lucru nu-l reprezintã dragostea pentru acel lucru. ºi încã aici cu multã ferealã. Dacã acestea sunt de prim ordin. cãci. În schimb. cu cât cunoºtinþele ºi aptitudinile lui sunt mai limitate. Însã autoritatea va fi cu atât mai valabilã. studiindu-l pânã în esenþã. nu i-ar mai rãmâne în general timp sã îl predea. trebuie sã ne servim de autoritatea recunoscutã în materie dupã gradul cunoºtinþelor adversarului. Autoritãþile din care . ªi cã acel care predã un lucru îl cunoaºte rareori pânã în esenþa sa. ci veniturile pe care ni le aduce. dacã nu gãsim una adecvatã.

citeazã o formulã biblicã: paveant illi. oricât de absurdã ar fi ea. pentru a nu fi obligat sã paveze strada din faþa casei lui. într-adevãr.adversarul nu pricepe nici un cuvânt sunt cele care fac în general cel mai mare efect. Putem. Cãci cea mai mare parte a oamenilor gândesc ca Aristotel: „Ceea ce pare just unei mulþimi. ego non pavebo („Sã tremure. adversarul nu are cartea la îndemânã ºi nici nu ºtie sã se foloseascã de ea. Ex. imediat ce au fost convinºi cã e general rãspânditã. Ceea ce va convinge consiliul municipal. Ignoranþii au un respect deosebit pentru figurile retoricii greceºti ºi latine. pe care oamenii sã n-o fi adoptat rapid. de obicei. Trebuie folosite în maniera autoritãþii ºi prejudecãþile cele mai rãspândite. noi spunem cã e adevãrat” (Etica nicomahicã): nu existã.: Un preot francez care. Exemplul acþioneazã asupra gândirii ca ºi asupra actelor lor. sau chiar sã inventãm pur ºi simplu. eu nu voi tremura”). nici o opinie. nu doar sã deformãm ci chiar sã falsificãm deschis tot ce au spus autoritãþile. Oile îl urmeazã pe berbecul din frunte oriunde le-ar . în caz de necesitate. ca alþi cetãþeni.

ºi cã au avut candoarea de a crede cã ele au examinat-o în esenþã. ºi dacã am vrea sã o oprim lucrul ne-ar cere multã ostenealã”. au adoptat ºi alþii . caracterul universal al unei opinii nu reprezintã nici o probã.conduce: mai uºor le e sã moarã decât sã gândeascã. Doar elita spune. de vreme ce pot vedea ei înºiºi cã opiniile sunt adoptate fãrã judecatã ºi doar în virtutea exemplului. E foarte ciudat cã universalitatea unei opinii are atâta greutate pentru ei. odatã cu Platon: „unei mulþimi de oameni. (Nu avem decât sã ne gândim la toate dogmele recunoscute cândva oficial de societãþi întregi ºi care dupã aceea s-au vãdit complet false.) Ceea ce numim opinie comunã este. opinia a douã sau trei persoane. nici un criteriu de probabilitate asupra exactitãþii ei. cãci profanul nu are decât prostie în cap. o mulþime de idei îi par juste. Serios vorbind. De pildã. prejudecând asupra competenþei suficiente a acestora. Dar nu-ºi dau seama deoarece le lipseºte orice cunoaºtere de sine. viziunea lui Ptolemeu contra celei a lui Copernic. putem vedea aºadar cã douã sau trei persoane au admis-o sau au avansat-o sau au afirmat-o. [Ca ºi în cazul bârfei]. privind cu atenþie. ºi ne putem convinge de asta doar observând cum se naºte o opinie.

celelalte voci au presupus cã ºi-a obþinut susþinerea mulþumitã justeþii fundamentelor ei. un mare numãr de persoane s-au încrezut în aceºtia din urmã. aflaþi în numãr restrâns. cu toate astea. A adera a devenit astfel o datorie.aceastã opinie. lenea lor [sau seducþia] incitându-i sã creadã în întregime lucrurile. cât înfumurarea de a vrea sã judece el însuºi – ceea ce ei nu fac bineînþeles . Aºa a sporit de la o zi la alta numãrul acestor adepþi leneºi ºi creduli [ºi seduºi]. ºi care nu erau deci decât ecoul opiniilor altora. pentru a nu fi consideraþi niºte spirite neliniºtite care se revoltã împotriva opiniilor universal acceptate sau niºte impertinenþi care se cred mai deºtepþi ca toatã lumea. Cãci ceea ce detestã ei la cel care gândeºte altfel nu e atât opinia diferitã pe care o adoptã acesta. apãrãtori cu atât mai înverºunaþi ºi mai intoleranþi ai acestora. Ei sunt. la rândul lor. De-atunci încolo. cãci o datã ce o opinie a avut de partea ei un numãr serios de voci care sã o susþinã. erau capabili sã judece au fost constrânºi sã tacã. cei care. Ceilalþi au fost apoi constrânºi sã admitã ceea ce era comun admis. iar dreptul sã vorbeascã l-au avut doar cei absolut incapabili sãºi formeze o opinie ºi o judecatã proprii. mai degrabã decât sã-ºi dea osteneala de a le examina.

