You are on page 1of 4
Ὁ Σηαπξόο ηνῦ Κπξίνπ Πξνβάιιεη ζήκεξα ζηό κέζνλ ηῆο Μεγ .

Ὁ Σηαπξόο ηνῦ Κπξίνπ

Πξνβάιιεη ζήκεξα ζηό κέζνλ ηῆο Μεγ.Σεζζαξαθνζηῆο ὁ ΢ηαπξόο ηνῦ Κπξίνπ, γηά λά ἐληζρύζεη ηνύο πηζηνύο ζηόλ πλεπκαηηθό ἀγῶλα ηῆο πεξηόδνπ αὐηῆο, ὕζηεξα ἀπό ηόλ θάκαηνλ ηῆο ἀζθήζεσο ηῆο πξνζεπρῆο, ηῆο λεζηείαο θαί ηῆο θαηαπνιέκεζεο ηῶλ παζῶλ. Σό θήξπγκα ηνῦ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ εἶλαη «ὁ ιόγνο ὁ ηνῦ ΢ηαπξνῦ», ὁ ὁπνῖνο εἶλαη «ηνῖο κέλ ἀπνιιπκέλνηο κσξία, ηνῖο δέ ζσδνκέλνηο δύλακηο Θενῦ» θαηά ηόλ Ἀπόζηνιν Παῦιν. Ἀπό ηά πξῶηα ρξηζηηαληθά ρξόληα, νἱ ρξηζηηαλνί ἤμεξαλ ηήλ ζέζε ηνῦ ΢ηαπξνῦ θαί ἀλέβαηλαλ ζηόλ Γνιγνζᾶ λά πξνζθπλήζνπλ ηόλ ζηαπξό ηνῦ Κπξίνπ. Οἱ ἖βξαῖνη ὅκσο γηά λά κήλ πξνζθπλνῦλ νἱ ρξηζηηαλνί γέκηδαλ ἐθεῖλν ηό κέξνο κέ ζθνππίδηα ἐπί πνιιά ρξόληα. Ἀξγόηεξα ὁ αὐηνθξάηνξαο Ἀδξηαλόο (117-138κ.Χ.) ἔρηηζε πάλσ ζηό Γνιγνζᾶ, ζηό κέξνο πνύ ζθέπαζαλ ηόλ Σίκην ΢ηαπξό ηό λαό ηῆο Ἀζηάξηεο-Ἀθξνδίηεο θαηά ηό 132-135κ.Χ. γηά λά γίλεη ἀπιεζίαζηνο ρῶξνο γηά ηνύο ρξηζηηαλνύο. Ἔηζη πέξαζαλ ἄιινη δύν αἰῶλεο κέ ἀπαγνξεύζεηο θαί δησγκνύο. Καηά ηήλ Α’ Οἰθνπκεληθή ΢ύλνδν ηό 325κ.Χ. ζπγθεθξηκέλα, ὁ Ἱεξνζνιύκσλ Μαθάξηνο ἀλέθεξε ζηόλ Μέγα Κσλζηαληίλν ηό δήηεκα. Σό ἐπόκελν ἔηνο 326κ.Χ. ἡ κεηέξα ηνῦ αὐηνθξάηνξα, ἡ Ἁγία ἖ιέλε, ζέ ἡιηθία 80 ἐηῶλ ηαμηδεύεη ζηά Ἱεξνζόιπκα (Μάτν-Αὔγνπζην) κεηαθνκίδνπζα ἐπηζηνιή ηνῦ αὐηνθξάηνξα πξόο ηόλ Μαθάξην Ἱεξνζνιύκσλ, ἡ ὁπνία ἐληέιιεηαη ηήλ εὔξεζε ηνῦ Σηκίνπ ΢ηαπξνῦ, ρσξίο θεηδώ ρξεκάησλ. ΢ύκθσλα κέ ηίο πεξηγξαθέο ηνῦ ἱζηνξηθνῦ Δὐζεβίνπ, ἡ Ἀγία ἖ιέλε ἔρηηζε δύν Νανύο ζηήλ Παιαηζηίλε, ἕλα ζηήλ Βεζιεέκ (ηή γέλλεζε) θαί ἕλαλ ζηό ὄξνο ηῶλ ἖ιαηῶλ (ηήλ Ἀλάιεςε), ηνύο ὁπνίνπο ἐζηόιηζε κέ πινύζηα θαί πνιύηηκα ἀλαζήκαηα. Σά ἔξγα πάλσ ζηόλ Γνιγνζᾶ δηήξθεζαλ 10 ἔηε. Σό 327κ.Χ. ηό ἐπόκελν δειαδή ἔηνο ἀπ’ ηήλ ἔλαξμε ηῶλ ἐξγαζηῶλ βξέζεθαλ ηξεῖο ζηαπξνί. Ὁ ζηαπξόο

