P. 1
chemija norintiems daugiau išmokti

chemija norintiems daugiau išmokti

|Views: 641|Likes:
Published by neringadiana
chemijos knyga norintiems geriau pažinti chemijos pasaulį. Norintiems geriau išmokti chemijos pagindus
chemijos knyga norintiems geriau pažinti chemijos pasaulį. Norintiems geriau išmokti chemijos pagindus

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: neringadiana on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/02/2014

$0.99

USD

pdf

text

original

Sections

 • 1.1.1. MONOSACHARIDØ GAVIMAS. FIÐERIO REAKCIJA
 • 1.1.2.1. Tromerio reakcija
 • 1.1.2.2. Felingo reakcija
 • 1.1.2.3. Sidabro veidrodþio reakcija
 • 1.1.2.4. Muro testas aldehidinei grupei
 • 1.1.2.5. Ozazonø susidarymas ið monosacharidø
 • 1.1.2.6. Selivanovo reakcija ketoheksozëms atpaþinti
 • 1.1.2.7. Reakcijos hidroksilinëms grupëms paþinti
 • 1.1.2.8. Fruktozës kiekybinë analizë
 • 1.1.3.1. Disacharidø redukcinës savybës
 • 1.1.3.2. Sacharozës hidrolizë
 • 1.1.3.3. Spalvinë sacharozës atpaþinimo reakcija
 • 1.2.1.1. Krakmolo kleisterio gavimas
 • 1.2.1.2. Krakmolo koloidinës savybës
 • 1.2.1.3. Krakmolo spalvinës savybës
 • 1.2.1.4. Krakmolo hidrolizë
 • 1.2.2.1. Celiuliozës tirpumas
 • 1.2.2.2. Celiuliozës hidrolizë
 • 1.2.2.3. Celiuliozës nitrinimas
 • 1.2.2.4. Celiuliozës triacetato gavimas
 • 2.1.1. BALTYMØ NUSODINIMO REAKCIJOS
 • 2.1.2.1. Reakcija su ninhidrinu
 • 2.1.2.2. Ksantoproteino reakcija
 • 2.1.2.3. Milono reakcija
 • 2.1.2.4. Reakcijos triptofanui paþinti
 • 2.1.2.5. Sieros turinèiø junginiø reakcija
 • 2.1.3. PAPRASTIEJI BALTYMAI. BALTYMØ HIDROLIZË
 • 2.1.4. SUDËTINIAI BALTYMAI. NUKLEOPROTEIDAI NUKLEOPROTEIDØ HIDROLIZË
 • 2.1.5. BALTYMØ IZOELEKTRINIO TAÐKO NUSTATYMAS
 • 2.1.6. AMINORÛGÐÈIØ NUSTATYMAS POPIERIAUS CHROMATOGRAFIJOS BÛDU
 • 2.1.7. BALTYMØ DIALIZË
 • 2.2.1. LÀSTELIØ FRAKCIONAVIMAS
 • 2.2.2. FRAKCIONAVIMAS, PRIKLAUSANTIS NUO SKIRTINGO KOMPONENTØ TIRPUMO
 • 2.2.3. FRAKCIONAVIMAS, PANAUDOJANT KOMPONENTØ PASISKIRSTYMÀ SKIRTINGOSE FAZËSE
 • 2.2.4. FRAKCIONAVIMAS, PRIKLAUSANTIS NUO MOLEKULIØ DYDÞIO
 • 2.2.5. CENTRIFUGAVIMAS
 • 2.2.6. FRAKCIONAVIMAS, REMIANTIS ELEKTROS KRÛVIU
 • 3.1. FERMENTINË KRAKMOLO HIDROLIZË FERMENTØ TERMOLABILUMAS, SPECIFIÐKUMAS
 • 3.2. PH ÁTAKA FERMENTØ VEIKIMUI. SEILIØ AMILA- ZËS OPTIMALAUS pH NUSTATYMAS
 • 3.3. AKTYVATORIØ IR INHIBITORIØ ÁTAKA AMILAZËS AKTYVUMUI
 • 3.4. DEHIDROGENAZINIO KOMPLEKSO INHIBAVIMAS Cl-
 • 3.5. SUKCINATDEHIDROGENAZINIO AKTYVUMO KONKURENTINIS SLOPINIMAS
 • 3.6. PIENO RIEBALØ SKILIMAS VEIKIANT LIPAZEI
 • 3.7. ANGLIAVANDENIØ APYKAITOS FERMENTAI
 • 3.8. GLIUKOZËS NUSTATYMAS PAGAL VILÐTETERÁ
 • 3.9. GLIUKOZËS NUSTATYMAS TAIKANT O-DIANIZIDINÁ METODÀ
 • 3.10. TIROZINO OKSIDACIJA ORO DEGUONIMI DALYVAUJANT TIROZINAZEI
 • 3.11. PEROKSIDAZË
 • 4.1. KOKYBINËS ADRENALINO REAKCIJOS
 • 4.2. SKYDLIAUKËS HORMONAI
 • 5.1. RIEBALØ EMULGAVIMAS
 • 5.2.1. AKROLEINO TESTAS
 • 5.2.2. SUDANO TESTAS
 • 5.3. LECITINO NUSTATYMAS KIAUÐINIO TRYNYJE
 • 5.4.1. SALKOVSKIO REAKCIJA
 • 5.4.2. LIBERMANO-BUCHARDO REAKCIJA
 • 5.5. TULÞIES ÁTAKA VANDENS PAVIRÐIAUS ÁTEMPÈIAI
 • 5.6. KETONINIAI KÛNAI
 • 6.1.1. VITAMINAS B1 (TIAMINAS)
 • 6.1.2. VITAMINAS B2 (RIBOFLAVINAS)
 • 6.1.3. VITAMINAS B6 (PIRIDOKSINAS)
 • 6.1.4. VITAMINAS C (ASKORBO RÛGÐTIS)
 • 6.1.5. VITAMINO C KIEKYBINË ANALIZË
 • 6.2.1. VITAMINAS A (RETINOLIS)
 • 6.2.2. VITAMINAS D (KALCIFEROLIS)