când dezbatem cu oameni obiºnuiþi. cel mai bine e sã accepte sã recurgã el însuºi la aceastã armã. Pe scurt. acestea din urmã sunt ca un Siegfried în armurã. Totuºi. dar toþi vor sã aibã opinii. ce altceva le rãmâne aºadar de fãcut decât sã le adopte aºa cum ceilalþi leau propus. foarte puþini oameni ºtiu sã gândeascã. plonjat în talazurile neputinþei de a gândi ºi judeca. se va putea constata cã atunci când douã spirite obiºnuite se ceartã. comparând arma cu argumentele. în loc sã le cântãreascã ei înºiºi? De vreme ce aºa stau lucrurile. alegând-o în funcþie de slãbiciunile adversarului sãu. putem eventual sã utilizãm opinia universalã ca autoritate. pe care se dovedeºte cã l-au copiat unii de la alþii ºi care pare astfel a se sprijini pe spusele unei singure persoane. cât valoreazã opinia a un milion de oameni? Tot astfel se întâmplã cu un fapt istoric atestat de zece istorici. lucru de care sunt conºtienþi în forul lor interior. folosinduse de ele pentru a-ºi administra lovituri. În general. Cãci.niciodatã. . ele aleg de fapt ca arme douã autoritãþi. Dacã un cap mai isteþ are de-a face cu aºa ceva.

Ex. le-au stricat buna dispoziþie. Declararea incompetentei Dacã nu ºtii ce sã opui argumentelor expuse de adversar. insinuezi subtil. numeroºi profesori din vechea ºcoalã eclecticã au declarat „nu înþelegem nimic din ea”. .În tribunal. În acest mod. Însã. când anumiþi adepþi ai ºcolii noi le-au dovedit cã aveau dreptate ºi cã într-adevãr nu înþeleseserã nimic. 31. dar nu izbutesc sã înþeleg ºi atunci renunþ sã judec. în faþa unui auditoriu care te stimeazã.: „Ceea ce afirmaþi depãºeºte slabele mele posibilitãþi de înþelegere. sau mai degrabã imediat ce cartea a început sã facã senzaþie. adicã cu autoritatea bine stabilitã a legilor. trebuie sã te declari cu ironie incompetent.” Odatã cu apariþia Criticii raþiunii pure. Ex. Stratagema trebuie folositã numai când eºti sigur cã te bucuri pe lângã auditori de o consideraþie net superioarã celei de care are parte adversarul. crezând cã în acest fel au anulat-o dintr-un condei.: Atunci când un profesor polemizeazã cu un elev. nu ne luptãm de fapt decât prin autoritãþi interpuse. cã sunt inepþii. e probabil foarte exact.

pesemne cã de vinã este slaba calitate a expunerii mele” ºi de a repeta acest lucru atât de mult. rânduind-o într-o categorie execrabilã. . e ateism. 32. e banditism etc. Contraatacul constã în a afirma: „Dar. având în vedere marea dumneavoastrã pãtrundere de spirit. Vroia sã insinueze cã spunem „prostii”. aceastã metodã face parte din precedenta stratagemã ºi constã în a te prevala foarte maliþios de autoritatea ta în loc sã furnizezi argumente valabile. Introducerea unei asocieri degradante Putem elimina rapid sau cel puþin sã facem sã parã suspectã o afirmaþie contrarã a adversarului. În felul acesta i-am întors replica. Ex. ºi iatã cã noi i-am dovedit „prostia”.La drept vorbind. e tiranie. ar trebui sã vã fie uºor sã înþelegeþi. chiar dacã nu se potriveºte acolo decât prin similitudine sau foarte vag. încât el sã fie nevoit sã înþeleagã. îngãduiþi-mi.: Ãsta e comunism. ºi deci sã recunoascã faptul cã nu pricepuse într-adevãr nimic înainte. Totul prin cea mai desãvârºitã politeþe.