ἀπ’ ηήλ ἔλαξμε ηῶλ ἐξγαζηῶλ βξέζεθαλ ηξεῖο ζηαπξνί. Ὁ ζηαπξόο 1

1

ηνῦ Κπξίνπ ἀλαγλσξίζζεθε, ὅηαλ ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ ζέ κία ἄξξσζηε γπλαίθα θαί ζεξαπεύηεθε ἀπ’ αὐηόλ. Ὅηαλ ἔγηλε γλσζηό αὐηό ζπλέξξεπζαλ ζηόλ Γνιγνζᾶ ηό 327κ.Χ. ἄπεηξα πιήζε. Λόγσ ηνῦ πιήζνπο ὅκσο θαλείο δέλ ἔβιεπε ηό ηίκην μύιν, θαί γη’ αὐηό θώλαδαλ ὅινη ηόηε ζηόλ ἐπίζθνπν Ἱεξνζνιύκσλ Μαθάξην «Ὕςσζέ ηνλ» θαί ἔηζη ἔγηλε ἡ πξώηε Ὕςσζηο ηνῦ Σηκίνπ ΢ηαπξνῦ (14 ΢επηεκβξίνπ). Ἀξγόηεξα ἔγηλε θη’ ἄιιε Ὕςσζηο ηνῦ Σηκίνπ ΢ηαπξνῦ, ἡ δεύηεξε ἐπί ηνῦ αὐηνθξάηνξνο Ἠξαθιείνπ, πάιη ζηίο 14 ΢επηεκβξίνπ ηνῦ 629κ.Χ., ὅηαλ ὁ Ἠξάθιεηνο ἐιεπζέξσζε ηόλ ηίκην ζηαπξό ἀπό ηνύο Πέξζεο θαηαθηεηέο ηῆο Ἱεξνπζαιήκ πνύ ηόλ εἶραλ ἀξπάμεη. Σό 335κ.Χ. ηειεηώλνπλ ηά θηίζκαηα πάλσ ζηόλ Γνιγνζᾶ, θαί γίλνληαη ηά ἐγθαίληα ἐπί ηνῦ Μεγ.Κσλζηαληίλνπ θαί παξνπζία ηνῦ ἱζηνξηθνῦ Δὐζεβείνπ. Ἔγηλαλ δύν λανί. Ὁ ἕλαο ἐληόο ηνῦ ζπειαίνπ ηνῦ Παλαγίνπ Σάθνπ, ὅπνπ θαί ὑςώζεθε ὁ ΢ηαπξόο θαί πίζσ ἀπό ηόλ ΢ηαπξό ὁ κεγάινο λαόο ηῆο Ἀλαζηάζεσο (ηό Μαξηύξηνλ) πάλσ ζηόλ Παλάγην Σάθν. Δἶλαη ἡ βαζηιηθή ηνῦ θαζεδξηθνῦ λανῦ ηῶλ Ἱεξνζνιύκσλ (Ρνηόληα) θαί ηό βαπηηζηήξην (αὐιή πιεζίνλ ηνῦ Σάθνπ). Ἀκέζσο κεηά ηά ἐγθαίληα ἱδξύεηαη ἡ ἁγηνηαθηθή ἀδειθόηεηα-θξνπξά κέ ηνύο

ζηαπξνθύιαθεο (ηάγκα ζπνπδαίσλ).

Ἡ Ἁγία ἖ιέλε εἶρε βξεῖ θαί ηνύο ἥινπο-θαξθηά (3-4) πνύ ἦηαλ κπεγκέλα ζηόλ

΢ηαπξό θαηά ηόλ Κύξηιιν Ἀιεμαλδξείαο, θαί ἔιαβε ηό ἕλα ὁ Μεγ.Κσλζηαληίλνο γηά ηό δηάδεκά ηνπ θαί ηό ἄιιν γηά ηό ραιηλό ηνῦ ἀιόγνπ ηνπ, γηά λά ἐθπιεξσζεῖ

ἔηζη ἡ πξνθεηεῖα ηνῦ Εαραξία «ἔζηαη ηό ἐπί ηόλ ραιηλόλ ηνῦ ἵππνπ ἅγηνπ» (Εαρ. ηδ’, 30). Οἱ δηαζηάζεηο ηνῦ ηηκίνπ μύινπ ηνῦ ΢ηαπξνῦ δίλνληαη ἀπό ηόλ ἱεξό Χξπζόζηνκν : «Μηᾶο ζπηζακῆο πεξίκεηξνλ ὁ ηόπνο ηνῦ μύινπ. Δἶρε πνδόο κέηξνλ ἡ πήμηο ηνῦ ζηαπξνῦ. Δἶρε κῆθνο (ὕςνο) 15 πνδῶλ (4,5κ.) θαί πιάηνο 8 πνδῶλ (2,4κ.)». Σά ηέζζεξα ἄθξα Σνπ ζπκβνιίδνπλ ηά ηέζζεξα ζεκεῖα ηῆο γῆο, Ἀλαηνιή, Γύζε, Ἄξθηνλ (Βνξξᾶ), Μεζεκβξία (Νόην), ηά ὁπνῖα ζρεκαηίδνπλ ηήλ ιέμε Α-Γ- Α-Μ.