lini�� l��steli�� sudedamoji dalis. Gyvuli�� organizmuose jie lengvai oksiduojasi. Monosacharidai. ��i metodin�� priemon�� pad��s studentams lengviau juos atlikti. 1999 Vilniaus pedagoginis universitetas Gamtos moksl�� fakultetas 2 Metodin�� priemon�� apsvarstyta Gamtos moksl�� fakulteto taryboje 1999 02 01. elektrono-donorini�� grupi�� prijungimo reakcijos: prie karbonilin��s gru. inulin�� . galaktoz��. Tai eksperimentinis mokslas.pagrindas. acto ir kt. savybes. Ji taip pat gali b��ti naudinga b��simiems chemijos ir biologi. ANGLIAVANDENIAI Angliavandeniai pla��iai paplit�� gamtoje ir yra labai svarbi augalini�� bei gyvu. J. Kadangi laborato. pvz. teikdami daug energijos. 4 C atomai . gliukoz��. MONOSACHARIDAI IR DISACHARIDAI Monosacharidai . zoksiriboz��. Bio. Paprastieji angliavandeniai arba monosacharidai turi nevienod�� anglies atom�� skai��i�� grandin��je: 3 C atomai . Hidrolizuojant r��g��. Gliceraldehidas turi vien�� asimetrin�� cen.tai trys i�� a��tuoni�� galim�� aldoheksozi�� ste. jie skyla iki monosacharid��. tyrin��jantis gyvuosiuose organizmuose randamas me.: krakmol��.sudaryti sta. ��i mokymo priemon��.8) Vi325 �� Vilniaus pedagoginis universitetas 3 PRATARM�� Biologin��s chemijos mokymas yra svarbus rengiant chemijos ir biologijos mo.trioz��s. Angliavandeniai pagal strukt��r�� skirstomi �� paprastuosius ir sud��tinius. gyv��n��. Stund��ia UDK577(075. tr��. ��i ciklin�� forma yra pusiausviroje su laisva aldehidine ar ketonine grupe. vandeniai. 22 Recenzavo dr. p��s gali prisijungti viena i�� tos pa��ios molekul��s OH grupi��. pvz. lekuli�� liekanos.1. turintys aldehidines arba ketonines grupes. sujungt�� glikozidin��mis jungtimis. Pagal chemin�� prigimt�� angliavandeniai yra poliok. manoz�� ir galaktoz�� .tetroz��s. susidaro ciklinis pusiauacetalis. ��eina �� kit�� klasi�� jungini�� (nukleino r��g����i��. gilinantis �� biologini�� sistem�� esm��. baltymai ir kt. tod��l gali b��ti dviejose enantiometrin��se formose . kuri�� sud��tyje yra trys anglies atomai: glicerolio aldehidas (aldotrioz��) ir dioksiacetonas (ketotrioz��).pento. Cukrai turi kelet�� chiralini�� centr��. arabinoz��. jos mokytojams demonstruojant bandymus pamok�� metu. protokolas Nr. Jie organizmuose atlieka ��vairias funkcijas: yra energijos ��altinis metabolizmo proces�� metu. o atlikti esminiai bandymai pad��s papildyti teorines ��inias.ir L-: 5 CO H C H OH CH2OH CO H C HO H CH2OH CH2OH C CH2OH O D-gliceraldehidas L-gliceraldehidas dioksiacetonas.) ��traukti ir �� mokykl�� programas. d��iagas. tod��l ��vair��s izomerai vadinami skirtingai. chemija padeda suprasti augal��. kofaktori��) sud��t��. ��iuolaikinis biologas turi b��ti ir biochemikas. bilius polimerus. tas. Polisacharidai skiriasi ir pagal juos sudaran��i�� monosacharid�� konfig��racij��. jos skyriai (anglia. fruktoz��). 1 Irena Vit��nien�� BIOLOGIN�� CHEMIJA Metodin�� priemon�� Vilnius. 4 1. pad��s rasti atsakymus �� kai kuriuos biochemijos kurso metu nagrin��jamus klausi. z��s ir t. celiulioz�� sudaro a-gliukoz��s ir b-gliukoz��s mo. de. Biologin�� chemija .t. j�� strukt��ras. riboz��..tai daugiahidroksiliai alkoholiai. sialdehidai arba polioksiketonai.D. mus. Angliavandeniai dalyvauja ��vairiose fermentacijos reakcijose: sviesto. o sud��tingi monomerai . 5 C atomai . Sud��tiniai cukrai arba polisacharidai sudaryti i�� daugelio vienod�� ar skirting�� monosacharid�� molekuli��. riniams darbams skirtas laikas yra ribotas. timis arba fermentais. Gamtoje labiausiai paplitusios pentoz��s (ksiloz��. glikogen�� sudaro a-gliukoz��s molekuli�� liekanos.fruktoz��s molekuli�� liekanos. 1. pieno. skirta chemijos ir biologijos specialybi�� studentams. kytojus. R. ribulioz��) ir heksoz��s (gliukoz��. Pentoz��s ir heksoz��s gali ciklizuotis. Monosacharid�� (cukr��) karbonilin��ms grup��ms b��dingos stiprios redukcin��s savyb��s. ��moni�� fiziologij��. yra pagrindinis augal�� ir bakterij�� sieneli�� komponen. reoizomer��

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->