sau mãcar e conþinutã în ea. dacã nu e cazul. în consecinþã.Afirmaþia presupune douã lucruri: 1. înseamnã cã existã o eroare în teorie. dar în practicã e fals. practicii „Poate cã este adevãrat în teorie. Insistarea pe momentul de derutã Dacã un adversar nu dã un rãspuns direct la o întrebare sau la un argument. 33. Trebuie deci sã insistãm asupra acestui punct slab ºi sã nu . aceasta e dovada evidentã cã am atins un punct slab (uneori fãrã sã ºtim): nu e cazul sã tãcem. Cã aceastã categorie este deja complet respinsa ºi nu poate conþine nici un cuvânt adevãrat. 2. Opunerea teoriei.” Aceastã afirmaþie stabileºte o imposibilitate: ceea ce e just în teorie trebuie sã fie ºi în practicã. ea este la fel de falsã în teorie. 34. Cã aserþiunea „e bine ºtiut cã…” e identicã acestei categorii. ori chiar încearcã sã deturneze dezbaterea. dar se derobeazã printr-o altã întrebare sau printr-un rãspuns indirect.

Trebuie sã-i atragem atenþia cã aceasta contrazice direct o dogmã fundamentalã a Bisericii sale. chiar ºi atunci când nu desluºim încã în ce constã cu adevãrat slãbiciunea pe care am descoperit-o. zãpãcirea adversarului printr-un potop delirant de cuvinte. .slãbim adversarul. un dram de voinþã de convingere cântãreºte mai mult decât un chintal de inteligenþã ºi raþionament. l-ar dezavantaja considerabil. în cazul în care ar fi valabilã. Nãucirea cu vorbe Nãucirea. 36. Ex. Ceea ce ne este defavorabil pare în general absurd intelectului nostru.: Un om al bisericii susþine o dogmã filozoficã. În general. 35. A-i sugera cã-ºi taie craca de sub picioare Dacã reuºim sã-i sugerãm adversarului cã opinia lui. o va abandona cu viteza cu care ºi-ar retrage mâna când a atins un fier înroºit. Aceastã stratagemã s-ar putea intitula „atacarea copacului la rãdãcinã”.

Ex. 38. Respingerea prin anularea probei (Aceastã stratagemã ar trebui sã figureze printre primele. ne este uºor sã respingem aceastã dovadã. care este perfect refutabil.: Debitarea pe un ton foarte serios a unor prostii care au un aer savant ºi profund. când cea potrivitã nu le vine în minte. În contrapartidã.) În cazul în care adversarul are dreptate ºi avanseazã o dovadã slabã în spijinul sãu. cel care nu se lasã impresionat va putea extrage din acest potop de vorbe confuziile ºi le va putea denunþa. am câºtigat.: Contestarea cuiva care. În felul acesta ajung sã piardã avocaþii slabi o cauzã bunã: vor sã o justifice printr-o lege inadecvatã. Dacã nici o altã dovadã mai exactã nu-i vine în minte. 37. invocã argumentul ontologic. pentru a dovedi existenþa lui Dumnezeu. demonstrând cât sunt de ieºite din context ºi de incoerente. pretinzând astfel cã respingem întregul. Ex. Ultima stratagemã: injuria .

cum e cazul în orice victorie dialecticã. deci. frecvent folositã. Problema este sã ºtim ce apãrare poate folosi adversarul. atacându-l în toate felurile pentru ceea ce este. Ar fi o eroare gravã sã credem cã e de ajuns sã nu fim noi înºine nepoliticoºi. vulgar. apreciazã ºi gândeºte strâmb. În acest caz aptitudinile spiritului fac apel la cele ale corpului sau la animalitate. rãutãcios. Aceastã stratagemã este foarte apreciatã deoarece e la îndemâna tuturor ºi este. Deoarece. jignitoare ºi vulgare. Cãci. demonstrându-i cuiva în mod calm cã greºeºte ºi cã. trebuie sã trecem la afirmaþii nepoliticoase. la un duel sau la un proces de defãimare. aºa cum spune Hobbes. Însã atunci când treci la atacuri personale. A fi nepoliticos înseamnã aici a abandona obiectul polemicii (de vreme ce partida e pierdutã) pentru a-l viza pe adversar. îl rãneºti mai mult decât dacã i-ai adresa cuvinte jignitoare ºi vulgare. pe cale de consecinþã. se ajunge la o încãierare. jignitor. . De ce? Pentru cã.Dacã vedem cã adversarul e superior ºi cã nu vom avea câºtig de cauzã. dacã ºi el procedeazã în acelaºi fel. abandonezi complet obiectul dezbaterii ºi îþi îndrepþi atacurile exclusiv asupra adversarului. Devii astfel supãrãtor.