ζρεκαηίδνπλ ηήλ ιέμε Α - Γ - Α - Μ. Ἡ ιέμε Γνιγνζᾶο ἑιιεληζηί

Ἡ ιέμε Γνιγνζᾶο ἑιιεληζηί ζεκαίλεη θξαλίνπ ηόπνο (Μαηζ. θδ’,33). Ἡ ἰνπδατθή

παξάδνζε ἀλαθέξεη ὅηη ὁ πξῶηνο ἄλζξσπνο ὁ Ἀδάκ εἶρε ἐληαθηαζηεῖ ἐλ κέζσ ηῆο Γῆο, ὅπνπ βξίζθεηαη ὁ Γνιγνζᾶο. Ὁ Κύξηιινο Ἱεξνζνιύκσλ θαί ὁ πξνθήηεο Ἰεδεθηήι ἀλαθέξνπλ πώο ὁ Γνιγνζᾶο εἶλαη ὁ ὀκθαιόο ηῆο γῆο. Πάλσ ινηπόλ ζηό

θξαλίν ηνῦ Ἀδάκ ηνπνζεηήζεθε ὁ ΢ηαπξόο ηνῦ Κπξίνπ θαί ἔζηαμε ηό αἷκα ηνῦ Θεαλζξώπνπ Χξηζηνῦ, θαί ἔγηλε ἡ ἄθεζε ηνῦ πξνπαηνξηθνῦ ἁκαξηήκαηνο.

2

Ἡ ηηκή ηνῦ Σηκίνπ ΢ηαπξνῦ ὑπῆξμε θαί εἶλαη πάληνηε κεγάιε ἀπό ηνύο πηζηνύο. Ὁ ζηαπξόο ηνῦ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ ὅκσο ἔρεη πάληνηε ηήλ ἔλλνηα ηῆο ηαπεηλώζεσο θαί ηῆο ζπζίαο, πνύ κεηαδίδεηαη ζ’ ὅινπο ηνύο πηζηνύο. Ἔρεη ζπγρξόλσο θαί ηήλ δύλακε λά ἐληζρύεη θαί λά ὁδεγεῖ ζηή λίθε ὅινπο καο θαηά ηῶλ ἀθαζάξησλ δαηκόλσλ. Δἶλαη θύιαθαο ὅισλ ηῶλ Χξηζηηαλῶλ, θαί ὁ πξνζηάηεο ηνπο. Δἶλαη ηῶλ βαζηιέσλ ἡ λίθε, εἶλαη ηῶλ πηζηῶλ ὁ ζηεξηγκόο, ηό ηξόπαην, ἡ ζαιπσξή. Αὐηόλ ἄο πξνζθπλήζνπκε, αὐηόλ λά ἀζπαζζνῦκε θαί λά ἀλαθσλήζνπκε :

«Σηαπξόο ὁ θύιαμ πάζεο ηῆο νἰθνπκέλεο, ζηαπξόο ἡ ὠξαηόηεο ηῆο Ἐθθιεζίαο, ζηαπξόο βαζηιέσλ ηό θξαηαίσκα, ζηαπξόο πηζηῶλ ηό ζηήξηγκα, ζηαπξόο ἀγγέισλ ἡ δόμα θαί ηῶλ δαηκόλσλ ηό ηξαῦκα».

Μέ ἀγάπε Χξηζηνῦ π.Μελᾶο Ἀιεμηάδεο

Ὁ Ἀζαλάζηνο Δηάθνο

Ὅζνη εἶζηε ἀθόκα δσληαλνί, ἐιᾶηε ὁιόγπξά κνπ… θσλάδεη ὁ Γηάθνο, θ’ ἔξρνληαη… δὲ κέλνπλ παξὰ δέθα… ὁ ἥιηνο ζηέθεη γηὰ λὰ ἱδῇ. Κάζε ζηηγκὴ πνὺ θεύγεη ηνὺο ἔζθηγγε ζηελὰ ζηελὰ ζηὴλ ἀγθαιηά ηνπ ὁ Χάξνο. Μέζα ζὲ ηέηνην πέιαγν, βαζύ, κειαληαζκέλν, ἕλ’ ἀθξνγηάιη καθξπλό, ηὸ κάηη ηνῦ Θαλάζε μαλνίγεη πνὺ ηνὺο ἔθξαδε : - «Παηδηὰ ζηὸ Μνλαζηῆξη…»

Καὶ δξαζθειίδνπλ πεηαρηὰ ηὴ ζηδεξέληα θξάρηε πσιόγπξά ηνπο ἔπεμε… ζεηζκὸο ηὸ πέξαζκά ηνπο. Σὰ ὄξληα ἀλαθηεξνύγηαζαλ… ηνὺο θπλε- γνῦλ… πξνθηάλνπλ… θαὶ πιεκκπξίδνπλ ηὴλ αὐιή… Ἡ ἐθθιεζηὰ ζηὴ κέζε παξαηηεκέλε ὁιόθιεη- ζηε… Ἱδξώλεη ὁ ηνῖρνο αἷκα… Σξίδνπλε ηὰ θνλίζκαηα… Σὰ βόιηα πνὺ ἀλεκί- δνπλ, ἐδέξλαλε ηὰ ζήκαληξα θαὶ ηὰ βνπβὰ γισζζίδηα μππλνῦλ, ιαινῦλε λεθξηθά… ιὲο θ’ εἶρε λὰ πεξάζῃ θαλέλα ιείςαλν ἀπεθεῖ…

- Θαλάζε παξαδώζνπ… ἐπέζαλε νἱ ζπληξόθνη ζνπ… δὲ ζώκεηλε θαλέλαο.

3

παξαδώζνπ… ἐπέζαλε νἱ ζπληξόθνη ζνπ… δὲ ζώκεηλε θαλέλαο. 3

- Θὰ παξαδώζσ ηὴλ ςπρή, η’ ἄξκαηα δὲλ ηὰ δίλσ. - Ἄλ δὲλ ηὸ μέξῃο κάζε ην… πνηὸο εἶζαη … ηὴ θσλή ζνπ… - Θαλάζε εἶκαη ὁ δηαιαιεηήο… - Πξνδόηε ἀθνξεζκέλε !! Μὴ κνῦ παηεῖο ηὰ κλήκαηα… ἀθόκε δεῖο ἐκπξόο κνπ ; …

Καὶ ηὴ ζηεξλή ηνπ πηζηνιηὰ ηὴ ξίρλεη ἀζηξνπειέθη θαὶ ηνῦ βνπβαίλεη ηὴλ θαξδηά… Πέθηνπλε ηὰ θνξάθηα λὰ ηόλε θᾶλε δσληαλὸλ… ΢ηειώλεη ζη’ ἅγην Βῆκα ηὴλ πιάηε ὁ Γηάθνο … θαξηεξεῖ… Γὲλ ηώκεηλε ζηὸ ρέξη παξὰ κηὰ ζπηζακὴ ζπαζί…. Σὸλ ἔρνπλ ζηὸ ζεκάδη. Σὸ πξόζσπό ηνπ ἀλάζηαζε… ἐκπξόο ηνπ ἀγθαιηαζκέλα δπὸ ιείςαλα μαπισηαξηά… ὁ Μῆηξνο θη’ ὁ Γηακάληεο… Γὲλ ηὸλ ἀθήλνπλ νὔηε θεῖ… θαλέλαο δὲ ζηκώλεη… Σ’ ἀλδξεησκέλα θόθθαια ζπληξίβνπλ ηὰ κνιύβηα, θαὶ ὁ πύξγνο κέλεη πάληα ὀξζόο… ηὸ κάηη ηνπ ἄιινο θόζκνο. Σὸλ ηνπθεθίδνπλε κὲ κηᾶο… η’ἀδεηάδνπλε ηὴ θιέβα θαὶ ρίιηνη ηὸλ ἀξπάδνπλε… δεκέλν ηὸ ιηνληάξη ηώρνπλ ζηὴ γῆ θαὶ ηὸ παηνῦλ… ηνῦ ζηξίθνπλε ηὰ ρέξηα πηζηάγθσλα κὲ ηὴλ ηξηρηὰ… πξνβαίλνπλε ζηὸλ ὦκν

νἱ ζρίδαηο ἀπ’ ηὴλ θιείδσζε… αἷκα ξνληά

κεδνύιη…

Χηιηάδεο ηόλε ζέξλνπλε, ἐκπξόο ηνπ ιαβσκέλε ἐκνύγθξηδε ἡ θνξάδα ηνπ… ηὴλ ἀλαθξάδεη ὁ Γηάθνο θη’ αὐηὴ κ’ ἕλα ριηκίληξηζκα ηὸλ ραηξεηάεη θαὶ πέθηεη. ………………

Ἀξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο

Ἀξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο (πεγή : http://tiestiousia.blogspot.co.uk/2011/06/blog-post_20.html ) 4

4