Kemahiran Asas Kaunseling

Tahap-tahap dalam kaunseling

Tahap – tahap proses kaunseling
 Kaunseling adalah satu proses yang berkembang

dan berubah dari satu tahap ke tahap yang lain. Ia mesti ada permulaan, maju ke tahap lain, dan mesti mempunyai kesudahan.
 Proses Kaunseling secara individu merangkumi 3

peringkat yang utama iaitu peringkat perancangan, sesi kaunseling , dan tindakan susulan.

.  Guru bimbingan hendaklah menguasai kemahiran membina perasaan kepercayaan murid terhadapnya dan mewujudkan situasi yang menggalakan murid agar rela meluahakan aduan atau masalah yang dihadapinya. Permulaan dan Kemasukan (Membina hubungan)  Peringkat yang memulakan temu bual dengan murid yang berkenaan.1.

 Kaunselor dianggap berjaya mengendalikan tahap ini apabila dapat melaksanakan empat tugas yang berkaitan iaitu:  Mewujudkan suasana yang menggalakkan interaksi  Menentukan matlamat awal kaunseling  Menstruktur hubungan  Membina kepercayaan .

. menyokong dan memberi galakan kepada klien serta menganggap klien sebagai orang yang dihargai. Peringkat penjelasaan (Penerokaan)  Guru kaunselor hendaklah menguasai kemahiran menyediakan soalan – soalan yang boleh mendorongkan murid meluahkan perasaannya.2.  Proses penerokaan ini akan lebih berhasil sekiranya kaunselor mendengar secara aktif. memberi penjelasan kepada isu-isu yang dikemukakan.

 Untuk mencungkil maklumat dan memahami perasaan murid. . guru kaunselor harus juga menguasai kemahiran temu bual seperti menunjukkan perhatian dengan teliti serta kemahiran bukan lisan.

 Kaunselor dan klien perlu mempunyai persetujuan bersama tentang perkara berikut:  Matlamat  Strategi dan pendekatan untuk mencapai matlamat .3. Tahap membuat keputusan  Merupakan tahap membentuk satu matlamat untuk klien.

4. atau menyelesaikan masalahnya. Tahap pelaksanaan  Merupakan tahap di mana kaunselor berusaha menurunkan aras kerisauan klien.  Menggunakan pendekatan yang sesuai. emosi dan rohani . fizikal. memberikan tumpuan kepada kesedaran klien sama ada dari aspek mental.

.Rumusan (Penamatan)  Membuat rumusan merupakan peringkat akhir dalam sesi kaunseling.  Murid yang berkenaan diminta menentu dan memilih alternatif yang dianggap sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.

. tetapi sebenarnya perjumpaan ditangguhkan. Dalam tahap ini klien hendaklah diberitahu bahawa hubungan mereka bukannya ditamatkan.  Klien adalah digalakkan untuk kembali berjumpa sekiranya dia memerlukan pertolongan .

Kemahiran Melayan dan Mendengar .

Kemahiran Melayan  Menerima kehadiran klien dengan ikhlas  Mendengar dengan teliti komunikasi berkesan  Memahami dan tidak menilai  Bertindak balas dengan segera  Komunikasi berkesan :lisan dan bukan lisan .

Kemahiran Mendengar  Menurut Egan ( 1998 ). . terdapat tiga rasional mengapa situasi mendengar aktif diperlukan:  Mendengar adalah suatu bentuk peneguhan dan mungkin menjadi pemangkin yang cukup kuat bagi menggalakkan klien bercakap mengenai dirinya.

kaunselor mungkin ketinggalan atau kabur mengenai beberapa isu dan tujuan asas klien menemuinya. Tanpa mendengar dengan aktif. .

Apa yang perlu didengar?  Pengalaman Klien  Tingkahlaku klien  Persaan Klien  Pandangan atau idea klien .

 Menurut Wan Sapora dan Wan Anor ( 2002). terdapat beberapa cara bagi menunjukkan kesediaan kaunselor bersama klien: Menyatakan semula Menggambarkan semula Memberikan respons .

Kemahiran Mengintepretasi tingkah laku bukan lisan .

Kemahiran Mengitepretasi tingkah laku bukan lisan  Kemahiran membuat interpretasi merupakan satu proses yang digunakan oleh kaunselor untuk memberikan maklum balas atau “feedback kepada klien supaya klien berupaya untuk melihat masalahnya dari satu sudut berbeza” .

kaunselor haruslah menggunakan bahasa yang mudah difahami.  Semasa kaunselor membuat interpretasi. . Kemahiran ini bererti memberi penghuraian kepada klien supaya klien dapat melihat peristiwa yang berlaku dari perspektif yang berlainan.

 Tujuan kaunselor membuat interpretasi adalah untuk membantu klien mentafsir peristiwa hidup mereka. .  Selain itu. ia membantu klien melihat perkara yang tidak dapat dilihatnya dengan mudah. tersorok atau tidak disedarinya.

Related Interests