ºi nici o suferinþã nu este mai mare ca aceea a vanitãþii rãnite. ªi totuºi. atunci când adversarul trece la atacuri personale. Nimic nu se comparã. dar mai ales din punctul de vedere al capacitãþilor intelectuale. orice stare de bunã dispoziþie survine din faptul cã existã oameni în comparaþie cu care putem sã avem o înaltã preþuire de sine”. De aici furia învinsului. deci. cu satisfacerea vanitãþii. sã faci ceea ce-i spunea Themistocle lui Eurybiade: „Loveºte. a dovedi mult sânge rece te poate ajuta la fel de mult: trebuie deci.„Oricare bucurie sufleteascã. Aceastã satisfacere a vanitãþii vine în principal din faptul cã ne comparãm cu ceilalþi. . de aici recursul sãu la aceastã ultimã resursã. din toate punctele de vedere. pentru om. dar ascultã”. sã-i rãspunzi calm cã asta n-are nimic de-a face cu obiectul dezbaterii. Exact acest lucru se petrece cu adevãrat ºi foarte violent în orice controversã. Însã lucrul acesta nu e la îndemâna tuturor. într-un anumit sens. fãrã ca noi sã-i fi fãcut vreun rãu. la aceastã ultimã stratagemã pe care rãmânând politicos ar fi nevoit sã ºi-o reprime. sã revii imediat la acesta ºi sã continui sã-i dovedeºti cã greºeºte fãrã sã dai atenþie cuvintelor lui jignitoare.

Cu toate acestea. ci numai cu oameni pe care îi cunoºti ºi despre care ºtii cã sunt suficient de rezonabili pentru a nu debita absurditãþi ºi a se acoperi de ridicol. Trebuie însã ca ambii adversari sã aibã cam acelaºi nivel de erudiþie ºi de inteligenþã. cã le place sã asculte argumente întemeiate. controversa. ºi sã reflectãm la cuvintele lui Voltaire: „Liniºtea valoreazã mai mult decât adevãrul”. ªi în scopul de a te sprijini pe argumente fondate ºi nu pe sentinþe fãrã apel. ºi pentru a asculta argumentele celuilalt ºi a le recunoaºte. cã þin la mare preþ adevãrul. oameni despre care ºtii. din o sutã de persoane. cu greu se va gãsi una demnã de a purta o discuþie.Unica pavãzã sigurã este deci cea indicatã de Aristotel în ultimul capitol al Topicelor: sã nu porþi dezbateri cu primul venit. Rezultã din aceasta cã. în fine. . este adesea beneficã pentru ambele pãrþi. cãci este un drept al oamenilor acela de a bate câmpii. competiþie între douã spirite. sã le lãsãm sã spunã ce vor. Cât despre celelalte. cãci le permite sã-ºi corecteze propriile idei ºi de asemenea sã îºi formeze opinii noi. chiar din gura adversarului lor. ºi care au suficient simþ al echitãþii pentru a putea suporta sã nu aibã dreptate atunci când adevãrul se aflã de partea cealaltã.

nu va înþelege totul ºi nu va fi la înãlþime. Textul urmeazã versiunea francezã L’Art d’avoir toujours raison [et de se faire détester de tous] oferitã de Éditions Mille et une nuits. mic îndreptar apãrut postum în 1864. http://www. Recht zu behalten. Dacã îi lipseºte inteligenþa.htm . Eristische Dialektik oder Die Kunst.%20L'art%20d'avoir%20t oujours%20raison. Arthur Schopenhauer. la viclenie ºi la vulgaritate.Dacã unuia dintre ei îi lipseºte erudiþia.philo5. iritarea pe care o va resimþi din aceastã cauzã îl va incita sã recurgã la reaua-credinþã.com/Mes%20lectures/Schopenhauer.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful